Page 21

Kudüs Vakf›’n›n çal›flmalar›n› Internet’ten takip etmeniz de mümkündür. Bunun için vakf›m›z›n Internet’teki adresi olan www.kudusvakfi.com adresine giriniz. Bu adresten vakf›m›z hakk›nda bilgi alabilece¤iniz gibi düzenledi¤i kampanyalar› takip, bunlara kat›lma ve bu kampanyalardan tan›d›klar›n›z› haberdar etme imkân›n›z da olacakt›r. Web adresi size ayn› zamanda Online ba¤›fl imkân› da sunuyor. Online ba¤›fl linkini kullanarak yapaca¤›n›z yard›m miktar›n› yazd›ktan sonra gerekli bilgileri girerek güvenli sistemle ba¤›fl›n›z› vakf›m›za iletmeniz mümkündür.

Online Kudüs Vakf›

Ba¤›fl yapman›n k›sa yolu

ayr›ca vakf›m›zla iletiflim kurman›z, sorular›n›z› yetkililerimize iletmeniz ve yard›m kampanyalar›m›za kat›lmak için izleyece¤iniz yollar hakk›nda bilgi edinmeniz mümkündür. Hay›r hizmetlerimize katk› sa¤layan de¤erli kardefllerimize, yürüttü¤ümüz kampanyalar›n sonuçlar› hakk›nda da Web sitemiz vas›tas›yla özet bilgiler sunulmaya çal›fl›lacakt›r.

Yard›mlar›n Filistin’e iletilmesinde izlenen yayg›n metot Bafllang›çta Filistin’in içindeki yard›m kurulufllar›n›n, gelifltirdikleri yard›m programlar› için ihtiyaç duyduklar› fleylerle ilgili taleplerini al›yoruz. Sonra bu talepleri inceliyoruz. Güven oluflmas› durumunda söz konusu programlar için yard›m topluyoruz. Daha sonra toplanan yard›mlar Filistin’e havale ediliyor. Sonra da Filistin’in içinde bulunan ve iflbirli¤i yapt›¤›m›z kurumlar, foto¤raflarla belgelenen ve yard›mlar›n ne flekilde de¤erlendirildi¤i hakk›nda ayr›nt›l› bilgiler içeren genifl raporlar haz›rlayarak gönderiyorlar. Allah’›n izniyle kurumumuz, Filistin’in içinde, güvenilirli¤iyle ve genifl hizmetleriyle tan›nm›fl cemiyetlerle ve kurumlarla iflbirli¤i yapmaktad›r. fiunu özellikle hat›rlatal›m ki toplanan tüm yard›mlar sadece kurumumuzun Hollanda’daki hesab›ndan, Filistin’in içinden kendileriyle iflbirli¤i yap›lan yard›m kurulufllar›n›n hesaplar›na havale edilmesi suretiyle aktar›lmaktad›r.

19

Kudus Vakfı  

Kudus Vakfı Filistin kitabı

Kudus Vakfı  

Kudus Vakfı Filistin kitabı