Page 20

Kudüs Vakf›, tüm yard›m projelerinin uygulanmas›nda Filistin’in içindeki yard›m kurulufllar›yla ortaklafla ve iflbirli¤i içinde hareket ediyor. Toplanan yard›mlar karfl›l›¤›nda makbuzlar kesildi¤i gibi bunlar›n teslimi de belgeleniyor. Ba¤›fl sahibi isterse yapt›¤› ba¤›fl›n ihtiyaç sahiplerine ulaflt›r›lmas›n›n belgelerini görebilir. ‹htiyaçlar›n ve ihtiyaç sahiplerinin belirlenmesi, yard›mlar›n ulaflt›r›lmas›nda öncelik tayini konusunda yine Filistin içindeki kardefl yard›m kurulufllar›yla iflbirli¤ine gidilmekte, onlar›n verece¤i bilgiler dikkate al›nmaktad›r. Kifliye özel yard›mlarda örne¤in yetim kefaleti programlar›nda yard›m yapanla yard›m alan aras›nda do¤rudan irtibat kurulabilmekte, yard›m›n iletilmesini bizzat yararlanan kifliden sorgulamak mümkün olmaktad›r. Çal›flmalar›n yürütülmesi aç›s›ndan zorunlu olan idari hizmetler, tan›t›m çal›flmalar› ve resmi ödemeler de kay›t alt›na al›nmakta ve kay›tlar›n belgeleri saklanmaktad›r.

18

Kudus Vakfı  

Kudus Vakfı Filistin kitabı

Kudus Vakfı  

Kudus Vakfı Filistin kitabı