Page 19

Ne yaz›k ki baz› hadiselerin birtak›m medya organlar› taraf›ndan kas›tl› olarak istismar edilmesi zihinlerde soru iflaretlerinin ve tereddütlerin oluflmas›na sebep olmufltur. Bu tereddütler de hay›r hizmetlerini olumsuz yönde etkiliyor. Oysa ihtiyaç içindeki kardefllerimiz bizim yapaca¤›m›z yard›mlara, iyiliklere muhtaçt›r. Onlar›n ihtiyaçlar›n› görmezden gelemez, durumlar› bizi ilgilendirmiyor diyemeyiz. Küçük çapl› yard›mlar› ayr› ayr› ihtiyaç sahiplerine ulaflt›rma imkân› da olmad›¤› için yine yap›lmas› gereken gayretlerimizi birlefltirmemiz ve güvenilir yard›m köprüleri oluflturmam›zd›r. Çözüm o yard›m köprülerini koparmakta, kanallar› kurutmakta de¤il; küçük ak›nt›lar› birlefltirip hedefe do¤ru akmalar›n› sa¤layacak ve bu görevi yerine getirirken de bir yerlerde s›z›nt› vermeyecek sa¤lam kanallar oluflturmaktad›r. Bunun baflar›lmas› için de fleffaf, her türlü takibe aç›k, kaynaklar› ve harcamalar› belgelerle kay›t alt›na al›nan bir çal›flma düzeninin hâkim k›l›nmas› gerekir.

Yard›mlar›n Ulaflt›r›lmas›

Yard›mlar›n›z› güvenli ellere verin, içiniz rahat olsun

17

Kudus Vakfı  

Kudus Vakfı Filistin kitabı

Kudus Vakfı  

Kudus Vakfı Filistin kitabı