Page 18

Ambargo ve kuflatma yüzünden Gazze halk›n›n sa¤l›k hizmetlerinden yoksun b›rak›lmas› sebebiyle yüzlerce insan hayat›n› kaybetmifltir. Bunlardan baz›lar› tedavi için bölge d›fl›na ç›kmalar›n›n engellenmesi, baz›lar› ihtiyaç duyduklar› ilaçlar›n bölgeye sokulmamas›, baz›lar› da tedavilerinde kullan›lacak t›bbi cihazlar›n temininin engellenmesi sebebiyle hayatlar›n› kaybetmifllerdir. ‹nsanl›¤›n bu zulüm karfl›s›nda susmamas› ve o mazlum insanlar›n tedavi görmelerinin önündeki engellerin kalkmas› için gerekli çabalar›n gösterilmesi gerekir. Kuflatma ve abluka alt›nda tutulan insanlara sa¤l›k hizmetlerinin ulaflt›r›lmas›, gerekli t›bbi cihazlar›n ve ilaçlar›n sokulmas› için yap›lacak yard›mlaflma ve destek sonuç verecek, engeller dayan›flma ile afl›lacakt›r. Sa¤l›k hizmetlerinin ve bu alanda yap›lacak yard›mlar›n ne derece ehemmiyet arz etti¤ini biraz sa¤l›¤›m›z›n kötüleflmesi, bir hastal›kla u¤raflmaya bafllamam›z durumunda hemen anlar›z. Bizim için büyük önem arz eden s›hhatin Filistin’de haks›z abluka alt›nda tutulan kardefllerimiz aç›s›ndan da son derece önemli oldu¤unu unutmamal›, onlara sa¤l›k hizmetlerini götürmek için kap›lar› zorlamal›y›z.

16

Kudus Vakfı  

Kudus Vakfı Filistin kitabı

Kudus Vakfı  

Kudus Vakfı Filistin kitabı