Page 17

Hastaland›¤›m zaman bana flifa veren O’dur (fiuara suresi, 79-80)

Sa¤l›k hizmetleri de insan hayat›nda büyük bir ehemmiyet arz etmektedir. Bu yüzdendir ki geçmifl insanlar “her fleyin bafl› s›hhattir” demifllerdir. Kanuni’nin: “Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi; Olmaya devlet cihanda bir nefes s›hhat gibi” beyti gayet meflhurdur. On binlerce insan›n yaraland›¤›, her gün yaral›lara yenilerinin kat›ld›¤› Filistin’de sa¤l›k hizmetleri çok daha büyük bir önem tafl›yor. Kudüs Vakf›, bu alanda da hizmette bulunmak, hay›r yapmak isteyenlere öncülük etmek için projeler gelifltirmifltir. Bu çerçevede gelifltirilen projelerden biri yeni sa¤l›k merkezleri aç›lmas›d›r. Çünkü mevcut sa¤l›k merkezleri ve kurumlar› ihtiyac› karfl›lam›yor. Ayr›ca yaral›lar›n tedavilerine katk›, yoksul aileler için ilaç, sa¤l›k kurumlar›na teçhizat temini gibi muhtelif projelerle de sa¤l›k hizmetlerine katk›da bulunuluyor.

T›bbî Yard›m

“Bana yediren ve içiren O’dur. Hastaland›¤›m zaman bana flifa veren O’dur.”

15

Kudus Vakfı  

Kudus Vakfı Filistin kitabı

Kudus Vakfı  

Kudus Vakfı Filistin kitabı