Page 16

Sadakayi câriye ile kastedilen, insanlara faydas› devam eden kal›c› bir iyilik, hay›rl› bir hizmettir. Geçmifl nesillerimiz sevap defterlerinin ölümlerinden sonra da kapanmamas›na önem verdikleri için kal›c› hizmetleri çok olmufltur. Bundan dolay› ‹slâm âleminde vak›f hizmetlerine büyük katk›larda bulunulmufltur. ‹slâm co¤rafyas›nda geçmifl nesillerin b›rakt›¤› hay›rl› hizmetlerden bugün de çok yararlan›lmaktad›r. Bizim de gelecek nesillere bir fleyler b›rakmak için çaba sarf etmemiz, gelirimizden, imkânlar›m›zdan bir fleyler ay›rmam›z gerekir. Filistin’deki yoksul ve ihtiyaçl› halk›n sadakay› câriyeye büyük ihtiyaçlar›n›n oldu¤unu hat›rlatmaya gerek yok. Bu gibi toplumlarda insanlara toplu hizmetler sunan hay›r çal›flmalar›ndan daha genifl çapta yararlan›lmaktad›r. Kudüs Vakf›, Filistin’in içindeki hay›r kurumlar›yla yard›mlaflarak halka kapsaml› hizmetler sunan sadakay› câriye projelerine katk›da bulunmaktad›r.

14

Kudus Vakfı  

Kudus Vakfı Filistin kitabı

Kudus Vakfı  

Kudus Vakfı Filistin kitabı