Page 15

Onlar›n mallar›ndan sadaka al ki onunla kendilerini temizleyesin

“fiüphesiz sadaka veren erkekler ve sadaka veren kad›nlar ve Allah’a güzel borç verenler var ya, onlar›n (mükâfatlar›) kat kat art›r›l›r ve onlar için de¤erli bir ecir vard›r.” (Hadid suresi, 18) Allah yolunda, O’nun r›zas›n› kazanmak için yap›lan tüm ba¤›fllara sadaka denir. Sadaka Müslümanlar› günâhlardan ar›nd›r›r. Çünkü Allah verdikleri sadakalara karfl›l›k onlar›n günâhlar›n› ba¤›fllar, kendilerini kötülüklerden ar›nd›r›r. Bundan dolay› Yüce Allah, mü’minleri temizlemek ve ar›nd›rmak için kendilerinden sadaka al›nmas›n› emretmifltir. Sadakan›n bir de kal›c› olan› vard›r ki bunlara da sadakay› câriye yani akmaya devam eden sadaka denir. Bu gibi sadakalar›n sevaplar› da câriyedir yani devam edicidir. Hatta kifli öldükten sonra bile o sadaka yüzünden sahibine sevap yaz›lmas› ifllemi devam eder. Çünkü Resûlullah (s.a.s.) hadisi flerifte flöyle buyurur: “‹nsan öldü¤ünde ameli kesilir. Fakat üç fley müstesnad›r: Sadakay› câriye (insanlara yarar› devam eden bir hay›r), istifade edilen ilim ve insana arkas›ndan dua edecek salih çocuk.”

Sadakayi Câriye

“Onlar›n mallar›ndan sadaka al ki onunla kendilerini temizleyesin ve ar›nd›ras›n. Onlara dua et. Senin duan onlar için huzur vesilesidir. Allah duyand›r, bilendir.” (Tevbe suresi, 103)

(Müslim, Kitabu’l-Vasiyye, Bab: 3, Hadis no: 1631)

13

Kudus Vakfı  

Kudus Vakfı Filistin kitabı

Kudus Vakfı  

Kudus Vakfı Filistin kitabı