Page 11

Rabbim bana salihlerden olan bir çocuk bahflet Hz. ‹brahim (a.s.)’›n duas›: “Rabbim bana salihlerden olan bir (çocuk) bahflet.” (Saffat suresi, 100)

E¤itim Yard›m›

Hepimiz, üstün flahsiyetli, salih ve hay›rl› evlatlar›m›z›n olmas›n› arzular›z. Bunda e¤itim ve ö¤retimin büyük rolü vard›r. Bundan dolay› çocuklar›m›z›n e¤itim ve ö¤retimine büyük önem veririz. Baflka yerlerde sarf etmekten çekindi¤imiz paralar›m›z› hay›rl› evlatlar yetifltirmek için cömertçe harcar›z. Kendi evlatlar›m›z hakk›nda arzulad›¤›m›z› zor durumda, çocuklar›n› yetifltirmede de¤erlendirebilecekleri imkânlardan yoksun kardefllerimizin evlatlar› için de arzulamal›y›z.

Yüce Allah flöyle buyurur: “Arkalar›nda güçsüz çocuklar b›rakt›klar›nda onlar için endifleye kap›lanlar (baflkalar› için de öylece) korksunlar.” (Nisa suresi, 9) Bir çocu¤un, bir neslin gelece¤ini haz›rlamak e¤itimle olur. Bir insan› hayata kazand›rmakta ve hayat› onun için anlaml› k›lmakta en önemli etken e¤itimdir. Bir toplumun gelece¤ini haz›rlamak da onun yetifltirdi¤i nesle iyi bir e¤itim vermekle olur. Bunun için insanl›k tarihinde e¤itimin özel bir yeri ve önemi vard›r. Filistin’de oldukça zor flartlarda hayatlar›n› sürdürmek zorunda olan insanlar›n çocuklar›n›n da e¤itim imkânlar›ndan yoksun kalmamas› için bir fleyler yapmak gerekir. 9

Kudus Vakfı  

Kudus Vakfı Filistin kitabı

Kudus Vakfı  

Kudus Vakfı Filistin kitabı