Page 1

F‹L‹ST‹N › b a t i K El

www.kudusvakfi.nl info@kudusvakfi.nl


Kudüs Vakf› Hollanda Kudüs Vakf›, insani yard›m amac›yla kurulmufl bir ba¤›ms›z sivil toplum kurumudur. Hollanda yasalar›na göre çal›flmaktad›r. Yasal konumu Türkiye’deki vak›flar›n konumuyla eflde¤erdir. ‹sminden de anlafl›laca¤› üzere a¤›rl›kl› olarak Filistin’deki ma¤dur insanlara yönelik insani yard›m faaliyetlerinde bulunmaktad›r. Filistin halk› gerek yirminci yüzy›l boyunca yaflad›¤› çeflitli s›k›nt›lar, gerekse günümüzde devam eden olaylar sebebiyle maddi yönden büyük problemlerle karfl› karfl›ya kalm›flt›r. Üstelik problemleri, s›k›nt›lar› günden güne büyüdü¤ü halde ve bütün Müslümanlar›n ortak de¤erlerine sahip ç›kabilmek için büyük fedakârl›klara katlanmas›na ra¤men ‹slam âleminden lay›k oldu¤u ilgi ve deste¤i görememifltir. Günümüz dünyas›ndaki siyasi dengelerin ortaya ç›kard›¤› flartlar sebebiyle uluslararas› kurulufllar taraf›ndan da büyük ölçüde ihmal edilmektedir. ‹flte kurumumuz bütün bu ihmallerin sebep oldu¤u a盤› en az›ndan Hollanda’daki duyarl›l›k sahiplerinin ilgilerine baflvurarak bir ölçüde kapatmaya, bu yolla Filistin’deki ma¤dur insanlar›n yaralar›n› sarmaya çal›flmaktad›r.

Bir Yard›m Köprüsü Filistin’de yaflayan kardefllerinin çekti¤i ›zd›rab›, karfl› karfl›ya olduklar› zorluklar› görüp de onlara yard›m eli uzatmak isteyen pek çok gönüllünün oldu¤una inan›yoruz. Bu gönüllülerin yard›mlar›n› o kardefllerine iletebilmeleri için bir yard›m köprüsüne ihtiyaçlar›n›n oldu¤unu da biliyoruz. Kudüs Vakf› da o gönüllülerin yard›mlar›n›n Filistin’deki ihtiyaç sahiplerine iletilmesi için kurulmufl bir yard›m köprüsüdür. Bu itibarla Kudüs Vakf› hay›r sahiplerinin Filistin’e uzatan yard›m elleri gibidir.

www.kudusvakfi.nl info@kudusvakfi.nl


Sak›n›rs›n›z diye oruç size de farz k›l›nd› “Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz k›l›nd›¤› gibi, (fenal›klardan) sak›n›rs›n›z diye oruç sizin üzerinize de farz k›l›nd›.” (Bakara suresi, 183) “Ramazan ay›, içerisinde insanlar için hidayet rehberi, do¤ruyu gösteren aç›k belgeleri kapsayan ve hak ile bat›l› birbirinden ay›ran kitap olarak Kur’an’›n indirilmifl oldu¤u ayd›r. Sizden kim bu aya eriflirse onda oruç tutsun. Kim de hasta ya da yolculukta olursa tutamad›¤› günlerin say›s›nca baflka günlerde tutar.” (Bakara suresi, 185)

Ramazan Kampanyas›

Ramazan ay› hay›r ve bereket ay›d›r. Senenin bütün aylar›n›n en hay›rl›s› olan bu mübarek ayda yap›lan iyiliklerin karfl›l›¤› kat kat fazlas›yla verilir. Bu ay her y›l büyük bereket ve hay›rlarla gelir. Ramazan ay› ayn› zamanda insan›n salih amellerini ve hay›rlar›n› art›rmas› için bir f›rsatt›r. Bu f›rsat› iyi de¤erlendirerek, bu ayda salih amellerini ve hay›rlar›n› art›ranlar Ramazan’›n getirdi¤i bereketlerden ve hay›rlardan daha çok yararlanm›fl olacaklard›r mutlaka. Böylece Resûlullah (a.s.)’›n da müjdeledi¤i üzere rahmet, ma¤firet ve cehennemden kurtulufl mükâfat›na kavuflacaklard›r.

1


Vakf›m›z bu mübarek ayda yap›lan hay›r ve iyiliklerin bir k›sm›n›n Filistin’de zor flartlarda hayatlar›n› sürdürmek zorunda olan, çeflitli s›k›nt›larla karfl› karfl›ya hayat mücadelesi veren kardefllerimize ulaflt›r›lmas› için “Ramazan Kampanyas›” ad›yla yard›m kampanyas› düzenliyor.

Bilindi¤i üzere orucun hikmetlerinden biri aç ve ihtiyaçl› insanlar›n ›zd›raplar›n› anlamak ve onlar›n s›k›nt›lar›na ortak olmakt›r. Filistin’de milyonlarca insan›n yoksulluk ve Gazze’ye uygulanan insanl›k d›fl› kuflatma sebebiyle açl›k s›k›nt›s›yla karfl› karfl›ya oldu¤unun unutulmamas› gerekir. 2

Kurban Kampanyas›

Mübarek Ramazan ay› münasebetiyle düzenlenen yard›m kampanyas›nda Filistin’deki ihtiyaç sahipleri için özel yard›m paketleri haz›rlan›yor. ‹steyenler Filistin’deki ihtiyaç sahibi ailelere ulaflt›r›lacak yard›m paketlerinden bir veya daha fazlas›n›n giderini karfl›layarak yard›m kampanyalar›na kat›labiliyorlar. Ayr›ca Filistin’deki yoksul ve ihtiyaç sahibi Müslümanlara iftar verilmesi için yard›m programlar› düzenleniyor. Bunun yan› s›ra arzu edenler Ramazan ay›na mahsus bir sadaka olan fitrelerini (sadakay› f›tr) vakf›m›z vas›tas›yla Filistin’deki ihtiyaç sahiplerine gönderebiliyorlar.


Rabbin için namaz k›l ve kurban kes “fiüphesiz biz sana Kevser’i verdik. O halde Rabbin için namaz k›l ve kurban kes.” (Kevser suresi, 1-2)

Kurban Kampanyas›

Kurban kesme Allah’a yak›nl›¤›n ve Allah için gösterilecek fedakârl›¤›n bir ifadesidir. Bu mana Hz. ‹brahim (a.s.) ve onun o¤lu ‹smail (a.s.)’de zirveye t›rmanm›flt›r. Bu fedakârl›k ve yak›nl›k manas› ‹slam’da dayan›flma ve yard›mlaflma manas›yla bütünlefltirilerek kutsal bir ibadet haline getirilmifltir. Ancak bu kutsal ibadetin anlam›na uygun bir flekilde yerine getirilmifl olmas› için ondan ihtiyaç sahiplerinin mutlaka faydaland›r›lmas› gerekir. Avrupa’da maddi durumlar› iyi olanlar kurbanlar›n› yoksul Müslümanlar›n yo¤un oldu¤u bölgelerde kestirerek söz konusu manaya en uygun olan› yapmaya çal›flmaktad›rlar. Filistin ise ihtiyaç sahiplerinin en yo¤un oldu¤u bölgelerden biridir. Bu sebeple Kudüs Vakf› her y›l kurban kampanyalar› düzenlemekte, Filistin için kurban bedelleri belirlemekte ve isteyenler ad›na, vekâletlerini alarak kutsal Filistin topraklar›nda, etlerinin tamam› ihtiyaç sahiplerine da¤›t›lmak üzere kurbanlar kestirmektedir.

3


Bayram Hediyeleri Bayramlar nefle ve sevinç günleridir. Ama bir insan›n bayramlardan anlam›na uygun bir haz alabilmesi için gönlünün rahat, içinde bulundu¤u ortam›n huzurlu olmas› gerekir. Filistin topraklar›na hâkim flartlar› hepimiz biliyoruz. Bu flartlarda yasayan insanlar›n bayramlardan anlam›na uygun bir haz ve tat almalar› oldukça zordur. Bizler en az›ndan onlar›n biraz yüzlerini güldürecek bir fleyler yapabilirsek belki hiç olmazsa bayramlarda ac›lar›n› k›smen unutmalar›n›, bayramlar› k›smen yaflamalar›n› sa¤layabiliriz. ‹ste bu amaçla Kudüs Vakf› bayramlara özel hediye paketleri haz›rlayarak, Filistin topraklar›ndaki ihtiyaç sahiplerine da¤›tmaktad›r. Bu hediye paketleri onlara bayram› hat›rlatma ve k›smen de olsa bayram sevinci yaflatma aç›s›ndan büyük yarar sa¤lamaktad›r. Tabii bu paketler hay›rseverlerin katk›lar›yla haz›rlan›p da¤›t›l›yor. Sizler de bir hediye paketi ald›rarak, bir bayramda, bir yetim çocu¤un, bir dul annenin yüzünü güldürebilirsiniz.

4


Öyleyse sak›n yetimi ezme “O seni bir yetim olarak bulup da bar›nd›rmad› m›? Seni hidayetten habersiz bir halde bulup da hidayete iletmedi mi? Ve seni yoksul bulup da zengin etmedi mi? Öyleyse sak›n yetimi ezme. Dileneni de azarlama.” (Duha suresi, 6-10) “Dini yalanlayan› gördün mü? ‹flte o yetimi iter kakar.” (Maun suresi, 1-2) “Kendilerinin ona sevgi duymalar›na (verdiklerini kendileri arzulamalar›na) ra¤men yiyece¤i yoksula, yetime ve esire yedirirler.” (‹nsan suresi, 8)

Kudüs Vakf› yetimlere yard›m ve onlar›n geçimlerinin üstlenilmesi amac›yla yetimlerin tekeffülü programlar›n› uygulamaktad›r.

Yetimlere Yard›m

Kudüs Vakf›, kuruldu¤undan bu yana, Filistin’de say›lar› günden güne artan yetimleri koruma ve geçimlerini üstlenme iflini, önemsedi¤i, çal›flma programlar›na ald›¤› faaliyetlerin bafl s›ras›na koymufltur. Bu itibarla yetimlerin geçimlerinin üstlenilmesi projesine her zaman öncelik vermifltir. Dolay›s›yla baba ilgisinden ve rahat bir hayat ortam›ndan yoksun b›rak›lan, say›lar› da on binleri aflan bu çocuklar›n geçimlerini üstlenecek birilerini bulabilmek için yo¤un çaba harcamaktad›r.

5


Herhangi bir yetimin tekeffülü ile kastedilen, bu konuda sorumluluk yüklenen kiflinin tekeffül etti¤i yetime her ay düzenli flekilde belli bir miktarda ödeme yapmas›d›r. Tekeffül süresinin alt› ay›n alt›na düflmemesi gerekir. Yetime ödenecek miktar› sorumluluk üstlenen kifli kendisi belirleyecektir. Ancak bu da bir yetimin, yeme, içme, sa¤l›k, bar›nma ve benzeri alanlardaki zorunlu ihtiyaçlar›n› karfl›lamak için gerekli olan asgari miktar›n alt›na düflmemelidir. Düzenli tekeffüllerin yan› s›ra yetimlerin zorunlu ihtiyaçlar›n›n giderilmesi, kendilerine zaman zaman yard›m paketleri da¤›t›lmas› ve ailelerinin geçimlerine katk›da bulunulmas› için yetim sand›¤› oluflturulmufltur. Bu sand›¤a isteyen herkes imkân› ölçüsünde ba¤›flta bulunarak yetimlerin ihtiyaçlar›n›n giderilmesi amac›yla yap›lacak genel çal›flmalara katk›da bulunabilir. Ayr›ca bayramlarda, okul dönemlerinde ve özel günlerde yetimlere yard›m ve hediye paketleri da¤›t›lmas› amac›yla kampanyalar düzenlemektedir. Bu kampanyalara kat›larak da yetimleri sevindirebilir, onlar›n ailelerinin gönüllerine ferahl›k kazand›rabilirsiniz.

6


Sarp yokuflun ne oldu¤unu bilir misin? “Fakat o sarp yokuflu aflmaya giriflmedi. Sen sarp yokuflun ne oldu¤unu bilir misin? Bir köle azad etmektir. Yahut açl›¤›n oldu¤u bir günde doyurmakt›r: Yak›nl›¤› olan bir yetimi, yahut toprakta sürünen bir yoksulu.” (Beled suresi, 11-16)

G›da Yard›m› Hayatta kalabilmenin flart› beslenmek, g›da almakt›r. Bundan dolay›d›r ki ‹slam açl›¤a, g›da yetersizli¤ine karfl› mücadeleye büyük önem verir. Kur’an-› Kerim’de Yüce Allah seçkin mü’minlerin özelliklerini sayarken flöyle buyurur: “Kendilerinin ona sevgi duymalar›na (o yiyecekleri gönüllerinin çekmesine) ra¤men yiyece¤i yoksula, yetime ve esire yedirirler. “Biz size sadece Allah r›zas› için yediriyoruz. Sizden bir karfl›l›k ve teflekkür istemiyoruz. Çünkü biz yüzlerin as›laca¤›, zorlu bir gün dolay›s›yla Rabbimizden korkar›z.” (‹nsan suresi, 8-10) Resûlullah (s.a.s.): “Komflusu açken tok yatan bizden de¤ildir” diye buyurur. ‹slam’da baz› hatalar›n cezas›, birtak›m günâhlar›n keffareti bir ya da daha fazla yoksulun karn›n›n doyurulmas›d›r. Bu da açl›k ve g›da yetersizli¤i sorununun çözümüne ‹slâm’›n büyük önem vermesinden ileri gelmektedir.

7


Günümüzde bütün teknolojik geliflmelere ra¤men açl›k ve g›da yetersizli¤i sorununun insanl›¤›n karfl› karfl›ya oldu¤u en büyük sorunlardan bir olmas› ‹slâm’›n bu konuya önem ve öncelik vermesinin ne derece anlaml› oldu¤unu gösteriyor. Dünyada g›da yetersizli¤i problemini en ciddi flekilde yaflayan bölgelerden biri de Filistin’dir. Çünkü Filistin halk› bir as›rdan beridir ciddi bask›larla karfl› karfl›ya oldu¤u gibi son zamanlarda özellikle Gazze bölgesine uygulanan abluka sebebiyle insani yard›m ve destek almas› bile engellenmifltir. Art›k bu engellerin afl›lmas› ve ma¤dur durumdaki insanlara el uzat›lmas› gerekir. Kudüs Vakf›, Filistin halk›na g›da yard›m› kampanyalar› düzenleyerek o insanlara zorunlu g›da maddelerini içeren paketler haz›rlamakta ve bu paketleri ihtiyaç içindeki ailelere da¤›tmaktad›r. ‹steyenler vakf›m›zla irtibata geçerek bu paketlerden bir tanesini doldurabilir ve böylece ilgiye muhtaç, yoksul bir ailenin en az›ndan bir ayl›k zorunlu g›da maddelerini temin etmifl olurlar.

8


Rabbim bana salihlerden olan bir çocuk bahflet Hz. ‹brahim (a.s.)’›n duas›: “Rabbim bana salihlerden olan bir (çocuk) bahflet.” (Saffat suresi, 100)

E¤itim Yard›m›

Hepimiz, üstün flahsiyetli, salih ve hay›rl› evlatlar›m›z›n olmas›n› arzular›z. Bunda e¤itim ve ö¤retimin büyük rolü vard›r. Bundan dolay› çocuklar›m›z›n e¤itim ve ö¤retimine büyük önem veririz. Baflka yerlerde sarf etmekten çekindi¤imiz paralar›m›z› hay›rl› evlatlar yetifltirmek için cömertçe harcar›z. Kendi evlatlar›m›z hakk›nda arzulad›¤›m›z› zor durumda, çocuklar›n› yetifltirmede de¤erlendirebilecekleri imkânlardan yoksun kardefllerimizin evlatlar› için de arzulamal›y›z.

Yüce Allah flöyle buyurur: “Arkalar›nda güçsüz çocuklar b›rakt›klar›nda onlar için endifleye kap›lanlar (baflkalar› için de öylece) korksunlar.” (Nisa suresi, 9) Bir çocu¤un, bir neslin gelece¤ini haz›rlamak e¤itimle olur. Bir insan› hayata kazand›rmakta ve hayat› onun için anlaml› k›lmakta en önemli etken e¤itimdir. Bir toplumun gelece¤ini haz›rlamak da onun yetifltirdi¤i nesle iyi bir e¤itim vermekle olur. Bunun için insanl›k tarihinde e¤itimin özel bir yeri ve önemi vard›r. Filistin’de oldukça zor flartlarda hayatlar›n› sürdürmek zorunda olan insanlar›n çocuklar›n›n da e¤itim imkânlar›ndan yoksun kalmamas› için bir fleyler yapmak gerekir. 9


Kudüs Vakf›, Filistin’de yetiflen nesli iyi bir gelece¤e haz›rlamak için e¤itime destek amaçl› muhtelif kampanyalar düzenlemektedir. Bunlardan biri okullar›n aç›lmas› döneminde haz›rlanan okul çantalar›d›r. Bu çantalar›n içine bir y›l boyunca ihtiyaç duyulacak baz› k›rtasiye maddeleri de konularak ihtiyaç sahibi çocuklara veriliyor. Kudüs Vakf› ayr›ca baz› çocuklar›n okul k›yafetlerinin temin edilmesinde de yard›mseverlerle ihtiyaç sahibi çocuklar aras›nda köprü olmaya çal›flmaktad›r. Özellikle yetim çocuklar›n e¤itimlerine katk› için çal›flmalar yapmaktad›r. Yetim çocuklar›n düzenli e¤itim alabilmeleri için vakf›m›z kanal›yla düzenli e¤itim burslar› göndermeniz mümkündür. halk›n›n gelece¤ini haz›rlayacak olan yeni neslin iyi bir e¤itim almas› için bizim de kendi imkânlar›m›zla katk›da bulunmam›z gerekir.

10


Yine Turi Sina’dan ç›kan bir a¤aç (zeytin) yetifltirdik

(Mü’minun suresi, 18-20)

Fidan Dikme

“Gökten belli ölçüyle su indirip onu yere yerlefltirdik. fiüphesiz biz onu giderme gücüne de sahibiz. Onunla sizin için hurmalardan ve üzümlerden bahçeler oluflturduk. Sizin için onlar›n içlerinde çok meyveler vard›r ve onlardan yersiniz. Yine Turi Sina’dan ç›kan bir a¤aç (zeytin yetifltirdik). O ya¤l› ve yiyenlere bir kat›k olan (ürün) bitirmektedir.” “Böylece orada taneler bitirdik. Üzümler ve yoncalar, zeytinler ve hurmalar, s›k a¤açl› bahçeler, meyveler ve çay›rlar. Size ve hayvanlar›n›za bir yarar olmak üzere.” (Abese suresi, 27-32) “Gökten bereketli bir su indirdik; böylece onunla bahçeler ve biçilecek taneler bitirdik. Ve birbiri üstüne dizilmifl tomurcuklar› olan uzun uzun hurma a¤açlar›.” (Kaf suresi, 9-10) Filistin asl›nda bereketlendirilmifl bir beldedir. Bu özelli¤i a¤açlar›n›n bollu¤u, ürünlerinin çoklu¤u, topraklar›n›n verimlili¤i ile kendini gösterir. Kur’an-› Kerim’de ad› özellikle zikredilen ve bereketin sembolü olarak bilinen zeytin Filistin topraklar›na bereket katan ve bu topraklarda en çok yetiflen a¤açt›r. Tar›mla u¤raflan Filistinli ailelerin birço¤unun geçim kayna¤› zeytindir. Ama ne yaz›k ki Filistinlinin a¤ac› da rahat b›rak›lm›yor. Filistin halk›n›n maruz kald›¤› s›k›nt›lar›n aras›nda a¤açlar›n›n sökülmesi, arazilerinin tahrip edilmesi, ay›r›m duvar›n›n getirdi¤i zorluklar, su kaynaklar›n›n azalt›lmas› ve çal›flma imkânlar›n›n ortadan kald›r›lmas› da var.

11


Kudüs Vakf›, Filistin’e yönelik yard›m faaliyetleri yürüten di¤er yard›m kurulufllar›yla da iflbirli¤i içine girerek sökülen a¤açlar›n yerine yenilerini dikmek, tahrip edilen arazileri tekrar canland›rmak için fidan dikme kampanyalar› düzenliyor. Filistin topraklar›n›n bereketlili¤i bu fidanlar›n çok h›zl› bir flekilde yetiflip a¤aç olmas›yla da kendini gösteriyor. Özellikle zeytin fidanlar› Filistin topraklar›nda iki y›l içinde a¤aç olup ürün vermeye bafllamaktad›r. Unutmamak gerekir ki insan toprakla yaflar toprak da a¤açla. Filistin topraklar›n›n sahibi olan halk›n canl› kalmas› için onlar›n yaflad›¤› topraklar›n canl› kalmas›, bunun için de o topraklara bereket kazand›ran a¤açlar›n korunmas›, tahrip edilenlerin yerine yenilerinin dikilmesi zorunludur.

Kudüs Vakf›, Filistin’de yetiflen nesli iyi bir gelece¤e haz›rlamak için e¤itime destek amaçl› muhtelif kampanyalar düzenlemektedir. Bunlardan biri okullar›n aç›lmas› döneminde haz›rlanan okul çantalar›d›r. Bu çantalar›n içine bir y›l boyunca ihtiyaç duyulacak baz› k›rtasiye maddeleri de konularak ihtiyaç sahibi çocuklara veriliyor. Kudüs Vakf› ayr›ca baz› çocuklar›n okul k›yafetlerinin temin edilmesinde de yard›mseverlerle ihtiyaç sahibi çocuklar aras›nda köprü olmaya çal›flmaktad›r. Özellikle yetim çocuklar›n e¤itimlerine katk› için çal›flmalar yapmaktad›r. Yetim çocuklar›n düzenli e¤itim alabilmeleri için vakf›m›z kanal›yla düzenli e¤itim burslar› göndermeniz mümkündür. Filistin halk›n›n gelece¤ini haz›rlayacak olan yeni neslin iyi bir e¤itim almas› için bizim de kendi imkânlar›m›zla katk›da bulunmam›z gerekir. 12


Onlar›n mallar›ndan sadaka al ki onunla kendilerini temizleyesin

“fiüphesiz sadaka veren erkekler ve sadaka veren kad›nlar ve Allah’a güzel borç verenler var ya, onlar›n (mükâfatlar›) kat kat art›r›l›r ve onlar için de¤erli bir ecir vard›r.” (Hadid suresi, 18) Allah yolunda, O’nun r›zas›n› kazanmak için yap›lan tüm ba¤›fllara sadaka denir. Sadaka Müslümanlar› günâhlardan ar›nd›r›r. Çünkü Allah verdikleri sadakalara karfl›l›k onlar›n günâhlar›n› ba¤›fllar, kendilerini kötülüklerden ar›nd›r›r. Bundan dolay› Yüce Allah, mü’minleri temizlemek ve ar›nd›rmak için kendilerinden sadaka al›nmas›n› emretmifltir. Sadakan›n bir de kal›c› olan› vard›r ki bunlara da sadakay› câriye yani akmaya devam eden sadaka denir. Bu gibi sadakalar›n sevaplar› da câriyedir yani devam edicidir. Hatta kifli öldükten sonra bile o sadaka yüzünden sahibine sevap yaz›lmas› ifllemi devam eder. Çünkü Resûlullah (s.a.s.) hadisi flerifte flöyle buyurur: “‹nsan öldü¤ünde ameli kesilir. Fakat üç fley müstesnad›r: Sadakay› câriye (insanlara yarar› devam eden bir hay›r), istifade edilen ilim ve insana arkas›ndan dua edecek salih çocuk.”

Sadakayi Câriye

“Onlar›n mallar›ndan sadaka al ki onunla kendilerini temizleyesin ve ar›nd›ras›n. Onlara dua et. Senin duan onlar için huzur vesilesidir. Allah duyand›r, bilendir.” (Tevbe suresi, 103)

(Müslim, Kitabu’l-Vasiyye, Bab: 3, Hadis no: 1631)

13


Sadakayi câriye ile kastedilen, insanlara faydas› devam eden kal›c› bir iyilik, hay›rl› bir hizmettir. Geçmifl nesillerimiz sevap defterlerinin ölümlerinden sonra da kapanmamas›na önem verdikleri için kal›c› hizmetleri çok olmufltur. Bundan dolay› ‹slâm âleminde vak›f hizmetlerine büyük katk›larda bulunulmufltur. ‹slâm co¤rafyas›nda geçmifl nesillerin b›rakt›¤› hay›rl› hizmetlerden bugün de çok yararlan›lmaktad›r. Bizim de gelecek nesillere bir fleyler b›rakmak için çaba sarf etmemiz, gelirimizden, imkânlar›m›zdan bir fleyler ay›rmam›z gerekir. Filistin’deki yoksul ve ihtiyaçl› halk›n sadakay› câriyeye büyük ihtiyaçlar›n›n oldu¤unu hat›rlatmaya gerek yok. Bu gibi toplumlarda insanlara toplu hizmetler sunan hay›r çal›flmalar›ndan daha genifl çapta yararlan›lmaktad›r. Kudüs Vakf›, Filistin’in içindeki hay›r kurumlar›yla yard›mlaflarak halka kapsaml› hizmetler sunan sadakay› câriye projelerine katk›da bulunmaktad›r.

14


Hastaland›¤›m zaman bana flifa veren O’dur (fiuara suresi, 79-80)

Sa¤l›k hizmetleri de insan hayat›nda büyük bir ehemmiyet arz etmektedir. Bu yüzdendir ki geçmifl insanlar “her fleyin bafl› s›hhattir” demifllerdir. Kanuni’nin: “Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi; Olmaya devlet cihanda bir nefes s›hhat gibi” beyti gayet meflhurdur. On binlerce insan›n yaraland›¤›, her gün yaral›lara yenilerinin kat›ld›¤› Filistin’de sa¤l›k hizmetleri çok daha büyük bir önem tafl›yor. Kudüs Vakf›, bu alanda da hizmette bulunmak, hay›r yapmak isteyenlere öncülük etmek için projeler gelifltirmifltir. Bu çerçevede gelifltirilen projelerden biri yeni sa¤l›k merkezleri aç›lmas›d›r. Çünkü mevcut sa¤l›k merkezleri ve kurumlar› ihtiyac› karfl›lam›yor. Ayr›ca yaral›lar›n tedavilerine katk›, yoksul aileler için ilaç, sa¤l›k kurumlar›na teçhizat temini gibi muhtelif projelerle de sa¤l›k hizmetlerine katk›da bulunuluyor.

T›bbî Yard›m

“Bana yediren ve içiren O’dur. Hastaland›¤›m zaman bana flifa veren O’dur.”

15


Ambargo ve kuflatma yüzünden Gazze halk›n›n sa¤l›k hizmetlerinden yoksun b›rak›lmas› sebebiyle yüzlerce insan hayat›n› kaybetmifltir. Bunlardan baz›lar› tedavi için bölge d›fl›na ç›kmalar›n›n engellenmesi, baz›lar› ihtiyaç duyduklar› ilaçlar›n bölgeye sokulmamas›, baz›lar› da tedavilerinde kullan›lacak t›bbi cihazlar›n temininin engellenmesi sebebiyle hayatlar›n› kaybetmifllerdir. ‹nsanl›¤›n bu zulüm karfl›s›nda susmamas› ve o mazlum insanlar›n tedavi görmelerinin önündeki engellerin kalkmas› için gerekli çabalar›n gösterilmesi gerekir. Kuflatma ve abluka alt›nda tutulan insanlara sa¤l›k hizmetlerinin ulaflt›r›lmas›, gerekli t›bbi cihazlar›n ve ilaçlar›n sokulmas› için yap›lacak yard›mlaflma ve destek sonuç verecek, engeller dayan›flma ile afl›lacakt›r. Sa¤l›k hizmetlerinin ve bu alanda yap›lacak yard›mlar›n ne derece ehemmiyet arz etti¤ini biraz sa¤l›¤›m›z›n kötüleflmesi, bir hastal›kla u¤raflmaya bafllamam›z durumunda hemen anlar›z. Bizim için büyük önem arz eden s›hhatin Filistin’de haks›z abluka alt›nda tutulan kardefllerimiz aç›s›ndan da son derece önemli oldu¤unu unutmamal›, onlara sa¤l›k hizmetlerini götürmek için kap›lar› zorlamal›y›z.

16


Ne yaz›k ki baz› hadiselerin birtak›m medya organlar› taraf›ndan kas›tl› olarak istismar edilmesi zihinlerde soru iflaretlerinin ve tereddütlerin oluflmas›na sebep olmufltur. Bu tereddütler de hay›r hizmetlerini olumsuz yönde etkiliyor. Oysa ihtiyaç içindeki kardefllerimiz bizim yapaca¤›m›z yard›mlara, iyiliklere muhtaçt›r. Onlar›n ihtiyaçlar›n› görmezden gelemez, durumlar› bizi ilgilendirmiyor diyemeyiz. Küçük çapl› yard›mlar› ayr› ayr› ihtiyaç sahiplerine ulaflt›rma imkân› da olmad›¤› için yine yap›lmas› gereken gayretlerimizi birlefltirmemiz ve güvenilir yard›m köprüleri oluflturmam›zd›r. Çözüm o yard›m köprülerini koparmakta, kanallar› kurutmakta de¤il; küçük ak›nt›lar› birlefltirip hedefe do¤ru akmalar›n› sa¤layacak ve bu görevi yerine getirirken de bir yerlerde s›z›nt› vermeyecek sa¤lam kanallar oluflturmaktad›r. Bunun baflar›lmas› için de fleffaf, her türlü takibe aç›k, kaynaklar› ve harcamalar› belgelerle kay›t alt›na al›nan bir çal›flma düzeninin hâkim k›l›nmas› gerekir.

Yard›mlar›n Ulaflt›r›lmas›

Yard›mlar›n›z› güvenli ellere verin, içiniz rahat olsun

17


Kudüs Vakf›, tüm yard›m projelerinin uygulanmas›nda Filistin’in içindeki yard›m kurulufllar›yla ortaklafla ve iflbirli¤i içinde hareket ediyor. Toplanan yard›mlar karfl›l›¤›nda makbuzlar kesildi¤i gibi bunlar›n teslimi de belgeleniyor. Ba¤›fl sahibi isterse yapt›¤› ba¤›fl›n ihtiyaç sahiplerine ulaflt›r›lmas›n›n belgelerini görebilir. ‹htiyaçlar›n ve ihtiyaç sahiplerinin belirlenmesi, yard›mlar›n ulaflt›r›lmas›nda öncelik tayini konusunda yine Filistin içindeki kardefl yard›m kurulufllar›yla iflbirli¤ine gidilmekte, onlar›n verece¤i bilgiler dikkate al›nmaktad›r. Kifliye özel yard›mlarda örne¤in yetim kefaleti programlar›nda yard›m yapanla yard›m alan aras›nda do¤rudan irtibat kurulabilmekte, yard›m›n iletilmesini bizzat yararlanan kifliden sorgulamak mümkün olmaktad›r. Çal›flmalar›n yürütülmesi aç›s›ndan zorunlu olan idari hizmetler, tan›t›m çal›flmalar› ve resmi ödemeler de kay›t alt›na al›nmakta ve kay›tlar›n belgeleri saklanmaktad›r.

18


Kudüs Vakf›’n›n çal›flmalar›n› Internet’ten takip etmeniz de mümkündür. Bunun için vakf›m›z›n Internet’teki adresi olan www.kudusvakfi.com adresine giriniz. Bu adresten vakf›m›z hakk›nda bilgi alabilece¤iniz gibi düzenledi¤i kampanyalar› takip, bunlara kat›lma ve bu kampanyalardan tan›d›klar›n›z› haberdar etme imkân›n›z da olacakt›r. Web adresi size ayn› zamanda Online ba¤›fl imkân› da sunuyor. Online ba¤›fl linkini kullanarak yapaca¤›n›z yard›m miktar›n› yazd›ktan sonra gerekli bilgileri girerek güvenli sistemle ba¤›fl›n›z› vakf›m›za iletmeniz mümkündür.

Online Kudüs Vakf›

Ba¤›fl yapman›n k›sa yolu

ayr›ca vakf›m›zla iletiflim kurman›z, sorular›n›z› yetkililerimize iletmeniz ve yard›m kampanyalar›m›za kat›lmak için izleyece¤iniz yollar hakk›nda bilgi edinmeniz mümkündür. Hay›r hizmetlerimize katk› sa¤layan de¤erli kardefllerimize, yürüttü¤ümüz kampanyalar›n sonuçlar› hakk›nda da Web sitemiz vas›tas›yla özet bilgiler sunulmaya çal›fl›lacakt›r.

Yard›mlar›n Filistin’e iletilmesinde izlenen yayg›n metot Bafllang›çta Filistin’in içindeki yard›m kurulufllar›n›n, gelifltirdikleri yard›m programlar› için ihtiyaç duyduklar› fleylerle ilgili taleplerini al›yoruz. Sonra bu talepleri inceliyoruz. Güven oluflmas› durumunda söz konusu programlar için yard›m topluyoruz. Daha sonra toplanan yard›mlar Filistin’e havale ediliyor. Sonra da Filistin’in içinde bulunan ve iflbirli¤i yapt›¤›m›z kurumlar, foto¤raflarla belgelenen ve yard›mlar›n ne flekilde de¤erlendirildi¤i hakk›nda ayr›nt›l› bilgiler içeren genifl raporlar haz›rlayarak gönderiyorlar. Allah’›n izniyle kurumumuz, Filistin’in içinde, güvenilirli¤iyle ve genifl hizmetleriyle tan›nm›fl cemiyetlerle ve kurumlarla iflbirli¤i yapmaktad›r. fiunu özellikle hat›rlatal›m ki toplanan tüm yard›mlar sadece kurumumuzun Hollanda’daki hesab›ndan, Filistin’in içinden kendileriyle iflbirli¤i yap›lan yard›m kurulufllar›n›n hesaplar›na havale edilmesi suretiyle aktar›lmaktad›r.

19


Filistin’i Tan›yal›m Filistin Neresidir? Filistin, bir Ortado¤u ülkesidir. Lübnan, Suriye, Ürdün ve M›s›r ile komfludur. Bat›dan Akdeniz’e sahili var. 1948’de ‹srail’in kuruluflunun ilan edilmesiyle birlikte topraklar› BM taraf›ndan ikiye bölünmüfl ve bir bölümü “‹srail” hâkimiyetine verilmifltir. O tarihte BM karar›yla ‹srail’in resmen tan›nmas›yla birlikte bu devletin kontrolüne verilen bölge için çizilen s›n›rlar “yeflil hat” olarak isimlendirildi. Bu bölge Filistinlilerin taraf›ndan genellikle “1948 bölgesi” ya da “yeflil hat içi” olarak adland›r›lmaktad›r. BM kararlar›yla Filistin olarak gösterilen bölgenin bir k›sm› “‹srail” kontrolüne verilen bölgenin do¤usunda yani Ürdün taraf›nda, bir k›sm› da bat›s›nda yani M›s›r ve Akdeniz taraf›nda kald›. Do¤uda kalan bölge Bat› fieria (Bat› Yaka) ve Do¤u Kudüs, bat›da kalan bölge ise Gazze’dir. Bu bölgelerin tümü de ‹srail taraf›ndan 1967 Haziran Savafl›’nda iflgal edildi. ‹srail’in 1967 Haziran Savafl›’nda gerçeklefltirdi¤i iflgal BM Güvenlik Konseyi kararlar›yla reddedildi, iflgal olarak nitelendirildi ve ‹srail iflgal güçlerinin söz konusu bölgelerden çekilmesi istendi. Ancak çekilmeye zorlanmas› için ‹srail’e herhangi bir yapt›r›m uygulanmad›¤›ndan, iflgal sonraki dönemlerde de devam etti. 1991’de Madrid görüflmeleriyle bafllayan “bar›fl süreci” sonras› 1993 Oslo ‹lkeler Anlaflmas›’yla belirlenen prensiplere ve 1994 Kahire Anlaflmas›’yla kabul edilen çerçeveye göre bir Filistin Özerk Yönetimi oluflturuldu. Bu ilk anlaflmalara göre Özerk Yönetim’in kontrolüne verilen topraklar Gazze ile Bat› fieria’daki Eriha flehrinden ibaretti. Gazze topraklar›n›n üçte birlik k›sm›n› kapsayan alana kurulmufl olan Yahudi yerleflim merkezleri de korunmufltu. Daha sonra imzalanan yeni anlaflmalarla Bat› fieria’da Özerk Yönetim alan› k›smen geniflletildi. Fakat bu bölge hâlâ büyük ölçüde ‹srail kontrolündedir ve bölgede 20

kurulmufl Yahudi yerleflim merkezlerinin, kibbutz ad› verilen çiftliklerin ve ‹srail askerî bölgelerinin tümü korunmaktad›r. Gazze’den ise ‹srail iflgal güçleri 2005 y›l›nda tamamen çekilmek zorunda kald› ve bu çekilme esnas›nda Yahudi yerleflim merkezlerinin de tamam› kald›r›ld›. Filistin’in en önemli flehri Kudüs’tür. Buras› ayn› zamanda muhtelif dinlerin kutsal mekânlar›n›n bulundu¤u flehirdir. ‹slâm’›n ilk k›blesi ve harem camilerin üçüncüsü olan Mescidi Aksa ve H›ristiyanlar aç›s›ndan son derece büyük önem arz eden kutsal mekânlardan K›yamet Kilisesi bu flehirdedir. Kudüs, 1948’de ‹srail’in kuruluflunun ilan edilmesi ve BM Genel Kurulu’nun 181 say›l› karar›yla gerçeklefltirilen taksimde ikiye


bölündü. Bat› Kudüs, ‹srail kontrolüne verilen bölgede, Do¤u Kudüs ise o zaman Ürdün kontrolünde olan ve Filistin olarak gösterilen k›s›mda kald›. Mescidi Aksa dâhil olmak üzere muhtelif tarihi ve kutsal mekânlar da bu k›s›mdad›r. Ancak yukar›da da ifade etti¤imiz üzere 1967 Haziran Savafl›’nda Do¤u Kudüs de ‹srail taraf›ndan iflgal edildi. ‹srail ayr›ca, BM’nin hem 1967 Haziran Savafl› sonras› iflgal aleyhine ald›¤› kararlara hem de Kudüs hakk›nda özel olarak ç›kard›¤› kararlara ayk›r› olmas›na ra¤men Kudüs’ü birlefltirdi¤ini ve tümünü “‹srail”e ilhak etti¤ini ilan etti. önemli tarihi ve kutsal beldelerinden biri de Hz. ‹sa (a.s.)’n›n do¤um yeri olan Beytlaham’d›r. Beytlaham, Arapçada Kundak Evi anlam›na gelir. Hz. ‹sa (a.s.), annesi Hz. Meryem’in Kudüs’ün hemen güneyinde ve çok yak›n›nda bulunan bu beldeye gezintiye ç›kt›¤› s›rada dünyaya gelmifltir. Hz. ‹sa (a.s.)’n›n do¤um yerine infla edildi¤ine inan›lan ve H›ristiyanlar›n kutsal sayd›¤› mabetlerden olan Do¤ufl Kilisesi bu flehirdedir. Beytlaham da 1967’de iflgal edilen flehirlerdendir. Bugün flehir merkezi Özerk Yönetim kontrolüne verilmifl olmakla birlikte flehre ba¤l› yerleflim birimlerinin bir k›sm› ‹srail kontrolündedir. Filistin’in tarihi eserler yönünden zengin kutsal flehirlerinden biri el-Halil’dir. Bu flehir de Beytlaham’›n güneyinde yer alan Bat› fieria flehirlerindendir. El-Halil olarak adland›r›lmas› Hz. ‹brahim (a.s.)’a nispetledir. Bilindi¤i üzere Hz. ‹brahim (a.s.), Allah taraf›ndan dost edinildi¤i için el-Halil (dost) s›fat›yla an›l›yordu. Nemrud’un diyar›n› terk ettikten sonra göç etti¤i Filistin’de yerleflti¤i bu flehir ona nispetle

Medinetu’l-Halil (Dostun flehri) olarak adland›r›ld› ve daha sonra el-Halil olarak kald›. Filistin’in en önemli tarihi zenginliklerinden ve kutsal mabetlerinden say›lan Hz. ‹brahim Camisi bu flehirdedir. Fakat ne yaz›k ki Müslümanlar›n Filistin’deki camiler aras›nda Mescidi Aksa’dan sonra ikinci derecede ehemmiyete sahip sayd›klar› bu caminin üçte ikisi ‹srail taraf›ndan Yahudi mabedine dönüfltürülmüfltür. ‹srail’le Özerk Yönetim aras›nda el-Halil hakk›nda ayr› bir anlaflma imzalanm›fl ve flehir merkezinde yaklafl›k 400 Yahudi yerleflimcinin ikamet etti¤i bir mahallenin bulunmas› gerekçe gösterilerek yüzde yirmilik k›sm›n›n ‹srail kontrolünde kalmas› kabul edilmifltir. Oysa 400 Yahudinin ikamet etti¤i ve BM kararlar›na ayk›r› bir flekilde infla edilmifl Yahudi yerleflim merkezinin bulunmas› gerekçe gösterilerek ‹srail kontrolünde b›rak›lan ve flehrin yüzde yirmisine tekabül eden kesimde yirmi bin Filistinli ikamet etmektedir.

Tarihten Günümüze Filistin Filistin topraklar›n›n en önemli cazibesi tarihteki rolü ve stratejik konumundan ileri geliyor. Filistin’in vahye dayanan bütün dinlerde özel bir önemi ve yeri vard›r. Bu da birçok peygamberin orada yaflam›fl veya hayat›n›n bir bölümünü orada geçirmifl ve Yüce Allah’›n bu topraklar› kutsal k›ld›¤›n› bildirmifl olmas›ndan ileri gelmektedir. Kudüs’ün ve Filistin topraklar›n›n ‹slâm aç›s›ndan tafl›d›¤› de¤er ve kutsiyet dolay›s›yla Medine’de kurulan ‹slâm devletinin kuzeye do¤ru s›n›rlar›n›n genifllemesiyle birlikte 21


1946’dan 2000’e kadar Filistinlilerin kaybettikleri topraklar Müslümanlar Filistin topraklar›na yöneldiler. Hz. Ebu Bekir (r.a.) Filistin üzerine M. 633’te iki küçük birlik gönderdi. Bu birlikler önemli baflar›lar gösterdiler. Daha sonra 634’te Halid ibnu Velid komutas›ndaki ‹slâm ordusunun Remle yak›nlar›nda Bizans ordusuna karfl› kazand›¤› zaferle Kudüs d›fl›ndaki Filistin topraklar›n›n önemli bir k›sm› fethedildi. Kudüs’ün fethi ise 638’de ikinci halife Hz. Ömer (r.a.) döneminde gerçekleflti. O, Kudüs’ün anahtarlar›n› teslim ald›¤›nda halk›na, tam bir din hürriyeti ve güven içinde yaflayacaklar›na dair yaz›l› bir eman Siyonist örgüt mensuplar› Filistin’den bir miktar verdi. toprak elde edebilmek için önce Osmanl› Devleti nezdinde giriflimlerde bulundular. Bu amaçla Bu fetihten sonra Kudüs ve çevresi 1099’a kadar onun bütün d›fl borçlar›n› ödemeyi taahhüt sürekli Müslümanlar›n hâkimiyetinde kald›. O ettiler. Ancak zaman›n padiflah› II. Abdülhamit tarihte haçl› ordular›n›n k›rk gün süren fliddetli isteklerini reddederek Filistin’den bir kar›fl kuflatmalar› sonunda onlar›n eline geçti. Haçl›lar toprak dahi veremeyece¤ini bildirdi. iflgal sonras› bir hafta süreyle flehirde katliam gerçeklefltirdiler. Bu katliamda Osmanl›’dan bir fley koparamayan Siyonist Müslümanlardan yetmifl bin kifli öldürüldü. örgütler bu kez, ‹ngilizlerle ve di¤er Bat› Katliam sonucu meydana gelen kan ülkeleriyle iflbirli¤ine gitmeyi gölünde haçl›lar›n atlar›n›n kararlaflt›rd›lar. Osmanl› topuklar›na kadar gömüldü¤ü Devleti’ni y›kmak veya olaya flahit olmufl zay›flatmak için her f›rsat› kumandanlar›n de¤erlendiren bu ülkeler hat›ralar›nda geçer. Haçl› Siyonistlerin kendilerine iflgali seksen sekiz y›l yanaflmalar›n› da iyi bir sürdü. Bu iflgale 1187 f›rsat olarak görüp y›l›nda Salahuddini Eyyubi de¤erlendirdiler. Bu son verdi. Yavuz Sultan iflbirli¤inden sonra Selim’in 1516’da 1916’da ‹ngiltere, Fransa gerçeklefltirdi¤i M›s›r ve Rusya aras›nda Sykesseferi sonras›nda Kudüs ve Picot Anlaflmas› imzaland›. Filistin Osmanl› devletine Bu anlaflman›n Filistin’le ilgili ba¤land›. 1918 ‹ngiliz iflgaline maddesinde flöyle deniyordu: kadar da Osmanl› yönetiminde kald›. “Di¤er ortaklar›n ve Mekke flerifinin muvafakati al›nd›ktan sonra Rusya ile de Yahudilerin belli bir toprak parças› üzerinde bir istiflare yap›larak bu bölgede uluslararas› bir araya getirilmeleri ve bir devlete yönetim kurulsun.” kavuflturulmalar› amac›yla Avrupa’da 1897’de örgütlü Siyonizm hareketi ortaya ç›kt›. Bu Bu olaydan bir y›l sonra yani 1917’de zaman›n hareket Yahudi halk›n›n bir araya getirilece¤i ‹ngiliz D›fliflleri Bakan› Arthur Balfour’dan ad›n› toprak olarak da Filistin’i seçti. alan ünlü Belfur Deklarasyonu yay›nland›. Bu 23


Filistin’de ‹ngiliz iflgal yönetimine ve Yahudi göçüne karfl› zaman zaman ayaklanmalar oldu. 27 fiubat 1920’de Filistin halk›ndan 40 bin kiflilik bir topluluk Mescidi Aksa’da gösteri düzenledi. 8 Mart 1920’de ilk silahl› çat›flma oldu. Bu çat›flmada yedi Yahudi öldürüldü. Kudüs’te de Filistinlilerle Yahudiler aras›nda çat›flmalar oldu. Bu tür olaylar sonraki tarihlerde de devam etti. Filistinliler ‹ngiliz iflgaline ve Yahudi göçüne karfl› sistemli bir mücadele için çeflitli örgütler de kurdular. Önceleri çok yavafl seyreden Yahudi göçü Avrupa’da Nazi f›rt›nas›n›n esmesinden sonra h›zland›. Bu yüzden 1933’e kadar Filistin’e toplanan Yahudi say›s›n›n 180 bin civar›nda olmas›na ra¤men Nazi katliamlar›ndan sonra h›zlanan göçle 1945’te alt› yüz bine ç›kt›.

deklarasyonda da flöyle deniyordu: “Haflmetli ‹ngiliz kraliyet hükümeti, Filistin’de Yahudi halk› için milli bir devlet kurulmas›n› memnuniyetle karfl›l›yor. Bu gayeye ulaflmay› kolaylaflt›rmak için en de¤erli mesailerini harcayacakt›r. fiuras› aç›kça bilinmelidir ki, haflmetli kral, Filistin’de bulunan Yahudiler d›fl›ndaki milletlerin dini ve medeni haklar›na zarar verecek veya Yahudilerin baflka herhangi bir ülkede elde ettikleri haklar›n› ve siyasi nüfuzlar›n› zedeleyecek hiçbir fley yapmayacakt›r.” Bu deklarasyonun yay›nlanmas›ndan k›sa bir süre sonra 1918’de ‹ngilizler Filistin topraklar›n› iflgal ettiler. ‹ngilizlerin bu iflgali gerçeklefltirmeleri zaman›n Mekke flerifi, fierif Hüseyin’in yard›m›yla oldu. 1922’de Milletler Cemiyeti’nin karar›yla Filistin, ‹ngiltere’nin himayesine verildi. 24

Filistin topraklar›nda yeterli Yahudi nüfus potansiyeli oluflunca 1947’de “‹srail” ad›nda bir devletin kuruluflu ilan edildi. BM bu devleti vakit geçirmeden tan›d› ve 1948’de 181 say›l› taksim karar›n› ç›kard›. O tarihte Filistinlilerin nüfus oranlar›n›n fazla, Yahudilerin de yüzde sekseninin topraks›z göçmen olmas›na ra¤men BM taksim karar›nda Filistin’in ço¤unu ve verimli k›s›mlar›n› “‹srail”e verdi. ‹srail’in kuruluflunun hemen ard›ndan 1948’de ilk Arap- ‹srail Savafl› olarak nitelendirilen savafl ç›kt›. Bu savaflta komflu Arap ülkelerinin olaylara müdahalesi Filistinliler aç›s›ndan hiçbir yarar getirmemifl, aksine birtak›m siyasi oyunlarla ‹srail iflgalinin genifllemesine sebep olmufltur. ‹srail’in ikinci geniflleme hareketi 1967 Savafl›’nda gerçekleflti. Bu savaflta o zamana kadar Ürdün kontrolünde olan Bat› Yaka (Bat› fieria) ve Do¤u Kudüs ile M›s›r’›n kontrolünde olan Gazze bölgesi ‹srail iflgaline geçti. Ayr›ca M›s›r’a ait Sina yar›madas› ile Suriye’ye ait Golan


tepeleri de iflgal edildi. Bir baflka savafl da 1973’te gerçekleflti. Ancak bu savaflta herhangi bir iflgal olmad›¤› gibi daha önce iflgal edilmifl bölgelerden de geri al›nan bir yer olmad›. ‹srail iflgaline karfl› Filistin’de örgütsel mücadele de verilmifltir. Bu amaçla muhtelif örgütler ortaya ç›kt›. Bunlar›n bafl›nda geleni de Yasir Arafat’›n liderli¤indeki Filistin Ulusal Kurtulufl Hareketi (Fetih) idi. 28 May›s 1964’te bu örgütlerin tek bir çat› alt›nda toplanmas› için Kudüs’te Filistin Milli Konferans› topland›. Bu toplant›da Filistin Kurtulufl Teflkilat›’n›n kuruluflu ilan edildi ve baflkanl›¤›na da Prof. Ahmed efl-fiukeyri getirildi. Onun Haziran 1968’de istifa etmesinden sonra Yahya Hammude baflkanl›¤a seçildi. Ancak o bir arac› konumundayd› ve 3 fiubat 1969’da Kahire’de toplanan Filistin Ulusal Kongresi’nde Yasir Arafat’›n baflkanl›¤a seçilmesi için çal›flt›. Sonuçta o zamanki M›s›r cumhurbaflkan› Cemal Abdünnas›r ve Yahya Hammude’nin gayretleriyle Arafat örgüt baflkanl›¤›na seçildi. FKÖ çat›s› alt›nda toplanan örgütlerin mücadeleleri genellikle Filistin d›fl›ndan olmufltur. Önce Ürdün merkez al›nd›. Ancak Kara Eylül Hareketi olarak tarihe geçen ve Ürdün askeri birlikleriyle Filistinli gerillalar aras›nda

gerçekleflen çat›flmalardan sonra söz konusu örgütler Lübnan’a tafl›nmak zorunda kald›. 1982’de Lübnan’›n ‹srail taraf›ndan iflgal edilmesinden sonra da bu örgütlerin mensuplar› baflta Tunus ve Cezayir olmak üzere muhtelif Arap ülkelerine da¤›ld›. FKÖ’nün Lübnan’dan ç›kmaya zorlanmas› sonucunda Filistinli örgütlerden kurtuldu¤unu düflünen ‹srail, 1987’de bizzat Filistin’in içinde bafl gösteren intifadayla karfl› karfl›ya geldi. Bu hareket çok k›sa zamanda Filistin’in her taraf›na yay›ld›. Ayr›ca bu olayda Filistin ‹slâmi Direnifl Hareketi (Hamas) öne ç›kt›. ‹ntifadan›n k›sa sürede bütün Filistin’e yay›lmas› ‹srail’i zorlad›. Bunun üzerine 1991’de Madrid süreci veya “Ortado¤u bar›fl›” ad› verilen bir süreç bafllat›ld›. Yap›lan görüflmeler sonucu 1993’te FKÖ’nün destekledi¤i bir grupla ‹srail aras›nda Oslo ‹lkeler Anlaflmas›, 1994’te de Kahire Anlaflmas› veya Gazze - Eriha Anlaflmas› ad› verilen ilk uygulama anlaflmas› imzaland›. Bu anlaflma gere¤i Gazze ile Bat› Yaka’n›n Eriha kasabas›nda bir özerk yönetim oluflturuldu. Sonradan imzalanan anlaflmalarla Bat› Yaka’da özerk yönetimin kontrolüne verilen flehir merkezlerinin say›s› sekize ç›kar›ld›. Ancak bu anlaflmalar Filistin meselesinin gerçek bir çözüme kavuflturulmas›n› sa¤layamad›.


26


28 Eylül 2000’de, o zaman muhalefette olan Likud Partisi’nin lideri Ariel fiaron’un Mescidi Aksa’ya girmeye kalk›flmas› Filistin halk›n›n genifl çapl› tepkisine yol açt›. Bu olaydan sonra da Aksa ‹ntifadas› ad› verilen yeni bir halk hareketi bafllad›. 2006 y›l›nda özerk yönetim bölgesinde gerçeklefltirilen genel seçimlerde Filistin halk›n›n büyük ço¤unlu¤u Hamas adaylar›n› destekledi. Seçim sonras›nda özerk yönetim hükümetini oluflturma görevi bu harekete verildi. Fakat ‹srail ve ABD bu duruma tepki göstererek Filistin halk›na uluslararas› ekonomik ambargo uygulanmas›n› istediler. ABD’nin bask›lar›yla uygulanan bu ambargo hâlen devam etmekte ve Filistin halk›n›n ekonomik yönden ciddi s›k›nt›lar çekmesine sebep olmaktad›r.

Rakamlarla Filistin Tarihte Filistin olarak bilinen topraklar›n yüzölçümü 28 bin km2’dir. ‹srail’in kuruluflunda Yahudilerin mülkiyetine geçmifl araziler tüm Filistin’in % 7’siydi. Filistinlilerin mülkiyetinde olan arazi oran› ise % 93’tü. Bununla birlikte BM’nin taksim karar›nda söz konusu topraklar›n % 56’s› ‹srail’e verilmifl, % 44’lük k›sm› “Filistin” olarak gösterilmifltir. Bu topraklarda ba¤›ms›z bir Filistin devleti kurulamam›fl, Do¤u Kudüs, Bat› fieria ve do¤uda kalan di¤er bölgeler Ürdün’ün, Gazze ile Nakab bölgesinde yer alan ve BM karar›nda Filistin’e ait olarak gösterilen k›s›m M›s›r’›n kontrolüne verilmifltir. ‹srail’in kuruluflunun ilan edildi¤i ve BM taraf›ndan da tan›nd›¤› tarihte Filistin topraklar›n›n tümü (paylaflt›r›lmam›fl flekli) üzerinde yaflayan Filistinli nüfus say›s› 1 milyon 435 bin civar›ndayd›. Yahudi nüfus say›s› ise 646 bin idi ve ayn› bölgedeki nüfusun tamam›n›n % 31’ini oluflturuyorlard›. Bu nüfusun mülkiyetine geçen arazi miktar› ise dedi¤imiz gibi sadece % 7 oran›ndayd›. BM karar›yla ‹srail’e verilen ve 1948 savafl›nda iflgal edilen bölgede Filistinli Araplar›n yaflad›¤›

531 köy ve kasaba tamamen boflalt›lm›fl, ahalisi göçe zorlanm›fl, sonra da tamamen y›k›lm›flt›r. Bu olaylarda söz konusu bölgelerdeki Filistinli Arap nüfusun % 85’i göçe zorlanm›flt›r. O zaman ‹srail’in kuruldu¤u bölgedeki arazilerin % 92’sinin mülkiyeti Filistinlilere aitti, herhangi bir sat›fl, devir veya istimlak olmam›flt›. Sahipleri göçe zorlanan bu arazilere daha sonra ‹srail’in ç›kard›¤› “Sahipsiz Mülkler Kanunu”yla el kondu. Bu araziler kesinlikle sat›n alma yoluyla al›nm›fl de¤ildir. ‹srail’in söz konusu kanunla el koydu¤u arazilerin tümünün kay›tlar› tescillidir ve tapular› sahipleri taraf›ndan saklanmaktad›r. Son yap›lan say›mlara ve tahminlere göre Filistinli toplam nüfus say›s› 10 milyona yaklaflm›flt›r. Bu nüfusun yar›dan ço¤unu kendi yurtlar› d›fl›nda yaflayan mülteciler oluflturmaktad›r. Filistin yurdu içinde yaflayanlar›n da önemli bir k›sm› yer de¤ifltirmifltir; yani kendi yurdunda mülteci konumundad›r. Filistinli nüfusun yaflad›¤› bölgelere göre da¤›l›m› flöyledir: Bir milyon yüz elli bin kifli “yeflil hat” içinde kalan bölgede yafl›yor. Dolay›s›yla “‹srail” nüfusuna kay›tl›d›rlar ve kendilerine “‹srail vatandafl›” kimli¤i verilmifltir. 27


Filistinli mültecilerin en yo¤un oldu¤u ülkelerdeki tahmini say›lar› flöyledir: Ürdün : 2 milyon 550 bin Suriye : 500 bin Lübnan : 460 bin Suudi Arabistan : 300 bin M›s›r : 52 bin Körfez ülkeleri : 152 bin Irak ve Libya’daki mültecilerin bir k›sm› sürgün edildi¤inden hâlen bu ülkelerde yaflayan mülteci say›s› tam bilinmiyor. 700 bin civar›nda Filistinli de daha baflka ülkelere da¤›lm›fl durumdad›r. Bir milyon dört yüz bin kifli Gazze’de, iki milyon üç yüz bin kifli Bat› fieria bölgesinde yafl›yor. Buna göre BM kararlar›nda Filistin olarak gösterilen bölgelerde yaflayan nüfusun toplam› üç milyon yedi yüz bindir. Fakat bu nüfusun da % 43’ü tehcir sebebiyle yer de¤ifltirmifl ve mülteci kamplar›nda yaflamaktad›r. Befl milyona yak›n Filistinli de dünyan›n de¤iflik ülkelerine da¤›lm›fl halde mülteci hayat› yafl›yor.

28

BM kararlar›n›n tümünde “Filistin” olarak gösterilen Bat› fieria ve Do¤u Kudüs’te ‹srail sürekli yeni Yahudi yerleflim merkezleri infla ediyor. BM kararlar›nda bu bölgedeki ‹srail varl›¤›n›n iflgal olarak nitelendirilmesine ra¤men sürekli yeni Yahudi yerleflim merkezleri infla edilmesine ve bu yerleflimciler için çiftlikler kurulmas›na herhangi bir flekilde engel olunmuyor. Oysa bu yerleflim merkezleri ve çiftlikler Filistinlilerin arazilerinin zorla istimlak edilmesi suretiyle kurulmaktad›r.


durumu hakk›nda da afla¤›daki rakamlar fikir vermektedir. Bu rakamlar her iki bölgenin ekonomik durumunun genel ortalamas›d›r. Bu ortalamada Gazze’nin durumu Bat› fieria bölgesine nispetle daha kötüydü. Ayr›ca Gazze’nin durumu sonra, ambargo yüzünden çok daha fazla kötüleflti. Onun için Gazze’de ambargo sonras› durumla ilgili rakamlar› konuyla ilgili bölümde verece¤iz. ‹flsizlik oran›: % 22.4 Yoksulluk oran›: % 43 Milli gelirden kifli bafl›na düflen pay: 1318 dolar Kalk›nma oran›: % - 11.4 Özerk Yönetim’in 2005’in ilk dokuz ay›ndaki gelir gider durumu: Gelir: 94.9 milyon dolar; Gider: 125.8 milyon dolar

Bereketlendirilmifl Belde 2008 tespitlerine göre Bat› fieria ve Do¤u Kudüs’teki yerleflim merkezleriyle ilgili istatistikler flöyledir: 2008 bafl› itibariyle Bat› fieria ve Do¤u Kudüs’teki Yahudi yerleflim merkezlerinin, sitelerin ve üslerin say›s› 440’a ç›km›flt›r. Bunlar›n 48’i askeri üs olarak kullan›lmaktad›r. En fazla yerleflim merkezinin bulundu¤u vilayet Kudüs’tür ve Kudüs’ün il s›n›rlar› içinde kalan bölgeye infla edilen kapsaml› yerleflim merkezi say›s› 26’y› bulmufltur. ‹kinci s›rada 24 kapsaml› yerleflim merkezinin infla edildi¤i Ramallah vilayeti gelmektedir. ‹nfla edilen yerleflim merkezleri, siteler, askeri üsler ve kibbutzlar sebebiyle Bat› fieria ve Do¤u Kudüs’ün % 38.3’üne tekabül eden k›sm›na Filistinlilerin girifli tamamen yasakt›r. Bat› fieria ve Do¤u Kudüs’e infla edilen yerleflim birimlerine yerlefltirilen Yahudi göçmen say›s› 2008 bafl›nda 483 bin 453’e ç›km›flt›r. Bu say› 2007 bafl›nda 466 bin 5 idi. Yani 2007 süresince % 3.74 oran›nda art›fl olmufltur. Bu, do¤al nüfus art›fl›yla de¤il d›flar›dan getirtilen göçmenlerin yerlefltirilmesiyle sa¤lanm›flt›r. Gazze ve Bat› fieria’n›n 2005’teki ekonomik

Yüce Allah, Kur’an-› Kerim’de flöyle buyurur: “Kulunu, kendisine birtak›m ayetlerimizi göstermek için bir gece Mescidi Haram’dan çevresini bereketlendirdi¤imiz Mescidi Aksa’ya yürütenin flan› pek yücedir. fiüphesiz o duyand›r, görendir.” (‹sra suresi, 1) “Onu (‹brahim’i) da Lut’u da içinde âlemler için bereketler verdi¤imiz yere (ulaflt›r›p) kurtard›k.” (Enbiya suresi, 71)

“Süleyman’a da fliddetle esen rüzgâr› (boyun e¤dirmifltik). O, onun emriyle içini bereketli k›ld›¤›m›z yere ak›p giderdi. Biz her fleyi bileniz.” (Enbiya suresi, 81)

“Onlarla içini bereketli k›ld›¤›m›z beldeler aras›nda (karfl›dan karfl›ya) görünen kasabalar var ettik ve oralarda yürümeyi takdir ettik.” (Sebe suresi, 18)

Bütün bu âyetlerde “bereketli k›l›nm›fl” olarak sözü edilen belde Filistin’dir. Gerçekten Filistin, 29


tarih boyunca bereketli k›l›nm›fl bir belde oldu¤unu göstermifltir. Ama o beldenin bu vasf›ndan adalet, hukuk ve bar›fl›n hâkim oldu¤u dönemlerde yararlan›lm›flt›r. Haks›zl›klar›n kol gezdi¤i, adalet ve hukukun rafa kald›r›ld›¤›, bar›fl›n sürgüne gönderildi¤i dönemlerde ne yaz›k o topraklar›n bu vasf›ndan da yararlan›lamam›flt›r.

Tevhid Mücadelesinin Anayurdu Kur’an-› Kerim’de kendisinden söz edilen peygamberlerin birço¤unun hayatlar›nda Filistin topraklar›n›n belli bir yeri vard›r. Bu peygamberlerin ortak daveti olan tevhid

davetinde yani Allah’›n birli¤inin, tek ve mutlak yarat›c› oldu¤unun insanlara anlat›lmas›nda, onlar›n bu inanca ça¤r›lmalar›nda o topraklar bir merkez nokta, önemli bir istasyon görevi görmüfltür. Bu yüzden Filistin’i tevhid davetinin anayurdu sayabiliriz. Bu özelli¤inden dolay› vahye dayanan tüm dinlerde oran›n özel bir yerinin, dinî bir kutsall›¤›n›n oldu¤unu görürüz. Tarih boyunca sürekli stratejik önemini korumas›nda ve siyasi hâkimiyetlerini geniflletmek isteyen güçlerin gözdesi olmas›nda bu özelli¤inin büyük rol oynad›¤› da bilinmektedir.

‹lk K›blenin Mescidi Mescidi Aksa, Filistin davas›nda bir semboldür. Böyle olmas›n›n elbette bir sebebi ve anlam› var. Bu mabed ‹slâm’›n üç kutsal mabedinden biridir. Müslümanlar›n ilk k›blesidir. K›yamete kadar gelecek Müslüman nesillere emanet edilmifltir. Bu mabedden yukar›da mealini verdi¤imiz âyette söz edildi¤i gibi ayr›ca hakk›nda birçok hadisi flerif bulunmaktad›r. Resûlullah (a.s.) bir hadisi flerifinde flöyle buyurmufltur: “Yolculuk ancak flu üç mescitten birine olur: Benim flu mescidime, Mescidi Haram’a ve Mescidi Aksa’ya.” (Müslim, Kitabu’l-Hacc, 15/415, 511, 512) Burada kastedilen yolculuk ibadet kast›yla olan özel yolculuktur. Bu hadisi flerif dolay›s›yla Mescidi Aksa harem mescitlerin üçüncüsü say›lm›flt›r.

Bugün Filistin Ne Halde? Filistin’e özgürlük ve bar›fl›n gelmemesi, yurtlar›ndan ç›kar›lan Filistinlilere dönüfl hakk›n›n tan›nmamas›, büyük ço¤unlu¤unun mülteci kamplar›nda yaflamaya devam etmesi, ekonomik durumlar›n›n iyilefltirilmesi imkânlar›ndan sürekli yoksun b›rak›lmalar› sebebiyle s›k›nt›lar devam ediyor. Özellikle Gazze’ye uygulanan ambargo bu bölgede hayat› iyice çekilmez hâle getirmifltir. Biz de Filistinlilerin karfl› karfl›ya oldu¤u problemlerin ve yaflad›klar› s›k›nt›lar›n baz›lar› hakk›nda özet bilgiler vermek istiyoruz. 31


32

‹flgal ve Sald›r›lar

‹flsizlik ve Yoksulluk

“Ortado¤u bar›fl›” bafll›¤›yla 1991’de bafllat›lan süreçte bir Filistin Özerk Yönetimi kurulmufl olsa da BM kararlar›nda Filistin devletine verilmesi istenen topraklar üzerinde fiili iflgal devam etmektedir. ‹srail’in askerlerini çekti¤i ve Özerk Yönetim’e verilen bölgeler üzerinde ‹srail kontrolü yine sürüyor. Buralar›n dünyayla irtibat› tamamen ‹srail gözetiminde ve onun iznine ba¤l› oldu¤u gibi bu bölgeler ayn›

Yaflanan flartlardan ekonomik alan bütün boyutlar›yla etkileniyor. Bu da beraberinde iflsizli¤i ve yoksullaflmay› getiriyor. Filistin’in bütün bölgelerinde her y›l iflsizlik oranlar›nda art›fl oluyor. Bat› fieria ve Gazze bölgelerinde 2005 y›l› sonunda iflsizlik oran› ortalamas› % 25’i bulmufltu. Ambargo flartlar›nda Gazze’deki bu oran iyice artt›. Bat› fieria bölgesinde ise afla¤› yukar› ayn› rakamlarla devam ediyor.

zamanda sürekli yeni sald›r› ve iflgal tehditleriyle karfl› karfl›yad›r. ‹srail güçleri taraf›ndan düzenlenen hava sald›r›lar›nda ço¤u zaman sivil yerleflim alanlar› hedef al›narak savunmas›z insanlar öldürülüyor. Bat› fieria bölgelerinde yerleflim alanlar› aras›nda irtibat için ‹srail’in oluflturdu¤u askeri kontrol noktalar›ndan geçilmesi zorunludur. Bu kontrol noktalar› ayn› zamanda birer eziyet noktalar›d›r ve bazen hastanelere yetiflmek zorunda olan a¤›r hastalar bile saatlerce buralarda bekletilmektedir.

‹flsizlik oran› yüksek oldu¤u için çal›flabilenler de düflük ücretlerle çal›flmak zorunda kal›yorlar. Bu da yoksulluk oranlar›n›n yüksek olmas›na yol aç›yor. ‹flsizlik ve yoksulluk sorunlar› sebebiyle Filistinlilerin ço¤u d›fl yard›mlarla hayatlar›n› sürdürebiliyorlar. Yard›mlar›n bir k›sm› BM’ye ba¤l› UNRWA taraf›ndan sa¤lan›yor. Ancak son y›llarda bu teflkilat›n yard›mlar›nda da azalma oldu. Dolay›s›yla sivil insanî yard›m kurulufllar›na çok daha büyük görev düfler oldu.


Gazze’ye Ambargo Gazze’ye uygulanan ambargonun büyük bir insanî felaketin sebebi oldu¤unu art›k bütün insanl›k biliyor. Ambargo bölgenin tam anlam›yla bir aç›k hava hapishanesine dönüflmesine sebep oldu. Bu hapishanede uygulanan toplu cezaland›rmadan yeni do¤an bebeklerden yatalak hastalara, bastonlu yafll›lardan baflkalar›n›n yard›m›na muhtaç özürlülere kadar bütün herkes istisnas›z bir flekilde etkileniyor. ‹laçlar›n ve t›bbi cihazlar›n sokulmamas› yüzünden hastaneler hizmet veremez oldu. Tedavilerinin engellenmesi sebebiyle ölenler kervan›na her geçen gün yeni birileri ekleniyor. Yak›tlar›n girmemesi yüzünden bölgeye elektrik sa¤layan termik santrallerin yak›tlar› bitiyor ve insanlar karanl›kta kal›yor. Hatta hastanelere elektrik temin eden santrallerin yak›tlar› bitiyor ve yo¤un bak›mda tutulan yeni do¤mufl bebekler için kullan›lan t›bbi cihazlar duruyor. Bazen oksijen takviyesiyle hayata kazand›r›lmaya çal›fl›lan yeni do¤mufl bebek anne ve babas›n›n gözleri önünde, kendisine oksijen veren cihaz›n durmas› yüzünden hayat›n› kaybediyor. Bütün bu bilgiler ambargo gerçe¤inin çok cüzi bir k›sm›n› yans›tmaktad›r. Yaflanan felaket hadiseye d›flar›dan bakanlar›n tasavvur edebileceklerinden çok daha büyüktür. Biz konu hakk›nda fikir vermesi için Kuflatmaya Karfl› Halk Komjitesi’nin haz›rlad›¤› rapordan baz› rakamsal bilgileri aktarmakla yetinece¤iz: Bölgeye genifl çapl› ambargo ve kuflatma uygulamas› 12 Haziran 2007 tarihinde bafllad›.

Ambargo uygulamas›n›n bafllamas›ndan sonra ‹srail bölgedeki sanayi kurulufllar›n›n kullanaca¤› hammaddelerin girifline ve bu kurumlar›n üretti¤i ürünlerin ç›k›fl›na hiçbir flekilde imkân tan›mam›flt›r. Bu yüzden sanayi kurumlar›n›n ço¤u durmufl iflsizlik ve yoksulluk oran› zirveye ç›km›flt›r. Bölgede iflsizlik oran› 2006 sonunda % 35 idi. Ambargo yüzünden sanayi ve ticaret kurumlar›n›n çal›flmay› durdurmas› neticesinde bu oran Kas›m 2008 sonunda % 66’ya ulaflt›. Yani Gazze’de çal›flabilecek durumdaki her üç kifliden ikisi iflsiz duruma düflmüfltü. Yoksulluk oran› ise % 85’i buldu. Ekonomik flartlar›n kötüleflmesi sonucunda y›ll›k milli gelirden kifli bafl›na düflen pay 650 dolara düfltü. Gazze’de 2000 y›l›nda özel sektörün üretimdeki pay› % 76 iken, 2008 y›l›nda bu oran % 11’e düfltü. Bunun baflta gelen sebebi ambargo yüzünden sanayi kurulufllar›n›n kulland›¤› hammaddenin girmesinin engellenmesidir. Özel sektöre ait sanayi ve ticaret kurumlar›n›n % 43’ü çal›flmay› tamamen durdurdu. % 55’i de çal›flma verimlili¤ini % 75 oran›nda azaltmak zorunda kald›. Ambargo Gazze’deki nüfusun % 12.7’sinin geçim kayna¤› olan tar›m sektörüne de a¤›r darbe vurdu. Tar›m ürünlerinin ihrac› engellendi¤i için gelirler iyice azald›. Ayr›ca tohum, gübre ve di¤er ihtiyaç maddelerinin girmesinin engellenmesi verimlili¤in büyük oranda düflmesine sebep oldu. Ambargonun bafllad›¤› tarihten itibaren geçen on ay içinde tar›m sektörünün zarar› 85 milyon dolar› buldu. Tar›m 33


ambargo süresince bölge ahalisinin g›da ihtiyaç maddelerinin sadece % 41’i temin edilebilmifltir. Birçok g›da maddesi hiç bulunamamaktad›r. Bu¤day, ya¤ gibi zorunlu ihtiyaç maddelerinin miktar› ihtiyac›n çok alt›na düflmüfltür. Ambargo bu arada alt yap› hizmetlerine ve muhtelif hizmet alanlar›na da a¤›r darbe vurmufltur.

Gazze’ye ‹nsanl›k D›fl› Sald›r›

ürünlerinin ihrac›n›n engellenmesi sebebiyle tar›m alan›nda çal›flanlar›n günlük ortalama zararlar›n›n 150 bin dolar civar›nda oldu¤u bildiriliyor. Ambargonun en büyük insani felakete yol açt›¤› alan sa¤l›k hizmetleri alan›d›r. Bu yüzden çok say›da insan›n sa¤l›k hizmetinden yararlanmas› engellendi. ‹srail, 17 Ocak 2008’de bafllatt›¤› uygulamayla çok say›da ilac›n Gazze’ye giriflini engelledi. Sa¤l›k kurumlar›n›n verdi¤i bilgilere göre Kas›m 2008 bafl›nda 76 s›n›f ilaç, 120 s›n›f t›bbi malzeme tamamen tükenmifl, 120 s›n›f ilaç da bitme noktas›na gelmiflti. Tedavisinin engellenmesinden veya ihtiyaç duydu¤u ilaç ya da t›bbi malzemenin sokulmamas›ndan dolay› hayatlar›n› kaybedenlerin say›s› ise 300’ü geçmiflti. Ambargo süresince g›da maddelerinin girifline aral›klarla ve oldukça k›s›tl› miktarlarda imkân tan›nm›flt›r. Girifline izin verilen g›da maddesi türlerinin say›s› da sadece 14’tür. Bu yüzden bölge halk› g›da ihtiyaçlar›n›n temini konusunda da büyük zorluklar yaflamaktad›r. Haz›rlanan raporlara göre

Gazze ne yaz›k ki insanl›k tarihinin benzerine nadiren rastlad›¤› korkunç bir sald›r›ya sahne oldu. 27 Aral›k 2008 Cumartesi günü ö¤le saatlerinde bafllayan bu korkunç sald›r› 22 gün sürdü. Bu süre içinde Gazze’de 480’i çocuk olmak üzere 1340 kifli öldürüldü. Öldürülenler aras›nda henüz süt ça¤›nda bebekler de vard›. Baz› aileler tamamen yok edildi. 5300 kifli de yaraland›. Yaralananlar›n baz›lar›n›n durumlar›n›n a¤›r oldu¤u bildirildi. Ayr›ca yaralananlar aras›nda ömür boyu devam edecek sakatl›klara maruz kalan çok say›da insan var. ‹ki y›ldan fazla zamand›r süren ambargo sebebiyle hastanelerdeki ilaçlar›n ve t›bbi malzemelerin tükenmifl olmas› yaral›lara acil müdahaleyi zorlaflt›rd›. Sald›r›lar›n devam etti¤i günlerde yaral›lar›n s›n›r kap›lar›ndan ç›kar›lmas›na yeterince imkân tan›nmamas› ve yabanc› doktorlar›n giriflinin engellenmesi baz›lar›n›n acil müdahale ve yo¤un bak›m imkânlar›n›n yetersizli¤i yüzünden hayat›n› kaybetmesine sebep oldu. Ayr›ca sald›r›da birçok hastane, hastane arac› ve ambulans hedef al›nd›. Bu yüzden baz›lar› doktor en az elli sa¤l›k görevlisi hayat›n› kaybetti. Sald›r›dan bas›n görevlileri de nasibini ald› ve dört gazeteci ‹srail sald›r›lar›nda hayat›n› kaybetti. 35


Sald›r› yüzünden en az befl bin ev tamamen yerle bir oldu. Yirmi bin ev de hasar gördü. Hasar gören evlerin birço¤u kullan›lamayacak hale geldi. Ayr›ca onlarca cami, okul, hastane ve kamu binas› y›k›ld› veya a¤›r derecede hasar gördü. Sald›r›ya maruz kalan okullar›n baz›lar› da BM’nin s›¤›nma yerleri ilan etti¤i ve çok say›da insan›n hayatlar›n› kurtarmak için s›¤›nma ihtiyac› duydu¤u UNRWA (BM Filistinli Mültecilere Yard›m ve Çal›flma Kurumu)’na ba¤l› okullard›. Bu okullardan birinin hedef al›nmas› sonucu 43 kifli hayat›n› kaybederken, 45 kifli de yaraland›. Burada ölen ve yaralananlar›n ço¤unu okula s›¤›nm›fl çocuklar ve kad›nlar oluflturuyordu. Sald›r›da beyaz fosfor bombas› ve ahtapot bombas› gibi BM taraf›ndan savafllarda kullan›lmas› kesinlikle yasak olan kimyasal bombalar kullan›ld›¤› hem sa¤l›k yetkilileri hem de uluslararas› kurulufllar taraf›ndan raporlarla tescil edildi. Camilerin, okullar›n, BM taraf›ndan s›¤›nma noktas› ilan edilen yerlerin, hastanelerin, sa¤l›k ve insani yard›m görevlilerinin ve bas›n 36

mensuplar›n›n hedef al›nmas› uluslararas› hukuka göre savafl suçu say›lm›flt›r. ‹srail’in Gazze’ye yönelik sald›r›s›nda bu suçlar›n tümünün ifllendi¤i raporlarla ve kay›tlarla tescil edilmifltir. Buna ek olarak yine ba¤›ms›z sa¤l›k yetkilileri ve uluslararas› kurumlar taraf›ndan haz›rlanan raporlarda yasak kimyasal bombalar›n, özellikle de beyaz fosfor bombalar›n›n kullan›ld›¤› delilleriyle, bu bombalardan etkilenen insanlar hakk›nda haz›rlanan sa¤l›k raporlar›yla tescil edilmifltir. Fakat bütün bunlara ra¤men uluslararas› hukuk organlar› taraf›ndan ciddi anlamda bir soruflturma aç›lmas› ve savafl suçlar›yla ilgilenen yarg› mekanizmas›n›n harekete geçirilmesi için söze gelir bir ad›m at›lmam›flt›r. Gazze flimdi yaralar›n› sarmak için insanl›¤›n yard›m ve deste¤ini bekliyor.

Tutuklular, Yetimler ve Dullar ‹srail’in Filistinlilere yönelik bask› uygulamalar›n›n en önemli boyutlar›ndan birini tutuklama ve hapis oluflturmaktad›r. Bu uygulama sebebiyle bugün Filistin topraklar›nda yaflayan Filistinlilerin yüzde yirmisi ‹srail hapishanelerine girmifltir. Bu gerçek 2005 y›l› içinde yap›lan bir araflt›rmayla tespit edilmifltir. Bu, her befl Filistinliden birinin ‹srail hapishanelerine girmifl olmas› anlam›na gelir. Bu da her Filistinli aileden en az bir veya iki kiflinin hapis görmüfl olmas› demektir. Hâlen ‹srail hapishanelerinde tutulan Filistinli say›s› 12 bini geçmifltir. Tutuklular›n önemli bir k›sm›n›n d›flar›da aileleri, eflleri ve çocuklar› yard›ma muhtaç durumdad›r. Bunun yan› s›ra sald›r›lar›n sebep oldu¤u ölümler yüzünden Filistinliler aras›nda


çok say›da yetim çocuk ve dul kad›n bulunmaktad›r. Bunlar›n hemen hemen tamam› insanî yard›m kurulufllar›n›n yard›mlar›yla hayatlar›n› sürdürmektedir.

Mülteciler ve Yurda Dönüfl Hakk› “Rakamlarla Filistin” bölümünde verdi¤imiz bilgilerden de anlafl›laca¤› üzere bugün dünya üzerindeki Filistinli nüfusun üçte ikisi mülteci durumundad›r. Yani on milyona yak›n Filistinlinin alt› buçuk milyondan fazlas› mülteci hayat› sürmektedir. Bunlar›n befl milyona yak›n bir bölümü Filistin topraklar›n›n d›fl›nda, kalan› ise Filistin’in içinde göçe zorlama sonucu yer de¤ifltirmifl halde mülteci hayat› sürdürmektedir. Mülteciler gerçe¤i ‹srail’in dünya kamuoyunu yan›ltmak için yürüttü¤ü propagandada kulland›¤› iki önemli iddias›n›n as›ls›zl›¤›n› gözler önüne seren bir canl› delil durumundad›r. Söz konusu propagandan›n Müslüman kamuoyuna yönelik fleklinde Filistinlilerin topraklar›n› satt›klar› iddia edilmifltir. Bat› toplumlar›na yönelik fleklinde ise Filistin’in asl›nda bofl oldu¤u, dünyan›n de¤iflik ülkelerine da¤›n›k Yahudilerin buraya toplanmas› için ihya edildi¤i böylece “vatans›z halka halks›z vatan” oluflturuldu¤u ileri sürülmüfltür. Oysa bugün alt› buçuk milyon insan›n yurdundan ç›kar›lm›fl halde mülteci hayat› yaflamas›, onlar›n da topraklar›n› ve evlerini satmad›klar›n›, tapular›n› ve anahtarlar›n› yanlar›nda saklad›klar›n› ortaya koymalar›, o topraklar›na ve evlerine geri dönmek istediklerini bildirmeleri her iki iddian›n

da as›ls›zl›¤›n› çok net bir flekilde ortaya koymaktad›r. Filistinli mülteciler sorununun çözümü için çeflitli formüller gündeme getiriliyor. Onlar›n yurda dönüfl taleplerinden vazgeçilmesi için maddi tazminat verilmesi ve kendilerinin de muhtelif Arap ülkelerine yerlefltirilmeleri önerisi bunlardan biriydi. Ancak mülteciler bu formülü kesinlikle kabul etmeyeceklerini yurda dönüfl haklar›ndan vazgeçmemekteki ›srarlar›n› sürdüreceklerini de¤iflik vesilelerle ortaya koydular. Mültecilerin yurda dönüfl haklar›n›n uluslararas› boyutta gündeme tafl›nmas› için Kas›m 2008’de dünyan›n de¤iflik ülkelerinde befl bin kiflinin kat›ld›¤› kapsaml› bir toplant› düzenlendi. Bu toplant›da da Filistinli mültecilerin kabul edebilecekleri tek geçerli çözüm formülünün yurda dönüfl haklar›n›n teslim edilmesi oldu¤u vurguland›.

‹srail’in Utanç Duvar› Bat› fieria bölgesiyle ilgili en büyük haks›zl›k inflas›nda sona yaklafl›lan utanç duvar›d›r. ‹srail’in bu duvar› infla konusunda kendini bu derece rahat hissedebilmesi dünyan›n sessizli¤inden kaynaklanm›flt›r. Zaman zaman k›nama kararlar› al›nd› ve duvar›n inflas›n›n insan haklar›na ayk›r› oldu¤una dair hükümler verildiyse de durdurulmas› için hiçbir aktif faaliyette bulunulmad›. Engelleme yoluna gidilmedi. Y›llarca Berlin Duvar›’n› konuflan, bu duvar› bir utanç duvar› olarak gündeminde tutan, y›k›lmas›n› da önemli bir olay olarak de¤erlendiren ça¤dafl dünyan›n Filistin 37


topraklar›na infla edilen utanç duvar›na neden sessiz kald›¤›n› sorgulamak gerekir. Bu duvar BM kararlar›nda ‹srail s›n›r› olarak gösterilen “yeflil hat” üzerine de¤il Bat› fieria bölgesinin içine infla edilmifltir. Dolay›s›yla duvarla birlikte Bat› fieria’n›n önemli bir k›sm› ‹srail’e ilhak edilmektedir Ayr›ca bu duvar bölgede çok büyük haks›zl›klar›n ve ihlallerin kayna¤›d›r. Her fleyden önce duvar inflas› için binlerce dönüm araziye el konulmufl, bu arazilerin sahiplerine büyük haks›zl›klar yap›lm›flt›r. ‹kinci olarak duvar Filistinlilerin ikamet etti¤i birçok yerleflim bölgesini ortadan bölmüfltür. Baz› yerlerde köyler bölünerek bir k›sm› duvardan içeride bir k›sm› ise d›flar›da kalm›flt›r. Baz› yerlerde yerleflim birimleri d›flar›da kal›rken okul, hastane gibi sosyal kurumlar içeride kalm›flt›r. Baz› yerlerde insanlar›n evleri d›flar›da arazileri içeride kalm›fl yahut tersi olmufltur.

Filistinliler Topraklar›n› Satt›lar m›? Müslüman halklar›n özellikle de Türkiye toplumunun Filistin davas›na so¤uk bakmas›n›n veya mesafeli durmas›n›n sa¤lanmas›nda kullan›lan en önemli etken Filistinlilerin Yahudilere toprak satt›klar› iddias›d›r. Oysa bu iddia tarihi gerçekleri yans›tmad›¤› gibi günümüz gerçeklerine de ayk›r›d›r. Bu iddian›n

tutars›zl›¤›na dair baz› hususlar›, “Rakamlarla Filistin” bafll›kl› bölümde ve mülteciler k›sm›nda dile getirdik. Ayr›ca Yahudilerin Filistin’de mülk edinmeleri tarihine bakt›¤›m›z zaman da bu iddian›n gerçe¤i yans›tmad›¤›n› görürüz. fiöyle ki ‹srail’in kuruluflu öncesinde Yahudilerin 28 milyon dönümden oluflan Filistin’de sahip olduklar› arazi miktar› 2 milyon dönümdü. Yani tüm Filistin topraklar›n›n % 7’si. Bunun 650 bin dönümünü Osmanl› devleti döneminde mülk edinmifllerdir. 300 bin dönümünü ‹ngiliz

Machtigingskaart Ja, ik wil graag bijdrage leveren voor de volgende project(en): ❏ Gazze için ......................(a 5,-)

❏ Weeskinderen (Yetim).........(a 50,-)

❏ Zakat 2,5 % ....................................

❏ Voedsel pakket ............(a 25,-)

❏ Kado (Hediye) .....................(a 15,-)

❏ Sadaka ...........................................

❏ Lopende sadaka ..........(a 15,-)

❏ Zakat ul Fitr ...........................(a 8,-)

❏ Kurban..............................(a 100,-)

Voorletters:__________ Naam:____________________________M/V Adres:__________________________________________________

Bankrekening:

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Girorekening:

|_|_|_|_|_|_|_|

Postcode:____________Plaats:______________________________ Telefoon:____________________ Mobiel: 06-___________________ Ingangsdatum: __/__/__

Handtekening:

Ik betaal: ❏ Maandelijks (Ayl›k) ❏ Eenmalig (Bir defal›k)


iflgalciler onlara ba¤›fllam›fllard›r. 200 bin dönümünü yine ‹ngiliz iflgalciler a¤›r istimlak vergilerinin ödenememesini gerekçe göstererek istimlak edip Yahudilere sembolik fiyatlarla satm›fllard›r. 600 bin dönümü de kendileri Filistin d›fl›ndan olan, Lübnan ve Suriye’de ikamet edip Filistin’de mülk edinmifl baz› Arap kökenlilerden sat›n alm›fllard›r. Buraya kadar ki k›s›mda yani Yahudilerin 1948’e kadar edindikleri arazilerin 8’de 7’sinde Filistinlilerin müdahalesi söz konusu de¤ildir. 250 bin dönüm araziyi de Filistinlilerden sat›n alm›fllard›r. Yani Filistinlilerden sat›n ald›klar› toplam arazi miktar› Filistin topraklar›n›n % 0,9’una (binde 9’una) tekabül ediyordu. Arazilerini satanlar da halktan çok fliddetli tepkilerle karfl› karfl›ya kald›klar›ndan Filistin’i terk etmek zorunda kalm›fllard›. fiimdi sat›lan arazilerin tüm topraklara oran›yla onlar› satanlar›n genel nüfusa oranlar›n› denk kabul ederek düflünelim: Bir halk hakk›nda hüküm verirken % 0,9’un tavr›na göre mi yoksa % 99,1’in tavr›na göre mi

hüküm verilir? Kald› ki arazi satanlar da toplumdan d›flland›klar›ndan o topraklar› tamamen terk etmek zorunda kalm›fllard›r. Orada kalanlar topraklar›n kimli¤ini korumak için büyük fedakârl›klar gösteren, zorluklara katlanan insanlard›r.

Filistinliler Osmanl›ya ‹hanet Ettiler mi? Türkiye’de halk›m›z›n Filistin davas›na mesafeli durmas›n›n sa¤lanmas› için kullan›lan iddialardan biri de Filistinlilerin Osmanl›’ya ihanet etti¤i iddias›d›r. Oysa burada baz› Arap bölgelerinde ç›kan isyanlar›n ve meflhur Lawrence hikâyelerinin sorumlulu¤unun Filistin halk›na yüklenmesine çal›fl›lmaktad›r. Gerçekte ise Filistin halk›n›n bu olaylarla ve hikâyelerle ilgisi olmad›¤› gibi Osmanl›’ya ihanet edenler en baflta Filistin davas›na ihanet etmifllerdir. Ne kadar ilginçtir ki böyle bir ihanetin birinci derecedeki ma¤duru olan halk ihanetin sorumlusu olarak gösteriliyor.

Postzegel niet nodig

St. Kudüs Vakf›

Antwoordnummer 46040 1060 VB Amsterdam


Gazze’nin ihtiyaç listesi Hastanelere ilk yard›m malzemesi, t›bbi malzeme ve ilaç Ailelere yiyecek ve giyecek yard›m› ‹skan bölgelerinin yeniden infla ve imar› için inflaat malzemesi Prefabrike evler yap›lmas› Evleri y›k›lan ailelere para yard›m› Temiz su projesi Okullar›n onar›m› için malzeme Okul araç ve gereçlerinin tedariki için maddi yard›m Yaral›lara protez tak›lmas› Tar›m ve hayvanc›l›k için teflvik yard›mlar› Salg›n hastal›klara karfl› tedbir al›nmas›


www.kudusvakfi.nl info@kudusvakfi.nl

Filistin’de yaflananlara, ortaya ç›kan manzaralara gözlerimizin al›flmas›, olaylar›n rutinleflmesi, dünyan›n o insanlar› ihmal etmesi, tarihin çarp›t›lmas› suretiyle o toplum hakk›nda as›ls›z yalanlar uydurulmufl olmas› ve benzeri sebepler bizim için bigane kalmaya gerekçe olabilir mi? Bunlar›n hiçbiri bizim sahiplenme sorumlulu¤umuzu üzerimizden kald›rmaz. Çünkü her fleyden önce insan olmam›z, ikinci olarak da Müslüman olmam›z bize sorumluluk yüklüyor. Bu sorumlulu¤umuzun bilincinde olmak ve neler yapabilece¤imiz konusunda kafa yormak zorunday›z. Biraz kafa yordu¤umuzda yapabilece¤imiz pek çok fley oldu¤unu görece¤iz. O insanlara ellerinizi ulaflt›rma konusunda size öncülük edecek güvenilir köprüler bulabilirseniz bu sizin için f›rsatt›r. Bu f›rsatlar› iyi de¤erlendirin. Böyle f›rsatlar da bulabildiyseniz art›k bigane kalmak için hiçbir mazeretiniz kalmam›fl demektir.

www.kudusvakfi.nl info@kudusvakfi.nl ‹rtibat Adresi Jacques Veltmanstr. 463 1065 DZ Amsterdam-Hollanda Posta Adresi Postbus 56910 1040 AX Amsterdam-Hollanda Telnr: 0031-(0)20 615 95 97

Postbank giro: 9632486 IBAN: NL61 PSTB 0009 6324 86 BIC: PSTBNL21

Kudus Vakfı  
Kudus Vakfı  

Kudus Vakfı Filistin kitabı