Page 1

ɉɨɞɚɪɢɬɟɫɟɛɟɦɟɱɬɭ

Ⱥɪɟɧɞɚɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣɤɥɚɫɫɚ©Ʌɸɤɫª   ! 3*$DV"#$%&' () #* +!,-./*//#0*110*/*23,-./*//#0*110*/4,-./*555065044447,289 ! :ZZZSJDFDUVF]

0009

 íîãó ñî âðåìåíåì!

   

   

( )* $ )* ' + , %* & - ")%) .

Ƀɬɥɛɭɷɫɛɜɩɭɮ² ɢɛɟɛɲɛɭɺɡɠɦɛɺ

 2 ! &7 .

7  *)) : ! 

ɞɩɟ²ɨɩɝɛɺɸɫɛ ɟɦɺɲɠɦɩɝɠɲɠɬɭɝɛ

.! && !1 & 2  ! -

&! !  34 ! 5

/ "

< &  !  

  ! !1 = . 

/ *

/ ;

ɓɠɨɞɠɨɬɥɣɠɝɣɢɶɪɩɨɩɝɩɧɮ

Ɉɛɸɭɩɤɨɠɟɠɦɠɝɬɭɮɪɣɦɝɬɣɦɮɨɩɝɶɤɓɠɨɞɠɨɬɥɣɤɥɩɟɠɥɬ

ÄɊɩɦɣɱɣɺɪɩɟɠɦɛɧ ɣɨɩɬɭɫɛɨɱɠɝ ɧɠɨɺɠɭɞɫɛɯɣɥ ɫɛɜɩɭɶ )    6   +   P!

     #   # $" % &'     ( ) *+    )#,   -../ " 4 9 9   9   45+ )  . +  + , > 9 +  9,  45 : . + 3  > ! . +    9  '  , +   6    -   : ! ? +  + 9,  9 9  + 6      @  AB C! *,9,       

 9 6      +     -   - !

QR! JSTUVWXY+ ZT[\[ P  G!FB N $G!BB ) G!FB N $'!BB 5 G!FB N $G!BB  G!FB N $'!BB  

QR! ]^_`Xabc[ &d$%($+ ZT[\[ P ]\bSbc  G!FB N $G!BB ) G!FB N $'!BB 5 G!FB N $G!BB  G!FB N $'!BB  

©ɀɝɫɩɪɛª )    0 1 2 

   3 4 -.5.!"  59  - / +   ; =+ 5 7 +     6 +   ;)= +       6 !   + 8 $B L /#3+  6   <  #! ) $$!$'  8  6 +   M8 

 6   59  - /  ! E   N  

 ? + -   !  : + 6 O    9 ! 5   ;) =+  9,   -  +       

 - + 0! 0 ! ! 1 + : ! . $$' +    +   $'+   * +  

 ! E 8 -  +  +  + : !  6    +     ) 7 ;* 

  =+  59  - /  (' 9 !

D 6 -      +    . -  !     9 

   

  ! - 5 )  #     6  / /E     ! 2     ! 2 9 FG ! D+  +  )  6   @HIJC! 5,    K    - $B $' ! 3   

,  +         - @     '  &B$$ C+   

  ! !

 

ɉɪɩɦɮɲɠɨɣɣ ɨɩɝɶɰ ɢɛɞɫɛɨɪɛɬɪɩɫɭɩɝ          ! 

   "   # $   "    $% "  & 8! /

6   (  $ 7 ' %   8 9  & :               6 ; < 

7 7   $   8 9 *===">?@>A"BCD"EF, $ %  (!; %   !" G $ 

 ) 3 ( $ "

Ɋɩɟɝɠɟɠɨɶɣɭɩɞɣ ɥɩɨɥɮɫɬɛ©Ƀɪɩɧɨɣɭ ɧɣɫɬɪɛɬɻɨɨɶɤ«ª

ȽɊɫɛɞɠɞɩɭɩɝɺɭɬɺɥɪɫɩɝɠɟɠɨɣɹɍɫɠɭɷɠɞɩ ɇɠɡɟɮɨɛɫɩɟɨɩɞɩɦɣɭɠɫɛɭɮɫɨɩɞɩɯɠɬɭɣɝɛɦɺ

Â

 "# $%# & && '

ɋɩɬɬɣɺɣȻɧɠɫɣɥɛɮɟɛɫɺɭ ɪɩɫɛɥɠɭɛɧ

  

6 4

67 . .

Â    

            

 !"    

                   ! "    #    

   $% &'  

 ('  

) * !         +    ,    #     

   - .   + /001+  /23 4!.! ! 5     -    6  /      4 7 ! 48      

   , 

   8 ! 

    -  9  : 

 ;< !      / =    6 ;/ 

! * -    =! 5   9  -     

   /   )! )! 5 ! *      ! 

 
2

Íîâîñòè

Èíôîðìàöèîííûé åæåíåäåëüíèê “Âðåìåíà” ¹ 04 ( 04 ) 8 — 14 àïðåëÿ 2010 ãîäà

Ƚɒɠɰɣɹɪɫɣɜɶɦɫɠɞɣɩɨɛɦɷɨɶɤ ɪɫɠɟɬɭɛɝɣɭɠɦɷɍɊɊɋɩɬɬɣɣ ȽɦɛɟɣɧɣɫɇɣɥɩɺɨɺɝɦɺɠɭɬɺɬɶɨɩɧɣɢɝɠɬɭɨɩɞɩɣɬɭɩɫɣɥɛɌɠɫɞɠɺ ɇɣɥɩɺɨɛɣɝɨɮɥɩɧɞɩɬɮɟɛɫɬɭɝɠɨɨɩɞɩɟɠɺɭɠɦɺȻɨɛɬɭɛɬɛɇɣɥɩɺɨɛ

Â

 (   ($ # &2      1 

  8 ) U 4 V U &  2( " 3 ) <  ( 1$ T$#" ) ,  

     +      ! ) 6 )  5   +      8       / + + + -

     - , ! j )  "     +

      ? / K ,   + ,    :     !         9   ! ) :   

   

  -   f ;i  ,  + K  )  5 + K :   :  =! *  +  , 

9  -    +   

   -  ! 1  

  -   +  -    +     - ! )  "  +   - 

     , + 8  9 9,  -    ! 

 + 8   -

   / ! )   9  -

 

 ! 5   +     -  ! )   "  8   +  3 3 +    6   9 ! )       - 6 !        -    ! "  +      

      - + 

! +    9,  + -

  +      +  ! ;7-    ; 8  =+ K  " + K  9,      -    =!  9 " + -     6      ,8 ! ) :    - +  8      8  -    !C. 8B 

Ƀɬɥɛɭɷɫɛɜɩɭɮ²ɢɛɟɛɲɛɭɺɡɠɦɛɺ  

Ï

 

 2   ) #  9 #;   (  I.5 J-J (  " $ '   5K ) * L5 (  ,   '7 M   $ (  (" "   +   

 ,   (G $&B 9 +  % $PF -  ,9 *  !   ,    + 

   f 6  + &BBA  - PB  -+ &BB% ! "     > +  , 6  @'%F $F'  N " "C+  6+  -  :  N    -   ! *  : -

ɇɸɫɞɩɫɩɟɛɍɠɪɦɣɱɠɟɠɡɮɫɣɦ ɨɛɪɠɫɠɰɩɟɠ

Õ

(      ;  ' 7  $ " T  ;    $ T  # ( ;    $ $

 7 $);   3 " +     :  :  ? + i +  ;    =  ;= - ! 5 +  $ +  ,  -   %$B ! ? +  9  

+    6+    ,  !   +    ? +  

-    ; -   =! ) + 

  + - 9     - +   -  ,9 -6 ! 4     + -   !   + ; -  -  

  =!

  9 +  +  ,9  ;=      +    ,      + 9,   ! +  +     

  +    9!  - : ?  - 

- + 

-  +     !? @ AB!

        !       ! 3 *  9  + gbh+  M9    +  9   6 !  9

 "     / > E 

 + -  +     +       ! 4      :  +  + 9 +      ! 5   9  , - +          

   !  +   - ,    +  9    )1< N   -  : +      ! 5, *     9      6! ) ,   -       , N 6+  

     6  !  :   

  +   !- >& !

Ɍɦɮɡɛɴɣɠ©ãNRGD$XWRª ɜɮɟɮɭɪɫɩɭɠɬɭɩɝɛɭɷ"

Ð

  2  $ NOPDQ RFSP! (   )(" M < '   + 37$!" 69   9  +    

 ! D          % ! *  ,   +      & +  N B+' ! /  

 

   &(+' !   69    :  N     

! 5 9,   

  + 69        +    - 9+  

        !

  !"#! $%&$'($ #&)*#

3 6   + kkk kUlb mTbUn

 8  

 ! ) &BBA      FG  ! 3 -      9 N     

 +     kkk kUlb mTbUn+      # 4 ! 5   +  - +   oabS[ p[h^[ oabS[ qrl[c^[! .   -    pbTS pbrUs+ ZWU_Wbl &B( tWX[URl uW_[XW! 5 -  -      &B 'B ! )9      &BBB  !

'+ #,%$ $-

  9 

    N D  "  v * N  ! )       ,    !  +   + 6 +   : ! .  -+    5>2 /    0 , +  0  2: / N  !

$%%',% &&%#.)

) 6 &B$B   + 

  +   $B+Bw+

 A+Aw  &B$B ! ) 6 &B$B        3  @P+BwC 2 @'+BwC! 5    9 7 @&$+GwC . @$A+BwC!  4 + , 6   $'+GPA !   &F+B$A ! N 45! ) 6 &BBA      %+%w+ 45 @&G C N %+Fw! 3 +    &BBA  $( f v + 0 + 0 + . + E + . + . + 79+ 3 + 2 + + E + 5 + "+  5 !

*%$%' %&'.#*'/0

)     

  N  N  ! *           +    :   M  9   +  -  8       ! )  : "    

 !


Ñîäðóæåñòâî

Èíôîðìàöèîííûé åæåíåäåëüíèê “Âðåìåíà” ¹ 04 ( 04 ) 8 — 14 àïðåëÿ 2010 ãîäà

B4

Ƀɢɩɜɫɠɭɠɨɣɺɳɥɩɦɷɨɣɱ ɢɛɣɨɭɠɫɠɬɩɝɛɦɣɮɲɠɨɶɰ

Í

    %7 ( 3$ -.5.!  * 6, 5 -  $ (  ) $ G$  %$# 4 + W $ 2#$" U    $  $  ;  $  $  3  7'  )"   >            ! )  :  -  +  O +    + 9 -   : +  $% :    ! 4    ! 5- "    9  :  !    9+    +

     +   ! 5-       ! ddzzz!cWsl^!a|

-

ȽɌɩɲɣɞɩɭɩɝɺɭɬɺɥ ɉɦɣɧɪɣɛɟɠ

Â

 % ( (  $   

  5/ ( $ " 6 X ;    MYM W$!;   5 IZ.   ("    

# ; ' (

7 5Z ; $ $    # $;  #  # ( $  X $ " ;" +      ,      =+    *** ;0  =   M )  "!        5-+    

  ;  =!   M 9 ;  =! ;5        ! *        =+  ! 5   ,   9  ! * 9   + 9 - 9 !    +  

      % ! 5   M   ! 0 +   +  6+    ! 3+ ,9   + M   ! ) &B$$    : 9  ! 2 &B$F    9, 6 N  +    ! ) *  &B$P  5  &F' M ! ddzzz!c^sU[RT^[X!TU

@ 

Ɋɩɟɛɫɩɥɫɩɬɬɣɺɨɛɧ

Ã

 Y  [ $  W  \  8 )  < ((" )  f ;5 -     +  ,9     +   /  v      =! 0   +  v /     +    9 +  + :    ! ) - 0      -    +      +   +   6 -  6   ! ; : -      ('  , )     -     =+   v ! ddzzz!nTWs^SWXl!_bc!h}

3

ɋɠɢɠɥɨɠɞɩɭɩɝɥ ɬɩɭɫɮɟɨɣɲɠɬɭɝɮɬɋɏ 111EF6CG #  $   Y ]@^_FB 6 [7 ;  $ Y  \   7   <  ) "

6

 ' ( $   $ $   "    ) #  *& D +  -  /   9, 7 ! @xC *  AB   ! 5

     

   - 

 +  9, 9 +   N +  9, +  ! 5 9, N     9  9 -   + 8   9 9 N        -     M9  ! ) +   -    -

 6  -    ! . 

     +  

   - :     ! . ,   6+   -  -  + N        4  59! v       45+     - -  -     ! * :   +   ,+      ! +  ) , $    $   # . ( &

 

 O  -  + + + ,  !     + : +  v  6  ! + 7         + /   6 9  +

+    ! ?  + 9,     45  45!@xC / )# 0#     0 )  $#& "    / +  + -

,  9,

- ! 3 :   +  9   ! / N +  9  ! 

 +     ;/=    / : ! O     : .  :  7 ! "  +        :8   +   , 

  - ! ddzzz!TW_XU{!TUdXWzs : - D -

əɧɩɫɣɨɛ

  

 ! " # $ # %& #$' ( ('  # () ( * '  % +  ) $( (*  (' ( '()* ( ,  + # ' (( .(+ ( ) +  ') # (  () $ (  # (/ ,$+  ( (  01 + ' ( '  % + # 2 3 % # +     ( 4 # (  5  ! #  ) 6 %   %

ɂɛɥɩɨɩɜɮɪɫɩɴɠɨɣɣɝɠɟɠɨɣɺɜɣɢɨɠɬɛ 111 IC

Ð

3 ' 7 (  ; '   '  ; $            " 1  $    )

 ! 2  3  ) &  M7" ;i 9+ - +

   6 - 6  

 + N ! N 

 +  ,    +     3  + ,   9  1 =! O    +  -

 : -      -  ! .     "  +     9,        -  ! * +  ;  =   - 555/+

 1 +  0 ! ;v + :  

  +  , -    - 6=+ N  * 9! v-  - 6 ,    +    +   ! ;*    +     +  ,  ,  +   + -     =+ N  : !

  +    N -9,   *** 9, 

 9  +    

 ! ;i   9 9   

 + 0 N :+  + + 9,      +  6! )    1   =+ N  * 9! ddzzz!WrbXb{^rs!UX^[X!XWl8 &.!

H  !


4

Òåìà íåäåëè

Èíôîðìàöèîííûé åæåíåäåëüíèê “Âðåìåíà” ¹ 04 ( 04 ) 8 — 14 àïðåëÿ 2010 ãîäà

ɋɩɬɬɣɺɣȻɧɠɫɣɥɛ ɮɟɛɫɣɦɣɪɩɫɛɥɠɭɛɧ

ɚɟɠɫɨɶɠɛɫɬɠɨɛɦɶɬɩɥɫɛɭɺɭɠɬɭɠɬɭɝɠɨɨɶɧɩɜɫɛɢɩɧ 111><IO?C? 2   \ M  ! '  #

 #  *&6U,  "  $ <  ;  $$!  7" %  `! U[YT2a &M[MUb4Ua $   

  ; # # ("L " )- M  -    53)+    + 9,    +  9 ! +        K 9 ! , -9   +  +     + 5>2+ /    ! )  +  

  + $( K  -+ 53)$+ - - ! *   9    - M! ?      -    f @ &BB C+   +   + 

! 5 -    +        - ! * +    +   6+ D 9 "  v *    9  ! * $P    6  + -   + -   - ~  ! +    ;=+  -   6+  ! 3 + ,   6       +    ! 3  -9  , + :   /  

  !  ;9  9, 6=!  :  + ;=    ".D /E 5 / f ;?  53) /*   ! ) -

 + +   -+  =!    ;=+  -       -   +  ; 9        =+ + ;      :66  =!   + +    ;=+         ,      @"v/C     ! " )-     9     !        "v/+         !       ,   ! ) +  +  9 9   +      ! 3    +  +    , ! *  - +     ! 5>2+   ;=+   +      ;? =    +      ! *  + 9,   ;? =  , @ 5>2   "v/C+ +     - ! )-  :  ! 3    + 

       !

  

"#  $   !  %& 5 + - 9    -  +    ' - +  9  * 3  +   ! /    +   53) , + 

  

   9    ) +   

   ! ?  5>2  :  "  f        ! :     /E      )     6  )-   !

;)  6  

   +K   -    ;=!K 5+ , 9,   +  -+    6 9

! . +   =!  9  "  D  ? +  / ,      9  ! ; +        6  +  -  ! 5>2  9 9+ /     9 6 9=+K , !

 f M   +  ! 2 +  6  ! 3  :    +  -    ,     9     M+ -+K M 5 / !K "    -  

   ! 5, +  +       :   ! + 

     ! 3 +       , ,  9,     =! 5 +    &B&B +        !        $''B  +      - %BB+ :       GBB  @ :  9+  /   &B$'   'BB C!     ,    ! .    K  M    9!  - +  9 + -  ;  =   ;   =! *   +     9 - !   9     ! ;  9       - +    =+K  ;=! ?    +       ! )    ".D /E+  5>2 !

0  

 "     53)   /*! . : +      6 + ) ".D /E  -    ;: = -  5>2   + + -  , 9 ,   -   /* )  - 9  4 ! ) + ! ;O  -  ".D    -  + 

-     9  /* 53)! * :   ! ;3        +     +K  5 / !K     + - +     9     - =! 0  0      , f ;4  

 - , 9   /*+ :   +  +   - +  K -! )  : =!      ! / -   -   : 

+     ! ) + +    +    ! )   -   -  5>2+ 9

 

 ;  = 9+  

 " )-   ,  ,    ! ;O  

 9

+     ! *            - +K  ;=  /E 3 ? !K O  +  +       - +   =!    +   K ;  ,    "  *=! ;O  ! 3    +  !   9  + , 9  +K   ;=!K /-  f +  ! 2  -     6f +  =!JB 3 K5

( #LM $*L#L' "N/)L/")%)


Âåñíà 2010

Èíôîðìàöèîííûé åæåíåäåëüíèê “Âðåìåíà” ¹ 04 ( 04 ) 8 — 14 àïðåëÿ 2010 ãîäà

5

ɍɫɺɰɨɠɧ ɜɮɬɛɧɣ 3@-5 Q B B! &:

 

! 

")%)/  

Q ! :2  - Q & B1 !  B2  & 7R 3 7 -

&1- & -2  - & 7 5/

    9+     N 9! /   +   + + + + ! 4,     - + +  9 +   9  - ! 3    N   + :   ! :   &B$B 9 9   f   +   +  +  ! ) &B$B -  -  9 -  +  9 6+ -  +  6+    - ! ddzzz!s}{n[l}!XWl

  

Ƀɟɠɛɦɷɨɩɠɝɫɠɧɺɟɦɺɣɢɧɠɨɠɨɣɤ 111 8<6?F 8?CEC8F #   '  $( ( $ (   <      ) " U$

; < $ 7   <  $" %  ;  ' 7   $  $ (" M #  )(#   (   #  + "

8

 ) :  6  6   9

    ! 3 +    -   9  ! 

    ! )     f   + + +  + 

   ! *  & ' +  

 :66 M    ! "   N :  -  +     +    9   +  ! ) +      

,9      +    , 6! * 

 6    +  

         € -     ! 3  9  ! O    + 9 ,   - + +   +   ! . -  +     N    ! * 

 , +  9 - 

  +    +  9 -   +   ! D - +  M8 9 6+  6  ! O 

  + -  + : ! 3       ! 0  : N   ! ~,    6 

   + ,        

    ! E  9     ! .  

 +   ! +    , + 9,  ! *   N ,+ -! *      ; = ;=! 4,     N  6     ! )    ! 3 + + +   , +   +  -  !        

 ! +  :  -    -  !

4 .R -./0112.345567895/8.5:/3; -;/71<1..01;75=65 -;/8>1?.01@75A1;65 U12 & 1R -<>1357/8.51.41B -C78.DEF;65B<8.56G7 -31A1?.0B<8;;8= R -<567<8;;8=/67E4438F -7141.5757EGH51<8;65 -C<3=1.51<1F178@5:5 25<5A1;65B@535.4/78A< >17<834<5>7 -25<5A1;68:F8/5/6871;.5D UR -638;;5A1;65B531A1?.0B -8.5D133G35.0B -35<C5A1;65B -35<C>71.8=.0198.0>3: @2E>1.5:5C7<57/8.5:C54E70

 R VWXYZW[\ "#")M%)2

]^\_\ #2 `aZ^W bY^c\

F /R "#% #% %) N%

0022

Ȼɰɥɛɥɰɩɲɠɭɬɺɜɶɭɷɧɩɟɨɶɧ«

ɍɠɧɥɭɩɰɩɲɠɭɝɶɟɠɦɣɭɷɬɺɣɢɭɩɦɪɶɪɫɠɟɪɩɲɣɭɛɺɺɫɥɣɠɱɝɠɭɛɧɩɟɛɪɫɠɟɦɛɞɛɠɭɪɠɬɭɫɶɤɯɩɦɷɥɦɩɫ«

Òâîðöû êðàñîòû è óñïåõà

Ïîëíûé ñïåêòð ïàðèêìàõåðñêèõ óñëóã: ñòèëüíûå ñòðèæêè, îêðàøèâàíèå, ñâàäåáíûå ïðè÷åñêè. Îìîëàæèâàþùèé óõîä, ïèëèíã – óëüòðàçâóêîâîé è õèìè÷åñêèé, ìàññàæ ëèöà. Óõîä çà òåëîì: îáåðòûâàíèÿ, ìàññàæ. Äåïèëÿöèÿ âîñêîì è ñàõàðíîé ïàñòîé . Ìàíèêþð, ïåäèêþð, àêðèëü, ãåëü, äèçàéí íîãòåé. Ïåðìàíåíòíûé ìàêèÿæ, ïèðñèíã, ÒÀÒÒÎÎ

  ;  =  f &B$B N : - ! ;"  =     &B$B+   6   9 6   ! ) &B$B      

  ;  = N  9+ 9+     ;  =! P 8 &.! E1 @ !

ennio

beauty salon

  ! "# $$$ %& ' %&()*)))+),**

Èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä ê êàæäîìó êëèåíòó!

ÊÓÏÎÍ-ÑÊÈÄÊÀ 5%

Впервые в Чехии! Новое видение красоты!

Уникальная французская косметика LA PHYTO, вбирающая знания китайской медицины, восточной философии и современных западных техник рефлексотерапия и хромотерапия (лечение цветом). На основе Вашей даты рождения создам для Вас персональный уход за лицом и телом. Гидротерапия, обертывания для тела и такие методы, как дренаж, массаж, помогут устранить проблемы по уходу за кожей, выравнивая энергетический баланс тела. Подробнее на: www.liliya-kosmetika.cz Тел.:.608 549 448

0026

 +   +   ! +     +    N   :+  + , 6+ N 8 :  &B$B! "    +     +  ! 3  9   + 8 &B$B  ,   + ; 8 =! 5 6+ + 9 N 8!

0027

#      ( 7'   " d (  ;   (# ; (( (  (  3 0 ) " *   - - :     !  9     f + 8 N   + 6   &B$B  N ! 0   :  N

 ! "  9 +    8  + ; =   ; =! 3   9     + 8 6+ 9    ! * +     + :   6

 -  - +   &B$B ! ?+ 8    

   +  &B$B    6 

8


6

Íàøè èíòåðâüþ

Èíôîðìàöèîííûé åæåíåäåëüíèê “Âðåìåíà” ¹ 04 ( 04 ) 8 — 14 àïðåëÿ 2010 ãîäà

ɒɠɦɩɝɠɲɠɬɭɝɩɬɭɩɣɭɨɛɪɩɫɩɞɠ ɨɩɝɩɞɩɸɭɛɪɛɫɛɢɝɣɭɣɺ ɉɪɦɛɨɣɫɮɠɧɩɧɥɩɨɱɠɬɝɠɭɛɣɣɨɶɰɣɨɭɠɫɠɬɨɶɰɝɠɴɛɰ ɝɣɨɭɠɫɝɷɹɬɪɫɛɥɭɣɥɮɹɴɣɧɜɣɩɸɨɠɫɞɠɭɣɥɩɧɣɢɋɩɬɬɣɣ 111 H><F?C

Ñ

4 43 ) ; 7' <  $ ; $  ( # 9 #" Y <    7    ( (;  $ '(  ; ; $ (;       ' <  ; (7' ;  """ !  )  ,    $$1  2342  & 3+   ! 0# $ $ # " " "   * ! 4   + 0  

   ! i 9 +  :    + 9,  , +  + 

  +   9 - ! ! )9 : 6 9  , 6  )+ 9    ! + 0  -    +   ! <    j 7      ! +  . - 6 +    &B(P +  :   +  :  x 5$  $  # "   2342& O  

 <    :  ! O     +   $F BBB @  ,   < C -      + 9   9+ +  0  N :      

  ! 5 :   6    N  + ! .    

-  < ! 6 $ , "  #" #"& ) ,     + 

 +  +  +   9 ! 0  : + :

   +   +     < +   !    + +  +     ,  + +  !

 7$ , $ $$     $  & ! # $  )   #  #  " *   )8 )      *   +  9, :  :     +          !  5.D+  +   + 

+  ! ? + 9   :       +   D3! * 

 99 6 9+    +  !  9@ 9@ ()@ 7 %   - #$!*%8) + + )#(6 6 - $) #$ %   ,     ) +   9   % "( +  + - ' (  %#  ! i #9 $: ;# 9 $ +  ' $  + * + + (< : - +  % (  () * '  -  - ' #%& ) (  - ))    7+  f : $ ), 9    -    ! 1  - )  +  + $ ,   +  N -   (# 9   - )#   +  +  ,  )  :  ! ? +   ;  : #    - #& v +   ! ) : +     D3! 9 $  -    #  ,     ! 3 <     & 3  : -  +    $A%& + - -  N  <9  0 -    +    -  ! !+ 6  +   +   - <9 N - ,    9 +   + 9, 

+   : 9 + 

  + - + 9,  )! < - -      - <+  + - + , - ! "     9   +   - ! . : -   - 9  ! 

  

 <  $     )& ! 5       9 + +  +  ! .     -+ :  ;   =+ -+    -! + 9      +      + 9    ! .  +     +    + )! = $ 0#  : 9() $ 0 & ) - @  , C + 

-! *  ,   + ,  -! 3 -    5 v+  

9 ! ) :    5 v+    9, +   +     ! 5   

 +  :    ! v ,, +    +  +       +   ! i +    +   x : $ 9()  > D+ : ,  6!     :

 N +  9 +  FBBB ! 5 v     + :      +   9, ! ) +  +  + :   9 , ! / 0   : & D ! ) -+   +    + +   !   + 

   +  PB  +  + ;  =! . + + + 9  6! 4   +   ! ) , + 6 N : -

+ +   +   ! : $ :   #  ) $ 5  , ) )    & 3 +      ! ) -+  - +    -    +     ,  -+ +    9 ! i+  + 'B +  N F&! 5 : +   +  9    ! ? +    -    ! ?  6 .)  $ 5 /    , & i +  ! 4+ +  + :    ! ) ,+  -+ +  ! < - : +   9  

  x@ ! U !


Ă&#x160;óÍßòóðíÎü ðüâÞ

Ă&#x2C6;íôÎðÏà ÜèÎííÝÊ üÌüíüäüÍßíèê â&#x20AC;&#x153;Ă&#x201A;Ă°ĂĽĂŹĂĽĂ­Ă â&#x20AC;? š 04 ( 04 ) 8 â&#x20AC;&#x201D; 14 Ă ĂŻĂ°ĂĽĂŤĂż 2010 ãÎäà

ČżÉ É¨ÉˇÉ&#x;ÉŽÉŤÉ&#x203A;ÉĽÉ&#x203A;

Č˝É&#x2039;ÉŠÉŹÉŹÉŁÉŁÉ&#x17E;É&#x;É ɊɲɠɨɡɧɨɊÉ&#x17E;ÉŠÉŞÉŤÉ&#x203A;ɢÉ&#x;ɨɣɼɊÉ?²É&#x153;ɊɌɡɳɠɲɠɧ É&#x;ɨɠɤÉ?É&#x17E;ÉŠÉ&#x;ÉŽ²ÉŚÉšÉ&#x;ÉŁɣɨɭɠɨɏɣÉ?ɨɊɎɲÉ&#x203A;ɭɏɺɊɭÉ&#x;ɜɰÉ&#x203A;ɭɡ 111 88>

Ă&#x2018;

  $ e $  f 6 ;  ;    e 

 $ ;  # ' 7 '0   ; $ ; 3  $ a    $

# $ : T 

 $ # ; T $ 3; Y<3; U$   # ; T  U     4 T  ; )" 4   

  f D  @  N C+ : @ C 6 @  C+  @

 9Cx + +   ! +  9f   +  +   

   f  + +    x 4 : 

  f D  + D ,  + D @ : jC+ D 6 M  + D v+ D . "+ D  + "    x ),+ +   :

  j . +  + $( "   @ C! ? +    !

5 9 9 /

    N $B +  -  8  M 2 8 ! 3  

9 +   f G 6     +  + % 6 + D  x $B 6  2:6+ $$ 6 N ) 

 x &( 9 " 

   +  N D 8 / x $  N D + &  N D   / v !!! "   x 2 D + +   "   ! )    +   x

 + 

  x -  +   - @ 9   Cx 3   - 555/ / 9! 5   555/+   M  v ! 5  L 5    +        L 5 ! 5   D " +       ! 2      f   8   """+ v + 0Â  -  -  

!  +   -    j i 9 N  ! * :       f  + : 9! . -9 6 +   ! L- +     ! /+   :x

/ , f ?44/Â&#x201A; 7Â&#x192;0.Â&#x201E; 1?Â&#x201A; 154L1f  

    +  ,  +       -x /  8+ , ,8 , - + ,8 - + ,8 

   x "  8! ~ 8

   9+  + 

 x 6 +  

  x :      ! )+  + $ 

 v  N  ,8 :  +  j    : 

 j  j * + v  N :   

   Â 2 +   x 3    N : ! . +     + !!  - 9   :  x ?   D

   N :     Â8 . E ! 2

% & - "))L

 É?ɊɢɺɤɼÉ&#x203A;ɧɨÉ&#x203A;ɢÉ&#x203A;É§É É­ÉĽÉŽ Â&#x2026; " 9 9  , +     +      ! -  6  +  ! 1   +  : -  ! Â&#x2026; 3  +   ! 9  N -  9  ! Â&#x2026; 1  f   + -  +     !   ; 9 =  +      9,  +   +   ! L-    +  6+ :      + !

2  3  4 + & - %N+k . "  08   ?    ; =! N & - %Nk+ . )     ;    =+  -   :  6  9 ,    ! %% & - %N+% . )   E9   8  , 555/ 8 " >  D  > N   D  D  > ! %% & - %N+; . ) $A%G   7  : . *  + -   (' !

É?ÉŠÉ­ÉŁÉ­É É&#x153;ɠɌɜɠɢɎÉ&#x153;Éś"

Ă&#x201A;

  # 7'#  )

 #(   $ ; $   " 6    ((  7'   : ;   ; e < (    # <  3 ; (; ;   " 3- -   N  9,   )  2#< d  +   -  ! N   +     - :     +   L! 

  +     6+  

 -  +     ! D 

        ! < :66   ! 4 + :   !    L+ +   -+    ! <      9, ! 4  9

 +    : -  ! 5     f  9 ,9  +   + ,   

 9  ! <   

 , ,  9!

5  6 .~ )+ (  7 #  3 ) +$* )# $+   %   % + ) **%  )  $ +   |) +   (() # 7 +  / < /  $  ) 5 $ 5  4BCD    # )# ,  E     

7

8 ! ! &.7 d =>>34 Tel.: 499 329 515, 499 329 515 0I1 J$ K) L1 J  M I K)NIJ I K 3 # %6 (#' ( %  4  6  D   + 9,  ,, ! <   +    9    ! )  , 6 6  +  ,9   +  9  ? !         ,   ! &  & $$B d+    N %AB d @  P !C+  N '%' d! ) 6 : + 9,   & + 9   , Â&#x2020;bb!

 eafg [ hWcYiafj * & O* %   '& P 9 $ ) Q  ) O*'+ )5' 0    PB 0 N +   9,   +     + 9      ! <  9,  M  - +  +    - +    +  ! / , +  ,  9 9, 9+ 9   x

 U-  *)#9 , $$ ' 4 %) (       ! D   $'B +   FP% ! /  N +   !    -     -! 79 - 6    + 6   6 ;7  D= ;" =! 2 9 :       , +     !

6 ! F&: : 2.4. â&#x20AC;&#x201C; 30.4.2010, 9-18 Fata Morgana, BotanickĂĄ zahrada hl. m. Prahy. NĂĄdvornĂ­ 134, Troja 0M1J$ K)Z1J K v  , 9 ! 3 6 8  -    +  :   9  ! 26        * ! *    9 , 9+  9   + 9    ; 9=!   :   9 5 Â&#x2021; 26 +   + E 

+ " ? !

6 ! 8!   ! ! 4+[\ ]^_`b]fpfqsu\wx{)|#0I)  ,  (' * 

)+ 0N+ $ &Z1MIML}MI 5   D  -   6   - - ! 0  ,  + 6 + 6 , + 6 +  

  + +   +   x


N  

8

Ìîçàèêà

Èíôîðìàöèîííûé åæåíåäåëüíèê “Âðåìåíà” ¹ 04 ( 04 ) 8 — 14 àïðåëÿ 2010 ãîäà

1118FG <FmF

 63OP 

P% 6#6) $

* % F' ) G)     8 (  )(  % ' )(  ( % #+ % # ( ( $ €  $ 0L )

# $ %)( (*0}01# (   $ 

 $ # %% () %0‚IN  # +   #  ( *  ('% )  ) $ ( )  $  ( 

'%#/#%'.$-F"G*$ H%I % *$,-J4

111?<Fm

:::

, "2 0  " 1&   *   $   1 $* "   2 ; * 4 " 5 4  54  54 5 < 

 1

:::

&  *$ 2 !     

 =

   >  "  "<  "  $  

:::

?  @    "  0  @    "   0 @    "    

:::

& 

 2 -  A #      & A # % . 4   5 4(  5

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç 

789:;<8;:;=>       

               !"    "    

 # 

   $     

    %   

 " 

 % &        "   '     

 

 " $ 6 5789:;=89:;?> (         $     &        '     ) 

"    

  "      #        * " 

  &      $

    " &      

   '

  

      @6A 5788:;?89:;B> # "     

   +  %         , $*   '     "      "

   *  *   $  

   ' %  

  %  *  -  "    %

 . %  " ' 

   "           788:;B8<:;C> / "  0 "%            " "   "     

 &          0     

  

#         $  " 6

78=:;C8<:;D> #   1, '  "   

   "    / %       #   

      *     #     " 2  "    

 .  "     /  "      $     " $    $ '  &    '  ' %  %$$ 0   "

   

78=:;D8<:;E> $*             

 " 3

  *   " 

 #  

  *     $#      

:::

!  " *   2 A   1B"   $$  

:::

- $   $ $    "$

    

  

  0 % 

$*    

:::

)       3

 2     C

5- 5K ( -.5.

   "      . !  %240     15    

 #    "   $. 

78=:;E8<:9;> '         $       "  % #       

  "           

0   "

.   " #     $ $ . %$ %$ "    78=:9;88:99> '        %    "

$ %$ $ #         "  6  *     7       

  

  

   "  ! " 

         6 578<:9989:98> &     /     "    - 

 %      %& 

     " (   " 0 % "   $    

           "   A 788:988;:;9>     $        "

   $ * ' %+    * "  "    8  ' $ "    # %   %  

  $"    * !  "    #          

 '    

6 789:;99E:;8> &      2        $  #   "    . %   #    '  0 "           #      '  "

 

 "   % #  $          @78;:;88;:;<> '  9  "   "   

 

 '       0    *    "   $ ' $  "    # %   

  "       3 "    #   "    "  $

      ! 3  +   9  ,8 + 9   9 ! 5+

 - -    +        + +   ! )  -   + + - ; -=  

  -  ; = K   ! 4      ;Hˆ ‰T[XsnbTlWT=+      !  -        + 8- +  +  8   + ,9,  ! < 8 : ; =   +      !     + 

   9 +  

 -  !

K*L"#$),%H) / -         +  -  - /   2 !  -   D D - +      + M - 6-    ! 5 ,9 :       - /  ! / -   " + -  +   / ! .    9 -  +  6 6  ! -     

   +  M   ! )    , 9,  

 2  - / +    !      +  &B$B  -     ,  ! ) + -  )+ - + 3 1 !

 %.#/& $$L'/$+# GM* )  -  <

  N   N -  ;Š{[XUWR=+     - 

   ! "          ! )     

   PPA   -6  &( 'BB !           +  9,  ! )    ,   +   P 

   9! )       / +  - -    ,     

   -6! )  :   :   9    !     -      

  +  M  !

J #$" )       N  )+ ,  8  Zb‹lbTX`+ -

    ! ,  ; = + - 

   6 -+ 

       

   , 6 ! *  

     v ! )   !  & 

 &  !2 1 R - l


Ă?üêÍà ÏíÝÊ Ă Ă&#x2026;Ă&#x2018;Ă?Ă&#x2039;Ă&#x20AC;Ă&#x2019;Ă?Ă&#x203A;Ă&#x2026; Ă&#x17D;Ă Ă&#x161;Ă&#x;Ă&#x201A;Ă&#x2039;Ă&#x2026;Ă?Ă&#x2C6;Ă&#x; Ă?Ă&#x2026;Ă&#x160;Ă&#x2039;Ă&#x20AC;Ă&#x152;Ă&#x20AC; ùêàíâÎðä Ă&#x160;Ă?Ă&#x17D;Ă&#x2018;Ă&#x2018;Ă&#x201A;Ă&#x17D;Ă?Ă&#x201E; Ă?Ă?Ă&#x17D;Ă&#x192;Ă?Ă&#x20AC;Ă&#x152;Ă&#x152;Ă&#x20AC; Ă&#x2019;Ă&#x201A; Ă&#x20AC;Ă?Ă&#x17D;Ă?Ă&#x2018;Ă&#x203A;

82 %) & )** Â&#x201D;C 7Â&#x2022;/

U7478<<8QT / %#

êóðßüð

Â&#x2018;Â&#x2018;Â&#x2018;/[^a`af\/Â&#x2019;Â&#x201C;  ! - . B 2 K-! -2 2 !  B ! l 4

Bowling VIP centrum J  #" #" ) ) #  $  5   

 ) K L M + #   " #" $ " <#  1  )  # $   #  )     #" $  $% 

/ # K NOQRSTS 43 MUWXW 4 YOZU[ \]^ _O`abQSdf Â&#x192;]fÂ&#x201E; Â&#x2020;)MZ)I)ML)0L7 Â&#x2021;fuf]Â&#x2C6;\{Â&#x2030;{Â&#x160;^Â&#x2039;]fÂ&#x152;Â? h 1 jk23 224 3pp 323 !  42133 2k133 JRQSRO  1 b[qQSRsvS`xO^WSQ Ty XZZ`1zzqqq b[qQSRsvS` Ty

0023

111??l?Â&#x2013; I@C ?EU<Â&#x2014; l8FC J>?Fm 36?U?5 U71>3=1.51 )S@7; ! ,U7>8=8.1>/5=5<;5 U7>8=8>.6<.8.026/8757 +U7>8=8>/E26<.8.026/8757 U7>8=8<.46<.8.026/8757 U7>8=8></5F1<13O.02 EA8;6/ KU6E@686/87575></ qr71.>8.1>/5=5<;5 )*r71.>86<.8 )r71.>8>.6<.8.026/8757 ))r71.>8>/E26<.8.026/8757 ),r71.>8<.46<.8.026/8757 )r71.>8></

&%: ,*%Q#

111

I8?8>3:=1.H5.;**)** J/1A17.::E?768C5;/%K> )<371.;L@388*M;A8; N1483O.1@71?0/8.5178F7191J .51.878?E/PI 773 950 830 zoya1608@mail.ru P19;68: ;782/8: 6<@8.5: .8?5781 ./02 ;7E>.56/ 775 777 576 Q71?E1;: 12.5A1;65B 6.J ;E3O8./>13@7>8=5<@E3O;J .02 5;A.56/ @58.5: ; F.8J .51< A19;64 5 8.43:F06/ R@ @ 71FE3O88< ;?1;1>/8.5: 777 915 572 aeps@aeps-group.com S83. / D1.71 M873/02 T87 @75<1 .8 78?E <8;178 <8.56G78J@1>56G78 @8756<821J 78Q71?/8.51J;8=<5.5<E<, 4>8UVW535XY 353 220 701 salonalla@seznam.cz T;83./D1.71U784571?EJ G;:<8;17<8.56G78@1>56G78 5@8756<8217 774 552 080 praha-ok@seznam.cz I8?8>3:=1.H5.;**)** J/1A17.::E?768C5;/<3J 71.;@388*M;A8;N1483OJ .1 @71?0/8.51 78F7191.51 .8 78?E/PI 773 950 830 zoya1608@mail.ru T 71;78. / D1.71 U7845 ) 71?EG;:@/87;;8=1<78?J 0 / P1255 F.8.51 6E2.5 A19J ;6B 5 <1=>E.87>.B 5 C5D5J 8.68 F.8.51 A19;64 :F068 722 940 980

)+M<<17A1;68:.1>/5=5<;OJ @7>8=8 )M<<17A1;68:.1>/5=5<;OJ 871.>8 )S@7; 8 ! )KS7513O;/571<. )qm5F8B.5.17O17/38.>98C ,*V1?13O?0/8:12.568 ,s;3E45 ,)S@7; !& ,,U7>8=8 ,r/;17/5;5F8@A8;5 ,+r/@768@171/F65 ,S@7;

 TFO<E .8 78?E <3J >EG >1/E96E .8 <8;;8= ?EAE 606 313 077 M8.8>;68: 6<@8.5: .8?5781 ;7E>.56/ Z1 ;11/B <8761J 5.4.1VNV 774 633 943 lanaswit@mail.ru U75438981< >1/E916 .8 78?J E<8;;8=5;6TF<=.?EA1J .51.8<1;1L@078?0F.8A1J .5:.15<11U75.1?2>5<;5 =53O1?1;@38. 777 573 500 Q71?EG;: <8;178 @ 78?1 ; ?5=E1751B Z1?2>5< E<1J .51 78?8O ; @38;56B 535 2E>=1;/1..1 ?78F/8.51 776 495 074 de@sis-services.eu L13OU7848,@75<1;7E>J .56/[ .8 71D1@D5G 47.5A.EG />513: L@388 >4/7.8: 739 054 329, 222 781 291 Q71?E1;: <1.1>=17 @ @7J >8=8< ; F.8.51< 8.435B;64 :F @0.0B @3OF/813O UM U75/1;/E1;: F.8.51 C78.D 583O:. 535 5;@8. :F06/ 608 246 405 marina@gerclinic.com T ;83. 71?E1;: @8756<8J 217 5 <8.56G7H5D8 /F31 <17 \] ^ _ 608 941 535 QE7@1787 @75<1 .8 78?J E <3>02 5 865/.02 `5?65B 478C56 ?EA8GH51 ;1<5.870 774 123 748, 776 693 000 info@dl-navigator.eu T @7>E6/0B <848F5. / U7841 , 71?E1;: 78?.56 > ,+ 31 L@388[ + M;A8; Z1?J 2>5< F.8.51 A19;64 :F068 222 717 895

<B! )U71>3=1.51 ))S@7;

&1 

 . 4 )))U71>3=1.51 )),S@7;

U  . ),*U71>3=1.51 ),S@7;

< 4 & )*U71>3=1.51 )S@7;

@B 2 

),U7>8=8?5F.1;@716/ )M71>5055./1;5D55 )+tE248317;651E;3E45 )m13/1@87.17;/ )U35478C5: )KS@7;

6 K  ))U71>3=1.51 ))+S@7;

B ,)I8;1.5:5=5/.01 ,,R.86<;/8 ,UF>78/31.5: ,+S?31F./8.5: ,U71>3=1.51 ,S@7;

Â?: . )qU71>3=1.51 ))*S@7; ))U171/>0

84!

))KU71>3=1.51 ))qS@7;

>! 

),)M;<1345:567716D5: ),,V8;;8=;8E.0 ),U8756<8217;651E;3E45 ),+S@7; 

 .B

),U71>3=1.51 ),S@7;

 T 71;78. 71?E1;: @/87 5 C5D58.68 ; @0< 78?J 0 ; A19;6J7E;;6JE6785.;6B 6E2.1B F.8.51< A19;64 :F068 Y a & % U7848 T;6 773 977 749 bouchal@gallery-hotel-sis.com

 P19;68: C57<8 /1>1 @751< ;7E>.56/ 78?8 .8 lY ;8J ?53O.0B F878?6 @ =138J .5G @3EA1.51 35D1.F55 A19;6 .87 ?8.68 ?EA1.51 ?1;@38. 775 046 016 chehbas@gmail.com

 57<8 @75.5<81 .8 78?E ?E/H56/ 736 771 309

 U75438981< 7E;;6EG >1/E9J 6E >3: 78?0 / C5;1 / A19J ;65B :F06 UM m13/8: @171@5J ;68 @/8: 74/3: 71638<8 I1FG<1.8d38>71; vizit@vizit.cz

 Q71?EG;: <E=A5.0 5 =1.H5J .0 >3: 78?0 / 131 L@388[ +*J*M;A8; 774 540 845 bH1< @7>8/D/ 1316<<EJ .568D5..02 E;3E4 U87.17;68: @7478<<8 776 284 307 U71;5=.8: 78?8 c7951 F878?65 777 830 157 Z/0B ?5F.1; / P1255 L?EJ A81< ?1;@38. M87O17J .0B 7; T0;65B >2> 608 367 352, 608 381 078 bH1< /1;/1..02 78?J .5D >3: E?765 .8 6E2.1 .8 .1@3.0B 5 @3.0B 78?A5B >1.O 5 C5D58.6E ; @78656B 774 222 847, 774 222 236 57<8 F8.5<d6;@7< 5 5<@7< <1833@7688 @75J <1 <1.1>=178 @ @7>8=8< R.8.51 eE;. 5 @5;O<f[ gh ih jh535h/@78/8 info@ belsteel.cz

F -  ! !-B ))U71>3=1.51 ))S@7;

 n/1357.B 6<@8.55 / U7841 71?E1;: ;7E>.56 / C5; >3: 8><5.5;785/.B78?0I1FGJ <1;;/5<C@78/3:B1.8 d38>71; goldensilver- ru@seznam.cz Q71?E1;: ;7E>.56 ; <1>5J D5.;65<?78F/8.51<>3:78?J 0<1.1>=17</C57<1@748J .5F8D55 <1>5D5.;64 E75FJ <8 / M873/0 T870 V8758.;651 N8F.5 776 495 074 de@sis-services.eu U71>3=1.5: 78?0 / P1255 .8 ;8B1 ##o[o% p 608 817 477 info@pracex.cz

S7A.k,C57<05HE?E2483J 1785.834/46.;E3O8.8/ 35D1 774 222 833

 57<8 F8.5<d6;@7< 5 5<@7< <1833@7688 @75J <1 <1.1>=178 @ @7>8=8< R.8.51 eE;. 5 @5;O<f[ gh ih jh535h/@78/8 info@ belsteel.cz

 T0;6@38A5/81<8: 78?J 8 >3: >1/E916 / ;35>.< F8/1>1.55 M.C5>1.D583O. 607 756 903

 Q71?EG;: .8 1@30B ;638> <E=A5.0 5 =1.H5.0 L@388[ *JK* \;A8; /0@388 @.1>13OJ . 776 160 591

 U71>3848G 78?E C5.8.;J /4 6.;E3O8.8 .8 =5/.; 35; U>7?.;5 / C5;1 608 654 011 natali-vertiy@seznam.cz

 57<8 @7/>5 .8?7 3G>1B ;7513O.02 ;@1D583O.;1B[ 9E68E70 C8;8>.565 <83:J 70 68<1.H565 5 >7 L@388[ *Jq*M;A8; 608 727 526

F. ! .

),KU71>3=1.51 ),qS@7;


10

Ă&#x2C6;íôÎðÏà ÜèÎííÝÊ üÌüíüäüÍßíèê â&#x20AC;&#x153;Ă&#x201A;Ă°ĂĽĂŹĂĽĂ­Ă â&#x20AC;? š 04 ( 04 ) 8 â&#x20AC;&#x201D; 14 Ă ĂŻĂ°ĂĽĂŤĂż 2010 ãÎäà

 n/1357.B 6<@8.55 / U7841 71?E1;: ;7E>.56 / C5; >3: 8><5.5;785/.B78?0I1FGJ <1;;/5<C@78/3:B1.8 d38>71; goldensilver- ru@seznam.cz ZA.B 63E? .8 478.5D1 ; `17J <8.51B @75438981 >1/E916 5 =1.H5. T04>.01 E;3/5: U;:..8: 6351.E78 ?1;@38J .1@7=5/8.51U<=1<;>6EJ <1.8<5 774 577 068 T71<: C5.8.;/4 675F5;8 AE/;/E11<817583O.01;1;.1J .5: 5 T0u U75<E 6 ;1?1 ;<1.H5J DE 78?8 E ;1?: ><8 v7568 774 342 879 U75438981< 7E;;6EG >1/E9J 6E >3: 78?0 / C5;1 / A19J ;65B :F06 UM m13/8: @171@5J ;68 @/8: 74/3: 71638<8 I1FG<1.8d38>71; vizit@vizit.cz Q71?E1;: ;7E>.5D8 >3: 78?0 .8 @3.0B >1.O / C5; prague-hotel-cc@ya.ru 57<8 F8.5<d6;@7< 5 5<@7< <1833@7688 @75J <1 <1.1>=178 @ @7>8=8< R.8.51 eE;. 5 @5;O<f[ gh ih jh535h/@78/8 info@belsteel.cz r13O1 @71>38481 78?J E @7.521 5 F867BH5D1 776 311 945, 271 722 694 st.zoja@seznam.cz I8?8 / b8355 >3: =1.H5. / 13:2 .8 6E2.1 L@388 **J K** 1/7<1; W53O1 ?1;@38. 776 146 304 s;835 .16<@11..02 78?.56/u Z1E/171..;O / @87.171u Z1>/3O.0 78?B >138 68>7/u U751< 3O6 @ F8@5;5 776 262 785 alexcz@mail.ru T ;83. 678;0 / D1.71 U784571?EG;:@8756<82176;J <1345<8;17<8.56G78@1>5J 6G78 222 716 584, 776 497 774 studio-isabelle@seznam.cz

112 &%: %'  L@0.0B ;/87H56 5H1 78?J ET38>1G/;1<5;7513O.0<5 ;@1D583O.;:<5 Z1@OGH5B ++ 31 776 544 908 V3>B @871.O 5H1 3G?EG 78?E CE965 535 @;:..EG 776 095 619 W1.H5.85H178?E@7>8/J D8 773 177 548 vibuk@seznam.cz U871.O )+ 31 ?1F /@ ;7AJ . 5HE 78?E @>78?6E / U7841 b<1G XY R.8.51 A19:F I8;;<7G 3G?01 @71>3=1.5: 774 504 289, 774 504 289 myroslav.yuryev@gmail.com 

bHE

78?E

/ 86;5 775 959 206

W1.H5.8E6785.685H178?J E<=..8lY 608 310 784 m1/E968 ) 4>8 5H1 78?J E / U7841k b.5< .1 @71>3848O 776 783 119 lena-03@list.ru IE;;68: =1.H5.8 UVW F.8J .51 7E;;64 A19;64 8.435BJ ;64:F06/UM@0bHE78?J E / ;C171 71638<0 535 78?J E 8><5.5;785/.4 28786178 608 068 255 JulieBB@seznam.cz

 m1/E968 )+ 31 5H1 78?E .:.5 <4E @;<71O F8 /895< 71?w.6< E ;1?: ><8 b75.8 776 584 663

Z1@OGH5B5.16E7:H5B<E=A5J .8 ; 12.5A1;65< ?78F/8.51< e;43/B57E68<5f5H178?E 78F.01.8@78/31.5:774 604 757

 s?768 6/8757 ></ C5J ;/ 774 274 313

 V3>8: =1.H5.8 5H1 78?J E I8;;<7G 3G?01 /8758.0 608 807 681

U7C1;;7e12.5A1;6515d6J .<5A1;651 >5;D5@35.0f bHE ;17O1F.EG 78?E @ 6.786E / TsR82 V=. @71@>8/8131< m191/8: @A8;/8: .1 5.171;EJ 1 moisey@seznam.cz W1.H5.8 5H1 78?E @<HJ .568 @/878 @/878 @0 78?J 0F.8.51A19;6B6E2.5<5.EJ 65 4/8: 1>8 4753O ?35.0

# # 776 156 453 U871.O )+ 31 5H1 3G?EG 78?E / ;7513O;/1 <=. 5 ;638>0 774 142 004 grecualexei@mail.ru SE>1. 5HE 78?E / /1A17J .11 /71<: ; K** > ))** / /02>.01 >.5 <=. .8 @3.0B 78?A5B>1.OS11/B<87615.4 .1 @71>3848O Q3O6 / U7841 603 913 386 v666ad_07@mail.ru U7C1;;5.83O.8: .:.:/;J @5813O ; @0< 78?0 5H1 78?E 775 727 676 VE=A5.8 ,K 31 5H1 78?E />513: ;8= 78?0 /@78/8 6814755 TSx ( @8;.01 47EF0 =13813O. @ <1=>E.87>.0< @171/F68< 583O:.;65B :F06 773 168 477 W1.H5.8 ,) 4>8 5H1 78?J E@E?761></6/8757C5J ;/ 773 698 570 matsukovanataliya@gmail.com VE=A5.8,*315H1@;:.J .EG78?E67<1;7B65/1J ;/1..0B 774 886 753 SE>1. ) 31 5H1 78?E @7>8/D8 773 278 736 IE;;68:=1.H5.8K315H1 78?E/U7841R.8.516<@OG1J 7858.435B;64:F068TF<=.8 78?8.:.1Bk 775 183 964 chud_n@mail.ru m1/E968),4>85H1@>78J ?6E / /1A17.11 /71<: 5 /02>J .01TF<=.88><5.5;778?8 535 E;3E45 .:.5 R.8.51 8.435BJ ;64 7E;;64 A19;65B .8A5.8J GH5B 775 649 383 m1/E968 ), 4>8 5H1 78?J E .8 .1@3.0B 78?A5B >1.O / C5;1 L@0 78?0 <1.1>=1J 7< ;535;< R.8.51 7E;;6J 4A19;64:F06/78F4/7.0B 8.435B;65B M7<1 5.5<8 5 ;1 <87615.48 776 676 622 U35A.56 9E68E7 68<1.J H56 5H1 @;:..EG 535 /71<1..EG 78?E E965 773 263 372

 bHE 78?E .8 ;7B61 x;O @0 773 263 372 W1.H5.8 , 4>8 5H1 78?J E @7>8/D8 / U7841 UVW F.8J .51 A19;64 :F068 5 @0 78?J 0 608 184 510 VE=A5.8+312795B;@1J D5835; 5HE 3G?EG /71<1..EG @;:..EG 78?E L/1;/1J .1.@E.6E831. 776 196 178 burgcz@mail.ru bHE 78?E @71@>8/813: / >1;6<;8>E535EA513:<EF065 /9631 733 259 905 1oksanka@email.cz

 U<4E /1;5 /895 >138 / E@78/31.55 4;5.5D1B @8.;5J .< 5 > b<1G @0 78?0 ?78F/8.51/0;9117E;;68:+* 31 773 571 122 bereg15@list.ru bHE 78?E @35A.568 L@0 78?0/U7841S/B5.;7E<1. V4E 78?8O .8 C86E7E TFJ <=.8@>78?68?7548>8M8A1J ;/1...8>1=. 773 295 985 VE=A5.8+312795B;@1J D5835; 5HE 3G?EG /71<1..EG @;:..EG 78?E L/1;/1J .1.@E.6E831. 776 196 178 burgcz@mail.ru m1/E968 , 4> 5H1 @>J 78?6E / ;E??E /;671;1.O1 603 349 048 inna@site4u.cz m?7;/1;.0B @871.O ,* 31 5H1 3G?EG 78?E @ ><E 5.8EA8;61 774 886 753

 VE=A5.8 5H1 @>78?J 6E =13813O. / 71;78.1 68C1 ; 1=1>.1/.B /0@38B 777 191 572

m1/E9685H1@;:..EG@>J 78?6E .8 ;E??E 5 /;671;1J .O1 L@0 78?0 / <848F5.1 774 151 452

 m1/E968 ) 4>8 / e@1>84J 45A1;61f 5H1 78?E c7911 F.8.51 UM 1;O F.8.51 / ?E2483J 17555d6.<561 776 783 119 lena 03@list.ru

m1/E968)q31UVW7E;;65B A19;65B 8.435B;65B :F065 UM @0 78?0 .8 @F5D55 <1.1>J =178 q 31 V1.1>=17 ?878 @7J >8= 71638<0 <87615.48 C5; 736 684 752 ekaterina.smirnova@seznam.cz

 W1.H5.8 ,+ 31 5H1 78?J E @ @75;<7E F8 >1O<5 535 CE965 774 542 174 s?17E /89E 6/8757E >< C5; 773 073 043 jakiv@atlas.cz VE=A5.8 ,K 31 5H1 78?J E />513: ;8= 78?0 /@78/8 68 TSx ( @8;.01 47EF0 =13813O. @ <1=>E.8J 7>.0< @171/F68< 583O:.;65B :F06 773 168 477

 z{ ;@1D5835; ; ?3O95< @0J < 78?0 5H1 78?E @ ;@1J D583O.;5 608 607 950 alex.jesus@mail.ru U75;<7GF8/895<71?1.6< / 3G?1 E>?.1 >3: T8; /71<: =1.H5.8 +) 4>8 UVW 7E;J ;68:5<1G@078?0;>1O<5 608 143 897

 W1.H5.8 ,K 31 <EF06?78J F/8.51 @0 78?0 / >1;8>E 5HE 78?E .:.5  4>8 > + 31 /F<=. E?768 ><8 774 704 748

 SE>1. d6.< TsR8 ; F.8J .51< :F06/ 5H1 78?E r65/J .;O 6<<E.568?13O.;O @75J :.8: /.19.;O L@0 78?0 / 74/31 5 13O.< ?5F.1;1 775 046 318 dallas68@ya.ru

 s?171< /89E 6/8757E >< C5; 776 391 987 alex.p@list.ru

 bHE 78?E >3: =1.H5.0 + 31 UVW / P1255 1;O lY 728 150 550

 m1/E968 ) 4>8 5H1 8><5J .5;785/.EG 78?E @0 78?J 0 /0;911 ?78F/8.51 :F065[ 8.435B;65BA19;65B7E;;65BUM 775 148 083

 bHE 78?E F86.A538 V`s J d6.<5; A19;65B 7E;;65B 5 8.435B;65B / ;/1791.;/1 I8;;<7G /;1 @71>3=1.5: 604 584 716 volkovav@centrum.cz

W1.H5.85H178?E@<HJ .568 @/878 @/878 @0 78?J 0F.8.51A19;6B6E2.5<5.EJ 65 4/8: 1>8 4753O ?35.0

# # 776 156 453 VE=A5.8 4>8 TZW 5H1 78?EL@078?0.8C8;8>82 ;8.12.568 78F.78?A5< b<1G 8/ 68T I8;;<7G 3G?01 @71>3=1.5: 775 274 005

 U871.O )+ 31 5H1 78?E I8;;<7G 3G?01 @71>3=1.5: 774 215 764

L/1;<E=A5.8<8;17.8/;1 7E655H178?EF8/2F:B;/< /131535<848F5.1L@078?J 0 / U3O91 78.D55 P1255 I8;;<7G >7@71>3=1.5: 776 456 762 maminparis@gmail.com

 bHE @>78?6E v316756 78?8G / A19;6B C57<1 608 922 492, V.Sejko@seznam.cz

 m1/E968 5H1 78?E @0 78?0 @7>8/D< .1 5.5< 776 350 682

 U871.O ) 4> UVW /1J ;/1..0B?1F/71>.02@75/0A16 35A.18//@78/868TS5HE 78?E 35A.4 />513: 278.J .568 774 173 317

 bHE 78?E V1>78?.56 774 429 161

S@1D5835;@866E<E3:78< 5H1 78?E .8 SQL 535 / ;17J /5; D1.71 L@0 78?0 31 776 391 987 alex.p@mail.ru

 W1.H5.8 ) 4>8 ; <.4J 31.5< @0< 78?0 .:.1B /FO<1 F8?0 @ /;@58.5G 5 @75;<7E F8 T895< 71?1.6< 777 008 364

 bHE 3G?EG 78?E ,K 31 /0;911 ?78F/8.51 /@78/8 68TSy 773 476 175

 bHE 3G?EG 78?E / U7841 5 671;.;:2 x;O /@78/8 68T 58/ 776 515 870 discopraga@seznam.cz cE>=.56 78;;<75 3G?01 >13/01 @71>3=1.5: @ 5FJ ?78F513O.B >1:13O.;5[ 6875.0 7;@5;O 5.17O17/ @7710 A8;.01 E765 5 >7 776 010 768 artmirat@volny.cz%,Q ,$#Q#%'#

113

 W538: 5 6<<17A1;68: .1>/5J =5<;O ./;7B65 5 /75AJ .1 =53O1 F1<3: 5./1;5D55 6E@3:J@7>8=8 @5;6 @> F868F 871.>8 776 440 684 bestbyt@email.cz NG?8: =538: 5 6<<17A .1>/5=5<;O F1<3: 6E@3:J @7>8=8 @5;6 @> F868F 871.J >8 r41.;/ |}~{ }Â&#x20AC;{Â  776 440 684 bestbyt@email.cz 57<8 | Â&#x201A;Â  68F0J /81 @<HO / @6E@61 5 @7J >8=1 .1>/5=5<;5 / PI 211 141 751, 776 083 543 george-56@mail.ru U7>81<),6<.8.016/87J 570 / 3G?< 78B.1 U7845 U5;6 6/8757 @> 5.>F868F n75>5A1;61 ;@7/=>1.51 222 250 661, 776 693 000

   

; <=>?<@ ABCD E F<G HI<J< A=KLAFM KAN NLOI<KAKAOPQ>@<F? NI< IP> N=LK=LN HLHL<R H M<AFLSHL=> F<NBLFBTKILN?T!

8&! &  R +420 224 282 005, +420 224 281 299, +420 224 281 298, +420 777 26 8888 Â&#x;`\Â XR info@vremena.cz

bH51535@71>384811.1>/5J =5<;Ou r41.;/ @ .1>/5J =5<;5 @71>38481 T8< 78F<1J ;5OT895@71>3=1.5:@871.J >16E@315@7>8=1.8 reality@prague apartments.ru 57<8 68F0/81 @<HO / @6E@615@7>8=1.1>/5=5<;5 /PI 211 141 751, 776 083 543 george-56@mail.ru U71>38481< ?0;7EG 5 ?1FJ @8;.EG @7>8=E .1>/5=5<;5 ; G75>5A1;65< ;@7/=>1.51< 607 702 386 prague@seznam.cz L?<1.:1< 6/8757E )(66 +* <)TME.B471.8(66/U7841 608 374 503114 %,Q %,%H%)M H$#

 (66 U7848 ) )q <) @;31 71<.8 <1?13O t3O91 .8 d38>71; x;O 1H1 /8758.0 777 131 131 gvi-don@yandex.ru (66t U7848 * ./;7B68 ,+<)t3O91J.8 x;O1H1 /8758.0 777 131 131 gvi-don@yandex.ru

 (66 +K <) <1?357/8.8 d8= 78B. la _ % U7848+/716.;7F>8.557:>< QÂ&#x192; Â&#x201E; % j Â&#x192;1.8[ ,q+****M; 604 537 055 (66 ,* <) A8;;?; ,+ d><8 35C M/87578 5 >< @;31 71<.8 L6.8 / >/7 ,<5.<17bUU8/3/8Z5FJ 651 6<<E.83O.01 S/138.8 733 698 537 swetoc@centrum.cz (66 S?;/1..56k SILPZLk U7848J+ t8778.>/ Z/0B >< + <) ( ?836. d8= Â&#x192;1.8[ ) qK* *** M; QLI`k S/138.8 776 499 092 svetlanka8914@rambler.ru (66)q<)(638>/8:d8= /;6 I1F5>1.D5: ; 278.B >171/:..01 6.8 ?35=8B95B D1.7U7845M8735.<17b./8J 35>/.8 Â&#x192;1.8[ q* *** M; L 2F:5.8 606 279 887115 %,Q ,$MH%)M H$#

 )(66 +K <) @3G; 1778;8 + <) 5 @835;8> ) <) U7848 * E <17 __ Z/8: / D1.1 @87J 6/68 <1?13O L ;?;/1..568 Â&#x192;1.8[,+****MÂ&#x2026; 776 440 684 bestbyt@email.cz T ./< d35.< <83d8=J .< ><1k U7848 + )(66 + <) @876/68(638>/68 / @>F1<J .< 4878=1 487>17?.8: 5 78FJ >13O.01 6<.80k S?;/1..56 775 959 206 krupinskaya@seznam.cz )(66 <) / D1.71 U7845 @3.;OG <1?357/8..8: @7;7.8: 6/87578 ** <  # Â&#x2020; 608 318 389 arenda@vprage.com Q1@35D1 S?;/1..56 @7>8J 1 6/8757E ; <1?13OG / 6E77J .< D1.71 t12/1. m< @;31 716.;7E6D55 Â&#x192;1.8 >4/7.8: 721 190 569 U7>8< 6/8757E / M873/02 T8782535@71>3848G6?<1.E.8 U784E 602 153 418, 602 231 107 NG6; 71F5>1.D5: Â&#x2021; _ )(66 U7848 + +q <) ./;7BJ 68 <1?357/8.8 ; 6E2.1B / D1.1 4878= 278.:1<0B 87183 L 2F:5.8 Â&#x192;1.8[ + +** *** M; 725 293 185 )(66 +K <) U7848 * ./8: /;: <1?13O / D1.1 4878= 1778J ;8 + <) @835;8> ) <) E <17 S683687:><QÂ&#x192;@876`;5/87= Â&#x192;1.8[,q****MS 776 440 684 )(66 + <) ( @>/83 m< 5 6/87578 @;31 716.;7E6D55 U7848 K U83</68 U3 @8761 @38;56/01 6.8 525B 78B. Â&#x192;1.8[,+*****M; 777 754 457 )(66 S?;/1..56k SILPZLk U7848J+ Z/1 tE/5D1 S/138J .8 776 499 092 svetlanka8914@rambler.ru Q1@35D1 Z/8 T1; U7>81J ;: A8;.8: 6/87578 )(__ / ./J ;7B61e)**+4>fTF<=.8@7J >8=8;C57<BÂ&#x192;1.8+****x/7 608 427 630 emigrantcz@gmail.com v6;63GF5/.8: 6/J78 )(66 ./;7B68 U7848 q ,q <) I8F/58: 5.C78;7E6 E78 + <5. > D1.78 ?H78.;J @7< Â&#x192;1.8[ ,** *** M; 774 456 552, 720 378 822 Emil.ch@seznam.cz )J2 6<.6/87578 M3891J 71D .8> L47=5 +* ) d8= @8.13O.0B >< 6@1785/.8: ;?;/1..;O Â&#x192;1.8[ ) ***Â&#x2C6; 776 671 228 czechkvartiry@email.cz )J2 6<.6/87578 NE=1D .8> T38/B+<))d8=@8.13O.0B ><Â&#x192;1.8[***Â&#x2C6; 776 671 228 czechkvartiry@email.cz )J2 6<.6/87578 T8<?176 + <) , d8= @8.13O.0B >< 638>/68 / @>/831 <) A8;J .8:;?;/1..;OÂ&#x192;1.8[***Â&#x2C6; 776 671 228 czechkvartiry@email.cz S7A.k U7>81;: )(66 +<)g _Y oÂ&#x192;1.8[***M; 608 619 889, 608 619 880 anna.vasilioglo@seznam.cz )(66 * <) P17.0B <; <=. ; <1?13OG A8;.8: ;?J ;/1..;O 27911 ;;:.51 Â&#x192;1.8[)*****M; 608 667 627 Q1@35D1 Z/0B /1; )(66 , <) /38>13OD8 >< E1@31. @38;56/016.8P19;651;;1J >5 @71678;.0B /5> U7>8=8 /38>13OD8 Â&#x192;1.8[ q* *** M; 721 190 569116 %,Q %-%H%)M H$#

 +(66 q <) ( ) 1778;0 5 ) 3>=55Â&#x2030;qq<))@876/65638J >/68 ./8: )J, d8= U7848 * U56/5D1Â&#x192;1.8[Kq****M;/;w /63GA1. 776 440 684 bestbyt@email.cz

 ,(663>=5: U7848 + I=1@J 701./8:)d8=E<17NE68 /;1 6.8 .8 G4 / D1.1 @876/68 5 638>/8: ; C57<B >191/31 Â&#x192;1.8[,qq****M; 776 553 735 tatyizh@seznam.cz ,(66N U7848 + I=1@701 ./8: ) d8= E <17 NE68 /;1 6.8.8G4/D1.1@876/685638J >/8: ; C57<B >191/31 Â&#x192;1.8[ ,qq****M; 776 553 735 tatyizh@seznam.cz ,(66 / D1.71 M873/02 T87 E @A0* <) / 35A;; ; <1?13OG r71.>8[ , *** *** M; 604 557 710, 604 557 710 ,(N\73/0 T870 E F8<68 N61 K <) 7:>< 9638 ;8>56 > D1.78 )* <5. c7J 911 78.;@7.1 ;?H1J .51[ 8/?E; @1F> 31; 7168 604 557 710, 604 557 710 (66 * <) ?1F <1?135 +( d8= 78B. la _ % U7848+/716.;7F>8.557:>< QÂ&#x192; Â&#x201E; % j Â&#x192;1.8[ q+****MÂ&#x2026; 604 537 055 ,(66 * <) U7848 `319J /5D1 ./;7B68 71F5>1.D5: ; 278.B A8;.0B >/7 ; C.8J .<)d8=?836.4878=638>J /8:L2F:5.8 608 876 816 (N P19;68 N5@8 B d8= / 2791< ;;:.55 Â&#x192;1.8[ )*****M; 608 619 889 ,(66 <) U7848 + ./8: / D1.1 4878= 638>/68 5 3>J =5: K <) ) d8= E <17 NE68 5 <848F5.8 V867 $$$a #aÂ&#x201E;# %&I8;;7A68Â&#x192;1.8[,qq****M; 776 440 684 ,J26<.6//4} ?3{ o % + <) A8;.;? 3>=5: ) d ><@;3168@71<.87:><=> /6F835;8/Â&#x192;1.8[,+****M; ;65>68 777 019 615, 777 019 614 vlast2008@seznam.cz ( M389171D .8> L47=5 K <) d8= @8.13O.0B >< 3>=5:<)638>/68K<)6@ ;?;Â&#x192;1.8[,***Â&#x2C6;776 671 228 czechkvartiry@email.cz ,J2 6<.6/87578 `17=<8.E/ Â&#x2020;.1;dD )* <) d8= @8.13OJ .0B >< 5F357/8..8: 6E2.: 3>=5:K<)6@;?;/1..;O Â&#x192;1.8[+**Â&#x2C6; 776 671 228 czechkvartiry@email.cz ,( q <) <Â&#x160;Â&#x2039; J * d8= ;1<5d8=.4 ><8 ?3O98: 3>=5: /F<=J .;O @75;1>5.5O * <) / 675>71 L ;?;/1..568 776 741 751, 223 001 702 lina53@seznam.cz ,(66U7848+I=1@701./8: 3>=5: <) ) d8= E <17 NE68/D1.1@876/685638>/8: G4Â&#x192;1.8[,qq****M;t3O91.8 $$$a #aÂ&#x201E;#%& 776 553 735 tatyizh@seznam.cz ,(66N` U7848 + Â&#x160;Â&#x152;Â&#x2020;Â&#x152;Y\j q<)./;7B68<1?13OÂ&#x192;1.8[ + ** *** M; x;O >7/8758.0 777 131 131 gvi-don@yandex.ru

117%,Q,%%$# *L)M+'H%$

 Z/8: /5338 (66) ?836.8 +*<))d8=8F1<EA8;6* <)x;1.5D1b<11;:;8E.8?8;J ;1B. 4878= .8 ) 8/ , /8..01 Â&#x192;1.8[+q*****M; 776 440 684 bestbyt@email.cz m<J8E.28E; +( U7848 q M0B1Â&#x2030;Â?4>.5D1*<))d8=8 U3H8>O F1<13O.4 EA8;68 J ))q<)`878=Â&#x192;1.8[+q****M; 776 440 684 bestbyt@email.cz L13O/V87N8F.:2m,*<1; 5 ?3O91 t8;;1B.4878= t3OJ 91.8 J x;O1H1/8758.0 777 131 131 gvi-don@yandex.ru b.=5.575.4 @7>8=8 871.>8[ 748.5F8D5:5E@78/3;75@7J 168<5Â&#x17D; @7>8=8 .1>/5=5<;5 5 ?5F.1;8Â&#x17D; ;>8A8 / 871.>E 5 6.J 73O.1>/5=5<;5 777 131 131 gvi-don@yandex.ru sA8;6 E U7845 )*) <) /;1 ;15 U>7?.;5J.8  x;O >7/8758.0 777 131 131 gvi-don@yandex.ru m< )2,(66` U7848 ./J ;7B68 K)* <) t3O91J .8  x;O >7/8758.0 777 131 023 gvi-don@yandex.ru P8;.0B >< ( ) 1778;0 ) @835;8>.568 ./;7B68 * <) U7848 q Z/8 `87C8 4878= ; <1?13OG Â&#x192;1.8[ )** *** M; 608 619 889 T5338 @;31 71<.8 +* <) U7848 U>35 E 7165 T38/0 ; /5><.8T091478>;8><Â&#x192;1.8[ )q******M; 603 456 108 m< ; EA8;6< U7848JR8@8> ,(*EA8;6**<)2F?36>3: ?8.54878=8m@5.C5CJ.8 d38>71;Â&#x192;1.8[,*****M;x;O 1H1/8758.0 777 131 131 gvi-don@yandex.ru


11

Ă&#x2C6;íôÎðÏà ÜèÎííÝÊ üÌüíüäüÍßíèê â&#x20AC;&#x153;Ă&#x201A;Ă°ĂĽĂŹĂĽĂ­Ă â&#x20AC;? š 04 ( 04 ) 8 â&#x20AC;&#x201D; 14 Ă ĂŻĂ°ĂĽĂŤĂż 2010 ãÎäà

%H HH$# #,%%$

118

 ME@5< 6/8757E >< 535 F1<13O.0B EA8;6 / U7841 ;?;/1..568 776 440 684 bestbyt@email.cz ME@5</89?8771;78./1A176E@8.;5.b.17.168C1 /U7841222 250 661, 777 894 394 navigator.rk@email.cz ME@5< /89E 6/8757E >< / 3G?< 78B.1 U7845 222 250 661, 777 894 394 navigator.rk@email.cz ME@5< 6/8757E / U7841 > ) *** *** M; / 2791< ;;:.55 ?1F @;71>.56/ F8 .835A.01 775 724 612 sojka7@rambler.ru ME@5< 6/8757E >< / U7841 P1255 78;;<75< 3G?B 78B. @ @751<31<0< D1.8< 725 189 460 dom-v-prage@yandex.ru

, ,$#Q#%'#

119

sG.8:6<.88.8>/52<17 Â&#x160;Â&#x2039; ./8:<1?13O;57<895.8 23>53O.562F:5.8r71.>8[ +**M;776 741 751, 223 001 702 lina53@seznam.cz J)<1;8;>8<=1.H5.1/)(__ Â&#x152;<1778</8B*<5. >D1.78 608 310 784 bHE <1; / 6<.81 535 6<.8E/<83.8;13w..B6/87571 F8 78FE<.01 >1.O45 >3: 78?8GH1B=1.H5.05FI;;55W13813O.0 78B.0 .1>8316 D1.78 728 923 763 roza2260@mail.ru Z1@72>.8:6<.88;5.17.1< ÂŞ ÂŤ M/87578 78;@3=1.8 / A1.O 2791< 5 52< 78B.1 +** <17/ <17 Â&#x152;o# 775 697 564, 722 459 381 novareall@gmail.com V1; / .1 @72>.B 6<.81 >3: >1/E965J;E>1.65 / )( A5;8: ÂŞ ÂŤ 5.17.1 r71.>8[ + *** M; ; @381=8<5 5 b.17.1< 775 697 564, 722 459 381 novareall@gmail.com M<.88>3:=1.H5.0t78.56 U7848 773 024 277 M<.88>3:;1<O55F)J2A13/16/,(662F:5.8;@7@5;6B @7=5/81 ) A13/168 r71.>8[ ***M;739 037 748, 773 100 719

r71.>86/8757/U7841t3O9B/0?7.83G?B/6E;Z/01 @71>3=1.5: 68=>0B >1.O 608 318 389 arenda@vprage.com

 M<.88 5 <1;8 / 6<.81 + <5. <17 r.>13 t3O98: 6<.88 / 7126<.8.B 6/87571<17378 608 477 912

 U71>38481< ;7E>.5A1;/ /38>13OD8<6/875758@878<1.//U7841M786;7A.8:5>34;7A.8:871.>8 608 318 389 arenda@vprage.com

 S>8G 6<.80 / 6/87571 5 <1;8 / 6<.882 >3: <E=A5. 5 =1.H5.78B.U83</68P17.0B <;Z1>74c7951E;3/5: t1F@;71>.56/ 774 512 664

 S>8w< / 871.>E 6/87570 / U7841;C7<31.51<>4/785 @7@5;6B 776 553 735 tatyizh@seznam.cz

S>8<<1;/6<.81S<52/;61 .8>78=5 r71.>8[ , *** M; 774 973 871, 608 825 722

 S>8w< / 871.>E 6/87570 / U7841 ; C7<31.51< >4/78 776 553 735 tatyizh@seznam.cz r71.>8 6/8757 / U7841k T0 5H11 871.>E 6/87570uV0 ;>1381< @7D1;; @5;68 6/87570 / 871.>E 5 C7<31.5: >4/78 871.>0 @7;0< 5 @75:.0< F8.:51< 775 697 564 novareall@gmail.com U<=1< ;.:O 3G?EG 6/8757E / U7841 ?3O9B /0?7 @> /89E F8:/6E LC7<5< /;1 >6E<1.0 Z5F651 6<5;;5..01 608 571 108, 602 322 722 natalia.klyap@gmail.com U<4E@75?71;5535871.>/8O.1>/5=5<;O 775 748 442 gladkovska@iol.cz M/87570 / 871.>E / D1.71 5 E <17 ;E>1.8< ;65>65 +*¨ @7/5F5:U7@5;68 775 130 075 t3O9B/0?76/8757/871.>E / U7841 U<=1< @78/53O. C7<5O >4/7 ; /38>13OD8<5 =53O: SE>1.8< ;65>65k 608 318 389, 777 001 716 arenda@vprage.com M/87570 / 3G?< 78B.1 U7845U7/5F5:*¨775 134 907 V3>8: 7E;;68: @878 ?1F >11B 5 =5/.02 ;.5<1 ?3O9EG 6<.8E 535 487;.6E IM .1 ?1;@65O 773 098 747 nyclelya@gmail.com U<=1< ;.:O 6/8757E / U7841 C7<5O >4/7 871.>0 Z5F651 6<5;;5..01 776 553 735 tatyizh@seznam.cz r71.>8 27952 6/8757 5 A8;.02></@>F868F>3:;E>1./ 5 ;;:13O.02 3G>1B R/.51 ; K** > )*** ?1F /02>.02 608 619 889

120 ,H% V1;8 >3: 7E;;64/7:H52 .1@OGH52 <E=A5. / 6/875782 E <17 b7=54 F U>1?78> 5 W135/;614T71<1..5@;:.. 608 077 249 TFO<E .8 6/8757E 7E;;64/7:HEG =1.H5.E I8B. <17 378 608 077 249 M<.88 e,(66 } f / 52Š <83.8;136/87J71 >3: @7:>A.B =1.H5.0 535 >1/E965@7@5;685.17.168? QT <1?13O r71.>8[ *** M; 608 603 740, 222 948 591 iriska83@senam.cz M<.88 e535 <1;8f / 52B )(`78>A8.;68)*<5.E@196< m1B/5D685V83;78.;68Q3O6 >3:78?8GH52=1.H5.r71.>8[ ))**M;(@381=5608 068 255 JulieBB@seznam.cz S>81;: <1; / 6<.81/ )( W5=6/ Y o_ ) Â&#x192;1.8[ , )* M;<1;:D ( ** M; @381=5 78F / , <1;:D8 ) <5.E0 ;8./6578</8: 775 136 562 daryamsm@yahoo.com

 S>81;: 6<.88 / )(66 E <17 U78=;614 @/;8.5 >3: ;1<1B.B@870r71.>8[***M; 773 466 347 S>8< 6<.8E >3: , 2 <E=A5. / )( U7848 ZE;31 r71.>8[ ,***M; 608 318 031 S>8< 6<.8E / ,( E <17 m1B/5D68 >3: >.4 A13/168 S/?>.8 ; )**)* r71.>8[ +***M; 776 397 924 M<.88<17378/2791< ;;:.55 >3: 4 A13 ;1<O5 535 ) 2 >1/E916 ;71>.14 /F78;8 5F s6785.0 I;;55 R8687@8O1 .1 F/.5O Z1 IM 722 090 832 samoylyukoleh@seznam.cz

S>8<6<.8E535<1;/6<.81 * <5. <17 M8A17/ 5 * <5.S<52/;61.8>78=5r71.>8[ ,+**M; 608 760 998 S>8<<1;8/6<.81>3:,J2 <E=A5. / ,( U7848 q N1.:.0 r71.>8[ , +** M;A13/16 V=. <3>B@8715>.<E<E=A5.1 776 597 725 V1; / 6<.81 >3: >1/E965 / <83.8;131..B 6/87571 T;1 E>?;/8 EG. <17 Z/1 tE/5D1 @7@5;68 b.17.1 131/5F7 773 453 236

 S7A. ;>81;: 6<.88 >3: >.4 A13/168 / <83.8;131..B6/87571<17Z/1tE/5D1 776 430 621 S>8<6<.8E/,(>3:;1<1B.B @870 535 )J, =1.H5.8< /;1 E;3/5: 78B. I=1@0 r71.>8[ ***M; 776 297 149 W1.H5.8 /FO<1 .8 @>;131.51 @7:>A.EG =13813O. .16E7:HEG =1.H5.E / ( `78>A8.0 r71.>8[ , +** M; 773 045 103 S>8< <1; / 6<.81 / )( >3:>1/E965535=1.H5.0U7848 * `;5/87= r71.>8[ , *** M; 773 038 447 S>8<6<.8E<17N8>/5.1 7183568T6/87571@7=5/81 A13/16 605 826 801 S>81;: <1?357/8..8: 6<.88 / <83.8;131..B 6/87571 >3: )J2 =1.H5. t1F @;71>.56/ ; @7@5;6B U7848 q N1.:.0 r71.>8[ , *** M;A13/16 775 185 428 U71>3848G 6<.8E 5 <1; / 6<.81 / <83.8;131..B 6/87571 )( b.17.1 L35A.01 E;3/5: 63 <17 m1B/5D68 775 032 076 m1/E968 5H1 ;;1>6E / (66 ; /;1<5 E>?;/8<5 b.17.1 U7848t78.56r71.>8[***M; ( *** M; @381=5 ?1F 68ED1 774 705 450

 S>81;: 6<.88 >3: ;1<O5 535 >.4 A13/168 + <5.E <17`E768 776 778 055

 S>8< 6<.8E / )( E <17 Z8<1;5 V57E 521 <1; @3.;OG ?7E>/8.8 >3: ;1<1B.B@870 776 896 717

 S>81;: 6<.88 >3: ;1<1B.B @870 535 >.B >/E2 =1.H5. / <83.8;131..B 6/87571 ; E>?;/8<5 + <5. <17 M?035;0 776 254 734

 S>8< 6<.8E , <) / <83.8;131..B ,( >3: 7E;;64/7:H52 <17 M?035;0 K <5. <17 r71.>8[ *** M; 775 042 702 tana5505@volny.cz Â&#x2021;>8< 6<.8E @871 535 >/E< =1.H5.8< / ,( <17 P17.0B <;<1?357/8.8;57<895.8 /F<=.8@7@5;68 775 244 676 S>81;: <1; / 6<.81 / <83.8;131..B 6/87571 >3: >1/E965 535 =1.H5.0 / ,( U7848 , W5=6/ @7=5/81 @ ) A13/168 / 6<.81 r71.>8[ ,+**M;Z1IM 775 207 017 Z1>741 @7535A.1 =53O1 E;<17L@8/)25,2<1;.01 .<178 ÂŞÂ&#x2021; 5 >E9 / 68=>< .<171r71.>8[,+**M;A13/16 /<1;:D 608 110 771 Â&#x2021;>8< 6<.8E >3: >/52 535 <1;8 / 6<.81 / ,( U7848 K N8>/5 ./8: <1?13O /F<=.8 @7@5;68 608 541 493 S>8<6<.8EI8B;68R8478>8 +<5.<17 776 228 382 S>8< 6<.8E / ,( ; 2791B 78.;@7.B >;E@.;OG U7848>3:)2535;1<1B.B@870 r71.>8[**M; 739 036 231 S>8<6<.8E*<5.<17 M8A17/8 >3: )J2 >1/E916 535 ;1<1B.B@870 773 478 800 ) A5;01 EG.01 6<.80 @ *** M; 68=>8: 78B.0 `8B1 5 N1.:.0 ?0/8: 12.568 5 ./8:<1?13O 776 741 751

ǸȧČ&#x152;Č&#x2013;Č&#x201D;Č&#x2122;Č&#x2014;Č&#x2DC;Č&#x2013;Č?Č&#x2019;Č&#x161;Č&#x2013;Č&#x201D;Č&#x2022;Č&#x2C6;Č?Č&#x2013;Č&#x152;ȧČ&#x161;Č&#x2122;ȧČ Č&#x2019;Č&#x2013;Č&#x201C;Č&#x2C6; Č&#x152;Č?Č&#x161;Č&#x2122;Č&#x2019;Č?Č&#x2018;Č&#x2122;Č&#x2C6;Č&#x152;Č&#x2039;Č?Č&#x201D;Č&#x2022;Č&#x2C6;Č?Č?ȧČ&#x2122;Č?Č&#x161;ȤČ&#x201D;Č&#x2C6;Č&#x2039;Č&#x2C6;Č?Č?Č&#x2022;Č&#x2013;Č&#x160; Č&#x2DC;Č?Č&#x2122;Č&#x161;Č&#x2013;Č&#x2DC;Č&#x2C6;Č&#x2022;ČŁČ&#x2030;Č&#x2C6;Č&#x2022;Č&#x2019;Č&#x2122;Č&#x161;Č&#x2C6;Č&#x2022;Č&#x17E;Č?ȧČ&#x201D;Č?Č&#x161;Č&#x2DC;Č&#x2013;ÇŤČ&#x203A;Č&#x2DC;Č&#x2019;Č&#x2C6; Č&#x2DC;Č&#x2C6;Č&#x161;Č&#x203A;Č Č&#x2C6;Č&#x2DC;Č&#x2C6;Č&#x2018;Č&#x2013;Č&#x2022;Č&#x2C6;ǡČ&#x2DC;Č&#x2C6;Č&#x2039;Č&#x2C6;Č&#x2014;Č&#x2013;Č&#x201C;Č?Č&#x2019;Č&#x201C;Č?Č&#x2022;Č?Č&#x2019;Č&#x2C6; Č&#x2014;Č&#x2C6;Č&#x2DC;Č&#x2019;Č?Č&#x152;Č&#x2DC;

ǚǺǨǾǞǰČ&#x2021;ǴǭǺǸǜ ÇŞÇ´

ǍǜǺǜǪǜDz

 V1;8 >3: .1@OGH52 7E;;64/7:H52 <E=A5. 78B. <17 W135/;6145<1;E<17ÂŹ57=54 F U>1?78> r71.>8[ , ,** M; 608 077 249 S>81;:)<1;8/487;.61>3: )J2 =1.H5. U7848 t1F 7183565 773 131 207 S>8<>13O.EG6<.8E/)( >3:@7:>A.B=1.H5.0535)J2 63 <17 tE>1B/5D68 r71.>8[+**M; 775 163 196 S7A.;>8w;:<1;/47<.B 6<.81 / ,( / )Jp <5.E82 <17r.>13/6<.81@7=5/81A13/16m1/E965.1;1;.:B1;Ok 774 811 470 kisly2007@volny.cz S>8w;: 6<.88 / <83.8;131..B ,J2 6<.8.B 6/87571 >3:;1<1B.B@870J**M;535 >3:=1.H5.@,,**M;F8<1; <17Â&#x160;­_ 776 854 650 V1; / 6<.81 Z8<1;5 V57E 776 318 048 L>13O.8:6<.88>3:;1<O5 T;1 E;3/5: Z8<1;5 V57E 776 318 048

121 , %,%H%)M H$# (__ \ aÂ&#x201E; Â&#x201E; )K <) 6/87578 @;31 71<.8 <1?357/8.8 r71.>8[ * +** M; /63GA8: @381=5 M<5;;5: K** M; 775 707 710, 222 240 768 arenda@gartal.ru (66tU U7848 + , <) ./;7B68 <1?13O r71.>8[ * *** M; ( d3167568 x;O >7/8758.0 777 131 023 ( E <U8.678D <) E3 `78A6/8 , d8= @8.13><8 ?;8/31.8 @;31 71<.8 r71.>8[*q**M;()***M;6< @381=5 608 318 389 arenda@vprage.com

ǯǨǚǭdzǭǾ

ǾǜǪČ&#x192;Ç­ǚDz

Ç°Č&#x2020;

ǰǏDzǰ

rezidence

S>81;:6<.88/D1.7147>8 5 >. <1; >3: =1.H5.0 P17.0B<; 775 307 770

 S>8< 6<.8E / )( <1?357/8.8 27951 E;3/5: 78B. ZE;31Z1IM 774 184 730

 S>8< <1; / 6<.81 / )( <17 M?035;0 r71.>8[ ,+**M; 773 073 401

ÇşČ?Č&#x201C;

 S>81;: <1?357/8..8: 6<.88 / <83.8;131..B 6/87571 >3: )J2 =1.H5. t1F @;71>.56/ ; @7@5;6B U7848 q N1.:.0 r71.>8[ , *** M;A13/16 775 185 428

 S>8< 6<.8E / )J2 6<.8.B 6/87571 U7848 ZE;31 2798: 5.C78;7E6E78 .1 IM 608 923 169

 S>81;: <1; / 6<.81 / ,(t8778.>/Â&#x192;1.8>4/7.8: 776 237 563

www.krasnahurka.cz

x;O<1;8/6/87571>3:<E=A5.5=1.H5./;1E;3/5:U7848 * V83195D1 r71.>8[ , )** M; A13/16 776 758 890

 S>8< <1;8 / 6/875782 =13813O. .16E7:H5< 78B. <17 `E768 J , )** \Â&#x2026; S<52/ ; >4/7< J *** M; 777 019 614, 777 019 615

 S>81;: 6<.88 >3: JB 535 )J2 @7:>A.02 >1/E916=1.H5. / <83.8;131..B 6/87571 ,( t8778.>/ U7@5;68 ?1;@38. r71.>8[***M; 773 991 267

ǎǰǪǰǺǭǚǜǪǸǭǴǭǾǾǜ

0028

 ( / A8;.< ><1 * <) .1>8316 <17 I8B;68 R8478>8 /;: .1?2>5<8: <1?13O 5 12.568r71.>8[***M;/63GA8:@381=5 608 318 389 arenda@vprage.com r71.>8 ?;8/31..B 6/87570 / U7841 i oÂ&#x201E; ( * ) ***M;(+***M;@381=5S8/5. T38>5;38/ 775 045 077 vladislav.meridian@seznam.cz (66 )+ <) U7848 , W5=6/ @;31 71<.8 r71.>8[ ** M; ( d31675A1;/ 608 571 108, 602 322 722 natalia.klyap@gmail.com (*<)U7848<1?357/8.8 @7@5;68 r71.>8[ +** M; (@381=5 608 571 108, 602 322 722 natalia.klyap@gmail.com (66 )q <) U7848 , @;31 6<@316;.B 716.;7E6D55 M/87578 @3.;OG <1?357/8..8: r71.>8[ K *** \Â&#x2026; ( q** \Â&#x2026;A13 6<@3 ( d3J/ 5 48F 775 697 564, +420 722 459 381 novareall@gmail.com S>81;: (66 / U7841  / 657@5A.< ><1 <1?13O @7;7.8: 5 ;/138: m4/7 .8 4> U7@5;68 ?1;@38. Â&#x192;1.8 K**(6<@381=5 777 951 477 75i77@mail.ru (66*<)@3.;OG?;8/31.8 E 78</8B.B ;8./65 U7848 , W5=6/ r71.>8[ +**M;/<1;:D/63GA8:;3E=?0 777 962 222, 777 965 555 info@visacz.ru ( <)/F31 T8D38/;6B @3H8>5M/87578<1?357/8.8 1;O .1?2>5<8: ?012.568 Â&#x192;1.8[ ) *** \% /63GA8: @381=5M<5;;5:J+*¨ 777 001 716 arenda@vprage.com (66 U7848 * #_ % ./;7B68 d8= ; @835;8>.56< <1?13O U7@5;68 r71.>8[ q +** M; ; @381=8<5 t1F @7/5F55 776 594 010 skodova@mail.ru ( <17 r.>13 ; <1?13OG >3: ),J2 A13/16 F834 r71.>8[ K***M;(;3E=?0U7/5F5:+*¨ 608 619 889 (66 `E768 ,K <) ./;7B68 E <17 ?836. <1?13O 487>17?.8:@7@5;68r71>8[q+** M;;@381=8<5 775 221 526 (66t I8B;68 R8478>8 ./0B ><./8:<1?13O5?0/8:12.568r71.>8[*+**M;%@381=8<5 775 208 545

(66/D1.71<17371.; 657@5A.0B >< @;31 71<.8 <1?357/8.8 .5F651 6<@381=5 @7@5;68 r71.>8[ K *** M; ( @381=5777 744 922, 773 558 537

 )(66 +* <) <17 Z/1 tE/5D1 2795B 71<. <1?13O 5 ?012.568 r71.>8[ ) *** M; /63GA8:@381=5 608 318 389 arenda@vprage.com

 (66 <1?357/8.8 U7848 <17VEF1E<@876/68/>/71 TF<=..86765B5>3513O.0B;76L@388@>4/71..;5 607 225 669

 )(66 U7848 ?;8/31.8 * <)r71.>8[) ***M;(,+**M; +*¨ @7/5F5: IM S8/5. T38>5;38/ 775 045 077 vladislav.meridian@seznam.cz

 `87;.68 <17 U83</68 ; <1?13OG r71.>8[ K K** M; ( *** M; F834 6<5;;5..01 +***M;U7@5;68 608 619 889 (66 ) ; <17 r.>13 r71.>8[ * +** M; ; @381=8<5 773 139 797 S7A.k `87;.68 3G6; <17 U83</68 r71.>8[ q *** M; t1F F8348U7/5F5:+***M;U7@5;68 608 619 889 NG6; 6/87578 (66 /F31 <17 ÂŤ r71.>8[ * +** M; ( @381=5 ) ** M; S8/5. T38>5;38/ 775 045 077 vladislav.meridian@seznam.cz S>81;: 487;.68 / U7841 K _ ?;8/31.8 ;;:.51 35A.1 ?1F F8348 r71.>8[ q *** M; /63GA8: @381=5 608 619 889 S>81;: ( / U7841 } _ ?;8/31.8 r71.>8[ q *** M; /63GA8:@381=5 608 619 889 (66 U7848 * , <) ./;7B68 r71.>8[ q *** M; ( d3167568 x;O >7/8758.0 777 131 131

122 , ,$MH%)M H$# )(66 +* <) 78;@3=1.8 / U7841 , ;Â t5;6E@D1/8Â @;31 6<@316;.B 716.;7E6D55 A8;5A. <1?357/8.8 r71.>8[ + *** M; 775 697 564, 722 459 381 novareall@gmail.com )(Q U7848 + <) 71<. 4878= r71.>8[ + ** M; ; @381=8<5 x;O >7E451 /8758.0 777 131 023 )(66 T79/5D1 D1.783O.0B 78B. 7:>< @876 +) <) + d8= @876/68 / D1.1 @3.;OG ?;8/31.8 x;O 638>/68 ?836. r71.>8[ + +** M; 608 318 389 arenda@vprage.com

)(__/F31<17Y& Â&#x201E;r71.>8[ , *** M; % @381=8<5S8/5. T38>5;38/ 775 045 077 vladislav.meridian@seznam.cz r71.>8 A8;5A. ?;8/31..B 6/87570 .8 U7841 )( <5.E <17 y Â&#x2039; %_ r71.>8[****M;(***M;@381=5 S8/5.T38>5;38/ 775 045 077 vladislav.meridian@seznam.cz )(66 ,+ <) U7848 , W5=6/ @;31 71<.8 r71.>8[ q ** M; ( d31675A1;/ 608 571 108, 602 322 722 natalia.klyap@gmail.com )(66 <) U7848 , W5=6/ @;31 71<.8 r71.>8[ +* M; ( d31675A1;/ 608 571 108, 602322722 natalia.klyap@gmail.com )(66+* <) U7848 K M8735. <1?357/8.8 @7@5;68 r71.>8[ *** M; ( @381=5 608 571 108, 602 322 722 natalia.klyap@gmail.com )( U7848 * `;5/87= @3.;OG <1?357/8.8 @876/68 r71.>8[ + )** \% 775 697 564, 722 459 381 novareall@gmail.com )(N e)* <)f K <) @7:< E <c>/ ./0B >< 2798: <1?13O)d8=525B78B.4/8 r71.>8[ ) *** M; ( d3167 T093GC 776 553 735 tatyizh@seznam.cz )(66+*<)/U7841qÂ&#x201E; %Â&#x201E; ?1F <1?135 L?7E>/8..8: 6E2.: ( ;57<895.68T @>/831 ><8 1;O @876/68 >3: <895. r71.>8[ * *** M; ( , ** M; 775 718 981 olga.leshenkova@seznam.cz )(66 U7848 K M?035;0 ./8: <1?13O r71.>8[ * +** M; (***M;d3167568)*d8=U7/5F5:+*¨ 775 718 981 olga.leshenkova@seznam.cz NG6;)(66U7848\7A./8: <1?13O@7@5;68r71.>8[*+** M;(***M;d3167568fU7/5F5: +*¨ 775 718 981 olga.leshenkova@seznam.cz


12

Ă&#x2C6;íôÎðÏà ÜèÎííÝÊ üÌüíüäüÍßíèê â&#x20AC;&#x153;Ă&#x201A;Ă°ĂĽĂŹĂĽĂ­Ă â&#x20AC;? š 04 ( 04 ) 8 â&#x20AC;&#x201D; 14 Ă ĂŻĂ°ĂĽĂŤĂż 2010 ãÎäà

 )(66 / U7841 + /F31 <17 Y^ Â&#x201E; Â&#x192;1.8 ; @381=8J <5 , *** M; S8/5. T38>5;38/ 775 045 077 vladislav.meridian@seznam.cz

 ( <T0;A8.;68 ./;7BJ 68)d8=8;<1?13OG,;@83O.5 ) 3> ) 17 <=. ;E>1.8< r71.>8[)****M;(@381=5U7J @5;68 608 619 889

 )( * <) 78B. Â&#x160; ÂŽ % r71.>8[ ) +** M; ( @381=5 S8/5.T38>5;38/ 775 045 077 vladislav.meridian@seznam.cz

 sG.0B >< ) d ./;7 ./8: <1?13O ) 17 , ;@83O.5 .8 ;E65 5 ?311 >3: >13/02 5 35A.02 /;71A <T0;A8.;68 + <5.>D1.78 608 619 889

 NG6; 6/87578 )(66 / U7841 + ; /5>< .8 T38/E 5 8.DEGJ H5B><r71.>8[K**M;(@38J 1=5 ) K** M; S8/5. T38>5;38/ 775 045 077 vladislav.meridian@seznam.cz )(E;8./65<17y Â&#x2039; %_ r71.>8[ * *** M; ( @381=5 eF5<B *** M; 31< 5 /1;J .B <1.O91f S8/5. T38>5;38/ 775 045 077 vladislav.meridian@seznam.cz )(66 +) <) 78;@3=1.8 / <5.E82 e@196<f <17 |I8BJ ;68: R8478>8Â M/87578 E6<J @316/8.8 <1?13OG r71.J >8[ ) *** M; e/63GA8: 6<@3f 775 697 564 novareall@gmail.com )(66 * <) U7848 K <5. 8/?E;<<M?035;0M/87578 @3.;OG<1?357/8..8:Â&#x192;1.8[ ***M; 775 697 564 novareall@gmail.com )( i oÂ&#x201E; + <5.E j ?;8/31.8 r71.>8[ ) K** M; ( d31675A1;/ 608 619 889 S>81;:)(<_%?;8/J 31.8r71.>8[,***M;/63GA8: @381=5 608 619 889 )(__ } % ./;7B68 ?;8/31.8 r71.>8[ , +** M; /63GA8:@381=5 608 619 889125 %+'H/ ,$#Q#%'L %,Q

 U 7 > 8 1 ; : 8@1J 68 ¹Y!_² \ ³_´  211 141 751, 776 083 543 george-56@mail.ru126 %+'H/ ,$#Q#%'L ,

 LC5; / 871.>E + <) @;31 71<.8 U7848 , r71.J >8[ +** M; ( d31675A1;/ 608 571 108, 602 322 722 natalia.klyap@gmail.com S>8G;: C5;0 / U7841 5 @7C1;;5.83O. ?7E>J /8..01 8><5.5;78D5: 278J .8 ;3E=?0 /F<=.;O /0?J 78 U71>38481< 5 /57E83O.01 C5;0 607 702 386 prague12@centrum.cz r71.>8 6<<17A1;652 @<1J H1.5B / m3.5 c87?0 ** <) >13O.0B /2> ; E35D0 Â&#x192;1.8[ q***M;(6<@381=5;E@J .01+****M; 775 697 564 novareall@gmail.com

123 , %-%H%)M H$#

 S>8< 6<.8E ?E248317E / C5;.<@<1H1.55739 323 037

 (66 63 <17 r.>13 @;31 68@71<.8 <1?357/8J .8 78F>13O.0B ;8.EF13 638J >/8: / 6/87571 /;71.J .01 968C0 r71.>8[ K *** \% 775 697 564, 722 459 381 novareall@gmail.com

Q1@35D1Â&#x192;1.7Z1>74;>8J G;: C5;.01 @<1H1.5: t1;J @38.8:@876/68 721 190 569 aorlov@seznam.cz ,(66?836. ) <) U7848 + E <17 NE=5.0 <1?13O ?0J /8: 12.568 131/5F7 Z1 @38J 51 6<5;;5..01 r71.>8[ *** M; /63GA8: 6<@381=5 608 904 267, 608 580 424 ,( q* <) + d8= ; 35C< 6E2.: 23>53O.56 ;5783O.8: <895.8 >/8 131/5F78 F8H5J .01 >/175 <1?13O D1.7 + <5.Er71.>8[,***M;(@381J =5 608 571 108, 602 322 722 natalia.klyap@gmail.com ,(66 U7848 c>/ d8= A8;5A.<1?357/8..8:r71.>8[ )***M;(,+**M;6<<E.83O.01 E;3E45 211 141 751, 776 083 543 george-56@mail.ru ,(66 + <) U7848 *JT79J /5D1 <1?357/8.8 @7@5;68 r71.>8[ , *** M; ( @381=5 608 571 108, 602 322 722 natalia.klyap@gmail.com ,( <371.% @;31 71<.J 8 r71.>8[ ) *** \% ( ** \% ; A13/168@381=5M<5;;5:+*¨ 776 553 735 tatyizh@seznam.cz ,( % .1@72>.0<5 6<J .88<5 / U7841 ÂŻ oÂ&#x201E; E35D8  ÂŽ @3.;OG ?;8/J 31.8<1?13OGr71.>8[)***M; ( ,*** M; @381=5 U7/5F5: 775 718 981 olga.leshenkova@seznam.cz Q1@35D1,(<1?13O27951 ;;1>5 @71678;.0B /5> r71.>8[ )***M;(@381=5 721 190 569 U71/;2>.8: 6/87578 ( <17 M?035;0 >3: + 5 ?311 A13/16r71.>8[****M;(@38J 1=5****M;S8/5.T38>5;38/ 775 045 077 vladislav.meridian@seznam.cz +(66 +K <) 1778;8 )+ <) ?836. K <) U7848 +JI8>35D1 ) @876<1;8 /5> .8 U784Ek ) /8.J .01 ,ÂŞÂ&#x2021; 638>/8: 635<85F8J D5:78</8/?E; 725 293 185 ,(  <Â&#x2021;  j°#  A8;5A. ?;8/31J .8 r71.>8[ ) *** M; ( , +** M; @381=5211 141 751, 776 083 543 george-56@mail.ru ,( l # ?;8/31J .8 r71.>8[ *** M; ( ) *** M; @381=5 608 619 889 S>81;: 6/87578 ,( Â&#x2021; Â&#x201E;

# ?1F <1?135 r71.>8[ ****M;(@381=5 608 619 889 ,(N U7848 K <) <1?13O r71.>8[,***M;(@381=5x;O >7E451/8758.0 777 131 023

124 ,,%%$  )J2 d8=.0B >< ,( ** <) U7848 S@7=53/ @835;8>.56 4878=r71.>8[***M;;@381J =8<5(+*¨F834 608 859 493

 S83. rNNr ;>8; 78?A51 <1;8/871.>E 739 678 526

 U71>;8/5< @<1H1.51 >3: >13/02 @1714/7/ t1F@8;J .;O 6.C5>1.D583O.;O 5 6<C74878.57E1<775 724 612,$#Q#%'L: %'

127

 S.5<E )( ; @7@5;6B Z1 6E7:H51 773 248 246 ME@3G@<1H1.51@><848F5. 71;78. 535 C5;0 e<=. >1BJ ;/EGH51f63<17K>* <3.67. 776 440 684 bestbyt@email.cz S.5<1< / 871.>E 6/8757E / U7841/38>13OD8 776 553 735 tatyizh@seznam.cz Q71?E1;: 6<.88 535 > . 6 < . 8 . 8 : 6 / 8 7 5 7 8 >3: J2 A13/16 T38>5<57 774 697 165, 774 697 165 bHE (__ R35A5. ;578368 5 .7<83O.8: 67/8O ?:F813OJ .0 Z/;7B68 > * *** \% ; @381=8<5 P5;E 5 @7:>6 4878.57EGZ8>3513O.0B;76 alenka2010@volny.cz W1.H5.8;.5<16<.8E/)( ,( ; b.17.1< 5 @7@5;6B 774 219 016 IE;;68:@8785H1/871.>E)( 535)(__>,***M;/2791< ;;:.55S@8;5? 773 094 641 tigeraquarius@seznam.cz VE=A5.8+31;.5<1.1>J 74 6<.8E ; * / <83.8J ;131..B 6/87571 ; /F<=.J ;OG @>63GA1.5: 6 b.17.1E 776 196 178 burgcz@mail.ru bHE ,(__ ,( >3: + A13/16 >+***M; 775 417 705 sher2927@mail.ru S1<1B.8: @878 ;.5<1 6<J .8E / 3G?< 78B.1 U7845 775 134 907 Â&#x2021;.5<E)(535,(>3:;1<O5 @7:>64878.57EG 774 421 447 prag77@seznam.cz S.5<E 487;.6E (66 ( U7848J,?;8/31..EG2F:J 5.8 > ) *** M; ; @381=8<5 775 748 442 gladkovska.liliya@gmail.com S.5<E 6/8757E ( (66 .8 >3513O.0B ;76 > * *** M; ; @381=8<5 774 856 477 maÂŁÂ ÂŁ\c ¤¼ Â&#x201C;f\`/Â&#x2019;Â&#x201C; TFO<E/871.>E<848F5./@7J 2>.< <1;1 / U7841 @3H8J >OG,*>,*<) 776 440 684 bestbyt@email.cz TFO<E / 871.>E 78C56E 535 @<1H1.51 @> 78C56E ?1F ;E@.02 776 391 987 alex.p@list.ru TFO<E / 871.>E .8 >3513OJ .0B ;76 71;78. ; 31.1B 17J 78;B 608 050 913

IE;;68:;1<O:;.5<16/8757E ,(66/./;7B61>***M;; @381=8<5;2791B78.;@7J .B>;E@.;OG 608 667 627 TFO<1< / 871.>E /89 ?87 71;78. @8.;5. 4;5.5DE /1A176E b.17.1 68C1  222 250 661, 777 894 394 navigator.rk@email.cz S.5<1< 4;5.5DE 535 @8.;5J . / U7841 /<1;5<;OG +*J* A13/16222 250 661, 777 894 394 navigator.rk@email.cz ME@5< 6/8757E )( ,( / U7841 m1B/5D1 * <) 222 250 661, 777 894 394 navigator.rk@email.cz S.5<1< / 871.>E 6/8757E / U7841/38>13OD8 776 553 735 tatyizh@seznam.cz%#*L'$% #%

128

 m<8 5F 61>78 LD535.J >7/8..1 ?71/. >58J <17 > * ;8.5<17/ U71657/8.516<@3168D5: >;8/68 <.8= T;71..01 5.17O17071FO?8+79138202654 70putnik@gmail.com U35A.01 5 ?35D/A.01 78?0 L@0 78?0 / U7841 S/B 5.;7E<1. V4E 78?8O .8 C86E7E TF<=.8 @>78?J 68 ?7548>8 M8A1;/1.. .8>1=J . 773 295 985 Z8;5368.8@3O.02@6705B 4878.5: 68A1;/8 >4/7.01 D1.0 775 208 545 S7513O. J71<..8: C57<8 ?3O9B @0 78? >4/7.01 D1.0 4878.55 68A1J ;/8 777 899 488 improvementprag@gmail.com I16.;7E6D5: S7513OJ ;/ 5 71<. 3G?B ;3=.;5 b.>5/5>E83O.0B@>2>T8758.J 0 d6.< > 3G6; 638;;8 V0 E<11< A .1 E<1G >7E451 777 916 095 I1<.716.;7E6D5:6/8757 |L r > �  T0;61 68A1;/ @5<83O.01 ;765 @751<31<8: D1.8 777 583 787, 775 975 453 ponomarenko.a@seznam.cz m/17O1 71<. @7C1;;5J .838< 6701 ;<4E ;F>8O EG//891<><1kL>1368;1. <.4E7/.1/01 @365 5 > 739 276 562 dolced@seznam.cz

0019

 I;;5B;68: 6<@8.5: ;7J 5 ><8 5F d35.4 31;8 e61>7 68713O;68: ;;.8 68713OJ ;65B ;E2;B \  35;/1..5J D8f t3O91 @7C35 78? +7 921 914 05 57, +7 911 002 00 02 naturehouses@gmail.com#! #L%$I *,"\

129

&*LI &)%$/M#H

130

 s;8./68 ;@E.56/4 6<J @3168 .8 7E;;6JE6785.;651J A19;651 68.835 M8A1;/1.. 5 .1>74S1741B 608 611 547 prahasat@yahoo.com s;8./68 =83GF5 /;1 /5>0 <817583/ ?0;7 68A1;/1.J . 775 208 545 improvementprag@gmail.com

 V.8= .8:=.02 @3J 6/ / ;76 > * >.1B 776 291 035, 774 857 460 info@bernizet.cz

 s;8./68 /;71..B <1?1J 35 968C0J6E@1 5F4/31J .51 ;?768 5 E;8./68 <1?135 775 208 545

 U7/1>1< 71<. 6/875J 70 5 C5;8 T;1 /5>0 78? 773 139 797

 U7>8< >1;6EG 67/86E ; <878;56< ?ÂśE / 35A.< ;;:.55b75.8 776 584 663

 57<8 C7<5 5.17O17 58J 3O:.;65<5 678;68<5 @<HO >5F8B.178 `5?68: ;5;1J <8 ;65>6 `878.5: M8A1;/ 775 674 352 r66E78. 5 ?0;7 /0@3.:J 1< 1/771<..01 78?0 |@> 63GAÂ 6/87570 ><8 C5;8[ 9E68E7.01 <83:7.01 78?0 45@;687. 3G?B ;3=.;5 C8;8>0U7848 774 114 808 S7513O;/ ></ @> 63GA8;8>0N501@30;8.45J >75>?1.8 M<@316;.01 ;7J 513O.01 78?0 U71657/8J .51 608 451 857 S7513O. J71<..8: C57<86/835C5D57/8../0@3J .5 /;1 /5>0 ;7513O.02 5 71<..0278?/63GA8:6;<1J 5A1;65B71<.6/8757C5;/ 5>7 776 585 110 stavba1999@mail.cz 57<8@7/>5/;1/F<=.01 /5>0 71<./ 6/8757 ></ C5;/ <848F5./ @ ;/71<1.J .0<12.345:<;5;@3OF/8.5J 1< 78F.02 ;531B 5 <817583/ 773 909 855, 608 865 564 S3:7.1 @75F/>;/ I8FJ 35A.01 5F>135: 5F <8;5/8 Vm .8 F868F M7/85 >/175 8765 @8.135 d678.0 .8 78>5870 5 >7 776 696 635 mxNrxV IxVLZQk 57<8 + 31 .8 70.61 m1381< 3G?01 /5>0 71<.8 5 ;7513O.02 78? x/768A1;/ Z1>74 777 082 553 I16.;7E6D5: ;7513O;/ 71<. 774 917 915 artel@email.cz 57<8 @75F/>5 71<.0k S7513O;/ ></ @> 63GA *31.870.61M8A1;/4878.J 5:k 777 082 553  _ # &# @<=1 T8< ;>138O 71<. C5;/ 6/8757 ></ s;3E45 @ E?761 6/8757@<1H1.5B></C5J ;/5> 773 558 580 sedrakstar@seznam.cz

 Â&#x192;1.7 @878@;523455 5 D13513O;/8 @7/>5 .8?7 776 262 785 alexcz@mail.ru

133

 mbRrÂŹZ bZQxIÂľxIr T0@3J .G >5F8B. @716 T8914 5.1J 7O178 ,y /5FE835F8D5: s>8J 31..8: 78?8 L@0 ) 31 +38 068 447 2336 as3ddesignstudio@gmail.com Â?;./5>1.51 @ C478C55 m584.;568 F>7/O: /0:/31J .51 .1485// U C478C55 5 >5;8.D5.. 776 262 785 alexcz@mail.ru

%,Q$%  R868F 8/<?531B 5F `17<8J .55@7/176812.5A1;64;;J :.5: @1714. C7<31.51 >6EJ <1./ 777 899 488 kvazarprag@gmail.com U>?171< 5 6E@5< <895J .0 / `17<8.55 >;8/5< @<J =1< ; C7<31.51< 5 @;8./J 6B .8 EA1 t0;7 Z8>1=. 776 654 096 TrRJ)*) 6<?5 q 4/ , 0;6< ?138: Â&#x192;1.8[ * *** M; T 2791< ;;:J .55 SQM @ =138.5G ?1;@1A5< 777 019 615, 777 019 614 vlast2008@seznam.cz TrRJ)* K* 4/ K 0;6< @7?14 ?1=1/0B @75D1@.1 E;7B;/ Â&#x192;1.8[ ) *** M; 777 019 615, 777 019 614 r/<895.0 .8 F868F 5F `17J <8.55 m;8/68 C7<31.51 5 @;8./68 .8 EA1 t0;7 ; 4878.51B 776 654 096

131 ]'*-#  s?17E T89 >< 6/8757E C5; t0;7 866E78. .8>1=J .L@078?0 776 319 259 P1968 / 4/7:H8: @J7E;;655@C78.DEF;65@71>J 38481 E;3E45 C57<8<[ @171/J >0 @1714/70 6<@OG17 5 @ N5D1.F5: 607 702 386 asistentkapraha@seznam.cz U95/ >1=>0 G35 97 S65>68 ,*J+*¨ .8 71<. >1=J >0 I8?81< ; 6=1B 5 <12< L;8./68 M873/0 38F.5 JK 78</85 <S87<1;68 608 484 968, 222 222 084 havlickovanat@centrum.cz t0/951 @117?E7=D0 <4E /F43:.EO .8 <4530 ;/52 ?35FJ 652 F868F8O E;3E45 @ E2>E 5 /F3=5O D/10 W>1< T8; .8 ;8B1 $$$o ° #oa%

 +79533550634 pogostspb@gmail.com$%'$#' # +'#

134

 r/;17/5; R8@A8;5 @35J 7/68 8/<?531B E?768 5 A5;68 ;83.8 >584.;568 @>J 4/68 6 {\ 4/75< @ 7E;J ;65Z1>74U7848+S>E365 773 200 343, 773 576 848 MEF/.01 78?0 @678;68 71<. ?8<@17/ 8/F8@A8;5 t0;75.8>1=. 776 654 096 macau.bao@yahoo.com$% %HI $%H#

135

r71.>88/;;65>6B>+¨ U>8A8/@71>1382U7845/rd7J @7J?1;@38. 775 762 100 a1rentpoint@gmail.com

 Q78.;C170 5 @8;;8=57;651 @171/F65 @ U7841 ,** M; P12555x/7@1KM;6<mw91J /.8>w=.5>;E@.J/;1/5>0 >1:13O.;5 ;175C5D57/8.0 773 281 178 oleg@dvojcata.ru m;8/68 47EF/ xS s6785J .8 I;;5: @1711F>0 @ U7841 P1255 777 899 488 praglog@gmail.com Â&#x160; j%% 8/<8 >545J 83O.8: 635<85F8D5: .8/548J D5:;171?75;0B<183356>88 @17/B 714J D55 )** 4 4878=J .1 278.1.51 Â&#x192;1.8[ )+ *** M; 774 618 992 U8;;8=57;651547EF/01@171J /F65 .8 <5678/?E;1 i # Â&#x2020;# eK(f./0B6.>5D5.17 78.;C17091.41. 608 521 570 r/@768 t3O9B /0?7 8/<?531B Â&#x201A; .8/548D5: >;8/688/.8<1;@U7841 T04>.0B875C$ _ _Â&#x201E;o [ #o # $$$ #o #  775 762 100 U8;;8=57;651 @171/F65 @ P12555/;1Bx/7@1.8<567?E;1 K( 78.;C170 d6;6E7;55 6.J >5D5.17<567C. 608 445 539 b.>5/5>E83O.01 5 47E@@/01 @1F>65 .8 ÂŞ \ K( @ P1255 ;78.8< ¡1.41.8 78.;J C17 U =138.5G ; d6;6E7;/J ><Z.;@ 774 353 406 U768<895./U7841m;E@J .01D1.0Z.J;@kQ78.;C170/ 8d7@7774 584 275, 777 310 507 info@rental-cars.cz m191/1 86;5 >3: 7E;;64J /7:H52 / U7841 )*J)) 67.0 F8 653<17kT;wF8/5;5653<1J 78=8k 608 345 299 cobzev@email.cz `7EF@171/F65 U1711F>0 S?768J78F?768 E@86/68 <1?1J 35 /0/F <E;78 <1?135 `7EFJ A565 t0;7 5 .8>w=. 68F0J /81<E;3E45@PIxSZ1>74k 603 147 659, 733 321 658 mvd1@seznam.cz U768 8/<?531B / U7841 m;E@.01 D1.0 7E;;64J /7:H51 >5;@1A170 ..J ;@k Q78.;C170 / 8d7@7 777 310 507, 774 584 275 info@rental-cars.cz U171/F6847EF//1H1B<1?1J 35 <5678/?E;< @ U7841 5 P1255 T6F830 8d7@7 Z1>J 74 L68F8.51 .1?2>5<B @<H5 775 696 834 olegp1972@mail.ru

 QLU* / & %&k `878.5: L@388 @ C86E * 31 @08 78?0 .8 70.61 5.17.1J 71638<0 5 @7>/5=1.5: /1?J ;8B/ alenka2010@volny.cz U7>8< ÂŞ aÂ&#x2020; Â&#x201E; ?1F 6<5;J ;55k R8 >33870 535 67.0 @ ;71>.1<E6E7;E78BC8BF1.?8.68 alenka2010@volny.cz r/58@A8  J_ # @75F/>5 @78/6E @;036 5F P1255 / ;78.0 ?0/914 SZ` 5 x/7@0S5<;O + \Â&#x2026;Âś64 R8?7@;0365F><8txSUNrQJ ZLk 234 221 222, 77777 8516 info@praha-paket.eu L@0.0B @8756<8217J E.5/17;83 S75=65 67895/8J .51<1357/8.51/D1.71U7845 @75:.01D1.0 774 293 173 N5A.0B 47;6@ e.883O.8: 6878f @ <1;E >81 5 /71<1.5 7=>1.5: ;/<1;5<;O @7J 4.F .8 @71>@175> ;?05: 5 >7 T;1 A1.O 5.>5/5>E83O. 608 532 531 happylife@seznam.cz

Praha - Florenc el ] Â&#x2026;_ } *f / ¨*") k)+ +"" +N" ]^\_\ eaX [ÂĽcŠ_W / ¨*") ;;; ""+ NN)

www.regabus.cz info@regabus.cz 0018


13

Ă&#x2C6;íôÎðÏà ÜèÎííÝÊ üÌüíüäüÍßíèê â&#x20AC;&#x153;Ă&#x201A;Ă°ĂĽĂŹĂĽĂ­Ă â&#x20AC;? š 04 ( 04 ) 8 â&#x20AC;&#x201D; 14 Ă ĂŻĂ°ĂĽĂŤĂż 2010 ãÎäà

&%$#: ,*%Q#

211

IE;;65B:F06>3:>11Be963O.8:>963O.8: @7478<<8f 5 /F7;302 e5.;78..01 478=>8.1fI1@157;/b.>5/5>E83O.0B@>2> 774 085 383 vas-ucitel@seznam.cz m1;65B ;8> |58368  @75438981>11B;)>31R8.:5: ><89.:: ?;8./68 >;E@.01D1.0A5;0B78B.m1B/5D1 608 639 657 ~° I8F4/7.0B:F06?5F.1; 6E7;0 @>4/68 6 d6F8<1.8< {Â&#x152;~ÂŤ~Y z~Y{ b.>5/5>E83O.01 F8.:5: 5 <5.547E@@0 775 034 681 sttconsulting@email.cz s765 A19;64 @ 8/7@7478<<1[ 5.>5/ 5 / <8302 47E@@82 >3: /F7;302 >3: 963O.56/ @>4/68 6 d6F8<1.E r ;175C568Â&#x192;1.8*M;+<5. 607 125 526 winklerova@jazykovykurz.cz SE>5: |T1;1301 @83OA565  @71>38481 F8.:5: >3: >11B ) > 31 s/316813O.01 F8.:5: ; 5;@3;/71<1..02 78F/5/8GH52 <1>56 VEF068 bRL <1V.1;75 739 769 445 janasubbotina@seznam.cz

 L13Oººº U7848 ) E @3V578[ ) .<17/Â&#x17D; 71;78.Â&#x17D; 71D1@D5: U 716.;7E6D55 ?7E>/8.8 ./0< t3O91J.8  x;O >7 /8758.0 777 131 131 gvi-don@yandex.ru S@75/.0B ?7E>/8..0B 71;78. .82>:H5B;: / 2661B.< 63E?1 d6;78 3545 q* > )+* <1; R7135H1 .8 71.@3H8>6ER8;E@.01)+*****M; 603 456 108 U7>8<;83.**<)/D1.71 U7845 M731/;651 T5.478>0 Â&#x192;1.8[qq*****M; 739 678 526 V848F5. UILmsMQÂť U7848 R8@8> q* *** M; <848F5. UILmsMQÂťD1.7S<52/,q****M; 608 374 503 R8 ;E@.01 ;83. 678;0 U7848 , W5=6/ ?7E>/8. ./0B 27951 E;3/5: /1;O ;@167 E;3E4 Z1?3O98: 871.>8 776 152 081 S>8< / 871.>E 535 @7>8< ;83. 678;0 +* <) ) d8= ./;7B68U7848qL;E@.01 608 500 506

,#)# #$'#.##

214

M7@78D5:SbtbISMLxRmLILTÂľx @71>38481 @87.178< ?71;5 C5.8.;/1 ?384@3EA51 EA8;/E: / ?5F.1;J;5;1<1 67@78D55 790 213 087 galina-petrova@seznam.cz

%*#-\#/I H*

217

 m5F8B. 5 5F4/31.51 @35478C5A1;6B @7>E6D55 e/5F565 35;/65 688345f 775 918 695, 222 542 237 poligraf@poligrafy.cz m5F8B. @35478C5A1;6B @7>JD55 /17;68 @7<0931..8: C;¸1<68 C >5F8B. I8F78?68 C57<1..4 ;53: d316 7..01 @71F1.8D55 775 663 768 rostds@gmail.com Z87E=.8: 71638<8 71638<.01 H50 @1A8O /5F56 ?79G7 /1? ;8B0 5.17.1 71638<8$$$ a %& 776 295 659 t0;7 5 68A1;/1.. /0@3.G >5F8B. 5 /17;6E @35478C55 @175>5A1;652 5 .1@175>5A1;652 5F>8.5B e48F10 =E7.830 ?E6310 ?79G70 5 >f 608 206 398 olegarh@email.cz

 x/7@1B;65B >5@3< ME7;0[ @8756<8217/ <8.56G78 @1>56G78 ME7;0[ .878H5/8.5: .41B/3;571;.5D 739 678 526

 T89 ;?;/1..0B C5.8. 6.;E3O8. /;1 /5>0 ;782/8.5: 671>50 5@165 5./1;5DC.>0 t1;@38.0B @171/>>1.14/SZ`I;;5Gs6785.E 725 141 063 alexekonom@seznam.cz

 U1A8O /5F56 35;/6 ?E631/ 68834/ @3868/ 5 @7A1B @35478C5A1;6B @7>E6D55 @ >7E=1;/1..0< D1.8< 5 / ;=801 ;765 I8F78?68 <861/ 775 918 695 poligraf@poligrafy.cz

 ZOG.JÂ&#x192;1.7 6/835C@<HO EA1.568< /0@E;6638;%/ 45<.8F5B 963 .8 8.43 7E; A19 :F@ @>4/61 6 54d6F8<5 >3:@>4/s.5/17@/;1<@71>< 774 098 352, 224 267 576

 b./1;5D55 >3: /8; 5 /8952 >11B U1.;5..01 .86@31.5: / PI;4;@>>17=6B5.8343O48<5>3:C5F5G735DT;1/5>0 ;782/8.5:6.;D55@5@161 776 853 657

bF4/31.51.87E=.B71638<0/;12/5>/T575.0/0/1;65 <895.0 ?8.170 _Â&#x201E;o [ _ J %& 775 440 101 info@reklama-ru.cz

ZOG.Â&#x192;1.7@71>38481/0;66/835C5D57/8..EG @<HO 5 6.;E3O8D55 7E;;64/7:H5< ;E>1.8< @ /;1< @71><18< .8 7E;;6< 8.435B;6< 5 A19;6< :F0682 774 098 352, 224 267 576 M.;E3O8D55 ;/10 @ .; 75C568D55 >5@3</ 774 257 733 VEF9638 |Â&#x201A;   ?¸:/3:1.8?7EA8H52;: Z895 @1>8445 38E7180 <1=6.6E7;/ /0@E;6.565 IrV 5<`.1;5.02 5 rVš ° o % 739 213 861 filippsubbotin@seznam.cz L@0.8: @71@>8/813O.5D8 A19684/7:H8:@J7E;;65>8w A8;.01 E765 A19;64 :F068 N5D1.F5: 5.>5/5>E83O.0B @>2> /04>.01 D1.0 >3: 47E@@ 607 702 386 prague12@centrum.cz U7/>5;:.8?7>11B/7E;;65B >1;65B ;8> |R3B 71916  T71<: 78?0 ; K,* > K** U7848 + ÂŻ o Â&#x201E;Â&#x2039; R/.51 5 @752>51 J <0 =>1< T8;k 773 24 34 11 yunnijspr@gmail.com U7543898G T8; 6E.EO;: / <57 >11Bk S8.O1 EA8;.56< 71.5.48 |SF5>8GH5B 7>513O  @ /@7;8< /;@58.5: >11Bk Z8A83 71.5.48 ),*,* 773 243 411 yunnijspr@gmail.com U71@>8/8.51 8.435B;64 :F068 T0;68: 6/835C568D5: @0 78?0 V`s 5< N<.;/8 774 257 733 ME7;0 A19;64 :F068 .8 bUU8/3/8 / E>?.1 >3: /8; /71<: b.>5 / <5.547E@@82 `878.57E1< dCC165/.;O ?EA1.5: Â&#x192;1.8 ) *** M;<1;:D 774 765 439 nljudmila@gmail.com T67651;7655.;513O.ZxmLIL`L;>1381<ZLSQIbbMrÂ&#x192;bnmbUNLVr31483O.0B >5@3< 3G?4 @78=;64 /EF8 8 86=1TxtJSrÂŹQkkk 774 811 470 kisly2007@volny.cz m8GE765<81<8565>3:EA1.56/ 78F.02 638;;/ U<4E >1:< @>7E=5O;: ; d5< @71><1< Â&#x192;13O E76/J78F/551 34565 <0931.5: b<1G 716<1.>8D55 775 131 502 gamazovalilija@mail.ru I1@157 8.43:F / U7841 L@0 78?0 S8=57/68 .8 V83O1 sA1?.0B <817583 <B b.>5/5>@>2>m;E@.01D1.0 5 71FE3O85/.;O 4878.57EG 777 617 657

%,Q &#' %H%$

213

U7>8< >1B;/EGH115.17.1J 68C1/D1.71 720 396 045 S7A.k r71.>8 <848F5.8 |U7</870Â q* <) ( 6/87578 U7848 , r71.>8[ *** M; ( ;E@.01 776 696 349

@M-*'H# '*-#

215

 tE248317;651 E;3E45 3G?B ;3=.;5 I8FE<.01 D1.0 ;17OwF.0B @>2> ZE31/B A J+**M;4>A+**M;F87@388 )+* M; t3O9B @0 608 609 255, 776 241 025 mifcz@email.cz tE248317;61 ?;3E=5/8.51 C57< T1>1.51 F87@38 ,** \% S>8A8 4>/02 A1/ ***\%ZE31/BA1+**M; 773 294 384, 774 286 638 eldovgan@mail.ru U71>;8/31.51E;3E4@/1>1.5G?E248317;64EA185A1.;5N5D1.F5: 774 563 649 nadintr8@gmail.com M<@316;.1 ?E248317;61 ?;3E=5/8.51 /891B C57<0 LA10 F87@388 7145;78D5: 6.;E3O8D55 T;;8./31.51 ?E24831755 L@5<5F8D5: .834/ 224 267 243, 739 426 059 tE2483175:r>Â?`>/01 A10 F87@388 6.;E3O8D55 ?1;@38. 776 778 055 L@0.0B ?E248317 ; lY /F78; ,+ 31 /FO<1 .8 ?;3E=5/8.51 5.>@71>@75.5<8131B .1?3O951C57<05/1>1.51?E24831755 ></ S175C568 xS 775 042 702 tana5505@volny.cz `>/01 A10 .E31/B ?838.; A1 ZmS A10 @ >7=.<E .834E 5 .834E ; .1>/5=5<;5 /1>1.51 F87@380 LC5;[ U7848 U7848 603 226 645, 776 336 259 tE248317;651 E;3E45 3G?B ;3=.;5 |I8FE<.01 D1.0 ;17OwF.0B @>2>Â LA10[ .E31/B +** M; 4>/01 +** M; F87@388 )+* M; t3O9B @0 776 241 025, 608 609 255 mifcz@email.cz U3.0B ;@167 ?E248317;652 E;3E4 S>8A8 A1/ 4>/B ?838.; @;8./68 .8 EA1 6.;E3O8D55 777 085 047 info@czbalans.com ZE31/01 A10 J *** M; 773 558 580 sedrakstar@seznam.cz T;1E;3E45@/1>1.5G?E2EA18 S67 , <878 @;31>.5B >1.O ;>8A5 4>/02 ?E24?838.;/k S7A. >1381< 4>/01 .E31/01 ?838.;0  )* \; 777 168 491 abcifirm@mail15.com

216 *%$% '$% U71>38481< ;7E>.5A1;/ E7C57<8<.8?8F18@878<1./ 3G6;U7/5F5:,*¨ 775 724 612 U71>;8/5<5.171;0/P1255 U;8/68 @7<0931..4 ?7E>/8.5:U;8/682<13:5@5H1/4<868 608 427 630 emigrantcz@gmail.com

 cE>=1;/1..J>1675/.8: 71638<8 75;/8.51 533G;78D5: 6.54 I1;8/78D5: <.8= 5 2E>=1;/1..1 C7<31.51 C478C5B $$$ _ J%& 775440101 info@reklama-ru.cz bF4/31.51.87E=.B71638<0 /;12 /5>/ T575.0 /0/1;65 <895.0 ?8.170 $$$ _ J%& ' _ J%& _Â&#x201E;o [ _ J%& +** 775440101 info@reklama-ru.cz

^:'*-#: ,*%Q#

219

 S@78/65 .1;E>5<;5 es6785.8f b;71?/8.51 >E?3568/ >6E<1./ eSZ`f N14835F8D5: U71>;8/513O ?G7 @171/>/ |`3OC;75<  es6785.8f / U7841 775 087 092 U7>8=8 4/02 C57< i Â&#x201E; Â&#x2020; `/8:C57<8)+***M; e@>@5;OE.875E;85T0/38>131D C57<0f T;1 @935.0 @38A1.0 TF<=. ;7E>.5A1;/ 776 055 688 n75>5A1;65B 8>71; / U7841 + @3EA1.51 6771;@.>1.D55 .8>1=. /1;O @861 >6E<1./ 775 959 206 I145;78D5: 5 ;@7/=>1.51 57< T;1 >6E<1.0 .8 4>/EG /5FE TZW 5 14 @7>31.51 776 440 684 bestbyt@email.cz r><5.5;785/.8: 5 G75>5A @<HO tE248317;651 E;3E45 L67051 5 /1>1.51 C57< bF<1.1.51 / 74;E>1 V87615.4/01 E;3E45 5 8.835F 70.68 776 241 025 mifcz@email.cz n75>5A1;65B 8>71; / U7841 ; @3EA1.51< 6771;@.>1.D55 U3.0B @861 >6E<1./ `878.5: **¨ Â&#x192;1.8[ ) q** M;4> 773 555 744 P19;65B 8>/68 74/1 @78/E43/.01>138@71>;8/31.51/;E>1 777 899 488 kvazarprag@gmail.com

s;3E45@5<<5478D55/P125G m6E<1.0 .8 /5FE TZW 5 @7>31.51 I145;78D5: 57< }~{ }Â&#x20AC;{ 776 440 684 bestbyt@email.cz I145;78D5: C57< @7>31.51 /5F @<HO / @>4/61 @8618 >6E<1./ .8 UVW 224 267 243, 739 426 059 S@78/68.1;E>5<;5esMIrbZrfq+*\%+J>.1B 775 345 748 Â&#x2021;+ Â&#x2021;, R8@5;O / C57<E >3: @7>31.5: /5F0 .8 ) 4>8 t0;7 5 .8>1=. + *** M; 775 345 748 I14JD5: C57< > + >.1B ´@> 63GAÂź)***M;Â&#x2021;/895<68@583<)***M;Â&#x2021;/895<68@583< 5G7>7***M; 775 345 748 U7>31.51 /;12 5@/ /5F Â&#x2021; Â&#x2021; ) Â&#x2021; , Â&#x2021; + TF<=.;O @7>31.5: F8 >1.Ok 775 345 748 U7@5;68 / U7841 U7841 K Â&#x192;1.8[ 4> J ) +** M; ) 4>8 J *** M; UA/0B :H56 776 745 210 n75>5A1;65B 8>71; e f ) *** M; ; @751<< @A0 U7@5;68 / U7841 .8 4> ) *** M; .8 ) 4>8 ) K** M; ;?;/1..568 S782/65 773 458 973 SE>1.A1;68: /5F8 .8 4> J K *** M; /5F8 @ /;;1>5.1.5G J + *** M; U7>31.51 F8 >1.O U7@5;68J)***M; 608 370 565 I14JD5: C57< G75>?;3E=5/8.51 /.1;1.51 5F<1.1.5B / EA71> >6E<1.0 G78>71; C7<31.51 35D1.F5B TZW @7>31.51/5F7191.51;3=.02 ;5E8D5B 775 360 161 U<HO .1314838< 35D8< ; >1@78D51B S /F<=.;OG /01F>8 / M8.8>E 5 >7;78.0 773 261 931 I145;78D5: C57<0 )+ *** M; 3G?01 5F<1.1.5: @ C57<1G78>71;)***M;@7@5;68/U7841)***M;;?;/1..568 @7>31.51 /;12 5@/ /5F ;@78/65 773 458 973

 n75>5A1;65B 8>71; / U7841 J ) *** M; ; @AB @7>31.51 /;12 /5>/ /5F @<HO / 74/<;E>1 728 150 550 X # _Âł Âż# J *** \; U>8A8 >6E<1./ >3: @7>31.5: /5F0 .8 % & %_! o % Âż J +** M; 776 854 650 info-kleon@seznam.cz t8.6/;651 ;@78/65 >3: @7>31.5:/5Fe/;;1>5.1.5:Â&#x2021;J) Â&#x2021;J+fJ**M; 776 854 650 info-kleon@seznam.cz

221 $%,) s;.1;@7/=>1.51/@1F>682e`17<8.5:r/;75:fU171/>A56 .1<1D64 :F068 ; ?3O95< @0< 78?0 m;E@.01 78;D1.65 775 087 092 U171/>0 ;.8 .1<1D65B :F06 e>13/8: @171@5;68 12.5A1;68:G75>5A1;68:5<1>5D5.;68: 1<8568f QH813O. ?0;7 .1>74 775 087 092 draglipraga@email.cz U171/> 16;/ IE;;65BJ P19;65BJr.435B;65B Z1>74 776 285 258 juliash@volny.cz U71>3848G E;3E45 @171/>8 ; 7E;;648.435B;64.8):F06/ <578 QLNÂľML .;5135 :F068 ~y y_ÂŤ~z##Â&#x160;Â&#x2021;& _ho malibuyoung@seznam.cz `78<.0B @171/> >6E<1./ J 16;/ e5 ; ;E>1?.0< F8/171.51<f M8A1;/1..0B @171/> F8 @751<31<EG D1.E U7848 604 381 899

 t8.6/;651 ;@78/65 L67051 C57< lY 78F7191.51 .8 78?E ;@78/65 .1;E>5<;5 S782/65 šz½j  l U>8A8 .8 /5FE / t785;38/1 >3: 478=>8. I 774 432 093

SE>1?.F8/171..01535?0A.01 @171/>0 3G?B ;1@1.5 ;3=.;5/6<?5.8D55[7E;;65B ?137E;;65B A19;65B t0;7 .8>w=. 68A1;/1.. .1>74 739 562 045, 602 485 122 alexdat@seznam.cz

S@78/65.1;E>5<[išÂ&#x2020;Â&#x152;Yy š\i }~Y  *** M; L67051 C57< //> 1>.813: @7>31.51 3G?02/5FXYU7@5;65G78>7 S782/65 l Â&#x2020;jžzÂ&#x2020;j šz½j 608 358 130, +420 608 370 156

 `78<.0B @171/> >6E<1./16;/ PÂ?JIÂ?JsMI e5 ; ;E>1?.0< F8/171.51<f F8 @751<31<EG D1.EÂ&#x2020;°z Â&#x2020;_  J 604 381 899 irena.prague@centrum.cz

 n75>5A1;65B 8>71; @7@5;68 / U7841 7191.51 3G?02 /@7;/ / 74/< ;E>1 @7>31.51 3G?025@//5F 728 150 550

 U171/>0 ; ;E>1?.0< F8/171.51< e7E;;65B E6785.;65B 8.435B;65B .1<1D65B C78.DEF;65B 7E<0.;65B 5 >f 224 142 220, 604 287 435 anna-s@seznam.cz

 P19;68: 8>/68;68: 6.78 `78=>8.;61E43/.167@785/.1 @78/ TF0;68.51 >348 n75>5A1;68: @<HO / ;/:F5 ; @3EA1.51<478=>8.;/8PISE> F8H58 602 363 854 aktynska@seznam.cz

% LJ) #%-M#H: ,*%Q#

222

 U>35..01 ;@78/65 .1;E>5<;5 % 8@;53:D51B >3: 478=>8. M8F82;8.8 L@0 78?0 31 776 083 543, 222 939 796

 I1<. @7>8=8 6<@OG17/ s;8./68 ÂŞ $ ž #  Â&#x152;

% 8.5/57E;0I8?81<?1F/02>.02 773 199 978

 I145;78D5: C57< ;@7/=>1.51 ?5F.1;8 //> / C57<E J ++**M;@7@5;68J)+**M;4> )4>8JK**M;?8.6/;65B;A1 777 754 457

 U7C71<. UM 5 .E?E6/ @7>8=8 6<@OG17/ U171E;8./68 ª $Jž #  e3G?01 :F06/17;55f 8.5/57E;0 @171/>A565 Z.J;@ 608 376 503

I145;78D5:C57<U861>6E<1./ 5 @7>31.51 /;12 5@/ /5FU3.0BG75>5A1;65B;17/5; 222 250 661, 777 750 100 justice-cz@email.cz U3.1 G75>5A1;61 ?;3E=5/8.51[ 7145;78D5: C57< /.1;1.51 5F<1.1.5B / EA71>513O.01 >6E<1.0 C7<31.51 35D1.F5B U7>31.51 @71>@75.5<813O;652 /5F 224 267 243, 739 426 059

 I8F7191.51 .8 78?E J +***M; 773 558 580 sedrakstar@seznam.cz

 UVW e@;31 + 31 @7=5/8.5:f J 6.;E3O8D55 @<HO 773 558 580 sedrakstar@seznam.cz

 U861 >6E<1./ .8 78?AEG /5FEJK**Â&#x2C6; 773 558 580 sedrakstar@seznam.cz

I8F7191.51.878?EJ,+**6; 773 558 580 sedrakstar@seznam.cz

 U171/>0 ; ;E>1?.0< F8/171.51< P19;65B 7E;;65B E6785.;65B 8.435B;65B .1<1D65B 583O:.;65B 7E<0.;65B S7A.01 @171/>0 602 808 401 ahoj@ahoj.ru

 U>35..01 ;@78/65 .1;E>5<;5 >3: 478=>8. M8F82;8.8 ; 8@;531< L@0 78?0 K 31 776 083 543 george-56@mail.ru

 U3.0B @861 >6E<1./ >3: ;E>1.A1;6EB /5F0 J **Â&#x2C6; 773 558 580 sedrakstar@seznam.cz

 L?1;@1A1.51 4878.5B @3EA1.5: eTZWf 71981< 68F0 @ eTZWf 721 848 047, 722 227 430 czdokumenty@seznam.cz

 U7>31.51 /5F ?E248317;61 ?;3E=5/8.51 7145;78D5: C57< ;@78/65 .1;E>5<;5 5F I;;55 739 426 059 info@skucetnictvi.cz

 m1165/.1 841.;/ 68=1 @3.0B6<@316;E;3E4@<.575.4E5.C7<8D55@7/1761@87.17/5;7E>.56/>@E;3E45 777 899 488 kvazarprag@gmail.com

 P8;.0B @71>@75.5<813O / P1255 v /8758. >3: 12 6 ;?5781;: @75128O >5. 5 .1 78;@38481>;8A.0<68@583<>3:;F>8.5:C57<0J***Â&#x2C6; 773 558 580 sedrakstar@seznam.cz

 U861 >6E<1./ >3: 35D1.F55e^ # _Âł #f J +***M; 773 558 580 sedrakstar@seznam.cz

 I8F7191.51 .8 78?E J ,+**M; 773 558 580 sedrakstar@seznam.cz U3.0B @861 >6E<1./ >3: @3EA1.5:UVW 773 558 580 sedrakstar@seznam.cz I145;78D5: C57< @> 63GA 773 558 580 sedrakstar@seznam.cz U>8A8 .8 @7>31.51 / @35D55 ?1F @75;E;/5: J *** M; 773 558 580 sedrakstar@seznam.cz

 I8F78?68 /1?J;8B/ 3G?B ;3=.;5 774 286 638 Z8;7B68 5 71<. 6<@OG17.B12.565 774 286 638 S678:6<@OG17.8:@<HO[ /031A5< /;;8./5< 5 7195< @7?31<0 ; /895< UM ª $ @7478<<0 A5;68 b.17.1 ;8B0  *** M; ?1;@38.01 6.;E3O8D55k 774 812 340 I1<. 3G?B ;3=.;5 6<@OG178 E;8./68 3G?4 ;C8 @795/68 MUM 5 547/02 @75;8/6ža p,*I8?81<@ /01F>E 773 452 234, 775 296 158 U7C1;71<. UM 5 .E?E6/ @7>8=8 UM U171E;8./68 ª $ ž #  e3G?01 :F06/17;55f 8.5/57E;0 @171/>A565 68A1;/ 5 @1785/.;O 608 376 503 U7C1;71<. UM 5 .E?E6/ @7>8=8 UM U171E;8./68ª $ž # e3G?01 :F06/17;55f8.5/57E;0 @171/>A565 68A1;/ 5 @1785/.;O 608 376 503 monero@seznam.cz I1<. 6<@OG17/ 3G?B ;3=.;5 s;8./68 @7478<< 8.5/57E;0 @>63GA1.51 ªz z b.17.1 ;F>8.51 ;8B/ U>63GA1.51 7E;;64 QT T01F> .8 >< 608 358 130, 608 370 156

 s /8; @7?31<0 ; 6<@OG17<u R/.51 L@388 3O6 F8 71FE3O8 e.1 .8> @385O F8 /71<: 5 F8 /01F>f `878.55 775 659 896 U7C1;71<.UM5.E?E6/ @7>8=8 6<@OG17/ U171E;8./68 ª $Jž #  e3G?01 :F06/17;55f 8.5/57E;0 @171/>A565 68A1;/1.. 608 376 503

#,%#\%%: ,*%Q#

224

U7>8<joo  KÂ&#x201A;a T 35A.< ;;:.55 @3OF/83;: <1.O91 <1;:D8 Â&#x192;1.8[ )+**M; 732 108 990 artekovec@yandex.ru U7C1;;5.83O.0B C478C / U7841 S/8>1?.8: C;¸w<68I1638<.8:;¸w<68;¸w<68 5.17O17/ @78F>.56/ b.>5/5>E83O.01 C;1;;55 773 241 903 evgeniyauvarova@gmail.com M8A1;/1..8: C;¸1<68 / ;E>55 .8 /01F>1 @ >;E@.0< D1.8< S/8>1?.8: >1;68: 71@78=.8: TF<=.;O 5F4/31.5:@7C35604 438 134 T5>168<170.8?3G>1.5:78F35A.4.8F.8A1.5:5/5>8Â&#x192;5C7/01 7145;7870 /5>1F8@5;5 ; @>63GA1.51< 6 5.17.1E 773 552 119 S@E.56/1 131/5>1.51 ILSSbÂŹSMbx sMIrbZSMbx 5 >768.830 U7>8=8 E;8./68 ;17/5; m;E@.01 D1.0 Z8;7B6871<.?0/B78>58@@878E70 774 365 975 Z/0B 7;;5B;65B @716 /1H8.5: 68.83/ / C7<81 QT /0;6B A16;5 @861 UNrQLIVr Â&#x160;y .8 <831.O6EG @878?3Ekkkr86=1ZQTIxZQTSQS QZQME3OE78 775 102 119 s;8./68 ZQT UNnS L>.8 ZQT UNnS MrIQr >3: .1;63O652 @71?5131B S@E.56/01 @751<.565568.830131/5>1.5: /0;6BA16;5 773 552 119 U71>38481< ;/8>1?.EG /5>1 5 C;¸1<6E / P1255 V0 @<=1< F8@1A831O T895 ;8<01 ;A8;35/01 <<1.0k 774 998 767, 223 014 316 tocimesvatby@gmail.com Â&#x192;5C7/1;@E.56/15dC57.1 QT /63GA8: QT /0;6B Aw6;5 eÂ&#x160;yf V.8= .8;7B68 <>17.5F8D5: T38>5<57 Z56381/5A 608 431 571, 606 344 900 labelena@mail.ru

226 *\%#/# ','$'$/#: ,*%Q# b.17.1J68C1 E3 Â&#x160; _ q <Â&#x2020;# _;q,*>),**1=1>.1/.I;;5:)M;sF?165;8.)+M; s6785.8,M; 224 242 565 hitech.praha@seznam.cz U7>8< ?E[ <?53O.0B 131C.  Â&#x2021;,* 71?E1 F8<1.0 ?88715 J +* M; F87:>.1 E;7B;/  Â&#x2021;,* @>2>56 _ J)**M; 608 068 255 JulieBB@seznam.cz U7>8< ?E[ ;11/1 F87:>.1 E;7B;/ 6 Â&#x2020; #  V,KK Â&#x192;1.8[ +* M; @785/.1 F87:>.1 E;7B;/ 6 ° žK* @3;65B /2> Â&#x192;1.8[ )+* M; 608 068 255 JulieBB@seznam.cz t1;@38.01 /2>:H51 F/.65 / *J5 ;78.82 / < A5;31 `17<8.5:I;;5:s6785.8L>.8zÂ&#x2020; 6878 .8 /;1 ;78.0 T2>:H5B 7E<5.4 775 784 877

M%$#: ,*%Q#

228

 V1>;782/8.51 >3: 5.;87.D1/[ šz½j m , ;65>68[4>J)**M;)4>8JK**M; e(,<1;?.E;?1;@3f 775 130 543 realkantara@seznam.cz T;1 /5>0 ;782/8.5: 8/ .1>/5=5<;O =5F.O .86@513O.1 ;782/8.51 Â&#x2021; _ Â&#x2039; # 777 899 488 kvazarprag@gmail.com M/835C5D57/8..0B 7E;;64/7:H5B 841. eg _² o Â&#x2039; ÂŽ#Ă&#x20AC; f @<=1 F8;782/8O T89E <895.E6/8757E=5F.OS782/8.51.1;A8;.4;3EA8:5>7 739 655 388, 224 267 243 S782/65l5šz½j/1A1.51 ,* <5.E 4> e;E>1.0fJ, K** M; ?0A.8: ,** M;J 4> K ** M;J) 4>8 b.C .8 ;8B1 $$$y ° 775 345 748 S782/8.51 <895. eg _² o Â&#x2039; ÂŽ#Ă&#x20AC; f IE;;64/7:H5B 841. @71>3=5 /8< /04>.01 E;3/5: ;782/8.5: 739 655 388


14

Ă&#x2C6;íôÎðÏà ÜèÎííÝÊ üÌüíüäüÍßíèê â&#x20AC;&#x153;Ă&#x201A;Ă°ĂĽĂŹĂĽĂ­Ă â&#x20AC;? š 04 ( 04 ) 8 â&#x20AC;&#x201D; 14 Ă ĂŻĂ°ĂĽĂŤĂż 2010 ãÎäà

0021

0020

 S782/8.51 =5F.5 F>7J /O: >/5=5<4 5 .1>/5=5<4 5<EH1;/8 V1>;782/65 >3: /5F b.>5/5>E83O.0B @>2> @75 /0?71 ;782/B 6<@8.55 776 688 376 andrejtap@seznam.cz U<HO / @;8./61 .8 EA1 8/<?531B @75 @6E@61 .8 17J 75755P12555F811@71>138<5 S782/8.518/78F.026<J @8.5B 776 688 376 andrejtap@seznam.cz s765 <EF065 @ 638;;E 458J 70 Z8 /0?7 EA1.568 /;1 ;535 5 .8@78/31.5:[ 638;;568 76 d;78>.8: 45878 5<@7/5F8D5: s765 @72>: / D1.71 U7845 731 304 648 holy-rain@mail.ru

 T78A >17<8/1.1734J 6;<134 @71>38481 E;3EJ 45[ 31A1?.0B @1>56G7 257@38J ;5A1;65B <8;;8= <1F178J @5G >1@53:D5G ?565.5 >5F8B. 608 071 543 `/0 @<AO /8< / ;3=J .02 =5F.1..02 ;5E8D5:2 /;J ;8./5O @;52d<D5.83O.1 ;;:.51 5;D135O 78F35AJ .02 F8?31/8.5B / < A5;31 27.5A1;652 776 262 785 alexcz@mail.ru Â&#x192;13513OJ6;<d.1741U<J 4E 5F?8/5O;: ?31F.1B 5 ;71;;8 /;;8./5O >E91/.1 78/./1;51 776 262 785 alexcz@mail.ruĐ&#x161;ĐžĐźĐżĐťĐľĐşŃ Đ˝Đ°Ń? ĐżŃ&#x20AC;ОгŃ&#x20AC;аППа кОŃ&#x20AC;Ń&#x20AC;окŃ&#x2020;ии вОСŃ&#x20AC;Đ°Ń Ń&#x201A;Đ˝Ń&#x2039;Ń&#x2026; иСПонониК и Ń?Ń Ń&#x201A;ĐľŃ&#x201A;иŃ&#x2021;ĐľŃ ĐşĐ¸Ń&#x2026; ĐżŃ&#x20AC;ОйНоП кОМи

 U71>38481< /;1 /5>0 ;782J /8.5: @ ;8<0< .5F65< D1.8< .8 70.61 S782/68 ¹z½j >3: 5.;78.;D1/ .8A5.8: , K** M;4> $$$ ° #J%& 222 210 084 info@margalit-dnl.cz,:'*-#: ,*%Q#

230

 S<8345: T5.478>0 U7848 ) U75.5<81< ./02 @8D5J 1./ S7E>.5A81< ; l Â&#x152;l Â&#x2020;~yzhj 774 374 610 estetikadental@email.cz tbLIxRLZrZSZrÂ? >584. @F/3:1 E;8./5O @75A5J .E 3G?4 F8?31/ 5 @>?78O dCC16;@;? 31A1.5: /0:/5O F8?3/ >635.5A1;6B ;8>55 $$$a  777 310 039 N1A1.51 ;12.>7F8 8;<0 45.163455 d.>675.J 3455@7;858<5471.58?8J 66E71.5: U7C5386568 @E2J 31BU763E91BA5;68748.5FJ <8 775 298 598, 774 881 752 bF?8/3:G >1@71;;5B ;78J 2/ /71>.02 @75/0A16 ; @<J HOG dCC165/.B <1>565 |rQÂ U<HO / 7191.55 /@7J ;/8>8@8D55@71>31.51675J F5;8/?5F.1;1 775 109 247 U7C1;;5.83O.8: @<HO @75 F8?31/8.5:2 @F/.AJ .568 5 ;E;8// N1A1?.J >584.;5A1;65B D1.7 / D1.71 U7845 602 327 831 S<834 U3.0B 6<@316; ;<8345A E;3E4 ?1F ?35 Q178@5: @71F57/8.51 257E7J 45: R>7/01 678;5/01 FE?0 ;5</3 ?384@3EA5: 5 E;@128 261 210 857, 602 241 684

 S8<01 86E83O.01 5 <>.01 ;75=65 678;68 /3; <135J 7/8.51 25<5A1;68: F8/5/68 /1A17.51 5 ;/8>1?.01 @75A1;65 /01F>.8>< 774 222 161 S83. @71>38481 95765B /0?7 E;3E4[ @8756<8217;651 <8;;8= <8.56G7 @1>56G7 6;J <1345A1;651 Z5F651 D1.0 /0;6168A1;/ 737 869 934 U8756<8217 E.5/17;83 @71>J 38481 E;3E45 / ;83.1[ ;75=65 @75A1;65 67895/8.51 <1357J /8.51 .878H5/8.51 /3; 5 >7 TF<=1. /01F> .8 >< r316J ;8.>7 775 604 390 U71>38481< @8756<8217;651 E;3E45[ ;75=65 <8.56G7 @1>5J 6G7 <17 \] ^ _ r<17568.J ;68: 9638 M.;E3O8D55 ?1;J @38. 608 941 535 Z878H5/8.51 /3; 5 >7E451 ;3E=?0 / ;83.1 678;0 M8A1J ;/1...1>74 608 500 506

0030

ПоСОŃ&#x201A;ĐľŃ&#x20AC;апиŃ? (ОПОНОМонио, Ń Đ˝Đ¸ĐśĐľĐ˝Đ¸Đľ Đ˛ĐľŃ Đ°) кОнŃ&#x201A;Ń&#x192;Ń&#x20AC;наŃ? ĐżĐťĐ°Ń Ń&#x201A;ика йиОŃ&#x20AC;овиŃ&#x201A;аНиСаŃ&#x2020;иŃ? кОМи вводонио йОŃ&#x201A;ĐžĐşŃ Đ° ĐşŃ&#x20AC;иОŃ&#x201A;ĐľŃ&#x20AC;апиŃ? Đ?Đ°Ń&#x2C6; ĐżŃ&#x20AC;ĐžŃ&#x201E;ĐľŃ Ń Đ¸ĐžĐ˝Đ°ĐťŃ&#x152;Đ˝Ń&#x2039;Đš Ń&#x192;Ń&#x2026;Од Đ´Đ°ĐľŃ&#x201A; но Ń&#x201A;ОНŃ&#x152;кО ноПодНоннŃ&#x2039;Đš виСŃ&#x192;Đ°ĐťŃ&#x152;Đ˝Ń&#x2039;Đš Ń?Ń&#x201E;Ń&#x201E;окŃ&#x201A;, нО и Ń Ń&#x201A;ОКкио Ń&#x20AC;оСŃ&#x192;ĐťŃ&#x152;Ń&#x201A;Đ°Ń&#x201A;Ń&#x2039; ĐżĐžŃ ĐťĐľ ĐżŃ&#x20AC;ОводоннŃ&#x2039;Ń&#x2026; ĐşŃ&#x192;Ń&#x20AC;Ń ĐžĐ˛

 V1>5D5.;61 ;782/8J .51 .8 J) 4>8 ; ;65>6B *¨ 776 854 650 info-kleon@seznam.cz V 1 > ; 7 8 2 5 . ; 7 8 . J D1/[ šz½j l Yjzj S782 /8.51 ?171< 5 ./7=> MLZSsNÂľQrÂ&#x192;bb txSUNrQZLk SMbmMbk UIbxms M TrVk \Â&#x201E; YlÂ&#x2021;š{_Â&#x2039; 608 532 531 tour-de-luxe@email.cz

%'%*%-#/# H%H.#/

232

 U8756<8217 ;535; S/8>1?J .01 5 /1A17.51 @75A1;65 <E=J ;651 5 =1.;651 ;75=65 U678J ;68 /3; <1357/8.51 <865:= s;3E45/;83.15.8><EZ1>J 74Â&#x192;1.7 775 600 611

 U71>3848G E;3E45 @8756<8J 2178[ .878H5/8.51 5 E3H1J .51 /3;67185/.0 @75AwJ ;65 ; @<HOG @7:>1B <135J 7/8.51 ;75=65 5 E638>65 774 424 784, 725 153 525 davo-83@seznam.cz

Ń&#x201A;оН. 776-541-720, 774-17-33-17 www.deessedelabeavty.ru email: 0770jek@ramber.ru v;15A1;68: ;E>5: { / U7841 T;: 5.C7<8D5: .8 ;8B1 $$$#J# %& 774 058 550 s; 3E45 6;<1348J <8;;8=5;8 U7478<<8 .8 @2E>1.51 5 <. >7 N1A1?.J F>7/513O.01 @71@8780 Â&#x152;jebF7853Of 608 654 011 natali-kosmetika@mail.ru VEF0683O.1 C7<31.51 71;78.8 /1A175.65[ 638;;5J A1;68: 7<8.5A1;68: 45878 >75.;7E<1. ;A18.5: U7J C1;;5.83O.1 5;@3.1.51 U78485P125: 773 977 615 nikita-proffi@mail.ru

233 ''QI')

{°Ă&#x2039;mĂ&#x2019;Ä&#x2026;ŠäĂ&#x2C6;°°Ă&#x2C6;Ă&#x17D;Ă&#x2C6;

638;;5A1;65B<1>/0B9638>.0B ?170/8.51[JL=LI< ELK= NLLLKI@535.4

M;<1568Â&#x201A;~i # %`5?68:;5;1<8;65>6

13J+J)*JJ,,J www.deessedelabeavty.ru [**Â&#x2039; _' a 

 U71>38481< @;15O ;8E.E |NG6;Â t8;;1B. 45>7<8;;8= 687861s.8;/0@71678;.>J 2.115F>7/51;O607 756 903 S8E.8 <8;;8= 71.8=17J .0B F83 8?866E71.51 78B. `8B1 8/; M1 M8175.61 775 298 598, 774 881 752#HM'H# '*-#

234

 S83. U7848 + `E768 @75J <1 <8;178 @1>56G78 ; @0< 78?0 ?EA5< 78?8O .8 ?J 7E>/8.55 c7951 E;3/5: 251 511 091, 602 831 665 U 8 7 5 6 < 8 21 7 J ; 5 3 5 ; J E.5/17;83 @75438981 / ;83. 78B. # Â&#x2020; S53OJ .01 638;%5A1;651 5 67185/.01 ;75=65<13575@678;6/1A17J .51@75A1;65 728 923 763 roza2260@mail.ru

236 -'$I -%'##.)I&#*): ,*%Q#

238 -'$I -%'##.)I&#*): ,*%Q#

 S/8>1?.01 E70 ;/8>O?0 / P1255 5 >7;78.82 S65>65 L>02 / 8@878<1.82 b;@8J .55 b8355 `71D55 @ .5F65< D1.8< V0 78?81< A?0 T0 >02835 602 368 875 merkuspraga@bk.ru r/58?5310 ) A8;8k T;1 .8@78/31.5: ?365 <1; eV;6/8Q8961.r3<80f;3=J .01 .8@78/31.5: ?7.57/8.51 131B b.>5/5>E83O.0B @>2> 720 396 045 hitech.praha@gmail.com

S>8G;:8@878<1.0U7848 U>35)(66 776 200 540 r@878<1.0(66)J,J2<1;J .01 U7848 K U83</68 =138: /168<17Â&#x192;1.8[q**M;.<17 ;E65 608 619 880, 608 619 889 sG.0B@8.;5./U78417:>< ; <17 }"Â&#x2039; %_² Z<178 ; /;1<5E>?;/8<51778;84753O @876/68 F86708: $$$o J _%& 774 55 20 80, 261 263 465 info@pension-nika.cz

Ă&#x2019;óðÝ, ÎòäÝþ è Íüáüíèü â Ă&#x2C6;çðà èÍü

0004

 t1;@38.01 E;3E45 @ C7<J 31.5G ;782/6 5@16 @1.;5B 5>7>3:7E;%6:F0A.4.8;131J .5:/U7841 608 654 011 natali-vertiy@seznam.cz

 T78AJ6;<134 L@0 78?J 0 * 31 v;1568 b.¸16D5.J .01 <1>565 t6; 71;538B. 5<.>7 608 372 221

0029

 t1;@38.01 6.;E3O8D55 @ C7<31.5G ;782/6 5@J 16 @1.;5B 5./1;5D5B >3: /8; 5 /8952 >11B 5 <. >7 608 654 011, 776 439 725 natali-vertiy@seznam.cz

+420 2222 100 84 www.margalit-dnl.com r/58?5310 @ 3EA95< D1.8< / 47>1k U>?171< >3: T8; .85J ?311 /04>.0B 5 E>?.0B /875J 8.k v6;6E7;55 .8 7E;;6< :F061 222 361 999, 775 734 755 info@aviabilety.cz r@878<1.0/D1.71U7845E S87<1;;6B 5 .8 T8D38/;6B @3H8>:2QT;7E;;65<5@7478<J <8<5 b.17.1 Â&#x192;1.0 )+ ~šiÂ&#x152; A13/16;65>65 605 254 882 U8.;5. + <5.E > D1.78 U7848 ) , <1;.01 .<178 EG. U876/68 4753O F8/786 @75438981< 6 ;7E>.5A1;/E E7841.;/8 5.17.1 Â&#x192;1.8[ **\Â&#x2026; 776 745 210 U8.;5. ; EG.0< >/75J 6< <17 } Â&#x2039; %_ T .<1J 71 QT 23>53O.56 b.17.1 6E2.: @7@5;68 5 .8 >3513OJ .0B ;76 Â&#x192;1.8[ ,* M;>1.O 775 630 188, 608 251 189 r/5868;;8Jr7?8S8<01>191J /01 8/58?5310 @ /;1<E <57E @>?7 E7/ >3: >028 .8 3G?B/6E;k 226 804 676 info@enky.cz r71.>8 8@878<1./ 638;J ;8 |3G6;  / Q1@35D82 U7@5J ;68 TF<=.;O @3OF/8J .5: ?8;;1B.< ;8E.B @87J 6/6B $ $ $ # J %& 417 820 000, 733 303 444 S>8< 8@878<1.0 @;EA. 5.8>3513O.0B;76608 654 011 natali-vertiy@seznam.cz

T.5<8.51k`7:H51E70kS65>J 65k L>02 .8 <71 d6;6E7;55 @ x/7@1 31A1.51 / ;8.875:2 zJE70V0 78?81< A?0 T0 >02835k 605 253 447 merkuspraga@bk.ru

 s;3E45 `5>8 J U171/>A5J 68 bQrN¾�ZSMb J IsSSMb J bQrN¾�ZSMb .8 35A.< 8/ Q78.;C17 Z18@3O b835: +393 297 259 771 Evgenij@pravmail.ru

 T.5<8.51k N/5< 47:H51 E70k S65>65k L>02 .8 <71 d6;6E7;55 @ x/7@1 31A1J .51 / ;8.875:2 zJE70 V0 78?81< A ?0 T0 >02835k 605 253 448, 224 232 651 merkuspraga@bk.ru

UU78415P1255J;NG?/OGk ¡5765B /0?7 d6;6E7;5..02 @7478<< eF8<65 6E770 T1.8 m71F>1.f 5.>5/5>E83O.0B @>J 2>78.;@7.1?;3E=5/8.51 602 214 088 luba.poleva@seznam.cz

Z1>745155.171;.01@1F>J 65 5 d6;6E7;55 @ U7841 /;1B P1255 5 x/7@1 ?1F @;71>.5J 6/ b.>5/5>E83O. 5 / <831.OJ 65247E@@82R/.51 773 281 178 oleg@dvojcata.ru L748.5FE1<d6;6E7;55@P1255 5 x/7@1 Â&#x192;1.0 >4/7.01 775 724 612

 QE7841.;/ |i a & { Â&#x201A; o @75438981.81/7/561.J >0/`17<8.5Gr/;75G78.D5G b835G L>02 .8 <71 @ /;1<E <57E 775 777 732, 776 395 580 info@robinzon.cz r@878<1.0|NG6; ;@71678;J .0</5><.8U784E 775 724 612

 P8;.0B ;1<1B.0B @8.;5. }  @71>38481 @7=5/8.51 / EG.02 @7;7.02 .<1782 U7848q 774 257 934, 281 972 777 bonsai.cz@mail.ru

 VE=A5.8 ,K++ 2A1 @F.86<5O;: ; =1.H5.B >1/E96B 678: @7=5/81 / U7841 773 137 237 mostara@seznam.cz

L748.5FE1<d6;6E7;55@P1255 5 x/7@1Â&#x192;1.0 >4/7.01 775724612

 VE=A5.8 ;17? )* 31 @7=5J /8G/P1255,31+*@F.8J 6<5O;: ; 7E;;6B =1.H5.B 775 087 664

 M<@8.5: |V874835 QE7;  @71>38481 <7;651 67E5F0 @E191;/5: 5 >02 / bF785J 31 8 86=1 >584.;56E 5 31A1J .51 / 3EA952 635.5682 ;78.0 222 210 084 info@margalit-dnl.cz Z1?3O9B ;1<1B.0B EG.0B @8.;5.|}Â&#x152;jz /52<F131J .< <1;1 / 61>=.< 78B.1 U7845 q $$$o a % +7 926 449 68 67, +7 926 449 68 67 amigo.82@inbox.ru v6;6E7;55 .8 7E;;6< :F061[ U7848 m71F>1. T1.8 U875= I5< M873/0 T870 P19;65B M7E<3/ M87391B. ME.8 478 67E5F @ .A.B U7841 222 250 661, 776 693 000 info@dl-navigator.eu t1F/5F/0B >02 .8 <71  qq* M;[ QE.5; x45@1 QE7D5: M5@7 `71D5: t34875: c7/8J 5: 78.D5: b835: ME?8 Lrv 5>7 222 250 661, 776 693 000 info@dl-navigator.eu t7.57/8.51 4;5.5D ,J +ººººº @8.;5./ 8@878<1./ / U7841 5 /;1B P1255 31A1.51 .8 6E7782[ M873/0 T870 V87 N8F.15>7Â&#x192;1.0.5=113O.02 222 250 661, 776 693 000 info@dl-navigator.eu r@878<1.0 |NG6;  7:>< ; T091478>< b>183O. >3: <1>/4<1;:D8 607 756 903,)M#' %: ,*%Q#

240

 L?EA1.51 1..5;E >11B 5 /F7;302 Q71.17 /0;91B 681J 4755 I 5 P19;64 1..5;.J 4 ;GF8 s.5683O.8: <1>568 776 623 761 tennispraha@seznam.cz#$%)# '#/

312

 L>8< 2795< 3G>:< A1.O ;5<@85A.EG 38;6/G 691AJ 6E + <1;:D1/ P17.8: ; ?130J <5 .;A68<5 5 ?13B 47E>6B 773 458 546

313 AH%'$  P12 4>8 +K* @7:J >A.0B A13/16 SF>8< ;1<OG ; <53B =1.H5.B > ,+ 31 678: ;438;.8 5<1O >11B 606 388 774 vitaju@seznam.cz U7:>A.0B <E =A5.8 +K*K @F.86<5;: ; =1.J H5.B / U7841 535 671;.;5 >3: @7>3=513O.02 .91J .5B 773 468 500 b.171;.8:>?7@7:>A.8: AE68: =1.H5.8 ++ 31 2A1 @F.86<5O;:;F8?35/0<?1J ;@1A1..0<<E=A5.B>3:;17O1FJ .02.91.5B 774 041 849 W1.H5.8 ,) 4>8 478=>8.68 P1255 5<11 ;/1 =53O1 2A1 @F.86<5O;: ; <E=A5.B > + 31 >3: ;17O1F.02 .91.5B 774 637 880%: ,*%Q#

316

 b.17.1 J M; <5.E8 E3 Â&#x160; _ q <Â&#x2020;# _ ; q,* > ),**1=1>.1/. 224 242 565 U7>8< >1;65B ;E3OA56 ;;:.51 35A.1 J *** M; M3:;6E 78.;C7<17 J ) *** M; 776 896 470 smirnolya@gmail.com Z/0B @7>E6 / U7841k PE>J M5 e;?0B E67891..0B 968CJ A56 >3: 56.f T391?;/ 6J 71/;14>8;/8<5kU7:/3:GH8:J ;:1@3847:H1B;/1A556.68k 775 697 564, 722 459 381 novareall@gmail.com U7>8< >1;E3 >3: 67<J 31.5: +** M; m16<?5.1F. .8 /A5.1 ** M; U5;O<1..0B ;3 ,** M; 6<> +** M; ;57 <895.8)***M;23>)+**M; 775 033 517 U7>8< >1;6EG 63:;6E 43OJ C/EG 678;.4 D18 35AJ .1 ;;:.51 Â&#x192;1.8[ ,** M; 608 545 083 U7>8G;: 5 5F48/35/8GJ ;: .8 F868F 6/70 5 @31>0 5F .8E783O.B 5;@8.;6B /A5.0 I;69. ;53O. d6;63GF5/. Â&#x192;1.0+***M; 776 239 228 U7>8< >5/8. ;5.14 D/18 78;638>.B / 2791< ;;:J .55Â&#x192;1.8[)+**M; 608 807 681 M.545[ `8775 U17 K A8;1B** M; m.D/8 J * M; 9 b;75: 6E35.875: F>7J /O1 yy e35D1.Ff )* M;9 1<8568 78F.8: Sy J )* M;9 608 539 654 U7>8< 63:;6E 78.;C7J <17 @7J/ `17<8.5: @74E3AJ .0B /172 ./0B r/671;3 @171.;6E 43E?4 D/18 * > q 64 .865>68 .8 J  776 594 010 skodova@mail.ru `/0@<AO/;3=.02;5EJ 8D5:2 s.5A=8G[ @7AE ;438F /1.1D?1F?78A5:7>/1@763:J 51 @75/7 d.174;EH.;5 776 262 785, alexcz@mail.ru s;3E45D13513: 776 262 785 alexcz@mail.ru s;835 .16<@11..02 78?.56/u Z1E/171..;O / @87.171uV0/8<;<=1<@<AO @7:;.5O ;5E8D5G ; @<HOG :;./5>1.5: 776 262 785 alexcz@mail.ru U7>8<>1;6EG63:;6E78.;J C7<17 ;5.14 D/18 ;;:J .5135A.14878.5:.1>74 776 896 470 smirnolya@gmail.com U7>8< ;E<65 ./01 @7J 5F/>;/ b835: 78F.02 D/1J / 5 78F<17/ Â&#x192;1.8 ,** M; 728 150 550 U7>8< ./EG <E=;6EG 6=8J .EG 6E76E 78F<17 ž @75FJ / 78.D5: Â&#x192;1.8[ q** M; 728 150 550 U7>8< 63:;6E ;;:.51 35A.1 78.;C7<17 Â&#x192;1.8[ )***M;e74f 776 896 470 smirnolya@gmail.com


%,*L#H 98 */

%#H 9< */

DEE DEF GEE GHE JHE KHE LEEE LEHE LLHE LHEE LHHE LDEE LDHE LNHE LNFE LOEE LOHE LGEE LJEE LKEE LKDE HEDE HLDE HHEE HHLE HDLE HDNE LEE LEF LDF

 4!  15  4> I5 4>

 5 47  5  46 5 4! 5 !  4& & 5  BM4)  % 5 40 5 49  5 #    BM40 5 4! " 15 4, 5 4# 5 BM4; * $5 !M.4#  4;  8  5 4P 5   4& 5 4+ 5 B 40 5  B 40 5 ; 4&  2;   5

DEE DEF GEE GHE JHE KHE LEEE LEHE LLHE LHEE LHHE LDEE LDHE LNHE LNFE LOEE LOHE LGEE LJEE LKEE LKDE HEDE HLDE HHEE HHHE HDEE LEE LEF LHF

, 9= */

$- 9? */

DEE DEF GEE GHE JHE KHE LEEE LEHE LLHE LHEE LHHE LDEE LDHE LNHE LNFE LOEE LOHE LGEE LJEE LKEE LKDE HEDE

 4!  15  4> I5 4>

 5 47  5  46 5 4! 5 !  4& & 5  BM4)  % 5 40 5 49  5 #    BM40 5 4! " 15 4&  5 4# 5 BM4; * $5 47    $ 5 4P 5   4  5 7 4& 5  7 4& 5 7 4# *5

HLDE HHEE HHHE HDEE LEE LLE

 4!  15  4> I5 4>

 5 47  5  46 5 4! 5 !  4& & 5  BM4)  % 5 40 5 49  5 #    BM40 5 4! " 15 4&  5 4# 5 BM4; * $5 40  540    % 5 4P 5   4  5 7 4&  5  (M.43 * 2# *  5

DEE DEF GEE GHE JHE KHE LEEE LEHE LLHE LHEE LHHE LDEE LDHE LNHE LNFE LOEE LOHE LGEE LJEE LKEE LKDE HEDE HLDE HHEE HHHE HDLE ENE LEE LLE

& %LO "%/*) 3. B.!!  B! 5/ B  OEE LEEF LLDE LHEE LHDE LHNF LNLF LFEE LFLF LFDF LFNF LODE LGLE LJEE LJNF LKDE HEEE HELE HLNE HHHF HHNF HDNE EHF LLE HEE HNF NLF FEE FLF FNF

46 ? 5 BM4!   5L 4!  5 # >  # > ! 4& 

 5 BM4!  

V

5 # >  # > # 0 4)   5 40 5 BM47 U  5 # BM4)

" $ 5 BM4! 5 # XY BM48  5 4>  ? &5 4# I5 4B  5 BM4!  

V

5 BM47 U  5 BM4)

" $ 5 # BM48  5 4>  ? &5 4# I5 4!  5 # 0 

OEE LEEF LLLE LLDE LHEE LHDE LHNF LNLF LFEE LFLF LFDF LFNF LODE LGLE LJEE LJNF LKDE HEEE HELE HLNE HHHF HHNF HDHF HDNE EHF LLE HEE HNF NLF FEE FLF FNF

OEE LEEF LLLE LLDE LHEE LHDE LHNF LNLF LFEE LFLF LFDF LFNF LODE LGLE

46 ? 5 BM4!   5H  4& 5 # >  # > BM4R*5 BM4!  

V

5 # >  # > # 0 47 +  5 40 5 BM47 U  5 # BM4)

" $ 5 BM4! 5 # XY BM48  5 4+ 

 5 4# I5 4V .5 4!   5 BM4!  

V

5 BM47 U  5 BM4)

" $ 5 # BM48  5 4+ 

 5 4# I5 4& 5 # 0 

LJEE LJNF LKDE HEEE HELE HLNE HHHF HHNF HDNE EHF LLE HEE HNF NLF FEE FLF FNF

46 ? 5 BM4!   5D  4& 2  5 # >  # > BM4R*5 BM4!  

V

5 # >  # > # 0 4#   5 40 5 BM47 U  5 # BM4)

" $ 5 BM4! 5 # XY BM48  5 43  5 0  4LKJH> B' 5 4# I5 48 " 5#  * BM4!  

V

5 BM47 U  5 BM4)

" $ 5 # BM48  5 43  5 0  4LKJH> B' 5 4# I5 4& 2  5 # 0 

OEE LEEF LLLE LLDE LHEE LHDE LHNF LNLF LFEE LFLF LFDF LFNF LODE LGLE LJEE LJNF LKDE HEEE HELE HLNE HHHF HHNF HDNE EHF LLE HEE HNF NLF FEE FLF FNF

0 LN ""/") 3<5/_#  HEED` ! NEE FEE ODE GDE JEE JHE KEE LEEE LLEE LLDE LDDE LNEE LNDE LODE LGEE LGDE LKDE HLLF HLDF HHHF HDLF HDNF LFF HHF

BM4B5 40 

 5 47  5 4-   ) $5 40 

5 40

5 BM40*5 40 " 5 40 

5 BM4#5 4-   ) 5 40 

5 BM4>   5 4-   ) 5 40 

5 BM47 5 BM4-# 5 40 

5 4-  5 4P  5 4?  5 >. 4& " 5 _0PV` 4)  15 (M.4&    5 _7 `

NEE FEE ODE GDE JEE JHE KEE LEEE LLEE LLDE LDDE LNEE LNDE LODE LGEE LGDE LKDE HLLF HLDF HHHF HDEE ENF HHE

BM4B5 40 

 5 47  5 4-    5 40 

5 40

5 BM40*5 40 " 5 40 

5 BM4#5 4-   ) 5 40 

5 BM4>   5 4-   ) 5 40 

5 BM47 5 BM4-# 5 40 

5 4+   5 4+  5 (M.4# *   5_0PV` (M.4,5_0PV7 ` ; 47  5 _+ `

NEE FEE ODE GDE JEE JHE KEE LEEE LLEE LLDE LDDE LNEE LNDE LODE LGEE LGDE HEHE HLLF HLDF HHHE ELF HEF HNF

BM4B5 40 

 5 4!  5 4-   ?  5 40 

5 40

5 BM40*5 40 " 5 40 

5 BM4W  5 4-   ) 5 40 

5 BM47 D5 4-   ) 5 40 

5 BM4+ & " 5 BM4-# 5 40 

5 4& 

 5 (M.4& 5_#  ? ` ; 47 5_0PV` 4)  15 (M.4B 5_0PV`

LDFF LNHF LNFF LFFE LOEE LONF LGEF LGDE LGFF LJNE LKHF LKFE HLDE HLFE HHHE HDHE HDDF HDNE EHF ENF EFE

7 4 $5 4  5 47 5 (M.47  5 48 " 5#+  4&  5 0 4! 5 4  5 >M46  $ ( 5 (M.4, $   54W  5 !M43   5 _#  ` 7 % !M.4&5_6 ` 4fgbheijb5, V.  4& 

  $% * 5L % !M.40 > 5_+ ` 4# 5 4  5 4) 5#; 4V $ 5V    !M.4;  59 L 4 > 5 !M46   5 4)  5 4  5 !M.4   . 5 !M.4(  5 4>  53 ;#% k+

 &  4fgbheijb5, V.  4& 

  $% * 5L % !M.47.   P 5_+ ` !M.4>Z ;5_6 ` &  

NDE JEE JHE JFE LEHE LLEE LLFF LHHE LDDE LDDF LDFF LNHF LNFF LFHF LFFE LOEE LONF LGEF LGDE LGFF LJNE LKHF LKFE HLDE HLFF HDHF HDNE HDFE HDFF ENF EFE

7 4 $5 4  5 4# 5 (M.4# *   5 _0PV` 4#   * 5U   >    !M4#   547 5 48 

U  5 BM4#  5LG 4  5 >M46  $ ( 5 (M.4, $   54 5 !M43   5 _#  ` 4; 5 3 ;!_.  ` !M.49  5 _6 ` 4fgbheijb5, V.  4& 

  $% * 5H % !M.47.   P 5_+ ` 4# 5 4  5 4) 58; 4;  $ 5#> % 7#  !M.4;  59 H 4#  5 !M46   5 4(  5 4  5 (M.40  5_; ` !M.47  > 7

 V5_+ ` 4>  5& 

 &  4fgbheijb5, V.  4& 

  $% * 5H % !M.4V  54# + 5 _6 ` &  

NDE JEE JHE JFE LEHF LENE LLDF LHEF LDDE LDDF LDFF LNHF LNFF LFHF LFFE LOEE

LONF LGEF LGDE LGFF LJNE LKEF LKHF LKFE HLDE HLFF HDDF HDFE HDFF

ENF EFE

7 4 $5 4  5 4# 5 (M.46"  5_0PV` !M.47 7 % 5_+ ` !M4#   54& ( 5 4# ?  5 BM4#  5LJ 4  5 >M46  $ ( 5 (M.4, $   543 5 !M43   5 _#  ` 4& 5 9P 0  .  3  +7 )>  !M.405_6 ` 4fgbheijb5#0 4 id lbmjenopjqeXbcYo2   "

  5L % !M.48 & !    >  5_+ ` 4# 5 4  5 4) 5 4> "54  B 5 !M.47  > 7

 V5_+ ` !M.4;  59 D 40 5 !M46   5 4 %%5 4  5 BM48? 7'

. 5LH_#  ` !M.47 7 % 5_+ ` &  4fgbheijb5#0 4 id lbmjenopjqeXbcYo2   "

  5L % !M.4+ > 5_6 ` &  

&&% 9C */

 4!  15  4> I5 4>

 5 47  5  46 5 4! 5 !  4& & 5  BM4)  % 5 40 5 49  5 #    BM40 5 4! " 15 4&  5 4# 5 BM4; * $5 4-  5 4P 5   40 5 B 46"  " 5 (M.47 ! 5  (M.47 ! 5

DEE DEF GEE GHE JHE KHE LEEE LEHE LLHE LHEE LHHE LDEE LDHE LNHE LNFE LOEE LOHE LGLE LJEE LKEE LKDE HLNE HHNE EHE HHE DLE

 4!  15  4> I5 4>

 5 47  5  46 5 4! 5 !  4& & 5  BM4)  % 5 40 5 49  5 #    4&  58R  4! " 15 4&  5 4# 5 4> 5 4+ 7 5 ; 40  5 B 4!5 4&  5 4! 5

DFE NEE NLE FDE OLE GEE GNE JEE JLE JDE KLE LEEE LEHE LLEE LHEE LNEE LFEE LOEE LGEE LKEE LKLF HEFE HLHE HHDE HDDE LHE DLF

#  LJ k/)) 3<. !2 k5/ _M>+  LKJE` !  46 ? 5 (M.4# 5  4; )B5 # >  # > BM4R*5 BM4!  

V

5 # >  # > # 0 4# * / ( 5 40 5 BM47 U  5 # BM4)

" $ 5 BM4! 5 # XY BM48  5 4V& >" # 5 4# I5 47  $%5 BM4!  

V

5 BM47 U  5 BM4)

" $ 5 # BM48  5 4V& >" # 5 4# I5 4; )B5 # 0 

OEE 46 ? 5 LELE 4# .5 LEFE 4R    5#;  LLDE 4? 5 LHEE # LHDE >  # > LHNF BM4R*5 LNLF 47  5 LFEE # LFLF >  # > LFDF # 0 LFNF 4>  V # 5 LODE 40 5 LGLE BM47 U  5 LJEE # LJNF BM4)

" $ 5 LKDE BM4! 5 HEEE # XY HELE (M.4R $  5 HLNE (M.4     5 HHFF (M.4#  15 EHF BM47 U  5 LLE BM4)

" $ 5 HEE # HNF (M.4R $  5 NLF (M.4     5 FNF # 0 

NEE FEE ODE GDE JEE JHE KEE LEEE LLEE LLDE LDDE LNEE LNDE LODE LGEE LGDE LKDE HLLF HLDF HHHE EHE HEF HNE

BM4B5 40 

 5 4!  5 4-   ?  5 40 

5 40

5 BM40*5 40 " 5 40 

5 BM4#5 4-   ) 5 40 

5 BM4>   5 4-   ) 5 40 

5 BM47 5 BM4-# 5 40 

5 4& 

 5 (M.4)5_#  ` (M.4 $ 5_7 ` 4)  15 (M.4B  5_0PV`

NEE FEE ODE GDE JEE JHE KEE LEEE LLEE LLDE LDDE LNEE LNDE LODE LGEE LGDE LJDE LJFF HEEF HHEE HHFE EFF

BM4B5 40 

 5 43  15 4)  15 40 

5 40

5 BM40*5 40 " 5 40 

5 BM4#5 4-   ) 5 40 

5 BM4>   5 4-   ) 5 40 

5 40  5 4-   ?  5 4 B# + 8 15 40 5 2 4,

V & 

 % W 5 4, 5 + 7 4#  5_0PV` (M.4&  "5_0PV7 `

LLDF LHEF LDDE LDDF LNEE LNDE LFEE LFFE LOEE

LONF LGEF LGDE LGFF LJDF LKHE LKFE HEDE HLLE HLDE HLFF HDDF HDFE HDFF

ENF EFE

7 4 $5 4  5 4# 5 (M.40 " * 5_0PV` # 0> 4U " 5 4&  %50 BM4#  5LK 4  5 >M46  $ ( 5 (M.4, $   547  5 !M43   5 _#  ` 4U "5 !M.4? V

 5_6 ` 4fgbheijb5# 0 4 idlbmjenopjqeXbcYo2   "

  5H % !M.47 B %5 _+ ` 4# 5 4  5 4) 5) ;  4-  ;  5 !M.4;  59 N 47 ' 5 46   5&   !M.47  &  ' 5 !M.48$ 0 %    $5_+ ` 4  5 BM48? 7'

. 5_#  ` !M.4>&?   5_+ ` &  4fgbheijb5#0 4 id lbmjenopjqeXbcYo2   "

  5H % !M.4!" .- 5_6 ` &  

NDE JEE JHE JFE KFF LEHE LLLF LLNF LDDE LDDF LDFF LNHF LNFF LFHE LFFE LOEE LONF LGDE LGFF LJHE LKEF HEDF HLDE HLFE

HDFE HDFF EDF EFE

7 4 $5 4  5 4# 5 (M.4, " 5 43

  54> 54> 5 !M4#   54P 5 40   # ;  5 (M.40  5_6 ` 4  5 4#  5 B  4W $ 5 !M43   5 _#  ` V( 0$ 4+ '5 4? (  " 5 !M.47  V5_6 ` !M4V 0   54&   5 4 #  7 .  ; ; 5 4  5 40  5 40. 5 (M.4W  V 7# % 5 _9 %` 4& ((T5 4  5 U   %   4W >5B %>  +  ! &  40. 5 !M.4U U . 3  5_+ ` &  

! 46  5  ! 46  5 43 $15 4! 5 46 % 5 40 5  4  5 405 4>  & B 5  4+ 5 (M.4>" 5 9 - ? ST U07V48  5#   4B  8 5 , 4, 5 47   A5 7 % 49 5 4# 5 4,  5 4& "  5 4- A+ A7 A59 BM4) "5 (M.4&  ' 5 7 47  5 4! 5

NEE NLE FNE OHE GLE JEE JLE KLE LEEE LELE LEFE LLNE LNEE LODE LKEE HEEE HEDE HHNE HDDE LHE HHF

 > 4 "  5 4V 5 4! 5 4W  5  4&  5 0  1  49

5 !M.40   4> " . 5 4> 5 (M.4#  %+ , 5 47#  5 # #  4# 5 4> 5 7 475 BM4#  5 (M.4& 5 43  ! ;  

 5 4! 5

#  LJ "%/#) 3 :5/ _? HEEO` >  OEE OLE OHE GNF JDE KEE KLE KHE KFE LLHE LHEE LHHE LHHF LHNE LDHF LNLE LFDF LGLF LJEE LJNF HLNE HDDF LLF HEE HDF FHF

# >  # > ! 4& DJ5 47  5 40 5 # >  # > 40 5 (M.4#  15 4##  5Z; # >  # > 4#? 5 4 %   5 4)  54? 5 ! 4& DJ5 40  5 BM4# 543% 5 #  (M.40 5 7 48  5 40  5 BM4# 543% 5 #  (M.40 5 4) 

 % / /. 5

OEE GHF GDF JEF JDE KEE KLE

! 4) O5 >M. 47   5 40  5 46

 5 # >  # >   KFE (M.4/ 7 5 LLHE 40  " 5 LHEE # LHLF >  # > LHHF 4? +  

 "5+   7  LHFE 4-  5 LDHE 4+ 5 LDFE 4; ;  5 LNDE ! 4) O5 LFFF 40  5 LGLF BM4# 543% 5 LJEE #  LKEF 4B % W 50  2010. HEFF 40 %  

5 HLFE (M.4& % 5 HDDE 4+ 5 & . NEE BM4# 543% 5 NNF 40  5

0 LG %/%) 3! 5/ _0PVHEEL` 7  DEF DFE FDE OEE OHE OFE GHF JEE JHE JFF LEEE LLEE LLHE LHEF LDEF LNEE LNHE LFFE LONE LGEE LGHF LGFF LKEE LKFE HENE HDEE LLE

# LD +/#) 36B!D  B5/ _0PVLKDD` ! NDE JEE JHE JFE LEFE

%'H'# 9D */

#  LJ "L/L) 35/ _0PVHEEG` B 

- LF "%/L# 3lD5/ _0PVHEEG` B 

& LH N/)) 3 !5/ _? HEEG` ! FEE JEE JHE KEE LLEE LLFF LHHE LDDE LDDF

/#. 9B */

& %LO )/") 35/ _0PVHEEE` B M! 

0 LN "L/)) 3! 5/ _0PVLKKN` > 

?6m— E

15

Ïðîãðàììà ÒÂ

Èíôîðìàöèîííûé åæåíåäåëüíèê “Âðåìåíà” ¹ 04 ( 04 ) 8 — 14 àïðåëÿ 2010 ãîäà

>M48   5_0PV` BM4B   5 40;" 5 40 

5 8  4W  $5 4; % 5 40 5 40 

5 4+  5 47  5 47  5 40 

5 4)  15 !M.4# 9 %59 F 40 5 40 

5 40 " 2  5 4) 5 4-   ) 5 40 

5 4& .  5 4>54?   $" 5 !M4? %5 4B  15 ; 4? 5_0PV` 7 4!  "  ? !" 5_0PV` (M.4& %5_0PV`

DEF DFE FDE OEE OHE ONF GHF JEE JHE JFE KHF LEEE LLEE LLHF LHEF LDEF LNEE LNHF LFHE LOHE LGEE LGFF LJHF HHEE HHDF HDLE LHF HEF

>M48   5_0PV` BM4B   5 4!5 40 

5 8  4?  5 43 5 4 5 40 

5 4aYbccXdXYdce5 40 5 4&  5 4!  5 40 

5 4)  15 4V & 5 40 5 40 

5 4+  & 5 43  15 4-   ) $5 40 

53 4-    5 BM4+ 5 4V 5 49  5 ; 4>   N5 4)  15 7 40 $* 5

0 LG %)/#) 38B & - ! 5/ _4> . 5LKON` 7 NDE JLE JNE 

 

LEHE LEFE LHEF LHNF LDLF LDFF

LNFE LOFF LGDF LJLF HEEE HEHE HHEE HHNF HDFE HDFF EHF EFE

7 4 $5 4; $" 5 (M.4) 

 5 7  3 " $ % 7#    

   

  .  V  7     " 

  ? " 2?+  # 20- 33%+ Z ? % V;  877> 47   5 (M.40  

 5 >M.4( 547  %5 W V( 4> 5 ZB V  .  0 &  . !!P  0 4B

 $ 5B 40 

5 4?  5 4) 5 (M.4   5 4  5 (M.4  "5 !M.4&  # ? 5 48 

  5 &  47   5 4W 5 &  

NDE JLE JNE 

 LELE LENE LLEE LHEF LHHE LDLE LDHF LNLF LFLF 

 LONF LJDF HEHE HEFE HHDE HDNE HDFE

7 4 $5 4) 

 % / /. 5 (M.4!   5 7  3  4  *5    " "   "  

      " * "  ? " 2V3 # 2+B VP > V& & #

37

 48 

  5!"  7 .  4!   5;  >M.4>5 >M.4> 5 !M4# 

 54#  5 !M.47.   P  U    5_+ ` 4-  A5 !M.4rjXbsjXb7  5 (M.4!  ;5_0PV` 7 ; ;   $>      $ *0    ; 

 $        & % 8? " 2(6  # 2!8;7 ; ( ; &3-  4t 5 4- " 5 !M.47  + ST   5_#  ` (M.4!5_7` 7 % >M.48 5 &  


111<886<

Àðåíäà àâòîìîáèëåé êëàññà «Ëþêñ» )

k ¸

)

k ¸

))

)

+ ¸

k ¸

N$)

*)

% ¸

PGA a.s. ]^\_\ %2 ¬W[© ­®¥ZW2 V ¯aXf ’  %)2

`aZ^W ¬°`/ ±ahY²X cg ³aX/R ¨*") ""%´)LL´)")2 µ\¶R ¨*") ""%´)LL´)"N2

`W² XR ¨*") ;;;´#;´NNNN

Ÿ`\ XR  fµW¤h·\’\^¥/’“

<?F8G

6FC "¨cc¨ 2 ;% " Ɍɢɯɢɣɭɞɨɛɧɵɣɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɱɢɫɬɵɣɪɚɣɨɧ ɜɡɨɧɟɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚɋɬɨɞɭɥɤɢɉɪɚɝɚ ŽN<A<LOKA<NI F<FLNLSKLN E FFLSE O IPQHLIFLKAPQLOLLN<FF<? =TF?NKAL FFB J=<ZB!@LO T=LEF<ANBTLF<@<KA =IFFQA <K KNLEF<@ IFQIR<S=!ŽN<A<<KHLILR F<F<H NLEWA<R FLNLL.7TWA<RFLL=HMFLLLE<KHL@ EFLSH<=LN=LSHLN<ILE! s I ZLFFA F A=<O IPFL sD! 7LAIMF<?A<FKHLAF<?LKAHFLKAP=> FALL< 7<@NA<?FZ<KA=A<_jK<J=LI<HLI=IF=<O<KK SFd 7ALLNB KHLANFL7<@NI =<A IPFB > FAB 7E KA<I?LABT<_LIF<|L=LHK=LLMP?` HLE>=L L@ Ld 7 > H>?NLE 7H<=LN=<

  f F! "! '! - ! $B! E! $'! 0 6! $%! 2 ! $A! 1! &B! 7 ! &$! "! &&! 5! &(! >6! &G! ! &%! ! &A! ~! F$! ! F&! 7! FP! ! F(! ! FG! L! P$! 9 ! PF! 06! PP! v! P'! ?! PG! 7 ! P%! 1! '$! ! '&! ! 'F! *! 'P! ! '(! ! '%! # 6! (&! E! ((! D-! (A! ! G$! ?! GF! 5 ! GP! * ! G'! ~! GG! 5 ! %$! ! %&! / ! %F! 4 ! %P! ! %'! ! %(! 2:! %G! 5 ! %%! E !

WHOHPDLOFRUSRUDWHYHQWV#SJDDV

  f $! ! &! > ! F! " ! P! 5! (! * ! G! >! %! ! A! .! $$! 7 ! $&! 0 ! $F! "-! $P! 3 ! $(! O ! $G! * ! &F! *! &P! *! &'! ! &A! ~! FB! 2 ! F&! 7! FF! 2! F'! . 6! F%! < ! FA! <! PB! *! P&! ‡! P(! /! PA! .! 'B! > ! '$! ! ''! 2! 'G! ? ! 'A! E! (B! /! ($! 7! (F! "-! (P! ! ('! ! (G! 1 ! (%! 5 ! GB! ? ! G&! /! G(! 7! GG! 5 ! G%! "! GA! ) ! %B! /! %$! !

ɊɉȿɊɃɌɈɉɄɅɎɊɉɈ.83Ð13523Ĝ('3/$71e % - M`®¥j’ Q k) º»2 L - M`®¥j’a Q %N# º»2 &.Mh¼X ^WcY Q LN) º»2 .M^Wc Q ;+) º» Ɏɚɦɢɥɢɹɢɦɹ ɞɥɹɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨɥɢɰɚ -PpQR SURMHGQRWOLYFH

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɞɥɹɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨɥɢɰɚ 2UJDQL]DFH SURSUiYQLFNpRVRE\

6 <JI 8< 6?U??U¹

Ⱥɞɪɟɫɞɨɫɬɚɜɤɢ'RUXþRYDFtDGUHVD

Ɍɟɥɟɮɨɧ7HOHIRQ

Ⱦɚɬɚɨɩɥɚɬɵ'DWXPSODWE\

ƒ1.8>.4d6F1<@3:78 @@>@5;61

%# ,

(PDLO

Ʉɚɤɨɮɨɪɦɢɬɶɩɨɞɩɢɫɤɭ UV<HLIFA HLHKFLS=HLFLAH<NPA L=LHQNE KA K L=E FALELOLHI<A F<WI =ALFFBS< K <=>, info@vremena.cz UV<HLIFA HLHKFLS=HLFLAH<NPA L=LHQNE KA K L=E FALELOLHI<A HLZ<=K,-./*//#*11*/4 UV<HLIFA HLHKFLS=HLFLAH<NPA LNE KA K L=E FALELOLHI<A HLHLMA ," ! !%[(\ !() #*##*** ]HI<A<HL@NLAK?HA EH MKI F? F RFBTK KAN F<<KM AFBSKM AIF<IMFBE<KM ALEN <=>! ^ALELKAPLFLLFLE <<@ AB7#6=LF_N=IQM<?`b^d! ; =N@ABI?LHI<AB,g h9j M A/#*/6**461j/5** _%k /*#***/d DHI<A RFLEL=E FA ]lpVqstuw`]=<RA ,Z<EIQ F<@N<F ZEBIxy{ZEBHLIM<A I?<@ AB =LFA<=AFBSA I ZLF! |LNLHLK<EHLHK=@NLFA HLA I ZLF,-./*555/}~~~~

-DNSĜHGSODWQpREMHGQDW" U(9h 9€:‚h9 9  h :9 k7%  ,x28%! : U(9h 9€:‚h9 9  h :9 k23,-./*//#*11*/4 U(9h 9€:‚h9 9  h :9 k9  ," % ƒ(„……$ [ !() #*##*** " 9%† k9‡% 9':ˆ‰ 9 %h †‡!)‚ ‰k ‚#6Š‰ _%‰!‹"Œd! h%k 9‚k99,g h ‰! !/#*/6**461j/5**_%k /*#***/d "k h k %, ‚&†:% 9‰ _xy{d‚& 9‡k‚ %hhk2! "‚ †k9‡ 9&%‚, -./*555/}~~~~

   W$ $  2  9; )

  2% g] h 5JiJJ $ : Zmk [!s+ ŒUV^ra` $(AAdF(+ ZT[\[ &+ H^Xb\T[S}+ $&B BB+ Iqf &%A'%&%P!  :  ! W  : * 2 ! )(: / " + 79  v ! T$ : tbsŽJ s!T!b!! Y  ): Fj" klBmOn KIo5.; 5-. .. pEQAQ qC_PAEQDr. 1 3 o3: P&B &&P &%$ &AA! 1 3 : P&B &&P &%$ &A%+ &&P &%& BB' 4 BQCj: TWS[arW‘cTW{WX[!r|+ TWS[albT‘cTW{WX[!r|!  X( (: ^X’b‘cTW{WX[!r|!   : zzz!cTW{WX[!r| <       7   #"    

/63GA8:>;8/6E @E68F8..<E8>71;E www.vremena.cz

)))%

 : $!  ! &! /   ! F!  +  - 9! P! 3  +   ! (! 7   - ! G! #  - ! %! >   >! A! *  ! $$! *M  ! $&!    ! $F! /  

 ! $P! 5   +  ! $(! 1    , ! $G! E   ! &F! /  ! &P! 3   ! &'! <    ! &A! "  - 9, ! FB! D 6! F&! 5  ! FF! 5 ! F'! 3   ! F%!   ! FA!   ! PB! *  + ! P&! ‡  ! P(! " - ! PA! *,,   ! 'B!     ! '$!  -   ! ''! * 

  ! 'G! 7 9! 'A! 5  + 9, 9 ! (B! "  ! ($!  -  ! (F! / + ,   ! (P! 0  ! ('! <  ! (G! 1, -! (%! ~ ! GB! 5    9 ! G&! ~   ! G(! "    ! GG! * +  ! G%! 5   ! GA! )   ! %B! E    : ! %$! *  - !

))"*

 $ : F! D   6 ! '! *  ,   ! $B! 3  ,+ ! $'! )  9! $%!   ! $A! " 

  ! &B! D   ! &$! ,     ! &&! 5   9! &(! )    ! &G! i    ! &%! ~      ! &A! 5 - ! F$! ?     ! F&! v

  ? ! FP!    ! F(! "   ! FG! ~ ! P$! E 6 +      ! PF!  ! PP! 0   ! P'!  , ! PG! 3  6 - ! P%! ) -  ! '$! 3    ! '&! 1 

  ! 'F! 0  ! 'P!  ! '(!  - ! '%! # 6  ! (&! ) 9,  ! ((!    ! (A! 5 ! G$! > ! GF! . 66 + +  ! GP! )  9,  -   ! G'!   - ! GG! 

 ! %$! < +  ! %&! 2     ! %F! " ! %P! )  9! %'! " -  ! %(! 5   ! %G!   ! %%! E   !

Еженедельная газета в Чехии «Времена» №4, 2010  
Еженедельная газета в Чехии «Времена» №4, 2010  

В номере: Пешком из Осетии в Прагу… Пражские фантазии Мирата Уразаева. Разрешений на работу в Чехии станет меньше.

Advertisement