Page 1

Nr: 3

Grudzień

2012

Wesołych Świąt


PrzeglĄd wydarzeŃ - polska

2

Polacy wciąż są dumnym n a r o d e m Nie maleje, ale nawet minimalnie rośnie liczba osób, które czują się silnie związane z takimi pojęciami jak naród czy Polska – wynika z badania przeprowadzonego styczniu przez Centrum Myśli Jana Pawła II i CBOS na ogólnopolskiej próbie 1 tys. Polaków. 82 proc. badanych czuje silny lub bardzo silny związek z pojęciem mój własny naród. Pięć lat wcześniej twierdząco odpowiedziało 80 proc. Nie utożsamia się z nim 18 proc. badanych. Podob-

68 proc. Polaków uważa, że nie ma wpływu na sprawy kraju 68 proc. ankietowanych uważa, że nie ma wpływu na sprawy kraju; 30 proc. jest przeciwnego zdania. 50 proc. badanych jest zdania, że ma wpływ na sprawy lokalne; odmiennego zdania jest 47 proc. respondentów - wynika z sondażu CBOS. Na pytanie: czy “Pana/i zdaniem, ludzie tacy jak Pan/i mają wpływ na sprawy kraju?” łącznie 68 proc. badanych odpowiedziało przecząco, w tym 43 proc. uważa, że “raczej nie”, a 25 proc. - że “zdecydowanie nie”. Spośród 50 proc. ankietowanych przekonanych o swym wpływie na sprawy kraju, 25 proc. odpowiedziało “raczej tak”; 5 proc. - “zdecydowanie tak”. 2 proc. badanych nie ma zdania na ten temat. CBOS zauważa, że obecnie nieco mniej osób niż dwa lata temu twierdzi, że to, co się dzieje w kraju, zależy od nich. Ankietowani odpowiadali też na pytanie, czy uważają, że mają wpływ na sprawy swego miasta, gminy. Poczucie wpływu na sprawy lokalne zadeklarowała połowa badanych (w tym 42 proc. - “raczej tak”; 8 proc. “zdecydowanie tak”), na jego brak wskazuje 47 proc. respondentów

(33 proc. - “raczej nie”; 14 proc. “zdecy- grupa (23 proc.) - wyłącznie na to, co dowanie nie”). 3 proc. nie ma zdania dzieje się w ich miejscowości, gminie; na ten temat. tylko 4 proc. ma poczucie wpływu tylko na sytuację w kraju. CBOS zauważa, że w ciągu ostatnich dwóch lat zasięg poczucia wpływu Badani pytani byli też o różne na sprawy lokalne w zasadzie się nie formy działalności społecznej, w zmienił, ale we stosunku do lat 90. jego które angażowali się w ciągu ostatwzrost jest spektakularny. Na przykład niego roku lub wcześniej. Najwięcej w 1992 przekonanie o wpływie na osób (27 proc.) ma doświadczenia sprawy lokalne wyrażało 16 proc. z przekazywaniem lub zbieraniem badanych, jego brak - 79 proc. pieniędzy na działalność społeczną. Poczuciu wpływu na sprawy kraju, a także miast czy gminy sprzyja młodszy wiek, wyższe wykształcenie, zamieszkanie w największych aglomeracjach, wysokie dochody na osobę w gospodarstwie domowym oraz dobra sytuacja materialna. Osoby deklarujące głosowanie w ostatnich wyborach parlamentarnych częściej od niegłosujących mają poczucie wpływu na sprawy publiczne.

Co czwarty ankietowany (25 proc.) podpisał petycję w jakiejś sprawie. 12 proc. badanych uczestniczyło w spotkaniu lub zgromadzeniu politycznym. 10 proc. respondentów bojkotowało lub celowo kupowało pewne produkty z powodów politycznych, etycznych bądź ze względu na ochronę środowiska. Tyle samo osób - 10 proc. - kontaktowało się lub próbowało się skontaktować z politykiem, urzędnikiem adminisCBOS podkreśla, że “w ujęciu syn- tracji państwowej w celu wyrażenia tetycznym” można uznać, iż blisko swoich poglądów. połowa Polaków (47 proc.) uważa, że od ludzi takich jak oni nie zależy ani to, 7 proc. badanych brało udział w co się dzieje w skali ogólnopolskiej, ani demonstracji; 6 proc. respondentów w skali lokalnej. Ponad jedna czwarta uczestniczyło w internetowym forespondentów (26 proc.) ma poczucie rum o tematyce politycznej; 5 proc. wpływu zarówno na sprawy kraju, jak i - kontaktowało się z mediami lub miasta czy gminy, nieznacznie mniejsza występowało w mediach po to,

Polski paradoks jesteśmy niedożywieni, a wyrzucamy tony żywności

nie wygląda sytuacja w przypadku pojęcia Polska. Silny związek odczuwa z nim 86 proc. obywateli. Przeciwnego zdania jest 13 proc. badanych – czytamy w „Rzeczpospolitej”, która zamieszcza wyniki badania. Natomiast w ostatnim czasie dość zdecydowanie maleje liczba osób, które deklarują swoje

przywiązanie

do pojęcia Europa.

Polska już nieraz okazywała się krajem absurdów. Ten może być jednym z większych. Pomimo tego, że w naszym kraju marnuje sie rocznie kilka milionów ton żywności, to jesteśmy krajem ludzi niedożywionych . Problem niedożywienia Polaków jest dość spory, choć mogłoby się wydawać, że jesteśmy krajem

Polacy rzadko rozmawiają o sensie życia Polacy niechętnie rozmawiają i myślą o tym, co ważne. Z sondażu, na który powołuje się “Gazeta Wyborcza” wynika, że co najmniej jedna trzecia z nas zadała sobie pytanie o sens życia, nie zawracamy sobie też głowy tym, czy jesteśmy dobrymi ludźmi. Ankieta badająca, o co Polacy pytają siebie i swoich bliskich, została przeprowadzona przez

rosnącym w siłę, gdzie ludzie żyją coraz dostatniej. Poszczególne dane i statystyki ujawniają jednak trochę inny obraz. Przykładowo 70 proc. pacjentów ze zdiagnozowaną anemią w momencie przyjęcia do szpitala, z tą anemią szpital również opuszcza. Problemem jest dość marne szpitalne jedzenie - podłe wędliny, brak nabiału, nadmiar soli, itp. Problem niedożywienia dotyczy także polskich szkół. Według danych PAH w ubiegłym roku 20 proc. uczniów przychodziło do szkoły głodnych. Kolejną instytucją stwierdzającą problem niedożywienia są Banki Żywności. 33 banki w całym kraju obejmują swoimi “usługami” 1,7 mln osób. Co i tak może być zbyt małą liczbą, bo według GUS poniżej progu skrajnego ubóstwa żyje 2,5 mln osób. TNS Polska dla HBO i “Gazety Wyborczej”. Objęto nią tysiąc osób w całym kraju. Wynika z niej, że rozmowy o sensie życia uważamy za stratę czasu. Ponad 60 proc. badanych o tym, co najważniejsze, myśli i rozmawia rzadko lub wcale; zaledwie jedna trzecia często. 30-40 proc. nigdy nie zadało sobie pytania: “Kim jestem i jak żyć?”. Niepopularne są także rozmyślania, czy warto być przyzwoitym człowiekiem. Pytania “Czy istnieje Bóg?” nie postawiły sobie nigdy dwie trzecie badanych. “Czy moje życie ma sens?” – 31 proc. nigdy, 40 proc. rzadko, 22 proc. często. 23 proc. Polaków nigdy nie zastanawiały się, czy jest ktoś, kto ich kocha.

by wyrazić opinię w jakiejś sprawie. 2 proc. ankietowanych przekazało bądź zbierało pieniądze na działalność polityczną. Według CBOS można powiedzieć, że ponad połowa Polaków - 54 proc. - nigdy nie angażowało się w żadną z powyższych form działalności obywatelskiej, 69 proc. badanych nie wykazało takiej aktywności w ostatnim roku. 19 proc. respondentów zadeklarowało zaangażowanie w jedną formę działalności, 13 proc. - w dwie; 9 proc. - w trzy lub cztery; 5 proc. - w pięć i więcej. CBOS, podsumowując, zauważa, że mimo iż w ciągu ostatnich lat zasięg poczucia wpływu na sprawy publiczne zmieniał się w niewielkim stopniu, w stosunku do lat 90. różnica jest znacząca - od tego czasu wyraźnie przybyło osób świadomych takiego oddziaływania. Sondaż przeprowadzono w dniach 5-16 września na liczącej 985 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

I teraz największy paradoks. To wszystko dzieje się w sytuacji, gdy rocznie marnujemy około 9 milionów ton żywności! Ponad 6 mln ton jest marnowana na etapie produkcji, magazynowania, transportu, przetwarzania i pakowania. Około 2 mln ton marnują gospodarstwa domowe. Wyrzucamy głównie pieczywo, warzywa i wędliny oraz ziemniaki i owoce. W porównaniu jednak do wyprzedzających nas pod względem marnotrawstwa Francuzów, Holendrów, Niemców i Brytyjczyków, zdecydowanie mniej żywności wyrzucają nasze gospodarstwa domowe. W wymienionych krajach są za to minimalne straty na etapie produkcji.

Zdaniem ekspertów, taka sytuacja to efekt naszego zamykania się w sobie. Świat i inni nas nie interesują. W dodatku żyjemy w ciągłym pośpiechu. - Polacy przyjęli, że uczestniczą w jakimś wyścigu, że coś im ucieknie, że gdzieś nie zdążą – komentuje prof. Antoni Sułek, socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Za to przestajemy być wstydliwi. Zaledwie jedna trzecia badanych ma opory, by spytać znajomego, jak często uprawia seks, czy ma romans, ile zarabia.

Wydawca: Polish Centre UK email: redakcja@gazetauk.com Redaktor naczelna: Monika Kocon Współpraca: Peter Kocon, Mirka Stepczynska, Anna Jankowska, Andrzej Maksymiuk Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń. Wszelkie nadesłane materiały nie będą zwracane oraz zastrzegamy sobie prawo do ich skracania i przeredagowywania.


PrzeglĄd wydarzeŃ - polska

4

Od 2016 r. zniknie obowiązek meldunkowy Rząd przyjął projekt noweli ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, który zakłada przesunięcie z 1 stycznia 2014 r. na 1 stycznia 2016 r. zniesienia obowiązku meldunkowego. Część przepisów regulujących kwestię meldunku zacznie obowiązywać od 2013 r. Od 1 stycznia 2013 roku nie trzeba będzie najpierw wymeldowywać się w jednym urzędzie, aby móc zameldować się w nowym miejscu. Wszystkie te czynności wykonamy w jednym urzędzie, z chwilą zameldowania się w nowym miejscu. Zgodnie z projektem

od nowego roku wydłużony zostanie z 4 do 30 dni termin na zgłoszenie meldunku. Te formalności będzie mógł załatwić ustanowiony pełnomocnik. Przy dopełnianiu obowiązku meldunkowego nie trzeba będzie podawać m.in. informacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym. Od 2013 roku zniesione zostaną również sankcje karne dla obywateli polskich i obywateli UE za niedopełnienie obowiązku meldunkowego. Złagodzono procedury związane z wyjazdem za granicę. Od 2013 roku obowiązek zgłoszenia wyjazdu będzie

dotyczył osób, które wyjeżdżają na Projekt zakłada utworzenie od 2015 okres powyżej 6 miesięcy (obecnie dotyczy to wyjazdów powyżej 3 r. Rejestru Dowodów Osobistych. Do miesięcy). tego elektronicznego rejestru dostęp będą miały urzędy gmin. Dzięki temu Zniknie też obowiązek zamel- rozwiązaniu będzie można złożyć dowania obywateli polskich oraz wniosek o wydanie dowodu osobiobywateli UE na pobyt czasowy stego w dowolnej gminie na terenie nieprzekraczający trzech miesięcy. całego kraju, niezależnie od miejsca Zrezygnowano z obowiązku mel- zamieszkania. Będzie także możliwość dunkowego wczasowiczów i turystów. elektronicznego przesłania wniosku o Właściciele, dozorcy, administratorzy wydanie dowodu. nieruchomości oraz zakładów pracy nie będą weryfikować wypełniania Według projektu od 1 stycznia 2015 obowiązku meldunkowego przez r. adres zameldowania nie będzie zamieszczany w dowodzie osomieszkańców lub pracowników.

bistym. Dzięki temu nie będzie trzeba wymieniać dokumentu, w przypadku zmiany miejsca stałego pobytu. Zgodnie z przyjętym w środę przez rząd projektem noweli ustawy przesunięty zostanie termin wejścia w życie dwóch ustaw: o dowodach osobistych z 1 lipca 2013 r. na 1 stycznia 2015 r. oraz ustawy o ewidencji ludności z 1 stycznia 2013 r. na 1 stycznia 2015 r.

Fundacja im. Agaty Mróz: współczesny patriotyzm to oddawanie krwi i szpiku Współczesnym wyrazem patriotyzmu jest oddawanie krwi i szpiku - przekonują w przeddzień Święta Niepodległości przedstawiciele Fundacji Kropla Życia im. Agaty Mróz -Olszewskiej. Przypominają, że ten szlachetny gest nie jest dużym obciążeniem dla organizmu.

krew jest co najmniej dwukrotnie “filtrowana” w krążeniu zewnętrznym. Drogą inżynierii genetycznej, przy użyciu nowoczesnych separatorów, z krwi wyłapywane są komórki macierzyste. Otrzymujemy czystą zawiesinę komórek, mieszcząca się w niewielkim, ok. 100-millitrowym pojemniczku - wyjaśniła.

- 11 listopada to wielkie święto, początek odrodzenia państwa polskiego i budowania patriotyzmu. Patriotyzmu, który w naszej tradycji kojarzył się z oddawaniem krwi. Współczesny wymiar patriotyzmu też może mieć takie konotacje - trzeba upowszechnić dawstwo krwi i zgodę na przekazywanie szpiku - powiedział prezes Fundacji Kropla Życia im. Agaty Mróz-Olszewskiej Paweł Podsiadło. Fundacja, upamiętniająca znaną polską siatkarkę, zmarłą na białaczkę, działa m.in. na rzecz popularyzacji idei krwiodawstwa i rejestrowania się jako potencjalny dawca szpiku dla osoby chorej. Fundacja jest organizatorem dorocznego Memoriału im. Agaty Mróz-Olszewskiej w katowickim Spodku, promującego te idee poprzez sport i kulturę. Jak podkreśliła członkini kapituły memoriału, ordynator oddziału hematologii i transplantacji szpiku Szpitala Klinicznego w Katowicach prof. Sławomira Kyrcz-Krzemień, pobieranie szpiku to obecnie małoinwazyjna procedura. Powszechna niegdyś metoda operacyjna - pobieranie szpiku w narkozie z talerza biodrowego - jest właściwie zarzucona. Ponad 90 proc. pobrań jest dokonywanych z krwi obwodowej.

- Dawca cały swój materiał, z wyjątkiem 2 proc., otrzymuje z powrotem. Na drugi dzień jest wypisywany do domu. Regeneracja jest tak fantastyczna, że po 2 tygodniach nie ma śladu, że ten materiał oddał - podkreśliła profesor. Aby zostać dawcą, trzeba mieć od 18 do 45 lat, choć górna granica wieku zależy od zdrowia i kondycji fizycznej. Himalaistka Anna Czerwińska została dawcą w wieku 60 lat. Z medycznego punktu widzenia i przy obecnym zaawansowaniu technik poboru dawcą szpiku można być wielokrotnie, jednak obowiązujące przepisy pozwalają tylko na 2 donacje w odstępie co najmniej roku. W Polsce zarejestrowanych jest 13 ośrodków dawców szpiku. Rolę tę pełnią m.in. Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Osoba, która chce zostać dawcą, deklaruje, że jest zdrowa i oddaje niewielką próbkę krwi. W różnych rejestrach jest obecnie ok. 350 tys. polskich dawców. Zdaniem prof. KyrczKrzemień to wciąż niewiele, mimo znaczącego wzrostu w ostatnich latach. Rejestr niemiecki liczy 4,7 mln dawców. - Zachowując proporcje do liczby ludności w obu krajach, powinniśmy mieć już 2 mln - zaznaczyła.

Jak podkreślają prezes Podsiadło i prof. Kyrcz-Krzemień, rejestracja w polskim rejestrze dawców ma - również patriotyczny - wymiar finansowy. Dawcy oddają szpik charytatywnie, jednak prowadzącym badania i kwalifikującym dawców rejestrom płaci się za pobranie. Znalezienie bliźniaka genetycznego dla polskiego biorcy za granicą jest o wiele droższe niż w polskim rejestrze. - Im więcej będziemy więc mieli dawców w Polsce, tym mniej będzie to nas wszystkich kosztowało - podkreślił prezes Podsiadło. Najdroższe jest pobranie z rejestru amerykańskiego, kosztuje ok. 40 tys. dolarów. W przypadku niemieckiego rejestru to ok. 15 tys. euro, z polskiego - ponad 20 tys. zł. - Rejestrowanie się w polskim rejestrze służy więc nam wszystkim. Każdy z nas może się znaleźć w takiej sytuacji, w ten sposób budujemy więź społeczną. Pomoc mamy we krwi - podsumował Podsiadło. Kierowany przez prof. Kyrcz-Krzemień oddział hematologii i transplantacji szpiku w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach jest jedną z czołowych placówek o tym profilu w kraju. Rocznie wykonuje się tu ok. 200 przeszczepów szpiku, w tym ok. 70-80 najtrudniejszych - od dawców niespokrewnionych, z niepełną zgodnością.

- Dawcy zakłada się kilkukanałowy wenflon, cała jego

“Nie od razu Polskę zbudowano” “Nie od razu Polskę zbudowano” - pod takim hasłem odbędą się Europejskie Dni Dziedzictwa w 2013 r. Hasło przyszłorocznej edycji ma nawiązywać do procesu kształtowania się tożsamości narodowej i historii polskiej państwowości. Jak poinformował Narodowy Instytut Dziedzictwa, koordynator

obchodów w Polsce, temat uzyskał bolami nieustającego dążenia już akceptację Ministra Kultury i do tworzenia niepodległego Dziedzictwa Narodowego. państwa i odegrały ogromną rolę w kształtowaniu i zachowaniu narData Europejskich Dni Dziedzic- odowej tożsamości” - informuje twa w 2013 r. nie została jeszcze Narodowy Instytut Dziedzictwa. ogłoszona. W tym roku obchody odbyły się w dniach 8-9 września i Intencją organizatorów jest 15-16 września. zwrócenie uwagi na długie trwanie 21. edycja Europejskich Dni polskiej państwowości. Hasło EuDziedzictwa zbiegnie się ze 150. ropejskich Dni Dziedzictwa w 2013 rocznicą wybuchu powstania sty- r. ma nawiązywać też do poczuczniowego. “Jest to dobra okazja, cia przynależności i związku z żeby zwrócić szczególną uwagę historią, językiem czy tradycją. odbiorców na rolę powstań Pomysłodawcy tematu przewodnarodowowyzwoleńczych, które niego chcą również skoncentrować w świadomości Polaków są sym- się na dokonaniach w zakresie

stanowienia prawa, rozwoju gos- dziedzictwa kulturowego poszcpodarczego, wynalazków, sztuki, zególnych europejskich regionów architektury, dyplomacji i sportu. i podkreślenie wspólnych korzeni kultury europejskiej. Ustanowiła W obchody Europejskich Dni je w 1991 r. Rada Europy. Polska Dziedzictwa co roku angażuje włączyła się do projektu w 1993 się kilkaset polskich miast. W tym r. Obecnie w obchodach bierze roku wzięły w nich udział 393 udział 50 państw. miejscowości. Narodowy Instytut Dziedzictwa szacuje, że w wydarNarodowy Instytut Dziedzictwa, zeniach przygotowanych przez koordynator obchodów w Polsce, polskie muzea i ośrodki kultury to instytucja kultury odpowieduczestniczyło łącznie ponad 300 zialna za ochronę i rejestrację zatys. osób. bytków dziedzictwa narodowego, podległa Ministerstwu Kultury i Ideą obchodów Europejskich Dziedzictwa Narodowego. Dni Dziedzictwa jest promowanie


PrzeglĄd wydarzeŃ - anglia

Amazon przyjmie do pracy 10 tys. osób. Firma Amazon, która uchodzi za internetowego giganta, planuje utworzenie 10 tysięcy tymczasowych miejsc pracy. W okresie przedświątecznym Amazon chce zatrudnić dużą liczbę osób, które miałyby pomóc przy sprostaniu gigantycznej liczby zamówień, które firma przewiduje na święta.

5

“Nie szukaj pracy - od razu zostań szefem!” Młodzi, ambitni Brytyjczycy znaleźli sposób na walkę z bezrobociem. Postanowili zakładać własne firmy – zamiast wspinać się po szczeblach kariery - podał londynek.net.

podejmuje ryzyko i zakłada własną działalność gospodarczą. Chociaż w trudnych ekonomicznie czasach niełatwo uzyskać pożyczkę z banku, to wielu ambitnych młodych Brytyjczyków postanawia prowadzić własny Jak donosi Youth Business Interna- biznes i być samym sobie szefem. tional – organizacja non profit, która pomaga młodym ludziom zakładać Ich zdaniem bardziej realistyczne jest własne firmy – coraz więcej absolwen- obecnie działanie na własna rękę i statów uczelni i młodych bezrobotnych

Licząc na ogromne zyski, Amazon ogłosił zapotrzebowanie na 10 tysięcy nowych pracowników, którzy mają trafić do ośmiu magazynów mieszczących się między innymi w Milton Keynes, Peterborough, Swansea i Brogborough. NaPartia Pracy podczas posiedze- podał polishexpress.co.uk. jlepsi pracownicy mogą liczyć na nia Izby Gmin wyszła z propozycją Mieszkańcy Wysp zgodnie z umowę o pracę, co wydaje się dużą przesunięcia na początek roku 2013 planowaną podwyżką będą musieli motywacją. podatku od sprzedawanego paliwa - zapłacić 3 pensy od każdego litra za-

Kiedy wzrosną ceny paliwa?

ranie się o pomoc z różnych funduszy, niż szukanie pracy u kogoś innego. Prowadzenie własnej firmy związane jest z wieloma wyzwaniami i często ważniejsze jest, aby tym młodym ludziom okazać wsparcie i zdopingować ich do działania słowem, aniżeli funduszami - twierdzi szef Youth Business International, Andrew Davenport, cytowany przez dziennik “Metro”.

Gazeta podaje przykład Natashy Faith i Semhal Zemikael ze wschodniego Londynu, które 5 lat temu uzyskały wiele pomocnych wskazówek ze strony wspomnianej organizacji, a także dofinansowanie w wysokości 5 tys. funtów z fundacji Prince’s Trust. Mając po 21 lat założyły firmę zajmującą się produkcją biżuterii, a dzisiaj zatrudniają już własnych pracowników.

kupionego w przyszłym roku paliwa, ale dopiero od przyszłego roku. Przesunięcie wejścia w życie podwyżki zaproponowała Partia Pracy, a w zamian chciałaby zlikwidować część ulg podatkowych dla najbogatszych mieszkańców Wielkiej Brytanii. Rząd

jest jednak przeciwny temu pomysłowi. Eksperci również odradzają podniesienie cen paliwa, gdyż mogłoby to mieć negatywny wpływ na konsumpcję, a co za tym idzie, na brytyjską gospodarkę.

49 proc. Brytyjczyków za wystąpieniem z UE Blisko połowa Brytyjczyków ankietowanych przez ośrodek YouGov głosowałaby w referendum za wystąpieniem z UE. 28 proc. ankietowanych głosowałoby za pozostaniem. 17 proc. stanowią niezdecydowani. Reszta nie jest zainteresowana referendum. 29 proc. uczestników ankiety było przekonanych, że W. Brytania jest wpływowym członkiem UE. W analogicznym sondażu przeprowadzonym przez YouGov w Niemczech 57 proc.

respondentów opowiedziało się za pozostaniem ich kraju w UE, a 25 proc. wolałoby Unię opuścić. 59 proc. uznało, że Niemcy są w UE liczącym się krajem. YouGov opublikował wyniki sondażu w czwartek, dzień po spotkaniu premiera Davida Camerona z kanclerz Angelą Merkel na Downing Street. Dyrektor YouGov Joe Twyman, cytowany przez Press Association, uznał, że sondaż dowodzi, iż Brytyjczycy i Niemcy

mają inne spojrzenie na sprawy europejskie.

i należy przeanalizować warunki członkostwa.

Cameron nie wykluczył referendum ws. Unii w następnej kadencji parlamentu, po 2015 r., ale nie chce, by dotyczyło ono kwestii, czy W. Brytania ma pozostać w UE czy nie, lecz warunków, na jakich mogłaby pozostać.

Konserwatywna partia Camerona jest też pod presją eurosceptycznej Partii Niepodległości Zjednoczonego Królestwa, która domaga się wystąpienia W. Brytanii z UE.

W związku z tym, że Europa w następstwie kryzysu ściślej się integruje, część brytyjskiej opinii jest przekonana, że UE nie jest tą samą organizacją, do której W. Brytania wstępowała,

YouGov prowadził sondaż w dniach 19-28 października wśród 1637 Brytyjczyków i 1018 Niemców.


PrzeglĄd wydarzeŃ - anglia

6

Polak wywalczył duże odszkodowanie za zwolnienie z pracy

57-latek z Irlandii Północnej, który został bezpodstawnie zwolniony ze stanowiska, postanowił oskarżyć byłych pracodawców o dyskryminację. Wywalczył 17 tysięcy funtów odszkodowania - informuje londynek.net.

57-letni Zbigniew Teliga przez 5 lat pracował w sklepie elektrycznym Murphy’s DAC TV w Newry. W sierpniu ubiegłego roku doznał w pracy kontuzji ręki - dla pracodawców był to powód, aby z dnia na dzień zwolnić mężczyznę.

- Nagłe wypowiedzenie było szokiem. Wraz z żoną nie mieliśmy czasu, aby pomyśleć o jakimkolwiek finansowym zabezpieczeniu i zostaliśmy z niczym. W firmie dawałem z siebie wszystko i jestem przekonany, że byłem dobrym pracownikiem - podkreślił mężczyzna. Jego zdaniem fakt, że pochodził z Polski, wpłynął na sposób załatwienia sprawy przez byłych pracodawców - ci upierali się, że Zbigniew Teliga pracował u nich dorywczo, a co za tym idzie nie

Na granicy życia i śmierci Neurobiolodzy z uniwersytetu w Southampton od lat prowadzą badania nad słabo poznanymi procesami, które zachodzą w mózgach ludzi powalonych atakiem serca. Czy odsłonię tajemnicę świadomości? Twierdzą, oni że udało mu się wyjaśnić, dlaczego niektórzy z chorych doświadczyli zagadkowego zjawiska psychicznego zwanego przeżyciami z pogranicza życia i śmierci. - Człowiek znajdujący się w stanie śmierci klinicznej, kiedy następuje zatrzymanie akcji serca i płuc, nie traci całkowicie świadomości – uważają. W ramach tych badań w salach intensywnej opieki medycznej rozmieszczono zestawy znaków, które powinna zobaczyć osoba w chwili śmierci klinicznej. Relacje osób, które otarły się o śmierć, były lekceważone przez naukę. Analizowano je i interpretowano wyłączenie na gruncie metafizyki i przeżyć religijnych. Szybko też stały się przebojem literatury parapsychologicznej. Dopiero opracowanie nowych, precyzyjnych technik monitorowania pracy szarych komórek sprawiło, że przedstawiciele takich dyscyplin naukowych jak neurobiologia, psychologia czy biochemia zapragnęli sprawdzić, co dzieje się w mózgu umierającej osoby.

Naukowcy mierząc aktywność mózgu u ludzi znajdujących się w stanie śmierci klinicznej, doszedł do wniosku, że ich świadomość nie została do końca wyłączona. Funkcjonowała na ograniczonym poziomie, podobnym do tego, który obserwuje się podczas głębokiego snu. Szczegółowo badano osoby uratowane dzięki akcji reanimacyjnej. Kilku pacjentów miało wspomnienia z tych krytycznych minut. Ich relacje spełniały wszystkie kryteria przebywania w stanie “życia po życiu” Opowiadali, że doświadczali uczucia spokoju, radości i harmonii. Ich zmysły wyostrzyły się, a oni sami utracili kontakt z własnym ciałem. Widzieli światło prowadzące, jak im się zdawało, do innego świata. Rozmawiali też ze swoimi bliskimi, którzy zmarli wcześniej. Naukowe archiwum zawiera już kilka tysięcy wywiadów z ludźmi, którzy pamiętali swoje przeżycia ze stanu śmierci klinicznej. Na podstawie tych rozmów naukowicy doszedł do wniosku, że nasza świadomość jest wprawdzie połączona silnymi więzami z mózgiem, lecz funkcjonuje w dużym stopniu niezależnie od niego.

Zmuszają bezrobotnych imigrantów do powrotu do Polski Imigranci z Europy Wschodniej przebywający na terenach West Sussex poddani zostali specjalnej kontroli. Ma ona na celu zmuszenie bezdomnych i bezrobotnych cudzoziemców do opuszczenia Wielkiej Brytanii. W rejonie Bognor przebywa ok. 20 tys. imigrantów z krajów Europy Wschodniej. Większość z nich przyjechała na Wyspy głównie w celach zarobkowych, jednak gdy kryzys gospodarczy dał się we znaki, stracili oni pracę, miejsce zamieszkania i zmuszeni byli do życia na ulicy. Zdaniem policji liczne są przypadki kradzieży sklepowych z udziałem bezdomnych, są oni też sprawcami szeregu innych drobnych przestępstw. Zdaniem UK Border Agency, czyli służby zajmującej się kontrolą granic, funkcjonariusze mają prawo

zmusić do opuszczenia kraju wszystkich tych obcokrajowców, którzy przebywają tu dłużej niż 3 miesiące i nie są w stanie się sami utrzymać lub nie posiadają żadnych innych środków do życia. W przesłuchiwaniu żyjących na ulicach imigrantów często pomagają polskojęzyczni policjanci. - Wielu Polaków woli zostać tu niż wracać do kraju. Nawet gdy śpią pod gołym niebem i większość czasu spędzają na ulicy, to i tak twierdzą, że jest im lepiej niż we własnej ojczyźnie opowiada posterunkowy z Bognor, Radosław Siekierzycki. Sprawa zmuszania imigrantów do wyjazdu ze Zjednoczonego Królestwa budzi ogromne kontrowersje – przeciwnicy tych procedur twierdzą, że jest to łamanie prawa Unii Europejskiej, które mówi o swobodnym przepływie obywateli państw członkowskich.

;BQSBT[BNZXT[ZTULJDILMJFOUØX [BNZLBKnjDZDITJǗ#JVS1PNPDZ

#FOFöUZ 5BYDSFEJUZ 1PCZU4UB’ZX6, 0EXP’BOJBEP4njEV1SBDZ .JFT[LBOJB[$PVODJMV ,POUB#BOLPXF

VOBTTBUZTGBLDKJ JCF[BCPOBNFOUV

4PMJEOJFJQSPGFTKPOBMOJFmiał żadnych praw, w tym okresu wypowiedzenia.

Inaczej uważał poszkodowany, który skierował sprawę do Komisji ds. Równości i przedstawił dokumenty, zaświadczające o jego zatrudnieniu. Mężczyzna wygrał, a Murphy’s DAC TV wypłaciło mu 17 500 funtów zadośćuczynienia. - Należy jeszcze raz podkreślić, że osoby, które przybywają tutaj z innych krajów, aby pracować i

mieszkać, mają takie same prawa, jak obywatele Irlandii Północnej - wyraźnie zaznaczyła prezes Komisji ds. Równości, Eileen Lavery. - W dzisiejszych czasach niedopuszczalne jest, aby człowiek w tym wieku, mógł być traktowany w podobny sposób. Mam wątpliwości, czy taka sama sytuacja mogłaby spotkać obywatela Irlandii Północnej - dodała.

Uwaga na oszustów! Wyłudzają PIN i karty Na Wyspach rośnie liczba osób oszukanych przez grupę przestępczą, która w podstępny sposób wyłudza kody PIN do kart kredytowych lub nawet same karty. Odbywa się to wszystko przez telefon. Dzwoni fałszywy pracownik banku z informacją, że ważność karty wygasa. Prosi o wprowadzenie na klawiaturze telefonu numeru PIN oraz informuje, że w najbliższych

dniach przyjedzie kurier po odbiór starej karty. W taki prosty sposób złodzieje mają już twój PIN i kartę. Żeby wszystko było jak najbardziej profesjonalne i nie wzbudzało podejrzeń, podają także numer telefonu, w razie jakichkolwiek pytań. Banki przestrzegają przed oddawaniem swoich kart komukolwiek i przed podawaniem numerów PIN.

Gospodarstwa domowe na krawędzi bankructwa

Co piąte gospodarstwo domowe w Wielkiej Brytanii nie dysponuje żadnymi oszczędnościami, co stanowi dla nich ogromne ryzyko. Z ankiety przeprowadzonej przez bank HSBC wynika, że aż 19 proc. gospodarstw domowych nie ma odłożonych żadnych pieniędzy na czarną godzinę, a kolejne 12 proc. dysponuje rezerwami poniżej 250 funtów. Jeśli przyjąć, że codzienne wydatki wynoszą ok. 50 funtów, to oszczędności może starczyć zaledwie

na 5 dni. Ideałem zabezpieczenia gospodarstwa domowego jest rezerwa w wysokości 3-miesięcznych zarobków, kalkulowana na poziomie 5756 funtów. Na ten luksus może sobie jednak pozwolić niewielki procent gospodarstw, a to głównie z powodu coraz wyższych opłat i rosnącej inflacji, za którą nie nadążają zarobki. Aż 28 proc. ankietowanych stwierdziło, że gdyby nagle stracili pracę, nie mogliby regulować należności.

Kanadyjczycy chcą Polaków z Wielkiej Brytanii

Kanadyjski rząd próbuje przekonać Polaków z Wysp Brytyjskich do przeprowadzki za Wielką Wodę. Wszystko dlatego, że brakuje tam rąk do pracy, szczególnie w takich branżach, jak budownictwo i transport - informuje portal londynek.net. Jak pisze “Independent”, kanadyjski minister do spraw imigracji Jason Kenney zwołał spotkanie z przedstawicielami ambasady tego kraju w Londynie, by zastanowić się nad tym, jak namówić do wyjazdów Polaków z UK. Są oni dla Kanadyjczyków bardziej atrakcyjni niż Polacy przyjeżdżający bezpośrednio z Polski, bo, poza posiadaniem dobrych kwalifikacji zawodowych, mówią też po angielsku. Kanadyjczycy planują zorganizowanie w przyszłym roku targów w Manchesterze, podczas

których będą zachęcać brytyjskich Polaków do wyjazdu, a także promować kanadyjską Polonię. Jason Kenney przekonywał Polaków, że “wielu z was znajdzie w Kanadzie lepszą pracę”. Dodał także, że gospodarka Kanady jest w lepszej formie, łatwiej tam awansować społecznie, a koszt życia jest niższy niż w Wielkiej Brytanii. Polskę i Kanadę wiążą historyczne więzi. Ponad milion Kanadyjczyków ma polskie korzenie. Bob Kozak, prezes Stowarzyszenia Polskiego w Vancouver powiedział: “Kanada otwiera drzwi przed przybyszami z Polski, wykwalifikowanymi pracownikami. Na miejscu jest ogromna polska społeczność, więc ludzie łatwo się zaaklimatyzują.”


WHO ARE we?

7

Legend of the Krakow Dragon Almost every country has legend or tale that involves a dragon. Whether its a courageous knight set out to defeat it as told by the well-known British legend in Saint George and the Dragon, or how it comes to bring good luck to a village as mentioned in several Chinese folklore’s, humans for centuries have always been fascinated by dragons. In Poland, there is a famous legend about a dragon that once ravaged the city of Kraków. It is known as the Wawel Dragon or Smok Wawelski. The story is very popular even today and almost every Polish child knows about it. The following is some information about the Kraków Dragon.

Story of the Kraków Dragon A popular version of this story tale takes place in Kraków during the reign of King Krak, the city’s legendary founder. A long, long time ago when Krakow was still

WELCOME TO KRAKOW Welcome to Kraków, a city where tradition meets modernity in full harmony, where the care for centuries-old heritage is accompanied by the development of modern technologies, and where the creative invention of people living and working here, the manifold opportunities for spending free time and Kraków’s genius loci cause that it is a city for good living and work. The undisputed advantage of Kraków is its convenient geographic location at the crossing of important transportation routes. The City’s transportation accessibility is constantly reinforced by the executed infrastructural investments. Comfortable and fast railway connection, for example, with Warsaw (2.5 h by express train) and the international airport with many domestic, European and pan-Eu-

but a village, a dreadful dragon moved into a cave underneath Wawel Castle . The monster was huge, nasty and always hungry. Many knights died trying to chase it away. Finally King Krak – the ruler of Kraków – announced that whoever killed the beast would marry his daughter and reign over half his kingdom. A shoemaker named Dratewka decided to rise to the challenge. He killed a large ram, stuffed it with sulfur and left it in front of the dragon’s lair. The dragon came out and ate the ram which made it start to feel extremely thirsty. It began to drink water from the Vistula River which made it start to swell. At some point the dragon’s body could not withstand that much water and exploded.

The Dragon’s Den The Dragon’s Den is a limestone cave in the western slope of Wawel Hill. It is said to be the lair of Smok Wawelski. Visitors can enter through it, which leads them down a long, spiral flight of steep stairs to a succession of three rock chambers with fossils and highly divergent karst formations. The rest of it, including five underground ponds and narrow passages are too dangerous and off limits to visitors. The exit ropean flights are facts of great importance for the effective business operations. Car drive from the city centre to the airport takes up about 25 minutes, while the launched railway connection one can cover the distance in about 12 minutes. The geographic proximity of developing markets in Ukraine or Russia provides a number of opportunities related to the export of goods to these markets, and the import in the other way: from the East to all countries in Europe and beyond. Kraków is a dynamic scientific centre. The number of universities and students, as well as the diversity of faculties constitutes an important meter of scientific potential. The intellectual potential of Kraków includes 24 universities, the number of people employed at universities amounts to 22,125 (including about 1,800 professors), and there are 209,100 students (number of students with those attending post-graduate, PhD and extramural studies). Kraków has a large number of qualified human resources for all modern sectors of economy and attracts investors in various branches of industry. Kraków is home to two largest Internet portals in Poland, ONET and INTERIA, as well as many providers of network services. It is in Kraków that COMARCH SA, one of the most dynamic Polish companies of the IT sector was established. The City’s magic consists of the unique complex of architecture, art and culture (more than 25% of the resources of the Polish works of art is gathered in Kraków). Thanks to this heritage the City was honoured with the title of the European Capital of Culture in 2000. Today Kraków, the former capital of Poland, is one of the most important cultural and tourist centres of the country, and the seat to many cultural institutions, theatres, cinemas, museums and philharmonic that make life pleasant for the inhabitants and over 7 million tourists visiting our City every year. Nowhere in Poland could one find such a rich variety of cultural and artistic events: every year Kraków is host to over 40 festivals like the International Jewish Culture Festival, the Print Triennial, the Sacrum Profanum Festival and the International Short Film Festival. Every year the City hosts over 2,500 performances and concerts. Kraków is a special

leads through the mouth of the cave situated next to the embankment upon the Wisla river.

Dragon Bones In Wawel Cathedral, there is an odd collection of massive bones chained up on the left outside the entrance. While legend obviously purports these to be the bones of Smok Wawelski – more conventional wisdom has claimed they might be parts belonging to a blue whale, wooly mammoth, rhinoceros, orall three. At any rate, they haven’t been removed and inspected for centuries due to their magical properties, which are credited with protecting the city from destruction during centuries of Polish partition and particularly during WWII when almost every other major city in Poland was destroyed.

Fire-breathing Monster

breathes fire every five minutes, or when an SMS with the text “SMOK” is sent to the number 7168. In 1970 a metal sculpture of the Wawel Dragon The street leading along the banks of the river was placed in front of the dragon’s den. The sin- leading towards the castle is ulica smocza, which translates as “Dragon Street”. ewy creature is the creation of Kraków’s maverick artist Bronislaw Chromy. Currently the dragon place that, like a magnet, attracts the people of culture and art who draw their inspiration from the atmosphere and rich past of the City; it is home, for example, to Wisława Szymborska, poet and Nobel Prize Winner, Sławomir Mrożek, writer, Krzysztof Penderecki, composer, Andrzej Wajda, director, Jerzy Nowosielski, painter, drawer and stage designer, and many other well-known and valued artists. Kraków has many green areas that provide opportunities for recreation and active rest, including the Botanical Garden of the Jagiellonian University and the Zoological Garden in the Wolski forest complex which is a traditional place of recreation for the inhabitants. The rich and constantly expanded recreational base (ice rink, swimming pools, including the Aqua Park, tennis courts, and systematically expanded network of cycling paths) and other venues encourage people to practise sports and spend their time actively in the open air.

Good to know INFOKRAKÓW Tourist Information Offices www.infokrakow.pl International Airport Kraków-Balice www.krakowairport.pl Railway www.pkp.pl Regional Bus Station www.rda.krakow.pl Krakow Tourist Card www.krakowcard.com


8

Szał przedświątecznych zakupów w polskich sklepach Polskie produkty na wyspach, cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem nie tylko polonii, ale rownież miejscowej ludności. Pewnie niejednokrotnie każdy z nas obserwował ze zdumieniem, jak w kolejce przed nim do kasy stoi brytyjczyk, próbujący poprosić o poledwicę. Zapotrzebowanie na polskie produkty jest tak duże, że sklepy powiekszaja swój asortyment. Przykładem szybkiego rozwoju jest sklep Delicje z Liverpoolu, który powiększył się ponad dwukrotnie w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Sklep oferuje bardzo bogaty asortyment produktów oraz zawsze można tam zdobyć egzemplarz naszej gazety. W wystrój sklepu bardzo zmyślnie wkomponowana jest strzecha nad stoiskiem z wędlinami, dzięki której przez chwile możemy się zapomnieć

i robić zakupy jak w naszym starym osiedlowym markecie. Z dumą obserwujemy, że pomimo szalejącej recesji, polskie biznesy w rejonie rozrastają się jak grzyby po deszczu.

Delicje Liverpool Sąsiedzki grill Ostatnio zostałam zaproszona na sądziedzkiego grilla. Niby nic nadzwyczajnego. A jednak. To co zobaczyłam, przerosło moje najśmielsze oczekiwania. Zaproszeni zostali wszyscy sąsiedzi. Na co dzień tak trudno nam zauważać siebie nawzajem, już nawet nie chodzi o pęd życia, tylko o strach. Boimy się, że zostaniemy odrzuceni dlatego, że jesteśmy tu obcy. A jednak jedna kobieta postanowiła to zmienić, postanowiła wszystkich nas zjednoczyć, bez względu na narodowość czy wyznanie. Impreza zaplanowana była na wspólnym parkingu z tyłu domów. Gdy przyszłam, grille pracowały pełną parą, hamburgery, parówki, ciasta, napoje, wszystkiego pod dostatkiem. Ludzie przynosili co mogli, było mnóstwo smakołyków i dań które widziałam pierwszy raz na oczy, a które mnie olśniły. Dzieci były zachwycone, nikomu nie przeszkadzał padający deszcz. Jak się okazało to nie było wszystko co zostało zaplanowane na ten wieczór. Panowie porozkładali sztuczne ognie i zaczął się prawdziwy pokaz. Fajerwejków było tyle, że prawie godzine staliśmy z podniesionymi głowami. Niesamowite uczucie. Chociaż kilka dni wcześniej widziałam pokaz sztucznych ogni w Sefton Park z okazji Bonfire Night, to naprawdę, te nasze sąsiedzkie bardziej mnie poruszyły. Były piękne , ale piękny był sam pomysł, aby to zorganizować. Saeeda dziękuję Ci, że mogłam w tym uczestniczyć.

AUTO OSKAR Pełna mechanika 100% satysfakcji

07916 75 60 00


lokalnie - merseyside

9

Informator Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Jana Pawla II w Liverpool St. Cuthbert’s Catholic Primary School, Aviemore Rd, Liverpol L13 3BB Kom: 077 9211 0391 Email: info@polishschoolinliverpool.org.uk info@polskaszkolawliverpool.org.uk mrozikalex@aol.com

Msza po polsku LIVERPOOL Mount Pleasant, L3 5TQ

Krypta Katedry pw. Chrystusa Króla (Crypt of the Cathedral of Christ the King) Msze: niedziela, godz. 13.00

Liverpool (City) NHS Walk-In Centre Unit 4, Charlotte Row, 53 Great Charlotte Street, Liverpool, L1 1HUTel: 0151 285 3535

WARRINGTON

Smithdown Children’s Walk-In Centre Smithdown Road, Liverpool, Merseyside, L15 2LQ

25 Seabank Road, Merseyside, PR9 0EJ

Walk-In Centre, Victoria Central Hospital, Mill Lane, Wallasey, Merseyside, CH44 5UFTel: 0151 678 8496

Kościół pw. Matki Bożej na Piaskach (St. Marie on the Sands Church) Msze: niedziela, godz. 14.00

Walk-in-centres Liverpool (Old Swan) NHS Walk-In Centre, Old Swan Health Centre, St. Oswalds Street, Liverpool, L13 2BYTel: 0151 285 3565 Mersey View Gp Access Centre (Walk In Centre), 45 Everton Road, Liverpool, Merseyside, L6 2EH

Garston Walk-In Centre, 70 Banks Road, Liverpool, Merseyside, L19 8JZ All Day Health Centre (Walk-In Centre), Arrowe Park Hospital, Arrowe Park Road, Wirral, Merseyside, CH49 5PETel: 0151 678 8496 Eastham Rake Walk-In Centre, Eastham Clinic, Eastham Rake, Wirral, Merseyside, CH62 9ANTel: 0151 678 8496

Szpitale A&E University Hospital Aintree, Lower Lane, Liverpool, L9 7AL, Tel: 0151 525 5980 Alder Hey Children’s Hospital, Eaton Road, West Derby, Liverpool, L12 2AP, Tel: 0151 228 4811A The Royal Liverpool University Hospital, Prescot Street, Liverpool,L7 8XP , Tel: 0151 706 2000 Whiston Hospital providing services for St Helens and Knowsley Hospitals, Warrington Road, Prescot, L35 5DR, Tel: 0151 426 1600 Arrowe Park Hospital Arrowe Park Road, Upton, Wirral, CH49 5PE, Tel: 0151 678 5111

Gosia McKane Uhonorowana Srebrnym Krzyżem Zasługi niu orderu ‘jest to dla mnie ogromny przywilej, że zostałam uhonorowana Krzyżem, który otrzymują weterani wojenni. Jestem wdzięczna za to, że praca Merseyside Polonii została doceniona i przyjmuję ten order jako nagrodę dla całego teamu, który pomaga Odznaczenie zostało przyznane tworzyć tę organizację.’ przez Prezydenta Polski Bronisława Merseyside Polonia to organizacja Komorowskiego, a wręczone przez Konsula Łukasza Lutostańskiego zajmująca sie polepszaniem relacji na bankiecie z okazji Święta pomiędzy lokalną społecznością, a Niepodległości przy placówce Kon- Polakami poprzez sztukę, kulturę i sulatu Rzeczypospolitej Polskiej w historię. Manchesterze. ‘W imieniu wszystkich wolontariuszy ‘Chciałabym s e r d e c z n i e i zarządu Merseyside Polonia chcemy podziękować Panu Prezydentowi złożyć Gosi serdeczne gratulacje i za przyznane mi odznaczenie’ życzyć Jej dalszych sukcesów w pracy powiedziała Gosia po otrzyma- z Polonią’ Gosia McKane, zalożycielka fundacji Mersyeside Polonia została wczoraj uhonorowana Polskim Srebrnym Krzyżem Zasług za pracę charytatywną w ramach szerzenia kultury polskiej na terenie Merseyside.

Cały zespół redakcyjny Gazety.UK serdecznie gratuluje Pani Gosi McKane tak wysokiego wyróżnienia za ofiarną pracę i poświęcenie dla Polonii.

Krzyż Zasługi Ustanowiony w 1923 r. nadawany jest oso-

Fot. Honorata Mikołajew

bom, które położyły zasługi dla państwa lub nadaniem Krzyża Zasługi wyższego stopnia obywateli spełniając czyny przekraczające za- powinny upłynąć co najmniej 3 lata. Dzieli się na trzy stopnie: kres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść państwu lub obywatelom, I stopień Złoty Krzyż Zasługi, ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesieII stopień Srebrny Krzyż Zasługi, nie pomocy oraz działalność charytatywną. III stopień Brązowy Krzyż Zasługi. Krzyż Zasługi może być nadany tej samej osobie w każdym stopniu dwukrotnie. Przed Święta Bożego Narodzenia coraz częściej są dla wielu z nas wydarzeniem czysto komercyjnym. Ale nie dla Liverpoolskiej Polonii, która podobnie jak w poprzednim roku organizuje w grudniu darmowe i otwarte dla wszystkch dwa spotkania podczas, których można zasmakować świątecznych zwyczajów kulturowych związanych z Polską i Wielką Brytanią. Już 4go grudnia w Akademi Sw. Franciszka z Asyżu w dzielnicy Kensington o godzinie 18.30 odbędzie sie polsko-angielski Wieczór Wigilijny. Będzie to czwarte takie spotkanie, gdzie w gronie okolo 150 gości liverpoolska Polonia spotka sie z lokalną społecznością i reprezentantami władz miasta, jak i polskiegorządu, aby wspólnie przełamać sie symbolicznym opłatkiem. Aby tradycji stało sie za dość będzie można skosztować polskich i lokalnych potraw jak

i spróbować swoich sił w kolendowaniu. ‘Naszą misją jest ulepszanie relacji po- obyczjach gwiazdkowych. miedzy Polakami zamieszkującymi Mer‘Chcemy dać wszystkim okazję do seyside i lokalną społecznością. Święta spróbowania swoich sił w warsztatach arBożego Narodzenia są doskonałą okazją tystycznych. W ten sposób rodziny mogą do podzielenia sie naszą bogatą kulturą spędzić razem bezcenny czas, który już na z wszystkimi dookoła, jak i zapoznanie sie zawsze zapadnie w pamięć i nie zastąpi z innymi tradycjami’ komentuje wydar- nawet najdroższego prezentu. Powinniśmy zenie Gosia McKane, założycielka Mer- pamiętać, że Święta to coś znacznie więcej seyside Polonii. niż zalewająca nas dzisiaj komercja ’ mówi Natomiast drugim grudniowym poka- kierownik projektu Ola Kania. zem polskiej kultury są znane już wśród A więc pozostaje wyrwać sie z zimowego najmłodszych, Rodzinne Warsztaty letargu i udać sie na gwiazdkowe spotkania Bożonarodzeniowe, które odbędą sie w z Merseyside Polonią. Mało komercji, a za sobote 8go grudnia w World Museum, to dużo tradycyjnego polskiego jedzenia, Weston Discovery Centre o godzinie zabawy i gwarantowane niezpomniane 11.00-16.00. Na tym spotkaniu dzieci jak wrażenia. Spotkania są darmowe. i dorośli odwiedzający muzeum będą zaAby uzyskać dodatkowe informacje proszeni do uczestnictwa w wyklejaniu proszę pisać na: info@merseysidepolonia. kartek, robieniu dekoracji choinkowych com i zapoznaniu sie z prezentacją o polskich


10

lokalnie - merseyside

Polski Sylwester w Liverpool 2012 Kolejna sylwestrowa “domóka”…? Sylwester przed telewizorem …? Wałęsanie się po mieście w poszukiwaniu sylwestrowych wrażeń …? Samotne podziwianie sztucznych ogni z domowego okna …? Koniec z tym! W Liverpool po raz pierwszy – POLSKA IMPREZA IŚCIE SYLWESTROWA!!!

Wychodząc na przeciw wszystkim tym, których co roku w noc sylwestrową zatrzymują dzieci organizatorzy przewidzieli możliwość tak skomponowania programu i całej organizacji imprezy, by udział w niej mogły wziąć osoby z dziećmi. Jeśli jesteście rodzicami, którzy pozbawieni bliskich w obcym kraju nie mają co począć w tym dniu ze swoimi pociechami, a chętnych do przygarnięcia brak - nie wahaj się, zabierz dziecko ze sobą! Dostosowując się do sytuacji, w razie potrzeby i zainteresowania przewidujemy osobne pomieszczenie dla Waszych pociech, zagwarantowaną opiekę, program zabaw i atrakcji oraz dziecięce Manu! Wybierasz się na imprezę z dzieckiem – skontaktuj się z nami ! (mob : 07828271919)

Firma Start Media i Portal Ukokey - organizatorzy dotychczasowych imprez dla Polonii zapraszają na wyjątkową noc sylwestrową w prawdziwie gościnnym, polskim stylu. W ramach powiedzenia i mentalności, z której słyną Polacy stoły uginać się będą od serwowanych dań i przystawek, co oznaczać będzie praktycznie, co godzinę nowe przystawki, które spokojnie nazwać by można arcydziełami, gdyż przygotowanie menu organizatorzy powierzyli fachowcom, dla W programie imprezy miedzy innymi noktórych jakość nie tylko oznacza wyjątkowy woroczna loteria z fantami których nie znasmak, ale i samo podanie i zaprezentowanie jdziesz na żadnej innej ( telewizor, aparat fotopotrawy. graficzny, sprzęt gospodarstwa domowego, kupony rabatowe, paczki polskich wędlin, art. Podrywać gości od stołów będzie spożywczych, vouchery kosmetyczne i wiele prawdziwie sylwestrowo dobrana muzyka, więcej), mini program satyryczny „Polak pochoć pewne jest, iż pierwsze skrzypce grać trafi…”, sylwestrowe szaleństwa parkietowe, będą polskie utwory i wykonawcy stawiając bogate menu ( dania zimne, gorące, polskie na to, co nam najbliższe i znane. ciasta, owoce), wspólne powitanie Nowego Wspólne odliczanie, efektowne menu, Roku. szaleństwa na parkiecie i bogaty program sylwestrowy przygotowany przez organiNikt z nas nie ma wpływu na to, jaki będzie zatorów to tylko namiastka wrażeń syl- ten kolejny rok na obczyźnie. Czas i życie samo westrowej nocy dla tych, którzy zdecydują bierze scenariusze naszych losów w swoje się spędzić wieczór na wspomnianej im- ręce, to jak pożegnamy stary i przywitamy prezie. Nowy na szczęście zależy od nas! Pomyśl o tym już dziś!

( ilość miejsc na imprezie ściśle ograniczona) Miejsce imprezy: Wavertree Cricket Club,42 Sandown Lane,Liverpool L15 4HU Czas imprezy : 20.00 – minimum 2.00 (zgodnie z zainteresowaniem uczestników imprezy) Cena biletu : 35 funtów/od osoby Bilety do kupienia przez Internet lub polskich punktach sprzedaży (lista na www. ukokey.com ) W cenie biletu: zabawa sylwestrowa lampka szampana na toast noworoczny posiłki:godz 8.00-22.00 - 10 przystawek zimnych, godz. 22.00 dania gorące, po godz 24.00 – polskie ciasta i owoce Napoje i alkohol do kupienia w barze. Całkowity zakaz wnoszenia alkoholu i napoi na salę. Wymóg właścicieli lokalu! Menu: Dania gorące: Żurawinowa karkówka z ziemniaczkami i zestawem surówek Fantazyjne udko kurczaka z ziemniaczkami i zestawem surówek Prawdziwie polski wiejski żurek podany w chlebie Przystawki Królewskie jaja faszerowane nutą leśną Welinowe szaleństwo urodzinowe – tort z wędlin Mistrza Antosika Faszerowana szynka w galarecie Obłędny półmisek wędlin

Noworoczne Francuskie Fantazje – ślimak niespodzianka Dansingowe cycki w parze z chrupiącymi warzywami. Szampańskie koreczki Prawdziwie hiszpańska mozzarella “Niebo w gębie” Diabelska sałatka dla twardzieli

Erotyczne Kabanosy w skąpym okryciu. (dania serwowane bezpośrednio na stoły, nie w formie bufetu, co gwarantuje indywidualną troskę o zadowolenie każdego z uczestników imprezy i jednakowy dostęp do jej atrakcji)


11

lokalnie - merseyside Wizyta Konsula Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Gdanskiej Restauracji na zaproszenia Burmistrza Seftonu.

Dzień zdrowia w Southport

Spotkanie z autorkami


lokalnie - greater manchester

12

Informator ”

Polska Szkoła Manchester Polska Szkola Ojczysta w Manchesterze

BOLTON The Good Shepherd 180 High Street, BL3 6PL Bolton MSZE św.:

St. Antony’s Catholic College,Bradfield Road,Urmston, Manchester M41 9PD, www.polskaszkola.org.uk E-mail:admin@polskaszkola.org.uk zapisy@polskaszkola.org.uk

Msza po polsku

MANCHESTER

Polska Parafia Miłosierdzia Bożego w Manchester 196 Lloyd Street North Manchester M14 4QB Tel: 0161 226 15 88 Tel: 0161 232 04 50

St Anne’s Crescent Road, M8 5UD Tel.: +44(161) 339 0347 Msze Św.: Niedziela godz.10.00

Niedziela i święta obowiązujące, godz. 12.00 Środa, godz. 11.30 Piątek, godz. 15.00

OLDHAM Chapel in the Polish Residential Home 18 Carlton Road, M16 8BB Tel.: 01484 531 452 MSZE św.: Niedziela, godz. 9.00

ROCHDALE Manchester Road, OL11 4LX MSZE św.: Niedziela, godz. 10.45 Środa, piątek, godz. 10.00 Święta obowiązujące, godz.19.00

Walk-in-centres Prestwich Walk-In Centre, Fairfax Road, Prestwich, Manchester, M25 1BT City Health Centre, 2nd Floor, Boots, 32 Market Street, Manchester, M1 1PL Tel: 0161 839 6227 Ancoats Walk-in Centre, Old Mill Street, Ancoats, Manchester, M4 6HH Tel: 0161 274 1640 Middleton Walk-In Centre Unit F1, Middleton Shopping Centre, Middleton, Manchester, M24 4EL

Our Lady of Czestochowa Chapel

Primary Care Emergency Centre, Manchester Royal Infirmary, Oxford Road, Manchester, M13 9WL Tel: 0161 276 1234

MSZE św.: Wtorek, czwartek, godz. 10.00

Our Lady of Mount Carmel and St. Patrick 40 Union Street West, OL8 1DL

Szpitale A&E

Our Lady of Częstochowa and St. Maximilian Kolbe

Od poniedziałku do soboty, godz. 8.30

Chamber Road, OL8 4NZ

Wythenshawe, Manchester, M22 5RX Tel: 0161 435 3694

North Manchester General Hospital Delaunays Road, Crumpsall, Manchester, Greater Manchester, M8 5RBTel: 0161 795 4567A&E onsite Salford Royal, Stott Lane, Salford, M6 8HDTel: 0161 789 7373A&E onsite University Dental Hospital, Higher Cambridge Street, Manchester, Greater Manchester, M15 6FHTel: 0161 275 6666A&E onsite Manchester Royal Infirmary, Oxford Road, Oxford Road, Manchester, Greater Manchester, M13 9WLTel: 0161 276 1234A&E onsite Trafford General Hospital, Moorside Road, M41 5SL

Konsulat Generalny Rzeczpospolitej Polskiej w Manchesterze 14th floor Rodwell Tower 111 Piccadilly, M1 2HY Manchester

Trafford Health Centre Wic, Trafford General Hospital, Moorside Road, Urmston, Manchester, M41 5SLTel: 0161 747 4978

Tel:

Hawthorn Medical Centre, Unit K, Fallowfield Retail Park, Birchfields Road, Manchester, M14 6FS Tel: 0161 220 6080

e-mail: manchester@msz.gov.pl

MSZE św.:

Lindley Medical Practice, Integrated Care Centre, New Radcliffe Street, OL1 1NL Tel: 0161 785 7520

Niedziela, godz. 12.30

Wythenshawe Forum Walk-in Centre, Simonsway,

(00-44) 0161 245 4130

Faks: (00-44) 0161 236 8709

e-mail: manchester.zapisy@msz.gov.pl www.manchesterkg.polemb.net


zdrowie

13

w Polsce, w wielkiej Brytani czy według babci. Wiecznie zapełnione przychodnie. Niekończące się kolejki do lekarzy i abstrakcyjne terminy oczekiwania na wizyty czy zabiegi, bądź operacje. To nie jakieś wspopmnienia z dawnej przeszłości, ale ciągła rzeczywistość polskiej służby zdrowia. Wiecznie niedofinansowane szpitale i protestujacy personel medyczny są częstymi migawkami w serwisach informacyjnych. A jednak, kiedy żyjemy w Wielkiej Brytani, to mówimy bardzo dobrze o polskich lekarzach. Duża cześć poloni parktykuje wręcz turystykę medyczną do ojczyzny. Dlaczego? Przecież tam jest niby tak źle?! Czy aby napewno nie mamy tego wszystkiego tutaj, na miejscu?

Tam mogę sie normalnie rozmówić z doktorem. Na terenie Zjednoczonego Królestwa powstało sporo polskich placówek medycznych. W większości z nich pracują POLSCY lekarze specjaliści. Mówią oni zarówno po polsku jak i po angielsku. Często biegle władają jescze innymi językami ,rosyjskim, niemieckim, francuskim itp. Zatem tu również można sie bez problemu porozumieć z taką osobą. W Polsce zrobią mi to lepiej Skoro polski specjalista został wyedukowany i swoje doświadczenie zbierał w naszej ojczyźnie, a pracuje tutaj, to dlaczego miałby być gorszy od tego, który robi to samo w kraju? Lekarze świadczą swoje usługi najlepiej jak potrafią i zgodnie z obowiązującymi w UK normami i standardami. Jak każdy usługodawca wiedzą, że tylko zadowolony pacjent

poleci go innej osobie, a on będzie miał poczucie dobrze wykonanej pracy. Bo w Polsce jest taniej. Kiedy lecimy do kraju na wizytę lekarską, często pomijamy koszty przelotu. A są one czasami naprawdę wysokie, od kilkudziesięciu do kilkuset funtów na osobę. Przejazd samochodem z Glasgow czy Edynburga do Manchester i z powrotem to najcząściej maksymalnie 50 funtów. Podróż pociągiem to koszt £52. Inną kwestią jest czas. Lot do rodzinnej miejscowosci to kilkudniowy wypad. A co za tym idzie musimy uszczknąć nieco z naszego urlopu. Na samą podróż należy poświęcić minimum pół dnia w jedną stronę. Angażujemy dodatkowe osoby w odebranie i dowóz z i na lotnisko. W przypadku przykładowej trasy poświęcimy maksymalnie jeden dzień.

Polska Prywatna Przychodnia Manchester - Eccles

r racja p Rejest

i

n zez 7 d

Do polskiego wypadu dojdą wydatki na jedzenie i jakieś okolicznościowe zakupy. I wracając do naszego domu w www.Polska-Klinika.com 0161 707 1983 / 079 55 280 690 Wielkiej Brytani jesteśmy ubożsi o kilka- Szczepienia set bądź wiecej funtów. Rentgen - X-Ray Oczywiście zobaczymy się tam z Wykonujemy USG Badania dla kierowców bliskimi, a w takim Manchester, jeśli nie Wykonujemy EKG serca mamy rodziny to znajomych lub zro- Nauki początkowe dla rodziców Laboratorium Medyczne chirurg bimy zakupy. dentysta pediatra Podsumowując, nasze wizyty w ortodonta laryngolog protetyk ojczyźnie w kwestii medycznej nie mają dermatolog botoks finansowego uzasadnienia. Z punktu wybielanie zębów lekarz rodzinny masażysta, rehabilitant widzenia sentymentalno emocjonalneginekolog i prowadzenie ciąży go tak. Ale czyż nie lepiej spędzić całej psychoanalityk wizyty w Polsce na przyjemnościach i pulmonolog odwiedzaniu rodziny oraz przyjaciół zapsychiatra psycholog miast w ośrodkach medycznych? 482 - 484 Liverpool Road logopeda M30 7HZ (SatNav M30 7HE) podiatra Autor: REKs położna androlog (leczenie bezpłodności mężczyzn, problemy ze współżyciem, erekcją lub wytryskiem)

Uroda kochanie powiedz przecie, kto najpiękniejszy jest na świecie? Ileż to razy, przyznajmy się drogie panie, z nadzieją w głosie zadawałyśmy to pytanie naszym mężom, chłopakom, kochankom albo wiszącemu na ścianie lusterku. I szczęśliwe z nas te, które oblubieniec choć raz uraczył upragnionym komplementem, ale co zrobić, gdy takie deklaracje nie padają, a nasi panowie zamiast doceniać nasze wdzięki zaczynają strzelać oczami za Liverpoolskimi pięknościami? Załamywać ręce? Robić wyrzuty? Próbować przekupić pysznym obiadkiem? Nic z tych rzeczy! Nasi panowie to 100 procentowi wzrokowcy i sycą zmysły tym, co widzą. A jeśli natura, spytacie, nie obdarowała nas tak szczodrze jak na to z całym przekonaniem zasługujemy? I na to są sposoby. Przecież żyjemy w czasach, gdy marzenia można spełniać, a bajki o cudownej przemianie brzydkiego kaczątka w łabędzia nabierają całkiem realnego wymia-

ru. I to wcale nie z pomocą skalpela i Korzystają z niego czołowe modchirurgii. elki, aktorki i celebrytki na całym świecie. W kolejnych wydaniach naszej gazety nasi specjaliści podpowiedzą Na czym ten zabieg polega ? Wam jak za pomocą niewielkich trików każda z nas ma okazję stać się prawdziAplikację wykonuje się precyzyjną wym wampem i spowodować, że nasz metodą 1:1, czyli poprzez doklemężczyzna nie oderwie od nas już janie pojedynczej rzęsy jedwabnej nigdy ani oczu ani rąk. A że oczy, jak z domieszką syntetyku do każdej mówią są zwierciadłem duszy, to nasz rzęsy naturalnej. Dla pań, które cenią cykl rozpoczynamy od rozmowy z jeszcze bardziej spektakularny efekt Angelą Olszewską z Salonu Metamor- zagęszczenia polecamy metodę phosis, mieszczącego się w Garston. 2:1, gdzie do stylizacji używamy włosia norki syberyjskiej. Rzęsy są Czy są sposoby, by sprawić, by lekkie, wyglądają i zachowują się nasze oczy uwodziły od pierwszego jak prawdziwe. Są wodoodporne można się w nich kapać,pływać spojrzenia? i płakać, pozostają nienaruszone Na pewno są sposoby na dodanie również pod wpływem ciepła. Nie im magnetyzmu, na to by je optycznie trzeba ich malować. powiększyć, bardziej podkreślić ich naturalną oprawę przez „zmysłowego Czy taki zabieg jest bezpieczny? pazura”.Świetnym zabiegiem, który cieszy się wielkim powodzeniem Oczywiście, pod warunkiem, że nie tylko w naszym salonie jest stylistka, którą wybieracie nie jest przedłużanie czy zagęszczanie rzęs. stylistką przypadkową. Tu liczy się

Jak prawidłowo wymodelować Brwi Brwi podkreślają urodę oczu, dodają spojrzeniu głębi, a twarzy charakteru. Jest tylko jeden warunek – muszą być dobrze wymodelowane. Regulacja brwi nie jest rzeczą trudną, podpowiadamy, w jaki sposób można ją zrobić samemu. Na fachową depilację woskiem możesz wybrać się do gabinetu kosmetycznego – zabieg jest niedrogi i prawie zupełnie bezbolesny. Ale brwi bez problemu wyregulujesz też samodzielnie.

Ustalenie kształtu brwi

Najlepiej zabierz się do tego po kąpieli – skóra jest wtedy rozpulchniona i włoski łatwiej wychodzą. W pierwszym etapie potrzebny ci będzie ołówek. Przyłóż go do twarzy tak, żeby jednym końcem sięgał skrzydełka nosa, a drugim wewnętrznego kącika oka. Kredką zaznacz punkcik w miejscu, gdzie ołówek krzyżuje się z łukiem brwiowym. Potem przesuń górny koniec ołówka tak, by przechodził przez zewnętrzny kącik oka, i tak jak wcześniej zaznacz punkt, w którym przecina się z łukiem brwiowym.

regulacja brwi pęsetą Włoski poza zaznaczonym obszarem trzeba usunąć pęsetą. Możesz też delikatnie zwęzić brwi, wyrywając włoski od dołu. Uważaj tylko, żeby nie przesadzić – wąskie kreseczki dawno wyszły z mody! Aby szybko zlikwidować zaczerwienienie i pieczenie po zabiegu, na kilka minut przyłóż kostkę lodu owiniętą w chusteczkę. Jeśli podrażnienie utrzymuje się dłużej, pomoże smarowanie alantanem, pantenolem lub maścią cynkową.

nie tylko certyfikat ukończenia kursu ale umiejętności i doświadczenie. Dobra stylistka doskonale zna swój fach, przed zabiegiem robi analizę waszego oka, potrafi odpowiednio dopasować grubość i kształt rzęsy, do aplikacji używa tylko produktów znanych firm a nie materiałów kupowanych np.na ebay’u. Niestety mamy sporo przypadków, gdy załamane klientki z posklejanymi rzęsami po wizycie u takich pseudostylistek trafiają do nas na poprawki. Jak długo utrzymuje się efekt? Rzęsy Secret Lashes, których my używamy do stylizacji można nosić długofalowo. Naturalne rzęsy rosną, wypadają i są zastępowane przez nowe co 60 do 90 dni. Dla utrzymania najlepszego efektu rzęsy należy dopełniać co 4 do 5 tygodni. Ponieważ przed nami święta, Sylwester i czas karnawałowych szaleństw to zapytam jeszcze o najnowsze trendy.

Stylizacja rzęs umożliwia łatwe eksperymentowanie z wizerunkiem i wyrażenie swoich emocji. Wystarczy wybrać odpowiedni kolor przy aplikacji, którym można podkreślić swoją osobowość. Podczas zabiegu rzęsy w wybranym odcieniu komponowane są z tymi o klasycznie czarnej barwie dzięki temu efekt jest całkowicie naturalny. Kolor pojawia się jako delikatny refleks świetlny nadający rzęsom wielowymiarowości i bardziej tajemniczego charakteru. Najnowszy trend to dopasowanie ich do koloru tęczówki. Paniom, które chcą by ich oczy lśniły pełnym blaskiem podczas sylwestrowych szaleństw proponujemy dodatkowo aplikację na rzęsy cyrkonii lub przy zewnętrznym końcu oka bardzo modnych kolorowych piórek.

Dziękuję bardzo za rozmowę.


14

Obrzydliwe propozycje: szukanie pracy we Włoszech to męka Szukasz we Włoszech innej pracy, niż jako opiekunka starszych osób lub sprzątaczka? Jesteś ambitna, wykształcona, masz duże doświadczenie, mówisz w trzech językach i masz dobrą prezencję? Chcesz znaleźć pracę dając ogłoszenia lub odpowiadając na nie? Zapomnij! We włoskim portalu “TroviLavoro” dla osób szukających pracy, ofert skierowanych do Polek i Polaków jest bardzo mało. Więcej propozycji jest zwykle z północy Włoch, niż z południa. Ogłoszenia o interesującej pracy w Rzymie są niestety rzadkością. Czasami ktoś potrzebuje opiekunki do starszej osoby, niani, hostessy, modelki do zdjęć lub tancerki w dyskotece, tzw. kubistki. Propozycja mocno dwuznaczna

językiem ojczystym: polski, litewski, rosyjski. Praca na recepcji w hotelu w Rzymie. Współpraca na umowę zlecenie z możliwością przedłużenia kontraktu. Wymagania: wiek poniżej 23 lat, dobra prezencja, znajomość angielskiego, zameldowanie w Rzymie, curriculum, trzy zdjęcia (twarz, popiersie, cała sylwetka).”

przyjść na rozmowę kwalifikacyjną do takiego i takiego baru. Trochę ją zdziwiło, że pracodawca chce przeprowadzać rekrutację przy kawie, a nie w miejscu pracy, ale pomyślała, że hotel jest w pobliżu lub bar też należy do tego samego właściciela. Pojawiła się w barze o umówionej godzinie. Przy stoliku czekał na nią starszy pan, który ją od razu rozpoznał. Zamiast mówić jej o zakresie obowiązków “Proponuję miesz- o r a z w y n a kanie i wyżywienie osobie g r o d z e n i u , pochodzącej z Ameryki w ypy ty wał o Łacińskiej lub Afryki, dy- życie osobiste, namicznej, o pięknym niby to po przywyglądzie i orientacji ho- jacielsku łapiąc moseksualnej lub biseksual- raz za ramię, raz nej.” I, to ma być ogłoszenie za kolanko.

- To była oferta pracy w sam raz dla mnie, spełniałam wszystkie w y ma gania: młoda, ładna, poliglotka. pewna studentka o pracy? ucieszyła się bardzo, gdy znalazła właśnie to ogłoszenie. Nie wszystko, jednak było takie oczywiste. - Wysłałam cv i zdjęcia na podany adres mailowy, zdając sobie sprawę, że chętnych będzie bardzo wiele. Po kilku dniach otrzymałam odpowiedź, z prośbą abym przysłała kolejne fotografie, gdzie widać mnie lepiej. Już to wydało mi się podejrzane, ale na pracy mi zależało, więc wysłałam - opowiada.

języka i dając oraz odpowiadając na ogłoszenia - wie dobrze na ilu maniaków seksualnych można się natknąć. Wielu mężczyzn jest przekonanych, że imigrantki ogłaszające się w rubrykach poświęconych pracy bardzo pilnie potrzebują pieniędzy, są w trudnej sytuacji i nie mają dużego wyboru myślą, więc, że z tego powodu zgodzą się na więcej niż wymaga tego zwykła praca. - Daję ogłoszenia regularnie w internecie, we wszystkich mediach, które mają rubryki poświęcone pracy. Dostaję przedziwne telefony od różnych osób, które chyba powinny się leczyć. Zdarzają się też propozycje bardzo jednoznaczne, a przecież ja dokładnie precyzuję w ogłoszeniu, co robię i za ile. Na szczęście na maniaków mam sposób - oddaję od razu telefon mojemu mężowi, który ich odpowiednio zwymyśla. Ile trzeba stracić nerwów i czasu przez takich ludzi - opowiedziała mi jedna z Polek zajmująca się nauczaniem w Rzymie.

- Byłam już bardzo zdenerwowana, gdy facet zaczął mi mówić, że otrzymał tyle zgłoszeń, iż od wybranej kandydatki wymaga czegoś więcej, bo teraz trudno o dobrą pracę. Wtedy nie wytrzymałam i uciekłam - opowiada O tym, że wielu Włochów traktuje imigrantki i imigrantów, jako przeddziewczyna. mioty seksualne, które łatwo i tanio Strata nerwów i czasu można wykorzystać, świadczą najlepiej Kto wie, ile podobnych historii ogłoszenia w popularnym portalu dla przydarzyło się naszym rodaczkom, imigrantów “Stranieri in Italia”. Wystarcktóre desperacko szukają uczciwej zy wejść na stronę z ofertami pracy, aby Rekrutacja w barze pracy i trafiały na pseudo-pracodaw- od razu znaleźć ogłoszenie, co najmniej ców, chcących je wykorzystać. Kto dwuznaczne: “Proponuję mieszkanie Po kolejnych kilku dniach dziewczyna pracuje we Włoszech, oferując jakiekol- i wyżywienie osobie pochodzącej z “Poszukujemy nowego personelu z otrzymała krótką odpowiedź, że może wiek usługi - od sprzątania po naukę Ameryki Łacińskiej lub Afryki, dynam-

W popularnym “PortaPortese”, które jest biblią dla tych wszystkich, którzy czegoś szukają lub coś oferują, można znaleźć więcej ogłoszeń Polek sprzątających na godziny, niż ogłoszeniodawców potrzebujących takich usług. Co prawda ostatnio pojawiają się coraz częściej pracodawcy potrzebujący pracowników znających dobrze język polski, ale są to albo oferty bardzo wyspecjalizowane dla tłumaczy technicznych, albo praca czasowa w call center, albo bardzo dziwne propozycje, takie jak ta...

Prawdy i mity na temat raka piersi Ciąża w młodym wieku zapobiega rakowi piersi, a antyperspiranty mogą go wywołać. Prawda to czy fałsz? Przeczytaj i przekonaj się sama. Starsze kobiety częściej chorują na raka piersi niż młode. PRAWDA. Wiek kobiety jest jednym z głównych czynników ryzyka zachorowania na raka piersi. Ze statystyk wynika, że 80 proc. wszystkich nowotworów piersi wykrywa się u kobiet po 50. roku życia. Noszenie zbyt obcisłego biustonosza zwiększa ryzyko zachorowania na raka piersi. MIT. Kilkanaście lat temu w USA ukazała się książka, której autorzy napisali, że ucisk bielizny na układ limfatyczny sprawia, iż toksyny gromadzą się w tkance piersiowej i pod ich wpływem zaczyna się tworzyć zmiana nowotworowa. Autorzy nie mieli żadnych podstaw naukowych, by tak napisać, ale wiadomość “poszła w świat”. Tymczasem, onkolodzy są pewni, że rodzaj biustonosza ani jego dopasowanie nie

mają wpływu na ujawnienie się raka najczęściej kobiety młode. piersi. Rak piersi rozwija się kilka lat. Kobiety, które zachodzą w ciążę późno lub pozostają bezdzietne PRAWDA. Zwykle nowotwór potrzeczęściej chorują na raka piersi. buje około 8 lat, aby osiągnąć wielkość centymetra. Nie pojawia się więc nagle. PRAWDA. Ciąża przebyta w młodym Guzek tej wielkości można wykryć nie wieku (do 25. roku życia) zmniejsza ry- tylko podczas USG czy mammografii, zyko zachorowania na raka piersi nawet ale w czasie samobadania piersi, dlato połowę w stosunku do kobiet, które ego comiesięczne badanie jest tak rodziły po 30. roku życia lub nigdy nie ważne w profilaktyce tego nowotworu. miały dzieci. Warto także wiedzieć, że na tym etapie choroby jest ona całkowicie wylecJeśli raka piersi miała babka i mat- zalna. Pocieszające jest też, że blisko ka, to zachoruje też córka. 80 proc. guzków nie ma złośliwego charakteru. MIT. Nie ma takiej reguły, bowiem dziedziczy się skłonności do chorób Kobiety o obfitych biustach nowotworowych, ale nie określoną częściej chorują na raka piersi niż te chorobę. Z najnowszych badań wyn- z małymi biustami. ika, że tylko 10-12 proc. przypadków nowotworów piersi ma podłoże geMIT. Wielkość piersi nie ma nic netyczne. Ponieważ jednak nigdy wspólnego z rakiem. Prawdą jest natonie wiadomo, czy nie znajdujemy się miast to, że duże biusty mają częściej właśnie w tej grupie, to jeśli ktoś w kobiety przy tuszy, a u kobiet z dużą najbliższej rodzinie cierpiał na chorobę nadwagą i otyłych częściej wykrywa nowotworową, musimy obowiązkowo się raka piersi. Zapewne chodzi o to, często kontrolować piersi (regularne że tkanka tłuszczowa jest dodatkowym samobadanie, badanie palpacyjne źródłem estrogenów, a te hormony przez lekarza, USG oraz mammografia). (oraz ich syntetyczne odpowiedniki Wyliczono, że prawdopodobieństwo zawarte w doustnej antykoncepcji i zachorowania kobiety, której matka hormonalnej terapii zastępczej - HTZ) przed 35. rokiem życia chorowała zwiększają ryzyko zachorowania. na raka obu piersi, wynosi aż 50 procent. Dziedziczny rak piersi dotyka Wykryty guzek piersi nie zawsze

jest zmianą nowotworową.

icznej, o pięknym wyglądzie i orientacji homoseksualnej lub biseksualnej.” I, to ma być ogłoszenie o pracy? Jesteście naprawdę obrzydliwi Do rubryki ogłoszeń różnych w tym samym portalu dla obcokrajowców lepiej nie zaglądać, bo aż włosy się jeżą. “Mężczyzna dobrze sytuowany oferuje gościnę młodym dziewczynom z zagranicy”. No cóż - bardzo bezinteresowny pan... “Oferuję pomoc imigrantkom w potrzebie”. Drugi altruista się znalazł. “Szukam dobrze wyposażonych gejów obcokrajowców, oferuję pomoc finansową” i tak dalej i tak dalej w tym właśnie stylu. Na szczęście włosy się jeżą nie tylko tym wszystkim imigrantkom i imigrantom, którzy czytają te ogłoszenia i desperacko szukając pomocy, bo znaleźli się w potrzebie w obcym kraju, często bez pracy, grosza przy duszy oraz dachu nad głową... Także niejaki Tano się trochę zniesmaczył i też dał ogłoszenie w “stranieriinitalia.it” : “Wszystkim moim rodakom, Włochom, którzy piszą ogłoszenia seksualne skierowane do imigrantów chcę powiedzieć tylko jedno: jesteście naprawdę obrzydliwi! Bez skrupułów chcecie wykorzystać osoby, które naprawdę potrzebują pomocy”. Nic, tylko się pod tym podpisać...

wycinka guzka za pomocą specjalnej igły nie wpływa na przebieg samej choroby. Jeśli nawet po wykonaniu biopsji rozpoznaje się przerzuty, nie ma to nic wspólnego z przeprowadzonym badaniem.

PRAWDA. Nie należy wpadać w panikę, gdy wymaca się u siebie zmianę w piersi. Guzek może, ale nie musi, być zmianą o charakterze nowotworowym. Trzeba być wyczuloną również na inne rodzaje zmian, np. NIECH NAM ŻYJĄ AMAZONKI! obrzmienie, zaczerwienienie skóry, ból całej piersi lub tylko brodawki 25 lat temu zjednoczyły się kobiety, sutkowej, wciągnięcie brodawki do które dotknięte zostały rakiem piersi. środka, pojawienie się wydzieliny z brodawki czy powiększenie paJak odnaleźć się w nowej, dramatycznej sytuacji? Jak uporać się chowych węzłów chłonnych. ze strachem, uporządkować myśli, Używanie na co dzień antyperspi- przyjąć racjonalną postawę i zacząć rantów może być powodem pow- współpracować z lekarzami, co jest warunkiem powodzenia terapii? Z stania raka piersi. tymi problemami pomagają się uporać MIT. Antyperspiranty jakoby ochotniczki, które same przeszły już miałyby blokować wypocenie się tę drogę - napisała Zofia Michalska, toksycznych substancji, które sprzyjają jedna z założycielek pierwszego klubu powstaniu zmian nowotworowych “Amazonek” w Centrum Onkologii w w piersiach albo - to druga fama - Warszawie. Zrzeszone w klubach na zawierają substancje rakotwórcze terenie całej Polski, organizują szko(parabeny), które są wchłaniane przez lenia liderek i ochotniczek. Wspierają, skórę i kumulowane m.in. w tkance pomagają, reprezentują interesy kobiet piersi. Obie te pogłoski można między dotkniętych rakiem piersi. Pomagają bajki włożyć; antyperspiranty są bez- w powrocie do normalnego życia. pieczne. Działają na rzecz wczesnego wykrywania raka oraz leczenia i rehabilitacji Wykonanie biopsji guzka może kobiet po mastektomii, wydają edukacyjne broszury, poradniki, ulotki... sprawić, że się on “rozsieje”. MIT. Pobranie do badania histopatologicznego (pod mikroskopem)


15

Wstrząsający list emigrantki. “Biblijne piekło jest tutaj, w Polsce” “Słucham tych historii w sali za kratami i myślę, że na pewno to miejsce w Biblii nazywane piekłem - jest tutaj, w Polsce” - pisze we wstrząsającym liście do “Gazety Wyborczej” Ekaterina Lemondżawa, gruzińska dziennikarka zamknięta w obozie dla uchodźców w Lesznowoli. Lemondżawa w swoim liście do “Gazety” przedstawia szczegóły działalności ośrodków dla uchodźców w Polsce. Jej list jest bardzo przejmujący. “Problem to nie tylko warunki przebywania w tym więzieniu, w którym się znajdujemy. Świadomie używam słowa »więzienie«, bo polskie zamknięte obozy dla uchodźców to miejsca, które rzeczywiście je przypominają” - pisze.

Opisuje też swoją historię, którą określa mianem “podróży do piekła”. “Najpierw straż graniczna na lotnisku, potem w izolatce, a w końcu po 28 godzinach katorgi w więzieniu wszędzie każą mi się rozbierać do naga. Wygląda na to, że szczególnie podoba im się studiowanie moich zakrwawionych majtek i patrzenie na mnie ociekającą krwią” - wspomina.

gruzińska emigrantka. Jak pisze, w stolicy Gruzji miała własny klub rockowy (200 metrów od polskiej ambasady - red.), w którym koncertowała “współczesna kultura” - wiedzieli o nim wszyscy, od punków po polityków. “Rzeczywistość tutaj - kobieta w uniformie każe mi się rozbierać... Już trzeci raz dzisiaj” - kontynuuje na łamach “Gazety”.

Dodaje też, że przez cały ten czas miała wrażenie, jakby była coś winna W szczegółach opisuje warunki służbom i dlatego one ją karały - w jakich teraz przebywa. “Wysoki płot z drutem kolczastym, ludzie w “słowami, czynami, podejściem”. uniformach wojskowych. Mały kory“Kiedy mnie wsadzili do »więźniarki«, tarz, osiem pomieszczeń. Kuchnia, nie minęły jeszcze 24 godziny od za- toaleta i pokój z telewizorem (»czertrzymania. Takimi samochodami wony kącik«)” - pisze. Ujawnia, że od przewożą przestępców i skazanych. początku nie mogła liczyć na jedzenie Zastanawiałam się... może cierpię - część więźniów oddawała jej część ze na rozdwojenie jaźni?” - kontynuuje swojego przydziału.

Jak twierdzi w swoim liście do “Gazety Wyborczej”, próbowała już interweniować w tej sprawie u różnych organizacji zajmujących się obroną praw człowieka. “Niestety, nie sądzę, że uda nam się rozprawić z polską machiną biurokratyczną. Ale jak się chce, to się dzieje” - pisze podając kilka przykładów buntów w tego typu Szczególnie przejmujące są jed- ośrodkach. nak historie innych uchodźców, które przytacza: o małżeństwie Czeczenów, Co dalej z Lemondżawą? “Odsiedzę których dzieci pistoletem straszyła pi- moją “karę” i wrócę do siebie, do ojcjana służbistka i Nepalce oskarżanej o zyzny” - pisze. “Ale gdzie bym nie była symulację mimo objawów poważnej i czym bym się nie zajmowała, całej Euchoroby. ropie odkryję »prawdziwe« serce Polski, gdzie rozumienie praw człowieka “Słucham tych historii w sali za krat- i demokracji nie różni się od poziomu ami i myślę, że na pewno to miejsce - w myślenia z okresu realnego socjalizmu. Biblii nazywane piekłem - jest tutaj, w Ja, Ekatarina Lemondżawa. Ja, która Polsce” - komentuje. nielegalnie przekroczyłam granicę powietrzną” - kończy. Pisze też, że ochroniarze w każdej chwili są poważni i “mają takie srogie miny, jakby w każdej sekundzie spodziewali się (...) ataku”. Według jej relacji, 80 proc. z nich nie zna ani rosyjskiego, ani angielskiego, a w ośrodku nie ma tłumaczy.

Przyjaźń dla opornych Ze mną było trudno, byłam skrzywdzona nie chciałam żadnej przyjaźni. Za dużo osób mnie skrzywdziło kiedyś, koleżanki, rodzina. Najbardziej bolało, że to rodzina zawiodła, jeżeli zawiedziesz się na własnej rodzinie, tym bardziej nie ufasz obcym ludziom. Bardzo często znajomi wykorzystywali moją naiwność i łatwowierność, teraz do każdego podchodzę nieufnie. Za każdym razem, gdy już myślałam, że zaczyna się przyjaźń, zawsze się zawiodłam. Wydawało mi się, że nikt nie jest zainteresowany mną jako osobą, interesowałam koleżanki głównie od strony finansowej. Nie wiem co byłoby ze mną, gdyby nie pojawiła się Martyna. To ona wyrwała mnie z koszmaru, w jakim żyłam. Przez lata spedzone w toksycznym otoczeniu zatraciłam poczucie własnej wartości. To było najtrudniejsze do odrobienia. Od nowa musiałam nauczyć się śmiać. Ale Martyna ma w sobie tyle energii, potrafi się cieszyć każdą chwilą. I tego mnie uczy. To sprawdzona przyjaciółka. Mam szczęście. Dużo rozmawiam z mężem, jest moją podporą i uważnym słuchaczem, bardzo mi pomógl i wspierał w tamtych trudnych chwilach, ale mężczyźni jednak wielu rzeczy nie rozumieja. Tylko kobieta wie, co czuje druga kobieta. Przylecieliśmy do Anglii, byliśmy absolutnie sami. Na nikogo nie mogliśmy liczyć. Czasami bylo tak źle, że zastanawialiśmy się, czy nie pakować walizek. Pomału jednak zaczeło się

układać. Oboje znaleźliśmy pracę i okazywało się, że zawsze możemy zaczeliśmy stawać na nogi. na siebie liczyc było dużo. Mieliśmy W wolnych chwilach zabierałam wyjechać na ferie, kiedy krótko przed dzieci na plac zabaw i tam poznałam wyjazdem zaczeły się problemy finanMartynę. Na początku nie chciałam sowe. Opowiedziałam o tym Martynie, angażować się z żadne znajomości, ale a ona od razu zaczeła działać. Na drugi Martyna nie odpuszczała. Sprawiła na dzień wręczyła mi kopertę z uśmiechem mnie wrażenie osoby zarozumialej, ale na twarzy I spokojnie powiedziała, że z pozory mylą. Ona poprostu jest bardzo oddaniem sie nie śpieszy. Jednak nie nieśmiała.Powoli topiła lód w moim zawsze nasza przyjaźń była sielanką. sercu, wytrwale dzień po dniu, miesiąc Jestem uparta, czasami zawzięta, ale Mar t yna po miesiącu. również po Ja z aw s z e podchodziłam Łatwo sie przyjaznic, kiedy trafi mi dopiec, do tego z więc nie raz rezerwą, wszystko dobrze sie uklada. rozstawałyśmy lubiłam ją , się w gniewie ale d o p - Kiedy ta druga osoba ciągle ci t r z a s k a j ą c iero po kilku za sobą drzmiesiącach przytakuje, kiedy zawsze jest wiami. Już po odkryłam, że 5 minut ach jej paplanina miło. Trudniej, gdy dzieje sie p r z y c h o d z i ł sprawia mi p i e r w s z y przyjemność. cos zlego. sms, a po 15 Miałam duże rozmawiałyśmy opory, między innymi ze względu na jej jak dawniej. Chyba uzupełniamy się męża. Był jakby jej przeciwieństwem, nawzajem, gdy ja jestem zdenerwowawiecznie niezadowolony, nabur- na, ona łagodzi cała sytuację, gdy ona muszony, wybuchowy. Nie chciałam traci wiarę w siebie, ja podnoszę ją na się angażować ze względu na niego. duchu. Dużo rozmawiamy, o wszystNie raz doświadczyłam przemocy i kim i o niczym, poprostu dobrze nam w upokorzeń, a on swoimi wybuchami swoim towarzystwie. Kochamy się jak mi o tym przypominał. Nie chciałam najdroższe sobie siostry, ale są ludzie, rezygnować ze znajomości z Martyną, którzy próbują się dopatrzeć w naszej ona zawsze była przy mnie, zawsze przyjaźni czegoś więcej. Naszczęście uśmiechnięta, zawsze chętna do po- już dawno przestałyśmy się tym mocy lub chociażby po to, aby wypić przejmować, to poprostu zazdrość. w milczeniu kawe. Sytuacji, kiedy Ludzka wszechobecna zawiść. Żal mi

takich ludzi, muszą być bardzo samotni. Gdybym wzięła kartkę papieru i podzieliła ją na dwie części, na jednaj wypisała pozytywne, a na drugiej negatywne cechy charakteru i zachowania Martyny, nie wiem czy tych po stronie z plusami byłoby więcej. Jestem również świadoma, że na jej liście byłoby podobnie.Przez te wszystkie lata naszej przyjażni, nauczyłam się, że nie kocha się za te plusy, tylko właśnie za minusy. Łatwo sie przyjaznic, kiedy wszystko dobrze sie uklada. Kiedy ta druga osoba ciągle ci przytakuje, kiedy zawsze jest miło. Trudniej, gdy dzieje sie cos zlego. Trzeba odlozyc nabok swoje sprawy, by pomoc drugiej osobie. To egzamin z przyjazni. To nasza umiejętność radzenia sobie z przeszkodami i oswajania demonów

tkwiących w nas sprawia, że doceniamy drugą osobę i jej pozytywne cechy. Bierzemy kogoś takim, jakim jest i uczymy się z nim postępować. Cały tydzień czekamy razem na moment, kiedy mamy wspólny wolny dzien. Chwilę potem zaczyna się wielkie ucztowanie. Siedzimy przy stoliku i każda z nas pije ulubioną kawę w naszej ulubionej kawiarni. To, że spotkałam Mar t ynę wzbogaciło moje życie. Wcześniej nie zdawałam sobie sprawy, jak ważne jest by mieć przy sobie przyjaciółę od serca. Kasia zawsze dla mnie jest i daje mi siłę. Rozmowy z nią przynoszą ulgę, spokój. Razem potrafimy problem przywrócić do normalnych rozmiarów i nagle wszystko wydaje się proste.


CZYTELNIA

16

Ziołowe kąpiele Taka kąpiel nie służy myciu ciała, za * 10 dag kwiatów prawoślazu, 5 dag sito doskonale pielęgnuje skórę - może ją nawilżać, ujędrniać, wygładzać. Trzeba emienia lnianego przed nią wziąć szybki prysznic, bo umyta Prawoślaz i siemię zalej wodą i podgrzeskóra łatwiej wchłonie cenne substancje waj na małym ogniu, pod przykryciem, z wody. około 30 min. Odstaw na kilka minut, Najlepiej działa na nasz organizm kąpiel wymieszaj, przecedź i wlej do wanny z o temperaturze około 37 C, trwająca nie wodą. dłużej niż 15-20 min. Przynosi same korzyści - rozluźnia mięśnie, uspokaja, rozgrzewa ciało, rozszerza pory, które łatwiej chłoną substancje odżywcze. Kąpiele nawilżające * 10 dag koszyczków rumianku, 15 dag kwiatów lipy Zioła zalej 2 szklankami zimnej wody i ogrzewaj pod przykryciem przez 20 minut, następnie przecedź i wlej do wanny z ciepłą wodą. Taka kąpiel ma również działanie oczyszczające i relaksujące.

*10 dag suszonych kwiatów akacji, 5 dag zestaw z ognia i pozostaw pod przykryciem Zioła zalej 2 szklankami wrzątku i suszonych liści melisy, 5 dag suszonych kwi- na kolejne 20 min. Następnie przecedź, podgrzewaj na małym ogniu przez 30 min. atów lawendy dodaj miód i wlej do wanny z ciepłą wodą. Przecedzony napar wlej do wanny z wodą. Zioła zalej wrzątkiem i zostaw na 10-15 *3 łyżki suszonej szałwi, 3 łyżki czarnej min. pod przykryciem, a następnie przecedź herbaty i wlej do wanny z ciepłą wodą. Zioła zalej wodą i ogrzewaj na małym *4 krople olejku lawendowego, 3 krople ogniu przez około 20 minut. Następnie olejku geraniowego i 3 krople olejku ma- przecedź i wlej do wanny z ciepłą wodą. jerankowego

Kąpiele relaksujące Olejki wlej pod strumień bierzącej wody, * Skórki z trzech pomarańczy, 3 łyżki którą napełniasz wannę. oliwy z oliwek

Kąpiele oczyszczające, wygładzające *25-30 dag płatków owsianych

Pomarańcze dobrze wyszoruj, zdejmij Kąpiele ujędrniające Płatki wsyp do płóciennego woreczka, skórki i dokładnie je wysusz. Następnie skórwłóż go do garnka z zimną wodą i podgrzeki pokrusz, utłucz w moździerzu na proszek *10 dag suszonych kwiatów nagietka, 5 waj przez 30 min. Woreczek dokładnie i zalej oliwą. Odstaw na godzinę, dwie, a łyżek miodu wyciśnij, a płyn wlej do wanny z wodą. potem przecedź. Oliwkę wlej do wanny z gorącą wodą. Kwiaty zalej dwoma szklankami wody, *2 garści kozłka lekarskiego ogrzewaj pod przykryciem przez 20 min,

Milionerka, która nie śpi na pieniądzach Kremy firmowane jej nazwiskiem znają wszyscy. Ogromna fabryka kosmetyków, salony spa i sieć hoteli sygnowane jej nazwiskiem warte grube miliony. Razem z doktor Ireną Eris szukamy odpowiedzi na pytanie, jaki jest przepis na sukces i czy pieniądze dają szczęście. — Pani firma zatrudnia około tysiąca osób i jest warta aż 320 mln zł! Czy pieniądze dają pani szczęście? — Moje pieniądze to fabryka. Tu są moi ludzie, mój kapitał. Pieniądze służą do rozwoju firmy. Ja nie mam wielkich potrzeb. Nie chcę jachtu, nie chcę okrętu. Moja praca daje mi satysfakcję, po prostu. Nie chcę, żeby to zabrzmiało sztucznie, ale pieniądze są potrzebne tylko do pewnego momentu. Potem po prostu dają szansę na rozwój, możliwości wyboru innych dróg. Nie jest tak, że mam te pieniądze i na nich śpię. — Ale ma pani drogą biżuterię i jest pani dobrze ubrana. — Naprawdę rzadko chodzę po sklepach. Przeważnie zaglądam tam wtedy, kiedy jestem na urlopie za granicą. Chcę być dobrze ubrana, mieć na sobie rzeczy, w których dobrze się czuję. Pewnie, że tak. Ale to wcale nie muszą być metki jakichś top marek. Jestem normalną kobietą. — A czy warto wydawać pieniądze na kosmetyki? — Ja myślę, że trzeba inwestować w kosmetyki, które mają renomę. To, co kładziemy na twarz, powinno nam pomóc, nie szkodzić. I tym się kieruję. — Chciała pani przecież zostać lekarzem! — Ale nie dostałam się na medycynę. To niepowodzenie przerodziło się jednak w sukces. Dzisiaj już nie wyobrażam sobie, że mogłabym opatrywać ludziom rany, patrzeć na ich nieszczęście. Może bym się uodporniła, bo przecież każdy zawód

tego uczy po czasie. Ale wylądowałam na zainteresowania. Myśli kręciły mi się coraz farmacji, o której miałam zupełnie inne częściej wokół tworzenia kremów. wyobrażenie. Myślałam, jak pewnie wielu jeszcze myśli, że farmaceuta to tylko pani z — Ale nie założyła pani firmy od razu po apteki. I tak to się potoczyło. studiach. — Wtedy jeszcze chciałam być naukow— Już wtedy myślała pani o własnym cem. Zrobiłam doktorat w Berlinie, a potem, biznesie? już w Polsce poszłam do pracy do zakładu — Nie, w tych czasach nikt nie myślał badawczego Polfy. Liczyłam na ciekawą o swojej firmie. Wszyscy chcieli się uczyć, pracę, ale rozczarowałam się i zaczęłam zdobywać wykształcenie, natomiast biznes szukać czegoś, co sprawiałoby mi radość. A prywatny dla nas nie istniał. Ledwo był w mojej rodzinie nagle pojawiła się większa tolerowany w ówczesnej Polsce. Ja chciałam suma pieniędzy. Nagle, bo dotąd żyliśmy od być naukowcem, a nie bizneswoman. pierwszego do pierwszego. To była dla mnie szansa, żeby spróbować. Postanowiłam, że — Co popchnęło panią w tym kierunku? założę laboratorium i będę robiła kosmety— Miałam ogromne problemy z cerą. ki dla polskich kobiet. Że zrobię kremy do Przeżywałam tego powodu ogromną każdego typu cery i to będą dobre kremy. I frustrację, jak każda młoda kobieta. Te rzeczywiście, tych kosmetyków przybywało. problemy pojawiały się u mnie nagmin- Na początku był jednak tylko jeden, krem nie. Miałam też bardzo wrażliwą skórę. półtłusty. Myślałam, że trafi do wielu pań. Chodziłam do dermatologów, do kosmetyczek, ale próbowałam też pomóc sobie — I trafił? Jak się sprzedawał? sama, bo coraz więcej wiedziałam z racji — Na początku wcale się nie sprzedawał. mojego wykształcenia. Stąd się wzięło moje Mąż próbował go sprzedać i pojechał z

jednym słoiczkiem. Nikt nie chciał z nim rozmawiać, nawet w prywatnych sklepach. A wtedy dostawy towarów z państwowych fabr yk był y bardzo nieregularne. Postanowiliśmy dołączyć nasze produkty do ofert państwowych producentów. Staliśmy w nocy w kolejce i rano chcieliśmy sprzedać w fabryce. Ale tam też było ciężko, bo nikt nie znał mojej firmy.

Trzeba sobie postanowić, że chce się coś osiągnąć i dążyć do tego. Warto też być wobec siebie szczerą. Ocenić, na co nas stać tak naprawdę. Do celu prowadzi długa droga, więc nie wolno się zbyt wcześnie poddawać. Nie można jednak stawiać wszystkiego na jedną kartę. Trzeba wiedzieć, że mając firmę, ma się pod opieką ludzi, trzeba ich wynagradzać i firma musi przynosić zyski. Ale trzeba — Ale się pani nie poddała. wierzyć w to, że będzie lepiej. I nie można — Gdybym wtedy zbankrutowała, godzić się na byle co. zrezygnowałabym. Ale ja widziałam szansę. Było trudno, zatrudniałam jedną osobę, a — W firmie pracuje też pani syn. mąż zajmował się rozwożeniem kremów. — Tak, w dziale sprzedaży. I dobrze mu Przełom nastąpił pod koniec pierwszego się pracuje. Ale rozgraniczamy oczywiście roku naszej działalności, kiedy mogłam już sprawy rodzinne, prywatne od biznesu. wypłacić pensję pracownicy. Mieliśmy już W domu wstaję rano, piję kawę, słucham wtedy 5 tys. sprzedanych sztuk kremów, radia i powoli zaczynamy się z mężem każdy oddzielnie. I mogliśmy zacząć zbierać do pracy. I to są te momenty prowadzić laboratorium. rodzinne, a potem już 8 godzin biurze. I tylko wtedy. Bo nie można pracować po — Jak to jest być kobietą sukcesu? pracy. Ja nawet ganię za to pracowników. — Ja się do tej pory nie czuję kobietą sukcesu. Bo właściwie, co to znaczy? Że — Ma pani wolne weekendy? mam wielu odznaczeń czy osiągnięć? Dla — Pracuję codziennie i dużo, ale tak mnie ważne jest zadowolenie. I ja się czuję chciałam. Mam jednak wolne weekendy. zadowolona z tego, co robię. Pieniądze dają Równoważę sobie życie. Nie żyję samą pracą, choć jest bardzo istotna. Mam wolność, ale powodują też problemy. też rodzinę, którą założyłam z pełną — I pani jest wolna? — Jestem przede wszystkim sobą. I nie jestem rozrzutna. Mówi się, że kobiety takie są z natury, ale to mężczyźni kupują ciągle nowe komórki, samochody, gadżety! To, że jestem sobą, jest najważniejsze. — A nie pojawiło się nagle więcej przyjaciół? — Dla mnie przyjaciel to nie jest zwykły znajomy, to coś więcej. A sukces zawsze przyciąga jakichś znajomych. Tak to już jest i ja się tym nie przejmuję. — Co poradzić kobietom, które chcą spróbować swoich sił w biznesie? — Żeby nie słuchać nieżyczliwych ludzi.

świadomością. Dbam też, żeby moi pracownicy mieli wolne popołudnia. Pracownik niezadowolony nie jest wydajny, nie angażuje się. Więc staram się dbać o satysfakcję z pracy nie tylko swoją, ale też pracowników. Mamy wigilie, spotkania, imprezy firmowe. Ale są dni lepsze i gorsze. Są lepsze decyzje i nietrafione. Ważne jest jednak, żeby się nie zagalopować. Czasem celowo hamujemy rozwój firmy, żeby móc nad nią panować. Trzeba racjonalnie tworzyć firmę, żeby unikać błędów. Czasem się wydaje, że świat stoi otworem, ale nie wolno ulegać złudzeniom.


od kUCHNi

17

Drodzy Czytelnicy Zapraszamy Was do wspólnego gotowania, pichcenia, pieczenia oraz smażenia. Czekamy na Wasze sprawdzone, pyszne przepisy. nie tylko na słodkosci. Twoja potrawa to dzieło sztuki? Zrob zdjęcie, dołącz przepis i koniecznie prześlij do nas. email: redakcja@gazetauk.com

Kutia na Wigilię

Zupa grzybowa z łazankami 125 g pszenicy bez łusek 1 litr wody 180 g maku 125 g miodu 125 ml słodkiej śmietanki 25 g sparzonych wodą rodzynek

25 g orzechów włoskich 15 g łuskanych migdałów 15 g orzechów laskowych 15 g suszonych fig 1 cukier waniliowy 50 ml likieru migdałowego Amaretto

• Pszenicę umyć i namoczyć na noc w 1/2 litra wody, następnie ugotować w tej samej wodzie do miękkości (ok. 60 min.), odsączyć i wystudzić. 2.Mak opłukać, zalać 1/2 litra wody i gotować przez godzinę, wystudzić i zmielić w maszynce do mięsa. 3.Miód podgrzać i wymieszać go ze zmielonym makiem, dodać zimną pszenicę i stopniowo dodawać słodką śmietankę, aż do uzyskania gęstej konsystencji. 4.Do kutii dodać sparzone rodzynki, posiekane orzechy, migdały i figi, doprawić cukrem waniliowym i likierem Amaretto. 5.Odstawić do lodówki na 4-5 godzin przed podaniem

1 szklanka suszonych grzybów sól i pieprz do smaku 2 łyżki soku z cytryny Łazanki 1 szklanka mąki pszennej 1 jajko 1/2 szklanki wody • Zupa 1.Warzywa obrać, umyć, włożyć do garnka, zalać około 1,5 litra wody i gotować przez 30 minut. Wywar odcedzić, a warzywa można zużyć do sałatki jarzynowej. 2.Do wywaru dodać grzyby i gotować pod przykryciem przez 40 minut. 3.Grzyby wyjąć z wywaru, przestudzić i zmiksować. Dodać z powrotem do wywaru, wymieszać, doprawić solą i pieprzem oraz sokiem z cytryny. Łazanki 4.Z mąki, jajka i wody zagnieść ciasto, cienko rozwałkować i kroić w małe kwadraty. 5.W dużym garnku zagotować osoloną wodę, wrzucać łazanki partiami, gotować, aż wypłyną na powierzchnię. Odcedzić, przelać zimną wodą. Podawać z zupą. Zupa 1-2 marchewki 1 pietruszka 1/4 selera korzeniowego 1/2 cebuli 1/2 pora

Makowiec na kruchym cieście 1,5 szklanki mąki pszennej 1/3 kostki margaryny 1 jajko 1/3 szklanki cukru 1 płaska łyżeczka proszku do pieczenia Masa makowa 1/2 kg maku

5 jajek, oddzielić białka od żółtek 1 szklanka cukru 1/2 kostki margaryny 3 łyżki miodu 3 łyżki bułki tartej 2 jabłka garść orzechów i rodzynek

olejek migdałowy Lukier 2 szklanki cukru pudru 1/3 szklanki wrzącej wody

• 1.Mak zaparzyć gorącą wodą lub mlekiem. Pozostawić na 24 godziny, następnie odcedzić i zmielić 2 razy przez maszynkę. 2.z mąki, margaryny, jajka, cukru i proszku do pieczenia zagnieść ciasto i wyłożyć je na posmarowaną tłuszczem i wyłożoną papierem do pieczenia blachę o wymiarach 25x35 cm. 3.Nagrzać piekarnik do 180 stopni C. 4.w międzyczasie zabrać się do przygotowania masy makowej tj: żółtka utrzeć z cukrem i margaryną, dodać po trochę zmielonego maku. 5.Ubić białka na sztywno. 6.dodać miód, bułkę tartą, jabłka obrane i starte na grubej tarce, bakalie, olejek i na koniec dodać lekko mieszając ubite na sztywno białka. 7.gotową masę wyłożyć na ciasto. Piec około godziny w nagrzanym do piekarniku. 8.Przygotować lukier: wsypywać do cukru pudru wodę, energicznie mieszając, dodawać po trochu aż do uzyskania konsystencji gęstej śmietany. 9.gdy ciasto wystygnie, wierzch udekorować lukrem.

Świąteczne dekoracje stołu Święta zbliżają się wielkimi krokami. Niedługo zasiądziemy przy wigilijnym stole. Przygotujmy się do tego już teraz, aby nie dekorować go w stresie i w biegu. Stół wigilijny stanowi bardzo istotny element w czasie Świąt Bożego Narodzenia, a szczególnie w Wigilię, kiedy cała rodzina zasiada do niego i spędza przy nim większość wieczoru. Wokół niego odgrywa się większość czynności związanych z wieczerzą. Przystrojony jest on śnieżnobiały obrusem, najczęściej w pobliżu choinki. Pod stołem lub pod obrusem w tradycyjnym domu znaleźć można zielone gałązki igliwia, sianko i czerwone wstążeczki. Czasami umieszcza się pod nim kilka banknotów, które mają zapewnić rodzinie dostatek na nadchodzący rok. Na samym już stole znajduje się pełna zastawa stołowa z dodatkowym kompletem dla zbłądzonego, nieznanego gościa. Zazwyczaj mieści się tam dwanaście potraw na cześć owych dwunastu apostołów. Do wieczerzy wigilijnej powinna zasiąść parzysta liczba uczestników, gdyż nieparzysta oznaczała zawsze jakieś nieszczęście dla jednego z nich. Stół wigilijny w czasie Bożego Narodzenia jest praktycznie jednym z najważniejszych miejsc. Przy nim jednoczy się rodzina, spędza wspólnie czas, śmieje się i śpiewa. W jego pobliżu uczestnicy dzielą się opłatkiem i składają sobie z głębi serca najlepsze życzenia. Stół świąteczny jest więc jednym z najważniejszych elementów Bożego Narodzenia. Jako jego pierwszą dekoracje uznać można obrus, który tradycyjnie jest biały, ale może być także zielony lub czerwony. Ostatnio sprzedawane są ze świątecznymi motywami. Dopasujmy rozmiar obrusa do wielkości stołu. Najlepiej , gdy obrus będzie zwisał ze wszystkich stron około 20 cm. Ponadto ważne są kolorowe świeczki, najczęściej ustawione w samym centrum stołu w rzeźbionych lub ozdobnych świecznikach. Światło świec tworzy niepowtarzalny, niezwykle uroczysty nastrój, maluje na naszych twarzach ciepłe refleksy, uplastycznia wygląd stołu, a jednocześnie sprawia, że wnętrze salonu staje się bezpieczne i przytulne. Przy zastawie stołowej, ułożone elegancko lub figlarnie są prześliczne serwetki.

Przy każdym talerzu odnaleźć można opłatek. Zdarza się również, że pomiędzy potrawami ustawione będą figurki o tematyce bożonarodzeniowej. W bardziej tradycyjnych rodzinach można znaleźć stół udekorowany siankiem czy zielonymi gałązkami. Od czasu do czasu pojawiają się również niby to niedbale porozrzucane po stole suszki z owoców jarzębiny lub szyszek. Ładnie prezentować się będą kolorowe dodatki, np. serwetki z bożonarodzeniowymi motywami, bombki, stroiki, zestawy diamentowych ozdób na stół itp.


18

Krótka historia pewnej nie-przyjaźni

Co to jest przyjazn? Przyjazn to jest…hmm dobre pytanie. Kazdy ma inna definicje przyjazni. Przyjazn dla mnie jest czyms przyjemnym , wiem ze moge polegac na drugiej osobie, moge wyplakac sie, pozartowac, powiedziec o wszystkim co cie dreczy, co cie boli i łatwiej ci jest o tym mowic, poniewaz wiesz ze a osoba nie pojdzie z tym gdzieś dalej, nie bedzie sie smiała z ciebie. Zaczeło się od wspolnej pracy. Wszystkie byłyśmy nowe, ufałysmy sobie nawzajem, wszystkie opowiadałyśmy sobie o dzieciach i tym co się

dzieje w domu. Można mieć wiele koleżanek, ale żeby się z kimś zaprzyjaźnic musi być pomiedzy nimi ten „klik”. Wspólne spedzanie z soba czasu, wspólne wypady, wspólne marzenia, żarty, nadają poprostu na tej samej fali. Zaufanie się pogłębia, zaczynają się sobie zwierzać z najskrytszych sekretów i tak właśnie rozkręca sie przyjaźń. Anię i Beatę połączyła wspólna tajemnica. Zaczely spotykac sie czesciej, organizowac sobie wspolnie czas. Inne poczuly sie odsuniete. One mialy swoj swiat, a reszta czula lekka zaz-

drosc. Trwalo to ok 5 miesiecy. Czas wypełniony sielanką, kawkami i notorycznymi odwiedzinami. Tam gdzie Beata tam i Ania, zawsze razem, jak prawdziwe przyjacółki. Zdawało się, że będzie to trwało wiecznie, widziałam szczęście w oczach Beaty. Niespodziewanie sytuacja zaczęła się zmieniać.Ania w rozmowach z innymi kolezankami zaczela oczerniac Beate. Dziwilo mnie to, bo wiedzialam ze sie przeciez przyjaznia. Beata natomiast nieswiadoma niczego brnela w ta przyjazn angazujac sie coraz bardziej. Nikt nie osmielil sie poinformowac Beaty, ze Ania jest wobec niej nielojalna. Balismy sie, ze zle to odbierze, zaslepiona Anią mogla w nic nie uwierzyc i atmosfera w pracy by sie pogorszyla. Teraz myślę, że powinnam była jej o wszystkim powiedzieć, ponieważ sytuacja w pracy i tak zrobiła się nieznośna. Może koszmar Beaty zakończyłby się szybciej, może mniej by cierpiała? Powoli wychodzily na jaw szczegoly ich nieporozumien. Mezowi Ani nie podobal sie styl bycia Beaty, draznily go czeste wizyty i wypady nie wiadomo gdzie. Mysle, ze on sie trochę przyczynil do upadku tej przyjazni. Ma duzy wplyw na Anie, jezeli kogos nie akceptuje tak dlugo drazy az Ania ulega. Sprawe pogorszyl jeszcze fakt, ze Ania poprosila Beate o pomoc dla kolezanki, ktora znalazla sie w trudnej sytuacji mieszkaniowej. Beata chetnie przyjela ja pod swoj dach ze względu na przyjaciółkę. Niestety wspolne mieszkanie nie wyszlo jej na dobre. Kolezanka czesto dzwonila do Ani i opowiadala jej co sie dzieje u Beaty w domu, wysmiewala sposob jej zycia i zmyslala opowiesci na temat

Ani, aby podgrzać trochę atmosfetę . Ania zaczela zdzwonic do Beaty z pretansjami i obelgami. Zaczelo sie obgadywanie za plecami, a przeciez to male miasteczko, prawie wszystcy sie znaja. Po pewnym czasie wszystko doszlo do Beaty. Byl to dla niej ogromny cios. Blache z pozoru sprawy, niesione na jezykach ludzi, zamienily sie w ogromnych rozmiarow problemy. Beata z trudem odnjadowala w tych plotkach jakas cząstkę prawdy. Przewaznie tylko imie sie zgadzalo. Stalam i obserwowalam to z boku. Zostalysmy wsiagniete w rozgrywki pomiedzy nimi, juz nie bylo wiadomo co jest prawda a co falszem. Czare goryczy przelal telefon. Ania zadzwonila do mnie i starsznie klnela na Beate. Niestety Beata stala tuz obok i wszystko slyszala. Cale tygodnie po tym wydarzeniu jeszcze bylo widac zmiany na twarzy Beaty. Bardzo to przezyla, przeplakala nie jedna noc.Bardzo mi jej zal. Starala sie znalesc poprostu kogos bliskiego. Jestesmy wszyscy bardzo samotni na tej emigracji, potrzebujemy przyjaciol nawet bardziej niz w kraju. Beata myslala, ze sie jej udalo. Czy wine za to ponosza osoby trzecie? I tak i nie, ponieważ Ania nie miała swojego zadania, uległa wpływom innych ludzi, ale też nie potrafiła docenić tego co ma. Moim zdaniem zanim sie cos powie trzeba dwa razy pomysles, bo rzuconych slow juz nie mozna cofnac, a potrafia ranic bardziej niz noz. Czy Ania żałuje tego, że skrzywdziła Beatę ? Myślę, że nie, jest zachowanie o tym świadczy.


grUdzieŃ

19

zwyczaje i obrzędy bożonarodzeniowe w różnych krajach Pierwsza wzmianka o Bożym Narodzeniu pochodzi z 354 roku, a zamieszcza ją rzymski kalendarz. różne były w przeszłości terminy obchodów świąt Bożego Narodzenia. Świętowano w styczniu, marcu, kwietniu, a nawet w maju. ostatecznie wybrano datę 25 grudnia - dzień przesilenia zimowego. zwyczaj ubierania choinek narodził się wśród ludów germańskich przeszło 300 lat temu. w dniach przesilania zimy i nocy zawieszano u sufitu gałązki jemioły, jodły, świerka, sosny jako symbol zwycięstwa życia nad śmiercią, dnia nad nocą, światła nad ciemnością. kościół chętnie przejął ten zwyczaj jako zapowiedź, znak i typ Jezusa Chrystusa. Na drzewku zawieszamy światła, bo tak często Jezus o sobie mówił, że jest światłością świata. Po adwentowym oczekiwaniu bezpośrednim przygotowaniem do Świąt Bożego Narodzenia jest wigilia. w Polsce wieczerza wigilijna rozpoczyna się po zapadnięciu zmroku, gdy na niebie pojawia się pierwsza gwiazda. wtedy cała rodzina gromadzi się w jednym pokoju, przy stole nakrytym białym obrusem. Pod nim rozłożone jest siano. kiedy już wszyscy domownicy staną wokół stołu, najstarsza osoba w rodzinie rozpoczyna modlitwę, odczytuje fragment Pisma św. o narodzinach Jezusa, następnie bierze z talerzyka biały opłatek, podchodzi do każdego, łamie się nim i składa życzenia. w tym dniu wspomina się wszystkich, którzy nie mogą być z nami. To z myślą o zmarłych i o każdym, kto nie ma gdzie spędzić tego wieczoru, leży na stole dodatkowe, puste nakrycie. w czasie wigilii najważniejszy jest

opłatek i zawsze pierwszy. dopiero gdy podzielimy się opłatkiem, możemy skosztować czerwonego barszczu z uszkami, czarnego maku, brązowych orzechów i srebrnych ryb. Przedtem nie wypada śpiewać nawet kolęd. Tradycja obchodów Świąt Bożego Narodzenia jest głęboko zakorzeniona nie tylko w narodzie polskim. Na całym świecie katolicy świętują narodzenie Jezusa, ale w każdym kraju panują nieco odmienne zwyczaje. do rozpowszechniania zwyczaju budowania żłóbków i szopek najwięcej przyczynił się św. Franciszek z asyżu i jego bracia. To on, chcąc przypomnieć narodziny Pana Jezusa, nakazał nanieść do groty siana i przyprowadzić wołu i osła. zawołał braci i pobożnych ludzi. Tam odczytał im ewangelię o narodzeniu zbawiciela i wygłosił kazanie o wcieleniu słowa. w Hiszpanii odpowiednikiem opłatka jest chałwa. Przed Bożym Narodzeniem każda rodzina hiszpańska zaopatruje się w nową szopkę. wigilijna wieczerza rozpoczyna się po pasterce. Następnie wszyscy wychodzą na ulice oświetlone tysiącami barwnych żarówek, śpiewają kolędy, tańczą i bawią się do rana. głównym daniem jest pieczona ryba oraz “ciasto Trzech króli”, w który zapieka się drobne upominki. Prezenty rozdawane są 6 stycznia w święto Trzech króli, na pamiątkę darów, które Jezus otrzymał od mędrców ze wschodu. w wielkiej Brytanii wigilijny posiłek zaczyna się w południe w ścisłym gronie rodzinnym. obiad, bo trudno tu mówić o wieczerzy, składa się z pieczonego indyka i “ płonącego puddingu”. wieczorem w wigilię angielskie dzieci wywieszają

swoje pończochy za drzwi, by nazajutrz rano odnaleźć je wypełnione prezentami. Tu narodził się zwyczaj pocałunków pod jemiołą wiszącą u sufitu. Taki pocałunek przynosi szczęście i spełnienie życzeń. londyn jest ojczyzną pierwszych kartek z życzeniami. w 1846 roku Jon Horsley z anglii zaprojektował pierwszą kartkę świąteczną z napisem “wesołych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego roku”. w szwecji Święta Bożego Narodzenia rozpoczynają się w pierwszą niedzielę adwentu. Tradycyjna szwedzka uczta składa się z iutfisk, czyli rozmoczonej suszonej ryby o dość mdłym smaku. Potem podaje się galaretkę wieprzową, głowiznę i chleb, a na deser pierniczki. Nie stawia się wolnego nakrycia na stole, ale za to odwiedza się samotnych. szwedzi nie śpiewają kolęd, lecz tańczą wokół choinki. w Niemczech “Boże Narodzenie” obejmuje trzy dni: 24 grudnia -”wigilię”, pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia, narodziny Jezusa Chrystusa (25.12.) i drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia (26.12.). w wigilię w chrześcijańskich rodzinach przed lub po uczestnictwie w Mszy Świętej zapala się świece na choince i wtedy rozpoczyna się “gwiazdka” tzw. “Bescherung”. Śpiewa się lub słucha się kolęd i członkowie rodziny obdarowują się wzajemnie prezentami. dzieciom opowiada się legendę mówiącą, iż prezenty przyniósł Święty Mikołaj lub dzieciątko Jezus. wiele rodzin wynajmuje nawet

Mikołaja, którego rolę odgrywają studenci przebrani w kostium. w pierwszym i drugim dniu Świąt Bożego Narodzenia wielu ludzi udaje się do kościoła na świąteczne msze. 25 i 26 grudnia są dniami świątecznymi wolnymi od pracy. greckie Boże Narodzenie jest spokojnym, uroczystym okresem. gorący okres rozpoczyna się 6 grudnia w dniu Świętego Mikołaja, kiedy to wszyscy wymieniają się podarunkami i trwa aż do 6 stycznia - święta Trzech króli. Na dzień przed Bożym Narodzeniem i Nowym rokiem dzieci śpiewają coś na wzór kolęd, chodząc od domu do domu. Te kolędy mają błogosławić domostwa. Często kolędy te są śpiewane przy akompaniamencie małych metalowych trójkącików i małych glinianych bębenków. za śpiew dzieci często nagradzane są słodyczami i suszonymi owocami. Na prawie każdym stole można znaleźć Christopsomo (Chleb Chrystusa). Jest to okrągły bochenek ozdobiony na szczycie krzyżem, wokół którego ludzie stawiają symbole z ciasta przedstawiające wszystko to, co oznacza długotrwałość. Jeśli biesiadnicy pochodzą z wyspy i są rybakami na ich stole zobaczysz chleb z rybą. Choinki nie są powszechnie używane w grecji, a prezenty są wręczane 1 stycznia. obecnie w większych miastach można zobaczyć ulice przystrojone w lampki i dekoracje. Powoli zostaje też przejmowana zachodnia tradycja wysłania kart z życzeniami świątecznymi do przyjaciół i rodziny. we Francji świąteczną atmosferę wyczuwa się już na kilka tygodni przed Bożym Narodzeniem. wszystkich opanowuje gorączka zakupów. właściciele sklepów prześcigają się w pomysłach dekorowania wystaw. Ulice miast przystrojone są kolor-

owymi lampkami i gwiazdkami. Święta Bożego Narodzenia pełnią we Francji bardzo ważną rolę. są to święta rodzinne. Francuzi wręczają sobie ręcznie robione kartki świąteczne oraz kupują prezenty. we Francji, w przeciwieństwie do Polski, nie ma wigilii. Francuzi biorą udział we mszy, a 25 grudnia siadają do wspólnego obiadu. w ten dzień je się indyka nadziewanego kasztanami i pije dużo szampana. we Francji dzieci wierzą, że to mały Jezus przynosi im prezenty, które w wigilijną noc wkłada do bucików ustawionych przy kominku. okres Bożego Narodzenia jest w republice Czeskiej okresem szczególnym. Święta są tu czasem wzajemnych spotkań rodzinnych oraz dniem wolnym, w którym można się dobrze zabawić. Już kilka tygodni przed Bożym Narodzeniem, zarówno w Czechach, jak i na słowacji, wystawy sklepowe przyciągają klientów specjalnymi promocjami i kolorowymi świecidełkami. Prawdziwy okres świąteczny rozpoczyna się jednak dopiero 24 grudnia. ludzie wierzący przez cały ten dzień zachowują post, następnie składają sobie życzenia i obdarowują się prezentami. w prawie każdym domu stoi choinka, wokół której gromadzą się domownicy zasiadający do wspólnej kolacji, gdy na niebie ukaże się pierwsza gwiazdka. Na stole nie może na przykład zabraknąć “vánočky” - tradycyjnego białego ciasta przypominającego wyglądem i smakiem polską słodką chałkę z bakaliami. Pierwszą spożywaną potrawą są, podobnie jak w Polsce, opłatki. Następnie na stół wędruje zupa grzybowa oraz obowiązkowo ryba, a najlepszą oczywiście jest karp.

kącik dla dzieci


rozrywka

20

5

4

3

6

2

1

8

7

Printable Sudoku Puzzle Sheet #1 9

Easy - FlashPuzzleZone.com

Sudoku #1

Easy - FlashPuzzleZone.com

Pewnego Bożego Narodzenia, bardzo dawno temu, Święty Mikołaj przygotowywał się do swojej corocznej podroży. Jednak wszędzie piętrzyły się problemy... Czterech z jego elfów zachorowało, a zastępcy nie produkowali zabawek tak szybko jak elfy, więc Mikołaj zaczął podejrzewać, że może nie zdążyć... Następnie pani Mikołajowa oświadczyła mu, że jej Mama ma zamiar wkrótce ich odwiedzić, co bardzo zdenerwowało Mikołaja. Na domiar złego, kiedy poszedł zaprzęgać renifery, okazało się, że trzy z nich są w zaawansowanej ciąży, a dwa inne przeskoczyły przez płot i zwiały Bóg jeden wie dokąd. Mikołaj zdenerwował się jeszcze bardziej ... Kiedy zaczął pakować sanie, jedna z płóz złamała się. Worek runął na ziemię, a zabawki rozsypały się dookoła. Wkurzony Mikołaj postanowił wrócić do domu na kawę i szklaneczkę whisky. Kiedy jednak otworzył barek, okazało się, ze elfy ukryły cały alkohol i nic nie było do wypicia... Roztrzęsiony Mikołaj upuścił dzbanek do kawy, który roztrzaskał się na kawałeczki na podłodze w kuchni. Poszedł wiec po szczotkę, ale okazało się, ze myszy zjadły włosie, z którego była zrobiona... I właśnie wtedy zadzwonił dzwonek do drzwi... Mikołaj poszedł otworzyć. Za drzwiami stał mały aniołek z piękną, wielką choinką. Aniołek radośnie zawołał: -Wesołych Świąt, Mikołaju! Czyż nie piękny mamy dziś dzień? Przyniosłem dla Ciebie choinkę. Prawda, że jest wspaniała? Gdzie chciałbyś, żebym ją wsadził? I stąd wzięła się tradycja aniołka na czubku choinki...

Hard - FlashPuzzleZone.com

Sudoku #3

Sudoku #2

Policjant do kierowcy: - Jechał pan ponad 100 km na godzinę. Nie przyszło panu do głowy, że może się pan zderzyć z innym samochodem?! - Z innym samochodem? Na chodniku?

Dwie mróki stoją się kłócą. Pod gałezią leży słoń i mówi im żeby przestali się kłócić. Nie przestały. Słoń się zdenerwował i potrząsa gałezią. Jedna mrówka spadła na słonia a druga mówi: - Uduś go, uduś go!

Hard - FlashPuzzleZone.com

Sudoku #4

Jasio do mamy: - Mamusiu, to prawda, że dzieci przynosi bocian? -Tak synku. -A Święty Mikołaj przynosi prezenty? -Tak Jasiu. -A ty gotujesz, sprzątasz i robisz zakupy? -Tak skarbie. -To właściwie po co trzymamy tatę?

- Mamo, z mego listu do św. Mikołaja wykreśl kolejkę elektryczną, a wpisz łyżwy. - A co, nie chcesz już pociągu? - Chcę, ale jeden już znalazłem w Waszej szafie.

- Byłeś grzeczny? Nie kradłeś? - pyta się święty mikołaj. - Nic nie kradłem, byłem grzeczny - odpowiada dziecko. - To się naucz bo ja ci wiecznie prezentów nie będę przynosił!

Visit FlashPuzzleZone.com for more printable


praca Praca za granicą liczy się do emerytury ZUS, wyliczając nową emeryturę obliczaną na podstawie składek z konta ubezpieczonego, nie uwzględni okresu przepracowanego w krajach UE. Weźmie go pod uwagę, ustalając emeryturę na starych zasadach. Polacy pracujący w krajach UE mogą liczyć na otrzymanie emerytury z tych krajów. Pod warunkiem że spełnią wymagania określone przez prawo w nich obowiązujące. Na przykład Polak, który ukończył 65 lat i przepracował w Niemczech co najmniej pięć lat, może ubiegać się tam o emeryturę. Praca za granicą procentuje także Polsce. ZUS, wyliczając emeryturę osobom, które należą do starego systemu (emerytura zależna od długości okresów ubezpieczenia), uwzględni im zagraniczny staż. Jeśli ktoś przepracował na przykład rok we Francji, to ZUS musi dodać do okresów ubezpieczenia w Polsce także ten francuski. Dzięki tej zasadzie

Zamrożą zasiłki na dwa lata? Rząd szukając oszczędności budżetow ych znowu sięga do zasiłków. Obecnie rozważa opcję zamrożenia na dwa lata wysokości świadczeń, co prz yniesie państwu miliardowe z yski. Partia Konserwatywna znalazła nowe źródło oszczędności – rozważa zamrożenie na dwa lata wysokości świadczeń socjalnych. Obecnie większość zasiłków wzrasta równolegle z inflacją, czyli np. w tym roku świadczenia dla bezrobotnych są wyższe o 5,2 proc. Nie można tego powiedzieć o wynagrodzeniach osób pracujących, które albo są zamrożone, albo jeśli wzrastają, to często poniżej poziomu inflacji – w tym roku eksperci spodziewają się średnich podwyżek w granicy 2,1 proc. I to właśnie stało się punktem odniesienia dla torysów. Zdaniem konser-

21

unijnej (sumowanie okresów ubezpieczenia) ubezpieczony nie musi pracować tylko w Polsce przez wymagany przez nasze prawo czas, żeby nabyć prawa do emerytury u nas. Reguła sumowania okresów ubezpieczenia nie dotyczy młodszych Polaków, którzy są w nowym systemie. Oni u nas otrzymają emeryturę zależną od kwoty zgromadzonych składek. Jednak dla każdego (zarówno w starym, jak i nowym systemie), kto ubiega się w Polsce o emeryturę minimalną, okres przepracowany w państwie unijnym jest ważny. Żeby uzyskać świadczenie minimalne, kobieta musi mieć 20 lat ubezpieczenia, a mężczyzna 25. Zakład do tych okresów wliczy ubezpieczenie w innych państwach unijnych, na przykład w Niemczech. Dlatego mogą one się przydać, jeśli ktoś ma na tyle krótki staż pracy w Polsce, że nie daje on mu prawa do emerytury minimalnej.

watystów nie może być tak, że podwyżki świadczeń socjalnych są ponad dwa razy wyższe wyższe niż wzrost pensji pracowników. - Biorąc pod uwagę, że wiele zatrudnionych osób ledwie wiąże koniec z końcem, musimy sobie zadać pytanie, czy sprawiedliwe jest, aby osoby na zasiłkach otrzymywały więcej niż pracownicy – powiedział premier David Cameron. „Efektem ubocznym” takiego rozwiązania byłyby niemałe oszczędności dla dziurawego budżetu Wielkiej Brytanii. Gdyby wprowadzono je w zeszłym roku, sięgnęłyby 5 miliardów funtów, a gdyby w 2009 – aż 14 miliardów. Zamrożenia świadczeń można się spodziewać dopiero od 2013 roku – premier ogłosi je w grudniu, o ile porozumie się ze swoim koalicjantem. Liberalni Demokraci są bowiem przeciwni takiemu rozwiązaniu i uważają, że uderzy ono najmocniej w najbiedniejszą warstwę społeczeństwa.

Zatrudnimy Operatorów Produkcji I Pakowaczy w Bromborough Praca na zmiany • 6 – 14 • 14 – 22 • 22 – 6 Minimalne wynagrodzenie £6.08/ godzinę Red Rock Partnership również poszukuje • Pakowaczy • Pracowników Magazynu • Liderów Produkcji • Operatorów wózków widłowych

Zgłoszenia Telefoniczne Red Rock Partnership tel. 01516662661 lub proszę przesłać CV na email: Birkenhead@redrockpartnership.co.uk

rowia Zawodowego robi wrażenie. Składa się z 12 badań zapoczątkowanych w 1958 roku. Łącznie przebadano ponad 22 tysiące osób z całego świata. Analiza życia zawodowego i stanu zdrowia tych osób potwierdziła, że ludzie pracujący więcej niż osiem Pracując więcej niż osiem godzin dziennie, zwiększamy godzin dziennie dużo częściej narzekali na choroby ryzyko wystąpienia chorób serca aż o 80 procent. Z serca (od 40 do 80 proc. więcej przypadków). danych wynika, że w Wielkiej Brytanii typowy tydzień pracy należy do jednych z najdłuższych. Główną przyczyną tej sytuacji jest stres towarzyszący nam całym dniami podczas pracy. Długotrwałe Badania przeprowadzili naukowcy z Fińskiego Instytu- narażenie na stres, złe nawyki żywieniowe i brak tu Zdrowia Zawodowego. Okazuje się, że na Wyspach aktywności fizycznej składają się na obraz typowej pracuje się dość długo. Średnio tygodniowo mieszkańcy osoby pracującej ponad normę. Takim ludziom po UK pracują 42,7 godziny. Daje to trzecią lokatę, tylko w prostu brakuje czasu na sport czy odpoczynek – Austrii i Grecji liczba godzin jest większa. W Niemczech mówi dr Marianna Virtanen, kierująca zespołem tygodniowo pracuje się średnio 42 godziny, w Danii 39,1. badawczym. Pracujemy więc po godzinach, ryzykując własnym zdrowiem. Zdaniem fińskich naukowców praca po godzinach W 2009 roku ten sam zespół badawczy odkrył zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia chorób związek pomiędzy intensywnym trybem pracy a

Skończ z nadgodzinami – dbaj o zdrowie

serca i udarów mózgu aż o 80 procent.

ryzykiem wystąpienia demencji w wieku starszym. Zależność była mniej więcej porównywalna do tej Materiał badawczy zebrany w Fińskim Instytucie Zd- powodowanej przez palenie papierosów.

Mini-jobs: brytyjski pomysł na bezrobocie? Ministerstwo Skarbu Wielkiej Brytanii rozważa wprowadzenie nowej formy zatrudnienia, która ma pomóc w walce z bezrobociem. Mini-jobs - bo o nich mowa - oznaczają możliwość wykonywania pracy za stosunkowo niewielkie wynagrodzenie, ale

za to bez konieczności płacenia podatku. Napisał o tym “The Telegraph”.

okazał się skuteczny - był jednym z czynników, które pozwoliły naszym sąsiadom zza Odry na prawie dwukrotne zmniejszenie stopy bezrobocia w ciągu 7 lat (z ponad 12 proc. w 2005 r. do 6,5 proc. obecnie). W Wielkiej Brytanii w 2008 i 2009 roku ilość osób bez pracy wzrosła o ponad 3 punkty procentowe i od tego czasu utrzymuje się na poziomie powyżej 8 proc. Mini-jobs mają pomóc to zmienić. Kanclerz Skarbu w gabinecie premiera Davida Camerona, George Osborne, przyznaje, że mini-jobs to jedna z inicjatyw, nad których wprowadzeniem rząd brytyjski poważnie się zastanawia.

Czym są mini-jobs? To elastyczna forma zatrudnienia, popularna w Niemczech. Pracownicy mogą tam zarabiać do 400 euro miesięcznie bez płacenia podatku bądź ubezpieczenia, zaś zatrudniający ich płacą ujednoliconą stawkę na pokrycie emerytury, świadczeń socjalnych i Przeciwnicy mini-jobs przekonują, że taka forma podatku dochodowego. W Niemczech pomysł zatrudnienia przyczyni się do powiększenia sektora

niskopłatnej i tymczasowej pracy, pogłębiając nierównowagę zarobkową w wśród Wyspiarzy. Z kolei angielski Minister Biznesu, Innowacji i Zdolności, Vince Cable, jest zdania, że rozwiązanie, które okazało się skuteczne w Niemczech, nie musi się sprawdzić w Wielkiej Brytanii: - Mini-jobs to pomysł dostosowany do wymagań niemieckiego rynku pracy, gdzie relatywnie wysokie podatki od pracy są rzeczywiście problemem. W Wielkiej Brytanii sytuacja jest inna.


co? gdzie? kiedy?

22

MERSEYSIDE I CHESIRE WARSZTATY

ODSZKODOWANIA

Revolution

1 Hoghton Place, Southport PR9 0TE Tel.01704 510 710, 0782 182 6473 Email: info@gdanskarestaurant.com Z tym kuponem piwko gratis do obiadku

Tel: 0151 345 10 89

Otwarte tylko w weekendy

Miałeś wypadek? Zadzwoń do nas

Sklep Tęcza

416 Prescot Road, Liverpool L13 3DA Tel: 0151 228 03 33

0777 63 777 63 079 3332 5552 0845 8340 884 BIURA POMOCY

Polski Salon Kosmetyczny Stylizacja paznokci Masaż Zabiegi twarzy i ciala

5 Elaine St., L8 8HT Toxteth

Tel. 07576631253

SKLEPY

Gdanska Restaurant

Polski Zakład Samochodowy Alexandra Road Liverpool, L7 URODA

CATERING

ZDROWIE

TRANSPORT

Polskie Biuro Pomocy tel: 07714087047 25 Golders Green L7 6HG Liverpool

DOSWIADCZONY CERTYFIKOWANY TERAPEUTA UZALEZNIEN

PIOTR DEDA POMOZE TEL07922486737

GREATER MANCHESTER BIURA POMOCY

US ŁUGI

ODSZKODOWANIA

ZDROWIE

TRANSPORT

URODA

TRANSPORT NA LOTNISKA

SKLEPY

Miałeś wypadek? Zadzwoń do nas 0777 63 777 63 079 3332 5552 0845 8340 884

07771072801 07771072800 PRZEPROWADZKI

07512184046

Jeżeli są Państwo zainteresowani zamieszczeniem swojej firmy w naszym katalogu, prosimy o kontakt mailowy: reklama.gazetauk@gmail.com lub numerem telefonu: 07731 633 766


co? gdzie? kiedy?

23

YORKSHIRE BIURA POMOCY

ODSZKODOWANIA Odszkodowania powypadkowe 100% odszkodowania Polska obsługa Brak opłat Bezpłatny dojazd w całej Angli Wypadki do 3 lat wstecz

Polish Centre UK 07731 633 766 USŁUGI

Miałeś wypadek? Zadzwoń do nas 0777 63 777 63 079 3332 5552 0845 8340 884

Jeżeli są Państwo zainteresowani zamieszczeniem swojej firmy w naszym katalogu Co?Gdzie?Kiedy? prosimy o kontakt mailowy reklama.gazetauk@gmail.com lub pod numerem telefonu 07731 633 766

Wyślij bagaż kurierem 50% taniej niż w liniach lotniczych

07714 087 047


Gazeta UK  

Najlepsze informacje z regionu

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you