Page 1

Nr wyd. 01 15.04.2011 GAZETA BEZPdATNA

MG.KOWAL | BRZEŚÆ KUJAWSKI | CHODECZ | IZBICA KUJAWSKA | LUBIEÑ KUJAWSKI | LUBRANIEC G .BARUCHOWO | BONIEWO | CHOCEÑ | FABIANKI | KOWAL | LUBANIE | WdOCdAWEK

Smok zamieszka³ w m³ynie

Dom w którym straszy 13

Drogi bêd¹ równe jak stó³

A poszukiwani Tak¿e w gminie a w³aściciela Choceñ trwaj¹ 11 11

Ośrodek Sabat przy Radosnej czarownic

Pa³ac ma nowego w³aściciela

Gazeta Powiatu Problem W³oc³awskiego rozwi¹zany 14 te¿ tu by³a 16 7

Nikt nie mówi³, ¿e bêdzie ³atwo Rozmowa z

KAZIMIERZEM KAC¥ starost¹ w³oc³awskim. Ju¿ czwarty miesi¹c sprawuje pan w³adzê w powiecie, a rewolucyjnych zmian jakoś nie widaæ.

- Nigdy nie by³em zwolennikiem rewolucji, tylko ewolucji. Uwa¿am, ¿e metoda drobnych kroków przynosi w konsekwencji lepsze efekty ni¿ gwa³towne przewroty. A jakie efekty chcia³by pan osi¹gn¹æ?

- Cel jest oczywisty - poprawa warunków ¿ycia mieszkañców ca³ego powiatu. Przed nami wielka szansa, wiele siê bowiem dzieje i to zarówno w sferze inwestycji, jak i edukacji, opieki spo³ecz nej, ochrony zdrowia. Niektórzy mieszkañcy narzekaj¹ ze nie jest wcale tak dobrze, zaś pan mówi w taki sposób, jakby chodzi³o wy³¹cznie o zmiany na lepsze...

- Od nas w du¿ej mierze zale¿y, czy potrafimy wykorzystaæ to, co jest do wykorzystania. Oczywiście, ¿e czasy nie s¹ ³atwe, ¿e rz¹d ogranicza nam dotacje, ¿e coraz ni¿sze s¹, chocia¿by, subwencje oświatowe, ¿e środki na walkê z bezrobociem zosta³y drastycznie obciête. Tylko ¿e narzekanie niczego nie zmieni... Dotkn¹³ pan kwestii finansowych. No w³aśnie, jak ztym jest? Przed wyborami samorz¹dowymi kr¹¿y³o wiele pog³osek o kiepskiej kondycji powiatu w³oc³awskiego...

- Tak naprawdê ¿yczy³bym wszystkim samorz¹dom, ¿eby mia³y równie dobr¹ sytuacjê jak my. Dochody powiatu zosta³y ustalone na poziomie 72 milionów z³otych. Zad³u¿enie na koniec roku 2010, z tytu³u kredytów, zaci¹gniêtych w la-

tach 2009 -2010, wynios³o 3 miliony 344 tysi¹ce z³otych. Pozosta³a nam jednak nadwy¿ka - 2 miliony i 79 tysiêcy. To oznacza, ¿e na koniec grudnia ubieg³ego roku nasz d³ug, czysty, bez pokrycia, wynosi³ 1 milion 264 tysi¹ce z³otych. Zapewniam, ¿e nie jest to wiele. Rozumiem, ¿e znaczna czêśæ pieniêdzy zpowiatowego bud¿etu przeznaczana jest na cele edukacyjne?

- Tak jest w wiêkszości samorz¹dów, jednak nasza sytuacja pod tym wzglêdem jest bardzo dobra. Uda³o siê nam, przy pe³nej aprobacie wszystkich zainteresowanych stron, przekazaæ Ministerstwu Rolnictwa dwie szko³y w Brześciu Kujawskim oraz w Kowalu. Podkreślam, ¿e by³ to zabieg ca³kowicie bezbolesny. Dziś sytuacja jest taka, ¿e na cele oświatowe wydajemy rocznie 11 milionów z³otych, czyli oko³o 15 procent bud¿etu. Sieæ szkó³ coraz bardziej przystaje do potrzeb. Dysponujemy te¿, co warto podkreśliæ, dwiema placówkami niepublicznymi w Choceniu oraz w Boniewie, które doskonale wpisa³y siê w oświatow¹ mapê powiatu. Szko³y to chyba jednak niewielki problem w porównaniu z konieczności¹ zapewnienia unij nych standardów w domach opieki spo³ecznej. Kilka lat temu nie by³o z tym najlepiej, a jak jest dzisiaj?

- Powiat w³oc³awski prowadzi a¿ piêæ domów opieki spo³ecznej. Tylko jeden z nich, w Izbicy Kujawskiej, jest placówk¹ niepubliczn¹. Wszystkie maj¹ jednak wysoki standard, s¹ w dobrej kondycji. Zadbane, spe³niaj¹ce wymogi, stawiane przez Uniê Europejsk¹. W zwi¹zku ze zmianami w ustawie, utrzymuj¹ siê one z odp³atności, wnoszonych przez pensjonariuszy oraz z dotacji wojewody.

FOT. MAP

Kazimierz Kaca jest od pocz¹tku tej kadencji samorz¹du Starost¹ W³oc³awskim Kiedyś mieliście te¿ dom dziecka w Lubieniu Kujawskim, czy Pogotowie Opiekuñcze w podw³oc³awskim Brzeziu...

- ... I mamy je nadal, choæ pod bardziej skomplikowan¹ nazw¹ Wielofunkcyjnych Placówek Opiekuñczo - Wychowawczych...

- Kto wymyśla takie dziwaczne nazwy?

- Kto i po co? Nie nam jednak to rozstrzygaæ. Faktem jest, ¿e w Lubieniu Kujawskim nadal przebywa 30 wychowanków. Placówka w Brzeziu, pe³ni¹ca równocześnie funkcje domu dziecka i pogotowia opiekuñczego, jest w stanie obj¹æ opiek¹ jednorazowo 40 wychowanków. - Wróæmy jednak do starostwa, gdzie zasz³y ostatnio dośæ wyraźne zmiany...

- Mówi pani o strukturze organizacyjnej? Rzeczywiście, przystosowaliśmy j¹ do obecnych wymogów, ale - podkreślam - nie by³a to rewolucja, lecz ewolucja. Praktycznie poza jednym naczelnikiem, który naby³ ju¿ prawo do emerytury, nie po¿egnaliśmy siê z nikim innym. By³y natomiast pewne przesuniêcia miedzy wydzia³ami i wewn¹trz nich. Mamy dwóch nowych naczelników, m³odych, dobrze przygotowanych ludzi. Pan Tomasz Olach zosta³ nowym szefem Wydzia³u Ochrony Środowiska i Budownictwa, Piotr Krygier kieruje pracami Wydzia³u Zarz¹dzania, Administracji i Bezpieczeñstwa. - Jak wyobra¿a pan sobie naj bli¿sze cztery lata?

- Nikt nie mówi³, ¿e bêdzie ³atwo. Bardzo powa¿nie traktujê

swoje obowi¹zki, wiêc wierzê, ¿e uda siê nam zrealizowaæ wszystkie zamierzenia i plany. Priorytetem w moim dzia³aniu by³y zawsze inwestycje, w tym m.in. drogowe. Ju¿ w maju fina³ prac na rozpoczêtej przebudowywanej drodze powiatowej Kruszyn Choceñ. Jest to inwestycja wspó³finansowana ze środków Unii Europejskiej i nale¿y do³o¿yæ starañ aby j¹ prawid³owo zrealizowaæ i rozliczyæ. Ruszy³y te¿ prace na kolejnej du¿ej powiatowej inwestycji tj. drodze powiatowej Mostki Kowal. Na to zadanie pozyskaliśmy dotacjê z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych i tu tak¿e nale¿y do³o¿yæ starañ aby inwestycja zosta³a prawid³owo zrealizowana i rozliczona. Przymierzamy siê tak¿e

do nowych inwestycji. Na liś cie rezerwowej dotacji przyznanych z Urzêdu Wojewódz kiego znajduje siê droga powiatowa Mikanowo Siutkówek. Czekamy na osz czêdności z rozstrzygniêæ poprzetargowych inwestycji z listy podstawowej i na dotacjê. Jeśli uda siê uzyskaæ dotacjê to inwestycja mog³aby zostaæ zrealizowana jeszcze w bie¿¹cym roku. W trakcie opracowywania s¹ dokumentacje projektowe na przebudowê drogi powiatowej Boniewo - Borzymie, powiat powa¿nie myślimy tak¿e o dokumentacji na drogê powiatow¹ K¹kowa Wola Lubraniec. A polityka...? Jest wa¿na podczas kampanii wyborczej, teraz liczy siê tylko rzetelna praca na rzecz ca³ego powiatu.


2

GAZETA POWIATU WdOCdAWSKIEGO

samorz¹d

Pi¹tek, 15 kwietnia 2011 r.

Zagraniczne kontakty Zespo³u Szkó³ w Smólniku

POLITYKA. Po

Podró¿ z Comeniusem dooko³a Europy

Koalicja jest silna Ostatnie wybory samorz¹dowe wywo³a³y wiele emocji.

FOT. JS

Dla zagranicznych gości przygotowano bogaty program zajêæ Od sierpnia 2010 roku do 2012 nauczyciele i uczniowie Zespo³u Szkó³ z Oddzia³ami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Smólniku realizuj¹ dwa projekty w ramach programu Comenius - Europa „Tacy sami, a jednak inni” wartości 40 tys. euro. Comenius to jeden z czterech programów sektorowych projektu „Uczenie siê przez ca³e ¿ycie” (Lifelong Learning Programme), który wspiera finansowo oraz merytorycznie partnersk¹ wspó³pracê europejskich placówek edukacyjnych. W projekcie uczestniczy 27 krajów cz³onkowskich Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Bu³garia, Czechy, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksem burg, dotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, S³owacja, S³owenia, Szwecja, Wêgry, W³ochy, Wielka Brytania, a tak¿e Islandia, Lichtenstein, Norwegia oraz

Turcja. Szko³a wSmólniku jest jednym z uczestników europejskiego projektu, uczestnicy w miêdzynarodowej wymianie nauczycieli oraz uczniów, co ma na celu rozwijanie zainteresowañ kultur¹ innych narodów, poznanie systemu kszta³cenia, praktycznych roz wi¹zañ problemów dydaktycz nych i wychowawczych, wymianê doświadczeñ, a przede wszystkim budowanie świadomości europejskiej to¿samoś ci i wspólnoty. Szko³a w Smólniku dziêki przychylności pani wójt Ewy Braszkiewicz otrzyma³a z Programu Comenius 40 tys. euro na realizacjê tego zadania. W marcu w szkole gości³a grupa m³odzie¿y i nauczycieli z Francji, Rumunii, dotwy i Turcji. Dla gości przygotowano bogaty program zajêæ z topieniem Marzanny, nauk¹ regionalnych tañców, rozgrywkami sportowymi, zwiedzaniem gospodarstw i stadniny koni. By³y te¿ wycieczki do Torunia i Ciechocinka.

FOT. JS

W³oc³awska katedra zrobi³a na m³odych ludziach wielkie wra¿enie Gazeta Powiatu W³oc³awskiego wydawca: Media Regionalne Sp. z o.o. ul. Prosta 51,00-838 Warszawa na zlecenie Starostwa Powiatowego we W³oc³awku redakcja:Gazeta Powiatu W³oc³awskiego ul. Świêtego Jakuba 13, 87-100 Toruñ redaktor naczelny: Kamil Saka³us kamil.sakalus@mediaregionalne.pl Druk: Drukarnia Media Regionalne ul. S³owiañska 3a,75-503 Koszalin

wyborach samorz¹dowych wRadzie Powiatu W³oc³awskiego zapanowa³ spokój

Ostatecznie Porozumienie Samorz¹dowe Ponad Podzia³ami zosta³o pokonane przez Wspólnotê Samorz¹dow¹ Powiatu W³oc³awskiego, która po zawi¹zaniu koalicji z PSL zaczê³a rz¹dziæ w powiecie. Partie najbardziej licz¹ce siê w kraju - Platforma Obywatelska oraz Prawo i Sprawiedliwośæ, odegra³y w tym rozdaniu znikom¹ rolê. Stanis³aw Budzyñski, lekarz weterynarii, reprezentuj¹cy Wspólnotê Samorz¹dow¹ Powiatu W³oc³awskiego zosta³ ponownie przewodnicz¹cym Rady Powiatu we W³oc³awku. Jego zastêpcami s¹ Zygmunt Wierzowiecki i Bogdan Dom¿alski. Powiat ma te¿ od czterech miesiêcy nowego starostê, którym wybrano Kazimierza Kacê, dotychczasowego wicestarostê, lidera Wspólnoty. Wicestarost¹ zosta³ jedyny kandydat nato stanowisko Zbigniew Lewandowski z PSL.

Pracami Rady Powiatu we W³oc³awku kieruj¹: Stanis³aw Budzyñski - przewodnicz¹cy Rady, cz³onek Wspólnoty Samorz¹dowej, pe³ni tê funkcjê ju¿ drug¹ kadencjê Zygmunt Wierzowiecki - wiceprzewodnicz¹cy Rady Wspólnota - od pocz¹tku powstania powiatu jest radnym

FOT. MAP

Radni mniej politykuj¹, wiêcej uwagi poświêcaj¹c rozwi¹zywaniu bie¿¹cych problemów powiatu Bogdan Dom¿alski - wiceprzewodnicz¹cy Rady - kandydowa³ z listy Porozumienia Samorz¹dowego „Ponad Podzia³ami”, ostatecznie zwi¹za³ siê z PSL. Radny trzeci¹ kadencjê.

Radni: 1. Jadwiga B³aszkiewicz PO - - jest drug¹ kadencjê 2. Tomasz Chymkowski Wspólnota Samorz¹dowa, cz³onek zarz¹du - pierwsza kadencja 3. Jerzy Donajczyk Wspólnota przewodnicz¹cy komisji - druga kadencja 4. Jadwiga Fija³kowska Wspólnota przewodnicz¹cy komisji - druga kadencja

5. Roman Go³êbiewski PSL - cz³onek zarz¹du - druga kadencja 6. Piotr Grudziñski - Ponad Podzia³ami - by³ radnym II kadencji i teraz 7. Jacek Jab³oñski - PO - pierwsza kadencja 8. Marek Jaskulski - Wspólnota - przewodnicz¹cy komisji - druga kadencja 9. Kazimierz Kaca - Wspólnota - by³ radnym pierwszej kadencji, wicestarost¹, obecnie starost¹ 10. Ewa Koñczyñska - PIS - przewodnicz¹ca komisji jest od pocz¹tku 11. Anna Koz³owska - PSL - przewodnicz¹ca komisji pierwsza kadencja

12. Karol Matusiak - PSL przewodnicz¹cy komisji pierwsza kadencja 13. Jadwiga Molenda - Ponad Podzia³ami - pierwsza kadencja 14. Wiktor Muratow Wspólnota - cz³onek zarz¹du druga kadencja 15. Jerzy Paw³owski Wspólnota - Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej - trzecia kadencja z rzêdu 16. Bogdan Sadowski - Porozumienie Ponad Podzia³ami - by³ radnym pierwszej kadencji i obecnie 17. Andrzej Spychalski PIS. Radny drug¹ kadencjê. 18. Roman Tomaszewski - Ponad Podzia³ami, pierwsza kadencja

BRZEZIE. Dawny dom dziecka, mieszcz¹cy siê wzabytkowym pa³acu, świêtowa³ swój jubileusz

Trzydzieści lat minê³o... Uroczyście obchodzono jubileusz 30-lecia Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuñczo-Wychowawczej w podw³oc³awskim Brzeziu. G³ówne obchody jubileuszu poprzedzone zosta³y msz¹ św. w kościele parafialnym w Brzeziu. Celebrowa³ j¹ ks. Ryszard Kokoszka. Nastêpnie odby³o siê spotkanie w pomieszczeniach placówki. Uroczystośæ zaszczycili swoj¹ obecności¹ przedstawiciele w³adz organu prowadz¹cego: Tomasz Chymkowski cz³onek Zarz¹du Powiatu, radny Rady Powiatu we W³oc³awku; Piotr Jacek Zbonikowski - naczelnik Wydzia³u Rozwoju, Edukacji i Spraw Spo³ecznych; Wojciech Zawidzki - burmistrz Brześcia Kujawskiego; Agnieszka doboda - dyrektor PCPR oraz byli emerytowani pracownicy. Oczywiście w spotkaniu wziêli udzia³ obecni pracownicy placówki i wychowankowie, którzy uświetnili obchody okolicz nościowymi inscenizacjami.

FOT. WOJCIECH ALABRUDZIÑSKI

W obchodach 30-lecia Placówki Opiekuñczo -Wychowawczej w Brzeziu wziê³o udzia³ wielu gości Pracownicy placówki, zw³aszcza ci z wieloletnim sta¿em, pracy zostali uho-

norowani przez Starostê W³oc³awskiego listami gratulacyjnymi i upominkami, któ-

re w imieniu starosty wrêczy³ Piotr Jacek Zbonikowski.


Pi¹tek, 15 kwietnia 2011 r.

inwestycje

GAZETA POWIATU WdOCdAWSKIEGO

3

INWESTYCJE. Po zimowej przerwie zosta³y wznowione prace na drogach, tak¿e w Śmi³owicach. Rozpoczêto te¿ nowe, wa¿ne zadania

Pierwsze takie rondo w powiecie Ruszy³y prace na zaplanowanej do przebudowy drodze powiatowej Mostki - Kowal. Wznowiono roboty miêdzy Kruszynem, a Choceniem. Radny Rady Powiatu Marek Jaskulski nie kryje satysfakcji z rozpoczêcia robót budowlanych w rejonie miejscowości Mostki.

By³o warto czekaæ - D³ugo czekaliśmy natê inwestycjê - podkreśla radny. - W mijaj¹cej kadencji bardzo zabiega³em o tê inwestycjê. W marcu 2009 roku wspólnie z radym gminy Kowal Piotrem Jackiem Zbonikowskim z³o¿yliśmy petycjê do Zarz¹du Powiatu z prośb¹ o ujêcie zadania w bud¿ecie powiatu. Zarz¹d pozytywnie rozpatrzy³ tê petycjê, zaś szans¹ na wspó³finansowanie zadania by³ Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Uda³o siê pozyskaæ dotacjê na inwestycjê w wysokości 3 mln z³otych,. dodatkowo kwotê 0.6 mln z³ w ramach partnerstwa wyasygnuj¹ samorz¹dy gminne na terenie, których przebiega droga tj.: gmina W³oc³awek, gmina Kowal oraz miasto Kowal. Przetarg na wykonawstwo zadania wygra³o konsorcjum firm: W³oc³awskie Przedsiêbiorstwo Robót Drogowych - Lider konsorcjum oraz SpecDróg - partner. W marcu ruszy³y pierwsze prace, zwi¹zane z wycink¹ przydro¿nych drzew i krzewów.

9,5 mln z³ Zakres robót obejmuje miêdzy innymi utwardzenie drogi, która na sporych odcinkach, zw³aszcza leśnych, mia³a do tej pory charakter gruntowy, poszerzenie nawierzchni do szerokości 6 m na odcinkach prostych oraz dodatkowe poszerzenia na ³ukach, wykonanie obustronnych poboczy, wykonanie chodników, zjazdów, zatok autobusowych,

azylu dla pieszych, budowê sygnalizacji świetlnej oraz barier ochronnych przy Zespole Szkó³ w Smólniku, monta¿ stalowych barier sprê¿ystych, os³aniaj¹cych sta³e obiekty pobocza, wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego. d¹czna wartośæ projektu wynosi 9,5 mln z³otych. Po kilkumiesiêcznej przerwie spowodowanej zimow¹ aur¹ pomiêdzy Kruszynem a Choceniem znów ruszy³y roboty drogowe. To ju¿ koñcówka prac nadrodze powiatowej, gdy¿ wiêkszośæ robót zwi¹zanych m.in. wykonaniem podbudowy, usuniêciem przydro¿nych drzew oraz u³o¿eniem warstwy nowego asfaltu konsorcjum firm realizuj¹ce zadanie tj. W³oc³awskie Przedsiêbiorstwo Robót Drogowych i Spec-Dróg, wykona³o jeszcze w ubieg³ym roku. Obecnie pozosta³y do wykoñczenia chodniki szerokości 1,25 - 2,00 m pojednej stronie pasa drogowego o nawierzchni z kostki brukowej na podbudowie betonowej, wjazdy do posesji o nawierzchni z kostki brukowej na podbudowie betonowej, niektóre zatoki autobusowe wraz z peronami dla pasa¿erów oraz rondo w miejscowości Śmi³owice. Dziêki powsta³ej nowej infrastrukturze znacz¹co poprawi siê bezpieczeñstwo u¿ytkowników drogi, a w szczególnoś ci pieszych i rowerzystów.

FOT. JS

dukasz Skrzypiñski (z lewej) i podleśniczy Zbigniew Miko³ajczyk na drodze Kowal - Smólnik

12,6 mln z³ Ca³kowity koszt inwestycji wyniesie blisko 12,6 miliona z³otych. Jedn¹ trzeci¹, czyli prawie 4,5 mln z³otych powiat otrzyma w formie dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego. To najwiêksza, jak dotychczas, inwestycja w infrastrukturê drogow¹, realizowana przez powiat w³oc³awski. Zakoñczenie prac planowane jest na maj bie¿¹cego roku.

Koñcowe prace przyprzebudowie drogi powiatowej Kruszyn-Choceñ

WOJSKO. S³u¿by zasadniczej ju¿ nie ma, ale armia nadal czeka na chêtnych, sprawdza te¿ przydatnośæ m³odych mê¿czyzn zkolejnych roczników

Na komisjê trzeba jednak przyjśæ Od 23 maja do 27 czerwca trwaæ bêdzie w powiecie w³oc³awskim kwalifikacja do s³u¿by wojskowej. Komisja lekarska oceni ich stan zdrowia i zakwalifikuje do odpowiednich kategorii. Zgodnie z rozporz¹dzeniem

MSWiA oraz MON w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2011 roku, termin przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustalony zosta³ na okres od 4 kwietnia do 30 czerwca br. Na terenie powiatu w³oc³aw-

skiego kwalifikacja odbêdzie siê miêdzy 23 maja a 27 czerwca. Osoby stawaj¹ce do kwalifikacji wojskowej z terenu powiatu, obejmuj¹cego swym zasiêgiem miasto Kowal, miasta i gminy: Brześæ Kujawski, Chodecz, Izbica Kujawska, Lubieñ Kujawski, Lu-

braniec oraz gminy: Boniewo, Baruchowo, Choceñ, Fabianki, Kowal, Lubanie i W³oc³awek, powinni stawiæ siê w wyznaczonym dniu przed Powiatow¹ Komisj¹ Lekarsk¹ Nr 2, której siedzib¹ bêdzie Starostwo Powiatowe we W³oc³awku przy ulicy Cy-

ganka 28, pokój 43 na trzecim piêtrze. Posiedzenia Komisji odbywaæ siê bêd¹ oprócz wolnych sobót, niedziel i świ¹t w godz. od 8.00 do 15.00, nr tel. 54 230 46 35 oraz 54 230 46 38. Powiatowej Komisji Lekarskiej nr 2, powo³anej Zarz¹dzeniem wojewody

57/2011 z dnia 4 marca 2011r., przewodniczy³ bêdzie lek. med. Witold Majewski chirurg, cz³onkami komisji bêd¹ lekarze: Ewa Koñczyñska - lekarz chorób wewnêtrznych oraz Marek Świ¹tkiewicz -chirurg.


4

GAZETA POWIATU WdOCdAWSKIEGO

gospodarka

Pi¹tek, 15 kwietnia 2011 r.

STOPKLATKA

PROMOCJA. Powiat w³oc³awski zas³uguje na to, co najlepsze. Przecie¿ jest tego wart

wci¹¿ padaj¹ Od albumu przez Zwierzêta ofiarami k³usowników kalendarz do mapy Bardzo aktywn¹ dzia³alnośæ podj¹³ Wydzia³ Rozwoju, Edukacji i Spraw Spo³ecznych w ramach dzia³añ promocyjnych. Szczególnie obfity w ró¿ne wydarzenia by³ pierwszy kwarta³ tego roku.

miesiêcznika - Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zaproponowa³ nieodp³atn¹ promocjê powiatu w IV kwartale br.

Wydany zostanie album, promuj¹cy walory kulturowe i turystyczno-krajoznawcze po³¹czone z prowadzon¹ dzia³alności¹ gospodarcz¹ na terenie powiatu w³oc³awskiego. Listem intencyjnym starosty w³oc³awskiego zaproponowano wszystkim wójtom i burmistrzom oraz podmiotom gospodarczym w³¹czenie siê

W I pó³roczu br. Wydzia³ Rozwoju, Edukacji i Spraw Spo³ecznych w³¹czy siê w organizacjê konkursów Bêd¹ to m.in.: „Kujawsko-Pomorski Gospodarczo - Samorz¹dowy HIT 2011” pod patronatem Konwentu Starostów Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz „Na Naj³adniejszy Wieniec Do¿ynkowy i Ozdobê

Z myśl¹ o do¿ynkach

wicznego w Starym Brześciu organizuje dla m³odzie¿y wszystkich szkó³ ponadgim nazjalnych, podopiecznych i wychowanków Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim, Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuñczo-Wychowawczej w Brzeziu „Powiatowy Rajd Rowerowy - Rowerem do Europy”. Tegoroczny rajd odbêdzie siê we wrześniu w ośrodku AGROFARMA Go³aszewo gmina Kowal. Pod patronatem starosty Starosta W³oc³awski przyj¹³ patronat nad organizacj¹ szeregu imprez m.in. : XII Pre-

ciom”, uroczystym koncertem Muzyczno-S³ownym poświêconym ku czci Jana Paw³a II, który mia³ miejsce 2.04.2011 r. we W³oc³awskiej Katedrze, obchodami Jubileuszu 80-lecia Szko³y po³¹czone z nadaniem imienia placówce b³. Jana Paw³a II, które odbêd¹ siê 16 maja 2011 r. w Modzerowie. W ramach dzia³añ zwi¹zanych z turystyk¹, wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom mieszkañców Powiatu W³oc ³awskiego i zg³aszanym propozycjom przez niektórych wójtów na spotkaniach organizowanych w Starostwie Powiatowym m.in. dot. wspólnego kreowa-

FOT. JS

Wydawnictwa bêd¹ promowaæ walory turystyczne powiatu. Na zdjêciu: Widok z lotu ptaka skansenu w K³óbce do wspólnej prezentacji. Publikacja wydana zostanie do 31 sierpnia br. Powiat na... ścianie Uka¿e siê jedenasta edycja plakatowego kalendarza ściennego na 2012 rok, promuj¹cego walory powiatu. Przedsiêwziêciem maj¹cym na celu wypromowanie walorów gospodarczych, turystyczno-krajoznawczych, kulturowych i przyrodniczych naszej „ Ma³ej Ojczyzny” bêdzie mapa turystyczna. Równie¿ w tym przypadku do wszystkich wójtów i burmistrzów oraz do szefów firm, dzia³aj¹cych na terenie powiatu, zosta³y skierowane zaproszenia do wspólnej prezentacji. Bardzo wa¿n¹ inicjatyw¹ bêdzie opracowanie i wydanie czterech numerów Gazety Powiatu W³oc³awskiego. Realizatorem tego zadania s¹ Media Regionalne Sp. z o.o. . Promocja powiatu bêdzie prowadzona równie¿ na ³amach miesiêcznika „Wieś Kujawsko- Pomorska”, który ukazuje siê w nak³adzie 3.500 egzemplarzy. Wydawca

Do¿ynkow¹” podczas obchodów Do¿ynek Wojewódzkich. „Rzetelni w Biznesie” obejmuje cztery projekty, w ramach których przyznawane s¹ certyfikaty: „ Rzetelni dla Biznesu” przyznawany samorz¹dom, które dbaj¹ o wysokie standardy i rzetelnośæ, stwarzaj¹ korzystne warunki dla rozwoju przedsiêbiorczoś ci, „Rzetelni w Ochronie Zdrowia” przyznawany zak³adom opieki zdrowotnej i firmom, które na ka¿dym etapie dzia³ania kieruj¹ siê etyk¹, profesjonalizmem, rzetelności¹ oraz efektywności¹ zarz¹dzania, „Rzetelna Instytucja” przyznawany instytucjom i jednostkom, które w swoim dzia³aniu maj¹ istotny wp³yw na rozwój spo³eczny, gospodarczy i kulturalny otoczenia, w którym funkcjonuj¹. Zasady uczestnictwa zainteresowanych firm, instytucji i samorz¹dów lokalnych w tych konkursach ju¿ s¹ zamieszczone przez Wydzia³ na stronie internetowej Starostwa Powiatowego. Od 2003 roku Starostwo wspólnie z Zespo³em Szkó³ Centrum Kszta³cenia Usta-

zentacj¹ Twórczości Artystycznej Osób Niepe³nos prawnych „ Mój Świat-Moje ¯ycie”, które odby³y siê 16-17 marca w Teatrze Impresaryjnym we W³oc³awku. Powiat reprezentowa³o 9 zespo³ów artystycznych z : Domu Pomocy Spo³ecznej w Kowalu, Wilkowiczkach, Rze¿ewie, Kurowie i Izbicy, Środowiskowego Domu Samopomocy w Kowalu i Czarnem, Stowarzyszenia Osób i Rodzin Osób Niepe³nosprawnych w Boniewie, Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepe³nosprawnych SPZPS we W³oc³awku; I Przegl¹dem Twórczości Jase³kowej „ Do Betlejem nie jest daleko” który odby³ siê 15.stycz nia, obchodami 30-lecia Wielo funkcyjnej Placówki Opiekuñczo-Wychowawczej w Brzeziu - 1.03.2011 r. , I miêdzyszkolnym konkursie z okazji „ Trzech Króli” skierowanym do uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjalnych z terenu powiatu w³oc³awskiego, który odby³ siê 5.01.2011 roku w Modzerowie, powiatowymi obchodami Dnia Dziecka, Miko³ajki 2011 pod nazw¹ „ Samorz¹d Powiatowy Dzie-

nia wizerunku powiatu, Wydzia³ przyst¹pi³ do aktualizacji bie¿¹cej strony internetowej Starostwa Powiatowego w zakresie : bazy noclegowej i rekreacyjnej, atrakcji turystyczno-kulturowych Powiatu W³oc³awskiego, szlaków turystycznych i ście¿ek rowerowych, opisu walorów turystyczno-krajobrazowych. W tym celu zwrócono siê do wszystkich burmistrzów i wójtów powiatu w³oc³awskiego z prośb¹ o w³¹czenie siê wszystkich samorz¹dów do wspó³uczestniczenia w powy¿szym projekcie. Lato na wsi Powiat W³oc³awski bêdzie tak¿e obecny 8 maja na organizowanych przez KujawskoPomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie na Targach TurystycznoOgrodniczych „ Lato na Wsi”. Bêdzie to impreza o charakterze edukacyjnym, której g³ównym celem jest promocja dziedzictwa kulturowego i kulinarnego oraz atrakcji turystycznych poszczególnych powiatów województwa kujawsko-pomorskiego.

Na terenie powiatu w³oc³awskiego ka¿dego roku zwierzyna kilkakrotnie pada ³upem k³usowników. Jak temu zaradziæ? Wspóln¹ akcjê przeprowadzili cz³onkowie Polskiego Zwi¹zku dowieckiego, Pañstwowej Stra¿y Leśnej oraz Nadleśnictwa W³oc³awek. - Podczas poszukiwañ znaleźliśmy ponad dwieście wnyków oraz borsuka i lisy z³owione na sid³a - mówi Grzegorz Wiśniewski, ³owczy Polskiego Zwi¹zku dowieckiego. - Skontrolowaliśmy tak¿e dwa polowania. Takie dzia³ania s¹ potrzebne, nie tylko, by karaæ, ale dzia³aæ prewencyjnie. Nie tylko zwierzêta mog¹ dostaæ siê we wnyki, ale i ludzie. Na górnym zdjêciu: Sylwester Sznabel (z lewej) i Wies³aw Rygielski, komendant posterunku stra¿y ³owieckiej pokazuj¹ znalezione wnyki. Zwykle ³upem k³usowników pada mniejsza zwierzyna. W listopadzie w leśnictwie Przyborowo znaleziono martwego ³osia. Przybyli na miejscu policjanci stwierdzili, i¿ zwierzê pad³o po strzale. - W jego tuszy znaleziono ³uskê, która bêdzie poddana badaniom - mówi Miros³aw Krysiak, komendant posterunku stra¿y leśnej. - Strzelano z broni myśliwskiej lub narzêdzia nieznanego pochodzenia. Na dolnym zdjêciu: martwe zwierzê wskazuje Tadeusz Adamczewski, leśniczy leśnictwa Przyborowo. Środkowe zdjêcie: przy okazji polowañ w³oc³awscy myśliwi znajduj¹ tak¿e wnyki, ślady po dzia³alności k³usowniczej. TEKST IFOT. JS


Pi¹tek, 15 kwietnia 2011 r.

Pomagamy ofiarom przemocy Wydzia³ Rozwoju, Edukacji i Spraw Spo³ecznych Starostwa Powiatowego informuje, ¿e w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we W³oc³awku przyul. Brzeskiej 15 w ka¿dy poniedzia³ek, w godz. 15.30 - 17.30 bezp³atnych porad ofiarom przemocy w rodzinie, osobom znajduj¹cym siê w trudnej sytuacji kryzysowej i niepe³nosprawnym bêd¹ udzielaæ specjaliści w zakresie psychologii, pedagogiki i porad prawnych. Szczegó³y: tel. 54 231-22-38

DOTACJE

Ma³e miasta mog¹ wiêcej Lubraniec to jedno z 12. ma³ych miast na terenie woj. kujawsko-pomorskiego, które otrzyma³y wsparcie samorz¹du województwa ze specjalnego funduszu dla miast do 5 tysiêcy mieszkañców. To nowy, wprowadzony w ¿ycie przez samorz¹d województwa instrument wewn¹trzregionalnej spójności, którym zniwelowane zostan¹ ró¿nice miêdzy poziomem finansowania z ró¿nych źróde³ miejskich programów rewitalizacyjnych. Prawie 2,7 miliona z³otych trafi³o na realizacjê inwestycji zwi¹zanych z rewitalizacj¹ i zagospodarowaniem dostêpnej mieszkañcom przestrzeni. W³adze samorz¹dowe województwa ustanowi³y „liniê demarkacyjn¹”, określaj¹c¹, ¿e miasta do 5 tysiêcy mieszkañców nie mog¹ siê ubiegaæ o dofinansowanie na rewitalizacjê w ramach RPO WK-P. Zamiast tego, wsparcie na ten cel mog¹ otrzymaæ w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w którym maksymalna kwota dotacji wynosi 500 tysiêcy z³otych. W przypadku 12 miast potencjalne wsparcie, jakie mog³yby one otrzymaæ w ramach RPO WK-P, by³oby wy¿sze ni¿ kwota jak¹ uzyska³y w ramach PROW. Ta potencjalna kwota dotacji obliczana jest na podstawie takich kryteriów jak liczba ludności, stopa bezrobocia oraz wskaźnik dochodów podatkowych i dlatego jest ró¿na dla poszczególnych miejscowości. - Dziêki temu funduszowi miejscowości korzystaj¹ce ze wsparcia w ramach PROW dostan¹ takie same dofinansowanie, jakie dosta³yby korzystaj¹c ze wsparcia w ramach RPO WK-P - mówi marsza³ek Piotr Ca³becki. Lubraniec dosta³ ponad 62 tys. z³otych na poprawê estetyzacji miasta poprzez wykonanie elewacji kompleksu budynków komunalnych na placu doktora Mariana Szulca. Wśród beneficjentów jest te¿ Kowal, który otrzyma³ pieni¹dze na poprawê przestrzeni publicznej miasta poprzez budowê parkingu przy ulicy B³ogos³awionego Dominika Jêdrzejewskiego. Chodzi o kwotê 130 tysiêcy z³otych. Z kolei dotacja dla Brześcia Kujawskiego w kwocie 228,5 tys. z³otych zostanie przeznaczona nausprawnienie funkcji komunikacyjnej poprzez przebudowê ulic Piastowskiej, Zielnej, Prostej, Kujawskiej.

nasz powiat

GAZETA POWIATU WdOCdAWSKIEGO

5

LUBIEÑ KUJAWSKI. Do wziêcia pozosta³o jeszcze wiele hektarów uzbrojonych gruntów. Zainteresowanych nie brakuje

Kolejni inwestorzy na by³ym lotnisku Tereny inwestycyjne w Lubieniu Kujawskim maj¹ ju¿ swoj¹ historiê. Na dawnym lotnisku o powierzchni 170 ha swoj¹ dzia³alnośæ ulokowa³o ju¿ kilka firm. Dwie z nich funkcjonuj¹ i zatrudniaj¹ ³¹cznie 370 osób. W 2006 r. produkcjê rozpocz¹³ Superfos - zak³ad, który wytwarza ró¿nego rodzaju i rozmiaru opakowania z tworzyw sztucznych. Ulokowany na dzia³ce o powierzchni 7,6 ha zatrudnia ju¿ oko³o 330 osób. Drug¹, funkcjonuj¹c¹ od 2008 r., jest firma Kreisel, która zak³ad swój wybudowa³a na dzia³ce o pow. 6 ha. Produkuje ona kleje, zaprawy i tynki dla budownictwa. Zatrudnia oko³o 40 pracowników. Trwaj¹ przygotowania w celu rozbudowy tego zak³adu o suszarniê piasku. W najbli¿szym czasie uruchomienie dzia³alności na terenie gminy planuj¹ ko-

lejne zak³ady pracy. S¹ to firmy: Sulima - producent środków czystości dla zak³adów pracy, Jan-Kaz-Stal - budowniczy konstrukcji stalowych, Polcalc - wytwórca granulowanych nawozów sztucznych, Conto - przetwórca t³uszczów zwierzêcych, Grennland - firma z bran¿y logistycznej i bioenergii, Bio Future - producent peletu ze s³omy. Ta ostatnia firma ju¿ jesieni¹ ub. r. rozpoczê³a budowê zak³adu, którego rozruch planowany jest na III kwarta³ tego roku. Aby wymienione zak³ady mog³y funkcjonowaæ niez bêdne jest wykonanie przez gminê odpowiedniej infrastruktury dla tych terenów tj. dróg, wodoci¹gów, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. W ramach tzw. schetynówki powsta³a ju¿ w zesz³ym roku na tym terenie sieæ dróg o ³¹cznej d³ugości 2,4 km za kwotê oko³o 2,5 mln z³ oraz rozbudowano sieæ wodoci¹gow¹. W tym roku planuje siê

FOT. MAP

W Lubieniu ju¿ funkcjonuje miêdzy innymi znana firma Kreisel, producent zapraw, tynków i klejów wybudowaæ kanalizacjê sanitarn¹, która odprowadzi ścieki od powstaj¹cych zak³adów, a tak¿e skanalizuje dzia³ki budowlane pod budownictwo

mieszkaniowe. Obecnie roz strzygane s¹ przetargi na to zadanie, które dotowane bêdzie w ramach programu PROW w wysokości 70 proc.

Przysz³ośæ tak¿e jest obiecuj¹ca. Trwaj¹ rozmowy z nastêpnymi firmami, które na dawnym lotnisku chcia³yby wybudowaæ swoje zak³ady.

BEZPIECZEÑSTWO. W³oc³awska „drogówka” ma najwiêcej pracy w gminach le¿¹cych wzd³u¿ drogi krajowej numer 1

Posterunki pozostaj¹ Temat likwidacji posterunków policji w ma³ych miejscowościach wraca co kilka lat. W tym roku znów siê pojawi³... Posterunek Policji w Choceniu zosta³ uratowany! 8 lutego, podczas sesji Rady Gminy, zastêpca komendanta wojewódzkiego policji z Bydgo szczy, podinsp. Maciej Za³ucki, zdementowa³ pog³oski o planowanej likwidacji posterunku w Choceniu, obs³uguj¹cego równie¿ s¹siedni¹ gminê Boniewo. Decyzjê poprzedzi³y liczne rozmowy wójta gminy Choceñ Romana Nowakowskiego z kierownictwem Komendy Miejskiej Policji we W³oc³awku oraz Komendy Wojewódzkiej w Bydgoszczy. Poprzednia reorganizacja odby³a siê w 2006 roku. Samorz¹dowcy przeciwili siê wówczas zakusom na ma³e posterunki. Ostatecznie w wyniku spotkania zainteresowanych osób, w tym wojewody, starosty oraz przedstawicieli policji, odbywaj¹cego siê w Starostwie Powiatowym we W³oc³awku ustalono, ¿e Posterunek Policji w Chodczu, z uwagi na odpowiedni¹ infrastrukturê techniczn¹ oraz umiejscowienie na terenie turystycznym, bêdzie dzia³a³ na dotychczasowych zasa-

FOT. MARCIN dAUKAJTYS

Spotkañ z drogówk¹ raczej nikt nie lubi, ale policja jest potrzebna dach. Ponadto Posterunek Policji w Baruchowie zosta³ po³¹czony z oddalonym o 8 km Posterunkiem Policji w Kowalu, a Posterunek Policji w Boniewie z Posterunkiem Policji w Choceniu. - Ten temat rzeczywiście co jakiś czas wraca jak bumerang - twierdzi starosta Kazimierz Kaca. - Uspokoi³o nas jednak niedawne spotkanie z przedstawicielami Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy oraz jednostki we W³oc³awku, którzy zapewnili, ¿e wiêkszych zmian organizacyjnych nie bêdzie. Przynajmniej na razie. Ewentualne zmiany mog¹ dotyczyæ jedynie Lubania

i Chocenia. Sam jednak nie wyra¿ê ¿adnej opinii na ten temat przed skonsultowaniem siê z przedstawicielami tamtejszych samorz¹dów.

Tymczasem zagro¿enie przestêpczości¹ w poszczególnych regionach powiatu w³oc³awskiego jest bardzo zró¿nicowane. W 2010 roku wzrost iloś-

ci przestêpstw stwierdzono m.in. w Izbicy Kujawskiej, Choceniu, Brześciu Kujawskim. Najmniej by³o ich natomiast w Fabiankach. Na drogach sytuacja wygl¹da ju¿ zupe³nie inaczej. Tutaj najwiêksze zagro¿enie wystêpuje w tych gminach, przez teren których przebiega droga krajowa nr 1. W 2010 roku naterenie dzia³ania Komendy Miejskiej Policji we W³oc³awku odnotowano ³¹cznie 1678 zdarzeñ drogowych, w tym 65 wypadków drogowych. Jest to o 12 wypadków wiêcej ni¿ w 2009 roku. W wyniku wypadków w 2010 roku śmieræ ponios³o 12 osób. Dla porównania w2009 roku by³o to 10 osób. Odnotowano równie¿ wzrost ilości osób rannych w wyniku zdarzeñ drogowych z 57 w 2009 roku do 66 w 2010 roku.

NA TERENIE PODLEGdYM KMP WdOCdAWEK PRZEBIEGAJ¥ TRZY DROGI KRAJOWE: droga K - 1 odcinek od Siutkówka do Kamiennej, d³ugośæ drogi patrolowej 55,7 km. droga K - 62 odcinek od Redecz Krukowy do Skoki, d³ugośæ drogi patrolowej 47,4 km. droga K - 67 odcinek drogi od m. W³oc³awek do Cyprianki, d³. drogi patrolowej 14,0 km. Ogó³em 144,2 km. Policjanci z „drogówki” patroluj¹ tak¿e siedem dróg wojewódzkich: W-252 W³oc³awek - Jaranowo w kier. na Inowroc³aw W-265 Brześæ - Kowal Baruchowo w kier. na Gostynin W-268 Brzezie - Wieniec W-269 Kowal - Choceñ - Chodecz W-270 Brześæ Kuj - Izbica Kuj. wkier. na Ko³o W-301 Probostwo - B¹dkowo W-562 Szpetal Górny - Nasiegniewo w kier. na Dobrzyñ n/W


6

GAZETA POWIATU WdOCdAWSKIEGO

edukacja

KOWAL. Oferta edukacyjna szkó³ ponadgimnazjalnych z

Pi¹tek, 15 kwietnia 2011 r.

Powiatu W³oc³awskiego na rok szkolny 2011/2012

Praktyki mo¿liwe tak¿e w Holandii i Niemczech Ju¿ od 1 września Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Izbicy Kujawskiej rozpocznie kszta³cenie m³odzie¿y w nowym, modnym na rynku pracy kierunku pod nazw¹ aran¿acja wnêtrz i przestrzeni. Cz³onkowie zarz¹du w ten i inny sposób poszukuj¹ nowych rozwi¹zañ, aby zachêciæ absolwentów gimnazjów do podejmowania nauki w szko³ach prowadzonych przez powiat W³oc³awski.- Nasza oferta jest bardzo urozmaicona - podkreśla Piotr Jacek Zbonikowski, naczelnik Wydzia³u Rozwoju, Edukacji i Spraw Spo³ecznych w Starostwie Powiatowym we W³oc³awku. Nowy kierunek w Izbicy Kujawskiej jest uzupe³nieniem oferty, kierowanej do m³odych mieszkañców powiatu przez wszystkie placówki, znajduj¹ce siê na jego terenie. Tak¿e te, których prowadzenie przejê³o kilka lat temu Ministerstwo Rolnictwa. Jedn¹ z nich jest szko³a rolnicza w Kowalu, przekszta³cona 1 września 2009 r. przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Zespó³ Szkó³ Centrum Kszta³cenia Rolniczego. Zmieni³y siê zadania placówki. Do typowej dzia³alności dydaktyczno-wychowawczej wśród m³odzie¿y i doros³ych, dosz³y równie¿ zadania kszta³cenia i doskonalenia rolników i ludzi pracuj¹cych na potrzeby rolnictwa. Nabór uczniów do szkó³ w roku szkolnym 2011/2012 prowadziæ bêd¹ na terenie powiatu publiczne szko³y ponadgimnazjalne.

Inicjatywy W ostatnim czasie we wspó³pracy z KRUS-em oraz Fabryk¹ Maszyn w Lublinie okoliczni rolnicy mogli wymieniæ os³ony wa³ków przekaźnika mocy. Przez pracowników Agencji Rynku Rolnego Oddzia³ w Bydgoszczy prowadzone by³o szkolenie dotycz¹ce dop³aty z tytu³u zu¿ytego do siewu lub sadzenia materia³u siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. W kwietniu planowane jest szkolenie dotycz¹ce zdrowej ¿ywności. Szkolono równie¿ rolników z zakresu stosowania środków ochrony roślin przy u¿yciu opryskiwaczy. W ramach wspó³pracy z Powiatowym Biurem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we W³oc³awku przeprowadzono szkolenie maj¹ce na celu zapoznanie siê z nowymi zasadami wype³niania wniosków o przyznanie p³atności na rok 2011. Du¿o chêtnych zapisuje siê ponadto na corocznie or-

ganizowany w tej placówce kurs obs³ugi kombajnów zbo¿owych i sieczkarni samobie¿ nych.

Egzaminy Szko³a jest ośrodkiem egzaminacyjnym, gdzie odbywaj¹ siê egzaminy potwierdzaj¹ce kwalifikacje zawodowe w kilku zawodach: rolnik, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, kucharz ma³ej gastronomii, technik mechanizacji rolnictwa etc. W tej placówce egzaminy zawodowe prowadzone s¹ dla uczniów szko³y macierzystej oraz okolicznych szkó³ zawodowych.

Wspó³praca Aby dobrze wype³niaæ swoje zadania, szko³a w Kowalu zabiega o podpisa³a wspó³pracê z instytutami, resortowymi szko³ami wy¿szymi i firmami pracuj¹cymi na rzecz rolnictwa. Obecnie takie wspó³dzia³anie zosta³o podpisane z Instytutem Ochrony Roślin - PIB w Poznaniu oraz Hodowl¹ Roślin w Strzelcach - GRUPA IHAR.

Szko³a w Kowalu prowadzoma jest obecnie przez Ministerstwo Rolnictwa, nadal kszta³ci jednak m³odych mieszkañców powiatu w³oc³awskiego

Du¿e zainteresowanie Intensywna praca w tym zakresie przynosi efekty. Do nich nale¿y zaliczyæ du¿e

zainteresowanie szko³¹ policealn¹ kszta³c¹c¹ w zawodzie technik agrobiznesu i technik rolnik. Szczególnie pragn¹ posi¹śæ te kwalifikacje osoby,

które zainteresowane s¹ korzystaniem ze środków unijnych skierowanych, np. dla m³odych rolników. Szko³a prowadzi kursy na prawo jazdy

samochodem, ci¹gnikiem, kombajnem. Uczniowie realizuj¹ praktyki zawodowe w kraju i za granic¹ (Holandia, Niemcy).

ZESPÓd SZKÓd IM. WdADYSdAWA REYMONTA WCHODCZU. Zasadnicza Szko³a Zawodowa - nabór wzawodach: 3-letnich (mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych i 2-letnich (kucharz ma³ej gastronomii) • Technikum: 1) zawód: technik ¿ywienia i gospodarstwa domowego; 2) technik rolnik Liceum Ogólnokszta³c¹ce -nachylenie jêzykowo-informatyczne • Uzupe³niaj¹ce Liceum Ogólnokszta³c¹ce 2-letnie (nachylenie: humanistyczne)

ZESPÓd SZKÓd IM. JANA KASPROWICZA W IZBICY KUJAWSKIEJ nr tel.54/ 286 63 67 (87 -865 Izbica Kujawska , ul. Nowomiejska 5) • Liceum Ogólnokszta³c¹ce (nachylenia: bezpieczeñstwo iobronnośæ; aran¿acja wnêtrz i przestrzeni;humanistyczno-jêzykowe) Zasadnicza Szko³a Zawodowa: nabór wzawodach: 3-letnich - piekarz, fryzjer, rolnik, mechanik pojazdów samochodowych, elektryk, piekarz, stolarz, rzeźnik- wêdliniarz, krawiec, monter instalacji i urz¹dzeñ sanitarnych, ślusarz, cukiernik, murarz) i 2 - letnich sprzedawca, kucharz ma³ej gastronomii. • Uzupe³niaj¹ce Liceum Ogólnokszta³c¹ce 2-letnie (brak nachylenia)

LICEUM OGÓLNOKSZTAdC¥CE IM. KRÓLOWEJ JADWIGI WKOWALU nr tel. 54/ 2841 171 (87-820 Kowal, ul. Piwna 4) nachylenie: humanistyczne/prawno-administracyjne; ogólne/ekologiczno-medialne; mundurowo-sportowe.

LICEUM OGÓLNOKSZTAdC¥CE DLA DOROSdYCH WKOWALU, nr tel. 54/ 2841 171 5. Zespó³ Szkó³ wLubrañcu (87-890 Lubraniec, ul. Brzeska 51) nr tel.54/ 286 20 49 • Liceum Ogólnokszta³c¹ce (nachylenia: jêzykowo-medialne; przyrodniczo-medyczne; spo³eczne • Zasadnicza Szko³a Zawodowa (wielozawodowa): 3 letnia dla zawodów: piekarz, cukiernik, stolarz, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, rzeźnik- wêdliniarz, monter instalacji i urz¹dzeñ sanitarnych) 2 letnia dla zawodów: sprzedawca, kucharz ma³ej gastronomii

ZESPÓd SZKÓd IM. MARII GRODZICKIEJ W LUBRAÑCU-MARYSINIE nr tel. 54/286 20 60 (Lubraniec Marysin, 87 - 890 Lubraniec) Technikum Agrobiznesu (zawód: technik agrobiznesu) • Technikum Ekonomiczne (zawód: technik ekonomista)

ZESPÓd SZKÓd CENTRUM KSZTAdCENIA ROLNICZEGO IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO WKOWALU Szko³y dzienne: Zasadnicza Szko³a Zawodowa: a) 3-letnia: rolnik, mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych (specjalnośæ samochodowa), rolnik, piekarz, cukiernik b) 2-letnia: kucharz ma³ej gastronomii Technikum - 4 letnie - technik agrobiznesu - technik rolnik - technik ¿ywienia - technik mechanizacji rolnictwa Szko³a wieczorowa:

Technikum Uzupe³niaj¹ce - 3-letnie po Zasadniczej Szkole Zawodowej: - technik rolnik - technik mechanizacji rolnictwa - technik ¿ywienia Szko³a zaoczna: Szko³a Policealna - 2-letnia: - technik agrobiznesu - technik rolnik

ZESPÓd SZKÓL CENTRUM KSZTAdCENIA ROLNICZEGO IM. JADWIGI DZIUBIÑSKIEJ WSTARYM BRZEŚCIU 87-880 Brześæ Kujawski, tel./fax 54 252 12 25, e-mail: starybrzesc@interia.pl, www.starybrzesc.pl TECHNIKUM: Technik Agrobiznesu Technik Architektury Krajobrazu Technik Rolnik Technik ¯ywienia i Gospodarstwa Domowego ZASADNICZA SZKOdA ZAWODOWA W ZAWODACH: Mechanik Operator Pojazdów i Maszyn Rolniczych Kucharz Ma³ej Gastronomii TECHNIKUM UZUPEdNIAJ¥CE ZAOCZNE WZAWODZIE: Technik Mechanizacji Rolnictwa SZKOdA POLICEALNA ZAOCZNA W ZAWODZIE: Technik Rolnik

SPOdECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAdC¥CE IM. KARDYNAdA STEFANA WYSZYÑSKIEGO WCHOCENIU: otwierane s¹ nastêpuj¹ce kierunki: „ sportowy - przedmioty wiod¹ce: w-f, biologia, jêzyk angielski lub jêzyk niemiecki. „ mundurowy - przedmioty wiod¹ce: wos, po, w-f, jêzyk angielski lub jêzyk niemiecki. „ dziennikarski - przedmioty wiod¹ce: j. polski, historia, wos, jêzyk angielski lub jêzyk niemiecki „ informatyczny - przedmioty wiod¹ce: informatyka, jêzyk polski, jêzyk angielski lub jêzyk niemiecki. W Spo³ecznej Zasadniczej Szkole Zawodowej im. Adama Mickiewicza wChoceniu m³odzie¿ kszta³ci siê w nastêpuj¹cych zawodach: kucharz ma³ej gastronomi, sprzedawca, piekarz, elektryk, stolarz, murarz, cukiernik, rzeźnikwêdliniarz, fryzjer, krawiec, fotograf, kamieniarz, dekarz, monter instalacji i urz¹dzeñ sanitarnych, posadzkarz, malarz-tapeciarz, mechanik pojazdów samochodowych W Spo³ecznym Wieczorowym Liceum Ogólnokszta³c¹cym wChoceniu powstan¹ klasy o kierunkach: „ humanistyczno -spo³ecznym -wiod¹ce przedmioty: jêzyk polski, historia, wos „ matematyczno -ekonomicznym -wiod¹ce przedmioty: matematyka, podstawy przedsiêbiorczości, geografia, jêzyk angielski.


nasze sprawy

Pi¹tek, 15 kwietnia 2011 r.

7

GAZETA POWIATU WdOCdAWSKIEGO

WILKOWICE. Bezpieczni nad i pod wod¹

LUBRANIEC. Z trzynastu rodzin, mieszkaj¹cych w dawnym Domu Nauczyciela, pozosta³y ju¿ tylko trzy

Ratownicy przeszkol¹ dzieci

Pa³acowe spory

W szkole w Wilkowicach odby³y siê pogadanki, prowadzone przez instruktorów z Kujawskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. W spotkaniu uczetniczyli te¿ specjaliści ze Szko³y P³ywania Fala. Mówiono jak zachowaæ siê, gdy za³amie siê pod nami lód, jak zachowywaæ siê nad i pod wod¹.znie”. Celem tego spotkania by³o

uświadomienie dzieciom, w jaki sposób nale¿y zachowywaæ siê na lodowisku i nad wod¹. Dzieci dowiedzia³y siê, nad wodê udawaæ siê zawsze z doros³¹ osob¹, w jaki sposób wezwaæ pomoc i udzieliæ pierwszej pomocy poszkodowanemu. Po prelekcji zosta³ przeprowadzony konkurs przez instruktorów WOPR-u, dzieci które wykaza³y siê najwiêksz¹ wiedz¹ otrzyma³y nagrody.

IMPREZA. Pokazali, ¿e mog¹ lepiej, mocniej, wiêcej

W³oc³awska scena dla wyj¹tkowych artystów Problem z pa³acem by³ tym wiêkszy, ¿e nie dotyczy³ tylko nieruchomości, ale przede wszystkim rodzin, które wtym zespole mia³y mieszkania. Sprawê w wiêkszości przypadków uda³o siê wreszcie pomyślnie za³atwiæ. Starostwo Powiatowe we W³oc³awku prawie upora³o siê ju¿ z k³opotliw¹ sched¹, jaka by³a oficyna zabytkowego pa³acu w Lubrañcu. Burmistrz zapewni³ trzy mieszkania, powiat trzy kolejne, jedna osoba zmar³a, zaś pozostali lokatorzy za³atwili sobie lokale we w³asnym zakresie.

Celem imprezy by³a integracja uczestników, którzy poprzez wystêpy mogli wyraziæ siebie wdrodze ekspresji artystycznej XII Prezentacje Twórczości Artystycznej Osób Niepe³nosprawnych „Mój Świat - Moje ¯ycie” przyci¹gnê³y wielu widzów i dostarczy³y mnóstwa wzruszeñ. Ośrodek Edukacji i Promocji Kultury we W³oc³awku by³ g³ównym organizatorem XII Prezentacji Twórczości Artystycznej Osób Niepe³nosprawnych „ Mój Świat Moje ¯ycie”. W imprezie wziê³y udzia³ zespo³y z 23 placówek, zajmuj¹cych siê dzia³alności¹ opiekuñcz¹, wychowawcz¹ i rewalidacyjn¹ osób niepe³nosprawnych z regionu Kujaw i Ziemi Dobrzyñskiej. Powiat W³oc³awski reprezentowa³o 9 zespo³ów z: Domu Pomocy Spo³ecznej w Kowalu, Środowiskowego Domu Samopomocy w Kowalu, Domu Pomocy Spo³ecznej w Wilkowi-czkach, Środowiskowego Domu Pomocy Spo³ecznej w Czarnem, Stowarzyszenia Osób i Rodzin Osób Niepe³nos prawnych oraz Rodzin Patologicznych w Boniewie, Domu Pomocy Spo³ecznej w Izbicy - Ma³e Dzie³o Boskiej Opatrzności „Orioniści”, Domu Pomocy Spo³ecznej w Kurowie, Domu Pomocy Spo³ecznej w Rze-

¿ewie oraz Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepe³nosprawnych Samodzielnego Zespo³u Przychodni Specjalistycz nych we W³oc³awku. Celem imprezy by³a integracja uczestników, którzy poprzez wystêpy mogli wyraziæ siebie w drodze eks presji artystycznej, jak równie¿ zaprezentowaæ swoje prace plastyczne. Na zakoñczenie prezentacji zespo³y z terenu powiatu w³oc³awskiego otrzyma³y upominki, ufundowane przez Starostê W³oc³awskiego Kazimierza Kacê, które przekaza³ - wraz z dyplomami i gratulacjami Piotr Jacek Zbonikowski, naczelnik Wydzia³u Rozwoju, Edukacji i Spraw Spo³ecznych Starostwa Powiatowego reprezentuj¹cy starostê. Naczelnik Wydzia³u Rozwoju, Edukacji i Spraw Spo³ecznych podziêkowa³ W³oc³awskiemu Ośrodkowi Edukacji i Promocji Kultury we W³oc³awku za organizacjê imprezy, wszystkim uczestnikom, opiekunom zespo³ów artystycznych oraz dyrektorom placówek za wspó³uczestniczenie w promocji Powiatu W³oc³awskiego, kultywowanie, jak równie¿ popularyzacjê naszej kultury i kujawskiej tradycji. (SZYM)

Starosta Kazimierz Kaca nie kryje ulgi, ¿e ta trudna sprawa wreszcie dobiega koñca. Wokó³ sprzeda¿y zabytkowego pa³acu w Lubrañcu, pochodz¹cego z 1812 roku, by³o sporo medialnego szumu, bowiem razem z pa³acem „poszed³” zabytkowy park, budynki gospodarcze oraz oficyna wraz z... lokatorami. I to nie byle jakimi. Wiêkszośæ z nich to emerytowani nauczyciele, oficynê nazywano bowiem przed laty „Domem Nauczyciela”. Sam pa³ac Grodzickich by³ wówczas siedzib¹ miejscowej szko³y, pracownicy mieli wiêc do pracy dos³ownie parê kroków.

Albo wszystko, albo nic - Sami remontowaliśmy ten dom, doprowadzaliśmy wodê,

urz¹dzaliśmy ³azienki, bo nic tu przecie¿ nie by³o - opowiadali dziennikarzom lokatorzy, gdy sta³o siê jasne, ¿e bêd¹ musieli opuściæ dotychczasowe mieszkania. Ze ³zami w oczach pytali, dlaczego na stare lata musz¹ nagle siê st¹d wynieśæ. Dlaczego, a przede wszystkim dok¹d. Wśród 13 rodzin mieszkaj¹cych w oficynie zdecydowana wiekszośæ to osoby starsze i samotne, ¿adnej z nich nie by³o staæ na kupienie sobie mieszkania. Powiat wystawi³ pa³ac na sprzeda¿. - Utrzymanie zabytkowego obiektu to zadanie ponad nasze si³y - t³umaczy³ ówczesny wicestarosta Kazimierz Kaca. - Szko³ê ju¿ dawno st¹d wyniesiono, w pa³acu mieści³a siê jedynie poradnia psychologiczno-pedagogicz na, dla której burmistrz znalaz³ inne miejsce. Uznaliśmy, ¿e bêdzie lepiej, jeśli ten piêkny obiekt trafi do kogoś, kogo staæ na przywrócenie mu dawnej świetności. W³adze powiatu od pocz¹tku zdawa³y sobie sprawê z obecności lokatorów w pa³acowej oficynie. Dlatego wybrano najprostsze rozwi¹za-

nie, jakim jest podzia³ nieruchomości. Pusty pa³ac z parkiem mia³ byæ wystawiony na sprzeda¿, lokatorom oficyny chciano zaproponowaæ wykupienie ich mieszkañ na preferencyjnych warunkach. Na przeszkodzie stan¹³ jednak konserwator zabytków. Co to za pomys³? - oburza³a siê Olga Krut-Horonziak, przez wiele lat kieruj¹ca w³oc³awsk¹ delegatur¹ s³u¿by ochrony zabytków. - Chodzi o wyj¹tkowy zespó³ pa³acowoparkowy, który powinien przetrwaæ w nienaruszonej postaci.

Ludzki punkt widzenia Decyzjê w³oc³awskiego konserwatora podtrzymali jego zwierzchnicy, z generalnym konserwatorem w³¹cznie. W tej sytuacji na sprzeda¿ Powiat wystawi³ ca³¹ nieruchomośæ: klasycystyczny pa³ac z 1812 roku wybudowany wed³ug projektu H. Szpilowskiego, 10-hektarowy park, murowan¹ oficynê z pocz¹tku XIX wieku i pomiesz czenia gospodarcze. Atrakcyjna cena wywo³awcza - 730 tys. z³, przyci¹gnê³a wielu oferentów. Cenê kilkakrotnie podbijany i ostatecznie nierucho-

mośæ zosta³a sprzedana za 1 mln 250 tysiêcy z³otych. Nowa w³aścicielka, zdaniem lokatorów, zaczê³a od podw¿zki czynszów. I to o trzysta procent. Odciê³a te¿ dop³yw ciep³a doich mieszkañ z pa³acowej kot³owni. Jak t³umaczy³a jednak dziennikarzom, dokona³a podzia³u ogrzewania na pa³ac i oficynê, ale mieszkañcom chcia³a kupiæ piec. Zaprotestowali twierdz¹c, ¿e ka¿dy bêdzie sam ogrzewaæ swoje mieszkanie... - To by³a trudna sprawa z czysto ludzkiego punktu widzenia - mówi dziś starosta. Z jego inicjatywy mieszkañcom kilkakrotnie fundowano opa³ na zimê, ca³y czas, wspólnie z burnistrzem Krzysztofem Wrzesiñskim, szukaj¹c dla nich nowych mieszkañ. Ostatecznie z 13 rodzin w oficynie pozosta³y tylko trzy. Burmistrz zapewni³ trzy mieszkania, trzy kolejne powiat, jedna osoba zmar³a, zaś pozostali lokatorzy za³atwili sobie lokale we w³asnym zakresie. A pa³ac w nowych rêkach odzyskuje dawn¹ świetnośæ... MAdGORZTA PAWdOWSKA

FOT. JS

Atrakcyjna cena wywo³awcza - 730 tys. z³, przyci¹gnê³a wielu oferentów. Zabytkowa nieruchomośæ znajduje siê ju¿ w prywatnych rêkach


8

GAZETA POWIATU WdOCdAWSKIEGO

WYSTAWA. Tegoroczna impreza powiatowa

odbêdzie siê wBaruchowie

Sto³y wielkanocne na Kujawach Gmina Baruchowo bêdzie gospodarzem tegorocznej powiatowej wystawy „Sto³y Wielkanocne na Kujawach”. Zakrojona na szerok¹ skalê impreza odbêdzie siê 17 kwietnia wbaruchowskiej Hali Sportowej. G³ównym organizatorem wystawy jest Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Świ¹tkowicach. Od lat powiat w³oc³awski jest organizatorem wystaw „Sto³y wielkanocne na Kujawach”, ciesz¹cych siê ogrom nym powodzeniem. Trudno siê temu dziwiæ. Mo¿na bowiem nie tylko podziwiaæ wielkanocne sto³y, przygotowane z zachowaniem kujawskich tradycji przez gminne Ko³a Gospodyñ Wiejskich oraz uczniów szkó³ pon ad g i m n azj al nych , kszta³c¹cychw zawodach: technik ¿ywienia i gospodarstwa domowego oraz kucharz, ale tak¿e wszystkiego posmakowaæ. Wystawa jest tak¿e okazj¹ dopodziwiania twórców ludowych z ca³ego regionu,

którzy co roku prezentuj¹ wyj¹tkowe wyroby z masy solnej, z ciasta chlebowego, ze s³omy, z wikliny i siana. Bêd¹ tak¿e rzeźby w drewnie oraz kolorowe pisanki i okolicznosciowe kartki świ¹teczne.

Nie zabraknie bia³ego barszczu, potraw z jaj, tartego w³asnorêcznie chrzanu, czy bia³ej kie³basy. Goście bêd¹ mogli spróbowaæ jak smakuj¹ wielkanocne babki, mazurki, makowce. Baruchowo ju¿ rozpoczê³o przygotowania do tej imprezy. To ju¿ XIII edycja powiatowej wystawy, odbywaj¹cej siê co roku w innej gminie.

nasz powiat KAPITAd LUDZKI Wkrótce rozpocznie siê

Pi¹tek, 15 kwietnia 2011 r.

druga edycja projektu dla szkó³ o profilu ogólnym

Nie tylko geniusze Od września tego roku ruszy druga edycja projektu „Równe szanse dla m³odych mieszkañców Powiatu W³oc³awskiego” realizowanego w partnerstwie ze wszystkimi gminami z terenu powiatu. W³adze Powiatu W³oc³awskiego traktuj¹ priorytetowo kwestiê edukacji, zdaj¹c sobie sprawê, ¿e wykszta³cenie m³odego pokolenia to klucz zarówno do rozwoju lokalnego, jak i do sukcesu indywidualnego mieszkañców powiatu. Powiat w³oc³awski wykorzysta³ mo¿liwośæ pozyskania pieniêdzy z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki, dziêki czemu od września tego roku ruszy druga edycja projektu „Równe szanse dla m³odych mieszkañców Powiatu W³oc³awskiego” realizowanego w partnerstwie ze wszystkimi gminami z terenu powiatu. Projekt o ³¹cznej wartości prawie 2 milionów z³otych bêdzie realizowany w roku

szkolnym 2011/2012 w 60 szko³ach o ogólnym profilu kszta³cenia (szko³y podstawowe, gimnazja, licea ogólnokszta³c¹ce). Uczniowie bêd¹ mogli uczestniczyæ bezp³atnie w dodatkowych zajêciach dydaktyczno-wyrównawczych oraz zajêciach pozalekcyjnych, rozwijaj¹cych tzw. kom petencje kluczowe, a wiêc znajomośæ jêzyków obcych, wiedzê z informatyki, przedsiêbiorczośæ oraz nauki matema-tyczno-przyrodnicze.

Dzieci wykazuj¹ce problemy w nauce zostan¹ objête doradztwem i opiek¹ psychologicznopedagogiczn¹ Starsi uczniowie bêd¹ mogli skorzystaæ z poradnictwa edukacyjno-zawodowego. Dodatkow¹ atrakcj¹ i zachêt¹ bêd¹ wycieczki krajoznawcze i edukacyjne po Polsce.

Projekt stanowi kontynuacjê i rozwiniêcie realizowanego w roku szkolnym 2009/2010 i 2010/2011 projektu „Równe szanse dla m³odych mieszkañców Powiatu W³oc³awskiego”, który cieszy³ siê du¿ym powodzeniem, o czym świadczy chocia¿by liczba ponad 3000 uczestnicz¹cych w nim ucz niów. „Podczas systematycz nych spotkañ konsultacyjnych uzyskujemy informacje o bardzo pozytywnym odbiorze projektu wśród uczniów i rodziców, co potwierdza, ¿e doskonale utrafiliśmy w spo³eczne zapotrzebowanie. Podziêkowaniom towarzysz¹ prośby o kontynuacjê bez p³atnych zajêæ dydaktycznowyrównawczych i pozalekcyjnych, st¹d nasz skuteczny udzia³ w kolejnym konkursie o dofinansowanie” - mówi Piotr Jacek Zbonikowski, Naczelnik Wydzia³u Rozwoju, Edukacji i Spraw Spo³ecz nych w Starostwie Powiatowym, a jednocześnie koordynator projektu. W ramach

projektu szko³y z terenu powiatu otrzyma³y równie¿ cenne pomoce dydaktyczne w postaci zestawów komputerowych i tablic interaktywnych. Zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy, Powiat W³oc³awski dba tak¿e o roz wój szkó³ zawodowych. Ich uczniowie od grudnia 2009 roku bior¹ udzia³ w bezp³atnych zajêciach w ramach projektu pn. „Moja uniszko³a zawodowa”, dziêki czemu mog¹ zdobywaæ dodatkowe umiejêtności i kwalifikacje. Do czterech szkó³ zawodowych prowadzonych przez powiat (w Lubrañcu, Lubrañcu-Marysinie, Izbicy Kujawskiej i Chodczu) trafi³y te¿ tablice interaktywne wspomagaj¹ce proces dydaktycz ny. Z uwagi na du¿e zainteresowanie (prawie 650 ucz niów szkó³ zawodowych) i walory edukacyjne, Powiat wyst¹pi o mo¿liwośæ kontynuacji projektu równie¿ w kolejnym roku szkolnym 2011/2012.

BUDOWNICTWO. Najwiêcej nowych domów powstaje w gminach W³oc³awek i Fabianki, mieszkañców przybywa te¿ wmieście i gminie Kowal i Brześciu Kuj.

Z miasta na wieś kañców, dziś ledwie 113 tysiêcy. Rodzi siê coraz niej dzieci. Na prze³omie lat 70 i 80 ubieg³ego wieku w mieś cie rodzi³o siê od trzech do trzech i pó³ tysi¹ca w³oc³awian. Urodzeñ bywa³o nawet trzykrotnie wiêcej ni¿ zgonów. Dziś sytuacja jest zupe³nie inna. Od kilku lat utrzymuje siê ujemny przyrost naturalny, co oznacza, ¿e notuje siê wiêcej zgonów ni¿ narodzin. Dla przyk³adu - w 2010 roku urodzi³o siê 1061 dzieci. Zmar³o 1266 osób. W tym roku zanotowano oko³o 170 urodzeñ. Zgonów by³o 190.

- Miasto siê wyludnia krzycz¹ przera¿eni w³oc³awianie. Wójtowie okolicznych gmin zacieraj¹ natomiast rêce. - jest nas coraz wiêcej, musimy przygotowaæ infrastrukturê pod budowê kolejnych domów - mówi w prasowych wywiadach Ewa Braszkiewicz, wójt gminy W³oc³awek. - Na trzy i pó³ tysi¹ca kowalan dziewiêciuset to nowi mieszkañcy, g³ównie w³aśnie w³oc³awianie - mówi Eugeniusz Go³embiewski, burmistrz Kowala. - Wiêkszośæ z nich u nas zdecydowa³a siê pobudowaæ domy. Cieszy nas ta tendencja, bowiem dziêki niej liczba mieszkañców Kowala nie maleje, co wyró¿nia nas spośród wielu innych miast. Za zamo¿n¹ uchodzi gmina Fabianki, tutaj bowiem pobudowa³o siê wielu niedawnych mieszkañców w³oc³awskich blokowisk. Tych zamo¿niejszych, których staæ by³o na w³asne domy, teraz zaś bez szemrania p³ac¹ podatki od nieruchomości. Do Chocenia przyci¹ga mieszczuchów nie tylko coraz lepszy dojazd, czy bliskośæ autostrady, ale tak¿e nowatorskie pomys³y w³adz, doskona³a baza szkolno-sportowa i s¹siedztwo terenów rekreacyjnych.

Emigracja za miedzê

Budowa domu nawsi to czêsto tañsze rozwi¹zanie, ni¿ zakup mieszkania w mieście.

Chodecz zamyka listê Ze statystyk wynika, ¿e najbardziej dynamicznie rozwijaj¹ siê gminy W³oc³awek, gdzie w ub. roku wydano 57, a w tym ju¿ 10 pozwoleñ na budowê jednorodzinnych domów oraz Fabianki - 57 w ub. roku i 14 w bie¿¹cym. Dobre tempo ma Brześæ Kujawski z 35 zezwoleniami w roku ubiegym i 14 w br.

Goni Choceñ - 25 zezwoleñ w 2010 r. i 9 w 2011. Kowal idzie niemal ³eb w ³eb z Lubieniem Kujawskim - odpowiednio 17 i 18 zezwoleñ w ub. roku i po 3 w br. Baruchowo wzbogaci³o siê przed rokiem w 15 nowym domów, w tym wydano 7 zezwoleñ. Nastepne w kolejności s¹: Lubraniec (12 i 4), Lubanie (11 i 6), Izbica Kuj. (10 i 2), Boniewo (10 i 0). Listê zamy-

ka Chodecz, gdzie w roku 2010 wydanych zosta³o 8 zez woleñ, w tym tylko jedno.

Domek z ogródkiem i... dojazdem W³adze gminy W³oc³awek inwestuj¹ w infrastrukturê. Przyszli mieszkañcy szukaj¹ bowiem uzbrojonych dzia³ek, z dostêpem nie tylko do pr¹du i sieci wodoci¹gowej, ale tak¿e do utwardzonych dróg.

Rozwoju budownictwa miesz kaniowego mo¿na wiêc spodziewaæ siê w rejonie miejscowości Mostki, D¹b Polski, Smólnik itp, gdzie rozpoczyna siê w³aśnie budowa nowej drogi, a tak¿e - z podobnych powodów - w okolicach Warz¹chewki. Sam W³oc³awek nie ma powodów do radości. Miasto wyraźnie siê kurczy. jeszcze niedawno by³o 123 tys. miesz -

- W 2008 roku wymeldowa³o siê z W³oc³awka 1980 osób - mówi W³odzimierz Oborski, naczelnik Wydzia³u Spraw Obywatelskich we w³oc³awskim ratuszu - W roku minionym by³o ich 2021. Coraz mniej osób wyje¿d¿a na sta³e poza Polskê - w ubieg³ym roku uczyni³o to 60 osób. Dla porównania - w 2008 roku wyemigrowa³o 114 mieszkañców. Chêtniej za to, wyprowadzaj¹c siê z W³oc³awka, zaludniamy okoliczne miejscowości, upatruj¹c tam lepszych perspektyw, choæby ze wzfglêdu na warunki mieszkaniowe. Tam mo¿liwe s¹ domy z du¿ymi ogrodami, na które w mieście nie by³oby nas staæ. MAdGORZATA PAWdOWSKA


wydarzenia

Pi¹tek, 15 kwietnia 2011 r.

GAZETA POWIATU WdOCdAWSKIEGO

ROZMAWIAMY. Trzystu pracowników, tysi¹ce pacjentów w kilkunastu przychodniach, wielkie plany i... zbyt ma³e pieni¹dze

ZABYTKI

Szpitalna powoli wychodzi na prost¹

Zachowane w pamiêci W powiecie w³oc³awskim jest 108 obiektów, uznanych za zabytkowe

Rozmowa z

ANN¥ DÊBICK¥ dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespo³u Przychodni Specjalistycznych we W³oc³awku - Placówka któr¹ od kilku lat pani kieruje, przez wiele lat przysparza³a w³adzom powiatu trosk i zmartwieñ. O jej zad³u¿eniu kr¹¿y³y legendy. Czekano, kiedy to wszystko po prostu siê rozpadnie. A tu proszê... Nowy dach, odnowione gabinety i inne pomieszczenia, wyremontowane hole, nowe drzwi wejściowe i okna. Wygl¹da na to, ¿e nieźle siê wam powodzi...

- To mo¿e ocena nieco na wyrost, ale faktem jest, ¿e powoli wychodzimy na prost¹. Sp³aciliśmy liczne zobowi¹zania, w tym te najpilniejsze, wynikaj¹ce z tak zwanej ustawy 203. Dogadaliśmy siê z Zak³adem Ubezpieczeñ Spo³ecz nych, sp³acanie zaleg³ości zmierza ku koñcowi. - Go³ym okiem widaæ, ¿e dzieje siê lepiej...

- Jeszcze nie wszystko wygl¹da tak, jak byśmy chcieli. Ale metoda ma³ych kroków okazuje siê skuteczna. Uda³o siê nam zakupiæ sporo nowoczesnego sprzêtu, wci¹¿ pozyskujemy kolejnych specjalistów, choæ nie jest to ³atwe. Medyczne s³awy nie bardzo chc¹ przyje¿d¿aæ do takich niewielkich miast jak W³oc³awek, czasem jednak udaje siê któr¹ś z nich do tego namówiæ.

FOT. JS

Anna Dêbicka odbiera certyfikat dla Zespo³u Przychodni Specjalistycznych skórki s³ysz¹c niekiedy, ¿e nasze przychodnie mieszcz¹ siê „w barakach”. Zrobiê wszystko, by nasze obiekty nie nasuwa³y podobnych skojarzeñ, zreszt¹ zupe³nie nieuzasadnionych. Z³o¿yliśmy wniosek o dofinansowanie tego zadania z funduszu ochrony środowiska, zabiegamy o kolejne pieni¹dze. - Macie jednak niezbyt interesuj¹ce s¹siedztwo...

- Czy odnawianie budynków przy ulicy Szpitalnej ma siê ju¿ ku koñcowi?

- Có¿, niemal na tej samej dzia³ce znajduje siê tak zwany stary szpital, a ściślej to, co z niego zosta³o. Urz¹d Marsza³kowski chce rozpocz¹æ w przysz³ym roku rozbiórkê zabytkowego obiektu, a na jego miejscu postawiæ nowe budynki w podobnym stylu.

- Sporo zrobiliśmy, sporo jeszcze przed nami. Przede wszystkim chcia³abym ociepliæ g³ówny obiekt, wykonaæ now¹ elewacje. Dostajê gêsiej

- Budynki s¹ w takim stanie, ¿e chyba nie mia³ innego wyjścia.

- Jakie s¹ wasze plany na naj bli¿sze miesi¹ce?

- To na pewno bêdzie trudny rok. Pieniêdzy jest coraz mniej, zarówno na us³ugi medyczne, jak i na inwestycje.

- Konserwator wyrazi³ na to zgodê?

- Historia tej nieruchomości jest, przynajmniej wostatnich latach, bardzo urozmaicona...

- Urz¹d Marsza³kowski w Toruniu zarz¹dza³ przez pewien czas starym w³oc³awskim szpitalem przy ul.Wyszyñskiego. Przedstawiciele samorz¹du województwa nie kryli wówczas, ¿e na odnowienie szpitala nie maj¹ ani pomys³u, ani pieniêdzy. Z ulg¹ pozbyto siê wiêc ciê¿aru, który wziê³a na swe barki Wy¿ sza Szko³a Humanistyczno Ekonomiczna, kupuj¹c ca³¹ nieruchomośæ, s¹siaduj¹c¹ zreszt¹ z jednym z najokazalszych jej budynków - Collegium Novum. Na planach siê skoñczy³o. - Pamiêtam. Uczelnia kupi³a stary szpital od Urzêdu Marsza³kowskiego w 2002 roku. Zakup zwi¹zany by³ z ówczesn¹ koncepcj¹ roz woju uczelni zak³adaj¹c¹, ¿e na miejscu tego obiektu bê-

dzie postawiona biblioteka uczelniana oraz inne budynki dydaktyczne. Okaza³o siê jednak, ¿e szpital przy ul. Wyszyñskiego objêty jest opiek¹ konserwatorsk¹ i plany inwestycyjne WSHE nie mog³y byæ zrealizowane, przynajmniej w takim zakresie, jak to sobie uczelnia zak³ada³a. St¹d te¿ w³adze WSHE i jej za³o¿yciel, czyli W³oc³awskie Towarzystwo Naukowe, poszukiwa³y alternatywy. Dlatego te¿ pojawi³ siê budynek NOT przy pl. Wolności, jako nowy obiekty dydaktyczny, w którym znalaz³a sw¹ siedzibê m.in. Biblioteka G³ówna WSHE. Stary szpital sta³ siê dla uczelni ciê¿arem, zapad³a wiêc decyzja o jego sprzeda¿y. Zg³osi³ siê m.in. Urz¹d Marsza³kowski, przedstawi³ ofertê i po uzyskaniu zgody Sejmiku Województwa - kupi³ szpital za 670 tys. z³otych.

9

- Mo¿liwe. Z mojej wiedzy wynika, ¿e bêdzie mieæ tu siedzibê Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, zaś tam, gdzie mieści³ siê kiedyś oddzia³ pediatryczny, zostanie utworzony oddzia³ dzienny psychiatryczny. - Ambicjê utworzenia takiego oddzia³u mia³o przed laty w³oc³awskie Starostwo Powiatowe, skupiaj¹c swe plany nawaszym budynku przy ulicy Stodólnej.

- Có¿, z tamtych zamierzeñ niewiele pozosta³o, natomiast gmach przy Sto dólnej, ju¿ odnowiony, z powodzeniem nam s³u¿by. Znajduj¹ siê tam miêdzy innymi przychodnie dermatologiczna o odwykowa, jest te¿ centralna sterylizatornia i tak dalej.

- Ile osób zatrudnia Zespó³ Przychodni?

- Ponad trzysta. Jesteśmy jednym z najwiêkszych pracodawców w mieście.

Zabytki usytuowane na terenie powiatu s¹ w posiadaniu gmin, osób prywatnych i powiatu. d¹czna liczba zabytków, ujêtych w „Powiatowym Programie Opieki nad Zabytkami” to 108 obiektów. Siedem z nich nale¿y do powiatu. G³ównym celem powiatowych w³adz jest promocja zabytków, zarówno w skali regionalnej, jak i ogólnopolskiej. Szczególny nacisk k³adzie siê na dzia³anisa zwiêkszaj¹ce atrakcyjnośæ obiektów zabytkowych. W tym roku powiat przystêpuje do sukcesywnego oznaczania obiektów zabytkowych, ale spraw¹ nadrzêdn¹ jest utrzymanie obiektów o znaczeniu historycznym w odpowiednim stanie, st¹d szczególny nacisk na remonty. Jednym z zabytków w którym w ubieg³ym roku przeprowadzono gruntowny remont by³a Placówka Opiekuñczo Wychowawcza w Lubieniu Kujawskim. - Dawnemu dworowi przywrócono jego świetnośæ mówi Zygmunt Wierzowiecki, radny Rady Powiatu W³oc³awskiego, mieszkaniec Lubienia Kujawskiego. Remont wykonany zosta³ staraniem powiatu. Jego koszt to 145 tys. z³otych, 50 tysiêcy uda³o siê pozyskaæ ze środków Urzêdu Wojewódzkiego.Wykonane zosta³y prace remontowo - budowlane w zakresie, wymiany pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi, odnowienia elewacji, wymiany parapetów. Po wymianie dachu wraz z gruntownym remontem elewacji dworek wygl¹da jak nowy. W 2008 roku w pa³acu zmodernizowano kot³owniê centralnego ogrzewania za ponad 17 tys. z³. a w 2009 roku wykonano now¹ instalacjê elektryczn¹ za ponad 62 tys. z³. na co powiat otrzyma³ dofinansowanie 50 proc. kosztów z Urzêdu Wojewódzkiego. - Odrestaurowany pa³ac jest dum¹ wszystkich miesz kañców Lubienia i ca³ego powiatu w³oc³awskiego - podkreśla Zygmunt Wierzowie cki. Na 2011 w bud¿ecie powiatu zabezpieczono ok. 130 tys. z³. namodernizacjê zabytkowych pa³aców w Brzeziu i Lubieniu Kujawskim.

KRÓTKO Brześæ Kujawski 28 marca br w sali Brzeskiego Centrum Kultury odby³o siê spotkanie poświêcone zagadnieniom praw i przywilejów osób niepe³nosprawnych z uwzglêdnieniem dofinansowania ze środków PFRON. Spotkanie z udzia³em pani Agnieszki dobody - Dyrektora PCPR we W³oc³awku by³o pierwszym tego typu w powiecie. Na zaproszenie UM w Brześciu Kujawskim w spotkaniu uczestniczyli równie¿:

pracownicy PCPR z W³oc³awka, p. Tomasz Chymkowskicz³onek Zarz¹du Powiatu oraz osoby zainteresowane omawian¹ tematyk¹. Liczne pytania kierowane do pani dyrektor, dowodz¹ jak wa¿ne s¹ takie inicjatywy. Omawiane zagadnienia dotyczy³y przede wszystkim mo¿liwości skorzystania z finansowego wsparcia PFRON, a tak¿e specjalistycznej oraz prawnej pomocy i wsparcia na które mog¹ liczyæ osoby niepe³nosprawne.

Kowal Budowa sali sportowej w Kowalu rodzi wiele kontrowersji. Zarz¹d Powiatu we W³oc³awku chce przekazaæ miastu gotow¹ ju¿ dokumentacjê tego obiektu. Budowa nowej sali sportowej w Kowalu znalaz³a siê w wojewódzkim katalogu potrzeb. Nie jest to jednak równoznaczne z otrzymaniem dofinansowania. Tymczasem porozumienie z 2004 r. w sprawie realizacji i finansowania budowy hali sportowej przy Zespole Szkó³

w Kowalu pomiêdzy powiatem w³oc³awskim a miastem Kowal określa, ¿e w przypadku braku mo¿liwości pozyskania funduszy strukturalnych i środków pozabud¿etowych w wysokości 75 proc. fundusze strukturalne, 12,5 proc. powiat w³oc³awski oraz 12,5 proc. miasto Kowal, ka¿dej ze stron przys³uguje prawo odst¹pienia od realizacji inwestycji, rozliczaj¹c dotychczas poniesione koszty w drodze odrêbnego porozumienia. Powiat chce z tej mo¿liwości skorzystaæ, nie widzi bowiem szans na realizacjê inwestycji.Nie

ma bowiem praw do dzia³ki, a bez tego nie mo¿e liczyæ na dofinansowanie. Spraw¹ nie jest te¿ zainteresowane Ministerstwo Rolnictwa, prowadz¹ce szko³ê. W tej sytuacji zarz¹d powiatu chce przekazaæ miastu gotow¹ ju¿ dokumentacjê inwestycji.

Gmina W³oc³awek Gmina W³oc³awek prowadzi zbiórkê pieniêdzy i darów rzeczowych na rzecz ofiar wybuchu gazu w Smólsku. Ty te¿ mo¿esz pomóc.

Tragedia wydarzy³a siê 29 grudnia ub. roku w Smólsku. Wybuch gazu ca³kowicie zniszczy³ dom jednorodzinny. Gmina rozes³a³a ju¿ do okolicznych hurtowni prośby o wsparcie akcji. Dary w postaci materia³ów budowlanych, ¿ywności, odzie¿y i innych artyku³ów, mo¿na przekazywaæ do GOPS przy ul. Królewieckiej 7 we W³oc³awku. lub na numer konta 59 1540 1069 2106 8718 1767 0005 z dopiskiem „Pomoc dla Smólska”.


10

GAZETA POWIATU WdOCdAWSKIEGO

gospodarka

TURYSTYKA. „Agrofarma” zGo³aszewa zosta³a laureatem konkursu na

Pi¹tek, 15 kwietnia 2011 r.

najlepsze gospodarstwo agroturystyczne wca³ym województwie

Odpocz¹æ na wsi

FOT. MAdGORZATA PAWdOWSKA

- To dla nas wielkie wyró¿nienie oraz motywacja do jeszcze lepszej, jeszcze wydajniejszej, jeszcze efektywniejszej pracy - mówi Ewa Zió³kowska, w³aścicielka „Agrofarmy”. 28 jezior o powierzchni ponad 10 ha, Zalew W³oc³awski, naturalne źród³a w Wieñcu-Zdroju, trzy obszary o wielkim znaczeniu dla zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy. Mamy czym zachêciæ turystów. - To szalenie wa¿ny, choæ nie dośæ dostrzegany element naszego ¿ycia - mówi starosta Kazimierz Kaca. I zapewnia, ¿e w tej kadencji zostan¹ zapocz¹tkowane wa¿ne zmiany. Chodzi o nadanie nale¿ytej rangi temu, co sk³ada siê na szeroko pojête warunki turystyczno-przyrodnicze powiatu. A jest siê czym pochwaliæ. To nie tylko Zalew W³oc³awski, przylegaj¹cy do pó³nocnej granicy gminy W³oc³awek, czy uzdrowisko Wieniec Zdrój w gminie

Brześæ Kujawski, bazuj¹ce na leczniczych wodach i borowinach, otoczone lasami sos nowymi. Powietrze jest tu przesycone substancjami eterycznymi lasu iglastego.

14 rezerwatów, Zbiornik W³oc³awski i B³ota Rakutowskie s¹ potencjalnymi elementami Europejskiej Sieci Obszarów Chronionych Natura 2000.

Natura 2000

Go³aszewo wśród najlepszych

Powiat w³oc³awski to równie¿ 28 jezior o powierzchni powy¿ej 10 hektarów. Najwiêksze z nich to : D³ugie Modzerowskie - 231 ha, Borzymowskie - 175 ha, Kromszewickie - 89 ha, Lubieñskie - 90 ha. O walorach przyrodniczych powiatu świadczy ustanowienie na jego terenie trzech tak zwanych ostoi przyrody, stanowi¹cych obszary o znaczeniu szczególnym dla zachowania tego, co w europejskiej przyrodzie jest najcenniejsze. Gostyniñsko-w³oc³awskie lasy, na terenie których istnieje a¿

Powoli, ale skutecznie prywatni przedsiêbiorcy rozwijaj¹ bazê turystyczn¹ na tych atrakcyjnych terenach, a jej poziom daje powody do dumy. jednym z takich przyk³adów jest „Agrofarma” w Go³aszewie, gm. Kowal, uhonorowana w ubieg³ym roku drug¹ nagrod¹ w konkursie „Agro-Wczasy 2010”. Konkurs na najlepsze gospodarstwo turystyczne w wojewódz twie kujawsko-pomorskim zorganizowa³, wzorem lat ubieg³ych, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie wraz

z Urzêdem Marsza³kowskim oraz Kujawsko-Pomorsk¹ Organizacj¹ Turystyczn¹. W I etapie Komisja zweryfikowa³a 41 zg³oszeñ. Po zapoznaniu siê z dokumentacj¹ zakwalifikowano 10 finalistów z gmin Osiek, Wielka Nieszawka, Rogowo, Inowroc³aw, Sêpólno Krajeñskie, Lubiewo, Cekcyn, Aleksandrów Kujawski i Kowal.

Ostre kryteria Komisja konkursowa dokona³a wizji lokalnej zg³oszonych gospodarstw, wy³aniaj¹c najlepszych. Komisja kierowa³a siê nastêpuj¹cymi kryteriami: urz¹dzenie i funkcjonowanie gospodarstwa, jakośæ świadczonych us³ug, ekologiczny system oddzia³ywañ środowisko - cz³owiek, standard gospodarstwa, mo¿liwośæ korzystania z ¿ywności

produkowanej w gospodarstwie, dodatkowe us³ugi oferowane przez kwaterodawców, konkurencyjnośæ ceny i jej zgodnośæ ze standardem świadczonych us³ug, znajomośæ jêzyków obcych, aktywnośæ w promowaniu w³asnego gospodarstwa, inwestycje przeprowadzone w ostatnim roku oraz planowane w najbli¿szym czasie, podnosz¹ce standard us³ug.

dódk¹ po stawie - To dla nas wielkie wyró¿nienie oraz motywacja do jeszcze lepszej, jeszcze wydajniejszej, jeszcze efektywniejszej pracy - mówi Ewa Zió³kowska, w³aścicielka „Agrofarmy”. Wraz z mê¿em Miros³awem tworzy³a to gospodarstwo od podstaw, wk³adaj¹c wiele serca w ka¿dy, najdrobniejszy element.

Na gości czekaj¹ przytulne pokoiki z ³azienkami. W przeciwieñstwie do pustych, bezosobowych hotelowych pokoi, tutaj zawsze mo¿na znaleźæ na pó³ce jakieś ksi¹¿ki, a obok mi³e bibeloty. Do spacerów zachêca nie tylko bliskośæ lasu, ale i stawy, po których mo¿na pop³ywaæ ³ódk¹. W razie niepogody jest jednak kryty basen i sauna, a po obiedzie w stylowej, kujawskiej chacie, mo¿na bez problemu skorzystaæ z in ternetu. Trudno wiêc siê dziwiæ, ¿e to miejsce upodobali sobie nie tylko biznesmeni i politycy z pierwszych stron gazet. Bywaj¹ tu tak¿e ludzie kultury, literaci, gwiazdy rocka... Gospodarze, dobaj¹c jednak o swoich gości, ich nazwisk nigdy nie ujawniaj¹. MAP

INICJATYWY. Konkurs zosta³ rozstrzygniêty, znamy laureatów. Powiat w³oc³awski troszczy siê o kondycjê mieszkañców, korzystaj¹c z profilaktycznych programów

M³odzi te¿ stawiaj¹ na zdrowie M³odzie¿ z powiatu w³oc³awskiego wziê³a udzia³ w I Regionalnym Konkursie Wiedzy o Zdrowiu Wystartowa³ profilaktyczny, prozdrowotny projekt. Szko³y ponadgimnazjalne z terenu powiatu w³oc³awskiego przyst¹pi³y w 2010 r. do udzia³u w pierwszej edycji Regionalnego Konkursu wiedzy ozdrowiu. G³ównym organizatorem konkursu by³o VII Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. W. Szumana w Toruniu we wspó³pracy z Urzêdem Marsza³kowskim i Collegium Medicum im. dr Rydygiera w Bydgoszczy. Do konkursu zg³osi³o siê 71 szkó³ z 18 powiatów województwa kujawsko pomorskiego, w tym 8 szkó³ ponadgimnazjalnych z powiatu w³oc³awskiego.

Konkurs podzielono na III etapy: szkolny, powiatowy i wojewódzki. Do pierwszego etapu przyst¹pi³o 97 uczniów ze szkó³ ponadgimnazjalnych, dzia³aj¹cych na terenie naszego powiatu.

Gratulacje dla laureatów W wyniku szkolnych eliminacji, do etapu powiatowego zakwalifikowa³o siê 10 uczniów: 1. Adrianna Pañka z ZS w Lubrañcu - Marysinie 2. Roksana Lewandowska z ZS w Lubrañcu - Marysinie 3. Emilia Ku³akowska z ZS w Chodczu 4. Wioleta Gniwecka z ZS w Chodczu 5. Adam Woźniak ze Spo³ecznego LO wChoceniu 6. Marta Cichocka z ZS w Lubrañcu

7. Barbara Lewkowicz z ZS CKR wKowalu 8. Malwina Gozdowska z ZS CKR wKowalu 9. Ma³gorzata Jankowska z ZS w Izbicy Kujawskiej 10. Monika Proszowska z ZS w Izbicy Kujawskiej Zmagania naszczeblu powiatowym odby³y siê 15 lutego w Starostwie Powiatowym we W³oc³awku. Po zakoñczeniu czêści egzaminacyjnej naczelnik Wydzia³u Rozwoju, Edukacji i Spraw Spo³ecznych Piotr Jacek Zbonikowski z³o¿y³ podziêkowania dla opiekunów za zaanga¿owanie i pomoc w przygotowaniu uczniów do udzia³u w konkursie, a uczniom wrêczy³ dyplomy za udzia³ w etapie powiatowym wraz z drobnym upominkiem. Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowa³y siê dwie nasze

uczennice: Adrianna Pañka z ZS w Lubrañcu - Marysinie oraz Emilia Ku³akowska z ZS w Chodczu, które wraz z opiekunami wziê³y udzia³ w dwudniowych warsztatach edukacyjnych w Bydgoszczy. Zajêcia by³y prowadzone przez najlepszych specjalistów w województwie, doświadczonych lekarzy oraz pracowników naukowych Colegium Medicum wBydgoszczy.

Etap wojewódzki Czêśæ pisemna etapu wojewódzkiego Konkursu odby³a siê 28 marca w Toruniu. Przedstawicielkom naszego powiatu nie uda³o siê zakwalifikowaæ do ścis³ego fina³u. Niemniej jednak serdecznie gratulujemy udzia³u w III etapie Konkursu i uznajemy ten awans za ogromny sukces. Dziêkujemy równie¿ za zaanga¿owanie dyrek-

cji i opiekunom Zespo³u Szkó³ w Chodczu oraz ZS w Lubrañcu Marysinie.

Czas na profilaktykê Dzia³añ prozdrowotnych w powiecie jest znacznie wiêcej. W 2009 roku przyst¹piliśmy do realizacji regionalnego programu zdrowotnego, opracowanego i prowadzonego przez Kujawsko-Pomorski Urz¹d Marsza³kowski, pod nazw¹. „Regionalny Program Profilaktyki Chorób P³uc”. Wzwi¹zku z tym Kazimierz Kaca , starosta w³oc³awski, zosta³ zaproszony do Urzêdu Marsza³kowskiego w Toruniu celem podpisania kolejnego porozumienia o wspó³pracy w ramach tego projektu. Spotkanie odby³o siê w pierwszej dekadzie kwietnia. Nale¿y wspomnieæ, i¿ w poprzednich latach w ra-

mach programu zosta³y przeprowadzone badania w miejscowościach, po³o¿onych na terenie naszego powiatu. Ze statystyki wynika, i¿ szczególnie z programu skorzystaæ powinny osoby po 40 roku ¿ycia, pal¹ce papierosy oraz osoby nara¿one na palenie bierne, a tak¿e lekarze i pielêgniarki z regionu. W ramach programu mieszkañcy powiatu bêd¹ mogli wykonaæ m.in. badanie RTG klatki piersiowej i badanie spirometryczne. Nale¿y podkreśliæ, ¿e powiat w³oc³awski w ubieg³ych latach przyst¹pi³ równie¿ do wspó³realizacji innych programów zdrowotnych, maj¹cych na celu podnoszenie poziomu świadomości zdrowotnej wszystkich mieszkañców powiatu i uświadomienie konieczności korzystania z badañ profilaktycznych.


Starostwo stawia na jakośæ W Starostwie Powiatowym we W³oc³awku przeprowadzony zosta³ audyt nadzoru Systemu Zarz¹dzania Jakości¹ zgodnego z norm¹ PE-EN ISO 9001:2009. Audytorzy z firmy Polska Izba Handlu Zagranicznego Certyfkacja Sp. z o.o. z siedzib¹ w Gdyni ocenili funkcjonowanie Systemu w Starostwie Powiatowym pod wzglêdem zgodności z wymogami normy ISO 9001 oraz zgodnośæ praktyki postêpowania z ustalonym sposobem postêpowania. W toku audytu zebrano wystarczaj¹c¹ liczbê dowodów dla potwierdzenia zgodności Systemu z Norm¹, a tym samym utrzymana zosta³a wa¿nośæ Certyfikatu ISO 9001 dla Starostwa Powiatowego we W³oc³awku. System Zarz¹dzania Jakości¹ zgodny z norm¹ ISO 9001 zosta³ wprowadzony w Starostwie Powiatowym we W³oc³awku w dniu 11 stycznia ub. roku w ramach projektu pn. „Wdro¿enie i certyfikacja Systemu zarz¹dzania zgodnego z norm¹ ISO w jednostkach samorz¹du terytorialnego z terenu województwa kujawsko-pomorskiego” wspó³ finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. Celem projektu by³o podniesienie jakości us³ug świadczonych przez jednostki samorz¹du terytorialnego na rzecz spo³eczności lokalnych. Po pozytywnym przejściu audytu certyfikuj¹cego, Starostwo uzyska³o miêdzynarodowy Certyfikat ISO 9001. Utrzymanie jego wa¿ ności wymaga poddawania siê corocznym audytom nadzoru przeprowadzanym przez uprawniony podmiot.

GAZETA POWIATU WdOCdAWSKIEGO

w gminach

Pi¹tek, 15 kwietnia 2011 r.

11

INWESTYCJE. Drogowy boom trwa tak¿e w gminie Choceñ, ju¿ wybrano wykonawców, którzy zajm¹ siê remontami

Równe jak stó³ W tym roku na drogi na terenie gminy Choceñ drogowcy wylej¹ rekordow¹ ilośæ asfaltu. Samorz¹dowcy zaplanowali bowiem utwardzenie a¿ 15 km traktów. - To rzeczywiście bardzo du¿o, ale nawet po wykonaniu tych prac pozostanie jeszcze wiele do zrobienia przyznaje Roman Nowakowski, wójt Chocenia. Na naszym terenie jeszcze oko³o piêædziesiêciu kilometrów dróg powinno byæ pokrytych asfaltem. W³adze Chocenia zapowiadaj¹ systematyczne rozwi¹zywanie problemu nieutwardzonych traktów. Mieszkañcy bardzo na to licz¹, bo po intensywnych opadach deszczu wielu z nich ma ogromne trudności komunikacyjne. Doskonale to rozumiemy, dlatego w³aśnie zaplanowaliśmy tak du¿y zakres robót na ten rok dodaje wójt. Oprócz inwestycji drogowych realizowanych przy wsparciu funduszy zewnêtrznych, zaplanowano te¿ remonty, których koszty pokryje w ca³ości bud¿et gminy. Zarezerwowana na ten cel kwota przekroczy 6 mln z³. W³adze Chocenia przyznaj¹, ¿e to bardzo du¿o, ale wydatek jest konieczny. Do wylania asfaltu gminne drogi przygotowywano ju¿ w ubieg³ym roku. Utwardzaniem traktów za pomoc¹ kamienia zajmowa³ siê Samorz¹dowy Zak³ad Gospodarki Komunalnej. Dziêki temu, jak zapewniaj¹ w³adze Chocenia, koszty budowy dróg s¹ znacz -

nie ni¿sze ni¿ gdyby ca³ośæ zadania wykonywa³a specjalistyczna firma. W naszej technologii kilometr drogi kosztuje nas piêæset tysiêcy z³otych wyjaśnia Roman Nowakowski.

}

W³adze Chocenia zapowiadaj¹ systematyczne rozwi¹zywanie problemu nieutwardzonych traktów. Mieszkañcy bardzo na to licz¹, bo po intensywnych opadach deszczu wielu z nich ma ogromne trudności komunikacyjne.

Utwardzenia doczekaj¹ siê m.in. trakty Kolonia JanowoBodzanówek-Kolonia Bodzanowska, Śmi³owice Kuźnice, dugowiska, Szczutkowo, Ksi꿹 Kêpka, Spokojna w Czerniewicach. Oprócz tego w gminie zrealizowane zostan¹ dwie du¿e inwestycje drogowe, na które uda³o siê pozyskaæ dofinansowanie z zewn¹trz. S¹ to droga Olganowo- Humlin i ulica Sikorskiego wChoceniu. Gruntowna przebudowa drogi w Olganowie ³¹cz¹cej Choceñ z Humlinem ju¿ siê rozpoczê³a. Przetarg na modernizacjê tego blisko 2,5-kilometrowego odcinka drogi wygra³o konsorcjum „Spec -

W Choceniu systematycznie przybywa nowych, utwardzonych dróg Dróg” i WPRD. Zakres robót na szlaku zwanym traktem brzeskim lub królewskim obejmuje m.in. prace pomiarowe i przygotowawcze, roboty ziemne, koryto drogi oraz podbudowê. Drogowcy po³o¿¹ now¹ nawierzchniê, wybuduj¹ zjazdy do posesji, skrzy¿owania, zatoki autobusowe oraz chodniki. Na drodze zostanie zamontowane nowe oznakowanie. Ca³ośæ robót ma zostaæ zakoñczona do koñca września br. Inwestycja jest wspófinansowana z Regionalnego Programu Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przebudow¹ g³ównej ulicy w Choceniu równie¿ zajmie siê konsorcjum „Spec - Dróg” i WPRD. Po gruntownej modernizacji g³ówna ulica zyska nie tylko nowy asfalt, ale zostanie poszerzona. Projekt zak³ada wykonanie nowych chodników, kanalizacji desz czowej, zatoczek autobusowych i ronda najazdowego, które ma znacznie usprawniæ ruch. Przy ulicy zostan¹ zamontowane nowe znaki drogowe zasilane energi¹ s³oneczn¹. Gmina na ten remont dostanie dotacjê z Narodowego Programu Przebudowy Dróg

Lokalnych. Z³o¿ony przez w³adze gminy Choceñ wniosek o dofinansowanie znalaz³ siê na pierwszym miejscu listy rankingowej Urzêdu Wojewódzkiego. Ulica Sikorskiego ³¹czy drogê powiatow¹ W³oc³awek - Choceñ z wojewódzk¹ Kowal - Szczerkowo, ma niemal 1 km d³ugości. Termin rozpoczêcia prac remontowych jest uzale¿niony od zakoñczenia budowy wodoci¹gu na tej ulicy. Na tê inwestycjê gmina równie¿ otrzyma³a dotacjê z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

FABIANKI. Stoi tu dom, w którym straszy. Z podobnymi problemami borykaj¹ siê niemal wszystkie samorzady w powiecie w³oc³awskim. Czasami opadaj¹ rêce

W³aściciel pilnie poszukiwany Na ulicy Dobrzyñskiej od lat straszy stary, zaniedbany dom. Nocuj¹ tu bezdomni, ale groźniejsze od nich s¹ agresywne szczury, które dokuczaj¹ ludziom i zwierzêtom. Dom przy ulicy Dobrzyñskiej, po tej jej stronie, nale¿¹cej do gminy Fabianki, jest niewidoczny od strony ulicy. Zas³aniaj¹ go gêste chasz cze. Od prawie dwudziestu lat nikt w nim nie mieszka. dadne niegdyś gospodarstwo (dom oraz zabudowania gospodarcze) popad³o w ruinê. W³aściciel mieszka w P³ocku, ale raczej tu nie zagl¹da. - Serce by mu pêk³o, gdyby zobaczy³, jak to teraz wszystko wygl¹da mówi jedna z mieszkanek Szpetala Górnego. Dla wielu osób s¹siedztwo pustego domu jest niewygodne. - Robactwo, pleśnie, grzyby - wylicza pani W³ady-

s³awa (imiê i nazwisko znane redakcji). - Najgorsze s¹ jed-

nak szczury - twierdzi kobieta. To, ¿e dokuczaj¹ one lu-

dziom i zwierzêtom potwierdzaj¹ równie¿ inni s¹siedzi. -

FOT. JS

Dom jest ledwo widoczny zul. Dobrzyñskiej. Za kilka tygodni ca³kowicie zas³oni¹ go zarośla...

To jest k³opot ca³ej ulicy, bo szczury b³yskawicznie siê rozpleniaj¹! - mówi miesz kanka ulicy Dobrzyñskiej, która ma tu dom od 15 lat. Wiele osób obawia siê nocuj¹cych tu bezdomnych. Twierdz¹, ¿e nigdy nie wiadomo, co mo¿e zrobiæ cz³owiek po alkoholu czy narkoman. Nie mam nic przeciwko bez domnym, ale sk¹d mam wiedzieæ, jakie s¹ ich intencje? mówi pani Bo¿ena, tak¿e mieszkaj¹ca przy ul. Dobrzyñskiej. - Przecie¿ my mieszkamy dos³ownie o dwa kroki st¹d... Mieszkañcy interweniowali u wójta gminy Fabianki. - To jest prywatna posesja, moje dzia³ania s¹ ograniczone - t³umaczy wójt. - Ale sprawê, oczywiście, znam. Trzy lata temu uda³o siê dotrzeæ do w³aściciela, który roz³o¿y³ du¿e ilości trutki i ze szczurami na ulicy Dobrzyñskiej by³ jakiś czas spokój.

Teraz gryzonie znów daj¹ siê we znaki. Wójt gminy Fabianki Jan Krzy¿anowski w lipcu ubieg³ego roku wystosowa³ pismo do w³aściciela o tej treści: „W zwi¹zku z licz nymi interwencjami mieszkañców Szpetala Górnego, ¿e w pana zabudowaniach zlokalizowanych na dzia³ce (...) zagnieździ³o siê stado szczurów, proszê o piln¹ interwencjê i zapobie¿enie dalszemu rozmna¿aniu siê gryzoni. Mieszkañcy twierdz¹, ¿e s¹ one agresywne w stosunku do zwierz¹t i ludzi.” Do tej pory monit pozosta³ bez echa. Byæ mo¿e w³aściciel zmieni³ adres. Wójt, po osobistej wizycie na ulicy Dobrzyñskiej i rozmowie z jedn¹ z zainteresowanych osób zadecydowa³, ¿e zwróci siê do policji o pomoc w ustaleniu adresu w³aściciela posesji i za¿¹da pilnej interwencji. (JW)


12

GAZETA POWIATU WdOCdAWSKIEGO

historie mieszkañców

Pi¹tek, 15 kwietnia 2011 r.

ZWYCZAJNI - NIEZWYCZAJNI. Jan Wójkiewicz ze Szczutkowa nie podda³ siê śmiertelnej chorobie. ¯yje i... tworzy

Wyrzeźbi³ herby w³oc³awskich gmin Przez d³ugi czas zmaga³ siê z chorob¹, medycyna nie dawa³a mu szans, ale jakimś cudem nowotwór cofn¹³ siê. Jan Wójkiewicz, ludowy artysta ze Szczutkowa w gminie Choceñ wierzy, ¿e w zamian za utracone zdrowie otrzyma³ dar tworzenia. Pan Jan rzeźbi w drewnie zaledwie od trzech lat, lecz ma ju¿ na swoim koncie wiele nagród i wyró¿nieñ. - To wszystko jakoś tak ³atwo mi przychodzi - mówi szczerze. Kawa³ki drewna szybko zmienia w świ¹tki, anio³y, postacie świêtych i polskich królów. - Kazimierz Wielki wyrzeźbiony przeze mnie jest bardziej dostojny ni¿ ten na pomniku w Kowalu - ¿artuje artysta. Jego pasjê wspiera ¿ona, Anna, pasjonatka koronkarstwa. Kiedy jej dzieci, dwie córki i syn, by³y jeszcze ma³e, robi³a dla nich na szyde³ku mnóstwo piêknych ubranek. Później przysz³a moda na koronkowe ko³nierzyki, serwetki, obrusy. - Teraz robiê to, na co w danym momencie jest zapotrzebowanie - przyznaje pani Anna. - Przed Bo¿ym Narodzeniem s¹ to najczêś ciej koronkowe dzwoneczki i anio³ki, przed Wielkanoc¹ misterne koszyczki.

}

Stwierdzono u mnie nowotwór. Wydawa³o siê, ¿e to ju¿ koniec, lekarze nie dawali mi wiêkszych szans. I nagle choroba siê cofnê³a. Nie wiem dlaczego. Wierzê, ¿e wygra³a moja chêæ ¿ycia.

ków oraz ich opiekunów mówi Jan Wójkiewicz. - Czujemy siê u nich jak we w³asnym domu. Ten ich dom stoi w Szczutkowie w gminie Choceñ, miejscowości kojarz¹cej siê g³ównie z ośrodkami wypoczynkowymi nad jeziorem. - Wróciliśmy w rodzinne strony - mówi pan Jan. Wcześniej losy rzuca³y nas w ró¿ne czêści Polski, miesz kaliśmy miêdzy innymi w okolicach Koszalina i S³upska, ale na Kujawach czujemy siê najlepiej.

Na ³awce pod platanem Drugi dom w Lubieniu Kujawskim Wspólnie je¿d¿¹ na ró¿ne festyny i wystawy, prezentuj¹c i sprzedaj¹c swoje prace. Uwielbiaj¹ odwiedzaæ szko³y, by dzieciom i m³odzie¿y przybli¿aæ tajniki ludowej sztuki. Wiele takich spotkañ odbyli podczas ostatnich zimowych ferii, opowiadaj¹c nie tylko o radości tworzenia, lecz tak¿e dziel¹c siê z m³odymi ludź mi sw¹ bogat¹ wiedz¹ na temat historii regionu. Miejscem, które upodobali sobie szczególnie, jest Wielofunkcyjna Placówka OpiekuñczoWychowawcza, czyli po prostu dom dziecka w Lubieniu Kujawskim. - Znamy i bardzo lubimy wszystkich wychowan-

W urokliwej miejscowości o wypoczynkowym charakterze maj¹ swoje miejsce. Pani Anna wyczarowuje tu ze sznurka przepiêkne ozdoby. Pan Jan zmienia nadaje kszta³ty kawa³kom drewna. Ich dum¹ ogród z oryginalnymi roślinami, jak pigwowce, daglezje, platany. Maj¹ rzadkie odmiany świerków i jod³ê, pachn¹c¹ pomarañczami. W³asny staw i dojście do k¹pieliska daj¹ wra¿enie wczasów przez ca³y rok. Czego wiêcej trzeba? Nie zawsze tak by³o. Przez wiele lat oboje ciê¿ko pracowali. - By³em mechanizatorem rolnictwa - wspomina pan Jan. - Potem powa¿nie zachorowa³em, stwierdzono u mnie no-

Jan Wójkiewicz to cz³owiek, który ma swoj¹ pasjê i potrafi siê dzieliæ ni¹ z innymi wotwór. Wydawa³o siê, ¿e to ju¿ koniec, lekarze nie dawali mi wiêkszych szans. I nagle choroba siê cofnê³a. Nie wiem dlaczego. Wierzê, ¿e wygra³a moja chêæ ¿ycia. Rzeźba poch³onê³a mnie ca³kowicie, ale t¹ pasj¹ dzielê siê z innymi.

I mam jeszcze tak wiele planów... Na śmieræ brakuje czasu. Na wystawie wojewódzkiej w Przysieku, gdzie prezentowanych by³o 240 prac, jego szopka zdoby³a drugie miejsce. Ale najwiêksz¹ s³awê

przynosz¹ mu rzeźbione herby wszystkich gmin powiatu w³oc³awskiego. - To w³aśnie po nie najczêściej przyje¿d¿aj¹ do mnie zagraniczni goście, równie¿ z tak odleg³ych stron jak Izrael - opowiada Jan Wójkiewicz. (PAM)

CHODECZ. Filia ministerialnej jednostki dla mieszkañców ca³ego powiatu

Tu bêdzie nasz „Azyl” Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Spo³ecznej w Chodczu bêdzie wspó³pracowa³ z Ośrodkiem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestêpstwem przy Ministerstwie Sprawiedliwości. W gminie powstaje filia ośrodka dla mieszkañców Chodcza i powiatu w³oc³awskiego. Porozumienie o wspó³pracy zosta³o podpisane przez Irenê Grabowsk¹, kierownika MGOPS oraz El¿bietê Jacewicz, prezes Stowarzyszenia „Azyl” Na Rzecz Pomocy Kobietom i Dzieciom Ofiarom Przemocy, które bêdzie prowadziæ filiê w Chodczu. Jej siedziba zosta³a utworzona w świetlicy, prowadzonej przez MGOPS, która bêdzie udostêpniana „Azylowi” nieodp³atnie. Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestêpstwem

zapewni z kolei dy¿ury specjalistów i pokryje koszty ich wynagrodzenia. Raz w tygodniu, przez trzy godziny, dy¿urowaæ bêdzie prawnik, dwa razy w miesi¹cu 3-godzinne dy¿ury pe³niæ bêdzie psycholog. Ich us³ugi dla mieszkañców bêd¹ bezp³atne.

}

prawo czêsto staje po stronie katów, nie ich ofiar - wynika z powszechnej opinii - Decyzjê o utworzeniu filii podjêliśmy bior¹c pod uwagê postanowienia decyzji ramowej Rady Unii Europejskiej z dnia 15 marca 2001r w sprawie pozycji ofiar wpostêpowaniu karnym, zalecenia Rady Europy wsprawie pozycji ofiar

„Azyl” bêdzie mieæ sw¹ siedzibê w świetlicy, prowadzonej przez MGOPS w Chodczu w prawie i procesie karnym, a tak¿e doceniaj¹c potrzebê wymiany informacji i doświadczeñ w celu dostarczenia osobom pokrzywdzonym przestêpstwem wysokiego stopnia

ochrony, poszanowania ich godności, informowania o przys³uguj¹cych im prawach oraz świadczenia pomocy wyjaśnia Irena Grabowska, kierownik MGOPS.

Istotne znaczenie dla tej inicjatywy ma te¿ „Sieæ Pomocy Ofiarom Przestêpstw”, polegaj¹ca na wykorzystaniu zasobów ośrodków, dzia³aj¹cych w ramach pomocy prawnej,

p s ych o l o g i cz n e j ispo³ecznej, do budowy systemu wspierania osób pokrzywdzonych, opartego na interdyscyplinarnych dzia³aniach wymiaru sprawiedliwości, organów ścigania, s³u¿b spo³ecznych, medycznych, edukacyjnych i organizacji pozarz¹dowych. To wszystko ma siê przyczyniæ do poprawy obecnej sytuacji pokrzywdzonych przestêpstwem w Polsce. Nie jest z tym bowiem najlepiej, a prawo czêsto staje po stronie katów, nie ich ofiar - wynika z powszechnej opinii. Porozumienie z „Azylem” zawarte zosta³o na czas od 22.02.2011 do 31.12.2012 roku, z mo¿liwości¹ przed³u¿enia.


pasje mieszkañców

Pi¹tek, 15 kwietnia 2011 r.

PASJONACI.

GAZETA POWIATU WdOCdAWSKIEGO

13

- Chcemy zostawiæ coś po sobie - mówi pañstwo Halina i Antoni dukaszewiczowie, mieszkañcy Kowala

Smok zamieszka³ w starym m³ynie Zrobili zrzutkê. Rodzice plus trójka doros³ych dzieci. Wspólnie kupili s¹siedni¹ nieruchomośæ, na której sta³ stary, niewykorzystywany m³yn. Rozpoczêli remont i porz¹dkowanie gromadzonych od lat eksponatów. Latem tego roku chc¹ uroczyście otworzyæ w³asne, kujawskie muzeum. Joanna jest śpiewaczk¹, od 14 lat zwi¹zan¹ z Oper¹ Nova w Bydgoszczy. Marzenka chcia³a zdawaæ do szko³y artystycznej, ale w ostatniej chwili zrezygnowa³a z tego pomys³u. Wybra³a bardziej praktyczny zawód jest lekarzem, internist¹, robi specjalizacjê z opieki paliatywnej, podobnie jak siostra pracuje w Bydgoszczy. Tomek, absolwent politechniki, mieszka w dodzi. Kieruje obecnie budow¹ jednego z najwiêkszych w Europie centrów logistycznych o powierzchni 60 tysiêcy metrów kwadratowych i wysokości 40 metrów. Inwestycja walczy o pierwsze miejsce w konkursie „Budowa Roku 2010”. Uda³y siê nam dzieci - ciesz¹ siê pañstwo dukaszewiczowie z Kowala.

dze w jakimś muzeum topiæ? Pewnie mo¿na by za nie jakoś inaczej czas spêdziæ, ale my takie wybraliśmy ¿ycie. Pan Benek przez 30 lat pracowa³ we w³oc³awskiej ch³odni. Sporo jeździ³ po terenie. - Widzia³em jak nawsiach wiele wspania³ych rzeczy siê marnuje. Chcia³em chocia¿ czêśæ z nich ocaliæ od zapom nienia. Niektóre dostawa³em, inne kupowa³em, jeszcze inne wyprosi³em od w³aścicieli lub zabra³em z punktów skupu z³omu. Teraz, odnowione, bêd¹ ozdobami naszej ekspozycji.

}

Wiele osób pyta nas, po co to wam? W³asne pieni¹dze w jakimś muzeum topiæ? Pewnie mo¿na by za nie jakoś inaczej czas spêdziæ, ale my takie wybraliśmy ¿ycie.

Antoni Benkiem zwany Prawie 65 lat temu, gdy w rodzinie dukaszewiczów spod Lubienia Kujawskiego przyszed³ na świat ch³opiec, rodzicom chrzestnym przypad³ zaszczyt wybrania mu imienia. Zdecydowali siê na Antoniego, co mamie dziecka nie do koñca siê podoba³o. Wola³a Benedykta i nazywa³a go Beniem, takie by³o bowiem jego drugie imiê. - Ja te¿ mówiê do mê¿a Beniu uśmiecha siê pani Halina dukaszewicz, która pasje mê¿a popiera, choæ nie zawsze rozumie. - Wiele osób pyta nas, po co to wam? W³asne pieni¹-

Od kujawskiego folkloru po czasy PRL Elewacja starego m³yna jest ju¿ odnowiona. Pomiesz czenia na parterze zape³ni¹ wkrótce stare meble. - Chcemy pokazaæ jak ¿yli przed laty tutejsi mieszkañcy, ci bogaci i ci mniej zamo¿ni - opowiada pani Halina. Pierwsze piêtro to przysz³a sala czasów PRL. Jak wygl¹da³y nasze domy do po³owy XX wieku, z jakich mebli, lamp korzystaliśmy, z czego czerpaliśmy wiedzê o świecie, jakich u¿ywaliśmy

naczyñ? To wszystko, ³¹cznie z zapominanym ju¿ w³oc³awskim fajansem, znajdzie tu swoje miejsce. - A na samej górze bêdzie sala kujawskiego folkloru - cieszy siê pan Benek, który Kujawy kocha ponad ¿ycie.

}

Bardzo wa¿nymi dla mnie gośæmi bêd¹ bowiem podopieczni pobliskiego Domu Pomocy Spo³ecznej - mówi pan Benek.

Wiele atrakcji czeka zwiedzaj¹cych na muzealnym podwórzu, gdzie zgromadzono nie tylko stare maszyny i urz¹dzenia, niezbêdne w gospodarstwie, czy metalowe krzy¿e i inne elementy, zdobi¹ce niegdyś okoliczne cmentarze. Stanie tu tak¿e... kowalski smok, przyby³y spod Wawelu.

FOT. MAdGORZATA PAWdOWSKA

Antoni Benedykt dukaszewicz spe³nia swoje ¿yciowe marzenie, ¿ona Halina bardzo go wspiera

Wis³¹ za królem Dawno, dawno temu, na Wawelu, rz¹dzi³ m¹dry król Kazimierz Wielki. Kochali go poddani, bo Polskê zasta³ drewnian¹, a murowan¹ zostawi³, kocha³ go smok wawelski, mieszkaj¹cy w grocie pod zamkiem. Minê³y wieki i za spraw¹ mieszkañców Kowala król Kazimierz wróci³ do miasta, w którym siê urodzi³, aby z pomnika patrzeæ na wszystko, co dzieje siê wko³o i czuwaæ nad bezpieczeñstwem swych rodaków. Têskni³ smok wawelski za m¹drym królem, wreszcie wskoczy³ do Wis³y i przyp³yn¹³ za swym panem na Kujawy.

FOT. MAdGORZATA PAWdOWSKA

Ztakich silników, maj¹cych... drewniane czêści, korzystali przed laty mieszkañcy Kujaw

FOT. MAdGORZATA PAWdOWSKA

Zabytkowe urz¹dzenia zdobi¹ dziedziniec przysz³ego prywatnego muzeum wKowalu

Kowalanie nie pomyśleli jednak o wybudowaniu mu groty, musia³ wiêc zamieszkaæ pod wiatk¹ nowego muzeum, powstaj¹cego w mieście. Wkrótce w pe³nej krasie uka¿e siê wszystkim mieszkañcom. - Kujawy maj¹ mnóstwo podobnych opowieści i legend - opowiada pan Benek. Sam jest gawêdziarzem, czêsto zapraszanym przez rozmaite gremia. - Przygotowa³em ju¿ zbiór „Legendy i Gawêdy”, zawieraj¹cy opowieści z naszego terenu. Bardzo pomóg³ mi pan Arek Ciechalski, zastêpca dyrektora szko³y rolniczej, wspania³y cz³owiek. Recenzowania mojej pracy podj¹³ siê profesor Adam Wróbel, specjalista od gwary. Jeśli tylko uda mi siê zebraæ potrzeb-

ne pieni¹dze, zbiór tych legend na pewno siê uka¿e.

K¹cik dla specjalnej sztuki Do nowego muzeum, którego otwarcie zaplanowano na 1 sierpnia br. mo¿na wejśæ po schodach. Przygotowano te¿ specjalny podjazd dla niepe³nosprawnych. - Bardzo wa¿nymi dla mnie gośæmi bêd¹ bowiem podopieczni pobliskiego Domu Pomocy Spo³ecznej - mówi pan Benek. Ju¿ cieszy go wspó³praca z uzdolnionymi pensjonariuszami, którzy potrafi¹ tworzyæ wspania³e rzeczy. Potrafi¹ te¿ s³uchaæ, a historia kujawskiej ziemi niezmiennie ich fascynuje... (MaP)


14

GAZETA POWIATU WdOCdAWSKIEGO

ZDROWIE. Pieni¹dze z

zdrowie

Pi¹tek, 15 kwietnia 2011 r.

PFRON pozwol¹ na wyremontowanie tego ośrodka- jedynej takiej placówki w regionie

Ośrodek przy Radosnej Nowoczesne metody rehabilitacji z hipo i hydroterapi¹, hotel dla ma³ych pacjentów oraz ich mam, doświadczony zespó³ specjalistów - rehabilitantów, psychologów, pedagogów, logopedów, lekarze do dyspozycji. Trudno wiêc siê dziwiæ, ¿e do Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepe³nosprawnych przy ulicy Radosnej, prowadzonego przez powiat w³oc³awski, przyje¿d¿aj¹ dziewczynki i ch³opcy z ca³ej Polski.

cie, by daæ mu szansê pokonania kolejnych przeszkód na drodze ku temu, co inni uznali za „normê”. Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepe³nosprawnych przy ul. Radosnej we W³oc³awku ka¿ dego dnia jest aren¹ wielkich zmagañ ma³ych ludzi z powa¿n¹ chorob¹. - To wyj¹tkowa placówka, jedyna w województwie - podkreśla Anna Dêbicka, dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespo³u Przychodni Specjalistycznych, prowadz¹cego ośrodek przy Radosej.

Pacjenci bior¹ udzia³ w zajêciach grupowych prowadzonych metodami: Dobrego Startu, Weroniki Sherborne, Knillów, muzykoterapii. Zajêcia te s¹ prowadzone czêsto przy muzyce, pobudzaja do aktywności ruchowej, ucz¹ świadomości w³asnego cia³a, rozwijaja komunikacjê. W zale¿ności od problemów dziecka kilka razy w czasie turnusu,ma³y pacjent idzie do logopedy, na terapiê manualn¹. Æwiczenia przygotowuj¹ce do pisania, rysowania. Wa¿ne s¹ te¿ wizyty u pedagoga

FOT. JS

Ośrodek dysponuje wieloma nowoczesnymi urz¹dzeniami gotowywaæ je samemu. Zajêcia odbywaj¹ siê od poniedzia³ku do pi¹tku przez dwa tygodnie do 14.00. Po po³udniu sale s¹ otwarte i mo¿na samodzielnie poæwiczyæ z dzieckiem, jest bie¿nia, suchy basen, zamontowano te¿ windê, ktorej brak dawa³ siê wcześniej we znaki.

Doświadczanie świata FOT. JS

Maluchy lubi¹ „such¹ piaskownicê”, wype³nion¹ pi³eczkami Najpierw pojawia siê pytanie: Dlaczego my? Dlaczego to nasze dziecko dotknê³a ta choroba? Potem strach o przysz³ośæ córki, syna. I o nas samych. Czy damy radê, czy zniesiemy piêtno „inności”? Tysi¹ce rodzin boryka siê z istotnym problemem niepe³nosprawności swoich dzieci. Ci szczêśliwsi mog¹ liczyæ na to, ¿e kiedyś, po latach æwiczeñ, rehabilitacji, zabiegów, syn czy córka nie bêdzie niczym ró¿niæ siê od swoich rówieśników. Pozostali takiej nadziei nie maj¹, a jednak podejmuj¹ walkê z chorob¹. Choæby po to, by zapewniæ swemu dziecku mo¿liwie najwygodniejsze ¿y-

Oferta ośrodka to codzienna indywidualna rehabilitacja metod¹ Bobath-NDT i Vojty, codzienne zabiegi w gabinecie fizykoterapii. Proponowane zabiegi to: masa¿ pneumatyczny i podciśnieniowy, sollux, galwanizacja. Dostêpne s¹ równie¿: pr¹dy interferencyjne i diadynamiczne, elektrostymulacje, jonoforeza, ok³ady ¿elowe i materac magnetyczny - do wyboru, zalecane zale¿nie od stanu dziecka.

Pacjent w hotelu Codziennie dzieci korzystaj¹ z basenu, który jest w ośrodku lub z wodnego masa¿u pere³kowego ozonem. Ozon jest bakteriobójczy, wiêc nie trzeba siê obawiaæ infekcji.

i æwiczenia uwagi, myślenia, pamiêci i wyobraźni. Kilka razy w ci¹gu dwutygodniowego turnusu odbywaj¹ siê zajêcia z hipoterapii. Konie s¹ dla ma³ych pacjentów wielk¹ atrakcj¹. - Rodzice naszych pacjentów ceni¹ kompleksowośæ us³ug - t³umaczy Danuta Boñczyk, kierownik ośrodka. Oprócz dobrej kadry rehabilitantów i lekarzy konsultantów dysponujemy tak¿e niewielk¹ baz¹ hotelow¹. Przyjezdni ceni¹ sobie rodzinn¹ i intymn¹ atmosferê. Warunki s¹ dobre, jedzenie smaczne, jest lodówka, ¿elaz ko, mo¿na korzystaæ z kuchenki. Kiedy dziecko jest ma³e, mo¿na nie wykupowaæ dla niego obiadów tylko przy-

Roczny ch³opczyk zdumiony patrzy w stronê ciemnego pomieszczenia. Widaæ w nim szklan¹ rurê z kolorowymi „b¹belkami” i coś, co przypomina grub¹ wi¹zkê sznurków. Tylko ¿e te „sznurki” świec¹ wieloma kolorami. - To sala doświadczania świata - mówi Danuta Boñczyk. Na ścianach pojawiaj¹ siê nagle ró¿nokolorowe motyle, „namalowane” przez rzutnik, zainstalowany pod sufitem. Starsze dzieci uwielbiaj¹ urz¹dzenia, graj¹ce kolorami, maluchy mog¹ wiele czasu spêdzaæ w suchym basenie, wype³nionym barwnymi pi³eczkami. Jest tutaj ³ó¿ko wodne, sprzêt rehabilitacyjny. Niektóre urz¹dzenia zosta³y zakupione przez Stowarzyszenie „Daj Szansê”, które od 10 lat aktywnie dzia³a we W³oc³awku, organizuj¹c m.in. bale charytatywne.

Czas remontów Sale do æwiczeñ, czêśæ gabinetów i inne pomiesz czenia, ju¿ zosta³y wyremontowane. S¹ nowe okna. W najgorszym stanie jest to, co powinno byæ wizytówk¹ ośrodka - g³ówny hol, w którym dzieci i ich opiekunowie przebieraj¹ siê, przygotowuj¹c do æwiczeñ. Wstêp dla wszystkich tylko w papciach!

- W holu bywa ch³odno, nie wszyscy pamietaj¹ bowiem o zamykaniu drzwi - przyznaje Danuta Boñczyk. Ale dyrektor Anna Dêbicka ma dobre wieści. - Mamy pieni¹dze na remont, dostaliśmy je z Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych. Zostanie rozebrana szpec¹ca budynek weranda, w holu wymieniona bêdzie podloga, zainstalujemy drzwi automatyczne.

FOT. JS

Kolorowe świat³a w sali doświadczania świata przyci¹gaj¹ wzrok, zmu szaj¹ do aktywności

AKTYWNOŚÆ FIZYCZNA Imprezy sportowe nie tylko dla szkó³ prowadzonych przez Powiat

Pieni¹dze na sport w powiecie Powiat zadba o sprawnośæ fizyczn¹ dzieci i m³odzie¿y z terenu powiatu w³oc³awskiego W roku 2011 Zarz¹d Powiatu we W³oc³awku, w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycz nej, powierzy³ do realizacji Powiatowemu Szkolnemu Zwi¹zkowi Sportowemu

z siedzib¹ w Kowalu, 4 zadania na organizacjê wspó³zawodnictwa sportowego dzieci i m³odzie¿y z terenu powiatu w³oc³awskiego, przeznaczaj¹c na ten cel 12.154 z³. Igrzyska M³odzie¿y Szkolnej, „Gimnazjada” i „Licealiada”, to zadania finansowane przez powiat od 1999 roku. Co roku bierze w nich udzia³ bardzo

liczna grupa dzieci i m³odzie¿y ze szkó³ podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, ³¹cznie ok. 2400 uczniów z naszego powiatu. W ramach powiatowego wspó³zawodnictwa dzieci i m³odzie¿ z terenu powiatu mo¿e startowaæ w rywalizacji sportowej w wielu ró¿ nych dyscyplinach takich,

jak: sztafetowe i indywidualne biegi prze³ajowe, pi³ka koszykowa, siatkowa, no¿ na, rêczna, ale równie¿ tenis sto³owy, unihokej, czwórbój LA, trójbój LA i inne. Ka¿de z trzech wymienionych zadañ stanowi integraln¹ czêśæ ogólnopolskiego systemu wspó³zawodnictwa dzieci i m³odzie¿y. Uczestnictwo we wspó³zawodnictwie

na szczeblu powiatu, daje uczniom mo¿liwośæ awansu do udzia³u w zawodach na szczeblu wojewódzkim. Aby wyró¿niæ i nagrodziæ zarówno uczniów, jak i trenerów za udzia³ i wysokie lokaty w powiatowym wspó³zawodnictwie sportowym, Zarz¹d Powiatu we W³oc³awku zleca do realizacji zadanie polegaj¹ce na podsu-

mowaniu wspó³zawodnictwa sportowego za dany rok szkolny w ramach Igrzysk M³odzie¿y Szkolnej, „Gimnazjady” i „Licealiady”. Na uroczystośæ podsumowania zapraszani s¹ uczniowie, nauczyciele i dyrektorzy szkó³, które w ramach wymienionych zadañ zajê³y trzy pierwsze miejsca w powiecie.


GAZETA POWIATU WdOCdAWSKIEGO

sport

Pi¹tek, 15 kwietnia 2011 r.

15

POWIAT WdOCdAWSKI. Najpopularniejsza pi³ka no¿na, sukcesy lekkoatletów i pingpongistów

TENIS ST. Najlepszy sezon dziewcz¹t Startu

Bez bia³ych plam

Ligowe jedynaczki Jedynym zespo³em z powiatu bior¹cym udzia³ w rozgrywkach szczebla centralnego prowadzonych przez polskie zwi¹zki sportowe jest kobieca dru¿yna pingpongistek Startu Lubraniec.

Wiele osób sport w powiecie w³oc³awskim kojarzy tylko i wy³¹cznie z pi³k¹ no¿na. Te mniemanie wynika z faktu, ¿e najczêściej w prasie znaleźæ mo¿na informacje pi³karskie. W rozgrywkach Kujawsko-Pomorskiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej uczestniczy wiele dru¿yn seniorskich. W IV lidze wystêpuje jedenastka LTP Lubanie. Jest wprawdzie mocno zagro¿ona spadkiem ale lokalni kibice mocno wierz¹, ¿e degradacji uda siê unikn¹æ. Liczniejsza jest reprezentacja w lidze okrêgowej (Kujawianka Izbica Kujawska, Kujawiak Lumac Kowal, MGKS Lubraniec). Pierwszy z tych klubów jest w ścis³ej czo³ówce rozgrywek i ma realn¹ szansê na wywalczenie pierwszego w historii awansu do IV ligi. Po³owa dru¿yn w³oc³awskiej A klasy to jedenastki z miast i mniejszych miejscowości powiatu. W ścis³ej czo³ówce walcz¹cej o awans do V ligi s¹ jedenastki GKS Baruchowo i Unii Choceñ, a minimaln¹ stratê do tej dwójki maj¹ pi³karze Cukrownika Fabianki, którzy w wy¿szej klasie ju¿ wystêpowali. Przygodê z lig¹ okrêgow¹ maj¹ za sob¹ zespo³y dokietka Brześæ Kujawski i Zgody Chodecz. Dobrze w A klasie radzi sobie Victoria Smólnik, a po jesiennych niepowodzeniach w górê zaczynaj¹ pi¹æ siê pi³karze Cheko Skórzno. W najni¿szej

FOT.JS

Pi³karze z Kruszyna rozpoczêli wiosnê od wygranej z Or³em S³u¿ewo i nadal licz¹ siê w walce o awans grupiw, w klasie B, wystêpuj¹ pi³karze Kujawiaka Kruszyn i Lubienianki, a ci pierwsi maj¹ chêæ na awans. Zwróca uwagê fakt, ¿e (poza Lubieniank¹), ka¿dy z nich prowadzi przynajmniej jedn¹ dru¿ynê m³odzie¿ow¹. Dwa kluby Kormoran Fabianki i GKS Boniewo - uczestnicz¹ jedynie w rozgrywkach m³odzie¿owych. Ten drugi wznowi³ niedawno dzia³alnośæ i tym samym na mapie powiatu nie ma gminy, bez funkcjonuj¹cego klubu. Sport w powiecie to nie tylko pi³ka no¿na. Sukcesy na skalê krajow¹ (szerzej piszemy o tym ni¿ej) odnosz¹ lekkoatleci, zw³aszcza reprezen-

tanci UKS Cyprianka. Coraz lepiej radz¹ te¿ sobie kluby tenisa sto³owego. Panie ze Startu Lubraniec by³y jedn¹ z rewelacji tegorocznego sezonu II ligi, zaś mêski zespó³ Unii Choceñ niedawno wywalczy³ awans do III ligi. W oficjalnych rozgrywkach pingpongiści z Chocenia zadebiutowali w 2008 roku w VI lidze, aby roku po roku awansowaæ wy¿ej. Nie wyczerpuje to oczywiście katalogu sportowych dyscyplin. W zakoñczonych niedawno rozgrywkach III ligi siatkówki kobiet, z zespo³ów z regionu najlepiej spisa³a siê istniej¹ca od niedawna ekipa Aduro Telecom Lubraniec.

Warto podkreśliæ, ¿e w roz grywkach ze sporym powodzeniem uczestniczy³a te¿ dru¿yna m³odziczek. Sukcesy odnosz¹ reprezentanci sekcji bokserskiej brzeskiego dokietka (punkty zaliczane do klasyfikacji sportu m³odzie¿owego). W ostatnich latach w powiecie powsta³o wiele obiektów sportowych. Nadal jednak niedostatki bazy hamuj¹ roz wój niektórych dyscyplin. Brak pe³nowymiarowej hali sportowej sprawi³, ¿e czasowo zawieszona zosta³a dzia³alnośæ sekcji pi³ki rêcznej Lubienianki. Trzecioligowy zespó³ mistrzowskie mecze rozgrywaæ musia³ w Krośniewicach. (G)

LEKKOATLETYKA. Osiem medali mistrzostw kraju w m³odzie¿owych grupach zmaganiach

Rekordzista z Cyprianki Na arenie krajowej, z klubów powiatu w³oc³awskieo, najbardziej znany jest dzia³aj¹cy w gminie Fabianki Uczniowski Klub Sportowy Cyprianka. Jeden z pierwszych UKS w powiecie od pocz¹tku skoncentrowa³ uwagê na lekkoatletyce. Po pocz¹tkowych sukcesach w lokalnych zawodach m³odzi sportowcy z Cyprianki zaczêli byæ znani na arenie krajowej. Od 2001 roku osz czepnicy (ta konkurencja jest klubow¹ specjalności¹) ośmiokrotnie stawali na podium podczas mistrzostw Polski w ró¿nych kategoriach wiekowych. Dwukrotnie - w 2002 roku Julia Gralicka, a w 2006 Patryk Michalski - zostali triumfatorami fina³ów Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie¿y. Rok później, podczas kolejnej OOM Michalski w eliminacjach ustanowi³ rekord Polski w tej kategorii wiekowej, a rezultat 75,78 dotychczas nie zosta³ poprawiony. W konkursie fina³owym by³o ju¿ nieco gorzej i zmagania zakoñczy³ ze srebrnym medalem. By³ to ostatni sukces utalentowanego miotacza, bowiem trapiony kontuzjami zde-

cydowa³ siê na zakoñczenie wyczynowej kariery. Rekordzistk¹ gdy chodzi o ilośæ medali jest Gralicka, który dwukrotnie w 2002 jako juniorka m³odsza i 2003 ju¿ jako juniorka by³a wicemistrzyni¹ kraju. Sukcesów mog³o byæ zdecydowanie wiêcej, ale uczniowski klub nigdy nie stawia³ przeszkód gdy m³odzi lekkoatleci chcieli zmieniaæ barwy.

Bywa³o wrêcz na odwrót. To szkoleniowcy wskazywali im kluby, w których lepiej rozwin¹æ siê bêdzie móg³ ich talent. Ostatni sezon nie obfitowa³ ju¿ w tak spektakularne sukcesy. - Klub, taki jak nasz, skupiony na pracy z m³odzie¿¹ zawsze liczyæ siê musi z tak¹ sytuacj¹ - powiedzia³ Edward Mañkowski, jeden z za³o¿ycieli UKS Cyprianka, który do

FOT. JS

Mariusz Mañkowski (z lewej) podczas zajêæ w nowej sali.

dziś zajmuje siê szkoleniem oszczepników. - Wielu m³odych ludzi staje w pewnym momencie przed trudnym zadaniem pogodzenia nauki w szkolnej średniej i zwi¹zanych z ni¹ dojazdami z systematycznym treningiem, a nie ka¿dy potrafi ten ciê¿ar udźwign¹æ. Zdarzaj¹ siê te¿ takie sytuacje jak z Michalskim, który talent ³¹czy³ z ogromnym zapa³em do pracy. Tym bardziej szkoda, ¿e musia³ zrezygnowaæ z wyczynowej kariery. Mam jednak nadziejê, obserwuj¹c m³odsze grupy, ¿e za nied³ugo znów doczekamy siê medali mistrzostw kraju. Ten optymizm w du¿ej mierze wynika te¿ z faktu, ¿e ostatnimi czasy zdecydowanie poprawi³a siê baza treningowa, z której klub korzysta. Przy Szkole Podstawowej w Cypriance oddano do u¿ytku halê sportow¹ z prawdziwego zdarzenia. Poprzednio uczniowie mieli do dyspozycji maleñkie zaadaptowane pomiesz czenie. Teraz æwicz¹ w miarê normalnych warunkach. M³odzi lekkoatleci licz¹ te¿ na zapowiadan¹ modernizacjê pobliskiego stadionu. (MOG)

Gdy przed kilku laty klub wycofa³ z III ligi dru¿ynê mê¿ czyzn, zg³aszaj¹c do rozbudowanej II ligi zespó³ kobiet wiele osób nie dawa³o temu pomys³owi szans. Najm³odsza dru¿yna ligi (jedynie nieliczne zawodniczki by³y kadetkami) w pierwszym sezonie potrafi³a obroniæ ligowy byt. Podopieczne trenera Paw³a Leśniewskiego zaczê³y te¿ odnosiæ sukcesy indywidualne. Doświadczenie zdobywane w grach ze starszymi i rutynowanymi przeciwniczkami zaczê³o przynosiæ efekty i nikt siê nie dziwi³ gdy w sezonie 2009/2010 Start zdecydowa³ siê na wystêpy w silniejszej grupie II ligi. Uda³o siê, choæ nie by³o to ³atwe, utrzymaæ

(Start przegra³ jedynie z niepokonanym GKTS Gdañsk) sprawi³a, ¿e do decyduj¹cych bojów zespó³ przystêpowa³ z drugiej pozycji. Wyjazdowy remis z UKS Sucha Koszaliñska sprawi³, ¿e awans do fina³u by³ na wyci¹gniêcie rêki. Minimalna pora¿ka we w³asnej sali sprawi³a, ¿e pozosta³a walka o br¹z. Tu równie¿ rywalki, rezerwy pierwszoligowej Stelli Gniezno, okaza³y siê lepsze. Czwarta lokata w II lidze to spore osi¹gniêcie najm³odszej dru¿yny rozgrywek, na które zapracowa³y (w nawiasach liczba zwyciêstw) Aleksandra Pakulska (14), Paulina Rogiñska (11), Magdalena Woźnicka (9), Zuzanna Wojtkowska (9). Dziewiêæ punktów wspólnie w grze podwójnej zdoby³y Pakulska z Woźnick¹, zaś debel Rogiñska-Wojtkowska triumfowa³ piêciokrotnie. - Wysoka lokata cieszy, choæ ¿al jest straconej medalowej szansy - powiedzia³ Pawe³ Leśniewski, trener Startu. - Na finiszu dziewczêta by³y

FOT. JS

Drugoligowa dru¿yna Startu Lubraniec, od lewej stoj¹: Magdalena Woźnicka, Aleksandra Pakulska, Paulina Rogiñska, Sywia Ciesielska, Zuzanna Wojtkowska i trener Pawe³ Leśniewski miejsce. Przed tym sezonem nikt chyba nie przypuszcza³, ¿e Start w³¹czy siê do walki o medalowe pozycje. Doskona³a postawa w pierwszej fazie

zmêczone bowiem w praktyce gra³y w czwórkê. Dziś jest za wcześnie mówiæ o przysz³oś ci, ale wierzê, ¿e nastêpny sezon nie bêdzie gorszy. (O)

CHOCEÑ. Kolejny awans pingpongistów Unii

W III lidze powalczymy Rozmowa z

TOMASZEM CELMEREM dzia³aczem i zawodnikiem Unii Choceñ - Trzeci kolejny sezon koñczycie awansem do wy¿szej klasy, a sukces wi¹¿e siê z konieczności¹ rozwi¹zywania problemów.

- Nauczyliśmy siê je pokonywaæ. Awans dotrzeciej ligi zapewniliśmy sobie przed ko- ñcem choæ niemal ca³¹ rewan¿ow¹ rundê graliśmy bez Andrzeja Desselbergera. Dwukrotnie pokonaliśmy Uniê Solec Kujawski, która uwa¿ana by³a za jednego z g³ównych pretendentów doawansu.

- Aby w wy¿szej lidze beniami nek nie by³ dostarczycielem punktów konieczne s¹ wzmocnieniau. - S¹dzê, ¿e i w obecnym sk³adzie staæ nas na miejsce w środku tabeli. Musimy spe³niæ jednak regulaminowy wymóg gry przynajmniej jednego juniora. Barierê wieku przekroczy³ niestety Mateusz Pakulski. W krêgu naszych zainteresowañ jest kilku zawod-

FOT. JS

ników, ale dziś jest za wcześnie by operowaæ nazwiskami. - Wy¿sza liga to automatycznie zwiêkszone koszty.

- Mam nadziejê, ¿e i t¹ barierê zdo³amy pokonaæ. Zawsze mo¿emy liczyæ na pomoc lokalnych w³adz, sami te¿ zabiegamy o pozyskanie sponsorów. Do rozpoczêcia sezonu jest sporo czasu i mam nadziejê, ¿e do gry przyst¹pimy w pe³ni przygotowani. (M)


16

GAZETA POWIATU WdOCdAWSKIEGO

fotoreporta¿

Pi¹tek, 15 kwietnia 2011 r.

Na sabacie czarownic Ju¿ po raz trzeci stowarzyszenie „Pro-Kultura” w Kruszynie, gm. W³oc³awek zorganizowa³o karnawa³ow¹ zabawê... tylko dla pañ. Impreza pod has³em „Zlot czarownic”, która odby³a siê w „Karczmie staropolskiej”, zgromadzi³a ponad pó³ setki kobiet z W³oc³awka, Kruszyna i gminy W³oc³awek. - W ka¿dej kobiecie jest jakaś czarownica i my mamy okazjê to teraz pokazaæ - mówi Julia Skowroñska, przewodnicz¹ca stowarzyszenia. - Bez panów tak¿e mo¿na świetnie siê bawiæ - dodaje Lucyna Reznerowicz. Oprócz biesiady by³y te¿ tañce przy muzyce. Jak przysta³o na sabat nie zabrak³o te¿ miote³ i gustownych kapeluszy. fot. JS

Gazeta Powiatu Włocławskiego  

Gazeta Powiatu Włocławskiego 15.04.2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you