Page 1

Lecznictwo Otwarte

Gazeta

Pacjenta Nr 03/2011 (40) Wydawany przez SZPZLO Warszawa Praga Południe ISSN: 1897-1903

NAS Z E PR Z YCH O D N I E

Przedstawiamy ZLO przy ulicy Saskiej 61 Zima 2011

Po na d t o : • Badania w chorobach tarczycy • E jak Endokrynologia • Szczepienia


ady teor etycz ne Prog ram szko ły obej muje wykł esu przy goto wani a oraz zajęc ia prak tyczn e z zakr rodk a. Zaję cia do poro du oraz pielę gnac ji nowo ołęck a 4. Zapi sy są prow adzo ne w ZLO ul. Ostr pod nr tel.: 22 810 78 49

Bezpłatne zajęcia w Szkole Rodzenia

W programie mogą uczestniczyć kobiety spełniające jeden z poniższych warunków: • •

zameldowanie na pobyt stały lub czasowy na terenie m.st. Warszawy pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży lub w innej placówce opiekuńczej na terenie m.st. Warszawy lub takiej, z którą m.st. Warszawa podpisało właściwą umowę

m Kobiety w ciąży, które są zainteresowane udziałe prowaw Szkole Rodzenia, powinny posiadać zgodę lekarza dzącego ciążę na uczestnictwo w programie.

Hospicjum Domowe Zespół Hospicjum Domowego

ki paliatywnej na terenie Dzielnicy

obejmuje wszechstronną opie-

Praga Południe. Żeby pacjent

ką pacjentów zmagających się

mógł być objęty opieką paliatywną

z codziennymi problemami zwią-

i hospicyjną konieczne jest skiero-

zanymi z postępującą, często nie-

wanie od lekarza ubezpieczenia

uleczalną chorobą. Wspiera rów-

zdrowotnego. Pacjent, jego rodzi-

nież ich bliskich. Podejmowane

na lub opiekun powinien wyrazić

działania mają na celu zapobieganie

zgodę na piśmie.

cierpieniu, leczenie bólu i innych

Siedziba Hospicjum Domo-

objawów choroby, a także udziela-

wego znajduje się w ZLO przy

nie pomocy w rozwiązywaniu pro-

ul. Ostrołęckiej 4.

blemów wraz ze wsparciem dla

Wszelkie informacje można

rodziny pacjenta. W Samodzielnym

uzyskać od poniedziałku do piąt-

Zespole Publicznych Zakładów

ku w godzinach 8.00 - 20.00 na

Lecznictwa Otwartego Warszawa

miejscu, lub dzwoniąc pod nume-

Praga Południe realizuje się świad-

ry telefonów: 22 810-15-04;

czenia zdrowotne w zakresie opie-

22 810-20-42 do 43 wew. 33; 90


W numerze:

6

Drodzy Czytelnicy, Ostatnie miesiące były bardzo słoneczne, po deszczowym lecie mogliśmy się wreszcie nacieszyć piękną złotą jesienią. Przed nami krótkie zimowe wieczory, mamy nadzieję, że w wolnych chwilach sięgniecie Państwo po „Gazetę Pacjenta”. Jak zwykle przygotowaliśmy dla

str.

naszych Czytelników artykuły, w których będzie można znaleźć informacje, jak sobie radzić z niektórymi problemami zdrowotnymi, poznać lepiej placówki wchodzące w skład SZPZLO Warszawa Praga Południe. W aktualnym numerze

Przychodnia przy ulicy Saskiej 61 Przedstawiamy jedną z naszych największych placówek.

przybliżymy Państwu ZLO przy ul. Saskiej 61. Na początku mamy zaszczyt poinformować o tym, że nasz Zespół otrzymał brązową statuetkę w konkursie „Perły

10

Medycyny” w kategorii „Publiczne Zakłady Lecznictwa Otwartego” szczegóły można znaleźć wewnątrz numeru. W stałych rubrykach takich jak: Abecadło zdrowia wyjaśniamy

str.

pojęcie endokrynologia oraz problemy jakimi się ona zajmuje, zaś w dziale ABC Pacjenta znajdą Państwo informacje nt. zasad udzielania świadczeń w zakresie medycyny sportowej. W części

E jak Endokrynologia Dziedzina medycyny, zajmująca się zaburzeniami hormonalnymi.

„Warto wiedzieć” można znaleźć m.in. informacje dotyczące znaczenia szczepień w zapobieganiu chorobom zakaźnym. Cykl artykułów pn. „Tajemnice diagnostyki” zawiera artykuł „Badania laboratoryjne w chorobach autoimmunologicznych tarczycy” Jak zawsze na zakończenie numeru „Gazety Pacjenta” proponujemy rozrywkę: dobry humor i krzyżówkę. kle proponujemy artykuł z cyklu historia obyczajów i zachowań związanych z zabawami świątecznymi, tym razem ciekawostki

str.

20

Zimowe dni to czas szczególnych uroczystości, dlatego jak zwy-

dotyczące karnawału. Zapraszamy do lektury.

Karnawał Karnawał to okres zimowych bali, maskarad, pochodów, zabaw. Jego początek to dzień Trzech Króli czyli 6 stycznia.

Wydawca: SZPZLO Warszawa Praga Południe, ul. Krypska 39, 04-082 Warszawa, Redaguje Kolegium: lek. med. Grażyna Lewicka Bożena Ziemiecka, Jadwiga Goździejewska, Bożena Pawłowska Konsultacja Medyczna: lek. med. Grażyna Lewicka Zdjęcia: fotolia.pl, istockphoto.com

DTP: direktpoint.pl

Redakcja „Gazety Pacjenta”: ul.Krypska 39, 04-082 Warszawa, Fax: 22 810 62 37 tel.: 22 810 30 52 www.szpzlo.praga-pld.pl

UWAGA: Za treść ogłoszeń reklamodawców Redakcja nie ponosi odpowiedzialności.

Redakcja Gazety Pacjenta

„Gazeta Pacjenta” jest bezpłatnym biuletynem informacyjnym, którego wydawcą jest Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe. Poruszane są w niej głównie sprawy dotyczące ochrony zdrowia oraz funkcjonowania placówek lecznictwa otwartego na terenie Pragi Południe. Rozprowadzana jest przede wszystkim przez przychodnie z terenu Pragi Południe, Urząd Dzielnicy. Bezpośrednim odbiorcą biuletynu są mieszkańcy oraz pacjenci z terenu dzielnicy Praga Południe. Proponujemy Państwu możliwość zamieszczenia ogłoszenia na łamach naszej gazety.

Reklamy: 1200 PLN - IV okładka 800 PLN - II i III okładka 1/1 strony - cena 500,00 PLN 1/2 strony - cena 250,00 PLN 1/4 strony - cena 120,00 PLN 1/8 strony - cena 60,00 PLN Ceny nie zawierają podatku VAT Rabaty przy wykupieniu reklam do kolejnych emisji Wymiar strony: 198mm x 285mm Cykl wydawniczy: trzy razy w roku Objętość 24 strony Nakład: 2000 egzemplarzy


AKTUALNOŚCI

Drodzy Czytelnicy Życzymy spełnienia wszystkich marzeń, dużo zdrowia oraz wiele satysfakcji w życiu rodzinnym i zawodowym. Dyrektor Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe oraz Redakcja „Gazety Pacjenta”

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych zamieszczeniem swojej reklamy w "Gazecie Pacjenta". Kontakt z Redakcją pod numerem telefonu 22 810 30 52.

praca!

SZPZLO Warszawa Praga Południe przy ul. Krypskiej 39 zatrudni lekarzy ze specjalizacją: • CHORÓB WEWNĘTRZNYCH • MEDYCYNY OGÓLNEJ • MEDYCYNY RODZINNEJ

Zatrudnienie na umowę o pracę, wymiar etatu do uzgodnienia. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojego CV na adres e-mail: sekretariat2@szpzlo.praga-pld.pl, lub prosimy o kontakt z Dyrektorem ds. Lecznictwa tel. 22 810-62-37; tel. kom. 602 348 300

4

G a z e t a Pa c j e n t a Z i m a 2 0 1 1


AKTUALNOŚCI

SZPZLO Warszawa Praga Południe zdobywcą brązowej statuetki w konkursie „Perły Medycyny”

roda III Nag kategorii w

ŁADY

ARTEGO

TWA OTW

LECZNIC

ych bliczn spół Pu o ielny Ze warteg Samodz ctwa Ot ie Leczni dn ów łu ad Zakł aga Po NE ZAK

PUBLICZ

awa Pr Warsz

atorów Organiz ituły i ego zją Kap u Medyczn na decy przyzna olskiego Konkurs Y 2011 Ogólnop DYCYN

PERŁY

ME

go Główne e Zarządu eutyczn Członek stwo Farmac Towarzy

atorzy

Organiz

Robert

su Konkur a Kapituły dnicząc ska Przewo a Gutkow hab. Bożenn prof. dr

ski Składow

Zarządu nie Prezes eckie Zrzesze Mazowi słu i Usług Przemy Handlu

Zbignie

w Jarzyna

Zarządu Prezes a Rada Naczeln i Usług ń Handlu

Zrzesze

, e, URSU: eutyczn nego SPZOZ NAT KONK ystwo Farmac ictwa Medycz ED Towarz Ratown ie, Polskie Pracodawców arcza POLM ystwo Lekarskne, Zwiąrek Izba Gospod Towarz ologicz h, Ogólnopolska iej, Polskie Dermat 2011 r. Lekarsk Towarzystwo Samorządowyc ej Rady awa 29.10. Polskie Szpitali Warsz Prezes Naczeln ologiczne, licznych 2011”, Niepub ystwo Stomat yszenie Towarz siębiorczość Stowarz Polskie polskie a Przed Ogólno Polskie

mgr Bożena Ziemiecka

Wielka

PATRO

Polsk Gala “

29 października w warszawskim Hotelu

Pragniemy poinformować, że w piątej edy-

etkę jako Samodzielny Zespół Publicznych

Gromada rozdano nagrody piątej edycji

cji konkursu PERŁY MEDYCYNY w kategorii

Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa

ogólnopolskiego konkursu „Perły Medycyny”.

„Publiczne Zakłady Lecznictwa Otwartego”

Praga Południe.

Statuetki i dyplomy trafiły do najlepszych

otrzymaliśmy III nagrodę - brązową statu-

Kapituła oceniała placówki pod wzglę-

zakładów opieki zdrowotnej i firm

dem:

optymalizacji

kosztów,

działających na rynku medycznym.

metod i efektywności zarządza-

Konkurs stawia sobie za cel uho-

nia, inwestycji w reorganizację

norowanie tych zakładów opie-

i modernizację, podnoszenia

ki zdrowotnej oraz firm działają-

kwalifikacji zespołu a także orga-

cych na rynku medycznym, które

nizację pracy, która zapewnia

poprzez efektywne zarządzanie

sprawność funkcjonowania pla-

oraz przy udziale kompetentnego

cówki medycznej pod względem

personelu świadczą usługi i oferują

leczniczym, administracyjnym i

produkty na najwyższym poziomie.

gospodarczym przy respektowaniu praw i obowiązków pacjenta.

Pytania Czytelników

redaguje mgr Jadwiga Goździejewska

Czy lekarz może wystawić receptę bez konieczności wizyty pacjenta w gabinecie ?

duje przeszkód natury medycznej do skorzystania z takiej formy

Lekarz specjalista, u którego leczę się od kilu lat polecił, aby skierowanie na badanie USG jamy brzusznej wypisał mi lekarz rodzinny, lekarz POZ odmawia wypisania w/w skierowania?

wystawienia recepty. Za ordynację leków zawsze odpowiada lekarz.

Jeśli pacjent kierowany jest po raz pierwszy do specjalisty przez

Lekarz POZ może kontynuować leczenie farmakologiczne pacjenta

lekarza POZ, winien trafić do specjalisty z wynikami badań

zastosowane wcześniej przez lekarza specjalistę w sytuacji, gdy ten

w kierunku ustalenia diagnozy, mieszczących się w kompetencji

przekazał mu pisemnie informację na temat rozpoznania, sposobu

lekarza rodzinnego.

leczenia, rokowań, ordynowania leków, w tym okresu ich stoso-

Jeśli pacjent znajduje się pod stałą opieką lekarza specjalisty i ów

wania i dawkowania oraz wymaganych wizyt kontrolnych. Ponadto

lekarz uznaje za zasadne, w celu potwierdzenia diagnozy czy

lekarz POZ może przepisać leki pacjentowi w przypadku schorzeń

sprawdzenia procesu leczenia, wykonać badanie diagnostyczne,

przewlekłych, w sytuacji gdy zachodzi potrzeba kontynuacji leczenia

to wówczas tenże lekarz wystawia skierowanie na stosowne

i w dokumentacji medycznej przez niego prowadzonej znajduje się

badanie, bowiem on decyduje o postępowaniu diagnostycz-

odpowiednia informacja na ten temat. Lekarz wystawia taką receptę:

nym w procesie leczenia pacjenta do momentu przekazania go

na prośbę pacjenta chorującego przewlekle i wnoszącego o powtó-

z powrotem pod opiekę lekarza rodzinnego.

Obowiązujące przepisy nie wykluczają możliwości wystawiania recept lekarskich bez osobistego kontaktu z pacjentem, o ile taka potrzeba została zgłoszona i lekarz prowadzący pacjenta nie znaj-

rzenie leków już stosowanych i receptę odbiera sam pacjent lub osoba przez niego upoważniona.

G a z e t a Pa c j e n t a Z i m a 2 0 1 1

5


NASZE PRZYCHODNIE

Przychodnia przy ul. Saskiej 61

fot. Bożena Pawłowska

To jedna z największych placówek należących do Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga – Południe, znana mieszkańcom Dzielnicy Praga – Południe od ponad 40 lat. mgr Bożena Pawłowska

U

sytuowanie

przy-

Punkt pobrań krwi w placówce czynny

na gruźlicę oraz profilaktyki chorób układu

centrum

jest od poniedziałku do piątku w godzinach

krążenia - skierowany do osób w wieku

7.00 – 9.00.

35,40,45,50,55 lat. W ramach tego pro-

budynku

chodni

w

samym

Saskiej

Kępy,

łatwy

dojazd

autobusami komunikacji miejskiej (linii

W Zakładzie Lecznictwa Otwartego

gramu wykonywane są bezpłatne: pomiary

111,123,147,151,407,507,509),

przy ul. Saskiej 61 wykonywane są badania

ciśnienia tętniczego krwi oraz badania labo-

a przede wszystkim usługi medyczne

diagnostyczne tj.: badania rentgenowskie,

ratoryjne. W okresie jesienno – zimowym,

świadczone na wysokim poziomie spra-

USG, endoskopowe: gastroskopia i kolono-

co roku do tej przychodni, zgłasza się

wiają, że z placówki korzysta wiele tysię-

skopia, a także spirometria, testy odczulające

największa liczba osób 65 - letnich i star-

cy osób. Od 2 lat funkcję Kierownika

(w poradni alergologicznej dla dzieci), nie-

szych, które chętnie poddają się szczepieniu

ZLO pełni lek. med. Cezary Grabosz.

inwazyjne badanie poziomu bilirubiny przy

przeciwko grypie.

Nadzór nad pracą personelu średnie-

pomocy bilirubimetru (w poradni dziecięcej).

Pacjenci chętnie korzystają z usług

go w przychodni, od 11 lat sprawuje

Poradnie dermatologiczna i położniczo

tej przychodni, ponieważ pracuje w niej

Pielęgniarka Koordynująca Pani Barbara

- ginekologiczna dysponują sprzętem do

doświadczony personel. W poradni interni-

Jabłońska.

zabiegów kriochirurgii. Poza tym, w porad-

stycznej zatrudnieni są lekarze i pielęgniarki

ni cytodiagnostycznej wykonuje się badania

z długoletnim stażem, pamiętający początki

cytologiczne.

działalności przychodni, wśród nich są: lek.

W przychodni świadczone są usługi medyczne z zakresu: Podstawowej

6

Opieki Zdrowotnej, w poradniach: inter-

Od wielu lat w przychodni realizowane są

med. Donata Turos, lek. med. Władysław

nistycznej i dziecięcej. Pacjenci mogą

programy profilaktyczne. W ubiegłym roku

Jakoniuk oraz personel pielęgniarski Panie:

korzystać także z ambulatoryjnej opie-

z programów profilaktycznych oraz akcji pro-

Hanna Kencka, Wanda Krulikowska, Ewa

ki specjalistycznej, mając do dyspozy-

mocji zdrowia skorzystało 1229 osób.

Szostak, Joanna Jakóbczak – Bok. Poza

cji następujące poradnie specjalistyczne:

Obecnie w poradni internistycznej,

wymienionymi osobami zespół poradni

endokrynologiczną, gastroenterologicz-

tak jak w pozostałych ZLO, prowadzone

internistycznej tworzą : lek. med. Jarosław

ną, dermatologiczną, gruźlicy i chorób

są 2 programy profilaktyczne: program

Wesołowski, lek. med. Joanna Serwatko,

płuc, alergologiczną dla dzieci oraz

profilaktyki gruźlicy – dla osób dorosłych,

lek. med. Maria Szafrańska, lek. med.

poradnię położniczo – ginekologiczną.

które miały kontakt z osobach chorymi

Marzena Drachal oraz pielęgniarki: Elżbieta

G a z e t a Pa c j e n t a Z i m a 2 0 1 1


NASZE PRZYCHODNIE

Chmiel, Urszula Szarlińska, Elżbieta

pracuje Pan Sławomir Zrajewski - lekarz

Wróblewska, Małgorzata Lipska, Anna

specjalista ceniony przez pacjentki, długo-

Nadarzyńska, Iwona Mitura.

letni pracownik placówki. Poza wymienio-

W pozostałych poradniach specjalistycznych, działających na terenie placówki, pacjentów

W poradni dziecięcej małych pacjentów

nym lekarzem w poradni pracują lek. med.

przyjmują: lek. med. Stanisław Golatowski,

Marek Mazurek i lek. med. Mirosława

lek. med. Beata Kowalewska, lek. med.

Siemaszko – Pietrusiewicz oraz położ-

Grażyna Kuć, lek. med. Małgorzata

ne: Bogumiła Szymankiewicz, Jadwiga

W poradni gruźlicy i chorób płuc:

Żurkowska. Opiekę pielęgniarską nad

Wieteska, Bożena Nakonieczna.

lek. med. Marek Czajkowski

dziećmi w poradni sprawują pielęgniarki:

Personel

poradni

cytodiagnostycz-

Krystyna Ziółkowska, Maria Tarnik, Irena

nej stanowią lek. med. Piotr Brawura –

Przydanek, Anna Skiba.

Biskupski oraz położne: Barbara Kluźniak

W poradni położniczo – ginekologicznej

i Krystyna Zarzycka.

przyjmują lekarze specjaliści oraz wykwalifikowany personel pielęgniarski.

lek. med. Romana Łobanowska – Maksymienko lek. med. Zofia Kędziorek pielęgniarki: Maria Tomaszewska, Krystyna Kowalska

W poradni alergologicznej dla dzieci: lek. med. Jolanta Czajkowska pielęgniarka: Irena Wysokowska

W poradni gastroenterologicznej: lek. med. Krzysztof Kamiński lek. med. Irena Słowińska lek. med. Andrzej Bąk badania endoskopowe: lek. med. Łukasz Jałocha pielęgniarki: Krystyna Głębikowska, Elżbieta Komorowska

W poradni endokrynologicznej: lek. med. Stanisław Golatowski lek. med. Andrzej Kowalczyk

W poradni dermatologicznej: dr n. med. Paweł Ruina Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Samochocki lek. med. Renata Jeziorkowska pielęgniarka: Alicja Przewdziękowska Zapraszamy do przychodni od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 20.00.

Kontakt telefoniczny: Centrala Przychodni: 22 617-30-01 do 04 Rejestracja: 22 617-67-33; 617-67-07 Poradnia dziecięca: 22 617-67-34 Poradnia położniczo - ginekologiczna: 22 617-36-39; 617-68-86

fot. Bożena Pawłowska

G a z e t a Pa c j e n t a Z i m a 2 0 1 1

7


WYWIADY

Wywiad z Panią Barbarą Jabłońską – Pielęgniarką Koordynującą w ZLO przy ul. Saskiej 61 Barbara Jabłońska Pielęgniarka Koordynująca w ZLO ul. Saska 61

G.P. Proszę opowiedzieć o początkach Pani pracy w naszym Zespole oraz pierwszych latach pracy w Przychodni przy ul. Saskiej 61. B.J. W naszym Zespole pracuję od 1 marca 1984r., w przychodni przy ul. Saskiej 61 od 01stycznia 2000r. Pracę rozpoczęłam na stanowisku Pielęgniarki w Poradni Dziecięcej w Przychodni przy ul. Ostrołęckiej 4. Doświadczenie, które zdobyłam w pracy z małymi pacjentami, a także przygotowanie merytoryczne zostało dostrzeżone przez moich przełożonych i powierzono mi funkcję Pielęgniarki Koordynującej Pion Pielęgniarstwa Pediatrycznego. Obowiązki te pełniłam od 1 sierpnia 1994r. do 31. grudnia 2007r. Dzięki realizacji powierzonych mi zadań na tym stanowisku poznałam zasady funkcjonowania wielu naszych poradni dziecięcych, a istniejące wtedy potrzeby organizacyjne Zespołu spowodowały, że mogłam dzielić się swoim doświadczeniem z innymi pielęgniarkami i położnymi, owocem tej współpracy było m. innymi opracowanie i pilotażowe wdrożenie standardu wczesnego wykrywania wad słuchu u niemowląt. W trosce o prawidłowy rozwój małych dzieci od 1996r. do chwili obecnej pielęgniarki poradni dziecięcych prowadzą Program Karmienia Naturalnego u dzieci do 1 roku życia.

8

G a z e t a Pa c j e n t a Z i m a 2 0 1 1

G.P. Proszę opowiedzieć co symbo-

z małymi dziećmi, gdzie starałam się wyko-

lizują choinki zasadzone własnoręcznie

rzystywać wszystkie swoje umiejętności, by

przez Panią w ogródku przed budynkiem

udzielić małemu pacjentowi jak najwszech-

przychodni?

stronniejszej pomocy.

B.J. Jak już wspomniałam, pracę na sta-

To doświadczenie ma niewątpliwie wpływ

nowisku Pielęgniarki Koordynującej rozpo-

na

częłam w przychodni przy ul. Saskiej 61 od

Pielęgniarki Koordynującej tj. w nadzoro-

01stycznia 2000r. po wygranym konkursie

waniu i realizacji opieki przez moich współ-

wewnętrznym. Było to trudne, ale i mobili-

pracowników.

zujące kolejne doświadczenie w mojej pracy zawodowej, w tak dużej, specjalistycznej

obecnie

wykonywane

obowiązki

G.P. Co przysparza pani najwięcej trudności w obecnie wykonywanej pracy?

przychodni. Tak więc postanowiłam, że

B.J. W wykonywaniu obowiązków

w każdą rocznicę tego ważnego dla mnie

w codziennej pracy zawodowej dużym

wydarzenia posadzę drzewko świerkowe,

utrudnieniem jest ciągle niewystarczająca

symbolizujące kolejny rok mojej pracy. Do

ilość czasu przeznaczonego na zaspokoje-

tej pory udało mi się posadzić 12 drzewek.

nie oczekiwań personelu jaki i pacjentów.

Są one dla mnie symbolem satysfakcji zawo-

Powodem tej sytuacji jest stale zwiększająca

dowej, ale także radości i optymizmu.

się biurokracja. Biorąc również pod uwagę

G.P. Jakie są Pani spostrzeżenia dotyczą-

fakt, jak odpowiedzialna i nie zawsze łatwa

ce zmian w podejściu personelu medycz-

jest praca z pacjentami mogę jednak śmia-

nego do pacjentów w ostatnich latach?

ło powiedzieć, że sprawia mi ogromną

B.J. Z uwagi na wzrastające wymagania

satysfakcję, jestem Pielęgniarką z wyboru

i oczekiwania pacjentów korzystających ze

i cenię swój zawód. Cieszy mnie bardzo

świadczeń zdrowotnych, znajomość przepi-

to, że moje starania zostały zauważone,

sów prawnych w ochronie zdrowia staje się

za wieloletnią pracę zawodową w 2006r.

codzienną koniecznością dla pracowników

otrzymałam odznaczenie Ministra Zdrowia

medycznych, a przede wszystkim dla pań

„Za zasługi w ochronie zdrowia”.

sekretarek medycznych, które jako pierwsze komunikują się z pacjentem/ klientem.

G.P. Czego można życzyć Pani na dalsze lata pracy?

Zmiana w traktowaniu pacjenta jest zauwa-

B.J. Na kolejne, mam nadzieję, lata mojej

żalna, ich potrzeby i problemy są rozpo-

pracy życzyłabym sobie i wszystkim pra-

znawane całościowo, by móc podejmować

cownikom dobrej i efektywnej współpracy,

skuteczne działania. Stosowane w codzien-

a przychodni przy ul. Saskiej 61 oczekiwa-

nej pracy metody i techniki komunikacji

nego remontu i modernizacji wewnątrz

z pacjentem wymagają bieżącego monito-

budynku, co poprawi wizerunek i estetykę

rowania i doskonalenia.

placówki, a także stworzy przyjazne warunki

G.P. Co wspomina Pani najmilej w swojej działalności zawodowej? B.J. W ciągu 42 – letniej pracy zawodowej najmilej wspominam lata, kiedy pracowałam

zarówno dla pracowników jak i przyjmowanych pacjentów. Wywiad przeprowadziła redakcja Gazety Pacjenta.


A B C PA C J E N TA

Orzeczenie o zdolności do uprawiania sportu przez dzieci i młodzież mgr Jadwiga Goździejewska

W

związku

z

napływający-

mi sygnałami, dotyczącymi trudności w otrzymaniu

zaświadczenia o zdolności do uprawiania sportu, umożliwiającego uczestnictwo dzieci i młodzieży (o których mowa w poniższych przepisach) w zawodach sportowych, przypominam, że zasady udzielania świadczeń w zakresie medycyny sportowej zostały określone w  Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21 roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21 a 23 rokiem życia (Dz.U.11.88.500), Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania orzeczenia lekarskiego (Dz.U.11.88.502), Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009r. w  sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. 2009r., nr 139, poz. 1142) z póżn. zm. Przepisy określają zakres koniecznych badań lekarskich, częstotliwość i miejsce ich przeprowadzania oraz trybu orzekania o zdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia. Z ustawy o sporcie wynika, że każda osoba uczestnicząca w zorganizowanym współzawodnictwie

sportowym

pod-

lega ogólnym badaniom lekarskim, bada-

niom specjalistycznym i diagnostycznym

Orzeczenie lekarskie o zdolności do upra-

w zakresie niezbędnym do wydania orze-

wiania określonej dyscypliny sportu wydaje

czenia lekarskiego o stanie zdrowia umoż-

się po przeprowadzeniu badań lekarskich:

liwiającym bezpieczne uprawianie sportu.

wstępnych (kwalifikujących do uprawiania

Dzieciom i młodzieży do ukończenia 21r.ż,

danej dyscypliny - osobom ubiegającym

oraz zawodnikom pomiędzy 21 a 23r.ż

się o orzeczenie lekarskie), okresowych

świadczenie to przysługuje bezpłatnie

(cyklicznie, osobom uprawiającym sport, na

w ramach gwarantowanych świadczeń

ogół co 2 lata) lub kontrolnych (po przebytej

zdrowotnych z zakresu ambulatoryjnej

chorobie lub urazie, powodującym przerwę

opieki specjalistycznej i jest refundowane

w uprawianiu sportu i uniemożliwiającym

przez NFZ. Orzeczenie wydaje lekarz spe-

uczestniczenie w zajęciach sportowych).

cjalista w dziedzinie medycyny sportowej,

W zależności od rodzaju uprawianego

a w odniesieniu do osób niepełnospraw-

sportu osoba ubiegająca się o orzeczenie

nych- lekarz specjalista w dziedzinie

o stanie zdrowia wykonywane ma badania,

rehabilitacji medycznej, który uprzednio

które obejmują m.in.: pomiary antropome-

przeprowadził badania. Warunkiem uzy-

tryczne, EKG, EEG, badanie ogólne moczu,

skania bezpłatnych świadczeń w poradni

morfologię, OB, badanie ortopedyczne,

medycyny sportowej jest skierowanie od

konsultację stomatologiczną,laryngologiczną,

lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, np.

okulistyczną, neurologiczną, RTG kręgosłu-

lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

pa, badanie spirometryczne.

który jedynie sporządza bilans zdrowia,

W

Warszawie

badania

prowadzi

obejmujący swą treścią także kwalifikacje

Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej

do zajęć wychowania fizycznego i sportu

przy ul.Wawelskiej 5, nr tel do rejestracji:

szkolnego.

22 592 93-40.

G a z e t a Pa c j e n t a Z i m a 2 0 1 1

9


ABECADŁO ZDROWIA

E jak endokrynologia mgr Bożena Pawłowska

Endokrynologia jest dziedziną medycyny, która zajmuje się zaburzeniami hormonalnymi, inaczej mówiąc zaburzeniami działania gruczołów dokrewnych.

R

ozwijając zagadnienie możemy powiedzieć, że endokrynologia bada biologiczne i chemiczne wła-

ściwości hormonów, ich związek z funkcjonowaniem organizmu, działanie receptorów hormonalnych w komórkach oraz drogi i mechanizmy działania hormonów na poziomie komórkowym.

Co to są hormony i gruczoły dokrewne?

W jaki sposób hormony docierają do odpowiedniego narządu? Narządy na swojej powierzchni posiadają receptory, dzięki którym wychwytują hormony krążące we krwi. Centralny układ nerwowy kontroluje pracę gruczołów dokrewnych. Wysyła do nich sygnał o zapotrzebowaniu na dany hormon. Pionierami endokrynologii na świecie byli: R. J. Graves i K. A. Basedov. Opisali oni

a także wytwarza wazopresynę, która reguluje gospodarkę wodną, poprzez zmniejszenie ilości wody w moczu. Wynikiem niedoboru wazopresyny jest schorzenie zwane moczówką prostą charakteryzujące się nieprawidłowym zagęszczaniem moczu. Przysadka mózgowa – znajduje się na podstawie mózgu. Jest zwana „szefem układu hormonalnego ”bowiem jest miejscem produkcji 6 hormonów: hormonu wzrostu (GH) - regulującego wzrost organizmu,

Hormao - (ozn. gr. rzucam się na przód,

zaburzenia pracy tarczycy. W Polsce pre-

pędzę) są to związki chemiczne, które mają

kursorami endokrynologii byli O. Minkowski

za zadanie przenoszenie informacji, poprzez

- przeszczepił trzustkę oraz N. Cybulski i W.

receptor, pomiędzy komórkami danego

Szymonowicz, którzy wyosobnili z nadner-

organizmu lub wewnątrz danej komórki. To

czy – adrenalinę.

ły dokrewne: jajniki, jądra, tarczycę, nad-

Jak działają gruczoły dokrewne?

hormonu wzrostu jest karłowatość, zaś

od regulacji hormonalnej zależy intensywność pracy narządów oraz działanie mechanizmów zapewniających organizmowi stały skład środowiska wewnętrznego. Hormony są produkowane, wprost do krwi, przez gruczoły dokrewne zw. gruczołami wydzielania wewnętrznego (brak im przewodów wyprowadzających). Stąd do tkanek i narządów wewnętrznych hormony transportowane są przez naczynia krwionośne.

10

oddziaływujące na przysadkę mózgową,

G a z e t a Pa c j e n t a Z i m a 2 0 1 1

Szyszynka – pełni funkcję zegara biologicznego. W ciągu dnia jest uśpiona, zaś pracę rozpoczyna po zmroku. Jest odpowiedzialna za wytwarzanie i wydzielanie noradrenaliny, serotoniny, melatoniny.Zaburzenia pracy tego gruczołu powodują zachwianie rytmu dobowego oraz zaburzenie pracy gonad. Podwzgórze – produkuje hormony

prolaktyny (PRL) - pobudzającej wytwarzanie mleka oraz hormonów (ACTH, TSH, FSH, LH) wpływających na inne gruczonercza. Skutkiem niedoboru wydzielania nadmiaru gigantyzm oraz akromegalia, charakteryzująca się nienaturalnym rozrostem kości. Tarczyca – znajduje się na przednio -bocznej powierzchni szyi. Produkowane są tu hormony: tyroksyna (T3) i trójjodotyronina (T4). Utrzymują one właściwą temperaturę ciała, przemianę materii i prawidłową pracę układu sercowo – naczyniowego, mięśniowego i pokarmowego. Skutkiem zmniej-


ABECADŁO ZDROWIA

szonej produkcji tych hormonów jest niedo-

z osłabieniem, brunatnym przebarwieniem

-

nadmierna potliwość,

bór jodu w organizmie (jod jest składnikiem

skóry, brązowymi plamami na błonach

-

zmiany w popędzie seksualnym,

tyroksyny). U dzieci może prowadzić do

śluzowych. Nadczynność kory nadnerczy

-

uporczywy trądzik,

niedorozwoju umysłowego, u dorosłych

zwana chorobą Cushinga objawia się m.in.

Specjalistą, który zajmuje się zagadnie-

do obrzęku tarczycy (zw. wolem), poza

zaokrągleniem i zaczerwienieniem twarzy,

niami związanymi z działaniem hormonów,

tym: przerostu masy ciała, zmian w wyglą-

nagłym przyrostem masy ciała, pojawieniem

leczeniem schorzeń: tarczycy, przysadki

dzie twarzy(nalana i amimiczna), wypadania

się charakterystycznego grubego karku zw.

mózgowej, trzustki, gonad (jajników i jąder)

włosów. Chorzy skarżą się na stałe uczucie

byczym.

czy nadnerczy jest endokrynolog.

chłodu, senność, suchość i szorstkość skóry.

Grasica - jest to gruczoł tymczasowy,

Powyżej wymienione objawy powinny

Nadmiar produkcji tych hormonów

stopniowo zanika po okresie dojrzewa-

skłonić osobę, która je u siebie zaobser-

wiąże się z objawami nadczynności tarczy-

nia. Produkuje ona tyrozynę, która reguluje

wowała by udała się do lekarza POZ, który

cy: chudnięciem, stałym uczuciem ciepła,

reakcje obronne organizmu.

jeśli będzie to konieczne, skieruje pacjenta

biegunką, nerwowością, kołataniem serca,

Zaburzenia pracy grasicy lub jej brak skut-

do poradni endokrynologicznej. W naszym

przyspieszoną pracą serca, drżeniem rąk.

kują zaburzeniami odporności organizmu.

Zespole poradnia endokrynologiczna znaj-

Skóra jest cienka, wilgotna. W przypadku

Gonady

duje się w ZLO przy ul. Saskiej 61 nr. tel.

postaci nadczynności zw. chorobą Graves

– jajniki u kobiet - wytwarzają estrogeny

22 617-67-33

- Basedowa pojawia się wytrzeszcz oczu.

(odpowiedzialne za rozwój żeńskich cech

Centralne Laboratorium Analityczne

płciowych oraz regulację żeńskiego cyklu

w ZLO przy ul. Abrahama 16 wykonuje

kalcytonina, odpowiadająca za zmniejsze-

płciowego),

badania poziomu hormonów oraz inne

nie stężenia wapnia we krwi, powodując

- u mężczyzn androgeny np.: testoste-

badania analityczne. Więcej informacji

przenikanie go do kości (zapobiega oste-

ron (warunkują wytwarzanie męskich cech

o możliwości wykonania badań można uzy-

oporozie).

płciowych oraz dojrzewanie plemników),

skać w rejestracji przychodni pod nr. tel.

Przez tarczycę produkowana jest także

Przytarczyce - to małe gruczoły ulokowa-

Zaburzenia pracy gonad objawiają się:

ne najczęściej za tarczycą. Produkują one

zaburzeniem miesiączkowania, niepłodno-

parahormon, który zapewnia równowagę

ścią, występowaniem nadmiernego i niepra-

wapniowo – fosforanową.

widłowego owłosienia zw. hirsutyzmem.

22 673-81-66 lub kontaktując się z laboratorium nr. tel. 22 673-39-91.

Trzustka – położona jest w nadbrzuszu po

Zarówno niedoczynność jak i nad-

lewej stronie, produkuje insulinę. Dzięki niej

czynność gruczołów dokrewnych, również

Działaniami zapobiegawczymi, które można podjąć samodzielnie są:

do komórek organizmu przenika glukoza

z tym związany nadmiar jak i niedobór

-

- źródło energii życiowej, a nadmiar cukru

hormonów staje się przyczyną zachwiania

skich, produktów zawierających wapń

magazynowany jest w wątrobie. W trzustce

równowagi zdrowego organizmu.

(mleko i jego przetwory) oraz warzyw

wytwarzany jest także drugi hormon – gluprzez uruchamianie zapasów zmagazyno-

Jakie sygnały wymagają interwencji lekarza?

wanych w wątrobie). W trzustce wytwa-

-

niewielki wzrost u dzieci,

rzana jest m.in. somatostatyna - hamująca

-

powiększenie piersi u chłopców czy

kagon. Podnosi on poziom cukru we krwi

uwalnianie hormonów. Zaburzenia wydzielania insuliny lub niepra-

zielonych i zbóż. Dobowe zapotrzebowanie na wapń pokrywają 3 szklanki mleka lub 3 plastry białego sera. Dostarczają one 1000 mg wapnia. -

mężczyzn, -

widłowa odpowiedź organizmu na insulinę skutkują pojawieniem się cukrzycy.

oddychanie morskim powietrzem stanowiącym dobre, naturalne źródło

nadmierne owłosienie, w miejscach gdzie nie powinno ono występować

spożywanie soli jodowanej, ryb mor-

jodu, -

wykonywanie wszystkich zaleconych

u kobiet lub łysienie,

badań (laboratoryjnych i obrazowych)

Nadnercza – wytwarzają kortyzol, aldo-

-

obniżenie tonu głosu,

zgodnie z zaleceniami lekarza.

steron, androgeny, katecholaminy – hor-

-

nagłe przytycie lub nagły spadek masy

mony wpływające na poziom cukru we

-

wykonywanie samo-

ciała,

badania

piersi

krwi, równowagę mikroelementów oraz

-

problemy ze snem,

przez kobiety

reakcje na stres. Niedoczynność nadnerczy

-

niepokój i nerwowość bez powodu,

raz w mie-

zwane jest chorobą Addisona przebiega

-

zaburzenia cyklu menstruacyjnego,

siącu.

G a z e t a Pa c j e n t a Z i m a 2 0 1 1

11


KALENDARZ


WARTO WIEDZIEĆ

Szczepienia, sposób na zapobieganie chorobom zakaźnym Krystyna Ziółkowska

S

zczepienia obowiązkowe są dla

lifikacyjnym badaniem lekarskim wykonanym

cji zachorowań. Obowiązkowe szczepienia

wszystkich

ubezpie-

bezpośrednio przed szczepieniem. Pozwala

chronią przed takimi chorobami jak: błonica,

czonych jak i nieubezpieczonych.

to na ustalenie ewentualnych przeciwwska-

tężec, krztusiec, gruźlica, choroba Heinego

Finansowane są one ze środków publicz-

zań do szczepienia, które można podzielić

- Medina czyli polio, odra, świnka, różyczka,

nych (dotyczy to dzieci i młodzieży do 18

na ogólne dotyczące wszystkich szczepionek

WZW typ. B.

roku życia).

oraz szczegółowe, dotyczące pewnych grup

Wszystkie szczepienia powinny być

zarówno

wspomagają

lub pojedynczych preparatów ze względu

wykonywane w punkcie szczepień, którego

zdrowy i szczęśliwy rozwój dziecka, oszczę-

na specyfikę ich składu. Szczepienia powin-

pomieszczenia i urządzenia pod wzglę-

dzają mu dodatkowych wizyt u lekarza,

ny być odroczone ze względu na ostre

dem fachowym i sanitarnym są zgodne

a także chroniąc je przed pobytem w szpi-

stany chorobowe, okresy zaostrzeń chorób

z obowiązkowymi przepisami. Każdy punkt

talu. Rodzicom pozwalają cieszyć się prawi-

przewlekłych i ciężkie niepożądane odczy-

szczepień musi być wyposażony w lodów-

dłowym rozwojem dziecka, oszczędzają im

ny poszczepienne po podaniu szczepion-

kę przeznaczoną do przechowywania

stresu psychicznego związanego z opieką

ki. Najskuteczniejszą metodą profilaktyczną

szczepionek z zapewnieniem prawidłowe-

nad chorym dzieckiem. Pomagają uniknąć

w zwalczaniu chorób zakaźnych są szczepie-

go monitoringu temperatury. Szczepionki są

przebywania na zwolnieniu, wydatków na

nia ochronne, dzięki którym, można uzyskać

przechowywane i transportowane z zacho-

leczenie a nawet niedogodności szpitalnych.

długotrwałą ochronę przed zakażeniem,

waniem łańcucha chłodniczego w tempera-

Szczepienie jest to wprowadzenie szcze-

a w przypadku realizacji szczepień maso-

turze od +2 do +8 stopni Celsjusza.

pionki do organizmu człowieka w celu

wych można w odniesieniu do wielu chorób

W każdej poradni dziecięcej rodzice

wytworzenia czynnej odporności. Powinno

doprowadzić nie tylko do poprawy sytuacji

lub opiekunowie mogą zaszczepić swoje

być poprzedzone zebraniem wywiadu i kwa-

epidemiologicznej, ale również do elimina-

dziecko zgodnie z kalendarzem szczepień

Szczepienia

ochronne

RE KLAM A

Masaże lecznicze (min. w chorobach kręgosłupa), wyszczuplające, sportowe, akupresura stóp, gimnastyka lecznicza Gabinet Zdrowie ul. Garwolińska 7 lok. 79 04-348 Warszawa 14

G a z e t a Pa c j e n t a Z i m a 2 0 1 1

Jacek Twarowski

Fizjoterapeuta

tel. 22 610 06 73 kom. 602 375 462 www.twarowski.net


WARTO WIEDZIEĆ

Szczepienia obowiązkowe dzieci i młodzieży według wieku na rok 2011 Zgodnie z komunikatem Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 28 października 2010r. Wiek

Szczepienie

w ciągu 24 godzin po urodzeniu

WZW typu B – domięśniowo (pierwsza dawka) gruźlicy – śródskórnie szczepionką BCG WZW typu B – domięśniowo (druga dawka)

2 miesiąc życia (7–8 tydzień)

błonicy, tężcowi, krztuścowi – podskórnie lub domięśniowo szczepionką DTP (pierwsza dawka), zakażeniom Haemophilus influenzae typu b – podskórnie lub domięśniowo (pierwsza dawka)

1 rok życia

Przełom 3 i 4 miesiąca życia (po 6–8 tygodniach od poprzedniego szczepienia)

błonicy, tężcowi, krztuścowi – podskórnie lub domięśniowo szczepionką DTP (druga dawka) poliomyelitis – podskórnie lub domięśniowo szczepionką inaktywowaną IPV poliwalentną (pierwsza dawka) zakażeniom Haemophilus influenzae typu b – podskórnie lub domięśniowo (druga dawka) błonicy, tężcowi, krztuścowi – podskórnie lub domięśniowo szczepionką DTP (trzecia dawka)

5–6 miesiąc życia (po 6–8 tyg. od poprzedniego szczepienia) 7 miesiąc życia 13–14 miesiąc życia

poliomyelitis – podskórnie lub domięśniowo szczepionką inaktywowaną IPV poliwalentną (druga dawka) zakażeniom Haemophilus influenzae typu b – podskórnie lub domięśniowo (trzecia dawka) WZW typu B – domięśniowo (trzecia dawka) odrze, śwince, różyczce – podskórnie żywą szczepionką skojarzoną (pierwsza dawka) błonicy, tężcowi, krztuścowi – podskórnie lub domięśniowo szczepionką DTP (czwarta dawka)

2 rok życia

16–18 miesiąc życia

poliomyelitis – podskórnie lub domięśniowo szczepionką IPV poliwalentną (trzecia dawka) zakażeniom Haemophilus influenzae typu b – podskórnie lub domięśniowo (czwarta dawka)

Okres przedszkolny

6 rok życia

poliomyelitis – pierwsza dawka przypominająca - szczepionka atenuowana OPV 10 rok życia

Szkoła podstawowa

błonicy, tężcowi, krztuścowi – domięśniowo szczepionką DTaP zawierającą bezkomórkowy komponent krztuśca

14 rok życia

odrze, śwince, różyczce – podskórnie żywą szczepionką skojarzoną WZW typu B – domięśniowo trzykrotnie w cyklu 0-1-6 miesięcy /dotyczy osób, które nie były uprzednio szczepione podstawowo w ramach szczepień obowiązkowych lub zalecanych/. błonicy, tężcowi – podskórnie lub domięśniowo szczepionką Td

Szkoła ponadpodstawowa

19 rok życia lub ostatni rok nauki w szkole

błonicy, tężcowi – podskórnie lub domięśniowo szczepionką Td. Trzecia dawka przypominająca nie powinna być podana wcześniej, niż po upływie 5 lat od ostatniej dawki szczepionki.

ochronnych (szczepienia obowiązkowe

najważniejsze, a uśmiech często przez

i zalecane). Dotyczy to niemowląt, dzie-

łzy jest najlepszą zapłatą.

ci starszych jak również dzieci szkolnych,

Po szczepieniu mogą wystąpić niepożą-

ponieważ wszystkie szczepienia są wykony-

dane odczyny poszczepienne (NOP). Jeśli

wane w swojej wybranej poradni dziecięcej.

są one łagodne w postaci zaczerwienienia,

Od września 2011r. wszystkie karty

bolesności w miejscu podania szczepion-

uodpornienia (szczepień) dzieci szkol-

ki lub niewielkiego obrzęku należy wtedy

nych znajdują się w wybranych przez

wykonać okład z sody w proporcji: jedna

rodziców poradniach dla dzieci. Każda

łyżeczka na pół szklanki wody układając

z naszych poradni wykonuje szczepie-

nasączony gazik na bolące miejsce.

nia dla dzieci i młodzieży szkolnej w

Ogólnym objawem może być podwyż-

Należy

szona temperatura, uczucie rozbicia można

uprzednio zapisać się na szczepienie

wtedy podać łagodny środek przeciwbólo-

w swojej poradni. Wszelkiego rodzaju

wy. Lekkie objawy powinny ustąpić w ciągu

wątpliwości są wyjaśniane przez lekarza

doby.

godzinach

popołudniowych.

i pielęgniarkę. Pamiętajmy, że zdrowie naszych dzieci tych małych i tych dużych jest

fot. Bożena Pawłowska

Jeżeli po tych działaniach objawy nasilają się gwałtownie należy niezwłocznie przeprowadzić konsultacje z lekarzem pediatrą.

G a z e t a Pa c j e n t a Z i m a 2 0 1 1

15


TA J E M N I C E D I A G N O S T Y K I

Badania laboratoryjne w chorobach autoimmunologicznych tarczycy Choroby tarczycy, w szczególności autoimmunologiczne należą do najczęściej występujących zaburzeń gruczołów wydzielania wewnętrznego w Polsce. Ze względu na możliwość pojawienia się w każdym wieku choroby, która nie zauważona może podstępnie niszczyć nasz organizm, warto znać podstawowe wiadomości. Tym bardziej, że w porę wykryty, nawet rak tarczycy jest uleczalny. mgr Maria Gałecka-Wolska

G

ruczoł tarczowy jest zaangażo-

i temperatury, mają wpływ na przemiany

chorobotwórczych. Do chorób autoim-

wany w produkcję, magazyno-

białek i tłuszczów, na przemianę kreatyny

munologicznych tarczycy należą zapalenie

wanie i wydzielanie własnych

w mięśniach szkieletowych, na gospodar-

tarczycy typu Hashimoto, choroba Gravesa,

hormonów trijodotyroniny (T3) i tyroksy-

kę wapnia, utrzymywanie prawidłowej

samoistny zanik tarczycy oraz poporodo-

ny (T4). Regulowany jest przez hormony

gospodarki wodno-elektrolitowej oraz

we zapalenie tarczycy. Zdecydowanie naj-

podwzgórza (TRH) oraz przysadki (TSH-

na syntezę i wykorzystywanie witamin

częściej chorują dorosłe kobiety (trzy razy

hormon tyreotropowy). Do tych proce-

a także na procesy dojrzewania skóry.

częściej niż mężczyźni) zdarzają się także

Objawy zaburzeń czynności tarczycy są

ludzki nie potrafi syntetyzować jodu- musi

często, zwłaszcza w przypadku nieostre-

Badaniami laboratoryjnymi „pierwszego

być on dostarczany z zewnątrz. Polska jest

go przebiegu, przypisywane przemęczeniu

rzutu” przy diagnozowaniu schorzeń tarczy-

rejonem ubogim w jod. Niewystarczająca

wiekowi, stanom emocjonalnym, innym

cy są obecnie TSH, fT4 (tzw. „wolny”T4),

ilość jodu powoduje opóźnienie umysłowe,

chorobom przewlekłym. Choroby tarczy-

ewentualnie fT3 (tzw. ”wolny T3).

niedorozwój fizyczny, wole i niedoczynność

cy mogą przebiegać z prawidłową czyn-

tarczycy.

nością, nadczynnością i niedoczynnością.

Najczęstszą przyczyną obniżonego stężenia TSH w surowicy jest nadczyn-

Jednak za dużo jodu może spowodo-

W przypadku nadczynności (hipertyre-

ność tarczycy. Ale są też rzadsze przy-

wać indukcję nadczynności tarczycy, cho-

ozy) są to: chudnięcie pomimo zwiększone-

czyny: głodzenie, współistnienie ciężkich

rób autoimmunologicznych i nowotworów

go apetytu, uczucie kołatania serca, wzmo-

chorób ogólnoustrojowych, wpływ niektó-

tarczycy.

żone pragnienie, wzmożona pobudliwość

rych leków.

Hormony tarczycy są odpowiedzialne za bardzo wiele procesów w orga-

emocjonalna, drżenie mięśniowe, biegunki, zaburzenia miesiączkowania.

Przyczyną podwyższonego stężenia TSH jest najczęściej niedoczynność tar-

nizmie człowieka: regulację wzrostu

W przypadku niedoczynności (hipotyre-

czycy. Jednak niewielki, przemijający wzrost

i rozwoju kośćca, pobudzanie dojrzewa-

ozy) są to: osłabienie, senność, spowolnienie

TSH występuje w okresach zdrowienia

nia ośrodkowego układu nerwowego,

psychoruchowe, nadwrażliwość na zimno,

po ciężkich chorobach. Czasem gruczola-

regulację podstawowej przemiany materii

obrzęki, suchość skóry, wypadanie włosów,

ki przysadki wydzielają TSH, ewentualnie

zaparcia, zaburzenia miesiączkowania.

występują zespoły oporności na hormony

Schorzenia tarczycy o podłożu auto-

16

przypadki chorób u dzieci.

sów potrzebny jest m.in. jod. Organizm

G a z e t a Pa c j e n t a Z i m a 2 0 1 1

tarczycy.

immunizacyjnym powodują uszkodzenie

Autoimmunizacyjne choroby tarczy-

komórek gruczołu tarczowego w wyniku

cy mogą przebiegać z czynnościowym

”mylnego” rozpoznawania własnych anty-

pobudzeniem (niski poziom stężenia TSH

genów jako obce i produkcji przeciwciał

i wysoki fT4) jak i zahamowaniem czynności

niszczących- tzw. autoprzeciwciał, podobnie

wydzielniczej (wysoki poziom TSH i niski

jak w zwalczaniu antygenów czynników

pozom fT4).


TA J E M N I C E D I A G N O S T Y K I

W chorobach autoimmunizacyjnych tar-

nych. Wymienione przeciwciała nie zawsze

sy wartości prawidłowych są odmienne,

czycy istotną rolę odgrywają trzy antygeny,

(choć są to przypadki rzadkie) występują

ale przede wszystkim zarówno hormony

przeciw którym produkowane są swoiste

w chorobie autoimmunizacyjnej tarczycy

matki mogą wpływać na organizm płodu,

przeciwciała. Tymi antygenami są tyreope-

- czasem są to rzadkie autoprzeciwciała,

jak również wytworzone przez jej orga-

roksydaza (TPO), tyreoglobulina (Tg) oraz

praktycznie nie wykonywane w rutynowej

nizm przeciwciała co może powodować

receptor dla TSH (TR). Obecność i poziom

diagnostyce. Część osób zdrowych posiada

uszkodzenie płodu, niedorozwój umysłowy

przeciwciał

tyreoperoksydazie

autoprzeciwciała - nie mają zaburzeń czyn-

i fizyczny dziecka a nawet jego śmierć. Przy

(TPOAb), przeciwciał przeciwko tyreoglo-

ności tarczycy i brak jest uchwytnych zmian

czym, matka może nie zauważyć u siebie

bulinie (TgAb) oraz przeciwciał przeciwko

w gruczole tarczycy w przeprowadzonych

niepokojących objawów. Często zdarza się,

receptorowi TSH (TRAb) łącznie z innymi

innych badaniach.

że matka z niedoczynnością tarczycy rodzi

przeciw

zdrowe dziecko, jednak głównie na obsza-

badaniami diagnostycznymi - np USG (a

Wskazana jest natomiast aktywność

także scyntygrafią, biopsją) a przede wszyst-

pacjenta w zebraniu wywiadu- zarówno

kim stanem klinicznym i wywiadem rodzin-

współistniejących chorób u pacjenta, zwłasz-

Zwiększone ryzyko chorób tarczy-

nym, pomagają lekarzowi specjaliście (endo-

cza chorób z autoimmunoagresji (cukrzy-

cy występuje u osób ze schorzeniami

krynologowi) ustalić rozpoznanie i wdrożyć

ca, niedokrwistość z niedoboru Wit.B12,

autoimmunologicznymi, u osób posiada-

odpowiednie leczenie. Wyniki badań powi-

choroby reumatyczne- zwłaszcza toczeń),

jących krewnych (zwłaszcza pierwszego

nien interpretować lekarz prowadzący.

rach głębokiego niedoboru jodu.

przebytych poronień, niepłodności i aktual-

stopnia) z chorobami tarczycy, u osób

Niektóre ze znanych lekarzom i diagno-

nej ciąży, jak i chorób w rodzinie, zwłaszcza

z przebytymi zabiegami operacyjnymi lub

stom laboratoryjnym faktów pomogą zainte-

krewnych pierwszego stopnia. Ciąża ma

naświetlaniem okolicy szyi, u kobiet po

resowanym pacjentom, aby oparli się poku-

dla interpretacji wyników badań i wdroże-

50r.ż, u zgłaszających się do placówek

sie do wysnuwania pochopnych wniosków

nia odpowiedniej diagnostyki i ewentual-

geriatrycznych, u dorosłych z nowo roz-

dotyczących wyników badań laboratoryj-

nego leczenia podwójne znaczenie: zakre-

poznaną dyslipidemią.

R E K LAM A

G a z e t a Pa c j e n t a Z i m a 2 0 1 1

17


WARTO WIEDZIEĆ

Informacja o Stowarzyszeniu „Wspólne Podwórko” Stowarzyszenie „Wspólne Podwórko” powstało w 2004r. na warszawskiej Pradze Południe jako wspólna inicjatywa pracowników Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz Szkoły Podstawowej Nr 255, którzy widzieli ogromną potrzebę podjęcia usystematyzowanych działań w środowisku lokalnym, skierowanych przede wszystkim do dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej. Aleksandra Wilkin-Day

Prezes Stowarzyszenia "Wspólne Podwórko"

S

towarzyszenie zostało wpisane do

b) wspomaganie rozwoju i integracji

i dorosłych, ze szczególnym uwzględ-

Krajowego Rejestru Sądowego

wspólnot oraz społeczności lokalnych,

nieniem rodziców, którzy w związku

w dniu 2.09.2004r. pod numerem

ze szczególnym uwzględnieniem mniej-

z wychowywaniem dzieci znaleźli się

KRS 0000209533. Od października 2009r.

poza rynkiem pracy.

szości narodowych;

pożytku

c) przeciwdziałanie patologiom społecz-

Stowarzyszenie działa na rzecz szeroko

d) prowadzenie działalności edukacyjnej

rozumianego rozwoju dzieci i młodzieży

skierowanej do dzieci, młodzieży, rodzi-

i ich środowiska społecznego, realizując

ców oraz osób pracujących z tymi gru-

posiadamy

status

organizacji

publicznego.

następujące cele pożytku publicznego:

Jesteśmy organizacją non-profit, co oznacza, że wszelkie otrzymane przez nas

nym;

środki są przeznaczane na realizację celów statutowych. Nasza działalność finansowana jest z następujących źródeł: dotacje (Urząd

pami; e) promocja i organizacja wolontariatu;

m.st. Warszawy, Wojewoda Mazowiecki,

szczególnie z rodzin o trudnej sytuacji

f) ochrona i promocja zdrowia;

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,

życiowej;

g) aktywizacja

środki unijne w ramach Europejskiego

a) wyrównywanie szans dzieci i młodzieży,

zawodowa

młodzieży

Funduszu Społecznego), darowizny od firm i osób prywatnych, wpływy z 1% podatku.

Nasza oferta dla mieszkańców Dzielnicy Praga Południe Stowarzyszenie „Wspólne Podwórko” swoją ofertę kieruje do mieszkańców Warszawy i okolicznych miejscowości, przede wszystkim jednak zapraszamy do nas dzieci, młodzież i dorosłych z Pragi Południe – jesteśmy bowiem związani z tą dzielnicą od początku: tu od 7 lat działamy i najlepiej znamy problemy jej mieszkańców. W naszym nowym, świeżo wyremontowanym lokalu przy ul. Chrzanowskiego 13 na Grochowie proponujemy Państwu kompleksową pomoc

18

G a z e t a Pa c j e n t a Z i m a 2 0 1 1


WARTO WIEDZIEĆ

i wsparcie w ramach następujących pro-

z Pragi Południe, warsztaty fotograficzne,

rodziców. Oferujemy opiekę nad dziećmi w

gramów:

filmowe i teatralne. Aktualnie realizujemy

czasie spotkań klubu. Klub Młodego Rodzica

projekt „Wspinaczka intelektualna”- eduka-

jest elementem Poradni rodzinnej i mło-

Świetlica socjoterapeutyczna dla dzieci

cyjny program zajęć i gier rozwijających

dzieżowej, prowadzonej w ramach progra-

w wieku 6-13 lat

zdolności umysłowe.

mu „Blok, podwórko, kamienice – ożywiły się dzielnice” finansowanego ze środków

Świetlica działa nieprzerwanie od 2005 roku (do października 2011r. mieściła się przy

Bezpłatne poradnictwo psy-

ul. Grochowskiej 309/317 b). Nasi pod-

chologiczne i prawne dla osób

opieczni pochodzą z rodzin znajdujących się

w trudnej sytuacji życiowej

Programy stażu i wolontariatu

w trudnej sytuacji życiowej, borykających

Od X 2010r. prowadzimy bezpłatne

Stowarzyszenie „Wspólne Podwórko” od

się z licznymi problemami. W świetlicy

poradnictwo psychologiczne i prawne oraz

początku swojego istnienia przywiązuje

oferujemy im pomoc w odrabianiu lek-

warsztaty dla osób dorosłych znajdujących

dużą wagę do promowania idei wolontaria-

cji, możliwość ciekawego spędzenia czasu

się w trudnej sytuacji życiowej i zmagającymi

tu i umożliwiania młodym ludziom zdoby-

i rozwijania zainteresowań, zajęcia socjo-

się z takimi sytuacjami, jak przemoc, pro-

cia doświadczenia i rozwijania umiejętności

terapeutyczne, relaksacyjne i indywidualne

blemy wychowawcze, problemy rodzinne.

pracy z dziećmi i młodzieżą. Zapraszamy

rozmowy z wychowawcami oraz smaczny

Od XI 2011 prowadzimy, jako partner m.st.

do współpracy z nami studentów, uczniów

podwieczorek. W naszej pracy korzysta-

Warszawa, poradnię rodzinną i młodzieżo-

gimnazjów i liceów, a także pracowników

my z metody społeczności terapeutycznej.

wą w ramach programu „Blok, podwórko,

firm, którzy chcieliby poświęcić odrobi-

Podstawową ofertę placówki uzupełniamy

kamienice – ożywiły się dzielnice” finan-

nę swojego czasu naszym podopiecznym

zajęciami specjalistycznymi, prowadzonymi

sowanego ze środków Europejskiego

w ramach wolontariatu pracowniczego.

przez psychologa, reedukatora, czy logope-

Funduszu Społecznego. Proponujemy następujące formy wspar-

dę. Staramy się także pracować z rodzicami naszych podopiecznych oraz współpraco-

cia psychologicznego i prawnego:

wać z innymi instytucjami, takimi jak szkoła

-

Poradnictwo psychologiczne

czy OPS, aby razem skuteczniej pomagać

-

Poradnictwo dotyczące uzależnień

rodzinom. Do tej pory naszą pomocą obję-

-

Porady prawne

liśmy ponad 80 dzieci.

-

Psychoterapia indywidualna dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Letnie obozy socjoterapeutyczne

-

Letnie wyjazdy dla podopiecznych naszej

-

Terapia małżeństw i par Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców

świetlicy są bardzo ważnym elementem całorocznej pracy i nagrodą dla dzieci za

-

Trening umiejętności społecznej dla

regularne przychodzenie do placówki,

dzieci z trudnościami w kontaktach

przestrzeganie zasad i pracę nad własnymi

społecznych, zaburzeniami zachowania

trudnościami. Dla wielu dzieci jest to jedyna

i nadpobudliwością psychoruchową

możliwość wyjazdu z Warszawy podczas

Europejskiego Funduszu Społecznego.

-

Grupa wsparcia z elementami psy-

wakacji. Do tej pory zorganizowaliśmy sie-

choedukacji dla rodzin i opiekunów

dem wyjazdów letnich.

osób z zaburzeniami psychicznymi.

Zajęcia edukacyjne dla dzieci

Klub Młodego Rodzica

Oprócz całorocznej oferty naszej świetlicy,

Oferta klubu skierowana jest przede wszyst-

Stowarzyszenie proponuje również cykle

kim do młodych rodziców, poniżej 25 roku

zajęć dla dzieci i młodzieży, rozbudzających

życia. Klub jest miejscem, w którym będą

ich ciekawość poznawczą i wyobraźnię,

mogli oni podzielić się doświadczeniami

rozwijających różne umiejętności i talenty.

i wątpliwościami związanymi z trudną rolą

Do tej pory zrealizowaliśmy m.in. między-

rodzica, zdobyć nową wiedzę i umiejętno-

narodowe warsztaty artystyczne z udziałem

ści, uzyskać pomoc specjalistów, a także po

dzieci romskich i polskich ze Słowacji oraz

prostu spędzić czas w towarzystwie innych

Kontakt Stowarzyszenie „Wspólne Podwórko” ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa, tel. 604 44 24 33, e-mail: stowarzyszenie@wspolnepodworko.org.pl (biuro, zarząd) strona internetowa: www.wspolnepodworko.org.pl Świetlica socjoterapeutyczna oraz poradnia rodzinna i młodzieżowa: ul. Chrzanowskiego 13 lok. U3, 04-392 Warszawa Świetlica: tel. 664 17 17 21, e-mail: swietlica@wspolnepodworko.org.pl Poradnia: tel. 792 22 26 26, e-mail: poradnia@wspolnepodworko.org.pl

G a z e t a Pa c j e n t a Z i m a 2 0 1 1

19


ROZRYWKA

Karnawał! Karnawał to okres zimowych bali, maskarad, pochodów, zabaw. Jego początek to dzień Trzech Króli czyli 6 stycznia, jednak wiele osób uważa, że rozpoczyna go Nowy Rok. Bardziej jednoznacznie można określić koniec karnawału, gdyż wypada on w Środę Popielcową. mgr Bożena Ziemiecka

N

20

azwa karnawał, pochodzi od

Jednak najwięcej zwolenników ma

Po wsi chodzili wówczas przebierańcy

włoskiego carne vale, słowo to

teoria, że karnawał wywodzi się z kul-

i zamaskowane postacie. Na wózku lub

zostało zaczerpnięte z łaciny,

tów płodności i z kultów agrarnych. Od

sankach obwożono Bachusa, przebra-

oznaczało pożegnanie mięsa (carne mięso

wieków utrzymywało się przekonanie,

nego chłopca lub lalkę ze słomy, z garn-

+ valere obowiązywać, być ważnym,

że im wyższe będą skoki podczas tańca

kiem, do którego zbierano datki na piwo

królować) lub "carne" - mięso + "vale"

i zabaw, tym wyżej będzie rosło zboże.

i gorzałkę. Na Górnym Śląsku kobie-

- żegnaj). Inna etymologia tego określe-

W wielu krajach europejskich, zwłaszcza

ty tańczyły z intencją „na wysoki len

nia, każe szukać źródeł w nazwie wozu,

na wsiach tańczono dookoła ogniska.

i konopie", tańce miały spowodować

który uczestniczył w procesji świątecznej

Karnawał w krajach śródziemnomor-

bujny wzrost tych roślin, mężczyźni

ku czci bogini Izydy a później Dionizosa

skich obchodzono hucznie już w średnio-

tańczyli „na owies, pszenicę i kłapocze

w starożytnym Rzymie (z łacińskiego car-

wieczu. Najbardziej znany był karnawał

(ziemniaki)". W kusy wtorek odbywa-

rus navalis wóz w kształcie okrętu).

w Wenecji, a od XVIII w. - w Rzymie.

ło się „wkupne do bab" czyli uroczy-

G a z e t a Pa c j e n t a Z i m a 2 0 1 1

Po staropolsku zwany jest zapu-

ste wprowadzenie nowo zaślubionych

stami. Pierwsze źródłowe wzmian-

panien do grona mężatek. Innym obrzę-

ki o karnawale polskim i związanych

dem był podkoziołek czyli wieczorna

z nim zwyczajach pochodzą z początku

zabawa taneczna w karczmie, gdzie na

XVII wieku. Był to czas polowań, tań-

beczce ustawiano figurkę koziołka, a nie-

ców i swawoli. Niezależnie od stanu

zamężne panny przed tańcem z kawale-

jadło się tłusto, dużo i tęgo popijano.

rem, musiały rzucić pieniądze na talerz

Do ulubionych staropolskich rozry-

umieszczony właśnie pod owym kozioł-

wek należały kuligi, prowadzone przez

kiem, wierząc, że taki okup zapewni im

wodzirejów, odbywające się przy bla-

zamążpójście.

sku pochodni, muzyce i dzwonieniu jan-

Na Kaszubach w zapusty jedzono

czarów, koni w ozdobnych uprzężach.

dużo tłustych dań, bardzo popularne były

Najhuczniej i najweselej obchodzono

placki ziemniaczane. Jedzono wiele, jakby

ostatni tydzień karnawału, rozpoczyna-

chciano zaspokoić głód przed zbliżającym

jący się od tłustego czwartku, zwane-

się postem. Ludzie bardzo biedni starali

go też zapuśnym, combrowym a także

się w tym dniu zjeść choć trochę mięsa

mięsopustem, ostatkami, kusymi dniami

wierząc w to, że kto w zapusty nie je

lub kusakami czyli diabelskimi dniami.

mięsa, tego komary przez lato zjedzą.


ROZRYWKA W tym czasie smażono też pączki,

no na płocie lub na kominie. Głównym

podstawową, gimnazjum i kończąc na

faworki i bliny. Kaszubskie zwy-

pożywieniem Kaszubów w czasie postu

szkołach ponad gimnazjalnych, te zabawy

czaje zapustne są bardzo wesołe

były krëpe, bùlwe i slëdze. Śledzie były

są coraz bardziej wystawne i ciekawe.

i swawolne. Do dzisiaj zachował

stosunkowo tanie, więc gospodarze

Zwłaszcza dla młodszych dzieci jest to

się zwyczaj chodzenia w zapusty

mogli sobie pozwolić na zakup całej

wspaniała forma zabawy, wiele konkur-

przebierańców. Spotkać można

beczki śledzi, które spożywano w cza-

sów i zajęć w czasie trwania tego balu to

wśród nich postacie z kolędo-

sie postu. Zapusty, to czas w którym

wspaniałe przeżycie dla naszych najmłod-

wania: niedźwiedzia, konia, bocia-

na Kaszubach odwiedzało się dalekich

szych. Nieodłącznym elementem takich

na, cygana, czy żandarma. Bawią się

krewnych. Rodziny zbierały się i w kilka

wydarzeń są odpowiednie stroje. Wokół

zarówno starzy jak i młodzi. Zgodnie ze

sań wyruszano na wspólne odwiedziny

tego istnieje prawdziwa otoczka tajemni-

zwyczajem, we wtorek zapustny piecze

bliskich. Kaszubskie zwyczaje karnawało-

czości i niecierpliwości. Dzieci starają się

się wyjątkowe ciasto, tzw. "popielnik".

we są bardzo urozmaicone, a wiele z nich

nie zdradzać przed swoimi rówieśnikami

Ciasto to piecze się z reszty ciasta po

przetrwało do dziś.

w co będą przebrane i w jaki sposób,

pùrclach zôpùstnëch. Na Kaszubach bar-

Karnawał to także nieodłączny ele-

a już na pewno nie zdradzają szcze-

dzo przestrzega się dni postnych, dlatego

ment dzieciństwa. Już od grudnia dzieci

gółów swoich strojów karnawałowych.

też we wtorek zapustny dokładnie myje

żyją myślą o niedługo mającym nastąpić

Młodzież bawi się w bardziej tradycyjny

się wszystkie patelnie i garnki, w których

balu. Zabawy karnawałowe goszczą z

sposób. Jeżeli nie obowiązuje konwencja

było przygotowywane na zapusty mięso.

powodzeniem już w przedszkolach, a im

balu przebierańców, zakłada się stroje

Dawniej na czas postu patelnie wiesza-

wyżej w stopniu edukacji poprzez szkołę

wieczorowe, lub bardziej oficjalny strój.

O Ł O S E NA W - Przychodzi kobieta do apteki: - Macie jakiś naprawdę skuteczny środek na odchudzanie? - Tak. Plastry. - A gdzie się je przykleja? - Na usta. *** - Dlaczego tak mało kobiet gra w piłkę nożną? - Bo nie tak łatwo znaleźć 11 kobiet, które chciałyby wystąpić w takich samych kostiumach. *** Przychodzi pacjentka do gabinetu i mówi: Mam ząbki jak perełki – białe i każdym dziurka!

*** Panie doktorze, 5 lat temu poradził mi pan znakomity sposób na reumatyzm – unikać wilgoci. Jestem wyleczony! - Znakomicie! A co Panu teraz dolega? -Nic. Chciałbym zapytać, czy mogę się już wykąpać?... *** Przychodzi mężczyzna do lekarza: - Panie doktorze, ugryzł mnie pies. - A był wściekły? - No, zadowolony to on nie był.

Lekarz sporządza listę schorzeń Pani Ziuty: - zawroty głowy, bezsenność, podwójne widzenie, bóle głowy, utrata apetytu, gorące poty, utrata uwagi, utrata libido. Ile Pani ma lat? - W zeszłym tygodniu skończyłam trzydzieści. Doktor dopisuje do listy: - utrata pamięci. Diagnoza: Syndrom menopauzy. ***

***

G a z e t a Pa c j e n t a Z i m a 2 0 1 1

21


KRZYŻÓWKA

ROZRYWKA

22

G a z e t a Pa c j e n t a Z i m a 2 0 1 1


WYKAZ PLACÓWEK

ZLO

1

2

ADRES

Saska 61

Grochowska 339

PORADNIE PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ internistyczna pediatryczna

internistyczna pediatryczna

PORADNIE SPECJALISTYCZNE endokrynologiczna, gruźlicy i chorób płuc, gastroenterologiczna, dermatologiczna, ginekologiczno-położnicza, alergologiczna dla dzieci

rehabilitacji, ginekologiczno-położnicza stomatologiczna

NUMERY TELEFONÓW

Centrala:

22 617-30-01 do 04

Rejestracja ogólna:

22 617-67-33, 22 617-67-07

Por. D: Por. K:

22 617-67-34 22 617-36-39

Sekretariat:

22 617-14-95

Rejestracja:

22 870-43-83

Por. D:

22 810-21-11

Stomatologia:

22 870-15-80

3

Ateńska 4

internistyczna

-

Rejestracja:

22 617-32-96

4

Zamieniecka 73

internistyczna

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa

Rejestracja:

22 610-72-52

POD:

22 610-45-05

neurologiczna okulistyczna otolaryngologiczna leczenia bólu Hospicjum Domowe

Centrala:

22 810-20-42 do 43 Por. D: 22 810-45-91

Por. D:

22 810-45-91

Rejestracja:

22 810-33-73

Sekretariat:

22 810-79-43

Bakteriologia:

22 813-09-45

Hospicjum Domowe:

22 810-15-04 22 810-20-42 do 43 wew. 33, 90

Centrala:

22 671-24-71 22 671-24-17 22 673-39-92

Rejestracja: Por. D: Por. K:

22 673-81-66 22 671-24-63 22 671-23-08

Sekretariat:

22 613-56-41

5

6

Ostrołęcka 4

Abrahama 16

internistyczna pediatryczna

internistyczna pediatryczna Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna*

chirurgia ogólna diabetologiczna kardiologiczna urologiczna rehabilitacji ginekologiczno-położnicza

7

Ostrzycka 2/4

internistyczna

-

Rejestracja:

22 813-27-11

8

Sygietyńskiego 3

internistyczna pediatryczna

-

Rejestracja: Por. D:

22 810-04-42 22 810-09-30

9

Kickiego 24

internistyczna

reumatologiczna urazowo - ortopedyczna ginekologiczno-położnicza leczenia bólu Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży

Centrala:

22 810-54-14 22 810-24-91 22 810-25-95

Rejestracja:

22 810-41-71

Sekretariat:

22 810-24-59

PZP:

22 810-44-36

Rejestracja PZP:

22 617-56-82

Oddział:

22 617-41-34

Centrala:

22 810-20-42

10

11

Gruzińska 6

Korytnicka 42/44

-

-

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dorosłych Oddział Dzienny Psychiatryczny

stomatologiczna

UWAGA Od 1 marca 2011r. nastąpiły zmiany. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Zespołu: www.szpzlo.praga-pld.pl

* Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna czynna codziennie w godz. 18:00 - 8:00, sob.-niedz. i święta całodobowo. Adres i numer telefonu: ZLO ul. Abrahama 16, tel: 22 671 22 56. G a z e t a Pa c j e n t a Z i m a 2 0 1 1

23


Program profilaktyki raka szyjki macicy

Program profilaktyki chorób układu krążenia

Program profilaktyki gruźlicy

Proponujemy

badania

Program skierowany jest do osób,

Adresowany jest do osób dorosłych,

cytologiczne, dla kobiet w wieku

które: w bieżącym roku kalenda-

które nie chorowały na gruźlicę, ale

25-59 lat * zamieszkałych na tere-

rzowym ukończyły 35,40,45,50 lub

miały kontakt z osobami chorymi

nie województwa mazowieckiego,

55 lat i w ciągu ostatnich 5 lat nie

na to schorzenie; do osób bez-

które w okresie ostatnich 3 lat nie

korzystały z badań wykonywanych

domnych, bezrobotnych, niepeł-

uczestniczyły w w/w programie lub

w ramach w/w. programu oraz nie

nosprawnych, obciążonych długo-

otrzymały pisemne wskazanie od

miały wcześniej rozpoznanej choro-

trwałą chorobą, uzależnionych od:

lekarza do wykonania badania za 12

by układu krążenia.

tytoniu, alkoholu, narkotyków.

bezpłatne

miesięcy.

Warunkiem uczestnictwa w w/w W pakiecie badań znajdują się:

programie jest wypełnienie pisem-

Zapraszamy do ZLO

pomiary ciśnienia tętniczego krwi,

nego oświadczenia, że w ciągu

przy ul. Saskiej 61

badanie poziomu cholesterolu cał-

ostatnich 24 miesięcy uczestnik pro-

tel.: 22 617 68 86

kowitego, HDL, LDL, trójglicery-

gramu nie podlegał badaniu ankie-

dów, glukozy oraz określenie BMI.

towemu pielęgniarki poz w ramach

Warunkiem uczestnictwa w pro-

Lekarz poz przeprowadza wywiad

profilaktyki gruźlicy (także u innych

gramie jest posiadanie aktualnego

na podstawie ankiety zgodnej z

świadczeniodawców).

dowodu ubezpieczenia. Prosimy o

Kartą Badania Profilaktycznego oraz

Osoby zainteresowane proszone

przyniesienie ostatniego wyniku ba-

ocenia czynniki ryzyka zagrożenia

są o zgłoszenie się do pielęgnia-

dania cytologicznego.

chorobami układu krążenia.

rek środowiskowych - rodzinnych

* przy określeniu wieku bierze się pod uwa-

Zapraszamy pacjentów zadeklaro-

przy ul. Abrahama 16, ul. Saskiej 61,

gę rok urodzenia

wanych do lekarzy poz

ul. Kickiego 24, ul. Sygietyńskiego

w naszych placówkach:

3, ul. Ateńskiej 4, ul. Zamienieckiej

przy ul. Abrahama 16, ul. Saskiej 61,

73, ul. Ostrołęckiej 4, ul. Ostrzyckiej

ul. Kickiego 24, ul. Sygietyńskiego

2/4, ul. Grochowskiej 339

w następujących przychodniach:

3, ul. Ateńskiej 4, ul. Zamienieckiej 73, ul. Ostrołęckiej 4, ul. Ostrzyckiej 2/4, ul. Grochowskiej 339

Gazeta Pacjenta nr 3 rok 2011  

Gazeta Pacjenta nr 3 rok 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you