Page 1

Miasto zaoszczędzi na prądzie

AKTUALNOŚCI » 2

PONADTO W NUMERZE • SZANSA NA PRACĘ DLA MŁODYCH • WSPOMNIENIE O ADAMIE KUDLE • JESIENNE PRZETWORY •

G A Z E T A

WRZESIEŃ 2012 • NR 15

POSZUKIWANE RODZINY ZASTĘPCZE R

E

K

L

A

M

A

Śląski hip-hop w telewizji

99 lat śpiewania w Mysłowicach

KULTURA » 13

HISTORIA » 07

B E Z P Ł A T N A

» STRONA 4 | AKTUALNOŚCI

PŁATNE PARKINGI W CENTRUM

» STRONA 3 | AKTUALNOŚCI

W MIEŚCIE BĘDZIE BEZPIECZNIEJ?

FOT. ARAMEDIA

REKLAMA

REKLAMA » 12

gazetamyslowicka.com

Na stanowisku komendanta komendy miejskiej policji doszło do znaczącej zmiany. Dotychczasowy jej dowódca, nadinspektor Dariusz Brandys, decyzją swoich przełożonych został przeniesiony do Komendy Miejskiej w Chorzowie. Jego następcą został młodszy inspektor Arkadiusz Więcek, który został oddelegowany do nas z sąsiedniego Jaworzna.

ZESKANUJ MNIE

Segragując odpady zapłacisz mniej!

Odchodzący z Mysłowic nadinspektor Brandys wyrobił sobie bardzo dobrą opinię zarówno wśród mieszkańców jak i  pracowników. Nieoficjalnie nazywany „Czyścicielem” sprawił, że przestępczość w ciągu ostatnich kilku lat zaczęła spadać, a  poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców wzrosło. Pojawiły się częstsze patrole policji przy współpracy

ze strażą miejską oraz strażą ochrony kolei, propagowano akcje zwiększające świadomość mieszkańców na temat działań policji w newralgicznych punktach naszego miasta. Do takich akcji należy zaliczyć kampanię „Nie reagujesz – Akceptujesz”, która to ma za zadanie zachęcić mieszkańców do powiadamiania policji w  przypadkach zagrożenia

zdrowia lub życia innych osób czy też w przypadkach próby kradzieży mienia. Następca byłego komendanta, inspektor Więcek, również cieszy się uznaniem swoich byłych współpracowników z  jaworznickiej jednostki policji. Jak sam twierdzi nie zamierza porzucać wcześniej obranych ścieżek i  kontynuować swoją walkę z  przestępczością: – Ko-

mendant Dariusz Brandys pozostawił jednostkę w dobrej kondycji. W  ciągu ostatnich 8 miesięcy wykrywalność najbardziej uciążliwych przestępstw, jak kradzieże, kradzieże z  włamaniem, zniszczenie mienia, rozbój itd. jest wysoka. Plasuje się w  czołówce garnizonu śląskiego i jest o około 10% większa od średniej wojewódzkiej. To na pewno doskonały punkt wyjścia i  mam nadzieję, że utrzymamy ten kierunek. Od 1 października rozpoczynamy wspólnie ze strażą miejską zwiększone patrole w dzielnicach, które cieszą się gorszą sławą. Mam też nadzieję, że w miarę swoich możliwości miasto stopniowo będzie mogło rozwijać system monitoringu. Oczywiście zależy to od decyzji magistratu, ale przykład Jaworzna pokazuje, że system kamer sprawdza się doskonale. Świetnym pomysłem jest między innymi działający tam monitoring wjazdowo-wyjazdowy. W ogólnopolskich badaniach najbardziej bezpiecznych miast Jaworzno było w ścisłej czołówce. Będę chciał przenosić swoje doświadczenia organizacyjne stamtąd na mysłowicki grunt. – Co do struktury jednostki – mówi Więcek Nie zamierzam likwidować żądnych wydziałów. Co więcej mam nadzieję, że liczba wakatów będzie wzrastać.

CIĄG DALSZY NA STRONIE 3


02 AKTUALNOŚCI

gazetamyslowicka.com

WRZESIEŃ 2012 • NR 15/2012

PÓŁ MILIONA MNIEJ ZA PRĄD DŁUGA WRZEŚNIOWA SESJA 25 WRZEŚNIA W SIEDZIBIE GÓRNOŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU METROPOLITALNEGO W  KATOWICACH OGŁOSZONO WYNIKI PRZETARGU NA GRUPOWY ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ. DOSTAWCĄ PRĄDU DO 12 MIAST, W  TYM MYSŁOWIC, OD LISTOPADA 2012 R. DO KOŃCA 2013 R. BĘDZIE TAURON SPRZEDAŻ GZE.

FOT. PHOTOXPRESS

Firma przedstawiła najkorzystniejszą ofertę spośród pięciu. Za 191 GWh energii 20 samorządów i 41 jednostek samorządowych (m.in. szpitali, instytucji kultury) zapłaci łącznie 57 mln zł. Na zakupie jedne gminy zaoszczędzą więcej niż inne. Jak mówi Dawid Kostempski, prezes GZM i prezydent Świętochłowic, wynika to z  niekorzystnych umów, jakie miasta i inne instytucje zawarły do tej pory. – Szkoły mogły mieć umowy podpisane na warunkach, które mocno odbiegały od obecnych cen ryn-

kowych. To jest tak, jakby mieć umowę na dostarczenie sygnału telefonicznego, podpisaną 10 lat temu, nie mieć czasu jej negocjować, później chcieć ją zmienić, ale okazałoby się, że przez te 10 lat ceny nie zmieniły się w stosunku do konkurencji. Najwięcej zaoszczędzą Piekary Śląskie (42%) i odbiegają w tym od pozostałych miast. Drugie w  kolejności jest Zabrze (23%), trzecie są Mysłowice (18%). Kolejny przetarg ogłoszony zostanie na 2014 r. – Piekary Śląskie włączyły do na-

CIEPŁA WODA NA RAZIE WRÓCIŁA 25 września Kamila Szal, rzecznik urzędu miasta, poinformowała, że z dniem kolejnym wznowiona zostanie dostawa ciepłej wody do budynków zarządzanych przez spółkę Lokator. Dzięki porozumieniu zawartemu przez prezydenta Edwarda Lasoka i prezesa Tauronu, tak się też stało. – Zarówno prezydent miasta jaki i prezes zarządu Tauron Ciepło od samego początku dążyli do rozwiązania problemu, mimo iż do chwili obecnej spółka Lokator nie dokonała żadnej płatności na rzecz wierzyciela jakim jest Tauron Ciepło S.A. – mówi Szal. Ciepła woda na razie wróciła, jednak mieszkańcy Bauvereinu i  budynku przy ul. Reja 18 nie wierzą w  to, że ich sytuacja zacznie się poprawiać. Jak mówią to chwilowa zmiana, która ma na celu uspokojenie ich na krótko. Boją się, że niebawem ciepła woda zostanie im znów wyłączona. W  związku z  tym, mimo że w  kranach budynków Lokatora pojawiła się

chwilowo ciepła woda, 27 września o godz. 12 mieszkańcy pikietowali pod urzędem miasta w  czasie, gdy odbywała się sesja rady miasta, a  następnie przenieśli się do sali, gdzie odbywały się obrady. Przed budynkiem, jak i  na posiedzeniu, żądali usunięcia Pawła Dyla z  zarządu spółki Lokator. W  oficjalnym piśmie do prezydenta i rady miasta piszą, że „działa on bezpośrednio na szkodę lokatorów, samej spółki, mieszkańców i  miasta”. Chcą wyjaśnienia kwestii finansowych spółki, wpłacanych przez nich kaucji, czynszu oraz zaliczek na poczet mediów i kredytu remontowego. Prezydent Lasok zapewniał, że odpowiednie działania są już w toku.

Aleksandra Olszewska

szego przetargu wszystkie możliwe instytucje – mówi Kostempski – zarówno jednostki organizacyjne, oświetlenie uliczne, a także instytucje posiadające osobowość prawną. Są miasta, które włączyły tylko oświetlenie uliczne i  magistrat, czekając na wyniki przetargu. 2014 r. może okazać się kluczowy, z  tego względu, że gminy, zachęcone wynikiem przetargu w 2012 r., włączą jak Piekary Śląskie, wszystkie jednostki. Do tej pory Mysłowice wydają na energię 3 mln zł. – Zgodnie z  naszymi oczekiwaniami, dzięki podpisaniu przez prezydenta miasta porozumienia w  sprawie grupowego zakupu energii elektrycznej, uda się sporo zaoszczędzić. Po wyłonieniu nowego dostawcy szacuje się, że gmina zaoszczędzi ponad pół miliona złotych – mówi rzecznik miejskiego magistratu Kamila Szal. – Największy w Polsce hurtowy zakup energii elektrycznej wygenerował dla gmin średnio prawie 14-procentowe oszczędności, które przekładają się na 8 mln zł – mówi Kostempski. – Każda z gmin zyskała określone oszczędności w  dochodach bieżących. Odpowiedzialność każdego z prezydentów i burmistrzów będzie w tej chwili niezwykle istotna, bo to od nich będzie zależało, na co środki z oszczędności zostaną przeznaczone.

Bartosz Kondziołka

INNOWACJE W KZK GOP Wiosną 2013 r. KZK GOP wprowadzi Śląską Kartę Usług Publicznych – dyskietkę, dzięki której m.in. będziemy mogli podróżować po większości miast aglomeracji śląskiej bez konieczności kupowania papierowego biletu. Razem z wdrożeniem tego systemu pojawi się możliwość opłaty za ilość kilometrów przejechanych autobusem. Za przejazd zapłacimy przykładając kartę do specjalnego czytnika przy wejściu i wyjściu z pojazdu, dzięki czemu naliczy nam się dokładna stawka kilometrowa. Będzie to system podobny do tego, który znamy już z  jaworznickiego PKM-u. W  dalszym ciągu będzie możliwe korzystanie z  tradycyjnych biletów, jednorazowych i  okresowych, choć docelowo, w nieokreślonej przyszłości mają zostać one całkowicie zastąpione przez ŚKUP. A.O.

Partner Gazety Mysłowickiej:

W OSTATNI CZWARTEK WRZEŚNIA RADNI ZEBRALI SIĘ, ABY NA SESJI RADY MIASTA PRZEDYSKUTOWAĆ KILKA ASPEKTÓW Z  ŻYCIA NASZEGO MIASTA. NASI RAJCY DEBATOWALI NA TEMATY DOTYCZĄCE FINANSÓW MIEJSKICH, KULTURY ORAZ SPRAW DOTYKAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO MIESZKAŃCÓW.

FOT. ARAMEDIA

Sesja rozpoczęła się od zaproszenia na uroczyste obchody 90-lecia I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki. Akademia odbędzie się 6 października o godz. 10. Prezydent Edward Lasok pożegnał odchodzącego komendanta, nadinspektora Dariusza Brandysa i  powitał zastępującego go młodszego inspektora Arkadiusza Więcka. Pierwszą kwestią, która poruszyła radnych było sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za pierwsze półrocze bieżącego roku skarbniczki miasta Lidii Łazarczyk. Oburzenie wywołał fakt, iż miasto żeby zamknąć budżet na rok 2012 będzie musiało wyłuskać jeszcze 21 mln zł. Swoje niezadowolenie głośno wyraził Bernard Pastuszka, który wniósł o przedstawienie pełnej informacji dotyczącej bieżącego zadłużenia miasta i rat kredytowych, jakie miasto musi poczynić do końca bieżącego roku. Kolejna kwestia, która wywołała gorącą dyskusje dotyczyła sprzedaży dawnego kina Kosmos na Wesołej. Padały słowa przypominające hasła z  kampanii wyborczej o zagospodarowaniu budynku na cele kulturalne dla mieszkańców Wesołej.

Głos w tej sprawie zabrał przewodniczący osiedla Wesoła Jerzy Biesiadecki, który zażądał jasnych deklaracji co do umożliwienia mieszkańcom Wesołej dostępu do szeroko pojętej kultury. O  godz. 12 doszło do zapowiedzianej wcześniej pikiety przed urzędem. Swoje niezadowolenie wyrażali mieszkańcy budynków należących do spółki Lokator. Problemy ze spółką mają mysłowiczanie zamieszkali w  budynkach przy ulicach Reja 18, Brzezińskiej 48 oraz Bauvereinu. Po przerwie związanej z protestami powrócono do obradowania na temat finansów publicznych. Dokonano kilku zmian w budżecie miasta na 2012 r., w związku z czym poprawki zostały także naniesione w  Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2029. Na sesji radni wyrazili ponadto zgodę na sprzedaż udziałów Miejskiego Centrum Zdrowia. Jednym z  ważniejszych tematów było też podjęcie przez radnych uchwały, która pozwoli wyłonić nowego dzierżawcę kąpieliska „Słupna”. Damian Chojnacki

NIE KUPUJ ZŁOTA NA A4 Uwaga na romskich oszustów na A4. Schemat ich działania jest zazwyczaj podobny - podjeżdżają blisko auta osoby, którą chcą oszukać, trąbią, mrugają światłami i wymachują rękoma próbując zatrzymać dany samochód. Gdy to się uda, Romowie przekonują, że mają awarię samochodu lub zabrakło im pieniędzy, żeby kupić paliwo na dalszą podróż. Wtedy oferują „złote” pierścienie, które chcą oddać w zamian za ułamek wartości. Proszą o 200-300 złotych w zamian za biżuterię z niewiele wartego tombaku. Żeby ostrzec kierowców przed tym procederem Opolska Policja przygotowała 10 tys. ulotek zwracających uwagę na ten problem. materiały policji

gazetamyslowicka.com Wydawca: ARAmedia ul. Mikołowska 29, 41-400 Mysłowice (32) 317 14 24 Druk: Polskapresse Sp. z o.o. Sosnowiec, ul. Baczyńskiego 25a

Redaktor naczelny: Bogumił Stoksik Z-ca red. naczelnego: Bartosz Kondziołka Skład i opracowanie graficzne: skizze.pl Biuro reklamy: +48 32 750 56 83 reklama@gazetamyslowicka.com Zasięg: Mysłowice Nakład: 10 000 sztuk Redakcja: redakcja@gazetamyslowicka.com

Zespół redakcyjny: Damian Chojnacki, Agnieszka Czarnota, Anna Czarnota, Leonard Czarnota, Magdalena Gawlas, M. Górka, Agnieszka Januszewicz, Maciej Januszewicz, Małgorzata Kokoszka, Krzysztof Korus, Aleksandra Latos, Aleksandra Nocoń, Aleksandra Olszewska, Redakcyjna Wróżka, Magdalena Sus, Marlena Szulc, Adam Wojciechowski, Grażyna Wojciechowska, Patrycja Żurek

Numer zamknięto 27 września 2012 „Gazeta Mysłowicka” jest prawnie zarejestrowanym czasopismem wpisanym do Sądowego Rejestru Dzienników i Czasopism pod poz. PR 2398. Na postawie art. 25 ust. 1 pkt 1 b ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ARAmedia zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie materiałów opublikowanych w „Gazecie Mysłowickiej” jest zabronione bez zgody wydawcy. Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam, nie zwraca nie zamówionych tekstów i zdjęć, zastrzega sobie prawo do skracania otrzymanych materiałów i zmiany ich tytułów.


AKTUALNOŚCI 03 WRZESIEŃ 2012 • NR 15/2012

WIADOMOŚCI W SKRÓCIE

CIĄG DALSZY ZE STRONY 1

NIE DLA WYDOBYCIA POD KOSZTOWAMI Grupa Tauron Południowy Koncern Węglowy S.A. nie otrzymała zgody prezydenta Lasoka na wydobycie ze złoża węgla kamiennego w obszarze górniczym Brzezinka 1. Powody tej decyzji są dwa: sprzeciw mieszkańców Kosztów i niezgodność tego projektu z zapisami w planie zagospodarowania przestrzennego Mysłowic. Grupa Tauron Południowy Koncern Węglowy S. A. może odwołać się od tej decyzji.

MYSŁOWICKA JESIEŃ ZEGAROWA FOT. ARAMEDIA

W tym momencie do pracy w naszej komendzie szkolenie odbywa 9 osób. Troje z nich rozpocznie służbę już w październiku a kolejne 6 pojawi się w styczniu. Nowe wakaty wpłyną na poprawę bezpieczeństwa, bo jeśli nie będziemy mieć w komendzie odejść na emeryturę, to nowe osoby zostaną skierowane min. do działań prewencyjnych. W  ostatnich latach statystyki ulegały poprawie i dobrym posunięciem dla miasta byłby dalszy progres w dziedzinie zwalczania przestępczości kryminalnej, jak i tej o trochę mniejszym ciężarze gatunkowym, związanej z kradzieżami czy bójkami. W zeszłym roku można było zauważyć spory spadek przestępstw o  charakterze kryminalnym. Policja wszczęła postępo-

wania w 1633 przypadkach, co było liczbą mniejszą o  201 zgłoszeń niż w  roku wcześniejszym. Wykrycie przestępstw kryminalnych wzrosło do 56,1%. W 2011 r. wykrycie ogólne przestępstw zaistniałych na terenie podległym KMP w Mysłowicach wyniosło 67,9%%. Jest ono wyższe od wykrycia z roku poprzedzającego, które wynosiło 62,8%. Widoczne efekty działań policji wraz ze strażą miejską oraz patrolami służby ochrony kolei zdeterminowały plan działań na rok bieżący. Zwiększona częstotliwość patroli pieszych i  zmotoryzowanych w rejonach szczególnie niebezpiecznych skutkuje zmniejszoną ilością wykroczeń i przestępstw. Jednakże jeden organ może nie zrobić kroku na przód i  do stopniowego pod-

STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA PO OSTATNICH POCHWAŁACH STANU DRÓG W MIEŚCIE, DO TEJ BECZKI MIODU MUSZĘ DODAĆ ŁYŻKĘ DZIEGCIU. RADA MIASTA ZASTANAWIA SIĘ NAD WPROWADZENIEM STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA. Cały projekt jest na razie na etapie ustaleń. Urząd miasta zlecił zaprojektowanie strefy płatnego parkowania w  Mysłowicach firmie Green Parking z  Poznania. Ma ona objąć tereny centrum Mysłowic między ul. Powstańców a Rynkiem, czyli prócz wcześniej wspomnianych ulic możemy dodać jeszcze ulice: Grunwaldzką, Strumieńskiego, Kaczą, Starokościelną i  Strażacką. Nie zostały jeszcze ustalone stawki za parkowanie oraz sposób naliczania opłat (parkingowi czy parkomaty). Nie wiadomo jeszcze, jaka firma będzie nadzorowała cały system. REKLAMA

Motyw finansowy, który jest oczywisty, to nie jedyny powód powstania strefy płatnego parkowania, chodzi również o „uporządkowanie samochodów w  centrum miasta” – przynajmniej tak twierdzą członkowie rady miasta. Jako kierowca parkujący dość często w śródmieściu pozostanie mi płacić i  płakać. Płatne parkowanie to kolejna rzecz przeciwko kierującym. Polskie władze i  tak dostają od kierowców masę pieniędzy. Cena paliwa rozkłada się w następujący sposób: ok. 46% to hurtowa cena paliwa, 23% VAT, 22% to akcyza, 5% opłata paliwowa, a  marża dla stacji to tylko 4%.

noszenia skuteczności w wykrywaniu przestępstw, jak i do jednoczesnego obniżania ich występowania będzie potrzebna konsolidacja sił i wspólne rozwiązywanie problemów natury organizacyjnej, jak i  finansowej. Wszystko to przy dobrej współpracy służb porządkowych wraz z władzami miasta zaowocuje w przyszłości większym poczuciem bezpieczeństwa naszych mieszkańców. Przed nowym komendantem stoi szereg prac do wykonania, ale należy mieć nadzieję, że nie zabraknie mu chęci i wytrwałości w dążeniu do poprawy sytuacji w miejscach najbardziej zagrożonych. Damian Chojnacki

Już 5 października w mysłowickim hotelu Trojak odbędzie się spotkanie zegarmistrzów, kolekcjonerów i pasjonatów zegarów i zegarków z całej Polski. W planach imprezy jest m.in. zwiedzanie Muzeum Miasta Mysłowice, pracowni konstruktora zegarów astronimicznych Franciszka Wieganda, podziwianie największego zegara słonecznego na Górnym Śląsku - znajdującego się w Rudzie Śląskiej - i zegara wieżowego na Nikiszowcu.

MIESZKANIE DLA WYCHOWANKA 24 września uroczyście otwarto mieszkanie przeznaczone dla byłego wychowanka Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Mysłowicach. Dzięki uzyskaniu mieszkania z  urzędu miasta Paweł Magiera będzie mógł rozpocząć samodzielne, dorosłe życie. Uroczystość została uświetniona przez licznie zgromadzonych gości, m.in. wiceprezydentów Grzegorza Brzoskę i  Jana Wajanta, dyrektora MOPS Sylwię Komraus, dyrektora MZGK Zbigniewa Augustyna oraz ks. Rafała Ryszkę. Podczas spotkania padła także deklaracja współpracy między MOPS i  MZGK, dzięki której w  przyszłości pełnoletnie osoby opuszczające domy dziecka będą mogły szybko otrzymać własne mieszkanie.

d.chojnacki@gazetamyslowicka.com

Wniosek jest prosty – kierowcy to bardzo dobrzy sponsorzy. 50% ceny paliwa to podatek, m.in. na utrzymanie dróg, więc wprowadzanie płatnego parkowania uważam za lekką przesadę. Przewidywalne dochody ze strefy płatnego parkowania mają zasilić kasę miasta o dodatkowe 200 tys. zł rocznie. Dużo? Moim zdaniem nie bardzo. Budżet miasta wynosi około 250 mln zł, więc wyżej wspomniana kwota to zaledwie kropla w  morzu (ok. 0,08%). Zatem zastanawiam się, czy gra zaufaniem i  spokojem władzy z  mieszkańcami jest warta świeczki. Pozostaje nam jedynie mieć nadzieję, że opłaty nie będą wygórowane oraz, że weekendy będą darmowe, jak np. w Katowicach.

Krzysztof Korus

SPRAWA WYPADKU W PRZYBĘDZY 28 marca miał miejsce wypadek, w którym zgięło osiem osób, a dziesięć zostało rannych. Byli to górnicy z kopalni „Mysłowice Wesoła” wracający z pracy do domu. Mikrobus, którym jechali uderzył w naczepę jadącego z naprzeciwka samochodu ciężarowego. Bielska prokuratura ma w  ciągu miesiąca zakończyć śledztwo w tej sprawie i skierować akt oskarżenia do sądu okręgowego. Śledczy otrzymali już wszystkie ekspertyzy, na które czekali, zrekonstruowany został przebieg zdarzeń oraz jego przyczyna. Ponadto określone zostały obrażenia rannych. Biegli orzekli, że wypadek spowodowany był złym stanem technicznym naczepy oraz nadmierną prędkością ciężarówki. Naczepa nie dość, że nie miała homologacji, to dodatkowo nie należała do zestawu, przez który była ciągnięta. Kierowca jechał o 20 km szybciej niż pozwalały na to znaki. Akt oskarżenia skierowany będzie do kierowcy ciężarówki Janusza S. Mężczyzna, którego zatrzymano zaraz po wypadku był trzeźwy, nie przyznawał się do winy. Został mu postawiony zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym, w którym zginęli ludzie. Przewidywalna kara wynosi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia.

Znajdź nas na Facebooku

facebook.com/gazetamyslowicka


OGŁOSZENIA

04 AKTUALNOŚCI

gazetamyslowicka.com

WRZESIEŃ 2012 • NR 15/2012

ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ W CELU ZMNIEJSZENIA LICZBY DZIECI PRZEBYWAJĄCYCH W  DOMACH DZIECKA MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W  MYSŁOWICACH PROWADZI AKCJĘ PROMUJĄCĄ RODZICIELSTWO ZASTĘPCZE. SZCZEGÓŁY AKCJI W ROZMOWIE Z NAMI PRZYBLIŻA DYREKTOR MOPS SYLWIA KOMRAUS.

FOT. PHOTOXPRESS

Bogumił Stoksik: Kto może zostać rodziną zastępczą? Jakie warunki trzeba spełniać, aby móc przyjąć dziecko pozbawione opieki pod swój dach? Sylwia Komraus: Kandydaci, którzy chcieliby zostać rodziną zastępczą powinni być przede wszystkim osobami ciepłymi, wrażliwymi oraz gotowymi podzielić się swoją miłością. Ważne jest także, aby rodzinę zastępczą tworzyły osoby, które są odpowiedzialne i potrafią zapewnić dziecku poczucie bezpieczeństwa. Trzeba również spełnić określone wymogi formalne m.in. kandydaci muszą posiadać odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe oraz stan

zdrowia umożliwiający sprawowanie opieki nad dzieckiem. Powszechnie uważa się, że rodzina zastępcza jest lepszą formą opieki zastępczej niż dom dziecka. Zgadza się pani z tym stwierdzeniem? Najlepszym środowiskiem wychowawczym dla dziecka jest jego rodzina. Jeśli jednak nie ma możliwości, aby dziecko wychowywało się wśród najbliższych, trzeba mu stworzyć warunki zbliżone jak najbardziej do rodzinnych. Żadna placówka nie da młodemu człowiekowi tyle ciepła i miłości co rodzina. Dlatego ważne jest, aby

powstało jak najwięcej rodzin zastępczych, które przygarną dzieci pozbawione opieki rodzicielskiej pod swój dach. Mysłowicki Dom Dziecka jest przepełniony. Ile nowych rodzin zastępczych jest więc potrzebnych? W Domu Dziecka przebywa ponad 40 dzieci. Chcielibyśmy, aby wszystkie znalazły nowy dom. Nie ma jednak górnej granicy rodzin, których potrzebujemy, ponieważ stale pojawiają się nowe dzieci pozbawione opieki rodzicielskiej. Każda osoba, która czuje się na siłach i jest gotowa podjąć trud pełnienia funkcji rodziny zastępczej jest dla nas bardzo ważna. Od czego powinny zacząć osoby, które chcą zostać rodziną zastępczą? Wszystkich chętnych zapraszamy do Działu Rodzin w  Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w  Mysłowicach. Pracownicy chętnie udzielą szczegółowych informacji na temat rodzicielstwa zastępczego, doradzą i pomogą stawiać pierwsze kroki jako rodzina zastępcza.

REKLAMA

Obecnie Stowarzyszenie WIOSNA prowadzi dwa projekty pomocy potrzebującym – Szlachetną Paczkę oraz Akademię Przyszłości. Pierwszy z wymienionych posiada 11–letnią tradycję. W  ramach działania akcji Szlachetna Paczka rodziny żyjące w  ubóstwie otrzymują konkretną, dopasowaną do jej indywidualnych potrzeb pomoc. Obecnie Stowarzyszenie Wiosna poszukuje wolontariuszy, którzy chcieli-

Dlaczego warto zostać rodziną zastępczą? Możemy w ten sposób bezinteresownie pomóc i stworzyć prawdziwy dom komuś, kto tego bardzo potrzebuje. Rodzicielstwo jest jednym z  najpiękniejszych doświadczeń każdego człowieka. Rodzina zastępcza ma możliwość odmienienia życia dziecka oraz przywrócenia mu wiary w  ludzi. Zadanie to nie jest łatwe, jednak daje wiele radości i satysfakcji.

W naszym mieście obecnie funkcjonuje: – ok. 120 rodzin zastępczych, w których przebywa ok. 150 dzieci; – Specjalny Ośrodek Wychowawczy dający schronienie 75-ciu dzieciom; – Dom Dziecka, w którym przebywa ponad 40 dzieci. Każdego roku ok. 50 dzieci zostaje pozbawionych opieki rodziców. Źródło: MOPS Więcej informacji: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Dział Rodzin, ul. Świerczyny 1, tel. 32 223 74 02. Godz. urzędowania: pon. 7.30-17.00, wt.-czw. 7.30-15.30, pt. 7.30-14.00.

REKLAMA

Rodzicielstwo to nie tylko radości, ale także troski. Rodziny zastępcze borykające się z problemami mogą liczyć na wsparcie z państwa strony? Dzieci, które trafiają do rodzin zastępczych często mają za sobą różne traumatyczne doświadczenia. Trzeba czasu, aby dziecko potrafiło ponownie zaufać dorosłemu. Oczywiście nie pozostawiamy rodzin sa-

SZUKAJĄ WOLONTARIUSZY WIOSNY „Jedna mała śniegowa kulka, tocząc się po zboczu, może stać się ogromną kulą. Mały impuls może dać wielki efekt” – w tych kilku słowach chyba najlepiej zawiera się filozofia, którą w  swoich projektach kieruje się Stowarzyszenie Wiosna. Misją Stowarzyszenia Wiosna jest niesienie pomocy ludziom w taki sposób, aby potrafili skutecznie pomagać sobie nawzajem. Realizowane przez nią projekty mają za zadanie stworzyć strukturę i  narzędzia, dzięki którym darczyńcy oraz wolontariusze mogą dzielić się z potrzebującymi. Działania te kierowane są na modelowanie pozytywnych zachowań społecznych.

mych z problemami. Z każdą nową rodziną współpracuje koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, który pomaga rozwiązywać codzienne problemy. Dodatkowo rodziny zastępcze mogą liczyć na wsparcie prawne, psychologiczne i pedagogiczne, a także otrzymują świadczenie na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka.

by współtworzyć projekt. Jeśli więc masz ukończone 18 lat, łatwo nawiązujesz nowe kontakty i chcesz pomagać potrzebującym ludziom w  sposób mądry i konkretny, przyłącz się do zespołu Szlachetnej Paczki w  naszym mieście. Zgłoszeń należy dokonywać do 10 października pod adresem internetowym www.superw.pl, wybierając rejon Mysłowice. Wolontariusze działają w  okresie od października do początku stycznia. Akademia Przyszłości to z  kolei

całoroczny program spotkań edukacyjnych wolontariuszy z dziećmi, które wychowują się w  trudnych warunkach i  mają przez to problemy w nauce. Akademia działa w standardzie 1 na 1, to znaczy, że jeden uczeń w  ciągu jednego roku szkolnego raz w  tygodniu ma zapewnione wsparcie w nauce przez indywidualnego tutora – wolontariusza Stowarzyszenia Wiosna. Oprócz wspólnego pokonywania trudności szkolnych, tutorzy pomagają dzieciom uwierzyć w siebie i napawają je wiarą w możliwość twórczych zmian. Aby zostać wolontariuszem Akademii Przyszłości wystarczy wysłać zgłoszenie poprzez stronę www. kupindeks.pl.

RAPORT DROGOWY 18 września został rozstrzygnięty przetarg na remont drogi wojewódzkiej nr 934 w Mysłowicach. Najkorzystniejszą ofertą wygrała firma SKANSKA S.A. proponując kwotę 486 773,67 zł, przy czym dofinansowanie z  budżetu państwa wynosi blisko 247 tys. zł. resztę dofinansowuje urząd miasta. Remontem mają zostać objęte dwa odcinki drogi nr 934. Pierwszy to fragment ul. Oświęcimskiej między skrzyżowaniem z ul. Krakowską a Mikołowską. Natomiast druga część inwestycji to remont ul. Imielińskiej. Przewidywalny termin zakończenia remontu to połowa listopada 2012. K.K.

Magdalena Gawlas

PRZYGARNIJ ZWIERZAKA

Uroczy mieszaniec poszukuje nowego domu. Pies jest łagodny, ma 5 lat, posiada wszystkie aktualne szczepienia, jest wykastrowany i zaczipowany. Świetnie nadaje się na dużą posesję. Z  pewnością przyniesie wiele radości nowym właścicielom.

Piękny, dwuletni mieszaniec poszukuje nowego domu. Piesek jest wykastrowany i zaczipowany, posiada komplet szczepień. Jest jeszcze młody, więc mocno przywiąże się do nowych właścicieli i pokocha ich na całe życie.

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt, tel. 32 316 08 85 Ul. Sosnowiecka 16, 41-400 Mysłowice, e-mail: myslowice@toz.pl


AKTUALNOŚCI 05 WRZESIEŃ 2012 • NR 15/2012

NOWA SZANSA DLA MŁODYCH KRYZYSOWY TELEFON NA KAŻDY PROBLEM KROWY BIEGAJĄCE PO DRODZE EKSPRESOWEJ, DZIURA W DRODZE CZY ZALANIE BUDYNKU? TYPOWYMI I BARDZO NIECODZIENNYMI ZDARZENIAMI ZAJMUJE SIĘ MIEJSKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO. OD WRZEŚNIA ZMIENIA NUMERY TELEFONÓW I  SIEDZIBĘ. PO TO, ŻEBY SPRAWNIEJ I  SZYBCIEJ REAGOWAĆ NA PROBLEMY ZGŁASZANE PRZEZ MIESZKAŃCÓW. „GAZETA MYSŁOWICKA” ROZMAWIA Z  NACZELNIKIEM WYDZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I REAGOWANIA KRYZYSOWEGO MARKIEM LISEM.

W MŁODZIEŻOWYM CENTRUM KARIERY Od września w  naszym mieście ma swoją siedzibę Młodzieżowe Centrum Karier OHP. Na jego wsparcie mogą liczyć młodzi ludzie, którzy nie wiedzą, jaki kierunek szkoły czy studiów wybrać lub mają problemy ze znalezieniem pracy. Siedziba Młodzieżowego Centrum Karier mieści się przy ul. Mikołowskiej 3, w przybudówce budynku II Liceum Ogólnokształcącego, nieopodal siedziby Ogniska Muzycznego. Nowa placówka powstała w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”, współfinansowanego ze środków unijnych i realizowanego przez Wojewódzkie Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w całym kraju. Pomoc, jaką młodzież może otrzymać w  mysłowickim Centrum Karier, jest bezpłatna, a  udziela jej wykwalifikowana kadra. Wsparcie kierowane jest przede wszystkim do osób w  wieku 15-25 lat, w tym nieaktywnych zawodowo, jak bez-

FOT. ARAMEDIA

robotni, uczniowie i absolwenci, liczących na pomoc w zakresie doradztwa zawodowego, znalezieniu pracy lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Program pomocy obejmuje zajęcia grupowe i  indywidualne, ujęte w  16-godzinne kursy, których uczestnicy rozwiną umiejętności z  zakresu przedsiębiorczości, dowiedzą się o  możliwościach szkolenia i  poznają aktualną sytuację na rynku pracy. Osoby odwiedzające Centrum mogą skorzystać też z  sali multimedialnej, wyposażonej w  komputer podłączony do internetu. Pracownicy placówki służą również pomocą w  przygotowywaniu dokumentów aplikacyjnych, takich jak CV czy list motywacyjny. Młodzieżowe Centrum Karier otwarte jest od poniedziałku do piątku w godz. od 7.45 do 15.45. Agnieszka Januszewicz

Bogumił Stoksik: Co dadzą przenosiny CZK do budynku straży pożarnej? Marek Lis: Możliwie najlepszą łączność z główną siłą ratowniczą miasta, czyli jednostką ratowniczo-gaśniczą. Kwestia wyjazdu do zdarzenia to 3-4 minuty od powiadomienia, a  często liczy się każda sekunda. Dotychczas przyjmujący zgłoszenie pracownik Centrum Zarządzania Kryzysowego musiał wykonać dodatkowy telefon. Teraz przyjmuje zgłoszenie, a  strażak dyżurujący tuż obok może natychmiast rozpocząć działania. Efekty będziemy mogli zauważyć za ok. 2-3 miesiące.

piero w dalszej kolejności powiadamiamy odpowiednie służby.

Czym zajmuje się Centrum Zarządzania Kryzysowego? Wszystkim, co może stanowić jakiś problem i zagrożenie. Przede wszystkim zajmuje się rzeczami, które nie są dedykowane do jakiejś określonej służby, jak policja czy pogotowie. Jeśli zdarzenie jest na tyle nietypowe i niestandardowe i służby nie są wstanie przejąć nad nim kontroli, wtedy my zaczynamy działania. Oczywiście korzystamy z tych samych środków, tylko organizacyjnie inaczej nimi kierujemy – uruchamiamy odpowiednie organy i do-

Zdarzają się nowe, niespotykane dotychczas sytuacje? W normalnym dniu odbieramy przynajmniej kilkanaście telefonów. Miasto to organizm, który żyje, więc telefony ciągle potrafią nas zaskakiwać. Po rozwiązaniu sprawy w  raporcie dyżurny informuje, jak z daną sytuacją sobie poradził. Wtedy tworzymy nowe procedury na wypadek przyszłych podobnych wydarzeń. Współpracujemy też z  innymi miastami, więc czasem posiłkujemy się doświadczeniami sąsiadów. Nawet najmniejsze zdarzenie

nie może pozostać niezałatwione. Czasem ta pomoc jest tylko organizacyjna, polegająca na udzieleniu dodatkowej informacji, a czasem ratująca życie bądź zdrowie.

Wydawałoby się, że telefonem, na który najczęściej dzwonią mieszkańcy jest numer 112. Numer 112 ma w Mysłowicach dwie linie. Jeśli na jednej linii jest prowadzona rozmowa to drugą rozmowę przejmuje dyżurujący przy naszym telefonie – to niezmiernie ważne. Dodatkowo dwóch spośród pięciu etatowych dyżurnych ma uprawnienia ratowników medycznych i  w  sytuacjach zagrożenia życia mogą udzielić pomocy przez telefon.

Jakiego rodzaju są to zgłoszenia? Jednym z takich nietypowych zdarzeń było uszkodzenie transportu zwierząt na drodze szybkiego ruchu S1, w wyniku którego przewożone zwierzęta, a  dokładnie krowy, rozbiegły się po jezdni. Nie było dotychczas procedur, które wskazywałyby na to, która ze służb powinna udrożnić ruch. Ostatecznie pomogli strażacy, policjanci i  obsługa autostrady. Zazwyczaj jednak zajmujemy się co prawda bardzo różnymi, ale jednak dosyć typowymi sytuacjami związanymi z  infrastrukturą miasta – wycieki wody, braki prądu, drzewa, które grożą przewróceniem się czy uszkodzenia w jezdni. Bywają też poważniejsze sytuacje, jak choćby powódź sprzed 2 lat, podczas której mieliśmy bardzo dużo pracy. Nowe telefony CZK: (32) 316-00-40 (32) 316-00-41

PRZEDSZKOLE NR 5 SZUKA SPONSORÓW

Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna kolejny raz rozpoczyna rok akademicki. Uroczysta inauguracja odbędzie się w sobotę 29 września w gmachu głównym Mysłowickiej Uczelni. Podczas uroczystości zostanie także wręczony tytuł Laureata Sapere Aude 2012. Odznaczenie to przyznawane jest od 2007 r. Laureatami nagrody przyznawanej za całokształt dokonań naukowych, artystycznych i  popularyzacyjnych na rzecz kultury i  szeroko pojmowanego dobra społecznego, byli dotychczas m.in. Bernard Krawczyk, ks. biskup dr Gerard Bernacki. W  tym roku wyróżniona zostanie Suzanne Stanisière, hoREKLAMA

norowa przewodnicząca Stowarzyszenia Social Sans Frontieres, mającego swoją siedzibę w Strassburgu. Nominowana od wielu lat, jest uczoną i  społeczniczką działającą m.in. na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Prowadzi także współpracę z  polskimi środowiskami naukowymi i  pomocy społecznej. Oprócz Suzanne Stanisière w uroczystości uczestniczyć będą także przedstawiciele środowisk naukowych z  Francji, Węgier, Ukrainy i  Słowacji. Na inauguracji gościł będzie również Zastępca Konsula Generalnego Francji w Krakowie Alain Schneider. B.S.

FOT. ARAMEDIA

INAUGURACJA PO RAZ OSIEMNASTY

Z początkiem września mysłowickie Przedszkole nr 5 przy ul. Armii Krajowej zostało zalane – pękł wężyk doprowadzający wodę do umywalki w łazience dzieci i woda przykryła część pomieszczeń znajdujących się w suterenie oraz na parterze budynku. I choć przedszkolaki wróciły już do swoich sal, to jeszcze nie koniec kłopotów placówki.

Obecnie prace remontowe trwają w suterenie. Pod wodą znalazły się pomieszczenia przykuchenne, cały korytarz, a także szatnie. Póki co nie ma tam prądu – wymieniane są wszystkie kable instalacji elektrycznej. Na te prace przedszkole dostało pieniądze z urzędu miasta i  od prywatnych sponsorów. Docelowo stara instalacja powinna być zastąpiona

nową w całym budynku. Po zakończeniu napraw elektrycznych i odświeżeniu ścian i podłóg przyjdzie pora na zakup nowego wyposażenia zalanych pomieszczeń. I  na to już najprawdopodobniej zabraknie. Dyrektorka przedszkola Małgorzata Słonina wylicza, jakie sprzęty będą placówce potrzebne: – W szatni dzieci mieliśmy piętnaście nowych szafek. Koszt tych szafek to 18 tys. Biurka i meble w pokoju pani wicedyrektor i pani intendent zostały zniszczone. Szafy w  szatni personelu kuchennego też rozmokły. Placówka będzie zatem zmuszona znów poprosić o  pomoc sponsorów. A  w  zasadzie ich znaleźć. Remont instalacji elektrycznej i  budynku zniszczonego przez wodę według dyrektor Słoniny pochłonie kilkadziesiąt tys. zł. Niewykluczone, że na wyposażenie potrzebne będzie drugie tyle. Pomoc rodziców, choć nieoceniona, to niestety za mało. Aleksandra Olszewska


06 AKTUALNOŚCI

gazetamyslowicka.com

WRZESIEŃ 2012 • NR 15/2012

WSPOMNIENIE ŚP. ADAMA KUDLY 31 SIERPNIA PO WIELOMIESIĘCZNEJ CHOROBIE, POŁĄCZONEJ Z CIERPIENIAMI, W WIEKU 80 LAT ZMARŁ MYSŁOWICZANIN ADAM KUDLA. CZŁOWIEK DLA GÓRNOŚLĄSKIEJ KULTURY WIELCE ZASŁUŻONY. NIŻEJ PODPISANY BYŁ BLISKIM KOLEGĄ I PRZYJACIELEM ZMARŁEGO ORAZ PRZEBYŁ Z NIM DŁUGĄ DROGĘ ŻYCIA W OKRESIE PONAD 70 LAT.

Z RODZICAMI, LATA 50. Z  Adamem poznaliśmy się w  1942 r. W tym roku rozpoczęliśmy naukę w mysłowickiej niemieckiej szkole średniej Fridericus Rex Oberschule oraz przyjęliśmy Pierwszą Komunię Św., w  kościele noszącym wówczas nazwę „Herz Jesu”. Zainteresowaliśmy się także piłką nożną. Regularnie chodziliśmy na treningi i  mecze drużyny kolejowej SG Reichsbahn, rozgrywane na stadionie przy Promenadzie. Miało to znaczenie dla naszej przyszłości. Wspólnie przeżywaliśmy trudy wojny i związane z nią wszelkie niedostatki. Po zakończeniu wojny podjęliśmy naukę w Gimnazjum i Liceum im. Tadeusza Kościuszki, by w  1950 r. złożyć egzamin

FOT. ARCHIWUM IRENY KUDLY

maturalny. W tym okresie skupiliśmy duże zainteresowanie na sporcie. Zapisaliśmy się do sekcji sportowej KS Lechia Mysłowice, by rozpocząć grę w drużynie piłki nożnej juniorów. Już od 1947 r. uczestniczyliśmy w  centralnych obozach piłkarskich juniorów w Świdnicy oraz powoływano nas do reprezentacji juniorów Górnego Śląska. Bardziej utalentowany 17-letni Adam, który w 1948 r., jako pierwszy mysłowiczanin po 1945 r., dostąpił zaszczytu reprezentowania barw Polski w meczu z Czechosłowacją. W 1950 r. drużyna Lechii Mysłowice z  naszym udziałem zdobyła mistrzostwo klasy A  i  rozgrywała mecze o  wejście do II Ligi Państwowej. Na tym skończyły się

w Mysłowicach nasze lata młodzieńcze. W 1951 r. złożyliśmy egzaminy wstępne na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Adam studiował z dużym powodzeniem na Wydziale Sztuk Pięknych (specjalizacja konserwatorstwo). Ze studiów wyniósł zamiłowanie i  szacunek do spuścizny kulturowej. Jednocześnie podpisaliśmy deklarację do Klubu Sportowego Pomorzanin Toruń. Gra w drużynie II-ligowej oraz związane z tym wynagrodzenie pieniężne, w formie dożywienia, zapewniało nam egzystencję i warunki do ukończenia studiów w 1955 r. W  latach 1955-1956 Adam pracował w  instytucji Miastoprojekt w  Bydgoszczy oraz grał w  I-ligowej drużynie Gwardii Bydgoszcz. W  1957 r. Adam wrócił do Mysłowic. Podjął pracę zawodową w Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach, w Wydziale Kultury – Dział Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Odtąd skupił swoje zainteresowania, studia i  pracę na ochronie dziedzictwa i dóbr kultury ziemi górnośląskiej. Dzięki dużym zdolnościom i  wysokiemu poziomowi inteligencji, już po roku od chwili rozpoczęcia pracy zawodowej spotkał Adama zaszczytny awans. W 1958

r. został zastępcą wojewódzkiego konserwatora zabytków, zaś w 1961 r. powierzono mu funkcję wojewódzkiego konserwatora zabytków, którą z dużym zaangażowaniem i rzetelnością sprawował przez ponad dwa dziesięciolecia, do 1983 r. Był osobą łączącą książkową wiedzę teoretyczną z  rzeczywistym doświadczeniem. Był traktowany jako europejskiej klasy fachowiec. Organizował i  prowadził wiele prac konserwatorskich oraz sprawował nadzór konserwatorski. Do najważniejszych zaliczały się prace przy rewaloryzacji pałacu w  Sośnicowicach, zamku w  Toszku, dworu w Dobieszowicach, pałacu i parku w Pszczynie, zamku w Ogrodzieńcu i wielu kościołów. Wielkim przedsięwzięciem było urządzenie skansenów w  Chorzowie i  w  Lipowcu. Adam wykazywał wielką radość, gdy udało mu się kolejne obiekty odrestaurować i przywrócić społeczeństwu śląskiemu. Należy podkreślić zasługi Adama w uratowaniu osiedla robotniczego w  Giszowcu, zbudowanego przed I wojną światową przez koncern Gieschego. Ponieważ wspaniałe osiedle robotnicze, jako relikt spuścizny ustroju kapitalistycznego, raziło pierwszego sekretarza Komitetu Wojewódzkiego PZPR Zdzisława Grudnia, wydał on polecenie jego zburzenia. W trakcie tych prac Adam ingerował w Ministerstwie Kultury. Prace wyburzeniowe zostały wstrzymane i znaczna część budynków osiedla została uratowana. Na polecenie mściwego sekretarza PZPR Adama zwolniono z  funkcji wojewódzkiego konserwatora zabytków na dwa lata. Ochrona konserwatorska zabudowań Starego Giszowca, a także zabudowań huty cynku w Szopienicach były więc zasługą zmarłego.

Swoje osiągnięcia i doświadczenia w dziedzinie konserwacji zabytków Adam opisał w  20 artykułach, zamieszczonych w monografiach i periodykach fachowych polskich i  zagranicznych oraz w  referatach prezentowanych na specjalistycznych konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych. W  latach 1973-1979 swoją wiedzę konserwatorską przekazywał także studentom jako wykładowca na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w  Gliwicach. W latach 1983-1991 Adam pełnił funkcję dyrektora Parku Etnograficznego w Chorzowie. Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, odznaką Zasłużony Działacz Kultury i  Złotą Odznaką „Za opiekę nad zabytkami” oraz wieloma innymi odznaczeniami branżowymi, związanymi z  ochroną zabytków. Opuszczając stanowisko Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w  Katowicach doczekał się tytułu Zasłużonego Reprezentanta Polskiej Kultury oraz licznych podziękowań ze szczebla wojewódzkiego i  centralnego. Za osiągnięcia sportowe odznaczony został Złotą Odznaką Polskiego Związku Piłki Nożnej. W  ocenie kierownictwa Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego był osobą wielce szanowaną i  cenioną w  środowisku konserwatorskim w  całym kraju oraz znajdował uznanie również za granicą. Pozostawił na ziemi śląskiej, którą gorąco umiłował, trwałe pomniki jego pracy i zaangażowania. Śp. Adam Kudla od roku 1959 był żonaty z Ireną, z domu Ścigałą. Owocem małżeństwa był syn Tomasz (ur. 1963). Alfred Sulik

OGŁOSZENIE

PODZIĘKOWANIA Z OKAZJI JUBILEUSZU 20 LECIA STOWARZYSZENIA POMOCY NIEPEŁNOSPRAWNYM „SKARBEK" W MYSŁOWICACH Jestem najstarszym członkiem (stażem i  wiekiem) Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym „Skarbek”, dlatego przypisuję sobie prawo do podziękowania tym osobom, które przyczyniły się do założenia Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym „Skarbek”: Pani Monice Swędzak, Pani Irenie Lipowicz – obecnie rzecznik Praw Obywatelskich, Panu Grzegorzowi Kocerbie, Pani dr Janinie Dusza, nieżyjącemu dr Zygmuntowi Kowalskiemu, śp. dr Marii Trzcińskiej-Fajkowskiej, Paniom Małgorzacie i Marii Herok. Serdecznie dziękuję wszystkim członkom Stowarzyszenia, byłym członkom Zarządu, dzięki którym Stowarzyszenie mogło coś dla osób niepełnosprawnych o  różnych dysfunkcjach pozytywnego uczynić, którzy nie szczędzili swoich sił i  czasu na działanie niełatwe, ale bardzo potrzebne. REKLAMA

Szczególnie dziękuję członkom obecnego Zarządu, zwłaszcza Pani Dyrektor Annie Zając-Lubowieckiej, Pani Anieli Ciepły, Pani Gabrieli Lejman oraz Helenie Malina, Halinie Kałuzińskiej, Marii Dalke, Gabrieli Zbróg, Maji Kentzer i Panu Jackowi Torba. Serdecznie dziękuję tym osobom, które prowadziły i prowadzą zajęcia terapeutyczne z ONI, oddają im serce, talent i każdą wiedzę dla rozwijania intelektualnego, fizycznego i  emocjonalnego tych osób, które w  społeczeństwie nie zawsze są akceptowane ze względu na swoją inność, a  które jak nikt inny, potrzebują miłości, zainteresowania, akceptacji. Szczególnie podziękowania składam Pani Jadwidze Dedak, Urszuli Stodółkiewicz-Flak, Maji Kentzer, Maji Borowiec, Bogusławie Szwemin, Michałowi Stogniew, Henryce Szołtys, Markowi Kużnikowi, Jago-

dzie i Bogusławie Plackowskiej, Anieli Ciepły oraz wolontariuszom: Pani Zosi Palka, Panu Witoldowi Dedak, Jackowi Torbie, Teresie i Januszowi Latosińskim, bez których pomocy „Skarbek” by sobie nie poradził. Serdecznie dziękuję rodzicom uczestników pracowni „terapia przez sztukę” za współpracę, wsparcie swoich dzieci i nas wychowawców, pomoc w różnych niezbędnych pracach, jak: sprzątanie, naprawianie itp. Dziękuję serdecznie instytucjom i  osobom współpracującym i wspierającym działania SPN „Skarbek” jak: Pani Dyrektor Sylwie Komraus, Pani Sonii Wilk z Muzeum Śl., Panu Jackowi Turalikowi, Panu Adamowi Radoszowi, Pani Teresie Kamelli, Ks. Proboszczowi Rafałowi Ryszce, Panu dr Grzegorzowi Hańderek i dr Dorocie Nowak z Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, Pani Ludwice Konieczny z Akademii

Muzycznej Katowice, Prezydentom Miasta Mysłowice, Panu Edwardowi Lasok i Grzegorzowi Brzosce, Panu pełnomocnikowi d/s Osób Niepełnosprawnych Miasta Mysłowice Krzysztofowi Marciniakowi, Panu pełnomocnikowi d/s Osób Niepełnosprawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Janowi Zielińskiemu, Naczelnikowi Krzysztofowi Imiołczykowi, przewodniczącemu PTTK Mysłowice Panu Zbigniewowi Orłowskiemu i  Pani Ewie Fułat, rodzinie Stogniewów. Podziękowania składam również tym Stowarzyszeniom z  którymi SPN „Skarbek” wspólnie wspiera i realizuje zadania dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Dziękuję również serdecznie sponsorom niezależnie od wielkości wsparcia, wśród których na czoło wybije się ING Bank Śląski,

WOT Katowice, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S A Zabrze, firma „Poliwczak” w Mysłowicach, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach. Najbardziej dziękuję beneficjentom pracowni „terapia przez sztukę” za to, że są wśród nas, że ocieplają nasze serca, że zmuszają nas do myślenia i działania na rzecz ich zdrowia, miłości, rozwoju. Członkom SPN „Skarbek” z  innymi dysfunkcjami serdecznie dziękuję za cierpliwość bycia członkiem SPN „Skarbek” wsparcie i pomoc. Wszystkim Państwu życzę zdrowia i  pomyślności w  życiu osobistym, zawodowym, społecznym.

Olga Szwemin


ARTYKUŁ SPONSOROWANY 07 WRZESIEŃ 2012 • NR 15/2012

CZY WIESZ, ŻE MOŻESZ MIEĆ LEPSZE OKULARY? Kiedy orientujemy się, że z naszym wzrokiem jest coś nie tak, musimy reagować natychmiast. Okulary czy soczewki kontaktowe pełnią funkcję podobną do lekarstw zażywanych przeciw grypie – niwelują skutki dolegliwości i  zapobiegają pogłębianiu się choroby. Jednak czy przy zakupie okularów mamy wystarczającą wiedzę na temat tego, jakie będą dla nas najlepsze? Zwykle nie, dlatego zależy nam na kompetencjach specjalisty, do którego się udajemy. Szeroki asortyment, fachową pomoc i  konkurencyjne ceny oferuje salon Super Optyk znajdujący się na terenie Szpitala nr 2 Mysłowicach przy ulicy Bytomskiej 41. I  nawet, jeśli masz już okulary, warto go odwiedzić – na pewno możesz mieć lepsze!

szłość. Zapewniają wyraźne widzenie na każdą odległość, zarówno daleką, pośrednią, jak i bliską. Jeśli masz dwie pary okularów – jedne do czytania, a drugie do noszenia na co dzień, ich ciągłe zmienianie musi być bardzo uciążliwe. Poza tym męczysz swoje oczy i ciągle musisz pamiętać, żeby mieć przy sobie drugą parę. Do soczewek progresywnych łatwo się przyzwyczaić, a  po niedługim czasie użytkowania już trudno się bez nich obejść. Legendy krążące o tym, że trudno „przerzucić” się na ten typ szkieł można włożyć między bajki razem z archaicznymi metodami produkcji takich soczewek, które zostały wyparte przez nowoczesne technologie. Ceny takich soczewek w Super Optyku zaczynają się już od 199zł za parę!

SOCZEWKI PROGRESYWNE

POWŁOKI ANTYREFLEKSYJNE

Okulary z soczewkami progresywnymi są polecane przede wszystkim osobom powyżej 40. roku życia. W tym wieku można zacząć doświadczać pierwszych problemów z  wyraźnym widzeniem z bliska. Ma to związek z naturalnym starzeniem się oczu i nazywa się prezbiopią – utratą elastyczności soczewki w oku. Skutki prezbiopii są takie, że widzimy coraz bardziej nieostro – najpierw z bliska, czytając książkę wodzimy po niej nosem, a z biegiem czasu także z  daleka. Soczewki progresywne oferowane przez mysłowicki salon Super Optyk są w  tej sytuacji rozwiązaniem idealnym i zarazem inwestycją na przy-

Soczewki okularowe z łatwo czyszczącą powłoką antyrefleksyjną rozwiążą wszystkie twoje dotychczasowe problemy z  okularami. Zastosowanie w  nich wielu warstw antyrefleksyjnych sprawia, że widoczność i  przejrzystość soczewki jest idealna, co z pewnością docenią kierowcy. Powierzchnia takiej soczewki jest śliska i  gładka, dzięki czemu wszelkie zabrudzenia trzymają się od niej z daleka. Jest także odporna na zarysowania i  inne uszkodzenia mechaniczne, warstwa superhydrofobowa chroni ją przed parowaniem, a warstwa EMI oszczędza oczom promieniowania pochodzącego z  telewizora i  komputera. Super Optyk

TRANSITIONS – SOCZEWKI OKULAROWE ADAPTUJĄCE SIĘ Tak zwane „fotochromy”to soczewki, które zachowują optymalną równowagę pomiędzy przyciemnieniem na zewnątrz, a przejrzystością w  pomieszczeniach. Oznacza to dokładnie tyle, że przyciemniają się, kiedy wychodzimy w nich na słońce, by chronić nasze oczy przed szkodliwym promieniowaniem i zapewnić jeszcze większy komfort, niż zwykłe soczewki. Słowem – poprawiają jakość naszego widzenia także w  pełnym słońcu. Jednocześnie w  pomieszczeniach soczewka wraca do jasnego koloru – adaptuje się bardzo szybko dla naszej całkowitej wygody. Jest to rozwiązanie bardzo przydatne. Jeśli jesteś okularnikiem i  chcesz kupić okulary chroniące Cię przed słońcem, to jest to propozycja dla Ciebie! Optycy w salonie Super Optyk zaproponują Ci najlepszą ofertę w  najrozsądniejszej cenie – soczewki Transitions już od 199zł za parę!

posiada duży wybór takich soczewek, z pewnością znajdziesz coś dla siebie! Ceny zaczynają się od 99zł za parę! Jednym z  rozwiązań tego typu jest OptiFog - innowacyjna technologia zapobiegająca zaparowywaniu soczewek. Po aktywacji specjalnym płynem (aktywatorem) będziesz mógł zapomnieć o  ciągłym wycieraniu swoich okularów podczas picia gorących napojów lub przemieszczania się pomiędzy ciepłymi

i chłodnymi pomieszczeniami. Aktywowana w  ten sposób powłoka Optifog przez około tydzień chroni soczewkę przed zaparowaniem. Po tym czasie należy ją ponownie aktywować. Dodatkowo powłoka antyrefleksyjna soczewek redukuje odblaski, odpycha kurz, jest odporna na zarysowania i  dziecinnie prosta w  czyszczeniu. W  ofercie salonu Super Optyk dostępne są soczewki OptiFog w rewelacyjnie niskiej cenie 299zł (para).

Wybór jest ogromny. Mając na względzie dobro naszych oczu i ogólnie – naszego zdrowia i samopoczucia – nie ma nad czym się zastanawiać. Odwiedź koniecznie salon Super Optyk w  Szpitalu nr 2 w Mysłowicach przy ul. Bytomskiej 41. Salon czynny od poniedziałku do piątku między 9:00 a 17:00, numer telefonu: 531 348 785. Otrzymasz tam fachową poradę, dowiesz się, jaki produkt będzie dla Ciebie najlepszy i niewątpliwie poprawisz jakość i komfort swojego widzenia. Więc – do zobaczenia!

ODETNIJ KUPON RABATOWY

ODETNIJ KUPON RABATOWY


08 HISTORIA

gazetamyslowicka.com

WRZESIEŃ 2012 • NR 15/2012

PODWÓJNE ŚWIĘTO W MUZEUM MIASTA MYSŁOWICE 20 WRZEŚNIA ODBYŁA SIĘ W  RAMACH 59. MUZEALNEGO CZWARTKU PREMIERA FILMU O  HISTORII MYSŁOWICKIEGO SZKOLNICTWA. DRUGIM RÓWNIE WAŻNYM ŚWIĘTEM BYŁO UROCZYSTE PRZEKAZANIE DO MUZEUM MYSŁOWIC DWÓCH WYJĄTKOWYCH EKSPONATÓW.

WYKONANIE: AGNIESZKA I LEONARD CZARNOTA

ALICJA PALKA WRAZ Z TATĄ PRZEKAZUJE EKSPONATY

REKLAMA

Licznie przybyli goście nagrodzili brawami film oraz jego twórców: Luizę Rotkegel, Marka Blauta, Wojciecha Kubowicza i Adama Plackowskiego. Wśród gości obecnych na premierze byli m.in. wiceprezydent miasta Grzegorz Brzoska, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Iwona Nowak oraz byli i  obecni nauczyciele i  uczniowie szkół mysłowickich. Prace nad realizacją filmu trwały 6 miesięcy. Muzykę do filmu skomponowała Małgorzata Maliszczak. Film powstał przy współudziale dyrektorów

FOT. LEONARD CZARNOTA

i nauczycieli mysłowickich szkół, którzy udostępnili materiały archiwalne. Od 3 września można również oglądać wystawę poświęconą mysłowickiemu szkolnictwu. Składają się na nią unikatowe dokumenty, fotografie i rysunki. Można na niej zobaczyć również zabytkową już ławkę szkolną oraz przedmioty, które służyły uczniom do nauki w  poprzednim stuleciu. Wystawa potrwa do 11 października. Film „Dzieje mysłowickiego szkolnictwa”, jak i  również poprzednie filmy związane z  historią naszego miasta, można nabyć w muzeum

w cenie 10 zł. Młoda mysłowiczanka, entuzjastka historii naszego miasta Alicja Palka, przekazała unikatową mapę drogową z 1921 r. obejmującą Górny Śląsk i Opole. Drugi eksponat przekazał Adam Śliwa. Jest to płyta granitowa z pozłacanymi literami o  treści wypisanej z  dwóch stron: „Comité Central des Houillères de France” (Centralne Towarzystwo Kopalń Francuskich) i  na drugiej: „Centralne Towarzystwo Imigracyjne”. Pochodzi ona z uruchomionej na nowo w 1923 r. stacji emigracyjnej przy ul. Powstańców. Tablica przeleżała 70 lat w piwnicy. Oba eksponaty są bardzo cenne dla Muzeum Miasta Mysłowice. Dyplomy dla osób przekazujących eksponaty wręczyli osobiście wiceprezydent Brzoska oraz Dyrektor Muzeum Miasta Mysłowice Adam Plackowski. Nasze muzeum istnieje zaledwie od 5 lat i wymaga opieki nie tylko ze strony urzędu miasta, ale także ze strony zwykłych mieszkańców. Pamiętajmy, że nie wszystkie starocie to śmieci. Zanim wyrzucimy stare fotografie, gazety, dokumenty czy inne przedmioty, pokażmy to innym. Przekazując do muzeum te starocie zachowujemy to wszystko, żeby wnuki naszych wnuków mogły powiedzieć, że Mysłowice to miasto z historią.

Agnieszka i Leonard Czarnota


HISTORIA 09 WRZESIEŃ 2012 • NR 15/2012

99 LAT ŚPIEWU SŁOWICZKA

REKLAMA

OD 1763 R. MYSŁOWICE ZNAJDOWAŁY SIĘ W GRANICACH PAŃSTWA PRUSKIEGO. KAŻDY PRZEJAW POLSKOŚCI BYŁ SUROWO KARANY. W  TAKIEJ NIEPRZYCHYLNEJ SYTUACJI 24 MARCA 1913 R. POWSTAŁO TOWARZYSTWO ŚPIEWACZE „SŁOWICZEK”.

Język niemiecki, który stał się językiem urzędowym, wraz z upływem kolejnych dziesięcioleci wywierał coraz większy wpływ na mowę mieszkańców naszego miasta i całego Górnego Śląska. Gwarą śląską, która była mieszaniną języka polskiego, czeskiego i  niemieckiego, posługiwali się głównie robotnicy i  rolnicy. Oficjalne posługiwanie się gwarą śląską i językiem polskim nie było mile widziane przez ówczesne władze. Każdy przejaw polskości był surowo karany i jako przykład można tutaj przytoczyć sytuację trzech członków „Sokoła” wracających z zabawy w Jaworznie w lutym 1910 r. Policja skonfiskowała im orzełki i kokardki w polskich barwach narodowych oraz kolczyki w  kształcie orzełka. Sąd w  Mysłowicach skazał mysłowiczan: Franciszka Stefka na 5 mk. grzywny, a panie Arndt (którym skonfiskowano owe niebezpieczne kolczyki) na grzywnę po 3 mk. każdą. Uzasadnieniem skazania był fakt, iż kolczyki z orzełkiem były zagrożeniem dla państwa niemieckiego, a widok polskiego orzełka gorszył obywateli niemieckich. Pomimo takich zajść, w  owym czasie funkcjonowały polskie gazety wydawane w  języku polskim oraz liczne broszury o tematyce patriotycznej. Rozprowadzano je w  większości nieoficjalnie. W  sytuacji, kiedy w  ościennych miastach powstawały i  funkcjonowały polskie towarzystwa, mieszkańcom Mysłowic brakowało odwagi, żeby założyć własne. W  polskojęREKLAMA

CHÓR ŻEŃSKI HARMONIA, 1998 zycznym „Kuryerze Śląskim” pojawiały się apele mieszkańców o założenie towarzystwa.

OD POWSTANIA W takiej nieprzychylnej sytuacji 24 marca 1913 r. powstało Towarzystwo Śpiewacze „Słowiczek”. Mimo prób likwidacji towarzystwa przez władze pruskie, pomimo prześladowań ze strony ówczesnej policji wydającej zakazy występów oraz odmowę wynajmu sal do spotkań członków „Słowiczek” nadal działał. Spotkania odbywały się w  domu zamożnego kupca Dudzika. W  tamtym czasie dyrygentem został Papczok, a prezesem Weber. Towarzystwo Śpiewacze zostało zarejestrowane

FOT. ARCHIWUM CHÓRU HARMONIA

w Zarządzie Śląskich Kół Śpiewaczych w  Bytomiu. W  tym samym roku wzięło udział w  Zjeździe Śląskich Kół Śpiewaczych na Zadolu. W  czasie trwania I  wojny światowej chór zawiesił działalność. Po jej zakończeniu „Słowiczek” wznowił działalność pod kierownictwem prezesa Pawła Hrabańskiego, a nowym dyrygentem został Oskar Szade. W  1922 r. „Słowiczek” połączył się z męskim chórem „Echo”, przyjmując nową nazwę „Harmonia”. W  kolejnych latach chór działał prężnie i  zyskiwał na popularności. Po kilku latach część chórzystów odeszła z  „Harmonii” i  rozpoczęła własną działalność pod starą nazwą „Echo”. W  1932 r. pod batutą Alojzego Bonczka zespół wraz z orkiestrą wykonał Oratorium „Stworzenie Świata” Haydna w  Katowicach i  w  Chorzowie. W  latach 1932-1936 „Harmonia” na zjazdach Stowarzyszenia Śpiewaków Śląskich Okręgu Mysłowickiego zdobyła I  miejsce. W  następnych latach chór nagrywał audycje dla Polskiego Radia w  Katowicach w  cyklu „Cała Polska Śpiewa”. Następnie zdobył I  miejsce na Jubileuszowym Zjeździe Śpiewaków Śląskich. Koncert wykonany w  Rozgłośni Polskiego Radia w  Katowicach transmitowały wszystkie polskie rozgłośnie. W 1938 r. „Harmonia” obchodziła jubileusz 25-lecia działalności. Funkcję prezesa chóru sprawował w  tym czasie Michał Chudała. Wybuch II wojny światowej uniemożREKLAMA

liwił działalność chóru. W obozach koncentracyjnych zginęli członkowie chóru: Maria Bielska, Edmunt Korfanty, Dionizy Trocer i Jan Warwas. Już w 1945 r., po zakończeniu działań wojennych, dyrygent Alojzy Bonczek zebrał pozostałych członków chóru i  reaktywował go. W  1948 r. „Harmonia” zdobyła I miejsce na Zjeździe Śpiewaków Śląskich Okręgu Mysłowickiego. W  następnych latach chór, pomimo początkowych kłopotów materialno-lokalowych, dzięki staraniom prezes chóru Anny Oszek zyskał siedzibę w  świetlicy Związku Zawodowego Kolejarzy. W  tym czasie dyrygentem chóru był Leon Gabryś. W  1952 r. dyrygentem został Jan Luks i pod jego kierownictwem trzy lata później „Harmonia” nagrała koncert dla Polskiego Radia. W  1957 r. chór zdobył II miejsce w  eliminacjach wojewódzkich Przeglądu Amatorskich Zespołów Artystycznych. W 1958 r. zajął IV miejsce na Ogólnokrajowym Przeglądzie Chórów ZZK w Ostrowie Wielkopolskim. W tym samym roku chór obchodzi jubileusz 45-lecia swojego istnienia. W 1960 r. patronat nad chórem „Harmonia” objął Międzyzakładowy Dom Kultury ZZPGK i PT (późniejsze Miejskie Centrum Kultury, a  obecnie Mysłowicki Ośrodek Kultury). W  1962 r. dyrygentem chóru został Edward Baszton. W  drugiej połowie lat 60. „Harmonia” przekształciła się w chór żeński. Prezesem chóru została Anna Jaguś, a  nowym dyrygentem Alojzy Bara. W  następnych latach chór wrócił do dawnej świetności i  brał udział w  wielu uroczystościach, festiwalach, konkursach. W 1979 r. chór obchodził 65-lecie swego istnienia. „Harmonia” otrzymała Złotą Odznakę PZCHiO oraz Złotą Odznakę Zarządu Głównego ZZPGiPT. W 1981 r., po

rezygnacji Alojzego Bary z prowadzenia chóru stanowisko to objął Wiktor Ziemba. W 1983 r. „Harmonia” obchodziła jubileusz 70-lecia swojego istnienia. W następnych latach dyrygentami chóru „Harmonia” zostali Stefania Adamik, Anna Jakubas i  Dagmara Szarama. Ponownie, od 1991 r., stanowisko dyrygenta chóru objął Stefania Adamik. Przez całe lata 90. chór brał udział w uroczystościach, festiwalach, konkursach. Zdobywał kolejne nagrody i wyróżnienia.

DZIEŃ DZISIEJSZY Ostatnie lata są jednak dla chóru coraz trudniejsze. Zmienia się świat, zmieniają się ludzie i ich potrzeby. Jest coraz mniej chętnych do wspólnych spotkań i  wspólnego śpiewania. Chór, który kiedyś powstał z potrzeby wyrażenia swoich uczuć patriotycznych, potrzeby walki o  język polski, o  polskość na Górnym Śląsku, a zwłaszcza w Mysłowicach, teraz, w niepodległej III Rzeczpospolitej, miałby być już niepotrzebnym przeżytkiem? Wszyscy, starsi i młodsi, wszyscy ci, którzy chcieliby pośpiewać wspólnie pieśni patriotyczne i te zwykłe, popularne, mogą wstąpić nadal w  szeregi chóru. W  każdą środę i czwartek w godz. od 15 do 18 w Mysłowickim Ośrodku Kultury przy ul. Grunwaldzkiej 7 można przyjść na spotkanie z panią Stefanią Adamik. W przyszłym roku chór będzie obchodził 100-lecie istnienia. Czyż to nie jest najlepszą rekomendacją dla „Harmonii”? W imieniu Stefanii Adamik, prezesa Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr Okręgu Mysłowickiego, zapraszamy. Agnieszka i Leonard Czarnota


10 KULTURA

gazetamyslowicka.com

WRZESIEŃ 2012 • NR 15/2012

DALEJ W GÓRY Spotkania niepełnosprawnej młodzieży z  grupy trwają w  czytelni przy ul. Strumieńskiego nieprzerwanie od dwóch lat. Pod hasłem „Poznaj swój kraj” penetrują w tym cyklu zakamarki Polski. W  piątek 21 września, jak co miesiąc, młodzi ludzie, mając do dyspozycji komputery, pod czujnym okiem opiekunki grupy Danuty Lewinowskiej oraz kierownik czytelni Ewy Dębskiej „zwiedzali” tym razem Bieszczady. Będą poznawać kraj przez cały 2012 r. Poza tym, mają okazję dowiedzieć się ciekawostek o  trwającym obecnie Roku Korczakowskim. Odstępstwa od tematu przewodniego mają miejsce też w okolicach świąt. M.K. ZAKAZANE KSIĄŻKI W  Mysłowicach w  dniach od 24 września do 1 października odbędzie się Tydzień Zakazanych Książek, czyli prawdziwa gratka dla wszystkich miłośników czytania. Do Tygodnia Zakazanych Książek przyłączyły się biblioteki: Centralna i  Filia nr 11. W  placówkach zostaną wyeksponowane książki, które kiedykolwiek, z jakichkolwiek przyczyn zostały zakazane. Jest to świetna okazja do zapoznania się z tymi pozycjami. Na kolejną trzeba będzie czekać rok. Jak zachęca nas hasło na bibliotecznych plakatach: „przyjdź, wypożycz, przeczytaj!”. Jest to szansa na poszerzenie horyzontów i zapoznania się z czymś fascynującym. Zakazane kusi. P.Ż. REKLAMA

Za nami pierwsza edycja Inkubatora Teatralnego – wielkiego teatralnego wydarzenia, które dzięki ogromnej pasji i zaangażowaniu organizatorów Stowarzyszenia Edukacyjno-Teatralnego Niezależny Teatr „Dawka Śmiertelna” oraz Mysłowickiego Ośrodka Kultury odbyło się w naszym mieście. – Inkubator Teatralny narodził się wskutek zderzenia koncepcji Michała Skiby i mojej – mówi Lucjan Kwaśniak. – Dotąd niezależnie organizowaliśmy różne mniejsze imprezy kulturalne. Jednocząc siły udało nam się zrealizować 2-dniowy festiwal teatralny o zasięgu ponadregionalnym. Głównym celem imprezy było propagowanie kultury teatralnej wśród młodzieży, wzajemna integracja środowisk teatralnych oraz promowanie twórczości grup ze Śląska i Zagłębia. Inkubator Teatralny z powierzonego zadania wywiązał się znakomicie. – Spora ilość zgłoszeń teatrów zaowocowała bogatą wymianą doświadczeń scenicznych, a wzajemna integracja grup wręcz przekroczyła moje oczekiwania – mówi Kwaśniak. Mysłowicki festiwal teatrów amatorskich wzbudził tak duże zainteresowanie w środowisku teatralnym, że po niespełna kilku dniach od jego ogłoszenia lista zgłoszeń została całkowicie wypełniona. W ramach imprezy odbył się jednak nie tylko przegląd 12 spektakli, ale również szereg interesujących warsztatów teatralnych z zakresu ekspresji słownej, teatru ruchu i pantomimy, kreacji eksperymentalnych czy też etiud aktorskich oraz improwizacji z  elementami dramy, prowadzonych przez znanych instruktorów teatralnych – Jarosława Filipskiego, Lucja-

na Kwaśniaka, Michała Sabata oraz Michała Skibę. Zajęcia miały za zadanie podszkolić warsztat aktorski uczestników oraz uświadomić im, jak bogata i różnorodna jest gama możliwości na wykreowanie scenicznej postaci w teatrze. Całość teatralnej uczty idealnie dopełniły „NOCniki FILMowe”, gdzie oprócz hitów kinowych można było zapoznać się także z materiałem filmowym z konferencji Kolegium Nauczycielstwa Polskiego o aktywizacji osób niepełnosprawnych. Wszystkie te elementy złożyły się na specyficzną i  niepowtarzalną atmosferę festiwalu. Przechodząc przez drzwi Mysłowickiego Ośrodka Kultury, miało się wrażenie, jakby wkraczało się do innej rzeczywistości, która sprzyjała nie tylko dyskusjom na tematy czysto teatralne, ale także nawiązywaniu nowych znajomości i przyjaźni. Czy Inkubator Teatralny wejdzie na stałe do kalendarza mysłowickich imprez kulturalnych? – Uważam, że w naszym mieście potrzebna jest coroczna duża impreza integrująca amatorskie środowisko teatralne, w szczególności, że mamy kilka aktywnych grup – mówi Kwaśniak. – Inkubator Teatralny, jako nowa forma, zaistniała i  spotkała się z  gorącą aprobatą uczestników, pozostawiając w nas potrzebę kontynuacji. – Nie jest to zresztą jedynie opinia organizatorów. Nie było uczestnika, który zapytany o wrażenia z festiwalu nie odpowiedział, że chciałby wrócić do Mysłowic w przyszłym roku na jego drugą edycję.

Magdalena Gawlas

MIŁOŚNICY HARMONIJEK

FOT. M0K

A W BIBLIOTECE... PIERWSZA EDYCJA INKUBATORA

Mysłowicki Ośrodek Kultury oraz Trio Harmonijek Ustnych „CON BRIO” zapraszają do wzięcia udziału w XX Ogólnopolskim Spotkaniu Miłośników Gry na Harmonijkach Ustnych, które odbędzie się w dniach 27 i 28 października w Mysłowickim Ośrodku Kultury. Okazja jest tym bardziej wyjątkowa, gdyż w  tym roku obchodzimy jubileusz Zygmunta Zgrai, wielkiego artysty i propagatora gry na harmonijce, który wspólnie z  MOK organizuje to przedsięwzięcie. Poza konkursem na scenie wystąpi niemiecki muzyk i  iluzjonista Dietrich Wolfram, Kwartet „Animato” ze Szczeci-

na, Trio Harmonijek Ustnych „Con Brio” oraz uzdolniona młoda instrumentalistka Dominika Stokfisz. Wstęp na całość wydarzenia jest wolny. Organizatorzy mają nadzieję, jak zawsze, na miłe spotkanie oraz liczny udział grających na harmonijkach ustnych i miłośników tego instrumentu. Regulamin i karta zgłoszenia znajdują się na stronie www.m-ok.pl. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 października. Aleksandra Nocoń

MUZYCZNA SYNESTEZJA

TERMIN OZNACZA ZDOLNOŚĆ WSPÓŁODCZUWANIA KILKOMA ZMYSŁAMI JEDNOCZEŚNIE. ORGANIZATORZY IMPREZY O TEJ NAZWIE CHCIELI POKAZAĆ SŁUCHACZOM MUZYKĘ ELEKTRONICZNĄ. DIDŻEJE ZAPREZENTOWALI JĄ W MYSŁOWICACH 8 WRZEŚNIA.

Wystąpili Nail, Tom de Mach, Willem & Sounds Good, Larsen, Kris’ K i Matt En. Wizualizacje, które można było oglądać na telebimie ustawionym obok sceny tworzył All Ban. Za sprawą gości specjalnych, Kasi Zielosko i Wojtka Niemczyka, elektroniczne dźwięki uzupełnione zostały także o brzmienie saksofonu i gitary elektrycznej. Całe wydarzenie rozpoczęła projekcja krótkiego filmu. Było to coś w  rodzaju wprowadzenia publiczności w świat muzyki, która jest wszędzie, a dla wykonawców wydaje się być priorytetem na równi z jedzeniem i oddychaniem. Jacek Duda i  Rafał Kapcia zdradzili, jak duży trud trzeba włożyć w przygotowanie takiej imprezy. Wszystko odbyło się na szczęśliwie udostępnionej przez właściciela, pana Jacka Grostkę, działce otoczonej lasem, w pobliżu starej cegielni na granicy Brzezinki i  Larysza. Zapewniło to wydarzeniu niesamowity klimat. Zarówno cały sprzęt audiowizualny, prowiant dla wygłodniałych i  spragnionych imprezowiczów, jak i  scenę oraz występujących gości zorganizowali sami, „po znajomości”. Razem z Mateuszem Szłapą, Mirosławem Cierpickim, Mateuszem

Jaskółką, Mateuszem Dudą i Mateuszem Nocuniem wszystko musieli sobie „wychodzić”. Do poprzedniej edycji, która odbyła się w lipcu tego roku, musieli nawet dopłacić. I  nieważne, że sprzątanie trwało dwa dni. Wszystko z  miłości do muzyki i dobrej zabawy. Chłopakom zależy, żeby w  naszym mieście coś się działo. Przyznają, że gdyby mieli wystarczające środki, imprezę zorganizowaliby z większym rozmachem, na większą skalę. Szukają sponsorów, a że cały projekt nabiera rozgłosu, pojawiają się różne możliwości na przyszłość, które rozważają. Możemy być pewni, że w  przyszłym roku odbędzie się kolejny koncert z cyklu Synestezji. Entuzjazm i  przychylne opinie uczestników utwierdziły jej twórców w przekonaniu, że imprezę muzyczną da się w  Mysłowicach zrobić, że wystarczą dobre chęci i co najważniejsze – że warto. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na stronę facebook.com/SynestezjaFollowTheLight. Jednocześnie organizatorzy chcieliby gorąco podziękować Centrum Nurkowemu Diving Tech i firmie Instalacje Elektryczne Adama Jaskółki za pomoc i współorganizację Synestezji oraz Karolowi Prybie za wypożyczenie sprzętu nagłaśniającego.

Aleksandra Olszewska


KULTURA 11 WRZESIEŃ 2012 • NR 15/2012

SIŁA GOLDEN VISION W BUDYNKU DAWNEJ HUTY UTHEMANN 15 WRZEŚNIA KATOWICKA GALERIA BIBU – TYM RAZEM WE WSPÓŁPRACY Z  GRUPAMI ARTYSTYCZNYMI TRANSKOLEKTYW I NOT YOUR PARTY – PO RAZ DRUGI ZORGANIZOWAŁA GOLDEN VISION MUSIC & ART FESTIVAL.

FAIR WEATHER FRIENDS W HUCIE UTHEMANN Festiwal organizowany jest w  przemysłowych budynkach na terenie Śląska. W  programie pierwszej edycji, 20 lipca, znalazły się m.in. koncerty Basa Tajpana i Slutocasters oraz wystawy artystyczne. Druga edycja imprezy odbyła się pod hasłem „Siła Transkolektywu”. Podobnie jak poprzednio publiczność bawiła się w budynku katowickiej huty przed kilkoma scenami – eksperymentalną, alternatywną, hip-hopową i  elektroniczną. Wystąpiło ponad dwudziestu wykonawców. Przed wejściem dostępne było regionalne jedzenie i piwa, a na piętrze wystawy oraz stoiska z ubraniami, designem i rękodziełem. Swoje prace wystawiała m.in. fotograf Martyna Bombik z  Mysłowic. – Zdjęcia wystawiamy z  Sarą Kajzerek jako S&M creative photography, tak jak nazywa się nasz fotograficzny duet, ale wygląd pomieszczeń i  dźwięki tworzymy razem z  Królikiem Wieprzowym, zespołem z Mysłowic, który gra bardzo ciekawą muzykę. – Na festiwalu Martyna była po raz

FOT. KATARZYNA MARDOŃ

pierwszy. – Atmosfera jest jednorazowa i bardzo mi się podoba. Nie tylko sama impreza, ale też przygotowania do niej. Czekam na kolejne edycje. Golden Vision to całoroczny cykl imprez. Następne odbędą się 6 października w  Browarze Obywatelskim w  Tychach pod nazwą „Warzenie muzy” oraz 12 i 13 października w  dawnej walcowni cynku Huty Metali Nieżelaznych „Szopienice” w  Katowicach. W  walcowni będzie miała miejsce premiera spektaklu Daniela Charmsa „Elżbieta Bam, czyli Interdyscyplinarny Kabaret Ponurego Żartu” w wykonaniu Teatru Rawa. Jak zaprezentować swoją twórczość na festiwalu? – Wystarczy wysłać informacje na adres goldenvision.biuro@gmail.com – mówi Michał Pamuła z galerii BIBU. – Następnie organizatorzy, planując charakter imprezy, dobierają właściwych artystów. Bartosz Kondzioła http://szarynotes.blogspot.com

NOWE SEKCJE W MOK W  naszym mieście nuda nie jest możliwa, gdyż wolny czas możemy wypełnić różnorodnymi zajęciami, które proponuje nam MOK. Powstały nowe sekcje, które skierowane są do każdej osoby, niezależnie od wieku oraz typu zainteresowań, gdyż propozycji jest bardzo wiele, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Pojawiły się również bardzo REKLAMA

oryginalne i zupełnie nowe sekcje, dlatego odważne osoby mogą spróbować czegoś innego, wręcz orientalnego. Dobrym przykładem jest Belly-Dance, czyli taniec orientalny prowadzony przez instruktorkę Agnieszkę Asenkowicz. Jest to taniec powszechnie znany pod nazwą taniec brzucha. Taniec ten nie tylko uelastycznia i  poprawia

ZAPRASZAMY DO MDK Wszystkich, którzy pragną rozwinąć swoje dotychczasowe zainteresowania, szukają pomocy w nauce lub chcą w pożyteczny i  twórczy sposób wypełnić swój wolny czas Młodzieżowy Dom Kultury w Mysłowicach zaprasza do udziału w zajęciach kół: JĘZYKOWYCH Język niemiecki w poniedziałki w godz. 17:00-18:30 Język francuski we wtorek w  godz. 15:15-16:45 Młody Europejczyk (j. angielski)- zajęcia odbywają się we wtorki w godz. 15:3017:00 (dla klas I – IV) oraz w godz. 17:0018:30 (V – VI) Język angielski dla uczniów gimnazjum w poniedziałki w godz. 16:30-18:00 Język angielski dla uczniów klas maturalnych w poniedziałki w godz. 18:0-19:00 MUZYCZNYCH I TANECZNYCH Zespół taneczny "Błyskotki" zajęcia odbywają się w  SP 13 w  poniedziałki od 17:00-18:15 oraz środy 17:00-18:00 Zespół taneczny "Błysk" zajęcia odbywają się w SP 13 w poniedziałki od 17:0018:15 oraz środy 17:00-18:00 Zespół taneczny "Magia" zajęcia odbywają się w Gimnazjum nr 3 Zespół Muzyki Dawnej "Canta" zajęcia odbywają się w SP 6 w poniedziałki w  godz. 18:30-20:30, wtorki w  godz. 13:30-15:00 oraz piątki w  godz. 13:3015:00 Nauka gry na pianinie we wtorki 15:0017:15 Nauka gry na gitarze w czwartki 16:0019:45 w SP 6 oraz w poniedziałki 14:4518:30 w MDK Nauka gry na instrumentach klawiszowych w  środy i  piątki w  godz. 15:30-

17:45 Edukacja taneczno - muzyczna zajęcia odbywają się w SP 13 w  poniedziałki i środy w godz. 16:15-17:00 Nauka gry na instrumentach (gitara i  keyboard) w  czwartki w  godz. 15:4520:15 oraz w piątki w godz. 15:45-18:45 MATEMATYCZNO - INFORMATYCZNYCH Matematyka dla uczniów szkół podstawowych i  gimnazjów w  poniedziałki w godz.15:30-17:45 Matematyka dla uczniów klas maturalnych w środy w godz. 16:00-18:15 oraz we wtorki w godz. 13:00-14:00 (w LO 1) Koło informatyczne w  poniedziałki w godz. 13:00-16:00 Koło zastosowań Internetu w  poniedziałki w godz. 16:00-19:00 Koło gier komputerowych we wtorki w godz. 14:00-17:00 Koło komputerowe w  środy w  godz. 14:00-16:15 oraz czwartki w godz. 14:3016:45 HUMANISTYCZNYCH Koło kabaretowe we wtorki w  godz. 15:30-17:30 oraz piątki w  godz. 13:4515:45 „Mitologiczne podróże” w środy w godz. 9:00-12:00 Koło dziennikarskie w  poniedziałki w godz. 16:30-18:00 Polonistyczne SOS w  środy w  godz. 15:30-17:30 Ogród bajek dla przedszkolaków zajęcia prowadzone są w przedszkolach we wtorki i środy w godz. 9:00-11:30 Ogród bajek dla szkół podstawowych w poniedziałki w godz. 9:00-12:00 Koło teatralno - literackie we wtorki w godz. 15:30-18:00 Język polski dla maturzystów w czwartki

w godz. 16:00-18:15 PRZYRODNICZYCH Warsztaty ekologiczne zajęcia odbywają się w SP 6 w czwartki w godz. 8:00-11:30 Obserwatorzy przyrody zajęcia odbywają się w SP 6 w soboty w godz. 10:0011:00 SPORTOWYCH Tenis stołowy w  poniedziałki i  wtorki w godz.14:30-16:00 Rytmika i ruch zajęcia odbywają się w SP 13 w  poniedziałki w  godz. 16:15-17:00 oraz środy w godz. 17:00-18:15 PLASTYCZNYCH I MODELARSKICH Rękodzieło artystyczne zajęcia odbywają się w Gimnazjum nr 4 w poniedziałki w godz.14:30-16:15 Koło różnych form plastycznych zajęcia odbywają się w Gimnazjum nr 4 w poniedziałki w godz. 16:15-18:30 Koło plastyczne w piątki w godz. 15:0017:00 Koło sprawnych rąk w czwartki w godz. 15:00-17:00 Koło młodych twórców we wtorki w godz. 16:30-18:45 Rysunek, malarstwo i rzeźba w czwartki w godz. 16:30-18:45 Mali artyści zajęcia odbywają się w  SP 12 w czwartki w godz. 11:30-13:45 Modelarstwo lotnicze w środy i czwartki w godz. 17:00-19:15 Modelarstwo okrętowe w piątki w godz. 17:00-19:15 Większość prowadzonych przez nas zajęć jest całkowicie bezpłatna. Zapisów należy dokonywać osobiście w sekretariacie MDK przy ul. Powstańców 6 w Mysłowicach (II piętro) lub pod numerem telefonu 32 2222 545. =Szczegółowe informacje dostępne na naszej stronie internetowej: www.mdk.edu.pl

sylwetkę, ale też harmonizuje ciało i ducha. Kurs pomaga uczestnikom wydobyć swoje prawdziwe piękno oraz odnaleźć w  sobie esencje zmysłowości i wdzięku. Osoby lubiące Irlandię powinny spróbować warsztatów tańca irlandzkiego, które poprowadzi zespół Galway. Na zajęciach będzie możliwość nauki tańców solowych i  zespołowych, różne aspekty tańca irlandzkiego, a  także żywiołowy step irlandzki dla chętnych.

Jeszcze więcej wrażeń dostarczą zajęcia capoeira, których priorytetem jest technika i profesjonalizm. W  ćwiczeniach tych dąży się do perfekcji, a każdy ruch musi być wykonywany dokładnie i z dbałością o szczegóły. Pierwszy trening capoeira jest darmowy! W sekcjach znajdzie się również coś dla dusz artystycznych, czyli zajęcia z malarstwa, rękodzieła i rysunku, które poprowadzi Ewa Borówka. Mysłowicki Ośrodek Kultury, oprócz

nowych sekcji, które pojawiły się w tym roku, kontynuuje pozostałe, dobrze już znane i lubiane przez wszystkich. Największą popularnością cieszą się sekcje taneczne, których jest naprawdę sporo, ale także zajęcia plastyczne, teatralne, fotograficzne i  muzyczne. Uczestnictwo w sekcjach jest płatne, a wszystkie ceny i  dodatkowe informacje znajdują się na stronie www.m-ok.pl. Aleksandra Nocoń


12 Reklama

gazetamyslowicka.com


KULTURA 13 WRZESIEŃ 2012 • NR 15/2012

ZNOWU GŁOŚNO O MYSŁOWICACH NORDALIA W MOKU „EMOCJE” – WYSTAWA ZBIOROWA

ILONA CHYLIŃSKA Tym razem nie za sprawą Myslovitz czy latarni wyłączonych w połowie miasta. Widzowie programu „Must Be The Music. Tylko muzyka” 9 września mieli okazję poznać kolejną zdolną mysłowiczankę. Chodzi o 19-letnią Ilonę „Potanię” Chylińską, która zaprezentowała jurorom swój własny utwór i usłyszała cztery razy: „Tak”! Raperka z Wesołej pojawiła się w studiu w koszulce z napisem „Niy nerwuj Hanysa!” i od razu zachwyciła jury swoim oryginalnym, zachrypniętym głosem. Wykonała piosenkę pod tytułem „Ojczyzna Śląsk”, nie pozostawiając wątpliwości co do swojego silnego związku z naszym regionem i jego kulturą. Publiczność nagrodziła Ilonę owacjami na stojąco, a  jurorzy zaprosili ją do kolejnego etapu. Ilona pisze teksty od dziesięciu lat, od pięciu rapuje. Jej brat także pisał, to od niego się tym zaraziła. Początkowo teksty powstawały w  języku polskim, jednak z  czasem dziewczyna doszła do wniosku, REKLAMA

FOT. ARAMEDIA

że chce spróbować swoich sił w opowiadaniu o  świecie i  życiu na Śląsku gwarą. W  programie pojawiła się dzięki koleżance, która zaprosiła ją do towarzystwa. Nie był to jej pierwszy występ przed większą publicznością, więc jak mówi, nie czuła się stremowana. Obecnie Ilona uczy się w technikum informatycznym, jednak przez zamiłowanie do książek swoją przyszłość wiąże z filologią polską. Już teraz w jej utworach obecne są nawiązania do klasycznych utworów polskiej literatury, np. do „Wesela” Wyspiańskiego. Być może dzięki programowi zwiąże swoją przyszłość z muzyką? 30 września raperka dowie się, czy wystąpi w odcinkach na żywo. Osiągnięcia w „Must Be The Music. Tylko muzyka” to pierwsze muzyczne sukcesy na jej koncie. Trzymajmy zatem kciuki za reprezentantkę Mysłowic! Aleksandra Olszewska

Przed nami 11. edycja Festiwalu Nordalia poświęconemu propagowaniu na Śląsku kultury i tradycji krajów skandynawskich. Między 10 a  26 października festiwal będzie gościł w wielu śląskich miejscowościach, w  tym w  Mysłowicach. W  janowskiej filii MOK będzie można obejrzeć wystawę fotografii Andrzeja Kudeli „Stavanger w  obiektywie” (wystawa czynna przez cały październik) oraz wziąć udział w  spotkaniu z  dr hab. Piotrem Skubałą z  katedry ekologii Uniwersytetu Śląskiego, które zatytułowane będzie „Głęboka ekologia nadzieją dla świata? Życie i myśli norweskiego filozofa Arne Naessa”. A.O.

Mysłowicki Ośrodek Kultury zaprasza wszystkich zainteresowanych fotografią i malarstwem na zbiorową wystawę fotografii i  obrazów trzech autorów, która odbędzie się 5 października o  godz. 18 w głównej siedzibie MOK przy ul. Grunwaldzkiej 7. Na wystawie zobaczyć będziemy mogli fotografie Marcina Pioskowika i Mariusza Błonkały. Pierwszy autor stara się pozytywnie patrzeć na otaczający go świat. W  swojej fotografii skupia się głównie na zdjęciach przyrody, makrofotografii, fotografii przedmiotowej, jak również na zdjęciach architektury. Z  kolei fotografie Mariusza to świat pozbawiony złudzeń, w  którym wszystko przemija. W  swych fotograficznych wędrówkach autor odwiedza stare fabryki, szpitale, ośrodki wypo-

PAŹDZIERNIKOWE ZAPROSZENIA DO KINA Woody Allen z typowym dla siebie poczuciem humoru analizuje relacje damsko-męskie i niemal wszystkie wyzwania, które czekają na współczesnych neurotyków. 5 października reżyser pojawi się gościnnie we francuskiej komedii „Paryż – Manhattan”, opowiadającej o  przygodach pewnej francuskiej farmaceutki, opętanej myślą o... Woodym Allenie. Z  kolei Em, bohaterka filmu „Kronika opętania”, opętana zostaje dosłownie. Sprawcą jest złośliwy duch, który zmienia życie dziewczynki i  jej rodziców w  koszmar, który rozpocznie się 5 października. 12 października na ekranach zagości „Bitwa pod Wiedniem” o  polskim zwy-

cięstwie, które zmieniło losy świata. Uniwersalne tematy: przyjaźń, miłość i wiara składają się na porywające widowisko z Jerzym Skolimowskim, Alicją Bachledą-Curuś i Piotrem Adamczykiem w rolach głównych. „Skyfall” to kolejna część przygód Jamesa Bonda. Najsłynniejszy agent Jej Królewskiej Mości wciąż prężnie działa w  MI6. Po raz kolejny twarzy i  ciała użyczył mu Daniel Craig. Piękne kobiety, najnowsze gadżety rodem z  magazynu Q oraz złowieszczy przeciwnicy staną na drodze Jamesa Bonda już 26 października. Nie zapominamy o  maluchach. 5 października powraca ich ukochany żółw –

czynkowe. Pod warstwą farb i tapet odnajduje historię tych miejsc. Na fotografiach pustych szpitalnych pokoi niemalże słychać zza światów płacz noworodków, ból, rozpacz ludzi żegnających swoich bliskich. Trzecim autorem jest Adam Sadura, który zaprezentuje swoje obrazy. Jest on twórcą prowokującym. Wymagającym od odbiorcy sztuki indywidualizmu, a  nade wszystko myślenia. O  swoim malarstwie mówi, że balansuje ono na pograniczu surrealizmu, bo jego istotą jest stwarzanie odrealnionych światów. Przestrzeń, to nieustanna inspiracja twórczości Adama Sadury.

Aleksandra Nocoń „Żółwik Sammy 2”. Żółwik wpada w sidła podstępnych łowców i  trafia do luksusowego oceanarium, gdzie u  boku najbardziej malowniczych mieszkańców rafy koralowej zabawia turystów z różnych zakątków globu. Niebyły jednak sobą, gdyby nie myślał o brawurowej ucieczce. Dla 2 pierwszych osób, które wyślą na adres redakcja@gazetamyslowicka.com hasło „Październik w  kinie” mamy podwójne zaproszenia na wybrany seans w  kinie Helios przy ul. Uniwersyteckiej 13 w  Katowicach, ważne do końca października.

Anna Czarnota


14 MAGAZYN

gazetamyslowicka.com

WRZESIEŃ 2012 • NR 15/2012

WNIOSEK O ZWOLNIENIE OD KOSZTÓW SĄDOWYCH INSTYTUCJA ZWOLNIENIA OD KOSZTÓW SĄDOWYCH MA NA CELU UMOŻLIWIENIE PODMIOTOM SŁABSZYM EKONOMICZNIE DOCHODZENIA SWOICH PRAW PRZED SĄDEM Z RÓWNĄ POZYCJĄ JAK INNE PODMIOTY. W  całości, z  mocy ustawy, zwolnione są od kosztów sądowych następujące podmioty: strona dochodząca ustalenia ojcostwa lub macierzyństwa oraz roszczeń z  tym związanych; strona dochodząca roszczeń alimentacyjnych oraz strona pozwana w  sprawie o  obniżenie alimentów; strona wnosząca o  uznanie postanowień umownych za niedozwolone; pracownik wnoszący powództwo lub strona wnosząca odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, z zastrzeżeniem art. 35. i  art. 36.; kurator wyznaczony przez sąd orzekający lub sąd opiekuńczy dla danej sprawy; prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich; powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów w  sprawach dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów; inspektor pracy oraz związki zawodowe w sprawach z zakresu prawa pracy; strona w  sprawach związanych z  ochroną zdrowia psychicznego; strona, która została zwolniona od kosztów sądowych przez sąd – w zakresie przyznanego jej zwolnienia; powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów w  sprawach dotyczących ochrony indywidualnych interesów konsumenta; strona dochodząca naprawienia szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego, o których mowa w dziale V ustawy z dn. 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228,

poz. 1947). Za kuratora wydatki ponosi tymczasowo strona, dla której kurator został ustanowiony, a gdyby to nie było możliwe, strona, która swym wnioskiem lub swą czynnością spowodowała ustanowienie kuratora, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. W  pozostałych wypadkach, o  których mowa w ust. 1., za stronę zwolnioną od kosztów sądowych wydatki ponosi tymczasowo Skarb Państwa. W  wypadku, gdy powództwo o  ustalenie ojcostwa okaże się oczywiście bezzasadne, sąd w orzeczeniu kończącym postępowanie w  sprawie może obciążyć powoda nieuiszczonymi kosztami sądowymi, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy. Nie pobiera się opłat od wniosku: o  udzielenie zabezpieczenia, zgłoszonego w piśmie rozpoczynającym postępowanie; o  przyjęcie oświadczenia o  uznaniu dziecka, o nadanie dziecku nazwiska, o przysposobienie dziecka, o  odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką; o  przesłuchanie

świadka testamentu ustnego, o otwarcie i ogłoszenie testamentu oraz o zwolnienie z  obowiązków wykonawcy testamentu; będącego podstawą wszczęcia przez sąd postępowania z  urzędu, a  także od pism składanych sądowi opiekuńczemu w  wykonaniu obowiązku wynikającego z ustawy albo nałożonego przez ten sąd; o odtworzenie zaginionych lub zniszczonych akt; o wpis w księdze wieczystej prawa własności uzyskanego na podstawie przekształcenia, o którym mowa w art. 1. ust. 1a ustawy z dn. 29 lipca 2005 r. o  przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w  prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459 oraz z 2007 r. Nr 191, poz. 1371). Nie pobiera się opłat od pozwu o  odszkodowanie, o  którym mowa w  art. 6 ustawy z dn. 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela (Dz. U. Nr 233, poz. 1955). Nie pobiera się opłat od: zażalenia na postanowienie sądu, którego przedmiotem jest odmowa zwolnienia od kosztów sądowych lub cofnięcie takiego zwolnienia oraz odmowa ustanowienia adwokata lub radcy prawnego lub ich odwołanie; zażalenia na

postanowienie sądu dotyczącego wysokości opłaty albo wysokości wydatków; skargi na orzeczenie referendarza sądowego w przedmiocie zwolnienia od kosztów sądowych; skargi na orzeczenie referendarza sądowego w przedmiocie odmowy ustanowienia adwokata lub radcy prawnego. Nie pobiera się opłat od wniosku, zażalenia i apelacji nieletniego w postępowaniu w sprawach nieletnich. Zwolnienia od kosztów sądowych może się domagać osoba fizyczna, która złożyła oświadczenie, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Do wniosku o  zwolnienie od kosztów sądowych powinno być dołączone oświadczenie obejmujące szczegółowe dane o  stanie rodzinnym, majątku, dochodach i  źródłach utrzymania osoby ubiegającej się o zwolnienie od kosztów. Oświadczenie sporządza się według ustalonego wzoru. Jeżeli oświadczenie nie zostało złożone albo nie zawiera wszystkich wymaganych danych, stosuje się art. 130. ustawy – Kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296, z późn. zm. 2). Sąd może zwolnić stronę od kosztów sądowych w części, jeżeli strona jest w stanie ponieść tylko część tych kosztów. Częścio-

we zwolnienie od tych kosztów może polegać na zwolnieniu od poniesienia, albo ułamkowej lub procentowej ich części, albo określonej ich kwoty, albo niektórych opłat lub wydatków. Może też polegać na przyznaniu zwolnienia, co do pewnej części roszczenia lub co do niektórych roszczeń dochodzonych łącznie. Roszczenia te lub ich części sąd oznacza w postanowieniu o  przyznaniu częściowego zwolnienia od kosztów sądowych. Strona częściowo zwolniona od kosztów sądowych obowiązana jest uiścić opłaty oraz ponieść wydatki w takiej wysokości, jaka nie jest objęta zwolnieniem przyznanym przez sąd. Wniosek o  przyznanie zwolnienia od kosztów sądowych należy zgłosić na piśmie lub ustnie do protokołu w sądzie, w którym sprawa ma być wytoczona lub już się toczy. Złożenie wniosku do protokołu nie uchyla obowiązku sporządzenia oświadczenia, wg wyżej ukazanego wzoru. Osoba fizyczna, która nie ma miejsca zamieszkania w siedzibie tego sądu, może złożyć wniosek o przyznanie zwolnienia od kosztów sądowych w  sądzie rejonowym właściwym ze względu na miejsce swego zamieszkania. Sąd przesyła niezwłocznie ten wniosek właściwemu sądowi.

SZUKASZ POMOCY PRAWNEJ? Telefon: 605 517 309 www.marekfeliks.pl Adres biura: 41-407 Imielin ul.Br. Alberta 93 Marek Feliks

UBEZPIECZENIA DLA CIEBIE ARTYKUŁ SPONSOROWANY

PRZEZORNY ZAWSZE UBEZPIECZONY – STARE PORZEKADŁO POKAZUJE, ŻE WARTO SIĘ UBEZPIECZYĆ I KAŻDY O  TYM WIE. TYLKO NIE KAŻDY ZDAJE SOBIE SPRAWĘ Z  OBFITOŚCI OFERTY UBEZPIECZENIOWEJ, KTÓRĄ PROPONUJE NAM M.IN. BIURO UBEZPIECZEŃ AXIS. RAZEM Z NIM ZWIEDZIMY MEANDRY UBEZPIECZENIOWEJ OTCHŁANI I POSTARAMY SIĘ OPISAĆ TO TAK, BY KAŻDY W TYM TEMACIE CZUŁ SIĘ JAK RYBA W WODZIE. Jeśli chodzi o ubezpieczenia komunikacyjne, to OC każdy kupuje – bo trzeba. Przy okazji wykupujemy też ubezpieczenie NNW, aby zabezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków, czyli trwałego uszczerbku na zdrowiu. A  typów ubezpieczeń komunikacyjnych w  Biurze Ubezpieczeń AXIS jest o  wiele wię-

AC chronią nas nawet przed kradzieżą lub pożarem samochodu. Okres trwania takiego ubezpieczenia to zazwyczaj rok, ale w niektórych przypadkach może być on krótszy. AC jest nieco kosztowne, dlatego też warto wybrać się do Biura Ubezpieczeń AXIS, aby z  ofert wszystkich towarzystw ubez-

cej! Najp opu l ar niejszym towarzyszem ubezpieczeń OC jest AC, czyli autocasco, które chroni nasze auto i nas przed szkodami wyrządzonymi przez nas samych, nieznanych sprawców lub przez zdarzenia zewnętrzne jak np. niebezpieczne zjawiska pogodowe. Niektóre warianty

piec z e niowych wybrać tę najkorzystniejszą. Kolejnym praktycznym ubezpieczeniem, które znajdziemy w ofercie Biura Ubezpieczeń AXIS jest Assistance. Działa jako natychmiastowa pomoc w sytuacji awarii, wypadku lub kradzieży samochodu. Jest to praktyczne ubez-

pieczenie, jeśli chcemy czuć się bezpiecznie. Przy Assistance warto zwrócić uwagę na to, jaką pomoc oferuje nam towarzystwo ubezpieczeniowe. Jest wiele typów pomocy, jaką możemy uzyskać - od chociażby pomocy informacyjnej, kiedy to dostaniemy namiary na najbliższy warsztat samochodowy czy pomoce drogowe, przez pomoc serwisową w formie naprawy auta na miejscu zdarzenia, holowanie auta, a  nawet pomoc związaną z  zorganizowaniem parkingu i  noclegu, kończąc na pomocy medycznej i prawnej. Assistance jest niemal zbawienne przy wyjazdach za granicę, dlatego też warto w nie zainwestować gdy planujemy podróż poza Polskę. Pomoże nam to uniknąć nieprzyjemnych sytuacji z dala od kraju, do tego często bez znajomości języka, a  przy tym bez informacji gdzie można uzyskać pomoc. Jednak zanim podejmiemy decyzję o  zakupie Assistance warto zapytać przedstawicieli Biura Ubezpieczeniowego AXIS czy wybrany przez nas pakiet obejmuje swym zasięgiem kraje, które chcemy odwiedzić. Kolejne ciekawe ubezpieczenie, które oferuje Biuro Ubezpieczeń AXIS to ubezpieczenie szyb. Szybę samochodową można uszkodzić przy stłuczce parkingowej lub podczas jazdy, gdy

FOT. SXC

jakiś twardy odłamek wydostanie się spod kół jadącego przed nami auta i uderzy nam w  szybę. Llikwidacja takiej szkody jest kosztowna, a  wykonanie jej z  zakresu ubezpieczenia AC wiąże się z utratą zniżek i wyższą kolejną składką. Ubezpieczenie szyb przeznaczone jest dla właścicieli samochodów osobowych, ciężarowych do 3,5 tony oraz dla autobusów. Swoją ochroną obejmuje ono szyby przednie, tylne oraz boczne i  jest respektowane przy zdarzeniach zaszłych na terenie Polski jak i  całej Europy. Jest to ubezpieczenie dodatkowe, dlatego można je dokupić zarówno do OC jak i do AC. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres 12 miesięcy. Propozycja biura AXIS obejmuje wiele ofert różnych towarzystw

ubezpieczeniowych. Można ubezpieczyć tam swój dom czy mieszkanie (ubezpieczenia majątkowe) oraz firmę (majątek firmy i OC). Można też ubezpieczyć się na życie oraz kupić tzw. ubezpieczenie posagowe, które zapewnia naszym dzieciom kapitał na rozpoczęcie dorosłego życia oraz bezpieczeństwo finansowe w  przypadku śmierci rodzica. Po więcej informacji zapraszamy do Biura Ubezpieczeń AXIS mieszczącego się w  kompleksie handlowo-usługowym „Na Wspólnej” przy ul. Roździeńskiego 9A w  Mysłowicach, wejście od ul. Dzierżonia 10-12. Serdecznie polecamy skorzystanie z  bogactwa oferty ubezpieczeniowej AXIS !


MAGAZYN 15 WRZESIEŃ 2012 • NR 15/2012

NATURALNE SKARBY ZAMKNIĘTE W SŁOIKU SŁOICZEK Z  WŁASNYM WYROBEM TO PRAWDZIWY HIT, BO ICH ROBIENIE STAŁO SIĘ W  OSTATNICH CZASACH BARDZO MODNE. DZIĘKI PRZETWOROM ZACHOWUJEMY SMAKI LATA NA CHŁODNIEJSZE, ZIMOWE DNI. TO ŚWIETNY PREZENT DLA ZNAJOMYCH CZY KREWNYCH ORAZ DOWÓD NA TO, ŻE WŁOŻYŁO SIĘ WIELE TRUDU W TO, ABY SPRAWIĆ PRZYJEMNOŚĆ BLISKIM. I SOBIE! Zawsze staram się zrobić na zimę przynajmniej kilka słoiczków domowych przetworów. Są wśród nich ogórki, grzybki, musy owocowe, dżemy i warzywa w zalewach. Gdy najbardziej wartościowe owoce i  warzywa zaczynają znikać ze straganów i półek w sklepie, to ostatni dzwonek, aby zadbać o uzupełnienie zapasów – tym bardziej, że nie wszystkie z  nich nadają się do przetworzenia. I  choć mówi się, że przygotowanie przetworów to sprawa trudna i  skomplikowana, to jeśli właściwie się do niego przygotujemy, nie sprawi nam większego problemu. Jak wybierać owoce? Najlepiej kupować te najbardziej kształtne, dojrzałe i  świeże, ale niezbyt miękkie. Nie mogą one mieć żadnych śladów zepsucia, plamek czy przebarwień, ponieważ to bardzo psuje ich smak. Owoce, które trzeba smażyć, należy

myć przed samym przetwarzaniem, aby nie straciły swojej świeżości i jędrności. Natomiast owoce z  pestkami trzeba wydrylować, bo pestki pozostawione na

dłuższy c z a s w słoiku wydzielają szkodliwy kwas cyjanowodorowy (zwany potocznie pruskim). Słoiki i  butelki należy dokładnie wyszorować, wyparzyć lub wypiec w  piekarniku, a  potem poczekać, aż same wyschną. Nakrętki nie mogą być zardzewiałe i  powgniatane, nale-

ży je również wyparzyć. Pamiętajmy, że udane przetwory w dużej mierze zależą od właściwego przygotowania słoików! Zasada przygotowania konfitur jest bardzo prosta: proporcja 1:1 (na 1 kg owoców dajemy 1 kg cukru). Owoce kroimy niezbyt drobno i wkładamy do garnka z  przykrywką, równomiernie zasypując je cukrem. Tak przygotowane zostawiamy na noc i dopiero na drugi dzień smażymy. Po doprowadzeniu do wrzenia należy regularnie usuwać tzw. szumowinę i  cały czas mieszać, żeby się nie przypaliły. Owoce smażymy do uzyskania odpowiedniej gęstości (ich konsystencja ma być lekko płynna). Gorącą konfiturę przekładamy do słoików i szczelnie zamykamy. Następnie pasteryzujemy. Soki robimy z  owoców, wody i  cukru. Sama przecieram owoce (już po zagotowaniu) przez sitko, aby jak najwięcej z nich zachować w soku. Szczególnym rodzajem soku jest syrop, czyli bardzo gęsty sok, który można rozcieńczać z  wodą mineralną lub dodawać do herbaty. Tutaj stosuje się proporcję 1:1,5 (na litr soku dajemy około 1,5 kg cukru). Owoce doprowa-

dzamy do wrzenia, chwilę gotujemy, następnie przecedzamy i jeszcze raz zagotowujemy. Po usunięciu szumowiny i częściowym wystudzeniu syrop przelewa się do butelek. Dżemy to najszybsze do przygotowania przetwory, gdyż powinno się je gotować możliwie najkrócej (żeby zachować cenne pektyny). Owoce rozdrabniamy, rozgniatamy z  cukrem w proporcji ok. 1: 0,3-0,5 (można użyć cukru żelującego), zlewamy sok i  gotujemy przez 10-20 minut, zbierając szumowinę. Uwaga! Nie wyrzucajmy szumowiny, ostudźmy ją i  zamroźmy w małych porcjach. Jest nieocenionym dodatkiem do wszelkich deserów. Ogórki można przygotować na różne sposoby, począwszy od konserwowych, poprzez marynowane, małosolne i kiszone, aż do tych w rozmaitych zalewach. Dla najprostszej wersji, czyli ogórków kiszonych, nie potrzeba żadnego przepisu, gdyż takie ogórki możemy trzymać zamknięte w  słoikach przez dłuższy czas, po prostu przerywając proces kiszenia i  przechowując je w  lodówce. Jeśli natomiast ktoś zdecyduje się schować je w  spiżarni, należy najpierw poddać je procesowi pasteryzacji. W  drugiej części artykułu opiszemy, jak przygotowywać przetwory warzywne i  jak prawidłowo pasteryzować przetwory. Podamy też sprawdzone przepisy na pyszności ze słoika.

Agnieszka Januszewicz

CEBULA W WINIE Sk ładniki: - 1kg czerwonej cebuli - 200 ml oliwy - 100 ml wytrawnego czerwonego wina - 10 dag cukru pudru - 2 liscie laurowe - 100 ml czerwonego octu winnego - sól, pieprz Przygotowanie: Cebule obrać, pokroić, gotować 5 min. we wrzątku. Odsączyc, zeszklić na oliwie. Dodać wino, cukier i listki laurowe, zagotować. Przygotować marynatę z  octu i sosu z gotowania cebuli, przyprawić. Zagotować i zalać nią cebulę. Podawać do czerwonych mięs. Do takiego zestawu idealnym połączeniem będzie chilijskie wino Root: 1 Cabernet Sauvignon (Centrum Wina, 49.90). Głęboki aromat czrwonych owoców, porzeczek, jagód, śliwki z  mocnymi akcenatmi wanilii, mokki i czekolady, które zawdzięcza 10 miesiącom spędzonym w  dębie. Mocny długi finisz, pełen miękkich tanin i balansu. Polecam!

a.januszewicz@gazetamyslowicka.com

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

PROSIAK CZY KITA? GDYBY LOUIS DE FUNÈS BYŁ POLAKIEM, PEWNE TAK BY BRZMIAŁ TYTUŁ FILMU „SKRZYDEŁKO CZY NÓŻKA”. JEDNAK SAMI MUSIMY SOBIE PORADZIĆ Z ODPOWIEDZIĄ NA TO PYTANIE, KTÓRE STAWIA PRZED NAMI MYSŁOWICKA FIRMA KAPER - A WYBÓR NIE JEST PROSTY. Polskie pieczone prosię to przysmak wywodzący się już z  kultury szlacheckiej, który gościł na stołach szlachty i  bogatych mieszczan podczas Wielkanocy, wesel, przyjęć i  karnawałów. Potrawa ta symbolizuje bowiem dostatek, pomyślność oraz status gospodarza. Indywidualne przygotowanie tego przysmaku wymaga nie lada umiejęt-

ności, czasu oraz narzędzi, aby osiągnąć zamierzony efekt, na który składają się takie czynności jak opalanie, wielogodzinne kruszenie w soli i  wreszcie pieczenie, przy którym trzeba nieustannie czuwać, aby wszystko równomiernie się upiekło. Cały ten skomplikowany proces lepiej pozostawić profesjonalistom. Pieczony

prosiak, jaki przygotowuje firma Kaper, zadowoli najwybredniejsze podniebienia. Jego środek przełożony jest cienką warstwą kaszy, która doskonale akcentuje soczystość najlepszych kawałków szynki, z jakich został upieczony. Dodatek odpowiednio dobranych ziół uwydatnia walory smakowe tego rarytasu. Potrawa ta podawana jest w towarzystwie ziemniaków w  mundurkach, zapiekanych w ziołach oraz kapusty zasmażanej z  grzybami z  polskich lasów lub – alternatywnie – z warzywami podawanymi na ciepło. Pojawienie się pieczonego, płonącego prosiaka wieczorną porą oczaruje gości. To punkt kulminacyjny wszelkiego rodzaju uroczystości takich jak wesela, urodziny, imieniny, Barbórki, komunie czy imprezy w gronie znajomych. Danie to zaspokoi apetyt przynajmniej dwudziestu osób. Dla podobnej liczby osób firma Kaper przygotowała również kitę wieprzową z kością, czyli pieczony udziec wieprzowy, który przyprawiany i  marynowany jest według własnej, rodzinnej receptury. Udziec ten jest starannie pieczony przez dziesięć godzin, dzięki czemu mięso uzyskuje wyjątkowy smak, kruchość i  soczystość, które doceni nawet najwybredniejszy smakosz. Oba dania można odebrać gorące, dzięki czemu mamy komfort i szybkość podania, można je również samemu odgrzać w piekarniku. Wszystko zależy od naszych potrzeb. Która potrawa będzie najlepiej odpowiadać naszym kubkom smakowym? Ocenić możemy to jedynie sami, najlepiej próbując obu.

ZAWSZE SMACZNIE Pełna oferta produktów dostępna na www.kaper.com.pl i w siedzibie: Kaper sp. z o.o ul. Karola Miarki 36 41-400 Mysłowice NIP: 222-07-26-094


16 MAGAZYN

gazetamyslowicka.com

WRZESIEŃ 2012 • NR 15/2012 ARTYKUŁ SPONSOROWANY

LECZNIE ORTODONTE

– ZAMKI PRZEZROCZYSTE SZAFIROWE CERAMICZNE NIEWIDOCZNE IN OVATION C

FOT. PHOTL

NACHODZĄCE NA SIEBIE, KRZYWE ZĘBY LUB NIEPRAWIDŁOWY ZGRYZ CZĘSTO SĄ PRZYCZYNĄ DYSKOMFORTU, A NAWET WSTYDU. TO TEŻ NIEBEZPIECZEŃSTWO CHORÓB, NP. ZABURZENIA STAWÓW. NOWOCZESNA ORTODONCJA CODZIENNA STOMATOLOGIA UL. MIKOŁOWSKA 28/1A MYSŁOWICE TEL. 601-155-351POMAGA W  NIEMAL BEZBOLESNY SPOSÓB ZLIKWIDOWAĆ TEN PROBLEM.

Kiedy należy zacząć leczenie ortodontyczne? dr Łukasz Babczyński: Zabrzmi to może prozaicznie, ale moment rozpoczęcia leczenia ortodontycznego zależy przede wszystkim od wady zgryzu u danego pacjenta. Zdarzają się przypadki złożonych wad wrodzonych, których diagnostykę i leczenie rozpoczynamy zaraz po urodzeniu. W  takich przypadkach pacjenci wymagają wieloetapowego i wielospecjalistycznego leczenia przez cały okres wzrostu. Z  reguły klasyczną obserwację ortodontyczną rozpoczynamy wraz z pierwszą wizytą dziecka u  stomatologa, w  trakcie REKLAMA

której oceniamy układ kostny i zgryzowy dziecka, a także układ mięśniowy w obrębie szczęk. W zależności od potrzeb decydujemy o rozpoczęciu lub nie leczenia (lub profilaktyki) ortodontycznej. Dla ułatwienia możemy przyjąć, że dziecko będące pod ogólną opieką stomatologa powinno odwiedzić ortodontę w  momencie, kiedy na miejscu zębów mlecznych pojawiają się zęby stałe, a także - tuż przed okresem intensywnego wzrostu. W przypadku pacjentów dorosłych leczenie może rozpocząć się w  dowolnym momencie i  często jest wstępem do leczenia protetycznego lub implantologicznego.

Jak długo trwa leczenie ortodontyczne? Czy to tylko okres noszenia aparatu, czy powinniśmy być gotowi na dłuższą "przygodę"? Standardowy czas leczenia aparatem stałym, bo o to głównie pytają pacjenci, zajmuje od 12 miesięcy. Zdarzają się przypadki leczenia krótszego, jak i dłuższego, co wynika z  rodzaju wady i  wybranego przez ortodontę sposobu leczenia. Leczenie pacjentów w  okresie wzrostu może wymagać kilku etapów i trwać z przerwami odpowiednio dłużej. Wiele osób boi się leczenia ortodontycznego, bo wiedzą, że prostowanie zębów jest bolesne. Czy w ostatnim czasie pojawiły się jakieś nowoczesne metody zmniejszające ten dyskomfort? Obecnie staramy się do przesuwania zębów stosować minimalne, skuteczne siły. Chodzi o  to, aby aparat oddziaływał przez cały czas ze stałą siłą i nieustannie przesuwał zęby, w granicach fizjologicznej akceptacji tego ruchu przez tkanki otaczające ząb. Nowoczesne możliwości daje stosowanie aparatów samoligaturujących np. przezroczystych ceramicznych kryształowe, które minimalizują ewentualny dyskomfort i  są całkowicie niewidoczne przezroczyste system in ovation c. O  czym powinny pamiętać osoby, które chcą zdecydować się na leczenie ortodontyczne? Przed rozpoczęciem leczenia należy znaleźć dobrego specjalistę, który w przystępny i wyczerpujący dla pacjenta sposób przedstawi mu plan i czas trwania leczenia oraz będzie na bieżąco odpowiadał na wszystkie pytania i rozwiewał ewentualne wątpliwości. Jednym z kluczy do sukcesu

w leczeniu ortodontycznym jest zaufanie, jakim pacjent darzy swojego lekarza. Przed samym założeniem aparatu stałego ważne jest, aby zęby były wyleczone i  oczyszczone, przyzębie zdrowe lub pod kontrolą periodontologa. Trzeba zdawać sobie sprawę z  konieczności utrzymywania właściwej higieny podczas leczenia, a  także z  pewnych ograniczeń w  spożywaniu pokarmów. W trakcie leczenia nie należy spożywać bardzo twardych pokarmów, nie powinno się także odgryzać kęsów przednimi zębami. Czy leczenie ortodontyczne to tylko kwestia estetyki, czy także zdrowia? Leczenie ortodontyczne to przede wszystkim kwestia zdrowia. Estetyka oczywiście zawsze będzie u pacjentów na pierwszym miejscu, jednak nawet w  takich przypadkach za brakiem ładnego uśmiechu często kryją się problemy zdrowotne. Wady ortodontyczne i nieprawidłowości zębowe mogą generować lub nasilać zaburzenia w  pracy stawów skroniowo-żuchwowych, problemy z  przyzębiem, kłopoty z  wykonaniem prawidłowych rekonstrukcji protetycznych i  implantoprotetycznych, występowanie próchnicy na trudno dostępnych powierzchniach, powodować trudności z  prawidłowym utrzymaniem higieny. U wielu pacjentów

dorosłych leczenie ortodontyczne to fundament prawidłowo i logicznie przeprowadzonego leczenia protetycznego lub implantologicznego. Dlaczego warto leczyć się ortodontycznie ? Uśmiech to jeden z najbardziej widocznych oraz charakterystycznych elementów naszej aparycji. Piękny, prosty i  estetyczny sprawia, że czujemy się komfortowo, a  przez otoczenie jesteśmy postrzegani jako bardziej sympatyczni i  atrakcyjni. Wyraźne wady zgryzu są niezwykle dokuczliwe, powodują zażenowanie oraz obniżają poczucie własnej wartości. Aparaty ortodontyczne oprócz korekty wpływającej na estetykę uśmiechu, pomagają również zachować zdrowie oraz odpowiednią higienę jamy ustnej. Krzywe zęby trudniej oczyścić z  resztek jedzenie oraz szkodliwych bakterii, są bardziej podatne na stany zapalne dziąseł oraz bóle, a  w  skrajnych przypadkach mogą doprowadzić do ubytków w  uzębieniu. Co więcej, proste zęby poprawiają jakość przeżuwania, które jest pierwszym i  najważniejszym etapem procesu trawienia. Leczenie ortodontyczne eliminuje negatywny wpływ wad zgryzu na układ trawienny i zapobiega jego przed wczesnemu starzeniu się.

Więcej informacji Mysłowice ul. Mikołowska 28/1a tel. 601-155-351 tel. 032 317 88 88 Dąbrowa Górnicza ul. M .Kasprzaka 6 tel. 604-987-979 tel. 032 260 15 55 www.codziennastomatologia.pl


MAGAZYN 17 WRZESIEŃ 2012 • NR 15/2012

AKADEMIA JAZDY CZ. II, CZYLI WYWIAD W DRUGIEJ CZĘŚCI NASZEJ AKADEMII JAZDY: O BEZPIECZEŃSTWIE, JEŹDZIE PO RONDZIE, STEREOTYPACH I GRZECHACH KIEROWCÓW ROZMOWA Z INSTRUKTOREM NAUKI JAZDY KRZYSZTOFEM CHOWAŃCEM. Krzysztof Korus: Jak bezpiecznie jeździć? Krzysztof Chowaniec: To jest krótkie, ale bardzo trudne pytanie. Bezpieczna to wolna i świadoma jazda. Nie należy przesadzać. Niestety budzimy się w momencie, gdy coś się stanie. Jeżeli jest jakaś drobna stłuczka, to nic się nie dzieje. Świadomość przychodzi po większym wypadku, gdy ktoś zostanie ranny lub w  ekstremalnych przypadkach, kiedy mamy do czynienia ze śmiercią. Jak samemu dokształcać się w bezpiecznej jeździe? Chodzi głównie o to, by jak najwięcej jeździć, to najbardziej dokształca. Trening czyni mistrza. Dużo osób robi prawo jazdy i rzuca je w kąt. Leży tam tydzień, miesiąc lub nawet rok. Później siada za kierownicą i okazuje się, że jest „niedzielnym kierowcą”, który robi na drodze dużo zamieszania i sam nie jest pewien, czy prawidłowo wykonuje wszystkie manewry. Chciałbym raz na zawsze wyjaśnić sprawę jazdy po rondzie. Jak wygląda sprawa z  kierunkowskazami? Jadąc w  lewo, przed wjazdem włączamy lewy kierunkowskaz? Wystarczy sygnalizować wyjazd z  ronda, używając prawego kierunkowskazu. Jakie są największe grzechy kierowców? Prędkość, brawura, jazda na pamięć, nie-

roku wejdzie w życie. Panuje opinia, że młodzi kierowcy są bardziej niebezpieczni na drogach. To fakt czy mit? Coś w tym jest. Też byłem kiedyś młodym, niedoświadczonym kierowcą. Młodzi lubią się trochę popisać przed rówieśnikami. A gdy jeszcze dodatkowo jeździ się samochodem należącym do rodziców, to też się go trochę mniej szanuje, bo samemu się na niego nie zarobiło. REKLAMA

Gdy już jesteśmy przy stereotypach, co z kobietą za kółkiem? Jest wiele kobiet, które jeżdżą dużo lepiej niż mężczyźni. Jeżeli chodzi o  kursantów, to jednak większe predyspozycje wykazują mężczyźni, ale zdarzyło się kilka kobiet, które jeździły równie świetnie i  zdawały egzamin państwowy przy pierwszym podejściu. Czapki z głów. Łatwiej się uczy osoby młodsze czy starsze? Zdecydowanie osoby młodsze. Są bardziej pokorne i lepiej reagują na sytuacje drogowe. Nie oznacza to, że starsi są źli. Ostatnio miałem kursantkę, która miała 60 lat i całkiem dobrze sobie radziła. Jednak łatwiej dogadać się z młodszymi.

FOT. ARAMEDIA

sy prawa jazdy. Tak, ale wszystkie szczegóły nie są jeszcze dokładnie znane, m.in. ma być nowa formuła egzaminu teoretycznego. Inna zmiana dotyczy punktów karnych – za uzbieranie 24 punktów nie stracimy prawa jazdy, ale zostaniemy wysłani na kurs reedukacyjny. Jednak najbardziej martwi mnie nie kwestia punktów, lecz procedury, jakie będą związane z utrzymaniem zdobytego już prawa jazdy. Po jego zdobyciu, w  ciągu 8 miesięcy, trzeba będzie odbyć kurs doskonalenia techniki jazdy na specjalnym torze, w  przeciwnym wypadku prawo jazdy po tym czasie będzie nieważne. Największym problemem jest to, że na dzień dzisiejszy istnieją chyba tylko 4 takie tory w Polsce. Taka formuła najprawdopodobniej od nowego

zwracanie uwagi na zmiany w organizacji ruchu, a także ucieczki z miejsc zdarzenia. Małe grzeszki parkingowe, jak np. zarysowanie karoserii. Obecne kary nakładane na piratów drogowych są adekwatne do czynów? Najwyższa kara za przekroczenie prędkości to 500 zł i 10 punktów karnych. To niskie kwoty. Z drugiej strony, każdemu z nas zdarza się złamać przepisy, jak np. wyprzedzić rowerzystę i najechać na linię ciągłą. Mimo wszystko uważam, że gdyby były wyższe mandaty, m.in. za przekroczenie prędkości, bezpieczeństwo na naszych drogach mogłoby się poprawić. Od nowego roku mają zmienić się przepi-

OKNO NA ŚWIAT ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Zakup okien powinien być dokładnie przemyślany i poparty głęboką analizą ofert, jakie możemy spotkać na rynku. Nie należy kierować się jedynie atrakcyjną ceną, ponieważ nie zawsze to, co najtańsze, jest jednoznaczne z  najlepszym. Jednym ze sposobów na poznanie i  zweryfikowanie jakości produktu nam oferowanego jest sprawdzenie, czy posiada on certyfikaty, najlepiej międzynarodowe. Gdy okna są oznaczone są znakiem „CE”, to jest to sygnał, że produkt należy do najwyższej półki pod względem jakości. Do takich solidnych i  sprawdzonych należą okna firmy „niezwykleokna.pl” Produkty oferowane przez tego producenta cieszą się uznaniem i  niezawodnością w  codziennym użytkowaniu. Bogaty wybór elementów składowych okna zadowoli najbardziej wybrednych klientów. Mnogość kolorów ościeżnic pozwoli na dopasowanie ich według naszego gustu. Z  kolei zaawansowane metody łączenia profili oraz szyb zapewnią nam długotrwałe użytkowanie połączone z oszczędnością ciepła, a co za tym idzie , naszych pieniędzy. Okna pasywne, bo o nich mowa, pozwalają efektywnie izo-

lować ciepło zewnętrzne zarówno podczas zimy, jak i w upalne lato. W pierwszym przypadku ciepło z  mieszkania nie wydostaje się na zewnątrz, dzięki czemu pozwala to nam zaoszczędzić pieniądze oraz cieszyć się domowym ciepłem. W  drugim przypadku upalne powietrze nie dostaje się do naszych domów lub mieszkań, pozwalając tym samym na utrzymywanie przyjemnej dla nas temperatury. W skład okien pasywnych wchodzą wielokomorowe ramy oraz wielokomorowe szyby. Co ciekawe w  przypadku szyb, okno składa się na przykład z  3 tafli, które oddzielone są od siebie ramką dystansową, pomiędzy którą wtłoczony jest gaz szlachetny, jak na przykład argon. Pozwala to odizolować niechciane hałasy dochodzące z zewnątrz. Firma wprowadza właśnie okna składane w  systemie HFL. System ten doskonale imituje drewno przy zachowaniu zdecydowanie niższych cen niż tradycyjnych okien drewnianych. Składanie HFL polega na zgrzewaniu okien pod kątem prostym, co pozwala uzyskać efekt okna zrobionego z drewna. Oprócz niewątpliwych walorów estetycznych system posiada jeszcze jeden znaczący

atut. Otóż podwyższona jest wytrzymałość takiego okna poprzez zwiększenie powierzchni łączenia. Dzięki swej dużej elastyczności firma „niezwykleokna.pl” realizuje również nietypowe zamówienia. Klienci mogą zrealizować swoje wizje dotyczące wyglądu okien. Nietypowe łuki, trójkąty półkola czy zwykłe koła, duże czy małe nie powinny stanowić żadnego proble-

mu. Po sprecyzowaniu swoich upodobań pozostaje tylko czekać na realizację zlecenia. Warto zapoznać się z ofertą firmy „niezwykleokna.pl”, gdyż nadchodząca zima niesie za sobą wyprzedaże, a co za tym idzie całkiem ciekawe rabaty. Firma zawdzięcza dobrą pozycję między innymi dzięki tak zwanej „poczcie pantoflowej”, co jest jednocześnie znakiem,

że zdobyte uznanie wśród klientów nie wzięło się z niczego. Zapraszamy do salonu mieszczącego się przy ul. Oświęcimskiej 7 w  Mysłowicach. Salon czynny jest od poniedziałku do piątku, od 9.00 do 17.00. Numery telefonów: 32 223 75 28, kom. 696 459 327, adres internetowy strony: www.niezwykleokna.pl, e-mail: biuro@niezwykleokna.pl.

ZGRZEW HFL

SXC.HU

PRZY BUDOWIE DOMU BĄDŹ WYMIANIE OKIEN W MIESZKANIU WYBÓR WYDAJE SIĘ BYĆ PROSTĄ CZYNNOŚCIĄ, ALE CZY NA PEWNO? BARDZO WIELU KLIENTÓW CZYTAJĄC OGŁOSZENIA REKLAMOWE NIE ZDAJE SOBIE SPRAWY, CO OZNACZAJĄ POSZCZEGÓLNE OPISY. TAK WIĘC PORA JE PRZYBLIŻYĆ.


18 ROZRYWKA

gazetamyslowicka.com

WRZESIEŃ 2012 • NR 15/2012

Przed Baranami otworzą się nowe możliwości, a efekty obecnych działań przyjdą na początku przyszłego roku. Mogą czuć się nieco ograniczone faktem, że na każdym kroku muszą uważać co mówią, żeby nie popełnić gafy. Barany w październiku będą bardzo kochliwe, miłość uderzy do głowy jak stare wino. Wolne Barany mogą poznać swoją drugą połowę, choć niekoniecznie będą mieć tego świadomość. Osoby pozostające w związkach przeżyją szał namiętności, muszą tylko uważać, żeby tę namiętność wywołał ich obecny partner, bo inaczej grożą im sceny zazdrości.

Byki w październiku oddadzą się swojemu hobby. Dla wielu z  nich będzie to miesiąc zwiedzania galerii w swoim mieście, chodzenia na koncerty, muzykowania w  gronie przyjaciół, dyskusji na tematy artystyczne. Byki pozostające w  stałych związkach muszą uważać, by partner nie zaczął się nudzić. Wolne osoby mogą teraz poznać kogoś interesującego, ale porozumienie mogą osiągnąć raczej na gruncie zmysłowości, natomiast strona porozumienia intelektualnego może pozostawiać wiele do życzenia. Uważaj przy inwestowaniu, intuicja może tym razem zawieść.

Październik będzie dla Bliźniąt miesiącem spotkań towarzyskich, będą spotykać się z przyjaciółmi, poznawać nowych ludzi. Otoczone dużą ilością osób płci przeciwnej, ale poza flirtami raczej nie można liczyć na coś trwałego. Również w  pracy Bliźnięta będą nastawione głównie na plotki, pogaduszki, ale dzięki nim mogą wejść w dobre relacje z właściwymi osobami i korzystne umowy. Ogólnie miesiąc ten będą mogły zaliczyć do udanych. Uważaj na typowo jesienne infekcje, nawet zwykła grypa czy przeziębienie może Cię unieruchomić na kilkanaście dni.

Raki w październiku będą bardzo rozdrażnione, wszystko będzie je irytować, nerwy będą mieć napięte do ostatnich granic. Również zdrowie może sprawiać pewne problemy, powinny zadbać o wypoczynek i relaks. W miłości miesiąc ten będzie dla Raków bardzo burzliwy, ławo będzie o kłótnie w stałych związkach, ale równie burzliwe będą pogodzenia. Targać będą Rakami wielkie emocje i namiętności, a gorące noce pomogą utrzymać związek. Wolne osoby mogą poznać kogoś niezwykłego i mocno się zaangażować uczuciowo. W pracy zastój, niewiele będzie się działo.

Dla Lwów październik będzie miesiącem kulturalnych rozrywek i życia towarzyskiego, będą błyszczeć na salonach, przewodzić w  organizowaniu przyjęć i imprez kulturalnych. Lwy uprawiające zawody artystyczne będą teraz miały dużo pracy, która przyniesie sukcesy w przyszłości, będą szczególnie wyczulone na piękno. Będą nastawione na harmonijne załatwienie spraw, dobre relacje z ludźmi, jako szefowie będą promienieć życzliwością do podwładnych. Wiele Lwów stanie w obliczu rozpadu związku, gdyż drobne grzeszki z przeszłości wyjdą na światło dzienne.

Panny w październiku nastawione będą na miłość. Wolne Panny odczują silną potrzebę bycia w związku i zrobią wszystko, żeby kogoś poznać, a będą mieć ku temu sporo okazji, bowiem, życie towarzyskie będzie teraz kwitnąć. W stałych związkach Panien zrobi się bardzo ciepło, uczuciowo i namiętnie, ale też nie obejdzie się bez scen zazdrości. W sprawach zawodowych Panny będą miały trudności z podejmowaniem decyzji, zbyt wiele alternatyw będzie dla rozwiązania jednego problemu. Za to będą w dobrych stosunkach z szefem i współpracownikami.

Wagi w październiku będą prowadzić bardzo ożywione życie towarzyskie i  uczuciowe. Ze względu na urodziny będą brać udział w wielu imprezach. W sprawach zawodowych będą dobrze się sprawdzać tam, gdzie potrzebna będzie ich wrodzona dyplomacja i talent rozjemczy, natomiast gorzej będzie tam, gdzie potrzebne będzie szybkie podejmowanie decyzji. Wagi będą w  tym miesiącu flirtować i  romansować, niejedna Waga pozna teraz swojego życiowego partnera, niektóre z nich podejmą decyzję o ślubie. W stałych związkach sielanka, którą można się delektować.

Październik będzie dla Skorpionów miesiącem namiętności, gorących nocy i burzliwych romansów. Będą miały w sobie silniejszą niż zwykle siłę przyciągania płci przeciwnej, będą się podobać i ściągać na siebie spojrzenia pełne uwielbienia i same również będą szczególnie zainteresowane kimś ze swojego otoczenia. Skorpiony pozostające w związkach będą miały dobry czas, miłość w nich odżyje na nowo. W trzeciej dekadzie miesiąca szczęście będzie też sprzyjać Skorpionom w finansach i sprawach zawodowych, będą miały niesamowitą siłę przekonywania.

W październiku czeka Strzelca sporo wyzwań, ale też sporo sukcesów. W  dwóch pierwszych dekadach miesiąca Strzelce będą nastawione pokojowo do wszystkich, co zaowocuje dobrymi relacjami z ludźmi, będą potrafiły dyplomatycznie wybrnąć z najtrudniejszej sytuacji. W sprawach finansowych i  zawodowych będą miały dużo szczęścia. W  związkach Strzelców do głosu może dojść teraz zazdrość, muszą uważać, aby nie wchodzić w romanse, które mogą urazić ich stałych partnerów. Wolne Strzelce będą bardzo kochliwe, ale raczej nie trafią na swoją drugą połowę.

Dla Koziorożców październik będzie miesiącem miłości i namiętności. W związkach Koziorożców zapanuje atmosfera zmysłowości, noce będą długie i gorące, za to w dzień może dochodzić do kłótni, konfliktów i nieporozumień. Dopiero w trzeciej dekadzie miesiąca, również w sprawach codziennych, w związkach zapanuje harmonia i  porozumienie. Wolne Koziorożce mogą teraz oczekiwać romansów, mogą poddać się atmosferze flirtu i miłości. W sprawach zawodowych napotkają nieprzewidziane przeszkody, oczekiwane pieniądze mogą wpływać z dużym opóźnieniem.

Dla Wodników październik będzie miesiącem dobrych relacji z ludźmi. Będą nastawione optymistycznie i to zapewni im poparcie innych. Dopiero w ostatniej dekadzie miesiąca atmosfera wokół nich się zmieni i wtedy trudno będzie osiągnąć jakiekolwiek porozumienie. To nie będzie dobry czas na podejmowanie ważnych decyzji zawodowych. W związkach Wodników może dojść do konfliktów, ich partnerzy mogą być mało wyrozumiali, mogą ograniczać wolność Wodników, na tym tle będzie dochodzić do kłótni. Wolne Wodniki nie będą teraz w nastroju do miłości.

Dla Ryb październik będzie miesiącem miłości i silnych emocji. Wolne Ryby mogą poznać kogoś bardzo ekscytującego i  tajemniczego, z  kim przeżyją namiętny romans. Ryby pozostające w stałych związkach czeka wiele miłych chwil z partnerem. W pracy Ryby będą bardzo zaangażowane w  to, co robią, pełne energii, tryskające dobrymi pomysłami, stawią czoła nawet największym przeszkodom i z łatwością je pokonają. Teraz będą czuły się na tyle dobrze, że nic nie będzie im się wydawało straszne. Ryby będą miały chęć wprowadzić duże zmiany w swoim życiu.

Baran (21.03 – 19.04)

Rak (22.06 – 22.07)

Waga (23.09 – 22.10)

REKLAMA

Koziorożec (22.12 – 19.01)

Byk (20.04 – 22.05)

Lew (23.07 – 23.08)

Skorpion (23.10 – 21.11)

Wodnik (20.01 – 18.02)

Bliźnięta (23.05 – 21.06)

Panna (24.08 – 22.09)

Strzelec (22.11 – 21.12)

Ryby (19.02 – 20.03)


ROZRYWKA 19 WRZESIEŃ 2012 • NR 15/2012

Humor Jedzie gość jedzie samochodem terenowym i napotyka się na rzekę. Przy rzece siedzi dwóch rybaków i łowią ryby. Nagle kierowca pyta się ich: - Panowie, dam tu radę przejechać? - Jasne, jedź pan. Koleś wjechał i cały samochód utonął, poszedł na dno. Nagle jeden rybak mówi do drugiego: - Patrz Wiesiek, przed chwilą szły kaczki i tylko nogi zamoczyły. Ludożercy segregują złapanych białych. - Zdrowy? - Zdrowy. - To na mięso. - Następny. - Zdrowy? - Chory. - Na co? - Na cukrzyce. - To na kompot. Ksiądz spowiada gaździnę: - A nie spaliście gaździno z obcym chłopem? - A bo to, proszę księdza, obcy chłop da pospać?

Pukanie do bram raju. Otwiera św. Piotr. Przed nim piłkarz Grzegorz Rasiak. - Ktoś ty? - pyta św. Piotr. - Jestem piłkarzem polskiej reprezentacji! - To jak trafiłeś do bramy?

Zestaw 1 Zestaw 2

Zestaw 3

Zwycięzcy z poprzedniego numeru: Danuta Zduleczna, Urszula Karwicka, Jakub Polek

Na rozwiązanie krzyżówki czekamy do 26 października. Spośród wszystkich nadesłanych odpowiedzi wylosujemy trzy osoby, które podadzą prawidłowe rozwiązanie. Zwycięzcy otrzymają nagrodę w postaci jednego z trzech prezentowanych zestawów firmy AVON. Do każdego zestawu aktualny katalog i próbka kosmetyku. Odpowiedzi prosimy nadsyłać na adres siedziby redakcji: ARAmedia (z dopiskiem: „Gazeta Mysłowicka”) ul. Mikołowska 29 *Nagroda nie podlega wymia41-400 Mysłowice nie na ekwiwalent pieniężny.

REKLAMA


20 Reklama

gazetamyslowicka.com

gramy z kts! Turniej tenisa stołowego

ZAPRASZAMY 13 Października

O godzinie 10.00

Hala Widowiskowo - Sportowa na Bończyku przy ul. Ks. Norberta Bończyka 32

WSTĘP BEZPŁATNY

w programie: o • Turniej tenisa stołoweg olu jących z nadużywania alkoh ika yn w eń oż gr za at m te • Wykład na bu życia • Promocja zdrowego try mi • Spotkanie z rówieśnika

GRAMY Z KTS : REGULAMIN TURNIEJU 1.ORGANIZATOR KTS MYSŁOWICE 2.MIEJSCE I TERMIN MYSŁOWICE, HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA IM. STANISŁAWA PADLEWSKIEGO, UL. BOŃCZYKA 32. TURNIEJ ZOSTANIE ROZEGRANY NA 12 STOŁACH DONIC PERSSON W DNIU 13.10. 2012 3.CEL: CELEM TURNIEJU JEST PROPAGOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA BEZ ALKOHOLU, POPULARYZACJA TENISA STOŁOWEGO.

4.PROGRAM. ZAPISY ELEKTRONICZNIE NA ADRES EMAIL: gramyzkts@gazeta.pl I W DNIU ZAWODÓW DO GODZINY 9.30 OD GODZINY 9.30 DO 10.00 LOSOWANIE I ROZSTAWIENIE DO TABEL WEDŁUG AKTUALNYCH LIST RANKINGOWYCH. TURNIEJ ZOSTANIE ROZEGRANY W 3 KATEGORIACH WIEKOWYCH Z PODZIAŁEM NA DZIEWCZĘTA I CHŁOPCÓW: • URODZENI 1995 – 1997 • URODZENI 1998 – 2000 • URODZENI 2001 I MŁODSI

5.ZASADY ROZSTAWIENIA I SYSTEM ROZGRYWANIA: ROZSTAWIENIE DO TABEL NA PODSTAWIE AKTUALNEJ LISTY RANKINGOWEJ PZTS. TURNIEJ ROZGRYWANY BĘDZIE SYSTEMEM PUCHAROWYM DO DWÓCH PRZEGRANYCH MECZÓW. W ZALEŻNOŚCI OD ILOŚCI ZAWODNIKÓW. ORGANIZATOR ZASTRZEGA PRAWO ZMIANY SYSTEMU ROZGRYWANIA TURNIEJU BĄDŹ ZMIAN KATEGORII. 6.NAGRODY DLA POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII PRZEWIDZIANO NAGRODY ZA MIEJSCA OD 1-3

(STATUETKI, DYPLOMY, MEDALE I NAGRODY RZECZOWE) ORAZ ZA MIEJSCA 4-5 (DYPLOMY, NAGRODY POCIESZENIA). BRAK WPISOWEGO – TURNIEJ DOFINANSOWANY W  RAMACH ZADANIA PUBLICZNEGO : „WSPIERANIE I  UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ POŁĄCZONYCH Z REALIZACJĄ PROGRAMÓW PROFILAKTYKI PRZECIWALKOHOLOWEJ W 2012R”.

PRZEPISY PZTS. W CELU POTWIERDZENIA DATY URODZENIA NALEŻY POSIADAĆ DOKUMENT TOŻSAMOŚCI. WSZYSTKIE POZOSTAŁE KWESTIE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI TURNIEJU ROZSTRZYGA ORGANIZATOR. 8.ORGANIZATOR ZAPEWNIA W  CZASIE TRWANIA ZAWODÓW OPIEKĘ MEDYCZNĄ.

7.UCZESTNICY TURNIEJU PRZYJEŻDŻAJĄ NA KOSZT WŁASNY I POSIADAJĄ INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE ORAZ BADANIA LEKARSKIE. W  ZAWODACH OBOWIĄZUJĄ

Projekt dofinansowany w ramach zadania publicznego “Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej połączonych z realizacją programów profilaktyki przeciwalkoholowej w 2012r”


SPORT 21 WRZESIEŃ 2012 • NR 15/2012

X MEMORIAŁ IM. STANISŁAWA PADLEWSKIEGO Szczegółowe wyniki turnieju:

FOT. LESZEK LIGĘZA

W dniach 22-23 września mysłowicka hala widowiskowo-sportowa gościła 12 zespołów złożonych z  juniorek i  kadetek w  tym reprezentację Polski w  tych kategoriach wiekowych występujących w  barwach SMS PZPS Sosnowiec. Trzy zespoły gospodyń, dwa z  Jaworzna, po jednym z  Krzeszowic, Dąbrowy Górniczej, Katowic, Chrzanowa i  zespół Płomienia Sosnowiec. Turniej rozpoczęto od uroczystego otwarcia a  następnie przekazania podziękowań wszystkim, którzy wspierają w jakiś sposób mysłowicka siatkówkę. Sam turniej miał formułę podziału na trzy grupy po cztery zespoły gdzie spotkania rozgrywano systemem każdy z  każdym a  mecze trwały trzy sety. Po REKLAMA

pierwszym dniu zespoły, które zajęły poszczególne lokaty grały o miejsca w taki sam sposób jak pierwszego dnia. W  grupie walczącej o  miejsca 1-3 podopieczne Rafała Kalinowskiego zmierzyły się z  obydwoma zespołami SMS PZPS Sosnowiec. Jedna porażka i  jedno zwycięstwo dały naszemu teamowi drugą lokatę. Jak powiedział po turnieju trener Kalinowski: - Przegrana z takim rywalem ujmy nie przynosi. Pozostałe mysłowickie zespoły zajęły dalsze lokaty. Po zakończeniu rozgrywek rozdano zespołom dyplomy a  zawodniczkom nagrody indywidualne. Leszek Ligęza

22 września – sobota Silesia Volley MOSiR I - MCKiS Jaworzno I 3:0 Silesia Volley MOSiR II– Płomień Sosnowiec 1:2 Silesia Volley MOSiR III – MCKiS Jaworzno II 2:1 Sokół AZS AWF 43 Katowice – MOS Chrzanów 0:3 Maraton Krzeszowice – SMS PZPS I Sosnowiec 0:3 SMS PZPS II Sosnowiec – MKS Dąbrowa Górnicza 3:0 Silesia Volley MOSiR I – Sokół AZS AWF 43 Katowice 3:0 Silesia Volley MOSiR II – Maraton Krzeszowice 0:3 Silesia Volley MOSiR III – SMS PZPS II Sosnowiec 0:3 MCKiS Jaworzno I – MOS Chrzanów 0:3 Płomień Sosnowiec – SMS PZPS I Sosnowiec 0:3 MCKiS Jaworzno II – MKS Dąbrowa Górnicza 0:3 MCKiS Jaworzno I – Sokół AZS AWF 43 Katowice 3:0 Płomień Sosnowiec – Maraton Krzeszowice 1:2 MCKiS Jaworzno II – SMS PZPS I Sosnowiec 0:3 Silesia Volley MOSiR I – MOS Chrzanów 3:0 Silesia Volley MOSiR II – SMS PZPS I Sosnowiec 0:3 Silesia Volley III – MKS Dąbrowa Górnicza 1:2

23 września - niedziela MOS Chrzanów – Maraton Krzeszowice 1:2 MOS Chrzanów – MKS Dąbrowa Górnicza 2:1 MKS Dąbrowa Górnicza - Maraton Krzeszowice 2:1 Silesia Volley MOSiR I - SMS PZPS I Sosnowiec 1:2 Silesia Volley MOSiR I - SMS PZPS II Sosnowiec 2:1 SMS PZPS I  Sosnowiec – SMS PZPS II Sosnowiec 1:2 MCKiS Jaworzno I - Płomień Sosnowiec 0:3 MCKiS Jaworzno I – Silesia Volley MOSiR III 1:2 Płomień Sosnowiec – Silesia Volley MOSiR III 2:1 Sokół AZS AWF 43 Katowice – Silesia Volley MOSiR II 2:1 Sokół AZS AWF 43 Katowice – MCKiS Jaworzno II 3:0 Silesia Volley MOSiR III – MCKiS Jaworzno II 2:1 Końcowa klasyfikacja: 1. SMS PZPS II Sosnowiec 2. Silesia Volley MOSiR I  3. SMS PZPS I Sosnowiec 4. Maraton Krzeszowice 5. MOS Chrzanów 6. MKS Dąbrowa Górnicza 7. Płomień Sosnowiec 8. Silesia Volley MOSiR III 9. MCKiS Jaworzno I 10. Sokół AZS AWF 43 Katowice

11. Silesia Volley MOSiR II 12. MCKiS Jaworzno II Najlepsze zawodniczki poszczególnych zespołów: SMS PZPS II Sosnowiec – Karolina Krzeszewska Silesia Volley MOSiR I – Aleksandra Baron SMS PZPS I  Sosnowiec - Aleksandra Wańczyk Maraton Krzeszowice – Magdalena Domagalska MOS Chrzanów – Aleksandra Szczurek MKS Dąbrowa Górnicza – Magdalena Płatek Płomień Sosnowiec – Daria Piątek Silesia Volley MOSiR III – Justyna Balcer MCKiS Jaworzno I  – Weronika Butowicz Sokół AZS AWF 43 Katowice – Aleksandra Szyma Silesia Volley MOSiR – Dominika Goździcka MCKiS Jaworzno II – Paulina Bryniak Nagrody indywidualne: Najlepsza rozgrywająca – Paulina Bałdyga Najlepsza atakująca – Malwina Smarzek Najlepsza zagrywająca – Majka Szczepańska Najlepsza blokująca – Kornelia Moskwa MVP – Justyna Antosiewicz


22 SPORT

gazetamyslowicka.com

WRZESIEŃ 2012 • NR 15/2012

We wrześniu piłkarze Górnika Wesoła rozegrali kolejne cztery mecze, w których zdobyli cztery punkty (piąty mecz rozegrają 29 września). Dorobek punktowy podopieczni Marcina Molka powiększali tylko w meczach wyjazdowych. W piątej serii spotkań Wesoła zmierzyła się z LKS Czaniec. Po dramatycznym spot-

kaniu Górnikom udało się go zremisować. Bramkę na wagę jednego punktu zdobył w doliczonym czasie gry Thiam. W szóstej kolejce piłkarze ze Sportowej zagrali na własnym boisku z BKS Stal Bielsko-Biała. Górnicy przespali pierwszą połowę, efektem czego było prowadzenie gości 1:0. Druga odsłona przyniosła lepszą grę go-

FOT. GRAŻYNA WOJCIECHOWSKA

KOCINA BEZ PORAŻKI

Górnik 09 Mysłowice we wrześniu jak dotąd jest niepokonany (swój ostatni mecz w tym miesiącu Kocina zagra 29 września) Mysłowiczanie trzy razy zremisowali i raz pokonali swoich rywali. W 5 kolejce Górnik 09 zagrał na wyjeździe ze Slavią Ruda Śląska. Mecz zakończył się wynikiem 2:2. W  tym peł-

nym emocji widowisku, sędzia pokazał aż dziewięć żółtych i dwie czerwone kartki. Spotkanie mogło się zakończyć zwycięstwem gości, ale w końcówce meczu doskonałej sytuacji do zdobycia gola na 3:2 nie wykorzystał Pasko. W  6 meczu czwartoligowego sezonu Kocina ponownie zremisowała. Tym razem w  Żarkach z  Zielonymi. Mecz

spodarzy, Wesoła grała szybko i z dużym zaangażowaniem. Na bramkę musieliśmy czekać aż do 67 minuty. Wtedy gospodarze przeprowadzili najładniejszą akcję w tym meczu. Po szybkiej kontrze i kilku dokładnych podaniach, Sebastian Hendel umieścił piłkę w  siatce. Od tego momentu gra Wesołej wyglądała jeszcze lepiej. Niestety Górnicy nie potrafili udokumentować dobrej gry zdobyciem kolejnej bramki. To co nie udało się miejscowym, udało się przyjezdnym. W  83 minucie rzut wolny wykonywał Czaicki, uderzył futbolówkę niezbyt mocno. Piłka leciała wysoko, Mateusz Rosół jednak źle obliczył jej lot i wpadła ona do siatki. Po tym ciosie gospodarze się już nie podnieśli. Wprawdzie atakowali, ale robili to zbyt chaotycznie. Następnym przeciwnikiem była niepokonana dotąd ekipa LZS Leśnica. Zawodnicy z  Wesołej przerwali tę serię niespodziewanie wygrywając aż 3:0. Był to jak do tej pory ich najlepszy występ w trzeciej lidze. W ósmym meczu sezonu do Mysłowic przyjechała Polonia Łaziska. Wydawało się, że po wygranej w  Leśnicy piłkarze

zakończył się wynikiem 1:1 a jedynego gola dla podopiecznych Tomasza Wolaka, zdobył z rzutu karnego Szymon Pasko. Po dwóch wyjazdowych remisach, górnicy zagrali u  siebie. W  7 kolejce odnieśli upragnione zwycięstwo, pokonując ekipę Pilicy Koniecpol 3:0. Był to zdecydowanie najlepszy mecz Kociny od kilku miesięcy, a  zwycięstwo mogło być znacznie wyższe, bo sytuacji bramkowych było sporo. W 8 rundzie górnicy zagrali na boisku wicelidera czwartej ligi. Lot Konopiska był zdecydowanym faworytem tego spotkania, Kocina nie dała sobie jednak wbić gola, grając dobrze w obronie. Niestety, nie udało jej się także umieścić piłki w bramce gości i mecz zakończył się wynikiem 0:0. Obecnie Górnik 09 Mysłowice zajmuje 13 pozycję z dorobkiem 8 punktów. Najważniejszy jest fakt, że drużyna nie przegrywa już tak wielu spotkań lecz kibiców może martwić duża ilość remisów.

Adam Wojciechowski

15 października mija termin składania wniosków o stypendia dla uzdolnionej młodzieży. Młodzi sportowcy by ubiegać się o  stypendium musi legitymować się bardzo dobrymi osiągnięciami na szczeblu co najmniej wojewódzkim i uzyskiwać dobre wyniki w nauce (średnia co najmniej 4.0). Wnioski mogą zgłaszać: dyrektorzy szkół i  placówek oświatowych, instytucji kulturalnych i  sportowych, radni Rady Miasta Mysłowice, organizacje pozarządowe, sam zainteresowany lub jego opiekun prawny. Wniosek można pobrać na stronie www.bip.myslowice.pl lub placówkach oświatowych.

FOT. ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH

STYPENDIA DLA MŁO- GRAND PRIX OKRĘGU KATOWICE - WĘDKARSTWO DYCH SPORTOWCÓW

W dniu 15.09.2012r na dwóch zbiornikach wodnych Moczury i Leśny w Knurowie rozegrano zawody spławikowe „Grand Prix” Okręgu Katowice. Kategorię kadetów wygrał uczeń Gimnazjum Sportowego w  Mysłowicach Dawid Sorek. Ten młody utalentowany chłopak jest w składzie Ka-

dry Polski w wędkarstwie spławikowym. W  dniach 23-27.07 2012 w  miejscowości Radece na Słowenii reprezentował Polskę na Mistrzostwach Świata Kadetów U-14 w  wędkarstwie spławikowym. Pięcioosobowa drużyna naszego kraju zajęła na nich 7 miejsce. G.W.

z Wesołej się przełamali i wygrają pierwszy mecz przed własną publicznością. Wszystko zaczęło się zgodnie z  planem. Już w 6 minucie Daniel Czapla zdobył prowadzenie. Kilka chwil później goście jednak wyrównali. W pierwszej połowie nie padło już więcej goli. Druga odsłona meczu przyniosła sporo emocji zgromadzonym na stadionie kibicom. Antybohaterem spotkania został obrońca gospodarzy, Jakub Nawrocki. Najpierw dał sobie odebrać piłkę na rzecz napastnika gości. Po czym faulował go w polu karnym. Efektem tego zagrania był rzut karny oraz czerwona kartka dla obrońcy gospodarzy. Goście pewnie wykorzystali jedenastkę i  wyszli na prowadzenie. W  63 minucie Górnicy stracili trzeciego gola. Ambitnie grający gospodarze w dwie minuty później strzelili drugą bramkę. Jej autorem był Jacek Wujec. Od tego momentu Wesoła ponownie uwierzyła w  korzystny wynik w  tym meczu. Mimo wielu dobrych okazji z obu stron wynik spotkania nie uległ zmianie. Gospodarze przegrali mecz 2:3. Górnik Wesoła w obecnej chwili zajmuje czternastą lokatę w lidze z dorobkiem 6 punktów.

SPORT

W SKRÓCIE Paweł Gwiazdoń czasem 52.28 (rekord życiowy) zdobył Młodzieżowe Mistrzostwo Polski w  biegu na 400 metrów przez płotki. Zawody odbyły się w  dniach 1-2 września w Radomiu. Paweł pobił swój rekord życiowy o 0,87 s. Mysłowiczanin reprezentuje barwy AZS AWF Katowice. W  dniu15 września 2012 roku na stadionie hipicznym Stadniny Koni w Racocie odbył się XIX Bieg Olimpijski. Jak co roku nie zabrakło na 5 kilometrowej trasie biegu uczniów Gimnazjum Sportowego z  Mysłowic. Chociaż nie udało im się zająć czołowych miejsc w  tych zawodach, to wszyscy bieg ukończyli wedle zasady turnieju: "jeśli stanąłeś na starcie - to już zwyciężyłeś, choćbyś nawet przybiegł ostatni".

Adam Wojciechowski

M Ł O D Z I E Ż O WA PIŁKA NOŻNA

FOT. GRAŻYNA WOJCIECHOWSKA

FOT. GRAŻYNA WOJCIECHOWSKA

WRZEŚNIOWE WYSTĘPY GÓRNIKÓW Z WESOŁEJ

Swoje piłkarskie zmagania toczą w Mysłowicach także zespoły dziecięce i  młodzieżowe. Chociaż w tym roku w Polsce odbyło się Euro 2012 to jednak nie widać tego na naszych boiskach. Niektórym klubom ciężko uzbierać podstawowy skład na mecz, nie raz w swoich ligach zespoły grają już przy wyjściu na boisko osłabione – bo bez kompletnego składu. W juniorach zespół Unii Kosztowy zajmuje w  lidze 6 miejsce. Drużyna Lechii sklasyfikowana jest na 9 pozycji. W  lidze rocznika 1998/1999 gra tylko jeden zespół Górnika 09 Mysłowice. Do tej pory nie udało mu się wygrać żadnego meczu i zajmuje on ostatnie – 16 miejsce w tabeli ligowej. Trochę lepiej spisują się trampkarze rocznika 2000/2001. Drużyna akademii KS Górnik Wesoła zajmuje w swoich rozgrywkach 4 miejsce a KS Górnik 09 Mysłowice przedostatnią 9 lokatę. Przykre jest niewątpliwie to, że rodzice widząc słabą grę naszych drużyn przepisują dzieci i młodzież do klubów z Katowic, Szopienic, Sosnowca, Zabrza czy Chorzowa. Przydała by się wspólna współpraca dotycząca kultury fizycznej szkół i klubów oraz większa promocja młodzieżowego sportu w naszym mieście. G.W.

W I WTK Juniorów w tenisie stołowym dnia 9.09.2012 wystartowali zawodnicy Klubu Olimpijczyka MOSiR Mysłowice. 14 miejsce zajął Sebastian Baran, lokaty 25-32 dla Patryka Krzemień, a  Juliusz Czakon 49-64. W I Grand Prix Sosnowca w tenisie stołowym Julia Tomecka zajęła 1 miejsce w kategorii żaków a Julia Braś 2 miejsce w kategorii młodzików. Uczniowski Klub Sportowy „ASTRA” zaprasza wszystkich chętnych na zajęcia badmintona. Odbywają się one w  dni wolne od pracy (w  dni weekendowe) w Szkole Podstawowej nr 12, Mysłowice ul. Wybickiego 79 (dzielnica Morgi). Godziny dostosowujemy do uczestników zajęć. Zapewniamy profesjonalny sprzęt tj. rakiety, lotki, pełnowymiarowe boisko do gry na hali oraz miłą atmosferę. Zajęcia prowadzone są przez instruktora, byłego reprezentanta kraju, więcej informacji pod nr tel. 889-447-555. W  dniu 23 września 2012r w  Łaziskach Górnych odbył się I Finałowy Turniej Śląskiej Ligi Juniorek w  tenisie stołowym. Mysłowickie zespoły grały ze zmiennym szczęściem. Po 1 turnieju zespół KTS MOSiR Mysłowice zajmuje w tabeli ligowej 6 miejsce a  drużyna Klubu Olimpijczyka MOSiR Mysłowice jest sklasyfikowana na 7 lokacie.

Po wakacyjnej przerwie wznowiono cykl zawodów Grand Prix Mysłowic w judo. 22 września w  hali Siły odbyła się piąta runda. 20 października kolejny cykl, a  wszystko zakończy się 24 listopada turniejem o Mistrzostwo Mysłowic. Grająca w  klasie okręgowej LKS Unia Kosztowy po ośmiu kolejkach zajmuje 7 miejsce ze stratą 7 punktów do lidera.


SPORT 23 WRZESIEŃ 2012 • NR 15/2012

SPORTOWY FESTYN RODZINNY MŁODZICZKI

I MŁODZICY

FOT. ALEKSANDRA WOJCIECHOWSKA

W dniu 22.09.2012r na terenie Zespołu Szkół Sportowych oraz parku miejskiego i stadionu Górnika 09 Mysłowice, odbyła się jedyna tego rodzaju sportowa impreza w naszym mieście. Tradycyjnie rozpoczął ją Bieg Olimpijski. Potem nastąpiło pasowanie uczniów klas pierwszych podstawowej szkoły sportowej i gimnazjum. Po losowaniu nagród rozpoczął się festyn rodzinny, który organizowała Rada Osiedla Piasek. Występy, pokazy sportowe, gry i zabawy, konkursy, malowanie twarzy i wiele innych atrakcji towarzyszyło tej niesamowitej imprezie. Zapalony przez Dominikę Nowicką,

która zdobyła srebrny medal w Mistrzostwach Polski Młodzików w Judo, znicz olimpijski przypominał wszystkim jak ważny w życiu młodych ludzi jest sport. Rozwija korzystnie młode organizmy oraz wyrabia pozytywne cechy charakteru i jak niewiele rzeczy we współczesnym świecie, pozwala na formowanie ciekawych osobowości młodych ludzi. Dzięki Zespołowi Szkół Sportowych dzieci w  Mysłowicach są nie tylko zdrowsze, ale bardziej sprawne i samodzielne. Grażyna Wojckiechowska

W dniu 15.09.2012r w  Jastrzębiu Zdroju odbył się I  Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny Młodziczek. W  powyższych zawodach nie musiała startować Julia Braś, która po zsumowaniu punktów z  ubiegłego sezonu znalazła się w szestnastce najlepszych zawodniczek w Polsce i bez konieczności eliminacji wystartuje w  I  Ogólnopolskim Turnieju Klasyfikacyjnym w  Gdańsku. Pozostałe zawodniczki KTS MOSiR Mysłowice walczyły na tych zawodach o  awans do półfinałów. Ta sztuka udała się Julii Tomeckiej, która zajęła w  Jastrzębiu 6 miejsce i  w  Korfantowie zagra o możliwość startu w OTK-u. Bardzo dobrze zaprezentowały się także pozostałe zawodniczki KTS MOSiR Mysłowice. Wiktoria Urbaniak zajęła 8 miejsce, Klaudia Franaszczuk, 10 pozycję, Zuzanna Grzesińska została sklasyfikowana na 12 lokacie, na miejscach 25-32 Aleksandra Wawrzykowska. W tej kategorii barwy Klubu Olimpijczyka MOSiR-u  reprezentowała Sonia Kulasińska, która zajmując piątą lokatę również awansowała do półfinałów. Panowie poza pierwszą 30. 33-48. Łukasz Jureczko, 49-64. Łukasz Witas, 65-71. Dominik Karpiński. G.W.

WYSTARTOWAŁY ROZGRYWKI NA PARKIETACH W ostatnich dniach na dobre rozpoczął się sezon siatkarski. Na początek emocje w kadetkach i juniorkach zarówno w rozgrywkach oficjalnych jak też memoriale im. Stanisława Padlewskiego. Następnie emocje w I lidze. Podopieczne Sebastiana Michalaka rozpoczęły w Ostrowcu Świętokrzyskim z tamtejszym AZS KSZO. Również Rafał Kalinowski ze swoją drużyną gościł u  beniaminka II ligi MKS Zorza Wodzisław Śląski. Siatkarki w trakcie przygotowań do nowego sezonu prócz obozów i zajęć na własnych obiektach i pojedynczych sparingach wzięły udział w kilku turniejach towarzyskich. Pierwszoligowy zespół zagrał m.in. w  mysłowickim Silesia Cup, w  turnieju zorganizowanym w  Katowicach z  okazji REKLAMA

Dni Szopienic. W obu turniejach zawodniczki zajęły drugą lokatę ulegając jednemu z kandydatów do awansu UKS Jedynka Aleksandrów Łódzki. W turnieju Wieliczka 2012 Silesia Volley nie dała szans rywalkom i  wygrała turniej. Jak już informowaliśmy nastąpiły duże zmiany w  składzie zespołu. Ostatecznie pod wodzą Sebastiana Michalaka i Alana Polaka zagrają: Sylwia Andrysiak, Karolina Bojdak, Gabriela Borawska, Agata Karczmarzewska-Pura, Barbara Susek, Dominika Najmrocka, Joanna Nickowska, Karolina Polak, Justyna Sachmacińska, Izabela Soja, Paula Sośnicka, Ksymena Wysocka. Znamy też zestawienie drużyn: Stal Mielec S.A., KS Murowana Goślina, PSPS Chemik Police, Armatura Eliteski

AZS UE Kraków, Silesia Volley I, Wieżyca 2011 Stężyca, UKS Jedynka Aleksandrów Łódzki, AZS WSBiP KSZO Ostrowiec Świętokrzyski, MUKS Sparta Warszawa, TKS-T Budowlani Budlex Toruń, AGH Galeco Wisła Kraków, SMS PZPS I Sosnowiec W  zespole Rafała Kalinowskiego również kilka zmian. Skład zespołu został odmłodzony i prócz gry w II lidze drużyna startuje też w juniorkach. W  okresie przygotowawczym zawodniczki rozegrały turnieje m.in. w Mysłowicach (hala II LO), Proszowicach, Jaworznie. Po turniejach trener Rafał Kalinowski był zadowolony z postawy swoich zawodniczek: – Jestem zadowolony z postawy zespołu, cieszę się, że nasza forma zwyżkuje,

KTS I MOSIR ŁĄCZĄ SIŁY 30 sierpnia w  siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i  Rekreacji podpisano porozumienie o  współpracy pomiędzy MOSiR-em a  Klubem Tenisa Stołowego Mysłowice. Porozumienie będzie obowiązywało do końca bieżącego roku z  opcją przedłużenia. Zawarty akt w  związku z  regulacjami Ustawy o Sporcie oraz regulaminem rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego, zawiera zasady na jakich startować będą zawodniczki w oficjalnych rozgrywkach prowadzonych przez PZTS. Zawodniczki MOSiR-u  grające do tej pory jako niestowarzyszone przejdą do KTS Mysłowice. Porozumienie reguluje

też kwestie finansowe. Trenerem koordynatorem powołano trener Beatę Nowak. Zawodniczki poprowadzi również trener Maciej Wszołek. Drużyna będzie startowała pod nazwą KTS MOSiR Mysłowice. Zawodniczki zagrają w rozgrywkach indywidualnych i drużynowych. Do ligi juniorek zgłoszono dwa zespoły. Podobne porozumienie MOSiR zawarł z Klubem Olimpijczyka gdzie pod nazwą Klub Olimpijczyka MOSiR Mysłowice wystartują zawodniczki zawodnicy prowadzeni przez trenerów Jurija Fomina i Aleksandra Myszewskiego. L.L.

I WTK KADETÓW I KADETEK W dniu 8.09.2012r w Zawierciu w hali OSiR w Zawierciu rozegrano I Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny Kadetek. Równych sobie nie miała na nim reprezentantka KTS MOSiR Mysłowice Julia Braś, która wygrała wszystkie swoje pojedynki. Zwycięstwo gwarantuje jej udział w  półfinałach do I Ogólnopolskiego Turnieju Kwalifikacyjnego Kadetek. Do półfinału udało się także awansować drugiej zawodniczce KTS MOSiR Mysłowice Magdalenie Sala, która zajęła szóste miejsce. Na siódmym miejscu, niestety nie gwarantującym już możliwości grania w  wyższych rozgryw-

kach znalazła się Claudia Brudniok. Również Klub Olimpijczyka MOSiR miał tu swoich przedstawicieli. Awans do kolejnego etapu wywalczyła Jolanta Gąsior plasując się na trzeciej pozycji. Na dalszych miejscach były: 8. Sonia Kulasińska, 25-32. Monika Kasperkiewicz, 33-46. Anna Bieńko. Wśród kadetów: 10. Jan Zandecki: 1724. Mateusz Zawadzki, Patryk Krzemień, 33-48. Grzegorz Ptaszek, 49-64. Daniel Piotrowicz.

ale wciąż wiele pozostaje do przepracowania. Trwają poszukiwania jeszcze jednej zawodniczki. Na dzień dzisiejszy barwy Silesii II reprezentować będą: Aleksandra Baron, Anna Garus, Weronika Kulińska, Michalina Lux, Inez Pfeifer, Martyna Pietrek, Marta Szajer, Majka Szczepańska, Angelika Szostok, Klaudia Świstek, Aleksandra Wieczorek, Izabela Wszoła. Drugą grupę II ligi tworzą: PLKS Pszczyna, MMKS Gaudia Budmel Trzebnica, Sokół 43 AZS AWF Katowice, Silesia Volley II,KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice, MCKiS CARGO Jaworzno, SPS AZS Politechnika Częstochowska, SMS LO 2 Opole, MKS Zorza Wodzisław Śląski, STS Victoria Lubliniec, MKS Świdnica, SMS PZPS II Sosnowiec. Silesia Volley w rozpoczynającym się sezonie już tradycyjnie zgłasza do rozgrywek kilka zespołów młodzieżowych. Prócz dziewczyn zobaczymy tez chłopaków.

Powraca zespół młodzików prowadzony przez Marcina Szurmika. Informujemy też, że młodzież będzie rozgrywała swoje mecze w hali na Janowie prócz jednego zespołu kadetek i młodziczek, które zagrają w hali Sokoła w Chorzowie przy ul. Harcerskiej. Pierwszy zespół zaprezentuje się w Hali na Bończyku. Zapraszamy już 6 i 12 października na godzinę 18:00. Gdy oddawaliśmy do druku bieżący numer gazety nie było jeszcze wiadomo gdzie zagrają zawodniczki Silesii Volley II. Chorzowska hala MORiS-u  jest w  remoncie i  trwają dyskusje gdzie Rafał Kalinowski ze swoimi podopiecznymi mógłby zagrać. W grę wchodzi nowa hala pomiędzy mysłowickimi liceami gdzie Silesia zagrała turniej jednak miejskim urzędnikom jakoś ciężko podjąć prostą decyzję.

G.W.

Leszek Ligęza


24 Reklama

gazetamyslowicka.com

Gazeta Mysłowicka #15  

W najnowszym, wrześniowym numerze Gazety Mysłowickiej o nowym komendancie policji, o tańszym prądzie dla miasta, o kontrowersyjnej strefie p...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you