Page 8

CMYK

8 25.10.2013

NJOFTIM / REKLAMA Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare

NJOFTIM PËR THIRRJE TË EKSPERTËVE

NJOFTIM për KËSHILLIM PUBLIK

Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, në përputhje me ligjin nr. 9049, datë 10.04.2003 “Për deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të detyrimeve financiare të të zgjedhurve dhe të disa nëpunësve publikë”, i ndryshuar, neni 29, njofton thirrjen e 2 (dy) ekspertëve të pavarur, të licencuar, të fushave të ndryshme, për të bërë vlerësimin e deklaratave të interesave private të subjekteve deklarues.

Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP), mbështetur në nenin 65 dhe 68 të ligjit nr.9918, dt.19.5.2008, “Për Komunikimet Elektronike në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, njofton të gjitha palët e interesuara se nis këshillimin publik për dhënien e një të drejte përdorimi në brezat e frekuencave IMT 1900-1980 MHz, 2110-2170 MHz. Të interesuarit duhet të shprehin mendimet e tyre brenda 45 ditëve nga data e publikimit të këtij njoftimi.

Të interesuarit mund të aplikojnë zyrtarisht ose me e-mail në adresën elektronike postare zyrtare info@hidaa.gov.al, brenda datës 30 tetor 2013.

Dokumentacioni përkatës gjendet i publikuar në faqen e web të AKEP: www.akep.al Për informacion mund të kontaktoni në adresën e email: info@akep.al

Njoftim për vend të lirë pune

Njoftim për vend të lirë pune

Bazuar në ligjin nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, Drejtoria e Burimeve Njerëzore në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, shpall konkurrim për vendin e lirë të punës, në pozicionin:

Bazuar në ligjin nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, Drejtoria e Burimeve Njerëzore në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, shpall konkurrim për vendin e lirë të punës, në pozicionin:  Inspektor në Drejtorinë e Komisioneve Zgjedhore, Trajnimit dhe Edukimit të Zgjedhësve.

 Drejtor i Drejtorisë së Marrëdhënieve me Jashtë Kërkesat e përgjithshme: Konkurruesi duhet të plotësojë kërkesat e përgjithshme të nenit 12 të ligjit nr. 8549, datë 11.11.1999 “Statusi i Nëpunësit Civil”.

Kërkesat e përgjithshme: Konkurruesi duhet të plotësojë kërkesat e përgjithshme të nenit 12 të ligjit nr. 8549, datë 11.11.1999 “Statusi i Nëpunësit Civil”.

Kërkesat e veçanta: • Arsimi i lartë, në degët Diplomaci, Marrëdhënie Ndërkombëtare, Drejtësi, Gjuhë e Huaj. • Eksperiencë pune në administratën shtetërore jo më pak se 3 vjet. • Njohuri shumë të mira të gjuhës angleze, avantazh dhe ndonjë gjuhe tjetër të BE-së, të çertifikuar. • Aftësi drejtuese, aftësi komunikimi, aftësi për të punuar në grup.

Kërkesat e veçanta: • Arsimi i lartë. • Të ketë përvojë pune jo më pak se dy vjet. • Aftësi menaxhuese dhe për të punuar në grup. • Komunikim shumë të mirë me shkrim dhe me gojë. • Të jetë i disponueshëm për të kryer detyrat edhe në zona zgjedhore të largëta. • Të njohë një gjuhë të Komunitetit Europian (preferohet anglishtja)

Paga: Paga mujore bruto e pozicionit është sipas klasës II-b, përcaktuar në VKM nr.524, datë 16.08.2013.

Paga: Paga mujore bruto e pozicionit është sipas klasës III-b, përcaktuar në VKM nr.524, datë 16.08.2013.

Dokumentacioni: Kandidati duhet të paraqesë brenda datës 27.11.2013 në zyrën e regjistrimit të akteve dhe dokumentacionit të KQZ-së, këto dokumente: • Kërkesë me shkrim; • Curriculum Vitae; • Dokument identifikimi; • Librezë pune (fotokopje e noteriuar), ose vërtetim zyrtar për afatin kohor të punësimit; • Diplomë të shkollës së lartë, së bashku me listë notash (fotokopje e noterizuar); • Dëshmi e Gjuhës së Huaj (fotokopje e noterizuar); • Dëshmi kualifikimi (fotokopje e noterizuar); • Vlerësim pune nga punëdhënësi ose dy rekomandime nga punonjës superior të institucionit ku janë ndërprerë së fundi marrëdhëniet e punës; • Dëshmi nga komisioni mjekësor kompetent që vërteton aftësi për punë.

Dokumentacioni: Kandidati duhet të paraqesë brenda datës 27.11.2013 në zyrën e regjistrimit të akteve dhe dokumentacionit të KQZ-së, këto dokumente: • Kërkesë me shkrim; • Curriculum Vitae; • Dokument identifikimi; • Librezë pune (fotokopje e noteriuar), ose vërtetim zyrtar për afatin kohor të punësimit; • Diplomë të shkollës së lartë, së bashku me listë notash (fotokopje e noterizuar); • Dëshmi e Gjuhës së Huaj (fotokopje e noterizuar); • Dëshmi kualifikimi (fotokopje e noterizuar); • Vlerësim pune nga punëdhënësi ose dy rekomandime nga punonjës superior të institucionit ku janë ndërprerë së fundi marrëdhëniet e punës; e diel • Dëshmi nga komisioni mjekësor kompetent që vërteton aftësi për punë.

Më datë 02.12.2013 në selinë e KQZ-së do të shpallet lista e konkurrentëve që do të vazhdojnë më tej procedurat e testimit, si dhe datat e testit me shkrim dhe intervistës me gojë.

Eh... Artur Zheji: ’80 vajzat e viteve

JO VETËM POLITIKË SI ZAKONISHT

REPORTAZH

30 lekë

30 lekë

SHTATOR 2012

ÇMIMI 300 LEKË

TI ...NAZIME, A LL JE A...? HALLA . TA BOFT ZOTI..

VITI VII BOTIMIT

NR. 8 (255),

30 lekë

PYETËSORI

30 lekë

MUND NË EUROPË TË HYJMË EDHE PA TURQINË DORËSHKRIM

ENIGMAT E NATËS KUR U MBYT ’ ‘KATËRI I RADËS

30 lekë

30 lekë EKULLIT

1,000

MONIKA LUBO

E përmuajshme

Artur Zheji: Eh... ’80 vajzat e viteve

mirë Preç Zogaj: Lamtu përqafim armë, lamtumirë

Edison Ypi: Kurva hyjnore

PLUS

10 GRATË E SH

Çili; MUSINE BELISHOVA-Henri PELINKU-Artan Spiropali; LIRI DRITA KADARE-Elisa Robert Elsie; D’ISTRIA- Moikom , Ardian Vehbiu, os Tarifa; HELENA Lame; DORA APPONYI VAÇE ZELA-Fat Lleshanaku, Amik Kasoruho QIRIAZI-Artan Tasho; MOTRAT Revista MAPO-GERALDINE Luljeta KOKALARIrian Civici; XHAVELLA-Roland Imami; MOSKO TEFTA TASHKO KOÇO-Ad Zeqo;

ile.al www.eaglemob informacion vizitoni

çdo ditë gazeta ‘MAPO’ çdo muaj revistat ‘MAPO’ dhe ‘MADAME MAPO’

JO VETËM POLITIKË SI ZAKONISHT

...NAZIME, A TI L JE A...? HALLAL TA BOFT ZOTI... PYETËSORI 33

GJERGJ META D EUROPË MUN

NR. 8 (255), VITI

I 300 LEKË OR 2012 ÇMIM VII BOTIMIT SHTAT

REPORTAZH

NË E TË HYJMË EDH PA TURQINË DORËSHKRIM

ËS ENIGMAT E NAT KUR U MBYT ËS’ ‘KATËRI I RAD

N A RIMISHËRO MONIKA LUBONJ

E PËRMUAJSH

ME

përĖtoni për ata! uratë për vete dhe

GERALDINËN

EKULLIT 10 GRATË E SH

Çili; MUSINE BELISHOVA-Henri tan sa Spiropali; LIRI DRITA PELINKU-Ar m A KADARE-Eli , Robert Elsie; IA- Moiko Tarifa; HELEN Ardian Vehbiu DORA D’ISTR VAÇE ZELA-Fatos Amik Kasoruho, AT QIRIAZI-Artan Lame; LDINE APPONYI a Lleshanaku, MOTR Roland Tasho; n Civici; Revista MAPO-GERA KOKALARI- Luljet O XHAVELLAImami; MOSK TEFTA TASHKO KOÇO-Adria Zeqo;

300 lekë

300 lekë

N

N GERALDINË

NJA RIMISHËRO

përĖtoni në Eagle dhe vete dhe për ata! Sillni miqtë tuaj e dhuratë për Lekë kohë bised

Për më tepër

E përmuajshme

33

GJERGJ META

Testimi bazohet në njohuri për Kushtetutën, Kodin Zgjedhor të Republikës së Shqipërisë, Ligjin “Statusi i Nëpunësit Civil”, Kodin e Procedurave Administrative, Ligjin “Për rregullat e Etikës në Administratën Publike”. E PËRMUAJ

30 lekë

Edison Ypi: Kurva hyjnore

ë Preç Zogaj: Lamtumir përqafim armë, lamtumirë

Më datë 02.12.2013 në selinë e KQZ-së do të tyshpallet lista e konkurrentëve që 1,000 Lekë për a do të vazhdojnë më tej procedurat e1,0testimit, simu dhe datat e testit me shkrim dhe 00 Lekë për intervistës me gojë.

SHME

Testimi bazohet në njohuri për Kushtetutën, Kodin Zgjedhor të Republikës së Shqipërisë, Ligjin “Statusi i Nëpunësit Civil”, Kodin e Procedurave Administrative, Ligjin “Për rregullat e Etikës në Administratën Publike”.

y mua

emobile.al

Gazeta MAPO

www.mapo.al / gazetamapo@gmail.com

Agjencia e Abonimit të Shtypit (Arben Trenova): 04 223 52 05 • 068 20 47 825 Posta shqiptare: 04 237 5598 • 068 50 24 159 Agjencia e Abonimit Adrion: 04 224 0018 • 069 20 36 768 Agjencia e Abonimit, Durrës (Agim Memko): 0692372850

Mapo 25 tetor ok  

Gazeta Mapo, e përditshme, e pavarur, shqip, lajme, tirana, shqiptare, politika, berisha, rama,.

Mapo 25 tetor ok  

Gazeta Mapo, e përditshme, e pavarur, shqip, lajme, tirana, shqiptare, politika, berisha, rama,.

Advertisement