Page 1

ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СЛАВЯНСКА № 42 (597), 25 октября (среда) 2017 г.


Объявления диктуйте по тел.:

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

(присылайте SMS-сообщения)

Правила публикации

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЯВЛЕНИЯМ

БЕСПЛАТНЫе объявления Àâòî......................................ñ.2 Ðåìîíò áûòîâîé òåõíèêè......ñ.3 Ðåìîíò è èçãîòîâë. ìåáåëè..ñ.3 Ðåìîíòíî-ñòðîèòåëüíûå.......ñ.3 Áóõãàëòåðñêèå è þðèäè÷.......ñ.4 Áûòîâûå................................ñ.4 Äðóãèå..................................ñ.5 Медицинские........................ñ.4 Медтовары............................ñ.4 Òðóäîóñòðîéñòâî Ðàáîòà .................................ñ.5 Îáó÷åíèå ............................ñ.7 Работа в Краматорске ........ñ.6 ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ Êâàðòèðû..............................ñ.7 Äîìà.....................................ñ.11 Äîìà загородные..................ñ.11 Ó÷àñòêè.................................ñ.12 Ãàðàæè.................................ñ.12 Для бизнеса........................ ñ.12 ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ Ëåãêîâûå.............................. ñ.13 Ãðóçîâûå, àâòîáóñû ...........ñ.13 Ìîòîöèêëû, âåëîñèïåäû......ñ.13 Ïðèöåïû...............................ñ.13 Çàï÷àñòè...............................ñ.13

Ñòðîéìàòåðèàëû .................ñ.14 Îêíà, äâåðè.........................ñ.18 Îáîðóäîâàíèå.......................ñ.18 Áûòòåõíèêà............................ñ.19

0,1-1 т Гaзель. Тел. 05024-19-019.

вторник до 16.00.

Îðãòåõíèêà............................ñ.19

стоимость платных объявления

Ìîá. òåëåôîíû ...................ñ.20 Ìóçèíñòðóìåíòû...................ñ.19

Платное объявление – это объявление коммерческой направленности, предоставленное для публикации в количестве более одного в рубрику, а также объявления в рубриках: «Услуги», «Обучение», «Коллекционирование», «Мед. услуги и товары», «Разное», аренда недвижимости посуточно/почасово. Оплачивается согласно прайс-листу в любом пункте приема платных объявлений.

Ïàðôþì., êîñìåòèêà............ñ.19 Ìåáåëü..................................ñ.19 Ïðåäì. èíòåðüåðà.................ñ.20 Ïðîä. ïèòàíèÿ .....................ñ.20 Êíèãè, êàíöòîâàðû ..............ñ.20 1000 ìåëî÷åé........................ñ.20 Îòäûõ, õîááè, ðàçâëåчåíèя

Телефон для справок: 66-40-01

Ñàä-ïàëèñàä....................... ñ.21

ПУНКТЫ ПРИЕМА ПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ:

Æèâîòíûå............................ ñ.21 Òóðèçì................................ ñ.21 ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÀ .................. ñ.21 ÏÎÇÄÐÀÂËßÞ.................. ñ.21 ÁËÀÃÎÄÀÐÞ..................... ñ.21 Ðàçíîå .......................... ñ.21

ул.искры маг. “Электротовары”) киоски (бывш. «союзпечати» г. славянска центральный рынок DDостановка сатуна(ул. 6а) сату (остановка м-нЛозановича, Лесной) DDДК им.ленина им. Ленина(напротив (напротив Паспортного дк Паспортного стола) стола) ул.ленина, 54 (напротив типографии) ул.октябрьской революции (маг. “Вуаль”) DDул. Университетская (бывш. Ленина), 54 исполком (на первом этаже) (напротив типографии) ул.шевченко, (возле сберкассы) DDул. Шевченко,1111 (возле сберкассы) ул.шевченко (ГБ) DDул. Шевченко, 40б (Больница им. Ленина) ул.юн.коммунаров (напротив центр. аптеки) DDул. Свободы, 14а маг. (маг.шахты «Каштан») ул.свободы (возле им. Засядько) DDул. Светлодарская, 13бс(бывш. Чубаря)и ул.чубаря (перекр. ул. Чубаря (перекр. с ул. Чубаря и Коммунаров) Коммунаров) пос.черевковка (маг. “Южный”) DDпос. Черевковка (маг. «Южный») привокзальная DDпривокзальнаяплощадь площадь славкурорт (санаторий “Юбилейный”) DDул. Олимпийская, 7б (остановка «Лесной») ул.г.батюка (остановка «Лесной») DDул. Центральная, (бывш. К.Маркса), микрорайон Химик 41 (ул.Донская, 7)

(ост. Химтехникум) г.святогорск г. Святогорск возле супермаркета «Сарепта» DDул. Островского, 7б другие киоски киоски славянска другие Славянска киоск “Лесной“) DDкиоск«канцелярия» «Канцелярия»(рынок (ост. «Лесной») киоск «пресса», ул.Карла (ост. DDул. Университетская (бывш.Маркса Ленина), 48 «Универмаг») (около маг. «Электрон») ул.ленина, 48 (около маг. “Электрон”) DDотдел«пресса» «Пресса»в вмагазине магазине“Универсам” «Универсам» отдел Адрес редакции: 84122, ã. Сëàвÿíñê, óë.ðåäàêöèè: Иñêðы, 19, 2 ýò., îфèñ ¹ 2, Àäðåñ îòäåë ðåêëàìы: ( 66-40-01,095-207-48-52 84122, ã. Ñëàâÿíñê, óë. Шелковичная, òåë./фàêñ 0(6262) 2-86-06, 19, 2 ýò., ¹ 3, E–mail:îôèñ slavobyav@mail.ru

zz 0,1-2 т Газель-дуэт, 5 мест, удлинен. база, 12 кубов, по городу, Россия/Украина/Белоруссия/Крым, помощь на таможне, грузчики. Тел.: 050-178-25-50, 097-65-777-90. zz Opel Vivaro, 8 мест, свадьбы, корпоративы, Щурово, Россия. Тел. 050-647-54-34. zz OPEL VIVARO.до 6 пассажиров +800кг. Укр,Россия,Крым (помощь на таможне). Тел. 095-516-81-18. zz Авто на свадьбу Шкода серебристая А5. Тел. 066-216-00-55.

40 мм

пишем

+

Рекламное объявление

размером 40х35 мм

45 грн пятая публикация бесплатно

zz Автофургон Ивеко, 2,5 т. Тел.: 099-484-01-77, 093-506-16-31.

zz Вывезу черный и цветной металлолом. Тел. 099-306-82-80.

Вывоз керамич. и строительного мусора + грузчики. Тел. 050-92-345-93.

Гaзeль (150 грн.) до 2 т. Тел. 050-24-19-019.

Вывоз мусора. Песок, зола, щебень, граншлак, чернозем. Тел. 050-27901-74.

купон бесплатного объявления

рекламное объявление

 на сайте газеты http://slavinfo.dn.ua/  г.Славянск, ул. Искры, 19, 2 эт., оф. № 2, z редакция «Газеты объявлений».  пер. Парковый, 3/5, м-н Молодежный, z киоск «Пресса».  ул. Ленина, универсам № 1, отдел «Пресса».  м-н Лесной, рынок «Лесной», киоск «Канцтовары».  ул. Ленина, 48, киоск «Пресса», возле маг. «Электрон».  ул.Свободы, 13, супермаркет «Фуршет», киоск «Пресса»

Êîëëåêöèîíèðîâ................. ñ.21

0,1-1,5 т Гaзель+ грузчики. Тел. 066-4330-222.

Публикация объявления, выделенного черным фоном: одна строка (25 знаков) – 3,50 гривны строчка.

Публикация объявления, выделенного рамкой и шрифтом: одна строка (25 знаков) – 2,50 гривны.

Стоимость платного объявления (более одного в рубрику): одна строкаz (25 знаков) – 1,50 гривны.

Äåòñêèé ìèð.........................ñ.20

0,1-1,5 т Гaзель + грузчики. Тел.: 066-431-7069, 063-9-410-810.

ВЫДЕЛЕНИЕ РАМКОЙ И ШРИФТОМ

ПУБЛИКАЦИЯ ПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

Îäåæäà, îáóâü......................ñ.20

пунктыПункты приемаприема бесплатных объявлений бесплатных киоски «союзпечати» г.славянска объявлений

2

Последний срок подачи объявлений в текущий номер газеты -

Àóäèî-, âèäåî-.....................ñ.19

0,1-1 т Гaзель. Тел.: 066-431-70-69, 063-9410-810.

zz 7 т. ЗИЛ вывоз мусора, доставка сыпучих. Тел. 099-304-50-29. zz 0,01-1 Аккуратные грузчики. Газель 4,20. Тел. 066-090-48-94.

Объявления принимаются по тел.: (06262) 2 - 16-03, 66 - 40-01, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050812-12-10 (понедельник-пятница с 9.00 до 17.00). • в виде SMS по тел. 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10. • в редакции на купоне из газеты по адресу: г.Славянск, ул. Искры, 19, 2 эт., оф. № 3. • на купоне из газеты в киосках «Союзпечати» и др.

ÂÑÅ ÄËя ÄÎÌÀ è îôèñà

35 мм

ÓÑËÓÃÈ

zz Гaзель (недорого). Тел. 066433-0-222.

Гaзель (недорого) + грузчики. Тел. 050-2419-019.

купон бесплатного объявления

=

вырезаем

• Объявления, продиктованные по телефону или поданные на одном купоне, размещаются

ТОЛЬКО В двух НОМЕРах ГАЗЕ-

ТЫ. Для дальнейшей публикации объявлений их необходимо повторять. • Объявления в письменном виде принимаются только на купоне «Газеты объявлений». • Объявления и реклама о лицензируемых видах деятельности принимаются только при наличии лицензии.

во избежание недоразумений • Редакция оставляет за собой право редактирования объявлений и рекламы в целях придания им качеств, удобных для читательского восприятия. • Не публикуются объявления, противоречащие здравому смыслу и законодательству Украины. • Претензии принимаются в течение 7 дней со дня первой публикации. • Редакция не несет ответственности за любой вред, причиненный опубликованием объявления. Но, в случае выявления недобросовестной рекламы в виде подачи объявлений на чужие номера телефонов или адреса, редакция передает соответствующие материалы в правоохранительные органы. • Ответственность за достоверность информации и соответствие законодательству несет лицо, которое ее подало. • В случае неопубликования оплаченного объявления, по требованию клиента, ему возвращается стоимость объявления, или это объявление размещается в следующем номере бесплатно. • Перепечатка объявлений из «Газеты объявлений» без согласования с редакцией запрещается.

Гaзель (недорого) + грузчики. Тел.: 095-31999-41, 093-32-77-180. zz Газeль + грузчики. Тел. 099453-13-33. zz Газель. Тел. 050-24-19-119. zz Газель Дуэт, 5 мест, тент, удлиненная, грузчики. Тел. 050-77-87-416. zz Газель Тент Дуэт, 5 мест, перевозки по всем направлениям, без выходных, грузчики. Тел. 095877-08-31.

купон бесплатного объявления отдаем в газетный киоск

купон бесплатного объявления ïðîäàþ

êóïëþ

ìåíÿþ

ñäàþ

ñíèìó

ïðåäëàãàþ

èùó

îòìåòèòü íóæíîå

текст объявления Заполнять печатными буквами

___________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________ в конце объявления не забудьте указать способ связи (адрес или телефон)

Информация для редакции

Ф.И.О._____________________________ Адрес_________________________________, тел._________________

Объявления принимаются во всех киосках «Союзпечати» гг. Славянска, Николаевки и Святогорска, в редакции: г.Славянск, ул. Искры, 19 (2-й этаж), Объявления принимаются во всех киосках «Союзпечати» гг. Славянска, Николаевки, Краматорска и Святогорска, в редакции: присылайте по почте: г.Славянск, 84122, главпочтамт, а/я 287. Объявления на купонах из газеты обязательно публикуются в очередном номере газеты их газеты обязательно публикуются в очередном номере газеты БЕСПЛАТНО! г. Славянск, ул. Шелковичная, 19, 2 эт., офис №3. Объявления на купонах БЕСПЛАТНО

Учðåäèòåëü ЧП “Сëàвèíфî”., Íîìåð îòïåчàòàí в òèïîãðàфèè Издатель ЧП ïåчàòíый “Славинфо“ “Кðàìàòîðñêèй äîì”, ã.Кðàìàòîðñê, óë. Оðäæîíèêèäзå, 1-б Íîìåð îòïå÷àòàí â òèïîãðàôèè “Краматорский Òèðàæ êîìïëåêòà 12000 ýêз. печатный дом”, ã. Краматорск, óë. Олекси Тихого, 1-б. Çàêàз N 567/04.

Свèäåòåëüñòвî î ãîñðåãèñòðàöèè ïåчàòíîãî СМИ ñåðèÿ ÄÖ ¹ 2503–130ïå÷àòíîãî ПÐ Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñðåãèñòðàöèè СМИ Пîäïèñíîй 99063 ñåðèÿ ÄÖ ¹ èíäåêñ 2503–130 ÏÐ Наш сайт: www.slavinfo.dn.ua Ïîäïèñíîé èíäåêñ 99063

îòäåë ðåêëàìû: òåë./ôàêñ 0(626) 66 - 40-01, Òèðàæ êîìïëåêòà 10000 ýêç. 095-207-48-52 Çàêàç N 809/10. E–mail: slavobyav@gmail.com интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»: http://slavinfo.dn.ua

Наш сайт: www.slavinfo.dn.ua

Ðåäàêöèÿ îñòàвëÿåò зà ñîбîй ïðàвî ðåäàêòèðîвàòü è ñîêðàùàòü îбúÿвëåíèÿ, ðàзìåùàòü в ñîîòвåòñòвèè ñ ðóбðèêàìè. Ðåäàêöèÿ îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî ðåäàêòèðîâàòü è Оòвåòñòвåííîñòü зà íåвыïîëíåíèå òðåбîвàíèй ê ñîäåðæàíèþ ñîêðàùàòü îáúÿâëåíèÿ, ðàçìåùàòü â ñîîòâåòñòâèè ñè ðåêëàìы, èíфîðìàöèè в чàñòíых è ðåêëàìíых îбúÿвëåíèÿх ðóáðèêàìè. Îòâåòñòâåííîñòü çà невыполнение èх äîñòîвåðíîñòü íåñåò ðåêëàìîäàòåëü.требований v – íà ïðàвàх ðåêëàìы к содержанию рекламы, информации в частных и реклам-

ных объявлениях и их достоверность несет рекламодатель.  – íà ïðàâàõ ðåêëàìû

«Газета объявлений» N 42 (597), 25 октября 2017 г.


Объявления диктуйте по тел.:

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10 zz Перетяжка, ремонт, продажа мягкой мебели. Тел.: 099-48401-77, 093-506-16-31.

Ремонт, перетяжка мягкой мебели, любой сложности. Тел. 050-16996-51.

Газель- тент, 4 м., грузоперевозки. Тел. 050470-02-30. zz Грузоперевозки ЗИЛ-130. Тел. 050-141-02-13.

Грузоперевозки Рено, 5 т., также дом. Переезды. Тел. 050-182-62-29.

zz Ремонт авто, кузовные работы, ремонт и восстановлен. стартеров, генераторов, восстановлен. щеточных узлов, щеток. Тел.: 050-2766-931, 050-97-606-49.

Услуги комфортабельного микроавтобуса Mercedes-Benz (Sprinter), 15 мест. Тел. 050-16294-25.

zz Грузоперевозки Таврия пикап 4 куб. м. Тел. 066-216-00-55. zz Грузоперевозки, недорого. Тел. 066-99-64-196. zz Грузчики. Квартирные, офисные переезды, без выходных. Услуги экскватора. Недорого. Тел. 066-586-25-04. zz Грузчики. Перевезем, Тел. 095-400-40-66. перенесем, переставим, поможем поднять. Аккуратность гарантируем. zz Экскаватор-погрузчик TEREX. Недорого. Тел. 066-004-67-93. Все виды земляных работ, погрузка zz Грузчики. Перевоз мебели, мусора. Тел. 095-50-00-313. строймат. и не только, недорого. Тел. 066-146-29-37.

Доставка. 7 т. ЗИЛ . Зола, земля, шлак, гранотсев, щебень, песок. Тел. 099-304-50-29. Доставка: Зола, песок, шлак, щебень, перегной. Вывоз мусора. Зилколхозник. Тел. 050-92302-17.

zz ЗИЛ-130 самосвал. Тел. 095720-96-91. zz Перевозка домашних вещей,другие грузы,услуги грузчиков, по городу, межгород, Россия, Крым (помощь на таможне) недорого! Тел. 095-321-43-87. zz Перевозка пассажиров на заказ. Подвоз рабочих, юбилеи, свадьбы, перевозка детей. Лицензия, нал, безнал Фольксваген 18 мест. Тел. 050-607-09-87. zz Перевозки Газель, 3,5 м, дешево. Тел. 066-99-51-651.

«Ардо», LG, Samsung и др. стир. маш.-автомат, холодильников. Ремонт на дому, с гарантией. Тел. 050-772-98-33.

100% быстро ремонт. стир. маш.-автомат LG, Samsung, и др., кондиционеров. На дому, гарантия. Тел. 050-75-27-321.

Поездки в Харьков на рынок Барабашово. Тел. 050-162-94-25.

zz Г/картон, пластик, ламинат и многое другое! Качественно! В срок! Тел. 066-716-33-72. zz Изготовление металлических дверей, ворот, решеток. Тел. 09551-51-657. zz Корпусная мебель любой сложности по индивидуальным заказам. Сборка и установка корпусной мебели. Врезка бытовой техники. Тел.: 095-505-03-39, 066610-73-48. zz Корпусная мебель под заказ. Кухни, шкафы-купе, торговая. Тел. 095-35-30-606.

zz Водопровод, сантехника, отопление. Тел. 050-598-50-94. zz Все виды отделочных работ. Тел. 050-598-50-94. zz Все виды ремонтно-строит. работ. Тел. 050-732-38-85. zz Все виды сантехнических работ, водопровод. Тел. 095-39585-57.

zz Все ремонтно-строительные раб.:плитка, пластик, гибсокартон и многое другое. Тел. 095-420-65-39.

квартир и домов! Качественно! Недорого. Тел. 095-59-52-725. zz Балконы. Тел. 095-582-70-03. zz Балконы «под ключ»: м/ пластиковые окна, сварочные, отделочные и кровельные работы. Самые лучшие цены с опытом и гарантией. Тел. 066-71-633-72. zz Балконы на любой вкус по самым доступным ценам! Качественный монтаж, проверенный временем материал! Тел. 095-59527-25. zz Балконы: утепление, обшивка сайдингом, профнастилом. Монтаж , демонтаж окон. Качественно. Быстро. Тел. 099-363-44-32. zz Бетон. работы, стяжка, фундамент. Копаем траншеи под воду, слив. ямы от А до Я. Тел. 066-04065-08.

zz Бетонировка. Тел. 095-59-52725. zz Бетонные работы, копка ям, проводим водопровод, канализацию. Демонтаж. Тел. 095-49710-12. zz Бетонные работы, стяжка, кладка кирпича, демонтаж. Тел. 050-048-048-4. zz Бригада каменщиков выполнит общестроительные работы. Тел. 050-807-86-97. zz Бурение скважин в помещении, на улице, установка насосов. Тел.: 099-056-98-38, 050-208-54-89. zz Бурение скважин на воду. Тел. 050-969-24-77.

Бурение скважин под ключ. Тел. 050-646-41-62. zz Ремонт ТВ на дому с гарантией. Тел. 050-178-25-46. zz Ремонт холодильников на дому с гарантией! Тел. 050-807-59-28.

Водопровод, ремонт стир. машин-автомат, пайка пласт. труб. Тел. 095-637-54-45.

zz «Выносные» балконы «под ключ»: быстрые сроки, качественный монтаж по доступной цене. Тел. 066-716-33-72. zz «Теплые полы». Недорого. Тел. 095-595-27-25. zz «Тёплый пол». Недорого. Тел. 095-582-70-03. zz А у нас дешевле! ремонт

Тонировка авто пленкой, без снятия стекол (сертиф. ДАИ). Тел.: 066-227-33-03, 093-56277-01.

zz Бурение, чистка скважин. Установка насосов, станций и др. Дешево. Тел. 066-99-51-651.

Внутренние отделочные работы. Тел. 066-461-2423. zz Внутренний и наружный ремонт. Кладка. Изготовление заборов. Тел.: 050-27-66-931, 05097-606-49. zz Водопровод. Тел. 066-71633-72. zz Водопровод, канализации, копаем траншеи, сливные ямы. Тел. 095-800-3-999. zz Водопровод, канализация. Тел. 099-363-44-32. zz Водопровод, канализация. Тел. 095-582-70-03. zz Водопровод, отопление. Тел. 095-46-400-82. zz Водопровод, отопление, канализация «под ключ» и мелкий ремонт. Качественно! Недорого! Тел. 095-595-27-25.

«Газета объявлений» N 42 (597), 25 октября 2017 г.

(присылайте SMS-сообщения)

Всегда трезвые строители выполняют работы: утепление домов, короед, блокхаус, покраска, кровля, бетонные работы, заливка фундамента, стяжка, дикий камень, гипсокартон, демонтаж, а также все виды земельных работ (могилы, траншеи, котлованы). Тел. 066-50680-62.

zz Копаем траншеи под воду, zz Откосы любой сложности. Тел. канализацию, сливные ямы от А до 095-395-85-57. Я. Тел. 095-800-3-999. zz Откосы. Тел. 095-58-27-003. zz Копаем траншеи, бетонные zz Отопление. Тел. 095-364работы, демонтаж, услуги грузчика, 34-12. разнорабочего. Тел. 095-497-10-12. zz Копаем траншеи, сливные ямы от А до Я, бетон. работа, кладка кирпича, демонтаж. Тел. 050-048048-4.

Копка траншей, ям под газ, воду и др. Тел. 09517-27-806. zz Кровельные работы. Тел. 06699-64-196.

Кровельные работы. Тел. 066-461-24-23.

zz Отопление, водопровод, сантехника. Тел. 050-598-50-94. zz Отопление, теплый пол, все zz Кровельные работы «под ключ» виды. Тел. 095-395-85-57. и частичный ремонт. Качественно. zz Отопление. Качественно! Доступно! Тел. 066-716-33-72. Недорого с гарантией. Тел. 066716-33-72.

Выполним все виды ремонтно-строительных работ. Тел. 099-400-3010.

Пескоструйные работы, очистка металла от краски и ржавчины. Тел. 050-676-19-87.

zz Выполним ремонт любой сложности под ключ. Тел. 050-80786-97. zz Гаражи. Тел. 095-59-52-725. zz Двери. Тел. 066-71-63-372.

zz Плитка. Тел. 095-582-70-03. zz Плитка. Тел. 095-59-52-725. zz Плиточник. Тел. 066-66-13848. zz Полы. Тел. 095-59-52-725. zz Полы любой сложности. Качеzz Кровельные работы: ангары, склады, квартиры. Недорого. Тел. ственно! Тел. 066-716-33-72. zz Полы. Тел. 095-58-27-003. 095-595-27-25. zz Потолки. Тел. 066-716-33-72. zz Потолки. Тел. 095-582-70-03. Кровля крыш любой zz Ремонт. Тел. 095-582-70-03. сложности. Тел. 050-044zz Ремонт Вашей мечты! Быстро! 26-41. Качественно. Тел. 066-71-633-72.

zz Двери. Тел. 095-582-70-03. zz Демонтаж и прочие строительные работы, дешево. Тел. 050143-36-79. zz Достали соседи? Выход есть! Заборы любой сложности. Тел. 09559-52-725. zz Евроремонт любой сложности. Тел. 099-280-69-70. zz Евроремонт любой сложности. Тел. 095-520-14-36. zz Заборы, ворота любой сложности: профлист, ковка, камень. Самые выгодные цены. Опыт работы -10 лет. Тел. 066-71633-72. zz Заборы, ворота, калитки «под ключ». Документальная гарантия – 5 лет! Выезд и консультация – бесплатно! Тел. 095-595-27-25. zz Замена стояков водопровода, канализации, установка сантехники. Тел. 050-90-41-662.

zz Кровля любой сложности. Тел. zz Ремонт гидравлики, домкраты, 095-807-80-50. роклы складские, подъемники самосвальные и др. гидравлики, Кровля, ремонт крыш. а также стартеров гинератеров, КПП, редукторов, Утепление фасадов. Тел. двигателей, имеется обменный фонд, грузовая 050-52-52-810. разборка , продажа всей техники от УАЗа до Белаза также разборка, zz Кровля. Тел. 095-582-70-03. краны, бульдозеры, самосвалы, zz Кровля. Утепление фасадов. погрузчики и другое, или покупаем Тел. 095-807-80-50. авто и спец. технику, з/ч. Тел. 095zz Лесницы, изготовление, 139-16-77. сборка. Тел. 066-789-52-34 zz Ремонт для ОСМД. Тел. 095Анатолий. 58-27-003. zz Любой ремонт кровли. Тел. zz Ремонт квартир и домов «под 095-807-80-50. ключ» и частично. Недорого! Тел. zz Малярка. Тел. 095-595-27-25. 095-595-27-25. zz Малярка. Тел. 095-58-27-003. zz Ремонт квартир на любой вкус zz Малярноштукатурные и профессиональными руками. Недругие отделочные работы. Быстро дорого. Тел. 066-71-63-372. и недорого. Тел. 066-716-33-72.

Изготовление металлических навесов. Сварочные работы любой сложности. Тел. 095-1727-806. zz Изготовление решеток, дверей, навесов. Тел.: 050-2766-931, 050-97-606-49. zz Качественно и быстро строит. работы: г/картон, плитка, откосы и др. Тел. 050-19-76-370. zz Кирпичная кладка. Тел. 066716-33-72. zz Кладка. Тел. 095-59-52-725. zz Кладка. Тел. 095-582-70-03.

Кондиционеры продажа, монтаж, сервис, нал/ безнал. «ДобрийКлімат». Тел. 050-92-40-568.

Мелкий ремонт по дому, квартире. Тел. 095-63754-45. zz Монтаж систем отопления водопровода. Тел. 095-75-69-181. zz Мягкая кровля. Гарантия- 5 лет. Надежно и недорого. Тел. 066716-33-72. zz Мягкая кровля: квартиры, гаражи. Недорого! Тел. 095-59527-25. zz Наружное и внутреннее утепление квартир и домов. Качественно! Не дорого! Тел. 095-59527-25. zz Обои. Тел. 095-59-52-725. zz Обои, гипсокартон, пластик, плитка. Не посредник. Тел. 095-3646-176. zz Обои. Тел. 095-582-70-03. zz Окна. Тел. 095-58-27-003. zz Отделка. Тел. 066-716-33-72. zz Отделка. Тел. 095-582-70-03. zz Откосы. Тел. 095-59-52-725.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

Ремонт электродвигателей, качественно, оперативно. Тел. 050-4710-710 (электроцех). zz Ремонт, устр-во крыш, наружное утепление, облицовка фасадов. Тел.: 050-27-66-931, 05097-606-49.

Ремонтирую. Тел. 095399-10-79. zz Р е м о н т н о - с т р о и т е л ь н ы е работы. Тел. 099-077-80-79. zz Р е м о н т н о - с т р о и т е л ь н ы е работы. Тел. 095-46-42-516. zz Р е м о н т н о - с т р о и т е л ь н ы е услуги. Тел. 095-520-14-36.

Ремонтные и другие мелкие работы по дому, квартире и двору. Тел. 095-42-13-387.

http://slavinfo.dn.ua

3


Объявления диктуйте по тел.:

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

(присылайте SMS-сообщения)

 медуслуги  медтовары  медуслуги  медтовары  медуслуги  медтовары 

Продаю

zz Антицел. пояс Sama Slim, б/у, отл. сост. Тел. 095-42-02-711. zz Аппарат для давления. Тел. 093-95-11-708. zz Биотрон. лампа. Тел. 050-50186-17. zz Виптафон,прибор вибро-аккустич. Тел. 095-016-82-77. zz Глюкометр Акку- Чек Актив. Тел. 066-962-34-33. zz Инвалид. коляска-кресло ККД-12, ККД-06, нов., в упаковке. Тел. 050-03-16-323.

z z Инвалид. коляска, нов., на большой вес. Тел. 099-01-88926. zz Инвалидная коляска. Тел. 050-86-32-956. zz Инвалидная коляска. Тел. 066-831-20-42.

zz Кресло-горшок на колесах новое. Тел. 050-86-32-956. zz Кресло-стул для инвалидов, абсолютно новое. Тел. 050-03-16323. zz Кровать инвал., кресло инв., стул-туалет. Тел. 095-759-52-95.

zz Мед. банки. Тел. 095-63750-97.

zz Подушки турниевои. Тел. 06630-18-180.

 медуслуги  медтовары  медуслуги  медтовары  медуслуги  медтовары

zz Агентство «Акцент Груп» подготовит документы любой сложности : экспертная оценка, присвоение кадастрового номера, приватизация земельных участков, вхождение в право наследства, получение разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию, подготовка исковых аявлений, сопровождение в суде. Тел. 095294-25-34.

Адвокат. Тел.: 099-46348-10, 2-53-88. zz У Вас ремонт? Мы поможем! Бесплатная консультация! Самые лучшие цены. Тел. 095-59-52-725. zz Установка заборов, недорого. Тел. 066-99-64-196.

Ремонты квартир, домов, балконов. Перепланировки, подвесные потолки, гипсокартон. Отопление, теплый пол, водопровод, канализация, электрика и т.д. Строительство - дома, бани, пристройки, гаражи, павильоны. Навесы, беседки, ворота, заборы.Скидки на работы+материалы. Доставка материалов. Тел.: 050-181-24-62, 097315-77-29. Реставрация, установка и прода ж а чугунных батарей. Тел. 066-860-96-35. zz Сварка. Тел. 066-716-33-72.

Скидки от производителя на металлочерепицу, профлист, сайдинг виниловый, металлический под дерево до 20%. . Кровельные работы под к л ю ч . М ансардн ы е крыши, стропильные сист е м ы . М я гка я кров л я , м е та л . , бит у мна я , по л и мерная, керамическая черепица. Утепление, об л и ц овка домов , квартир . С а й динг , фактурная штукатурка, короед, термопанели. Доставка материалов. Тел.: 050-181-24-62, 097-315-77-29. Строительная бригада выполнит работы любой сложности, строительство домов, заборов, укладка фэма. Тел. 095469-77-96.

zz Установка сантехники, пойка, канализация. Недорого! Гарантия! Тел. 095-595-27-25. zz Утепление домов по самым лучшим ценам в городе! Качественно, с гарантией. Материалы по оптовым ценам. Тел. 066-716-33-72.

Утепление фасадов. Тел. 066-461-24-23. zz Утепление фасадов частных домов и многоэтажек, до 3-го этажа. Тел. 066-168-12-30. zz Утепление. Недорого. Тел. 095-582-70-03. zz Фасады. Тел. 095-59-52-725. zz Фасады. Тел. 095-58-27-003. zz Фасады. Недорого. Тел. 066716-33-72. zz ФЕМка. Недорого! Тел. 066716-33-72. zz ФЭМка. Тел. 095-58-27-003. zz Чистка скважин и колодцев. Тел. 066-99-64-196. zz Чистка скважин, колодцев, водопровод и др. Тел. 066-99-64-196. zz Штукатурка и отделочные работы. Тел. 099-280-69-70.

Электрик, опытный, вып. эл. монтаж домов, квартир, замена розеток, выключ., уст. эл. баков, перенос сч-ков. Тел. 05088-038-45. zz Электрика. 095-59-52-725.

Недорого. Тел.

Уст. ТВ, спутн. ТВ, HD-тюнер, просмотр от 90 рус.-, укр.-язычных каналов. Кач., гарантия, сервис. Тел. 099-49-70239.

Сантех.сервис- канализация. Тел. 095-40-88519. Сантех.сервис- отопление. Тел. 095-40-88519.

Адвокат по банкам и страховым. Тел.: 099463-48-10, 2-53-88.

zz Уборка квартир. Тел. 050-9570-416.

Адвокат. Юридические услуги. Тел. 095-01-44812.

Услуги мастера маникюра. Весь спектр. Тел. 095-604-66-24.

zz Вывод из жилого фонда в нежилой, перепланировка квартир, наследство, узаконивание гаражей, посудных цехов и др. помещений. Тел. 050-864-68-87. zz Подготовка документов для купли-продажи в сфере недвижимости, любой сложности, юридическое сопровождение сделки. Продление сроков вступления в наследство, сопровождение выписки через суд. Тел. 050-47185-04. zz Подготовлю документы (продажа, вступлен. в наслед., эксперт. оценка, землеустройство), срочно, недорого. АН «Престиж». Тел. 095-636-06-57.

zz Услуги сиделки. Тел. 050-9570-416. zz Химчистка пальто, костюмов, кожи, свад. платьев, одеял, подушек, мягкой мебели, покраска джинсов. Тел.: 050-473-74-93, 063105-48-76.

Гидродинамическая чистка канализационных труб. Тел. 050-620-60-58.

Анализ всех видов металла ( пробы, марки, хим-сост.). Тел. 099-9832-750.

zz Ремонт холодильников. Тел. 066-216-00-55.

Сантех.сервис- водоснабжение. Тел. 095-4088-519.

zz Ремонт компьютера, установка программ, настройка сети Интеренет. Выезд на дом. Тел. 050236-97-80. zz Ремонт компьютеров и ноутбуков, установка программ, настройка сети Интернет, выезд специалиста на дом. Тел. 050-70828-64.

Свадебная видеосъемка. Тел.: 099-012666-2, 093-060-47-37. zz Свадебный видеограф. Тел. 066-072-28-62. zz Спутник. ТВ, продажа и настр., перенастр. головок, HD-тюнер. Кач., гарантия, сервис. Тел. 099-60354-23.

Быстро и дешево пилим деревья. Тел. 095-63754-45.

zz Ведущая,тамада на юбилей, свадьбу, детский аниматор. Тел. 050-275-97-89. zz Гадаю на картах таро дистанционно, сниму негатив, сглаз, порчу, испуг, семейные проблемы. Тел. 066-912-78-98 Елена. zz Засыплю грязь, участок, zz Наращивание и коррекция территорию, болото. Тел. 050-92345-93. ресниц. Тел. 050-049-33-64. zz Пишу «вечные» картины по Настр. и уст. спутн. заданой теме : портреты, холст, масло, декоративная рамка. Тел. антенн, 150 каналов, без 050-805-10-55. абонплаты, HD-тюнер, инд. zz Покраска и химчистка подход к каждому клиенту, кожаной и замшевой обуви, сумок, курток, дубленок. Тел.: 050-473- кач., гарантия, сервис. Тел. 050-558-04-10. 74-93, 063-105-48-76.

Охрана домов и квартир с помощью сигнализации. Тел. 050-475-45-04. Охрана. Все виды охранных услуг. Тел.: 095-502-40-20, 050-47545-04.

zz Чистка скважин и колодцев. Тел. 066-99-51-651.

Покос травы, камыша бензокосой. Тел. 050205-69-68.

zz Бурение и чистка скважин, колодцев. Недорого. Тел. 066-9964-196. zz Бурение, чистка скважин. Установка насосов, станций и др. Дешево. Тел. 066-99-51-651.

Наращивание и коррекция гелевых ногтей. Покрытие гель-лаком. Маникюр. Тел. 099-91802-70.

Ремонт ТВ на дому. Тел. 050-597-13-88.

Очистка территории от порослей деревьев. Услуги измельчения веток. Тел. 050-676-1987.

Уст-ка и настройка спутн. антенн, от 150 грн. Качество, гарантия, сервис. Тел. 066-412-8170.

zz Спутник. ТВ. Корректировка сигнала. Перенастройка каналов на новые частоты (1+1,ICTV, СТБ и др.), качество, гарантия. Тел. 05082-83-704.

Спутниковое ТВ (Discovery, Animal Planet - бесплатно)! Продажа, установка, модернизация (от 50 грн.). Тел. 050-22365-49. zz Тамада. Тел. 050-275-97-89.

Уст. и настр. спутн. ТВ, 170 каналов, без абонплаты, 150 грн., качест., гарант., сервис. Тел. 05088-78-487. Уст. спутник. антенн с НD тюнером, перенастр. головок. Тел. 066-80421-03.

Требуется

zz Автослесаря по ремонту легковых и грузовых авто. Тел. 050987-59-37. Слов’янський міський центр зайнятості інформує про наявність вільних робочих місць станом на 02.10.2017: завантажувач-вивантажувач харчової продукції - електромонтер з обслуговування електроустновок - головний інженер - апаратник-екстракторник - слюсар з механоскладальних робіт - слюсар із складання металевих конструкцій - бухгалтер - педагог соціальний - інженер-програміст - інженер-конструктор - фрезерувальник - верстатник широкого профілю - слюсар-інструментальник - вантажник - механік - електрогазозварник - футерувальник (кислототривник) - слюсар-ремонтник - інженер з проектно-кошторисної роботи електромонтер охороннопожежної сигналізації монтажник інформаційнокомунікаційного устаткування - сестра медична - секретар-друкарка - бетоняр - секретар керівника (організації, підприємства, установи) - машиніст екскаватора - стругальник - токар-карусельник - газорізальник - оправник електрокерамічних виробів - слюсар-ремонтник - інженер з проектно-кошторисної роботи - лікар з медицини невідкладних станів - охоронник - апаратник рафінації жирів та олій - армувальник електрокерамічних виробів - шліфувальник - оператор верстатів з програмним керуванням - енергетик - тракторист - слюсар аварійно-відбудовних робіт Звертатись до Слов’янського міського центру зайнятості (пл. Соборна, 3, 6 поверх) до адміністратора.

zz Стяжка, бетонные работы. Недорого! Тел. 095-595-27-25. zz Теплые окна, балконы «под ключ»: внутренняя и наружная отделка, кровля по самым лучшим ценам! Гарантия! Тел. 066-71633-72.

4

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

http://slavinfo.dn.ua

«Газета объявлений» N 42 (597), 25 октября 2017 г.


Объявления диктуйте по тел.:

Требуется

ООО «Руссоль-Украина» приглашает на работу: - слесарь по ремонту газового оборудования; - наладчик автоматов (слесарь); - грузчик; - слесарь КИП; - электрогазосварщик; - машинист экскаватора; - автослесарь; - кладовщик материального склада ; - элекиромонтер; - бухгалтер; За справками обращ. по тел. 6241-72.

Машиностроительному заводу ЗАО «Бетонмаш» на постоянную работу требуются: - инженер-конструктор; - фрезеровщик; - инженер-технолог; - токарь ДИП-300; - слесарь-ремонтник; - слесарь-инструментальщик; - токарь-расточник; - мастер отдела технического контроля; - токарь-карусельщик; - машинист крана; Жителям г. Краматорска - доставка транспортом предприятия. Обращ.: г. Славянск, ул. Солодилова, 1. Тел.: 63-55-80 (отдел кадров).

ТОВ «СФС ТРЕЙД» запрошує на работу: - апаратники рафінації жирів та масел 5 і 6 розряду - апаратники очищення стічних вод 4 розряду - апаратник-екстракторник - вантажники - мед. сестра - вальцювальник сировини і напівфабрикатів - начальники зміни цеху рафінаціі олії - механік цеху рафінації олії - машиніст рушальних установок - машиніст котлів - слюсарі ремонтники 5 і 6 розряду - слюсар КВП 5 розряд - електрогазозварники 5 розряду - котлочисти - вантажники - лаборант хім. аналізу - фрезерувальник 5 розряд - електромонтер - пробовідбірники завантажувач-вивантажувач харчової продукції Звертатися за телефоном: 050-660-85-01, 050-767-68-68. Автомойщик и ученики на автомойку, сторож на автостоянку. Тел. 050607-34-54.

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

Автомойщик с опытом работы, мр-н Артема ЦНИЛ. Тел. 050-509-2362. zz Автослесарь. Тел. 050-92345-93. zz Автослесарь по ремонту ГАЗ2410. Тел. 050-76-76-871. zz Администратор в сауну. Тел. 050-968-08-34. zz Администратор в сауну. Тел. 050-66-44-444.

АН «Акцент» требуются сотрудники на должность риелтора, ставка 4 000+ %, обучение, карьерный рост. Тел. 050-425-29-78.

Глазуровщик на половинки, затирщик, замывщица, задувщик р-н Ж/Д, без в/п, оплата стабильная. Тел. 050-87910-45 (до 18 00).

В керамцех треб. замывщица, заливщик. Тел. 066-370-76-46. zz Водитель категории Е на зерновоз. Тел. 050-80-00-680. zz Водитель на ВАЗ 2101, для работы в такси. Тел. 066-85-68-449. zz Водитель на ЗИЛ. Тел. 050655-41-40. zz Водитель на ЗИЛ-самосвал. Тел. 099-56-555-66. zz Водитель на КамАЗ. Тел. 050181-73-94. zz Водитель на КамАЗ. Тел. 050655-41-40. zz Водитель на КамАЗ-зерновоз. Тел. 050-807-87-80. zz Водитель на фронтальный погрузчик. Тел. 050-284-97-57. zz Водитель на экскаватор-погрузчик. Тел. 050-284-97-57. zz Водитель с авто. Тел. 066-38832-80. zz Возьмем ученика шиномонтажника с последующем предоставлением рабочего места, на постоянную работу. Оплата ставка+проценты. Тел. 050-222666-9.

zz Задувщик, оплата высокая, официальное трудоустройство, можно учеников. Тел. 095-71566-12.

Глазуровщик на половинки, затирщик, замывщица, задувщик р-н Ж/Д, без в/п, оплата стабильная. Тел. 066-09944-09.

zz Грузчик на дому вечером и на утро Центр. рынок. Тел. 099-06388-42. zz Грузчик на кондитерский склад. Тел. 095-391-90-32.

Грузчик на оптовую базу, з/п 4 000 грн. Тел. 050-422-06-26 (зв. с 8.00 до 20.00). zz Грузчики. Тел. 095-1-400-400. zz Грузчики на оптовую базу на постоянную работу. Тел. 050-36804-23. zz Грузчики на шлакоблок. Тел. 050-181-73-94.

Грузчики/резчики на пост. работу. Тел. 099766-12-82. zz Деловод, в/о, техническое, есть перспектива роста. Тел. 05076-77-460.

«Газета объявлений» N 42 (597), 25 октября 2017 г.

Маляр по дереву, шлифовщики (шлифовщицы) без в/п. Зарплата сдельная. Тел.: 050-87518-67, 096-141-41-03.

Мастер кузнечно-пресового участка и учетчик со знанием ПК на произв. предприятие. Тел. 050680-61-24.

Заливщик , обжигальщик в керам. цех, р- н Машмета. Тел. 050-676-91-30.

zz Глазуровщик-обжигальщик, м- н Артема. Тел. 050-181-68-80. zz Грузовому шинному сервису требуются слесаря - шиномонтажники с опытом работы не менее 1-го года. Трудоустройство по трудовому соглашению. З/П от 5000грн. Тел. 050-608-93-95. zz Грузчик. Тел. 050-422-06-26. zz Грузчик и укладчики по накладным. Тел. 050-575-90-91.

zz Люди на производство шлакоблока. Тел. 095-1-400-400. zz Люди на разборку зданий и чистку кирпича. Тел. 050-655-41-40. zz Люди на разборку зданий и чистку кирпича. Тел. 050-061-65-53. zz Люди на разборку зданий и чистку кирпича. Тел. 095-1-400-400.

zz Маляр- штукатур. Тел. 066-6613-848.

zz Заливщик. Тел. 050-582-10-86.

zz Аппаратчики рафинации жиров и масел, грузчики, мед. сестра, вальцовщик, начальники смен цехорафинации масла, механик. Тел. 050-660-85-01. zz Бармены, повара, официанты. Тел. 066-706-87-68. zz В Детский центр требуется воспитатель, учитель раннего развития, администратор, психолог, логопед. (можно как доп заработок). Тел. 099-748-27-88.

zz В Керам Цех на Артема требуются рабочие на вазы со знанием шамота, дорисовки. Тел. 050-14626-19.

Домработница (уборка/ глажка). Тел. 095-85777-73.

(присылайте SMS-сообщения)

zz Заливщик керам. изделий., з/п от 1 500. Тел. 050-588-54-56. zz Заливщик, замывщица. Тел. 050-604-30-20. zz Зачистчица на гипсовые изделия, оплата высокая, можно учеников, оф. трудоустройство. Тел. 095-715-66-12. zz Ищу работу по уходу за пожилыми людьми. Тел. 099-34314-34. zz Каменщик, сварщик, плотник, разнорабочие. Тел. 050-76-76-871. zz Каменщик, сварщик, плотник, разнорабочий. Тел. 066-710-38-20. zz Каменщики на постоянную работу. Тел. 050-807-86-97. zz Катала, гипс. статуэтки. Тел. 095-581-50-68. zz Катальщик на гипсовые изделия. Оплата высокая, оф. трудоустройство, можно ученики. Тел. 095-715-66-12.

Мастер маникюра, Центр. Тел. 066-918-2980. zz Мастер парикмахер. Тел. 050578-16-93. zz Мастер по кладке ФЭМ. Тел. 050-73-88-119. zz Мастер по откосам, отделочник-универсал. Очень выгодные условия. Тел. 066-816-76-75. zz Мастера по внутренней отделки. Работа - постоянно. Тел. 066-816-76-75. zz Мастер-приемщик с ОР, автомаляр, кузовщик-рихтовщик, моторист, на пост. работу на СТО. Тел. 050-555-55-66.

zz На производство мягкой мебели требуется обивщик с опытом и без. Тел. 050-17-00-326.

На специализированное предприятие в г. Бровары требуются: фасовщики тротуарной плитки до 6000 грн/ вахта, прессовщики з/п до 6000 грн/вахта, мастер участка з/п 5000 грн/вахта, вахта 15/15. Жилье для иногородних. Есть столовая на территории предприятия. Тел. 067-464-46-99. Нужна домработница (уборка/глажка). Тел. 095-857-77-73. zz Оператор булатной установки. Тел. 050-606-08-99. zz Отделочники. Тел. 050-73881-19.

Машинист автогидроподъёмника с о/р и наличием удостоверения. Тел.: 050-472-47-17, 098815-96-20. zz Машинист рушальных установок, слесарь ремонтник, слесарь КИП, электрогазосварщики, котлочисты, грузчики, лаборант хим. анализа. Тел. 050-767-68-68.

zz Менеджер по продажам кровельных материалов, с ОР, в/о, офиц. трудоустройство. З/п от 4000 грн. + бонус. Тел.: 050-929-52-21, 067-239-79-40. zz Монолитчики для строительства домов срочно (команzz Кафе «Карандаш» ищет офи- дировки с загран. паспортом) цианта и бармена, порядочные своеврем. высокая оплата, жилье молодые люди с отв. отнош. к предост. Тел. 097-683-45-35. работе. Тел. 066-520-22-11. zz Кольщики на дрова. Тел. 050На производственное 044-26-44. предприятие в г.Бровары zz Коммун. предприятию треб.: дворники, сантехник 3. 4 разряда. требуются: сварщик з/п Тел. 050-912-10-52. до 12 000 грн., токарь zz Кровельщики. Тел. 066-66-13з/п до 12 000 грн., 848. оператор ЧПУ (лазер/ zz Кузовщик-рихтовщик на СТО, з/п от 10 000 грн./мес, с ОР. Тел. фрезер) з/п до 12 000 050-555-55-66. грн., мастер станочного zz Лаборант хим. анализа. Тел. участка з/п до 9000 095-64-994-33. zz Люди для разборки зданий, грн., вахта 15/15. Жилье разнорабочие, оплата ежедневная. для иногородних. Есть Тел. 050-03-16-323. столовая на территории zz Люди на копку ям, траншей, котлованов. Тел. 095-1-400-400. предприятия. Тел. 067-

Катальщик на станок в к е р ам . ц е х , р - н Машмет. Тел. 050-67691-30.

464-46-99.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

zz Отделочники на постоянную, высокооплач. работу. Тел. 050-80786-97. zz Отделочники. Работа в городе! Тел. 066-815-11-57. zz Отделочники. Сделка от 9 000 грн/мес. Тел. 066-66-13-848.

Официальное трудоустройство на производство в Польше. Без опыта работы, без знаний языка. З/П 18000-20000 грн. Детали по телефону. Тел. 096-949-48-92. zz Официант в ресторан, оплата хорошая. Тел. 050-55-66-260. zz Официант, бармен, пом. повара, посудомойщица. Тел. 099670-13-44. zz Парикмахер. Тел. 095-11192-00. zz Парикмахер и мастер маникюра на пост. раб. Тел. 095-31511-20. zz Плиточник, маляр и др. Тел. 050-73-88-119.

http://slavinfo.dn.ua

5


Объявления диктуйте по тел.:

Требуется

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zz Продавец или бригада в прод. магазин. Тел. 095-671-21-45. zz Продавец консультант в магазин» МК мясной». Тел. 050-29926-35.

zz Повар. Тел. 095-68-71-529. zz Повара на базу отдыха «Шевуд». Тел.: 095-294-20-33, 050158-32-10. zz Повар-мучник, кух. рабочий в столовую. Тел. 050149-19-10. zz Подсобник на стройку. Тел. 066-66-13-848.

Рабочие на чистку грецкого ореха, р-н Черевковка. Тел. 050-6949-382. zz Рабочие на чистку ореха. Тел. 099-058-53-29. zz Рабочий на рубку дров. Тел. 099-012-69-93. zz Разнорабочие. Тел. 066-43170-69 (звонить с 14.00 до 17.00). zz Разнорабочие. Тел. 066-73372-30.

Рекламному агенству на постоянную работу требуются молодые люди на должность: рабочий цеха, монта ж н и к ( об у ч е н и е ) . Тел. 050-920-98-89 с 9.00 - 18.00.

(присылайте SMS-сообщения)

zz Сиделки,санитарки с мед. образованиеми о/р в мед., вахта, жилье,питание бесплатно, ЗП от 10 000 грн. уборщицы, вахта, ЗП высокая. Тел. 050-93-999-92. zz Славянской ТЭС требуются грузчики. График работы - сменный. Высокая оплата. Тел. 095-29546-14. zz Слесарь, в г. Киев, с о/р. Тел. 095-182-23-67.

zz Ремонтно- строительной организации требуются строители для ремонта квартир и домов. Сделка. Тел. 066-66-13-848.

Фильтр-прессовщик, разнорабочий, газоэлектросварщик. Тел. 095367-60-13.

zz Продавец на продукты , рынок ЖД. Тел. 050-575-90-91.

zz Подсобники на стройку. Тел. 050-807-86-97. zz Подсобные рабочие, вахт. методом (командировки), питание+жилье+ проезд бесплат., 9 000 грн./ мес., работа постоянная, СРОЧНО. Тел.: 099-960-74-14, 097683-45-35. zz Подсобный рабочий в мебельный цех,. Тел. 050-987-36-33. zz Помощник повара для пригот-я домашних блюд и выпечки. Тел. 066-93-88-881. zz Порядочные рабочие для отделки квартир. Тел. 099-06660-37. zz Продавец в магазин постельного белья, ТЦ «Ярморочный». Тел. 099-454-39-27.

Продавец приятной внешности на кондитерский отдел, м-н Лесной . График работы с 7 00 до 20:00. Тел. 050-537-51-97 ( 7 00 до 20 00. ). Продавец с о/р в магазине канцтоваров, со знанием компьютера. Тел. 050-59-70-419. zz РАБОТА в Польше. Только в октябре оформление на визу со скидкой 50 %- всего 1 000 грн. Бессплатные вакансии для кандидатов с визами. Набираем работников по БЕЗВИЗУ при наличии биометрического загран паспорта. Тел.: 095-489-96-69, 096-460-96-69.

zz Предприятие приглашает на постоянную работу: токарь-карусельщик, токарь-расточник, токарь, фрезеровщик. Квалификационные требования: • техническое образование; • готовы рассматривать кандидатов без опыта работы • ответственность, пунктуальность, целеустремленность Обязанности: • выполнение смено-суточных заданий. Тел.: 095-806-91-80, 066678-86-71. zz Предприятию в г. Славянск срочно требуются: строители. отделочники. маляра. кровельщики. З/ п: от 10 000 грн/ месяц, сдельная. Тел. 066-66-13-848. zz Предприятию на постоянную работу слесарь по ремонту оборудования, электрик. Тел. 050426-11-71 (Андрей Васильевич с 9.00- 17.00). zz Продавец в магазин промыш. товаров, ЗП отличная. Тел. 050-97302-25. zz Продавец в прод. магаз., р-н Варшавы. Тел. 095-49-48-218.

zz Работник на лошадку, пони, Азовское и Черное море. Тел. 050879-19-51. zz Работник на чистку орехов, ЗП высокая. Тел. 066-520-16-16. zz Рабочие в цех по пр-ву топливных брекетов, мужчины, водители на газон. Тел. 095-52457-19. zz Рабочие для пр-ва тротуарной плитки, работа круглогодично, оплата еженедел. Тел. 050-18173-94. zz Рабочие для пр-ва шлакоблока, работа круглогодично, оплата еженедел. высокая. Тел. 050-18173-94.

Продавец в табачный отдел, м-н Лесной, граф. раб. 7.00-20.00. Тел. 050537-51-97.

Рабочие на бой и чистку ореха. Тел. 050-470-0230.

zz Продавец в ювелирный магазин «Рубин», охранник. Тел. 050-95-98-139.

Рабочие женщины в цех по производству сухарных изделий. Тел. 066-04148-01 (9.00-17.00).

zz Рабочие на рубку дров. Тел. 066-431-70-69. zz Рабочие на стройку. Сделка. Тел. 066-66-13-848.

zz Фармацевт, провизор, г. Лиман. Срочно. Тел. 050-471-30-76. zz Фасадчик-высотник. Тел. 066815-11-57.

zz Разнорабочий в керам. цех без в/п, м-н Артема. Тел. 050-61578-41. zz Разнорабочий на базу стройматериалов. Тел. 095-1-400-400.

zz Роаботу по уборкеь домов, квартир, офисов, помогу по хозяйству. Тел. 095-39-38-917. zz Рубщики, пильщики дров, со своими пилами, грузчики, оплата ежеднев. Тел.: 050-031-63-23, 09560-45-702, 050-76-68-674. zz Рубщики, пильщики, грузчики. Тел.: 050-031-63-23, 095-60-45-702, 050-76-68-674. zz Сантехник. Тел. 066-66-13848. zz Сантехник, электрик, мастер по откосам! Работа по городу. Оплата: сдельная, высокая. Работа постоянно. Тел. 066-816-76-75. zz Сборщик мебели, в мебельный цех, можно ученик. Тел. 095-42520-44.

zz Разнорабочий, оправщица посудный цех Машмет. Тел.: 09976-73-508, 050-92-41-728. zz Реализатор на БЗС кафе, зп ежедневно + %. Тел. 095-534-888-5.

zz Сварщик (сварка аргоном) , шлифовщик по металлу. Тел. 050814-77-61. zz Сварщик, шлифовщик по мет. в частн. предприятие. Тел. 050-81477-61.

Разнорабочие (рубщики дров). Тел. 050-044-2644. zz Разнорабочие, грузчики, пильщики. Тел. 050-03-16-323.

Разнорабочий в керам цех требуется , р-н Машмета. Тел. 050-62563-04.

zz Реализатор на рынок или сдам в аренду 1 ряд. Тел. 050-164-13-60. zz Реализатор на цветочный рынок Сату, в ночную смену. Женщина, можно без о/р. Тел. 05091-95-156. zz Реализатор ответств., на комбикорм, в магазин Центр. рынок г. Красный Лиман. Тел. 099-78-27827. zz Реализатор, р- Семеновка, порядочный. Тел. 050-620-80-04. zz Резчик, декоратор, лепщик на польные вазы р-н Керамкомбината. Тел. 050-648-32-18.

zz Сварщики. Тел. 066-66-13848. zz Сварщики, слесари, электрики, опетаторы на пост. раб., маслоцех. Тел. 099-054-87-45. zz Сиделка проживание, питание предоставляю. Тел. 095-847-30-93.

zz Спец. по ремонтно-строительным работам. Тел. 066-81511-57. zz Специалист по утеплению домов. Сделка. Тел. 066-66-13848. zz Столяр без о/ р , подсобник в столярный цех, оплата договорная, срочно. Тел. 050-87-49-575. zz Сторож. Тел. 050-973-17-83 (Виталий Валерьевич).

Строители всех специальностей и подсобники. Тел.: 050-995-55-24, 099018-85-96. zz Строители. Работа в городе. Тел. 050-738-81-19. zz Строитель-универсал. Работа в г. Славянск. Сделка, от 9 000грн/ мес. Тел. 066-66-13-848.

zz Торг. работник на фаст-фуд в Святогорск( на выходные), оплата от 200 грн./день. Тел. 095-893-81-11. zz Торговый представитель с авто, можно без о/р, ООО «КараванСарай», ЗП 7 000 - 9 000 грн. Тел. 095-51-82-145. zz Торговый представитель с личным авто, без ОР. З/п от 5 000 до 8 000 грн. Тел. 095-12-43-757. zz Торговый представитель с личным авто, сборщик товаров, женщина- птичница, р-н Машмет. Тел. 050-423-14-95. zz Требуются строители (плиточники, кровельщики, каменщики) Донецкая обл. Краснолиманский район. Жильё предоставляем. Тел. 050-348-32-22.

Упа к о в щ и к - к ла довщик, знание 1С. Тел. 050-602-22-04. Упаковщица до 30 лет, без в/п, неполный раб. день. Тел. 095-320-36-25.

zz Художник на посуду в керам цех, ЗП еженедельная оплата по сырому, м-н Артема. Тел. 050-18169-41.

Художники, утильщик, заливщик, обжигальщик, замывщица, уборщица. Принимаем учеников. В керамцех, р-н м-на Химик, проезд оплачивается. Тел.: 095-85609-11, 050-640-72-13, 099-961-29-16. zz Художница в Керам. Цех, з/п от 300 грн./день, оплата каждую пятницу. Тел. 050-908-24-21. zz Человек на раздачу флаеров. Оплата сдельная. Тел. 099-71712-75.

ЧП «СБ «Титан» на пост. раб. треб. охранники, менеджер, оператор пульта централ. наблюд., водитель, электромонтер. Тел. 095-540-17-58. zz Швея по ремонту одежды, по меху, на подработку, з. п. - 50 %. Тел. 050-164-13-60. zz Швея- упаковщица в швейный цех. Тел. 050-145-31-06. zz Швея, закройщик. Тел. 099-7730-240. zz Экономист,секретарь, кладовщик. Тел. 099-454-42-43.

ищу

zz Водителя кат. «В», женщина, стаж 20 лет. Тел. 066-10-66-479. zz Девушка без в/п ищет работу, подработку. Тел. 066-98-67-841. zz Девушка ищет работу с трудоустр. Тел. 050-178-168-5. zz Инвалид 2 группы, ищу надомную работу по г. Славянск. Тел. 050-048-04-61.

Рекламнму агенству на постоянную работу требуются работницы р е к лам н ого ц е х а ( обучение). Тел. 050920-98-89 с 9.00 - 18.00. zz Рекламному агенству на постоянную работу треб. молодые люди на должность: рабочий цеха, монтажник(обучение).Обязательно наличие водительских прав и опыта вождения. Тел. 050-920-98-89 с 9.00 - 18.00.

6

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

http://slavinfo.dn.ua

«Газета объявлений» N 42 (597), 25 октября 2017 г.


Объявления диктуйте по тел.:

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zz Сервисному центру “Мобисервис” на пост. работу треб. менеджер по работе с клиентами. Требования: коммуникабельность, опрятный внешний вид, граммотная ищу речь, умение ориентироваться zz Инвалид 2 группы, ищу на- в сложившейся ситуации. Офидомную работу по г. Славянск. Тел. циальное трудоустройство. Тел.: 050-048-04-61. 0502672167. zz Исполнительная, эрудирован. zz В г.Дружковка требуются разженщина, 49 лет, ищет работу в норабочие мужчины и женщины. дневное время. Тел. 099-033-44-78. Тел.: 0990757514. zz Ищу работу администратора, zz В гостиницу на пост. работу опыт работы в частных пансионатах. требуется горничная. Тел.: Тел. 050-146-35-94. 0660675696. zz Ищу работу по уборке офисов, zz В гостиницу на пост. работу квартир и домов. Тел. 095-50-50- требуется повар с опытом работы в 270. ресторане. Тел.: 0660675696. zz Повар, помощник повара, zz В гостиницу на пост. работу трепродавец, домработница. Тел. 066- буется охранник. Тел.: 0668384723. 25-50-807. zz В магазин одежды и обуви zz Работу на своем авто, не требуется уборщица, грузчик. пьющий, холостяк. Тел. 050-849- Офиц. трудоустройство, работа по52-90. стоянная, стабильная оплата. Тел.: 0669824598. zz В офис компании “Орифлейм” набираются консультанты для полной и частичной занятости. Новые программы к 50-летию zz Обучение наращиванию компании. Запись на собеседование с 12 до 17. Тел.: 0663580823. ресниц. Тел. 050-049-33-64. zz В салон красоты требуются: парикмахер (%) и мастер ногтевого сервиса (% /аренда). Возможно обучение. Тел.: 0505695621. zz В сервисный центр требуется специалист по ремонту стиральных машин и холодильников. Ставка: 3000 грн. + процент. Тел.: 0504735612. zz В службу такси 1563 треб. водитель на фирменное авто (с опытом и стажем работы, старше 30 лет). Тел.: 0952559777. zz В спортивно-развлекательный центр требуется инструктор (парень или девушка), творческая креативная личность, спортивный, коммуникабельный, ответственный. Тел.: 0669685938. zz Дежурный на автостоянку (пенсионер). Тел.: 79118. Подготовка к ЗНО по zz Каменщик, разнорабочий. истории Украины: систе- Тел.: 0951082629. матизация материала, zz Компании “Максус” требуются разбор и анализ тестов. торговые предст. Оплата: ставка + бонус. Треб-я: авто на газу. Тел.: Тел. 095-420-64-08. 0508515175. zz Компании-производителю на Репетитор английского пост. работу требуются грузичики. Официальное трудоустр-во. Стаязыка. Тел. 095-733-38- бильная з/плата. Тел.: 0663628037. 78. zz Кровельщики. Тел.: 0666613848. zz Крупное торговое предприятие Репетитор по матема- приглашает активных, трудотике для учеников 1-9 любивых сотрудников на должность мерчендайзеров. Тел.: 0509408776. классов. Тел. 066-219zz Крупному торговому пред63-91. приятию требуется менеджер по логистике. Полный рабочий день. Трудоустройство официальное. Тел.: 0504710250. zz Магазину по продаже быттехники треб. грузчики. Тел.: 0500353337. zz Маляр-штукатур. Сделка. Тел.: 0666613848. zz На Крытый рынок по ул. Парковой на постоянную работу треб. реализатор на крупы. Оплачиваемая стажировка. Тел.: 0507728949, после 14.00. zz На Лазурный требуется мастер по ремонту обуви. Тел.: 0505170704. Требуется zz На Лазурный требуется zz Водитель-экспедитор. Тел.: стеклотары. Тел.: 0990628552, Андрей Валентинович. приемщик zz Требуется продавец-кон- 0505170704. zz На овощной рынок по Гв. сультант по продажебыттехники. Кантемир. требуется грузчик Тел.: 0669412581, Виктория. zz Диспетчер в сервисный центр (бакалейная группа товаров). Тел.: быттехники. Тел.: 0669412581, 0505718731. zz На овощной рынок по ул. Виктория. zz На базу стройматериалов Гв.-Кантемир. треб. реализатор на (Старый город) требуются крупы. Оплачиваемая стажировка. грузчики, водитель кат. “В, С”. Тел.: Тел.: 0507728949, после 14.00. 0956292387. zz На пост.работу требуется воzz Треб. разнорабочие, не- дитель ЗИЛ-130, самосвал, знание пьющие, 150 грн./день. Тел.: авто и города обязателен. Тел.: 0505890141. 0502543170. zz На пост. работу требуется zz Требуются официанты в швея, закройщик, швея-надомница. кафе-бар. Тел.: 0997028968. Тел.: 0993442170. zz На оптовую базу продуктов zz На постоянную работу в питания (район Старый город) требуются: грузчики-комплек- магазин стройматериалов треб. товщики, водители, экспедиторы. грузчик. Тел.: 0502665957, 8-16.00. Официальное трудоустройство, zz На постоянную работу на пятидневный рабочий график. Тел.: рынок в м-не Лазурный требуется 0509056284. реализатор на крупы. Оплачиваемая zz Треб. специалисты по отделке. стажировка. Тел.: 0507728949, звонить после 17-00. Тел.: 0502543170.

zz На постоянную работу требуется секретарь-администратор. З/плата 10000 грн. Условия- полный рабочий день, удаленная работа. Требования грамотная речь, культура общения, наличие ПК и смартфона. Тел.: 0631535392. zz На постоянную работу требуются люди для колки дров. Тел.: 0508133079. zz На работу требуется для произ-ва мебели из МДФ и стекла столяр, желательно с опытом покрасочных работ (без в/п, ответственный), з/п стабильная. Тел.: 0502321761. zz На работу требуется ночной сторож (пенсионер). Тел.: 0508426202. zz На стройку требуются специалисты, подсобники. Тел.: 0667275120. zz На экскаватор ЮМЗ требуется тракторист с опытом работы на “Петушке”. Тел.: 0502622088. zz Нужен парикмахер широкого профиля. Тел.: 0952551217. zz Окажу содействие по трудоустройству в Израиле. Тел.: 0665796394. zz ООО “Краматорский металлопрокатный завод” срочно требуются: рабочие в сортопрокатный цех (с удост. стропальщика или обучение), станочник широкого профиля, машинист крана, электромонтеры, бухгалтер, з/п от 5500 грн., выплачивается своевременно. Тел.: 0952915025. zz Отделочники. Сделка. Тел.: 0507388119. zz Отделочники. Сделка от 9000 грн./мес. Тел.: 0666613848. zz Плиточник, маляр и др. Тел.: 0507388119. zz Плиточник. Тел.: 0666613848.

zz Производственному предприятию на постоянную работу требуются стропальщик, укладчикупаковщик готовой продукции. Тел.: 61780, 0676240053 с 8.00 до 14.00. zz Производственному предприятию на пост. работу треб. грузчик. Тел.: 485126, 0676241492, с 8.00 до 14.0. zz Работа для аккуратной порядочной женщины без вредных привычек, з/п 800 грн. в неделю. Тел.: 0500369015. zz Рабочие на стройку. Сделка. Тел.: 0666613848. zz Рабочие на уборку моркови, капусты. Тел.: 0999152797. zz Рабочие строительных специальностей ВПО парк, Донецкая область. Тел.: 0665744046. zz На оптовую базу требуются водители с категорией “С” (авто ТАТА). З/п от 6000 грн. Тел.: 0508783685. zz Бензопильщики, з/плата раз в неделю, от 1500 грн. Тел.: 0992395967. zz В автомастерскую требуетсяавтослесарь с опытом работы. Стабильная з/п, официальное трудоустройство. Тел.: 0502226669. zz В ресторан Пицца Челентано в Старом городе на постоянную работу требуются: кассир, барменпечник, повар. Тел.: 0507314635. zz Люди на погрузку дров, з/плата раз в неделю, от 1000 грн. Тел.: 0992395967. zz Сотрудница для работы на телефоне, Стар. город. Тел.: 0505182178. zz Срочно Требуется шиномонтажник (грузовой, легковой). З/п: ставка + %. Офиц. трудоустр-во. Тел.: 0502226669. zz Треб. газосварщик и сантехник, з/п от 12000 грн. Тел.: 0502416904.

zz Подсобник на стройку. Тел.: 0666613848. zz Предприятию в г. Краматорск срочно требуются: строители, отделочники, маляры, кровельщики. З/п: от 10000 грн./месяц, сдельная. Тел.: 0666613848. zz Предприятию на пост. работу требуются грузчики. Тел.: 0993923554. zz Предприятию на пост. работу треб. бухгалтер-экономист с опытом работы. Тел.: 442743, 0954091764, E-mail: juvelireelit@gmail.com. zz Предприятию на постоянную работу требуются: электрослесарь по ремонту электрооборудования, электрогазосварщик, машинист бульдозера, слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования, инженер-строитель. Тел.: 39737, 0953666119, 39746. zz Предприятию на постоянную работу требуется слесарь-механик по ремонту заводского оборудования, с опытом работы. Тел.: 0954091764, 442743. zz Предприятию на постоянную работу требуется бухгалтер-товаровед со знанием 1С и опытом работы. Тел.: 442743, 0954091764, E-mail: juvelireelit@gmail.com. zz Предприятию на постоянную работу треб. охранник (бывший военнослужащий). Тел.: 442743, 0954091764. zz Предприятию на постоянную работу требуется уборщица. Тел.: 442743, 0954091764. zz Предприятию на постоянную работу требуется оператор твердотопливной котельной с опытом работы. Тел.: 442743. zz Приглашаю одинокую интеллигентную женщину (50-55 лет) для ухода за нележачим мужчиной. Тел.: 0505986092. zz Приглашаются на работу водители автобуса междугородного сообщения. Достойная зарплата. Тел.: 0951118870. zz Приемщик макулатуры, вторсырья, стеклотары. Тел.: 0955506766. zz Производствен. предпр. на пост. работу треб. профилировщики, слесарь-инструментальщик. Тел.: 485126, 0676240883 с 8.00 до 14.00.

zz Требуется домработница. Тел.: 0508791979. zz Требуется рубщик дров. Тел.: 0992667197. zz Требуется секретарь (общительная, коммуникабельная). Опыт работы с клиентами приветствуется. Тел.: 0667572162. zz Требуется сторож. Тел.: 0508006409. zz Требуются люди на сортировку овощей. Тел.: 0663123531. zz Требуются рабочие на чистку орехов. Высокая з/плата. Тел.: 0500776803. zz Срочно требуется сотрудница на постоянную офисную работу. Сфера - продажа зоотоваров, пятидневная рабочая неделя, можно без опыта работы - обучим, з/п 2500-4000 грн. Не агентство. Тел.: 0506284857. zz Срочно требуется грузчиккладовщик на постоянную работу, пятидневная рабочая неделя, сфера - зоотовары, не агентство, з/п 3000-4000 грн. Тел.: 0506284857. zz Ателье “Силуэт” требуются швеи. Тел.: 0500429408. zz В магазин “Корма для животных” требуется непьющий грузчик (р-н п. Беленькое). Тел.: 0938001783. zz В связи с открытием нового филиала требуются риелторы в АН “Монолит” (г. Краматорск), з/плата 10000 грн. Тел.: 0991077955. zz На базу стройматериалов (Старый город) требуются грузчики, водитель кат. “В, С”. Тел.: 0956292387. zz Требуется кладовщик с опытом работы, зарплата высокая. Тел.: 0990802213. zz Требуются грузчики, з/п 250 грн./день. Тел.: 0509769894. zz Предприятию в старой части города треб. сторож-котельщик, женщина пенсионного возраста. Тел.: 0951836416. zz Срочно требуются 2 продавца в киоск со знанием кассового аппарата. Тел.: 0959380457. zz Компании-дистриб. прод. питания требуется экспедитор. Тел.: 0667885225.

«Газета объявлений» N 42 (597), 25 октября 2017 г.

(присылайте SMS-сообщения)

zz Крупной дистрибьютерской комп. прод. питания на склад требуется кладовщик с опытом работы. Тел.: 0955185999. zz Предприятию требуется водитель кат. “С”. Тел.: 0668370064. zz Торговому предприятию (продукты питания) требуются: грузчик-комплектовщик, водительэкспедитор, торговый агент, з/п по результатам собеседования. Тел.: 0953492970, Николай, 0509018969, Ольга. zz Торговому предприятию требуется оператор. Тел.: 0955921886. zz Требуется повар, опыт работы по специальности необязателен, обучаем. Стабильная зарплата, работа в центре города. Тел.: 0996815383. zz Требуются рабочие для чистки орехов. Тел.: 0505667546. zz Требуется продавец на цветочный рынок, желательно с опытом работы. Тел.: 0506367611. zz Требуется продавец шаурмы, р-н Н. Свет. Тел.: 0996196975. zz Требуется уборщица офисного помещения. Тел.: 0506206921, 0509032351. zz В строительную компанию требуются специалисты по ремонтно-строительным работам. Тел.: 0506870407, 0991787673. zz Требуется продавец женской одежды в бутик Maskon. Треб. к соискателю: коммуникабельная, с активной жизненной позицией, о/р в сфере продаж, знание ПК на уровне продаж, знание ПК на уровне пользователя. З/п от 4000 до 10000 грн. Тел.: 0509730116, Анна. zz В Маслоцех требуются рабочие. Тел.: 0500743487, 0676281190. zz В Парикмахерский салон Ша-Ноар требуется парикмахер, и мастер ногтевого сервиса. Возможна аренда. Тел.: 0505150133. zz В питомник требуется рабочая по уходу за животными. Старый город. Тел.: 0955099169. zz Дистрибьюторской компании на постоянную работу требуются экспедиторы. З/п от 5000 грн. Тел.: 0991754187. zz Дрова фрукт., недорого. Доставка. Тел.: 0997022843. zz Треб. водитель кат. “Е”. Тел.: 0507084122. zz Треб. комплектовщик на склад бытхимии, косметики (5-дневка). Тел.: 0502378627. zz Требуется торговый представитель с о/р и л/авто. Тел.: 0503672159. zz Требуются охранники. Работа на улице. Тел.: 0939632221. zz Требуются разнорабочие, оплата своевременно. Тел.: 0503478944. zz Требуются фасовщики. Зп от 5000. Проезд оплачивается. Тел.: 0994403137. zz Требуются грузичики. Тел.: 0663123531. zz Требуются водители международных перевозок (Европа, Азия). Официальное трудоустр-во. Тел.: 0509032351, 0962946865. zz В Маслоцех требуются разнорабочие, слесарь-механик, операторы. Тел.: 0500743487, 0676281190. zz На производственное предприятие в г.Бровары требуются: сварщик з/п до 12000 грн., токарь з/п до 12000 грн., оператор ЧПУ (лазер/фрезер) з/п до 12000 грн., мастер станочного участка з/п до 9000 грн., вахта 15/15. Жилье для иногородних. Есть столовая на территории предприятия. Тел.: 0674644699. zz На специализированное предприятие в г.Бровары требуются: фасовщики тротуарной плитки до 6000 грн./вахта, прессовщики з/п до 6000 грн./вахта, мастер участка з/п 5000 грн./вахта, вахта 15/15. Жилье для иногородних. Есть столовая на территории предприятия. Тел.: 0674644699. zz Требуются водителина масловозы и зерновозы, самосвальные полуприцепы. Стар. город. Тел.: 0500743487, 0676281190. zz Ремонтно-строительной организации требуются строители для ремонта квартир и домов. Сделка. Тел.: 0666613848. zz Риелтор в АН “Максимум”. Тел.: 0951082629. zz Сантехник, электрик, мастер по откосам Работа по городу. Оплата сдельная, высокая. Работа постоянно Тел.: 0668167675. zz Сантехник. Тел.: 0666613848. zz Сварщики. Тел.: 0666613848. zz Специалист по утеплению домов. Сделка. Тел.: 0666613848. zz Срочно ищу продавца в отдел штор и гардин. Требования: с опытом работы/без опыта работы, возраст от 25 лет, ищем трудолюбивых, клиентоориентированных, активных, продавцов. При себе иметь резюме. Просьба тех, кто ищет место где отсидеться не беспокоить. Нам нужны люди готовые работать Если Вы такой/такая, тогда ждем Вас в нашей команде. Тел.: 0502027357, Людмила.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

zz Срочно приглашаем на постоянную работу менеджера по продажам, грузчики, в магазин “Мир плитки и сантехники”, возраст от 25-35, мужчины. Тел.: 0660088802, 9.00-17.00. zz Срочно требуется сиделка в районе пос.Беленькое. Тел.: 0509776538. zz Срочно Женщине инвалиду требуется помощница по хозяйству в частный дом на пос. Ивановка. Тел.: 0506000227. zz Срочно Приглашаем на постоянную работу плиточников, шпаклевщиков и пр. рабочие специальности. Достойная заработная плата. Тел.: 0950006917. zz Срочно Требуется подсобный рабочий (без вредных превычек). З/п 6000 грн. в месяц. Тел.: 0665379679. zz Срочно Требуются люди на чистку орехов. Тел.: 0953098641. zz Срочно Требуется помощница по хозяйству для женщины инвалида частный дом пос. Ивановка. Тел.: 0506000227. zz Строители. Работа в городе. Тел.: 0507388119. zz Строитель-универсал. Работа в г. Краматорск. Сделка, от 9000 грн./мес. Тел.: 0666613848. zz Строительно-монтажному предприятию требуются электрогазосварщики, монтажники, разнорабочие. Опл.- сдельная. Работа - в командировке по Украине. Тел.: 0505553511. zz Треб. газосварщик, з/п от 12000 грн. Тел.: 0502416904. zz Треб. грузчик. Стажировка оплачивается. Адр.:Небесная Сотня, 24, Тел.: 0507729381, 0676196972. zz Треб. домработница на Красногорку. Тел.: 0990244572. zz Треб. люди на чистку орехов. Тел.: 0991157088. zz Треб. менеджер в торговосервисный центр. Тел.: 0997171275. zz Треб. пекарь ДИП-300, ДИП-500. Тел.: 0505433982. zz Треб. предприятию водители и экспедиторы. Тел.: 0958093775, 0953966456. zz Треб. рабочие на чистку орехов. Тел.: 067303436. zz Треб. фрезеровщик. Тел.: 0505433982. zz Требуется водитель в службу такси 665. Тел.: 0990406237. zz Требуется водитель кат. Д. Тел.: 0955805200. zz Требуется водитель погрузчикэкскаватора (типа “петушок”). Тел.: 0974260227. zz Требуется водитель с микроватоб., на выездн. торговлю. Тел.: 0668119686. zz Требуется водитель-грузчик для доставки воды про городу, в 20 лит, бут. Возможно на своем авто. Тел.: 0501597732. zz Требуется грузчик на Крытый рынок, Парковая, сахар, мука, крупы, з/пл. 120 грн. в день. Тел.: 0509845095. zz Требуется грузчик, разнорабочий, до 25 лет, проживание Соцгород, Лазурый. Тел.: 0507276286. zz Требуется дежурный на автостоянку, пенсионного возраста. Тел.: 0504250590. zz Требуется завгар. (механик). О/р обязателен, коммуникабельность, ответственность. Тел.: 0504710250. zz Требуется на постоянную работу фельдшер (женщина). Тел.: 0985748693. zz Требуется на рынок продавец, весовой товар. Тел.: 0962958900. zz Требуется начальник отдела транспортной и складской логистики, полный соцпакет, достойная з/плата. Тел.: 0504710250. zz Требуется ночной сторож (пенсионер). Тел.: 0997837747. zz Требуется обивщик на перетяжку мягкой мебели, с опытом работы. Тел.: 0993068784. zz Требуется оператор ПК. Внимательность, ответственность, полный рабочий день, офиц. трудоустройство. Тел.: 0504710250. zz Требуется парикмахер-универсал. Тел.: 0667253787. zz Требуется пилорамщик, столяр. Тел.: 0668781624. zz Требуется продавец в комфортабельный отапливаемый магазин мужской одежды (50 кв. м), без вредных привычек, трудолюбивая. Крыт. рынок. З/п - от 4000 до 6000 грн. Тел.: 0687957922, с 9.00 до 20.00. zz Требуется продавец в ларек. Тел.: 0954168389. zz Требуется продавец в магазин разливного ива. Тел.: 0997925383. zz Требуется продавец в ТЦ Амстор (Краматорск) в бутик обуви. Тел.: 0506268568. zz Требуется продавец в ювелирный магазин. Собеседование по резюме. Тел.: 0954091764, E-mail: juvelireelit@gmail.com. zz Требуется продавец на постоянную работу в продуктовый магазин. Тел.: 0508447873. zz Требуется продавец с опытом работы (магазин продуктов питания). Тел.: 0507795999.

http://slavinfo.dn.ua

7


Объявления диктуйте по тел.:

Требуется

zz Требуется работник в частный сектор для работы с птицей. Тел.: 0502329452. zz Требуется реализатор в Старый город на продукты питания. Тел.: 0668119686. zz Требуется торговый представитель с авто. Можно без опыта работы. Достойная з/п. Тел.: 0504508817. zz Требуется швея для пошива корпоративной формы. Тел.: 0501416374. zz Требуется швея. Тел.: 0930171839, 0506975063. zz Требуется швея. Тел.: 0508401991. zz Требуются автомойщики. Тел.: 0507523777. zz Требуются грузчики (день) и сборщики (мужч., вночь) на склад опт. базы. Порядочные, ответственные, непьющие. Тел.: 0997150278. zz Требуются закройщики и швеи. Зарплата высокая. Тел.: 0997748670. zz Требуются мастера по внутренней отделке. Работа - постоянно Тел.: 0668167675. zz Требуются на постоянную работу грузчики на склад, без вредных привычек. Тел.: 0506608566. zz Требуются официанты с опытом работы, кухонный рабочий, повар помощник. Тел.: 0992499520. zz Требуются охранники. Вахта. Проезд и проживание предоставляется, командировочные. Обязательно отсутствие судимости. З/п 5400 грн./мес., сразу по окончанию вахты. Прямой работодатель. Тел.: 0998491444, 0734240649, 0508190215. zz Требуются рабочие на произ-во тротуарной плитки. Тел.: 0505570427. zz Требуются разнорабочие, з/ плата от 150 грн./день, слесари, токари, фрезеровщики, шлифовальщики, маркетологи. Тел.: 0502484141, 0677043232. zz Требуются слесари-ремонтники, электромонтеры. Зарплата достойная и своевременно. Тел.: 0955805200. zz Требуются специалисты по заливке бетона с умением вязать арматурную сетку. Тел.: 0506419032. zz Требуются швеи на постоянную работу, пошив спецодежды. Условия работы хорошие, новое оборудование, официальное трудоустройство, полная занятость. Средняя з/п 4000 грн. - 6000 грн. в мес (оплата сдельная). Тел.: 0996006690. zz Требуются: грузчик, разнорабочий, водитель ГАЗ-53. Тел.: 0505351245. zz Частному предприятию требуется бухгалтер-кладовщик со знанием программы 1С. Тел.: 0509992777. zz Частному предприятию требуется юрист. Тел.: 0508006507. zz Предприятие приглашает на постоянную и временную работу: маляр-штукатур, каменщик, бетонщик, подсобный рабочий, монтажник металлоконструкций. Оплата высокая, выплачивается своевременно. Тел.: 0676258379, 35999, 0505925690.

8

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zz В магазин продовольственных товаров требуется продавец с опытом работы. Тел.: 0506289741. zz М а ш и н о с т р о и т е л ь н о е предприятие объявляет набор сотрудников на постоянную работу по специальностям: фрезеровщик, з/п от 6000 грн.; водитель на легковое авто, з/п договорная; токарь-карусельщик, от 4 р., от 7000 грн.; токарь-расточник, от 4 р., от 7000 грн.; токарь на ДИП 200-300, от 4 р., от 6000 грн.; слесарь-ремонтник по ремонту станков, от 5000 грн.; ведущий инженер-технолог, з/п договорная; ведущий инженерконструктор, з/п договорная; слесарь-сборщик, от 3 р., договорная; электрогазосварщик, от 4 р., договорная. Адр.:г. Краматорск, ул. Орджоникидзе, 8, Тел.: 71508, 0505742018. zz На постоянное место требуется ШВЕЯ с опытом работы в дружный коллектив. Оплата сдельно-премиальная.(старый город). Тел.: 0990876505. zz Производственное предприятие приглашает на постонную работу специалистов: токарь, фрезеровщик, шлифовщик, резчик металла на дисковых ножницах, слесарь механосборочных работ. Оплата сдельная, высокая, выплачивается своевременно, официальное трудоустройство, полный соц. пакет. Тел.: 0676258379, 35999, 0505925690. zz Токарь. Срочно Треб. токарь пенсионного возраста. Гибкий график. З/п ставка + %. Тел.: 0502226669. zz Треб. работники всех строительных специальностей. Оплата сдельная. Тел.: 0959169578, Анатолий. zz Требуется водитель для работы на авто, 5 т, работа по Украине. Тел.: 0676464357, 0957675893. zz Требуются специалисты по укладке тротуарной плитки. Инструменты предоставляются. Тел.: 0500526987. zz Завод автогенного оборудования “Донмет” приглашает на работу: токаря 3-4 разряда (унивесральные, револьверные станки), инженера-конструктора (механика). Хорошие условия труда, заработная плата в зависимости от квалификации. Обращаться в отдел кадров: г. Краматорск, ул. Парковая, 115. Тел.: 486958, с 8ю00 до 16.30. zz Торг. компании прод. питания требуются экспедиторы, водители, з/п достойная. Тел.: 0502696070. zz На выездную торговлю треб. реализ. Тел.: 0999264577. zz Предприятию требуются монтажники по отоплению и тех. оборудованию, также по ремонту и установке кондиционеров. Тел.: 0997658974. zz Требуется реализатор на мужской трикотаж. Выезная торговля на стационарные места. Тел.: 0997094865. zz Постоянная работа. Приемщик макулатуры, вторсырья. Тел.: 0955506766. zz Ювелирному предприятию на постоянную работу требуются комплектовщик изделий, закрепщик вставок в воск. Тел.: 0954091764.

1-комн.кв. продаю

zz 1- комн. кв, евроремонт, кооперативн, в хор. месте, туал. и ван. раздел. Тел. 095-549-50-68. zz 1- комн. кв., жил. сост., не угловая, рядом остановка, срочно, недорого. Тел. 066-222-70-74.

zz 1комн.кв., 3/5, центр, ул.Королева, 24 кв.м., в хор. сост., м/п окна, новые коммун., не углов., 130 000. Тел. 095-636-06-57. zz 1- комн.кв., центр, Окт.Революции, 2/5, 32 кв.м., 6 500. Тел. 050-474-63-35. zz 1,-2,-3,-4- комн. кв., в новострое, разные площади. Тел. 050-95-98-152. zz 1-ком. кв. Центр, 2/4, жил. сост., 5800. Тел. 050-800-76-94. zz 1-ком. кв., мр-н Артёма, 5/5, 32 кв. м, жил. сост., м/п окна, 5500. Тел. 050-800-82-43. zz 1-комн кв. Центр 1/5. Тел. 050935-87-78. zz 1-комн. кв. 1/5, ЦНИЛ, чех. проект, 36 кв. м., с ремонтом, встр. кухня, шкаф-купе, новое отопление, бойлер, не угл., 234 000 грн. Тел. 095-636-06-57. zz 1-комн. кв. Артема, ул. Олимпийская, 5/5, 31м2, квартира в жил. сост., 4800. Тел. 050-800-76-94. zz 1-комн. кв. Машмет, 14 кв. м., печное, газ балон, водонагр., туал./ ванна, большая усадьба , недорого. Тел.: 3-72-53, 050-70-141-90. zz 1-комн. кв. м-н Артема , Лесной, ул. Г. Батюка, 25, 5/9, 37/19/8 кв.м., кирп. дом., улуч. план., жил. сост., не угл., без посредников. Тел. 097-545-70-28. zz 1-комн. кв. мн- Артема , Лесной, ул. Г. Батюка, 25, 5/9, 37/19/8 кв.м., кирп. дом., улуч. план., жил. сост., не угл., без посредников. Тел. 050-878-24-26.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

zz 1-комн. кв. м-н Артема, пер. Парковый, 4/5, с ремонтом, мебелью и техникой, 8 500. Тел. 095-294-25-34. zz 1-комн. кв. р-н Молокозавода. Тел. 095-474-15-24. zz 1-комн. кв. Центр, 2/5, 32 кв. м., 6 500. Тел. 050-474-63-35. zz 1-комн. кв. Центр, 2/9, под ремонт, 6 200. Тел. 095-294-25-34. zz 1-комн. кв., 1/2, капремонт, р-н рынка ж/д, сарай, 29 кв. м, 7 500. Тел. 093-95-11-708. zz 1-комн. кв., 1/2, Масложир, ул. Конева, 31 кв.м., жилое сост., нов. газ. печь, не угловая, есть сарай с подвалом, 96 200 грн. Тел. 095-63606-57.

zz 1-комн. кв. Центр, 3/5. Тел. 050-87-14-976. zz 1-комн. кв., 1/3, г. Славяногорск, через дорогу лес, рядом ЖД, ремонт, студия, встроен. кухня, новв. сантехника, нов. мебель, гараж, подвал, нов. трубы, 294 300. Тел. 050-95-98-152. zz 1-комн. кв., 2 этаж, сост. жилое, комната большая 20 кв. м., угловая, 6 000. Обращ.: Чубаря 11а. Тел. 050-291-91-54. zz 1-комн. кв., 2/5, ул. Новый Быт (р-н Бетонмаша), 31 кв. м, жилое сост., не угловая, газ. колонка, ремонт, м/п окна, балкон заст. Тел. 050-606-41-05. zz 1-комн. кв., 2/5, центр, 31 кв. м., не угловая, рядом площадь, 7 000. Тел. 050-425-29-78. zz 1-комн. кв., 2/9, Артема, ул. Батюка, 32/17/8,5 кв. м, треб. ремонта, м/п окна, не углов., кирп. дом, 195 000 грн. Тел. 095-63606-57. zz 1-комн. кв., 2/9, Химик, ул. Донская, 37/19/10 кв. м, жил. сост., 1 м/п окно, балкон утеплен, обшит, с меб. и техникой, не углов., 156 000 грн. Тел. 095-636-06-57. zz 1-комн. кв., 3/5, Центр, с ремонтом. Тел. 050-864-68-87. zz 1-комн. кв., 3/5, центр, жил. сост., 105 000 грн. Тел. 050-58065-60. zz 1-комн. кв., 3/9, 39/19/9, м/п окна, нов. сантехника, нов. входн. дверь, 8 500. Тел. 050-471-85-04. zz 1-комн. кв., 3/9, Химик, м/п окна и балкон, с меб. и быттех., гор. вода, 216 000 грн. Тел.: 050-9598-152, 063-94-04-111. zz 1-комн. кв., 32/16/6, 3 этаж, кирпичн. дом, вода пост., 3 600. Тел. 050-471-85-04. zz 1-комн. кв., 4/5, в связи с выездом, 90 000 грн. Тел. 050-58065-60. zz 1-комн. кв., 4/5, косм. рем., встроен. мебель, 7 000. Тел. 050425-29-78. zz 1-комн. кв., 4/5, центр, ул. Чубаря, 32 кв. м, жилое сост., газ. колонка, 130 000 грн. Тел. 095-63606-57. zz 1-комн. кв., 4/5,отл. сост., 32/16/7, м/п окна, нов. входная дверь, кондиционер, сост. заходи живи, 7 000. Тел. 050-471-85-04. zz 1-комн. кв., 9/9, ул. Коммунаров, м/п окна, 36/19/7, с/у совмещ., балеон не заст., 156 600 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-9404-111. zz 1-комн. кв., Артема 1/5, хорошее состояние,5500 кухня, мебель. Тел. 050-800-74-18. zz 1-комн. кв., Артема 9/9 , чистая, ухоженная, м/п окна. бойлер, 5 300 торг. Тел. 050-800-74-18. zz 1-комн. кв., Артема, 1/9, 37 кв. м, жил. сост., м/п окна, 6 500. Тел. 050-800-82-43.

http://slavinfo.dn.ua

(присылайте SMS-сообщения)

zz 1-комн. кв., Артема, 2/5, 30/15/9,м/п окна,балкон застекле н,мебель,бойлер,кабельное. Тел. 095-130-24-86. zz 1-комн. кв., Артема, 2/9, 36 кв. м, жил. сост., м/п окна. Тел. 050800-82-43. zz 1-комн. кв., Артема, 4/9, квартира в хорошем состоянии 38 м кв.,7000. Тел. 050-800-74-18. zz 1-комн. кв., Артема, 5/5, 30 кв. м, жил. сост., 4 900. Тел. 050-80082-43. zz 1-комн. кв., Артема, м/п окна, бойлер кондиционер, кабельное, балкон застеклен 5500. Тел. 050800-74-18. zz 1-комн. кв., Артема, ул. Бульварная, жил. сост., 1/5, 5 500. Тел. 050-800-76-94. zz 1-комн. кв., Артема, ул. Василевского, жил. сост., 4/5, 6 000. Тел. 050-800-76-94. zz 1-комн. кв., г. Кр. Лиман, Зеленый Клин, ул. Обороны, 4/5, 29,3/14/6, обычное сост., не углов., 91 000 грн. Тел. 095-636-06-57. zz 1-комн. кв., Ж/д, 4/5,отл. состояние,6000,кондиционер, встроенная кухня. Тел. 050-80074-18. zz 1-комн. кв., ж/д, ост. «Школьная», 3/3, кирпич. дом, 32 кв. м, жил. сост., 5 000. Тел. 050-0777-202. zz 1-комн. кв., крупногабарит., 3/9, ул. Свободы, отл. сост. Тел. 050-580-65-60. zz 1-комн. кв., Лесной, Артема, 3/9, 39/19/9, новая кухня, м/п окна, отл. сост., 8 500. Тел. 050-47185-04. zz 1-комн. кв., Масложир, 1/2, 31 кв. м, жил. советское сост., есть проект на а/о, 3 500. Тел. 050-80082-43. zz 1-комн. кв., Машмет 45 м кв., косметический ремонт, 105 000грн. Тел. 050-800-74-18. zz 1-комн. кв., м-н Артема 5 500. Тел. 050-87-14-976. zz 1-комн. кв., м-н Артема, 1/5, еврорем., не углов., вода постоянно, 9 000. Тел. 050-347-74-09. zz 1-комн. кв., м-н Артема, в жил. сост., не угловая, 4/5, 6 100. Тел. 050-347-74-09. zz 1-комн. кв., Молодежка, 4/5, 29 кв. м., м/п., 6 100. Тел. 050-47463-35. zz 1-комн. кв., мр-н Артема, Лесной, 2/5, жил. сост., 100 000 грн. Тел. 050-580-65-60. zz 1-комн. кв., мрн. Артема, р-н СГПУ, 4 эт., 30 кв. м, все обычное, 4 600. Тел. 050-955-03-56. zz 1-комн. кв., новостройка, напротив прокуратуры, бетонмаш. дом, 35 кв. м, новая, без ремонта, 14 000, торг. Тел. 050-555-55-66. zz 1-комн. кв., р-н Ж/Д, 3/3, 31 кв. м., 3 500. Тел. 050-474-63-35. zz 1-комн. кв., с ремонтом, 2 эт., ул. Ленина. Тел. 050-347-59-53. zz 1-комн. кв., Строймаш, 2/5, 31 кв. м, с ремонтом, м/п окна, не углов., 5 700. Тел. 050-800-82-43. zz 1-комн. кв., ул. Вольная, 1. Тел. 095-048-37-23. zz 1-комн. кв., ул. Вольная, 4/5, м/п окна, космет. ремонт, недорого. Тел. 050-299-34-21. zz 1-комн. кв., ул. К. Маркса, кирпич. дом, 2 эт., вода пост. Тел. 050-347-59-53. zz 1-комн. кв., ул. Коммунаров, 7/9, кирп. дом, космет. рем., счетч., 9 000. Тел. 050-580-65-60. zz 1-комн. кв., ул. Коммунаров, 8/9, жил. сост., 6 500. Тел. 095-29425-34. zz 1-комн. кв., ул. Лозановича, 2/5, 32/16/6, с ремонтом, меб. и быттех, дорого. Тел. 050-588-89-77. zz 1-комн. кв., ул. Окт. Революции, 18, 2/6, 36/20/8 кв.м, ремонт, бойлер, кондиц., частично с меб., новый дом, 18000. Тел. 050185-68-86. zz 1-комн. кв., ул. Урицкого, 5/5, м/п окна, нов. радиаторы, вода пост., 4 800. Тел. 050-347-59-53. zz 1-комн. кв., Химик, 3/9, 36/19/9, чистый подъезд, домофон, вода пост. Тел. 050-347-59-53. zz 1-комн. кв., Химик, ул. Донская, 1/2, 27 кв. м, с ремонтом, 85 000 грн. Тел. 050-800-82-43. zz 1-комн. кв., Химик, ул. Донская, 1/2, 27 кв. м, с ремонтом, м/п окна, 85 000 грн. Тел. 050-800-82-43. zz 1-комн. кв., Центр. Тел. 05087-14-976. zz 1-комн. кв., центр, 1 эт., с меб. и техникой, 5 500. Тел. 050-34759-53. zz 1-комн. кв., центр, 2/9, треб ремонта, вода пост., 5 500. Тел. 050-347-59-53. zz 1-комн. кв., центр, 3/5, 30 кв. м, жил. сост., 6 000. Тел. 050-80082-43.

zz 1-комн. кв., центр, 4/5, 32/16/7, ремонт, хор. сост, 8 000. Тел. 050-471-85-04. zz 1-комн. кв., Центр, 4/5, жил. состояние, цена 5500,газ, колонка, мет. дверь. Тел. 050-800-74-18. zz 1-комн. кв., центр, вип ремонт 2017 г., 5/5, с мебелью, 13 500. Тел. 050-474-63-35. zz 1-комн. кв., Центр, кооператив.4/5,чистая ухоженная, газ колонка, 6500. Тел. 050-80074-18. zz 1-комн. кв., центр, новый дом, 2 этаж, отл. ремонт, мебель остается, 19 000. Тел. 050-47185-04.

zz 1-комн. кв., центр, ул. Королева, 1/5, 21 кв. м, м/п окна, не углов., пластик. водопровод и канализ., 144 000 грн. Тел. 050-80082-43. zz 1-комн. кв., центр, ул. Ленина, жилое сост., 2/5, 105 000 грн. Тел. 050-580-65-60. zz 1-комн. кв., центр, ул. Окт. Революции, 5/5, 30 кв. м, с ремонтом, м/п окна, не углов., нов. сантех, 7 000. Тел. 050-800-82-43. zz 1-комн. кв., центр, ул. Свободы, 7/9, 8 500. Тел. 050-80076-94. zz 1-комн. кв., центр, ул. Торская, жил. сост., 2/9, 6 100. Тел. 050-80076-94. zz 1-комн. кв., центр, ул. Торская, под ремонт, 2/9, 5 300. Тел. 050800-76-94. zz 1-комн. кв., центр, ул. Урицкого, 4/5, 22 кв. м, жил. сост., 5 000. Тел. 050-800-82-43. zz 1-комн. кв., центр, ул. Юн. Коммунаров, 60, 2/4, обычное сост., 5 500. Тел. 050-0-777-202. zz 1-комн. кв., центр, улучш. планир., 6 000. Тел. 050-471-85-04. zz 1-комн. кв., Центр, чех проект,7500, хорошее состояние, новая колонка, кирп. дом, счетчики на все, мебель. Тел. 050-800-74-18. zz 1-комн. кв. центр, 2/5, 32/16/7, хор. сост. вода постоянно, докум. готовы, 7 000. Тел. 050-471-85-04. zz 1-комн.кв., 1/5, центр, 22/11, пласт. трубы, 4 000. Тел. 095-00643-56. zz 1-комн.кв., 2/5, 32/16/7, обычное сост., жилое, 5 300. Тел. 050-471-85-04. zz 1-комн.кв., 2/5, Артема, пер. Парковый, 31 кв.м., кухня 6 кв.м., жил.сост., не углов., нов. коммун., 156 000 грн. Тел. 095-636-06-57. zz 1-комн.кв., 2/5, р-н автовокз., ул.Фрунзе, 24 кв.м., с рем., не углов., электродом, 195 000 грн. Тел. 095-636-06-57. zz 1-комн.кв., 2/9, пер. Виноградный,9 , 38,4 кв. м., м/п окна, входн. дв. металл. Тел. 095-56-54101. zz 1-комн.кв., 39/20/9, улучш. планировка, вода постоянно, 5 200, документы готовы. Тел. 050-47185-04. zz 1-комн.кв., Артема, Лесной, 3/9, 39/19/9, м/п окна, нов. входн. двери, хор. сост., 8 000. Тел. 050471-85-04. zz 1-комн.кв., Лесной, 2/9, 39/19/9, в хор. сост., жилом, 6 500. Тел. 050-471-85-04. zz 1-комн.кв., пер.Донской, 39,9 кв.м., новый дом. Тел. 066-12361-12. zz 1-комн. кв., Артёма,1/5,ул. Бульварная, 31кв.м., жил сост. 5 200. Тел. 050-800-73-57. zz 1-комн. кв., Артёма,3/5,ул.Г.Батюка(напротив Браво), 31кв.м.,жил.сост. 6 000. Тел. 050-800-73-57. zz 1-комн. кв., Артёма,4/5, 31кв.м.,жил.сост. 4 700. Тел. 050800-73-57. zz 1-комн. кв., Химик,1/10, ул.Донская, 38кв.м.,без ремонта. 6 000. Тел. 050-800-73-57. zz 1-комн. кв., Химик,1/2,жилое состояние. 3 000. Тел. 050-80073-57. zz 1-комн. кв., Химик, 8/9 ,38кв.м.,под ремонт. 5 300. Тел. 050-800-73-57. zz 1-комн.кв., Центр,1/5,ул.Окт. Революции, 30кв.м.,жил.сост. 5 500. Тел. 050-800-73-57. zz 1-комн.кв., Центр,2/5 , 38/20/8 жил.сост., Чех.проект 7 000. Тел. 050-800-73-57. zz 1-комн.кв., Центр, 2/5, район площади , 31кв.м.,жил.сост.,не угл. 6 000. Тел. 050-800-73-57. zz 1-комн.кв., Центр, 2/5, ул.Юн. Коммунаров, 31кв.м.,жил.сост.,не угл. 5 800. Тел. 050-800-73-57. zz 1-комн.кв., Центр,3/5,ул. Фрунзе, 38к в.м.,треб.ремонта. 6 000. Тел. 050-800-73-57. zz 1-комн.кв., Центр, 4/5, 30/16/6, жил.сост.,не угл. 5 500. Тел. 050-800-73-57.

«Газета объявлений» N 42 (597), 25 октября 2017 г.


Объявления диктуйте по тел.:

1-комн.кв. продаю

zz 1-комн.кв., Центр, 4/5, ул. 30/16/6, обычн. сост.,не угл. 150 000 грн. Тел. 050-800-73-57. zz 1-комн.кв., Центр, 4/5, ул. Окт. Революции, 31кв.м., жил.сост., м/п окна. 6 000. Тел. 050-800-73-57. zz 1-комн.кв. Химик, 3/9, пер. Донской, 35кв.м., хор.сост. 6 500. Тел. 050-800-73-57. zz 1-конм.кв., 2/5 , м-н Артема. Тел. 095-295-35-85. zz Продажа и покупка квартир «АVК-НЕДВИЖИМОСТЬ». Обращ.: ул. Лозановича, 8. Тел. 095-03325-63.

куплю

zz 1- 2- комн. кв., недорого, Центр. Тел. 066-287-77-03. zz 1-, 2-комн. кв., в любом сост., Святогорск, Николаевка. Тел. 050588-89-77. zz 1-, 2-комн. кв., центр, в любом сост. Тел. 099-350-18-20. zz 1-комн. кв. Тел. 095-160-96-88. zz 1-комн. кв. «AVKНЕДВИЖИМОСТЬ». Обращ.: ул. Лозановича, 8. Тел. 095-033-25-63. zz 1-комн. кв. в любом р-не. Тел. 050-423-41-45. zz 1-комн. кв. в любом р-не, в любом сост. Тел.: 095-570-34-35, 050-823-06-34. zz 1-комн. кв. возм. с ремонтом или под ремонт, рассм. варианты. Тел. 050-471-85-04. zz 1-комн. кв. м-н Артема или Центр. Тел. 050-87-14-976. zz 1-комн. кв. м-н Артема, срочно. Тел. 095-295-35-85. zz 1-комн. кв., без посредников. Тел. 050-588-89-77. zz 1-комн. кв., в люб. сост.в любом р-не, возм. с коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04. zz 1-комн. кв., в любом р-не города, можно с дорогим рем., в хор. сост., можно с меб., для себя, срочно, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-47185-04. zz 1-комн. кв., в любом р-не для себя, возмож. проблем., с долгами. Тел. 050-580-65-60. zz 1-комн. кв., в любом сост., возм. с долгами, не приват., для себя, срочно. Тел. 050-471-85-04. zz 1-комн. кв., в любом сост., возм. с долгами, не приват., для себя, срочно. Тел. 050-471-85-04. zz 1-комн. кв., в любом сост., возмож. с долгами. Тел. 066-41470-76. zz 1-комн. кв., в центре, на средн. этаже, в любом сост., возможно с дорогим рем., для себя. Тел. 050471-85-04. zz 1-комн. кв., в центре, на средн. этаже, в любом сост., возможно с дорогим рем., для себя. Тел. 050471-85-04. zz 1-комн. кв., с хорошим ремонтом, или недорого под ремонт. Тел. 050-347-59-53. zz 1-комн. кв., центр, мр-н Артема, в любом сост. Тел. 050580-65-60. zz 1-комн.кв. Тел. 095-43-080-46. zz 1-комн.кв., в любом р-не, рассмотрю все в-ты. Тел. 095-63606-57. zz 1-комн.кв., Славянск. Тел. 050-87-14-976. zz В люб. сост., возмож. с долгами, рассм. все вар-ты, для себя, срочно. Тел. 050-471-85-04. zz В люб. сост., возмож. с долгами, рассм. все вар-ты, для себя, срочно. Тел. 050-471-85-04. zz Квартиру недорого или в рассрочку. Тел. 050-280-30-12.

меняю

zz 1-комн. кв. 1/5 г. Константиновка ул. Целковского на кв. в Славянске. Тел. 050-864-68-87.

2-комн.кв. продаю

zz 2- комн. кв , ЖД , 3/ 5, жил. сост., 8 500. Тел. 050-383-30-84. zz 2- комн. кв, 5/ 9, ул. Коммунаров, частично с ремонтом, 11 000. Тел. 050-383-30-84. zz 2- комн. кв, жил. сост., комнаты раздельные, балкон заст., газовая колонка. недорого. Тел. 066-22270-74. zz 2- комн. кв. Молодежка, жил. сост., 5 500, срочно. Тел. 050-42341-45. zz 2- комн. кв., 40,7 кв. м., подвал 30 м. кв., 2/ 2, Кр. Лиман, комнаты смежные, треб. ремонта автономн. отопл в доме. Тел.: 099-054-61-33, 066-306-80-54. zz 2- комн. кв., ул . Торская, 36. Тел. 050-87-14-976. zz 2- комн. кв., Химик, 1/ 9, частично с ремонтом, м / п окна, 7 500, торг. Тел. 050-383-30-84. zz 2- комн. кв. центр, ул. Королева, 1/ 3, 43 кв. м, жил. сост., м/ п окна, новые коммуникации. 10 500. Тел. 050-800-76-94. zz 2- комн.кв., 2/5, Бульварная, раздел. комн., 7 500. Тел. 097-29881-71. zz 2- комн.кв., р-н 8 шк., 4/5, 7 000. Тел. 050-474-63-35.

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zz 2- комн.кв., центр, 2/5, 43 кв.м., ремонт частичн. кухня с меб., 200 000 грн. Тел. 095-229-34-34. zz 2-ком. кв. Артема, Олимпийская, 3/5, 43м2, не угловая, жил сост., 7500. Тел. 050-800-76-94. zz 2-ком. кв. Артема, ул Ясная, 1/5, хороший ремонт. 9500. Тел. 050-800-76-94. zz 2-ком. кв. Артема, ул. Вольная, 5/5, 44м2, квартира в жилом состоянии. 5000. Тел. 050-800-76-94. zz 2-ком. кв. Артема, ул. Генерала Батюка, 5/5, 44/29/6м2, требует ремонта. 7000. Тел. 050-800-76-94. zz 2-ком. кв. Артема, ул. Генерала Батюка, 5/5, 44/29/6м2, требует ремонта. 7000. Тел. 050-800-76-94. zz 2-ком. кв. Машмет, 3/5, квартира в жилом состоянии. 5500. Тел. 050-800-76-94. zz 2-ком. Кв. Центр, под бизнес, 1/5, 8800. Тел. 050-800-76-94. zz 2-ком. кв. Центр, ул Чубаря, 1/9, с ремонтом 14500. Тел. 050800-76-94. zz 2-ком. кв. центр, ул. Коммунаров 5/5. 6900. Тел. 050-80076-94. zz 2-ком. кв. Центр, ул. Шевченко, 3/3, 58м2, квартира с ремонтом, м/п окна. Тел. 050-800-76-94. zz 2-ком. кв., ЖД, 1/2, 44/31/6, автоном. отопл., 5 500. Тел. 050471-85-04. zz 2-ком. кв., мр-н Артема, 3/5, 41 кв. м, жил. сост, 6200. Тел. 050800-82-43. zz 2-ком. кв., мр-н Артема, ЦНИЛ, 2/5, 46 кв. м, не угл., жил. сост., 7500. Тел. 050-800-82-43. zz 2-комн кв., Центр, 60 кв. м., сталинка, комнаты разд., гараж, сарай, 8 000. Тел. 050-423-41-45. zz 2-комн. кв по квадратуре 3-комн. кв., 7/14, дорогой ремонт, новостройка, счетчик тепла, воды, в доме резервуар запаса воды, охраняемый дом, консьерж, быттехника, 1 534 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zz 2-комн. кв по квадратуре 3-комн. кв., 7/14, дорогой ремонт, новостройка, счетчик тепла, воды, в доме резервуар запаса воды, охраняемый дом, консьерж, быттехника, 2 100 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zz 2-комн. кв, выведен. с жил. фонда, с разреш. на пристройку, 30 кв. м., ул. О. Революции. Тел. 050425-29-78. zz 2-комн. кв, м-н Артема, 4/5, 6 300. Тел. 095-294-25-34. zz 2-комн. кв. 1/5, 44 кв. м., ул. Ленина, кирп. коопер. дом., цена договор. Тел. 050-425-25-91. zz 2-комн. кв. 2/9, Центр. Тел. 095-295-35-85. zz 2-комн. кв. 2/9, Центр, с ремонтом, мебелью и быт. тех., 432 000 грн. Тел. 050-95-98-152. zz 2-комн. кв. 3/9, вид на площадь. Тел. 095-295-35-85. zz 2-комн. кв. 42 кв. м., 4/5, ул. Ленина, кирп. дом, хор. сост. Тел. 050-425-25-91. zz 2-комн. кв. 6/9, с ремонтом, кондиционер, ул. Парковая,1. Тел. 095-160-96-88. zz 2-комн. кв. Машмет, ул. Дарвина, 2/5, 4000. Тел. 095-29425-34. zz 2-комн. кв. Р-н Лесной, 6/9, 54 кв. м., 10 500. Тел. 050-474-63-35. zz 2-комн. кв. р-н Черевковки, х/п, гараж. Тел. 095-887-40-35. zz 2-комн. кв. с ремонтом и мебелью, 5/14, ул. Свободы, 16 500. Тел. 095-160-96-88. zz 2-комн. кв. Срочно, смеж. комн., ремонт, угловая, ул. О. Революции, 7 700. Тел. 050-531-81-44. zz 2-комн. кв. ул. Свердлова, 3/3, 44х27х5 кв. м., жил. сост., м/п, подвал, 168 000 грн. Тел. 050-58889-77. zz 2-комн. кв. Химик, 3/9 , 54 кв. м., 8 500. Тел. 050-474-63-35. zz 2-комн. кв. центр, 1/9, 52 кв. м., м/п, косм. рем., 11 500. Тел. 050-474-63-35. zz 2-комн. кв., 1/10, ул. Батюка, отл. сост., с меб., без посред. Тел. 066-942-29-24. zz 2-комн. кв., 1/2, ул. Л. Толстого, под бизнес, 519 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zz 2-комн. кв., 1/5, ж/д. ул. Свердлова, возм. под бизнес, соврем. санузел, кондиц., комн. смежные, хор. сост., 271 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zz 2-комн. кв., 2/2 ул. Свердлова отл. ремонт, ост. Школьная, сарай 9 500. Тел. 050-531-81-44. zz 2-комн. кв., 2/3, центр, пер. Макаренка, жил. сост., 6 800. Тел. 095-033-25-63. zz 2-комн. кв., 2/5, ремонт в ванной и кухне, Центр. Тел. 095160-96-88. zz 2-комн. кв., 2/5, р-н ост. «Молодежная», 41,8/23,3/6,5 кв. м, длинный коридор, кооперат. дом, 203 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zz 2-комн. кв., 2/5, сост. обычн. 7 500. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., 2/5, центр г. Николаевка, и сдается. Тел. 095-8560-980. zz 2-комн. кв., 3/5, хор. жил. сост., с мебелью и техникой, м-н Артема, 8 500. Тел. 050-347-74-09.

zz 2-комн. кв., 4/5, общ. 42 кв. м., Артема, около собеза, дорогой ремонт, почти не жили, машинкаавтома, посудойка, холод., плазма, кондиц., натяжные потолки, соврем. санузел, накопит. бак, вода постоянно, 507 600. Тел. 050-95-98152. zz 2-комн. кв., 4/9, центр, хор. рем., ул. Свободы, 190 000 грн., срочно. Тел. 050-580-65-60. zz 2-комн. кв., 5/5, кирп. дом, комн. разд., передел. в 3-комн. кв., не углов. Тел. 095-608-85-98. zz 2-комн. кв., 5/5, с ремонтом, ул. Ясная, недорого. Тел. 050-86468-87. zz 2-комн. кв., 54/36/9, кирпичн. дом, улучш. планир.,автон. отопление, вода постоянно, 11 500. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., 61 кв. м., сталинка, 3/3, 7 500. Тел. 050-474-63-35. zz 2-комн. кв., Артема, 1/5, Молодежная,6500.треб ремонт. Тел. 050-800-74-18. zz 2-комн. кв., Артема, 2/5, 7 000. Тел. 050-800-76-94. zz 2-комн. кв., Артема, 2/5, разд. комн.,43 м. кв., жилое состояние, 7500,Лесной. Тел. 050-800-74-18. zz 2-комн. кв., Артема, 2/5, разд. комн.,43 м. кв., жилое состояние, 7500,Лесной. Тел. 050-800-74-18. zz 2-комн. кв., Артема, 3/5, 44 кв. м, жил. сост., 6 700. Тел. 050-80082-43.

zz 2-комн. кв., Артема, 4/9, комнаты раздел., улучш. планир., 50/33/9, 7 700. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., Артема, 44/31/7, больш. коридор,комнаты раздельны, чистый подъезд, сост. хорошее, 7 000, докум. готовы. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., Артема, 5/5, 47 кв. м, под ремонт, 7 500, торг. Тел. 050-800-82-43. zz 2-комн. кв., Артема, 5/9, 7600, м/п окна, лоджия,50 кв. м,жилое сост. Тел. 050-800-74-18. zz 2-комн. кв., Артема, 6/9, Олимпийская, 53кв. м., жилое состояние,7800. Тел. 050-800-74-18. zz 2-комн. кв., Артема, 6000, разд. комн., не угловая, 4/5, новая дверь, встроенная кухня, zz колонка, кооперативный дом, есть мебель. Тел. 050-800-74-18. zz 2-комн. кв., Артема, 8000, Бульварная, отл. состояние, встроенная кухня, м/п окна, разд. zz комн. Тел. 050-800-74-18. zz 2-комн. кв., Артема, комн. розд. 5500 жилое состояние,бойлер,45 кв. м. балкон застеклен. Тел. 050-80074-18. zz 2-комн. кв., Артема, Лесной, 3/9, 170 000 грн. Тел. 050-58065-60. zz 2-комн. кв., Артема, Лесной, 5/9, улучш. план., хор. сост., не угловая, 7 700. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., Артема, Лесной, 54/36/9, нов. ремонт, не угловая, улучш. планир, новые окна ,двери, 12 500. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., Артема, Лесной, 6/9, 54/36/9, улучш. планир. не угловая, 10 500, докум. готовы. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., Артема, пер. Виноградный, 9/9, 53 кв. м, не угл., жил. сост., с меб. и техникой. Тел. 050-800-82-43. zz 2-комн. кв., Артема, разд. комн. 6600, кирп. дом,4/5 жилое состояние, треб. космет. Торг. Тел. 050-800-74-18. zz 2-комн. кв., Артема, р-н ул. Вольная, 2/5, 43 кв. м, 9 000. Тел. 066-461-24-23. zz 2-комн. кв., Артема, ул. Батюка, 21/83, 7/9, обычное сост., рядом 3 школы, 3 садика, рынок, маг., 9 500. Тел. 050-955-03-56. zz 2-комн. кв., Артема, ул. Батюка, 30, 4/5, кирп. дом, жил. сост., рядом школа, садик, маг., 8 500. Тел. 050-955-03-56. zz 2-комн. кв., Артема, ул. Бульварная, 3/5, 41 кв. м, под ремонт, не углов., 7 500. Тел. 050-800-82-43.

«Газета объявлений» N 42 (597), 25 октября 2017 г.

zz 2-комн. кв., Артема, ул. Бульварная, 5/5, 6 000. Тел. 050800-76-94. zz 2-комн. кв., Артема, ул. Ген. Батюка, 1/5, жил. сост., 8000. Тел. 050-800-76-94. zz 2-комн. кв., Артема, ул. Ген. Батюка, 5/5, 47 кв. м, жил. сост., м/п окна, 8 100. Тел. 050-800-82-43. zz 2-комн. кв., Артема, улучш. планир., 54/36/9, 215 000 грн. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., Артема, ЦНИЛ, ул. Ген. Батюка, 5/5, 50 кв. м, под ремонт, 170 000 грн. Тел. 050-800-82-43. zz 2-комн. кв., в хор. сост., в связи с выездом, недорого. Тел. 050-580-65-60. zz 2-комн. кв., г. Краматорск, ул. Ульяновская, 207, 7/9, срочно, недорого. Тел. 050-77-519-44. zz 2-комн. кв., г. Краматорск, ул. Ульяновская, 207, 7/9, срочно, недорого. Тел. 050-77-519-44. zz 2-комн. кв., евроремонт, джакузи, «теплый пол», возмож. с меб. и техникой, 16 500. Тел. 050347-59-53. zz 2-комн. кв., ж/д, 3/3, 42 кв. м, жил. сост., комн. смеж., 7 500. Тел. 050-800-82-43. zz 2-комн. кв., ж/д, 3/5, 44 кв. м, жил. сост., 8 200. Тел. 050-80082-43. zz 2-комн. кв., ж/д, пер. Лермонтова, 2/2, 40 кв. м, а/о, жил. сост., 5 700. Тел. 050-800-82-43.

2-комн. кв., ж/д, 4/9, 49 кв. м, комн. раздел., 11 500. Тел. 050-536-47-66. zz 2-комн. кв., ж/д, сот. Свердлова, 2/2, кирпич. дом, не углов., обычное сост., 7 400. Тел. 050-955-03-56. zz 2-комн. кв., ж/д, сталинка, а/о, 2/2, 5 700. Тел. 050-800-76-94. zz 2-комн. кв., Лесной, 5/9 52 кв. м., торцевая, 8 500. Тел. 050-47463-35. zz 2-комн. кв., Лесной, 8/9, 50/35/9, улучш. планир.,8 000 торг. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., м-н Артема, 6/9, 54 кв. м., жил. сост., не угл., 10 500. Тел. 050-423-41-45. zz 2-комн. кв., Молочар, 2/2, 43 кв. м, а/о, бойлер, м/п окна, 5 500. Тел. 050-800-82-43. zz 2-комн. кв., мр-н Артема, кирп. дом, 3/5, жил. сост., 120 000 грн. Тел. 050-580-65-60. zz 2-комн. кв., мр-н Артема, ул. Ясная, 15, 3 эт., не углов., комн. раздел., нов. вход. дверь, обычное сост., 7 000. Тел. 050-955-03-56.

(присылайте SMS-сообщения)

zz 2-комн. кв., мрн. Артема, 44/31/7 кв.м, комн. разд., жилое сост., 7300. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., нов. дом, самый центр города, 52/35/8 кв.м, кирп. дом, комн. разд., вода пост., большая лоджия, 15 500. Тел. 050471-85-04. zz 2-комн. кв., пер. Чубаря, 1/3, 60/48/9, 2 лоджии, комн. раздел., вода пост. Тел. 050-347-59-53. zz 2-комн. кв., р-н военкомата. Тел. 050-67-814-67. zz 2-комн. кв., р-н военкомата. Тел. 095-420-64-95. zz 2-комн. кв., р-н ж/д, ост. «Школьная», без мебели. Тел. 095604-83-07 (п. 18.00). zz 2-комн. кв., ул. Батюка, 1/5, чех. проект, больш. лоджия, м/п окна, нов.двери, 9 800, торг. Тел. 050-347-59-53. zz 2-комн. кв., ул. Батюка, 21, 5/9, комн. раздел., 7 800. Тел. 050-34759-53. zz 2-комн. кв., ул. Батюка, 3/5, чех. проект, с ремонтом и меб., 14 000. Тел. 050-347-59-53. zz 2-комн. кв., ул. Вольная, 3/5, нов. ремонт, встроен. кухня, бойлер, балкон заст. Тел. 050-347-59-53. zz 2-комн. кв., ул. К. Маркса, 44, 1/14, возмож. под бизнес. Тел. 050347-59-53. zz 2-комн. кв., ул. Окт. Революции, 3 эт., 50/35/8 кв.м, высок. потолки, комн. разд., хор. сост., 15 500. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., ул. Октябрьской революции, 2/5, 7 500. Тел. 095294-25-34. zz 2-комн. кв., ул. Р. Люксембург, 1/9, больш. лоджия, с ремонтом, меб. и техникой. Тел. 050-34759-53. zz 2-комн. кв., ул. Свердлова, 2/2, м/п окна, вода пост. Тел. 050-34759-53. zz 2-комн. кв., ул. Свободы , 31. 4/14, балкон застеклен, с ремонтом, мебелью и техникой. Тел. 050-96535-99. zz 2-комн. кв., ул. Свободы, 4/9, 54/36/9, 2 кондиц., ремонт. м/п окна, нов. входн. дверь, тамбур, 13 500. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., Химик, 3/9, 54/36/9, не угловая, хор., жилое сост, 8 500. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., Химик, 3/9, раздельн. комн., вода постоянно, хор. сост., 8 500. Тел. 050-42529-78. zz 2-комн. кв., центр. Тел. 095048-37-23. zz 2-комн. кв., центр, 2/5, 44 кв. м, под ремонт, 8 300. Тел. 050-80082-43. zz 2-комн. кв., центр, 2/5, светлая, окна во двор, вода пост. Тел. 050-347-59-53. zz 2-комн. кв., Центр, 3/4, ул. Ленина, 11 000. Тел. 095-294-25-34. zz 2-комн. кв., Центр, 4/5, 44 кв. м., 7 000. Тел. 050-474-63-35. zz 2-комн. кв., центр, 4/5, кирпич. дом, 7 000. Тел. 050-347-59-53. zz 2-комн. кв., центр, 5/5, с ремонтом, 10 500. Тел. 050-347-59-53. zz 2-комн. кв., центр, 7/9, 43/25/7, комн. раздел., жил. сост., 161 000 грн. Тел. 050-588-89-77. zz 2-комн. кв., Центр, 8-я школа. 7500, жилое сост., разд. комн. 43 кв. м, есть мебель. Тел. 050-800-74-18. zz 2-комн. кв., центр, космет. рем., 2/5, 150 000 грн. Тел. 050580-65-60. zz 2-комн. кв., центр, м/п окна, чистый подъезд, кондиц., 7 700. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., Центр, Окт.Революции, 3/5,жилое состояние, 43 кв. м,7500. Тел. 050-800-74-18. zz 2-комн. кв., Центр, Окт.Революции, 3/5,жилое состояние, 43 кв. м,7500. Тел. 050-800-74-18. zz 2-комн. кв., центр, ремонт, встроен. мебель, 3/5, 250 000 грн. Тел. 050-580-65-60.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

zz 2-комн. кв., Центр, Свободы, 1/9, хорошее сост., 11000, м/п окна, линолеум, большая кухня 50 кв. м. Тел. 050-800-74-18. zz 2-комн. кв., центр, ул. Коммунаров, 34, 8 эт., с ремонтом, не углов., частично с меб., встроен. кухня, рядом школа, садик, рынок, 10 500. Тел. 050-0-777-202. zz 2-комн. кв., центр, ул. Ленина, чех. проект, жилое сост., 130 000 грн. Тел. 050-580-65-60. zz 2-комн. кв., центр, ул. Торская, 3/4, 45 кв. м, не углов., жил. сост., м/п окна, 8 500. Тел. 050-800-82-43. zz 2-комн. кв., центр, ул. Торская, 3/5, 52 кв. м, жил. сост. Тел. 050800-82-43. zz 2-комн. кв., Центр, хор. состояние, 7/9, 11000, м/п, окна,нов. линолеум, мебель. Тел. 050-80074-18. zz 2-комн. кв., Центр, хор. состояние, 7/9, 11000, м/п, окна,нов. линолеум, мебель. Тел. 050-80074-18. zz 2-комн. кв., ЦНИЛ, 1/5, чех пр., жилое сост. Тел. 095-245-66-17.

2-комн. кв.,1/5, ул. Ясная, р-н Артема. Тел. 050-864-68-87. zz 2-комн. кв. Артема, 44/31/7, разд. комн., не угловая, 5 000, докум. готовы. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв. ЖД, 52/35/8, кирп. дом, не углов., отл. жил. сост., 10 500. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. Химик, 6/9 , 54 кв. м., м/п, ком. рем., 11 000. Тел. 050-47463-35. zz 2-комн., кв., Центр, 61 кв. м., 3/3 + гараж, 8 500. Тел. 050-47463-35. zz 2-комн., Химик,3/9,пер. Донской,5 1кв.м.,жил.сост.,не угл. 8 500. Тел. 050-800-73-57. zz 2-комн.кв, Артёма,1/5,ул. Вольная, 43 кв.м.,жил.сост. 6 900. Тел. 050-800-73-57. zz 2-комн.кв., 1/1, автномн. отопл., Почтовая, 72, част. с рем., высокий цокол, смежн. комнаты, высок. потолки, недорого. Тел. 066222-70-74. zz 2-комн.кв., 1/5, Артема, 40 кв.м., после кап. рем., с меб. и техникой. Тел. 050-24-32-992. zz 2-комн.кв., 2/5, центр, нов. батареи, ремонт в кухне и санузл., встр. кухня, полы с под., дер. окна. 252 000. Тел. 050-95-98-152. zz 2-комн.кв., 4/5, Артема, м/п окна, не углов., жил. сост., раздел. комн., балк. заст., вода пост., не дорого , срочно. Тел. 066-222-70-74. zz 2-комн.кв., 4/5, ЦНИЛ, ул.Батюка, 2а, 46 кв.м., комн. раздел., жил. сост., м/п окна, бойлер, не углов., 169 000 грн. Тел. 095-636-06-57. zz 2-комн.кв., Артема., 1/5, жил. сост., 44,5 кв.м., не углов., раздел. комн., счетч. газ., вода, без долг., без поср., 7 500. Тел. 095-54403-76. zz 2-комн.кв., центр, 2/5, 44/30/6, комн. раздельные, 7 500. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн.кв., Артёма, 2/5, ул.Г.Батюка, 44 кв.м.,жил.сост., разд.комн. 6 000. Тел. 050-80073-57. zz 2-комн.кв., Артёма,3/5,на Лесном, 43 кв.м. м/п окна,нов. сантехника,косм.рем. 8 000. Тел. 050-800-73-57. zz 2-комн.кв., Артёма,4/5, 43кв.м.обычное сост. 5 900. Тел. 050-800-73-57. zz 2-комн.кв., Артёма,5/5,ул.Г.Б атюка,43кв.м.,жил.сост.,м/п окна. 5 500. Тел. 050-800-73-57. zz 2-комн.кв., Артёма, 5/9, ул.Г.Батюка, 51кв.м., разд.комн., жил.сост. 10 000. Тел. 050-80073-57.

http://slavinfo.dn.ua

9


Объявления диктуйте по тел.:

2-комн.кв. продаю

zz 2-комн.кв., Химик,5/9, ул. Новосодовская, 51 кв.м.,с ремонтом. 9 000. Тел. 050-800-73-57. zz 2-комн.кв., Центр, 1/5 ,45 кв.м., жил.сост.,разд.комн. 7 000. Тел. 050-800-73-57. zz 2-комн.кв., Центр,2/2, 49 кв.м.,жил.сост.,м/п окна. 7 500. Тел. 050-800-73-57. zz 2-комн.кв., Центр,3/3,район Фуршета,55 кв.м. евроремонт и мебель. 15 000. Тел. 050-800-73-57. zz 2-комн.кв., Центр,3/5 ,район Сату,45/30/7,жил.сост. 7 500. Тел. 050-800-73-57. zz 2-комн.кв., Центр,3/5,ул.Окт. Революции,43 кв.м.,жил.сост. 6 500. Тел. 050-800-73-57. zz 2-комн.кв., Центр,3/5,ул.Юных Коммунаров,44кв.м.,жил.сост. 7 500. Тел. 050-800-73-57. zz 2-комн.кв., Центр, 5/5, 43 кв.м., жил.сост. 6 000. Тел. 050-80073-57. zz 2-комн.кв. г. Дружковка , 3/9, авт. отопл., мп окна, балкон. Тел. 095-37-00-392.

2-х ком. кв. г. Дружковка, 2/5, капитальный ремонт, все новое. Отличное расположение, теплый дом. ОБМЕН на дом или 2-х ; 3-х кв в г Славянске. Тел. 050-97653-77. 2-х комн. кв., 1/5, у г л о в а я , но о ч ен ь те п л а я , ч и ст а я , уютная, жилое состоя н и е , р а й он Ц Н ИЛ , р я дом м а г а з и н ы , новая входная дверь. 6 700. Тел. 095-678-9001. 2-х комнатная квартира, г. Николаевка, ул. Юбилейная, 4. В квартире капитальный ремонт, счетчики на воду, счетчик на отопление (дом), 8000 (возможен торг). Тел. 095-353-45-00 (Антон).

куплю

zz 2-, 1-комн. кв., центр, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04. zz 2-, 1-комн. кв., центр, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04. zz 2-, 3-комн. кв., недорого, в центре, можно без ремонта, без посредников. Тел. 050-0-777-202. zz 2-комн кв. для себя. Тел. 095295-35-85. zz 2-комн. кв, без ремонта, до 100 000. Тел. 095-160-96-88. zz 2-комн. кв. в любом р-не. Тел. 050-423-41-45. zz 2-комн. кв. для себя. Тел. 050864-68-87. zz 2-комн. кв., в любом р-не города, можно с дорогим рем., в хор. сост., можно с меб., для себя, срочно. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., в любом р-не города, можно с дорогим рем., в хор. сост., можно с меб., для себя, срочно. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., в любом р-не, рассм. люб. вар-ты. Тел. 050-58065-60.

10

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zz 2-комн. кв., в любом сост., без посред. Тел. 050-588-89-77. zz 2-комн. кв., в любом сост., возм. с долгами, не приват., для себя, срочно, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., в центре, Артема, парк, возмож. с долгами. Тел. 050981-26-97. zz 2-комн. кв., в центре, можно с дорогим ремонтом, желат. в 9-эт. доме, можно со встр. меб., для себя, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., в центре, на средн. этаже, в любом сост., возможно с дорогим рем., для себя. Тел. 050471-85-04. zz 2-комн. кв., возм. с хорошим дорогим рем., для себя. Тел. 050471-85-04. zz 2-комн. кв., для себя. Тел. 050861-11-38. zz 2-комн. кв., для себя, мр-ны Артема, Лесной, возм. с хор. рем. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., для себя, р-н не важен, срочно. Тел. 050-580-65-60. zz 2-комн. кв., до 8 000. Тел. 05087-14-976. zz 2-комн. кв., можно с дорогим ремонтом, р-н площади, срочно, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., мр-н Артема, в 9-эт. доме, для себя. Тел. 050-47185-04. zz 2-комн. кв., мр-ны Артема, центр, в люб. сост., рассм. все варианты, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-47185-04. zz 2-комн. кв., мр-ны центр, Артема, возм. с дорогим еврорем., рассм. все варианты. Тел. 050-47185-04. zz 2-комн. кв., мр-ны центр, Артема, возм. с дорогим еврорем., рассм. все варианты. Тел. 050-47185-04. zz 2-комн. кв., с хорошим ремонтом. Тел. 050-347-59-53. zz 2-комн. кв., улучш. план., возм. с отлич. рем., рассм. все варианты. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., центр, возмож. с дорогим ремонтом, рассм. все вар-ты. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., центр, можно с рем., для себя. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., центр, мр-н Артема, мр-н Химик, возмож. с дорогим ремонтом. Тел. 050-47185-04. zz 2-комн.кв. в Славянске. Тел. 050-87-14-976. zz 2-комн.кв., в любом р-не, рассмотрю все в-ты. Тел. 095-63606-57.

меняю

zz 2-комн. кв., центр Краматорска, на жилье в центре Славянска. Тел. 050-428-29-15.

3-комн.кв. продаю

zz 3- комн. кв., ЖД вокзал. 1/ 5. 66 кв. м, м/ п окна, лоджия с подвалом, есть гараж. Тел. 066-798-04-87. zz 3- комн. кв 2/3 р-н восьмиквартирной, сталинка, выс. пот., меб., жил. сост, уютный двор. Тел.: 06613-87-713, 098-28-24-729. zz 3 комн. кв,5 / 5, центр, ул. Коммунаров, 56/ 32/ 6, жил. сост., не угловая, кирпичный дом, рядом остановка. Тел. 066-222-70-74. zz 3- комн. кв., 7/ 9, Химик, пер. Донской, 65 кв.м., еврорем., встр. кухня., не угл., част. с меб., 546 000 грн. Тел. 095-636-06-57. zz 3- комн. кв., Артема, 2/ 9, 64 кв. м., 8 600. Тел. 050-800-76-94. zz 3- комн. кв., частично с ремонтом, м-н Артема, Лесной, 9/ 9. Тел. 095-504-91-92.

zz 3- комн. кв., южная сторона, Кр. Лиман или обмен на квартиру в Славянске. Тел. 095-10-11-098. zz 3- комн.кв., ул.Свердлова, малогабар., 43. кв.м., 1/3, 6 300. Тел. 095-294-25-34. zz 3-ком. кв, ж/д, ул. Свердлова, 2/3, сталинка, 64 кв. м, 10 500. Тел. 050-800-76-94. zz 3-ком. кв. Ж/Д, ул. Свердлова, 5/5, 65м2, квартира под ремонт. 7000. Тел. 050-800-76-94. zz 3-ком. Кв. Ул Торская 5/5, м/п окна, 8600. Тел. 050-800-76-94. zz 3-комн кв., мр-н Артема, 3/9, космет. рем., 180 000 грн. Тел. 050580-65-60.

3-комн. кв. очень теплая г.Николаевка. Нормальное состояние. Двойная дверь. Столярка. 50 летия Слав ТЭС 33. Торг. Тел. 095-398-24-24. zz 3-комн. кв. 1/10, м-н Артема, отл. место, автоном. отопл., м/п окна, хор. сост, 442 000 грн. Тел. 050-95-98-152. zz 3-комн. кв. 2/9 Центр, ул. Искры, с ремонтом, частич. мебель, автоном. отопление. Тел. 095-16096-88.

zz 3-комн. кв. 2/9, в центре, ул. Свободы. Тел. 050-709-38-62. zz 3-комн. кв. 4/9 с ремонтом, мебелью, р-н Лесной, ул. Г. Батюка, 35. Тел. 095-160-96-88. zz 3-комн. кв. 69х41х8 кв.м., ул. Юн. Коммунаров, 8/9, жил. сост., 430 тыс грн. Тел. 050-425-25-91. zz 3-комн. кв. срочно, 66 , 2 кв. м., кухня 8,9 кв. м., теплая, не угл., 4/9, кондиционер, бак, счетчики, без долгов, без посред. Тел. 05094-66-393. zz 3-комн. кв. ул. Ленина, 90 кв. м., 3 эт., м/п окна, автоном. отопл., под ремонт, 22 000. Тел. 050-42341-45. zz 3-комн. кв. Центр, 1/5, под бизнесс. Тел. 099-706-47-79. zz 3-комн. кв. Центр, 4/4, хор. сост. Тел. 095-294-25-34. zz 3-комн. кв., 8/9 ул. Свободы, 65х389, ул Свободы, кирп. дом, р-н Площади. Тел. 050-425-25-91. zz 3-комн. кв., в сталинке, 2/3, 69х42х7 кв. м., ул. Ленина, р-н площади, отл. сост., част. мебель. Тел. 050-425-25-91. zz 3-комн. кв., 1/2, ул. Свердлова, рядом ост. «Школьная», можно под бизнес. Тел. 050-872-03-60.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

zz 3-комн. кв., 1/5, ж/д, ул. Свердлова, 54 кв. м, комн. смежн. изолир., жилое сост., газ. колонка, угловая, 247 000 грн. Тел. 095-63606-57. zz 3-комн. кв., 1/5, ул. Бульварная, 8а, чехпроект, 68,5/40/8,3, хор. сост., частич. хор. ремонт, 365 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 06394-04-111. zz 3-комн. кв., 1/5, чех. проект, Артема, р-н стоматологии, 2 балкона, подвал, ремонт, 13 500. Тел. 050-531-81-44. zz 3-комн. кв., 1/5, Чубаря, угловая, теплая, есть подвал, нет балкона, 237 500 грн. Тел. 050-9598-152. zz 3-комн. кв., 2/3, 86,6, 3 м/п лоджии, ул. Васильевская, 18 500, торг. Тел. 066-285-13-88. zz 3-комн. кв., 2/4, р-н Ц. рынка, 102 кв. м, а/о, хор. сост., комн. разд., 624 000 грн. Тел. 095-636-06-57. zz 3-комн. кв., 2/5, а/о, ремонт, р-н «Талера», 17 000. Тел. 066-31181-61. zz 3-комн. кв., 2/5, возле рынка , мр-н артема, 135 000 грн. Тел. 050580-65-60. zz 3-комн. кв., 2/9, Химик, ремонт в ванной и туалете, балкон заст., 65/39 кв. м, аккурат. сост., 399 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-9404-111.

zz 3-комн. кв., 3/14, ул. Свободы, 75/40/8, обычное сост., без ремонта, рядом с квартирой кладовка. Тел.: 050-95-98-152, 06394-04-111. zz 3-комн. кв., 3/3, 71,5, р-н военкомата, 2 балкона, сарай, недорого. Тел. 050-531-81-44. zz 3-комн. кв., 3/3, центр, ул. Шевченко, 82/56 кв. м, част. м/п окна, 413 000 грн. Тел. 050-95981-52. zz 3-комн. кв., 3/5, ЦНИЛ, чех. проект, 62 кв. м, 2 лоджии, м/п окна, ремонт 10-лет. давности, 302 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 06394-04-111. zz 3-комн. кв., 3/9, жил. сост. Тел. 050-347-59-53. zz 3-комн. кв., 3/9, пер. Виноградный, 3, м/п окна, хор. сост., без посред. Тел. 066-942-29-24. zz 3-комн. кв., 4/4, 76,6 кв. м, встроен. мебель, вид на площадь, 14 500. Тел. 050-531-81-44. zz 3-комн. кв., 4/4, совр. дорогой ремонт, общ. 79,3 кв.м., жилая 56 кв.м., с меб., быттехн., 600 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zz 3-комн. кв., 4/4, центр, ул. Ленина, общая пл. 80 кв. м, ремонт, кухня-студия, мебель, быт. техника. Тел. 050-588-89-77. zz 3-комн. кв., 4/5, 57 кв.м., не угловая , 7 500. Тел. 050-425-29-78. zz 3-комн. кв., 4/5, мр-н Артема, 46 кв. м, утеплен., м/п окна, кухнястудия, встроен. кухня, санузел совмещ., рем., 235 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zz 3-комн. кв., 4/5, пер. Парковый, жил. сост., нов. сантех., бойлер, не углов., комн. смежноизолир., 234 000 грн. Тел. 095-636-06-57. zz 3-комн. кв., 5/9, Артема, жил. сост., 11 000. Тел. 050-425-29-78. zz 3-комн. кв., 56 кв. м, 5/5, Артема, ЦНИЛ, с мебелью, чистая, теплая, жилое сост., метал. сарайгараж с погребом, 7 500. Тел. 063119-71-56. zz 3-комн. кв., 56/39/6, кирп. дом, удобн. планир., газ колонка, большой коридор, до площади 3 мин, 11 000. Тел. 050-471-85-04. zz 3-комн. кв., 60 кв.м., автоном. отопл. с хор. ремонтом , новая мебель и быт. техника. Тел. 066725-63-83. zz 3-комн. кв., 65 кв. м., лоджия, подвал, Артема, 1/5, Г.Батюка 21, без рем., торг уместен, от хозяина. Тел. 066-47-87-304. zz 3-комн. кв., 7/9, ул. Юн. Коммунаров, жил. сост., не угловая, 15 500. Тел. 050-425-29-78. zz 3-комн. кв., 80 кв. м., улучш. планир., 2/5, хор. ремонт, ул. Искры, комн. раздельны, 2 лоджии, ванна 16 кв. м., возм. с техн. и мебелью. Тел. 099-794-46-43.

http://slavinfo.dn.ua

(присылайте SMS-сообщения)

zz 3-комн. кв., а/о, 8/9, ремонт, вид на город. Тел. 050-347-59-53. zz 3-комн. кв., Артема, 1/5, жило состояние 57 кв. м,7500, ухоженная, уютный двор. Тел. 050-800-74-18. zz 3-комн. кв., Артема, Лесной, 4/5, 150 000 грн. Тел. 050-58065-60. zz 3-комн. кв., Артема, Лесной, не угловая, докум. готовы, 11 500. Тел. 050-471-85-04. zz 3-комн. кв., Артема, пер. Ген. Батюка, 4/5, 64 кв. м, простой ремонт, 2 лоджии, 12 600. Тел. 050800-82-43. zz 3-комн. кв., Артема, пер. Ген. Батюка, 5/5, 44 кв. м, жил. сост., 7 000. Тел. 050-800-82-43.

zz 3-комн. кв., Артема, ул. Парковая, 5/5, 53 кв. м, жил. сост., треб. космет. рем., комн. раздел., 8 400. Тел. 050-800-82-43. zz 3-комн. кв., Артема, ул. Парковая, 5/5, 53 кв. м, жил. сост., треб. космет. ремонта, 8 400. Тел. 050-800-82-43. zz 3-комн. кв., Артема, ул. Ясная, 2/5, 54 кв. м, комн. раздел., нов. м/п окна, вход. дверь, под ремонт, 9 500. Тел. 050-800-82-43. zz 3-комн. кв., Артема,65кв. м, Молодежная ост., 2/9, кухня 9 кв. м, разд комн. Тел. 050-800-74-18. zz 3-комн. кв., Артема,65кв. м, Молодежная ост., 2/9, кухня 9 кв. м, разд комн. Тел. 050-800-74-18. zz 3-комн. кв., бул. Пушкина, 1/5, хор. состояние, космет. ремонт, 10500, м/п окна, мет. дверь. Тел. 050-800-74-18. zz 3-комн. кв., в любом р-не, рассм. люб. вар-ты. Тел. 050-58065-60. zz 3-комн. кв., дешево. Тел. 05087-14-976. zz 3-комн. кв., Ж/д кирп. дом, 10000, чех. проэкт, с мебелью,хор состояние. Тел. 050-800-74-18. zz 3-комн. кв., ж/д, «сталинка», есть сарай, погреб, закрытый уютный двор, или меняю на две 1-комн. кв. Тел. 066-041-55-76. zz 3-комн. кв., Ж/д, 1/5, 48 кв. м, 8500, жилое состояние, кирп. дом. Тел. 050-800-74-18. zz 3-комн. кв., ж/д, пер. Лермонтова, 2/5, 50 кв. м, м/п окна, 8 500. Тел. 050-800-82-43. zz 3-комн. кв., К. Маркса 22, 5/9. Тел. 066-683-28-77. zz 3-комн. кв., Машмет, ул. Дарвина, 2/5, 52 кв. м, с/у раздел., не углов., жил. сост., 7 500. Тел. 050-800-82-43. zz 3-комн. кв., м-н Артема, жил. сост., с меб., не углов., 4/5, 7 200, срочно. Тел. 050-347-74-09. zz 3-комн. кв., м-н Химик. Тел. 050-87-14-976. zz 3-комн. кв., мр-н Артема, ул. Батюка, 42, 5/5, кирпич. дом, не углов., жил. сост., хор. место, 7 500. Тел. 050-955-03-56. zz 3-комн. кв., общ. площ. 71 кв. м., в центре города, ул.Искры, ремонт, индив. отопление, счетчики. Тел. 050-913-29-35. zz 3-комн. кв., ост. «Школьная», 3/3, сталинка, 80 кв.м, пластик. окна, косметич. рем., 13 500. Тел. 050-474-63-35. zz 3-комн. кв., пер. Парковый, 1/5, 53/37/6,6, с ремонтом, 250 000 грн. Тел. 050-588-89-77. zz 3-комн. кв., пер. Парковый, 4/5, комн. раздел., жил. сост., 7 200. Тел. 050-347-59-53. zz 3-комн. кв., р-н Дома быта, 2/3, 86,6 кв. м, 3 лоджии пластик., решетка на площадке, сигнал., чистая, 18 500, торг. Тел. 093-9511-708. zz 3-комн. кв., р-н ЖД, 1 эт., кирпичн. дом, не угловая, обычное сост., комн. раздел., закрытый двор, 8 500. Тел. 050-955-03-56. zz 3-комн. кв., р-н Ц. рынка, 1/2, 65/45/9, комн. раздел., м/п окна, нов. межкомн. двери, нов. проводка, сантехника. Тел. 050-347-59-53. zz 3-комн. кв., Строймаш, ул. Новый быт, 4/5, 64 кв. м, не углов., жил. сост., 9 500. Тел. 050-80082-43. zz 3-комн. кв., ул. К. Маркса, 38, 64 кв. м, без посредников. Тел. 09979-22-815. zz 3-комн. кв., ул. Свердлова, 1/5, 10 500, торг. Тел. 050-347-59-53. zz 3-комн. кв., ул. Свободы, 1 эт. Тел. 095-86-52-543. zz 3-комн. кв., ул. Свободы, 4/9. крупногабарит., жил. сост., 185 000 грн. Тел. 050-580-65-60. zz 3-комн. кв., ул. Свободы, 65/41/9, улучш. планир., вода постоянно, лоджия, 11 500, докум. готовы. Тел. 050-471-85-04. zz 3-комн. кв., ул. Торская, 3/5, 72 кв. м, советское сост., 2 балкона, 12 600. Тел. 050-800-82-43.

zz 3-комн. кв., ул. Шевченко, 3/3, 80 кв. м, два балкона, 12 500. Тел. 050-347-59-53. zz 3-комн. кв., ул. Юн. Коммунаров, 4/5, жил. сост., 330 000 грн. Тел. 050-588-89-77. zz 3-комн. кв., Химик, 3/9, 65 кв. м., угловая, 10 500. Тел. 050-47463-35. zz 3-комн. кв., Химик, 5/9, не угловая, вода пост., обычное сост., 10 500, срочно. Тел. 050-955-03-56. zz 3-комн. кв., Химик, 7/9, 65 кв. м, под ремонт7500. Тел. 050-80074-18. zz 3-комн. кв., Химик, качествен. ремонт, 7/9, с меб. и техникой. Тел. 050-347-59-53. zz 3-комн. кв., Центр 8500, жилое состояние, 4/5, 57 кв. м,8-школа,. Тел. 050-800-74-18. zz 3-комн. кв., центр, 2 эт., не углов., вода пост., а/о, тихий двор, от собственника, без посред. Тел. 095-649-69-96. zz 3-комн. кв., центр, 2/5. Тел. 050-347-59-53. zz 3-комн. кв., центр, 3/5, жил. сост., 140 000 грн. Тел. 050-58065-60. zz 3-комн. кв., центр, 68/42/9, лоджия, балкон, улучш. планир., вода постоянно, срочно, 11 000. Тел. 050-471-85-04. zz 3-комн. кв., центр, в хор. сост., входн. двери замен., окна м/п, не угловая, 5/5, 8 500. Тел. 050-34774-09. zz 3-комн. кв., центр, м/п окна, газ. колонка, цена договорная, срочно, без посредников. Тел. 050143-42-30. zz 3-комн. кв., Центр, разд. комн.,3/5, хор состояние, 9000, м/п окна, бойлер. Тел. 050-800-74-18. zz 3-комн. кв., Центр, Свободы, крупногабаритная, с ремонтом, м/п окна, бронированная дверь, сигнализация. Тел. 050-800-74-18. zz 3-комн. кв., центр, ул. Чубаря, 5/5, 57 кв. м, не углов., с/у раздел., не углов., сделан хор. ремонт, м/п окна, хор. крыша, 8 700. Тел. 050800-82-43. zz 3-комн. кв., центр, ул. Чубаря, 5/5, не угловая, кирпичный дом, жилое сост., с меб., быттех., подвал под дома + гараж. Тел. 050-74-33587. zz 3-комн. кв., центр, ул. Юн. Коммунаров, 4/5, не угловая, сост. хор., 12 500. Тел. 050-471-85-04. zz 3-комн. кв., центр, улучш. планир., 65/41/9, кирпич. дом, 5 этаж, 8 900. Тел. 050-471-85-04. zz 3-комн. кв., центр, Юн. Коммунаров, 5/9, 69/41/9, хор., жил. сост., 15 500. Тел. 050-471-85-04. zz 3-комн. кв., чех. проект, ремонт, меб., техника, 250 000 грн. Тел. 050-580-65-60. zz 3-комн. кв.,3/4, ЖД, Свердлова, общ. 44,6, колонка, встроен. кухня, современный санузел, подвал, свой ЖЕК, хор. ремонт, 340 000 грн. Тел. 050-95-98-152. zz 3-комн. кв.,Артема, ул. Г. Батюка, 5/5, 65 кв. м.,жил. сост.,треб. косметики,8 000. Тел. 050-800-76-94. zz 3-комн. Центр, 1/9, 65 кв. м., утеплена, под ремонт, 11 500. Тел. 050-474-63-35. zz 3-комн.кв., 2/5, ул.Ясная, м/п окна, кооперат. дом, 9 000. Тел. 066-311-81-61. zz 3-комн.кв., 3/5., чех., Искры, 2 лодж. ремонт, 27 000. Тел. 066-31181-61. zz 3-комн.кв., 3/9, отл. ремонт, нов. меб., сантех. без поср., 22 000, Краматорск, Старый Город. Тел. 098-391-55-99. zz 3-комн.кв., 5/5, Артема, отл. планир., раздел. комн., крыша не течет, необходим ремонт, 186 000. Тел. 050-95-98-152. zz 3-комн.кв., 5/5, общ.пл 56 кв.м., м/п окна, нов. входн. дверь, комнаты раздельные. Тел. 050-9598-152. zz 3-комн.кв., Артема. Тел. 050871-49-76. zz 3-комн.кв., Артема, ул. Олимпийская, 7, 4/9, не углов., отличное место, рядом школы, садики, маг., остан., 13 500. Тел. 050-955-03-56. zz 3-комн.кв., очень теплая , г.Николаевка. Нормальное состояние. Двойная дверь. Столярка. 50 летия Слав ТЭС 33. Торг. Тел. 095-398-24-24. zz 3-комн.кв., р-н Артема. Тел. 095-17-27-851. zz 3-комн.кв., Артёма, 1/10, ул.Г.Батюка,65 кв.м.,треб.рем. 9 500. Тел. 050-800-73-57. zz 3-комн.кв., Артёма, 3/5, ул.Г.Батюка,57 кв.м. жил.сост., не угл. 7 900. Тел. 050-800-73-57. zz 3-комн.кв., Химик, 65 кв.м., хорошее состоя ние,част., меб. 10 000. Тел. 050-800-73-57. zz 3-комн.кв., Центр,1/2,район Центрального рынка ,65кв.м.,обычн. сост. 8 000. Тел. 050-800-73-57. zz 3-комн.кв.,Центр,2/5 ,55 кв.м.,под ремонт,не угл. 9 500. Тел. 050-800-73-57. zz 3-комн.кв., Центр, 2/9,ул.К.Маркса, 65 кв.м., евроремонт. 16 000. Тел. 050-800-73-57. zz 3-комн.кв., Центр,3/5, ул.Окт. Революции, 57 кв.м., жил.сост. 7 800. Тел. 050-800-73-57.

«Газета объявлений» N 42 (597), 25 октября 2017 г.


Объявления диктуйте по тел.:

3-комн.кв.

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

продаю

zz Комната в общ., 5/5, 12 кв.м. Тел. 099-569-10-34. zz Комната в общежитии. с ремонтом, 3/4, не угловая, центр, без посредн., кабельное, интернет. Тел. 050-26-05-402.

куплю

zz В люб. сост., возмож. с долгами, рассм. все вар-ты, для себя, срочно. Тел. 050-471-85-04. zz Квартиру в любом р-н города. Тел. 095-295-35-85. zz Квартиру в центре, можно без ремонта, без посредников. Тел. 050-955-03-56. zz Квартиру для себя, Центр. Тел. 095-295-35-85. zz Квартиры в люб. сост., возмож. с долгами, рассм. все вар-ты, для себя, срочно, возм. с дорогим еврорем.,коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04.

zz 3-комн.кв., Центр, 3/9,ул. Свободы, 65 кв.м. 11 000. Тел. 050800-73-57. zz 3-комн.кв., Центр, 4/5, ул.Королева, 53 кв.м., треб.рем., частично м/п окна. 8 000. Тел. 050800-73-57. zz 3-комн.кв., Центр, 5/5. ул.Шевченко, 57 кв.м., жил.сост,не угл. 7 000. Тел. 050-800-73-57. zz 3-, 4-комн. кв. в любом сост., без посред. Тел. 050-588-89-77. zz 3-комн. кв. в любом р-не. Тел. 050-423-41-45. zz 3-комн. кв. в любом р-не, в любом сост. Тел.: 095-570-34-35, 050-823-06-34. zz 3-комн. кв. м-н Артема, Центр, срочно. Тел. 095-295-35-85. zz 3-комн. кв., в любом р-не города, можно с дорогим рем., в хор. сост., можно с меб., для себя, срочно, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-47185-04. zz 3-комн. кв., в любом сост., возм. с долгами, не приват., для себя, срочно, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04. zz 3-комн. кв., в любом сост., можно с долгами. Тел. 050-34759-53. zz 3-комн. кв., в Центре. Тел. 05087-14-976. zz 3-комн. кв., для себя, в люб. р-не, рассм. все вар-ты, возм. с долгами. Тел. 050-471-85-04. zz 3-комн. кв., р-н Химик, срочно. Тел. 050-471-85-04. zz 3-комн. кв., центр, с рем., на средн. эт., для себя, срочно, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04. zz 3-комн.кв., срочно. Тел. 05087-14-976. zz В люб. сост., возмож. с долгами, рассм. все вар-ты, для себя, срочно, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04. zz Квартиру в рассрочку, с первоначальным взносом, центр, ж/д, в люб. сост., возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04.

меняю

zz 3-комн. 58 кв. м., 1/1, Центр, ул. Калинина на 1-комн. Тел. 095160-96-88. zz 3-комн. кв., р-н ж/д вокзала, меняю на дом или продаю. Тел. 095-048-37-23.

4-комн.кв. продаю

zz 4- комн.кв., 6/9, Батюка 21/83, возможен обмен. Тел. 095-57968-11. zz 4- конм.кв., 4/5, Артема, 58 жил. пл., м/п окна, без посредн. Тел. 050-91-96-214. zz 4-комн. кв. 140 кв. м., автоном. отопл., 40 000, Центр. Тел. 050-42341-45. zz 4-комн. кв. 2/9, ул. Свободы, кирп. дом, 72,3 кв. м., застекл. лоджия + зимний сад, 25 000. Тел. 050-531-81-44. zz 4-комн. кв. 58 кв. м., ул. Г. Батюка. Тел. 066-926-000-7. zz 4-комн. кв. м-н Артема. Тел. 050-87-14-976. zz 4-комн. кв. м-н Артема, срочно, 7 500. Тел. 050-87-14-976. zz 4-комн. кв., 4/12 Центр, новострой, 96 кв. м., м/п окна, сделана проводка и разводка воды, индив. отопл. на доме и прибор учетаи тепла на кв., 728 000 грн. Тел. 050-95-98-152. zz 4-комн. кв., 4/5, 64 кв.м., жил. сост., 8 500. Тел. 050-425-29-78. zz 4-комн. кв., 4/5, г. Святоргорск, ул. Островского, чех. проект, м/п окна, нов. сантех., ламинат, дорогой рем., мебель, 900 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zz 4-комн. кв., Артема,3/5, Молодежная, 57 кв. м, жилое сост.8500, бойлер, балкон застеклен. Тел. 050-800-74-18. zz 4-комн. кв., ул. Свердлова, 5/5, 60 кв. м, 10 500. Тел. 050-347-59-53. zz 4-комн.кв., 2/9, еврорем., р-н площади, 120 кв.м., меб., сигнализация, цена договорная. Тел. 097-298-81-71.

куплю

zz 4-комн. кв. в любом р-не, в любом сост. Тел.: 095-570-34-35, 050-823-06-34. zz В люб. сост., возмож. с долгами, рассм. все вар-ты, для себя, срочно, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04.

другие продаю

zz 2-комн. кв., центр, выведена из жилого фонда, О. Революции, есть разреш. на пристройку, 22 000. Тел. 050-471-85-04. zz Комната в общ. ТНН 12 кв. м., или обмен на 1 комнату. Тел. 050707-04-76.

куплю

сдаю Документы для командировочных. Квартиры посуточно. Тел.: 095-03325-53, 068-439-92-71. zz Документы об оплате. Квартиры посуточно. Тел. 05004426-44. zz 1- и 2-комн. кв., посуточно. Документы об оплате. Тел. 095-1400-444.

zz 1- и 2-комн. кв. посуточно и почасово. Тел. 099-291-50-77. zz Квартиры посуточно. Артема, центр. Недорого. Документы об оплате. Тел. 095-14-00-555. zz 1- и 2-комн. кв. посуточно, почасово. Недорого. Артема, центр. Тел. 099-772-58-64. zz 1- и 2-комн. апартам., Артема, центр, Wi-Fi, все усл., док-ты об оплате, посуточно. Тел. 095-03325-53. zz 1- и 2-комн. кв. Тел. 095-03325-63 (посуточно, почасово). zz 1- и 2-комн. кв. Тел. 095-31999-41 (посуточно и почасово).

1- и 2-комн. кв (посуточно, почасово, центр). Тел.: 095-033-12-33, 096300-90-91. zz 1- и 2-комн. кв. абс. аккурат., недорого, Артема, АВ, центр, посут./почас. Тел. 050-681-37-92. zz 1- и 2-комн. кв. абс. аккурат., недорого, Артема, АВ, центр, посут./почас. Тел. 099-914-76-45. zz 1- и 2-комн. кв. апартам., абс. недорого, Артема, центр, Wi-Fi, посуточно. Тел. 066-61-66-713. zz 1- и 2-комн. кв., Aртема, центр, автовокзал (посуточно, почасово). Тел. 066-431-70-69. zz 1- и 2-комн. кв., Абс. аккурат., А/В, Артема, центр, посут./почас. Тел. 050-668-18-81. zz 1- и 2-комн. кв., Абс. аккурат., А/В, Артема, центр, посут./почас. Тел. 066-58-57-115. zz 1- и 2-комн. кв., абс. недор., Артема, центр, посуточно/почасово. Тел. 099-418-07-80. zz 1- и 2-комн. кв., Артема, центр, посуточно. Тел. 095-823-60-08. zz 1- комн. кв., на длит. срок., м- н Артема, с меб. Тел. 050-065-48-75. zz 1-, 2-комн. кв., посуточно. Центр, Артема. Все условия. Документы об оплате. Тел. 050-60538-53. zz 1-комн. кв., 2/5, возле площади, ремонт, мебель, быттех., 4 000 грн. + все коммун. усл. + единораз. риелт. работа. Тел. 05095-98-152. zz 1-комн. кв., новый ремонт, улучш. планировка, кондиц., стир. машина, все новое, состояние люкс, 5 000 грн, торг, на длит. срок. Тел. 050-471-85-04.

1-комн. кв., посуточно, почасово, центр. Тел. 050-651-63-20. 1-комн. кв., посуточно/ почасово, все условия, мр-н Артема, центр, номер «Люкс». Тел. 099258-58-97. zz 1-комн. кв., срочно. Тел. 05087-14-976.

zz 1-комн. кв., Центр. Тел. 05087-14-976. zz 1-комн. кв., Центр, недорого. Тел. 050-047-95-00 (Виктор). zz 1-комн.кв., жил. состояние. Тел. 050-87-14-976. zz 1-комн.кв., меб., техника. 5/5, р-н центр. рынка, 3.000, предопл. за 3 мес., желат. семье. Тел. 050-2335-992 после 17.00. zz 1-комн.кв., Химик., 1 500 + свет, вода. Тел. 050-87-14-976. zz 1-комн.кв., центр, на длит. срок, 5/5, с меб., быттехникой. Тел. 050-754-67-30. zz 2- комн. кв. срочно. Тел. 05087-14-976. zz 2- комн.кв , р-н САТУ, на длит. срок, с меб., без рем, без спальных мест. Тел. 050-181-59-52. zz 2- комн.кв., с меб., м-н Артема. Тел. 095-197-78-35. zz 2 комнаты в 3-комн. кв. м-н Артема, 800 грн + 50% коммун. без отопления. Тел. 050-87-14-976. zz 2 комнаты для 2 девочек-студенток м-н Артема, Лесной. Тел. 099-734-06-10. zz 2-комн кв. м-н Артема. Тел. 095-68-71-529. zz 2-комн. кв. 2/5, м-н Артема на длит. срок. Тел. 095-386-63-03. zz 2-комн. кв., г. Славянск. Тел. 050-87-14-976. zz 2-комн. кв., центр, семье без детей. Тел. 050-772-80-45. zz 2-комн.кв. на длит. срок., с мебелью. Тел. 095-408-97-88. zz 2-комн.кв., возможно с посл. выкупом, вся мебель, техника. Тел. 095-856-93-63. zz 2-комн.кв., мебель, техника, Артема, без посредников. Тел. 066041-55-21. zz 3- комн. кв. м-н Химик, 800 грн + коммун., без мебели. Тел. 050-8714-976. zz 3- комн. кв., 2/ 3, центр, р- н ц. площади, в обычн. сост., с меб., стир. маш., 1 000 грн. + ком. услуги. Тел. 095-636-06-57. zz 3- комн.кв. ЦНИЛ, 1/5 , хол, гор. вода, без быттехн., 2 500+ ода, счет, газ, счетчики. Тел. 050-573-62-42. zz 3-комн. кв. г. Краматорск, Старый город. Тел. 050-55-93-123. zz 3-комн. кв. м-р Артема, хор. сост. Тел. 095-059-33-79. zz 3-комн.кв., на длит. срок, без посредников. Тел. 066-00-38-441. zz 3-комн.кв.,2/5, ул. Королева, после ремонта. Тел. 095-197-48-53. zz Комнату на короткий срок, отдельный вход, есть душ, туалет, с мебелью, м/п окно, недорого. Тел. 095-420-27-11. zz Комнаты для отдыха на берегу р. Сев. Донец, недорого. Тел. 050694-93-20.

сниму

zz 1-, 2-комн. кв. Тел. 050-58889-77. zz 1-, 2-комн. кв., центр, Артема, с мебелью, техникой, дорого. Порядочность гарантируем. Тел. 050-0-777-202. zz 1-комн. кв. Центр, срочно. Тел. 050-87-14-976. zz 1-комн. кв., возм. с дорогим ремонтом, на длит. срок, порядочность проживания и оплаты гарантирую. Тел. 050-471-85-04. zz 1-комн. кв., возмож. с дорогим рем., на длит. срок, порядочность проживания и оплаты гарантирую. Тел. 050-471-85-04. zz 1-комн. кв., желат. с дорогим ремонтом, мебелью и посудой, на длит. срок (командировка по работе), рассм. любые вар-ты. Тел. 050-471-85-04. zz 1-комн. кв., на длит. срок, с техникой и мебелью. Тел. 050-95503-56. zz 1-комн. кв., с меб. и быттехн., на длит. срок. Тел. 050-955-03-56. zz 1-комн. кв., центр, мрн. Химик, ж/д, с меб. и быттехн., до 2500 грн., семья из 2-х чел. Тел. 050-95503-56. zz 1-комн. кв., центр, Химик, ж/д, с меб. и быттех., до 2 500 грн., семья из 2-х чел. Тел. 050-0-777-202. zz 1-комн.кв. Тел. 050-87-14-976. zz 2-, 3-комн. кв., возмож. с дорогим ремонтом, на длит. срок, порядочность прожив. и оплаты гарант. Тел. 050-471-85-04. zz 2-, 3-комн. кв., ХИМИК, ЖД, Артема, с мебелью, техникой, до 2 000 грн. Тел. 050-077-72-02. zz 2-, 3-комн. кв., центр, с мебелью, ремонтом, дорого. Порядочность гарантирую. Тел. 050955-03-56. zz 2-комн. кв, срочно. Тел. 05087-14-976. zz 2-комн. кв., Артема, на длит. срок, с хор. услов., до 2 500 грн., рассм. любые варианты. Тел. 0500-777-202. zz 2-комн. кв., возм. с дорогим ремонтом, на длит. срок, порядочность проживания и оплаты гарантирую. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., возмож. с дорогим рем., на длит. срок, порядочность проживания и оплаты гарантирую. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., желат. с дорогим ремонтом, мебелью и посудой, на длит. срок (командировка по работе), рассм. любые вар-ты. Тел. 050-471-85-04.

«Газета объявлений» N 42 (597), 25 октября 2017 г.

zz 2-комн. кв., мрн. Артема, с хор. условиями, на длит. срок, до 2500 грн. рассм. люб. варианты. Тел. 050-955-03-56. zz 2-комн.кв. Тел. 050-87-14-976. zz 2-комн.кв., без мебели. Тел. 050-87-14-976. zz 2-комн.кв., жил. сост. Тел. 050-87-14-976. zz 3-комн кв., без мебели. Тел. 050-87-14-976. zz 3-комн. кв., возм. с дорогим ремонтом, на длит. срок, порядочность проживания и оплаты гарантирую. Тел. 050-471-85-04. zz 3-комн. кв., возмож. с дорогим рем., на длит. срок, порядочность проживания и оплаты гарантирую. Тел. 050-471-85-04. zz 3-комн. кв., желат. с дорогим ремонтом, мебелью и посудой, на длит. срок (командировка по работе), рассм. любые вар-ты. Тел. 050-471-85-04. zz 3-комн. кв., центр, Химик, ж/д, с меб. и быттех., 2000-2500 грн/ мес., семья из 3-х чел. Тел. 050955-03-56. zz 3-комн. кв., центр, Химик, ж/д, с меб. и быттех., семья из 3-х чел., до 2000-2500 грн. Тел. 050-0-777202. zz 4-комн. кв., желат. с дорогим ремонтом, мебелью и посудой, на длит. срок (командировка по работе), рассм. любые вар-ты. Тел. 050-471-85-04. zz Дорого, можно с дорогим ремонтом, 1-3-комн. кв., на длит. срок, порядоч. прожив. и оплаты гарант. Тел. 050-471-85-04. zz Квартиру для бригады работников. Тел. 050-87-14-976. zz Квартиру, желат. с евроремонтом, дорого, для себя, порядочность прожив. и оплаты гарантирую. Тел. 050-471-85-04. zz Квартиру, срочно. Тел. 050-8714-976. zz Семья из 2 чел. снимет жилье за ком. услуги и небольшую доплату. Тел. 066-931-84-06. zz СНИМУ 1,2,3- комн. кв., в любом районе. Тел. 050-801-75-95. zz Сниму квартиру возмож. с дорогим рем. и условиями, на длит. срок, порядоч. проживания и оплаты гарант. Тел. 050-471-85-04. zz Сниму любую квартиру дорого, в хор. сост., со всеми услов. и удобствами, порядочность оплаты и проживания гарантирую. Тел. 050471-85-04.

продаю

zz 1/ 2 Дома, газ, центр, р-н ООШ №1, 55 кв. м, 3 комн., в хор. сост., все удобст., гараж, х/ п, 13 сот. зем., приват., 174 200 грн. Тел. 095636-06-57. zz 1/ 2 дома, р- н Варшавы, 4 неб. комнаты, газ, все уд., 8 сот., недорого. Тел.: 3-72-53, 050-70141-90. zz 1/2 дома ул. Козачества, 6 500. Тел. 050-87-14-976. zz 1/2 дома, Варшава, ул. Карнаухова, 70 кв. м, частично с ремонтом, уч. 13 сот., гараж, две л/к, до центра 10 мин., 8 000. Тел. 050-0-777-202. zz 1/2 дома, ж/д, ул. Святогорская, 44 кв. м, 5 сот., жил. сост., п/о, во дворе капитал. гараж, вода в доме, газ по ул. Тел. 050-800-76-94. zz 1/2 дома, ул. Красного Казачества, 33 кв.м., 3 комн., жилое сост.,флигель 26 кв.м., 6 500. Тел. 050-87-14-976. zz 1/2 дома, ул. Красногорская, 43 кв. м, 2 комн., кухня, камин, удобства, газ, в хор. сост., отд. вход, уч. 3 сот., есть гостевой домик, 243 000 грн. Тел. 050-588-89-77. zz 1/2 дома, ул. Паравозников, 38 кв. м., 3 комнаты, треб. косм. рем., 2 сотки, 40 000 грн. Тел. 050-5888977. zz 1/2 дома, ул. Р. Люксембург, 45 кв. м, 2 комн., кухня, удоб., газ, с рем., цена договорная. Тел. 050588-89-77. zz 1/2 часть дома, ул. Володарского, р-н Кузни, 40 кв. м., флигель 40 м. кв., треб кап. ремонта, 9 соток, 40 000 грн. Тел. 050-588-8977. zz 1/2добротного дома, 70 кв. м., ул. Карнаухова, рядом магазины, школы, дет. сады, 10 500. Тел. 095294-25-34. zz 1/3 дома, газ., центр, удоб. в доме, м/п окна, нов. забор, встроен. кухня, колонка-автомат, счетч. на газ и воду, частич. мебель, насос подкачки воды, сарай и двор срвмест., 149 000 грн. Тел.: 050-9598-152, 063-94-04-111. zz 2- эт. дом, р- н центр. рынка, на 2 хоз. Тел. 095-413-32-07. zz 2-эт. газ. дом, р-н пам. Шевченко, ул. Шмидта, 185/70/12, 5 кв. м, отл. сост., с мебелью, 4 комн, удобства, камин, гараж, навес, спутн. ТВ, 5 сот., 1 430 000 грн. Тел. 095-636-06-57. zz 2-эт. дом 230 кв. м., р-н Черевковки, ул. Гладышева, хор. сост. по сниж. цене. Тел. 050-425-25-91. zz 2-эт. дом ул. Франка, 224х60х22 кв. м., 5 комн., отл. сост., встроен. мебель, мансандра 77 кв. м., гараж, 8 сот., 1 850 000 грн. Тел. 050-588-89-77.

(присылайте SMS-сообщения)

zz 2-эт. дом, газ., мр-н Артема, р-н стоматологии, отл. архитек., распол., рем., мебель, 142/53,2/11,9, 2 сануз., гараж, камин, Интер., тел., 2 500 000 грн., торг. Тел.: 050-95-98-152, 063-9404-111. zz 2-эт. дом, м-н Артема, пер. Арматурный, 41 000. Тел. 095-29425-34. zz 2-эт. дом, ул. Курская, есть цокольный этаж, 380 кв. м, уч. 18 сот., х/п, цена договорная. Тел. 050588-89-77. zz 2-эт. дом, Черевковка, ул. Краснодарская, 207/80/24 кв. м, 4 комн., хор. сост., гараж, х/п, уч. 13 сот., 1 200 000 грн. Тел. 050-58889-77. zz 5-комн. дом, ул. Каспийская, под ремонт. Тел. 050-87-14-976. zz Газ. дом, 70 кв. м, р-н ж/д, ул. Тельмана, отл. ремонт, кондиц., н/п, 12 сот., сад, рядом школа. Тел. 050299-34-21. zz Газ. дом, р-н музея, ул. Мартыненко, 80 кв. м, 4 комн., удобства, обычное сост., 10 сот., 169 000 грн. Тел. 095-636-06-57. zz Газ. дом, ул. Мартыненко,78 кв. м, хор. рем., нов. водоотвод, х/п, 7 соток. Тел. 050-299-34-21. zz Газ. дом, Целинная, ул. Воронежская, жилое сост., 4 комн., 90/46/14 кв. м, част. с меб., удобства, гараж, 5 сот., 165 000 грн. Тел. 095-636-06-57. zz Газ. дом, Черевковка, общ. 96, жилая 56, кухня 12,3, санузел 11, 5,2 сотки, 268 000. Тел. 050-95-98-152. zz Два дома на 1 уч., газ., р-н ж/д, 2-эт., 12,8х7,8, 135 кв. м, из облиц. кирпича, второй дом - 13х7, 82 кв. м, удоб., 2 гаража, 10 сот. приват., 1 463 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zz Дом , Черевковка. Тел. 050-8714-976. zz Дом 12 сот., р-н Черевковка, удобства в доме, новая крыша, утеплен, 4 700, торг. Тел. 066-16405-37. zz Дом 3-эт., р-н Черевковка под ремонт. Тел. 050-87-14-976. zz Дом 55 кв. м., 7 сот., п/о, р-н Ж/Д, Мымовка, 75 000 грн. Тел. 050-423-41-45. zz Дом 56 кв. м., теплый, кондиционер, хоз. постройки, ремонт, гараж. Тел. 099-775-59-75. zz Дом 8х9, со всеми удобст., р-н Голубовка, недорого. Тел. 050-14919-10. zz Дом газ, р-н Ц. рынка, ул. Фрунзе, 110 кв. м, 2 выхода, крытый двор, ФЭМка, н/п, сад 6 сот. Тел. 050-299-34-21. zz Дом газ, центр Черевковки, рядом с почтой, 45 кв. м, флигель 33 кв. м, есть ванная, л/к, гараж, колодец, колонка, есть место для удобств в доме, 7 сот., хор. сост., 284 000 грн. Тел. 050-95-98-152. zz Дом газ. , центр, хор. сост., с удобствами, гараж, ул. Вильямся, 12 000, торг. Тел. 095-294-25-34. zz Дом газ. 65 кв. м., удобства в доме, р-н Рыбхоз. Тел. 095-50993-13. zz Дом газ. благоустр., ул. Целинная, 60 кв. м., отл. сост., част. мебель. Тел. 050-425-25-91. zz Дом газ. Мымовка, рядом ЖД, 102 кв. м., гараж, х/п, треб. доделать часть отдел. работ, 202 240 грн. Тел. 050-95-98-152. zz Дом газ., 80 кв. м., х/п, р-н Ж/Д, 11 сот. по ул. Артема. Тел. 050-872-03-60. zz Дом газ., Варшава, 53,2 кв. м, 8,4 сот., колодец, л/к, ухож. участок, 171 000 грн. Тел. 050-95-98-152. zz Дом газ., пер. Индустриальный, р-н маг. «Октябрь», 54/32/8 кв. м, 3 комн., жил. сост., удобства в доме, выс. фундамент, без подтопления, 5,5 сот., 182 000 грн. Тел. 095-63606-57. zz Дом газ., пер. Киевский, р-н ул. Димитрова, 120 кв. м, 2 выхода, нужен ремонт, 8 сот., недорого. Тел. 050-299-34-21. zz Дом газ/печ. отопл., р-н Славкурорта, х/п, 50 кв. м. Тел. 095856-93-93. zz Дом Ж/д, 80 кв. м, флигель,40 кв. м, 4 комн., 275000. Тел. 050-80074-18. zz Дом Ж/д, отличный, 140 кв. м, раздельн. комнаты, мебель, кондиционер, м/п окна. Тел. 050800-74-18. zz Дом Ж/д,75 кв. м, м/п окна, хор состояние, нов. котел. Тел. 050-80074-18. zz Дом п. Северный газ., х/п, 9 сот. Тел. 050-829-13-72. zz Дом п. Северный газ., х/п, 9 сот. Тел. 050-829-13-72. zz Дом п/о, р-н Ж/Д , ул. Серого, 50/30/6, флигель, гараж, кирп., высокий цоколь, 100 000 грн. Тел. 066-222-70-74.

zz Дом пос. Восточный, газ, с ремонтом, 5 000. Тел. 050-992-57-75. zz Дом пос. Северный, 66 кв. м., 0,1 г., 2-эт. кухня, колодец, х/п, подвал, беседка, 6 500. Тел. 050709-35-38. zz Дом р-н Ж/Д около Лимана, 55,7 кв. м., 5,6 сот., новая крыша, м/п окна, 143 000 грн. Тел. 050-9598-152. zz Дом р-н Ж/Д, 75 кв.м., 8 сот. уч., газ, удобства в доме, м/п окна, 8 500. Тел. 050-423-41-45. zz Дом ул. Корчагина, жил. сост. Тел. 050-87-14-976. zz Дом ул. Корчагина, сост. жил., 9 000. Тел. 050-87-14-976. zz Дом, 2 этажный, ул. Самвирская (Целинная), 240 кв.м., +цокольный этаж, газ,отопление, 85 % готовности, гараж, навес, 6 соток, 680 000 грн. Тел. 050-588-89-77. zz Дом, 2-этажный. Тел. 095-88436-74. zz Дом, 47 кв. м., п/ о, уч. 5, 2, высок. потолки, фундам., р- н 16 шк. Тел. 099-97-48-386. zz Дом, 50 кв.м., газ, р-н Слав. курорта, рядом озеро. Тел. 050-87203-60. zz Дом, 62 кв.м., газ., печн., с рем., счетч., кондиц., р-н Школьной, ул. Полярная, 6,5 сот, гараж, кухня,колод., 14 000. Тел. 098-21711-58 10.00-18.00. zz Дом, 65 кв.м., газ, все удобста, м-н Восточный, жил. сост., гараж, постройки, 5,5 сот., 4 500, торг. Тел. 095-514-36-92. zz Дом, 75 кв.м, р-н кузни, 7 сот., 8 500. Тел. 050-474-63-35. zz Дом, 7х 13, р- н Голубовки, газ, водопр. канализ., гараж, колод., тепл., л/к, 2 подв., 8 сот., цена дог. Тел.: 095-523-77-10, 050-703-37-98. zz Дом, Артема (верхний квадрат), 90 кв.м, 6 сот., 20 000. Тел. 050-47463-35. zz Дом, Былбасовка- 3, ул. Котовскоо, газ, вода, 55 кв. м., надворные постр., подвал, колод., 15 сот., недорого. Тел. 050-299-34-21. zz Дом, Варшава, 60 кв.м, 6 сот., косм. рем., 5 500. Тел. 050-47463-35. zz Дом, возле ул. Мира, газ, 80 кв. м., без т/ в, 12 сот., хоз. постр. скважина. Тел.: 3-72-53, 050-70141-90. zz Дом, возле ц.рынка, печное отопл., недорого, все удобства. Тел. 095-527-56-62. zz Дом, Восточный срочно, 3 000. Тел. 050-87-14-976. zz Дом, Восточный, пер. Крылова, 71 кв. м, 3 комн., газ, удобства, треб. ксом. ремонта, уч. 5,5 сот., гараж, л/к, сарай, подвал, 135 000 грн. Тел. 050-588-89-77. zz Дом, газ + п/о, Черевковка, 100 кв. м, 11 сот., санузел, кухня, гараж, сарай, подвал, скважина,. Тел.: 050877-30-06, 095-570-34-07. zz Дом, газ, 61,5, р-н мясокомбината, не дорого, возм. обмен. Тел. 050-625-48-06. zz Дом, газ, Варшава, пер. Коминтерна, 42 кв. м., 2 комн., требует ремонта, коробка целая, крыша не теч., гараж, 4 сот., 104 000 грн., торг. Тел. 095-636-06-57. zz Дом, газ, Машмет, недалеко от «Оазиса», 93 кв. м, ремонт, действующ. камин, кондиц., всроен. кухня, 380 В, утеплен пенопластом, 473 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zz Дом, газ, Мымовка, добротный, есть п/о, 5,5 сот., колодец, 4 500. Тел. 050-347-59-53. zz Дом, газ, ул. Вишневая, 2 эт., 120 кв. м, 10 сот., 2002 г. п., м/п окна. Тел. 050-347-59-53. zz Дом, газ, ул. Комяхова, 8 сот., нов. забор, м/п окна, возмож. под бизнес. Тел. 050-347-59-53. zz Дом, газ, ул. Лесозащитная, 10 сот., 2 котла (газ и твердое топливо), рядом ост., 5 000. Тел. 050-347-59-53. zz Дом, газ, ул. Реконструкции, 6 сот., 2 котла, газ + твердое топливо, вода в доме, 4 500. Тел. 050-34759-53. zz Дом, газ, ул. Тельмана, 60 кв. м, 10 сот., кондиц., заходи и живи, 11 500. Тел. 050-347-59-53. zz Дом, газ, Черевковка, уютный, 4 комн., м/п окна, нов. котел, счетчики на все, вода пост., без долгов, докум. готовы, 6 сот., гос. акт. Хозяин. Без посредников. Тел.: 095-404-62-91, 098-706-02-54. zz Дом, газ, Черевковка, уютный, 4 комн., м/п окна, нов. котел, счетчики на все, вода пост., без долгов, докум. готовы, 6 сот., гос. акт. Хозяин. Без посредников. Тел.: 095-404-62-91, 098-706-02-54. zz Дом, газ. + п/о, центр Черевковки, частично м/п окна, 11 500. Тел. 050-347-59-53. zz Дом, газ., 1 Былбасовка. все удобства, с газом. Тел. 095-753Дом п/о, с. Троицкое 03-14. zz Дом, газ., 126 кв. м, с ре20 км. от Славянска, хор. монтом, сигнал., гараж, флигель, сост, х/п, погреб, вино- подвал, нов. забор, 10 сот. + дача градник, речка в конце в подарок, 31 000. Тел. 050-347огорода, рыбалка, охота, 59-53. z Дом, газ., ж/д, пер. Щербакова, 70 000 грн. Тел. 066-235- 58zкв. м, кухня и удоб. в доме, м/п 66-92. окна, рабочая печь, жил. сост., 3,33 сот., сарай, лет. душ, отл. место, zz Дом пер. М. Богуна, 69, цена рядом школы, маг., 7 мин. до вокз., договорная. Тел. 050-867-34-45. 5 800. Тел. 050-955-03-56.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

http://slavinfo.dn.ua

11


Объявления диктуйте по тел.:

продаю

zz Дом, газ., интернатовская гора, 4 комн., кухня, удоб. в доме, нов. котел и колонка, счетч. на газ и воду, походной погреб, 215 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zz Дом, газ., мр-н Восточный, 95 кв. м, 5 комн., есть п/о, вода в доме, л/к, жил. сост., есть уч. 12 сот., рядом маг., ост., недорого, 5 700. Тел. 050-801-75-95. zz Дом, газ., под бизнес, на перекрестке дорог, ж/д, 52,7/24,8/6,2 кв. м, 2 гаража, 6 сот., скваж., нов. котел и колонка, хор. забор, 182 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-9404-111. zz Дом, газ., р-н Ц. рынка, с удобствами. Тел. 099-215-96-44. zz Дом, газ., ул. Полярная, 80 кв.м., 4 сот., гараж., хоз. постройки, в хор. сост. Тел. 050-82-111-01. zz Дом, газ., ул. Урицкого, 98 кв. м, высокий фундамент, 4 комн., удобства, гараж, л/к, 20 сот., 260 000 грн. Тел. 095-636-06-57. zz Дом, Голубовка, 65 кв.м, 8 сот., м/п окна, 10 000, торг. Тел. 050-47463-35. zz Дом, Ж/Д, 79м2, 8 сот, ремонт, высокие потолки, все удобства, м/п окна, гараж, х/п. Тел. 050-80076-94. zz Дом, жил.состояние. Тел. 05087-14-976. zz Дом, м- н Восточный, 90 кв.м., все хоз. постройки, жил. сост., 9 500, торг. Тел. 050-383-30-84. zz Дом, м- н Восточный, жил. ост., санузел в доме, газ. отопл., рядом школа, магазины, остановка, 8 000. Тел. 050-383-30-84. zz Дом, м- н Восточный, ул. Левобережная, 120 кв., отличный ремонт, 3 спальни, хоз. двор, 10 сот. Тел. 050-299-34-21. zz Дом, Мира, 39 кв.м, 6 сот., печное отопл., удобства во дворе. Тел. 095-39-16-065. zz Дом, мр-н Восточный, 4 комн. + кухня, 63 кв. м, выс. фундам., теплая крыша, газ, вода, 6 сот., хор. сост., без посредников. Тел. 050-28860-15. zz Дом, мр-н Мымовка, газ., все удобства. Тел. 050-979-26-68. zz Дом, нов. крыша, утеплен, тепл. пол, новые м/п окна, проводка, канал., забор, утеплен, 9 300. Тел. 099-945-49-89. zz Дом, п. Целинный, около 50 кв.м, газ, все удобства, частично ремонт, м/п окна, х/п, плодовые деревья, погреб, недорого. Тел.: 3-72-53, 050-70-141-90. zz Дом, п/о, р-н ж/д, пер. Артема, 40 кв. м, 2 комн., 14 сот., гараж, можно под дачу, 91 000 грн. Тел. 095-636-06-57. zz Дом, п/о, Семеновка, ул. Грэсовская, 57 кв. м, 3 комн., вода в доме, без удобств, 6 сот. приват., л/к, 148 500 грн. Тел. 095-636-06-57. zz Дом, район ДЖ техникума. В доме 3 жилые комнаты, кухня, коридор, кладовая. Газовое отопление. Во дворе: гараж, летняя кухня, сарай, 2 колодца с водой. Участок приватизирован. Возможен торг. Николай. Тел. 050-271-60-61. zz Дом, р-н 2 интерната, 50 кв.м, евро ремонт под обои, новая крыша, заборы, отопление, м/п окна, 12 соток. Тел. 050-923-45-93. zz Дом, р-н глазной больницы, газ., 57 кв.м, 4 комн., х/п, гараж. Тел. 095-227-43-85. zz Дом, р-н Голубовки, есть газ, жилое сост., требует ремонта. Тел. 066-154-60-09. zz Дом, р-н ж/д, все уд-ва, 90 кв.м, 7 сот. Тел. 050-77-68-255. zz Дом, р-н ЖД, 103 кв.м, все коммуникации, 12 соток, гараж, договорная, г. Славянск. Тел. 095361-93-85. zz Дом, р-н кузни, 65 кв.м, платик. окна, 6 сот., 10 500. Тел. 050-47463-35. zz Дом, р-н Ц. рынка. Тел. 050164-13-60. zz Дом, р-н Ц. рынка, 57 кв. м, газ, вода в доме, л/к. Тел.: 2-05-93, 050-823-74-65. zz Дом, Рыбхоз, ул. Юбилейная, 110 кв. м, 5 комн., газ, удобства, жилое сост., флигель, 2 комн., кухня, газ, вода, л/к, х/к, уч. 15 сот. Тел. 050-588-89-77. zz Дом, Святогорск, 8х10, р-н лесной школы, 3 дома во дворе под дочу, 10 сот. земли, 19 500, торг, срочно. Тел. 066-311-81-61. zz Дом, Северный, 60 кв.м., все удобства, частично м/п окна, гараж, 10 сот, 165 000 грн. Тел. 050-80076-94. zz Дом, Семеновка, 9х9, л/к, гараж, колодец, 7 сот., без посредников, п/о. Тел. 050-988-28-34. zz Дом, ул. Володарского, р-н кузни, 35 кв. м., газ.вода, треб. кап. ремонта, 3,5 соток, 40 000 грн. Тел. 050-588-8977. zz Дом, ул. Горовая, все удобства, 90 кв, гараж,плиточн. двор. Тел. 066-873-63-84. zz Дом, ул. Изюмская, газ, 100 кв. м., пристр. 2 больших комнаты, в хор. , жилом сост, гараж, баня, 6 соток, 13 000. Тел. 050-801-75-95. zz Дом, ул. Котовского, 6 сот., 80 кв. м, утеплен., с ремонтом, х/п, 14 500. Тел. 050-347-59-53.

12

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zz Дом, ул. Купянская, жил. сост. общ пл. 47, жил 25, кухня 9,5 кв.м., 4 комн., удобства, газ, флиг. 34 кв.м., летн. кухня, сарай, гар., уч. 4,6 сот. 270 000 грн. Тел. 050-588-89-77. zz Дом, ул. Полярная, пер. Чапаева, 80 кв.м., 4 сот., удобства во дворе, х/п, газ, вода в доме, срочно, документы готовы. Тел. 050-26-89-207. zz Дом, ул. Тихая, 60 кв.м, хор. сост., еврозабор, колодец, без посредников. Тел. 066-95-15-712. zz Дом, ул. Украинская, 80 кв. м., 8 соток, х/п, 2 колодца, газ, вода, телефон. Тел. 095-93-541-58. zz Дом, ул. Франко, 4 комн., 42/22/8,6, газ, удобства, жилое сост., уч. 6 сот., л/к, сарай, 176 000 грн. Тел. 050-588-89-77. zz Дом, Урицкого, 120 кв.м., ремонт, утеплен, 15 сот., 32 000. Тел. 050-474-63-35. zz Дом, Химик, 60 кв.м, газ, 8 сот., треб. рем., 4 500. Тел. 050474-63-35. zz Дом, Ц. рынок, 2 этажа, 110 кв. м., все удобства, гараж, 10 соток. Тел.: 3-72-53, 050-70-141-90. zz Дом, центр, отл. место, 71,6 кв. м., жил. 49,3 кв. м., кухня 11,5 кв. м., 4,8 сотки, высота 3 м.,гараж, подвал,ремонт, отл. планир., 644 800 грн. Тел. 050-95-98-152. zz Дом, центр, отл. место, 71,6 кв. м., жил. 49,3 кв. м., кухня 11,5 кв. м., 4,8 сотки, высота 3 м.,гараж, подвал,ремонт, отл. планир., 644 800 грн. Тел. 050-95-98-152. zz Дом, центр, ул. Свободы, 65 кв.м, 8 сот., 13 500. Тел. 050-47463-35. zz Дом, центр, ул. Торецко-Набережная, 70 кв. м, 4 спальни, зал, кухня, удоб. в доме, частично м/п окна, 17 сот., 2 больш. парника, 10 500. Тел. 050-955-03-56. zz Дом, Черевковка (верхний квадрат), 90 кв.м, пластик. окна, косметич. рем., 8 000. Тел. 050-47463-35. zz Дом, Черевковка, 40 кв.м, 5 сот., 2 500. Тел. 050-474-63-35. zz Дом, Черевковка, 55 кв.м., газ, хоз. постройки, гараж. Тел. 050872-03-60. zz Дом, Черевковка, 8 сот., все постройки, газ., 100 кв.м. Тел. 09587-09-849. zz Дом, Черевковка, ул. Запорожская, общ. 72 кв. м, 43 жилая, 4-комн. жилых, сан. узел, газ, м/п окна, кондиц., интернет, мебель, быттехника, в хор. сост. 6 соток, лет. кухня, сарай подвал, 378 000 грн. Тел. 050-588-89-77. zz Дом. газ, Черевковка, 60 кв. м, нов. крыша, сантех., отопление, плитка, обои, полы, утеплен пенопл., короед, нов. проводка, комн. разд., зал, спальня, навес, подвал 390 кв. м, 9 сот., 359 000 грн., торг. Тел.: 050-959-81-52, 063-94-04-111. zz Дом.Ж/Д Вокзал. 50кв.м., газ,вода,свет. Треб.ремонта. Участок 6 соток. 4 500. Тел. 050800-73-57. zz Домик, 2-эт., 81 кв. м, ул. Д. Бедного, газ., вода пост., счетчики, удоб. в доме, тел., сад, или меняю на 1-комн. кв. + доплата, без посредников. Тел. 050-998-60-80. zz Домик, небольш., Черевковка, п/о, ул. Молодогвардейская, на террит. строение под баню. Тел. 095-420-64-95. zz Подготовлю документы (продажа, вступлен. в наслед., эксперт. оценка, землеустройство), срочно, недорого. АН «Престиж». Тел. 095-636-06-57. zz Пол дома газ. р-н Глазной больницы, 13 сот., недорого. Тел. 050-864-68-87. zz Пол дома газ., летняя кухня, 55 кв. м., 5 сот., Ж/Д, недорого. Тел. 050-872-03-60. zz Продам дом в Центре, очень хороший район, 370 000.торг. Тел. 050-800-74-18. zz Продам Дом, Целинная, 5 комнат, все удобства, л/к, гараж, хоз. постройки, отличные соседи, тихий район, 2 мин. от остановки. Тел. 050-800-74-18. zz Часть дома, 60 кв. м, центр, под офис, для бизнеса, хор. место. Тел. 050-864-68-87. zz Часть дома, газ, Центральный рынок, 70 кв.м.,3 комн.,с/у,кухня, хор.сост. 6 500. Тел. 050-800-73-57. zz Часть дома, ул. Окт. Революции, п/о, свежий ремонт, 5 800. Тел. 050-347-59-53.

куплю

zz В люб. сост., возмож. с долгами, рассм. все вар-ты, для себя, срочно, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04. zz В люб. сост., возмож. с долгами, рассм. все вар-ты, для себя, срочно, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04. zz Дом в жил. состоянии. Тел. 050-87-14-976. zz Дом в любом р-не, в любом сост. Тел.: 095-570-34-35, 050-82306-34. zz Дом в Славянске. Тел. 050-8714-976. zz Дом в черте города. Тел. 095549-50-68. zz Дом до 80 000 грн. Тел. 050872-03-60. zz Дом или часть дома на участке без подтопления. Тел. 050-34759-53.

zz Дом на Черевковке под ремонт. Тел. 050-87-14-976. zz Дом от 100 кв. м. и более, р-н Артема. Тел. 050-872-03-60. zz Дом с печным отоплением. Тел. 050-864-68-87. zz Дом, Артема, ж/д вокз., центр, хороший дом, можно с рем., или в стадии коробки, для себя, рассм. все варианты, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04. zz Дом, без посредников. Тел. 050-588-89-77. zz Дом, в люб. р-не города, с зем. уч., возм. с хор. рем., для себя, рассм. все вар-ты. Тел. 050-47185-04. zz Дом, в любом сост., возм. с долгами, не приват., для себя, срочно, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-47185-04. zz Дом, дачу, др. строения на взаимовыгодных условиях, под разборку. Тел. 066-435-75-25. zz Дом, можно с хор. ремонтом, р-ны Северный, Целинный, центр. Тел. 050-471-85-04. zz Дом, центр, р-н ж/д, в рассрочку. Тел. 066-740-97-09.

zz Дома под разборку, в любом р-не. Тел. 095-1-400-400.

меняю

zz 1/2 дома, 50 кв.м., р- н глазной больницы на квартиру. Тел. 050864-68-87. zz Дом газ., вода, 10 сот., р-н Черевковки на квартиру. Тел. 050872-03-60. zz Дом на 2-комн. кв. Тел. 095474-15-24.

сдаю

zz Дом газ., р-н Ж/Д, 32 кв. м. вода в доме, огородик. Тел. 095502-55-53. zz Дом с газом или печным отоплением в р-не восьмиквартирной, без мебели. Тел. 050-973-02-92. zz Дом, бесплатно, только пенсионерам. Тел. 066-597-88-91. zz Дом, газ., р-н ж/д, ост. «Восьмиквартирная», аккурат. сост., машинка-автомат, кондиц., м/п окна, вода пост., гараж, колодец, 2 500 грн. + все коммун. усл. + 1 250 грн. риелт. раб. единораз. Тел. 05095-98-152.

сниму

zz Дом для себя, в хор. сост., с меб., техникой, рассмотрю любые варианты. Дорого. Тел. 050-95503-56. zz Дом, возм. с дорогим ремонтом, на длит. срок, порядочность проживания и оплаты гарантирую. Тел. 050-471-85-04. zz Дом, возм. с дорогим ремонтом, поряд. оплаты и проживания гарант., возм. на длит. срок. Тел. 050-471-85-04. zz Дом, возмож. с дорогим рем., на длит. срок, порядочность проживания и оплаты гарантирую. Тел. 050-471-85-04. zz Дом, до 100 кв. м, для себя, в хор. сост., с меб. и быттех., любой р-н города, до 3 000 грн. Тел. 0500-777-202. zz Дом, желат. с дорогим ремонтом, мебелью и посудой, на длит. срок (командировка по работе), рассм. любые вар-ты. Тел. 050-471-85-04. zz Дом, можно 2-эт., возмож. с дорогим рем., порядочность оплаты и прожив. гарант., возможность оплаты наперед. Срочно. Тел. 050471-85-04. zz Дом, с ремонтом, техникой, мебелью, ДОРОГО, до 4 000 грн. Тел. 050-955-03-56. zz Дом, хор. сост., с меб., на длит. срок. Тел. 050-588-89-77. zz Сниму домик, флигель. Тел. 050-879-19-51. zz Сниму любой дом дорого, в хор. сост., со всеми услов. и удобствами, порядочность оплаты и проживания гарантирую. Тел. 050471-85-04.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

продаю

zz 1,5 газ. дом, Николаевка, очень хор. ремонт, быттех, мебель, 795 000 грн. Тел. 050-95-98-152. zz 2- х эт. дом, газ и вода во дворе, все хоз. постройки, 30 сот. земли. Былба́совка 3, дешево. Тел. 050-97-94-237. zz 2-эт. газ. дом, Черкасское, ул. Школьная, 152 кв. м, 5 комн., хор. сост., камин, гараж, 25 сот., 312 000 грн. Тел. 095-636-06-57. zz Газ. дом, Рубцы, 4 комн., 15 сот., 3 сарая, вода во дворе, без удобств, нужен ремонт, 170 000 грн. Тел. 050-95-98-152. zz Газ. дом, Рубцы, 40 кв. м., летняя кухня в ней удобства, 180 000. Тел. 050-95-98-152. zz Дом г. Николаевка. Тел. 099113-13-52. zz Дом п/о, с. В.-Ивановка, сад, плодородная земля, вода. Тел. 09995-160-07.

zz Дом п/о, флигель, гараж, подвал, 2 колодца, 9,5 сот., п. Былбасовка-1. 8х8, кирпичный. Тел. 095-517-08-55. zz Дом пгт. Райгородок 40 кв. м., почти даром, 12 сот., свет, вода, возм. прописки. Тел. 050-425-25-91. zz Дом с. Маяки, ул. Нагорная, х/п, колодец, 60 кв. м., рядом Донец, ост., магазин, 150 000 грн, торг. Тел. 050-140-98-32. zz Дом, 1,5 эт., Былбасовка-1, пласт. окна, все удобства, своя скважина, н/п, вольер, молодой сад, недорого, возм. рассрочка или обмен на квартиру. Тел. 095-25067-38. zz Дом, 7х8, Былбасовка-2, п/о, х/п, колодец, 15 сот., без ремонта, отл. сад, варианты обмена. Тел. 093-95-11-708. zz Дом, 90 кв. м., газ, вода, лет. кухня, бол. подвал, х/п, 12 соток приват., на берегу реки, п. Мандрычино. Тел. 098-215-04-99. zz Дом, Андреевка, усадьба к речке, хор. сад, огород, 90 000 грн. Тел.: 063-756-11-54, 050-153-05-33. zz Дом, Былбасовка -1, ул. Рыбхозная 4, печное отопление, 5 комнат, удобства во дворе, хоз. постройки, недорго. Тел. 050-21776-14. zz Дом, Былбасовка, ул. Совхозная, 44, или меняю на 1-, 2-комн. кв. Тел. 066-821-54-69. zz Дом, Былбасовка-1, 24,5/9,8 кв. м, душ. кабина, туалет в доме, вода, соврем. эл. печь с духовкой, бойлер 30 л, 12,28 сот., скважина 36 м, гидроаккумул., 98 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zz Дом, в жилом сост., с. Маяки, печ. отоп., 57 кв. м, 27 сот. приват, с меб., х/п, колодец, цена договор. Тел. 095-65-55-485 (до 20:00). zz Дом, г. Святогорск, 8х10, удобства, ремонт, 3 дома во дворе под аренду, р-н «Лесной школы», 19 500, торг. Тел. 066-292-46-95. zz Дом, газ + п/о, с. Приволье, ст. Бандышево, 9х10, все удобства, ремонт, н/п, гараж, л/к, 15 сот. Тел. 095-207-78-74. zz Дом, газ, Кр. Лиман, центр, все удобства. Тел. 095-654-82-30. zz Дом, газ, Николаевка, хор. место, дорогой ремонт, мебель, общая 120 кв. м, 13 сот., 1 325 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-9404-111. zz Дом, газ, п. Былбасовка-1, 43,8 кв. м, 15 сот., цена договор. Тел. 066-987-44-45. zz Дом, газ, п. Черкасское, 8х13, 4 комн., индивид. и печное отопл., пласт. окна, удобства в доме, во дворе газ. флигель с л/к, гараж 7х10, 10 сот. Обращ.: ул. Кирова, 119. Тел.: 095-016-21-08, 093-41537-57. zz Дом, газ., Былбасовка-1, 2 спальни, зал, л/к на 2 комн., част. с меб., удобства на улице, 225 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-9404-111.

http://slavinfo.dn.ua

(присылайте SMS-сообщения)

zz Дом, газ., г. Краматорск, 9х10, н/п, уч. 1 га, рядом река, луга, зона отдыха. Тел. 095-87-60-486. zz Дом, газ., г. Краматорск, 9х10, н/п, уч. 1 га, рядом река, луга, зона отдыха. Тел. 095-87-60-486. zz Дом, газ., с. Дробышево, 90 кв. м, удоб. в доме, 200 м до леса, 3 км. до р. Донец, 4 км до Голубых озер, 8,5 сот., есть 2 дома на одной ул., 330 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zz Дом, Дробышево, ул. Мира, 70 кв. м, без внутр. работ, 15 сот., рядом лес, озеро, 90 000 грн. Тел. 050-5-888-977. zz Дом, Краматорск, 7х 8, две спальни, зал, кухня, все удобства, постройки, возможен обмен на 2- комн. кв. в Краматорске или Славянске. Тел. 095-178-15-45. zz Дом, Краснополье, все удобства, колодец, 70 кв. м, 20 сот., м/п окна, рядом лес, ставки, автоб. остановка. Тел. 095-61-99-686. zz Дом, Маяцкое лесничество, 77 кв.м., 16 соток, приват., отопление водяное, удобства в доме, сад, х/п, гараж, цена договорная. Тел. 050863-27-79. zz Дом, небольшой, пос. Былбасовка-3, газ, х/п, 7 соток, колодец, хорошая вода. Тел. 095-45-63-986. zz Дом, п. Андреевка, 8х9, м/п окна, кирпич. гараж, л/к, 12 сот., 180 000 грн. Тел. 050-153-05-33. zz Дом, п. Былбасовка, газ. Тел. 095-365-46-95. zz Дом, п/о, Кр. Лиман, с.Кр. Лука, 4 комн., в хор.сост., живопис. место, рядом речка, гараж, 19 сот., колод., молод. сад, ул. асфальтир., 312 000 грн. Тел. 095-636-06-57. zz Дом, п/о, с. Маяки, ул. Гагарина, в жилом сост., 75 кв. м, 5 комн., выс. потолки, без удобств, вода на улице, гараж, л/к, 38 сот., рядом речка, 121 500 грн. Тел. 095636-06-57. zz Дом, п/о, Святогорск, ул. 9 Мая, 2 дома на одном уч., 10 сот., 910 000 грн. Тел. 095-636-06-57. zz Дом, пос. Андреевка, 9х10, отопл. эл., печное, 14 сот.огород, все удобства, гараж, баня, все постр., 2 колод. Тел. 099-516-16-67. zz Дом, пос. Соболевка, уч. 14 сот., приват., все удобства, 7х9, жилое сост., водяное отопление. Тел. 050-927-82-10. zz Дом, с. Маяки, 61/30, п/о, л/к с ванной, центр. вода во дворе, есть место под ванную, туалет, 25 сот., 15 мин. от Донца, 10 мин. до леса, 160 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zz Дом, с. Сергеевка , 6,40х8,90, общ. 53,7 кв. м, огород, участок 0,15 Га. Тел.: 095-889-32-00, 095167-02-94. zz Дом, с. Сидорово, н/п, колодец, гараж, погреб, сарай. Тел. 050-15-65-572. zz Дом, с.Карповка, 2-эт., 6 сот, без внутр. работ, сад, участок, 25 000. Тел. 050-675-75-71. zz Дом, Святогорск, ул. Маяковского, рядом с лесом, 6 сот. приват., 50,3/28,7, рядом с домом фундам. 10х10, вода в доме, без удоб., 270 000 грн. Тел.: 050-9598-152, 063-94-04-111. zz Дом, Сидорово, около С. Донца и затоки, камин, лодка, необх. мебель и быттехника, 2 кондиционера, хор. сост. дома и участка, 1 053 000 грн., торг. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zz Дом, сруб, Святогорск, 120 кв. м, 10 сот. приват. земли, м/п окна, двери, эл. отопление, дорогая меб., быттех., качели, тандыр, 2 лоджии, асвальт. дорога, 3 640 000 грн. Тел. 050-95-98-152. zz Дом., с. Дроновка, Артем. р-н, все постр., 100 м. от Донца. Тел. 050-984-27-63. zz Дом-дача, Рубцы, 67/31,7/11,8 кв. м, м/п окна, нов. отопление, бойлер, гараж, х/п, 15 сот., 760 000 грн. Тел.: 050-959-81-52, 063-9404-111.

Продается финский дом на управлении г.Николаевка 57 м2,счетчики на газ,хол. и горячую воду. Тел.: 095852-31-25, 063-947-44-15.

куплю

zz В люб. сост., возмож. с долгами, рассм. все вар-ты, для себя, срочно. Тел. 050-471-85-04.

меняю

zz Дом 5х8, с. В.- Ивановка на 1-комн. кв. в г. Славянске. Тел. 09995-160-07. zz Дом с. Голубовка, п/о меня. на 1-комн. кв. Тел. 095-088-42-37. zz Дом, п. Былбасовка, или продам. Тел. 050-280-30-12.

сдаю

zz Бессплатно за помощь в строит. и ремонте дом в сельской местн., непьющему, работящему мужине со строит. специальностями. Тел. 098-96-517-30. zz Дом, Сидорово, около С. Донца и затоки, камин, лодка, необх. мебель и быттехника, 2 кондиционера, хор. сост. дома и участка, 6 000 + 3 000 грн. риелторская работа. Тел. 050-95-98-152.

продаю

zz 10 сот. земли р-н Оскола, 100 м. до воды, рядом лес. Тел. 050864-68-87. zz 2 га земли, с. Сидорово, на берегу затоки Донца, есть возмож. подключ. 380 В, 690 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zz Дачный уч., садовое общество « Симиренко» , м- н Артема, 6 сот., есть кирп. дом с печн. отопл., надворн. постр., сад, 60 000. Тел.: 050-03-13-606, 095-123-32-50. zz Дачный участок, Артема, есть домик, сарай, метал. бак., 11 сот., недорого. Тел. 095-898-70-11. zz Дачный участок, вблизи Голубых озер, 35 000 грн., торг уместен, срочно в связи с выездом. Тел.: 099-06-07-106, 050-84-03-014. zz Зем уч., 0,3 га Святогорск, Центр ( под автостоянку). Тел. 050872-03-60. zz Зем. уч., 0,5 га, со старым домиком, с. Макатыха. Тел. 095-8554-944. zz Зем. у. 4 га Славкурорт, рядом озеро. Тел. 050-872-03-60. zz Зем. уч. под застройку, п. Дробышево, 15 сот., приват. Тел. 067-172-12-70. zz Зем. уч. с. Богородичное, ул. Лесная, 23, 19 сот., 189 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zz Зем. уч., 15,5 сот., ул. Курская, сад, обнесен забором, вода пост., част. асфальт., 160 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zz Зем. уч., 21,98 сот., р-н стад. «Химик», пер. Кима, 48 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zz Зем. уч., 6 га, п. Былбасовка-2, госакт на землю. Тел. 050-34759-53. zz Зем. уч., 6 км от мр-на Артема, 2-эт. небольш. домик с гаражем, погребом, кухней и камином, огромный балкон, плод. деревья, виноград, огород, рядом озеро, пляж, рыбалка, лес. Тел.: 3-72-53, 050-70-141-90. zz Зем. уч., г. Святогорск, р-н Поле Чудес, 12 сот., рядом 2 соврем. дома, 186 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zz Зем. уч., п. Мирный, ул. Корнейчука, 10 сот. приват., есть проект на дом, 186 000 грн. Тел.: 050-9598-152, 063-94-04-111. zz Зем. уч., п. Райгородок, 17,7 сот., приват. Тел. 095-1-400-400. zz Зем. уч., приват., 15,5 сот., обнесен забором, вода пост., част. асфальт, декор. растения, 120 000 грн. Тел. 066-0-532-739. zz Зем. уч., с. Богородичное, 6 сот., гараж, подвал. Тел. 050-70124-67. zz Зем. участок, 0,880 га, п. Мирный, ул. Русская, 103, цена договорная, участок , с . Богородичное,ул. Партизанская 1а, на 0,670 га. Тел. 095-361-93-85. zz Зем. участок, 16 сот., ул. Войкова, 18 (р-н стад. «Химика») и хутор Мазановка, 20 соток, в живоп. месте. Тел. 050-160-91-61. zz Зем. участок, 20 сот., ул. Лесозащитная, р-н Интерната №2. Тел. 050-555-55-66. zz Зем. участок, берег Оскала. Тел. 050-588-89-77. zz Зем. участок, г. Святогорск, 11 соток. Тел. 099-02-777-38. zz Зем. участок, п. Студенок. Тел. 050-588-89-77. zz Зем. участок, приват., с планом под застройку, 21 сот., с. Маяки, Донецкая обл., рядом лес, река, водопровод, асвальт. дорога, цена договорная. Тел. 050-048-04-61. zz Зем. участок, р-н стадиона Химик, 16 соток, недорого. Тел. 066-273-503-6. zz Зем. участок, р-н Черевковки , 6 соток. Тел. 067-916-111-5. zz Зем. участок, с. Сидорово, пер. Береговой, 10 сот., госакт, электрич., вода, на фундаменте летний домик, 2 комн., п/о, на берегу р. Сев. Донец, цена договорная. Тел. 050-588-89-77. zz Зем. участок, Святогорск. Тел. 050-588-89-77. zz Зем. участок, Яровая. Тел. 050588-89-77. zz Земельный участок под застройку, 10 сот., мкр-н Артема, ул. Солдатская. Тел. 095-420-64-08. zz Земля приват. в собств., до 1,3 га, можно по частям, р-н Голубых озер. Тел. 066-546-08-10. zz Садовый участок. Тел. 050165-14-51. zz Уч. 6 сот. с. Карповка. Тел. 09552-18-500. zz Уч. земли, 6 сот., с. Ильичевка, Кр. Лиман р- н. Тел.: 099-054-61-33, 066-306-80-54. zz Участки сад. общ-во на Артема, с домиками от 2000 грн, без домика - бесплатно. Тел. 050-260-05-60. zz Участки, Илличевка, хор. место, недалеко от Голубых озер, разного формата. Тел.: 050-9598-152, 063-94-04-111. zz Участок 10 сот., приват., Рыбхоз, Артема. Тел. 050-68326-84. zz Участок 8,7 сот с постройками. Тел. 050-68-66-803.

«Газета объявлений» N 42 (597), 25 октября 2017 г.


Объявления диктуйте по тел.:

продаю

zz Участок в сосновом лесу, Святогорск, 10 сот., коммуникациии рядом, 15 000. Тел. 099-05-24-123. zz Участок, 7 сот., фундам. с цоколем 6х 8, кадастровый номер. Тел. 095-178-15-45. zz Участок, центр города, ул. Банковская , напротив музея, 5,6 соток, 131 000. Тел. 050-95-98-152.

куплю

zz В люб. сост., возмож. с долгами, рассм. все вар-ты, для себя, срочно. Тел. 050-471-85-04. zz Дачные домики под разборку. Тел. 066-433-0-222. zz Дачные домики, здания в любом р-не, под разборку. Дорого. Тел. 095-1-400-400. zz Земельный участок, без посредников. Тел. 050-588-89-77.

меняю

zz Участок с неб. домиком на Черевковке меняю на легковое авто. Тел. 050-678-14-67.

сдаю

zz Участок, 6 сот., пересеч. Плеханова, 75 и ул. Д. Донского, 600 грн./мес., + риэлт. единораз. работа 300 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111.

продаю

zz Гараж. Тел. 095-399-72-48. zz Гараж , цена договорная. Тел. 095-43-40-162. zz Гараж Елочка, длит. срок, недорого, стандартный, ворота 2 м. Тел. 066-47-87-304. zz Гараж капитальный, общество «Буран», 29 000. Тел. 050-886-87-92. zz Гараж общество «Буран». Тел. 050-68-66-803. zz Гараж сварной, 2,8х2,4 м. Тел. 095-1-400-400. zz Гараж Центр, с документами, 3 500. Тел. 050-474-63-35. zz Гараж, в центре, с документами, р-н 12 школы, 3 500. Тел. 050-580-65-60. zz Гараж, общ. «Авотурист». Тел. 095-182-23-67. zz Гараж, общ. «Елочки», подвал, погреб, в хор. сост., 750. Тел. 0950593363. zz Гараж, общество «Елочки», 6х 4, смотровая яма. Тел. 050-67575-71. zz Гараж, Рыбхоз. Тел. 050-68326-84. zz Гараж, центр, во дворе ул. Шевченко, 17, 39 900 грн. + рядом два саря с подвалами, 29 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zz Гараж, центр, во дворе ул. Шевченко, 17, перекрыт плитами, хор., сухой подвал, стяжка, без света, 53 200 грн. Тел.: 050-9598-152, 063-94-04-111. zz Гаражи металл., железобетонные, новые, разборные, выбор размеров и высоты, гарантия от коррозии. Сталь 0,5 мм. - 8 490 грн., 1,2 мм. – 10 990 грн., 2мм - 13 490 грн. Тел. 067-92-33-693.

куплю

zz Гараж в общ. «Автотурист». Тел. 066-040-17-37. zz Гараж разборн., сварной, гараж. ворота, срочно. Тел. 095-1400-400.

сдаю

zz Гараж в обществе «Буран». Тел. 095-461-65-09. zz Гараж общ. Буран или продам. Тел. 095-61-89-540. zz Гараж, р-н Центрального рынка. Тел.: 095-105-79-00, 6211-97. zz Гараж, самый центр, возле рынка СК НАУ, охраняемый, хор. сост., 700 грн. + 350 риелт. раб. единораз. Тел. 050-95-98-152. zz Кап. гараж, на длит. срок., р-н Химик. Тел. 066-83-11-536.

продаю

zz 2-комн.кв., Артема., 1/5, под бизнесс ., 44,5 кв.м., не углов., раздел. комн., счетч. газ., вода, без долг., без поср., 7 500. Тел. 095544-03-76. zz 2-эт. здание, 100 кв. м, самый центр, есть газ, свет, вода, гараж, скваж., была сауна, возмож. под офис или др., 399 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zz Бутик, Лесной, 39 000. Тел. 050-886-87-92. zz Гост. комплекс, Святогорск, ул. Шевченко, 2-эт. дом. 150 кв. м, газ., 8 комфортаб., отаплив. номеров. Зона отдыха, парковка, 6 750 000 грн. Тел. 050-588-89-77. zz Действ. парикмахерская, с оборуд., мебелью, нов. ремонт, цена договор., докум. готовы. Тел. 050-471-85-04.

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zz Документы с местом на 4 магазина (МАФы), Химик. Тел. 050555-55-66. zz Здание под офис, ул. Торская, 3. Тел. 050-700-20-08. zz Зем. уч., под бизнесс центр, дорого. Тел. 095-461-65-09. zz Кафе-магазин, с оборудов., 250 кв. м. Тел. 050-4-710-710. zz Коммерч. помещ., центр, ул. Коммунаров, 500 кв.м, отдельно стоящее, 0,5 га, 230 000. Тел. 050474-63-35. zz Коммерч. помещ., центр, ул. Ленина, 300 кв.м, 200 000. Тел. 050474-63-35. zz Магазин (МАФ), новый, 43 кв. м, ул. Вольная, 1, возле магазина «Коробейник», 265 000 грн. «AVKНЕДВИЖИМОСТЬ». Обращ.: ул. Лозановича, 8. Тел. 095-033-25-63. zz Магазин, 150 кв. м, треб. ремонта, ул. Сверлова, р-н ж/д. Тел. 095-35-209-52. zz Магазин, мр-н Северный, газ. отоплен., скваж., сигнал., 287,9 кв. м, 12 сот., 3 торг. зала с подсоб. помещ., туалет, 380 В, 931 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zz Магазин, ул. Свободы, 100 кв. м, отд. вход, 2 383 000 грн. Тел.: 050-959-81-52, 063-94-04-111. zz Магазин-кафе с оборудованием, 250 кв. м, центр. Тел. 095935-41-58. zz Магазин-кафе, мр-н Артема, действующий, с оборуд., зал - 60 кв. м, летняя площ. - 70 кв. м, или сдаю в аренду. Тел. 050-814-76-88. zz Маслоцех с оборуд. и складскими помещеньями. Тел. 050-524-72-11. zz Отдел в центре города. Тел. 050-973-02-25. zz Офисное помещение, ул. Шевченко 5а, 16-25 кв. м, в отдельностоящ. здании, все коммуникации, цена догов. Тел. 050-58889-77. zz Подвальное помещение, 240 кв. м. Пригодное для выращивания грибов, хранения овощей, водопровод, электрич., р-н с. Долина. Тел. 099-098-18-99. zz Помещ., ул. Шевченко, 5а, отдел. стоящ., 403 кв. м, все коммуник: газ, вода, канализац., 220 В., Интернет, жилой фонд (возм. под гостиницу), идут рем. работы под офисы. Тел. 050-588-89-77. zz Помещение ул. Центральная , 47, р-н Автовокзала, 80 кв. м. Тел. 050-583-90-22. zz Помещение, 56 кв. м., выведен. из жилого фонда, ремонт, 38 000, торг. Тел. 050-471-85-04. zz Помещение, самый центр, бывш. столовая, 256 кв. м, треб. ремонт, объектив. предложения будут обсуждаться, 3 900 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zz Помещение, ул. Урицкого, 1500 кв.м., трансформ. 450 КВт., цена 1 960 000 грн. Тел.: 050-9598-152, 063-94-04-111. zz Посуд. цех, 200 кв. м, свой трансформ. 160 кВ, разреш. 150 кВ, скваж., 20 сот., 460 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zz Посудный цех, 350 кв.м., с оборуд., р-н Керама. Тел. 050-87203-60. zz Посудный цех, общ.пл 100 кв.м., с оборуд., р-н ЖД вокзала. Тел. 050-872-03-60. zz Посудный цех, р-н Керама, 300 кв. м., есть печь. Тел. 050-86468-87. zz Продам нежил. помещение, ЖД рынок, 167 м. кв., действ. бизнес, производство оптики и шв. цех, зем. участок, акт, 1 млн. 485 тыс. грн. Тел. 050-588-89-77. zz Продам СТО на 2 бокса+ офис, ул. Мартыненко, 200 кв. м., в хор. сост., все коммуникации, 380 Вт, 300 000 грн. Тел. 095-636-06-57. zz СТО, р-н автовокзала, 600 кв. м, 5 боксов, подъемники 4 и 1,5 т, возм-ть ремонтировать легковые и груз., мойка, все оборуд., инструм., офис, 3 458 000 грн, торг. Тел.: 05095-98-152, 063-94-04-111.

куплю

zz В люб. сост., возмож. с долгами, рассм. все вар-ты, для себя, срочно. Тел. 050-471-85-04. zz Дачу под разборку, можно из дерева, а также и др. строения. Тел. 066-435-75-25. zz Здание под разборку. Дорого! Тел. 095-1-400-400. zz Коммерч. недвиж.: маг., офис, склад, производ. помещ. Тел. 050588-89-77. zz Коммерч. недвиж.: маг., офис, склад, производ. помещ. Тел. 050588-89-77. zz Коммерч. помещ., в люб. р-не, в люб. сост., рассм. все варианты, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04. zz Помещ. в центре под офис, магазин. Тел. 050-471-85-04. zz Помещение в черте города, возм. очень большой квадратуры (склад), возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-47185-04. zz Помещение, центр, коммер. назначения, для себя, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04.

сдаю

zz 300 кв. помещение, 2 эт., центр. Тел. 050-864-68-87.

zz 2-эт. помещение, возле автобус. АТП, 160 кв. м, удобства, свет, вода, 20 сот. в аренде, возмож. продажа, 4000 грн. + услуги + 2000 грн. риелт. раб. единораз. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zz Кафе, самый центр города, 200 кв. м, с оборудованием, 25 000 грн. + 12 500 грн. (единораз. риэлт. работа). Тел.: 050-959-81-52, 06394-04-111. zz Кафе, центр, 300 кв. м, кухня, оборудование, летняя площадка, 10 000 грн./мес + коммун. + 5 000 грн. - единораз. риэлт. работа. Тел.: 050-959-81-52, 063-94-04-111. zz Керам. цех. Тел. 095-46165-09. zz Место для мастера маникюра. Тел. 095-145-85-63.

Место для мастера ногтевого сервиса, р-н ж/д, 1000 грн. Тел. 050-62060-56. zz Мойка и офис. помещ., Артема, 150 кв. м, центр. вода и канализ., необход. оборуд. для мойки, хор. мебель в трех офисах, 5000 грн. + коммун., + 2500 грн. риелт. раб. единораз. Тел.: 050-95-98-152, 06394-04-111.

На территории ТЦ «Ярмарочный», прилегающей к Славянскому центральному рынку сдается площадь под бизнес: магазины, зона фуд-корт, стройматериалы. Тел. 050-77-09-450. zz Отдельно стоящее помещение (МАС), 53 кв.м., р-н 8 шк., под магазин, офис, возможно частями. Тел. 050-750-17-58.

Отличное место для установки терминала оплаты или банкомата в центре города. Тел. 05077-09-450. zz Офисное помещ., центр, 36 кв.м., с меб., 2 800+ эл., единор. риэлт. раб. 1 400. Тел. 050-95-98152. zz Офисное помещение , Центр, от 100 до 350 кв. м. Тел. 050-87203-60. zz Офисное помещение, 40 кв. м., 2 комн., 2 500 + коммун., единораз. риелтор. помощь 1 250 грн. Тел. 050-95-98-152. zz Офисное помещение, центр. Тел. 050-588-89-77. zz Офисные помещения разных площадей, возмож. разное кол-во комнат. Тел.: 050-95-98-152, 06394-04-111. zz Площадь в маг. «Электрон» (как идти на Ц. рынок), 50 кв. м, 50 грн/кв. м, можно частями. Тел.: 05095-98-152, 063-94-04-111. zz Помещ. под произ-во или склады, р-н ж/д, 380 кВт, мощ. 25 кВт, Н 5 м, закрывающ. двор, 206, 160, 3 по 30 и 20 кв. м, под произ-во - 20 грн/кв. м, склады - 15 грн/кв. м, + половина оплаты первого мес., риелт. раб. единораз. Тел.: 050-9598-152, 063-94-04-111.

Помещение площадь 230 кв. м., расположено на втором этаже мясного павильонацентрального рынка Славянска. Тел. 050-77-09-450. Помещение (все условия: вода горячая и холодная, кондиционер) в рыбном павильоне центрального рынка Славянска. Тел. 050-7709-450. Помещение (площадь) на территории Центрального рынка для организации общепита : армянская, грузинская кухни и т. д. Тел. 050-77-09-450. Помещение 220 кв. м., ремонт, рампа, центр Ж/Д, идельно подходит для логистики, опт. базы. Тел. 050-620-60-56. zz Помещение 700 кв. м., 380 V,охрана, р-н «Пленки». Тел. 099291-80-09. zz Помещение под офис, Центр. Тел. 095-170-13-51. zz Помещение, 300 кв. м, р-н Машмета, под магазин, аптеку. Тел. 095-13-44-555. zz Помещение, в аренду, 60 кв. м. Линия по пр- ву керамической массы. Обращ.: ул. Васильевская. Тел. 050-4-710-710.

«Газета объявлений» N 42 (597), 25 октября 2017 г.

zz Помещение, все удоб., ул. К. Маркса, 43. Тел. 050-164-13-60. zz Помещение, м- н Артема, 40 кв. м. Тел. 095-295-35-85. zz Помещение, с. Приволье, вдоль трассы, 32 кв. м, с ремонтом и удоб., можно под маг. автозапчастей, стоматолог. и др., продукты и одежда не предлаг., 3 000 грн. Тел. 095-636-06-57. zz Помещение, ул. Шевченко, р-н площади, 400 кв. м, под склад, мастерскую, офис, все коммуник. Тел. 050-588-89-77. zz Помещение, центр, 43 кв.м. Тел. 095-295-35-85. zz Помещение, центр, 75 кв.м. Тел. 095-295-35-85. zz Помещение, центр, с ремонтом, 65 кв. м и 87 кв. м, 120 грн/ кв. м + 1/2 первого мес. риелт. раб. единораз. Тел.: 050-95-98-152, 06394-04-111. zz Произв. помещение и склад., 380 V, высота потолков 12 м, пл. 300 кв. м, пром. зона, р-н Восточного. Тел. 050-555-55-66.

Производственные складские помещ-я, р-н Керамкомбината, от 100 м2 до 1000 м2. Тел. 05076-74-799. zz Рембаза для авто, п. Восточный, промзона, 200 кв. м, 2 смотр. ямы, буржуйка. Тел. 050555-55-66. zz Сдается мойка и офисное помещение, 3 комн. , м-н Артема, необх. оборуд., мебель, туал., бойлер, накоп. бак, центр. вода и канал., 5 000+ все ком., единораз. р.раб. 2 500. Тел. 050-95-98-152. zz Сдам в аренду здание, 14х 8, вода, отопл., электроэнергия 380 Вт, индив. отопл. Тел. 050-60734-54. zz Сдам в аренду СТО, оборудование, покрасочная камера, подъемники, шиномонтаж, развалсхождение. Отдельные тер- и, есть отопление. Тел. 050-423-41-45. zz Сдам в аренду цеха, мехмастерские, админкорпус, склады, территоря 1 Га. Тел. 050-423-41-45. zz Склад. помещения разных площадей по приемлемым ценам. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zz Складские помещ., 400 кв. м. Тел. 050-555-55-66. zz Складские помещения. Тел.: 050-031-63-23, 095-60-45-702, 05076-68-674. zz Складские помещения, 1150 кв. м и 350 кв. м, можно отдельно, и помещения по 40 кв. м. Тел.: 05095-98-152, 063-94-04-111. zz Спальное место для студента ж/д техникума. Тел. 095-169-56-25.

Строение (состоит из двух частей 120 и 40 кв. м.), расположено на набережной Святогорска. Территория озеленена, имеется парковка. Тел. 050-77-09-450. zz Торг. павильон с летней площадкой, действующая закусочная, возможны др. виды торговли. Тел. 050-268-92-07.

Торговое место в ТЦ «Глобус» с возможностью размещения от 5 до 40 кв. м. Тел. 050-77-09-450. zz Швейный цех. Тел. 050-16413-60. zz Шлакоблочный цех, 8000 грн. Тел.: 050-555-55-66, 067-555-55-66.

сниму

zz Офис почас., посут или долгосрочно, Центр от 15 до 20 кв. м., проходное место. Тел. 050-939999-2.

Продаю

zz CHERY Amulet, 08 г. в., газ пропан зарег., кондиц., г/у, стеклоподъем., тонир., хор. сост., недорого. Тел.: 095-375-00-31, 050-666-44-52. zz CHEVROLET Aveo, 07 г. в., газ пропан зарег., титаны R 14, автомагнитолла, хор. сост., недорого. Тел.: 095-375-00-31, 050-666-44-52. zz DACIA Solenza, 04 г. в., г/у, стеклоподъем., не бита, хор. сост., недорого. Тел.: 095-375-00-31, 050666-44-52. zz Daewoo Sens, 2004 г., синий, цена договорная. Тел. 095-51-55302. zz Fiat Linea, 2012 г.в., идеал. сост., 17000 км, цв. серый металлик. Тел. 050-709-35-38. zz Ford Fiera 1,8, 1983 г.,универсал, газ, бензин, 17 000. Тел. 099-987-77-82.

(присылайте SMS-сообщения)

zz Geely CK-2, 2012 г.в., 40 000 км. Тел. 050-762-05-53. zz Geely СК, 08 г. в., ц/з, сигнал., тонир., г/у, кондиц., газ пропан зарег., хор. сост., недорого. Тел.: 095-375-00-31, 050-666-44-52. zz Honda Accord хор. сост., 1994 г. в., 3 900, торг. Тел. 095-51-82-145. zz Kia Picanto, 2006 г.в., коробкаавтомат. Тел. 050-555-55-66. zz Mercedes E-240, 4 matik, 2005 г.в., черній, полный прив., полный фарш, 12500. Тел. 050-555-55-66. zz Mercedes Smart, 2007 г.в., 1 л. Тел. 050-555-55-66. zz Renault Trafic пассажир., 9 мест, 2008 г.в., пробег 14 тыс., сост. раб., салон новый, дизель 2.0. Тел. 066-47-87-304. zz Subaru-autbak, 2005 г.в., 4 wd, полный привод. Тел. 050-555-55-66. zz Toyota Rav 4, 07 г. в., не бита, не краш., кондиц., г/у, хор. сост., недорого. Тел.: 095-375-00-31, 050666-44-52. zz WV Golf, 93 г. в., 1,6, отл. сост. Тел. 050-555-55-66. zz Ауди 90 на газу, цвет красный или обмен + доплата на авто дороже. Тел. 050-864-68-87. zz ВАЗ 2103 1982 г. в., цвет белый, хор. сост., бенз. 25 000 грн. Тел. 066-04-06-466. zz ВАЗ 2107 , газ/бенз., цена договорная. Тел. 050-807-59-32. zz ВАЗ 2108 1989 г. в., газ/бенз., хор. сост., новая резина, люк, сигнализация, 48 000 грн. Тел. 050501-95-77.

zz Таврия-1102, 92 г.в., идеал. сост. Тел. 050-555-55-66.

Тойота кариб полноприв., газ./бенз., тит диски, люк, хор. сост, 2 100, торг уместен. Тел.: 066-235-66-92, 050-47137-12 (Виктор Павлович). zz УАЗ 469 1990 г. в., газ пропан, хор. сост., 1 700. Тел. 095-40040-66.

Куплю Aveo, Lacetti, Lancer, Lanos, Sens, ВАЗ в любом сост. Тел. 050-831-2000. Lanos, Sens, Aveo, Lacetti, Приору в любом сост. Тел. 066-416-01-87. zz Mazda 3, 6, Shcoda, Reno Trafic, Mers Vito, Nissan. Тел. 095-80-72776.

ВАЗ- 21093, 2006 г., идеальное состояние. Тел. 095-330-98-58. zz Ваз 21115, зеленого цвета, 2007 г.в.,тонир., музыка, стеклоподъемн. на передних, новая резина, аккумул., сост. хорошее. Тел. 093-404-74-11. zz ВАЗ-2101. Тел. 095-37-69-192. zz ВАЗ-2101, 79 г.в., бежевый, хор. сост. Тел. 095-17-12-715. zz ВАЗ-21013, 81 г. в., газбензин, хор. сост. Тел. 099-03126-51. zz ВАЗ-2103. Тел. 095-884-36-74. zz ВАЗ-2103, 82 г. в., хор. сост., недорого. Тел.: 095-375-00-31, 050666-44-52. zz ВАЗ-2104, 05 г. в., титаны, тонир., хор. сост., недорого. Тел.: 095-375-00-31, 050-666-44-52. zz ВАЗ-2105, 85 г. в., варить и красить не нужно, хор. сост., недорого. Тел.: 095-375-00-31, 050666-44-52. zz ВАЗ-2105, 94 г.в., зеленый, газ пропан-бензин, отл. сост, 24 0000. Тел.: 050-031-63-23, 095-60-45-702, 050-76-68-674. zz ВАЗ-2106, 82 г. в., 150 000 км. Тел. 095-048-37-23. zz ВАЗ-2106, 91 г. в., варить и красить не нужно, хор. сост., недорого. Тел.: 095-375-00-31, 050666-44-52. zz ВАЗ-2106, 99 г. в., хор. сост. Тел. 099-018-09-18. zz ВАЗ-2110, 04 г. в., титаны р14, ксенон, ц/з, сигнал., тонир., стеклоподъем., тюнинг, хор. сост., недорого. Тел.: 095-375-00-31, 050666-44-52. zz ВАЗ-2110, 2005 г. Тел. 095420-64-95. zz ВАЗ-2121-Нива, 86 г. в. Тел. 050-555-55-66.

zz Авто быстро в любом сост., на ходу и не на ходу. Тел. 066-433-0222. zz Авто дорого. Тел. 050-98136-87. zz Авто любой марки в любом сост. Тел. 050-591-49-48. zz ВАЗ 2101- 21099 в люб. сост., от хозяина. Тел. 095-80-72-776. zz ВАЗ 2101- 2110 в люб. сост. Тел. 066-76-45-346. zz ВАЗ 2101- 2110, быстро и дорого. Тел. 050-98-12-790.

Волга ГАЗ -22 класс-В на ходу., 1963 г. в., отличный ретро автомобиль. Тел. 095-171-47-44.

ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ, Москвич и др. марки в любом сост., можно не на ходу. Тел. 050-831-2000.

zz Документы на Skoda-Oktavia, 2007 г. в. Тел.: 050-555-55-66, 067555-55-66. zz М/а VWT4, 98 г. в., пассажир. Тел. 066-3-524-524. zz Москвич Иж-Комби, 1980 г., 500. Тел. 095-325-36-86. zz Москвич-412, от. сост., 85 г.в. Тел. 099-012-69-93. zz Нива « Тайга» в отл. сост., титан. диски., импортн. сидения. Тел. 050-70-84-798 ,Анатолий. zz Опель-Омега, двиг. 2.2, газ/ бензин, 91 г.в. Тел. 066-161-96-05. zz Победа М-20, 55 г.в. Тел. 095182-23-67. zz Продам Москвич Комби, 88 г.в., газ/бензин, пирожок 86 г.в. или меняю, Москвич -412, 90 г.в., в хор. сост. Тел. 095-61-89-540. zz Славута 2010 , инжектор на 1, 3, пробег 67.000. Тел. 099-70647-79. zz Славута, 2005 г.в., газ, треб. мелкого ремонта, 25 000 грн. Тел. 095-144-08-67.

zz ВАЗ, Москвич, Газ и др. Тел. 066-00-979-22.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

zz Reno, Toyota, Chevrolet и др. марки. Тел. 066-32-466-59.

Абсолютно любые авто в любом сост. Быстро и дорого. Тел. 050-583-0614. Авто Opel, Mazda, Nissan и др. марки. Тел. 050981-26-97.

ВАЗ 2101-21015. Быстро и дорого. Тел. 095-80727-76. zz ВАЗ 2106-21099. Тел. 050-98126-97.

ВАЗ в хор. сост., для себя. Тел. 099-721-49-86. zz ВАЗ ударенную, гнилую, треб. мал. работ до 15 000 грн, но на ходу. Тел. 099-028-54-52.

ВАЗ, Москвич, на ходу, или на з/ч. Тел. 095-64207-59. zz Ваз, Таврию в люб. сост. Тел. 095-80-72-776. zz Ваз, Таврию в люб. сост. Тел. 095-80-72-776. zz ВАЗ-2101-099, в любом сост. Тел. 050-803-09-79.

ВАЗ-2101-21099 на ходу, дорого. Тел. 099350-18-20. zz ВАЗ-2101-2199, в любом тех. сост. Тел. 050-501-61-41. zz ГАЗ, ЗАЗ, Москвич, ВАЗ, в люб. сост. Тел. 099-350-18-20. zz ГАЗ, ЗАЗ, Москвич, ВАЗ, в люб. сост. Тел. 050-86-111-38.

http://slavinfo.dn.ua

13


Объявления диктуйте по тел.:

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10 Куплю

куплю

zz ГАЗ, Москвич, ЗАЗА, ВАЗ на з/ч. Тел. 099-219-97-57.

Даста, Daewoo, Renault, Mercedes и др. марки в любом сост. Тел. 050981-36-87. zz ЗАЗ, Москвич, ВАЗ, можно не на ходу, на з/ ч. Тел. 050-83-12-000. zz Куплю, ВАЗ, газ, Москвич, ЗАЗ, в любом сост., на запчасти. Тел. 095-618-87-76. zz Легковое авто всех марок, в любом тех. сост. Тел. 095-81886-71. zz Москвич на ходу и под разборку. Тел. 050-770-86-03. zz Москвич, ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ в любом сост., на ходу, и на з/ ч. Тел. 050-98-12-790. zz Москвич, ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ в любом сост., можно не на ходу, з/ ч. Тел. 050-58-30-614. zz Москвич, ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ, в любом сост., можно не на ходу, на з/ч. Тел. 050-920-50-02. zz Москвич, ВАЗ. ЗАЗ на з/ч. Тел. 095-80-72-776.

Славуту или ВАЗ 2109099 в норм. сост. Тел. 050-819-06-03. zz Славуту, Таврию. Тел. 063-98939-17. zz Таврию или Славуту, инвалид., на ручном управлении, в любом тех. сост. Тел. 096-95-63-889. zz Таврию на з/ч. Тел. 050-55140-64.

Таврию, ВАЗ, ГАЗ, можно не на ходу, на з/ч. Тел. 050-803-09-79. zz Таврию, Запорожец, Славуту на з/ч. Тел. 099-706-47-79. zz Таврию, Славуту на з/ч. Тел. 050-814-77-85. zz Таврия, Славута на з/ч дорого. Тел. 050-935-87-78.

Меняю

zz Ауди 90 . в хор.сост., газ на квартиру или дом, в-ты. Тел. 050872-03-60. zz Москвич 412, 1990 г.в., отл. сост. и ИЖ комби газ/бенз. ИЖ-комби, газ-бензин или сдам в аренду. Тел. 099-306-68-74.

Продаю

zz Mercedes-Benz-Atega-814, фургон, 94 г.в. Тел. 050-555-55-66. zz Автокран, 10 т. грузоподъемность. Тел. 096-067-19-53. zz Автокран, КТА-18, 2007 г. Тел. 099-903-72-71. zz Борекс МТЗ-82, экскаватор, 2004 г. Тел. 050-022-77-21.

Газель Соболь грузопасс., 8 мест, газ/бенз, хор. сост., срочно, 2 700, торг уместен. Тел.: 066235-66-92, 050-471-37-12 (Виктор Павлович). zz Газель, 2000 г.в., г/п, 1 500 кг или 8 мест или меняю. Тел. 066-83120-42. zz ЗИЛ колхозник. Тел. 050-28030-12. zz Зил, самосвал, 38 000 грн., торг. Тел. 095-648-94-77 (Сергей). zz КАМАЗ-55111, самосвал, 145 000., торг. Тел. 066-057-87-38. zz КРАЗ с отл. сост., на ходу, 50 000. Тел. 066-413-79-42. zz Полуприцеп отл. сост., дешево. Тел. 095-385-82-91. zz Полуприцеп, 2005 г. в., идеал. сост., 18 000 грн. Тел. 066-02610-70. zz Полуприцеп, 2005 г. в., идеал. сост., 18 000 грн. Тел. 066-02610-70. zz Трактор «Борекс» мтз- 82, 2004 г. Тел. 050-699-66-40. zz Трактор Т- 150, 170, колесн., 2008 г. с мотором ямз- 236. Тел. 095-000-65-25. zz Трактор ЮМЗ с больш. кабиной и лопатой впереди, в хор. сост., недорого. Тел. 095-385-82-91. zz Фронтальный погрузчик, 2008 г. Ковш 3, 4 куба, грузит вагоны. Тел. 095-556-22-26. zz Экскаватор «петушок» ЮМЗ2126. Тел.: 050-555-55-66, 067-55555-66.

14

zz Газель в любом сост. Тел. 066414-70-76. zz Газель для себя. Тел. 066-43302-22.

Газель для себя. Тел. 050-831-2000. Газель-дует. Тел. 095330-98-58. zz Грузовое в люб сост. Тел. 09921-99-757. zz МАЗ, КамАЗ, КрАЗ, в люб. сост., люб. модификации, с докум. и без, приеду заберу. Тел. 066-02610-70. zz МАЗ, КамАЗ, КрАЗ, в люб. сост., люб. модификации, с докум. и без, приеду заберу. Тел. 066-02610-70.

Тракторы в любом сост. Тел. 050-819-06-03. Тракторы и др. грузов. авто, в любом сост. Тел. 099-721-49-86.

Продаю

zz Велосипед «Десна», разборной, шипы, самосборка, хор. сост., 2 000 грн. Тел. 099-538-12-40. zz Велосипед «Салют» в хор. сост. Тел. 095-04-83-723. zz Велосипед «Турист», в отл. сост. Тел. 095-672-00-73. zz Велосипед б/у, недорого. Тел. 066-03-60-810. zz Велосипед для подростка. Тел. 095-474-15-24. zz Велосипед подростковый. Тел. 095-558-26-87. zz Велосипед, пр-во Германия, хор. сост. Тел. 095-308-03-39. zz З/ч к мотоциклу «Ява-350». Тел. 066-866-919-8. zz Мопед Honda Dio. Тел. 095-6199-686. zz Скутер Honda grand prix на ходу. Тел. 099-28-38-477. zz Скутер Honda Sh. Тел. 095-39091-52.

Куплю

zz Велосипед в хор. сост. взрослый и детский спортивный, горный или советский. Тел. 066240-47-96.

zz Велосипед в хорошем состоянии взрослый и детский спортивный, горный или советский. Тел. 066-240-47-96. zz Мини-мокик пр-ва СССР. Тел. 050-62-69-421. zz Мопед или скутер, раб. сост., для себя, приеду заберу. Велосипед складной. Тел. 095-50-35-896. zz Мопед, скутер в раб. сост. Тел. 095-39-85-133. zz Скутера, мотоциклы, мопеды в любом сост. Тел. 050-501-61-41.

Продаю

zz Гидравлич. борт с авто Mercedes, г/п 1 т. Тел. 099-069000-3. zz Полуприцеп самосвал Шниц. Тел. 099-503-26-30.

Прицеп «Дача» 3-мест. хор. сост., срочно , 1 500, торг. Тел.: 066-235-66-92, 050-471-37-12 (Виктор Павлович). zz Прицеп на мотоблок, два ската ( Снежинка), 205/55/16, недорого. Тел. 050-55-96-198. zz Прицеп туристич. Скиф М-1, в хор. сост. Тел. 050-274-60-35. zz Прицеп, Камазовский, 10 тонник, зерновоз в отл. сост. Тел. 063-955-38-72.

Куплю

zz Прицеп для легкового автомобиля. Тел. 050-18-48-588. zz Прицеп к л/а, грузовой, «самострой», зарегестрир. Тел. 050-694-93-20. zz Прицеп, 2-осн., для л/а и м/а. Тел. 050-767-68-71. zz Прицеп, 2-осн., для л/а и м/а. Тел. 099-11-29-300.

Продаю

zz 250 грн/колесо - б/у резина из Европы. Тел. 066-981-21-21.

Автокатализаторы. Тел. 099-98-32-750. zz Багажник на л/а. Тел.: 095-52377-10, 050-703-37-98. zz Багажник на л/а, головка двиг. на Таврию, нов. Коленвал на Таврию, нов. З/ч и двигатель на ЗАЗ. Передние крылья. Тел.: 063989-39-17, 099-383-70-17. zz Барабан тормозной,ступице задние-2, и одна передняя на ПАЗ, компрессор 1 цил. новый, ресервера, рессора, крестовина, сцепление газ/паз, з/ч Зил, Камаз. Тел. 050-032-12-54. zz Вариатор, соломотрясы, з/ч по двигателю. Тел. 097-803-04-58. zz ГБО метан. Тел. 093-0-333-898. zz ГБО пропан/метан, евро-2, евро-4, с гарантией до 2 лет, с установкой, з/п на Яву, ЧЗ-350, гермошлем, 2 шт. Тел. 095-17-12-715. zz Генератор ВАЗ-2101, стартер ВАЗ-2101, генератор ВАЗ-2108. З/ч на ВАЗ-Ока, б/у и WV T2. Тел. 063304-47-81. zz Головка блока на Газель, головка блока, коленвал иномарки. Тел. 098-121-4010. zz Головка блока, Газель, 16клап., 3000 грн., коленвал. Тел. 096-546-22-51. zz Головка блока, коленвал, блок, шестерни к иномарке. Тел. 097-45717-03. zz Головка блока, распредвал, шатуны, коленвал, б/у, Мерседес, Мазда, Рено, Хюндай, Чери, Форд, Додж,БМВ. Тел. 066-594-57-64. zz Двигат. КРАЗ- ЯМЗ- 238, в раб. сост., 40 000. Тел. 095-610-87-85. zz Двигатели ЯМЗ-236, ЯМЗ-238 новые первой комплектации, 8 000 грн. Тел. 066-026-10-70. zz Двигатели ЯМЗ-236, ЯМЗ-238 новые первой комплектации, 8 000 грн. Тел. 066-026-10-70. zz Двигатели, 1.1 кВт, 1000 об., 0.77 кВт, 1400 об., компрессор СО248ТУ22175015. Тел. 063-49956-98. zz Двигатель Ауди-100, 2 л, бензин., генератор, ГУР, карбюратор, пр-во Германия, диски на ВАЗ, Москвич, БМВ-520, КИА-Рио, Фиат-Крома. Тел. 050-694-93-20. zz Двигатель ГАЗ 2410. Тел. 050754-81-48. zz Двигатель ГАЗ-24. Тел. 066710-38-20. zz Двигатель на ВАЗ-2108, 1,3 куба, б/у, торг. Тел. 050-755-75-25. zz Двигатель ЯМЗ (МАЗ, Краз), в отл. сост., 50 000 грн., двигатель МТЗ-Д 240 в отл. сост. 45 000 грн. Тел. 050-613-27-05. zz Двигатель ЯМЗ -238 (Краз) треб. ремонта, 35 000 грн. Тел. 050143-56-74.

zz Двигатель, коробка, мост и др. з/ч на Москвич. Тел. 050-831-2000. zz Детали кузова на ГАЗ-24, навесные. Лобовое стекло на ВАЗ. Тел. 099-012-69-93. zz Диск на Газель б/у. Тел. 05062-309-75. zz Диски титановые, комплект, б/у, GMB, 17 дюймов, 4 800 торг. Тел.: 050-583-90-22, 095-423-96-21. zz Диски титановые, комплект, б/у, GMB, 17 дюймов, 4 800 торг. Тел.: 050-583-90-22, 095-423-96-21. zz З/ч к мотоциклу «Ява-350». Тел. 066-866-919-8. zz З/ч на Ford-Skorpio: двигатель, коробка, зад. мост, кардан и прочее. З/ч, стекла на ГАЗ-53, стекла на ИФА. Тел. 095-182-10-91. zz З/ч на WV Т-2 и ВАЗ-111 ОКА. Тел. 095-144-08-67. zz З/ч на ВАЗ, нов. Тел. 099-25796-24. zz З/ч разные на ЗИЛ. Тел. 050280-30-12. zz Запч. орг Волга, цена договорн., резина, R-15, зимн., диски титан. R-15. Тел. 050-230-70-99. zz Запчасти на Москвич, двигатель, навесное, ходовая, и др. Тел. 095-61-89-540. zz Зимн. рез., б/ у, шипован., 175- 65- 14, жел. диски Michelin. Тел. 066-546-08-10. zz Катушка зажигания для мопеда. Тел. 095-308-03-39. zz Коленвал, гол. блока, Опель, Шкода, Шевроле, Фиат, Ниссан, 2500 грн. Тел. 097-517-75-51. zz Компрессор на ЗИЛ. Тел. 099306-68-74. zz Крыло левое Жигули 13 модель. Тел. 066-831-20-42. zz Кузов МАЗ-самосвал, в сборе, нов. кабина суперМАЗ без спалки, 3000 грн., торг, срочно. Тел. 066026-10-70. zz Кузов МАЗ-самосвал, в сборе, нов. кабина суперМАЗ без спалки, 3000 грн., торг, срочно. Тел. 066026-10-70. zz Кузов МАЗ-самосвал, в сборе, нов. кабина суперМАЗ без спалки, 3000 грн., торг, срочно. Тел. 066026-10-70. zz Мост на ЗИЛ в сборе, задний. Тел.: 050-031-63-23, 095-60-45-702, 050-76-68-674. zz Мотор ЯМЗ- 236/ 238. Тел. 050-215-19-25.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

zz Поддон в багажник на 2105-07. Тел. 050-762-05-53. zz Прицепное устройство для легкового авто ВАЗ 2101-2106. Тел. 095-44-92-500. zz Резина с дисками для Kia sport 225-60-17. Тел. 050-541-35-63. zz Резина,летняя, два ската, 195.65.15- 2 шт. Тел. 050-785-17-55. zz Резину, 195, 65, 15 в хор. сост. 600 грн/пара, почти новая ., 205, 60, 16 - по 250. Тел. 050-864-68-32. zz Скаты на 14, б/у. Тел. 050-82913-72. zz Стекла передние на Москвич, новые. Тел. 066-040-17-37. zz Титан. диски на 14. Тел. 066866-91-98. zz Эл. проводка на Renault Trafic. Двигатель дизель 2.0. Тел. 095-05933-63. zz Эл. проводка на Рено-Трафик, 2008 г. в. Тел. 066-478-73-04.

Куплю

zz ГБО пропан «евро-2», для себя. Тел. 099-069-000-3. zz ГБО пропан евро 4, евро-2, пр-во Италия, б/у, хор. сост., для себя. Тел. 099-069-000-3. zz Двигатель ГАЗ-2410. Тел. 05076-76-871. zz Двигатель, Fiat Ducato, турбодизель, объем 2,5. Тел. 050694-93-20. zz Диск R 15 на Fiat-Scuda. Тел. 095-503-58-96.

Куплю автокатализаторы. Тел. 099-98-32-750. zz Куплю аккумуляторы, металл, радиаторы. Тел. 066-388-32-80. zz Резину и камеры на «Газель». Тел. 099-30-66-874. zz Резину на ЗИЛ, КамАЗ, б/у, в хор. сост. Тел. 099-069-000-3. zz Электродвигатель. Тел. 095618-87-76. zz Электродвигатель 3 квт. Тел. 050-145-31-06. zz Электродвигатель 3 квт. Тел. 050-145-31-06.

(присылайте SMS-сообщения)

Арматура, труба, уголок, швеллер, полоса. Тел. 050-536-47-66. zz Батареи чугун., отл. сост., б/у. Тел. 095-1-400-400. zz Блок (2-5) б/у, отл. кач-во. Плита ПК, ПКЖ в ассортименте. Доставка. Тел. 095-1-400-400. zz Блок (3, 4, 5, 6) ФБС бетон. Тел. 050-921-95-54. zz Блок ФБС 3, 4, 5, 6. плиты ПК, ПКЖ. Тел. 099-717-05-20. zz Блок ФСБ, ассортимент 3, 4, 5, 6, плиты ПК, ПКЖ, дорожные, кирпич б/у. Тел. 099-227-75-80.

Блоки ФБС (3, 4, 5, 6). Тел. 099-975-66-07. Блоки ФБС (3, 4, 5, 6). Тел. 099-227-75-80. Блоки ФБС 3, 4, 5, 6. Тел. 050-655-41-40. Брус строительный, балки, стропила, шалевка. Обращ.: ул. Профессиональная, 11 (р-н Ц. рынка). Тел. 095398-79-18.

zz 2 куска швеллера № 24, по 10 м. Тел. 050-694-93-20.

zz Брус, доска, дрова в ассортименте. Цены низкие. Тел.: 095524-57-19, 063-54-14-602. zz Вагонка и фурнитура к ней. Тел. 099-11-29-300. zz Ванна железная. Тел. 050-60608-99. zz Ванна стальная, хор. сост. Тел.: 095-461-65-09, 050-657-86-43. zz Ванна, б/у, керам. Тел. 050632-59-09. zz Ванная чугунная. Тел. 095-5173-100. zz Высечка оцинков. Тел. 095365-46-95. zz Гипсоблок, шлакоблок б/у в хор. сост. Кирпич, б/у. Доставка. Тел. 095-1-500-200.

Aбсолют. большой ассорт. б/у стройматер.: кирпич (белый, красный, серый, огнеупорный, кислотоупорный, шамотный). Плиты - ПК, ПКЖ (от 32 до 63). Блоки ФБС 3, 4, 5, 6. Ригеля, перемычки. Шлакоблок, гипсоблок. Сыпучий матер. (от 1 до 14 т), песок, зола, щебень и мн. др. Доставка по городу и р-ну. Мы работаем для вас. Нал/безнал. Тел.: 066-431-70-69, 0639-410-810.

zz Глина 7 т ЗИЛ, доставка. Тел. 095-1-500-200. zz Глина, 7 т. Недорого. Тел. 099012-95-22. zz Глина, земля, чернозем, зола, песок, щебень. Тел. 050-921-95-54. zz Глина, зола, песок, шлак, кирпич б/у. Доставка. Тел. 099-5050-350. zz Глина, песок, зола, шлак, щебень, кирпич б/у. Доставка ЗИЛ, 7 т. Тел. 095-0-500-200. zz Глина, песок, щебень, кирпич. Тел. 099-074-10-73. zz Глина, чернозем, шлак, зола. Тел. 050-284-97-57. zz Гранотсев. Тел. 093-508-55-25. zz Гранотсев. Тел. 093-508-55-30. zz Гранотсев. Тел. 096-70-70-730.

Продаю

zz А/цемент. трубы б/у, кирпич б/у, металлопрокат б/у, ворота, гипсоблок, шифер, сыпучие мат-лы. Доступные цены. Тел. 095-1-500200. zz Арматура (10, 12, 14) б/у, отл. сост., а также др. металлопрокат, доставка. Сыпучие мат-лы. Тел. 095-1-400-430. zz Арматура (10, 12, 14, 16, 18, 20) б/у и нов., в отл. сост., уголок, швеллер, лист, прут, двутавр. балка, труба, доставка, недорого. Тел. 0951-400-400. zz Арматура (12, 14) в наличии. Тел. 099-069-000-3. zz Арматура, уголок, швеллер, двутавр, труба, прут, полоса, б/у, в отл. сост. Постоянно в продаже. Тел. 095-1-500-200.

http://slavinfo.dn.ua

zz Гранотсев. Тел. 099-227-75-80. zz Гранотсев. Тел. 095-641-04-57. zz Гранотсев. Тел. 095-641-04-60. zz Гранотсев. Тел. 066-096-27-19. zz Гранотсев. Тел. 050-141-02-13. zz Гранотсев. Тел. 095-212-01-21. zz Гранотсев. Тел. 095-720-96-91. zz Гранотсев (0,1-10 т). Тел. 050921-95-54.

Гранотсев. Тел. 099069-000-3. zz Гранотсев. Тел. 099-307-82-52. zz Гранотсев. Тел. 050-921-95-54. zz Гранотсев. Тел. 050-284-97-57. zz Гранотсев. Тел. 050-578-78-88. zz Гранотсев. Тел. 050-034-49-60. zz Гранотсев. Тел. 099-074-10-73. zz Гранотсев. Тел. 099-717-05-20.

zz Гранотсев (0,1-10 т). Тел. 050284-97-57. zz Гранотсев (0,1-10 т). Тел. 050578-78-88. zz Гранотсев (0,1-10 т). Тел. 050034-49-60. zz Гранотсев (0,1-10 т). Тел. 099074-10-73. zz Гранотсев (0,1-10 т). Тел. 099717-05-20. zz Гранотсев (0,1-10 т). Тел. 099975-66-07. zz Гранотсев (0,1-10 т). Тел. 099227-75-80. zz Гранотсев (0,1-10 т). Тел. 095641-04-57. zz Гранотсев (0,1-10 т). Тел. 095641-04-60. zz Гранотсев (0,1-10 т). Тел. 066096-27-19. zz Гранотсев (0,1-10 т), зола, граншлак, песок, щебень, точный вес, недорого, доставка в теч. 2 часов. Тел. 095-1-400-400. zz Гранотсев 7 т. Недорого. Тел. 066-85-333-31.

zz Гранотсев абсол. быстрая доставка. Дешево. Тел. 095-1-500-200. zz Гранотсев, граншлак, глина, керамзит 7 т ЗИЛ. Дешево. Тел. 099-26-96-000. zz Гранотсев, граншлак, зола, песок, щебень, кирпич, б/у. Тел. 093-508-55-25. zz Гранотсев, фракция 0/5 мм, адекватные цены, точный вес. Тел. 095-1-400-430. zz Гранотсев. Доставка ЗИЛ 7 тонн. Тел. 095-1-400-403.

Граншлак. Тел. 050655-41-40. zz Граншлак. Тел. 093-508-55-25. zz Граншлак. Тел. 093-508-55-30. zz Граншлак. Тел. 096-70-70-730.

Граншлак. Тел. 099-069000-3. zz Граншлак. zz Граншлак. zz Граншлак. zz Граншлак. zz Граншлак. zz Граншлак.

Тел. 093-0-333-898. Тел. 050-921-95-54. Тел. 050-284-97-57. Тел. 050-578-78-88. Тел. 050-034-49-60. Тел. 099-074-10-73.

Гранотсев. Тел. 099975-66-07. Гранотсев. Тел. 099227-75-80.

«Газета объявлений» N 42 (597), 25 октября 2017 г.


Объявления диктуйте по тел.:

Продаю

zz Граншлак. Тел. 099-717-05-20.

Граншлак. Тел. 099-97566-07. Граншлак. Тел. 099-22775-80. zz Граншлак. Тел. 099-227-75-80. zz Граншлак. Тел. 095-641-04-57. zz Граншлак. Тел. 095-641-04-60. zz Граншлак. Тел. 066-096-27-19. zz Граншлак. Тел. 050-141-02-13. zz Граншлак. Тел. 095-212-01-21. zz Граншлак. Тел. 095-720-96-91. zz Граншлак (0,1-10 т). Тел. 050921-95-54. zz Граншлак (0,1-10 т). Тел. 050284-97-57. zz Граншлак (0,1-10 т). Тел. 050578-78-88. zz Граншлак (0,1-10 т). Тел. 050034-49-60. zz Граншлак (0,1-10 т). Тел. 099074-10-73. zz Граншлак (0,1-10 т). Тел. 099717-05-20.

zz Граншлак (0,1-10 т). Тел. 099975-66-07. zz Граншлак (0,1-10 т). Тел. 099227-75-80. zz Граншлак (0,1-10 т). Тел. 095641-04-57. zz Граншлак (0,1-10 т). Тел. 095641-04-60. zz Граншлак (0,1-10 т). Тел. 066096-27-19. zz Граншлак (0,1-10 т) дроблен., зола, песок, щебень. Доставка. Тел. 095-0-500-200. zz Граншлак (0,1-7 т). Тел. 099012-95-22. zz Граншлак абс. быстрая доставка. Дешево. Тел. 095-1-500-200.

Граншлак, гранотсев, строит. мусор. Тел. 050923-45-93. zz Дверца для камина с библейскими фигурами, чугунное литье, новые, 610х610, 4 500 грн. Тел. 050-863-49-82. zz Доска б/у, вагонка. Утеплитель. Тел. 066-435-75-25. zz Доска обрезная, б/у, толщ. 20 мм, 0,7 куб. м. Тел. 095-31-999-41. zz Дрова, дуб, ясень. Чурки, колотые. Уголь. Доставка. Тел. 095579-6-123. zz Душ. кабинка, б/у, отл. сост., 2 000 грн. Тел. 050-20-58-799.

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zz Жести, листы, 60х90, 12 шт. Тел. 050-762-05-53. zz Жестян. лента, 1 мм, уголок алюмин. 25, 40, 45. Тел. 095-1-400400. zz Забор метал., узорный, со столбами, выс. 60 см, 16,5 пог. м. Проволока, Д 2, 3, 4, 5, вязал., стальн., оцинков. Тел. 095-1-400400. zz Земля. Тел. 095-51-999-39. zz ЗИЛ 7 т - зола, глина, песок, щебень. Тел. 095-1-400-400. zz ЗИЛ, 7 т колхозник, доставка золы, песка, щебня, граншлака, кирпича, строит. мусора, перегноя, земли, топлив. брикетов. Тел. 050290-81-56. zz Золa. Тел. 050-24-19-019.

zz Зола (0,1-10 т). Тел. 099-71705-20. zz Зола (0,1-10 т). Тел. 099-97566-07. zz Зола (0,1-10 т). Тел. 099-22775-80. zz Зола (0,1-10 т). Тел. 095-64104-57. zz Зола (0,1-10 т). Тел. 066-09627-19. zz Зола (0,1-10 т) абс. быстрая доставка ЗИЛ, договор. цена. Тел. 095-1-400-500.

zz Зола ЗИЛ, абс. быстрая доставка в теч. 1 часа, недорого. Тел. 095-1-500-200. zz Зола, доставка ЗИЛ 7 т. Тел. 095-1-400-403.

Зола, дробленный граншлак. Тел. 050-29081-56. zz Зола, земля. Доставка, ЗИЛколхозник. Тел. 050-753-86-99.

Зола. Тел. 050-92-345-93. Тел. 095-1-500-200. Тел. 093-508-55-25. Тел. 093-508-55-30. Тел. 096-70-70-730.

Зола. Тел. 099-069-000-3. zz Зола. Тел. 099-307-82-52.

zz Зола. zz Зола. zz Зола. zz Зола. zz Зола. zz Зола. zz Зола.

Тел. 093-0-333-898. Тел. 050-921-95-54. Тел. 050-284-97-57. Тел. 050-578-78-88. Тел. 050-034-49-60. Тел. 099-074-10-73. Тел. 099-717-05-20.

Зола. Тел. 099-975-66-07. Зола. Тел. 099-227-75-80. zz Зола. Тел. 099-227-75-80. zz Зола. Тел. 095-641-04-57. zz Зола. Тел. 095-641-04-60. zz Зола. Тел. 066-096-27-19. zz Зола. Тел. 050-141-02-13. zz Зола. Тел. 095-212-01-21. zz Зола. Тел. 095-720-96-91. zz Зола (0,1-10 т). Тел. 050-92195-54. zz Зола (0,1-10 т). Тел. 050-28497-57. zz Зола (0,1-10 т). Тел. 050-57878-88. zz Зола (0,1-10 т). Тел. 050-03449-60. zz Зола (0,1-10 т). Тел. 099-07410-73. zz Зола (0,1-10 т). Тел. 095-64104-60. zz Зола (0,1-10 т). Тел. 099-07410-73.

zz Кирп. абс. любой. Тел. 050921-95-54.

Кирпич. Тел. 099-069000-3. zz Кирпич. zz Кирпич. zz Кирпич. zz Кирпич.

zz Зола (0,1-10 т) ЗИЛ, зернистая. Тел. 095-1-400-400. zz Зола (0,1-10 т) николаевская, глина, песок, шлак дроблен., щебень. Точный вес. Кирпич б/у. Доставка вовремя. Тел. 095-1-400400. zz Зола (0,1-10 т) николаевская, глина, песок, шлак, щебень. Доставка в теч. 2 часов. Тел. 099-2696-000. zz Зола (0,1-10 т) хор. качества! Цена договорная. Тел. 099-01295-22. zz Зола (0,1-10 т), глина, гранотсев, песок, щебень, шлак, кирпич б/у. Доставка. Цена договорная. Тел. 095-1-400-400. zz Зола (0,1-10 т), глина, граншлак, песок, шлак, щебень с бесплатной доставкой. Тел. 099-5050-350. zz Зола (0,1-10 т). Быстро доставим по доступным ценам. Тел. 099-7-700-200. zz Зола (0,1-10 т). Глина, шлак дроблен., щебень, граншлак, песок. Недорого. Доставка. Тел. 095-0500-200. zz Зола (0,1-10 т). Хор. качество! Точный вес! Недорого. Тел. 066-85333-31. zz Зола 7 т, зернистая, недорого и др. сыпучие материалы. Тел. 0951-400-430.

«Газета объявлений» N 42 (597), 25 октября 2017 г.

zz Зола, шлак, щебень, песок, гранотсев. Доставка от 1 т. Тел. 093-0-333-898.

Зола, песок, шлак, щебень. Недорого. Тел. 099-069-000-3. Зола, песок, щебень, гранотсев, граншлак, 7 т ЗИЛ. Тел. 050-542-77-19. zz Керамическая раковина. Тел. 095-178-15-45.

Кирп. (1000 шт.) красный полнотелый, б/у, отл. качво. Тел. 066-20-888-63. zz Кирп. aбс. ассорт., aбс. кач-во: белый, белый полуторный, красный, кислотоупорный, огнеупорный. Плиты ПК, ПКЖ. Блоки ФБС 3, 4, 5, 6. Регеля, перемычки. Сыпучие мат-лы. Тел. 095-31-999-41. zz Кирп. абс. ассорт. б/у красный полнотел., обожжен. для сливных ям, цоколей. Кирпич белый, кислотоупор., огнеупор., серый. Песок. Доставка. Тел. 099-012-95-22. zz Кирп. абс. ассорт. красный, белый, серый, огнеуп., кислот. Тел. 099-975-66-07.

zz Кирпич абс. большой ассорт. Тел. 066-096-27-19. zz Кирпич абс. любой: белый, красн., шамот., кислотоуп., серый крам. Тел. 099-717-05-20.

Тел. 050-921-95-54. Тел. 050-284-97-57. Тел. 099-074-10-73. Тел. 099-717-05-20.

Кирпич. Тел. 099-97566-07. zz Кирпич. Тел. 099-227-75-80. zz Кирпич. Тел. 095-641-04-57. zz Кирпич. Тел. 095-641-04-60. zz Кирпич. Тел. 066-546-08-10. zz Кирпич. Тел. 066-096-27-19. zz Кирпич (10 000 шт.) абс. большой ассортимент б/у. Доставка. Недорого. Тел. 095-1-400500. zz Кирпич (1000 шт. белый) (1000 шт. красн.), б/у, в хор. сост. Песок. Доставка. Цена договорная. Тел. 095-1-400-400. zz Кирпич (1000 шт.) абс. ассорт. б/у в хор. сост. Сыпучие мат-лы. Всегда в наличии. Доставка вовремя. Тел. 099-26-96-000. zz Кирпич (1000 шт.) ассорт. б/у, качество, доступные цены, доставка. Тел. 099-50-50-350.

Зола. Тел. 050-65541-40.

zz Зола. zz Зола. zz Зола. zz Зола.

(присылайте SMS-сообщения)

zz Кирпич (1000 шт.) абс. ассортим. б/у - белый, красный, огнеупор., шамотный, кислотоупор., гипсоблок, шлакоблок, песок, зола, щебень, шлак дроблен., гранотсев. Доставка. Тел. 095-0-500-200. zz Кирпич (1000 шт.) красный, обожженный, полнотелый. Тел. 05024-19-119. zz Кирпич (2000 шт.) - абс. ассорт. б/у - для сливных ям, доставка. Тел. 099-26-96-000. zz Кирпич (2000 шт.) б/у красный обожженный. Доставка. Недорого. Тел. 095-0-500-200. zz Кирпич 10 000 шт. - красн. в хор. сост. Доставка. Тел. 066-85333-31. zz Кирпич 10 000 шт. абс. ассорт. б/у - белый, кислотоупор., красный, огнеупор., силикат., многодыр., краматорский серый, гипсоблок, шлакоблок, недорого. Бесплат. доставка. Тел. 095-1-500-200. zz Кирпич 1000 шт., белый, б/у. Доставка. Цена соответ. кач-ву. Песок, зола. Тел. 095-1-400-400. zz Кирпич абс. ассорт. 10 000 шт. б/у белый силикатный, красный, огнеупорный, кислотоупорный, шлакоблок, гипсоблок. Песок. Доставка. Тел. 095-1-400-400. zz Кирпич абс. ассорт. б/у в хор. сост. белый, крас., кислот., огнеуп., серый, шлакоблок, гипсоблок. Доставка. Цена договорная. Тел. 095-1-400-400.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

zz Кирпич б/у. Тел. 093-508-55-25. zz Кирпич б/у. Тел. 093-0-333-898. zz Кирпич б/у. Тел. 050-921-95-54. zz Кирпич б/у. Тел. 050-284-97-57. zz Кирпич б/у. Тел. 050-578-78-88.

zz Кирпич б/у. Тел. 050-034-49-60. zz Кирпич б/у. Тел. 099-074-10-73. zz Кирпич б/у. Тел. 099-074-10-73. zz Кирпич б/у. Тел. 099-717-05-20.

zz Кирпич б/у. Тел. 099-975-66-07. zz Кирпич б/у. Тел. 099-227-75-80. zz Кирпич б/у. Тел. 095-64104-57. zz Кирпич б/у. Тел. 095-641-04-60. zz Кирпич б/у. Тел. 066-096-27-19. zz Кирпич б/у - ассорт. - в любом кол-ве, доставка в любой р-н. Тел. 099-069-000-3. zz Кирпич б/у в ассортименте. Тел. 050-061-65-53.

http://slavinfo.dn.ua

15


Объявления диктуйте по тел.:

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zz Кирпич, б/у, красный. Тел. 095720-96-91.

Продаю Кирпич б/у ассортимент. Тел. 050-655-4140. zz Кирпич б/у в большом ассортим., шлакоблок, рассрочка, бартер. Тел.: 050-031-63-23, 09560-45-702, 050-76-68-674. zz Кирпич б/у красный 500-2000 шт., недорого. Тел. 050-034-49-60.

Кирпич б/у любой. Тел. 099-975-66-07. Кирпич б/у любой. Тел. 099-227-75-80. zz Кирпич б/у на слив. ямы и печи. Тел. 066-435-75-25. zz Кирпич б/у отлич. кач-ва. Тел. 099-227-75-80. zz Кирпич б/у, красный, белый, серый. Тел. 050-284-97-57. zz Кирпич б/у, красный, огнеупорный, на печи, слив. ямы, хор. качества, недорого, доставка. Тел. 066-435-75-25.

zz Кирпич б/у, облиц., отл. кач-во (как новый). Тел. 099-453-13-33. zz Кирпич б/у, огнеупорный. Тел. 095-720-96-91.

Кирпич красный, силикатный, б/у. Тел. 050923-45-93. zz Кирпич обожжен. красн., серый, кислотоуп., белый полут. Тел. 095-641-04-57. zz Кирпич огнеупор. Тел. 099-3066-874. zz Кирпич от 100 до 100 000 шт., абс. ассорт. б/у. Доставка, договор. Тел. 095-1-400-430. zz Кирпич силикат. полутор, огнеупор., кислотоупор. Тел. 05076-76-871. zz Кирпич, 1500 шт., абс. ассорт. б/у - белый, красный, кислотоупорный, огнеупорный, в хор. сост. Песок. Доставка. Тел. 099-7-700-200. zz Кирпич, б/у. Тел. 095-720-96-91. zz Кирпич, б/у, белый. Тел. 050141-02-13. zz Кирпич, б/у, белый. Тел. 095212-01-21. zz Кирпич, б/у, белый. Тел. 095720-96-91. zz Кирпич, б/у, красный. Тел. 050141-02-13. zz Кирпич, б/у, красный. Тел. 095212-01-21.

16

Кирпич, б/у: белый, красный, серый, шамот. Шифер 8-волн., полублок, гипсоблок, шлакоблок. Регеля 6-18 м. Плита ПК 2-9 м, ПКЖ, 6х1,5, 3х6, 3х12. Плита стеновая. Блок ФБС 3, 4, 5, 6. Тел. 050-274-51-33. zz Лестница, стремянка. Тел. 063-989-39-17. zz Лист алюмин. 220х 550 мм., 3, 5 мм. толщина, 5 шт., срочно, недорого. Тел. 066-00-23-723. zz Лист б/у 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм. Тел. 095-1-400-400. zz Метал. трубы на дюйм и на 3/ 4, шамотн. плитка, стекло 1,7х 1,3, 3 мм, батареи чугун. Тел. 050-7338-867. zz Металл, толщ. 1 мм, от холодильника «Донбасс». Тел. 095-14408-67.

Металлопрофиль, б/у, 1,09х6 м, 55 грн/кв. м. Тел. 050-536-47-66. zz Монорельсы, 2 шт., 3 м 25 см.,листы метал., 3 шт. 250х 102х 2,5. Тел. 066-151-99-56.

zz Немерные брус, доска, рамы для балкона-галереи, 2 шт., трубка медн., 12 мм., 2,5 м., лист стальной, т. 0,75 мм., 1,65 х 0,9 м, сендвич, 7,5 м. кв. Тел. 050-065-48-66. zz Облицовочная плитка, есть с декором, б /у, краска половая эмаль,старая, недор. Тел. 050-21330-11. zz Оконные рамы со стеклами, 3 шт. Тел. 050-607-34-54. zz Ондулин, пенопласт, ДВП, ДСП, б/у. Тел.: 050-031-63-23, 09560-45-702, 050-76-68-674. zz Паркет дубовый, недорого. Тел. 095-35-209-52.

Перегной с доставкой. Тел. 099069-000-3.

zz Песок. Тел. 096-70-70-730.

Песок. Тел. 099-069000-3. zz Песок. zz Песок. zz Песок. zz Песок. zz Песок. zz Песок. zz Песок. zz Песок. zz Песок.

Тел. 099-307-82-52. Тел. 093-0-333-898. Тел. 050-921-95-54. Тел. 050-284-97-57. Тел. 050-578-78-88. Тел. 050-034-49-60. Тел. 099-074-10-73. Тел. 099-717-05-20. Тел. 099-975-66-07.

zz Песок (0,1-10 т). Тел. 095-64104-60. zz Песок (0,1-10 т). Тел. 066-09627-19. zz Песок (0,1-10 т) абс. быстрая доставка, точный вес. Тел. 095-1400-400.

Песок. Тел. 099-227-7580. zz Песок. Тел. 099-227-75-80. zz Песок. Тел. 095-641-04-57. zz Песок. Тел. 095-641-04-60. zz Песок. Тел. 066-096-27-19. zz Песок. Тел. 050-141-02-13. zz Песок. Тел. 095-212-01-21. zz Песок. Тел. 095-720-96-91. zz Песок (0,1 -10 т). Доставка. Быстро! Недорого! Тел. 099-7-700200. zz Песок (0,1-1 т) доставка в мешках. Поднимем на этаж. Тел. 066-20-888-63. zz Песок (0,1-10 т). Тел. 050-92195-54.

zz Песок 97-57. zz Песок 78-88. zz Песок 49-60. zz Песок 10-73. zz Песок 05-20.

(0,1-10 т). Тел. 050-284(0,1-10 т). Тел. 050-578(0,1-10 т). Тел. 050-034(0,1-10 т). Тел. 099-074(0,1-10 т). Тел. 099-717-

Песок (0,1-10 т). Тел. 099-975-66-07. zz Песок (0,1-10 т). Тел. 099-22775-80. zz Песок (0,1-10 т). Тел. 095-64104-57.

zz Песок (0,1-10 т) мытый. Кр. Лиман. Точный вес. Доставка. Тел. 099-012-95-22. zz Песок (0,1-10 т), глина, граншлак, зола, шлак, щебень. Доставка. Цена договорная. Тел. 099-50-50-350. zz Песок (0,1-10 т), глина, зола, шлак, щебень. Доставка. Точный вес. Приятные цены. Тел. 095-1400-500. zz Песок (0,1-10 т), глина, зола, шлак, щебень. Кирпич б/у. Цена договорная. Тел. 099-26-96-000. zz Песок (0,1-10 т). Быстро. Недорого. Тел. 066-85-33-331.

zz Песок (0,1-10 т). Договорная цена. Доставка. Тел. 095-0-500-200. zz Песок 0,5 т. Тел. 050-82522-99. zz Песок 1-7 т, Лиманский, мытый, чистый, точный вес, недорого. Тел. 095-1-400-430. zz Песок краснол. мытый, глина, зола, шлак. Точный вес. Низкие цены. Доставка. Тел. 095-1-500-200. zz Песок, 4-14 т. Тел. 050-14318-12.

Пе с о к, з о ла , г ранотсев, шлак, щебень. Недорого. Доставка. Тел. 099-069-000-3.

Песок, зола, щебень, граншлак, земля, кирпич, строймусор, перегной. Тел. 050-753-86-99. zz Песок, зола, щебень, шлак, гранотсев. Кирпич, б/у. Доставка. Тел. 093-508-55-30. zz Песок, зола, щебень, шлак, граншлак. Доставка. Тел. 096-7070-730. zz Песок, известь, щебень, зола, известк.раств., бетон, блоки ФБС-3,4. Тел. 066-038-34-04. zz Песок, известь, щебень, зола, известк.раств., бетон, фундаментные блоки ФБС-3,4, ванна стальная. Тел. 095-558-16-46. zz Песок. Доставка ЗИЛ 7 т. Тел. 095-1-400-403.

Плитa (32-63) - абс. ассорт. б/у. ПК, 6-12, ПКЖ люб. кол-во, доставка по городу и р-ну. Тел. 066433-0-222. Плитa (32-63) б/у ПК (резка под размер), ПКЖ (3-12). Тел. 066-431-7069.

zz Плита (32-63) абс. ассортим., б/у, ПК, ПКЖ. Доставка. Тел. 050921-95-54. zz Плита (32-63) ПК, ПКЖ в ассортим. Тел. 099-227-75-80. zz Плита (42, 48, 54, 56, 58, 60, 63) б/у ПК, ПКЖ, дорожная, аэродромная. Блоки (3, 4, 5, 6). Доставка. Цена договорная. Тел. 095-1-400-400. zz Плита (42, 48, 54, 58, 60, 63) ПК, ПКЖ, дорожная, аэродромная. Тел. 099-975-66-07. zz Плита дорожная. Тел. 050-07621-49.

Плита ПК (42-63). Тел. 099-975-66-07. Плита ПК (42-63). Тел. 099-227-75-80.

Перегной, земля. Тел. 050-923-45-93.

zz Плитка трот., бордюры, водостоки, ступени, шляпы на колонну, плитка фасадная и т.д. Тел. 050-90-70-258.

Песок. Тел. 050-65541-40.

Плиты б/у: перекрытия, ПКЖ, дорожная, стеновая. Тел. 050-655-41-40.

Песок. Тел. 050-92-34593. zz Песок. Тел. 093-508-55-25. zz Песок. Тел. 093-508-55-30.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

(присылайте SMS-сообщения)

zz Продам столярную доску и брус. Тел. 099-11-29-300.

http://slavinfo.dn.ua

zz Рамы, металопрофиль, остекленные, 1,50х5 м. Тел. 066-58-28866. zz Решетка оконная 1,70х1,35 4 шт., уголки из оцинковки, крашен., 120х120, 60х60, лбрус сухой 40х50, 25х40. Тел. 050-720-18-64.

zz Сендвич-панели, 7 шт., 2х1 м. Тел. 066-431-70-69. zz Сосновая доска, сухая, 40, 50. Тел. 066-580-90-92. zz Сосновая доска, сухая, 40, 50. Тел. 066-580-90-92. zz Стекло, б/у, недорого. Карниз. Плитка облицовочная, 20х20. Тел.: 095-381-90-21, 66-44-40.

zz Стекло, оконное, 37х120, 48х130, 100х130, песок 0,5 т. Тел. 050-825-22-99. zz Стеклоблок б/у, 200 шт., отл. сост. Тел. 095-1-400-400. zz Стекловата, б/у. Тел. 063-30447-81. zz Строит. мастерки, малярные валики, новые. Плитка облицовочная, б/у. Тел. 099-257-96-24. zz Стройматериалы, б/у, в ассортименте. Тел.: 050-031-63-23, 095-60-45-702, 050-76-68-674. zz Сухую доску, брус, столы, лавки. Тел. 050-64-86-177. zz Трос стальн., Д 2 мм, 100 м. Тел. 095-87-60-486. zz Трос стальн., Д 2 мм, 100 м. Тел. 095-87-60-486. zz Труба 42, 57, 76, 89, 102, 114, 159. Титановая труба, Д 68 мм, 20 м, Д 60, 36 м. Тел. 095-1-400-400. zz Труба асбоцем., 4 м., диам. 150 мм.,. Тел. 050-161-54-00. zz Трубы оцинков. и черная, Д. 3/4 и пол дюйма, ЧК-50, 2 м. Тел. 066-478-73-04. zz Трубы, метал., 10 м., 3/4, 1/2. Тел. 095-059-33-63. zz Уголки металл. , ванная. Тел. 095-466-66-35. zz Уголок - ассорт. Труба 89, куски по 5 м, в наличии. Тел. 099069-000-3. zz Уголок 25, 30, 35, 50, 63, 75, 90, 100 - б/у в хор. сост. Перемычки ж/б, дл. 1,8 м. Тел. 095-1-400-400.

«Газета объявлений» N 42 (597), 25 октября 2017 г.


Объявления диктуйте по тел.:

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zz Шлак. Тел. 099-975-66-07.

Продаю

Шлак. Тел. 099-227-7580.

zz Шалевка, б/у, шифер 8-волновой, б/у. Тел. 050-24-19019. zz Шалевка, брус, балка. Шлакоблок. Тел. 050-655-41-40. zz Шифер 6-, 8-волновый, б/у (белый, светлый, хор. качества). Тел. 066-431-70-69. zz Шифер 8-волн., б/у и нов. Тел. 095-1-400-400.

zz Шлак. Тел. 099-227-75-80. zz Шлак. Тел. 095-641-04-57. zz Шлак. Тел. 095-641-04-60. zz Шлак. Тел. 066-096-27-19. zz Шлак. Тел. 050-141-02-13. zz Шлак. Тел. 095-212-01-21. zz Шлак. Тел. 095-720-96-91. zz Шлак (0,1-10 т). Тел. 050-28497-57. zz Шлак (0,1-10 т). Тел. 050-57878-88. zz Шлак (0,1-10 т). Тел. 050-03449-60. zz Шлак (0,1-10 т). Тел. 099-22775-80. zz Шлак (0,1-10 т). Тел. 095-64104-57. zz Шлак (0,1-10 т). Тел. 066-09627-19. zz Шлак (0,1-10 т) для отсыпки дворов. Тел. 099-975-66-07. zz Шлак (0,1-10 т) дроблен. Тел. 099-074-10-73. zz Шлак (0,1-10 т) дроблен. для засыпки дорог. Доставка в течение 2 часов. Тел. 095-0-500-200. zz Шлак (0,1-10 т) дроблен., глина, керамзит, зола, песок, щебень. Быстро и вовремя доставим. Тел. 099-26-96-000. zz Шлак (0,1-10 т) дроблен., зола, песок. Доставка. Договорная цена. Тел. 099-7-700-200. zz Шлак (0,1-10 т) ЗИЛ. Абсол. быстро доставим. Доступные цены! Точный вес! Тел. 095-1-400-400. zz Шлак (0,1-10 т) крамат. Тел. 095-641-04-60. zz Шлак (0,1-10 т) краматорский. Тел. 050-921-95-54. zz Шлак (0,1-10 т) краматорский дроблен. Доставка. Тел. 095-1-400500. zz Шлак (0,1-10 т) молот., крамат. Тел. 099-717-05-20. zz Шлак (0,1-10 т), глина, граншлак, зола, песок, щебень. Доставка. Доступная цена. Тел. 09950-50-350. zz Шлак (0,1-10 т), договор. цена. Тел. 099-012-95-22. zz Шлак (0,1-10 т). Очень дешево! Тел. 066-85-333-31. zz Шлак абс. быстрая доставка. Договор. цена. Тел. 095-1-500-200. zz Шлак ЗИЛ 7 т, мариупольский доменный для основы под тротуар. плитку. Тел. 095-1-400-400.

Шифер б/у. Тел. 050655-41-40.

Шлак краматорский. Тел. 050-92-345-93.

zz Шифер б/у. Тел. 050-06165-53. zz Шифер б/у, большой и малый. Тел. 066-435-75-25. zz Шифер, бетон. блоки и пр. стройматериалы, б/у, дешево. Тел. 050-143-36-79. zz Шифер, новый. Тел. 066-9964-196. zz Шлак. Тел. 096-70-70-730.

zz Шлак краматорский, дроблен., фракционный, ЗИЛ, 7 т, доставка. Тел. 095-1-400-430. zz Шлак мариупольский доменный, доставка. Тел. 095-1-400430. zz Шлак. Доставка ЗИЛ 7 тонн. Тел. 095-1-400-403.

zz Уголок метал., 2 см шир. Тел. 050-65-06-612. zz Фасад камина, чугун., литой, 0,8х0,8 и 0,6х0,6. Тел. 095-1-500200. zz Ферма дерев., с бруса 150х50, утеплитель матами 1,2х0,4 б/у, рубероид б/у 8 рулонов, брус сухой 40х50, 25х40. Тел. 095-527-68-72. zz Цемент Балаклея М-400. Доставка по городу бесплатно от 10 мешков. Тел. 050-422-06-26. zz Черепица керамовая, неглазурован., 40 000 шт., возмож. вар-ты бартера. Тел.: 050-031-63-23, 09560-45-702, 050-76-68-674. zz Черепица не глазур. 50 000 шт., шифер, бартер. Тел.: 050-03163-23, 095-60-45-702, 050-76-68674.

Чернозем. Тел. 050923-45-93. zz Чернозем. Тел. 050-921-95-54. zz Чернозем. Тел. 099-074-10-73. zz Чернозем. Тел. 099-717-05-20.

Чернозем. Тел. 099-97566-07. zz Чернозем. Тел. 099-975-66-07.

Чернозем. Тел. 099-22775-80. zz Чернозем. zz Чернозем. zz Чернозем. zz Чернозем.

Тел. 099-227-75-80. Тел. 095-641-04-57. Тел. 095-641-04-60. Тел. 066-096-27-19.

Чернозем, перегной. Доставка. Тел. 050-65541-40.

Шлак. Тел. 099-069-0003. zz Шлак. zz Шлак. zz Шлак. zz Шлак. zz Шлак. zz Шлак. zz Шлак. zz Шлак.

Тел. 099-307-82-52. Тел. 093-0-333-898. Тел. 050-921-95-54. Тел. 050-284-97-57. Тел. 050-578-78-88. Тел. 050-034-49-60. Тел. 099-074-10-73. Тел. 099-717-05-20.

Шлак. Тел. 099-975-6607.

Шлакоблок вибраци онно-прессовочный из пропарочной камеры. Погрузка, доставка ул. Обращ.: ул. Профессиональная, 11 (р-н Ц. рынка). Тел. 095-398-7918. zz Шлакоблок нов. и б/у, хор. сост. Тел. 066-431-70-69. zz Шлакоблок новый и б/у. Тел. 099-069-0003. zz Шлакоблок, б/у, полублоки, 60х20. Паркет, дуб, недорого. Тел. 095-35-209-52. zz Шлакоблок, гипсоблок б/у. Песок, зола. Доставка. Тел. 095-1400-500.

Шлакоблок, новый, 8,7 грн/шт., от завода-производителя. Тел. 050-27451-33. zz Шпалы дерев., кирпич красный, гипсоблок, стекла 3 мм. Тел. 095-466-66-35. zz Шпатлевка. Тел. 050-50186-17. zz Щебeнь. Тел. 050-24-19-019.

Щебень. Тел. 050-65541-40.

Щебень. Тел. 050-92345-93. zz Щебень. Тел. 093-508-55-25. zz Щебень. Тел. 093-508-55-30. zz Щебень. Тел. 096-70-70-730.

Щебень. Тел. 099-069000-3. zz Щебень. zz Щебень. zz Щебень. zz Щебень. zz Щебень.

Тел. 099-307-82-52. Тел. 093-0-333-898. Тел. 050-921-95-54. Тел. 050-284-97-57. Тел. 050-578-78-88.

(присылайте SMS-сообщения)

zz Щебень ассорт. - гранит, доставка. Тел. 095-1-500-200. zz Щебень гранитный, фракция 5/10 мм, 5/20 мм, 20/40 мм, точный вес. Быстро. Доставка. Тел. 095-1400-430.

Щебень, зола, песок, гранотсев, шлак. Доставка. Тел. 099-069000-3.

zz Лестница металл. Тел. 095464-48-84. zz Лестница металл. Тел. 095464-48-84. zz Щебень. Доставка ЗИЛ 7 тонн. zz Лом всех видов. Расчет на Тел. 095-1-400-403. месте. Тел. 050-017-4-333. zz Лом всех металлов. Вывоз. Тел. Куплю 095-698-99-33. zz Лом черных и цветных металлов. Тел. 050-161-20-94. zz Лом, черных и цветных металлов. Приеду, заберу. Тел. 06699-51-651. zz Лом, черных и цветных металлов. Приеду, заберу. Тел. 06699-51-651.

Медь, алюмин., латунь. Дорого. Тел. 050-536-4766. zz Металл любой. Дорого! Тел. 095-698-99-33. zz Металл! Лом и деловой! Купим на взаимовыгодных условиях. Тел. 099-29-00-996. zz Металл, приеду, заберу. Тел. 066-99-64-196. zz Щебень. Тел. 050-034-49-60. zz Щебень. Тел. 099-074-10-73. zz Щебень. Тел. 099-717-05-20.

Щебень. Тел. 099-97566-07. zz Щебень. Тел. 099-975-66-07.

Щебень. Тел. 099-22775-80. zz Щебень. zz Щебень. zz Щебень. zz Щебень. zz Щебень. zz Щебень. zz Щебень. zz Щебень 921-95-54. zz Щебень 284-97-57.

Тел. 099-227-75-80. Тел. 095-641-04-57. Тел. 095-641-04-60. Тел. 066-096-27-19. Тел. 050-141-02-13. Тел. 095-212-01-21. Тел. 095-720-96-91. (0,1-10 т). Тел. 050(0,1-10 т). Тел. 050-

zz Щебень (0,1-10 т). Тел. 050578-78-88. zz Щебень (0,1-10 т). Тел. 050034-49-60. zz Щебень (0,1-10 т). Тел. 099074-10-73. zz Щебень (0,1-10 т). Тел. 099717-05-20. zz Щебень (0,1-10 т). Тел. 099975-66-07. zz Щебень (0,1-10 т). Тел. 099227-75-80. zz Щебень (0,1-10 т). Тел. 095641-04-57. zz Щебень (0,1-10 т). Тел. 095641-04-60. zz Щебень (0,1-10 т). Тел. 066096-27-19. zz Щебень (0,1-10 т) ассорт. Гранотсев. Точный вес. Доставка. Тел. 095-1-400-400. zz Щебень (0,1-10 т) гранит., зола, песок, шлак доставка в теч. 1 часа. Договорная цена. Тел. 095-1400-500. zz Щебень (0,1-10 т) гранитный, доломитный фракция 5-20, гранотсев, зеленка, граншлак, зола. Доставка. Тел. 099-26-96-000. zz Щебень (0,1-10 т) гранитный. Гранотсев. Зола. Песок. Точный вес. Доставка в течение 1 часа. Тел. 095-0-500-200. zz Щебень (0,1-10 т) ЗИЛ, гранит. Доставка. Недорого. Тел. 099-5050-350. zz Щебень (0,1-10 т) ЗИЛ. Недорого! Тел. 066-85-333-31. zz Щебень (0,1-10 т), ассорт., гранотсев, зола, песок, шлак. Точный вес. Недорого. Доставка. Тел. 099-7-700-200. zz Щебень (0,1-10 т). Быстро! Доступные цены! Точный вес! Тел. 099-012-95-22.

«Газета объявлений» N 42 (597), 25 октября 2017 г.

zz 10 000 кирпича б/у - красный, белый, металлопрокат б/у, плиты, блоки, ворота гаражные и др. строймат-лы. Тел. 095-1-400-400. zz Абс. все виды металлов, расчет на месте. Тел. 050-017-4-333. zz Абсолютно дорого! Черный и цветной металл. Самовывоз. Тел. 050-161-20-94.

Аккумуляторы кислот., щелочные, радиаторы. Дорого! Тел. 050-536-4766. zz Алюмин. уголок, алюмин. лист. Тел. 050-69-49-320. zz Блоки б/у 3, 4, 5, 6 ФБС, полублоки, кирпич, шифер, шалевку, приеду заберу. Тел. 066-431-70-69. zz Быстро вывезем любой металлолом. Тел. 099-344-000-3. zz Вагончик строительный. Тел. 099-069-000-3. zz Ванна метал., б/у. Тел. 095203-78-47.

zz Ворота гаражные б/у. Тел. 0951-400-403. zz Ворота гаражные разных размеров, б/у и нов. Тел. 095-1400-400. zz Вывезем любой металлолом, дорого. Тел. 050-017-4-333. zz Выкупаем металлолом по высокой цене упредприятий и населения. Дорого! Тел. 050-0174-333. zz Закупаем лом металлов. Самовывоз. Тел. 095-698-99-33.

zz Металлолом, очень дорого, приезжаем. Тел. 066-99-64-196. zz Металлолом. Дорого. Тел. 095-698-99-33. zz Металлолом. Дорого! Тел. 050-161-20-94. zz Металлолом. Дорого! Тел. 050-017-4-333. zz Металлолом. Дорого! Самовывоз! Расчет на месте. Тел. 095-143-04-84. zz Металлолом. Дорого. Работаем от предприятия. Тел. 095698-99-33.

zz Прием металла, дорого. Тел. 066-99-51-651. zz Разные стройматериалы. Трубу желез., асбесто-цемент., пластик., батареи, регистры. Рубероид, толь, плитку на пол, стены. Тел. 050-76768-71.

Стройматериал любой, здания под разборку. Тел. 050-274-51-33. Техсеребро (контакты), столов. серебро, заводские цены. Тел. 050-53647-66. Черный лом, стружку, дорого. Тел. 050-536-4766. zz Швеллер, уголок, арматуру, лист, асбестоцемент. трубы, кирпич кислотоупор., силикатный, ванны б/у, гвозди, шурупы, болты. Тел. 099-11-29-300. zz Швеллер, уголок, доску, газобетон и др. строймат. Тел. 05064-86-177. zz Шифер (6-8-волн.) б/у, приеду, заберу. Тел. 099-453-13-33. zz Шифер 6-, 8-волнов., приеду, заберу. Тел. 095-1-400-400. zz Шифер 6-, 8-волнов., приеду, заберу. Тел. 095-1-400-400.

zz Закупаем металлолом по высокой цене у предприятий и населения. Дорого. Тел. 099-344000-3. zz Кирпич абс. любой. Тел. 05024-19-119. zz Кирпич б/у. Тел. 095-1-400403. zz Кирпич от 60 коп., разный. Гипсоблок, шлакоблок б/у. Тел. 099-069-000-3. zz Кирпич, шлакоблок, гипсоблок,доски, брус, балку, дрова и др. стройматериал. Тел. 050-0316-323. zz Купим чугунные батареи. Тел. Продаю 066-860-96-35. zz Ворота гараж., 2,5х2,4, нов., zz Куплю ванны. Тел. 066-388- с короб., двери, метал., 1,8х0,9, с 32-80. короб. Тел. 099-31-01-993.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

zz Ворота гаражные. Тел. 095349-82-42. zz Ворота гаражные 2,4х1,8, б/у и нов., в ассортименте, недорого. Ворота въездные. Тел. 095-1-500200. zz Входные двери. Недорого. Тел. 0955952725. zz Входные двери. Недорого. Тел. 0955952725. zz Двери дубовые. Тел. 095-5582-687. zz Двери межкомн. Тел. 095-39972-48. zz Двери металлич. в ассортименте, с коробками, б/у и нов., гараж., въездные ворота, хор. сост. Тел. 095-0-500-200. zz Двери, новые, в упаковке. Тел. 095-229-34-34. zz Дверь дерев.,стандартн., 5 шт. Тел. 066-151-99-56. zz Дверь дубовая двойная, балконная, с коробкой. Тел. 095368-91-00. zz Доска. Тел. 095-853-73-02. zz Надежные входные двери под заказ и в наличии! Лучшие цены от 1580. Тел. 066-71-633-72. zz Окон. рамы со стеклами. Тел. 099-257-96-24. zz Оконные блоки, дерев., новые и б/у, 135х1.5, балконные блоки, лестн. марш. Стеклоблок, новый и б/у. Тел. 050-701-24-67. zz Оконные рамы со стеклами, б/у. Тел. 050-77-68-255. zz Оконные рамы, б/у, недорого. Тел.: 095-381-90-21, 66-44-40. zz Рамы дерев. со стеклами, дешево. Ворота гаражные, железные и ворота для забора. Тел. 050-164-13-60. zz Рамы застекл., двойные, б/у. Тел. 095-22-85-973. zz Рамы окон. с форточкой, 1х1,4 м, 5 шт. Дверь метал., обшита вагонкой, утеплен., 1,91х0,73 м. Гаражные ворота, ассортимент, недорого. Тел. 095-1-400-400. zz Рамы оконные, 1,18 длина, ширина 53 см. не застекл., 4 шт., дешево. Тел. 095-55-82-687. zz Рамы со стеклами для парников. Тел. 050-825-22-99. zz Решетка оконная 1,7х1,3 м. Тел. 095-527-68-72.

Куплю

zz Ворота гаражные б/у. Тел. 0951-400-403.

Продаю

zz Автоматика на котел КСТ-16, б/у. Тел. 095-87-60-486. zz Автоматика на котел КСТ-16, б/у. Тел. 095-87-60-486. zz Автотрансформатор, стабил. напряж. Тел. 099-06-47-836. zz Автотрансформатор, стабилизатор напряжения. Тел. 095-54403-76. zz Баллон пропан, 50 л. Тел. 09587-60-486. zz Баллон пропан, 50 л. Тел. 09587-60-486. zz Баллон пропановый, 40 л. Тел. 050-62-30-975. zz Бензопила «Свитязь ДТ-5000», для проф., 3 200 кВт, 2 000 грн или обмен на электропилу. Тел. 095-3080-339. zz Бензопила б/у «Партнер». Тел. 095-144-08-67. zz Бензопила Урал, циркулярка, газ. баллон- пропан, бытовой газ. баллон- аргон. Тел. 095-61-89-540. zz Бесперебойник, Mustek. Тел. 095-420-27-11. zz Бетономешалка пром. 380 В. Тел.: 050-555-55-66, 067-555-55-66. zz Болгарка проф. Makita, Д. круга 230. Тел. 095-182-23-67. zz Весы напольные, 1000 кг. Тел. 095-1-400-400. zz Газ. счетчик, новый, недорого. Тел. 095-19-17-638.

http://slavinfo.dn.ua

17


Объявления диктуйте по тел.:

Продаю

zz ГБО евро-2 с гарантией, пр-во Италия, стенд для очистки и размагничивания бенз., 6000 грн., ГБО метан евро-4, гарантия 2 года. Тел. 066-866-91-98. zz Гранулятор для комбикорма 4 кВт., 220 Вт, 380 Вт. Тел. 095-40040-66. zz Дизель-генератор, мощность 220 кВт. Тел. 050-555-55-66. zz Доильный аппарат и сепаратор. Тел. 066-9-125-206. zz З/п для холодильников «Норд», «Донбасс», решетки, ящики. Газ. баллон, б/у. Тел. 095-144-08-67. zz Зерновой сепаратор для очистки и колибровки, вентиляторный, аэродинамичный, самодельный и чертежи для самост. изготовления. Тел. 067-93-19-756. zz Колоснеки для КСТ-16, труборез роликовый, редуктор с электроприводом. Тел. 099-06-47836. zz Компрессор для холодильника. Тел. 095-171-27-15. zz Компрессор промышленный, СО-7Б, новый. Тел. 095-182-23-67. zz Компрессор промышленный, СО-7Б, новый. Тел. 095-182-23-67. zz Котел АОГВ-50, на тв. топ., уголь/дрова, недорого, срочно. Тел. 050-473-74-93. zz Котел водогрейный чугунный модель КЧМ-3ДГ новый. Тел. 050297-53-55. zz Котел КСТ-16 под газ, 5 000 грн, станок деревообрабатывающий, пила-фуганок, УБДН 4 000 грн. Тел. 050-238-20-14. zz Котел КСТП-20, твердотопливный. Тел. 099-031-14-55. zz Котел на жидком топливе. Тел. 050-694-93-20.

Магниты супер сильные. Тел. 095-395-85-57. zz Мелл. козырек на крыльцо, шина алюмин., 40х4, 13 м. Тел. 050065-48-66. zz Морской контейнер, 20 т., 6 х 2,5 х 2,6. Тел. 050-607-34-54. zz Насадка на болгарку, пилка дров как бензопилой, 470 грн. Газ. баллон. Тел. 063-304-47-81. zz Насос для полива, Харьков, 700 грн, лестница стремянка. Тел. 099-706-47-79. zz Насос, вакуумный. Тел. 050032-12-54. zz Насосную станцию AUPS- 126, новая, 500 грн. Тел. 095-753-21-47. zz Охладитель пивной, игровой автомат б/у, холодильный шкаф промышленный, б/у, рабочий 380 Ватт., баллон углек. пивной. Тел. 050-583-90-22. zz Радиатор масляный. Тел. 095504-91-92. zz Ресивер, б/у, 10 куб., давлен. рабоч. 16 атмосфер. Циркулярка без эл. двиг. Тел. 099-31-01-993. zz Ручная вязальная машинка. Тел. 099-257-96-24. zz Сварочный кислородный шланг. Тел. 095-55-82-687. zz Спорт. тренажер «Орбитрек», б/у , недорого и кух. комбайн. Тел. 050-15-65-841. zz Станок ЧПУ для нарезки резбы на пластик. трубы, диаметр 110-125, недорого. Тел. 066-99-51-651. zz Станок ЧПУ для нарезки резбы на пластик. трубы, диаметр 110-125, недорого. Тел. 066-99-51-651. zz Старинная, ножная, швейн. машинка Zinger. Тел. 095-42-972-41. zz Стол слесарный металл., канистры 20 л., сталь цепная. Тел. 095-61-89-540. zz Таль. Тел. 066-80-111-21. zz Твердотопливный котел длит. горения Altep 25E. Тел. 050-14531-06. zz Теплица разборная металл., 6х3 м. Тел.: 050-686-68-03, 6649-28. zz Тепловентилятор на дровах, твердотопл. котел длит. горения, пиролиз., 25 кВт, 13 000 грн., котел воздуш. отоплен. на дровах, 50 кВт, 9 500 грн. Тел. 066-600-87-84. zz Термопару ПП, б/у. Тел. 050632-59-09. zz Токарный патрон, 4-кул., 3-кул., свар. аппарат, паял. лампа, з/п к мембр. насосу МР71/20, компрессор СО248, редуктор на кислор. баллон, двигатель, 1.1 кВт. Тел. 050-50-186-17. zz Токарный станок, по металлу, настольный, раб. сост. Тел.: 050713-42-31, 067-713-42-31. zz Фен с насадками. Тел. 095-01682-77. zz Фрейзерный деревообрабат. станок, стационарный. Тел. 050048-04-61. zz Фрейзерный деревообрабат. станок, стационарный. Тел. 050048-04-61. zz Церкулярка со строгальным. Тел.: 050-615-37-32, 099-383-70-17. zz Циркулярка. Тел. 099-30668-74.

18

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zz Циркулярка, свароч. аппарат, трансфоратор понижающий 12, 24, 36 Вт для подвала. Тел. 035-41567-61. zz Циркулярка, тисы слесарные большие и маленькие, буржуйка с трубой. Тел. 066-710-29-44. zz Швейная маш. Singer, антиквар. на кован., чугун. стойке. Тел. 095-495-88-77. zz Эл. инструмент. Свароч. аппарат, таль цепная 3 т. Тел. 09930-66-874. zz Электродвигателя, новые и б/у. Тел. 050-701-24-67. zz Электродрель, б/у в хор.сост. Тел. 050-984-27-63. zz Электрокотел, б/у рабочий , 15 кВт, комплект для бара: стол и 4 пластиков. стула, холод. витрина для пива. Тел. 050-583-90-22.

Куплю

zz Бензо- и электроинструменты, свароч. аппарат, электродвигателя, трансформатор и генератор, газ. баллон. Тел. 066-00-979-22. zz Бензопила, болгарка, свар. аппарат, б/у, автомат. Тел. 095-3985-133. zz Болгарку, бензопилу, сваркуполуавтомат. Тел. 095-50-35-896. zz Буферная емкость для твердотоп. котлов , 1000 куб. м. Тел. 095-764-93-09. zz Газ. колонку на з/ч. Тел.: 05091-676-49, 66-55-93. zz Газ. колонку на з/ч. Тел. 09359-84-671. zz Гаражный инвентарь, инструменты, приспособления и прочее, крупоружку, зернодробилку, электротерку, эл. мясорубку. Тел. 066-00-979-22. zz Котел на дрова. Тел. 050-7676-871. zz Куплю котлы. Тел. 066-38832-80. zz Куплю мешалку для приготовления шликера от 800-1000л.В хорошом состоянии. Срочно. Тел. 050-782-04-65. zz Лодочный электромотор и бензиновый «Ветерок» 8М. Тел. 050-694-93-20. zz Нов. комплект для спутник. ТВ, недорого. Тел. 095-464-48-84. zz Нов. комплект для спутник. ТВ, недорого. Тел. 095-464-48-84. zz Оборудование мини-пекарни, мини-печь для пиццы. Тел. 050-69493-20. zz Преобразователь, 12 В, постоянка, 220 переменка. Тел. 063304-47-81.

Радиодетали, приборы, тех- серебро, лампы, автокатализаторы. Тел. 099-98-32-750. zz Сварочный аппарат, автоматы, пускатели, контакторы. Радиодетали, платы. Осцилограф, частотомер, генератор и т. д. Тел. 066-964-98-23. zz Слесарные тисы и металл. опрыскиватель. Тел. 050-145-31-06.

Супер магниты, разные. Тел. 050-598-50-94. zz Счетчик для воды в колодец, Д. 20 мм. Тел. 050-77-519-44. zz Счетчик для воды в колодец, Д. 20 мм. Тел. 050-77-519-44.

Продаю

zz 2 соковыжималки, фотоаппарат Sony. Тел.: 095-461-65-09, 050-657-86-43. zz DVD-плеер BBK с пультом, 300 грн. Тел. 095-420-27-11. zz Газ колонка-автомат, холодильник, мороз. камера. Тел. 09561-89-540. zz Газ. печь, б/у, в хор сост. Тел. 099-708-97-12. zz Газ. плита «Тор-1470». Шв. маш. «Подольская». Тел. 095-04837-23. zz Гладильный пресс. Тел. 095502-55-53. zz Йогуртница, новая Мулинекс, гидромассажер ванночка для ног «Скарлет», нов., соковыжималка Филипс, б/у, пароварка Тефаль Витамин +, б/у. Тел. 066-04-06-466. zz Кондиционер LG 7. Тел. 095884-36-74. zz Кух.комбайн, 650 грн. Тел. 050-156-58-41. zz Морозильные камеры «Liebherr» сухая заморозка от 180 до 360 л., от 6 800 до 9 500 грн. Выбор. Гарантия 1 год. Тел. 066-05-14-585. zz Мультиварка Phillips, Фен с насадками, электровафельница, электросоковыжималка. Тел. 095016-82-77. zz Обогреватель масляный СССР, пылесос «Ракета». Тел. 066939-68-04. zz Обогреватель эл., лампа дневной свет. Тел. 050-922-16-84. zz Плита с комфорками металл., комфорки, колосники. Тел. 066-80111-21.

zz Пылесос , новый. Тел. 050-16154-00. zz Пылесос Samsung 1500 V, б/у, в хор. сост., 550 грн. Тел. 050-048000-9. zz Роутер, новый в упаковке, LG DVD проигр. на авто, новый, в упаковке, белого цвета,. Тел. 06604-06-466. zz Соковарка, машинка швейная ножная «Зингер». Тел. 066-71029-44. zz Соковарка, электропечи на спирали. Тел. 095-544-03-76. zz Станина шв. машинки «Singer», 1000 грн., машинка нерабочая, 500 грн. Тел. 099-538-12-40. zz Стир. машина на з/п, Канди. Водонагр. бак из нерж. стали, аэрогриль. Тел. 099-706-47-79. zz Стир. машинка «малютка». Тел. 066-03-60-810. zz Стир. машинка «Самсунг». Тел. 099-113-13-52. zz Стирал. маш. Тел. 050-23070-99. zz Стирал. машинка «Ультратон», маленькая. Тел. 066-00-23-324. zz Три тел. стационарных, чайник электрич. Тел. 050-825-22-99. zz Хлебопечка PHILIPS. Тел. 09954-79-222. zz Хлебопечка, миксер, соковыжималка. Тел. 095-521-83-75. zz Холодильник «Норд». Тел. 05091-676-49. zz Холодильник «Норд», 2-камерн. Тел. 095-52-44-009. zz Холодильник «Саратов», 900 грн.,б/у., отл.,/ раб. сост. «Донбасс», 1 камерн.900. Фотоаппарат пленоч., раб. сост., 50 грн. Тел. 095-124-60-87. zz Холодильник 2-камерный, «Веко», б/у, холод сухой зам. Тел. 050-597-36-99. zz Холодильник, б/у. Тел. 05050-186-17. zz Холодильник, б/у, 750 грн., Норд, 2-кам., стир. машинка, 350 грн., возм. доставка. Газ. печь, 4-конфор., 550 грн. Тел. 063-30-44781. zz Холодильник, б/у, 750 грн., холодильник Nord, 2-камерн., возм. доставка, стир. машина, 350 грн. Тел. 095-144-08-67. zz Холодильник, б/у, однокаменрный. Тел. 095-059-33-63. zz Холодильник, б/у, однокаменрный. Тел. 095-059-33-63. zz Холодильник, мороз. камера, газ. печь, б/у. Тел. 050-69-49-320. zz Шв. машинка «Зингер», немецкая, 500 грн. Тел. 099-00-54493. zz Шв. машинка бытовая «Тойота Джинс», нов., «Подольская» с эл. приводом, «Скорняжка» для пошива меха. Эл. двигатели для промышлен. машин. Тел. 050-164-13-60. zz Швейная машинка на з/ч, ГОСшвеймашина, 22 года выпуска, цена договорная. Тел. 050-21330-11. zz Швейная машинка ножная. Тел. 050-829-13-72. zz Швейная машинка ножная. Тел. 050-829-13-72. zz Швейные машины «Зингер», ручная и ножная, электро, класс 92, раб. сост. Тел. 050-270-66-94. zz Эл. двиг. со стир. маш. Indesit. Тел. 095-672-00-73. zz Эл. конвектор Atlantic, пр-во Франция, 1 000 грн. Тел. 050-77519-44. zz Эл. конвектор Atlantic, пр-во Франция, 1 000 грн. Тел. 050-77519-44. zz Эл. самовар, швейн. маш. «Подольская», ножн., кух. комбайн «Салют-2». Тел. 095-608-85-98. zz Электродвигатели, швейные машинки «Зингер» и «Орша» ножные и ручные привода, электодуховка «Проминь», электрокофеварка «Оризон». Тел. 050-26-89-207. zz Электроплита «Мечта», новая, 500 грн. Тел. 095-753-21-47. zz Электрополотенцасушители. Тел. 050-607-34-54. zz Электросамовар. Тел. 050-7338-867. zz Электрочайник, 2л. 120 грн. Тел. 095-399-10-79.

Куплю

zz 2-камерн. холодильник, стиральную машину, пылесос, компьютер, газовую печь, автомагнитолу, СВЧ-печь, хлебопечь, мультиварку в хор. сост., не старше 7-и лет. Тел. 066-240-47-96. zz Двухкам. холодильник, жк телевизор, стирал. маш.- автомат в раб. сост. Тел. 050-18-48-588.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

Куплю холодильник, ст и р . м а ш и нк у автомат, ТВ, ЖК, газ печ, микроволновку, нагревательній бак и т.д. Тел.: 050-50-98-688, 067-887-38-12. zz Куплю холодильники, стирал. маш, газ. кололнки, печки. Тел. 066388-32-80.

Платы бытовых и небытовых приборов. Тел. 050-536-47-66. zz Стир. маш. в хор. сост. Тел. 095-85-60-980. zz Холодильник 1 камер, мороз. камеру, газ. колонка, стир. машинку и др. быт. технику. Тел. 066-00979-22. zz Холодильник в хор. сост., для себя. Тел. 099-350-18-20. zz Холодильник и стир. машинку для себя. Тел. 093-871-98-22. zz Холодильник рабочий или «Норд», 1-камерн., нерабочий, приеду заберу. Тел. 093-122-05-88. zz Холодильник, б/у. Тел.: 050031-63-23, 095-60-45-702, 050-7668-674. zz Холодильник, в раб. сост., нерабочий, приеду заберу. Тел. 095-39-85-133. zz Холодильник, двухкамерн., стирал. маш. в хор. сост. Тел. 050657-82-89. zz Холодильник, недорого. Тел. 093-95-11-708. zz Холодильник, нераб. Тел. 05062-30-975. zz Холодильник, нераб. Тел. 09359-84-671. zz Холодильники, раб. Nord, нераб., приеду заберу. Тел. 095-5035-896. zz Холодильники, телевизоры, б/у, в хор. сост. Тел. 095-85-60-980.

zz ТВ LG. Тел. 066-831-20-42. zz ТВ LG рабоч. сост. Тел. 095474-15-24. zz ТВ Panasoniс, Д. 65, ДВД-плеер ВВК, в хор. сост. Тел.: 066-00237-23, 063-461-67-59. zz ТВ Samsung, б/у, в хор. сост. Тел. 095-856-09-80. zz ТВ Sony Trinitron, б/у, недорого, LG SUPER SLIM хор. сост, Музыкальный центр SONY, недорого. Тел. 095-35-20-952. zz ТВ жидкокрист., в хор. сост. Тел. 093-871-98-22. zz ТВ цветной «Электрон». Тел. 050-878-24-26. zz Телевиз. Grundig, муз. центр. ORION. Тел. 066-151-99-56. zz Телевизор LG, Холодильник Ariston. Тел. 050-638-09-47. zz Телевизор Panasonic, 850 грн, фотоаппарат Skina, 50 гр. Тел. 099706-47-79. zz Телевизор для авто. Тел. 095420-27-11. zz Тюнер, нераб. сост., на з/ч. Тел. 050-632-59-09. zz Тюнер, Т2, новый, с просм. видео через юсб-флешки, полный комплект, гарантия, 399 грн. Тел. 099-043-51-50. zz Фотоаппарат. Тел. 050-86-32956. zz Фотоаппарат Pleo MLX, хор. сост. Тел. 095-338-29-39. zz Фотоаппараты «ФЭД», «Вилия-авто», совет. пр-ва. Тел. 066-866-919-8.

Куплю

zz TВ, ламповый, ч/б, нерабочий, цветной ламповый, на з/ч. ТВ Джимакс, б/у, д 30 см, 500 грн. Тел.: 050-91-676-49, 66-55-93. zz TВ, ламповый, ч/б, нерабочий, цветной ламповый, на з/ч. ТВ Джимакс, б/у, д 30 см, 500 грн. Тел. 093-59-84-671. zz Видеокамера, флешка, хор. сост., тюнер Т2, комплект спутник. ТВ. Тел. 095-203-78-47. zz Импортные ТВ в любом сост., тюнер Т-32, комплект спутник. ТВ, б/у. Тел. 066-040-17-37. zz Куплю телевизоры. Тел. 066388-32-80. zz Старый ламповый радиоприемник, старый пленочный фотоаппарат. Тел.: 050-713-42-31, 067-713-42-31. zz ТВ импорт. пр-ва, отл. сост., недорого. Магнитофон бобин., только импорт. пр-ва. Тел. 095-464-48-84. zz ТВ импорт. пр-ва, отл. сост., недорого. Магнитофон бобин., только импорт. пр-ва. Тел. 095-464-48-84. zz Тюнер спутник. на 12 В. Тел. 095-503-58-96.

Продаю

zz Samsung Galaxy S 5282, отл сост., 500 грн. Тел. 050-820-54-92. zz Айфон 5 S , 16 гб , отл. сост. ,полный комплект, 4 195 грн. Тел. 095-443-96-71. zz З/ч на моб. телефоны, нов. и б/у. Тел. 095-399-10-79. zz Моб. тел. Lenovo A319, на з/ч, почти нов. Тел. 095-420-27-11. zz Смартфон, недорого. Тел. 066831-20-42. zz Стац. импортный телефон, в раб. сот. и 2 телефона на з/ч. Тел. 095-63-75-097. zz Тел. аппарат дисковый и с переносной трубкой. Тел. 095-85813-08. zz Телефон «Самсунг» раскладушку недорого. Тел. 095-33818-98.

Куплю

zz Крышку к тел. Леново А-399. Тел. 095-42-43-239.

Платы мобильных телефонов в любом сост. Тел. 050-536-47-66.

Продаю

zz Гитара, 6-струн. Тел. 099-1129-300. zz Пианино «Украина» раб. сост. Тел. 066-942-29-24. zz Эл. аккордеон «Полтава», отл. сост. Тел. 050-762-05-53.

Куплю

zz Гитару, пианино в хор. сост. Тел. 050-64-86-177. zz Пианино, рояль. Тел. 099-11293-00. zz Пианино, рояль. Тел. 099-11293-00.

Продаю

zz Продукция Карел Хадек, Чехия. Тел.: 095-629-41-41, 097-144-44-12.

Продаю

Продаю

zz Panasonic телевизор. Тел. 050700-34-11. zz TV ж/к, 19 дюймов, отл. сост., Т2, видео с юсб флешки, 1 395 грн и 17 дюймов -1 195 грн. Тел. 095443-96-71. zz Аудиосистема Sven, мощн. 2*20 Вт, для ПК, новая, недорого, муз. центр, автомогнитола «Sony» с колонками новая, недорого. Тел. 050-77-519-44. zz Аудиосистема Sven, мощн. 2*20 Вт, для ПК, новая, недорого, муз. центр, автомогнитола «Sony» с колонками новая, недорого. Тел. 050-77-519-44. zz Видеокамера Sony, телевизор Rainford, 700. Тел. 050-916-76-49. zz Видеомагнитофон на з/ч. Тел. 095-22-85-973. zz Дискотечное оборуд., спутниковый комплект б/у, ремонт. Тел.: 050-713-42-31, 067-713-42-31. zz Колонки аккустически Амфитон 35-АС. Тел. 095-884-36-74. zz Колонки комп. 2 шт. Тел. 050648-66-93. zz Магнитофоны: «Весна 212 С8», камера SONY с колонк. Телевиз. PANASONIC. Тел.: 095-461-65-09, 050-657-86-43. zz Микрофон Shur Beta 58 a. ТВ JVC, DVD BBK с караоке, с выходом под флешку, микрофоном, приставка Т32, 400 грн. Тел. 095-42027-11. zz Мини-диски 33 шт. с проф. минусами, видеомагнитофон. Тел. 099-54-79-222. zz Муз. центр Sony, 5- пол. аккуститка. Тел. 099-257-96-24. zz Патефонные пластинки, до 1917 г. Патефон. Тел. 066-74097-09. zz Пластинки. Тел. 095-33829-39. zz Проигр. винил. пластинок, в/к, электроника Д1-012, стерео, с акустич. системой, АС 25-326, и усилитель в/к, 3 300, в хор. сост. Тел. 066-47-87-304. zz Спутник. антенна, 3 головки, тюнер. Тел. 050-428-29-15. zz ТВ «Sony» , аккустич. система, муз центр, 2 колонки большие. Тел. 095-3997248. zz ТВ «Весна», ч/б, приемник с УКВ блоком. Приемники «Океан», «Меридиан» с УКВ-частотой. Колонки мощные. Тел. 095-048-37-23. zz ТВ Funai, 51 см, 700 грн, ТВ Rainford, 36 см, 600 грн. Аккустика активная 5.1, 1200 грн. Тел. 050185-68-86.

http://slavinfo.dn.ua

(присылайте SMS-сообщения)

Продаю

zz Bluetooth Jabra BT2010, новый в упаковке, ноцутбук Lenovo G560E на з/ч в сборе или по отдельности. Планшеты, 2 шт., на з/ч. Тел. 095420-27-11. zz Два планшета на запчасти. Тел. 095-420-27-11. zz Заряднное для КПК «Асус», 2 шт., по 30 грн. Тел. 095-124-60-87. zz Игровой системный блок, видеокарта 1 Гб, 2 ядра 3,0 GHz, Виндовс 7, отл. сост., 2 895 грн. Тел. 067-916-51-76. zz Колонки к комп., 2 шт. + буфер. Тел.: 066-00-23-723, 063-461-67-59. zz Компьютер в сборе 2 ядерный, ж/к монитор 17 дюймов, Intel 2 ядра, 2 Гб оперативки, виндовс 10, мыш. , клав. отл. сост., 2 295 грн. Тел. 099-156-56-62. zz Монитор из Европы, ж/к, 19 дюймов, отл. сост., 895 грн. Монитор, ж/к, 17 дюймов, 695 грн, монитор, 22 дюйма, 1 795 грн. Тел. 099-043-51-50. zz Ноутбук Asus R - 515 MA, 15,6 экран, 4 Гб памяти, жестк. диск 500 Мб, винд. 8.1, блю., вайфай, вебкамера. Тел. 050-713-96-84. zz Ноутбук Dell в хор. сост, 2 ядра, 2 гб операт., Windows 7, Wi-Fi , 2195 грн. Тел. 095-443-96-71. zz Планшет 10 дюйм. Тел. 066831-20-42. zz Принтер, б/у. Диктофон Olimpus S725. Тел. 050-632-5909.

Продажа Б/У ноутбуков! Купи качество intel.olx.ua. Тел. 099-453-04-40. zz Роутер. Тел. 050-86-32-956. zz Роутер ТP-Link. Тел. 099-71696-50. zz Фирменный компьютер, 2 ядра Intel, 3,0 GHz, 4 Гб оперативки, виндовс 7, гарантия, отл. сост 1995 грн. Тел. 099-689-02-03.

Куплю

zz В рабочем состоянии компьютер, ноутбук, принтер, нетбук, планшет. Тел. 066-240-47-96. zz Компьютер или ноутбук в хор. сост. Тел. 050-657-82-89. zz Ноутбук, планшет, оригинал. Тел. 099-11-29-300. zz Рабочий компьютер, в хорошем состоянии. Тел. 050-18-48-588.

zz 3-створ. Шкаф с антр., б/у, трельяж, гостин. «Лора» с антресолями. Тел. 050-94-66-393. zz 2 коровати, сетка, полуторка, стол, полир., тумба, журнал. столик, тумба под тел. из дерева, сервант, шифоньер, кн. полки. Тел. 095-54403-76. zz 2 кресла, металл. кровать. Тел. 095-466-66-35. zz 2 плат. шкафа. Тел. 099-21596-44. zz 2 полумягких стула, б/ у, манеж. Тел. 050-65-06-612. zz 2-ярусная кровать, металл, б/у, в хор. сост. Тел. 050-909-62-96. zz Гостинная, шкафы с антрис, можно по отдельности по 500 грн. Тел. 050-675-75-71. zz Два серванта, кн. шкаф, тумба- комод, шкаф двухств., метал. кровать. Тел. 095-178-15-45. zz Диван и 2 кресла, хор. сост., 3500 грн., торг. Тел. 050-048-00-09. zz Диван-малютка, 3 000 новый, кресло-кровать, 1 900, новое. Тел. 095-604-83-07. zz Кресло-кровать, б/у, отл. сост. Тел. 095-474-15-24. zz Кресло-кровать, хор. сост., цена договорная. Тел. 095-12436-22. zz Кровать 2 спал. и шифоньер. Тел. 095-52-18-500. zz Кровать с метал. сеткой, дерев. подл. Тел. 050-984-27-63. zz Кухон. гарнитур с дерев. дверцами 2000 грн, прихожая 300 грн. Тел. 095-504-91-92. zz Мебель б/у стол, диван б/у, прихожая. Тел. 095-059-33-63. zz Мебель б/у, стол компьют., уголок кух., шифоньер, мягкий уголок , стол- тумба. Тел. 050-63809-47. zz Мебель дерев. полиров., диван и кровати металл. Тел. 050-26892-07. zz Мебель, б/у, стенка, 2 кровати деревянные, на сетке, 2 шифоньера, трельяж, стол. Тел.: 095-440-44-56, 095-518-77-54. zz Мягкий уголок, 1,6х2,8, цвет белый, очень красивый, недорого. Тел. 050-037-50-20. zz Набор мягкой мебели: диван и два кресла серо-голубого цвета. Тел. 095-85-81-308. zz Отдам в дар мебель, б/у, срочно( 2 див., 2 шиф.,2 стола и т.д., все сразу). Тел. 095-722-47-64. zz Распродажа мебели. Тел. 099113-13-52.

«Газета объявлений» N 42 (597), 25 октября 2017 г.


Объявления диктуйте по тел.:

Продаю

zz Сервант б/у, недорого. Тел. 095-338-29-39. zz Сервант с зеркалами, большая тумбочка, полиров, зеркало в прихожую, 48*127, Немецкая. Тел. 099-36-57-869. zz Сервант, кн. шкаф. Тел. 09542-972-41. zz Сервант. Элементы барной стойки, кровати 1 спал и полуторка., стол. письменный. Тел. 066-4-787304. zz Славянская стенка б/у, 1000 грн. Тел. 095-368-91-00. zz Стенка Славянская, столы, стулья. Тел. 095-497-71-24. zz Стол писменный, кровать двухспальная. Тел. 066-58-28-866. zz Столик журнал. стеклян. Тел.: 050-031-63-23, 099-918-02-70. zz Стол-книжка, 2 кресла, «стенка», полки книж. кухонные, 2 кравати дерев. Тел. 063-431-66-85. zz Столы обеденные, стулья, табуретки, книжный шкаф, тумбочка для коридора, раскладушка. Тел. 050-73-38-867. zz Стулья жесткие. Трюмо. Тумбочка на ножках. Кровать на сетке с дерев. быльцами. Диванкнижка, нов. Тел. 095-048-37-23. zz Стулья, стенка, тумбочки, кровати металл., тумба для обуви, ковры. Тел. 050-878-24-26. zz Трельяж. Тел. 095-878-86-45. zz Трельяж напольный, неполиров. Стенка, 4,5х2,2. Тел. 095608-85-98. zz Тумба под ТВ, трехств. шкаф, диван- книжка. Тел.: 066-00-23-723, 063-461-67-59. zz Тумбочка под телевизор. Тел. 050-754-67-30. zz Шкаф 3 дверный , 100 грн. Тел. 050-288-60-15. zz Шкаф для одежды, стол письм. большой. , 3 стула. Тел. 095-09250-02. zz Шкаф для одежды, шир. 1,7 м. Стенка совет. пр-ва, 2 секции. Тел.: 2-05-93, 050-823-74-65. zz Шкаф, 1,5 м. в длину. Тел. 050825-22-99. zz Шкаф, трехдверный, 100 грн. Тел. 050-288-60-15. zz Шкафы для инструментов 95х 66х 37, 99х 65х 36. Тел. 066-15199-56.

Куплю

zz Деревян. мебель в хор. сост. Тел. 050-76-76-871. zz Диван современн., в хор. сост. Тел. 050-76-76-871. zz Кровать двухяр., б/у. Тел. 050696-69-75. zz Мягк. мебель для гостин. и кухни. Тел. 050-18-48-588. zz Мягкий уголок, диван в гостиную, кухню, комп. стол, стул, в хор. сост. Тел. 066-240-47-96. zz Мягкую мебель в гостинную. Тел. 093-871-98-22. zz Углов. диван с креслом, диван с 2 кресл., кровать в хор сост. Тел. 050-657-82-89.

Продаю

zz Жалюзи б/у, много. Тел.: 095461-65-09, 050-657-86-43. zz Зеркало настен., трапецевидной формы, 70х45, отл. сост. Тел. 095-092-50-02. zz Карнизы 2 шт., доска гладильная. Тел. 050-922-16-84. zz Карнизы металл., 2,7 м.- 100 грн, 2 м.-70 грн, 1,7 м.- 60 грн. Тел. 050-157-43-45. zz Ковер 2х3. Тел.: 2-05-93, 050823-74-65. zz Ковер 3х2 недорого. Тел. 095059-33-63. zz Коврик пластик. при входе, 40 грн. Вазы керамич. и стеклян., б/у, от 40 до 60 грн. Тел. 095-124-60-87. zz Ковровая дорожка 1х 4 м. Тел. 050-73-38-867. zz Ковровые дорожки, ковры, люстры. Тел. 095-178-15-45. zz Ковры 2х3, 1,7х1,5, 1,5х2,5, доска гладильная. Тел. 095-47415-24. zz Куртка зимняя, жен. 50 р., новая , кожаная, на натур. подстебном меху и капюшон, кожаная куртка демисезон., новая. Тел. 09395-11-708. zz Светильник «Огни Москвы». Тел. 066-311-81-61.

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zz Три мебельные подушки, темно-зел. цвета, 65*55. Тел. 06600-23-324. zz Турник настенный. Тел. 050-8632-956. zz Умывальник керам. 60х40. Тел. 095-474-15-24.

Куплю

zz Шуба из искусств. меха, черная, р. 60. Тел. 095-381-90-21. zz Шуба, черная, коза, р. 44-46, на рукавах и капюшоне - писец, в отл. сост., выше колен, 900 грн., дубленка, натур., шуба из нутрии. Тел. 095-420-27-11.

Куплю

zz Детскую коляску-трансформер в хор. сост., недорого. Тел. 066-24047-96.

Куплю

zz Ковер 3х4,5. Тел. 050-65-06612. zz Часы напольные, часы старинные, предметы старины. Тел. 095-203-78-47. zz Часы, напольные, настенные, каминные и др. Тел. 066-040-17-37.

zz Джинсов. костюм. Тел. 050767-68-71. zz Школьный ранец для девочки, 7 класс и старше, в хор. сост, кимоно на 9 л. Тел. 095-42027-11.

Продаю

zz Виноград винный, срочно, ведро -15 грн. Тел. 050-874-06-35 (Алена). zz Виноград синий и роз., недорого. Тел. 095-45-000-17. zz Виный виноград. Тел. 050-7338-867. zz Кормовой буряк. Тел. 095-47634-44. zz Мед, 3л- 250 грн. Тел. 050-88057-67. zz Нутрии 4 мес. Тел. 095-61082-65. zz Орех, дорого. Тел. 099-05853-29. zz Перепелиные яйца. Тел. 06600-979-22. zz Тыква, 500 кг. Тел. 050-82913-72. zz Чайный гриб. Тел. 095-52-44009. zz Чайный гриб. Тел. 063-49956-98. zz Яйца перепел. Тел. 095-61-88776.

zz Босоножки жен., р. 38., туфли женские р. 37-38, б/у, в отл. сост., весенне-осенние, Плащ, шапкаушанка. Ватные штаны. Тел. 095-2285-973. zz Ботинки муж., Польша, натур. кожа, цвет коричнев., р. 40, нов. Тел.: 066-002-37-23, 063-461-67-59. zz Брюки тепл., офицер., 50, 250 ., бушлат темно- син., 48, 250. Тел. 099-97-48-386. zz Брюки, куртки муж., р. 50-52, спецкостюмы брезентовые, халаты, р. 50-54, воротник песец, жен. вещи, р. 50-52. Тел. 099-257-96-24. zz Валенки, сапоги резиновые. Тел. 095-399-72-48. zz Детские вещи, хор. фирм., сапоги, рез., 300 грн., 29 р., фирмен ., кожан.- 500. Тел.: 095-461-65-09, 050-657-86-43. zz Дубленка муж., р. 48. Тел. 095884-36-74. zz Дубленка натурал., муж., Италия, р. 54, длинная. Тел. 066740-97-09. zz Женские вещи, от 48 до 54 р., платья, юбки, блузы, костюмы. Зим. сапоги, кожа, 250 грн., отл. сост. Тел. 050-63-59-804. zz Костюм ОЗК. Тел. 095-36546-95. zz Костюмы, муж., р. 48-50, куртка, муж., зимн., демисез., нов., норковые шапки-ушанки, муж., новые, шуба муж., р. 50, фабричные, р. 58, нутр. шуба, жен., р. 50. Тел. 095-178-15-45. zz Куртка муж. кож., новая, осенне-зимняя на подстежке, р. 54-58. 1000 грн. Тел. 095-918-47-06. zz Куртки, жен., р. 48. Тел. 099257-96-24. zz Мужское пальто черн., коричн., 50- 52, костюмы, 48- 50, рубашки 46- 54. Тел. 050-63-59-804. zz Обувь жен. Тел. 095-55-82-687. zz Пиджак кожан., нов., пр-во Турция, р. 48, дешево. Тел. 066002-33-24. zz Плащ , Израель,р. 44-46, свадебн. туфли, кожа, р. 39-40. Тел. 050-984-27-63. zz Полусапоги жен. 41 р., для пожилых. Тел. 095-169-56-25. zz Полушубок, натуральный, каракуль с мутоном, шапка. Тел. 066-962-34-33. zz Полушубок, р.44- 300, сер. джинсы, р.46- 80 грн., куртка черн. с мехом, р.52- 400, гидрокост. с-м. Тел. 066-61-20-232. zz Резиновые и кирзовые сапоги, р. 45, новые. Тел. 095-404-62-91. zz Сапоги жен., демисез., кож., р. 38, туфли лакиров., р. 38, хор. сост. Тел. 095-338-29-39. zz Свадебное платье с камнями сваровски. Тел. 066-00-979-22. zz Сумка полев. офицер., кож., 300. Тел. 099-974-83-86. zz Тулуп на овчине, р. 54. Тел. 095-365-46-95. zz Тулуп, на овчине, 2 шт., 52 р. Тел. 095-544-03-76. zz Туфли жен. Португалия, р. 37-38, кожух б/у. Тел. 066-03-60810. zz Туфли муж., серые замшевые, на шнурках, р. 40, 150 грн. Тел. 095420-27-11. zz Туфли, б/у, р. 37, 38, 39, недорого, босоножки, черные, нов., р. 39, 100 грн., ботинки, черные, кож., р.37-38, весенне-осенние, каблук толст. Тел. 050-825-22-99. zz Фуфайка, новая, р. 52-54. Тел. 095-429-72-41. zz Шапка женская, норка, кубанка, отл. сост., 400 грн. Сапоги, кожан., осен., 2 пары, р. 39, 95 грн и 200 грн. Тел. 095-352-22-75. zz Шапка женская, норка, кубанка, отл. сост., 400 грн. Сапоги, кожан., осен., 2 пары, р. 39, 95 грн и 200 грн. Тел. 095-352-22-75. zz Шапки меховые, одежда муж. р. 50-52. Тел. 066-80-111-21. zz Шапки меховые, одежда муж. р. 50-52. Тел. 066-80-111-21.

zz Электромобиль, детск., для 2-4 лет. Тел. 099-54-79-222.

Продаю

Куплю Грецкий орех дорого, э л е ктронн ы е в е с а . Тел. 050-69-49-382. Гр. орех, 2017 г. урожай. Тел. 050-470-02-30. zz Грецкие орехи, дорого, заберу с дому. Тел. 066-645-96-52. zz Кукурузу, просо, пшеницу, ячмень, овес. Тел. 050-03-16-323. zz Орехи. Тел. 066-388-32-80.

Предприятие купит грецкий орех, лещину. Дорого. Тел. 066-92533-77 с 9.00-16.00 кроме выходных.

Продаю

zz 2 кол., зима, лето, срочно., шведская стенка с турником, метал., канат и кольца. Тел. 095-946-81-26. zz Ботинки, д/дев., 25 р., новые, сень. кожа, стразы, роз., недорого. Тел. 093-95-11-708. zz Ванночка, коляска деткая, старого образца, б/у, в хор. сот., недорого. Тел. 050-213-30-11. zz Дет. ванночка, пластм., салатн. цвет., 100 грн. Тел. 095-420-27-11. zz Детская одежда осеннезимняя, курточки, костюмы, обувь для дев. и мал. 2-7 лет. Тел. 050-6359-804. zz Детский велосипед 200 грн. Тел. 095-461-65-09. zz Детский самокат, алюмин., санки, б/у. Тел. 050-62-30-975. zz Зимние ботинки 37 р., дубленки на 10-11 лет, на мальчика. Тел. 099-72-19-082. zz Коляска-трансформер, зималето, отл. сост. Тел.: 050-03-16-323, 099-918-02-70. zz Комбинез. демисезон., на девочку, импорт. на 2 года, 150 грн. Обувь и одежда от 20 грн. на дев. до 3-х лет, импорт, недорого. Костюм 3-ка на подростка + брюки зимн., 120 грн. Тел. 095-352-22-75. zz Кресло детское для питания. Тел. 095-124-36-22. zz Пампепрсы 6, 31 шт, 4 грн./ шт., манеж детский. Тел. 099-5479-222. zz Погремушки, СССР, 4 вида,оптом, 100 шт.- 200 грн. Тел. 099-538-12-40. zz Свитер и комбинезон джинсов., в комплекте. Сапоги, р. 30, зимн., на меху. Джинсы темно-синие, 8-11 лет, мальчик. Тел. 050-825-22-99.

«Газета объявлений» N 42 (597), 25 октября 2017 г.

Продаю

zz «Атлас анатомии» под ред. Синельникова, 3 тома. Тел. 050274-60-35. zz «Краткий учебник гинекологии», 1910 г., С.-Петербург, «Руководство к частной патологии и терапии», 1881 г., С.-Петербург, том 2. Книги разной тематики. Тел. 097-298-81-71. zz Книг. техн : МШ, электр., строит.,опт., 122 шт. - 4480 грн. Детективы оптом, 170 шт., 2540 грн. (по 15 шт). Тел. 099-538-12-40. zz Книга «Кулинарное искусство и венгерская кухня», издание 3, 1956 г.в, с цветными иллюстациями, Элек Мадьяр. Тел. 099-00-54-493. zz Книги. Тел. 066-0-532-739. zz Книги «Опыт советской медицины в Великой Отечественной Войне», 10 томов. «Реальная энциклопедия медицинских наук», 1894 г., том 11. Тел. 050-531-81-44. zz Литература по пчеловодству. Тел. 099-257-96-24. zz Собрание сочинений Вальтер Скотт, Пушкин, Стендаль, Макаренко, Ключевский. Тел. 050-7338-867. zz Сочинения в 18 томах А. П. Чехов. Тел. 050-233-59-79. zz Толковый словарь укр. яз. Тел. 095-52-18-500. zz Школьная и детская худож. лит-ра. Тел.: 066-002-37-23, 063461-67-59.

(присылайте SMS-сообщения)

zz Бочка керам. 50 л., 200 л., нождачный круг, лапка сапожная, корундовая плита, бедоны 40 л, дрова, тележка металл 2 колес. Тел. 066-80-111-21. zz Бочка металлич. на 200 л. Тел. 099-031-14-55. zz Бочка с нерж. Тел. 099-11313-52. zz Бочкие большие 200 л. металл. Тел. 050-20-19-049. zz Бочок метал. на 38 л. Тел. 066151-99-56.

Дрова дуб, ясень. Чурки, колотые. Доставка. Тел. 066-667-49-44. zz Дрова дубовые, колотые, доставка по городу бесплатная. Тел. 050-18-81-459.

Брекеты топливные. Доставка. Тел. 050-29081-56. Брикеты топливные с доставкой. Тел. 050-75386-99. zz Бумага, 1 т. Тел. 095-52-44009. zz Бутыли, 10-20 л, самовывоз. Тел. 095-420-27-11. zz Бутыля на 10 л. и 40 л. Тел. 095-52-18-500. zz Ведра пластм. на 5 л., банки стекл. 4 л., казанок чугун. на 5 л., бидон алюм. на 4 л., 10 л. Лестница метал., 3,5 м. Тел. 050-73-38-867. zz Весы напольные. Тел. 095-5218-500. zz Весы почтовые , весы стрелочные, торговые. Тел. 095-25067-38. zz Гладильная доска. Тел. 06600-23-723. zz Гладильная доска, судочки разные, машинки для консерв, отрезок ткани. Тел. 093-95-11-708. zz Дерев. рамки для фотографий. Банки 0,5 л, 3 л. Тел. 095-22-85-973.

zz Дрова колот., чурки. Доставка бесплат. Тел. 050-625-63-60. zz Дрова колотые и чурки с доставкой. Тел. 093-461-05-41.

Д ров а ко л от ы е , чурки. Доставка беспл. Тел. 050-551-59-28. Д ров а ко л от ы е , чурки. Дуб, ясень. Тел. 095-393-30-40. zz Дрова мягкх пород. Дрова с разборки. 320 грн с доставкой. Тел.: 050-03-16-323, 095-60-45-702, 09765-91-768.

Продаю

zz Дрова колотые, дуб. Доставка от 1 скл.м. Тел. 050-044-26-44. zz Дрова 1-4 скл. м, дуб рублен., доставка по городу и р-ну. Тел. 099291-50-77. zz Дуб колотый, сухой. Доставка, недорого. Тел. 095-14-00-444. zz Доставка дров по городу и р-ну. Дуб рубленный. Тел. 095-1400-555. zz 1-4 скл. м дрова дуб рублен., недорого. Тел. 099-56-555-66. zz Ангар металл. Тел. 095-76493-09. zz Бак нерж. 1 куб. Тел. 095-88436-74. zz Банки 0,5 л. Тел. 099-25796-24. zz Банки 1 и 3 л. Тел. 050-91676-49. zz Банки 1 л. 2л. и 3 л. Тел. 098215-04-99.

zz Дерть, молотое зерно, ячмень. Тел. 050-76-76-871. zz Дрoвa (1-4 скл/м) рублен. дуб, доставка по городу и району. Тел. 050-24-19-019.

zz Дрoвa (1-4) дуб-колотый-сухой, доставка от 1 скл-м. Тел. 066-4330-222.

Дровa (1-4) дуб, колотые. Доставка от 1 скл/м. Тел.: 095-31-99941, 093-32-77-180.

zz Банки 3 л. 20 шт. меняю на 1 3л. банку меда, или продам банки 0,5 л., 1 л., 3 л. Тел. 050-161-54-00. zz Банки 3 л. и 0,5 л. Тел. 095-85373-02. zz Банки 3 л., 15 шт. Тел. 066-00237-23. zz Банки 3 л., емкость керам. 50 л., уголь, корыто, дрова. Тел. 095474-15-24. zz Банки 3л., 1 шт.- 10 грн. Тел. 095-608-85-98. zz Банки, бедоны, тарелки, супники, ножи к произв. мясорубке. Тел. 050-648-66-93. zz Банки, керам. бочонок. Тел. 097-298-81-71. zz Банки, стекл., 3 л, 25 шт., 0,5 л. Тел. 050-065-48-66. zz Бидон, 3 л, нов., таз алюминиевый, б/у. Чайник на 2 л. Банки, 3, 1 и 0,5 л. Тел. 095-228-59-73. zz Бочка ал., в хор.сост. Тел. 050259-34-83. zz Бочка алюмин., 200 л. Бидоны молочные. Тел. 095-1-400-400.

zz Дрова. Тел. 050-604-77-55. zz Дрова (1-4 скл/м) дуб, колотые, рубленые. Доставка по городу и р-ну. Тел. 095-01-85-556. zz Дрова (1-4 скл/м) сухие, дуб, колотые. Тел. 050-24-19-119. zz Дрова (1-4) колотые с доставкой. Дуб сухой. Тел. 050-60411-44. zz Дрова 1-4 скл/м, дуб, ясень, любые, доставка. Тел. 095-09796-93.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

zz Дрова с разборки дома, сухие, не гнилые, 400 грн/скл. м, доставка. Дрова фруктов. колотые. Тел. 066435-75-25. zz Дрова с разборки и деревья под снос. Тел.: 050-031-63-23, 09560-45-702, 050-76-68-674. zz Дрова с разборки, недорого. Тел. 050-184-53-02. zz Дрова чурки и колотые с доставкой. Тел. 050-545-84-94.

Дрова чурки и колотые. Дуб, ясень. Тел. 099-07943-94. Д ров а чурк и , ко л от ы е , дост а вк а бесплатно. Тел. 063720-82-03. Д ров а чурк и , ко л от ы е , дост а вк а бесплатно. Тел. 098001-90-88. zz Дрова, 150 грн/куб, самовывоз, бочки 100 л. и 200 л. для сыпучих кормов, емкости по ГТМ, стрелочные тарелочные весы. Тел. 050-268-92-07. zz Дрова, дуб колотый. Тел. 066431-70-69.

Дрова, дуб колотый, в любом объеме. Тел. 099012-699-3. zz Дрова, дуб, колотый, доставка по городу бесплатно. Тел. 095-82362-30.

http://slavinfo.dn.ua

19


Объявления диктуйте по тел.:

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

(присылайте SMS-сообщения)

Перегной. Доставка. Тел. 099-069-000-3.

Продаю

zz Дрова, дуб, колотый, чурка. Доставка. Тел.: 099-112-40-33, 095823-62-30. zz Дрова, дуб, колотый, чурка. Доставка. Тел.: 099-112-40-33, 095823-62-30. zz Дрова, дуб, колотый, чурка. Доставка. Тел. 050-715-17-62.

Дрова, дуб, ясень в чурках. Тел. 099-038-3296. zz Дрова, дуб, ясень. Чурки, колотые. Уголь. Доставка. Тел. 050207-09-22. zz Дрова, дуб, ясень. Чурки, колотые. Уголь. Доставка. Тел. 050051-04-40. zz Дрова, дуб, ясень. Чурки, колотые. Уголь. Доставка. Тел. 066305-94-79. zz Дрова, дуб, ясень. Чурки, колотые. Уголь. Доставка. Тел.: 099-157-85-31, 063-242-97-87, 093415-43-54. zz Дрова, дуб, ясень. Чурки, колотые. Уголь. Доставка. Тел. 063242-97-87. zz Дрова, колотые, чурки. Доставка бесплатно. Тел. 066-23266-41. zz Дрова, уголь абсол. любые, недорого, доставка в короткие сроки, рассрочка, бартер на стройматериалы, сельхозпродукцию, живность. Тел.: 050-031-63-23, 09560-45-702, 050-76-68-674.

zz Дрова, чурки, колотые. Доставка. Тел. 066-047-61-85. zz Дрова. Уголь. Мел в мешках, бартер на зерновые. Тел.: 050-03163-23, 095-60-45-702, 050-76-68674.

Дрова: колотые, чурки. Беспл. доставка. Тел. 093-50460-52.

zz Канистры пластмас., 12 л-15 грн., 27 л-35 грн., под воду и ГСМ. Стекловата из-под холодильника, б/у. Тел. 095-14-408-67. zz Канистры пластмасс., 27 л, 22 л, 12 л, под воду и ГСМ. Тел. 063304-47-81. zz Канистры под бензин, 20 л. Тел. 095-672-00-73. zz Кастрюля 40 л., бидон молочный 38 л., канистра 28 л., улий деревянный. Тел. 066-710-29-44. zz Кастрюля алюминиевая, большая. Тел. 050-65-06-612. zz Керам. боч. на 10, 20 л. Тел. 098-215-04-99. zz Керам. емкость с крышк. 22 л. Тел. 095-404-62-91. zz Керам. емкость с крышк. 22 л. Тел. 095-404-62-91. zz Керам. масса, 1 000 грн. Тел. 050-47-10-710. zz Кислотоуп. кирпич в наличии. Тел. 099-069-0003. zz Ковер. Тел. 050-156-58-41. zz Ковер Югославия, 3х 4. Тел. 050-230-70-99. zz Ковры, 2х1,4- 2 шт., палац 2х3, светильники, бутыля, банки 3 л., бочоноки на 15 л. Тел. 095-544-03-76. zz Кож. портфель. Тел. 095-35209-52. zz Контейнеры метал., 120х80х90. Тел. 066-0-532-739. zz Короб для сыпучих, объем 1,5 куба, обшит аллюм. Тел. 095-39972-48. zz Кравчучки. Тел. 095-558-26-87. zz Кулон. Икона старин., 350 грн. Эл. самовар, раб. сост., 300 грн. Тел. 095-399-10-79.

zz Ложки, вилки, ножи, чайн. серв.на 6 персон «Мадонна», кофейный 6 персон «Пастушка». Тел. 095-016-82-77.

Магниты супер сильные. Тел. 095-395-85-57. zz Макулатуру, полиэтилен, пластмассу, аккумляторы, самовывоз. Тел. 050-50-186-17.

Дрова: чурки и колотые. Беспл. доставка. Тел. 095-17788-95. zz Дуб сухой, колотые дрова. Тел. 050-908-58-88. zz Дубовая бочка на 200 л, для солений. Тел. 095-35-209-52. zz Емкость бензовозная, объем 5450. Тел. 050-555-55-66. zz Емкость для сливн. ямы, 10 кубов, плоскостен, бочок для воды, 1,3 м. куб. Тел. 099-31-01-993. zz Емкость металл.,3 куб. м. Тел. 099-30-66-874. zz Жалюзи, 8 шт. Тел. 066-31181-61. zz Замок с секретом, новый, банки 1 л. Тел. 095-365-46-95. zz Канистры. Тел. 095-048-37-23.

20

zz Макуха сыродав. и жарен., 3 грн/кг, опте - дешевле, кукуруза, ячмень, пшеница, просо. Возмож. б/н, рассрочка, бартер. Тел.: 050031-63-23, 095-60-45-702, 050-7668-674. zz Матрас на пруж, односп. Тел. 050-63-59-804. zz Матрас на пружинах, хор. сост., 1-спал., 190х75 см, 250 грн. Тел. 050-63-59-804. zz Матрасы, 2 шт., 80х190, б/у, в хор. сост. Тел. 050-913-29-35. zz Мед. банки. Тел. 095-85813-08. zz Мешки полипропилен, новые, 55х105. Тел. 050-26-12-172. zz Набор столов. посуды, 24 предмета, и посуды с тефлон. покрытием. Набор вилок и ножей, нерж., советского пр-ва. Тел.: 066002-37-23, 063-461-67-59. zz Овощные ящики, недорого. Тел. 095-338-18-98. zz Парик корейск., каштанов.200. Тел. 066-61-20-232. zz Парик-шатенка, синтетика, заводской - 200 грн. Тел. 099-5381-240 (смс). zz Перина перьевая. Тел.: 095461-65-09, 050-657-86-43. zz Печь-буржуйка. Тел. 050-63259-09. zz Подставки для цветов, кованые изделия. Тел. 050-767-68-71.

zz Подушки перьевые. Сушилка для тарелок, 50 грн. Утюг метал., 80 грн. Чемодан коричнев., больш., кожзам, СССР, 40 грн. Полка для обуви, пластик., 4 яруса, 160 грн. Тел. 095-124-60-87. zz Полиров. доски б/у, недорого. Тел.: 095-381-90-21, 66-44-40. zz Посуда для хим. лаб. Тел. 06613-87-713.

zz Раковины б/у. Возик на 2-х колесах. Корыто для раствора. Тел. 095-87-60-486. zz Раковины б/у. Возик на 2-х колесах. Корыто для раствора. Тел. 095-87-60-486. zz Рога оленей и лосей. Тел. 050683-26-84. zz Самовар на дровах, в отл. сост. Бумага-пергамент, крафт, белый, пищевой. Тел. 066-040-17-37. zz Самовар на дровах. Подсвечники из бронзы. Тел. 066-74097-09. zz Санузел переносной, металлич. Строит. вагончик, хор. сост. Доставка. Баки для воды, 1-5 куб. Тел. 095-1-500-200. zz Сейф для оружия. Тел. 099012-69-93. zz Сено в мешках, разнотравье. Тел. 099-257-96-24.

Сено, солома ячневая, пшеничная. Тел. 050-76057-44. zz Сервиз на 12 персон 51 предмет Германия, кофейный сервиз на 6 персон. Тел. 066-0360-810. zz Стартеры для ламп дневного цвета, новые, пр-во СССР. Тел.: 066-00-23-723, 063-461-67-59. zz Стекл. банки на 1л. 10 л., бутыль 2л., 4 л., резин. пробки разного размера. Тел. 095-42972-41. zz Столовые мельхиоровые подносы. Лампа прожекторная ДНАТ, 400 Вт, 90 г. в. Тел. 099-25796-24. zz Стремянка, 1,5 м., 4 ступеньки- 380 грн., 2,5 м., 7 ступ.- 700 грн. Тел. 066-612-02-32. zz Таксометр, рация. Тел. 05086-32-956. zz Тарелки мелкие , недорого. Тел. 099-97-48-386. zz Техпластина, листовая, 500х500х15. Тел. 050-632-59-09. zz Ткань защитного цвета , 1,5 м. и 3,2 м. Тел. 050-675-75-71. zz Токарный патрон, 4-кул., запчасти для мембр. насоса. Тел. 063-499-56-98. zz Топливные брикеты. Тел. 095410-99-95. zz Уголь: семечка, орешек, рядовка, люб. кол-во. Тел.: 050031-63-23, 095-60-45-702, 050-7668-674. zz Фотоувеличитель и ванночки для фото. Тел. 095-63-75-097. zz Хрустальные ладьи и конфетницы. Тел. 095-320-72-08. zz Чертежи, деталировочн. и сборочн., на насос Шапиленко для пром. побелки, Банки 3л. 50 шт. по 5 грн. Тел. 050-762-05-53. zz Электрозвонок громкого боя, гири торг. и условн. Тел. 099-0647-836. zz Ящики металл. под бал. газ, заводские, 2 шт. Тел. 095-368-91-00. zz Ящики пластмас, пенал для посуды. Тел. 050-73-38-867.

Куплю Аб а ж у р ы , самовары, подсвечники, фигурки, часы, бивни мамонтов, изделия из серебра, бронзы и т. д. Тел. 066-193-6-777.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

Анализ всех видов металла ( пробы, марки, хим-сост.). Тел. 099-9832-750. zz Бусы янтарные. Янтарь, подзорную трубу. Тел. 066-740-97-09. zz Бутыли, 10- 30 л. Тел. 095-42027-11. zz Бутыль стекл. 10л. 20 л. Тел. 050-901-27-85. zz Дрова дуб. Уголь. Тел. 050-60734-54. zz Дрова, недорого. Тел. 095-3985-133. zz Зерно, ячмень, кукурузу, овес, либо с/х паи. Тел.: 095-410-99-95, 063-541-46-02. zz Казан большой, сковороду для цыплят табака. Тел. 066-00-979-22. zz Кукурузу, просо, пшеницу, ячмень, овес. Тел. 050-03-16-323. zz Кукурузу, ячмень, овес, просо, горох, сено, солому. Тел. 050-03163-23. zz Куплю перины. подушки. Тел. 066-388-32-80. zz Макулатуру, полиэтилен, аккумул. щелочные и кислотные, б/у, нерж. емкости, проволоку, сетку, лист, ящики для яиц. Алюм. кастрюля, 40 л. Тел.: 050-91-676-49, 66-55-93. zz Макулатуру, полиэтилен, аккумул. щелочные и кислотные, б/у, нерж. емкости, проволоку, сетку, лист, ящики для яиц. Алюм. кастрюля, 40 л. Тел. 093-59-84-671. zz Мешки, б/у. Тел.: 095-41099-95, 063-54-14-602. zz Мойдодыр в хор. сост., срочно. Тел. 095-01-89-800. zz Молочные бидоны, пласт. емкости, бочки и т.д, медный провод, розетки, электропатроны. Тел. 066-710-38-20. zz Пласт. емкости разных размеров. Тел. 099-11-29-300. zz Приму в дар дерево, кроме ивы, тополя, или дрова без гвоздей. Тел. 095-39-85-133. zz Приму в дар дрова или дерево. Тел. 095-503-58-96. zz Провод Сип-5, 4х25, 102 м. Тел. 050-607-34-54.

Радиодетали, приборы, тех- серебро, лампы, автокатализаторы. Тел. 099-98-32-750. zz Самовар на дровах, самовар на углях, часы старин., подсвечники старые, изделия из бронзы и латуни, статуэтки старин. Тел. 095464-48-84. zz Самовар на дровах, самовар на углях, часы старин., подсвечники старые, изделия из бронзы и латуни, статуэтки старин. Тел. 095464-48-84. zz Сено, солома в тюках. Тел. 050694-93-20.

Разное

zz Приму в дар дерево. Тел. 063304-47-81.

Продаю

zz Алое Вера 4 года, 80 см., 300 грн. Тел. 095-320-72-08. zz Алоэ, 5 лет. Тел. 050-99-86080. zz Диффенбахия. Тел. 095-60885-98. zz Куринный перегной в мешках. Тел. 050-84-81-667. zz Кусты черной смородины, не дорого. Тел. 050-97-94-237. zz Лечебный цветок алоэ- вера и др. комнатные цветы. Тел. 099-0188-926. zz Перегной. Тел. 099-307-82-52. zz Перегной конский, отличного качнства. Доставка. Тел. 095-1-400400. zz Перегной с доставкой по городу и району. Тел. 099-01295-22.

Перегной, земля, запесочен. грунт. Доставка. Тел. 050-753-86-99. zz Перегной, чернозем, запесоченный грунт. Доставка ЗИЛ, 7 т. Тел. 050-290-81-56.

http://slavinfo.dn.ua

zz Просо. Пшеница. Кукуруза. Опт/розница. Тел.: 050-031-63-23, 095-60-45-702, 050-76-68-674. zz Садовый инвентарь, опрыскиватель, садовый бур. Тел. 095-39972-48. zz Саженцы грецкого ореха. Тел. 050-161-54-00. zz Сено, разнотравье в тюках. Тел. 095-523-77-10. zz Тыква. Тел.: 066-814-35-33, 050-176-03-43. zz Цветок алоэ. Тел. 099-54-79222. zz Цветы в горшках и цветы-декабристы по 60 грн. Тел. 095-12460-87. zz Чернозем, запесочен. грунт. Тел. 050-279-01-74. zz Ячмень, пшеница, кукуруза. Тел. 050-76-76871.

Куплю

zz Куплю грецкий орех. Тел. 095342-38-32. zz Садовый инвентарь. Тел. 095203-78-47.

Разное

zz Котята в добрые руки, очень красивые, пушистые 2 мес., живут во дворе д. 34 , 3 подъезд, ул. Коммунаров, пожалейте котят, ведь скоро зима. Тел. 095-313-82-75. zz Котята, очень красивые, 3 мальчика в хорошие руки. Тел. 099706-24-30. zz Найдена нем. овчарка р-н Рыбхоза, воспитанная, домашняя. Тел. 066-732-96-58. zz Отдам в добрые руки щенка дворняги для охраны дома. Тел. 050-207-12-87. zz Продам клетки для кроликов. Тел. 050-694-93-20. zz Сторожевую собаку. Тел. 095308-03-39. zz Хорошие щенки от хорошей собаки в добрые руки. Тел. 050-8190-454.

Продаю

zz Бычок. Тел. 066-60-46-639. zz Гуси 6 шт. по 200 грн. Тел. 050288-60-15. zz Гуси, 6 шт., 200 грн./шт. Тел. 050-288-60-15.

Две коровы в пос. Черкасском. Окрас рябой, порода симментал. Первый отел. Цена договорная. Тел.: 095-245-44-92, 066-71845-98. zz Дерть, молотое зерно, ячмень. Тел. 066-710-38-20. zz Индоутки, 1 мес. Тел. 050-62309-75. zz Индоутки, 1 мес. Тел. 050-62309-75. zz Индюки живым весом. Тел. 066-9-125-206. zz Козел на племя безрогий, белый 1,3 тыс. Тел. 066-455-96-90. zz Козы. Тел. 095-37-69-192. zz Корова, первый отел. Тел. 063487-42-96. zz Корова,тельная, кр. цвет, телка, цена договорная. Тел. 066530-59-94. zz Корову дойную. Тел. 095-0684-796. zz Куры-несушки, бел., 6 шт. Тел. 095-308-03-39. zz Лошадь рабочая с упряжью, есть подвода, карета, файтон. Тел. 050-988-22-00. zz Макуха кормовая. Тел.: 095524-57-19, 063-54-14-602. zz Нутрии. Тел. 050-767-68-71. zz Нутрии. Тел. 099-11-29-300. zz Поросята. Тел. 095-887-40-35. zz Сиамский балинез, голубой перс, кошечка. Тел. 095-178-15-45. zz Телочка, порода цементал, 1 мес. Тел. 050-161-06-75. zz Циплята, домашние , плиметрок, айзерская сер., москов, несушки. Тел. 099-355-26-85.

Щенки нем. овчарки, 1, 5 мес., срочно, 1000 грн. Тел.: 050-50-699-56, 09301-40-440. zz Щенки немецкой овчарки, 2,5 мес. Тел. 095-461-08-90. zz Щенки чихуа-хуа 2 мес., привиты, приучены к пеленке, элит. родители КСУ ККУ. Тел. 095-36891-00.

Куплю

zz Лошадь рабочую, баранов, коз, фазанов, павлинов, цесарок. Тел. 050-694-93-20. zz Овчарку или метиса для охраны двора, можно взрослую, или возьму в добрые руки. Тел. 095-203-78-47.

Продаю

zz Батут, Д. 4,25 м. Тел. 050-6949-320.

Беговая дорожка проф., новая, 8 000 грн, торг. Тел. 066-235-66-92. zz Бинокль старинный, барометр СССР, ведро-лейка , алюм., 1939. Тел. 095-87-60-486. zz Бинокль старинный, барометр СССР, ведро-лейка , алюм., 1939. Тел. 095-87-60-486. zz Бинокль, позрорная труба. Тел. 066-740-97-09. zz Велосипед женский. Тел. 095523-77-10. zz Комбинезон пуховой р. 52-54, с сапогами р. 42 ( для рыбалки, охоты). Тел. 050-213-30-11. zz Ледобур. Тел. 095-22-85-973. zz Лодка «Юфимка», 2-мест., надув. дно, 1 250 грн. Лодка «Лисичанка», 350 грн. Тел. 063-30447-81. zz Лодка металл. 2-мест., с эл. мотором, 7 000 грн. Тел. 066-23566-92. zz Лодка резин., 2 000 грн. Тел. 050-153-05-33. zz Лодка резиновая. Спальный мешок. Тел. 050-77-68-255. zz Лодки б/у, 450-1300 грн., резина, ПВХ. Тел. 095-144-08-67. zz Лодочные моторы, бензинов. и электрический. Тел. 050-694-93-20. zz Палатка, 4-местная, б/у. Тел. 099-706-47-79. zz Прогул. катамаран, 10-местный и катер. Тел. 050-694-93-20. zz Транцевые колеса для транспортировки лодки, цена договорная. Тел. 050-506-25-56. zz Турист. инвентарь: котелки, флаги, гамаки, шампура, палатка. Тел. 095-399-72-48.

Куплю

zz Арбалет спортивный и лук. Тел. 050-694-93-20. zz Валейбольную сетку, тенисную ракетку, турник, канат и др. спорт. инвентарь. Тел. 050-64-86-177. zz Гири, гантели, блины, пр-во СССР. Тел. 050-551-40-64. zz Лодка рез., моторная лодка. Тел. 066-00-979-22. zz Лодку надув., эл. мотор к лодке. Фонарик рыболов. Тел. 09550-35-896. zz Лодку надувную. Тел. 095-3985-133. zz Лодку пластиковую в хор. сост. Тел. 050-145-31-06. zz Спорт. гири, 1930-х годов. Тел. 066-740-97-09. zz Спорт. инвентарь, бильярдный и теннис. стол. Тел. 099-112-93-00. zz Столы: бильярдный и теннисный. Тел. 050-694-93-20.

zz Жен. 50 лет позн. с добропорядочным мужч. 59-65 лет для с/о. Тел. 095-528-59-77. zz Женщина, 35 лет, без в/п, ищет поряд. мужчину, можно из сельской местности для созд. семьи. Тел. 099-422-61-69.

zz Ищу порядочную женщину для с/о, без в/п. Мужчина, 47/182/80, без в/п, работаю, люблю детей. Тел. 095-71-87-949. zz Мужч. 40 лет, инвалид 1 гр. по зрению, образование высшее ищет дев. или жен. для общения. Тел. 099-012-67-78. zz Мужч. ищет жен. для жизни, до 65 лет, без в/п. Тел. 050-683-00-71. zz Мужчина, 35 лет познаком. с девушкой до 35 лет, для с/с. Тел. 095-46-59-609.

Куплю радиодетали, приборы, тех- серебро, лампы, автокатализаторы. Тел. 099-98-32-750. Анализ всех видов металла ( пробы, марки, хим-сост.). Тел. 099-9832-750. Сауна. Открытие 28 октября. «Аквариус», р-н Ж/Д. Тел. 050-620-60-56.

«Газета объявлений» N 42 (597), 25 октября 2017 г.


Объявления диктуйте по тел.:

zz Утеряно свидетельство о праве собственности на жилье на имя Анистратенко Ларисы Федоровны выданый 18 августа 1999 г. , г. Славянск. zz Диплом специалиста на имя Борисовой Татьяны Михайловной, выданый Славянским Государственным Педагогическим Университетом НК№28163003 от 01.08.2005 г. считать недействительным в связи с утерей. Тел. 050-953-01-91. zz Диплом бакалавра на имя Терещенко Николая Николаевича выданый Славянским Государственным Педагогическим Университетом НК№30581031от 01.08.2006 считать недействительным в связи с утерей. zz Диплом на имя Куликовой Натальи Дмитриевны выданый

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

Славянским Государственным Педагогическим Институтом МВ№952688 от 27.06.1985 считать недействительным в связи с утерей. zz Утеряное удостоверение Серии НГ №035809 на имя Шевчук Александр Анатолиевич выданое 25 июля 2016 г. считать недействительным. zz Утерянный паспорт ВТ204062 выданый на имя Коженов Эдуард Николаевич, выдан 28.07.2016 считать недействидельным. zz 02.11.2017 к 10.00 приглашаются смежные землепользователи г. Николаевка ул. Николаевская, 240, 244, для согласования границ земелепользования по земельному участку по адресу г. Николаевка ул. Николаевская, 242. Тел. 050-805-04-02. zz 31.10.17 в 9.00 ул. Гастелло, будут выполняться землеустр. работы . Смежных землепользователей просьба присутствовать при установлении границ. Тел. 050-54-55-056.

(присылайте SMS-сообщения)

zz 31.10.17 в 10.00 пер. Яковлева Алексея,3 будут выполняться землеустр. работы . Смежных землепользователей просьба присутствовать при установлении границ. Тел. 050-5455-056. zz 02.11.2017 к 12.00 приглашаются смежные землепользователи г. Славянск ул. Профессиональная, 36, 38, 40 для согласования границ земелепользования по земельному участку по адресу г. Славянск ул. Рабочая, 27. Тел. 050-80-50-402. zz 02.11.2017 к 15.00 приглашаются смежные землепользователи г. Славянск с/о им. « Матросова», 87, 89, 123 для согласования границ земелепользования по земельному участку по адресу г. Славянск с/о им. « Матросова» 88. Тел. 050-80-50-402. zz Утерянное удостоверение ребенка из многодетной семьи на имя Павленко Давид считать недействительным. Тел. 095-51673-30.

«Газета объявлений» N 42 (597), 25 октября 2017 г.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

http://slavinfo.dn.ua

21


БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ slavinfo.dn.ua Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñðåãèñòðàöèè ñåðèÿ ДЦ N2859-486P от 18.08.2010

ДОРОГИ

АППАРАТКА

В СЛАВЯНСКЕ НЕ УТИХАЮТ «РЕМОНТНО-ДОРОЖНЫЕ» СТРАСТИ В Славянске работы по ремонту дорог продолжаются уже несколько недель. За это время тема качества и темпов масштабной реконструкции дорожного покрытия и прилегающих пешеходных дорожек стала одной из самых обсуждаемых как среди городских специалистов, так и в социальных сетях.

В частности, ряд веских замечаний в отношении низкого качества проводимых работ высказал постоянный член комиссии по безопасности движения, депутат Славянского городского совета Дмитрий Кочуков во время недавнего «круглого стола» в ПИ «Теплица». – К сожалению, в нашем городе нет никакой работы по обеспечению и организации безопасности дорожного движения. Всё проводится на «совковом» уровне и делается спустя рукава. Большущая проблема – это тот дорожный ремонт, который сейчас пытаются делать в городе. Грубейшие нарушения начинаются уже на самом первом этапе планирования, когда у ис-

полнителей отсутствует добросовестный подход к выполнению технологических норм. Ведь реконструкция или капитальный ремонт в данном случае учитывает целый комплекс «точек приложения», куда входят дорожное полотно с «подушкой», ливневые канализации и люки, бордюрный камень и обязательно тротуарная дорожка или пешеходный переход. В итоге платим проектантам сумасшедшие деньги, а меняется только асфальт. По информации Дмитрия Кочукова, до последнего времени все проекты по реконструкции и ремонту дорог делались по старым съёмкам 50-летней давно-

сти, практически не выходя из кабинета. И при этом не учитывался характер конкретных проблем того или иного дорожного участка, как и не было проектной оценки непосредственно на месте запланированных работ. Нынешние городские власти оправдывают такой поверхностный подход соображениями экономии бюджетных средств, иначе «не хватит денег на все дороги». Все недоработки, которые можно увидеть невооруженным глазом на городских дорогах Славянска, по мнению Дмитрия Кочукова, начинаются с проектов, поскольку изначально в проект нужно закладывать и тротуар, и пешеходные дорожки, и ливневые канализации. В противном случае ситуация оборачивается техническим абсурдом (как в случае с улицей Университетской), когда при замене дорожного полотна не были своевременно подняты канализационные люки и «ливнёвки», и теперь для устранения «благоустройственных» огрех надо попросту взламывать новое усиленное покрытие.

КОММУНАЛКА

В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ПОДОРОЖАЕТ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Компания «Вода Донбасса» планирует поднять тарифы услуги централизованного водоснабжения и водоотведения для всех категорий потребителей с 2018 года. Об этом в ходе открытого обсуждения тарифов предприятия с представителями городов и районов Донецкой области сообщила директор по экономике и финансам КП «Компания «Вода Донбасса»» Ирина Илясова. По ее словам, законодательство предусматривает ежегодный пересмотр стоимости услуг в зависимости от роста суммы затрат на их оказание. Ирина Илясова добавила, что в структуре новых тарифов 70% составляют затраты на энергоснабжение. Ежемесячные расходы «Воды Донбасса» на оплату электроэнергии достигают 120 млн грн и стоимость услуг предприятия не успевает за ростом цен на электричество. Для обсуждения компания «Вода Донбасса» представила следующие тарифы (с НДС): Для потребителей, которые являются субъектами хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения: питьевая вода – 8,41 грн/ м3, водоотведение – 9,79 грн/

м3. (В последний раз расценки для водоканалов повышались с 1 сентября 2017 года, составив 6,252 грн/м3 за водоснабжение и 6,132 грн/м3 за водоотведение. Предыдущие тарифы действовали с 1 января 2016 года: 4,908 грн/м3 и 4,452 грн/м3 соответственно). Для потребителей, которые не являются субъектами хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения (население и юридические лица – не водоканалы), расчетный тариф на питьевое водоснабжение составил 20,35 грн/м3, водоотведение – 14,75 грн/м3. (Нынешние расценки для этих потребителей (в частности, абонентов Димитровского и Селидовского ПУВКХ компании «Вода Дон-

басса») действуют с 1 сентября 2017 года: 13,164 грн/м3 – водоснабжение и 11,22 грн/м3 – водоотведение. До этого тарифы менялись 1 января 2016 года: 9,816 грн/м3 – вода, 8,628 грн/ м3 – стоки). Кроме того, с 25 августа 2017 года действует отдельный тариф для жителей многоквартирных домов (с использованием внутридомовых систем): 13,836 грн/ м3 с НДС – на централизованное холодное водоснабжение, 12 грн/м3 – водоотведение. Эти расценки предлагают увеличить до 20,44 грн/м3 за воду и 16,19 грн/м3 – за стоки. Как отметила директор по экономике и финансам КП «Компания «Вода Донбасса»» Ирина Илясова, эти расчеты не содержат затрат на установку, обслуживание и замену узлов коммерческого и распределительного учета воды.

В СЛАВЯНСКЕ «ЛИСТЬЯ ЖЁЛТЫЕ» ПРЕПЯТСТВУЮТ ВЫВОЗУ БЫТОВОГО МУСОРА Доклад директора Славянского КАТП Константина Водопьянова на аппаратном совещании, прошедшем сегодня, был лаконичным и оптимистичным: вверенное предприятие работает в штатном режиме, вывоз отходов жизнедеятельности горожан выполняется согласно графику, но не всегда в положенный срок.

И вот почему. На дворе – середина календарной осени, во дворах – полным-полно разноцветной опавшей листвы. И хотя работники КАТП и городских ЖЭКов регулярно и добросовестно собирают палый лист и остатки сухой растительности в специальные плотные полиэтиленовые мешки или же непосредственно на транспортируемый лафет, всё же часть опавших листьев (в основном, в частном секторе) попадает «не по адресу». По словам руководителя профильного предприятия, на сегодняшний день 80-90% контейнеров, предназначенных для сбора ТБО, забиты опавшей листвой. Поэтому коммунальное предприятие вынуждено, в первую очередь, утилизировать «золотую красу осени», из-за чего нарушаются сроки вывоза прочих бытовых отходов. В этой связи Константин Водопьянов посоветовал всем горожанам, недовольным несвоевременной очисткой мусорных баков, на осенний период заключать с КАТП отдельные договоры и тем самым решать существующую проблему.

УВЕЛИЧИЛОСЬ ПОСОБИЕ НЕКОТОРЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН Во время проведения аппаратного совещания, состоявшегося сегодня, 24 октября, Елена Алехина, начальник УСЗН сообщила о том, каким категориям граждан будет увеличено пособие. Вот что сказала начальник управления: «Делаем перерасчет в связи с изменением законодательства. Изменилось пособие инвалидам детства, детям инвалидам, а так же не имеющим права на пенсию. Это почти 2 тысячи человек». По словам Елены Алехиной уже в ноябре, эти категории граждан получат увеличенный размер пособия и доплату за октябрь.

В ЖКХ ГОВОРЯТ, ЧТО ПРОБЛЕМ С ОТОПЛЕНИЕМ В ГОРОДЕ НЕТ Сегодня, во время аппаратного совещания, и.о. начальника управления ЖКХ Ольга Заруба озвучила информацию о том, что стартовавший отопительный сезон проходит нормально и на утро сегодняшнего дня, нет ни одной заявки от жителей города, о проблемах, связанных с отоплением. По словам Ольги Зарубы при поступлении заявок от жителей, службы решают все на месте. Начальник отдела образования Игорь Рублёвский рассказал о том, что температурный режим в учебных заведения города удовлетворительный и все школы, после окончания каникул, работают в обычном режиме.


СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Интернет-версия www. slavinfo.dn.ua

2/23

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

«ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ УСИЛИЯ, ЧТОБЫ ПРАВА ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА БЫЛИ ЗАЩИЩЕНЫ». ОБЩЕСТВЕННОСТИ ПРЕЗЕНТОВАЛИ ОО «НАШ ДОМ-СЛАВЯНСК» 24 октября в Антикризисном медиацентре презентовали работу новой общественной организации «Наш домСлавянск». Руководитель организации Олег Зонтов рассказал о целях и задачах организации, ответил на вопросы журналистов. «Цель – объединить все усилия общественности, органов исполнительной власти для того, чтобы права жителей Славянска были реализованы и защищены в нашем городе во всех сферах жизнедеятельности… Конечная цель нашей работы – это комфортный город для жизни людей» - сообщил Олег Зонтов. Также он рассказал о финансировании, выборах, проектах и планах ОО «Наш дом - Славянск».

Среда, 25 октября КПСМНЗ «Музыкальная школа г.Славянска»

11.00 Концерт ко Дню социального работника

Четверг, 26 октября Центральная детская библиотека, ул. Банковая, 87

9.00 Выставка-справка исторических фактов «Эхо войны и память сердца» Центральная библиотека, пл. Соборная, 2а

11.00 Книжно-иллюстративная выставка-память огонь жизни пылает долго и бурно»

«Пусть

РЦ «Taler»

14.00 Чемпионат г.. Славянская по боулингу среди учащейся и студенческой молодежи Центр культуры и окружающей среды, ул. Вокзальная, 77

13.00 Финальная часть АРТ-десанта «PRO-движення центра» (гала-концерт)

Пятница, 27 октября братская могила погибших солдат Второй мировой войны (ул. Вокзальная, 77)

10.00 Торжественный митинг по случаю 73-й годовщины освобождения Украины от нацистских захватчиков ЦДЮТ (Центр детского и юношеского творчества), ул. Центральная, 39

14.30 Фестиваль детского творчества «Дерзайте, вы талантливы» для детей лишенных родительской опеки Центральная библиотека, пл. Соборная, 2а

НОВШЕСТВО

В ПАРКЕ НАЧАЛИСЬ РАБОТЫ ПО УКЛАДКЕ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ СПОРТПЛОЩАДКИ В городском парке «Шелковичный» на территории общественной спортивной площадки, где ранее уже установили уличные тренажеры европейского стандарта, начались работы по укладке специального покрытия.

15.00 Заседание клуба семейного досуга «Славянские вечерницы» Центр культуры и окружающей среды, ул. Вокзальная, 77

19.00 концерт Виталия Козловского

Суббота, 28 октября 73-я годовщина освобождения УКРАИНЫ ОТ ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ КПНЗ «Городская ДЮСШ»

11.00 Кубок Донецкой области по дзюдо плавательный бассейн

12.45 Чемпионат г. Славянская по плаванию среди детей

По словам рабочих стройбригады, основа для покрытия будущего мультимедийного поля состоит из резиновой крошки и укладывается с помощью так называемого планомата. Это специальный агрегат на колёсно-гусеничном ходу с программным управлением, который при температуре 95-100 градусов «утюжит» специальный резиновый состав на бетонное основание. Работы проводит черниговская фирма-подрядчик.

По запланированным срокам рабочие должны за два дня закончить укладку, потом в течение одного-двух дней готовое затвердевшее покрытие будет покрашено составом, устойчивым к внешним воздействиям. После чего на поле нанесут цветную мультиразметку в соответствии с определёнными видами спорта. В будущем на этом многофункциональном объекте будут проходить соревнования по мини-футболу, волейболу, баскетболу и большому теннису.

Также волонтёры парка «Шелковичный» убедительно просят горожан до окончания работ по укладке и покраске мультимедийного поля воздержаться от прогулок по свежеиспечённому покрытию, а также желания апробировать его поверхность на «впечатлительность». Если хотите оставить след в спортивной истории Славянска – проявляйте гражданскую сознательность и становитесь на бесплатные тренажёры.

Платформа инициатив «Теплица» Со вторника по воскресенье мы работаем в режиме Open Space. Приглашаем всех в гости с 12:00 до 20:00 ул. Торская, 4, тел. 066-500-50-20с 17 по 22 октября

Четверг, 18.00 Практический курс «Основи фотографии» Суббота, 13.00 Inclusive unity festival

ТОЛОКА

ФЕМИДА

СУД ОТПРАВИЛ ПОД ДОМАШНИЙ АРЕСТ ТРОИХ ПОЛИЦЕЙСКИХ ИЗ СЛАВЯНСКА 23 октября, в Краматорском городском суде, троим сотрудникам полиции из Славянска избиралась мера пресечения. Троих полицейских подозревают в совершении преступлений, которые падают под действие статей криминального кодекса 371 (ч 1) и 365 (ч 2). Статья 371 (ч.1) - Заведомо незаконное задержание, привод или арест. Наказываются лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или ограничением свободы на срок до трех лет. Статья 365 (ч 2) - Превышение власти или служебных полномочий, если оно сопровождалось насилием, применением оружия или болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями, - наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Воскресенья, 29 октября ДЕНЬ АВТОМОБИЛИСТА И ДОРОЖНИКА

Статья 365 криминального кодекса Украины, относится к категории тяжких преступлений, о чем говорил прокурор, прося у суда назначить залог, как меру пресечения. Суд отказал прокуратуре, которая требовала назначение залога в размере 128 тыс. каждому и определил, что подозреваемые будут находиться под домашним арестом. При этом, подозреваемые должны сдать паспорта, обычный и загранпаспорт и являться по первому требованию следователя. Домашний арест будет действовать 2 мес. В этом деле фигурируют еще два полицейских, которые подозреваются в получении взят-

ки. Эти сотрудникам полиции, было дополнительно предъявлено подозрение по статьям 371 (ч 1) и 365 (ч 2). Но у них уже выбрана сумма залога в 128 тыс. для каждого, поэтому их сегодня не было в суде. Все пять полицейских, которые проходят по этому делу, были сотрудниками отделения полиции в г. Николаевка. Двоих из них задержало СБУ на взятке, трое остальных были сначала свидетелями по этому делу, но затем 18 октября им было предъявлено подозрение в совершении преступлений, связанных незаконным задержанием и превышением служебных полномочий, которое сопровождалось насилием.

У ПАРКУ «ШОВКОВИЧНИЙ» ВІДБУДЕТЬСЯ ПРИБИРАННЯ 29 жовтня об 11 годині відбудеться прибирання парку «Шовковичний» у Слов’янську. Організація «Місто-сад» та Клуб Друзів Парку запрошують мешканців долучитись до покращення вашого міста. Беріть з собою гарний настрій, рукавички – в нас є! Після прибирання проведемо чергову зустріч Клубу Друзів парку о 15.00 в Центральній міській бібліотеці (Соборна площа, 2А). Проект «Місто-сад» змінює Схід: від Слов’янська до Маріуполя» здійснюють ГО «Місто-сад» та проект «Зміцнення громадської довіри» (UCBI II) за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Хто ми? «Місто-сад» - ініціатива, що створює публічні простори як платформу для формування активного громадянського суспільства, автори проекту відновлення парку «Шовковичний» у Слов’янську. Коли і де зустрічаємось? 29 жовтня 2017 року об 11.00 біля літньої естради в парку «Шовковичний». Та о 15.00 в бібліотеці – зустріч Клубу Друзів парку «Шовковичний». До кого звертатись? Катерина Шульга +38093-923-89-85, Дарина Киричок +38096300-16-56, dashakyrychok20@gmail.com Подготовлено по материалам сайта slavinfo.dn.ua


с 25.10 по 31.10

«Газета объявлений» N 42 (597), 25 октября 2017 г.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

http://slavinfo.dn.ua

№42  
№42  
Advertisement