Page 1

ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СЛАВЯНСКА № 41 (596), 18 октября (среда) 2017 г.


Объявления диктуйте по тел.:

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

Правила публикации

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЯВЛЕНИЯМ

БЕСПЛАТНЫе объявления Àâòî......................................ñ.2 Ðåìîíò áûòîâîé òåõíèêè......ñ.3 Ðåìîíò è èçãîòîâë. ìåáåëè..ñ.3 Ðåìîíòíî-ñòðîèòåëüíûå.......ñ.3 Áóõãàëòåðñêèå è þðèäè÷.......ñ.4 Áûòîâûå................................ñ.4 Äðóãèå..................................ñ.5 Медицинские........................ñ.4 Медтовары............................ñ.4 Òðóäîóñòðîéñòâî Ðàáîòà .................................ñ.5 Îáó÷åíèå ............................ñ.7 Работа в Краматорске ........ñ.6 ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ Êâàðòèðû..............................ñ.7 Äîìà.....................................ñ.11 Äîìà загородные..................ñ.11 Ó÷àñòêè.................................ñ.12 Ãàðàæè.................................ñ.12 Для бизнеса........................ ñ.12 ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ Ëåãêîâûå.............................. ñ.13 Ãðóçîâûå, àâòîáóñû ...........ñ.13 Ìîòîöèêëû, âåëîñèïåäû......ñ.13 Ïðèöåïû...............................ñ.13 Çàï÷àñòè...............................ñ.13

Ñòðîéìàòåðèàëû .................ñ.14 Îêíà, äâåðè.........................ñ.18 Îáîðóäîâàíèå.......................ñ.18 Áûòòåõíèêà............................ñ.19

вторник до 16.00.

Îðãòåõíèêà............................ñ.19

стоимость платных объявления

Ìîá. òåëåôîíû ...................ñ.20 Ìóçèíñòðóìåíòû...................ñ.19

Платное объявление – это объявление коммерческой направленности, предоставленное для публикации в количестве более одного в рубрику, а также объявления в рубриках: «Услуги», «Обучение», «Коллекционирование», «Мед. услуги и товары», «Разное», аренда недвижимости посуточно/почасово. Оплачивается согласно прайс-листу в любом пункте приема платных объявлений.

Ïàðôþì., êîñìåòèêà............ñ.19 Ìåáåëü..................................ñ.19 Ïðåäì. èíòåðüåðà.................ñ.20 Ïðîä. ïèòàíèÿ .....................ñ.20 Êíèãè, êàíöòîâàðû ..............ñ.20 1000 ìåëî÷åé........................ñ.20 Îòäûõ, õîááè, ðàçâëåчåíèя

Телефон для справок: 66-40-01

Ñàä-ïàëèñàä....................... ñ.21

ПУНКТЫ ПРИЕМА ПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ:

Æèâîòíûå............................ ñ.21 Òóðèçì................................ ñ.21 ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÀ .................. ñ.21 ÏÎÇÄÐÀÂËßÞ.................. ñ.21 ÁËÀÃÎÄÀÐÞ..................... ñ.21 Ðàçíîå .......................... ñ.21

ул.искры маг. “Электротовары”) киоски (бывш. «союзпечати» г. славянска центральный рынок DDостановка сатуна(ул. 6а) сату (остановка м-нЛозановича, Лесной) DDДК им.ленина им. Ленина(напротив (напротив Паспортного дк Паспортного стола) стола) ул.ленина, 54 (напротив типографии) ул.октябрьской революции (маг. “Вуаль”) DDул. Университетская (бывш. Ленина), 54 исполком (на первом этаже) (напротив типографии) ул.шевченко, (возле сберкассы) DDул. Шевченко,1111 (возле сберкассы) ул.шевченко (ГБ) DDул. Шевченко, 40б (Больница им. Ленина) ул.юн.коммунаров (напротив центр. аптеки) DDул. Свободы, 14а маг. (маг.шахты «Каштан») ул.свободы (возле им. Засядько) DDул. Светлодарская, 13бс(бывш. Чубаря)и ул.чубаря (перекр. ул. Чубаря (перекр. с ул. Чубаря и Коммунаров) Коммунаров) пос.черевковка (маг. “Южный”) DDпос. Черевковка (маг. «Южный») привокзальная DDпривокзальнаяплощадь площадь славкурорт (санаторий “Юбилейный”) DDул. Олимпийская, 7б (остановка «Лесной») ул.г.батюка (остановка «Лесной») DDул. Центральная, (бывш. К.Маркса), микрорайон Химик 41 (ул.Донская, 7)

(ост. Химтехникум) г.святогорск г. Святогорск возле супермаркета «Сарепта» DDул. Островского, 7б другие киоски киоски славянска другие Славянска киоск “Лесной“) DDкиоск«канцелярия» «Канцелярия»(рынок (ост. «Лесной») киоск «пресса», ул.Карла (ост. DDул. Университетская (бывш.Маркса Ленина), 48 «Универмаг») (около маг. «Электрон») ул.ленина, 48 (около маг. “Электрон”) DDотдел«пресса» «Пресса»в вмагазине магазине“Универсам” «Универсам» отдел Адрес редакции: 84122, ã. Сëàвÿíñê, óë.ðåäàêöèè: Иñêðы, 19, 2 ýò., îфèñ ¹ 2, Àäðåñ îòäåë ðåêëàìы: ( 66-40-01,095-207-48-52 84122, ã. Ñëàâÿíñê, óë. Шелковичная, òåë./фàêñ 0(6262) 2-86-06, 19, 2 ýò., ¹ 3, E–mail:îôèñ slavobyav@mail.ru

40 мм

Рекламное

0,1-1,5 т Гaзель+ грузчики. Тел. 066-433-0-222.

Вывоз керамич. и строительного мусора + грузчики. Тел. 050-92-345-93.

zz Opel Vivaro, 8 мест, свадьбы, корпоративы, Щурово, Россия. zz Гaзель (недорого). Тел. 066Тел. 050-647-54-34. 433-0-222.

пишем

+

объявление

размером 40х35 мм

45 грн пятая публикация бесплатно

zz Автофургон Ивеко, 2,5 т. Тел.: 099-484-01-77, 093-506-16-31. z zВывезу черный и цветной металлолом. Тел. 099-30682-80.

0,1-1,5 т Гaзель + грузчики. Тел.: 066-431-7069, 063-9-410-810.

купон бесплатного объявления

рекламное объявление

 на сайте газеты http://slavinfo.dn.ua/  г.Славянск, ул. Искры, 19, 2 эт., оф. № 2, z редакция «Газеты объявлений».  пер. Парковый, 3/5, м-н Молодежный, z киоск «Пресса».  ул. Ленина, универсам № 1, отдел «Пресса».  м-н Лесной, рынок «Лесной», киоск «Канцтовары».  ул. Ленина, 48, киоск «Пресса», возле маг. «Электрон».  ул.Свободы, 13, супермаркет «Фуршет», киоск «Пресса»

Êîëëåêöèîíèðîâ................. ñ.21

пунктыПункты приемаприема бесплатных объявлений бесплатных киоски «союзпечати» г.славянска объявлений

Публикация объявления, выделенного черным фоном: одна строка (25 знаков) – 3,50 гривны строчка.

Публикация объявления, выделенного рамкой и шрифтом: одна строка (25 знаков) – 2,50 гривны.

Стоимость платного объявления (более одного в рубрику): одна строкаz (25 знаков) – 1,50 гривны.

Äåòñêèé ìèð.........................ñ.20

zz Доставка сыпучих материалов (песок, зола, отсев, щебень, шлак). Тел. 050-04426-44. zz Авто на свадьбу Шкода серебристая А5. Тел. 066-216-00-55.

ВЫДЕЛЕНИЕ РАМКОЙ И ШРИФТОМ

ПУБЛИКАЦИЯ ПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

Îäåæäà, îáóâü......................ñ.20

0,1-1 т Гaзель. Тел. 05024-19-019.

2

Последний срок подачи объявлений в текущий номер газеты -

Àóäèî-, âèäåî-.....................ñ.19

0,1-1 т Гaзель. Тел.: 066-431-70-69, 063-9410-810.

zz 7 т. ЗИЛ вывоз мусора, доставка сыпучих. Тел. 099-30450-29. z z0,01-1 Аккуратные грузчики. Газель 4,20. Тел. 066090-48-94.

Объявления принимаются по тел.: (06262) 2 - 16-03, 66 - 40-01, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050812-12-10 (понедельник-пятница с 9.00 до 17.00). • в виде SMS по тел. 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10. • в редакции на купоне из газеты по адресу: г.Славянск, ул. Искры, 19, 2 эт., оф. № 3. • на купоне из газеты в киосках «Союзпечати» и др.

ÂÑÅ ÄËя ÄÎÌÀ è îôèñà

35 мм

ÓÑËÓÃÈ

Вывоз мусора. Песок, зола, щебень, граншлак. Тел. 050-279-01-74. Гaзeль (150 грн.) до 2 т. Тел. 050-24-19-019. Гaзель (недорого) + грузчики. Тел. 050-2419-019.

купон бесплатного объявления

=

вырезаем

(присылайте SMS-сообщения)

• Объявления, продиктованные по телефону или поданные на одном купоне, размещаются

ТОЛЬКО В двух НОМЕРах ГАЗЕ-

ТЫ. Для дальнейшей публикации объявлений их необходимо повторять. • Объявления в письменном виде принимаются только на купоне «Газеты объявлений». • Объявления и реклама о лицензируемых видах деятельности принимаются только при наличии лицензии.

во избежание недоразумений • Редакция оставляет за собой право редактирования объявлений и рекламы в целях придания им качеств, удобных для читательского восприятия. • Не публикуются объявления, противоречащие здравому смыслу и законодательству Украины. • Претензии принимаются в течение 7 дней со дня первой публикации. • Редакция не несет ответственности за любой вред, причиненный опубликованием объявления. Но, в случае выявления недобросовестной рекламы в виде подачи объявлений на чужие номера телефонов или адреса, редакция передает соответствующие материалы в правоохранительные органы. • Ответственность за достоверность информации и соответствие законодательству несет лицо, которое ее подало. • В случае неопубликования оплаченного объявления, по требованию клиента, ему возвращается стоимость объявления, или это объявление размещается в следующем номере бесплатно. • Перепечатка объявлений из «Газеты объявлений» без согласования с редакцией запрещается.

Гaзель (недорого) + грузчики. Тел.: 095-31999-41, 093-32-77-180. zz Газель. Тел. 050-24-19-119. zz Газель Дуэт, 5 мест, тент, удлиненная, грузчики. Тел. 050-7787-416. zz Газель Тент Дуэт, 5 мест, перевозки по всем направлениям, без выходных, грузчики. Тел. 095877-08-31.

купон бесплатного объявления отдаем в газетный киоск

купон бесплатного объявления ïðîäàþ

êóïëþ

ìåíÿþ

ñäàþ

ñíèìó

ïðåäëàãàþ

èùó

îòìåòèòü íóæíîå

текст объявления Заполнять печатными буквами

___________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________ в конце объявления не забудьте указать способ связи (адрес или телефон)

Информация для редакции

Ф.И.О._____________________________ Адрес_________________________________, тел._________________

Объявления принимаются во всех киосках «Союзпечати» гг. Славянска, Николаевки и Святогорска, в редакции: г.Славянск, ул. Искры, 19 (2-й этаж), Объявления принимаются во всех киосках «Союзпечати» гг. Славянска, Николаевки, Краматорска и Святогорска, в редакции: присылайте по почте: г.Славянск, 84122, главпочтамт, а/я 287. Объявления на купонах из газеты обязательно публикуются в очередном номере газеты их газеты обязательно публикуются в очередном номере газеты БЕСПЛАТНО! г. Славянск, ул. Шелковичная, 19, 2 эт., офис №3. Объявления на купонах БЕСПЛАТНО

Учðåäèòåëü ЧП “Сëàвèíфî”., Íîìåð îòïåчàòàí в òèïîãðàфèè Издатель ЧП ïåчàòíый “Славинфо“ “Кðàìàòîðñêèй äîì”, ã.Кðàìàòîðñê, óë. Оðäæîíèêèäзå, 1-б Íîìåð îòïå÷àòàí â òèïîãðàôèè “Краматорский Òèðàæ êîìïëåêòà 12000 ýêз. печатный дом”, ã. Краматорск, óë. Олекси Тихого, 1-б. Çàêàз N 567/04.

Свèäåòåëüñòвî î ãîñðåãèñòðàöèè ïåчàòíîãî СМИ ñåðèÿ ÄÖ ¹ 2503–130ïå÷àòíîãî ПÐ Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñðåãèñòðàöèè СМИ Пîäïèñíîй 99063 ñåðèÿ ÄÖ ¹ èíäåêñ 2503–130 ÏÐ Наш сайт: www.slavinfo.dn.ua Ïîäïèñíîé èíäåêñ 99063

îòäåë ðåêëàìû: òåë./ôàêñ 0(626) 66 - 40-01, Òèðàæ êîìïëåêòà 10000 ýêç. 095-207-48-52 Çàêàç N 809/10. E–mail: slavobyav@gmail.com интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»: http://slavinfo.dn.ua

Наш сайт: www.slavinfo.dn.ua

Ðåäàêöèÿ îñòàвëÿåò зà ñîбîй ïðàвî ðåäàêòèðîвàòü è ñîêðàùàòü îбúÿвëåíèÿ, ðàзìåùàòü в ñîîòвåòñòвèè ñ ðóбðèêàìè. Ðåäàêöèÿ îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî ðåäàêòèðîâàòü è Оòвåòñòвåííîñòü зà íåвыïîëíåíèå òðåбîвàíèй ê ñîäåðæàíèþ ñîêðàùàòü îáúÿâëåíèÿ, ðàçìåùàòü â ñîîòâåòñòâèè ñè ðåêëàìы, èíфîðìàöèè в чàñòíых è ðåêëàìíых îбúÿвëåíèÿх ðóáðèêàìè. Îòâåòñòâåííîñòü çà невыполнение èх äîñòîвåðíîñòü íåñåò ðåêëàìîäàòåëü.требований v – íà ïðàвàх ðåêëàìы к содержанию рекламы, информации в частных и реклам-

ных объявлениях и их достоверность несет рекламодатель.  – íà ïðàâàõ ðåêëàìû

«Газета объявлений» N 41 (596), 18 октября 2017 г.


Объявления диктуйте по тел.:

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zz Балконы на любой вкус по самым доступным ценам! Качественный монтаж, проверенный временем материал! Тел. 095-59527-25. zz Бетон. работы, стяжка, фунП е р е т я ж к а м я г к о й дамент. Копаем траншеи под воду, ямы от А до Я. Тел. 066-040м е б е л и ; п е р е т я ж к а , слив. 65-08. реставрация, изменение zz Бетонировка. Тел. 095-59-52дизайна. Тел.: 095-033- 725. 26-31, 093-873-41-91. zz Бетонные работы, копка ям, проводим водопровод, канализацию. Демонтаж. Тел. 095-497П е р е т я ж к а м я г к о й 10-12. мебели; перетяжка, zz Бетонные работы, стяжка, реставрация, изменение кладка кирпича, демонтаж. Тел. дизайна. Тел.: 095-033- 050-048-048-4. zz Бригада каменщиков вы26-31, 093-873-41-91. полнит общестроительные работы. zz Перетяжка, ремонт, продажа Тел. 050-807-86-97. zz Бурение скважин в помягкой мебели. Тел.: 099-484мещении, на улице, установка 01-77, 093-506-16-31. насосов. Тел.: 099-056-98-38, 050-208-54-89. zz Бурение скважин на воду. Тел. 050-969-24-77.

(присылайте SMS-сообщения)

zz Дизайн, ремонт, перетяжка мебель. Тел. 050-536-90-34. zz Корпусная мебель под заказ. Кухни, шкафы-купе, торговая. Тел. 095-35-30-606.

zz Перевозка пассажиров, поездки на отдых, свадьбы, юбилеи, обслуживание меподвоз рабочих, zz Газeль + грузчики. Тел. 099- роприятий, перевозка детей. Нал., безнал. 453-13-33. лицензия.Фольксваген 18 мест. Газель- тент, 4 м., Тел. 050-607-09-87. zz Перевозки Газель, 3,5 м, грузоперевозки. Тел. 050дешево. Тел. 066-99-51-651. 470-02-30.

Грузоперевозки Газель до 2,5 тонн, недорого. Тел. 095-55-30-853. zz Грузоперевозки Тел. 050-141-02-13.

ЗИЛ-130.

Грузоперевозки Рено, 5 т., также дом. Переезды. Тел. 050-182-62-29.

Поездки в Крым, Оскол, Озера бус VW 8 мест. с кондиционером. Тел. 095409-13-30. zz Ремонт авто, кузовные работы, ремонт и восстановлен. стартеров, генераторов, восстановлен. щеточных узлов, щеток. Тел.: 050-27-66-931, 050-97606-49.

zz Грузоперевозки Таврия Тонировка авто пленкой, пикап 4 куб. м. Тел. 066-216-00-55. без снятия стекол zz Грузоперевозки, недорого. (сертиф. ДАИ). Тел.: Тел. 066-99-64-196. zz Грузчики. Квартирные, 066-227-33-03, 093-562офисные переезды, без выходных. 77-01. Недорого. Тел. 066-586-25-04. zz Грузчики. Перевезем, Услуги экскватора. перенесем, переставим, поможем поднять. Аккуратность гаран- Тел. 095-400-40-66. тируем. Недорого. Тел. 066-00467-93. zz Э к с к а в а т о р - п о г р у з ч и к zz Грузчики. Перевоз мебели, TEREX. Все виды земляных работ, строймат. и не только, недорого. погрузка мусора. Тел. 095-50-00Тел. 066-146-29-37. 313.

Доставка. 7 т. ЗИЛ . Зола, земля, шлак, гранотсев, щебень, песок. Тел. 099-304-50-29. Доставка: Зола, песок, шлак, щебень, перегной. Вывоз мусора. Зилколхозник. Тел. 050-92302-17.

«Ардо», LG, Samsung и др. стир. маш.-автомат, холодильников. Ремонт на дому, с гарантией. Тел. 050-772-98-33.

zz ЗИЛ-130 самосвал. Тел. 095720-96-91. z zПеревозка пассажиров на заказ. Подвоз рабочих, юбилеи, свадьбы, перевозка детей. Лицензия, нал, безнал Фольксваген 18 мест. Тел. 050607-09-87.

100% быстро ремонт. стир. маш.-автомат LG, Samsung, и др., кондиционеров. На дому, гарантия. Тел. 050-75-27-321.

Бурение скважин под ключ. Тел. 050-646-41-62. zz Бурение, чистка скважин. Установка насосов, станций и др. Дешево. Тел. 066-99-51-651.

Ремонт, перетяжка мягкой мебели, любой сложности. Тел. 050-16996-51.

zz Г/картон, пластик, ламинат и многое другое! Качественно! В срок! Тел. 066-716-33-72.

zz Внутренний и наружный ремонт. Кладка. Изготовление заборов. Тел.: 050-27-66-931, 05097-606-49.

zz Реставрация и восстаzz Водопровод. Тел. 066-716новление дверей, деревянной 33-72. мебели, лестничных маршей, zz Водопровод, канализации, беседок, изменение дизайна салм, устранение трещин на срубах и копаем траншеи, сливные ямы. других деревянных изделий. Тел. Тел. 095-800-3-999. 095-804-23-99. Водопровод, канализация. Тел. 099-363-4432.

zz «Выносные» балконы «под ключ»: быстрые сроки, качественный монтаж по доступной цене. Тел. 066-716-33-72. zz «Теплые полы». Недорого. Тел. 095-595-27-25. zz «Тёплый пол». Недорого. Тел. 095-582-70-03. zz А у нас дешевле! ремонт квартир и домов! Качественно! Недорого. Тел. 095-59-52-725.

Абсолютно быстро: штукатурка, шпаклевка, откосы, обои, покраска, линолиум. Тел. 095-06127-02. zz Ремонт ТВ на дому с гарантией. Тел. 050-178-25-46. zz Ремонт холодильников, стриральных машин на дому. Тел. 095-171-46-16.

Внутренние отделочные работы. Тел. 066-461-24-23.

zz Балконы. Тел. 095-582-70-03. zz Балконы «под ключ»: м/ пластиковые окна, сварочные, отделочные и кровельные работы. Самые лучшие цены с опытом и гарантией. Тел. 066-71-633-72.

Балконы: утепление, обшивка сайдингом, про ф на с тило м . Монтаж , демонтаж окон. Качественно. Быстро. Тел. 099-36344-32.

«Газета объявлений» N 41 (596), 18 октября 2017 г.

zz Водопровод, канализация. Тел. 095-582-70-03. zz Водопровод, отопление. Тел. 095-46-400-82. zz Водопровод, отопление, канализация «под ключ» и мелкий ремонт. Качественно! Недорого! Тел. 095-595-27-25.

Водопровод, ремонт стир. машин-автомат, пайка пласт. труб. Тел. 095-637-54-45. zz Водопровод, сантехника, отопление. Тел. 050-598-50-94. zz Все виды отделочных работ. Тел. 050-598-50-94. zz Все виды ремонтно-строит. работ. Тел. 050-732-38-85. zz Все виды сантехнических работ, водопровод. Тел. 095-39585-57. zz Все ремонтно-строительные раб.:плитка, пластик, гибсокартон и многое другое. Тел. 095-42065-39.

Вывоз мусора. Тел. 050143-18-12. Вывоз мусора. Тел. 066726-08-38.

Вывоз мусора. Тел. 095017-0347. Вывоз мусора. Тел. 05062-64-642.

zz Изготовление решеток, дверей, навесов. Тел.: 050-2766-931, 050-97-606-49. zz Качественно и быстро строит. работы: г/картон, плитка, откосы и др. Тел. 050-19-76-370.

Выполним все виды ремонтно-строительных работ. Тел. 099-400-3010. В ы полни м р е м онт квартир ы , до м а , офиса. Лёгкий косм е ти ч е с ки й или капитальный ремонт «под ключ». Замена коммуникаций. Цены приемлемые. Звоните - договоримся. Тел. 066-809-35-30. zz Выполним ремонт любой сложности под ключ. Тел. 050-80786-97.

Выполним электромонтажные работы, под ключ, с установко й э л е ктро оборудования, цены при е м л . звонит е договори м с я . Т е л . 066-809-35-30.

zz Гаражи. Тел. 095-59-52-725. zz Двери. Тел. 066-71-63-372. zz Двери. Тел. 095-582-70-03. zz Демонтаж и прочие строительные работы, дешево. Тел. 050-143-36-79.

zz Кирпичная кладка. Тел. 066716-33-72. zz Кладка. Тел. 095-59-52-725. zz Кладка. Тел. 095-582-70-03.

Кондиционеры продажа, монтаж, сервис, нал/ безнал. «ДобрийКлімат». Тел. 050-92-40-568. zz Копаем траншеи под воду, канализацию, сливные ямы от А до Я. Тел. 095-800-3-999. zz Копаем траншеи, бетонные работы, демонтаж, услуги грузчика, разнорабочего. Тел. 095-497-10-12. zz Копаем траншеи, сливные ямы от А до Я, бетон. работа, кладка кирпича, демонтаж. Тел. 050-048-048-4.

Копка траншей, ям под газ, воду и др. Тел. 09517-27-806. Кровельные работы. Тел. 066-461-24-23. zz Кровельные работы «под ключ» и частичный ремонт. Качественно. Доступно! Тел. 066-71633-72. zz Кровельные работы: ангары, склады, квартиры. Недорого. Тел. 095-595-27-25.

Кровля крыш любой сложности. Тел. 050-044-26-41. zz Достали соседи? Выход есть! Заборы любой сложности. Тел. 095-59-52-725.

Заборы из любого материала любой сложности быстро, качественно. Тел. 099-783-87-86.

Кровля крыш любым материалом, любой сложности. Тел. 099-78387-86. zz Кровля любой сложности. Тел. 095-807-80-50.

Кровля, ремонт крыш. zz Заборы, ворота любой Утепление фасадов. Тел. сложности: профлист, ковка, камень. Самые выгодные цены. 050-52-52-810. Опыт работы -10 лет. Тел. 066zz Кровля. Тел. 095-582-70-03. 716-33-72. zz Кровля. Утепление фасадов. zz Заборы, ворота, калитки «под ключ». Документальная гарантия – Тел. 095-807-80-50. zz Любой ремонт кровли. Тел. 5 лет! Выезд и консультация – бес095-807-80-50. платно! Тел. 095-595-27-25. zz Малярка. Тел. 095-595-27-25. zz Замена стояков водопровода, канализации, установка санzz Малярка. Тел. 095-58-27-003. техники. Тел. 050-90-41-662. zz Малярно- штукатурные и другие отделочные работы. Быстро Изготовление метал- и недорого. Тел. 066-716-33-72. лических навесов. СваМелкий ремонт по дому, рочные работы любой квартире. Тел. 095-637сложности. Тел. 095-1754-45. 27-806.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

http://slavinfo.dn.ua

3


Объявления диктуйте по тел.:

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

(присылайте SMS-сообщения)

 медуслуги  медтовары  медуслуги  медтовары  медуслуги  медтовары 

Продаю

zz Биотрон. лампа. Тел. 050501-86-17. zz Виптафон,прибор виброаккустич. Тел. 095-016-82-77. zz Глюкометр Акку- Чек Актив. Тел. 066-962-34-33. zz Инвалид. коляска, нов., на большой вес. Тел. 099-01-88-926. zz Инвалид. коляска-кресло ККД-12, ККД-06, нов., в упаковке. Тел. 050-03-16-323. zz Инвалидная коляска. Тел. 066-831-20-42.

zz Ингалятор. Тел. 096-15250-52. zz Кресло-стул для инвалидов, абсолютно новое. Тел. 050-03-16323.

zz Мед. банки. Тел. 095-63750-97. zz Мед. банки. Тел. 095-63750-97. zz Подушки турниевои. Тел. 066-30-18-180.

 медуслуги  медтовары  медуслуги  медтовары  медуслуги  медтовары Демонтаж, разборка домов, бетонные и сварочные работы, заборы. Тел. 099-363-44-32.

Ремонтные и другие мелкие работы по дому, квартире и двору. Тел. 095-42-13-387.

zz Засыплю грязь, участок, территорию, болото. Тел. 050-92345-93.

Реставрация, установк а и про д а ж а чугунных батарей. Тел. 066-860-96-35. zz Сварка. Тел. 066-716-33-72.

zz Отопление. Качественно! Недорого с гарантией. Тел. 066716-33-72.

zz Монтаж систем отопления водопровода. Тел. 095-75-69-181. zz Мягкая кровля. Гарантия- 5 лет. Надежно и недорого. Тел. 066716-33-72. zz Мягкая кровля: квартиры, гаражи. Недорого! Тел. 095-59527-25. zz Наружное и внутреннее утепление квартир и домов. Качественно! Не дорого! Тел. 095595-27-25.

Натяжные потолки. Славянск, Краматорск, Лиман. звоните договоримся. Тел. 050-626-4264. zz Обои. Тел. 095-59-52-725. zz Обои. Тел. 095-582-70-03. zz Окна. Тел. 095-58-27-003. zz Отделка. Тел. 066-716-33-72. zz Отделка. Тел. 095-582-70-03. zz Откосы. Тел. 095-59-52-725. zz Откосы любой сложности. Тел. 095-395-85-57. zz Откосы. Тел. 095-58-27-003. zz Отопление. Тел. 095-36434-12. zz Отопление, водопровод, сантехника. Тел. 050-598-50-94. zz Отопление, теплый пол, все виды. Тел. 095-395-85-57.

Пескоструйные работы, очистка металла от краски и ржавчины. Тел. 050-676-19-87.

zz Плитка. Тел. 095-582-70-03. zz Плитка. Тел. 095-59-52-725. zz Плиточник. Тел. 066-66-13848. zz Полы. Тел. 095-59-52-725. zz Полы любой сложности. Качественно! Тел. 066-716-33-72. zz Полы. Тел. 095-58-27-003. zz Потолки. Тел. 066-716-33-72. zz Потолки. Тел. 095-582-70-03. zz Ремонт. Тел. 095-582-70-03. zz Ремонт Вашей мечты! Быстро! Качественно. Тел. 066-71-633-72. zz Ремонт гидравлики, домкраты, роклы складские, подъемники самосвальные и др. гидравлики, а также стартеров гинератеров, двигателей, КПП, редукторов, имеется обменный фонд, грузовая разборка , продажа всей техники от УАЗа до Белаза также разборка, краны, бульдозеры, самосвалы, погрузчики и другое, или покупаем авто и спец. технику, з/ч. Тел. 095139-16-77. zz Ремонт для ОСМД. Тел. 09558-27-003. zz Ремонт квартир и домов «под ключ» и частично. Недорого! Тел. 095-595-27-25. zz Ремонт квартир на любой вкус профессиональными руками. Недорого. Тел. 066-71-63-372.

Ремонт электродвигателей, качественно, оперативно. Тел. 050-4710-710 (электроцех).

zz Покраска и химчистка кожаной и замшевой обуви, сумок, курток, дубленок. Тел.: 050-47374-93, 063-105-48-76.

Строительная бригада выполнит работы любой сложности, строительство домов, заборов, укладка фэма. Тел. 095-469-7796.

zz Агентство «Акцент Груп» подготовит документы любой zz Стяжка, бетонные работы. сложности : экспертная оценка, присвоение кадастрового номера, Недорого! Тел. 095-595-27-25. приватизация земельных участков, С т я ж к и , ш т у к а т у р к а вхождение в право наследства, любые объемы, быстро, получение разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию, качественно. Тел. 099- подготовка исковых аявлений, 783-87-86. сопровождение в суде. Тел. 095294-25-34. zz Теплые окна, балконы «под ключ»: внутренняя и наружная Адвокат. Тел.: 099-463отделка, кровля по самым лучшим 48-10, 2-53-88. ценам! Гарантия! Тел. 066-71633-72. Адвокат по банкам и zz У Вас ремонт? Мы поможем! Бесплатная консультация! Самые страховым. Тел.: 099лучшие цены. Тел. 095-59-52-725. 463-48-10, 2-53-88. zz Установка заборов, недорого. Тел. 066-99-64-196. Адвокат. Юридические zz Установка сантехники, пойка, канализация. Недорого! Гарантия! услуги. Тел. 095-01-44812. Тел. 095-595-27-25. zz Утепление домов по самым zz Вывод из жилого фонда в лучшим ценам в городе! Качественно, с гарантией. Материалы нежилой, перепланировка квартир, узаконивание по оптовым ценам. Тел. 066-716- наследство, гаражей, посудных цехов и др. по33-72. мещений. Тел. 050-864-68-87. zz Подготовка документов для Утепление фасадов. Тел. купли-продажи в сфере недви066-461-24-23. жимости, любой сложности, юридическое сопровождение сделки. zz Утепление фасадов частных Продление сроков вступления домов и многоэтажек, до 3-го в наследство, сопровождение этажа. Тел. 066-168-12-30. выписки через суд. Тел. 050-471zz Утепление фасадов, 85-04. «короед», «барашек», «шуба». Тел. zz Подготовлю документы 050-973-02-26. (продажа, вступлен. в наслед., zz Утепление. Недорого. Тел. эксперт. оценка, землеу095-582-70-03. стройство), срочно, недорого. АН zz Фасады. Тел. 095-59-52-725. «Престиж». Тел. 095-636-06-57. zz Фасады. Тел. 095-58-27-003. zz Фасады. Недорого. Тел. 066716-33-72. zz ФЕМка. Недорого! Тел. 066716-33-72. Гидродинамическая zz ФЭМка. Тел. 095-58-27-003. zz Чистка скважин и колодцев. чистка канализационных труб. Тел. 050-620-60-58. Тел. 066-99-64-196. zz Чистка скважин, колодцев, водопровод и др. Тел. 066-99-64Наращивание и кор196. рекция гелевых ногтей. Покрытие гель-лаком. Электрик, опытный, Маникюр. Тел. 099-918вып. эл. монтаж домов, 02-70. квартир, замена розеток,

выключ., уст. эл. баков, перенос сч-ков. Тел. 05088-038-45.

zz Наращивание и коррекция ресниц. Тел. 050-049-33-64. zz Пишу «вечные» картины по заданой теме : портреты, холст, zz Электрика. Недорого. Тел. масло, декоративная рамка. Тел. 050-805-10-55. zz Ремонт, устр-во крыш, на- 095-59-52-725. ружное утепление, облицовка фасадов. Тел.: 050-27-66-931, 050-97-606-49.

Ремонтирую. Тел. 095399-10-79. zz Ремонтно-строительные работы. Тел. 099-077-80-79. zz Ремонтно-строительные работы. Тел. 095-46-42-516.

4

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

Ремонт ТВ на дому. Тел. 050-597-13-88.

zz Невезение в жизни, любви, бизнесе? Могу помочь. Смотрю судьбу, избавляю от неудач. Тел. zz Ремонт холодильников. Тел. 050-565-27-11 (Ирина). 066-216-00-55. Охрана домов и квартир Сантех.сервис- водос помощью сигнализации. снабжение. Тел. 095-40Тел. 050-475-45-04. 88-519.

Сантех.сервис- канализация. Тел. 095-40-88519. Сантех.сервис- отопление. Тел. 095-40-88519. zz Уборка квартир. Тел. 050-9570-416.

Охрана. Все виды охранных услуг. Тел.: 095-502-40-20, 050-47545-04. Очистка территории от порослей деревьев. Услуги измельчения веток. Тел. 050-676-1987.

Услуги мастера маникюра. Весь спектр. Тел. 095-604-66-24. zz Услуги сиделки. Тел. 050-9570-416. zz Химчистка пальто, костюмов, кожи, свад. платьев, одеял, подушек, мягкой мебели, покраска джинсов. Тел.: 050-473-74-93, 063105-48-76.

Анализ всех видов металла ( пробы, марки, хим-сост.). Тел. 099-9832-750. zz Бурение и чистка скважин, колодцев. Недорого. Тел. 066-9964-196. zz Бурение, чистка скважин. Установка насосов, станций и др. Дешево. Тел. 066-99-51-651.

Быстро и дешево пилим деревья. Тел. 095-63754-45.

Покос травы, камыша бензокосой. Тел. 050205-69-68. zz Ремонт компьютера, установка программ, настройка сети Интеренет. Выезд на дом. Тел. 050-236-97-80. zz Ремонт компьютеров и ноутбуков, установка программ, настройка сети Интернет, выезд специалиста на дом. Тел. 050-70828-64.

Свадебная видеосъемка. Тел.: 099-012666-2, 093-060-47-37.

zz Свадебный видеограф. Тел. zz Ведущая,тамада на юбилей, 066-072-28-62. свадьбу, детский аниматор. Тел. zz Спутник. ТВ, продажа и 050-275-97-89. настр., перенастр. головок, HD-тюнер. Кач., гарантия, сервис. Гадаю на картах ТАРО Тел. 099-603-54-23. дистанционно, Сниму zz Спутник. ТВ. Корректировка сглаз, порчу, негатив, сигнала. Перенастройка каналов испуг у деток, семейные на новые частоты (1+1,ICTV, СТБ и проблемы . Елена. Тел. др.), качество, гарантия. Тел. 05082-83-704. 066-912-78-98. Спутниковое ТВ (Discovery, Animal Planet Гадаю на картах ТАРО - бесплатно)! Продажа, дистанционно, Сниму установка, модернизация сглаз, порчу, негатив, (от 50 грн.). Тел. 050-223испуг у деток, семейные 65-49. проблемы.Елена. Тел.

066-912-78-98.

http://slavinfo.dn.ua

Настр. и уст. спутн. антенн, 150 каналов, без абонплаты, HD-тюнер, инд. подход к каждому клиенту, кач., гарантия, сервис. Тел. 050-558-0410.

zz Тамада. Тел. 050-275-97-89.

«Газета объявлений» N 41 (596), 18 октября 2017 г.


Объявления диктуйте по тел.:

Уст. и настр. спутн. ТВ, 170 каналов, без абонплаты, 150 грн., качест., гарант., сервис. Тел. 05088-78-487. Уст. спутник. антенн с НD тюнером, перенастр. головок. Тел. 066-80421-03.

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

- фрезеровщик; - инженер-технолог; - токарь ДИП-300; - слесарь-ремонтник; - слесарь-инструментальщик; - токарь-расточник; - мастер отдела технического контроля; - токарь-карусельщик; - машинист крана; Жителям г. Краматорска - доставка транспортом предприятия. Обращ.: г. Славянск, ул. Солодилова, 1. Тел.: 63-55-80 (отдел кадров).

- електромонтер охороннопожежної сигналізації - Монтажник інформаційнокомунікаційного устаткування - сестра медична - секретар-друкарка - бетоняр - секретар керівника (організації, Автослесарь на 3D підприємства, установи) - машиніст екскаватора развал с о/р. Тел.: 050- стругальник 532-60-40, 095-033-26- токар-карусельник 80. - газорізальник - оправник електрокерамічних zz Администратор в сауну. Тел. виробів 050-66-44-444. - слюсар-ремонтник

Уст. ТВ, спутн. ТВ, HD-тюнер, просмотр от 90 рус.-, укр.-язычных каналов. Кач., гарантия, сервис. Тел. 099-49-70239. Уст-ка и настройка спутн. антенн, от 150 грн. Качество, гарантия, сервис. Тел. 066-412-8170.

Слов’янський міський центр зайнятості інформує про наявність вільних робочих місць станом на 02.10.2017: завантажувач-вивантажувач zz Чистка скважин и колодцев. харчової продукції - електромонтер з обслугоТел. 066-99-51-651. вування електроустновок - головний інженер - апаратник-екстракторник - слюсар з механоскладальних робіт - Слюсар із складання металевих конструкцій - бухгалтер - педагог соціальний - інженер-програміст Требуется - інженер-конструктор ООО «Руссоль-Украина» при- Фрезерувальник глашает на работу: - верстатник широкого профілю - слесарь по ремонту газового - слюсар-інструментальник оборудования;

- наладчик автоматов (слесарь); - грузчик; - слесарь КИП; - электрогазосварщик; - машинист экскаватора;

- автослесарь; - кладовщик материального склада ; - элекиромонтер; - бухгалтер; За справками обращ. по тел. 62-41-72. Машиностроительному заводу ЗАО «Бетонмаш» на постоянную работу требуются: - инженер-конструктор;

- інженер з проектно-кошторисної роботи - лікар з медицини невідкладних станів - охоронник - апаратник рафінації жирів та олій - армувальник електрокерамічних виробів - шліфувальник - оператор верстатів з програмним керуванням - енергетик - тракторист - слюсар аварійно-відбудовних робіт

(присылайте SMS-сообщения)

zz Вальщики леса и распиГрузчик на оптовую ловщики со своими бензопилами, базу, з/п 4 000 грн. Тел. грузчики. Тел. 099-747-70-71. 050-422-06-26 (зв. с 8.00 zz Водитель и рабочие. Тел. 099-527-58-34. до 20.00). zz Водитель кат. В, С, Е. Тел. 050-565-99-10. zz Грузчик на стройсклад. Тел. zz Водитель категории Е на 050-973-02-26. зерновоз. Тел. 050-80-00-680. zz Грузчик, з/п 3 200- 3 500. Тел. zz Водитель на авто «Авиа»- 066-885-09-00. будка. Тел. 050-566-44-45. zz Водитель на ВАЗ 2101, для работы в такси. Тел. 066-85-68449.

zz Администратор, парикмахер. Центр. Тел. 050-957-29-35.

АН «Акцент» требуются сотрудники на должность риелтора, ставка 4 000+ %, обучение, карьерный рост. Тел. 050-425-29-78.

zz Водитель на ЗИЛ. Тел. 050655-41-40. zz Водитель на КамАЗ. Тел. 050181-73-94. zz Водитель на фронтальный zz Аппаратчик рафинации жиров zz Грузчики. Тел. 095-1-400-400. и масел, грузчик, трубосборщик. погрузчик. Тел. 050-284-97-57. zz Грузчики на оптовую базу на zz Водитель на экскаватор-поТел. 635-3-11. постоянную работу. Тел. 050-368zz Бармены, повара, официанты. грузчик. Тел. 050-284-97-57. zz Водитель с авто. Тел. 066- 04-23. Тел. 066-706-87-68. 388-32-80. zz Водитель с личн. авто с Грузчики/резчики на прицепом. Тел. 066-890-22-75. пост. работу. Тел. 099zz Воспитатель. Тел. 066-19-10766-12-82. 636.

Звертатись до Слов’янського zz В ателье требуется швея. zz Газосварщик с умением міського центру зайнятості Зарплата от 4000 грн. Тел. 050- пайки латуни и бронзы. Тел. 050(пл. Соборна, 3, 6 поверх) до 904-74-18. 155-14-25. адміністратора. zz В кафе «Риа Пицца» треб. повар - пиццайоло. Тел. 066-406Глазуровщик на Швея в ателье, на 66-02. половинки, затирщик, zz В кафе на Артема треб. по- замывщица, задувщик постоянную работу , опыт работы не важен, главное мощник повара, уборщиуа. Тел. р-н Ж/Д, без в/п, оплата любить шить и желание 050-192-48-10. zz В кафе треб. официант, по- стабильная. Тел. 050-879учится новому. Условия судомойщица, уборщица. Тел. 10-45 (до 18 00). р а б о т ы х о р о ш и е , м ы 095-136-00-06. ждем вас! Тел. 050-966zz В Керам Цех на Артема Глазуровщик на 19-85 Наталья. требуются рабочие на вазы со половинки, затирщик, знанием шамота, дорисовки. Тел. замывщица, задувщик 050-146-26-19. Автомойщики с о/р. р-н Ж/Д, без в/п, оплата Тел. 050-532-60-40 стабильная. Тел. 066-099В керамцех треб. замывс 8-до17. Кроме 44-09. щица, заливщик. Тел. субботы,воскресенья. 066-370-76-46. zz Грузовому шинному сервису zz Автослесарь. Тел. 050-92zz В связи с откр. филиала пров. требуются слесаря - шиномон345-93. набор сотруд. на врем. и пост. тажники с опытом работы не zz Автослесарь по ремонту ГАЗ- работу: в торговый отдел, офис, на менее 1-го года. Трудоустройство футерувальник (кислото2410. Тел. 050-76-76-871. тривник) склад, в отдел сбыта и доставка. по трудовому соглашению. З/П от zz Администратор в сауну. Тел. Тел.: 050-828-72-84, 099-74-81- 5000грн. Тел. 050-608-93-95. - слюсар-ремонтник zz Грузчик. Тел. 050-422-06-26. - інженер з проектно-кошторисної 050-968-08-34. 859. zz Грузчик и укладчики по нароботи кладным. Тел. 050-575-90-91. - вантажник - механік - Електрогазозварник

«Газета объявлений» N 41 (596), 18 октября 2017 г.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

Домработница (уборка/ глажка). Тел. 095-85777-73.

Заливщик , обжигальщик в керам. цех, р- н Машмета. Тел. 050-676-91-30. zz Заливщик керам. изделий., з/п от 1 500. Тел. 050-588-54-56. zz Заливщик, замывщик на вазы, можн без опыта работы, р-н Целинной 050-51-73-274. Тел. 05051-73-274.

http://slavinfo.dn.ua

5


Объявления диктуйте по тел.:

Требуется

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zz Люди на разборку зданий и чистку кирпича. Тел. 095-1-400400. zz Маляр- штукатур. Тел. 066-6613-848. zz Мастер парикмахер. Тел. 050578-16-93. zz Мастер по кладке ФЭМ. Тел. 050-73-88-119. zz Мастер по откосам, отделочник-универсал. Очень выгодные условия. Тел. 066-816-76-75. zz Мастера по внутренней отделки. Работа - постоянно. Тел. 066-816-76-75. zz Мастер-приемщик с ОР, автомаляр, кузовщик-рихтовщик, моторист, на пост. работу на СТО. Тел. 050-555-55-66.

zz Заливщик, замывщица. Тел. 050-604-30-20. zz Заливщик, замывщица, разнорабочие р-н Химик. Тел. 099726-59-46. zz Заливщик, замывщица, разнорабочий, Химик. Тел. 050-58851-30. zz Заливщик, оплата своеврем. Тел. 095-381-65-46. zz Заливщики, в связи с увелич. пр-ва, з/п выплач. стабильно. Тел. 050-875-42-18. zz Заливщики, в связи с увелич. пр-ва, з/п выплач. стабильно. Тел. 050-95-261-13. zz Замывщица на посуду, центр Машинист автогидроРыбхоза. Тел. 050-607-34-52. подъёмника с о/р и zz Ищу работу по уходу за наличием удостоверения. пожилыми людьми. Тел. 099-34314-34. Тел.: 050-472-47-17, 098zz Каменщик, сварщик, плотник, 815-96-20. разнорабочие. Тел. 050-76-76-871. zz Каменщики на постоянную zz Машинист рушальных работу. Тел. 050-807-86-97. установок, слесарь ремонтник, слесарь КИП, электрогазосварщики, котлочисты, грузчики, лаборант хим. анализа. Тел. 050767-68-68. zz Менеджер для работы в интернет-магазине. Тел. 050-62685-68. zz Менеджер по продажам кровельных материалов, с ОР, в/о, офиц. трудоустройство. З/п от 4000 грн. + бонус. Тел.: 050-92952-21, 067-239-79-40. zz Монолитчики для строиКатальщик на станок домов срочно (команв к е р а м . ц е х , р - н тельства дировки с загран. паспортом) Машмет. Тел. 050-676- своеврем. высокая оплата, жилье 91-30. предост. Тел. 097-683-45-35.

zz Кафе «Карандаш» ищет офиНа конкурсной основе цианта и бармена, порядочные молодые люди с отв. отнош. к требуются люди, желаработе. Тел. 066-520-22-11. ющие зарабатывать, без zz Коммун. предприятию треб.: в/п, ЗП 5 000 грн +. Тел. дворники, сантехник 3. 4 разряда. 050-265-65-10. Тел. 050-912-10-52. zz Кровельщики. Тел. 066-6613-848. На постоянное место zz Кузовщик-рихтовщик на работы в г. Славянск треСТО, з/п от 10 000 грн./мес, с ОР. буются: - разнорабочий Тел. 050-555-55-66. строительных специальzz Лаборант на элеватор, пос. Райгородок, можно без опыта раб., ностей, без вредных придо 45 л. Тел. 095-291-80-53. вычек, с опытом работы., zz Люди для разборки зданий, - газо - электро сварщик разнорабочие, оплата ежедневная. Тел. 050-03-16-323. без вредных привычек, с zz Люди на копку ям, траншей, опытом работы., - слекотлованов. Тел. 095-1-400-400. сарь без вредных приzz Люди на производство шлавычек, с опытом работы. коблока. Тел. 095-1-400-400. Тел. 099-079-13-28 с zz Люди на разборку зданий и чистку кирпича. Тел. 050-65508-00-18-00. 41-40. zz Няня с проживанием в семье, zz Люди на разборку зданий и чистку кирпича. Тел. 050-061- 5 дней в нед., 200 грн./ сутки. Тел. 095-314-84-53. 65-53.

6

На производственное предприятие в г.Бровары требуются: сварщик з/п до 12 000 грн., токарь з/п до 12 000 грн., оператор ЧПУ (лазер/ фрезер) з/п до 12 000 грн., мастер станочного участка з/п до 9000 грн., вахта 15/15. Жилье для иногородних. Есть столовая на территории предприятия. Тел. 067464-46-99.

На специализированное предприятие в г. Бровары требуются: фасовщики тротуарной плитки до 6000 грн/ вахта, прессовщики з/п до 6000 грн/вахта, мастер участка з/п 5000 грн/вахта, вахта 15/15. Жилье для иногородних. Есть столовая на территории предприятия. Тел. 067-464-46-99.

Повар на приготовление пиццы в кафе. Тел. 099070-07-97. zz Повар-мучник, кух. рабочий в столовую. Тел. 050149-19-10.

Повар-сушист с опытом, в суши-бар. Тел. 099-07007-97.

Продавец в табачный киоск, м-н Лесной, граф. раб. 7.00-20.00. Тел. 050537-51-97. Продавец приятной внешности на кондитерский отдел, м-н Лесной . График работы с 7 00 до 20:00. Тел. 050-537-51-97 ( 7 00 до 20 00. ).

zz Подсобник на стройку. Тел. 066-66-13-848. zz Подсобники на стройку. Тел. Продавец с о/р в мага050-807-86-97. zz Подсобные рабочие, зине канцтоваров, со вахт. методом (командировки), знанием компьютера. Тел. питание+жилье+ проезд бесплат., 050-59-70-419. 9 000 грн./ мес., работа постоянная, СРОЧНО. Тел.: 099-960zz Продавец хоз. товаров на Ц. 74-14, 097-683-45-35. zz Порядочные рабочие для рынок, график: с 6.00 до 15.00, отделки квартир. Тел. 099-066- оплата выс., собеседование, без в/п. Тел. 095-198-04-06. 60-37. zz РАБОТА в Польше. Только в октябре оформление на визу со скидкой 50 %- всего 1 000 грн. Бессплатные вакансии для кандидатов с визами. Набираем работников по БЕЗВИЗУ при наличии биометрического загран паспорта. Тел.: 095-489-96-69, 096-460-96-69. zz Работа в Сумах. Требуется литейщик с о/р. Тел. 066-57-91-239. zz Работник на лошадку, пони, Азовское и Черное море. Тел. 050zz Предприятие приглашает на 879-19-51. постоянную работу: токарь-каруzz Работник на чистку орехов, сельщик, токарь-расточник, токарь, фрезеровщик. Квалификационные ЗП высокая. Тел. 066-520-16-16. требования: • техническое обРабочая жен. на пост. разование; • готовы рассматривать раб. в цех по произв. кандидатов без опыта работы • ответственность, пунктуальность, х л е б о бу л о ч н ы х целеустремленность Обязанности: • изделий. Тел. 050-81выполнение смено-суточных заданий. 77-260. Тел.: 095-806-91-80, 066-678-86-71.

zz Предприятию в г. Славянск срочно требуются: строители. отделочники. маляра. кровельщики. З/ п: от 10 000 грн/ месяц, сдельная. Тел. 066-66-13-848. zz Продавец в прод. магаз., р-н zz Оператор компьютерного набора, бух.образование при- Варшавы. Тел. 095-49-48-218. ветствуется, со знанием ПК, требования: обучаемость и желание работать. Тел. 095-38-43-064. zz Отделочники. Тел. 050-73881-19. zz Отделочники на постоянную, высокооплач. работу. Тел. 050807-86-97. zz Отделочники. Работа в городе! Тел. 066-815-11-57. zz Отделочники. Сделка от 9 000 грн/мес. Тел. 066-66-13-848. zz Официант в ресторан, оплата zz Продавец в ювелирный хорошая. Тел. 050-55-66-260. магазин «Рубин», охранник. Тел. zz Официант, бармен, пом. 050-95-98-139. повара, посудомойщица. Тел. 099670-13-44. zz Официантка , посудом. повар в кафе. Тел. 095-46-48-907. zz Охранник в банк г.Славянск, без в/п. Полное среднее, средне специальное образование. zz Хорошая физическая форма. Отсутствие проблем со здоровьем. Тел. 050-441-92-96. zz Охранники , вахтовым методом в г. Константиновка и с. Яцкое, Краснолим. р-н, база отдыха, 21/7, питание, прожив., проезд оплач. Тел. 095-319-41-02. zz Парикмахер и мастер маникюра на пост. раб. Тел. 095315-11-20. zz Плиточник, маляр и др. Тел. 050-73-88-119. zz Повар. Тел. 095-68-71-529.

Нужна домработница (уборка/глажка). Тел. 095-857-77-73.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

(присылайте SMS-сообщения)

http://slavinfo.dn.ua

zz Работник по удалению сорняков на огороде. Тел.: 095-6148-108 (после 12:00), 2-07-81. zz Рабочие в цех по пр-ву топливных брекетов, мужчины, водители на газон. Тел. 095-52457-19. zz Рабочие для пр-ва тротуарной плитки, работа круглогодично, оплата еженедел. Тел. 050-181-73-94. zz Рабочие для пр-ва шлакоблока, работа круглогодично, оплата еженедел. высокая. Тел. 050-181-73-94.

Рабочие женщины в цех по производству сухарных изделий. Тел. 066-04148-01 (9.00-17.00).

zz Рабочие на рубку дров. Тел. 066-431-70-69. zz Рабочие на стройку. Сделка. Тел. 066-66-13-848. zz Рабочие на хоз. двор. Тел. 099-51-97-848.

Рабочие на чистку грецкого ореха, р-н Черевковка. Тел. 050-6949-382. zz Рабочие на чистку ореха. Тел. 099-058-53-29.

Р а б о чи е строительных специальностейна пост. работу на предприятие. Тел. 050-476-42-49. zz Рабочий 150 грн/день. Тел. 098-916-16-36. zz Разнорабочие. Тел. 066-43170-69 (звонить с 14.00 до 17.00). zz Разнорабочие. Тел. 066-73372-30. zz Разнорабочие от 18 до 35 лет. Тел. 050-21-149-59 до 18:00. zz Разнорабочие, грузчики, пильщики. Тел. 050-03-16-323.

Разнорабочий в керам цех требуется , р-н Машмета. Тел. 050-625-63-04. zz Разнорабочий в керам цех. Оплата своевременно.Центр. Тел. 050-782-04-65. zz Разнорабочий на базу стройматериалов. Тел. 095-1-400-400. zz Разнорабочий, оправщица посудный цех Машмет. Тел.: 09976-73-508, 050-92-41-728. zz Реализатор на БЗС кафе, зп ежедневно + %. Тел. 095-534888-5.

zz Реализатор на косметику, центр., р-н Брусницы, девушка без в/п. Тел. 099-074-10-81. zz Реализатор ответств., на комбикорм, в магазин Центр. рынок г. Красный Лиман. Тел. 09978-27-827. zz Реализатор, р- Семеновка, порядочный. Тел. 050-620-80-04.

Рекламнму агенству на постоянную работу требуются работницы рекламного цеха( обучение). Тел. 050920-98-89 с 9.00 - 18.00.

zz Рекламному агенству на постоянную работу треб. молодые люди на должность: рабочий цеха, монтажник(обучение).Обязательно zz Рабочие на вязку оберегов с наличие водительских прав и трудоустройством. Тел. 099-98-00- опыта вождения. Тел. 050-920648. 98-89 с 9.00 - 18.00.

«Газета объявлений» N 41 (596), 18 октября 2017 г.


Объявления диктуйте по тел.:

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zz Художница в Керам. Цех, з/п от 300 грн./день, оплата каждую пятницу. Тел. 050-908-24-21. zz Человек для работы на телефоне на дому. Тел. 099-51Требуется zz Резчик, декоратор, лепщик 97-848. на польные вазы р-н Керамкомбината. Тел. 050-648-32-18. ЧП «СБ «Титан» на пост. раб. треб. охранники, Рекламному агенству менеджер, оператор на постоянную работу пульта централ. наблюд., требуются молодые водитель, электромонтер. люди на должность: Тел. 095-540-17-58. рабочий цеха, монzz Швея, опыт работы не важен, тажник ( обучение). Тел. 050-920-98-89 с главное любить шить и желание учится новому. Тел. 050-966-19-85. 9.00 - 18.00. zz Ремонтностроительной организации требуются строители для ремонта квартир и домов. Сделка. Тел. 066-66-13-848. zz Рубщики, пильщики дров, со своими пилами, грузчики, оплата ежеднев. Тел.: 050-031-63-23, 09560-45-702, 050-76-68-674. zz Рубщики, пильщики, грузчики. Тел.: 050-031-63-23, 095-60-45-702, 050-76-68-674. zz Сантехник. Тел. 066-66-13848. zz Сантехник, электрик, мастер по откосам! Работа по городу. Оплата: сдельная, высокая. Работа - постоянно. Тел. 066-816-76-75. zz Сварщик (сварка аргоном) , шлифовщик по металлу. Тел. 050814-77-61. zz Сварщик, шлифовщик по мет. в частн. предприятие. Тел. 050814-77-61. zz Сварщики. Тел. 066-66-13848. zz Сварщики, слесари, электрики, опетаторы на пост. раб., маслоцех. Тел. 099-05487-45. zz Сиделка проживание, питание предоставляю. Тел. 095-847-30-93. zz Слесарь-сантехник , оф. т-во. Тел. 063-062-81-63. zz Сотрудник в офис и на склад. Тел. 050-907-40-24. zz Спец. по ремонтно-строительным работам. Тел. 066-81511-57.

Шиномонтажник на грузовой, легковой шиномонтаж с о/р. Тел. 050-532-60-40.

ищу

zz Водителя кат. «В», женщина, стаж 20 лет. Тел. 066-10-66-479. zz Девушка ищет работу с трудоустр. Тел. 050-178-168-5. zz Заливщик на мелачевку с еженедельной оплатой. Тел. 050935-18-05. zz Инвалид 2 группы, ищу надомную работу по г. Славянск. Тел. 050-048-04-61. zz Ищу работу домработницы с ОР. Тел. 050-920-80-35 (после 19.00). zz Ищу работу по уборке офисов, квартир и домов. Тел. 095-50-50270. zz Подработка по уборке кв., домах, качество гарантирую. Тел.: 099-702-34-97, Галина Алексе. zz Работу на своем авто, не пьющий, холостяк. Тел. 050-84952-90. zz Уборщицы в офис, 1 раз/нед. Тел. 050-86-35-992.

zz Обучение наращиванию ресниц. Тел. 050-049-33-64.

Специалист по ремонту ТНВД и форсунок с о/р. Тел. 050-532-60-40. zz Специалист по утеплению домов. Сделка. Тел. 066-66-13848. zz Столяр без о/ р , подсобник в столярный цех, оплата договорная, срочно. Тел. 050-87-49-575.

Строители всех специальностей и подсобники. Тел.: 050-995-55-24, 099018-85-96. zz Строители. Работа в городе. Тел. 050-738-81-19. zz С т р о и т е л ь - у н и в е р с а л . Работа в г. Славянск. Сделка, от 9 000грн/мес. Тел. 066-66-13-848. zz Торговый представитель с авто, можно без о/р, ООО «Караван-Сарай», ЗП 7 000 - 9 000 грн. Тел. 095-51-82-145. zz Требуется люди на копку выгребной ямы. Тел. 095-737-82-60.

Упаковщица до 30 лет, без в/п, неполный раб. день. Тел. 095-320-36-25. zz Упаковщица и задувщик в керам. цех. Тел. 095-527-79-48. zz Фармацевт, провизор, г. Лиман. Срочно. Тел. 050-47130-76. zz Фасадчик-высотник. Тел. 066-815-11-57.

Подготовка к ЗНО по истории Украины: систематизация материала, разбор и анализ тестов. Тел. 095-420-64-08. Репетитор английского языка. Тел. 095-733-3878. Репетитор по математике для учеников 1-9 классов. Тел. 066-21963-91.

Фильтр-прессовщик, разнорабочий, газоэлектросварщик. Тел. 095367-60-13. zz Хоз. работник и дворник. Требуется Гибкий график, своевременная ЗП. zz В о д и т е л ь - э к с п е д и т о р . Требование: иметь «золотые руки», Тел.: 0990628552, Андрей Валенбез в/п. Тел. 066-095-87-38 (после тинович. 12:00). zz Требуется продавец-конХудожники, утильщик, сультант по продаже быттехники. заливщик, обжигальщик, Тел.: 0669412581, Виктория. zz Диспетчер в сервисный центр замывщица, уборщица. П р и н и м а е м у ч е н и к о в . быттехники. Тел.: 0669412581, Виктория. В керамцех, р-н м-на zz Треб. разнорабочие, неХимик, проезд оплачи- пьющие, 150 грн./день. Тел.: вается. Тел.: 095-856- 0502543170. 09-11, 050-640-72-13, zz Требуются официанты в 099-961-29-16. кафе-бар. Тел.: 0997028968.

zz На оптовую базу продуктов питания (район Старый город) требуются: грузчики-комплектовщики, водители, экспедиторы. Официальное трудоустройство, пятидневный рабочий график. Тел.: 0509056284. zz Треб. специалисты по отделке. Тел.: 0502543170. zz В “Сильпо” требуется уборщица. Тел.: 0957799193. zz В гостиницу на пост. работу требуется горничная. Тел.: 0660675696. zz В гостиницу на пост. работу требуется повар с опытом работы в ресторане. Тел.: 0660675696. zz В гостиницу на пост. работу требуется охранник. Тел.: 0668384723. zz В кофейню требуется бариста. Гибкий график, обучаем, официальное трудоустройство. Тел.: 0507865596. zz В крупную дистрибьюторскую компанию требуется торговый представитель с личным авто на молочно-бакалейный прайс, обучение предоставляется. Ставка 8000 грн., ГСМ + амортизация. Тел.: 0997925394. zz В магазин одежды и обуви требуется уборщица, грузчик. Офиц. трудоустройство, работа постоянная, стабильная оплата. Тел.: 0669824598. zz В прод. магазин на Ясноорке требуется продавец. График: с 7.00 до 21.00. Тел.: 0994485803. zz В службу такси 1563 треб. водитель на фирменное авто (с опытом и стажем работы, старше 30 лет). Тел.: 0952559777. zz Водитель в такси, от 26 лет. Тел.: 0505603208. zz Водитель на авто “Волга” в службу такси. Знание города, опыт работы. Тел.: 0951317763. zz Водитель с личным авто на газу. Тел.: 0990730561. zz Водитель-грузчик. Тел.: 0500734575. zz Грузчик на базу стройматериалов. Тел.: 0501026002. zz Дежурный на автостоянку (пенсионер). Тел.: 79118. zz Ищу продавца в отдел штор и гардин. Тел.: 0502027357. zz Компании “Максус” требуются торговые предст. Оплата: ставка + бонус. Треб-я: авто на газу. Тел.: 0508515175. zz На Крытый рынок по ул. Парковой на постоянную работу треб. реализатор на крупы. Оплачиваемая стажировка. Тел.: 0507728949, после 14.00. zz На овощной рынок по ул. Гв.Кантемир. треб. реализатор на крупы. Оплачиваемая стажировка. Тел.: 0507728949, после 14.00. zz На пост. работу требуется водитель ЗИЛ-130, самосвал, знание авто и города обязателен. Тел.: 0505890141. zz На постоянную работу (фермерское хозяйство), п. Партизанский, требуется работник (убой и раздела птицы). З/п - от 3000 грн. Тел.: 0731329468, с 10 до 18. zz На постоянную работу в магазин стройматериалов треб. грузчик. Тел.: 0502665957, 8-16.00. zz На постоянную работу в цех требуются: разнорабочий, сортировщик, резчик, мужчины до 40 лет, опыт работы необязателен. З/п от 3500. Тел.: 0992436411. zz На постоянную работу на рынок в м-не Лазурный требуется реализатор на крупы. Оплачиваемая стажировка. Тел.: 0507728949, звонить после 17-00. zz На постоянную работу требуются люди для колки дров. Тел.: 0508133079. zz На работу требуется ночной сторож (пенсионер). Тел.: 0508426202. zz На рынок требуется продавец верхней женской одежды. Тел.: 0506608474. zz На склад требуются работники. Работа простая, гибкий график. Тел.: 0661709881. zz На стройку требуются специалисты, подсобники. Тел.: 0667275120. zz На экскаватор ЮМЗ требуется тракторист с опытом работы на “Петушке”. Тел.: 0502622088. zz Нужен парикмахер широкого профиля. Тел.: 0952551217. zz Окажу содействие по трудоустройству в Израиле. Тел.: 0665796394. zz ООО “Краматорский металлопрокатный завод” срочно требуются: рабочие в сортопрокатный цех (с удост. стропальщика или обучение), станочник широкого профиля, машинист крана, электромонтеры, бухгалтер, з/п от 5500 грн., выплачивается своевременно. Тел.: 0952915025.

«Газета объявлений» N 41 (596), 18 октября 2017 г.

zz Предприятию “Краммет-2” на постоянную работу требуется водители категории “С”, “Е”, с опытом работы 3 года, подсобные рабочие, грузчики, резчики, слесари по ремонту оборудования, эл. сварщики ручной сварки. Тел.: 0507734334, 0952589307. zz Предприятию на пост. работу требуются грузчики. Тел.: 0993923554. zz Предприятию на пост. работу треб. бухгалтер-экономист с опытом работы. Тел.: 442743, 0954091764, E-mail: juvelireelit@ gmail.com. zz Предприятию на постоянную работу требуются: электрослесарь по ремонту электрооборудования, электрогазосварщик, машинист бульдозера, слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования, инженер-строитель. Тел.: 39737, 0953666119, 39746. zz Предприятию на постоянную работу требуется слесарь-механик по ремонту заводского оборудования, с опытом работы. Тел.: 0954091764, 442743. zz Предприятию на постоянную работу требуеются бухгалетр=товаровед со знанием 1С и опытом работы. Тел.: 442743, 0954091764, E-mail: juvelireelit@ gmail.com. zz Предприятию на постоянную работу тре. охранник (бывший военнослужащий). Тел.: 442743, 0954091764. zz Предприятию на постоянную работу требуется уборщица. Тел.: 442743, 0954091764. zz Предприятию требуется кладовщик. Тел.: 0958093775. zz Приемщик макулатуры, вторсырья, стеклотары. Тел.: 0955506766. zz Производствен. предпр. на пост. работу треб. профилировщики, слесарь-инструментальщик. Тел.: 485126, 0676240883 с 8.00 до 14.00. zz Производственному предприятию на постоянную работу требуются стропальщик, укладчикупаковщик готовой продукции. Тел.: 61780, 0676240053 с 8.00 до 14.00. zz Работа для аккуратной порядочной женщины без вредных привычек, з/п 800 грн. в неделю. Тел.: 0500369015. zz Работа! Зарплата от 100010000 грн. Агентству недвижимости на постоянную работу требуются молодые и активные сотрудники, предварительное обучение, стабильная зарплата. Тел.: 0665877665. zz Рабочие на уборку моркови, капусты. Тел.: 0999152797. zz На оптовую базу требуются водители с категорией “С” (авто ТАТА). З/п от 6000 грн. Тел.: 0508783685. zz Бензопильщики, з/плата раз в неделю, от 1500 грн. Тел.: 0992395967. zz В ресторан Пицца Челентано в Старом городе на постоянную работу требуются: кассир, барменпечник, повар. Тел.: 0507314635. zz Люди на погрузку дров, з/ плата раз в неделю, от 1000 грн. Тел.: 0992395967. zz Требуется продавец в Универмаг в Старом городе. Тел.: 0509291569. zz Требуется рубщик дров. Тел.: 0992667197. zz Требуется секретарь (общительная, коммуникабельная). Опыт работы с клиентами приветствуется. Тел.: 0667572162. zz Требуется сторож. Тел.: 0508006409. zz Требуются люди на сортировку овощей. Тел.: 0663123531. zz Требуются рабочие на чистку орехов. Высокая з/плата. Тел.: 0500776803. zz Срочно требуется сотрудница на постоянную офисную работу. Сфера - продажа зоотоваров, пятидневная рабочая неделя, можно без опыта работы - обучим, з/п 2500-4000 грн. Не агентство. Тел.: 0506284857. zz Срочно требуется грузчиккладовщик на постоянную работу, пятидневная рабочая неделя, сфера - зоотовары, не агентство, з/п 3000-4000 грн. Тел.: 0506284857. zz Ателье “Силуэт” требуются швеи. Тел.: 0500429408. zz В связи с открытием нового филиала требуются риелторы в АН “Монолит” (г. Краматорск), з/плата 10000 грн. Тел.: 0991077955. zz Приглашаем на работу продавцов-консультантов в салон мобильной связи. Обучение, трудоустройство. З/плата от 10 тыс. грн. Тел.: 0638855000, 0502640707.

(присылайте SMS-сообщения)

zz Требуется кладовщик с опытом работы, зарплата высокая. Тел.: 0990802213. zz Требуется шиномонтажник с о/р или учеником. Тел.: 0502920994, 0509032351. zz Требуются грузчики, з/п 250 грн./день. Тел.: 0509769894. zz Для работы в Киеве и Харькове требуются монтажники натяжных потолков. Можно без опыта работы. Желательно с авто. Заработная плата до 30000 грн. Оплачиваемое обучение. Опыт работы в аналогичной или смежной «строительной» области будет преимуществом. Иногородним предоставляется жильё. Тел.: 0663241301. zz Компании-дистриб. прод. питания требуется экспедитор. Тел.: 0667885225. zz Крупной дистрибьютерской комп. прод. питания на склад требуется кладовщик с опытом работы. Тел.: 0955185999. zz Предприятию требуется водитель кат. “С”. Тел.: 0668370064. zz Торговому предприятию (продукты питания) требуются: грузчик-комплектовщик, водительэкспедитор, торговый агент, з/п по результатам собеседования. Тел.: 0953492970, Николай, 0509018969, Ольга. zz Торговому предприятию требуется оператор. Тел.: 0955921886. zz Требуется повар, опыт работы по специальности необязателен, обучаем. Стабильная зарплата, работа в центре города. Тел.: 0996815383. zz Требуется секретарь, уборщица, домработница, работник в хоздвор и в частный дом, з/п договорная. Тел.: 0501840243. zz Требуются рабочие для чистки орехов. Тел.: 0505667546. zz Требуются комплектовщики на склад, з/п 250 грн. Тел.: 0990802213. zz На оптовую базу продуктов питания требуются водители, экспедиторы. Пятидневный рабочий график, з/п 4000. Официальное трудоустройство. Район старого города. Тел.: 0509056284. zz Требуется продавец на цветочный рынок, желательно с опытом работы. Тел.: 0506367611. zz Требуется уборщица офисного помещения. Тел.: 0506206921, 0509032351. zz В строительную компанию требуются специалисты по ремонтно-строительным работам. Тел.: 0506870407, 0991787673. zz ООО “БалТранс” на постоянную работу требуются: операторы экскаватора, операторы бульдозера водители кат. “С”. Тел.: 0501575558. zz Требуется продавец женской одежды в бутик Maskon. Треб. к соискателю: коммуникабельная, с активной жизненной позицией, о/р в сфере продаж, знание ПК на уровне продаж, знание ПК на уровне пользователя. З/п от 4000 до 10000 грн. Тел.: 0509730116, Анна. zz В Маслоцех требуются рабочие. Тел.: 0500743487, 0676281190. zz В Парикмахерский салон Ша-Ноар требуется парикмахер, и мастер ногтевого сервиса. Возможна аренда. Тел.: 0505150133. zz Приглашаем на работу добросовестных рабочих, для переработки грецкого ореха на дому. Возможно, как вариант подработки для пенсионеров. Оплата труда производится 2 раза в неделю. Оплата от 15 грн за 1 кг ядра. Тел.: 0505003478. zz Требуется торговый представитель с о/р и л/авто. Тел.: 0503672159. zz Требуются охранники. Работа на улице. Тел.: 0939632221. zz Требуются разнорабочие, оплата своевременно. Тел.: 0503478944. zz Требуются фасовщики. Зп от 5000. Проезд оплачивается. Тел.: 0994403137. zz Требуются грузичики. Тел.: 0663123531. zz Требуются водители международных перевозок (Европа, Азия). Официальное трудоустр-во. Тел.: 0509032351, 0962946865. zz На производственное предприятие в г.Бровары требуются: сварщик з/п до 12000 грн., токарь з/п до 12000 грн., оператор ЧПУ (лазер/фрезер) з/п до 12000 грн., мастер станочного участка з/п до 9000 грн., вахта 15/15. Жилье для иногородних. Есть столовая на территории предприятия. Тел.: 0674644699.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

zz На производство тротуарной плитки срочно требуются рабочие на сор-тировку и упаковку тротуарной плитки. Оплата сдельная от 3000 грн. Тел.: 0503368475, 0675472129. zz На специализированное предприятие в г.Бровары требуются: фасовщики тротуарной плитки до 6000 грн./вахта, прессовщики з/п до 6000 грн./вахта, мастер участка з/п 5000 грн./вахта, вахта 15/15. Жилье для иногородних. Есть столовая на территории предприятия. Тел.: 0674644699. zz Требуются водители на масловозы и зерновозы. Стар. город. Тел.: 0500743487, 0676281190. zz Реализатор, выездная торговля. Тел.: 0990730561. zz Срочно ищу продавца в отдел штор и гардин. Требования: с опытом работы/без опыта работы, возраст от 25 лет, ищем трудолюбивых, клиентоориентированных, активных, продавцов. При себе иметь резюме. Просьба тех, кто ищет место где отсидеться не беспокоить. Нам нужны люди готовые работать! Если Вы такой/ такая, тогда ждем Вас в нашей команде. Тел.: 0502027357, Людмила. zz Срочно! Продавец вез в/п с о/р (продукты). Сменный график. Тел.: 0958504189. zz Срочно! Требуется газосарщик. Тел.: 0955055241. zz Срочно! Требуются люди на чистку орехов. Тел.: 0953098641. zz Строительно-монтажному предприятию требуются электрогазосварщики, монтажники, разнорабочие. Опл.- сдельная. Работа - в командировке по Украине. Тел.: 0505553511. zz Треб. водитель кат. С. (ЗИЛсамосвал). Тел.: 0639903377. zz Треб. грузчик. Стажировка оплачивается. Адр.:Небесная Сотня, 24, Тел.: 0507729381, 0676196972. zz Треб. менеджер в торгово-сервисный центр. Тел.: 0997171275. zz Треб. пильщики с о/р бензопилы. Тел.: 0669378082. zz Треб. подсобный рабочий в цех (Красногорка, КПД). З/п - сдельная, соцпакет, официальное трудоустройство. Тел.: 0504598855. zz Треб. предприятию водители и экспедиторы. Тел.: 0958093775, 0953966456. zz Треб. рабочие на чистку орехов. Тел.: 067303436. zz Требуется бухгалтер для подработки. Тел.: 0991261610. zz Требуется бухгалтер-кладовщик со знанием 1С. Тел.: 0509992777. zz Требуется водитель в службу такси 665. Тел.: 0990406237. zz Требуется водитель кат. Е. Тел.: 0974260227. zz Требуется водитель категории С1, способный произвести при необходимости ремонт автомобиля и имеющий место для стоянки, средняя з/п 7000 грн. Тел.: 0504286620. zz Требуется водитель погрузчика, экскаватор “Петушок”. Тел.: 0974260227. zz Требуется водитель с микроватоб., на выездн. торговлю. Тел.: 0668119686. zz Требуется завгар. (механик). О/р обязателен, коммуникабельность, ответственность. Тел.: 0504710250. zz Требуется на постоянную работу фельдшер (женщина). Тел.: 0985748693. zz Требуется на рынок продавец, весовой товар. Тел.: 0962958900. zz Требуется начальник отдела транспортной и складской логистики, полный соцпакет, достойная з/плата. Тел.: 0504710250. zz Требуется няня для девочки 3 лет. Возможно с проживанием у нас. Тел.: 0953297420. zz Требуется обивщик на перетяжку мягкой мебели, с опытом работы. Тел.: 0993068784. zz Требуется оператор ПК. Внимательность, ответственность, полный рабочий день, офиц. трудоустройство. Тел.: 0504710250. zz Требуется пилорамщик, столяр. Тел.: 0668781624. zz Требуется помощник в хозяйстве: уход за домашними животными и помощь в дворовых работах (мужчина), оплата + питание. Тел.: 0668509575. zz Требуется продавец в комфортабельный отапливаемый магазин мужской одежды (50 кв. м), без вредных привычек, трудолюбивая. Крыт. рынок. З/п - от 4000 до 6000 грн. Тел.: 0687957922, с 9.00 до 20.00.

http://slavinfo.dn.ua

7


Объявления диктуйте по тел.:

Требуется

zz Требуется продавец в ларек. Тел.: 0954168389. zz Требуется продавец в продуктовый магазин, без в.п. Тел.: 0958504189. zz Требуется продавец в продуктовый магазин. Тел.: 0990190930. zz Требуется продавец в ювелирный магазин. Собеседование по резюме. Тел.: 0954091764, E-mail: juvelireelit@gmail.com. zz Требуется реализатор в Старый город на продукты питания. Тел.: 0668119686. zz Требуется реализатор косметики. Тел.: 0953297420. zz Требуется реализатор на крытый рынок, отдел бакалея. Тел.: 0990697336. zz Требуется реализатор на мужской трикотаж. Выезная торговля, стационарные места. Тел.: 0997094865. zz Требуется сторож пенсионного возраста в Стар. часть города. Тел.: 0955772655. zz Требуется торговый представитель с авто. Можно без опыта работы. Достойная з/п. Тел.: 0504508817. zz Требуется швея для пошива корпоративной формы. Тел.: 0501416374. zz Требуется швея. Тел.: 0930171839, 0506975063. zz Требуется швея. Тел.: 0508401991. zz Требуются автомойщики. Тел.: 0507523777. zz Требуются закройщики и швеи. Зарплата высокая. Тел.: 0997748670. zz Требуются молодёжь для расклейки листовок. Тел.: 0662462050. zz Требуются на постоянную работу грузчики на склад, без вредных привычек. Тел.: 0506608566. zz Требуются охранники. Вахта. Проезд и проживание предоставляется, командировочные. Обязательно отсутствие судимости. З/п - 5400 грн./мес., сразу по окончанию вахты. Прямой работодатель. Тел.: 0998491444, 0734240649, 0508190215. zz Требуются разнорабочие, з/ плата от 150 грн./день, слесари, токари, фрезеровщики, шлифовальщики, маркетологи. Тел.: 0502484141, 0677043232. zz Требуются: грузчик, разнорабочий, водитель ГАЗ-53. Тел.: 0505351245. zz Туалет, ванная “под ключ”, водопровод, отопление. Тел.: 0954406529. zz В магазин продовольственных товаров требуется продавец с опытом работы. Тел.: 0506289741. zz На постоянное место требуется ШВЕЯ с опытом работы в дружный коллектив. Оплата сдельно-премиальная.(старый город). Тел.: 0990876505.

8

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zz Требуются подсобники, еженедельная оплата, 150 грн./день. Тел.: 0500526987. zz Требуются специалисты по укладке тротуарной плитки. Инструменты предоставляются. Тел.: 0500526987. zz Завод автогенного оборудования “Донмет” приглашает на работу: токаря 3-4 разряда (унивесральные, револьверные станки), инженера-конструктора (механика). Хорошие условия труда, заработная плата в зависимости от квалификации. Обращаться в отдел кадров: г. Краматорск, ул. Парковая, 115. Тел.: 486958, с 8ю00 до 16.30. zz Торг. компании прод. питания требуются экспедиторы, водители, з/п достойная. Тел.: 0502696070. zz На авто мойку “Оскар” требуются юноши и девушки. З/п высокая. Тел.: 0506249778. zz На выездную торговлю треб. реализ. Тел.: 0999264577. zz Ювелирному предприятию на постоянную работу требуются комплектовщик изделий, закрепщик вставок в воск. Тел.: 0954091764.

zz 1-комн. кв. Центр, 2/9, под ремонт, 6 200. Тел. 095-294-25-34. zz 1-комн. кв. Центр, 3/5. Тел. 050-87-14-976. zz 1-комн. кв., 1/2, Масложир, ул. Конева, 31 кв.м., жилое сост., нов. газ. печь, не угловая, есть сарай с подвалом, 96 200 грн. Тел. 095-636-06-57. zz 1-комн. кв., 1/3, г. Славяногорск, через дорогу лес, рядом ЖД, ремонт, студия, встроен. кухня, новв. сантехника, нов. мебель, гараж, подвал, нов. трубы, 294 300. Тел. 050-95-98-152. zz 1-комн. кв., 2/5, центр, 31 кв. м., не угловая, рядом площадь, 7 000. Тел. 050-425-29-78.

zz 1-комн. кв., 4/5, центр, ул. Чубаря, 32 кв. м, жилое сост., газ. колонка, 130 000 грн. Тел. 095636-06-57. zz 1-комн. кв., 4/5,отл. сост., 32/16/7, м/п окна, нов. входная дверь, кондиционер, сост. заходи живи, 7 000. Тел. 050-471-85-04. zz 1-комн. кв., 9/9, ул. Коммунаров, м/п окна, 36/19/7, с/у совмещ., балеон не заст., 156 600 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-9404-111. zz 1-комн. кв., Артема, 2/5, 30/15/9,м/п окна,балкон застекле н,мебель,бойлер,кабельное. Тел. 095-130-24-86.

1-комн.кв. продаю

zz 1- комн.кв., 3/5, центр, ул.Королева, 24 кв.м., в хор. сост., м/п окна, новые коммун., не углов., 130 000. Тел. 095-636-06-57. zz 1- комн.кв., центр, Окт.Революции, 2/5, 32 кв.м., 6 500. Тел. 050-474-63-35. zz 1,-2,-3,-4- комн. кв., в новострое, разные площади. Тел. 050-95-98-152. zz 1-комн. кв. 1/5, ЦНИЛ, чех. проект, 36 кв. м., с ремонтом, встр. кухня, шкаф-купе, новое отопление, бойлер, не угл., 234 000 грн. Тел. 095-636-06-57. zz 1-комн. кв. Машмет, 14 кв. м., печное, газ балон, водонагр., туал./ванна, большая усадьба , недорого. Тел.: 3-72-53, 050-70141-90. zz 1-комн. кв. м-н Артема , Лесной, ул. Г. Батюка, 25, 5/9, 37/19/8 кв.м., кирп. дом., улуч. план., жил. сост., не угл., без посредников. Тел. 097-545-70-28. zz 1-комн. кв. мн- Артема , Лесной, ул. Г. Батюка, 25, 5/9, 37/19/8 кв.м., кирп. дом., улуч. план., жил. сост., не угл., без посредников. Тел. 050-878-24-26. zz 1-комн. кв. м-н Артема, Лесной, 5/9, 37/19/8 кв. м., кирп. дом, улучш. планиров., жил. сост., не угловая, без посредников. Обращ.: ул. Г. Батюка, 25. Тел. 050-875-42-85. zz 1-комн. кв. Центр, 2/5, 32 кв. м., 6 500. Тел. 050-474-63-35.

(присылайте SMS-сообщения)

zz 1-комн. кв., с хорошим ремонтом, или недорого под ремонт. Тел. 050-347-59-53. zz 1-комн. кв., центр, мр-н Артема, в любом сост. Тел. 050580-65-60. zz 1-комн.кв. Тел. 095-43080-46. zz 1-комн.кв., в любом р-не, рассмотрю все в-ты. Тел. 095-63606-57. zz 1-комн.кв., Славянск. Тел. zz 1-комн. кв., ул. Урицкого, 5/5, 050-87-14-976. м/п окна, нов. радиаторы, вода пост., 4 800. Тел. 050-347-59-53. zz 1-комн. кв., Химик, 3/9, 36/19/9, чистый подъезд, домофон, вода пост. Тел. 050-34759-53. zz 1-комн. кв., центр, 1 эт., с меб. и техникой, 5 500. Тел. 050347-59-53. zz 1-комн. кв., центр, 2/9, треб ремонта, вода пост., 5 500. Тел. 050-347-59-53. zz 1-комн. кв., центр, 4/5, 32/16/7, ремонт, хор. сост, 8 000. zz В люб. сост., возмож. с Тел. 050-471-85-04. долгами, рассм. все вар-ты, для zz 1-комн. кв., центр, вип ремонт себя, срочно. Тел. 050-471-85-04. 2017 г., 5/5, с мебелью, 13 500. zz В люб. сост., возмож. с Тел. 050-474-63-35. долгами, рассм. все вар-ты, для zz 1-комн. кв., центр, новый себя, срочно. Тел. 050-471-85-04. дом, 2 этаж, отл. ремонт, мебель zz Квартиру недорого или в расостается, 19 000. Тел. 050-471- срочку. Тел. 050-280-30-12. 85-04. меняю zz 1-комн. кв., центр, ул. Ленина, zz 1-комн. кв + 3-комн. кв + 4 жилое сост., 2/5, 105 000 грн. Тел. комн. кв. + дом, склады, офисы, 050-580-65-60. zz 1-комн. кв., центр, ул. Юн. гаражи в Артемовске и СвятоКоммунаров, 60, 2/4, обычное горске на недвижимость в Крыму. Тел. 066-980-66-33. сост., 5 500. Тел. 050-0-777-202. zz 1-комн. кв. + 3-комн. кв. + zz 1-комн. кв., центр, улучш. планир., 6 000. Тел. 050-471-85-04. 4-комн. кв., Артемовск + дом, Свяzz 1-комн. кв. центр, 2/5, тогорс + дом, Яровая, на недвиж. 32/16/7, хор. сост. вода постоянно, в Крыму, варианты. Тел. 099-530докум. готовы, 7 000. Тел. 050-471- 36-99. zz 1-комн. кв. 1/5 г. Констан85-04. zz 1-комн.кв., 2/5, Артема, пер. тиновка ул. Целковского на кв. в Парковый, 31 кв.м., кухня 6 кв.м., Славянске. Тел. 050-864-68-87. zz Квартиры в Артемовске, 1-, жил.сост., не углов., нов. коммун., 2-, 3-, 4- + дом на недвижимость в 156 000 грн. Тел. 095-636-06-57. zz 1-комн.кв., 2/5, р-н автовокз., Крыму, или продам, рассм. вар-ты. ул.Фрунзе, 24 кв.м., с рем., не Тел. 095-774-31-01. углов., электродом, 195 000 грн. Тел. 095-636-06-57. zz 1-комн.кв., 2/9, пер. Винопродаю градный,9 , 38,4 кв. м., м/п окна, входн. дв. металл. Тел. 095-56-54zz 2- комн. кв , ЖД , 3/ 5, жил. 101. сост., 8 500. Тел. 050-383-30-84. zz 1-комн.кв., хор. сост., не zz 2- комн. кв, 5/ 9, ул. Комуглов., кирпичн. дом, рядом ост., мунаров, частично с ремонтом, 11 вода постоянно, срочно, недорого. 000. Тел. 050-383-30-84. Тел. 066-322-48-48. zz 2- комн. кв. Молодежка, жил. zz 1-конм.кв., 2/5 , м-н Артема. сост., 5 500, срочно. Тел. 050-42341-45. Тел. 095-295-35-85. zz 2- комн. кв., 40,7 кв. м., подвал zz Продажа и покупка квартир «АVК-НЕДВИЖИМОСТЬ». Обращ.: 30 м. кв., 2/ 2, Кр. Лиман, комнаты ул. Лозановича, 8. Тел. 095-033- смежные, треб. ремонта автономн. отопл в доме. Тел.: 099-054-61-33, 25-63. 066-306-80-54. куплю zz 2- комн. кв., Химик, 1/ 9, zz 1-, 2-комн. кв., в любом сост., частично с ремонтом, м / п окна, 7 Святогорск, Николаевка. Тел. 050- 500, торг. Тел. 050-383-30-84. zz 2- комн.кв., р-н 8 шк., 4/5, 7 588-89-77. zz 1-, 2-комн. кв., центр, в любом 000. Тел. 050-474-63-35. zz 2-ком. кв., ЖД, 1/2, 44/31/6, сост. Тел. 099-350-18-20. zz 1-, 2-комн. кв., центр, мр-н автоном. отопл., 5 500. Тел. 050Артема, в люб. сост., недорого, 471-85-04. zz 2-комн кв., Центр, 60 кв. м., для себя, можно с долгами. Тел. сталинка, комнаты разд., гараж, 095-203-78-47. zz 1-комн. кв. Тел. 095-160- сарай, 8 000. Тел. 050-423-41-45. zz 2-комн. кв по квадратуре 96-88. 3-комн. кв., 7/14, дорогой ремонт, zz 1-комн. кв. «AVK- новостройка, счетчик тепла, НЕДВИЖИМОСТЬ». Обращ.: ул. воды, в доме резервуар запаса Лозановича, 8. Тел. 095-033-25-63. воды, охраняемый дом, консьерж, zz 1-комн. кв. в любом р-не. Тел. быттехника, 1 534 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. 050-423-41-45. zz 2-комн. кв по квадратуре zz 1-комн. кв. возм. с ремонтом или под ремонт, рассм. варианты. 3-комн. кв., 7/14, дорогой ремонт, новостройка, счетчик тепла, Тел. 050-471-85-04. zz 1-комн. кв. м-н Артема, воды, в доме резервуар запаса воды, охраняемый дом, консьерж, срочно. Тел. 095-295-35-85. быттехника, 2 100 000 грн. Тел.: zz 1-комн. кв., без посредников. 050-95-98-152, 063-94-04-111. Тел. 050-588-89-77. zz 2-комн. кв, выведен. с жил. zz 1-комн. кв., в люб. сост.в фонда, с разреш. на пристройку, любом р-не, возм. с коммун. 30 кв. м., ул. О. Революции. Тел. долгами. Тел. 050-471-85-04. 050-425-29-78. zz 1-комн. кв., в любом р-не zz 2-комн. кв, Запорожье, 45,3 города, можно с дорогим рем., в кв.м, 9/9, сантех. новая, ремонт хор. сост., можно с меб., для себя, частич., комн. раздел. Возможен срочно, возм. с дорогим еврорем., обмен на 1-комн. кв. в Славянске. коммун. долгами. Тел. 050-471- Тел. 050-78-34-314. 85-04. zz 2-комн. кв, м-н Артема, 4/5, 6 zz 1-комн. кв., в любом р-не 300. Тел. 095-294-25-34. для себя, возмож. проблем., с zz 2-комн. кв. 1/5, 44 кв. м., ул. долгами. Тел. 050-580-65-60. Ленина, кирп. коопер. дом., цена zz 1-комн. кв., в любом сост., договор. Тел. 050-425-25-91. возм. с долгами, не приват., для zz 2-комн. кв. 2/9, Центр. Тел. себя, срочно. Тел. 050-471-85-04. 095-295-35-85. zz 1-комн. кв., в любом сост., zz 2-комн. кв. 2/9, Центр, с ревозм. с долгами, не приват., для монтом, мебелью и быт. тех., 432 себя, срочно. Тел. 050-471-85-04. 000 грн. Тел. 050-95-98-152. zz 1-комн. кв., в любом сост., zz 2-комн. кв. 3/9, вид на возмож. с долгами. Тел. 066-414- площадь. Тел. 095-295-35-85. 70-76. zz 2-комн. кв. 42 кв. м., 4/5, ул. zz 1-комн. кв., в центре, на Ленина, кирп. дом, хор. сост. Тел. средн. этаже, в любом сост., 050-425-25-91. возможно с дорогим рем., для себя. Тел. 050-471-85-04. 2-комн. кв. 6/9, с zz 1-комн. кв., в центре, на ремонтом, кондиционер, средн. этаже, в любом сост., ул. Парковая,1. Тел. 095возможно с дорогим рем., для 160-96-88. себя. Тел. 050-471-85-04.

2-комн.кв.

zz 1-комн. кв., 2/9, Артема, ул. Батюка, 32/17/8,5 кв. м, треб. ремонта, м/п окна, не углов., кирп. дом, 195 000 грн. Тел. 095-63606-57. zz 1-комн. кв., 2/9, Химик, ул. Донская, 37/19/10 кв. м, жил. сост., 1 м/п окно, балкон утеплен, обшит, с меб. и техникой, не углов., 156 000 грн. Тел. 095-636-06-57. zz 1-комн. кв., 3/5, Центр, с ремонтом. Тел. 050-864-68-87. zz 1-комн. кв., 3/5, центр, жил. сост., 105 000 грн. Тел. 050-58065-60. zz 1-комн. кв., 3/9, 39/19/9, м/п окна, нов. сантехника, нов. входн. дверь, 8 500. Тел. 050-471-85-04. zz 1-комн. кв., 3/9, Химик, м/п окна и балкон, с меб. и быттех., гор. вода, 216 000 грн. Тел.: 05095-98-152, 063-94-04-111. zz 1-комн. кв., 32/16/6, 3 этаж, кирпичн. дом, вода пост., 3 600. Тел. 050-471-85-04. zz 1-комн. кв., 4/5, в связи с выездом, 90 000 грн. Тел. 050-58065-60. zz 1-комн. кв., 4/5, косм. рем., встроен. мебель, 7 000. Тел. 050425-29-78.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

zz 1-комн. кв., г. Кр. Лиман, Зеленый Клин, ул. Обороны, 4/5, 29,3/14/6, обычное сост., не углов., 91 000 грн. Тел. 095-63606-57. zz 1-комн. кв., ж/д, ост. «Школьная», 3/3, кирпич. дом, 32 кв. м, жил. сост., 5 000. Тел. 0500-777-202. zz 1-комн. кв., крупногабарит., 3/9, ул. Свободы, отл. сост. Тел. 050-580-65-60. zz 1-комн. кв., Лесной, Артема, 3/9, 39/19/9, новая кухня, м/п окна, отл. сост., 8 500. Тел. 050471-85-04. zz 1-комн. кв., м-н Артема, 1/5, еврорем., не углов., вода постоянно, 9 000. Тел. 050-34774-09. zz 1-комн. кв., м-н Артема, в жил. сост., не угловая, 4/5, 6 100. Тел. 050-347-74-09. zz 1-комн. кв., Молодежка, 4/5, 29 кв. м., м/п., 6 100. Тел. 050-47463-35. zz 1-комн. кв., мр-н Артема, Лесной, 2/5, жил. сост., 100 000 грн. Тел. 050-580-65-60. zz 1-комн. кв., мрн. Артема, р-н СГПУ, 4 эт., 30 кв. м, все обычное, 4 600. Тел. 050-955-03-56. zz 1-комн. кв., новостройка, напротив прокуратуры, бетонмаш. дом, 35 кв. м, новая, без ремонта, 14 000, торг. Тел. 050-555-55-66. zz 1-комн. кв., р-н Ж/Д, 3/3, 31 кв. м., 3 500. Тел. 050-474-63-35. zz 1-комн. кв., с ремонтом, 2 эт., ул. Ленина. Тел. 050-347-59-53. zz 1-комн. кв., ул. Вольная, 4/5, м/п окна, космет. ремонт, недорого. Тел. 050-299-34-21. zz 1-комн. кв., ул. К. Маркса, кирпич. дом, 2 эт., вода пост. Тел. 050-347-59-53. zz 1-комн. кв., ул. Коммунаров, 7/9, кирп. дом, космет. рем., счетч., 9 000. Тел. 050-580-65-60. zz 1-комн. кв., ул. Коммунаров, 8/9, жил. сост., 6 500. Тел. 095294-25-34. zz 1-комн. кв., ул. Лозановича, 2/5, 32/16/6, с ремонтом, меб. и быттех, дорого. Тел. 050-58889-77. zz 1-комн. кв., ул. Ок. Революции, 16, 1/6 , общ. 31,кухня 6,5, кор. 5,комн.15, лоджия застекл. душ и туалет совмещен,гор./хол. вода постоянно, жил. сост., 11 000. Тел. 095-059-33-63. zz 1-комн. кв., ул. Окт. Революции, 18, 2/6, 36/20/8 кв.м, ремонт, бойлер, кондиц., частично с меб., новый дом, 18000. Тел. 050-185-68-86.

http://slavinfo.dn.ua

«Газета объявлений» N 41 (596), 18 октября 2017 г.


Объявления диктуйте по тел.:

2-комн.кв. продаю

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zz 2-комн. кв., ж/д, ул. Марапульца, 2/2, 50 кв. м, кухня - 11 кв. м, сост. соврем. отличное, возм. с хор. мебелью, 2 сарая. Тел.: 3-72-53, 050-70-141-90. zz 2-комн. кв., Лесной, 5/9 52 кв. м., торцевая, 8 500. Тел. 050-47463-35. zz 2-комн. кв., Лесной, 8/9, 50/35/9, улучш. планир.,8 000 торг. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., м-н Артема, 6/9, 54 кв. м., жил. сост., не угл., 10 500. Тел. 050-423-41-45. zz 2-комн. кв., мр-н Артема, кирп. дом, 3/5, жил. сост., 120 000 грн. Тел. 050-580-65-60. zz 2-комн. кв., мр-н Артема, ул. Ясная, 15, 3 эт., не углов., комн. раздел., нов. вход. дверь, обычное сост., 7 000. Тел. 050-955-03-56. zz 2-комн. кв., мрн. Артема, 44/31/7 кв.м, комн. разд., жилое сост., 7300. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., нов. дом, самый центр города, 52/35/8 кв.м, кирп. дом, комн. разд., вода пост., большая лоджия, 15 500. Тел. 050471-85-04. zz 2-комн. кв., пер. Чубаря, 1/3, 60/48/9, 2 лоджии, комн. раздел., вода пост. Тел. 050-347-59-53. zz 2-комн. кв., р-н военкомата. Тел. 095-420-64-95. zz 2-комн. кв., ул. Батюка, 1/5, чех. проект, больш. лоджия, м/п окна, нов.двери, 9 800, торг. Тел. 050-347-59-53. zz 2-комн. кв., ул. Батюка, 21, 5/9, комн. раздел., 7 800. Тел. 050347-59-53. zz 2-комн. кв., ул. Батюка, 3/5, чех. проект, с ремонтом и меб., 14 000. Тел. 050-347-59-53. zz 2-комн. кв., ул. Вольная, 3/5, нов. ремонт, встроен. кухня, бойлер, балкон заст. Тел. 050-34759-53. zz 2-комн. кв., ул. К. Маркса, 44, 1/14, возмож. под бизнес. Тел. 050-347-59-53. zz 2-комн. кв., ул. Окт. Революции, 3 эт., 50/35/8 кв.м, высок. потолки, комн. разд., хор. сост., 15 500. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., ул. Парковая, 6/9, 54,9 кв. м. Тел. 066-033-07-87. zz 2-комн. кв., ул. Р. Люксембург, 1/9, больш. лоджия, с ремонтом, меб. и техникой. Тел. 050-347-59-53. zz 2-комн. кв., ул. Свердлова, 2/2, м/п окна, вода пост. Тел. 050347-59-53. zz 2-комн. кв., ул. Свободы, 4/9, 54/36/9, 2 кондиц., ремонт. м/п окна, нов. входн. дверь, тамбур, 13 500. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., Химик, 3/9, 54/36/9, не угловая, хор., жилое сост, 8 500. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., Химик, 3/9, раздельн. комн., вода постоянно, хор. сост., 8 500. Тел. 050-42529-78. zz 2-комн. кв., центр, 2/5, светлая, окна во двор, вода пост. Тел. 050-347-59-53. zz 2-комн. кв., Центр, 3/4, ул. Ленина, 11 000. Тел. 095-29425-34. zz 2-комн. кв., Центр, 4/5, 44 кв. м., 7 000. Тел. 050-474-63-35. zz 2-комн. кв., центр, 4/5, кирпич. дом, 7 000. Тел. 050-34759-53. zz 2-комн. кв., центр, 5/5, с ремонтом, 10 500. Тел. 050-34759-53. zz 2-комн. кв., центр, 7/9, 43/25/7, комн. раздел., жил. сост., 161 000 грн. Тел. 050-588-89-77. zz 2-комн. кв., центр, космет. рем., 2/5, 150 000 грн. Тел. 050580-65-60. zz 2-комн. кв., центр, м/п окна, чистый подъезд, кондиц., 7 700. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., центр, ремонт, встроен. мебель, 3/5, 250 000 грн. Тел. 050-580-65-60. zz 2-комн. кв., центр, ул. Коммунаров, 34, 8 эт., с ремонтом, не углов., частично с меб., встроен. кухня, рядом школа, садик, рынок, 10 500. Тел. 050-0-777-202. zz 2-комн. кв., центр, ул. Ленина, чех. проект, жилое сост., 130 000 грн. Тел. 050-580-65-60.

zz 2-комн. кв. Машмет, ул. Дарвина, 2/5, 4000. Тел. 095-29425-34. zz 2-комн. кв. Р-н Лесной, 6/9, 54 кв. м., 10 500. Тел. 050-47463-35. zz 2-комн. кв. с ремонтом и мебелью, 5/14, ул. Свободы, 16 500. Тел. 095-160-96-88. zz 2-комн. кв. ул. Свердлова, 3/3, 44х27х5 кв. м., жил. сост., м/п, подвал, 168 000 грн. Тел. 050-58889-77. zz 2-комн. кв. Химик, 3/9 , 54 кв. м., 8 500. Тел. 050-474-63-35. zz 2-комн. кв. центр, 1/9, 52 кв. м., м/п, косм. рем., 11 500. Тел. 050-474-63-35. zz 2-комн. кв., 1/2, ул. Л. Толстого, под бизнес, 519 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04111. zz 2-комн. кв., 1/5, ж/д. ул. Свердлова, возм. под бизнес, соврем. санузел, кондиц., комн. смежные, хор. сост., 271 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04111. zz 2-комн. кв., 2/3, центр, пер. Макаренка, жил. сост., 6 800. Тел. 095-033-25-63. zz 2-комн. кв., 2/5, ремонт в ванной и кухне, Центр. Тел. 095160-96-88. zz 2-комн. кв., 2/5, р-н ост. «Молодежная», 41,8/23,3/6,5 кв. м, длинный коридор, кооперат. дом, 203 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zz 2-комн. кв., 2/5, сост. обычн. 7 500. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., 2/5, центр г. Николаевка, и сдается. Тел. 09585-60-980. zz 2-комн. кв., 3/5, хор. жил. сост., с мебелью и техникой, м-н Артема, 8 500. Тел. 050-347-74-09. zz 2-комн. кв., 4/5, общ. 42 кв. м., Артема, около собеза, дорогой ремонт, почти не жили, машинка-автома, посудойка, холод., плазма, кондиц., натяжные потолки, соврем. санузел, накопит. бак, вода постоянно, 507 600. Тел. 050-95-98-152. zz 2-комн. кв., 4/9, центр, хор. рем., ул. Свободы, 190 000 грн., срочно. Тел. 050-580-65-60. zz 2-комн. кв., 5/5, с ремонтом, ул. Ясная, недорого. Тел. 050-86468-87. zz 2-комн. кв., 54/36/9, кирпичн. дом, улучш. планир.,автон. отопление, вода постоянно, 11 500. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., 61 кв. м., сталинка, 3/3, 7 500. Тел. 050-47463-35. zz 2-комн. кв., Артема, 4/9, комнаты раздел., улучш. планир., 50/33/9, 7 700. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., Артема, 44/31/7, больш. коридор,комнаты раздельны, чистый подъезд, сост. хорошее, 7 000, докум. готовы. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., Артема, Лесной, 3/9, 170 000 грн. Тел. 050-58065-60. zz 2-комн. кв., Артема, Лесной, 5/9, улучш. план., хор. сост., не угловая, 7 700. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., Артема, Лесной, 54/36/9, нов. ремонт, не угловая, улучш. планир, новые окна ,двери, 12 500. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., Артема, Лесной, 6/9, 54/36/9, улучш. планир. не угловая, 10 500, докум. готовы. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., Артема, р-н ул. Вольная, 2/5, 43 кв. м, 9 000. Тел. 066-461-24-23. zz 2-комн. кв., Артема, ул. Батюка, 21/83, 7/9, обычное сост., рядом 3 школы, 3 садика, рынок, маг., 9 500. Тел. 050-955-03-56. zz 2-комн. кв., Артема, ул. Батюка, 30, 4/5, кирп. дом, жил. сост., рядом школа, садик, маг., 8 500. Тел. 050-955-03-56. zz 2-комн. кв., Артема, улучш. планир., 54/36/9, 215 000 грн. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., в хор. сост., в 2-комн. кв.,1/5, ул. связи с выездом, недорого. Тел. Ясная, р-н Артема. Тел. 050-580-65-60. 050-864-68-87. zz 2-комн. кв., евроремонт, джакузи, «теплый пол», возмож. с zz 2-комн. кв. Артема, 44/31/7, меб. и техникой, 16 500. Тел. 050- разд. комн., не угловая, 5 000, 347-59-53. докум. готовы. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв. ЖД, 52/35/8, кирп. 2-комн. кв., ж/д, 4/9, 49 дом, не углов., отл. жил. сост., 10 кв. м, комн. раздел., 11 500. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. Химик, 6/9 , 54 кв. м., 500. Тел. 050-536-47-66. м/п, ком. рем., 11 000. Тел. 050zz 2-комн. кв., ж/д, сот. 474-63-35. Свердлова, 2/2, кирпич. дом, не zz 2-комн., кв., Центр, 61 кв. м., углов., обычное сост., 7 400. Тел. 3/3 + гараж, 8 500. Тел. 050-474050-955-03-56. 63-35.

zz 2-комн.кв., 1/5, Артема, 40 кв.м., после кап. рем., с меб. и техникой. Тел. 050-24-32-992. zz 2-комн.кв., 2/5, центр, нов. батареи, ремонт в кухне и санузл., встр. кухня, полы с под., дер. окна. 252 000. Тел. 050-95-98-152. zz 2-комн.кв., 4/5, ЦНИЛ, ул.Батюка, 2а, 46 кв.м., комн. раздел., жил. сост., м/п окна, бойлер, не углов., 169 000 грн. Тел. 095-636-06-57. zz 2-комн.кв., Артема., 1/5, жил. сост., 44,5 кв.м., не углов., раздел. комн., счетч. газ., вода, без долг., без поср., 7 500. Тел. 095-54403-76. zz 2-комн.кв., хор.сост., не углов.,вода пост., раздел. комнаты, кирпичн. дом., срочно, недорого. Тел. 066-322-48-48. zz 2-комн.кв.г. Дружковка , 3/9, авт. отопл., мп окна, балкон. Тел. 095-37-00-392.

2-х ком. кв. г. Дружковка, 2/5, капитальный ремонт, все новое. Отличное расположение, теплый дом. ОБМЕН на дом или 2-х ; 3-х кв в г Славянске. Тел. 050-97653-77.

zz 2-комн. кв., в центре, на средн. этаже, в любом сост., возможно с дорогим рем., для себя. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., возм. с хорошим дорогим рем., для себя. Тел. 050471-85-04. zz 2-комн. кв., для себя. Тел. 050-861-11-38. zz 2-комн. кв., для себя, мр-ны Артема, Лесной, возм. с хор. рем. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., для себя, р-н не важен, срочно. Тел. 050-580-65-60. zz 2-комн. кв., можно с дорогим ремонтом, р-н площади, срочно, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., мр-н Артема, в 9-эт. доме, для себя. Тел. 050-47185-04. zz 2-комн. кв., мр-ны Артема, центр, в люб. сост., рассм. все варианты, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-47185-04. zz 2-комн. кв., мр-ны центр, Артема, возм. с дорогим еврорем., рассм. все варианты. Тел. 050471-85-04. zz 2-комн. кв., с хорошим ремонтом. Тел. 050-347-59-53. zz 2-комн. кв., улучш. план., возм. с отлич. рем., рассм. все варианты. Тел. 050-471-85-04.

(присылайте SMS-сообщения)

zz 3- комн. кв., 7/ 9, Химик, пер. Донской, 65 кв.м., еврорем., встр. кухня., не угл., част. с меб., 546 000 грн. Тел. 095-636-06-57. zz 3- комн. кв., частично с ремонтом, м-н Артема, Лесной, 9/ 9. Тел. 095-504-91-92. zz 3- комн. кв., южная сторона, Кр. Лиман или обмен на квартиру в Славянске. Тел. 095-10-11-098. zz 3- комн.кв., ул.Свердлова, малогабар., 43. кв.м., 1/3, 6 300. Тел. 095-294-25-34. zz 3-комн кв., мр-н Артема, 3/9, космет. рем., 180 000 грн. Тел. 050-580-65-60.

3-комн. кв. очень теплая г.Николаевка. Нормальное состояние. Двойная дверь. Столярка. 50 летия Слав ТЭС 33. Торг. Тел. 095-398-24-24. zz 3-комн. кв. 1/10, м-н Артема, отл. место, автоном. отопл., м/п окна, хор. сост, 442 000 грн. Тел. 050-95-98-152. zz 3-комн. кв. 2/9 Центр, ул. Искры, с ремонтом, частич. мебель, автоном. отопление. Тел. 095-160-96-88. zz 3-комн. кв. 4/9 с ремонтом, мебелью, р-н Лесной, ул. Г. Батюка, 35. Тел. 095-160-96-88. zz 3-комн. кв. 69х41х8 кв.м., ул. Юн. Коммунаров, 8/9, жил. сост., 430 тыс грн. Тел. 050-425-25-91. zz 3-комн. кв. г. Красный Лиман, вблизи супермаркет и озеро. Тел. 095-789-76-24.

3-комн. кв. Срочно. Центр, 2/2,общ. 43 м., нов.тел, колонка, м/п.окна, закр.двор, сарай.10т, торг. Обмен на кв. бол. площ. без рем,центр. Расм.вар. Тел. 066-502-61-52.

2-х комн. кв., 1/5, у г л о в ая , но о ч ен ь те п л ая , ч и стая , уютная, жилое состоян и е , р а й он Ц Н ИЛ , р ядом ма г а з и н ы , новая входная дверь. 6 700. Тел. 095-678-9001.

куплю

zz 2-, 1-комн. кв., центр, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04. zz 2-, 1-комн. кв., центр, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04. zz 2-, 3-комн. кв., недорого, в центре, можно без ремонта, без посредников. Тел. 050-0-777-202. zz 2-комн кв. для себя. Тел. 095295-35-85. zz 2-комн. кв, без ремонта, до 100 000. Тел. 095-160-96-88. zz 2-комн. кв. в любом р-не. Тел. 050-423-41-45. zz 2-комн. кв. для себя. Тел. 050-864-68-87. zz 2-комн. кв., в любом р-не города, можно с дорогим рем., в хор. сост., можно с меб., для себя, срочно. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., в любом р-не города, можно с дорогим рем., в хор. сост., можно с меб., для себя, срочно. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., в любом р-не, рассм. люб. вар-ты. Тел. 050-58065-60. zz 2-комн. кв., в любом сост., без посред. Тел. 050-588-89-77. zz 2-комн. кв., в любом сост., возм. с долгами, не приват., для себя, срочно, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., в центре, Артема, парк, возмож. с долгами. Тел. 050981-26-97. zz 2-комн. кв., в центре, можно с дорогим ремонтом, желат. в 9-эт. доме, можно со встр. меб., для себя, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-47185-04.

«Газета объявлений» N 41 (596), 18 октября 2017 г.

zz 3-комн. кв. ул. Ленина, 90 кв. м., 3 эт., м/п окна, автоном. отопл., под ремонт, 22 000. Тел. 050-42341-45. zz 3-комн. кв. Центр, 4/4, хор. сост. Тел. 095-294-25-34. zz 3-комн. кв. Центр, чех проект, 5/5, кухня 10 кв. м., без ремонта, очень дешево. Тел.: 3-72-53, 05070-141-90. zz 3-комн. кв., 8/9 ул. Свободы, 65х389, ул Свободы, кирп. дом, р-н Площади. Тел. 050-425-25-91. zz 2-комн. кв., центр, возмож. с дорогим ремонтом, рассм. все zz 3-комн. кв., в сталинке, 2/3, вар-ты. Тел. 050-471-85-04. 69х42х7 кв. м., ул. Ленина, р-н zz 2-комн. кв., центр, можно с площади, отл. сост., част. мебель. рем., для себя. Тел. 050-471-85-04. Тел. 050-425-25-91. zz 2-комн. кв., центр, мр-н Артема, мр-н Химик, возмож. с 3-комн. кв., 1/2, ул. дорогим ремонтом. Тел. 050-471Свердлова, рядом ост. 85-04. «Школьная», можно под zz 2-комн.кв. в Славянске. Тел. бизнес. Тел. 050-872-03050-87-14-976. 60. zz 2-комн.кв., в любом р-не, рассмотрю все в-ты. Тел. 095-63606-57. zz 3-комн. кв., 1/5, ж/д, ул. Свердлова, 54 кв. м, комн. смежн. меняю изолир., жилое сост., газ. колонка, zz 2-комн. кв., центр Крама- угловая, 247 000 грн. Тел. 095-636торска, на жилье в центре Сла- 06-57. вянска. Тел. 050-428-29-15. zz 3-комн. кв., 1/5, ул. Бульварная, 8а, чехпроект, 68,5/40/8,3, хор. сост., частич. хор. ремонт, 365 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063продаю 94-04-111. zz 3- комн. кв., ЖД вокзал. 1/ zz 3-комн. кв., 1/5, Чубаря, 5. 66 кв. м, м/ п окна, лоджия с угловая, теплая, есть подвал, нет подвалом, есть гараж. Тел. 066- балкона, 237 500 грн. Тел. 050-95798-04-87. 98-152.

3-комн.кв.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

zz 3-комн. кв., 2/4, р-н Ц. рынка, 102 кв. м, а/о, хор. сост., комн. разд., 624 000 грн. Тел. 095-63606-57. zz 3-комн. кв., 2/5, возле рынка , мр-н артема, 135 000 грн. Тел. 050-580-65-60. zz 3-комн. кв., 2/9, Химик, ремонт в ванной и туалете, балкон заст., 65/39 кв. м, аккурат. сост., 399 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zz 3-комн. кв., 3/14, ул. Свободы, 75/40/8, обычное сост., без ремонта, рядом с квартирой кладовка. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zz 3-комн. кв., 3/3, центр, ул. Шевченко, 82/56 кв. м, част. м/п окна, 413 000 грн. Тел. 050-95981-52. zz 3-комн. кв., 3/5, ЦНИЛ, чех. проект, 62 кв. м, 2 лоджии, м/п окна, ремонт 10-лет. давности, 302 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zz 3-комн. кв., 3/9, жил. сост. Тел. 050-347-59-53. zz 3-комн. кв., 4/4, совр. дорогой ремонт, общ. 79,3 кв.м., жилая 56 кв.м., с меб., быттехн., 600 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zz 3-комн. кв., 4/4, центр, ул. Ленина, общая пл. 80 кв. м, ремонт, кухня-студия, мебель, быт. техника. Тел. 050-588-89-77. zz 3-комн. кв., 4/5, 57 кв.м., не угловая , 7 500. Тел. 050-42529-78. zz 3-комн. кв., 4/5, мр-н Артема, 46 кв. м, утеплен., м/п окна, кухнястудия, встроен. кухня, санузел совмещ., рем., 235 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zz 3-комн. кв., 4/5, пер. Парковый, жил. сост., нов. сантех., бойлер, не углов., комн. смежноизолир., 234 000 грн. Тел. 095-636-06-57. zz 3-комн. кв., 5/5, Артема, от хозяина, недорого, срочно. Тел. 095-092-50-02. zz 3-комн. кв., 5/9, Артема, жил. сост., 11 000. Тел. 050-425-29-78. zz 3-комн. кв., 56/39/6, кирп. дом, удобн. планир., газ колонка, большой коридор, до площади 3 мин, 11 000. Тел. 050-471-85-04. zz 3-комн. кв., 7/9, ул. Юн. Коммунаров, жил. сост., не угловая, 15 500. Тел. 050-425-29-78. zz 3-комн. кв., а/о, 8/9, ремонт, вид на город. Тел. 050-347-59-53. zz 3-комн. кв., Артема, Лесной, 4/5, 150 000 грн. Тел. 050-58065-60. zz 3-комн. кв., Артема, Лесной, не угловая, докум. готовы, 11 500. Тел. 050-471-85-04. zz 3-комн. кв., в любом р-не, рассм. люб. вар-ты. Тел. 050-58065-60. zz 3-комн. кв., К. Маркса 22, 5/9. Тел. 066-683-28-77. zz 3-комн. кв., кирпичн. дом, 1/5. Обращ.: ул. Чубаря. Тел. 050-87411-63 (после 15:00 ). zz 3-комн. кв., м-н Артема, жил. сост., с меб., не углов., 4/5, 7 200, срочно. Тел. 050-347-74-09. zz 3-комн. кв., м-н Артема, ул. Парковая, 3/ 5, 66 кв.м., кухнястудия, хор. рем., мебель.техника. Тел. 066-986-26-07. zz 3-комн. кв., м-н Химик. Тел. 050-87-14-976. zz 3-комн. кв., мр-н Артема, ул. Батюка, 42, 5/5, кирпич. дом, не углов., жил. сост., хор. место, 7 500. Тел. 050-955-03-56.

http://slavinfo.dn.ua

9


Объявления диктуйте по тел.:

3-комн.кв. продаю

zz 3-комн. кв., общ. площ. 71 кв. м., в центре города, ул.Искры, ремонт, индив. отопление, счетчики. Тел. 050-913-29-35. zz 3-комн. кв., ост. «Школьная», 3/3, сталинка, 80 кв.м, пластик. окна, косметич. рем., 13 500. Тел. 050-474-63-35. zz 3-комн. кв., пер. Парковый, 1/5, 53/37/6,6, с ремонтом, 250 000 грн. Тел. 050-588-89-77. zz 3-комн. кв., пер. Парковый, 4/5, комн. раздел., жил. сост., 7 200. Тел. 050-347-59-53. zz 3-комн. кв., р-н ЖД, 1 эт., кирпичн. дом, не угловая, обычное сост., комн. раздел., закрытый двор, 8 500. Тел. 050-955-03-56. zz 3-комн. кв., р-н Ц. рынка, 1/2, 65/45/9, комн. раздел., м/п окна, нов. межкомн. двери, нов. проводка, сантехника. Тел. 050347-59-53. zz 3-комн. кв., ул. Василевского, 370 000, 1/9. Тел. 050-806-56-53.

3-комн. кв., ул. К. Маркса, 38, 64 кв. м, без посредников. Тел. 09979-22-815. zz 3-комн. кв., ул. Свердлова, 1/5, 10 500, торг. Тел. 050-34759-53. zz 3-комн. кв., ул. Свободы, 4/9. крупногабарит., жил. сост., 185 000 грн. Тел. 050-580-65-60. zz 3-комн. кв., ул. Свободы, 65/41/9, улучш. планир., вода постоянно, лоджия, 11 500, докум. готовы. Тел. 050-471-85-04. zz 3-комн. кв., ул. Шевченко, 3/3, 80 кв. м, два балкона, 12 500. Тел. 050-347-59-53. zz 3-комн. кв., ул. Юн. Коммунаров, 4/5, жил. сост., 330 000 грн. Тел. 050-588-89-77. zz 3-комн. кв., Химик, 3/9, 65 кв. м., угловая, 10 500. Тел. 050-47463-35. zz 3-комн. кв., Химик, 5/9, не угловая, вода пост., обычное сост., 10 500, срочно. Тел. 050-95503-56. zz 3-комн. кв., Химик, качествен. ремонт, 7/9, с меб. и техникой. Тел. 050-347-59-53. zz 3-комн. кв., центр, 2 эт., не углов., вода пост., а/о, тихий двор, от собственника, без посред. Тел. 095-649-69-96. zz 3-комн. кв., центр, 2/5. Тел. 050-347-59-53. zz 3-комн. кв., центр, 3/5, жил. сост., 140 000 грн. Тел. 050-58065-60. zz 3-комн. кв., центр, 68/42/9, лоджия, балкон, улучш. планир., вода постоянно, срочно, 11 000. Тел. 050-471-85-04. zz 3-комн. кв., центр, в хор. сост., входн. двери замен., окна м/п, не угловая, 5/5, 8 500. Тел. 050-347-74-09. zz 3-комн. кв., центр, м/п окна, газ. колонка, цена договорная, срочно, без посредников. Тел. 050-143-42-30. zz 3-комн. кв., центр, ул. Чубаря, 5/5, не угловая, кирпичный дом, жилое сост., с меб., быттех., подвал под дома + гараж. Тел. 050-74-33-587. zz 3-комн. кв., центр, ул. Юн. Коммунаров, 4/5, не угловая, сост. хор., 12 500. Тел. 050-471-85-04.

10

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zz 3-комн. кв., центр, улучш. планир., 65/41/9, кирпич. дом, 5 этаж, 8 900. Тел. 050-471-85-04. zz 3-комн. кв., центр, Юн. Коммунаров, 5/9, 69/41/9, хор., жил. сост., 15 500. Тел. 050-471-85-04. zz 3-комн. кв., чех. проект, ремонт, меб., техника, 250 000 грн. Тел. 050-580-65-60. zz 3-комн. кв.,3/4, ЖД, Свердлова, общ. 44,6, колонка, встроен. кухня, современный санузел, подвал, свой ЖЕК, хор. ремонт, 340 000 грн. Тел. 050-9598-152. zz 3-комн. Центр, 1/9, 65 кв. м., утеплена, под ремонт, 11 500. Тел. 050-474-63-35. zz 3-комн.кв., 3/9, отл. ремонт, нов. меб., сантех. без поср., 22 000, Краматорск, Старый Город. Тел. 098-391-55-99. zz 3-комн.кв., 5/5, Артема, отл. планир., раздел. комн., крыша не течет, необходим ремонт, 186 000. Тел. 050-95-98-152. zz 3-комн.кв., 5/5, общ.пл 56 кв.м., м/п окна, нов. входн. дверь, комнаты раздельные. Тел. 050-9598-152. zz 3-комн.кв., Артема. Тел. 050871-49-76. zz 3-комн.кв., Артема, ул. Олимпийская, 7, 4/9, не углов., отличное место, рядом школы, садики, маг., остан., 13 500. Тел. 050-955-03-56. zz 3-комн.кв., жил.сост., заст. балкон., не углов., част. с меб., кирпичн. дом. срочно, недорого. Тел. 066-322-48-48. zz 3-комн.кв., очень теплая , г.Николаевка. Нормальное состояние. Двойная дверь. Столярка. 50 летия Слав ТЭС 33. Торг. Тел. 095-398-24-24.

4-комн.кв. продаю

zz 4- комн.кв., 6/9, Батюка 21/83, возможен обмен. Тел. 095-57968-11. zz 4- конм.кв., 4/5, Артема, 58 жил. пл., м/п окна, без посредн. Тел. 050-91-96-214. zz 4-комн. кв. 140 кв. м., автоном. отопл., 40 000, Центр. Тел. 050-423-41-45. zz 4-комн. кв. м-н Артема. Тел. 050-87-14-976. zz 4-комн. кв. м-н Артема, срочно, 7 500. Тел. 050-87-14-976. zz 4-комн. кв., 4/12 Центр, новострой, 96 кв. м., м/п окна, сделана проводка и разводка воды, индив. отопл. на доме и прибор учетаи тепла на кв., 728 000 грн. Тел. 050-95-98-152. zz 4-комн. кв., 4/5, 64 кв.м., жил. сост., 8 500. Тел. 050-425-29-78. zz 4-комн. кв., 4/5, г. Святоргорск, ул. Островского, чех. проект, м/п окна, нов. сантех., ламинат, дорогой рем., мебель, 900 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111.

zz Кв. или дом в Крыму или обмен на недвижимость на Украине. Тел. 095-139-16-83. zz Квартиру в любом р-н города. Тел. 095-295-35-85. zz Квартиру в центре, можно без ремонта, без посредников. Тел. 050-955-03-56. zz Квартиру для себя, Центр. Тел. 095-295-35-85. zz Квартиры в люб. сост., возмож. с долгами, рассм. все вар-ты, для себя, срочно, возм. с дорогим еврорем.,коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04.

сдаю Документы для командировочных. Квартиры посуточно. Тел.: 095-03325-53, 068-439-92-71. zz 1- и 2-комн. кв., посуточно. Документы об оплате. Тел. 095-1400-444. zz 1- и 2-комн. кв. посуточно и почасово. Тел. 099-291-50-77. zz Квартиры посуточно. Артема, центр. Недорого. Документы об оплате. Тел. 095-14-00-555.

куплю

zz 3-, 4-комн. кв. в любом сост., без посред. Тел. 050-588-89-77. zz 3-комн. кв. в любом р-не. Тел. 050-423-41-45. zz 3-комн. кв. м-н Артема, Центр, срочно. Тел. 095-295-35-85. zz 3-комн. кв., в любом р-не города, можно с дорогим рем., в хор. сост., можно с меб., для себя, срочно, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-47185-04. zz 3-комн. кв., в любом сост., возм. с долгами, не приват., для себя, срочно, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04. zz 3-комн. кв., в любом сост., можно с долгами. Тел. 050-34759-53. zz 3-комн. кв., для себя, в люб. р-не, рассм. все вар-ты, возм. с долгами. Тел. 050-471-85-04. zz 3-комн. кв., р-н Химик, срочно. Тел. 050-471-85-04. zz 3-комн. кв., центр, с рем., на средн. эт., для себя, срочно, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04. zz 3-комн.кв., срочно. Тел. 05087-14-976. zz В люб. сост., возмож. с долгами, рассм. все вар-ты, для себя, срочно, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04. zz Квартиру в рассрочку, с первоначальным взносом, центр, ж/д, в люб. сост., возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04.

zz 4-комн. кв., ул. Свердлова, zz 1- и 2-комн. кв. посуточно, по5/5, 60 кв. м, 10 500. Тел. 050-347- часово. Недорого. Артема, центр. 59-53. Тел. 099-772-58-64. zz 1- и 2-комн. апартам., Артема, куплю zz В люб. сост., возмож. с центр, Wi-Fi, все усл., док-ты об оплате, посуточно. Тел. 095-033долгами, рассм. все вар-ты, для себя, срочно, возм. с дорогим 25-53. zz 1- и 2-комн. кв. Тел. 095-033еврорем., коммун. долгами. Тел. 25-63 (посуточно, почасово). 050-471-85-04. zz 1- и 2-комн. кв. Тел. 095-31999-41 (посуточно и почасово). zz 1- и 2-комн. кв. абс. аккурат., недорого, Артема, АВ, центр, продаю zz 2-комн. кв., центр, выведена посут./почас. Тел. 050-681-37-92. zz 1- и 2-комн. кв. абс. аккурат., из жилого фонда, О. Революции, есть разреш. на пристройку, 22 недорого, Артема, АВ, центр, посут./почас. Тел. 099-914-76-45. 000. Тел. 050-471-85-04. zz 1- и 2-комн. кв. апартам., абс. zz Комната в общ. ТНН 12 кв. м., или обмен на 1 комнату. Тел. недорого, Артема, центр, Wi-Fi, посуточно. Тел. 066-61-66-713. 050-707-04-76. zz 1- и 2-комн. кв., Aртема, zz Комната в общ., 5/5, 12 кв.м. центр, автовокзал (посуточно, поТел. 099-569-10-34. zz Комната в общежитии. с ре- часово). Тел. 066-431-70-69. zz 1- и 2-комн. кв., Абс. аккурат., монтом, 3/4, не угловая, центр, без посредн., кабельное, интернет. А/В, Артема, центр, посут./почас. Тел. 050-668-18-81. Тел. 050-26-05-402. zz 1- и 2-комн. кв., Абс. аккурат., куплю меняю А/В, Артема, центр, посут./почас. z z В люб. сост., возмож. с zz 3-комн. 58 кв. м., 1/1, Центр, Тел. 066-58-57-115. ул. Калинина на 1-комн. Тел. 095- долгами, рассм. все вар-ты, для zz 1- и 2-комн. кв., абс. недор., себя, срочно. Тел. 050-471-85-04. 160-96-88. Артема, центр, посуточно/почасово. Тел. 099-418-07-80. zz 1- и 2-комн. кв., Артема, центр, посуточно. Тел. 095-823-60-08. zz 1-, 2-комн. кв., посуточно. Центр, Артема. Все условия. Документы об оплате. Тел. 050-60538-53. zz 1-комн. кв. р-н Ж/Д, мебель, быттехника. Тел. 050-588-89-77. zz 1-комн. кв., 2/5, возле площади, ремонт, мебель, быттех., 4 000 грн. + все коммун. усл. + единораз. риелт. работа. Тел. 05095-98-152. zz 1-комн. кв., новый ремонт, улучш. планировка, кондиц., стир. машина, все новое, состояние люкс, 5 000 грн, торг, на длит. срок. Тел. 050-471-85-04.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

другие

(присылайте SMS-сообщения)

zz 1-комн. кв., Центр, недорого. Тел. 050-047-95-00 (Виктор). zz 1-комн.кв., жил. состояние. Тел. 050-87-14-976. zz 1-комн.кв., меб., техника. 5/5, р-н центр. рынка, 3.000, предопл. за 3 мес., желат. семье. Тел. 050-23-35-992 после 17.00. zz 1-комн.кв., ул. Урицкого, 3-комн.кв., 1/2, Льва Толстого. Тел. 050-984-27-63. zz 1-комн.кв., Химик., 1 500 + свет, вода. Тел. 050-87-14-976. zz 1-комн.кв., центр, на длит. срок, 5/5, с меб., быттехникой. Тел. 050-754-67-30. zz 2- комн.кв , р-н САТУ, на длит. срок, с меб., без рем, без спальных мест. Тел. 050-181-59-52. zz 2- комн.кв., с меб., м-н Артема. Тел. 095-197-78-35. zz 2-комн. кв. 2/5, м-н Артема на длит. срок. Тел. 095-386-63-03. zz 2-комн. кв., г. Славянск. Тел. 050-87-14-976. zz 2-комн. кв., р-н военкомата. Тел. 050-67-814-67. zz 2-комн. кв., центр, семье без детей. Тел. 050-772-80-45. zz 2-комн.кв. Артема, с мебелью. Тел. 095-514-17-67. zz 3- комн. кв., 2/ 3, центр, р- н ц. площади, в обычн. сост., с меб., стир. маш., 1 000 грн. + ком. услуги. Тел. 095-636-06-57. zz 3-комн. кв. 3/9, жил. сост. без мебели, на длит срок, р-н Ж/Д. Тел. 099-645-66-88. zz 3-комн. кв. г. Краматорск, Старый город. Тел. 050-55-93-123. zz 3-комн. кв. м-р Артема, хор. сост. Тел. 095-059-33-79. zz 3-комн.кв., на длит. срок, без посредников. Тел. 066-00-38-441. zz 3-комн.кв.,2/5, ул. Королева, после ремонта. Тел. 095-19748-53. zz Документы об оплате. Квартиры посуточно. Тел. 05004426-44. zz Комната в 2-комн. кв., на 2 человека, Артема, Лесной, желат. женщины, с хозяйкой, с мягкой мебелью. Тел. 066-030-66-84. zz Комната в кв. без хозяйки, ост Свердлова, с меб. Тел. 095-86427-18.

Комната в общежитии, мебель, ТВ. Тел. 050-04426-44. zz Сдаётся комната 2 студентам(девочкам) ул.Центральная 43. Тел. 095-45617-96.

Сдам 3- комн.кв., Артема, 5 спальных мест, посуточно. Тел. 050-4845-988.

сниму

zz 1-, 2-комн. кв. Тел. 050-58889-77. zz 1-, 2-комн. кв., центр, Артема, с мебелью, техникой, дорого. Порядочность гарантируем. Тел. 050-0-777-202. zz 1-комн. кв., возм. с дорогим ремонтом, на длит. срок, порядочность проживания и оплаты гарантирую. Тел. 050-471-85-04. zz 1-комн. кв., возмож. с дорогим рем., на длит. срок, порядочность проживания и оплаты гарантирую. Тел. 050-471-85-04. zz 1-комн. кв., желат. с дорогим ремонтом, мебелью и посудой, на длит. срок (командировка по работе), рассм. любые вар-ты. Тел. 050-471-85-04. zz 1-комн. кв., на длит. срок, с техникой и мебелью. Тел. 050-95503-56. zz 1-комн. кв., с меб. и быттехн., на длит. срок. Тел. 050-955-03-56. zz 1-комн. кв., центр, мрн. Химик, ж/д, с меб. и быттехн., до 2500 грн., семья из 2-х чел. Тел. 050-955-03-56. zz 1-комн. кв., центр, Химик, ж/д, с меб. и быттех., до 2 500 грн., семья из 2-х чел. Тел. 050-0777-202. zz 1-комн.кв. Тел. 050-87-14976. zz 2-, 3-комн. кв., возмож. с 1-комн. кв., посуточно, дорогим ремонтом, на длит. срок, почасово, центр. Тел. порядочность прожив. и оплаты гарант. Тел. 050-471-85-04. 050-651-63-20. zz 2-, 3-комн. кв., ХИМИК, ЖД, Артема, с мебелью, техникой, до 2 1-комн. кв., посуточно/ 000 грн. Тел. 050-077-72-02. почасово, все условия, zz 2-, 3-комн. кв., центр, с м р - н А р т е м а , ц е н т р , мебелью, ремонтом, дорого. гарантирую. Тел. номер «Люкс». Тел. 099- Порядочность 050-955-03-56. 258-58-97. zz 2-комн. кв., Артема, на длит. срок, с хор. услов., до 2 500 грн., zz 1-комн. кв., Центр. Тел. 050- рассм. любые варианты. Тел. 05087-14-976. 0-777-202.

http://slavinfo.dn.ua

zz 2-комн. кв., возм. с дорогим ремонтом, на длит. срок, порядочность проживания и оплаты гарантирую. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., возмож. с дорогим рем., на длит. срок, порядочность проживания и оплаты гарантирую. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., желат. с дорогим ремонтом, мебелью и посудой, на длит. срок (командировка по работе), рассм. любые вар-ты. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., мрн. Артема, с хор. условиями, на длит. срок, до 2500 грн. рассм. люб. варианты. Тел. 050-955-03-56. zz 2-комн. кв., с меб., возмож. с послед. выкупом, за коммун. услуги. Тел. 093-398-01-08. zz 2-комн. кв., с меб., за коммун. усл., возмож. с послед. выкупом. Тел. 050-920-80-35 ( после 19:00). zz 2-комн.кв. Тел. 050-87-14976. zz 2-комн.кв., без мебели. Тел. 050-87-14-976. zz 2-комн.кв., жил. сост. Тел. 050-87-14-976. zz 3-комн. кв., возм. с дорогим ремонтом, на длит. срок, порядочность проживания и оплаты гарантирую. Тел. 050-471-85-04. zz 3-комн. кв., возмож. с дорогим рем., на длит. срок, порядочность проживания и оплаты гарантирую. Тел. 050-471-85-04. zz 3-комн. кв., желат. с дорогим ремонтом, мебелью и посудой, на длит. срок (командировка по работе), рассм. любые вар-ты. Тел. 050-471-85-04. zz 3-комн. кв., центр, Химик, ж/д, с меб. и быттех., 2000-2500 грн/мес., семья из 3-х чел. Тел. 050-955-03-56. zz 3-комн. кв., центр, Химик, ж/д, с меб. и быттех., семья из 3-х чел., до 2000-2500 грн. Тел. 050-0777-202. zz 4-комн. кв., желат. с дорогим ремонтом, мебелью и посудой, на длит. срок (командировка по работе), рассм. любые вар-ты. Тел. 050-471-85-04. zz Дорого, можно с дорогим ремонтом, 1-3-комн. кв., на длит. срок, порядоч. прожив. и оплаты гарант. Тел. 050-471-85-04. zz Квартиру, желат. с евроремонтом, дорого, для себя, порядочность прожив. и оплаты гарантирую. Тел. 050-471-85-04. zz Квартиру, срочно. Тел. 05087-14-976. zz Семья из 2 чел. снимет жилье за ком. услуги и небольшую доплату. Тел. 066-931-84-06. zz СНИМУ 1,2,3- комн. кв., в любом районе. Тел. 050-801-75-95. zz Сниму квартиру возмож. с дорогим рем. и условиями, на длит. срок, порядоч. проживания и оплаты гарант. Тел. 050-471-85-04. zz Сниму квартиру за ком. услуги. Тел. 050-588-51-30. zz Сниму любую квартиру дорого, в хор. сост., со всеми услов. и удобствами, порядочность оплаты и проживания гарантирую. Тел. 050-471-85-04.

продаю

zz 1/ 2 Дома, газ, центр, р-н ООШ №1, 55 кв. м, 3 комн., в хор. сост., все удобст., гараж, х/ п, 13 сот. зем., приват., 174 200 грн. Тел. 095-636-06-57. zz 1/ 2 дома, под дачу, р-н ж/д. Тел. 050-17-55-219. zz 1/ 2 дома, р- н Варшавы, 4 неб. комнаты, газ, все уд., 8 сот., недорого. Тел.: 3-72-53, 050-70141-90. zz 1/2 дома ветхого, флигель 10х4,5, п/о, газ по ул., фрукт. сад., р-н Музея. Тел. 099-71-74-225. zz 1/2 дома ветхого, флигель 10х4,5, п/о, газ по ул., фрукт. сад., р-н Музея. Тел. 099-71-74-225. zz 1/2 дома, Варшава, ул. Карнаухова, 70 кв. м, частично с ремонтом, уч. 13 сот., гараж, две л/к, до центра 10 мин., 8 000. Тел. 050-0-777-202.

«Газета объявлений» N 41 (596), 18 октября 2017 г.


Объявления диктуйте по тел.:

продаю

zz 1/2 дома, ул. Красного Казачества, 33 кв.м., 3 комн., жилое сост.,флигель 26 кв.м., 6 500. Тел. 050-87-14-976. zz 1/2 дома, ул. Красногорская, 43 кв. м, 2 комн., кухня, камин, удобства, газ, в хор. сост., отд. вход, уч. 3 сот., есть гостевой домик, 243 000 грн. Тел. 050-58889-77. zz 1/2 дома, ул. Паравозников, 38 кв. м., 3 комнаты, треб. косм. рем., 2 сотки, 40 000 грн. Тел. 050588-8977. zz 1/2 дома, ул. Р. Люксембург, 45 кв. м, 2 комн., кухня, удоб., газ, с рем., цена договорная. Тел. 050588-89-77. zz 1/2 часть дома, ул. Володарского, р-н Кузни, 40 кв. м., флигель 40 м. кв., треб кап. ремонта, 9 соток, 40 000 грн. Тел. 050-588-8977. zz 1/2добротного дома, 70 кв. м., ул. Карнаухова, рядом магазины, школы, дет. сады, 10 500. Тел. 095-294-25-34. zz 1/3 дома, газ., центр, удоб. в доме, м/п окна, нов. забор, встроен. кухня, колонка-автомат, счетч. на газ и воду, частич. мебель, насос подкачки воды, сарай и двор срвмест., 149 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-9404-111. zz 2-эт. газ. дом, р-н пам. Шевченко, ул. Шмидта, 185/70/12, 5 кв. м, отл. сост., с мебелью, 4 комн, удобства, камин, гараж, навес, спутн. ТВ, 5 сот., 1 430 000 грн. Тел. 095-636-06-57. zz 2-эт. дом 230 кв. м., р-н Черевковки, ул. Гладышева, хор. сост. по сниж. цене. Тел. 050-42525-91. zz 2-эт. дом ул. Франка, 224х60х22 кв. м., 5 комн., отл. сост., встроен. мебель, мансандра 77 кв. м., гараж, 8 сот., 1 850 000 грн. Тел. 050-588-89-77. zz 2-эт. дом, газ., мр-н Артема, р-н стоматологии, отл. архитек., распол., рем., мебель, 142/53,2/11,9, 2 сануз., гараж, камин, Интер., тел., 2 500 000 грн., торг. Тел.: 050-95-98-152, 063-9404-111. zz 2-эт. дом, м-н Артема, пер. Арматурный, 41 000. Тел. 095-29425-34. zz 2-эт. дом, ул. Курская, есть цокольный этаж, 380 кв. м, уч. 18 сот., х/п, цена договорная. Тел. 050-588-89-77. zz 2-эт. дом, Черевковка, ул. Краснодарская, 207/80/24 кв. м, 4 комн., хор. сост., гараж, х/п, уч. 13 сот., 1 200 000 грн. Тел. 050-58889-77. zz 5-комн. дом, ул. Каспийская, под ремонт. Тел. 050-87-14-976. zz Блоки фундам., б/у., 4,5 - 300 грн. Тел. 050-50-85-355. zz Газ. дом, 70 кв. м, р-н ж/д, ул. Тельмана, отл. ремонт, кондиц., н/п, 12 сот., сад, рядом школа. Тел. 050-299-34-21. zz Газ. дом, есть п/о, р-н Голубовки, 4 комн., 59 кв. м, л/к (2 комн., отопление), 2 сарая, 2 подвала, 6 сот. Тел. 050-217-68-17. zz Газ. дом, р-н музея, ул. Мартыненко, 80 кв. м, 4 комн., удобства, обычное сост., 10 сот., 169 000 грн. Тел. 095-636-06-57. zz Газ. дом, ул. Мартыненко,78 кв. м, хор. рем., нов. водоотвод, х/п, 7 соток. Тел. 050-299-34-21. zz Газ. дом, Целинная, ул. Воронежская, жилое сост., 4 комн., 90/46/14 кв. м, част. с меб., удобства, гараж, 5 сот., 165 000 грн. Тел. 095-636-06-57. zz Газ. дом, Черевковка, общ. 96, жилая 56, кухня 12,3, санузел 11, 5,2 сотки, 268 000. Тел. 050-9598-152. zz Дача,Артема, домик, сарай, метал. бак., 11 сот., недорого. Тел. 095-898-70-11. zz Два дома на 1 уч., газ., р-н ж/д, 2-эт., 12,8х7,8, 135 кв. м, из облиц. кирпича, второй дом - 13х7, 82 кв. м, удоб., 2 гаража, 10 сот. приват., 1 463 000 грн. Тел.: 05095-98-152, 063-94-04-111. zz Дом 3-эт., р-н Черевковка под ремонт. Тел. 050-87-14-976. zz Дом 55 кв. м., 7 сот., п/о, р-н Ж/Д, Мымовка, 75 000 грн. Тел. 050-423-41-45. zz Дом 8х9, со всеми удобст., р-н Голубовка, недорого. Тел. 050149-19-10. zz Дом газ, р-н Ц. рынка, ул. Фрунзе, 110 кв. м, 2 выхода, крытый двор, ФЭМка, н/п, сад 6 сот. Тел. 050-299-34-21.

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zz Дом газ, центр Черевковки, рядом с почтой, 45 кв. м, флигель 33 кв. м, есть ванная, л/к, гараж, колодец, колонка, есть место для удобств в доме, 7 сот., хор. сост., 284 000 грн. Тел. 050-95-98-152. zz Дом газ. , центр, хор. сост., с удобствами, гараж, ул. Вильямся, 12 000, торг. Тел. 095-294-25-34. zz Дом газ. 64 кв. м., р-н Голубовки, летняя кухня, сарай, подвал, окна м/п, 6 сот. Тел.: 050279-31-74, 099-28-42-341. zz Дом газ. благоустр., ул. Целинная, 60 кв. м., отл. сост., част. мебель. Тел. 050-425-25-91. zz Дом газ. Мымовка, рядом ЖД, 102 кв. м., гараж, х/п, треб. доделать часть отдел. работ, 202 240 грн. Тел. 050-95-98-152. zz Дом газ., 80 кв. м., х/п, р-н Ж/Д, 11 сот. по ул. Артема. Тел. 050-872-03-60. zz Дом газ., Варшава, 53,2 кв. м, 8,4 сот., колодец, л/к, ухож. участок, 171 000 грн. Тел. 050-9598-152. zz Дом газ., пер. Индустриальный, р-н маг. «Октябрь», 54/32/8 кв. м, 3 комн., жил. сост., удобства в доме, выс. фундамент, без подтопления, 5,5 сот., 182 000 грн. Тел. 095-636-06-57. zz Дом газ., пер. Киевский, р-н ул. Димитрова, 120 кв. м, 2 выхода, нужен ремонт, 8 сот., недорого. Тел. 050-299-34-21. zz Дом газ., со всеми удобствами, р-н Глазной больницы, флигель жилой, гараж, 15 мин пешком до рынка, без посредников, недорого. Тел. 099-433-69-23. zz Дом газ/печ. отопл., р-н Славкурорта, х/п, 50 кв. м. Тел. 095-856-93-93. zz Дом п. Северный газ., х/п, 9 сот. Тел. 050-829-13-72.

Дом п/о, с. Троицкое 20 км. от Славянска, хор. сост, х/п, погреб, виноградник, речка в конце огорода, рыбалка, охота, 70 000 грн. Тел. 066-23566-92. zz Дом пер. М. Богуна, 69, цена договорная. Тел. 050-867-34-45. zz Дом пос. Восточный, газ, с ремонтом, 5 000. Тел. 050-992-57-75. zz Дом р-н Ж/Д около Лимана, 55,7 кв. м., 5,6 сот., новая крыша, м/п окна, 143 000 грн. Тел. 050-9598-152. zz Дом р-н Ж/Д, 75 кв.м., 8 сот. уч., газ, удобства в доме, м/п окна, 8 500. Тел. 050-423-41-45. zz Дом ул. Корчагина, сост. жил., 9 000. Тел. 050-87-14-976. zz Дом ул. Серова. Тел. 095-4648-907. zz Дом, 80 кв. м., газ, вода, печ. отопление, х/п, 25 сот. огород, с. Богуславка, Боровской р-н, Харьковская обл. Тел. 095-710-61-46. zz Дом, 2 этажный, ул. Самвирская (Целинная), 240 кв.м., +цокольный этаж, газ,отопление, 85 % готовности, гараж, навес, 6 соток, 680 000 грн. Тел. 050-58889-77. zz Дом, 2-этажный. Тел. 095884-36-74. zz Дом, 50 кв.м., газ, р-н Слав. курорта, рядом озеро. Тел. 050872-03-60. zz Дом, 62 кв.м., газ., печн., с рем., счетч., кондиц., р-н Школьной, ул. Полярная, 6,5 сот, гараж, кухня,колод., 14 000. Тел. 098-217-11-58 10.00-18.00. zz Дом, 65 кв.м., газ, все удобста, м-н Восточный, жил. сост., гараж, постройки, 5,5 сот., 4 500, торг. Тел. 095-514-36-92. zz Дом, 75 кв.м, р-н кузни, 7 сот., 8 500. Тел. 050-474-63-35. zz Дом, 7х 13, р- н Голубовки, газ, водопр. канализ., гараж, колод., тепл., л/к, 2 подв., 8 сот., цена дог. Тел.: 095-523-77-10, 050703-37-98. zz Дом, Артема (верхний квадрат), 90 кв.м, 6 сот., 20 000. Тел. 050-474-63-35. zz Дом, Былбасовка- 3, ул. Котовскоо, газ, вода, 55 кв. м., надворные постр., подвал, колод., 15 сот., недорого. Тел. 050-29934-21. zz Дом, Варшава, 4 комн., возмож. в рассрочку. Тел. 050-92080-35 (после 19:00). zz Дом, Варшава, 60 кв.м, 6 сот., косм. рем., 5 500. Тел. 050-47463-35. zz Дом, возле ул. Мира, газ, 80 кв. м., без т/ в, 12 сот., хоз. постр. скважина. Тел.: 3-72-53, 050-70141-90. zz Дом, возле ц.рынка, печное отопл., недорого, все удобства. Тел. 095-527-56-62.

zz Дом, Восточный срочно, 3 000. Тел. 050-87-14-976. zz Дом, Восточный, пер. Крылова, 71 кв. м, 3 комн., газ, удобства, треб. ксом. ремонта, уч. 5,5 сот., гараж, л/к, сарай, подвал, 135 000 грн. Тел. 050-588-89-77. zz Дом, газ и твердое топл.,105 кв. м, 5 комн., теплый, удобства, л/к, гараж, х/п, подвал, мастерская, уч. 13 сот., р-н ж/д. Тел. 095-156-51-61. zz Дом, газ, Варшава, пер. Коминтерна, 42 кв. м., 2 комн., требует ремонта, коробка целая, крыша не теч., гараж, 4 сот., 104 000 грн., торг. Тел. 095-636-06-57. zz Дом, газ, Машмет, недалеко от «Оазиса», 93 кв. м, ремонт, действующ. камин, кондиц., всроен. кухня, 380 В, утеплен пенопластом, 473 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zz Дом, газ, Мымовка, добротный, есть п/о, 5,5 сот., колодец, 4 500. Тел. 050-34759-53. zz Дом, газ, ул. Вишневая, 2 эт., 120 кв. м, 10 сот., 2002 г. п., м/п окна. Тел. 050-347-59-53. zz Дом, газ, ул. Комяхова, 8 сот., нов. забор, м/п окна, возмож. под бизнес. Тел. 050-347-59-53. zz Дом, газ, ул. Лесозащитная, 10 сот., 2 котла (газ и твердое топливо), рядом ост., 5 000. Тел. 050-347-59-53. zz Дом, газ, ул. Реконструкции, 6 сот., 2 котла, газ + твердое топливо, вода в доме, 4 500. Тел. 050-347-59-53. zz Дом, газ, ул. Тельмана, 60 кв. м, 10 сот., кондиц., заходи и живи, 11 500. Тел. 050-347-59-53. zz Дом, газ. + п/о, центр Черевковки, частично м/п окна, 11 500. Тел. 050-347-59-53. zz Дом, газ., 1 Былбасовка. все удобства, с газом. Тел. 050-73135-59. zz Дом, газ., 126 кв. м, с ремонтом, сигнал., гараж, флигель, подвал, нов. забор, 10 сот. + дача в подарок, 31 000. Тел. 050-34759-53. zz Дом, газ., 70 кв. м, р-н ж/д вокзала, рядом школа, м/п окна, кондиционер, колодец, х/п, удобства, 8,4 сот. Тел. 050-70117-90. zz Дом, газ., все удоб., 93 кв. м, р-н Строймаша, ул. Киевская. Тел. 050-638-38-06. zz Дом, газ., ж/д, пер. Щербакова, 58 кв. м, кухня и удоб. в доме, м/п окна, рабочая печь, жил. сост., 3,33 сот., сарай, лет. душ, отл. место, рядом школы, маг., 7 мин. до вокз., 5 800. Тел. 050-95503-56. zz Дом, газ., интернатовская гора, 4 комн., кухня, удоб. в доме, нов. котел и колонка, счетч. на газ и воду, походной погреб, 215 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-9404-111. zz Дом, газ., мр-н Восточный, 95 кв. м, 5 комн., есть п/о, вода в доме, л/к, жил. сост., есть уч. 12 сот., рядом маг., ост., недорого, 5 700. Тел. 050-801-75-95. zz Дом, газ., под бизнес, на перекрестке дорог, ж/д, 52,7/24,8/6,2 кв. м, 2 гаража, 6 сот., скваж., нов. котел и колонка, хор. забор, 182 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 06394-04-111. zz Дом, газ., р-н Ц. рынка, с удобствами. Тел. 099-215-96-44. zz Дом, газ., ул. Полярная, 80 кв.м., 4 сот., гараж., хоз. постройки, в хор. сост. Тел. 050-82111-01. zz Дом, газ., ул. Урицкого, 98 кв. м, высокий фундамент, 4 комн., удобства, гараж, л/к, 20 сот., 260 000 грн. Тел. 095-636-06-57. zz Дом, Голубовка, 65 кв.м, 8 сот., м/п окна, 10 000, торг. Тел. 050-474-63-35. zz Дом, жил.состояние. Тел. 05087-14-976. zz Дом, м- н Восточный, 90 кв.м., все хоз. постройки, жил. сост., 9 500, торг. Тел. 050-383-30-84. zz Дом, м- н Восточный, жил. ост., санузел в доме, газ. отопл., рядом школа, магазины, остановка, 8 000. Тел. 050-383-30-84. zz Дом, м- н Восточный, ул. Левобережная, 120 кв., отличный ремонт, 3 спальни, хоз. двор, 10 сот. Тел. 050-299-34-21. zz Дом, мр-н Восточный, 4 комн. + кухня, 63 кв. м, выс. фундам., теплая крыша, газ, вода, 6 сот., хор. сост., без посредников. Тел. 050-288-60-15. zz Дом, нов. крыша, утеплен, тепл. пол, новые м/п окна, проводка, канал., забор, утеплен, 9 300. Тел. 099-945-49-89. zz Дом, п/о, Варшава, 4 комн., срочно. Тел. 093-398-01-08.

«Газета объявлений» N 41 (596), 18 октября 2017 г.

zz Дом, п/о, р-н ж/д, пер. Артема, 40 кв. м, 2 комн., 14 сот., гараж, можно под дачу, 91 000 грн. Тел. 095-636-06-57. zz Дом, п/о, Семеновка, ул. Грэсовская, 57 кв. м, 3 комн., вода в доме, без удобств, 6 сот. приват., л/к, 148 500 грн. Тел. 095-63606-57. zz Дом, печное отопл., р-н Варшавы. Тел. 050-862-82-62. zz Дом, р-н 2 интерната, 50 кв.м, евро ремонт под обои, новая крыша, заборы, отопление, м/п окна, 12 соток. Тел. 050-923-45-93. zz Дом, р-н Голубовки, есть газ, жилое сост., требует ремонта. Тел. 066-154-60-09. zz Дом, р-н кузни, 65 кв.м, платик. окна, 6 сот., 10 500. Тел. 050-474-63-35. zz Дом, р-н стоматологии, 56 кв. м, хоз. постр., или меняю на 2-кон.кв на Артема, рассмотрю варианты. Тел. 095-671-94-69. zz Дом, р-н Ц. рынка, 57 кв. м, газ, вода в доме, л/к. Тел.: 2-05-93, 050-823-74-65. zz Дом, Рыбхоз, ул. Юбилейная, 110 кв. м, 5 комн., газ, удобства, жилое сост., флигель, 2 комн., кухня, газ, вода, л/к, х/к, уч. 15 сот. Тел. 050-588-89-77. zz Дом, Семеновка, 9х9, л/к, гараж, колодец, 7 сот., без посредников, п/о. Тел. 050-98828-34. zz Дом, ул. Володарского, р-н кузни, 35 кв. м., газ.вода, треб. кап. ремонта, 3,5 соток, 40 000 грн. Тел. 050-588-8977. zz Дом, ул. Изюмская, газ, 100 кв. м., пристр. 2 больших комнаты, в хор. , жилом сост, гараж, баня, 6 соток, 13 000. Тел. 050-801-75-95. zz Дом, ул. Котовского, 6 сот., 80 кв. м, утеплен., с ремонтом, х/п, 14 500. Тел. 050-347-59-53. zz Дом, ул. Купянская, жил. сост. общ пл. 47, жил 25, кухня 9,5 кв.м., 4 комн., удобства, газ, флиг. 34 кв.м., летн. кухня, сарай, гар., уч. 4,6 сот. 270 000 грн. Тел. 050-58889-77. zz Дом, ул. Полярная, пер. Чапаева, 80 кв.м., 4 сот., удобства во дворе, х/п, газ, вода в доме, срочно, документы готовы. Тел. 050-26-89-207. zz Дом, ул. Франко, 4 комн., 42/22/8,6, газ, удобства, жилое сост., уч. 6 сот., л/к, сарай, 176 000 грн. Тел. 050-588-89-77. zz Дом, Урицкого, 120 кв.м., ремонт, утеплен, 15 сот., 32 000. Тел. 050-474-63-35. zz Дом, Химик, 60 кв.м, газ, 8 сот., треб. рем., 4 500. Тел. 050474-63-35. zz Дом, Ц. рынок, 2 этажа, 110 кв. м., все удобства, гараж, 10 соток. Тел.: 3-72-53, 050-70-141-90. zz Дом, центр, отл. место, 71,6 кв. м., жил. 49,3 кв. м., кухня 11,5 кв. м., 4,8 сотки, высота 3 м.,гараж, подвал,ремонт, отл. планир., 644 800 грн. Тел. 050-95-98-152. zz Дом, центр, отл. место, 71,6 кв. м., жил. 49,3 кв. м., кухня 11,5 кв. м., 4,8 сотки, высота 3 м.,гараж, подвал,ремонт, отл. планир., 644 800 грн. Тел. 050-95-98-152. zz Дом, центр, ул. Свободы, 65 кв.м, 8 сот., 13 500. Тел. 050-47463-35. zz Дом, центр, ул. Торецко-Набережная, 70 кв. м, 4 спальни, зал, кухня, удоб. в доме, частично м/п окна, 17 сот., 2 больш. парника, 10 500. Тел. 050-955-03-56. zz Дом, Черевковка (верхний квадрат), 90 кв.м, пластик. окна, косметич. рем., 8 000. Тел. 050474-63-35. zz Дом, Черевковка, 40 кв.м, 5 сот., 2 500. Тел. 050-474-63-35. zz Дом, Черевковка, 55 кв.м., газ, хоз. постройки, гараж. Тел. 050-872-03-60. zz Дом, Черевковка, 8 сот., все постройки, газ., 100 кв.м. Тел. 09587-09-849. zz Дом, Черевковка, ул. Запорожская, общ. 72 кв. м, 43 жилая, 4-комн. жилых, сан. узел, газ, м/п окна, кондиц., интернет, мебель, быттехника, в хор. сост. 6 соток, лет. кухня, сарай подвал, 378 000 грн. Тел. 050-588-89-77. zz Дом. газ, Черевковка, 60 кв. м, нов. крыша, сантех., отопление, плитка, обои, полы, утеплен пенопл., короед, нов. проводка, комн. разд., зал, спальня, навес, подвал 390 кв. м, 9 сот., 359 000 грн., торг. Тел.: 050-959-81-52, 063-94-04-111. zz Домик, 2-эт., 81 кв. м, ул. Д. Бедного, газ., вода пост., счетчики, удоб. в доме, тел., сад, или меняю на 1-комн. кв. + доплата, без посредников. Тел. 050-998-60-80. zz Домик, небольш., Черевковка, п/о, ул. Молодогвардейская, на террит. строение под баню. Тел. 095-420-64-95.

(присылайте SMS-сообщения)

zz Небольшой домик, Черевковка, ул. Смольная, треб. ремонта, н/п, участок 7 соток, колодец. Тел. 095-81-28-749. zz Подготовлю документы (продажа, вступлен. в наслед., эксперт. оценка, землеустройство), срочно, недорого. АН «Престиж». Тел. 095-636-06-57. zz Пол дома газ. р-н Глазной больницы, 13 сот., недорого. Тел. 050-864-68-87. zz Пол дома газ., летняя кухня, 55 кв. м., 5 сот., Ж/Д, недорого. Тел. 050-872-03-60. zz Часть дома, 60 кв. м, центр, под офис, для бизнеса, хор. место. Тел. 050-864-68-87. zz Часть дома, ул. Окт. Революции, п/о, свежий ремонт, 5 800. Тел. 050-347-59-53.

zz Дом, до 100 кв. м, для себя, в хор. сост., с меб. и быттех., любой р-н города, до 3 000 грн. Тел. 0500-777-202. zz Дом, желат. с дорогим ремонтом, мебелью и посудой, на длит. срок (командировка по работе), рассм. любые вар-ты. Тел. 050-471-85-04. zz Дом, можно 2-эт., возмож. с дорогим рем., порядочность оплаты и прожив. гарант., возможность оплаты наперед. Срочно. Тел. 050-471-85-04. zz Дом, с ремонтом, техникой, мебелью, ДОРОГО, до 4 000 грн. Тел. 050-955-03-56. zz Дом, хор. сост., с меб., на длит. срок. Тел. 050-588-89-77. zz Сниму домик, флигель. Тел. 050-879-19-51. zz Сниму любой дом дорого, куплю в хор. сост., со всеми услов. и zz В люб. сост., возмож. с удобствами, порядочность оплаты долгами, рассм. все вар-ты, для и проживания гарантирую. Тел. себя, срочно, возм. с дорогим 050-471-85-04. еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04. zz В люб. сост., возмож. с долгами, рассм. все вар-ты, для себя, срочно, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04. zz Дачные домики, а также любые строения, под разборку. продаю Тел. 095-88-46-360. zz 1,5 газ. дом, Николаевка, zz Дачные домики, под разборку, очень хор. ремонт, быттех, мебель, в люб. р-не. Тел. 095-88-46-521. 795 000 грн. Тел. 050-95-98-152. zz Дачные домики, строения, zz 2-эт. газ. дом, Черкасское, ул. под разборку. Тел. 099-622-44-14. Школьная, 152 кв. м, 5 комн., хор. zz Дачу, дом, строение, под сост., камин, гараж, 25 сот., 312 000 грн. Тел. 095-636-06-57. разборку. Тел. 099-36-37-745. zz Газ. дом, Рубцы, 4 комн., 15 zz Дом в жил. состоянии. Тел. сот., 3 сарая, вода во дворе, без 050-87-14-976. zz Дом в Славянске, недорого, удобств, нужен ремонт, 170 000 рассмотрю варианты. Тел. 095-81- грн. Тел. 050-95-98-152. zz Газ. дом, Рубцы, 40 кв. м., 72-774. zz Дом до 80 000 грн. Тел. 050- летняя кухня в ней удобства, 180 000. Тел. 050-95-98-152. 872-03-60. zz Дом 2-эт., белый силикат. zz Дом или часть дома на участке без подтопления. Тел. 050-347- кирпич 200 кв. м. пос Соболевка 17 сот., 90 % готовности 30 000. Тел. 59-53. zz Дом от 100 кв. м. и более, р-н 050-625-63-55. zz Дом 2-этаж. 6 соток, карповка, Артема. Тел. 050-872-03-60. zz Дом с печным отоплением. 1 200, торг. Тел. 099-606-16-51. zz Дом в Святогорске, возле Тел. 050-864-68-87. zz Дом, Артема, ж/д вокз., центр, Лавры ил меняю на недвиж. в хороший дом, можно с рем., или в Крыму, рассм. вар-ты. Тел. 095стадии коробки, для себя, рассм. 774-31-01. zz Дом г. Николаевка. Тел. 099все варианты, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 113-13-52. zz Дом жилой , 150 кв. м., м/п, 050-471-85-04. zz Дом, без посредников. Тел. удобства в доме, вод. отоп. садовое товарищ. «Зеленый сад» г. 050-588-89-77. zz Дом, в люб. р-не города, с Лиман, р-н Голубых озер, 22 000, зем. уч., возм. с хор. рем., для торг. Тел. 099-52-85-985. zz Дом п. Соболевка, х/п, окна себя, рассм. все вар-ты. Тел. 050м/п, 20 сот., колодец, печ- котел., 471-85-04. zz Дом, в любом сост., возм. рядом лес и ставок. Тел. 050-77с долгами, не приват., для себя, 52-411. zz Дом п/о, с. В.-Ивановка, сад, срочно, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471- плодородная земля, вода. Тел. 85-04. 099-95-160-07. zz Дом, дачу, др. строения на zz Дом п/о, флигель, гараж, взаимовыгодных условиях, под подвал, 2 колодца, 9,5 сот., п. разборку. Тел. 066-435-75-25. Былбасовка-1. Тел. 095-517-08-55. zz Дом, можно с хор. ремонтом, zz Дом пгт. Райгородок 40 кв. м., р-ны Северный, Целинный, центр. почти даром, 12 сот., свет, вода, Тел. 050-471-85-04. возм. прописки. Тел. 050-425zz Дома под разборку, в любом 25-91. р-не. Тел. 095-1-400-400. zz Дом р-н Голубых озер, г. Красный Лиман. Тел. 099-76-42меняю zz 1/2 дома, 50 кв.м., р- н 171. zz Дом р-н Голубых озер, г. глазной больницы на квартиру. Красный Лиман. Тел. 099-76-42Тел. 050-864-68-87. zz Дом газ., вода, 10 сот., р-н 171. zz Дом, 1,5 эт., Былбасовка-1, Черевковки на квартиру. Тел. 050пласт. окна, все удобства, своя 872-03-60. zz Дом на квартиру, или продаю, скважина, н/п, вольер, молодой сад, недорого, возм. рассрочка срочно. Тел. 093-398-01-08. или обмен на квартиру. Тел. 095сдаю 250-67-38. zz Дом газ. со всеми удобствами zz Дом, 90 кв. м., газ, вода, лет. и техникой, 2000 + коммун. (не- кухня, бол. подвал, х/п, 12 соток дорого). Тел. 050-801-75-95. приват., на берегу реки, п. Манzz Дом, бесплатно, только пен- дрычино. Тел. 098-215-04-99. сионерам. Тел. 066-597-88-91. zz Дом, Андреевка, усадьба к zz Дом, газ., р-н ж/д, ост. «Вось- речке, хор. сад, огород, 90 000 миквартирная», аккурат. сост., грн. Тел.: 063-756-11-54, 050-153машинка-автомат, кондиц., м/п 05-33. окна, вода пост., гараж, колодец, zz Дом, Былбасовка-1, 24,5/9,8 2 500 грн. + все коммун. усл. + 1 кв. м, душ. кабина, туалет в доме, 250 грн. риелт. раб. единораз. Тел. вода, соврем. эл. печь с духовкой, 050-95-98-152. бойлер 30 л, 12,28 сот., скважина zz Домик печ., р-н Ж/Д, есть 36 м, гидроаккумул., 98 000 грн. холодильник. Тел. 066-657-45-57. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04111. сниму zz Дом, в жилом сост., с. Маяки, zz Дом для себя, в хор. сост., с меб., техникой, рассмотрю любые печ. отоп., 57 кв. м, 27 сот. приват, варианты. Дорого. Тел. 050-955- с меб., х/п, колодец, цена договор. Тел. 095-65-55-485 (до 20:00). 03-56. zz Дом, газ + п/о, с. Приволье, zz Дом, возм. с дорогим ремонтом, на длит. срок, по- ст. Бандышево, 9х10, все удобства, рядочность проживания и оплаты ремонт, н/п, гараж, л/к, 15 сот. Тел. 095-207-78-74. гарантирую. Тел. 050-471-85-04. zz Дом, газ, Николаевка, хор. zz Дом, возм. с дорогим ремонтом, поряд. оплаты и про- место, дорогой ремонт, мебель, живания гарант., возм. на длит. общая 120 кв. м, 13 сот., 1 325 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94срок. Тел. 050-471-85-04. zz Дом, возмож. с дорогим рем., 04-111. zz Дом, газ, п. Былбасовка-1, на длит. срок, порядочность проживания и оплаты гарантирую. Тел. 43,8 кв. м, 15 сот., цена договор. Тел. 066-987-44-45. 050-471-85-04.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

http://slavinfo.dn.ua

11


Объявления диктуйте по тел.:

продаю

zz Дом, газ., Былбасовка-1, 2 спальни, зал, л/к на 2 комн., част. с меб., удобства на улице, 225 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-9404-111. zz Дом, газ., г. Краматорск, 9х10, н/п, уч. 1 га, рядом река, луга, зона отдыха. Тел. 095-87-60-486. zz Дом, газ., с. Дробышево, 90 кв. м, удоб. в доме, 200 м до леса, 3 км. до р. Донец, 4 км до Голубых озер, 8,5 сот., есть 2 дома на одной ул., 330 000 грн. Тел.: 05095-98-152, 063-94-04-111. zz Дом, Дробышево, ул. Мира, 70 кв. м, без внутр. работ, 15 сот., рядом лес, озеро, 90 000 грн. Тел. 050-5-888-977. zz Дом, Краматорск, 7х 8, две спальни, зал, кухня, все удобства, постройки, возможен обмен на 2- комн. кв. в Краматорске или Славянске. Тел. 095-178-15-45. zz Дом, Краснополье, все удобства, колодец, 70 кв. м, 20 сот., м/п окна, рядом лес, ставки, автоб. остановка. Тел. 095-61-99686. zz Дом, небольшой, пос. Былбасовка-3, газ, х/п, 7 соток, колодец, хорошая вода. Тел. 09545-63-986. zz Дом, п. Андреевка, 8х9, м/п окна, кирпич. гараж, л/к, 12 сот., 180 000 грн. Тел. 050-153-05-33. zz Дом, п. Былбасовка, газ. Тел. 095-365-46-95. zz Дом, п/о, Кр. Лиман, с.Кр. Лука, 4 комн., в хор.сост., живопис. место, рядом речка, гараж, 19 сот., колод., молод. сад, ул. асфальтир., 312 000 грн. Тел. 095-636-06-57. zz Дом, п/о, с. Маяки, ул. Гагарина, в жилом сост., 75 кв. м, 5 комн., выс. потолки, без удобств, вода на улице, гараж, л/к, 38 сот., рядом речка, 121 500 грн. Тел. 095-636-06-57. zz Дом, п/о, Святогорск, ул. 9 Мая, 2 дома на одном уч., 10 сот., 910 000 грн. Тел. 095-636-06-57. zz Дом, пос. Андреевка, 9х10, отопл. эл., печное, 14 сот.огород, все удобства, гараж, баня, все постр., 2 колод. Тел. 099-51616-67. zz Дом, пос. Соболевка, уч. 14 сот., приват., все удобства, 7х9, жилое сост., водяное отопление. Тел. 050-927-82-10. zz Дом, р-н Кр.Лимана, с.Кировск, печн. отопл., 8х9, 2 скваж., надворн. постр., 60 сот. земли, центр, или ообмен на 1-комн.кв. в Славянске. Тел. 05087-86-348. zz Дом, с. Маяки, 22 сот., х/п, цена договорная, срочно. Тел. 050-820-98-78. zz Дом, с. Маяки, 61/30, п/о, л/к с ванной, центр. вода во дворе, есть место под ванную, туалет, 25 сот., 15 мин. от Донца, 10 мин. до леса, 160 000 грн. Тел.: 050-9598-152, 063-94-04-111. zz Дом, с. Сергеевка , 6,40х8,90, общ. 53,7 кв. м, огород, участок 0,15 Га. Тел.: 095-889-32-00, 095167-02-94. zz Дом, с. Сидорово, н/п, колодец, гараж, погреб, сарай. Тел. 050-15-65-572. zz Дом, с. Троицкое, Славянский р-н, 6 комн., п/о, в хор. сост., н/п, колодец, подвал, докум. готовы, уч. 15 сот., плодородная земля. Тел. 050-705-06-65. zz Дом, Святогорск, ул. Маяковского, рядом с лесом, 6 сот. приват., 50,3/28,7, рядом с домом фундам. 10х10, вода в доме, без удоб., 270 000 грн. Тел.: 050-9598-152, 063-94-04-111. zz Дом, Сидорово, около С. Донца и затоки, камин, лодка, необх. мебель и быттехника, 2 кондиционера, хор. сост. дома и участка, 1 053 000 грн., торг. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zz Дом, срочно, г.Богодухов, харьковская обл., 70 кв.м., большая кухня, газ, вода, канал. в доме, все постройки, 14 000. Тел. 099-17-34-761. zz Дом, сруб, Святогорск, 120 кв. м, 10 сот. приват. земли, м/п окна, двери, эл. отопление, дорогая меб., быттех., качели, тандыр, 2 лоджии, асвальт. дорога, 3 640 000 грн. Тел. 050-95-98-152. zz Дом., с.Дроновка, Артем. р-н, все постр., 100 м. от Донца. Тел. 050-984-27-63. zz Дом-дача, Рубцы, 67/31,7/11,8 кв. м, м/п окна, нов. отопление, бойлер, гараж, х/п, 15 сот., 760 000 грн. Тел.: 050-95981-52, 063-94-04-111.

12

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10 Продается финский дом на управлении г.Николаевка 57 м2,счетчики на газ,хол. и горячую воду. Тел.: 095852-31-25, 063-947-44-15.

куплю

zz В люб. сост., возмож. с долгами, рассм. все вар-ты, для себя, срочно. Тел. 050-471-85-04. zz Дом или квартиру в Крыму, или обмен на недвиж. в Украине. Тел. 066-737-11-99. zz Домик под разборку. Тел. 095-24-53-582. zz Недвижимость в Крыму. Тел. 066-980-66-33. zz Недвижимость в Крыму. Тел. 095-102-98-88.

меняю

zz Дом 5х8, с. В.- Ивановка на 1-комн. кв. в г. Славянске. Тел. 099-95-160-07. zz Дом в Дружковке на дом в Славянске, газифицирован, вода в доме. Тел. 050-26-05-402. zz Дом с. Голубовка, п/о меня. на 1-комн. кв. Тел. 095-088-42-37. zz Дом, п. Былбасовка, или продам. Тел. 050-280-30-12.

zz Зем. участок, 20 сот., ул. Лесозащитная, р-н Интерната №2. Тел. 050-555-55-66. zz Зем. участок, берег Оскала. Тел. 050-588-89-77. zz Зем. участок, п. Студенок. Тел. 050-588-89-77. zz Зем. участок, приват., с планом под застройку, 21 сот., с. Маяки, Донецкая обл., рядом лес, река, водопровод, асвальт. дорога, цена договорная. Тел. 050-04804-61. zz Зем. участок, р-н стадиона Химик, 16 соток, недорого. Тел. 066-273-503-6. zz Зем. участок, р-н Черевковки , 6 соток. Тел. 067-916-111-5. zz Зем. участок, с. Сидорово, пер. Береговой, 10 сот., госакт, электрич., вода, на фундаменте летний домик, 2 комн., п/о, на берегу р. Сев. Донец, цена договорная. Тел. 050-588-89-77. zz Зем. участок, Святогорск. Тел. 050-588-89-77. zz Зем. участок, Яровая. Тел. 050-588-89-77. zz Земельный участок под застройку, 10 сот., мкр-н Артема, ул. Солдатская. Тел. 095-420-64-08.

zz Гараж , цена договорная. Тел. 095-43-40-162. zz Гараж Елочка, длит. срок, недорого, стандартный, ворота 2 м. Тел. 066-47-87-304. zz Гараж капитальный, общество «Буран», 29 000. Тел. 050-88687-92. zz Гараж общество «Буран». Тел. 050-68-66-803.

zz Дачу, а также любые строения, zz Гараж, Центр. Тел. 095-51-73под разборку. Тел. 066-57-95-327. 100. zz Земельный участок, без поzz Кирпичн. гараж, ул. Королева. средников. Тел. 050-588-89-77. Тел. 066-00-467-06. zz Сдам капитальный, утеменяю пленный гараж без ямы. Район zz Участок с неб. домиком на горгаза. Тел. 050-203-75-99. Черевковке меняю на легковое авто. Тел. 050-678-14-67. сниму zz Гараж на дл.срок р-н ОШ№8. сдаю Тел. 050-234-70-65. zz Участок, 6 сот., пересеч. Плеханова, 75 и ул. Д. Донского, 600 грн./мес., + риэлт. единораз. работа 300 грн. Тел.: 050-9598-152, 063-94-04-111.

zz Сад, 4 сот., колодец, домик, хор. сост. Тел. 050-596-46-40. zz Садовый участок. Тел. 050165-14-51. zz Уч. 6 сот. с. Карповка. Тел. 095-52-18-500. zz Уч. земли, 6 сот., с. Ильичевка, Кр. Лиман р- н. Тел.: 099-05461-33, 066-306-80-54. zz Уч. садовый, 7 сот., с кирп. домиком, большая емкость для воды, общество «Докучаева», ост. Новая, м-н Артема. Тел. 095-2129-219. zz Участки сад. общ-во на Артема, с домиками от 2000 грн, без домика - бесплатно. Тел. 050260-05-60. zz Участки, Илличевка, хор. место, недалеко от Голубых озер, разного формата. Тел.: 050-9598-152, 063-94-04-111. zz Участок 10 сот., приват., Рыбхоз, Артема. Тел. 050-68326-84. zz Участок 8,7 сот с постройками. Тел. 050-68-66-803. zz Участок в сосновом лесу, Святогорск, 10 сот., коммуникациии рядом, 15 000. Тел. 099-05-24-123. zz Участок, 7 сот., фундам. с цоколем 6х 8, кадастровый номер. Тел. 095-178-15-45. zz Участок, центр города, ул. Банковская , напротив музея, 5,6 соток, 131 000. Тел. 050-95-98-152.

zz Гараж сварной, 2,8х2,4 м. Тел. 095-1-400-400. zz Гараж Центр, с документами, 3 500. Тел. 050-474-63-35. zz Гараж, в центре, с документами, р-н 12 школы, 3 500. Тел. 050-580-65-60. zz Гараж, общ. «Елочки», подвал, погреб, в хор. сост., 750. Тел. 0950593363. zz Гараж, общ. «Новое». Тел. 099-734-70-61. zz Гараж, пол плитка, смотровая яма, хороший сухой подвал, м-н Артема, кооператив «Молодежный». Тел. 050-07-15-435. zz Гараж, Рыбхоз. Тел. 050-68326-84. zz Гараж, центр, во дворе ул. Шевченко, 17, 39 900 грн. + рядом два саря с подвалами, 29 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04111. zz Гараж, центр, во дворе ул. Шевченко, 17, перекрыт плитами, хор., сухой подвал, стяжка, без света, 53 200 грн. Тел.: 050-9598-152, 063-94-04-111. zz Гаражи металл., железобетонные, новые, разборные, выбор размеров и высоты, гарантия от коррозии. Сталь 0,5 мм. - 8 490 грн., 1,2 мм. – 10 990 грн., 2мм - 13 490 грн. Тел. 067-92-33-693. zz Капитальный гараж в обществе «Мир» 3,6х 5,5, больш., сух. подвал, яма. Тел. 066-986-26-07.

продаю

продаю

сдаю

zz Бессплатно за помощь в строит. и ремонте дом в сельской местн., непьющему, работящему мужине со строит. специальностями. Тел. 098-96-517-30. zz Дом, Сидорово, около С. Донца и затоки, камин, лодка, необх. мебель и быттехника, 2 кондиционера, хор. сост. дома и участка, 6 000 + 3 000 грн. риелторская работа. Тел. 050-9598-152. zz Дом., с.Приволье ( Бандышево), цена договорная. Тел. 099-045-94-06.

продаю

zz 10 сот. земли р-н Оскола, 100 м. до воды, рядом лес. Тел. 050864-68-87. zz 2 га земли, с. Сидорово, на берегу затоки Донца, есть возмож. подключ. 380 В, 690 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zz Дачный уч., садовое общество « Симиренко» , м- н Артема, 6 сот., есть кирп. дом с печн. отопл., надворн. постр., сад, 60 000. Тел.: 050-03-13-606, 095-123-32-50. zz Зем уч., 0,3 га Святогорск, Центр ( под автостоянку). Тел. 050872-03-60. zz Зем. у. 4 га Славкурорт, рядом озеро. Тел. 050-872-03-60. zz Зем. уч. под застройку, п. Дробышево, 15 сот., приват. Тел. 067-172-12-70. zz Зем. уч. с. Богородичное, ул. Лесная, 23, 19 сот., 189 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04111. zz Зем. уч., 12,6 сот., + возможность приобрести рядом 12,5 сот., 1/2 дома ветхого, флигель 10х4,5, п/о, газ по ул., фрукт. сад., р-н Музея. Тел.: 099-71-74-225, 050-534-43-48. zz Зем. уч., 15,5 сот., ул. Курская, сад, обнесен забором, вода пост., част. асфальт., 160 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zz Зем. уч., 21,98 сот., р-н стад. «Химик», пер. Кима, 48 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04111. zz Зем. уч., 6 га, п. Былбасовка-2, госакт на землю. Тел. 050-347-59-53. zz Зем. уч., 6 км от мр-на Артема, 2-эт. небольш. домик с гаражем, погребом, кухней и камином, огромный балкон, плод. деревья, виноград, огород, рядом озеро, пляж, рыбалка, лес. Тел.: 3-72-53, 050-70-141-90. zz Зем. уч., г. Святогорск, р-н Поле Чудес, 12 сот., рядом 2 соврем. дома, 186 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zz Зем. уч., п. Мирный, ул. Корнейчука, 10 сот. приват., есть проект на дом, 186 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zz Зем. уч., п. Райгородок, 17,7 сот., приват. Тел. 095-1-400-400. zz Зем. уч., приват., 15,5 сот., обнесен забором, вода пост., част. асфальт, декор. растения, 120 000 грн. Тел. 066-0-532-739. zz Зем. уч., с. Богородичное, 6 сот., гараж, подвал. Тел. 050-70124-67. zz Зем. участок, 16 сот., ул. Войкова, 18 (р-н стад. «Химика») и хутор Мазановка, 20 соток, в живоп. месте. Тел. 050-160-91-61.

куплю

zz В люб. сост., возмож. с долгами, рассм. все вар-ты, для себя, срочно. Тел. 050-471-85-04. zz Дача, а также любые строения под разборку. Тел. 050-58-68-271. zz Дача, а также строения под разборку. Тел. 095-14-00-414. zz Дачн. домики, а также люб. строения под разборку. Тел. 06651-41-613. zz Дачные домики под разборку. Тел. 066-433-0-222. zz Дачные домики под разборку. Тел. 066-57-95-113. zz Дачные домики под разборку. Тел. 099-226-12-51. zz Дачные домики, а также любые строения под разборку. Тел. 066-57-94-540. zz Дачные домики, а также любые строения под разборку. Тел. 099-50-33-599. zz Дачные домики, здания в любом р-не, под разборку. Дорого. Тел. 095-1-400-400.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

(присылайте SMS-сообщения)

куплю

zz Гараж в общ. «Автотурист». Тел. 066-040-17-37. zz Гараж разборн., сварной, гараж. ворота, срочно. Тел. 095-1400-400. zz Гараж, р-н 8 школы. Тел. 050219-59-89.

сдаю

zz Гараж на длит срок, «Елочка». Тел. 066-173-94-32. zz Гараж общество «Химик» или продам. Тел. 095-092-50-02. zz Гараж, м-н Артема, под авто, общ. «Новое». Тел. 050-84-32-479. zz Гараж, пол плитка, смотровая яма, хороший сухой подвал, м-н Артема, кооператив «Молодежный». Тел. 050-07-15-435. zz Гараж, р-н Центрального рынка. Тел.: 095-105-79-00, 6211-97. zz Гараж, самый центр, возле рынка СК НАУ, охраняемый, хор. сост., 700 грн. + 350 риелт. раб. единораз. Тел. 050-95-98-152.

http://slavinfo.dn.ua

zz 2-комн.кв., Артема., 1/5, под бизнесс ., 44,5 кв.м., не углов., раздел. комн., счетч. газ., вода, без долг., без поср., 7 500. Тел. 095-544-03-76. zz 2-эт. здание, 100 кв. м, самый центр, есть газ, свет, вода, гараж, скваж., была сауна, возмож. под офис или др., 399 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zz Бутик, Лесной, 39 000. Тел. 050-886-87-92. zz Бутик, на ЖД вокзале, железный, тройной, есть счетчик, центр. место 1 600. Тел. 050-9477-544. zz Гост. комплекс, Святогорск, ул. Шевченко, 2-эт. дом. 150 кв. м, газ., 8 комфортаб., отаплив. номеров. Зона отдыха, парковка, 6 750 000 грн. Тел. 050-588-89-77. zz Действ. парикмахерская, с оборуд., мебелью, нов. ремонт, цена договор., докум. готовы. Тел. 050-471-85-04. zz Документы с местом на 4 магазина (МАФы), Химик. Тел. 050-555-55-66. zz Здание под офис, ул. Торская, 3. Тел. 050-700-20-08. zz Коммерч. помещ., центр, ул. Коммунаров, 500 кв.м, отдельно стоящее, 0,5 га, 230 000. Тел. 050474-63-35. zz Коммерч. помещ., центр, ул. Ленина, 300 кв.м, 200 000. Тел. 050-474-63-35. zz Магазин (МАФ), новый, 43 кв. м, ул. Вольная, 1, возле магазина «Коробейник», 265 000 грн. «AVK-НЕДВИЖИМОСТЬ». Обращ.: ул. Лозановича, 8. Тел. 095-03325-63. zz Магазин тройной, разнофункциональный, центр Былбасовки, ул. Ленина (Центральная), 183, 120 кв. м, 3 отд. входа, отопление, эл. и твердое, 220 Вт и 380 Вт, вода, канализац, газ рядом. Обмен, варианты. Тел. 099-71-74-225. zz Магазин, мр-н Северный, газ. отоплен., скваж., сигнал., 287,9 кв. м, 12 сот., 3 торг. зала с подсоб. помещ., туалет, 380 В, 931 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-9404-111. zz Магазин, с. Маяки. Тел.: 09575-55-125, 095-853-74-71. zz Магазин, ул. Свободы, 100 кв. м, отд. вход, 2 383 000 грн. Тел.: 050-959-81-52, 063-94-04-111. zz Магазин-кафе, мр-н Артема, действующий, с оборуд., зал - 60 кв. м, летняя площ. - 70 кв. м, или сдаю в аренду. Тел. 050-814-76-88. zz Офисное помещение, ул. Шевченко 5а, 16-25 кв. м, в отдельностоящ. здании, все коммуникации, цена догов. Тел. 050-588-89-77. zz Подвальное помещение, 240 кв. м. Пригодное для выращивания грибов, хранения овощей, водопровод, электрич., р-н с. Долина. Тел. 099-098-18-99. zz Помещ., ул. Шевченко, 5а, отдел. стоящ., 403 кв. м, все коммуник: газ, вода, канализац., 220 В., Интернет, жилой фонд (возм. под гостиницу), идут рем. работы под офисы. Тел. 050-58889-77. zz Помещение ул. Центральная , 47, р-н Автовокзала, 80 кв. м. Тел. 050-583-90-22. zz Помещение, 56 кв. м., выведен. из жилого фонда, ремонт, 38 000, торг. Тел. 050-471-85-04. zz Помещение, самый центр, бывш. столовая, 256 кв. м, треб. ремонт, объектив. предложения будут обсуждаться, 3 900 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04111. zz Помещение, ул. Урицкого, 1500 кв.м., трансформ. 450 КВт., цена 1 960 000 грн. Тел.: 050-9598-152, 063-94-04-111. zz Посуд. цех, 200 кв. м, свой трансформ. 160 кВ, разреш. 150 кВ, скваж., 20 сот., 460 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04111. zz Посудный цех, 350 кв.м., с оборуд., р-н Керама. Тел. 050-87203-60. zz Посудный цех, общ.пл 100 кв.м., с оборуд., р-н ЖД вокзала. Тел. 050-872-03-60.

zz Посудный цех, р-н Керама, 300 кв. м., есть печь. Тел. 050-86468-87. zz Продам нежил. помещение, ЖД рынок, 167 м. кв., действ. бизнес, производство оптики и шв. цех, зем. участок, акт, 1 млн. 485 тыс. грн. Тел. 050-588-89-77. zz Продам СТО на 2 бокса+ офис, ул. Мартыненко, 200 кв. м., в хор. сост., все коммуникации, 380 Вт, 300 000 грн. Тел. 095-63606-57. zz СТО, р-н автовокзала, 600 кв. м, 5 боксов, подъемники 4 и 1,5 т, возм-ть ремонтировать легковые и груз., мойка, все оборуд., инструм., офис, 3 458 000 грн, торг. Тел.: 050-95-98-152, 063-9404-111.

куплю

zz В люб. сост., возмож. с долгами, рассм. все вар-ты, для себя, срочно. Тел. 050-471-85-04. zz Дачу под разборку, можно из дерева, а также и др. строения. Тел. 066-435-75-25. zz Здание под разборку. Дорого! Тел. 095-1-400-400. zz Коммерч. недвиж.: маг., офис, склад, производ. помещ. Тел. 050-588-89-77. zz Коммерч. недвиж.: маг., офис, склад, производ. помещ. Тел. 050-588-89-77. zz Коммерч. помещ., в люб. р-не, в люб. сост., рассм. все варианты, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-47185-04. zz Любую недвиж. в Крыму или обмена на недвиж., легк. или груз. авто в Украине. Тел. 093-47209-57. zz Недвижимость в Крыму, или меняю на квартиру, машину. Тел. 095-319-39-99. zz Помещ. в центре под офис, магазин. Тел. 050-471-85-04. zz Помещение в черте города, возм. очень большой квадратуры (склад), возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-47185-04. zz Помещение, центр, коммер. назначения, для себя, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04.

сдаю

zz 1-комн.кв. Тел. 050-52802-03. zz 2-эт. помещение, возле автобус. АТП, 160 кв. м, удобства, свет, вода, 20 сот. в аренде, возмож. продажа, 4000 грн. + услуги + 2000 грн. риелт. раб. единораз. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zz 300 кв. помещение, 2 эт., центр. Тел. 050-864-68-87. zz Бутик, на ЖД вокзале, железный, тройной, есть счетчик, центр. место 1 600. Тел. 050-9477-544. zz Кабинет косметолога с оборудованием. Тел. 050-620-60-56. zz Кафе, самый центр города, 200 кв. м, с оборудованием, 25 000 грн. + 12 500 грн. (единораз. риэлт. работа). Тел.: 050-95981-52, 063-94-04-111. zz Кафе, центр, 300 кв. м, кухня, оборудование, летняя площадка, 10 000 грн./мес + коммун. + 5 000 грн. - единораз. риэлт. работа. Тел.: 050-959-81-52, 063-94-04111.

Место для мастера ногтевого сервиса, р-н ж/д, 1000 грн. Тел. 050-62060-56. zz Мойка и офис. помещ., Артема, 150 кв. м, центр. вода и канализ., необход. оборуд. для мойки, хор. мебель в трех офисах, 5000 грн. + коммун., + 2500 грн. риелт. раб. единораз. Тел.: 05095-98-152, 063-94-04-111.

На территории ТЦ «Ярмарочный», прилегающей к Славянскому центральному рынку сдается площадь под бизнес: магазины, зона фуд-корт, стройматериалы. Тел. 050-77-09-450. zz Отдельно стоящее помещение (МАС), 58 кв.м., р-н 8 шк., под магазин, офис. Тел. 050750-17-58.

Отличное место для установки терминала оплаты или банкомата в центре города. Тел. 05077-09-450.

«Газета объявлений» N 41 (596), 18 октября 2017 г.


Объявления диктуйте по тел.:

сдаю

zz Офисное помещ., центр, 36 кв.м., с меб., 2 800+ эл., единор. риэлт. раб. 1 400. Тел. 050-95-98152. zz Офисное помещение , Центр, от 100 до 350 кв. м. Тел. 050-87203-60. zz Офисное помещение, 40 кв. м., 2 комн., 2 500 + коммун., единораз. риелтор. помощь 1 250 грн. Тел. 050-95-98-152. zz Офисное помещение, центр. Тел. 050-588-89-77. zz Офисные помещения разных площадей, возмож. разное кол-во комнат. Тел.: 050-95-98-152, 06394-04-111. zz Офисы в центр г. Артемовск, разн. площади с рем. и коммуникациями. Склад. помещения, от 10 до 2000 кв. м. Террит. с гаражами по груз. технику. Тел. 095-77431-01. zz Офисы, г. Артемовск, центр, разные площ., с ремонтом, коммуник., можно под юр. адрес. Тел. 093-472-09-57. zz Офисы, гаражи, склады, г. Артемовск. Тел. 0951392099. zz Офисы, склады, гаражи территория автопарка, мороз. камеры, г. Артемовск. Тел. 066980-66-33. zz Офисы, склады, гаражи, г. Артемовск. Тел. 095-774-31-01. zz Площадь в маг. «Электрон» (как идти на Ц. рынок), 50 кв. м, 50 грн/кв. м, можно частями. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zz Помещ. под произ-во или склады, р-н ж/д, 380 кВт, мощ. 25 кВт, Н 5 м, закрывающ. двор, 206, 160, 3 по 30 и 20 кв. м, под произ-во - 20 грн/кв. м, склады - 15 грн/ кв. м, + половина оплаты первого мес., риелт. раб. единораз. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111.

Помещение площадь 230 кв. м., расположено на втором этаже мясного павильонацентрального рынка Славянска. Тел. 050-77-09-450. Помещение (все условия: вода горячая и холодная, кондиционер) в рыбном павильоне центрального рынка Славянска. Тел. 050-7709-450. Помещение (площадь) на территории Центрального рынка для организации общепита : армянская, грузинская кухни и т. д. Тел. 050-77-09-450. Помещение 220 кв. м., ремонт, рампа, центр Ж/Д, идельно подходит для логистики, опт. базы. Тел. 050-620-60-56. zz Помещение, 300 кв. м, р-н Машмета, под магазин, аптеку. Тел. 095-13-44-555. zz Помещение, м- н Артема, 40 кв. м. Тел. 095-295-35-85. zz Помещение, с. Приволье, вдоль трассы, 32 кв. м, с ремонтом и удоб., можно под маг. автозапчастей, стоматолог. и др., продукты и одежда не предлаг., 3 000 грн. Тел. 095-636-06-57. zz Помещение, ул. Шевченко, р-н площади, 400 кв. м, под склад, мастерскую, офис, все коммуник. Тел. 050-588-89-77. zz Помещение, центр, 43 кв.м. Тел. 095-295-35-85. zz Помещение, центр, 75 кв.м. Тел. 095-295-35-85. zz Помещение, центр, с ремонтом, 65 кв. м и 87 кв. м, 120 грн/кв. м + 1/2 первого мес. риелт. раб. единораз. Тел.: 050-9598-152, 063-94-04-111.

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zz Ваз, Таврию в люб. сост. Тел. 095-80-72-776. zz Ваз, Таврию в люб. сост. Тел. 095-80-72-776. zz ВАЗ-2101-09, недорого. Тел. 095-317-96-72. zz ВАЗ-2101-099, в любом сост. Тел. 050-803-09-79.

Производственные складские помещ-я, р-н Керамкомбината, от 100 м2 до 1000 м2. Тел. 05076-74-799. zz Рабочее место мастера парикмахера, маникюра. Тел. 095197-48-50. zz Рембаза для авто, п. Восточный, промзона, 200 кв. м, 2 смотр. ямы, буржуйка. Тел. 050555-55-66. zz Сдается мойка и офисное помещение, 3 комн. , м-н Артема, необх. оборуд., мебель, туал., бойлер, накоп. бак, центр. вода и канал., 5 000+ все ком., единораз. р.раб. 2 500. Тел. 050-95-98-152. zz Сдам в аренду СТО, оборудование, покрасочная камера, подъемники, шиномонтаж, развалсхождение. Отдельные тер- и, есть отопление. Тел. 050-423-41-45. zz Сдам в аренду цеха, мехмастерские, админкорпус, склады, территоря 1 Га. Тел. 050-42341-45. zz Склад. помещения разных площадей по приемлемым ценам. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04111. zz Складские помещ., 400 кв. м. Тел. 050-555-55-66. zz Складские помещения. Тел.: 050-031-63-23, 095-60-45-702, 050-76-68-674. zz Складские помещения, 1150 кв. м и 350 кв. м, можно отдельно, и помещения по 40 кв. м. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zz Склады с офисами, г. Артемовск, охрана, рампа, тельфер, погрузчики, склад. оборуд-е. Тел. 095-606-68-87. zz Спальное место для студента ж/д техникума. Тел. 095-169-56-25.

Строение (состоит из двух частей 120 и 40 кв. м.), расположено на набережной Святогорска. Территория озеленена, имеется парковка. Тел. 050-77-09-450. zz Студия звукозаписи, Центр. Тел. 095-46-10-966. zz Террит. с гаражами под груз. спецтехнику, г. Артемовск. Тел. 066-638-58-32. zz Торг. павильон с летней площадкой, действующая закусочная, возможны др. виды торговли. Тел. 050-268-92-07.

Торговое место в ТЦ «Глобус» с возможностью размещения от 5 до 40 кв. м. Тел. 050-77-09-450. zz Шлакоблочный цех, 8000 грн. Тел.: 050-555-55-66, 067-55555-66.

Продаю Aveo, Lacetti, Lancer, Lanos, Sens, ВАЗ в любом сост. Тел. 050-831-2000.

zz CHERY Amulet, 08 г. в., газ пропан зарег., кондиц., г/у, стеклоподъем., тонир., хор. сост., недорого. Тел.: 095-375-00-31, 050-666-44-52. zz CHEVROLET Aveo, 07 г. в., газ пропан зарег., титаны R 14, автомагнитолла, хор. сост., недорого. Тел.: 095-375-00-31, 050-66644-52. zz DACIA Solenza, 04 г. в., г/у, стеклоподъем., не бита, хор. сост., недорого. Тел.: 095-375-00-31, 050-666-44-52. zz Daewoo Lanos, 06 г. в., 2 600. Тел. 050-044-26-44. zz Geely CK-2, 2012 г.в., 40 000 км. Тел. 050-762-05-53. zz Geely СК, 08 г. в., ц/з, сигнал., тонир., г/у, кондиц., газ пропан зарег., хор. сост., недорого. Тел.: 095-375-00-31, 050-666-44-52. Помещения торговые, zz Honda Accord хор. сост., 1994 офисные, складские в г. в., 3 900, торг. Тел. 095-51-82центре Славянска пло- 145. zz Kia Picanto, 2006 г.в., коробкащадью орт 1 до 1000 кв. автомат. Тел. 050-555-55-66. м. Тел. 050-77-09-450. zz Mercedes E-240, 4 matik, 2005 zz Произв. помещение и склад., г.в., черній, полный прив., полный 380 V, высота потолков 12 м, пл. фарш, 12500. Тел. 050-555-55-66. zz Mercedes Smart, 2007 г.в., 1 л. 300 кв. м, пром. зона, р-н ВосТел. 050-555-55-66. точного. Тел. 050-555-55-66.

(присылайте SMS-сообщения)

zz Renault Trafic пассажир., 9 мест, 2008 г.в., пробег 14 тыс., сост. раб., салон новый, дизель 2.0. Тел. 066-47-87-304. zz Skoda Favorit, 92 г.в., цвет синий, варианты обмена. Тел. 093472-09-57. zz Subaru-autbak, 2005 г.в., 4 wd, полный привод. Тел. 050-55555-66. zz Toyota Rav 4, 07 г. в., не бита, не краш., кондиц., г/у, хор. сост., недорого. Тел.: 095-375-00-31, 050-666-44-52. zz WV Golf, 93 г. в., 1,6, отл. сост. Тел. 050-555-55-66. zz Ауди 90 на газу, цвет красный или обмен + доплата на авто дороже. Тел. 050-864-68-87. zz Ваз 2101-015,таврию ,славуту,иномарку,в люб сост,ржавые,гнилые,не на ходу,требующ ремонт,после ДТП,и в хорошем состоянии. Тел. 050288-84-88. zz ВАЗ 2103 1982 г. в., цвет белый, хор. сост., бенз. 25 000 грн. Тел. 066-04-06-466. zz ВАЗ- 2105, 1991 г.в., газ, бензин, нормальное сост., 19 000. Тел. 050-630-10-03. zz ВАЗ- 2106, 1987 г., зел. мет., Лиман, хор. сост, 20 000. Тел. 066620-51-00. zz ВАЗ 2107 , газ/бенз., цена договорная. Тел. 050-807-59-32. zz ВАЗ 2108 1989 г. в., газ/бенз., хор. сост., новая резина, люк, сигнализация, 48 000 грн. Тел. 050-501-95-77. zz ВАЗ-2101. Тел. 095-37-69192. zzВАЗ-2101,1981 г. в., 35 000 км, бензин, цвет красный, 1 хозяин, заводской оригинал, металл. покраска, все родное, отл. сост., 1 500. Тел. 050-87542-85. zz ВАЗ-21011, в хор. состоянии. Тел. 050-900-33-16. zz ВАЗ-2103. Тел. 095-88436-74. zz ВАЗ-2103, 82 г. в., хор. сост., недорого. Тел.: 095-375-00-31, 050-666-44-52. zz ВАЗ-2104, 05 г. в., титаны, тонир., хор. сост., недорого. Тел.: 095-375-00-31, 050-666-44-52. zz ВАЗ-2105, 85 г. в., варить и красить не нужно, хор. сост., недорого. Тел.: 095-375-00-31, 050-666-44-52. zz ВАЗ-2105, 94 г.в., зеленый, газ пропан-бензин, отл. сост, 24 0000. Тел.: 050-031-63-23, 095-6045-702, 050-76-68-674. zz ВАЗ-2106, 91 г. в., варить и красить не нужно, хор. сост., недорого. Тел.: 095-375-00-31, 050-666-44-52. zz ВАЗ-2106, 99 г. в., хор. сост. Тел. 099-018-09-18. zz ВАЗ-2110, 04 г. в., титаны р14, ксенон, ц/з, сигнал., тонир., стеклоподъем., тюнинг, хор. сост., недорого. Тел.: 095-375-00-31, 050-666-44-52. zz ВАЗ-2121-Нива, 86 г. в. Тел. 050-555-55-66. zz Документы на Skoda-Oktavia, 2007 г. в. Тел.: 050-555-55-66, 067555-55-66. zz ЗАЗ-1102 «Таврия», в хор. сост. Тел. 095-227-49-07. zz М/а VWT4, 98 г. в., пассажир. Тел. 066-3-524-524. zz Москвич - 2141, 92 г.в. УАЗ-469, по з/ч. Москвич - 412. УАЗ-3962, 2006 г.в., 20 000 км + такой же на з/ч. Москвич-412, треб. ремонта. Тел. 095-774-31-01. zz Москвич Иж-Комби, 1980 г., 500. Тел. 095-325-36-86. zz Нива « Тайга» в отл. сост., титан. диски., импортн. сидения. Тел. 050-70-84-798 ,Анатолий. zz Опель кадет 1987 г. в., хор. сост., 30 000 грн. Тел. 099-03360-11. zz Опель-Омега, двиг. 2.2, газ/ бензин, 91 г.в. Тел. 066-161-96-05. zz Славута, 2005 г., на ходу, хор. сост., ВАЗ-2107, 2005 г., в хор. сост, ВАЗ-21099, 2008 г., на газу. Тел. 095-604-49-17. zz Славута, 2005 г.в., газ, треб. мелкого ремонта, 25 000 грн. Тел. 095-144-08-67. zz Таврия «Нова», универсал, 2003 г., 55 000 пробег, удобн. на даче по хоз., 1 4000. Тел. 050-93173-29.

«Газета объявлений» N 41 (596), 18 октября 2017 г.

zz Таврия-1102, 92 г.в., идеал. сост. Тел. 050-555-55-66.

Тойота кариб полноприв., газ./бенз., тит диски, люк, хор. сост, 2 100, торг уместен. Тел.: 066-235-66-92, 050-47137-12 (Виктор Павлович). Тойота Карина Е универсал 1.6л.16клапанов. 4600 торг. Тел. 095-45782-72.

ВАЗ - 2 1 0 1 - 2 1 0 9 9 н а ходу, дорого. Тел. 099350-18-20. zz ВАЗ-2101-2199, в любом тех. сост. Тел. 050-501-61-41. zz ГАЗ, ЗАЗ, Москвич, ВАЗ, в люб. сост. Тел. 099-350-18-20. zz ГАЗ, ЗАЗ, Москвич, ВАЗ, в люб. сост. Тел. 050-86-111-38. zz ГАЗ, Москвич, ЗАЗА, ВАЗ на з/ч. Тел. 099-219-97-57.

Даста, Daewoo, Renault, Mercedes и др. марки в любом сост. Тел. 050981-36-87.

zz ЗАЗ, Москвич, ВАЗ, можно не zz УАЗ-3962, 2005 г.в., газ/ на ходу, на з/ ч. Тел. 050-83-12бензин, на гарантии + такой же на 000. з/ч. Тел. 095-102-98-88. zz Л/а и г/а с крымским и др. Куплю учетом. Тел. 066-980-66-33. zz Легковое авто всех марок, L a n o s , S e n s , A v e o , в любом тех. сост. Тел. 095-818Lacetti, Приору в любом 86-71. zz Легковые, груз. авто, с досост. Тел. 066-416-01-87. кументами, можно на з/ч. Тел. zz Mazda 3, 6, Shcoda, Reno 066-980-66-33. zz Москвич на ходу и под Trafic, Mers Vito, Nissan. Тел. 095разборку. Тел. 050-770-86-03. 80-72-776. zz Москвич, ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ в zz Reno, Toyota, Chevrolet и др. любом сост., на ходу, и на з/ ч. Тел. марки. Тел. 066-32-466-59. 050-98-12-790. zz Москвич, ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ в любом сост., можно не на ходу, з/ ч. Тел. 050-58-30-614. zz Москвич, ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ, в любом сост., можно не на ходу, на з/ч. Тел. 050-920-50-02. zz Москвич, ВАЗ. ЗАЗ на з/ч. Тел. 095-80-72-776.

Славуту или ВАЗ 2109099 в норм. сост. Тел. 050-819-06-03. Абсолютно любые авто в любом сост. Быстро и дорого. Тел. 050-583-0614. Авто Opel, Mazda, Nissan и др. марки. Тел. 050981-26-97. zz Авто быстро в любом сост., на ходу и не на ходу. Тел. 066-433-0222. zz Авто быстро и дорого, на разборку (ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ и др.). Тел. 095-14-00-414. zz Авто быстро, дорого на разборку. Тел. 066-57-94-540. zz Авто в любом тех. сост., любые кредит. проблемы, можно по з/ч, после аварии, грузовые, легковые. Тел. 095-139-16-77. zz Авто грузовое, легковое, спецтехника, сельхозтехника, можно с докум. и на з/ч. Тел. 066291-55-22. zz Авто дорого. Тел. 050-98136-87. zz Авто любой марки в любом сост. Тел. 050-591-49-48. zz ВАЗ 2101- 21099 в люб. сост., от хозяина. Тел. 095-80-72-776. zz ВАЗ 2101- 2110 в люб. сост. Тел. 066-76-45-346. zz ВАЗ 2101- 2110, быстро и дорого. Тел. 050-98-12-790.

ВАЗ 2101-21015. Быстро и дорого. Тел. 095-80727-76. zz ВАЗ 2106-21099. Тел. 050981-26-97.

ВАЗ в хор. сост., для себя. Тел. 099-721-49-86. zz ВАЗ ударенную, гнилую, треб. мал. работ до 15 000 грн, но на ходу. Тел. 099-028-54-52. zz ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ. Тел. 095-87604-06.

ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ, Москвич и др. марки в любом сост., можно не на ходу. Тел. 050-831-2000. ВАЗ, Москвич, на ходу, или на з/ч. Тел. 095-64207-59.

zz Таврию или Славуту, инвалид., на ручном управлении, в любом тех. сост. Тел. 096-95-63-889. zz Таврию на з/ч. Тел. 050-55140-64.

Т а в р и ю , ВАЗ , ГАЗ , можно не на ходу, на з/ч. Тел. 050-803-09-79. zz Таврию, Славуту на з/ч. Тел. 050-814-77-85.

Меняю

zz Ауди 90 . в хор.сост., газ на квартиру или дом, в-ты. Тел. 050872-03-60. zz Ауди 90 . в хор.сост., газ на квартиру или дом, в-ты. Тел. 095160-96-88.

Продаю

zz Mercedes-Benz-Atega-814, фургон, 94 г.в. Тел. 050-555-55-66. zz Авто-бетон сместитель СБА 195, КамАЗ 55-11, 95 г.в., объем 5 куб., авт. двиг., полный кап. ремонт+КамАЗ на з/ч. Тел. 066737-11-77. zz Автокран ЗИЛ КС2561 + такой же на з/ч. Тел. 066-980-66-33. zz Автокран ЗИЛ КС-2561, 90 г.в., полный капремонт + такой же на з/ч, или обмен. Тел. 095-31939-99. zz Бульдозер Т-170, 94 г.в. Кран МАЗ-Ивановец, 89 г.в., КС 3575, или меняю. Автокран ЗИЛ, 90 г.в., КС 2561. КамАЗ-самосвал, 5511 + такой же на з/ч. Тел. 095-77431-01. zz Бульдозер Т-170, 94 г.в., г/п 40 т, обмен. Стрела подъема на погрузчик Балконкар. Стрела телескопич. на автокран КС-2571. Лапы гидрав. на автокран КС-2571, -3577. Тел. 066-291-55-22. zz Бульдозер ТТ-74 с докум., по з/ч. Тел. 066-737-11-77.

zz Газель, 2008, инжектор, газ, метан, 4 м., объем 18 к.м. Тел. 050-565-99-10. zz ЗИЛ колхозник. Тел. 050-28030-12. zz Зил, самосвал, 38 000 грн., торг. Тел. 095-648-94-77 (Сергей). zz КаМАЗ-55111, 05 г. в., самосвал + такой же на з/ч, вар-т обмена. Бульдозер ДТ-75 «казахстанец», дв. А41, без наработки, с докум., на з/ч. Тел. 066-737-11-99. zz КаМАЗ-55111, 1991 г.в., самосвал + такой же к нему на з/ч. Тел. 095-102-98-88. zz МАЗ 5551, 91 г.в., самосвал, капем. кабина нов. образца + такой же на з/ч. Автокран Ивановец, 88 г.в., стрела-телеск., г/п, 14 т + такой же на з/ч. Тел. 066-63858-32. zz МАЗ 555102, 2007 г.в., самосвал, г/п 15 т, дв. ЯМЗ-236, турбина интеркуллер + такой на з/ч, или обмен. Погрузчик фронтал., ТО-6, об. ковша 1,5 куб. м + такой на з/ч, обмен. Тел. 093472-09-57. zz МАЗ-5551, 90 г.в., капрем., кабина нов. образца + такой же на з/ч, варианты обмена. Автокран МАЗ-Ивановец КС3577, стрела телескопич, 15 м + такой же на з/ч. Тел. 095-774-31-01. zz МАЗ-555102, 2007 г.в., самосвал + такой же к нему на з/ч, варианты обмена. Тел. 099-53036-99. zz Меняю краны, Самосвалы, бульдозеры, погрузчики и др. авто на продукты питания, металл, з/ч, товары народ. потреб., недвиж. и др. Тел. 095-139-16-77. zz Погрузчик львовский, г/п 5 т, с док-ми, по з/ч. МАЗ-64229 + полуприцеп с док-ми по з/ч. ЗИЛ4331, 130, 555-самосвал, с док-ми, по з/ч. Тел. 050-844-56-55. zz Погрузчик фронтальный ТО-6, объем ковша 1,6 куб + такой же на з/ч, или обмен. Тел. 066-29155-22. zz Полуприцеп, 2005 г. в., идеал. сост., 18 000 грн. Тел. 066026-10-70. zz Полуприцеп, 2005 г. в., идеал. сост., 18 000 грн. Тел. 066026-10-70. zz Самосвал ЗИЛ. Тел. 09513918-82. zz Самосвал МАЗ-5551,92 г.в, + такой же на з/ч. Тел. 095139-18-82. zz Самосвал-КаМАЗ-55111, 2005 г.в. + такой же на з/ч или обменяю. Тел. 095-139-32-19. zz ТАМ-80,93 г.в., борт., г/п 3,6 т, дв. дизель, кабина-дуэт, 6 мест, резина R-17 спарка, возм. обмен. Тел. 095-139-32-19. zz Трактор ЮМЗ с больш. кабиной и лопатой впереди, в хор. сост., недорого. Тел. 095-38582-91. zz Трактора, погрузчик Т-156. Тел. 099-503-26-30. zz Тягач, Роман, 92 г.в.,пробег 125 тыс., двиг. МАН, турбинир.,коробка ЗФ,полуприцеп, с док. можно по з/ч или обмен. Тел. 095-3193999. zz УАЗ-452, 06 г. в., газ-бензин, оборудов. под отдых, туризм + такой же на з/ч, возмоз. вар-ты обмена. Тел. 095-139-16-83. zz ФАВ 3252, 2008 г.в., г/п 30 т, или меняю. Автокран ЗИЛ-130, КС 2561, 92 г.в., + такой на з/ч. КамАЗ 55111, на ходу, с докум. по з/ч. Тел. 095-606-68-87. zz ФАВ-3252, 08 г.в., самосвал, г/п 30 т, возм. обмен. МАЗ-555102, 07 г.в., самосвал, дв. с турбиной интеркуллер. Трал, г/п, 40 т, 96 г.в., приц-й 9 м. Тел. 066-59729-99. zz Экскаватор «петушок» ЮМЗ2126. Тел.: 050-555-55-66, 067555-55-66.

Куплю

zz Авто, спецтехнику, технику, докум., з/ч к ним. 099-530-36-99. zz Гaзель, недорого. Тел. 453-17-18. zz Газель в любом сост. 066-414-70-76. zz Газель для себя. Тел. 433-02-22.

с/х Тел. 099Тел. 066-

Газель для себя. Тел. 050-831-2000.

zz Газель, ГАЗон для себя. Тел. 066-88-34-120. zz Груз. авто, л/а, спецтех., с Газель Соболь грузо- докум., можно на з/ч. Тел. 095пасс., 8 мест, газ/бенз, 139-16-77. хор. сост., срочно, 2 700, zz Груз. авто, спецтехнику, рамы, торг уместен. Тел.: 066- документы. Тел. 095-139-20-99. zz Грузовое в люб сост. Тел. 235-66-92, 050-471-37-12 099-21-99-757. (Виктор Павлович). zz Куплю документы, запчасти, zz Газель, 2000 г.в., г/п, 1 500 кг резину и др., на груз авто, спец. или 8 мест или меняю. Тел. 066- технику, прицепы и полуприцепы, с/х технику. Тел. 066-737-11-77. 831-20-42.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

http://slavinfo.dn.ua

13


Объявления диктуйте по тел.:

куплю

zz МАЗ, КамАЗ, КрАЗ, в люб. сост., люб. модификации, с докум. и без, приеду заберу. Тел. 066026-10-70. zz МАЗ, КамАЗ, КрАЗ, в люб. сост., люб. модификации, с докум. и без, приеду заберу. Тел. 066026-10-70. zz Молоковоз. Тел. 066-73711-99.

Продаю

zz Велосипед «Турист», в отл. сост. Тел. 095-672-00-73. zz Велосипед б/у, недорого. Тел. 066-03-60-810. zz Велосипед подростковый. Тел. 095-558-26-87. zz Велосипеды, муж. и жен., б/у. Тел. 095-154-79-82. zz Коляска на мотоцикл, цвет красный. Тел. 095-774-31-01. zz Мопед Honda Dio. Тел. 09561-99-686. zz Мотоцикл с коляской. Тел. 095-197-48-50. zz Скутер Honda grand prix на ходу. Тел. 099-28-38-477. zz Скутер Honda Sh. Тел. 095390-91-52. zz Скутер, 150 кубов, в хор. сост. Тел. 095-19-15-223. zz Скутер, новый, в хор. сост., недорого. Тел. 099-433-69-23. zz Хонда Дио- 18 в хор. сост., 5 000. Тел. 099-465-89-98.

Куплю

zz Мини-мокик пр-ва СССР. Тел. 050-62-69-421. zz Мопед или скутер, раб. сост., для себя, приеду заберу. Велосипед складной. Тел. 095-5035-896. zz Мопед, скутер в раб. сост. Тел. 095-39-85-133. zz Скутера, мотоциклы, мопеды в любом сост. Тел. 050-501-61-41.

Продаю

zz Гидравлич. борт с авто Mercedes, г/п 1 т. Тел. 099-069000-3.

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zz Будка вахтовка ГАЗ-66. Будка на ГАЗ, кузов бортов. на ЗИЛ, блок дв., головки, коленвал на КамАЗ, МАЗ, мосты, балки, топл. баки, резина, диски на КамАЗ, МАЗ, ГАЗ, ЗИЛ. Тел. 095-319-39-99. zz Вариатор, соломотрясы, з/ч по двигателю. Тел. 097-803-04-58. zz ГАЗ-53, -66, Газель, УАЗ, по з/ч, с док-ми. Блок дв. 402, нов. Тел. 050-844-56-55. zz Газель термобудка с док-ми, по з/ч. Тел. 066-638-58-32. zz ГБО метан. Тел. 093-0-333898. zz Генератор ВАЗ-2101, стартер ВАЗ-2101, генератор ВАЗ-2108. З/ч на ВАЗ-Ока, б/у и WV T2. Тел. 063-304-47-81. zz Головка блока на Газель, головка блока, коленвал иномарки. Тел. 098-121-4010. zz Головка блока, Газель, 16клап., 3000 грн., коленвал. Тел. 096-546-22-51. zz Головка блока, коленвал, блок, шестерни к иномарке. Тел. 097-457-17-03. zz Головка блока, распредвал, шатуны, коленвал, б/у, Мерседес, Мазда, Рено, Хюндай, Чери, Форд, Додж,БМВ. Тел. 066-594-57-64. zz Грузовая разборка УАЗ, ГАЗ, ЗИЛ, Газель, КамАЗ, МАЗ, КРАЗ, с док-ми по з/ч. Тел. 066-980-66-33. zz Дв. + КПП на КамАЗ, МАЗ. Термобудка, кабина на Газель. Кузов самосвальный на КамАЗ. Кабина КамАЗ, МАЗ. Бульдозер, ДТ-75 по з/ч, дв. А41. Тел. 095774-31-01. zz Двиг. ЯМЗ-238 (МАЗ, КрАЗ), первой комплектац., стоит на авто, отл. сост., недорого. Тел. 099-50326-30. zz Двигатели ЯМЗ-236, ЯМЗ-238 новые первой комплектации, 8 000 грн. Тел. 066-026-10-70. zz Двигатели ЯМЗ-236, ЯМЗ-238 новые первой комплектации, 8 000 грн. Тел. 066-026-10-70. zz Двигатели, 1.1 кВт, 1000 об., 0.77 кВт, 1400 об., компрессор СО248ТУ22175015. Тел. 063-49956-98. zz Двигатель ГАЗ 2410. Тел. 050754-81-48. zz Двигатель ГАЗ-24. Тел. 066710-38-20. zz Двигатель на ВАЗ-2108, 1,3 куба, б/у, торг. Тел. 050-755-75-25. zz Двигатель, коробка, мост и др. з/ч на Москвич. Тел. 050-8312000. zz Диск на Газель б/у. Тел. 05062-309-75. zz Диски колесные Daewoo Lanos, Chevrolet Aveo, Lacetti R 14,15, зимн. рез. R 14, 15. Тел. 050-565-99-10.

zz Полуприцеп МАЗ, 13,6 м95 zz Диски титановые, комплект, г.в., с док-ми, по з/ч. Полуприцеп б/у, GMB, 17 дюймов, 4 800 торг. Шнек, 28 т, бортов., двухосный, Тел.: 050-583-90-22, 095-423пневмоход, с док-ми по з/ч. Тел. 96-21. 066-291-55-22. zz Диски титановые, комплект, б/у, GMB, 17 дюймов, 4 800 торг. Прицеп «Дача» 3-мест. Тел.: 050-583-90-22, 095-423хор. сост., срочно , 1 500, 96-21. zz З/ч на Ford-Skorpio: двиторг. Тел.: 066-235-66-92, гатель, коробка, зад. мост, кардан 050-471-37-12 (Виктор и прочее. З/ч, стекла на ГАЗ-53, стекла на ИФА. Тел. 095-182Павлович). 10-91. zz З/ч на WV Т-2 и ВАЗ-111 ОКА. zz Прицеп двухос., категирия B. Тел. 095-144-08-67. Тел. 095-45-25-008. zz З/ч на ВАЗ, нов. Тел. 099-257zz Прицеп к легковому авто. Тел. 96-24. 050-145-85-94. zz З/ч разные на ЗИЛ. Тел. 050zz Прицеп на мотоблок, два 280-30-12. ската ( Снежинка), 205/55/16, неzz З/ч с ГАЗели, б/у, задний дорого. Тел. 050-55-96-198. мост в сборе, двигатель, рамы, zz Прицеп туристич. Скиф М-1, в радиатор и др., срочно. Тел.: 050164-38-92, 095-22-55-328. хор. сост. Тел. 050-274-60-35. zz З/ч: кабина, рама, документы zz Прицеп тяжеловоз, г/п 40 т, 93 г.в., или обменяю. Тел. 095- на КаМАЗ, МАЗ. Тел. 095-13920-99. 139-20-99. zz Запч. орг Волга, цена доКуплю говорн., резина, R-15, зимн., диски zz Прицеп, 2-осн., для л/а и м/а. титан. R-15. Тел. 050-230-70-99. zz ЗИЛ, с док-ми по з/ч. Кабина Тел. 099-11-29-300. zz Прицеп, 2-осн., для л/а и м/а. на ЗИЛ 4331, рама, мост, рессоры, балка. Автопогруз. Львовский, г/п Тел. 050-767-68-71. 5 т, УАЗ, ГАЗ с док-ми, по з/ч. Резина на ГАЗ, УАЗ, ЗИЛ, КамАЗ, МАЗ. Тел. 093-472-09-57. zz Коляска на мотоцикл. Тел. 066-737-11-99. zz Крыло левое Жигули 13 Продаю zz 250 грн/колесо - б/у резина из модель. Тел. 066-831-20-42. zz Кузов МАЗ-самосвал, в сборе, Европы. Тел. 066-981-21-21. нов. кабина суперМАЗ без спалки, zz RABA, 93 г. в., 43 тыс., 3000 грн., торг, срочно. Тел. 066вахтовка мчс, двигатель МАН, 026-10-70. турбинир, кпп zf, резина с евро zz Кузов МАЗ-самосвал, в сборе, дисками, р-20. Тел. 095-3193999. нов. кабина суперМАЗ без спалки, 3000 грн., торг, срочно. Тел. 066Автокатализаторы. Тел. 026-10-70. zz Кузов МАЗ-самосвал, в сборе, 099-98-32-750. нов. кабина суперМАЗ без спалки, zz Багажник на л/а. Тел.: 095- 3000 грн., торг, срочно. Тел. 066026-10-70. 523-77-10, 050-703-37-98.

14

zz Кузов самосвальный КамАЗ, кабины на КамАЗ, МАЗ, Газель, ЗИЛ. Топлив баки, рамы с док-ми на УАЗ, ГАЗ, ЗИЛ, КамАЗ, МАЗ. Тел. 066-291-55-22. zz Кузов самосвальный, комплект на КаМАЗ. Тел. 099-53036-99. zz Кузов, кабину, мост самосвальный на КамАЗ. МАЗ целиком с докум. на з/ч. ЗИЛ с докум. на з/ч. Тел. 095-139-16-83. zz Мост на ЗИЛ в сборе, задний. Тел.: 050-031-63-23, 095-6045-702, 050-76-68-674. zz Мосты, балки, рессоры, блок двиг., головки, каленвал, КПП, двиг-ли на УАЗ, ГАЗ, Газель, ЗИЛ, КамАЗ, МАЗ, Краз. Тел. 095-10298-88. zz Мотор ЯМЗ-236, ЯМЗ-238, МАЗ, КРАЗ, 1 комплектации, по 10 000 грн. Тел. 099-503-26-30. zz Мотор ЯМЗ-236, ЯМЗ-238, МАЗ, КРАЗ, 1 комплектации, по 10 000 грн. Тел. 099-503-26-30. zz Прицепное устройство для легкового авто ВАЗ 2101-2106. Тел. 095-44-92-500. zz Резина на ГАЗ, КамАЗ, МАЗ. Тел. 066-737-11-77. zz Резина на погрузчика 7.00 на 12, 8.15 на 15, 8.25 на 15, 16 на 20. Резина на ГАЗ, ЗИЛ, КаМАЗ, МАЗ, диски и др. з/ч. Тел. 066-73711-99. zz Резина с дисками для Kia sport 225-60-17. Тел. 050-541-35-63. zz Резину, запчасти на авто ГАЗ 66, ЗИЛ 131, УАЗ, Урал, КАМАЗ, МАЗ, КРАЗ, Газель, ЗИЛ , ГАЗ, самосвал МАЗ 5551, 92 г.в. Тел. 095-139-18-82. zz Рулевой кардан б/у, бронепровод Tesla, объем 1.8, на Chevrolet Lacetti, диск R- 15. Тел. 050-632-59-09. zz Скаты на 14, б/у. Тел. 050829-13-72. zz Стекла передние на Москвич, новые. Тел. 066-040-17-37. zz Щитки с нерж. на велосипед. Тел. 095-01-62-060. zz Эл. проводка на Renault Trafic. Двигатель дизель 2.0. Тел. 095059-33-63. zz Эл. проводка на Рено-Трафик, 2008 г. в. Тел. 066-478-73-04.

Куплю

zz ГБО пропан «евро-2», для себя. Тел. 099-069-000-3. zz ГБО пропан евро 4, евро-2, пр-во Италия, б/у, хор. сост., для себя. Тел. 099-069-000-3. zz Двигатель ГАЗ-2410. Тел. 050-76-76-871. zz Диск R 15 на Fiat-Scuda. Тел. 095-503-58-96.

zz Документы, з/ч, на ГАЗ 66, УАЗ и др. грузов. и спец. технику, резину, з/ч, на погрузчик и спецтехнику. Тел. 066-597-29-99.

Куплю автокатализаторы. Тел. 099-98-32-750. zz Куплю аккумуляторы, металл, радиаторы. Тел. 066-388-32-80. zz Резину и з/ч на груз авто, сельхозтехнику, погрузчики. Тел. 099-530-36-99. zz Резину на ЗИЛ, КамАЗ, б/у, в хор. сост. Тел. 099-069-000-3. zz Резину, з/ч на погрузчики. Тел. 095139-18-82.

Продаю

zz Песок, доставка от 1 т. Тел. 050-044-26-44.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

(присылайте SMS-сообщения)

zz Песок, зола, земля, щебень, шлак. Тел. 099-291-50-77. zz Зола, песок, гранотсев, щебень, шлак. Тел. 099-56-555-66. zz Зола (николаевская), песок (краснолиманский). Доставка от 1 т. Тел. 099-291-50-77.

Aбсолют. большой ассорт. б/у стройматер.: кирпич (белый, красный, серый, огнеупорный, кислотоупорный, шамотный). Плиты - ПК, ПКЖ (от 32 до 63). Блоки ФБС 3, 4, 5, 6. Ригеля, перемычки. Шлакоблок, гипсоблок. Сыпучий матер. (от 1 до 14 т), песок, зола, щебень и мн. др. Доставка по городу и р-ну. Мы работаем для вас. Нал/безнал. Тел.: 066-431-70-69, 0639-410-810. zz Cтолярная доска и брус. Вагонка и фурнитура к ней. Тел. 066-710-38-20. zz Cтолярная доска и брус. Вагонка и фурнитура к ней. Тел. 066-710-38-20. zz А/цемент. труба б/у, Д 400-500 мм, а также металлопрокат (арматура, уголок и др.), кирпич красн. для слив. ям, цоколей, гипсоблок, шлакоблок, шифер. Сыпуч. мат-лы (песок). Тел. 099-20-88-661. zz А/цемент. трубы б/у, кирпич б/у, металлопрокат б/у, ворота, гипсоблок, шифер, сыпучие мат-лы. Доступные цены. Тел. 0951-500-200. zz Арматура (10, 12, 14) б/у, отл. сост., а также др. металлопрокат, доставка. Сыпучие мат-лы. Тел. 095-1-400-430. zz Арматура (10, 12, 14, 16, 18, 20) б/у и нов., в отл. сост., уголок, швеллер, лист, прут, двутавр. балка, труба, доставка, недорого. Тел. 095-1-400-400. zz Арматура (10-12) б/у, двутавр, уголок и др. стр. мат. (кирпич красный, бел., гипсоблок, шлакоблок, шифер). Сып. мат. (песок, зола и др.). Тел. 066-20047-53. zz Арматура (10-12), 700 кг. Тел. 050-583-33-89. zz Арматура (12, 14) в наличии. Тел. 099-069-000-3. zz Арматура, уголок, швеллер, двутавр, труба, прут, полоса, б/у, в отл. сост. Постоянно в продаже. Тел. 095-1-500-200.

Блоки ФБС (3, 4, 5, 6). Тел. 099-975-66-07. Блоки ФБС (3, 4, 5, 6). Тел. 099-227-75-80. Блоки ФБС 3, 4, 5, 6. Тел. 050-655-41-40. Брус строительный, балки, стропила, шалевка. Обращ.: ул. Профессиональная, 11 (р-н Ц. рынка). Тел. 095398-79-18. zz Брус, доска, дрова в ассортименте. Цены низкие. Тел.: 095524-57-19, 063-54-14-602. zz Вагонка и фурнитура к ней. Тел. 099-11-29-300. zz Ванна, б/у. Тел. 095-89324-36. zz Ванна, б/у, керам. Тел. 050632-59-09. zz Ванная чугунная. Тел. 095-5173-100. zz Вентиля, задвижки, флянцы, отводы. Тел. 066-737-11-99. zz Высечка оцинков. Тел. 095365-46-95. zz Гипсоблок б/у, шлакоблок б/у, кирпич б/у, флок ФБС, плита ПК, ПКЖ, отл. сост., дост. Сып. мат. (песок, зола), ЗИЛ, КамАЗ. Тел. 095-88-46-521. zz Гипсоблок, шлакоблок б/у в хор. сост. Кирпич, б/у. Доставка. Тел. 095-1-500-200. zz Глина 7 т ЗИЛ, доставка. Тел. 095-1-500-200. zz Глина, 7 т. Недорого. Тел. 099-012-95-22. zz Глина, земля, чернозем, зола, песок, щебень. Тел. 050-92195-54. zz Глина, зола, песок, шлак, кирпич б/у. Доставка. Тел. 099-5050-350. zz Глина, песок, зола, шлак, щебень, кирпич б/у. Доставка ЗИЛ, 7 т. Тел. 095-0-500-200.

zz Глина, песок, щебень, кирпич. Тел. 099-074-10-73. zz Глина, чернозем, шлак, зола. Тел. 050-284-97-57. zz Грaнотсев. Тел. 095-81-85866. zz Грaнотсев (0,1-14т). Тел. 050zz Батареи чугун., отл. сост., б/у. 87-53-933. Тел. 095-1-400-400. zz Блoк (2-6) ФБС (фундаГранотсев. Тел. 050ментные) б/у. Доставка. Тел. 050044-26-44. 58-68-271. zz Блoк (2-6) ФБС, плита ассорт. zz Гранотсев. Тел. 093-508ПК, ПКЖ, люб. кол-во, доставка. 55-25. Тел. 066-595-45-15. zz Гранотсев. Тел. 093-508zz Блoк (2-6), бет., фунд., плиты 55-30. ПК, ПКЖ, люб. размеры, б/у. zz Гранотсев. Тел. 096-70-70Доставка по городу и р-ну. Тел. 730. 050-877-27-98. zz Блок (2-5) абс. ассорт. ФБС. Гранотсев. Тел. 099Плита ПК (32-63). Кирпич красный, 069-000-3. белый, шамот. Шифер, доска. Сып. мат. (песок, зола, шлак и многое zz Гранотсев. Тел. 099-307др.). Тел. 095-39-888-06. 82-52. zz Блок (2-5) ассорт. ФБС. Плиты zz Гранотсев. Тел. 050-921ПК, ПКЖ, доставка. Тел. 099-226- 95-54. zz Гранотсев. Тел. 050-28412-51. zz Блок (2-5) б/у бетон. фун- 97-57. zz Гранотсев. Тел. 050-578дамент. (ФБС), плиты (ПК), люб. размеры, люб. количество. Тел. 78-88. zz Гранотсев. Тел. 050-034095-14-00-414. zz Блок (2-5) б/у, отл. кач-во. 49-60. Плита ПК, ПКЖ в ассортименте. Доставка. Тел. 095-1-400-400. zz Блок (2-6) - ассорт., бет. фунд., плита ПК, ПКЖ, люб. размеры, люб. кол-во. Тел. 09524-53-582. zz Блок (2-6) - ФБС, б/у, отл. кач-во. Тел. 099-266-60-68. zz Блок (3, 4, 5, 6) ФБС бетон. Тел. 050-921-95-54. zz Блок ФБС 3, 4, 5, 6. плиты ПК, ПКЖ. Тел. 099-717-05-20. zz Блок ФСБ, ассортимент 3, 4, 5, 6, плиты ПК, ПКЖ, дорожные, кирпич б/у. Тел. 099-227-75-80.

Батареи чугун., новые, пр-во СССР, от 1-й секции, 75 грн/секция. Тел. 095-0-333-778.

http://slavinfo.dn.ua

zz Гранотсев. 10-73. zz Гранотсев. 05-20.

Тел.

099-074-

Тел.

099-717-

Гранотсев. Тел. 099975-66-07. Гранотсев. Тел. 099227-75-80. zz Гранотсев. Тел. 099-22775-80. zz Гранотсев. Тел. 095-64104-57. zz Гранотсев. Тел. 095-64104-60. zz Гранотсев. Тел. 066-09627-19. zz Гранотсев. Тел. 050-14102-13. zz Гранотсев. Тел. 095-21201-21. zz Гранотсев. Тел. 095-72096-91. zz Гранотсев (0,1-10 т). Тел. 050-921-95-54. zz Гранотсев (0,1-10 т). Тел. 050-284-97-57. zz Гранотсев (0,1-10 т). Тел. 050-578-78-88. zz Гранотсев (0,1-10 т). Тел. 050-034-49-60. zz Гранотсев (0,1-10 т). Тел. 099-074-10-73. zz Гранотсев (0,1-10 т). Тел. 099-717-05-20. zz Гранотсев (0,1-10 т). Тел. 099-975-66-07. zz Гранотсев (0,1-10 т). Тел. 099-227-75-80. zz Гранотсев (0,1-10 т). Тел. 095-641-04-57. zz Гранотсев (0,1-10 т). Тел. 095-641-04-60. zz Гранотсев (0,1-10 т). Тел. 066-096-27-19. zz Гранотсев (0,1-10 т), зола, граншлак, песок, щебень, точный вес, недорого, доставка в теч. 2 часов. Тел. 095-1-400-400. zz Гранотсев 7 т. Недорого. Тел. 066-85-333-31. zz Гранотсев абсол. быстрая доставка. Дешево. Тел. 095-1-500200.

zz Гранотсев, граншлак, глина, керамзит 7 т ЗИЛ. Дешево. Тел. 099-26-96-000. zz Гранотсев, граншлак, зола, песок, щебень, кирпич, б/у. Тел. 093-508-55-25. zz Гранотсев, фракция 0/5 мм, адекватные цены, точный вес. Тел. 095-1-400-430.

Граншлак. Тел. 050655-41-40. zz Граншлак. Тел. 093-50855-25. zz Граншлак. Тел. 093-50855-30. zz Граншлак. Тел. 096-70-70730.

Граншлак. Тел. 099-069000-3. zz Граншлак. Тел. 093-0-333898. zz Граншлак. Тел. 050-92195-54. zz Граншлак. Тел. 050-28497-57. zz Граншлак. Тел. 050-57878-88.

«Газета объявлений» N 41 (596), 18 октября 2017 г.


Объявления диктуйте по тел.:

Продаю

zz Граншлак. 49-60. zz Граншлак. 10-73. zz Граншлак. 05-20.

Граншлак, гранотсев, строит. мусор. Тел. 050923-45-93.

Тел.

050-034-

Тел.

099-074-

Тел.

099-717-

Граншлак. Тел. 099-97566-07. Граншлак. Тел. 099-22775-80. zz Граншлак. 75-80. zz Граншлак. 04-57. zz Граншлак. 04-60. zz Граншлак. 27-19. zz Граншлак. 02-13. zz Граншлак. 01-21.

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

Тел.

099-227-

Тел.

095-641-

Тел.

095-641-

Тел.

066-096-

Тел.

050-141-

Тел.

095-212-

zz Граншлак. Тел. 095-72096-91. zz Граншлак (0,1-10 т). Тел. 050921-95-54. zz Граншлак (0,1-10 т). Тел. 050284-97-57. zz Граншлак (0,1-10 т). Тел. 050578-78-88. zz Граншлак (0,1-10 т). Тел. 050034-49-60. zz Граншлак (0,1-10 т). Тел. 099074-10-73. zz Граншлак (0,1-10 т). Тел. 099717-05-20. zz Граншлак (0,1-10 т). Тел. 099975-66-07. zz Граншлак (0,1-10 т). Тел. 099227-75-80. zz Граншлак (0,1-10 т). Тел. 095641-04-57. zz Граншлак (0,1-10 т). Тел. 095641-04-60. zz Граншлак (0,1-10 т). Тел. 066096-27-19. zz Граншлак (0,1-10 т) дроблен., зола, песок, щебень. Доставка. Тел. 095-0-500-200. zz Граншлак (0,1-7 т). Тел. 099012-95-22. zz Граншлак абс. быстрая доставка. Дешево. Тел. 095-1-500200.

zz Дверца для камина с библейскими фигурами, чугунное литье, новые, 610х610, 4 500 грн. Тел. 050-863-49-82. zz Доска б/у, вагонка. Утеплитель. Тел. 066-435-75-25. zz Доска обрезная, б/у, толщ. 20 мм, 0,7 куб. м. Тел. 095-31-999-41. zz Доска, брус б/у, шифер 6-8волн., кирпич б/у, сыпуч. мат. Тел. 099-974-89-85. zz Доски , кропива б/у хор. сост., цена договрная. Тел.: 050-93171-52, 095-384-43-75. zz Дрова, дуб, ясень. Чурки, колотые. Уголь. Доставка. Тел. 095-579-6-123. zz Душ. кабинка, б/у, отл. сост., 2 000 грн. Тел. 050-20-58-799. zz Жести, листы, 60х90, 12 шт. Тел. 050-762-05-53. zz Жестян. лента, 1 мм, уголок алюмин. 25, 40, 45. Тел. 095-1400-400. zz Земля. Тел. 095-51-999-39. zz Земля. Тел. 066-88-34-120.

zz Забор метал., узорный, со столбами, выс. 60 см, 16,5 пог. м. Проволока, Д 2, 3, 4, 5, вязал., стальн., оцинков. Тел. 095-1-400400.

zz Зола. zz Зола. zz Зола. zz Зола. zz Зола. zz Зола. zz Зола. zz Зола. zz Зола. zz Зола.

zz Зола. zz Зола. zz Зола. zz Зола. zz Зола.

Тел. 095-14-00-555. Тел. 050-588-68-00. Тел. 095-097-97-23. Тел. 095-097-97-96. Тел. 095-097-93-77. Тел. 095-316-33-11. Тел. 095-316-33-00. Тел. 095-562-81-18. Тел. 095-562-75-54. Тел. 095-398-88-59.

Тел. 095-390-88-80. Тел. 095-220-32-23. Тел. 066-416-88-48. Тел. 066-300-24-02. Тел. 066-304-83-03.

Земля. Тел. 050-04426-44. zz ЗИЛ 7 т - зола, глина, песок, щебень. Тел. 095-1-400-400. zz ЗИЛ, 7 т колхозник, доставка золы, песка, щебня, граншлака, кирпича, строит. мусора, перегноя, земли, топлив. брикетов. Тел. 050290-81-56. zz Золa. Тел. 050-24-19-019. zz Золa. Тел. 050-565-888-4. zz Золa (0,1-12 т). Тел. 066-20047-53.

Зола. Тел. 050-044-2644. zz Зола. Тел. 099-56-555-66.

Зола. Тел. 099-56-55566. Зола. Тел. 099-291-5077.

zz Зола. Тел. 066-158-57-77. zz Зола. Тел. 095-1-500-200. zz Зола. Тел. 093-508-55-25.

«Газета объявлений» N 41 (596), 18 октября 2017 г.

Зола. Тел. 050-65541-40. Зола. Тел. 050-92-34593. zz Зола. Тел. 093-508-55-30. zz Зола. Тел. 096-70-70-730. zz Зола. Тел. 099-307-82-52.

zz Зола 96-99. zz Зола 97-73. zz Зола 85-556. zz Зола 68-38. zz Зола 72-22. zz Зола 95-54. zz Зола 97-57. zz Зола 78-88. zz Зола 49-60. zz Зола 10-73. zz Зола 10-73. zz Зола 05-20. zz Зола 66-07. zz Зола 75-80. zz Зола 04-57. zz Зола 04-60.

(присылайте SMS-сообщения)

(0,1-10 т). Тел. 095-097(0,1-10 т). Тел. 095-097(0,1-10 т). Тел. 095-01(0,1-10 т). Тел. 066-414(0,1-10 т). Тел. 066-414(0,1-10 т). Тел. 050-921(0,1-10 т). Тел. 050-284(0,1-10 т). Тел. 050-578(0,1-10 т). Тел. 050-034(0,1-10 т). Тел. 099-074(0,1-10 т). Тел. 099-074(0,1-10 т). Тел. 099-717(0,1-10 т). Тел. 099-975-

zz Зола (0,1-10 т). Хор. качество! Точный вес! Недорого. Тел. 06685-333-31. zz Зола 7 т, зернистая, недорого и др. сыпучие материалы. Тел. 095-1-400-430. zz Зола ЗИЛ, абс. быстрая доставка в теч. 1 часа, недорого. Тел. 095-1-500-200.

Зола, дробленный граншлак. Тел. 050-29081-56. zz Зола, земля. Доставка, ЗИЛколхозник. Тел. 050-753-86-99.

Зола, песок, шлак, щебень. Недорого. Тел. 099-069-000-3. Зола, песок, щебень, гранотсев, граншлак, 7 т ЗИЛ. Тел. 050-542-77-19.

(0,1-10 т). Тел. 099-227-

zz Зола, шлак, щебень, песок, гранотсев. Доставка от 1 т. Тел. (0,1-10 т). Тел. 095-641- 093-0-333-898. zz Кабель силовой алюмин., (0,1-10 т). Тел. 095-641- 3х35 и 1х16, 41,5 м. Тел. 095-19748-50.

zz Зола (0,1-10 т). Тел. 066-09627-19. zz Зола (0,1-10 т) абс. быстрая доставка ЗИЛ, договор. цена. Тел. 095-1-400-500. zz Зола. Тел. 093-0-333-898. zz Зола (0,1-10 т) ЗИЛ, зерzz Зола. Тел. 050-921-95-54. нистая. Тел. 095-1-400-400. zz Зола. Тел. 050-284-97-57. zz Зола (0,1-10 т) николаевская, zz Зола. Тел. 050-578-78-88. глина, песок, шлак дроблен., zz Зола. Тел. 050-034-49-60. щебень. Точный вес. Кирпич б/у. Доставка вовремя. Тел. 095-1-400zz Зола. Тел. 099-074-10-73. 400. zz Зола. Тел. 099-717-05-20. zz Зола (0,1-10 т) николаевская, песок, шлак, щебень. ДоЗола. Тел. 099-975-66- глина, ставка в теч. 2 часов. Тел. 099-2607. 96-000. zz Зола (0,1-10 т) хор. качества! договорная. Тел. 099-012Зола. Тел. 099-227-75- Цена 95-22. 80. zz Зола (0,1-10 т), глина, гранотсев, песок, щебень, шлак, zz Зола. Тел. 099-227-75-80. кирпич б/у. Доставка. Цена доzz Зола. Тел. 095-641-04-57. говорная. Тел. 095-1-400-400. zz Зола. Тел. 095-641-04-60. zz Зола (0,1-10 т), глина, граншлак, песок, шлак, щебень с zz Зола. Тел. 066-096-27-19. бесплатной доставкой. Тел. 099zz Зола. Тел. 050-141-02-13. 50-50-350. zz Зола. Тел. 095-212-01-21. zz Зола (0,1-10 т). Быстро доzz Зола. Тел. 095-720-96-91. ставим по доступным ценам. Тел. zz Зола (0,1-1 т). Тел. 050-908- 099-7-700-200. 58-88. zz Зола (0,1-10 т). Глина, шлак zz Зола (0,1-1 т). Тел. 095-562- дроблен., щебень, граншлак, 63-11. песок. Недорого. Доставка. Тел. zz Зола (0,1-1 т). Тел. 066-57-94- 095-0-500-200. 540.

Зола. Тел. 099-069-0003.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

zz Кафель керам., стеклоблоки. Тел. 095-01-62-060. zz Керамическая раковина. Тел. 095-178-15-45.

zz Киpп. 500 шт., красный, обоженный, 400 шт., белый полутор. силикат., б/у, возм. доставка. Тел. 095-24-53-582.

Кирп. (1000 шт.) красный полнотелый, б/у, отл. кач-во. Тел. 066-20888-63.

http://slavinfo.dn.ua

15


Объявления диктуйте по тел.:

Продаю

zz Кирп. aбс. ассорт. абс. кач-во б/у белый, белый одинарный, красный, кислотоупор., шлакоблок, плиты, блоки, полублоки. Сыпучие материалы. Низ. цены. Доставка беспл. по городу и р-ну. Тел. 099622-44-14. zz Кирп. aбс. ассорт., aбс. кач-во: белый, белый полуторный, красный, кислотоупорный, огнеупорный. Плиты ПК, ПКЖ. Блоки ФБС 3, 4, 5, 6. Регеля, перемычки. Сыпучие мат-лы. Тел. 095-31999-41. zz Кирп. абс. ассорт. - б/у белый, красный, шамотный, огнеупорн., серый краматорский, сыпучие материалы, песок, зола, шлак. Тел. 095-88-46-360. zz Кирп. абс. ассорт. б/у красный полнотел., обожжен. для сливных ям, цоколей. Кирпич белый, кислотоупор., огнеупор., серый. Песок. Доставка. Тел. 099-012-95-22. zz Кирп. абс. ассорт. красный, белый, серый, огнеуп., кислот. Тел. 099-975-66-07. zz Кирп. абс. любой. Тел. 050921-95-54. zz Кирп., б/у, красный полнотелый. Тел. 095-88-46-521.

Кирпич. Тел. 099-069000-3. zz Кирпич. zz Кирпич. zz Кирпич. zz Кирпич.

Тел. 050-921-95-54. Тел. 050-284-97-57. Тел. 099-074-10-73. Тел. 099-717-05-20.

Кирпич. Тел. 099-97566-07. zz Кирпич. Тел. 099-227-75-80. zz Кирпич. Тел. 095-641-04-57. zz Кирпич. Тел. 095-641-04-60. zz Кирпич. Тел. 066-096-27-19. zz Кирпич (10 000 шт.) абс. большой ассортимент б/у. Доставка. Недорого. Тел. 095-1-400500. zz Кирпич (100 - 100 000 шт.) абс. ассорт. б/у большой выбор, белый, огнеупорный, красный, серый, шамотный, а также все сыпучие мат-лы (песок, зола, щебень, шлак и мн. др.). Доставка по городу и р-ну. Тел. 095-39966-03. zz Кирпич (100 до 100 000 шт.), абс. ассорт. б/у: белый, красный, кислотоупор., огнеупор., шамотный, в люб. кол-ве. Доставка. Тел. 099-36-37-745. zz Кирпич (1000 шт. белый) (1000 шт. красн.), б/у, в хор. сост. Песок. Доставка. Цена договорная. Тел. 095-1-400-400.

16

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zz Кирпич (1000 шт.) абс. ассорт. б/у в хор. сост. Сыпучие мат-лы. Всегда в наличии. Доставка вовремя. Тел. 099-26-96-000. zz Кирпич (1000 шт.) абс. ассортим. б/у - белый, красный, огнеупор., шамотный, кислотоупор., гипсоблок, шлакоблок, песок, зола, щебень, шлак дроблен., гранотсев. Доставка. Тел. 095-0-500-200. zz Кирпич (1000 шт.) ассорт. б/у, качество, доступные цены, доставка. Тел. 099-50-50-350. zz Кирпич (1000 шт.) б/у красный, хорошо обожженный, для постр. слив. ям, цоколей, не разруш. от воды. Не посредник, возм. доставка. Тел. 066-51-41613. zz Кирпич (1000 шт.) б/у, красный, обож. полнотелый (не разруш. от воды). Тел. 095-32035-90. zz Кирпич (1000 шт.) красный, обожженный, полнотелый. Тел. 050-24-19-119. zz Кирпич (1000 шт.), абс. любой б/у, качество, точн. кол-во. Вы останетесь довольны. Тел. 066-5795-113. zz Кирпич (1500 бел., 2000 красн. обож.), б/у, не посредник, возм. доставка от 100 шт. Тел. 099-622-72-12. zz Кирпич (1500 белый, полуторный), а также 2000 шт. красного, обоженного, крепкого для сливных ям, цоколей. Возм. доставка. Тел. 066-88-341-20. zz Кирпич (2000 шт.) - абс. ассорт. б/у - для сливных ям, доставка. Тел. 099-26-96-000. zz Кирпич (2000 шт.) б/у красный обожженный. Доставка. Недорого. Тел. 095-0-500-200. zz Кирпич (4000 шт.), огнеупорный ШБ-5, хорошего кач-ва. Тел. 099-453-17-18. zz Кирпич (огнеупорный), б/у, хор. качество. Тел. 066-35-37-800. zz Кирпич (от 100 до 10 тыс.) - абс. ассорт. больш. выбор, б/у белый, белый полуторный, красный обож., огнеупор., серый краматорский, а также сыпучие матер., песок, зола, земля, шлак, глина, доставка. Тел. 099-97-49006. zz Кирпич 10 000 шт. - красн. в хор. сост. Доставка. Тел. 066-85333-31. zz Кирпич 10 000 шт. абс. ассорт. б/у - белый, кислотоупор., красный, огнеупор., силикат., многодыр., краматорский серый, гипсоблок, шлакоблок, недорого. Бесплат. доставка. Тел. 095-1-500200. zz Кирпич 1000 шт., б/у, легковес. Тел. 099-974-90-06. zz Кирпич 1000 шт., белый, б/у. Доставка. Цена соответ. кач-ву. Песок, зола. Тел. 095-1-400-400.

zz Кирпич 1500 шт., б/у, красный (крепкий), полнотелый. Тел. 06657-95-327. zz Кирпич aбс. aссорт., б/у белый, белый одинарный, красный, кислотоуп., шамотный, шлакоблок, гипсоблок, шифер, плиты, блоки. Тел. 099-50-33-599. zz Кирпич абс. ассорт. 10 000 шт. б/у белый силикатный, красный, огнеупорный, кислотоупорный, шлакоблок, гипсоблок. Песок. Доставка. Тел. 095-1-400-400. zz Кирпич абс. ассорт. б/у белый, красный, огнеупорный, серый, кислотоуп., блоки, плиты, гипсоблок, шлакоблок. Доставка. Тел. 095-317-96-72. zz Кирпич абс. ассорт. б/у в хор. сост. белый, крас., кислот., огнеуп., серый, шлакоблок, гипсоблок. Доставка. Цена договорная. Тел. 095-1-400-400. zz Кирпич абс. большой ассорт. Тел. 066-096-27-19. zz Кирпич абс. любой: белый, красн., шамот., кислотоуп., серый крам. Тел. 099-717-05-20. zz Кирпич б/у. Тел. 093-50855-25. zz Кирпич б/у. Тел. 093-0-333898. zz Кирпич б/у. Тел. 050-92195-54. zz Кирпич б/у. Тел. 050-28497-57. zz Кирпич б/у. Тел. 050-57878-88. zz Кирпич б/у. Тел. 050-03449-60. zz Кирпич б/у. Тел. 099-07410-73. zz Кирпич б/у. Тел. 099-07410-73. zz Кирпич б/у. Тел. 099-71705-20. zz Кирпич б/у. Тел. 099-97566-07. zz Кирпич б/у. Тел. 099-22775-80. zz Кирпич б/у. Тел. 095-64104-57. zz Кирпич б/у. Тел. 095-64104-60. zz Кирпич б/у. Тел. 066-09627-19. zz Кирпич б/у - ассорт. - в любом кол-ве, доставка в любой р-н. Тел. 099-069-000-3.

Кирпич б/у ассортимент. Тел. 050-655-4140. zz Кирпич б/у в ассортименте. Тел. 050-061-65-53. zz Кирпич б/у в большом ассортим., шлакоблок, рассрочка, бартер. Тел.: 050-031-63-23, 09560-45-702, 050-76-68-674.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

(присылайте SMS-сообщения)

zz Кирпич б/у для слив. ям, zz Кирпич, б/у, красный. Тел. колодцев, цоколей (не разруш. от 050-141-02-13. воды). Тел. 050-877-27-98. zz Кирпич, б/у, красный. Тел. zz Кирпич б/у для сливных ям. 095-212-01-21. Тел. 095-88-50-714. zz Кирпич, б/у, красный. Тел. 095-720-96-91.

Кирпич, б/у: белый, красный, серый, шамот. Шифер 8-волн., полублок, гипсоблок, шлакоблок. Регеля 6-18 м. Плита ПК 2-9 м, ПКЖ, 6х1,5, 3х6, 3х12. Плита стеновая. Блок ФБС 3, 4, 5, 6. Тел. 050-274-51-33. zz Кирпич б/у красный 500-2000 zz Кирпич, блоки, плиты, шлашт., недорого. Тел. 050-034-49-60. коблок, нов. и б/у. Тел. 099-53036-99. Кирпич б/у любой. Тел. zz Кирпич, кр., новый, 600 шт., 099-975-66-07. трубы, 2 дюйма, 17м. Тел. 095822-22-15. zz Лист б/у 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 Кирпич б/у любой. Тел. мм. Тел. 095-1-400-400. 099-227-75-80. zz Лист текстолита 1000*1000, 3 мм. Тел. 050-632-59-09. zz Кирпич б/у на слив. ямы и zz Металл, толщ. 1 мм, от печи. Тел. 066-435-75-25. холодильника «Донбасс». Тел. 095zz Кирпич б/у отлич. кач-ва. Тел. 144-08-67. 099-227-75-80. zz Кирпич б/у, красный, белый, Металлопрофиль, б/у, серый. Тел. 050-284-97-57. 1,09х6 м, 55 грн/кв. м. zz Кирпич б/у, красный, огнеуТел. 050-536-47-66. порный, на печи, слив. ямы, хор. качества, недорого, доставка. Тел. zz Немерные брус, доска, 066-435-75-25. рамы для балкона-галереи, 2 шт., zz Кирпич б/у, облиц., отл. трубка медн., 12 мм., 2,5 м., лист кач-во (как новый). Тел. 099-453- стальной, т. 0,75 мм., 1,65 х 0,9 м, 13-33. сендвич, 7,5 м. кв. Тел. 050-065zz Кирпич б/у, огнеупорный. Тел. 48-66. 095-720-96-91. zz Облицовочная плитка, есть с декором, б /у, краска половая Кирпич красный, сили- эмаль,старая, недор. Тел. 050катный, б/у. Тел. 050- 213-30-11. zz Ондулин, пенопласт, ДВП, 923-45-93. ДСП, б/у. Тел.: 050-031-63-23, zz Кирпич легковес. Тел. 050- 095-60-45-702, 050-76-68-674. 583-33-89. zz Паронит, Б3, 750х750, 4 шт, zz Кирпич обожжен. красн., сальниковая набивка (пенька), 10 серый, кислотоуп., белый полут. кг, сетка латун., 3,1х1 м, провод ВПП-6, для погруж. насосов, 150 м. Тел. 095-641-04-57. zz Кирпич от 100 до 100 000 Тел.: 3-32-52, 095-639-64-76. шт., абс. ассорт. б/у. Доставка, Перегной с договор. Тел. 095-1-400-430. zz Кирпич силикат. полутор, доставкой. Тел. 099огнеупор., кислотоупор. Тел. 050069-000-3. 76-76-871. zz Кирпич, 1500 шт., абс. ассорт. Перегной, земля. Тел. б/у - белый, красный, кислотоупорный, огнеупорный, в хор. сост. 050-923-45-93. Песок. Доставка. Тел. 099-7-700200. zz Песoк. Тел. 095-86-800-85. zz Кирпич, б/у. Тел. 095-720zz Песoк. Тел. 050-565-888-4. 96-91. zz Песoк. Тел. 066-35-37-800. zz Кирпич, б/у, белый. Тел. 050zz Песoк (0,1-1 т). Тел. 099141-02-13. 453-17-18 (возможна доставка в zz Кирпич, б/у, белый. Тел. 095- мешках). 212-01-21. zz Песoк (0,1-1-7-14 т) aбс. zz Кирпич, б/у, белый. Тел. 095- быстро доставим. Тел. 099-622720-96-91. 44-14.

http://slavinfo.dn.ua

zz Песок. Тел. 050-044-26-44.

Песок. Тел. 050-044-2644. zz Песок. Тел. 099-56-555-66.

Песок. Тел. 099-56-55566. zz Песок. Тел. 095-14-00-555. zz Песок. Тел. 099-291-50-77.

Песок. Тел. 099-291-5077. zz Песок. zz Песок. zz Песок. zz Песок. zz Песок. zz Песок. zz Песок. zz Песок. zz Песок. zz Песок. zz Песок. zz Песок. zz Песок. zz Песок. zz Песок. zz Песок. zz Песок. zz Песок. zz Песок.

Тел. 050-604-11-44. Тел. 050-60-47-755. Тел. 095-09-79-693. Тел. 095-097-93-87. Тел. 095-018-53-33. Тел. 095-562-88-58. Тел. 095-562-87-78. Тел. 095-562-75-22. Тел. 095-0-800-301. Тел. 095-398-88-05. Тел. 095-519-91-19. Тел. 099-496-44-41. Тел. 066-416-0-222. Тел. 066-093-99-37. Тел. 066-093-99-14. Тел. 066-093-92-09. Тел. 066-711-05-56. Тел. 066-304-92-22. Тел. 066-415-99-79.

Песок. Тел. 050-65541-40. Песок. Тел. 050-92-34593. zz Песок. Тел. 093-508-55-25. zz Песок. Тел. 093-508-55-30. zz Песок. Тел. 096-70-70-730.

Песок. Тел. 099-069000-3. zz Песок. zz Песок. zz Песок. zz Песок. zz Песок. zz Песок. zz Песок. zz Песок. zz Песок.

Тел. 099-307-82-52. Тел. 093-0-333-898. Тел. 050-921-95-54. Тел. 050-284-97-57. Тел. 050-578-78-88. Тел. 050-034-49-60. Тел. 099-074-10-73. Тел. 099-717-05-20. Тел. 099-975-66-07.

Песок. Тел. 099-227-7580. zz Песок. Тел. 099-227-75-80. zz Песок. Тел. 095-641-04-57.

«Газета объявлений» N 41 (596), 18 октября 2017 г.


Объявления диктуйте по тел.:

Продаю

zz Песок. Тел. 095-641-04-60. zz Песок. Тел. 066-096-27-19. zz Песок. Тел. 050-141-02-13. zz Песок. Тел. 095-212-01-21. zz Песок. Тел. 095-720-96-91. zz Песок (0,1 -10 т). Доставка. Быстро! Недорого! Тел. 099-7-700200. zz Песок (0,1-1 т). Тел. 095-09798-33. zz Песок (0,1-1 т). Тел. 095-87604-06. zz Песок (0,1-1 т) доставка в мешках. Поднимем на этаж. Тел. 066-20-888-63. zz Песок (0,1-10 т). Тел. 050-57355-00. zz Песок (0,1-10 т). Тел. 095-09798-28. zz Песок (0,1-10 т). Тел. 095-01849-99. zz Песок (0,1-10 т). Тел. 095-31633-22. zz Песок (0,1-10 т). Тел. 095-56293-79. zz Песок (0,1-10 т). Тел. 066-09398-71. zz Песок (0,1-10 т). Тел. 050-92195-54. zz Песок (0,1-10 т). Тел. 050-28497-57. zz Песок (0,1-10 т). Тел. 050-57878-88. zz Песок (0,1-10 т). Тел. 050-03449-60. zz Песок (0,1-10 т). Тел. 099-07410-73.

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zz Песок, зола, щебень, шлак, гранотсев. Кирпич, б/у. Доставка. Тел. 093-508-55-30. zz Песок, зола, щебень, шлак, граншлак. Доставка. Тел. 096-7070-730. zz Плитa (2-9 м), б/у ПК, ПКЖ любых размеров, в любом кол-ве, доставка. Тел. 099-50-33-599.

Плитa (32-63) - абс. ассорт. б/у. ПК, 6-12, ПКЖ люб. кол-во, доставка по городу и р-ну. Тел. 066433-0-222. zz Плитa (32-63) абс. ассорт. б/у, ПК, ПКЖ и люб. стройматериал, доставка. Блоки бет. фунд. 3, 4, 5, 6, полублоки. Тел. 066-57-95-327. zz Плитa (32-63) ассорт., б/у: ПК, ПКЖ, любые размеры, резка под нужный размер, а также блоки ФБС 3, 4, 5, 6, доставка по городу и р-ну. Тел. 099-20-88-661.

Плитa (32-63) б/у ПК (резка под размер), ПКЖ (3-12). Тел. 066-431-7069. zz Плитa (32-63) ПК, резка под нужный размер. Тел. 095-79-75520. zz Плита (2-9 м) возм. резка под ваш размер, блоки ФБС (3, 4, 5, 6). Тел. 095-88-50-714. zz Плита (32-63) абс. ассорт., б/у ПК от 32 по 63, резка под нужный размер, ПКЖ любые размеры. Доставка по городу и р-ну. Тел. 099-974-89-85.

zz Песок (0,1-10 т). Тел. 099-717zz Плита (32-63) абс. ассортим., 05-20. б/у, ПК, ПКЖ. Доставка. Тел. 050921-95-54. Песок (0,1-10 т). Тел. zz Плита (32-63) ПК 6х1,5; 6х3, ПКЖ б/у, ригеля, перемычки, до099-975-66-07. ставка. Тел. 095-79-75-520. zz Песок (0,1-10 т). Тел. 099-227zz Плита (32-63) ПК, ПКЖ в ас75-80. сортим. Тел. 099-227-75-80. zz Песок (0,1-10 т). Тел. 095-641zz Плита (42, 48, 54, 56, 58, 04-57. 60, 63) б/у ПК, ПКЖ, дорожная, zz Песок (0,1-10 т). Тел. 095-641- аэродромная. Блоки (3, 4, 5, 6). 04-60. Доставка. Цена договорная. Тел. zz Песок (0,1-10 т). Тел. 066-096- 095-1-400-400. 27-19. zz Плита (42, 48, 54, 58, 60, 63) zz Песок (0,1-10 т) абс. быстрая ПК, ПКЖ, дорожная, аэродромная. доставка, точный вес. Тел. 095-1- Тел. 099-975-66-07. 400-400. zz Плита дорожная. Тел. 050zz Песок (0,1-10 т) мытый. Кр. Лиман. Точный вес. Доставка. Тел. 844-56-55. zz Плита дорожная. Тел. 050099-012-95-22. zz Песок (0,1-10 т), глина, 076-21-49. zz Плита дорожная армирограншлак, зола, шлак, щебень. Доставка. Цена договорная. Тел. ванная б/у в ассорт. Тел. 095-399099-50-50-350. 66-03. zz Песок (0,1-10 т), глина, зола, zz Плита дорожная б/у, 1,5х шлак, щебень. Доставка. Точный 2,0 - 700, армопояс бетонный под вес. Приятные цены. Тел. 095-1- фундамент, б/у 0,4х0,4х2- 4- 100 400-500. грн/ м. Тел. 098-916-16-36. zz Песок (0,1-10 т), глина, зола, zz Плита дорожная разных шлак, щебень. Кирпич б/у. Цена размеров, а также стеновая (кедоговорная. Тел. 099-26-96-000. zz Песок (0,1-10 т). Быстро. Не- рамзитовая). Тел. 099-266-60-68. дорого. Тел. 066-85-33-331. zz Плита дорожная, 2х6 и 2х3. zz Песок (0,1-10 т). Договорная Тел. 095-139-20-99. цена. Доставка. Тел. 095-0-500200. Плита ПК (42-63). Тел. zz Песок 1-7 т, Лиманский, 099-975-66-07. мытый, чистый, точный вес, недорого. Тел. 095-1-400-430. Плита ПК (42-63). Тел. zz Песок краснол. мытый, глина, зола, шлак. Точный вес. Низкие 099-227-75-80. цены. Доставка. Тел. 095-1-500200. zz Плита стеновая керамзитовая, zz Песок, 4-14 т. Тел. 050-143- б/у, хор. сост. Тел. 095-026-49-81. 18-12. zz Плитка трот., бордюры, ступени, шляпы на Пе с ок, з ола, гр а - водостоки, колонну, плитка фасадная и т.д. нотсев, шлак, щебень. Тел. 050-90-70-258. Недорого. Доставка. zz Плитка тротуар., бордюр, воТел. 099-069-000-3. досток, парапет, шляпы заборные, еврозабор, шлакоблок, полублок. Установка забора. Тел. 095-229Песок, зола, щебень, 38-63. гранотсев, чернозем. Тел. 050-62-64-642. Плиты б/у: перекрытия, ПКЖ, дорожная, стеновая. Песок, зола, щебень, Тел. 050-655-41-40. граншлак, земля, кирпич, строймусор, перегной. zz Плиты дорожные. Тел. 095-60Тел. 050-753-86-99. 66-887.

zz Плиты дорожные, плиты перекрытия, стен. плита, фунд. блоки и др. Тел. 095-139-16-77. zz Полублок б/у, 6 грн., плиты перекрыт. 6х 1,2 и 3х 1,2, б/у, блоки б/у (30- 60) 400-1000 грн. Тел. 050-50-85-355. zz Продам столярную доску и брус. Тел. 099-11-29-300. zz Продам шифер в ассортименте от производителя. Тел.: 097-874-00-20, 066-594-51-76. zz Решетка оконная 1,70х1,35 4 шт., уголки из оцинковки, крашен., 120х120, 60х60, листы крашеный 2,5х0,5, брус сухой 40х50, 25х40. Тел. 050-720-18-64. zz Сендвич-панели, 7 шт., 2х1 м. Тел. 066-431-70-69. zz Стекло оженное,. Тел. 095169-56-25. zz Стеклоблок б/у, 200 шт., отл. сост. Тел. 095-1-400-400. zz Стекловата, б/у. Тел. 063304-47-81. zz Строит. мастерки, малярные валики, новые. Плитка облицовочная, б/у. Тел. 099-257-96-24. zz Стройматериалы, б/у, в ассортименте. Тел.: 050-031-63-23, 095-60-45-702, 050-76-68-674. zz Сухую доску, брус, столы, лавки. Тел. 050-64-86-177. zz Трос стальн., Д 2 мм, 100 м. Тел. 095-87-60-486. zz Труба 42, 57, 76, 89, 102, 114, 159. Титановая труба, Д 68 мм, 20 м, Д 60, 36 м. Тел. 095-1-400-400. zz Труба асбестоцемент., диам. 27. Тел. 095-154-79-82. zz Труба асбестоцемент., диам. 27. Тел. 095-154-79-82. zz Труба асбоцем., 4 м., диам. 150 мм.,. Тел. 050-161-54-00. zz Труба диам. 630. Тел. 095-1029-888. zz Труба проф., 140х140, труба 420, 630 и др. металлопрокат. Тел. 095-774-31-01. zz Трубу диам. 326, стенка 10, цель натянута, и др. Тел. 066-5972-999. zz Трубу диам. 326, стенка 10, цель натянута, и др. Тел. 066-5972-999.

zz Трубы оцинков. и черная, Д. 3/4 и пол дюйма, ЧК-50, 2 м. Тел. 066-478-73-04. zz Трубы, метал., 10 м., 3/4, 1/2. Тел. 095-059-33-63. zz Уголки металл. , ванная. Тел. 095-466-66-35. zz Уголок - ассорт. Труба 89, куски по 5 м, в наличии. Тел. 099069-000-3. zz Уголок 25, 30, 35, 50, 63, 75, 90, 100 - б/у в хор. сост. Перемычки ж/б, дл. 1,8 м. Тел. 095-1-400-400. zz Фасад камина, чугун., литой, 0,8х0,8 и 0,6х0,6. Тел. 095-1-500200. zz Ферма дерев., с бруса 150х50, утеплитель матами 1,2х0,4 б/у, рубероид б/у 8 рулонов, брус сухой 40х50, 25х40. Тел. 095-52768-72. zz Цемент Балаклея М-400. Доставка по городу бесплатно от 10 мешков. Тел. 050-422-06-26. zz Черепица керамовая, неглазурован., 40 000 шт., возмож. вар-ты бартера. Тел.: 050-03163-23, 095-60-45-702, 050-76-68674. zz Черепица не глазур. 50 000 шт., шифер, бартер. Тел.: 050-031-63-23, 095-60-45-702, 050-76-68-674.

«Газета объявлений» N 41 (596), 18 октября 2017 г.

(присылайте SMS-сообщения)

zz Шлак. Тел. 095-097-98-33. zz Шлак. Тел. 095-320-35-90. zz Шлак. Тел. 096-70-70-730.

Шлак. Тел. 099-069-0003.

Чернозем. Тел. 050923-45-93. zz Чернозем. 95-54. zz Чернозем. 10-73. zz Чернозем. 05-20.

Тел.

050-921-

Тел.

099-074-

Тел.

099-717-

Чернозем. Тел. 099-97566-07. zz Чернозем. 66-07.

Тел.

099-975-

Чернозем. Тел. 099-22775-80. zz Чернозем. 75-80. zz Чернозем. 04-57. zz Чернозем. 04-60. zz Чернозем. 27-19.

Тел.

099-227-

Тел.

095-641-

Тел.

095-641-

Тел.

066-096-

Чернозем, перегной. Доставка. Тел. 050-65541-40. zz Шалевка, б/у, шифер 8-волновой, б/у. Тел. 050-24-19019. zz Шалевка, брус, балка. Шлакоблок. Тел. 050-655-41-40. zz Шифер 6-, 8-волновый, б/у (белый, светлый, хор. качества). Тел. 066-431-70-69.

zz Шифер 8-волн., б/у. Тел. 09588-50-714. zz Шифер 8-волн., б/у. Тел. 095026-49-81. zz Шифер 8-волн., б/у и нов. Тел. 095-1-400-400.

zz Шлак. zz Шлак. zz Шлак. zz Шлак. zz Шлак. zz Шлак. zz Шлак. zz Шлак.

Тел. 099-307-82-52. Тел. 093-0-333-898. Тел. 050-921-95-54. Тел. 050-284-97-57. Тел. 050-578-78-88. Тел. 050-034-49-60. Тел. 099-074-10-73. Тел. 099-717-05-20.

Шлак. Тел. 099-975-6607. zz Шлак. Тел. 099-975-66-07.

Шлак. Тел. 099-227-7580. zz Шлак. Тел. 099-227-75-80. zz Шлак. Тел. 095-641-04-57. zz Шлак. Тел. 095-641-04-60. zz Шлак. Тел. 066-096-27-19. zz Шлак. Тел. 050-141-02-13. zz Шлак. Тел. 095-212-01-21. zz Шлак. Тел. 095-720-96-91. zz Шлак (0,1-10 т). Тел. 050-28497-57. zz Шлак (0,1-10 т). Тел. 050-57878-88. zz Шлак (0,1-10 т). Тел. 050-03449-60. zz Шлак (0,1-10 т). Тел. 099-22775-80. zz Шлак (0,1-10 т). Тел. 095-64104-57. zz Шлак (0,1-10 т). Тел. 066-09627-19. zz Шлак (0,1-10 т) для отсыпки дворов. Тел. 099-975-66-07. zz Шлак (0,1-10 т) дроблен. Тел. 099-074-10-73. zz Шлак (0,1-10 т) дроблен. для засыпки дорог. Доставка в течение 2 часов. Тел. 095-0-500-200.

zz Шлак (0,1-10 т) дроблен., глина, керамзит, зола, песок, щебень. Быстро и вовремя доставим. Тел. 099-26-96-000. zz Шлак (0,1-10 т) дроблен., зола, песок. Доставка. Договорная цена. Тел. 099-7-700-200.

Шифер б/у. Тел. 050655-41-40. zz Шифер б/у. Тел. 050-06165-53. zz Шифер б/у, большой и малый. Тел. 066-435-75-25. zz Шифер в ассортименте от производителя. Тел. 066-59451-76. zz Шифер в ассортименте от производителя. Тел. 097-87400-20. zz Шифер в ассортименте от производителя. Тел. 066-59451-76. zz Шифер, б/у. Тел. 095-15651-61. zz Шифер, б/у, восьмиволновой. Тел. 095-061-27-02. zz Шифер, бетон. блоки и пр. стройматериалы, б/у, дешево. Тел. 050-143-36-79.

Шлак. Тел. 050-044-2644.

zz Шлак (0,1-10 т) ЗИЛ. Абсол. быстро доставим. Доступные цены! Точный вес! Тел. 095-1-400400. zz Шлак (0,1-10 т) крамат. Тел. 095-641-04-60. zz Шлак (0,1-10 т) краматорский. Тел. 050-921-95-54. zz Шлак (0,1-10 т) краматорский дроблен. Доставка. Тел. 095-1400-500. zz Шлак (0,1-10 т) молот., крамат. Тел. 099-717-05-20. zz Шлак (0,1-10 т), глина, граншлак, зола, песок, щебень. Доставка. Доступная цена. Тел. 099-50-50-350. zz Шлак (0,1-10 т), договор. цена. Тел. 099-012-95-22. zz Шлак (0,1-10 т). Очень дешево! Тел. 066-85-333-31. zz Шлак абс. быстрая доставка. Договор. цена. Тел. 095-1-500200. zz Шлак ЗИЛ 7 т, мариупольский доменный для основы под тротуар. плитку. Тел. 095-1-400-400.

Шлак краматорский. Тел. 050-92-345-93. zz Шлак краматорский, дроблен., фракционный, ЗИЛ, 7 т, доставка. Тел. 095-1-400-430. zz Шлак мариупольский доменный, доставка. Тел. 095-1400-430. zz Шлакоблок б/у, 700 шт., балка 150х50 6 м., доска солевка 1 куб отл. сост. Тел. 095-512-42-70. интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

zz Шлакоблок б/у, гипсоблок, кирпич. Сыпуч. мат. (песок, зола, шлак). Доставка. Тел. 099-62272-12.

Шлакоблок вибраци онно-прессовочный из пропарочной камеры. Погрузка, доставка ул. Обращ.: ул. Профессиональная, 11 (р-н Ц. рынка). Тел. 095-398-7918. zz Шлакоблок нов. и б/у, хор. сост. Тел. 066-431-70-69. zz Шлакоблок новый и б/у. Тел. 099-069-0003. zz Шлакоблок, гипсоблок б/у. Песок, зола. Доставка. Тел. 095-1400-500.

Шлакоблок, новый, 8,7 грн/шт., от завода-производителя. Тел. 050-27451-33. zz Шпалы дерев., кирпич красный, гипсоблок, стекла 3 мм. Тел. 095-466-66-35. zz Шпатлевка. Тел. 050-50186-17.

zz Щeбень. Тел. 099-454-76-75. zz Щeбень (1-14 т). Тел. 099453-21-22. zzЩебeнь. Тел. 050-24-19019. zzЩебень. Тел. 050-04426-44. zzЩебень. Тел. 095-09793-77. zzЩебень. Тел. 095-56283-38. zzЩебень. Тел. 095-56263-11. zzЩебень. Тел. 095-31922-99. zzЩебень. Тел. 095-62011-33.

Щебень. Тел. 050-65541-40. Щебень. Тел. 050-92345-93. zzЩебень. 55-25. zzЩебень. 55-30. zzЩебень. 730.

Тел.

093-508-

Тел.

093-508-

Тел. 096-70-70-

Щебень. Тел. 099-069000-3. zzЩебень. 82-52. zzЩебень. 898. zzЩебень. 95-54. zzЩебень. 97-57. zzЩебень. 78-88. zzЩебень. 49-60. zzЩебень. 10-73. zzЩебень. 05-20.

Тел.

099-307-

Тел. 093-0-333Тел.

050-921-

Тел.

050-284-

Тел.

050-578-

Тел.

050-034-

Тел.

099-074-

Тел.

099-717-

Щебень. Тел. 099-97566-07. zzЩебень. 66-07.

Тел.

099-975-

Щебень. Тел. 099-22775-80.

http://slavinfo.dn.ua

17


Объявления диктуйте по тел.:

Продаю

zzЩебень. Тел. 75-80. zzЩебень. Тел. 04-57. zzЩебень. Тел. 04-60. zzЩебень. Тел. 27-19. zzЩебень. Тел. 02-13. zzЩебень. Тел. 01-21. zzЩебень. Тел. 96-91. zzЩебень (0,1-10 т). 921-95-54. zzЩебень (0,1-10 т). 284-97-57. zzЩебень (0,1-10 т). 578-78-88. zz Щебень (0,1-10 т). 034-49-60. zz Щебень (0,1-10 т). 074-10-73. zz Щебень (0,1-10 т). 717-05-20. zz Щебень (0,1-10 т). 975-66-07. zz Щебень (0,1-10 т). 227-75-80. zz Щебень (0,1-10 т). 641-04-57. zz Щебень (0,1-10 т). 641-04-60.

099-227095-641095-641066-096050-141095-212095-720-

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zz Блоки б/у ФБС, любых размеров, приеду, заберу. Тел. 095-81-85-866. zz Блоки б/у, абс. любые, приеду заберу. Тел. 066-57-94-540. zz Вагончик строительный. Тел. 099-069-000-3. zz Ванна метал., б/у. Тел. 095203-78-47. zz Ворота гаражные разных размеров, б/у и нов. Тел. 095-1400-400. zz Закупаем лом металлов. Самовывоз. Тел. 095-698-99-33. zz Кирпич абс. все стройматер., заберу, дорого. Тел. 099-22612-51.

Черный лом, стружку, дорого. Тел. 050-536-4766.

Тел. 050Тел. 050Тел. 050Тел. 050Тел. 099Тел. 099Тел. 099Тел. 099-

zz Кирпич абс. любой. Тел. 050Тел. 095- 24-19-119. zz Кирпич абс. любой б/у и все Тел. 095- стройматериалы (плиты, блоки, гипсоблок, шлакоблок, шифер, доска). Заберу дорого. Тел. 05087-53-933. zz Кирпич абс. любой б/у, в люб. кол-ве (приеду заберу от 100 шт). Тел. 099-453-21-22. zz Кирпич абс. любой б/у, плиты, блоки, шифер, доска, заберу. Тел. 099-974-89-85. zz Кирпич абс. любой, б/у, плиты, блоки, приеду заберу. Тел. 095-88-46-360. zz Кирпич от 60 коп., разный. Гипсоблок, шлакоблок б/у. Тел. 099-069-000-3. zz Кирпич, шлакоблок, гипсоблок,доски, брус, балку, дрова и др. стройматериал. Тел. zz Щебень (0,1-10 т). Тел. 066- 050-03-16-323. 096-27-19. zz Купим чугунные батареи. Тел. zz Щебень (0,1-10 т) ассорт. 066-860-96-35. Гранотсев. Точный вес. Доставка. zz Куплю ванны. Тел. 066-388Тел. 095-1-400-400. 32-80. zz Щебень (0,1-10 т) гранит., zz Лестница металл. Тел. 095зола, песок, шлак доставка в теч. 464-48-84. 1 часа. Договорная цена. Тел. 095zz Лестница металл. Тел. 0951-400-500. 464-48-84.

zz Щебень (0,1-10 т) гранитный, доломитный фракция 5-20, гранотсев, зеленка, граншлак, зола. Доставка. Тел. 099-26-96-000. zz Щебень (0,1-10 т) гранитный. Гранотсев. Зола. Песок. Точный вес. Доставка в течение 1 часа. Тел. 095-0-500-200. zz Щебень (0,1-10 т) ЗИЛ, гранит. Доставка. Недорого. Тел. 099-50-50-350. zz Щебень (0,1-10 т) ЗИЛ. Недорого! Тел. 066-85-333-31. zz Щебень (0,1-10 т), ассорт., гранотсев, зола, песок, шлак. Точный вес. Недорого. Доставка. Тел. 099-7-700-200. zz Щебень (0,1-10 т). Быстро! Доступные цены! Точный вес! Тел. 099-012-95-22. zz Щебень ассорт. - гранит, доставка. Тел. 095-1-500-200. zz Щебень гранитный, фракция 5/10 мм, 5/20 мм, 20/40 мм, точный вес. Быстро. Доставка. Тел. 095-1-400-430.

Щебень, зола, песок, гранотсев, шлак. Доставка. Тел. 099-069000-3. zz Электроды, метизы, задвижки, проволоку. Тел. 066-98066-33.

Куплю

zz 10 000 кирпича б/у - красный, белый, металлопрокат б/у, плиты, блоки, ворота гаражные и др. строймат-лы. Тел. 095-1-400-400.

Аккумуляторы кислот., щелочные, радиаторы. Дорого! Тел. 050-536-4766. zz Блоки б/у 3, 4, 5, 6 ФБС, полублоки, кирпич, шифер, шалевку, приеду заберу. Тел. 066-43170-69.

18

Техсеребро (контакты), столов. серебро, заводские цены. Тел. 050-53647-66.

zz Лом всех металлов. Вывоз. Тел. 095-698-99-33. zz Лом, черных и цветных металлов. Приеду, заберу. Тел. 066-99-51-651. zz Лом, черных и цветных металлов. Приеду, заберу. Тел. 066-99-51-651.

Медь, алюмин., латунь. Дорого. Тел. 050-536-4766.

zz Швеллер, уголок, арматуру, лист, асбестоцемент. трубы, кирпич кислотоупор., силикатный, ванны б/у, гвозди, шурупы, болты. Тел. 099-11-29-300. zz Швеллер, уголок, доску, газобетон и др. строймат. Тел. 050-64-86-177. zz Шифер (6-8-волн.) б/у, приеду, заберу. Тел. 099-45313-33. zz Шифер (6-8-волн.), дорого. Тел. 099-454-76-75. zz Шифер 6-, 8-волн. приеду заберу дорого. Тел. 095-1-400414. zz Шифер 6-, 8-волн., заберу дорого. Тел. 066-59-54-515. zz Шифер 6-, 8-волнов., приеду, заберу. Тел. 095-1-400-400. zz Шлакоблок б/у, заберу сам. Тел. 099-453-17-18. zz Шлакоблок, б/у и новый. Тел. 099-20-88-661.

Продаю

zz Ворота гаражные. Тел. 095349-82-42. zz Ворота гаражные 2,4х1,8, б/у и нов., в ассортименте, недорого. Ворота въездные. Тел. 095-1-500200. zz Входные двери. Недорого. Тел. 0955952725. zz Входные двери. Недорого. Тел. 0955952725. zz Двери дерев, ДСП. Тел. 095154-79-82.

zz Двери дерев, ДСП. Тел. 095154-79-82. zz Двери дубовые. Тел. 095-5582-687. zz Двери металлич. в ассортименте, с коробками, б/у и нов., гараж., въездные ворота, хор. сост. Тел. 095-0-500-200. zz Дверь, метал, с двойн. коробкой 2,05 х 0,8. Тел. 099-14061-87. zz М/П окно 1,5х1 м., стекла 4 и 5. Тел. 095-154-79-82. zz Металл б/ у в издел., б/у, окна 1070х1040, сосна, б/у, дверь металл. обшиты дубов. вагонкой б/у, дверь дуб., руч. раб., б/у, дуб. дверные и оконные коробки. Тел. 095-11-77-599. zz Надежные входные двери под заказ и в наличии! Лучшие цены от 1580. Тел. 066-71-633-72. zz Окон. рамы со стеклами. Тел. 099-257-96-24. zz Оконные блоки, дерев., новые и б/у, 135х1.5, балконные блоки, лестн. марш. Стеклоблок, новый и б/у. Тел. 050-701-24-67. zz Рамы застекл., двойные, б/у. Тел. 095-22-85-973. zz Рамы окон. с форточкой, 1х1,4 м, 5 шт. Дверь метал., обшита вагонкой, утеплен., 1,91х0,73 м. Гаражные ворота, ассортимент, недорого. Тел. 095-1-400-400. zz Рамы оконные, 1,18 длина, ширина 53 см. не застекл., 4 шт., дешево. Тел. 095-55-82-687.

zz Металл любой. Дорого! Тел. 095-698-99-33. zz Металл! Лом и деловой! Купим на взаимовыгодных условиях. Тел. 099-29-00-996. zz Металл, приеду, заберу. Тел. 066-99-64-196. zz Металл. ванную, б/у. Тел. 099-074-62-42. zz Металлолом, очень дорого, приезжаем. Тел. 066-99-64-196. zz Металлолом. Дорого. Тел. 095-698-99-33. zz Металлолом. Дорого. Работаем от предприятия. Тел. 095-698-99-33. zz Плита абс. люб. размеров, б/у, блоки, кирпич. Приеду заберу. Тел. 095-88-46-521. zz Плита абс. люб. размеров, блоки, заберу. Тел. 095-88-50714. zz Плита абс. любые, заберу дорого. Тел. 095-399-66-03. zz Прием металла, дорого. Тел. 066-99-51-651. zz Разные стройматериалы. Продаю Трубу желез., асбесто-цемент., zz Автоматика на котел КСТ-16, пластик., батареи, регистры. Рубероид, толь, плитку на пол, б/у. Тел. 095-87-60-486. стены. Тел. 050-767-68-71. zz Баллон пропан, 50 л. Тел. 09587-60-486. zz Баллон пропановый, 40 л. Тел. Стройматериал любой, здания под разборку. Тел. 050-62-30-975. zz Бензопила б/у «Партнер». 050-274-51-33. Тел. 095-144-08-67.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

(присылайте SMS-сообщения)

zz Бетономешалка пром. 380 В. Тел.: 050-555-55-66, 067-55555-66. zz Весы напольные, 1000 кг. Тел. 095-1-400-400. zz Газовый баллон, ПРОПАН для газели, 90 л. Тел. 050-565-99-10. zz Дизель-генератор, мощность 220 кВт. Тел. 050-555-55-66. zz Доильный аппарат и сепаратор. Тел. 066-9-125-206. zz З/п для холодильников «Норд», «Донбасс», решетки, ящики. Газ. баллон, б/у. Тел. 095-144-08-67. zz Клавиатура на ПК и колонки TF 10, б/у, цена договорная. Тел. 050-64-58-978. zz Копировальный аппарат А3, Canоn RG 2016. Тел. 095-24483-02. zz Котел АОГВ-50, на тв. топ., уголь/дрова, недорого, срочно. Тел. 050-473-74-93. zz Котел газ., хор. сост. Тел. 09979-75-871. zz Котел газ., хор. сост. Тел. 09979-75-871. zz Котел КСТ-16 под газ, 5 000 грн, станок деревообрабатыzz Токарный станок, по металлу, вающий, пила-фуганок, УБДН 4 настольный, раб. сост. Тел.: 050000 грн. Тел. 050-238-20-14. 713-42-31, 067-713-42-31. zz Котел КСТП-20, твердотоzz Трансформатор понипливный. Тел. 099-031-14-55. жающий, динамометр, шкаф слес., динам 1800х 800х 400. Тел. 050Магниты супер сильные. 632-59-09. zz Фен с насадками. Тел. 095Тел. 095-395-85-57. 016-82-77. zz Мелл. козырек на крыльцо, zz Фрейзерный деревообрабат. шина алюмин., 40х4, 13 м. Тел. станок, стационарный. Тел. 050048-04-61. 050-065-48-66. zz Швейная маш. Singer, zz Мешалка для шлекера. Тел. антиквар. на кован., чугун. стойке. 050-588-51-30. zz Мотопомпа. Холодильно-мо- Тел. 095-495-88-77. zz Швейная машинка ножная. розильная установка, Alka, Чехия, нов., пр-сть от 100 кубов и выше. Тел. 095-62-63-911. zz Швейная машинка, настол., Тел. 066-737-11-99. zz Насадка на болгарку, пилка ручн., Подольск. Тел. 095-544дров как бензопилой, 470 грн. Газ. 03-76. zz Эл. бак, на 80 л, б/у. Тел. 099баллон. Тел. 063-304-47-81. zz Обогреватель маслян., 9 00-54-493. zz Эл. двигателя, компрессора. секций. Тел. 066-033-07-87. zz Обогреватель на 7 секций, Тел. 066-638-58-32. zz Эл. котел, 6 кВт, 100 кВт, водопередвижной. Тел. 066-858-71-84. нагрев., конвектора, задвижки, эл. zz Охладитель пивной, игровой дв-ли, компрессоры, генераторы, автомат б/у, холодильный шкаф электроды. Тел. 095-774-31-01. промышленный, б/у, рабочий 380 zz Электродвигатели. Тел. 095Ватт., баллон углек. пивной. Тел. 319-39-99. 050-583-90-22. zz Электродвигателя, новые и zz Печатная машинка. Тел. 050б/у. Тел. 050-701-24-67. 559-41-23. zz Электроды. Тел. 050-844Пила эл., «Крафт» б/у, 56-55. zz Электрокотел с терморегухор. сост., недорого. Тел. лятором. Кремень., недорого. Тел. 050-505-00-31. 095-42-13-387.

zz Радиатор масляный. Тел. 095504-91-92. zz Радиаторы чугунные цена договорная, электрообог. масл. Тел.: 095-85-18-086, 093-014-00-30. zz Рубанки совет. произв. Тел. 050-07-169-55. zz Ручная вязальная машинка. Тел. 099-257-96-24. zz Сварочный кислородный шланг. Тел. 095-55-82-687. zz Сейф, мегаомметр М1101-1500 V, насос для скважины ЭЦВ-6. Серена ВСС-4М. Тел.: 3-32-52, 095-639-64-76. zz Станок ЧПУ для нарезки резбы на пластик. трубы, диаметр 110-125, недорого. Тел. 066-9951-651. zz Станок ЧПУ для нарезки резбы на пластик. трубы, диаметр 110-125, недорого. Тел. 066-9951-651. zz Старинная, ножная, швейн. машинка Zinger. Тел. 095-42972-41. zz Теплица разборная металл., 6х3 м. Тел.: 050-686-68-03, 6649-28. zz Тепловентилятор на дровах, твердотопл. котел длит. горения, пиролиз., 25 кВт, 13 000 грн., котел воздуш. отоплен. на дровах, 50 кВт, 9 500 грн. Тел. 066-600-87-84. zz Термобудка, 8 м, с холод. оборудованием. Тел. 095-13916-83. zz Термопару ПП, б/у. Тел. 050632-59-09. zz Технический круг на большое точило. Тел. 095-671-94-69. zz Тиски средн., б/у, 200 грн. Краскопульт Paint-Zoom, нов., 550 грн, очиститель высокого давления «Керхер» Протон 2000, недорого. Тел. 095-42-13-387. zz Токарный патрон, 4-кул., 3-кул., свар. аппарат, паял. лампа, з/п к мембр. насосу МР71/20, компрессор СО248, редуктор на кислор. баллон, двигатель, 1.1 кВт. Тел. 050-50-186-17.

http://slavinfo.dn.ua

Супер магниты, разные. Тел. 050-598-50-94.

Продаю

zz Газ. печь, б/у, в хор сост. Тел. 099-708-97-12. zz Газовая печка 2 конфор. Тел. 095-156-51-61. zz Колонка газ. «Львов», новая. Тел. 095-34-500-70. zz Кондиционер LG 7. Тел. 095884-36-74. zz Кондиционер, электроконвектора. Тел. 095-139-16-83. zz Морозильные камеры «Liebherr» сухая заморозка от 180 до 360 л., от 6 800 до 9 500 грн. Выбор. Гарантия 1 год. Тел. 06605-14-585. zz Морозтльный ларь, на 380 л., 4 500. Тел. 050-909-56-14. zz Мультиварка Phillips, Фен с насадками, электровафельница, электросоковыжималка. Тел. 095016-82-77. zz Пылесос , новый. Тел. 050161-54-00. zz Пылесос Samsung 1500 V, б/у, в хор. сост., 550 грн. Тел. 050-048000-9. zz Соковарка, электропечи на спирали. Тел. 095-544-03-76.

zzЭлектрокотел, б/у рабочий zz Стир. машинка «малютка». , 15 кВт, комплект для бара: Тел. 066-03-60-810. стол и 4 пластиков. стула, холод. zz Стир. машинка «Самсунг». витрина для пива. Тел. 050-583- Тел. 099-113-13-52. 90-22. zz Стирал. маш. Тел. 050-23070-99. Куплю zz Стирал. маш. «Донбасс». Тел. zz Бензопила, болгарка, свар. аппарат, б/у, автомат. Тел. 095- 095-156-51-61. 39-85-133. zz Хлебопечка, миксер, соковыzz Болгарку, бензопилу, сварку- жималка. Тел. 095-521-83-75. полуавтомат. Тел. 095-50-35-896. zz Холодильник «Норд». Тел. zz Буферная емкость для 050-91-676-49. твердотоп. котлов , 1000 куб. м. zz Холодильник «Норд», Тел. 095-764-93-09. 2-камерн. Тел. 095-52-44-009. zz Весы 0,5-1т. Тел. 066-35-37zz Холодильник «Саратов», 800. 900 грн.,б/у., отл.,/ раб. сост. zz Газ. колонку на з/ч. Тел.: 050- «Донбасс», 1 камерн.900. Фотоаппарат пленоч., раб. сост., 50 грн. 91-676-49, 66-55-93. zz Газ. колонку на з/ч. Тел. 093- Тел. 095-124-60-87. zz Холодильник 2-камерный, 59-84-671. zz Котел на дрова. Тел. 050-76- «Веко», б/у, холод сухой зам. Тел. 050-597-36-99. 76-871. zz Холодильник, б/у. Тел. 050zz Куплю котлы. Тел. 066-38850-186-17. 32-80. zz Холодильник, б/у, 750 грн., zz Куплю мешалку для приготовления шликера от 800-1000л.В Норд, 2-кам., стир. машинка, 350 хорошом состоянии. Срочно. Тел. грн., возм. доставка. Газ. печь, 4-конфор., 550 грн. Тел. 063-30050-782-04-65. zz Насос для колодца. Тел. 095- 44-781. zz Холодильник, б/у, 750 грн., 81-28-749. Nord, 2-камерн., zzНов. комплект для спутник. холодильник доставка, стир. машина, 350 ТВ, недорого. Тел. 095-464- возм. грн. Тел. 095-144-08-67. 48-84. zz Холодильник, б/у, однокаzzНов. комплект для спутник. ТВ, недорого. Тел. 095-464- менрный. Тел. 095-059-33-63. zz Швейная машинка на з/ч, 48-84. 22 года выпуска, zz Преобразователь, 12 В, ГОСшвеймашина, договорная. Тел. 050-213постоянка, 220 переменка. Тел. цена 30-11. 063-304-47-81. zz Швейная машинка ножная. Радиодетали, приборы, Тел. 050-829-13-72. zz Швейные машины «Зингер», тех- серебро, лампы, ручная и ножная, электро, класс автокатализаторы. Тел. 92, раб. сост. Тел. 050-270-66-94. 099-98-32-750. zz Эл. двиг. со стир. маш. Indesit. Тел. 095-672-00-73. zz Сварочный аппарат, авzz Эл. конвектор Atlantic, пр-во томаты, пускатели, контакторы. Франция, 1 000 грн. Тел. 050-775Радиодетали, платы. Осцилограф, 19-44. частотомер, генератор и т. д. Тел. zz Эл. плита Indesit с духовкой, 5 066-964-98-23. 500 грн. Тел. 050-625-63-55.

«Газета объявлений» N 41 (596), 18 октября 2017 г.


Объявления диктуйте по тел.:

Продаю

zz Электродвигатели, швейные машинки «Зингер» и «Орша» ножные и ручные привода, электодуховка «Проминь», электрокофеварка «Оризон». Тел. 050-2689-207. zz Электропечь, новая, в отл. сост. на двух тенах, утюг, соврем., в отл., раб. состоянии. Тел. 09979-75-871. zz Электроплита «Лысьва», б/у. Тел. 050-259-65-38. zz Электрочайник, 2л. 120 грн. Тел. 095-399-10-79.

Куплю

zz Колонку газ. совет. или имп. в люб. сост., можно не раб. или новую. Тел. 050-939-99-67.

Куплю холодильник, стир. машинку автомат, ТВ, ЖК, газ печ, микроволновку, нагревательный бак и т.д. Тел.: 050-50-98-688, 067-887-38-12. zz Куплю холодильники, стирал. маш, газ. кололнки, печки. Тел. 066-388-32-80.

Платы бытовых и небытовых приборов. Тел. 050-536-47-66. zz Резину для холодильника «Саратов». Тел.: 066-943-15-71, 62-25-20. zz Стир. маш. в хор. сост. Тел. 095-85-60-980. zz Стир. машину, газ. колонку, газ. печь, холодильник в любом сост., можно нераб. Тел. 099-07462-42. zz Холодильник в хор. сост., для себя. Тел. 099-350-18-20. zz Холодильник и стир. машинку для себя. Тел. 093-871-98-22. zz Холодильник рабочий или «Норд», 1-камерн., нерабочий, приеду заберу. Тел. 093-12205-88. zz Холодильник, б/у. Тел.: 050031-63-23, 095-60-45-702, 050-7668-674. zz Холодильник, в раб. сост., нерабочий, приеду заберу. Тел. 095-39-85-133. zz Холодильник, двухкамерн., стирал. маш. в хор. сост. Тел. 050657-82-89. zz Холодильник, нераб. Тел. 050-62-30-975. zz Холодильник, нераб. Тел. 093-59-84-671. zz Холодильники, раб. Nord, нераб., приеду заберу. Тел. 09550-35-896. zz Холодильники, телевизоры, б/у, в хор. сост. Тел. 095-85-60980. zz Швейн. машинку, ручную. Тел. 095-812-87-49.

Продаю

zz Panasonic телевизор. Тел. 050-700-34-11. zz Автомагнитола jvc. Тел. 05064-58-978. zz Аккустич. система 6АС-503, диапазон частот 100-10 000 Гц. Тел. 050-544-29-51. zz Аудиосистема Sven, мощн. 2*20 Вт, для ПК, новая, недорого, муз. центр, автомогнитола «Sony» с колонками новая, недорого. Тел. 050-77-519-44. zz Видеокамера Sony, телевизор Rainford, 700. Тел. 050916-76-49. zz Видеомагнитофон на з/ч. Тел. 095-22-85-973. zz Дискотечное оборуд., спутниковый комплект б/у, ремонт. Тел.: 050-713-42-31, 067-71342-31. zz Колонки аккустически Амфитон 35-АС. Тел. 095-88436-74.

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zz Колонки комп. 2 шт. Тел. 050648-66-93. zz Магнитофон кассет. и радиола. Тел. 095-637-50-97. zz Магнитофон кассет. и радиола. Тел. 095-637-50-97. zz Муз. центр Sony, 5- пол. аккуститка. Тел. 099-257-96-24. zz Проигр. винил. пластинок, в/к, электроника Д1-012, стерео, с акустич. системой, АС 25-326, и усилитель в/к, 3 300, в хор. сост. Тел. 066-47-87-304. zz Спутник. антенна, 3 головки, тюнер. Тел. 050-428-29-15. zz ТВ Funai, 51 см, 700 грн, ТВ Rainford, 36 см, 600 грн. Аккустика активная 5.1, 1200 грн. Тел. 050185-68-86. zz ТВ LG. Тел. 066-831-20-42. zz ТВ Samsung, б/у, в хор. сост. Тел. 095-856-09-80. zz ТВ Фотон, большой, цвет., в раб. сост., недорого. Тел. 095-0925-002. zz ТВ цветной «Электрон». Тел. 050-878-24-26. zz Тюнер, нераб. сост., на з/ч. Тел. 050-632-59-09.

zz Стац. импортный телефон, в раб. сот. и 2 телефона на з/ч. Тел. 095-63-75-097. zz Стац. импортный телефон, в раб. сот. и 2 телефона на з/ч. Тел. 095-63-75-097. zz Тел. аппарат дисковый и с переносной трубкой. Тел. 095-85813-08. zz Телефон «Самсунг» раскладушку недорого. Тел. 095-33818-98.

Куплю

zz Крышку к тел. Леново А-399. Тел. 095-42-43-239.

Платы мобильных телефонов в любом сост. Тел. 050-536-47-66. zz С,енсорн. тел. в хор. сост., недорого, срочно. Тел. 099-72906-42.

Продаю

zz Антикварн. нем. пианино конца 19 века, «Форстер», хор. раб. сост. Тел. 095-21-29-219. zz Гитара, 6-струн. Тел. 099-1129-300. zz Эл. аккордеон «Полтава», отл. сост. Тел. 050-762-05-53.

Куплю

zz Гитару, пианино в хор. сост. Тел. 050-64-86-177. zz Пианино, недорого, хор. сост. Тел. 099-476-76-51. Куплю zz Пианино, рояль. Тел. 066-710zz TВ, ламповый, ч/б, нерабочий, 38-20. цветной ламповый, на з/ч. ТВ zz Пианино, рояль. Тел. 099-112Джимакс, б/у, д 30 см, 500 грн. 93-00. Тел.: 050-91-676-49, 66-55-93. zz TВ, ламповый, ч/б, нерабочий, цветной ламповый, на з/ч. ТВ Джимакс, б/у, д 30 см, 500 грн. Тел. 093-59-84-671. zz Видеокамера, флешка, хор. сост., тюнер Т2, комплект спутник. ТВ. Тел. 095-203-78-47. Продаю zz Импортные ТВ в любом сост., zz Продукция Карел Хадек, тюнер Т-32, комплект спутник. ТВ, Чехия. Тел.: 095-629-41-41, 097б/у. Тел. 066-040-17-37. 144-44-12. zz Куплю телевизоры. Тел. 066388-32-80. zz Старый ламповый радиоприемник, старый пленочный фотоаппарат. Тел.: 050-713-42-31, Продаю 067-713-42-31. zz 2 коровати, сетка, полуторка, zz ТВ б/у, холодильники, стир. машины, аккумуляторы. Тел. 066- стол, полир., тумба, журнал. столик, тумба под тел. из дерева, 890-22-75. сервант, шифоньер, кн. полки. Тел. zz ТВ импорт. пр-ва, отл. сост., 095-544-03-76. недорого. Магнитофон бобин., zz 2 кресла, металл. кровать. Тел. только импорт. пр-ва. Тел. 095095-466-66-35. 464-48-84. zz 2 новых компьют. стола. Тел. zz ТВ импорт. пр-ва, отл. сост., недорого. Магнитофон бобин., 095-244-83-02. zz 4 шкафа, настен., тумбочка только импорт. пр-ва. Тел. 095из кухон. гарнитура , Польша. Тел. 464-48-84. zz Тюнер спутник. на 12 В. Тел. 095-154-79-82. zz Два серванта, кн. шкаф, 095-503-58-96. тумба- комод, шкаф двухств., метал. кровать. Тел. 095-17815-45. zz Диван и 2 кресла, хор. сост., 3500 грн., торг. Тел. 050-048Продаю 00-09. zz Заряднное для КПК «Асус», 2 zz Диван и стулья. Тел. 050-21шт., по 30 грн. Тел. 095-124-60-87. 22-932. zz Ксерокс, 1000 грн. Тел. 095zz Комод, новый, недорого. Тел. 154-79-82. zz Монитор для комп., диаг. 47, 095-052-79-17. zz Комод, новый, недорого. Тел. «Медион» б/у, 750 грн. Тел. 050095-052-79-17. 625-63-55. zz Кресла 2 шт. по цене одного. zz Ноутбук Asus R - 515 MA, 15,6 экран, 4 Гб памяти, жестк. диск Тел. 095-62-63-911. 500 Мб, винд. 8.1, блю., вайфай, zz Кресла, 2 шт., большие, по веб-камера. Тел. 050-713-96-84. 900 грн., 3 мет. табуретки. Тел. zz Планшет 10 дюйм. Тел. 066- 095-63-75-097. 831-20-42. zz Кресло-кровать, хор. сост., zz Принтер, б/у. Диктофон цена договорная. Тел. 095-124Olimpus S725. Тел. 050-632-5909. 36-22. zz Кровать «Нугабест» масПродажа Б/У ноутбуков! сажную, 18 000 торг, 2 кресла «НаКупи качество intel.olx.ua. полеон» отл. сост., все на вывоз. Тел. 095-512-74-07. Тел. 099-453-04-40. zz Кровать 1,5-спальная с zz Роутер ТP-Link. Тел. 099-716- матрасом 2 шт., недорого. Тел. 095-42-13-387. 96-50. zz Кровать 2 спал. и шифоньер. Куплю Тел. 095-52-18-500. zz Компьютер или ноутбук в хор. zz Кухон. гарнитур с дерев. сост. Тел. 050-657-82-89. дверцами 2000 грн, прихожая 300 zz Ноутбук, планшет, оригинал. грн. Тел. 095-504-91-92. Тел. 099-11-29-300. zz Матрас. Тел. 050-559-41-23. zz Мебель б/у стол, диван, прихожая. Тел. 095-059-33-63. zz Мебель дерев. полиров., диван и кровати металл. Тел. 050Продаю 268-92-07. zz Samsung Galaxy S 5282, отл zz Мебель, б/у. Тел. 095-34-35сост., 500 грн. Тел. 050-820-54-92. 299. zz З/ч на моб. телефоны, нов. и zz Мебель, б/у, стенка, 2 б/у. Тел. 095-399-10-79. кровати деревянные, на сетке, 2 zz Смартфон, недорого. Тел. шифоньера, трельяж, стол. Тел.: 066-831-20-42. 095-440-44-56, 095-518-77-54. zz Старт. пакет МТС-турист, zz Мягкий диван, угловой, звонки в Россию - 1 грн., золотые кресло, б/ у, 2 плат. шкафа. Тел. номера. Тел. 066-980-66-33. 099-215-96-44.

«Газета объявлений» N 41 (596), 18 октября 2017 г.

zz Мягкий уголок, 1,6х2,8, цвет белый, очень красивый, недорого. Тел. 050-037-50-20. zz Набор мягкой мебели: диван и два кресла серо-голубого цвета. Тел. 095-85-81-308. zz Отдам в дар мебель, б/у, срочно( 2 див., 2 шиф.,2 стола и т.д., все сразу). Тел. 095-72247-64. zz Прихожая, светлого цвета, с зеркалом, в хор. сост., 1 500 грн. Тел. 050-718-15-08. zz Распродажа мебели. Тел. 099-113-13-52. zz Садовая мебель из дерева, стол и три кресла, 2 500, торг. Тел. 099-555-11-35. zz Сервант в хор. сост. недорого. Тел. 050-15-60-954. zz Сервант с зеркалами, большая тумбочка, полиров, зеркало в прихожую, 48*127, Немецкая. Тел. 099-36-57-869. zz Сервант, кн. шкаф. Тел. 09542-972-41. zz Сервант. Элементы барной стойки, кровати 1 спал и полуторка., стол. письменный. Тел. 066-4-787-304. zz Стенка Славянская, столы, стулья. Тел. 095-497-71-24. zz Столик журнал. стеклян. Тел.: 050-031-63-23, 099-918-02-70. zz Столы, стулья, для кафе летней площадки, водостойкие столы, ножки хромир. Тел. 095635-67-97. zz Стулья, стенка, тумбочки, кровати металл., тумба для обуви, ковры. Тел. 050-878-24-26. zz Тулуп, на овчине, 2 шт., 52 р. Тел. 095-544-03-76. zz Тумбочка под телевизор. Тел. 050-754-67-30. zz Холодильная витрина, стелажи. Тел. 095-18-222-15. zz Шкаф для одежды, стол письм. большой. , 3 стула. Тел. 095-092-50-02. zz Шкаф для одежды, шир. 1,7 м. Стенка совет. пр-ва, 2 секции. Тел.: 2-05-93, 050-823-74-65. zz Шкаф, 3 створ., бельевой, стол раздв, трюмо, тумбы. Тел. 096-152-50-52.

Куплю

zz Деревян. мебель в хор. сост. Тел. 050-76-76-871. zz Диван современн., в хор. сост. Тел. 050-76-76-871. zz Кровать двухяр., б/у. Тел. 050-696-69-75. zz Мягкую мебель в гостинную. Тел. 093-871-98-22. zz Углов. диван с креслом, диван с 2 кресл., кровать в хор сост. Тел. 050-657-82-89.

Продаю

zz Зеркало настен., трапецевидной формы, 70х45, отл. сост. Тел. 095-092-50-02. zz Карнизы металл., 2,7 м.- 100 грн, 2 м.-70 грн, 1,7 м.- 60 грн. Тел. 050-157-43-45. zz Ковер 2х3. Тел.: 2-05-93, 050823-74-65. zz Ковер 3х2 недорого. Тел. 095059-33-63. zz Ковер новый, мал., б/у. Тел. 096-152-50-52. zz Коврик пластик. при входе, 40 грн. Вазы керамич. и стеклян., б/у, от 40 до 60 грн. Тел. 095-12460-87. zz Ковровые дорожки, ковры, люстры. Тел. 095-178-15-45. zz Люстра 3-рожковая, бронзовая, 500 грн. Тел. 066-03307-87. zz Покрывало, шерст., 2,3х1,15, 50 грн. Тел.: 066-943-15-71, 6225-20.

Куплю

zz Часы напольные, часы старинные, предметы старины. Тел. 095-203-78-47. zz Часы, напольные, настенные, каминные и др. Тел. 066-04017-37.

Продаю

zz Босоножки жен., р. 38., туфли женские р. 37-38, б/у, в отл. сост., весенне-осенние, Плащ, шапкаушанка. Ватные штаны. Тел. 09522-85-973. zz Брюки, куртки муж., р. 50-52, спецкостюмы брезентовые, халаты, р. 50-54, воротник песец, жен. вещи, р. 50-52. Тел. 099-25796-24.

(присылайте SMS-сообщения)

zz Вечернее черное платье, короткое, полушубок белый, юбка зимняя, р. 46-48. Тел. 050-86359-92. zz Дубленка муж., р. 48. Тел. 095-884-36-74. zz Женские вещи, от 48 до 54 р., платья, юбки, блузы, костюмы. Зим. сапоги, кожа, 250 грн., отл. сост. Тел. 050-63-59-804. zz Костюм ОЗК. Тел. 095-36546-95. zz Костюм, р. 48, рост 176-180 см.,. Тел. 050-21-76-817. z zКостюмы, муж., р. 48-50, куртка, муж., зимн., демисез., нов., норковые шапки-ушанки, муж., новые, шуба муж., р. 50, фабричные, р. 58, нутр. шуба, жен., р. 50. Тел. 095-17815-45. zz Куртки, жен., р. 48. Тел. 099257-96-24. zz Муж и жен. шубы мутоновые, сапоги б/у, жен. р.37, коричн.- 250 грн. Тел. 096-152-50-52. zz Мужское пальто черн., коричн., 50- 52, костюмы, 48- 50, рубашки 46- 54. Тел. 050-63-59804. zz Обувь жен. Тел. 095-55-82687. zz Офицерский овчинный полушубок 56-58 р. Тел. 095-24483-02. zz Плащ , Израель,р. 44-46, свадебн. туфли, кожа, р. 39-40. Тел. 050-984-27-63. zz Полусапоги жен. 41 р., для пожилых. Тел. 095-169-56-25. zz Полушубок, натуральный, каракуль с мутоном, шапка. Тел. 066-962-34-33. zz Полушубок, р.44- 300, сер. джинсы, р.46- 80 грн., куртка черн. с мехом, р.52- 400, гидрокост. с-м. Тел. 066-61-20-232. zz Тулуп на овчине, р. 54. Тел. 095-365-46-95. zz Туфли жен. Португалия, р. 37-38, кожух б/у. Тел. 066-03-60810. zz Фуфайка, новая, р. 52-54. Тел. 095-429-72-41. zz Шапка женская, норка, кубанка, отл. сост., 400 грн. Сапоги, кожан., осен., 2 пары, р. 39, 95 грн и 200 грн. Тел. 095-35222-75. zz Шуба, каракул., натур., 48- 52, 3 500. Тел. 095-154-79-82.

zzГрецкий орех, куплю дорого, пиеду на дом. Тел. 099-01908-94. zz Кукурузу, просо, пшеницу, ячмень, овес. Тел. 050-03-16-323. zz Орех дорого, в скорлупе и чищеный, приеду на дом. Тел. 066219-24-84. zz Орехи. Тел. 066-388-32-80.

Продаю

zz Ванночка, коляска деткая, старого образца, б/у, в хор. сот., недорого. Тел. 050-213-30-11. zz Вещи на дев. 7-8 лет, отдам за символическую цену. Тел. 09555-32-618. zz Дет. диван, б/у, в хор. сост. Тел. 066-033-07-87. zz Детская одежда осеннезимняя, курточки, костюмы, обувь для дев. и мал. 2-7 лет. Тел. 05063-59-804. zz Детские вещи на мальчика от 1 года до 6 лет, недорого. Тел. 050-017-51-79. zz Детский самокат, алюмин., санки, б/у. Тел. 050-62-30-975. zz Зимние ботинки 37 р., дубленки на 10-11 лет, на мальчика. Тел. 099-72-19-082. zz Коляска дет. трость, хор. сост., с дождевиком и накомарником, «Geoby», ванночка (Турция), новый горшок-стульчик, круг плав. для новорожд. в ванной. Тел. 095-21-29-219. zz К о л я с к а - т р а н с ф о р м е р , зима-лето, отл. сост. Тел.: 050-0316-323, 099-918-02-70. zz Комбинез. демисезон., на девочку, импорт. на 2 года, 150 грн. Обувь и одежда от 20 грн. на дев. до 3-х лет, импорт, недорого. Костюм 3-ка на подростка + брюки зимн., 120 грн. Тел. 095-352-22-75. zz Манеж «Наталка», мартац (кокосовое волокно), деревянный, светлый, 800 грн, коляска-трансформер (зима-лето) Бамбино, Польша,1000 грн, для девочки. Тел. 050-175-52-19. zz Манеж, Польша, б/у, 800 грн., с колыбелью. Тел. 095-154-79-82. zz Одежда и обувь для девочки 1-3 года. Тел. 095-21-29-219. zz Пуховики 2 шт. стеганые, балоньевые на дев. Тел. 050-8635-992. zz Шубы на дев. р. 36, р. 38, Куплю zz Джинсов. костюм. Тел. 050- современные. Тел. 050-64-32-775. zz Электроподогревтель для 767-68-71. дет. питания. Тел. 095-016-82-77.

Продаю

zz Виноград винный, срочно, ведро -15 грн. Тел. 050-874-06-35 (Алена). zz Виноград синий и роз., недорого. Тел. 095-45-000-17. zz Нутрии 4 мес. Тел. 095-61082-65. zz Туши домашних кролей. Тел. 095-49-710-12. zz Тыква, 500 кг. Тел. 050-82913-72. zz Чайный гриб. Тел. 095-52-44009. zz Чайный гриб. Тел. 063-49956-98.

Продаю

zz «Атлас анатомии» под ред. Синельникова, 3 тома. Тел. 050274-60-35. zz «Вождение автомобиля. -15 грн. Советы-10 грн.». Тел. 066943-1571. zz Альбомы для фото , 10 грн., справочник по травматологии, 390 стр., 20 грн., спорт. медицина, 340 стр., 20 грн, Лонгфелло «Песнь о Гальавате», поэмы, стихотв., 400 стр., 20 грн. Тел.: 066-943-15-71, 62-25-20. Куплю zz Журналы «Вкусно и просто», «Люблю готовить», «Иситинное Грецкий орех дорого, здоровье», «Золотые рецепты» э л е к т р о н н ы е в е с а . сборники за 3 года, книги по фотоделу. Тел. 095-626-39-11. Тел. 050-69-49-382. zz Журналы «Юность, «Москва»,заруб. лит., «Новый мир» Гр. орех, 2017 г. урожай. за 1989-92 г.г. Тел. 050-049-43-95. Тел. 050-470-02-30. zz Книга «Кулинарное искусство и венгерская кухня», издание zzГрецкий орех, куплю дорого, 3, 1956 г.в, с цветными иллюпиеду на дом. Тел. 095-504- стациями, Элек Мадьяр. Тел. 09988-40. 00-54-493.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

http://slavinfo.dn.ua

19


Объявления диктуйте по тел.:

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

Продаю

zz Дрова. Тел. 095-774-31-01. zz Дрова (1, 2, 3, 4 скл/м), дуб, доставка. Тел. 099-226-12-51. zz Дрова (1, 2, 3, 4 скл/м), дуб, колотый, сухой. Доставка. Тел. zz Бумага, 1 т. Тел. 095-52-44- 050-877-27-98. 009. zz Дрова (1, 2, 3, 4) колот. Дуб. с доставкой. Тел. 050-58-68-271. zz Дрова (1-4 скл/м) дуб, колотые, рубленые. Доставка по городу и р-ну. Тел. 095-01-85-556. zz Дрова (1-4 скл/м) сухие, дуб, колотые. Тел. 050-24-19-119.

Продаю

zz Буржуйка. Тел. 095-21702-47. zz Бутыль стекл. 10 л. Тел. 06630-18-180. zz Бутыля на 10 л. и 40 л. Тел. 095-52-18-500. zz Весы напольные. Тел. 095-52zz Дрова (1-4 скл/м), дуб, 18-500. колотые, любые. Доставка. Тел. 095-320-35-90. Граншлак. Тел. 050-044zz Дрова (1-4) - дуб - колотые, 26-44. рубленые. Доставка. Тел. 099-3637-745. zz Дерев. рамки для фотоzz Дрова (1-4) - дуб, рублен. графий. Банки 0,5 л, 3 л. Тел. Доставка. Тел. 095-519-91-19. 095-22-85-973. zz Дрова (1-4) - колотые, дуб, с zz Дерть, молотое зерно, доставкой. Тел. 066-51-41-613. ячмень. Тел. 050-76-76-871. zz Дрoвa (1-4 скл/м) рублен. дуб, доставка по городу и району. Тел. 050-24-19-019. zz Дрoвa (1-4) дубколотый-сухой, доставка от 1 скл-м. Тел. 066-433-0-222. zz Дрoва (1, 2, 3, 4 склм), колотые. Дуб. Тел. 095-39-888-06. zz Дрoва (1, 2, 3, 4, 5), дуб, рублен.-колотые. Доставка. Тел. 050-583-33-89.

Брикеты топливные с доставкой. Тел. 050-75386-99.

zz Книги. Тел. 066-0-532-739. zz Книги «Монтаж и наладка холод. установок» + 10 книг по этой тематике, годовые подписки журналов: «Летающие домохозяйки», «Вкусно и просто», «Золотые рецепты», «Истинное здоровье». Тел. 095-637-50-97. zz Книги худ. лит. классика. Тел. 050-07-169-55. zz Литература по пчеловодству. Тел. 099-257-96-24. zz Сочинения в 18 томах А. П. Чехов. Тел. 050-233-59-79. zz Справочник по травматологии, 450 стр., книга «Спорт. медицина», 20 грн., Лонфелло «Песня о гаиате», 15 грн. Тел. 066943-15-71. zz Толковый словарь укр. яз. Тел. 095-52-18-500.

zz Дрова чурки, ставка бесплатно. 82-03. zz Дрова чурки, ставка бесплатно. 90-88.

колотые, доzz Дрова, чурки, колотые. ДоТел. 063-720- ставка. Тел. 066-047-61-85. zz Дрова. Уголь. Мел в мешках, колотые, до- бартер на зерновые. Тел.: 050Тел. 098-001- 031-63-23, 095-60-45-702, 05076-68-674. zz Дрова: колотые, чурки. Беспл. доставка. Тел. 093-504-60-52. zz Дрова: чурки и колотые. Беспл. доставка. Тел. 095-17788-95. zz Дуб сухой, колотые дрова. Тел. 050-908-58-88. zz Емкость бензовозная, объем 5450. Тел. 050-555-55-66. zz Замок с секретом, новый, банки 1 л. Тел. 095-365-46-95. zz Кабель для сварки, кислоzz Дрова, 150 грн/куб, са- родные шланги, прут с нерж. 10 мовывоз, бочки 100 л. и 200 л. для мм. Тел. 095-01-62-060. сыпучих кормов, емкости по ГТМ, zz Канистры 20 л., бензобак стрелочные тарелочные весы. 2109 новый. Тел. 095-34-500-70. Тел. 050-268-92-07. zz Канистры пластмас., 12 л-15 zz Дрова, дуб колотый. Тел. грн., 27 л-35 грн., под воду и ГСМ. 066-431-70-69. Стекловата из-под холодильника, б/у. Тел. 095-14-408-67. Дрова, дуб колотый, в zz Канистры пластмасс., 27 л, любом объеме. Тел. 099- 22 л, 12 л, под воду и ГСМ. Тел. 063-304-47-81. 012-699-3. zz Канистры под бензин, 20 л. zz Дрова, дуб, колотый, до- Тел. 095-672-00-73. ставка по городу бесплатно. Тел. zz картон в рулонах,. Тел. 095095-823-62-30. 139-32-19. zz Дрова, дуб, колотый, чурка. zz Керам. боч. на 10, 20 л. Тел. Доставка. Тел. 050-715-17-62. 098-215-04-99.

zz Дрова колотые, дуб. Доставка от 1 скл.м. Тел. 050-044-26-44. zz Дрова 1-4 скл. м, дуб рублен., доставка по городу и р-ну. Тел. 099-291-50-77. zz Дуб колотый, сухой. Доставка, недорого. Тел. 095-14-00-444. zz Доставка дров по городу и р-ну. Дуб рубленный. Тел. 095-1400-555. z z1-4 скл. м дрова дуб рублен., недорого. Тел. 09514-00-555. zz Ангар металл. Тел. 095-76493-09. zz Бак нерж. 1 куб. Тел. 095-88436-74. zz Банки 0,5 л. Тел. 099-25796-24. zz Банки 1 и 3 л. Тел. 050-91676-49. zz Банки 1 л. 2л. и 3 л. Тел. 098215-04-99. zz Банки 3 л. 20 шт. меняю на 1 3л. банку меда, или продам банки 0,5 л., 1 л., 3 л. Тел. 050-16154-00. zz Банки 3 л., канистры железные. Тел. 050-07-169-55. zz Банки, 0,5 л. 2 грн/шт, 1 л. 3 грн/шт, 3 л. 6 грн/шт. Тел. 099140-61-87. zz Банки, 3 л, 3 шт./ 5 грн., 3 банки 2 л. по 5 грн. Тел. 066-94315-71. zz Банки, 3 л. Молочные бидоны, термос, емкости и др. Тел. 050-875-42-85. zz Банки, бедоны, тарелки, супники, ножи к произв. мясорубке. Тел. 050-648-66-93. zz Банки, стекл., 3 л, 25 шт., 0,5 л. Тел. 050-065-48-66. zz Бачок керам. на 30 л. и 18 л., бетон 40 л. Тел. 050-21-76-817. zz Бидон, 3 л, нов., таз алюминиевый, б/у. Чайник на 2 л. Банки, 3, 1 и 0,5 л. Тел. 095-228-59-73. zz Бочка ал., в хор.сост. Тел. 050-259-34-83. zz Бочка алюмин., 200 л. Бидоны молочные. Тел. 095-1-400-400. zz Бочка керам. 20 л. и 40 л., водомер произв. Х10А. Тел. 050544-29-51. zz Бочка металлич. на 200 л. Тел. 099-031-14-55. zz Бочка с нерж. Тел. 099-11313-52. zz Бочка, глазуров., новая, 150 л. Тел. 050-907-41-61. zz Бочки метал., 200 л, из-под ДЗ. Тел. 066-17-39-432.

zz Дрова, дуб, ясень. Чурки, колотые. Уголь. Доставка. Тел. zz Дрова дубовые, колотые, до- 063-242-97-87. ставка по городу бесплатная. Тел. zz Дрова, дуб, ясень. Чурки, 050-18-81-459. колотые. Уголь. Доставка. Тел.: 099-157-85-31, 063-242-97-87, 093-415-43-54. zz Дрова, дуб, ясень. Чурки, колотые. Уголь. Доставка. Тел. 066-305-94-79. zz Дрова, дуб, ясень. Чурки, колотые. Уголь. Доставка. Тел. 050-051-04-94. zz Дрова, дуб, ясень. Чурки, zz Дрoва (1-4) дуб рублен.колотые. Уголь. Доставка. Тел. колотый, доставка от 1 скл/м. Тел. 050-051-04-40. 066-35-37-800.

Брекеты топливные. Доставка. Тел. 050-29081-56.

Дрова чурки и колотые. Дуб, ясень. Тел. 099-07943-94.

20

zz Дрова, дуб, колотый, чурка. zz Дрова (1-4) колотые с доДоставка. Тел.: 099-112-40-33, ставкой. Дуб сухой. Тел. 050-604095-823-62-30. 11-44. zz Дрова, дуб, колотый, чурка. zz Дрова 1-4 скл/м, дуб, ясень, Доставка. Тел. 050-715-17-62. любые, доставка. Тел. 095-09796-93. Дрова, дуб, ясень в чурках. Тел. 099-038-32Дрова дуб, ясень. Чурки, 96. колотые. Доставка. Тел.

066-667-49-44.

Дровa (1-4) дуб, колотые. Доставка от 1 скл/м. Тел.: 095-31-99941, 093-32-77-180. zz Дрова. Тел. 050-604-77-55. zz Дрова (1 - 4), колот. с доставкой. Дуб сухой. Тел. 099-62272-12. zz Дрова (1, 2, 3 скл/м), дуб, колотые. Доставка. Тел. 066-5795-113.

zz Дрова колот., чурки. Доставка бесплат. Тел. 050-625-63-60. zz Дрова колотые и чурки с доставкой. Тел. 093-461-05-41. zz Дрова колотые, чурки. Доставка беспл. Тел. 050-551-59-28. zz Дрова колотые, чурки. Дуб, ясень. Тел. 095-393-30-40. zz Дрова мягкх пород. Дрова с разборки. 320 грн с доставкой. Тел.: 050-03-16-323, 095-6045-702, 097-65-91-768. zz Дрова с разборки дома, сухие, не гнилые, 400 грн/скл. м, доставка. Дрова фруктов. колотые. Тел. 066-435-75-25. zz Дрова с разборки и деревья под снос. Тел.: 050-031-63-23, 095-60-45-702, 050-76-68-674. zz Дрова с разборки, недорого. Тел. 050-184-53-02. zz Дрова чурки и колотые с доставкой. Тел. 050-545-84-94.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

(присылайте SMS-сообщения)

zz Кислотоуп. кирпич в наличии. Тел. 099-069-0003. zz Ковер Югославия, 3х 4. Тел. 050-230-70-99. zz Ковры, 2х1,4- 2 шт., палац 2х3, светильники, бутыля, банки 3 л., бочоноки на 15 л. Тел. 095544-03-76. zz Контейнеры метал., 120х80х90. Тел. 066-0-532-739. zz Кравчучки. Тел. 095-55826-87. zz Кулон. Икона старин., 350 грн. Эл. самовар, раб. сост., 300 грн. Тел. 095-399-10-79. zz Логорифмическая линейка, готовальня, грам. пластинки, радио. Тел. 095-637-50-97. zz Ложки, вилки, ножи, чайн. серв.на 6 персон «Мадонна», кофейный 6 персон «Пастушка». Тел. 095-016-82-77.

zz Подставки для цветов, кованые изделия. Тел. 050-76768-71. zz Подушки перьевые. Сушилка для тарелок, 50 грн. Утюг метал., 80 грн. Чемодан коричнев., больш., кожзам, СССР, 40 грн. Полка для обуви, пластик., 4 яруса, 160 грн. Тел. 095-12460-87.

zz Раковины б/у. Возик на 2-х колесах. Корыто для раствора. Тел. 095-87-60-486. zz Рельсы, 5 гр/ кг от метра до двух, куски кабеля от 4 до 20 м. Тел. 050-77-52-411. zz Рога оленей и лосей. Тел. 050-683-26-84. zz Самовар на дровах, в отл. сост. Бумага-пергамент, крафт, белый, пищевой. Тел. 066-04017-37. zz Санузел переносной, металлич. Строит. вагончик, хор. сост. Доставка. Баки для воды, 1-5 куб. Тел. 095-1-500-200.

Магниты супер сильные. Тел. 095-395-85-57.

zz Макулатуру, полиэтилен, пластмассу, аккумляторы, самовывоз. Тел. 050-50-186-17. zz Макуха сыродав. и жарен., 3 грн/кг, опте - дешевле, кукуруза, ячмень, пшеница, просо. Возмож. б/н, рассрочка, бартер. Тел.: 050-031-63-23, 095-60-45-702, 050-76-68-674. zz Матрас на пруж, односп. Тел. 050-63-59-804. zz Матрас на пружинах, хор. сост., 1-спал., 190х75 см, 250 грн. Тел. 050-63-59-804. zz Мед. банки. Тел. 095-85813-08. zz Метал. бак на 100 л. Тел. 095zz Дрова, дуб, ясень. Чурки, колотые. Уголь. Доставка. Тел. 154-79-82. 050-207-09-22. zz Морковка мелкая для жиzz Дрова, колотые, чурки. До- вотных. Тел. 050-7-1111-74. ставка бесплатно. Тел. 066-232Навоз. Тел. 050-9266-41. 345-93. zz Дрова, уголь абсол. любые, недорого, доставка в короткие zz Овощные ящики, недорого. сроки, рассрочка, бартер на стройматериалы, сельхозпро- Тел. 095-338-18-98. дукцию, живность. Тел.: 050-031zz Одеяло пуховое, двух63-23, 095-60-45-702, 050-76-68- спальное, нов., каструля аллюм. 674. 20 л. Тел. 066-033-07-87.

http://slavinfo.dn.ua

zz Парик корейск., каштанов.200. Тел. 066-61-20-232. zz Перо, б/у, с одеяла. Тел. 096152-50-52. zz Печь-буржуйка. Тел. 050632-59-09. zz Под дрова, спинки прикроват., с металл. уголками ( около 50 кг металла),1,5-2 куба, б/у, недорого. Тел. 095-03-000-80.

zz Сено в мешках, разнотравье. Тел. 099-257-96-24.

Сено, солома ячневая, пшеничная. Тел. 050-76057-44. zz Сервиз на 12 персон 51 предмет Германия, кофейный сервиз на 6 персон. Тел. 066-0360-810. zz Стаканы барные, большое кол-во. Тел. 095-774-31-01. zz Стекл. банки на 1л. 10 л., бутыль 2л., 4 л., резин. пробки разного размера. Тел. 095-42972-41. zz Столовые мельхиоровые подносы. Лампа прожекторная ДНАТ, 400 Вт, 90 г. в. Тел. 099257-96-24. zz Стремянка, 1,5 м., 4 ступеньки- 380 грн., 2,5 м., 7 ступ.700 грн. Тел. 066-612-02-32. zz Техпластина, листовая, 500х500х15. Тел. 050-632-59-09.

«Газета объявлений» N 41 (596), 18 октября 2017 г.


Объявления диктуйте по тел.:

Продаю

zz Токарный патрон, 4-кул., запчасти для мембр. насоса. Тел. 063-499-56-98. zz Топливные брикеты. Тел. 095-410-99-95. zz Торфяные брикеты, пилеты, уголь, дрова. Тел. 066-99-51-651. zz Тыква кормовая. Тел. 099621-94-23. zz Уголь: семечка, орешек, рядовка, люб. кол-во. Тел.: 050-031-63-23, 095-60-45-702, 050-76-68-674. zz Фонарь уличный, с креп. к столбу, 350 грн. Фонарь для двора, d 37 см, 150 грн. Отражатели, d 32 см и 37 см, 70 грн/ шт. Тел. 095-42-13-387. zz Фотоувеличитель и ванночки для фото. Тел. 095-6375-097. zz Хрустальные ладьи и конфетницы. Тел. 095-320-72-08. zz Цистерна аллюм., 2 куба. Тел. 050-829-13-72. zz Чертежи, деталировочн. и сборочн., на насос Шапиленко для пром. побелки, Банки 3л. 50 шт. по 5 грн. Тел. 050-762-05-53. zz Ящики деревянные, на 20 кг. Насос для воды БЦ, 1,6, центробеж., вертик. исполнение. Тел. 050-875-42-85.

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zz Пласт. емкости разных размеров. Тел. 099-11-29-300. zz Приму в дар дерево, кроме ивы, тополя, или дрова без гвоздей. Тел. 095-39-85-133. zz Приму в дар дрова или дерево. Тел. 095-503-58-96. zz Пух, перо, перины, подушки, шерсть с баранов, орехи. Тел. 050-98-97-874.

Радиодетали, приборы, тех- серебро, лампы, автокатализаторы. Тел. 099-98-32-750. z zСамовар на дровах, самовар на углях, часы старин., подсвечники старые, изделия из бронзы и латуни, статуэтки старин. Тел. 095464-48-84. zz Самовар на дровах, самовар на углях, часы старин., подсвечники старые, изделия из бронзы и латуни, статуэтки старин. Тел. 095-464-48-84. zz Самовар на углях, дровах. Тел. 050-155-14-25. zz Часы штурманские «Полет», хронограф, 500 грн., статуэтки ЛФЗ, самовары на углях. Макулатуру, 1 грн./кг. Игрушки елочные, сказоч. персонажи, старые, дорого. Тел. 066-89022-75.

Куплю Абажуры, самовары, подсвечники, фигурки, часы, бивни мамонтов, изделия из серебра, бронзы и т. д. Тел. 066-193-6-777. Анализ всех видов металла ( пробы, марки, хим-сост.). Тел. 099-9832-750. zz Бочки на 200 л. Тел. 095-5245719. zz Дрова, недорого. Тел. 09539-85-133. zz Зерно, ячмень, кукурузу, овес, либо с/х паи. Тел.: 095-41099-95, 063-541-46-02. zz Контейнер для муссора. Тел. 095-46-48-907.

zzКукурузу, просо, пшеницу, ячмень, овес. Тел. 050-03-16323. zz Кукурузу, ячмень, овес, просо, горох, сено, солому. Тел. 050-031-63-23. zz Куплю перины. подушки. Тел. 066-388-32-80. zz Макулатуру, полиэтилен, аккумул. щелочные и кислотные, б/у, нерж. емкости, проволоку, сетку, лист, ящики для яиц. Алюм. кастрюля, 40 л. Тел.: 050-91676-49, 66-55-93. zz Макулатуру, полиэтилен, аккумул. щелочные и кислотные, б/у, нерж. емкости, проволоку, сетку, лист, ящики для яиц. Алюм. кастрюля, 40 л. Тел. 093-59-84671. zz Мешки, б/у. Тел.: 095-41099-95, 063-54-14-602. zz Мойдодыр в хор. сост., срочно. Тел. 095-01-89-800. zz Молочные бидоны, пласт. емкости, бочки и т.д, медный провод, розетки, электропатроны. Тел. 066-710-38-20.

zz Цветы в горшках и цветыдекабристы по 60 грн. Тел. 095124-60-87. zz Чернозем, запесочен. грунт. Тел. 050-279-01-74. zz Ячмень, пшеница, кукуруза. Тел. 050-76-76871.

Куплю

zz Куплю грецкий орех. Тел. 095-342-38-32. zz Пшеницу, кукурузу, зероотход, отруби, ячмень. Тел. 099-291-39-33. zz Садовый инвентарь. Тел. 095-203-78-47. zz Ячмень, пшеницу, кукурузу. Тел. 0958128749.

Разное

zz Королевский пекинес предлагает вязку. Тел. 050-863-59-92. zz Котята (кот и кошечка трехцветная) отдам в добрые руки. Тел. 050-17-55-219. zz Найдена нем. овчарка р-н Рыбхоза, воспитанная, домашняя. Тел. 066-732-96-58. zz Отдам белого котенка в хор. руки, белый, мальчик. zz Отдам в добрые руки кошку породы британской страйк, возраст 5 лет. Тел. 095-44780-24. zz Хорошие щенки от хорошей собаки в добрые руки. Тел. 05081-90-454.

Продаю

Разное

zz Приму в дар дерево. Тел. 063-304-47-81.

Продаю

zz Алое Вера 4 года, 80 см., 300 грн. Тел. 095-320-72-08. zz Алоэ, 5 лет. Тел. 050-99-86080. zz Деревья фруктовые. Тел. 095-016-20-60. zz Лечебный цветок алоэ- вера и др. комнатные цветы. Тел. 09901-88-926. zz Обереги от компьютерного излучения (большие(до 2 м) и маленькие кактусы). Тел. 095-6375-097. zz Обереги от компьютерного излучения (большие(до 2 м) и маленькие кактусы), алое, столетник. Тел. 095-63-75-097. zz Перегной. Тел. 099-30782-52. zz Перегной конский, отличного качнства. Доставка. Тел. 095-1-400-400. zz Перегной с доставкой по городу и району. Тел. 099-01295-22.

Перегной, земля, запесочен. грунт. Доставка. Тел. 050-753-86-99. zz Перегной, чернозем, запесоченный грунт. Доставка ЗИЛ, 7 т. Тел. 050-290-81-56.

Перегной. Доставка. Тел. 099-069-000-3. zz Просо. Пшеница. Кукуруза. Опт/розница. Тел.: 050-03163-23, 095-60-45-702, 050-76-68674. zz Растения для водоема, почвопокровные и многое другое. Тел. 050-863-59-92. zz Садовый инвентарь: лопаты, тяпки, грабли, вилы и др. Тел. 050-875-42-85. zz Саженцы грецкого ореха. Тел. 050-161-54-00. zz Сено, разнотравье в тюках. Тел. 095-523-77-10. zz Тыква. Тел.: 066-814-35-33, 050-176-03-43.

zz Бычок. Тел. 066-60-46-639. zz Голуби-почтари, оптом, 30 грн./голова , розн. 150- 200 грн./ пара. Тел. 099-465-89-98.

zz Щенки чихуа-хуа 2 мес., привиты, приучены к пеленке, элит. родители КСУ ККУ. Тел. 095-368-91-00.

Куплю

zz Овчарку или метиса для охраны двора, можно взрослую, или возьму в добрые руки. Тел. 095-203-78-47.

Продаю Беговая дорожка проф., новая, 8 000 грн, торг. Тел. 066-235-66-92. zz Бинокль старинный, барометр СССР, ведро-лейка , алюм., 1939. Тел. 095-87-60-486. zz Велосипед женский. Тел. 095-523-77-10. zz Комбинезон пуховой р. 52-54, с сапогами р. 42 ( для рыбалки, охоты). Тел. 050-21330-11. zz Ледобур. Тел. 095-22-85973. zz Лодка «Юфимка», 2-мест., надув. дно, 1 250 грн. Лодка «Лисичанка», 350 грн. Тел. 063304-47-81. zz Лодка металл. 2-мест., с эл. мотором, 7 000 грн. Тел. 066-23566-92. zz Лодка резин., 2 000 грн. Тел. 050-153-05-33. zz Лодки б/у, 450-1300 грн., резина, ПВХ. Тел. 095-144-08-67.

(присылайте SMS-сообщения)

zz Очки тактич., в оправе, 5 раз. вставок. Тел. 095-42-13-387. z zТранцевые колеса для транспортировки лодки, цена договорная. Тел. 050-50625-56. zz Транцевые колеса для транспортировки лодки, цена договорная. Тел. 050-506-25-56. zz Штангу, ласты, эспандер. Тел. 095-67-19-469.

Куплю

zz Валейбольную сетку, тенисную ракетку, турник, канат и др. спорт. инвентарь. Тел. 05064-86-177. zz Гири, гантели, блины, пр-во СССР. Тел. 050-551-40-64. zz Лодку надув., эл. мотор к лодке. Фонарик рыболов. Тел. 095-50-35-896. zz Лодку надувную. Тел. 09539-85-133. zz Спорт. инвентарь, бильярдный и теннис. стол. Тел. 099-112-93-00.

oн zz Ищу порядочную женщину для с/о, без в/п. Мужчина, 47/182/80, без в/п, работаю, люблю детей. Тел. 095-71-87-949. zz Мужч. 35 лет симп., рост 182 см., познакомится с финансово богатой девушкой до 33 лет , без в/п, для с/с. Тел. 099-79-75-871. zz Мужч. ищет дев. для с/о, от 26 до 29 лет, без детей. Тел. 09568-25-808. zz Мужчина, 35 лет познаком. с девушкой до 35 лет, для с/с. Тел. 095-46-59-609. zz Парень 32 лет позн.с дев., для с/с,. Тел. 099-53-93-515.

Куплю радиодетали, приборы, тех- серебро, лампы, автокатализаторы. Тел. 099-98-32-750. Анализ всех видов металла ( пробы, марки, хим-сост.). Тел. 099-9832-750.

z zЖенщина, 41 г., реб., 10 л., жилье естьт, позн. с мужчин. из Славянска. Тел. 095-90-98716.

Сауна. Открытие 28 октября. «Аквариус», р-н Ж/Д. Тел. 050-620-60-56.

Две коровы в пос. Черкасском. Окрас рябой, порода симментал. Первый отел. Цена договорная. Тел.: 095-245-44-92, 066-71845-98. zz Дерть, молотое зерно, ячмень. Тел. 066-710-38-20. zz Индоутки, 1 мес. Тел. 050623-09-75. zz Индоутки, 1 мес. Тел. 050623-09-75. zz Индоутки, индоутята и куры несушки, цыплята 2 мес. Тел. 095-812-87-49. zz Индоутята (белые, коричневые, черные), маленькие и подрощеные. Тел. 099-291-39-33. zz Индюки живым весом. Тел. 066-9-125-206. zz Козы. Тел. 095-37-69-192. zz Корова,тельная, кр. цвет, телка, цена договорная. Тел. 066530-59-94. zz Корову дойную. Тел. 095-0684-796. zz Кролики взрослые. Тел. 09549-710-12. zz Макуха кормовая. Тел.: 095524-57-19, 063-54-14-602. zz Нутрии. Тел. 099-11-29-300. zz Нутрии. Тел. 050-767-68-71. zz Сиамский балинез, голубой перс, кошечка. Тел. 095-17815-45.

С р о ч н о ! Ба р а н 1 0 мес., 1250 грн. Тел. 099-277-36-85. zz Телочка, порода цементал, 1 мес. Тел. 050-161-06-75. zz Циплята, домашние , плиметрок, айзерская сер., москов., 2 мес., несушки. Тел. 099-35526-85.

Щенки нем. овчарки, 1, 5 мес., срочно, 1000 грн. Тел.: 050-50-699-56, 09301-40-440.

«Газета объявлений» N 41 (596), 18 октября 2017 г.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

http://slavinfo.dn.ua

21


БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ slavinfo.dn.ua Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñðåãèñòðàöèè ñåðèÿ ДЦ N2859-486P от 18.08.2010

ПРАЗДНИК

ВОДА

В СЛАВЯНСКЕ ПРОВЕЛИ МИТИНГ ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ЗАЩИТНИКА УКРАИНЫ 13 октября, в Славянске торжественным митингом отпраздновали День защитника Украины. В мероприятии приняли участие жители города, представители городской власти, военнослужащие ВСУ и Национальной гвардии, руководство и сотрудники полиции. День защитника Украины своими корнями уходит в историю украинского казачества. Праздник Покрова Пресвятой Богородицы, который отмечается 14 октября, имел большое значение для Запорожских казаков. Современный праздник День защитника Украины был введен Указом Президента Украины в 2014 г.

Митинг состоялся рядом со зданием городской администрации и в ходе мероприятия звучали поздравления защитникам Украины, как основы сохранения территориальной целостности страны и ее независимости. Вспомнили о тех, кто отдал свою жизнь, защищая Украину от российской агрессии, и почтили минутой молчания всех погибших.

По словам начальника городского водоканала Андрея Кийко, за прошедшую неделю ремонтные бригады ликвидировали 26 порывов, 20 утечек и 51 засор на обслуживаемых коммунальным предприятием сетях водоснабжения и водоотведения. По имеющейся информации, на сегодняшний день отсутствует водоснабжение в домах по улице Мира (Северный) и улице Рокоссовского (Соболевка). Также уже двое суток нет воды по переулку Макаренко. Там же находится дошкольное учебное заведение №8 «Орленок», на территории которого, по словам представителей общественности, «бесконтрольно течёт вода». На данный момент общий объем подаваемой на Славянск питьевой воды, предоставляемой «Водой Донбасса», составляет ежесуточно 18700 кубометров, снизившись с 9 октября на 15%, или соответственно 1600 «кубов» в связи с имевшейся задолженностью города перед компанией-поставщиком.

НАЧАВШИЙСЯ В СЛАВЯНСКЕ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ «МАРАФОН» НЕ ОБОШЁЛСЯ БЕЗ ФАЛЬШ-СТАРТА

13 октября, состоялось торжественное возложение цветов к мемориалам и памятным знакам, установленным на территории Славянской громады в честь погибших сотрудников СБУ и гражданских активистов, которые одними из первых отдали свои жизни за свободу, суверенитет и независимость нашей Родины. специального подразделения СБУ «Альфа» и военнослужащих ВСУ. К памятникам, установленных в районе поселка Семёновка в честь капитана Центра спецопераций «А» СБУ Геннадия Биличенко, полковника ЦСО

«А» СБУ Александра Анищенко, майора ЦСО «А» СБУ Руслана Лужевского, полковника ВСУ Тараса Сенюка, старшего прапорщика НГУ Виктора Долинского, были возложены цветы.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

На заседании общественного совета был поднят вопрос о состоянии противопожарной безопасности в школах и дошкольных учебных заведениях. Вопрос был поднят в контексте, трагедии, которая случилась в Одессе, когда из-за пожара в детском лагере погибли дети. ности в школах и других учебных заведениях города. Судя по реакции от сотрудников ДСНС в Фейсбуке, они согласны участвовать в этой рабочей группе. От общественного совета в группу планируют делегировать два человека. Нужно напомнить, что город-

Стартовавший вчера в Славянске отопительный сезон не миновал форс-мажорных технических «пробуксовок». По информации, которую озвучила и.о. начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства Ольга Заруба на очередном аппаратном совещании, «согласно решению Славянского городского совета с 16 октября теплоноситель был подан на весь жилой фонд и объекты социальной инфраструктуры города». Но, как выяснилось, в процессе запуска отопительных систем многоквартирных домов возникли некоторые «технические нюансы», другими словами, проблемы с поступлением обещанного тепла. Так, на текущий момент не отапливаемыми остаются дома по переулку Виноградному (дома №3 и №9), улице Вольной (дом №5) и часть домов по улице Торской. Основная причина отсутствия тепла по указанным адресам – так называемые завоздушины, или воздушные пробки, из-за которых теплоноситель зачастую не доходит до конечного потребителя. Апеллируя к букве закона, Ольга Заруба указала на предусмотренный двухнедельный срок для оперативного ремонта проблемных стояков и ликвидации воздушных пробок во внутридомовых системах отопления.

ПЕНСИИ

ОБЩЕСТВЕННИКИ СЛАВЯНСКА ОЗАБОЧЕНЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

Был принято решение обратиться к исполнительной власти города создать рабочую группу из чиновников, сотрудников ДСНС г. Славянска и представителей общественных организаций, которые бы занялись изучением вопроса состояния противопожарной безопас-

На очередном аппаратном совещании руководитель КП «Славгорводоканал» Андрей Кийко прокомментировал ситуацию с подачей воды на город и текущим состоянием профильной инфраструктуры.

ТЕПЛО

В СЛАВЯНСКЕ ВОЗЛОЖИЛИ ЦВЕТЫ НА МЕСТАХ ГИБЕЛИ ВЕСНОЙ 2014-ГО УКРАИНСКИХ ВОЕННЫХ И ГРАЖДАНСКИХ АКТИВИСТОВ

В рамках торжественного мероприятия общественники, работники служб и отделов Славянского городского совета, а также представители силовых структур посетили места гибели весной 2014 года сотрудников

СЛАВЯНСКИЙ ГОРВОДОКАНАЛ ЛИКВИДИРУЕТ ПОРЫВЫ И УТЕЧКИ В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ

ской голова на своей прессконференции, которая состоялась более трех недель назад, обещал, что будет организована совместная пресс-конференция руководства ДСНС и руководства отдела образования о противопожарной ситуации в школах.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ПФ РАССКАЗАЛ, КТО ВЫИГРАЛ И КТО НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧИЛ ОТ «ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ» Сергей Скрипниченко, первый заместитель начальника управления пенсионного фонда в Славянске во время аппаратного совещания рассказал о перерасчете пенсий. Вот что сказал Сергей Скрипниченко: «В любой реформе есть те, кто очень выиграли и есть те, у кого выплаты пенсий могли остаться в старом размере. В основном пенсии в старом размере остались у тех людей, у кого пенсия назначалась недавно». По словам заместителя начальника управления на прежнем уровне останутся выплаты у тех людей, которые вышли на пенсию в этом году, в прошлом и позапрошлом. Общая сумма выплат пенсий по Славянску увеличилась на 60 млн. в связи с повышением пенсий.


СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Интернет-версия www. slavinfo.dn.ua

2/23

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ДЕНЬ БОРЬБЫ С НИЩЕТОЙ ОТМЕТИЛИ В СЛАВЯНСКОМ ТЕРЦЕНТРЕ 60 процентов жителей Украины живут за чертой бедности. Эту информацию представители ООН обнародовали в марте этого года. Стало ли жить лучше теперь? Ответить может каждый. Достаточно заглянуть в свой кошелек или выйти на улицу. Еще больше людей сейчас испытывают трудности с едой, лекарствами, нет комфортных условий для жизни.

Среда, 18 октября стадион «Локомотив» ул. Г.Данилевського, 114 б

13.00 Соревнования по футболу в рамках спортивных игр среди студентов ВУЗов Центральная библиотека, пл. Соборная, 2а

13.00 Фестиваль творчества «Краски жизни» в рамках цикла встреч-диалогов «Думай и живи позитивно» (в рамках проекта МОМ)

Четверг, 19 октября Центр культуры и окружающей среды, ул. Вокзальная, 77

14.00 Мастер-класс «Ангел счастья» от студии «Эксклюзив»

Жительница Славянска Александра Васильевна рассказывает: дочь похоронила, сын инвалид. У самой-онкология. Пережила три операции. Денег не то что на лекарства нет, - за хлебом в церковь ходить приходится. Таким одиноким и нуждающимся людям помогают в Территориальном центре социального обслуживания Славянского горсовета. Тут и стиральные машины, и парикмахер, и

одежда, и другие услуги. Руководитель Центра Татьяна Степанова говорит: всего на учете 1600 нуждающихся людей. В 2014-15 гг. помогали им хорошо: отовсюду приходили и продукты, и одежда, и другие необходимые вещи. Сейчас поток помощи стал меньше. В основном люди жертвуют одежду. 17 октября, в Международный день борьбы за ликвидацию нищеты, в Терцентре принимали

гостей. Руководитель ОО «Наш дом-Славянск» Олег Зонтов инициировал сбор помощи для подопечных Терцентра. И такую адресную поддержку получили более тридцати нуждающихся славянцев. Олег Зонтов рассказал о своей общественной деятельности по поддержке местных инициатив, ответил на вопросы славянцев. В основном малообеспеченных жителей города волнует медицина: программа «Доступные лекарства», как говорят люди, работает плохо, за операции приходится давать деньги. Но есть и такие, которых заботит хлеб насущный и одиночество. По словам Олега Зонтова, о таких людях и таких проблемах нельзя забывать, нельзя оставлять их наедине с нечеловеческими условиями жизни. Им надо помогать. Вместе, общими усилиями выдвигать и реализовывать инициативы по защите права человека на комфортные условия для жизни, на квалифицированную помощь и доступные лекарства. Также Олег Зонтов обратился к общественникам и небезразличным людям с призывом возобновить поток доброты и помощи подопечным Терцентра социальных услуг.

КАК МОШЕННИКИ МАСКИРУЮТСЯ ПОД ПОКУПАТЕЛЕЙ ОLX Ни для кого не секрет, что в последнее время т.н. «телефонное» мошенничество в нашей стране прямо таки процветает. И что самое страшное, виды его день ото дня становятся все изощреннее, а не попасться на удочку «разводил» - все сложнее. -Хорошо - А у вас карта какого банка? - Приват - А другого нет? Например «Пумб» - Нет, есть карта «Ощадбанка» - А, это социальная? Хорошо подойдет - Сбросьте мне замеры «вещи» и номер карты, а я вам позже перезвоню. После того, как номер карты и замеры были отправлены, покупатель перезванивает повторно: - Вы знаете, я буду вам оплачивать с валютной карты. Платеж автоматически будет конвертирован в гривны, но остаток на вашей карте должен быть меньше, чем сумма которую я положу, иначе с меня снимут проценты. По-моему это звучало, как-то так. Но однозначно все было очень запутано и сказано быстро, чтобы вы не поняли что от вас хотят. Одно было понятно: на карточке должна быть определенная сумма денег. Благо , в данном случае карта продавца была пуста, о чем он и сообщил покупателю - На этой карте вообще нет денег - А, то есть нулевая? - Да - Ок, тогда я вам вышлю смс с деньгами и адресом отправки

15.00 - 17.00 Открытые соревнования по радиосвязи

Суббота, 21 октября СЮТ (станция юных техников), ул. Торская, 45

15.00 Экологическое мероприятие «Золотая осень» Центр культуры и окружающей среды, ул. Вокзальная, 77

15.00 Открытое занятие в ансамбле «Вдохновение»

Платформа инициатив «Теплица» ул. Торская, 4, тел. 066-500-50-20

С 17 ПО 22 ОКТЯБРЯ

Среда, 12.00 OPEN SPACE Четверг, 18.00 Практический курс «Основи фотографии» Пятница, 18.00 Круглий стол «Патрульная полиция и жители города» Суббота, 12.00 OPEN SPACE Воскресенье, 12.00 OPEN SPACE

Кинотеатр «Сапфир» ул. Свободы, 22 С 19 ПО 25 ОКТЯБРЯ

10.00, 21.40 Х/ф «Сторожевая застава» 11.50 М/ф «Пони» 13.30 Х/ф «Бегущий по лезвию 2049» 3Д 16.10 Х/ф «Геошторм» 3Д

ВЫСТАВКА

МОШЕННИЧЕСТВО

Мы приведем пример мошенничества, с которым нам пришлось столкнуться на всеми известной платформе покупок и продаж «OLX». Итак, наш сотрудник выставил на продажу в «OLX» свой товар, который мы далее будем именовать, как «вещь», так как в случае с потенциальным продавцом это может быть все что угодно. Буквально на следующий день человеку, о котором идет речь поступил телефонный звонок от «покупателя». Ниже приводим всю беседу в деталях: - Здравствуйте, я по поводу объявления. Вы еще продаете свою «вещь»? - Да - А пересылка Новой почтой возможна? - Да, наложенным платежом. - Хорошо Причем сразу насторожило, что покупатель соглашался во всеми условиями отправки, его не особо не волновало, в какой срок будет доставлен товар и он даже сам предложил внести предоплату в размере половины стоимости «вещи»: - Я вам скину сегодня на карточку половину стоимости, а остальное - вы оформите наложкой

Пятница, 20 октября СЮТ (станция юных техников), ул. Торская, 45

После этого связь странным образом прерывается. Видимо продавца разочаровал тот факт, что карта оказалась пустой. А у нашего продавца появилось время подумать и посоветоваться со знающими людьми насчет вопросов оплаты с валютных карт. На что ему подсказали, что: во-первых, все операции с безналом в виде валюты в Украине сейчас заблокированы. То есть,провести платеж через интернет с таких карт никак нельзя; а во-вторых, - оплата с валютных карт и конвертация никогда не предусматривали каких-либо особых условий, типа таких которых в нашем случае озвучил покупатель. Вот так, в этой истории все закончилось благополучно, благодаря тому, что на карте нашего сотрудника действительно не оказалось денежных средств. А ведь все могло сложиться иначе. В любом случае, следует отметить, что каких бы сладких пряников не предлагал вам собеседник по телефону, ни в коем случае нельзя сообщать ему пин-код своей карточки и короткий код на ее обратной стороне. А еще лучше пользоваться пустой картой, либо хотя бы сказать, что она пуста.

В СЛАВЯНСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ СТУДЕНТОВ-ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ ОБУЧАЛИ ПРЕМУДРОСТЯМ ВОЕННОГО ДЕЛА 12 октября в читальном зале Славянской центральной библиотеки состоялся литературномузыкальный полигон «Сильные духом – добрые сердцем», приуроченный ко Дню украинского казачества и Дню защитника Украины. В качестве почётных гостей на мероприятие были приглашены военнослужащие части 3035 Национальной гвардии Украины, сотрудники Славянского подразделения МЧС и Славянского объединённого городского военкомата, а также студенты и преподаватели Славянского колледжа транспортной инфраструктуры. В ходе мероприятия перед присутствующими выступили Славянский военный комиссар подполковник Борис Балан и директриса Центральной библиотеки Лариса Мамедова. После официального поздравления гости из числа профессиональных военных рассказали о специфике шевронов нового образца, нововведениях в украинских воинских званиях, а затем провели мастер-класс по сборке и разборке автомата Калашникова. После все юноши-студенты могли пройти на время блиц-тренировку по одеванию каски и бронежилета, а также после краткого наглядного инструктажа разбирали и собирали АК-47. Визуально-интеллектуальным украшением акции стала книжная экспозиция на тему современных героев – защитников Украины и коллизий войны на юго-востоке нашей Родины. Среди экземпляров стенда были представлены несколько книг об освобождении и освободителях Славянска, которые подарила библиотеке заместитель начальника по учебной части СКНАУ, краевед Татьяна Лысак. Уникальность этих книг заключается в том, что вся изложенная в них информация о славянских событиях 2014 года была собрана непосредственно дарительницей и её коллегами. Подготовлено по материалам сайта slavinfo.dn.ua


«Газета объявлений» N 41 (596), 18 октября 2017 г.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

http://slavinfo.dn.ua

№41  
№41  
Advertisement