Page 1

ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СЛАВЯНСКА № 46 (601), 22 ноября (среда) 2017 г.

ИЗГОТОВИМ КАЛЕНДАРИ и прочую печатную продукцию

095-207-48-52


Объявления диктуйте по тел.:

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

(присылайте SMS-сообщения)

Правила публикации

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЯВЛЕНИЯМ

БЕСПЛАТНЫе объявления Àâòî......................................ñ.2 Ðåìîíò áûòîâîé òåõíèêè......ñ.3 Ðåìîíò è èçãîòîâë. ìåáåëè..ñ.3 Ðåìîíòíî-ñòðîèòåëüíûå.......ñ.3 Áóõãàëòåðñêèå è þðèäè÷.......ñ.4 Áûòîâûå................................ñ.4 Äðóãèå..................................ñ.5 Медицинские........................ñ.4 Медтовары............................ñ.4 Òðóäîóñòðîéñòâî Ðàáîòà .................................ñ.4 Îáó÷åíèå ............................ñ.6 Работа в Краматорске ........ñ.7 ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ Êâàðòèðû..............................ñ.7 Äîìà.....................................ñ.11 Äîìà загородные..................ñ.11 Ó÷àñòêè.................................ñ.12 Ãàðàæè.................................ñ.12 Для бизнеса........................ ñ.12 ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ Ëåãêîâûå.............................. ñ.13 Ãðóçîâûå, àâòîáóñû ...........ñ.13 Ìîòîöèêëû, âåëîñèïåäû......ñ.13 Ïðèöåïû...............................ñ.13 Çàï÷àñòè...............................ñ.13

zz 0,01-1 Аккуратные грузчики. Газель 4,20. Тел. 066-090-48-94. zz 0,1-2 т Газель-дуэт, 5 мест, удлинен. база, 12 кубов, по городу, Россия / Украина / Белорусь / Крым, помощь на таможне, грузчики. Тел.: 050-17825-50, 097-65-777-90.

Ñòðîéìàòåðèàëû .................ñ.14 Îêíà, äâåðè.........................ñ.18 Îáîðóäîâàíèå.......................ñ.18 Áûòòåõíèêà............................ñ.19

Последний срок подачи объявлений в текущий номер газеты -

вторник до 16.00.

Àóäèî-, âèäåî-.....................ñ.19 Îðãòåõíèêà............................ñ.19

стоимость платных объявления

Ìîá. òåëåôîíû ...................ñ.20 Ìóçèíñòðóìåíòû...................ñ.19

Платное объявление – это объявление коммерческой направленности, предоставленное для публикации в количестве более одного в рубрику, а также объявления в рубриках: «Услуги», «Обучение», «Коллекционирование», «Мед. услуги и товары», «Разное», аренда недвижимости посуточно/почасово. Оплачивается согласно прайс-листу в любом пункте приема платных объявлений.

Ïàðôþì., êîñìåòèêà............ñ.19 Ìåáåëü..................................ñ.19 Ïðåäì. èíòåðüåðà.................ñ.20 Ïðîä. ïèòàíèÿ .....................ñ.20 Êíèãè, êàíöòîâàðû ..............ñ.20 1000 ìåëî÷åé........................ñ.20 Îòäûõ, õîááè, ðàçâëåчåíèя

Телефон для справок: 66-40-01

Ñàä-ïàëèñàä....................... ñ.21

ПУНКТЫ ПРИЕМА ПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ:

Æèâîòíûå............................ ñ.21 Òóðèçì................................ ñ.21 ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÀ .................. ñ.21 ÏÎÇÄÐÀÂËßÞ.................. ñ.21 ÁËÀÃÎÄÀÐÞ..................... ñ.21 Ðàçíîå .......................... ñ.21

(ост. Химтехникум) г.святогорск г. Святогорск возле супермаркета «Сарепта» DDул. Островского, 7б другие киоски киоски славянска другие Славянска киоск “Лесной“) DDкиоск«канцелярия» «Канцелярия»(рынок (ост. «Лесной») киоск «пресса», ул.Карла (ост. DDул. Университетская (бывш.Маркса Ленина), 48 «Универмаг») (около маг. «Электрон») ул.ленина, 48 (около маг. “Электрон”) DDотдел«пресса» «Пресса»в вмагазине магазине“Универсам” «Универсам» отдел Адрес редакции: 84122, ã. Сëàвÿíñê, óë.ðåäàêöèè: Иñêðы, 19, 2 ýò., îфèñ ¹ 2, Àäðåñ îòäåë ðåêëàìы: ( 66-40-01,095-207-48-52 84122, ã. Ñëàâÿíñê, óë. Шелковичная, òåë./фàêñ 0(6262) 2-86-06, 19, 2 ýò., ¹ 3, E–mail:îôèñ slavobyav@mail.ru

Вывоз керамич. и строительного мусора + грузчики. Тел. 050-92-345-93.

40 мм

Вывоз мусора. Песок, зола, щебень, граншлак, чернозем. Тел. 050-27901-74. zz Грузоперевозки Газель, от 130 грн. Тел. 050-178-07-12.

пишем

+

Рекламное объявление

размером 40х35 мм

45 грн пятая публикация бесплатно

zz Грузоперевозки ЗИЛ-130. Тел. 050-141-02-13. zzГрузоперевозки Таврия пикап 4 куб. м. Тел. 066-21600-55. zz Грузоперевозки, недорого. Тел. 066-99-64-196. zz Грузчики. Квартирные, офисные переезды, без выходных. Недорого. Тел. 066-586-25-04. zz Грузчики. Перевоз мебели, строймат. и не только, недорого. Тел. 066-146-29-37.

купон бесплатного объявления

рекламное объявление

 на сайте газеты http://slavinfo.dn.ua/  г.Славянск, ул. Искры, 19, 2 эт., оф. № 2, z редакция «Газеты объявлений».  пер. Парковый, 3/5, м-н Молодежный, z киоск «Пресса».  ул. Ленина, универсам № 1, отдел «Пресса».  м-н Лесной, рынок «Лесной», киоск «Канцтовары».  ул. Ленина, 48, киоск «Пресса», возле маг. «Электрон».  ул.Свободы, 13, супермаркет «Фуршет», киоск «Пресса»

Êîëëåêöèîíèðîâ................. ñ.21

ул.искры маг. “Электротовары”) киоски (бывш. «союзпечати» г. славянска центральный рынок DDостановка сатуна(ул. 6а) сату (остановка м-нЛозановича, Лесной) DDДК им.ленина им. Ленина(напротив (напротив Паспортного дк Паспортного стола) стола) ул.ленина, 54 (напротив типографии) ул.октябрьской революции (маг. “Вуаль”) DDул. Университетская (бывш. Ленина), 54 исполком (на первом этаже) (напротив типографии) ул.шевченко, (возле сберкассы) DDул. Шевченко,1111 (возле сберкассы) ул.шевченко (ГБ) DDул. Шевченко, 40б (Больница им. Ленина) ул.юн.коммунаров (напротив центр. аптеки) DDул. Свободы, 14а маг. (маг.шахты «Каштан») ул.свободы (возле им. Засядько) DDул. Светлодарская, 13бс(бывш. Чубаря)и ул.чубаря (перекр. ул. Чубаря (перекр. с ул. Чубаря и Коммунаров) Коммунаров) пос.черевковка (маг. “Южный”) DDпос. Черевковка (маг. «Южный») привокзальная DDпривокзальнаяплощадь площадь славкурорт (санаторий “Юбилейный”) DDул. Олимпийская, 7б (остановка «Лесной») ул.г.батюка (остановка «Лесной») DDул. Центральная, (бывш. К.Маркса), микрорайон Химик 41 (ул.Донская, 7)

Публикация объявления, выделенного черным фоном: одна строка (25 знаков) – 3,50 гривны строчка.

Публикация объявления, выделенного рамкой и шрифтом: одна строка (25 знаков) – 2,50 гривны.

Стоимость платного объявления (более одного в рубрику): одна строкаz (25 знаков) – 1,50 гривны.

Äåòñêèé ìèð.........................ñ.20

zz 7 т. ЗИЛ вывоз мусора, доставка сыпучих. Тел. 099-30450-29. zz Opel Vivaro, 8 мест, свадьбы, корпоративы, Щурово, Россия. Тел. 050-647-54-34. zzАвто на свадьбу Шкода серебристая А5. Тел. 066-21600-55. zz Автофургон Ивеко, 2,5 т. Тел.: 099-484-01-77, 093-50616-31. zzВывезу черный и цветной металлолом. Тел. 099-30682-80.

ВЫДЕЛЕНИЕ РАМКОЙ И ШРИФТОМ

ПУБЛИКАЦИЯ ПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

Îäåæäà, îáóâü......................ñ.20

пунктыПункты приемаприема бесплатных объявлений бесплатных киоски «союзпечати» г.славянска объявлений

2

Объявления принимаются по тел.: (06262) 2 - 16-03, 66 - 40-01, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050812-12-10 (понедельник-пятница с 9.00 до 17.00). • в виде SMS по тел. 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10. • в редакции на купоне из газеты по адресу: г.Славянск, ул. Искры, 19, 2 эт., оф. № 3. • на купоне из газеты в киосках «Союзпечати» и др.

ÂÑÅ ÄËя ÄÎÌÀ è îôèñà

35 мм

ÓÑËÓÃÈ

Доставка. 7 т. ЗИЛ . Зола, земля, шлак, гранотсев, щебень, песок. Тел. 099-304-50-29. zz ЗИЛ-130 самосвал. Тел. 095720-96-91. zz Перевозка пассажиров на заказ. Подвоз рабочих, юбилеи, свадьбы, перевозка детей. Лицензия, нал, безнал. Фольксваген, 18 мест. Тел. 050-607-09-87.

купон бесплатного объявления

=

вырезаем

• Объявления, продиктованные по телефону или поданные на одном купоне, размещаются

ТОЛЬКО В двух НОМЕРах ГАЗЕ-

ТЫ. Для дальнейшей публикации объявлений их необходимо повторять. • Объявления в письменном виде принимаются только на купоне «Газеты объявлений». • Объявления и реклама о лицензируемых видах деятельности принимаются только при наличии лицензии.

во избежание недоразумений • Редакция оставляет за собой право редактирования объявлений и рекламы в целях придания им качеств, удобных для читательского восприятия. • Не публикуются объявления, противоречащие здравому смыслу и законодательству Украины. • Претензии принимаются в течение 7 дней со дня первой публикации. • Редакция не несет ответственности за любой вред, причиненный опубликованием объявления. Но, в случае выявления недобросовестной рекламы в виде подачи объявлений на чужие номера телефонов или адреса, редакция передает соответствующие материалы в правоохранительные органы. • Ответственность за достоверность информации и соответствие законодательству несет лицо, которое ее подало. • В случае неопубликования оплаченного объявления, по требованию клиента, ему возвращается стоимость объявления, или это объявление размещается в следующем номере бесплатно. • Перепечатка объявлений из «Газеты объявлений» без согласования с редакцией запрещается.

zz Перевозки Газель, 3,5 м, дешево. Тел. 066-99-51-651.

Поездки в Харьков на рынок Барабашово. Тел. 050-162-94-25. Тонировка авто пленкой, без снятия стекол (сертиф. ДАИ). Тел.: 066-227-3303, 093-562-77-01.

купон бесплатного объявления отдаем в газетный киоск

купон бесплатного объявления ïðîäàþ

êóïëþ

ìåíÿþ

ñäàþ

ñíèìó

ïðåäëàãàþ

èùó

îòìåòèòü íóæíîå

текст объявления Заполнять печатными буквами

___________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________ в конце объявления не забудьте указать способ связи (адрес или телефон)

Информация для редакции

Ф.И.О._____________________________ Адрес_________________________________, тел._________________

Объявления принимаются во всех киосках «Союзпечати» гг. Славянска, Николаевки и Святогорска, в редакции: г.Славянск, ул. Искры, 19 (2-й этаж), Объявления принимаются во всех киосках «Союзпечати» гг. Славянска, Николаевки, Краматорска и Святогорска, в редакции: присылайте по почте: г.Славянск, 84122, главпочтамт, а/я 287. Объявления на купонах из газеты обязательно публикуются в очередном номере газеты г. Славянск, ул. Шелковичная, 19, 2 эт., офис №3. Объявления на купонах их газеты обязательно публикуются в очередном номере газеты БЕСПЛАТНО! БЕСПЛАТНО

Учðåäèòåëü ЧП “Сëàвèíфî”., Íîìåð îòïåчàòàí в òèïîãðàфèè Издатель ЧП ïåчàòíый “Славинфо“ “Кðàìàòîðñêèй äîì”, ã.Кðàìàòîðñê, óë. Оðäæîíèêèäзå, 1-б Íîìåð îòïå÷àòàí â òèïîãðàôèè “Краматорский Òèðàæ êîìïëåêòà 12000 ýêз. печатный дом”, ã. Краматорск, óë. Олекси Тихого, 1-б. Çàêàз N 567/04.

Свèäåòåëüñòвî î ãîñðåãèñòðàöèè ïåчàòíîãî СМИ ñåðèÿ ÄÖ ¹ 2503–130ïå÷àòíîãî ПÐ Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñðåãèñòðàöèè СМИ Пîäïèñíîй 99063 ñåðèÿ ÄÖ ¹ èíäåêñ 2503–130 ÏÐ Наш сайт: www.slavinfo.dn.ua Ïîäïèñíîé èíäåêñ 99063

îòäåë ðåêëàìû: òåë./ôàêñ 0(626) 66 - 40-01, Òèðàæ 5000 ýêç. 095-207-48-52 Çàêàç N 809/11. E–mail: slavobyav@gmail.com интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»: http://slavinfo.dn.ua

Наш сайт: www.slavinfo.dn.ua

Ðåäàêöèÿ îñòàвëÿåò зà ñîбîй ïðàвî ðåäàêòèðîвàòü è ñîêðàùàòü îбúÿвëåíèÿ, ðàзìåùàòü в ñîîòвåòñòвèè ñ ðóбðèêàìè. Ðåäàêöèÿ îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî ðåäàêòèðîâàòü è Оòвåòñòвåííîñòü зà íåвыïîëíåíèå òðåбîвàíèй ê ñîäåðæàíèþ ñîêðàùàòü îáúÿâëåíèÿ, ðàçìåùàòü â ñîîòâåòñòâèè ñè ðåêëàìы, èíфîðìàöèè в чàñòíых è ðåêëàìíых îбúÿвëåíèÿх ðóáðèêàìè. Îòâåòñòâåííîñòü çà невыполнение èх äîñòîвåðíîñòü íåñåò ðåêëàìîäàòåëü.требований v – íà ïðàвàх ðåêëàìы к содержанию рекламы, информации в частных и реклам-

ных объявлениях и их достоверность несет рекламодатель.  – íà ïðàâàõ ðåêëàìû

«Газета объявлений» N 46 (601), 22 ноября 2017 г.


Объявления диктуйте по тел.:

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10 zz Бурение, чистка скважин. Установка насосов, станций и др. Дешево. Тел. 066-99-51-651.

Внутренние отделочные работы. Тел. 066-461-2423.

(присылайте SMS-сообщения)

Заборы из любого материала любой сложности б ы с тро, кач е с тв е н н о. Тел. 099-783-87-86.

zz Заборы, ворота любой сложности: профлист, ковка, камень. Самые выгодные цены. zz Водопровод. Тел. 066-716- Опыт работы -10 лет. Тел. 06633-72. 716-33-72. zz Водопровод, канализация. zz Заборы, ворота, калитки под Тел. 099-363-44-32. ключ. Документальная гарантия – 5 zz Водопровод, канализация. лет! Выезд и консультация – бесТел. 050-95-70-416. платно! Тел. 095-595-27-25.

Водопровод, отопление. Тел. 095-46-400-82. zz Водопровод, отопление, канализация под ключ и мелкий ремонт. Качественно! Недорого! Тел. 095-595-27-25.

Водопровод, ремонт стир. машин-автоматов, пайка пласт. труб. Тел. 095-637-54-45.

Услуги комфортабельного микроавтобуса Mercedes-Benz (Sprinter), 15 мест. Тел. 050-16294-25.

100% быстро ремонт. стир. маш.-автомат LG, Samsung, и др., кондиционеров. На дому, гарантия. Тел. 050-7527-321. zz Ремонт газов. колонок, котлов, насосных станций, чистка водонагревателя. Сантехник. Тел. 050-673-73-31.

zz Качественно и быстро строит. работы: г/картон, плитка, откосы и др. Тел. 050-19-76-370.

zz Водопровод, сантехника, отопление. Тел. 050-598-50-94. zz Все виды отделочных работ. Тел. 050-598-50-94.

zz Фиат 3.20 длина, до двух тонн. Тел. 066-944-23-04.

«Ардо», LG, Samsung и др. стир. маш.-автоматов, холодильников. Ремонт на дому, с гарантией. Тел. 050-772-98-33.

Замена стояков водопровода, канализации, установка сантехники. Тел. 050-90-41-662.

zz Корпусная мебель любой сложности по индивидуальным заказам. Сборка и установка корпусной мебели. Врезка бытовой техники. Тел.: 095-505-03-39, 066610-73-48. zz Корпусная мебель под заказ. Кухни, шкафы-купе, торговая. Тел. 095-35-30-606.

Перетяжка мягкой мебели; перетяжка, реставрация, изменение дизайна. Тел.: 095-03326-31, 093-873-41-91. zz Перетяжка, ремонт, продажа мягкой мебели. Тел.: 099-48401-77, 093-506-16-31.

Ремонт, перетяжка мягкой мебели, любой сложности. Тел. 050-16996-51.

zz Кирпичная кладка. Тел. 066716-33-72. zz Кладка. Тел. 095-59-52-725. zz Кладка. Тел. 050-95-70-416.

zz Все виды ремонтно-строит. работ. Тел. 050-732-38-85. zz Все виды сантехнических работ, водопровод. Тел. 095-39585-57. z zВсе ремонтно-строительные работы. Плитка, пластик, гипсокартон и др. Тел. 095-420-65-39.

Кондиционеры продажа, монтаж, сервис, нал/ безнал. «ДобрийКлімат». Тел. 050-92-40-568.

zz Обои. Тел. 095-59-52-725. Ремонтирую. Тел. 095zz Обои, гипсокартон, пластик, 399-10-79. плитка. Не посредник. Тел. 095-3646-176. zz Ремонтно-строительные zz Обои. Тел. 050-95-70-416. работы. Тел. 099-077-80-79. zz Окна. Тел. 050-95-70-416. zz Отделка. Тел. 066-716-33-72. zz Отделка. Тел. 050-95-70-416. zz Откосы. Тел. 095-59-52-725. zz Откосы любой сложности. Тел. 095-395-85-57.

Откосы, шпаклевка, линолеум, гипсокартон и др. внутр. раб., дешево. Тел. 095-85-75-884. zz Откосы. Тел. 050-95-70-416.

Отопление. Тел. 095364-34-12. zz Отопление, теплый пол, все виды. Тел. 095-395-85-57.

zz Копаем траншеи, бетонные работы, демонтаж, услуги грузчика, разнорабочего. Тел. 095497-10-12. zz Копаем траншеи, сливные ямы от А до Я, бетон. работа, кладка кирпича, демонтаж. Тел. 050-048-048-4.

Бурение скважин под ключ. Тел. 050-646-4162.

Вывоз мусора. Тел. 050143-18-12.

zz Короед. Тел. 050-95-70-416. zz Кровельные работы. Тел. 066-99-64-196.

Вывоз мусора. Тел. 095017-0347.

Кровельные работы. Тел. 066-461-24-23.

Вывоз мусора. Тел. 066726-08-38. zz Выносные балконы под ключ: быстрые сроки, качественный монтаж по доступной цене. Тел. 066-716-33-72.

Выполним ремонт квартиры, дома, офиса. Лёгкий косметический или капитальный ремонт «под ключ». Замена коммуникаций. Цены приемлемые. Звоните - договоримся. Тел. 066809-35-30. zz Выполним ремонт любой сложности под ключ. Тел. 050-80786-97. zz Выполняем строительные работы. Тел. 050-728-59-06.

Выравнивание стен, потолков, шпаклевка, откосы, обои и т.д., опыт работы, качественно. Тел. 050-883-03-04.

zz Кровельные работы под ключ и частичный ремонт. Качественно. Доступно! Тел. 066-716-33-72. zz Кровельные работы, ремонт. Тел. 050-63-61-789. zz Кровельные работы: ангары, склады, квартиры. Недорого. Тел. 095-595-27-25.

Кровля, ремонт крыш. Утепление фасадов. Тел.: 050-52-52-810, 050-85954-40. zz Кровля, ремонт, реставрация. Тел. 095-222-93-07. zz Кровля. Тел. 050-95-70-416. zz Малярка. Тел. 095-595-27-25. zz Малярка. Тел. 050-95-70-416. zz Малярно-штукатурные и другие отделочные работы. Быстро и недорого. Тел. 066-716-33-72.

Мелкий ремонт по дому, квартире. Тел. 095-63754-45. Монтаж систем отопления, водопровода. Тел. 095-75-69-181.

zz Мягкая кровля. Гарантия- 5 лет. Надежно и недорого. Тел. 066-716-33-72. zz Гаражи. Тел. 095-59-52-725. zz Мягкая кровля: квартиры, гараzz Двери. Тел. 066-71-63-372. жи. Недорого! Тел. 095-595-27-25. zz Двери. Тел. 050-95-70-416. zz Наружное и внутреннее zz Достали соседи? Выход есть! утепление квартир и домов. Заборы любой сложности. Тел. Качественно! Не дорого! Тел. 095595-27-25. 095-59-52-725.

«Газета объявлений» N 46 (601), 22 ноября 2017 г.

Ремонтные и другие мелкие работы по дому, квартире и двору. Тел. 095-42-13-387. Реставрация, установка и прода ж а чугунных батарей. Тел. 066-860-96-35. zz Сварка. Тел. 066-716-33-72.

zz Отопление. Качественно! Недорого, с гарантией. Тел. 066716-33-72.

zz Ремонт телевизоров и СВЧ-печей на дому. Тел. 095-60034-10. zz Ремонт холодильников на дому с гарантией! Тел. 050-80759-28. zz Ремонт холодильников. Недорого. Тел.: 095-168-67-59, zz «Тёплый пол». Недорого. Тел. 62-27-38. 050-95-70-416. zz А у нас дешевле! Ремонт квартир и домов! Качественно! Недорого. Тел. 095-59-52-725. zz Балконы. Тел. 050-95-70-416. zz Балконы на любой вкус по самым доступным ценам! Качественный монтаж, проверенный zz Г/картон, пластик, ламинат временем материал! Тел. 095-595и многое другое! Качественно! В 27-25. срок! Тел. 066-716-33-72. zz Балконы под ключ: м/ zz Дизайн, ремонт, перетяжка пластиковые окна, сварочные, мебели. Тел. 050-536-90-34. отделочные и кровельные работы. Самые лучшие цены с опытом и гарантией. Тел. 066-71-633-72. zz Балконы: утепление, обшивка сайдингом, профнастилом. Монтаж , демонтаж окон. Качественно. Быстро. Тел. 099-36344-32. zz Бетонировка. Тел. 095-59-52725. zz Бетонные работы, копка ям, проводим водопровод, канализацию. Демонтаж. Тел. 095-49710-12. zz Бетонные работы, стяжка, кладка кирпича, демонтаж. Тел. 050-048-048-4. zz Бригада каменщиков выполнит общестроительные работы. Тел. 050-807-86-97. zz Бурение скважин в помещении, на улице, установка насосов. Тел.: 099-056-98-38, 050-208-54-89.

zz Ремонтно-строительные работы. Тел. 095-46-42-516.

Пескоструйные работы, очистка металла от краски и ржавчины. Тел. 050-676-19-87. zz Плитка. Тел. 095-59-52-725. zz Плитка. Тел. 050-95-70-416. zz Плиточник. Тел. 066-66-13848. zz Поклейка обоев, шпаклевка, откосы. Тел. 050-752-36-71. zz Полы. Тел. 095-59-52-725. zz Полы любой сложности. Качественно! Тел. 066-716-33-72. zz Полы. Тел. 050-95-70-416. zz Потолки. Тел. 066-716-33-72. zz Потолки. Тел. 050-95-70-416. zz Ремонт. Тел. 050-95-70-416. zz Ремонт Вашей мечты! Быстро! Качественно. Тел. 066-71-633-72. zz Ремонт гидравлики, домкраты, роклы складские, подъемники самосвальные и др. гидравлики, а также стартеров гинератеров, двигателей, КПП, редукторов, имеется обменный фонд, грузовая разборка , продажа всей техники от УАЗа до Белаза, краны, бульдозеры, самосвалы, погрузчики и другое, или покупаем авто и спец. технику, з/ч. Тел. 095139-16-77. zz Ремонт для ОСМД. Тел. 05095-70-416. zz Ремонт квартир и домов под ключ и частично. Недорого! Тел. 095-595-27-25. zz Ремонт квартир на любой вкус профессиональными руками. Недорого. Тел. 066-71-63-372.

Ремонт электродвигателей, качественно, оперативно. Тел. 050-4710-710 (электроцех).

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

Строительная бригада выполнит работы любой сложности, строительство домов, заборов, укладка ФЭМа. Тел. 095-469-77-96.

zz Строительные работы. Тел. 066-292-46-95. zz Стяжка, бетонные работы. Недорого! Тел. 095-595-27-25.

Стяжки, штукатурка любые объемы, быстро, качественно. Тел. 099783-87-86. zz Теплые окна, балконы «под ключ»: внутренняя и наружная отделка, кровля по самым лучшим ценам! Гарантия! Тел. 066-71633-72. zz Теплые полы. Недорого. Тел. 095-595-27-25. zz У Вас ремонт? Мы поможем! Бесплатная консультация! Самые лучшие цены. Тел. 095-59-52-725. zz Установка заборов, недорого. Тел. 066-99-64-196. zz Установка сантехники, пайка, канализация. Не дорого! Гарантия! Тел. 095-595-27-25. zz Утепление домов по самым лучшим ценам в городе! Качественно, с гарантией. Материалы по оптовым ценам. Тел. 066-71633-72.

Утепление фасадов. Тел. 066-461-24-23. zz Утепление. Недорого. Тел. 050-95-70-416. zz Фасады. Тел. 095-59-52-725. zz Фасады. Тел. 050-95-70-416. zz Фасады. Недорого. Тел. 066716-33-72. zz ФЕМка. Недорого! Тел. 066716-33-72. zz ФЭМка. Тел. 050-95-70-416. zz Чистка газовых котлов от сажи. Тел. 095-636-42-68. zz Чистка скважин и колодцев. Тел. 066-99-64-196.

http://slavinfo.dn.ua

3


Объявления диктуйте по тел.:

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

(присылайте SMS-сообщения)

 медуслуги  медтовары  медуслуги  медтовары  медуслуги  медтовары 

Продаю

zz Антицел. пояс Sama Slim, б/у, отл. сост. Тел. 095-42-02-711. zz Биотрон. лампа. Тел. 050501-86-17. zz Витафон,прибор виброакустич. Тел. 095-016-82-77. zz Инвалид. коляска, нов., на большой вес. Тел. 099-01-88-926. zz Инвалид. коляска-кресло ККД-12, ККД-06, нов., в упаковке. Тел. 050-03-16-323. zz Коляски инв. улич. и комн., в упаковке, новые. Тел. 095-18556-06.

zz Коляска, инвалидная, уличная, костыли нов., алюм., с подлокотн., судно синее, новое. Тел. 095-551-98-73. zz Кресло-стул для инвалидов, абсолютно новое. Тел. 050-03-16323.

zzКровать функц., коляска инв., стул-туалет. Тел. 050-94776-59. zz Матрас противопролежнивый. Тел. 050-83-767-56. zz Медиц. наколенник. Тел. 099-53-20-886.

zz Мед. банки. Тел. 095-63750-97.

zz Трости новые. Тел. 099-9623-081.

 медуслуги  медтовары  медуслуги  медтовары  медуслуги  медтовары

zz Чистка скважин, колодцев, водопровод и др. Тел. 066-99-64196.

zz Электрика. Недорого. Тел. 095-59-52-725.

zz Агентство «Акцент Груп» подготовит документы любой сложности : экспертная оценка, присвоение кадастрового номера, приватизация земельных участков, вхождение в право наследства, получение разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию, подготовка исковых заявлений, сопровождение в суде. Тел. 095294-25-34.

Адвокат. Тел.: 099-46348-10, 2-53-88. Адвокат по банкам и страховым. Тел.: 099463-48-10, 2-53-88. Адвокат. Юридические услуги. Тел. 095-01-44812.

4

z zПодготовка документов для купли-продажи в сфере недвижимости, любой сложности, юридическое сопровождение сделки. Продление сроков вступления в наследство, сопровождение выписки через суд. Тел. 050-471-85-04. z zПодготовлю документы (продажа, вступлен. в наслед., эксперт. оценка, землеустройство), срочно, недорого. АН «Престиж». Тел. 095-63606-57.

zzВодонагревательные баки . Чистка, монтаж. Водопровод. Тел. 066-76-83-805.

Анализ всех видов металла ( пробы, марки, хим-сост.). Тел. 099-9832-750. zz Бурение и чистка скважин, колодцев. Недорого. Тел. 066-9964-196. zz Бурение, чистка скважин. Установка насосов, станций и др. Дешево. Тел. 066-99-51-651.

Быстро и дешево пилим деревья. Тел. 095-63754-45. zz Карты таро дистанционно, сниму сглаз, порчу, испуг, семейные проблемы. Тел. 066-91278-98 Елена. zz Музыкальный коллектив на вашу свадьбу, юбилей, день рождения. Женский и мужской вокал, зажигательная дискотека, озвучим любой зал, большой репертуар, свет. Тел. 095-67-37-605 Инна.

Очистка территории от порослей деревьев. Услуги измельчения веток. Тел. 050-676-1987. zz Ремонт компьютера, установка программ, настройка сети Интеренет. Выезд на дом. Тел. 050-236-97-80. zz Ремонт компьютеров и ноутбуков, установка программ, настройка сети Интернет, выезд специалиста на дом. Тел. 050-70828-64. zz Снос деревьев, распилка дров. Тел. 066-435-75-25. zz Спутник. ТВ, продажа и настр., перенастр. головок, HD-тюнер. Кач., гарантия, сервис. Тел. 095-530-82-65. zz Спутник. ТВ. Корректировка сигнала. Перенастройка каналов на новые частоты (1+1,ICTV, СТБ и др.), качество, гарантия. Тел. 05082-83-704. z zТамада. Тел. 050-27597-89.

Услуги мастера маникюра. Весь спектр. Тел. 095-604-66-24.

Охрана домов и квартир с помощью сигнализации. Тел. 050-475-45-04.

zz Химчистка пальто, костюмов, кожи, свад. платьев, одеял, подушек, мягкой мебели, покраска джинсов. Тел.: 050-473-74-93, 063105-48-76.

Охрана. Все виды охранных услуг. Тел.: 095-502-40-20, 050-47545-04.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

zz Чистка скважин и колодцев. Тел. 066-99-51-651.

- робітник зеленого будівництва - двірник - юрист - діловод - інженер з охорони праці - інженер з проектно-кошторисної роботи - апаратник хімводоочищення

Требуется

Слов’янський міський центр зайнятості інформує про наявність вільних робочих місць станом на - налагоджувальник автоматів і 02.10.2017: напівавтоматів - перукар (перукар - модельєр) - Менеджер (управитель) в - Начальник цеху роздрібній торгівлі продовольчими - стругальник товарами - зуборізальник

Тренажерный зал «Центр города» 150 грн. в мес. Тел. 050-567-66-17. Уст. и настр. спутн. ТВ, Discovery, Animal Planet - бесплатно, качест., гарант., сервис. Тел. 05088-78-487.

zzГрузчики. Перевезем, перенесем, переставим, поможем поднять. Аккуратность гарантируем. Недорого. Тел. 066-004Настр. и уст. спутн. 67-93. антенн, 150 каналов, без z zНаращивание и коррекция абонплаты, HD-тюнер, ресниц. Тел. 050-049-33-64. инд. подход к каждому zzНаращивание и коррекция ресниц. Красиво. Качественно. клиенту, кач., гарантия, Недорого. Тел. 099-713-75-20. сервис. Тел. 095-530zz Покраска и химчистка 82-65. кожаной и замшевой обуви, сумок, курток, дубленок. Тел.: 050-473zz Невезение в жизни, любви, 74-93, 063-105-48-76. бизнесе? Могу помочь. Смотрю z zРемонт холодильников. Тел. судьбу, избавляю от неудач. Тел. 050-565-27-11 (Ирина). 066-216-00-55.

Уст-ка и настройка спутн. антенн, от 150 грн. Качество, гарантия, сервис. Тел. 066-412-8170.

- токар-розточувальник - водій навантажувача - тракторист - машиніст екскаватора - водій автотранспортних засобів - завідувач секції

Уст. спутник. антенн с НD-тюнером, перенастр. головок. Тел. 066-80421-03.

Уст. ТВ, спутн. ТВ, HD-тюнер, просмотр от 90 рус.-, укр.-язычных каналов. Кач., гарантия, сервис. Тел. 099-49-70239.

http://slavinfo.dn.ua

- оператор котельні - Маляр - Лицювальник (будівельний) - муляр головний будівельник (домобудівного, сільського будівельного комбінату) - лаборант хімічного аналізу - лікар-акушер- гінеколог - лікар-анестезіолог - провізор - рентгенолаборант - монтувальник шин - Монтер колії - касир квитковий

- головний бухгалтер - економіст - бухгалтер - юрисконсульт - контролер- кассир Звертатись до Слов’янского міського центру зайнятості (пл Соборна 3, 6 поверх) до адміністратора. ООО «Руссоль-Украина» приглашает на работу: - слесарь по ремонту газового оборудования; - наладчик автоматов (слесарь); - грузчик; - слесарь КИП; - электрогазосварщик; - машинист экскаватора; - автослесарь; - кладовщик материального склада ; - элекиромонтер; - бухгалтер; За справками обращ. по тел. 62-41-72.

«Газета объявлений» N 46 (601), 22 ноября 2017 г.


Объявления диктуйте по тел.:

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

Администратор на автомойку. Звонить с 8-до 17. Тел. 050-532-60-40.

Требуется

Машиностроительному заводу ЗАО «Бетонмаш» на постоянную работу требуются: - инженер-конструктор; - фрезеровщик; - инженер-технолог; - токарь ДИП-300; - слесарь-ремонтник; - слесарь-инструментальщик; - токарь-расточник; - мастер отдела технического контроля; - токарь-карусельщик; - машинист крана; Жителям г. Краматорска - доставка транспортом предприятия. Обращ.: г. Славянск, ул. Солодилова, 1. Тел.: 63-55-80 (отдел кадров). ТОВ «СФС ТРЕЙД» запрошує на роботу працівників за спеціальностями: - апаратники рафінації жирів та масел 5 і 6 розряду - апаратники очищення стічних вод 4 розряду - апаратник-екстракторник - вантажники - мед. сестра - вальцювальник сировини і напівфабрикатів - начальники зміни цеху рафінаціі олії - механік цеху рафінації олії - машиніст рушальних установок - машиніст котлів - слюсарі ремонтники 5 і 6 розряду - слюсар КВП 5 розряд - електрогазозварники 5 розряду

- котлочисти - вантажники - лаборант хім. аналізу - фрезерувальник 5 розряду - електромонтер - пробовідбірники завантажувач-вивантажувач харчової продукції Звертатись за тел. ‎050-66085-01. zz Автомеханик с о/р на СТО. Тел. 050-909-42-25.

(присылайте SMS-сообщения)

zz Администратор, парикмахер. Центр. Тел. 050-957-29-35.

В Центр Здоровья массажного теплового оборудования требуется сотрудник, з/п 3500-6000 грн. Тел. 066-188-06-73.

Автомойщики с опытом работы. Звонить с 8-до 17. Тел. 050-532-60-40. zz Автослесарь. Тел. 050-92345-93. zz Автослесарь - установщик газового оборудования ЗП от 10 000 грн. Тел. 099-344-00-11.

Автослесарь на 3D развал с опытом работы. Звонить с 8.00 - до 17.00. Тел.: 050-532-60-40, 095033-26-80.

В цех пекарь, можно без О/Р, проживание м-н Артема, без в/п, график: пон.-пятн., с 8.00-17.00. Тел. 050-985-02-22. АН «Акцент» требуются сотрудники на должность риелтора, ставка 4 0 0 0 + %, об уч е н и е , карьерный рост. Тел. 050-425-29-78. В дистрибьюторскую компанию требуется торговый представитель с авто и опытом работы, коммуникабельный, оплата высокая. Тел. 095-75-333-95. zz В завед. «Мама дома» требуется человек на раздачу первых и вторых блюд. Тел. 066-93-88881.

Автоэлектрик, ученик автоэлектрика с последующим трудоустройством. звонить с 8,00-до 17-00. Тел.: 050-532-60-40, 095033-26-80. zz Администратор, горничная в сауну. Тел. 050-968-08-34.

zz В кабинет «Окулист» администратор, 25-45 л., желат. с мед. образованием, без в/п. Тел. 050608-75-29. zz В Керам. цех. обжиг., центр. Тел. 050-66-72-605.

В керамцех треб. замывщица, заливщик. Тел. 066-370-76-46.

Водители кат. Д для работы на маршрутах г. Киева. Жильё предоставляем. З/п 800 грн./ день. Тел.: 067-600-0161, 095-603-01-05.

zz Водитель в службу такси. Тел. 050-656-45-43. zz Водитель на ЗИЛ. Тел. 050655-41-40. zz Водитель на ЗИЛ-самосвал. Тел. 099-56-555-66. zz Водитель на КамАЗ. Тел. 050655-41-40.

«Газета объявлений» N 46 (601), 22 ноября 2017 г.

zz Водитель на КамАЗ-зерновоз. Тел. 050-807-87-80. zz Водитель на КамАЗ-зерновоз, с опытом работы, з/п высокая. Срочно! Тел. 050-800-15-50. zz Водитель на лесовоз, автослесарь по ремонту груз. техники, машинист гидравлич. экскаватора. Тел. 068-121-01-87.

zz Задувщик, разнорабочие. Тел. 095-527-79-48. zz Заливщик на горшки по 70 коп/шт, супник 2.5 грн/шт. Оплата по-сырому, р-н керам. Опыт обязателен. Тел.: 050-567-45-91, 050-567-45-91.

Вспомогательный персонал на производство женской обуви. Обучение с предоставлением рабочего места. Еженедельная высокая оплата. Без в/п. Тел. 066-600-45-00. zz Гипсолетейщик. 114-88-76.

В магазин электроники продавец-консультант, оплата гарант., обучение + стажировка, коммуникабельность, быстрая обучаемость. Тел. 095-75-333-95. В строительную компанию требуются: прораб, фасадчики, кровельщики, сварщики, маляра, отделочники, сантехники. Тел.: 095-326-96-08, 095-691-18-44.

zz Водитель на фронтальный погрузчик. Тел. 050-284-97-57. zz Водитель на хлеб. Тел. 099709-32-57. zz Водитель на экскаватор-погрузчик. Тел. 050-284-97-57.

Тел. 096-

zz Заливщик на напольную вазу осень.оплата еженедельно.центр города. Тел. 095-753-06-27. zz Заливщик, гипсолит., разнорабочие, р-н ЖД. Тел. 050-75228-27. zz Заливщик, р-н ж/д, красная глина. Оплата достойная. Тел.: 050-928-12-44, 095-85-86-071. zz Заливщик, чашка, м- н Артема. Тел. 050-181-68-80. zzЗамывщица керам. цех, zz Главный бухгалтер, достойная упаковщица на склад. Обращ.: оплата, офиц. трудоустр., Центр. ул. Чубаря, 65. Тел. 050-68-13Тел. 095-863-60-80. 766.

Глазуровщик, обжигальщик на тунельную печь, лепщица ручек, катальщик на станок, слесарь с о/р. Тел. 050-052-47-42.

Замывщица, можно без опыта работы. Тел. 050926-25-02. zz Зачистщица на гипсовые изделия, оплата высокая, можно учеников, оф. трудоустройство. Тел. 095-715-66-12. zz Инвалид 1 группы нуждается в сопровождении в санаторий, г. Одесса. Питание, жилье, дорога бесплатно. Желат. женщина. Ради любопытства просьба не беспокоить. Тел. 62-63-50. zz Инженер-строитель со знанием сметного дела АВК-5, ЗП от 5000 грн. Тел.: 066-631-00-92, 066-60-62-581. zz Инспектор по жилью, срочно. Тел. 066-60-62-581. zz Каменщики на постоянную работу. Тел. 050-807-86-97. zz Кассир с ОР на продуктовую базу. Тел. 095-398-58-77.

zz Глазуровщица на горшки, супник. Оплата по-сырому, р-н керам., опыт обязателен. Тел.: 050-567-45-91, 093-063-44-35. zz Горничная, мангальщик, бармен в гостиницу. Тел. 050-52988-32. zz Грузчики. Тел. 099-290-76-90. zz Грузчики. Тел. 095-1-400-400. zz Грузчики на базу на постоянную работу. Тел. 050-36804-23. zz Девушка для работы диспетчером, 20- 35 л., Знание ПК. Тел. 095-51-601-40 10.0016.00(кроме выходных). zz Женщина для уборки Катальщик в керам цех, подъезда, р-н 8 школы. Тел. 09568-06-153. р-н Машмета. Тел. 050zz Заведущая в продукт. 625-63-04. магазин. Тел. 050-17-00-326. zz Задувщик, оплата высокая, zz Катальщик на гипсовые официальное трудоустройство, изделия. Оплата высокая, оф. можно учеников. Тел. 095-715- трудоустройство, можно ученики. 66-12. Тел. 095-715-66-12.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

http://slavinfo.dn.ua

5


Объявления диктуйте по тел.:

Требуется

zz Кольщики на дрова. Тел. 050044-26-44. zz Коммун. предприятию треб.: дворники. Тел. 050-912-10-52. zz Крановщик автокрана на пост. раб., водитель на КАМаз самосвал на пост. раб. Тел. 050-593-36-10.

zz Кровельщики. Тел. 066-6613-848.

Кровельщики и подсобники-кровельщики, ЗП сдельная, Славянск, Славянский р-н, срочно. Тел. 050209-25-01.

zz Кузовщик-рихтовщик на СТО, з/п от 10 000 грн./мес, с ОР. Тел. 050-555-55-66.

Литейщик и замывщица на горшки и супник, заливка насоссом. Оплата по-сырому. р-н керам. Тел.: 050-567-4591, 093-063-44-35. Литейщик, р-н ж/д, срочно. Тел. 050-56644-64.

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zz Люди на производство шлакоблока. Тел. 095-1-400-400. zz Люди на разборку зданий и чистку кирпича. Тел. 050-65541-40. zz Люди на разборку зданий и чистку кирпича. Тел. 095-1-400400. zz Маляр- штукатур. Тел. 06666-13-848.

Мастер маникюра, Центр. Тел. 066-918-2980. zz Мастер-парикмахер, с о/р, мастер маникюра. Тел. 050-65866-35. zz Мастер-приемщик с ОР, автомаляр, кузовщик-рихтовщик, моторист, на пост. работу на СТО. Тел. 050-555-55-66. zz Машинист бульдозера, экскаватора, фронт. погрузчика, водитель на Белаз, водитель всех категорий, сварщик, эл. слесарь, моторист, горный инженер. З/п высокая. Тел. 068-275-55-66.

Мойщик на автомойку, з/п гарантир. Тел. 095-456-95-87. zz Набивщик на шамотную глину. Тел. 050-775-95-65.

На автомойку требуются работники, от 20 лет, без в/п, гр. раб. с 8.00 до 20. 00. Тел.: 095-31-999-81, 093-306-777-9. На СТО требуются: шиномонтажники и автослесаря с опытом работы, без вредных привычек. Официальное трудоустройство. Тел.: 095-661-95-32, 050-902-47-00.

zz Люди для разборки зданий, zz Новому кафе-пиццерии шеф-повар, разнорабочие, оплата ежедневная. требуются: повара,официанты. Официльное Тел. 050-03-16-323. удобный график, zz Люди на копку ям, траншей, трудоустройство, достойные зарплаты. Тел. 050котлованов. Тел. 095-1-400-400. 564-14-92.

zz Обжигальщик, литейщик, разнорабочие, можно без о/р в Керам. Цех, р-н Химика. Срочно. Тел. 050-908-24-21. zz Оператор со знанием 1С. Тел. 050-368-04-23. zz Отделочники. Тел. 050-73881-19. zz Отделочники на постоянную, высокооплач. работу. Тел. 050807-86-97. zz Отделочники. Работа в городе! Тел. 066-815-11-57. zz Отделочники. Сделка от 9 000 грн/мес. Тел. 066-66-13-848. zz Парикмахер, маникюрщица. Тел. 050-141-02-98. zz Плиточник, маляр и др. Тел. 050-73-88-119. zz Повар, бармен, уборщица-посудомойка. Тел. 095-68-71-529. zz Подсобник на стройку. Тел. 066-66-13-848. zz Подсобники на стройку. Тел. 050-807-86-97. zz Подсобные рабочие, вахт. методом (командировки), питание+жилье+ проезд бесплат., 9 000 грн./ мес., работа постоянная, срочно. Тел.: 099-96074-14, 097-683-45-35. zz Подсобные рабочие, вахт. методом (командировки), питание+жилье+ проезд бесплат., 9 000 грн./ мес., работа постоянная, срочно. Тел. 097-68345-35. zz Подсобный рабочий. Тел. 050-130-23-31. zz Подсобный рабочий в керам. цех, с навыками слесарных и сварочных работ. без вредных привычек. р-н Керамкомбинат. Тел. 050-288-69-96.

zz Подсобный рабочий в керам. цех. навыки слесарных и сварочных работ приветствуются. Тел. 050-288-69-96. zz Помощник повара, техперсонал, бармен, официант в кафе «Джорджия». Тел. 050-18337-50. zz Посудомойщица, повар в ночь и повар на выпечку. Возможно обучение в кафе-бар «Дукат». Тел. 066-48-45-107. zz Предприятию в г. Славянске срочно требуются: строители. отделочники. маляры. кровельщики. З/ п от 10 000 грн/ месяц, сдельная. Тел. 066-66-13-848. zz Продавец в магазин, Центр, с трудоустройством, ЗП высокая. Тел. 050-657-91-89. zz Продавец в мясной магазин, з/п хорошая. Тел. 095-357-31-31. zz Продавец в прод. магаз., р-н Варшавы. Тел. 095-49-48-218.

Продавец, девушка, 25-28 лет на кондитерский отдел мк-н Артема, Лесной. График работы с 9.00- 17.00, кроме выходных. Тел. 050-53751-97. Продавец, девушка, 25-28 лет на табачный отдел мк-н Артема, Лесной. График работы с 9.00- 17.00, кроме выходных. Тел. 050-5375-197 с 9.00-17.00. Кроме выходных. Продавец-конс. в магазин. косметики. ЗП:4500-6400грн. Офиц. устройство, оплач. отпуск. Требования: знание ПК, опыт в торговле. Тел.: 066-197-4837, 066-898-95-07.

6

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

РАБОТА в Польше. Производственные вакансии, легальное трудоустройство, бесплатное жилье, ЗП от 15 000- 22 000 грн. Начат набор на 2018 г. Тел. 095-489-96-69. zz Работник в офисе для парня. Тел.: 066-862-87-68, 095-85-81308.

Работник для обучения на шиномонтаж на постоянную работу. Оплата труда стабильная, высокая. Тел.: 050-08860-00, 095-014-20-00.

(присылайте SMS-сообщения)

Рекламному агенству на постоянную работу требуются молодые люди на должность: рабочий цеха, монтажник ( обучение). Тел. 050-920-98-89 с 9.00 - 18.00. Рекламному агенству на постоянную работу требуются работницы рекламного цеха (обучение). Тел. 050920-98-89 с 9.00 - 18.00.

zz Ремонтностроительной организации требуются строители для ремонта квартир и домов. zz Работница для пр-ва ле- Сделка. Тел. 066-66-13-848. денцовой карамели, ЗП сдельная, zz Рубщики, пильщики дров, со офиц. труд., обучаем. Тел. 050- своими пилами, грузчики, оплата 625-84-60. ежеднев. Тел.: 050-031-63-23, 095zz Рабочие в цех по пр-ву 60-45-702, 050-76-68-674. топливных брекетов, мужчины, zz Рубщики, пильщики, водители на газон. Тел. 095-524- грузчики. Тел.: 050-031-63-23, 57-19. 095-60-45-702, 050-76-68-674. zz Рабочие мужч. и жен., на zz Сантехник. Тел. 066-66-13пост. работу, з/п высокая, проезд, 848. питание, проживание предост. zz Сборщик мебели, в меТел. 050-787-19-43. бельный цех. Тел. 095-425-20-44. zz Рабочие на стройку. Сделка. zz Сборщик товаров, разноТел. 066-66-13-848. рабочий на хоз. двор без в/п, р-н Машмет. Тел. 050-423-14-95. Рабочие на чистку zz Сварщик на аргон, шлиг р е ц к о г о о р е х а , р - н фовщик по мет. в частн. предЧеревковка. Тел. 050-69- приятие. Тел. 050-814-77-61. zz Сварщики. Тел. 066-66-1349-382. 848.

zz Рабочие на чистку ореха. Тел. 095-895-32-68. zz Рабочий на чистку кирпича на завод, опл. каждый день. Тел. 050-674-00-64. zz Разнорабочие. Тел. 097-39007-10. zz Разнорабочие (рубщики дров). Тел. 050-044-26-44. zz Разнорабочие, грузчики, пильщики. Тел. 050-03-16-323. zz Разнорабочий 200 грн/день. Тел. 095-160-98-90. zz Разнорабочий в керам цех. возраст до 30 лет,без вредных привычек. оплата своевременно. центр. Тел. 050-782-04-65. zz Разнорабочий на базу стройматериалов. Тел. 095-1-400-400. zz Реализатор в киоск шаурма. Работа в ночь с 7 вечера до 7 утра, ЗП 150+3% от кассы. Тел. 095-63616-45. zz Реализатор в отдел трикотажных изделий, магазин, Центр, график 10 дней/мес. Тел. 099-2909-609. zz Реализатор на рынок или сдам в аренду 1 ряд. Тел. 050-16413-60.

Резчица, декорщица на напольные вазы. Трудоустройство. Оплата еженедельно. Тел. 095753-06-27. Рекламному агенству на постоянную работу треб. молодые люди на должности: рабочий цеха, монтажник (обучение). Обязательно наличие водительских прав и опыта вождения. Тел. 050-920-98-89 с 9.00 18.00. zz Рекламному агенству требуется дизайнер и монтажник с о/р. Тел. 050-566-44-60.

http://slavinfo.dn.ua

zz Сварщики, слесари, электрики, опетаторы на пост. раб., маслоцех. Тел. 099-05487-45. zz Сверловщик в цех по производству арматуры, пос. Северный. Тел.: 050-952-61-31, 050-66906-12. zz Сиделки,санитарки с мед. образованиеми о/р в мед., вахта, жилье,питание бесплатно, ЗП от 10 000 грн. уборщицы, вахта, ЗП высокая. Тел. 050-93-999-92. zz Слесарь по грузовым авто, пос. Северный. Тел. 050-58028-12. zz Слесарь, сварщик на несложн. операции. Тел. 050-987-36-33. zz Смена продавцов в продукт. Магазин. Тел.: 066-659-24-07, 050-107-54-20. zz Спец. по ремонтно-строительным работам. Тел. 066-81511-57. zz Специалист для отделки квартир. Тел. 099-066-60-37.

Специалист по ремонту Т НВД и ф о р с у н о к с опытом работы. Звонить с 8-до 17. Тел. 050-53260-40. zz Специалист по утеплению домов. Сделка. Тел. 066-66-13848. zz Специалисты на фасад мокрый и вентиляционный, ЗП высокая, официально. Тел.: 06864-99-662, 099-603-60-60. zz Сторож, р-н Молочар, сутки/ двое, водит. кат. Е (дальнобой.) на иномарки , о/р не мен. 3-х лет. Тел. 095-728-66-34. zz Строители. Работа в городе. Тел. 050-738-81-19. zz С т р о и т е л ь - у н и в е р с а л . Работа в г. Славянск. Сделка, от 9 000грн/мес. Тел. 066-66-13-848. zz Техничка для уборки помещ. с 5 утра. Тел. 050-217-63-33. zz Технолог на производство тротуарной плитки. Опыт работы обязателен. Тел. 066-422-60-46. zz Токарь, токарь-расточник, фрезеровщик, слесарь механосборочных работ. Тел. 095-806-91-80.

zz Торг. представ. с личн. авто. Тел. 099-02-04-270. zz Торговый представитель с личным авто, без ОР. З/п от 5 000 до 8 000 грн. Тел. 050-82-42-877. zz Торговый представитель с личным легк. авто на газу. Тел. 066-830-48-24. zz Торговый представитель. З/п высокая. Славянск- Дружковка. Тел. 050-282-56-42.

Уборщик для уборки двора, разнорабочие, 35-55 л., без в/п, мед. справка, приветствуется наличие специального, технического образования. Условия работы: ПН, СР, ПТН, СБ с 7. 00-14.00. Обязанности: уборка и содержание придомовой территории. Оклад 2 000 грн./месяц. Тел. 099411-28-31. zz Упаковщица в посудный цех. Тел. 050-20-24-103. zz Участку по произв. керам масс треб. рабочие, оплата еженедельно, считовщица. Тел. 06614-00-179. zz Фармацевт (провизор). Тел. 050-753-87-25. zz Художница работающия с акрилом на напольную вазу. Центр.Оплата еженедельно.С возможностью трудоустройства. Тел. 095-753-06-27. zz Человек для удаленной работы по телефону. Тел. 066-9964-196.

ЧП «СБ «Титан» на пост. раб. треб. охранники, менеджер, оператор пульта централ. наблюд., водитель, электромонтер. Тел. 095-540-17-58. zz Швеи и закройщики трикотажных изделий с о/р более 3-х лет. г. Луцк, предоставляется жилье , оплата проезда в две стороны . Тел.: 050-351-23-08, 099-125-60-11. zz Швея по ремонту одежды, по меху, на подработку, з. п. - 50 %. Тел. 050-164-13-60. zz Швея-упаковщица в швейный цех. Тел. 050-145-31-06.

Шиномонтажник на легковой,грузовой шиномонтаж с опытом работы. Звонить с 8-до 17. Тел. 050-532-60-40. zz Юрист-хозяйственник с ОР в бюджетной сфере. Срочно. Тел. 066-606-25-81.

ищу

zz Водитель со своим авто ищет работу. Тел. 050-647-54-34. zz Водителя, водителя-грузчика, возможно командировки. Тел. 095924-12-90. zz Девушка ищет работу. Тел. 050-178-168-5. zz Исполнительная, эрудирован. женщина, 49 лет, ищет работу в дневное время. Тел. 099033-44-78.

Ищу работу. Тел. 095399-10-79. zz Ищу работу домработницы, с ОР. Тел. 050-920-80-35 (после 19.00). zz Ищу работу няней, опыт работы есть. Тел. 066-010-93-67. zz Ищу работу оператора котельной, машиниста котлов, сторожа, дворового рабочего. Тел. 050-879-72-82. zz Ищу работу по уборке офисов, квартир и домов. Тел. 095-50-50270.

«Газета объявлений» N 46 (601), 22 ноября 2017 г.


Объявления диктуйте по тел.:

ищу

zz Ищу работу по уходу за пожилыми людьми, инвалидами, детьми. Тел. 099-343-14-34. zz Ищу работу помощника повора. Тел. 050-81-45-149. zz Ищу работу разнорабочего, подсобника. Тел. 050-048-04-84. zz Ищу работу упаковщицы, фасовщицы, илираб. на дому. Тел. 066-912-24-64. zz Мужчина ищет подработку, рассмотрю все варианты. Тел. 095-413-21-29 с 18.00-22.00. zz Работу, подработку девушка, интим не предлагать. Тел. 066621-08-65. zz Студент ищет любую подработку во второй пол. дня. Тел. 099-043-00-58.

zz Обучение наращиванию ресниц. Тел. 050-049-33-64.

Репетитор английского языка. Тел. 095-733-3878.

Требуется

zz В о д и т е л ь - э к с п е д и т о р . Тел.: 0990628552, Андрей Валентинович. zz Строительному предприятию требуются: маляр, ковельщик, фасадчик, плиточник, сантехник. Работа в Славянске. Тел.: 0956911844. zz Предприятию треб. водитель с личным авто. Тел.: 0955902621. zz Предприятию требуется бухгалтер, офис-менеджер со знанием ПК. Тел.: 0506059151. zz Предприятию в г. Славянск требуется завхоз. Тел.: 0953269608. zz Требуется продавец-консультант по продажебыттехники. Тел.: 0669412581, Виктория. zz Требуются разнорабочие в цех по производству жестянки. З/п: минимальная з/п + бонусы. Тел.: 0504785693. zz Диспетчер в сервисный центр быттехники. Тел.: 0669412581, Виктория. zz Требуется бухгалтер со знанием 1С и ПК. Стаж работы не менее 3 лет. Тел.: 0504785693. zz На оптовую базу продуктов питания (район Старый город) требуются: грузчики-комплектовщики, водители, экспедиторы. Официальное трудоустройство, пятидневный рабочий график. Тел.: 0509056284. zz Требуется грузчик. Тел.: 0672798400.

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zz Loland Work. Трудоустройство за границей. Тел.: 0663847953, 0962618969. zz Автокрановщик с о/р по гибкому графику, оплата сдельная. Тел.: 0502226669, с 8 до 17.00. zz В кафе треб. посудомойщицауборщица, умеющая готовить. Тел.: 0990204581. zz В кафе требуются официанты с опытом работы, повар, шашлычник. Тел.: 0992499520. zz В кондитерский цех на постоянную работу требуется кондитер, помощник кондитера. Требование аккуратность, исполнительность можно без опыта работы. Тел.: 0953893041. zz В питомник немецких овчарок требуются рабочие по уходу за животными и рабочие на стройку, Старый город. Тел.: 0955099169. zz В продуктовый магазин требуется продавец в опытом работы. Тел.: 0992061016. zz Вакансия швея. Пошив массовки, рабочей одежды. Тел.: 0501416374. zz Вахтовый метод. Охранники. Проезд и проживание предоставляется, командировочные. Обязательное отсутствие судимости. З/пл. 5400 грн./мес, выплата своевременно. Отдел кадров. Тел.: 0998491444, 0734240649, 0501034629. zz Водитель в такси от 26 лет. Тел.: 0505603208. zz Водитель на ЗИЛ-130, самосвал. Тел.: 0669760799. zz Грузчик на склад стройматериалов. Оформление. Тел.: 0501026002. zz Дежурный на автостоянку (пенсионер). Тел.: 79118. zz Для работы в городе требуются фасадчики. Тел.: 0953571245. zz Для работы по бетону требуются люди, умеющие вязать арматуру, опалубку. Тел.: 0509032316. zz Завод автогенного обладнання “ДОНМЕТ” запрошує на роботу iнженера-конструктора, слюсаря-ремонтника 3-4 розряду, токаря 3-4 розряду. Вiддiл кадрiв: м. Краматорськ, вул. Паркова, 115, тел. (0626) 486958 (с 8.00 до 16.30). zz Ищу сиделку. Тел.: 0661612347, Виктория. zz Компании-дистрибьютеру прод. питания требуется экспедитор. Тел.: 0667885225. zz Кровельщики. Тел.: 0666613848. zz Маляр-штукатур. Сделка. Тел.: 0666613848. zz На Крытый рынок по ул. Парковой на постоянную работу треб. реализатор на крупы. Оплачиваемая стажировка. Тел.: 0507728949, после 14.00. zz На Лазурный требуется сапожник. Тел.: 0505170704. zz На овощн. рын., Гв. Кант. треб. грузчик. Тел.: 0505718731. zz На овощной рынок по ул. Гв.Кантемир. треб. реализатор на крупы. Оплачиваемая стажировка. Тел.: 0507728949, после 14.00. zz На пост. работу треб. экспедиторы с опытом работы, з/п - 7000 грн. Тел.: 0508008902, 0686227235. zz На пост. работу требуются водители кат. “С”, с опытом работы, з/п 7000 грн. Тел.: 0508008902, 0686227235. zz На постоянную работу на рынок в м-не Лазурный требуется реализатор на крупы. Оплачиваемая стажировка. Тел.: 0507728949, звонить после 17-00. zz На работу треб. резчики по металлолому в городе Синельнике. Оплата 250 грн. за тонну. Проживание обеспечим. Тел.: 0660795029, 0985317754. zz Окажу содействие по трудоустройству в Израиле. Тел.: 0665796394. zz ООО “Транслогистгрупп” объявляет набор водителей кат. “С”, “Е”, оплата сдельно-премиальная + командировочные, официальное трудоустройство. Тел.: 0502226669, с 8 до 17. zz Отделочники. Сделка. Тел.: 0507388119.

(присылайте SMS-сообщения)

zz Отделочники. Сделка от 9000 zz Ищу подсобников крепких zz Предприятию на пост. грн./мес. Тел.: 0666613848. физически, не пьющих, пункту- работу треб. электрик по ремонту zz Отелочники. Работа в городе! альных, з/п - 200 грн. в день. Тел.: оборудования. Оплата высокая, 0995416067. стабильн. Тел.: 0504261171. Тел.: 0668151157. zz На предприятие треб. zz Предприятию на пост. zz Парень (30 лет) срочно ищет работу треб. начальник участка работу по спец-тям: производит. электрики. Тел.: 0508253115. худ. изделий из керамики, резчик zz На предприятие требуются мех. обработки. Оплата высокая, стабильная. Тел.: 0504261171. по дереву и бересте, маляр (ЖКХ, токари. Тел.: 0507151762. по дерву, по раб. с деталями, по zz Требуются разнорабочие, zz ООО “Укрславресурс” на пометаллу). Тел.: 0991298688. своевременно. Тел.: стоянную работу срочно требуется оплата zz Пенсионер ищет работу водитель кат. “Е”. Оплата высокая, 0503478944. сторожа. Тел.: 0958191464. стабильная, от 6 тыс. грн. Тел.: zz Работа в Польше. Производственные вакансии, Легальное zz Плиточник, маляр и др. Тел.: 0508053895. бесплатное 0507388119. zz Предприятию на пост. трудоустройство, zz Плиточник. Тел.: 0666613848. работу треб. слесарь по ремонту проживание. ЗП 15000-22000 грн. Начат набор на 2018 год. Тел.: zz Подсобник на стройку. Тел.: оборудования. Оплата высокая, 0954899669, 0964609669. стабильная. Тел.: 0504261171. 0666613848. zz Ремонтно-строительной zz Требуется шиномонтажник, zz П р е д п р и я т и ю т р е б у е т с я организации требуются строители водитель кат. “С”, экспедитор, опыт работы/без опыта, офи- для ремонта квартир и домов. кладовщик, грузчики. Тел.: циальное трудоустройство, з/п Сделка. Тел.: 0666613848. от 7000 грн. Тел.: 0502920994, 0955185999. 0509032351. zz Ресторану “Сапфир” треб. zz Предприятию в г. Краматорск посудомойка. Тел.: 0950074075. z z Ателье на работу требуется срочно требуются: строители, отzz Ресторану Пицца Челентано делочники, маляры, кровельщики. квалифицированные швеи. Тел.: в Старом городе на постоянную З/п: от 10000 грн./месяц, 0500429408. работу требуется бармен-кассир. zz На выездную торг. треб. сдельная. Тел.: 0666613848. Тел.: 0507314635. реализ. Тел.: 0999264577. zz Предприятию на постоянную zz Сантехник. Тел.: 0666613848. zz Предприятию ООО ППФ работу требуются рабочие zz Сварщики. Тел.: 0666613848. строительных специальностей, “Оникс”, ТМ “Лучиано” на пост. сметчики, юристы, проекти- работу требуется водитель-эксzz Специалист по утеплению педитор, экспедитор для поездок домов. Сделка. Тел.: 0666613848. ровщики. Тел.: 0660927495. zz Предприятию на постоянную в Киев. Тел.: 0668373541. zz Срочно на СТО “Лига” треб. zz Требуется водитель для меж- автослесарь по рем. легк. авто. работу требуется уборщица. Тел.: дународных перевозок (Украина442743, 0954091764. Тел.: 0505361807. zz Предприятию на постоянную Европа). Тел.: 0509032351. zz Срочно требуется водитель z z Требуется тракторист. Тел.: работу требуется слесарь-механик категории “В, С”. Возраст от 25 0503478994. по ремонту заводского оборулет, отсутствие вредных привычек, дования с опытом работы. Тел.: zz На СТО требуется автоэ- опыт работы обязателен. Оплата 0954091764, 442743. лектрик, мотороист, специалист по по выходам, 200-300 грн./выход. zz Предприятию на работу ремонту автокондиц., рихтовщик Тел.: 0952440542. или ученик рихтовщика. Тел.: требуется водитель кат. “С”. Тел.: zz Срочно требуется опытн. 0508175625. 0668370064. продавец и бармен. Тел.: 0508664399. zz Срочно требуется опытн. продавец и бармен. Тел.: 0997902898. zz Срочно требуется реализатор в Стар. город. Тел.: 0505593107. zz Срочно! Требуются люди на чистку орехов. Тел.: 0953098641. zz Строители. Работа в городе! Тел.: 0507388119. zz С т р о и т е л ь - у н и в е р с а л . Работа в г. Краматорск. Сделка, от 9000 грн./мес. Тел.: 0666613848. zz Треб. гипсокартонщики и рабочие на откосы. Большой объем, в Краматосрке. Тел.: 0997116659. zz Треб. каменщики для работы в Польше. Работа сдельная, з/п высокая. Тел.: 0991625740. zz Треб. люди на чистку орехов. Тел.: 0508053013. zz Треб. люди на чистку орехов. Тел.: 0667303436. zz Треб. мужчина, работа на ферме. Тел.: 0502908886. zz Треб. рабочие на чистку орехов. Тел.: 067303436. zz Треб. установщики окон. Большой объем, работа в Крамаzz Предприятию требуются разzz В кафе в центре города торске. Тел.: 0997116659. норабочие. Тел.: 0955185999. zz Требуется автослесарь с zz Предприятию требуются требуется посудомойщица повара- опытом работы. Тел.: 0661977197. электрогазосварщик, электро- универсала. Тел.: 0666650001. zz Требуется бухгалтер с zz Срочно требуется эксслесарь, инженер-строитель. Тел.: каваторщик, оплата сдельная, опытом работы, знанием “Медок”, 39737, 0953666119. трудоустройство. Тел.: 1С. Тел.: 0504710250. zz Работа на автомойке. Тел.: офиц. 0502226669, с 8 до 17. zz Требуется водитель кат. “Е”. 0505427469. zz Требуется торг. агент с Тел.: 0639903377. zz Работник кухни. Тел.: личным авто, з/плата высокая. zz Требуется водитель на 0509132705. Тел.: 0660813465, Богдан. ГАЗ-53, без вредных привычек. zz Рабочие на стройку. Сделка. zz Шиномонтажник в транс- Звонить в рабочие дни с 9.00 до Тел.: 0666613848. портную компанию, оплата - ставка 17.00. Тел.: 0502274506. zz Требуется продавец-кон- + %, официальное труд-во. Тел.: zz Требуется водитель на посультант в салон штор, возраст 0502226669. грузчик Сталева Воля. Работа по 35-55 лет, желательно с навыками zz Лечебно-диагностическому Краматорску. Тел.: 0502157572. в пошиве одежды, штор. Об- центру на пост. работу требуются zz Требуется водитель со учение гарантируем. Требования: мед. сестра в центр комп. токоммуникабельность, трудолюбие, мографии, мед. сестра в пункт стажем на самосвал МАН (30 творческое мышление. Рабочие забора анализов, сотрудник тонн). Тел.: 0502157572. места в магазине Ваш дом и дляукладки пациентов со средним zz Требуется мастерпо ремонту микрорайоне Лазурный. Тел.: мед. образованием, в центр МРТ. бытовой и цифровой техники. Тел.: 0502027357. Трудоустр. официальное. График 0990605898. zz ООО “Транслогистгрупп” работы и усл. оплаты можно zz Требуется менеджер по требуется автослесарь на по- уточнить по тел. Тел.: 0504710737, продажам окон, нат. потолков стоянную работу. Оплата труда Ольга Николаевна. и др. Работа в офисе. Умение своевременная, ставка + премия. zz Предприятию “Краммет-2” работать с людьми, продавать, Офиц. тр-во. Тел.: 0502226669. на постоянную работу требуются инициативность-обязательно. zz Предприятию по заготовке подсобные рабочие, грузчики, Тел.: 0958593110. металлолома в Краматорске резчики, слесаря по ремонту zz Требуется мерчерндайзер. треб.: разнорабочие, сторожа, оборудования, эл. сварщики Тел.: 0509408776. заготовители металла, прожи- ручной сварки. Тел.: 0507734334, zz Требуется парикмахер. Тел.: вающие в частном секторе. Тел.: 0952589307. 0952551217. 0956621212. zz Предприятию на пост. работу zz Требуется повар-мучник со zz Треб. люди на чистку орехов. треб. фрезеровщик-расточник. стажем. Тел.: 0955212282. Тел.: 0957053534. Оплата высокая, стабильная. Тел.: zz Требуется позитивная и zz Требуется продавец в 0504261171. жизнерадостная любовница. Тел.: универмаг в Стар. городе. Тел.: zz Треб. водитель кат. “Е”. Тел.: 0668482747. 0509291569, 0994486588. 0507084122. zz Требуется предприятию zz Требуется продавец в проzz Требуется водитель кат. “С, дуктовый магазин в п. Веселый. Е” для работы на международных кассир-контролер на АЗС. Тел.: 0504722780. Тел.: 0501525132. перевозках, Россия, Грузия. Тел.: zz Требуется приемщик zz Требуются люди на 0509032351. стеклотары (Лазурный). Тел.: сортировку овощей. Тел.: zz Срочно! Требуется мастер по 0505170704. 0663123531. ремонту обуви в центре города в zz Требуется продавец для zz Требуется продавец прод. хорошем месте. Тел.: 0506994324. торговли продуктами питания на товаров с опытом работы, ценzz В г.Святогорск для работы в Лазурном (магазин с ночной тортральный рынок. Тел.: 0955319912. гостинице требуются охранник, говлей). Тел.: 0506855554. zz Срочно! Ждем на работу горничная. Тел.: 0953269608, zz Требуется продавец, бармен, комуникабельных, порядочных 0956911844. официант. Тел.: 0506069516. шиномонтажников, без опыта zz Строительной компании zz Требуется продавец-конработы. Обучение за счет работо- требуются: управляющий, завхоз, дателя, Ставка + %, выплачивается прораб, фасадчики, кровельщики, сультант спутникового оборурегулярно и своевременно. сварщики, маляра, отделочники, дования. Тел.: 0990605898. zz Требуется разнорабочий. Возможен карьерный рост. Тел.: сантехники. З.П. от 5000 грн. Тел.: Тел.: 0507614764. 0500575337. 0953269608, 0956911844.

«Газета объявлений» N 46 (601), 22 ноября 2017 г.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

zz Требуется разнорабочий, 200 грн./день. Тел.: 0951609890. zz Требуется реализатор в Крытый рынок, з/плата 100 грн. + %. Тел.: 0955212282. zz Требуется сапожник. Тел.: 0993761588. zz Требуется слесарь-сборщик. Тел.: 0505433982. zz Требуется торговый представитель по кондитерским изделиям. Предприятие находится в Старом городе. Тел.: 0958142167. zz Требуется ученик на перетяжку мягкой мебели. Обучение оплачивается. Тел.: 0993068784. zz Требуется ученик склада. Тел.: 0504710250. zz Требуется фрезировщик. Тел.: 0505433982. zz Требуется швея для пошива головных уборовиз меха и кожи, подсобный рабочий (помощник швеи). Тел.: 0958891165. zz Требуется швея-фурнитурщица на постоянное место работы. Работа всесезонная, зарплата сдельно-премиальная, стабилиная. Дружный, хороший, ответственный коллектив. Тел.: 0990876505. zz Требуется экскаваторщик. Злоупотребляющих алкоголем прошу не беспокоить. Тел.: 0953995335. zz Требутся водители с о/р (кат. В, С, С1). Тел.: 0507538702. zz Требуются закройщики и швеи. Зарплата высокая. Тел.: 0997748670. zz Требуются люди для чистки ореха на дому. Оплата 15 грн./кг. Тел.: 0505003478. zz Требуются люди для чистки орехов. Тел.: 0664782140. zz Требуются работники на автомойку. Тел.: 0505427469. zz Требуются рабочие всех строительных специальностей. З/п от 5000 грн. Тел.: 0959169578, Анатолий. zz Требуются рабочие строительных спец-тей, подсобные. Тел.: 0666508104. zz Требуются сборщики, грузчики (муж.) на склад опт. базы продукты питания. Ответственные, добросовестные без в/п. Тел.: 0997150278. zz Требуются специалисты по заливке бетона с умением вязать арматурную сетку. Тел.: 0506998264, 0506419032. zz Требуются торговые агенты с авто на газу (быт. химия). Трудостройство, обучение, карьерный рост, з/п от 10000 (ставка + %), компенсация топлива, моб. связи, аммортизация. Тел.: 0952351162. zz Частному предприятию требуется бухгалтер ненормированым рабочим днем.. Тел.: 0954168389. zz Чистка грецкого ореха. Тел.: 0991157088. zz Требуется бурильщик и помощник бурильщика. Тел.: 0990311311. zz На постоянную работу в магазин кондитерских изделий требуется продавец с опытом работы на весовой продукции. Возможна работа по графику. Зарплата - ставка + % (от 2200 грн.). Выплачивается своевременно. Тел.: 0506994627. zz Требуется кладовщик с опытом работы. Зарплата высокая. Тел.: 0990802213. zz Предприятию требуются арматурщик, штукатур. Обращаться: Краматорск, ул. Д. Мазура, 18. Тел.: 0674130142. zz Нужны автомаляра, автоэлектрики, мотористы, газовщики, рихтовщики и.т.д. Оплата достойная, 5 дневка, трудоустройство. Тел.: 0502543748. zz Постоянная работа. Приемщик макулатуры, вторсырья. Тел.: 0955506766.

1-комн.кв. продаю Продажа в кредит квартир в недостроеном 9-эт. доме , Центр. Есть офисное помещение на 1 эт. Тел. 050-864-68-87. zz 1- комн.кв., 3/5, центр, ул.Королева, 24 кв.м., в хор. сост., м/п окна, новые коммун., не углов., 130 000. Тел. 095-636-06-57. zz 1,-2,-3,-4- комн. кв., в новострое, разные площади. Тел. 050-95-98-152.

http://slavinfo.dn.ua

7


Объявления диктуйте по тел.:

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

1-комн.кв. продаю

zz 1-ком. кв. Атема. 3/9, 38 кв.м., квартира с косметикой, м/п окна, 7900. Тел. 050-800-76-94. zz 1-ком. кв. Центр, 2/4, жил. сост., 5800. Тел. 050-800-76-94. zz 1-ком. кв. Центр, ул. Чубаря, 5/5, 31кв.м, легкая косметика, м/п окна. 5000. Тел. 050-800-76-94. zz 1-ком. кв. Центр, ул. Чубаря, 5/5, 31кв.м., хор. сост., м/п окна. 4500. Тел. 050-800-76-94. zz 1-ком. кв., мр-н Артёма, 5/5, 32 кв. м, жил. сост., м/п окна, 5500. Тел. 050-800-82-43. zz 1-комн кв. Центр 1/5. Тел. 050-935-87-78. zz 1-комн кв. Центр 1/5. Тел. 050-935-87-78. zz 1-комн кв., 1/5, малосемейка, ул. Чубаря, 22х11 кв. м., хор. сост., все новое, немец. газ. колонка, удобное место, 4 100. Тел. 099491-43-37. zz 1-комн. кв. 1/5, ЦНИЛ, чех. проект, 36 кв. м., с ремонтом, встр. кухня, шкаф-купе, новое отопление, бойлер, не угл., 234 000 грн. Тел. 095-636-06-57. zz 1-комн. кв. Артема, ул. Олимпийская, 5/5, 31м2, квартира в жил. сост., 4800. Тел. 050-80076-94. zz 1-комн. кв. Машмет, 14 кв. м., печное, газ. балон, водонагр., туал./ванна, большая усадьба , недорого. Тел.: 3-72-53, 050-70141-90. zz 1-комн. кв. мн- Артема , Лесной, ул. Г. Батюка, 25, 5/9, 37/19/8 кв.м., кирп. дом., улуч. план., жил. сост., не угл., без посредников. Тел. 050-878-24-26. zz 1-комн. кв. м-н Артема, Лесной, 5/9, 37/19/8 кв. м., кирп. дом, улучш. планиров., жил. сост., не угловая, без посредников. Обращ.: ул. Г. Батюка, 25. Тел. 050-875-42-85. zz 1-комн. кв. м-н Артема, пер. Парковый, 4/5, с ремонтом, мебелью и техникой, 8 500. Тел. 095-294-25-34. zz 1-комн. кв. р-н Молокозавода. Тел. 095-474-15-24. zz 1-комн. кв. Центр, 2/9, под ремонт, 6 200. Тел. 095-294-25-34. zz 1-комн. кв. Центр, 3/5. Тел. 050-87-14-976. zz 1-комн. кв., 1/2, кап. ремонт, р-н рынка ж/д, сарай, 29 кв. м, 7 500. Тел. 093-95-11-708. zz 1-комн. кв., 1/2, Масложир, ул. Конева, 31 кв.м., жилое сост., нов. газ. печь, не угловая, есть сарай с подвалом, 96 200 грн. Тел. 095-636-06-57. zz 1-комн. кв., 1/3, г. Славяногорск, через дорогу лес, рядом ЖД, ремонт, студия, встроен. кухня, новв. сантехника, нов. мебель, гараж, подвал, нов. трубы, 294 300. Тел. 050-95-98-152. zz 1-комн. кв., 2/5, центр, 31 кв. м., не угловая, рядом площадь, 7 000. Тел. 050-425-29-78. zz 1-комн. кв., 2/5, чех. проект, жил. сост., 7 500. Тел. 050-42341-45. zz 1-комн. кв., 2/9, Артема, р-н хлебозавода, 32 кв. м, м/п окна, треб. ремонта, 202 500 грн. Тел. 095-636-06-57. zz 1-комн. кв., 2/9, Артема, ул. Батюка, 32/17/8,5 кв. м, треб. ремонта, м/п окна, не углов., кирп. дом, 195 000 грн. Тел. 095-63606-57. zz 1-комн. кв., 2/9, Химик, ул. Донская, 37/19/10 кв. м, жил. сост., 1 м/п окно, балкон утеплен, обшит, с меб. и техникой, не углов., 156 000 грн. Тел. 095-636-06-57.

8

zz 1-комн. кв., 3/5, центр, жил. сост., 105 000 грн. Тел. 050-58065-60. zz 1-комн. кв., 3/9, 39/19/9, м/п окна, нов. сантехника, нов. входн. дверь, 8 500. Тел. 050-471-85-04. zz 1-комн. кв., 3/9, Химик, м/п окна и балкон, с меб. и быттех., гор. вода, 216 000 грн. Тел.: 05095-98-152, 063-94-04-111. zz 1-комн. кв., 32/16/6, 3 этаж, кирпичн. дом, вода пост., 3 600. Тел. 050-471-85-04. zz 1-комн. кв., 4/5, в связи с выездом, 90 000 грн. Тел. 050-58065-60. zz 1-комн. кв., 4/5, косм. рем., встроен. мебель, 7 000. Тел. 050425-29-78. zz 1-комн. кв., 4/5, центр, ул. Чубаря, 32 кв. м, жилое сост., газ. колонка, 121 500 грн. Тел. 095636-06-57. zz 1-комн. кв., 4/5,отл. сост., 32/16/7, м/п окна, нов. входная дверь, кондиционер, сост. заходи живи, 7 000. Тел. 050-471-85-04. zz 1-комн. кв., 8/9, улуч. планировка, срочно, 4 800. Тел. 050423-41-45. zz 1-комн. кв., 9/9, пер. Виноградный, ремонт, 5 700. Тел. 066285-13-88 (зв. после 13.00). zz 1-комн. кв., 9/9, пер. Виноградный, ремонт, нов. крыша, 5 700. Тел. 097-298-81-71. zz 1-комн. кв., 9/9, ул. Коммунаров, м/п окна, 36/19/7, с/у совмещ., балеон не заст., 156 600 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-9404-111. zz 1-комн. кв., Артема 1/5, хорошее состояние,5500 кухня, мебель. Тел. 050-800-74-18. zz 1-комн. кв., Артема 9/9 , чистая, ухоженная, м/п окна. бойлер, 5 300 торг. Тел. 050-80074-18. zz 1-комн. кв., Артема, 1/9, 37 кв. м, жил. сост., м/п окна, 6 500. Тел. 050-800-82-43. zz 1-комн. кв., Артема, 2/9, 36 кв. м, жил. сост., м/п окна. Тел. 050-800-82-43. zz 1-комн. кв., Артема, 4/9, квартира в хорошем состоянии 38 м кв.,7000. Тел. 050-800-74-18. zz 1-комн. кв., Артема, 5/5, 30 кв. м, жил. сост., 4 900. Тел. 050800-82-43. zz 1-комн. кв., Артема, м/п окна, бойлер кондиционер, кабельное, балкон застеклен 5500. Тел. 050800-74-18. zz 1-комн. кв., г. Кр. Лиман, Зеленый Клин, ул. Обороны, 4/5, 29,3/14/6, обычное сост., не углов., 91 000 грн. Тел. 095-63606-57. zz 1-комн. кв., Ж/д, 4/5,отл. состояние,6000,кондиционер, встроенная кухня. Тел. 050-80074-18. zz 1-комн. кв., ж/д, ост. «Школьная», 3/3, кирпич. дом, 32 кв. м, жил. сост., 5 000. Тел. 0500-777-202. zz 1-комн. кв., крупногабарит., 3/9, ул. Свободы, отл. сост. Тел. 050-580-65-60.

zz 1-комн. кв., Лесной, Артема, 3/9, 39/19/9, новая кухня, м/п окна, отл. сост., 8 500. Тел. 050471-85-04. zz 1-комн. кв., Масложир, 1/2, 31 кв. м, жил. советское сост., есть проект на а/о, 3 500. Тел. 050-80082-43. zz 1-комн. кв., Машмет 45 м кв., косметический ремонт, 105 000грн. Тел. 050-800-74-18. zz 1-комн. кв., м-н Артема 5 500. Тел. 050-87-14-976. zz 1-комн. кв., м-н Артема, 1/5, еврорем., не углов., вода постоянно, 9 000. Тел. 050-34774-09. zz 1-комн. кв., м-н Артема, в жил. сост., не угловая, 4/5, 6 100. Тел. 050-347-74-09. zz 1-комн. кв., м-н Лесной, 2/9, жил. сост., 6 500. Тел. 050-42341-45.

zz1-комн. кв., Химик, ул. Донская, 1/2, 27 кв. м, с ремонтом, 85 000 грн. Тел. 050800-82-43. zz 1-комн. кв., Химик, ул. Донская, 1/2, 27 кв. м, с ремонтом, м/п окна, 85 000 грн. Тел. 050-80082-43. zz 1-комн. кв., Центр. Тел. 05087-14-976. zz 1-комн. кв., центр, 3/5, 30 кв. м, жил. сост., 6 000. Тел. 050-80082-43. zz 1-комн. кв., Центр, 3/5, м/п окна, кондиционер, не угл., жил. сост., 6 500. Тел. 050-423-41-45. zz 1-комн. кв., центр, 4/5, 32/16/7, ремонт, хор. сост, 8 000. Тел. 050-471-85-04. zz1-комн. кв., Центр, 4/5, жил. состояние, цена 5500,газ, колонка, мет. дверь. Тел. 050-80074-18.

zz 1-комн. кв., мр-н Артема, Лесной, 2/5, жил. сост., 100 000 грн. Тел. 050-580-65-60. zz 1-комн. кв., мрн. Артема, р-н СГПУ, 4 эт., 30 кв. м, все обычное, 4 600. Тел. 050-955-03-56. zz 1-комн. кв., новостройка, напротив прокуратуры, бетонмаш. дом, 35 кв. м, новая, без ремонта, 14 000, торг. Тел. 050-555-55-66. zz 1-комн. кв., р-н Химик. Тел. 050-87-14-976. zz 1-комн. кв., Строймаш, 2/5, 31 кв. м, с ремонтом, м/п окна, не углов., 5 700. Тел. 050-800-82-43. zz 1-комн. кв., ул. Вольная, 4/5, м/п окна, космет. ремонт, недорого. Тел. 050-299-34-21. zz 1-комн. кв., ул. Коммунаров, 7/9, кирп. дом, космет. рем., счетч., 9 000. Тел. 050-580-65-60. zz 1-комн. кв., ул. Коммунаров, 8/9, жил. сост., 6 500. Тел. 095294-25-34. zz 1-комн. кв., ул. Лозановича, 2/5, 32/16/6, с ремонтом, меб. и быттех, дорого. Тел. 050-58889-77.

zz 1-комн. кв., Центр, кооператив.4/5,чистая ухоженная, газ колонка, 6500. Тел. 050-80074-18. zz 1-комн. кв., центр, новый дом, 2 этаж, отл. ремонт, мебель остается, 19 000. Тел. 050-47185-04. zz 1-комн. кв., центр, ул. Королева, 1/5, 21 кв. м, м/п окна, не углов., пластик. водопровод и канализ., 144 000 грн. Тел. 050800-82-43. zz 1-комн. кв., центр, ул. Ленина, жилое сост., 2/5, 105 000 грн. Тел. 050-580-65-60. zz 1-комн. кв., центр, ул. Окт. Революции, 5/5, 30 кв. м, с ремонтом, м/п окна, не углов., нов. сантех, 7 000. Тел. 050-800-82-43. zz 1-комн. кв., центр, ул. Урицкого, 4/5, 22 кв. м, жил. сост., 5 000. Тел. 050-800-82-43. zz 1-комн. кв., центр, ул. Юн. Коммунаров, 60, 2/4, обычное сост., 5 500. Тел. 050-0-777-202. zz 1-комн. кв., центр, улучш. планир., 6 000. Тел. 050-471-85-04. zz 1-комн. кв., Центр, чех проект,7500, хорошее состояние, новая колонка, кирп. дом, счетчики на все, мебель. Тел. 050-80074-18. zz 1-комн. кв. центр, 2/5, 32/16/7, хор. сост. вода постоянно, докум. готовы, 7 000. Тел. 050-47185-04. zz 1-комн.кв. 2/5, жил.сост., не углов., кирпичн. дом, част. с меб., срочно, недорого. Тел. 066-22270-74. zz 1-комн.кв. под ремонт 2/5, 5 300. Тел. 050-347-59-53. zz 1-комн.кв. Химик, 3/9, пер. Донской, 35 кв.м., хор.сост. 6 500. Тел. 050-800-73-57. zz 1-комн.кв. Центр, жил. сост., кирп. дом, 3/5, 6 500, торг. Тел. 050-347-74-09. zz 1-комн.кв. Центр, под ремонт, кирп. дом, 2/5, 5 800. Тел. 050-347-74-09. zz 1-комн.кв., Химик, 1/10, ул. Донская, 38 кв.м., без ремонта. 6 000. Тел. 050-800-73-57. zz 1-комн.кв., 1 эт., 30,4 кв.м, р-н автовокзала, рынок. Тел. 050949-26-64. zz 1-комн.кв., 1/5, р-н ЖД, треб. рем., кирпичн. дом, комн. смежн. газ. колонка, срочно, недорого. Тел. 066-222-70-74. zz 1-комн.кв., 1/5, центр, 5 500. Тел. 095-294-25-34.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

http://slavinfo.dn.ua

(присылайте SMS-сообщения)

zz 1-комн.кв., центр, м/п окна, космет. рем., 2/9. Тел. 050-34759-53. zz 1-комн.кв., центр, рем., 2017 г., 13 500. Тел. 050-347-59-53. zz 1-комн.кв., центр, ремонт, 3 эт. Тел. 050-347-59-53. zz 1-комн.кв., центр, ул. Торская, жил. сост., 2/9, 6 100. Тел. 050-800-76-94. zz 1-комн.кв., центр, ул. Торская, под ремонт, 2/9, 5 300. zz 1-комн.кв., 2/5, 32/16/7, Тел. 050-800-76-94. zz 1-конм.кв., 2/5 , м-н Артема. обычное сост., жилое, 5 300. Тел. Тел. 095-295-35-85. 050-471-85-04. zz 1-комн.кв., 2/5, Артема, пер. Вывод из жилого фонда Парковый, 31 кв.м., кухня 6 кв.м., жил.сост., не углов., нов. коммун., в нежилой, переплани156 000 грн. Тел. 095-636-06-57. ровка квартир, наследzz 1-комн.кв., 2/5, не угловая, ство, узаконивание бойлер, счетчики на газ, воду, гаражей, посудных цехов ремонт. Тел. 050-660-57-88. и др. помещений. Тел. zz 1-комн.кв., 2/5, р-н автовокз., ул.Фрунзе, 24 кв.м., с рем., не 050-864-68-87. углов., электродом, 195 000 грн. Тел. 095-636-06-57. куплю zz 1-комн.кв., 2/9, жил.сост., не углов., кирпичн.дом, срочно, 1-комн. кв., 2-комн. недорого. Тел. 066-222-70-74. zz 1-комн.кв., 3 600. Тел. 050центр, срочно. Тел. 095347-59-53. 160-96-88. zz 1-комн.кв., 3/5, балк. пластиков., свежий, косметич. ремонт. zz 1-, 2-комн. кв., в любом сост., Тел. 050-660-57-88. Святогорск, Николаевка. Тел. 050zz 1-комн.кв., 38 кв.м., ул. 588-89-77. Василевского, 2/9, м/п окна, заст. zz 1-, 2-комн. кв., центр, в любом балкон, 6 500. Тел. 095-294-25-34. сост. Тел. 099-350-18-20. zz 1-комн.кв., 38 кв.м., ул. zz 1-2-комн.кв. м-н Артема без Василевского, 2/9, м/п окна, заст. посредников для себя. Тел. 050балкон, 6 500. Тел. 095-294-25-34. 605-38-53. zz 1-комн.кв., 39/20/9, улучш. zz 1-комн. кв. в любом р-не. Тел. планировка, вода постоянно, 5 050-423-41-45. 200, документы готовы. Тел. 050471-85-04. zz 1-комн.кв., 5/5, Сату, м/п окна, балк., трубы, конд., возможен обмен на 2-3 комн.кв., ЖД, центр. Тел. 095-37-00-272. zz 1-комн.кв., Артёма, 1/5, ул.Бульварная, 31 кв.м., жил сост. 5 200. Тел. 050-800-73-57. zz 1-комн.кв., Артёма, 3/5, ул.Г.Батюка (напротив Браво), 31кв.м., жил.сост. 6 000. Тел. 050800-73-57. zz 1-комн.кв., Артёма, 4/5, zz 1-комн. кв. возм. с ремонтом 31кв.м., жил. сост. 4 700. Тел. 050или под ремонт, рассм. варианты. 800-73-57. Тел. 050-471-85-04. zz 1-комн.кв., Артема, Лесной, zz 1-комн. кв. м-н Артема или 3/9, 39/19/9, м/п окна, нов. входн. двери, хор. сост., 8 000. Тел. 050- Центр. Тел. 050-87-14-976. zz 1-комн. кв. м-н Артема, 471-85-04. zz 1-комн.кв., Артема, ул. Буль- срочно. Тел. 095-295-35-85. zz 1-комн. кв., без посредников. варная, жил. сост., 1/5, 5 500. Тел. Тел. 050-588-89-77. 050-800-76-94. zz 1-комн. кв., в люб. сост.в zz 1-комн.кв., Артема, ул. Василевского, жил. сост., 4/5, 6 000. любом р-не, возм. с коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04. Тел. 050-800-76-94. zz 1-комн. кв., в любом р-не zz 1-комн.кв., г.Николаевка, 4/5, не углов., благоустр., недорого. города, можно с дорогим рем., в хор. сост., можно с меб., для себя, Тел. 066-67-70-484. возм. с дорогим еврорем., zz 1-комн.кв., К.Маркса, 2/9, срочно, коммун. долгами. Тел. 050-471ремонт, 38 кв.м., 15 500. Тел. 050- 85-04. 474-63-35. zz 1-комн. кв., в любом р-не zz 1-комн.кв., Лесной, 2/9, для себя, возмож. проблем., с 39/19/9, в хор. сост., жилом, 6 500. долгами. Тел. 050-580-65-60. Тел. 050-471-85-04. zz 1-комн. кв., в любом сост., zz 1-комн.кв., Лесной, 4/10, возм. с долгами, не приват., для жил. 38 кв.м., 8 500, торг. Тел. 050- себя, срочно. Тел. 050-471-85-04. 474-63-35. zz 1-комн. кв., в любом сост., zz 1-комн.кв., ул Донская, 8/9, возм. с долгами, не приват., для под ремонт, 38 кв.м., 5 100. Тел. себя, срочно. Тел. 050-471-85-04. 050-474-63-35. zz 1-комн. кв., в любом сост., zz 1-комн.кв., ул. К.Маркса,22, возмож. с долгами. Тел. 066-414утепленный дом, 40 кв.м. Тел. 050- 70-76. 347-59-53. zz 1-комн. кв., в центре, на zz 1-комн.кв., ул.Василевского, средн. этаже, в любом сост., 3/10, не углов., м/п окна, космет. возможно с дорогим рем., для рем., 7 900. Тел. 095-294-25-34. себя. Тел. 050-471-85-04. zz 1-комн.кв., ул.Василевского, zz 1-комн. кв., в центре, на 3/10, не углов., м/п окна, космет. средн. этаже, в любом сост., рем., 7 900. Тел. 095-294-25-34. возможно с дорогим рем., для zz 1-комн.кв., Химик, 1/2, жилое себя. Тел. 050-471-85-04. состояние. 3 000. Тел. 050-800zz 1-комн. кв., центр, мр-н 73-57. Артема, в любом сост. Тел. 050zz 1-комн.кв., Химик, 8/9, 580-65-60. 38кв.м., под ремонт. 5 300. Тел. zz 1-комн.кв. без посредников, 050-800-73-57. до 5 эт., до 5 000. Тел. 066-16-90zz 1-комн.кв., Центр, 1/5, 488. ул.Окт.Р еволюции, 30 кв.м., жил. zz 1-комн.кв., в любом р-не, сост. 5 500. Тел. 050-800-73-57. рассмотрю все в-ты. Тел. 095-636zz 1-комн.кв., Центр, 2/5, 06-57. zz 1-комн.кв., Славянск. Тел. 38/20/8 жил.сост., Чех. проект, 7 050-87-14-976. 000. Тел. 050-800-73-57. zz 1-комн.кв., хор. рем. или zz 1-комн.кв., Центр, 2/5, район площади, 31кв.м., жил.сост., не недорого под ремонт. Тел. 050347-59-53. угл. 6 000. Тел. 050-800-73-57. zz В люб. сост., возмож. с zz 1-комн.кв., Центр, 2/5, ул.Юн. Коммунаров, 31кв.м., жил. сост., долгами, рассм. все вар-ты, для не угл. 5 800. Тел. 050-800-73-57. себя, срочно. Тел. 050-471-85-04. zz В люб. сост., возмож. с zz 1-комн.кв., Центр, 3/5, ул. Фрунзе, 38 кв.м., треб. ремонта. 6 долгами, рассм. все вар-ты, для себя, срочно. Тел. 050-471-85-04. 000. Тел. 050-800-73-57. zz Квартиру недорого или в расzz 1-комн.кв., Центр, 4/5, 30/16/6, жил. сост., не угл. 5 500. срочку. Тел. 050-280-30-12. Тел. 050-800-73-57. меняю zz 1-комн.кв., Центр, 4/5, ул. zz 1-комн. кв + 3-комн. кв + 4 30/16/6, обычн.сост., не угл. 150 комн. кв. + дом, склады, офисы, 000 грн. Тел. 050-800-73-57. гаражи в Артемовске и Святоzz 1-комн.кв., Центр, 4/5, ул. горске на недвижимость в Крыму. Окт. Революции, 31 кв.м., жил. Тел. 066-980-66-33. сост., м/п окна. 6 000. Тел. 050zz 1-комн. кв. + 3-комн. кв. + 800-73-57. 4-комн. кв., Артемовск + дом, Свяzz 1-комн.кв., центр, 5/5, vip тогорс + дом, Яровая, на недвиж. рем. 2017, есть все, 15 500, торг. в Крыму, варианты. Тел. 099-530Тел. 050-474-63-35. 36-99.

«Газета объявлений» N 46 (601), 22 ноября 2017 г.


Объявления диктуйте по тел.:

1-комн.кв. меняю

zz 1-комн. кв. 1/5 г. Константиновка ул. Целковского на кв. в Славянске. Тел. 050-864-68-87. zz Квартиры в Артемовске, 1-, 2-, 3-, 4- + дом на недвижимость в Крыму, или продам, рассм. вар-ты. Тел. 095-774-31-01.

2-комн.кв. продаю

zz 2- комн. кв , ЖД , 3/ 5, жил. сост., 8 500. Тел. 050-383-30-84. zz 2- комн. кв, 5/ 9, ул. Коммунаров, частично с ремонтом, 11 000. Тел. 050-383-30-84. zz 2- комн. кв., 1/5, Молодежка, кирп. дом., жил. сост., 6 000. Тел. 050-423-41-45. zz 2- комн. кв., 40,7 кв. м., подвал 30 м. кв., 2/ 2, Кр. Лиман, комнаты смежные, треб. ремонта автономн. отопл в доме. Тел.: 099-054-61-33, 066-306-80-54. zz 2- комн. кв., ул . Торская, 36. Тел. 050-87-14-976. zz 2- комн. кв., Химик, 1/ 9, частично с ремонтом, м / п окна, 7 500, торг. Тел. 050-383-30-84. zz 2- комн.кв., 2/5, Бульварная, раздел. комн., 7 500. Тел. 097-29881-71. zz 2-ком. кв. Артема, ул. Генерала Батюка, 5/5, 44/29/6м2, требует ремонта. 7000. Тел. 050800-76-94. zz 2-ком. кв. Ж/Д, ул. Свердлова, 1/5, 45 кв.м., квартира под ремонт, 4 900. Тел. 050-800-76-94. zz 2-ком. кв., ЖД, 1/2, 44/31/6, автоном. отопл., 5 500. Тел. 050471-85-04. zz 2-ком. кв., мр-н Артема, 3/5, 41 кв. м, жил. сост, 6200. Тел. 050800-82-43. zz 2-ком. кв., мр-н Артема, ЦНИЛ, 2/5, 46 кв. м, не угл., жил. сост., 7500. Тел. 050-800-82-43. zz 2-ком.кв. Артема, Олимпийская, 3/5, 43 кв.м., не угловая, жил сост., 7 500. Тел. 050-80076-94. zz 2-ком.кв. Артема, ул Ясная, 1/5, хороший ремонт. 9 500. Тел. 050-800-76-94. zz 2-ком.кв. Артема, ул. Вольная, 5/5, 44 кв.м., квартира в жилом состоянии, 5 000. Тел. 050800-76-94. zz 2-ком.кв. Машмет, 3/5, квартира в жилом состоянии, 5 500. Тел. 050-800-76-94. zz 2-ком.кв. центр, ул. Коммунаров 5/5, 6 900. Тел. 050-80076-94. zz 2-ком.кв. Центр, ул. Свободы, 7/9, 50 кв.м., жил. сост., 10 500. Тел. 050-800-76-94. zz 2-ком.кв., Артема. 5/5, 43 кв.м, не угловая, 5 500. Тел. 050800-76-94. zz 2-ком.кв., центр, ул. Шевченко, 3/3, 58 кв.м., квартира с ремонтом, м/п окна. Тел. 050800-76-94. zz 2-комн. кв по квадратуре 3-комн. кв., 7/14, дорогой ремонт, новостройка, счетчик тепла, воды, в доме резервуар запаса воды, охраняемый дом, консьерж, быттехника, 1 534 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zz 2-комн. кв по квадратуре 3-комн. кв., 7/14, дорогой ремонт, новостройка, счетчик тепла, воды, в доме резервуар запаса воды, охраняемый дом, консьерж, быттехника, 2 100 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zz 2-комн. кв, выведен. с жил. фонда, с разреш. на пристройку, 30 кв. м., ул. О. Революции. Тел. 050-425-29-78. zz 2-комн. кв, м-н Артема, 4/5, 6 300. Тел. 095-294-25-34. zz 2-комн. кв. 1/5, 44 кв. м., ул. Ленина, кирп. коопер. дом., цена договор. Тел. 050-425-25-91. zz 2-комн. кв. 2/3, ул. Свердлова, хор. сост. Тел. 099-95-15-229. zz 2-комн. кв. 2/9, Центр. Тел. 095-295-35-85. zz 2-комн. кв. 2/9, Центр, с ремонтом, мебелью и быт. тех., 432 000 грн. Тел. 050-95-98-152. zz 2-комн. кв. 3/9, вид на площадь. Тел. 095-295-35-85. zz 2-комн. кв. 42 кв. м., 4/5, ул. Ленина, кирп. дом, хор. сост. Тел. 050-425-25-91. zz 2-комн. кв. 6/9, с ремонтом, кондиционер, ул. Парковая,1. Тел. 095-160-96-88. zz 2-комн. кв. м-н Артема, 3/5, жил. сост., балкон застекл., 8 000. Тел. 050-383-30-84. zz 2-комн. кв. м-н Артема, 5/5, хор. сост., м/п, комн. разд., 6 500. Тел. 050-347-74-09. zz 2-комн. кв. с ремонтом и мебелью, 5/14, ул. Свободы, 16 500. Тел. 095-160-96-88.

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zz 2-комн. кв. ул. Свердлова, 3/3, 44х27х5 кв. м., жил. сост., м/п, подвал, 168 000 грн. Тел. 050-58889-77. zz 2-комн. кв., 1/10, ул. Батюка, отл. сост., с меб., без посред. Тел. 066-942-29-24. zz 2-комн. кв., 1/2, ул. Л. Толстого, под бизнес, 519 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04111. zz 2-комн. кв., 1/5, ж/д. ул. Свердлова, возм. под бизнес, соврем. санузел, кондиц., комн. смежные, хор. сост., 271 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04111. zz 2-комн. кв., 2/5, р-н ост. «Молодежная», 41,8/23,3/6,5 кв. м, длинный коридор, кооперат. дом, 203 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zz 2-комн. кв., 2/5, сост. обычн. 7 500. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., 2/5, центр г. Николаевка, и сдается. Тел. 09585-60-980. zz 2-комн. кв., 3/5, м-н Лесной, комн. разд., м/п окна, не угл., 8 500. Тел. 050-423-41-45. zz 2-комн. кв., 3/5, хор. жил. сост., с мебелью и техникой, м-н Артема, 8 500. Тел. 050-347-74-09. zz 2-комн. кв., 4/5, общ. 42 кв. м., Артема, около собеза, дорогой ремонт, почти не жили, машинка-автома, посудойка, холод., плазма, кондиц., натяжные потолки, соврем. санузел, накопит. бак, вода постоянно, 507 600. Тел. 050-95-98-152. zz 2-комн. кв., 4/9, центр, хор. рем., ул. Свободы, 190 000 грн., срочно. Тел. 050-580-65-60. zz 2-комн. кв., 5/5, Артема, ул. Вольная, комн. раздел., не углов., треб. ремонта, 135 000 грн. Тел. 095-636-06-57. zz 2-комн. кв., 5/5, м-н Артема,ул. Ясная хор. ремонт, комн. разд. Тел. 050-864-68-87. zz 2-комн. кв., 54/36/9, кирпичн. дом, улучш. планир.,автон. отопление, вода постоянно, 11 500. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., Артема, 1/5, Молодежная,6500.треб ремонт. Тел. 050-800-74-18. zz 2-комн. кв., Артема, 2/5, разд. комн.,43 м. кв., жилое состояние, 7500,Лесной. Тел. 050-800-74-18. zz 2-комн. кв., Артема, 3/5, 44 кв. м, жил. сост., 6 700. Тел. 050800-82-43. zz 2-комн. кв., Артема, 4/9, комнаты раздел., улучш. планир., 50/33/9, 7 700. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., Артема, 44/31/7, больш. коридор,комнаты раздельны, чистый подъезд, сост. хорошее, 7 000, докум. готовы. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., Артема, 5/5, 47 кв. м, под ремонт, 7 500, торг. Тел. 050-800-82-43. zz 2-комн. кв., Артема, 5/9, 7600, м/п окна, лоджия,50 кв. м,жилое сост. Тел. 050-800-74-18. zz 2-комн. кв., Артема, 6/9, Олимпийская, 53кв. м., жилое состояние,7800. Тел. 050-800-74-18. zz 2-комн. кв., Артема, 6000, разд. комн., не угловая, 4/5, новая дверь, встроенная кухня, zz колонка, кооперативный дом, есть мебель. Тел. 050-800-74-18. zz 2-комн. кв., Артема, 8000, Бульварная, отл. состояние, встроенная кухня, м/п окна, разд. zz комн. Тел. 050-800-74-18. zz 2-комн. кв., Артема, комн. розд. 5500 жилое состояние,бойлер,45 кв. м. балкон застеклен. Тел. 050-800-74-18. zz 2-комн. кв., Артема, Лесной, 3/9, 170 000 грн. Тел. 050-58065-60. zz 2-комн. кв., Артема, Лесной, 5/9, улучш. план., хор. сост., не угловая, 7 700. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., Артема, Лесной, 54/36/9, нов. ремонт, не угловая, улучш. планир, новые окна ,двери, 12 500. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., Артема, Лесной, 6/9, 54/36/9, улучш. планир. не угловая, 10 500, докум. готовы. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., Артема, пер. Виноградный, 9/9, 53 кв. м, не угл., жил. сост., с меб. и техникой. Тел. 050-800-82-43. zz 2-комн. кв., Артема, разд. комн. 6600, кирп. дом,4/5 жилое состояние, треб. космет. Торг. Тел. 050-800-74-18. zz 2-комн. кв., Артема, ул. Батюка, 21/83, 7/9, обычное сост., рядом 3 школы, 3 садика, рынок, маг., 9 500. Тел. 050-955-03-56. zz 2-комн. кв., Артема, ул. Батюка, 30, 4/5, кирп. дом, жил. сост., рядом школа, садик, маг., 8 500. Тел. 050-955-03-56. zz 2-комн. кв., Артема, ул. Бульварная, 3/5, 41 кв. м, под ремонт, не углов., 7 500. Тел. 050800-82-43.

zz 2-комн. кв., Артема, ул. Ген. Батюка, 5/5, 47 кв. м, жил. сост., м/п окна, 8 100. Тел. 050-80082-43. zz 2-комн. кв., Артема, улучш. планир., 54/36/9, 215 000 грн. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., Артема, ЦНИЛ, ул. Ген. Батюка, 5/5, 50 кв. м, под ремонт, 170 000 грн. Тел. 050-80082-43. zz 2-комн. кв., без ремонта, р-н военкомата, или меняю на авто. Тел. 050-67-814-67. zz 2-комн. кв., в хор. сост., в связи с выездом, недорого. Тел. 050-580-65-60. zz 2-комн. кв., г. Краматорск, ул. Ульяновская, 207, 7/9, срочно, недорого. Тел. 050-77-519-44. zz 2-комн. кв., ж/д, 3/3, 42 кв. м, жил. сост., комн. смеж., 7 500. Тел. 050-800-82-43. zz 2-комн. кв., ж/д, 3/5, 44 кв. м, жил. сост., 8 200. Тел. 050-80082-43.

2-комн. кв., ж/д, 4/9, 49 кв. м, комн. раздел., 11 500. Тел. 050-536-47-66.

zz 2-комн. кв., ж/д, пер. Лермонтова, 2/2, 40 кв. м, а/о, жил. сост., 5 700. Тел. 050-800-82-43. zz 2-комн. кв., ж/д, сот. Свердлова, 2/2, кирпич. дом, не углов., обычное сост., 7 400. Тел. 050-955-03-56. zz 2-комн. кв., Лесной, 8/9, 50/35/9, улучш. планир.,8 000 торг. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., м-н Артема, 6/9, 54 кв. м., жил. сост., не угл., 10 500. Тел. 050-423-41-45. zz 2-комн. кв., Молочар, 2/2, 43 кв. м, а/о, бойлер, м/п окна, 5 500. Тел. 050-800-82-43. zz 2-комн. кв., мр-н Артема, кирп. дом, 3/5, жил. сост., 120 000 грн. Тел. 050-580-65-60. zz 2-комн. кв., мр-н Артема, ул. Ясная, 15, 3 эт., не углов., комн. раздел., нов. вход. дверь, обычное сост., 7 000. Тел. 050-955-03-56. zz 2-комн. кв., мрн. Артема, 44/31/7 кв.м, комн. разд., жилое сост., 7300. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., нов. дом, самый центр города, 52/35/8 кв.м, кирп. дом, комн. разд., вода пост., большая лоджия, 15 500. Тел. 050471-85-04. zz 2-комн. кв., р-н Артема, 5/ 5, рядом СГПУ, м/п окна, брониров. дверь, комн. разд., не угл., крыша не течет, 7 500. Тел. 099-02807-94. zz 2-комн. кв., р-н Хитрый рынок, ремонт, комн. смеж., кирп. дом, срочно. Тел. 097-298-81-71. zz 2-комн. кв., ул. Окт. Революции, 3 эт., 50/35/8 кв.м, высок. потолки, комн. разд., хор. сост., 15 500. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., ул. Октябрьской революции, 2/5, 7 500. Тел. 095294-25-34. zz 2-комн. кв., ул. Свободы , 31. 4/14, балкон застеклен, с рем., мебелью и техникой, 13 000. Тел. 050-965-35-99. zz 2-комн. кв., ул. Свободы, 4/9, 54/36/9, 2 кондиц., ремонт. м/п окна, нов. входн. дверь, тамбур, 13 500. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., Химик, 3/9, 54/36/9, не угловая, хор., жилое сост, 8 500. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., Химик, 3/9, раздельн. комн., вода постоянно, хор. сост., 8 500. Тел. 050-42529-78. zz 2-комн. кв., центр, 2/5, 44 кв. м, под ремонт, 8 300. Тел. 050800-82-43.

«Газета объявлений» N 46 (601), 22 ноября 2017 г.

zz 2-комн. кв., Центр, 2/5, комн. разд., не угл., жил. сост., 7 500. Тел. 050-423-41-45. zz 2-комн. кв., Центр, 3/4, ул. Ленина, 11 000. Тел. 095-29425-34. zz2-комн. кв., центр, 7/9, 43/25/7, комн. раздел., жил. сост., 161 000 грн. Тел. 050-58889-77. zz 2-комн. кв., Центр, 8-я школа. 7500, жилое сост., разд. комн. 43 кв. м, есть мебель. Тел. 050-80074-18. zz 2-комн. кв., центр, выведена из жилого фонда, О. Революции, есть разреш. на пристройку, 22 000. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., центр, космет. рем., 2/5, 150 000 грн. Тел. 050580-65-60. zz 2-комн. кв., центр, м/п окна, чистый подъезд, кондиц., 7 700. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв., Центр, Окт. Революции, 3/5,жилое состояние, 43 кв. м,7500. Тел. 050-80074-18. zz 2-комн. кв., центр, ремонт, встроен. мебель, 3/5, 250 000 грн. Тел. 050-580-65-60.

zz 2-комн. кв., Центр, Свободы, 1/9, хорошее сост., 11000, м/п окна, линолеум, большая кухня 50 кв. м. Тел. 050-800-74-18. zz 2-комн. кв., центр, ул. Коммунаров, 34, 8 эт., с ремонтом, не углов., частично с меб., встроен. кухня, рядом школа, садик, рынок, 10 500. Тел. 050-0-777-202. zz 2-комн. кв., центр, ул. Ленина, чех. проект, жилое сост., 130 000 грн. Тел. 050-580-65-60. zz 2-комн. кв., центр, ул. Торская, 3/4, 45 кв. м, не углов., жил. сост., м/п окна, 8 500. Тел. 050-800-82-43. zz 2-комн. кв., центр, ул. Торская, 3/5, 52 кв. м, жил. сост. Тел. 050-800-82-43. zz 2-комн. кв., Центр, хор. состояние, 7/9, 11000, м/п, окна,нов. линолеум, мебель. Тел. 050-80074-18. zz 2-комн. кв., Чубаря, 4/5, жил. сост., 8 000 , торг. Тел. 050-38330-84. zz2-комн. кв. Артема, 44/31/7, разд. комн., не угловая, 5 000, докум. готовы. Тел. 050-47185-04.

(присылайте SMS-сообщения)

zz 2-комн. кв. ЖД, 52/35/8, кирп. дом, не углов., отл. жил. сост., 10 500. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн.кв в районе жд,без ремонта, без долгов. Тел. 050812-49-08. zz 2-комн.кв, Артёма, 1/5, ул.Вольная, 43 кв.м., жил.сост. 6 900. Тел. 050-800-73-57. zz 2-комн.кв, Центр, жил. сост., 3/9, 13 700, торг. Тел. 050-34774-09. zz 2-комн.кв. 1/1, центр, ул. Почтовая, 72, автономн. отоплен, кирпичн. дом., част. с рем., комн. смежн., 156 000. Тел. 066-22270-74. zz 2-комн.кв. 1/1, центр, ул. Почтовая, 72, автономн. отоплен, кирпичн. дом., част. с рем., комн. смежн., 156 000. Тел. 050-94-24304. zz 2-комн.кв. г. Краматорск или меняю на кв. в Славянске. Тел. 050-885-99-65. zz 2-комн.кв. кирп. дом, м-н Артема, комн. разд., жил сост., м/п окна, 6 000. Тел. 050-347-74-09. zz 2-комн.кв. Центр, частич. ремонт, перепланировка, 2/5, 7 500. Тел. 050-347-74-09. zz 2-комн.кв., 1/5, Артема, 40 кв.м., после кап. рем., с меб. и техникой. Тел. 050-24-32-992. zz 2-комн.кв., 1/5, жил.сост., не углов., комн. раздел., срочно, недорого. Тел. 066-222-70-74. zz 2-комн.кв., 1/5, кирпичн. дом, 150 000. Тел. 050-660-57-88. zz 2-комн.кв., 3/5, чешский проект, с рем, мебелью, 14 000. Тел. 050-347-59-53. zz 2-комн.кв., 4/5, раздел. комн., ремонт, не угловая, кирпичн. дом. Тел. 050-660-57-88. zz 2-комн.кв., 4/5, чех. пр., жил. сост., кирпичн. дом, комн. раздел., срочно, недорого. Тел. 066-22270-74. zz 2-комн.кв., 5/5, 9 500, Артема. Тел. 095-685-43-64. zz 2-комн.кв., 5/5, арт. комн. разд., не углов., теплая, газ. колонка, сочно, 130 000. Тел. 066222-70-74. zz 2-комн.кв., 9/9, м-н Артема, комн. раздельн., не углов., тепл. дом. 170 000. Тел. 066-222-70-74. zz 2-комн.кв., Артема, 2/5, 7 000. Тел. 050-800-76-94. zz 2-комн.кв., Артёма, 2/5, ул. Г.Батюка, 44 кв.м., жил.сост., разд. комн. 6 000. Тел. 050-800-73-57. zz 2-комн.кв., Артёма, 3/5, на Лесном, 43 кв.м. м/п окна, нов. сантехника, косм.рем. 8 000. Тел. 050-800-73-57. zz 2-комн.кв., Артёма, 4/5, 43 кв.м. обычное сост. 5 900. Тел. 050-800-73-57. zz 2-комн.кв., Артёма, 5/5, ул.Г.Батюка, 43 кв.м., жил.сост., м/п окна. 5 500. Тел. 050-80073-57. zz 2-комн.кв., Артёма, 5/9, ул.Г.Батюка, 51 кв.м., разд. комн., жил. сост. 10 000. Тел. 050-80073-57. zz 2-комн.кв., Артема, ул. Бульварная, 5/5, 6 000. Тел. 050800-76-94. zz 2-комн.кв., Артема, ул. Ген. Батюка, 1/5, жил. сост., 8 000. Тел. 050-800-76-94. zz 2-комн.кв., Вокзальная, 5/5, жил.сост., 45 кв.м., 7 000, торг. Тел. 050-474-63-35. zz 2-комн.кв., г. Селидово, возм. обмен на кв. в Славянске. Тел. 050-592-29-01.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

zz 2-комн.кв., евроремонт, джакузи, тепл. пол, возможно с мебелью и техн., 16 500. Тел. 050347-59-53. zz 2-комн.кв., ж/д, сталинка, а/о, 2/2, 5 700. Тел. 050-800-76-94. zz 2-комн.кв., ЖД, 4/5, чех.пр., в хор. сост., раздельн.комн. Тел. 050-290-34-21. zz 2-комн.кв., К.Маркса, 1/14, возможно под бизнес. Тел. 050347-59-53. zz 2-комн.кв., Лесной, 6/9, косм. рем., 54 кв.м., 14 000, торг. Тел. 050-474-63-35. zz 2-комн.кв., м/п окна, вода постоянно, 9 500. Тел. 050-34759-53. zz 2-комн.кв., м-н Артема, свеж. рем., м/п окна, техн., нов. мебель, 12 000. Тел. 050-842-14-16. zz 2-комн.кв., недалеко от Белгорода. Тел. 066-67-70-484. zz 2-комн.кв., нов. рем., встроен. кухня,бойлер,балкон заст., 14 000. Тел. 050-347-59-53. zz 2-комн.кв., пер.Чубаря, 1/3, 60х48х9, 2 лоджии, комн. раздел., вода постоянно. Тел. 050-34759-53. zz 2-комн.кв., р-н 8 шк., жил. сост., не углов., кирпичн. дом, срочно, недорого. Тел. 066-22270-74. zz 2-комн.кв., ул. Вольная, 2/5, жил.сост., 47 кв.м., 7 500. Тел. 050-474-63-35. zz 2-комн.кв., ул.Бульварная, 1/5, жил.сост., 7 500, торг. Тел. 050-474-63-35. zz 2-комн.кв., ул.К.Маркса, 9/14, 52 кв.м., хор. сост., рем. в туал., кухне, м/п окна. Тел. 095294-25-34. zz 2-комн.кв., ул.Р .Люксембург, 1/9, больш. лоджия, с рем., меб, техникой. Тел. 050-347-59-53. zz 2-комн.кв., Химик, 3/9, пер. Донской, 51кв.м., жил. сост., не угл. 8 500. Тел. 050-800-73-57. zz 2-комн.кв., Химик, 5/9, ул.Новосодовская, 51 кв.м., с ремонтом. 9 000. Тел. 050-800-73-57. zz 2-комн.кв., центр. Тел. 05087-14-976. zz 2-комн.кв., центр, с ремонтом, 12 500. Тел. 050-34759-53. zz 2-комн.кв., Центр, 1/5, 45 кв.м., жил.сост., разд.комн. 7 000. Тел. 050-800-73-57. zz 2-комн.кв., Центр, 2/2, 49 кв.м., жил.сост., м/п окна. 7 500. Тел. 050-800-73-57. zz 2-комн.кв., центр, 2/5, 44/30/6, комн. раздельные, 7 500. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн.кв., центр, 2/5, корпичн. дом, 7 500. Тел. 050-34759-53. zz 2-комн.кв., Центр, 3/3, район Фуршета, 55 кв.м. евроремонт и мебель. 15 000. Тел. 050-80073-57. zz 2-комн.кв., Центр, 3/5, район Сату, 45/30/7, жил.сост. 7 500. Тел. 050-800-73-57. zz 2-комн.кв., Центр, 3/5, ул. Юных Коммунаров, 44 кв.м., жил. сост. 7 500. Тел. 050-800-73-57. zz 2-комн.кв., Центр, 3/5, ул.Окт.Революции, 43 кв.м., жил. сост. 6 500. Тел. 050-800-73-57. zz 2-комн.кв., центр, 4/9, без рем., раздел. комн., 12 000. Тел. 050-801-75-95. zz 2-комн.кв., Центр, 5/5, 43 кв.м., жил.сост. 6 000. Тел. 050800-73-57. zz 2-комн.кв., ЦНИЛ, 4/5, жил. сост., угглов., м/п окна,комн. проходн., теплая, вода всегда, 6 000, торг., без поср. Тел. 050-66701-95.

http://slavinfo.dn.ua

9


Объявления диктуйте по тел.:

2-комн.кв. продаю

zz Квартира Славянский р-н, г.Николаевка. Нормальное состояние. Двойная дверь. Столярка. Счетчики на все. Очень теплая. 50 летия Слав ТЭС 33, самый центр. 6 500. Тел. 095-398-24-24.

куплю

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zz 2-комн. кв., центр, можно zz 3-комн. кв. г. Красный Лиман, с рем., для себя. Тел. 050-471- вблизи супермаркет и озеро. Тел. 85-04. 095-789-76-24. zz 2-комн. кв., центр, мр-н zz 3-комн. кв. Центр, 1/5, под Артема, мр-н Химик, возмож. с бизнесс. Тел. 099-706-47-79. дорогим ремонтом. Тел. 050-471zz 3-комн. кв. Центр, 1/5, под 85-04. бизнесс. Тел. 099-706-47-79. zz 2-комн.кв. в Славянске. Тел. zz 3-комн. кв. Центр, 4/4, хор. 050-87-14-976. сост. Тел. 095-294-25-34. zz 2-комн.кв., в любом р-не, zz 3-комн. кв., 8/9 ул. Свободы, рассмотрю все в-ты. Тел. 095-636- 65х389, ул Свободы, кирп. дом, р-н 06-57. Площади. Тел. 050-425-25-91. zz 2-комн.кв., с хор. ремонтом. zz 3-комн. кв., в сталинке, 2/3, Тел. 050-347-59-53. 69х42х7 кв. м., ул. Ленина, р-н площади, отл. сост., част. мебель. меняю Тел. 050-425-25-91. zz 2-комн. кв., центр Крамаzz 3-комн. кв., 1/2, р-н Ж/Д, ул. торска, на жилье в центре СлаСвердлова под бизнес, цена довянска. Тел. 050-428-29-15. говорная. Тел. 050-864-68-87. zz 3-комн. кв., 1/2, ул. Свердлова, рядом ост. «Школьная», можно под бизнес. Тел. 050-872-03-60. продаю zz 3-комн. кв., 1/5, Чубаря, zz 3 - комн. кв., м-н Артема, 1/9, угловая, теплая, есть подвал, нет м/п окна, улуч. планир., жил. сост., балкона, 237 500 грн. Тел. 050-958 700. Тел. 050-423-41-45. 98-152. zz 3- комн. кв., 7/ 9, Химик, пер. zz 3-комн. кв., 1/9, под ремонт. Донской, 65 кв.м., еврорем., встр. Тел. 095-059-33-63. кухня., не угл., част. с меб., 546 zz 3-комн. кв., 2/3, 86,6, 3 м/п 000 грн. Тел. 095-636-06-57. лоджии, ул. Васильевская, 18 500, zz 3- комн. кв., Артема, 2/ 9, 64 торг. Тел. 066-292-46-95. кв. м., 8 600. Тел. 050-800-76-94. zz 3- комн. кв., южная сторона, Кр. Лиман или обмен на квартиру в Славянске. Тел. 095-10-11-098. zz 3- комн.кв., ул.Свердлова, малогабар., 43. кв.м., 1/3, 6 300. Тел. 095-294-25-34. zz 3-ком.кв. Ж/Д, ул. Свердлова, 5/5, 65м2, квартира под ремонт, 7 000. Тел. 050-800-76-94. zz 3-ком.кв., Артема, Лесной, 1/9, 64 кв.м., ремонт, м/п окна, 13 000. Тел. 050-800-76-94. zz 3-ком.кв., Артема, ул. Ясная, 5/5. Тел. 050-800-76-94. zz 3-комен.кв., г. Николаевка, 2/5, 10 000. Тел. 050-534-93-08. zz 3-комн кв., мр-н Артема, 3/9, космет. рем., 180 000 грн. Тел. 050-580-65-60.

zz 2-, 1-комн. кв., центр, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04. zz 2-, 1-комн. кв., центр, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04. zz 2-, 3-комн. кв., недорого, в центре, можно без ремонта, без посредников. Тел. 050-0-777-202. zz 2-комн кв. для себя. Тел. 095295-35-85. zz 2-комн. кв, без ремонта, до 100 000. Тел. 095-160-96-88. zz 2-комн. кв. в любом р-не. Тел. 050-423-41-45. zz 2-комн. кв. для себя. Тел. 050-864-68-87. zz 2-комн. кв., в любом р-не города, можно с дорогим рем., в хор. сост., можно с меб., для себя, срочно. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., в любом р-не города, можно с дорогим рем., в хор. сост., можно с меб., для себя, срочно. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., в любом р-не, рассм. люб. вар-ты. Тел. 050-58065-60. zz 2-комн. кв., в любом сост., без посред. Тел. 050-588-89-77. zz 2-комн. кв., в любом сост., возм. с долгами, не приват., для себя, срочно, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., в центре, Артема, парк, возмож. с долгами. Тел. 050981-26-97. zz 2-комн. кв., в центре, можно с дорогим ремонтом, желат. в 9-эт. доме, можно со встр. меб., для себя, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-47185-04. zz 2-комн. кв., в центре, на средн. этаже, в любом сост., возможно с дорогим рем., для себя. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., возм. с хорошим дорогим рем., для себя. Тел. 050471-85-04. zz 2-комн. кв., для себя. Тел. 050-861-11-38. zz 2-комн. кв., для себя, мр-ны Артема, Лесной, возм. с хор. рем. zz 3-комн. кв. 1/10, м-н Артема, Тел. 050-471-85-04. отл. место, автоном. отопл., м/п zz 2-комн. кв., для себя, р-н не окна, хор. сост, 442 000 грн. Тел. важен, срочно. Тел. 050-580-65-60. 050-95-98-152. zz 2-комн. кв., до 8 000. Тел. zz 3-комн. кв. 2/9 Центр, ул. 050-87-14-976. Искры, с ремонтом, частич. zz 2-комн. кв., мр-н Артема, в мебель, автоном. отопление. Тел. 9-эт. доме, для себя. Тел. 050-471- 095-160-96-88. 85-04. zz 3-комн. кв. 4/9 с ремонтом, zz 2-комн. кв., мр-ны Артема, мебелью, р-н Лесной, ул. Г. центр, в люб. сост., рассм. все ва- Батюка, 35. Тел. 095-160-96-88. рианты, возм. с дорогим еврорем., zz 3-комн. кв. 69х41х8 кв.м., ул. коммун. долгами. Тел. 050-471Юн. Коммунаров, 8/9, жил. сост., 85-04. 430 тыс грн. Тел. 050-425-25-91. zz 2-комн. кв., мр-ны центр, Артема, возм. с дорогим еврорем., 3-комн. кв. а/о. Тел. рассм. все варианты. Тел. 050471-85-04. 066-502-61-52. zz 2-комн. кв., мр-ны центр, Артема, возм. с дорогим еврорем., zz 3-комн. кв. Артема, ул. рассм. все варианты. Тел. 050- Г. Батюка, 5/5, 65 кв. м.,жил. 471-85-04. сост.,треб. косметики, 8 000. Тел. zz 2-комн. кв., улучш. план., 050-800-76-94. возм. с отлич. рем., рассм. все zz 3-комн. кв. срочно, 66 , 2 кв. варианты. Тел. 050-471-85-04. м., кухня 8,9 кв. м., теплая, не угл., zz 2-комн. кв., центр, возмож. 4/9, кондиционер, бак, счетчики, с дорогим ремонтом, рассм. все без долгов, без посред. Тел. 050вар-ты. Тел. 050-471-85-04. 94-66-393.

3-комн.кв.

10

zz3-комн. кв., 2/4, р-н Ц. рынка, сталинка, 102 кв. м, автономн.отопл., хор. сост., комн. разд., 624 000 грн. Тел. 095-63606-57. zz 3-комн. кв., 2/5, а/о, ремонт, р-н «Талера», 17 000. Тел. 066-31181-61. zz 3-комн. кв., 2/5, возле рынка , мр-н артема, 135 000 грн. Тел. 050-580-65-60. zz 3-комн. кв., 2/9, Химик, ремонт в ванной и туалете, балкон заст., 65/39 кв. м, аккурат. сост., 399 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zz 3-комн. кв., 3/3, 71,5, р-н военкомата, 2 балкона, сарай, недорого. Тел. 050-531-81-44. zz 3-комн. кв., 3/3, центр, ул. Шевченко, 82/56 кв. м, част. м/п окна, 413 000 грн. Тел. 050-95981-52. zz 3-комн. кв., 3/5, ЦНИЛ, чех. проект, 62 кв. м, 2 лоджии, м/п окна, ремонт 10-лет. давности, 302 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zz 3-комн. кв., 3/9, пер. Виноградный, 3, м/п окна, хор. сост., без посред. Тел. 066-942-29-24.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

zz 3-комн. кв., 4/10, Артема, Лесной, с ремонтом, с меб., есть кладовая на этаже, чистый подъезд, 594 000 грн. Тел. 095636-06-57. zz 3-комн. кв., 4/4, совр. дорогой ремонт, общ. 79,3 кв.м., жилая 56 кв.м., с меб., быттехн., 600 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zz 3-комн. кв., 4/4, центр, ул. Ленина, общая пл. 80 кв. м, ремонт, кухня-студия, мебель, быт. техника. Тел. 050-588-89-77. zz 3-комн. кв., 4/5, 57 кв.м., не угловая , 7 500. Тел. 050-42529-78. zz 3-комн. кв., 4/5, мр-н Артема, 46 кв. м, утеплен., м/п окна, кухнястудия, встроен. кухня, санузел совмещ., рем., 235 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zz 3-комн. кв., 5/5, Артема, от хозяина, недорого, срочно. Тел. 095-092-50-02. zz 3-комн. кв., 5/9, Артема, жил. сост., 11 000. Тел. 050-425-29-78. zz 3-комн. кв., 56 кв. м, 5/5, Артема, ЦНИЛ, с мебелью, чистая, теплая, жилое сост., метал. сарайгараж с погребом, 7 500. Тел. 063-119-71-56.

zz 3-комн. кв., 56/39/6, кирп. дом, удобн. планир., газ колонка, большой коридор, до площади 3 мин, 11 000. Тел. 050-471-85-04. zz 3-комн. кв., 60 кв.м., автоном. отопл. с хор. ремонтом, новая мебель и быт. техника. Тел. 066725-63-83. zz 3-комн. кв., 65 кв. м., лоджия, подвал, Артема, 1/9, Г.Батюка 21, без рем., торг уместен, от хозяина. Тел. 066-47-87-304. zz 3-комн. кв., 7/9, ул. Юн. Коммунаров, жил. сост., не угловая, 15 500. Тел. 050-425-29-78. zz 3-комн. кв., Артема, 1/5, жило состояние 57 кв. м,7500, ухоженная, уютный двор. Тел. 050800-74-18. zz 3-комн. кв., Артема, Лесной, 4/5, 150 000 грн. Тел. 050-58065-60. zz 3-комн. кв., Артема, Лесной, не угловая, докум. готовы, 11 500. Тел. 050-471-85-04. zz 3-комн. кв., Артема, пер. Ген. Батюка, 4/5, 64 кв. м, простой ремонт, 2 лоджии, 12 600. Тел. 050-800-82-43. zz 3-комн. кв., Артема, ул. Парковая, 5/5, 53 кв. м, жил. сост., треб. космет. ремонта, 8 400. Тел. 050-800-82-43. zz 3-комн. кв., Артема, ул. Ясная, 2/5, 54 кв. м, комн. раздел., нов. м/п окна, вход. дверь, под ремонт, 9 500. Тел. 050-800-82-43. zz 3-комн. кв., Артема,65кв. м, Молодежная ост., 2/9, кухня 9 кв. м, разд комн. Тел. 050-800-74-18. zz 3-комн. кв., бул. Пушкина, 1/5, хор. состояние, космет. ремонт, 10500, м/п окна, мет. дверь. Тел. 050-800-74-18. zz 3-комн. кв., дешево. Тел. 05087-14-976. zz 3-комн. кв., Ж/д кирп. дом, 10000, чех. проэкт, с мебелью,хор состояние. Тел. 050-800-74-18. zz 3-комн. кв., Ж/д, 1/5, 48 кв. м, 8500, жилое состояние, кирп. дом. Тел. 050-800-74-18. zz 3-комн. кв., ж/д, пер. Лермонтова, 2/5, 50 кв. м, м/п окна, 8 500. Тел. 050-800-82-43. zz 3-комн. кв., крупногабар., центр, автономн. отопл. Тел. 09539-49-499. zz 3-комн. кв., Машмет, ул. Дарвина, 2/5, 52 кв. м, с/у раздел., не углов., жил. сост., 7 500. Тел. 050-800-82-43. zz 3-комн. кв., м-н Артема, жил. сост., с меб., не углов., 4/5, 7 200, срочно. Тел. 050-347-74-09.

http://slavinfo.dn.ua

(присылайте SMS-сообщения)

zz 3-комн. кв., м-н Артема, ул. Парковая, 3/ 5, 66 кв.м., кухнястудия, хор. рем., мебель.техника. Тел. 066-986-26-07. zz 3-комн. кв., м-н Химик. Тел. 050-87-14-976. zz 3-комн. кв., мр-н Артема, ул. Батюка, 42, 5/5, кирпич. дом, не углов., жил. сост., хор. место, 7 500. Тел. 050-955-03-56. zz 3-комн. кв., общ. площ. 71 кв. м., в центре города, ул.Искры, ремонт, индив. отопление, счетчики. Тел. 050-913-29-35. zz 3-комн. кв., пер. Парковый, 1/5, 53/37/6,6, с ремонтом, 250 000 грн. Тел. 050-588-89-77. zz 3-комн. кв., р-н Дома быта, 2/3, 86,6 кв. м, 3 лоджии пластик., решетка на площадке, сигнал., чистая, 18 500, торг. Тел. 093-9511-708. zz 3-комн. кв., р-н ЖД, 1 эт., кирпичн. дом, не угловая, обычное сост., комн. раздел., закрытый двор, 8 500. Тел. 050-955-03-56. zz 3-комн. кв., Строймаш, ул. Новый быт, 4/5, 64 кв. м, не углов., жил. сост., 9 500. Тел. 050-80082-43. zz 3-комн. кв., ул. Василевского, 370 000, 1/9. Тел. 050-806-56-53. zz 3-комн. кв., ул. К. Маркса, 38, 64 кв. м, без посредников. Тел. 099-79-22-815. zz 3-комн. кв., ул. Свободы, 4/9. крупногабарит., жил. сост., 185 000 грн. Тел. 050-580-65-60. zz 3-комн. кв., ул. Свободы, 65/41/9, улучш. планир., вода постоянно, лоджия, 11 500, докум. готовы. Тел. 050-471-85-04. zz 3-комн. кв., ул. Торская, 3/5, 72 кв. м, советское сост., 2 балкона, 12 600. Тел. 050-80082-43. zz 3-комн. кв., ул. Юн. Коммунаров, 4/5, жил. сост., 330 000 грн. Тел. 050-588-89-77. zz 3-комн. кв., Химик, 5/9, не угловая, вода пост., обычное сост., 10 500, срочно. Тел. 050-95503-56. zz 3-комн. кв., Химик, 7/9, 65 кв. м, под ремонт7500. Тел. 050-80074-18. zz 3-комн. кв., Центр 8500, жилое состояние, 4/5, 57 кв. м,8-школа,. Тел. 050-800-74-18. zz 3-комн. кв., центр, 2 эт., не углов., вода пост., а/о, тихий двор, от собственника, без посред. Тел. 095-649-69-96. zz 3-комн. кв., центр, 3/5, жил. сост., 140 000 грн. Тел. 050-58065-60. zz 3-комн. кв., центр, 68/42/9, лоджия, балкон, улучш. планир., вода постоянно, срочно, 11 000. Тел. 050-471-85-04. zz 3-комн. кв., центр, в хор. сост., входн. двери замен., окна м/п, не угловая, 5/5, 8 500. Тел. 050-347-74-09. zz 3-комн. кв., Центр, разд. комн.,3/5, хор состояние, 9000, м/п окна, бойлер. Тел. 050-80074-18. zz 3-комн. кв., Центр, Свободы, крупногабаритная, с ремонтом, м/п окна, бронированная дверь, сигнализация. Тел. 050-800-74-18. zz 3-комн. кв., центр, ул. Чубаря, 5/5, 57 кв. м, не углов., с/у раздел., не углов., сделан хор. ремонт, м/п окна, хор. крыша, 8 700. Тел. 050800-82-43. zz 3-комн. кв., центр, ул. Юн. Коммунаров, 4/5, не угловая, сост. хор., 12 500. Тел. 050-471-85-04. zz 3-комн. кв., центр, улучш. планир., 65/41/9, кирпич. дом, 5 этаж, 8 900. Тел. 050-471-85-04. zz 3-комн. кв., центр, Юн. Коммунаров, 5/9, 69/41/9, хор., жил. сост., 15 500. Тел. 050-471-85-04. zz 3-комн. кв., чех. проект, ремонт, меб., техника, 250 000 грн. Тел. 050-580-65-60. zz 3-комн.кв. м-н Артема, 2/5, 10 500. Тел. 050-347-74-09. zz 3-комн.кв. м-н Лесной, 6/9, 11 500. Тел. 095-558-81-48. zz 3-комн.кв. м-н Лесной, 6/9, 11 500. Тел. 095-558-81-48. zz 3-комн.кв., 3/14, ул. Свободы, 75/40/8, обычное сост., без ремонта, рядом с квартирой кладовка. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zz 3-комн.кв., 1/2, 65х45х9, раздельные комн., м/п окна, нов. межкомн. двери, новая проводка, сантехн., торг. Тел. 050-347-59-53. zz 3-комн.кв., 2/3, центр, с рем., с меб, не углов., кирпичн. дом, газ. кол., срочно, недорого. Тел. 066222-70-74. zz 3-комн.кв., 2/3, центр, сталинка, 70 кв.м. кухня- 11 кв.м., с рем., встр. кухня, с меб., не угловая, 378 000 грн., срочно. Тел. 095-636-06-57. zz 3-комн.кв., 3/4, ЖД, Свердлова, общ. 44,6, колонка, встроен. кухня, современный санузел, подвал, свой ЖЕК, хор. ремонт, 340 000 грн. Тел. 050-9598-152.

zz 3-комн.кв., 3/5, после рем, встр. кухня, 10 500. Тел. 050-34759-53. zz 3-комн.кв., 3/5., чех., Искры, 2 лодж. ремонт, 27 000. Тел. 066311-81-61. zz 3-комн.кв., 3/9, отл. ремонт, нов. меб., сантех. без поср., 25 000, Краматорск, Старый Город. Тел. 098-391-55-99. zz 3-комн.кв., 5/5, Артема, отл. планир., раздел. комн., крыша не течет, необходим ремонт, 186 000. Тел. 050-95-98-152. zz 3-комн.кв., 5/5, общ.пл 56 кв.м., м/п окна, нов. входн. дверь, комнаты раздельные. Тел. 050-9598-152. zz 3-комн.кв., 5/5, центр, п/о, жил.сост., кирпичн. дом, газ.кол., не углов., срочно, недорого. Тел. 066-222-70-74. zz 3-комн.кв., 5/9, м/п окна, ремонт. Тел. 050-660-57-88. zz 3-комн.кв., Артема. Тел. 050871-49-76. zz 3-комн.кв., Артёма, 1/10, ул. Г.Батюка, 65 кв.м., треб. рем. 9 500. Тел. 050-800-73-57. zz 3-комн.кв., Артёма, 3/5, ул.Г.Батюка, 57 кв.м. жил.сост., не угл. 7 900. Тел. 050-800-73-57. zz 3-комн.кв., Артема, кооперат. дом., кирпичн., не угловая. Тел. 050-660-57-88. zz 3-комн.кв., Артема, ул. Олимпийская, 7, 4/9, не углов., отличное место, рядом школы, садики, маг., остан., 13 500. Тел. 050-955-03-56. zz 3-комн.кв., К.Маркса, 9/9, жил.сост., 65 кв.м., 13 500, торг. Тел. 050-474-63-35. zz 3-комн.кв., с качеств. рем. 7/9, с меб. и техникой. Тел. 050347-59-53. zz 3-комн.кв., ул. Вокзальная, 3/3, ремонт, п/о, 60 кв.м., 11 000. Тел. 050-474-63-35. zz 3-комн.кв., ул.Ленина, 2 этаж, кирпичн. дом, 14 500. Тел. 050-347-59-53. zz 3-комн.кв., ул.Свердлова, 10 500. торг. Тел. 050-347-59-53. zz 3-комн.кв., ул.Шевченко,3, 80 кв.м., 2 балкона, 12 500. Тел. 050-347-59-53. zz 3-комн.кв., Химик, 65 кв.м., хорошее состояние, част., меб. 10 000. Тел. 050-800-73-57. zz 3-комн.кв., Центр, 1/2, район Центрального рынка, 65кв.м., обычн. сост. 8 000. Тел. 050-80073-57. zz 3-комн.кв., Центр, 2/5 , 55 кв.м., под ремонт, не угл. 9 500. Тел. 050-800-73-57. zz 3-комн.кв., Центр, 2/9, ул.К.Маркса, 65 кв.м., евроремонт. 16 000. Тел. 050-800-73-57. zz 3-комн.кв., центр, 3/5, vip рем. 2017, есть все, 35 000, торг. Тел. 050-474-63-35. zz 3-комн.кв., Центр, 3/5, ул.Окт.Революции, 57 кв.м., жил. сост. 7 800. Тел. 050-800-73-57. zz 3-комн.кв., Центр, 3/9, ул.Свободы, 65 кв.м. 11 000. Тел. 050-800-73-57. zz 3-комн.кв., Центр, 4/5, ул.Королева, 53 кв.м., треб.рем., частично м/п окна. 8 000. Тел. 050800-73-57. zz 3-комн.кв., Центр, 5/5. ул.Шевченко, 57 кв.м., жил.сост, не угл. 7 000. Тел. 050-800-73-57. zz 3-комн.кв., центр, ул. Свободы, 2/9, 64 кв.м., жил сост., 13 000. Тел. 050-800-76-94. zz 3-комн.кв., Чубаря, 4/5, жил. сост., п/о, 56 кв.м., 13 500. Тел. 050-474-63-35. zz 3-комн.кв. автономн. отопл., вид на город. Тел. 050-347-59-53. zz 3-конм.кв., ул.Святогорская, 1/2,общ. 71,5, жил. 47,5 , кухня 9,5, треб. космет. ремонта, 200 000. Тел. 050-588-89-77.

куплю

zz 3-, 4-комн. кв. в любом сост., без посред. Тел. 050-588-89-77. zz 3-комн. кв. в любом р-не. Тел. 050-423-41-45. zz 3-комн. кв. м-н Артема, Центр, срочно. Тел. 095-295-35-85. zz 3-комн. кв., в любом р-не города, можно с дорогим рем., в хор. сост., можно с меб., для себя, срочно, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-47185-04. zz 3-комн. кв., в любом р-не, рассм. люб. вар-ты. Тел. 050-58065-60. zz 3-комн. кв., в любом сост., возм. с долгами, не приват., для себя, срочно, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04. zz 3-комн. кв., в Центре. Тел. 050-87-14-976. zz 3-комн. кв., для себя, в люб. р-не, рассм. все вар-ты, возм. с долгами. Тел. 050-471-85-04. zz 3-комн. кв., р-н Химик, срочно. Тел. 050-471-85-04.

«Газета объявлений» N 46 (601), 22 ноября 2017 г.


Объявления диктуйте по тел.:

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

3-комн.кв. продаю

zz 3-комн. кв., центр, с рем., на средн. эт., для себя, срочно, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04. zz 3-комн.кв., в любом сост., можно с долгами. Тел. 050-34759-53. zz 3-комн.кв., срочно. Тел. 05087-14-976. zz В люб. сост., возмож. с долгами, рассм. все вар-ты, для себя, срочно, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04. zz 1- и 2-комн. апартам., Артема, zz Квартиру в рассрочку, с центр, Wi-Fi, все усл., док-ты об оплате, посуточно. Тел. 095-033первоначальным взносом, центр, ж/д, в люб. сост., возм. с дорогим 25-53. еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04. 1- и 2-комн. кв (посу-

меняю

точно, почасово, центр). Тел.: 095-033-12-33, 096300-90-91.

4-комн.кв.

zz 1- и 2-комн. кв. абс. аккурат., недорого, Артема, АВ, центр, посут./почас. Тел. 050-681-37-92. zz 1- и 2-комн. кв. абс. аккурат., недорого, Артема, АВ, центр, посут./почас. Тел. 099-914-76-45. zz 1- и 2-комн. кв. апартам., абс. недорого, Артема, центр, Wi-Fi, посуточно. Тел. 066-61-66-713. zz 1- и 2-комн. кв., Абс. аккурат., А/В, Артема, центр, посут./почас. Тел. 050-668-18-81. zz 1- и 2-комн. кв., Абс. аккурат., А/В, Артема, центр, посут./почас. Тел. 066-58-57-115. zz 1- и 2-комн. кв., абс. недор., Артема, центр, посуточно/почасово. Тел. 099-418-07-80. zz 1- и 2-комн. кв., Артема, центр, посуточно. Тел. 095-82360-08. zz 1-комн. кв., ул. Генерала Батюка, 1 000 + коммун. Тел. 05087-14-976. zz 1-комн. кв., 2/5, возле площади, ремонт, мебель, быттех., 4 000 грн. + все коммун. усл. + единораз. риелт. работа. Тел. 05095-98-152. zz 1-комн. кв., новый ремонт, улучш. планировка, кондиц., стир. машина, все новое, состояние люкс, 5 000 грн, торг, на длит. срок. Тел. 050-471-85-04.

zz 3-комн. 58 кв. м., 1/1, Центр, ул. Калинина на 1-комн. Тел. 095160-96-88.

продаю

zz 4-комн. кв. 140 кв. м., автоном. отопл., 40 000, Центр. Тел. 050-423-41-45. zz 4-комн. кв. м-н Артема. Тел. 050-87-14-976. zz 4-комн. кв. м-н Артема, срочно, 7 500. Тел. 050-87-14-976. zz 4-комн. кв., 4/12 Центр, новострой, 96 кв. м., м/п окна, сделана проводка и разводка воды, индив. отопл. на доме и прибор учетаи тепла на кв., 728 000 грн. Тел. 050-95-98-152. zz 4-комн. кв., 4/5, 64 кв.м., жил. сост., 8 500. Тел. 050-425-29-78. zz 4-комн. кв., 4/5, г. Святоргорск, ул. Островского, чех. проект, м/п окна, нов. сантех., ламинат, дорогой рем., мебель, 900 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zz 4-комн. кв., Артема,3/5, Молодежная, 57 кв. м, жилое сост.8500, бойлер, балкон застеклен. Тел. 050-800-74-18. zz 4-комн.кв., Свердлова, 60 кв.м., 10 500. Тел. 050-347-59-53. zz 4-комн.кв., ул.Свободы, 2/9, жил. пл. 80 кв.м., 20 000, торг. Тел. 050-474-63-35.

куплю

1-комн. кв., посуточно, почасово, центр. Тел. 050-651-63-20.

другие

1-комн. кв., посуточно/ почасово, все условия, мр-н Артема, центр, номер «Люкс». Тел. 099258-58-97.

zz В люб. сост., возмож. с долгами, рассм. все вар-ты, для себя, срочно, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04.

продаю 1-комн. кв. Лесной 8/9 эт. 39/19/9 м/п. окна, хор. сост. 180000 торг. Тел. 099-471-41-32.

куплю

zz В люб. сост., возмож. с долгами, рассм. все вар-ты, для себя, срочно. Тел. 050-471-85-04. zz Кв. или дом в Крыму или обмен на недвижимость на Украине. Тел. 095-139-16-83. zz Квартиру в любом р-н города. Тел. 095-295-35-85. zz Квартиру в центре, можно без ремонта, без посредников. Тел. 050-955-03-56. zz Квартиру для себя, Центр. Тел. 095-295-35-85. zz Квартиры в люб. сост., возмож. с долгами, рассм. все вар-ты, для себя, срочно, возм. с дорогим еврорем.,коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04. zz Куплю недвижимость в Крыму. Тел. 095-139-29-98.

меняю

zz 1-комн.кв., 1//5., Лесной на 2-комн.кв. в этом же р-не. Тел. 099-025-23-21.

сдаю Документы для командировочных. Квартиры посуточно. Тел. 095-03325-53. zz Документы об оплате. Квартиры посуточно. Тел. 05004426-44. zz 1- и 2-комн. кв., посуточно. Документы об оплате. Тел. 095-1400-444. zz 1- и 2-комн. кв. посуточно и почасово. Тел. 099-291-50-77. zz Квартиры посуточно. Артема, центр. Недорого. Документы об оплате. Тел. 095-14-00-555. zz 1- и 2-комн. кв. посуточно, почасово. Недорого. Артема, центр. Тел. 099-772-58-64.

zz 1-комн. кв., срочно. Тел. 05087-14-976. zz 1-комн. кв., ул. Вольная, 500 + коммун. Тел. 050-87-14-976. zz 1-комн. кв., ул. Торская, 1 600 + коммун. Тел. 050-87-14-976. zz 1-комн. кв., ул. Чубаря, 1 500 + коммун., есть субсидия. Тел. 050-87-14-976. zz 1-комн. кв., Центр. Тел. 05087-14-976. zz 1-комн.кв. посуточно, дешево. Тел. 095-420-27-11. zz 1-комн.кв., 3/5, Ж/Д, без посредников, мебель частич., 500+ коммун. Тел. 050-95-92-570. zz 1-комн.кв., Артема. Тел. 099612-68-20. zz 1-комн.кв., жил. состояние. Тел. 050-87-14-976. zz 1-комн.кв., Химик., 1 500 + свет, вода. Тел. 050-87-14-976. zz 1-комн.кв., центр. Тел. 05087-14-976. zz 1-комн.кв., центр, 5/5, vip рем. 2017, есть все, 7 500+ все ком.услуги. Тел. 050-474-63-35. zz 2- комн. кв. срочно. Тел. 05087-14-976. zz 2- комн.кв., с мебелью, м-н Артема, 1 000 грн + коммун. Тел. 095-197-78-35. zz 2 комнаты в 3-комн. кв. м-н Артема, 800 грн + 50% коммун. без отопления. Тел. 050-87-14-976. zz 2-комн. кв., 4/5, Артема, Лесной, хор. сост., с меб. и быттех., 2 000 грн. + коммун. усл. Тел. 095-636-06-57. zz 2-комн. кв., г. Славянск. Тел. 050-87-14-976. zz 2-комн. кв., пер. Виноградный 2 500 + коммун. Тел. 050-87-14976. zz 2-комн. кв., ул Г. Батюка 700 грнг + коммун. Тел. 050-87-14-976. zz 2-комн.кв. без ремонта, Центр, за квартплату. Тел. 095751-97-96. zz 2-комн.кв., 1/5, Артема, Лесной, в хор. сост., част. с меб., без быттехн., есть гор. вода, 1000+ все ком. услуги. Тел. 095-63606-57.

zz 2-комн.кв., 1/9, Лесной, в хор. сост., необх. мебель, тел., хол., 2 500+ все ком. услуги+ 1 250 единор. риэлт. работа. Тел. 05095-98-152. zz 2-комн.кв., 2 000+ ком. услуги. Тел. 050-87-14-976. zz 2-комн.кв., 2/5, ул.Бульварная. Тел. 050-21561-20. zz 2-комн.кв., 5/9, центр, около площ., вся техн., необх. мебель, 3 000+ все ком. усл., 1 500 единор. раб. риэлтора. Тел. 050-95-98-152. zz 2-комн.кв., Артема, Лесной, част. с меб. Тел. 050-604-28-17. zz 2-комн.кв., раздел. комн. на длит. срок, Артема. Тел. 050-8876-949. zz 2-комн.кв., с меб., Химик, на длит. срок 1 600 + ком. услуги. Тел. 050-942-15-59. zz 2-комн.кв., ул. Свободы, 3 000+ ком. услуги. Тел. 050-87-14976. zz 2-комн.кв., центр. Тел. 09538-42-247. zz 2-комн.кв., центр. Тел. 09949-55-074. zz 3- комн. кв. м-н Химик, 800 грн + коммун., без мебели. Тел. 050-87-14-976. zz 3- комн.кв. ЦНИЛ, 1/5 , хол, гор. вода, без быттехн., 2 500+ ода, счет, газ, счетчики. Тел. 050573-62-42. zz 3-комн. кв. , Химик, 2 000 + коммун. Тел. 050-383-30-84. zz 3-комн. кв. 3/9, жил. сост. без мебели, на длит срок, р-н Ж/Д. Тел. 099-645-66-88. zz 3-комн. кв. м-р Артема, хор. сост. Тел. 095-059-33-79. zz 3-комн. кв.,ул. Королева, 2000+ коммунал. Тел. 050-87-14976. zz 3-комн.кв. Тел. 050-98427-63. zz 3-комн.кв., 4/5, Артема, м/п окна, стирал. автомат, хорош. холод., тел., встр. кухня, бойлер, необход. мебель, хор. сост., 2 000+ком. услуги, 1000 грн. единор. работа риелтора. Тел. 050-95-98152. zz 3-комн.кв., центр, 3/5, vip рем. 2017, есть все, 13 500+ все ком.услуги. Тел. 050-474-63-35. zz 4-комн. кв. + 1-комн. кв., 110 кв. м, центр, очень дорогой ремонт, мрамор. пол и камин, дорогая мебель и быттех., все необход. для жизни, 9 000 грн. + все коммун. усл. + 4 500 грн. риелт. раб. единораз. Тел.: 05095-98-152, 063-94-04-111. zz 4-комн.кв., м-н Артема, с меб., за ком.услуги. Тел. 050-47463-35. zz Благоустроенное жилье для пенсионеров и командировочных, посуточно. Тел. 066-235-66-92.

Комната в общежитии, мебель, ТВ. Тел. 050044-26-44. zz Комнату 1 человеку желательно пенсионеру. Тел. 095-10553-08. zz Комнату на короткий срок, отдельный вход, есть душ, туалет, с мебелью, м/п окно, недорого. Тел. 095-420-27-11. zz Комнаты для отдыха на берегу р. Сев. Донец, недорого. Тел. 050-694-93-20. zz Сдается жилье р-н Славкурорта. Тел. 050-529-88-32.

сниму

zz 1- 2-комн. р-н 8 школы. Тел. 050-87-14-976. zz 1-, 2-комн. кв. Тел. 050-58889-77. zz 1-, 2-комн. кв., центр, Артема, с мебелью, техникой, дорого. Порядочность гарантируем. Тел. 050-0-777-202. zz 1-комн. кв. Центр, срочно. Тел. 050-87-14-976. zz 1-комн. кв., возм. с дорогим ремонтом, на длит. срок, порядочность проживания и оплаты гарантирую. Тел. 050-471-85-04. zz 1-комн. кв., возмож. с дорогим рем., на длит. срок, порядочность проживания и оплаты гарантирую. Тел. 050-471-85-04. zz 1-комн. кв., желат. с дорогим ремонтом, мебелью и посудой, на длит. срок (командировка по работе), рассм. любые вар-ты. Тел. 050-471-85-04. zz 1-комн. кв., на длит. срок, с техникой и мебелью. Тел. 050-95503-56. zz 1-комн. кв., с меб. и быттехн., на длит. срок. Тел. 050-955-03-56. zz 1-комн. кв., срочно. Тел. 05087-14-976. zz 1-комн. кв., центр, мрн. Химик, ж/д, с меб. и быттехн., до 2500 грн., семья из 2-х чел. Тел. 050-955-03-56. zz 1-комн. кв., центр, Химик, ж/д, с меб. и быттех., до 2 500 грн., семья из 2-х чел. Тел. 050-0777-202.

«Газета объявлений» N 46 (601), 22 ноября 2017 г.

zz 1-комн.кв. Тел. 050-87-14976. zz 1-комн.кв., срочно, рассмотрим все варианты. Тел. 05087-14-976. zz 2-, 3-комн. кв., возмож. с дорогим ремонтом, на длит. срок, порядочность прожив. и оплаты гарант. Тел. 050-471-85-04. zz 2-, 3-комн. кв., ХИМИК, ЖД, Артема, с мебелью, техникой, до 2 000 грн. Тел. 050-077-72-02. zz 2-, 3-комн. кв., центр, с мебелью, ремонтом, дорого. Порядочность гарантирую. Тел. 050-955-03-56. zz 2-комн. кв, срочно. Тел. 05087-14-976. zz 2-комн. кв. Центр, м-н Артема. Тел. 050-87-14-976. zz 2-комн. кв., Артема, на длит. срок, с хор. услов., до 2 500 грн., рассм. любые варианты. Тел. 0500-777-202. zz 2-комн. кв., без мебели. Тел. 050-87-14-976. zz 2-комн. кв., возм. с дорогим ремонтом, на длит. срок, порядочность проживания и оплаты гарантирую. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., возмож. с дорогим рем., на длит. срок, порядочность проживания и оплаты гарантирую. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., желат. с дорогим ремонтом, мебелью и посудой, на длит. срок (командировка по работе), рассм. любые вар-ты. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., мрн. Артема, с хор. условиями, на длит. срок, до 2500 грн. рассм. люб. варианты. Тел. 050-955-03-56. zz 2-комн. кв., с меб., возмож. с послед. выкупом, за коммун. услуги. Тел. 093-398-01-08. zz 2-комн. кв., с меб., за коммун. усл., возмож. с послед. выкупом. Тел. 050-920-80-35 ( после 19:00). zz 2-комн.кв. Тел. 050-87-14976. zz 2-комн.кв., без мебели. Тел. 050-87-14-976. zz 2-комн.кв., жил. сост. Тел. 050-87-14-976. zz 2-комн.кв., центр. Тел. 05087-14-976. zz 3-комн кв., без мебели. Тел. 050-87-14-976. zz 3-комн. кв., возм. с дорогим ремонтом, на длит. срок, порядочность проживания и оплаты гарантирую. Тел. 050-471-85-04. zz 3-комн. кв., желат. с дорогим ремонтом, мебелью и посудой, на длит. срок (командировка по работе), рассм. любые вар-ты. Тел. 050-471-85-04. zz 3-комн. кв., центр, Химик, ж/д, с меб. и быттех., 2000-2500 грн/мес., семья из 3-х чел. Тел. 050-955-03-56. zz 3-комн. кв., центр, Химик, ж/д, с меб. и быттех., семья из 3-х чел., до 2000-2500 грн. Тел. 0500-777-202. zz 4-комн. кв., желат. с дорогим ремонтом, мебелью и посудой, на длит. срок (командировка по работе), рассм. любые вар-ты. Тел. 050-471-85-04. zz Девушка снимет квартиру на 8 мес. Тел. 050-249-81-20. zz Девушка с реб. снимет 1- комн.кв на 8 мес., центр, не дорого. Тел. 066-167-75-44. zz Дорого, можно с дорогим ремонтом, 1-3-комн. кв., на длит. срок, порядоч. прожив. и оплаты гарант. Тел. 050-471-85-04. zz Квартиру , м-н Химик. Тел. 050-87-14-976. zz Квартиру для бригады работников. Тел. 050-87-14-976. zz Квартиру, желат. с евроремонтом, дорого, для себя, порядочность прожив. и оплаты гарантирую. Тел. 050-471-85-04. zz Квартиру, срочно. Тел. 05087-14-976. zz СНИМУ 1,2,3- комн. кв., в любом районе. Тел. 050-80175-95. zz Сниму квартиру возмож. с дорогим рем. и условиями, на длит. срок, порядоч. проживания и оплаты гарант. Тел. 050-471-85-04. zz Сниму любую квартиру дорого, в хор. сост., со всеми услов. и удобствами, порядочность оплаты и проживания гарантирую. Тел. 050-471-85-04.

продаю

zz 1/ 2 Дома, газ, центр, р-н ООШ №1, 55 кв. м, 3 комн., в хор. сост., все удобст., гараж, х/ п, 13 сот. зем., приват., 174 200 грн. Тел. 095-636-06-57. zz 1/ 2 дома, под дачу, р-н ж/д, треб. рем., 30 000. Тел. 050-17-55219. zz 1/ 2 дома, р- н Варшавы, 4 неб. комнаты, газ, все уд., 8 сот., недорого. Тел.: 3-72-53, 050-70141-90.

(присылайте SMS-сообщения)

zz 1/2 дома ул. Козачества, 6 500. Тел. 050-87-14-976. zz 1/2 дома, Варшава, ул. Карнаухова, 70 кв. м, частично с ремонтом, уч. 13 сот., гараж, две л/к, до центра 10 мин., 8 000. Тел. 050-0-777-202. zz 1/2 дома, ж/д, ул. Святогорская, 44 кв. м, 5 сот., жил. сост., п/о, во дворе капитал. гараж, вода в доме, газ по улице. Тел. 050-80076-94. zz 1/2 дома, р-н маг. №20, флигель жил., газ., вода гор. и хол. пост., жил. сост., отдел. вход, или меняю на 2-комн. кв. Тел. 050-81218-67. zz 1/2 дома, ул. Красного Казачества, 33 кв.м., 3 комн., жилое сост.,флигель 26 кв.м., 6 500. Тел. 050-87-14-976. zz 1/2 дома, ул. Красногорская, 43 кв. м, 2 комн., кухня, камин, удобства, газ, в хор. сост., отд. вход, уч. 3 сот., есть гостевой домик, 243 000 грн. Тел. 050-58889-77. zz 1/2 дома, ул. Паравозников, 38 кв. м., 3 комнаты, треб. косм. рем., 2 сотки, 40 000 грн. Тел. 050588-8977. zz 1/2 дома, ул. Р. Люксембург, 45 кв. м, 2 комн., кухня, удоб., газ, с рем., цена договорная. Тел. 050588-89-77. zz 1/2 дома, центр, свежий ремонт, 5 800. Тел. 050-347-59-53. zz 1/2 часть дома, ул. Володарского, р-н Кузни, 40 кв. м., флигель 40 м. кв., треб кап. ремонта, 9 соток, 40 000 грн. Тел. 050-588-8977. zz 1/2добротного дома, 70 кв. м., ул. Карнаухова, рядом магазины, школы, дет. сады, 10 500. Тел. 095-294-25-34. zz 1/3 дома, газ., центр, удоб. в доме, м/п окна, нов. забор, встроен. кухня, колонка-автомат, счетч. на газ и воду, частич. мебель, насос подкачки воды, сарай и двор срвмест., 149 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-9404-111. zz 2- эт. дом, р- н центр. рынка, на 2 хоз. Тел. 095-413-32-07. zz 2-эт. газ. дом, р-н пам. Шевченко, ул. Шмидта, 185/70/12, 5 кв. м, отл. сост., с мебелью, 4 комн, удобства, камин, гараж, навес, спутн. ТВ, 5 сот., 1 430 000 грн. Тел. 095-636-06-57. zz 2-эт. дом 230 кв. м., р-н Черевковки, ул. Гладышева, хор. сост. по сниж. цене. Тел. 050-42525-91.

2-эт. дом газ., 170 кв. м, хор. сост., р-н Целлинной. Тел. 050-86468-87. zz 2-эт. дом ул. Франка, 224х60х22 кв. м., 5 комн., отл. сост., встроен. мебель, мансандра 77 кв. м., гараж, 8 сот., 1 850 000 грн. Тел. 050-588-89-77. zz 2-эт. дом, газ., мр-н Артема, р-н стоматологии, отл. архитек., распол., рем., мебель, 142/53,2/11,9, 2 сануз., гараж, камин, Интер., тел., 2 500 000 грн., торг. Тел.: 050-95-98-152, 063-9404-111. zz 2-эт. дом, м-н Артема, пер. Арматурный, 41 000. Тел. 095-29425-34. zz 2-эт. дом, ул. Курская, есть цокольный этаж, 380 кв. м, уч. 18 сот., х/п, цена договорная. Тел. 050-588-89-77. zz 2-эт. дом, Черевковка, ул. Краснодарская, 207/80/24 кв. м, 4 комн., хор. сост., гараж, х/п, уч. 13 сот., 1 200 000 грн. Тел. 050-58889-77. zz 5-комн. дом, ул. Каспийская, под ремонт. Тел. 050-87-14-976. zz Газ. дом, 70 кв. м, р-н ж/д, ул. Тельмана, отл. ремонт, кондиц., н/п, 12 сот., сад, рядом школа. Тел. 050-299-34-21. zz Газ. дом, р-н музея, ул. Мартыненко, 80 кв. м, 4 комн., удобства, обычное сост., 10 сот., 148 500 грн. Тел. 095-636-06-57. zz Газ. дом, ул. Мартыненко,78 кв. м, хор. рем., нов. водоотвод, х/п, 7 соток. Тел. 050-299-34-21. zz Газ. дом, Целинная, ул. Воронежская, жилое сост., 4 комн., 90/46/14 кв. м, част. с меб., удобства, гараж, 5 сот., 165 000 грн. Тел. 095-636-06-57. zz Газ. дом, Черевковка, общ. 96, жилая 56, кухня 12,3, санузел 11, 5,2 сотки, 268 000. Тел. 050-9598-152. zz Два дома на 1 уч., газ., р-н ж/д, 2-эт., 12,8х7,8, 135 кв. м, из облиц. кирпича, второй дом - 13х7, 82 кв. м, удоб., 2 гаража, 10 сот. приват., 1 463 000 грн. Тел.: 05095-98-152, 063-94-04-111. zz Дом , Центр, 6 500. Тел. 05087-14-976. zz Дом , Черевковка. Тел. 05087-14-976.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

zz Дом 3-эт., р-н Черевковка под ремонт. Тел. 050-87-14-976. zz Дом 40 кв. м., Смольная, 5 сот., газ, 2 500, торг. Тел. 050-47463-35. zz Дом 47 кв. м., ул. Константиновская, 6 сот., газ, 3 500, торг. Тел. 050-474-63-35. zz Дом 55 кв. м., 7 сот., п/о, р-н Ж/Д, Мымовка, 75 000 грн. Тел. 050-423-41-45. zz Дом газ, р-н Ц. рынка, ул. Фрунзе, 110 кв. м, 2 выхода, крытый двор, ФЭМка, н/п, сад 6 сот. Тел. 050-299-34-21. zz Дом газ, центр Черевковки, рядом с почтой, 45 кв. м, флигель 33 кв. м, есть ванная, л/к, гараж, колодец, колонка, есть место для удобств в доме, 7 сот., хор. сост., 284 000 грн. Тел. 050-95-98-152. zz Дом газ. , центр, хор. сост., с удобствами, гараж, ул. Вильямся, 12 000, торг. Тел. 095-294-25-34. zz Дом газ. , центр, хор. сост., с удобствами, гараж, ул. Вильямся, 12 000, торг. Тел. 095-294-25-34. zz Дом газ. 42 кв. м., р-н 8-ми квартирной, 120 000 грн торг, возм. рассрочка. Тел. 050-54518-12. zz Дом газ. 65 кв. м., удобства в доме, р-н Рыбхоз. Тел. 095-50993-13. zz Дом газ. благоустр., ул. Целинная, 60 кв. м., отл. сост., част. мебель. Тел. 050-425-25-91. zz Дом газ. Мымовка, рядом ЖД, 102 кв. м., гараж, х/п, треб. доделать часть отдел. работ, 202 240 грн. Тел. 050-95-98-152. zz Дом газ. с удобствами, 78,8 кв. м, колодец, сухой р-н. Тел. 050507-93-55. zz Дом газ. Черевковка, пер. Грабовского, все удобства, флигель, подвал, водопровод. Тел. 066-16-77-544. zz Дом газ., 80 кв. м., х/п, р-н Ж/Д, 11 сот. по ул. Артема. Тел. 050-872-03-60. zz Дом газ., 80 кв. м., х/п, р-н Ж/Д, ул. Артема. Тел. 050-86468-87. zz Дом газ., Варшава, 53,2 кв. м, 8,4 сот., колодец, л/к, ухож. участок, 171 000 грн. Тел. 050-9598-152. zz Дом газ., пер. Индустриальный, р-н маг. «Октябрь», 54/32/8 кв. м, 3 комн., жил. сост., удобства в доме, выс. фундамент, без подтопления, 5,5 сот., 175 500 грн. Тел. 095-636-06-57. zz Дом газ., пер. Киевский, р-н ул. Димитрова, 120 кв. м, 2 выхода, нужен ремонт, 8 сот., недорого. Тел. 050-299-34-21. zz Дом Ж/д, 80 кв. м, флигель,40 кв. м, 4 комн., 275000. Тел. 050800-74-18. zz Дом Ж/д, отличный, 140 кв. м, раздельн. комнаты, мебель, кондиционер, м/п окна. Тел. 050800-74-18. zz Дом Ж/д,75 кв. м, м/п окна, хор состояние, нов. котел. Тел. 050-800-74-18. zz Дом м-н Артема, 140 кв. м., 5 сот., теплый, вода всегда, все в шаговой доступности. Тел. 050855-43-19. zz Дом на Голубовке, возможен обмен на 2- комн кв. в центре, 10 000. Тел. 050-529-88-32. zz Дом п. Северный газ., х/п, 9 сот. Тел. 050-829-13-72. zz Дом п/о, с. Троицкое 20 км. от Славянска, хор. сост, х/п, погреб, виноградник, речка в конце огорода, рыбалка, охота, 70 000 грн. Тел. 066-235-66-92. zz Дом пос. Восточный, газ, с ремонтом, 5 000. Тел. 050-992-57-75. zz Дом пос. Северный, 66 кв. м., 0,1 г., 2-эт. кухня, колодец, х/п, подвал, беседка, 6 500. Тел. 050709-35-38. zz Дом р-н Ж/Д около Лимана, 55,7 кв. м., 5,6 сот., новая крыша, м/п окна, 143 000 грн. Тел. 050-9598-152. zz Дом р-н Ж/Д, 75 кв.м., 8 сот. уч., газ, удобства в доме, м/п окна, 8 500. Тел. 050-423-41-45. zz Дом ул. Корчагина, жил. сост. Тел. 050-87-14-976. zz Дом ул. Корчагина, сост. жил., 9 000. Тел. 050-87-14-976. zz Дом ул. Подгорная, 70 кв. м., 7 сот., хор. ремонт, жилой флигель, гараж. Тел. 050-423-41-45. zz Дом Центр, ул. Одесская 250 кв. м., жил. сост., 2 гаража, 7 сот. Тел. 050-423-41-45. zz Дом Черевковка, пер. Грабовского, флигель, х/п, гараж, подвал, без долгов, газ. Тел. 050249-81-20.

Дом, м-н Артема, 4 комн., рядом рынок, газ, вода, отоплен., все постройки, гараж, огород 6 сот. Тел. 099-270-0568.

http://slavinfo.dn.ua

11


Объявления диктуйте по тел.:

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zz Дом, газ, Черевковка, уютный, 4 комн., м/п окна, нов. котел, счетчики на все, вода пост., без долгов, докум. готовы, 6 сот., гос. акт. Хозяин. Без посредников. Тел.: продаю zz Дом, 10х12 или обмен 095-404-62-91, 098-706-02-54. zz Дом, газ., все удоб., 93 кв. м, Черевковка, пер. Новосодовый, 25,домовой участок 12 соток. Тел. р-н Строймаша, ул. Киевская. Тел. 050-638-38-06. 095-61-98-450. zz Дом, газ., ж/д, пер. Щерzz Дом, 120 кв.м., ул.Вильямса, 8 сот., 1998 г., 40 000, торг. Тел. бакова, 58 кв. м, кухня и удоб. в доме, м/п окна, рабочая печь, жил. 050-474-63-35. zz Дом, 2 этажный, ул. Сам- сост., 3,33 сот., сарай, лет. душ, вирская (Целинная), 240 кв.м., отл. место, рядом школы, маг., 7 +цокольный этаж, газ,отопление, мин. до вокз., 5 800. Тел. 050-95585 % готовности, гараж, навес, 6 03-56. zz Дом, газ., интернатовская соток, 680 000 грн. Тел. 050-588гора, 4 комн., кухня, удоб. в доме, 89-77. zz Дом, 2-этажный. Тел. 095- нов. котел и колонка, счетч. на газ и воду, походной погреб, 163 000. 884-36-74. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04zz Дом, 2-я Былбасовка, газ., 111. водав доме, 2 500. Тел. 050-047zz Дом, газ., под бизнес, на пере76-53. крестке дорог, ж/д, 52,7/24,8/6,2 zz Дом, 50 кв.м., кв. м, 2 гаража, 6 сот., скваж., ул.Крамштатская, 8 сот., газ, 4 нов. котел и колонка, хор. забор, 000. Тел. 050-474-63-35. 182 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, zz Дом, 55 кв.м., ул.Уральская, 063-94-04-111. 8 сот., газ. скважина, 9 500, торг. zz Дом, газ., р-н Варшавы или Тел. 050-474-63-35. сдам в аренду, недорого. Тел. 050zz Дом, 65 кв.м., 5 сот., газ, 9 674-00-64. 000, торг. Тел. 050-474-63-35. zz Дом, 65 кв.м., ул.Изюмская, Дом, газ., р-н ж/д, 40 8 сот., газ, 7 000. Тел. 050-474кв.м, жилое сост., уд-ва, 63-35. жил. флигель, х/п, гараж, zz Дом, 65 кв.м., ул.Матвеева, 8 5,5 сот., цена договорная. сот., газ, гараж, 7 500, торг. Тел. 050-474-63-35. Тел. 066-908-29-25. zz Дом, 70 кв.м., пер. Минский, 5 сот., баня, гараж, 21 000 грн. Тел. zz Дом, газ., р-н Ц. рынка, с 050-474-63-35. удобствами. Тел. 099-215-96-44. zz Дом, 70 кв.м., ул.Смоленская, zz Дом, газ., ул. Урицкого, 98 кв. 6 сот., газ, п/о, 17 000, торг. Тел. м, высокий фундамент, 4 комн., 050-474-63-35. удобства, гараж, л/к, 20 сот., 260 zz Дом, 75 кв.м., нов. окна в 000 грн. Тел. 095-636-06-57. доме и флигеле, нов. котел, 5 сот., zz Дом, Ж/Д, 79м2, 8 сот, 12 500. Тел. 050-347-59-53. ремонт, высокие потолки, все zz Дом, 7х 13, р- н Голубовки, удобства, м/п окна, гараж, х/п. газ, водопр. канализ., гараж, Тел. 050-800-76-94. колод., тепл., л/к, 2 подв., 8 сот., zz Дом, жил.состояние. Тел. 050цена дог. Тел.: 095-523-77-10, 050- 87-14-976. 703-37-98. zz Дом, м- н Восточный, 90 кв.м., zz Дом, 8х9 в хор. сост. или все хоз. постройки, жил. сост., 9 меняю на 2-комн.кв. в Славянске. 500, торг. Тел. 050-383-30-84. Тел. 050-885-99-65. zz Дом, м- н Восточный, zz Дом, 90 кв.м., ул.Современная, жил. ост., санузел в доме, газ. 8 сот., газ., п/о, 11 000, торг. Тел. отопл., рядом школа, магазины, 050-474-63-35. остановка, 8 000. Тел. 050-383zz Дом, Былбасовка- 3, ул. 30-84. Котовскоо, газ, вода, 55 кв. м., zz Дом, м- н Восточный, ул. надворные постр., подвал, колод., Левобережная, 120 кв., отличный 15 сот., недорого. Тел. 050-299- ремонт, 3 спальни, хоз. двор, 10 34-21. сот. Тел. 050-299-34-21. zz Дом, Варшава, 4 комн., zz Дом, мр-н Восточный, 4 комн. возмож. в рассрочку. Тел. 050-920- + кухня, 63 кв. м, выс. фундам., 80-35 (после 19:00). теплая крыша, газ, вода, 6 сот., zz Дом, возле ул. Мира, газ, 80 хор. сост., без посредников. Тел. кв. м., без т/ в, 12 сот., хоз. постр. 050-288-60-15. zz Дом, мр-н Восточный, 4 комн. скважина. Тел.: 3-72-53, 050-70+ кухня, 63 кв. м, выс. фундам., 141-90. zz Дом, Восточный срочно, 3 теплая крыша, газ, вода, 6 сот., хор. сост., без посредников. Тел. 000. Тел. 050-87-14-976. zz Дом, Восточный, 54 кв. м., 050-288-60-15. zz Дом, мр-н Мымовка, газ., все газ., сан. узел на улице, 3 200, удобства. Тел. 050-979-26-68. торг. Тел. 050-383-30-84. zz Дом, мр-н Северный, 7х8, п/о, zz Дом, Восточный, 70 кв. м., 2 гаража, удобства в доме , 8 200 приват. участок, 6,5 сот., по ул. газ, вода во дворе. Тел. 050-96-184-76. торг, срочно. Тел. 050-383-30-84. zz Дом, п. Целинный, около 50 zz Дом, Восточный, пер. кв.м, газ, все удобства, частично Крылова, 71 кв. м, 3 комн., газ, ремонт, окна, х/п, плодовые удобства, треб. ксом. ремонта, уч. деревья, м/п погреб, недорого. Тел.: 5,5 сот., гараж, л/к, сарай, подвал, 3-72-53, 050-70-141-90. 135 000 грн. Тел. 050-588-89-77. zz Дом, п/о, Варшава, 4 комн., zz Дом, все постройки. Тел. 050- срочно. Тел. 093-398-01-08. 615-82-07. zz Дом, п/о, р-н ж/д, пер. zz Дом, газ, 126 кв.м., с рем. Артема, 40 кв. м, 2 комн., 14 сот., сигнализ., гараж, флигель, нов. гараж, можно под дачу, 91 000 грн. забор, 10 сот.+ дача в подарок, 29 Тел. 095-636-06-57. 000, торг. Тел. 050-347-59-53. zz Дом, п/о, Семеновка, ул. Грэzz Дом, газ, 42 кв.м, 9,8 соток, совская, 57 кв. м, 3 комн., вода в во дворе фундамент под дом, доме, без удобств, 6 сот. приват., все удобства,теплица, рядом л/к, 148 500 грн. Тел. 095-636остановка, хор. место, договорная. 06-57. Обращ.: ул. Мира. Тел.: 050-928zz Дом, печное отопл., р-н 12-44, 095-901-94-54. Варшавы. Тел. 050-862-82-62. zz Дом, газ, 75 кв.м., свободн. zz Дом, р-н 2 интерната, 50 планировка. жилой флигель, нов. кв.м, евро ремонт под обои, новая котел, 7 сот., 9 000. Тел. 050-347- крыша, заборы, отопление, м/п 59-53. окна, 12 соток. Тел. 050-923-45-93. zz Дом, газ, Былбасовка, рядом zz Дом, р-н 2 интерната, 6х7, мага., школа, 72 кв.м., все по- печн. отопл., 3 комн., все постройки. Тел. 095-611-86-45. стройки, 4 сот. огорода. Тел. 097zz Дом, газ, Варшава, пер. 471-03-73. Коминтерна, 42 кв. м., 2 комн., zz Дом, р-н глазной больницы, требует ремонта, коробка целая, газ., 57 кв.м, 4 комн., х/п, гараж. крыша не теч., гараж, 4 сот., 104 Тел. 095-227-43-85. 000 грн., торг. Тел. 095-636-06-57. zz Дом, р-н Голубовки, есть газ, zz Дом, газ, все удобства в доме, сост., требует ремонта. Тел. р-н Ц. Рынка, 6х7, х/п, колодец. жилое 066-154-60-09. Тел. 095-39-49-499. zz Дом, р-н Ц. рынка. Тел. 050zz Дом, газ, ЖД, 60 кв.м., 10 сот., кондиционер, заходи и живи, 164-13-60. zz Дом, р-н Ц. рынка, 57 кв. м, 11 500. Тел. 050-347-59-53. zz Дом, газ, Машмет, недалеко газ, вода в доме, л/к. Тел.: 2-05-93, от «Оазиса», 93 кв. м, ремонт, дей- 050-823-74-65. zz Дом, Рыбхоз, 70 кв.м., ствующ. камин, кондиц., всроен. кухня, 380 В, утеплен пенопластом, 2 подвала, летняя кухня, газ, 473 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, удобства в доме. Тел.: 095-39349-47, 093-610-61-20. 063-94-04-111. zz Дом, Рыбхоз, ул. Юбилейная, zz Дом, газ, Мымовка, добротный, газ+ п/о, 5,5 сот., колод., 110 кв. м, 5 комн., газ, удобства, жилое сост., флигель, 2 комн., 4 300. Тел. 050-347-59-53. zz Дом, газ, центр, 6 сот., кухня, газ, вода, л/к, х/к, уч. 15 сот. 80 кв.м., утеплен, с рем., хоз. Тел. 050-588-89-77. постройки, 14 500. Тел. 050-347zz Дом, Святогорск, 8х10, р-н 59-53. лесной школы, 3 дома во дворе zz Дом, газ, Черевковка. Тел. под дочу, 10 сот. земли, 19 500, торг, срочно. Тел. 066-311-81-61. 095-49-76-105.

12

zz Дом, Северный, 60 кв.м., все удобства, частично м/п окна, гараж, 10 сот, 165 000 грн. Тел. 050-800-76-94. zz Дом, Семеновка, 9х9, л/к, гараж, колодец, 7 сот., без посредников, п/о. Тел.: 050-98828-34, 098-96-63-954. zz Дом, ул. Володарского, р-н кузни, 35 кв. м., газ.вода, треб. кап. ремонта, 3,5 соток, 40 000 грн. Тел. 050-588-8977. zz Дом, ул. Горовая, все удобства, 90 кв, гараж,плиточн. двор. Тел. 066-873-63-84. zz Дом, ул. Изюмская, газ, 100 кв. м., пристр. 2 больших комнаты, в хор. , жилом сост, гараж, баня, 6 соток, 13 000. Тел. 050-801-75-95. zz Дом, ул. Купянская, жил. сост. общ пл. 47, жил 25, кухня 9,5 кв.м., 4 комн., удобства, газ, флиг. 34 кв.м., летн. кухня, сарай, гар., уч. 4,6 сот. 243 000 грн. Тел. 050-58889-77. zz Дом, ул. Полярная, пер. Чапаева, 80 кв.м., 4 сот., удобства во дворе, х/п, газ, вода в доме, срочно, документы готовы. Тел. 050-26-89-207.

zz Пол дома газ. р-н Глазной больницы, 13 сот., недорого. Тел. 050-864-68-87. zz Продам дом в Центре, очень хороший район, 370 000.торг. Тел. 050-800-74-18. zz Продам Дом, Целинная, 5 комнат, все удобства, л/к, гараж, хоз. постройки, отличные соседи, тихий район, 2 мин. от остановки. Тел. 050-800-74-18. zz Часть дома, 60 кв. м, центр, под офис, для бизнеса, хор. место. Тел. 050-864-68-87. zz Часть дома, газ, Центральный рынок, 70 кв.м., 3 комн., с/у, кухня, хор.сост. 6 500. Тел. 050-80073-57.

zz Дом, ул. Франко, 4 комн., 42/22/8,6, газ, удобства, жилое сост., уч. 6 сот., л/к, сарай, 176 000 грн. Тел. 050-588-89-77. zz Дом, Ц. рынок, 2 этажа, 110 кв. м., все удобства, гараж, 10 соток. Тел.: 3-72-53, 050-70-141-90. zz Дом, Целинная, 8х9, газ., все удобства. Тел. 095-82-222-15. zz Дом, центр, отл. место, 71,6 кв. м., жил. 49,3 кв. м., кухня 11,5 кв. м., 4,8 сотки, высота 3 м.,гараж, подвал,ремонт, отл. планир., 644 800 грн. Тел. 050-95-98-152. zz Дом, центр, отл. место, 71,6 кв. м., жил. 49,3 кв. м., кухня 11,5 кв. м., 4,8 сотки, высота 3 м.,гараж, подвал,ремонт, отл. планир., 644 800 грн. Тел. 050-95-98-152. zz Дом, центр, ул. Торецко-Набережная, 70 кв. м, 4 спальни, зал, кухня, удоб. в доме, частично м/п окна, 17 сот., 2 больш. парника, 10 500. Тел. 050-955-03-56. zz Дом, Черевковка, ул.Савхозная,2, 80 кв.м., газ+печн. отопл., свет, вода, без долгов, все постройки, м/п окна, сад, огород 15 сот. Тел. 095-512-78-84. zz Дом, Черевковка, ул.Савхозная,2, 80 кв.м., газ+печн. отопл., свет, вода, без долгов, все постройки, м/п окна, сад, огород 15 сот. Тел. 095-512-78-84. zz Дом,75 кв.м., ул.Ворошилова., 20 сот., газ, п/о, 10 500. Тел. 050474-63-35. zz Дом,90 кв.м., ул. Савхозная, 15 сот.+10 сот., п/о, 8 000. Тел. 050-474-63-35. zz Дом. газ, Черевковка, 60 кв. м, нов. крыша, сантех., отопление, плитка, обои, полы, утеплен пенопл., короед, нов. проводка, комн. разд., зал, спальня, навес, подвал 390 кв. м, 9 сот., 359 000 грн., торг. Тел.: 050-959-81-52, 063-94-04-111. zz Дом. ж/д вокзал. 50кв.м., газ, вода, свет. Треб. ремонта. Участок 6 соток. 4 500. Тел. 050-800-73-57. zz Домик, 2-эт., 81 кв. м, ул. Д. Бедного, газ., вода пост., счетчики, удоб. в доме, тел., сад, или меняю на 1-комн. кв. + доплата, без посредников. Тел. 050-998-60-80. zz Домик, пер. Горовой, 10 сот., 4 комн., газ., м/п окна, решетки, сарай нов., нов. л/к, гараж, подвал. Тел.: 095-164-01-57, 099-480-80-17. zz ДомЧеревковка, 43 кв.м. состояние под ремонт, газ, вода, свет в доме, во дворе колодец,3.5 сот земли. Тел. 050-800-76-94. zz Подготовлю документы (продажа, вступлен. в наслед., эксперт. оценка, землеустройство), срочно, недорого. АН «Престиж». Тел. 095-636-06-57.

zz Дом в жил. состоянии. Тел. 050-87-14-976. zz Дом в Славянске. Тел. 050-8714-976. zz Дом до 80 000 грн. Тел. 050872-03-60. zz Дом или 1/2 дома, на участке без подтопления. Тел. 050-34759-53. zz Дом на Черевковке под ремонт. Тел. 050-87-14-976. zz Дом от 100 кв. м. и более, р-н Артема. Тел. 050-872-03-60. zz Дом с печным отоплением. Тел. 050-864-68-87. zz Дом, Артема, ж/д вокз., центр, хороший дом, можно с рем., или в стадии коробки, для себя, рассм. все варианты, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04. zz Дом, без посредников. Тел. 050-588-89-77. zz Дом, в люб. р-не города, с зем. уч., возм. с хор. рем., для себя, рассм. все вар-ты. Тел. 050471-85-04. zz Дом, в любом сост., возм. с долгами, не приват., для себя, срочно, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-47185-04. zz Дом, дачу, др. строения на взаимовыгодных условиях, под разборку. Тел. 066-435-75-25. zz Дом, можно с хор. ремонтом, р-ны Северный, Целинный, центр. Тел. 050-471-85-04. zz Дом, центр, р-н ж/д, в рассрочку. Тел. 066-740-97-09. zz Дома под разборку, в любом р-не. Тел. 095-1-400-400.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

куплю

zz В люб. сост., возмож. с долгами, рассм. все вар-ты, для себя, срочно, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04. zz В люб. сост., возмож. с долгами, рассм. все вар-ты, для себя, срочно, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04.

меняю

zz 1/2 дома, 50 кв.м., р- н глазной больницы на квартиру. Тел. 050-864-68-87. zz Дом на 2-комн. кв. Тел. 095474-15-24. zz Дом на квартиру, или продаю, срочно. Тел. 093-398-01-08.

сдаю

zz Дом м-н Артема, можно с послед. продажей, 140 кв. м., гараж, вода всегда, теплый, все рядом. Тел. 099-196-32-42. zz Дом, Артема, ул. Солдатская, все уд-ва, газ, отопл. конвекторное, 200 кв., 10 сот. или продам. Тел. 066-675-43-18. zz Дом, газ., р-н ж/д, ост. «Восьмиквартирная», аккурат. сост., машинка-автомат, кондиц., м/п окна, вода пост., гараж, колодец, 2 500 грн. + все коммун. усл. + 1 250 грн. риелт. раб. единораз. Тел. 050-95-98-152.

http://slavinfo.dn.ua

(присылайте SMS-сообщения)

zz Дом п/о, с. В.-Ивановка, сад, плодородная земля, вода. Тел. 099-95-160-07. zz Дом, газ., ул. Мира, 3 комн., меб. и быттех., гараж, 1000 грн. + коммун. усл. Тел. 095-636-06-57. zz Комнату в доме с хозяйкой, р-н 1 Мая. Тел. 050-531-81-44. zz Небольшой домик, Черевковка, ул. Смольная, треб. ремонта, н/п, участок 7 соток, колодец или продам. Тел. 095-8128-749.

сниму

zz Дом в любом районе. Тел. 050-87-14-976. zz Дом для себя, в хор. сост., с меб., техникой, рассмотрю любые варианты. Дорого. Тел. 050-95503-56. zz Дом с большим залом, желат. центр. Тел. 066-435-75-25. zz Дом, возм. с дорогим ремонтом, на длит. срок, порядочность проживания и оплаты гарантирую. Тел. 050-471-85-04. zz Дом, возм. с дорогим ремонтом, поряд. оплаты и проживания гарант., возм. на длит. срок. Тел. 050-471-85-04. zz Дом, возмож. с дорогим рем., на длит. срок, порядочность проживания и оплаты гарантирую. Тел. 050-471-85-04. zz Дом, до 100 кв. м, для себя, в хор. сост., с меб. и быттех., любой р-н города, до 3 000 грн. Тел. 0500-777-202. zz Дом, желат. с дорогим ремонтом, мебелью и посудой, на длит. срок (командировка по работе), рассм. любые вар-ты. Тел. 050-471-85-04. zz Дом, можно 2-эт., возмож. с дорогим рем., порядочность оплаты и прожив. гарант., возможность оплаты наперед. Срочно. Тел. 050-471-85-04. zz Дом, с ремонтом, техникой, мебелью, ДОРОГО, до 4 000 грн. Тел. 050-955-03-56. zz Дом, хор. сост., с меб., на длит. срок. Тел. 050-588-89-77. zz Сниму любой дом дорого, в хор. сост., со всеми услов. и удобствами, порядочность оплаты и проживания гарантирую. Тел. 050-471-85-04.

продаю

zz 1,5 газ. дом, Николаевка, очень хор. ремонт, быттех, мебель, 795 000 грн. Тел. 050-95-98-152. zz 2-эт. газ. дом, Черкасское, ул. Школьная, 152 кв. м, 5 комн., хор. сост., камин, гараж, 25 сот., 312 000 грн. Тел. 095-636-06-57. zz Газ. дом, Рубцы, 4 комн., 15 сот., 3 сарая, вода во дворе, без удобств, нужен ремонт, 170 000 грн. Тел. 050-95-98-152. zz Газ. дом, Рубцы, 40 кв. м., летняя кухня в ней удобства, 180 000. Тел. 050-95-98-152. zz Дом 2-этаж. 6 соток, с. Карповка. Тел. 099-606-16-51. zz Дом в Святогорске, возле Лавры ил меняю на недвиж. в Крыму, рассм. вар-ты. Тел. 095774-31-01. zz Дом г. Николаевка. Тел. 099113-13-52. zz Дом жилой , 150 кв. м., м/п, удобства в доме, вод. отоп. садовое товарищ. «Зеленый сад» г. Лиман, р-н Голубых озер, 22 000, торг. Тел. 099-52-85-985. zz Дом п. Райгородок, х/п, баня, летняя кухня, колодец, 7 соток, огород выходит на луг, центр поселка, рядом остановка. Тел. 099-075-83-15. zz Дом п/о, с. В.-Ивановка, сад, плодородная земля, вода. Тел. 099-95-160-07. zz Дом пгт. Райгородок 40 кв. м., почти даром, 12 сот., свет, вода, возм. прописки. Тел. 050-42525-91. zz Дом с. Сидорово, хор.сост., 66 кв. м., 18 сот., колодец, лет. кухня, гараж,. Тел. 099-42-29-086. zz Дом, 7х11, со всеми удобствами, 30 соток, с. Новопавловка, ст. Гусаровка, Харьковская обл. Тел.: 099-406-21-01, 099-48812-36. zz Дом, 7х8, Былбасовка-2, п/о, х/п, колодец, 15 сот., без ремонта, отл. сад, варианты обмена. Тел. 093-95-11-708. zz Дом, 90 кв. м., газ, вода, лет. кухня, бол. подвал, х/п, 12 соток приват., на берегу реки, п. Мандрычино. Тел. 098-215-04-99. zz Дом, Былбасовка -1, ул. Рыбхозная 4, печное отопление, 5 комнат, удобства во дворе, хоз. постройки, недорого. Тел. 050217-76-14.

zz Дом, Былбасовка-1, 24,5/9,8 кв. м, душ. кабина, туалет в доме, вода, соврем. эл. печь с духовкой, бойлер 30 л, 12,28 сот., скважина 36 м, гидроаккумул., 98 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04111. zz Дом, в жилом сост., с. Маяки, печ. отоп., 57 кв. м, 27 сот. приват, с меб., х/п, колодец, цена договор. Тел. 095-65-55-485 (до 20:00). zz Дом, в отл. сост., газ рядом,100 000 грн., п. Черкасское. Обращ.: ул. Кирова. Тел. 066-951577-3. zz Дом, г. Святогорск, 8х10, удобства, ремонт, 3 дома во дворе под аренду, р-н «Лесной школы», 19 500, торг. Тел. 066-292-46-95. zz Дом, газ + п/о, с. Приволье, ст. Бандышево, 9х10, все удобства, ремонт, н/п, гараж, л/к, 15 сот. Тел. 095-207-78-74. zz Дом, газ, Николаевка, хор. место, дорогой ремонт, мебель, общая 120 кв. м, 13 сот., 1 325 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-9404-111. zz Дом, газ, п. Былбасовка-1, 43,8 кв. м, 15 сот., цена договор. Тел. 066-987-44-45. zz Дом, газ., Былбасовка-1, 2 спальни, зал, л/к на 2 комн., част. с меб., удобства на улице, 225 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-9404-111. zz Дом, газ., г. Краматорск, 9х10, н/п, уч. 1 га, рядом река, луга, зона отдыха. Тел. 095-87-60-486. zz Дом, газ., г. Краматорск, 9х10, н/п, уч. 1 га, рядом река, луга, зона отдыха. Тел. 095-87-60-486. zz Дом, газ., с. Дробышево, 90 кв. м, удоб. в доме, 200 м до леса, 3 км. до р. Донец, 4 км до Голубых озер, 8,5 сот., есть 2 дома на одной ул., 330 000 грн. Тел.: 05095-98-152, 063-94-04-111. zz Дом, Дробышево, ул. Мира, 70 кв. м, без внутр. работ, 15 сот., рядом лес, озеро, 90 000 грн. Тел. 050-5-888-977. zz Дом, Краматорск, 7х 8, две спальни, зал, кухня, все удобства, постройки, возможен обмен на 2- комн. кв. в Краматорске или Славянске. Тел. 095-178-15-45. zz Дом, Маяцкое лесничество, 77 кв.м., 16 соток, приват., отопление водяное, удобства в доме, сад, х/п, гараж, цена договорная. Тел. 050-863-27-79. zz Дом, п/о, Кр. Лиман, с.Кр. Лука, 4 комн., в хор.сост., живопис. место, рядом речка, гараж, 19 сот., колод., молод. сад, ул. асфальтир., 312 000 грн. Тел. 095-636-06-57. zz Дом, п/о, с. Маяки, ул. Гагарина, в жилом сост., 75 кв. м, 5 комн., выс. потолки, без удобств, вода на улице, гараж, л/к, 38 сот., рядом речка, 121 500 грн. Тел. 095-636-06-57. zz Дом, п/о, Святогорск, ул. 9 Мая, 2 дома на одном уч., 10 сот., 910 000 грн. Тел. 095-636-06-57. zz Дом, Райгородок, 40 кв.м., 4 комн., водян. отопл., все постр., 12 сот. земли, рядом сосн. лес. Тел. 066-285-00-32. zz Дом, с. Маяки, 22 сот., х/п, цена договорная, срочно. Тел. 050-820-98-78. zz Дом, с. Маяки, 61/30, п/о, л/к с ванной, центр. вода во дворе, есть место под ванную, туалет, 25 сот., 15 мин. от Донца, 10 мин. до леса, 160 000 грн. Тел.: 050-9598-152, 063-94-04-111. zz Дом, с. Сергеевка , 6,40х8,90, общ. 53,7 кв. м, огород, участок 0,15 Га. Тел.: 095-889-32-00, 095167-02-94. zz Дом, с. Сидорово, н/п, колодец, гараж, погреб, сарай. Тел. 050-15-65-572. zz Дом, с. Яцкое, Краснолим. р-н, 64 кв. м, х/п (гараж, л/к, погреб, сараи), в доме водопровод, газ, свет. Тел. 099-50-15-279. zz Дом, с.Карповка, 2-эт., 6 сот, без внутр. работ, сад, участок, 25 000. Тел. 050-675-75-71. zz Дом, Святогорск, ул. Маяковского, рядом с лесом, 6 сот. приват., 50,3/28,7, рядом с домом фундам. 10х10, вода в доме, без удоб., 270 000 грн. Тел.: 050-9598-152, 063-94-04-111. zz Дом, Сидорово, около С. Донца и затоки, камин, лодка, необх. мебель и быттехника, 2 кондиционера, хор. сост. дома и участка, 1 053 000 грн., торг. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zz Дом, сруб, Святогорск, 120 кв. м, 10 сот. приват. земли, м/п окна, двери, эл. отопление, дорогая меб., быттех., качели, тандыр, 2 лоджии, асвальт. дорога, 3 640 000 грн. Тел. 050-95-98-152. zz Дом., с. Дроновка, Артем. р-н, все постр., 100 м. от Донца. Тел. 050-984-27-63. zz Дом-дача, Рубцы, 67/31,7/11,8 кв. м, м/п окна, нов. отопление, бойлер, гараж, х/п, 15 сот., 760 000 грн. Тел.: 050-95981-52, 063-94-04-111. zz Жилье, с газом, зем. уч., частич. удобства, Краснодарский край. Тел. 050-841-76-85.

«Газета объявлений» N 46 (601), 22 ноября 2017 г.


Объявления диктуйте по тел.:

куплю

zz В люб. сост., возмож. с долгами, рассм. все вар-ты, для себя, срочно. Тел. 050-471-85-04. zz Дом или квартиру в Крыму, или обмен на недвиж. в Украине. Тел. 066-737-11-99. zz Недвижимость в Крыму. Тел. 066-980-66-33. zz Недвижимость в Крыму. Тел. 095-102-98-88.

меняю

zz Дом 5х8, с. В.- Ивановка на 1-комн. кв. в г. Славянске. Тел. 099-95-160-07. zz Дом, п. Былбасовка, или продам. Тел. 050-280-30-12.

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zz Садовый уч., 11 сот., с кирпичн. 2-эт. домом, больш. балк., в общ. м-н Артема. Тел. 050265-38-72. zz Уч. земли, 6 сот., с. Ильичевка, Кр. Лиман р- н. Тел.: 099-05461-33, 066-306-80-54. zz Участки, Илличевка, хор. место, недалеко от Голубых озер, разного формата. Тел.: 050-9598-152, 063-94-04-111. zz Участок 10 сот., приват., Рыбхоз, Артема. Тел. 050-68326-84. zz Участок 8,7 сот с постройками. Тел. 050-68-66-803. zz Участок, 7 сот., фундам. с цоколем 6х 8, кадастровый номер. Тел. 095-178-15-45. zz Участок, центр города, ул. Банковская , напротив музея, 5,6 соток, 131 000. Тел. 050-95-98152.

zz 2-комн.кв., центр, 1/3, можно под магазин, офис. Тел. 050-6361-789. zz Гост. комплекс, Святогорск, ул. Шевченко, 2-эт. дом. 150 кв. м, газ., 8 комфортаб., отаплив. номеров. Зона отдыха, парковка, 6 750 000 грн. Тел. 050-588-89-77. zz Действ. парикмахерская, с оборуд., мебелью, нов. ремонт, цена договор., докум. готовы. Тел. 050-471-85-04. zz Документы с местом на 4 магазина (МАФы), Химик. Тел. 050-555-55-66. zz Жилое. помещ. с ремонтом, в отл. сост., инд. отопл., 66 кв.м., мкр-н Химик, недорого. Тел. 050423-41-45. zz Зем. уч., под бизнесс центр, дорого. Тел. 095-461-65-09. zz Киоск, без места. Тел. 05096-77-689.

куплю

Киоск, р-н цветочного zz В люб. сост., возмож. с рынка, с оборудованием долгами, рассм. все вар-ты, для сдаю себя, срочно. Тел. 050-471-85-04. и летней площадкой. Тел. zz Дом, Сидорово, около С. zz Дачные домики, здания в 050-147-22-45. Донца и затоки, камин, лодка, любом р-не, под разборку. Дорого. необх. мебель и быттехника, 2 Тел. 095-1-400-400. zz Комната малосемейка р-н кондиционера, хор. сост. дома zz Земельный участок, без по- Машмет. Тел. 099-018-10-09. и участка, 6 000 + 3 000 грн. риелторская работа. Тел. 050-95- средников. Тел. 050-588-89-77. zz Магазин, мр-н Северный, газ. 98-152. отоплен., скваж., сигнал., 287,9 кв. сдаю м, 12 сот., 3 торг. зала с подсоб. zz Участок, 6 сот., пересеч. помещ., туалет, 380 В, 931 000 Плеханова, 75 и ул. Д. Донского, грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94600 грн./мес., + риэлт. единораз. 04-111. работа 300 грн. Тел.: 050-95zz Магазин, ул. Свободы, 100 кв. 98-152, 063-94-04-111. продаю м, отд. вход, 2 383 000 грн. Тел.: zz 10 сот. земли р-н Оскола, 100 050-959-81-52, 063-94-04-111. м. до воды, рядом лес. Тел. 050zz Магазин-кафе, мр-н Артема, 864-68-87. действующий, с оборуд., зал - 60 zz 2 га земли, с. Сидорово, на кв. м, летняя площ. - 70 кв. м, или берегу затоки Донца, есть возмож. сдаю в аренду. Тел. 050-814-76-88. продаю подключ. 380 В, 690 000 грн. Тел.: zz Офисное помещение, ул. zz Гараж. Тел. 095-399-72-48. 050-95-98-152, 063-94-04-111. zz Гараж , цена договорная. Тел. Шевченко 5а, 16-25 кв. м, в zz Дачный уч. 5 сот. с домиком 095-43-40-162. отдельностоящ. здании, все 2 комн., вода проведена, общество цена догов. Тел. zz Гараж Елочка, длит. срок, не- коммуникации, «Буденова» р-н Рыбхоза. Тел. 095дорого, стандартный, ворота 2 м. 050-588-89-77. 154-79-69. Тел. 066-47-87-304. zz Зем уч., 0,3 га Святогорск, Подвальное помещение, zz Гараж метал., разборной, 3,20 Центр ( под автостоянку). Тел. 050240 кв. м. Пригодное для х 6,40 м. Тел. 050-966-34-54. 872-03-60. выращивания грибов, zz Гараж метал., разборный, zz Зем. у. 4 га Славкурорт, 6500х3300, разобраный, отл. сост. хранения овощей, водорядом озеро. Тел. 050-872-03-60. Тел. 095-859-84-29. провод, электрич., р-н zz Зем. уч. с. Богородичное, ул. z z Гараж общество «Буран». Тел. Лесная, 23, 19 сот., 189 000 грн. 050-68-66-803. с. Долина. Тел. 099-098Тел.: 050-95-98-152, 063-94-0418-99. zz Гараж с докум.,шк № 12, 3 111. 000. Тел. 097-298-81-71. zz Зем. уч., 15,5 сот., ул. Курская, zz Помещ., ул. Шевченко, 5а, zz Гараж сварной, 2,8х2,4 м. Тел. сад, обнесен забором, вода пост., отдел. стоящ., 403 кв. м, все 095-1-400-400. част. асфальт., 160 000 грн. Тел.: коммуник: газ, вода, канализац., zz Гараж, в центре, с доку- 220 В., Интернет, жилой фонд 050-95-98-152, 063-94-04-111. ментами, р-н 12 школы, 3 500. Тел. (возм. под гостиницу), идут рем. zz Зем. уч., 21,98 сот., р-н стад. работы под офисы. Тел. 050-588«Химик», пер. Кима, 48 000 грн. 050-580-65-60. zz Гараж, общ. «Елочки», подвал, 89-77. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04погреб, в хор. сост., 750. Тел. 095111. zz Зем. уч., 3 сотки, рядом вода, 0593363. Помещение 60 кв. м., zz Гараж, общество «Елочки», 6х с.Татьяновка, центр. Тел. 066-951ул. Калинина, Центр, для 4, смотровая яма. Тел. 050-675577-3. бизнеса. Тел. 050-872zz Зем. уч., 3,46 Га. Тел. 097- 75-71. 03-60. z z Гараж, Рыбхоз. Тел. 050-683471-03-73. zz Зем. уч., 6 км от мр-на 26-84. zz Помещение, 56 кв. м., zz Гараж, центр, во дворе ул. Артема, 2-эт. небольш. домик выведен. из жилого фонда, ремонт, с гаражем, погребом, кухней и Шевченко, 17, 39 900 грн. + рядом 38 000, торг. Тел. 050-471-85-04. камином, огромный балкон, плод. два саря с подвалами, 29 000 грн. zz Помещение, ул. Урицкого, деревья, виноград, огород, рядом Тел.: 050-95-98-152, 063-94-041500 кв.м., трансформ. 450 КВт., озеро, пляж, рыбалка, лес. Тел.: 111. цена 1 960 000 грн. Тел.: 050-953-72-53, 050-70-141-90. zz Гараж, центр, во дворе ул. 98-152, 063-94-04-111. zz Зем. уч., г. Святогорск, р-н Шевченко, 17, перекрыт плитами, zz Посуд. цех, 200 кв. м, свой Поле Чудес, 12 сот., рядом 2 хор., сухой подвал, стяжка, без соврем. дома, 186 000 грн. Тел.: света, 53 200 грн. Тел.: 050-95- трансформ. 160 кВ, разреш. 150 кВ, скваж., 20 сот., 460 000 грн. 98-152, 063-94-04-111. 050-95-98-152, 063-94-04-111. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04z z Гараж., общ. «Елочки», 500. zz Зем. уч., п. Мирный, ул. 111. Корнейчука, 10 сот. приват., есть Тел. 050-92-81-749. zz Посудный цех 100 кв. м., проект на дом, 186 000 грн. Тел.: zz Кап. гараж Николаевка. 1я оборудованием р-н Ж/Д , в 050-95-98-152, 063-94-04-111. линия общ. Николевец. Тел. 050- сподвальном помещении. Тел. 050zz Зем. уч., п. Райгородок, 17,7 195-95-84. 864-68-87. сот., приват. Тел. 095-1-400-400. zz Капитальный гараж в обzz Посудный цех, общ.пл 100 zz Зем. уч., приват., 15,5 сот., ществе «Мир» 3,6х 5,5, больш., сух. кв.м., с оборуд., р-н ЖД вокзала. обнесен забором, вода пост., част. подвал, яма. Тел. 066-986-26-07. Тел. 050-872-03-60. асфальт, декор. растения, 120 000 куплю zz Продам нежил. помещение, грн. Тел. 066-0-532-739. ЖД рынок, 167 м. кв., действ. z z Гараж в общ. «Автотурист». zz Зем. уч., с. Богородичное, 6 бизнес, производство оптики и шв. сот., гараж, подвал. Тел. 050-701- Тел. 066-040-17-37. цех, зем. участок, акт, 1 млн. 485 z z Гараж метал., разборной. Тел. 24-67. тыс. грн. Тел. 050-588-89-77. 066-934-80-49. zz Зем. участок, 0,880 га, zz Производ. база, р-н военzz Гараж разборн., сварной, п. Мирный, ул. Русская, 103, комата, 260 кв. м, 380, 15 кВт, 270 цена договорная, участок , с . гараж. ворота, срочно. Тел. 095-1- 000 грн. Тел. 050-704-81-88. Богородичное,ул. Партизанская 400-400. zz Складские помещ., 700 кв.м, zz Метал. гараж для легкового 1а, на 0,670 га. Тел. 095-361-93-85. Славкурорт, ул. Сользаводская, zz Зем. участок, 20 сот., ул. авто. Тел. 095-37-00-393. или сдам в аренду. Тел. 050-952Лесозащитная, р-н Интерната №2. 62-45. сдаю Тел. 050-555-55-66. zz СТО, р-н автовокзала, 600 кв. zz Гараж в обществе «Буран». zz Зем. участок, берег Оскала. Тел. 095-461-65-09. м, 5 боксов, подъемники 4 и 1,5 т, Тел. 050-588-89-77. zz Гараж общ. Буран или продам. возм-ть ремонтировать легковые zz Зем. участок, г. Святогорск, Тел. 095-61-89-540. и груз., мойка, все оборуд., 11 соток. Тел. 099-02-777-38. zz Гараж общество «Химик» или инструм., офис, 3 458 000 грн, торг. Тел.: 050-95-98-152, 063-94zz Зем. участок, п. Студенок. продам. Тел. 095-092-50-02. Тел. 050-588-89-77. zz Гараж, Артема. Тел. 050-288- 04-111. zz СТО, ул. Мартыненко, 2-эт. zz Зем. участок, с. Сидорово, 87-86. здание, 146 кв. м, 300 000 грн. Тел. пер. Береговой, 10 сот., госакт, zz Гараж, самый центр, возле 095-636-06-57. электрич., вода, на фундаменте рынка СК НАУ, охраняемый, хор. летний домик, 2 комн., п/о, на сост., 700 грн. + 350 риелт. раб. куплю берегу р. Сев. Донец, цена дого- единораз. Тел. 050-95-98-152. zz В люб. сост., возмож. с ворная. Тел. 050-588-89-77. долгами, рассм. все вар-ты, для zz Зем. участок, Святогорск. Тел. себя, срочно. Тел. 050-471-85-04. 050-588-89-77. zz Дачу под разборку, можно из zz Зем. участок, Яровая. Тел. дерева, а также и др. строения. 050-588-89-77. Тел. 066-435-75-25. продаю zz Зем.уч. р-н Черевковка, 7,6 zz Здание под разборку. Дорого! zz 2-комн.кв., Артема., 1/5, под сот. Тел. 095-149-20-16. бизнесс ., 44,5 кв.м., не углов., Тел. 095-1-400-400. zz Зем.уч., 6 га., Былбасовка, 2, раздел. комн., счетч. газ., вода, zz Коммерч. недвиж.: маг., Гос. Акт на землю. Тел. 050-347- без долг., без поср., 7 500. Тел. офис, склад, производ. помещ. 59-53. 095-544-03-76. Тел. 050-588-89-77.

«Газета объявлений» N 46 (601), 22 ноября 2017 г.

zz Коммерч. помещ., в люб. р-не, в люб. сост., рассм. все варианты, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-47185-04. zz Любую недвиж. в Крыму или обмена на недвиж., легк. или груз. авто в Украине. Тел. 093-47209-57. zz Недвижимость в Крыму, или меняю на квартиру, машину. Тел. 095-319-39-99. zz Помещ. в центре под офис, магазин. Тел. 050-471-85-04. zz Помещение в черте города, возм. очень большой квадратуры (склад), возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-47185-04. zz Помещение, центр, коммер. назначения, для себя, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04.

сдаю

(присылайте SMS-сообщения)

zz Офисы в центр г. Артемовск, разн. площади с рем. и коммуникациями. Склад. помещения, от 10 до 2000 кв. м. Террит. с гаражами по груз. технику. Тел. 095-77431-01. zz Офисы, г. Артемовск, центр, разные площ., с ремонтом, коммуник., можно под юр. адрес. Тел. 093-472-09-57. zz Офисы, гаражи, склады, г. Артемовск. Тел. 0951392099. zz Офисы, склады, гаражи территория автопарка, мороз. камеры, г. Артемовск. Тел. 066980-66-33. zz Офисы, склады, гаражи, г. Артемовск. Тел. 095-774-31-01. zz Площадь в маг. «Электрон» (как идти на Ц. рынок), 50 кв. м, 50 грн/кв. м, можно частями. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zz Помещ. под произ-во или склады, р-н ж/д, 380 кВт, мощ. 25 кВт, Н 5 м, закрывающ. двор, 206, 160, 3 по 30 и 20 кв. м, под произ-во - 20 грн/кв. м, склады - 15 грн/кв. м, + половина оплаты первого мес., риелт. раб. единораз. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111.

zz СТО, оборудование, покрасочная камера, подъемники, шиномонтаж, развал- схождение. Отдельные тер- и, есть отопление. Тел. 050-423-41-45. zz 2-эт. помещение, возле автобус. АТП, 160 кв. м, удобства, Помещение площадь свет, вода, 20 сот. в аренде, 230 кв. м., расположено возмож. продажа, 4000 грн. + услуги + 2000 грн. риелт. раб. на втором этаже мясного единораз. Тел.: 050-95-98-152, павильонацентрального 063-94-04-111. рынка Славянска. Тел. zz 300 кв. помещение, 2 эт., 050-77-09-450. центр. Тел. 050-864-68-87. zz Боксы, СТО с подъемн., компрес., р-н автовокзала. Тел. Помещение (все 050-299-35-77 с 9.00-18.00. условия: вода горячая и zz Кабинет косметологический. холодная, кондиционер) Тел. 050-141-02-98. в рыбном павильоне zz Кафе, самый центр города, 200 кв. м, с оборудованием, 25 центрального рынка 000 грн. + 12 500 грн. (единораз. Славянска. Тел. 050-77риэлт. работа). Тел.: 050-95909-450. 81-52, 063-94-04-111. zz Кафе, центр, 300 кв. м, кухня, оборудование, летняя площадка, Помещение (площадь) 10 000 грн./мес + коммун. + 5 000 на территории Ценгрн. - единораз. риэлт. работа. трального рынка для Тел.: 050-959-81-52, 063-94-04111. организации общепита zz Керам. цех. Тел. 095-461: армянская, грузинская 65-09. кухни и т. д. Тел. 050-77zz Комната, 13 кв.м. в офисн. 09-450. помещении, 1 400+ свет+ единор. риєлторск. раб 700. Тел. 050-95zz Помещение , Центр, 50 кв. 98-152. м.,. Тел. 050-87-14-976. zz Магазин, 100 кв. м. Тел. 050zz Помещение 700 кв. м., 380 70-48-188. V,охрана, р-н «Пленки». Тел. 099291-80-09. Место для мастера zz Помещение под офис ногтевого сервиса, р-н или маг., самый центр, 200 м ж/д, 1000 грн. Тел. 050- от площади, 90 кв. м, возмож. частями, 150 грн/кв. м + 1/2 сто620-60-56. имости первого мес. риелт. раб. zz Мойка и офис. помещ., единораз. Тел.: 050-95-98-152, Артема, 150 кв. м, центр. вода и 063-94-04-111. zz Помещение, 300 кв. м, р-н канализ., необход. оборуд. для мойки, хор. мебель в трех офисах, Машмета, под магазин, аптеку. 5000 грн. + коммун., + 2500 грн. Тел. 095-13-44-555. риелт. раб. единораз. Тел.: 050zz Помещение, все удоб., ул. К. 95-98-152, 063-94-04-111. Маркса, 43. Тел. 050-164-13-60. zz Помещение, м- н Артема, 40 Н а т е р р и т о р и и Т Ц кв. м. Тел. 095-295-35-85. zz Помещение, с. Приволье, «Ярмарочный», прилетрассы, 32 кв. м, с регающей к Славянскому вдоль монтом и удоб., можно под маг. центральному рынку сда- автозапчастей, стоматолог. и др., ется площадь под бизнес: продукты и одежда не предлаг., 3 магазины, зона фуд-корт, 000 грн. Тел. 095-636-06-57. zz Помещение, ул. Шевченко, стройматериалы. Тел. р-н площади, 400 кв. м, под склад, 050-77-09-450. мастерскую, офис, все коммуник. Тел. 050-588-89-77. zz Отдельностоящее здание, zz Помещение, центр, 43 кв.м. 100 кв. м, новострой, 3 отд. Тел. 095-295-35-85. входа, автоном. отопление, котел, zz Помещение, центр, 75 кв.м. скважина, под офис, магазин и проч. Обращ.: ул. Банковская, 9. Тел. 095-295-35-85. zz Помещение, центр, с реТел. 050-70-48-188. монтом, 65 кв. м и 87 кв. м, 120 zz Отельностоящее помещ. грн/кв. м + 1/2 первого мес. риелт. (МАС), 53 кв.м, р-н ООШ 8, под раб. единораз. Тел.: 050-95маг., офис, возмож. частями. Тел. 98-152, 063-94-04-111. 050-750-17-58. zz Рабочее место мастера парикмахера, маникюра. Тел. 095Отличное место для 197-48-50. установки терминала zz Рембаза для авто, п. Восоплаты или банкомата в точный, промзона, 200 кв. м, 2 центре города. Тел. 050- смотр. ямы, буржуйка. Тел. 050555-55-66. 77-09-450. zz Сдается мойка и офисное zz Офис. помещение, 100 кв. помещение, 3 комн. , м-н Артема, м, со стоянкой, ул. Банковская, 9. необх. оборуд., мебель, туал., бойлер, накоп. бак, центр. вода и Тел. 050-70-48-188. канал., 5 000+ все ком., единораз. zz Офисное помещ., центр, 36 р.раб. 2 500. Тел. 050-95-98-152. кв.м., с меб., 2 800+ эл., единор. zz Склад. помещения разных риэлт. раб. 1 400. Тел. 050-95-98площадей по приемлемым ценам. 152. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04zz Офисное помещение , Центр, 111. от 100 до 350 кв. м. Тел. 050-872zz Складские помещения, 1150 03-60. кв. м и 350 кв. м, можно отдельно, zz Офисное помещение, 40 и помещения по 40 кв. м. Тел.: кв. м., 2 комн., 2 500 + коммун., 050-95-98-152, 063-94-04-111. единораз. риелтор. помощь 1 250 грн. Тел. 050-95-98-152. Складские помещения, zz Офисное помещение, центр. центр, вблизи Ц. рынка, Тел. 050-588-89-77. охрана. Тел.: 050-031zz Офисные помещения разных площадей, возмож. разное кол-во 63-23, 095-60-45-702, комнат. Тел.: 050-95-98-152, 063050-76-68-674. 94-04-111.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

zz Склады с офисами, г. Артемовск, охрана, рампа, тельфер, погрузчики, склад. оборуд-е. Тел. 095-606-68-87. zz Спальное место для студента ж/д техникума. Тел. 095-169-56-25.

Строение (состоит из двух частей 120 и 40 кв. м.), расположено на набережной Святогорска. Территория озеленена, имеется парковка. Тел. 050-77-09-450. zz Террит. с гаражами под груз. спецтехнику, г. Артемовск. Тел. 066-638-58-32. zz Торг. павильон с летней площадкой, действующая закусочная, возможны др. виды торговли. Тел. 050-268-92-07.

Торговое место в ТЦ «Глобус» с возможностью размещения от 5 до 40 кв. м. Тел. 050-77-09450. zz Цеха, мехмастерские, админкорпус, склады, территоря 1 Га. Тел. 050-423-41-45. zz Швейный цех. Тел. 050-16413-60. zz Шлакоблочный цех, 8000 грн. Тел.: 050-555-55-66, 067-55555-66.

сниму

zz Офис почас., посут или долгосрочно, Центр от 15 до 20 кв. м., проходное место. Тел. 050-939999-2.

Продаю

zz CHERY Amulet, 08 г. в., газ пропан зарег., кондиц., г/у, стеклоподъем., тонир., хор. сост., недорого. Тел.: 095-375-00-31, 050-666-44-52. zz CHEVROLET Aveo, 07 г. в., газ пропан зарег., титаны R 14, автомагнитолла, хор. сост., недорого. Тел.: 095-375-00-31, 050-66644-52. zz DACIA Solenza, 04 г. в., г/у, стеклоподъем., не бита, хор. сост., недорого. Тел.: 095-375-00-31, 050-666-44-52. zz Fiat Scudo, 2л GTD, на разборку, есть почти всё. Тел. 066934-80-49. zz Geely CK-2, 2012 г.в., 40 000 км. Тел. 050-762-05-53. zz Geely СК, 08 г. в., ц/з, сигнал., тонир., г/у, кондиц., газ пропан зарег., хор. сост., недорого. Тел.: 095-375-00-31, 050-666-44-52. zz Kia Picanto, 2006 г.в., коробкаавтомат. Тел. 050-555-55-66. zz Mercedes E-240, 4 matik, 2005 г.в., черній, полный прив., полный фарш, 12500. Тел. 050-555-55-66. zz Mercedes Smart, 2007 г.в., 1 л. Тел. 050-555-55-66. zz Mitsubishi Lancer Х10, 13 г. в., автомат, идеал. сост., 12 500. Тел. 050-555-55-66. zz Renault Trafic пассажир., 9 мест, 2008 г.в., пробег 14 тыс., сост. раб., салон новый, дизель 2.0. Тел. 066-47-87-304. zz Skoda Favorit, 92 г.в., цвет синий, варианты обмена. Тел. 093472-09-57. zz Subaru-autbak, 2005 г.в., 4 wd, полный привод. Тел. 050-55555-66. zz Toyota Rav 4, 07 г. в., не бита, не краш., кондиц., г/у, хор. сост., недорого. Тел.: 095-375-00-31, 050-666-44-52. zz WV Golf, 93 г. в., 1,6, отл. сост. Тел. 050-555-55-66. zz Ауди 90 на газу, цвет красный или обмен + доплата на авто дороже. Тел. 050-864-68-87. zz БМВ- 520, 1995 г., 2 500, Фиат Дбла, 2005 г., 5 000. Тел. 095-68543-64. zz ВАЗ 2110 серый цвет, 3 200. Тел. 050-545-18-12. zz ВАЗ- 2101, 1973 г.в., хор. сост., 15 000. Тел. 050-630-10-03.

ВАЗ 2103 цвет бежевый. 1981г. Двигатель после кап ремонта. 700. Тел. 099-614-16-76. ВАЗ- 21093, 2006 г., идеальное состояние. Тел. 095-330-98-58.

http://slavinfo.dn.ua

13


Объявления диктуйте по тел.:

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

(присылайте SMS-сообщения)

Тракторы в любом сост. Тел. 050-819-06-03.

Продаю

zz ВАЗ 2110 не бита, не крашена, газ, титаны, музыка, 2001 г.в., 2 700. Тел. 050-916-01-41. zz ВАЗ 2110 серебристого цвета 3 000. Тел. 095-197-78-35. zz ВАЗ-21013, 81 г. в., газбензин, хор. сост. Тел. 099-03126-51. zz ВАЗ-2103. Тел. 095-88436-74. zz ВАЗ-2103, 82 г. в., хор. сост., недорого. Тел.: 095-375-00-31, 050-666-44-52. zz ВАЗ-2104, 05 г. в., титаны, тонир., хор. сост., недорого. Тел.: 095-375-00-31, 050-666-44-52. zz ВАЗ-2105, 85 г. в., варить и красить не нужно, хор. сост., недорого. Тел.: 095-375-00-31, 050-666-44-52. zz ВАЗ-2105, 94 г.в., зеленый, газ пропан-бензин, отл. сост, 24 0000. Тел.: 050-031-63-23, 095-6045-702, 050-76-68-674. zz ВАЗ-2106, 91 г. в., варить и красить не нужно, хор. сост., недорого. Тел.: 095-375-00-31, 050-666-44-52. zz ВАЗ-2106, 99 г. в., хор. сост. Тел. 099-018-09-18. zz ВАЗ-2107, 07 г. в., 1,5 инжектор, ц/з, сигнал., титаны, нов. аккумулятор, тонир., музыка, ксенон, цвет стальной. Тел. 050130-90-09. zz ВАЗ-2110, 04 г. в., титаны р14, ксенон, ц/з, сигнал., тонир., стеклоподъем., тюнинг, хор. сост., недорого. Тел.: 095-375-00-31, 050-666-44-52. zz ВАЗ-2113, 2008 г.в., газ евро 4, сигнал., биксиноны, титаны. Тел. 099-024-26-24. zz ВАЗ-2121, 2012 г. в. Тел. 050555-55-66. zz ВАЗ-2121-Нива, 86 г. в. Тел. 050-555-55-66. zz ГАЗ «Победа» М-20, 1953 г.в., сост. хор. Тел. 050-985-02-22. zz Документы на Skoda-Oktavia, 2007 г. в. Тел.: 050-555-55-66, 067555-55-66. zz ЗАЗ 1103 Славута, 2007 г.в., инжектор. Пробег 42 000. Ездила мало.1 500. Тел. 050-195-95-84. zz ЗАЗ-1102 «Таврия», в хор. сост. Тел. 095-227-49-07. zz Запорожец, 1992. Тел. 099075-83-15. zz М/а VWT4, 98 г. в., пассажир. Тел. 066-3-524-524. zz Москвич - 2141, 92 г.в. УАЗ-469, по з/ч. Москвич - 412. УАЗ-3962, 2006 г.в., 20 000 км + такой же на з/ч. Москвич-412, треб. ремонта. Тел. 095-774-31-01. zz Продам Москвич Комби, 88 г.в., газ/бензин, пирожок 86 г.в. или меняю, Москвич -412, 90 г.в., в хор. сост. Тел. 095-61-89-540. zz Продам Таврию, можно на запчасти. Тел. 066-84-83-699. zz Славута 2010 , инжектор на 1, 3, пробег 67.000. Тел. 099-70647-79. zz Славута 2010 , инжектор на 1, 3, пробег 67.000. Тел. 099-70647-79. zz Таврия-1102, 92 г.в., идеал. сост. Тел. 050-555-55-66. zz Тойота кариб полноприв., газ./бенз., тит диски, люк, хор. сост, 2 100, торг уместен. Тел.: 066-235-66-92, 050-471-37-12 (Виктор Павлович). zz УАЗ-3962, 2005 г.в., газ/ бензин, на гарантии + такой же на з/ч. Тел. 095-102-98-88. zz Шевроле Авиа, 2008 г. Тел. 050-141-02-98.

Тракторы и др. грузов. авто, в любом сост. Тел. 099-721-49-86.

zz Авто в любом тех. сост., любые кредит. проблемы, можно по з/ч, после аварии, грузовые, легковые. Тел. 095-139-16-77. zz Авто грузовое, легковое, спецтехника, сельхозтехника, можно с докум. и на з/ч. Тел. 066291-55-22. zz Таврию или Славуту, инвалид., zz Авто дорого. Тел. 050-98- на ручном управлении, в любом тех. сост. Тел. 096-95-63-889. 136-87. zz Авто любой марки в любом Таврию, ВАЗ, ГАЗ, сост. Тел. 050-591-49-48. zz ВАЗ 2101- 21099 в люб. сост., можно не на ходу, на з/ч. от хозяина. Тел. 095-80-72-776. Тел. 050-803-09-79. zz ВАЗ 2101- 2110 в люб. сост. Тел. 066-76-45-346. zz Таврию, Запорожец, Славуту zz ВАЗ 2101- 2110, быстро и на з/ч. Тел. 099-706-47-79. дорого. Тел. 050-98-12-790. zz Таврию, Запорожец, Славуту на з/ч. Тел. 099-706-47-79. zz Таврия, Славута на з/ч ВАЗ 2101-21015. Быстро и дорого. Тел. дорого. Тел. 050-935-87-78. zz Таврия, Славута на з/ч 095-807-27-76. дорого. Тел. 050-935-87-78. zz ВАЗ 2106-21099. Тел. 050Меняю 981-26-97. zz Ауди 90 . в хор.сост., газ на квартиру или дом, в-ты. Тел. 050ВАЗ в хор. сост., для 872-03-60. zz Москвич 412, 1990 г.в., себя. Тел. 099-721-49-86. отл. сост. и ИЖ комби газ/бенз. ИЖ-комби, газ-бензин или сдам в ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ, Москвич аренду. Тел. 099-306-68-74.

и др. марки в любом сост., можно не на ходу. Тел. 050-831-2000.

zz ВАЗ, газ, Москвич, ЗАЗ, в любом сост., на запчасти. Тел. 095-618-87-76. Продаю zz ВАЗ, Москвич, Газ и др. Тел. zzMercedes-Benz-Atega-814, 066-00-979-22. фургон, 94 г.в. Тел. 050-55555-66. zz Авто-бетон сместитель СБА ВАЗ, Москвич, на ходу, или на з/ч. Тел. 095-642- 195, КамАЗ 55-11, 95 г.в., объем 5 куб., авт. двиг., полный кап. 07-59. ремонт+КамАЗ на з/ч. Тел. 066737-11-77. zz Ваз, Таврию в люб. сост. Тел. zz Автокран ЗИЛ КС2561 + такой 095-80-72-776. же на з/ч. Тел. 066-980-66-33. zz ВАЗ-2101-099, в любом сост. zz Автокран ЗИЛ КС-2561, 90 Тел. 050-803-09-79. г.в., полный капремонт + такой же на з/ч, или обмен. Тел. 095-319В А З - 2 1 0 1 - 2 1 0 9 9 н а 39-99. ходу, дорого. Тел. 099zz Бульдозер Т-170, 94 г.в. Кран МАЗ-Ивановец, 89 г.в., КС 3575, 350-18-20. или меняю. Автокран ЗИЛ, 90 г.в., zz ВАЗ-2101-2199, в любом тех. КС 2561. КамАЗ-самосвал, 5511 + такой же на з/ч. Тел. 095-774сост. Тел. 050-501-61-41. 31-01. zz ГАЗ 24 «Волга», недорого. Тел. zzБульдозер Т-170, 94 г.в., 050-645-78-63. г/п 40 т, обмен. Стрела подъема zz ГАЗ, ЗАЗ, Москвич, ВАЗ, в на погрузчик Балконкар. Стрела люб. сост. Тел. 099-350-18-20. телескопич. на автокран КСzz ГАЗ, ЗАЗ, Москвич, ВАЗ, в 2571. Лапы гидрав. на автокран люб. сост. Тел. 050-86-111-38. КС-2571, -3577. Тел. 066-291zz ГАЗ, Москвич, ЗАЗА, ВАЗ на 55-22. з/ч. Тел. 099-219-97-57. zz Бульдозер ТТ-74 с докум., по з/ч. Тел. 066-737-11-77. Даста, Daewoo, Renault, zz Газель Соболь грузо-пасс., 8 Mercedes и др. марки в мест, газ/бенз, хор. сост., срочно, 2 700, торг уместен. Тел.: 066любом сост. Тел. 050- 235-66-92, 050-471-37-12 (Виктор 981-36-87. Павлович). zz ЗИЛ колхозник. Тел. 050-280zz ЗАЗ, Москвич, ВАЗ, можно не 30-12. на ходу, на з/ ч. Тел. 050-83-12zz ЗИЛ-самосвал, дизель(Д-240 000. МТЗ), 80 000 грн. Тел. 050-143zz Л/а и г/а с крымским и др. 56-74. учетом. Тел. 066-980-66-33. zz КаМАЗ-55111, 05 г. в., zz Легковое авто всех марок, самосвал + такой же на з/ч, вар-т в любом тех. сост. Тел. 095-818- обмена. Бульдозер ДТ-75 «казах86-71. станец», дв. А41, без наработки, с zz Легковые, груз. авто, с до- докум., на з/ч. Тел. 066-737-11-99. кументами, можно на з/ч. Тел. zz КаМАЗ-55111, 1991 г.в., Куплю 066-980-66-33. самосвал + такой же к нему на з/ч. zz Москвич на ходу и под Тел. 095-102-98-88. Aveo, Lacetti, Lancer, zz КАМАЗ-55111, самосвал, Lanos, Sens, ВАЗ в любом разборку. Тел. 050-770-86-03. 1994 г., 130 000., торг., в отл. сост. z z Москвич, ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ в сост. Тел. 050-831-2000. любом сост., на ходу, и на з/ ч. Тел. 066-057-87-38. zz МАЗ 5551, 91 г.в., самосвал, Тел. 050-98-12-790. Lanos, Sens, Aveo, zz Москвич, ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ в капем. кабина нов. образца + такой же на з/ч. Автокран Ивановец, Lacetti, Приору в любом любом сост., можно не на ходу, з/ 88 г.в., стрела-телеск., г/п, 14 т сост. Тел. 066-416-01-87. ч. Тел. 050-58-30-614. + такой же на з/ч. Тел. 066-638zz Москвич, ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ, в 58-32. zz Mazda 3, 6, Shcoda, Reno любом сост., можно не на ходу, на Trafic, Mers Vito, Nissan. Тел. 095- з/ч. Тел. 050-920-50-02. МАЗ 5551, Самосвал, zz Москвич, ВАЗ. ЗАЗ на з/ч. 80-72-776. кабина нового образца, Тел. 095-80-72-776. zz Reno, Toyota, Chevrolet и др. хорошее состояние, zz Сhevrolet lacetti от хозяина, марки. Тел. 066-32-466-59. срочно. Тел. 095-398недорого, для себя. Тел. 050-6779-18. Абсолютно любые авто 814-67.

в любом сост. Быстро и дорого. Тел. 050-583-0614. Авто Opel, Mazda, Nissan и др. марки. Тел. 050981-26-97.

14

zz МАЗ 555102, 2007 г.в., самосвал, г/п 15 т, дв. ЯМЗ-236, турбина интеркуллер + такой на з/ч, или обмен. Погрузчик фронтал., ТО-6, об. ковша 1,5 куб. zz Славуту, Таврию. Тел. 063- м + такой на з/ч, обмен. Тел. 093989-39-17. 472-09-57. zz Славуту, Таврию. Тел. 063zz МАЗ, самосвал в отл. сост., 70 989-39-17. 000. Тел. 066-141-54-02.

Славуту или ВАЗ 2109099 в норм. сост. Тел. 050-819-06-03.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

Продаю

zz МАЗ-5551, 90 г.в., капрем., кабина нов. образца + такой же на з/ч, варианты обмена. Автокран МАЗ-Ивановец КС3577, стрела телескопич, 15 м + такой же на з/ч. Тел. 095-774-31-01. zz МАЗ-555102, 2007 г.в., самосвал + такой же к нему на з/ч, варианты обмена. Тел. 099-53036-99. zz Погрузчик львовский, г/п 5 т, с док-ми, по з/ч. МАЗ-64229 + полуприцеп с док-ми по з/ч. ЗИЛ4331, 130, 555-самосвал, с док-ми, по з/ч. Тел. 050-844-56-55. zz Погрузчик фронтальный ТО-6, объем ковша 1,6 куб + такой же на з/ч, или обмен. Тел. 066-29155-22. zz Полуприцеп отл. сост., дешево. Тел. 095-385-82-91. zz Полуприцеп- цистерна-бочка, 18 куб., 2004 г. в., идеал. сост., 18 000 грнна ходу, 50 000. Тел. 066026-10-70. zz Самосвал ЗИЛ. Тел. 09513918-82. zz Самосвал МАЗ-5551,92 г.в, + такой же на з/ч. Тел. 095139-18-82. zz Самосвал-КаМАЗ-55111, 2005 г.в. + такой же на з/ч или обменяю. Тел. 095-139-32-19. zz ТАМ-80,93 г.в., борт., г/п 3,6 т, дв. дизель, кабина-дуэт, 6 мест, резина R-17 спарка, возм. обмен. Тел. 095-139-32-19. zz Трактор МТЗ, идеал. сост., недорого, Газель 2002 г., 40 000. Тел. 095-648-94-77 (Сергей). zz Трактор ЮМЗ с больш. кабиной и лопатой впереди, в хор. сост., недорого. Тел. 095-38582-91. zz Трактор, ЮМЗ, 1998 г.в., с больш. кабиной, в отл. сост., недорого, Комбайн «Нива» 1992 г.в. Тел. 066-413-79-42. zz Тягач, Роман, 92 г.в.,пробег 125 тыс., двиг. МАН, турбинир.,коробка ЗФ,полуприцеп, с док. можно по з/ч или обмен. Тел. 095-3193999. zz УАЗ-452, 06 г. в., газ-бензин, оборудов. под отдых, туризм + такой же на з/ч, возмоз. вар-ты обмена. Тел. 095-139-16-83. zz ФАВ 3252, 2008 г.в., г/п 30 т, или меняю. Автокран ЗИЛ-130, КС 2561, 92 г.в., + такой на з/ч. КамАЗ 55111, на ходу, с докум. по з/ч. Тел. 095-606-68-87. zz ФАВ-3252, 08 г.в., самосвал, г/п 30 т, возм. обмен. МАЗ-555102, 07 г.в., самосвал, дв. с турбиной интеркуллер. Трал, г/п, 40 т, 96 г.в., приц-й 9 м. Тел. 066-59729-99. zz Экскаватор «петушок» ЮМЗ2126. Тел.: 050-555-55-66, 067555-55-66.

zz Велосипед для мальчика, 2- 5 лет, новый, 350. Тел. 095-65-70386. zz Велосипед для подростка. Тел. 095-474-15-24. zz Велосипед подростковый. Тел. 095-558-26-87. zz Велосипед, пр-во Германия, хор. сост. Тел. 095-308-03-39. zz Велосипеды, муж. и жен., б/у. Тел. 095-154-79-82. zz З/ч к мотоциклу «Ява-350». Тел. 066-866-919-8. zz Коляска на мотоцикл, цвет красный. Тел. 095-774-31-01. zz Мопед японский. Тел. 095859-84-29. zz Моторол. «Муравей». Тел. 099-152-68-24. zz Мотоцикл с коляской. Тел. 095-197-48-50. zz Скутер «Мустанг», возм. обмен на ноутбук. Тел. 095-53570-03.

Куплю

zz Велосипед в хор. сост. взрослый и детский спортивный, горный или советский. Тел. 066240-47-96. zz Велосипед в хорошем состоянии взрослый и детский спортивный, горный или советский. Тел. 066-240-47-96. zz Велосипед жен. СССР. Тел. 095-812-87-49. zz Горный спортивный взрослый и детский велосипед, велосипед Украина в хорошем состоянии. Тел. 050-18-48-588. zzСкутера, мотоциклы, мопеды в любом сост. Тел. 050-50161-41.

Продаю

zz Гидравлич. борт с авто Mercedes, г/п 1 т. Тел. 099-069000-3. zz Полуприцеп МАЗ, 13,6 м95 г.в., с док-ми, по з/ч. Полуприцеп Шнек, 28 т, бортов., двухосный, пневмоход, с док-ми по з/ч. Тел. 066-291-55-22. zz Полуприцеп самосвал Шниц. Тел. 099-503-26-30. zz Прицеп «Дача» 3-мест. хор. сост., срочно , 1 500, торг. Тел.: 066-235-66-92, 050-471-37-12 (Виктор Павлович). zz Прицеп тяжеловоз, г/п 40 т, 93 г.в., или обменяю. Тел. 095139-20-99.

Куплю

zz Прицеп для легкового автомобиля. Тел. 050-18-48-588. zz Прицеп к л/а, грузовой, «самострой», зарегестрир. Тел. 050-694-93-20.

Куплю

zz Авто, спецтехнику, с/х технику, докум., з/ч к ним. Тел. Продаю 099-530-36-99. zz 250 грн/колесо - б/у резина из zz Газель в любом сост. Тел. Европы. Тел. 066-981-21-21. 066-414-70-76. zz RABA, 93 г. в., 43 тыс., вахтовка мчс, двигатель МАН, Газель для себя. Тел. турбинир, кпп zf, резина с евро 050-831-2000. дисками, р-20. Тел. 095-3193999.

Газель-дует. Тел. 095330-98-58.

Автокатализаторы. Тел. 099-98-32-750.

zz Груз. авто, л/а, спецтех., с докум., можно на з/ч. Тел. 095139-16-77. zz Груз. авто, спецтехнику, рамы, документы. Тел. 095-139-20-99. zz Грузовое в люб сост. Тел. 099-21-99-757. zz Куплю документы, запчасти, резину и др., на груз авто, спец. технику, прицепы и полуприцепы, с/х технику. Тел. 066-737-11-77. zz МАЗ, КамАЗ, КрАЗ, в люб. сост., люб. модификации, с докум. и без, приеду заберу. Тел. 066026-10-70. zz МАЗ, КамАЗ, КрАЗ, в люб. сост., люб. модификации, с докум. и без, приеду заберу, Газон для себя, срочно. Тел. 066-026-10-70. zz Молоковоз. Тел. 066-73711-99.

zz Багажник на л/а. Тел.: 095523-77-10, 050-703-37-98. zz Багажник на л/а, головка двиг. на Таврию, нов. Коленвал на Таврию, нов. З/ч и двигатель на ЗАЗ. Передние крылья. Тел.: 063989-39-17, 099-383-70-17. zz Багажник на л/а, головка двиг. на Таврию, нов. Коленвал на Таврию, нов. З/ч и двигатель на ЗАЗ. Передние крылья. Тел.: 063989-39-17, 099-383-70-17. zz Бампер передний на ВАЗ-21010. Борт. компьютер Гамма-615. Тел. 050-96-77-689. zz Будка вахтовка ГАЗ-66. Будка на ГАЗ, кузов бортов. на ЗИЛ, блок дв., головки, коленвал на КамАЗ, МАЗ, мосты, балки, топл. баки, резина, диски на КамАЗ, МАЗ, ГАЗ, ЗИЛ. Тел. 095-319-39-99.

http://slavinfo.dn.ua

zz Вариатор, соломотрясы, з/ч по двигателю. Тел. 097-803-04-58. zz ГАЗ-53, -66, Газель, УАЗ, по з/ч, с док-ми. Блок дв. 402, нов. Тел. 050-844-56-55. zz Газель термобудка с док-ми, по з/ч. Тел. 066-638-58-32. zz ГБО метан. Тел. 093-0-333898. zz ГБО пропан/метан, евро-2, евро-4, с гарантией до 2 лет, с установкой, з/п на Яву, ЧЗ-350, гермошлем, 2 шт. Тел. 095-17-12715. zz Головка блока на Газель, головка блока, коленвал иномарки. Тел. 098-121-4010. zz Головка блока, Газель, 16клап., 3000 грн., коленвал. Тел. 096-546-22-51. zz Головка блока, Газель, 16клап., 3000 грн., коленвал. Тел. 096-546-22-51. zz Головка блока, Газель, 16клап., 3000 грн., коленвал. Тел. 096-546-22-51. zz Головка блока, коленвал, блок, шестерни к иномарке. Тел. 097-457-17-03. zz Головка блока, распредвал, шатуны, коленвал, б/у, Мерседес, Мазда, Рено, Хюндай, Чери, Форд, Додж,БМВ. Тел. 066-594-57-64. zz Грузовая разборка УАЗ, ГАЗ, ЗИЛ, Газель, КамАЗ, МАЗ, КРАЗ, с док-ми по з/ч. Тел. 066-980-66-33. zz Дв. + КПП на КамАЗ, МАЗ. Термобудка, кабина на Газель. Кузов самосвальный на КамАЗ. Кабина КамАЗ, МАЗ. Бульдозер, ДТ-75 по з/ч, дв. А41. Тел. 095774-31-01. zz Двиг. от мотоц. ИШ Планета-5, 4 000. Тел. 066-67-570-17. zz Двиг. ЯМЗ-238 (МАЗ, КрАЗ), первой комплектац., стоит на авто, отл. сост., недорого. Тел. 099-50326-30. zz Двигатели ЯМЗ-236, ЯМЗ-238 новые первой комплектации, 8 000 грн. Тел. 066-026-10-70. zz Двигатели, 1.1 кВт, 1000 об., 0.77 кВт, 1400 об., компрессор СО248ТУ22175015. Тел. 063-49956-98. zz Двигатель Ауди-100, 2 л, бензин., генератор, ГУР, карбюратор, пр-во Германия, диски на ВАЗ, Москвич, БМВ-520, КИА-Рио, Фиат-Крома. Тел. 050-694-93-20. zz Двигатель ГАЗ 2410. Тел. 050754-81-48. zz Двигатель ЯМЗ -238 (Краз) треб. ремонта, 35 000 грн. Тел. 050-143-56-74. zz Двигатель, коробка, мост и др. з/ч на Москвич. Тел. 050-8312000. zz Диск на Газель б/у. Тел. 05062-309-75. zz З/ч к мотоциклу «Ява-350». Тел. 066-866-919-8. zz З/ч на Ford-Skorpio: двигатель, коробка, зад. мост, кардан и прочее. З/ч, стекла на ГАЗ-53, стекла на ИФА. Тел. 095-18210-91. zz З/ч на ВАЗ, нов. Тел. 099-25796-24. zz З/Ч на легковое авто. Тел. 099-018-10-09. zz З/ч разные на ЗИЛ. Тел. 050280-30-12. zz З/ч: кабина, рама, документы на КаМАЗ, МАЗ. Тел. 095-13920-99. zz Запчасти на Москвич, двигатель, навесное, ходовая, и др. Тел. 095-61-89-540. zz ЗИЛ, с док-ми по з/ч. Кабина на ЗИЛ 4331, рама, мост, рессоры, балка. Автопогруз. Львовский, г/п 5 т, УАЗ, ГАЗ с док-ми, по з/ч. Резина на ГАЗ, УАЗ, ЗИЛ, КамАЗ, МАЗ. Тел. 093-472-09-57. zz Зимн. резина, б/у, Континенталь, 205/55, Р- 16, в норм. сост., недорого. Тел. 050-25-86347. zz Катушка зажигания для мопеда. Тел. 095-308-03-39. zz Кенгурятник отбойник на Газель, недорого, передний бампер. Тел. 099-024-26-24. zz Коляска на мотоцикл. Тел. 066-737-11-99. zz Компрессор на ЗИЛ. Тел. 099-306-68-74. zz Коробка на ВАЗ-2108 со съемным крюком. Тел. 050-17327-20. zz Кузов МАЗ-самосвал, в сборе, нов. кабина суперМАЗ без спалки, 3000 грн., торг, срочно. Тел. 066026-10-70. zz Кузов самосвальный КамАЗ, кабины на КамАЗ, МАЗ, Газель, ЗИЛ. Топлив баки, рамы с док-ми на УАЗ, ГАЗ, ЗИЛ, КамАЗ, МАЗ. Тел. 066-291-55-22. zz Кузов самосвальный, комплект на КаМАЗ. Тел. 099-53036-99. zz Кузов, кабину, мост самосвальный на КамАЗ. МАЗ целиком с докум. на з/ч. ЗИЛ с докум. на з/ч. Тел. 095-139-16-83.

«Газета объявлений» N 46 (601), 22 ноября 2017 г.


Объявления диктуйте по тел.:

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zz ГБО пропан евро 4, евро-2, пр-во Италия, б/у, хор. сост., для себя. Тел. 099-069-000-3. zz Двигатель, Fiat Ducato, Продаю турбодизель, объем 2,5. Тел. 050zz Лобовое стекло ГАЗ 24 , 694-93-20. Сталинит, 2 зим. резины на 13 zz Документы, з/ч, на ГАЗ 66, новые. Тел. 066-04-06-466. УАЗ и др. грузов. и спец. технику, zz Мост на ЗИЛ в сборе, задний. Тел.: 050-031-63-23, 095-60- резину, з/ч, на погрузчик и спецтехнику. Тел. 066-597-29-99. 45-702, 050-76-68-674. zz Мосты, балки, рессоры, блок Куплю автокатализадвиг., головки, каленвал, КПП, двиг-ли на УАЗ, ГАЗ, Газель, ЗИЛ, торы. Тел. 099-98-32КамАЗ, МАЗ, Краз. Тел. 095-102750. 98-88. zz Мотор ЯМЗ-236, ЯМЗ-238, zz Резину и з/ч на груз авто, МАЗ, КРАЗ, 1 комплектации, по 10 сельхозтехнику, погрузчики. Тел. 000 грн. Тел. 099-503-26-30. 099-530-36-99. z zПереднее пасс. сиденье zz Резину и камеры на «Газель». на «Шевролет». Тел. 066-16-77Тел. 099-30-66-874. 544. zz Резину на ЗИЛ, КамАЗ, б/у, в zz Поддон в багажник на хор. сост. Тел. 099-069-000-3. 2105-07. Тел. 050-762-05-53. zz Резину, диски и др. запчасти zz Резина б/у, рр.195х75 Р-16 с, для Газели, 2 шт., приз-во Турция, на погрузчики, спецтехнику, с/х 185х75 Р-16 С, россава 4 шт б/у, технику. Тел. 095-13-916-77. 200 грн/шт, сиденья б/у Мазда, zz Резину, з/ч на погрузчики. Опель, Форд и др. Тел. 050-966Тел. 095139-18-82. 34-54. zz Электродвигатель. Тел. 095zz Резина на ГАЗ, КамАЗ, МАЗ. 618-87-76. Тел. 066-737-11-77. zz Электродвигатель 3 квт. Тел. zz Резина на легк. авто. Тел. 050-76-006-39. 050-145-31-06.

zz Резина на погрузчика 7.00 на 12, 8.15 на 15, 8.25 на 15, 16 на 20. Резина на ГАЗ, ЗИЛ, КаМАЗ, МАЗ, диски и др. з/ч. Тел. 066737-11-99. zz Резина с дисками для Kia sport 225-60-17. Тел. 050-541-35-63. zz Резина, з/ч на ГАЗ 66, ЗИЛ 131, УАЗ, Урал, КрАЗ. Кузов самосвальный комплект на КамАЗ. Термобудка на Газель, с док-ми. Продаю Тел. 095-139-16-77. zz 2 куска швеллера № 24, по 10 zz Резину, запчасти на авто ГАЗ м. Тел. 050-694-93-20. 66, ЗИЛ 131, УАЗ, Урал, КАМАЗ, zz А/цемент. трубы б/у, кирпич МАЗ, КРАЗ, Газель, ЗИЛ , ГАЗ, б/у, металлопрокат б/у, ворота, самосвал МАЗ 5551, 92 г.в. Тел. гипсоблок, шифер, сыпучие 095-139-18-82. мат-лы. Доступные цены. Тел. 095zz Сиденье пасс. переднее на 1-500-200. «Шевролет». Тел. 050-249-81-20. zz Арматура (10, 12, 14) б/у, отл. zz Стекла передние на Москвич, сост., а также др. металлопрокат, новые. Тел. 066-040-17-37. доставка. Сыпучие мат-лы. Тел. zz Титан. диски на 14. Тел. 066- 095-1-400-430. 866-91-98. zz Арматура (10, 12, 14, 16, 18, zz Шины, 195/65 Р- 15, зима, 20) б/у и нов., в отл. сост., уголок, 4 шт., 3 000, торг. Тел. 050-474- швеллер, лист, прут, двутавр. 63-35. балка, труба, доставка, недорого. zz Эл. проводка на Renault Trafic. Тел. 095-1-400-400. Двигатель дизель 2.0. Тел. 095zz Арматура (12, 14) в наличии. 059-33-63. Тел. 099-069-000-3. zz Эл. проводка на Рено-Трафик, 2008 г. в. Тел. 066-478-73-04. Арматура, труба, уголок,

Куплю

zz ГБО пропан «евро-2», для себя. Тел. 099-069-000-3.

швеллер, полоса. Тел. 050-536-47-66.

zz Арматура, уголок, швеллер, zz Вагонка сосна, ольха, наличн., двутавр, труба, прут, полоса, б/у, плинтус, уголок. Тел. 095-209в отл. сост. Постоянно в продаже. 55-68. Тел. 095-1-500-200. zz Ванна стальная, хор. сост. zz Батареи чугун., отл. сост., б/у. Тел.: 095-461-65-09, 050-657Тел. 095-1-400-400. 86-43. zz Блок (2-5) б/у, отл. кач-во. zz Вентиля, задвижки, флянцы, Плита ПК, ПКЖ в ассортименте. отводы. Тел. 066-737-11-99. Доставка. Тел. 095-1-400-400. zz Гипсоблок, шлакоблок б/у в zz Блок (3, 4, 5, 6) ФБС бетон. хор. сост. Кирпич, б/у. Доставка. Тел. 050-921-95-54. Тел. 095-1-500-200. zz Блок ФБС 3, 4, 5, 6. плиты ПК, zz Глина 7 т ЗИЛ, доставка. Тел. ПКЖ. Тел. 099-717-05-20. 095-1-500-200.

zz Гранотсев. 95-54. zz Гранотсев. 97-57. zz Гранотсев. 78-88. zz Гранотсев. 49-60. zz Гранотсев. 10-73. zz Гранотсев. 05-20.

(присылайте SMS-сообщения)

Тел.

050-921-

Тел.

050-284-

Тел.

050-578-

Тел.

050-034-

Тел.

099-074-

Тел.

099-717-

Гранотсев. Тел. 099975-66-07. Гранотсев. Тел. 099227-75-80. zz Гранотсев. 75-80. zz Гранотсев. 04-57. zz Гранотсев. 04-60. zz Гранотсев. 27-19. zz Гранотсев. 02-13. zz Гранотсев. 01-21.

Тел.

099-227-

Тел.

095-641-

Тел.

095-641-

Тел.

066-096-

Тел.

050-141-

Тел.

095-212-

zz Гранотсев. Тел. 095-720zz Глина, 7 т. Недорого. Тел. 96-91. zz Гранотсев (0,1-10 т). Тел. 099-012-95-22. zz Глина, земля, чернозем, зола, 050-921-95-54. zz Гранотсев (0,1-10 т). Тел. песок, щебень. Тел. 050-921050-284-97-57. 95-54. zz Гранотсев (0,1-10 т). Тел. Блоки ФБС (3, 4, 5, 6). zz Глина, зола, песок, шлак, кирпич б/у. Доставка. Тел. 099-50- 050-578-78-88. Тел. 099-975-66-07. zz Гранотсев (0,1-10 т). Тел. 50-350. zz Глина, песок, зола, шлак, 050-034-49-60. zz Гранотсев (0,1-10 т). Тел. Блоки ФБС (3, 4, 5, 6). щебень, кирпич б/у. Доставка ЗИЛ, 099-074-10-73. 7 т. Тел. 095-0-500-200. Тел. 099-227-75-80. zz Гранотсев (0,1-10 т). Тел. zz Глина, песок, щебень, кирпич. 099-717-05-20. Тел. 099-074-10-73. Блоки ФБС 3, 4, 5, 6. zz Гранотсев (0,1-10 т). Тел. zz Глина, чернозем, шлак, зола. 099-975-66-07. Тел. 050-655-41-40. Тел. 050-284-97-57. zz Гранотсев (0,1-10 т). Тел. zz Гранотсев. Тел. 093-508099-227-75-80. Б р у с с т р о и т е л ь н ы й , 55-25. zz Гранотсев (0,1-10 т). Тел. zz Гранотсев. Тел. 093-508балки, с т р о п и л а , 55-30. 095-641-04-57. шалевка. Обращ.: ул. zz Гранотсев (0,1-10 т). Тел. zz Гранотсев. Тел. 096-70-70095-641-04-60. Профессиональная, 11 730. zz Гранотсев (0,1-10 т). Тел. (р-н Ц. рынка). Тел. 095Гранотсев. Тел. 099- 066-096-27-19. 398-79-18. zz Гранотсев (0,1-10 т), зола, 069-000-3. граншлак, песок, щебень, точный zz Брус, доска, дрова в ассорвес, недорого, доставка в теч. 2 тименте. Цены низкие. Тел.: 095zz Гранотсев. Тел. 099-307- часов. Тел. 095-1-400-400. 524-57-19, 063-54-14-602. 82-52. zz Гранотсев 7 т. Недорого. Тел. 066-85-333-31. zz Гранотсев абсол. быстрая доставка. Дешево. Тел. 095-1-500200.

z zБлок ФСБ, ассортимент 3, 4, 5, 6, плиты ПК, ПКЖ, дорожные, кирпич б/у. Тел. 099227-75-80.

«Газета объявлений» N 46 (601), 22 ноября 2017 г.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

zz Гранотсев, граншлак, глина, керамзит 7 т ЗИЛ. Дешево. Тел. 099-26-96-000. zz Гранотсев, граншлак, зола, песок, щебень, кирпич, б/у. Тел. 093-508-55-25. zz Гранотсев, фракция 0/5 мм, адекватные цены, точный вес. Тел. 095-1-400-430.

Граншлак. Тел. 050655-41-40. zz Граншлак. Тел. 093-50855-25. zz Граншлак. Тел. 093-50855-30. zz Граншлак. Тел. 096-70-70730.

Граншлак. Тел. 099-069000-3. zz Граншлак. Тел. 093-0-333898. zz Граншлак. Тел. 050-92195-54. zz Граншлак. Тел. 050-28497-57. zz Граншлак. Тел. 050-57878-88. zz Граншлак. Тел. 050-03449-60.

zz Граншлак. 10-73. zz Граншлак. 05-20.

Тел.

099-074-

Тел.

099-717-

Граншлак. Тел. 099-97566-07. Граншлак. Тел. 099-22775-80. zz Граншлак. 75-80. zz Граншлак. 04-57.

http://slavinfo.dn.ua

Тел.

099-227-

Тел.

095-641-

15


Объявления диктуйте по тел.:

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zz Зола. zz Зола. zz Зола. zz Зола.

Продаю

zz Граншлак. Тел. 095-64104-60. zz Граншлак. Тел. 066-09627-19. zz Граншлак. Тел. 050-14102-13. zz Граншлак. Тел. 095-21201-21. zz Граншлак. Тел. 095-72096-91. zz Граншлак (0,1-10 т). Тел. 050921-95-54. zz Граншлак (0,1-10 т). Тел. 050284-97-57. zz Граншлак (0,1-10 т). Тел. 050578-78-88. zz Граншлак (0,1-10 т). Тел. 050034-49-60. zz Граншлак (0,1-10 т). Тел. 099074-10-73. zz Граншлак (0,1-10 т). Тел. 099717-05-20. zz Граншлак (0,1-10 т). Тел. 099975-66-07. zz Граншлак (0,1-10 т). Тел. 099227-75-80. zz Граншлак (0,1-10 т). Тел. 095641-04-57.

zz Граншлак (0,1-10 т). Тел. 095641-04-60. zz Граншлак (0,1-10 т). Тел. 066096-27-19. zz Граншлак (0,1-10 т) дроблен., зола, песок, щебень. Доставка. Тел. 095-0-500-200. zz Граншлак (0,1-7 т). Тел. 099012-95-22. zz Граншлак абс. быстрая доставка. Дешево. Тел. 095-1-500200.

Граншлак, гранотсев, строит. мусор. Тел. 050923-45-93. zz Дрова, дуб, ясень. Чурки, колотые. Уголь. Доставка. Тел. 095-579-6-123. zz Душ. кабинка, б/у, отл. сост., 2 000 грн. Тел. 050-20-58-799. zz Жести, листы, 60х90, 12 шт. Тел. 050-762-05-53. zz Жестян. лента, 1 мм, уголок алюмин. 25, 40, 45. Тел. 095-1400-400. zz Забор метал., узорный, со столбами, выс. 60 см, 16,5 пог. м. Проволока, Д 2, 3, 4, 5, вязал., стальн., оцинков. Тел. 095-1-400400.

16

Тел. 066-096-27-19. Тел. 050-141-02-13. Тел. 095-212-01-21. Тел. 095-720-96-91.

Зола. Тел. 050-92-34593.

zz Земля 4-14 т. Тел. 095-0170347. zz ЗИЛ 7 т - зола, глина, песок, щебень. Тел. 095-1-400-400. zz ЗИЛ, 7 т колхозник, доставка золы, песка, щебня, граншлака, кирпича, строит. мусора, перегноя, земли, топлив. брикетов. Тел. 050290-81-56.

Зола. Тел. 050-65541-40. zz Зола. zz Зола. zz Зола. zz Зола.

Тел. 095-1-500-200. Тел. 093-508-55-25. Тел. 093-508-55-30. Тел. 096-70-70-730.

Зола. Тел. 099-069-0003. zz Зола. zz Зола. zz Зола. zz Зола. zz Зола. zz Зола. zz Зола.

Тел. 099-307-82-52. Тел. 093-0-333-898. Тел. 050-921-95-54. Тел. 050-284-97-57. Тел. 050-578-78-88. Тел. 050-034-49-60. Тел. 099-717-05-20.

zz Зола 95-54. zz Зола 97-57. zz Зола 78-88. zz Зола 49-60. zz Зола 10-73. zz Зола 10-73. zz Зола 05-20. zz Зола 66-07. zz Зола 75-80. zz Зола 04-57. zz Зола 04-60. zz Зола 27-19.

(0,1-10 т). Тел. 050-921(0,1-10 т). Тел. 050-284(0,1-10 т). Тел. 050-578(0,1-10 т). Тел. 050-034(0,1-10 т). Тел. 099-074(0,1-10 т). Тел. 099-074(0,1-10 т). Тел. 099-717(0,1-10 т). Тел. 099-975(0,1-10 т). Тел. 099-227(0,1-10 т). Тел. 095-641(0,1-10 т). Тел. 095-641(0,1-10 т). Тел. 066-096-

zz Зола (0,1-10 т) абс. быстрая доставка ЗИЛ, договор. цена. Тел. 095-1-400-500. zz Зола (0,1-10 т) ЗИЛ, зернистая. Тел. 095-1-400-400. zz Зола (0,1-10 т) николаевская, глина, песок, шлак дроблен., щебень. Точный вес. Кирпич б/у. Доставка вовремя. Тел. 095-1-400400. zz Зола (0,1-10 т) николаевская, глина, песок, шлак, щебень. Доставка в теч. 2 часов. Тел. 099-2696-000. zz Зола (0,1-10 т) хор. качества! Цена договорная. Тел. 099-01295-22.

zz Зола (0,1-10 т), глина, Зола, песок, шлак, гранотсев, песок, щебень, шлак, щебень. Недорого. кирпич б/у. Доставка. Цена договорная. Тел. 095-1-400-400. Тел. 099-069-000-3. zz Зола (0,1-10 т), глина, граншлак, песок, шлак, щебень с zz Зола, шлак, щебень, песок, бесплатной доставкой. Тел. 099- гранотсев. Доставка от 1 т. Тел. 50-50-350. 093-0-333-898. zz Кабель силовой алюмин., 3х35 и 1х16, 41,5 м. Тел. 095-197-48-50. zz Керамическая раковина. Тел. 095-178-15-45. zz Кирп. абс. ассорт. б/у красный полнотел., обожжен. для сливных ям, цоколей. Кирпич белый, кислотоупор., огнеупор., серый. Песок. Доставка. Тел. 099-012-95-22. zz Кирп. абс. ассорт. красный, белый, серый, огнеуп., кислот. Тел. 099-975-66-07. zz Кирп. абс. любой. Тел. 050zz Зола (0,1-10 т). Быстро до- 921-95-54. ставим по доступным ценам. Тел. 099-7-700-200. Кирпич. Тел. 099-069zz Зола (0,1-10 т). Глина, шлак 000-3. дроблен., щебень, граншлак, песок. Недорого. Доставка. Тел. zz Кирпич. Тел. 050-921-95-54. 095-0-500-200. zz Кирпич. Тел. 050-284-97-57. zz Зола (0,1-10 т). Хор. качество! zz Кирпич. Тел. 099-717-05-20. Точный вес! Недорого. Тел. 06685-333-31. zz Зола 7 т, зернистая, недорого Кирпич. Тел. 099-975и др. сыпучие материалы. Тел. 66-07. 095-1-400-430.

zz Кирпич абс. ассорт. 10 000 шт. б/у белый силикатный, красный, огнеупорный, кислотоупорный, шлакоблок, гипсоблок. Песок. Доставка. Тел. 095-1-400-400. zz Кирпич абс. ассорт. б/у в хор. сост. белый, крас., кислот., огнеуп., серый, шлакоблок, гипсоблок. Доставка. Цена договорная. Тел. 095-1-400-400. zz Кирпич абс. большой ассорт. Тел. 066-096-27-19. zz Кирпич абс. любой: белый, красн., шамот., кислотоуп., серый крам. Тел. 099-717-05-20. zz Кирпич б/у. Тел. 093-50855-25. zz Кирпич б/у. Тел. 093-0-333898. zz Кирпич б/у. Тел. 050-92195-54. zz Кирпич б/у. Тел. 050-28497-57. zz Кирпич б/у. Тел. 050-57878-88. zz Кирпич б/у. Тел. 050-03449-60. zz Кирпич б/у. Тел. 099-07410-73. zz Кирпич б/у. Тел. 099-07410-73. zz Кирпич б/у. Тел. 099-71705-20.

zz Кирпич. Тел. 099-227-75-80. zz Кирпич. Тел. 095-641-04-57. zz Кирпич. Тел. 095-641-04-60. zz Кирпич. Тел. 066-096-27-19. zz Кирпич (10 000 шт.) абс. большой ассортимент б/у. Доставка. Недорого. Тел. 095-1-400500. zz Кирпич (1000 шт. белый) (1000 шт. красн.), б/у, в хор. сост. Песок. Доставка. Цена договорная. Тел. 095-1-400-400. zz Кирпич (1000 шт.) абс. ассорт. б/у в хор. сост. Сыпучие мат-лы. Всегда в наличии. Доставка вовремя. Тел. 099-26-96-000. zz Кирпич (1000 шт.) абс. ассортим. б/у - белый, красный, огнеупор., шамотный, кислотоупор., гипсоблок, шлакоблок, песок, зола, щебень, шлак дроблен., гранотсев. Доставка. Тел. 095-0500-200. zz Кирпич (1000 шт.) ассорт. б/у, качество, доступные цены, доставка. Тел. 099-50-50-350. zz Кирпич (2000 шт.) - абс. ассорт. б/у - для сливных ям, доставка. Тел. 099-26-96-000. zz Кирпич (2000 шт.) б/у красный обожженный. Доставка. Недорого. Тел. 095-0-500-200. zz Кирпич 10 000 шт. - красн. в хор. сост. Доставка. Тел. 066-85333-31. zz Кирпич 10 000 шт. абс. ассорт. б/у - белый, кислотоупор., красный, огнеупор., силикат., многодыр., краматорский серый, гипсоблок, шлакоблок, недорого. Бесплат. доставка. Тел. 095-1-500200. zz Кирпич 1000 шт., белый, б/у. Доставка. Цена соответ. кач-ву. Песок, зола. Тел. 095-1-400-400.

zz Кирпич б/у. Тел. 099-97566-07. zz Кирпич б/у. Тел. 099-22775-80. zz Кирпич б/у. Тел. 095-64104-57. zz Кирпич б/у. Тел. 095-64104-60. zz Кирпич б/у. Тел. 066-09627-19. zz Кирпич б/у - ассорт. - в любом кол-ве, доставка в любой р-н. Тел. 099-069-000-3.

zz Зола ЗИЛ, абс. быстрая доставка в теч. 1 часа, недорого. Тел. 095-1-500-200. zz Зола, 4-14 т. Тел. 050-14318-12. zz Зола, 4-14 т. Тел. 095-01703-47. zz Зола, 4-14 т. Тел. 066-72608-38.

Зола, дробленный граншлак. Тел. 050-29081-56. z zЗола, земля. Доставка, ЗИЛ-колхозник. Тел. 050-75386-99.

Зола. Тел. 099-975-6607. Зола. Тел. 099-227-7580. zz Зола. Тел. 099-227-75-80. zz Зола. Тел. 095-641-04-57. zz Зола. Тел. 095-641-04-60.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

(присылайте SMS-сообщения)

http://slavinfo.dn.ua

Кирпич б/у ассортимент. Тел. 050-655-4140. zz Кирпич б/у в большом ассортим., шлакоблок, рассрочка, бартер. Тел.: 050-031-63-23, 09560-45-702, 050-76-68-674. zz Кирпич б/у красный 500-2000 шт., недорого. Тел. 050-034-49-60.

Кирпич б/у любой. Тел. 099-975-66-07. Кирпич б/у любой. Тел. 099-227-75-80. zz Кирпич б/у на слив. ямы и печи. Тел. 066-435-75-25. zz Кирпич б/у отлич. кач-ва. Тел. 099-227-75-80. zz Кирпич б/у, красный, белый, серый. Тел. 050-284-97-57. zz Кирпич б/у, красный, огнеупорный, на печи, слив. ямы, хор. качества, недорого, доставка. Тел. 066-435-75-25. zz Кирпич б/у, огнеупорный. Тел. 095-720-96-91.

«Газета объявлений» N 46 (601), 22 ноября 2017 г.


Объявления диктуйте по тел.:

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zz Лист б/у 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм. Тел. 095-1-400-400.

Продаю

zz Кирпич красный обожжен., силикатный полут., силик. одинарный, огнеупор., самот, делов. мет., уголок, шифер 8 волновой. Тел. 050-674-00-64.

Кирпич красный, силикатный, б/у. Тел. 050923-45-93. zz Кирпич обожжен. красн., серый, кислотоуп., белый полут. Тел. 095-641-04-57. zz Кирпич огнеупор. Тел. 099-3066-874.

zz Песок (0,1-10 т) мытый. Кр. Лиман. Точный вес. Доставка. Тел. 099-012-95-22. zz Песок (0,1-10 т), глина, Металлопрофиль, б/у, граншлак, зола, шлак, щебень. 1,09х6 м, 55 грн/кв. м. Доставка. Цена договорная. Тел. Тел. 050-536-47-66. 099-50-50-350. zz Песок (0,1-10 т), глина, зола, zz Ондулин, пенопласт, ДВП, шлак, щебень. Доставка. Точный ДСП, б/у. Тел.: 050-031-63-23, вес. Приятные цены. Тел. 095-1095-60-45-702, 050-76-68-674. 400-500. zz Перегной с доставкой. Тел. zz Песок (0,1-10 т), глина, зола, 099-069-000-3. шлак, щебень. Кирпич б/у. Цена договорная. Тел. 099-26-96-000. Перегной, земля, zz Песок (0,1-10 т). Быстро. Нечернозем. Тел. 050-923- дорого. Тел. 066-85-33-331. zz Песок (0,1-10 т). Договорная 45-93. цена. Доставка. Тел. 095-0-500200. Песок. Тел. 050-655zz Песок 1-7 т, Лиманский, мытый, чистый, точный вес, не41-40. дорого. Тел. 095-1-400-430. zz Песок краснол. мытый, глина, zz Песок. Тел. 093-508-55-25. зола, шлак. Точный вес. Низкие zz Песок. Тел. 093-508-55-30. цены. Доставка. Тел. 095-1-500zz Песок. Тел. 096-70-70-730. 200.

zz Плитка тротуар., бордюр, воzz Трубы оцинков. и черная, Д. досток, парапет, шляпы заборные, 3/4 и пол дюйма, ЧК-50, 2 м. Тел. еврозабор, шлакоблок, полублок. 066-478-73-04. zz Трубы, метал., 10 м., 3/4, 1/2. Установка забора. Тел. 095-229Тел. 095-059-33-63. 38-63.

Тел. 099-307-82-52. Тел. 093-0-333-898. Тел. 050-921-95-54. Тел. 050-284-97-57. Тел. 050-578-78-88. Тел. 050-034-49-60. Тел. 099-074-10-73. Тел. 099-717-05-20. Тел. 099-975-66-07.

Песок. Тел. 099-22775-80. zz Кирпич от 100 до 100 000 zz Песок. Тел. 099-227-75-80. шт., абс. ассорт. б/у. Доставка, zz Песок. Тел. 095-641-04-57. договор. Тел. 095-1-400-430. zz Песок. Тел. 095-641-04-60. zz Кирпич, 1500 шт., абс. ассорт. б/у - белый, красный, кислотоуzz Песок. Тел. 066-096-27-19. порный, огнеупорный, в хор. сост. zz Песок. Тел. 050-141-02-13. Песок. Доставка. Тел. 099-7-700zz Песок. Тел. 095-212-01-21. 200. zz Песок. Тел. 095-720-96-91. zz Кирпич, б/у. Тел. 095-72096-91. Песок. Тел. 050-92-345zz Кирпич, б/у, белый. Тел. 050141-02-13. 93. zz Кирпич, б/у, белый. Тел. 095212-01-21. zz Песок (0,1 -10 т). Доставка. zz Кирпич, б/у, белый. Тел. 095- Быстро! Недорого! Тел. 099-7-700200. 720-96-91.

zz Песок (0,1-10 т). Тел. 050-921zz Кирпич, б/у, красный. Тел. 95-54. 050-141-02-13. zz Песок (0,1-10 т). Тел. 050-284zz Кирпич, б/у, красный. Тел. 97-57. 095-212-01-21. zz Песок (0,1-10 т). Тел. 050-578zz Кирпич, б/у, красный. Тел. 78-88. 095-720-96-91. zz Песок (0,1-10 т). Тел. 050-034Кирпич, б/у: белый, 49-60. zz Песок (0,1-10 т). Тел. 099-074красный, серый, шамот. 10-73. zz Песок (0,1-10 т). Тел. 099-717Шифер 8-волн., полублок, гипсоблок, шлакоблок. 05-20.

Регеля 6-18 м. Плита ПК 2-9 м, ПКЖ, 6х1,5, 3х6, 3х12. Плита стеновая. Блок ФБС 3, 4, 5, 6. Тел. 050-274-51-33. zz Кирпич, блоки, плиты, шлакоблок, нов. и б/у. Тел. 099-53036-99. zz Лестница, стремянка. Тел. 063-989-39-17. zz Лестница, стремянка. Тел. 063-989-39-17.

Песок (0,1-10 т). Тел. 099-975-66-07. zz Песок (0,1-10 т). Тел. 099-22775-80. zz Песок (0,1-10 т). Тел. 095-64104-57. zz Песок (0,1-10 т). Тел. 095-64104-60. zz Песок (0,1-10 т). Тел. 066-09627-19. zz Песок (0,1-10 т) абс. быстрая доставка, точный вес. Тел. 095-1400-400.

zz Плиты дорожные. Тел. 09560-66-887. zz Плиты дорожные, плиты перекрытия, стен. плита, фунд. блоки и др. Тел. 095-139-16-77. zz Решетка оконная 1,70х1,35 4 шт., уголки из оцинковки, крашен., 120х120, 60х60, лбрус сухой 40х50, 25х40. Тел. 050-720-18-64. zz Сосновая доска, сухая, 40, 50. Тел. 066-580-90-92. zz Стекло оженное. Тел. 095169-56-25.

zz Стеклоблок б/у, 200 шт., отл. zz Песок, 4-14 т. Тел. 050-143сост. Тел. 095-1-400-400. 18-12. zz Стеклоблоки, б/у. Тел. 066zz Песок, 4-14 т. Тел. 095-017675-43-18. 03-47. zz Песок, 4-14 т. Тел. 066-726zz Строит. мастерки, малярные 08-38. валики, новые. Плитка облицовочная, б/у. Тел. 099-257-96-24. Пе сок , з ол а , гра zz Строит. стеллаж-подставка, нотсев, шлак, щебень. уголок 75 мм, 2,5х1,3х0,8 м, б/у, Недорого. Доставка. 900 грн. Тел. 050-472-80-78. zz Стройматериалы, б/у, в асТел. 099-069-000-3. сортименте. Тел.: 050-031-63-23, 095-60-45-702, 050-76-68-674. zz Тиса (большие), карнизы Песок, зола, щебень, граншлак, земля, кирпич, металл. б/у. Тел. 050-249-81-20. zz Тиса (большие), полублок. строймусор, перегной. Тел. 066-16-77-544. Тел. 050-753-86-99. zz Трос стальн., Д 2 мм, 100 м. zz Песок, зола, щебень, шлак, Тел. 095-87-60-486. zz Трос стальн., Д 2 мм, 100 м. гранотсев. Кирпич, б/у. Доставка. Тел. 095-87-60-486. Тел. 093-508-55-30.

zz Труба 42, 57, 76, 89, 102, 114, zz Песок, зола, щебень, шлак, граншлак. Доставка. Тел. 096-70- 159. Титановая труба, Д 68 мм, 20 м, Д 60, 36 м. Тел. 095-1-400-400. 70-730. zz Труба диам. 630. Тел. 095-10zz Песок, известь, щебень, зола, известк.раств., бетон, блоки 29-888. ФБС-3,4. Тел. 066-038-34-04. zz Песок, известь, щебень, зола, известк.раств., бетон, фундаментные блоки ФБС-3,4, ванна стальная. Тел. 095-558-16-46. zz Плита (32-63) абс. ассортим., б/у, ПК, ПКЖ. Доставка. Тел. 050921-95-54. zz Плита (32-63) ПК, ПКЖ в ассортим. Тел. 099-227-75-80. zz Плита (42, 48, 54, 56, 58, 60, 63) б/у ПК, ПКЖ, дорожная, аэродромная. Блоки (3, 4, 5, 6). Доставка. Цена договорная. Тел. 095-1-400-400. zz Плита (42, 48, 54, 58, 60, 63) ПК, ПКЖ, дорожная, аэродромная. Тел. 099-975-66-07. zz Плита дорожная. Тел. 050844-56-55. zz Труба проф., 140х140, труба zz Плита дорожная, 2х6 и 2х3. 420, 630 и др. металлопрокат. Тел. Тел. 095-139-20-99. 095-774-31-01. zz Плита карборундовая, б/у, на zz Трубу диам. 326, стенка 10, печи. Тел. 066-435-75-25. цель натянута, и др. Тел. 066-5972-999. Плита ПК (42-63). Тел. zz Трубу диам. 326, стенка 10, цель натянута, и др. Тел. 066-59099-975-66-07. 72-999. zz Трубы асбоцементная., 2 шт Плита ПК (42-63). Тел. по 5 м., диам. 400 мм. Тел. 093099-227-75-80. 993-45-25.

«Газета объявлений» N 46 (601), 22 ноября 2017 г.

zz Шифер, б/у, кирп. кр., огнеупорн., сликатн., шлакоблок. Тел. 099-78-46-555. zz Шифер, б/у,красн. обож. кирпич, силикат., полуторный, силикат. одинарн., шамотный, огнеупор, легковес д/печей. Тел. 095-689-12-89. zz Шифер, новый. Тел. 066-9964-196. zz Шлак. Тел. 096-70-70-730.

Плиты б/у: перекр ы т и я , ПКЖ, дорожная, стеновая. Тел. 050-655-41-40.

Песок. Тел. 099-069000-3. zz Песок. zz Песок. zz Песок. zz Песок. zz Песок. zz Песок. zz Песок. zz Песок. zz Песок.

(присылайте SMS-сообщения)

zz Уголки металл. , ванная. Тел. 095-466-66-35. zz Уголок - ассорт. Труба 89, куски по 5 м, в наличии. Тел. 099069-000-3. zz Уголок 25, 30, 35, 50, 63, 75, 90, 100 - б/у в хор. сост. Перемычки ж/б, дл. 1,8 м. Тел. 095-1-400-400. zz Фасад камина, чугун., литой, 0,8х0,8 и 0,6х0,6. Тел. 095-1-500200. zz Ферма дерев., с бруса 150х50, утеплитель матами 1,2х0,4 б/у, рубероид б/у 8 рулонов, брус сухой 40х50, 25х40. Тел. 095-52768-72.

Цемент. Дешево! Срочно! Тел. 050-62406-85. zz Черепица керамовая, неглазурован., 40 000 шт., возмож. вар-ты бартера. Тел.: 050-03163-23, 095-60-45-702, 050-76-68674. zz Черепица не глазур. 50 000 шт., шифер, бартер. Тел.: 050-03163-23, 095-60-45-702, 050-76-68674. zz Чернозем. Тел. 050-92195-54. zz Чернозем. Тел. 099-07410-73. zz Чернозем. Тел. 099-71705-20.

Чернозем. Тел. 099975-66-07.

zz Чернозем. 66-07.

Тел.

099-975-

Чернозем. Тел. 099227-75-80. zz Чернозем. 75-80. zz Чернозем. 04-57. zz Чернозем. 04-60. zz Чернозем. 27-19. zz Чернозем. 45-93.

Тел.

099-227-

Тел.

095-641-

Тел.

095-641-

Тел.

066-096-

Тел.

050-923-

Шлак. Тел. 099-069000-3. zz Шлак. Тел. 099-307-82-52. zz Шлак. Тел. 093-0-333-898.

zz Шлак. zz Шлак. zz Шлак. zz Шлак. zz Шлак. zz Шлак.

Тел. 050-921-95-54. Тел. 050-284-97-57. Тел. 050-578-78-88. Тел. 050-034-49-60. Тел. 099-074-10-73. Тел. 099-717-05-20.

Шлак. Тел. 099-975-6607. zz Шлак. Тел. 099-975-66-07.

Шлак. Тел. 099-227-7580. zz Шлак. zz Шлак. zz Шлак. zz Шлак. zz Шлак. zz Шлак. zz Шлак.

zz Шлак 97-57. zz Шлак 78-88. zz Шлак 49-60. zz Шлак 75-80.

Тел. 099-227-75-80. Тел. 095-641-04-57. Тел. 095-641-04-60. Тел. 066-096-27-19. Тел. 050-141-02-13. Тел. 095-212-01-21. Тел. 095-720-96-91.

(0,1-10 т). Тел. 050-284(0,1-10 т). Тел. 050-578(0,1-10 т). Тел. 050-034(0,1-10 т). Тел. 099-227-

Чернозем, перегной. Доставка. Тел. 050-65541-40. Шалевка, брус, балка. Шлакоблок. Тел. 050655-41-40. zz Шифер 8-волн., б/у и нов. Тел. 095-1-400-400.

Шифер б/у. Тел. 050655-41-40. zz Шифер б/у 6 и 8 волн. Тел. 066-84-75-212.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

zz Шлак (0,1-10 т). Тел. 095-64104-57. zz Шлак (0,1-10 т). Тел. 066-09627-19.

http://slavinfo.dn.ua

17


Объявления диктуйте по тел.:

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zz Пускатели, 2, 4, 6 величины, б/у, теристоры с радиатором, 320 А. Тел. 050-952-62-45. zz Ресивер, б/у, 10 куб., давлен. рабоч. 16 атмосфер. Циркулярка без эл. двиг. Тел. 099-31-01-993. zz Ручная вязальная машинка. Тел. 099-257-96-24. zz Сварочный кислородный шланг. Тел. 095-55-82-687. zz Станок ЧПУ для нарезки резбы на пластик. трубы, диаметр 110-125, недорого. Тел. 066-9951-651. zz Станок-ножницы для резки металла. Тел. 050-249-81-20. zz Станок-ножницы для резки металла, домкрат. Тел. 066-16-77544.

Щебень. Тел. 050-92345-93.

Продаю

zz Шлак (0,1-10 т) для отсыпки дворов. Тел. 099-975-66-07. zz Шлак (0,1-10 т) дроблен. Тел. 099-074-10-73. zz Шлак (0,1-10 т) дроблен. для засыпки дорог. Доставка в течение 2 часов. Тел. 095-0-500-200. zz Шлак (0,1-10 т) дроблен., глина, керамзит, зола, песок, щебень. Быстро и вовремя доставим. Тел. 099-26-96-000. zz Шлак (0,1-10 т) дроблен., зола, песок. Доставка. Договорная цена. Тел. 099-7-700-200. zz Шлак (0,1-10 т) ЗИЛ. Абсол. быстро доставим. Доступные цены! Точный вес! Тел. 095-1-400400. zz Шлак (0,1-10 т) крамат. Тел. 095-641-04-60. zz Шлак (0,1-10 т) краматорский. Тел. 050-921-95-54. zz Шлак (0,1-10 т) краматорский дроблен. Доставка. Тел. 095-1400-500. zz Шлак (0,1-10 т) молот., крамат. Тел. 099-717-05-20. zz Шлак (0,1-10 т), глина, граншлак, зола, песок, щебень. Доставка. Доступная цена. Тел. 099-50-50-350. zz Шлак (0,1-10 т), договор. цена. Тел. 099-012-95-22. zz Шлак (0,1-10 т). Очень дешево! Тел. 066-85-333-31. zz Шлак абс. быстрая доставка. Договор. цена. Тел. 095-1-500-200. zz Шлак ЗИЛ 7 т, мариупольский доменный для основы под тротуар. плитку. Тел. 095-1-400-400.

Шлак краматорский. Тел. 050-92-345-93. zz Шлак краматорский, дроблен., фракционный, ЗИЛ, 7 т, доставка. Тел. 095-1-400-430. zz Шлак мариупольский доменный, доставка. Тел. 095-1-400430. zz Шлак, 4-14 т. Тел. 050-14318-12. zz Шлак, 4-14 т. Тел. 095-01703-47. zz Шлак, 4-14 т. Тел. 066-72608-38.

Шлакоблок вибрационно-прессовочный из пропарочной камеры. Погрузка, доставка ул. Обращ.: ул. Профессиональная, 11 (р-н Ц. рынка). Тел. 095-398-7918.

zz Щебень (0,1-10 т). Тел. 050921-95-54. zz Щебень (0,1-10 т). Тел. 050284-97-57. zz Щебень (0,1-10 т). Тел. 050578-78-88. zz Щебень (0,1-10 т). Тел. 050034-49-60. zz Щебень (0,1-10 т). Тел. 099074-10-73. zz Щебень (0,1-10 т). Тел. 099717-05-20. zz Щебень (0,1-10 т). Тел. 099975-66-07. zz Щебень (0,1-10 т). Тел. 099227-75-80. zz Щебень (0,1-10 т). Тел. 095641-04-57. zz Щебень (0,1-10 т). Тел. 095641-04-60. zz Щебень (0,1-10 т). Тел. 066096-27-19. zz Щебень (0,1-10 т) ассорт. Гранотсев. Точный вес. Доставка. Тел. 095-1-400-400. zz Щебень (0,1-10 т) гранит., зола, песок, шлак доставка в теч. 1 часа. Договорная цена. Тел. 0951-400-500. zz Щебень (0,1-10 т) гранитный, доломитный фракция 5-20, гранотсев, зеленка, граншлак, зола. Доставка. Тел. 099-26-96-000. zz Щебень (0,1-10 т) гранитный. Гранотсев. Зола. Песок. Точный вес. Доставка в течение 1 часа. Тел. 095-0-500-200. zz Щебень (0,1-10 т) ЗИЛ, гранит. Доставка. Недорого. Тел. 099-50-50-350. zz Щебень (0,1-10 т) ЗИЛ. Недорого! Тел. 066-85-333-31. zz Щебень (0,1-10 т), ассорт., гранотсев, зола, песок, шлак. Точный вес. Недорого. Доставка. Тел. 099-7-700-200. zz Щебень (0,1-10 т). Быстро! Доступные цены! Точный вес! Тел. 099-012-95-22. zz Щебень ассорт. - гранит, доставка. Тел. 095-1-500-200. zz Щебень гранитный, фракция 5/10 мм, 5/20 мм, 20/40 мм, точный вес. Быстро. Доставка. Тел. 095-1-400-430. zz Щебень, 4-14 т. Тел. 050-14318-12. zz Щебень, 4-14 т. Тел. 095-01703-47. zz Щебень, 4-14 т. Тел. 066-72608-38.

Щебень, зола, песок, г р а н от с е в , ш л а к . Доставка. Тел. 099-069000-3.

zz Электроды, метизы, заzz Шлакоблок новый и б/у. Тел. движки, проволоку. Тел. 066-98066-33. 099-069-0003. zz Шлакоблок, гипсоблок б/у. Куплю Песок, зола. Доставка. Тел. 095-1zz 10 000 кирпича б/у - красный, 400-500. белый, металлопрокат б/у, плиты, блоки, ворота гаражные и др. Шлакоблок, новый, 9,2 строймат-лы. Тел. 095-1-400-400.

грн/шт., от завода-производителя. Тел. 050-27451-33.

zz Шпатлевка. 186-17.

Тел.

050-50-

Щебень. Тел. 050-65541-40. zz Щебень. Тел. 093-508-55-25. zz Щебень. Тел. 093-508-55-30. zz Щебень. Тел. 096-70-70-730.

Щебень. Тел. 099-069000-3. zz Щебень. zz Щебень. zz Щебень. zz Щебень. zz Щебень. zz Щебень. zz Щебень. zz Щебень.

Тел. 099-307-82-52. Тел. 093-0-333-898. Тел. 050-921-95-54. Тел. 050-284-97-57. Тел. 050-578-78-88. Тел. 050-034-49-60. Тел. 099-074-10-73. Тел. 099-717-05-20.

Щебень. Тел. 099-97566-07. zz Щебень. Тел. 099-975-66-07.

Щебень. Тел. 099-22775-80. zz Щебень. zz Щебень. zz Щебень. zz Щебень. zz Щебень. zz Щебень. zz Щебень.

18

Тел. 099-227-75-80. Тел. 095-641-04-57. Тел. 095-641-04-60. Тел. 066-096-27-19. Тел. 050-141-02-13. Тел. 095-212-01-21. Тел. 095-720-96-91.

Аккумуляторы кислот., щелочные, радиаторы. Дорого! Тел. 050-53647-66. zz Алюмин. уголок, алюмин. лист. Тел. 050-69-49-320. zz Вагончик строительный. Тел. 099-069-000-3. zz Ванна метал., б/у. Тел. 095203-78-47. zz Ворота гаражные разных размеров, б/у и нов. Тел. 095-1400-400. zz Емкость для цемента, транспортная лента, полублок. Тел. 050-249-81-20. zz Закупаем лом металлов. Самовывоз. Тел. 095-698-99-33. zz Кирпич от 60 коп., разный. Гипсоблок, шлакоблок б/у. Тел. 099-069-000-3. zz Кирпич, шлакоблок, гипсоблок,доски, брус, балку, дрова и др. стройматериал. Тел. 050-03-16-323. zz Купим чугунные батареи. Тел. 066-860-96-35. zz Лестница металл. Тел. 095464-48-84. zz Лом всех металлов. Вывоз. Тел. 095-698-99-33. zz Лом, черных и цветных металлов. Приеду, заберу. Тел. 066-99-51-651. zz Лом, черных и цветных металлов. Приеду, заберу. Тел. 066-99-51-651.

Медь, алюмин., латунь. Дорого. Тел. 050-536-4766.

(присылайте SMS-сообщения)

Супер магниты, разные.

Метал. трубу, диам. 50 мм., б/у, в хор. сост., 30 м. Тел. 050-472-80-78. zz Металл любой. Дорого! Тел. 095-698-99-33. zz Металл! Лом и деловой! Купим на взаимовыгодных условиях. Тел. 099-29-00-996. zz Металл, приеду, заберу. Тел. 066-99-64-196. zz Металлолом дорого, приедем, заберем. Тел. 095-35710-61. zz Металлолом, очень дорого, приезжаем. Тел. 066-99-64-196. zz Металлолом. Дорого. Тел. 095-698-99-33. zz Металлолом. Дорого. Работаем от предприятия. Тел. 095-698-99-33. zz Металлом дорого, приедем, заберем. Тел. 095-357-11-28. zz Прием металла, дорого. Тел. 066-99-51-651. zz Прием металлома всех видов. Оплата на месте. Тел. 050-92359-79. zz Проволку 4- 5 мм. Тел. 066167-75-44.

Стройматериал любой, здания под разборку. Тел. 050-274-51-33. Техсеребро (контакты), столов. серебро, заводские цены. Тел. 050-53647-66. zz Трубы 3/4 дюйма, 1/2 дюйма. Тел. 050-829-13-72.

Черный лом, стружку, дорого. Тел. 050-53647-66. zz Шифер 6-, 8-волнов., приеду, заберу. Тел. 095-1-400-400.

Продаю

zz Ворота гараж., 2,5х2,4, нов., с короб., двери, метал., 1,8х0,9, с короб. Тел. 099-31-01-993. zz Ворота гаражные 2,4х1,8, б/у и нов., в ассортименте, недорого. Ворота въездные. Тел. 095-1-500200. zz Входные двери. Недорого. Тел. 0955952725. zz Двери дерев, ДСП. Тел. 095154-79-82. zz Двери дерев, ДСП. Тел. 095154-79-82. zz Двери межкомн. Тел. 095-39972-48. zz Двери металлич. в ассортименте, с коробками, б/у и нов., гараж., въездные ворота, хор. сост. Тел. 095-0-500-200. zz Дверь дубовая двойная, балконная, с коробкой. Тел. 095368-91-00. zz Дверь с замком и внутр. шпингалетами, без коробки, 2,20х1,04. Окна б/у , сос стеклами 1,500х1000- 6 шт., 1,500х1,500- 2 шт. Тел. 050-249-81-20. zz Дверь, межкомн., дуб., выс. 2,3 м. Тел. 050-250-34-63. zz Дубовая дверь с замком, без коробки, 2,20х1,04, окна б/у со стеклами 1,500х1000 - 6 шт., 1,500х1,500 - 2 шт., металл. карнизы. Тел. 066-16-77-544. zz М/П окно 1,5х1 м., стекла 4 и 5. Тел. 095-154-79-82. zz Надежные входные двери под заказ и в наличии! Лучшие цены от 1580. Тел. 066-71-633-72. zz Окон. рамы со стеклами. Тел. 099-257-96-24. zz Оконные блоки, дерев., новые и б/у, 135х1.5, балконные блоки, лестн. марш. Стеклоблок, новый и б/у. Тел. 050-701-24-67. zz Рамы б/у со стёклами, лакир., на разборку. Тел. 050-822-97-25.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

zz Рамы дерев. со стеклами, Тел. 050-598-50-94. дешево. Ворота гаражные, железные и ворота для забора. Тел. 050-164-13-60. Супермагниты. Тел. zz Рамы застекл., двойные, б/у. 093-504-73-90. Тел. 095-22-85-973. zz Рамы окон. с форточкой, 1х1,4 zz Таль. Тел. 066-80-111-21. м, 5 шт. Дверь метал., обшита zz Телефонные аппараты. Тел.: вагонкой, утеплен., 1,91х0,73 м. 050-065-01-28, 050-065-01-29. Гаражные ворота, ассортимент, zz Теплица разборная металл., недорого. Тел. 095-1-400-400. zz Рамы оконные, 1,18 длина, 6х3 м. Тел.: 050-686-68-03, 66ширина 53 см. не застекл., 4 шт., 49-28. zz Тепловентилятор на дровах, дешево. Тел. 095-55-82-687. твердотопл. котел длит. горения, zz Решетки металл. на окна. Тел. пиролиз., 25 кВт, 13 000 грн., котел 099-018-10-09. воздуш. отоплен. на дровах, 50 кВт, 9 500 грн. Тел. 066-600-87-84. zz Термобудка, 8 м, с холод. оборудованием. Тел. 095-13916-83. Продаю zz Термопару ПП, б/у. Тел. 050zz 2 швейные маш., Подольск. 632-59-09. Тел. 099-28-82-014. zz Токарный патрон, 4-кул., zz Автоматика на котел КСТ-16, 3-кул., свар. аппарат, паял. лампа, з/п к мембр. насосу МР71/20, б/у. Тел. 095-87-60-486. zz Автотрансформатор, ста- компрессор СО248, редуктор на билизатор напряжения. Тел. 095- кислор. баллон, двигатель, 1.1 кВт. Тел. 050-50-186-17. 544-03-76. zz Токарный станок, по металлу, zz Баллон пропан, 50 л. Тел. 095настольный, раб. сост. Тел.: 05087-60-486. 713-42-31, 067-713-42-31. zz Баллон пропановый, 40 л. zz Трансформатор пониТел. 050-62-30-975. жающий, динамометр, шкаф слес., zz Бензопила «Свитязь ДТ- динам 1800х 800х 400. Тел. 0505000», для проф., 3 200 кВт, 2 000 632-59-09. грн или обмен на электропилу. zz Циклоны, транспортер, 6 м., Тел. 095-30-80-339. улитка для вытяжки, большая. Тел. zz Бензопила Урал, циркулярка, 050-720-18-64. газ. баллон- пропан, бытовой газ. zz Циклоны, транспортер, печи баллон- аргон, стол слесарный металл., канистры 20 л., сталь 2х1,5 металл. Тел. 095-527-68-72. zz Циркулярка, 1 500 оборотов. цепная. Тел. 095-61-89-540. zz Бесперебойник, Mustek. Тел. Тел. 066-710-29-44. zz Циркулярка, тисы слесарные 095-420-27-11. zz Бетономешалка пром. 380 большие и маленькие, буржуйка с В. Тел.: 050-555-55-66, 067-555- трубой. Тел. 066-710-29-44. zz Чугунная «бабка» , 500 кг., 4 55-66. zz Буржуйка б/ у, тепловая пушка 000 грн, торг. Тел. 050-472-80-78. zz Шкаф слесарный, мелалл. (обогрев. ) 220 в., 1.6- 3.3КВт. Тел. Тел. 050-632-59-09. 099-01-65-333. zz Эл. двигателя, компрессора. zz Весы напольные, 1000 кг. Тел. Тел. 066-638-58-32. 095-1-400-400. zz Эл. инструмент. Свароч. zz Газ. установка пропан 50 л., 2 аппарат, таль цепная 3 т., Цир900. Тел. 099-018-10-09. zz ГБО евро-2 с гарантией, пр-во кулярка. Тел. 099-30-66-874. zz Эл. котел, 6 кВт, 100 кВт, водоИталия, стенд для очистки и размагничивания бенз., 6000 грн., нагрев., конвектора, задвижки, эл. дв-ли, компрессоры, генераторы, ГБО метан евро-4, гарантия 2 года. электроды. Тел. 095-774-31-01. Тел. 066-866-91-98. zz Электродвигатели. Тел. 095zz Гидравлический пресс БА319-39-99. 1330. Тел. 050-593-36-10. zz Электродвигатели 3 шт 7,5 zz Двигатель-редуктор, 1 КВт, немецкий. Двигатель на венцовую Квт, 7,5 Квт. Тел. 066-00-979-22. бетономешалку в сборе, нов. Тел. zz Электродвигателя, новые и 066-934-80-49. б/у. Тел. 050-701-24-67. zz Дизель-генератор, мощность zz Электродрель, б/у в хор. 220 кВт. Тел. 050-555-55-66. сост., болгарка. Тел. 050-984zz Зерновой сепаратор для 27-63. zz Электроды. Тел. 050-844очистки и колибровки, вентиляторный, аэродинамичный, само- 56-55. дельный и чертежи для самост. zz Электромагнитная шайба изготовления. Тел. 067-93-19-756. 45-я, крановая балка 7х8 м., с zz Кислородный баллон. Тел. тельфером грузопод. 2 т., весы напольные 2 т., электродиномометр. 050-966-34-54. zz Клавиатура на ПК и колонки Тел. 050-593-36-10. zz Электропила. Тел. 066-84TF 10, б/у, 300 грн. Тел. 050-6483-699. 58-978. zz Электросчетчик НИК- 2102 , zz Компрессор для холоновый. Тел. 050-909-62-11. дильника. Тел. 095-171-27-15. zz Котел АОГВ-50, на тв. топ., Куплю уголь/дрова, недорого, срочно. zz Бензои электроинТел. 050-473-74-93. струменты, свароч. аппарат, zz Котел КСТП-20, твердото- электродвигателя, трансформатор пливный. Тел. 099-031-14-55. и генератор, газ. баллон. Тел. 06600-979-22. Магниты супер сильные. zz Бетономешалку, срочно. Тел. 095-859-84-29. Тел. 095-395-85-57. zz Буферная емкость для zz Молотки, лопата, вилы, твердотоп. котлов , 1000 куб. м. Тел. 095-764-93-09. грабли. Тел. 095-521-80-27. zz Газ. колонку на з/ч. Тел.: 050zz Мотопомпа. Холодильно-морозильная установка, Alka, Чехия, 91-676-49, 66-55-93. zz Газ. колонку на з/ч. Тел. 093нов., пр-сть от 100 кубов и выше. 59-84-671. Тел. 066-737-11-99. zz Гаражный инвентарь, zz Насос водяной. Тел. 050-76инструменты, приспособления 006-39. zz Насос для полива, Харьков, и прочее, крупоружку, зерноэлектротерку, эл. 700 грн, лестница стремянка. Тел. дробилку, мясорубку. Тел. 066-00-979-22. 099-706-47-79. zz Котел, КСТ-16, б/у. Тел. 050zz Насос для полива, Харьков, 700 грн, лестница стремянка. Тел. 173-27-20. zz Лодочный электромотор и 099-706-47-79. zz Обогреватель маслян., 9 бензиновый «Ветерок» 8М. Тел. 050-694-93-20. секций. Тел. 066-033-07-87. zz Насос для колодца. Тел. 095zz Полка для хлеба в магазин, 4-секционная. Тел. 050-96-77-689. 81-28-749.

http://slavinfo.dn.ua

zz Нов. комплект для спутник. ТВ, недорого. Тел. 095-464-48-84. zz Нов. комплект для спутник. ТВ, недорого. Тел. 095-464-48-84. zz Оборудование мини-пекарни, мини-печь для пиццы. Тел. 050694-93-20. zz Плазморез ЧПУ. Тел. 095764-93-09. zz Пресс для отжима винограда. Тел. 066-367-51-32.

Радиодетали, приборы, тех- серебро, лампы, автокатализаторы. Тел. 099-98-32-750. zz Сварочный аппарат, автоматы, пускатели, контакторы. Радиодетали, платы. Осцилограф, частотомер, генератор и т. д. Тел. 066-964-98-23. zz Счетчик для воды в колодец, Д. 20 мм. Тел. 050-77-519-44. zz Токарный станок, измерительный инструмент. Тел. 099-9445-190. zz Транспортная лента, емкость для цемента. Тел. 066-16-77-544. zz Фризер для мороженого. Тел. 066-339-36-34.

Продаю

zz 2 соковыжималки, фотоаппарат Sony. Тел.: 095-461-65-09, 050-657-86-43. zz DVD-плеер BBK с пультом, 300 грн. Тел. 095-420-27-11. zz Газ колонка-автомат, холодильник, мороз. камера. Тел. 095-61-89-540. zz Йогуртница, новая Мулинекс, гидромассажер ванночка для ног «Скарлет», нов., соковыжималка Филипс, б/у, пароварка Тефаль Витамин +, б/у. Тел. 066-04-06466. zz Кондиционер LG 7. Тел. 095884-36-74. zz Кондиционер, электроконвектора. Тел. 095-139-16-83. zz Кофеварка, миниобогреватель б/у. Тел. 093-993-45-25. zz Кух.комбайн, 650 грн. Тел. 050-156-58-41. zz Машинка стир. механическая, дешево. Тел. 050-83-767-56. zz Морозильные камеры «Liebherr» сухая заморозка от 180 до 360 л., от 6 800 до 9 500 грн. Выбор. Гарантия 1 год. Тел. 06605-14-585. zz Мультиварка Phillips, Фен с насадками, электровафельница, электросоковыжималка. Тел. 095016-82-77. zz Плита с комфорками металл., комфорки, колосники. Тел. 066-80111-21. zz Посудомоющ. машинка Whirlpool, хор. сост. Тел. 050-82297-25. zz Самовар эл. на 3 л. Тел. 050065-01-28. zz Соковарка. Тел.: 066-10711-62, 099-383-70-17. zz Соковарка, машинка швейная ножная «Зингер». Тел. 066-71029-44. zz Соковарка, электропечи на спирали. Тел. 095-544-03-76. zz Соковыжималка-струмок. Тел. 095-521-80-27. zz Стир. машина на з/п, Канди. Водонагр. бак из нерж. стали, аэрогриль. Тел. 099-706-47-79. zz Стир. машина на з/п, Канди. Водонагр. бак из нерж. стали, аэрогриль. Тел. 099-706-47-79. zz Стир. машинка «Самсунг». Тел. 099-113-13-52. zz Стир. машинка малютка. Тел. 099-018-10-09. zz Фен с насадками. Тел. 095016-82-77. zz Холодильник «Днепр», 1 камерн. 500. Фотоаппарат пленоч., раб. сост., 40 грн. Тел. 095-12460-87. zz Холодильник «Норд». Тел. 050-91-676-49. zz Холодильник «Норд», 2-камерн. Тел. 095-52-44-009. zz Холодильник, б/у. Тел. 05050-186-17. zz Холодильник, б/у, однокаменрный. Тел. 095-059-33-63. zz Холодильник, мороз. камера, газ. печь, б/у. Тел. 050-69-49-320. zz Шв. машинка «Зингер», немецкая, 500 грн. Тел. 099-00-54493. zz Шв. машинка бытовая «Тойота Джинс», нов., «Подольская» с эл. приводом, «Скорняжка» для пошива меха. Эл. двигатели для промышлен. машин. Тел. 050-16413-60. zz Швейная машинка ножная. Тел. 050-829-13-72.

«Газета объявлений» N 46 (601), 22 ноября 2017 г.


Объявления диктуйте по тел.:

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

(присылайте SMS-сообщения)

Куплю

zz Спальня польская соврем., кровать, тумба, шкаф для белья. Темный орех, 700 грн. Тел. 099766-84-69. zz Стол компьют., б/у в отл. состоянии. Тел. 095-369-04-58. zz Стол компьютерный, темнокоричневый цвет, идеальное сост., дешево. Тел. 066-46-58-602. zz Столик журнал. стеклян. Тел.: 050-031-63-23, 099-918-02-70. zz Стулья. Тел. 050-268-92-07. zz Стулья, стенка, тумбочки, кровати металл., тумба для обуви, Продаю ковры. Тел. 050-878-24-26. zz Nokia Lumia 510- 60 грн., zz Тумба под тел. 88х44х53 -100. Nokia 61111- 300 грн. Тел. 095- Тел. 095-124-60-87. 399-10-79. zz Тумбочка под телевизор. Тел. zz З/ч на моб. телефоны, нов. и 050-531-81-44. б/у. Тел. 095-399-10-79. z Шкаф для одежды, шир. 1,7 zz Моб. тел. Lenovo A319, на з/ч, м.zСтенка совет. пр-ва, 2 секции. почти нов. Тел. 095-420-27-11. zz Кож. пальто., 52 р., новое, нат. Тел.: 2-05-93, 050-823-74-65. мех. Тел. 050-531-81-44. zz Моторола, G-5 , 2017 г. в., z z Шкаф, трехдверный, 100 грн. идеал. сост., 6 000 грн. Тел. 050- Тел. 050-288-60-15. zz Костюм муж., серо-корич., 820-54-92. новый р. 52-54 «Арбер», куртка муж., теплая, водоотталк., цвет Куплю zz Старт. пакет МТС-турист, звонки в Россию - 1 грн., золотые zz Мягк. мебель для гостин. и темно-синий. Тел. 050-065-01-28. номера. Тел. 066-980-66-33. zz Костюмы, муж., р. 48-50, кухни. Тел. 050-18-48-588. zz Телефон Сенао. Тел. 050-632zz Мягкий уголок, диван в го- куртка, муж., зимн., демисез., 59-09. стиную, кухню, комп. стол, стул, в нов., норковые шапки-ушанки, муж., новые, шуба муж., р. 50, фахор. сост. Тел. 066-240-47-96. Куплю бричные, р. 58, нутр. шуба, жен., р. zz Мягкую мебель в гостинную. 50. Тел. 095-178-15-45. Тел. 093-871-98-22. Платы мобильных телеzz Куртка, муж., зимн., раб., р. zz Углов. диван с креслом, диван фонов в любом сост. Тел. с 2 кресл., кровать в хор сост. Тел. 56-58 - 100 грн, джинсы «Колинс» 50 грн., рубашки, р. 48-50 грн. Тел. 050-536-47-66. 050-657-82-89. 095-124-60-87. zz Куртки, жен., р. 48. Тел. 099zz Телефон «Самсунг» рас257-96-24. кладушку недорого. Тел. 095-338zz Мужское пальто черн., 18-98. коричн., 50- 52, костюмы, 48- 50, рубашки 46- 54. Тел. 050-63-59804. zz Плащ , Израель,р. 44-46, Продаю свадебн. туфли, кожа, р. 39-40. zz Жалюзи б/у, много. Тел.: 095- Тел. 050-984-27-63. Продаю zz Пианино «Украина» и стул к 461-65-09, 050-657-86-43. zz Полусапоги жен. 41 р., для zz Картины художников: пожилых. Тел. 095-169-56-25. нему. Тел. 095-521-80-27. В.Эндебери, С.Приня и соцреал. zz Пианино «Украина» раб. сост. Ленин, пионеры. Тел. 050-909zz Пуховики женские, р. 50, Тел. 066-942-29-24. чёрный длинный (пух), серый 62-11. пороткий (пух), караловый zz Эл. аккордеон «Полтава», отл. zz Ковер. Тел. 050-156-58-41. (синтепон), куртка муж., 48-50, сост. Тел. 050-762-05-53. zz Ковер 2х3. Тел.: 2-05-93, 050- нов. Тел. 050-822-97-25. 823-74-65. zz Резин. сапоги, мужские. Тел. zz Ковер 3х2 недорого. Тел. 095- 095-521-80-27. 059-33-63. zz Резиновые и кирзовые zz Коврик пластик. при входе, 40 сапоги, р. 45, нов., пальто, черн., Продаю грн. Вазы керамич. и стеклян., б/у, кожа р. 50. Тел. 095-404-62-91. zz 3-створ. Шкаф с антр., б/у, 35. Тел. 095-124-60-87. zz Сапоги жен., демисез., кож., трельяж, гостин. «Лора» с антреzz Ковровые дорожки, ковры, р. 38, туфли лакиров., р. 38, хор. солями. Тел. 050-94-66-393. сост. Тел. 095-338-29-39. zz 2 коровати, сетка, полуторка, люстры. Тел. 095-178-15-45. zz Сапоги, жен. зимн., 37-38, zz Ковры 2х3, 1,7х1,5, 1,5х2,5, стол, полир., тумба, тумба под тел. из дерева, сервант, шифоньер. доска гладильная. Тел. 095-474- пальто демис., утепл., новое., р. 50. Тел. 095-80-76-583. 15-24. Тел. 095-544-03-76. zz Сапоги, кожан., осен., 2 пары, zz Ковры, 2х1,4- 2 шт. Тел. 095zz 2 кресла, металл. кровать. р. 39, 95 грн и 200 грн. Тел. 095544-03-76. Тел. 095-466-66-35. zz Куртка зимняя, жен. 50 р., 352-22-75. zz 2 плат. шкафа. Тел. 099-215zz Свадебное платье с камнями новая , кожаная, на натур. под96-44. zz 4 шкафа, настен., тумбочка стебном меху и капюшон, кожаная сваровски. Тел. 066-00-979-22. zz Сварочный костюм 52- 54. из кухон. гарнитура , Польша. Тел. куртка демисезон., новая. Тел. 093-95-11-708. Тел. 099-01-65-333. 095-154-79-82. zz Люстра 3-рожковая, zz Тулуп овчинный р. 50-52, 1500 zz Гостинная, шкафы с антрис, можно по отдельности по 500 грн. бронзовая, 500 грн. Тел. 066-033- грн. Тел. 095-21-78-861. 07-87. Тел. 050-675-75-71. zz Туфли муж., серые замшевые, zz Два серванта, кн. шкаф, zz Подушки, 75х75, пух., ковер на шнурках, р. 40, 150 грн. Тел. тумба- комод, шкаф двухств., 2х3. Тел. 050-66-91-832. 095-420-27-11. метал. кровать. Тел. 095-178zz Футболка , Шлахтер, нов., zz Покрывало, для кресла 15-45. шерст., 2,3х1,15, 50 грн. Тел.: 066- оригинал, с лейбами, ХЛ- 900 грн. zz Диван б/у, 3 секц. диванчик, 943-15-71, 62-25-20. Тел. 099-071-23-07. столик журнал. Тел. 095-059zz Шапки меховые, одежда муж. zz Светильник «Огни Москвы». 33-63. р. 50-52. Тел. 066-80-111-21. Тел. 066-311-81-61. zz Диван и трильяж произв. zz Шуба, каракул., натур., 48- 52, zz Умывальник керам. 60х40. СССР, недорого. Тел. 050-864- Тел. 3 500. Тел. 095-154-79-82. 095-474-15-24. 68-87. zz Шуба, норка, шокол., 44-46 р. zz Диван-малютка, хор. сост., 1 Куплю Тел. 050-265-38-72. 800 грн. Тел. 050-915-84-12. zz Часы напольные, часы стаzz Комод, новый, недорого. Тел. ринные, предметы старины. Тел. 095-052-79-17. 095-203-78-47. zz Кресло-кровать, б/у, отл. zz Часы, напольные, настенные, сост. Тел. 095-474-15-24. каминные и др. Тел. 066-040zz Кровати металл. Тел. 050- 17-37. 249-81-20. zz Кровать дерев. 1-спал. б/у + новый матрас, тумб. б/у прикроватная. Тел. 093-993-45-25. zz Кровать с метал. сеткой, Продаю дерев. подл. Тел. 050-984-27-63. zz Босоножки жен., р. 38., туфли zz Кровать, двухспал. почти нов., женские р. 37-38, б/у, в отл. сост., диван- кровать, тумб. д/ тел. Тел. весенне-осенние, Плащ, шапка050-76-006-39. ушанка. Ватные штаны. Тел. 095zz Кухонный уголок, 600 грн. 22-85-973. Тел. 050-426-54-68. zz Брюки, куртки муж., р. 50-52, zz Мебель, б/у, стенка, 2 спецкостюмы брезентовые, кровати деревянные, на сетке, 2 халаты, р. 50-54, воротник песец, шифоньера, трельяж, стол. Тел.: жен. вещи, р. 50-52. Тел. 099-257095-440-44-56, 095-518-77-54. 96-24. zz Мебель, распродажа, дешево. zz Валенки, сапоги резиновые. Тел. 050-83-767-56. Тел. 095-399-72-48. zz Металл. кровати 3 шт. Тел. zz Два куска офицерского, со066-16-77-544. ветского драпа.Возможен обмен zz Прихожая, светлого цвета, с на пошив. Тел. 050-909-62-11. зеркалом, в хор. сост., 1 500 грн. zz Детские вещи, хор. фирм., Тел. 050-718-15-08. сапоги, рез., 300 грн., 29 р., zz Раскладушка, алюм. Тел. фирмен ., кожан.- 500. Тел.: 095461-65-09, 050-657-86-43. 099-620-42-51. zz Дубленка жен. р. 52-54, хор. zz Распродажа мебели. Тел. сост. Тел. 050-156-58-41. 099-113-13-52. zz Дубленка муж., р. 48. Тел. zz Сервант б/у, недорого. Тел. 095-884-36-74. 095-338-29-39. zz Дубленка натурал., муж., zz Сервант. Элементы барной стойки, кровать полуторка металл., Италия, р. 54, длинная. Тел. 066стол. письменный, прихожая, 740-97-09. пенал для посуды на кухне. Тел. zz Женские вещи, от 48 до 54 066-4-787-304. р., платья, юбки, блузы, костюмы. zz Славянская стенка б/у, 1000 Зим. сапоги, 38-39, зимн. плащ. Тел. 050-63-59-804. грн. Тел. 095-368-91-00. zz В рабочем состоянии компьютер, ноутбук, принтер, нетбук, планшет. Тел. 066-240-47-96. zz Компьютер или ноутбук в хор. сост. Тел. 050-657-82-89. zz Рабочий компьютер, в хорошем состоянии. Тел. 050-1848-588.

Продаю

zz Эл. конвектор Atlantic, пр-во Франция, 1 000 грн. Тел. 050-77519-44. zz Электродвигатели, швейные машинки «Зингер» и «Орша» , электодуховка «Проминь», холодильник «Атлант», стир. машинка. Тел. 050-26-89-207.

Куплю

zz 2-камерн. холодильник, стиральную машину, пылесос, компьютер, газовую печь, автомагнитолу, СВЧ-печь, хлебопечь, мультиварку в хор. сост., не старше 7-и лет. Тел. 066-240-47-96. zz Двухкам. холодильник, жк телевизор, стирал. маш.- автомат в раб. сост. Тел. 050-18-48-588. zz Обогреватель Уголек, УФО. Тел. 099-708-97-12.

Платы бытовых и небытовых приборов. Тел. 050-536-47-66. zz Резину для холодильника «Саратов». Тел.: 066-943-15-71, 62-25-20. zz Стир. маш. в хор. сост. Тел. 095-85-60-980. zz Холодильник «Донбасс», 1 камерн., 550 грн. Тел. 099-14414-60. zz Холодильник 1 камер, мороз. камеру, газ. колонка, стир. машинку и др. быт. технику. Тел. 066-00-979-22. zz Холодильник в хор. сост., для себя. Тел. 099-350-18-20. zz Холодильник и стир. машинку для себя. Тел. 093-871-98-22. zz Холодильник, б/у. Тел.: 050-031-63-23, 095-60-45-702, 050-76-68-674. zz Холодильник, двухкамерн., стирал. маш. в хор. сост. Тел. 050657-82-89. zz Холодильник, недорого. Тел. 093-95-11-708. zz Холодильник, нераб. Тел. 050-62-30-975. zz Холодильник, нераб. Тел. 093-59-84-671.

Холодильник, стир. машинку автомат, ТВ, ЖК, газ. печ, микроволновку, нагревательный бак и т.д. Тел.: 050-50-98-688, 067-887-38-12. zz Холодильники, телевизоры, б/у, в хор. сост. Тел. 095-85-60980. zz Швейн. машинку, ручную. Тел. 095-812-87-49.

Продаю

zz Nikon, цифровой фотоаппарат, 30 мп., 950 грн., сенсорный экран. Тел. 095-399-10-79. zz Авто ТВ, черно-бел. экран. Тел.: 050-065-01-28, 050-06501-29. zz Автомагнитола jvc. Тел. 05064-58-978. zz Аудиосистема Sven, мощн. 2*20 Вт, для ПК, новая, недорого, муз. центр, автомогнитола «Sony» с колонками новая, недорого. Тел. 050-77-519-44. zz Видеокамера Sony, телевизор Rainford, 700. Тел. 050916-76-49. zz Видеомагнитофон на з/ч. Тел. 095-22-85-973. zz Дискотечное оборуд., спутниковый комплект б/у, ремонт. Тел.: 050-713-42-31, 067-71342-31. zz ЖК телевизор Panasonic, 51 см. Тел. 095-464-72-30. zz Колонки аккустически Амфитон 35-АС. Тел. 095-88436-74. zz Колонки комп. 2 шт. Тел. 050648-66-93. zz Магнитафон «Маяк 205». Тел. 050-249-81-20. zz Магнитафон «Маяк 205». Тел. 066-16-77-544.

zz Магнитофоны: «Весна 212 С- 8», камера SONY с колонк. Телевиз. PANASONIC. Тел.: 095461-65-09, 050-657-86-43. zz Микрофон Shur Beta 58 a. ТВ JVC, DVD BBK с караоке, с выходом под флешку, микрофоном, приставка Т32, 400 грн. Тел. 095-42027-11. zz Мини-диски 33 шт. с проф. минусами, видеомагнитофон. Тел. 099-54-79-222. zz Муз. центр Sony, 5- пол. аккуститка. Тел. 099-257-96-24. zz Муз. центр, Эстония стерио, 800 грн. Тел. 095-21-78-861. zz Оборудование для спутник. ТВ, гарантия. Тел. 050-82-83-704. zz Патефонные пластинки, до 1917 г. Патефон. Тел. 066-74097-09. zz Пластинки. Тел. 095-33829-39. zz Спутник НD-рессиверы. Продажа, установка. Тел. 099-60354-23. zz Спутник. антенна, 3 головки, тюнер. Тел. 050-428-29-15. zz Спутник. антенны «под ключ». Тел. 050-55-80-410. zz Спутник. антенны, комплектующ. к ним. Тел. 066-80421-03. zz Стерео касетник. Тел. 050-6866-803. zz ТВ «Sony» , аккустич. система, муз центр, 2 колонки большие, муз. центр «Самсунг» с караоке. Тел. 095-3997248. zz ТВ LG рабоч. сост. Тел. 095474-15-24. zz ТВ Samsung, б/у, в хор. сост, DVD. Тел. 095-856-09-80. zz ТВ жидкокрист., в хор. сост. Тел. 093-871-98-22. zz ТВ Фотон, большой, цвет., в раб. сост., недорого. Тел. 095-0925-002. zz ТВ цветной «Электрон». Тел. 050-878-24-26. zz Телевизор Panasonic, 850 грн, фотоаппарат Skina, 50 гр. Тел. 099706-47-79. zz Телевизор Panasonic, 850 грн, фотоаппарат Skina, 50 гр. Тел. 099706-47-79. zz Телевизор для авто. Тел. 095420-27-11. zz Фотоаппарат Pleo MLX, хор. сост. Тел. 095-338-29-39. zz Фотоаппараты «ФЭД», «Вилия-авто», совет. пр-ва. Тел. 066-866-919-8.

Куплю

zz TВ, ламповый, ч/б, нерабочий, цветной ламповый, на з/ч. ТВ Джимакс, б/у, д 30 см, 500 грн. Тел.: 050-91-676-49, 66-55-93. zz TВ, ламповый, ч/б, нерабочий, цветной ламповый, на з/ч. ТВ Джимакс, б/у, д 30 см, 500 грн. Тел. 093-59-84-671. zz Видеокамера, флешка, хор. сост., тюнер Т2, комплект спутник. ТВ. Тел. 095-203-78-47. zz Импортные ТВ в любом сост., тюнер Т-32, комплект спутник. ТВ, б/у. Тел. 066-040-17-37. zz Старый ламповый радиоприемник, старый пленочный фотоаппарат. Тел.: 050-713-42-31, 067-713-42-31. zz ТВ б/у, холодильники, стир. машины, аккумуляторы. Тел. 066890-22-75. zz ТВ импорт. пр-ва, отл. сост., недорого. Магнитофон бобин., только импорт. пр-ва. Тел. 095464-48-84. zz Тюнер Т-2. Тел. 095-42027-11.

Продаю

zz Bluetooth Jabra BT2010, новый в упаковке, ноцутбук Lenovo G560E на з/ч в сборе или по отдельности. Планшеты, 2 шт., на з/ч. Тел. 095420-27-11. zz Два планшета на запчасти. Тел. 095-420-27-11. zz Заряднное для КПК «Асус», 2 шт., по 25 грн. Тел. 095-124-60-87. zz Ксерокс, 1000 грн. Тел. 095154-79-82. zz Монитор LG. Тел. 050-76006-39. zz Планшет, б/у, в хор.сост., 1750, торг. Тел. 050-134-33-79. zz Принтер, б/у. Диктофон Olimpus S725. Тел. 050-632-5909.

«Газета объявлений» N 46 (601), 22 ноября 2017 г.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

zz Шуба, черная, коза, р. 44-46, на рукавах и капюшоне - писец, в отл. сост., выше колен, 900 грн., дубленка, натур., шуба из нутрии. Тел. 095-420-27-11.

Куплю

zz Ботинки, берцы р. 44-46, сварочный костюм р. 52-54. Тел. 050-829-13-72. zz Школьный ранец для девочки, 7 класс и старше, в хор. сост, кимоно на 9 л. Тел. 095-420-27-11.

Продаю

zz Орехи. Тел. 095-853-84-85. zz Перепелиные яйца. Тел. 06600-979-22. zz Семечка (малооценка). Тел. 050-03-16-323. zz Чайный гриб. Тел. 095-52-44009. zz Чайный гриб. Тел. 063-49956-98. zz Яйца перепел. Тел. 095-6188-776.

Куплю Грецкий орех дорого, электронные весы. Тел. 050-69-49-382. zz Гарбуз. Тел. 050-645-78-63. zz Грецкие орехи, дорого, заберу с дому. Тел. 066-645-96-52. zz Грецкий орех, куплю дорого, приеду на дом. Тел. 095-50488-40. zzКукурузу, просо, пшеницу, ячмень, овес. Тел. 050-03-16323.

Продаю

zz Бальные платья, на разный возраст от 6 до 12 лет, красивые, или сдам на прокат. Тел. 050-17092-44. zz Ботинки, д/дев., 25 р., новые, сень. кожа, стразы, роз., недорого. Тел. 093-95-11-708. zz Вещи зимние, куртки, обувь, дев. 4-7 л., мал. 2-5 л. Тел. 050-6359-804. zz Дет. ванночка, пластм., салатн. цвет., 100 грн. Тел. 095420-27-11.

http://slavinfo.dn.ua

19


Объявления диктуйте по тел.:

Продаю

zz Дет. диван, б/у, в хор. сост. Тел. 066-033-07-87. zz Дет. импортное автокресло. Тел.: 050-065-01-28, 050-06501-29. zz Детская кроватка-корзина, плетён., 350 грн. Тел. 050-82297-25. zz Детский велосипед 200 грн. Тел. 095-461-65-09. zz Детский зимний плащ, с опушкой из натур. меха, фирма «Kikо», на девочку 8-11 лет (на 140 см), недорого. Куртка демисезонная. Тел. 050-170-92-44. zz Детский самокат, алюмин., санки, б/у. Тел. 050-62-30-975. zz Для девочки нач. кл., шк. форма . тройка, куртки весназима, 3- 4 года . мал., дев. Тел. 095-65-70-386. zz Зимние ботинки 37 р., дубленки на 10-11 лет, на мальчика. Тел. 099-72-19-082. zz Коляска дет. Тел. 066-10711-62.

Коляска-трансформер, зима-лето, отл. сост. Тел.: 050-03-16-323, 099918-02-70. zz Костюмы для выступлений: «Красная шапочка», «Гномик», «Художник», «Украинский» (юбка + блуза), 6-8 лет. Тел. 050-17092-44. zz Манеж «Наталка», мартац (кокосовое волокно), деревянный, светлый, 800 грн, коляска-трансформер (зима-лето) Бамбино, Польша,1000 грн, для девочки. Тел. 050-175-52-19. zz Манеж, Польша, б/у, 800 грн., с колыбелью. Тел. 095-154-79-82. zz Много вещей на дев, 3-8 лет и мальчика с 1 до 5 лет. Тел. 09565-70-386. zz Пампепрсы 6, 31 шт, 4 грн./ шт., манеж детский. Тел. 099-5479-222. zz Школьная форма, костюм шотландскую клетку + рубашка с галстуком на девочку, 7-9 лет, недорого, школьный сарафан 7-9 лет черный. Тел. 050-170-92-44. zz Электровыжигатели для дет. творч. Тел. 095-399-72-48. zz Электромобиль, детск., для 2-4 лет. Тел. 099-54-79-222.

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

Продаю

zzДрова колотые, дуб. Доставка от 1 скл.м. Тел. 050-04426-44. zzДрова 1-4 скл. м, дуб рублен., доставка по городу и р-ну. Тел. 099-291-50-77. zzДуб колотый, сухой. Доставка, недорого. Тел. 095-1400-444. zzДоставка дров по городу и р-ну. Дуб рубленный. Тел. 09514-00-555. zz1-4 скл. м дрова дуб рублен., недорого. Тел. 099-56-555-66. zzАвтоклав б/ у, 14 шт по 0,5 л. Тел. 099-01-65-333. zzАнгар металл. Тел. 095-76493-09. zzБак нерж. 1 куб. Тел. 095884-36-74. zzБаки метал., для воды, с кладовкой, на 6 и 5 куб. Тел. 066934-80-49. zzБанки 0,5 л. Тел. 099-25796-24. zzБанки 1 и 3 л. Тел. 050-91676-49. zzБанки 1 л. 2л. и 3 л. Тел. 098215-04-99. zzБанки 3 л., емкость керам. 50 л., уголь, корыто. Тел. 095474-15-24. zzБанки, 3 л. Молочные бидоны, термос, емкости и др. Тел. 050-875-42-85.

zz Гладильная доска, судочки разные, машинки для консерв, отрезок ткани. Тел. 093-95-11-708. zz Дерев. рамки для фотографий. Банки 0,5 л, 3 л. Тел. 095-22-85-973. zz Дрова. Тел. 050-604-77-55. zz Дрова. Тел. 095-774-31-01. zz Дрова (1-4 скл/м) дуб, колотые, рубленые. Доставка по городу и р-ну. Тел. 095-01-85-556. zz Дрова (1-4) колотые с доставкой. Дуб сухой. Тел. 050-60411-44.

Дрова дуб колотый в любом объеме, чурки. Доставка по городу бесплатно. Тел. 050-215-8993.

zz Банки, бедоны, тарелки, zz Дрова 1-4 скл/м, дуб, ясень, супники, ножи к произв. мялюбые, доставка. Тел. 095-097сорубке. Тел. 050-648-66-93. 96-93. zz Банки, керам. бочонок. Тел. 097-298-81-71. Дрова дуб, ясень. Чурки, zz Бидон, 3 л, нов., таз алюмиколотые. Доставка. Тел. ниевый, б/у. Чайник на 2 л. Банки, 3, 1 и 0,5 л. Тел. 095-228-59-73. 066-667-49-44.

Куплю

zz Детскую коляску-трансформер в хор. сост., недорого. Тел. 066-240-47-96.

Продаю

zz Бутыли, 10-20 л, самовывоз. Тел. 095-420-27-11. zz Газ метан 3000 грн, балон 14 кубов. Тел. 095-134-70-25. zz Гладильная доска, б/у, 2 шт. Тел. 050-984-27-63.

zz «Вождение автомобиля. -15 грн. Советы-10 грн.». Тел. 066943-1571. zz «Вождение автомобиля. -15 грн. Советы-10 грн.». Тел. 066943-1571. zz «Краткий учебник гинекологии», 1910 г., С.-Петербург, «Руководство к частной патологии и терапии», 1881 г., С.-Петербург, том 2. Книги разной тематики. Тел. 097-298-81-71. zz Альбомы для фото , 10 грн., справочник по травматологии, 390 стр., 20 грн., спорт. медицина, 340 стр., 20 грн, Лонгфелло «Песнь о Гальавате», поэмы, стихотв., 400 стр., 20 грн. Тел.: 066-943-15-71, 62-25-20. zz Книга «Кулинарное исБрекеты топливные. кусство и венгерская кухня», Дрова. Доставка. Тел. издание 3, 1956 г.в, с цветными иллюстациями, Элек Мадьяр. Тел. 050-290-81-56. 099-00-54-493. zz Книги. Тел. 066-0-532-739. zz Брикеты из торфа, высокая zz Книги «Опыт советской ме- теплоотдача, доставка по городу и дицины в Великой Отечественной региону. Тел. 066-99-64-196. Войне», 10 томов. «Реальная энциклопедия медицинских наук», 1894 Брикеты топливные г., том 11. Тел. 050-531-81-44. (заменитель дров и угля) zz Книги худ. лит. Тел. 050-249с доставкой. Тел. 05081-20. 753-86-99. zz Книги худож. литература. Тел. 066-16-77-544. zz Бумага, 1 т. Тел. 095-52-44zz Литература по пчеловодству. 009. Тел. 099-257-96-24.

20

zz Дрова, дуб, ясень. Чурки, колотые. Уголь. Доставка. Тел. 066-305-94-79. zz Дрова, колотые, чурки. Доставка бесплатно. Тел. 066-23266-41. zz Дрова, уголь абсол. любые, недорого, доставка в короткие сроки, рассрочка, бартер на стройzz Дрова чурки и колотые с до- материалы, сельхозпродукцию, ставкой. Тел. 050-545-84-94. живность. Тел.: 050-031-63-23, 095-60-45-702, 050-76-68-674. Дрова чурки и колотые. zz Дрова, чурки, колотые. ДоДуб, ясень. Тел. 099-079- ставка. Тел. 066-047-61-85. zz Дрова. Уголь. Мел в мешках, 43-94. бартер на зерновые. Тел.: 050031-63-23, 095-60-45-702, 050-7668-674.

Дрова с разборки д о ма , с у х и е , н е гнилые, 400 грн/скл. м, доставка. Дрова ф р у кт о в . к о л о т ы е . Тел. 066-435-75-25.

Д р о ва : к о л о т ы е , чурки. Б е с пл . доставка. Тел. 093-50460-52. Д р о ва : ч у р к и и колотые. Б е с пл . доставка. Тел. 095-17788-95. Д р о ва чурки, к о л о т ы е , д о с тавка бесплатно. Тел. 063720-82-03. Д р о ва чурки, к о л о т ы е , д о с тавка бесплатно. Тел. 098001-90-88.

zz Дрова, 150 грн/куб, самовывоз, бочки 100 л. и 200 л. для сыпучих кормов, емкости по ГТМ, стрелочные тарелочные весы. Тел. 050-268-92-07.

Дрова, дуб колотый, в любом объеме. Тел. 099012-699-3.

zz Дрова дубовые, колотые, доставка по городу бесплатная. Тел. zz Дрова, дуб, колотый, доставка 050-18-81-459. zz Дрова колот., чурки. Доставка по городу бесплатно. Тел. 095823-62-30. бесплат. Тел. 050-625-63-60. zz Дрова, дуб, колотый, чурка. zz Дрова колотые и чурки с до- Доставка. Тел. 050-715-17-62. ставкой. Тел. 093-461-05-41. zz Дрова, дуб, колотый, чурка. Доставка. Тел.: 099-112-40-33, Д р о ва к о л о т ы е , 095-823-62-30. чурки. Доставка беспл. zz Дрова, дуб, колотый, чурка. Доставка. Тел. 050-715-17-62. Тел. 050-551-59-28.

zz Бидоны алюмин., с крышкой, 5 л, 10 л. Покрывало на кровать, Д р о ва колотые, жакардовое-1,4 м, 2-стороннее, б/у. Покрывало атласное, цв. чурки. Дуб, ясень. Тел. золотой, 1-спальное. Тел. 050095-393-30-40. 822-97-25. zz Бочка алюмин., 200 л. Бидоны zz Дрова мягкх пород. Дрова с молочные. Тел. 095-1-400-400. разборки. 320 грн с доставкой. zz Бочка керам. 50 л., 200 л., Тел.: 050-03-16-323, 095-60лапка сапожная, корундовая плита, 45-702, 097-65-91-768. бедоны 40 л, дрова, тележка zz Дрова с разборки и деревья металл 2 колес. , 3-4 л. бутыля. под снос. Тел.: 050-031-63-23, Тел. 066-80-111-21. 095-60-45-702, 050-76-68-674. zz Бочка металлич. на 200 л. Тел. 099-031-14-55. zz Бочка с нерж. Тел. 099-11313-52. zz Брезент, 3.3х 4.8 и 3.3х 5.7, маскиров. сетка ,зелен. 3х 6 м, 3х 2 м, 3х 4 м. Тел. 099-01-65-333.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

(присылайте SMS-сообщения)

Дрова, дуб, ясень в чурках. Тел. 099-038-3296. zz Дрова, дуб, ясень. Чурки, колотые. Уголь. Доставка. Тел. 050-207-09-22. zz Дрова, дуб, ясень. Чурки, колотые. Уголь. Доставка. Тел. 050-051-04-94. zz Дрова, дуб, ясень. Чурки, колотые. Уголь. Доставка. Тел. 050-051-04-40. zz Дрова, дуб, ясень. Чурки, колотые. Уголь. Доставка. Тел. 063-242-97-87. zz Дрова, дуб, ясень. Чурки, колотые. Уголь. Доставка. Тел.: 099-157-85-31, 063-242-97-87, 093-415-43-54.

zz Дуб сухой, колотые дрова. Тел. 050-908-58-88. zz Елмкость, 40 л. из нерж. стали. Тел. 066-801-27-93. zz Емкость бензовозная, объем 5450. Тел. 050-555-55-66. zz Емкость для сливн. ямы, 10 кубов, плоскостен, бочок для воды, 1,3 м. куб. Тел. 099-31-01-993. zz Емкость металл.,3 куб. м. Тел. 099-30-66-874. zz Раковины б/у. Возик на 2-х колесах. Корыто для раствора. Тел. 095-87-60-486. zz Решетки на балкон. Тел. 095247-04-27. zz Рога оленей и лосей. Тел. 050683-26-84. zz Самовар на дровах, в отл. сост. Бумага-пергамент, крафт, белый, пищевой. Тел. 066-04017-37. zz Самовар на дровах. Подсвечники из бронзы. Тел. 066-740zz Жалюзи, 8 шт. Тел. 066-311- 97-09. 81-61. zz Земля 4-14 т. Тел. 050-14318-12. zz Земля 4-14 т. Тел. 066-72608-38. zz Икона старинная. Тел. 066951-5773. zz Картон в рулонах,. Тел. 095139-32-19. zz Кастрюля 40 л., бидон молочный 38 л., канистра 28 л., улий деревянный. Тел. 066-710-29-44. zz Керам. емкости, 40 л., картины, люстры, хруст. вазы., чемоданы, дипломаты, матрасы ватные, дрова, банки 3 л. Тел. 066107-11-62. zz Керам. емкость с крышк. 22 л. zz Санузел переносной, меТел. 095-404-62-91. zz Кислотоуп. кирпич в наличии. таллич. Строит. вагончик, хор. сост. Доставка. Баки для воды, 1-5 Тел. 099-069-0003. куб. Тел. 095-1-500-200. zz Клетки для кроликов. Тел. zz Светильники, банки 3 л., 050-694-93-20. бочоноки на 15 л. Тел. 095-544zz Контейнеры метал., 03-76. 120х80х90. Тел. 066-0-532-739. zz Сено в мешках, разнотравье. zz Короб для сыпучих, объем 1,5 Тел. 099-257-96-24. куба, обшит аллюм. Тел. 095-39972-48. Сено, солома ячневая, zz Кравчучки. Тел. 095-558пшеничная. Тел. 050-76026-87. 57-44. zz Ложки, вилки, ножи, чайн. серв.на 6 персон «Мадонна», коzz Стаканы барные, большое фейный 6 персон «Пастушка». Тел. кол-во. Тел. 095-774-31-01. 095-016-82-77. zz Стаканы гранен. новые совет. Магниты супер сильные. произв. в упаковке. Тел. 093-99345-25. Тел. 095-395-85-57. zz Столовые мельхиоровые Лампа прожекторная zz Макулатуру, полиэтилен, подносы. ДНАТ, 400 Вт, 90 г. в. Тел. 099пластмассу, аккумляторы, са- 257-96-24. мовывоз. Тел. 050-50-186-17.

zz Макуха сыродав. и жарен., 3 грн/кг, опте - дешевле, кукуруза, ячмень, пшеница, просо. Возмож. б/н, рассрочка, бартер. Тел.: 050-031-63-23, 095-60-45-702, 050-76-68-674. zz Матрас 190х 134, б/у. Баки для бензина, 2 шт., 57 х87, 47х70. Тел. 095-521-80-27. zz Матрас на пруж, односп, 190х75. Тел. 050-63-59-804. zz Матрас на пружинах, хор. сост., 1-спал., 190х75 см, 250 грн. Тел. 050-63-59-804. zz Матрасы, 2 шт., 80х190, б/у, в хор. сост. Тел. 050-913-29-35.

http://slavinfo.dn.ua

zz Матрац на пруж., хор. сост., 190х80 см. Тел. 095-65-70-386. zz Метал. бак на 100 л. Тел. 095154-79-82. zz Метал. емкость, 10 кубов. Тел. 050-911-61-26. zz Метановый баллон, м/п, недорого. Тел. 099-024-26-24. zz Навоз. Тел. 050-92-345-93. zz Овощные ящики, недорого. Тел. 095-338-18-98. zz Одеяло верблюжье, хор. сост. Тел. 050-979-26-83. zz Одеяло пуховое, двухспальное, нов., каструля аллюм. 20 л. Тел. 066-033-07-87. zz Парикм. зеркало. Тел. 050141-02-98. zz Перина перьевая. Тел.: 095461-65-09, 050-657-86-43. zz Печь-буржуйка. Тел. 050632-59-09. zz Подушки перьевые. Сушилка для тарелок, 45 грн. Утюг метал., 70 грн. Чемодан коричнев., больш., кожзам, СССР. Полка для обуви, пластик., 4 яруса, 120 грн. Тел. 095-124-60-87.

Супер магниты разные. Тел. 050-598-50-94. Супермагниты. 093-504-73-90.

Тел.

zz Сухая доска, дуб. Тел. 066724-84-46. zz Тачка 700х900. Тел. 066-1677-544. zz Техпластина, листовая, 500х500х15. Тел. 050-632-59-09. zz Ткань защитного цвета , 1,5 м. и 3,2 м. Тел. 050-675-75-71.

«Газета объявлений» N 46 (601), 22 ноября 2017 г.


Объявления диктуйте по тел.:

Продаю

zz Токарный патрон, 4-кул., запчасти для мембр. насоса. Тел. 063-499-56-98. zz Топливные брикеты. Тел. 095-410-99-95. zz Торфяные брекеты, высокая теплоотдача. Тел. 066-99-51-651. zz Торфяные брикеты, пилеты, уголь, дрова. Тел. 066-99-51-651. zz Уголь для населения и предприятий. Отличное качество. Доставка. Тел. 066-756-32-62.

zz Уголь: семечка, орешек, рядовка, люб. кол-во. Тел.: 050031-63-23, 095-60-45-702, 05076-68-674. zz Фонарь шахт. (конагонка), шахматы, тачка 700х900, уголь в мешках, дрова, чурки, орех. Тел. 050-249-81-20. zz Хрустальные ладьи и конфетницы. Тел. 095-320-72-08. zz Часы «Луч», позолота, самовар на 3 л.- 350 грн., керосин. лампа- 200 грн. Тел. 095-399-10-79. zz Чертежи, деталировочн. и сборочн., на насос Шапиленко для пром. побелки, Банки 3л. 50 шт. по 5 грн. Тел. 050-762-05-53. zz Шахматы. Тел. 066-16-77544. zz Ящики металл. под бал. газ, заводские, 2 шт. Тел. 095-36891-00.

Куплю Анализ всех видов металла (хим. пробы, марки, хим. сост.). Тел. 099-98-32-750.

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zz Макулатуру, полиэтилен, аккумул. щелочные и кислотные, б/у, нерж. емкости, проволоку, сетку, лист, ящики для яиц. Алюм. кастрюля, 40 л. Тел.: 050-91676-49, 66-55-93.

Куплю

zzКуплю грецкий орех. Тел. 095-342-38-32. zzСадовый инвентарь. Тел. 095-203-78-47. zzЯчмень, пшеницу, кукурузу. Тел. 0958128749.

zz Макулатуру, полиэтилен, аккумул. щелочные и кислотные, б/у, нерж. емкости, проволоку, сетку, лист, ящики для яиц. Алюм. кастрюля, 40 л. Тел. 093-59-84671. zz Марки ДНР. Тел. 050-90962-11. zz Мешки, б/у. Тел.: 095-41099-95, 063-54-14-602. zz Натуральный волос, от 40 см - 15 000 грн/кг, от 50 см - 25 000 грн/кг. Тел.: 095-439-00-96, 093-553-22-75.

Радиодетали, приборы, тех- серебро, лампы, автокатализаторы. Тел. 099-98-32-750. zzСамовар на дровах, самовар на углях, часы старин., подсвечники старые, изделия из бронзы и латуни, статуэтки старин. Тел. 095-464-48-84. zzСено, солома в тюках. Тел. 050-694-93-20. zzСтартовый пакет, МТС, б/у. Тел. 095-399-10-79. zzУголь твердых пород 066328-41-64. Телефон: 066-32841-64. zzЧасы штурманские «Полет», хронограф, 500 грн., статуэтки ЛФЗ, самовары на углях. Макулатуру, 1 грн./кг. Игрушки елочные, сказоч. персонажи, старые, дорого. Тел. 066-89022-75.

Продаю

Куплю радиодетали, приборы, тех- серебро, лампы, автокатализаторы. Тел. 099-98-32750.

zzЩенок нем. овчарки, 2,5 мес., мальчик, от хор. производит. Тел.: 066-741-26-01, 050-622-28-19. zzЩенок шарпея, 4 мес., мальчик, с европаспортом. Тел. 050-02-111-07.

Куплю

zzКозочку дойную или сукозную. Тел. 050-615-82-07. zzКроликов, нутрий, гусей, уток, перепелов. Тел. 095-35731-31. zzКуры несушки. Тел. 095-81287-49. zzЛошадь рабочую, баранов, коз, фазанов, павлинов, цесарок. Тел. 050-694-93-20. zzОвчарку или метиса для охраны двора, можно взрослую, или возьму в добрые руки. Тел. 095-203-78-47. zzПерсидского котенка. Тел. 050-211-07-05.

Продаю

zz Бочки на 200 л. Тел. 095-5245719. zz Бусы янтарные. Янтарь, подзорную трубу. Тел. 066-740-97-09.

zz Бутыли для вина, стекл., 10 л. Тел. 050-977-32-87. zz Дрова, срочно! Тел. 050-6485-493. zz Елочные игрушки СССР. Тел. 050-909-62-11. zz Казан большой, сковороду для цыплят табака. Тел. 066-00979-22. zz Казан, пельменницу, орехокол, недорого. Тел. 095-33818-98. zz Кормушку для птиц. Тел. 050-623-04-05. zz Кукурузу, просо, пшеницу, ячмень, овес. Тел. 050-03-16-323. zz Кукурузу, ячмень, овес, просо, горох, сено, солому. Тел. 050-031-63-23.

zzПросо. Пшеница. Кукуруза. Опт/розница. Тел.: 050-03163-23, 095-60-45-702, 050-7668-674. zzСадовый инвентарь, опрыскиватель, садовый бур. Тел. 095-399-72-48. zzСадовый инвентарь: лопаты, тяпки, грабли, вилы и др. Тел. 050-875-42-85. zzТачка. Тел. 099-620-42-51. zzФруктовые деревья, кустарники. Тел. 050-265-38-72. zzЦветы в горшках и цветыдекабристы по 45 грн. Тел. 095124-60-87. zzЧернозем, запесочен. грунт. Тел. 050-279-01-74.

zzАлое. Телефон: 050-63598-04. zzАлое леч., от 3х лет, есть старше. Тел. 095-65-70-386. zzАлоэ вера 2 цветка , 3 года. Тел. 066-710-29-44. zzАлоэ Вера 4 года, 80 см., 300 грн. Тел. 095-320-72-08. zzАлоэ, 5 лет. Тел. 050-99-86080. zzКонский навоз в мешках с доставкой. Тел. 050-694-93-20. zzЛечебный цветок алоэ- вера и др. комнатные цветы. Тел. 09901-88-926. zzПерегной. Тел. 099-30782-52. zzПерегной конский, отличного качнства. Доставка. Тел. 095-1-400-400. zzПерегной с доставкой по городу и району. Тел. 099-01295-22.

Перегной, земля, запесочен. грунт. Доставка. Тел. 050-753-86-99. zzПерегной, чернозем, запесоченный грунт. Доставка ЗИЛ, 7 т. Тел. 050-290-81-56.

Перегной. Доставка. Тел. 099-069-000-3.

Разное Девушка, перевози в шая 1 7 н о ября а в т о бус о м Б ахмут С ла в янск , ре й с на 13.10 из Бахмута, трех перс и дск и х к о тят , пр о с ь ба - о тда й те котят хозяину! Тел. 050-92-31-832. zzКотята (кот и кошечка трехцветная) отдам в добрые руки. Тел. 050-17-55-219. zzКотята, 3,5 мес., 2 девочки, гладкошерсн. и короткошерст., окрас черный (девочка),черно-белая (дев.) в добрые руки. Тел. 066-46-58602. zzОтдам в хор. руки сторожевую собаку. Тел. 095-30803-39. zzХаски, мал., с отл. родословн., ч/б, разноглаз. ищет подругу, 1 вязка- бесплатно. Тел. 050-660-54-78.

zz 2 мужск. велосип., 1 женский. Тел. 099-620-42-51. zzБинокль старинный, барометр СССР, ведро-лейка , алюм., 1939. Тел. 095-87-60-486. zzБинокль, позрорная труба. Тел. 066-740-97-09. zzВелосипед «Орленок», 3 000. Тел. 095-399-10-79. zzВелосипед женский. Тел. 095-523-77-10. zzВесла, ал., для лодки надувной, б/у. Тел. 050-822-97-25. zzГантели разборн., штанга, лежак, 80 кг блинов, почти новые. Тел. 095-859-84-29. zzЛедобур. Тел. 095-22-85973. zzЛодка, в хор. сост., 3 000 грн. Тел. 066-951-577-3. zzМорской спасательный жилет 2 шт. Тел. 066-16-77-544. zzПалатка, 4-местная, б/у. Тел. 099-706-47-79. zzПалатка, 4-местная, б/у. Тел. 099-706-47-79.

(присылайте SMS-сообщения)

zzПрибор ночного видения пн- 1. Тел. 099-01-65-333. zzПрогул. катамаран, 10местный и катер. Тел. 050-69493-20. zzСпасательный жилет морской 2 шт. Тел. 050-24981-20. zzСпорт. тренажер «Орбитрек», б/у , недорого. Тел. 050-15-65-841. zzТренажер для хотьбы, 1000 грн. Тел. 050-648-66-93. zzТурист. инвентарь: котелки, флаги, гамаки, шампура, палатка. Тел. 095-399-72-48. zzШахматная коллекция «Гарри Потер», 46 журналов + фигуры, новая. Тел. 050-96-77689.

Куплю

zzАрбалет спортивный и лук. Тел. 050-694-93-20. zzБатут, Д. 4,25 м. Тел. 05069-49-320. zzБлины для штанги. Тел. 050249-81-20. zzБлины для штанги. Тел. 06616-77-544. zzЛодка рез., моторная лодка. Тел. 066-00-979-22. zzЛодку пластиковую в хор. сост. Тел. 050-145-31-06. zzСпорт. гири, 1930-х годов. Тел. 066-740-97-09. zzСтолы: бильярдный и теннисный. Тел. 050-694-93-20.

oн zzИщу порядочную женщину для с/о, без в/п. Мужчина, 47/182/80, без в/п, работаю, люблю детей. Тел. 095-71-87949. zzМужч. 40 лет, инвалид 1 гр. по зрению, образование высшее ищет дев. или жен. для общения. Тел. 099-012-67-78. zzПарень позн. с дев. для приятных встреч и общения. Тел. 066-167-75-44.

zzПознакомлюсь с девушкой для вечсерних прогулок. Тел. 095-413-21-29.

Анализ всех видов металла (пробы, марки, хим-сост.). Тел. 099-9832-750. zzУтерянный документ «Державний акт на право приватної власності на землю» на имя Середа Тетяна Федорівна, виданный 11.12.2002 р считать недействительным. zz02.11.2017 к 12.00 приглашаются смежные землепользователи г. Славянск, пер. Каховский, 26 для согласования границ земелепользования по земельному участку по адресу г. Славянск, ул. Каховская, 31. Тел. 050-80-50-402. zz28.11.2017 в 9.00 ул. Харьковская, 20 будут выполняться землеустр. работы . Смежных землепользователей просьба присутствовать при установлении границ. Тел. 05054-55-056. zz28.11.2017 в 10.00 ул. Энергетиков,45 будут выполняться землеустр. работы . Смежных землепользователей просьба присутствовать при установлении границ. Тел. 05054-55-056. zz30.11.2017 к 9.00 приглашаются смежные землепользователи г. Славянск ул. Новая, 16 (представитель Макеевского металлургического завода) для согласования границ земелепользования по земельному участку по адресу г. Славянск ул. Купянская, 5а. Тел. 050-8050-402. zzУтерян Акт на право частной собственности на землю № 041456 на имя Агаркова Мария Трофимовна, считать недействительным.

Продаю

zzГуси 10 шт., возраст 7 мес. Тел. 095-406-80-26.

Две коровы в пос. Ч еркасск о м . Окрас рябой, порода симментал. Первый отел. Цена договорная. Тел.: 095-245-44-92, 066-71845-98. zzЖивая рыба. Тел. 050-52988-32. zzИндоутки, 1 мес. Тел. 050623-09-75. zzИндоутки, индоутята. Тел. 095-812-87-49. zzКлетка для попугайчика, высота - 44 см, шир. - 24 см, дл. - 34 см, с кормушками, почти новая. Недорого. Тел. 050-17092-44. zzКорова, масть красная, 3 отела. Тел. 066-933-91-82. zzКотята 4 мес., скоттишстрайт, дев., серо-голубая, лиловая. Тел. 098-215-04-99. zzКуры-несушки, бел., 6 шт. Тел. 095-308-03-39. zzМакуха кормовая. Тел.: 095524-57-19, 063-54-14-602. zzНутрии молодняк и индоутки. Тел. 050-29-24-627. zzНутрии,4-10 мес. окрас черный, серебро, стандарт, лимонные, цена договорн. Тел. 099-352-13-20. zzСиамский балинез, голубой перс, кошечка. Тел. 095-17815-45. zzТелка 1 год, рябая, на корову. Тел. 066-60-46-639. zzЩенки алабая, родились 29.08., 2 200 грн. Тел. 095-12524-14. zzЩенки нем.овчарки, 1,5 мес.- 2 000, 2 мес.- 3 000. Тел. 095-86-68-098. zzЩенки чихуа-хуа 2 мес., привиты, приучены к пеленке, элит. родители КСУ ККУ. Тел. 095-368-91-00. zzЩенки чихуа-хуа, стандарт и мини. Тел. 095-319-10-76. zzЩенок йоркшинского терьера, 4 мес., мальчик, 3 000. Тел. 050-181-69-69.

«Газета объявлений» N 46 (601), 22 ноября 2017 г.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

http://slavinfo.dn.ua

21


БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ ЧИТАЙТЕ В ОТДЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ наш сайт: slavinfo.dn.ua Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñðåãèñòðàöèè ñåðèÿ ДЦ N2859-486P от 18.08.2010

Совместный выпуск

ДТП

ВОССТАНОВЛЕНИЕ

ЗА НЕДЕЛЮ В СЛАВЯНСКЕ В ДТП 2 ЧЕЛОВЕКА ПОГИБЛИ, 7 ПОСТРАДАЛИ Четыре из шести аварий произошли с участием пешеходов. Среди травмированных один несовершеннолетний. Два дня подряд Славянские правоохранители регистрировали по два ДТП. рогу по пешеходному переходу на зеленый свет светофора, ее сбил автомобиль ВАЗ-2115. Водителем оказался 36-летний местный житель. Мужчина едва стоял на ногах. 45 - летняя пострадавшая госпитализирована в больницу. Смертельная дорожное происшествие.

Четыре из шести аварий произошли с участием пешеходов. Среди травмированных один несовершеннолетний. Два дня подряд Славянские правоохранители регистрировали по два ДТП. Так, в одном случае травмы получил 68 - летний мопедист после столкновения с автомобилем, в другом - 31 - летняя женщина, которая переходила дорогу в неустановленном месте. На следующий день пострадал 13 - летний мальчик и 48

- летний мужчина. С травмами различной степени тяжести пострадавшие госпитализированы в больницу. Состояние мужчины медики оценивают как тяжелое. Самые опасные на дорогах это водители в состоянии алкогольного опьянения. Так, 16 ноября, около 14.00 часов на перекрестке улиц Банковой и Васильевской водитель авто с 3,2 промилле алкоголя в крови сбил пешехода. Как объясняют очевидцы аварии, когда женщина переходила до-

Лобовое столкновение «Mitsubishi» и «Dacia» произошло вчера около 05.20 утра на 670 км автодороги «Киев - Довжанский». 31 - летний водитель и 52-летний пассажир «Dacia» погибли на месте происшествия, водитель и пассажир внедорожника госпитализированы в медицинское учреждение. Сведения по всем фактам внесены в Единый реестр досудебных расследований. Уважаемые водители транспортных средств и пешеходов соблюдайте правила поведения на дороге и будьте осторожны, этим Вы можете сохранить свою жизнь и здоровье. Славянский отдел полиции Донецкой области

СУД АРЕСТОВАЛ АВТОМОБИЛЬ, НА КОТОРОМ БЫЛО СОВЕРШЕНО РЕЗОНАНСНОЕ ДТП, КОГДА БЫЛА СБИТА ЖЕНЩИНА 20 ноября, судья Сергей Пронин вынес решение об аресте автомобиля, на котором было совершено ДТП на перекрестке ул. Банковской и ул. Васильевской.

Автомобиль является одним из доказательств в этом ДТП и следователь, и прокурор просили суд наложить арест на транспортное средство. Кроме этого, суд арестовал права, гражданина, совершившего ДТП 16 ноября. Автомобиль, которым управлял в пьяном виде, Алексей Доля сбил женщину на пешеходном переходе. Свидетели говорят, что от удара женщину подбросило в воздух, и она разбила своим телом лобовое стекло автомобиля. Алексей Доля прошел освидетельствование в наркологическом диспансере на наличие алкоголя. Резуль-

таты освидетельствования показали, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Стали известны подробности медицинского освидетельствования пострадавшей. После осмотра и проведения рентгена бедра, врач в заключении написал, что есть ушибы и ссадины. Такой диагноз, выданный в травматологии Славянска, указывал на наличие только легких повреждений. Вечером, 16 ноября, в теле-

фонном разговоре, пострадавшая рассказала, что в травматологическом отделении Центральной городской больницы, врачи сделали ей только рентген бедра, больше ничего не обследовали и отправили ее домой. Потерпевшая повторно обратилась в больницу, и после обследования у нее обнаружились переломы нескольких ребер, и есть перелом со смещением одной из костей таза. Такие повреждения уже относятся к травам средней тяжести, а это будет влиять на то наказание, которое может получить Алексей Доля. Алексею Доле, грозит, если в суде будут представлены доказательства его вины, штраф до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы до 2-х лет, или арест до 6-ти месяцев, или заключение до 3-х лет с лишением прав на управление автомобилем до трех лет.

ДВА ОТДЕЛЕНИЯ ПСИХБОЛЬНИЦЫ КАПИТАЛЬНО ОТРЕМОНТИРОВАЛИ Детское и психотуберкулезное отделения Славянской областной психиатрической больницы, которая значительно пострадала в результате боевых действий в 2014 году, біли открыты после капитального ремонта 17 ноября. Лечебно-профилактическое учреждение в районе поселка Семёновка, наряду с десятками больниц, специализированных госпиталей и фельдшерско-акушерских пунктов Донецкой области, волею судеб оказавшихся в зоне боевых действий, превратился на момент освобождения Славянска в руины. Восстановительные работы детского отделения психиатрической реабилитации начались в 2017 году по инициативе Славянской городской организации «Товарищество Красного Креста Украины» при финансовой поддержке правительства ФРГ, Люксембургского Красного Креста и немецкого общества международного сотрудничества GIZ, которое, в свою очередь, провело экспертный анализ степени аварийности и перспективности уцелевших помещений лечебного комплекса. В торжественной церемонии открытия обновлённого детского отделения приняли участие Генеральный консул ФРГ Вольфганг Мессингер, глава Донецкой ОГА Павел Жебривский и главврач областной психбольницы Юрий Смаль. По словам Вольфганга Мессингера, открытие обновленного детского стационара очень важно для местного детского населения, у которого теперь есть возможность получить качественную психотерапевтическую помощь рядом с постоянным местом проживания. Также немецкий дипломат подчеркнул символическое значение пошагового восстановления всего лечебного комплекса для нормализации и стабилизации жизни местного населения как логическое продолжение программ гуманитарной помощи жителям Восточной Украины, и особенно Донецкой области. Так, на реконструкцию детского лечебного корпуса с круглосуточным стационаром было потрачено 10,3 миллиона гривен. В общий проект строительно-восстановительных работ также была включена прилегающая детская игровая площадка, обновление и оборудование которой обошлось в 0,9 миллиона гривен.

“ШЕЛКОВИЧНЫЙ”

В СЛАВЯНСКЕ ПОЯВИТСЯ СОВРЕМЕННЫЙ «ПОЛИГОН» ДЛЯ СКЕЙТЕРОВ И РОЛЛЕРОВ Вчера в помещении Славянской «Теплицы» по инициативе волонтера городского парка «Шелковичный» Антона Оборозного прошла встреча местных скейтбордистов и роллеров. Основной темой встречи стала идея создания в спортивной зоне «Шелковичного» специально оборудованной площадки для поклонников скейтов, роликов и Bicycle Moto Extreme, или «велосипедного мотокросса». С идей обустройства городского скейт-парка Антон Оборозный выступил накануне в ходе двухдневного воркшопа образовательной платформы «IDEA SPACE», посвященного различным направлениям современной уличной культуры и проходившего на базе «Теплицы». Молодые люди, пропагандирующий активный образ жизни, ознакомились с наиболее используемыми моделями трамплинов, обсудили варианты закупки модулей, остановившись на обязательных и необходимых (пирамида, «разгонка»), а также нескольких вспомогательных (дополнительных) для отработки и выполнения определённых элементов и трюков на скейтах, роликах и велосипедах BMX. Параллельно собравшиеся ребята высказали своё мнение о критериях допуска к катанию на треках будущего комплекса, с учётом уровня подготовленности новичков для предотвращения травматизма. По словам Антона Оборозного, сегодня были сделаны предварительные замеры площади (29 на 11 метров) будущего скейт-парка, который расположится рядом с новым мультимедийным полем и тренажерной спортплощадкой. Большая вероятность, что из двух вариантов покрытия – литого бетона и асфальта высокой марки с деревянной обшивкой предпочтение будет отдано второму как более экономичному по затратам. Список выбранных модулей будущей скейт-площадки передан для проектирования одному киевскому заводу, специалисты которого, в свою очередь, должны предложить славянским заказчикам наиболее подходящие варианты материалов и «озвучить» общую стоимость заказа. По предварительным подсчётам, обустройство урбанистического «полигона» для скейтеров и роллеров, строительство которого осуществляется при поддержке органов местного самоуправления, оценивается в 300 000 гривен. Деньги на материалы для новой скейт-площадки, а также на оплату строительных работ поступят непосредственно из городского бюджета.


СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

2/23

Интернет-версия www. slavinfo.dn.ua

В РАМКАХ ПРАЗДНОВАНИЯ

В СЛАВЯНСКЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ДОСТОИНСТВА И СВОБОДЫ 21 ноября, в Славянске отметили День достоинства и свободы. В рамках этого праздника, руководство областной администрации и руководство города возложило цветы к мемориальной доске на здании СБУ.

Среда, 22 Ноября Школа искусств, ул. Почтовая, 13

09.00-12.00 Открытый академический концерт отдела народных инструментов 13.00-16.00 Открытый академический концерт отдела сольного пения Центральная детская библиотека, ул. Банковая, 87

15.30 Мультимедийная композиция «Луна, луна величественное слово» Школа искусств, ул. Почтовая, 13

18.00 Концерт Берлинского этно-джаза «Аист»

Это доска была установлена в честь, замученного боевиками Гиркина, патриота Украины Владимира Рыбака.

Во время церемонии возложения цветов не было сказано ни одного слова. Павел Жебривский, глава областной адми-

нистрации подошел к детям, которые были на мероприятии и рассказал о том, кто был Владимир Рыбак, как его зверски убили боевики, за то, что он не предал Украину. Следует заметить, что городской голова Вадим Лях первый раз, за время своей каденции, принял участие в мероприятиях, посвященных Дню достоинства и свободы. День достоинства и свободы – государственные праздник. Отмечается в Украине с 2014 г. По своей дате 21 ноября, он совпадает с началом «Оранжевой революции» 2004 г и Революции достоинства 2013-2014 г. Это праздник является заменой праздника «День свободы», который был связан с событиями «Оранжевой революции». «День свободы» отмечался в Украине в 2005-2010 г, а затем был отменен указом президента Украины Виктора Януковича.

Четверг, 23 Ноября Центральная детская библиотека, ул. Банковая, 87

09.00 Выставка - реквием (ко Дню памяти жертв голодомора и политических репрессий) «Нация, которая преодолела смерть» Школа искусств, ул. Почтовая, 13

09.00-12.00 Открытый академический концерт отдела народных инструментов Центральная библиотека, пл. Соборная, 2а

11.00 Историческая выставка ко Дню памяти жертв голодомора и политических репрессий «Вкраина ХХ века. И не год, а кровавое клеймо: «33» Школа искусств, ул. Почтовая, 13

13.00-16.00 Открытый академический концерт отдела сольного пения

Пятница, 24 ноября Школа искусств, ул. Почтовая, 13

09.00-12.00 Открытый академический концерт отдела народных инструментов 13.00-16.00 Открытый академический концерт отдела сольного пения Центральная библиотека, пл. Соборная, 2а

15.00 Заседание клуба семейного досуга «Славянские вечерницы» ДЮК «Орленок»

15.00 Викторина «Ты человек, значит имеешь свои права»

В СЛАВЯНСКЕ ВОЗЛОЖИЛИ ЦВЕТЫ К ПАМЯТНИКАМ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ, ПОГИБШИХ ПРИ ОСВОБОЖДЕНИИ СЛАВЯНСКА 21 ноября, в Славянске в рамках мероприятий посвященных Дню достоинства и свободы представители городской администрации и военнослужащие Национальной гвардии, части дислоцированной в Славянске возложили цветы к памятным знакам на трассе Киев-Должанск.

СЮТ (станция юных техников), ул. Торская, 45

15.00 Викторина в рамках месячника защиты прав ребенка Центральная библиотека, пл. Соборная, 2а

15.45 Школа английского языка

Суббота, 25 Ноября

ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРА Школа искусств, ул. Почтовая, 13

09.00-16.00 Открытый академический концерт оркестровых инструментов пер. Трунова

Памятные знаки установлены в честь погибших во время боев за освобождение города весной-летом 2014 г, сотрудников

СБУ, военнослужащих ВСУ и Национальной гвардии. Цветы были возложены на месте первого боя весной 2014 г, когда российские оккупанты

атаковали объединенную группу из сотрудников СБУ и ВСУ и на месте кровопролитных боев на транспортной развязке, при въезде в Славянск.

«МИР – ЦЕ ДЕЩО БIЛЬШЕ, НIЖ ВIДСУТНIСТЬ ВIЙНИ» (Любомир Гузар )

МЕДІАЦІЯ – ШЛЯХ ДО ПОРОЗУМІННЯ Діалог між молоддю різних регіонів України – один із важливих елементів подолання та запобігання конфліктам у нашому суспільстві.

10.00 Митинг-реквием и возложение цветов к памятному знаку «Жертвам голодоморов в Украине» Центральная библиотека, пл. Соборная, 2а

10.00-12.00 WOA (English for Beginners, SpeakingClub)

English & Me,

КП «ДЮСШ г. Славянск» (ул. Банковая, 70)

12.00 XV юбилейный открытый Всеукраинский турнир по вольной борьбе среди юношей и девушек «Торские игры» Центральная библиотека, пл. Соборная, 2а

13.00 WOA Школа английского языка СЮТ (станция юных техников), ул. Торская, 45

13.00 Беседа «День памяти жертв голодомора» Центр культуры и окружающей среды, ул. Вокзальная, 77

16.00 Акция «Зажги свечу»

Воскресенье, 26 ноябрь Школа искусств, ул. Почтовая, 13

Вмінню допомагати у вирішенню конфліктів потрібно починати вчити з дитячого садка та школи. Для цього використовують інструменти медіації, діалогів та ненасильницької комунікації. Медіація — це метод вирішення конфліктів, який допомагає його сторонам налагодити спілкування, і самостійно обрати варіант прийнятного для всіх рішення. Одніим із найбільш вдалих інструментів медіації, який впроваджується сьогодні в Україні для вирішення конфліктів є метод Ненасильницького спілкування (ННС), який включає широкий набір методологій, націлених на відновлення, розбудову і збереження миру в громаді, що, зрештою, призводить до миру в країні. Методика ННС виходить з того, що конфлікт не є чимось виключно поганим, оскільки в кожному конфлікті є шлях для розвитку. Перше, що потрібно усвідомлювати, перебуваючи у конфлікті – що причиною дискомфорту є не конкретна людина, а конфліктне питання, яке виникло між вами. Такий підхід дозволяє знайти оптимальне рішення та зберегти хороші стосунки.

Медіатор або фасилітатор – спеціаліст у сфері комунікацій, якого запрошують загалодити конфлікт, з яким люди не можуть впоратись самостійно. Він допомагає сторонам краще зрозуміти себе, свої почуття та потреби, правильно висловити їх, та вислухати один одного. В медіації за допомогою ненасильницького спілкування відновлюються взаєморозуміння у стосунках, і, як наслідок, сторони самі приходять до рішення. Метод ненасильницького спілкування було розроблено у США Маршалом Розенбергом (1934-2015) у відповідь на фізичне, емоційне та духовне насильство, свідком якого він був у суспільстві. Розенберг по-

ширював ННС у різних культурах протягом 40 років серед людей із різних прошарків суспільства, і заснував центр Ненасильницького спілкування що налічує більше 200 тренерів, які активно працюють у більш ніж 95 країнах по всьому світу. В Україні методику ННС впроваджують Український центр Ненасильницького спілкування і примирення «Простір Гідності» та Міжнародна просвітницька ініціатива «Відкрита Хата». Молодь - як найбільш прогресивна і найбільш комунікуюча категорія є особливо чутливою в умовах суспільних конфліктів. Молодь – за діалог та примирення!

09.00-12.00 Открытый академический концерт оркестровых инструментов

Платформа инициатив «Теплица» Со вторника по воскресенье мы работаем в режиме Open Space. Приглашаем всех в гости с 12:00 до 20:00 ул. Торская, 4, тел. 066-500-50-20с

Среда, 18.00 Виступление єтно-джаз бенда «Leleka» Четверг, 15.00 Возможности для молодежи от U Report 17.00 Практический курс «Основи фотографии» Пятница, 18.00 Круглый стол «Налаживание диалога между полицией и отделом образования» Суббота, 17.00 История успеха от Ольги Романовой Воскресенье, 14.00 Просмотр мультфильма для дитей и родителей

Кинотеатр «Сапфир» ул. Свободы, 22 С 23 ПО 29 НОЯБРЯ Матеріал підготовано в рамках проекту «Комплексна інформаційна кампанія, спрямована на руйнування негативних стереотипів щодо внутрішньо-переміщених осіб та залучення молоді різних регіонів України до діалогу і пошуку шляхів порозуміння через популяризацію культури діалогу та ненасильницької комунікації» реалізується ГО «Західноукраїнський медіа-центр «Нова журналістика» в рамках програми «Медіація як рушійна сила до порозуміння в українському суспільстві та поза його межами», що виконується Фондом Східна Європа у партнерстві з німецькою Громадською організацією ChildFund Deutschland e.V. та за підтримки Міністерства закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина. Партнер проекту – Громадська організація «Рідна країна» (м.Краматорськ).

10.00, 20.10 Х/ф «Коматозники» 11.40, 15.50, 18.00 М/ф «Коко» 3Д 13.50, 22.00 Х/ф «Лига справедливости» 3Д Подготовлено по материалам сайта slavinfo.dn.ua


«Газета объявлений» N 46 (601), 22 ноября 2017 г.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

http://slavinfo.dn.ua

№ 46_2017  
№ 46_2017  
Advertisement