Page 1

ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СЛАВЯНСКА № 3 (609), 24 января (среда) 2018 г.

ИЗГОТОВИМ КАЛЕНДАРИ и прочую печатную продукцию

095-207-48-52


Объявления диктуйте по тел.:

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

(присылайте SMS-сообщения)

Правила публикации

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЯВЛЕНИЯМ

БЕСПЛАТНЫе объявления Àâòî......................................ñ.2 Ðåìîíò áûòîâîé òåõíèêè......ñ.3 Ðåìîíò è èçãîòîâë. ìåáåëè..ñ.3 Ðåìîíòíî-ñòðîèòåëüíûå.......ñ.3 Áóõãàëòåðñêèå è þðèäè÷.......ñ.4 Áûòîâûå................................ñ.4 Äðóãèå..................................ñ.5 Медицинские........................ñ.4 Медтовары............................ñ.4 Òðóäîóñòðîéñòâî Ðàáîòà .................................ñ.4 Îáó÷åíèå ............................ñ.6 Работа в Краматорске ........ñ.7 ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ Êâàðòèðû..............................ñ.7 Äîìà.....................................ñ.11 Äîìà загородные..................ñ.11 Ó÷àñòêè.................................ñ.12 Ãàðàæè.................................ñ.12 Для бизнеса........................ ñ.12 ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ Ëåãêîâûå.............................. ñ.13 Ãðóçîâûå, àâòîáóñû ...........ñ.13 Ìîòîöèêëû, âåëîñèïåäû......ñ.13 Ïðèöåïû...............................ñ.13 Çàï÷àñòè...............................ñ.13

zz0,01-1 Аккуратные грузчики. Газель 4,20. Тел. 066-090-48-94. zz0,1-1 т Гaзель. Тел. 05024-19-019.

Ñòðîéìàòåðèàëû .................ñ.14 Îêíà, äâåðè.........................ñ.18 Îáîðóäîâàíèå.......................ñ.18 Áûòòåõíèêà............................ñ.19

Последний срок подачи объявлений в текущий номер газеты -

вторник до 16.00.

Àóäèî-, âèäåî-.....................ñ.19 Îðãòåõíèêà............................ñ.19

стоимость платных объявления

Ìîá. òåëåôîíû ...................ñ.20 Ìóçèíñòðóìåíòû...................ñ.19

Платное объявление – это объявление коммерческой направленности, предоставленное для публикации в количестве более одного в рубрику, а также объявления в рубриках: «Услуги», «Обучение», «Коллекционирование», «Мед. услуги и товары», «Разное», аренда недвижимости посуточно/почасово. Оплачивается согласно прайс-листу в любом пункте приема платных объявлений.

Ïàðôþì., êîñìåòèêà............ñ.19 Ìåáåëü..................................ñ.19 Ïðåäì. èíòåðüåðà.................ñ.20 Ïðîä. ïèòàíèÿ .....................ñ.20 Êíèãè, êàíöòîâàðû ..............ñ.20 1000 ìåëî÷åé........................ñ.20 Îòäûõ, õîááè, ðàçâëåчåíèя

Телефон для справок: 66-40-01

Ñàä-ïàëèñàä....................... ñ.21

ПУНКТЫ ПРИЕМА ПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ:

Æèâîòíûå............................ ñ.21 Òóðèçì................................ ñ.21 ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÀ .................. ñ.21 ÏÎÇÄÐÀÂËßÞ.................. ñ.21 ÁËÀÃÎÄÀÐÞ..................... ñ.21 Ðàçíîå .......................... ñ.21

zz0,1-1,5 т Гaзель+грузчики. Тел. 066-433-0-222. zz0,1-2 т Газель-дуэт, 5 Вывоз керамич. и мест, удлинен. база, 12 кубов, по городу, Россия / Украина / строительного мусора Белорусь / Крым, помощь на + грузчики. Тел. 050таможне, грузчики. Тел.: 050- 92-345-93. 178-25-50, 097-65-777-90. zzАвто на свадьбу Шкода zzГазeль + грузчики. Тел. серебристая А5. Тел. 066- 099-453-13-33. 216-00-55. zzГрузоперевозки «Ивеко», zzВывезу черный и цветной металлолом. Тел. 099-306- до 2, 5 тонн. Тел. 099-48-40177. 82-80.

(ост. Химтехникум) г.святогорск г. Святогорск возле супермаркета «Сарепта» DDул. Островского, 7б другие киоски киоски славянска другие Славянска киоск “Лесной“) DDкиоск«канцелярия» «Канцелярия»(рынок (ост. «Лесной») киоск «пресса», ул.Карла (ост. DDул. Университетская (бывш.Маркса Ленина), 48 «Универмаг») (около маг. «Электрон») ул.ленина, 48 (около маг. “Электрон”) DDотдел«пресса» «Пресса»в вмагазине магазине“Универсам” «Универсам» отдел Адрес редакции: 84122, ã. Сëàвÿíñê, óë.ðåäàêöèè: Иñêðы, 19, 2 ýò., îфèñ ¹ 2, Àäðåñ îòäåë ðåêëàìы: ( 66-40-01,095-207-48-52 84122, ã. Ñëàâÿíñê, óë. Шелковичная, òåë./фàêñ 0(6262) 2-86-06, 19, 2 ýò., ¹ 3, E–mail:îôèñ slavobyav@mail.ru

40 мм

пишем

+

Рекламное объявление

размером 40х35 мм

55 грн пятая публикация бесплатно

Газель- тент, 4 м., грузоперевозки. Тел. 050-470-02-30. Грузоперевозки Газель до 2,5 тонн, недорого. Тел. 095-5530-853.

купон бесплатного объявления

рекламное объявление

 на сайте газеты http://slavinfo.dn.ua/  г.Славянск, ул. Искры, 19, 2 эт., оф. № 2, z редакция «Газеты объявлений».  пер. Парковый, 3/5, м-н Молодежный, z киоск «Пресса».  ул. Ленина, универсам № 1, отдел «Пресса».  м-н Лесной, рынок «Лесной», киоск «Канцтовары».  ул. Ленина, 48, киоск «Пресса», возле маг. «Электрон».  ул.Свободы, 13, супермаркет «Фуршет», киоск «Пресса»

Êîëëåêöèîíèðîâ................. ñ.21

Публикация объявления, выделенного черным фоном: одна строка (25 знаков) – 3, 50 гривны строчка.

Публикация объявления, выделенного рамкой и шрифтом: одна строка (25 знаков) – 2, 50 гривны.

Стоимость платного объявления (более одного в рубрику): одна строкаz (25 знаков) – 1, 50 гривны.

Äåòñêèé ìèð.........................ñ.20

ул.искры маг. “Электротовары”) киоски (бывш. «союзпечати» г. славянска центральный рынок DDостановка сатуна(ул. 6а) сату (остановка м-нЛозановича, Лесной) DDДК им.ленина им. Ленина(напротив (напротив Паспортного дк Паспортного стола) стола) ул.ленина, 54 (напротив типографии) ул.октябрьской революции (маг. “Вуаль”) DDул. Университетская (бывш. Ленина), 54 исполком (на первом этаже) (напротив типографии) ул.шевченко, (возле сберкассы) DDул. Шевченко,1111 (возле сберкассы) ул.шевченко (ГБ) DDул. Шевченко, 40б (Больница им. Ленина) ул.юн.коммунаров (напротив центр. аптеки) DDул. Свободы, 14а маг. (маг.шахты «Каштан») ул.свободы (возле им. Засядько) DDул. Светлодарская, 13бс(бывш. Чубаря)и ул.чубаря (перекр. ул. Чубаря (перекр. с ул. Чубаря и Коммунаров) Коммунаров) пос.черевковка (маг. “Южный”) DDпос. Черевковка (маг. «Южный») привокзальная DDпривокзальнаяплощадь площадь славкурорт (санаторий “Юбилейный”) DDул. Олимпийская, 7б (остановка «Лесной») ул.г.батюка (остановка «Лесной») DDул. Центральная, (бывш. К.Маркса), микрорайон Химик 41 (ул.Донская, 7)

ВЫДЕЛЕНИЕ РАМКОЙ И ШРИФТОМ

ПУБЛИКАЦИЯ ПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

Îäåæäà, îáóâü......................ñ.20

пунктыПункты приемаприема бесплатных объявлений бесплатных киоски «союзпечати» г.славянска объявлений

2

Объявления принимаются по тел.: (06262) 2 - 16-03, 66 - 40-01, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050812-12-10 (понедельник-пятница с 9.00 до 17.00). • в виде SMS по тел. 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10. • в редакции на купоне из газеты по адресу: г.Славянск, ул. Искры, 19, 2 эт., оф. № 3. • на купоне из газеты в киосках «Союзпечати» и др.

ÂÑÅ ÄËя ÄÎÌÀ è îôèñà

35 мм

ÓÑËÓÃÈ

zzГрузоперевозки Газель от 150 т. Тел. 050-178-07-12. zzГ р у з о п е р е в о з к и ЗИЛ-130. Тел. 050-141-02-13. zzГрузоперевозки Таврия пикап 4 куб. м. Тел. 066-21600-55. zzГрузоперевозки, до 2,5 т., по городу и Украине, Мерседес, 4, 2 м, 18 кб.м. Тел. 050-584-93-62.

купон бесплатного объявления

=

вырезаем

• Объявления, продиктованные по телефону или поданные на одном купоне, размещаются

ТОЛЬКО В двух НОМЕРах ГАЗЕ-

ТЫ. Для дальнейшей публикации объявлений их необходимо повторять. • Объявления в письменном виде принимаются только на купоне «Газеты объявлений». • Объявления и реклама о лицензируемых видах деятельности принимаются только при наличии лицензии.

во избежание недоразумений • Редакция оставляет за собой право редактирования объявлений и рекламы в целях придания им качеств, удобных для читательского восприятия. • Не публикуются объявления, противоречащие здравому смыслу и законодательству Украины. • Претензии принимаются в течение 7 дней со дня первой публикации. • Редакция не несет ответственности за любой вред, причиненный опубликованием объявления. Но, в случае выявления недобросовестной рекламы в виде подачи объявлений на чужие номера телефонов или адреса, редакция передает соответствующие материалы в правоохранительные органы. • Ответственность за достоверность информации и соответствие законодательству несет лицо, которое ее подало. • В случае неопубликования оплаченного объявления, по требованию клиента, ему возвращается стоимость объявления, или это объявление размещается в следующем номере бесплатно. • Перепечатка объявлений из «Газеты объявлений» без согласования с редакцией запрещается.

zzГрузчики. Квартирные, офисные переезды, без выходных. Недорого. Тел. 066586-25-04. zzГрузчики. Перевезем, перенесем, переставим, поможем поднять. Аккуратность гарантируем. Недорого. Тел. 066-004-67-93. zzГрузчики. Перевоз мебели, строймат. и не только, недорого. Тел. 066-146-29-37.

купон бесплатного объявления отдаем в газетный киоск

купон бесплатного объявления ïðîäàþ

êóïëþ

ìåíÿþ

ñäàþ

ñíèìó

ïðåäëàãàþ

èùó

îòìåòèòü íóæíîå

текст объявления Заполнять печатными буквами

___________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________ в конце объявления не забудьте указать способ связи (адрес или телефон)

Информация для редакции

Ф.И.О._____________________________ Адрес_________________________________, тел._________________

Объявления принимаются всех киосках гг. Славянска, Николаевки и Святогорска, в редакции: г.Славянск, ул. Искры, 19 (2-й этаж), Объявленияво принимаются во «Союзпечати» всех киосках «Союзпечати» гг. Славянска, Николаевки, Краматорска и Святогорска, в редакции: присылайте по почте: г.Славянск, 84122, главпочтамт, а/я 287. Объявления на купонах из газеты обязательно публикуются в очередном номере газеты г. Славянск, ул. Шелковичная, 19, 2 эт., офис №3. Объявления на купонах их газеты обязательно публикуются в очередном номере газеты БЕСПЛАТНО! БЕСПЛАТНО

Учðåäèòåëü ЧП “Сëàвèíфî”., Íîìåð îòïåчàòàí в òèïîãðàфèè Издатель ЧП ïåчàòíый “Славинфо“ “Кðàìàòîðñêèй äîì”, ã.Кðàìàòîðñê, óë. Оðäæîíèêèäзå, 1-б Íîìåð îòïå÷àòàí â òèïîãðàôèè “Краматорский печатный Òèðàæ êîìïëåêòà 12000 ýêз. дом”, ã. Краматорск, Олекси Тихого, 1-б. Çàêàз Nóë. 567/04.

Свèäåòåëüñòвî î ãîñðåãèñòðàöèè ïåчàòíîãî СМИ ñåðèÿ ÄÖ ¹ 2503–130ïå÷àòíîãî ПÐ Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñðåãèñòðàöèè СМИ Пîäïèñíîй 99063 ñåðèÿ ÄÖ ¹ èíäåêñ 2503–130 ÏÐ Наш сайт: www.slavinfo.dn.ua Ïîäïèñíîé èíäåêñ 99063

îòäåë ðåêëàìû: òåë./ôàêñ 0(626) 66 - 40-01, Òèðàæ 5000 ýêç. 095-207-48-52 Çàêàç N 809/01. E–mail: slavobyav@gmail.com интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»: http://slavinfo.dn.ua

Наш сайт: www.slavinfo.dn.ua

Ðåäàêöèÿ îñòàвëÿåò зà ñîбîй ïðàвî ðåäàêòèðîвàòü è ñîêðàùàòü îбúÿвëåíèÿ, ðàзìåùàòü в ñîîòвåòñòвèè ñ ðóбðèêàìè. Ðåäàêöèÿ îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî ðåäàêòèðîâàòü è Оòвåòñòвåííîñòü зà íåвыïîëíåíèå òðåбîвàíèй ê ñîäåðæàíèþ ñîêðàùàòü îáúÿâëåíèÿ, ðàçìåùàòü â ñîîòâåòñòâèè ñè ðåêëàìы, èíфîðìàöèè в чàñòíых è ðåêëàìíых îбúÿвëåíèÿх ðóáðèêàìè. Îòâåòñòâåííîñòü çà невыполнение èх äîñòîвåðíîñòü íåñåò ðåêëàìîäàòåëü.требований v – íà ïðàвàх ðåêëàìы к содержанию рекламы, информации в частных и реклам-

ных объявлениях и их достоверность несет рекламодатель.  – íà ïðàâàõ ðåêëàìû

«Газета объявлений» N 3 (609), 24 января 2018 г.


Объявления диктуйте по тел.:

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

(присылайте SMS-сообщения)

Бригада выполнит все виды ремонтностроительных работ. Тел. 050-859-54-68.

zzРемонт ТВ на дому с гарантией. Тел. 050-178-25-46. zzЗИЛ-130 самосвал. Тел. 095-720-96-91. zzПеревозка домашних вещей до 1т.другие грузы,услуги грузчиков, по городу, межгород, Россия (помощь на таможне). Недорого. Тел. 095-321-43-87. zzПеревозка пассажиров, свадьбы, юбилеи, корпоративы, подвоз рабочих, перевозка детей, лицензия нал, безнал. Фольксваген, 18 мест. Тел. 050-607-09-87. zzФиат фургон 9 куб.до 2-х тонн. Тел. 066-944-23-04.

zzГ/картон, пластик, ламинат и многое другое! Качественно! В срок! Тел. 066716-33-72. zzИзготовление корпусной мебели любой сложности по индивидуальным заказам. Сборка и установка. Тел.: 095505-03-39, 066-610-73-48.

Корпусная мебель под заказ. Кухни, шкафы-купе, торговая. Тел. 095-35-30-606. Перетяжка мягкой мебели; перетяжка, реставрация, изменение дизайна. Тел.: 095-033-26-31, 093873-41-91. Установка кухонь, сборка корпусной мебели, ремонт. Тел. 095-594-67-32.

100% быстро ремонт. стир. маш.-автомат LG, Samsung, и др., кондиционеров. На дому, гарантия. Тел. 050-75-27-321. Ремонт газов. колонок, котлов, насосных станций, чистка водонагревателя. Сантехник. Тел. 050673-73-31.

zzВнутренние отделочные работы, штукатурка, шпаклевка, плитка, покраска, обои, сантехника, гипсокартон, откосы и другое. Тел. 066-91-43-015. zzДуб мебельный, доска 30zzВодопровод. Тел. 066- 50. Тел. 050-203-73-33. 716-33-72. zzЗаборы, ворота любой zzВодопровод, кана- сложности: профлист, ковка, лизация. Тел. 050-95-70-416. камень. Самые выгодные цены. Опыт работы -10 лет. Тел. 066-716-33-72. zzЗаборы, ворота, калитки под ключ. Документальная гарантия – 5 лет! Выезд и консультация – бесплатно! Тел. 095-595-27-25. zzКирпичная кладка. Тел. 066-716-33-72. zzКладка. Тел. 095-59-52725. zzКопаем траншеи, беzzВодопровод, отопление, тонные работы, демонтаж, канализация под ключ и услуги грузчика, разнорамелкий ремонт. Качественно! бочего. Тел. 095-497-10-12. Недорого! Тел. 095-595- zzКопаем траншеи, сливные ямы от А до Я, бетон. работа, 27-25. кладка кирпича, демонтаж. В о д о с н а б ж е н и е и Тел. 050-048-048-4. zzКороед. Тел. 050-95-70установка сантехники. 416. Тел. 095-40-88-519. zzКровельные работы под ключ и частичный ремонт. В о д о с н а б ж е н и е и Качественно. Доступно! Тел. установка сантехники. 066-716-33-72. zzКровельные работы: Тел. 095-40-88-519. ангары, склады, квартиры. zzВсе виды ремонтно- Недорого. Тел. 095-595-27-25. zzЛестница, 12 м., леса 100 строит. работ. Тел. 050-732кв.м. Тел. 095-157-09-03. 38-85. zzМалярка. Тел. 095-595zzВсе ремонтно-строительные работы. Плитка, 27-25. zzМалярка. Тел. 050-95-70пластик, гипсокартон и др. 416. Тел. 095-420-65-39.

Вывоз мусора. Тел. 050-143-18-12.

zz«Тёплый пол». Недорого. Тел. 050-95-70-416. zzА у нас дешевле! Ремонт квартир и домов! Качественно! Недорого. Тел. 095-59-52-725. zzАккуратно и качественно выполним внутренние отделочные работы по доступным ценам. Тел. 050-828-26-96. zzБалконы. Тел. 050-95-70416. zzБалконы на любой вкус по самым доступным ценам! Качественный монтаж, проверенный временем материал! Тел. 095-595-27-25. zzБалконы под ключ: м/ пластиковые окна, сварочные, отделочные и кровельные работы. Самые лучшие цены с опытом и гарантией. Тел. 066-71-633-72. zzБалконы, обшивка, сварка, козырьки. Тел. 095157-09-03. zzБетонировка. Тел. 09559-52-725. zzБетонные работы, копка ям, проводим водопровод, канализацию. Демонтаж. Тел. 095-497-10-12. zzБетонные работы, стяжка, кладка кирпича, демонтаж. Тел. 050-048-048-4.

Вывоз мусора. Тел. 095-017-0347. Вывоз мусора. Тел. 066-726-08-38.

zzМалярно-штукатурные и другие отделочные работы. Быстро и недорого. Тел. 066716-33-72. zzМягкая кровля. Гарантия5 лет. Надежно и недорого. Тел. 066-716-33-72. zzМягкая кровля: квартиры, гаражи. Недорого! Тел. 095595-27-25. zzНаружное и внутреннее утепление квартир и домов. Качественно! Не дорого! Тел. 095-595-27-25. zzОблицовачная плитка. Тел. 095-364-61-76. zzОбои. Тел. 095-59-52-725. zzОбои. Тел. 050-95-70-416. zzОтделка. Тел. 066-71633-72. zzОтделка. Тел. 050-95-70416. zzОтделочные работы, сантехника. Тел. 050-157-78-52. zzОткосы. Тел. 095-59-52725.

zzПлитка. Тел. 095-59-52725. zzПлитка. Тел. 050-95-70416. zzПлитка. Ванна и комнаты под «ключ». Тел. 095-87238-16. zzПлиточник. Тел. 066-6613-848. zzПоклейка обоев, малярка,гипсокартонные системы. Тел. 095-364-61-76. zzПоклейка обоев, шпаклевка, откосы. Тел. 050-75236-71. zzПолы. Тел. 095-59-52-725. zzПолы любой сложности. Качественно! Тел. 066-71633-72.

zzПолы. Тел. 050-95-70-416. zzПотолки. Тел. 066-71633-72. zzПотолки. Тел. 050-95-70416. zzРемонт. Тел. 050-95-70416.

zzРемонт Вашей мечты! Быстро! Качественно. Тел. 066-71-633-72. zzРемонт квартир и домов под ключ и частично. Недорого! Тел. 095-595-27-25. zzРемонт квартир на любой вкус профессиональными руками. Недорого. Тел. 06671-63-372.

Ремонтирую. Тел. zzВыносные балконы под 095-399-10-79. ключ: быстрые сроки, качественный монтаж по доступной zzСварка. Тел. 066-716цене. Тел. 066-716-33-72. 33-72. zzВыполним все виды строительных работ (тротуарная zzСтолярные изделия: плитка, кирпичная кладка, лестницы, беседки, альтанки. шлакоблок, забор). Тел. 095Тел. 066-789-52-34. 747-32-43. Строим бани «под zzВысотные работы, балконы, козырьки, утеключ». Все виды отопление, ремонт крыш. Тел. пления. Тел. 095-429095-157-09-03. 84-40. zzГаражи. Тел. 095-59-52725. Строит. бригада zzГнутые изделия, коньки, отливы, любой цвет. Тел. 095выполнит все виды 157-09-03. ремонтно-строит. работ. Откосы, шпаклевка, zzДвери. Тел. 066-71-63Кровля крыш (любая). линолеум, гипсокартон 372. Тел. 095-31-00-469. и др. внутр. раб., zzДвери. Тел. 050-95-70дешево. Тел. 095-85416. Строительная бригада zzДемонтаж и прочие стро- 75-884. выполнит работы любой ительные работы, дешево. zzОткосы. Тел. 050-95-70- сложности, строительТел. 050-143-36-79. zzДостали соседи? 416. ство домов, заборов, Выход есть! Заборы любой zzОтопление. Качественно! укладка ФЭМа. Тел. сложности. Тел. 095-59-52- Недорого, с гарантией. Тел. 095-469-77-96. 725. 066-716-33-72.

«Газета объявлений» N 3 (609), 24 января 2018 г.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

zzСтяжка, бетонные работы. Недорого! Тел. 095595-27-25.

Стяжка, штукатурка любые объемы, быстро, качественно. Тел. 099-783-87-86. zzТеплые окна, балконы «под ключ»: внутренняя и наружная отделка, кровля по самым лучшим ценам! Гарантия! Тел. 066-716-33-72. zzТеплые полы. Недорого. Тел. 095-595-27-25. zzУ Вас ремонт? Мы поможем! Бесплатная консультация! Самые лучшие цены. Тел. 095-59-52-725. zzУслуги сварщика. Тел. 050-999-80-72. zzУстановка сантехники, пайка, канализация. Не дорого! Гарантия! Тел. 095595-27-25. zzУтепление домов по самым лучшим ценам в городе! Качественно, с гарантией. Материалы по оптовым ценам. Тел. 066-71633-72. z zУтепление квартир, высотные работы, балконы, козырьки. Тел. 095-15709-03. zzФасады. Тел. 095-59-52725.

zzФасады. Недорого. Тел. 066-716-33-72. zzФЕМка. Недорого! Тел. 066-716-33-72. zzЦиклевка, шлифовка паркета, доски, реставрация крашеных полов, укладка паркета, доски, ламинат. Тел. 066-61-31-685. zzШтукатурка, шпаклевка, обои, плитка, ламинат и т.д. Тел. 095-872-38-16.

Электрик, опытный, вып. эл. монтаж домов, квартир, замена розеток, выключ., уст. эл. баков, перенос сч-ков. Тел. 050-88-038-45. zzЭлектрика. Недорого. Тел. 095-59-52-725.

zzАгентство «Акцент Груп» подготовит документы любой сложности : экспертная оценка, присвоение кадастрового номера, приватизация земельных участков, вхождение в право наследства, получение разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию, подготовка исковых заявлений, сопровождение в суде. Тел. 095-294-25-34.

http://slavinfo.dn.ua

3


Объявления диктуйте по тел.:

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

(присылайте SMS-сообщения)

 медуслуги  медтовары  медуслуги  медтовары  медуслуги  медтовары  медуслуги

zzВосстанавливающий массаж на дому, после инфаркта инсульта, ДТП, травм. Тел. 095-881-55-14.

Продаю

zzБиотрон. лампа. Тел. 050-501-86-17.

zzИнвалидная коляска. Тел. 050-86-32-956. zzИнвалид. коляска, нов., на большой вес, поручни для инвалидов. Тел. 099-01-88-926.

zzИнвалидные ходунки, педальный тренажер для инвалидов, кресло-горшок, биотуалет. Тел. 050-86-32975.

zzКоляски инв. улич. и комн., в упаковке, новые, срочно. Тел. 095-185-56-06. zzКостыли, аллюм., цена договорн. Тел. 050-87972-82. zzКресло-горшок на колесах новое. Тел. 050-8632-956. zzКухня, прихожая, диван, комод. Тел. 050-047-76-53. zzХодунки для инвалидов, новые и костыли подлокотники, новые. Тел. 095-86343-04.

Куплю

zzУгломер медицинский. Тел. 050-551-40-64.

 медуслуги  медтовары  медуслуги  медтовары  медуслуги  медтовары

zzУслуги мастера ногтевого сервиса. Тел. 050-527-41-86. zzЭлектромонтер. Тел. 066-986-88-49.

Адвокат. Тел.: 099463-48-10, 2-53-88. Адвокат по банкам и страховым. Тел.: 099463-48-10, 2-53-88. Адвокат. Юридические услуги. Тел. 09501-44-812. zzПодготовка документов для купли-продажи в сфере недвижимости, любой сложности, юридическое сопровождение сделки. Продление сроков вступления в наследство, сопровождение выписки через суд. Тел. 050471-85-04.

Практические советы и разъяснения по вопросу собственности и документов на нее, по вопросам семьи и наследования, прописки и выписки, достройки и перестройки в доме, упорядочениедокументов на дом, квартиру и землю. Тел. 099-52944-32.

Гидродинамическая чистка канализационных труб. Тел. 050620-60-58.

zzГадаю на картах таро дистанционно, растояние между нами, на качество расклада не влияет !,за отдельную оплату сниму сглаз, порчу, испуг, семейные проблемы, работ,бизнес,негатив! Тел. 066-912-78-98 Елена.

zzРемонт компьютера, установка программ, настройка сети Интеренет. Выезд на дом. Тел. 050-236-97-80. zzРемонт компьютеров и ноутбуков, установка программ, настройка сети Интернет, выезд специалиста на дом. Тел. 050-708-28-64.

Наращивание , коррекция ногтей. Тел. 099-91-80-270. zzНаращивание и коррекция ресниц. Красиво. Качественно. Недорого. Тел. 099-713-75-20.

Настройка спутникового телевидения. Тел. 095-429-84-40. Обслуживание бочков унитазов. Тел. 095-4088-519. zzРемонт и перетяжка мягкой мебели, изготовление новой. Тел. 099-48-40-177.

Р е м онт с ти ра л ь н ы х м а ш ин на дому, делаем работу качественно. Тел.: 066-677-93-54, 098-253-81-09. zzРемонт холодильников. Тел. 066-216-00-55.

Настр. и уст. спутн. антенн, 150 каналов, без абонплаты, HD-тюнер, инд. подход к каждому клиенту, кач., гарантия, сервис. Тел. 095-530-82-65. zzНевезение в жизни, любви, бизнесе? Могу помочь. Смотрю судьбу, избавляю от неудач. Тел. 050-565-27-11 (Ирина).

Охрана домов и квартир с помощью сигнализации. Тел. 050-475-45-04.

Сантехник- дом, квартира. Тел. 095-4088-519. zzСпутниковое ТВ Установка настройка спутниковых тарелок, прошивка тюнера, обн. каналов качественно не дорого. Тел.: 050-165-26-91, 066-159-66-31.

4

Охрана. Все виды охранных услуг. Тел.: 095-502-40-20, 050475-45-04.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

Сниму сглаз, родовое проклятие, венец безбрачия, смотрю судьбу, предоставляю помощь на растоянии. Тел. 095-451-25-42. zzСпутник. ТВ, продажа и настр., перенастр. головок, HD-тюнер. Кач., гарантия, сервис. Тел. 095-530-82-65. zzСпутник. ТВ. Корректировка сигнала. Перенастройка каналов на новые частоты (1+1,ICTV, СТБ и др.), качество, гарантия. Тел. 05082-83-704.

Услуги няни для ребенка от 3 лет. Тел. 050-57-05-418. Уст. и настр. спутн. ТВ, Discovery, Animal Planet - бесплатно, качест., гарант., сервис. Тел. 050-8878-487.

http://slavinfo.dn.ua

- слюсар з ремонту газового обладнання - токар - токар-розточувальник - зуборізальник - інженер з комп’ютерних систем - інженер з нормування праці - фрезерувальник - оператор верстатів з проУст-ка и настройка с п у т н . а н т е н н , о т грамним керуванням - свердлувальник 150 грн. Качество, - електромонтер з ремонту гарантия, сервис. Тел. та обслуговування електроу066-412-81-70. статкування - електрогазозварник - електромонтер контактної мережі - слюсар-електрик - слюсар з ремонту рухомого складу - акумуляторник - заступник начальника цеху - заступник директора з Требуется Слов’янський міський центр виробництва зайнятості інформує про - машиніст крану наявність вільних робочих місць станом на 22.01.2018: водій автотранспортних засобів - Фахівець з інформаційних технологій - вчитель початкових класів - керівник музичний - слюсар-ремонтник - кондуктор громадського транспорту - машиніст автовишки та автогідропідіймача - підсобний робітник - бляхар - кондитер - діловод Лікар з медицини - помічник кондитера - бухгалтер невідкладних станів - Фахівець із зв’;язків з - майстер цеху - завідувач господарством громадськістю та пресою - продавець продовольчих - слюсар-сантехнік - слюсар з контрольно- товарів вимірювальних приладів та - енергетик - двірник автоматики - сторож - випалювач - сестра медична - слюсар-інструментальник - робітник з комплексного - терміст обслуговування будинків - тесляр - фільтр-пресувальник - готувач мас - вогнетривник - механік дільниці - теплотехнік - інженер-технолог - інженер-конструктор - інженер з підготовки виробництва - головний механік - експедитор

Уст. ТВ, спутн. ТВ, HD-тюнер, просмотр от 90 рус.-, укр.язычных каналов. Кач., гарантия, сервис. Тел. 099-49-70-239.

«Газета объявлений» N 3 (609), 24 января 2018 г.


Объявления диктуйте по тел.:

Требуется

Слов’янський міський центр зайнятості інформує про наявність вільних робочих місць станом на 22.01.2018: - вихователь - педагог соціальний - цукерник - вчитель початкових класів - тракторист - слюсар з механоскладальних робіт - слюсар із складання металевих конструкцій - шліфувальник - токар-карусельник - стругальник - економіст - кондуктор громадського транспорту (для осіб з інвалідністю) - прибиральник територій (для осіб з інвалідністю) - шеф-кухар (для осіб з інвалідністю) Звертатись до Слов’янского міського центру зайнятості (пл Соборна 3, 6 поверх) до адміністратора.

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

- инженер-технолог; - токарь ДИП-300; - слесарь-ремонтник; слесарь-инструментальщик; - токарь-расточник; - мастер отдела технического контроля; - токарь-карусельщик; - машинист крана; Жителям г. Краматорска - доставка транспортом предприятия. Обращ.: г. Славянск, ул. Солодилова, 1. Тел.: 63-55-80 (отдел кадров). ТОВ «СФС ТРЕЙД» запрошує на роботу працівників за спеціальностями: - мед. сестра - слюсарі ремонтники 5 і 6 розряду - слюсар КВП 5 розряд - електрогазозварник 5 розряду - фрезерувальник 5 розряду - фахівець з інформ. технологіям Звертатись за тел. 050-66085-01. zzАвтослесарь по ремонту ГАЗ-2410. Тел. 050-76-76-871.

ООО «Руссоль-Украина» приглашает на работу: наладчик автоматов (слесарь); - грузчик; - слесарь КИП; - электрогазосварщик; - машинист экскаватора; - кладовщик материального склада ; - электромонтер; - оператор котельной; - машинист тракторного zzАдминистратор в сауну. подъемника Тел. 099-250-76-98. За справками обращ. по тел. 62-41-72. АН «Акцент» требу-

ются сотрудники на должность риелтора, ставка 4 000+ %, обучение, карьерный рост. Тел. 050-42529-78.

zzВ автомагазин требуется продавец-клнсультант, отдел иномарки. Тел. 050-69948-50. М а ш и н о с т р о и т е л ь н о м у zzВ завед. «Мама дома» заводу ЗАО «Бетонмаш» на требуется человек на линию постоянную работу требуются: раздачи готовых блюд. Готовы - инженер-конструктор; принять без о/р., ЗП от 3 200. - фрезеровщик; Тел. 066-93-88-881.

zzВ Керам. цех. обжиг. литейщик, центр. Тел. 050-6672-605.

В керамический цех на постоянную работу требуется: гипсолитейщик, гипсомодельщик, декорировщик керам. изделий. Принимаем учеников, проезд оплачивается. Территория ХИМ Пром, Новосодовская площадка. Тел.: 050-640-72-13, 095856-09-11. zzВодители с личным авто в службу такси. Хорошие условия. Тел. 066-86-32-875.

В керамцех треб. замывщица, заливщик, упаковщица, обжигальщик. Тел. 066370-76-46. Водитель дизельного погрузчика, механик на металлургическое предприятие, ЗП своевременно. Тел. 099969-13-99. zzВодитель на газон. Тел. 095-410-99-95. zzВодитель на грузовой автомобиль с полуприцепом 22т. Работа по всей Украине, заработная плата от 8000 до 10000 грн. Тел. 050-92-30-211. zzВодитель на лесовоз, автослесарь по ремонту груз. техники, машинист гидравлич. экскаватора. Тел. 068-12101-87.

«Газета объявлений» N 3 (609), 24 января 2018 г.

zzВоспитатель. Тел. 06619-10-636. zzГрузчик на кондитерский склад. Тел. 095-391-90-32. zzГрузчик, подробности по телефону. Тел. 066-80-86-758. zzДевушка на склад со знанием ПК. Тел. 098-85658-35. zzДежурная в ателье. Тел. 050-911-80-70. zzЗадувщик, упаковщик., художник на цвет. горшок, акрил. Тел. 095-527-79-48. zzЗаливщик и замывщица на копилку район ЖД, станция Славкурорт. Тел. 050-68802-56. zzЗаливщик на горшки. 70 коп/шт. Оплата по сырому. формы в одну заливку (насосом). объем. р-н керам. Тел.: 050-567-45-91, 093-06344-35. zzЗаливщик, замывщица, упаковщица, обжигальщик. Тел. 050-604-30-20. zzЗамывщица. Тел. 050875-42-18. zzЗамывщица на посуду, центр Рыбхоза. Тел. 050-60734-52.

(присылайте SMS-сообщения)

zzКассир на прод. базу, р-н ЖД Славкурорт. Тел. 050-75017-58. zzКатальщик на гипсовые изделия. Оплата высокая, оф. трудоустройство, можно ученики. Тел. 095-715-66-12. zzКоммун. предприятию треб.: электромонтер по ремонту элект. оборудования, 4 разряд, дворник. Тел. 050912-10-52. zzКровельщики. Тел. 06666-13-848. zzКузовщик-рихтовщик на СТО, з/п от 10 000 грн./мес, с ОР. Тел. 050-555-55-66. zzЛитейщик, обжигальщик на постоянную работу. Тел. 095-65-01-353. zzЛюди для разборки зданий, разнорабочие, оплата ежедневная. Тел. 050-03-16323. zzМаляр- штукатур. Тел. 066-66-13-848. zzМастер-приемщик с ОР, автомаляр, кузовщик-рихтовщик, моторист, на пост. работу на СТО. Тел. 050-55555-66. zzМашинист бульдозера, экскаватора, фронт. погрузчика, водитель на Белаз, водитель всех категорий, сварщик, эл. слесарь, моторист, горный инженер. З/п высокая. Тел. 068-275-55-66.

zzНа работу в кафе требуется творческий, прогрессивный повар, готовый воплощать новые идеи в жизнь. З/п зависит от квалификации. Тел. 066-95-099-50. zzНабивщик на шамотную глину. Тел. 050-775-95-65. zzНяня для двух детей 1,5 и 3 года. Тел. 095-850-33-63.

zzОператор комп. набора со знанием 1С, ЗП от 4000 грн. Тел. 050-368-04-23. zzОтделочники. Тел. 066815-11-57. zzОтделочники. Сделка от 9 000 грн/мес. Тел. 066-6613-848. zzОфициант. Тел. 095-4648-907. zzОфициант в ресторан, водитель с личным авто на службу доставки, на пост. работу. Тел. 050-55-66-260. zzОхранники , вахтовым методом в г. Константиновка, 21/7. Тел. 095-319-41-02.

zzМенеджер по продажам zzПарикмахер. Тел. 050zzЗамывщица, заливщик, м/п окна. Тел. 050-754-00-70. 141-02-98. каповщик, р-н ЖД. Тел. 050- zzМенеджер по продаже Повар в кафе срочно. м/п окон, о/р приветствуется. 752-28-27. Тел. 099-377-66-77. Тел. 095-312-22-12.

На конкурсной основе требуются люди, желающие зарабатывать в сфере прямых продаж без в/п, ЗП 5 000 грн +. Тел. 050-265-65-10.

zzЗамывщица, замазчица на булат или ученица. Тел. 050-88-59-337. zzЗамывщица, замазчица под булат или ученица. Тел. 050-582-10-86. zzИщу работу грузчиком, разнорабочим. Тел. 066-04065-08. zzКаменщик, сварщик, плотник, разнорабочий. Тел. 066-710-38-20.

zzПовар в кафе. Зарплата при собеседовании. Тел. 09537-44-955. zzПовар-мучник, кух. рабочий в столовую. Тел. 050149-19-10. zzПодсобник на стройку. Тел. 066-66-13-848. zzПодсобные рабочие, вахт. методом (командировки), питание+жилье+ проезд бесплат., 27 000 грн./ 3 мес., работа постоянная, срочно. Тел.: 099-960-74-14, 097-683-45-35. zzПодсобные рабочие, вахт. методом (команпитание+жилье+ zzНа производство обуви дировки), требуется работник, сапожник проезд бесплат., 27 000 грн./ на затяжку, закройщик, швея. 3 мес., работа постоянная, срочно. Тел. 097-683-45-35. Тел. 050-60-222-04.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

http://slavinfo.dn.ua

5


Объявления диктуйте по тел.:

Требуется

zzПомощница по дому, добросовестная, чистоплотная. Тел. 095-850-33-63. zzПредприятию в г. Славянске срочно требуются: строители. отделочники. маляры. кровельщики. З/ п от 10 000 грн/ месяц, сдельная. Тел. 066-66-13-848.

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zzРеализатор на БЗС ночная смена, ЗП выход+%, оплата ежедневная. Тел. 050704-08-51. zzРеализатор на рынок г. Святогорск, разнорабочий на рынок г. Лиман. Тел. 050-62080-04. zzРеализатор-швея на рынок, швея по ремонту одежды. Тел. 050-164-13-60. zzРемонтно- строительной организации требуются строители для ремонта квартир и домов. Сделка. Тел. Работа на выезд, 066-66-13-848. широкий выбор zzРубщики, пильщики дров, вакансий, ЗП высокая. со своими пилами, грузчики, Тел. 050-743-37-48 оплата ежеднев. Тел.: 050031-63-23, 095-60-45-702, (вайбер). 050-76-68-674. zzРубщики, пильщики, Р а б о т а с т о р о ж е м . грузчики. Тел.: 050-031-63-23, 050-76-68Райгородок. З/п от 095-60-45-702, 4000 грн. Тел. 099- 674. zzСантехник. Тел. 066-66277-36-85. 13-848. zzРаботник на токарный zzСварщики. Тел. 066-66станок, з/п сдельная. Тел. 13-848. 050-952-61-31. zzСверловщик в цех по производству арматуры. Тел. Работник пенсион- 050-952-61-31.

ного возраста для работы на птичнике, расположенный в черте города. Тел. 099-532-32-34.

Т ор г ов ы й пр е д ставитель с личным авто, без ОР. З/п от 5 000 до 8 000 грн. Тел. 050-82-42-877. zzТорговый представитель с личным легк. авто на газу. Тел. 066-830-48-24.

Требуется продавец. Тел. 099-027-04-30. zzТребуется слесарьэлектрик на станки. Тел. 098856-58-35.

Требуется бухгалтер. В отельно-ресторанный комплекс «Шервуд» г. Святогорск на постоянную работу требуется бухгалтер ресторана. Жилье предоставляется. Все подробности во время собеседования. Тел. 095-294-20-33. zzФормовщик на шамотную глину. Тел. 050-987-36-33.

zzРаботница для пр-ва zzПродавец в прод. леденцовой карамели, ЗП магазин, р-н ЖД техникум. сдельная, офиц. труд., Тел. 095-197-41-98. обучаем. Тел. 050-625-84-60. zzПродавец в табачный ларек, м-н Артема. Тел. 050190-51-99.

(присылайте SMS-сообщения)

zzЖен. 50 л., образование финансово-экономич. Тел. 050-836-96-58. zzЖенщина . ищет работу по уходу, больш. опыт, рассм. в-ты. Тел. 095-46-977-94. zzИнвалид 2 группы, ищу надомную работу по г. Славянск. Тел. 050-048-04-61. zzИсполнительная, эрудирован. женщина, 49 лет, ищет работу в дневное время. Тел. 099-033-44-78. zzИщу работу. Тел. 095-39910-79. zzИщу работу домработницы, с ОР. Тел. 050-92080-35 (после 19.00). zzИщу работу оператора котельной, машиниста котлов, сторожа, дворового рабочего. Тел. 050-879-72-82. zzИщу работу по уборке офисов, квартир и домов. Тел. 095-50-50-270. zzМужч. ищет работу. Тел. 095-46-977-94. zzПарень 25 лет высшее образование ищет работу электромонтажником, опыт работы 4 года, быстро обучаемый, трудолюбив. Тел. 050-298-19-99. zzПедагогищет работу с детьми дошкольного возраста (от 3 лет). Оплата по договоренности. Тел. 066-809-10-77. zzРазнорабочего, грузчика, разнорабочего, подсобника, оплата не мнее 250 грн. Тел. 095-800-39-99. zzУборщицы в офис, 1 раз/ нед. Тел. 050-86-35-992.

Продавец в табачный магазин. Тел. 050-5375-197. zzПродавец продавольственных товаров. Тел. 050290-89-36. zzПродавец с о.р., кондит. магазин, Лесной. Тел. 095- zzРабочие в цех по пр-ву топливных брекетов, мужчины. 680-94-04. Тел. 095-524-57-19. zzРабочие мужч. и жен., на пост. работу, з/п высокая, проезд, питание, проживание предост. Тел. 050-787-19-43. zzРабочие на производство, офиц. трудоустройство, наличие технич. образ прив. Тел. 099-72-74-540. zzРабочие на стройку. Сделка. Тел. 066-66-13-848. zzПродавец хоз. товаров на Ц. рынок, график: с 6.00 Рабочие на чистку до 15.00, оплата выс., со- ореха. Тел. 095-895беседование, без в/п. Тел. 32-68. 095-198-04-06. zzПродавец-консультант в zzРазнорабочие в стромагазин «Рыболов-Турист» ул. ительную организацию на Г. Батюка, 42. Тел. 050-571- постоянную работу. Тел.: 09939-79. 018-85-96, 050-99-555-24. zzПродавец-консультант, комбидевушка, 22-30 лет, в отдел zzРеализатор «Мерси», универмаг, 2 эт. Тел. кормов, р-н ж/д вокзала. Тел.: 099-067-03-47, 095-005050-849-72-94. zzПтичница с о/р, разно- 30-70. рабочий без в/п, экспедитор zzРеализатор- консультант, р-н Машмет, жен. сторож. Тел. на посл. работу. Тел. 050-65791-89. 050-423-14-95.

zzСиделки,санитарки с мед. образованиеми о/р в мед., вахта, жилье,питание бесплатно, ЗП от 10 000 грн. уборщицы, вахта, ЗП высокая. Тел. 050-93-999-92. zzСмена продавцов в продукт. Магазин. Тел.: 066659-24-07, 050-107-54-20. zzСпециалист по информ. технологиям на предприятие на пост. раб., ЗП высокая по результатам собеседования. Тел. 050-767-68-68. zzСпециалист по утеплению домов. Сделка. Тел. 066-6613-848.

СТО «Слававто «на постоянную работу требуются: - Австослесарь с о/р; - Автоэлектрик с о/р; - Шиномонтажник с о/р; - Специалист по ремонту ТНВД и форсунок с о/р; - Сварщик с о/р Звонить с 8-до 17 кроме субботы, воскресенья. Тел.: 050-532-60-40, 095033-26-80. zzСторож в сад. общ. на Артема, без вред. привычек, желат. пенсионер, с пост. проживанием, можно с семьей. Тел. 066-80-66-063 Олег. zzСтроители. Тел. 066-81511-57. zzСтроитель-универсал. Работа в г. Славянск. Сделка, от 9 000грн/мес. Тел. 066-6613-848. zzСушист в кафе. Срочно. Тел. 099-058-40-57. zzТехничка для уборки помещ. с 5 утра. Тел. 050-21763-33. zzТорговый представитель с авто в эксклюзивную торговую команду, высокая ЗП. Тел. 066-67-80-493.

6

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

zzУчитель англ. для дошкольников и школьников. Тел.: 066-19-10-636, 093-8613-662. zzХудожник. Тел. 050-15990-25.

Художница с опытом точечной росписи ( акрил), р-н Артема. Тел. 050-146-26-19. ЧП «СБ «Титан» на пост. раб. треб. охранники, менеджер, оператор пульта централ. наблюд., водитель, электромонтер. Тел. 095-540-17-58.

zzОбучение ногтевому сервису. Тел. 050-527-41-86.

Репетитор английского языка. Готовлю к ЗНО. Тел. 095-73338-78.

zzШвеи с опытом работы, закройщик, утюжильщица. Тел. 095-366-76-36. zzШвея, срочно. Тел. 095353-19-37.

Шиномонтажник с о/р на постоянную работу СТО «Слававто» Звонить с 8 до 17 кроме субботы,воскресенья. Тел. 050-532-60-40. zzШиномонтажник с опытом работы р-н Артема. Тел. 050-509-23-62. zzШлифовщик по металл. в частн. предприятие. Тел. 050814-77-61.

ищу

zzДевушка без в/п ищет работу, подработку. Тел. 06698-67-841. zzДевушка ищет работу или подработку няни с детьми, есть о/р. Тел. 095-74-76-124. zzДомработница с о/р. Тел. 093-398-01-08. zzЖен. 56 лет ищу работу реализатора в киоск, возможно в ночную смену, р-н ж/д, рассмотрю варианты. Тел. 099-143-90-71.

http://slavinfo.dn.ua

Требуется

zzТреб. продавец-консультант в мебельный салон, опыт работы приветствуется. Тел.: 0990569907. zzТребуются разнорабочие в цех по производству жестянки. З/п: минимальная з/п + бонусы. Тел.: 0504785693. zzВ кафе требуется посудомойщица, на постоянную работу. Тел.: 0992690503. zzТребуется бухгалтер со знанием 1С и ПК. Стаж работы не менее 3 лет. Тел.: 0504785693. zzТребуется няня для ребенка (мальчик, 2 года). Желательно рекомандации. Оплата почасовая. Тел.: 0954606018. zzВ продуктовый магазин требуется продавец. Тел.: 0663876947. zzLoland Work. Трудоустройство за границей. Тел.: 0663847953, 0962618969.

zzВ кафе “Боцман” срочно требуется официант с о/р, понедельно. Тел.: 0506608543. zzВ кафе на Лазурном требуется официант с опытом работы. Тел.: 0501737086. zzВ кафе на постоянную работу требуются повара, официанты, уборщица, мойщица. Тел.: 0501484282. zzВ кафе требуется администратор. Девушка 22-32 г. Тел.: 0505242459. zzВ киоск требуется продавец с опытом работы. Знание касс. аппарата, терминала. Звонить после 16.00. Тел.: 0959380457. zzВ ночной клуб Ria требуются официанты, уборщицы. Тел.: 0665824227. zzВ пиццерию (Соцгород) требуется уборщица. Тел.: 0955772996. zzВ прод. магазин в п. Ясногорка требуется продавец. График: с 7.00 до 21.00. Тел.: 0994485803. zzВ салон красоты требуется администратор и мастер маникюра. Тел.: 0503198888. zzВ связи с расширением в торговую компанию на пост. работу требуются торговые представители, экспедитор, грузчик. Достойная з/плата, своевременная выплата. Тел.: 0953441400. zzВ такси требуется водитель. Тел.: 0665569097. zzВодитель в такси от 26 лет. Тел.: 0505603208. zzВодитель в такси, от 26 лет. Тел.: 0505603208. zzДежурный на автостоянку, пенсионер. Тел.: 79118. zzДля обработки стекла требуется станочник. Полное обучение на итальянском оборудовании. Треб.: легкая обучаемость, аккуратность в работе, полнейшее отсутствие вредных привычек. Тел.: 0502321761. zzКомп. дистриб. прод. питания треб. экспедитор. Тел.: 0667885225. zzКомп. дистрибьютеру прод. питания треб. экспедитор, водитель, товаровед, на склад грузчики, карщик, кладовщик. Тел.: 0955185999. zzКрупному производственному предприятию (фабрике столярных изделий, г. Днепропетровск) на постоянную работу требуются сотрудники: конструктора мебели, логист и специалист по ВЭД, работники склада, менеджер по снабжению, операторы станков с ЧПУ, мастера цеха (участков), столяра, сборщики мебели, упаковщики, шлифовщики, маляры, з/п - 10000-40000 грн. Мы предлагаем: график работы: 5/2, стабильная и конкурентная заработная плата (сдельная), выплаты 2 раза в месяц без задержек, оформление по КЗоТ, стандартный соц. пакет, современный и конфортабельный офис и производство (Левый берег, ул. Лесопильная, 8), молодой дружный коллектив, интересная работы и развитие, очень вкусные обеды от компании, иногородним предоставляется жилье. Предварительное собеседование проводится в г. Краматорск, по тел.: 0972293939, Василий. Тел.: 0930335712, 0674448463, Кристина. zzМаленькая кошечка хочет стать домашней, возраст месяцев 4-5, шустрая, игривая, лоточек знает. Тел.: 0663877097. zzМолодые, энергичные, до 30 лет, на фастфуд. Все по тел. Тел.: 0508272440. zzНа пост. работу официант. Тел.: 0508810644.

«Газета объявлений» N 3 (609), 24 января 2018 г.


Объявления диктуйте по тел.:

Требуется

zzНа постоянную работу срочно требуются грузчики. Официальное трудоустройство, достойный уровень заработной платы. Тел.: 0509313759. zzНа склад стеклотары требуются грузчики. Тел.: 0990569288, звонить с 8.00 до 17.00. zzНа склад треб. кладовщик, грузчики, карщик, товаровед. Тел.: 0507826896. zzНа склад требуется водитель электропогрузчика. Тел.: 0953917861. zzНа стройку треб. специалисты, подсобники. Тел.: 0667275120, 0960043350. zzНужен парикмахер. Тел.: 0952551217. zzОрганизации требуется пилорамщик. Тел.: 0668781624. zzОтделочники. Сделка. Тел.: 0668151157. zzОхранному предприятию требуются охранники для охраны промышленных объектов. Официальное трудоустройство. Тел.: 0503483268. zzПарень, (30 лет), срочно ищет работу по спец-тям: производит. худ. изделий из керамики, резчик по дереву и бересте, маляр (ЖКХ, по дерву, по раб. с деталями, по металлу). Тел.: 0991298688. zzПредприятию на пост. работу требуется специалист по уборке территории, охранник. Тел.: 0504787541. zzПредприятию на постоянную работу требуются местера производственных участков с опытом работы на ТЭС. Командировки по Украине. Оплата высокая. Тел.: 0954063201. zzПредприятию на постоянную работу требуется слесарь-сантехник. Тел.: 0954091764. zzПредприятию на постоянную работу требуется слесарь по ремонту заводского оборудования. Тел.: 0954091764. zzПредприятию на постоянную работу требуется плотник. Тел.: 0954091764. zzПредприятию на склад требуются фасовщицы, политовщицы. Тел.: 0953917861. zzПриглашаем водителей категории С, с1, з/п от 5 тыс. Тел.: 0507565314. zzПродавец в киоск. Тел.: 0997117122. zzПродавец в продуктовый магазин в дневную и ночную смену. Тел.: 0990190930. zzП р о и з в о д с т в е н н о м у предприятию на постоянную работу требуются грузчик, укладчик-упаковщик готовой продукции. Тел.: 61780, 0676240053, с 8 до 14.00. zzП р о и з в о д с т в е н н о м у предприятию на постоянную работу требуются профилировщики, слесарь-инструментальщик. Тел.: 485126, 0676240883, с 8.00 до 14.00. zzПредприятию на пост. работу требуются модельщик деревянных моделей, з/плата высокая, стабильная. Тел.: 0504261171. zzАтелье-салон кожи и меха принимает на работу швей. Тел.: 0669883730. zzВ авто-мастерскую требуются сотрудники. Трудоустройство. Тел.: 0984069459.

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zzСрочно требуется водитель кат. “С”, “Е”, оплата сдельная, офиц. трудоустр-во + соцпакет. Тел.: 0502226669. zzТребуется сторож пенсионного возраста, место проживания Стар. город, без в/п, ответственный и исполнительный. Тел.: 0502226669, с 8 до 16.00. zzНа оптовую базу продуктов питания (Старый город), требуется водитель на ГАЗель. Официальное трудоустройство, пятидневка. З/п 5000. Тел.: 0509056284. zzНа предприятие треб. электрики. Тел.: 0508253115. zzНа предприятие требуются токари. Тел.: 0507151762. zzПредприятию на пост. работу требуются резчик, сварщик, слесарь-сварщик. Оплата высокая, стабильная. Тел.: 0504261171. zzРабота в Литве, зарплата от 30000 грн., требуются швеи на фабрику, строители и разнорабочие, оплата два раза в месяц. Тел.: 0957477637. zzСрочно требуется торговому предприятию грузчик-комплектовщик, экспедиторы, з/плата высокая. Тел.: 0506804728. zzТребуется повар, опыт работы по специальности необязателен, обучаем. Стабильная зарплата, работа в центре города. Тел.: 0996815383. zzСрочно требуется экскаваторщик, оплата сдельная, офиц. трудоустройство. Тел.: 0502226669, с 8 до 17. zzТребуется автослесарь на постоянную работу. Оплата труда своевременная, ставка + премия. Офиц. тр-во. Тел.: 0502226669. zzШиномонтажник в транспортную компанию, оплата - ставка + %, официальное труд-во. Тел.: 0502226669. zzТребуется повар, кассир в кафе, офиц. трудоустройство, з/п 4000-5000 грн. График 5-дневка. Тел.: 0955451434. zzК о м п а н и и - п р о и з в о дителю требуется торговый агент с личным авто. Удобный график работы. Тел.: 0505774287, Роман. zzТребуется менеджер в компанию по приему металлолома. Тел.: 0505965181. zzП р е д п р и я т и ю “Краммат-2” на постоянную работу требуются водители категории “С, Е”, эл. сварщики ручной сварки, с опытом работы 3 года. Тел.: 0507734334, 0996454692. zzМашиностроительному предприятию в г.Краматорск требуются: токарь-карусельщик; токарь-расточник; токари на станки: ДИП-200, ДИП-300, ДИП-500; сверловщик рад.сверл. станка. Высокая заработная плата выплачивается своевременно. Обращаться с 9:00 до 17:00 в рабочие дни. Тел.: 0509102058. zzТребуется продавецконсультант, в магазин спортивной одежды и обуви «Desperados» ТЦ Аврора, З/П от 4000 грн. Тел.: 0954799145. zzНа постоянную работу в строительный супермаркет “Проком” требуются: бухгалтер, продавцы, кассир (знание 1С), менеджер, монтажник ГКЛ. Тел.: 0509008151. zzТребуется продавец! Магазин кондитерских изделий возле рынка по ул.Парковая. З/п ставка+%. Опыт работы на весах. Тел.: 0506994627. zzПредприятию срочно требуются охранники. З/п высокая стабильная. Тел.: 0505395853.

zzВ частный пансионат для пожилых людей в г. Запорожье нужны санитары - медсестры, с образованием, желательно и опытом работы в психиатрии. Варианты рассмотрим все! сутки 150-200, проживание и питание за счет пансионата. Вахтовый вариант. Тел.: 0970005626, Анна, 0506334553, Инна. zzСрочно требуется продавец в продуктовый магазин на пос. Беленькое. Тел.: 0507566324. zzСрочно требуется торговый представитель с о/р. Тел.: 0509610064. zzСрочно требуется торговый представитель с о/р. Тел.: 0509610064. zzТорг. предпр. треб. водитель кат. “С”. Тел.: 0664084749, 0668370064. zzТорг. предприят. на склад треб. грузчики-комплектовщики, кладовщик, карщик, товаровед. Тел.: 0995567976. zzТракторист-экскава торщик на “Петушок”. Работа постоянная, зарплата высокая. Желание работать и чинить дачную технику обязательно. Тел.: 0669760799.

zzТребуется оператор ПК в ночные смены, внимательность, ответтсвенность. Тел.: 0501077451. zzТребуется охранник в магазин (бывший военнослужащий). Тел.: 0954091764. zzТребуется парикмахер. Тел.: 0952551217. zzТребуется пенсионер для работы дежурным на автостоянке по ул. Дружбы, 75-Б. Тел.: 0504250590. zzТребуется повар в кафе. Тел.: 0668371825. zzТребуется продавец в ларек, опыт работы приветствуется. Срочно. Тел.: 0955780478, 0508664399. zzТребуется продавец в табачный киоск, р-н Крытого рынка. Тел.: 0509540594. zzТребуется работник. Работа на ферме. Тел.: 0502908886. zzТребуется разнорабочий на оптовую базу, звонить с пн-пт, с 10 до 17.00. Тел.: 0997334593. zzТребуется системный администратор с о/р на полный рабочий день. Тел.: 0504710250.

zzТреб. водитель кат. “В, С, Д”. Тел.: 0954387430. zzТреб. люди с о/р по заливке бетона и вязки арматурной сетки. Тел.: 0506419032, 0509032316. zzТреб. механик. Тел.: 0954387430. zzТреб. расклейщик объявлений. Тел.: 0953455999. zzТреб. расклейщики объявлений. Тел.: 0501035020. zzТреб. сторож пенсионер, р-н “Кондиционер”, сутки через двое, 1500. Тел.: 0950140058. zzТреб. швеи на масспошив рабочей одежды. Пошив изделий пооперационный. Сдельная зп, своевременная выплата. Тел.: 0501416374. zzТребуется автослесарь. Полный рабочий день, з/п выплачивается своевременно. Тел.: 0507538702. zzТребуется водитель “В, С”, до 45 лет. Тел.: 0505705979. zzТребуется водитель микроавтобуса для выездной торговли. Тел.: 0668119686. zzТребуется водитель такси с опытом и знанием города. Тел.: 0501871006. zzТребуется грузчик на склад кондитерских изделий, сб, вс - выходной, з/п 3700 грн. Тел.: 0956093435. zzТребуется менеджер по продажам с опытом работы (продукты питания). Тел.: 0505671275. zzТребуется няня (Старый город), от 35 до 55 лет, з/п 2500 грн. Тел.: 0955213064.

zzТребуется сотрудник для работы в ломбарде. З/п от 5000 грн. Резюмеlitovchenkoviktoriia@gmail.com. Тел.: 0662444710. zzТребуется токарь ДИП-300. Тел.: 0505433982. zzТребуется торг. представитель с личным авто. З/п 8000 грн. (ставка). Тел.: 0956061400. zzТребуется экспедитор на полный рабочий день. Тел.: 0507565314. zzТребуются автомойщики с опытом и без опыта. Тел.: 0507523777. zzТребуются люди быть и чистить орехи. Тел.: 0667303436. zzТребуются переводчики для удаленной работы, можно без опыта работы, база знания английского средняя. Средний уровень зарплаты 300 у.е. Тел.: 0664312883. zzТребуются швеи. Тел.: 0506975062. zzУченица, помощница маляра-штукатура. Тел.: 0661069472. zzНа авто мойку “Оскар”, м-н Лазурный требуются юноши и девушки, опыт не обязательно, з/п высокая. Тел.: 0506249778. zzНа постоянную работу требуется бухгалтер складского учета, о/р не обязателен. Тел.: 0504787594. zzТорговому предприятию требуется логист, о/р не обязателен, офиц. трудоустройство. Тел.: 0504787594. zzТребуется водитель, опыт вождения от 2 лет, права кат. “Д”. Тел.: 0504787594.

«Газета объявлений» N 3 (609), 24 января 2018 г.

(присылайте SMS-сообщения)

zzФотостудии требуется девушка для работы с детьми. Тел.: 0664063837. zzТребуются столяра, шлифовщики столярных изделий. Тел.: 0509858147. zzВ кафе требуются бармены в день, ночь. Опыт работы, без вредных привычек, опрятность, возраст от 25-45 лет. Район ж/д вокзала, Старый город. Тел.: 0505604938, 0508635400. zzВодитель в такси, от 26 лет. Тел.: 0505603208. zzЗавод автогенного оборудования “Донмет” приглашает на работу: токарь (3-4 разряд, универсальные, револьверные станки), инженер-конструктор (механика), фрезеровщик (3-4 разряд), наладчик станков с числовым программным управлением. Хорошие условия труда, заработная плата в зависимости от квалификации. Адр.:Отдел кадров, г. Краматорск, ул. парковая, 115, Тел.: 486958, с 8 до 16.30. zzНа автомойку в Старый город требуются автомойщики. З/п от 3000 грн., опыт работы приветствуется. Тел.: 0953992590. zzТребуется в салон красоты мастер ногтевого сервиса, на %. Тел.: 0509688994. zzТребуются фасовщики. Зарплата высокая! Тел.: 0994403137. zzПредприятию на постоянную работу треб. инженер. Образование высшее техническое, знание ПК, знание нормативных документов по проектированию электрических сетей, ПУЭ, ДБН, ЕСКД. Обязанности: просчет спецификаций проектов систем электроснабжения и кабельных трасс, подбор аналогов продукции по спецификациям заказчика, техническое сопровождение проектов. Тел.: 72552. zzТреб. водитель с личн. авто на выездну торговлю (газпропан). Тел.: 0501027762. zzВ пиццерию требуется менеджер. Без опыта-обучаем. Девушка 22-30 лет. График 2/2 дня, 11.00-22.00 З/п 5000 грн. Официальное оформление. Работа в центре. Обед. Развозка в конце смены. Тел.: 0501928332. zzВ продуктовый магазин м-р Лазурный требуется продавец в дневную и ночную смены. З/пл от 4000 грн. в месяц. Тел.: 0502222481. zzМ а л я р - п о д г о т о в щ и к машин под окраску. Опытный рихтовщик. Если владеете, другой, специальностью по ремонту автомобилейзвоните. Есть работа нужны Люди. Тел.: 0502543748. zzТребуются фасовщики, зарплата 250 грн/день. Тел.: 0994403137. zzТребуется бухгалтер с опытом работы ООО и ФЛП. Знание 1С 7 и 8. Полная занятость. Тел.: 0990802213.

1-комн.кв. продаю Продажа в кредит квартир в недостроеном 9-эт. доме , Центр. Есть офисное помещение на 1 эт. Тел. 050-864-68-87. zz1- комн.кв., 3/5, центр, ул.Королева, 24 кв.м., в хор. сост., м/п окна, новые коммун., не углов., 130 000. Тел. 095-636-06-57.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

zz1,-2,-3,-4- комн. кв., в новострое, разные площади. Тел. 050-95-98-152. zz1-ком. кв. Центр, 2/4, жил. сост., 5800. Тел. 050-80076-94. zz1-ком. кв., мр-н Артёма, 5/5, 32 кв. м, жил. сост., м/п окна, 5500. Тел. 050-80082-43. zz1-комн кв. Центр 1/5. Тел. 050-935-87-78. zz1-комн. кв. 1/5, ЦНИЛ, чех. проект, 36 кв. м., с ремонтом, встр. кухня, шкаф-купе, новое отопление, бойлер, не угл., 234 000 грн. Тел. 095-636-06-57. zz1-комн. кв. Артема, ул. Олимпийская, 5/5, 31м2, квартира в жил. сост., 4800. Тел. 050-800-76-94. zz1-комн. кв. жил. сост. средний этаж. Тел. 095-57130-03. zz1-комн. кв. м-н Артема , Лесной, ул. Г. Батюка, 25, 5/9, 37/19/8 кв.м., кирп. дом., улуч. план., жил. сост., не угл., без посредников. Тел. 097-54570-28. zz1-комн. кв. мн- Артема , Лесной, ул. Г. Батюка, 25, 5/9, 37/19/8 кв.м., кирп. дом., улуч. план., жил. сост., не угл., без посредников. Тел. 050-87824-26. zz1-комн. кв. м-н Артема, Лесной, 5/9, 37/19/8 кв. м., кирп. дом, улучш. планиров., жил. сост., не угловая, без посредников. Обращ.: ул. Г. Батюка, 25. Тел. 050-87542-85. zz1-комн. кв. м-н Артема, пер. Парковый, 4/5, с ремонтом, мебелью и техникой, 8 500. Тел. 095-294-25-34. zz1-комн. кв. Центр, 2/9, под ремонт, 6 200. Тел. 095294-25-34. zz1-комн. кв., 1/2, Масложир, ул. Конева, 31 кв.м., автономн. отопл., жилое сост., нов. газ. печь, не угловая, есть сарай с подвалом, 96 200 грн. Тел. 095-636-06-57. zz1-комн. кв., 1/3, г. Славяногорск, через дорогу лес, рядом ЖД, ремонт, студия, встроен. кухня, новв. сантехника, нов. мебель, гараж, подвал, нов. трубы, 294 300. Тел. 050-95-98-152. zz1-комн. кв., 2/5, ул. Новый Быт (р-н Бетонмаша), 31 кв. м, жилое сост., не угловая, газ. колонка, ремонт, м/п окна, балкон заст. Тел. 050-60641-05. zz1-комн. кв., 2/5, центр, 31 кв. м., не угловая, рядом площадь, 7 000. Тел. 050-42529-78. zz1-комн. кв., 2/5, чех. проект, жил. сост., 7 500. Тел. 050-423-41-45. zz1-комн. кв., 2/9, Артема, ул. Батюка, 32/17/8,5 кв. м, треб. ремонта, м/п окна, не углов., кирп. дом, 195 000 грн. Тел. 095-636-06-57. zz1-комн. кв., 2/9, Химик, ул. Донская, 37/19/10 кв. м, жил. сост., 1 м/п окно, балкон утеплен, обшит, с меб. и техникой, не углов., 156 000 грн. Тел. 095-636-06-57. zz1-комн. кв., 3/5, центр, жил. сост., 115 000 грн. Тел. 050-580-65-60. zz1-комн. кв., 3/9, 39/19/9, м/п окна, нов. сантехника, нов. входн. дверь, 8 500. Тел. 050-471-85-04. zz1-комн. кв., 3/9, Химик, м/п окна и балкон, с меб. и быттех., гор. вода, 216 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 06394-04-111. zz1-комн. кв., 32/16/6, 3 этаж, кирпичн. дом, вода пост., 3 600. Тел. 050-47185-04. zz1-комн. кв., 4/5, в связи с выездом, 100 000 грн. Тел. 050-580-65-60.

http://slavinfo.dn.ua

7


Объявления диктуйте по тел.:

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

(присылайте SMS-сообщения)

1-комн.кв. продаю

zz1-комн. кв., 4/5, косм. рем., встроен. мебель, 7 000. Тел. 050-425-29-78. zz1-комн. кв., 4/5, центр, ул. Чубаря, 32 кв. м, жилое сост., газ. колонка, 121 500 грн. Тел. 095-636-06-57. zz1-комн. кв., 4/5,отл. сост., 32/16/7, м/п окна, нов. входная дверь, кондиционер, сост. заходи живи, 7 000. Тел. 050-471-85-04. zz1-комн. кв., 8/9, улуч. планировка, срочно, 4 800. Тел. 050-423-41-45. zz1-комн. кв., 9/9, ул. Коммунаров, м/п окна, 36/19/7, с/у совмещ., балеон не заст., 156 600 грн. Тел.: 050-9598-152, 063-94-04-111. zz1-комн. кв., Артема 1/5, хорошее состояние, 5500 кухня, мебель. Тел. 050-80074-18. zz1-комн. кв., Артема 9/9 , чистая, ухоженная, м/п окна. бойлер, 5 300 торг. Тел. 050800-74-18. zz1-комн. кв., Артема, 1/9, 37 кв. м, жил. сост., м/п окна, 6 500. Тел. 050-800-82-43. zz1-комн. кв., Артема, 2/9, 36 кв. м, жил. сост., м/п окна. Тел. 050-800-82-43. zz1-комн. кв., Артема, 4/9, квартира в хорошем состоянии 38 м кв., 7000. Тел. 050-800-74-18. zz1-комн. кв., Артема, 5/5, 30 кв. м, жил. сост., 4 900. Тел. 050-800-82-43. zz1-комн. кв., Артема, м/п окна, бойлер кондиционер, кабельное, балкон застеклен 5500. Тел. 050-800-74-18. zz1-комн. кв., г. Кр. Лиман, Зеленый Клин, ул. Обороны, 4/5, 29,3/14/6, обычное сост., не углов., 91 000 грн. Тел. 095636-06-57. zz1-комн. кв., Ж/д, 4/5,отл. состояние,6000,кондиционер, встроенная кухня. Тел. 050800-74-18. zz1-комн. кв., крупногабарит., 3/9, ул. Свободы, отл. сост. Тел. 050-580-65-60. zz1-комн. кв., Лесной, Артема, 3/9, 39/19/9, новая кухня, м/п окна, отл. сост., 8 500. Тел. 050-471-85-04. zz1-комн. кв., Масложир, 1/2, 31 кв. м, жил. советское сост., есть проект на а/о, 3 500. Тел. 050-800-82-43. zz1-комн. кв., Машмет 45 м кв., косметический ремонт, 105 000грн. Тел. 050-80074-18. zz1-комн. кв., м-н Артема, 1/5, еврорем., не углов., вода постоянно, 9 000. Тел. 050347-74-09. zz1-комн. кв., м-н Артема, в жил. сост., не угловая, 4/5, 6 100. Тел. 050-347-74-09. zz1-комн. кв., м-н Лесной, 2/9, жил. сост., 6 500. Тел. 050-423-41-45. zz1-комн. кв., мр-н Артема, Лесной, 2/5, жил. сост., 110 000 грн. Тел. 050-580-65-60. zz1-комн. кв., новостройка, напротив прокуратуры, бетонмаш. дом, 35 кв. м, новая, без ремонта, 14 000, торг. Тел. 050-555-55-66. zz1-комн. кв., Строймаш, 2/5, 31 кв. м, с ремонтом, м/п окна, не углов., 5 700. Тел. 050-800-82-43. zz1-комн. кв., ул. Вольная, 1. Тел. 095-048-37-23. zz1-комн. кв., ул. Коммунаров, 7/9, кирп. дом, космет. рем., счетч., 9 000. Тел. 050-580-65-60. zz1-комн. кв., ул. Коммунаров, 8/9, жил. сост., 6 500. Тел. 095-294-25-34. zz1-комн. кв., ул. Лозановича, 2/5, 32/16/6, с ремонтом, меб. и быттех, дорого. Тел. 050-588-89-77.

8

zz1-комн. кв., Химик, ул. Донская, 1/2, 27 кв. м, с ремонтом, 85 000 грн. Тел. 050-800-82-43. zz1-комн. кв., Химик, ул. Донская, 1/2, 27 кв. м, с ремонтом, м/п окна, 85 000 грн. Тел. 050-800-82-43. zz1-комн. кв., центр, 3/5, 30 кв. м, жил. сост., 6 000. Тел. 050-800-82-43. zz1-комн. кв., Центр, 3/5, м/п окна, кондиционер, не угл., жил. сост., 6 500. Тел. 050-423-41-45. zz1-комн. кв., центр, 4/5, 32/16/7, ремонт, хор. сост, 8 000. Тел. 050-471-85-04. zz1-комн. кв., Центр, 4/5, жил. состояние, цена 5500,газ, колонка, мет. дверь. Тел. 050800-74-18. zz1-комн. кв., Центр, кооператив.4/5,чистая ухоженная, газ колонка, 6500. Тел. 050-800-74-18. zz1-комн. кв., центр, новый дом, 2 этаж, отл. ремонт, мебель остается, 19 000. Тел. 050-471-85-04. zz1-комн. кв., центр, ул. Королева, 1/5, 21 кв. м, м/п окна, не углов., пластик. водопровод и канализ., 144 000 грн. Тел. 050-800-82-43. zz1-комн. кв., центр, ул. Ленина, жилое сост., 2/5, 115 000 грн. Тел. 050-580-65-60. zz1-комн. кв., центр, ул. Окт. Революции, 5/5, 30 кв. м, с ремонтом, м/п окна, не углов., нов. сантех, 7 000. Тел. 050-800-82-43. zz1-комн. кв., центр, ул. Урицкого, 4/5, 22 кв. м, жил. сост., 5 000. Тел. 050-80082-43. zz1-комн. кв., центр, улучш. планир., 6 000. Тел. 050-47185-04. zz1-комн. кв., Центр, хор. сост, с мебелью и техникой. Тел. 095-294-25-34. zz1-комн. кв., Центр, чех проект,7500, хорошее состояние, новая колонка, кирп. дом, счетчики на все, мебель. Тел. 050-800-74-18. zz1-комн. кв. центр, 2/5, 32/16/7, хор. сост. вода постоянно, докум. готовы, 7 000. Тел. 050-471-85-04. zz1-комн.кв, 36 кв.м., 2/9, ул. Коммунаров. Тел. 099-04853-21. zz1-комн.кв. 2/5, жил.сост., не углов., кирпичн. дом, част. с меб., срочно, недорого. Тел. 066-222-70-74. zz1-комн.кв. 9/9 пер. Виноградный, ремонт, 5500. Тел. 095-593-10-92. zz1-комн.кв. под ремонт 2/5, 5 300. Тел. 050-347-59-53. zz1-комн.кв. Химик, 3/9, пер. Донской, 35 кв.м., хор. сост. 6 500. Тел. 050-80073-57. zz1-комн.кв. Центр, жил. сост., кирп. дом, 3/5, 6 500, торг. Тел. 050-347-74-09. zz1-комн.кв. Центр, под ремонт, кирп. дом, 2/5, 5 800. Тел. 050-347-74-09. zz1-комн.кв., Химик, 1/10, ул. Донская, 38 кв.м., без ремонта. 6 000. Тел. 050-80073-57. zz1-комн.кв., 1/5, центр, 5 500. Тел. 095-294-25-34. zz1-комн.кв., 2/5, 32/16/7, обычное сост., жилое, 5 300. Тел. 050-471-85-04. zz1-комн.кв., 2/5, Артема, пер. Парковый, 31 кв.м., кухня 6 кв.м., жил.сост., не углов., нов. коммун., 156 000 грн. Тел. 095-636-06-57.

zz1-комн.кв., 2/5, не угловая, бойлер, счетчики на газ, воду, ремонт. Тел. 050660-57-88. zz1-комн.кв., 2/5, р-н автовокз., ул.Фрунзе, 24 кв.м., с рем., не углов., электродом, 195 000 грн. Тел. 095-63606-57. zz1-комн.кв., 2/9, жил. сост., не углов., кирпичн.дом, срочно, недорого. Тел. 066222-70-74. zz1-комн.кв., 2/9, м/п окна, Лесной, треб. ремонта, кирпичн. дом, не угловая. Тел. 095-636-06-57. zz1-комн.кв., 3 600. Тел. 050-347-59-53. zz1-комн.кв., 3/5, балк. пластиков., свежий, косметич. ремонт. Тел. 050-660-57-88.

zz1-комн.кв., Лесной, 2/9, 39/19/9, в хор. сост., жилом, 6 500. Тел. 050-471-85-04. zz1-комн.кв., Лесной, 4/10, жил. 38 кв.м., 8 500, торг. Тел. 050-474-63-35. zz1-комн.кв., м-н Артема, Василевского, 2/5, жил.сост., 4 900. Тел. 050-800-76-94. zz1-комн.кв., Николаевка, с мебелью. Тел. 095-51-55-302. zz1-комн.кв., ул Донская, 8/9, под ремонт, 38 кв.м., 5 100. Тел. 050-474-63-35. zz1-комн.кв., ул. К.Маркса,22, утепленный дом, 40 кв.м. Тел. 050-347-59-53. zz1-комн.кв., ул. Василевского, 3/10, не углов., м/п окна, космет. рем., 7 900. Тел. 095-294-25-34.

zz1-комн.кв., центр, Свободы, 10/14, хор., жил. сост., 8 600. Тел. 050-80076-94. zz1-комн.кв., центр, ул. Торская, 3/9, жил. сост., 6 000. Тел. 050-800-76-94. zz1-комн.кв., центр, ул. Торская, под ремонт, 2/9, 5 300. Тел. 050-800-76-94. zz1-конм.кв., 2/5 , м-н Артема. Тел. 095-295-35-85.

Вывод из жилого фонда в нежилой, перепланировка квартир, наследство, узаконивание гаражей, посудных цехов и др. помещений. Тел. 050864-68-87.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

zz1-комн.кв., ул. Василевского, 3/10, не углов., м/п окна, космет. рем., 7 900. Тел. 095-294-25-34. zz1-комн.кв., Химик, 1/2, жилое состояние. 3 000. Тел. 050-800-73-57. zz1-комн.кв., Химик, 8/9, 38кв.м., под ремонт. 5 300. Тел. 050-800-73-57. zz1-комн.кв., Центр, 1/5, ул.Окт.Р еволюции, 30 кв.м., жил.сост. 5 500. Тел. 050-80073-57. zz1-комн.кв., Центр, 2/5, 38/20/8 жил.сост., Чех. проект, 7 000. Тел. 050-800-73-57. zz1-комн.кв., Центр, 2/5, район площади, 31кв.м., жил. сост., не угл. 6 000. Тел. 050800-73-57. zz1-комн.кв., Центр, 2/5, ул.Юн.Коммунаров, 31кв.м., жил. сост., не угл. 5 800. Тел. 050-800-73-57. zz1-комн.кв., Центр, 3/5, ул. Фрунзе, 38 кв.м., треб. ремонта. 6 000. Тел. 050-80073-57. zz1-комн.кв., Центр, 4/5, 30/16/6, жил. сост., не угл. 5 500. Тел. 050-800-73-57. zz1-комн.кв., Центр, 4/5, ул. 30/16/6, обычн.сост., не угл. 150 000 грн. Тел. 050-80073-57. zz1-комн.кв., Центр, 4/5, ул. Окт. Революции, 31 кв.м., жил. сост., м/п окна. 6 000. Тел. 050-800-73-57. zz1-комн.кв., центр, 5/5, vip рем. 2017, есть все, 15 500, торг. Тел. 050-474-63-35. zz1-комн.кв., центр, м/п окна, космет. рем., 2/9. Тел. 050-347-59-53. zz1-комн.кв., центр, рем., 2017 г., 13 500. Тел. 050-34759-53. zz1-комн.кв., центр, ремонт, 3 эт. Тел. 050-34759-53.

http://slavinfo.dn.ua

меняю

001 1-комн. кв., 2-комн.центр, срочно. Тел. 095-160-96-88.

zz1-комн. кв. в Донецке на двух комнатную (центр) в Славянске. Тел. 095-484-72-11. zz1-комн. кв.в Донецке, на жилье в центре Славянска. Тел. 095-48-47-211. zz1-комн.кв., 1/5, 31 кв.м., ул. Коммунаром, хор. рем., решетки, счетчики, . на 2-комн. кв., до 45 кв.м., с 1 по 3 эт., + доплата. Тел. 068-44516-97.

zz1-, 2-комн. кв., в любом сост., Святогорск, Николаевка. Тел. 050-588-89-77. zz1-, 2-комн. кв., центр, в любом сост. Тел. 099-35018-20. zz1,2-комн.кв., центр. Тел. 066-655-71-72. zz1-комн. кв. в любом р-не. Тел. 050-423-41-45. zz1-комн. кв. возм. с ремонтом или под ремонт, рассм. варианты. Тел. 050471-85-04. zz1-комн. кв. м-н Артема, срочно. Тел. 095-295-35-85. zz1-комн. кв., без посредников. Тел. 050-58889-77. zz1-комн. кв., в люб. сост.в любом р-не, возм. с коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04. zz1-комн. кв., в любом р-не города, можно с дорогим рем., в хор. сост., можно с меб., для себя, срочно, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04. zz1-комн. кв., в любом р-не для себя, возмож. проблем., с долгами. Тел. 050-580-65-60. zz1-комн. кв., в любом сост., возм. с долгами, не приват., для себя, срочно. Тел. 050-471-85-04. zz1-комн. кв., в любом сост., возм. с долгами, не приват., для себя, срочно. Тел. 050-471-85-04. zz1-комн. кв., в любом сост., возм. с долгами, не приват., для себя, срочно. Тел. 050-471-85-04. zz1-комн. кв., в любом сост., возмож. с долгами. Тел. 066-414-70-76. zz1-комн. кв., в центре, на средн. этаже, в любом сост., возможно с дорогим рем., для себя. Тел. 050-471-85-04. zz1-комн. кв., в центре, на средн. этаже, в любом сост., возможно с дорогим рем., для себя. Тел. 050-471-85-04. zz1-комн. кв., центр, мр-н Артема, в любом сост. Тел. 050-580-65-60. zz1-комн.кв. Химик, в хор. сост. или под ремонт, любой этаж. Тел. 050-955-03-56. zz1-комн.кв., хор. рем. или недорого под ремонт. Тел. 050-347-59-53. zz1-комн.кв., центр или Артема, любой этаж., сост. под рем., в 5 и 9 этажке. Тел. 050-955-03-56.

zz2- комн. кв , ЖД , 3/ 5, жил. сост., 8 500. Тел. 050383-30-84. zz2- комн. кв, 5/ 9, ул. Коммунаров, частично с ремонтом, 11 000. Тел. 050383-30-84. zz2- комн. кв., 1/5, Молодежка, кирп. дом., жил. сост., 6 000. Тел. 050-42341-45. zz2- комн. кв., Химик, 1/ 9, частично с ремонтом, м / п окна, 7 500, торг. Тел. 050383-30-84. zz2-ком. кв. Артема, ул. Генерала Батюка, 5/5, 44/29/6м2, требует ремонта. 7000. Тел. 050-800-76-94. zz2-ком. кв., ЖД, 1/2, 44/31/6, автоном. отопл., 5 500. Тел. 050-471-85-04. zz2-ком. кв., мр-н Артема, 3/5, 41 кв. м, жил. сост, 6200. Тел. 050-800-82-43. zz2-ком. кв., мр-н Артема, ЦНИЛ, 2/5, 46 кв. м, не угл., жил. сост., 7500. Тел. 050800-82-43. zz2-ком.кв. Артема, Олимпийская, 3/5, 43 кв.м., не угловая, жил сост., 7 500. Тел. 050-800-76-94. zz2-ком.кв. Артема, ул Ясная, 1/5, хороший ремонт. 9 500. Тел. 050-800-76-94. zz2-ком.кв. Артема, ул. Вольная, 5/5, 44 кв.м., квартира в жилом состоянии, 5 000. Тел. 050-800-76-94. zz2-ком.кв. Машмет, 3/5, квартира в жилом состоянии, 5 500. Тел. 050-800-76-94. zz2-ком.кв. центр, ул. Коммунаров 5/5, 6 900. Тел. 050-800-76-94. zz2-ком.кв., Артема. 5/5, 43 кв.м, не угловая, 5 500. Тел. 050-800-76-94. zz2-ком.кв., центр, ул. Шевченко, 3/3, 58 кв.м., квартира с ремонтом, м/п окна. Тел. 050-800-76-94. zz2-ком.кв., центр, ул. Шевченко, 3/3, 58 кв.м., квартира с ремонтом, м/п окна. Тел. 050-800-76-94. zz2-комн. кв по квадратуре 3-комн. кв., 7/14, дорогой ремонт, новостройка, счетчик тепла, воды, в доме резервуар запаса воды, охраняемый дом, консьерж, быттехника, 1 534 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111.

куплю

zz1-комн.кв., 3/5, центр, с рем., не угловая. Тел. 095636-06-57. zz1-комн.кв., 38 кв.м., ул. Василевского, 2/9, м/п окна, заст. балкон, 6 500. Тел. 095294-25-34. zz1-комн.кв., 38 кв.м., ул. Василевского, 2/9, м/п окна, заст. балкон, 6 500. Тел. 095294-25-34. zz1-комн.кв., 39/20/9, улучш. планировка, вода постоянно, 5 200, документы готовы. Тел. 050-471-85-04. zz1-комн.кв., 5/5, чех. пр., 35, 3 кв.м., жил.- 19 кв.м., вода постоянно , с мебеью. Тел. 050-27-38-791. zz1-комн.кв., Артема, 1/5, Олимпийская , 1, вода постоянно. Тел. 099-250-56-48. zz1-комн.кв., Артёма, 1/5, ул.Бульварная, 31 кв.м., жил сост. 5 200. Тел. 050-80073-57. zz1-комн.кв., Артёма, 3/5, ул.Г.Батюка (напротив Браво), 31кв.м., жил.сост. 6 000. Тел. 050-800-73-57. zz1-комн.кв., Артёма, 4/5, 31кв.м., жил. сост. 4 700. Тел. 050-800-73-57. zz1-комн.кв., Артема, Василевского, 2/5, чех. пр., квартира под косметику, 7 100. Тел. 050-800-76-94. zz1-комн.кв., Артема, Лесной, 3/9, 39/19/9, м/п окна, нов. входн. двери, хор. сост., 8 000. Тел. 050-47185-04. zz1-комн.кв., Артема, не дорого. Тел. 066-322-48-48. zz1-комн.кв., Артема, ул. Бульварная, жил. сост., 1/5, 5 500. Тел. 050-800-76-94. zz1-комн.кв., К.Маркса, 2/9, ремонт, 38 кв.м., 15 500. Тел. 050-474-63-35.

zz1-комн.кв., центр или Артема, с рем. или в хор. жилом состоянии, в 5 или 9 этажке. Тел. 050-955-03-56. zzВ люб. сост., возмож. с долгами, рассм. все вар-ты, для себя, срочно. Тел. 050471-85-04. zzВ люб. сост., возмож. с долгами, рассм. все вар-ты, для себя, срочно. Тел. 050471-85-04. zzКвартиру недорого или в рассрочку. Тел. 050-28030-12.

2-комн.кв. продаю

«Газета объявлений» N 3 (609), 24 января 2018 г.


Объявления диктуйте по тел.:

2-комн.кв. продаю

zz2-ком.кв., центр, ул. Шевченко, 3/3, 58 кв.м., квартира с ремонтом, м/п окна. Тел. 050-800-76-94. zz2-комн. кв, выведен. с жил. фонда, с разреш. на пристройку, 30 кв. м., ул. О. Революции. Тел. 050-425-29-78. zz2-комн. кв, Запорожье, 45,3 кв.м, 9/9, сантех. новая, ремонт частич., комн. раздел. Возможен обмен на 1-комн. кв. в Славянске. Тел. 050-7834-314. zz2-комн. кв, м-н Артема, 4/5, 6 300. Тел. 095-294-25-34. zz2-комн. кв. 1/5, 44 кв. м., ул. Ленина, кирп. коопер. дом., цена договор. Тел. 050425-25-91. zz2-комн. кв. 2/9, Центр. Тел. 095-295-35-85. zz2-комн. кв. 2/9, Центр, с ремонтом, мебелью и быт. тех., 432 000 грн. Тел. 050-9598-152. zz2-комн. кв. 3/9, вид на площадь. Тел. 095-295-35-85. zz2-комн. кв. 42 кв. м., 4/5, ул. Ленина, кирп. дом, хор. сост. Тел. 050-425-25-91. zz2-комн. кв. 6/9, с ремонтом, кондиционер, ул. Парковая,1. Тел. 095-16096-88. zz2-комн. кв. г. Дружковка, м/п окна и балкон, а/о, новая колонка автомат, 3/9. Тел. 099-00-109-24. zz2-комн. кв. м-н Артема, 3/5, жил. сост., балкон застекл., 8 000. Тел. 050-38330-84. zz2-комн. кв. м-н Артема, 5/5, хор. сост., м/п, комн. разд., 6 500. Тел. 050-34774-09. zz2-комн. кв. ул. Искры 4/5, 48 кв. м., комн. разд., м/п окна, 314 000 грн. Тел. 050588-89-77. zz2-комн. кв. ул. Свердлова, 3/3, 44х27х5 кв. м., жил. сост., м/п, подвал, 168 000 грн. Тел. 050-588-89-77. zz2-комн. кв., 1/10, ул. Батюка, отл. сост., с меб., без посред. Тел. 066-942-29-24. zz2-комн. кв., 1/2, ул. Л. Толстого, под бизнес, 519 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 06394-04-111. zz2-комн. кв., 1/5, ж/д. ул. Свердлова, возм. под бизнес, соврем. санузел, кондиц., комн. смежные, хор. сост., 271 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zz2-комн. кв., 2/5, р-н ост. «Молодежная», 41,8/23,3/6,5 кв. м, длинный коридор, кооперат. дом, 203 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-9404-111. zz2-комн. кв., 2/5, сост. обычн. 7 500. Тел. 050-47185-04. zz2-комн. кв., 2/5, центр г. Николаевка, и сдается. Тел. 095-85-60-980. zz2-комн. кв., 3/5, м-н Лесной, комн. разд., м/п окна, не угл., 8 500. Тел. 050-42341-45. zz2-комн. кв., 3/5, хор. жил. сост., с мебелью и техникой, м-н Артема, 8 500. Тел. 050347-74-09. zz2-комн. кв., 4/5, общ. 42 кв. м., Артема, около собеза, дорогой ремонт, почти не жили, машинка-автома, посудойка, холод., плазма, кондиц., натяжные потолки, соврем. санузел, накопит. бак, вода постоянно, 507 600. Тел. 050-95-98-152. zz2-комн. кв., 4/9, центр, хор. рем., ул. Свободы, 200 000 грн., срочно. Тел. 050580-65-60. zz2-комн. кв., 5/5, м-н Артема,ул. Ясная хор. ремонт, комн. разд. Тел. 050-86468-87.

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zz2-комн. кв., 54/36/9, кирпичн. дом, улучш. планир.,автон. отопление, вода постоянно, 11 500. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв., Артема, 1/5, Молодежная,6500.треб ремонт. Тел. 050-800-74-18. zz2-комн. кв., Артема, 2/5, разд. комн.,43 м. кв., жилое состояние, 7500,Лесной. Тел. 050-800-74-18. zz2-комн. кв., Артема, 3/5, 44 кв. м, жил. сост., 6 700. Тел. 050-800-82-43. zz2-комн. кв., Артема, 4/9, комнаты раздел., улучш. планир., 50/33/9, 7 700. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв., Артема, 44/31/7, больш. коридор,комнаты раздельны, чистый подъезд, сост. хорошее, 7 000, докум. готовы. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв., Артема, 5/5, 47 кв. м, под ремонт, 7 500, торг. Тел. 050-800-82-43. zz2-комн. кв., Артема, 5/9, 7600, м/п окна, лоджия,50 кв. м,жилое сост. Тел. 050-80074-18. zz2-комн. кв., Артема, 6/9, Олимпийская, 53кв. м., жилое состояние,7800. Тел. 050-80074-18. zz2-комн. кв., Артема, 6000, разд. комн., не угловая, 4/5, новая дверь, встроенная кухня, zzколонка, кооперативный дом, есть мебель. Тел. 050800-74-18. zz2-комн. кв., Артема, 8000, Бульварная, отл. состояние, встроенная кухня, м/п окна, разд. zzкомн. Тел. 050-800-74-18. zz2-комн. кв., Артема, комн. розд. 5500 жилое состояние,бойлер,45 кв. м. балкон застеклен. Тел. 050800-74-18. zz2-комн. кв., Артема, Лесной, 3/9, 180 000 грн. Тел. 050-580-65-60. zz2-комн. кв., Артема, Лесной, 5/9, улучш. план., хор. сост., не угловая, 7 700. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв., Артема, Лесной, 54/36/9, нов. ремонт, не угловая, улучш. планир, новые окна ,двери, 12 500. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв., Артема, Лесной, 6/9, 54/36/9, улучш. планир. не угловая, 10 500, докум. готовы. Тел. 050-47185-04. zz2-комн. кв., Артема, пер. Виноградный, 9/9, 53 кв. м, не угл., жил. сост., с меб. и техникой. Тел. 050-800-82-43. zz2-комн. кв., Артема, разд. комн. 6600, кирп. дом,4/5 жилое состояние, треб. космет. Торг. Тел. 050-80074-18. zz2-комн. кв., Артема, ул. Бульварная, 3/5, 41 кв. м, под ремонт, не углов., 7 500. Тел. 050-800-82-43. zz2-комн. кв., Артема, ул. Ген. Батюка, 5/5, 47 кв. м, жил. сост., м/п окна, 8 100. Тел. 050-800-82-43. zz2-комн. кв., Артема, улучш. планир., 54/36/9, 215 000 грн. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв., Артема, ЦНИЛ, ул. Ген. Батюка, 5/5, 50 кв. м, под ремонт, 170 000 грн. Тел. 050-800-82-43. zz2-комн. кв., без ремонта, р-н военкомата, или меняю на авто. Тел. 050-67-814-67. zz2-комн. кв., в хор. сост., в связи с выездом, недорого. Тел. 050-580-65-60. zz2-комн. кв., г. Краматорск, ул. Ульяновская, 207, 7/9, срочно, недорого. Тел. 050-77-519-44. zz2-комн. кв., ж/д, 3/3, 42 кв. м, жил. сост., комн. смеж., 7 500. Тел. 050-800-82-43.

zz2-комн. кв., ж/д, 3/5, 44 кв. м, жил. сост., 8 200. Тел. 050-800-82-43. zz2-комн. кв., ж/д, пер. Лермонтова, 2/2, 40 кв. м, а/о, жил. сост., 5 700. Тел. 050800-82-43. zz2-комн. кв., Лесной, 8/9, 50/35/9, улучш. планир.,8 000 торг. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв., Машмет, 3 эт., 42 кв.м, панельный дом. Тел. 066-199-24-30. zz2-комн. кв., м-н Артема, 6/9, 54 кв. м., жил. сост., не угл., 10 500. Тел. 050-42341-45. zz2-комн. кв., Молочар, 2/2, 43 кв. м, а/о, бойлер, м/п окна, 5 500. Тел. 050-800-82-43. zz2-комн. кв., мр-н Артема, кирп. дом, 3/5, жил. сост., 130 000 грн. Тел. 050-580-65-60. zz2-комн. кв., мрн. Артема, 44/31/7 кв.м, комн. разд., жилое сост., 7300. Тел. 050471-85-04. zz2-комн. кв., нов. дом, самый центр города, 52/35/8 кв.м, кирп. дом, комн. разд., вода пост., большая лоджия, 15 500. Тел. 050-471-85-04.

zz2-комн. кв., Центр, Окт. Революции, 3/5,жилое состояние, 43 кв. м,7500. Тел. 050-800-74-18. zz2-комн. кв., центр, ремонт, встроен. мебель, 3/5, 260 000 грн. Тел. 050-58065-60. zz2-комн. кв., Центр, Свободы, 1/9, хорошее сост., 11000, м/п окна, линолеум, большая кухня 50 кв. м. Тел. 050-800-74-18. zz2-комн. кв., центр, ул. Ленина, чех. проект, жилое сост., 130 000 грн. Тел. 050580-65-60. zz2-комн. кв., центр, ул. Торская, 3/4, 45 кв. м, не углов., жил. сост., м/п окна, 8 500. Тел. 050-800-82-43. zz2-комн. кв., центр, ул. Торская, 3/5, 52 кв. м, жил. сост. Тел. 050-800-82-43. zz2-комн. кв., Центр, хор. состояние, 7/9, 11000, м/п, окна,нов. линолеум, мебель. Тел. 050-800-74-18. zz2-комн. кв., Чубаря, 4/5, жил. сост., 8 000 , торг. Тел. 050-383-30-84.

zz2-комн. кв., ул. Окт. Революции, 3 эт., 50/35/8 кв.м, высок. потолки, комн. разд., хор. сост., 15 500. Тел. 050471-85-04. zz2-комн. кв., ул. Октябрьской революции, 2/5, 7 500. Тел. 095-294-25-34. zz2-комн. кв., ул. Свободы, 4/9, 54/36/9, 2 кондиц., ремонт. м/п окна, нов. входн. дверь, тамбур, 13 500. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв., Химик, 3/9, 54/36/9, не угловая, хор., жилое сост, 8 500. Тел. 050471-85-04. zz2-комн. кв., Химик, 3/9, раздельн. комн., вода постоянно, хор. сост., 8 500. Тел. 050-425-29-78. zz2-комн. кв., центр. Тел. 095-048-37-23. zz2-комн. кв., центр, 2/5, 44 кв. м, под ремонт, 8 300. Тел. 050-800-82-43. zz2-комн. кв., Центр, 2/5, комн. разд., не угл., жил. сост., 7 500. Тел. 050-423-41-45. zz2-комн. кв., Центр, 3/4, ул. Ленина, 11 000. Тел. 095294-25-34. zz2-комн. кв., центр, 7/9, 43/25/7, комн. раздел., жил. сост., 161 000 грн. Тел. 050588-89-77. zz2-комн. кв., Центр, 8-я школа. 7500, жилое сост., разд. комн. 43 кв. м, есть мебель. Тел. 050-800-74-18. zz2-комн. кв., центр, выведена из жилого фонда, О. Революции, есть разреш. на пристройку, 22 000. Тел. 050471-85-04. zz2-комн. кв., центр, космет. рем., 2/5, 160 000 грн. Тел. 050-580-65-60. zz2-комн. кв., центр, м/п окна, чистый подъезд, кондиц., 7 700. Тел. 050-47185-04.

zz2-комн. кв. Артема, 44/31/7, разд. комн., не угловая, 5 000, докум. готовы. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв. ЖД, 52/35/8, кирп. дом, не углов., отл. жил. сост., 10 500. Тел. 050-47185-04. zz2-комн.кв, Центр, жил. сост., 3/9, 13 700, торг. Тел. 050-347-74-09. zz2-комн.кв. 1/1, центр, ул. Почтовая, 72, автономн. отоплен, кирпичн. дом., част. с рем., комн. смежн., 150 000. Тел. 050-94-24-304. zz2-комн.кв. 1/1, центр, ул. Почтовая, 72, автономн. отоплен, кирпичн. дом., част. с рем., комн. смежн., 150 000. Тел. 066-222-70-74.

«Газета объявлений» N 3 (609), 24 января 2018 г.

(присылайте SMS-сообщения)

zz2-комн.кв, Артёма, 1/5, ул.Вольная, 43 кв.м., жил.сост. 6 900. Тел. 050-800-73-57. zz2-комн.кв. 1/5, комн. разд., ул. Василевского, 22. Тел. 050-77-299-37. zz2-комн.кв. 1/5, м-н Артема, без ремонта, срочно. Тел. 095-180-15-11. zz2-комн.кв. 2/9, р-н площади, кирп. дом, 14 500. Тел. 093-95-11-708. zz2-комн.кв. г. Краматорск или меняю на кв. в Славянске. Тел. 050-885-99-65. zz2-комн.кв. кирп. дом, м-н Артема, комн. разд., жил сост., м/п окна, 6 000. Тел. 050-347-74-09. zz2-комн.кв. Центр, частич. ремонт, перепланировка, 2/5, 7 500. Тел. 050-347-74-09. zz2-комн.кв., 1/2, п/о, р-н Черевковка. Тел.: 067-9162-763, 099-063-42-19. zz2-комн.кв., 1/5, жил. сост., не углов., комн. раздел., срочно, недорого. Тел. 066222-70-74. zz2-комн.кв., 1/5, кирпичн. дом, 150 000. Тел. 050-66057-88. zz2-комн.кв., 2/3, центр, Ленина, 48/31/8, жил.сост., не углов., комн. раздел., теплая, сталинка,срочно, не дорого. Тел. 066-222-70-74. zz2-комн.кв., 3/5, р-н автовокзала, комн. раздел., жил. сост., не угловая. Тел. 095-636-06-57. zz2-комн.кв., 3/5, чешский проект, с рем, мебелью, 14 000. Тел. 050-347-59-53. zz2-комн.кв., 4/14, Свободы, 33, ламинат, нов. межкомн. двери, нов. дер. окна., балк. заст. 343 000. Тел. 050-95-98-152. zz2-комн.кв., 4/5, раздел. комн., ремонт, не угловая, кирпичн. дом. Тел. 050-66057-88. zz2-комн.кв., 4/5, чех. пр., жил.сост., кирпичн. дом, комн. раздел., срочно, недорого. Тел. 066-222-70-74. zz2-комн.кв., 4/9, Артема, жил. сост., 52 кв.м. Тел. 095636-06-57. zz2-комн.кв., 8/9, ул. Свободы, ремонт, цена договорная. Тел. 095-61-98-450. zz2-комн.кв., Артёма, 2/5, ул. Г.Батюка, 44 кв.м., жил. сост., разд.комн. 6 000. Тел. 050-800-73-57. zz2-комн.кв., Артёма, 3/5, на Лесном, 43 кв.м. м/п окна, нов. сантехника, косм.рем. 8 000. Тел. 050-800-73-57. zz2-комн.кв., Артёма, 4/5, 43 кв.м. обычное сост. 5 900. Тел. 050-800-73-57. zz2-комн.кв., Артёма, 5/5, ул.Г.Батюка, 43 кв.м., жил. сост., м/п окна. 5 500. Тел. 050-800-73-57.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

zz2-комн.кв., Артёма, 5/9, ул.Г.Батюка, 51 кв.м., разд. комн., жил. сост. 10 000. Тел. 050-800-73-57. zz2-комн.кв., Артема, Лесной, ул. Г. Батюка, свеж. еврорем., не углов., с нов меб., 19 600. Тел. 050-80076-94. zz2-комн.кв., Артема, р-н Лесного, 3/5, отл. сост., 9 000. Тел. 050-800-76-94. zz2-комн.кв., Артема, ул. Бульварная, 5/5, 6 000. Тел. 050-800-76-94. zz2-комн.кв., Артема, ул. Ген. Батюка, 1/5, жил. сост., 8 000. Тел. 050-800-76-94. zz2-комн.кв., Артема, ул. Олимпийская, 4/5, жил. сост., 7 000. Тел. 050-800-76-94. zz2-комн.кв., Вокзальная, 5/5, жил.сост., 45 кв.м., 7 000, торг. Тел. 050-474-63-35. zz2-комн.кв., евроремонт, джакузи, тепл. пол, возможно с мебелью и техн., 16 500. Тел. 050-347-59-53. zz2-комн.кв., ж/д, сталинка, а/о, 2/2, 5 700. Тел. 050-80076-94. zz2-комн.кв., К.Маркса, 1/14, возможно под бизнес. Тел. 050-347-59-53. zz2-комн.кв., Лесной, 6/9, косм. рем., 54 кв.м., 14 000, торг. Тел. 050-474-63-35. zz2-комн.кв., м/п окна, вода постоянно, 9 500. Тел. 050-347-59-53. zz2-комн.кв., нов. рем., встроен. кухня,бойлер,балкон заст., 14 000. Тел. 050-34759-53. zz2-комн.кв., пер.Чубаря, 1/3, 60х48х9, 2 лоджии, комн. раздел., вода постоянно. Тел. 050-347-59-53. zz2-комн.кв., р-н 8 шк., жил.сост., не углов., кирпичн. дом, срочно, недорого. Тел. 066-222-70-74. zz2-комн.кв., ул. Вольная, 2/5, жил.сост., 47 кв.м., 7 500. Тел. 050-474-63-35. zz2-комн.кв., ул. Коммунаров., 2/9, 55/30/7, жил. сост., част. с меб., большая, заст. лоджия. Тел. 095-57130-03. zz2-комн.кв., ул. Свободы, 7/9, жил. сост., 9 000. Тел. 050-801-75-95. zz2-комн.кв., ул. Бульварная, 1/5, жил.сост., 7 500, торг. Тел. 050-474-63-35. zz2-комн.кв., ул.К.Маркса, 9/14, 52 кв.м., хор. сост., рем. в туал., кухне, м/п окна. Тел. 095-294-25-34. zz2-комн.кв., ул.Р .Люксембург, 1/9, больш. лоджия, с рем., меб, техникой. Тел. 050-347-59-53. zz2-комн.кв., Химик, 3/9, пер.Донской, 51кв.м., жил. сост., не угл. 8 500. Тел. 050800-73-57.

http://slavinfo.dn.ua

9


Объявления диктуйте по тел.:

2-комн.кв. продаю

zz2-комн.кв., Химик, 5/9, ул.Новосодовская, 51 кв.м., с ремонтом. 9 000. Тел. 050800-73-57. zz2-комн.кв., центр, с ремонтом, 12 500. Тел. 050347-59-53. zz2-комн.кв., Центр, 1/5, 45 кв.м., жил.сост., разд.комн. 7 000. Тел. 050-800-73-57. zz2-комн.кв., Центр, 2/2, 49 кв.м., жил.сост., м/п окна. 7 500. Тел. 050-800-73-57. zz2-комн.кв., центр, 2/5, 44/30/6, комн. раздельные, 7 500. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн.кв., центр, 2/5, корпичн. дом, 7 500. Тел. 050347-59-53. zz2-комн.кв., Центр, 3/3, район Фуршета, 55 кв.м. евроремонт и мебель. 15 000. Тел. 050-800-73-57. zz2-комн.кв., Центр, 3/5, район Сату, 45/30/7, жил.сост. 7 500. Тел. 050-800-73-57. zz2-комн.кв., Центр, 3/5, ул. Юных Коммунаров, 44 кв.м., жил.сост. 7 500. Тел. 050-800-73-57. zz2-комн.кв., Центр, 3/5, ул.Окт.Революции, 43 кв.м., жил. сост. 6 500. Тел. 050-80073-57. zz2-комн.кв., Центр, 5/5, 43 кв.м., жил.сост. 6 000. Тел. 050-800-73-57. zz2-комн.кв., Центр, 7/9, крупногабаритная, требует косметического ремонта, комн.разд., от собственника. 13 500. Тел.: 099-017-39-52, 099-318-86-98. zz2-комн.кв., центр, жил. сост., не угловая, центр, комн. раздел., кирпичн. дом, срочно, не дорого. Тел. 066222-70-74. zz2-комн.кв., центр, не дорого, срочно. Тел. 066-32248-48. zz2-комн.кв., центр, ул. Королева, 5/ 5, чех. пр., 52/33/8, в хор., жил. сост., или обмен на 1-комн.кв., центр. Тел. 095571-30-03. zz2-комн.кв., Центр, ул. Свободы, 7/9, не углов., жил. сост., 9 800. Тел. 050-80076-94. zz2-комн.кв., центр, чех. пр., раздел. комн.,без рем., недорого. Тел. 095-571-30-03.

куплю

zz2-, 1-комн. кв., центр, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050471-85-04. zz2-, 1-комн. кв., центр, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050471-85-04. zz2,3- комн.кв., недорого, центр, можно без рем., без посредников. Тел. 050-07772-02.

10

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zz2-комн кв. для себя. Тел. 095-295-35-85. zz2-комн. кв, без ремонта, до 100 000. Тел. 095-16096-88. zz2-комн. кв. в любом р-не. Тел. 050-423-41-45. zz2-комн. кв. для себя. Тел. 050-864-68-87. zz2-комн. кв., в любом р-не города, можно с дорогим рем., в хор. сост., можно с меб., для себя, срочно. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв., в любом р-не города, можно с дорогим рем., в хор. сост., можно с меб., для себя, срочно. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв., в любом р-не, рассм. люб. вар-ты. Тел. 050580-65-60. zz2-комн. кв., в любом сост., без посред. Тел. 050588-89-77. zz2-комн. кв., в любом сост., возм. с долгами, не приват., для себя, срочно, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв., в центре, Артема, парк, возмож. с долгами. Тел. 050-981-26-97. zz2-комн. кв., в центре, можно с дорогим ремонтом, желат. в 9-эт. доме, можно со встр. меб., для себя, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв., в центре, на средн. этаже, в любом сост., возможно с дорогим рем., для себя. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв., возм. с хорошим дорогим рем., для себя. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв., для себя. Тел. 050-861-11-38. zz2-комн. кв., для себя, мр-ны Артема, Лесной, возм. с хор. рем. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв., для себя, р-н не важен, срочно. Тел. 050580-65-60. zz2-комн. кв., мр-н Артема, в 9-эт. доме, для себя. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв., мр-ны Артема, центр, в люб. сост., рассм. все варианты, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв., мр-ны центр, Артема, возм. с дорогим еврорем., рассм. все варианты. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв., мр-ны центр, Артема, возм. с дорогим еврорем., рассм. все варианты. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв., улучш. план., возм. с отлич. рем., рассм. все варианты. Тел. 050-47185-04. zz2-комн. кв., центр, возмож. с дорогим ремонтом, рассм. все вар-ты. Тел. 050471-85-04.

zz2-комн. кв., центр, можно с рем., для себя. Тел. 050471-85-04. zz2-комн. кв., центр, мр-н Артема, мр-н Химик, возмож. с дорогим ремонтом. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн.кв., ЖД, под рем. или в жил. сост., любой этаж. Тел. 050-955-03-56. zz2-комн.кв., с хор. ремонтом. Тел. 050-347-59-53. zz2-комн.кв., Химик, в хор. сост. или под рем., любой этаж. Тел. 050-955-03-56. zz2-комн.кв., центр или Артема, с рем. или в хор. жил. сост., 5 или 9 этажке. Тел. 050-955-03-56.

3-комн.кв. продаю

zz3 - комн. кв., м-н Артема, 1/9, м/п окна, улуч. планир., жил. сост., 8 700. Тел. 050423-41-45. zz3- комн. кв., Артема, 2/ 9, 64 кв. м., 8 600. Тел. 050-80076-94.

zz3- комн.кв., ул.Свердлова, малогабар., 43. кв.м., 1/3, 6 300. Тел. 095-294-25-34. zz3-ком.кв. Ж/Д, ул. Свердлова, 5/5, 65м2, квартира под ремонт, 7 000. Тел. 050-800-76-94. zz3-комн кв., мр-н Артема, 3/9, космет. рем., 190 000 грн. Тел. 050-580-65-60. zz3-комн. 2/3, 86,6 кв. м., м/п окна, сигнализация, срочно. Тел. 050-531-81-44. zz3-комн. кв. 1/10, м-н Артема, отл. место, автоном. отопл., м/п окна, хор. сост, 442 000 грн. Тел. 050-95-98152. zz3-комн. кв. 2/9 Центр, ул. Искры, с ремонтом, частич. мебель, автоном. отопление. Тел. 095-160-96-88.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

zz3-комн. кв. 69х41х8 кв.м., ул. Юн. Коммунаров, 8/9, жил. сост., 430 тыс грн. Тел. 050425-25-91. zz3-комн. кв. Артема, ул. Г. Батюка, 5/5, 65 кв. м.,жил. сост.,треб. косметики, 8 000. Тел. 050-800-76-94. zz3-комн. кв. срочно, 66 , 2 кв. м., кухня 8,9 кв. м., теплая, не угл., 4/9, кондиционер, бак, счетчики, без долгов, без посред. Тел. 050-94-66-393. zz3-комн. кв. Центр, 1/5, под бизнес. Тел. 099-70647-79. zz3-комн. кв. Центр, 4/4, хор. сост. Тел. 095-294-25-34. zz3-комн. кв., 8/9 ул. Свободы, 65х389, ул Свободы, кирп. дом, р-н Площади. Тел. 050-425-25-91. zz3-комн. кв., в сталинке, 2/3, 69х42х7 кв. м., ул. Ленина, р-н площади, отл. сост., част. мебель. Тел. 050-425-25-91. zz3-комн. кв., 1/2, р-н Ж/Д, ул. Свердлова под бизнес, цена договорная. Тел. 050864-68-87.

zz3-комн. кв., 1/2, ул. Свердлова, рядом ост. «Школьная», можно под бизнес. Тел. 050-872-03-60. zz3-комн. кв., 1/5, Чубаря, угловая, теплая, есть подвал, нет балкона, 237 500 грн. Тел. 050-95-98-152. zz3-комн. кв., 1/9, под ремонт. Тел. 095-059-33-63. zz3-комн. кв., 2/5, возле рынка , мр-н артема, 145 000 грн. Тел. 050-580-65-60. zz3-комн. кв., 2/9, Химик, ремонт в ванной и туалете, балкон заст., 65/39 кв. м, аккурат. сост., 399 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-9404-111. zz3-комн. кв., 3/3, центр, ул. Шевченко, 82/56 кв. м, част. м/п окна, 413 000 грн. Тел. 050-959-81-52. zz3-комн. кв., 3/5, ЦНИЛ, чех. проект, 62 кв. м, 2 лоджии, м/п окна, ремонт 10-лет. давности, 302 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-9404-111. zz3-комн. кв., 3/9, пер. Виноградный, 3, м/п окна, хор. сост., без посред. Тел. 066-942-29-24. zz3-комн. кв., 4/5, 57 кв.м., не угловая , 7 500. Тел. 050425-29-78. zz3-комн. кв., 5/5, Артема, от хозяина, недорого, срочно. Тел. 095-092-50-02. zz3-комн. кв., 5/9, Артема, жил. сост., 11 000. Тел. 050425-29-78. zz3-комн. кв., 56/39/6, кирп. дом, удобн. планир., газ колонка, большой коридор, до площади 3 мин, 11 000. Тел. 050-471-85-04. zz3-комн. кв., 65 кв. м., лоджия, подвал, Артема, 1/9, Г.Батюка 21, без рем., торг уместен, от хозяина. Тел. 06647-87-304.

http://slavinfo.dn.ua

(присылайте SMS-сообщения)

zz3-комн. кв., 7/9, ул. Юн. Коммунаров, жил. сост., не угловая, 15 500. Тел. 050-42529-78. zz3-комн. кв., Артема, 1/5, жило состояние 57 кв. м,7500, ухоженная, уютный двор. Тел. 050-800-74-18. zz3-комн. кв., Артема, Лесной, 4/5, 160 000 грн. Тел. 050-580-65-60. zz3-комн. кв., Артема, Лесной, не угловая, докум. готовы, 11 500. Тел. 050-47185-04. zz3-комн. кв., Артема, пер. Ген. Батюка, 4/5, 64 кв. м, простой ремонт, 2 лоджии, 12 600. Тел. 050-800-82-43. zz3-комн. кв., Артема, ул. Бульварная, 4/5, 43 кв. м, жил. сост., бойлер, с/у раздел., недорого. Тел.: 050-999-53-15, 050-823-07-89. zz3-комн. кв., Артема, ул. Парковая, 5/5, 53 кв. м, жил. сост., треб. космет. ремонта, 8 400. Тел. 050-800-82-43. zz3-комн. кв., Артема, ул. Ясная, 2/5, 54 кв. м, комн. раздел., нов. м/п окна, вход. дверь, под ремонт, 9 500. Тел. 050-800-82-43. zz3-комн. кв., Артема, ЦНИЛ, 1/5, 53 кв.м, не угл., 7500. Тел. 050-573-62-42. zz3-комн. кв., Артема,65кв. м, Молодежная ост., 2/9, кухня 9 кв. м, разд комн. Тел. 050800-74-18. zz3-комн. кв., бул. Пушкина, 1/5, хор. состояние, космет. ремонт, 10500, м/п окна, мет. дверь. Тел. 050-800-74-18. zz3-комн. кв., Ж/д кирп. дом, 10000, чех. проэкт, с мебелью,хор состояние. Тел. 050-800-74-18. zz3-комн. кв., Ж/д, 1/5, 48 кв. м, 8500, жилое состояние, кирп. дом. Тел. 050-800-74-18. zz3-комн. кв., ж/д, пер. Лермонтова, 2/5, 50 кв. м, м/п окна, 8 500. Тел. 050-80082-43. zz3-комн. кв., крупногабар., центр, автономн. отопл. Тел. 095-39-49-499. zz3-комн. кв., Машмет, ул. Дарвина, 2/5, 52 кв. м, с/у раздел., не углов., жил. сост., 7 500. Тел. 050-800-82-43. zz3-комн. кв., м-н Артема, жил. сост., с меб., не углов., 4/5, 7 200, срочно. Тел. 050347-74-09. zz3-комн. кв., пер. Парковый, 1/5, 53/37/6,6, с ремонтом, 250 000 грн. Тел. 050-588-89-77. zz3-комн. кв., Строймаш, ул. Новый быт, 4/5, 64 кв. м, не углов., жил. сост., 9 500. Тел. 050-800-82-43. zz3-комн. кв., ул. Василевского, 370 000, 1/9. Тел. 050-806-56-53. zz3-комн. кв., ул. Свободы, 4/9. крупногабарит., жил. сост., 190 000 грн. Тел. 050580-65-60. zz3-комн. кв., ул. Свободы, 65/41/9, улучш. планир., вода постоянно, лоджия, 11 500, докум. готовы. Тел. 050-47185-04. zz3-комн. кв., ул. Торская, 3/5, 72 кв. м, советское сост., 2 балкона, 12 600. Тел. 050800-82-43. zz3-комн. кв., ул. Юн. Коммунаров, 4/5, жил. сост., 330 000 грн. Тел. 050-588-89-77. zz3-комн. кв., Химик, 7/9, 65 кв. м, под ремонт7500. Тел. 050-800-74-18. zz3-комн. кв., Центр 8500, жилое состояние, 4/5, 57 кв. м,8-школа,. Тел. 050-80074-18. zz3-комн. кв., центр, 3/5, жил. сост., 140 000 грн. Тел. 050-580-65-60. zz3-комн. кв., центр, 68/42/9, лоджия, балкон, улучш. планир., вода постоянно, срочно, 11 000. Тел. 050-471-85-04.

zz3-комн. кв., центр, в хор. сост., входн. двери замен., окна м/п, не угловая, 5/5, 8 500. Тел. 050-347-74-09. zz3-комн. кв., Центр, разд. комн.,3/5, хор состояние, 9000, м/п окна, бойлер. Тел. 050-800-74-18. zz3-комн. кв., Центр, Свободы, крупногабаритная, с ремонтом, м/п окна, бронированная дверь, сигнализация. Тел. 050-800-74-18. zz3-комн. кв., центр, ул. Чубаря, 5/5, 57 кв. м, не углов., с/у раздел., не углов., сделан хор. ремонт, м/п окна, хор. крыша, 8 700. Тел. 050800-82-43. zz3-комн. кв., центр, ул. Юн. Коммунаров, 4/5, не угловая, сост. хор., 12 500. Тел. 050471-85-04. zz3-комн. кв., центр, улучш. планир., 65/41/9, кирпич. дом, 5 этаж, 8 900. Тел. 050-47185-04. zz3-комн. кв., центр, Юн. Коммунаров, 5/9, 69/41/9, хор., жил. сост., 15 500. Тел. 050-471-85-04. zz3-комн. кв., чех. проект, ремонт, меб., техника, 260 000 грн. Тел. 050-580-65-60. zz3-комн. кв., южная сторона, Кр. Лиман или обмен на квартиру в Славянске. Тел. 095-10-11-098. zz3-комн.кв. 4/5 бул. Пушкина, 14 500. Тел. 097298-81-71. zz3-комн.кв. м-н Артема, 2/5, 10 500. Тел. 050-34774-09. zz3-комн.кв., 3/14, ул. Свободы, 75/40/8, обычное сост., без ремонта, рядом с квартирой кладовка. Тел.: 05095-98-152, 063-94-04-111. zz3-комн.кв., 1/2, 65х45х9, раздельные комн., м/п окна, нов. межкомн. двери, новая проводка, сантехн., торг. Тел. 050-347-59-53. zz3-комн.кв., 3/4, ЖД, Свердлова, общ. 44,6, колонка, встроен. кухня, современный санузел, подвал, свой ЖЕК, хор. ремонт, 340 000 грн. Тел. 050-95-98-152. zz3-комн.кв., 3/5, после рем, встр. кухня, 10 500. Тел. 050-347-59-53. zz3-комн.кв., 4/5, Артема, в жил. сост., не дорого. Тел. 095-636-06-57. zz3-комн.кв., 5/5, Артема, отл. планир., раздел. комн., крыша не течет, необходим ремонт, 186 000. Тел. 050-9598-152. zz3-комн.кв., 5/5, общ.пл 56 кв.м., м/п окна, нов. входн. дверь, комнаты раздельные. Тел. 050-95-98-152. zz3-комн.кв., 5/9, м/п окна, ремонт. Тел. 050-660-57-88. zz3-комн.кв., Артёма, 1/10, ул. Г.Батюка, 65 кв.м., треб. рем. 9 500. Тел. 050-80073-57. zz3-комн.кв., Артёма, 3/5, ул.Г.Батюка, 57 кв.м. жил. сост., не угл. 7 900. Тел. 050800-73-57. zz3-комн.кв., Артема, кооперат. дом., кирпичн., не угловая. Тел. 050-660-57-88. zz3-комн.кв., жил.сост., не углов., кирпичн. дом, срочно, не дорого. Тел. 066-222-70-74. zz3-комн.кв., К.Маркса, 9/9, жил.сост., 65 кв.м., 13 500, торг. Тел. 050-474-63-35. zz3-комн.кв., Николаевка+ скидка на ремонт+ гараж. Тел. 050-524-40-43. zz3-комн.кв., с качеств. рем. 7/9, с меб. и техникой. Тел. 050-347-59-53. zz3-комн.кв., ул. Вокзальная, 3/3, ремонт, п/о, 60 кв.м., 11 000. Тел. 050-47463-35. zz3-комн.кв., ул.Ленина, 2 этаж, кирпичн. дом, 14 500. Тел. 050-347-59-53.

«Газета объявлений» N 3 (609), 24 января 2018 г.


Объявления диктуйте по тел.:

3-комн.кв. продаю

zz3-комн.кв., ул.Свердлова, 10 500. торг. Тел. 050-34759-53. zz3-комн.кв., ул. Шевченко, 3, 80 кв.м., 2 балкона, 12 500. Тел. 050-347-59-53. zz3-комн.кв., Химик. Тел. 099-299-70-27. zz3-комн.кв., Химик, 65 кв.м., хорошее состояние, част., меб. 10 000. Тел. 050800-73-57. zz3-комн.кв., Химик, не угловая. Тел. 066-936-84-36. zz3-комн.кв., Центр, 1/2, район Центрального рынка, 65кв.м., обычн. сост. 8 000. Тел. 050-800-73-57. zz3-комн.кв., центр, 2 мин. до площади, 7/9, жил. сост., 14 500. Тел. 050-800-76-94. zz3-комн.кв., Центр, 2/5 , 55 кв.м., под ремонт, не угл. 9 500. Тел. 050-800-73-57. zz3-комн.кв., Центр, 2/9, ул.К.Маркса, 65 кв.м., евроремонт. 16 000. Тел. 050-80073-57. zz3-комн.кв., центр, 3/5, vip рем. 2017, есть все, 35 000, торг. Тел. 050-474-63-35. zz3-комн.кв., центр, 3/5, не дорого. Тел. 066-322-48-48. zz3-комн.кв., Центр, 3/5, ул.Окт.Революции, 57 кв.м., жил.сост. 7 800. Тел. 050-80073-57. zz3-комн.кв., Центр, 3/9, ул.Свободы, 65 кв.м. 11 000. Тел. 050-800-73-57. zz3-комн.кв., Центр, 4/5, ул.Королева, 53 кв.м., треб. рем., частично м/п окна. 8 000. Тел. 050-800-73-57. zz3-комн.кв., Центр, 5/5. ул.Шевченко, 57 кв.м., жил. сост, не угл. 7 000. Тел. 050800-73-57. zz3-комн.кв., центр, ул. Окт. Революции, 5/5, комет. рем., 13 000. Тел. 050-80076-94. zz3-комн.кв., Чубаря, 4/5, жил.сост., п/о, 56 кв.м., 13 500. Тел. 050-474-63-35. zz3-комн.кв. автономн. отопл., вид на город. Тел. 050347-59-53. zz3-конм.кв., ул. Святогорская, 1/2,общ. 71,5, жил. 47,5 , кухня 9,5, треб. космет. ремонта, 200 000. Тел. 050588-89-77. zz3-х квартира, г.Николаевка. нормальное состояние. Двойная дверь. Столярка. Счетчики на все. Очень теплая. 50 летия Слав ТЭС 33, самый центр. Без посредников. 6 000 ,торг. Тел. 095-398-24-24.

куплю

zz3-, 4-комн. кв. в любом сост., без посред. Тел. 050588-89-77. zz3-комн. кв. в любом р-не. Тел. 050-423-41-45. zz3-комн. кв. м-н Артема, Центр, срочно. Тел. 095-29535-85. zz3-комн. кв., в любом р-не города, можно с дорогим рем., в хор. сост., можно с меб., для себя, срочно, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04. zz3-комн. кв., в любом р-не, рассм. люб. вар-ты. Тел. 050580-65-60. zz3-комн. кв., в любом сост., возм. с долгами, не приват., для себя, срочно, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04. zz3-комн. кв., для себя, в люб. р-не, рассм. все вар-ты, возм. с долгами. Тел. 050471-85-04. zz3-комн. кв., р-н Химик, срочно. Тел. 050-471-85-04. zz3-комн. кв., центр, с рем., на средн. эт., для себя, срочно, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04.

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zz3-комн.кв., в любом сост., можно с долгами. Тел. 050-347-59-53. zz3-комн.кв., ЖД, под рем. или в жил. сост., любой этаж. Тел. 050-955-03-56. zz3-комн.кв., Химик, в хор. сост. или под рем., любой этаж. Тел. 050-955-03-56. zz3-комн.кв., центр или Артема, любой эт., сост. под рем., в 5 или 9 этажке. Тел. 050-955-03-56. zz3-комн.кв., центр или сдаю Артема, с рем. или в хор. жил. сост., 5 или 9 этажке. Тел. 050-955-03-56. Документы для zzВ люб. сост., возмож. с к о м а н д и р о в о ч н ы х . долгами, рассм. все вар-ты, Квартиры посуточно. для себя, срочно, возм. с Тел. 095-033-25-53. дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04. zzДокументы об оплате. zzКвартиру в рассрочку, Квартиры посуточно. Тел. с первоначальным взносом, 050044-26-44. центр, ж/д, в люб. сост., возм. zz1- и 2-комн. кв., посуточно. с дорогим еврорем., коммун. Документы об оплате. Тел. долгами. Тел. 050-471-85-04. 095-14-00-444. меняю zz1- и 2-комн. кв. посуточно zz3-комн. кв., р-н Ж/Д и почасово. Тел. 099-291вокзала, меняю на дом или 50-77. продаю. Тел. 095-048-37-23. zzКвартиры посуточно. Артема, центр. Недорого. Документы об оплате. Тел. 095-14-00-555. продаю zz4-комн. кв. 140 кв. м., zz1- и 2-комн. кв. посуточно, автоном. отопл., 40 000, почасово. Недорого. Артема, центр. Тел. 099-772-58-64. Центр. Тел. 050-423-41-45. zz4-комн. кв., 4/12 Центр, zz1- и 2-комн. апартам., новострой, 96 кв. м., м/п окна, Артема, центр, Wi-Fi, все усл., сделана проводка и разводка док-ты об оплате, посуточно. воды, индив. отопл. на доме Тел. 095-033-25-53. и прибор учетаи тепла на кв., zz1- и 2-комн. кв. Тел. 728 000 грн. Тел. 050-95-98- 095-31-999-41 (посуточно и 152. почасово). zz4-комн. кв., 4/5, 64 кв.м., жил. сост., 8 500. Тел. 0501- и 2-комн. кв 425-29-78. (посуточно, почасово, zz4-комн. кв., 4/5, г. Свя- центр). Тел.: 095-033торгорск, ул. Островского, чех. проект, м/п окна, нов. 12-33, 096-300-90-91. сантех., ламинат, дорогой рем., мебель, 900 000 грн. zz1- и 2-комн. кв. абс. Тел.: 050-95-98-152, 063-94- аккурат., недорого, Артема, АВ, центр, посут./почас. Тел. 04-111. 050-681-37-92. zz4-комн. кв., Артема,3/5, Молодежная, 57 кв. м, жилое zz1- и 2-комн. кв. абс. сост.8500, бойлер, балкон за- аккурат., недорого, Артема, АВ, центр, посут./почас. Тел. стеклен. Тел. 050-800-74-18. zz4-комн.кв., ЖД, 4/5, 099-914-76-45. zz1- и 2-комн. кв. апартам., срочно. Тел. 066-322-48-48. zz4-комн.кв., Свердлова, абс. недорого, Артема, центр, 60 кв.м., 10 500. Тел. 050-347- Wi-Fi, посуточно. Тел. 066-6166-713. 59-53. zz4-комн.кв., ул.Свободы, zz1- и 2-комн. кв., Aртема, 2/9, жил. пл. 80 кв.м., 20 000, центр, автовокзал (посуточно, почасово). Тел. 066-431торг. Тел. 050-474-63-35. 70-69. куплю zzВ люб. сост., возмож. с zz1- и 2-комн. кв., Абс. долгами, рассм. все вар-ты, аккурат., А/В, Артема, центр, для себя, срочно, возм. с посут./почас. Тел. 050-668дорогим еврорем., коммун. 18-81. zz1- и 2-комн. кв., Абс. долгами. Тел. 050-471-85-04. аккурат., А/В, Артема, центр, посут./почас. Тел. 066-58-57115. продаю zz1- и 2-комн. кв., абс. zzКомната в общежитии. недор., Артема, центр, пос ремонтом, 3/4, не угловая, суточно/почасово. Тел. 099центр, без посредн., ка- 418-07-80. бельное, интернет. Тел. 050zz1- и 2-комн. кв., Артема, 26-05-402. центр, посуточно. Тел. 095куплю 823-60-08. zzВ люб. сост., возмож. с zz1- комн. кв., на длит. долгами, рассм. все вар-ты, срок., м- н Артема, с меб. Тел. для себя, срочно. Тел. 050- 050-065-48-75. 471-85-04. zz1-комн. кв., 2/5, возле zzКвартиру в любом р-н площади, ремонт, необход. города. Тел. 095-295-35-85. мебель, стир. маш-автомат, zzКвартиру для себя, Центр. хор. холодильник, 2 300 грн. + Тел. 095-295-35-85. все коммун. усл. около 1 300 zzКвартиру недорого, грн. + 1 150 грн. единораз. центр, можно без рем., без риелт. работа. Тел. 050-95посредников. Тел. 050-955- 98-152. 03-56. zz1-комн. кв., новый zzКвартиры в люб. сост., ремонт, улучш. планировка, возмож. с долгами, рассм. все кондиц., стир. машина, все вар-ты, для себя, срочно, возм. новое, состояние люкс, 5 000 с дорогим еврорем.,коммун. грн, торг, на длит. срок. Тел. долгами. Тел. 050-471-85-04. 050-471-85-04.

4-комн.кв.

другие

меняю

zz2-комн. кв. 37,5 кв. м. г. Мариуполь, Центр, 1/2, м/п окна, новая сантехника на квартиру в г. Славянск, Центр. Тел. 097-925-38-88.

1-комн. кв., посуточно, почасово, центр. Тел. 050-65163-20.

«Газета объявлений» N 3 (609), 24 января 2018 г.

1-комн.кв. «Люкс», центр, посуточно и почасово. Тел. 099012-67-12. zz1-комн.кв. м-н Артема 3/5, без мебели. Тел. 050-9522-168. zz1-комн.кв. Центр 2000 грн/мес. Тел. 050-170-02-86. zz1-комн.кв. Чубаря, быттехника, стирал. маш., гор. вода постоянно, 2 500+ газ, свет, вода по счетчикам. Тел. 095-420-27-11. zz1-комн.кв., 2/5, Артема, стир. маш.-автом., холод., бойлер, необход. мебель, 1 800 грн. (лето) + все коммун.+ 1200 грн. един. риелт. раб. Тел. 050-95-98-152. zz1-комн.кв., Вольная, 1. Тел. 050-844-88-70. zz1-комн.кв., меб., техника. 5/5, р-н центр. рынка, 3.000, предопл. за 3 мес., желат. семье. Тел. 050-23-35-992 после 17.00. zz1-комн.кв., на длит. срок, в хор. состоянии. Тел. 099-5375-001. zz1-комн.кв., центр, посуточно, 140 грн., без кухни , электрочайник, электропечка. Тел. 050-170-02-86. zz1-комн.кв., центр, 5/5, vip рем. 2017, есть все, 7 500+ все ком.услуги. Тел. 050-47463-35. zz2 комнаты для 2 девочекстуденток м-н Артема, Лесной. Тел. 099-734-06-10. zz2-комн.кв. м-н Артема, с мебелью. Тел. 098-314-45-94. zz2-комн.кв. на длит. срок, с ремонтом. Тел. 095-49755-30. zz2-комн.кв. р-н Лесной. Тел. 095-864-19-86. zz2-комн.кв., 2/2, самый центр, м/п окна, стирал. автомат, колонка-автомат, хорош. сост., необход. мебель и быттех., 3 500 грн., лимит на свет и воду + 1500 грн. риелт. раб. единораз. Тел. 050-9598-152. zz2-комн.кв., мебель, техника, бойлер, Артема, без посредников. Тел. 066-04155-21. zz2-комн.кв., с меб., центр, гор. вода, стир. маш. нет. Тел. 095-87-89-005. zz3-комн. кв. , Химик, 2 000 + коммун. Тел. 050-383-30-84. zz3-комн. кв. м-р Артема, хор. сост. Тел. 095-059-33-79. zz3-комн. кв., Артема, ЦНИЛ, 1/5, 53 кв.м, не угл., 7500. Тел. 050-573-62-42. zz3-комн.кв. без быт. тех. м-н Артема. Тел. 099-76-09572. zz3-комн.кв., Артема, Лесной 8/10, бойлер, вся необх. мебель, 1 300+ все ком. услуги+ 650 грн. един. риэлт. работа. Тел. 050-95-98-152. zz3-комн.кв., центр, 3/5, vip рем. 2017, есть все, 13 500+ все ком.услуги. Тел. 050-47463-35. zz3-комн.кв., центр, 9/9, в хор. сост., с меб., 3 000+ все ком. услуги. Тел. 095-63606-57. zz3-комн.кв.,2/5, ул. Королева, после ремонта. Тел. 095-197-48-53. zz4-комн. кв. + 1-комн. кв., 110 кв. м, центр, очень дорогой ремонт, мрамор. пол и камин, дорогая мебель и быттех., все необход. для жизни, 9 000 грн. + все коммун. усл. + 4 500 грн. риелт. раб. единораз. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04111. zz4-комн.кв., м-н Артема, с меб., за ком.услуги. Тел. 050474-63-35. zzКомната заочникам, командировки. Тел. 095-05279-17.

(присылайте SMS-сообщения)

zzКомната в 2-комн. кв., на zz3-комн.кв., центр, Химик 2 человека, Артема, Лесной, или Жд, с меб., техн., для желат. женщины, с хозяйкой, семьи 3 чел., до 2 000- 2 500. с мягкой мебелью. Тел. 066- Тел. 050-077-72-02. 030-66-84. zz4-комн. кв., желат. с дорогим ремонтом, мебелью К о м н а т а в о б щ е - и посудой, на длит. срок житии, мебель, ТВ. (командировка по работе), рассм. любые вар-ты. Тел. Тел. 050-044-26-44. 050-471-85-04. zzКомната, м-н Артема, zzДорого, можно с дорогим ремонтом, 1-3-комн. кв., на Лесной. Тел. 099-72-54-173. длит. срок, порядоч. прожив. и оплаты гарант. Тел. 050-471К о м н а т а . С у т к и . 85-04. Центр. Тел. 095-052zzКвартиру или дом, ж/д, 79-17. Артема, Голубовка, р-н интерната №2. Тел. 066-10zzКомнату. Тел. 099-484- 66-479. 01-77. zzКвартиру, желат. с zzКомнаты для отдыха на евроремонтом, дорого, для берегу р. Сев. Донец, не- себя, порядочность прожив. и оплаты гарантирую. Тел. 050дорого. Тел. 050-694-93-20. zzСдается жилье р-н Слав- 471-85-04. zzКомнату, можно с хокурорта. Тел. 050-529-88-32. зяйкой, недорого. Тел. 066сниму 98-67-841. zz1-, 2-комн. кв. Тел. 050- zzСНИМУ 1,2,3- комн. кв., в 588-89-77. любом районе. Тел. 050-801zz1,2комн.кв., центр, 75-95. Артема, с меб., техн., дорого, zzСниму жилье за ком. поряд. гарантирую. Тел. 050- услуги, оплату и порядочночность гарантирую. Тел. 07-77-202. 095-855-46-08. zz1-комн. кв., возм. с дорогим ремонтом, на длит. zzСниму квартиру возмож. с дорогим рем. и условиями, срок, порядочность про- на длит. срок, порядоч. проживания и оплаты гарантирую. живания и оплаты гарант. Тел. Тел. 050-471-85-04. 050-471-85-04. zz1-комн. кв., желат. с zzСниму любую квартиру дорогим ремонтом, мебелью дорого, в хор. сост., со и посудой, на длит. срок всеми услов. и удобствами, (командировка по работе), порядочность оплаты и прорассм. любые вар-ты. Тел. живания гарантирую. Тел. 050-471-85-04. 050-471-85-04. zz1-комн.кв., на длит. срок., с техн., мебелью. Тел. 050-955-03-56. zz1-комн.кв., с техн. и меб., на длит. срок. Тел. 050-955продаю 03-56. zz1/ 2 дома, под дачу, р-н zz1-комн.кв., центр, Химик, ж/д, треб. рем., 30 000. Тел. ЖД, с меб., быттехникой для 050-17-55-219. семьи 2 чел., до 2 500 грн./ zz1/2 дома, 2 комн., кухня, п/о, ул. Шевченко, 2 500. Тел. мес. Тел. 050-077-72-02. zz1-комн.кв., центр, Химик, 050-800-76-94. р-н ЖД, для семьи из 2 чел. с zz1/2 дома, ж/д, ул. Святомеб., бытехн., до 2 500 грн./ горская, 44 кв. м, 5 сот., жил. сост., п/о, во дворе капитал. мес. Тел. 050-955-03-56. гараж, вода в доме, газ по zz2-, 3-комн. кв., возмож. с улице. Тел. 050-800-76-94. дорогим ремонтом, на длит. zz1/2 дома, р-н Ж/Д, ул. срок, порядочность прожив. и Волжская, 35,5 кв. м., 3 сот., оплаты гарант. Тел. 050-471- п/о, погреб, колодец, 1700. 85-04. Тел. 050-056-72-67. zz2,3-комн.кв., с меб., zz1/2 дома, р-н Жд, пер. техн., до 2 000. Тел. 050-077- Тельмана, 57/39/8,5, жил. сост., 3 комн., кирпичн., 72-02. zz2,3-комн.кв., центр, с удобства, нов. котел, 6 сот., меб., рем., дорого, поряд. га- летн. кухня, сарай, выс. рантирую. Тел. 050-955-03-56. цоколь. Тел. 066-222-70-74. zz1/2 дома, с газом, р-н zz2-комн. кв., возм. с Музея, общ. пл. 55 кв.м. Тел. дорогим ремонтом, на длит. 050-872-03-60. срок, порядочность про- zz1/2 дома, ул. Красноживания и оплаты гарантирую. горская, 43 кв. м, 2 комн., Тел. 050-471-85-04. кухня, камин, удобства, газ, в zz2-комн. кв., возмож. с хор. сост., отд. вход, уч. 3 сот., дорогим рем., на длит. срок, есть гостевой домик, 243 000 порядочность проживания и грн. Тел. 050-588-89-77. оплаты гарантирую. Тел. 050- zz1/2 дома, ул. Паравозников, 38 кв. м., 3 комнаты, 471-85-04. zz2-комн. кв., желат. с треб. косм. рем., 2 сотки, 40 дорогим ремонтом, мебелью 000 грн. Тел. 050-588-8977. и посудой, на длит. срок zz1/2 дома, ул. Р. Люк(командировка по работе), сембург, 45 кв. м, 2 комн., рассм. любые вар-ты. Тел. кухня, удоб., газ, с рем., цена договорная. Тел. 050-588050-471-85-04. 89-77. zz2-комн.кв., м-н Артема, zz1/2 дома, ул. Связи, все на длит. срок, с хор. услов., до удоб., цена договор. Тел. 0662 500, рассмотрю любые в-ты. 04-13-908. Тел. 050-077-72-02. zz1/2 дома, центр, свежий zz2-комн.кв., м-н Артема, ремонт, 5 800. Тел. 050-347с хор. условиями, на длит. 59-53. срок., до 2 500, рассм. любые zz1/2 часть дома, ул. Вов-ты. Тел. 050-955-03-56. лодарского, р-н Кузни, 40 кв. zz3-комн. кв., возм. с м., флигель 40 м. кв., треб кап. дорогим ремонтом, на длит. ремонта, 9 соток, 40 000 грн. срок, порядочность про- Тел. 050-588-8977. живания и оплаты гарантирую. zz1/2добротного дома, 70 кв. м., ул. Карнаухова, рядом Тел. 050-471-85-04. магазины, школы, дет. сады, zz3-комн. кв., желат. с 10 500. Тел. 095-294-25-34. дорогим ремонтом, мебелью zz1/3 дома, газ., центр, и посудой, на длит. срок удоб. в доме, м/п окна, нов. (командировка по работе), забор, встроен. кухня, корассм. любые вар-ты. Тел. лонка-автомат, счетч. на газ 050-471-85-04. и воду, частич. мебель, насос zz3-комн.кв., Химик, центр подкачки воды, сарай и двор или ЖД, для семьи 3 чел., с срвмест., 149 000 грн. Тел.: меб. и техн., до 2 000- 2 500 050-95-98-152, 063-94-04грн./мес. Тел. 050-955-03-56. 111.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

http://slavinfo.dn.ua

11


Объявления диктуйте по тел.:

продаю

zz2-эт. газ. дом, р-н пам. Шевченко, ул. Шмидта, 185/70/12, 5 кв. м, отл. сост., с мебелью, 4 комн, удобства, камин, гараж, навес, спутн. ТВ, 5 сот., 1 260 000 грн. Тел. 095-636-06-57. zz2-эт. дом 230 кв. м., р-н Черевковки, ул. Гладышева, хор. сост. по сниж. цене. Тел. 050-425-25-91.

2-эт. дом газ., 170 кв. м, хор. сост., р-н Целлинной. Тел. 050864-68-87. zz2-эт. дом ул. Франка, 224х60х22 кв. м., 5 комн., отл. сост., встроен. мебель, мансандра 77 кв. м., гараж, 8 сот., 1 850 000 грн. Тел. 050588-89-77. zz2-эт. дом, газ., мр-н Артема, р-н стоматологии, отл. архитек., распол., рем., мебель, 142/53,2/11,9, 2 сануз., гараж, камин, Интер., тел., 2 500 000 грн., торг. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04111. zz2-эт. дом, м-н Артема, пер. Арматурный, 41 000. Тел. 095-294-25-34. zz2-эт. дом, ул. Курская, есть цокольный этаж, 380 кв. м, уч. 18 сот., х/п, цена договорная. Тел. 050-588-89-77. zz2-эт. дом, Черевковка, ул. Краснодарская, 207/80/24 кв. м, 4 комн., хор. сост., гараж, х/п, уч. 13 сот., 1 200 000 грн. Тел. 050-588-89-77. zzГаз. дом, есть п/о, р-н Голубовки, 4 комн., 59 кв. м, л/к (2 комн., отопление), 2 сарая, 2 подвала, 6 сот. Тел. 050-217-68-17. zzГаз. дом, р-н музея, ул. Мартыненко, 80 кв. м, 4 комн., удобства, обычное сост., 10 сот., 148 500 грн. Тел. 095636-06-57. zzГаз. дом, Целинная, ул. Воронежская, жилое сост., 4 комн., 90/46/14 кв. м, част. с меб., удобства, гараж, 5 сот., 165 000 грн. Тел. 095-63606-57. zzГаз. дом, Черевковка, общ. 96, жилая 56, кухня 12,3, санузел 11, 5,2 сотки, 268 000. Тел. 050-95-98-152. zzДва дома на 1 уч., газ., р-н ж/д, 2-эт., 12,8х7,8, 135 кв. м, из облиц. кирпича, второй дом - 13х7, 82 кв. м, удоб., 2 гаража, 10 сот. приват., 1 463 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zzДом 40 кв. м., Смольная, 5 сот., газ, 2 500, торг. Тел. 050-474-63-35. zzДом 47 кв. м., ул. Константиновская, 6 сот., газ, 3 500, торг. Тел. 050-474-63-35. zzДом 55 кв. м., 7 сот., п/о, р-н Ж/Д, Мымовка, 75 000 грн. Тел. 050-423-41-45. zzДом 8х9, со всеми удобст., р-н Голубовка, недорого. Тел. 050-149-19-10. zzДом в районе Кирпичного, в 5 минутах ходьбы от пляжа Куба, печное отопление, большая усадьба 21 сот., с мебелью, общая площадь 39 м2, удобства во дворе, цена 3000. Тел. 095-172-03-56. zzДом газ, центр Черевковки, рядом с почтой, 45 кв. м, флигель 33 кв. м, есть ванная, л/к, гараж, колодец, колонка, есть место для удобств в доме, 7 сот., хор. сост., 284 000 грн. Тел. 05095-98-152. zzДом газ. , центр, хор. сост., с удобствами, гараж, ул. Вильямся, 12 000, торг. Тел. 095-294-25-34. zzДом газ. , центр, хор. сост., с удобствами, гараж, ул. Вильямся, 12 000, торг. Тел. 095-294-25-34.

12

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zzДом газ. 64 кв. м., р-н Голубовки, летняя кухня, сарай, подвал, окна м/п, 6 сот. Тел.: 050-279-31-74, 099-28-42341. zzДом газ. 79,2 кв. м., вся мебель, ванна, х/п, водопровод, гараж, летняя кухня газ., жилая 24,5 кв. м., зем. уч. 0,1335 га, приват., р-н мясокомбината, хозяин. Тел. 050-588-71-84. zzДом газ. благоустр., ул. Целинная, 60 кв. м., отл. сост., част. мебель. Тел. 050-42525-91. zzДом газ. Мымовка, рядом ЖД, 102 кв. м., гараж, х/п, треб. доделать часть отдел. работ, 202 240 грн. Тел. 05095-98-152. zzДом газ. р-н Голубовки, треб. ремонт, вода в доме, котла нет. Тел. 066-154-60-09. zzДом газ. удобства в доме, 8 сот., колодец, х/п, р-н Черевковка,. Тел. 095-571-30-03. zzДом газ. Центр, удобства в доме, 60 кв. м., жил. сост., гараж, х/п, недостроеный дом. Тел. 095-571-30-03. zzДом газ., 80 кв. м., х/п, р-н Ж/Д, 11 сот. по ул. Артема. Тел. 050-872-03-60. zzДом газ., 80 кв. м., х/п, р-н Ж/Д, ул. Артема. Тел. 050864-68-87. zzДом газ., Варшава, 53,2 кв. м, 8,4 сот., колодец, л/к, ухож. участок, 171 000 грн. Тел. 050-95-98-152. zzДом газ., пер. Индустриальный, р-н маг. «Октябрь», 54/32/8 кв. м, 3 комн., жил. сост., удобства в доме, выс. фундамент, без подтопления, 5,5 сот., 175 500 грн. Тел. 095636-06-57. zzДом газ., со всеми удобствами, р-н Глазной больницы, флигель жилой, гараж, 15 мин пешком до рынка, без посредников, недорого. Тел. 099-433-69-23. zzДом газ/печ. отопл., р-н Славкурорта, х/п, 50 кв. м. Тел. 095-856-93-93. zzДом Ж/д, 80 кв. м, флигель,40 кв. м, 4 комн., 275000. Тел. 050-800-74-18. zzДом Ж/д, отличный, 140 кв. м, раздельн. комнаты, мебель, кондиционер, м/п окна. Тел. 050-800-74-18. zzДом Ж/д,75 кв. м, м/п окна, хор состояние, нов. котел. Тел. 050-800-74-18. zzДом на Голубовке, возможен обмен на 2- комн кв. в центре, 10 000. Тел. 050529-88-32. zzДом пос. Северный, 66 кв. м., 0,1 г., 2-эт. кухня, колодец, х/п, подвал, беседка, недорого. Тел. 050-709-35-38. zzДом р-н Ж/Д около Лимана, 55,7 кв. м., 5,6 сот., новая крыша, м/п окна, 143 000 грн. Тел. 050-95-98-152. zzДом р-н Ж/Д, 75 кв.м., 8 сот. уч., газ, удобства в доме, м/п окна, 8 500. Тел. 050-42341-45. zzДом ул. Подгорная, 70 кв. м., 7 сот., хор. ремонт, жилой флигель, гараж. Тел. 050-42341-45. zzДом ул. Серова. Тел. 09546-48-907. zzДом Центр, ул. Одесская 250 кв. м., жил. сост., 2 гаража, 7 сот. Тел. 050-423-41-45. zzДом, 80 кв. м., газ, вода, печ. отопление, х/п, 25 сот. огород, с. Богуславка, Боровской р-н, Харьковская обл. Тел. 095-710-61-46.

Дом, 10х12, 1999 г.п., 12 сот., газ, вода, мр-н Черевковка, пер. Новосодовый,25, возмож. обмен на две 2-комн. кв в хор. сост. Тел. 095-61-98-450.

zzДом, 120 кв.м., ул.Вильямса, 8 сот., 1998 г., 40 000, торг. Тел. 050-47463-35. zzДом, 2 этажный, ул. Самвирская (Целинная), 240 кв.м., +цокольный этаж, газ,отопление, 85 % готовности, гараж, навес, 6 соток, 680 000 грн. Тел. 050588-89-77. zzДом, 2-эт., 81 кв. м, ул. Д. Бедного, газ., вода пост., счетчики, удоб. в доме, сад, или меняю на 1-комн. кв. + доплата 1 000, без посредников. Тел. 050-99860-80. zzДом, 43 кв.м., Черевковка. р-н шк. №4, под рем., газ, вода, свет, туал. в доме., во двор. колод., х/п., 3,5 сот. земли, 2 900. Тел. 050-80076-94. zzДом, 50 кв.м., ул.Кранштатская, 8 сот., газ, 4 000. Тел. 050-474-63-35. zzДом, 55 кв.м., ул.Уральская, 8 сот., газ. скважина, 9 500, торг. Тел. 050-474-63-35.

zzДом, 65 кв.м., 5 сот., газ, 9 000, торг. Тел. 050-474-63-35. zzДом, 65 кв.м., ул.Изюмская, 8 сот., газ, 7 000. Тел. 050-474-63-35. zzДом, 65 кв.м., ул.Матвеева, 8 сот., газ, гараж, 7 500, торг. Тел. 050474-63-35. zzДом, 68 кв.м., газ, 1975 г., Черевковка, все удобства, сад, виноградник, гараж, сарай. Тел. 095-514-16-46. zzДом, 70 кв.м., пер. Минский, 5 сот., баня, гараж, 21 000 грн. Тел. 050-47463-35. zzДом, 70 кв.м., ул.Смоленская, 6 сот., газ, п/о, 17 000, торг. Тел. 050474-63-35. zzДом, 75 кв.м., нов. окна в доме и флигеле, нов. котел, 5 сот., 12 500. Тел. 050-34759-53. zzДом, 7х 13, р- н Голубовки, газ, водопр. канализ., гараж, колод., тепл., л/к, 2 подв., 8 сот., цена дог. Тел.: 095-52377-10, 050-703-37-98. zzДом, 8х9 в хор. сост. или меняю на 2-комн.кв. в Славянске. Тел. 050-885-99-65. zzДом, 90 кв.м., ул.Современная, 8 сот., газ., п/о, 11 000, торг. Тел. 050474-63-35. zzДом, возле Ц. рынка, печное отопл., недорого, все удобства, срочно. Возм. обмен на машину. Тел. 095527-56-62. zzДом, Восточный, 54 кв. м., газ., сан. узел на улице, 3 200, торг. Тел. 050-383-30-84. zzДом, Восточный, 70 кв. м., 2 гаража, удобства в доме , 8 200 торг, срочно. Тел. 050383-30-84. zzДом, газ + п/о, Черевковка, 100 кв. м, 11 сот., санузел, кухня, гараж, сарай, подвал, скважина,. Тел.: 050877-30-06, 095-570-34-07.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

zzДом, газ и твердое топл.,105 кв. м, 5 комн., теплый, удобства, л/к, гараж, х/п, подвал, мастерская, уч. 13 сот., р-н ж/д. Тел. 095-15651-61. zzДом, газ, 126 кв.м., с рем. сигнализ., гараж, флигель, нов. забор, 10 сот.+ дача в подарок, 29 000, торг. Тел. 050-347-59-53. zzДом, газ, 75 кв.м., свободн. планировка. жилой флигель, нов. котел, 7 сот., 9 000. Тел. 050-347-59-53. zzДом, газ, Варшава, пер. Коминтерна, 42 кв. м., 2 комн., требует ремонта, коробка целая, крыша не теч., гараж, 4 сот., 104 000 грн., торг. Тел. 095-636-06-57. zzДом, газ, вода, ванна, бойлер, р-н Интернат-2, 5 500. Тел. 099-02-70-388. zzДом, газ, все удобства в доме, р-н Ц. Рынка, 6х7, х/п, колодец. Тел. 095-39-49-499. zzДом, газ, ЖД, 60 кв.м., 10 сот., кондиционер, заходи и живи, 11 500. Тел. 050-34759-53.

zzДом, газ, Машмет, недалеко от «Оазиса», 93 кв. м, ремонт, действующ. камин, кондиц., всроен. кухня, 380 В, утеплен пенопластом, 473 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zzДом, газ, Мымовка, добротный, газ+ п/о, 5,5 сот., колод., 4 300. Тел. 050-34759-53. zzДом, газ, центр Черевковки, 75 кв.м., 3 мин. до остановки и магазинов, 5 комн., косм. рем., туал., вода в доме, 7 сот., х/п, л/к, кап. гар., погреб, колод., 15 000. Тел. 050-800-76-94. zzДом, газ, центр, 6 сот., 80 кв.м., утеплен, с рем., хоз. постройки, 14 500. Тел. 050347-59-53. zzДом, газ., 1 Былбасовка. все удобства, возм. обмен. Тел. 095-753-03-14. zzДом, газ., все удоб., 93 кв. м, р-н Строймаша, ул. Киевская. Тел. 050-638-38-06. zzДом, газ., ЖД, р-н Лимана, общ. 82, 3 кв.м., жил. 55,8, кух. 8,9, земли 5, 81, на выс. фунндам., хор. планировка, 282 600. Тел. 050-95-98-152. zzДом, газ., интернатовская гора, 4 комн., кухня, удоб. в доме, нов. котел и колонка, счетч. на газ и воду, походной погреб, 163 000. Тел.: 050-9598-152, 063-94-04-111. zzДом, газ., под бизнес, на перекрестке дорог, ж/д, 52,7/24,8/6,2 кв. м, 2 гаража, 6 сот., скваж., нов. котел и колонка, хор. забор, 182 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 06394-04-111. zzДом, газ., с монсардой, добротный,Черевковка, 90 кв.м., высок. фунд., 4 комн. раздел., больш. ванна, жил. сост., гараж, х/п, 5 сот. земли, 532 000. Тел. 095-636-06-57.

http://slavinfo.dn.ua

(присылайте SMS-сообщения)

zzДом, газ., р-н Ц. рынка, с удобствами. Тел. 099-21596-44. zzДом, газ., ул. Урицкого, 98 кв. м, высокий фундамент, 4 комн., удобства, гараж, л/к, 20 сот., 260 000 грн. Тел. 095636-06-57. zzДом, ЖД, 45 кв.м., газ, жил. сот., 8 сот., 4 500. Тел. 050-800-76-94. zzДом, м- н Восточный, 90 кв.м., все хоз. постройки, жил. сост., 9 500, торг. Тел. 050383-30-84. zzДом, м- н Восточный, жил. ост., санузел в доме, газ. отопл., рядом школа, магазины, остановка, 8 000. Тел. 050-383-30-84. zzДом, мр-н Восточный, 4 комн. + кухня, 63 кв. м, выс. фундам., теплая крыша, газ, вода, 6 сот., хор. сост., без посредников. Тел. 050-28860-15. zzДом, мр-н Северный, 7х8, п/о, приват. участок, 6,5 сот., по ул. газ, вода во дворе. Тел. 050-96-184-76. zzДом, мр-н Черевковка, недорого. Тел. 066-163-50-59. zzДом, р-н 2 интерната, 50 кв.м, евро ремонт под обои, новая крыша, заборы, отопление, м/п окна, 12 соток. Тел. 050-923-45-93. zzДом, р-н глазной больницы, газ., 57 кв.м, 4 комн., х/п, гараж. Тел. 095227-43-85. zzДом, р-н ж/д, все уд-ва, 90 кв.м, 7 сот. Тел. 050-77-68255. zzДом, р-н ЖД, 103 кв.м, все коммуникации, 12 соток, гараж, договорная, г. Славянск. Тел. 095-361-93-85. zzДом, р-н ЖД, 45 кв.м., 10 сот. земли, не дорого. Тел. 066-322-48-48. zzДом, р-н стоматологии, 56 кв. м, хоз. постр., или меняю на 2-кон.кв на Артема, рассмотрю варианты. Тел. 095-671-94-69. zzДом, р-н Ц. рынка. Тел. 050-164-13-60. zzДом, р-н Ц. рынка, 57 кв. м, газ, вода в доме, л/к. Тел.: 2-05-93, 050-823-74-65. zzДом, Рыбхоз, ул. Юбилейная, 110 кв. м, 5 комн., газ, удобства, жилое сост., флигель, 2 комн., кухня, газ, вода, л/к, х/к, уч. 15 сот. Тел. 050-588-89-77. zzДом, Святогорск, 8х10, р-н лесной школы, 3 дома во дворе под дочу, 10 сот. земли. Тел. 066-311-81-61. zzДом, ул. Володарского, р-н кузни, 35 кв. м., газ.вода, треб. кап. ремонта, 3,5 соток, 40 000 грн. Тел. 050-588-8977. zzДом, ул. Горовая, все удобства, 90 кв, гараж,плиточн. двор. Тел. 066873-63-84. zzДом, ул. Купянская, жил. сост. общ пл. 47, жил 25, кухня 9,5 кв.м., 4 комн., удобства, газ, флиг. 34 кв.м., летн. кухня, сарай, гар., уч. 4,6 сот. 243 000 грн. Тел. 050-588-89-77. zzДом, ул. Мира, г/д, п/о, хор., жил. сост., туал. на улице, 4 комн., кухня, гараж, летн. кухня, сух. погреб, 65 кв.м., 6 500. Тел. 050-800-76-94. zzДом, ул. Франко, 4 комн., 42/22/8,6, газ, удобства, жилое сост., уч. 6 сот., л/к, сарай, 176 000 грн. Тел. 050588-89-77. zzДом, центр, отл. место, 71,6 кв. м., жил. 49,3 кв. м., кухня 11,5 кв. м., 4,8 сотки, высота 3 м.,гараж, подвал,ремонт, отл. планир., 644 800 грн. Тел. 050-95-98152. zzДом,75 кв.м., ул.Ворошилова., 20 сот., газ, п/о, 10 500. Тел. 050-47463-35. zzДом,90 кв.м., ул. Савхозная, 15 сот.+10 сот., п/о, 8 000. Тел. 050-474-63-35.

zzДом. газ, р- н восьмиквартирной, все удобства. Тел. 050-15-88-598. zzДом. газ, Черевковка, 60 кв. м, нов. крыша, сантех., отопление, плитка, обои, полы, утеплен пенопл., короед, нов. проводка, комн. разд., зал, спальня, навес, подвал 390 кв. м, 9 сот., 359 000 грн., торг. Тел.: 050-959-81-52, 063-9404-111. zzДом. ж/д вокзал. 50кв.м., газ, вода, свет. Треб. ремонта. Участок 6 соток. 4 500. Тел. 050-800-73-57. zzПол дома газ. р-н Глазной больницы, 13 сот., недорого. Тел. 050-864-68-87. zzПродам дом в Центре, очень хороший район, 370 000.торг. Тел. 050-800-74-18. zzПродам Дом, Целинная, 5 комнат, все удобства, л/к, гараж, хоз. постройки, отличные соседи, тихий район, 2 мин. от остановки. Тел. 050800-74-18. zzЧасть дома, 60 кв. м, центр, под офис, для бизнеса, хор. место. Тел. 050-86468-87. zzЧасть дома, газ, Центральный рынок, 70 кв.м., 3 комн., с/у, кухня, хор.сост. 6 500. Тел. 050-800-73-57.

куплю

zzВ люб. сост., возмож. с долгами, рассм. все вар-ты, для себя, срочно, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04. zzВ люб. сост., возмож. с долгами, рассм. все вар-ты, для себя, срочно, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04. zzДачные домики, а также любые строения, под разборку. Тел. 095-88-46-360. zzДачные домики, под разборку, в люб. р-не. Тел. 095-88-46-521. zzДачные домики, строения, под разборку. Тел. 099-62244-14. zzДачу, дом, строение, под разборку. Тел. 099-36-37-745. zzДом до 80 000 грн. Тел. 050-872-03-60. zzДом или 1/2 дома, на участке без подтопления. Тел. 050-347-59-53. zzДом от 70- 100 кв. м. и более, р-н Артема, центр , ЖД. Тел. 050-872-03-60. zzДом с печным отоплением. Тел. 050-864-68-87. zzДом, Артема, ж/д вокз., центр, хороший дом, можно с рем., или в стадии коробки, для себя, рассм. все варианты, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04. zzДом, без посредников. Тел. 050-588-89-77. zzДом, в люб. р-не города, с зем. уч., возм. с хор. рем., для себя, рассм. все вар-ты. Тел. 050-471-85-04. zzДом, в любом сост., возм. с долгами, не приват., для себя, срочно, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04. zzДом, ЖД, от 60 кв.м. до 120 кв.м., в жил. сост. или с ремонтом. Тел. 050-07772-02. zzДом, можно с хор. ремонтом, р-ны Северный, Целинный, центр. Тел. 050471-85-04. zzДом, центр, от 60 кв.м. до 120 кв.м., в жил. сост. или с ремонтом. Тел. 050-07772-02. zzДом, Черевковка, в центре р-на, от 60 кв.м до 120 кв.м., в жил. сост. или с рем. Тел. 050077-72-02.

меняю

zz1/2 дома, 50 кв.м., р- н глазной больницы на квартиру. Тел. 050-864-68-87.

«Газета объявлений» N 3 (609), 24 января 2018 г.


Объявления диктуйте по тел.:

меняю

zzДом 130 кв. м., х/п, ул. Полярная, 6 сот. на кв. по договоренности. Тел. 066311-81-61. zzДом газ. с удобствами, есть гараж, обмен на жилье в Мелитополе или ближлежащем р-не. Тел. 050-02309-64.

Недостроенный дом, 1,5 эт.,140 кв. м., р-н Черевковки, 8 сот., гараж, меняется на квартиру. Тел. 095160-96-88. сдаю

zzДом, р-н ЖД. Тел. 095357-39-43. zzНебольшой домик, Черевковка, ул. Смольная, треб. ремонта, н/п, участок 7 соток, колодец или продам. Тел. 09581-28-749.

сниму

zzДом для себя, в хор. сост., с меб., техникой, рассм. любые в- ты, дорого. Тел. 050955-03-56. zzДом или квартиру, ж/д, Артема, Голубовка, р-н интерната №2. Тел. 066-10664-79. zzДом, возм. с дорогим ремонтом, на длит. срок, порядочность проживания и оплаты гарантирую. Тел. 050471-85-04. zzДом, возм. с дорогим ремонтом, поряд. оплаты и проживания гарант., возм. на длит. срок. Тел. 050-47185-04. zzДом, возмож. с дорогим рем., на длит. срок, порядочность проживания и оплаты гарантирую. Тел. 050471-85-04. zzДом, до 100 кв. м., в хор. сост., для себя, с меб. и техн., в любом р-не, до 3 000 грн. Тел. 050-077-72-02. zzДом, желат. с дорогим ремонтом, мебелью и посудой, на длит. срок (командировка по работе), рассм. любые вар-ты. Тел. 050-471-85-04. zzДом, можно 2-эт., возмож. с дорогим рем., порядочность оплаты и прожив. гарант., возможность оплаты наперед. Срочно. Тел. 050-471-85-04. zzДом, хор. сост., с меб., на длит. срок. Тел. 050-58889-77. zzДом, хор., с рем., техн., мебелью, дорого, до 4 000 грн./мес. Тел. 050-955-03-56. zzСниму любой дом дорого, в хор. сост., со всеми услов. и удобствами, порядочность оплаты и проживания гарантирую. Тел. 050-471-85-04.

продаю

zz1,5 газ. дом, Николаевка, очень хор. ремонт, быттех, мебель, 795 000 грн. Тел. 05095-98-152. zz2-эт. газ. дом, Черкасское, ул. Школьная, 152 кв. м, 5 комн., хор. сост., камин, гараж, 25 сот., 312 000 грн. Тел. 095-636-06-57. zzГаз. дом, Рубцы, 4 комн., 15 сот., 3 сарая, вода во дворе, без удобств, нужен ремонт, 170 000 грн. Тел. 05095-98-152. zzГаз. дом, Рубцы, 40 кв. м., летняя кухня в ней удобства, 180 000. Тел. 050-95-98-152. zzДом 2-этаж. 6 соток, с. Карповка. Тел. 099-606-16-51. zzДом Артемовский р-н, с. Верхнекаменка, 40 сот. Тел. 099-306-82-80.

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zzДом в Черкасском, 9х 12, больш. уч., рядом сосн. лес. Тел. 050-136-70-81. zzДом газ. 57 кв. м. ванна, м/п окна, 25 сот. с. Новая кругляковка Харьквская обл. Тел. 066-333-53-41. zzДом газ., небольшой, пос Былбасовка - 3, х/п, 7 соток, колодец, хорошая вода. Тел. 095-45-63-986. zzДом газ., удобства в доме, большой участок, рядом лес, озера, с. Диброва. Тел. 095497-55-30. zzДом газ., утеплен, м/п окна и двери, вода в доме, сад, огород, с. Рубцы. Тел. 050-98-57-221. zzДом п. Былбасовка, 5 500. Тел. 050-845-93-02. zzДом п. Райгородок 77 кв. м., х/п, гараж, 17 сот. Тел. 095-87-70-871. zzДом п. Райгородок, х/п, баня, летняя кухня, колодец, 7 соток, огород выходит на луг, центр поселка, рядом остановка. Тел. 099-07583-15. zzДом п/о, небольшой, хор. сост., х/п, 7 сот., п. Мандрычино. Тел. 050-52-80-608. zzДом п/о, с. В.-Ивановка, сад, плодородная земля, вода или меняю. Тел. 099-95160-07. zzДом п/о, с. В.-Ивановка, сад, плодородная земля, вода или меняю. Тел. 099-95160-07. zzДом пгт. Райгородок 40 кв. м., почти даром, 12 сот., свет, вода, возм. прописки. Тел. 050-425-25-91. zzДом, Андреевка, усадьба к речке, хор. сад, огород, 90 000 грн. Тел.: 063-756-11-54, 050-153-05-33. zzДом, Былбасовка 1, газ, вода, все удобства, хоз. постройки, двор- плитка, бол. сад, огород, возм. обмен на Славянск, Николаевка, Изюм. Тел. 050-731-35-59. zzДом, Былбасовка -1, ул. Рыбхозная 4, печное отопление, 5 комнат, удобства во дворе, хоз. постройки, недорого. Тел. 050-217-76-14. zzДом, Былбасовка -1, ул. Рыбхозная 4, печное отопление, 5 комнат, удобства во дворе, хоз. постройки, недорого. Тел. 050-217-76-14. zzДом, Былбасовка-1, 24,5/9,8 кв. м, душ. кабина, туалет в доме, вода, соврем. эл. печь с духовкой, бойлер 30 л, 12,28 сот., скважина 36 м, гидроаккумул., 98 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-9404-111. zzДом, в жилом сост., с. Маяки, печ. отоп., 57 кв. м, 27 сот. приват, с меб., х/п, колодец, цена договор. Тел. 095-65-55-485 (до 20:00). zzДом, в отл. сост., газ рядом,100 000 грн., п. Черкасское. Обращ.: ул. Кирова. Тел. 066-951-577-3. zzДом, газ + п/о, с. Приволье, ст. Бандышево, 9х10, все удобства, ремонт, н/п, гараж, л/к, 15 сот. Тел. 095-207-78-74. zzДом, газ, м-н Восточный, 70 кв.м., вода в доме, без удобств, газ. летн. кухня, гар., уч. 6 сот. Тел. 050-801-75-95. zzДом, газ, Николаевка, хор. место, дорогой ремонт, мебель, общая 120 кв. м, 13 сот., 1 325 000 грн. Тел.: 05095-98-152, 063-94-04-111. zzДом, газ., Былбасовка-1, 2 спальни, зал, л/к на 2 комн., част. с меб., удобства на улице, 225 000 грн. Тел.: 05095-98-152, 063-94-04-111. zzДом, газ., г. Краматорск, 9х10, н/п, уч. 1 га, рядом река, луга, зона отдыха. Тел. 09587-60-486. zzДом, газ., н-н 146 училища. Тел. 066-755-62-30.

zzДом, газ., с. Дробышево, 90 кв. м, удоб. в доме, 200 м до леса, 3 км. до р. Донец, 4 км до Голубых озер, 8,5 сот., есть 2 дома на одной ул., 330 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zzДом, Дробышево, ул. Мира, 70 кв. м, без внутр. работ, 15 сот., рядом лес, озеро, 90 000 грн. Тел. 050-5888-977. zzДом, Краматорск, пос. Ивановка, все ком. условия, 9 сот., приватизирован, 4 000. Тел. 066-620-39-03. zzДом, Маяцкое лесничество, 77 кв.м., 16 соток, приват., отопление водяное, удобства в доме, сад, х/п, гараж, цена договорная. Тел. 050-863-27-79. zzДом, п. Андреевка, 8х9, м/п окна, кирпич. гараж, л/к, 12 сот., 180 000 грн. Тел. 050153-05-33. zzДом, п. Былбасовка, газ. Тел. 095-365-46-95. zzДом, п/о, Кр. Лиман, с.Кр. Лука, 4 комн., в хор.сост., живопис. место, рядом речка, гараж, 19 сот., колод., молод. сад, ул. асфальтир., 312 000 грн. Тел. 095-636-06-57. zzДом, п/о, с. Маяки, ул. Гагарина, в жилом сост., 75 кв. м, 5 комн., выс. потолки, без удобств, вода на улице, гараж, л/к, 38 сот., рядом речка, 121 500 грн. Тел. 095-636-06-57. zzДом, п/о, Святогорск, ул. 9 Мая, 2 дома на одном уч., 10 сот., 910 000 грн. Тел. 095636-06-57. zzДом, пгт. Черкасское, газ., 79,2 кв.м, вода во дворе, 7 000. Тел. 095-227-54-75 (Валентина). zzДом, пос. Дробышево, 7х8. Тел. 099-00-109-24. zzДом, пос. Яровая, 65 кв. м., уч. 12 сот. Тел. 095-57462-01. zzДом, Райгородок, 40 кв.м., 4 комн., водян. отопл., все постр., 12 сот. земли, рядом сосн. лес. Тел. 066-285-00-32. zzДом, с. Диброва, 80 г., приват. земля. Тел. 050-16438-97. zzДом, с. Довгенькое, Харьковская обл., 100 кв.м., газ, отлив, прилив, все постр., огор. 40 сот. Тел. 050-98-50139. zzДом, с. Карповка, 2-эт., 6 сот, без внутр. работ, сад, участок, 25 000. Тел. 050-67575-71. zzДом, с. Маяки, 22 сот., х/п, цена договорная, срочно. Тел. 050-820-98-78. zzДом, с. Маяки, 61/30, п/о, л/к с ванной, центр. вода во дворе, есть место под ванную, туалет, 25 сот., 15 мин. от Донца, 10 мин. до леса, 160 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zzДом, с. Сергеевка , 6,40х8,90, общ. 53,7 кв. м, огород, участок 0,15 Га. Тел.: 095-889-32-00, 095-16702-94. zzДом, с. Троицкое, Славянский р-н, 6 комн., п/о, в хор. сост., н/п, колодец, подвал, докум. готовы, уч. 15 сот., плодородная земля. Тел. 050-705-06-65.

Дом, с.Маяки. Срочно. Тел. 066-54017-99. zzДом, Святогорск, ул. Маяковского, рядом с лесом, 6 сот. приват., 50,3/28,7, рядом с домом фундам. 10х10, вода в доме, без удоб., 270 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-9404-111. zzДом, Семеновка, газ, без ремонта, есть печн. отопл., 8х8, все постройки, 12 000. Тел. 093-85-89-459.

«Газета объявлений» N 3 (609), 24 января 2018 г.

Дом, Семеновка, 6 сот., газ, без ремонта, есть печное отопление, флигель, гараж, погреб, 8х8, все постройки, огород, 12 000. Тел. 093-8589-459. zzДом, Сидорово, около С. Донца и затоки, камин, лодка, необх. мебель и быттехника, 2 кондиционера, хор. сост. дома и участка, 1 053 000 грн., торг. Тел.: 050-95-98-152, 063-9404-111. zzДом, сруб, Святогорск, 120 кв. м, 10 сот. приват. земли, м/п окна, двери, эл. отопление, дорогая меб., быттех., качели, тандыр, 2 лоджии, асвальт. дорога, 3 640 000 грн. Тел. 050-95-98152. zzДом-дача, Рубцы, 67/31,7/11,8 кв. м, м/п окна, нов. отопление, бойлер, гараж, х/п, 15 сот., 760 000 грн. Тел.: 050-959-81-52, 06394-04-111. zzДомик, с. Маяки, 25 сот., 30 000 грн. Тел. 050-76-86171.

куплю

zzВ люб. сост., возмож. с долгами, рассм. все вар-ты, для себя, срочно. Тел. 050471-85-04. zzДомик под разборку. Тел. 095-24-53-582.

меняю

zzДом в Дружковке на дом в Славянске, газифицирован, вода в доме. Тел. 050-26-05402. zzДом, п. Былбасовка, или продам. Тел. 050-280-30-12.

сдаю

zzДом, Сидорово, около С. Донца и затоки, камин, лодка, необх. мебель и быттехника, 2 кондиционера, хор. сост. дома и участка, 5 500 + 2 500 грн. риелторская работа, возм. помесячно. Тел. 050-95-98-152.

продаю

zz10 сот. земли р-н Оскола, 100 м. до воды, рядом лес. Тел. 050-864-68-87. zz2 га земли, с. Сидорово, на берегу затоки Донца, есть возмож. подключ. 380 В, 690 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zzЗем уч., 0,3 га Святогорск, Центр ( под автостоянку). Тел. 050-872-03-60. zzЗем. у. 4 га Славкурорт, рядом озеро. Тел. 050-87203-60. zzЗем. уч. под застройку, п. Дробышево, 15 сот., приват. Тел. 067-172-12-70. zzЗем. уч. с. Богородичное, ул. Лесная, 23, 19 сот., 189 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zzЗем. уч., 15,5 сот., ул. Курская, сад, обнесен забором, вода пост., част. асфальт., 160 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04111. zzЗем. уч., 21,98 сот., р-н стад. «Химик», пер. Кима, 48 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zzЗем. уч., 3 сотки, рядом вода, с.Татьяновка, центр. Тел. 066-951-577-3. zzЗем. уч., г. Святогорск, р-н Поле Чудес, 12 сот., рядом 2 соврем. дома, 186 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-9404-111. zzЗем. уч., п. Мирный, ул. Корнейчука, 10 сот. приват., есть проект на дом, 186 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 06394-04-111.

(присылайте SMS-сообщения)

zzЗем. уч., приват., 15,5 сот., обнесен забором, вода пост., част. асфальт, декор. растения, 120 000 грн. Тел. 066-0-532-739. zzЗем. уч., с. Богородичное, 6 сот., гараж, подвал. Тел. 050-701-24-67. zzЗем. уч., с. Маяки, срочно. Тел. 066-809-73-45. zzЗем. участок, 0,880 га, п. Мирный, ул. Русская, 103, цена договорная, участок , с . Богородичное, ул. Партизанская 1а, на 0,670 га. Тел. 095-361-93-85. zzЗем. участок, 0,880 га, п. Мирный, ул. Русская, 103, цена договорная, участок , с . Богородичное,ул. Партизанская 1а, на 0,670 га. Тел. 095-361-93-85. zzЗем. участок, 20 сот., ул. Лесозащитная, р-н Интерната №2. Тел. 050-555-55-66. zzЗем. участок, берег Оскола. Тел. 050-588-89-77. zzЗем. участок, п. Студенок. Тел. 050-588-89-77. zzЗем. участок, приват., с планом под застройку, 21 сот., с. Маяки, Донецкая обл., рядом лес, река, водопровод, асвальт. дорога, цена договорная. Тел. 050-048-04-61. zzЗем. участок, р-н стадиона Химик, 16 соток, недорого. Тел. 050-160-91-61. zzЗем. участок, р-н стадиона Химик, 16 соток, недорого. Тел. 066-273-503-6. zzЗем. участок, р-н Черевковки , 6 соток. Тел. 067916-111-5. zzЗем. участок, с. Сидорово, пер. Береговой, 10 сот., госакт, электрич., вода, на фундаменте летний домик, 2 комн., п/о, на берегу р. Сев. Донец, цена договорная. Тел. 050-588-89-77. zzЗем. участок, Святогорск. Тел. 050-588-89-77. zzЗем. участок, Яровая. Тел. 050-588-89-77. zzЗем.уч. р-н Черевковка, 7,6 сот. Тел. 095-149-20-16. zzЗем.уч., 6 га., Былбасовка, 2, Гос. Акт на землю. Тел. 050-347-59-53. zzУч. садовый, 7 сот., с кирп. домиком, большая емкость для воды, общество «Докучаева», ост. Новая, м-н Артема. Тел. 095-21-29-219. zzУчастки, Илличевка, хор. место, недалеко от Голубых озер, разного формата. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04111. zzУчасток 10 сот., приват., Рыбхоз, Артема. Тел. 050-68326-84. zzУчасток 8,7 сот с постройками. Тел. 050-68-66803. zzУчасток, центр города, ул. Банковская , напротив музея, 5,6 соток, 131 000. Тел. 05095-98-152.

куплю

zzВ люб. сост., возмож. с долгами, рассм. все вар-ты, для себя, срочно. Тел. 050471-85-04. zzДача, а также любые строения под разборку. Тел. 050-58-68-271. zzДача, а также строения под разборку. Тел. 095-14-00414. zzДачн. домики, а также люб. строения под разборку. Тел. 066-51-41-613. zzДачные домики под разборку. Тел. 066-433-0-222. zzДачные домики под разборку. Тел. 066-57-95-113. zzДачные домики под разборку. Тел. 099-226-12-51. zzДачные домики, а также любые строения под разборку. Тел. 066-57-94-540. zzДачные домики, а также любые строения под разборку. Тел. 099-50-33-599.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

zzДачу, а также любые строения, под разборку. Тел. 066-57-95-327. zzЗемельный участок, без посредников. Тел. 050-58889-77.

сдаю

zzУчасток, 6 сот., пересеч. Плеханова, 75 и ул. Д. Донского, 600 грн./мес., + риэлт. единораз. работа 300 грн. Тел.: 050-95-98-152, 06394-04-111.

продаю

zzГараж. Тел. 095-39972-48. zzГараж Елочка, длит. срок, недорого, стандартный, ворота 2 м. Тел. 066-47-87304. zzГараж, общество «Елочки». Тел. 099-712-18-37. zzГараж капит., общ. «Славтяжмаш». Тел. 050-99-68-516. zzГараж общество «Буран». Тел. 050-68-66-803. zzГараж с докум.,шк № 12, 3 000. Тел. 097-298-81-71. zzГараж, общ. «Елочки», подвал, погреб, в хор. сост., 750. Тел. 095-0593363. zzГараж, общество «Елочки», 6х 4, смотровая яма. Тел. 050-675-75-71. zzГараж, Рыбхоз. Тел. 050683-26-84. zzГараж, ул. Мира, цена договорная. Тел. 095-43-40-162. zzГараж, центр, во дворе ул. Шевченко, 17, 39 900 грн. + рядом два саря с подвалами, 29 000 грн. Тел.: 050-9598-152, 063-94-04-111. zzГараж, центр, во дворе ул. Шевченко, 17, перекрыт плитами, хор., сухой подвал, стяжка, без света, 53 200 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-9404-111.

Продается гараж общество «Автомир». Тел. 066-235-10-69. куплю

zzГараж в общ. «Автотурист». Тел. 066-040-17-37. zzГараж, железный, анган, вагон. Тел. 050-744-48-60. zzГараж, недорого, Артема. Тел. 095-203-78-47.

сдаю

zzГараж общество «Химик» или продам. Тел. 095-09250-02. zzГараж р-н ЖД, ост. «Школьная». Тел. 099-70947-97. zzГараж, общ. «Автотурист». Тел. 050-909-62-96. zzГараж, самый центр, возле рынка СК НАУ, охраняемый, хор. сост., 700 грн. + 350 риелт. раб. единораз. Тел. 050-95-98-152.

сниму

zzСниму гараж по ул. Свободы. Тел. 099-362-17-51.

продаю

zz2-комн.кв., Артема., 1/5, под бизнесс ., 44,5 кв.м., не углов., раздел. комн., счетч. газ., вода, без долг., без поср., 6 900. Тел. 095-54403-76. zzГост. комплекс, Святогорск, ул. Шевченко, 2-эт. дом. 150 кв. м, газ., 8 комфортаб., отаплив. номеров. Зона отдыха, парковка, 6 750 000 грн. Тел. 050-588-89-77. zzДейств. парикмахерская, с оборуд., мебелью, нов. ремонт, цена договор., докум. готовы. Тел. 050-471-85-04. zzДокументы с местом на 4 магазина (МАФы), Химик. Тел. 050-555-55-66.

http://slavinfo.dn.ua

13


Объявления диктуйте по тел.:

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10 куплю

продаю

zzДом г. Красный Лиман, жилой, ухож., гараж, лет. кухня, скважива, 6 300. Тел. 050-533-60-41. zzДом г. Святогорск, 8х10, удобства, 3 дома во дворе под сдачу. Тел. 066-292-46-95. zzКиоск, без места. Тел. 050-96-77-689. zzКомната малосемейка р-н Машмет. Тел. 099-018-10-09. zzМагазин. Тел. 095-80030-22.

zzВ люб. сост., возмож. с долгами, рассм. все вар-ты, для себя, срочно. Тел. 050471-85-04. zzКоммерч. недвиж.: маг., офис, склад, производ. помещ. Тел. 050-588-89-77. zzКоммерч. помещ., в люб. р-не, в люб. сост., рассм. все варианты, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04. zzПомещ. в центре под офис, магазин. Тел. 050-47185-04. zzПомещение в черте города, возм. очень большой квадратуры (склад), возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04. zzПомещение, центр, коммер. назначения, для себя, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050471-85-04.

сдаю

zzМагазин, мр-н Северный, газ. отоплен., скваж., сигнал., 287,9 кв. м, 12 сот., 3 торг. зала с подсоб. помещ., туалет, 380 В, 931 000 грн. Тел.: 05095-98-152, 063-94-04-111. zzМагазин, ул. Свободы, 100 кв. м, отд. вход, 2 383 000 грн. Тел.: 050-959-81-52, 06394-04-111. zzМагазин-кафе, мр-н Артема, действующий, с оборуд., зал - 60 кв. м, летняя площ. - 70 кв. м, или сдаю в аренду. Тел. 050-814-76-88. zzМаф с оборудованием р-н Сату за цветочным рынком. Тел. 095-571-30-03. zzНежилое помещение с ремонтом, в отл. сост., инд. отопл., 66 кв.м., мкр-н Химик, недорого. Тел. 050-423-41-45.

Помещение 60 кв. м., ул. Калинина, Центр, для бизнеса. Тел. 050872-03-60. zzПомещение, 56 кв. м., выведен. из жилого фонда, ремонт, 38 000, торг. Тел. 050-471-85-04. zzПомещение, ул. Урицкого, 1500 кв.м., трансформ. 450 КВт., цена 1 960 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04111. zzПосуд. цех, 200 кв. м, свой трансформ. 160 кВ, разреш. 150 кВ, скваж., 20 сот., 460 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zzПосудный цех 100 кв. м., с оборудованием р-н Ж/Д , в подвальном помещении. Тел. 050-864-68-87. zzПосудный цех, общ.пл 100 кв.м., с оборуд., р-н ЖД вокзала. Тел. 050-872-03-60. zzПродам нежил. помещение, ЖД рынок, 167 м. кв., действ. бизнес, производство оптики и шв. цех, зем. участок, акт, 1 млн. 485 тыс. грн. Тел. 050-588-89-77.

Промтов. магазин, Хрестище, ул. Советская, 3-а, срочно, недорого. Тел. 093-5679-055. zzСкладские помещ., 700 кв.м, Славкурорт, ул. Сользаводская, или сдам в аренду. Тел. 050-952-62-45. zzСТО, р-н автовокзала, 600 кв. м, 5 боксов, подъемники 4 и 1,5 т, возм-ть ремонтировать легковые и груз., мойка, все оборуд., инструм., офис, 3 458 000 грн, торг. Тел.: 05095-98-152, 063-94-04-111. zzСТО, ул. Мартыненко, 2-эт. здание, 146 кв. м, 300 000 грн. или сдам под склад и другое. Тел. 095-636-06-57. zzТорговое место, Славянский бульвар, хоз. товары. Тел. 095-400-40-14.

14

zz СТО, оборудование, покрасочная камера, подъемники, шиномонтаж, развалсхождение. Отдельные тер- и, есть отопление. Тел. 050-42341-45. zz2-эт. помещение, возле автобус. АТП, 160 кв. м, удобства, свет, вода, 20 сот. в аренде, возмож. продажа, 4000 грн. + услуги + 2000 грн. риелт. раб. единораз. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04111. zzКабинет косметологический. Тел. 050-141-02-98. zzКафе, самый центр города, 200 кв. м, с оборудованием, 25 000 грн. + 12 500 грн. (единораз. риэлт. работа). Тел.: 050-959-81-52, 063-94-04-111. zzКафе, центр, 300 кв. м, кухня, оборудование, летняя площадка, 10 000 грн./ мес + коммун. + 5 000 грн. - единораз. риэлт. работа. Тел.: 050-959-81-52, 063-9404-111. zzКомната, 13 кв.м. в офисн. помещении, 1 400+ свет+ единор. риєлторск. раб 700. Тел. 050-95-98-152. zzМесто в парикмахерской, аренда боксов и нежилых помещений. Тел. 095-461-65-09. zzМойка и офис. помещ., Артема, 150 кв. м, центр. вода и канализ., необход. оборуд. для мойки, хор. мебель в трех офисах, 5000 грн. + коммун., + 2500 грн. риелт. раб. единораз. Тел.: 050-9598-152, 063-94-04-111. zzОфис в центре. Тел. 095507-45-23. zzОфисное помещ., центр, 36 кв.м., с меб., 2 800+ эл., единор. риэлт. раб. 1 400. Тел. 050-95-98-152. zzОфисное помещение , Центр, от 100 до 350 кв. м. Тел. 050-872-03-60. zzОфисное помещение, 40 кв. м., 2 комн., 2 500 + коммун., единораз. риелтор. помощь 1 250 грн. Тел. 05095-98-152. zzОфисное помещение, центр. Тел. 050-588-89-77. zzОфисные помещения разных площадей, возмож. разное кол-во комнат. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04111. zzПлощадь в маг. «Электрон» (как идти на Ц. рынок), 50 кв. м, 50 грн/кв. м, можно частями. Тел.: 050-9598-152, 063-94-04-111. zzПомещ. под произ-во или склады, р-н ж/д, 380 кВт, мощ. 25 кВт, Н 5 м, закрывающ. двор, 206, 160, 3 по 30 и 20 кв. м, под произ-во - 20 грн/ кв. м, склады - 15 грн/кв. м, + половина оплаты первого мес., риелт. раб. единораз. Тел.: 050-95-98-152, 063-9404-111. zzПомещение , все удоб., ул. К. Маркса, 43 и бутик на Ц. рынке первый ряд, швейный цех. Тел. 050-164-13-60.

zzПомещение в Центре под офис. Тел. 050-911-80-70. zzПомещение под офис или маг., самый центр, 200 м от площади, 90 кв. м, возмож. частями, 150 грн/кв. м + 1/2 стоимости первого мес. риелт. раб. единораз. Тел.: 050-9598-152, 063-94-04-111. zzПомещение под офис, центр, 1 эт., каб. 14- 18 кв.м. Тел. 050-588-89-77. zzПомещение, 300 кв. м, р-н Машмета, под магазин, аптеку. Тел. 095-13-44-555. zzПомещение, м- н Артема, 40 кв. м. Тел. 095-295-35-85. zzПомещение, с. Приволье, вдоль трассы, 32 кв. м, с ремонтом и удоб., можно под маг. автозапчастей, стоматолог. и др., продукты и одежда не предлаг., 3 000 грн. Тел. 095-636-06-57. zzПомещение, центр, 43 кв.м. Тел. 095-295-35-85. zzПомещение, центр, 75 кв.м. Тел. 095-295-35-85. zzПомещение, центр, с ремонтом, 65 кв. м и 87 кв. м, 120 грн/кв. м + 1/2 первого мес. риелт. раб. единораз. Тел.: 050-95-98-152, 063-9404-111. zzРембаза для авто, п. Восточный, промзона, 200 кв. м, 2 смотр. ямы, буржуйка. Тел. 050-555-55-66. zzСклад. помещения разных площадей по приемлемым ценам. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zzСкладские помещения, 1150 кв. м и 350 кв. м, можно отдельно, и помещения по 40 кв. м. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zzСкладские помещения, центр, вблизи Ц. рынка, охрана. Тел.: 050-031-63-23, 095-60-45-702, 050-76-68674. zzСпальное место для студента ж/д техникума. Тел. 095-169-56-25. zzСТО, ул. Мартыненко, 2-эт. здание, 146 кв. м, под склад, и другое, 40 грн./ кв.м. Тел. 095-636-06-57. zzТорговые, офисные и складские помещения. Тел. 050-279-77-39. zzЦеха, мехмастерские, админкорпус, склады, территоря 1 Га. Тел. 050-423-41-45. zzШлакоблочный цех, 8000 грн. Тел.: 050-555-55-66, 067555-55-66.

zzCHERY Amulet, 08 г. в., газ пропан зарег., кондиц., г/у, стеклоподъем., тонир., хор. сост., недорого. Тел.: 095375-00-31, 050-666-44-52. zzCHEVROLET Aveo, 07 г. в., газ пропан зарег., титаны R 14, автомагнитолла, хор. сост., недорого. Тел.: 095375-00-31, 050-666-44-52. zzDACIA Solenza, 04 г. в., г/у, стеклоподъем., не бита, хор. сост., недорого. Тел.: 095375-00-31, 050-666-44-52. zzGeely СК, 08 г. в., ц/з, сигнал., тонир., г/у, кондиц., газ пропан зарег., хор. сост., недорого. Тел.: 095-37500-31, 050-666-44-52. zzKia Picanto, 2008 г. в., коробка-автомат, 6 500. Тел. 050-555-55-66. zzMercedes E-240, 4 matik, 2005 г.в., черній, полный прив., полный фарш, 11 900. Тел. 050-555-55-66. zzMercedes Smart, 2007 г. в., 1 л, 6 700. Тел. 050-55555-66. zzMitsubishi Lancer Х10, 13 г. в., автомат, идеал. сост., 11 900. Тел. 050-555-55-66. zzPORSCHE Cayenne, 06 г. в., 16 200. Тел. 050-555-55-66. zzRenault Trafic пассажир., 9 мест, 2008 г.в., пробег 14 тыс., сост. раб., салон новый, дизель 2.0. Тел. 066-47-87304. zzSubaru-Аutbak, 2005 г.в., 4 wd, полный привод, 8 500. Тел. 050-555-55-66. zzToyota Carina универсал хор. сост, на газу. Тел. 095171-46-16. zzToyota Rav 4, 07 г. в., не бита, не краш., кондиц., г/у, хор. сост., недорого. Тел.: 095-375-00-31, 050-66644-52. zzWV Golf, 93 г. в., 1,6, отл. сост., 3 600. Тел. 050-55555-66. zzАвтомобиль, Джили, 2008. Тел. 050-031-90-50. zzАуди 90 на газу, цвет красный или обмен + доплата на авто дороже. Тел. 050-86468-87. zzВАЗ 2101 1981 г. в., 35 000 км., бенз., цвет красный, один хозяин, заводской оригинал, металл. покраска, все родное , отл. сост., 1 500. Тел. 050875-42-85. zzВАЗ 21043 универсал, 2000 г. в., отл. сост., газ/бенз., 2 100. Тел. 095-556-75-82. zzВАЗ- 2107, красный цвет, 1987 г. в., хор. сост. Тел. 099288-24-24. сниму zzВАЗ 2113 2011 г. в., хор. zzОфис почас., посут или сост. Тел. 095-46-10-928. долгосрочно, Центр от 15 до zzВАЗ-2101, цвет синий, 20 кв. м., проходное место. хор. сост. Тел. 050-572-25-15. Тел. 050-93-9999-2. zzВАЗ-2103, 82 г. в., хор. сост., недорого. Тел.: 095375-00-31, 050-666-44-52. zzВАЗ-2104, 05 г. в., титаны, тонир., хор. сост., недорого. Тел.: 095-375-00-31, 050-666-44-52. zzВАЗ-2105, 85 г. в., варить и красить не нужно, хор. сост., недорого. Тел.: 095-375Продаю 00-31, 050-666-44-52. ВАЗ 2108 1988 г.в. zzВАЗ-2106, 82 г. в., 150 состояние хорошее, 000 км. Тел. 095-048-37-23. zzВАЗ-2106, 91 г. в., варить газ-бензин, цвет бежевый, 32 000 грн. и красить не нужно, хор. сост., недорого. Тел.: 095-375Тел. 095-640-44-84. 00-31, 050-666-44-52.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

http://slavinfo.dn.ua

(присылайте SMS-сообщения)

zzВАЗ-21099, 2006 г., ВАЗ-2110, 2007 г. Тел. 095604-49-17. zzВАЗ-2110, 04 г. в., титаны р14, ксенон, ц/з, сигнал., тонир., стеклоподъем., тюнинг, хор. сост., недорого. Тел.: 095-375-00-31, 050-66644-52. zzВАЗ-2110, 1,6- 16, 2005 г., на газу, евро 4. Тел. 05067-814-67. zzВАЗ-2114, 08 г. в., газ пропан, 3 600, торг. Тел. 050555-55-66. zzВАЗ-2121-Нива, 86 г. в., 1 600. Тел. 050-555-55-66. zzДео сенс 2006 г. в., цвет серый металик, газ., хор. сост. Тел. 095-481-53-27. zzДокументы на SkodaOktavia, 2007 г. в. Тел.: 050555-55-66, 067-555-55-66. zzЗаз Лида, 2012 г., 52 000 пробег, газ, евро 4, в идеал. сост. Тел. 050-605-38-53. zzЗАЗ-1102 «Таврия», в хор. сост. Тел. 095-227-49-07. zzМитсубиси паджеро 2, турбодизель. Тел. 095-45-25008. zzПродам Таврию, можно на запчасти. Тел. 066-84-83-699. zzРено Логан, универсал, 2012 г.в., бенз., серебро, отл. сост., 10 900. Тел. 050-70-24318. zzСлавута, 2005 г.в., газ, треб. мелкого ремонта, 25 000 грн. Тел. 095-144-08-67. zzСоболь. Тел. 050-27597-89. zzТаврия-1102, 92 г.в., идеал. сост., родной пробег 47 000 км, 1 500. Тел. 050-55555-66. zzФиат Кромо, 1987, сигнализ., диски, титаны 15, гидроусилит. руля. Тел. 09902-04-491.

Куплю Aveo, Lacetti, Lancer, Lanos, Sens, ВАЗ в любом сост. Тел. 050831-2000.

zzВАЗ 2101- 2110 в люб. сост. Тел. 066-76-45-346. zzВАЗ 2101- 2110, быстро и дорого. Тел. 050-98-12-790.

ВАЗ 2101-21015. Быстро и дорого. Тел. 095-807-27-76. zzВАЗ 2106-21099. Тел. 050981-26-97. zzВаз в любом сост. до 10 000. Тел. 050-76-86-171.

ВАЗ в хор. сост., для себя. Тел. 099-721-4986. zzВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ. Тел. 095876-04-06.

ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ, Москвич и др. марки в любом сост., можно не на ходу. Тел. 050831-2000. zzВАЗ, газ, Москвич, ЗАЗ, в любом сост., на запчасти. Тел. 095-618-87-76. zzВАЗ, Москвич, Газ и др. Тел. 066-00-979-22.

ВАЗ, Москвич, на ходу, или на з/ч. Тел. 095-642-07-59. zzВаз, Таврию в люб. сост. Тел. 095-80-72-776. zzВАЗ-2101-09, недорого. Тел. 095-317-96-72. zzВАЗ-2101-099, в любом сост. Тел. 050-803-09-79.

ВАЗ-2101-21099 на ходу, дорого. Тел. 099-350-18-20. zzВАЗ-2101-2199, в любом тех. сост. Тел. 050-501-61-41. zzГАЗ, ЗАЗ, Москвич, ВАЗ, в люб. сост. Тел. 099-350-18-20. zzГАЗ, ЗАЗ, Москвич, ВАЗ, в люб. сост. Тел. 050-86-111-38. zzГАЗ, Москвич, ЗАЗА, ВАЗ на з/ч. Тел. 099-219-97-57.

Даста, Daewoo, Renault, Mercedes и др. марки в любом сост. Тел. 050-98136-87.

Абсолютно любые авто в любом сост. Быстро и дорого. Тел. 050-583-06-14.

zzЗАЗ, Москвич, ВАЗ, можно не на ходу, на з/ ч. Тел. 050-83-12-000. zzЛегковое авто всех марок, в любом тех. сост. Тел. 095-818-86-71. zzМосквич на ходу и под разборку. Тел. 050-770-86-03. zzМосквич, ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ в любом сост., на ходу, и на з/ ч. Тел. 050-98-12-790. zzМосквич, ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ в любом сост., можно не на ходу, з/ ч. Тел. 050-58-30-614. zzМосквич, ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ, в любом сост., можно не на ходу, на з/ч. Тел. 050-92050-02. zzМосквич, ВАЗ. ЗАЗ на з/ч. Тел. 095-80-72-776. zzСhevrolet lacetti от хозяина, недорого, для себя. Тел. 050-67-814-67.

Авто Opel, Mazda, Nissan и др. марки. Тел. 050-981-26-97.

Славуту или ВАЗ 2109-099 в норм. сост. Тел. 050-819-06-03.

zzАвто быстро в любом сост., на ходу и не на ходу. Тел. 066-433-0-222. zzАвто быстро и дорого, на разборку (ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ и др.). Тел. 095-14-00-414. zzАвто быстро, дорого на разборку. Тел. 066-57-94-540. zzАвто дорого. Тел. 050-98136-87. zzАвто любой марки в любом сост. Тел. 050-591-49-48. zzВАЗ 2101- 21099 в люб. сост., от хозяина. Тел. 095-8072-776.

zzСлавуту, Таврию с ручн. управлением. Тел. 063-98939-17. zzТаврию или Славуту на з/ч. Тел. 050-814-77-85. zzТаврию или Славуту, инвалид., на ручном управлении, в любом тех. сост. Тел. 096-95-63-889. zzТаврию на з/ч. Тел. 050551-40-64.

Lanos, Sens, Aveo, Lacetti, Приору в любом сост. Тел. 066416-01-87. zzMazda 3, 6, Shcoda, Reno Trafic, Mers Vito, Nissan. Тел. 095-80-72-776. zzReno, Toyota, Chevrolet и др. марки. Тел. 066-32-466-59.

Таврию, ВАЗ, ГАЗ, можно не на ходу, на з/ч. Тел. 050-803-09-79.

«Газета объявлений» N 3 (609), 24 января 2018 г.


Объявления диктуйте по тел.:

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

Газель для себя. Тел. 050-831-2000. куплю zzГазель, ГАЗон для себя. zzТаврию, Запорожец, Тел. 066-88-34-120. Славуту на з/ч. Тел. 099-706- zzГрузовое в люб сост. Тел. 47-79. 099-21-99-757. zzТаврия, Славута на з/ч zzМАЗ, КамАЗ, КрАЗ, в люб. дорого. Тел. 050-935-87-78. сост., люб. модификации, с Меняю докум. и без, приеду заберу. zzМосквич 2140, 1978 г., Тел. 066-026-10-70. на ходу, 8 500. Тел. 099-306- zzТент на полуприцеп ФУРУ 68-74. желтого или красного цвета, zzСеат Кордоба 2008 г.в. на хор. сост. Тел. 095-6873-х комнатную квартиру в сла- 25-23. вянске. Тел. 095-432-15-41. Тракторы в любом сост. Тел. 050-81906-03. Продаю

zzMercedes Benz Atega-814, фургон, 94 г. в., 7 800. Тел. 050-555-55-66.

zzГаз, 3307, асанизатор, 2004 г., идеал. сост., 85 000. Тел. 095-648-94-77. zzЗИЛ колхозник. Тел. 050280-30-12. zzМАЗ-5551, самосвал, 1994 г.в., нов. рез., нов. акб, в отл. сост., 85 000. Тел. 050143-56-74. zzМваз самосвал в отл. сост., 70 000. Тел. 050-61327-05. zzПолуприцеп, самосвал ШМИЦ, автоцистерна бочка на ходу, 18 кубов, на колесах, в отл. сост. Тел. 095-385-82-91. zzСнегоуборочный трактор (грейдер) Husqvarna , 06 г. в., новый, 5 500. Тел. 050-55555-66. zzТрактор ЮМЗ, 2001 г., больш. кабина, в отл. сост., 45 000. Тел. 066-413-79-42. zzТрактор Т-40АМ. Тел. 06633-43-024. zzЭвакуватор. Тел. 099290-76-90. zzЭкскаватор «Борекс». Тел. 050-030-10-15. zzЭкскаватор «петушок» ЮМЗ-2126, 4 200. Тел.: 050555-55-66, 067-555-55-66.

Тракторы и др. грузов. авто, в любом сост. Тел. 099-721-4986.

Продаю

zz1 мужск. велосип., 1 женский. Тел. 099-620-42-51. zzВелосипед «Салют» в хор. сост. Тел. 095-04-83-723. zzВелосипед «Турист», в отл. сост. Тел. 095-672-00-73. zzВелосипед «Украина». Тел. 095-55-93-428. zzВелосипед для мальчика, 2- 5 лет, новый, 350. Тел. 09565-70-386. zzВелосипед с мотором, 2500 грн. Тел. 095-5-202-655. zzЗ/ч к мотоциклу «Ява350». Тел. 066-866-919-8. zzСкутер на ходу, 5 500. Тел. 099-250-56-48. zzСкутер, новый, в хор. сост., недорого. Тел. 099-43369-23.

Куплю

zzВелосипед в хор. сост. взрослый и детский спортивный, горный или советский. Куплю Тел. 066-240-47-96. zzГaзель, недорого. Тел. zzВелосипед в хорошем со099-453-17-18. стоянии взрослый и детский zzГазель в любом сост. Тел. спортивный, горный или со066-414-70-76. ветский. Тел. 066-240-47-96. zzГазель для себя. Тел. 066- zzВелосипед жен., СССР. 433-02-22. Тел. 0958-128-749.

(присылайте SMS-сообщения)

zzГорный спортивный взрослый и детский велосипед, велосипед Украина в хорошем состоянии. Тел. 050-18-48-588. zzМини-мокик пр-ва СССР. Тел. 050-62-69-421. zzМопед или скутер, раб. сост., для себя, приеду заберу. Велосипед складной. Тел. 095-50-35-896. zzМопед, скутер в раб. сост. Тел. 095-39-85-133. zzСкутера, мотоциклы, мопеды в любом сост. Тел. 050-501-61-41.

zzГБО пропан/метан, евро-2, евро-4, с гарантией до 2 лет, с установкой, з/п на Яву, ЧЗ-350, гермошлем, 2 шт. Тел. 095-17-12-715. zzГенератор ВАЗ-2101, стартер ВАЗ-2101, генератор ВАЗ-2108. З/ч на ВАЗ-Ока, б/у и WV T2. Тел. 063-304-47-81. zzГоловка блока на Газель, головка блока, коленвал иномарки. Тел. 098-121-4010. zzГоловка блока, коленвал, блок, шестерни к иномарке. Тел. 097-457-17-03. zzГоловка блока, распредвал, шатуны, коленвал, б/у, Мерседес, Мазда, Рено, Хюндай, Чери, Форд, Додж,БМВ. Тел. 066-59457-64. zzДвиг. от мотоц. ИШ Продаю Планета-5, 3 800. Тел. 066-67zzГидравлич. борт с авто 570-17. Mercedes, г/п 1 т. Тел. 099zzДвигатели, 1.1 кВт, 1000 069-000-3. об., 0.77 кВт, 1400 об., комzzКресло автомоб., 1 500. прессор СО248ТУ22175015. Тел. 050-701-89-29. Тел. 063-499-56-98.

zzКомпрессор на ЗИЛ, запчасти на Москвич, компл. резины БЦ 20 в хор. сост. Тел. 099-306-68-74. zzМост на ЗИЛ в сборе, задний. Тел.: 050-031-63-23, 095-60-45-702, 050-76-68674. zzПоддон в багажник на 2105-07. Тел. 050-762-05-53. zzПодшипники шар., разн. разм. Тел. 099-712-18-37. zzРама, вилка, колеса и другие запчасти на «Дельту». Тел. 095-5-202-655. zzРезина на легк. авто. Тел. 050-76-006-39. zzСкаты зимние R-14. Тел. 099-288-24-24. zzСтекла передние на Москвич, новые. Тел. 066-04017-37. zzТитан. диски на 14. Тел. 066-866-91-98. zzШины, 195/65 Р- 15, зима, 4 шт., 3 000, торг. Тел. 050474-63-35.

zzПрицеп. Тел. 095-892- zzДвигатель Ауди-100, 2 42-59. л, бензин., генератор, ГУР, zzПрицеп двухос., категирия карбюратор, пр-во Германия, диски на ВАЗ, Москвич, B. Тел. 095-45-25-008. БМВ-520, КИА-Рио, ФиатКуплю Крома. Тел. 050-694-93-20. zzПрицеп для легкового авzzДвигатель ГАЗ 2410. Тел. томобиля. Тел. 050-18-48-588. 050-754-81-48. zzПрицеп к л/а, грузовой, zzДвигатель ГАЗ-24. Тел. «самострой», зарегестрир. 066-710-38-20. Тел. 050-694-93-20. zzДвигатель, коробка, мост zzПрицеп, 2-осн., для л/а и и др. з/ч на Москвич. Тел. 050м/а. Тел. 050-767-68-71. 831-2000. zzПрицеп, 2-осн., для л/а и zzДвигателя ЯМЗ-236, 238, м/а. Тел. 099-11-29-300. первой комплектации, в хор. сост., недорого. Тел. 099-50326-30. zzДиск на Газель б/у. Тел. 050-62-309-75. Продаю zzЗ/ч к мотоциклу «Яваzz250 грн/колесо - б/у резина из Европы. Тел. 066- 350». Тел. 066-866-919-8. zzЗ/ч на Ford-Skorpio: дви981-21-21. zzБагажник на л/а, головка гатель, коробка, зад. мост, двиг. на Таврию, нов. Ко- кардан и прочее. З/ч, стекла ленвал на Таврию, нов. З/ч и на ГАЗ-53, стекла на ИФА. двигатель на ЗАЗ. Передние Тел. 095-182-10-91. zzЗ/ч на WV Т-2 и ВАЗ-111 крылья. Тел.: 063-989-39-17, ОКА. Тел. 095-144-08-67. 099-383-70-17. zzЗ/Ч на легковое авто. Тел. zzБампер на Прадо, новый. 099-018-10-09. Тел. 095-892-42-59. zzЗ/ч разные на ЗИЛ. Тел. zzБампер передний на ВАЗ-21010. Борт. компьютер 050-280-30-12. zzЗаднее сиденье на Гамма-615. Тел. 050-96-77Таврию, б/у, коленвал. Тел. 689. zzВариатор, соломотрясы, 066-216-00-55. zzЗадняя, лев. дверь, ВАЗз/ч по двигателю. Тел. 0972111. Тел. 095-604-49-17. 803-04-58. zzКоленвал, гол. блока, zzВетровое стекло, ВАЗ 2106, автошины 915х 65х 15, Опель, Шкода, Шевроле, электрообогрев зад. стекл. Фиат, Ниссан, 2500 грн. Тел. 097-517-75-51. Тел. 099-712-18-37.

zzЭл. проводка на Renault Trafic. Двигатель дизель 2.0. Тел. 095-059-33-63. zzЭл. проводка на РеноТрафик, 2008 г. в, бампер задний, металл на КИА сарента. Тел. 066-478-73-04.

«Газета объявлений» N 3 (609), 24 января 2018 г.

Куплю

zzГБО пропан евро 4, евро-2, пр-во Италия, б/у, хор. сост., для себя. Тел. 099-069-000-3. zzДвигатель ГАЗ-2410. Тел. 050-76-76-871. zzДвигатель, Fiat Ducato, турбодизель, объем 2,5. Тел. 050-694-93-20. zzДиск R 15 на Fiat-Scuda. Тел. 095-503-58-96. zzРезину ЗИЛ, КамАЗ, б/у, в хор. сост. Тел. 099-069-000-3. zzРезину и камеры на «Газель». Тел. 099-30-66-874. zzРезину на ЗИЛ, КамАЗ, б/у, в хор. сост. Тел. 099-069000-3. zzЭлектродвигатель. Тел. 095-618-87-76.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

Продаю

zzАллюминий, бронза, нержавйка, медь и т.д. Демонтируем конструкции. Тел. 066-676-60-04. zzAбсолют. большой ассорт. б/у стройматер.: кирпич (белый, красный, серый, огнеупорный, кислотоупорный, шамотный). Плиты - ПК, ПКЖ (от 32 до 63). Блоки ФБС 3, 4, 5, 6. Ригеля, перемычки. Шлакоблок, гипсоблок. Сыпучий матер. (от 1 до 14 т), песок, зола, щебень и мн. др. Доставка по городу и р-ну. Мы работаем для вас. Нал/безнал. Тел.: 066-43170-69, 063-9-410-810.

zz2 куска швеллера № 24, по 10 м. Тел. 050-694-93-20. zzА/цемент. труба б/у, Д 400-500 мм, а также металлопрокат (арматура, уголок и др.), кирпич красн. для слив. ям, цоколей, гипсоблок, шлакоблок, шифер. Сыпуч. мат-лы (песок). Тел. 099-20-88-661. zzАвтозапчасти, низкие цены. http://avtopolka.com.ua. Тел. 066-038-19-91. zzАрматура (10-12) б/у, двутавр, уголок и др. стр. мат. (кирпич красный, бел., гипсоблок, шлакоблок, шифер). Сып. мат. (песок, зола и др.). Тел. 066-200-47-53. zzАрматура (10-12), 700 кг. Тел. 050-583-33-89. zzАрматура (12, 14) в наличии. Тел. 099-069-000-3. zzАрматура б/у, разная. Тел. 050-588-71-84. zzБлoк (2-6) ФБС (фундаментные) б/у. Доставка. Тел. 050-58-68-271. zzБлoк (2-6) ФБС, плита ассорт. ПК, ПКЖ, люб. кол-во, доставка. Тел. 066-595-45-15.

http://slavinfo.dn.ua

15


Объявления диктуйте по тел.:

Продаю

zzБлoк (2-6), бет., фунд., плиты ПК, ПКЖ, люб. размеры, б/у. Доставка по городу и р-ну. Тел. 050-877-27-98. zzБлок (2-5) абс. ассорт. ФБС. Плита ПК (32-63). Кирпич красный, белый, шамот. Шифер, доска. Сып. мат. (песок, зола, шлак и многое др.). Тел. 095-39-888-06. zzБлок (2-5) ассорт. ФБС. Плиты ПК, ПКЖ, доставка. Тел. 099-226-12-51. zzБлок (2-5) б/у бетон. фундамент. (ФБС), плиты (ПК), люб. размеры, люб. количество. Тел. 095-14-00-414. zzБлок (2-6) - ассорт., бет. фунд., плита ПК, ПКЖ, люб. размеры, люб. кол-во. Тел. 095-24-53-582. zzБлок (2-6) - ФБС, б/у, отл. кач-во. Тел. 099-266-60-68. zzБрус 150х50, 4 м. 8 шт., 50х40, 100 м., слеса для сливной ямы, 3х2 м. Тел. 050720-18-64.

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zzГипсоблок б/у, шлакоблок б/у, кирпич б/у, флок ФБС, плита ПК, ПКЖ, отл. сост., дост. Сып. мат. (песок, зола), ЗИЛ, КамАЗ. Тел. 095-88-46521. zzГрaнотсев (0,1-14т). Тел. 050-87-53-933. zzГранотсев. Тел. 099-069000-3. zzГранотсев. Тел. 099-30782-52. zzГранотсев. Тел. 095-21201-21. zzГранотсев. Тел. 095-72096-91. zzГранотсев. Тел. 050-14102-13. zzГраншлак. Тел. 099-069000-3. zzГраншлак. Тел. 095-21201-21. zzГраншлак. Тел. 095-72096-91. zzГраншлак. Тел. 050-14102-13.

zzЗИЛ, 7 т колхозник, доставка золы, песка, щебня, граншлака, кирпича, строит. мусора, перегноя, земли, топлив. брикетов. Тел. 050753-86-99. zzЗолa. Тел. 050-24-19-019. zzЗолa. Тел. 050-565-888-4. zzЗолa (0,1-12 т). Тел. 066200-47-53. zzЗола. Тел. 099-069-000-3. zzЗола. Тел. 099-307-82-52.

zzКирп. (1000 красного, 2000 белого), б/у, доставка. Тел. 050-583-33-89. zzКирп. (1000 шт.) красный полнотелый, б/у, отл. кач-во. Тел. 066-20-888-63. zzКирп. aбс. ассорт. абс. кач-во б/у белый, белый одинарный, красный, кислотоупор., шлакоблок, плиты, блоки, полублоки. Сыпучие материалы. Низ. цены. Доставка беспл. по городу и р-ну. Тел. 099-622-44-14.

Граншлак, гранотсев, строит. мусор. Тел. 050-923-45-93. zzДоска. Тел. 095-85373-02. zzДоска обрезная, б/у, толщ. 20 мм, 0,7 куб. м. Тел. 095-31-999-41. zzДоска, брус б/у, шифер 6-8-волн., кирпич б/у, сыпуч. мат. Тел. 099-974-89-85. zzДрова, дуб, ясень. Чурки, колотые. Уголь. Доставка. Тел. 095-579-6-123.

zzЗола. Тел. 095-212-01-21. zzБрус, доска, дрова в zzЗола. Тел. 095-720-96-91. ассортименте. Цены низкие. Тел.: 095-524-57-19, 063-54Зола. Тел. 050-9214-602. 345-93. zzВагонка и фурнитура к ней. Тел. 099-11-29-300. zzЗола. Тел. 050-141-02-13. zzВагонка сосна, ольха, zzЗола (0,1-1 т). Тел. 066наличн., плинтус, уголок. Тел. 57-94-540. 095-209-55-68. zzВанна, новая металл., 1,4 Зола, 4-14 т. Тел. м., 1000 грн. Тел. 050-280050-143-18-12. 88-41. zzВанны 2 шт., металл. и zzЖести, листы, 60х90, 12 чугун., 1500х700х500. Тел. шт. Тел. 050-762-05-53. Зола, 4-14 т. Тел. 050-588-71-84. zzЗемля. Тел. 095-51- 095-017-03-47. zzВорото, раздвижные, 999-39. автоматика для ворот. Тел. zzЗемля. Тел. 066-88-34Зола, 4-14 т. Тел. 050-960-72-14. 120. 066-726-08-38.

Вывоз мусора. Тел. 066-726-08-38.

Земля 4-14 т. Тел. 095-017-0347.

zzВысечка оцинков. Тел. 095-365-46-95. zzГрaнотсев. Тел. 095-8185-866.

Земля, 4-14 т. Тел. 050-143-18-12.

16

zzЗола, песок, шлак, щебень. Недорого. Тел. 099069-000-3. zzКиpп. 500 шт., красный, обоженный, 400 шт., белый полутор. силикат., б/у, возм. доставка. Тел. 095-24-53-582.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

zzКирп. aбс. ассорт., aбс. кач-во: белый, белый полуторный, красный, кислотоупорный, огнеупорный. Плиты ПК, ПКЖ. Блоки ФБС 3, 4, 5, 6. Регеля, перемычки. Сыпучие мат-лы. Тел. 095-31-999-41. zzКирп. абс. ассорт. - б/у белый, красный, шамотный, огнеупорн., серый краматорский, сыпучие материалы, песок, зола, шлак. Тел. 09588-46-360. zzКирп., б/у, красный полнотелый. Тел. 095-88-46-521. zzКирпич. Тел. 099-069000-3. zzКирпич. Тел. 099-069000-3. zzКирпич (100 - 100 000 шт.) абс. ассорт. б/у большой выбор, белый, огнеупорный, красный, серый, шамотный, а также все сыпучие мат-лы (песок, зола, щебень, шлак и мн. др.). Доставка по городу и р-ну. Тел. 095-399-66-03.

http://slavinfo.dn.ua

(присылайте SMS-сообщения)

zzКирпич (100 до 100 000 шт.), абс. ассорт. б/у: белый, красный, кислотоупор., огнеупор., шамотный, в люб. кол-ве. Доставка. Тел. 099-3637-745. zzКирпич (1000 шт.) б/у красный, хорошо обожженный, для постр. слив. ям, цоколей, не разруш. от воды. Не посредник, возм. доставка. Тел. 066-51-41-613. zzКирпич (1000 шт.) б/у, красный, обож. полнотелый (не разруш. от воды). Тел. 095-320-35-90. zzКирпич (1000 шт.) крaсный, обожженный, полнотелый. Тел. 050-24-19-119. zzКирпич (1000 шт.), абс. любой б/у, качество, точн. кол-во. Вы останетесь довольны. Тел. 066-57-95-113. zzКирпич (1500 бел., 2000 красн. обож.), б/у, не посредник, возм. доставка от 100 шт. Тел. 099-622-72-12. zzКирпич (1500 белый, полуторный), а также 2000 шт. красного, обоженного, крепкого для сливных ям, цоколей. Возм. доставка. Тел. 066-88-341-20. zzКирпич (4000 шт.), огнеупорный ШБ-5, хорошего кач-ва. Тел. 099-453-17-18. zzКирпич (огнеупорный), б/у, хор. качество. Тел. 06635-37-800. zzКирпич (от 100 до 10 тыс.) - абс. ассорт. больш. выбор, б/у белый, белый полуторный, красный обож., огнеупор., серый краматорский, а также сыпучие матер., песок, зола, земля, шлак, глина, доставка. Тел. 099-97-49-006. zzКирпич 1000 шт., б/у, легковес. Тел. 099-974-90-06. zzКирпич 1500 шт., б/у, красный (крепкий), полнотелый. Тел. 066-57-95-327. zzКирпич aбс. aссорт., б/у белый, белый одинарный, красный, кислотоуп., шамотный, шлакоблок, гипсоблок, шифер, плиты, блоки. Тел. 099-50-33-599. zzКирпич абс. ассорт. б/у белый, красный, огнеупорный, серый, кислотоуп., блоки, плиты, гипсоблок, шлакоблок. Доставка. Тел. 095-317-96-72. zzКирпич б/у - ассорт. - в любом кол-ве, доставка в любой р-н. Тел. 099-069000-3. zzКирпич б/у в большом ассортим., шлакоблок, рассрочка, бартер. Тел.: 050031-63-23, 095-60-45-702, 050-76-68-674.

zzКирпич б/у для слив. ям, колодцев, цоколей (не разруш. от воды). Тел. 050-877-27-98. zzКирпич б/у для сливных ям. Тел. 095-88-50-714. zzКирпич б/у, облиц., отл. кач-во (как новый). Тел. 099453-13-33. zzКирпич б/у, огнеупорный. Тел. 095-720-96-91.

zzКирпич красный, 600 шт., силикатный 180 шт. б/у. Тел. 050-588-71-84.

Кирпич красный, силикатный, б/у. Тел. 050-923-45-93. zzКирпич огнеупор. Тел. 099-30-66-874. zzКирпич силикат. полутор, огнеупор., кислотоупор. Тел. 050-76-76-871. zzКирпич, б/у. Тел. 095-72096-91. zzКирпич, б/у, белый. Тел. 095-212-01-21. zzКирпич, б/у, белый. Тел. 095-720-96-91. zzКирпич, б/у, белый. Тел. 050-141-02-13. zzКирпич, б/у, красный. Тел. 095-212-01-21. zzКирпич, б/у, красный. Тел. 095-720-96-91. zzКирпич, б/у, красный. Тел. 050-141-02-13. zzЛестница, стремянка. Тел. 063-989-39-17. zzЛист алюмин. 220х 550 мм., 3, 5 мм. толщина, 5 шт., срочно, недорого. Тел. 095701-25-24. zzМеталл, толщ. 1 мм, от холодильника «Донбасс». Тел. 095-144-08-67. zzМеталолом очень дорого. Приезжаем. Тел. 050-74448-60.

«Газета объявлений» N 3 (609), 24 января 2018 г.


Объявления диктуйте по тел.:

Продаю

zzМойка, чугун., эмалированная. Тел. 095-092-50-02. zzНемерные брус, доска, рамы для балкона-галереи, 2 шт., трубка медн., 12 мм., 2,5 м., лист стальной, т. 0,75 мм., 1,65 х 0,9 м, сендвич, 7,5 м. кв. Тел. 050-065-48-66. zzПерегной с доставкой. Тел. 099-069-000-3.

Перегной, земля, чернозем. Тел. 050923-45-93. zzПесoк. Тел. 095-86800-85. zzПесoк. Тел. 050-565888-4. zzПесoк. Тел. 066-35-37800. zzПесoк (0,1-1 т). Тел. 099453-17-18 (возможна доставка в мешках). zzПесoк (0,1-1-7-14 т) aбс. быстро доставим. Тел. 099622-44-14. zzПесок. Тел. 099-069000-3. zzПесок. Тел. 099-30782-52. zzПесок. Тел. 095-21201-21. zzПесок. Тел. 095-72096-91.

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zzПлитa (32-63) - абс. ассорт. б/у. ПК, 6-12, ПКЖ люб. кол-во, доставка по городу и р-ну. Тел. 066-4330-222. zzПлитa (32-63) абс. ассорт. б/у, ПК, ПКЖ и люб. стройматериал, доставка. Блоки бет. фунд. 3, 4, 5, 6, полублоки. Тел. 066-57-95-327. zzПлитa (32-63) ассорт., б/у: ПК, ПКЖ, любые размеры, резка под нужный размер, а также блоки ФБС 3, 4, 5, 6, доставка по городу и р-ну. Тел. 099-20-88-661. zzПлитa (32-63) б/у ПК (резка под размер), ПКЖ (3-12). Тел. 066-431-70-69. zzПлитa (32-63) ПК, резка под нужный размер. Тел. 09579-75-520. zzПлита (2-9 м) возм. резка под ваш размер, блоки ФБС (3, 4, 5, 6). Тел. 095-88-50-714. zzПлита (32-63) абс. ассорт., б/у ПК от 32 по 63, резка под нужный размер, ПКЖ любые размеры. Доставка по городу и р-ну. Тел. 099-974-89-85. zzПлита (32-63) ПК 6х1,5; 6х3, ПКЖ б/у, ригеля, перемычки, доставка. Тел. 095-79-75-520.

Песок. Тел. 050-92345-93.

zzПесок. Тел. 050-14102-13. zzПесок (0,1-1 т). Тел. 095876-04-06. zzПесок (0,1-1 т) доставка в мешках. Поднимем на этаж. Тел. 066-20-888-63.

Песок, 4-14 т. Тел. 050-143-18-12. Песок, 4-14 т. Тел. 095-017-03-47. Песок, 4-14 т. Тел. 066-726-08-38. zzПесок, зола, гранотсев, шлак, щебень. Недорого. Доставка. Тел. 099-069-000-3. zzПлитa (2-9 м), б/у ПК, ПКЖ любых размеров, в любом кол-ве, доставка. Тел. 099-50-33-599.

zzПлита дорожная. Тел. 050076-21-49. zzПлита дорожная армированная б/у в ассорт. Тел. 095-399-66-03. zzПлита дорожная разных размеров, а также стеновая (керамзитовая). Тел. 099-26660-68. zzПлита дорожная разных размеров, а также стеновая (керамзитовая). Тел. 099-26660-68. zzПлита стеновая керамзитовая, б/у, хор. сост. Тел. 095-026-49-81. zzПродам столярную доску и брус. Тел. 099-11-29-300. zzРаковина керам. белая, б/у. Тел. 050-761-23-80. zzСантехника для двойной мойки, недорого. Тел. 050141-02-98. zzСендвич-панели, 7 шт., 2х1 м. Тел. 066-431-70-69. zzСосновая доска, сухая, 40, 50. Тел. 066-580-90-92. zzСосновая доска, сухая, 40, 50. Тел. 066-580-90-92. zzСтекло оженное. Тел. 095169-56-25. zzСтекло, б/у, недорого. Карниз. Плитка облицовочная, 20х20. Тел.: 095-381-90-21, 66-44-40.

zzСтекловата, б/у. Тел. 063-304-47-81. zzСтроит. мастерки, малярные валики, новые. Плитка облицовочная, б/у. Тел. 095357-74-12. zzСтройматериалы, б/у, в ассортименте. Тел.: 050-03163-23, 095-60-45-702, 050-7668-674. zzСухую доску, брус, столы, лавки. Тел. 050-64-86-177. zzТруба асбоцемент., 4 м, Д 150 мм. Тел. 050-161-54-00.

zzТрубы диам. 50 мм. Тел. 066-916-44-91. zzТрубы латунные6,5 м диам. 25 мм. 25 шт. Тел. 050588-71-84. zzТрубы новые , диаметр 0,5-1,5 дюйма, б/у, уголок 25-50 мм., швеллер, арматура. Тел. 095-399-72-48. zzТрубы оцинков. и черная, Д. 3/4 и пол дюйма, ЧК-50, 2 м. Тел. 066-478-73-04. zzТрубы, метал., 10 м., 3/4, 1/2. Тел. 095-059-33-63. zzУголок - ассорт. Труба 89, куски по 5 м, в наличии. Тел. 099-069-000-3. zzУголок, швеллер, 12, 16, 24. Тел. 099-306-82-80.

zzШлак. Тел. 099-069-000-3. zzШлак. Тел. 099-307-82-52. zzШлак. Тел. 095-212-01-21. zzШлак. Тел. 095-720-96-91. zzШлак. Тел. 050-141-02-13. zzШлак. Тел. 095-320-35-90.

Шлак краматорский. Тел. 050-92-345-93. Шлак, 4-14 т. Тел. 050-143-18-12.

«Газета объявлений» N 3 (609), 24 января 2018 г.

zzМеталл! Лом и деловой! Купим на взаимовыгодных условиях. Тел. 099-29-00-996. zzМеталл. ванную, б/у. Тел. Щебень, 4-14 т. Тел. 099-074-62-42. zzМеталлолом очень 095-017-03-47. дорого. Приезжаем. Тел. 066676-60-04. Щебень, 4-14 т. Тел. zzМеталлолом. Дорого. 066-726-08-38. Тел. 095-698-99-33. zzМеталлолом. Дорого. РаzzЩебень, зола, песок, гранотсев, шлак. Доставка. Тел. ботаем от предприятия. Тел. 095-698-99-33. 099-069-000-3.

Щебень, 4-14 т. Тел. 050-143-18-12.

Куплю

Шлак, 4-14 т. Тел. 095-017-03-47. Шлак, 4-14 т. Тел. 066-726-08-38. zzШлакоблок б/у, гипсоблок, кирпич. Сыпуч. мат. (песок, зола, шлак). Доставка. Тел. 099-622-72-12. zzШлакоблок нов. и б/у, хор. сост. Тел. 066-431-70-69. zzШлакоблок новый и б/у. Тел. 099-069-0003. zzШпатлевка. Тел. 050-50186-17. zzЩeбень. Тел. 099-45476-75.

zzУнитаз, новый, трубы чугунные, сетка-нержавайка, Шлакоблок, новый, мелкая, труба подхорная , 9,2 грн/шт., от заводаплитка облицовочная 8 кв.м. производителя. Тел. Тел. 050-840-44-80. zzЧерепица керамовая, 050-274-51-33. неглазурован., 40 000 шт., возмож. вар-ты бартера. zzЩeбень (1-14 т). Тел. 099Тел.: 050-031-63-23, 095-60- 453-21-22. 45-702, 050-76-68-674. zzЩебeнь. Тел. 050-24-19zzЧернозем. Тел. 050-923- 019. 45-93. zzЧугунные батареи, б/у. zzЩебень. Тел. 099-069000-3. Тел. 050-172-70-82.

zzШалевка, б/у, шифер 8-волновой, б/у. Тел. 050-2419-019. zzШифер 6-, 8-волновый, б/у (белый, светлый, хор. качества). Тел. 066-431-70-69. zzШифер 8-волн., б/у. Тел. 095-88-50-714. zzШифер 8-волн., б/у. Тел. 095-026-49-81. zzШифер, б/у. Тел. 095156-51-61.

(присылайте SMS-сообщения)

zzЩебень. 82-52. zzЩебень. 01-21. zzЩебень. 96-91.

Тел. 099-307Тел. 095-212Тел. 095-720-

Щебень. Тел. 050-92345-93. zzЩебень. 02-13.

Тел. 050-141-

zz00000111 Абсолютно быстро: лом всех металлов по самой высокой цене, расчет на месте. Тел. 050-744-48-60. zzАлюмин. уголок, алюмин. лист. Тел. 050-69-49-320. zzБлоки б/у 3, 4, 5, 6 ФБС, полублоки, кирпич, шифер, шалевку, приеду заберу. Тел. 066-431-70-69. zzБлоки б/у ФБС, любых размеров, приеду, заберу. Тел. 095-81-85-866. zzБлоки б/у, абс. любые, приеду заберу. Тел. 066-5794-540. zzВагончик строительный. Тел. 099-069-000-3. zzВанна метал., б/у, раковина эмалир., унитаз, бочок, все нов. старого образца. Тел. 095-203-78-47. zzЗакупаем лом металлов. Самовывоз. Тел. 095-69899-33. zzКирпич абс. все стройматер., заберу, дорого. Тел. 099-226-12-51. zzКирпич абс. любой. Тел. 050-24-19-119.

zzКирпич абс. любой б/у и все стройматериалы (плиты, блоки, гипсоблок, шлакоблок, шифер, доска). Заберу дорого. Тел. 050-87-53-933. zzКирпич абс. любой б/у, в люб. кол-ве (приеду заберу от 100 шт). Тел. 099-453-21-22. zzКирпич абс. любой б/у, плиты, блоки, шифер, доска, заберу. Тел. 099-974-89-85. zzКирпич абс. любой, б/у, плиты, блоки, приеду заберу. Тел. 095-88-46-360. zzКирпич от 60 коп., разный. Гипсоблок, шлакоблок б/у. Тел. 099-069-000-3. zzКирпич, шлакоблок, гипсоблок, доски, брус, балку, дрова и др. стройматериал. Тел. 050-03-16-323. zzКупим чугунные батареи. Тел. 066-860-96-35. zzЛестница металл. Тел. 095-464-48-84. zzЛестницу на второй этаж с перилами. Тел. 066-71038-20. zzЛом всех металлов. Вывоз. Тел. 095-698-99-33. zzМеталл любой. Дорого! Тел. 095-698-99-33. zzМеталл черный и цветной. Тел. 066-21-60-055.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

zzПлита абс. люб. размеров, б/у, блоки, кирпич. Приеду заберу. Тел. 095-88-46-521. zzПлита абс. люб. размеров, блоки, заберу. Тел. 095-88-50714. zzПлита абс. любые, заберу дорого. Тел. 095-399-66-03. zzПлиты ПКЖ, 12 м. х 3 м. Тел. 095-780-50-21. zzРазные стройматериалы. Трубу желез., асбестоцемент., пластик., батареи, регистры. Рубероид, толь, плитку на пол, стены. Тел. 050-767-68-71.

Стройматериал любой, здания под разборку. Тел. 050274-51-33.

zzТрубу б/у, диам. 102-114 мм. Тел. 050-530-20-39. zzШвеллер, уголок, арматуру, лист, асбестоцемент. трубы, кирпич кислотоупор., силикатный, ванны б/у, гвозди, шурупы, болты. Тел. 099-11-29-300. zzШвеллер, уголок, доску, газобетон и др. строймат. Тел. 050-64-86-177.

http://slavinfo.dn.ua

17


Объявления диктуйте по тел.:

куплю

zzШифер (6-8-волн.) б/у, приеду, заберу. Тел. 099-45313-33. zzШифер (6-8-волн.), дорого. Тел. 099-454-76-75. zzШифер 6-, 8-волн. приеду заберу дорого. Тел. 095-1400-414. zzШифер 6-, 8-волн., заберу дорого. Тел. 066-59-54-515. zzШлакоблок б/у, заберу сам. Тел. 099-453-17-18. zzШлакоблок, б/у и новый. Тел. 099-20-88-661.

Продаю

zzВорота гараж., 2,5х2,4, нов., с короб., двери, метал., 1,8х0,9, с короб. Тел. 099-3101-993. zzВходные двери. Недорого. Тел. 0955952725. zzДвери межкомн. Тел. 095399-72-48. zzДвери межкомн. Тел. 050761-23-80. zzДверь дубовая двойная, балконная, с коробкой. Тел. 095-368-91-00. zzДверь, метал, с двойн. коробкой 2,05 х 0,8, 2000 грн. Тел. 099-140-61-87. zzНадежные входные двери под заказ и в наличии! Лучшие цены от 1580. Тел. 066-71633-72. zzОкна большие и маленькие. Тел. 050-823-56-53. zzОкна дубовые, идеал. сост. со стеклами. Комплект на дом. Тел. 095-203-78-47. zzОкна м/п, 2 м. 82 см., решетки на окна б/у, металлические. Тел. 095-892-42-59. zzОкон. рамы со стеклами. Тел. 095-357-74-12. zzОконные блоки, бвойные, без стекла, 146х132 см., 3 шт. Тел. 050-68-66-803. zzОконные блоки, дерев., новые и б/у, 135х1.5, балконные блоки, лестн. марш. Стеклоблок, новый и б/у. Тел. 050-701-24-67. zzОконные рамы со стеклами, б/у. Тел. 050-77-68255. zzОконные рамы, б/у, недорого. Тел.: 095-381-90-21, 66-44-40. zzРамы дерев. со стеклами, дешево. Ворота гаражные, железные и ворота для забора. Тел. 050-164-13-60. zzРамы, деревянные. Тел. 050-065-48-75.

Куплю

zzПластиковую дверь, окно. Тел. 066-710-38-20.

Продаю

zzАвтоматика на котел КСТ-16, б/у и дверка. Тел. 095-87-60-486. zzБаллон пропановый, 40 л. Тел. 050-62-30-975. zzБензопила б/у «Партнер». Тел. 095-144-08-67. zzБетономешалка пром. 380 В. Тел.: 050-555-55-66, 067-555-55-66. zzВесы почтовые, 100 кг,ь электронные весы. Тел. 099299-70-27. zzВ о д о н а г р е в а т е л ь газовый, 20 кВТ, новый. Тел. 066-84-83-699. zzГБО евро-2 с гарантией, пр-во Италия, стенд для очистки и размагничивания бенз., 6000 грн., ГБО метан евро-4, гарантия 2 года. Тел. 066-866-91-98. zzД и з е л ь - г е н е р а т о р , мощность 220 кВт. Тел. 050555-55-66.

18

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zzЗ/п для холодильников «Норд», «Донбасс», решетки, ящики. Газ. баллон, б/у. Тел. 095-144-08-67. zzЗерновой сепаратор для очистки и колибровки, вентиляторный, аэродинамичный, самодельный и чертежи для самост. изготовления. Тел. 067-93-19-756. zzИнкубатор, теплица. Тел. 050-823-56-53. zzКомпрессор для холодильника. Тел. 095-171-27-15. zzКотел КСТ б/у. Тел. 095197-41-98. zzМелл. козырек на крыльцо, шина алюмин., 40х4, 13 м. Тел. 050-065-48-66. zzНасадка на болгарку, пилка дров как бензопилой, 470 грн. Газ. баллон. Тел. 063304-47-81. zzНасос водяной. Тел. 05076-006-39. zzНасос для полива, Харьков, 700 грн, лестница стремянка. Тел. 099-70647-79. zzПила цепная электр., новая, с документами, цена договор. Тел. 095-556-75-82. zzПолка для хлеба в магазин, 4-секционная. Тел. 050-96-77-689. zzПрибор установки зажиг. для разн. сортов бензина. Тел. 099-712-18-37. zzПускатели, 2, 4, 6 величины, б/у, теристоры с радиатором, 320 А. Тел. 050952-62-45. zzРесивер, б/у, 10 куб., давлен. рабоч. 16 атмосфер. Циркулярка без эл. двиг. Тел. 099-31-01-993. zzСварочный аппарат старого образца. Тел. 066916-44-91. zzСтанок для изготовления сетки рабицы. Тел. 050-03190-50. zzТеплица разборная металл., 6х3 м. Тел.: 050-68668-03, 66-49-28. zzТепловентилятор на дровах, твердотопл. котел длит. горения, пиролиз., 25 кВт, 13 000 грн., котел воздуш. отоплен. на дровах, 50 кВт, 9 500 грн. Тел. 066-600-87-84. zzТокарный патрон, 4-кул., 3-кул., свар. аппарат, паял. лампа, з/п к мембр. насосу МР71/20, компрессор СО248, редуктор на кислор. баллон, двигатель, 1.1 кВт. Тел. 05050-186-17. zzТокарный станок, по металлу, настольный, раб. сост. Тел.: 050-713-42-31, 067-713-42-31. zzТорг. механ. весы, 200 кг, б/у. Весы механич. товарные на 150 кг. Тел. 066-216-00-55. zzФризер для мороженого. 066-339-36-34. zzФрейзерный деревообрабат. станок, стационарный 2 шт. Тел. 050-048-04-61. zzЦиклоны, транспортер, 6 м., улитка для вытяжки, большая. Тел. 050-720-18-64. zzЦиркулярка, б/у. Тел. 095-892-42-59. zzЦиркулярка, тисы слесарные большие и маленькие, буржуйка с трубой. Тел. 066710-29-44. zzШвейлер, 60х160х 2 200, 60х 160х 2 000. Тел. 099-0165-333. zzЭл. инструмент. Свароч. аппарат, таль цепная 3 т., Циркулярка. Тел. 099-30-66874. zzЭлектродвигатели 3 шт 7,5 Квт, 7,5 Квт. Тел. 066-00979-22. zzЭлектродвигатели до 1 кВт. Тел. 095-399-72-48. zzЭ л е к т р о д в и г а т е л я , новые и б/у. Тел. 050-70124-67.

Куплю

zzАккумуляторы, б/у, газ. колонки на з/ч, компрессоры, нераб. Свар. полуавтомат, б/у. Тел.: 099-30-68-280, 09359-84-671.

(присылайте SMS-сообщения)

zzЭл. плитка, скрытая спираль, мощ. 2 квт., чугун. Тел. 099-712-18-37. zzЭлектромясорубка. Тел. 050-823-56-53. zzЭлектропечи на спирали. Тел. 095-544-03-76. zzЭлектропечь 150 грн. Тел. 050-17-00-286. zzБензои электроинструменты, свароч. аппарат, редукторы 2 шт., трансформатор и генератор, газ. баллон. Тел. 066-00-979-22. zzБензопила, болгарка, свар. аппарат, б/у, автомат. Тел. 095-39-85-133. zzБолгарку, бензопилу, сварку-полуавтомат. Тел. 09550-35-896. zzБуферная емкость для твердотоп. котлов , 1000 куб. м. Тел. 095-764-93-09. zzВесы 0,5-1т. Тел. 066-3537-800. zzГаз. колонку на з/ч. Тел.: 050-91-676-49, 66-55-93. zzГаз. колонку на з/ч. Тел. 093-59-84-671. zzГаражный инвентарь, инструменты, приспособления и прочее, крупоружку, зернодробилку, электротерку, эл. мясорубку. Тел. 066-00979-22.

zzКотел на дрова. Тел. 05076-76-871. zzЛодочный электромотор и бензиновый «Ветерок» 8М. Тел. 050-694-93-20. zzОборудование минипекарни, мини-печь для пиццы. Тел. 050-694-93-20. zzПлазморез ЧПУ. Тел. 095764-93-09. zzПреобразователь, 12 В, постоянка, 220 переменка. Тел. 063-304-47-81. zzПресс для отжима винограда. Тел. 066-367-51-32. zzСварочный аппарат, газ. баллон. Тел. 099-734-55-13. zzСчетчик для воды в колодец, Д. 20 мм. Тел. 05077-519-44. zzЭлектропилу, не дорого. Тел. 066-040-17-37. zzЭлектропилу, недорого, комплект котел КСТ- 16. Тел. 095-203-78-47.

Продаю

zzDVD-плеер BBK с пультом, 300 грн. Тел. 095-420-27-11. zzГазовая печка 2 конфор. под газ баллонный. Тел. 095156-51-61. zzМультиварка Phillips, Фен с насадками, электровафельница, электросоковыжималка. Тел. 095-016-82-77. zzОбогреватель масляный на колесиках, 11 секций,700 грн., швейная машинка ручная 300 грн. Тел. 095-610-826-5. zzОбогреватель масляный СССР, пылесос «Ракета». Тел. 066-939-68-04. zzОчиститель воды 5-фильтровый. Тел. 066-809-10-77. zzПечь 4 комфорки б/у. Тел. 095-052-79-17. zzПылесос моющий, новый. Тел. 050-559-31-23.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

zzПылесос, новый. Тел. 050-161-54-00. zzСоковарка, машинка швейная ножная «Зингер». Тел. 066-710-29-44. zzСтир. машина на з/п, Канди. Водонагр. бак из нерж. стали, аэрогриль. Тел. 099706-47-79. zzСтир. машинка б/у. Тел. 050-823-56-53. zzСтир. машинка малютка. Тел. 099-018-10-09. zzСтирал. маш. Zanussi с вертикал. загрузкой, в идеал. сост. на 5 кг. Тел. 095-82-09414. zzСтирал. машинка «Ультратон», маленькая. Тел. 06600-23-324. zzТепловентилятор. Тел. 050-879-72-82. zzХлебопечка PHILIPS. Тел. 099-54-79-222. zzХолодильник «Донбасс», б/у. Тел. 095-057-30-20.

zzХолодильник «Норд». Тел. 050-91-676-49. zzХолодильник «Норд», 2-камерн. Тел. 066-216-00-55. zzХолодильник «Норд», 2-камерн. Тел. 095-52-44-009. zzХолодильник большой новый, с морозилкой, микроволновка, стир. машинка не автомат. Тел. 050-04-77-653. zzХолодильник в рабочем сост. Тел. 095-171-46-16. zzХолодильник, б/у. Тел. 050-50-186-17. zzХолодильник, б/у, 750 грн., Норд, 2-кам., стир. машинка, 350 грн., возм. доставка. Газ. печь, 4-конфор., 550 грн. Тел. 063-30-44-781. zzХолодильник, б/у, 750 грн., холодильник Nord, 2-камерн., возм. доставка, стир. машина, 350 грн. Тел. 095-144-08-67. zzХолодильник, б/у, однокаменрный. Тел. 095-05933-63. zzХолодильник, мороз. камера, газ. печь, б/у. Тел. 050-69-49-320. zzХолодильники 1-2камерн. Тел.: 099-30-68-280, 093-59-84-671. zzШв. машинка «Зингер», немецкая, 500 грн. Тел. 09900-54-493. zzШв. машинка бытовая «Тойота Джинс», нов., «Подольская» с эл. приводом, «Скорняжка» для пошива меха. Эл. двигатели для промышлен. машин. Тел. 050-164-13-60. zzШвейная машинка «Подольская» ручная. Тел. 09587-60-486. zzШвейная машинка Veritas Rubina эл. с ножным приводом. Тел. 095-39-39-338. zzЭл. двиг. со стир. маш. Indesit. Тел. 095-672-00-73. zzЭл. конвектор Atlantic, пр-во Франция, 1 000 грн. Тел. 050-775-19-44.

http://slavinfo.dn.ua

Куплю

zz2-камерн. холодильник, стиральную машину, пылесос, компьютер, газовую печь, автомагнитолу, СВЧ-печь, хлебопечь, мультиварку в хор. сост., не старше 7-и лет. Тел. 066-240-47-96. zzДвухкам. холодильник, жк телевизор, стирал. маш.автомат в раб. сост. Тел. 05018-48-588. zzКолонку газ. совет. или имп. в люб. сост., можно не раб. или новую. Тел. 050-93999-67. zzСтекло на плиту Мечта15. Тел. 050-77-519-44. zzСтир. маш. в хор. сост. Тел. 095-85-60-980. zzСтир. машину, газ. колонку, газ. печь, холодильник в любом сост., можно нераб. Тел. 099-074-62-42. zzХолодильник. Тел. 099734-55-13. zzХолодильник 1 камер, мороз. камеру, газ. колонка, стир. машинку и др. быт. технику. Тел. 066-00-979-22. zzХолодильник в рабочем сост. Тел.: 099-30-68-280, 093-59-84-671. zzХолодильник в хор. сост., для себя. Тел. 099-350-18-20. zzХолодильник и стир. машинку для себя. Тел. 093871-98-22. zzХолодильник рабочий или «Норд», 1-камерн., нерабочий, приеду заберу. Тел. 093-122-05-88. zzХолодильник, в раб. сост., нерабочий, приеду заберу. Тел. 095-39-85-133. zzХолодильник, небольшой, для себя. Тел. 095420-27-11. zzХолодильник, недорого. Тел. 093-95-11-708. zzХолодильник, нераб. Тел. 050-62-30-975. zzХолодильник, нераб. Тел. 093-59-84-671. zzХолодильник, нераб. сост. Тел. 066-216-00-55. zzХолодильник, стир. машинку, не в раб. сост. Тел. 095-171-46-16. zzХолодильники двухкамерные «Атлант» 2 отделения и «Либхер» на 3 отделения, печь газ. «Ардо». Тел. 050-8611-405. zzХолодильники, раб. Nord, нераб., приеду заберу, стирал. машинку. Тел. 095-50-35-896. zzХолодильники, телевизоры, б/у, в хор. сост. Тел. 095-85-60-980. zzШвейн. машинку, ручную. Тел. 095-812-87-49.

Продаю

zzМагнитафон Сатурн, касетный. Тел. 099-299-70-27. zzМини-диски 33 шт. с проф. минусами, видеомагнитофон. Тел. 099-54-79-222. zzОборудование для спутник. ТВ, гарантия. Тел. 050-82-83-704. zzПластинки. Тел. 095-33829-39. zzСпутник НD-рессиверы. Продажа, установка. Тел. 099603-54-23. zzСпутник. антенны, комплектующ. к ним. Тел. 099603-54-23. zzТ2. Тел. 099-706-47-79. zzТВ «Rainford» недорого. Тел. 095-864-19-86. zzТВ «Sony» , аккустич. система, муз центр, 2 колонки большие, муз. центр «Самсунг» с караоке. Тел. 095399-72-48. zzТВ «Весна», ч/б, приемник с УКВ блоком. Приемники «Океан», «Меридиан» с УКВчастотой. Колонки мощные. Тел. 095-048-37-23. zzТВ LG цветной. Тел. 095244-83-02. zzТВ Samsung плазм. Тел. 050-047-76-53. zzТВ Samsung, б/у, в хор. сост, DVD. Тел. 095-856-09-80. zzТВ Sony 21 дюйм, 1500 грн. Тел. 095-399-10-79. zzТВ ж/к, «BWC», со встр. DVD-плеером, 55 см., 2 800, LG б/у, 37 см., 1 000 грн. Тел. 050-929-76-56. zzТВ жидкокрист., в хор. сост. Тел. 093-871-98-22. zzТВ цветной «Электрон». Тел. 050-878-24-26.

Телевизор «Филипс», 2005 г., Полтша, Диаг. 70 см. Частота 100 гц. Цена договорная. Тел. 050-988-25-50. zzФотоаппарат. Тел. 05086-32-956. zzФотоаппарат Pleo MLX, хор. сост. Тел. 095-338-29-39. zzФотоаппараты «ФЭД», «Вилия-авто», совет. пр-ва. Тел. 066-866-919-8.

Куплю

zzTВ, ламповый, ч/б, нерабочий, цветной ламповый, на з/ч. ТВ Джимакс, б/у, д 30 см, 500 грн. Тел.: 050-91676-49, 66-55-93. zzTВ, ламповый, ч/б, нерабочий, цветной ламповый, на з/ч. ТВ Джимакс, б/у, д 30 см, 500 грн. Тел. 093-59-84671. zzВидеокамера, флешка, хор. сост., тюнер Т2, комплект спутник. ТВ. Тел. 095-20378-47. zzИмпортные ТВ в любом сост., тюнер Т-32, комплект спутник. ТВ, б/у. Тел. 066-04017-37. zzНов. комплект для спутник. ТВ, недорого. Тел. 095-464-48-84. zzСтарый ламповый радиоприемник, старый пленочный фотоаппарат. Тел.: 050-71342-31, 067-713-42-31. zzТВ б/у, холодильники, стир. машины, аккумуляторы. Тел. 066-890-22-75. zzТВ импорт. пр-ва, отл. сост., недорого. Магнитофон бобин., только импорт. пр-ва. Тел. 095-464-48-84. zzТВ, черно-белые, цветные, ламповые. Тел.: 099-3068-280, 093-59-84-671. zzТюнер спутник. на 12 В. Тел. 095-503-58-96. zzТюнер Т-2. Тел. 095-42027-11.

zz2 телевизора с тюнером. Тел. 099-299-70-27. zzNikon, цифровой фотоаппарат, 30 мп., 950 грн., сенсорный экран. Тел. 095399-10-79. zzАвтомагнитола jvc. Тел. 050-64-58-978. zzАудиосистема Sven, мощн. 2*20 Вт, для ПК, новая, недорого, муз. центр, автомогнитола «Sony» с колонками новая, недорого. Тел. 050-77519-44. zzВидеокамера Sony, телевизор Rainford, 700. Тел. 050-916-76-49. Продаю zzДискотечное оборуд., спутниковый комплект б/у, zzКлавиатура на ПК и ремонт. Тел.: 050-713-42-31, колонки TF 10, б/у, 300 грн. Тел. 050-64-58-978. 067-713-42-31.

«Газета объявлений» N 3 (609), 24 января 2018 г.


Объявления диктуйте по тел.:

Продаю

zzКолонки к комп., 2 шт. + буфер. Тел. 095-701-25-24. zzКомпьютер, монитор Асер. Тел. 066-916-44-91. zzМонитор LG. Тел. 050-76006-39.

Куплю

zzВ рабочем состоянии компьютер, ноутбук, принтер, нетбук, планшет. Тел. 066240-47-96. zzКомпьютер или ноутбук в хор. сост. Тел. 050-657-82-89. zzНоутбук, планшет, оригинал. Тел. 099-11-29-300. zzРабочий компьютер, в хорошем состоянии. Тел. 05018-48-588.

Продаю

zzNokia Lumia 510- 60 грн., Nokia 61111- 300 грн. Тел. 095-399-10-79. zzЗ/ч на моб. телефоны, нов. и б/у. Тел. 095-399-10-79. zzМоб. тел. Samsung S 5300, отл. сост., внешний вид на 5, Samsung 6802, недорого. Тел. 095-672-00-73. zzМоторола, G-5 , 2017 г. в., идеал. сост., 6 000 грн. Тел. 050-820-54-92. zzСмартфон Xiaomi Redmi Note 4, нов., + чехол в подарок, 4 300 грн. Тел. 066-822-62-80.

Куплю

zzСенсорный телефон, недорого, андроид 6, желат., недорого. Тел. 099-250-56-48. zzТелефон, Самсунг, раскладушку, не дорого. Тел. 095-438-18-98.

Продаю

zzГитара, 6-струн. Тел. 09911-29-300. zzЭл. аккордеон «Полтава», отл. сост. Тел. 050-762-05-53. zzЭ л е к т р о г и т а р а , Германия, «Этерна «. Тел. 05053-69-098.

Куплю

zzГитару, пианино в хор. сост. Тел. 050-64-86-177. zzПианино, рояль. Тел. 066710-38-20. zzПианино, рояль. Тел. 099112-93-00. zzПианино, рояль. Тел. 099112-93-00.

Продаю

zzСупер крем Bust Spa 200 мл., для подтяжки, укрепления и увеличения груди, 100 грн. Тел. 050-132-93-24.

Продаю

zz2 новых компьют. стола. Тел. 095-244-83-02. zz3-створ. шкаф с антр., б/у, гостин. «Лора» с антресолями. Тел. 050-94-66-393. zzГостинная, шкафы с антрис, можно по отдельности по 500 грн. Тел. 050-67575-71. zzДиван. Тел. 050-86-32975. zzДиван б/у, 3 секц. диванчик, столик журнал., крвать полуторка дерев. спинки. Тел. 095-059-33-63. zzДиван и трильяж произв. СССР, недорого. Тел. 050864-68-87. zzДиван малютка сделан углом в хорошем состоянии размер 0.90 ширина раскладывается до 1.90 м. Тел. 050-209-93-98.

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zzДиван раскладной, 160х190, цена договорная. Тел. 050-658-66-59. zzДиван, хор. сост., недорого. Тел. 066-83-06-773. zzЖурнальный столик новый, бежевый, овальный на колесиках, шкаф для посуды новый 220х90х35 см, цвет кремовый, стол-тумба. Тел. 095-851-62-06. zzКомод, новый, недорого, стол- тумба, центр города. Тел. 095-052-79-17. zzКомод, трильяж, журн. столик. Тел. 0958-128-749. zzКровать, двухспал. почти нов., диван- кровать, тумб. д/ тел. Тел. 050-76-006-39. zzКухон. гарнитур. Тел. 05086-11-405. zzМебель б/у, стенка, 3 шкафа: для посуды, книг, секретер. Тел. 099-480-91-20. zzПисьменный стол. Тел. 095-502-55-53. zzПрихожая, светлого цвета, с зеркалом, в хор. сост., 1 500 грн. Тел. 050-718-15-08. zzР а с к л а д у ш к а , алюм.,детская. Тел. 099-62042-51. zzСервант б/у, недорого. Тел. 095-338-29-39. zzСервант с зеркалами, большая тумбочка, полиров, зеркало в прихожую, 48*127, Немецкая. Тел. 099-36-57869. zzСервант, диван, кресло. Тел.: 050-999-53-15, 050-82307-89. zzСервант. Элементы барной стойки, кровать полуторка, стол. письменный, прихожая, пенал для посуды на кухне. Тел. 066-4-787-304. zzСлавянская стенка б/у, 1000 грн. Тел. 095-368-91-00. zzСтенка «Виктория» отл. сост., длинна 2,40 м., тумба под ТВ угловая. Тел. 066-01844-15. zzСтенка Славянская, кресло, полит., разв. стол, прихожая. Тел. 095-534-01-03. zzСтол компьют., в хор. сост., полиров., темно- коричневый. Тел. 066-46-58-602. zzСтол письменный, шифоньер трехствор., кроватьсетка полуторка. Тел. 050161-54-00. zzСтол, письменный, с ящиками, комод, тумбочка. Тел. 095-06-127-60. zzСтол-тумба 80х170, раскладной, темно-коричневый б/у. Тел. 050-843-54-18. zzСтол-тумба кухонный, 100 грн. Тел. 066-710-29-44. zzСтулья жесткие. Трюмо. Тумбочка на ножках. Кровать на сетке с дерев. быльцами. Диван-книжка, нов. Тел. 095048-37-23. zzСтулья, стенка, тумбочки, кровати металл., тумба для обуви, ковры. Тел. 050-87824-26. zzТрельяж, стол полир. раскладной, шифоньер трехстворч., книжные полки. Тел. 050-761-23-80. zzТрюмо, недорого. Тел. 050-922-16-84. zzТумба под тел. из дерева, сервант, шифоньер, кухня. Тел. 095-544-03-76. zzТумбочка ,комод, натур. дер. Тел. 095-31-222-87. zzШкаф для одежды, стол письм. большой. , 3 стула. Тел. 095-092-50-02. zzШкаф для спальни белого цвета. Тел. 095-368-91-00. zzШкафы, трельяж. Тел. 050-823-56-53.

Куплю

zzДеревян. мебель в хор. сост. Тел. 050-76-76-871. zzДиван современн., в хор. сост. Тел. 050-76-76-871. zzМягк. мебель для гостин. и кухни, кровати одно- или двуспальная хор. сост. Тел. 050-18-48-588.

zzМягкий уголок, диван в гостиную, кухню, комп. стол, стул, в хор. сост. Тел. 066240-47-96. zzМягкую мебель в гостинную. Тел. 093-871-98-22. zzСтолы, б/у для кафе. Тел. 095-31-222-87. zzУглов. диван с креслом, диван с 2 кресл., кровать в хор сост. Тел. 050-657-82-89. zzУглов. диван с креслом, диван с 2 кресл., кровать в хор сост. Тел. 050-657-82-89.

Продаю

zzЗеркало в полный рост, в метал. оправе, на колесиках. Тел. 050-843-54-18. zzЗеркало настен., трапецевидной формы, 70х45, отл. сост. Тел. 095-092-50-02. zzКовер. Тел. 050-15658-41. zzКовер 2х3. Тел.: 2-05-93, 050-823-74-65. zzКовер 2х3, натуральный, цвет коричневый, 450 грн. Тел. 050-170-02-86.

(присылайте SMS-сообщения)

zzВаленки, сапоги резиновые. Тел. 095-399-72-48. zzВечернее черное платье, короткое, полушубок белый, юбка зимняя, р. 46-48. Тел. 050-863-59-92. zzДубленка жен. р. 52-54, хор. сост. Тел. 050-156-58-41. zzЖенские вещи, от 48 до 54 р., платья, юбки, блузы, костюмы. Зим. сапоги, 38-39, зимн. плащ. Тел. 050-63-59804. zzКостюм ОЗК. Тел. 095365-46-95. zzКостюм, р. 48, рост 176-180 см.,. Тел. 050-21-76817. zzКостюмы р. 48-52, свитера, рубашки. Тел. 050879-72-82. Продаю zzКуртка зимняя, жен. 50 р., новая , кожаная, на натур. zzВино домашнее. Тел. 095подстебном меху и капюшон, 892-42-59. кожаная куртка демисезон., новая. Тел. 093-95-11-708. zzКуртки, жен., р. 48. Тел. 095-357-74-12. zzМужское пальто черн., коричн., 50- 52, костюмы, 48- 50, рубашки 46- 54. Тел. 050-63-59-804. zzНорковая шуба жен. и дубленка муж., идеал. сост., недорого. Тел. 066-059-44-17.

zzМанеж «Наталка», мартац (кокосовое волокно), деревянный, светлый, 1000 грн, коляска-трансформер (зималето) Бамбино, Польша,800 грн, для девочки. Тел. 050175-52-19. zzМанеж дерев. цвет белый, с матрасом и комплектом пост. белья, 1 500 грн. Тел. 099-028-14-25. zzМного вещей на дев, 3-8 лет и мальчика с 1 до 5 лет. Тел. 095-65-70-386. zzНабор дет. мебели, б/у: 2 шкафа 1-створ., кровать, навес. шкафы, письм. стол, комп. стол. Тел. 099-48091-20. zzПампепрсы 6, 31 шт, 4 грн./шт., манеж детский. Тел. 099-54-79-222. zzПуховики 2 шт. стеганые, балоньевые на дев. Тел. 05086-35-992. zzЭ л е к т р о в ы ж и г а т е л и для дет. творч. Тел. 095-39972-48. zzЭлектромобиль, детск., для 2-4 лет. Тел. 099-54-79222.

zzКофе, чай, шоколад и другое импортного производства. Тел. 099-61-26-866. zzПерепелиные яйца. Тел. 066-00-979-22. zzСемечка (малооценка). Тел. 050-03-16-323. zzСемечки подсолнуха. Тел. 095-30-80-339. zzЧайный гриб. Тел. 095-5244-009. zzЧайный гриб. Тел. 063499-56-98. Куплю zzЯйца перепел. Тел. 095- zzДетскую коляску-транс61-88-776. формер в хор. сост., недорого. Куплю Тел. 066-240-47-96. zzКукурузу, просо, пшеницу, ячмень, овес. Тел. 050-03-16-323.

Куплю грецкий орех. Тел. 095-342-38-32.

zzКовер 3х2 недорого. Тел. 095-059-33-63. zzКовер шерстян., 1,9-1,25 м. Тел. 095-381-90-21. zzКоврик турманиевый, пр-во Корея, палас. Тел. 066809-10-77. zzКовры 2 шт., овальные. Тел. 066-018-44-15. zzКовры, 2х1,4- 2 шт. Тел. 095-544-03-76. zzТри мебельные подушки, темно-зел. цвета, 65*55. Тел. 066-00-23-324. zzТурник настенный. Тел. 050-86-32-956. zzФотокартины выставочные: природа, Святогорье, Славкурорт, Крым. Тел. 095156-51-61. zzЧасы с боем «Янтарь», раб. сост., 600 грн. Тел. 050651-63-20.

Куплю

zzЧасы напольные, часы старинные, предметы старины. Тел. 095-203-78-47. zzЧасы, напольные, настенные, каминные и др. Тел. 066-040-17-37.

Продаю

zzБотинки муж. (берцы) р. 44, кожа, 300 грн. Тел. 050802-54-92. zzБотинки муж., Польша, натур. кожа, цвет коричнев., р. 40, нов. Тел. 095-701-25-24. zzБрюки, куртки муж., р. 50-52, спецкостюмы брезентовые, халаты, р. 50-54, воротник песец, жен. вещи, р. 50-52. Тел. 095-357-74-12.

«Газета объявлений» N 3 (609), 24 января 2018 г.

zzОфицерский овчинный полушубок 56-58 р. Тел. 095244-83-02. zzПальто, муж., 50- 52, драповое, демис., костем, р. 48., новый, черный, шапка, норка. Тел. 050-264-61-93. zzПлащ брезентовый с капюшоном, больш. разм., новый. Тел. 099-712-18-37. zzПолусапоги жен. 41 р., для пожилых. Тел. 095-16956-25. zzПолушубок исскуст. муж. Тел. 050-86-32-956. zzСапоги жен., демисез., кож., р. 38, туфли лакиров., р. 38, хор. сост. Тел. 095-33829-39. zzСвадебное платье с камнями сваровски. Тел. 06600-979-22. zzТулуп на овчине, р. 54. Тел. 095-365-46-95. zzТуфли жен. новые, р. 35, черные, на каблуке с откр. носком, 70 грн. Тел. 050-85636-50. zzШуба , нутрия. Тел. 09531-222-87. zzШуба из искусств. меха, черная, р. 60. Тел. 095-38190-21. zzШуба черная р. 48, кролик, 500 грн, шуба, нутрия, 2000 грн, дубленка цвет коричневый, 500 грн. Тел. 050-170-02-86. zzШуба, шапка, натур. мех, недорого. Тел. 066-748-60-31.

Продаю

zzБотинки, д/дев., 25 р., новые, сень. кожа, стразы, роз., недорого. Тел. 093-9511-708. zzВелосипед , 3-6 лет, 500 грн. Тел. 050-170-02-86. zzВелосипед дет. на 3-7 лет, пр-во Германия,. Тел. 095-52-02-655. zzВелосипед детский б/у, для мальчика, Д колес 50 см, хор. сост., 1200 грн. Ролики, б/у, использовались 2 раза, р. 37-40, хор. сост., 600 грн. Тел. 050-645-61-59. zzВещи зимние, куртки, обувь, дев. 4-7 л., мал. 2-5 л. Тел. 050-63-59-804. zzДет. ванночка, пластм., салатн. цвет., 100 грн. Тел. 095-420-27-11. zzДетские вещи для девочки 2-4 лет. Тел. 050-761-23-80. zzДетский самокат, алюмин., санки, б/у. Тел. 05062-30-975. zzДля девочки нач. кл., шк. форма . тройка, куртки весназима, 3- 4 года . мал., дев. Тел. 095-65-70-386. zzКоляска детская зимняя, недорого. Тел. 095-497-55-30. zzКоляска-трансформер, зима-лето, отл. сост. Тел.: 050-03-16-323, 099-91802-70. zzКровать деревянная 1 500 грн., обувь и одежда от 20 грн на дев. до 4-х лет, импорт., Куплю недорого. Костюм 3-ка на zzДжинсов. костюм. Тел. подростка + брюки зим. 120 050-767-68-71. грн. Тел. 095-35-222-75.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

Продаю

zz«Краткий учебник гинекологии», 1910 г., С.Петербург, «Руководство к частной патологии и терапии», 1881 г., С.-Петербург, том 2. Книги разной тематики. Тел. 097-298-81-71. zzКнига «Кулинарное искусство и венгерская кухня», издание 3, 1956 г.в, с цветными иллюстациями, Элек Мадьяр. Тел. 099-00-54493. zzКниги. Тел. 066-0-532739. zzЛитература по пчеловодству. Тел. 095-357-74-12. zzСочинения в 18 томах А. П. Чехов. Тел. 050-233-59-79. zzШкольная и детская худож. лит-ра. Тел. 095-70125-24.

Продаю

zzДрова колотые, дуб. Доставка от 1 скл.м. Тел. 050044-26-44. zzДрова 1-4 скл. м, дуб рублен., доставка по городу и р-ну. Тел. 099-291-50-77. zzДуб колотый, сухой. Доставка, недорого. Тел. 095-1400-444. zzДоставка дров по городу и р-ну. Дуб рубленный. Тел. 095-14-00-555. zz1-4 скл. м дрова дуб рублен., недорого. Тел. 09956-555-66. zzАквариум, 200 л. в комплекте. Тел. 050-53-69-098. zzАнгар металл. Тел. 095764-93-09. zzБадьян, стаканы, стопочки, тазы большие, вазы. Тел. 050-823-56-53.

http://slavinfo.dn.ua

19


Объявления диктуйте по тел.:

Продаю

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zzДрова (1, 2, 3 скл/м), дуб, колотые. Доставка. Тел. 06657-95-113. zzДрова (1, 2, 3, 4 скл/м), дуб, доставка. Тел. 099-22612-51. zzДрова (1, 2, 3, 4 скл/м), дуб, колотый, сухой. Доставка. Тел. 050-877-27-98. zzДрова (1, 2, 3, 4) колот. Дуб. с доставкой. Тел. 050-5868-271. zzДрова (1-4 скл/м), дуб, колотые, любые. Доставка. Тел. 095-320-35-90. zzДрова (1-4) - дуб колотые, рубленые. Доставка. Тел. 099-36-37-745. zzДрова (1-4) - колотые, дуб, с доставкой. Тел. 066-5141-613.

zzБак нерж. пищевая 2 шт., по 2 секции 1600х700х500 слив внизу, на ножках. Тел. 050-588-71-84. zzБанки 0,5 л. Тел. 095-35774-12. zzБанки 1 и 3 л. Тел. 050-91676-49. zzБанки 3 л и 0,5 л. Тел. 095853-73-02. zzБанки 3 л, 20 шт., меняю на одну 3 л банку меда, или продам банки 0,5 л, 1 л, 3 л. Тел. 050-161-54-00. zzБанки 3 л. и 1 л. Тел. 099306-82-80. zzБанки 3 л., 15 шт. Тел. 095-701-25-24. Дрова дуб колотый в zzБанки, 3 л. Молочные бидоны, термос, емкости и др. любом объеме, чурки. Тел. 050-875-42-85. Доставка по городу zzБанки, керам. бочонок. бесплатно. Тел. 050Тел. 097-298-81-71. 215-89-93. zzБанки, стекл., 3 л, 25 шт., 0,5 л. Тел. 050-065-48-66. zzДрова дуб ясень чурка zzБачок керам. на 30 л. и 18 колотые. Цена договорная. л., бетон 40 л. Тел. 050-21-76- Тел. 050-813-30-79. 817. zzБочка оцинк., бочка Дрова дуб, ясень. металл., по 200 л., бидоны Ч урки, колотые. аллюм. по 40 л., канистры металл. на 20 л. Тел. 050-588- Доставка. Тел. 06671-84. 667-49-44.

Брекеты топливные. Дрова. Доставка. Тел. 050-290-81-56.

zzДрова дубовые, колотые, доставка по городу бесплатная. Тел. 050-18-81-459. zzДрова колот., чурки. Доставка бесплат. Тел. 050-62563-60. zzДрова колотые и чурки с доставкой. Тел. 093-46105-41. zzДрова колотые, чурки. Доставка беспл. Тел. 050-55159-28.

zzБумага, 1 т. Тел. 095-5244-009. zzБытхимия импортного пр-ва, гарантия качества. Тел. 099-61-26-866. zzГладильная доска. Тел. 095-701-25-24. zzГладильная доска, судочки разные, машинки для Дрова колотые, консерв, отрезок ткани. Тел. 093-95-11-708. чурки. Дуб, ясень. zzДерть, молотое зерно, Тел. 095-393-30-40. ячмень. Тел. 066-710-38-20. zzДомик пчеловода. Тел. zzДрова мягких пород. 095-057-30-20. Дрова с разборки. 350 грн. с доставкой. Тел.: 050-0316-323, 095-60-45-702, 09765-91-768. zzДрова с разборки и деревья под снос. Тел.: 050031-63-23, 095-60-45-702, 050-76-68-674.

zzДрoвa (1-4 скл/м) рублен. дуб, доставка по городу и району. Тел. 050-24-19-019. zzДрoвa (1-4) дубколотый-сухой, доставка от 1 скл-м. Тел. 066-433-0-222. zzДрoва (1, 2, 3, 4 склм), колотые. Дуб. Тел. 095-39888-06. zzДрoва (1, 2, 3, 4, 5), дуб, рублен.-колотые. Доставка. Тел. 050-583-33-89. zzДрoва (1-4 скл/м) сухие, дуб, колотые. Тел. 050-24-19119. zzДрoва (1-4) дуб рублен.колотый, доставка от 1 скл/м. Тел. 066-35-37-800. zzДрoва (1-6 склдм), с разборки домов, строений. Тел. 050-58-333-89. zzДровa (1-4) дуб, колотые. Доставка от 1 скл/м. Тел.: 09531-999-41, 093-32-77-180. zzДрова. Тел. 066-56575-71. zzДрова (1 - 4), колот. с доставкой. Дуб сухой. Тел. 099-622-72-12.

20

zzДрова, дуб, ясень. Чурки, колотые. Уголь. Доставка. Тел. 063-242-97-87. zzДрова, дуб, ясень. Чурки, колотые. Уголь. Доставка. Тел. 050-051-04-94. zzДрова, дуб, ясень. Чурки, колотые. Уголь. Доставка. Тел. 050-051-04-40. zzДрова, дуб, ясень. Чурки, колотые. Уголь. Доставка. Тел. 050-207-09-22. zzДрова, дуб, ясень. Чурки, колотые. Уголь. Доставка. Тел. 066-305-94-79.

zzДрова, колотые. Тел. 095574-89-99. zzДрова, колотые, чурки. Доставка бесплатно. Тел. 066232-66-41. zzДрова, уголь абсол. любые, недорого, доставка в короткие сроки, рассрочка, бартер на стройматериалы, сельхозпродукцию, живность. Тел.: 050-031-63-23, 095-6045-702, 050-76-68-674. zzДрова, чурки, колотые. Доставка. Тел. 066-047-61-85. zzДрова. Уголь. Мел в мешках, бартер на зерновые и живность. Тел.: 050-03163-23, 095-60-45-702, 050-7668-674. zzДрова: колотые, чурки. Беспл. доставка. Тел. 093504-60-52.

Дрова: чурки и колотые. Беспл. доставка. Тел. 095177-88-95.

zzЕмкость бензовозная, объем 5450. Тел. 050-55555-66. zzЕмкость для сливн. ямы, 10 кубов, плоскостен, бочок для воды, 1,3 м. куб. Тел. 09931-01-993. zzЕмкость для сливн. ямы, Дрова с разборки, 10 кубов, плоскостен, бочок доставка З ИЛ - для воды, 1,3 м. куб. Тел. 099самосвал. Тел. 050- 31-01-993. zzЕмкость металл.,3 куб. м. 274-51-33. Тел. 099-30-66-874. zzДрова чурки и колотые zzЖалюзи, пластинки. Тел. с доставкой. Тел. 050-545- 050-823-56-53. 84-94. zzЗамок с секретом, новый, банки 1 л, орехи. Тел. 095Д р о в а ч у р к и и 365-46-95.

колотые. Дуб, ясень. Тел. 099-079-43-94.

Дрова чурки, колотые, доставка бесплатно. Тел. 063720-82-03. Дрова чурки, колотые, доставка бесплатно. Тел. 098001-90-88.

Земля 4-14 т. Тел. 066-726-08-38. zzИкона старинная. Тел. 066-951-5773. zzКанистры. Тел. 095-04837-23. zzКанистры пластм., 20 л, 50 шт., канистра, металл, 20 л., резак со шлангами. Тел. 066-216-00-55.

zzДрова, дуб колотый. Тел. 066-431-70-69. zzДрова, дуб, колотый, чурка. Доставка. Тел. 050-71517-62. zzДрова, дуб, колотый, чурка. Доставка. Тел.: 099112-40-33, 095-823-62-30.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

(присылайте SMS-сообщения)

zzМакулатуру, полиэтилен, аккумул. щелочные и кислотные, б/у, нерж. емкости, проволоку, сетку, лист, ящики для яиц. Алюм. кастрюля, 40 л. Тел.: 050-91-676-49, 66-55-93. zzМакулатуру, полиэтилен, аккумул. щелочные и кисСено, с о л о м а лотные, б/у, нерж. емкости, ячневая, пшеничная. проволоку, сетку, лист, ящики для яиц. Алюм. кастрюля, 40 л. Тел. 050-760-57-44. Тел. 093-59-84-671. zzСервис , набор с zzМакулатуру, полиэтилен, графином, банки. Тел. 099- нерж. емкости. Тел.: 099-3068-280, 093-59-84-671. 299-70-27. zzМешки, б/у. Тел.: 095410-99-95, 063-54-14-602. zzМолочные бидоны, пласт. емкости, бочки и т.д, медный провод, розетки, электропатроны. Тел. 066-710-38-20. zzНатуральный волос, от 40 см - 15 000 грн/кг, от 50 см - 25 000 грн/кг. Тел.: 095439-00-96, 093-553-22-75. zzОпилки в любом количестве. Тел. 095-186-01-00. zzСолома в тюках. Тел. 066- zzПласт. емкости разных 809-73-45. размеров. Тел. 099-11-29-300. zzСолома в тюках. Тел. 099942-52-88. Предметы старины. zzСтартеры для ламп Тел. 095-203-78-47. дневного цвета, новые, пр-во СССР. Тел. 095-701-25-24. zzПриму в дар дерево, zzТкань защитного цвета , кроме ивы, тополя, или дрова 1,5 м. и 3,2 м. Тел. 050-675- без гвоздей. Тел. 095-39-8575-71. 133. zzТокарный патрон, 4-кул., запчасти для мембр. насоса. Тел. 063-499-56-98. zzТопливные брикеты. Тел. 095-410-99-95. zzТульский самовар. Тел. 095-534-01-03. zzУголь, крупная фракция, недорого. Тел. 050-934-21-50. zzМакулатуру, полиэтилен, zzУголь: семечка, орешек, пластмассу, аккумляторы, са- рядовка, люб. кол-во. Тел.: 095-60мовывоз. Тел. 050-50-186-17. 050-031-63-23, 45-702, 050-76-68-674. zzМакуха сыродав. и жарен., кукуруза, ячмень, пшеница, просо. Возмож. б/н, zzПриму в дар дрова или рассрочка, бартер. Тел.: 050031-63-23, 095-60-45-702, дерево. Тел. 095-503-58-96. 050-76-68-674. zzСамовар на дровах, zzМатрас на пруж, односп, самовар на углях, часы 190х75. Тел. 050-63-59-804. старин., подсвечники старые, изделия из бронзы и латуни, zzМатрас на пружинах, хор. сост., 1-спал., 190х75 см, 250 статуэтки старин. Тел. 095грн. Тел. 050-63-59-804. 464-48-84. zzМатрац на пруж., хор. zzСено, солома в тюках. сост., 190х80 см. Тел. 095-65- zzЧасы «Луч», позолота, Тел. 050-694-93-20. 70-386. самовар на 3 л.- 350 грн., zzСтартовый пакет, МТС, zzНабор столов. посуды, 24 керосин. лампа- 200 грн. Тел. б/у. Тел. 095-399-10-79. предмета, и посуды с тефлон. 095-399-10-79. покрытием. Набор вилок и zzЧертежи, деталировочн. и zzТалоны на диз. топливо. ножей, нерж., советского сборочн., на насос Шапиленко Тел. 050-648-61-77. пр-ва. Тел. 095-701-25-24. для пром. побелки, Банки 3л. zzТалоны на диз. топливо. zzНавоз. Тел. 050-92- 50 шт. по 5 грн. Тел. 050-762- Тел. 050-648-61-77. zzЧасы штурманские 05-53. 345-93. для планшета «Полет», хронограф, 500 грн., zzПарикм. зеркало. Тел. zzЧехол новый, универсальный, на статуэтки ЛФЗ, самовары 050-141-02-98. zzПод дрова, спинки при- молнии 50 грн. Тел. 050-856- на углях. Макулатуру, 1 грн./ кг. Игрушки елочные, сказоч. кроват., с металл. уголками 36-50. ( около 50 кг металла),1,5-2 zzЯщики бумажные для персонажи, старые, дорого. куба, б/у, недорого. Тел. 095- яиц. Банки, 3 л. Тел.: 099-306- Тел. 066-890-22-75. 82-80, 093-59-84-671. 03-000-80. zzПодставки для цветов, zzЯщики из-под яиц. Тел. кованые изделия. Тел. 050- 066-216-00-55. 767-68-71. zzЯщики овощные, плас., не zzПолиров. доски б/у, не- дорого. Тел. 095-438-18-98. дорого. Тел.: 095-381-90-21, Куплю 66-44-40. zzБочки на 200 л. Тел. 095zzРация. Тел. 050-86-32- 524-5719. 956. zzВыпрямитель (утюжок) zzРога оленей и лосей. Тел. для волос. Тел. 095-439-00-96. 050-683-26-84. zzДрова, недорого. Тел. 095-39-85-133. zzКазан большой, сковороду для цыплят табака. Тел. 06600-979-22. zzКазан, пельменницу, орехокол, не дорого. Тел. 095438-18-98. zzКукурузу, ячмень, овес, просо, горох, сено, солому. Тел. 050-031-63-23.

zzКанистры пластмас., 12 л-15 грн., 27 л-35 грн., под воду и ГСМ. Стекловата из-под холодильника, б/у. Тел. 095-14-408-67. zzКанистры пластмасс., 27 л, 22 л, 12 л, под воду и ГСМ. Тел. 063-304-47-81. zzКанистры под бензин, 20 л. Тел. 095-672-00-73. zzКастрюля 40 л., бидон молочный 38 л., канистра 28 л., улий деревянный. Тел. 066710-29-44. zzКислотоуп. кирпич в наличии. Тел. 099-069-0003. zzКлетки для кроликов. Тел. 050-694-93-20. zzКолбы для термосов, 2- 3 л. Тел. 095-31-222-87. zzКонтейнеры метал., 120х80х90. Тел. 066-0-532739. zzКорыто металл., 2700х350х200. Тел. 050-58871-84. zzЛампа для сушки гелев. ногтей, LADY-Victory, проф. эл. набор для маникюра и педикюра Vitek -VT-2210B. Тел. 095-851-62-06. zzЛожки, вилки, ножи, чайн. серв.на 6 персон «Мадонна», кофейный 6 персон «Пастушка». Тел. 095-016-82-77.

http://slavinfo.dn.ua

zzСамовар, угольный, в хор. сост. Тел. 066-040-17-37. zzСветильники, банки 3 л., бочоноки на 15 л., разная керамика. Тел. 095-544-03-76. zzСено, р-н Целинная. Тел. 050-808-157-6.

«Газета объявлений» N 3 (609), 24 января 2018 г.


Объявления диктуйте по тел.:

куплю

zzЧасы штурманские «Полет», хронограф, 500 грн., статуэтки ЛФЗ, самовары на углях. Макулатуру, 1 грн./ кг. Игрушки елочные, сказоч. персонажи, старые, дорого. Тел. 066-890-22-75.

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

Семена кормовых трав (люцерна, эспарцет, клевер, кострец, суданка и т.д.), сидератов, медоносов, гибриды и сорта подсолнечника, кукурузы и др. культур. Тел.: 067-689-27-26, 099-503-69-17. zzСено в тюках, люцерна, бырей. Тел. 095-49-49-930. zzСтолетник. Тел. 066-46209-85. zzТачка. Тел. 099-62042-51. zzТеплица, 3х6, металл., сборная, б/у, в хор. сост. Тел. 095-156-51-61. zzЦветок алоэ. Тел. 099-5479-222. zzЯчмень, пшеница, кукуруза. Тел. 050-76-76871. zzЯчневая солома. Тел.: 099-01-90-887, 095-36892-35.

Куплю Разное

zzПриму в дар дерево. Тел. 063-304-47-81.

Продаю

zzАлое. Тел. 050-99-86-080. zzАлое. Тел. 050-635-98-04. zzАлое леч., от 3х лет, есть старше. Тел. 095-65-70-386. zzАлоэ вера 2 цветка , 3 года. Тел. 066-710-29-44. zzДоска, хвойная, сухая, не дорого, 4 куб.м. Тел. 050-75655-94. zzЕЛКИ! Опт и розница. Обращ.: ул. Фрунзе, 26 (база стройматериалов). Тел. 05003-16-323. zzЙоркшинский терьер, с документами, паспортом, 9 мес., 4 600. Тел. 050-21776-57. zzКонский навоз в мешках с доставкой. Тел. 050-69493-20. zzЛечебный цветок алоэ-вера и др. комнатные цветы,чайный и молочный гриб. Тел. 099-01-88-926. zzМонстера (цветок) 7 и 5 листов. Тел. 095-515-87-78. zzПерегной. Тел. 099-30782-52. zzПерегной, запесоченный грунт. Доставка ЗИЛ, 7 т. Тел. 050-290-81-56. zzПерегной. Доставка. Тел. 099-069-000-3. zzПросо. Пшеница. Кукуруза. Опт/розница. Тел.: 050-031-63-23, 095-6045-702, 050-76-68-674. zzРастения для водоема, почвопокровные и многое другое. Тел. 050-863-59-92. zzСадовый инвентарь, опрыскиватель, садовый бур, стремянка садовая 3 м. Тел. 095-399-72-48. zzСадовый инвентарь: лопаты, тяпки, грабли, вилы и др. Тел. 050-875-42-85. zzСаженцы грецкого ореха. Тел. 050-161-54-00. zzСемена голубой ели и декоративных хвойных от 30 грн. Тел. 063-69-222-49.

Куплю грецкий орех. Дорого. Тел. 050-47002-30. zzОтход подсолнечника (любое количество) Постоянно деловой отход семечки, с хозяйств, элеваторов. Тел.: 066-559-61-65, 066-559-61-65. zzСадовый инвентарь. Тел. 095-203-78-47. zzЦветок алое, чем старшетем лучше. Тел. 050-25619-49. zzЯчмень, пшеницу, кукурузу. Тел. 0958128749.

Разное

zzКобель стаффордширского терьера, 2 года, ищет подругу для вязки. Тел. 050-03-16-323. zzКобель ягдтерьера ищет подругу. Тел. 050-645-61-59. zzКошечка окрас чернобелый и кот коричневый окрас пол года, длинношерстные. Тел. 066-46-58-602. zzОтдам в хор. руки сторожевую собаку. Тел. 095308-03-39.

Продаю

zzГолуби. Тел. 095-67194-69. zzГолуби с летней площадкой и пл. для выгула. Тел. 099-91-80-270. zzИндоутки, 1 мес. Тел. 050-623-09-75. zzИндоутки, петухи на племя и на мясо. Тел. 095812-87-49. zzКозел на племя безрогий, белый 1,3 тыс. Тел. 066-45596-90. zzКорова. Тел. 050-04807-61. zzКорова, дойная. Тел. 050-977-65-40. zzКошка, ангорская, белая, пуш., молодая, к лотку приучена, 1,5 г., 300 грн. Тел. 066-93-77-970.

zzКроли, взрослые. Тел. 050-275-80-10. zzКролики самцы, самки крупные. Тел. 066-99-080-52. zzКуры-несушки, не дорого. Тел. 050-54-00-782. zzМакуха кормовая. Тел.: 095-524-57-19, 063-54-14602. zzМускусные утки, белые, Нем. линия. Тел. 050-83073-44. zzНутрии. Тел. 050-76768-71. zzНутрии. Тел. 099-11-29300. zzПетуок, молодой. Тел. 050-144-29-12. zzПоросята, 3 мес. Тел. 050-701-39-53. zzПтички певчие, разных пород. Тел. 066-239-59-12. zzСвиньи, живим весом, 150- 200 кг, 50 грн./ кг. Тел. 095-149-20-16. zzЧистопородные щенки пекинеса. Тел. 050-86359-92. zzЧихуахуа, девочка, подрощ. красавица, все прививки, окрас красное дерево, недорого. Тел. 066455-96-90. zzЩенок чихуа-хуа 4 мес., привиты, приучены к пеленке, элит. родители КСУ ККУ. Тел. 095-368-91-00.

Куплю

П рои з водство детских игров ы х и спорт площадок - наши цены вне конкуренции ! На р ы нке с 2 0 0 7 г . Будем рады сотрудничеству с Вами ! Больше фотографий и информации на сайте : www.kinderplay.com.ua. Тел.: 066-559-61-65, 067160-75-44. zzТурист. инвентарь: котелки, флаги, гамаки, шампура, палатка. Тел. 095399-72-48. zzШахматная коллекция «Гарри Потер», 46 журналов + фигуры, новая. Тел. 050-9677-689. zzШтангу, ласты, эспандер. Тел. 095-67-19-469. zzЭ л л е п т и ч е с к и й тренажер, СТ-94. Тел. 066939-68-04.

Куплю

zzАрбалет спортивный и лук. Тел. 050-694-93-20. zzБатут, Д. 4,25 м. Тел. 050-69-49-320. zzВалейбольную сетку, тенисную ракетку, турник, канат и др. спорт. инвентарь. Тел. 050-64-86-177.

(присылайте SMS-сообщения)

zzГири, гантели, блины, пр-во СССР. Тел. 050-55140-64. zzЛодка рез., моторная лодка. Тел. 066-00-979-22. zzЛодку надув., эл. мотор к лодке. Фонарик рыболов. Тел. 095-50-35-896. zzЛодку надувную. Тел. 095-39-85-133. zzСпорт. инвентарь, бильярдный и теннис. стол. Тел. 099-112-93-00. zzСтолы: бильярдный и теннисный. Тел. 050-69493-20.

zzЖен. приятной внешности, вдова, 59 лет, без в/п, ищу мужч. без в/п, согласного на переезд. Тел. 095-395-95-97.

zzМужч. 60/173/90, познаком. с одинок. женщ. без детей, близкой по возр., не склон. к полноте, согласен на переезд. Тел. 095-855-46-08. zzМужчина, 35 лет познаком. с девушкой до 35 лет, для с/с. Тел. 095-46-59-609. zzМужч., 60 л., 168, позн. с женщ. без в/п до 53 л., спокойн., желат. без детей. Тел. 099-046-03-09. zzМужчина, 58 лет, без жилищных и матер. проблем, познаком. с женщиной, 52-53 лет, не склонной к полноте, не имеющей жилья, согласной на переезд. Тел. 095-05730-20.

zzМужчина средних лет, приятн. внешн. без в/п ищет женщину без в/п, согл. на переезд. Тел. 099-36-46-240.

zzУтрачено удостоверение УБД серия УБД071794 на имя Дигтяренко Юрий Александрович, считать недействительным. Тел. 050-98-82-746. zzУтерянные диплом магистра НК42739777 выданный Донецким национальным университетом 05.06.2012 на имя Цебуля Богдана Сергеевича и диплом бакалавра НК 40155849 выданный Донецким национальным университетом 30.06.2011 на имя Цебуля Богдана Сергеевича считать недействительными. zzУтерянный военный билет СО 522642 на имя Ковальчук Сергей Александрович считать недействительным. zzДиплом, выданный Славянским техникумом железнодорожного транспорта серии НК № 21573556 на имя Левченко Михаил Михайлович, считать недействительным. zz17.01.2018 был утерян будо паспорт (квалификационная книжка спортсмена - каратиста) и членская карта Международной организации карате на имя Стрилецкого Максима. Нашедшему просьба сообщить по тел. Тел. 095-879-49-81. zzАтестат на ім’я Кошелева Ганна Євгенівна №38085376 серія НК,виданий Миколаївською ЗОШ I-III ступенів №1 Слов’янскої міської ради Донецької області врахувати недійсним. Тел. 050-273-29-32.

zzКлетки, вольеры, разных размров для птичек. Тел. 066239-59-12. zzЛошадь рабочую, баранов, коз, фазанов, павлинов, цесарок. Тел. 050694-93-20. zzОвчарку или метиса для охраны двора, можно взрослую, или возьму в добрые руки. Тел. 095-20378-47. zzХарьковский мясокомбинат закупает быков, коров, телок, свиней, живым весом,самовывоз. Тел.: 09976-23-878, 098-251-58-96.

Продаю

zzВелосипед «Орленок», 3 000. Тел. 095-399-10-79. zzВелосипед женский. Тел. 095-523-77-10. zzВелосипед-коляска, 1 200. Тел. 050-701-89-29. zzДозальный аппарат «Аннушка». Тел. 050-15-65841. zzЛодка «Юфимка», 2-мест., надув. дно, 1 250 грн. Лодка «Лисичанка», 350 грн. Тел. 063-304-47-81. zzЛодка резин., 2 000 грн. Тел. 050-153-05-33. zzЛодка резиновая. Спальный мешок. Тел. 05077-68-255. zzЛодка, в хор. сост., 3 000 грн. Тел. 066-951-577-3. zzЛодка, палатки, гамак и многое другое. Тел. 050-88038-45. zzЛодки б/у, 450-1300 грн., резина, ПВХ. Тел. 095-14408-67. zzЛыжи, беговые, 420 грн. Тел. 066-47-87-304. zzПалатка, 4-местная, б/у. Тел. 099-706-47-79. zzПрогул. катамаран, 10местный и катер. Тел. 050694-93-20.

«Газета объявлений» N 3 (609), 24 января 2018 г.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

http://slavinfo.dn.ua

21


БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ ЧИТАЙТЕ В ОТДЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ наш сайт: slavinfo.dn.ua Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñðåãèñòðàöèè ñåðèÿ ДЦ N2859-486P от 18.08.2010

Совмещенный выпуск

СТИХИЯ

ВПЛ

СЛАВЯНСК ЗАСЫПАЛО СНЕГОМ. ГОТОВА ЛИ ВЛАСТЬ К БОРЬБЕ СО СТИХИЕЙ? Во вторник, 23 января, из-за сильного снегопада в Славянске затруднено движение транспорта. Снегом засыпало не только городские дороги, но и трассу КиевДолжанский, которая по словам городского головы закрыта. Из-за ухудшения погоды было отменено аппаратное совещание.

По словам Вадима Ляха на улицах работают 20 единиц техники, которые приступили к работе в 6 утра. Используется техника не только коммунальных предприятий, но и техника ДСНС и Национальной гвардии. По маршруту №7 ходит 5 троллейбусов и ходят маршрутки. Как обстоят дела с другими маршрутами, неизвестно. В соседних городах: Бахмуте и Краматорске техника на уборку снега была выведена еще вчера вечером. В Бахмуте, по сообщениям в СМИ и по информации полученной из собственных источников, работы по уборке снега велись всю ночь. Так же всю ночь работала снегоуборочная техника в Краматорске. Экстренную ситуацию лаконично прокомментировал заместитель городского головы Юрий Подлесный: «Аппаратное

совещание не состоялось в связи с погодными условиями». Парадоксально, но при этом почти все журналисты региональных СМИ, а также местные активисты, которые обычно присутствуют на аппаратных совещаниях, смогли вовремя добраться в административное здание Славянского исполкома. В городе, как в центре, так и на периферии, крайне затруднено передвижение частного и общественного транспорта. При этом многие славянцы с опозданием попали на работу или в учебные заведения. Горожане, которые с утра спешили по своим делам, передвигались по городу, даже в центре, исключительно пешком, в основном по более-менее расчищенной проезжей части. Также в Славянске было проблематично добираться на место автомобилям служб экстренного

вызова в случае чрезвычайной ситуации. Владельцы и работники многочисленных магазинов, офисов и бутиков, вооружившись лопатами, самостоятельно «откапывали» подходы к своим рабочим локациям. Таким же образом расчищаются площадки возле банкоматов, чтобы утренние клиенты смогли снять деньги. При этом пешеходные тропки на центральной Соборной площади, судя по всему, уже с раннего утра была расчищены специальной снегоуборочной техникой. А на уборку снега перед центральным входом в Славянский исполком брошена целая бригада работников. Остается открытым вопрос, почему, зная по прогнозам синоптиков и по ситуации вчерашнего дня о грядущем снегопаде, местные власти заблаговременно не позаботились о том, чтобы вся имеющая специализированная техника (коммунальная, ГСЧС, в/ч НГУ 3035), задействованная на уборке снега только сейчас, а также весь штат коммунальщиков своевременно были бы переведены в режим круглосуточных работ, как это было сделано в соседнем Краматорске. И вместо того, чтобы, наоборот, провести расширенное совещание по факту ЧС с руководителями и ответственными лицами всех профильных служб, просто не явились на работу.

НАЗНАЧЕНИЕ

В СЛАВЯНСКЕ НОВЫЙ НАЧАЛЬНИК УЖКХ 17 января прошел конкурс на вакантную должность начальника управления ЖКХ Славянского городского совета. На сайте городского совета появилась информация о том, что победителем конкурса стал Секлецов А.В. второй участник конкурса Башкаев В.Г. зачислен в кадровый резерв.

Андрей Секлецов попал на эту должность с третьей попытки. Первая его попытка сдачи экзамена закончилась скандалом. Претендент на вакансию написал ответы на билеты, которые не соответствовали вопросам. Затем была предпринята попытка участвовать в конкурсе,

на должность специалиста в административной комиссии, но увидев, что на экзамен пришли представители общественного совета, Андрей Секлецов отказался участвовать в конкурсе. Тут нужно напомнить, что объявление о проведении этого конкурса появилось на сайте городского совета за 29 мин. до начала экзамена, в надежде, что никто из общественного совета не успеет на начало экзамена. Смысл в этом конкурсе для самого претендента был в том, что он пройдя конкурс на эту вакансию, потом бы мог по переводу, без всякого экзамена, пройти на должность начальника УЖКХ. Сдал письменный экзамен на должность начальника управле-

ния ЖКХ Андрей Секлецов со второй попытки. И уже назначен на эту должность распоряжением, которого нет на сайте городского совета. Начальник отдела кадровой работы Руслан Борисенко по телефону сказал, что такие распоряжения на сайте городского совета не должны публиковаться, хотя в регламенте исполнительного комитета по этому поводу написано следующее: 6.12. Розпорядження міського голови публікуються на офіційному сайті Слов’янської міської ради (протягом 5 робочих днів з дня їх видання), у випадках та з питань, визначених Законом України «Про доступ до публічної інформації».

В СЛАВЯНСКЕ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ БУДУТ ПРОВЕРЯТЬ В ПРЕЖНЕМ РЕЖИМЕ ПО ФАКТУ РЕГИСТРАЦИОННОГО ПРОЖИВАНИЯ В последнее время в отечественных СМИ и сети усиленно обсуждается возможная отмена «драконовского» постановления Кабмина №365 «Некоторые вопросы осуществления социальных выплат ВПЛ», обязывающее переселенцев, получающих соцвыплаты и пенсии, постоянно находиться по месту проживания, указанному в регистрационных документах. Постановление Кабинета Министров Украины № 365 регулирует механизм адресных проверок переселенцев, от результата которых напрямую зависит возможность получать различные социальные выплаты. Такое положение вещей уже второй год вызывает нарекания, протесты и даже судебные претензии, в первую очередь, со стороны самих временно перемещённых лиц. Основная причина многочисленных возмущений – косвенная дискриминация ВПЛ, пребывающих на учёте, по признаку места жительства, а также нарушение конституционного права равенства и гарантии свободного передвижения. Ожидаются ли какие изменения в системе регулярных проверок ВПЛ и будет ли вообще аннулировано известное Постановление № 365, а также какова ситуация с ВПЛ на территории, обслуживаемой Славянским Управлением соцзащиты, мы попросили прокомментировать начальника УСЗН Елену Алёхину: «Насколько мне известно, опять же из интернета, в данный момент Министерство социальной политики подало на рассмотрение в Апелляционный суд проект постановления, предполагающее отмену проверок на дому ВПЛ. Пока это постановление не вошло в силу, на местах остается всё по-прежнему. Мы предоставляем различные виды соцвыплат (пособия, пенсия, регресс) по обращению граждан из числа ВПЛ. Механизм тот же: вновь обратившегося посещает социальный инспектор, после чего специальная комиссия назначает либо восстанавливает соцвыплаты. Иногда, при наличии оснований, сотрудниками СБУ, Нацполиции, других структур может быть проведена дополнительная проверка переселенца по факту проживания. По поводу адресных проверок: обычно наши инспектора навещают ВПЛ раз в две недели. Если человека по каким-то причинам не оказалось на месте, у него есть три дня, для того чтобы удостоверить в Управлении соцзащиты факт своего пребывания по конкретному адресу. Иначе переселенцу будет временно приостановлена выплата пособия или пенсии, из-за чего он будет вынужден по-новому обращаться в Пенсионный фонд, чтобы комиссия рассмотрела и возобновила гособеспечение. Обычно мы не отказываем людям, исключение составляют только те случаи, когда гражданин изначально сознательно указал фиктивный или временный адрес регистрации, а сам катается туда-сюда. Если такие факты вскрываются, то переселенец лишается права на «социалку» или украинскую пенсию на срок до полугода. К слову, основные проблемы во время проверок у нас возникают как раз с пенсионерами-переселенцами. Теми самыми, за которыми закрепилось определение «пенсионные туристы». В отличие от практически осёдлых в Славянске и имеющих более-менее постоянную работу переселенцев, которые получают только социальные пособия, огромная масса пенсионеров из неподконтрольных территорий мигрирует сюда, снимает временное жилье, получает украинскую пенсию, отоваривается и отправляется обратно через блокпосты, на постоянное место проживания в ОРДЛО. Проблема «пенсионных туристов» давно приобрела серьёзный характер. В настоящее время в нашем Управлении зарегистрировано более 63000 действующих справок ВПЛ, из них – 3000 переселенцев, получающих только социальную помощь, остальное же количество – пенсионеры, среди которых огромный процент как раз «туристов».

ЭКСТРЕННЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

АВАРИЙНЫЕ СЛУЖБЫ СЛАВЯНСКА Аварийная служба (исполком) 15-05 Славянский городской совет 3-32-05 Славянское управление по газоснабжению и газификации 2-71-30, 66-83-02 КП «Славводоканал» 2-43-26, 050-471-40-72 Специализированное лифтовое управление ЗАО «ОТИС» 62-26-66 КП Наружное освещение 66-70-90 Славянсктеплосеть 2-55-72 КП «Славянское троллейбусное управление» 3-99-46 РЕС 3-41-07 Управление МЧС 2-31-09


СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

2/23

СЛАВЯНСКИЙ МУЗЕЙ

ДЕНЬ СОБОРНОСТИ

В СЛАВЯНСКЕ ПРОШЛИ МЕРОПРИЯТИЯ ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ СОБОРНОСТИ УКРАИНЫ 22 января сотрудники городской администрации, военнослужащие НГУ, ВСУ, сотрудники национальной полиции и сотрудники СБУ, возложили цветы к памятным местам, в окрестностях города и в самом городе. Участники мероприятия побывали на месте первого боя этой войны, 13 апреля 2014 г на трассе Киев – Должанский, на месте кровопролитных боев на перекресте дорог в поселке Семеновка, возложили цветы к памятнику Тарасу Шевченко и к памятной доске Владимиру Рыбаку на здании СБУ. День соборности Украины отмечается, начиная с 1999 г. согласно указа Президента Леонида Кучмы. Этот праздник приурочен к дате подписания Акта воссоединения ЗНР (Западно- Украинской народной республики) и УНР (Украинской народной республики) 22 января 1919 г. В 14:00 в большом зале администрации города состоялось торжественное собрание, посвященное Дню соборности.

ФАКЕЛЬНОЕ ШЕСТВИЕ В ЧЕСТЬ ДНЯ СОБОРНОСТИ. ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ ЛОЗУНГ 22 января, в Славянске состоялось факельное шествие в честь Дня соборности Украины. В шествии принимали участие не только жители города, но и были представители из Краматорска, Николаевки, Святогорска, Дружковки.

В СЛАВЯНСКОМ МУЗЕЕ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА РАБОТ МАСТЕРА ДЕКУПАЖА НИНЫ ГОРДЕЕНОК 19 января в Славянском краеведческом музее открылась персональная выставка творческих работ талантливой мастерицы Нины Гордеенок. На выставке, получившей название «Праздник, который всегда с тобой», представлены самые разнообразные работы в технике декупаж. Выставка будет проходить до 19 февраля

Среда, 24 Январь КП «ДЮСШ г. Славянск» (ул. Банковая, 70)

09.00 Городской этап Всеукраинских соревнований «Школьная футзальная лига» Школа искусств, ул. Почтовая, 13

10.00 Региональный конкурс «Мистецький арсенал» по музыкальной литературе Центр культуры и окружающей среды, ул. Вокзальная, 77

16.30 Вечер театральных импровизаций в студии театрализованных проектов «Грим»

Четверг, 25 Января РЦ «Taler»

11.00 Чемпионат города по боулингу среди учащейся и студенческой молодежи Центральная библиотека, пл. Соборная, 2а

13.00 Заседание литературного объединения «Рассвет» «ЛИРА» РЦ «Taler»

14.00 Чемпионат города по боулингу среди учащейся и студенческой молодежи Центральная детская библиотека, ул. Банковая, 87

14.00 Сказочный ярмарка (к 390-летию Шарля Перро) «Мир сказок Шарля Перро для вас»

Участники акции прошли по улицам города и, к традиционным на таких мероприятих лозунгах, добавился еще один: «Штепу на нары». Часть участников шествия пыталась развернуть баннер с призывом к импичменту, но люди попросили убрать этот лозунг, так как он не соответствует духу этого мероприятия, направленного на объединение Украины. Никаких инцидентов во время шествия не произошло. Полиция сопровождала колону к памятнику Тарасу Шевченко, где участники мероприятия провели митинг.

ТО «ВТО»

16.30 «Модели образов» (встреча с фотографами города)

Пятница, 26 Январь Центральная библиотека, пл. Соборная, 2а

15.00 Заседание клуба семейного досуга «Славянские вечерницы» 15.45 Школа английского языка

Субботы, 27 января ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ХОЛОКОСТА Центральная библиотека, пл. Соборная, 2а

10.00 WOA English for Beginners РЦ «Taler»

14.00 Чемпионат города по боулингу среди учащейся и студенческой молодежи

НОВОВВЕДЕНИЕ

Центральная библиотека, пл. Соборная, 2а

ЖИТЕЛИ СЛАВЯНСКА МОГУТ ОПЛАЧИВАТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ НА ПОЧТЕ БЕЗ КОМИССИИ Уже с января этого года клиенты ДТЭК Донецкоблэнерго могут рассчитываться за электропотребление через отделения всеукраинского оператора почтовой связи ПАО «Укрпочта» без комиссии. Об этом сообщает прессслужба компании. Как это работает: — клиент может зайти в любое отделение Укрпочты и оплатить электр — опотребление по счету, выставленному энергокомпанией; — если же клиент не взял с собой счет, то он может обратиться к оператору, назвать лицевой счет или фамилию, имя и отчество квартиросъемщика и уточнить сумму к оплате у оператора отделения почтовой связи. Эта услуга доступна в автоматизированных отделениях почтового оператора (таких, где есть

Интернет-версия www. slavinfo.dn.ua

подключение рабочих ПК к сети Internet). — при оплате через почтовые отделения клиент также может передать в энергокомпанию показания электросчетчика. Для этого на счетах есть поле для внесения показаний на текущий момент. При оплате показания будут переданы в ДТЭК Донецкоблэнерго. Также напоминаем, что возможность внесения показаний счетчика доступна каждому абоненту в сервисе Личный кабинет бытового клиента на сайте энергокомпании donetskoblenergo. dn.ua. Кроме этого, сервис позволяет мгновенно оплачивать

счета за электроэнергию без комиссии с помощью платежных карт, а также управлять своими данными по лицевому счету. Дополнительно, в центрах обслуживания клиентов есть возможность бесплатно оформить сервис смс-информирования, с помощью которого клиенты могут путём бесплатного смс направлять в ДТЭК Донецкоблэнерго информацию о фактических показаниях прибора учёта электроэнергии, а также получать от энергокомпании извещения о тарифах на электроэнергию и другую полезную информацию.

11.00 WOA English & Me 12.00 WOA SpeakingClub 13.00 WOA Школа английского языка

Платформа инициатив «Теплица» Со вторника по воскресенье мы работаем в режиме Open Space. Приглашаем всех в гости с 12:00 до 20:00 ул. Торская, 4, тел. 066-500-50-20

✅Середа, 24 января, в 18:00 - Показ фильма «ЧайлдХуд» О фильме: «История о двух мальчиках школьного возраста, Которые находят рядом с лесом человека, лежащего на земле без признаков жизни.» ✅Субота 27 января в 16:00 - Курс проектного менеджмента. Поговорим о: - особенности создания и развития публичных пространств; - формирование и мотивацию команды; - навыки для поиска ресурсов; - достижение поставленных целей.

Кинотеатр «Сапфир» ул. Свободы, 22 C 25 ПО 31 ЯНВАРЯ

10.00, 13.40, 17.40 Х/ф «Паддингтон» 11.40 Х/ф «Темные времена» 15.20, 19.20 Х/ф «Бегущий в лабиринте: лекарство от смерти» 3Д 21.40 Х/ф «Астрал 4: последний ключ» Подготовлено по материалам сайта slavinfo.dn.ua


«Газета объявлений» N 3 (609), 24 января 2018 г.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

http://slavinfo.dn.ua

№3_2018  
№3_2018  
Advertisement