Page 1

С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ! № 51 (606), 27 декабря (среда) 2017 г.


Объявления диктуйте по тел.:

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

(присылайте SMS-сообщения)

Правила публикации

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЯВЛЕНИЯМ

БЕСПЛАТНЫе объявления Àâòî......................................ñ.2 Ðåìîíò áûòîâîé òåõíèêè......ñ.3 Ðåìîíò è èçãîòîâë. ìåáåëè..ñ.3 Ðåìîíòíî-ñòðîèòåëüíûå.......ñ.3 Áóõãàëòåðñêèå è þðèäè÷.......ñ.4 Áûòîâûå................................ñ.4 Äðóãèå..................................ñ.5 Медицинские........................ñ.4 Медтовары............................ñ.4 Òðóäîóñòðîéñòâî Ðàáîòà .................................ñ.4 Îáó÷åíèå ............................ñ.6 Работа в Краматорске ........ñ.7 ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ Êâàðòèðû..............................ñ.7 Äîìà.....................................ñ.11 Äîìà загородные..................ñ.11 Ó÷àñòêè.................................ñ.12 Ãàðàæè.................................ñ.12 Для бизнеса........................ ñ.12 ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ Ëåãêîâûå.............................. ñ.13 Ãðóçîâûå, àâòîáóñû ...........ñ.13 Ìîòîöèêëû, âåëîñèïåäû......ñ.13 Ïðèöåïû...............................ñ.13 Çàï÷àñòè...............................ñ.13

zz0,01-1 Аккуратные грузчики. Газель 4,20. Тел. 066090-48-94. zz0,1-2 т Газель-дуэт, 5 мест, удлинен. база, 12 кубов, по городу, Россия / Украина / Белорусь / Крым, помощь на

Ñòðîéìàòåðèàëû .................ñ.14 Îêíà, äâåðè.........................ñ.18 Îáîðóäîâàíèå.......................ñ.18 Áûòòåõíèêà............................ñ.19

Последний срок подачи объявлений в текущий номер газеты -

вторник до 16.00.

Àóäèî-, âèäåî-.....................ñ.19 Îðãòåõíèêà............................ñ.19

стоимость платных объявления

Ìîá. òåëåôîíû ...................ñ.20 Ìóçèíñòðóìåíòû...................ñ.19

Платное объявление – это объявление коммерческой направленности, предоставленное для публикации в количестве более одного в рубрику, а также объявления в рубриках: «Услуги», «Обучение», «Коллекционирование», «Мед. услуги и товары», «Разное», аренда недвижимости посуточно/почасово. Оплачивается согласно прайс-листу в любом пункте приема платных объявлений.

Ïàðôþì., êîñìåòèêà............ñ.19 Ìåáåëü..................................ñ.19 Ïðåäì. èíòåðüåðà.................ñ.20 Ïðîä. ïèòàíèÿ .....................ñ.20 Êíèãè, êàíöòîâàðû ..............ñ.20 1000 ìåëî÷åé........................ñ.20 Îòäûõ, õîááè, ðàçâëåчåíèя

Телефон для справок: 66-40-01

Ñàä-ïàëèñàä....................... ñ.21

ПУНКТЫ ПРИЕМА ПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ:

Æèâîòíûå............................ ñ.21 Òóðèçì................................ ñ.21 ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÀ .................. ñ.21 ÏÎÇÄÐÀÂËßÞ.................. ñ.21 ÁËÀÃÎÄÀÐÞ..................... ñ.21 Ðàçíîå .......................... ñ.21

(ост. Химтехникум) г.святогорск г. Святогорск возле супермаркета «Сарепта» DDул. Островского, 7б другие киоски киоски славянска другие Славянска киоск “Лесной“) DDкиоск«канцелярия» «Канцелярия»(рынок (ост. «Лесной») киоск «пресса», ул.Карла (ост. DDул. Университетская (бывш.Маркса Ленина), 48 «Универмаг») (около маг. «Электрон») ул.ленина, 48 (около маг. “Электрон”) DDотдел«пресса» «Пресса»в вмагазине магазине“Универсам” «Универсам» отдел Адрес редакции: 84122, ã. Сëàвÿíñê, óë.ðåäàêöèè: Иñêðы, 19, 2 ýò., îфèñ ¹ 2, Àäðåñ îòäåë ðåêëàìы: ( 66-40-01,095-207-48-52 84122, ã. Ñëàâÿíñê, óë. Шелковичная, òåë./фàêñ 0(6262) 2-86-06, 19, 2 ýò., ¹ 3, E–mail:îôèñ slavobyav@mail.ru

zzГрузоперевозки ЗИЛ-130. Тел. 050-141-02-13. zzГрузоперевозки Таврия пикап 4 куб. м. Тел. 066-21600-55. zzГрузчики. Квартирные, офисные переезды, без выходных. Недорого. Тел. 066-58625-04. zzГрузчики. Перевезем, перенесем, переставим, поможем поднять. Аккуратность

40 мм

пишем

+

Рекламное объявление

размером 40х35 мм

45 грн пятая публикация бесплатно

гарантируем. Недорого. Тел. 066-004-67-93. zzГрузчики. Перевоз мебели, строймат. и не только, недорого. Тел. 066-146-29-37. zzДоставка сыпучих, вывоз мусора ЗИЛ 7 т., зола, песок, щебень, шлак,чернозем. Тел. 099-304-5029. zzДоставка. 7 т. ЗИЛ . Зола, земля, шлак, гранотсев, щебень, песок. Тел. 099-304-50-29.

купон бесплатного объявления

рекламное объявление

 на сайте газеты http://slavinfo.dn.ua/  г.Славянск, ул. Искры, 19, 2 эт., оф. № 2, z редакция «Газеты объявлений».  пер. Парковый, 3/5, м-н Молодежный, z киоск «Пресса».  ул. Ленина, универсам № 1, отдел «Пресса».  м-н Лесной, рынок «Лесной», киоск «Канцтовары».  ул. Ленина, 48, киоск «Пресса», возле маг. «Электрон».  ул.Свободы, 13, супермаркет «Фуршет», киоск «Пресса»

Êîëëåêöèîíèðîâ................. ñ.21

ул.искры маг. “Электротовары”) киоски (бывш. «союзпечати» г. славянска центральный рынок DDостановка сатуна(ул. 6а) сату (остановка м-нЛозановича, Лесной) DDДК им.ленина им. Ленина(напротив (напротив Паспортного дк Паспортного стола) стола) ул.ленина, 54 (напротив типографии) ул.октябрьской революции (маг. “Вуаль”) DDул. Университетская (бывш. Ленина), 54 исполком (на первом этаже) (напротив типографии) ул.шевченко, (возле сберкассы) DDул. Шевченко,1111 (возле сберкассы) ул.шевченко (ГБ) DDул. Шевченко, 40б (Больница им. Ленина) ул.юн.коммунаров (напротив центр. аптеки) DDул. Свободы, 14а маг. (маг.шахты «Каштан») ул.свободы (возле им. Засядько) DDул. Светлодарская, 13бс(бывш. Чубаря)и ул.чубаря (перекр. ул. Чубаря (перекр. с ул. Чубаря и Коммунаров) Коммунаров) пос.черевковка (маг. “Южный”) DDпос. Черевковка (маг. «Южный») привокзальная DDпривокзальнаяплощадь площадь славкурорт (санаторий “Юбилейный”) DDул. Олимпийская, 7б (остановка «Лесной») ул.г.батюка (остановка «Лесной») DDул. Центральная, (бывш. К.Маркса), микрорайон Химик 41 (ул.Донская, 7)

Публикация объявления, выделенного черным фоном: одна строка (25 знаков) – 3,50 гривны строчка.

Публикация объявления, выделенного рамкой и шрифтом: одна строка (25 знаков) – 2,50 гривны.

Стоимость платного объявления (более одного в рубрику): одна строкаz (25 знаков) – 1,50 гривны.

Äåòñêèé ìèð.........................ñ.20

таможне, грузчики. Тел.: 050178-25-50, 097-65-777-90. zzOpel Vivaro, 8 мест, свадьбы, корпоративы, Щурово, Россия. Тел. 050-647-54-34. zzАвто на свадьбу Шкода серебристая А5. Тел. 066-21600-55. zzВывезу черный и цветной металлолом. Тел. 099-30682-80. zzГрузоперевозки «Ивеко», до 2, 5 тонн. Тел. 099-48-40177.

ВЫДЕЛЕНИЕ РАМКОЙ И ШРИФТОМ

ПУБЛИКАЦИЯ ПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

Îäåæäà, îáóâü......................ñ.20

пунктыПункты приемаприема бесплатных объявлений бесплатных киоски «союзпечати» г.славянска объявлений

2

Объявления принимаются по тел.: (06262) 2 - 16-03, 66 - 40-01, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050812-12-10 (понедельник-пятница с 9.00 до 17.00). • в виде SMS по тел. 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10. • в редакции на купоне из газеты по адресу: г.Славянск, ул. Искры, 19, 2 эт., оф. № 3. • на купоне из газеты в киосках «Союзпечати» и др.

ÂÑÅ ÄËя ÄÎÌÀ è îôèñà

35 мм

ÓÑËÓÃÈ

zzЗИЛ-130 самосвал. Тел. 095-720-96-91. zzПеревозка домашних вещей до 1т., другие грузы, услуги грузчиков, по городу, Украина, Россия (помощь на таможне), недорого. Тел. 095-321-43-87.

Поездки в Харьков на рынок Барабашово. Тел. 050-162-94-25.

купон бесплатного объявления

=

вырезаем

• Объявления, продиктованные по телефону или поданные на одном купоне, размещаются

ТОЛЬКО В двух НОМЕРах ГАЗЕ-

ТЫ. Для дальнейшей публикации объявлений их необходимо повторять. • Объявления в письменном виде принимаются только на купоне «Газеты объявлений». • Объявления и реклама о лицензируемых видах деятельности принимаются только при наличии лицензии.

во избежание недоразумений • Редакция оставляет за собой право редактирования объявлений и рекламы в целях придания им качеств, удобных для читательского восприятия. • Не публикуются объявления, противоречащие здравому смыслу и законодательству Украины. • Претензии принимаются в течение 7 дней со дня первой публикации. • Редакция не несет ответственности за любой вред, причиненный опубликованием объявления. Но, в случае выявления недобросовестной рекламы в виде подачи объявлений на чужие номера телефонов или адреса, редакция передает соответствующие материалы в правоохранительные органы. • Ответственность за достоверность информации и соответствие законодательству несет лицо, которое ее подало. • В случае неопубликования оплаченного объявления, по требованию клиента, ему возвращается стоимость объявления, или это объявление размещается в следующем номере бесплатно. • Перепечатка объявлений из «Газеты объявлений» без согласования с редакцией запрещается.

zzПеревозка пассажиров, свадьбы, юбилеи, корпоративы, подвоз рабочих, перевозка детей, лицензия нал, безнал. Фольксваген, 18 мест. Тел. 050-607-09-87.

Тонировка авто пленкой, без снятия стекол (сертиф. ДАИ). Тел.: 066-227-33-03, 093-562-77-01.

купон бесплатного объявления отдаем в газетный киоск

купон бесплатного объявления ïðîäàþ

êóïëþ

ìåíÿþ

ñäàþ

ñíèìó

ïðåäëàãàþ

èùó

îòìåòèòü íóæíîå

текст объявления Заполнять печатными буквами

___________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________ в конце объявления не забудьте указать способ связи (адрес или телефон)

Информация для редакции

Ф.И.О._____________________________ Адрес_________________________________, тел._________________

Объявления принимаются всех киосках гг. Славянска, Николаевки и Святогорска, в редакции: г.Славянск, ул. Искры, 19 (2-й этаж), Объявленияво принимаются во «Союзпечати» всех киосках «Союзпечати» гг. Славянска, Николаевки, Краматорска и Святогорска, в редакции: присылайте по почте: г.Славянск, 84122, главпочтамт, а/я 287. Объявления на купонах из газеты обязательно публикуются в очередном номере газеты г. Славянск, ул. Шелковичная, 19, 2 эт., офис №3. Объявления на купонах их газеты обязательно публикуются в очередном номере газеты БЕСПЛАТНО! БЕСПЛАТНО

Учðåäèòåëü ЧП “Сëàвèíфî”., Íîìåð îòïåчàòàí в òèïîãðàфèè Издатель ЧП ïåчàòíый “Славинфо“ “Кðàìàòîðñêèй äîì”, ã.Кðàìàòîðñê, óë. Оðäæîíèêèäзå, 1-б Íîìåð îòïå÷àòàí â òèïîãðàôèè “Краматорский Òèðàæ êîìïëåêòà 12000 ýêз. печатный дом”, ã. Краматорск, óë. Олекси Тихого, 1-б. Çàêàз N 567/04.

Свèäåòåëüñòвî î ãîñðåãèñòðàöèè ïåчàòíîãî СМИ ñåðèÿ ÄÖ ¹ 2503–130ïå÷àòíîãî ПÐ Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñðåãèñòðàöèè СМИ Пîäïèñíîй 99063 ñåðèÿ ÄÖ ¹ èíäåêñ 2503–130 ÏÐ Наш сайт: www.slavinfo.dn.ua Ïîäïèñíîé èíäåêñ 99063

îòäåë ðåêëàìû: òåë./ôàêñ 0(626) 66 - 40-01, Òèðàæ 5000 ýêç. 095-207-48-52 Çàêàç N 809/12. E–mail: slavobyav@gmail.com интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»: http://slavinfo.dn.ua

Наш сайт: www.slavinfo.dn.ua

Ðåäàêöèÿ îñòàвëÿåò зà ñîбîй ïðàвî ðåäàêòèðîвàòü è ñîêðàùàòü îбúÿвëåíèÿ, ðàзìåùàòü в ñîîòвåòñòвèè ñ ðóбðèêàìè. Ðåäàêöèÿ îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî ðåäàêòèðîâàòü è Оòвåòñòвåííîñòü зà íåвыïîëíåíèå òðåбîвàíèй ê ñîäåðæàíèþ ñîêðàùàòü îáúÿâëåíèÿ, ðàçìåùàòü â ñîîòâåòñòâèè ñè ðåêëàìы, èíфîðìàöèè в чàñòíых è ðåêëàìíых îбúÿвëåíèÿх ðóáðèêàìè. Îòâåòñòâåííîñòü çà невыполнение èх äîñòîвåðíîñòü íåñåò ðåêëàìîäàòåëü.требований v – íà ïðàвàх ðåêëàìы к содержанию рекламы, информации в частных и реклам-

ных объявлениях и их достоверность несет рекламодатель.  – íà ïðàâàõ ðåêëàìû

«Газета объявлений» N 51 (606), 27 декабря 2017 г.


Объявления диктуйте по тел.:

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10 zzВнутренние отделочные работы, штукатурка, шпаклевка, плитка, покраска, обои, сантехника, гипсокартон, откосы и другое. Тел. 066-91-43-015. zzВнутренние роботы: плитка, гипсокартон, штукатурка, стяжка, шпаклевка, обои, и многое другое. Тел. 050-560-88-92. zzВодопровод. Тел. 066-71633-72. zzВодопровод, канализация. Тел. 050-95-70-416. zzВодопровод, отопление, канализация под ключ и мелкий ремонт. Качественно! Недорого! Тел. 095-595-27-25.

Услуги комфортабельного микроавтобуса Mercedes-Benz (Sprinter), 15 мест. Тел. 050-162-94-25.

zzГ/картон, пластик, ламинат и многое другое! Качественно! В срок! Тел. 066-716-33-72. zzДизайн, ремонт, перетяжка мебели. Тел. 050-536-90-34.

Изготовление корпусной мебели. Тел. 095-35-30-606. «Ардо», LG, Samsung и др. стир. маш.автоматов, холодильников. Ремонт на дому, с гарантией. Тел. 050772-98-33.

zzИзготовление металлических дверей, ворот, решеток. Тел. 095-51-51-657. zzКорпусная мебель любой сложности по индивидуальным заказам. Сборка и установка корпусной мебели. Врезка бытовой техники. Тел.: 095-50503-39, 066-610-73-48.

Перетяжка мягкой мебели; перетяжка, реставрация, изменение дизайна. Тел.: 095-03326-31, 093-873-41-91. Ремонт, перетяжка мягкой мебели, любой сложности. Тел. 050169-96-51.

zzВодопровод, сантехника, отопление. Тел. 050-598-50-94. zzВсе виды отделочных работ. Тел. 050-598-50-94. zzВсе виды сантехнических работ, водопровод. Тел. 095395-85-57. zzВыносные балконы под ключ: быстрые сроки, качественный монтаж по доступной цене. Тел. 066-716-33-72.

Выполним ремонт квартиры, дома, офиса. Лёгкий косметический или капитальный ремонт «под ключ». Замена коммуникаций. Цены приемлемые. Звоните - договоримся. Тел. 066-809-35-30.

100% быстро ремонт. стир. маш.-автомат LG, Samsung, и др., кондиционеров. На дому, гарантия. Тел. 050-7527-321. zzРемонт газов. колонок, котлов, насосных станций, чистка водонагревателя. Сантехник. Тел. 050-673-73-31. zzРемонт ТВ на дому с гарантией. Тел. 050-178-25-46. zzРемонт телевизоров и СВЧ-печей на дому. Тел. 095600-34-10.

zz«Тёплый пол». Недорого. Тел. 050-95-70-416. zzА у нас дешевле! Ремонт квартир и домов! Качественно! Недорого. Тел. 095-59-52-725. zzБалконная обшивка, утепление фасадов, установка входных и межкомнатных дверей, откосы и другое. Тел. 050-560-88-92. zzБалконы. Тел. 050-95-70416. zzБалконы на любой вкус по самым доступным ценам! Качественный монтаж, проверенный временем материал! Тел. 095595-27-25. zzБалконы под ключ: м/ пластиковые окна, сварочные, отделочные и кровельные работы. Самые лучшие цены с опытом и гарантией. Тел. 066-71-633-72. zzБалконы, обшивка, сварка, козырьки. Тел. 095-157-09-03. zzБетонировка. Тел. 095-5952-725. zzБетонные работы, копка ям, проводим водопровод, канализацию. Демонтаж. Тел. 095-497-10-12. zzБетонные работы, стяжка, кладка кирпича, демонтаж. Тел. 050-048-048-4.

Внутренние отделочные работы. Тел. 066-461-24-23.

сложности: профлист, ковка, камень. Самые выгодные цены. Опыт работы -10 лет. Тел. 066716-33-72. zzЗаборы, ворота, калитки под ключ. Документальная гарантия – 5 лет! Выезд и консультация – бесплатно! Тел. 095-595-27-25.

З аказ ы ва й те на весну работы+ материалы со скидкой до 25%. Ремонты домов, квартир, балконов любой сложности. П ерепланир о вки , подвесные потолки, гипсокартон. Отопление, теплый пол, водопровод, канализация. Утепление, облицовка домов, квартир . Са й динг , ф актурна я ш тука турка, короед, термопанели. Доставка м атериал о в . Т ел . : 050-181-24-62, 097315-77-29.

zzГаражи. Тел. 095-59-52725. zzГнутые изделия, коньки, отливы, любой цвет. Тел. 095157-09-03. zzДвери. Тел. 066-71-63-372. zzДвери. Тел. 050-95-70-416. zzДемонтаж и прочие строительные работы, дешево. Тел. 050-143-36-79.

zzПлиточник. Тел. 066-66-13848.

Плиточные и малярные работы. Недорого, качественно. Тел. 099-08629-96.

Кондиционеры продажа, монтаж, сервис, нал/безнал. «ДобрийКлімат». Тел. 050-92-40-568. zzКопаем траншеи, сливные ямы от А до Я, бетон. работа, кладка кирпича, демонтаж. Тел. 050-048-048-4. zzКороед. Тел. 050-95-70416.

Кровельные работы. Тел. 066-461-24-23. zzКровельные работы под ключ и частичный ремонт. Качественно. Доступно! Тел. 066-716-33-72. zzКровельные работы: ангары, склады, квартиры. Недорого. Тел. 095-595-27-25. zzКровля. Тел. 050-95-70-416.

zzВысотные работы, балконы, козырьки, утепление, ремонт крыш. Тел. 095-157-09-03.

Выравнивание стен, потолков, шпаклевка, откосы, обои и т.д., опыт работы, качественно. Тел. 050-883-03-04.

(присылайте SMS-сообщения)

zzКирпичная кладка. Тел. 066-716-33-72. zzКладка. Тел. 095-59-52725.

З аказ ы ва й те на весну работы + материалы со скидкой до 25% .Кровельные рабо ты по д кл юч . Мансардные крыши, с тр о пил ь н ы е с и с те м ы . М я гка я кр о вл я , м етал . , биту м на я , п о ли м ерна я , кера м и ч е с ка я ч ерепица . Стр о ител ь с тв о дома, пристройки, павильоны, гаражи, наве с ы , бе с едки . Б ани , ба с с е й н ы . В о р о та , заб о р ы любой сложности. Д о с тавка м атери алов. Тел.: 097-31577-29, 050-181-24-62.

zzМалярка. Тел. 095-59527-25. zzМалярка. Тел. 050-95-70416. zzМалярно-штукатурные и другие отделочные работы. Быстро и недорого. Тел. 066716-33-72. zzМягкая кровля. Гарантия- 5 лет. Надежно и недорого. Тел. 066-716-33-72. zzМягкая кровля: квартиры, гаражи. Недорого! Тел. 095-59527-25. zzНаружное и внутреннее утепление квартир и домов. Качественно! Не дорого! Тел. 095-595-27-25. zzОбои. Тел. 095-59-52-725. zzОбои. Тел. 050-95-70-416. zzОкна. Тел. 050-95-70-416. zzОкна. Тел. 050-95-70-416. zzОтделка. Тел. 066-71633-72. zzОтделка. Тел. 050-95-70416. zzОткосы. Тел. 095-59-52725. zzОткосы любой сложности. Тел. 095-395-85-57. zzОткосы. Тел. 050-95-70416. zzОтопление, теплый пол, все виды. Тел. 095-395-85-57. zzОтопление. Качественно! Недорого, с гарантией. Тел. 066-716-33-72.

zzДостали соседи? Выход Пескоструйные работы, есть! Заборы любой сложности. очистка металла от Тел. 095-59-52-725. краски и ржавчины. Тел. zzДуб мебельный, доска 30050-676-19-87. 50. Тел. 050-203-73-33. zzЕвроремонт, штукатурка, zzПлитка. Тел. 095-59-52-725. шпаклевка, плитка, гипсокартон, zzКопаем траншеи, бетонные zzПлитка. Тел. 050-95-70-416. утепление фасадов. Тел. 066- работы, демонтаж, услуги 46-14-144. грузчика, разнорабочего. Тел. zzПлитка. Ванна и комнаты под «ключ». Тел. 095-872-38-16. zzЗаборы, ворота любой 095-497-10-12.

«Газета объявлений» N 51 (606), 27 декабря 2017 г.

zzПоклейка обоев, шпаклевка, откосы. Тел. 050-752-36-71. zzПолы. Тел. 095-59-52-725. zzПолы любой сложности. Качественно! Тел. 066-716-33-72. zzПолы. Тел. 050-95-70-416. zzПотолки. Тел. 066-71633-72. zzПотолки. Тел. 050-95-70416. zzРемонт. Тел. 050-95-70416. zzРемонт Вашей мечты! Быстро! Качественно. Тел. 06671-633-72. zzРемонт гидравлики, домкраты, роклы складские, подъемники самосвальные и др. гидравлики, а также стартеров гинератеров, двигателей, КПП, редукторов, имеется обменный фонд, грузовая разборка , продажа всей техники от УАЗа до Белаза, краны, бульдозеры, самосвалы, погрузчики и другое, или покупаем авто и спец. технику, з/ч. Тел. 095139-16-77.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

zzРемонт квартир и домов под ключ и частично. Недорого! Тел. 095-595-27-25. zzРемонт квартир на любой вкус профессиональными руками. Недорого. Тел. 066-7163-372.

Ремонтирую. Тел. 095399-10-79. zzРемонтирую. Тел. 095-39910-79.

Реставрация, устан о вка и пр о да ж а чугунных батарей. Тел. 066-860-96-35. zzСварка. Тел. 066-716-33-72. zzСтолярные изделия: лестницы, беседки, альтанки. Тел. 066-789-52-34.

Строим бани «под ключ». Все виды отопления. Тел. 095-42984-40. Строительная бригада выполнит работы любой сложности, строительство домов, заборов, укладка ФЭМа. Тел. 095-469-77-96. zzСтроительные работы. Тел. 066-292-46-95. zzСтроительные работы, по доступной цене. Тел. 050-53181-44. zzСтяжка, бетонные работы. Недорого! Тел. 095-595-27-25.

http://slavinfo.dn.ua

3


Объявления диктуйте по тел.:

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

(присылайте SMS-сообщения)

 медуслуги  медтовары  медуслуги  медтовары  медуслуги  медтовары 

Продаю

zzАнтицел. пояс Sama Slim, б/у, отл. сост. Тел. 095-42-02711. zzБиотрон. лампа. Тел. 050501-86-17. zzВитафон,прибор виброакустич. Тел. 095-016-82-77. zzИнвалид. коляска ДКС- 2, рычаговая, на 130 кг., 1 800. Тел. 099-72-43-043. zzИнвалид. коляска, нов., на большой вес. Тел. 099-01-88926. zzИнвалидная коляска. Тел. 050-86-32-956.

zzИнвалидные ходунки, педальный тренажер для инвалидов. Тел. 050-86-32-975. zzКоляски инв. улич. и комн., в упаковке, новые, срочно. Тел. 095-185-56-06. zzКресло-горшок на колесах

новое. Тел. 050-86-32-956. zzМедиц. наколенник. Тел. 099-53-20-886.

Куплю

zzУгломер медицинский. Тел. 050-551-40-64.

 медуслуги  медтовары  медуслуги  медтовары  медуслуги  медтовары

Адвокат. Юридические услуги. Тел. 095-01-44812. zzПодготовка документов zzШтукатурка, шпаклевка, для купли-продажи в сфере необои, плитка, ламинат и т.д. Тел. движимости, любой сложности, юридическое сопровождение 095-872-38-16. сделки. Продление сроков встуzzЭл. монтер. Тел. 066-98- пления в наследство, сопрово688-49. ждение выписки через суд. Тел. 050-471-85-04. zzТеплые окна, балконы «под ключ»: внутренняя и наружная отделка, кровля по самым лучшим ценам! Гарантия! Тел. 066-716-33-72. zzТеплые полы. Недорого. Тел. 095-595-27-25. zzУ Вас ремонт? Мы поможем! Бесплатная консультация! Самые лучшие цены. Тел. 09559-52-725. zzУслуги высококвалифицированного сварщика. Цена договорная. Тел. 050-999-80-72. zzУстановка сантехники, пайка, канализация. Не дорого! Гарантия! Тел. 095-595-27-25. zzУтепление. Тел. 050-95-70416. zzУтепление домов по самым лучшим ценам в городе! Качественно, с гарантией. Материалы по оптовым ценам. Тел. 066-716-33-72. zzУтепление квартир, высотные работы, балконы, козырьки. Тел. 095-157-09-03.

Электрик, опытный, вып. эл. монтаж домов, квартир, замена розеток, выключ., уст. эл. баков, перенос сч-ков. Тел. 050-88038-45.

zzЭлектрика. Недорого. Тел. 095-59-52-725.

z zАгентство «Акцент Груп» подготовит документы любой сложности : экспертная оценка, присвоение кадастрового номера, приватизация земельных участков, вхождение в право наследства, получение разУтепление фасадов. решения на строительство и ввод в эксплуатацию, подТел. 066-461-24-23. готовка исковых заявлений, zzФасады. Тел. 095-59-52- сопровождение в суде. Тел. 095-294-25-34. 725.

zzФасады. Тел. 050-95-70416. zzФасады. Недорого. Тел. 066-716-33-72. zzФЕМка. Недорого! Тел. 066716-33-72. zzЦиклевка, шлифовка паркета, доски, реставрация крашеных полов, укладка паркета, доски, ламинат. Тел. 066-61-31-685.

Гидродинамическая чистка канализационных труб. Тел. 050-620-6058.

Анализ всех видов металла (пробы, марки, хим-сост.). Тел. 099-9832-750. Валим деревья, пиляем дрова. Тел. 050-748-3434. Вам под заказ пишу стихи я! - Писать стихи - моя стихия. (не интернет). Тел. 050197-29-30. Настр. и уст. спутн. антенн, 150 каналов, без абонплаты, HD-тюнер, инд. подход к каждому клиенту, кач., гарантия, сервис. Тел. 095-53082-65. zzНевезение в жизни, любви, бизнесе? Могу помочь. Смотрю судьбу, избавляю от неудач. Тел. 050-565-27-11 (Ирина).

Наращивание , коррекция ногтей. Тел. 099-91-80-270. Наращивание и коррекция ресниц. Тел. 050-049-33-64.

Охрана домов и квартир с помощью сигнализации. Тел. 050475-45-04.

Настройка спутникового телевидения. Тел. 095-429-84-40.

Адвокат. Тел.: 099463-48-10, 2-53-88. Адвокат по банкам и страховым. Тел.: 099463-48-10, 2-53-88.

zzПокраска и химчистка кожаной и замшевой обуви, сумок, курток, дубленок. Тел.: 050-473-74-93, 063-105-48-76. zzРемонт и перетяжка мягкой мебели, изготовление новой. Тел. 099-48-40-177. zzРемонт холодильников. Тел. 066-216-00-55. zzХимчистка пальто, костюмов, кожи, свад. платьев, одеял, подушек, мягкой мебели, покраска джинсов. Тел.: 050473-74-93, 063-105-48-76.

Охрана. Все виды охранных услуг. Тел.: 095-502-40-20, 050475-45-04. Профилактический и антицеллюлитный массаж. Тел. 095-22297-81. zzРемонт и реставрация гитар. Тел. 050-048-04-82. zzРемонт компьютера, установка программ, настройка сети Интеренет. Выезд на дом. Тел. 050-236-97-80. zzРемонт компьютеров и ноутбуков, установка программ, настройка сети Интернет, выезд специалиста на дом. Тел. 050708-28-64.

4

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

http://slavinfo.dn.ua

zzСнос деревьев, распилка дров. Тел. 066-435-75-25. zzСпутник. ТВ, продажа и настр., перенастр. головок, HD-тюнер. Кач., гарантия, сервис. Тел. 095-530-82-65. zzСпутник. ТВ. Корректировка сигнала. Перенастройка каналов на новые частоты (1+1,ICTV, СТБ и др.), качество, гарантия. Тел. 050-82-83-704.

структор); - машинист подъемника; - аппаратчик; - слесарь. За справками обращ. по тел. 62-41-72. Машиностроительному заводу ЗАО «Бетонмаш» на постоянную работу требуются: - фрезеровщик; - токарь ДИП-300; - слесарь-ремонтник; - слесарь-инструментальщик; - токарь-расточник; - мастер; - токарь-карусельщик; - электромонтер; - обрубщик; - экономист; - столевар, подручный столевара; - формовщик; - экономист по сбыту. Жителям г. Краматорска - доставка транспортом пред-

Услуги няни для ребенка от 3 лет. Тел. 050-57-05-418. Уст. и настр. спутн. ТВ, Discovery, Animal Planet - бесплатно, качест., гарант., сервис. Тел. 050-88-78-487. Уст. спутник. антенн с НD-тюнером, перенастр. головок. Тел. 066-80421-03.

приятия. Обращ.: г. Славянск, ул. Солодилова, 1. Тел.: 63-55-80 (отдел кадров). Слов’янський міський центр зайнятості інформує про Уст. ТВ, спутн. ТВ, наявність вільних робочих місць на 26.12.2017: HD-тюнер, просмотр от станом лікар з медицини 90 рус.-, укр.-язычных невідкладних станів; - контролер-касир; каналов. Кач., гарантия, - слюсар з контрольносервис. Тел. 099-49-70вимірювальних приладів та 239. автоматики; - водій навантажувача; - електромонтер з ремонту та Уст-ка и настройка обслуговування електроустатспутн. антенн, от 150 кування; - машиніст компресорних грн. Качество, гарантия, сервис. Тел. 066-412- установок; - слюсар-сантехнік; 81-70. - монтер колії; - геодезист; - інженер-механік груповий; - водій автотранспортних засобів; - вихователь; - маркшейдер; - кондитер; - енергетик; - головний інженер; Требуется - акумуляторник; ООО «Руссоль-Украина» при- шеф-кухар; глашает на работу: наладчик автоматов (слесарь); - грузчик; - слесарь КИП; - электрогазосварщик; - машинист экскаватора; - автослесарь; - кладовщик материального склада; - электромонтер; - бухгалтер; - инженер-механик (кон-

«Газета объявлений» N 51 (606), 27 декабря 2017 г.


Объявления диктуйте по тел.:

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

(присылайте SMS-сообщения)

zzВодитель с личным авто (грузовой бус 1,5 т) ищет работу. Тел. 095-39-190-29.

Водитель-экспедитор на опт. базу с о/р, категория В. Тел. 050773-27-53. zzВрач стоматолог, медсестра и санитарка в частный стоматологический кабинет. Тел. 095883-20-09. zzГлазуровщица на горшки и супник. оплата по сырому. р-н керам. опыт обязателен, большой объем. Тел.: 050-56745-91, 093-063-44-35. zzГрузчик на кондитерский склад. Тел. 095-391-90-32.

Требуется

Слов’янський міський центр зайнятості інформує про наявність вільних робочих місць станом на 26.12.2017:- слюсарремонтник; - фахівець з інформаційних технологій; - сестра медична; - інженер; - оператор поштового зв’язку; - інженер з ремонту; - начальник дільниці; - листоноша (поштар);

- технолог; - діловод. Звертатись до Слов’янского міського центру зайнятості (пл Соборна 3, 6 поверх) до адміністратора. ТОВ «СФС ТРЕЙД» запрошує на роботу працівників за спеціальностями:

Администратор, горничная в сауну. Тел. 099-066-60-37. АН «Акцент» требуются сотрудники на должность риелтора, ставка 4 000+ %, обучение, карьерный рост. Тел. 050-425-29-78.

- мед. сестра; - машиніст котлів; - слюсарі ремонтники 5 і 6 розряду; - слюсар КВП 5 розряд; електрогазозварник 5 розряду; - фрезерувальник 5 розряду; - електромонтер; оператор сушильної - начальник відділу; установки; - інженер-електроник; - інженер охорони праці; - маляр; - начальник вимірювальної - лицювальник (будівельний); лабораторії; - муляр; фахівець з інформ. - прибиральник території (для технологіям. осіб з інвалідністю); Звертатись за тел. ‎050-660- головний бухгалтер; 85-01. - двірник; - юрист;

- тракторист; - вантажник; - електрогазозварник; - токар; - машиніст котлів; - фрезерувальник; - слюсар аварійно-відбудовних робіт; слюсар з ремонту автомобілів; - бухгалтер; - зуборізальник; - інженер з нормування праці; - інженер з комп’ютерних систем; - оператор верстатів з програмним керуванням; - слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування; - слюсар з механоскладальних робіт; - слюсар із складання металевих конструкцій; - шліфувальник; - токар-карусельник; - начальник цеху; - стругальник; - токар-розточувальник; - економіст; - сторож;

zzАдминистратор в кабинет «Окулист» , 25-45 лет. Тел. 099961-29-56. zzАдминистратор на автомойку с опытом работы. Тел. 050-532-60-40 8-до17 кроме субботы,воскресенья.

zzАвтомойщик и ученики на автомойку, сторож на автостоянку. Тел. 050-607-34-54. zzАвтомойщики с опытом работы. Тел. 050-532-60-40 с 8-до17 кроме сб., вс.

Автослесарь на 3D развал с опытом работы. Звонить с 8.00 - до 17.00. Тел.: 050-532-60-40, 095033-26-80. zzАвтоэлектрик с опытом работы, ученик автоэлектрика. Тел.: 050-532-60-40 с8-до17 кроме субботы,воскресенья, 095-033-26-80.

Автоэлектрик, ученик автоэлектрика с последующим трудоустройством. звонить с 8,00-до 17-00. Тел.: 050-532-60-40, 095033-26-80.

zzБармен, женщина. Тел. 09550-29-092. zzБармен, официант, пом. повара, посудомойщица, уборщица, в кафе «Джорджия». Тел.: 050-183-37-50, 099-67013-44. zzБухгалтер, завхоз. Тел. 050-522-50-98. zzВ Кафе «Крила» ( фаст-фуды) треб. администратор, повар, кассир, уборщица, о/р. не обяз, з/п почасовая, от 18 лет. Тел.: 050-317-17-42, 050-472-97-90.

В керамический цех на постоянную работу требуется: замывщиица, декалировщик, уборщица. Принимаем учеников, проезд оплачивается. Территория ХИМ Пром, Новосодовская площадка. Тел.: 050-640-72-13, 095856-09-11.

Добрые, трудолюбивые швеи- мотористки. Желательно иметь стаж работы, набираем на начало нового 2018 года. Тел. 050-74035-55 С 14.00 до 16.00.

zzЛитейщик, лепщица резчик на копилку, можно без о/р, в керам. цех, р-н Химика. Срочно. Тел. 050-908-24-21. zzЛюди для разборки зданий, разнорабочие, оплата ежедневная. Тел. 050-03-16-323. zzМаляр- штукатур. Тел. 06666-13-848. zzМастер-приемщик с ОР, автомаляр, кузовщик-рихтовщик, моторист, на пост. работу на СТО. Тел. 050-55555-66.

zzПовар, сторож. Тел. 09568-71-529. zzПодсобник на стройку. Тел. 066-66-13-848. zzПодсобные рабочие, вахт. методом (командировки), питание+жилье+ проезд бесплат., 9 000 грн./ мес., работа постоянная, срочно. Тел.: 099-960-74-14, 097-68345-35. zzПредприятию в г. Славянске срочно требуются: строители. отделочники. маляры. кровельщики. З/ п от На СТО требуются 10 000 грн/ месяц, сдельная. шиномонтажники и Тел. 066-66-13-848. zzПродавец в магазин автослесаря. Тел.: промыш. товаров, ЗП отличная. 050-902-47-00, 095- Тел. 050-973-02-25. zzПродавец в прод. магазин, 661-95-32. р-н ЖД техникум. Тел. 095-197zzНабивщик в керам. цех, 41-98. возм. обучение. Тел. 050-775zzПродавец на Ц. рынок. Тел. 95-65. 099-670-13-44. zzПродавец цветов, помощник флориста, на пост. работу. Тел. 095-577-31-38. zzПродавец, центр, обувь, на пост. раб., з/п отличная. Тел. 099-769-27-78. zzПтичница по уходу за перепелами,сторож, сборщик товара на склад на хоз. двор без в/п, р-н Машмет. Тел. 050423-14-95.

zzЗадувщик и работник на вязку оберегов. Тел. 050-15990-25. zzЗадувщик, оплата высокая, официальное трудоустройство, можно учеников. Тел. 095-71566-12. Рабочие женщины в zzНабивщик в керам. цех. zzЗаливщик, замывщица, стабильная з/п. Тел. 050-987- цех по производству упаковщица. Тел. 050-604- 36-33. сухарных изделий. Тел. 30-20. zzОтделочники. Тел. 050- 066-041-48-01 (9.00zzЗамывщица в керам. цех, 738-81-19. срочно. Тел. 050-471-17-67. zzОтделочники. Работа в 17.00). городе! Тел. 066-815-11-57. zzРабочие мужч. и жен., Ищем няню, 3 раза zzОтделочники. Сделка от на пост. работу, з/п высокая, в неделю с 10:00 до 9 000 грн/мес. Тел. 066-66-13- проезд, питание, проживание 18:00. Для мальчика 848. предост. Тел. 050-787-19-43. zzОфициант в ресторан на 2 . 2 . П р о г у л к и , р а з - пост. работу. Тел. 050-55-66витие по возрасту,игры 260. и развлечения.Опыт zzОфициант- маркер, «Кар а б о т ы с д е т к а м и рамболь». Тел. 050-98-106-56.

обязателен!Возраст от 35 до 50 лет. Тел. 095857-77-73.

zzИщу опытного бух. расчетчика, который обучит В к е р а м ц е х т р е б . данному уч. бухгалтерии. Тел. 050-187-29-55. замывщица, заливщик, zzКассир на прод. базу, р-н упаковщица. Тел. 066- ЖД Славкурорт. Тел. 050-750370-76-46. 17-58. zzКатальщик на гипсовые zzОхранники , вахтовым zzВ отель г. Святогорска изделия. Оплата высокая, требуются: управляющий, гор- оф. трудоустройство, можно методом в г. Константиновка и с. Яцкое, Краснолим. р-н, база ничная. Тел. 066-675-96-57. ученики. Тел. 095-715-66-12. отдыха, 21/7, питание, прожив., проезд оплач. Тел. 095-319В цех по произв. хлебо41-02. булочных изделий треб zzПарень в офис. Тел. 066слесарь-ремонтник, на 815-11-57. пост. работу. Тел. 050zzПартнер Uber в Киеве, приглашает водит. на авто 81-77-260. компании. З/П от 15000 грн. zzВдитель кат. С на пост. раб. мес. на предприятие. Тел. 050-476zzВозраст от 21 года, стаж 42-49. вожд. от 2-х лет. Обеспечиваем zzВодитель автовышки, жезаказами. Без аренды, без стящик, слесарь-сантехник , г. залога. Тел. 096-83-63-593. zzКоммун. предприятию Николаевка. Тел. 066-019-02-16. zzПовар с образованием, треб.: дворники. Тел. 050-912zzВодитель на газон. Тел. официанты, г. Святогорск, ино10-52. 095-410-99-95. городним предост. жилье. Тел. zzКровельщики. Тел. 066-66- 050-222-65-77. zzВодитель на кондитерские 13-848. изделия. Тел. 050-755-24-31. zzКузовщик-рихтовщик на zzВодитель на лесовоз, автослесарь по ремонту груз. СТО, з/п от 10 000 грн./мес, с техники, машинист гидравлич. ОР. Тел. 050-555-55-66. экскаватора. Тел. 068-121zzЛаборант на элеватор, пос. 01-87. Райгородок, можно без опыта zzВодитель с авто. Тел.: 066- раб., до 45 л. Тел. 095-291388-32-80, 050-823-55-86. 80-53.

«Газета объявлений» N 51 (606), 27 декабря 2017 г.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

zzРабочие на стройку. Сделка. Тел. 066-66-13-848. zzРабочий на стройработы, каменщик. Тел. 099-48-40-177. zzРазнорабочие. Тел. 066733-72-30. zzРазнорабочие, водитель. Тел. 095-524-57-19.

Реализатор на гранитные Памятники, человек с желанием работать и продавать, предпочтительно женщина, без в.п. Тел. 050-170-03-63 звонить с 9до13. zzРеализатор, грузчик, разнорабочий ,порядочный, рынок г. Слаянск и г. Лиман. Тел. 050620-80-04. zzРеализатор, на пост. работу. Тел. 050-657-91-89.

http://slavinfo.dn.ua

5


Объявления диктуйте по тел.:

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zzПлиточник, обложить ванну, цена договорная. Тел. 099-961-08-51. zzРаботу с детьми дошкольного возраста (от 3 лет). Оплата по договоренности. Тел. 066-809-10-77. zzРаботу, подработку девушка, интим не предлагать. Тел. 066-621-08-65. zzУборщицы в офис, 1 раз/ нед. Тел. 050-86-35-992. zzЭлектромонтажник ищет работу. Тел. 050-215-61-09.

Требуется

zzРекламному агенству требуется дизайнер и монтажник с о/р. Тел. 050-566-44-60. zzРемонтно- строительной организации требуются строители для ремонта квартир и домов. Сделка. Тел. 066-6613-848.

zzРесторану на пост. работу требуется официант. Тел. 095137-92-33. zzРубщики, пильщики дров, со своими пилами, грузчики, оплата ежеднев. Тел.: 050-03163-23, 095-60-45-702, 050-7668-674. zzРубщики, пильщики, грузчики. Тел.: 050-031-63-23, 095-60-45-702, 050-76-68-674.

Тестовод на пост. раб. в цех по произв. хлебобулочных изделий. Тел. 050-81-77-260. zzТехничка для уборки помещ. с 5 утра. Тел. 050-21763-33. zzТокарь, тракторист, электромонтер СЦБ (станция Барвенково). Оф. трудоуст., соц. пакет. Тел. 095-508-25-96. zzТорговый представитель с авто, можно без о/р, ООО «Караван-Сарай», ЗП 7 000 - 9 000 грн. Тел. 095-51-82-145. zzТорговый представитель с личным легк. авто на газу. Тел. 066-830-48-24. zzТреб. пасичник на частн. колхозную пасеку. 50 ульев. Тел. 050-523-98-35.

zzLoland Work. Трудоустройство за границей. Тел.: 0663847953, 0962618969. zzВ аптеку требуется фармацевт, провизор на постоянной основе. Тел.: 0509733306. zzВ кафе “Легенда” на пост. работу требуется мойщик посуды. Тел.: 0665730540. zzВ кафе на Лазурном требуется технический работник. Тел.: 0501737086. zzВ кафе на пост. работу треб. повар и кухонный работник. Тел.: 0990222023. zzВ кафе треб. поварофициант. Тел.: 0955197721, 0501783617. zzВ парикм. треб. матер zzОбучение наращиванию маникюра, Ст. город. Тел.: 0509016497. ресниц. Тел. 050-049-33-64. zzВ салон красоты Lady Репетитор английского Di требуется парикмахер на выгодных условиях сотрудниязыка. Готовлю к ЗНО. чества. Дружный коллектив, Тел. 095-733-38-78. стабильная своевременная оплата труда. Наличие профессионализма приветствуется. Тел.: 0992278572. zzВ связи с открытием дополнительного склада ведется набор упаковщиков, фасовщиков и комплектовщиков товара. Рассмотрим кандидатов без опыта работы. Постоянная работа, полный рабочий день, понедельная выплата з/п. Тел.: 0957736338.

Уборщица в цех по произв. сухарных изделий. Тел. 066-04148-01. zzУроки музыки по нотам, zzФармовщик на шамотную глину, возм. ученик. Тел. 050- класс гитары (6-струн). Тел. 0500480482. 775-95-65. zzХудожник, задувщик. Тел. 099-066-72-16.

zzСантехник. Тел. 066-66-13848.

Сварщик на СТО с опытом работы. Тел.: 050-532-60-40 с 8-до17. Кроме субботы,воскресенья, 095-033-26-80.

ЧП «СБ «Титан» на пост. раб. треб. охранники, менеджер, оператор пульта централ. наблюд., водитель, электромонтер. Тел. 095-540-17-58.

Требуется zzШвеи с опытом работы, zzТреб. продавец-консультант закройщик, утюжильщица. Тел. в мебельный салон, опыт 095-366-76-36. zzШиномонтажкик, можно работы приветствуется. Тел.: 0990569907. zzСварщики. Тел. 066-66-13- без о/р. Тел. 050-74-44-796. 848. zzТребуются разнорабочие в ищу цех по производству жестянки. zzСиделки,санитарки с мед. zzЖенщ., 54 г., высшее З/п: минимальная з/п + бонусы. образованиеми о/р в мед., вахта, жилье,питание бесплатно, гуманитарное, на неполн. раб. Тел.: 0504785693. ЗП от 10 000 грн. уборщицы, день или неполную неделю. Тел. zzТребуется бухгалтер со вахта, ЗП высокая. Тел. 050-93- 050-25-28-207. знанием 1С и ПК. Стаж работы не zzЖенщина . ищет работу по менее 3 лет. Тел.: 0504785693. 999-92. zzС л е с а р и - с а н т е х н и к и , уходу, больш. опыт, рассм. в-ты. zzТребуется няня для ребенка Тел. 095-46-977-94. сварщики. Тел. 095-426-14-18. (мальчик, 2 года). Желательно zzИнвалид 2 группы, ищу наzzСлесарь по грузовым авто, домную работу по г. Славянск. рекомандации. Оплата попос. Северный. Тел. 050-580- Тел. 050-048-04-61. часовая. Тел.: 0954606018. 28-12. zzНа оптовую базу проzzИсполнительная, эруzzСотрудник в киоск по дирован. женщина, 49 лет, ищет дуктов питания (район Старый продаже воды по адресу г. работу в дневное время. Тел. город) требуются: грузчикиСлавянск, ул. Свободы, 39. Тел. 099-033-44-78. комплектовщики, водители, 050-473-80-84. Официальное zzИщу работу. Тел. 095-399- экспедиторы. трудоустройство, пятидzzСпец. по ремонтно-строи- 10-79. тельным работам. Тел. 066-815zzИщу работу. Тел. 095-399- невный рабочий график. Тел.: 11-57. 0509056284. 10-79. zzСпециалист по ремонту zzВ продуктовый магазин zzИщу работу оператора ТНВД и форсунок с опытом котельной, машиниста котлов, требуется продавец. Тел.: работы. Тел.: 050-532- сторожа, дворового рабочего. 0663876947. 60-40 с 8-до17. кроме Тел. 050-879-72-82. zzТребуется охранник-адмисубботы,воскресенья, 095-033zzИщу работу оператора нистратор. Тел.: 0669412581, 26-80. котельной, сторожа и дворового Виктория. zzСпециалист по утеплению рабочего. Тел. 050-879-72-82. zzВ ПрАТ ВО “Донбассэкдомов. Сделка. Тел. 066-66-13zzИщу работу по уборке скавация” на работу треб. офисов, квартир и домов. Тел. мастер на участок и машинист 848. zzСторож в керам. цех. 095-50-50-270. автогрейдера, водители на zzИщу работу репетитором. бензовоз. Тел.: 0504254783. Обращ.: ул. Чубаря, 65. Тел. Тел. 095-170-13-51. 050-68-13-766. zzПредприятию на поzzИщу работу, образов. фи- стоянную zzСторож на рынок Ч. работу треб. менансово-экономич., женщ., 50 л. Молочар. Тел. 050-566-44-60. неджер сервисного цветра, zzСтроители. Работа в Тел. 050-836-96-58. продавец по продаже цифровой z z Ищу работу, Трактор Т-16 городе. Тел. 050-738-81-19. техники. Требования: пункту(попрошайка). Тел. 050-64-78- альность, ответственность, zzСтроитель-универсал. 135. умение общаться с людьми, Работа в г. Славянск. Сделка, zzПарень ищет работу от 200 стрессоустойчивость, опрятный от 9 000грн/мес. Тел. 066-66- грн/день. Тел. 095-497-10-12. внешний вид. Тел.: 0502672167. 13-848.

6

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

zzВодитель в такси, от 26 лет. Тел.: 0505603208. zzДежурный на автостоянку (пенсионер). Тел.: 79118. zzД и н а м и ч н о - р а з в и в а ющейся компании требуются консультанты с перспективой карьерного роста. Полный рабочий день, регулярная выплата з/п. Тел.: 0957736338. zzДля работы в офис требуется девушка офис-менеджер, возраст до 40 лет. Тел.: 0951597279. zzКомпании-дистрибьютору прод. питания требуется экспедитор. Тел.: 0667885225. zzКрупной дистрибьюторской компании требуется мерчендайзер-промоутер. Тел.: 0958701374. zzМагазину стройматериалов на постоянную работу требуется грузчик-продавец. Тел.: 0506923395. zzМастер по рем. обуви, Ст. город. Тел.: 0501785366. zzМужчина, 35 лет, ищет работу или подработку, права категории “В”, есть авто на газу. Есть опыт в сборке и проектировке мебели. Тел.: 0666824041. zzНа Крытый рынок по ул. Парковой на постоянную работу треб. реализатор на крупы. Оплачиваемая стажировка. Тел.: 0507728949, после 14.00. zzНа лесоторговую базу в Стар. город треб. бензопильщик. Тел.: 0999713305. zzНа лесоторговую базу требуется кладовщик с опытом работы, з/п 4000 грн. + %. Тел.: 0953822534. zzНа овощной рынок по ул. Гв.-Кантемир. треб. реализатор на крупы. Оплачиваемая стажировка. Тел.: 0507728949, после 14.00. zzНа постоянную работу в кафе повар. Тел.: 0508810644.

http://slavinfo.dn.ua

(присылайте SMS-сообщения)

zzНа постоянную работу на рынок в м-не Лазурный требуется реализатор на крупы. Оплачиваемая стажировка. Тел.: 0507728949, звонить после 17-00. zzНа постоянную работу требуется электромонтер. Опыт работы обязателен. Официальное трудоустройство, достойный уровень заработной платы. Тел.: 0509313759.

zzНа склад требуется кладовщик, разнорабочие, постоянная работа, полный рабочий день, своевременная выплата з/п. Тел.: 0661411942. zzНа СТО требуется автослесарь, моторист, сварщик, электрик. Тел.: 0502792714. zzНа СТО требуются специалисты различных специальностей на выгодных условиях. Тел.: 0500494800. zzНа стройку треб. специалисты, подсобники. Тел.: 0667275120, 0960043350. zzНужен парикмахер. Тел.: 0952551217. zzНужен реализатор на Крытый рынок, по ул. Парковой, продукты/бакалея. Работа несложная! Тел.: 0663614518. zzНужны люди для раздачи листовок, а так же для расклейки объявлений. Работа на постоянной основе, полный рабочий день. Достойная, стабильная оплата труда понедельно. Тел.: 0957736338. zzОтделочники. Сделка. Тел.: 0507388119. zzПарень (30 лет) срочно ищет работу по спец-тям: производит. худ. изделий из керамики, резчик по дереву и бересте, маляр (ЖКХ, по дерву, по раб. с деталями, по металлу). Тел.: 0991298688. zzПовар в кафе на постоянную работу. Тел.: 0508810644. zzПредприятию на постоянную работу требуются местера производственных участков с опытом работы на ТЭС. Командировки по Украине. Оплата высокая. Тел.: 0954063201. zzПредприятию на постоянную работу требуются сметчики, юристы, проектировщики. Тел.: 0660927495.

zzПредприятию на торговый склад требуются грузчики, кладовщи, карщики. Тел.: 0507826896. zzПредприятию треб. тракторист. Тел.: 0959225988. zzРабота дома через Интернет. Подробнее - по скайпу smolko0509 или по тел. Тел.: 0958749468, Елена. zzПредприятию на пост. работу требуются модельщик деревянных моделей, з/плата высокая, стабильная. Тел.: 0504261171. zzНа постоянную работу - ответственный работник на прием макулатуры, тары, сырья. Официальное трудоустройство. Тел.: 0955506766. zzООО “Транслогистгрупп” требуется автослесарь на постоянную работу. Оплата труда своевременная, ставка + премия. Офиц. тр-во. Тел.: 0502226669. zzТорговому предприятию требуется завскладом, кладовщик, карщик, грузчики, экспедитор, водитель (кат. “С”). Тел.: 0955185999. zzТребуются водители на авто МАН с прицепом (Ст. город). Высокая з/п. Тел.: 0500743487, 0676281190. zzТребуются люди на чистку орехов. Тел.: 0662464136. zzСрочно! Ждем на работу комуникабельных, порядочных шиномонтажников, без опыта работы. Обучение за счет работодателя, Ставка + %, выплачивается регулярно и своевременно. Возможен карьерный рост. Тел.: 0500575337. zzНа предприятие треб. электрики. Тел.: 0508253115. zzНа предприятие требуются токари. Тел.: 0507151762. zzПиццерия “Панчо” ищет в команду пиццейолу! Без опытаобучаем, главное желание работать. Муж/дев, 22-35 лет, з/п от 6000 грн. в месяц (за 15 рабочих дней). График работы: 2/2 дня, с 11-22. Обед. Развозка в конце смены. Тел.: 0994688089. zzРабота в Литве, зарплата от 30000 грн., требуются швеи на фабрику, строители и разнорабочие, оплата два раза в месяц. Тел.: 0957477637. zzТребуется водитель погрузчика-экскаватора. Тел.: 0639903377. zzТребуется повар, опыт работы по специальности необязателен, обучаем. Стабильная зарплата, работа в центре города. Тел.: 0996815383. zzТребуется шиномонтажник, опыт работы/без опыта, официальное трудоустройство, з/п от 7000 грн. Тел.: 0502920994, 0509032351. zzВ маслоцех в Стар. городе требуется слесарь-механик, операторы, бесплатное обучение, разнорабочие. Тел.: 0500743487. zzВ общественную баню треб. непьющий банщик, р-н Беленького. Тел.: 0938001783.

«Газета объявлений» N 51 (606), 27 декабря 2017 г.


Объявления диктуйте по тел.:

Требуется

zzПроизводственному предприятию на постоянную работу требуются грузчик, укладчикупаковщик готовой продукции. Тел.: 61780, с 8 до 14.00, 0676240053. zzПроизводственному предприятию на пост. работу треб. профилировщики, наладчик х/ шт. оборудования. Тел.: 485126, с 8 до 14.00, 0676240883. zzСрочно требуется экскаваторщик, оплата сдельная, офиц. трудоустройство. Тел.: 0502226669, с 8 до 17. zzТребуется автомойщик, автоэлектрик. Тел.: 0507523777. zzТребуется порядочный продавец в продуктовый магазин со стажем работы, Даманский. Тел.: 0679315546. zzШиномонтажник в транспортную компанию, оплата - ставка + %, официальное труд-во. Тел.: 0502226669. zzТребуется водитель-дальнобойщик с опытом работы (кат. “Е”), з/плата от 20000 грн. Тел.: 0962946865. zzТребуется на постоянную работу бариста в кофейню в центре. Можно без опыта работы. Заработная плата ставка + % + чаевые. Тел.: 0505933672. zzТреб. няня с пед. образованием. Тел.: 0999264577. zzТреб. уборщица в кафе. Тел.: 0507041564. zzПредприятию срочно требуются охранники. З/п высокая стабильная. Тел.: 0505395853. zzРабота в Польше. Оформление в Декабре со скидкой в 50%, всего 1000 грн. Зарплата от 15- 22 тыс. Лиц. № 399 от 13.04.2016. Тел.: 0954899669, 0964609669. zzСрочно на СТО “Лига” треб. автослесарь по рем. легк. авто. Тел.: 0505361807. zzСрочно требуется торговый представитель с о/р. Тел.: 0509610064. zzСрочно требуется торговый представитель с о/р. Тел.: 0509610064. zzСтроители. Работа в городе! Тел.: 0507388119. zzТорговому предприятию требуется оператор ПК. Тел.: 0660100238. zzТорговому предприятию требуется водитель кат. С. Тел.: 0668370064, 0664084749. zzТреб некурящая кормящая мать. Поразовая оплата 100 грн. Тел.: 0952023800. zzТреб. люди для армирования и вязания опалубки, сварщики на выезде. Жилье предоставляется. Тел.: 0509032316. zzТреб. люди на чистку ореха. Тел.: 0997837781. zzТреб. продавец в продукт. магазин, п. Веселый. Тел.: 0501525132. zzТреб. продавец, п. Октябрьский, о/р. Тел.: 0950140058. zzТреб. сторож пенсионер, р-н “Кондиционер”, сутки через двое, 1500. Тел.: 0950140058. zzТреб. швеи на масспошив рабочей одежды. Пошив изделий пооперационный. Сдельная зп, своевременная выплата. Тел.: 0501416374. zzТребуется водитель кат. “Е”. Тел.: 0639903377. zzТребуется грузчик без вредных привычек. Тел.: 0956657952. zzТребуется заготовщик верха обуви, з/плата высокая. Тел.: 0506673662. zzТребуется мастер по ремонту бытовой и цифровой техники. Тел.: 0990605898.

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zzТребуется менеджер по закупкам с опытом работы торгового супервайзера. Территории: Краматорск, Славянск. Тел.: 0958455336. zzТребуется мужчина до 35 лет, с авто, на постоянную работу. От нас - обучение. От вас - интерес в развитии и порядочность! Тел.: 0999150899. zzТребуется охранник. Тел.: 0954023532, 0991536235. zzТребуется подсобник. Тел.: 0668632201. zzТребуется позитивная и жизнерадостная любовница. Тел.: 0668482747. zzТребуется продавец в ларёк возле “Полёта”, 35-40 лет. Тел.: 0506588714. zzТребуется продавец в цветочный рынок, желателен опыт работы. Тел.: 0506367611. zzТребуется работник на дому. Тел.: 0502908886. zzТребуется секретарь-референт. Тел.: 0957211040. zzТребуется секретарь-референт. Тел.: 0956499821. zzТребуется сторож, мужчина-пенсионер, оплата еженедельно. Тел.: 0990573692. zzТребуется территориальный менеджер с опытом работы торг. агента или супервайзера. Тел.: 0503238323. zzТребуется токарь ДИП-300. Тел.: 0505433982. zzТребуется токарь ДИП-500. Тел.: 0505433982. zzТребуется уборщица в “Сельпо”. Тел.: 0957799193. zzТребуется швея. Тел.: 0508401991. zzТребуются сиделки с мед. образованием и опытом работы. санитарки с опытом работы. Вахта. Жилье, питание - беплатно. З/п от 10000 грн. Тел.: 0509399992. zzТребуются люди на чистку орехов. Тел.: 0667303436. zzТребуются люди. Физическая работа, оплата каждый день. Тел.: 0509504446. zzТребуются мужчины, (18-60 лет). Физический труд, оплата каждый день. Тел.: 0509504446. zzТребуются переводчики для удаленной работы, можно без опыта работы, база знания английского средняя. Средний уровень зарплаты 300 у.е. Тел.: 0664312883. zzТребуются швеи. Тел.: 0506975062. zzТребуется женщина для работы на складе. Тел.: 0955506766. zzНа автомойку в Старый город требуется автомойщики, о/р не обязательно. Тел.: 0953992590. zzВ частный дом на поселке Ивановка женщине-инвалиду требуется помощник по хозяйству. Тел.: 0506000227. zzТребуется в салон красоты мастер ногтевого сервиса, на %. Тел.: 0509688994. zzТребуется на работу Крытый рынок продавец на женский трикотаж. Подробности по телефону. Тел.: 0501487637. zzТребуется продавец в ТЦ Амстор (Краматорск), в бутик обуви. Тел.: 0506268568. zzПредприятию на постоянную работу треб. инженерконструктор. Образование высшее техническое, знание ПК, знание нормативных документов по проектированию электрических сетей, ПУЭ, ДБН, ЕСКД. Обязанности: просчет спецификаций проектов систем электроснабжения и кабельных трасс, подбор аналогов продукции по спецификациям заказчика, техническое сопровождение проектов. Тел.: 72552. zzКомпании “Визит-Сервис” требуются грузчики-комплектовщики на оптовый склад. Район Красногорка з/п 3500 грн. Хорошая физическая форма, опыт работы и отсутствие вредных привычек приветствуется. Детальнее при собеседовании. Николай. Тел.: 0956532165. zzСрочно! Женщине инвалиду требуется на поселок Ивановка помощница по хозяйству в частный дом. Тел.: 0506000227. zzТребуется системный администратор, знание компьютерных сетей и linux. Тел.: 0504729496.

1-комн.кв. продаю

zz1- комн.кв., 3/5, центр, ул.Королева, 24 кв.м., в хор. сост., м/п окна, новые коммун., не углов., 130 000. Тел. 095-63606-57. zz1,-2,-3,-4- комн. кв., в новострое, разные площади. Тел. 050-95-98-152. zz1-ком. кв. Атема. 3/9, 38 кв.м., квартира с косметикой, м/п окна, 7900. Тел. 050-80076-94. zz1-ком. кв. Центр, 2/4, жил. сост., 5800. Тел. 050-800-76-94. zz1-ком. кв. Центр, ул. Чубаря, 5/5, 31кв.м, легкая косметика, м/п окна. 5000. Тел. 050-800-76-94. zz1-ком. кв. Центр, ул. Чубаря, 5/5, 31кв.м., хор. сост., м/п окна. 4500. Тел. 050-800-76-94. zz1-ком. кв., мр-н Артёма, 5/5, 32 кв. м, жил. сост., м/п окна, 5500. Тел. 050-800-82-43.

zz1-комн кв. Центр 1/5. Тел. 050-935-87-78. zz1-комн. кв. 1/5, ЦНИЛ, чех. проект, 36 кв. м., с ремонтом, встр. кухня, шкаф-купе, новое отопление, бойлер, не угл., 234 000 грн. Тел. 095-636-06-57. zz1-комн. кв. Артема, ул. Олимпийская, 5/5, 31м2, квартира в жил. сост., 4800. Тел. 050-800-76-94. zz1-комн. кв. м-н Артема , Лесной, ул. Г. Батюка, 25, 5/9, 37/19/8 кв.м., кирп. дом., улуч. план., жил. сост., не угл., без посредников. Тел. 097-545-70-28. zz1-комн. кв. мн- Артема , Лесной, ул. Г. Батюка, 25, 5/9, 37/19/8 кв.м., кирп. дом., улуч. план., жил. сост., не угл., без посредников. Тел. 050-878-24-26. zz1-комн. кв. м-н Артема, пер. Парковый, 4/5, с ремонтом, мебелью и техникой, 8 500. Тел. 095-294-25-34. zz1-комн. кв. Центр, 2/9, под ремонт, 6 200. Тел. 095-29425-34. zz1-комн. кв., 1/2, Масложир, ул. Конева, 31 кв.м., жилое сост., нов. газ. печь, не угловая, есть сарай с подвалом, 96 200 грн. Тел. 095-636-06-57. zz1-комн. кв., 1/3, г. Славяногорск, через дорогу лес, рядом ЖД, ремонт, студия, встроен. кухня, новв. сантехника, нов. мебель, гараж, подвал, нов. трубы, 294 300. Тел. 050-95-98-152. zz1-комн. кв., 2/5, центр, 31 кв. м., не угловая, рядом площадь, 7 000. Тел. 050-42529-78. zz1-комн. кв., 2/9, Артема, ул. Батюка, 32/17/8,5 кв. м, треб. ремонта, м/п окна, не углов., кирп. дом, 195 000 грн. Тел. 095-636-06-57. zz1-комн. кв., 2/9, Химик, ул. Донская, 37/19/10 кв. м, жил. сост., 1 м/п окно, балкон утеплен, обшит, с меб. и техникой, не углов., 156 000 грн. Тел. 095-636-06-57.

«Газета объявлений» N 51 (606), 27 декабря 2017 г.

zz1-комн. кв., 2/5, чех. проект, жил. сост., 7 500. Тел. 050-42341-45. zz1-комн. кв., 3/5, центр, жил. сост., 115 000 грн. Тел. 050-58065-60. zz1-комн. кв., 3/9, 39/19/9, м/п окна, нов. сантехника, нов. входн. дверь, 8 500. Тел. 050471-85-04. zz1-комн. кв., 3/9, Химик, м/п окна и балкон, с меб. и быттех., гор. вода, 216 000 грн. Тел.: 05095-98-152, 063-94-04-111. zz1-комн. кв., 32/16/6, 3 этаж, кирпичн. дом, вода пост., 3 600. Тел. 050-471-85-04. zz1-комн. кв., 4/5, в связи с выездом, 100 000 грн. Тел. 050580-65-60. zz1-комн. кв., 4/5, косм. рем., встроен. мебель, 7 000. Тел. 050-425-29-78. zz1-комн. кв., 4/5, центр, ул. Чубаря, 32 кв. м, жилое сост., газ. колонка, 121 500 грн. Тел. 095-636-06-57. zz1-комн. кв., 4/5,отл. сост., 32/16/7, м/п окна, нов. входная дверь, кондиционер, сост. заходи живи, 7 000. Тел. 050471-85-04. zz1-комн. кв., 8/9, улуч. планировка, срочно, 4 800. Тел. 050-423-41-45.

zz1-комн. кв., 9/9, пер. Виноградный, ремонт, 5 700. Тел. 066-285-13-88 (зв. после 13.00). zz1-комн. кв., 9/9, пер. Виноградный, ремонт, нов. крыша, 5 700. Тел. 097-298-81-71. zz1-комн. кв., 9/9, ул. Коммунаров, м/п окна, 36/19/7, с/у совмещ., балеон не заст., 156 600 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zz1-комн. кв., Артема 1/5, хорошее состояние, 5500 кухня, мебель. Тел. 050-800-74-18. zz1-комн. кв., Артема 9/9 , чистая, ухоженная, м/п окна. бойлер, 5 300 торг. Тел. 050800-74-18. zz1-комн. кв., Артема, 1/9, 37 кв. м, жил. сост., м/п окна, 6 500. Тел. 050-800-82-43. zz1-комн. кв., Артема, 2/9, 36 кв. м, жил. сост., м/п окна. Тел. 050-800-82-43.

(присылайте SMS-сообщения)

zz1-комн. кв., Артема, 4/9, квартира в хорошем состоянии 38 м кв., 7000. Тел. 050-80074-18. zz1-комн. кв., Артема, 5/5, 30 кв. м, жил. сост., 4 900. Тел. 050-800-82-43. zz1-комн. кв., Артема, м/п окна, бойлер кондиционер, кабельное, балкон застеклен 5500. Тел. 050-800-74-18. zz1-комн. кв., г. Кр. Лиман, Зеленый Клин, ул. Обороны, 4/5, 29,3/14/6, обычное сост., не углов., 91 000 грн. Тел. 095636-06-57. zz1-комн. кв., Ж/д, 4/5,отл. состояние,6000,кондиционер, встроенная кухня. Тел. 050-80074-18. zz1-комн. кв., крупногабарит., 3/9, ул. Свободы, отл. сост. Тел. 050-580-65-60. zz1-комн. кв., Лесной, Артема, 3/9, 39/19/9, новая кухня, м/п окна, отл. сост., 8 500. Тел. 050-471-85-04. zz1-комн. кв., Масложир, 1/2, 31 кв. м, жил. советское сост., есть проект на а/о, 3 500. Тел. 050-800-82-43. zz1-комн. кв., Машмет 45 м кв., косметический ремонт, 105 000грн. Тел. 050-800-74-18. zz1-комн. кв., м-н Артема, 1/5, еврорем., не углов., вода постоянно, 9 000. Тел. 050-34774-09. zz1-комн. кв., м-н Артема, в жил. сост., не угловая, 4/5, 6 100. Тел. 050-347-74-09. zz1-комн. кв., м-н Лесной, 2/9, жил. сост., 6 500. Тел. 050423-41-45. zz1-комн. кв., мр-н Артема, Лесной, 2/5, жил. сост., 110 000 грн. Тел. 050-580-65-60. zz1-комн. кв., новостройка, напротив прокуратуры, бетонмаш. дом, 35 кв. м, новая, без ремонта, 14 000, торг. Тел. 050-555-55-66. zz1-комн. кв., Строймаш, 2/5, 31 кв. м, с ремонтом, м/п окна, не углов., 5 700. Тел. 050-80082-43. zz1-комн. кв., ул. Коммунаров, 7/9, кирп. дом, космет. рем., счетч., 9 000. Тел. 050580-65-60. zz1-комн. кв., ул. Коммунаров, 8/9, жил. сост., 6 500. Тел. 095-294-25-34. zz1-комн. кв., ул. Лозановича, 2/5, 32/16/6, с ремонтом, меб. и быттех, дорого. Тел. 050-58889-77. zz1-комн. кв., Химик, ул. Донская, 1/2, 27 кв. м, с ремонтом, 85 000 грн. Тел. 050800-82-43. zz1-комн. кв., Химик, ул. Донская, 1/2, 27 кв. м, с ремонтом, м/п окна, 85 000 грн. Тел. 050-800-82-43. zz1-комн. кв., центр, 3/5, 30 кв. м, жил. сост., 6 000. Тел. 050-800-82-43. zz1-комн. кв., Центр, 3/5, м/п окна, кондиционер, не угл., жил. сост., 6 500. Тел. 050-423-41-45. zz1-комн. кв., центр, 4/5, 32/16/7, ремонт, хор. сост, 8 000. Тел. 050-471-85-04. zz1-комн. кв., Центр, 4/5, жил. состояние, цена 5500,газ, колонка, мет. дверь. Тел. 050800-74-18.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

zz1-комн. кв., Центр, кооператив.4/5,чистая ухоженная, газ колонка, 6500. Тел. 050-800-74-18. zz1-комн. кв., центр, новый дом, 2 этаж, отл. ремонт, мебель остается, 19 000. Тел. 050-471-85-04. zz1-комн. кв., центр, ул. Королева, 1/5, 21 кв. м, м/п окна, не углов., пластик. водопровод и канализ., 144 000 грн. Тел. 050800-82-43. zz1-комн. кв., центр, ул. Ленина, жилое сост., 2/5, 115 000 грн. Тел. 050-580-65-60. zz1-комн. кв., центр, ул. Окт. Революции, 5/5, 30 кв. м, с ремонтом, м/п окна, не углов., нов. сантех, 7 000. Тел. 050-80082-43. zz1-комн. кв., центр, ул. Урицкого, 4/5, 22 кв. м, жил. сост., 5 000. Тел. 050-800-82-43. zz1-комн. кв., центр, улучш. планир., 6 000. Тел. 050-47185-04. zz1-комн. кв., Центр, хор. сост, с мебелью и техникой. Тел. 095-294-25-34. zz1-комн. кв., Центр, чех проект,7500, хорошее состояние, новая колонка, кирп. дом, счетчики на все, мебель. Тел. 050-800-74-18. zz1-комн. кв. центр, 2/5, 32/16/7, хор. сост. вода постоянно, докум. готовы, 7 000. Тел. 050-471-85-04. zz1-комн.кв. 2/5, жил.сост., не углов., кирпичн. дом, част. с меб., срочно, недорого. Тел. 066-222-70-74. zz1-комн.кв. под ремонт 2/5, 5 300. Тел. 050-347-59-53. zz1-комн.кв. Химик, 3/9, пер. Донской, 35 кв.м., хор.сост. 6 500. Тел. 050-800-73-57. zz1-комн.кв. центр, Б.Пушкина, 5/5, 29х16х7, м/п окна, косм. рем., не углов. Тел. 066-322-48-48. zz1-комн.кв. Центр, жил. сост., кирп. дом, 3/5, 6 500, торг. Тел. 050-347-74-09. zz1-комн.кв. Центр, под ремонт, кирп. дом, 2/5, 5 800. Тел. 050-347-74-09. zz1-комн.кв. центр, ул. Коммунаров., 2/4, 30 кв.м., в хор., жил. сост., част. с мебелью. Тел. 095-571-30-03. zz1-комн.кв., Химик, 1/10, ул. Донская, 38 кв.м., без ремонта. 6 000. Тел. 050-800-73-57. zz1-комн.кв., 1/5, р-н ЖД, треб.рем., кирпичн. дом, комн. смежн. газ. колонка, срочно, недорого. Тел. 066-222-70-74. zz1-комн.кв., 1/5, центр, 5 500. Тел. 095-294-25-34. zz1-комн.кв., 2/5, 32/16/7, обычное сост., жилое, 5 300. Тел. 050-471-85-04. zz1-комн.кв., 2/5, Артема, пер. Парковый, 31 кв.м., кухня 6 кв.м., жил.сост., не углов., нов. коммун., 156 000 грн. Тел. 095636-06-57. zz1-комн.кв., 2/5, кирп. дом, ул. Васильевская, еврорем., перепланир., возм. с меб. Тел. 050-299-34-21. zz1-комн.кв., 2/5, не угловая, бойлер, счетчики на газ, воду, ремонт. Тел. 050-660-57-88.

http://slavinfo.dn.ua

7


Объявления диктуйте по тел.:

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

(присылайте SMS-сообщения)

1-комн.кв. продаю

zz1-комн.кв., 2/5, р-н автовокз., ул.Фрунзе, 24 кв.м., с рем., не углов., электродом, 195 000 грн. Тел. 095-636-06-57. zz1-комн.кв., 2/9, жил.сост., не углов., кирпичн.дом, срочно, недорого. Тел. 066-222-70-74. zz1-комн.кв., 3 600. Тел. 050347-59-53. zz1-комн.кв., 3/5, балк. пластиков., свежий, косметич. ремонт. Тел. 050-660-57-88. zz1-комн.кв., 30 кв.м., косм., рем.,центр, м/п окна, 4/5, не дорого. Тел. 095-571-30-03. zz1-комн.кв., 38 кв.м., ул. Василевского, 2/9, м/п окна, заст. балкон, 6 500. Тел. 095294-25-34. zz1-комн.кв., 38 кв.м., ул. Василевского, 2/9, м/п окна, заст. балкон, 6 500. Тел. 095294-25-34. zz1-комн.кв., 39/20/9, улучш. планировка, вода постоянно, 5 200, документы готовы. Тел. 050-471-85-04. zz1-комн.кв., 5/5, чех. пр., 35, 3 кв.м., жил.- 19 кв.м., вода постоянно , с мебеью. Тел. 05027-38-791. zz1-комн.кв., Артёма, 1/5, ул.Бульварная, 31 кв.м., жил сост. 5 200. Тел. 050-800-73-57. zz1-комн.кв., Артёма, 3/5, ул.Г.Батюка (напротив Браво), 31кв.м., жил.сост. 6 000. Тел. 050-800-73-57. zz1-комн.кв., Артёма, 4/5, 31кв.м., жил. сост. 4 700. Тел. 050-800-73-57. zz1-комн.кв., Артема, Лесной, 3/9, 39/19/9, м/п окна, нов. входн. двери, хор. сост., 8 000. Тел. 050-471-85-04. zz1-комн.кв., Артема, ул. Бульварная, жил. сост., 1/5, 5 500. Тел. 050-800-76-94. zz1-комн.кв., Артема, ул. Василевского, жил. сост., 4/5, 6 000. Тел. 050-800-76-94. zz1-комн.кв., К.Маркса, 2/9, ремонт, 38 кв.м., 15 500. Тел. 050-474-63-35. zz1-комн.кв., Лесной, 2/9, 39/19/9, в хор. сост., жилом, 6 500. Тел. 050-471-85-04. zz1-комн.кв., Лесной, 4/10, жил. 38 кв.м., 8 500, торг. Тел. 050-474-63-35. zz1-комн.кв., ул Донская, 8/9, под ремонт, 38 кв.м., 5 100. Тел. 050-474-63-35. zz1-комн.кв., ул. К.Маркса,22, утепленный дом, 40 кв.м. Тел. 050-347-59-53. zz1-комн.кв., ул. Василевского, 3/10, не углов., м/п окна, космет. рем., 7 900. Тел. 095-294-25-34. zz1-комн.кв., ул.В асилевского, 3/10, не углов., м/п окна, космет. рем., 7 900. Тел. 095-294-25-34. zz1-комн.кв., Химик, 1/2, жилое состояние. 3 000. Тел. 050-800-73-57. zz1-комн.кв., Химик, 8/9, 38кв.м., под ремонт. 5 300. Тел. 050-800-73-57.

8

zz1-комн.кв., Центр, 1/5, ул.Окт.Р еволюции, 30 кв.м., жил.сост. 5 500. Тел. 050-80073-57. zz1-комн.кв., Центр, 2/5, 38/20/8 жил.сост., Чех. проект, 7 000. Тел. 050-800-73-57. zz1-комн.кв., Центр, 2/5, район площади, 31кв.м., жил. сост., не угл. 6 000. Тел. 050800-73-57. zz1-комн.кв., Центр, 2/5, ул.Юн.Коммунаров, 31кв.м., жил. сост., не угл. 5 800. Тел. 050-800-73-57. zz1-комн.кв., Центр, 3/5, ул. Фрунзе, 38 кв.м., треб. ремонта. 6 000. Тел. 050-800-73-57. zz1-комн.кв., Центр, 4/5, 30/16/6, жил. сост., не угл. 5 500. Тел. 050-800-73-57. zz1-комн.кв., Центр, 4/5, ул. 30/16/6, обычн.сост., не угл. 150 000 грн. Тел. 050-800-73-57. zz1-комн.кв., Центр, 4/5, ул. Окт. Революции, 31 кв.м., жил. сост., м/п окна. 6 000. Тел. 050800-73-57. zz1-комн.кв., центр, 5/5, vip рем. 2017, есть все, 15 500, торг. Тел. 050-474-63-35. zz1-комн.кв., центр, м/п окна, космет. рем., 2/9. Тел. 050-347-59-53. zz1-комн.кв., центр, рем., 2017 г., 13 500. Тел. 050-34759-53. zz1-комн.кв., центр, ремонт, 3 эт. Тел. 050-347-59-53. zz1-комн.кв., центр, ул. Коммунаров, 3/9, 30х16х7, м/п балкон, нов.трубы, недорого. Тел. 066-322-48-48. zz1-комн.кв., центр, ул. Торская, жил. сост., 2/9, 6 100. Тел. 050-800-76-94. zz1-комн.кв., центр, ул. Торская, под ремонт, 2/9, 5 300. Тел. 050-800-76-94. zz1-комн.кв., центр, ул.Фрунзе, 15, 30х16х5, не углов., треб. ремонта. Тел. 066322-48-48. zz1-конм.кв., 2/5 , м-н Артема. Тел. 095-295-35-85.

куплю

zz1-, 2-комн. кв., в любом сост., Святогорск, Николаевка. Тел. 050-588-89-77. zz1-комн. кв. в любом р-не. Тел. 050-423-41-45. zz1-комн. кв. возм. с ремонтом или под ремонт, рассм. варианты. Тел. 050-471-85-04. zz1-комн. кв. м-н Артема, срочно. Тел. 095-295-35-85. zz1-комн. кв., без посредников. Тел. 050-588-89-77. zz1-комн. кв., в любом р-не города, можно с дорогим рем., в хор. сост., можно с меб., для себя, срочно, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04.

zz1-комн. кв., в люб. сост.в любом р-не, возм. с коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04. zz1-комн. кв., в любом р-не для себя, возмож. проблем., с долгами. Тел. 050-580-65-60. zz1-комн. кв., в любом сост., возм. с долгами, не приват., для себя, срочно. Тел. 050-47185-04. zz1-комн. кв., в любом сост., возм. с долгами, не приват., для себя, срочно. Тел. 050-47185-04. zz1-комн. кв., в любом сост., возм. с долгами, не приват., для себя, срочно. Тел. 050-47185-04.

zz1-комн. кв., в центре, на средн. этаже, в любом сост., возможно с дорогим рем., для себя. Тел. 050-471-85-04. zz1-комн. кв., в центре, на средн. этаже, в любом сост., возможно с дорогим рем., для себя. Тел. 050-471-85-04. zz1-комн. кв., центр, мр-н Артема, в любом сост. Тел. 050580-65-60. zz1-комн.кв. Химик, в хор. сост. или под ремонт, любой этаж. Тел. 050-955-03-56. zz1-комн.кв., хор. рем. или недорого под ремонт. Тел. 050347-59-53. zz1-комн.кв., центр или Артема, любой этаж., сост. под рем., в 5 и 9 этажке. Тел. 050955-03-56. zz1-комн.кв., центр или Артема, с рем. или в хор. жилом состоянии, в 5 или 9 этажке. Тел. 050-955-03-56. zzВ люб. сост., возмож. с долгами, рассм. все вар-ты, для себя, срочно. Тел. 050-47185-04.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

zzВ люб. сост., возмож. с zz2-комн. кв по квадратуре долгами, рассм. все вар-ты, 3-комн. кв., 7/14, дорогой для себя, срочно. Тел. 050-471- ремонт, новостройка, счетчик 85-04. тепла, воды, в доме резервуар запаса воды, охраняемый дом, меняю консьерж, быттехника, 2 100 000 zz1-комн.кв., 1/5, 31 кв.м., грн. Тел.: 050-95-98-152, 063ул. Коммунаром, хор. рем., 94-04-111. решетки, счетчики, . на 2-комн. zz2-комн. кв, выведен. с жил. кв., до 45 кв.м., с 1 по 3 эт., с фонда, с разреш. на пристройку, балконом, рядом с ост. Тел. 068- 30 кв. м., ул. О. Революции. Тел. 445-16-97. 050-425-29-78. zz2-комн. кв, м-н Артема, 4/5, 6 300. Тел. 095-294-25-34. zz2-комн. кв. 1/5, 44 кв. м., ул. продаю Ленина, кирп. коопер. дом., цена zz2- комн. кв , ЖД , 3/ 5, жил. договор. Тел. 050-425-25-91. сост., 8 500. Тел. 050-383-30-84. zz2-комн. кв. 2/9, Центр. Тел. 095-295-35-85. zz2-комн. кв. 2/9, Центр, с ремонтом, мебелью и быт. тех., 432 000 грн. Тел. 050-95-98-152. zz2-комн. кв. 3/9, вид на площадь. Тел. 095-295-35-85. zz2-комн. кв. 42 кв. м., 4/5, ул. Ленина, кирп. дом, хор. сост. Тел. 050-425-25-91. zz2-комн. кв. м-н Артема, 3/5, жил. сост., балкон застекл., 8 000. Тел. 050-383-30-84. zz2-комн. кв. м-н Артема, 5/5, хор. сост., м/п, комн. разд., 6 500. Тел. 050-347-74-09. zz2-комн. кв. ул. Свердлова, 3/3, 44х27х5 кв. м., жил. сост., м/п, подвал, 168 000 грн. Тел. 050-588-89-77. zz2-комн. кв., 1/2, ул. Л. Толстого, под бизнес, 519 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 06394-04-111. zz2-комн. кв., 1/5, ж/д. ул. Свердлова, возм. под бизнес, соврем. санузел, кондиц., комн. смежные, хор. сост., 271 000 zz2- комн. кв, 5/ 9, ул. Ком- грн. Тел.: 050-95-98-152, 063мунаров, частично с ремонтом, 94-04-111. 11 000. Тел. 050-383-30-84. zz2-комн. кв., 2/5, р-н ост. zz2- комн. кв., 1/5, Молодежка, «Молодежная», 41,8/23,3/6,5 кв. кирп. дом., жил. сост., 6 000. м, длинный коридор, кооперат. Тел. 050-423-41-45. дом, 203 000 грн. Тел.: 050-95zz2- комн. кв., Химик, 1/ 9, 98-152, 063-94-04-111. частично с ремонтом, м / п окна, zz2-комн. кв., 2/5, сост. обычн. 7 500, торг. Тел. 050-383-30-84. 7 500. Тел. 050-471-85-04. zz2-ком. кв. Артема, ул. Геzz2-комн. кв., 2/5, центр г. нерала Батюка, 5/5, 44/29/6м2, Николаевка, и сдается. Тел. 095требует ремонта. 7000. Тел. 85-60-980. 050-800-76-94. zz2-комн. кв., 3/5, м-н Лесной, zz2-ком. кв. Ж/Д, ул. комн. разд., м/п окна, не угл., 8 Свердлова, 1/5, 45 кв.м., 500. Тел. 050-423-41-45. квартира под ремонт, 4 900. Тел. zz2-комн. кв., 3/5, хор. жил. 050-800-76-94. сост., с мебелью и техникой, zz2-ком. кв., ЖД, 1/2, 44/31/6, м-н Артема, 8 500. Тел. 050-347автоном. отопл., 5 500. Тел. 050- 74-09. 471-85-04. zz2-комн. кв., 4/5, общ. 42 zz2-ком. кв., мр-н Артема, кв. м., Артема, около собеза, 3/5, 41 кв. м, жил. сост, 6200. дорогой ремонт, почти не жили, Тел. 050-800-82-43. машинка-автома, посудойка, zz2-ком. кв., мр-н Артема, холод., плазма, кондиц., напотолки, соврем. ЦНИЛ, 2/5, 46 кв. м, не угл., жил. тяжные сост., 7500. Тел. 050-800-82-43. санузел, накопит. бак, вода zz2-ком.кв. Артема, Олим- постоянно, 507 600. Тел. 050пийская, 3/5, 43 кв.м., не 95-98-152. zz2-комн. кв., 4/9, центр, хор. угловая, жил сост., 7 500. Тел. рем., ул. Свободы, 200 000 грн., 050-800-76-94. zz2-ком.кв. Артема, ул Ясная, срочно. Тел. 050-580-65-60. zz2-комн. кв., 54/36/9, 1/5, хороший ремонт. 9 500. Тел. кирпичн. дом, улучш. 050-800-76-94. zz2-ком.кв. Артема, ул. планир.,автон. отопление, вода Вольная, 5/5, 44 кв.м., квартира постоянно, 11 500. Тел. 050-471в жилом состоянии, 5 000. Тел. 85-04. zz2-комн. кв., Артема, 1/5, 050-800-76-94. zz2-ком.кв. Машмет, 3/5, Молодежная,6500.треб ремонт. квартира в жилом состоянии, 5 Тел. 050-800-74-18. zz2-комн. кв., Артема, 2/5, 500. Тел. 050-800-76-94. zz2-ком.кв. центр, ул. Ком- разд. комн.,43 м. кв., жилое мунаров 5/5, 6 900. Тел. 050- состояние, 7500,Лесной. Тел. 050-800-74-18. 800-76-94. zz2-комн. кв., Артема, 3/5, zz2-ком.кв. Центр, ул. Свободы, 7/9, 50 кв.м., жил. 44 кв. м, жил. сост., 6 700. Тел. сост., 10 500. Тел. 050-800- 050-800-82-43. zz2-комн. кв., Артема, 76-94. zz2-ком.кв., Артема. 5/5, 43 4/9, комнаты раздел., улучш. кв.м, не угловая, 5 500. Тел. 050- планир., 50/33/9, 7 700. Тел. 050-471-85-04. 800-76-94. zz2-комн. кв., Артема, 44/31/7, zz2-ком.кв., центр, ул. Шевченко, 3/3, 58 кв.м., больш. коридор,комнаты разквартира с ремонтом, м/п окна. дельны, чистый подъезд, сост. хорошее, 7 000, докум. готовы. Тел. 050-800-76-94. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв по квадратуре zz2-комн. кв., Артема, 5/5, 47 3-комн. кв., 7/14, дорогой ремонт, новостройка, счетчик кв. м, под ремонт, 7 500, торг. тепла, воды, в доме резервуар Тел. 050-800-82-43. zz2-комн. кв., Артема, 5/9, запаса воды, охраняемый дом, консьерж, быттехника, 1 534 000 7600, м/п окна, лоджия,50 кв. грн. Тел.: 050-95-98-152, 063- м,жилое сост. Тел. 050-80074-18. 94-04-111.

http://slavinfo.dn.ua

2-комн.кв.

zz2-комн. кв., Артема, 6/9, Олимпийская, 53кв. м., жилое состояние,7800. Тел. 050-80074-18. zz2-комн. кв., Артема, 6000, разд. комн., не угловая, 4/5, новая дверь, встроенная кухня, zzколонка, кооперативный дом, есть мебель. Тел. 050-80074-18. zz2-комн. кв., Артема, 8000, Бульварная, отл. состояние, встроенная кухня, м/п окна, разд. zzкомн. Тел. 050-800-74-18. zz2-комн. кв., Артема, комн. розд. 5500 жилое состояние,бойлер,45 кв. м. балкон застеклен. Тел. 050-80074-18. zz2-комн. кв., Артема, Лесной, 3/9, 180 000 грн. Тел. 050-580-65-60. zz2-комн. кв., Артема, Лесной, 5/9, улучш. план., хор. сост., не угловая, 7 700. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв., Артема, Лесной, 54/36/9, нов. ремонт, не угловая, улучш. планир, новые окна ,двери, 12 500. Тел. 050471-85-04.

zz2-комн. кв., Артема, Лесной, 6/9, 54/36/9, улучш. планир. не угловая, 10 500, докум. готовы. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв., Артема, пер. Виноградный, 9/9, 53 кв. м, не угл., жил. сост., с меб. и техникой. Тел. 050-800-82-43. zz2-комн. кв., Артема, разд. комн. 6600, кирп. дом,4/5 жилое состояние, треб. космет. Торг. Тел. 050-800-74-18. zz2-комн. кв., Артема, ул. Бульварная, 3/5, 41 кв. м, под ремонт, не углов., 7 500. Тел. 050-800-82-43. zz2-комн. кв., Артема, ул. Ген. Батюка, 5/5, 47 кв. м, жил. сост., м/п окна, 8 100. Тел. 050-80082-43. zz2-комн. кв., Артема, улучш. планир., 54/36/9, 215 000 грн. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв., Артема, ЦНИЛ, ул. Ген. Батюка, 5/5, 50 кв. м, под ремонт, 170 000 грн. Тел. 050-800-82-43. zz2-комн. кв., без ремонта, р-н военкомата, или меняю на авто. Тел. 050-67-814-67. zz2-комн. кв., в хор. сост., в связи с выездом, недорого. Тел. 050-580-65-60. zz2-комн. кв., г. Краматорск, ул. Ульяновская, 207, 7/9, срочно, недорого. Тел. 050-77519-44. zz2-комн. кв., ж/д, 3/3, 42 кв. м, жил. сост., комн. смеж., 7 500. Тел. 050-800-82-43. zz2-комн. кв., ж/д, 3/5, 44 кв. м, жил. сост., 8 200. Тел. 050800-82-43. zz2-комн. кв., ж/д, пер. Лермонтова, 2/2, 40 кв. м, а/о, жил. сост., 5 700. Тел. 050-800-82-43. zz2-комн. кв., Лесной, 8/9, 50/35/9, улучш. планир.,8 000 торг. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв., Машмет, 3 эт., 42 кв.м, панельный дом. Тел. 066-199-24-30. zz2-комн. кв., м-н Артема, 6/9, 54 кв. м., жил. сост., не угл., 10 500. Тел. 050-423-41-45. zz2-комн. кв., Молочар, 2/2, 43 кв. м, а/о, бойлер, м/п окна, 5 500. Тел. 050-800-82-43. zz2-комн. кв., мр-н Артема, кирп. дом, 3/5, жил. сост., 130 000 грн. Тел. 050-580-65-60. zz2-комн. кв., мрн. Артема, 44/31/7 кв.м, комн. разд., жилое сост., 7300. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв., нов. дом, самый центр города, 52/35/8 кв.м, кирп. дом, комн. разд., вода пост., большая лоджия, 15 500. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв., р-н военкомата. Тел. 095-420-64-95.

«Газета объявлений» N 51 (606), 27 декабря 2017 г.


Объявления диктуйте по тел.:

2-комн.кв. продаю

zz2-комн. кв., ул. Окт. Революции, 3 эт., 50/35/8 кв.м, высок. потолки, комн. разд., хор. сост., 15 500. Тел. 050-47185-04. zz2-комн. кв., ул. Октябрьской революции, 2/5, 7 500. Тел. 095294-25-34. zz2-комн. кв., ул. Свободы, 4/9, 54/36/9, 2 кондиц., ремонт. м/п окна, нов. входн. дверь, тамбур, 13 500. Тел. 050-47185-04. zz2-комн. кв., Химик, 3/9, 54/36/9, не угловая, хор., жилое сост, 8 500. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв., Химик, 3/9, раздельн. комн., вода постоянно, хор. сост., 8 500. Тел. 050-425-29-78. zz2-комн. кв., центр, 2/5, 44 кв. м, под ремонт, 8 300. Тел. 050-800-82-43. zz2-комн. кв., Центр, 2/5, комн. разд., не угл., жил. сост., 7 500. Тел. 050-423-41-45. zz2-комн. кв., Центр, 3/4, ул. Ленина, 11 000. Тел. 095-29425-34. zz2-комн. кв., центр, 7/9, 43/25/7, комн. раздел., жил. сост., 161 000 грн. Тел. 050-58889-77. zz2-комн. кв., Центр, 8-я школа. 7500, жилое сост., разд. комн. 43 кв. м, есть мебель. Тел. 050-800-74-18. zz2-комн. кв., центр, выведена из жилого фонда, О. Революции, есть разреш. на пристройку, 22 000. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв., центр, космет. рем., 2/5, 160 000 грн. Тел. 050580-65-60. zz2-комн. кв., центр, м/п окна, чистый подъезд, кондиц., 7 700. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв., Центр, Окт.Революции, 3/5,жилое состояние, 43 кв. м,7500. Тел. 050-80074-18. zz2-комн. кв., центр, ремонт, встроен. мебель, 3/5, 260 000 грн. Тел. 050-580-65-60. zz2-комн. кв., Центр, Свободы, 1/9, хорошее сост., 11000, м/п окна, линолеум, большая кухня 50 кв. м. Тел. 050-800-74-18. zz2-комн. кв., центр, ул. Ленина, чех. проект, жилое сост., 130 000 грн. Тел. 050-58065-60. zz2-комн. кв., центр, ул. Торская, 3/4, 45 кв. м, не углов., жил. сост., м/п окна, 8 500. Тел. 050-800-82-43. zz2-комн. кв., центр, ул. Торская, 3/5, 52 кв. м, жил. сост. Тел. 050-800-82-43. zz2-комн. кв., Центр, хор. состояние, 7/9, 11000, м/п, окна,нов. линолеум, мебель. Тел. 050-800-74-18. zz2-комн. кв., Чубаря, 4/5, жил. сост., 8 000 , торг. Тел. 050-383-30-84. zz2-комн. кв. Артема, 44/31/7, разд. комн., не угловая, 5 000, докум. готовы. Тел. 050-47185-04. zz2-комн. кв. ЖД, 52/35/8, кирп. дом, не углов., отл. жил. сост., 10 500. Тел. 050-47185-04. zz2-комн.кв, Артёма, 1/5, ул.Вольная, 43 кв.м., жил.сост. 6 900. Тел. 050-800-73-57. zz2-комн.кв, Центр, жил. сост., 3/9, 13 700, торг. Тел. 050-347-74-09. zz2-комн.кв. 1/1, центр, ул. Почтовая, 72, автономн. отоплен, кирпичн. дом., част. с рем., комн. смежн., 156 000. Тел. 066-222-70-74. zz2-комн.кв. 1/1, центр, ул. Почтовая, 72, автономн. отоплен, кирпичн. дом., част. с рем., комн. смежн., 156 000. Тел. 050-94-24-304. zz2-комн.кв. кирп. дом, м-н Артема, комн. разд., жил сост., м/п окна, 6 000. Тел. 050-34774-09. zz2-комн.кв. Центр, частич. ремонт, перепланировка, 2/5, 7 500. Тел. 050-347-74-09. zz2-комн.кв., 1/5, жил.сост., не углов., комн. раздел., срочно, недорого. Тел. 066-222-70-74. zz2-комн.кв., 1/5, кирпичн. дом, 150 000. Тел. 050-66057-88.

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zz2-комн.кв., 2/5. Артема, ул. Парковая, кооперат. дом, не углов. раздел. комн., металл. дверь, м/п окнавстроен. кухня, вода постоянно, 10 000. Тел. 050-42-65-441. zz2-комн.кв., 3/5, чешский проект, с рем, мебелью, 14 000. Тел. 050-347-59-53. zz2-комн.кв., 4/14, Свободы, 33, ламинат, нов. межкомн. двери, нов. дер. окна., балк. заст. 343 000. Тел. 050-95-98152. zz2-комн.кв., 4/5, раздел. комн., ремонт, не угловая, кирпичн. дом. Тел. 050-66057-88. zz2-комн.кв., 4/5, р-н ЖД, ул. Комяхова, чех. пр., 50 кв.м., раздел. комн., заст. балкон, счетчики, тихий, уютн. двор. Тел. 050-299-34-21. zz2-комн.кв., 4/5, чех. пр., жил.сост., кирпичн. дом, комн. раздел., срочно, недорого. Тел. 066-222-70-74. zz2-комн.кв., 5/5, арт. комн. разд., не углов., теплая, газ. колонка, сочно, 130 000. Тел. 066-222-70-74. zz2-комн.кв., 9/9, м-н Артема, комн. раздельн., не углов., тепл. дом. 170 000. Тел. 066-222-70-74. zz2-комн.кв., Артема, 2/5, 7 000. Тел. 050-800-76-94. zz2-комн.кв., Артёма, 2/5, ул. Г.Батюка, 44 кв.м., жил.сост., разд.комн. 6 000. Тел. 050-80073-57. zz2-комн.кв., Артёма, 3/5, на Лесном, 43 кв.м. м/п окна, нов. сантехника, косм.рем. 8 000. Тел. 050-800-73-57. zz2-комн.кв., Артёма, 4/5, 43 кв.м. обычное сост. 5 900. Тел. 050-800-73-57. zz2-комн.кв., Артёма, 5/5, ул.Г.Батюка, 43 кв.м., жил.сост., м/п окна. 5 500. Тел. 050-80073-57. zz2-комн.кв., Артёма, 5/9, ул.Г.Батюка, 51 кв.м., разд. комн., жил. сост. 10 000. Тел. 050-800-73-57. zz2-комн.кв., Артема, пер. Батюка, 4/5, 43х25х6, не углов., раздел. комн., треб. ремонта. Тел. 066-322-48-48. zz2-комн.кв., Артема, пер. Парковый, 5/5, 45х27х6, не углов., комн. раздельные. Тел. 066-322-48-48. zz2-комн.кв., Артема, ул. Бульварная, 5/5, 6 000. Тел. 050800-76-94. zz2-комн.кв., Артема, ул. Ген. Батюка, 1/5, жил. сост., 8 000. Тел. 050-800-76-94. zz2-комн.кв., Артема, ул.Олимпийская, 6/9, 50х43х8, не углов., с ремонтом, недорого. Тел. 066-322-48-48. zz2-комн.кв., Вокзальная, 5/5, жил.сост., 45 кв.м., 7 000, торг. Тел. 050-474-63-35. zz2-комн.кв., евроремонт, джакузи, тепл. пол, возможно с мебелью и техн., 16 500. Тел. 050-347-59-53. zz2-комн.кв., ж/д, сталинка, а/о, 2/2, 5 700. Тел. 050-80076-94. zz2-комн.кв., К.Маркса, 1/14, возможно под бизнес. Тел. 050347-59-53. zz2-комн.кв., Лесной, 6/9, косм. рем., 54 кв.м., 14 000, торг. Тел. 050-474-63-35. zz2-комн.кв., м/п окна, вода постоянно, 9 500. Тел. 050-34759-53. zz2-комн.кв., нов. рем., встроен. кухня,бойлер,балкон заст., 14 000. Тел. 050-34759-53. zz2-комн.кв., пер.Чубаря, 1/3, 60х48х9, 2 лоджии, комн. раздел., вода постоянно. Тел. 050-347-59-53. zz2-комн.кв., р-н 8 шк., жил. сост., не углов., кирпичн. дом, срочно, недорого. Тел. 066-22270-74. zz2-комн.кв., ул. Вольная, 2/5, жил.сост., 47 кв.м., 7 500. Тел. 050-474-63-35. zz2-комн.кв., ул. Коммунаров., 2/9, 55/30/7, жил. сост., част. с меб., большая, заст. лоджия. Тел. 095-57130-03. zz2-комн.кв., ул. Свободы, 4/5. Тел. 095-45-92-361. zz2-комн.кв., ул. Свободы, 7/9, жил. сост., 9 000. Тел. 050801-75-95.

zz2-комн.кв., ул.Бульварная, 1/5, жил.сост., 7 500, торг. Тел. 050-474-63-35. zz2-комн.кв., ул.К.Маркса, 9/14, 52 кв.м., хор. сост., рем. в туал., кухне, м/п окна. Тел. 095294-25-34. zz2-комн.кв., ул.Р .Люксембург, 1/9, больш. лоджия, с рем., меб, техникой. Тел. 050347-59-53. zz2-комн.кв., Химик, 3/9, пер. Донской, 51кв.м., жил. сост., не угл. 8 500. Тел. 050-800-73-57. zz2-комн.кв., Химик, 5/9, ул.Новосодовская, 51 кв.м., с ремонтом. 9 000. Тел. 050-80073-57. zz2-комн.кв., центр, с ремонтом, 12 500. Тел. 050-34759-53. zz2-комн.кв., Центр, 1/5, 45 кв.м., жил.сост., разд.комн. 7 000. Тел. 050-800-73-57. zz2-комн.кв., Центр, 2/2, 49 кв.м., жил.сост., м/п окна. 7 500. Тел. 050-800-73-57. zz2-комн.кв., центр, 2/5, 44/30/6, комн. раздельные, 7 500. Тел. 050-471-85-04.

zz2-комн. кв., в любом сост., без посред. Тел. 050588-89-77. zz2-комн. кв., в любом сост., возм. с долгами, не приват., для себя, срочно, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв., в центре, можно с дорогим ремонтом, желат. в 9-эт. доме, можно со встр. меб., для себя, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв., в центре, на средн. этаже, в любом сост., возможно с дорогим рем., для себя. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв., возм. с хорошим дорогим рем., для себя. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв., для себя, мр-ны Артема, Лесной, возм. с хор. рем. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв., для себя, р-н не важен, срочно. Тел. 050-58065-60. zz2-комн. кв., мр-н Артема, в 9-эт. доме, для себя. Тел. 050471-85-04.

zz2-комн.кв., 9 этажка, м-н Лесной, до 4 эт., для себя , без посредников. Тел. 050-64549-31. zz2-комн.кв., ЖД, под рем. или в жил. сост., любой этаж. Тел. 050-955-03-56. zz2-комн.кв., с хор. ремонтом. Тел. 050-347-59-53. zz2-комн.кв., Химик, в хор. сост. или под рем., любой этаж. Тел. 050-955-03-56. zz2-комн.кв., центр или Артема, любой эт., сост. под рем., в 5 или 9 этажке. Тел. 050955-03-56. zz2-комн.кв., центр или Артема, с рем. или в хор. жил. сост., 5 или 9 этажке. Тел. 050955-03-56. zzСНИМУ 1,2,3- комн. кв., в любом районе. Тел. 050-80175-95.

меняю

zz2-комн. кв., центр Краматорска, на жилье в центре Славянска. Тел. 050-428-29-15.

3-комн.кв. продаю

zz2-комн.кв., центр, 2/5, корпичн. дом, 7 500. Тел. 050347-59-53. zz2-комн.кв., Центр, 3/3, район Фуршета, 55 кв.м. евроремонт и мебель. 15 000. Тел. 050-800-73-57. zz2-комн.кв., Центр, 3/5, район Сату, 45/30/7, жил.сост. 7 500. Тел. 050-800-73-57. zz2-комн.кв., Центр, 3/5, ул. Юных Коммунаров, 44 кв.м., жил.сост. 7 500. Тел. 050-80073-57. zz2-комн.кв., Центр, 3/5, ул.Окт.Революции, 43 кв.м., жил. сост. 6 500. Тел. 050-800-73-57. zz2-комн.кв., Центр, 5/5, 43 кв.м., жил.сост. 6 000. Тел. 050800-73-57. zz2-комн.кв., центр, ул. Королева, 5/ 5, чех. пр., 52/33/8, в хор., жил. сост., или обмен на 1-комн.кв., центр. Тел. 095-57130-03. zz2-комн.кв., центр, чех. пр., раздел. комн.,без рем., не дорого. Тел. 095-571-30-03.

zz2-комн. кв., мр-ны Артема, центр, в люб. сост., рассм. все варианты, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв., мр-ны центр, Артема, возм. с дорогим еврорем., рассм. все варианты. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв., мр-ны центр, Артема, возм. с дорогим еврорем., рассм. все варианты. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв., улучш. план., возм. с отлич. рем., рассм. все варианты. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв., центр, возмож. с дорогим ремонтом, рассм. все вар-ты. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв., центр, можно с рем., для себя. Тел. 050-47185-04. zz2-комн. кв., центр, мр-н Артема, мр-н Химик, возмож. с дорогим ремонтом. Тел. 050471-85-04.

(присылайте SMS-сообщения)

zz3 - комн. кв., м-н Артема, 1/9, м/п окна, улуч. планир., жил. сост., 8 700. Тел. 050-423-41-45. zz3- комн. кв., Артема, 2/ 9, 64 кв. м., 8 600. Тел. 050-800-76-94. zz3- комн.кв., ул.Свердлова, малогабар., 43. кв.м., 1/3, 6 300. Тел. 095-294-25-34. zz3-ком.кв. Ж/Д, ул. Свердлова, 5/5, 65м2, квартира под ремонт, 7 000. Тел. 050-80076-94. zz3-ком.кв., Артема, Лесной, 1/9, 64 кв.м., ремонт, м/п окна, 13 000. Тел. 050-800-76-94. zz3-ком.кв., Артема, ул. Ясная, 5/5. Тел. 050-800-76-94. zz3-комн кв., мр-н Артема, 3/9, космет. рем., 190 000 грн. Тел. 050-580-65-60. zz3-комн. кв. 1/10, м-н Артема, отл. место, автоном. отопл., м/п окна, хор. сост, 442 000 грн. Тел. 050-95-98-152. zz3-комн. кв. 69х41х8 кв.м., ул. Юн. Коммунаров, 8/9, жил. сост., 430 тыс грн. Тел. 050-42525-91. zz3-комн. кв. Артема, ул. Г. Батюка, 5/5, 65 кв. м.,жил. сост.,треб. косметики, 8 000. Тел. 050-800-76-94. zz3-комн. кв. срочно, 66 , 2 кв. м., кухня 8,9 кв. м., теплая, не угл., 4/9, кондиционер, бак, счетчики, без долгов, без посред. Тел. 050-94-66-393. zz3-комн. кв. Центр, 1/5, под бизнес. Тел. 099-706-47-79. zz3-комн. кв. Центр, 4/4, хор. сост. Тел. 095-294-25-34. zz3-комн. кв., 8/9 ул. Свободы, 65х389, ул Свободы, кирп. дом, р-н Площади. Тел. 050-425-25-91. zz3-комн. кв., в сталинке, 2/3, 69х42х7 кв. м., ул. Ленина, р-н площади, отл. сост., част. мебель. Тел. 050-425-25-91. zz3-комн. кв., 1/5, Чубаря, угловая, теплая, есть подвал, нет балкона, 237 500 грн. Тел. 050-95-98-152.

zz3-комн. кв., 1/9, под ремонт. Тел. 095-059-33-63. zz3-комн. кв., 2/3, 80 кв. м, центр, «сталинка», пласт. балкон и окна, без посредников. Тел. 095-608-96-42. zz3-комн. кв., 2/3, 80 кв. м, центр, «сталинка», пласт. балкон и окна, без посредников. Тел. 095-608-96-42. zz3-комн. кв., 2/3, 86,6, 3 м/п лоджии, ул. Васильевская, 18 500, торг. Тел. 066-292-46-95. zz3-комн. кв., 2/5, возле рынка , мр-н артема, 145 000 грн. Тел. 050-580-65-60. zz3-комн. кв., 2/9, Химик, ремонт в ванной и туалете, балкон заст., 65/39 кв. м, аккурат. сост., 399 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zz3-комн. кв., 3/3, 71,5, р-н военкомата, 2 балкона, сарай, 13 500, торг. Тел. 050-531-81-44. zz3-комн. кв., 3/3, центр, ул. Шевченко, 82/56 кв. м, част. м/п окна, 413 000 грн. Тел. 050-95981-52. zz3-комн. кв., 3/5, ЦНИЛ, чех. проект, 62 кв. м, 2 лоджии, м/п окна, ремонт 10-лет. давности, 302 000 грн. Тел.: 050-9598-152, 063-94-04-111. zz3-комн. кв., 4/5, 57 кв.м., не угловая , 7 500. Тел. 050-42529-78. zz3-комн. кв., 5/5, Артема, от хозяина, недорого, срочно. Тел. 095-092-50-02. zz3-комн. кв., 5/9, Артема, жил. сост., 11 000. Тел. 050-42529-78. zz3-комн. кв., 56/39/6, кирп. дом, удобн. планир., газ колонка, большой коридор, до площади 3 мин, 11 000. Тел. 050-471-85-04. zz3-комн. кв., 65 кв. м., лоджия, подвал, Артема, 1/9, Г.Батюка 21, без рем., торг уместен, от хозяина. Тел. 06647-87-304. zz3-комн. кв., 7/9, ул. Юн. Коммунаров, жил. сост., не угловая, 15 500. Тел. 050-42529-78. zz3-комн. кв., Артема, 1/5, жило состояние 57 кв. м,7500, ухоженная, уютный двор. Тел. 050-800-74-18. zz3-комн. кв., Артема, Лесной, 4/5, 160 000 грн. Тел. 050-580-65-60. zz3-комн. кв., Артема, Лесной, не угловая, докум. готовы, 11 500. Тел. 050-471-85-04. zz3-комн. кв., Артема, пер. Ген. Батюка, 4/5, 64 кв. м, простой ремонт, 2 лоджии, 12 600. Тел. 050-800-82-43. zz3-комн. кв., Артема, ул. Парковая, 5/5, 53 кв. м, жил. сост., треб. космет. ремонта, 8 400. Тел. 050-800-82-43. zz3-комн. кв., Артема, ул. Ясная, 2/5, 54 кв. м, комн. раздел., нов. м/п окна, вход. дверь, под ремонт, 9 500. Тел. 050-800-82-43. zz3-комн. кв., Артема, ЦНИЛ, 1/5, 53 кв.м, не угл., 7500. Тел. 050-573-62-42. zz3-комн. кв., Артема,65кв. м, Молодежная ост., 2/9, кухня 9 кв. м, разд комн. Тел. 050-80074-18.

куплю

zz2-, 1-комн. кв., центр, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04. zz2-, 1-комн. кв., центр, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04. zz2,3- комн.кв., недорого, центр, можно без рем., без посредников. Тел. 050-077-72-02. zz2,3-комн.кв. для себя, без посредников, центр, р-н 12 школы. Тел. 095-222-92-23. zz2-комн кв. для себя. Тел. 095-295-35-85. zz2-комн. кв. в любом р-не. Тел. 050-423-41-45. zz2-комн. кв., в любом р-не города, можно с дорогим рем., в хор. сост., можно с меб., для себя, срочно. Тел. 050-47185-04. zz2-комн. кв., в любом р-не города, можно с дорогим рем., в хор. сост., можно с меб., для себя, срочно. Тел. 050-47185-04. zz2-комн. кв., в любом р-не, рассм. люб. вар-ты. Тел. 050580-65-60.

«Газета объявлений» N 51 (606), 27 декабря 2017 г.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

http://slavinfo.dn.ua

9


Объявления диктуйте по тел.:

3-комн.кв. продаю

zz3-комн. кв., бул. Пушкина, 1/5, хор. состояние, космет. ремонт, 10500, м/п окна, мет. дверь. Тел. 050-800-74-18. zz3-комн. кв., Ж/д кирп. дом, 10000, чех. проэкт, с мебелью,хор состояние. Тел. 050-800-74-18. zz3-комн. кв., Ж/д, 1/5, 48 кв. м, 8500, жилое состояние, кирп. дом. Тел. 050-800-74-18. zz3-комн. кв., ж/д, пер. Лермонтова, 2/5, 50 кв. м, м/п окна, 8 500. Тел. 050-800-82-43. zz3-комн. кв., Машмет, ул. Дарвина, 2/5, 52 кв. м, с/у раздел., не углов., жил. сост., 7 500. Тел. 050-800-82-43. zz3-комн. кв., м-н Артема, жил. сост., с меб., не углов., 4/5, 7 200, срочно. Тел. 050-34774-09. zz3-комн. кв., пер. Парковый, 1/5, 53/37/6,6, с ремонтом, 250 000 грн. Тел. 050-588-89-77. zz3-комн. кв., р-н Дома быта, 2/3, 86,6 кв. м, 3 лоджии пластик., решетка на площадке, сигнал., чистая, 18 000. Тел. 093-95-11-708. zz3-комн. кв., Строймаш, ул. Новый быт, 4/5, 64 кв. м, не углов., жил. сост., 9 500. Тел. 050-800-82-43. zz3-комн. кв., ул. Василевского, 370 000, 1/9. Тел. 050-806-56-53. zz3-комн. кв., ул. Свободы, 1 эт. Тел. 095-86-52-543. zz3-комн. кв., ул. Свободы, 4/9. крупногабарит., жил. сост., 190 000 грн. Тел. 050-580-65-60. zz3-комн. кв., ул. Свободы, 65/41/9, улучш. планир., вода постоянно, лоджия, 11 500, докум. готовы. Тел. 050-47185-04. zz3-комн. кв., ул. Торская, 3/5, 72 кв. м, советское сост., 2 балкона, 12 600. Тел. 050-80082-43. zz3-комн. кв., ул. Юн. Коммунаров, 4/5, жил. сост., 330 000 грн. Тел. 050-588-89-77. zz3-комн. кв., Химик, 7/9, 65 кв. м, под ремонт7500. Тел. 050800-74-18. zz3-комн. кв., Центр 8500, жилое состояние, 4/5, 57 кв. м,8-школа,. Тел. 050-800-74-18. zz3-комн. кв., центр, 3/5, жил. сост., 140 000 грн. Тел. 050-58065-60. zz3-комн. кв., центр, 68/42/9, лоджия, балкон, улучш. планир., вода постоянно, срочно, 11 000. Тел. 050-471-85-04. zz3-комн. кв., центр, в хор. сост., входн. двери замен., окна м/п, не угловая, 5/5, 8 500. Тел. 050-347-74-09. zz3-комн. кв., Центр, разд. комн.,3/5, хор состояние, 9000, м/п окна, бойлер. Тел. 050-80074-18. zz3-комн. кв., Центр, Свободы, крупногабаритная, с ремонтом, м/п окна, бронированная дверь, сигнализация. Тел. 050-800-74-18.

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zz3-комн. кв., центр, ул. Чубаря, 5/5, 57 кв. м, не углов., с/у раздел., не углов., сделан хор. ремонт, м/п окна, хор. крыша, 8 700. Тел. 050-80082-43. zz3-комн. кв., центр, ул. Юн. Коммунаров, 4/5, не угловая, сост. хор., 12 500. Тел. 050-47185-04. zz3-комн. кв., центр, улучш. планир., 65/41/9, кирпич. дом, 5 этаж, 8 900. Тел. 050-471-85-04. zz3-комн. кв., центр, Юн. Коммунаров, 5/9, 69/41/9, хор., жил. сост., 15 500. Тел. 050-47185-04. zz3-комн. кв., чех. проект, ремонт, меб., техника, 260 000 грн. Тел. 050-580-65-60. zz3-комн. кв., южная сторона, Кр. Лиман или обмен на квартиру в Славянске. Тел. 09510-11-098. zz3-комн.кв. м-н Артема, 2/5, 10 500. Тел. 050-347-74-09. zz3-комн.кв. м-н Лесной, 6/9, 11 500. Тел. 095-558-81-48. zz3-комн.кв., 3/14, ул. Свободы, 75/40/8, обычное сост., без ремонта, рядом с квартирой кладовка. Тел.: 05095-98-152, 063-94-04-111. zz3-комн.кв., 1/2, 65х45х9, раздельные комн., м/п окна, нов. межкомн. двери, новая проводка, сантехн., торг. Тел. 050-347-59-53. zz3-комн.кв., 2/3, центр, с рем., с меб, не углов., кирпичн. дом, газ. кол., срочно, недорого. Тел. 066-222-70-74. zz3-комн.кв., 3/4, ЖД, Свердлова, общ. 44,6, колонка, встроен. кухня, современный санузел, подвал, свой ЖЕК, хор. ремонт, 340 000 грн. Тел. 05095-98-152. zz3-комн.кв., 3/5, после рем, встр. кухня, 10 500. Тел. 050347-59-53. zz3-комн.кв., 5/5, Артема, отл. планир., раздел. комн., крыша не течет, необходим ремонт, 186 000. Тел. 050-9598-152. zz3-комн.кв., 5/5, общ.пл 56 кв.м., м/п окна, нов. входн. дверь, комнаты раздельные. Тел. 050-95-98-152. zz3-комн.кв., 5/5, центр, п/о, жил.сост., кирпичн. дом, газ.кол., не углов., срочно, недорого. Тел. 066-222-70-74. zz3-комн.кв., 5/9, м/п окна, ремонт. Тел. 050-660-57-88. zz3-комн.кв., Артёма, 1/10, ул. Г.Батюка, 65 кв.м., треб. рем. 9 500. Тел. 050-800-73-57. zz3-комн.кв., Артёма, 3/5, ул.Г.Батюка, 57 кв.м. жил.сост., не угл. 7 900. Тел. 050-80073-57. zz3-комн.кв., Артема, кооперат. дом., кирпичн., не угловая. Тел. 050-660-57-88. zz3-комн.кв., К.Маркса, 9/9, жил.сост., 65 кв.м., 13 500, торг. Тел. 050-474-63-35. zz3-комн.кв., Рыбхоз, ул. Юбилейная, 3/5, 61х31х8, чех. пр. не углов., м/п окна, жил. сост. Тел. 066-322-48-48. zz3-комн.кв., с качеств. рем. 7/9, с меб. и техникой. Тел. 050347-59-53.

zz3-комн.кв., ул. Вокзальная, 3/3, ремонт, п/о, 60 кв.м., 11 000. Тел. 050-474-63-35. zz3-комн.кв., ул. Королева, 1/5, в хор. жил. сост., 60 кв.м., комн. раздельные. Тел. 095-57130-03. zz3-комн.кв., ул. Свободы, 2/9, 65 кв.м., не углов., жил. сост., 1 м/п окно, срочно. Тел. 066-322-48-48. zz3-комн.кв., ул. Юн. Коммунаррв, 4/5, 62/48/5, хор. жил. сост., 15 000. Тел. 099-89697-14. zz3-комн.кв., ул.Ленина, 2 этаж, кирпичн. дом, 14 500. Тел. 050-347-59-53. zz3-комн.кв., ул.Свердлова, 10 500. торг. Тел. 050-347-59-53. zz3-комн.кв., ул.Шевченко,3, 80 кв.м., 2 балкона, 12 500. Тел. 050-347-59-53. zz3-комн.кв., Химик, 65 кв.м., хорошее состояние, част., меб. 10 000. Тел. 050-800-73-57.

zz3-комн.кв., центр, ул. Свободы, 2/9, 64 кв.м., жил сост., 13 000. Тел. 050-800-76-94. zz3-комн.кв., Чубаря, 4/5, жил.сост., п/о, 56 кв.м., 13 500. Тел. 050-474-63-35. zz3-комн.кв. автономн. отопл., вид на город. Тел. 050347-59-53. zz3-конм.кв., ул. Святогорская, 1/2,общ. 71,5, жил. 47,5 , кухня 9,5, треб. космет. ремонта, 200 000. Тел. 050-58889-77.

куплю

zz4-комн. кв., 4/5, г. Святоргорск, ул. Островского, чех. проект, м/п окна, нов. сантех., ламинат, дорогой рем., мебель, 900 000 грн. Тел.: 050-9598-152, 063-94-04-111. zz4-комн. кв., Артема,3/5, Молодежная, 57 кв. м, жилое сост.8500, бойлер, балкон застеклен. Тел. 050-800-74-18. zz4-комн.кв., 4/5, 55 кв.м., рн- савбеза, 9 500. Тел. 066311-81-61. zz4-комн.кв., Артема, индив. отопление, перепланировка, документы к продаже готовы. Тел. 099-796-95-23. zz4-комн.кв., Свердлова, 60 кв.м., 10 500. Тел. 050-34759-53. zz4-комн.кв., ул.Свободы, 2/9, жил. пл. 80 кв.м., 20 000, торг. Тел. 050-474-63-35.

zz3-, 4-комн. кв. в любом сост., без посред. Тел. 050-58889-77. zz3-комн. кв. в любом р-не. Тел. 050-423-41-45. zz3-комн. кв., в любом р-не города, можно с дорогим рем., в хор. сост., можно с меб., для куплю себя, срочно, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. zzВ люб. сост., возмож. с 050-471-85-04. долгами, рассм. все вар-ты, для себя, срочно, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04.

другие куплю

zz2-комн.кв. квартиру в 9, 10 этажке, 1, 2 эт.,без посредников. Тел. 095-39-59-593. zzВ люб. сост., возмож. с долгами, рассм. все вар-ты, для себя, срочно. Тел. 050-47185-04. zzКвартиру в любом р-н города. Тел. 095-295-35-85. zzКвартиру для себя, Центр. Тел. 095-295-35-85. zzКвартиру недорого, центр, можно без рем., без посредников. Тел. 050-955-03-56. zzКвартиры в люб. сост., возмож. с долгами, рассм. все вар-ты, для себя, срочно, возм. с дорогим еврорем.,коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04.

сдаю zz3-комн.кв., Центр, 1/2, район Центрального рынка, 65кв.м., обычн. сост. 8 000. Тел. 050-800-73-57. zz3-комн.кв., Центр, 2/5 , 55 кв.м., под ремонт, не угл. 9 500. Тел. 050-800-73-57. zz3-комн.кв., Центр, 2/9, ул.К.Маркса, 65 кв.м., евроремонт. 16 000. Тел. 050-80073-57. zz3-комн.кв., центр, 3/5, vip рем. 2017, есть все, 35 000, торг. Тел. 050-474-63-35. zz3-комн.кв., Центр, 3/5, ул.Окт.Революции, 57 кв.м., жил. сост. 7 800. Тел. 050-800-73-57. zz3-комн.кв., Центр, 3/9, ул.Свободы, 65 кв.м. 11 000. Тел. 050-800-73-57. zz3-комн.кв., Центр, 4/5, ул.Королева, 53 кв.м., треб. рем., частично м/п окна. 8 000. Тел. 050-800-73-57. zz3-комн.кв., Центр, 5/5. ул.Шевченко, 57 кв.м., жил.сост, не угл. 7 000. Тел. 050-80073-57. zz3-комн.кв., центр, автон. отопл., 2/5, космет. ремонт. Тел. 095-571-30-03.

zz3-комн. кв. м-н Артема, Центр, срочно. Тел. 095-29535-85. zz3-комн. кв., в любом р-не, рассм. люб. вар-ты. Тел. 050580-65-60. zz3-комн. кв., в любом сост., возм. с долгами, не приват., для себя, срочно, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04. zz3-комн. кв., для себя, в люб. р-не, рассм. все вар-ты, возм. с долгами. Тел. 050-471-85-04. zz3-комн. кв., р-н Химик, срочно. Тел. 050-471-85-04. zz3-комн. кв., центр, с рем., на средн. эт., для себя, срочно, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-47185-04. zz3-комн.кв., в любом сост., можно с долгами. Тел. 050-34759-53. zz3-комн.кв., ЖД, под рем. или в жил. сост., любой этаж. Тел. 050-955-03-56. zz3-комн.кв., Химик, в хор. сост. или под рем., любой этаж. Тел. 050-955-03-56. zz3-комн.кв., центр или Артема, любой эт., сост. под рем., в 5 или 9 этажке. Тел. 050955-03-56. zz3-комн.кв., центр или Артема, с рем. или в хор. жил. сост., 5 или 9 этажке. Тел. 050955-03-56. zzВ люб. сост., возмож. с долгами, рассм. все вар-ты, для себя, срочно, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04. zzКвартиру в рассрочку, с первоначальным взносом, центр, ж/д, в люб. сост., возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04.

4-комн.кв. продаю

zz4-комн. кв. 140 кв. м., автоном. отопл., 40 000, Центр. Тел. 050-423-41-45. zz4-комн. кв., 4/12 Центр, новострой, 96 кв. м., м/п окна, сделана проводка и разводка воды, индив. отопл. на доме и прибор учетаи тепла на кв., 728 000 грн. Тел. 050-95-98-152. zz4-комн. кв., 4/5, 64 кв.м., жил. сост., 8 500. Тел. 050-42529-78.

10

(присылайте SMS-сообщения)

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

http://slavinfo.dn.ua

Документы для командировочных. Квартиры посуточно. Тел. 095033-25-53. zzДокументы об оплате. Квартиры посуточно. Тел. 050044-26-44. zz1- и 2-комн. кв., посуточно. Документы об оплате. Тел. 09514-00-444. zz1- и 2-комн. кв. посуточно и почасово. Тел. 099-291-50-77. zzКвартиры посуточно. Артема, центр. Недорого. Документы об оплате. Тел. 095-1400-555. zz1- и 2-комн. кв. посуточно, почасово. Недорого. Артема, центр. Тел. 099-772-58-64. zz1- и 2-комн. апартам., Артема, центр, Wi-Fi, все усл., док-ты об оплате, посуточно. Тел. 095-033-25-53. zz1- и 2-комн. кв. Тел. 095-31999-41 (посуточно и почасово).

1- и 2-комн. кв (посуточно, почасово, центр). Тел.: 095-033-12-33, 096-300-90-91. zz1- и 2-комн. кв. абс. аккурат., недорого, Артема, АВ, центр, посут./почас. Тел. 050681-37-92. zz1- и 2-комн. кв. абс. аккурат., недорого, Артема, АВ, центр, посут./почас. Тел. 099914-76-45. zz1- и 2-комн. кв. апартам., абс. недорого, Артема, центр, Wi-Fi, посуточно. Тел. 066-6166-713. zz1- и 2-комн. кв., Aртема, центр, автовокзал (посуточно, почасово). Тел. 066-431-70-69. zz1- и 2-комн. кв., Абс. аккурат., А/В, Артема, центр, посут./почас. Тел. 050-66818-81. zz1- и 2-комн. кв., Абс. аккурат., А/В, Артема, центр, посут./почас. Тел. 066-58-57115. zz1- и 2-комн. кв., абс. недор., Артема, центр, посуточно/почасово. Тел. 099-418-07-80. zz1- и 2-комн. кв., Артема, центр, посуточно. Тел. 095-82360-08.

zz1- комнат. посуточно. Тел. 095-420-27-11. zz1-комн. кв., 2/5, возле площади, ремонт, необход. мебель, стир. маш-автомат, хор. холодильник, 2 300 грн. + все коммун. усл. около 1 300 грн. + 1 150 грн. единораз. риелт. работа. Тел. 050-95-98-152. zz1-комн. кв., новый ремонт, улучш. планировка, кондиц., стир. машина, все новое, состояние люкс, 5 000 грн, торг, на длит. срок. Тел. 050-471-85-04.

1-комн. кв., посуточно, почасово, центр. Тел. 050-651-63-20. 1-комн.кв. «Люкс», центр, посуточно и почасово. Тел. 099-01267-12. zz1-комн.кв. на новогодние праздники. Тел. 095-420-27-11. zz1-комн.кв. посуточно, дешево. Тел. 095-420-27-11. zz1-комн.кв. посуточно, дешево. Тел. 095-420-27-11. zz1-комн.кв., 2/5, Артема, стир. маш.-автом., холод., бойлер, необход. мебель, 1 800 грн. (лето) + все коммун.+ 1200 грн. един. риелт. раб. Тел. 05095-98-152. zz1-комн.кв., меб., техника. 5/5, р-н центр. рынка, 3.000, предопл. за 3 мес., желат. семье. Тел. 050-23-35-992 после 17.00. zz1-комн.кв., центр, посуточно, 140 грн., без кухни , электрочайник, электропечка. Тел. 050-170-02-86. zz1-комн.кв., центр, 5/5, vip рем. 2017, есть все, 7 500+ все ком.услуги. Тел. 050-474-63-35. zz2-комн. кв., р-н Артема. Тел. 050-181-34-51. zz2-комн.кв. на длит. срок. Тел. 066-041-55-21. zz2-комн.кв., 1/9, Лесной, в хор. сост., необх. мебель, тел., хол., 2 500 + все ком. услуги+ 1 250 единор. риэлт. работа. Тел. 050-95-98-152. zz2-комн.кв., 2/2, самый центр, м/п окна, стирал. автомат, колонка-автомат, хорош. сост., необход. мебель и быттех., 3 500 грн., лимит на свет и воду + 1500 грн. риелт. раб. единораз. Тел. 050-95-98-152. zz2-комн.кв., 4/5, 1 500 с удобствами, женщине , р-н 8 школы. Тел. 050-17-40-723. zz2-комн.кв., р-н военкомата, с января. Тел. 050-238-20-32. zz2-комн.кв., р-н Жд, 2 эт., мебель, быттехн., на длит. срок. Тел. 050-588-89-77. zz2-комн.кв., с меб., Химик, на длит. срок 1 600 + ком. услуги. Тел. 050-942-15-59. zz3- комн.кв., ЦНИЛ, 1/5 , хол., гор. вода, без быттехн., 2 500+ вода, счет., газ, счетчики. Тел. 050-573-62-42. zz3-комн. кв. , Химик, 2 000 + коммун. Тел. 050-383-30-84. zz3-комн. кв. м-р Артема, хор. сост. Тел. 095-059-33-79. zz3-комн.кв. Тел. 050-98427-63. zz3-комн.кв., в хор. сост., м-н Артема. Тел. 095-059-33-79. zz3-комн.кв., м-н Лесной, вся техника, гор. вода, 3 000. Тел. 050-801-75-95. zz3-комн.кв., центр, 3/5, vip рем. 2017, есть все, 13 500+ все ком.услуги. Тел. 050-474-63-35. zz4-комн. кв. + 1-комн. кв., 110 кв. м, центр, очень дорогой ремонт, мрамор. пол и камин, дорогая мебель и быттех., все необход. для жизни, 9 000 грн. + все коммун. усл. + 4 500 грн. риелт. раб. единораз. Тел.: 05095-98-152, 063-94-04-111.

«Газета объявлений» N 51 (606), 27 декабря 2017 г.


Объявления диктуйте по тел.:

другие сдаю

zz4-комн.кв., м-н Артема, с меб., за ком.услуги. Тел. 050474-63-35. zzБлагоустроенное жилье для пенсионеров и командировочных, посуточно. Тел. 066235-66-92. zzКвартира, рн- д. быта, центр, помесячно. Тел. 066-31181-61. zzКвартиру на новогодние праздники. Тел. 050-17-00-286.

Комната в общежитии, мебель, ТВ. Тел. 050044-26-44. zzКомнаты для отдыха на берегу р. Сев. Донец, недорого. Тел. 050-694-93-20.

сниму

zz1-, 2-комн. кв. Тел. 050-58889-77. zz1,2комн.кв., центр, Артема, с меб., техн., дорого, поряд. гарантирую. Тел. 050-0777-202. zz1-комн. кв., возм. с дорогим ремонтом, на длит. срок, порядочность проживания и оплаты гарантирую. Тел. 050-471-85-04. zz1-комн. кв., желат. с дорогим ремонтом, мебелью и посудой, на длит. срок (командировка по работе), рассм. любые вар-ты. Тел. 050-47185-04. zz1-комн.кв., 1,2 эт., без меб., на очень длит. срок , за ком. услуги и текущ. рем., заключ. договора аренды. Тел. 066-38-92-851. zz1-комн.кв., на длит. срок., с техн., мебелью. Тел. 050-95503-56. zz1-комн.кв., с техн. и меб., на длит. срок. Тел. 050-95503-56. zz1-комн.кв., центр, Химик, ЖД, с меб., быттехникой для семьи 2 чел., до 2 500 грн./мес. Тел. 050-077-72-02. zz1-комн.кв., центр, Химик, р-н ЖД, для семьи из 2 чел. с меб., бытехн., до 2 500 грн./мес. Тел. 050-955-03-56. zz2-, 3-комн. кв., возмож. с дорогим ремонтом, на длит. срок, порядочность прожив. и оплаты гарант. Тел. 050-47185-04. zz2,3-комн.кв., с меб., техн., до 2 000. Тел. 050-077-72-02. zz2,3-комн.кв., центр, с меб., рем., дорого, поряд. гарантирую. Тел. 050-955-03-56. zz2-комн. кв., возм. с дорогим ремонтом, на длит. срок, порядочность проживания и оплаты гарантирую. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв., возмож. с дорогим рем., на длит. срок, порядочность проживания и оплаты гарантирую. Тел. 050471-85-04. zz2-комн. кв., желат. с дорогим ремонтом, мебелью и посудой, на длит. срок (командировка по работе), рассм. любые вар-ты. Тел. 050-47185-04. zz2-комн.кв., м-н Артема, на длит. срок, с хор. услов., до 2 500, рассмотрю любые в-ты. Тел. 050-077-72-02. zz2-комн.кв., м-н Артема, с хор. условиями, на длит. срок., до 2 500, рассм. любые в-ты. Тел. 050-955-03-56. zz3-комн. кв., возм. с дорогим ремонтом, на длит. срок, порядочность проживания и оплаты гарантирую. Тел. 050-471-85-04. zz3-комн. кв., желат. с дорогим ремонтом, мебелью и посудой, на длит. срок (командировка по работе), рассм. любые вар-ты. Тел. 050-47185-04. zz3-комн.кв., Химик, центр или ЖД, для семьи 3 чел., с меб. и техн., до 2 000- 2 500 грн./мес. Тел. 050-955-03-56. zz3-комн.кв., центр, Химик или Жд, с меб., техн., для семьи 3 чел., до 2 000- 2 500. Тел. 050077-72-02. zz4-комн. кв., желат. с дорогим ремонтом, мебелью и посудой, на длит. срок (командировка по работе), рассм. любые вар-ты. Тел. 050-47185-04.

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zzДорого, можно с дорогим ремонтом, 1-3-комн. кв., на длит. срок, порядоч. прожив. и оплаты гарант. Тел. 050-47185-04. zzКвартиру, желат. с евроремонтом, дорого, для себя, порядочность прожив. и оплаты гарантирую. Тел. 050-471-85-04. zzСниму жилье за ком. услуги, оплату и порядочночность гарантирую. Тел. 095-855-46-08. zzСниму квартиру возмож. с дорогим рем. и условиями, на длит. срок, порядоч. проживания и оплаты гарант. Тел. 050-471-85-04. zzСниму любую квартиру дорого, в хор. сост., со всеми услов. и удобствами, порядочность оплаты и проживания гарантирую. Тел. 050-471-85-04.

продаю

zz1/ 2 дома, под дачу, р-н ж/д, треб. рем., 30 000. Тел. 050-1755-219. zz1/2 дома, ж/д, ул. Святогорская, 44 кв. м, 5 сот., жил. сост., п/о, во дворе капитал. гараж, вода в доме, газ по улице. Тел. 050-800-76-94. zz1/2 дома, р-н маг. №20, флигель жил., газ., вода гор. и хол. пост., жил. сост., отдел. вход, или меняю на 2-комн. кв. Тел. 050-812-18-67. zz1/2 дома, ул. Красногорская, 43 кв. м, 2 комн., кухня, камин, удобства, газ, в хор. сост., отд. вход, уч. 3 сот., есть гостевой домик, 243 000 грн. Тел. 050588-89-77. zz1/2 дома, ул. Паравозников, 38 кв. м., 3 комнаты, треб. косм. рем., 2 сотки, 40 000 грн. Тел. 050-588-8977. zz1/2 дома, ул. Р. Люксембург, 45 кв. м, 2 комн., кухня, удоб., газ, с рем., цена договорная. Тел. 050-588-89-77. zz1/2 дома, центр, свежий ремонт, 5 800. Тел. 050-34759-53. zz1/2 часть дома, ул. Володарского, р-н Кузни, 40 кв. м., флигель 40 м. кв., треб кап. ремонта, 9 соток, 40 000 грн. Тел. 050-588-8977. zz1/2добротного дома, 70 кв. м., ул. Карнаухова, рядом магазины, школы, дет. сады, 10 500. Тел. 095-294-25-34. zz1/3 дома, газ., центр, удоб. в доме, м/п окна, нов. забор, встроен. кухня, колонка-автомат, счетч. на газ и воду, частич. мебель, насос подкачки воды, сарай и двор срвмест., 149 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 06394-04-111. zz2-эт. газ. дом, р-н пам. Шевченко, ул. Шмидта, 185/70/12, 5 кв. м, отл. сост., с мебелью, 4 комн, удобства, камин, гараж, навес, спутн. ТВ, 5 сот., 1 430 000 грн. Тел. 095636-06-57. zz2-эт. дом 230 кв. м., р-н Черевковки, ул. Гладышева, хор. сост. по сниж. цене. Тел. 050425-25-91. zz2-эт. дом ул. Франка, 224х60х22 кв. м., 5 комн., отл. сост., встроен. мебель, мансандра 77 кв. м., гараж, 8 сот., 1 850 000 грн. Тел. 050-588-89-77. zz2-эт. дом, газ., мр-н Артема, р-н стоматологии, отл. архитек., распол., рем., мебель, 142/53,2/11,9, 2 сануз., гараж, камин, Интер., тел., 2 500 000 грн., торг. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zz2-эт. дом, м-н Артема, пер. Арматурный, 41 000. Тел. 095294-25-34. zz2-эт. дом, ул. Курская, есть цокольный этаж, 380 кв. м, уч. 18 сот., х/п, цена договорная. Тел. 050-588-89-77. zz2-эт. дом, Черевковка, ул. Краснодарская, 207/80/24 кв. м, 4 комн., хор. сост., гараж, х/п, уч. 13 сот., 1 200 000 грн. Тел. 050-588-89-77. zzГаз. дом, 70 кв. м, р-н ж/д, ул. Тельмана, отл. ремонт, кондиц., н/п, 12 сот., сад, рядом школа. Тел. 050-299-34-21. zzГаз. дом, р-н музея, ул. Мартыненко, 80 кв. м, 4 комн., удобства, обычное сост., 10 сот., 148 500 грн. Тел. 095-63606-57.

zzГаз. дом, Целинная, ул. Воронежская, жилое сост., 4 комн., 90/46/14 кв. м, част. с меб., удобства, гараж, 5 сот., 165 000 грн. Тел. 095-636-06-57. zzГаз. дом, Черевковка, общ. 96, жилая 56, кухня 12,3, санузел 11, 5,2 сотки, 268 000. Тел. 05095-98-152. zzДва дома на 1 уч., газ., р-н ж/д, 2-эт., 12,8х7,8, 135 кв. м, из облиц. кирпича, второй дом 13х7, 82 кв. м, удоб., 2 гаража, 10 сот. приват., 1 463 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04111. zzДом 40 кв. м., Смольная, 5 сот., газ, 2 500, торг. Тел. 050474-63-35. zzДом 47 кв. м., ул. Константиновская, 6 сот., газ, 3 500, торг. Тел. 050-474-63-35. zzДом 55 кв. м., 7 сот., п/о, р-н Ж/Д, Мымовка, 75 000 грн. Тел. 050-423-41-45. zzДом Б. Хмельницкого, 47, 4 000. Тел. 095-524-66-01. zzДом газ, центр Черевковки, рядом с почтой, 45 кв. м, флигель 33 кв. м, есть ванная, л/к, гараж, колодец, колонка, есть место для удобств в доме, 7 сот., хор. сост., 284 000 грн. Тел. 050-95-98-152. zzДом газ. , центр, хор. сост., с удобствами, гараж, ул. Вильямся, 12 000, торг. Тел. 095-294-25-34. zzДом газ. , центр, хор. сост., с удобствами, гараж, ул. Вильямся, 12 000, торг. Тел. 095-294-25-34. zzДом газ. благоустр., ул. Целинная, 60 кв. м., отл. сост., част. мебель. Тел. 050-42525-91. zzДом газ. Мымовка, рядом ЖД, 102 кв. м., гараж, х/п, треб. доделать часть отдел. работ, 202 240 грн. Тел. 050-95-98-152. zzДом газ., Варшава, 53,2 кв. м, 8,4 сот., колодец, л/к, ухож. участок, 171 000 грн. Тел. 05095-98-152. zzДом газ., пер. Индустриальный, р-н маг. «Октябрь», 54/32/8 кв. м, 3 комн., жил. сост., удобства в доме, выс. фундамент, без подтопления, 5,5 сот., 175 500 грн. Тел. 095636-06-57. zzДом Ж/д, 80 кв. м, флигель,40 кв. м, 4 комн., 275000. Тел. 050-800-74-18. zzДом Ж/д, отличный, 140 кв. м, раздельн. комнаты, мебель, кондиционер, м/п окна. Тел. 050-800-74-18. zzДом Ж/д,75 кв. м, м/п окна, хор состояние, нов. котел. Тел. 050-800-74-18. zzДом пос. Северный, 66 кв. м., 0,1 г., 2-эт. кухня, колодец, х/п, подвал, беседка, 6 500. Тел. 050-709-35-38. zzДом р-н Ж/Д около Лимана, 55,7 кв. м., 5,6 сот., новая крыша, м/п окна, 143 000 грн. Тел. 050-95-98-152. zzДом р-н Ж/Д, 75 кв.м., 8 сот. уч., газ, удобства в доме, м/п окна, 8 500. Тел. 050-423-41-45. zzДом ул. Подгорная, 70 кв. м., 7 сот., хор. ремонт, жилой флигель, гараж. Тел. 050-42341-45. zzДом Центр, ул. Одесская 250 кв. м., жил. сост., 2 гаража, 7 сот. Тел. 050-423-41-45. zzДом Черевковка, 43 кв.м. состояние под ремонт, газ, вода, свет в доме, во дворе колодец,3.5 сот земли. Тел. 050800-76-94. zzДом, 120 кв.м., ул.Вильямса, 8 сот., 1998 г., 40 000, торг. Тел. 050-474-63-35. zzДом, 2 этажный, ул. Самвирская (Целинная), 240 кв.м., +цокольный этаж, газ,отопление, 85 % готовности, гараж, навес, 6 соток, 680 000 грн. Тел. 050-588-89-77. zzДом, 50 кв.м., ул.Кранштатская, 8 сот., газ, 4 000. Тел. 050-474-63-35. zzДом, 55 кв.м., ул.Уральская, 8 сот., газ. скважина, 9 500, торг. Тел. 050-474-63-35. zzДом, 65 кв.м., 5 сот., газ, 9 000, торг. Тел. 050-474-63-35. zzДом, 65 кв.м., ул.Изюмская, 8 сот., газ, 7 000. Тел. 050-47463-35. zzДом, 65 кв.м., ул.Матвеева, 8 сот., газ, гараж, 7 500, торг. Тел. 050-474-63-35.

«Газета объявлений» N 51 (606), 27 декабря 2017 г.

zzДом, 68 кв.м., газ, 1975 г., Черевковка, все удобства, сад, виноградник, гараж, сарай. Тел. 095-514-16-46. zzДом, 70 кв.м., пер. Минский, 5 сот., баня, гараж, 21 000 грн. Тел. 050-474-63-35. zzДом, 70 кв.м., ул.Смоленская, 6 сот., газ, п/о, 17 000, торг. Тел. 050-474-63-35. zzДом, 75 кв.м., нов. окна в доме и флигеле, нов. котел, 5 сот., 12 500. Тел. 050-347-59-53. zzДом, 90 кв. м., газ, вода, лет. кухня, бол. подвал, х/п, 12 соток приват., на берегу реки, п. Мандрычино. Тел. 063-89282-90. zzДом, 90 кв.м., ул.Современная, 8 сот., газ., п/о, 11 000, торг. Тел. 050-47463-35. zzДом, Восточный, 54 кв. м., газ., сан. узел на улице, 3 200, торг. Тел. 050-383-30-84. zzДом, Восточный, 70 кв. м., 2 гаража, удобства в доме , 8 200 торг, срочно. Тел. 050-38330-84. zzДом, газ и твердое топл.,105 кв. м, 5 комн., теплый, удобства, л/к, гараж, х/п, подвал, мастерская, уч. 13 сот., р-н ж/д. Тел. 095-156-51-61. zzДом, газ, 126 кв.м., с рем. сигнализ., гараж, флигель, нов. забор, 10 сот.+ дача в подарок, 29 000, торг. Тел. 050-347-59-53. zzДом, газ, 75 кв.м., свободн. планировка. жилой флигель, нов. котел, 7 сот., 9 000. Тел. 050-347-59-53. zzДом, газ, Варшава, пер. Коминтерна, 42 кв. м., 2 комн., требует ремонта, коробка целая, крыша не теч., гараж, 4 сот., 104 000 грн., торг. Тел. 095-63606-57. zzДом, газ, вода, ванна, бойлер, р-н Интернат-2, 5 500. Тел. 099-02-70-388. zzДом, газ, ЖД, 60 кв.м., 10 сот., кондиционер, заходи и живи, 11 500. Тел. 050-34759-53. zzДом, газ, Машмет, недалеко от «Оазиса», 93 кв. м, ремонт, действующ. камин, кондиц., всроен. кухня, 380 В, утеплен пенопластом, 473 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zzДом, газ, Мымовка, добротный, газ+ п/о, 5,5 сот., колод., 4 300. Тел. 050-34759-53. zzДом, газ, центр, 6 сот., 80 кв.м., утеплен, с рем., хоз. постройки, 14 500. Тел. 050-34759-53. zzДом, газ, Черевковка, уютный, 4 комн., м/п окна, нов. котел, счетчики на все, вода пост., без долгов, докум. готовы, 6 сот., гос. акт. Хозяин. Без посредников. Тел.: 095-404-62-91, 098-706-02-54. zzДом, газ., 1 Былбасовка. все удобства, возм. обмен. Тел. 095-753-03-14. zzДом, газ., все удоб., 93 кв. м, р-н Строймаша, ул. Киевская. Тел. 050-638-38-06. zzДом, газ., интернатовская гора, 4 комн., кухня, удоб. в доме, нов. котел и колонка, счетч. на газ и воду, походной погреб, 163 000. Тел.: 050-9598-152, 063-94-04-111. zzДом, газ., под бизнес, на перекрестке дорог, ж/д, 52,7/24,8/6,2 кв. м, 2 гаража, 6 сот., скваж., нов. котел и колонка, хор. забор, 182 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 06394-04-111. zzДом, газ., р-н Ц. рынка, с удобствами. Тел. 099-215-96-44. zzДом, газ., ул. Урицкого, 98 кв. м, высокий фундамент, 4 комн., удобства, гараж, л/к, 20 сот., 260 000 грн. Тел. 095-63606-57. zzДом, голубовка, 83 общ. пл., 2 выхода, выс. фундамен., сарай, летн. кухня, удобства в доме, срочно, не дорого. Тел. 066-311-81-61. zzДом, Ж/Д, 79м2, 8 сот, ремонт, высокие потолки, все удобства, м/п окна, гараж, х/п. Тел. 050-800-76-94. zzДом, м- н Восточный, 90 кв.м., все хоз. постройки, жил. сост., 9 500, торг. Тел. 050-38330-84.

(присылайте SMS-сообщения)

zzДом, м- н Восточный, жил. ост., санузел в доме, газ. отопл., рядом школа, магазины, остановка, 8 000. Тел. 050-38330-84. zzДом, мр-н Восточный, 4 комн. + кухня, 63 кв. м, выс. фундам., теплая крыша, газ, вода, 6 сот., хор. сост., без посредников. Тел. 050-288-60-15. zzДом, мр-н Мымовка, газ., все удобства. Тел. 050-97926-68. zzДом, мр-н Мымовка, газ., все удобства. Тел. 050-97926-68. zzДом, мр-н Черевковка, недорого. Тел. 066-163-50-59. zzДом, р-н ж/д, все уд-ва, 90 кв.м, 7 сот. Тел. 050-77-68-255. zzДом, р-н ЖД, удоб. на улице, печн. отопл., м/п окна, нов. забор., слив в доме, косм. рем., вода во дворе, 7 000. Тел. 099-48-55-856. zzДом, р-н стоматологии, 56 кв. м, хоз. постр., или меняю на 2-кон.кв на Артема, рассмотрю варианты. Тел. 095-671-94-69. zzДом, Рыбхоз, ул. Юбилейная, 110 кв. м, 5 комн., газ, удобства, жилое сост., флигель, 2 комн., кухня, газ, вода, л/к, х/к, уч. 15 сот. Тел. 050-588-89-77. zzДом, Святогорск, 8х10, р-н лесной школы, 3 дома во дворе под дочу, 10 сот. земли, 19 500, торг, срочно. Тел. 066-31181-61. zzДом, Северный, 60 кв.м., все удобства, частично м/п окна, гараж, 10 сот, 165 000 грн. Тел. 050-800-76-94. zzДом, ул. Володарского, р-н кузни, 35 кв. м., газ.вода, треб. кап. ремонта, 3,5 соток, 40 000 грн. Тел. 050-588-8977. zzДом, ул. Купянская, жил. сост. общ пл. 47, жил 25, кухня 9,5 кв.м., 4 комн., удобства, газ, флиг. 34 кв.м., летн. кухня, сарай, гар., уч. 4,6 сот. 243 000 грн. Тел. 050-588-89-77. zzДом, ул. Полярная, пер. Чапаева, 80 кв.м., 4 сот., удобства во дворе, х/п, газ, вода в доме, срочно, документы готовы. Тел. 050-26-89-207. zzДом, ул. Украинская, 80 кв. м., 8 соток, х/п, 2 колодца, газ, вода, телефон. Тел. 095-93541-58. zzДом, ул. Франко, 4 комн., 42/22/8,6, газ, удобства, жилое сост., уч. 6 сот., л/к, сарай, 176 000 грн. Тел. 050-588-89-77. zzДом, центр, 200 м до площади, 100 кв. м, н/п, 10 сот. Тел. 050-974-05-21. zzДом, центр, отл. место, 71,6 кв. м., жил. 49,3 кв. м., кухня 11,5 кв. м., 4,8 сотки, высота 3 м.,гараж, подвал,ремонт, отл. планир., 644 800 грн. Тел. 05095-98-152. zzДом, Черевковка. Тел. 095623-04-31. zzДом, Черевковка. Тел. 050582-93-83. zzДом,75 кв.м., ул.Ворошилова., 20 сот., газ, п/о, 10 500. Тел. 050-474-63-35. zzДом,90 кв.м., ул. Савхозная, 15 сот.+10 сот., п/о, 8 000. Тел. 050-474-63-35. zzДом. газ, Черевковка, 60 кв. м, нов. крыша, сантех., отопление, плитка, обои, полы, утеплен пенопл., короед, нов. проводка, комн. разд., зал, спальня, навес, подвал 390 кв. м, 9 сот., 359 000 грн., торг. Тел.: 050-959-81-52, 063-94-04-111. zzДом. ж/д вокзал. 50кв.м., газ, вода, свет. Треб. ремонта. Участок 6 соток. 4 500. Тел. 050800-73-57. zzДомик, 2-эт., 81 кв. м, ул. Д. Бедного, газ., вода пост., счетчики, удоб. в доме, тел., сад, или меняю на 1-комн. кв. + доплата, без посредников. Тел. 050-998-60-80. zzПродам дом в Центре, очень хороший район, 370 000. торг. Тел. 050-800-74-18. zzПродам Дом, Целинная, 5 комнат, все удобства, л/к, гараж, хоз. постройки, отличные соседи, тихий район, 2 мин. от остановки. Тел. 050-800-74-18. zzЧасть дома, газ, Центральный рынок, 70 кв.м., 3 комн., с/у, кухня, хор.сост. 6 500. Тел. 050-800-73-57.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

куплю

zzВ люб. сост., возмож. с долгами, рассм. все вар-ты, для себя, срочно, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04. zzВ люб. сост., возмож. с долгами, рассм. все вар-ты, для себя, срочно, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04. zzДачные домики, а также любые строения, под разборку. Тел. 095-88-46-360. zzДачные домики, под разборку, в люб. р-не. Тел. 09588-46-521. zzДачные домики, строения, под разборку. Тел. 099-62244-14. zzДачу, дом, строение, под разборку. Тел. 099-36-37-745. zzДом или 1/2 дома, на участке без подтопления. Тел. 050-347-59-53. zzДом, Артема, ж/д вокз., центр, хороший дом, можно с рем., или в стадии коробки, для себя, рассм. все варианты, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-47185-04. zzДом, без посредников. Тел. 050-588-89-77. zzДом, в люб. р-не города, с зем. уч., возм. с хор. рем., для себя, рассм. все вар-ты. Тел. 050-471-85-04. zzДом, в любом сост., возм. с долгами, не приват., для себя, срочно, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04. zzДом, дачу, др. строения на взаимовыгодных условиях, под разборку. Тел. 066-435-75-25. zzДом, ЖД, от 60 кв.м. до 120 кв.м., в жил. сост. или с ремонтом. Тел. 050-077-72-02. zzДом, можно с хор. ремонтом, р-ны Северный, Целинный, центр. Тел. 050-47185-04. zzДом, центр, от 60 кв.м. до 120 кв.м., в жил. сост. или с ремонтом. Тел. 050-077-72-02. zzДом, Черевковка, в центре р-на, от 60 кв.м до 120 кв.м., в жил. сост. или с рем. Тел. 050077-72-02. zzДома под разборку, в любом р-не. Тел. 095-1-400-400.

сдаю

zzДом п/о, с. В.-Ивановка, сад, плодородная земля, вода. Тел. 099-95-160-07. zzДом, р-н ЖД. Тел. 095-35739-43. zzКомнату в час. доме. Тел. 099-484-01-77.

сниму

zzДом для себя, в хор. сост., с меб., техникой, рассм. любые вты, дорого. Тел. 050-955-03-56. zzДом с большим залом, желат. центр. Тел. 066-43575-25. zzДом, возм. с дорогим ремонтом, на длит. срок, порядочность проживания и оплаты гарантирую. Тел. 050-471-85-04. zzДом, возм. с дорогим ремонтом, поряд. оплаты и проживания гарант., возм. на длит. срок. Тел. 050-471-85-04. zzДом, возмож. с дорогим рем., на длит. срок, порядочность проживания и оплаты гарантирую. Тел. 050-471-85-04. zzДом, до 100 кв. м., в хор. сост., для себя, с меб. и техн., в любом р-не, до 3 000 грн. Тел. 050-077-72-02. zzДом, желат. с дорогим ремонтом, мебелью и посудой, на длит. срок (командировка по работе), рассм. любые вар-ты. Тел. 050-471-85-04. zzДом, можно 2-эт., возмож. с дорогим рем., порядочность оплаты и прожив. гарант., возможность оплаты наперед. Срочно. Тел. 050-471-85-04. zzДом, хор. сост., с меб., на длит. срок. Тел. 050-588-89-77. zzДом, хор., с рем., техн., мебелью, дорого, до 4 000 грн./ мес. Тел. 050-955-03-56. zzСниму домик, флигель. Тел. 050-879-19-51. z zСниму любой дом дорого, в хор. сост., со всеми услов. и удобствами, порядочность оплаты и проживания гарантирую. Тел. 050-471-85-04.

http://slavinfo.dn.ua

11


С Новым годом и ! И Л Е Т А Т ОГИЕ ЧИ

ДОР

авить р д з о п м а хоти овым! ц т д с р е и с р о Х г о м От чист ом и Рождество спехов, у м год х ы в ы о р б Н о с вас дей и д боте, и а х р ы а л н т я е и в н Желаем с ожений и уваже блага. л о д г е о р н п ч и х л ы выгодн ровья и о д з тания! о е г в о ц н о н р е п м от мира и , и ч а д у , Счастья

Дорогие славянцы! Поздравляю Вас с Новогодними и Рождественскими праздниками!

Олег Зонтов, руководитель ОО «Наш дом - Славянск»

В эти светлые и праздничные дни исполняются самые заветные желания. Мы все верим и надеемся на то, что наступающий 2018 год принесёт нам долгожданный мир в страну, любовь и доброту в семьи, достаток и благополучие в наши дома. Мы преодолеем все трудности, и Новый год обязательно изменит нашу жизнь к лучшему. Он будет щедрым к каждому из нас, а в нашем городе, домах и семьях будет царить мир и радость. Счастья, здоровья и благополучия Вам и Вашим близким!

Поздравляю с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым всех руководителей предприятий и их коллективы, но особо всех женщин города. Пусть всегда будут с вами мудрость, спокойствие, любовь, стабильная работа и зарплата. Божьей благодати в каждую Душу! Директор ЧП «СИКЦ» Охрана труда» и председатель городской организации «Женщины Славянска» Кулакова Тамара Ивановна

Шановні пані та панове! Шановні слов’янці!

Прийміть щирі вітання з Новим роком та Різдвом Христовим!

Нехай Новий рік принесе вам гарні новини, щасливі події, додасть наснаги та творчого натхнення, а також наповнить серце добром, любов’ю та вірою у здійснення заповітних мрій та сподівань.

Хай Новий рік підходить до нас під знаком миру і добра, любові й поваги до ближнього, буде роком чистих помислів і добрих справ та багатим на нові здобутки і приємні події. Бажаємо усім міцного здоров’я, віри в процвітання та оновлення нашої країни. Нехай збуваються всі заповітні мрії!

Вітаємо Вас з Новим Роком та Різдвом Христовим!

З повагою депутати міської ради Сергій Кушнарьов, Ольга Алтуніна і Дмитро Кочуков

Громадська організація «Слов’янська Січ»

Шановні слов’янці! З Новим роком та Різдвом Христовим! Нехай у Новому році прийдуть до Вас щаслива доля, любов і злагода, натхнення та успіх, щирість і вірність добрих друзів. Хай рік Новий стане роком невичерпної енергії, постійного безмежного оптимізму, принесе Вам віру і надію у день прийдешній. З повагою, депутат міської ради Олексій Чиж


Рождеством Христовым!


Объявления диктуйте по тел.:

продаю

zz1,5 газ. дом, Николаевка, очень хор. ремонт, быттех, мебель, 795 000 грн. Тел. 05095-98-152. zz2-эт. газ. дом, Черкасское, ул. Школьная, 152 кв. м, 5 комн., хор. сост., камин, гараж, 25 сот., 312 000 грн. Тел. 095-636-06-57. zzГаз. дом, Рубцы, 4 комн., 15 сот., 3 сарая, вода во дворе, без удобств, нужен ремонт, 170 000 грн. Тел. 050-95-98-152. zzГаз. дом, Рубцы, 40 кв. м., летняя кухня в ней удобства, 180 000. Тел. 050-95-98-152. zzДом Артемовский р-н, с. Верхнекаменка, 40 сот. Тел. 099-306-82-80. zzДом г. Николаевка. Тел. 099-113-13-52. zzДом газ. 9х11, х/п, гараж, п. Былбасовка-1 или меняю на 2-комн. кв. Тел. 095-79-63-584. zzДом газ. со всеми удобствами, 53 кв. м., 3 комн.,х/п, 0,13 га, рядом ж/д. п. Дробышево, цена договорная. Тел. 066-19-14-968. zzДом газ., п. Восточный, 4900, торг. Тел. 050-992-57-75. zzДом газ., утеплен, м/п окна и двери, вода в доме, сад, огород, с. Рубцы. Тел. 050-9857-221. zzДом новый 2-эт., колодец, погреб, 28 сот. приват. земли, с. Троицкое. Тел. 050-64-055-20. zzДом п. Райгородок, х/п, баня, летняя кухня, колодец, 7 соток, огород выходит на луг, центр поселка, рядом остановка. Тел. 099-075-83-15. zzДом п/о, небольшой, хор. сост., х/п, 7 сот., п. Мандрычино. Тел. 050-52-80-608. zzДом пгт. Райгородок 40 кв. м., почти даром, 12 сот., свет, вода, возм. прописки. Тел. 050425-25-91. zzДом, 1,5 эт., Былбасовка-1, пласт. окна, все удобства, своя скважина, н/п, вольер, молодой сад, недорого, возм. рассрочка или обмен на квартиру. Тел. 095-205-33-42. zzДом, 7х8, Былбасовка-2, п/о, х/п, колодец, 15 сот., без ремонта, отл. сад, варианты обмена, рассрочка. Тел. 093-9511-708. zzДом, Александровка( савхоз Славянский), печн. отопл., 5 комн., кап. рем., 20 сот., все постройки, через дорогу речка, недорого, в-ты обмена. Тел. 050-531-81-44. zzДом, Былбасовка 1, газ, вода, все удобства, хоз. постройки, двор- плитка, бол. сад, огород, возм. обмен на Славянск, Николаевка, Изюм. Тел. 050-731-35-59. zzДом, Былбасовка -1, ул. Рыбхозная 4, печное отопление, 5 комнат, удобства во дворе, хоз. постройки, недорого. Тел. 050-217-76-14. zzДом, Былбасовка-1, 24,5/9,8 кв. м, душ. кабина, туалет в доме, вода, соврем. эл. печь с духовкой, бойлер 30 л, 12,28 сот., скважина 36 м, гидроаккумул., 98 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zzДом, в жилом сост., с. Маяки, печ. отоп., 57 кв. м, 27 сот. приват, с меб., х/п, колодец, цена договор. Тел. 095-65-55-485 (до 20:00). zzДом, в отл. сост., газ рядом,100 000 грн., п. Черкасское. Обращ.: ул. Кирова. Тел. 066-951-577-3. zzДом, Восточный, газ, 4 комн., 6 000. Тел. 066-174-22-57. zzДом, г. Святогорск, 8х10, удобства, ремонт, 3 дома во дворе под аренду, р-н «Лесной школы», 19 500, торг. Тел. 066292-46-95. zzДом, газ, м-н Восточный, 70 кв.м., вода в доме, без удобств, газ. летн. кухня, гар., уч. 6 сот. Тел. 050-801-75-95. zzДом, газ, Николаевка, хор. место, дорогой ремонт, мебель, общая 120 кв. м, 13 сот., 1 325 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111.

14

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zzДом, газ, п. Былбасовка-1, 43,8 кв. м, 15 сот., цена договор. Тел. 066-987-44-45. zzДом, газ., Былбасовка-1, 2 спальни, зал, л/к на 2 комн., част. с меб., удобства на улице, 225 000 грн. Тел.: 050-9598-152, 063-94-04-111. zzДом, газ., г. Краматорск, 9х10, н/п, уч. 1 га, рядом река, луга, зона отдыха. Тел. 095-8760-486. zzДом, газ., с. Дробышево, 90 кв. м, удоб. в доме, 200 м до леса, 3 км. до р. Донец, 4 км до Голубых озер, 8,5 сот., есть 2 дома на одной ул., 330 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04111. zzДом, Дробышево, ул. Мира, 70 кв. м, без внутр. работ, 15 сот., рядом лес, озеро, 90 000 грн. Тел. 050-5-888-977. zzДом, п. Былбасовка, газ. Тел. 095-365-46-95. zzДом, п. ЧеркасскоеЗнаменка, недорого. Тел. 095333-21-23. zzДом, п/о, Кр. Лиман, с.Кр. Лука, 4 комн., в хор.сост., живопис. место, рядом речка, гараж, 19 сот., колод., молод. сад, ул. асфальтир., 312 000 грн. Тел. 095-636-06-57. zzДом, п/о, с. Маяки, ул. Гагарина, в жилом сост., 75 кв. м, 5 комн., выс. потолки, без удобств, вода на улице, гараж, л/к, 38 сот., рядом речка, 121 500 грн. Тел. 095-636-06-57. zzДом, п/о, Святогорск, ул. 9 Мая, 2 дома на одном уч., 10 сот., 910 000 грн. Тел. 095-63606-57. zzДом, пос. Андреевка, 9х10, отопл. эл., печное, 14 сот. огород, все удобства, гараж, баня, все постр., 2 колод. Тел. 099-516-16-67. zzДом, с. Карповка, 2-эт., 6 сот, без внутр. работ, сад, участок, 25 000. Тел. 050-67575-71. zzДом, с. Маяки, 22 сот., х/п, цена договорная, срочно. Тел. 050-820-98-78. zzДом, с. Маяки, 61/30, п/о, л/к с ванной, центр. вода во дворе, есть место под ванную, туалет, 25 сот., 15 мин. от Донца, 10 мин. до леса, 160 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 06394-04-111. zzДом, с. Пришиб. Тел. 050559-61-84. zzДом, с. Сергеевка , 6,40х8,90, общ. 53,7 кв. м, огород, участок 0,15 Га. Тел.: 095-889-32-00, 095-167-02-94. zzДом, с. Сидорово, н/п, колодец, гараж, погреб, сарай. Тел. 050-15-65-572. zzДом, с. Яцкое, Краснолим. р-н, 64 кв. м, х/п (гараж, л/к, погреб, сараи), в доме водопровод, газ, свет. Тел. 099-5015-279. zzДом, Святогорск, ул. Маяковского, рядом с лесом, 6 сот. приват., 50,3/28,7, рядом с домом фундам. 10х10, вода в доме, без удоб., 270 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04111. zzДом, Сидорово, около С. Донца и затоки, камин, лодка, необх. мебель и быттехника, 2 кондиционера, хор. сост. дома и участка, 1 053 000 грн., торг. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04111. zzДом, Славяногорск, Татьяновка, 2 дом. от речки, 2 эт., без внутрен. работ, уч. 16 сот., все постройки, скважина, 380 в., 20 000. Тел. 095-47-00-686. zzДом, сруб, Святогорск, 120 кв. м, 10 сот. приват. земли, м/п окна, двери, эл. отопление, дорогая меб., быттех., качели, тандыр, 2 лоджии, асвальт. дорога, 3 640 000 грн. Тел. 05095-98-152. zzДом-дача, Рубцы, 67/31,7/11,8 кв. м, м/п окна, нов. отопление, бойлер, гараж, х/п, 15 сот., 760 000 грн. Тел.: 050-959-81-52, 063-94-04-111. zzЖилье, с газом, зем. уч., частич. удобства, Краснодарский край. Тел. 050-84176-85.

куплю

zzВ люб. сост., возмож. с долгами, рассм. все вар-ты, для себя, срочно. Тел. 050-47185-04. zzДомик под разборку. Тел. 095-24-53-582.

(присылайте SMS-сообщения)

меняю zzУчасток, центр города, ул. zzДом, г. Изюм, 1,5-эт., 6 сот., Банковская , напротив музея, на два жилья в г. Славянске. Тел. 5,6 соток, 131 000. Тел. 050-9598-152. 095-59-41-523. сдаю

zzДом, Сидорово, около С. Донца и затоки, камин, лодка, необх. мебель и быттехника, 2 кондиционера, хор. сост. дома и участка, 5 500 + 2 500 грн. риелторская работа, возм. помесячно. Тел. 050-95-98-152.

продаю

zz1 Га земли со старым строением, р-н Рыбхоза. Тел. 050-531-81-44. zz2 га земли, с. Сидорово, на берегу затоки Донца, есть возмож. подключ. 380 В, 690 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 06394-04-111. zzЗем. уч. с. Богородичное, ул. Лесная, 23, 19 сот., 189 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 06394-04-111. zzЗем. уч., 15,5 сот., ул. Курская, сад, обнесен забором, вода пост., част. асфальт., 160 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zzЗем. уч., 21,98 сот., р-н стад. «Химик», пер. Кима, 48 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 06394-04-111. zzЗем. уч., 3 сотки, рядом вода, с.Татьяновка, центр. Тел. 066-951-577-3. zzЗем. уч., г. Святогорск, р-н Поле Чудес, 12 сот., рядом 2 соврем. дома, 186 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zzЗем. уч., п. Мирный, ул. Корнейчука, 10 сот. приват., есть проект на дом, 186 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04111. zzЗем. уч., п. Райгородок, 17,7 сот., приват. Тел. 095-1400-400. zzЗем. уч., приват., 15,5 сот., обнесен забором, вода пост., част. асфальт, декор. растения, 120 000 грн. Тел. 066-0-532-739. zzЗем. уч., с. Богородичное, 6 сот., гараж, подвал. Тел. 050701-24-67. zzЗем. участок, 0,880 га, п. Мирный, ул. Русская, 103, цена договорная, участок , с . Богородичное, ул. Партизанская 1а, на 0,670 га. Тел. 095-361-93-85. zzЗем. участок, 20 сот., ул. Лесозащитная, р-н Интерната №2. Тел. 050-555-55-66. zzЗем. участок, берег Оскола. Тел. 050-588-89-77. zzЗем. участок, п. Студенок. Тел. 050-588-89-77. zzЗем. участок, приват., с планом под застройку, 21 сот., с. Маяки, Донецкая обл., рядом лес, река, водопровод, асвальт. дорога, цена договорная. Тел. 050-048-04-61. zzЗем. участок, р-н стадиона Химик, 16 соток, недорого. Тел. 050-160-91-61. zzЗем. участок, р-н стадиона Химик, 16 соток, недорого. Тел. 066-273-503-6. zzЗем. участок, р-н Черевковки , 6 соток. Тел. 067-916111-5. zzЗем. участок, с. Сидорово, пер. Береговой, 10 сот., госакт, электрич., вода, на фундаменте летний домик, 2 комн., п/о, на берегу р. Сев. Донец, цена договорная. Тел. 050-588-89-77. zzЗем. участок, Святогорск. Тел. 050-588-89-77. zzЗем. участок, Яровая. Тел. 050-588-89-77. zzЗем.уч. р-н Черевковка, 7,6 сот. Тел. 095-149-20-16. zzЗем.уч., 6 га., Былбасовка, 2, Гос. Акт на землю. Тел. 050347-59-53. zzУсадьба, 6 сот., с ветхим домом, ул. Свободы, центр. Дорого. Тел. 095-41-097-43. zzУч. садовый, 7 сот., с кирп. домиком, большая емкость для воды, общество «Докучаева», ост. Новая, м-н Артема. Тел. 095-21-29-219. zzУчастки, Илличевка, хор. место, недалеко от Голубых озер, разного формата. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zzУчасток 10 сот., приват., Рыбхоз, Артема. Тел. 050-68326-84.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

куплю

zzВ люб. сост., возмож. с долгами, рассм. все вар-ты, для себя, срочно. Тел. 050-47185-04. zzДача, а также любые строения под разборку. Тел. 050-58-68-271. zzДача, а также строения под разборку. Тел. 095-14-00-414. zzДачн. домики, а также люб. строения под разборку. Тел. 066-51-41-613. zzДачные домики под разборку. Тел. 066-57-95-113. zzДачные домики под разборку. Тел. 099-226-12-51. zzДачные домики, а также любые строения под разборку. Тел. 066-57-94-540. zzДачные домики, а также любые строения под разборку. Тел. 099-50-33-599. zzДачные домики, здания в любом р-не, под разборку. Дорого. Тел. 095-1-400-400. zzДачу под разборку, можно из дерева, а также и др. строения. Тел. 066-435-75-25. zzДачу, а также любые строения, под разборку. Тел. 066-57-95-327. zzЗемельный участок, без посредников. Тел. 050-588-89-77.

сдаю

zzУчасток, 6 сот., пересеч. Плеханова, 75 и ул. Д. Донского, 600 грн./мес., + риэлт. единораз. работа 300 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111.

продаю

zzГараж. Тел. 095-399-72-48. zzГараж Елочка, длит. срок, недорого, стандартный, ворота 2 м. Тел. 066-47-87-304. zzГараж с докум.,шк № 12, 3 000. Тел. 097-298-81-71. zzГараж сварной, 2,8х2,4 м. Тел. 095-1-400-400. zzГараж, общ. «Елочки», подвал, погреб, в хор. сост., 750. Тел. 095-0593363. zzГараж, общество «Елочки», 6х 4, смотровая яма. Тел. 050675-75-71. zzГараж, Рыбхоз. Тел. 050683-26-84. zzГараж, ул. Мира, цена договорная. Тел. 095-43-40-162. zzГараж, центр, во дворе ул. Шевченко, 17, 39 900 грн. + рядом два саря с подвалами, 29 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zzГараж, центр, во дворе ул. Шевченко, 17, перекрыт плитами, хор., сухой подвал, стяжка, без света, 53 200 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04111. zzГаражи металл., железобетонные, новые, разборные, выбор размеров и высоты, гарантия от коррозии. Сталь 0,5 мм. - 8 490 грн., 1,2 мм. – 10 990 грн., 2мм - 13 490 грн. Тел. 067-92-33-693. zzКирпичн. гараж, ул. Королева. Тел. 066-00-467-06.

куплю

zzГараж в общ. «Автотурист». Тел. 066-040-17-37. zzГараж в общ. «Елочка», можно с долгами. Тел. 066-17394-32. zzГараж разборн., сварной, гараж. ворота, срочно. Тел. 0951-400-400. zzГараж, недорого, Артема. Тел. 095-203-78-47.

сдаю

zzГараж общество «Молодежное». Тел. 050-621-25-59. zzГараж общество «Химик» или продам. Тел. 095-092-50-02. zzГараж, Артема, общество « Автотурист», 400 грн.+ свет. Тел. 050-215-61-09. zzГараж, м-н Артема. Тел.: 095-75-55-125, 095-853-74-71. zzГараж, самый центр, возле рынка СК НАУ, охраняемый, хор. сост., 700 грн. + 350 риелт. раб. единораз. Тел. 050-95-98-152.

http://slavinfo.dn.ua

продаю

zz2-комн.кв., Артема., 1/5, под бизнесс ., 44,5 кв.м., не углов., раздел. комн., счетч. газ., вода, без долг., без поср., 7 500. Тел. 095-544-03-76. zzБутик, ц. рынок, еврорем., центр. ряд, роллет, можно под кафе или вещи. Тел. 066-22-82213. zzГост. комплекс, Святогорск, ул. Шевченко, 2-эт. дом. 150 кв. м, газ., 8 комфортаб., отаплив. номеров. Зона отдыха, парковка, 6 750 000 грн. Тел. 050-588-89-77. zzДейств. парикмахерская, с оборуд., мебелью, нов. ремонт, цена договор., докум. готовы. Тел. 050-471-85-04. zzДокументы с местом на 4 магазина (МАФы), Химик. Тел. 050-555-55-66. zzЖилое. помещ. с ремонтом, в отл. сост., инд. отопл., 66 кв.м., мкр-н Химик, недорого. Тел. 050-423-41-45. zzЗдание под офис, ул. Торская, 3. Тел. 050-700-20-08. zzКафе-магазин, с оборудов., 250 кв. м. Тел. 050-4-710-710. zzМагазин, мр-н Северный, газ. отоплен., скваж., сигнал., 287,9 кв. м, 12 сот., 3 торг. зала с подсоб. помещ., туалет, 380 В, 931 000 грн. Тел.: 050-9598-152, 063-94-04-111. zzМагазин, ул. Свободы, 100 кв. м, отд. вход, 2 383 000 грн. Тел.: 050-959-81-52, 063-94-04111. zzМагазин-кафе с оборудованием, 250 кв. м, центр. Тел. 095-935-41-58. zzМагазин-кафе, мр-н Артема, действующий, с оборуд., зал - 60 кв. м, летняя площ. - 70 кв. м, или сдаю в аренду. Тел. 050-814-76-88. zzПомещение, 56 кв. м., выведен. из жилого фонда, ремонт, 38 000, торг. Тел. 050471-85-04. zzПомещение, ул. Урицкого, 1500 кв.м., трансформ. 450 КВт., цена 1 960 000 грн. Тел.: 050-9598-152, 063-94-04-111. zzПосуд. цех, 200 кв. м, свой трансформ. 160 кВ, разреш. 150 кВ, скваж., 20 сот., 460 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04111. zzПродам нежил. помещение, ЖД рынок, 167 м. кв., действ. бизнес, производство оптики и шв. цех, зем. участок, акт, 1 млн. 485 тыс. грн. Тел. 050-58889-77. zzПроизвод. база, р-н военкомата, 260 кв. м, 380, 15 кВт, 270 000 грн. Тел. 050-704-81-88. zzСкладские помещ., 700 кв.м, Славкурорт, ул. Сользаводская, или сдам в аренду. Тел. 050-952-62-45. zzСТО, р-н автовокзала, 600 кв. м, 5 боксов, подъемники 4 и 1,5 т, возм-ть ремонтировать легковые и груз., мойка, все оборуд., инструм., офис, 3 458 000 грн, торг. Тел.: 050-9598-152, 063-94-04-111. zzСТО, ул. Мартыненко, 2-эт. здание, 146 кв. м, 300 000 грн. Тел. 095-636-06-57. zzТорговое место на рынке, на первой линии, или сдам в долгосрочную аренду. Тел. 050565-27-11.

куплю

zzВ люб. сост., возмож. с долгами, рассм. все вар-ты, для себя, срочно. Тел. 050-47185-04. zzЗдание под разборку. Дорого! Тел. 095-1-400-400. zzКоммерч. недвиж.: маг., офис, склад, производ. помещ. Тел. 050-588-89-77. zzКоммерч. помещ., в люб. р-не, в люб. сост., рассм. все варианты, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04. zzПомещ. в центре под офис, магазин. Тел. 050-471-85-04. zzПомещение в черте города, возм. очень большой квадратуры (склад), возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04.

zzПомещение, центр, коммер. назначения, для себя, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-47185-04.

сдаю

zz СТО, оборудование, покрасочная камера, подъемники, шиномонтаж, развал- схождение. Отдельные тер- и, есть отопление. Тел. 050-423-41-45. zz2-эт. помещение, возле автобус. АТП, 160 кв. м, удобства, свет, вода, 20 сот. в аренде, возмож. продажа, 4000 грн. + услуги + 2000 грн. риелт. раб. единораз. Тел.: 050-9598-152, 063-94-04-111. zz3-комн.кв., в хор. сост., м-н Артема. Тел. 095-059-33-79. zzЗдание, 14х 8, вода, отопл., электроэнергия 380 Вт, индив. отопл. Тел. 050-607-34-54. zzКафе, самый центр города, 200 кв. м, с оборудованием, 25 000 грн. + 12 500 грн. (единораз. риэлт. работа). Тел.: 050-95981-52, 063-94-04-111. zzКафе, центр, 300 кв. м, кухня, оборудование, летняя площадка, 10 000 грн./мес + коммун. + 5 000 грн. - единораз. риэлт. работа. Тел.: 050-95981-52, 063-94-04-111. zzКомната для студентки, м-н Артема , Лесной. Тел. 099-73461-10. zzКомната, 13 кв.м. в офисн. помещении, 1 400+ свет+ единор. риєлторск. раб 700. Тел. 050-95-98-152. zzМагазин, 100 кв. м. Тел. 050-70-48-188. zzМойка и офис. помещ., Артема, 150 кв. м, центр. вода и канализ., необход. оборуд. для мойки, хор. мебель в трех офисах, 5000 грн. + коммун., + 2500 грн. риелт. раб. единораз. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04111.

На территории ТЦ «Ярмарочный», прилегающей к Славянскому ц е нт ра л ь но м у рынку сдается площадь под бизнес: магазины, зона фуд-корт, стройматериалы. Тел. 050-77-09450. zzОтдельностоящее здание, 100 кв. м, новострой, 3 отд. входа, автоном. отопление, котел, скважина, под офис, магазин и проч. Обращ.: ул. Банковская, 9. Тел. 050-70-48-188.

Отличное место для установки терминала оплаты или банкомата в центре города. Тел. 050-77-09-450. zzОфис в центре. Тел. 095507-45-23. zzОфис. помещение, 100 кв. м, со стоянкой, ул. Банковская, 9. Тел. 050-70-48-188. zzОфисное помещ., центр, 36 кв.м., с меб., 2 800+ эл., единор. риэлт. раб. 1 400. Тел. 050-9598-152. zzОфисное помещение, 40 кв. м., 2 комн., 2 500 + коммун., единораз. риелтор. помощь 1 250 грн. Тел. 050-95-98-152. zzОфисное помещение, центр. Тел. 050-588-89-77. zzОфисные помещения разных площадей, возмож. разное кол-во комнат. Тел.: 05095-98-152, 063-94-04-111. zzПлощадь в маг. «Электрон» (как идти на Ц. рынок), 50 кв. м, 50 грн/кв. м, можно частями. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04111. zzПомещ. под произ-во или склады, р-н ж/д, 380 кВт, мощ. 25 кВт, Н 5 м, закрывающ. двор, 206, 160, 3 по 30 и 20 кв. м, под произ-во - 20 грн/кв. м, склады 15 грн/кв. м, + половина оплаты первого мес., риелт. раб. единораз. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111.

Помещение (все условия: вода горячая и холодная, кондиционер) в рыбном павильоне центрального рынка Славянска. Тел. 050-7709-450.

«Газета объявлений» N 51 (606), 27 декабря 2017 г.


Объявления диктуйте по тел.:

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

(присылайте SMS-сообщения)

zzШлакоблочный цех, 8000 грн. Тел.: 050-555-55-66, 067555-55-66.

сдаю Помещение (площадь) на территории Центрального рынка для организации общепита: армянская, грузинская кухни и т. д. Тел. 05077-09-450. zzПомещение под офис или маг., самый центр, 200 м от площади, 90 кв. м, возмож. частями, 150 грн/кв. м + 1/2 стоимости первого мес. риелт. раб. единораз. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zzПомещение под офис, центр, 1 эт., каб. 14- 18 кв.м. Тел. 050-588-89-77. zzПомещение, 60 кв.м., центр, 1 эт., вход отдельный. Тел. 099-485-62-58. zzПомещение, в аренду, 60 кв. м. Линия по пр- ву керамической массы. Обращ.: ул. Васильевская. Тел. 050-4-710-710. zzПомещение, м- н Артема, 40 кв. м. Тел. 095-295-35-85.

Помещение, площадь 230 кв. м., расположено на втором этаже мясного павильона центрального рынка Славянска. Тел. 050-77-09-450. zzПомещение, с. Приволье, вдоль трассы, 32 кв. м, с ремонтом и удоб., можно под маг. автозапчастей, стоматолог. и др., продукты и одежда не предлаг., 3 000 грн. Тел. 095636-06-57. zzПомещение, центр, 43 кв.м. Тел. 095-295-35-85. zzПомещение, центр, 75 кв.м. Тел. 095-295-35-85. zzПомещение, центр, с ремонтом, 65 кв. м и 87 кв. м, 120 грн/кв. м + 1/2 первого мес. риелт. раб. единораз. Тел.: 05095-98-152, 063-94-04-111. zzРембаза для авто, п. Восточный, промзона, 200 кв. м, 2 смотр. ямы, буржуйка. Тел. 050-555-55-66. zzСдается мойка и офисное помещение, 3 комн. , м-н Артема, необх. оборуд., мебель, туал., бойлер, накоп. бак, центр. вода и канал., 5 000+ все ком., единораз. р.раб. 2 500. Тел. 050-95-98-152. zzСклад. помещения разных площадей по приемлемым ценам. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zzСкладские помещения, 1150 кв. м и 350 кв. м, можно отдельно, и помещения по 40 кв. м. Тел.: 050-95-98-152, 063-9404-111. zzСкладские помещения, центр, вблизи Ц. рынка, охрана. Тел.: 050-031-63-23, 095-6045-702, 050-76-68-674. zzСТО, ул. Мартыненко, 2-эт. здание, 146 кв. м, под склад, и другое, 40 грн./ кв.м. Тел. 095636-06-57.

Строение (состоит из двух частей 120 и 40 кв. м.), расположено на набережной Святогорска. Территория озеленена, имеется парковка. Тел. 050-7709-450. zzТорг. павильон с летней площадкой, действующая закусочная, возможны др. виды торговли. Тел. 050-268-92-07. zzТорговое место в аренду, ц. рынок, 2 вещ. ряд, 12 место, возможна продажа. Тел. 050565-27-11.

Торговое место в ТЦ «Глобус» с возможностью размещения от 5 до 40 кв. м. Тел. 05077-09-450. zzЦеха, мехмастерские, админкорпус, склады, территоря 1 Га. Тел. 050-423-41-45.

сниму

zzОфис почас., посут или долгосрочно, Центр от 15 до 20 кв. м., проходное место. Тел. 050-93-9999-2.

Куплю

zzПрицеп для легкового автомобиля. Тел. 050-18-48-588. zzПрицеп к л/а, грузовой, «самострой», зарегестрир. Тел. 050-694-93-20.

Продаю

zzCHERY Amulet, 08 г. в., газ пропан зарег., кондиц., г/у, стеклоподъем., тонир., хор. сост., недорого. Тел.: 095-375-00-31, 050-666-44-52. zzCHEVROLET Aveo, 07 г. в., газ пропан зарег., титаны R 14, автомагнитолла, хор. сост., недорого. Тел.: 095-375-00-31, 050-666-44-52. zzDACIA Solenza, 04 г. в., г/у, стеклоподъем., не бита, хор. сост., недорого. Тел.: 095-37500-31, 050-666-44-52. zzDaewoo Sens, 2004 г., синий, цена договорная. Тел. 095-51-55-302. zzGeely CK-2, 2012 г.в., 40 000 км. Тел. 050-762-05-53. zzGeely СК, 08 г. в., ц/з, сигнал., тонир., г/у, кондиц., газ пропан зарег., хор. сост., недорого. Тел.: 095-375-00-31, 050-666-44-52. zzHonda Accord хор. сост., 1994 г. в., 3 900, торг. Тел. 09551-82-145. zzKia Picanto, 2008 г. в., коробка-автомат, 6 500. Тел. 050-555-55-66. zzMercedes E-240, 4 matik, 2005 г.в., черній, полный прив., полный фарш, 11 900. Тел. 050555-55-66. zzMercedes Smart, 2007 г. в., 1 л, 6 700. Тел. 050-555-55-66. zzMitsubishi Lancer Х10, 13 г. в., автомат, идеал. сост., 11 900. Тел. 050-555-55-66. zzPORSCHE Cayenne, 06 г. в., 16 200. Тел. 050-555-55-66. zzRenault Trafic пассажир., 9 мест, 2008 г.в., пробег 14 тыс., сост. раб., салон новый, дизель 2.0. Тел. 066-47-87-304. zzSubaru-Аutbak, 2005 г.в., 4 wd, полный привод, 8 500. Тел. 050-555-55-66. zzToyota Rav 4, 07 г. в., не бита, не краш., кондиц., г/у, хор. сост., недорого. Тел.: 095-37500-31, 050-666-44-52. zzWV Golf, 93 г. в., 1,6, отл. сост., 3 600. Тел. 050-555-55-66. zzВАЗ-2103, 82 г. в., хор. сост., недорого. Тел.: 095-37500-31, 050-666-44-52. zzВАЗ-2104, 05 г. в., титаны, тонир., хор. сост., недорого. Тел.: 095-375-00-31, 050-66644-52. zzВАЗ-2105, 85 г. в., варить и красить не нужно, хор. сост., недорого. Тел.: 095-375-00-31, 050-666-44-52. zzВАЗ-2106, 91 г. в., варить и красить не нужно, хор. сост., недорого. Тел.: 095-375-00-31, 050-666-44-52. zzВАЗ-2108, 88 г. в., 1,3, после капремонта. Тел. 050-63410-54. zzВАЗ-2110, 04 г. в., титаны р14, ксенон, ц/з, сигнал., тонир., стеклоподъем., тюнинг, хор. сост., недорого. Тел.: 095-37500-31, 050-666-44-52. zzВАЗ-2110, 2005 г. Тел. 095420-64-95. zzВАЗ-2121, 2012 г. в., 6 700. Тел. 050-555-55-66. zzВАЗ-2121-Нива, 86 г. в., 1 600. Тел. 050-555-55-66. zzГольф-2 в одеал. сост. Тел. 050-559-61-84. zzДокументы на SkodaOktavia, 2007 г. в. Тел.: 050-55555-66, 067-555-55-66. zzЗАЗ-1102 «Таврия», в хор. сост. Тел. 095-227-49-07. zzОпель-Омега, двиг. 2.2, газ/бензин, 91 г.в. Тел. 066-16196-05. zzРено Логан, универсал, 2012 г.в., бенз., серебро, отл. сост., 10 900. Тел. 050-70-24-318. zzСлавута 2010, инжектор на 1, 3, пробег 67.000. Тел. 099706-47-79.

zzСлавута, 2005 г.в., газ, треб. мелкого ремонта, 25 000 грн. Тел. 095-144-08-67. zzТаврия-1102, 92 г.в., идеал. сост., родной пробег 47 000 км, 1 500. Тел. 050-555-55-66.

zzТрактор в отл. сост., не дорого, срочно, газон Самосвал, 3307. Тел. 066-413-79-42. zzТрактор в отл. сост., не Продаю дорого, срочно, газон Самосвал, 3307. Тел. 066-413-79-42. zz250 грн/колесо - б/у резина zzЭкскаватор «петушок» из Европы. Тел. 066-981-21-21. Куплю 4 200. Тел.: 050-555zzАвто быстро и дорого, на ЮМЗ-2126, Автокатализаторы. разборку (ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ и др.). 55-66, 067-555-55-66. Тел. 099-98-32-750. Тел. 095-14-00-414. Куплю zzАвто быстро, дорого на zzГaзель, недорого. Тел. 099zzБагажник на л/а, головка разборку. Тел. 066-57-94-540. 453-17-18. zzВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ. Тел. 095zzГазель, ГАЗон для себя. двиг. на Таврию, нов. Коленвал на Таврию, нов. З/ч и двигатель 876-04-06. Тел. 066-88-34-120. на ЗАЗ. Передние крылья. Тел.: zzВАЗ, газ, Москвич, ЗАЗ, в zzЗ е р н о о ч и с т и т е л ь н у ю 063-989-39-17, 099-383-70-17. любом сост., на запчасти. Тел. машину ОВС. Тел. 050-203zzБарабан тормозной,ступице 095-618-87-76. 72-71. задние-2, и одна передняя на zzВАЗ-2101-09, недорого. zzМАЗ, КамАЗ, КрАЗ, в люб. ПАЗ, компрессор 1 цил. новый, Тел. 095-317-96-72. сост., люб. модификации, с ресервера, рессора, креzzВозьму машину под выкуп. докум. и без, приеду заберу. стовина, сцепление газ/паз, з/ч Тел. 066-026-10-70. Тел. 066-168-12-30. Зил, Камаз. Тел. 050-032-12-54. zzМАЗ, КамАЗ, КрАЗ, в люб. zzСhevrolet lacetti от хозяина, zzВариатор, соломотрясы, недорого, для себя. Тел. 050-67- сост., люб. модификации, с з/ч по двигателю. Тел. 097-803докум. и без, приеду заберу. 04-58. 814-67. zzСлавуту, Таврию с ручн. Тел. 066-026-10-70. zzГБО метан. Тел. 093-0-333zzМАЗ, КамАЗ, КрАЗ, в люб. 898. управлением. Тел. 063-989сост., люб. модификации, с 39-17. zzГБО пропан/метан, евро-2, zzТаврию или Славуту, докум. и без, приеду заберу. евро-4, с гарантией до 2 лет, с Тел. 066-026-10-70. инвалид., на ручном управлении, установкой, з/п на Яву, ЧЗ-350, zzМАЗ, КамАЗ, КрАЗ, в люб. гермошлем, 2 шт. Тел. 095-17в любом тех. сост. Тел. 096-95сост., люб. модификации, с 12-715. 63-889. докум. и без, приеду заберу, zzГенератор ВАЗ-2101, Газон для себя, срочно. Тел. стартер ВАЗ-2101, генератор 066-026-10-70. ВАЗ-2108. З/ч на ВАЗ-Ока, б/у и WV T2. Тел. 063-304-47-81. zzГоловка блока на Газель, головка блока, коленвал иномарки. Тел. 098-121-4010. zzГоловка блока, Газель, 16клап., 3000 грн., коленвал. Тел. Продаю 096-546-22-51. zzВелорикше. Тел. 099-48zzГоловка блока, Газель, 1640-177. клап., 3000 грн., коленвал. Тел. zzВелосипед «Турист» 096-546-22-51. дешево. Тел. 050-701-39-58. zzГоловка блока, Газель, 16zzТаврию на з/ч. Тел. 050zzВелосипед «Турист» клап., 3000 грн., коленвал. Тел. 096-546-22-51. 551-40-64. дешево. Тел. 050-701-39-58. zzГоловка блока, коленвал, zzТаврию, Запорожец, zzВелосипед «Турист», в отл. Славуту на з/ч. Тел. 099-706- сост. Тел. 095-672-00-73. блок, шестерни к иномарке. Тел. 47-79. 097-457-17-03. zzВелосипед «Украина». Тел. zzТаврию, Славуту на з/ч. 095-55-93-428. zzГоловка блока, расТел. 050-814-77-85. предвал, шатуны, коленвал, z z Велосипед для мальчика, б/у, Мерседес, Мазда, Рено, zzТаврия, Славута на з/ч 2- 5 лет, новый, 350. Тел. 095- Хюндай, Чери, Форд, Додж,БМВ. дорого. Тел. 050-935-87-78. 65-70-386. Тел. 066-594-57-64. Меняю zzВелосипед подростковый. zzДвиг. от мотоц. ИШ zzМосквич 412, 1990 г.в., Тел. 095-558-26-87. Планета-5, 4 000. Тел. 066-67отл. сост. и ИЖ комби газ/бенз. zzЗ/ч к мотоциклу «Ява-350». 570-17. ИЖ-комби, газ-бензин или сдам Тел. 066-866-919-8. zzДвигатели ЯМЗ-236, в аренду. Тел. 099-306-68-74. zzМотоцикл, Урал-3 М-66, ЯМЗ-238 , Камаз, новые первой 1972 г.в, в раб. состоянии, без комплектации, 8 000 грн., КУН документов. Тел. 050-588-71-84. на трактор в отл. сост., в сборе, не дорого. Тел. 066-026-10-70. Куплю zzДвигатели ЯМЗ-236, zzГорный спортивный взрослый и детский велосипед, ЯМЗ-238 , Камаз, новые первой велосипед Украина в хорошем комплектации, 8 000 грн., КУН Продаю на трактор в отл. сост., в сборе, zzMercedes-Benz- Atega-814, состоянии. Тел. 050-18-48-588. не дорого. Тел. 066-026-10-70. zzМини-мокик пр-ва СССР. фургон, 94 г. в., 7 800. Тел. 050zzДвигатели ЯМЗ-236, Тел. 050-62-69-421. 555-55-66. ЯМЗ-238 , Камаз, новые первой zzМопед или скутер, раб. комплектации, 8 000 грн., КУН zzMersedesbens? 190,дизель, 1987 г.в., в хор. сост., для себя, приеду заберу. на трактор в отл. сост., в сборе, сост., 2 700, торг. Тел. 050-88- Велосипед складной. Тел. 095- не дорого. Тел. 066-026-10-70. 50-35-896. 48-412. zzДвигатели, 1.1 кВт, 1000 zzМопед, скутер в раб. сост. об., 0.77 кВт, 1400 об., комzzГаз- 33 07, самосвал, 19992 Тел. 095-39-85-133. г.в., 45 000, торг. Тел. 095-385прессор СО248ТУ22175015. Тел. 82-91. 063-499-56-98. zzГазель грузовая, на газу zzДвигатель Ауди-100, 2 л, (пропан) хор. сост., на ходу, 32 бензин., генератор, ГУР, кар000 грн. Тел. 099-017-83-04. бюратор, пр-во Германия, диски Продаю на ВАЗ, Москвич, БМВ-520, zzДАФ, тягач, с полуприцепом, zzАэробокс на крышу авто- КИА-Рио, Фиат-Крома. Тел. 050в отл. сост., недорого. Тел. 095мобиля. Тел. 050-701-39-58. 694-93-20. 648-94-77. zzАэробокс на крышу автоzzДвигателя ЯМЗ-236, 238, zzДАФ, тягач, с полуприцепом, мобиля. Тел. 050-701-39-58. первойкомплектации, в хор. в отл. сост., недорого. Тел. 095zzГидравлич. борт с авто сост., недорого. Тел. 099-503648-94-77. Mercedes, г/п 1 т. Тел. 099-069- 26-30. zzМАЗ 5551, Самосвал, 000-3. zzДвигателя ЯМЗ-236, 238, кабина нового образца, хорошее zzПрицеп ГКБ- 819, Зил в хор. состояние, срочно. Тел. 095- Самосвал, в отл.ю сост., 18 000. первойкомплектации, сост., недорого. Тел. 099-503398-79-18. Тел. 063-955-38-72. 26-30. zzМваз самосвал в отл. сост., zzПрицеп ГКБ- 819, Зил zzДвигателя ЯМЗ-236, 238, 70 000. Тел. 050-613-27-05. Самосвал, в отл.ю сост., 18 000. первойкомплектации, в хор. zzСнегоуборочный трактор Тел. 063-955-38-72. сост., недорого. Тел. 099-503(грейдер) Husqvarna , 06 г. в., zzПрицеп легковой ММЗ, 91 26-30. новый, 5 500. Тел. 050-555- г.в., цв. синий, с докум., цена zzДиск на Газель б/у. Тел. 55-66. договорн. Тел. 095-51-55-302. 050-62-309-75.

«Газета объявлений» N 51 (606), 27 декабря 2017 г.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

zzЗ/ч к мотоциклу «Ява-350». Тел. 066-866-919-8. zzЗ/ч на Ford-Skorpio: двигатель, коробка, зад. мост, кардан и прочее. З/ч, стекла на ГАЗ-53, стекла на ИФА. Тел. 095-182-10-91. zzЗ/ч на WV Т-2 и ВАЗ-111 ОКА. Тел. 095-144-08-67. zzЗ/ч на ВАЗ, нов. Тел. 095357-74-12. zzЗаднее сиденье на Таврию, б/у, КОЛЕНВАЛ. Тел. 066-21600-55. zzЗимн. резина, 215х60х16, радиатор на Газель. Тел. 050602-31-66. zzКатушка зажигания для мопеда. Тел. 095-308-03-39. zzКоленвал, гол. блока, Опель, Шкода, Шевроле, Фиат, Ниссан, 2500 грн. Тел. 097-51775-51. zzКоленвал, гол. блока, Опель, Шкода, Шевроле, Фиат, Ниссан, 2500 грн. Тел. 097-51775-51. zzКомпрессор на ЗИЛ. Тел. 099-306-68-74. zzМазда 626, 1987 г. в., газ., 500, на запчасти, зимняя резина. Тел. 095-064-74-54. zzМост на ЗИЛ в сборе, задний. Тел.: 050-031-63-23, 095-60-45-702, 050-76-68-674. zzНа газель новые борта, стойки и тент. Тел. 050-77296-55. zzПоддон в багажник на 2105-07. Тел. 050-762-05-53. zzПродажа ЗИЛ, ГАЗ 53, УАЗ, кузов 21099, ниву (б/у и новая), крылья ВАЗ 2103 оригинал. Тел. 050-974-05-21. zzСтекла передние на Москвич, новые. Тел. 066-04017-37. zzТитан. диски на 14. Тел. 066-866-91-98. zzШины, 195/65 Р- 15, зима, 4 шт., 3 000, торг. Тел. 050-47463-35. zzЭл. проводка на Renault Trafic. Двигатель дизель 2.0. Тел. 095-059-33-63. zzЭл. проводка на РеноТрафик, 2008 г. в, бампер задний, металл на КИА сарента. Тел. 066-478-73-04.

Куплю

zzАккумуляторы, металл, радиаторы. Тел. 066-388-32-80. zzГБО пропан «евро-2», для себя. Тел. 099-069-000-3. zzГБО пропан евро 4, евро-2, пр-во Италия, б/у, хор. сост., для себя. Тел. 099-069-000-3. zzДвигатель, Fiat Ducato, турбодизель, объем 2,5. Тел. 050-694-93-20. zzДиск R 15 на Fiat-Scuda. Тел. 095-503-58-96.

Куплю автокатализаторы. Тел. 099-98-32750. zzРезину и камеры на «Газель». Тел. 099-30-66-874. zzРезину на ЗИЛ, КамАЗ, б/у, в хор. сост. Тел. 099-069-000-3. zzЭлектродвигатель. Тел. 095-618-87-76.

Продаю

zzАллюминий, бронза, нержавйка, медь и т.д. Демонтируем конструкции. Тел. 066676-60-04. zz2 куска швеллера № 24, по 10 м. Тел. 050-694-93-20.

http://slavinfo.dn.ua

15


Объявления диктуйте по тел.:

Продаю

zzAбсолют. большой ассорт. б/у стройматер.: кирпич (белый, красный, серый, огнеупорный, кислотоупорный, шамотный). Плиты - ПК, ПКЖ (от 32 до 63). Блоки ФБС 3, 4, 5, 6. Ригеля, перемычки. Шлакоблок, гипсоблок. Сыпучий матер. (от 1 до 14 т), песок, зола, щебень и мн. др. Доставка по городу и р-ну. Мы работаем для вас. Нал/ безнал. Тел.: 066-431-70-69, 063-9-410-810. zzА/цемент. труба б/у, Д 400-500 мм, а также металлопрокат (арматура, уголок и др.), кирпич красн. для слив. ям, цоколей, гипсоблок, шлакоблок, шифер. Сыпуч. мат-лы (песок). Тел. 099-20-88-661. zzАрматура (10, 12, 14, 16, 18, 20) б/у и нов., в отл. сост., уголок, швеллер, лист, прут, двутавр. балка, труба, доставка, недорого. Тел. 095-1-400-400. zzАрматура (10-12) б/у, двутавр, уголок и др. стр. мат. (кирпич красный, бел., гипсоблок, шлакоблок, шифер). Сып. мат. (песок, зола и др.). Тел. 066-200-47-53. zzАрматура (10-12), 700 кг. Тел. 050-583-33-89. zzАрматура (12, 14) в наличии. Тел. 099-069-000-3.

Арматура, труба, уголок, швеллер, полоса. Тел. 050-53647-66.

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zzБлок (2-5) абс. ассорт. zzГранотсев. Тел. 050-141zzЖести, листы, 60х90, 12 шт. Тел. 050-762-05-53. ФБС. Плита ПК (32-63). Кирпич 02-13. красный, белый, шамот. Шифер, доска. Сып. мат. (песок, зола, шлак и многое др.). Тел. 095-39888-06. zzБлок (2-5) ассорт. ФБС. Плиты ПК, ПКЖ, доставка. Тел. 099-226-12-51. zzБлок (2-5) б/у бетон. фундамент. (ФБС), плиты (ПК), люб. размеры, люб. количество. Тел. 095-14-00-414. zzБлок (2-5) б/у, отл. кач-во. Плита ПК, ПКЖ в ассортименте. Доставка. Тел. 095-1-400-400. zzБлок (2-6) - ассорт., бет. фунд., плита ПК, ПКЖ, люб. размеры, люб. кол-во. Тел. 09524-53-582. zzБлок (2-6) - ФБС, б/у, отл. кач-во. Тел. 099-266-60-68.

Брус строительный, балки, стропила, шалевка. Обращ.: ул. Профессиональная, 11 (р-н Ц. рынка). Тел. 095-398-79-18. zzВагонка сосна, ольха, наличн., плинтус, уголок. Тел. 095-209-55-68. zzВысечка оцинков. Тел. 095365-46-95. zzГрaнотсев. Тел. 095-81-85866.

zzЗола. Тел. 093-0-333-898. zzЗола. Тел. 050-141-02-13. zzЗола. Тел. 095-212-01-21. zzЗола. Тел. 095-720-96-91. zzЗола (0,1-1 т). Тел. 066-5794-540. zzЗола (0,1-10 т) ЗИЛ, зернистая. Тел. 095-1-400-400. zzЗола (0,1-10 т) николаевская, глина, песок, шлак дроблен., щебень. Точный вес. Кирпич б/у. Доставка вовремя. Тел. 095-1-400-400. zzЗола (0,1-10 т), глина, гранотсев, песок, щебень, шлак, кирпич б/у. Доставка. Цена договорная. Тел. 095-1-400-400. zzЗола, песок, шлак, щебень. Недорого. Тел. 099-069-000-3. zzЗола, шлак, щебень, песок, гранотсев. Доставка от 1 т. Тел. 093-0-333-898. zzКиpп. 500 шт., красный, обоженный, 400 шт., белый полутор. силикат., б/у, возм. доставка. Тел. 095-24-53-582. zzКирп. (1000 красного, 2000 белого), б/у, доставка. Тел. 050583-33-89. zzКирп. (1000 шт.) красный полнотелый, б/у, отл. кач-во. Тел. 066-20-888-63. zzКирп. aбс. ассорт. абс. кач-во б/у белый, белый одинарный, красный, кислотоупор., шлаzzГранотсев. Тел. 095-212zzЖелезобетон. балки, коблок, плиты, блоки, полублоки. 01-21. несущие , дл.6 м., шир. 60 см., Сыпучие материалы. Низ. цены. zzГранотсев. Тел. 095-720- толщ. 25 см. Тел. 095-60-22- Доставка беспл. по городу и р-ну. 128. 96-91. Тел. 099-622-44-14.

zzГипсоблок б/у, шлакоблок б/у, кирпич б/у, флок ФБС, плита ПК, ПКЖ, отл. сост., дост. Сып. мат. (песок, зола), ЗИЛ, КамАЗ. Тел. 095-88-46-521.

zzБалки 3 м., 150х50, 8 шт., брус 50х40, сухой, 100 м., мин. вата б/у, 20 кв. м., слеса для сливной ямы, 3х2 м. Тел. 050720-18-64. zzБатареи чугун., отл. сост., б/у. Тел. 095-1-400-400. zzБлoк (2-6) ФБС (фундаментные) б/у. Доставка. Тел. 050-58-68-271. zzБлoк (2-6) ФБС, плита zzГрaнотсев ассорт. ПК, ПКЖ, люб. кол-во, 050-87-53-933. доставка. Тел. 066-595-45-15. zzГранотсев. zzБлoк (2-6), бет., фунд., плиты ПК, ПКЖ, люб. размеры, 000-3. б/у. Доставка по городу и р-ну. zzГранотсев. Тел. 050-877-27-98. 82-52.

16

(присылайте SMS-сообщения)

zzГранотсев (0,1-10 т), зола, граншлак, песок, щебень, точный вес, недорого, доставка в теч. 2 часов. Тел. 095-1-400400. zzГраншлак. Тел. 099-069000-3. zzГраншлак. Тел. 093-0-333898. zzГраншлак. Тел. 050-14102-13. zzГраншлак. Тел. 095-21201-21. zzГраншлак. Тел. 095-72096-91. zzДоска, брус б/у, шифер 6-8(0,1-14т). Тел. волн., кирпич б/у, сыпуч. мат. Тел. 099-974-89-85. zzДрова, дуб, ясень. Чурки, Тел. 099-069колотые. Уголь. Доставка. Тел. 095-579-6-123. Тел. 099-307-

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

zzЖестян. лента, 1 мм, уголок алюмин. 25, 40, 45. Тел. 095-1400-400. zzЗабор метал., узорный, со столбами, выс. 60 см, 16,5 пог. м. Проволока, Д 2, 3, 4, 5, вязал., стальн., оцинков. Тел. 095-1-400400. zzЗемля. Тел. 066-88-34-120. zzЗИЛ 7 т - зола, глина, песок, щебень. Тел. 095-1-400-400. zzЗИЛ, 7 т колхозник, доставка золы, песка, щебня, граншлака, кирпича, строит. мусора, перегноя, земли, топлив. брикетов. Тел. 050-753-86-99. zzЗолa. Тел. 050-565-888-4. zzЗолa (0,1-12 т). Тел. 066-20047-53. zzЗола. Тел. 099-069-000-3. zzЗола. Тел. 099-307-82-52.

http://slavinfo.dn.ua

zzКирп. абс. ассорт. - б/у белый, красный, шамотный, огнеупорн., серый краматорский, сыпучие материалы, песок, зола, шлак. Тел. 095-88-46360. zzКирп., б/у, красный полнотелый. Тел. 095-88-46-521. zzКирпич. Тел. 099-069000-3. zzКирпич (100 - 100 000 шт.) абс. ассорт. б/у большой выбор, белый, огнеупорный, красный, серый, шамотный, а также все сыпучие мат-лы (песок, зола, щебень, шлак и мн. др.). Доставка по городу и р-ну. Тел. 095-399-66-03.

zzКирпич (100 до 100 000 шт.), абс. ассорт. б/у: белый, красный, кислотоупор., огнеупор., шамотный, в люб. кол-ве. Доставка. Тел. 099-3637-745. zzКирпич (1000 шт. белый) (1000 шт. красн.), б/у, в хор. сост. Песок. Доставка. Цена договорная. Тел. 095-1-400-400. zzКирпич (1000 шт.) б/у красный, хорошо обожженный, для постр. слив. ям, цоколей, не разруш. от воды. Не посредник, возм. доставка. Тел. 066-51-41613.

zzКирпич (1000 шт.) б/у, красный, обож. полнотелый (не разруш. от воды). Тел. 095-320-35-90. zzКирпич (1000 шт.), абс. любой б/у, качество, точн. кол-во. Вы останетесь довольны. Тел. 066-57-95-113. zzКирпич (1500 бел., 2000 красн. обож.), б/у, не посредник, возм. доставка от 100 шт. Тел. 099-622-72-12. zzКирпич (1500 белый, полуторный), а также 2000 шт. красного, обоженного, крепкого для сливных ям, цоколей. Возм. доставка. Тел. 066-88-341-20. zzКирпич (4000 шт.), огнеупорный ШБ-5, хорошего кач-ва. Тел. 099-453-17-18.

«Газета объявлений» N 51 (606), 27 декабря 2017 г.


Объявления диктуйте по тел.:

Продаю

zzКирпич (огнеупорный), б/у, хор. качество. Тел. 066-35-37800. zzКирпич (от 100 до 10 тыс.) - абс. ассорт. больш. выбор, б/у белый, белый полуторный, красный обож., огнеупор., серый краматорский, а также сыпучие матер., песок, зола, земля, шлак, глина, доставка. Тел. 099-97-49-006. zzКирпич 1000 шт., б/у, легковес. Тел. 099-974-90-06. zzКирпич 1000 шт., белый, б/у. Доставка. Цена соответ. кач-ву. Песок, зола. Тел. 095-1400-400. zzКирпич 1500 шт., б/у, красный (крепкий), полнотелый. Тел. 066-57-95-327. zzКирпич aбс. aссорт., б/у белый, белый одинарный, красный, кислотоуп., шамотный, шлакоблок, гипсоблок, шифер, плиты, блоки. Тел. 099-50-33599. zzКирпич абс. ассорт. 10 000 шт. б/у белый силикатный, красный, огнеупорный, кислотоупорный, шлакоблок, гипсоблок. Песок. Доставка. Тел. 095-1400-400.

zzКирпич абс. ассорт. б/у белый, красный, огнеупорный, серый, кислотоуп., блоки, плиты, гипсоблок, шлакоблок. Доставка. Тел. 095-317-96-72. zzКирпич абс. ассорт. б/у в хор. сост. белый, крас., кислот., огнеуп., серый, шлакоблок, гипсоблок. Доставка. Цена договорная. Тел. 095-1400-400.

zzКирпич б/у. Тел. 093-0-333898. zzКирпич б/у - ассорт. - в любом кол-ве, доставка в любой р-н. Тел. 099-069-000-3. zzКирпич б/у в большом ассортим., шлакоблок, рассрочка, бартер. Тел.: 050031-63-23, 095-60-45-702, 050-76-68-674.

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

(присылайте SMS-сообщения)

zzКирпич б/у для слив. ям, колодцев, цоколей (не разруш. от воды). Тел. 050-877-27-98. zzКирпич б/у для сливных ям. Тел. 095-88-50-714. zzКирпич б/у на слив. ямы и печи. Тел. 066-435-75-25. zzКирпич б/у, красный, огнеупорный, на печи, слив. ямы, хор. качества, недорого, доставка. Тел. 066-435-75-25. zzКирпич б/у, огнеупорный. Тел. 095-720-96-91.

zzМойка, чугун., эмалированная. Тел. 095-092-50-02. zzМонорельсы, 2 шт., 3 м 25 см.,листы метал., 3 шт. 250х 102х 2,5. Тел. 066-151-99-56. zzМонорельсы, 2 шт., 3 м 25 см.,листы метал., 3 шт. 250х 102х 2,5. Тел. 066-151-99-56. zzОконные рамы со стеклами, 3 шт. Тел. 050-607-34-54. zzПерегной с доставкой. Тел. 099-069-000-3. zzПесoк. Тел. 095-86-800-85.

zzПлитa (2-9 м), б/у ПК, ПКЖ любых размеров, в любом кол-ве, доставка. Тел. 099-50-33-599. zzПлитa (32-63) абс. ассорт. б/у, ПК, ПКЖ и люб. стройматериал, доставка. Блоки бет. фунд. 3, 4, 5, 6, полублоки. Тел. 066-57-95-327. zzПлитa (32-63) ассорт., б/у: ПК, ПКЖ, любые размеры, резка под нужный размер, а также блоки ФБС 3, 4, 5, 6, доставка по городу и р-ну. Тел. 099-2088-661.

zzСтекло, б/у, недорого. Карниз. Плитка облицовочная, 20х20. Тел.: 095-381-90-21, 6644-40. zzСтеклоблок б/у, 200 шт., отл. сост. Тел. 095-1-400-400. zzСтроит. мастерки, малярные валики, новые. Плитка облицовочная, б/у. Тел. 095357-74-12. zzСтроит. мастерки, малярные валики, новые. Плитка облицовочная, б/у. Тел. 095357-74-12.

zzКирпич огнеупор. Тел. 09930-66-874. zzКирпич, б/у. Тел. 095-72096-91. zzКирпич, б/у, белый. Тел. 050-141-02-13. zzКирпич, б/у, белый. Тел. 095-212-01-21. zzКирпич, б/у, белый. Тел. 095-720-96-91.

zzПесoк. Тел. 050-565-888-4. zzПесoк. Тел. 066-35-37-800. zzПесoк (0,1-1 т). Тел. 099453-17-18 (возможна доставка в мешках). zzПесoк (0,1-1-7-14 т) aбс. быстро доставим. Тел. 099-62244-14. zzПесок. Тел. 099-069-000-3. zzПесок. Тел. 099-307-82-52.

zzПлитa (32-63) б/у ПК (резка под размер), ПКЖ (3-12). Тел. 066-431-70-69. zzПлитa (32-63) ПК, резка под нужный размер. Тел. 095-79-75520. zzПлита (2-9 м) возм. резка под ваш размер, блоки ФБС (3, 4, 5, 6). Тел. 095-88-50-714.

zzСтекловата, б/у. Тел. 063304-47-81. zzСтройматериалы, б/у, в ассортименте. Тел.: 050-03163-23, 095-60-45-702, 050-7668-674. zzТруба 42, 57, 76, 89, 102, 114, 159. Титановая труба, Д 68 мм, 20 м, Д 60, 36 м. Тел. 0951-400-400.

zzПесок. Тел. 093-0-333-898. zzКирпич, б/у, красный. Тел. zzПесок. Тел. 050-141-02-13. 050-141-02-13. zzПесок. Тел. 095-212-01-21. zzКирпич, б/у, красный. Тел. 095-212-01-21. zzПесок. Тел. 095-720-96-91. zzКирпич, б/у, красный. Тел. zzПесок (0,1-1 т). Тел. 095095-720-96-91. 876-04-06. zzКирпич, кр., новый, 600 шт., zzПесок (0,1-1 т) доставка в трубы, 2 дюйма, 17м. Тел. 095- мешках. Поднимем на этаж. Тел. 822-22-15. 066-20-888-63. zzЛестница, стремянка. Тел. 063-989-39-17. zzЛист алюмин. 220х 550 мм., 3, 5 мм. толщина, 5 шт., срочно, недорого. Тел. 095-701-25-24. zzЛист б/у 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм. Тел. 095-1-400-400. zzМетал. трубы на дюйм и на 3/ 4, шамотн. плитка, стекло 1,7х 1,3, 3 мм, батареи чугун. Тел. 050-73-38-867. zzМеталл, толщ. 1 мм, от холодильника «Донбасс». Тел. 095-144-08-67.

zzПлита (32-63) абс. ассорт., б/у ПК от 32 по 63, резка под нужный размер, ПКЖ любые размеры. Доставка по городу и р-ну. Тел. 099-974-89-85. zzПлита (32-63) ПК 6х1,5; 6х3, ПКЖ б/у, ригеля, перемычки, доставка. Тел. 095-79-75-520. zzПлита (42, 48, 54, 56, 58, 60, 63) б/у ПК, ПКЖ, дорожная, аэродромная. Блоки (3, 4, 5, 6). Доставка. Цена договорная. Тел. 095-1-400-400. zzПлита дорожная армированная б/у в ассорт. Тел. 095399-66-03. zzПлита дорожная разных размеров, а также стеновая (керамзитовая). Тел. 099-26660-68. zzПлита карборундовая, б/у, на печи. Тел. 066-435-75-25. zzПлита стеновая керамзитовая, б/у, хор. сост. Тел. 095-026-49-81. zzСендвич-панели, 7 шт., 2х1 м. Тел. 066-431-70-69. zzСосновая доска, сухая, 40, 50. Тел. 066-580-90-92. zzСтальная труба 1.5 дюйма 10 метров,и 3 метра 2 дюйма., новая. Тел. 095-516-81-18. zzСтекло, армированное. Тел. 050-215-61-09.

zzТрос стальн., Д 2 мм, 100 м. zzЧугунные батареи, б/у. Тел. Тел. 095-87-60-486. 050-172-70-82. zzТрубы новые , диаметр zzШифер 6-, 8-волновый, б/у 0,5-1,5 дюйма, б/у, уголок 25-50 (белый, светлый, хор. качества). мм., швеллер, арматура. Тел. Тел. 066-431-70-69. 095-399-72-48. zzШифер 8-волн., б/у. Тел. 095-88-50-714. zzШифер 8-волн., б/у. Тел. 095-026-49-81. zzШифер 8-волн., б/у и нов. Тел. 095-1-400-400. zzШифер, б/у. Тел. 095-15651-61. zzШифер, бетон. блоки и пр. стройматериалы, б/у, дешево. Тел. 050-143-36-79. zzШлак. Тел. 095-320-35-90. zzШлак. Тел. 099-069-000-3. zzШлак. Тел. 099-307-82-52.

Металлопрофиль, б/у, 1,09х6 м. Тел. 050-53647-66. Металолом очень дорого. Приезжаем. Тел. 050-744-48-60.

zzПесок (0,1-10 т) абс. быстрая доставка, точный вес. Тел. 095-1-400-400. zzПесок, зола, гранотсев, шлак, щебень. Недорого. Доставка. Тел. 099-069-000-3.

«Газета объявлений» N 51 (606), 27 декабря 2017 г.

zzУголок 25, 30, 35, 50, 63, 75, 90, 100 - б/у в хор. сост. Перемычки ж/б, дл. 1,8 м. Тел. 095-1-400-400. zzУголок 50, 40, 3,5 м., 2 шт. Швиммер 5, выс. 1,10, дуги., 5 шт. Тел. 050-42-65-441.

zzУголок, швеллер, 12, 16, 24. Тел. 099-306-82-80. zzЧерепица керамовая, неглазурован., 40 000 шт., возмож. вар-ты бартера. Тел.: 050-031-63-23, 095-60-45-702, 050-76-68-674.

zzТрубы оцинков. и черная, Д. 3/4 и пол дюйма, ЧК-50, 2 м. Тел. 066-478-73-04. zzТрубы, метал., 10 м., 3/4, 1/2. Тел. 095-059-33-63. zzУголки металл., ванная. Тел. 095-466-66-35. zzУголок - ассорт. Труба 89, куски по 5 м, в наличии. Тел. 099-069-000-3.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

http://slavinfo.dn.ua

17


Объявления диктуйте по тел.:

Продаю

z zШлак. Тел. 093-0-333898. zzШлак. Тел. 050-141-02-13. zzШлак. Тел. 095-212-01-21. zzШлак. Тел. 095-720-96-91. zzШлак (0,1-10 т) ЗИЛ. Абсол. быстро доставим. Доступные цены! Точный вес! Тел. 095-1400-400.

zzШлак ЗИЛ 7 т, мариупольский доменный для основы под тротуар. плитку. Тел. 095-1400-400. zzШлакоблок б/у, гипсоблок, кирпич. Сыпуч. мат. (песок, зола, шлак). Доставка. Тел. 099622-72-12.

Шлакоблок вибрационно-прессовочный из пропарочной камеры. Погрузка, доставка ул. Обращ.: ул. Профессиональная, 11 (р-н Ц. рынка). Тел. 095-39879-18. zzШлакоблок нов. и б/у, хор. сост. Тел. 066-431-70-69. zzШлакоблок новый и б/у. Тел. 099-069-0003.

Шлакоблок, новый, 9,2 грн/шт., от завода-производителя. Тел. 050274-51-33. zzШпатлевка. Тел. 050-50186-17. zzЩeбень. Тел. 099-45476-75. zzЩeбень (1-14 т). Тел. 099453-21-22. zzЩебень. Тел. 099-069000-3. zzЩебень. Тел. 099-30782-52. zzЩебень. Тел. 093-0-333898. zzЩебень. Тел. 050-14102-13. zzЩебень. Тел. 095-21201-21. zzЩебень. Тел. 095-72096-91. zzЩебень (0,1-10 т) ассорт. Гранотсев. Точный вес. Доставка. Тел. 095-1-400-400. zzЩебень, зола, песок, гранотсев, шлак. Доставка. Тел. 099-069-000-3.

Куплю

zzАбсолютно быстро: лом всех металлов по самой высокой цене, расчет на месте. Тел. 050744-48-60. zz10 000 кирпича б/у красный, белый, металлопрокат б/у, плиты, блоки, ворота гаражные и др. строймат-лы. Тел. 095-1-400-400.

Аккумуляторы кислот., щелочные, радиаторы. Дорого! Тел. 050-53647-66.

18

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zzАлюмин. уголок, алюмин. лист. Тел. 050-69-49-320. zzБлоки б/у 3, 4, 5, 6 ФБС, полублоки, кирпич, шифер, шалевку, приеду заберу. Тел. 066-431-70-69. zzБлоки б/у ФБС, любых размеров, приеду, заберу. Тел. 095-81-85-866. zzБлоки б/у, абс. любые, приеду заберу. Тел. 066-57-94540. zzВагончик строительный. Тел. 099-069-000-3. zzВанна метал., б/у, раковина эмалир., унитаз, бочок, все нов. старого образца. Тел. 095-20378-47. zzВанны. Тел.: 066-388-32-80, 050-823-55-86. zzВорота гаражные разных размеров, б/у и нов. Тел. 095-1400-400. zzЗакупаем лом металлов. Самовывоз. Тел. 095-698-99-33. zzКирпич абс. все стройматер., заберу, дорого. Тел. 099-226-12-51. zzКирпич абс. любой б/у и все стройматериалы (плиты, блоки, гипсоблок, шлакоблок, шифер, доска). Заберу дорого. Тел. 05087-53-933. zzКирпич абс. любой б/у, в люб. кол-ве (приеду заберу от 100 шт). Тел. 099-453-21-22. zzКирпич абс. любой б/у, плиты, блоки, шифер, доска, заберу. Тел. 099-974-89-85. zzКирпич абс. любой, б/у, плиты, блоки, приеду заберу. Тел. 095-88-46-360. zzКирпич от 60 коп., разный. Гипсоблок, шлакоблок б/у. Тел. 099-069-000-3. zzКирпич, шлакоблок, гипсоблок, доски, брус, балку, дрова и др. стройматериал. Тел. 050-03-16-323. zzКупим чугунные батареи. Тел. 066-860-96-35. zzЛестница металл. Тел. 095464-48-84. zzЛестница металл. Тел. 095464-48-84. zzЛом всех металлов. Вывоз. Тел. 095-698-99-33.

Медь, алюмин., латунь. Дорого. Тел. 050-53647-66. zzМеталл любой. Дорого! Тел. 095-698-99-33. zzМеталл! Лом и деловой! Купим на взаимовыгодных условиях. Тел. 099-29-00-996. zzМеталл. ванную, б/у. Тел. 099-074-62-42. zzМеталлолом очень дорого. Приезжаем. Тел. 066-676-60-04. zzМеталлолом. Дорого. Тел. 095-698-99-33. zzМеталлолом. Дорого. Работаем от предприятия. Тел. 095-698-99-33.

М е таллолом + цв е т н о й м е талл . Цена завода. Тел. 050-744-48-60.

Техсеребро (контакты), столов. серебро, заводские цены. Тел. 050536-47-66. Черный лом, стружку, дорого. Тел. 050-53647-66. zzШифер. Тел. 066-73372-30. zzШифер (6-8-волн.), дорого. Тел. 099-454-76-75. zzШифер 6-, 8-волн. приеду заберу дорого. Тел. 095-1-400414. zzШифер 6-, 8-волн., заберу дорого. Тел. 066-59-54-515. zzШифер 6-, 8-волнов., приеду, заберу. Тел. 095-1-400400. zzШлакоблок б/у, заберу сам. Тел. 099-453-17-18. zzШлакоблок, б/у и новый. Тел. 099-20-88-661.

Продаю

zzВорота гараж., 2,5х2,4, нов., с короб., двери, метал., 1,8х0,9, с короб. Тел. 099-31-01-993. zzВходные двери. Недорого. Тел. 0955952725. zzВходные и межкомн. двери, квартирные. Тел. 099-27-86-467. zzДвери межкомн. Тел. 095399-72-48. zzДверь дерев.,стандартн., 5 шт. Тел. 066-151-99-56. zzДверь дубовая двойная, балконная, с коробкой. Тел. 095-368-91-00. zzНадежные входные двери под заказ и в наличии! Лучшие цены от 1580. Тел. 066-71633-72. zzОкна дубовые, идеал. сост. со стеклами. Комплект на дом. Тел. 095-203-78-47. zzОкно пластиковое 1,5х1 м - 1600 грн. Стекла 4-5 мм. Две двери деревян. Тел. 095-15479-82. zzОкон. рамы со стеклами. Тел. 095-357-74-12. zzОконные блоки, дерев., новые и б/у, 135х1.5, балконные блоки, лестн. марш. Стеклоблок, новый и б/у. Тел. 050-701-24-67. zzОконные блоки, лиственница. Тел. 050-974-05-21. zzОконные рамы со стеклами, б/у. Тел. 050-77-68-255. zzОконные рамы со стеклами, б/у. Тел. 050-77-68-255. zzОконные рамы, б/у, недорого. Тел.: 095-381-90-21, 66-44-40. zzРамы застекл., двойные, б/у. Тел. 095-22-85-973. zzРамы окон. с форточкой, 1х1,4 м, 5 шт. Дверь метал., обшита вагонкой, утеплен., 1,91х0,73 м. Гаражные ворота, ассортимент, недорого. Тел. 095-1-400-400. zzРамы оконные, 1,18 длина, ширина 53 см. не застекл., 4 шт., дешево. Тел. 095-55-82-687.

zzОтдам строительный мусо, бмтая плитка, много,м-н Артема, самовывоз. Бесплатно. Тел. 050-187-29-25. zzПлита абс. люб. размеров, б/у, блоки, кирпич. Приеду Продаю заберу. Тел. 095-88-46-521. zz2 швейные маш., Подольск. zzПлита абс. люб. размеров, блоки, заберу. Тел. 095-88-50- Тел. 099-28-82-014. zzАвтоматика на котел 714. zzПлита абс. любые, заберу КСТ-16, б/у. Тел. 095-87-60-486. zzБаллон пропан, 50 л. Тел. дорого. Тел. 095-399-66-03. 095-87-60-486. zzБаллон пропановый, 40 л. Стройматериал любой, здания под разборку. Тел. 050-62-30-975. zzБензопила б/у «Партнер». Тел. 050-274-51-33. Тел. 095-144-08-67.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

zzБесперебойник, Mustek. Тел. 095-420-27-11. zzБетономешалка пром. 380 В. Тел.: 050-555-55-66, 067-55555-66. zzБолгарка на 230 мм. Тел. 066-916-44-91. zzВесы напольные, 1000 кг. Тел. 095-1-400-400. zzВодонагрев. бак «Фагор», Испания, 30 л., сухой тент, почти новый. Тел. 050-774-15-12. zzВоздуходувка « Домотек». Тел. 095-399-10-79. zzГаз. котел «Маяк». Тел. 050268-92-07. zzГБО евро-2 с гарантией, пр-во Италия, стенд для очистки и размагничивания бенз., 6000 грн., ГБО метан евро-4, гарантия 2 года. Тел. 066-866-91-98. zzД и з е л ь - г е н е р а т о р , мощность 220 кВт. Тел. 050-55555-66. zzДомкрат 300. Тел. 095-06474-54. zzЗ/п для холодильников «Норд», «Донбасс», решетки, ящики. Газ. баллон, б/у. Тел. 095-144-08-67. zzКапы для гипсов форм цветочн горшки эксклюзивы. Тел.: 066-307-33-78, 050-50842-90. zzКлавиатура на ПК и колонки TF 10, б/у, 300 грн. Тел. 050-6458-978. zzКомпрессор для холодильника. Тел. 095-171-27-15. zzКонвектор, элект., 1 500 Вт., обогрев., инфокр., 2 00 Вт, Уфо, обогрев., теплов. завеса, 1 000- 2 000 Вт. Тел. 066-16812-30. zzКотел «Forolli», газ., Италия, новый. Тел. 050-15-65-971. zzКотел АОГВ-50, на тв. топ., уголь/дрова, недорого, срочно. Тел. 050-473-74-93.

(присылайте SMS-сообщения)

zzУвлажнитель воздуха. Тел. 095-743-25-93. zzФрейзерный деревообрабат. станок, стационарный. Тел. 050-048-04-61. zzЦиклоны, транспортер, 6 м., улитка для вытяжки, большая. Тел. 050-720-18-64. zzШвейлер, 60х160х 2 200, 60х 160х 2 000. Тел. 099-01-65333. zzШлакоблочный станок. Тел. 099-48-40-177. zzЭл. инструмент. Свароч. аппарат, таль цепная 3 т., Циркулярка. Тел. 099-30-66-874. zzЭлектродвигателя, новые и б/у. Тел. 050-701-24-67. zzЭлектродрель, б/у в хор. сост., болгарка. Тел. 050-98427-63.

Куплю

zzГазовая печка 2 конфор. Тел. 095-156-51-61. zzМультиварка Phillips, Фен с насадками, электровафельница, электросоковыжималка. Тел. 095-016-82-77. zzОбогреватель масляный на колесиках, 11 секций, 800 грн., швейная машинка ручная 700 грн. Тел. 095-610-826-5. zzСоковарка, кофеварка. Тел. 095-45-13-296. zzСоковарка, электропечи на спирали. Тел. 095-544-03-76. zzСоковыжималка, хлебопечь. Тел. 050-858-33-27. zzСоковыжималка-струмок. Тел. 095-521-80-27. zzСтир. машина на з/п, Канди. Водонагр. бак из нерж. стали, аэрогриль. Тел. 099-706-47-79. zzСтир. машинка «Самсунг». Тел. 099-113-13-52. zzСтирал. маш. «Донбасс». Тел. 095-156-51-61. zzСтирал. маш. -автомат, бу/у на 6 кг., в хор., раб. сост. Тел. 095-895-32-68. zzСтирал. машинка «Ультратон», маленькая. Тел. 06600-23-324. zzТепловентилятор. Тел. 050-879-72-82. zzТепловентилятор. Тел. 050-879-72-82. zzФен с насадками. Тел. 095016-82-77. zzФен с насадками. Тел. 095016-82-77. zzХлебопечка PHILIPS. Тел. 099-54-79-222. zzХолодильник «Норд». Тел. 050-91-676-49. zzХолодильник «Норд», 1-камерный. Тел. 066-0644-874. zzХолодильник «Норд», 2-камерн. Тел. 095-52-44-009. zzХолодильник «Норд», 2-камерн. Тел. 066-216-00-55. zzХолодильник, б/у. Тел. 050-50-186-17. zzХолодильник, б/у, 750 грн., Норд, 2-кам., стир. машинка, 350 грн., возм. доставка. Газ. печь, 4-конфор., 550 грн. Тел. 063-30-44-781. zzХолодильник, б/у, 750 грн., холодильник Nord, 2-камерн., возм. доставка, стир. машина, 350 грн. Тел. 095-144-08-67. zzХолодильник, б/у, однокаменрный. Тел. 095-059-33-63. zzХолодильник, мороз. камера, газ. печь, б/у. Тел. 05069-49-320.

zzАккумуляторы, б/у, газ. колонки на з/ч, компрессоры, нераб. Свар. полуавтомат, б/у. Тел.: 099-30-68-280, 093-59-84671. zzБензопила, болгарка, свар. аппарат, б/у, автомат. Тел. 09539-85-133. zzБолгарку, бензопилу, сварку-полуавтомат. Тел. 09550-35-896. zzВесы 0,5-1т. Тел. 066-3537-800. zzГаз. колонку на з/ч. Тел.: 050-91-676-49, 66-55-93. zzГаз. колонку на з/ч. Тел. 093-59-84-671. zzКотлы. Тел.: 066-388-32-80, 050-823-55-86. zzЛодочный электромотор и бензиновый «Ветерок» 8М. Тел. 050-694-93-20. zzМорозил. камеру. «Ларь». Тел. 099-484-01-77. zzНов. комплект для спутник. ТВ, недорого. Тел. 095-46448-84. zzНов. комплект для спутник. Котел КСТ- 16, б/у, газ, др. Тел.: 066-307- ТВ, недорого. Тел. 095-46448-84. 33-78, 050-508-42-90. zzНов. комплект для спутник. ТВ, недорого. Тел. 095-464Магниты с у п е р 48-84. zzОборудование минисильные. Тел. 095-395пекарни, мини-печь для пиццы. 85-57. Тел. 050-694-93-20. zzПреобразователь, 12 В, zzМолотки, лопата, вилы, постоянка, 220 переменка. Тел. грабли. Тел. 095-521-80-27. zzМорской контейнер, 20 т., 6 063-304-47-81. х 2,5 х 2,6. Тел. 050-607-34-54. Радиодетали, приборы, zzНасадка на болгарку, пилка дров как бензопилой, 470 грн. тех- серебро, лампы, Газ. баллон. Тел. 063-304-47-81. автокатализаторы. Тел. zzНасос для полива, Харьков, 099-98-32-750. 700 грн, лестница стремянка. Тел. 099-706-47-79. zzСварочный аппарат, авzzНасос, вакуумный. Тел. 050- томаты, пускатели, контакторы. Холодильник, стир. Радиодетали, платы. Осци032-12-54. zzПускатели, 2, 4, 6 величины, лограф, частотомер, генератор машинку автомат, ТВ, б/у, теристоры с радиатором, и т. д. Тел. 066-964-98-23. ЖК, газ. печ, микроzzСчетчик для воды в колодец, волновку, нагрева320 А. Тел. 050-952-62-45. Д. 20 мм. Тел. 050-77-519-44. zzРесивер, б/у, 10 куб., zzФризер для мороженого. тельный бак и т.д. давлен. рабоч. 16 атмосфер. Тел.: 050-50-98-688, Тел. 066-339-36-34. Циркулярка без эл. двиг. Тел. 099-31-01-993. zzЭлектропилу, не дорого. 067-887-38-12. zzРучная вязальная машинка. Тел. 066-040-17-37. zzХолодильники 1-2-камерн. Тел. 095-357-74-12. zzЭлектропилу, не дорого. Тел.: 099-30-68-280, 093-59-84zzСварочный кислородный Тел. 066-040-17-37. 671. шланг. Тел. 095-55-82-687. zzЭлектропилу, недорого, zzЭл. двиг. со стир. маш. комплект котел КСТ- 16. Тел. Indesit. Тел. 095-672-00-73. Супер м а г н и т ы , 095-203-78-47. zzЭл. конвектор Atlantic, пр-во разные. Тел. 050-598Франция, 1 000 грн. Тел. 050775-19-44. 50-94. zzЭлектробритвы Харьков новые. Тел. 099-278-64-67. Супермагниты. Тел. Продаю zzЭ л е к т р о д в и г а т е л и , 093-504-73-90. zz4-конф. печь, в хор. сост., швейные машинки «Зингер» и электропечь 150 грн. Тел. 050- «Орша». Тел. 050-26-89-207. zzТокарный патрон, 4-кул., 17-00-286. zzЭ л е к т р о п о л о т е н ц а с у 3-кул., свар. аппарат, паял. zzDVD-плеер BBK с пультом, шители. Тел. 050-607-34-54. лампа, з/п к мембр. насосу 300 грн. Тел. 095-420-27-11. zzЭлектросамовар. Тел. 050МР71/20, компрессор СО248, 73-38-867. z z Газ. печь, б/у, в хор сост. редуктор на кислор. баллон, Куплю двигатель, 1.1 кВт. Тел. 050-50- Тел. 099-708-97-12. zzМультиварка Phillips, Фен с 186-17. zzДвухкам. холодильник, zzТорг. механ. весы, 200 кг, насадками, электровафельница, жк телевизор, стирал. маш.Тел. автомат в раб. сост. Тел. 050б/у. Весы механич. товарные на электросоковыжималка. 095-016-82-77. 18-48-588. 150 кг. Тел. 066-216-00-55.

http://slavinfo.dn.ua

«Газета объявлений» N 51 (606), 27 декабря 2017 г.


Объявления диктуйте по тел.:

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10 zzТВ, черно-белые, цветные, ламповые. Тел.: 099-30-68-280, 093-59-84-671. zzТелелевизор, инпортн., возм. под ремонт. Тел. 095-39910-79. zzТюнер спутник. на 12 В. Тел. 095-503-58-96. zzТюнер Т-2. Тел. 095-42027-11.

куплю

zzКолонку газ. совет. или имп. в люб. сост., можно не раб. или новую. Тел. 050-939-99-67. zzОбогреватель Уголек, УФО. Тел. 099-708-97-12.

Платы бытовых и небытовых приборов. Тел. 050-536-47-66. Платы бытовых и небытовых приборов, 11 грн/ кг. Тел. 050-536-47-66.

zzМини-диски 33 шт. с проф. минусами, видеомагнитофон. Тел. 099-54-79-222. zzМуз. центр Sony, 5- пол. аккуститка. Тел. 095-357-74-12. zzМуз. центр, видеокамера «Sony». Тел. 050-858-33-27. zzМуз. центр, Эстония стерио, 800 грн. Тел. 095-21-78-861. zzМуз. центр., « Техникс», в идеал. сост., проигрыватель «Вега», виниловые диски, 400 шт. Тел. 099-54-74-728. zzОборудование для спутник. ТВ, гарантия. Тел. 050-82-83704. zzПластинки. Тел. 095-33829-39. zzСпутник. антенна, 3 головки, тюнер. Тел. 050-428-29-15. zzСпутник. антенны, комплектующ. к ним. Тел. 099-60354-23. zzТ2. Тел. 099-706-47-79. zzТВ «Sony» , аккустич. система, муз центр, 2 колонки большие, муз. центр «Самсунг» с караоке. Тел. 095-399-72-48. zzТВ LG цветной. Тел. 095244-83-02. zzТВ Samsung, б/у, в хор. сост, DVD. Тел. 095-856-09-80. zzТВ ж/к, «BWC», со встр. DVD-плеером, 55 см., 2 800, LG б/у, 37 см., 1 000 грн. Тел. 050929-76-56. zzТВ жидкокрист., в хор. сост. Тел. 093-871-98-22. zzТВ Фотон, большой, цвет., в раб. сост., недорого. Тел. 09509-25-002. zzТВ цветной «Электрон». Тел. 050-878-24-26. zzТелевиз. Grundig, муз. центр. ORION. Тел. 066-15199-56.

zzСтир. маш. в хор. сост. Тел. 095-85-60-980. zzСтир. машину, газ. колонку, газ. печь, холодильник в любом сост., можно нераб. Тел. 099074-62-42. zzХолодильник в рабочем сост. Тел.: 099-30-68-280, 09359-84-671. zzХолодильник и стир. машинку для себя. Тел. 093-87198-22. zzХолодильник рабочий или «Норд», 1-камерн., нерабочий, приеду заберу. Тел. 093-12205-88. zzХолодильник, в раб. сост., нерабочий, приеду заберу. Тел. 095-39-85-133. zzХолодильник, двухкамерн., стирал. маш. в хор. сост. Тел. 050-657-82-89. zzХолодильник, небольшой, для себя. Тел. 095-420-27-11. zzХолодильник, недорого. Тел. 093-95-11-708. zzХолодильник, нераб. Тел. 050-62-30-975. zzХолодильник, нераб. Тел. Телевизор «Филипс», 093-59-84-671. 2005 г., Полтша, Диаг. zzХолодильник, нераб. сост. 70 см. Частота 100 гц. Тел. 066-216-00-55. zzХолодильники, раб. Nord, Цена договорная. Тел. нераб., приеду заберу, стирал. 050-988-25-50. машинку. Тел. 095-50-35-896. zzТелевизор «Юность», мал., zzХолодильники, стирал. маш, газ. кололнки, печки. Тел.: цветной. Тел. 095-558-16-46. zzТелевизор для авто. Тел. 066-388-32-80, 050-823-55-86. zzХолодильники, теле- 095-420-27-11. zzТюнер, Т2, новый, с просм. визоры, б/у, в хор. сост. Тел. видео через юсб-флешки, 095-85-60-980. полный комплект, гарантия, 389 грн. Тел. 099-043-51-50. zzФотоаппарат Pleo MLX, хор. сост. Тел. 095-338-29-39. zzФотоаппараты «ФЭД», Продаю совет. пр-ва. Тел. zzNikon, цифровой фото- «Вилия-авто», аппарат, 30 мп., 950 грн., сен- 066-866-919-8. Куплю сорный экран. Тел. 095-39910-79. zzTВ, ламповый, ч/б, неzzNikon, цифровой фото- рабочий, цветной ламповый, на аппарат, 30 мп., 950 грн., сен- з/ч. ТВ Джимакс, б/у, д 30 см, сорный экран. Тел. 095-399- 500 грн. Тел.: 050-91-676-49, 66-55-93. 10-79. zzTВ, ламповый, ч/б, неzzTV ж/к, 19 дюймов, отл. сост. + Т2, видео с юсб флешки, рабочий, цветной ламповый, на 1 395 грн и 17 дюймов - 1 195 з/ч. ТВ Джимакс, б/у, д 30 см, 500 грн. Тел. 093-59-84-671. грн. Тел. 095-443-96-71. zzВидеокамера, флешка, zzАвтомагнитола jvc. Тел. хор. сост., тюнер Т2, комплект 050-64-58-978. zzАудиосистема Sven, спутник. ТВ. Тел. 095-203-78-47. zzВидеокамера, флешка, мощн. 2*20 Вт, для ПК, новая, недорого, муз. центр, авто- хор. сост., тюнер Т2, комплект могнитола «Sony» с колонками спутник. ТВ. Тел. 095-203-78-47. новая, недорого. Тел. 050-77zzИмпортные ТВ в любом сост., тюнер Т-32, комплект 519-44. zzВидеокамера Sony, спутник. ТВ, б/у. Тел. 066-040телевизор Rainford, 700. Тел. 17-37. zzИмпортные ТВ в любом 050-916-76-49. zzВ и д е о м а г н и т а ф о н сост., тюнер Т-32, комплект пишущий LG, микр. для караоке спутник. ТВ, б/у. Тел. 066-040Кенвуд в упаковке. Тел. 050-701- 17-37. zzТВ. Тел.: 066-388-32-80, 39-58. zzВидеомагнитофон на з/ч. 050-823-55-86. zzТВ импорт. пр-ва, отл. сост., Тел. 095-22-85-973. zzКамера Сони, касетная. недорого. Магнитофон бобин., только импорт. пр-ва. Тел. 095Тел. 095-461-65-09. 464-48-84. zzМикрофон Shur Beta 58 zzТВ импорт. пр-ва, отл. сост., a. ТВ JVC, DVD BBK с караоке, с выходом под флешку, ми- недорого. Магнитофон бобин., крофоном, приставка Т32, 400 только импорт. пр-ва. Тел. 095464-48-84. грн. Тел. 095-420-27-11.

Продаю

zzЗ/ч на моб. телефоны, нов. и б/у. Тел. 095-399-10-79. zzЗ/ч на моб. телефоны, нов. и б/у. Тел. 095-399-10-79. zzМоб. тел. Lenovo A319, на з/ч, почти нов. Тел. 095-42027-11. zzМоб. тел. Samsung S 5300, отл. сост., внешний вид на 5, Samsung 6802, недорого. Тел. 095-672-00-73. zzМоторола, G-5 , 2017 г. в., идеал. сост., 6 000 грн. Тел. 050820-54-92. zzСамсунг гел. а 3, полн. комплект, идеал, 2995 грн. Тел. 099-043-51-50. zzСмартфон Xiaomi Redmi Note 4, нов., + чехол в подарок, 4 500 грн. Тел. 066-822-62-80. zzСмартфон 4 ядра, 2 кам., андр. 5., рабоч., трещина на сенсоре, 450. Тел. 095-44396-71. zzТелефон беспроводной «Panasonic». Тел. 050-85833-27.

zzBluetooth Jabra BT2010, новый в упаковке, ноцутбук Lenovo G560E на з/ч в сборе или по отдельности. Планшеты, 2 шт., на з/ч. Тел. 095-420-27-11. zzДва планшета на запчасти. Тел. 095-420-27-11. zzЗаряднное для КПК «Асус», 2 шт., по 25 грн. Тел. 095-12460-87. zzИгровой системный блок, видеокарта 1 Гб, 2 ядра 3,0 GHz, Виндовс 7, отл. сост., 2 895 грн., Куплю новая веб-кам., 179 грн. Тел. 067-916-51-76. zzТелефон Samsung расzzКолонки к комп., 2 шт. + кладушку, недорого. Тел. 095865-19-80. буфер. Тел. 095-701-25-24. zzКомпьютер. Тел. 066-91644-91. zzКомпьютер из Европы, ж/к, 19 дюймов, отл. сост., 895 грн. Продаю Монитор, ж/к, 17 дюймов, 695 грн, монитор, 22 дюйма, 1 795 zzПианино «Украина» и стул к грн. Тел. 099-043-51-50. нему. Тел. 095-521-80-27.

zzКомпьютер двухядерный виндовс 7, в отл, сост., 1 795 грн. и монитор ж/к, 17 дюймов, 695 грн., сист. блок, 995, Европа. Тел. 095-443-96-71. zzНоутбук Dell е 6500, в идеал. сост, из Европы, 2 ядра, 3 Гб операт., 3 295. Тел. 099-0435-150. zzПланшет, нов., Матрикс, на гарантии, с отд. клавиатурой, не дорого. Тел. 050-15-60-954. zzРоутер. Тел. 050-86-32-956. zzСистемный блок, 4 ядра, Intel, 4 Гб озу, 250 Гб hdd, винд. 7, отл.сост., из Европы, 2 495. Тел. 099-156-56-62. zzФирменный компьютер, 2 ядра Intel, 3,0 GHz, 4 Гб оперативки, виндовс 7, гарантия, отл. сост 1995 грн. Тел. 099-68902-03. zzФирменный компьютер, 2 ядра Intel, 3,0 GHz, 4 Гб оперативки, виндовс 7, гарантия, отл. сост 1995 грн. Тел. 099-68902-03.

Куплю

zzКомпьютер или ноутбук в хор. сост. Тел. 050-657-82-89. zzРабочий компьютер, в хорошем состоянии. Тел. 05018-48-588.

Продаю

zzNokia Lumia Nokia 61111- 300 399-10-79. zzNokia Lumia Nokia 61111- 300 399-10-79.

510- 60 грн., грн. Тел. 095510- 60 грн., грн. Тел. 095-

«Газета объявлений» N 51 (606), 27 декабря 2017 г.

zzПианино «Украина», светло-кор., прекр. звучание. Тел. 050-299-34-21. zzПианино «Украина», светло-кор., прекр. звучание. Тел. 050-299-34-21. zzЭл. аккордеон «Полтава», отл. сост. Тел. 050-762-05-53.

Продаю

zz2 кресла, металл. кровать. Тел. 095-466-66-35. zz2 новых компьют. стола. Тел. 095-244-83-02. zz2 односпал. кровати с матрасом хор. сост., письменный стол. Тел. 095-15-47-935. zz3-створ. шкаф с антр., б/у, гостин. «Лора» с антресолями. Тел. 050-94-66-393. zzГостинная, шкафы с антрис, можно по отдельности по 500 грн. Тел. 050-675-75-71. zzДиван. Тел. 050-86-32-975. zzДиван б/у, 3 секц. диванчик, столик журнал. Тел. 095-05933-63. zzКровать с метал. сеткой, дерев. подл., стол-тумба, журн. столик, шифоньер, 2 шкафа для посуды, диван-малютка б/у. Тел. 050-984-27-63. zzМебель б/у, стенка, 3 шкафа: для посуды, книг, секретер. Тел. 099-480-91-20. zzПенал кухонный, тумбочки, шифоньер, диван-кровать, шкафы для инструментов 95х 66х 37, 99х 65х 36. Тел. 066-15199-56. zzПрихожая, светлого цвета, с зеркалом, в хор. сост., 1 500 грн. Тел. 050-718-15-08.

(присылайте SMS-сообщения)

zzРаскладушка, алюм. взросл., детская. Тел. 099-62042-51. zzРаспродажа мебели. Тел. 099-113-13-52. zzСервант б/у, недорого. Тел. 095-338-29-39. zzСервант с зеркалами, большая тумбочка, полиров, зеркало в прихожую, 48*127, Немецкая. Тел. 099-36-57-869. zzСервант. Элементы барной стойки, кровать полуторка металл., стол. письменный, прихожая, пенал для посуды на кухне. Тел. 066-4-787-304. zzСлавянская стенка б/у, 1000 грн. Тел. 095-368-91-00. zzСтол компьют., в хор. сост., полиров., темно- коричневый. Тел. 066-46-58-602. zzСтол кухон., дубов., табуреты, матрас Дормео, 1,6х2. Тел. 095-45-13-296. zzСтол письм., однотумбовый. Тел. 095-60896-42. zzСтол- тумба, центр города. Тел. 095-052-79-17. zzСтол, овал., новый из бука, лаковый, 95х65. Тел. 095-89324-93. zzСтол, письменный, с ящиками, комод, тумбочка. Тел. 095-06-127-60. zzСтол, полир., тумба, тумба под тел. из дерева, сервант, шифоньер, кухня. Тел. 095-54403-76. zzСтолы обеденные, стулья, табуретки, книжный шкаф, тумбочка для коридора, раскладушка. Тел. 050-73-38-867. zzСтулья. Тел. 050-268-92-07. zzСтулья, стенка, тумбочки, кровати металл., тумба для обуви, ковры. Тел. 050-87824-26. zzТумба под тел. 53х35х55 см., 200. Тел. 095-124-60-87. zzТумбочка под телевизор. Тел. 050-531-81-44. zzШкаф 3-х створч., полирован., трильяж, стол-тумба, 2 книжн. полки. За все 1500 грн. Тел. 095-154-79-82. zzШкаф для одежды, стол письм. большой. , 3 стула. Тел. 095-092-50-02.

Куплю

zzМягк. мебель для гостин. и кухни. Тел. 050-18-48-588. zzМягкую мебель в гостинную. Тел. 093-871-98-22. zzСтулья д/ кафе. Тел. 09531-222-87. zzУглов. диван с креслом, диван с 2 кресл., кровать в хор сост. Тел. 050-657-82-89.

Продаю

zzЗеркало настен., трапецевидной формы, 70х45, отл. сост. Тел. 095-092-50-02. zzКовер. Тел. 050-156-58-41. zzКовер 3х2 недорого. Тел. 095-059-33-63. zzКовер шерстян., 1,9-1,25 м. Тел. 095-381-90-21. zzКоврик пластик. при входе, 40 грн. Вазы керамич. и стеклян., б/у, 35. Тел. 095-124-60-87. zzКовровая дорожка. Тел. 095-80-40-386. zzКовровая дорожка 1х 4 м. Тел. 050-73-38-867.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

zzКовры, 2х1,4- 2 шт. Тел. 095-544-03-76. zzКуртка зимняя, жен. 50 р., новая , кожаная, на натур. подстебном меху и капюшон, кожаная куртка демисезон., новая. Тел. 093-95-11-708. zzСветильник «Огни Москвы». Тел. 066-311-81-61. zzТри мебельные подушки, темно-зел. цвета, 65*55. Тел. 066-00-23-324. zzТурник настенный. Тел. 05086-32-956.

Куплю

zzЧасы напольные, часы старинные, предметы старины. Тел. 095-203-78-47. zzЧасы напольные, часы старинные, предметы старины. Тел. 095-203-78-47. zzЧасы, напольные, настенные, каминные и др. Тел. 066-040-17-37.

Продаю

zzБосоножки жен., р. 38., туфли женские р. 37-38, б/у, в отл. сост., весенне-осенние, Плащ, шапка-ушанка. Ватные штаны. Тел. 095-22-85-973. zzБотинки муж., Польша, натур. кожа, цвет коричнев., р. 40, нов. Тел. 095-701-25-24. zzБрюки, куртки муж., р. 50-52, спецкостюмы брезентовые, халаты, р. 50-54, воротник песец, жен. вещи, р. 50-52. Тел. 095-357-74-12. zzВаленки, сапоги резиновые. Тел. 095-399-72-48. zzВечернее черное платье, короткое, полушубок белый, юбка зимняя, р. 46-48. Тел. 050863-59-92. zzДетские вещи, хор. фирм., дубленка 44- 46 р, сапоги мужск. хромовые, 42 р. Тел.: 095-46165-09, 050-657-86-43. zzДубленка жен. р. 52-54, хор. сост. Тел. 050-156-58-41. zzДубленка, р. 50- 52, женск., мужск. полушубок на овчине р. 52-54. Тел. 050-73-38-867. zzЖенская куртка, зима, новая, р. 48, красивая. Жен. шуба, волк, р. 52- 1 000. Тел. 050-187-29-55. zzЖенские вещи, от 48 до 54 р., платья, юбки, блузы, костюмы. Зим. сапоги, 38-39, зимн. плащ. Тел. 050-63-59-804. zzКож. пальто., 52 р., новое, нат. мех. Тел. 050-531-81-44. zzКомбинезон для зимней рыбалки. Тел. 050-701-39-58. zzКостюм ОЗК. Тел. 095-36546-95. zzКостюмы р. 48-52, свитера, рубашки. Тел. 050-879-72-82. zzКуртка, муж., зимн., раб., р. 56-58 - 100 грн, джинсы «Колинс» - 50 грн., рубашки, р. 48-50 грн. Тел. 095-124-60-87. zzКуртки, жен., р. 48. Тел. 095-357-74-12. zzМужское пальто черн., коричн., 50- 52, костюмы, 4850, рубашки 46- 54. Тел. 050-6359-804. zzОфицерский овчинный полушубок 56-58 р. Тел. 095244-83-02. zzПальто, муж., 50- 52, драповое, демис., костем, р. 48., новый, черный, шапка, норка. Тел. 050-264-61-93. zzПиджак кожан., нов., пр-во Турция, р. 48, дешево. Тел. 066002-33-24.

http://slavinfo.dn.ua

19


Объявления диктуйте по тел.:

Продаю

zzПлащ, Израиль, р. 44-46, свадебн. туфли, кожа, р. 39-40. Тел. 050-984-27-63. zzРезин. сапоги, мужские. Тел. 095-521-80-27. zzРезиновые и кирзовые сапоги, р. 45, нов., пальто, черн., кожа р. 50. Тел. 095-404-62-91. zzСапоги жен., демисез., кож., р. 38, туфли лакиров., р. 38, хор. сост. Тел. 095-338-29-39. zzСапоги зимние жен., внутри мех цигейка, отл. сост, р. 38-39. Тел. 066-165-255-6. zzСапоги, жен., кожа, высокие, р. 39. Тел. 050-84973-86. zzСапоги, кожан., осен., 2 пары, р. 39, 50 грн и 180 грн. Тел. 095-352-22-75. zzТулуп на овчине, р. 54. Тел. 095-365-46-95. zzТулуп овчинный р. 50-52, 1500 грн. Тел. 095-21-78-861. zzТуфли муж., серые замшевые, на шнурках, р. 40, 150 грн. Тел. 095-420-27-11. zzФутболка , Шлахтер, нов., оригинал, с лейбами, ХЛ- 900 грн. Тел. 099-071-23-07. zzШуба из искусств. меха, черная, р. 60. Тел. 095-38190-21. zzШуба черная р. 48, кролик, 500 грн, дубленка цвет коричневый, 500 грн. Тел. 050170-02-86. zzШуба, черная, коза, р. 44-46, на рукавах и капюшоне писец, в отл. сост., выше колен, 900 грн., дубленка, натур., шуба из нутрии. Тел. 095-420-27-11.

Куплю

zzШкольный ранец для девочки, 7 класс и старше, в хор. сост, кимоно на 9 л. Тел. 095-420-27-11.

Продаю

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

Продаю

zzБотинки, д/дев., 25 р., новые, сень. кожа, стразы, роз., недорого. Тел. 093-95-11-708. zzВелосипед , 3-6 лет, 500 грн. Тел. 050-170-02-86. zzВелосипед, подростовый, в хор. сост. Тел. 066-165-25-56. zzВещи зимние, куртки, обувь, дев. 4-7 л., мал. 2-5 л. Тел. 05063-59-804. zzДет. ванночка, пластм., салатн. цвет., 100 грн. Тел. 095420-27-11. zzДетский самокат, алюмин., санки, б/у. Тел. 050-62-30-975. zzДетское автокресло- переноска, и адаптер для коляски, отл. сост., Польша, от 0 до года, 695. Тел. 099-043-51-50. zzДля девочки нач. кл., шк. форма . тройка, куртки весназима, 3- 4 года . мал., дев. Тел. 095-65-70-386. zzЗимние ботинки 37 р., дубленки на 10-11 лет, на мальчика. Тел. 099-72-19-082. zzКоляска-трансформер, зима-лето, отл. сост. Тел.: 05003-16-323, 099-918-02-70. zzКроватка-маятник 1 500 грн., обувь и одежда от 20 грн на дев. до 3-х лет, импорт., недорого. Костюм 3-ка на подростка + брюки зим. 120 грн. Тел. 095-35-222-75. zzКуртка зимняя, мал. 14-15 л. Тел. 050-849-73-86. zzМанеж «Наталка», мартац (кокосовое волокно), деревянный, светлый, 800 грн, коляска-трансформер (зима-лето) Бамбино, Польша,1000 грн, для девочки. Тел. 050-175-52-19. zzМанеж с колыбелью, пр-во Польша. Тел. 095-154-79-82. zzМного вещей на дев, 3-8 лет и мальчика с 1 до 5 лет. Тел. 095-65-70-386. zzНабор дет. мебели, б/у: 2 шкафа 1-створ., кровать, навес. шкафы, письм. стол, комп. стол. Тел. 099-480-91-20. zzПампепрсы 6, 31 шт, 4 грн./ шт., манеж детский. Тел. 09954-79-222. zzПышные платья с пышными юбками на 4-6 л., 6-8 л., 7-10 л, не дорого. Тел. 050-170-92-44. zzСанки, детск. со спиной и матрасом, лыжи «Юность» в хор. сост. Тел. 050-814-76-60. zzЭлектровыжигатели для дет. творч. Тел. 095-399-72-48. zzЭлектромобиль, детск., для 2-4 лет. Тел. 099-54-79-222.

zzВиный виноград. Тел. 05073-38-867. zzКормовой буряк. Тел. 095476-34-44. zzКофе, чай, шоколад и другое импортного производства. Тел. 099-61-26-866. zzОрех. Тел. 095-85-60-980. zzОрехи. Тел. 095-698-93-08. zzСемечка (малооценка). Тел. 050-03-16-323. zzСемечки подсолнуха. Тел. 095-30-80-339. zzЧайный гриб. Тел. 095-5244-009. zzЧайный гриб. Тел. 063-499Продаю 56-98. zz«Краткий учебник гинеzzЯйца перепел. Тел. 095-61- кологии», 1910 г., С.-Петербург, 88-776. «Руководство к частной патологии и терапии», 1881 г., С.Куплю Петербург, том 2. Книги разной 0 1 Г р е ц к и й ор е х тематики. Тел. 097-298-81-71. zzКниги. Тел. 066-0-532-739. дорого, электронные

весы. Тел. 050-69-49382. zzГрецкие орехи, дорого, заберу с дому. Тел. 066-64596-52. zzКукурузу, просо, пшеницу, ячмень, овес. Тел. 050-03-16323.

zzКниги «Опыт советской медицины в Великой Отечественной Войне», 10 томов. «Реальная энциклопедия медицинских наук», 1894 г., том 11. Тел. 050-531-81-44. zzЛитература по пчеловодству. Тел. 095-357-74-12. zzСборник стихи и проза Карпенко П. С. «Избранное» в твердом переплете, 250 грн. Тел. 050-048-04-82. zzСобрание сочинений Вальтер Скотт, Пушкин, Стендаль, Макаренко, Ключевский. Тел. 050-73-38-867. zzСочинения в 18 томах А. П. Чехов. Тел. 050-233-59-79. zzУчебники по анг., учебник по французскому языку. Тел. 050-814-76-60. zzШкольная и детская худож. лит-ра. Тел. 095-701-25-24.

Продаю

Брекеты топливные. Дрова. Доставка. Тел. 050-290-81-56.

(присылайте SMS-сообщения)

zzДрова, дуб, ясень. Чурки, колотые. Уголь. Доставка. Тел. 050-207-09-22. zzДрова, дуб, ясень. Чурки, колотые. Уголь. Доставка. Тел. 050-051-04-40. zzДрова колот., чурки. ДоzzДрова, дуб, ясень. Чурки, ставка бесплат. Тел. 050-625- колотые. Уголь. Доставка. Тел. 63-60. 050-051-04-94. zzДрова колотые и чурки с доставкой. Тел. 093-461-05-41.

Дрова дуб, ясень. Чурки, колотые. Доставка. Тел. 066-66749-44.

zzБумага, 1 т. Тел. 095-52-44009. zzБутыли, 10-20 л, самовывоз. Тел. 095-420-27-11. zzБытхимия импортного пр-ва, гарантия качества. Тел. 099-61-26-866. Дров а ко л от ы е , zzВедра пластм. на 5 л., банки стекл. 4 л., казанок чугун. на 5 чурк и . Дост а вк а л., бидон алюм. на 4 л., 10 л. беспл. Тел. 050-551Лестница метал., 3,5 м. Тел. 59-28. 050-73-38-867. zzВесы стрелочные, торговые. Тел. 095-205-33-42. Дров а ко л от ы е , zzГладильная доска. Тел. чурки. Дуб, ясень. 095-701-25-24. Тел. 095-393-30-40. zzГладильная доска, б/у, 2 шт. Тел. 050-984-27-63. zzДрова мягких пород. zzГладильная доска, судочки Дрова с разборки. 350 грн. с разные, машинки для консерв, доставкой. Тел.: 050-03-16-323, отрезок ткани. Тел. 093-95-11- 095-60-45-702, 097-65-91-768. 708. zzДерев. рамки для фотоДрова с разборки графий. Банки 0,5 л, 3 л. Тел. д ом а , су х и е , н е 095-22-85-973. гнилые, 400 грн/скл. zzДомик пчеловода. Тел. 095м, доставка. Дрова 057-30-20. zzДрoва (1, 2, 3, 4 склм), фруктов. колотые. колотые. Дуб. Тел. 095-39- Тел. 066-435-75-25. 888-06. zzДрова с разборки и деревья под снос. Тел.: 050-031-63-23, 095-60-45-702, 050-76-68-674.

zzДрова колотые, дуб. Доставка от 1 скл.м. Тел. 050-04426-44. zzДрова 1-4 скл. м, дуб рублен., доставка по городу и р-ну. Тел. 099-291-50-77. zzДуб колотый, сухой. Доставка, недорого. Тел. 095-1400-444. zzДоставка дров по городу и р-ну. Дуб рубленный. Тел. 09514-00-555. zz1-4 скл. м дрова дуб рублен., недорого. Тел. 09956-555-66. zzБанки 0,5 л. Тел. 095-35774-12. zzБанки 1 и 3 л. Тел. 050-91676-49. zzДрoва (1, 2, 3, 4, 5), дуб, zzБанки 3 л. и 1 л. Тел. 099- рублен.-колотые. Доставка. Тел. 050-583-33-89. 306-82-80. zzДрoва (1-4 склдм), с разборки дома. Недорого. Доставка. Тел. 095-83-29-058. zzДрoва (1-4) дуб рублен.колотый, доставка от 1 скл/м. Тел. 066-35-37-800. zzДрoва (1-6 склдм), с разборки домов, строений. Тел. 050-58-333-89. zzДрова. Тел. 066-565-75-71. zzДрова (1 - 4), колот. с доставкой. Дуб сухой. Тел. 099zzБанки 3 л., 15 шт. Тел. 095- 622-72-12. 701-25-24. zzДрова (1, 2, 3 скл/м), дуб, zzБанки, 3 л. Молочные колотые. Доставка. Тел. 066-57бидоны, термос, емкости и др. 95-113. Тел. 050-875-42-85. zzДрова (1, 2, 3, 4 скл/м), дуб, zzБанки, бедоны, тарелки, доставка. Тел. 099-226-12-51. zzДрова (1, 2, 3, 4 скл/м), дуб, супники, ножи к произв. мяколотый, сухой. Доставка. Тел. сорубке. Тел. 050-648-66-93. zzБанки, керам. бочонок. Тел. 050-877-27-98. zzДрова (1, 2, 3, 4) колот. Дуб. 097-298-81-71. zzБидон, 3 л, нов., таз алю- с доставкой. Тел. 050-58-68-271. zzДрова (1-4 скл/м), дуб, миниевый, б/у. Чайник на 2 л. Банки, 3, 1 и 0,5 л. Тел. 095-228- колотые, любые. Доставка. Тел. 095-320-35-90. 59-73. zzДрова (1-4) - дуб - колотые, zzБочка алюмин., 200 л. Бидоны молочные. Тел. 095-1- рубленые. Доставка. Тел. 09936-37-745. 400-400. zzДрова (1-4) - колотые, дуб, zzБочка с оцинков. на 500 л. с доставкой. Тел. 066-51-41-613. Тел. 099-113-13-52. zzБочки керам., 20 л, 50 л. Дрова дуб колотый в Тел. 050-42-65-441. любом объеме, чурки. zzБочки метал., 200 л, из-под Доставка по городу ДЗ. Тел. 066-17-39-432. бесплатно. Тел. 050zzБочок метал. на 38 л. Тел. 215-89-93. 066-151-99-56.

zzДрова, дуб, ясень. Чурки, колотые. Уголь. Доставка. Тел. 066-305-94-79. zzДрова, дуб, ясень. Чурки, колотые. Уголь. Доставка. Тел.: 099-157-85-31, 063-242-97-87, 093-415-43-54. zzДрова, дуб, ясень. Чурки, колотые. Уголь. Доставка. Тел. 063-242-97-87. zzДрова, колотые, чурки. Доставка бесплатно. Тел. 066232-66-41.

Дрова с разборки, доставка ЗИЛ-самосвал. Тел. 050-274-51-33. zzДрова чурки и колотые с доставкой. Тел. 050-545-84-94.

Дрова чурки и колотые. Дуб, ясень. Тел. 099079-43-94. Дров а чурк и , колотые, доставка бесплатно. Тел. 063720-82-03. Дров а чурк и , колотые, доставка бесплатно. Тел. 098001-90-88. zzДрова, 150 грн/куб, самовывоз, бочки 100 л. и 200 л. для сыпучих кормов, емкости по ГТМ, стрелочные тарелочные весы. Тел. 050-268-92-07. zzДрова, дуб колотый. Тел. 066-431-70-69.

Дрова, дуб колотый, в любом объеме. Тел. 099-012-699-3.

zzДрова, сосна, 1 кб.- 300 грн. Тел. 050-581-98-67 Татьяна. zzДрова, уголь абсол. любые, недорого, доставка в короткие сроки, рассрочка, бартер на стройматериалы, сельхозпродукцию, живность. Тел.: 050-031-63-23, 095-60-45-702, 050-76-68-674. zzДрова, чурки, колотые. Доставка. Тел. 066-047-61-85. zzДрова. Уголь. Мел в мешках, бартер на зерновые и живность. Тел.: 050-031-63-23, 095-60-45-702, 050-76-68-674.

Дров а : ко л от ы е , чурк и . Б е сп л . доставка. Тел. 093504-60-52. Дров а : чурк и и ко л от ы е . Б е сп л . доставка. Тел. 095177-88-95.

zzЁлки опт., розница, не zzДрова, дуб, колотый, чурка. дорого, цена адекватная с Доставка. Тел. 050-715-17-62. доставкой по адресу. Тел. 095zzДрова, дуб, колотый, чурка. 451-78-51. Доставка. Тел.: 099-112-40-33, 095-823-62-30.

Дрова, дуб, ясень в чурках. Тел. 099-03832-96.

Куплю грецкий орех. Тел. 095-342-38-32. zzОрехи. Тел.: 066-388-32-80, 050-823-55-86.

20

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

http://slavinfo.dn.ua

«Газета объявлений» N 51 (606), 27 декабря 2017 г.


Объявления диктуйте по тел.:

Продаю

zzЕмкость бензовозная, объем 5450. Тел. 050-55555-66. zzЕмкость для сливн. ямы, 10 кубов, плоскостен, бочок для воды, 1,3 м. куб. Тел. 099-3101-993. zzЕмкость металл.,3 куб. м. Тел. 099-30-66-874. zzЖалюзи, 8 шт. Тел. 066311-81-61. zzЗамок с секретом, новый, банки 1 л, орехи. Тел. 095-36546-95. zzИкона старинная. Тел. 066951-5773. zzКанистры пластм., 20 л, 50 шт., канистра, металл, 20 л., резак со шлангами. Тел. 066216-00-55. zzКанистры пластмас., 12 л-15 грн., 27 л-35 грн., под воду и ГСМ. Стекловата из-под холодильника, б/у. Тел. 095-14408-67. zzКанистры пластмасс., 27 л, 22 л, 12 л, под воду и ГСМ. Тел. 063-304-47-81. zzКанистры под бензин, 20 л. Тел. 095-672-00-73. zzКаркас металл. для живых веток елки, 55 см., вертушка елочная, елка искусственная, игрушки елочные. Тел. 066-165255-6. zzКерам. емкость с крышк. 22 л. Тел. 095-404-62-91.

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zzМатрас на пруж, односп, 190х75. Тел. 050-63-59-804. zzМатрас на пружинах, хор. сост., 1-спал., 190х75 см, 250 грн. Тел. 050-63-59-804. zzМатрац на пруж., хор. сост., 190х80 см. Тел. 095-65-70-386. zzМетал. емкость, 10 кубов. Тел. 050-911-61-26. zzНабор столов. посуды, 24 предмета, и посуды с тефлон. покрытием. Набор вилок и ножей, нерж., советского пр-ва. Тел. 095-701-25-24. zzОвощные ящики, пласт., недорого. Тел. 095-865-19-80. zzОдеяло верблюжье, хор. сост. Тел. 050-979-26-83. zzПод дрова, спинки прикроват., с металл. уголками ( около 50 кг металла),1,5-2 куба, б/у, недорого. Тел. 095-03000-80.

Куплю Анализ всех видов металла (хим. пробы, марки, хим. сост.). Тел. 099-98-32-750. zzПодставка для елки, санки. Тел. 099-708-97-12. zzПодушки перьевые. Сушилка для тарелок, 45 грн. Утюг метал., 70 грн. Чемодан коричнев., больш., кожзам, СССР. Полка для обуви, пластик., 4 яруса, 120 грн. Тел. 095-124-60-87. zzПолиров. доски б/у, недорого. Тел.: 095-381-90-21, 66-44-40.

Продажа ёлок, оптом и розница. Тел. 066-9964-196.

zzКислотоуп. кирпич в наличии. Тел. 099-069-0003. zzКлетки для кроликов. Тел. 050-694-93-20. zzКонтейнеры метал., 120х80х90. Тел. 066-0-532-739. zzКороб для сыпучих, объем 1,5 куба, обшит аллюм. Тел. 095-399-72-48. zzКравчучки. Тел. 095-55826-87.

zzПродажа ёлок, оптом и розница. Тел. 066-99-51-651. zzРаковины б/у. Возик на 2-х колесах. Корыто для раствора. Тел. 095-87-60-486. zzРога оленей и лосей. Тел. 050-683-26-84. zzСамовар, угольный, в хор. сост. Тел. 066-040-17-37. zzСветильники, банки 3 л., бочоноки на 15 л., разная керамика. Тел. 095-544-03-76. zzСено в мешках, разнотравье. Тел. 095-357-74-12.

Сено, солома ячневая, пшеничная. Тел. 050760-57-44. zzСтартеры для ламп дневного цвета, новые, пр-во СССР. Тел. 095-701-25-24. zzСтоловые мельхиоровые подносы. Лампа прожекторная ДНАТ, 400 Вт, 90 г. в. Тел. 095357-74-12.

zzЛожки, вилки, ножи, чайн. серв.на 6 персон «Мадонна», кофейный 6 персон «Пастушка». Тел. 095-016-82-77.

Магниты супер сильные. Тел. 095-39585-57. zzМакулатуру, полиэтилен, пластмассу, аккумляторы, самовывоз. Тел. 050-50-186-17. zzМакуха сыродав. и жарен., кукуруза, ячмень, пшеница, просо. Возмож. б/н, рассрочка, бартер. Тел.: 050-031-63-23, 095-60-45-702, 050-76-68-674. zzМатрас 190х 134, б/у. Баки для бензина, 2 шт., 57 х87, 47х70. Тел. 095-521-80-27. zzМатрас на 2 спал. кровать, 2000х 1800, в хор. сост., 600. Тел. 050-642-58-25.

zzЧасы «Луч», позолота, самовар на 3 л.- 350 грн., керосин. лампа- 200 грн. Тел. 095-399-10-79. zzЧасы «Луч», позолота, самовар на 3 л.- 350 грн., керосин. лампа- 200 грн. Тел. 095-399-10-79. zzЧертежи, деталировочн. и сборочн., на насос Шапиленко для пром. побелки, Банки 3л. 50 шт. по 5 грн. Тел. 050-76205-53. zzШелк, 2 рулона. Тел. 05017-00-286. zzЮСБ флешку на 8 Гб, 130 грн. Тел. 095-399-10-79. zzЯщики бумажные для яиц. Банки, 3 л. Тел.: 099-306-82-80, 093-59-84-671. zzЯщики из-под яиц. Тел. 066-216-00-55. zzЯщики металл. под бал. газ, заводские, 2 шт. Тел. 095368-91-00. zzЯщики пластмас, пенал для посуды. Тел. 050-73-38-867.

Супер магниты разные. Тел. 050-598-50-94. Супермагниты. Тел. 093-504-73-90. zzТаксометр, рация. Тел. 050-86-32-956. zzТкань защитного цвета , 1,5 м. и 3,2 м. Тел. 050-675-75-71. zzТокарный патрон, 4-кул., запчасти для мембр. насоса. Тел. 063-499-56-98. zzТопливные брикеты. Тел. 095-410-99-95. zzТорфяные брикеты, пилеты, уголь, дрова. Тел. 06699-51-651. zzУголь: семечка, орешек, рядовка, люб. кол-во. Тел.: 050-031-63-23, 095-60-45-702, 050-76-68-674.

zzБутыли для вина, стекл., 10 л. Тел. 050-977-32-87. zzДрова дуб. Уголь. Тел. 050607-34-54. zzДрова, недорого. Тел. 09539-85-133. zzКазан, пельменницу, орехокол недорого. Тел. 095865-19-80. zzКукурузу, просо, пшеницу, ячмень, овес. Тел. 050-03-16323. zzКукурузу, ячмень, овес, просо, горох, сено, солому. Тел. 050-031-63-23.

Куплю радиодетали, приборы, тех- серебро, лампы, автокатализаторы. Тел. 099-98-32750. zzМакулатуру, полиэтилен, аккумул. щелочные и кислотные, б/у, нерж. емкости, проволоку, сетку, лист, ящики для яиц. Алюм. кастрюля, 40 л. Тел.: 050-91-676-49, 66-55-93. zzМакулатуру, полиэтилен, аккумул. щелочные и кислотные, б/у, нерж. емкости, проволоку, сетку, лист, ящики для яиц. Алюм. кастрюля, 40 л. Тел. 093-59-84-671. zzМакулатуру, полиэтилен, нерж. емкости. Тел.: 099-3068-280, 093-59-84-671. zzМешки, б/у. Тел.: 095-41099-95, 063-54-14-602. zzОпилки в любом количестве. Тел. 095-186-01-00. zzПерины. подушки. Тел.: 066-388-32-80, 050-823-55-86. zzПриму в дар дерево, кроме ивы, тополя, или дрова без гвоздей. Тел. 095-39-85-133. zzПриму в дар дрова или дерево. Тел. 095-503-58-96. zzПровод Сип-5, 4х25, 102 м. Тел. 050-607-34-54.

Радиодетали, приборы, тех- серебро, лампы, автокатализаторы. Тел. 099-98-32-750. zzСамовар на дровах, самовар на углях, часы старин., подсвечники старые, изделия из бронзы и латуни, статуэтки старин. Тел. 095-464-48-84. zzСейф металл. для инструмента недорого. Тел. 095124-89-70.

«Газета объявлений» N 51 (606), 27 декабря 2017 г.

(присылайте SMS-сообщения)

zzСено, солома в тюках. Тел. 050-694-93-20. zzСтартовый пакет, МТС, б/у. Тел. 095-399-10-79. zzСтартовый пакет, МТС, б/у. Тел. 095-399-10-79. zzСтарые подушки, перины, заберу, дорого. Тел. 099-02-33668.

Разное

zzПриму в дар дерево. Тел. 063-304-47-81.

Продаю

zzАлое. Тел. 050-635-98-04. zzАлое леч., от 3х лет, есть старше. Тел. 095-65-70-386. zzАлоэ, 5 лет. Тел. 050-9986-080. zzЕЛКИ! Опт и розница. Обращ.: ул. Фрунзе, 26 (база стройматериалов). Тел. 050-0316-323. zzКарпатская ель, смерека, во дворе раст., пышн. ветки, р. 4 м. Тел. 095-39-84-152. zzКонский навоз в мешках с доставкой. Тел. 050-694-93-20.

Куплю грецкий орех. Дорого. Тел. 050-47002-30. zzЛечебный цветок алоэвера и др. комнатные цветы. Тел. 099-01-88-926. zzПерегной. Тел. 099-30782-52. zzПерегной конский, отличного качнства. Доставка. Тел. 095-1-400-400. zzПерегной, запесоченный грунт. Доставка ЗИЛ, 7 т. Тел. 050-290-81-56. zzПерегной. Доставка. Тел. 099-069-000-3. zzПросо. Пшеница. Кукуруза. Опт/розница. Тел.: 050-03163-23, 095-60-45-702, 050-7668-674. zzРастения для водоема, почвопокровные и многое другое. Тел. 050-863-59-92. zzСадовый инвентарь, опрыскиватель, садовый бур. Тел. 095-399-72-48. zzСадовый инвентарь: лопаты, тяпки, грабли, вилы и др. Тел. 050-875-42-85. zzСадовый инвентарь: лопаты, тяпки, грабли, вилы и др. Тел. 050-875-42-85. zzСибирская ель 3,5 м., срублю на Новый год. Тел. 095197-83-11. zzТеплица, 3х6, металл., сборная, б/у, в хор. сост. Тел. 095-156-51-61. zzЦветок алоэ. Тел. 099-5479-222. zzЦветы в горшках и цветыдекабристы по 45 грн. Тел. 095-124-60-87.

Куплю

zzСадовый инвентарь. Тел. 095-203-78-47.

Разное

zzКобель хаски с отл. родосл. черно- бел., разноглаз. ищет подругу для вязки. Тел. 050660-54-78. zzКотята, 3,5 мес., 2 девочки, гладкошерсн. и короткошерст., окрас черный (девочка),черно-белая (дев.) в добрые руки. Тел. 066-46-58602.

zzОтдам в хор. руки сторожевую собаку. Тел. 095-30803-39. zzТелка, 1 год 7 мес. Тел. 095-520-19-65.

Продаю

zzГолуби. Тел. 095-67194-69. zzИндоутки, 1 мес. Тел. 050623-09-75. zzКотята 4 мес., скоттишстрайт, дев., серо-голубая, лиловая, приуч. клотку и когтеточке. Тел. 063-892-82-90. zzЛошадь рабочая с упряжью, есть подвода, карета, файтон. Тел. 050-988-22-00. zzПоросята вьетнамские, супоросная свиноматка. Тел. 095-20-37-867. zzТелка, кр., 5 мес., пос. Черкасское. Тел. 099-25-90-746. zzЧистопородные щенки пекинеса. Тел. 050-863-59-92. zzЩенки нем.овчарки, 1,5 мес.- 2 000, 2 мес.- 3 000. Тел. 095-86-68-098. zzЩенки чухуа- хуа. Тел. 066455-96-90.

zzЩенок чихуа-хуа 4 мес., привиты, приучены к пеленке, элит. родители КСУ ККУ. Тел. 095-368-91-00.

Куплю

zzКроликов, нутрий, гусей, уток, перепелов. Тел. 095-35731-31. zzЛошадь рабочую, баранов, коз, фазанов, павлинов, цесарок. Тел. 050-694-93-20. zzОвчарку или метиса для охраны двора, можно взрослую, или возьму в добрые руки. Тел. 095-203-78-47. zzОвчарку или метиса для охраны двора, можно взрослую, или возьму в добрые руки. Тел. 095-203-78-47.

Продаю

zz1 мужск. велосип., 1 женский. Тел. 099-620-42-51. zzБинокль старинный, барометр СССР, ведро-лейка , алюм., 1939. Тел. 095-87-60486. zzВелосипед «Орленок», 3 000. Тел. 095-399-10-79. zzВелосипед «Орленок», 3 000. Тел. 095-399-10-79. zzЛедобур. Тел. 095-22-85973. zzЛодка «Юфимка», 2-мест., надув. дно, 1 250 грн. Лодка «Лисичанка», 350 грн. Тел. 063304-47-81. zzЛодка резиновая. Спальный мешок. Тел. 050-7768-255.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

zzЛодки б/у, 450-1300 грн., резина, ПВХ. Тел. 095-14408-67. zzЛыжи, беговые, 420 грн. Тел. 066-47-87-304. zzПалатка, 4-местная, б/у. Тел. 099-706-47-79. zzПрогул. катамаран, 10местный и катер. Тел. 050-69493-20. zzСпорт. тренажер «Орбитрек», б/у , недорого. Тел. 050-15-65-841. zzТренажер для ходьбы, 1 000 грн. Тел. 050-648-66-93. zzТурист. инвентарь: котелки, флаги, гамаки, шампура, палатка. Тел. 095-399-72-48. zzШтангу, ласты, эспандер. Тел. 095-67-19-469.

Куплю

zzАрбалет спортивный и лук. Тел. 050-694-93-20. zzБатут, Д. 4,25 м. Тел. 05069-49-320. zzГири, гантели, блины, пр-во СССР. Тел. 050-551-40-64. zzЛодку надув., эл. мотор к лодке. Фонарик рыболов. Тел. 095-50-35-896. zzЛодку надувную. Тел. 09539-85-133. zzСтолы: бильярдный и теннисный. Тел. 050-694-93-20.

oн zzИщу девушку для с/о. Тел. 050-341-95-88. zzИщу порядочную женщину для с/о, без в/п. Мужчина, 47/182/80, без в/п, работаю, люблю детей. Тел. 095-71-87-949. zzМужч. 60/173/90, познаком. с одинок. женщ. без детей, близкой по возр., не склон. к полноте, согласен на переезд. Тел. 095-855-46-08. zzМужчина средних лет, приятн. внешн. без в/п ищет женщину без в/п, согл. на переезд. Тел. 099-36-46-240. zzМужчина, 35 лет познаком. с девушкой до 35 лет, для с/с. Тел. 095-46-59-609.

Анализ всех видов металла (пробы, марки, хим-сост.). Тел. 09998-32-750. zzУтеряны государственные акты на право собственности на земельный участок по адресу ; г. Славянск , улица Тургенева, 20. Бланк ; Государственный акт серии ЯЕ № 722857, зарегестрированный 08.08. 2008 года под № 010816700725 на имя Галушко Юлии Юрьевны. Считать недействительным. zz03.01.2018 в 9:00 будут выполняться землеустр. работы по ул. Маяцкая,27. Смежных землепользователей просьба присутствовать при установлении границ. Тел. 05054-55-056.

http://slavinfo.dn.ua

21


БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ ЧИТАЙТЕ В ОТДЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ наш сайт: slavinfo.dn.ua Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñðåãèñòðàöèè ñåðèÿ ÄÖ N2859-486P îò 18.08.2010

Совмещенный выпуск

ÏÐÎÁËÅÌÛ ÂÏË

ÏÐÎÁËÅÌÀ

ХРОНОЛОГИЯ РТУТНОЙ ИСТОРИИ Èñòîðèÿ ñ ðòóòíûì âîïðîñîì â Ñëàâÿíñêå íà÷àëàñü â ôåâðàëå 2017 ã, êîãäà áûëî ïèñüìî èç îáëàñòíîé àäìèíèñòðàöèè êî âñåì ðóêîâîäèòåëÿì ãîðîäîâ, ðàéîíîâ, ãðîìàä Äîíåöêîé îáëàñòè ñ ïðîñüáîé ðàçðàáîòàòü ïîðÿäîê âçàèìîäåéñòâèÿ ìåñòíûõ âëàñòåé ñ ðàçëè÷íûìè ñòðóêòóðàìè, â ñëó÷àå åñëè âîçíèêàþò ïðîáëåìû ñ ðòóòüþ. Ñëåäóåò çàìåòèòü, ÷òî îò ÷èíîâíèêîâ ìåñòíîé âëàñòè ìîæíî áûëî óñëûøàòü, ÷òî îáëàñòíàÿ àäìèíèñòðàöèÿ íå ìîæåò äàâàòü óêàçàíèé îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îäíàêî ïîðÿäîê, êîòîðûé áûë óïîìÿíóò â ïèñüìå èç Äîíåöêîé îáëàñòíîé àäìèíèñòðàöèè áûë ïðèíÿò íà êîìèññèè «Ïî âîïðîñàì òåõíîãåííî-ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè è ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé» 19 àïðåëÿ 2017 ã. Ïðåäñåäàòåëåì íà ýòîé êîìèññèè áûë ãîðîäñêîé ãîëîâà Âàäèì Ëÿõ è êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì, ñîãëàñíî ïðîòîêîëà òîæå âîçëàãàëñÿ íà ãîðîäñêîãî ãîëîâó. Íà ýòîé æå êîìèññèè, áûëè îïðåäåëåíû èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ, â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè ñ ðòóòüþ. Ôèíàíñèðîâàíèå ïðåäïîëàãàëîñü èç ãîðîäñêîãî áþäæåòà èç ðàçäåëà «Çàùèòà íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèé îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé». Íî, äëÿ òîãî, ÷òîáû âûäåëèòü ýòè äåíüãè äîëæíà âîçíèêíóòü ÷ðåçâû÷àéíàÿ ñèòóàöèÿ è åå äîëæíû îáúÿâèòü. Ñïåöèàëèñòû, ñ êîòîðûìè óäàëîñü ïîîáùàòüñÿ, ãîâîðÿò, ÷òî ôèíàíñèðîâàíèå, â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ ðòóòè, äîëæíî âûäåëÿòüñÿ èç ýêîëîãè÷åñêèõ äåíåã, à íå èç òîãî ðàçäåëà áþäæåòà, êîòîðûé óêàçàí â ïðîòîêîëå êîìèññèè.  ìàå ýòîãî ãîäà â ãîðîäå, îäíèì èç æèòåëåé áûëî îáíàðóæåíî 10 åìêîñòåé ñ ðòóòüþ (âåñ îêîëî 30 êã.) Äî ñåãîäíÿøíåãî äíÿ ýòà ðòóòü õðàíèòüñÿ â ÄÑÍÑ, îðãàíèçàöèè, êîòîðàÿ íå èìååò ëèöåíçèþ íà äåéñòâèÿ ñ òàêèìè âåùåñòâàìè. Êîììåíòè-

ðóÿ ýòó ñèòóàöèþ íà ñâîåé ïðåññêîíôåðåíöèè 15 àâãóñòà, Âàäèì Ëÿõ ñêàçàë ñëåäóþùåå: «Çíàþ ýòó ñèòóàöèþ. Åñòü ñîìíåíèÿ, ÷òî ýòî ðòóòü, êàê ìíå ãîâîðÿò. Äíåé äåñÿòü íàçàä, ìû ýòîò âîïðîñ îáñóæäàëè. Åñòü ïðîáëåìíûå ìîìåíòû, ñâÿçàííûå ñ áþäæåòíûì êîäåêñîì, ñ âûäåëåíèåì äåíåã (äëÿ ðåøåíèÿ ýòîãî âîïðîñà ïðèì. àâò)». 6 äåêàáðÿ ïîëèöèÿ ñîîáùèëà, ÷òî ïðèåõàëà íà âûçîâ, ïî èíôîðìàöèè, ÷òî áûëà íàéäåíà ðòóòü â îäíîì èç ãàðàæåé.  ðåçóëüòàòå, ðòóòü îñòàëàñü ó æèòåëÿ ãîðîäà, òàê êàê íè ïîëèöèÿ, íè ÄÑÍÑ åå íèêóäà íå çàáðàëè. Íà àïïàðàòíîì ñîâåùàíèè 12 äåêàáðÿ, ïðîáëåìà ñ íàéäåííîé ðòóòüþ áûëà îçâó÷åíà, è ãîðîäñêîé ãîëîâà ñêàçàë, ÷òî ïëàíèðóåòñÿ ðàçðàáîòêà ïðîãðàììû ïî ýòîìó âîïðîñó â ñëåäóþùåì ãîäó è ïðåäëîæèë ÄÑÍÑ (êîòîðàÿ íå èìååò ëèöåíçèè) çàáðàòü î÷åðåäíóþ ïàðòèþ ðòóòè ê ñåáå. Ðòóòü ïðîäîëæàëà âñþ íåäåëþ õðàíèòüñÿ ó æèòåëÿ Ñëàâÿíñêà è íà ñëåäóþùåå àïïàðàòíîå ñîâåùàíèå 19 äåêàáðÿ Âàñèëèé Õîìåíêî, ðóêîâîäèòåëü îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Ñëîâ’ÿíñüêà ñ³÷» ïðèíåñ òðåõëèòðîâóþ áàíêó ñ íàäïèñüþ «ðòóòü», ñ öåëüþ îáðàòèòü âíèìàíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà íà ñóùåñòâóþùóþ ïðîáëåìó. Áàíêà áûëà âûñòàâëåíà â ñàìîì íà÷àëå àïïàðàòíîãî ñîâåùàíèÿ è ïðîñòîÿëà áîëüøå 20 ìèí. Ãîðîäñêîé ãîëîâà âûçâàë ïîëèöèþ è êîãäà ñîòðóäíèêè ïîëèöèè

ïîÿâèëèñü â çàëå, çàÿâèë: «Çàïðîòîêîëèðóéòå ïîæàëóéñòà, ãðàæäàíèí ïðèøåë ñ áàíêîé ðòóòè è ïîëîæèë ìýðó ïîä ñòîë». Ïîîáåùàë íàïèñàòü çàÿâëåíèå â ïîëèöèþ ïî ôàêòó òîãî, ÷òî áûëà ïðèíåñåíà ðòóòü. Ïîñëå ýòîãî, ãîðîäñêîé ãîëîâà îáúÿâèë, ÷òî ñîâåùàíèå çàêîí÷åíî. Îðèåíòèðîâî÷íî ÷åðåç 15 ìèí. â ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè ïðîçâó÷àëè òðè çâîíêà è ÷èíîâíèêîâ íà÷àëè ýâàêóèðîâàòü. Íà ýòîò ìîìåíò óæå áûëî èçâåñòíî, ÷òî â áàíêå íàõîäèòñÿ ïåñîê, à íå ðòóòü. Ïîäðîáíåå îá ýòîì ìîæíî ïðî÷èòàòü çäåñü. Êàê ñêàçàëè â Ñëàâÿíñêîì îòäåëåíèè ïîëèöèè, äåëî ïî ýòîìó èíöèäåíòó âíåñåíî â ÅÐÄÐ ñ êâàëèôèêàöèåé: õóëèãàíñòâî ñò. 296 (÷ 1). Íàêàçàíèå, â ñëó÷àå, åñëè âèíà áóäåò äîêàçàíà, ìîæåò áûòü: øòðàô äî 50 íåîáëàãàåìûõ ìèíèìóìîâ, 6 ìåñÿöåâ àðåñòà èëè çàêëþ÷åíèå äî 3-õ ëåò. Íà ñåññèè ãîðîäñêîãî ñîâåòà 20 äåêàáðÿ Âàäèì Ëÿõ ïîîáåùàë, ÷òî â ñëåäóþùåì ãîäó áóäåò ðàçðàáîòàíà ïðîãðàììà, ñâÿçàííàÿ ñ ñèòóàöèÿìè ñ ðòóòüþ. Êàê îêàçàëîñü, â ñîñåäíåì Êðàìàòîðñêå åñòü ïðåäïðèÿòèå «ÓòèëüÂòîðÏðîì» ó êîòîðîãî åñòü ëèöåíçèÿ íà äåéñòâèÿ ñ ðòóòüþ. Ïî òåëåôîíó ðóêîâîäèòåëü ýòîãî ïðåäïðèÿòèÿ ðàññêàçàë, ÷òî îíè íå çàíèìàþòñÿ óòèëèçàöèåé ðòóòè, íî ó íèõ åñòü ñïåöèàëüíûå êîíòåéíåðû äëÿ õðàíåíèÿ è òðàíñïîðòèðîâêè ýòîãî îïàñíîãî âåùåñòâà.

ИЗ-ЗА «РТУТНОГО» ВОПРОСА ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА НЕ СТАЛ ПРОВОДИТЬ АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ Âî âòîðíèê, 26 äåêàáðÿ, íà àïïàðàòíîì ñîâåùàíèè ïðîèçîøåë î÷åðåäíîé èíöèäåíò, êîòîðûé ïðèâåë ê òîìó, ÷òî ñîâåùàíèå çàêîí÷èëîñü, ïðàêòè÷åñêè íå íà÷àâøèñü. Âàñèëèé Õîìåíêî óñòàíîâèë ïåðåä ñòîëîì ñòåêëÿííóþ áàíêó, íà êîòîðîé áûëà íàäïèñü «ðòóòü», è õîòåë ñ òðèáóíû çà÷èòàòü îáðàùåíèå ê ãîðîäñêèì âëàñòÿì, ñâÿçàííîå ñ õðàíåíèåì ëàìï äíåâíîãî ñâåòà â ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ ãîðîäà.  ÷àñòíîñòè ðå÷ü øëà î «Øêîëå èñêóññòâ», ãäå â ïîäâàëå õðàíèòüñÿ 520 èñ÷åðïàâøèõ ñâîé ðåñóðñ ëàìï. Äëÿ ñïðàâêè: ñò. 34 Çàêîíà Óêðàèíû «Ïðî â³äõîäè» «Ðîçì³ùåííÿ íåáåçïå÷íèõ â³äõîä³â äîçâîëÿºòüñÿ ëèøå ó ñïåö³àëüíî îáëàäíàíèõ ì³ñöÿõ òà çä³éñíþºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî ë³öåíç³éíèõ óìîâ ùîäî ïîâîäæåííÿ ç íåáåçïå÷íèìè â³äõîäàìè». Ãîðîäñêîé ãîëîâà Âàäèì Ëÿõ ïîñ÷èòàë, ÷òî Âàñèëèé Õîìåíêî ñðûâàåò ïðîâåäåíèå àïïàðàòíîãî ñîâåùàíèÿ è îáúÿâèë î òîì, ÷òî ñîâåùàíèå îñòàíàâëèâàåòñÿ è ïîòðåáîâàë âûçâàòü ïîëèöèþ. Èç çàëà âûøëè âñå ÷èíîâíèêè, íî îñòàëèñü æèòåëè ãîðîäà, êîòîðûå çàòåì îáùàëèñü ñ ïîëèöåéñêèìè. Ïðèáûëî îêîëî äåñÿòè ñîòðóäíèêîâ

ïîëèöèè. Áûëè âçÿòû îáúÿñíåíèÿ ó ëþäåé, êîòîðûå ïîääåðæèâàëè Âàñèëèÿ Õîìåíêî. Ëþäè ñ÷èòàëè, ÷òî ãîðîäñêîé ãîëîâà ñîâåðøèë ëîæíûé âûçîâ. Ïðåòåíçèè â ñòîðîíó ïîëèöèè çàêëþ÷àëèñü â òîì, ÷òî îíè íå ïðèåõàëè íà âûçîâ â «Øêîëó

èñêóññòâ» ïî ïîâîäó ðàçìåùåíèè â ïîäâàëå ýòîãî çäàíèÿ îòðàáîòàííûõ ëàìï äíåâíîãî ñâåòà. Áàíêà, íà êîòîðîé áûëî íàïèñàíî: «ðòóòü» áûëà ïóñòàÿ. Ïðèáûâøèå ñîòðóäíèêè ÄÑÍÑ ïîäòâåðäèëè, ÷òî áàíêà ïóñòàÿ.

В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ПОУЧАСТВОВАТЬ В ПРОГРАММЕ «ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ» ГОТОВЫ ВСЕГО 4 СЕМЬИ Â Äîíåöêîé îáëàñòè íà ïðîãðàììó «Äîñòóïíîå æèëüå» çàðåãèñòðèðîâàëèñü âñåãî 4 ñåìüè, â Ëóãàíñêîé 13.  òîæå âðåìÿ íà ôèíàíñèðîâàíèå ýòîé ïðîãðàììû íà 2018 ãîä äëÿ Äîíåöêîé îáëàñòè ïðåäóñìîòðåíî 6 ìëí ãðèâåí. Îá ýòîì â õîäå êðóãëîãî ñòîëà «Äîñòóïíîå æèëüå. Ìèôû è ðåàëüíîñòü» ðàññêàçàë ãëàâà «Âñåóêðàèíñêîé Àññîöèàöèè ïåðåñåëåíöåâ» Ðóñëàí Êàëèíèí. «Áîëüøåå êîëè÷åñòâî çàðåãèñòðèðîâàëîñü â Õàðüêîâñêîé -203, Äíåïðîïåòðîâñêîé – 77. Âî Ëüâîâå -50, Çàêàðïàòüå 21,à ñàìûé áîëüøîé àæèîòàæ â Êèåâå – 612 ÷åëîâåê, â î÷åðåäü íà ïîäà÷ó äîêóìåíòîâ çàïèñàëèñü îêîëî 4 òûñÿ÷», - ðàññêàçàë îí. Îäíà èç ïðè÷èí, ïî êîòîðîé â Äîíåöêîé è Ëóãàíñêîé îáëàñòÿõ íåò àæèîòàæà íà ïðîãðàììó, çäåñü ïðàêòè÷åñêè íå ñòîèòñÿ íîâîå æèëüå. À ïðîãðàììà, íà äàííûé ìîìåíò, ðàáîòàåò òîëüêî äëÿ íîâîñòðîåê.  Äîíåöêîé îáëàñòè îáúåêòû, êîòîðûå óòâåðæäåíû Ìèíèñòåðñòâîì ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ, åñòü â Ñëàâÿíñêå è Ëèìàíå. «Â Ñëàâÿíñêå æèëüå óæå ãîòîâîå, ïîñòðîåííîå. Òî åñòü ìîæíî äåëàòü ðåìîíò, çàåçæàòü è æèòü. Öåíîâàÿ ïîëèòèêà – 9 òûñÿ÷ ãðèâåí çà 1 ì2. Ýòî çíà÷èòåëüíî äîðîæå, ÷åì âòîðè÷íûé ðûíîê, íî ïðîãðàììà íà äàííûé ìîìåíò ðàáîòàåò òîëüêî äëÿ íîâîñòðîåê.  Äîíåöêîé îáëàñòè èõ íå òàê ìíîãî, ïîýòîìó îáúåêòîâ âñåãî íåñêîëüêî», - îòìåòèë Êàëèíèí.

ÑÏÎÐÒ

В СЛАВЯНСКЕ В СЕДЬМОЙ РАЗ ПРОХОДИТ ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР ПО РУКОПАШНОМУ БОЮ ПАМЯТИ НИКОЛАЯ ШУТКЕВИЧА Ñåãîäíÿ â ñïîðòçàëå «Ëîêîìîòèâ» Ñëàâÿíñêîé ãîðîäñêîé ÊÄÞÑØ ïðîøåë VII îòêðûòûé îáëàñòíîé ×åìïèîíàò ïî ðóêîïàøíîìó áîþ ñðåäè äåòåé è ïîäðîñòêîâ, ïîñâÿùåííûé ïàìÿòè Íèêîëàÿ Øóòêåâè÷à. Èíèöèàòîðàìè è îðãàíèçàòîðàìè ðåãèîíàëüíîãî ñïîðòèâíîãî ìåðîïðèÿòèÿ òðàäèöèîííî âûñòóïèëè Ñëàâÿíñêàÿ îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ «Ñïîðòèâíûé êëóá ðóêîïàøíîãî áîÿ «Áåðêóò» è Àññîöèàöèÿ ïðåäïðèíèìàòåëåé «Äåëîâîå Ñîäåéñòâèå» ïðè ïîääåðæêå ãîðîäñêîãî ñîâåòà ïî äåëàì ñåìüè, ìîëîä¸æè, ôèçêóëüòóðû è ñïîðòà è Äîíåöêîé îáëàñòíîé ôåäåðàöèè ðóêîïàøíîãî áîÿ «Äîíáàññ». Ïðèñóòñòâîâàâøèé íà îòêðûòèè òóðíèðà äåïóòàò Äîíåöêîãî îáëàñòíîãî ñîâåòà Àëåêñàíäð Øóòêåâè÷ îòìåòèë: - Òóðíèð, êîòîðûé ïåðâûå òðè ãîäà ïðîâîäèëñÿ â ôîðìàòå ãîðîäñêîãî, çà ýòî âðåìÿ íàáðàë îáîðîòû è òåïåðü âûøåë íà îáëàñòíîé óðîâåíü. Òðåíåðû ñïîðòêëóáîâ èç äðóãèõ ãîðîäîâ çíàþò îá ýòîì òóðíèðå, çàðàíåå ïîäàþò çàÿâêè íà ó÷àñòèå ñâîèõ âîñïèòàííèêîâ. Ïîäîáíîå ñîðåâíîâàíèå «îáêàòûâàåò» è îòêðûâàåò õîðîøèå ïåðñïåêòèâû äëÿ áîéöîâ âñåãî ðåãèîíà.  òóðíèðå ïðèíÿëè ó÷àñòèå áîëåå 120 ñïîðòñìåíîâ ðàçíûõ âåñîâûõ êàòåãîðèé â âîçðàñòå îò 6 äî 17 ëåò èç Ñëàâÿíñêà, Íèêîëàåâêè, Êðàìàòîðñêà, Ëèìàíà, Ìèðíîãðàäà è Ïîêðîâñêà. Åäèíîáîðöû, ïðîäåìîíñòðèðîâàâøèå â ñïàððèíãàõ âûñîêèé óðîâåíü ïîäãîòîâêè è ñïîðòèâíûé õàðàêòåð, áûëè îòìå÷åíû ìåäàëÿìè è äèïëîìàìè Äîíåöêîé îáëàñòíîé ôåäåðàöèè ðóêîïàøíîãî áîÿ, à òàêæå öåííûìè ïðèçàìè.


события, факты

Интернет-версия www. slavinfo.dn.ua

2/23

наш дом - славянск

Пластуны доставили Вифлиемский огонь в Славянск Пластуны Славянска сегодня разносили Вифлиемский огонь в Славянске. Первое место, которые они посетили, был офис общественной организации «Наш дом Славянск». Эта благотворительная акция по доставке Вифлиемского огня существует с 1986 г. а доставку в Украину пластуны осуществляют, начиная с 1998 г. Огонь, мировая скаутская организация, доставляет из Вифлиема в столицу Австрии Вену. Делегация пластунов из Украины едет в Вену и затем доставляют огонь в Киев и во Львов самолетом. В этом году Вифлиемский огонь из Киева забирала организация пластунов из Бахмута. Пластуны из Славянска забирали огонь в Бахмуте. Вифлиемский огонь в ВР в Администрацию президента, тоже привозят пластуны. Пластуны планируют передать огонь в церкви Киевского патриархата в Славянске, 31 декабря.

Среда, 27 декабря СЮТ (станция юных техников), ул. Торская, 45

Мастерская по изготовлению новогодних сувениров ООШ № 5

Открытые молодежные соревнования любительской службы радиосвязи Украины на английском языке

“Шелковичный”

В Славянской «Теплице» столичные и местные активисты обсудили, каким они хотят видеть парк «Шелковичный» В помещении Славянской Платформы инициатив «Теплица» прошла предновогодняя встреча активистов общественной организации «Мiсто-сад» (Киев) с членами городского «Клуба друзей Парка Шелковичного» и представителями Славянской громады. В ходе встречи участники подводили итоги уходящего года и делились мнениями о «плюсминус» изменениях в текущем состоянии общественного парка. При этом в процессе неформального общения акцентировались такие моменты, как необходимость единого стиля точек общепита и места для парковки частного автотранспорта, качественное предоставление игровых услуг и отсутствие грамотного менеджмента в сфере развлечений, недостаток информационной поддержки проекта «Парк Шелковичный» и возможности незадействованного летнего кинотеатра.

Также киевские и славянские активисты обсуждали необходимость приобретения «Клубом друзей Шелковичного» статуса общественной организации для большей авторитетности и успешной совместной деятельности. По общему признанию участников диалога, славянским общественникам нужно посредством тренингов изучать опыт взаимодействия с местными властями и частными предпринимателями, намечать конкретные компетенции, а также вырабатывать навыки организации и планирования. Координатор встречи и про-

ект-менеджер Алексей Кокорин (Киев): – Общество бедно не от недостатка ресурсов, а от нехватки институций. Если будет инициативное ядро из числа заинтересованных горожан с чёткой программой действий, команда активистов, которая будет делать «общественный запрос» и контролировать его выполнение, то, как показывает практика, можно успешно взаимодействовать с различными официальными структурами и раздвигать границы своего влияния. Парк – это средство, это возможность достичь такой важной цели, как объединение громады через публичное пространство.

Четверг, 28 декабря КП «ДЮСШ г. Славянск» (ул. Банковая, 70)

11.30 Новогоднее спортивно-развлекательный праздник для детей ДЮСШ Центр культуры и окружающей среды, ул. Вокзальная, 77

Новогодняя праздничная программа для детей «Новогодние истории»

Пятница, 29 декабря Центральная библиотека, пл. Соборная, 2а

15.00 Заседание клуба семейного досуга «Слов`янські вечорниці» ДЮК «Романтика»

15.00 Новогодняя викторина «Вже Новий рік усі стежки торує і до свят веселих наближає» Центральная библиотека, пл. Соборная, 2а

15.45 Школа английского языка

Суббота, 30 декабря Центральная библиотека, пл. Соборная, 2а

10.00 WOA 11.00 WOA 12.00 WOA 13.00 WOA

Платформа инициатив «Теплица»

авария

При вьезде в Славянск перевернулся автобус Вблизи Славянска после столкновения с автомобилем перевернулся автобус. Полиция проводит проверку.

В ДТП пострадала 61-летняя водитель автомобиля, водитель автобуса и его малолетняя пассажирка. Около часа дня в Славянский отдел полиции поступило сообщение о том, что на дороге Славянск-Краматорск произошло дорожно-транспортное про-

Englishfor Beginners English& Me SpeakingClub Школа английского языка

исшествие. При въезде в город автомобиль «Приора» столкнулся с автобусом «Эталон», от чего последний слетел с дороги и перевернулся. За рулем машины находилась женщина 1956 года рождения. Она попала в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой,

ушибом головного мозга и подозрением на перелом основания черепа. В автобусе на момент аварии находилось 25 пассажиров. Пострадал водитель, получивший царапины лица, и девочка 2011 рождения - медики диагностировали у нее ушибы. Данную информацию внесены в единый реестр досудебных расследований Славянского ОП по ч.1 ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Проводится проверка обстоятельств происшествия. Славянский отдел полиции Донецкой области

Со вторника по воскресенье мы работаем в режиме Open Space. Приглашаем всех в гости с 12:00 до 20:00 ул. Торская, 4, тел. 066-500-50-20с

Среда, 18.00 Встреча полиции с общественностью «Итоги за 2017 год и планы сотрудничества на 2018 год» Четверг, 18.00 Новогодняя туса. Встречаем 2018 вместе с SMERECA BEATS (LIVE)

Кинотеатр «Сапфир» ул. Свободы, 22 c 28 декабря по 3 января

10.00, 13.35, 17.05 М/ф «Фердинанд» 3Д 11.40, 18.50 Х/ф «Джуманджи» 3Д 15.20, 20.45 Х/ф «Плохие мамочки 2» 22.20 Х/ф «Звездные войны» 3Д 31 декабря

10.00 11.45 13.40 16.10

М/ф «Фердинанд» 3Д Х/ф «Джуманджи» 3Д Х/ф «Звездные войны» Х/ф «Плохие мамочки 2»

Подготовлено по материалам сайта slavinfo.dn.ua


«Газета объявлений» N 51 (606), 27 декабря 2017 г.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

http://slavinfo.dn.ua

№51_2017  
№51_2017  
Advertisement