Page 1

ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СЛАВЯНСКА № 2 (557), 18 января (среда) 2017 г.


Объявления диктуйте по тел.:

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

Правила публикации

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЯВЛЕНИЯМ

БЕСПЛАТНЫе объявления Объявления принимаются по тел.: (06262) 2 - 16-03, 66 - 40-01, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050812-12-10 (понедельник-пятница с 9.00 до 17.00). • в виде SMS по тел. 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10. • в редакции на купоне из газеты по адресу: г.Славянск, ул. Искры, 19, 2 эт., оф. № 3. • на купоне из газеты в киосках «Союзпечати» и др.

ÂÑÅ ÄËя ÄÎÌÀ è îôèñà

Àâòî......................................ñ.2 Ðåìîíò áûòîâîé òåõíèêè......ñ.3 Ðåìîíò è èçãîòîâë. ìåáåëè..ñ.3 Ðåìîíòíî-ñòðîèòåëüíûå.......ñ.3 Áóõãàëòåðñêèå è þðèäè÷.......ñ.4 Áûòîâûå................................ñ.4 Äðóãèå..................................ñ.4 Медицинские........................ñ.4 Медтовары............................ñ.4 Òðóäîóñòðîéñòâî Ðàáîòà .................................ñ.5 Îáó÷åíèå ............................ñ.6 Работа в Краматорске ........ñ.6 ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ Êâàðòèðû..............................ñ.7 Äîìà.....................................ñ.11 Äîìà загородные..................ñ.12 Ó÷àñòêè.................................ñ.14 Ãàðàæè.................................ñ.14 Для бизнеса........................ ñ.15

Ñòðîéìàòåðèàëû .................ñ.15 Îêíà, äâåðè.........................ñ.19 Îáîðóäîâàíèå.......................ñ.19 Áûòòåõíèêà............................ñ.19

Последний срок подачи объявлений в текущий номер газеты -

вторник до 16.00.

Àóäèî-, âèäåî-.....................ñ.20 Îðãòåõíèêà............................ñ.20 Ìóçèíñòðóìåíòû...................ñ.20

Платное объявление – это объявление коммерческой направленности, предоставленное для публикации в количестве более одного в рубрику, а также объявления в рубриках: «Услуги», «Обучение», «Коллекционирование», «Мед. услуги и товары», «Разное», аренда недвижимости посуточно/почасово. Оплачивается согласно прайс–листу в любом пункте приема платных объявлений.

Ïàðôþì., êîñìåòèêà............ñ.20 Ìåáåëü..................................ñ.20 Ïðåäì. èíòåðüåðà.................ñ.20 Ïðîä. ïèòàíèÿ .....................ñ.20

объявления (более одного в рубрику): одна строка (25 знаков) – 1,50 гривны.

Êíèãè, êàíöòîâàðû ..............ñ.20 1000 ìåëî÷åé........................ñ.20 Îòäûõ, õîááè, ðàçâëåчåíèя

Ëåãêîâûå.............................. ñ.15 Ãðóçîâûå, àâòîáóñû ...........ñ.15 Ìîòîöèêëû, âåëîñèïåäû......ñ.15 Ïðèöåïû...............................ñ.16 Çàï÷àñòè...............................ñ.16

Публикация объявления, выделенного черным фоном: одна строка (25 знаков) – 3,50 гривны строчка.

Публикация объявления, выделенного рамкой и шрифтом: одна строка (25 знаков) – 2,50 гривны.

Стоимость платного

Äåòñêèé ìèð.........................ñ.20

Телефон для справок: 66-40-01

Ñàä-ïàëèñàä....................... ñ.21

ПУНКТЫ ПРИЕМА ПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ:

Æèâîòíûå............................ ñ.21

рекламное объявление 40 мм

 на сайте газеты http://slavinfo.dn.ua/  г.Славянск, ул. Искры, 19, 2 эт., оф. № 2, редакция «Газеты объявлений».  пер. Парковый, 3/5, м-н Молодежный, киоск «Пресса».  ул. Ленина, универсам № 1, отдел «Пресса».  м-н Лесной, рынок «Лесной», киоск «Канцтовары».  ул. Ленина, 48, киоск «Пресса», возле маг. «Электрон».  ул.Свободы, 13, супермаркет «Фуршет», киоск «Пресса»

Êîëëåêöèîíèðîâ................. ñ.21

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

ВЫДЕЛЕНИЕ РАМКОЙ И ШРИФТОМ

ПУБЛИКАЦИЯ ПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

Îäåæäà, îáóâü......................ñ.20

Òóðèçì................................ ñ.21 ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÀ .................. ñ.21 ÏÎÇÄÐÀÂËßÞ.................. ñ.21 ÁËÀÃÎÄÀÐÞ..................... ñ.21 Ðàçíîå .......................... ñ.21

Рекламное объявление

размером 40х35 мм

35 грн пятая публикация бесплатно

0,1-1 т Гaзель. Тел.: 066-431-70-69, 063-9410-810.

0,1-1,5 т Гaзель + грузчики. Тел.: 066-431-7069, 063-9-410-810.

0,1-1,5 т Гaзель. Тел. 050-24-19-119.

0,1-1,5 т Гaзель + грузчики. Тел. 095-51-999-39.

0,1-1 т Гaзель. Тел. 050-57-56-180.

пунктыПункты приемаприема бесплатных объявлений бесплатных киоски «союзпечати» г.славянска объявлений

ул.искры маг. “Электротовары”) киоски (бывш. «союзпечати» г. славянска центральный рынок D D остановка сату (ул. Лозановича, 6а) сату (остановка на м-н Лесной) DDДК им.ленина им. Ленина(напротив (напротив Паспортного дк Паспортного стола) стола) ул.ленина, 54 (напротив типографии) ул.октябрьской революции (маг. “Вуаль”)54 DDул. Университетская (бывш. Ленина), исполком (на первом этаже) (напротив типографии) ул.шевченко, 11 (возле сберкассы) DDул. Шевченко, 11 (возле сберкассы) ул.шевченко (ГБ) DDул. Шевченко, 40б (Больница им. Ленина) ул.юн.коммунаров (напротив центр. аптеки) DDул. Свободы, 14а маг. (маг.шахты «Каштан») ул.свободы (возле им. Засядько) DDул. Светлодарская, 13бс(бывш. Чубаря)и ул.чубаря (перекр. ул. Чубаря (перекр. с ул. Чубаря и Коммунаров) Коммунаров) пос.черевковка (маг. “Южный”) DDпос. Черевковка (маг. «Южный») привокзальная DDпривокзальнаяплощадь площадь славкурорт (санаторий “Юбилейный”) DDул. Олимпийская, 7б (остановка «Лесной») ул.г.батюка (остановка «Лесной») DDул. Центральная, (бывш. К.Маркса), микрорайон Химик 41 (ул.Донская, 7)

(ост. Химтехникум) г.святогорск г. Святогорск возле супермаркета «Сарепта» DDул. Островского, 7б другие киоски киоски славянска другие Славянска киоск “Лесной“) DDкиоск«канцелярия» «Канцелярия»(рынок (ост. «Лесной») киоск «пресса», ул.Карла (ост. DDул. Университетская (бывш.Маркса Ленина), 48 «Универмаг») (около маг. «Электрон») ул.ленина, 48 (около маг. “Электрон”) DDотдел«пресса» «Пресса»в вмагазине магазине“Универсам” «Универсам» отдел Адрес редакции: 84122, ã. Сëàвÿíñê, óë.ðåäàêöèè: Иñêðы, 19, 2 ýò., îфèñ ¹ 2, Àäðåñ îòäåë ðåêëàìы: ( 66-40-01,095-207-48-52 84122, ã. Ñëàâÿíñê, óë.0(6262) Шелковичная, 19, 2 ýò., òåë./фàêñ îôèñ ¹ 3, 2-86-06, E–mail: slavobyav@mail.ru îòäåë ðåêëàìû: òåë./ôàêñ 0(626) 66 - 40-01,

095 - 207 - 48 - 52 E–mail: slavobyav@gmail.com

2

купон бесплатного объявления

пишем

+

купон бесплатного объявления

=

вырезаем

• Объявления, продиктованные по телефону или поданные на одном купоне, размещаются

ТОЛЬКО В двух НОМЕРах ГАЗЕТЫ. Для дальнейшей публикации

объявлений их необходимо повторять. • Объявления в письменном виде принимаются только на купоне «Газеты объявлений». • Объявления и реклама о лицензируемых видах деятельности принимаются только при наличии лицензии.

во избежание недоразумений

стоимость платных объявления

Ìîá. òåëåôîíû ...................ñ.20

35 мм

ÓÑËÓÃÈ

(присылайте SMS-сообщения)

• Редакция оставляет за собой право редактирования объявлений и рекламы в целях придания им качеств, удобных для читательского восприятия. • Не публикуются объявления, противоречащие здравому смыслу и законодательству Украины. • Претензии принимаются в течение 7 дней со дня первой публикации. • Редакция не несет ответственности за любой вред, причиненный опубликованием объявления. Но, в случае выявления недобросовестной рекламы в виде подачи объявлений на чужие номера телефонов или адреса, редакция передает соответствующие материалы в правоохранительные органы. • Ответственность за достоверность информации и соответствие законодательству несет лицо, которое ее подало. • В случае неопубликования оплаченного объявления, по требованию клиента, ему возвращается стоимость объявления, или это объявление размещается в следующем номере бесплатно. • Перепечатка объявлений из «Газеты объявлений» без согласования с редакцией запрещается.

0,1-1,5 т Гaзель+ грузчики. Тел. 066-433-0-222. zz0,1-2 т Газель-дуэт, 5 мест, удлинен. база, 12 кубов, по городу, Россия/Украина/ Белоруссия/Крым, помощь на таможне, грузчики. Тел.: 050178-25-50, 097-65-777-90.

купон бесплатного объявления отдаем в газетный киоск

купон бесплатного объявления ïðîäàþ

êóïëþ

ìåíÿþ

ñäàþ

ñíèìó

ïðåäëàãàþ

èùó

îòìåòèòü íóæíîå

текст объявления Заполнять печатными буквами

___________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________ в конце объявления не забудьте указать способ связи (адрес или телефон)

Информация для редакции

Ф.И.О._____________________________ Адрес_________________________________, тел._________________

Объявления принимаются во всех киосках «Союзпечати» гг. Славянска, Николаевки и Святогорска, в редакции: г.Славянск, ул. Искры, 19 (2-й этаж), присылайте по почте: г.Славянск, 84122, главпочтамт, а/я 287. Объявления на купонах из газеты обязательно публикуются в очередном номере газеты БЕСПЛАТНО

Учðåäèòåëü ЧП “Сëàвèíфî”., Íîìåð îòïåчàòàí в òèïîãðàфèè Издатель ЧП “Славинфо“ “Кðàìàòîðñêèй ïåчàòíый äîì”, Íîìåð îòïå÷àòàí â òèïîãðàôèè “Краматорский ã.Кðàìàòîðñê, óë. Оðäæîíèêèäзå, 1-б Òèðàæ êîìïëåêòàóë. 12000 ýêз. Тихого, 1-б. печатный дом”, ã. Краматорск, Олекси Çàêàз N 567/04.

Òèðàæ êîìïëåêòà 10000 ýêç. Çàêàç N 809/01.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

Свèäåòåëüñòвî î ãîñðåãèñòðàöèè ïåчàòíîãî СМИ

Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñðåãèñòðàöèè СМИ ñåðèÿ ÄÖ ¹ 2503–130ïå÷àòíîãî ПÐ ñåðèÿ ÄÖ ¹ èíäåêñ 2503–130 ÏÐ Пîäïèñíîй 99063 Наш сайт: www.slavinfo.dn.ua Ïîäïèñíîé èíäåêñ 99063

http://slavinfo.dn.ua

Наш сайт: www.slavinfo.dn.ua

Ðåäàêöèÿ îñòàвëÿåò зà ñîбîй ïðàвî ðåäàêòèðîвàòü è ñîêðàùàòü

îбúÿвëåíèÿ, ðàзìåùàòü в ñîîòвåòñòвèè ñ ðóбðèêàìè. è Ðåäàêöèÿ îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî ðåäàêòèðîâàòü Оòвåòñòвåííîñòü зà íåвыïîëíåíèå òðåбîвàíèй ê ñîäåðæàíèþ ñîêðàùàòü îáúÿâëåíèÿ, ðàçìåùàòü â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåêëàìы, èíфîðìàöèè в чàñòíых è ðåêëàìíых îбúÿвëåíèÿх è ðóáðèêàìè. Îòâåòñòâåííîñòü çà невыполнение требований èх äîñòîвåðíîñòü íåñåò ðåêëàìîäàòåëü. к содержанию рекламы, информации в частных и реклам– íà ïðàвàх ðåêëàìы ных объявлениях и ихv достоверность несет рекламодатель.  – íà ïðàâàõ ðåêëàìû

«Газета объявлений» N 2 (557), 18 января 2017 г.


Объявления диктуйте по тел.:

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

Газeль (недорого) + грузчики. Тел. 050-07621-49.

zzГрузоперевозки Газель, 4 м, 18 куб. м, до 2,5 т, по городу и Украине. Возможен вариант в одну сторону. Тел.: 099-43289-55, 098-01-001-63.

zzГазeль + грузчики. Тел. 099453-13-33. zzГазель. Тел. 050-24-19-119.

zzУслуги ассенизац. бочки. Тел. 050-667-63-16.

РИА ” с “Импуль

Ремонт корпусной мебели по Славянску. Тел. 066-228-46-55.

Услуги экскаватора JCB. Тел. 050-655-41-40.

Вывоз керамич. и строительного мусора + грузчики. Тел. 05092-345-93.

zzГрузоперевозки Газель, от 120 грн. Тел. 050-178-07-12.

zzГазель - грузоперевозки до 3 т. Тел. 099-717-01-57. zzГазель + грузчики. Тел. 050591-49-48. Гaзeль (150 грн.) до 2 т. zzГазель + грузчики. Тел. 099350-18-20. Тел. 050-57-56-180. zzГазель + грузчики до 2 т. Тел. zzГaзель (недорого). Тел. 066- 050-861-11-38. zzГазель + грузчики, до 3 т. 433-0-222. Тел. 050-920-50-02. zzГазель до 3 т + грузчики. Тел. Гaзель (недорого) + 095-818-86-71. грузчики. Тел. 050-57zzГазель тент до 3 т. Тел. 066416-01-87. 56-180.

Гaзель (недорого) + грузчики. Тел.: 095-31999-41, 093-32-77-180.

zzПеревозка дом.вещей до 1т другие грузы, грузчики, по городу, межгород, РФ, Крым (помощь на таможне) недорого! Тел. 095-321-43-87. zzПеревозка пассажиров, свадьбы, юбилеи,поездки на отдых, трансфер на вокзал, обслуживание мероприятий, перевозка детей Фольксваген, 18 мест. Тел. 050-607-09-87. zzРемонт авто, автоэлектрика, ремонт и восстановлен. стартеров, генераторов, восстановлен. щеточных узлов, щеток. Тел.: 05027-66-931, 050-557-34-40. zzРемонт Газелей, двигателей. Тюнинг. Тел. 099-432-89-55.

Тонировка авто пленкой, без снятия стекол (сертиф. ДАИ). Тел.: 066-227-33-03, 093-562-77-01.

zzVito - 8 мест, Mercedes Sprinter - 18 мест, свадьбы, корпоративы, подвоз сотрудников, вахты по вашему маршруту. Тел. 066-00-50-554. zzАвтогрузоперевозки Газель + грузчики. Тел. 095-807-27-76. zzАвтогрузоперевозки до 3 т. Тел. 050-501-61-41.

(присылайте SMS-сообщения)

Газель, тент. Тел. 050803-09-79. zzГазель-тент, 3 т. Тел. 050583-06-14.

Газель-тент, 4 м, грузоперевозки. Тел. 050-47002-30. zzГазель-тент, до 3 т. Тел. 050770-86-03. zzГрузовые перевозки Газель, 0,1-3 т. Тел. 050-981-27-90. zzГрузовые перевозки, 0,1-2,5 т. Тел. 050-981-36-87. zzГрузопер. Газель + грузчики. Тел. 066-414-70-76.

Грузоперевозки + грузчики. Тел. 099-219-97-57. zzГрузоперевозки Газель. Тел. 095-016-20-79. zzГрузоперевозки Газель + грузчики. Тел. 050-981-26-97. zzГрузоперевозки Газель по городу и за городом. Тел. 050831-2000. zzГрузоперевозки Газель, грузчики. Тел. 050-909-85-58.

Грузоперевозки до 3 т. Тел. 066-764-53-46. Грузоперевозки ЗИЛ, 7 т. Перевозка и доставка золы, песка, щебня, граншлака, гранотсева, кирпича, топлив. брикетов, дров, перегноя, чернозема, строит. мусора. Тел. 050-290-81-56.

zzГрузоперевозки Таврияпикап, 4 куб. м. Тел. 066-21600-55. zzГрузчики. Перевезем, перенесем, переставим, поможем поднять. Аккуратность гарант. Недорого. Тел. 066-004-67-93. zzГрузчики. Перевоз мебели, строймат. и не только, недорого. Тел. 066-146-29-37. zzПассажир. перевозки, Mercedes Sprinter, 18 мест и Mercedes Vito, 8 мест. Тел. 050965-13-62.

Пассажирские перевозки на заказ. Свадьбы, поездки на отдых, сименары, трансферы на вокзал, перевозка детей. Фольксваген 18мест. Нал,безнал, лицензия. Тел. 050-607-09-87.

Все виды ремонтностроит. услуг. Тел. 095429-84-40.

zzЭталон, 20 куб., переезды, грузчики. Тел. 066-109-32-33.

Грузоперевозки Газельтент + грузчики. Тел. 050-819-06-03. «Ардо», LG, Samsung и др. стир. маш.-автомат, холодильников. Ремонт на дому, с гарантией. Тел. 050-772-98-33.

zzВодопровод, отопление, канализация. Тел. 095-395-85-57. zzВсе виды отделочных работ, сантехнич. работы. Тел. 050-59850-94.

zzВсе виды ремонтно-строительных работ. Тел. 099-475zz«Тёплый пол» с гарантией! 85-66. zzВсе рем.-строит. работы: Тел. 095-640-10-68. z zБалконы, лоджии «под плитка, пластик, гипсокартон и другое. Тел. 095-420-65-39. ключ» и частично! Тел. 095-64010-68. zzБалконы, обшивка, сварка, козырьки. Тел. 095-157-09-03.

100% быстро ремонт. стир. маш.-автомат, холодильников, кондиционеров LG, Samsung, и др. на дому, гарантия. Тел. 050-75-27-321.

zzВодонагревательные баки, чистка, монтаж. Тел. 066-76-83805.

Наладка отопительных котлов. Тел. 095-504-89-68. zzРемонт ТВ на дому с гарантией. Тел. 050-178-25-46. zzРемонт холодильников на дому. Гарантия. Тел. 066-81175-41. zzРемонт холодильников с гарантией. Тел. 066-216-00-55.

Изготовление мебели из натур. дерева. И другие столярные изделия. Качественно, Єксклюзивно. Тел. 095-752-00-35.

zzВсе строительные работы. zzВанна, туалет «под ключ». Тел. 050-275-97-89. Тел. 099-713-60-33. zzВанна, туалет, кухня и мн. Вывоз керамич. и др. с гарантией! Недорого! Тел. 095-640-10-68. строительного мусора

Весь спектр отделочных и строительных работ: электрика, сантехника, отопление, утепление, ремонт. Тел. 050-88656-29. zzВнутренние отдел. работы: откосы, гиспокартон, пластик и др. Гарантия качества! Тел. 05065-56-694. zzВодонагревательные баки, чистка, монтаж. Тел. 066-76-83805. zzВодопровод, канализация, отопление с гарантией! Тел. 099713-60-33.

Водопровод, канализация, сантехника. Тел. 095-46-400-82.

+ грузчики. Тел. 05092-345-93. Выполню плиточные и малярные работы. Недорого, качественно. Тел. 099-086-29-96. zzВысотные работы, утепление, балконы, козырьки-. Тел. 095-157-09-03. zzГнутые изделия, коньки, отливы, любая сложность. Тел. 095-157-09-03. zzДемонтаж, бетонные, земляные и внутрен. раб. и пр., дешево. Тел. 050-143-36-79. zzИзготовим двери металлич. любой слож. под заказ. Замер. Доставка. Установка. Тел. 095-1400-400.

zzИзменение дизайна, ремонт, перетяжка мебели. Тел. 050-53690-34.

Корпусная мебель под заказ по Славянску. Тел. 099-271-26-72. Перетяжка, реставарация мягкой мебели любой сложности. Тел. 050-76-77-434. zzРемонт и перетяжка мягкой мебели. Тел. 050-60-87-339. zzРемонт и реставрация корпус. мебели, установка кухонь, сборка. Тел.: 066-27-77-512, 099244-25-83.

«Газета объявлений» N 2 (557), 18 января 2017 г.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

http://slavinfo.dn.ua

3


Объявления диктуйте по тел.:

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

(присылайте SMS-сообщения)

 медуслуги  медтовары  медуслуги  медтовары  медуслуги  медтовары  медуслуги

zzБиотрон. лампа. Тел. 050501-86-17. zzИнвалид. коляска. Тел. 066Продаю 831-20-42. zzАнтицел. пояс Sama Slim, zzИнвалид. коляска уличная, б/у, отл. сост. Тел. 095-42-02-711. нов. Тел. 095-185-56-06.

Инвалидная коляска в отл. сост. Тел.: 095-33947-64, 050-031-63-23. zzИнвалид. коляска, нов., на zzКоляска инвалидная, б/у. большой вес. Тел. 099-01-88- Тел. 095-008-80-07. 926.

zzХодунки. 639.

Тел. 050-76-00-

Лечебный массаж. Тел. 099-463-42-47.

 медуслуги  медтовары  медуслуги  медтовары  медуслуги  медтовары  медуслуги

zzРемонт без хлопот и разочарований! Недорого с гарантией! Тел. 095-640-10-68. zzРемонт, строит-во домов. Крыши. Утепление. Тел.: 050-2766-931, 050-97-606-49.

М онта ж водопро вода, канализации, установка сатехники. Тел. 095-364-34-12.

ЗАКАЗЫВАЙТЕ СЕЙЧАС работы и материалы на весну со скидкой до 30%. КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ под ключ. Мансардные крыши, стропильные системы. Мягкая кровля, метал., битумная, полимерная, керамическая черепица. УТЕПЛЕНИЕ, ОБЛИЦОВКА домов, квартир. Сайдинг, фактурная штукатурка, короед, термопанели. Доставка материалов. Тел.: 050-181-24-62, 097315-77-29.

zzОблицовочные работы: укладка гранита, мрамора, керамогранита, плитки, мозаики и т.д. Тел. 050-296-36-75. zzОбои. Тел. 095-640-10-68. zzОбшивка балконов металлопрофелем, утепление. Тел. 095-157-09-03. zzОткосы. Тел. 099-713-60-33.

Ремонтирую. 0953991079.

Тел.

Ремонтирую. 0953991079.

Тел.

zzРемонтно-отделочные и др. работы! Тел. 099-713-60-33.

Кровельные работы любой сложности, водосток, навесы. Тел. 050943-48-13. zzЛюбые строит. работы. Тел. 066-292-46-95. zzМ а л я р н о - ш т у к а т у р н ы е работы. Тел. 099-713-60-33.

Мелкий ремонт по дому, квартире. Тел. 095-63754-45.

О топление , водо провод, канализация, сантехника. Тел. 09575-69-181. zzПлитка. Тел. 095-640-10-68. zzПлитка. Тел. 099-713-60-33. zzПолы. Тел. 095-640-10-68. zzПотолки. Тел. 095-640-10-68. zzПотолки. Тел. 099-713-60-33.

Потолки натяжные. Т ел . 0 5 0 - 6 2 6 - 4 2 - 6 4 (Сергей). zzПотолки натяжные. Тел. 050626-42-64 (Сергей).

Потолки натяжные. Звоните. Сергей. Тел. 050-626-42-64. zzРемонт. Тел. 099-713-60-33.

4

Штукатурка, шпаклевка, гипсокартон, обои, плитка, ламинат и т. д. Тел. 095-872-38-16.

zzУ Вас ремонт? Мы поможем! Беспл. консульт.! Тел. 099-713zzЭлектрика с гарантией! Тел. 60-33. 095-640-10-68. zzУ нас дешевле! Ремонт «под ключ»! Гарантия! Тел. 095-64010-68.

zzИзготовление решеток, дверей, навесов. Тел.: 050-2766-931, 050-97-606-49.

Качественно выполняю ремонтные и отделочные работы в квартирах, домах, офисах, магазинах. Тел. 050-146-3624.

Строит. бригада выполнит все виды ремонтно-строит. работ. Кровля крыш (любая). Тел. 095-31-00-469.

Сантехник. Тел. 050904-16-62. СКИДКИ на работы + материалы до 1.02.17 до 20% . РЕМОНТЫ квартир, домов, балконов. Перепланировки, подвесные потолки, гипсокартон. Отопление, теплый пол, водопровод, канализация, электрика и т. д. СТРОИТЕЛЬСТВО - дома, бани, пристройки, гаражи, павильоны. Навесы, беседки, ворота, заборы. Доставка материалов. Тел.: 050-181-24-62, 097-315-77-29.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

Адвокат. Все виды юридич. услуг. Тел. 09501-44-812.

zzХимчистка пальто, костюмов, кожи, свадеб. платьев, одеял, подушек, мягкой мебели, покраска джинсов. Тел.: 050-47374-93, 063-105-48-76.

zzАнтенны спутникового ТВ (Discovery, Animal Planet - бесплатно)! Продажа, установка, модернизация (от 80 грн.). Тел. 050-223-65-49.

Быстро и дешево пилим деревья. Тел. 095-63754-45.

zzВидео- и фотосъемка свадеб, zzАН «Акцент-групп» подготовит крестин, выпускные, утренники. документы любой сложности: экс- Недорого. Тел. 050-143-00-81. пертная оценка; присвоение кадастрового номера; приватизац. zzУслуги лестницы, 12 м, леса. земельных участков; вхождение Тел. 095-157-09-03. в право наследства; получение разрешения на строит-во и ввод в эксплуатацию. Тел. 095-29425-34. zzОформление документов от «А» до «Я», вхождение в наследство, оформление БТИ, кадастровых номеров. Купляпродажа, обмен квартир, домов. Тел. 050-864-68-87.

Услуги сантехника. Тел. 095-40-88-519. zzУтепление квартир, высотные работы. Тел. 095-15709-03.

Штукатурка, стяжка, плитка, гипсокартон и др. отделочные работы. Тел. 050-943-48-13.

zzМаникюр, педикюр, гель, акрил, дизайн, на дому. Тел. 050045-75-26. zzМассаж на дому. Тел. 050045-75-26.

Наращивание и коррекция гелевых ногтей. Покрытие гель-лаком, маникюр. Тел. 099-91802-70.

zzПокраска и химчистка кожаной и замшевой обуви, zzШтукатурка и др. Тел. 095- сумок, курток, дубленок. Тел.: 050-473-74-93, 063-105-48-76. 640-10-68.

http://slavinfo.dn.ua

zzИщу уничтожение насекомых, клопов, блох, тараканов, муравьев. Тел. 066-031-23-61.

Музыкальное сопровождение праздников, копроративов, свадеб. Тел. 050-66-44-376. Настр. и уст. спутн. антенн, 150 каналов, без абонплаты, Интернет, инд. подход к каждому клиенту, кач., гарантия, сервис. Тел. 050-558-04-10.

«Газета объявлений» N 2 (557), 18 января 2017 г.


Объявления диктуйте по тел.:

Охрана домов и квартир с помощью сигнализации. Тел. 050-475-45-04. Охрана. Все виды охранных услуг. Тел.: 095-502-40-20, 050-47545-04. zzРемонт компьютера, установка программ, настройка сети Интеренет. Выезд на дом. Тел. 050-236-97-80. zzРемонт компьютеров и ноутбуков, установка программ, настройка сети Интернет, выезд специалиста на дом. Тел. 050708-28-64. zzСауна. Мужской день - суббота, женский день - воскресенье. Индивидуально - 150 грн. Тел. 050-620-60-56. zzСпутник. ТВ, продажа и настр., перенастр. головок, Интернет. Кач., гарантия, сервис. Тел. 099-603-54-23.

zzСпутник. ТВ. Корректировка сигнала. Перенастройка каналов на новые частоты (новый , 1+1 и др.), качество, гарантия. Тел. 05082-83-704.

Тамада. Тел. 050-27597-89. Уст. и настр. спутн. ТВ, 170 каналов, без абонплаты, от 80 грн., качест., гарант., сервис. Тел. 050-88-78-487. Уст. спутник. антенн, перенастр. головок, добавл. рос. каналов: НТВ, СТС, ТНТ, ДТВ, РЕНТВ, ДОМАШНИЙ, БИБИГОН, 50 грн. Тел. 066-804-21-03. Уст. ТВ, спутн. ТВ, Интернет, просмотр от 90 рус.-, укр.-язычных каналов. Кач., гарантия, сервис. Тел. 099-49-70-239.

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

(присылайте SMS-сообщения)

zzВ АН «Акцент» треб. меГлазуровщик-затирщик неджеры по продаже авто. Тел. (штофы, наборы, специи), 050-474-63-34. zzВ бюджет. организацию треб. р-н ж/д. Тел. 066-099-44бухгалтер с о/р от 3-х лет, з/п от 5 09. - фрезерувальник; 000 грн. Тел. 066-606-25-81. Установка спутник. - токар; zzВ бюджет. организацию треб. zzГрузчик на склад-магазин р-н антенн. Гарантия, сер- слюсар із складання металевих экономист с о/р от 3-х лет, з/п от Рыбхоза, оплата своевременно. висное обслуживание. конструкцій; 5 000 грн. Тел. 066-606-25-81. Тел. 099-067-03-47. - стругальник; Тел. 095-429-84-40. zzГрузчики-рубщики, оплата - оператор верстатів з проВ дистрибьюторскую ежеднев. Тел.: 095-33-94-764, грамним керуванням; к о м п а н и ю т р е б у е т с я 050-03-16-323. - статистик медичний; Уст-ка и настройка торговый предствитель zzДевушка, 23-30 лет, для - секретар-друкарка; спутн. антенн, от 80 , желательно с опытом раб. администратором в детский - лікар з медицини невідкладних грн. Качество, гарантия, станів; работы. Тел. 095-900- центр,ВО и ОР с детьми обязат. сервис. Тел. 066-412-81График работы неделя через - охоронник; 22-01. неделю. Тел.: 066-546-31-41, 050- оператор пульта керування; 70. 474-64-14. - майстер дільниці; - верстатник широкого профілю; zzДля работы в ателье треб. В кафе треб. повар. Тел. - слюсар-інструментальник; закройщик-портная (закройщик050-976-45-20 (Михаил). - оправник електрокерамічних универсал). О/р обязателен. Тел. виробів; zzВ комп. сервис требуется 095-824-03-30. - шліфувальник фарфорових та мастер по ремонту ПК. Тел. 066zzДля работы с интернетфаянсових виробів; магазином ищем девушек, хор. 74-77-070. - водій навантажувача; zzВ массозаготовительный цех знающих ПК. Тел. 050-473-28-52. - інженер-конструктор; треб. фильтр-прессовщик. Тел. zzЗаготовители леса - інженер-технолог; 050-4-710-710. (вальщики), трилевщики, маниТребуется пуляторщик с манипулятором ООО «Руссоль-Украина» при(аренда). Вахта. Жилье предост. глашает на работу: З/п 1 раз в неделю. Тел. 095-222- инженер по охране труда (опыт 6-111. работы); zzЗадувщик и затирщик на - слесарь по ремонту газового специи с подработкой загрузки оборудования; печей и упаковки. Тел. 050-195- водитель погрузчика; 65-08. - составитель поездов;

zzЗаливщик и замывщица на горшки и супник. Оплата посырому, опыт обязателен, керамкомбинат. Тел.: 050-907-02-90, 093-564-32-28.

- машинист подъемника (автовышка). За справками обращ. по тел. 62-41-72. Машиностроительному заводу ЗАО «Бетонмаш» на постоянную работу требуются: - инженер-конструктор; - фрезеровщик; - инженер-технолог; - токарь ДИП-300; - мастер; - бухгалтер; - юрист; - экономист по сбыту; - машинист крана; - слесарь-ремонтник; - повар. Жителям г. Краматорска - доставка транспортом предприятия. Обращ.: г. Славянск, ул. Солодилова, 1. Тел.: 63-55-80 (отдел кадров). Слов’янський міський центр зайнятості інформує про наявність вільних робочих місць станом на 16.01.2017: По м. Слов’янську: - юрисконсульт; - фахівець з питань зайнятості; - маляр; - машиніст крана (кранівник); - слюсар-ремонтник; - складач поїздів; - токар-розточувальник;

zzЗамывщица, заливщики, мрн. Химик, оплата своеврем., срочно. Тел. 050-197-54-66. zzЗамывщица, заливщики, Химик, оплата своеврем. Срочно. Тел. 050-817-69-06. zzКатальщик гипсовых фигур, задувщик, заливщик, обжигальщик, замывщица. Тел. 099251-08-61. zzКомпания ООО «СОЮЗТОРГ 2015»-дистрибьютор продуктов питания (г.Краматорск), приглашает на работу супервайзера, торгового агента, бухгалтера ТМЦ, экспедитора, грузчика-комплектовщика. Резюме отправлять на e-mail: soyuztorghr@gmail.com. Тел. 050-826-42-70. zzКузовщик-рихтовщик на СТО. Тел. 050-555-55-66.

водій автотранспортних засобів; - оператор поштового зв’язку; - довбальник; - головний механік; - головний енергетик; - директор комерційний; - експедитор. Звертатись до Слов’янського міського центру зайнятості (пл. Соборна, 3, 6 поверх) до адміністратора. zz3 грузчика, 2 комплектовщика, 4 упаковщицы, 1 кладовщик на склад. З/п 3500-6000 грн. Работа в г. Краматорске. Иногородним компенсация проезда. Тел. 050828-72-84. zzАвтомаляр, моторист, на пост. работу на СТО. Тел. 050555-55-66. zzАвтомойщики с о/р. Тел. 050-532-60-40 ( 8-до 17-00 ). zzАвтослесарь, автоэлектрик, моторист, шиномонтажник с о/р. Тел. 095-033-26-80 (зв. с 8.00 до 17.00, кроме сб. и вс.). zzАвтослесарь, автоэлектрик, шиномонтажник с опытом работы. Тел. 050-532-60-40 (зв. с 8.00 до 17.00, кроме сб. и вс.). zzАдминистратор в баню Нептун. Тел. 050-700-200-4. zzАдминистратор в сауну. Тел. 095-69-99-488. zzАптеке на пост. раб. требуется провизор, фармацевт. Тел. 050-598-23-40.

zzВ магазин секонд-хенд Задувщик, глазуровщик, HUMANA требуется продавец. з/п стабильная, высокая. З/п от 3900 грн/мес, полный Тел. 095-188-44-64. соцпакет. Условия: наличие открытой трудовой книжки, ответственность, исполнительность. Закройщик (мужчина Тел. 050-200-43-74. до 40 лет, без в/п) zzВ парикмахерскую срочно на женскую обувь. треб. косметолог. Тел. 095-111Возможно обучение. 92-00. Оплата еженедельная, zzВ парикмахерскую, центр, сде л ь на я . Р абота срочно треб. мастер-парикмахер, мастер-маникюра, косметолог. постоянная. Тел. 066Тел. 050-578-16-93. 600-45-00. zzВодители на бортовой ДАФ, zzЗакройщик, помощ. зав г. Краматорск на постоянную работу.Своевр. з/п. Тел. 066-852- кройщика, швеи с ОР. Тел. 095366-76-36. 49-77. zzВодитель на груз. авто и тракторист. Тел. 050-655-41-40. zzВодитель на ЗИЛ. Тел. 050655-41-40. zzВодитель на Камаззерновоз, с опытом, п. Северный. Тел. 099-292-47-36. zzВодитель на КамАЗы-зерновозы. Тел. 050-655-41-40. zzВодитель на лесовоз, автослесарь по ремонту груз. техники, машинист гидравлич. экскаватора. Тел. 068-121-01-87. zzВодитель с личн. авто на газу, ресторану. Тел. 095-13792-33. zzВодитель, кат. «Е», с ОР, оплата своеврем и грузчики, Бармен, официанты, сортировщики лома. Тел. 050ОР, в рестаран «Мята». 049-43-23. Тел.: 095-355-888-2, zzВодитель, кат. С, Е. Тел. 050565-99-10. 050-532-94-13. zzВодитель, реализатор, разzzБульдозерист, экскава- норабочие в с/х желат., без в/п, торщик, водитель кат. С, Е, вахта. Тел. 067-835-87-31. сварщик, электрослесарь, токарь, автокрановщик, моторист. З/п Глазуровщик-затирщик высокая. Тел. 095-341-95-78. (штофы, наборы, специи), zzВ IT компанию треб. специр-н ж/д. Тел.: 050-879алисты способные быстро учится, с желанием работать. Офис в 10-45, 093-640-89-64 (зв. центре Славянска, достойная з/п. до 17.00). Тел. 095-397-60-61.

«Газета объявлений» N 2 (557), 18 января 2017 г.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

zzЗаливщик, в керам. цех, замывщица. Тел. 050-26-33-288. zzЗаливщик, замывщица, разнорабочие, р-н Химик, оплата высокая, понедельно. Тел. 050158-84-89.

Заливщик, Машмет. Тел. 050-676-91-30. zzЗаливщик-замывщица, р-н Интерната №2. Тел. 050-1-000318.

http://slavinfo.dn.ua

5


Объявления диктуйте по тел.:

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

(присылайте SMS-сообщения)

zzПарикмахер, мастер маникюра, м-н Артема. Тел. 099356-77-83.

Требуется

zzЛитейщик, замывщик, копилка, центр. Тел. 066-77327-79. zzЛитейщик, замывщица, набивщик на шамот, р-н Новосод. площади. Тел. 050-542-52-57. zzЛюди на разборку зданий и чистку кирпича. Тел. 050-65541-40. zzМастера разных ремонтных структур. Тел. 050-157-27-67. zzМашинист бульдозера, экскаватора, фронт. погрузчика, водитель на Белаз, водитель всех категорий, сварщик, эл. слесарь, моторист, горный инженер. З/п высокая. Тел. 068-275-55-66. zzМенеджера по продажам, в г. Краматорск. Тел. 050-47328-52. zzМоторист по ремонту Газелей. Тел. 050-580-28-12. zzНа меб. производство треб. обивщик и сбивщик мебели с о/р или без о/р. Тел. 050-17-00-326. zzНа пост. работу с трудоустройством , треб. кассир на обмен валют, центр города, оплата высокая, желат. о/р в кассе. Тел. 050-644-93-20. zzНа предпр. треб. ответственный сторож. Оплата стабильная. Тел. 066-852-49-77. zzНа производ. предпр., треб. бухгалтер со знанием 1С, внимательность, ответственность. Тел. 099-460-73-84. zzНа сварку-монтаж металлоконструкций (5 чел.), з/п от 15 000 грн. Вахта. Тел. 095-222-6-111. zzНяня, для ребенка, 6 лет (желательно пед. образование). Тел. 050-564-63-53. zzОбмотчик, изоляционщик электродвигателей, для работы в Киеве. Машинист бульдозера Т-170, для работы в Киеве. Тел. 095-18-22-367. zzОператор на экскаватор Volvo BL 71, с ОР на такой технике. Тел. 095-698-99-33. zzОтделочники. Сделка. Тел. 099-152-61-13. zzОткрыт набор на должность менеджера по продаже недвижимости в компанию «Акцент», в связи с расширением штата, с о/р на выгодных условиях. Тел. 050-474-63-34. zzОхранники и старшие смены, на вахту в г. Константиновка и с. Яцкое, Краснолим. р-н, база отдыха, 21/7, питание, проживание и проезд за счет предприятия. Тел. 095-319-41-02. zzПАО Энергомашспецсталь приглашает на работу фрезеровщика, доставка сотрудников Краматорск/Славянск, бесплатно. Тел. 7-51-77 ( с 8:00 до 16:30 ).

Парикмахер, мастер маникюра с опытом работы, м-н Артема. Тел. 099-356-77-83.

Парикмахеры, уборщица в «Марин-салон». Тел. 095-304-86-41. zzПлотник для изгот. штакета и др. Тел.: 095-33-94-764, 050-03163-23. zzПодсобные рабочие на пост. работу, командировки, жилье + питание+ проезд бесплат. Тел.: 099-960-74-14, 097-683-45-35. zzПомощник мангальщика, в кафе. Тел. 095-46-48-907. zzПредприятию треб. бухгалтер. Тел.: 050-27-66-931, 05097-606-49. zzПродавец в прод. маг. «Блиц», ул. Маяковского 1. Тел.: 050-695-37-39, 095-82185-62. zzПродавец кондит. изделий в бутик на Ц. рынок. Тел. 095-39858-77. zzПродавец хоз. товаров на Ц. рынок, график: с 6.00 до 15.00, оплата выс., собеседование, без в/п. Тел. 095-198-04-06. zzПродавец-бариста. Тел. 095-388-53-22. zzПродавец-консультант в магазин «Рыболов-турист». Тел. 050-571-39-79. zzП р о д а в е ц - к о н с у л ь т а н т в магазин бытовой химии и косметики, р-н Химик. Тел. 05075-999-00. zzПродавец-консультант, в магазин спортивной одежды «Чемпион». Тел. 050-428-11-30. zzПродавцы в продуктов. магазин, Николаевка. Тел. 050559-05-76. zzПродавцы, Николаевка. Тел. 099-950-49-99.

zzРеализатор в маг. нижнего белья в ТЦ Ярморочный, по адресу ул. Шелковичная. Тел. 050-29-95-398. zzРеальная работа. Строительные специальности. Тел. 050-27-66-931. zzРесторану на пост. работу требуется бухгалтер с о/р, знание ПК, 1С обязат. Тел. 095-13792-33. zzСлесарь, в г. Киев, с о/р. Тел. 095-182-23-67. zzСлесарь-сантехник, 4 р., кровельщик, коммун. предприятию. Тел. 050-912-10-52. zzСмена продавцов (2 чел.) с ОР, в продуктов. магазин. Тел. 050-781-98-29. zzСотрудники на шиномонтаж, возможно без ОР, ул. Ленинградская, 23. Тел. 050-478-72-81. zzСпециалист по пр-ву и сборке корпус. мебели. Конструктор металлоизделий (Компас, Солид Ворк, Автокад). Тел. 066-028-10-29.

zzХудожник, лепщики, обжигальщик, замывщица, заливщик, резчики. Возм. обучение. Тел. 066-370-76-46.

ЧП «СБ «Титан» на пост. работу треб. охранники, оператор пульта централ. наблюд.,водитель для руководителя. Тел. 095540-17-58. Шиномонтажник и механик по установке ГБО. Тел. 050-981-21-21. zzШиномонтажник с о/р. Тел. 050-555-55-66.

Работники на автомойку, без в/п, гр. раб. с 8.00 до 20. 00. Тел.: 095-31-99981, 093-306-777-9. zzРаботники на автомойку, без в/п, гр. раб. с 8.00 до 20. 00. Тел.: 095-31-999-81, 093-306-777-9.

Рабочие на чистку орехов. Тел. 095-89532-68. zzРабочие, слесаря и старшие смены в цех по брикетированию. Тел.: 095-410-99-95, 063-54-14602. zzРабочие, слесаря и старшие смены в цех по брикетированию. Тел.: 095-410-99-95, 063-54-14602. zzРабочий на изготовление и погрузку шлакоблока, на пост. работу. Тел.: 050-181-73-94, 09974-36-642. zzРазнорабочие, с о/р на стройке. Тел. 050-211-49-59 (8.00-18.00). zzРеализатор в кафе в ночь, на БЗС, з/п ежедневная. Тел. 050704-08-51.

zzАнгл. яз. для детей с 3-х лет и школьников. Тел. 099-078-10-38. zzДзюдо для мальч. и девочек с 3-х лет. Тел. 099-078-10-38. zzМини-детский сад от 1,5 до 5 лет, ежедневно. Тел. 099-07810-38. zzНабор в группу ИЗО-деятельности, дети с 3-х лет. Тел. 099-078-10-38. zzПодготовка к школе, учитель высшей категории. Тел. 099-07810-38. zzПомощь младшим школьникам. Тел. 099-078-10-38. zzРазвивающие занятия для детей с 3-х лет. Тел. 099-07810-38. zzУслуги логопеда. Тел. 099078-10-38. zzУслуги психолога для дошкольников и младших школьников. Тел. 099-078-10-38. zzХореография и ритмика для детей с 3-х лет. Тел. 099-07810-38.

Требуется

zzСрочно сертифицир. инженер землеустроитель и инженер геодезист. Тел. 050-207-00-58. zzСрочно треб. плавильщик индукционных печей. Оплата стабильная. Тел. 099-54-00-428. zzСрочно требуется водительэкспедитор, на оптовую базу. Тел. 050-819-98-52. zzСрочно требуется грузчик на склад - магазин. Тел. 099-0670-47. zzСрочно требуется оператор 1С с о/р, на опт. базу. Тел. 050168-16-58. zzСрочно! Треб. фрезеровщик з/п от 15 000 грн. Вахта. Тел. 095222-6-111. zzТокарь, сборщики металлоконструкций. Водитель на МАН-зерновоз, водитель на ГАЗон. Рабочие на пилораму. Тел. 095-524-57-19.

Торг. представитель с личным авто. З/п от 6 000 грн. Тел. 050-291-33-80. zzТорговые агенты с о/р и личным авто, на маршруты Славянск. Кондитерские изделия. Тел. 050-946-5634.

Торговый предствитель в дистрибьюторскую компанию, желательно с опытом работы. Тел. 095-90022-01. zzТракторист на экскаватор. Тел. 050-655-41-40. zzТранспорт. предпр. на пост. раб.требуется диспетчерсекретарь,в/о,коммуникаб.,ПК (Microsoft Office). Тел. 050-22266-69. zzТребуется мангальщик! Тел. 050-529-88-32. zzТребуется ответственная женщина по уходу за пожилыми людьми с опытом работы. Тел. 050-175-61-70. zzХудожник гипсовых изделий. Оплата стаб., условия хорошие, р-н Черевковки. Тел. 050-93064-67.

6

Художник на выборку и резку, можно учеником, р-н Машмета. Тел. 050676-91-30.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

zzШлифовщик для полировки нержавейки. Тел. 050-814-77-61. zzЮрист-хозяйственник с о/р от 3 лет, з/п от 5 000 грн. в бюджетную организацию. Тел. 066-606-25-81.

ищу

zzДомработница с большим о/р ищет работу. Добросовестность, честность, есть рекомедации. Тел. 095-22-59-866. zzЖенщина, 37 лет, ищу работу, ответствен., можно продавцом, интим не предлагать. Тел. 050-178-168-5. zzИщу работу в офисе. Тел. 095-399-10-79. zzИщу работу водителя кат. «В», «С», «С1», «Е». Тел. 050-76524-95. zzИщу работу домработницы с ОР. Тел. 050-920-80-35 (после 19.00). zzИщу работу по поиску клиентов для адвоката, умеющего реально «решать» дела. Оплата сдельная, по договоренности. ОР более 5 лет. Тел. 099-067-35-10 (п. 14.00). zzИщу работу по уборке офисов, квартир и домов. Тел. 095-50-50-270. zzИщу работу разнорабочего, подсобника, грузчика. Тел. 095841-246-6. zzИщу работу разнорабочего, подсобника, грузчика. Тел. 066040-65-08. zzИщу работу уборщицы, в квартирах, домах, смогу приготовить обед вкусно. Срочно. Тел. 099-702-34-97. zzМужчина с личным авто, груз. микроавтобус, 1,5 тонны. Тел. 095-00-19-512. zzОпытный педагог ищет работу няни или гувернантки. Тел. 095-504-91-92. zzПарень, 19лет, ищу любую работу. Тел. 050-010-72-52. zzПо уходу за пожилилыми людьми. Тел. 066-805-8-184. zzПрепод. по химии и укр. языку. Тел. 050-030-97-64.

http://slavinfo.dn.ua

zzТребуется водитель на ГАЗель с опытом работы, стажем работы. Тел.: 0506578305. zzТребуются приемщики на пункты приема макулатуры и стеклотары (можно пенсионеры). Тел.: 0500480351. zzПредприятию на постоянную работу требуются водители категории “Е”, с о/р не менее 3 лет, оператор перегружателя. Тел.: 0509872765. zzАгент со своим личн. авто, з/п от 5000. Тел.: 0668119686. zzВ бюджетную организацию требуется экономист с опытом работы от 3-х лет. З/п – от 4500 грн. Тел.: 0666062581. zzВ бюджетную организацию требуется бухгалтер с опытом работы от 3-х лет. З/п – 5000 грн. Тел.: 0666062581. zzВ бюджетную организацию требуется юрист-хозяйственник с опытом работы от 3-х лет. З/п – 5000 грн. Тел.: 0666062581. zzВ дистрибьюторскую компанию требуется супервайзер (направление - молочная продукция), торговые агенты, бухгалтер (знание 1С обязательно). Тел.: 0508264270. zzВ кафе требуется кассир, администратор, официанты с опытом работы. З/плата - еженедельно. Тел.: 0666650001. zzВ ПАБ треб. официанты. Тел.: 0509894976. zzВетеринарный врач с опытом работы с мелкими животными. Тел.: 0996227295. zzВодители, категории “В, С”, стаж работы не менее 5 лет. Зарплата достойная. Тел.: 0504785693. zzВодитель с микроавтобусом для выездн. торг. Тел.: 0668119686. zzДевушка (студентка), 17 лет. Ищу работу в любой сфере, легко и быстро обучаюсь. Тел.: 0509092977. zzДежурный на автостоянку (пенсионер). Тел.: 79118. zzЖ., 47, инвалид 3 группы, ищет работу. Тел.: 0969323847. zzКафе “Виват”, по Дворцовой, 48Б, срочно примет для работы в ночное время официантов и посудомоек. Тел.: 0990130319. zzНа выездную торг. треб. реализ. Тел.: 0999264577. zzНа овощной рынок по ул. Гв. Кантемир. треб. реализатор на крупы, оплачиваемая стажировка. Тел.: 0507728949, зв. после 14.00.

zzНа пост. работу требуется автослесарь с опытом работы. Тел.: 0508008902, 0686227235. zzНа пост. работу требуется водитель кат. “С” с опытом работы. Тел.: 0508008902, 0686227235. zzНа пост. работу требуется машинист экскаватора-погрузчика. Тел.: 0951074474. zzНа пост. работу требуются экспедиторы с опытом работы. Тел.: 0508008902, 0686227235. zzНа рынок в м-не Лазурный требуется грузчик на крупы. Тел.: 0507728949, звонить после 14.00. zzНа рынок в м-не Лазурный требуется реализатор на крупы, оплачиваемая стажировка. Тел.: 0507728949, звонить после 14.00. zzОбратока почтовой корреспонденции на дому. Тел.: 0960273881, E-m: novaship@list.ru. zzООО “Чуевские сады”, Белгородская обл. треб. разнорабочие для работы на складе и обрезку деревьев. Предоставляется общежитие, 3-разовое питание, з/п 5000-10000 грн. Тел.: 0664529688, Максим, 0631002071. zzОхранники на вахту (30/10 день). Проезд-компенсация, проживание бесплатно, коммандировочные. З/п выплачивается сразу по окончанию вахты. Тел.: 0501034629, 0630713835, 0676200110, 0662549903, 0970749850. zzПарень, 27 лет, молодой и умелый, ищет работу,. Тел.: 0669379684, 0963955656, Владимир. zzПредприятию для ремонта энергетического оборудования требуются сварщики 5, 6 разрядов. З/п от 5000 грн. Тел.: 0664966500. zzПредприятию на постоянную работу требуются водители кат “С”, с о/р (МАЗ, КрАЗ, БелАЗ), разнорабочие. Тел.: 0507734334. zzПредприятию на постоянную работу требуются модельщики не ниже 3 разряда. Стабильная оплата. Тел.: 0669907713. zzПредприятию на постоянную работу требуются: токарь-расточник, фрезеровщик не ниже 3 разряда. Стабильная оплата. Тел.: 0951315388. zzПрограммист и дизайнер, от 6000 грн. Тел.: 0502090313. zzПродам уголь ДГ13-100, недорого. Наталья. Тел.: 0992825794. zzПродам уголь. Тел.: 0666780263. zzРабота для предпринимателей. Тел.: 0501770019. zzОхрана жилых комплексов класса «De-luxe» в г. Харькове! Платим 650 грн./день. Обеспечиваем форменной одеждой, питанием, проживанием. Тел.: 0666184988. zzВахта - 5 дней, оплачивается в размере 2500 грн. Питание, проживание. Тел.: 0662473105. zzОхранники в г. Харьков. Соц. пакет, питание и жилье включены в рабочий договор. Смена - 12 часов, 550 грн. Тел.: 0990002647. zzВодители в строительную компанию на развозку материалов. З/п - от 3800 грн./ неделя. Обеспечиваем жильем и питанием. Работа вахтовым методом. Тел.: 0953610466. zzВодители требуются транспортно-строительной компании в г. Харькове для перевозок с экспедитором. З/п - от 8000 грн., режим работы - на выбор. Форма, жилье, питание. Тел.: 0509327263. zzСтроители широкого профиля (подсобники) на вахту в г. Харьков. Стабильная з/п - до 13000 + % (выполнение плана). Питание, жилье. Тел.: 0679083730. zzТреб. торг. представитель, прожив. в Краматорске, Славянске. Тел.: 0955773729. zzВодители с личным авто. Тел.: 0951498670. zzТреб. водитель, прессовщик (макулатура). Стабильная з/п, офиц. тр-во, социальный пакет. Красногорка КПД. Тел.: 0504598855, Игорь Сергеевич, зв. с 8.00 до 17.00. zzТребуется продавецсборщик в магазин непродовольственных товаров (опыт работы); мастер по ремонту мобильных телефонов и планшетов (опыт работы); продавец-консультант в магазин непродовольственных товаров (опыт работы); торговый представитель непродовольственных товаров (опыт работы). Тел.: 0952077866. zzНа постоянную работу требуются компоектовщики. Официальное трудоустройство. Доставка транспортом предприятия. Тел.: 0504787594. zzТребуется продавец непродовольственных товаров. Коммуникабельный. Тел.: 0501618235.

«Газета объявлений» N 2 (557), 18 января 2017 г.


Объявления диктуйте по тел.:

Требуется

zzПредприятию на постоянную работу требуются водители кат. “Е”, с о/р не менее 3 лет, з/п от 7000 грн.; оператор перегружателя. Тел.: 0503473471. zzТребуется главный энергетик. Тел.: 0997757085. zzВ кофейню треб. администратор, желат. с о/р. Тел.: 0507865496. zzВ торг. центр “Амстор” треб. бариста, з/п от 150 грн./день. Тел.: 0507865496. zzТреб. банщик, график работы понедельный. Тел.: 0992667197. zzТреб. рабочие строительных специальностей. Тел.: 0668854219. zzТреб. торгов. представитель в о/р и авто на газе. В компанию ООО “Фреш-Микс”. Тел.: 0503672159. zzТребуется автослесарь на грузовое автопредприятие. Тел.: 0509032351. zzТребуются водители на зерновозы МАН с прицепным, с опытом работы. Тел.: 0500743487, 0676281190. zzПредприятие в старой части города треб. сторож-котельщик (женщина пенсионного возраста). Тел.: 0951836416. zzТребуются официанты. Тел.: 0502921001, 0980721548. zzВ парикмахерский салон Ша-Ноар требуется парикмахер и мастер маникюра. Тел.: 0505150133. zzТреб. специалисты по выращиванию овощей в теплице. Тел.: 0502079638. zzТребуется бармен с опытом работы (п. Красногорка). Тел.: 0506206921. zzТребуется водитель для работы на междунардных перевозках, кат. С, Е. Тел.: 0509032351. zzТребуется шиномонтажник. Тел.: 0509032351. zzСдаётся в аренду место парикмахера и мастера маникюра педикюра. Тел.: 0505150133. zzООО “Тяжпромкомплект” для работы в гостинице “Краматорск” требуются молодые люди на должность барменов, официантов, бариста. Опыт работы не обязателен, но знание основ и желание работать должны присутствовать. Предварительное собеседование каждую среду с 9.00 по адресу: ул. Валентина Шеймана, 29 (Карпинского), район паспортного стола. Тел.: 0626-41-93-76, 099-614-59-75. zzТребуется повар без опыта работы. Обучение. Стабильная заработная плата. Гибкий график. Тел.: 0996815383, Елена. zzВ парикмахерском салоне Ша-Ноар сдаётся в аренду место парикмахера и маникюра-педикюра. Тел.: 0505150133. zzСалону красоты треб. мастерпарикмахер и массажисты. Тел.: 0667344450. zzТорг. предприят. на пост. раб. треб. торг. представители с личн. авто на газу, направление колбасные изделия, оплата труда - ставка + % + амортизация. Тел.: 0996127772. zzТреб. водители кат. “Е”. Тел.: 0996477555. zzТреб. продавец в зоомагазин, можно без о/р. Тел.: 0507865496. zzТреб. продавец в киоск. Тел.: 0502157500. zzТреб. продавец в кофейню “Остров”, можно без о/р, з/п от 150 грн./день. Тел.: 0507865496. zzТреб. сварщик. Тел.: 0502351989. zzТреб. слесари-ремонтники, слесарь-гидравлик станочного оборуд. Тел.: 0955805200, 421936. zzТреб. смотритель усадьбы, жилье и мебель предоставляется. Тел.: 0958704738.

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zzТреб. сурогатные мамы, доноры яйцеклеток. Тел.: 0666338880. zzТреб. торг. представитель с личн. авто. З/п - от 6000 грн. Тел.: 0502913380. zzТреб. торговый представитель, желательно мужчина (можно студент). Трудолюбив, коммуникабельный, целеустремленный. З/п сдельная. Тел.: 0953531937. zzТребуется водитель на ГАЗ-53 с опытом работы. Звонить в рабочие дни с 9 до 17 часов. Тел.: 0502274506. zzТребуется ночной сторож (пенсионер). Тел.: 0639903377. zzТребуется охранник в питомник декоративных растений. Тел.: 0999804980. zzТребуется продавец (п. Веселый). Тел.: 0501525132. zzТребуется продавец в мебельный магазин. Желателен опыт работы или легко обучаемость. Стар. город, ул. Р. Люксембург, 78, мебельный магазин., обр. с 9.00 до 12.00. zzТребуется реализатор косметики на рынок (Старый город, Соцгород). Тел.: 0997094865. zzТребуется реализатор на выездную торговлю, хорошие условия. Тел.: 0504250570. zzТребуется реализатор на выездную торговлю на рынки городов с опытом работы (детский трикотаж). Тел.: 0997094865. zzТребуется реализатор на трикотаж. Тел.: 0662625575. zzТребуется реализатор трикотажа. Тел.: 0662625575. zzТребуется специалист в автопокрасочную (подготовка, покраска). Тел.: 0501350060. zzТребуется сторож (пенсионер). Тел.: 0953055407. zzТребуются рабочие по отделке на выезде. Тел.: 0664672583.

1-комн.кв. продаю

zz1-комн. кв, Машмет, 45 кв.м., космет. ремонт, 105 000 грн. Тел. 050-800-74-18. zz1-комн. кв., 1/5, 50 кв. м, 155 000 грн. akcent-group.com. Тел.: 050-474-63-35, 093-660-65-94. zz1-комн. кв., 1/5, г. Константиновка, недорого. Тел. 066-53661-91. zz1-комн. кв., 1/5, не углов., ул. Чубаря, под ремонт, 6 700. АН «Монолит». Тел. 050-035-57-77. zz1-комн. кв., 1/5, ул. Г. Батюка, 31/17/6, отл. сост., с меб. и техникой. www.akcent-group. com. Тел. 050-425-25-91. zz1-комн. кв., 1/5, ул. О. Революции, 30/16/7, отл. сост. akcent.dn.ua. Тел. 050-425-25-91. zz1-комн. кв., 1/5, центр, 5 500. АН «Монолит». Тел. 050-0122-777. zz1-комн. кв., 2/2, ул. Свердлова, 35/16/6, отл. сост. част. с меб. и техникой. www. akcent-group.com. Тел. 050-42525-91. zz1-комн. кв., 2/5, мр-н Артема. Тел. 095-295-35-85. zz1-комн. кв., 2/5, ул. Дарвина, 24,3 кв. м, под ремонт, хор. р-н, 98 500 грн. Тел. 099-621-01-02. zz1-комн. кв., 2/5, ул. Дарвина, 36 кв. м, не углов., космет. рем., 123 000 грн. Тел. 099-621-01-02. zz1-комн. кв., 2/5, ул. Коммунаров, чех. пр., жил. сост., не угл. Тел. 050-423-41-45. zz1-комн. кв., 2/5, центр, с меб., дом кирпич. Тел. 050-75236-24. zz1-комн. кв., 3/5, мр-н Артема, м/п окна, нов. межком. двери, ремонт, 7 000. www.akcent-group. com. Тел. 050-425-29-78. zz1-комн. кв., 3/5, мр-н Артема, хор. сост., 6 500, в связи с выездом. akcent.dn.ua. Тел. 050425-29-78. zz1-комн. кв., 3/5, ул. Батюка, отл. сост., по сниж. цене. www. akcent-group.com. Тел. 050-42525-91.

zz1-комн. кв., 3/5, ул. Коммунаров, жил. сост., 6 000, в связи с выездом. www.akcent-group. com. Тел. 050-425-29-78. zz1-комн. кв., 3/5, ул. Ленина, рядом с площ., 6 500. www. akcent-group.com. Тел. 050-42529-78. zz1-комн. кв., 3/5, ул. Лозановича, жил. сост., 6 000. Тел. 050-423-41-45. zz1-комн. кв., 3/5, центр, жил. сост., 105 000 грн. www. akcent-group.com. Тел. 050-47537-05. zz1-комн. кв., 3/5, центр, с меб., дом кирпич. Тел. 050-75236-24. zz1-комн. кв., 3/5, центр, с ремонтом. Тел. 066-53-66-191. zz1-комн. кв., 3/9, м-н Артема, ул. Г. Батюка, не угловая, м/п окна, 5 000. АН «Акцент». Тел. 050-348-67-56. zz1-комн. кв., 3/9, ул. Коммунаров, р-н ОШ №8. Тел. 050984-27-63. zz1-комн. кв., 3/9, ул. Свердлова, 36/19/8, жил. сост. www.akcent-group.com. Тел. 050425-25-91. zz1-комн. кв., 3/9, Химик, м/п окна и балкон, с меб. и быттех., гор. вода, 216 000 грн. Тел.: 05095-98-152, 063-94-04-111. zz1-комн. кв., 32 кв. м, 2-эт. р-н парка, евроремонт, счетчики, встроен. мебель, быттехника, без посредников. Тел. 050-704-14-39. zz1-комн. кв., 4/5, в связи с выездом, 90 000 грн. www. akcent-group.com. Тел. 050-47537-05.

zz1-комн. кв., 9/9, ул. Коммунаров, м/п окна, 36/19/7, с/у совмещ., балеон не заст., 156 600 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-9404-111. zz1-комн. кв., Артема, 1/10, 37 кв. м, ул. Ген. Батюка, жил. сост., 6 600. Тел. 050-800-76-94. zz1-комн. кв., Артема, 1/5, окна пласт., балкон заст., сантех. новая, продажа в связи с выездом из страны, торг. Тел. 050-34774-09 (Юлия). zz1-комн. кв., Артема, 1/5, ул. Бульварная, 31 кв. м, жил. сост., 5 500. Тел. 050-800-73-57. zz1-комн. кв., Артема, 2/5, 36 кв. м, ул. Батюка, космет. рем., нов. сантех., 8 000. Тел. 050-80076-94. zz1-комн. кв., Артёма, 2/5, ул. Г. Батюка, 31 кв. м, хор. сост., ремонт, м/п окна. Тел. 050-80084-06. zz1-комн. кв., Артема, 3/9, 36/19/9, чистый подъезд, домофон, вода пост. Тел. 050347-59-53. zz1-комн. кв., Артема, 32/16/6, кирп. дом, жил. сост., 5 100. www. akcent-group.com. Тел. 050-47185-04. zz1-комн. кв., Артема, 38/20/9, кирп. дом, улучш. планир., рядом ост., маг., 6 500. www. akcent-group.com. Тел. 050-47185-04. zz1-комн. кв., Артема, 39 кв. м, балкон, новая желез. дверь, нов. проводка, хороший р-н, м/п окна, 6 500. Тел. 050-800-74-18. zz1-комн. кв., Артема, 4/5, 31/17/7, жил. сост., м/п окна, 173 000 грн. Тел. 050-347-59-53.

zz1-комн. кв., 4/5, ул. Королева, жил. сост., не угл. Тел. 050-423-41-45. zz1-комн. кв., 4/5, ул. Ленина, 120 000 грн. Тел. 050-752-36-24. zz1-комн. кв., 4/5, центр, жилое сост., счетчики, м/п окна, балкон заст., не угловая. Тел. 050-815-86-80. zz1-комн. кв., 4/5, центр, м/п окна, хор. сост. Тел. 050-42341-45. zz1-комн. кв., 4/5, центр, ул. Лозановича, 12, 29 кв. м, жил. сост., не углов., вода пост., газ. колонка, 169 000 грн. Тел. 095636-06-57. zz1-комн. кв., 4/5, центр, ул. Лозановича, не угловая, жилое сост., газ. колонка, вода пост., 154 000 грн. Тел. 095-636-06-57. zz1-комн. кв., 4/9, 38/20/9, не угловая, кирп. дом, чистый подъезд, 6 500 грн., докум. готовы. Тел. 050-471-85-04. zz1-комн. кв., 4/9, ООШ №8, ул. Коммунаров, 34,4 кв. м, жил. сост., м/п окна, не углов., балкон заст., коммуник. поменяны, 169 000 грн. Тел. 095-636-06-57. zz1-комн. кв., 4/9, пер. Виноградный, хор. сост., цена договор. Тел. 050-425-25-91. zz1-комн. кв., 4/9, ул. Коммунаров, 34, м/п окна, м/п балкон, 6 000. Тел. 050-423-41-45. zz1-комн. кв., 5/5, ул. Чубаря, 30/16/5,5, хор. сост., срочно. www.akcent-group.com. Тел. 050425-25-91. zz1-комн. кв., 5/9, 38/20/9, хор. жилое сост., 7 000. www. akcent-group.com. Тел. 050-47185-04. zz1-комн. кв., 5/9, Артема, 38 кв. м, кирп. дом, не угловая, 7 000. www.akcent-group.com. Тел. 050-425-29-78. zz1-комн. кв., 5/9, мр-н Лесной, ул. Батюка, 21, кирп. дом, жил. сост., 7 200. Тел. 050-423-41-45. zz1-комн. кв., 6/14, центр, обычное сост., 35 кв. м, 6 000. Тел. 050-474-63-35. zz1-комн. кв., 6/9, пер. Виноградный, 38/19/9, хор. сост. www. akcent-group.com. Тел. 050-42525-91.

zz1-комн. кв., Артема, 4/9, 38/19/9 кв. м, улучш. планир., не угловая, 7 000. www.akcent-group. com. Тел. 050-471-85-04. zz1-комн. кв., Артема, 5/5, 30 кв. м, ул. Олимпийская, жил. сост., исправная крыша, 4 900. Тел. 050-800-76-94. zz1-комн. кв., Артёма, 5/5, пер. Парковый, 32 кв. м, отл. сост., ремонт. Тел. 050-800-84-06. zz1-комн. кв., Артема, пер. Богомольца, 75, 5/5, 32 кв. м, жил. сост., м/п окна. Тел. 099621-01-02. zz1-комн. кв., Артема, пер. Парковый, 3, 4/5, 30/16/6, жил. сост., нов. сантех. Тел. 099-62101-02. zz1-комн. кв., Артема, пер. Парковый, 6, 5/5, 32/16/7, жил. сост., м/п окна, нов. коммуник., 135 000 грн. Тел. 099-621-01-02. zz1-комн. кв., Артема, ул. Батюка, 2/5, 32 кв. м, жил. сост., 6 000. Тел. 050-800-73-57. zz1-комн. кв., Артема, ул. Вольная, 1/5, 32 кв. м, жил. сост., возмож. под офис. Тел. 099-62101-02. zz1-комн. кв., Артема, ул. Вольная, 31 кв. м, жил. сост., 5 000. Тел. 050-800-73-57. zz1-комн. кв., Артема, ул. Вольная, 7, 5/5, 32 кв. м, жил. сост., м/п окна, нов. кол., балкон заст., 130 000 грн. Тел. 099-62101-02. zz1-комн. кв., г. Изюм, 2/2, 30 кв. м, не угловая, теплая, гараж, погреб. Тел. 050-728-22-18. zz1-комн. кв., ж/д, 3/5, 36 кв. м, ул. Артема, жил. сост., м/п окна, 8 500. Тел. 050-800-76-94. zz1-комн. кв., ж/д, ул. Свердлова, 45, 30 кв. м, 1/5, кирп. дом, пристороен балкон, не углов., жил. сост., рядом 2 школы, маг., 5 600. Тел. 050-955-03-56. zz1-комн. кв., космет. рем., самый центр, 1/5, 5 500. Тел. 050425-29-78. zz1-комн. кв., крупногабарит., 3/9, ул. Свободы, отл. сост. www. akcent-group.com. Тел. 050-47537-05. zz1-комн. кв., Машмет, 2/5, 36 кв.м., хор. сост., косм. ремонт, 125 000 грн. Тел. 050-800-74-18.

«Газета объявлений» N 2 (557), 18 января 2017 г.

(присылайте SMS-сообщения)

zz1-комн. кв., Машмет, 3/5, жил. сост., м/п окна, не угловая. Тел. 050-800-73-57. zz1-комн. кв., Машмет, 3/5, ул. Дарвина, 34 кв. м, отл. сост., ремонт. Тел. 050-800-84-06. zz1-комн. кв., мр-н Артема (стоматология), 100 000 грн. akcent-group.com. Тел.: 050-47463-35, 093-660-65-94. zz1-комн. кв., мр-н Артема, 32/16/7, жил. сост., не угл., 3 800, срочно. www.akcent-group.com. Тел. 050-471-85-04. zz1-комн. кв., мр-н Артема, Лесной, 2/5, жил. сост., 100 000 грн. www.akcent-group.com. Тел. 050-475-37-05. zz1-комн. кв., мр-н Артема, Лесной, 5/9, 38/20/9, кирп. дом, улуч. планир., хор. сост., 7 000. Тел. 050-471-85-04. zz1-комн. кв., мр-н Лесной, срочно. Тел. 095-295-35-85. zz1-комн. кв., мр-н Химик, обычное сост., 120 000 грн. akcent-group.com. Тел.: 050-47463-35, 093-660-65-94. zz1-комн. кв., новостройка, напротив прокуратуры, бетонмаш. дом, 35 кв. м, новая, под ремонт, 14 000, торг. Тел. 050-555-55-66. zz1-комн. кв., пер. Виноградный, отл. сост., 7 500. Тел. 050-423-41-45. zz1-комн. кв., пер. Малогородской, 5/5, с меб. и техникой, цена договор. www.akcent-group. com. Тел. 050-425-25-91. zz1-комн. кв., р-н ж/д, по сниженной цене. www.akcent-group. com. Тел. 050-425-25-91. zz1-комн. кв., р-н ж/д, хор. сост., 155 000 грн. akcent-group. com. Тел.: 050-474-63-35, 093660-65-94. zz1-комн. кв., р-н ООШ 8, 9/9, без ремонта, 7 500. АН «Монолит». Тел. 050-035-57-77. zz1-комн. кв., с хор. ремонтом. Тел. 095-295-35-85. zz1-комн. кв., с хорошим ремонтом, 190 000 грн. akcent-group. com. Тел. 050-423-40-98. zz1-комн. кв., самый центр, 5/5, кирп. дом, сухая и теплая, 32,8/17,2/5,9, 136 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zz1-комн. кв., сред. эт., 40 кв. м, хор. сост., недорого. Тел. 050423-41-45. zz1-комн. кв., ул. Васильевская, 4/5, 31/17/6, м/п окна, вода пост., 6 000. Тел. 050-347-59-53. zz1-комн. кв., ул. Вольная, 1. Тел. 095-048-37-23. zz1-комн. кв., ул. Г. Батюка, 5/9, нов. окна и двери, 150 000 грн. akcent-group.com. Тел. 050423-40-98. zz1-комн. кв., ул. К. Маркса, 44, 7/14, не углов., жил. сост., 5 800. Тел. 095-294-25-34. zz1-комн. кв., ул. Коммунаров, 34, 7/9, хор. сост., нов. сантех., м/п окна, лоджия. АН «Акцент». Тел. 050-348-67-56. zz1-комн. кв., ул. Коммунаров, 7/9, кирп. дом, космет. рем., м/п окна, счетчики. Тел. 095-10621-16.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

zz1-комн. кв., ул. Коммунаров, 7/9, кирп. дом, космет. рем., счетч., 9 000. Тел. 050-475-37-05. zz1-комн. кв., ул. Комунаров, 36, 3/9, сост. хор., балкон заст., 5 200. АН «Акцент». Тел. 050-34867-56. zz1-комн. кв., ул. Королева, после капрем., 7 500. Тел. 050425-29-78. zz1-комн. кв., ул. Ленина, 2/5, жил. сост., 120 000 грн. akcent-group.com. Тел. 050-42340-98. zz1-комн. кв., ул. Ленина, 4/5, не углов., под рем., вода пост., 6 500. Тел. 095-294-25-34. zz1-комн. кв., ул. Лозановича, 2/5, 135 000 грн. akcent-group. com. Тел. 050-423-40-98. zz1-комн. кв., ул. Лозановича, 2/5, 32/16/6, с ремонтом, меб. и быттех., 250 000 грн. Тел. 050588-89-77. zz1-комн. кв., ул. Окт. Революции, 2/5, 120 000 грн. akcent-group.com. Тел. 050-42340-98. zz1-комн. кв., ул. Свободы, 3/9, 130 000 грн., срочно. akcent-group.com. Тел. 050-42340-98. zz1-комн. кв., ул. Свободы, 6/9, сост. отл., балкон заст. АН «Акцент». Тел. 050-348-67-56. zz1-комн. кв., ул. Урицкого, 3/5, 120 000 грн. akcent-group. com. Тел. 050-423-40-98. zz1-комн. кв., ул. Чубаря, 11а, жилое сост., 2 этаж, 30 кв. м. Тел. 050-565-35-20. zz1-комн. кв., Химик, 3/9, ремонт, мебель, счетчики, АН не беспокоить. Тел. 096-70-83-434. zz1-комн. кв., Химик, 5/9, 38 кв. м, пласт. окна, кондиц., 6 500. www.akcent-group.com. Тел. 050425-29-78. zz1-комн. кв., Химик, 9/9, ул. Донская, 38 кв. м, космет. рем., 6 000. Тел. 050-800-73-57. zz1-комн. кв., Химик, ул. Донская, 38 кв. м, без ремонта, 5 500. Тел. 050-800-73-57. zz1-комн. кв., Химик, ул. Донская, 4/9, 5 000. Тел. 095-29425-34. zz1-комн. кв., центр. Тел. 095295-35-85. zz1-комн. кв., центр, 1/5, 30/15/6, кирп. дом, газ. колонка, вода пост., 5 500. Тел. 050-47185-04. zz1-комн. кв., центр, 1/5, под бизнес. Тел. 050-347-59-53. zz1-комн. кв., центр, 1/5, ул. Королева, 30, жил. сост., нов. сантех., 123 000 грн. Тел. 099621-01-02. zz1-комн. кв., центр, 1/5, ул. Окт. Революции, 30 кв. м, жил. сост., 5 500. Тел. 050-800-73-57. zz1-комн. кв., центр, 2/5, 40/30/8, 7 500. Тел. 050-34759-53. zz1-комн. кв., центр, 2/5, бул. Пушкина, 7, 32/17/6, хор. сост., м/п окна, не углов., 184 000 грн. Тел. 099-621-01-02. zz1-комн. кв., центр, 2/5, ул. Лозановича, 32/17/6,5, жил. сост., не углов. Тел. 099-621-01-02.

http://slavinfo.dn.ua

7


Объявления диктуйте по тел.:

1-комн.кв.

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zz1-комн. кв., центр, ул. Окт. Революции, 4/6, 38/20/9, хор. сост. Тел. 099-621-01-02. продаю zz1-комн. кв., центр, ул. Р. zz1-комн. кв., центр, 2/5, ул. Люксембург, 44, 5/9, 38/20/9, Окт. Революции, 38/20/8, обчное кирп. дом, теплая, светлая, 10 сост., 7 800. Тел. 050-800-73-57. 500. Тел. 050-471-85-04. zz1-комн. кв., центр, 2/5, ул. zz1-комн. кв., центр, ул. Р. Фрунзе, 89, 31/16/7, хор. сост., Люксембург, 6/9, жил. сост., не углов., кирп. дом. Тел. 099- красивый вид из окна, не угловая. 621-01-02. Тел. 095-294-25-34. zz1-комн. кв., центр, 2/5, ул. zz1-комн. кв., центр, ул. Юн. Коммунаров, 31 кв. м, не Свободы, 7/9, 37 кв. м, хор. сост., углов., обычное сост., 6 500. Тел. м/п окна, 8 300. Тел. 050-800050-800-73-57. 76-94. zz1-комн. кв., центр, 2/9, ул. zz1-комн. кв., центр, хор. сост., Коммунаров, 34, 36/18/7, жил. 140 000 грн. akcent-group.com. сост., 158 000 грн. Тел. 099-621- Тел.: 050-474-63-35, 093-66065-94. 01-02. zz1-комн. кв., центр, чех. zz1-комн. кв., центр, 28 кв. м, 1/5, треб. ремонт, 6 000. Тел. 050- проект, 38/20/8 кв. м, ремонт, колонка, вода пост., докум. 800-74-18. zz1-комн. кв., центр, 3/5, 32 кв. готовы, 7 000. Тел. 050-471-85-04. zz1-комн. кв., ЦНИЛ, жил. м, 140 000 грн. akcent-group.com. сост., 130 000 грн. akcent-group. Тел. 050-423-40-98. zz1-комн. кв., центр, 3/5, ул. com. Тел. 050-423-40-98. zz1-комн. кв., чех. проект, 3/5, Королева, 32, обыч. сост. Тел. 36 кв. м, 143 000 грн. akcent-group. 050-800-84-06. zz1-комн. кв., центр, 3/5, ул. com. Тел. 050-423-40-98. zz1-комн. кв.-студия,с хор. Окт. Революции, 37 кв. м, отл. сост., ремонт, а/о. Тел. 050-800- ремонтом, 1 этаж, вода постоянно без насоса,тамбур, 84-06. zz1-комн. кв., центр, 3/5, ул. балкон,нов.м/п окна и двери, нов. Фрунзе, 38 кв. м, треб. ремонта, проводка, 6 700. Тел. 066-17650-14. 6 000. Тел. 050-800-73-57. zz1-комн., кв., Артема, ул. zz1-комн. кв., центр, 31/15/9, 3/9, чистый подъезд, домофон, Вольная, жил. сост., не угл., вода пост., 5 500. Тел. 050-347- частично пластик. окна, 5000. Тел. 095-294-25-34. 59-53. zz1-комн. кв., центр, 38/20/9, куплю 3/5, чех. проект, м/п окна, вода zz1- комн. кв. в любом р-не пост., а/о, ремонт, отл. сост., 15 Славянска, в хор. сост., не 800. Тел. 050-471-85-04. меньше 30 кв. м. Рассмотрю все zz1-комн. кв., центр, 39 кв. м, варианты. Срочно. Тел.: 050-4748/9, отл. сост., м/п окна, ремонт, 63-35, 093-660-65-94. 9 500. Тел. 050-423-41-45. zz1-, 2-, 3-комн. кв., в центре zz1-комн. кв., центр, 4/5, 34 или мрн Артема, в любом сост., кв. м, под ремонт, 100 000 грн. до 160 000 грн. Тел. 050-347akcent-group.com. Тел. 050-423- 74-09 (Юлия). 40-98. zz1-, 2-комн. кв., без поzz1-комн. кв., центр, 4/5, ул. средников. Тел. 050-588-89-77. Окт. Революции, 32 кв. м, жил. zz1-, 2-комн. кв., до 80 000 грн., сост., м/п окна, 6 000. Тел. 050- для себя, или сниму с послед. 800-73-57. выкупом. Тел. 050-862-82-62. zz1-комн. кв., центр, 4/9, улучш. планир., 38/19/9, не угловая, 5 500. Тел. 050-471-85-04. zz1-комн. кв., центр, 5/5, не углов., кирп. дом, под ремонт, 5 500. АН «Монолит». Тел. 050-03557-77. zz1-комн. кв., центр, 5/5, ул. Чубаря, 30/16/6, не углов., 118 000 грн. Тел. 099-621-01-02. zz1-комн. кв., центр, 5/5, ул. Чубаря, 31/16/6, жил. сост., не углов., 4 300. Тел. 050-800-73-57. zz1-комн. кв., центр, 5/5, ул. Чубаря, 31/17/6, не углов., обыч. zz1-, 2-комн. кв., мр-н Артема, сост., 110 000 грн. Тел. 050-800центр. Тел. 095-295-35-85. 73-57. zz1-, 2-комн. кв., недорого. Тел. zz1-комн. кв., центр, 50 кв.м., м/п окна, накопительный бак под 050-280-30-12. zz1-, 2-комн. кв., р-н ж/д, воду, 217 500 грн. Тел. 050-800рассм. любые вар-ты, возмож. с 74-18. zz1-комн. кв., центр, 6/14, 38 долгами. Тел. 050-423-40-98. zz1-, 2-комн. кв., р-н ж/д, кв. м, ул. Свободы, жил. сост., 8 рассм. любые вар-ты, возмож. с 000. Тел. 050-800-76-94. долгами. Тел. 050-423-40-98. zz1-комн. кв., центр, 6/9, 35 кв. zz1-, 2-комн. кв., треб. ремонта. м, ул. Коммунаров, жил. сост., 7 Срочно! Тел. 050-423-40-98. 500. Тел. 050-800-76-94. zz1-, 2-комн. кв., центр, Артема, zz1-комн. кв., центр, 6/9, ул. можно с дорогим рем., срочно. Почтовая, 44, 38/19/8, жил. сост., Тел. 050-471-85-04. не углов. Тел. 099-621-01-02. zz1-, 2-комн. кв., центр, мр-н zz1-комн. кв., центр, 8/9, 35 кв. Артема, в люб. сост., недорого, м, ул. Коммунаров, жил. сост., 7 для себя, можно с долгами. Тел. 500. Тел. 050-800-76-94. 095-203-78-47. zz1-комн. кв., центр, бул. zz1-комн. кв. «AVKПушкина, 7, 5/5, 34 кв. м, ванная и НЕДВИЖИМОСТЬ». Обращ.: ул. кухня с рем., зал в жил. сост., м/п Лозановича, 8. Тел. 095-033окна, балкон заст., с меб. и тех., 6 25-63. 000. Тел. 050-955-03-56. zz1-комн. кв. в 9-эт. доме, до zz1-комн. кв., центр, м/п окна, 100 000 грн. Тел. 050-425-25-91. нов. сантех., 4 эт., 162 500 грн. zz1-комн. кв. центр, в любом Тел. 050-800-74-18. сост., для себя, без посредников. zz1-комн. кв., центр, не углов., Тел. 095-68-88-462. нов. крыша, 5/5, м/п окна, балкон zz1-комн. кв., Артема. Срочно! блок, ремонт, меб., техника, 7 Тел. 050-5-888-977. 500. АН «Монолит». Тел. 050-035zz1-комн. кв., в люб. сост., в 57-77. люб. р-не, рассм. вар-ты, для себя. Тел. 050-471-85-04. zz1-комн. кв., центр, обычное сост., не угловая, докум. готовы, zz1-комн. кв., в любом р-не 2 900, срочно. www.akcent-group. города, можно с дорогим рем., в хор. сост., можно с меб., для com. Тел. 050-471-85-04. zz1-комн. кв., центр, отл. сост., себя, срочно. Тел. 050-471-85-04. zz1-комн. кв., в любом р-не цена договор. Тел. 050-423-41-45. zz1-комн. кв., центр, панел. для себя, возмож. проблем., с дом, 5/5, не углов., 2 900. Тел. долгами. Тел. 050-475-37-05. zz1-комн. кв., в любом сост., 050-347-74-09. возм. с долгами, не приват., для zz1-комн. кв., центр, под себя, срочно. Тел. 050-471-85-04. ремонт, рядом ост., магазин, 2 zz1-комн. кв., в центре, на 900, докум. в порядке, готовы, средн. этаже, в любом сост., срочно. Тел. 050-471-85-04. возможно с дорогим рем., для zz1-комн. кв., центр, р-н парка, себя. Тел. 050-471-85-04. 4/5, жил. сост., не углов., вода zz1-комн. кв., г. Николаевка, пост., рядом маг., школы, садик. без посредников. Тел. 050-588Тел. 095-294-25-34. 89-77. zz1-комн. кв., центр, сост. zz1-комн. кв., желат. с режилое, 30/16/6, 3 300, срочно, монтом, центр, Артема, средний докум. готовы. www.akcent-group. этаж. Тел. 050-752-36-24. com. Тел. 050-471-85-04. zz1-комн. кв., можно с долгами, zz1-комн. кв., центр, треб. для себя. Тел. 066-536-61-91. ремонта, вода пост., 5 500. Тел. zz1-комн. кв., мр-н Артема, 050-347-59-53. для себя, можно с ремонтом. Тел. zz1-комн. кв., центр, ул. Ком- 050-471-85-04. мунаров, частично с ремонтом, zz1-комн. кв., мр-н Артема, 135 000 грн. Тел. 095-294-25-34. центр, для себя, возмож. с zz1-комн. кв., центр, ул. дорогим, красивым ремонтом и Ленина, жилое сост., 2/5, 105 000 ликвидным этажом. Тел. 050-47185-04. грн. Тел. 050-475-37-05.

8

(присылайте SMS-сообщения)

zz1-комн. кв., недорого. Тел. zz2-комн. кв., 1/5, ул. Чубаря, zz2-комн. кв., 3/9, мр-н 43,9/25,9/6,3 кв. м, комн. раздел., Артема, ул. Василевского, 12, 095-636-06-57. zz1-комн. кв., рассм. все колонка, зал 14,7 кв. м, спальня 54/37/9, отл. сост., 13 500. Тел. варианты. АН «Монолит». Тел. 11,2 кв. м, 205 000 грн. Тел.: 050- 050-423-41-45. 95-98-152, 063-94-04-111. zz2-комн. кв., 3/9, ул. Банковая, 050-01-22-777. zz2-комн. кв., 1/5, центр, 45 кв. 54 кв. м, комн. разд., м/п окна, zz1-комн. кв., средний этаж, 250 000 грн. Тел. 050-752-36-24. м, под бизнес, 12 500. Тел. 050- косметич. ремонт. Тел. 050-75236-24. zz1-комн. кв., срочно. Тел. 095- 423-41-45. zz2-комн. кв., 1/5, центр, zz2-комн. кв., 4/4, ул. Ко295-35-85. zz1-комн. кв., центр. Тел. 095- крупногабарит., комн. раздел., 8 мяхова, 42/26/6, отл. сост., с меб. 800. АН «Монолит». Тел. 050-01- и техникой. www.akcent-group. 295-35-85. com. Тел. 050-425-25-91. zz1-комн. кв., центр, 2-3 эт., 22-777. zz2-комн. кв., 1/9, ул. Свободы, zz2-комн. кв., 4/5, Артема, для себя. Тел. 050-425-25-91. без ремонта. Тел. 050-175- 44/31/7, нов. окна, двери, отл. zz1-комн. кв., центр, 9-эт. дом, 38, сост., 8 000. www.akcent-group. улучш. планир., возм. дорогую. 29-35. zz2-комн. кв., 1/9, ул. Свободы, com. Тел. 050-471-85-04. Тел. 050-471-85-04. хор. сост., не углов., 50 кв. м, 8 zz2-комн. кв., 4/5, Машмет, zz1-комн. кв., центр, Артема, 500. www.akcent-group.com. Тел. чех. проект, ул. Дарвина, м/п можно без ремонта, с долгами, 050-425-29-78. окна, балкон заст., 52/28,7/6,8 недорого. Тел. 066-040-17-37. zz2-комн. кв., 2/2, ул. Л. кв. м, колонка-автомат, аккурат. zz1-комн. кв., центр, мр-н Толстого, 50/29/7, после ремонта, сост., меб., 183 000 грн. Тел.: Артема, в любом сост. Тел. 050- заходи и живи, akcent.dn.ua. Тел. 050-95-98-152, 063-94-04-111. 475-37-05. 050-425-25-91. zz1-комн. кв. мр-н Артема, в zz2-комн. кв., 2/2, ул. Л. 10-эт. доме, для себя. Тел. 050- Толстого, срочно, по сниж. цене. 425-25-91. Тел. 050-425-25-91. zzВ люб. сост., возмож. с zz2-комн. кв., 2/2, центр г. долгами, рассм. все вар-ты, для Николаевка, и сдается. Тел. 095себя, срочно. Тел. 050-471-85-04. 85-60-980. zzКвартиру в любом р-не, zz2-комн. кв., 2/3, ул. К. Маркса, любом сост., возмож. с долгами, 50/36/6. www.akcent-group.com. рассм. вар-ты. Тел. 050-423- Тел. 050-425-25-91. 41-45. zz2-комн. кв., 2/5, пер. Г. zzКвартиру в малосемейке. Батюка, 42/27/7, по снижен. цене. Тел. 050-423-40-98. www.akcent-group.com. Тел. 050zzКвартиру, недорого. Тел. 425-25-91. 095-295-35-85. zz2-комн. кв., 2/5, р-н ост. zz2-комн. кв., 4/5, пер. Мало«Молодежная», 41,8/23,3/6,5 кв. городской, 42/27/6, отл. сост., меняю м, длинный коридор, кооперат. част. с меб. www.akcent-group. zz1-комн. кв. + 3-комн. кв. + 199 500 грн. Тел.: 050-95- com. Тел. 050-425-25-91. 4-комн. кв., Артемовск + дом, дом, 98-152, 063-94-04-111. zz2-комн. кв., 4/5, ул. Окт. Святогорс + дом, Яровая, на zz2-комн. кв., 2/5, ул. Ленина, Революции, 52/31/7, чех. проект, недвиж. в Ккрыму, варианты. Тел. косметич. ремонт, м/п окна, вид кирп. дом. www.akcent-group.com. 099-530-36-99. на площадь. Тел. 050-752-36-24. Тел. 050-425-25-91. zz2-комн. кв., 4/5, ул. Свердлова, 42/28/6, кирп. дом, обычное сост. www.akcent-group. com. Тел. 050-425-25-91. zz2-комн. кв., 4/5, ул. Свободы, 44 кв.м, комн. разд., не угл., рядом площадь. www.akcent-group.com. Тел. 050-425-29-78. zz2-комн. кв., 4/5, ул. Чубаря, не углов., комн. разд., 7 000. Тел. 050-425-29-78. zz2-комн. кв., 4/5, центр, индивид. переплан., мебель, кухня встроенная, не угловая, торг. Тел. 050-347-74-09 (Юлия). zz2-комн. кв., 4/9, 52/32/9, жилое сост., р-н Лесного, 180 500 грн. akcent-group.com. Тел. 050423-40-98. zz2-комн. кв., 4/9, комн. разд., 50/35/9, кирп. дом, улучш. планир., 8 500. Тел. 050-47185-04. zz2-комн. кв., 4/9, ул. Ген. Батюка, 55 кв.м, комн. разд., м/п окна, комсетич. ремонт. Тел. 050752-36-24. zz2-комн. кв., 4/9, ул. Свободы, 59/32/12, а/о, отл. сост., есть гараж. www.akcent-group.com. zz1-комн. кв., 32 кв. м, центр, Тел. 050-425-25-91. z z 2-комн. кв., 2/5, ул. Ленина, 3/5, кирп., м/п окна, заст. балкон, zz2-комн. кв., 4/9, центр, хор. в хор. сост., на равноцен., г. чех. проект, 15 000. АН «Монолит». рем., ул. Свободы, 190 000 грн., Тел. 050-01-22-777. Харькова. Тел. 050-996-85-38. www.akcent-group.com. zz2-комн. кв., 2/5, центр, срочно. zzКвартиры в Артемовске, 1-, Тел. 050-475-37-05. 42/26/6 кв. м, отл. сост. www. 2-, 3-, 4- + дом на недвижимость zz2-комн. кв., 5/5, центр, в Крыму, или продам, рассм. akcent-group.com. Тел. 050-425- под ремонт, сантех. новая, окна 25-91. вар-ты. Тел. 095-774-31-01. zz2-комн. кв., 2/5, центр, с пласт., не угловая. Тел. 050-347меб., дом кирпич. Тел. 050-752- 74-09 (Юлия). zz2-комн. кв., 5/9, ул. Р. Люк36-24. перепланир. в студию, zz2-комн. кв., 2/9, Лесной. Тел. сембург, отл. сост., част. с меб. www. продаю 095-837-55-21. akcent-group.com. Тел. 050-425zz2-, 3-комн. кв., г. Кр. Лиман, zz2-комн. кв., 2/9, обычное юж. сторона, новострой, 2-комн. - сост., центр, возле площади, 12 25-91. zz2-комн. кв., 6/14, 52 кв. 68 кв. м, 3-комн. - 86 кв. м. Тел. 000. Тел. 050-474-63-35. м, жил. сост., 213 000 грн. 050-588-89-77. zz2-комн. кв., 2/9, ул. К. akcent-group.com. Тел. 050-423zz2-комн. кв по квадратуре Маркса, 22, р-н площади, кирп. 40-98. 3-комн. кв., 7/14, дорогой ремонт, дом, 2 лоджи. Тел. 066-311-81-61. zz2-комн. кв., 6/14, жилое новостройка, счетчик тепла, zz2-комн. кв., 3/4, сталинка, сост., комн. разд., ул. Свободы. воды, в доме резервуар запаса исполком. закрытый двор, самый akcent.dn.ua. Тел. 050-425-25-91. воды, охраняемый дом, консьерж, центр города, м/п окна, аккурат. zz2-комн. кв., 6/9, Лесной, 7 быттехника, 2 100 000 грн. Тел.: ремонт, колонка-автомат, вода 600. АН «Монолит». Тел. 050-01пост., 378 000 грн. Тел.: 050-95- 22-777. 050-95-98-152, 063-94-04-111. 98-152, 063-94-04-111. zz2-комн. кв., 1/10, ул. Ген. zz2-комн. кв., 6/9, не угловая, zz2-комн. кв., 3/5, 44 кв. м, теплая, Лесной, 11 000. Тел. 050Батюка, отл. сост., част. встроен. мебель. www.akcent-group.com. комн. раздел., новый балкон, 182 474-63-35. 000 грн. akcent-group.com. Тел. Тел. 050-425-25-91. zz2-комн. кв., 6/9, под ремонт, zz2-комн. кв., 1/14, не углов., 050-423-40-98. центр, 7 500. Тел. 050-474-63-35. zz2-комн. кв., 3/5, 50/36/9, чех. жил. сост., 8 500. Тел. 050-347zz2-комн. кв., 6/9, центр, ул. проект, ремонт, м/п окна, вода Свободы, 34, 53 кв. м, жилое 74-09. пост., отл. сост., 12 500. Тел. 050сост., не угловая. АН «Акцент». zz2-комн. кв., 1/2, ул. КарТел. 050-348-67-56. наухова, 44/28/8, а/о, жил. сост. 471-85-04. z z 2-комн. кв., 3/5, Артема, www.akcent-group.com. Тел. 050zz2-комн. кв., 8/9, ул. Свободы, срочно, недорого. Тел. 066-17050,9/27/7,7, дешево, срочно. 425-25-91. 60-06. akcent.dn.ua. Тел. 050-425-25-91. zz2-комн. кв., 1/2, ул. Л. zz2-комн. кв., 3/5, Молодежка, zz2-комн. кв., 8/9, ул. Свободы, Толстого, под бизнес, 519 000 6 500. Тел. 050-474-63-35. без отдел. работ, переплан., цена грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94zz2-комн. кв., 3/5, пер. Чубаря, договор. www.akcent-group.com. 04-111. цена договор, Тел. 050-425-25-91. zz2-комн. кв., 1/3, «сталинка», евроремонт, akcent.dn.ua. Тел. 050-425-25-91. zz2-комн. кв., Артема, 1/5, ул. Торская (Коммунаров), 43 zz2-комн. кв., 3/5, разд. 47/30/6, ул. Вольная, под ремонт, + сарай, погреб, гараж, под комн., жилое сост., 165 000 грн. м/п окна, 7 000. Тел. 050-800магазин. Тел. 050-644-93-20. akcent-group.com. Тел. 050-423- 76-94. zz2-комн. кв., 1/5, Артема, 40-98. zz2-комн. кв., Артёма, 1/5, есть балкон, жил. сост., 6 500. АН zz2-комн. кв., 3/5, ул. Буль- обыч. сост., разд. комн., 6 000. «Монолит». Тел. 050-01-22-777. варная, 42/26/7, отл. сост., с меб. Тел. 050-800-73-57. zz2-комн. кв., 1/5, ж/д. ул. и техникой. www.akcent-group. zz2-комн. кв., Артема, 1/5, ул. Свердлова, возм. под бизнес, com. Тел. 050-425-25-91. Батюка, жил. сост., м/п окна, 6 соврем. санузел, кондиц., комн. zz2-комн. кв., 3/5, центр, с 500. Тел. 050-800-76-94. смежные, хор. сост., 271 000 грн. меб., дом кирпич. Тел. 050-752zz2-комн. кв., Артёма, 1/5, ул. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04- 36-24. Бульварная, 52 кв. м., отл. сост., 111. zz2-комн. кв., 3/9, мр-н разд. комн. Тел. 050-800-84-06. zz2-комн. кв., 1/5, ул. Лоза- Артема, жил. сост., 9 500. www. zz2-комн. кв., Артема, 2/5, 43,7 новича, 16, в хор. сост., 8 000, akcent-group.com. Тел. 050-425- кв. м, ул. Батюка, космет. ремонт, 9 500. Тел. 050-800-76-94. 29-78. торг. Тел. 050-19-44-846.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

2-комн.кв.

http://slavinfo.dn.ua

zz2-комн. кв., Артема, 2/5, жил. сост., не углов., теплая, 6 800. Тел. 050-800-74-18. zz2-комн. кв., Артема, 3/5, 43 кв. м, ул. Василевского, жил. сост., 9 500. Тел. 050-800-76-94. zz2-комн. кв., Артема, 3/5, 44 кв. м, кирп. дом, не угловая, счетчик воды, тепла, жилое сост., рядом школа, садик, во дворе центр реабилитации детей. Тел.: 050-867-03-34, 095-655-94-15. zz2-комн. кв., Артема, 3/5, 44/31/7, комн. разд., не углов., чистый подъезд, хор. сост., докум. готовы, 6 500. www.akcent-group. com. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв., Артема, 3/5, 44/31/7, комн. разд., не угловая, сост. хор., 7 500. www. akcent-group.com. Тел. 050-47185-04. zz2-комн. кв., Артема, 3/5, 44/31/7, хор. жилое сост. не угловая, 6 500. www.akcent-group. com. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв., Артема, 3/5, 47/28/6,5, ул. Ясная, жил. сост., м/п окна, 8 000. Тел. 050-80076-94. zz2-комн. кв., Артема, 3/5, 50/35/9, чех. проект, нов. ремонт, вода пост., 12 500. www. akcent-group.com. Тел. 050-47185-04. zz2-комн. кв., Артема, 3/5, коопер. дом, комн. раздел., 6 500. Тел. 050-347-74-09. zz2-комн. кв., Артема, 4/5, 41 кв. м, ул. Бульварная, космет. ремонт, м/п окна, 13 000. Тел. 050-800-76-94. zz2-комн. кв., Артёма, 4/5, ул. Бульварная, 41 кв. м., хор. сост., м/п окна. Тел. 050-800-84-06. zz2-комн. кв., Артема, 4/9, 50/35/9, кирп. дом, улучш. планир., сост. обычное, 8 500. www.akcent-group.com. Тел. 050471-85-04. zz2-комн. кв., Артема, 4/9, 55 кв. м., м/п окна, балкон пластик, раздельная, жилая, хор. район, 288 000 грн. Тел. 050-800-74-18. zz2-комн. кв., Артема, 44/31/7, комн. разд., м/п окна, хор. сост., 6 500. www.akcent-group.com. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв., Артема, 44/31/7, комн. разд., обычное сост., 5 500. www.akcent-group.com. Тел. 050471-85-04. zz2-комн. кв., Артема, 5/5, 45 кв. м., 1 м/п на кухне, ремонт делал. 6 лет назад, кондиц., бак, балкон заст., 213 000 грн. Тел. 050-800-74-18. zz2-комн. кв., Артема, 5/5, ул. Батюка, 43 кв. м, жил. сост., м/п окна, 7 500. Тел. 050-800-73-57. zz2-комн. кв., Артема, 50/35/9, чех. проект, 3/5, вода пост., 8 500. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв., Артема, 50/35/9,5, улучшен. планировка, кирп. дом, комн. разд., 9 000 грн. www.akcent-group.com. Тел. 050471-85-04. zz2-комн. кв., Артема, 6/9, 52 кв. м, 195 000 грн. akcent-group. com. Тел. 050-423-40-98. zz2-комн. кв., Артема, комн. раздел., 5/5, под ремонт, 5 500. Тел. 050-347-74-09. zz2-комн. кв., Артема, Лесной, 3/9, 170 000 грн. Тел. 050-47537-05. zz2-комн. кв., Артема, Лесной, 3/9, 50/36/9 кв. м, улучш. планир., комн. разд., 10 000. Тел. 050-47185-04. zz2-комн. кв., Артема, Лесной, 5/9, 52/35/9, улучш. планир., разд. комн., 10 500. www.akcent-group. com. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв., Артема, Лесной, 7/10, 54/36/9,5, м/п окна, отл. сост., 12 500. www.akcent-group. com. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв., Артема, Лесной, обычное жилое сост., рядом ост., магазины, 5 800. Тел. 050-47185-04. zz2-комн. кв., Артема, Лесной, ул. Олимпийская, 6, 5/9, жил. сост., 7 800. Тел. 050-800-74-18. zz2-комн. кв., Артема, ул. Батюка, 2/5, 44 кв. м, жил. сост., разд. комн., 6 700. Тел. 050-80073-57. zz2-комн. кв., Артема, ул. Ген. Батюка, 3/5, 44,9 кв. м, кирп. дом, не углов., балкон заст., с меб. и тех., без посред. Тел. 099-0-333144. zz2-комн. кв., Артема, ул. Олимпийская, 4/5, жилое сост., частично пластик. окна, коопер. дом, 8500, торг. Тел. 095-29425-34. zz2-комн. кв., Артема, ул. Парковая, 1, 5/9, соврем. ремонт, нов. коммуник., м/п окна, лоджия застек., нов. бронир. дверь, 10 500. АН «Акцент». Тел. 050-34867-56. zz2-комн. кв., в хор. сост., в связи с выездом, недорого. Тел. 050-475-37-05. zz2-комн. кв., г. Краматорск, ул. Ульяновская, 207, 7/9, срочно, недорого. Тел. 050-77-519-44.

«Газета объявлений» N 2 (557), 18 января 2017 г.


Объявления диктуйте по тел.:

2-комн.кв. продаю

zz2-комн. кв., г. Николаевка, 4/5, кирп. дом, космет. рем., 6 000. АН «Монолит». Тел. 050-0122-777. zz2-комн. кв., г. Николаевка, космет. рем., 2/2. Тел. 050-99973-56. zz2-комн. кв., г. Николаевка, ул. Мира, 3/5, 45/28/6,5, жил. сост., цена договор. Тел. 050588-89-77. zz2-комн. кв., г. Николаевка, центр, 2/2, 45/27/5,5. комн. разд., жил. сост., сарай и подвал во дворе, недорого. Тел. 050-58889-77. zz2-комн. кв., ж/д, 1/2, 44/31/7 кв. м, жил. сост., а/о, вода пост., 4 000. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв., ж/д, 2/4, 60 кв. м, чех. проект, жил. сост., комн. раздел., 275 000 грн. Тел. 050800-74-18. zz2-комн. кв., ж/д, 2/5, 44/31/6, кирп. дом, м/п окна, вода пост., 8 500. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв., ж/д, 2/5, 44/33/6, кирп. дом, пласт. окна, чистый подъезд, вода пост., 9 000. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв., ж/д, 2/5, 49 кв. м, ул. Комяхова, жил. сост., м/п окна, а/о, 15 000. Тел. 050-80076-94. zz2-комн. кв., ж/д, 2/5, ул. Комяхова, 42 кв. м, жил. сост. Тел. 050-800-84-06. zz2-комн. кв., ж/д, 3/3, 57/37/9, ул. Марапульца, жил. сост., 7 500. Тел. 050-800-76-94. zz2-комн. кв., Ж/Д, 3/5, 42/28/7, рядом с рынком, 6 500. akcent-group.com. Тел. 050-42340-98. zz2-комн. кв., ж/д, 4/5, 44/31/6, кирп. дом, комн. разд., вода пост., гараж во дворе, 9 000. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв., ж/д, 44/35/6, отл. сост., ремонт, 12 000. www. akcent-group.com. Тел. 050-47185-04. zz2-комн. кв., ж/д, 48/35/7, а/о, обычное сост., докум. готовы, 4 000, срочно. www.akcent-group. com. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв., ж/д, 5/9, 50/35/9, улучш. планир., комн. разд., вода пост. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв., ж/д, 9/9, 49/36/9 кв. м, м/п окна, хор. сост., вода пост., улучшен. планир., докум. готовы, 7 500. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв., ж/д, сред. эт., жил. сост., недорого. Тел. 050423-41-45. zz2-комн. кв., ж/д, сред. эт., не угл., недорого. Тел. 050-42341-45. zz2-комн. кв., ж/д, ул. Марапульца, 2/2, 50 кв. м, кухня - 11 кв. м, сост. соврем. отличное, возм. с хор. мебелью, 2 сарая. Тел.: 3-72-53, 050-70-141-90. zz2-комн. кв., Машмет, 2/2, 44 кв. м, жил. сост., газ. колонка, новые межком. двери, 5 500. Тел. 050-800-76-94. zz2-комн. кв., Машмет, 5/5, 45 кв. м., не углов., космет. ремонт, комфортная кухня, жил. сост. 163 000 грн. Тел. 050-800-74-18. zz2-комн. кв., мр-н Артема, 2/5, жил. сост., не углов. Тел. 050423-41-45. zz2-комн. кв., мр-н Артема, 3/5, 44 кв. м, не углов., комн. разд., 6 500. Тел. 050-423-41-45. zz2-комн. кв., мр-н Артема, 3/5, 44/33/7, не углов. комн. раздел., рядом ост., маг., докум. готовы, 7 500. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв., мр-н Артема, 3/9, 50/35/10, улучш. планировка, пласт. окна, 10 700 грн. www. akcent-group.com. Тел. 050-47185-04. zz2-комн. кв., мр-н Артема, 44/31/7, комн. разд., жилое сост., не угловая, 5 500 грн., срочно, докум. готовы. Тел. 050-47185-04. zz2-комн. кв., мр-н Артема, кирп. дом, 3/5, жил. сост., 120 000 грн. www.akcent-group.com. Тел. 050-475-37-05. zz2-комн. кв., мр-н Артема, Лесной, 53/35/9,5, улучшен. планировка, комн. разд., 7 800 грн. www.akcent-group.com. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв., мр-н Артема, Лесной, 6/9, 54/36/9,5, улучш. планир., комн. раздел., 10 500. www.akcent-group.com. Тел. 050471-85-04. zz2-комн. кв., мр-н Артема, сред. эт., жил. сост., недорого. Тел. 050-423-41-45. zz2-комн. кв., мр-н Артема, средн. эт., не угл., недорого. Тел. 050-423-41-45. zz2-комн. кв., мр-н Артема, ул. Василевского, 12, 4/9, 53 кв. м, хор. ремонт, не углов., встроен. кухня, душ. кабинка, стенка, без посред., 13 500. Тел. 099-02-33699.

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zz2-комн. кв., мр-н Химик, 4/9, жилое сост., 6 300. akcent-group. com. Тел. 050-423-40-98. zz2-комн. кв., мр-н Химик, 7/9, 54/32/9, в жилом сост., 162 500 грн. akcent-group.com. Тел. 050423-40-98. zz2-комн. кв., мр-н Химик, норм. сост., 210 000 грн. akcent-group.com. Тел.: 050-47463-35, 093-660-65-94. zz2-комн. кв., пер. Парковый, 2/5, 44/27/7, комн. разд., отл. сост., смеб. и техникой. www. akcent-group.com. Тел. 050-42525-91. zz2-комн. кв., пер. Чубаря, 3/3, евроремонт, мебель, 65 кв. м, во дворе гараж, цена договорная. Тел. 050-588-89-77. zz2-комн. кв., под ремонт, 46 кв. м, 150 000 грн. akcent-group. com. Тел. 050-423-40-98. zz2-комн. кв., р-н военкомата, 5 эт., хор. сост., 185 000 грн., торг. Тел. 095-88-94-694. zz2-комн. кв., р-н ж/д, 1/2, 46/34/7, обычное сост., автоном. отопление, вода пост., 4 000. Срочно. www.akcent-group.com. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв., р-н ж/д, 1/3, ул. Свердлова, кирп. дом, жил. сост., 6 500. www.akcent-group.com. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв., р-н ж/д, 3/3, 48/35/7, выс. потолки, вода пост., газ. колонка, отл. сост., 7 000. www.akcent-group.com. Тел. 050471-85-04. zz2-комн. кв., р-н ж/д, 4/5, хор. сост., 10 000. Тел. 050-423-41-45. zz2-комн. кв., р-н ж/д, 4/9, не углов, м/п окна, частич. ремонт, 14 500. АН «Монолит». Тел. 050035-57-77. zz2-комн. кв., р-н ж/д, 50/36/9,5, кирп. дом, улучш. планир., комн. разд., вода пост., 7 500. www.akcent-group.com. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв., р-н ж/д, ул. Свердлова, 2/5, нов. ремонт, с меб. и тех. АН «Акцент». Тел. 050348-67-56. zz2-комн. кв., р-н ООШ 8, хор. сост., 185 000 грн. akcent-group. com. Тел.: 050-474-63-35, 093660-65-94. zz2-комн. кв., р-н ост. Молодежная, 3/5, 180 000 грн. akcent-group.com. Тел. 050-42340-98. zz2-комн. кв., с хорошим ремонтом, 4/9, 54/32/9, 335 000 грн. akcent-group.com. Тел. 050423-40-98. zz2-комн. кв., самый центр, 3/4, кирп. дом, отл. планир., ремонт, 21 000. АН «Монолит». Тел. 050-035-57-77. zz2-комн. кв., сталинка, ул. К. Маркса, 23, 4/4, космет. рем., не углов., комн. раздел. Тел. 050531-34-31. zz2-комн. кв., ул. Батюка, 1/5, 44/30/7, с ремонтом, комн. раздел., 10 000. Тел. 050-34759-53. zz2-комн. кв., ул. Батюка, 2/9, с рем., не углов., кирпич. дом. Тел. 050-423-41-45. zz2-комн. кв., ул. Батюка, 4/5, 43/28/7, нов. окна, м/к двери, 8 500, торг. Тел. 050-347-59-53. zz2-комн. кв., ул. Вольная, 2/5, м/п окна, балкон, отл. сост., 7 000. Тел. 050-423-41-45. zz2-комн. кв., ул. Ген. Батюка, 4/5, 47 кв. м, комн. разд., удовлет. сост. Тел.: 3-72-53, 050-70141-90. zz2-комн. кв., ул. Коммунаров, 3/9, обычное сост. Тел. 050-42341-45. zz2-комн. кв., ул. Комяхова, 2/5, 43 кв. м, м/п окна, 8 500. Тел. 050-423-41-45. zz2-комн. кв., ул. Ленина, 2/5, 52 кв. м, с хор. ремонтом, 325 000 грн. akcent-group.com. Тел. 050-423-40-98. zz2-комн. кв., ул. Ленина, чех. проект, 2/5, 350 000 грн. akcent-group.com. Тел. 050-42340-98. zz2-комн. кв., ул. Окт. Революции, 3/5, улучшен. планир., 220 000 грн. akcent-group.com. Тел. 050-423-40-98. zz2-комн. кв., ул. Олимпийская, 5/9, 200 000 грн. akcent-group. com. Тел. 050-423-40-98. zz2-комн. кв., ул. Р. Люксембург, космет. рем., м/п окна. Заходи и живи! АН «Акцент». Тел. 050-348-67-56. zz2-комн. кв., ул. Свердлова, 4/5, чех. проект, 230 000 грн. akcent-group.com. Тел. 050-42340-98. zz2-комн. кв., ул. Свободы, 1/14, отл. сост., 52/35/10, обычное сост., 7 500. Тел. 050423-41-45. zz2-комн. кв., ул. Свободы, 2/9, жил. сост., 200 000 грн. akcent-group.com. Тел. 050-42340-98. zz2-комн. кв., ул. Свободы, 3/9, евроремонт, меб. Тел. 050-42341-45.

zz2-комн. кв., ул. Свободы, 3/9, хор. сост., балкон, лоджия, м/п окна, 7 000. Срочно! АН «Акцент». Тел. 050-348-67-56. zz2-комн. кв., ул. Свободы, 4/9, комн. раздел., не углов., 8 500. Тел. 095-294-25-34. zz2-комн. кв., ул. Урицкого, 2/5, м/п окна, кирп. дом, 9 000. www.akcent-group.com. Тел. 050425-29-78. zz2-комн. кв., ул. Фрунзе, 44, 3/5, 52/35/9, м/п окна, комн. раздел. Тел. 050-347-59-53. zz2-комн. кв., ул. Чубаря, 1/2, евроремонт, джакузи, теплый пол, возмож. с меб. и техникой, 15 500. Тел. 050-347-59-53. zz2-комн. кв., ул. Чубаря, 4/5, не углов., комн. разд., жил. сост., 7 000. www.akcent-group.com. Тел. 050-425-29-78. zz2-комн. кв., ул. Юн. Коммунаров, 2/5, 43 кв. м, хор. ремонт, 12 500, срочно. Тел. 050423-41-45. zz2-комн. кв., ул. Ясная, 45/27/7, коопер. дом, комн. раздел., сухой подвал. Тел. 050347-59-53. zz2-комн. кв., Химик, 4/9, ул. Новосодовская, 51 кв. м, жил. сост., 8 000. Тел. 050-800-73-57. zz2-комн. кв., Химик, 9/9, ул. Донская, 68 кв. м, с ремонтом, вода пост. Тел. 050-800-84-06. zz2-комн. кв., Химик, Новосодовская, 9/9, 54/35/8 кв. м, жилое сост., недорого, цена доворная. Тел. 050-588-89-77. zz2-комн. кв., Химик, пер. Донской, 3, 3/9, жил. сост., м/п окна, не углов., очень теплая, 7 000. АН «Акцент». Тел. 050-34867-56. zz2-комн. кв., Ц.рынок под аптеку и т.п, 50 кв.м, 19000. Тел. 095-512-52-25. zz2-комн. кв., центр. Тел. 095048-37-23. zz2-комн. кв., центр, 1/2, 45 кв. м, жил. сост., треб. ремонта, 6 000. Тел. 050-800-74-18. zz2-комн. кв., центр, 1/2, 45 кв. м., совмещенный санузел, 163 000 грн. Тел. 050-800-74-18. zz2-комн. кв., центр, 1/2, ул. чубаря, 45 кв. м, обычное сост., 160 000 грн. Тел. 099-621-01-02. zz2-комн. кв., центр, 1/3, ул. Коммунаров, 53 кв. м, жил. сост., м/п окна, 209 000 грн. Тел. 099621-01-02. zz2-комн. кв., центр, 1/5, 43 кв. м, 6 500. Тел. 050-800-74-18. zz2-комн. кв., центр, 1/5, 43/28/6, под бизнес, 11 500, торг. Тел. 050-347-59-53. zz2-комн. кв., центр, 1/5, 44/31/6, пласт. окна, кирп. дом, газ. колонка, 6 500. www. akcent-group.com. Тел. 050-47185-04. zz2-комн. кв., центр, 1/5, ул. Лозановича, 45 кв. м, жил. сост., комн. раздел., 7 900. Тел. 050800-73-57. zz2-комн. кв., центр, 1/5, ул. Трунова, 41 кв. м, жил. сост., вода пост., тих. двор, 172 000 грн. Тел. 099-621-01-02. zz2-комн. кв., центр, 2/2, 46/31/7, обычное сост., пласт. окна, 6 500. www.akcent-group. com. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв., центр, 2/2, ул. Л. Толстого, 45 кв. м, жил. сост., м/п окна, нов. колонка. Тел. 099-62101-02. zz2-комн. кв., центр, 2/2, ул. Л. Толстого, 49 кв. м, м/п окна, жил. сост., 7 500. Тел. 050-800-73-57. zz2-комн. кв., центр, 2/5, ул. Искры, 27, 57 кв. м, чех. проект, жил. сост. Тел. 099-621-01-02. zz2-комн. кв., центр, 2/9, жил. сост., 50 кв. м, м/п окна, 197 000 грн. Тел. 099-621-01-02. zz2-комн. кв., центр, 3/3, 48/35/7, комн. разд., выс. потолки, 8 000. www.akcent-group. com. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв., центр, 3/3, ул. Свободы, 32 кв. м, под ремонт. Тел. 099-621-01-02. zz2-комн. кв., центр, 3/3, ул. Юн. Коммунаров, 58 кв. м, хор. сост., нов. коммуник., 220 000 грн. Тел. 099-621-01-02. zz2-комн. кв., центр, 3/5, 40/34/5, комн. раздел., вода пост., 5 000, торг. Тел. 050-34759-53. zz2-комн. кв., центр, 3/5, 42/31/6, жил. сост., 5 000. www. akcent-group.com. Тел. 050-47185-04. zz2-комн. кв., центр, 3/5, 44/31/7, обычное жилое сост., рядом остановка, магазин, 5 000. Срочно. www.akcent-group.com. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв., центр, 3/5, ул. Окт. Революции, 43 кв. м, жил. сост., 8 000. Тел. 050-800-73-57. zz2-комн. кв., центр, 3/5, ул. Окт. Революции, 49, 43/28/6, не углов., жил. сост., вода пост. Тел. 099-621-01-02.

«Газета объявлений» N 2 (557), 18 января 2017 г.

zz2-комн. кв., центр, 3/5, ул. Труда, 44/28/6, жил. сост., кирп. дом, вода пост. Тел. 099-62101-02. zz2-комн. кв., центр, 3/9, 52/37/9, улучшен. планировка, 9 000. www.akcent-group.com. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв., центр, 3/9, ул. Свободы 38, 52 кв. м, жил. сост., кирп. дом. Тел. 099-621-01-02. zz2-комн. кв., центр, 4/14, обычное сост., 230 000 грн. akcent-group.com. Тел.: 050-47463-35, 093-660-65-94. zz2-комн. кв., центр, 4/4, ул. Ленина, 44 кв. м, хор. сост. Тел. 050-800-84-06. zz2-комн. кв., центр, 4/5, 43 кв. м, ул. Королева, квартира-студия, с ремонтом, м/п окна, 11 500. Тел. 050-800-76-94. zz2-комн. кв., центр, 4/5, 54/30/9, жил. сост., нов. окна, радиаторы, 21 000, торг. Тел. 050-347-59-53. zz2-комн. кв., центр, 4/5, бул. Пушкина, 3, 43 кв. м, жил. сост., счетч., кирп. дом, не углов. Тел. 099-621-01-02. zz2-комн. кв., центр, 4/5, ул. Трунова, 48/30/7, жил. сост., 8 000. Тел. 050-800-73-57. zz2-комн. кв., центр, 4/9, 50/31/9, улучш. планир., комн. раздел., 8 500. Тел. 050-47185-04. zz2-комн. кв., центр, 44/33/7, докум. под автоном. отопление, пласт. окна, 10 500. Тел. 050-47185-04. zz2-комн. кв., центр, 5/5, м/п окна, не углов., крыша не течет, 212 500 грн. Тел. 050-800-74-18. zz2-комн. кв., центр, 5/5, ул. Коммунаров, 24А, 52 кв. м, чех. проект, жил. сост., 208 000 грн. Тел. 099-621-01-02. zz2-комн. кв., центр, 5/5, ул. Королева, 48 кв. м, жил. сост. Тел. 050-800-84-06. zz2-комн. кв., центр, 5/9, ул. Свободы, 39, 53 кв. м, жил. сост., не углов. Тел. 099-621-01-02. zz2-комн. кв., центр, 50/35/10, комн. разд., улучшен. планир., лоджия, 7 500. www.akcent-group. com. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв., центр, 50/35/9, кирп. дом, улучш. планировка, пласт. окна, комн. разд., 8 500. www.akcent-group.com. Тел. 050471-85-04. zz2-комн. кв., центр, 50/35/9, нов. окна, двери, улучш. планировка, 12 500. Тел. 050-47185-04. zz2-комн. кв., центр, 50/35/9, улучш. планировка, комн. разд., лоджия, 7 500. www.akcent-group. com. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв., центр, 50/35/9, улучшен. планир., 6/9, докум. готовы, 7 500. www.akcent-group. com. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв., центр, 6/9, ул. Свободы, 37, 54 кв. м, жил. сост., м/п окна, балкон заст. Тел. 099621-01-02. zz2-комн. кв., центр, 7/9, 50/35/9, м/п окна, ремонт, кирп. дом, отл. сост., 16 000. www. akcent-group.com. Тел. 050-47185-04. zz2-комн. кв., центр, 9/9, балкон + лоджия, евроремонт, встроен. мебель, техника. Тел. 050-347-59-53. zz2-комн. кв., центр, 9/9, ул. Свободы, 56 кв. м,отл. сост., ремонт. Тел. 050-800-84-06. zz2-комн. кв., центр, дом кирпич., комн. разд., окна м/п, балкон заст., межкомн. двери новые, 180 000 грн. Тел. 050-34774-09 (Юлия).

(присылайте SMS-сообщения)

zz2-комн. кв., центр, жил. сост., недорого. Тел. 050-423-41-45. zz2-комн. кв., центр, кирп. дом, 6/14, 50/32/8, комн. раздел., 8 300. Тел. 050-347-59-53. zz2-комн. кв., центр, кирп. дом, а/о, м/п окна, хор. сост., не углов., больш. лоджия, 23 000. АН «Монолит». Тел. 050-035-57-77. zz2-комн. кв., центр, космет. рем., 2/5, 150 000 грн. www. akcent-group.com. Тел. 050-47537-05. zz2-комн. кв., центр, ремонт, в отл. сост., 2-уровневая, элитный, новый дом. Тел. 050-347-74-09 (Юлия). zz2-комн. кв., центр, ремонт, встроен. мебель, 3/5, 250 000 грн. Тел. 050-475-37-05. zz2-комн. кв., центр, ср. эт., не угл., недорого. Тел. 050-42341-45. zz2-комн. кв., центр, ул. Коммунаров, 24, 4/5, улучшен. планир., жил. сост. АН «Акцент». Тел. 050-348-67-56. zz2-комн. кв., центр, ул. Ленина, чех. проект, жилое сост., 130 000 грн. Тел. 050-475-37-05. zz2-комн. кв., центр, ул. Свободы, 5/9, 52/36/9, комн. разд., улучшен. планировка, 19 000 грн. www.akcent-group.com. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв., центр, ул. Свободы, 50/35/9, отл. сост., вода пост., докум. готовы, срочно, 7 500. www.akcent-group.com. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв., центр, ул. Свободы, 50/35/9, отл. сост., м/п окна, кондиц., улучш. планировка, 10 000. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв., центр, ул. Свободы, 50/35/9, хор. сост., пласт. окна, 7 500. Срочно. www. akcent-group.com. Тел. 050-47185-04. zz2-комн. кв., центр, ул. Свободы, 6/9, отл. сост., 7 500. akcent-group.com. Тел.: 050-47463-35, 093-660-65-94. zz2-комн. кв., центр, ул. Свободы, улучш. планир., 50/35/9, комн. разд., м/п окна, кирп. дом, 7 500. www.akcent-group.com. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв., центр, ул. Свободы, улучшен. планир., м/п окна, кондиц., хор. ремонт, не углов., 10 000. Тел. 050-42341-45. zz2-комн. кв., центр, ул. Чубаря, 4/5, жил. сост., очень тепл., не угл., 8500 или обмен на 1-комн. кв. в люб. р-не. Тел. 095294-25-34. zz2-комн. кв., центр, ул. Шевченко, 50/36/7, выс. потолки, разд. комн., докум. готовы, 7 000. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв., ЦНИЛ, кирп. дом, 44/31/6, пласт. окна, нов. двери, вода пост., 6 500 грн. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв., ЦНИЛ, чех. проект, 3/5, 50 кв. м, отл. ремонт, мебель, вода пост., 12 500. Тел. 050-423-41-45. zz2-комн. кв. 2/5, ул. Бульварная, жил. сост. www. akcent-group.com. Тел. 050-42525-91. zz2-комн., 1/5, пер. Батюка, комн. смежн., ухожен., недорого. Тел. 066-311-81-61. zz2-комн., 2/5, р-н площади, 2 лоджии, кирп. дом. Тел. 066-29246-95. zz2-комн., кв., 3/5, ул. Вольная, комн. смежн., мебель, сч-ки, 7500 у.е. Тел. 066-311-81-61. zz2-комн.кв., 4/5, мр-н Артема, кирп. дом, 44 кв. м, комн. разд., не угл., 6 500. www.akcent-group. com. Тел. 050-425-29-78.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

zz2-комн.кв., центр, 7/9, 49 кв. м, ул. Торская, жил. сост., большой балкон, 8 000. Тел. 050800-76-94. zz2-комн.кв., центр, выведена из жилфонда, есть разреш. на пристройку, в удобном проходном месте, цена договор. www. akcent-group.com. Тел. 050-47185-04.

куплю

zz2-, 1-комн. кв., центр, можно с евроремонтом. Тел. 050-47185-04. zz2-, 3-комн. кв., мр-н Артема, в 9-эт. доме. Срочно! Тел. 050423-40-98. zz2-, 3-комн. кв., ул. Ген. Батюка, 31, 33, 35, 48, 54. Тел. 050-425-25-91. zz2-, 3-комн. кв., улучшен. планир., с хор. ремонтом, в любой части города. Дорого! Тел. 050423-40-98. zz2-, 3-комн. кв., центр, недорого, межно без рем., без посред. Тел. 050-18-81-160. zz2-комн. кв. «AVKНЕДВИЖИМОСТЬ». Обращ.: ул. Лозановича, 8. Тел. 095-03325-63. zz2-комн. кв. в любом р-не Славянска, в хор. сост., с раздел. комнатами. Рассмотрю все варианты. Срочно. Тел.: 050-47463-35, 093-660-65-94. zz2-комн. кв., в любом р-не города, можно с дорогим рем., в хор. сост., можно с меб., для себя, срочно. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв., в любом р-не, рассм. люб. вар-ты. Тел. 050-47537-05. zz2-комн. кв., в любом сост., без посред. Тел. 050-588-89-77. zz2-комн. кв., в любом сост., возм. с долгами, не приват., для себя, срочно. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв., в центре, можно с дорогим ремонтом, желат. в 9-эт. доме, можно со встр. меб., для себя. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв., в центре, на средн. этаже, в любом сост., возможно с дорогим рем., для себя. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв., возм. с хорошим дорогим рем., для себя. Тел. 050471-85-04. zz2-комн. кв., г. Николаевка, без посредников. Тел. 050-58889-77. zz2-комн. кв., для себя. Тел. 066-536-61-91. zz2-комн. кв., для себя. Тел. 095-295-35-85. zz2-комн. кв., для себя, мр-ны Артема, Лесной, возм. с хор. рем. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв., для себя, р-н не важен, срочно. Тел. 050-47537-05. zz2-комн. кв., желат. с ремонтом, центр, Артема, средний этаж. Тел. 050-752-36-24. zz2-комн. кв., можно с дорогим ремонтом, р-н площади, срочно. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв., мр-н Артема, в 9-эт. доме, для себя. Тел. 050471-85-04. zz2-комн. кв., мр-ны Артема, центр, в люб. сост., рассм. все варианты. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв., мр-ны центр, Артема, возм. с дорогим еврорем., рассм. все варианты. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв., недорого. Тел. 095-636-06-57. zz2-комн. кв., рассм. все варианты. Тел. 050-01-22-777. zz2-комн. кв., средний этаж, 500 000 грн. Тел. 050-752-36-24.

http://slavinfo.dn.ua

9


Объявления диктуйте по тел.:

2-комн.кв. куплю

zz2-комн. кв., улучш. план., возм. с отлич. рем., рассм. все варианты. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв., центр, возмож. с дорогим ремонтом, рассм. все вар-ты. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв., центр, можно с рем., для себя. Тел. 050-47185-04. zz2-комн. кв., центр, мр-н Артема, мр-н Химик, возмож. с дорогим ремонтом. Тел. 050-47185-04. zz2-комн. кв., центр, с ремонтом, до 180 000 грн. Тел. 050-347-74-09 (Юлия). zzВ люб. сост., возмож. с долгами, рассм. все вар-ты, для себя, срочно. Тел. 050-471-85-04. zzКвартиру в любом р-не, любом сост., возмож. с долгами, рассм. вар-ты. Тел. 050-42341-45. zzКвартиру в рассрочку, с первоначальным взносом, центр, ж/д, в люб. сост., можно с долгами. www.akcent-group.com. Тел. 050-471-85-04. zzКвартиру, недорого. Тел. 095-295-35-85.

меняю

zz2-комн. кв., Краматорск, на 2-комн. кв., Славянск, или продаю. Тел. 095-196-18-16. zz2-комн. кв., центр Краматорска, на жилье в центре Славянска. Тел. 050-428-29-15.

3-комн.кв. продаю

zz3-комн. кв., Артема, 7/9, жилое сост. Тел. 063-454-62-54. zz3-комн кв., мр-н Артема, 3/9, космет. рем., 180 000 грн. Тел. 050-475-37-05. zz3-комн. кв. в старом купеч. доме, 75 кв. м, р-н музея, хор. ремонт, удобства, автоном. отопление, под кухней погреб, закрытый дворик, цена договорная. Тел. 050-238-20-14. zz3-комн. кв., 1/1, общ. площ. 60 кв. м, центр, ул. Калинина, для бизнеса. Тел. 050-864-68-87. zz3-комн. кв., 1/2, «сталинка», мебель, част. быттехника + дача, г. Кр. Лиман, Южный р-н, цена договорная. Тел. 050-650-45-71. zz3-комн. кв., 1/3, 89/54/9, центр, отл. сост., а/о. Тел. 050425-25-91. zz3-комн. кв., 1/5, 56/35/6, вода пост., треб. ремонт. Тел. 050-347-59-53. zz3-комн. кв., 1/5, ул. Бульварная, 8а, чехпроект, 68,5/40/8,3, хор. сост., частич. хор. ремонт, 410 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zz3-комн. кв., 1/5, центр, возмож. под бизнес, 10 000. Тел. 050-01-22-777. zz3-комн. кв., 1/5, чех. проект, 69 кв. м, кирп. дом, Артема, 2 лоджии, ремонт, недорого. Тел. 050-531-81-44. zz3-комн. кв., 10/10, Артема, Лесной, без ремонта, недорого. Тел. 050-872-03-60. zz3-комн. кв., 10/10, без ремонта, Лесной, недорого. Тел. 050-864-68-87. zz3-комн. кв., 100 кв. м, центр, новострой, без отделоч. раб., цена договор. www.akcent-group. com. Тел. 050-425-25-91. zz3-комн. кв., 1эт., ул. Л. Толстого. Тел. 050-984-27-63.

10

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zz3-комн. кв., 2/14, 67 кв. м, дом кирпич., комн. разд., хор. транспорт. развязка. Тел. 050752-36-24. zz3-комн. кв., 2/3, 80 кв. м, центр, «сталинка», пласт. балкон и окна, без посредников. Тел. 095-608-96-42. zz3-комн. кв., 2/3, ул. Ленина, 10 500. АН «Монолит». Тел. 05001-22-777. zz3-комн. кв., 2/5, возле рынка , мр-н артема, 135 000 грн. Тел. 050-475-37-05. zz3-комн. кв., 2/5, ул. Окт. Революции, 56/31/6, не углов., кирп. дом. www.akcent-group.com. Тел. 050-425-25-91. zz3-комн. кв., 2/5, ул. Ясная, автоном. отопление, незакон., ремонт + гараж во дворе, akcent. dn.ua. Тел. 050-425-25-91. zz3-комн. кв., 2/5, центр., чех. проект, комн. разд., ремонт. Тел. 050-752-36-24. zz3-комн. кв., 2/9, 65/41/9, отл. сост., вода пост., 11 500. www. akcent-group.com. Тел. 050-47185-04. zz3-комн. кв., 2/9, ул. Парковая, 65/34/9, по сниж. цене, срочно. www.akcent-group.com. Тел. 050-425-25-91. zz3-комн. кв., 2/9, Химик, ремонт в ванной и туалете, балкон заст., 65/39 кв. м, аккурат. сост., 399 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zz3-комн. кв., 2-ярусная, 80 кв. м, 2 санузла, 2 балкона, очень дорогой ремонт, итал. мебель, 2 кондиц., 1 400 000 грн. Тел.: 050959-81-52, 063-94-04-111. zz3-комн. кв., 3/14, ул. Свободы, 75/40/8, обычное сост., без ремонта, рядом с квартирой кладовка. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zz3-комн. кв., 3/3, 100 кв. м, евроремонт, центр, 46 000. Тел. 050-474-63-35. zz3-комн. кв., 3/3, жилдом, 74/51/8,5 кв. м, полы в хор. сост., колонка, 2 туалета, выс. потолков 3 м, хор. аккурат. двор, 355 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-9404-111. zz3-комн. кв., 3/5, м-н Артема, ул. Г. Батюка, обычное сост. АН «Акцент». Тел. 050-348-67-56. zz3-комн. кв., 3/5, ул. Р. Лю.ксембург, хор. сост., цена договор. akcent.dn.ua. Тел. 050425-25-91. zz3-комн. кв., 3/9, Артема, 65 кв. м, комн. разд., м/п окна, мебель, ремонт. Тел. 050-75236-24. zz3-комн. кв., 4/4, ул. Ленина, 79,3 кв. м, жилая 56 кв. м, соврем. ремонт, 588 000 грн. Тел.: 050959-81-52, 063-94-04-111. zz3-комн. кв., 4/4, центр, ул. Ленина, общая пл. 80 кв. м, ремонт, кухня-студия, мебель, быт. техника. Тел. 050-588-89-77. zz3-комн. кв., 4/5, мр-н Артема, 46 кв. м, утеплен., м/п окна, кухня-студия, встроен. кухня, санузел совмещ., рем., 235 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 06394-04-111. zz3-комн. кв., 4/5, ул. Королева, жил. сост., 9 000. Тел. 050-425-29-78. zz3-комн. кв., 4/5, центр, жил. сост., 8 500. АН «Монолит». Тел. 050-01-22-777. zz3-комн. кв., 4/9, ул. Ген. Батюка, 65/35/9,5, отл. сост., цена снижена. www.akcent-group. com. Тел. 050-425-25-91. zz3-комн. кв., 4/9, ул. Центральная, 66 кв. м, не угловая, м/п окна, нов. двери, возм. с мебелью. Тел. 050-752-36-24.

zz3-комн. кв., 4/9, Химик, после кап. ремонта, окна м/п, сантех. новая, межкомн. двери, нов., не угловая. Тел. 050-34774-09 (Юлия). zz3-комн. кв., 48,7 кв. м, с меб., без ремонта, р-н ж/д, ул. Комяхова, сарай, л/к, гараж. Тел. 066-88-44-294. zz3-комн. кв., 5/14, ул. Свободы, 80/38/9, евроремонт, част. с меб. www.akcent-group. com. Тел. 050-425-25-91. zz3-комн. кв., 5/5, р-н ж/д, ул. Свердлова, без ремонта, недорого. Тел. 050-864-68-87. zz3-комн. кв., 5/5, центр ж/д, 63 кв. м, без ремонта, кирпич. дом, недорого, или варианты обмена, Славянск, Краматорск, Лиман. Тел. 066-292-46-95 (п. 13.00). zz3-комн. кв., 56 кв. м, 5/5, Артема, ЦНИЛ, чистая, теплая, жилое сост., метал. сарай-гараж с погребом, 7 500. Тел. 063-11971-56. zz3-комн. кв., 6/9, евроремонт, Лесной, 26 000. Тел. 050-47463-35. zz3-комн. кв., 6/9, ул. Ген. Батюка, 65/35/9, чистая, ухожен., срочно. www.akcent-group.com. Тел. 050-425-25-91.

zz3-комн. кв., 75 кв. м, центр, 1/1, автоном. отопл., ремонт, окна нов., дерев., погреб под кухней, неб. дворик, с навесом, цена договорная. Тел. 050-863-49-82. zz3-комн. кв., 8/9, ул. К. Маркса, хор. сост., цена договор. www.akcent-group.com. Тел. 050425-25-91. zz3-комн. кв., 80 кв. м, центр, сталинка, ремонт. Тел. 066-29246-95 (зв. после 19.00). zz3-комн. кв., автоном. отопл., 7/9, эксклюз. ремонт, 40 000. www.akcent-group.com. Тел. 050425-29-78. zz3-комн. кв., Артема, 1/10, ул. Батюка, 65 кв. м, треб. рем., 11 000. Тел. 050-800-73-57. zz3-комн. кв., Артема, 1/5, 65 кв. м, а/о, не углов., м/п окна, хор. ремонт, 17 500, торг. Тел. 050-800-74-18. zz3-комн. кв., Артема, 1/5, хор. ремонт, встроен. кухня, есть подвал, 25 500. АН «Монолит». Тел. 050-035-57-77. zz3-комн. кв., Артёма, 2/5, ул. Вольная, 74 кв. м, ремонт, отл. сост., студия. Тел. 050-800-84-06. zz3-комн. кв., Артема, 4/5, 65 кв. м, а/о, м/п окна, хор. сост., 18 500. Тел. 050-800-74-18.

zz3-комн. кв., 6/9, ул. Свободы, 68,5/39,4/9, сниж. цена, хор. сост. www.akcent-group.com. Тел. 050425-25-91. zz3-комн. кв., 6/9, ул. Свободы, евроремонт, меб., техника, срочно, akcent.dn.ua. Тел. 050425-25-91. zz3-комн. кв., 6/9, ул. Свободы, с меб. и тех., отл. сост. Тел. 050425-25-91. zz3-комн. кв., 7/9, 65/35/9, жил. сост., кирп. дом, цена снижена. www.akcent-group.com. Тел. 050-425-25-91. zz3-комн. кв., 7/9, 67/40/9, м/п окна, ремонт, накопит. бак. Тел. 050-347-59-53. zz3-комн. кв., 7/9, Артема, Лесной, недорого. Тел. 050-86468-87. zz3-комн. кв., 7/9, ул. Батюка, 21, 66 кв. м, не углов. www. akcent-group.com. Тел. 050-42529-78. zz3-комн. кв., 7/9, ул. Новосодовская, 65/40/12 кв. м, отл. сост., част. с меб. Тел. 050-42525-91.

zz3-комн. кв., Артема, 5/5, 54 кв. м, пер. Батюка, квартирастудия, жил. сост., 14 500. Тел. 050-800-76-94. zz3-комн. кв., Артема, 5/5, 56 кв. м, ул. Батюка, жил. сост., 8 000. Тел. 050-800-76-94. zz3-комн. кв., Артёма, 6/9, ул. Олимпийская, 65 кв. м, жилое сост., не углов. Тел. 050-80084-06. zz3-комн. кв., Артема, 7/9, жил. сост. Тел. 066-536-61-91. zz3-комн. кв., Артема, Лесной, 4/5, 150 000 грн. Тел. 050-47537-05. zz3-комн. кв., Артема, Лесной, 4/9, 63/41/9, отл. сост., м/п окна, 17 500. www.akcent-group.com. Тел. 050-471-85-04. zz3-комн. кв., Артема, р-н университета, 1/9, кирп. дом, хор. планировка, лоджия, подвал, 13 500, от хозяина. Тел. 098-17677-00. zz3-комн. кв., в сталинке, 2/3, 200 000 грн. akcent-group.com. Тел. 050-423-40-98. zz3-комн. кв., ж/д, 1/5, 64 кв. м, ул. Свердлова, свежий ремонт, м/п окна, 18 500. Тел. 050-80076-94. zz3-комн. кв., ж/д, сред. эт., не угл., недорого. Тел. 050-42341-45. zz3-комн. кв., кирп. дом, 9/9, м/п окна, частич. ремонт, лифт в доме, 14 000. АН «Монолит». Тел. 050-035-57-77. zz3-комн. кв., Лесной, 3/5, еврорем., 22 000, торг. Тел. 050423-41-45. zz3-комн. кв., Лесной, 6/10, 63/41/9, улучш. планир., чистый подъезд, 13 500. Тел. 050-47185-04. zz3-комн. кв., Машмет, ул. Дарвина, 2/5, жил. сост., не углов., 7 000. Тел. 050-800-73-57. zz3-комн. кв., м-н Химик, ул. Донская, 11, 5/9, сост. хор., м/п окна. www.akcent-group.com. Тел. 050-348-67-56. zz3-комн. кв., мр-н Артема, Лесной, 3/9, 54 кв. м, рядом рынок, школа, 12 000. www. akcent-group.com. Тел. 050-42529-78. zz3-комн. кв., мр-н Артема, Лесной, 6/9, жил. сост., 65/41/9, не углов., улучш. планир., чистый подъезд, 11 000. Тел. 050-47185-04. zz3-комн. кв., мр-н Артема, Лесной, 7/10, 65/41/10 кв. м, улучшен. планир., хор. сост., докум. готовы, 14 500. Тел. 050471-85-04.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

http://slavinfo.dn.ua

(присылайте SMS-сообщения)

zz3-комн. кв., мр-н Артема, Лесной, 7/10, 65/41/10 кв. м, улучшен. планир., хор. сост., докум. готовы, 14 500. Тел. 050471-85-04. zz3-комн. кв., мр-н Артема, хор. сост. в многоэтаж. доме., 350 000 грн. akcent-group.com. Тел.: 050-474-63-35, 093-660-65-94. zz3-комн. кв., мр-н Артема. хор.сост., сред. эт., не угл., недорого. Тел. 050-423-41-45. zz3-комн. кв., м-рн Лесной, 4/9, 250 000 грн., торг. akcent-group. com. Тел. 050-423-40-98. zz3-комн. кв., мр-н Лесной, жил. хор. сост. Тел. 050-42341-45. zz3-комн. кв., мр-н Лесной, хор. место, хор. сост., срочно. Тел. 095-295-35-85. zz3-комн. кв., мр-н Химик, 1/10, хор. сост., 250 000 грн. akcent-group.com. Тел.: 050-47463-35, 093-660-65-94. zz3-комн. кв., мр-н Химик, 4/9, 210 000 грн. akcent-group.com. Тел. 050-423-40-98. zz3-комн. кв., мр-н Химик, 4/9, 64 кв. м, шикар. вид из окна, 10 000. www.akcent-group.com. Тел. 050-425-29-78. zz3-комн. кв., мр-н Химик, обычное сост., 7 500. Тел. 050423-41-45. zz3-комн. кв., пер. Виноградный, 3, 6/9, отл. сост. Тел. 050-423-41-45. zz3-комн. кв., пер. Донской, 1/9, выс. цоколь, 12 000. АН «Монолит». Тел. 050-01-22-777. zz3-комн. кв., пер. Парковый, 1/5, 53/37/6,6, с ремонтом, 250 000 грн. Тел. 050-588-89-77. zz3-комн. кв., под магазин, р-н Артема, выведена из жилого фонда с полным комплектом документов. Тел. 050-602-22-06. zz3-комн. кв., р-н автовокз., 3/5, чех. пр., 13 000, торг. Тел. 050-423-41-45. zz3-комн. кв., р-н ж/д, 2/5, кирп. дом, 59/40/6, пласт. окна, вода пост., 8 500 грн., срочно. www.akcent-group.com. Тел. 050471-85-04. zz3-комн. кв., р-н ж/д, 59/40/7, 2/5, хор. сост., вода пост., 8 500. www.akcent-group.com. Тел. 050471-85-04. zz3-комн. кв., самый центр, а/о, 2/2, м/п окна, частич. ремонт, 10 500. АН «Монолит». Тел. 050035-57-77. zz3-комн. кв., сталинка, центр, 80 кв. м, ремонт, недорого. Тел. 066-311-81-61. zz3-комн. кв., ул. Василевского, 13, 1 эт., жил. сост., 13 500. Тел. 095-059-33-63. zz3-комн. кв., ул. К. Маркса, 5/9, еврорем., отл. сост., не угловая, 26 500, срочно, торг. Тел. 050-423-41-45. zz3-комн. кв., ул. Коммунаров, 3/3, жил. сост., не углов., 12 500. АН «Монолит». Тел. 050-03557-77. zz3-комн. кв., ул. Комяхова, 2/5, космет. рем., кирп. дом, вода круглосуточно. АН «Акцент». Тел. 050-348-67-56. zz3-комн. кв., ул. Ленина, 2/5, евроремонт, 35 000. Тел. 050474-63-35. zz3-комн. кв., ул. Ленина, сталинка, еврорем., автон. отопл., тепл. пол, сост. супер, дорого. Тел. 050-423-41-45. zz3-комн. кв., ул. Окт. Революции, 213 000 грн. akcent-group.com. Тел. 050-42340-98. zz3-комн. кв., ул. Олимпийская, 6, 8/9, 66/39 кв. м, кухня-студия, незакончен. ремонт, цена договор. Тел. 050-588-89-77. zz3-комн. кв., ул. Олимпийская, 6/9, жил. сост., 300 000 грн., торг. akcent-group.com. Тел. 050-42340-98. zz3-комн. кв., ул. Свердлова, 7/9, хор. сост. Тел. 050-423-41-45. zz3-комн. кв., ул. Свердлова, жилое сост., 3/5, 180 000 грн. akcent-group.com. Тел. 050-42340-98. zz3-комн. кв., ул. Свободы, 4/9. крупногабарит., жил. сост., 185 000 грн. Тел. 050-475-37-05. zz3-комн. кв., ул. Свободы, 71 кв.м, 3/14, комн. разд., большой балкон, 3 кладовки, 14000. Тел. 095-294-25-34. zz3-комн. кв., улучш. план., 3/9, 65/39/9, 210 000 грн. akcent-group.com. Тел. 050-42340-98. zz3-комн. кв., Химик, 1/9, пер. Донской, 65 кв. м, отл. сост., рем. Тел. 050-800-84-06. zz3-комн. кв., Химик, 2/9, 63/41/10, отл. сост., ремонт, вода пост., 12 500. www.akcent-group. com. Тел. 050-471-85-04. zz3-комн. кв., Химик, 2/9, ул. Донская, 68 кв. м, с ремонтом. Тел. 050-800-84-06. zz3-комн. кв., центр, 1 этаж, свой дворик, маленький огород. Тел. 095-521-44-14.

zz3-комн. кв., центр, 1/5, ул. Чубаря, 57 кв. м, под бизнес, 15 500. Тел. 050-800-73-57. zz3-комн. кв., центр, 2 эт., не углов., вода пост., а/о, тихий двор, от собственника, без посред. Тел. 095-649-69-96. zz3-комн. кв., центр, 2/2, ул. Королева, 65/40/7, жил. сост., хор. двор, вода пост. Тел. 099621-01-02. zz3-комн. кв., центр, 2/3, ул. Ленина, 62/39/7, жил. сост., нов. окна, вода пост. Тел. 099-62101-02. zz3-комн. кв., центр, 2/5, ул. Чубаря, 63 кв. м, под ремонт, кирп. дом, не углов. Тел. 099-62101-02. zz3-комн. кв., центр, 2/9, ул. К. Маркса, 65 кв. м, жил. сост., 18 000. Тел. 050-800-73-57. zz3-комн. кв., центр, 3/14, ул. Свободы, 70 кв. м, жил. сост., 14 000. Тел. 050-800-73-57. zz3-комн. кв., центр, 3/3, без ремонта, 215 000 грн. akcent-group.com. Тел. 050-42340-98. zz3-комн. кв., центр, 3/4, ул. Коммунаров, 57/39/6, жил. сост., кирп. дом, не углов., 212 000 грн. Тел. 099-621-01-02. zz3-комн. кв., центр, 3/5, 200 000 грн. akcent-group.com. Тел. 050-423-40-98. zz3-комн. кв., центр, 3/5, бул. Пушкина, 7, 57 кв. м, жио. сост., не углов., вода пост., 212 000 грн. Тел. 099-621-01-02. zz3-комн. кв., центр, 3/5, бул. Пушкина, 7, 57 кв. м, жио. сост., не углов., вода пост., 212 000 грн. Тел. 099-621-01-02. zz3-комн. кв., центр, 3/5, жил. сост., 140 000 грн. www. akcent-group.com. Тел. 050-47537-05. zz3-комн. кв., центр, 3/5, ул. Окт. Революции, 51 кв. м, кирп. дом, вода пост., 207 000 грн. Тел. 099-621-01-02. zz3-комн. кв., центр, 3/5, ул. Окт. Революции, 57 кв. м, жил. сост., 8 500. Тел. 050-800-73-57. zz3-комн. кв., центр, 4/5, ул. Королева, 53 кв. м, треб. рем., частич. м/п окна, 8 200. Тел. 050800-73-57. zz3-комн. кв., центр, 4/5, ул. Свободы, 51 кв. м, жил. сост., кирп. дом, вода пост., тихий двор. Тел. 099-621-01-02. zz3-комн. кв., центр, 5/5, ул. Окт. Революции, 57 кв. м, жил. сост., кирп. дом, м/п окна, 180 000 грн. Тел. 099-621-01-02. zz3-комн. кв., центр, 5/5, ул. Окт. Революции, чех. проектб, без рем., отл. планировка, кирп. дом, 10 500. АН «Монолит». Тел. 050-035-57-77. zz3-комн. кв., центр, 5/9, 65/41/9, 2 балкона, хор. сост., 15 500. www.akcent-group.com. Тел. 050-471-85-04. zz3-комн. кв., центр, 5/9, ул. Свободы, 16, 67 кв. м, жил. сост., м/п окна, кирп. дом. Тел. 099-62101-02. zz3-комн. кв., центр, 5/9, ул. Свободы, 5, 67 кв. м, хор. сост., вода пост., кирп. дом. Тел. 099621-01-02. zz3-комн. кв., центр, 6/9, хор. сост., в многоэтаж. доме., 400 000 грн. akcent-group.com. Тел.: 050474-63-35, 093-660-65-94. zz3-комн. кв., центр, 60 кв. м, жил. сост., 8 500. Тел. 050-80074-18. zz3-комн. кв., центр, 8/9, 52 кв. м, ул. Свободы, космет. ремонт, 12 500. Тел. 050-800-76-94. zz3-комн. кв., центр, 80/50/15, выс. потолки, автоном. отопление, 25 500. Тел. 050-471-85-04. zz3-комн. кв., центр, 9/9, кирп. дом, не угловая, хор. сост., 21 000. Тел. 050-474-63-35. zz3-комн. кв., центр, сред. эт., не угл., недорого. Тел. 050-42341-45. zz3-комн. кв., центр, треб. ремонт, цена договор. Тел. 050347-59-53. zz3-комн. кв., центр, ул. Коммунаров, 24, 4/5, 63/48/6, м/п окна, не углов., отл. дом, вода пост., 10 000. Тел. 050-955-03-56. zz3-комн. кв., центр, ул. Ленина, 2/5, 55 кв. м, под ремонт, не углов., 10 500. Тел. 050-80073-57. zz3-комн. кв., центр, ул. Лозановича, 4/5, жил. сост., 11 500. Тел. 050-800-74-18.

3-комн. кв., центр, ул. О.Революции, без посредников, чех. пр, балкон, лоджия, подвал, недорого. Тел.: 099-020-45-54, 050-232-55-20. zz3-комн. кв., центр, ул. Окт. Революции, 2/5, 54 кв. м, м/п окна, кирп. дом, вода пост. АН «Акцент». Тел. 050-348-67-56.

«Газета объявлений» N 2 (557), 18 января 2017 г.


Объявления диктуйте по тел.:

3-комн.кв. продаю

zz3-комн. кв., центр, ул. Р. Люксембург, 44, 9-й эт., част. с ремонтом, закрытый двор, отл. планировка, 2 балкона евро и лоджия, 14 000. Тел. 050-95503-56. zz3-комн. кв., центр, ул. Свободы, 13, кирп. дом, жил. сост., 68 кв. м, 2 балкона с видом на площадь. АН «Акцент». Тел. 050-348-67-56. zz3-комн. кв., центр, ул. Свободы, 34, 8/9, 62 кв. м, комн. разд., част. ремонт, закрытый двор, 12 500. Тел. 050-955-03-56. zz3-комн. кв., центр, ул. Свободы, 65/41/9, улучш. планировка, кирпич. дом, вода пост., 11 000. Срочно. Тел. 050-47185-04. zz3-комн. кв., центр, ул. Свободы, 9/9, евроремонт, 17 500. akcent-group.com. Тел.: 050474-63-35, 093-660-65-94. zz3-комн. кв., ЦНИЛ, 3/5, чех. проект, 230 000 грн. akcent-group. com. Тел. 050-423-40-98. zz3-комн. кв., чех. проект, 2/5, 230 000 грн. akcent-group.com. Тел. 050-423-40-98. zz3-комн. кв., чех. проект, ремонт, меб., техника, 250 000 грн. Тел. 050-475-37-05. zz3-комн. кв.,3/5, центр, ул. Лазановича, возле «Талера», жил. сост., не угловая, напротив парк, рядом школа, д/сад, остановка, 57 кв. м, 9 000. Тел. 095-63756-15. zz3-комн.кв., 3/5, ул. Ясная, отл. сост., дешево. akcent.dn.ua. Тел. 050-425-25-91. zz3-комн.кв., ул. Сверлова, 9/9, 65 кв. м, треб. косметич. ремонта, 210 000 грн. Тел. 050588-89-77.

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zz3-комн. кв., 5/5, ул. Свердлова на авто. Тел. 050-8720-360. zz3-комн. кв., Краматорск, ул. 19-го Партсъезда, на 3-комн. кв., Славянск. Тел. 050-588-89-77. zz3-комн. кв., р-н ж/д вокзала, меняю на дом или продаю. Тел. 095-048-37-23.

4-комн.кв. продаю

zz4-комн. кв., 4/5, г. Святоргорск, ул. Островского, чех. проект, м/п окна, нов. сантех., ламинат, дорогой рем., мебель, 900 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zz4-комн. кв., 5/9, самый центр, кирп. дом, 18 800. АН «Монолит». Тел. 050-01-22-777. zz4-комн. кв., 9/9, 80 кв. м, комн. и с/у разд., балкон, лоджия, светлая, жилое сост. Тел. 095515-60-32. zz4-комн. кв., жил. сост., мр-н Артема, 3/5, 180 000 грн. akcent-group.com. Тел. 050-42340-98. zz4-комн. кв., мр-н Артема, 2/5, 250 000 грн. akcent-group. com. Тел. 050-423-40-98. zz4-комн. кв., Николаевка, без ремонта, без посредников. Тел. 063-4-888-052. zz4-комн. кв., пер. Свердлова, 1, 7/9, автон. отоп., еврорем., с меб., 35 000. Тел. 050-423-41-45. zz4-комн. кв., хороший ремонт, 350 000 грн. akcent-group.com. Тел. 050-423-40-98. zz4-комн. кв., центр, жил. сост., 250 000 грн. akcent-group. com. Тел. 050-423-40-98. zz4-комн. кв., центр, К. Маркса, 22, 5/9, обычное сост., 18 500. Тел. 050-423-41-45. zz4-комн. кв., центр, ул. К. Маркса, 22, 72/51/10, кирп. дом, куплю zz3-, 4-комн. кв., мр-н Артема, улучшен. планировка, комн. разд., до 130 000 грн., за налич. деньги. чистый подъезд, 18 500 грн. Срочно. www.akcent-group.com. Тел. 050-425-25-91. zz3-, 4-комн. кв., с хорошим Тел. 050-471-85-04. ремонтом, дорого! Тел. 050-423куплю 40-98. zz4-комн. кв. «AVKzz3-комн. кв. «AVK- НЕДВИЖИМОСТЬ». Обращ.: ул. НЕДВИЖИМОСТЬ». Обращ.: ул. Лозановича, 8. Тел. 095-033Лозановича, 8. Тел. 095-033- 25-63. 25-63. zz4-комн. кв. по ул. Бульварная, zz3-комн. кв. в любом р-не 1/5, с раздел. комнат. Рассмотрю Славянска, в хор. сост., с раздел. все варианты. Срочно. Тел.: 050комнатами. Рассмотрю все 474-63-35, 093-660-65-94. варианты. Срочно. Тел.: 050-474zz4-комн. кв., рассм. все ва63-35, 093-660-65-94. рианты. Тел. 050-01-22-777. zz4-комн. кв. в любом сост., zz3-комн. кв., в любом р-не города, можно с дорогим рем., без посред. Тел. 050-588-89-77. zzВ люб. сост., возмож. с в хор. сост., можно с меб., для себя, срочно. Тел. 050-471-85-04. долгами, рассм. все вар-ты, для zz3-комн. кв., в любом р-не, себя, срочно. Тел. 050-471-85-04. zzКвартиру в любом р-не, рассм. люб. вар-ты. Тел. 050-475любом сост., возмож. с долгами, 37-05. вар-ты. Тел. 050-423zz3-комн. кв., в любом р-не, рассм. 41-45. срочно. Тел. 095-295-35-85. zz3-комн. кв., в любом сост., возм. с долгами, не приват., для себя, срочно. Тел. 050-471-85-04. продаю zz3-комн. кв., г. Николаевка, zz1 ком., в общежитии, первый без посредников. Тел. 050-588этаж, угловая, окна вых. на 89-77. дорогу. Тел. 050-70-70-476. zz3-комн. кв., для себя, в люб. zz2-ярусная квартира, ул. Окт. р-не, рассм. все вар-ты, возм. с Революции, 16, 100,3 кв. м. Тел. долгами. Тел. 050-471-85-04. 066-000-96-09. zz3-комн. кв., желат. с реzz5-комн. кв., жил. сост., 3/9, монтом, центр, Артема, средний 300 000 грн. akcent-group.com. этаж. Тел. 050-752-36-24. Тел. 050-423-40-98. zz3-комн. кв., рассм. все ваzzКв., 2/9, центр, 135 кв.м, рианты. Тел. 050-01-22-777. вода постоянно, кирп. дом, цена zz3-комн. кв., р-н Химик, догов., срочно, возможно под офис. www.akcent-group.com. срочно. Тел. 050-471-85-04. zz3-комн. кв., средний этаж, Тел. 050-474-63-34. 750 000 грн. Тел. 050-752-36-24. куплю zz3-комн. кв., Химик, средние zzВ люб. сост., возмож. с этажи, можно без ремонта, не долгами, рассм. все вар-ты, для угловую. Тел. 095-636-06-57. себя, срочно. Тел. 050-471-85-04. zz3-комн. кв., центр, мр-н zzДля себя, 2-3 к.кв., с реАртема, для себя. Тел. 066-536- монтом, до 28 000 грн. Тел. 066313-57-20. 61-91. zzДля себя, 2-3 к.кв., с реzz3-комн. кв., центр, с рем., на средн. эт., для себя, срочно. Тел. монтом, до 28 000 грн. Тел. 066313-57-20. 050-471-85-04. zzКв. или дом в Крыму или zz3-комн. кв. в любом сост., обмен на недвижимость на без посред. Тел. 050-588-89-77. zzВ люб. сост., возмож. с Украине. Тел. 095-139-16-83. zzКвартиру с хор. ремонтом. долгами, рассм. все вар-ты, для себя, срочно. Тел. 050-471-85-04. Тел. 095-295-35-85. zzКомнату в общежитии для zzКвартиру в любом р-не, любом сост., возмож. с долгами, себя. Тел. 066-536-61-91. zzКомнату в общежитии для рассм. вар-ты. Тел. 050-423- себя. Тел. 050-862-82-62. 41-45. сдаю zzКвартиру в рассрочку, с первоначальным взносом, zz 2- комн. кв., Артема, 5 этаж. центр, ж/д, в люб. сост., можно с 30 кв. м., кухня 9 кв.м. Тел. 09525-20-640. долгами. Тел. 050-471-85-04.

другие

меняю

zz3-комн. кв., 1/1, ул. Калинина, на 1-комн. кв. Тел. 066-536-61-91. zz3-комн. кв., 1/2, «сталинка», мебель, част. быттехника + дача, г. Кр. Лиман, Южный р-н, цена договорная на 1-комн. кв., Крым. Тел. 050-650-45-71. zz3-комн. кв., 10/10, Лесной, на авто. Тел. 050-87-20-360. zz3-комн. кв., 5/5, р-н ОШ №8, на 2-комн. кв. Тел. 050-539-60-70.

Документы для командировочных. Квартиры посуточно. Тел.: 095-03325-53, 068-439-92-71. 1- и 2-комн. кв. посуточно. Документы об оплате. Тел. 050-577-5511.

Документы об оплате. Квартиры посуточно. Тел.: 050-044-26-44, 06393-888-99. 0222222 1- и 2-комн. кв. посуточно и почасово. Тел. 099-291-50-77. zz1- и 2-комн. апартам., Артема, центр, Wi-Fi, все усл., док-ты об оплате, посуточно. Тел. 095-033-25-53. zz1- и 2-комн. кв. Тел. 099-41807-80 (посуточно, почасово).

1- и 2-комн. кв. Тел.: 095-033-12-33, 096300-90-91 (посуточно, почасово, центр). zz1- и 2-комн. кв. Тел. 099914-76-45 (посуточно, почасово, центр). zz1- и 2-комн. кв. Тел. 06658-57-115 (посуточно, почасово, центр). zz1- и 2-комн. кв. абс. аккурат., недорого, Артема, АВ, центр, посут./почас. Тел. 050-681-37-92. zz1- и 2-комн. кв. апартам., абс. недорого, Артема, центр, Wi-Fi, посуточно. Тел. 066-61-66-713.

1- и 2-комн. кв. посуточно, почасово. Недорого. Артема, центр. Тел. 099-772-58-64. zz1- и 2-комн. кв., Абс. аккурат., А/В, Артема, центр, посут./почас. Тел. 050-668-18-81. zz1- и 2-комн. кв., абс. недор., Артема, центр, посуточно/почасово. Тел. 095-033-25-63.

1- и 2-комн. кв., апартам., абс. быстрое заселение, посуточно/ почасово. Тел.: 095-03312-33, 096-300-90-91. zz1- и 2-комн. кв., Артема, центр, посуточно. Тел. 095-82360-08. zz1-, 2-, 3-комн. кв., почасово, посуточно, условия люкс. Тел.: 050-527-44-99, 063-152-49-68. zz1-комн. кв., 3/5, центр, ремонт, с меб., есть холод., ТВ, стир. маш., Интернет, 2 000 грн. + счетч. АН «Акцент». Тел. 050-34867-56. zz1-комн. кв., Артема, мебель, бойлер, Интернет, холодильник, 1000 грн. + светб, вода, газ. АН «Акцент». Тел. 050-348-67-56. zz1-комн. кв., Артема, пер. Парковый, 6, 5 эт., вся мебель, холод., ТВ, бойлер, хор. сост., 1500 грн. + счетч. + 750 грн. агентству единораз. АН «Гарант». Тел. 050-955-03-56. zz1-комн. кв., Артема, с евроремонтом, вся мебель и техника. Тел. 050-347-74-09 (Юлия). zz1-комн. кв., заочникам, командировочным. Тел. 095-05279-17. zz1-комн. кв., Лесной, 4/5, с мебелью. Тел. 066-697-70-33. zz1-комн. кв., мр-н Артема, посуточно/почасово, все условия. Тел. 099-733-12-25. zz1-комн. кв., мр-н Артема, посуточно/почасово, все условия. Тел. 099-733-12-25. zz1-комн. кв., посуточно, все удобства, Артема. Тел. 050-22602-71.

zz1-комн. кв., с меб., 5/5, р-н Ц. рынка, предоплата за 3 мес., желат. семье. Тел. 050-23-35-992 (в раб. дни зв. после 17.00). zz1-комн. кв., с меб., р-н автовокзала. Тел. 095-54-29-760. zz1-комн. кв., ул. Коммунаров, 36, 1500 грн. + коммун. услуги. АН «Акцент». Тел. 050-348-67-56. zz1-комн. кв., Химик, с меб., на длит. срок. Тел. 050-719-52-12. zz1-комн. кв., центр, бул. Пушкина, 5 эт., вся меб., холод., 1500 грн. + счетч. + 750 грн. агентству единораз. АН «Гарант». Тел. 050-955-03-56. zz1-комн. кв., центр, евроремонт, в элитном новом доме, 3/9, все удобства, мебель и техника, интернет, кабел. ТВ. Тел. 050-347-74-09 (Юлия). zz1-комн. кв., центр, после ремонта, ТВ, холод., стир. машинка, встроен. кухня, мебель, кабельное ТВ, интернет. Тел. 050347-74-09 (Юлия). zz1-комн. кв., центр, с ремонтом, меб. и быттех., на длит. срок. Тел. 050-588-89-77. zz1-комн. кв., центр, ул. Ленина, 1 эт., без балкона, хор. сост., вся соврем. тех. и меб., 2500 грн. + 1250 грн. агентству единораз. АН «Гарант». Тел. 050955-73-30. zz2- или 3-комн. кв. с ремонтом и быттех., Артема, центр, на длит. срок, 2 000-3 000 грн. Своеврем. оплату, чистоту и порядок гарант. Тел. 099-942-86-26. zz2к.кв., на Артема, ост. Молодежка, с мебелью и быттехн., без посредн. Тел. 066-041-55-21. zz2-комн. кв., Артема, пер. Батюка, 3 эт., отл. ремонт, соврем. мебель и тех., 3000 грн. + все коммун. усл. АН «Акцент». Тел. 050-348-67-56. zz2-комн. кв., Артема, после косметич. ремонта, бойлер, стир. машинка, холодильник, ТВ, 1800 грн. + счетч. Тел. 050-347-74-09 (Юлия). zz2-комн. кв., Артема, ул. Олимпийская, 2, 6 эт., вся мебель, современ. техника, жил. сост., 2 300 грн. + счетч. (отоплен. и ЖЭК платит хоз.) + 1 150 грн. агентству единораз. АН «Гарант». Тел. 050955-03-56. zz2-комн. кв., г. Николаевка, 3-й эт., на длит. срок, без мебели, недорого. Тел. 095-780-50-21. zz2-комн. кв., мр-н Артема, на длит. срок, 3 000 грн. akcent-group.com. Тел. 050-42340-98. zz2-комн. кв., мр-н Артема, после капремонта, вся мебель и техник, вода пост., хол. и гор., бойлер. Тел. 050-347-74-09 (Юлия). zz2-комн. кв., мр-н Артема. Старая мебель, нет холод. и быттехники. Оплата 1500+свет,вода. Тел. 050-979-86-86. zz2-комн. кв., пер. Г. Батюка, 6, 3 эт., отл. ремонт, соврем. мебель и техника, 2 000 грн. + все коммун. усл. + 1000 грн. агентству единораз. АН «Гарант». Тел. 050955-03-56. zz2-комн. кв., р-н военкомата, колонка, м/п окна, без мебели и быттех. Тел. 050-573-62-42. zz2-комн. кв., р-н ООШ 8, сухая, теплая, кирп. дом, 2 эт., вода круглосуточно, газ. колонкаавтомат, счетчики. Тел. 050-90740-23. zz2-комн. кв., с авторским ремонтом, гор. вода, быттех., мебель, интернет, 4 500 грн. akcent-group.com. Тел. 050-42340-98. zz2-комн. кв., ул. Бульварная, все удобства, бойлер, холодильник, 1 000 грн + коммуналка (недорого). Тел. 050-86-46-833. zz2-комн. кв., ул. К. Маркса, обычное сост, 1000 грн. + ком. усл., субсидия. АН «Акцент». Тел. 050-348-67-56.

(присылайте SMS-сообщения)

zz2-комн. кв., Химик, част. меб. и техника, гор. и хол. вода пост., 1500 грн. + все коммун. усл. (субсидия) + 750 грн. агентству единораз. АН «Гарант». Тел. 050955-73-30. zz2-комн. кв., центр г. Краматорска, 4/5, ул. 19-го Партсъезда, без рем., част. с меб., за коммун. платежи (собственник). Тел. 050425-25-91. zz2-комн. кв., центр, гор. вода, мебель, холод., 2 200 грн. + счетчики, торг. akcent-group.com. Тел. 050-423-40-98. zz2-комн. кв., центр, после ремонта, вся меб. и техника, холод., ТВ, стир. машинка, кондиц. АН «Акцент». Тел. 050348-67-56. zz2-комн. кв., центр, после ремонта, вся мебель и техника, холод., ТВ, стир. машинка, кондиц. Тел. 050-347-74-09 (Юлия). zz2-комн. кв., центр, ул. К. Маркса, космет. рем., 2 000 грн. + счетч., без отоплен. АН «Акцент». Тел. 050-348-67-56. zz2-комн. кв., центр, ул. Королева, косметич. ремонт, вся необх. техника, 2 000 грн.+ счетчики, без отопления. АН «Акцент». Тел. 050-348-67-56. zz2-комн. кв., центр, ул. Окт. Революции, космет. рем., вся необход. меб. и техника, 2000 грн. АН «Акцент». Тел. 050-348-67-56. zz2-комн. кв., ЦНИЛ, 5/5, на длит. срок. Тел. 095-22-93-459. zz3-комн. кв., Артема, Лесной, 2 эт., вся меб. и тех. простые, гор. вода, 500 грн. + все коммун. + залог 1 500 грн. + 500 грн. единораз. агентству. АН «Гарант». Тел. 050-955-03-56. zz3-комн. кв., Артема, после ремонта, в хор. сост. Тел. 099018-09-07. zz3-комн. кв., ул. Свердлова, жил. сост., кирп. дом, вода круглосуточно. АН «Акцент». Тел. 050-348-67-56. zz3-комн. кв., Химик, ремонт, соврем. меб., техника, вода пост., рядом школа, маг., садик, 1500 грн. + вся коммуналка в отопит. период, 2000 грн. + вся коммун. в неотопит. период залог 1-й и посл. мес. + 750 агентству единораз. Тел. 050-955-03-56. zz3-комн. кв., центр. Тел. 095222-96-91. zz3-комн. кв., центр, жил. сост., м/п окна, новая дверь. АН «Акцент». Тел. 050-348-67-56. zz3-комн. кв., центр, ООШ 8, хор. ремонт, все удоб., мебель и техника, интернет, каб. ТВ, стир. машинка, холод., 2 500 грн. + коммун. усл., субсидия. АН «Акцент». Тел. 050-348-67-56. zz3-комн. кв., центр, ООШ №8, хор. ремонт, меб. и техника, 1 эт., 2500 грн. + все коммун. усл. + 1250 грн. агентству единораз. АН «Гарант». Тел. 050-955-73-30. zz3-комн. кв., центр, после евроремонта, все удоб., меб. и техника, интернет, каб. ТВ. АН «Акцент». Тел. 050-348-67-56. zz3-комн. кв., центр, после евроремонта, все удобства, мебель и техника, интернет, кабельное ТВ. Тел. 050-347-74-09 (Юлия). zz3-комн. квартира в центре города. Тел. 099-067-88-42.

Квартира посуточно, центр. Тел. 099-602-0319. Квартиры посуточно. Артема, центр. Недорого. Документы об оплате. Тел. 066-208-47-74. zzКомната в квартире для девушки, все удоб., хор. сост., ул. Свободы. Тел. 050-677-80-46.

zzКомната в общежитии. Тел. 095-865-79-09.

Комната в общежитии, мебель, ТВ. Тел. 050044-26-44. zzКомната для студентки, р-н САТУ, 300 грн. + коммуналка. Тел. 050-14-26-743. zzКомнаты курортникам. Тел. 095-052-79-17.

сниму

zz1-, 2-комн. кв. Тел. 050-58889-77. zz1-, 2-комн. кв., центр или Артема, с меб., техникой, дорого, порядочность гарант. Тел. 050-1881-160. zz1-, 2-комн. кв., центр, Артема, с хор. ремонтом и мебелью, на длит. срок, семья. Тел. 050-42340-98. zz1-комн. кв., возм. с дорогим ремонтом, на длит. срок, порядочность проживания и оплаты гарантирую. Тел. 050-471-85-04. zz1-комн. кв., возмож. с дорогим рем., на длит. срок, порядочность проживания и оплаты гарантирую. Тел. 050-471-85-04. zz1-комн. кв., желат. с дорогим ремонтом, мебелью и посудой, на длит. срок (командировка по работе), рассм. любые вар-ты. Тел. 050-471-85-04. zz1-комн. кв., недорого, в р-не ЖД вокзала, с мебелью и техникой, 1 000 грн. + ком. услуги, два спальных места. Тел. 066-36144-15. zz1-комн. кв., с меб. и техникой, на длит. срок. Тел. 050955-03-56. zz1-комн. кв., центр, евроремонт, меб., быттех., Интернет, каб. ТВ, гор. вода, до 3000 грн./ мес. Тел. 050-347-74-09 (Юлия). zz1-комн. кв., центр, Химик, ж/д, с меб. и быттех., до 2 500 грн., семья из 2-х чел. Тел. 050955-73-30. zz1-комн. кв., центр, Химик, ж/д, с меб. и быттех., до 3 000 грн. Тел. 050-955-03-56. zz1-комн. кв., центр, Химик, ж/д, с меб. и быттех., до 3 000 грн. Тел. 050-955-73-30. zz1-комн. кв., центр, Химик, ж/д, с меб. и техникой, до 2 500 грн/мес., семья из 2-х чел. Тел. 050-955-03-56. zz2-, 3-комн. кв., возмож. с дорогим ремонтом, на длит. срок, порядочность прожив. и оплаты гарант. Тел. 050-471-85-04. zz2-, 3-комн. кв., ж/д, Химик, Артема, с меб. и техникой, до 2 000 грн. Тел. 050-188-11-60. zz2-, 3-комн. кв., с ремонтом и меб., порядок и чистоту гарант. Тел. 050-423-40-98. zz2-, 3-комн. кв., центр, с меб. и ремонтом, дорого, порядочность гарант. Тел. 050-955-03-56. zz2-комн. кв., Артема, на длит. срок, с хор. услов., до 2 500 грн., варианты. Тел. 050-955-73-30. zz2-комн. кв., возм. с дорогим ремонтом, на длит. срок, порядочность проживания и оплаты гарантирую. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв., возмож. с дорогим рем., на длит. срок, порядочность проживания и оплаты гарантирую. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв., желат. с дорогим ремонтом, мебелью и посудой, на длит. срок (командировка по работе), рассм. любые вар-ты. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв., мр-н Артема, с хор. условиями, до 2 500 грн., рассм. люб. вар-ты, на длит. срок. Тел. 050-955-03-56. zz2-комн. кв., с меб., возмож. с послед. выкупом, за квартплату. Тел. 050-862-82-62. zz2-комн. кв., с меб., возмож. с послед. выкупом, за коммун. услуги. Тел. 093-398-01-08.

1-комн. кв., посуточно, почасово, центр. Тел. 050-651-63-20. 1-комн. кв., посуточно/ почасово, все условия, мр-н Артема, номер «Люкс». Тел. 099-25858-97. zz1-комн. кв., с меб., 2/9, р-н ж/д, для супруж. пары. Тел. 095606-96-69.

«Газета объявлений» N 2 (557), 18 января 2017 г.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

http://slavinfo.dn.ua

11


Объявления диктуйте по тел.:

другие продаю

zz2-комн. кв., с меб., за коммун. усл., возмож. с послед. выкупом. Тел. 050-920-80-35. zz2-комн. кв., центр, ремонт, вся мебель, быттех., Интернет, до 3000 грн./мес. Тел. 050-347-74-09 (Юлия). zz2-комн. кв., центр, Химик, ж/д, с меб. и техникой, до 1500-1700 грн., семья из 3-х чел. Тел. 050-955-73-30. zz2-комн. кв., центр, Химик, ж/д, с меб. и техникой, до 1500-1700 грн/мес., семья из 3-х чел. Тел. 050-955-03-56. zz3-комн. кв., Артема, на длит. срок, с хор. условиями, до 3000 грн., рассм. любые вар-ты. Тел. 050-955-73-30. zz3-комн. кв., возм. с дорогим ремонтом, на длит. срок, порядочность проживания и оплаты гарантирую. Тел. 050-471-85-04. zz3-комн. кв., возмож. с дорогим рем., на длит. срок, порядочность проживания и оплаты гарантирую. Тел. 050-471-85-04. zz3-комн. кв., желат. с дорогим ремонтом, мебелью и посудой, на длит. срок (командировка по работе), рассм. любые вар-ты. Тел. 050-471-85-04. zz3-комн. кв., мр-н Артема, с хор. условиями, рассм. люб. вар-ты, до 3 000 грн. Тел. 050955-03-56. zz3-комн. кв., центр, Химик, ж/д, с меб. и быттех., 2000-2500 грн/мес., семья из 3-х чел. Тел. 050-955-03-56. zz3-комн. кв., центр, Химик, ж/д, с меб. и быттех., семья из 3-х чел., до 2000-2500 грн. Тел. 050-955-73-30. zz4-комн. кв., желат. с дорогим ремонтом, мебелью и посудой, на длит. срок (командировка по работе), рассм. любые вар-ты. Тел. 050-471-85-04. zzДорого, можно с дорогим ремонтом, 1-3-комн. кв., на длит. срок, порядоч. прожив. и оплаты гарант. Тел. 050-471-85-04. zzКвартиру, желат. с евроремонтом, дорого, для себя, порядочность прожив. и оплаты гарантирую. Тел. 050-471-85-04. zzПорядочная, платежеспособ. семья, снимет 2-комн. кв., в хор. сост., долгосроч., на Химике, без агенства. Тел.: 099-981-77-90, 093-026-97-49. zzСниму квартиру возмож. с дорогим рем. и условиями, на длит. срок, порядоч. проживания и оплаты гарант. Тел. 050-47185-04. zzСниму любую квартиру дорого, в хор. сост., со всеми услов. и удобствами, порядочность оплаты и проживания гарантирую. Тел. 050-471-85-04.

продаю

zz1,5-дом, нижний этаж 90 кв. м, хороший, все удобства, ул. Горовая. Тел. 066-873-63-84. zz1,5-эт. дом, ул. Д. Донского, 150 кв. м, кухня - 10 кв. м, удоб., газ, жил. сост., уч. 6 сот., цена договор. Тел. 050-588-89-77. zz1/2 дома под маг., ул. Фрунзе, 52 кв. м, 6 сот., капит. гараж, в доме больш. торг. зал, с/у и 2 подсоб. комн., через дорогу Ц. рынок, 13 000. Тел. 050955-03-56. zz1/2 дома, 60 кв. м, нов. гараж, удоб. место под коммерцию, 5 000. Тел. 050-471-85-04. zz1/2 дома, пер. Челюскинцев, Варшава, газ, 70 кв. м, 2 комн., кухня, с/у раздел., выс. фундамент, 5,5 сот., 4 800. Тел. 050955-03-56. zz1/2 дома, р-н 2 интерната, 6 сот., нов. гараж, удоб. располож. для коммерч. деят-ти, 5 000. Тел. 050-471-85-04. zz1/2 дома, р-н маг. №20, флигель жил., газ., вода гор. и хол. пост., жил. сост., отдел. вход, или меняю на 2-комн. кв. Тел. 050-812-18-67. zz1/2 дома, ул. Р. Люксембург, 45 кв. м, 2 комн., кухня, удоб., газ, с рем., 240 000 грн. Тел. 050-58889-77. zz1/2 дома, Целинная, 50 кв. м, 2 комн., удобства, обычное сост., 2 800. Тел. 050-800-73-57. zz1/3 дома, газ., центр, удоб. в доме, м/п окна, нов. забор, встроен. кухня, колонка-автомат, счетч. на газ и воду, частич. мебель, насос подкачки воды, сарай и двор срвмест., 149 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-9404-111. zz2 дома в одном дворе, удобства, ремонт, л/к с удобствами, 6 сот., р-н ОШ №1. Тел. 050-53-18-144.

12

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zz2 дома на одном уч., р-н ж/д, 50 и 60 кв. м, гараж, л/к, 5 сот. Тел. 066-536-61-91. zz2-комн. кв., вблизи парка, 1/5, хор. сост. Тел.: 3-72-53, 05070-141-90. zz2-эт. дом, газ, ул. Волжская, 270/220/18 кв. м, хор. сост., есть сауна, бассейн, бильярд, гараж, уч. 9 сот., цена договор. www. akcent-group.com. Тел. 050-42525-91. zz2-эт. дом, газ., мр-н Артема, р-н стоматологии, отл. архитек., распол., рем., мебель, 142/53,2/11,9, 2 сануз., гараж, камин, Интер., тел., 2 261 000 грн., торг. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zz2-эт. дом, жилой, п. Мирный, 150 кв. м, нов. постройки, еврорем., отл. сост. Тел. 050-42341-45. zz2-эт. дом, мрн Артема, ул. Физкультурная, 200 кв. м, отл. сост., с мебелью, гараж на 3 машины, летний дом 100 кв. м, уч. 20 сот., дорого. Тел. 050-58889-77. zz2-эт. дом, мр-н Дивный, 250 кв. м, 25 сот. Тел. 066-0-532-739. zz2-эт. дом, п. Мирный, в хор. сост., 120 кв. м, 17 сот., 86 000. akcent-group.com. Тел.: 050-47463-35, 093-660-65-94. zz2-эт. дом, пер. Энгельса, 155/123/15, 5 комн., удоб., газ, гараж, 6 сот., хор. сост., 675 000 грн. Тел. 050-588-89-77. zz2-эт. дом, р-н интерната 2, 333 кв. м, по сниж. цене, срочно. www.akcent-group.com. Тел. 050425-25-91. zz2-эт. дом, р-н Ц. рынка, в хор. сост., 110 кв. м, х/п, 27 000. akcent-group.com. Тел.: 050-47463-35, 093-660-65-94. zz2-эт. дом, самый центр, с ремонтом, 380 кв. м, цена догов. очень срочно. www.akcent-group. com. Тел. 050-474-63-34. zz2-эт. дом, ул. Гвардейская, по сниж. цене. www.akcent-group. com. Тел. 050-425-25-91. zz2-эт. дом, ул. Изюмская, евроремонт, с меб., уч. 10 сот., дорого. Тел. 050-588-89-77. zz2-эт. дом, ул. Курская, есть цокольный этаж, 380 кв. м, уч. 18 сот., х/п, цена договорная. Тел. 050-588-89-77. zz2-эт. дом, х/п, евроремонт, Артема. Тел. 050-87-20-360. zz2-эт. дом, хор. сост., р-н ж/д, ул. Димитрова, газ, вода, гараж, 6 сот. Тел. 050-864-68-87. zzБылбасовка 3, 50,9 кв.м., 4 комн., газ, прогреб, лет. кухня, колодец, зем. участок 16,4. Тел.: 099-14-93-012 (с 6 до 9), 099-7222-652. zzВ пригор. Славянска, 175 кв., утеплен, котел твердоотопл., 5-комн.,камин, подвал, гараж. Тел. 050-606-63-32. zzГаз. дом, Черевковка, 96/56,3/12,3 кв. м, сан. узел + котельной - 11 кв. м, 2 котла: паровое и газ. отопл., част. м/п окна, 420 000 грн., торг. Тел.: 05095-98-152, 063-94-04-111. zzДачный домик, Артема, общ. Семиринко, 2 эт., беседка с навесом, решетки, метал. двери, погреб, 6 сот., 30 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zzДва дома на 1 уч., газ., р-н ж/д, 2-эт., 12,8х7,8, 135 кв. м, из облиц. кирпича, второй дом 13х7, 82 кв. м, удоб., 2 гаража, 10 сот. приват., 1 463 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zzДом 47 кв. м., п/о, уч. 5,2 кв. м., высокие потолки, фундамент; р-н 16 школы. Тел. 095-603-46-30. zzДом в центре, очень хор. район, 365 000 грн. Тел. 050-80074-18. zzДом газ., Варшава, 42,5/27,8/10,4 кв. м, ванная в доме, 7,91 сот., гараж, 78 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04111. zzДом газ., ж/д, 76/53/9, 4 сот., новая кровля, удобства в доме, решетки на окнах, асфальт. двор, гараж с ямой, л/к, 11 000. Тел. 050-347-59-53. zzДом под разборку, 9*5, высота 2,70. Тел. 066-057-61-19. zzДом, 120 кв. м, мр-н Черевковка, 12 сот., газ, вода, цена договор. Тел. 095-619-84-50. zzДом, 200 кв. м, новая постр., Черевковка, 15 сот., 52 000. Тел. 050-474-63-35. zzДом, 5 комн., Целинная, все удоб., л/к, гараж, х/п, отличные соседи, район тихий, но удобный, остановка в 2 минутах. Тел. 050800-74-18. zzДом, 50 кв. м, Химик, уч. 8 сот., 4 500. Тел. 050-474-63-35. zzДом, 60 кв. м, центр Славкурорта. Тел. 050-872-03-60. zzДом, 65 кв. м, р-н ул. Мира, п/о, газ, цена договорная. Тел. 097-29-88-171. zzДом, 65 кв. м, удобства, ремонт, х/п, 15 сот., 10 мин. от пам. Шевченко, 10 500. Тел. 09395-11-708.

zzДом, 6х10, 6 сот., газ, все удоб., удобный р-н, 9 000. www. akcent-group.com. Тел. 050-47185-04. zzДом, 70 кв. м., 10 соток, газ, центр. улица Рыбхоза. Тел.: 095393-49-47, 096-180-73-07. zzДом, 73 кв. м., высокий фундамент, 5 ком., кухня, удоб-ва в доме, гараж, х/п, 8 сот., 312 500 грн., торг. akcent-group.com. Тел. 050-423-40-98. zzДом, 76 кв. м, флигель, гараж, газифиц., р-н ж/д. Тел. 095-190-27-53. zzДом, 7х12, р-н Интерната №2, 4 жилые комн., газ, вода, канализация, л/к, сарай, гараж, нов. крыша. Тел. 095-570-34-07. zzДом, 7х12, р-н Интерната №2, 4 жилые комн., газ, вода, канализация, л/к, сарай, гараж, нов. крыша. Тел. 095-570-34-07. zzДом, 80 кв. м, ж/д, пер. Щербакова, с мансардой, отл. сост., без внутр. ремонта, хор. место, 10 500. Тел. 050-955-03-56. zzДом, 90 кв. м., р-н Черевковка, газ поведен, печное отопл., колодец, цена договорн. Тел. 050-96-115-76. zzДом, Артема, 106 кв. м, 5 сот., частич. евроремонтом, все удоб. в доме, нов. сантех., утеплен. полы, м/п окна, х/п. Тел. 050-800-76-94. zzДом, Артема, 80 кв. м, 5 сот., жил. сост., газ, вода в доме, м/п окна, удобства на улице, х/п. Тел. 050-800-76-94.

zzДом, газ, мр-н Черевковка, 56,5 кв. м, 0,1 га приват., 4 комн., вода, гараж больш. со смотр. ямой, х/п, л/к, сарай, погреб, колодец. Тел. 050-623-04-31. zzДом, газ, Николаевка, хор. место, дорогой ремонт, мебель, общая 120 кв. м, 13 сот., 1 325 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 06394-04-111. zzДом, газ, ул. Подгорная, 30/18/7, жил. сост., уч. 12 сот., срочно. www.akcent-group.com. Тел. 050-425-25-91. zzДом, газ, центр недалеко от военкомата, гараж, нов. разводка отоплен., утеплен пенопластом, покрыт короедом, ламинат, нов. межком двери, дорогой ремонт, 2 входа, 758 000 грн. Тел.: 050-9598-152, 063-94-04-111. zzДом, газ, Черевковка, уютный, 4 комн., м/п окна, нов. котел, счетчики на все, вода пост., без долгов, докум. готовы, 6 сот., гос. акт. Хозяин. Без посредников. Тел.: 095-404-62-91, 098-706-02-54. zzДом, газ., 60 кв. м, пер. Димитрова «АVК-НЕДВИЖИМОСТЬ». Обращ.: ул. Лозановича, 8. Тел. 095-033-25-63. zzДом, газ., 65 кв. м, жилое сост., центр Славкурорта. Тел. 050-864-68-87. zzДом, газ., Артема, 70/50/10, 4,5 сот., сост. жилое, есть печь, во дворе флигель, 16 500. Тел. 050-347-59-53.

zzДом, Артема, 8х10, выс. фундамент, ремонт, уч. 12 сот., 22 000. Тел. 050-471-85-04. zzДом, Артема, 8х10, газ, все удобства, выс. фундамент, окна пласт., 12 сот., 22 000, срочно, докум. готовы. www.akcent-group. com. Тел. 050-471-85-04. zzДом, Артема, 8х10, рмонта, все удобства, газ, н/п, уч. 12 сот., 22 000. www.akcent-group.com. Тел. 050-471-85-04. zzДом, Былбасовка 1, газ, вода, все удобства, рядом остановка электрички, хоз. постройки, дворплитка, большой сад, огород, возм. обмен. Тел. 095-362-88-48. zzДом, Варшава, 4 комн., возмож. в рассрочку. Тел. 050920-80-35. zzДом, Варшава, 60 кв. м., все удобства, л/к, х/п, 4 комнаты, 180 000 грн. Тел. 050-800-74-18. zzДом, Варшава, 68 кв. м, 12 сот., жил. сост., м/п окна, все удоб., утеплен пенопластом, интернет, спутник. ТВ, кондиц. Тел. 050-800-76-94. zzДом, Варшава, полностью жилой, газ., все удобства, насос для воды, газ. колонка, м/п окна, л/к, громадный навес, гараж, колодец, н/п. Тел. 050-288-24-88. zzДом, газ + п/о, Черевковка, 100 кв. м, 11 сот., санузел, кухня, гараж, сарай, подвал, скважина,. Тел. 050-877-30-06. zzДом, газ + п/о, Черевковка, 100 кв. м, 11 сот., санузел, кухня, гараж, сарай, подвал, скважина,. Тел. 050-877-30-06. zzДом, газ и твердое топл.,105 кв. м, 5 комн., теплый, удобства, л/к, гараж, х/п, подвал, мастерская, уч. 13 сот., р-н ж/д. Тел. 095-156-51-61. zzДом, газ, Машмет, недалеко от «Оазиса», 93 кв. м, ремонт, действующ. камин, кондиц., всроен. кухня, 380 В, утеплен пенопластом, 473 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zzДом, газ, мр-н Артема, ул. Брянская, 5 комн., 100 кв. м, коридор. типа, нов. крыша, м/п окна, нов. сантех., удов. в доме, 4,5 сот., цена договор. Тел. 050848-17-44. zzДом, газ, мр-н Северный, по снижен. цене, срочно. www. akcent-group.com. Тел. 050-42525-91.

zzДом, газ., благоустр., ул. Мира, 70 кв. м, хор. сост. www. akcent-group.com. Тел. 050-42525-91. zzДом, газ., в хор. сост., без долгов, част. с м/п окнами, вода в доме, удобства на улице, новый забор из м/п, новый погреб. Цена 5 800, торг. Тел. 050-814-77-02. zzДом, газ., все удоб., 93 кв. м, р-н строймаша, ул. Киевская. Тел. 050-638-38-06. zzДом, газ., ж/д, пер. Щербакова, 58 кв. м, удоб. в доме, м/п окна, жил. сост., 3,33 сот., сарай, лет. душ, отл. место, рядом школы, маг., 7 мин. до вокз., 5 800. Тел. 050-955-03-56. zzДом, газ., ж/д, пересеч. Володарского и Волжской, под бизнес, общ. 52,7/24,8, 2 гаража, скважина, 242 000 грн., возм. аренда. Тел.: 050-95-98-152, 06394-04-111. zzДом, газ., ж/д, р-н восьмиквартир., 67/40/10, 8 сот., м/п окна, кондиц., нов. забор, гараж, удоб. в доме, интернет, 452 200 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-9404-111. zzДом, газ., интернатовская гора, 4 комн., кухня, удоб. в доме, нов. котел и колонка, счетч. на газ и воду, походной погреб, 215 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-9404-111. zzДом, газ., мр-н Черевковка, недал. от центра, 40 кв. м, м/п окна, нов. забор из металлопроф., 12,7 сот., необход. навести порядок, 144 000 грн. Тел.: 05095-98-152, 063-94-04-111. zzДом, газ., Мымовка, 85/56/8, 6 сот., пласт. окна, новый котел, удобства в доме, вода пост., 11 500. Тел. 050-347-59-53. zzДом, газ., п/о, п. Восточный, 47 кв. м, удобства в доме, 8 сот., колодец, 11 000. Тел. 095-39362-44. zzДом, газ., под бизнес, на перекрестке дорог, ж/д, 52,7/24,8/6,2 кв. м, 2 гаража, 6 сот., скваж., нов. котел и колонка, хор. забор, 234 000 грн. Тел.: 05095-98-152, 063-94-04-111. zzДом, газ., пос. Мирный, 60/43/6, 10 сот., есть печь, нов. окна, удобства в доме, гараж, флигель, двор асфальт., 9 500. Тел. 050-347-59-53.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

http://slavinfo.dn.ua

(присылайте SMS-сообщения)

zzДом, газ., Славкурорт, хор. планировка, 67,4/35,9/8,2, 7, 2 сот. приват., частично м/п окна, гараж, х/п, нов. котел, удоб. в доме, 250 000 грн., торг. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zzДом, газ., ул. Брянская, 120 кв. м, коридорного типа, незакон. ремонт, akcent.dn.ua. Тел. 050425-25-91. zzДом, газ., ул. Брянская, коридор. типа, после рем., заменено всё: окна, двери, сантех., заходи и живи, цена договор. Тел. 050-425-25-91. zzДом, газ., ул. Урицкого, 98 кв. м, высокий фундамент, 4 комн., удобства, гараж, л/к, 20 сот., 351 000 грн. Тел. 095-636-06-57. zzДом, газ., центр Черевковки, 81 г.п., 79 кв. м, 5 комн., скважина. Срочно. Цена договорная. Тел. 095-440-44-56. zzДом, газ., центр Черевковки, 81 г.п., 79 кв. м, 5 комн., скважина. Срочно. Цена договорная. Тел. 095-440-44-56. zzДом, газ., центр, 160 кв. м, хор. сост., л/к, гараж, 4 сот., цена договор. www.akcent-group.com. Тел. 050-425-25-91. zzДом, газ., центр, ул. Пролетарская, 50 кв. м, 4 комн., удоб. в доме, нов. котел, колонка, гараж, хор. забор, аккурат., колодец, счетч-ки, 230 000 грн., торг. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zzДом, газ., центр, ул. Суворова, 57/34/9,6 кв. м, 3 комн., с/у и кухня в доме, без ремонта, 4 сот., х/п, заезд с ул. Буденого, рядом Ц. рынок, ОШ №1 и №15, 6 000. Тел. 050-955-03-56. zzДом, газ., Черевковка, отл. сост., был ремонт. Срочно! Тел. 050-800-84-06. zzДом, Голубовка, ул. Лазо, 40 кв. м, отл. сост., уч. 6 сот. www. akcent-group.com. Тел. 050-42525-91. zzДом, доброт., Химик, уч. 6 сот., 65 кв. м, 205 000 грн. Тел. 050-800-74-18. zzДом, ж/д, 150 кв. м, все удоб., м/п окна, желез. двери, котел, гараж, х/п, 6 сот., 25 000. Тел. 050-800-74-18. zzДом, ж/д, 80 кв. м, гараж, л/к, флигель 40 кв. м, х/п, 4 комн., 3 сот., 275 000 грн. Тел. 050-80074-18. zzДом, ж/д, пер. Щербакова, 80 кв. м, обычное сост., удобства, кухня, удобное распол., 10 500. Тел. 050-955-03-56. zzДом, ж/д, ул. Ворошилова, 4 комн., обычное сост., 7 000. АН «Акцент». Тел. 050-348-67-56. zzДом, мр-н Артема, 7х10, газ, все удоб., 7 сот., докум. готовы, 9 000, срочно. Тел. 050-471-85-04. zzДом, мр-н Артема, в хор. сост., 70 кв. м, м/п окна, удоб., двор вылож. ФЭМ, гараж, 13 500. akcent-group.com. Тел.: 050-47463-35, 093-660-65-94. zzДом, мр-н Артема, р-н стоматологии, 8х10, 6 сот., газ, все удоб., 17 000. www.akcent-group. com. Тел. 050-471-85-04. zzДом, мр-н Северный, 7х8, п/о, приват. участок, 6,5 сот., по ул. газ, вода во дворе. Тел. 05096-184-76. zzДом, мр-н Черевковка, все удоб., 8 500. АН «Монолит». Тел. 050-01-22-777. zzДом, мр-н Черевковка, недалеко от церкви, 70 кв. м, газ, вода, 7 500. akcent-group.com. Тел.: 050-474-63-35, 093-66065-94. zzДом, мр-н Черевковка, пер. Восточный, 100 кв. м, 6 комн., удобства, гараж, х/п, уч. 10 сот., цена договор. Тел. 050-588-89-77. zzДом, мрн. Варшава, 2-комн., газ, ванная, н/п, 8 сот., с мебелью, 3 000 и гараж, ул. Карбышева 49. Тел. 099-070-38-52. zzДом, небольшой, с. Богородичное, центр, флигель, гараж, скважина, 28 сот. Тел. 095-37487-65. zzДом, новый, ул. Челябинская, Черевковка, газ, п/о, л/к, гараж, х/п, вода в доме, колодец. Тел. 095-68-53-747. zzДом, ост. «Восьмиквартирная», все удоб., около 120 кв. м, 2 эт., гараж, колодец, 7 сот., виноград, плодов. деревья. Тел.: 3-72-53, 050-70-141-90. zzДом, п. Соболевка, 2001 г.п., 70 кв. м, п/о водяное, водопровод в доме, во дворе, х/п, 8 сот., подвал, част. ремонт, или меняю на авто. Тел. 095-308-03-39. zzДом, п. Черкасское, газ, отл. сост., с удоб. Тел. 050-425-25-91. zzДом, п/о, Варшава, 4 комн., срочно. Тел. 093-398-01-08. zzДом, п/о, Варшава, 4 комн., срочно, возмож. рассрочка. Тел. 050-862-82-62. zzДом, пер. Подгорный, 73 кв. м, выс. потолки и фундамент, частично с ремонтом, хор. гараж, н/п, 4,5 сот., 16 000. Тел. 050-95503-56.

zzДом, пер. Чапаева, 80 кв. м, уч. 12 сот., удобства во дворе, л/к, х/п, газ, вода в доме. Тел. 050-268-92-07. zzДом, пер. Энгельса, 80 кв. м, 4 комн., удоб., газ, жил. сост., 6 сот., + дом, 45 кв. м, 2 комн., гараж, л/к, 6 сот., 350 000 грн. Тел. 050-588-89-77. zzДом, р-н Артема, 70 кв. м., все удоб-ва в доме, ремонт, свет, газ, вода, 220 000 грн. akcent-group.com. Тел. 050-42340-98. zzДом, р-н ж/д, недалеко от ост. «Школьная», 70 кв. м, м/п окна, удоб., 310 000 грн. akcent-group.com. Тел.: 050-47463-35, 093-660-65-94. zzДом, р-н ж/д, хор. сост., газ, вода, канал. в доме, л/к, х/п, 8 сот. Тел. 050-423-41-45. zzДом, р-н интерната 2, 10х12, отл. сост., 6 сот., м/п окна, докум. готовы, 18 000. www.akcent-group. com. Тел. 050-471-85-04. zzДом, р-н ООШ 16, 80 кв. м, 4 комн., 10 сот., частично космет. ремонт, в жил. сост., х/п. Тел. 050-800-76-94. zzДом, р-н ост. «Школьная», ул. Димитрова, 5 комн., 75 кв. м, 5 сот., х/п, 8 500. Тел. 095-29425-34. zzДом, р-н ост. Школьная, 80 кв. м, 5 сот., свет, газ, вода удоб-ва в доме, 287 000 грн., торг. akcent-group.com. Тел. 050423-40-98. zzДом, р-н Ц. рынка, 117 кв. м, удобства, х/п, 7 сот., под жилье или бизнес, недорого, срочно. Тел. 050-531-81-44. zzДом, р-н Ц. рынка, 57 кв. м, газ, вода в доме, л/к. Тел.: 2-05-93, 050-823-74-65. zzДом, р-н Ц. рынка, 85/53, 5 комн., 2 кухни и 2 санузла, л/к, гараж, 5 сот., цена договор. Тел. 050-588-89-77. zzДом, Рыбхоз, ул. Юбилейная, 110 кв. м, 5 комн., газ, удобства, жилое сост., флигель, 2 комн., кухня, газ, вода, л/к, х/к, уч. 10 сот. Тел. 050-588-89-77. zzДом, Славкурорт, почти все удоб., большая усадьба, гараж 35 кв. м, недорого. Тел.: 3-72-53, 050-70-141-90. zzДом, ул. Демократическая, 40/22/8, газ., удобства, жил. сост., 6,8 сот., гараж, л/к, сарай, 117 000 грн. Тел. 050-588-89-77. zzДом, ул. Изюмская, 200/120/20, отл. сост., с меб. и техникой. akcent.dn.ua. Тел. 050425-25-91. zzДом, ул. Комяхова, 94 кв. м, 8,5 сот., с удоб., газ, вода, без рем., 8 000. Тел. 050-955-03-56. zzДом, ул. Кронштадская, 4 комн., свеж. постройка, все коммуник. заменены, м/п окна, 12 500. АН «Акцент». Тел. 050-34867-56. zzДом, ул. Кронштадская, 4 комн., свеж. постройка, все коммуник. заменены, м/п окна, возмож. 2-го эт., хор. месторасполож., 22 500. АН «Монолит». Тел. 050-01-22-777. zzДом, ул. Мира, жилой. Тел. 050-615-82-07. zzДом, ул. Северная, все удоб., 8 000. АН «Акцент». Тел. 050-34867-56. zzДом, ул. Чичерина, р-н Ц. рынка, 117 кв. м, газ, удоб., жил. сост., гараж, флигель, баня, 307 000 грн. Тел. 050-588-89-77. zzДом, хор. ремонт, ул. Вишневая, 38 000. АН «Монолит». Тел. 050-01-22-777. zzДом, центр. Тел. 050-64437-92. zzДом, центр мр-на Северный, 60 кв. м, уч. 10 сот., гараж. www. akcent-group.com. Тел. 050-42525-91. zzДом, центр Черевковки, 80 кв. м, 10 сот., газ, свет, колодец, 162 000 грн. akcent-group.com. Тел. 050-423-40-98. zzДом, центр Черевковки, под ремонт, 100 000 грн. akcent-group. com. Тел. 050-423-40-98. zzДом, центр, 200 м до площади, 100 кв. м, н/п, 10 сот. Тел. 093-291-96-18. zzДом, центр, 300 кв. м, отл. сост., 120 000. Тел. 050-42341-45. zzДом, центр, 85 кв. м, газ, вода, удобства, х/п, 9 сот. Тел. 050-752-36-24. zzДом, центр, отл. сост., газ. akcent.dn.ua. Тел. 050-425-25-91. zzДом, центр, ул. Кирова, 110 кв. м, комн. раздел., больш. кухня, хор. ремонт, 6 сот., 52 000 у.е. Тел. 050-423-41-45. zzДом, центр, ул. Суворова, 69/45/6,3, х/п, огород, скважина, под ремонт, с удоб., 5,6 сот., 2 мин. до ул. Свободы, 6 700. Тел. 050-955-03-56. zzДом, центр, ул. Торецко-Набережная, 70 кв. м, 4 спальни, зал, кухня, удоб. в доме, частично м/п окна, 17 сот., 2 больш. парника, 12 000. Тел. 050-955-03-56.

«Газета объявлений» N 2 (557), 18 января 2017 г.


Объявления диктуйте по тел.:

продаю

zzДом, Черевковка, 100 кв. м., газ, вода, все удобства. Тел. 099794-50-60. zzДом, Черевковка, 3 мин. до остановки, 40 кв. м, все удоб., нов. крыша, утеплен, экономичен в оплате коммун. услуг. Тел. 095254-82-90. zzДом, Черевковка, пер. Челябинский, 2 эт., 1 жилой, ремонт готовностью 90%, гараж, нов. проводка, отоплен., утеплен. Тел. 050-531-34-31. zzДом, Черевковка, ремонт, 8 сот., л/к, гараж, жилое сост., 160 000 грн. Тел. 050-347-74-09 (Юлия). zzДом, Черевковка, ул. Павленко, 90 кв. м, 5 комн., кухня, удобства, выс. фундам., потолки 3 м, нов. крыша, 9,5 сот., л/к, сарай, гараж, 17 000. Тел. 050955-03-56. zzДом. газ, Черевковка, 60 кв. м, нов. крыша, сантех., отопление, плитка, обои, полы, утеплен пенопл., короед, нов. проводка, комн. разд., зал, спальня, навес, подвал 390 кв. м, 9 сот., 448 000 грн., торг. Тел.: 050-959-81-52, 063-94-04-111. zzДом. ул. Мира, 80 кв. м, 2 отдельные половины с газом, с/у, 8 сот., гараж, х/п, 190 000 грн. Тел. 050-588-89-77. zzДомик, 2-эт., 81 кв. м, ул. Д. Бедного, газ., вода пост., счетчики, удоб. в доме, тел., сад, или меняю на 1-комн. кв. + доплата, без посредников. Тел. 050-998-60-80. zzДомик, 7х7, без ремонта, 6 сот., р-н ОШ №11, 3 500. Тел. 093-95-11-708. zzДомик, все удобства, г. Святогорск, 5 мин. до реки С. Донец, 15 сот. приват. огорода. Тел. 050-691-92-91. zzДомик, мр-н Черевковка, газ., без удобств, 48 кв. м, 3 комн., веранда, кухня, колодец, л/к. Тел. 066-151-99-56. zzМаяцкокое лесничество, 77 кв.м., 16 соток, приват., отопление водяное, удобства в доме, сад, хоз. постройки, 12 000. Тел. 050-863-27-79. zzНебольшой домик, дешево, газ, вода , счетчики, участок 7 соток, пос. Ивановка, ул. Подольская. Тел. 050-877-96-20. zzСрочно продам дом, с. Новониколаевка. Тел. 099-299-70-27. zzУл. Димитрова, 8 соток,р-н элит. застройки, хор. подъезд, нов. крыша, скважина, конд., идеально под бизнес, 70 000 грн., торг. Тел. 099-067-35-10. zzЧасть дома, «сталинка», 60 кв. м(возм. 120 кв.м) + тамбур, участок, р-н энерготехникума, недорого, или обмен. Тел. 097298-81-71. zzЧасть дома, 60 кв. м, центр, под офис, для бизнеса, хор. место. Тел. 050-864-68-87. zzЧасть дома, сталинка, 60 кв. м (возм. 120 кв.м), р-н энерготехникума. Тел. 066-292-46-95 (после 19.00). zzЧасть дома, удобства, под ремонт + флигель, 2 комн., ремонт, удобства, р-н ОШ №1, недорого, или обмен по договоренности. Тел. 097-298-81-71.

куплю

zz2-эт. дом, доброт., с ремонтом, для себя. Тел. 050-42525-91. zzВ люб. сост., возмож. с долгами, рассм. все вар-ты, для себя, срочно. Тел. 050-471-85-04. zzДачные домики, а также любые строения, под разборку. Тел. 095-88-46-360. zzДачные домики, под разборку, в люб. р-не. Тел. 09588-46-521. zzДачные домики, строения, под разборку. Тел. 099-622-44-14. zzДачу, дом, строение, под разборку. Тел. 099-36-37-745. zzДом в хор. сост., в любом р-не Славянска, в хор. сост., площадью от 100 до 250 кв. м. Тел.: 050-474-63-35, 093-66065-94. zzДом добротный, в центре, в жил. сост. Тел. 050-423-40-98. zzДом с газом, в любом сост. «AVK-НЕДВИЖИМОСТЬ». Обращ.: ул. Лозановича, 8. Тел. 095-03325-63. zzДом, 50-70 кв. м, с хор. ремонтом, м/п окнами, х/п, в любом р-не Славянска. Срочно. Тел.: 050-474-63-35, 093-660-65-94. zzДом, Артема, ж/д вокз., центр, хороший дом, можно с рем., или в стадии коробки, для себя, рассм. все варианты. Тел. 050-471-85-04. zzДом, без посредников. Тел. 050-588-89-77.

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zzДом, в люб. р-не города, с зем. уч., возм. с хор. рем., для себя, рассм. все вар-ты. Тел. 050471-85-04. zzДом, в любом сост., в черте города, с документами, до 30 000 грн. Тел. 095-443-96-71. zzДом, в любом сост., возм. с долгами, не приват., для себя, срочно. Тел. 050-471-85-04. zzДом, газ., благоустр., в черте города. Тел. 050-752-36-24.

Дом, дачу, др. строения на взаимовыгодных условиях, под разборку. Тел. 066-435-75-25. zzДом, до 100 кв. м, с хор. ремонтом, для себя. Тел. 050872-03-60. zzДом, до 15 000 грн., возм. доплата в рассрочку до 20 000 грн.,за 10 мес. или сниму дом с посл. выкупом. Тел.: 099-63953-84, 063-983-84-93. zzДом, земельный участок, центр, для дачи, рассмотрю любые варианты. Тел. 050-75236-24. zzДом, можно с хор. ремонтом, р-ны Северный, Целинный, центр. Тел. 050-471-85-04. zzДом, мр-н Артема, рассм. вар-ты. Тел. 050-423-40-98. zzДом, мр-н Черевковка, добротный, рассм. люб. вар-ты. Тел. 050-423-40-98. zzДом, р-н ж/д, в жилом сост. Тел. 050-423-40-98. zzДом, с газом. Тел. 066-53661-91. zzДом, с п/о для себя. Тел. 066536-61-91. zzДом, центр, р-н ж/д, в рассрочку. Тел. 066-740-97-09. zzДома под разборку, в любом р-не. Тел. 095-1-400-400. zzДомик до 15 000 грн., в черте города. «AVK-НЕДВИЖИМОСТЬ». Обращ.: ул. Лозановича, 8. Тел. 095-033-25-63. zzДомик или др. жилье, недорого, рассм. вар-ты. Тел. 099033-44-78 (зв. после 19.00).

меняю

zzДом на квартиру, или продаю, срочно. Тел. 093-398-01-08. zzДом на квартиру, или продаю., срочно. Тел. 050-86282-62. zzДом, 60 кв. м, Славкурорт. на 1-комн. кв. Тел. 066-536-61-91. zzДом, п. Былбасовка-1, меняю на квартиру. Тел. 050-280-30-12. zzДом, Славянск, р-н ж/д, на дом, Кр. Лиман, р-н автовокзала, «Масляковка», п. Донецкий или продам. Тел. 099-067-35-10.

сдаю

zzДом, 1000 грн. + коммун. услуги. АН «Акцент». Тел. 050348-67-56. zzДом, 4 комн., новые окна, эконом. котел, холод., ТВ, интернет, гараж, 2 500 грн. akcent-group.com. Тел. 050-42340-98. zzДом, р-н курорта и мрн. Целинный. Тел. 050-705-31-01. zzПолдома, на любой срок, газ. отоплен., отдельный вход. Тел. 095-060-31-15. zzЧасть дома, газ., центр, возле маг. №20, вся необх. мебель, без удобств, 800 грн. + коммун. усл., + 400 грн. риелт. работа единораз. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04111.

сниму

zzДом до 100 кв. м, для себя, в хор. сост., с меб. и техникой, любой р-н города, до 3 000 грн. Тел. 050-18-81-160. zzДом, возм. с дорогим ремонтом, на длит. срок, порядочность проживания и оплаты гарантирую. Тел. 050-471-85-04. zzДом, возм. с дорогим ремонтом, поряд. оплаты и проживания гарант., возм. на длит. срок. Тел. 050-471-85-04. zzДом, возмож. с дорогим рем., на длит. срок, порядочность проживания и оплаты гарантирую. Тел. 050-471-85-04. zzДом, газ., с мебелью, на длит. срок. Тел. 050-423-40-98. zzДом, для себя, в хор. сост., с меб. и техникой, рассм. любые вар-ты. Дорого. Тел. 050-95503-56. zzДом, желат. с дорогим ремонтом, мебелью и посудой, на длит. срок (командировка по работе), рассм. любые вар-ты. Тел. 050-471-85-04. zzДом, можно 2-эт., возмож. с дорогим рем., порядочность оплаты и прожив. гарант., возможность оплаты наперед. Срочно! Тел. 050-471-85-04. zzДом, хор. сост., с меб., на длит. срок. Тел. 050-588-89-77. zzДом, хороший, с ремонтом, мебелью и техникой, до 4000 грн. Дорого! Тел. 050-955-03-56.

zzДом, хороший, с ремонтом, zzДом, недостроен., с. Татехникой и мебелью, до 4000 грн., тьяновка, асфальт. подъезд, Дорого! Тел. 050-955-73-30. гараж в доме, уч. 16 сот., вода zzСниму любой дом дорого, на уч., госакт, 200 м от реки. Тел. в хор. сост., со всеми услов. и 050-531-34-31. удобствами, порядочность оплаты zzДом, новый, с. Троицкое, и проживания гарантирую. Тел. Славянский р-н, погреб, колодец, 050-471-85-04. 28 сот. приват. земли, в огороде речка, возм. обмен на авто. Тел. 050-52-80-608. zzДом, п. Былбасовка, 70 кв. м, п/о, 4 комн., обычное сост., 65 000 грн. Тел. 050-800-73-57. zzДом, п. Былбасовка, газ. Тел. 095-365-46-95. zzДом, п. Былбасовка-2, 50 продаю кв. м, кирпич., 4 комн., гараж, zz1,5-т. дом, Святогорск, л/к, погреб, душ, 8 сот., без поцентр, р-н рынка, 87 кв. м, 6 средников. Тел. 095-604-41-43. комн., удобства, уч. 8,6 сот., 525 zzДом, п. Черкасское, 60 кв. м, 000 грн. Тел. 050-588-89-77. удобства в доме, 75 000 грн. Тел.: zz2-эт. дом, 84 кв. м, г. Лозовая, 050-95-98-152, 063-94-04-111. Харьковская обл., уч. 27 сот., газ, zzДом, п. Черкасское, флигель, водопровод, канал., ремонт, цена 2 гаража, все удобства. Тел. 066договорная. Тел.: 050-634-60-00, 036-15-77. 098-066-01-53. zzДом, пос. Андреевка, Слаzz2-эт. дом, центр Рыбхоз, вянский р-н, небольшой, есть удобства, ремонт, 120 кв. м, 18 огород, или сдается. Тел. 050000, торг. Тел. 093-95-11-708. 215-75-57. zzБлагоустр. жилой дом, 7х13, zzДом, с. Высокоивановка, р-н Голубовки. Газ, водопровод, 5х8, уч. 15 сот., госакт, плодород. канализация, гараж, земля 8 сот., земля, вода, фрукт. сад, по ул. цена договорная, или обмен на газ, рядом канал, водохранилище, жилье в Севастополе. Тел.: 095- 50 000 грн. Тел. 063-75-188-36. 523-77-10, 050-703-37-98. zzДом, с. Маяки, 22 сот, хоз. zzДом в Святогорске, возле постр., цена догов, рядом р. Сев. Лавры ил меняю на недвиж. в Донец, Святогорск. Тел. 050-820Крыму, рассм. вар-ты. Тел. 095- 98-78. 774-31-01. zzДом, с. Маяки, 61/30, п/о, л/к zzДом газ., Николаевка, 62 кв. с ванной, центр. вода во дворе, м, конвект. отопление, л/к, х/п, есть место под ванную, туалет, 25 13,5 сот., 112 000 грн. Тел.: 050- сот., 15 мин. от Донца, 10 мин. до 959-81-52, 063-94-04-111. леса, 160 000 грн. Тел.: 050-95zzДом, 1,5 эт., Былбасовка-1, 98-152, 063-94-04-111. пласт. окна, все удобства, своя zzДом, с. Сидорово. Тел. 050скважина, н/п, вольер, молодой 80-50-454. сад, недорого, возм. рассрочка zzДом, с. Сидорово, н/п, или обмен на авто. Тел. 095-250- колодец, гараж, погреб, сарай. 67-38. Тел. 050-15-65-572. zzДом, 148 кв. м, центр zzДом, с. Яровая, возле СвятоРыбхоза, сарай + гараж + гараж горска, Артема, 50/30, 2 комн. при доме, 2-эт. сарай, 9 сот., жилые, ул. л/к, сарай, колодец, уч. 7 удобства, утеплен., 15 000, торг, сот., цена договор. Тел. 050-588варианты. Тел. 093-95-11-708. 89-77. zzДом, Артемовский р-н , с. zzДом, Святогорск, ул. МаяДроновка, н/п, 100 м от р. Сев. ковского, рядом с лесом, 6 сот. Донец. Тел. 050-984-27-63. приват., 50,3/28,7, рядом с домом zzДом, Барвенково, 9х8, фундам. 10х10, вода в доме, без удобства в доме, возле речки, 4 удоб., 510 000 грн. Тел.: 050-95комн., газ и п/о, колодец, подвал, 98-152, 063-94-04-111. л/к жилая, х/п, огород, сад, уч. 9 zzДом, Сидорово, около С. сот. Тел. 050-732-054-7. Донца и затоки, хор. сост. дома и zzДом, Былбасовка, п/о. Тел. участка, 1 100 000 грн. Тел.: 050095-048-37-23. 95-98-152, 063-94-04-111. zzДом, Былбасовка-1, 24,5/9,8 zzДом, Студенок, 1,5 эт., в хор. кв. м, душ. кабина, туалет в доме, вода, соврем. эл. печь с духовкой, сост., уч. 25 сот., гараж. баня, цен договорная. Тел. 050-588-89-77. бойлер 30 л, 12,28 сот., скважина zzДом-дача, Рубцы, 36 м, гидроаккумул., 98 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04- 67/31,7/11,8 кв. м, м/п окна, нов. отопление, бойлер, гараж, х/п, 15 111. zzДом, Былбасовка-1, ул. сот., 760 000 грн. Тел.: 050-959Крупская, п/о, 40 кв. м, кирп., в 81-52, 063-94-04-111. zzПолдома, в частном секторе, хор. сост., уч. 6 сот., цена договорная, или меняю на 1-комн. кв. состоит из 2-х 1-комн. кв., центр Святогорска. Тел. 050-20-99-694. Тел. 050-5-888-977. zzДом, г. Барвенково, 52 кв. zzПолдома, центр, Святом, газ, н/п, колодец, 100 000 грн. горска. Тел. 095-441-89-64. Тел. 050-76-006-39. zzФинский дом, центр г. zzДом, г. Изюм, 1,5 эт, ремонт, Николаевка, слав. р-н, центр, участок 7 сот. Тел. 050-728-22-18. уч. 10 сот., приват., сарай шлаzzДом, г. Кр. Лиман, ул. Под- коблочный, подземные коммулесная, 59,6/36,5/14, жил. сост. никации, газ, счетчик, вода, свет. akcent.dn.ua. Тел. 050-425-25-91. Тел. 093-232-00-17. zzДом, г. Краматорск, 7х8, куплю выс. фундамент, армирован, 3 zzВ люб. сост., возмож. с комн., п/о, решетки на окнах, л/к, подвал, х/п, гараж, 10 сот., долгами, рассм. все вар-ты, для приват., новостройка. Тел. 095- себя, срочно. Тел. 050-471-85-04. zzДачные домики, а также 178-15-45. zzДом, г. Николаевка, п/о, любые строения, под разборку. много х/п, большой огород. Тел. Тел. 066-35-37-800. zzДом или квартиру в Крыму, 050-999-73-56. zzДом, газ, п. Черкасское, или обмен на недвиж. в Украине. 8х13, 4 комн., индивид. и печное Тел. 066-737-11-99. zzДом, доброт., ухожен., г. отопл., пласт. окна, удобства в доме, во дворе газ. флигель с л/к, Святогорск, для себя. Тел. 050425-25-91. гараж 7х10, 10 сот. Обращ.: ул. Кирова, 119. Тел.: 095-016-21-08, zzДомик под разборку. Тел. 093-415-37-57. 095-24-53-582. zzДом, газ., Былбасовка-1, 2 zzНедвижимость в Крыму. Тел. спальни, зал, л/к на 2 комн., част. 066-980-66-33. с меб., удобства на улице, 267 zzНедвижимость в Крыму. Тел. 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063- 095-102-98-88. 94-04-111. меняю zzДом, газ., г. Краматорск, zzДом, небольшой, п/о, жилое 9х10, н/п, уч. 1 га, рядом река, луга, зона отдыха. Тел. 095-87- сост., пригород, на 1-комн. кв., Славянск, можно с долгами. Тел. 60-486. zzДом, газ., с. Дробышево, 90 063-75-188-36. кв. м, удоб. в доме, 200 м до леса, 3 км. до р. Донец, 4 км до Голубых озер, 8,5 сот., есть 2 дома на одной ул., 330 000 грн. Тел.: 05095-98-152, 063-94-04-111. продаю zzДом, газ., ст. Мандрычино, zz1 га земли, на берегу Оскола. хор. место, 123,8/82 кв. м, облиц. кирпич, м/п окна, 12 сот., рядом Тел. 050-864-68-87. озеро, колонка, кондиц., 380 В, zz2 га земли, с. Сидорово, скважина, 611 800 грн. Тел.: 050- на берегу затоки Донца, есть 95-98-152, 063-94-04-111. возмож. подключ. 380 В, 690 000 zzДом, Голубовка, газ, п/о, грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94пластиковые окна. Срочно! Не- 04-111. дорого. Тел.: 099-175-49-14, zz6 сот. земли на брегу Оскола, 066-503-24-98. недорого. Тел. 050-864-68-87. zzДом, Голубовка, ул. Серова, zz6 сот. земли на брегу Оскола, 123, 77 кв. м, 5 комн., без удобств, недорого. Тел. 050-864-68-87. выс. фундам., 6 сот., теплица с zzДача, 6 км от мр-на Артема, 2 отоплением, 200 кв. м, 11 000. эт., небольш., комната с камином, Тел. 066-764-13-05. огромная веренда, гараж, кухня, zzДом, Дробышево, ул. Мира, душ, туалет, 8 сот., огород, сад, 70 кв. м, без внутр. работ, 15 сот., виноград, свет, вода пост., рядом рядом лес, озеро, 90 000 грн. Тел. рыбное озеро, пляж, лес. Тел.: 050-5-888-977. 3-72-53, 050-70-141-90.

«Газета объявлений» N 2 (557), 18 января 2017 г.

(присылайте SMS-сообщения)

zzЗем. уч. с. Богородичное, ул. Лесная, 23, 19 сот., 189 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04111. zzЗем. уч., 10 сот., Краснолим. р-н, с. Диброво, р-н Голуб. озер и леса, проходят все коммуник. Тел. 050-973-16-76. zzЗем. уч., 10 сот., с. Ильичевка, рядом озеро, лес, живопис. место. Тел. 050-864-68-87. zzЗем. уч., 15,5 сот., ул. Курская, сад, обнесен забором, вода пост., част. асфальт., 160 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 06394-04-111. zzЗем. уч., 20 сот., центр, ул. Шевченко. Тел. 050-864-68-87. zzЗем. уч., 21,98 сот., р-н стад. «Химик», пер. Кима, 48 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04111. zzЗем. уч., 4 га, земля в собств., 50 м р. Торец, 80 м р. Донец, отдельный полуостров для компл. строительства, цена договорн. www.akcent-group.com. Тел. 050-474-63-34. zzЗем. уч., г. Святогорск, р-н Поле Чудес, 12 сот., рядом 2 соврем. дома, 186 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zzЗем. уч., п. Мирный, ул. Корнейчука, 10 сот. приват., есть проект на дом, 186 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zzЗем. уч., п. Райгородок, 17,7 сот., приват. Тел. 095-1-400-400. zzЗем. уч., приват., 15,5 сот., обнесен забором, вода пост., част. асфальт, декор. растения, 120 000 грн. Тел. 066-0-532-739. zzЗем. уч., с. Диброво, Краснолиман. р-н, 10 сот. приват. Срочно! Тел. 095-140-33-20. zzЗем. уч., с. Маяки, срочно. Тел. 066-809-73-45. zzЗем. уч., с. Татьяновка, 10 сот., ул. Лесная, 3 линия от реки. Тел. 050-588-89-77. zzЗем. уч., центр города, 6 сот., 55 000 грн. akcent-group.com. Тел. 050-423-40-98. zzЗем. участок, 20 сот., ул. Лесозащитная, р-н Интерната №2. Тел. 050-555-55-66. zzЗем. участок, 7 сот., земля приват., фундамент с цоколем, 6х7. Тел. 095-178-15-45. zzЗем. участок, п. Студенок, 25 сот., гос. акт, цена договорная. Тел. 050-588-89-77. zzЗем. участок, с. Сидорово, пер. Береговой, 10 сот., госакт, электрич., вода, на фундаменте летний домик, 2 комн., п/о, на берегу р. Сев. Донец, цена договорная. Тел. 050-588-89-77. zzЗем. участок, с. Яцкое, 12 сот., госакт, недорого, цена договор. Тел. 050-588-89-77. zzЗем. участок, Святогорск, 10 сот. гос. акт, цена договорная. Тел. 050-588-89-77. zzЗем. участок, Славянск, ул. Кончаловского, р-н Палермо, 10 сот., цена договорная. Тел. 050588-89-77. zzЗем. участок, центр, рядом школа, д/сад, под стр-во жилого дома, 9,5 сот. Тел. 050-752-36-24. zzЗем. участок, Яровая, 25 сот., гос. акт, цена договорная. Тел. 050-588-89-77. zzСадовый участок. Тел. 050807-51-09. zzУчастки, Илличевка, хор. место, недалеко от Голубых озер, разного формата. Тел.: 050-9598-152, 063-94-04-111. zzУчастки, центр Святогорска, по 10 сот. Тел. 066-536-61-91. zzУчасток в сосновом лесу, Святогорск, 10 сот., коммуникациии рядом, 15 000. Тел. 09905-24-123. zzУчасток, 10 сот., р-н ул. Мира. Тел. 097-298-81-71. zzУчасток, 30 сот., Черевковка, для бизнеса. Тел. 050-864-68-87. zzУчасток, 8 сот., Святогорск, недорого. Тел. 050-87-20-360. zzУчасток, 9 сот., Святогорск, рядом лес, недорого. Тел. 05087-20-360. zzУчасток, с.Татьяновка, 10 соток, берег Св. Донца, 20 000. Тел. 050-207-00-58.

куплю

zzВ люб. сост., возмож. с долгами, рассм. все вар-ты, для себя, срочно. Тел. 050-471-85-04. zzДачн. домики, а также люб. строения под разборку. Тел. 06651-41-613. zzДачные домики под разборку. Тел. 066-57-95-113. zzДачные домики, а также любые строения под разборку. Тел. 066-57-94-540. zzДачные домики, здания в любом р-не, под разборку. Дорого. Тел. 095-1-400-400. zzДачу, а также любые строения, под разборку. Тел. 06657-95-327. zzЗем. уч. в черте города, для постройки жил. дома. Тел. 05047185-04.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

zzЗем. уч. под бизнес, можно вдоль дороги. «AVKНЕДВИЖИМОСТЬ». Обращ.: ул. Лозановича, 8. Тел. 095-03325-63. zzЗем. участок под застройку. Тел. 050-943-48-13. zzЗемельный участок или дом, центр, для дачи, рассмотрю любые варианты. Тел. 050-75236-24. zzЗемельный участок, без посредников. Тел. 050-588-89-77. zzУчасток под застройку дома. Тел. 066-536-61-91.

сдаю

zzТри зем. участка, в собственности, под АЗС, по 0,5 га., р-н Семеновки и Долины, 150 000. Тел. 050-207-00-58. zzУчасток, 6 сот., пересеч. Плеханова, 75 и ул. Д. Донского, 600 грн./мес., + риэлт. единораз. работа 300 грн. Тел.: 050-9598-152, 063-94-04-111.

продаю Гараж кап., 28 кв. м, теплый, 5 мин. от центра, яма, погреб, свет. Тел. 050-63-86-477. zzГараж кирпич., сухой, центр, с правоустанавливающими докум., доступная цена, торг. Тел. 050-347-74-09 (Юлия). zzГараж метал., разборной, 6500х3300, в разобраном виде. Тел. 095-859-84-29. zzГараж общ. «Нива», 6х4, крыша нов. еврорубероид, свет, смотр. яма, погреб, хор. сост., 34 000 грн. Тел. 050-754-78-84. zzГараж сварной, 2,8х2,4 м. Тел. 095-1-400-400. zzГараж, общ. «Авотурист». Тел. 095-182-23-67. zzГараж, общ. «Елочки». Тел. 095-420-27-09. zzГараж, общ. «Мир». Тел. 050807-51-09. zzГараж, общ. «Мир», 10 000 грн. Тел. 050-200-91-02. zzГараж, ул. Коммунаров, с докум. Тел. 050-644-93-20. zzГараж, центр, во дворе ул. Шевченко, 17, 39 900 грн. + рядом два саря с подвалами, 29 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04111. zzГараж, центр, во дворе ул. Шевченко, 17, перекрыт плитами, хор., сухой подвал, стяжка, без света, 53 200 грн. Тел.: 050-9598-152, 063-94-04-111. zzГараж, центр, возле площади, гос. акт, закрытый двор, 3 500. Тел. 050-474-63-35. zzГаражи металл., ж/б, нов., выбор разм., высоты, гарантия от коррозии, сталь 0,5мм - 7990 грн., 1,2мм – 9990 грн., 2мм - 12490 грн. Тел. 067-92-33-693. zzМеталл. цельной констр-ции гараж, 3х4,7 м. Тел. 063-94415-38. zzШлакоблочный гараж в районе ж/д, в обществе по ул. Марапульца, 1000. Тел. 099-98327-50.

куплю

zzВ люб. сост., возмож. с долгами, рассм. все вар-ты, для себя, срочно. Тел. 050-471-85-04. zzВагончики, гаражи, контейнеры. Тел. 050-017-4-333. zzГараж в любом гараж. общ-ве, для себя, недорого. Тел. 066-431-70-69. zzГараж в общ. «Автотурист». Тел. 066-040-17-37. zzГараж метал., разборной. Тел. 066-934-80-49. zzГараж разборн., сварной, срочно. Тел. 095-1-400-400.

сдаю

zzГараж, общ. «Нива». Тел. 095-008-80-07.

продаю

zz2-эт. здание, 100 кв. м, самый центр, есть газ, свет, вода, гараж, скваж., была сауна, возмож. под офис или др., 399 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zz2-эт. здание, г. Николаевка, ул. Пархоменко, 360 кв. м + подвал, 150 кв. м, свет, вода, канализ., ц/о, тер. огорож., 1,47 га, цена дог. Тел. 050-588-89-77. zz2-эт. здание, г. Святогорск, 632 кв. м, котельная, подсоб. помещ., уч. 18 сот., огорож., в лесу, цена договор. Тел. 050-58889-77. zz2-эт. здание+12 сот., 466 кв.м, ул. Свердлова, возм. под гостин. бизнес, бывш. гост. «СКК». www.akcent-group.com. Тел. 050-474-63-34.

http://slavinfo.dn.ua

13


Объявления диктуйте по тел.:

продаю

zzБаня действующ., центр, отл. сост., есть газ, парковка для авто, цена договор. Тел. 050-423-41-45. zzГостиничный комплекс, с. Яцкое, 10 номеров, отопление, удобства, бильярдная, гараж на 4 авто + 2-эт. жилой дом, уч. 20 сот., 100 м до Оскола, 750 000 грн. Тел. 050-588-89-77. zzДейств. предприятие 97 года по наст. время с балансом, со всеми документами, в арендном помещении. Тел. 050-55-802-66. zzДействующ. кафе, мр-н Артема, 22 000. АН «Монолит». Тел. 050-01-22-777. zzДокументы с местом на 4 магазина (МАФы), Химик. Тел. 050-555-55-66. zzКафе «Адмирал», мр-н Артема, ул. Г. Батюка, 21а, 430 кв.м, после рем. www. akcent-group.com. Тел. 050-47463-34. zzКафе-магазин, с оборудов., 250 кв. м. Тел. 050-4-710-710. zzКерам цех, р-н ж/д, ул. Комяхова или сдам в аренду. Тел. 099-909-41-14. zzКоммерческая недвижимость (действ. бизнес), ж/д, 56 кв. м, 37 000. Тел. 050-474-63-35. zzКомплекс помещ., 4 и 5 эт. ул. Чубаря, 4, возмож. отдельно приобрет. и подвал, цена догов. www.akcent-group.com. Тел. 050474-63-34. zzКомплекс с готовым производ., 1 га, на трассе Славянск-Донецк-Мариуполь, идеал. сост., своя подстанция, г. Славянск. www.akcent-group.com. Тел. 050-474-63-34. zzМагазин действующ., ул. Ленина, 90 кв. м, 65 000. Тел. 050423-41-45. zzМагазин, 100 кв. м, г. Святогорск. Тел. 050-864-68-87. zzМагазин, 20 кв. м, р-н ул. Мира, отл. сост., с оборуд., возмож. обмен на авто. www. akcent-group.com. Тел. 050-42525-91. zzМагазин, 200 кв. м, центр, недалеко от Ц. рынка, 2 926 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-9404-111. zzМагазин, Артема, около гаражей, 136 кв. м, торг. зал 71 кв. м, твердотопл. котел, летняя площадка, 380 В, 519 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04111. zzМагазин, мр-н Северный, газ. отоплен., скваж., сигнал., 287,9 кв. м, 12 сот., 3 торг. зала с подсоб. помещ., туалет, 380 В, 931 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zzМагазин, новый, 43 кв. м, ул. Вольная, 1, возле магазина «Коробейник», 265 000 грн. «AVK-НЕДВИЖИМОСТЬ». Обращ.: ул. Лозановича, 8. Тел. 095-03325-63. zzМагазин, с. Маяки, в хор. сост., общая - 120 кв. м, торг. - 90 кв. м, паровое отопл., м/п окна, летн. площадка, земля в аренде, 530 000 грн., торг. Тел.: 050-9598-152, 063-94-04-111. zzМагазин, ул. Свободы, 100 кв. м, отд. вход, 2 383 000 грн. Тел.: 050-959-81-52, 063-94-04111. zzМагазин, хозтовары, центр Райгородка, 18 000, или сдам в аренду 1 500 грн/мес. Тел. 095169-56-10. zzМагазин, центр, р-н кинот. «Восток», 43 кв. м, 410 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04111. zzМагазин-кафе с оборудованием, 250 кв. м, центр. Тел. 095-935-41-58. zzМагазин-кафе, мр-н Артема, действующий, с оборуд., зал - 60 кв. м, летняя площ. - 70 кв. м, или сдаю в аренду. Тел. 050-81476-88. zzМеняю 1-комн. кв + 3-комн. кв + 4 комн. кв. + дом, склады, офисы, гаражи в Артемовске и Святогорске на недвижимость в Крыму. Тел. 066-980-66-33. zzМеханич. цех+боксы, более 2000 кв.м, с оборуд., р-н АИЗа, ул. Володарского, все в раб. сост., с оборуд. или без оборуд., срочно, возм. аренды. www.akcent-group. com. Тел. 050-474-63-34. zzМиниотель, Святогорск, ул. Шевченко, 2-эт. дом. 150 кв. м, газ., 8 комфортаб., отаплив. номеров. Зона отдыха, парковка, 6 750 000 грн. Тел. 050-588-89-77. zzНедостр. помещение, по трассе Славянск-Краматорск, ул. Криворожская, 5 сот., возм. переделка под маг., салон, срочно. www.akcent-group.com. Тел. 050-474-63-34. zzНежил. помещ., ул. Лозановича, 47 кв. м, цена договор. Тел. 050-588-89-77.

14

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zzНежилое помещение под магазин, офис, б. Пушкина, 7 1-й эт., 43 кв. м, 430 000 грн. Тел. 050-58-88-977. zzПодвал, центр, с докум., 640 кв. м, 82 000 грн., торг. www. akcent-group.com. Тел. 050-47463-34. zzПомещ., ул. Шевченко, отдел. стоящ., все коммуник., Интернет, 400 кв. м. Тел. 050-58889-77. zzПомещен., 60 кв. м, р-н автовокзала, все коммуник., отдельностоящее, под бизнес. Тел.: 3-52-00, 050-583-90-22. zzПомещение под выращ. грибов, цена догов., срочно. www. akcent-group.com. Тел. 050-47463-34. zzПомещение, 25 кв. м, ул. Шевченко. Тел. 050-588-89-77. zzПомещение, 400 кв. м, Святогорск, ул. Островского, цена договорная. Тел. 050-588-89-77. zzПомещение, 50 кв. м, р-н Ц. рынка. Тел. 050-864-68-87. zzПомещение, 75 кв. м, под бизнес, центр. Тел. 050-87203-60. zzПомещение, Лесной, автоном. отопление. Срочно. Тел. 095-295-35-85. zzПомещение, самый центр, бывш. столовая, 256 кв. м, треб. ремонт, объектив. предложения будут обсуждаться, 3 900 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04111. zzПомещение, центр, 10 сот. приват., проход. место. Тел. 093291-96-18. zzПомещение, центр, 35 кв. м, под люб. вид деят-ти, отл. сост., цена договор. www.akcent-group. com. Тел. 050-425-25-91. zzПомещение, центр, 60 кв. м, для бизнеса. Тел. 050-864-68-87. zzПосуд. цех, 200 кв. м, свой трансформ. 160 кВ, разреш. 150 кВ, скваж., 20 сот., 460 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04111. zzПосудный цех, находится в частной собствен., р-н ж/д, 100 кв. м. Тел. 050-87-203-60. zzПроизв. база, 260 кв. м, 4 бокса, 380 Вольт, 15 кВт, ТП во дворе, центр, ул. Труда, можно под керамцех. Тел. 050-70-48188. zzПроизвод. база, 1000 кв. м, отл. сост., сниж. цена, срочно. www.akcent-group.com. Тел. 050425-25-91. zzПроизвод. база, 1500 кв. м, идеал. сост., 1 га, докум. готовы, 1 405 900 грн. www.akcent-group. com. Тел. 050-474-63-34. zzПроизвод. помещен., от 1 000 до 5 000 кв. м, охраняем. территор., цена договор. Тел. 050-423-41-45. zzПромтов. магазин, Хрестище, ул. Советская, 3-а, срочно, недорого. Тел. 093-56-79-055. zzРазвлек. комплекс, г. Святогорск, 600 кв. м, уч. 15 сот., эл-во, вода, в соснов. лесу. Тел. 050-588-89-77. zzСарай, центр, ул. Ленина. Тел. 095-35-222-73. zzСрочно! Произв. помещение, 1400 кв. м, хор. сост. akcent. dn.ua. Тел. 050-425-25-91. zzСТО, р-н автовокзала, 600 кв. м, 5 боксов, подъемники 4 и 1,5 т, возм-ть ремонтировать легковые и груз., мойка, все оборуд., инструм., офис, 3 458 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04111. zzЦ.рынок, под аптеку, парикмахерскую, 50 кв.м., 19 000. Тел. 095-512-52-25.

zzМагазин или помещение под коммерч. деят-ть. Тел. 050-75236-24. zzМагазин. «AVKНЕДВИЖИМОСТЬ». Обращ.: ул. Лозановича, 8. Тел. 095-03325-63. zzНедвижимость в Крыму. Тел. 066-980-66-33. zzНедвижимость в Крыму, или меняю на квартиру, машину. Тел. 095-319-39-99. zzПомещ. в центре под офис, магазин. Тел. 050-471-85-04. zzПомещ. коммерч. предназначения, в люб. части города, в люб. сост. Тел. 050-47185-04. zzПомещение в черте города, возм. очень большой квадратуры (склад). Тел. 050-471-85-04. zzПомещение, центр, коммер. назначения, для себя. Тел. 050471-85-04. zzПоможем купить, продать, обменять квартиру, дом или гараж. Кредит, залог. «АVКНЕДВИЖИМОСТЬ». Обращ.: ул. Лозановича, 8. Тел. 095-03325-63.

сдаю

zz2-эт. помещение, возле автобус. АТП, 160 кв. м, удобства, свет, вода, 20 сот. в аренде, возмож. продажа, 4000 грн. + услуги + 2000 грн. риелт. раб. единораз. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zzАптечный пункт, 5 500 грн. АН «Монолит». Тел. 050-01-22777.

zzБоксы по 100 кв. м для ремонта грузовых авто. Помещения складские по 100 кв. м, мр-н Северный, бывш. АТП. Тел. 099-292-47-36. zzБоксы по 100 кв. м для ремонта грузовых авто. Помещения складские по 100 кв. м, мр-н Северный, бывш. АТП. Тел. 099-292-47-36. zzВ аренду студия красоты. Тел. 050-606-63-32. zzГостинич. номера, п. Яцкое, 100 м до р. Оскол. Тел. 050-58889-77. zzКафе, самый центр города, 200 кв. м, с оборудованием, 25 000 грн. + 12 500 грн. (единораз. риэлт. работа). Тел.: 050-95981-52, 063-94-04-111. zzКомнаты под офис. Тел. 063062-81-63. zzМагазин мясной с оборудованием и мороз. камерой, Артема. Тел. 095-048-37-38. куплю zzМагазин, 116 кв. м, с. СиzzВ люб. сост., возмож. с дорово, 1500 грн. + коммун. усл. долгами, рассм. все вар-ты, для Магазин, п. Черкасское, 110 кв. м. себя, срочно. Тел. 050-471-85-04. Тел. 050-531-34-31. zzДача, а также любые zzОфис. помещ., 20 кв. м, р-н строения под разборку. Тел. 050- автовокзала. Тел.: 050-95-98-152, 58-68-271. 063-94-04-111. zzДача, а также любые zzОфис. помещ., центр, 10 кв. строения под разборку. Тел. 050- м, с меб., есть компьютер, 1000 877-27-98. грн. + коммун. + 500 грн. риелт. zzДача, а также строения под раб. единораз. Тел.: 050-95разборку. Тел. 095-14-00-414. 98-152, 063-94-04-111. zzДачные домики под zzОфис. помещ., центр, неразборку. Тел. 099-226-12-51. дорого. akcent-group.com. Тел. zzДачные домики под 050-423-40-98. разборку. Тел. 066-433-0-222. zzОфисное помещение, ул. zzДачные домики, а также Шевченко, р-н площади, 1-й эт., любые строения под разборку. 16 и 20 кв. м. Тел. 050-588-89-77. Тел. 099-50-33-599. zzОфисные помещения разных zzЗдание под разборку. площадей, возмож. разное кол-во Дорого! Тел. 095-1-400-400. комнат. Тел.: 050-95-98-152, 063zzКоммерч. недвиж.: маг., 94-04-111. офис, склад, производ. помещ. zzОфисы в центр г. Артемовск, Тел. 050-588-89-77. разн. площади с рем. и коммуzzКоммерч. помещ., в люб. никациями. Склад. помещения, р-не, в люб. сост., рассм. все от 10 до 2000 кв. м. Террит. с варианты. Тел. 050-471-85-04. гаражами по груз. технику. Тел. zzКоммерческую недвижи- 095-774-31-01. мость. «AVK-НЕДВИЖИМОСТЬ». zzОфисы, г. Артемовск, центр, Обращ.: ул. Лозановича, 8. Тел. разные площ., с ремонтом, 095-033-25-63. коммуник., можно под юр. адрес. zzМагазин в проходном месте, Тел. 093-472-09-57. готов рассм. любые вар-ты. Тел. zzОфисы, гаражи, склады, г. 050-423-40-98. Артемовск. Тел. 0951392099.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

zzОфисы, склады, гаражи территория автопарка, мороз. камеры, г. Артемовск. Тел. 066980-66-33. zzОфисы, склады, гаражи, г. Артемовск. Тел. 095-774-31-01. zzОфисы, ул. Искры, 12, 18 и 37 кв. м. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zzПлощадь в маг. «Электрон» (как идти на Ц. рынок), 50 кв. м, 50 грн/кв. м, можно частями. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zzПомещ. под произ-во или склады, р-н ж/д, 380 кВт, мощ. 25 кВт, Н 5 м, закрывающ. двор, 206, 160, 3 по 30 и 20 кв. м, под произ-во - 20 грн/кв. м, склады - 15 грн/кв. м, + половина оплаты первого мес., риелт. раб. единораз. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zzПомещение (склад) в Славянске на длит. срок. Тел.: 050474-63-35, 093-660-65-94. zzПомещение под офис, 36 кв. м, центр, Интернет. Тел. 050-47374-93. zzПомещение под офис, центр, 120-150 кв. м. Тел. 050-911-80-70. zzПомещение под офис, центр, 70 кв. м. Тел. 050-911-80-70. zzПомещение под пилораму или склад, ул. Фрунзе, 26. Тел.: 095-33-94-764, 050-03-16-323. zzПомещение, 100 кв. м, центр, под склад и проч. Тел. 050473-74-93. zzПомещение, 14 кв. м, центр, недорого. Тел.: 050-473-74-93, 063-105-48-76.

zzПомещение, 260 кв. м, центр, для бизнеса. Тел. 050-86468-87. zzПомещение, 300 кв. м, р-н Машмета, под магазин, аптеку. Тел. 095-13-44-555. zzПомещение, ул. Шевченко, р-н площади, 400 кв. м, под склад, мастерскую, офис, все коммуник. Тел. 050-588-89-77. zzПомещение, центр. Тел. 050588-89-77. zzПомещение, центр, 256 кв. м, 30 грн/1 кв. м, нужен ремонт, рассм. предложения, риелт. раб. - половина оплаты первого месяца. Тел.: 050-95-98-152, 06394-04-111. zzПомещение, центр, под маг., склад. akcent-group.com. Тел. 050-423-40-98. zzПомещение, центр, с ремонтом, 65 кв. м и 87 кв. м, 120 грн/кв. м + 1/2 первого мес. риелт. раб. единораз. Тел.: 05095-98-152, 063-94-04-111. zzПомещение, центр, ул. Шевченко, 170 кв. м, выход на ул., 5 500 грн. + ком. услуги + 2 750 грн. единораз. риэлт. работа. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04111. zzСклад. помещения разных площадей по приемлемым ценам. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04111. zzСкладские или производственный помещения, от 1000 до 2500 кв. м, выс. потолки, рампа, ж/д пути. Тел. 050-531-34-31.

Складские помещения. Тел.: 095-339-47-64, 050031-63-23. zzСкладские помещения, 1150 кв. м и 350 кв. м, можно отдельно, и помещения по 40 кв. м. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zzСкладские помещения. akcent-group.com. Тел. 050-42340-98. zzСклады с офисами, г. Артемовск, охрана, рампа, тельфер, погрузчики, склад. оборуд-е. Тел. 095-606-68-87. zzТеррит. с гаражами под груз. спецтехнику, г. Артемовск. Тел. 066-638-58-32.

http://slavinfo.dn.ua

(присылайте SMS-сообщения)

zzТорг. павильон, с летней площадкой, действ. закусочная, возм. др. виды торговли, р-н ж/д. Тел.: 050-268-92-07, 7-39-07. zzТорговая площадь в аренду 10 кв. м, р-н Артема. Тел. 050602-22-06. zzШлакоблочный цех. Тел.: 050-555-55-66, 067-555-55-66.

сниму

zzМагазин. Тел. 050-423-40-98. zzПомещение или офис под любой вид деят-ти в любом р-не Славянска. Срочно. Рассмотрю все варианты. Тел.: 050-47463-35, 093-660-65-94. zzСкладское помещение. Тел. 050-423-40-98.

Продаю

zzChevrolet Aveo, 2008 г.в. Тел. 050-555-55-66. zzDaewoo Matiz, 2006 г.в., механика. Тел. 050-555-55-66. zzDaewoo Matiz, 2007 г.в., коробка-автомат. Тел. 050-55555-66. zzDAEWOO Sens, 2005 г.в., 1,5, 120 000 грн. Тел. 050-207-00-58. zzFord Limited,75 г.в., газ, метан, автомат, эл. пакет, 150 000 грн. Тел. 063-24-24-881. zzFord Aerostar минивэн, 6 мест, 92 г.в., 2 л, эл. пакет, автомат, 2 000. Тел. 050-69-66-978. zzFord Transit, 2003 г. в., оригинал, синий, пассажир (1+16), кондиц., автономка, недорого. Тел. 095-608-78-19. zzGeely CK-2, 2012 г.в., 40 000 км. Тел. 050-762-05-53. zzHonda Civic, 2008 г.в. Тел. 050-555-55-66. zzHyundai Matrix, 2009 г.в., дв. 1,6-механика, 26500 км, отл. сост., газ-бензин, 8 500. Тел. 05023-070-99. zzHyundai Sonata, 2009 г.в., автомат. Тел. 050-555-55-66. zzIveco Daily, 97 г. в. после ДТП по з/ч: двигатель, передняя балка, КПП, задний мост, рессоры, диски, рулевая рейка и др. Тел. 067-198-00-10. zzKIA Picanto, 2008 г.в., коробка-автомат. Тел. 050-55555-66. zzKia Sorento, 2011 г.в., максим. комплектация. Тел. 050555-55-66. zzMazda-2, 2011 г.в., 1,5 дв., белый перлам., автомат, 35000 км, полн. компл., или меняю. Тел. 095-606-68-87. zzMercedes Smart, 2007 г.в., 1 л. Тел. 050-555-55-66. zzM e r c e d e s - B e n z - 8 1 4 , фургон, 94 г.в. Тел. 050-55555-66. zzRenault Mégane, черный, 09 г. в., комплектац. экстрим, 6 000 км, срочно. Тел. 063-134-53-59. zzSeat Cordoba, 2008 г.в, двиг. 2 л., газ/бензин, цвет гранат, не бит, не крашен, идеал. сост. Тел. 050-871-46-38. zzŠkoda Favorit, 92 г.в., цвет синий, варианты обмена. Тел. 093-472-09-57. zzToyota Vista, 1.8, газ/метан, автомат, эл пакет, 82 г.в., правый руль, г/у руля, 1 000. Тел. 050-6966-978. zzVolkswagen Passat B3, 91 г.в.,сигнал., муз. usb, cd, радио, моновпрыск 1.8, подогрев зеркал и заднего стекла, эл. передние стеклоподъемники, люк. Тел.: 096-544-85-58, 066-047-8494.

VW T5 Transporter, пассажир., дв. 2,5, 96 кВт, 08 г. в., недорого. Тел. 095-608-78-19. zzВАЗ 2102, 74 г.в. или обмен на Москвич + доплата. Тел. 066890-22-75. zzВАЗ-2101, 79 г.в., бежевый, хор. сост. Тел. 095-17-12-715. zzВАЗ-21011, 79 г.в., на ходу, 11 000 грн. Тел. 050-76-00-639. zzВАЗ-21013, газ-бензин, 18 000 грн. Тел. 050-76-00-639. zzВАЗ-21015, 2007 г.в., газ/ бензин, зеленый металлик, 4 000. Тел. 095-17-12-715. zzВАЗ-2104, 2001 г. в., газбензин, идеал. сост. Тел. 099018-09-18. zzВАЗ-2104, 95 г. в., бензин, черная, хор. сост. Тел. 099-90941-14. zzВАЗ-2106, 82 г. в., 150 000 км. Тел. 095-048-37-23. zzВАЗ-2106, 86 г. в., отл. сост. Тел. 099-031-26-51.

ВАЗ-2107, 94 г.в., бензин, 1 200, отл. сост. Тел.: 095-339-47-64, 050031-63-23.

zzВАЗ-21099, 03 г. в., серый, 211 000 км., газ/бензин, 62 000 грн. Тел. 098-207-20-92. zzВАЗ-21099, 07 г. в., отл. сост. Тел. 099-069-000-3. zzВАЗ-21099, 08 г. в., черный, 110 000 км., 80 000 грн. Тел. 066146-78-40. zzВАЗ-21099, 95 г.в. Тел. 095420-27-09. zzВАЗ-Приора, в отл. сост., 2008 г.в., газ, кондиц., 4 700. Тел. 099-043-5150. zzДокументы на Skoda-Oktavia, 2007 г. в. Тел.: 050-555-55-66, 067-555-55-66. zzКамеры б/у, размер 260, в хор, сост., недорого. Тел. 050973-16-76. zzЛада-Калина, 2010 г.в., кондиц, АБС, стеклопод., 35 000 км, не бита, не крашена. Тел. 09902-33-555. zzЛюбые з/ч на Жигули, Москвич, недорого. Тел.: 050-71111-74, 093-725-000-3. zzМосквич - 2141, 92 г.в. УАЗ-469, по з/ч. Москвич - 412. УАЗ-3962, 2006 г.в., 20 000 км + такой же на з/ч. Москвич-412, треб. ремонта. Тел. 095-77431-01. zzМосквич-412, беж, на ходу, срочно. Тел. 095-35-222-73. zzМосквич-Комби, 90 г.в., 10 000 грн. Тел. 050-27-33-488. zzПобеда М-20, 55 г.в. Тел. 095-182-23-67. zzПродам микроавтобус Fiat Ducato, дизель, в отл. сост., дешево, срочно. Тел. 067-30619-80. zzСлавута, 05 г. в., хор. сост., на ходу, газ пропан, муз., 33 000 грн. Тел. 050-831-2000. zzСлавута, 2005 г.в., газ, треб. мелкого ремонта, 25 000 грн. Тел. 095-144-08-67. zzУАЗ-3962, 2005 г.в., газ/ бензин, на гарантии + такой же на з/ч. Тел. 095-102-98-88.

Шевроле лачетти, 2004 г.в., или обмен. Тел. 09551-55-302.

Куплю

zzAveo, Lacetti, Lanos, Sens, Приору, Калину, в любом сост. Дорого. Тел. 050-981-36-87. zzDaewoo Lanos, Sens, ВАЗ2107-2115, в любом сост. Тел. 050-981-36-87. zzАбсолютно любое авто, любой марки, дорого, расчет на месте. Тел. 093-663-19-79. zzАвто быстро в любом сост., на ходу и не на ходу. Тел. 066433-0-222. zzАвто быстро и дорого, на разборку (ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ и др.). Тел. 095-14-00-414. zzАвто быстро, дорого на разборку. Тел. 066-57-94-540. zzАвто грузовое или легковое, можно с докум. и на з/ч. Тел. 066291-55-22. zzАвто любой марки, быстро, дорого. Тел. 066-764-53-46. zzАвто отеч. и импортного пр-ля в любом тех. сост., приеду, заберу. Тел. 066-860-23-43. zzАвто под ремонт, рассм. все вар-ты. Тел.: 050-27-66-931, 05097-606-49. zzАвто различ. марок в любом сост. Очень дорого. Приедем заберем. Тел.: 050-71-111-74, 093-725-000-3. zzАвто, любой марки, в любом сост., дорого. Тел. 099-063-88-56 (Дмитрий). zzАвто, можно в нераб. сост., для себя. Тел. 050-872-03-60. zzВАЗ 2104 i, в отл. состоянии. Тел. 050-170-200-4. zzВАЗ 2110, б/у, в хор. сост., для себя, до 60 000 грн. Тел. 06324-11-707. zzВАЗ в люб. сост. Срочно. Тел. 050-501-61-41. zzВАЗ в любом сост., не на ходу, можно на з/ч. Тел. 050-58306-14. zzВАЗ для себя в хор. сост. Тел. 099-350-18-20. zzВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ. Тел. 095-87604-06. zzВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ в любом сост. Тел. 066-416-01-87. zzВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ, Москвич на ходу и на з/ч. Тел. 050-981-27-90. zzВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ, Москвич, в люб. сост., можно не на ходу. Тел. 050-981-26-97.

ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ, Москвич, можно не на ходу, на з/ч. Тел. 050-831-2000. zzВАЗ, Москвич, ЗАЗ, ГАЗ на ходу. Тел. 066-416-01-87. zzВАЗ, Москвич, ЗАЗ, ГАЗ, в люб. сост. на з/ч. Тел. 050-80309-79. zzВАЗ, Москвич, Таврию в люб. сост. Тел. 099-717-01-57.

«Газета объявлений» N 2 (557), 18 января 2017 г.


Объявления диктуйте по тел.:

Продаю

zzВАЗ. Срочный выкуп авто. Тел. 066-240-47-96.

ВАЗ-2101, -099, в любом сост., можно не на ходу, на з/ч. Тел. 050831-2000. zzВАЗ-2101-07, на ходу. Тел. 095-807-27-76. zzВАЗ-2101-09, недорого. Тел. 095-317-96-72. zzВАЗ-Приору, Калину, Lanos, Sens, Аveo, Lacetti и др. марки. Тел. 050-770-86-03. zzВыкуп любых марок авто в любом сост. Тел. 099-350-18-20. zzДорого куплю ВАЗ, ГАЗ, Москвич, ЗАЗ и др. марки в любом сост. Тел. 050-861-11-38. zzКуплю авто люб. марки, быстро. Тел. 050-591-49-48. zzКуплю ЗАЗ-965, горбатый. Тел. 093-399-24-94. zzЛ/а и г/а с крымским учетом. Тел. 066-980-66-33. zzЛегкове авто, Deo, ВАЗ, ЗАЗ, возможно по тех, паспорту. Тел. 095-01-07-907. zzЛегковые, груз. авто, с документами, можно на з/ч. Тел. 066-980-66-33. zzЛюбое авто в любом сост., быстро, дорого. Тел. 050-58306-14. zzЛюбые авто в люб. сост. Тел. 095-818-86-71. zzЛюбые легковые авто. Тел. 099-219-97-57. zzМосквич, ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ, в любом сост., можно не на ходу, на з/ч. Тел. 050-920-50-02. zzПриору, ВАЗ-2107-21015 в хор. сост. Тел. 099-350-18-20. zzСлавуту или ВАЗ-21099-099, в норм. сост. Тел. 050-819-06-03. zzСрочно! Куплю ВАЗ-210121099, в любом сост., можно не на ходу, на з/ч. Тел. 066-414-70-76. zzСрочный выкуп автомобилей ВАЗ. Тел. 050-18-48-588. zzТаврию или Славуту, инвалид., на ручном управлении, в любом тех. сост. Тел. 096-9563-889. zzТаврию или Славуту, инвалид., на ручном управлении, в любом тех. сост. Тел. 096-9563-889. zzТаврию на з/ч. Тел. 050-55140-64. zzТаврию, ВАЗ в любом сост. Тел. 099-350-18-20. zzТаврию, ВАЗ, ГАЗ, можно не на ходу, на з/ч. Тел. 050-90985-58. zzТаврию, Славуту на з/ч. Тел. 050-814-77-85.

Меняю

zzАуди-90 на газу, на квартиру или домик. Тел. 050-87-20-360.

Продаю

zzFord Transit, 2003 г. в., оригинал, синий, пассажир (1+16), кондиц., автономка, недорого. Тел. 095-608-78-19. zzVW T5 Transporter, пассажир., дв. 2,5, 96 кВт, 08 г. в., недорого. Тел. 095-608-78-19. zzАвто-бетон сместитель СБА 195, КамАЗ 55-11, 95 г.в., объем 5 куб., авт. двиг., полный кап. ремонт+КамАЗ на з/ч. Тел. 066737-11-77. zzАвтокран ЗИЛ КС2561 + такой же на з/ч. Тел. 066-98066-33. zzАвтокран ЗИЛ КС-2561, 90 г.в., полный капремонт + такой же на з/ч, или обмен. Тел. 095-31939-99. zzБульдозер Т-170, 94 г.в. Кран МАЗ-Ивановец, 89 г.в., КС 3575, или меняю. Автокран ЗИЛ, 90 г.в., КС 2561. КамАЗ-самосвал, 5511 + такой же на з/ч. Тел. 095774-31-01. zzБульдозер Т-170, 94 г.в., г/п 40 т, обмен. Стрела подъема на погрузчик Балконкар. Стрела телескопич. на автокран КС-2571. Лапы гидрав. на автокран КС2571, -3577. Тел. 066-291-55-22. zzБульдозер ТТ-74 с докум., по з/ч. Тел. 066-737-11-77. zzВариатор, соломотрясы, з/ч по двигателю. Тел. 097-803-04-58. zzГазель, грузопассажир., 2002 г. в., требует ремонта. Тел. 066831-20-42. zzГАЗон-самосвал, дизель, в отл. сост., 45 000 грн. Тел. 050565-94-60. zzЗИЛ, 2003 г.в., самосвал , газ метан. Тел.: 050-555-55-66, 067-555-55-66.

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zzЗИЛ, 2004 г.в., самосвал , газ метан. Тел.: 050-555-55-66, 067-555-55-66. zzЗИЛ-130-самосвал, дизель. Тел. 050-044-26-44. zzЗИЛ-4331, самосвал-колхозник, в идеал. сост. Прицеп ЗИЛ-самосвал. Тел. 099-50326-30. zzЗИЛ-5301, бычок, идеал. сост. Тел. 050-559-61-24. zzЗИЛ-колхозник, срочно, или обмен на квартиру. Тел. 050-28030-12. zzКамАЗ-55111, 05 г. в., самосвал + такой же на з/ч, вар-т обмена. Бульдозер ДТ-75 «казахстанец», дв. А41, без наработки, с докум., на з/ч. Тел. 066-73711-99. zzКаМАЗ-55111, 1991 г.в., самосвал + такой же к нему на з/ч. Тел. 095-102-98-88. zzМАЗ 5551, 91 г.в., самосвал, капем. кабина нов. образца + такой же на з/ч. Автокран Ивановец, 88 г.в., стрела-телеск., г/п, 14 т + такой же на з/ч. Тел. 066-638-58-32. zzМАЗ 555102, 2007 г.в., самосвал, г/п 15 т, дв. ЯМЗ-236, турбина интеркуллер + такой на з/ч, или обмен. Погрузчик фронтал., ТО-6, об. ковша 1,5 куб. м + такой на з/ч, обмен. Тел. 093472-09-57. zzМАЗ-5551, 90 г.в., капрем., кабина нов. образца + такой же на з/ч, варианты обмена. Автокран МАЗ-Ивановец КС3577, стрела телескопич, 15 м + такой же на з/ч. Тел. 095-774-31-01. zzМАЗ-555102, 2007 г.в., самосвал + такой же к нему на з/ч, варианты обмена. Тел. 099530-36-99. zzМАЗ-бензовоз, идеал. сост., цена договор. Тел. 050-347-68-55. zzМеняю краны, Самосвалы, бульдозеры, погрузчики и др. авто на продукты питания, металл, з/ч, товары народ. потреб., недвиж. и др. Тел. 095-139-16-77. zzМеняю краны, Самосвалы, бульдозеры, погрузчики и др. авто на продукты питания, металл, з/ч, товары народ. потреб., недвиж. и др. Тел. 095-139-16-77. zzПогрузик фронтальный ТО-6, объем ковша 1,6 куб + такой же на з/ч, или обмен. Тел. 066-29155-22. zzПогрузчик львовский, г/п 5 т, с док-ми, по з/ч. МАЗ-64229 + полуприцеп с док-ми по з/ч. ЗИЛ-4331, 130, 555-самосвал, с док-ми, по з/ч. Тел. 050-84456-55. zzПолуприцеп, 2005 г. в., идеал. сост., 18 000 грн. Тел. 066026-10-70. zzПолуприцеп-ФУРА Шмидт, тент, двери, здвижная крыша, 3 оси, 60 000 грн., торг. Тел. 050568-63-86. zzСамосвал, 40 000 грн., срочно. Тел. 095-385-82-91. zzСамосвал-КаМАЗ-55111, 2005 г.в. + такой же на з/ч или обменяю. Тел. 095-139-32-19. zzСлавута, 2004 г.в., газ/метан, отл. сост., славянский учет. Тел. 050-556-41-51. zzТАМ-80, 93 г.в., бортовой, г/п 3,6 т, кабина-дуэт, 6 мест, двигатель дизельный, или меняю. Тел. 095-139-32-19. zzУАЗ-452, 06 г. в., газ-бензин, оборудов. под отдых, туризм + такой же на з/ч, возмоз. вар-ты обмена. Тел. 095-139-16-83. zzФАВ 3252, 2008 г.в., г/п 30 т, или меняю. Автокран ЗИЛ-130, КС 2561, 92 г.в., + такой на з/ч. КамАЗ 55111, на ходу, с докум. по з/ч. Тел. 095-606-68-87. zzФАВ-3252, 08 г.в., самосвал, г/п 30 т, возм. обмен. МАЗ555102, 07 г.в., самосвал, дв. с турбиной интеркуллер. Трал, г/п, 40 т, 96 г.в., приц-й 9 м. Тел. 066597-29-99. zzЭкскаватор «петушок» ЮМЗ-2126. Тел.: 050-555-55-66, 067-555-55-66.

Куплю

zzГaзель, недорого. Тел. 099453-17-18. zzГазель для себя. Тел. 066433-02-22. zzГазель, ГАЗон для себя. Тел. 066-88-34-120. zzГазон, ЗИЛ, Газель, ЗАЗ в любом сост. Тел. 050-981-27-90. zzГруз. авто в любом сост., можно не на ходу. Тел. 099-35018-20. zzГруз. авто, л/а, спецтех., с докум., можно на з/ч. Тел. 095139-16-77. zzГруз. авто, спецтехнику, рамы, документы. Тел. 095-13920-99. zzГруз. авто, трактора, Газели, бусики, в любом сост., без документов. Приедем, заберем. Тел.: 050-7-1111-74, 093-725-000-3. zzКуплю документы, запчасти, резину и др., на груз авто, спец. технику, прицепы и полуприцепы, с/х технику. Тел. 066-737-11-77.

zzМАЗ, КамАЗ, КрАЗ, в люб. zzАвтомагнитолла JVC, 2 Дин, сост., люб. модификации, с боютуз, хор. звук, новая. Тел. 096докум. и без, приеду заберу. Тел. 510-18-15. 066-026-10-70. zzАкуумулятор, резина, груз. zzМАЗ-самосвал, срочно. Тел. камеры и др. Тел. 050-760-06-39. 066-385-34-25. zzБагажник на л/а. Тел.: 095zzМолоковоз. Тел. 066-737- 523-77-10, 050-703-37-98. 11-99. zzБак топлив. на УАЗ. Тел. 050268-92-07. zzБампер задний на Nissan Qashqai, в хор. сост. КПП на Ланос, 1,5, 1000 грн. Тел. 066860-23-43. zzБампер передний на ВАЗ-21010. Борт компьютер Гамма-615. Тел. 050-96-77-689. Продаю zzБензобак на ВАЗ-2108, zzВелосипед «Салют» в хор. новый. Тел. 095-34-5-0070. сост. Тел. 095-04-83-723. zzБудка вахтовка ГАЗ-66. Будка zzВелосипед подростковый. на ГАЗ, кузов бортов. на ЗИЛ, Тел. 095-558-26-87. zzВелосипед подростковый. блок дв., головки, коленвал на Скутер «Скей мото» можно на з/ч, КамАЗ, МАЗ, мосты, балки, топл. баки, резина, диски на КамАЗ, 2 500 грн. Тел. 099-018-10-09. ГАЗ, ЗИЛ. Тел. 095-319zzЗ/ч к мотоциклу «Ява-350». МАЗ, 39-99. Тел. 066-866-919-8. zzВелосипед. рама на zzКоляска на мотоцикл, цвет «Орленок» с передней вилкой. красный. Тел. 095-774-31-01. Тел. 095-399-10-79. zzМопед «Дельта», 2008 г.в., 3 zzГаз. установка, метан, 3 800 грн. Тел. 095-144-08-67. баллона на Жигули и на 16 кубов. zzМопед, пр-во Китай, «Альфа- Стартер на ВАЗ-2109. Тел.: 050мото», 2013 г.в., 5 000 км, за- 71-111-74, 093-725-000-3. регистр. Тел. 050-556-41-51. zzГАЗ-53, -66, Газель, УАЗ, по zzМотоцикл ИЖ Юпитер 3К, з/ч, с док-ми. Блок дв. 402, нов. при желании с прицепом. Сад. Тел. 050-844-56-55. тачки, 1- и 3-колесная. Тел. 095zzГазель термобудка с док-ми, 173-91-63. zzНасос велосипед., 50 грн. по з/ч. Тел. 066-638-58-32. zzГБО метан. Тел. 093-0-333Тел. 099-071-23-07. zzРама и др. з/ч на велосипед 898. zzГБО метан, на груз. авто, 4 «Туриск». Тел. 099-002-66-67. zzРамы для муж. велосипеда. баллона. Тел. 050-850-77-71. zzГБО метан/пропан, евро-2, Тел. 050-268-92-07. евро-4, с уст., гарантия 1 год. Тел. zzСкутер, 2-мест., пр-ва Китай. 093-404-74-11. Велосипед «Школьник». Тел. 050zzГБО пропан/метан, евро-2, 760-06-39. zzСкутеры Honda Lead-48 и евро-4, с гарантией до 2 лет, с -20, Япония. Тел. 095-859-84-29. установкой, з/п на Яву, ЧЗ-350, гермошлем, 2 шт. Тел. 095-1712-715. Хонда спорт-650, или zzГенератор ВАЗ-2101, стартер обмен. Тел. 095-51-55- ВАЗ-2101, генератор ВАЗ-2108. З/ч на ВАЗ-Ока, б/у и WV T2. Тел. 302. 063-304-47-81. zzГоловка блока на Газель, Куплю головка блока, коленвал zzВелосипед в хор. сост. иномарки. Тел. 098-121-4010. взрослый и детский спортивный, zzГоловка блока, Газель, 16горный или советский. Тел. 066- клап., 3000 грн., коленвал. Тел. 240-47-96. 096-546-22-51. zzВелосипед, можно в нераб. zzГоловка блока, коленвал, сост., до 300 грн. Тел. 066-536- блок, шестерни к иномарке. Тел. 61-91. 097-457-17-03. zzГорный спортивный zzГоловка блока, распредвал, взрослый и детский велосипед, шатуны, коленвал, б/у, Мерседес, велосипед «Украина» в хор. сост. Мазда, Рено, Хюндай, Чери, Тел. 050-18-48-588. Форд, Додж,БМВ. Тел. 066-594zzМини-мокик пр-ва СССР. 57-64. Тел. 050-62-69-421. zzГоловка блоков цилиндров, zzМини-мокик пр-ва СССР. коленвал, диск сцепления. Тел. Тел. 050-62-69-421. 066-216-00-55. zzМопед или скутер, раб. zzГрузовая разборка УАЗ, ГАЗ, сост., для себя, приеду заберу. ЗИЛ, Газель, КамАЗ, МАЗ, КРАЗ, Велосипед складной. Тел. 095-50- с док-ми по з/ч. Тел. 066-98035-896. 66-33. zzМопед, недорого, можно в zzДв. + КПП на КамАЗ, МАЗ. нераб. сост. Тел. 066-536-61-91. Термобудка, кабина на Газель. zzМопед, скутер в раб. сост. Кузов самосвальный на КамАЗ. Тел. 095-39-85-133. Кабина КамАЗ, МАЗ. Бульдозер, zzМототехнику любую, дорого. ДТ-75 по з/ч, дв. А41. Тел. 095774-31-01. Тел. 063-786-19-14. zzДвиг. МТЗ-Д240, 1-й компл., zzСкутер, япон. или китай., в отл. сост., 25 000 грн., торг. мопед. Тел. 066-934-80-49. Скаты на УАЗ, нов., 4 шт. Тел. zzСкутера на ходу и на з/ч. Тел. 050-565-94-60. 050-981-26-97. zzДвиг. на Mercedes, автомат, zzСкутера, в люб. сост. Тел. 2,5 т/д. Тел. 066-000-96-09. 099-350-18-20. zzДвиг. ЯМЗ-238 (МАЗ, КрАЗ), первой комплектац., стоит на авто, отл. сост., недорого. Тел. 099-503-26-30. zzДвигатели ЯМЗ-236, Продаю ЯМЗ-238 новые первой комzzГидравлич. борт с авто плектации, 8000 грн. Тел. 066Mercedes, г/п 1 т. Тел. 099-069- 026-10-70. 000-3. zzДвигатели, 1.1 кВт, 1000 об., zzПолуприцеп МАЗ, 13,6 м95 0.77 кВт, 1400 об., компрессор г.в., с док-ми, по з/ч. Полуприцеп СО248ТУ22175015. Тел. 063-499Шнек, 28 т, бортов., двухосный, 56-98. пневмоход, с док-ми по з/ч. Тел. zzДвигатель МТЗ (Д-240), в 066-291-55-22. отл. состоянии. Тел. 050-143zzПолуприцеп с док-ми по 56-74. з/ч. Прицеп на УАЗ. Полуприцеп zzДвигатель на ВАЗ 2101, в 12 м, контейнеровоз, с док-ми раб. сост., запчасти на ГАЗ 53, по з/ч. Борта новые на Газель. новые, СССР. Тел. 095-517-40-68. Борта алюм., металл., на прицеп, zzДвигатель ЯМЗ-238, в идеал. полуприцеп на МАЗ бортов. Тел. сост., стоит на машине, дешево. 066-597-29-99. Тел. 095-610-87-85. zzПолуприцеп, цистерна zzДвигатель, 3000 грн., 18 кубов, на колесах, поизв. турбина, ТНВД, рулевая рейка, Франция, в отл. сост., 75 000 грн. карданный вал, головка блока Тел. 050-596-17-88. 8-клап, от 402 двиг., 2 800 грн. zzПрицеп тяжеловоз, г/п 40 т, Тел. 068-630-45-84. 93 г.в., или обменяю. Тел. 095zzДинамики JVC. Тел. 095-42139-20-99. 02-709. zzДиски, R-14, 4 шт. Тел. 066Куплю zzАвтоприцеп легковой, не- 42-11-996. zzДиски, б/у, 5,5х14х20, на 5 дорого. Тел. 0668602343. zzПрицеп для легкового авто. в отверстий. Тел. 050-909-62-11. zzЗ/ч ИФА под евросцепку, хор. сост. Тел. 050-18-48-588. 38 мм. З/ч: ИФА, РАФ. Волга, КаМАЗ, ГАЗон, б/у и нов. Тел. 050-765-24-95. zzЗ/ч на Ford-Skorpio: двигатель, коробка, зад. мост, кардан Продаю и прочее. З/ч, стекла на ГАЗ-53, zz2 ската, 16х205х55, на Меган, стекла на ИФА. Тел. 095-182пробег 5000 км. Срочно. Тел. 063- 10-91. 134-53-59. zzЗ/ч на WV Т-2 и ВАЗ-111 ОКА. zzFiat Scudo, на запчаст., 2 л, Тел. 095-144-08-67. ЖКД 2001 г., есть всё. Тел. 095zzЗ/ч на ВАЗ, нов. Тел. 099444-05-50. 257-96-24.

«Газета объявлений» N 2 (557), 18 января 2017 г.

(присылайте SMS-сообщения)

zzЗ/ч на груз. и легк. авто, резину и др. Маслян. нагнетатель, сиденья, печь для микроавтобуса. Камеры R 13. Тел. 050-76-00-639. zzЗ/ч на двиг. ВАЗ, ключи накидные, рожковые. Динамо на Волгу. Детали на двигатель ВАЗ. Тел. 050-274-33-03. zzЗ/ч: кабина, рама, документы на КаМАЗ, МАЗ. Тел. 095-13920-99. zzЗ/ч: коробка ВАЗ с переходной плитой и карданом на Москвич. Тел. 050-606-5-320. zzЗапчасти на ЗИЛ и МОСКВИЧ. Тел. 095-0-333-800. zzЗИЛ, с док-ми по з/ч. Кабина на ЗИЛ 4331, рама, мост, рессоры, балка. Автопогруз. Львовский, г/п 5 т, УАЗ, ГАЗ с док-ми, по з/ч. Резина на ГАЗ, УАЗ, ЗИЛ, КамАЗ, МАЗ. Тел. 093-472-09-57. zzЗимняя резина Hankook с дисками, почти новая. Тел. 05096-77-689. zzИФА-самосвал, после капремонта, 89 г.в., в отл. сост.,55 000 грн., торг. Тел. 050-143-56-74. zzКабина и люб. з/п на ЗИЛ, шасси на ЗИЛ. Вакуумный насос. Баллоны метан. Тел. 050-28030-12. zzКАМаз, МАЗ, ГАЗ, ЗИЛ, УАЗ, с док-ми по з/ч. Тел. 0951393219. zzКатушка зажигания для мопеда. Тел. 095-308-03-39. zzКоленвал, гол. блока, Опель, Шкода, Шевроле, Фиат, Ниссан, 2500 грн. Тел. 097-517-75-51. zzКолёса R14 ,15 на Волгу, двигатель, КПП и др., з/ч на Соболь. МАЗ, МЕРС-310. Тел. 099-018-10-09. zzКолёса R14 ,15 на Волгу, двигатель, КПП и др., з/ч на Соболь. МАЗ, МЕРС-310. Тел. 099-018-10-09. zzКоляска на мотоцикл. Тел. 066-737-11-99. zzКомпрессор, ЗИЛ 130. Тел. 099-521-72-56. zzКоробка на ВАЗ. Тел. 050-71111-74. zzКузов МАЗ-самосвал, в сборе, нов. кабина суперМАЗ без спалки, 3000 грн., торг, срочно. Тел. 066-026-10-70. zzКузов самосвальный КамАЗ, кабины на КамАЗ, МАЗ, Газель, ЗИЛ. Топлив баки, рамы с док-ми на УАЗ, ГАЗ, ЗИЛ, КамАЗ, МАЗ. Тел. 066-291-55-22. zzКузов самосвальный, комплект на КаМАЗ. Тел. 099-53036-99. zzКузов, кабину, мост самосвальный на КамАЗ. МАЗ целиком с докум. на з/ч. ЗИЛ с докум. на з/ч. Тел. 095-139-16-83. zzЛампа-фара, 24 В. Тел. 050265-86-87. zzМост на ЗИЛ в сборе, задний. Тел.: 095-33-94-764, 050-03-16323. zzМосты, балки, рессоры, блок двиг., головки, каленвал, КПП, двиг-ли на УАЗ, ГАЗ, Газель, ЗИЛ, КамАЗ, МАЗ, Краз. Тел. 095-10298-88. zzМотор ЯМЗ 236, первой комплектации. Тел. 066-057-87-38. zzМотор ЯМЗ-236, ЯМЗ-238, МАЗ, КРАЗ, 1 комплектации, по 10 000 грн. Тел. 099-503-26-30. zzПередний капот на «Москвич412». Тел. 099-909-41-14. zzПоршня на ВАЗ-2101, пр-во СССР. Тел. 050-762-05-53. zzРезина на 15, летняя, два комплекта. Тел. 050-7-1111-74. zzРезина на ГАЗ, КамАЗ, МАЗ. Тел. 066-737-11-77. zzРезина на погрузчика 7.00 на 12, 8.15 на 15, 8.25 на 15, 16 на 20. Резина на ГАЗ, ЗИЛ, КаМАЗ, МАЗ. Тел. 066-737-11-99. zzРезина на погрузчика 7.00 на 12, 8.15 на 15, 8.25 на 15, 16 на 20. Резина на ГАЗ, ЗИЛ, КаМАЗ, МАЗ. Тел. 066-737-11-99. zzРезина разн. Пускач-ПД-10. Тел. 050-760-06-39. zzРезина, з/ч на ГАЗ 66, ЗИЛ 131, УАЗ, Урал, КрАЗ. Кузов самосвальный комплект на КамАЗ. Термобудка на Газель, с док-ми. Тел. 095-139-16-77. zzРезина, зима, R14 и 15, диски стальные на Шевроле Авео, Лачетти и Ланос. Тел. 050-56599-10. zzРезину, запчасти на авто ГАЗ 66, ЗИЛ 131, УАЗ, Урал, КАМАЗ, МАЗ, КРАЗ, Газель, ЗИЛ , ГАЗ, самосвал МАЗ 5551, 92 г.в. Тел. 095-139-18-82. zzСтартеры и генераторы. Тел. 050-7-1111-74. zzСтекло заднего вида на ГАЗ-2410. Тел.: 095-68-06-153, 063-400-29-36. zzТитан. диски на 14. Тел. 066866-91-98. zzШины, R 16, 205х55, 5000 км, срочно. Тел.: 066-002-37-23, 063-461-67-59. zzЩитки из нерж. для велосипеда, дуги на мотоцикл Чизетта. Тел. 095-01-62-060.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

zzЭл. проводка на Renault Trafic. Двигатель дизель 2.0. Тел. 095-059-33-63. zzЭл. проводка на Рено-Трафик, 2008 г. в. Тел. 066-478-73-04.

Куплю Аккумуляторы кислот., щелочные, радиаторы. Дорого! Тел. 050-53647-66. zzАккумуляторы, б/у. Тел. 066890-22-75. zzБаллон пропановый, цылиндр на авто. Тел. 050-765-24-95. zzГаз. установка, пропан, для себя. Тел. 050-71-111-74. zzГаз. установку, пропан. срочно. Тел. 050-981-36-87. zzГаз. уст-ку, пропан, новую. Тел. 050-583-06-14. zzГазовую уст-ку на ВАЗ. Тел. 099-350-18-20. zzГБО пропан «евро-2», для себя. Тел. 099-069-000-3. zzГБО пропан евро 4, евро-2, пр-во Италия, б/у, хор. сост., для себя. Тел. 099-069-000-3. zzДиск R 15 на Fiat-Scuda. Тел. 095-503-58-96. zzДокументы и кузов на ЗИЛ ММЗ (коротыш). Тел. 050-28030-12. zzКатушку на ЗИЛ, №16, безконтактное зажигание. Тел. 050973-16-76. zzКолеса на ЗИЛ-самосвалкоротыш, б/у. Тел. 099-069-000-3. zzЛекгосплавные диски на Nissan X-Trail, 2011 г., по умеренной цене. Тел. 096-510-18-15. zzСолярку в любом кол-ве. Тел. 050-71-111-74.

Продаю

zzА/цемент. труба б/у, Д 400-500 мм, а также металлопрокат (арматура, уголок и др.), кирпич красн. для слив. ям, цоколей, гипсоблок, шлакоблок, шифер. Сыпуч. мат-лы (песок). Тел. 099-20-88-661. zzА/цемент. трубы б/у, кирпич б/у, металлопрокат б/у, ворота, гипсоблок, шифер, сыпучие мат-лы. Доступные цены. Тел. 095-1-500-200. zzАрки метал., для навеса, 6 м длиной, швеллера А/Т 150 мм. Тел. 095-444-05-50. zzАрматура (10, 12, 14, 16, 18, 20) б/у и нов., в отл. сост., уголок, швеллер, лист, прут, двутавр. балка, труба, доставка, недорого. Тел. 095-1-400-400. zzАрматура (10-12) б/у, двутавр, уголок и др. стр. мат. (кирпич красный, бел., гипсоблок, шлакоблок, шифер). Сып. мат. (песок, зола и др.). Тел. 066-20047-53. zzАрматура (10-12), 700 кг. Тел. 050-583-33-89. zzАрматура (12, 14) в наличии. Тел. 099-069-000-3.

Арматура, труба, уголок, швеллер, полоса. Тел. 050-536-47-66. zzАрматура, уголок, швеллер, двутавр, труба, прут, полоса, б/у, в отл. сост. Постоянно в продаже. Тел. 095-1-500-200. zzАрматура, уголок. Стекловолокно, Д 20-30 мм, текстолит, карболит, стеклоткань, канифоль и др. Стекло, нов., 4 мм. Швеллер 14, 2х2,1, 2 шт. Тел. 050-76-00639.

Б/у: кирпи ч (ассортим.), шлакоблок, плиты, блоки, шиф е р , шал е вка , брус, балка. Тел. 050655-41-40. zzБатареи чугун., отл. сост., б/у. Тел. 095-1-400-400. zzБлoк (2-6) ФБС (фундаментные) б/у. Доставка. Тел. 050-58-68-271. zzБлoк (2-6) ФБС, плита ассорт. ПК, ПКЖ, люб. кол-во, доставка. Тел. 066-595-45-15. zzБлoк (2-6), бет., фунд., плиты ПК, ПКЖ, люб. размеры, б/у. Доставка по городу и р-ну. Тел. 050-877-27-98. zzБлок (2-5) абс. ассорт. ФБС. Плита ПК (32-63). Кирпич красный, белый, шамот. Шифер, доска. Сып. мат. (песок, зола, шлак и многое др.). Тел. 095-39888-06.

http://slavinfo.dn.ua

15


Объявления диктуйте по тел.:

Продаю

zzБлок (2-5) ассорт. ФБС. Плиты ПК, ПКЖ, доставка. Тел. 099-226-12-51. zzБлок (2-5) б/у бетон. фундамент. (ФБС), плиты (ПК), люб. размеры, люб. количество. Тел. 095-14-00-414. zzБлок (2-5) б/у, отл. кач-во. Плита ПК, ПКЖ в ассортименте. Доставка. Тел. 095-1-400-400. zzБлок (2-6) - ассорт., бет. фунд., плита ПК, ПКЖ, люб. размеры, люб. кол-во. Тел. 09524-53-582. zzБлок (2-6) - ФБС, б/у, отл. кач-во. Тел. 099-266-60-68. zzБлоки, №5, 16 шт., мкр-н Артема. Тел. 095-203-78-47.

Брус строительный, балки, стропила, шалевка. Обращ.: ул. Профессиональная, 11 (р-н Ц. рынка). Тел. 095398-79-18.

zzБрус, доска, дрова в ассортименте. Цены низкие. Тел.: 095524-57-19, 063-54-14-602. zzВагонка сосна, ольха, наличн., плинтус, уголок. Тел. 095-209-55-68. zzВанна чугунная. Тел. 050268-92-07. zzВанна эмалиров., метал, 2 ванны для дачи. Тел. 095-04837-23. zzВанна, б/у. Кафель маленький, 500 шт. Тел. 066-29-60905. zzГипсоблок б/у, шлакоблок б/у, кирпич б/у, флок ФБС, плита ПК, ПКЖ, отл. сост., дост. Сып. мат. (песок, зола), ЗИЛ, КамАЗ. Тел. 095-88-46-521. zzГипсоблок, шлакоблок б/у в хор. сост. Кирпич, б/у. Доставка. Тел. 095-1-500-200. zzГлина 7 т ЗИЛ, доставка. Тел. 095-1-500-200. zzГлина, 7 т. Недорого. Тел. 099-012-95-22. zzГлина, зола, песок, шлак, кирпич б/у. Доставка. Тел. 09950-50-350. zzГлина, песок, зола, шлак, щебень, кирпич б/у. Доставка ЗИЛ, 7 т. Тел. 095-0-500-200. zzГрaнотсев. Тел. 095-81-85866. zzГрaнотсев (0,1-14т). Тел. 050-87-53-933.

16

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zzГранотсев. Тел. 099-069zzЗолa (0,1-12 т). Тел. 066-200000-3. 47-53. zzГранотсев. Тел. 093-508zzЗола. Тел. 050-604-3311. 55-25. zzЗола. Тел. 095-1-500-200. zzГранотсев. Тел. 096-70-70zzЗола. Тел. 093-508-55-25. 730. zzЗола. Тел. 093-0-333-898. zzГранотсев (0,1-10 т), зола, zzЗола. Тел. 096-70-70-730. граншлак, песок, щебень, точный zzЗола. Тел. 050-588-68-00. вес, недорого, доставка в теч. 2 zzЗола. Тел. 095-097-93-77. часов. Тел. 095-1-400-400. zzЗола. Тел. 095-097-97-23. zzГранотсев 7 т. Недорого. Тел. 066-85-333-31. zzГранотсев абсол. быстрая доставка. Дешево. Тел. 095-1500-200. zzГранотсев, граншлак, глина, керамзит 7 т ЗИЛ. Дешево. Тел. 099-26-96-000. zzГранотсев, граншлак, зола, песок, щебень, кирпич, б/у. Тел. 093-508-55-25. zzГраншлак. Тел. 099-069000-3. zzГраншлак. Тел. 093-50855-25. zzГраншлак. Тел. 093-0-333898. zzГраншлак. Тел. 096-70-70730. zzГраншлак (0,1-10 т) дроблен., зола, песок, щебень. Доставка. Тел. 095-0-500-200. zzГраншлак (0,1-7 т). Тел. 099012-95-22.

zzГраншлак (0,1-7 т). Тел. 099012-95-22. zzГраншлак абс. быстрая доставка. Дешево. Тел. 095-1500-200. zzДоска, брус б/у, шифер 6-8волн., кирпич б/у, сыпуч. мат. Тел. 099-974-89-85. zzЖестян. лента, 1 мм, уголок алюмин. 25, 40, 45. Труба, Д 60 мм, стенка 8 мм. Тел. 095-1-400400. zzЗабор метал., узорный, со столбами, выс. 60 см, 16,5 пог. м. Проволока, Д 2, 3, 4, 5, вязал., стальн., оцинков. Тел. 095-1-400400. zzЗемля. Тел. 095-51-999-39. zzЗемля. Тел. 066-88-34-120. zzЗИЛ 7 т - зола, глина, песок, щебень. Тел. 095-1-400-400.

ЗИЛ, 7 т колхозник, доставка золы, песка, щебня, граншлака, к и р пи ч а , с т р оит . мусора, перегноя, земли, дров, топлив. брикетов. Тел. 050-29081-56. zzЗолa. Тел. 050-565-888-4. zzЗолa. Тел. 050-24-19-019.

zzЗола. zzЗола. zzЗола. zzЗола. zzЗола. zzЗола. zzЗола. zzЗола. zzЗола. zzЗола. zzЗола. zzЗола. zzЗола. zzЗола. zzЗола. zzЗола.

Тел. 095-097-97-96. Тел. 095-433-54-55. Тел. 095-316-33-11. Тел. 095-316-33-00. Тел. 095-562-75-54. Тел. 095-398-88-59. Тел. 095-390-88-80. Тел. 095-220-32-23. Тел. 099-495-84-44. Тел. 099-088-78-77. Тел. 066-416-88-48. Тел. 066-300-24-02. Тел. 066-414-71-31. Тел. 066-158-57-77. Тел. 066-304-83-03. Тел. 095-562-81-18.

Зола. Тел. 050-92-34593. zzЗола (0,1-1 т). Тел. 050-90858-88. zzЗола (0,1-1 т). Тел. 095-56263-11. zzЗола (0,1-1 т). Тел. 066-5794-540. zzЗола (0,1-10 т). Тел. 095-09796-99. zzЗола (0,1-10 т). Тел. 095-09797-73. zzЗола (0,1-10 т). Тел. 095-0185-556. zzЗола (0,1-10 т). Тел. 066-41468-38.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

(присылайте SMS-сообщения)

zzЗола (0,1-10 т). Тел. 066-414zzКиpп. 500 шт., красный, обо72-22. женный, 400 шт., белый полутор. силикат., б/у, возм. доставка. Тел. zzЗола (0,1-10 т) абс. быстрая доставка ЗИЛ, договор. цена. Тел. 095-24-53-582. 095-1-400-500. Кирп. (1000 шт.) красный zzЗола (0,1-10 т) ЗИЛ, зернистая. Тел. 095-1-400-400. полнотелый, б/у, отл. качzzЗола (0,1-10 т) николаевская, во. Тел. 066-20-888-63. глина, песок, шлак, щебень. Доставка в теч. 2 часов. Тел. 099zzКирп. aбс. ассорт. абс. кач-во 26-96-000. б/у белый, белый одинарный, красный, кислотоупор., шлакоблок, плиты, блоки, полублоки. Сыпучие материалы. Низ. цены. Доставка беспл. по городу и р-ну. Тел. 099-622-44-14. zzКирп. aбс. ассорт., aбс. кач-во: белый, белый полуторный, красный, кислотоупорный, огнеупорный. Плиты ПК, ПКЖ. Блоки ФБС 3, 4, 5, 6. Регеля, перемычки. Сыпучие мат-лы. Тел. 095-31999-41. zzКирп. абс. ассорт. - б/у белый, красный, шамотный, огнеупорн., серый краматорский, сыпучие материалы, песок, зола, шлак. Тел. 095-88-46-360. zzКирп. абс. ассорт. б/у красный полнотел., обожжен. для сливных ям, цоколей. Кирпич белый, кислотоупор., огнеупор., серый. Песок. Доставка. Тел. 099012-95-22.

zz Кирпич (1000 шт.) б/у красный, хорошо обожженный, для постр. слив. ям, цоколей, не разруш. от воды. Не посредник, возм. доставка. Тел. 066-51-41-613.

zzКирп., б/у, красный полнотелый. Тел. 095-88-46-521. zzКирпич. Тел. 099-069-000-3. zzКирпич (10 000 шт.) абс. большой ассортимент б/у. Доставка. Недорого. Тел. 095-1-400500. zzКирпич (100 - 100 000 шт.) абс. ассорт. б/у большой выбор, белый, огнеупорный, красный, серый, шамотный, а также все сыпучие мат-лы (песок, зола, щебень, шлак и мн. др.). Доставка по городу и р-ну. Тел. 095-39966-03. zzКирпич (100 до 100 000 шт.), абс. ассорт. б/у: белый, красный, кислотоупор., огнеупор., шамотный, в люб. кол-ве. Доставка. Тел. 099-36-37-745. zzКирпич (1000 шт. белый) (1000 шт. красн.), б/у, в хор. сост. Песок. Доставка. Цена договорная. Тел. 095-1-400-400. zzКирпич (1000 шт.) абс. ассорт. б/у в хор. сост. Сыпучие мат-лы. Всегда в наличии. Доставка вовремя. Тел. 099-26-96000. zzКирпич (1000 шт.) абс. ассортим. б/у - белый, красный, огнеупор., шамотный, кислотоупор., гипсоблок, шлакоблок, песок, зола, щебень, шлак дроблен., гранотсев. Доставка. Тел. 095-0500-200.

zzКирпич (1000 шт.) б/у, красный, обож. полнотелый (не разруш. от воды). Тел. 095-32035-90. zzКирпич (1000 шт.) красный, обожженный, полнотелый. Тел. 050-24-19-119. zzКирпич (1000 шт.), абс. любой б/у, качество, точн. кол-во. Вы останетесь довольны. Тел. 066-57-95-113. zzКирпич (1500 бел., 2000 красн. обож.), б/у, не посредник, возм. доставка от 100 шт. Тел. 099-622-72-12. zzКирпич (1500 белый, полуторный), а также 2000 шт. красного, обоженного, крепкого для сливных ям, цоколей. Возм. доставка. Тел. 066-88-341-20. zzКирпич (2000 шт.) - абс. ассорт. б/у - для сливных ям, доставка. Тел. 099-26-96-000. zzКирпич (2000 шт.) б/у красный обожженный. Доставка. Недорого. Тел. 095-0-500-200. zzКирпич (огнеупорный), б/у, хор. качество. Тел. 066-35-37-800. zzКирпич (от 100 до 10 тыс.) - абс. ассорт. больш. выбор, б/у белый, белый полуторный, красный обож., огнеупор., серый краматорский, а также сыпучие матер., песок, зола, земля, шлак, глина, доставка. Тел. 099-97-49006.

zzЗола (0,1-10 т) николаевская, глина, песок, шлак дроблен., щебень. Точный вес. Кирпич б/у. Доставка вовремя. Тел. 095-1400-400. zzЗола (0,1-10 т) хор. качества! Цена договорная. Тел. 099-01295-22. zzЗола (0,1-10 т), глина, гранотсев, песок, щебень, шлак, кирпич б/у. Доставка. Цена договорная. Тел. 095-1-400-400. zzЗола (0,1-10 т), глина, граншлак, песок, шлак, щебень с бесплатной доставкой. Тел. 09950-50-350. zzЗола (0,1-10 т). Быстро доставим по доступным ценам. Тел. 099-7-700-200. zzЗола (0,1-10 т). Глина, шлак дроблен., щебень, граншлак, песок. Недорого. Доставка. Тел. 095-0-500-200. zzЗола (0,1-10 т). Хор. качество! Точный вес! Недорого. Тел. 066-85-333-31. zzЗола в наличии. Доставка. Тел. 099-069-000-3. zzЗола ЗИЛ, абс. быстрая доставка в теч. 1 часа, недорого. Тел. 095-1-500-200. zzЗола, песок, шлак, щебень. Недорого. Тел. 099-069-000-3. zzЗола, шлак, щебень, песок, гранотсев. Доставка от 1 т. Тел. 093-0-333-898.

http://slavinfo.dn.ua

zzКирпич (1000 шт.) ассорт. б/у, качество, доступные цены, доставка. Тел. 099-50-50-350.

«Газета объявлений» N 2 (557), 18 января 2017 г.


Объявления диктуйте по тел.:

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

(присылайте SMS-сообщения)

zzКирпич (4000 шт.), огнеупорный ШБ-5, хорошего кач-ва. Тел. 099-453-17-18. zzКирпич 10 000 шт. - красн. в хор. сост. Доставка. Тел. 066-85333-31. zzКирпич 10 000 шт. абс. ассорт. б/у - белый, кислотоупор., красный, огнеупор., силикат., многодыр., краматорский серый, гипсоблок, шлакоблок, недорого. Бесплат. доставка. Тел. 095-1500-200. zzКирпич 1000 шт., б/у, легковес. Тел. 099-974-90-06. zzКирпич 1000 шт., белый, б/у. Доставка. Цена соответ. кач-ву. Песок, зола. Тел. 095-1-400-400. zzКирпич 1500 шт., б/у, красный (крепкий), полнотелый. Тел. 066-57-95-327. zzКирпич aбс. aссорт., б/у белый, белый одинарный, красный, кислотоуп., шамотный, шлакоблок, гипсоблок, шифер, плиты, блоки. Тел. 099-50-33-599.

zzКирпич легковес. Тел. 050zzПесок. Тел. 095-097-98-09. 583-33-89. zzКирпич, 1500 шт., абс. Песок. Тел. 050-92ассорт. б/у - белый, красный, 345-93. кислотоупорный, огнеупорный, в хор. сост. Песок. Доставка. Тел. zzПесок (0,1 -10 т). Доставка. 099-7-700-200. Быстро! Недорого! Тел. 099-7zzЛист б/у 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 700-200. мм. Тел. 095-1-400-400. zzПесок (0,1-1 т). Тел. 095-87604-06. Магниты супермощные. zzПесок (0,1-1 т). Тел. 095-097Тел. 095-395-85-57. 98-33. zzПесок (0,1-1 т) доставка в zzМеталл, толщ. 1 мм, от мешках. Поднимем на этаж. Тел. холодильника «Донбасс». Тел. 066-20-888-63. 095-144-08-67. zzПесок (0,1-10 т). Тел. 050573-55-00. Металлопрофиль, б/у, zzПесок (0,1-10 т). Тел. 0951,9х6 м, 9-11 грн/кг. Тел. 097-98-28. zzПесок (0,1-10 т). Тел. 095050-536-47-66. 018-49-99. zzПесок (0,1-10 т). Тел. 095zzОгнетушитель, углекислотный, автомобильный, тиса 316-33-22. слесарная. Тел. 050-219-59-89. zzПесок (0,1-10 т). Тел. 095zzОндулин, пенопласт, ДВП, 562-93-79. ДСП, б/у. Тел.: 095-33-94-764, zzПесок (0,1-10 т). Тел. 066050-03-16-323. 093-98-71. zzПесoк. Тел. 050-565-888-4. zzПесок (0,1-10 т) абс. быстрая доставка, точный вес. Тел. 095-1zzПесoк. Тел. 066-35-37-800. 400-400. zzПесoк. Тел. 095-86-800-85.

zzПесок, зола, щебень, шлак, граншлак. Доставка. Тел. 096-7070-730. zzПлитa (2-9 м), б/у ПК, ПКЖ любых размеров, в любом кол-ве, доставка. Тел. 099-50-33-599. zzПлитa (32-63) - абс. ассорт. б/у. ПК, 6-12, ПКЖ люб. кол-во, доставка по городу и р-ну. Тел. 066-433-0-222. zzПлитa (32-63) абс. ассорт, б/у ПК, ПКЖ, люб. размеры, люб. кол-во, доставка. Тел. 066-57-95113. zzПлитa (32-63) абс. ассорт. б/у, ПК, ПКЖ и люб. стройматериал, доставка. Блоки бет. фунд. 3, 4, 5, 6, полублоки. Тел. 066-57-95-327. zzПлитa (32-63) ассорт., б/у: ПК, ПКЖ, любые размеры, резка под нужный размер, а также блоки ФБС 3, 4, 5, 6, доставка по городу и р-ну. Тел. 099-20-88-661. zzПлитa (32-63) ПК, резка под нужный размер. Тел. 095-79-75520. zzПлита (2-9 м) возм. резка под ваш размер, блоки ФБС (3, 4, 5, 6). Тел. 095-88-50-714.

zzПлитка трот., бордюры, водостоки, ступени, шляпы на колонну, плитка фасадная и т.д. Тел. 050-90-70-258. zzПлитка тротуар., бордюр, водосток, парапет, шляпы заборные, еврозабор. Установка забора. Тел. 095-229-38-63. zzПолублок, б/у, кирпич, белый, полуторный, фермы для навеса, 6 м, металл, швеллер №10, 12, листы профнастила, 1х2 м, рельсы ж/д, 3,5 м. Тел. 066-9348-049. zzСендвич-панели, 7 шт., 2х1 м. Тел. 066-431-70-69.

zzКирпич абс. ассорт. 10 000 шт. б/у белый силикатный, красный, огнеупорный, кислотоупорный, шлакоблок, гипсоблок. Песок. Доставка. Тел. 095-1-400400. zzКирпич абс. ассорт. б/у белый, красный, огнеупорный, серый, кислотоуп., блоки, плиты, гипсоблок, шлакоблок. Доставка. Тел. 095-317-96-72. zzКирпич абс. ассорт. б/у в хор. сост. белый, крас., кислот., огнеуп., серый, шлакоблок, гипсоблок. Доставка. Цена договорная. Тел. 095-1-400-400. zzКирпич б/у. Тел. 093-50855-25. zzКирпич б/у. Тел. 093-0-333898. zzКирпич б/у - ассорт. - в любом кол-ве, доставка в любой р-н. Тел. 099-069-000-3. zzКирпич б/у в большом ассортим., шлакоблок, рассрочка, бартер. Тел.: 095-33-94-764, 05003-16-323, 063-560-68-85. zzКирпич б/у для слив. ям, колодцев, цоколей (не разруш. от воды). Тел. 050-877-27-98. zzКирпич б/у для сливных ям. Тел. 095-88-50-714. zzКирпич б/у, облиц., отл. кач-во (как новый). Тел. 099-45313-33.

zzПесок (0,1-10 т) мытый. Кр. zzПесoк (0,1-1 т). Тел. 099453-17-18 (возможна доставка в Лиман. Точный вес. Доставка. Тел. 099-012-95-22. мешках). zzПесок (0,1-10 т) недорого. zzПесoк (0,1-1-7-14 т) aбс. быстро доставим. Тел. 099-622- Тел. 050-57-51-177. zzПесок (0,1-10 т), глина, 44-14. граншлак, зола, шлак, щебень. zzПесок. Тел. 099-291-50-77. Доставка. Цена договорная. Тел. zzПесок. Тел. 066-208-47-74. 099-50-50-350. zzПесок. Тел. 050-044-26-44. zzПесок (0,1-10 т), глина, зола, zzПесок. Тел. 099-069-000-3. шлак, щебень. Доставка. Точный zzПесок. Тел. 093-508-55-25. вес. Приятные цены. Тел. 095-1400-500. zzПесок. Тел. 093-0-333-898. zzПесок (0,1-10 т), глина, зола, zzПесок. Тел. 096-70-70-730. шлак, щебень. Кирпич б/у. Цена zzПесок. Тел. 050-604-11-44. договорная. Тел. 099-26-96-000. zzПесок. Тел. 050-60-47-755. zzПесок (0,1-10 т). Быстро. НеzzПесок. Тел. 095-09-79-693. дорого. Тел. 066-85-33-331. zzПесок. Тел. 095-097-93-87. zzПесок (0,1-10 т). Договорная zzПесок. Тел. 095-018-53-33. цена. Доставка. Тел. 095-0-500zzПесок. Тел. 095-562-88-58. 200. zzПесок. Тел. 095-562-75-22. zzПесок краснол. мытый, глина, зола, шлак. Точный вес. Низкие zzПесок. Тел. 095-562-87-78. цены. Доставка. Тел. 095-1-500zzПесок. Тел. 095-0-800-301. 200. zzПесок. Тел. 095-398-88-05. zzПесок, зола, щебень, zzПесок. Тел. 099-496-44-41. граншлак, земля, кирпич, zzПесок. Тел. 066-416-0-222. строймусор. Тел. 050-753-86-99. zzПесок. Тел. 066-093-99-37. zzПесок. Тел. 066-093-92-09. Песок, зола, щебень, zzПесок. Тел. 066-093-99-14. граншлак, чернозем, zzПесок. Тел. 066-711-05-56. перегной. Доставка. zzПесок. Тел. 066-304-92-22. Тел. 050-655-41-40. zzПесок. Тел. 066-415-99-79.

zzПлита (32-63) абс. ассорт., б/у ПК от 32 по 63, резка под нужный размер, ПКЖ любые размеры. Доставка по городу и р-ну. Тел. 099-974-89-85. zzПлита (32-63) б/у ПК (резка под размер), ПКЖ (3-12). Тел. 066-431-70-69. zzПлита (32-63) ПК 6х1,5; 6х3, ПКЖ б/у, ригеля, перемычки, доставка. Тел. 095-79-75-520. zzПлита (42, 48, 54, 56, 58, 60, 63) б/у ПК, ПКЖ, дорожная, аэродромная. Блоки (3, 4, 5, 6). Доставка. Цена договорная. Тел. 095-1-400-400. zzПлита 6,3х1,2, пустотка, 5 шт., 3х63х1,2, 1х5х1,2, 1х4,8х80, нов., 1500 грн/1 шт., самовывоз из Святогорска. Тел.: 095-33-94-764, 050-03-16-323, 063-560-68-85. zzПлита дорожная. Тел. 050076-21-49. zzПлита дорожная армированная б/у в ассорт. Тел. 095-39966-03. zzПлита дорожная разных размеров, а также стеновая (керамзитовая). Тел. 099-266-60-68. zzПлита стеновая керамзитовая, б/у, хор. сост. Тел. 095026-49-81. zzПлитка облицов. Тел. 095-0088-007.

zzСтекло, б/у: 1,3х1,6, 1,6х1,8, толщ. 6 и 8 мм. Тел. 050-65-56694. zzСтекло, оконное, 37х120, 48х130, 100х130. Тел. 050-82522-99. zzСтеклоблок б/у, 200 шт., отл. сост. Тел. 095-1-400-400. zzСтеклоблоки, кафель керамич. Тел. 095-01-62-060. zzСтекловата, б/у. Тел. 063304-47-81. zzСтроит. мастерки, малярные валики, новые. Плитка облицовочная, б/у. Тел. 099-257-96-24.

Продаю

«Газета объявлений» N 2 (557), 18 января 2017 г.

Сено, солома, пшеница, ячмень, кукуруза, просо. Тел.: 095-339-47-64, 050031-63-23. zzСетка-»рабица», из тонкой оцинков. проволоки. Тел. 050161-54-00. zzСетка-рабица, б/у, 80 м, норм. сост. Тел. 066-431-70-69. zzСтекло, б/у, недорого. Карниз. Плитка облицовочная, 20х20. Тел.: 095-381-90-21, 6644-40.

Супермагниты. 050-598-50-94.

Тел.

Супермагниты. 050-598-50-94.

Тел.

Супермагниты. 093-504-73-90.

Тел.

zzТрос стальн., Д 2 мм, 100 м. Тел. 095-87-60-486. zzТруба 42, 57, 76, 89, 102, 114, 159. Титановая труба, Д 68 мм, 20 м, Д 60, 36 м. Тел. 0951-400-400.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

zzТруба асбестоцементная, Д. 150, длина 3 м, 350 грн./шт. Тел. 050-161-54-00. zzТруба проф., 140х140, труба 420, 630 и др. металлопрокат. Тел. 095-774-31-01. zzТрубы асбестоцементные , диаметр 100- 6 шт., диаметр 2002 шт. Тел. 098-215-04-99. zzТрубы нерж., черная, дл. 3 м, Д. 120. Тел. 066-478-73-04. zzТрубы оцинков., 2 шт. - 3,8 м и 3,45 м, п. Варшава, 200 грн. за 2 шт. Тел. 099-538-12-40. zzУголок - ассорт. Труба 89, куски по 5 м, в наличии. Тел. 099069-000-3. zzУголок 25, 30, 35, 50, 63, 75, 90, 100 - б/у в хор. сост. Тел. 0951-400-400. zzУголок 35-75, арматура 18, швеллер, 8-10. Железо листовое. Балки, 6-8 м. Гаражные ворота «Стандарт». Тел. 099-018-10-09. zzУголок, швеллер, 12, 16, 24. Тел. 099-306-82-80. zzУмывальник керамич. Тел. 095-178-15-45. zzФасад камина, чугун., литой, 0,8х0,8 и 0,6х0,6. Тел. 095-1-500200.

zzЧерепица керамовая, неглазурован., 40 000 шт., возмож. вар-ты бартера. Тел.: 095-3394-764, 050-03-16323.

Черепица неглазурованная, 55 000 шт., 5 грн./шт., возм. бартер. Тел.: 095-339-47-64, 050031-63-23. zzШифер 6-, 8-волновый, б/у (белый, светлый, хор. качества). Тел. 066-431-70-69. zzШифер 8-волн., б/у. Тел. 095-026-49-81. zzШифер 8-волн., б/у. Тел. 095-88-50-714. zzШифер 8-волн., б/у и нов. Шифер, 6-волн., большой. Тел. 095-1-400-400. zzШифер старого образца, 120х67, б/у. Тел. 095-42-13-387. zzШифер, 7- и 8-волновый, б/у, плоский, 3 м, б/у, в хор. сост. Тел. 050-60-46-931. zzШифер, бетон. блоки и пр. стройматериалы, б/у, дешево. Тел. 050-143-36-79. zzШлак. Тел. 095-320-35-90. zzШлак. Тел. 099-069-000-3. zzШлак. Тел. 093-0-333-898.

http://slavinfo.dn.ua

17


Объявления диктуйте по тел.:

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10 Куплю

zz10 000 кирпича б/у - красный, белый, металлопрокат б/у, плиты, блоки, ворота гаражные и др. строймат-лы. Тел. 095-1-400-400. Продаю zzАбс. все виды металлов, zzШлак. Тел. 096-70-70-730. расчет на месте. Тел. 050-017-4zzШлак. Тел. 095-097-98-33. zzШлак (0,1-10 т) дроблен. 333. zzАбсолютно дорого! Черный и для засыпки дорог. Доставка в течение 2 часов. Тел. 095-0-500- цветной металл. Самовывоз. Тел. 050-161-20-94. 200. zzШлак (0,1-10 т) дроблен., Аккумуляторы кислот., глина, керамзит, зола, песок, щебень. Быстро и вовремя дощелочные, радиаторы. ставим. Тел. 099-26-96-000. Дорого! Тел. 050-536zzШлак (0,1-10 т) дроблен., 47-66. зола, песок. Доставка. Договорная цена. Тел. 099-7-700-200. zzАрматуру, б/у. Тел. 050-530zzШлак (0,1-10 т) ЗИЛ. Абсол. быстро доставим. Доступные 20-39. zzБлоки б/у 3, 4, 5, 6 ФБС, цены! Точный вес! Тел. 095-1полублоки, кирпич, шифер, 400-400. zzШлак (0,1-10 т) краматорский шалевку, приеду заберу. Тел. дроблен. Доставка. Тел. 095-1- 066-431-70-69. 400-500. zzШлак (0,1-10 т), глина, граншлак, зола, песок, щебень. Доставка. Доступная цена. Тел. 099-50-50-350. zzШлак (0,1-10 т), договор. цена. Тел. 099-012-95-22. zzШлак (0,1-10 т). Очень дешево! Тел. 066-85-333-31. zzШлак абс. быстрая доставка. Договор. цена. Тел. 095-1-500200.

Шлак краматорский. Тел. 050-92-345-93.

zzШлакоблок, б/у и новый. zzЛинолеум, б/у, в хор. сост. Тел. 099-20-88-661. Тел. 050-907-40-23. zzЛисты железа, 2-3 мм, 1,25х2,5 м. Тел. 095-859-84-29. zzЛом всех видов. Расчет на месте. Тел. 050-017-4-333. zzЛом всех металлов. Вывоз. Продаю Тел. 095-698-99-33. zzВорота гаражные 2,4х1,8, б/у zzЛом металлов, точный вес. и нов., в ассортименте, недорого. Тел. 099-018-10-09. Ворота въездные. Тел. 095-1-500zzЛом черных и цветных ме- 200. таллов. Тел. 050-161-20-94. zzВходн. дверь, б/у, дерево, коричн., в комплекте все есть, 1 Медь, алюмин., латунь. 300 грн. Тел. 050-861-02-40. Дорого. Тел. 050-536-47zzДвери дубовые. Тел. 095-5566. 82-687.

zzШлакоблок б/у, гипсоблок, кирпич. Сыпуч. мат. (песок, зола, шлак). Доставка. Тел. 099-622zzБлоки б/у ФБС, любых 72-12. размеров, приеду, заберу. Тел. 095-81-85-866. Шлакоблок вибрациzzБлоки б/у, абс. любые, онно-прессовочный из приеду заберу. Тел. 066-57-94пропарочной камеры. 540. zzБыстро вывезем любой Погрузка, доставка ул. металлолом. Тел. 099-344-000-3. Обращ.: ул. ПрофесzzВагончик строительный. Тел. сиональная, 11 (р-н Ц. 099-069-000-3. рынка). Тел. 095-398-79zzВанна метал., б/у. Тел. 095203-78-47. 18. zzВанну, батареи чуг., б/у. Тел. zzШлакоблок нов. и б/у, хор. 050-760-06-39. zzВорота гаражные разных сост. Тел. 066-431-70-69. zzШлакоблок новый и б/у. Тел. размеров, б/у и нов. Тел. 095-1400-400. 099-069-0003. zzШлакоблок, гипсоблок б/у. Песок, зола. Доставка. Тел. 095zzМедь, алюминий, нерж., 1-400-500. латунь и др. металл. Тел. 050zzШпатлевка. Тел. 050-50161-20-94. 186-17. zzМеталл любой. Дорого! Тел. zzЩeбень. Тел. 099-454-76-75. 095-698-99-33. zzЩeбень (1-14 т). Тел. 099zzМеталл, черный и цветной. 453-21-22. Тел. 066-890-22-75. zzЩебeнь. Тел. 050-24-19-019. zzМеталлолом. Дорого. Тел. zzЩебень. Тел. 099-069-000-3. 095-698-99-33. zzЩебень. Тел. 093-508-55-25. zzМеталлолом. Дорого! Тел. zzЩебень. Тел. 093-0-333-898. 050-161-20-94. zzЩебень. Тел. 096-70-70-730. zzМеталлолом. Дорого! Тел. zzЩебень. Тел. 095-097-93-77. zzВывезем любой металлолом, 050-017-4-333. zzЩебень. Тел. 095-562-63-11. дорого. Тел. 050-017-4-333. zzМеталлолом. Дорого! СаzzЩебень. Тел. 095-562-83-38. zzВыкупаем металлолом по мовывоз! Расчет на месте. Тел. zzЩебень. Тел. 095-319-22-99. высокой цене у предприятий и 095-143-04-84. zzМеталлолом. Дорого. zzЩебень. Тел. 095-620-11-33. населения. Дорого. Тел. 050-017Работаем от предприятия. Тел. 4-333. 095-698-99-33. Щебень. Тел. 050-92zzПлита абс. люб. размеров, 345-93. б/у, блоки, кирпич. Приеду заберу. Тел. 095-88-46-521. zzЩебень (0,1-10 т) ассорт. zzПлита абс. люб. размеров, Гранотсев. Точный вес. Доставка. блоки, заберу. Тел. 095-88-50Тел. 095-1-400-400. 714. zzЩебень (0,1-10 т) гранит., zzПлита абс. любые, заберу доломит., зола, песок, шлак додорого. Тел. 095-399-66-03. ставка в теч. 1 часа. Договорная zzРаковину на умывальник, цена. Тел. 095-1-400-500. пр-во СССР, 58х44. Тел. 095-365zzЩебень (0,1-10 т) гранитный, 46-95. доломитный фракция 5-20, граzzСтройматериалы, новые и нотсев, зеленка, граншлак, зола. б/у. Тел.: 095-33-94-764, 050-03Доставка. Тел. 099-26-96-000. 16-323, 063-560-68-85. zzЩебень (0,1-10 т) гранитный, доломитный. Гранотсев. Зола. Техсеребро (контакты), Песок. Точный вес. Доставка в течение 1 часа. Тел. 095-0-500столов. серебро, заводzzЗакупаем лом металлов. 200. ские цены. Тел. 050-536zzЩебень (0,1-10 т) гранитный, Самовывоз. Тел. 095-698-99-33. 47-66. z z Закупаем металлолом по доломитный. Гранотсев. Зола. Песок. Точный вес. Доставка в высокой цене у предприятий и zzУголок метал. 50, 63, 75. Тел. течение 1 часа. Тел. 095-0-500- населения. Дорого. Тел. 099-344- 050-530-20-39. 000-3. 200. zzУгольник разметочный, zzКирпич абс. все стройматер., большой, zzЩебень (0,1-10 т) ЗИЛ, недорого. Тел. 066-153гранит., доломит., Доставка. Не- заберу, дорого. Тел. 099-226- 58-02. 12-51. дорого. Тел. 099-50-50-350. zzЩебень (0,1-10 т) ЗИЛ. НеzzКирпич абс. любой. Тел. 050Черный лом, стружку, дорого! Тел. 066-85-333-31. 24-19-119. дорого. Тел. 050-536zzЩебень (0,1-10 т), ассорт., zzКирпич абс. любой б/у и все 47-66. гранотсев, зола, песок, шлак. стройматериалы (плиты, блоки, Точный вес. Недорого. Доставка. гипсоблок, шлакоблок, шифер, zzЧерный металл, очень Тел. 099-7-700-200. доска). Заберу дорого. Тел. 050дорого, приедем заберем. Тел.: zzЩебень (0,1-10 т). Быстро! 87-53-933. 050-71-111-74, 093-725-000-3. Доступные цены! Точный вес! Тел. zzКирпич абс. любой б/у, в zzШифер (6-8-волн.) б/у, 099-012-95-22. люб. кол-ве (приеду заберу от 100 приеду, заберу. Тел. 099-453zzЩебень ассорт. - гранит, шт). Тел. 099-453-21-22. 13-33. доломит, доставка. Тел. 095-1zzКирпич абс. любой б/у, zzШифер (6-8-волн.), дорого. 500-200. плиты, блоки, шифер, доска, Тел. 099-454-76-75. zzЩебень, шлак, песок, заберу. Тел. 099-974-89-85. zzШифер 6-, 8-волн. приеду песчаник, доломит, булыжник zzКирпич абс. любой, б/у, заберу дорого. Тел. 095-1-400сер., гранитный, крас., дикий камень, от 1 кг до 100 т, и др. плиты, блоки, приеду заберу. Тел. 414. zzШифер 6-, 8-волн., заберу строймат., рассрочка, бартер. 095-88-46-360. zzКирпич от 60 коп., разный. дорого. Тел. 066-59-54-515. Тел.: 095-33-94-764, 050-03Гипсоблок, шлакоблок б/у. Тел. zzШифер 6-, 8-волнов., приеду, 16-323, 063-560-68-85. заберу. Тел. 095-1-400-400. zzЭлектроды 3 и 4 мм, для 099-069-000-3. zzШлакоблок б/у, заберу сам. пост. и перемен. тока. Тел. 063zzЛестница металл. Тел. 095Тел. 099-453-17-18. 134-53-59. 464-48-84.

18

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

(присылайте SMS-сообщения)

zzБензопила б/у «Партнер». Тел. 095-144-08-67. zzБетономешалка пром. 380 В. Тел.: 050-555-55-66, 067-55555-66. zzБетономешалки, 130 л, недорого. Шлакоблоч. станок. Тел. 095-859-84-29. zzБетономешалку на 180 литров. Тел. 050-58-02-571. zzБолгарка проф. Makita, Д. круга 230. Тел. 095-182-23-67. zzБуровая установка, МБУ 50, новая. Тел. 050-850-77-71. zzВесы напольные, 500 кг. Тел. 095-1-400-400. zzВитрина торговая «Россинка». Тел. 050-943-48-13. zzВязальный аппарат «Чернивчанка». Тел. 095-381-90-21. zzГаз. котел КС-ТГВ-16 (тверд. топливо), стабилизаторы напряжения (бытовые и промышл.), насос для полива. Свароч. аппарат. Тел. 050-268-92-07. zzГБО евро-2 с гарантией, пр-во Италия, стенд для очистки и размагничивания бенз., 6000 грн., ГБО метан евро-4, гарантия 2 года. Тел. 066-866-91-98. zzГенератор, 3 кВт, хор. сост., 3 700 грн. Тел. 066-414-70-76. zzГорки стеклян. и фишки к ним. Тел. 095-444-05-50. zzДвиг., мотоблок, помпа, СССР, нов., дрель, масл. обогреватель, 1,5 кВт. Эл. сварка. Пусковое устройство, 12 В. Тел. 099-018-10-09. zzЗ/п для холодильников «Норд», «Донбасс», решетки, ящики. Газ. баллон, б/у. Тел. 095144-08-67. zzИзмеритель сопротивления МС-08 (мегаометр), коробочки соединит. цепей сигнал. Весы почтовые, 100 кг. Тел. 050-76524-95. zzКассов. аппарат, нов., 5 000 грн. Тел. 095-321-46-51. zzКомпрессор. Тел. 050-56594-60. zzКомпрессор для холодильника. Тел. 095-171-27-15. zzКотел газ. «Ферроли-24». Тел. 095-837-55-21. zzКресло стоматологич. и педикюрное. Тел. 066-478-73-04.

Магниты супермощные. Тел. 095-395-85-57. zzДвери межкомн., 2,1х0,6, zzМетал. уголок, полка, двустворч. Тел. 095-946-81-26. арматура, zzДвери межкомн., б/у. Тел. 30,40,50,63,75, диаметр 10,12,14,16,18,22 мм, 050-644-93-20. решетки, б/у, размеры и рисунки zzДвери металлич. в ассор- разные. Доска, дерево, 50,30, тименте, с коробками, б/у и нов., длина 1-2 м, балки 150, 200 мм гараж., въездные ворота, хор. толщина, длина 2-4 м. Кирпич б/у, сост. Тел. 095-0-500-200. красн., огнеупор. Тел. 095-897zzДверное полотно, 2000х600, 46-80. недорого. Тел. 066-478-73-04. zzМотопомпа. Тел. 066-73711-99. М/пластик. окно, zzНасадка на болгарку, пилка 6-гран., б/у, цвет золотой дров как бензопилой, 470 грн. дуб. Тел. 095-42-13-387. Газ. баллон. Тел. 063-304-47-81. zzНасос вихревой N0,4 кВт., zzОкон. рамы со стеклами. Тел. радиатор чугун., ребрист., круг. сечения, швабра паровая. Тел. 099-257-96-24. zzОконная рама, двойная, со 095-398-52-88. zzНивелир НИ-3, счетчик стеклом, 98х140 см. Тел. 095-3083-фазный НИК-2301, 1В. Тел. 03-39. 050-219-59-89. zzОконные рамы, б/у, неzzОборудование для чистки дорого. Тел.: 095-381-90-21, подушек. Тел. 050-473-74-93. 66-44-40. zzПечь-»буржуйка», 45х45, 800 zzРамы застекл., двойные, б/у. грн. Батареи алюмин. Ferroli. Тел. Тел. 095-22-85-973. 050-76-00-639. zzРамы окон. с форточкой, 1х1,4 м, 5 шт. Дверь метал., Плиты кордиеритовые обшита вагонкой, утеплен., для обжига керамики. 1,91х0,73 м. Гаражные ворота, ассортимент, недорого. Тел. 095Тел. 050-658-95-68. 1-400-400. zzПожарный рукав Д-51, латекс zzРамы окон., со стеклами. 20 м, замки алюмин., переходник. Тел. 095-178-15-45. zzРамы со стеклами для Вибратор погружной ИВ-116-2 (булава для бетона), 3 м, 40 Вт, парников. Тел. 050-825-22-99. zzСварные двери. Тел. 099- 24 А. Тел. 050-765-24-95. zzПолка для хлеба в магазин, 713-60-33. zzСтекло, б/у: 1,3х1,6, 1,6х1,8, 4-секционная. Тел. 050-96-77толщ. 6 и 8 мм. Тел. 050-65-56- 689. zzСверло, удлиннитель 15 м, 694. 300 грн. Тел. 093-87-18-969. Куплю zzСдаются холодильные и zzВходную дверь, в хор. сост. морозильные камеры, промышТел. 050-76-00-639. ленные. Тел. 050-531-34-31. zzСейф 2-камерный. Тел. 099909-41-14. zzСейф заводской, 2 секции. Тел. 050-274-33-03. zzСтеллажи торг., стекло-ДСП Продаю zzАвтоматика на котел КСТ-16, ламинир., 1,2х0,50х1,4 м, 2 шт. Тел. 050-644-93-20. б/у. Тел. 095-87-60-486. zzСтол желез. для инструменzzА в т о о п р о к и д ы в а т е л ь + автоподъёмник, бензопила тально-свароч. работ. Тел. 050«Дружба», б/у, 400 грн., 2 нов. 161-54-00. круга, 260 грн. Тел. 050-76-00Супермагниты. Тел. 639. zzБаллон пропан, 50 л. Тел. 050-598-50-94. 095-87-60-486. zzБаллон пропановый, 40 л. Супермагниты. Тел. Тел. 050-62-30-975. 093-504-73-90. zzБаллоны газ., 50 л. Тел. 050268-92-07. zzСчетчики воды и тепла всех zzБензопила «Свитязь ДТ5000», для профессионалов, 3 видов. Реализация, уст-ка и их 200 кВт, 2 000 грн. Тел. 095-30- госповерка. Тел.: 050-473-74-93, 099-344-55-00. 80-339.

http://slavinfo.dn.ua

zzТокарный патрон, 4-кул., 3-кул., свар. аппарат, паял. лампа, з/п к мембр. насосу МР71/20, компрессор СО248, редуктор на кислор. баллон, двигатель, 1.1 кВт. Тел. 050-50-186-17. zzТорг. механ. весы, 200 кг, б/у. Весы механич. товарные на 150 кг. Тел. 066-216-00-55. zzТорг. оборуд.: стеллажи, холод. витрины, почти новые. Тел. 095-321-46-51. zzТорг. оборудование. Тел. 050-55-90-576. zzТорг. оборудование: металл. стеллажи, холод. витрины, почти новые. Тел. 099-950-49-99. zzТрансформатор понижающ., 220/36 В. Прибор пониж. напряжен. «Каскад-1». Тел. 066-47873-04. zzТрансформатор ТМ-180/6. Тел. 050-620-41-94. zzХолодильная витрина, длина 1,8 м, холод. витрина Gold, для кондитер. изделий, длина 1,45 м, б/у, в отл. сост. Тел. 050-96-77689. zzЧудо-техники: охранная беспроводня сигнализация, 105 Дц. Тел. 095-42-13-387. zzШв. машинку Extima, ножную, с тумбой, зиг-заг системы автомат., ГДР, в раб. сост. Тел. 095-693-39-97. zzЭл. двиг., конденсаторы, спускатели, лампы, обогреватель на диз. топливе с «Икаруса», 220 В. Тел. 099-018-10-09. zzЭл. дрель. Тел. 099-25796-24. zzЭл. котел, 6 кВт, 100 кВт, водонагрев., конвектора, задвижки, эл. дв-ли, компрессоры, генераторы, электроды. Тел. 095774-31-01. zzЭл. оборудование, эл. инструменты, эл. двигатель, круги абразивные, металл. шкаф, металл. лестница. Тел. 050-80751-09. zzЭл. счетчик многотарифный, однофазный НИК-2102 Е2Т, нов., с пломбами. Тел. 067-803-26-79. zzЭлектродвигатели. Тел. 095-319-39-99. zzЭлектроды. Тел. 050-84456-55. zzЭлектроконвектор настенный + ножки, новый. Тел. 050-704-14-39. zzЭлектрокотел 6-100 кВт. Тел. 066-597-29-99.

Куплю

zzАккумуляторы, б/у, газ. колонки на з/ч, компрессоры, нераб. Свар. полуавтомат, б/. Тел.: 099-30-68-280, 093-59-84671. zzБензопила, болгарка, свар. аппарат, б/у, автомат. Тел. 09539-85-133. zzБетономешалку «Славянка» или венцовую. Тел. 066-93480-49. zzБолгарку, бензопилу, сваркуполуавтомат. Тел. 095-50-35-896. zzБолгарку, перфоратор, дрель, штроборез в хор. сост. Тел. 050-18-48-588. zzБуржуйку или булерьян. Тел. 050-170-200-4. zzВесы 0,5-1т. Тел. 066-35-37800. zzВодонагрев. бак, б/у, 30-50 л. Тел. 095-008-80-07. zzГаз. колонку на з/ч. Тел. 09359-84-671. zzГаз. колонку на з/ч. Тел.: 05091-676-49, 66-55-93. zzДомашнюю мини-пивоварню, новую или б/у. Тел. 050-909-62-11. zzНов. комплект для спутник. ТВ, недорого. Тел. 095-464-48-84. zzПилу дисковую или ручную циркулярку. Тел. 066-153-58-02. zzПреобразователь, 12 В, постоянка, 220 переменка. Тел. 063-304-47-81. zzСчетчик для воды в колодец, Д. 20 мм. Тел. 050-77-519-44. zzФлянцевый двигатель. Тел. 050-530-20-39. zzФризер для мороженого. Тел. 066-339-36-34. zzЭл. инструмент. Перфоратор, ударную дрель, болгарку, штроборез в хорошем состоянии. Тел. 066-240-47-96.

Продаю

zz2 кам. холод. DAEWOO (корея), no frost (сухая заморозка), без ремонтов, 4 500 грн., стир. машину-автомат ARDO, 5 кг., 3 300 грн., торг. Тел. 050968-57-05. zz2 кам. холод., от 3 000 грн., стир. машину- автомат, от 2 900 грн., СВЧ, 1 000 грн. Тел. 099-44488-26. zz2 кам. холод.,Samsung nofrost, ширина 70 см., выс. 180 см., серый, 5 500 грн., 2 кам. холод. Siemens 4 500 грн., 2 кам. холод. NORD. Тел. 095-485-06-25.

«Газета объявлений» N 2 (557), 18 января 2017 г.


Объявления диктуйте по тел.:

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

(присылайте SMS-сообщения)

Продаю

zz2 кам. холодильник и стиралку автомат, недорого. Тел. 066-91344-74. zzDVD-плеер BBK с пультом, 300 грн. Тел. 095-420-27-11. zzБытовой обогреватель. Тел. 050-196-49-54. zzВентилятор напольный, стир. машин-автомат LG, 5 кг. Тел. 095837-55-21. zzВодонагреват. бак «Атлант». Тел. 050-984-27-63. zzГаз. колонка, нов. Утюг, нов. Пылесос, мощный, нов. Тел. 050161-54-00. zzГаз. печь, 4-конф. Тел. 05076-00-639. zzГаз. печь, 4-конфор. и 2-конфор. Тел. 066-151-99-56. zzГаз. плита «Тор-1470». Стир. маш. «Чайка 2М», с центрифугой. Стир. машинка «Агат». Шв. маш. «Подольская». Холодильник «Бирюса». Тел. 095-048-37-23. zzКофеварка Bosh. Тел. 050219-59-89. zzМорозильная камера. Тел. 095-420-27-09. zzПланшет Irbis TZ 56, в хор. сост., 850 грн. Тел. 099-71-62068. zzСВЧ-печь, Samsung. Тел. 095-420-27-09. zzСоковарка. Тел. 063-13453-59. zzСтир. машинка «Ардо Мария-606» по з/ч, компрессор МИОЛ 81-195, 100 л, произ-ть 500 л/ мин., стир. маш. «Сибирь», с центриф., б/у, 350 грн. Тел. 050623-04-31. zzСтир. машину авт. SAMSUNG, 1000 об., 5,5 кг., 5 500 грн., 2 кам. холод. BEKO, 5 000 грн., вся быттехника в сост. новой. Торг. Тел. 095-00-11-333. zzСтир. машину-автомат SAMSUNG на 5 кг, 4 200 грн, 2 кам. холод. INDESIT 4 000 грн., идеал. сост.,без ремонтов. Тел. 099-624-00-14. zzТВ, 1 000 грн. Тел. 066-94706-52. zzТепловентилятор «Сатурн», фильтр-кувшин для воды Факельман, 90 грн. Тел. 066-89092-20. zzУтюг желез., пр-во СССР, 120 грн. Тел. 099-071-23-07. zzУтюг. Эл. печь. Электросушилка для рук, новая. Тел. 099-018-10-09. zzУтюг. Эл. печь. Электросушилка для рук, новая. Тел. 099-018-10-09. zzХлебопечка новая, холод. Норд, 2 камерн., цена договорная. Тел. 099-299-70-27. zzХолодильник и стир. машинку, в раб. состоянии. Тел. 095-171-46-16. zzХолодильник « Донбасс», циркулярка. Тел. 095-34-5-0070. zzХолодильник «Норд». Тел. 050-91-676-49. zzХолодильник «Норд», 2-камерн. Тел. 095-52-44-009. zzХолодильник «Норд», 2-камерн. Тел. 066-216-00-55. zzХолодильник Bosch, 2-камер., б/у, стир. машинка Bosch, б/у. Мороз. камеры, 2 шт. Тел. 050-597-36-99. zzХолодильник, б/у. Тел. 05050-186-17. zzХолодильник, б/у, 750 грн., Норд, 2-кам., стир. машинка, 350 грн., возм. доставка. Газ. печь, 4-конфор., 550 грн. Тел. 063-3044-781. zzХолодильник, б/у, 750 грн., холодильник Nord, 2-камерн., возм. доставка, стир. машина, 350 грн. Тел. 095-144-08-67. zzХолодильники 1-2-камерн. Тел.: 099-30-68-280, 093-59-84671. zzШв. машинка «Подольская», ручная, 450 грн. Тел. 066-47873-04. zzШв. машинка, ручная, «Подольск», в хор. сост., 470 грн. Пишущая машинка электрич., в отл. сост. Тел. 098-176-77-00. zzЭл. двиг. к стир. машине «Сибирь» (активаторы, центрифуги), шв. машинки «Зингер», «Орша», нож. и ручн. привода. Печь, 4-конфор., эл. духовка «Проминь». Тел. 050268-92-07. zzЭл. конвектор Atlantic, пр-во Франция, 1 000 грн. Тел. 050-77519-44. zzЭл. печь, 3 комф. с духовкой, 450 грн., холодильник «Донбасс», 1,2 м, 500 грн. Тел. 095-05-47411. zzЭл. плита Hansa, 4-комф., духовка на 72 л, новая, 4 000 грн. Тел. 095-497-55-86.

zzЭл. плита, нов., соковыzzМагнитофон, стерео 211, жималка «Россинка», соковарка- колонки, недорого. Тел. 095-22сокопарка. Тел. 050-196-49-54. 85-973. zzЭл. шкаф для сушки фруктов. zzМеняю ТВ Samsung, d 21, на Тел. 050-762-05-53. импортный ТВ, d 25. Тел. 050-90962-11. Куплю zzМикрофон Shur Beta 58 zz2-камерн. холодильник, a. ТВ JVC, DVD BBK с караоке, стиральную машину, пылесос, с выходом под флешку, компьютер, газовую печь, авто- микрофоном, приставка Т32, 400 магнитолу, СВЧ-печь, хлебопечь, грн. Тел. 095-420-27-11. мультиварку в хор. сост., не zzМикрофон для караоке, 200 старше 7-и лет. Тел. 066-240- грн. Тел. 095-124-60-87. 47-96. z z Микрофон для караоке, 200 zzАвтоматику на газ. колонку, газ. колонку, пылесос «Витязь». грн. Тел. 099-071-23-07. zzМуз. центр «Орион», Тел. 050-76-00-639. «Меридиан-201», в хор. zzБольшой холод., стир. приемник ТВ «Шарп», 72 Дюйма. Тел. машину -автомат, рабочие или на сост. з/ч, по хор. цене. Тел. 095-485- 066-151-99-56. zzМуз. центр, пр-во Япония. 06-25. Диктофон кассетный Sony. DVD, zzДорого, 2 камер. холод., можно на з/ч. Муз. колонки LG, стир. машину-автомат, рабочие Aiva, Sony. Тел. 050-77-519-44. или на з/ч, самовывоз. Тел. 050zzПатефонные пластинки, до 170-20-04. zzКухонный комбайн «Мрия», 1917 г. Патефон. Тел. 066-740можно без двигателя. Тел. 095- 97-09. zzПластинки. Тел. 095-338168-83-47. zzКухонный комбайн «Мрия», 29-39. zzСпутник. антенна, 3 головки, можно без двигателя. Тел. 095тюнер. Тел. 050-428-29-15. 168-83-47. zzТВ «Весна», ч/б, приемник с zzМоб. тел., на 2-3 и более СИМки, Lenovo P70, P780, Lenovo УКВ блоком. Приемники «Латвия», vibe P1, vibe P1m, NOKIA 6310 i. «Океан», «Меридиан» с УКВчастотой. Колонки мощные. Тел. Тел. 095-485-06-25. 095-048-37-23. zzТВ «Славутич», цв. Тел. 095Платы бытовых и небы178-15-45. товых приборов. Тел. zzТВ «Юность», «Электрон», ч/б; 050-536-47-66. магнит.: бабин. «Маяк», касетный «Весна», дециметр. приставка, zzСони плейстейшн, 1 или 2 , видеокамера япон. професс. рабочую. Тел. 095-665-53-00. Hitachi. ДВД и видеомагнит. Тел. zzСрочно нужен холодильник, 050-268-92-07. недорого. Тел. 099-278-43-26. zzТВ Panasoniс, Д. 65, zzСтир. маш., б/у, в раб. сост., ДВД-плеер ВВК, в хор. сост. Тел.: недорого. Тел. 095-450-00-17. 066-002-37-23, 063-461-67-59. zzСтир. машинку-автомат с zzТВ Samsung, б/у, в хор. сост. вертикал. загрузкой в хор. сост. Тел. 095-856-09-80. Тел. 050-862-82-62. zzТВ Панасоник, плазма, 42 zzФотоаппарат «Зенит», объ- диагональ, б/у. Тел. 050-597ективы. Тел. 066-890-22-75. 36-99. zzФотоаппараты, фотооптика, zzТВ: Samsung, б/у, Видеомагфотообъективы, бинокли, подзор. нитофон Panasonic, JVS, видеотрубы и др. Тел. 095-464-48-84. камера JVS. TВ «Весна», ч/б нов. zzХолодильник 1-, 2-камерн., Тел. 050-161-54-00. раб. и нераб., быт. мороз. камеру. zzФотоаппарат Pleo MLX, хор. Тел. 095-52-44-009. сост. Тел. 095-338-29-39. zzХолодильник в рабочем zzФотоаппарат Pоlaroid. Тел. сост. Тел.: 099-30-68-280, 093- 095-22-85-973. 59-84-671. zzФотоаппарат ФЕД-4. Тел. zzХолодильник импорт. пр-ва, 050-825-22-99. для себя, недорого. ТермоzzФотоаппарат Черман, регулятор, реле Р4 на холод. пленочн. Тел. 066-890-92-20. «Минск-15». Тел. 050-77-519-44. zzФотоаппараты «ФЭД», zzХолодильник рабочий или «Вилия-авто», совет. пр-ва. Тел. «Норд», 1-камерн., нерабочий, 066-866-919-8. приеду заберу. Тел. 093-122zzЦифр. фотоаппарат Ergo, 10 05-88. Мп, 550 грн. Тел. 095-399-10-79. zzХолодильник, б/у. Тел.: 050zzЭлектрофон (проигры752-00-78, 095-16-86-426. ватель) «Элетроника» Д-01/12 zzХолодильник, в раб. сост., с усилителем и двумя аккустич. нерабочий, приеду заберу. Тел. 3-полос. колонками, 25 Вт, 2 500 095-39-85-133. грн. Тел. 098-176-77-00. zzХолодильник, нераб. Тел. Куплю 050-62-30-975. zzTВ, ламповый, ч/б, неzzХолодильник, нераб. Тел. рабочий, цветной ламповый, на 093-59-84-671. ТВ Джимакс, б/у, д 30 см, 500 zzХолодильник, нераб. Тел. з/ч. грн. Тел. 093-59-84-671. 050-91-676-49. zzTВ, ламповый, ч/б, неzzХолодильник, нераб. сост. рабочий, цветной ламповый, на Тел. 066-216-00-55. з/ч. ТВ Джимакс, б/у, д 30 см, zzХолодильник, стир. машину- 500 грн. Тел.: 050-91-676-49, 66автомат, телевизор, раб. сост. 55-93. Тел. 050-18-48-588. zzВидеокамера, флешка, zzХолодильники, котлы, стир. хор. сост., тюнер Т2, комплект машинки, газ. колонка, б/у. Тел. спутник. ТВ. Тел. 095-203-78-47. 066-890-22-75. zzИмпортные ТВ в любом сост., zzХолодильники, раб. Nord, тюнер Т-32, комплект спутник. ТВ, нераб, приеду заберу. Тел. 095- б/у. Тел. 066-040-17-37. 50-35-896. zzМуз. центр, колонки, усиzzХолодильники, телевизоры, литель, можно на з/п. Приставку б/у, в хор. сост. Тел. 095-85-60- Т-2 «Стронг», недорого. Тел. 050980. 77-519-44. zzРадиодетали разные, радиоаппаратуру. Тел. 099-21998-34. zzТВ импорт. пр-ва, отл. сост., недорого. Магнитофон бобин., Продаю zzВидеокамера Sony. Тел. 050- только импорт. пр-ва. Тел. 095464-48-84. 916-76-49. zzТВ, черно-белые, цветные, zzВидеомагнитофон на з/ч. ламповые. Тел.: 099-30-68-280, Тел. 095-22-85-973. zzВиниловые диски 80-90-х гг. 093-59-84-671. zzТелевизоры, б/у, старые, Тел. 099-257-96-24. в нераб. сост. zzИгры для комп., диапазон советские «Зенит», «Москва», играющих от мал. ребёнка до по- Фотоаппараты «Геодезия», др. и жилого чел., 42 диска, более 150 «Зоркий-2», игр, опт., от 10 шт., 7 грн. за диск. объективы. Тел. 066-890-22-75. zzТюнер спутник. на 12 В. Тел. Тел. 095-472-23-69. zzЛичная фонотека на мр3- 095-503-58-96. zzТюнер Т2 в хор. сост. Видеодисках и аудиокассетах, записи русского шансона, есть оч. редкие камеру в хор. сост. Тел. 095-4644-884. альбомы. Тел. 099-012-67-78.

«Газета объявлений» N 2 (557), 18 января 2017 г.

zzТюнер Т-32. Тел. 095-42027-11.

Продаю

Продаю

zzПианино «Реслер», пр-во Чехия, кларнет Артур Юбиль, мундштук, ноты фортепияно. Тел. 095-178-15-45. zzЭл. аккордеон «Полтава», отл. сост. Тел. 050-762-05-53.

zzСтол раздвижной, полир. Стулья жесткие. Трюмо. Тумбочка на ножках. Кровать на сетке с дерев. быльцами. Шифоньер. Тел. 095-048-37-23. zzТрельяж. Тел. 050-604-69-31. zzТрюмо (большое зеркало), хор. сост., 350 грн. Тел. 050-64582-87. zzТумба под ТВ. Тел.: 066-0023-723, 063-461-67-59. zzТумбочка под ТВ, серого цвета, большая. Тел. 095-31222-87. zzТумбочка под ТВ, серого цвета, большая. Тел. 095-31222-87. zzУголок в гостинную, кожзам, 4 000 грн. Тел. 050-861-02-40. zzШифоньер, сервант, сейф 2-кам., большой. Тел. 099-90941-14. zzШкаф для одежды, шир. 1,7 м. Стенка совет. пр-ва, 2 секции. Тел.: 2-05-93, 050-823-74-65. zzШкаф для платья с антрессолью, трюмо. Тел. 095-83755-21. zzШкаф с хруст. зеркалом, 2-створч., 3-створч., гостин. гарнитуры, комоды, 1-спальн. кровать, на панц. сетке, серванты, гостинный стол. Тел. 095-17815-45. zzШкаф, стенка. Тел. 050-98427-63.

zzBluetooth Jabra BT2010, новый в упаковке, ноцутбук Lenovo G560E на з/ч в сборе или по отдельности. Тел. 095-42027-11. zzWi-Fi-роутер, дисковод на Куплю компьютер. Тел. 063-134-53-59. zzЧехол для гитары. Тел. 050zzЗарядка на КПК Асус. Тел. 909-62-11. 099-071-23-07. zzИгровой комп., 4 ядра, видеокарта 2 Гб, отл. сост., 4 295 грн. + монитор, ж/к, 695 грн. Тел. 067-916-51-76. zzКлавиатура + мышь. Тел. Продаю 099-018-10-09. zz1,5 кровати, 2 шт., б/у, zzКолонки к комп., 2 шт. + трюмо. Тел. 050-196-49-54. буфер. Тел.: 066-00-23-723, 063zz2 кровати на метал. сетке, 2 461-67-59. шифонера. Тел. 095-34-5-0070. zzКорпус систем. блока с Куплю zz2-створч. шифоньер, блоком питания. Тел. 050-161zzДетскую стенку из первых книжный шкаф, комод дерев. 54-00. работы. Тел. 095-31- рук, шкаф купе в отличном соzzМодем МТС, 450 грн. Тел. ручной стоянии, компьютерный стол , 222-87. 095-399-10-79. современный мягкий уголок для z z Диван-малютка раскладной, zzМонитор, ж/к, 19 дюймов, гостиной и кухни. Тел. 050-18-48отл. сост. Тел.: 050-804-21-28, отл. сост., 895 грн. Монитор, ж/к, 588. 17 дюймов, 695 грн, монитор, 22 093-551-15-08 (Звонить после zzМягкий уголок, диван в го18.00). дюйма, 1 695 грн. Тел. 099-043zzДоска гладил. Тел. 063-134- стиную, кухню, комп. стол, стул, в 51-50. хор. сост. Тел. 066-240-47-96. zzМощный ПК, 2 ядра, 4 Гб 53-59. zzСовременный мягкий уголок операт., отл. сост., 1 995 грн. + zzКомод-купе «Готика», 4000 монитор ЖК, 700 грн. Тел. 099- грн., торг. Стол журн., нов., для гостиной и кухни, комп. стол и стул. Тел. 050-18-48-588. 043-51-50. удобный. Тел. 095-052-79-17. zzНоутбук Aster, 3 395 грн. КомzzКомод-купе «Готика», 4000 пьютер, пр-во Германия, 2 ядра, 1 грн., торг. Стол журн., нов., 695 грн. Тел. 095-443-96-71. удобный. Тел. 095-052-79-17. zzНоутбук Ater, 3000 грн. Тел. zzКомплект: кровать-диван 099-018-10-09. раскладной, кресло-кровать расzzНоутбук, игровой, 2 ядра, кладные, 2 шт., стенка (5-корпусн., отл. сост., 3 495 грн. Тел. 099-04- 3,8 м), стулья румынские, 6 шт. 35-150. Продаю Тел.: 098-217-11-58 (10.00-18.00), zzПланшет Ampe, Д 7, оплата 099-058-99-52. zzБра, ковер 2х3. Тел.: 2-05-93, частямии. Тел. 066-831-20-42. zzКресла, 2 шт., зеленые, 1 500 050-823-74-65. грн. Тел. 099-03-33-144. zzВаза напольная, нов., 100 Куплю zzКровати на метал. сетке, грн. Тел. 095-124-60-87. zzВ рабочем состоянии компьютер, ноутбук, принтер, нетбук, хор. сост., 2 шт., шкаф металл zzВешалка настенная. Тел. планшет. Тел. 066-240-47-96. для посуды и инструм., полка 050-76-00-639. zzНоутбук, б/у, или обмен на для обуви, пласт., стул. алюмин., zzЕлочные игрушки сказочные системный блок. Возьму в дар красный, тумба под ТВ. Тел. 066- персонажи, на прищепках, монитор. Тел. 050-161-54-00. 890-92-20. дорого. Тел. 066-890-22-75. zzПланшет. Тел. 099-018zzКровати, 1-спал., на сетке, zzЖалюзи, 120х140. Тел. 06610-09. желез., 1-спал., деревян. с 29-60-905. zzРабочий компьютер, ноутбук, ортопедич. матрацем. Стенка zzЖен.сапожки, весна-осень, нетбук, планшет, принтер в «Трембита». Тел. 050-268-92-07. кож., беж. с коричн. вставками, хорошем состоянии. Срочно. Тел. zzКровать 1,5, дерев., на шпилька 8 см., 500 грн., за050-18-48-588. сетке. Стол письменный. Кресло, zzСистем. Блок. Тел. 099-018- б/у. Стол обеден. Шифоньер, щитный кож. шлем для занятий Тел. 099-68010-09. 3-створч., почти нов. Тел. 050- дзюдо,450грн. 32-22. 161-54-00. zzЗеркало, карнизы, рог деzzКровать метал. на сетке, б/у. Стол, шифоньер, 3-створч. с коратив. Тел. 095-00-88-007. zzКарниз деревян., 3,5 м. Тел. антрес., стенка. Тел. 050-76-00066-478-73-04. 639. Продаю zzКартины соц. реализма, zzКровать, 1-спал., полиров., с zzAlcatel 4032, 4 дюймов, пионерская тема, 50-60 гг., Android 4.1, 2 ядра, Wi-Fi, 3G, GPS, матрацем. Тел. 095-381-90-21. камера, вспышка, 4 Гб., идеал. zzКровать, на сетке, 1,5, большого размера. Тел. 050-909сост., 795 грн, документы. Тел. деревян. спинки. Столы ме- 62-11. 095-443-96-71. zzКовер 2х3. Подушки, 6 шт., таллич., для слесарных работ. одеяло овчин., 2 шт., шерсть, 2 zzSamsung Galaxy Win, экран Тел. 050-762-05-53. 4.7 Дюйма, 4 ядра, камера 8 + 2 zzКух. пенал, высота 1 м, шт. Тел. 095-837-55-21. мп, отл. сост., коробка, докум., 1 38х40, светло-стальной, дешево. zzКовер шерстян., 1,9-1,25 м. 795 грн. Тел. 067-916-51-76. Корзина для белья, дешево. Тел. Тел. 095-381-90-21. zzSamsung I-8252, Android 4.4, 066-00-233-24. zzКовер, 2х3, Германия. Тел. 4 ядра, камера 8 мп + 2 мп, 8 Гб, zzМебель б/у, недорого. Тел. 050-23-69-153. wi-fi, GPS, 2 сим-карты, скайп, 095-338-29-39. zzКоврик пласт. при входе, 70 вайбер, полный комплект, 1 795 zzМебель в связи с выездом. грн., ваза для цветов коричн., 40 грн. Тел. 099-043-51-50. Тел. 095-420-27-09. грн. Тел. 066-890-92-20. zzЗ/ч на моб. телефоны, нов. и zzПласт. миниполка для дисков, zzКовровые дорожки, ковры, б/у. Тел. 095-399-10-79. 50 грн. Тел. 095-124-60-87. люстры. Тел. 095-178-15-45. zzМоб. тел. Lenovo A319, на з/ч, zzПодставка под ТВ. Матрац zzКовры, 2 шт., 2,4х4,1, 2х3, почти нов. Тел. 095-420-27-11. б/у. Тел. 095-31-222-87. zzМоб. тел. с ТВ Samsung 5233, пружин. Тел. 099-25-79-624. zzПодставка под цветы, полка. zzЛюстры. Тел. 099-257-96-24. 750 грн. Тел. 095-946-81-26. zzПокрывало, шерст., zzМоб. тел. Сименс А-52, 150 Тел. 095-00-88-007. zzПодъемник гидравлич., с 2,3х1,15, 50 грн. Тел.: 093-87грн., ч/б, Нокиа С301, сенсор. колесами, для перемещения Тел. 095-399-10-79. 18-969, 62-25-20. zzМоб. тел., хор. сост. Тел. 063- людей с нарушен. опорно-двигат. zzСветильник настольный, аппарата, или сдам в аренду. Тел. 134-53-59. красный, люстра, новые. Тел. 099-067-35-10. zzМоб. телефон Samsung. Тел. 050-76-00-639. zzПрихожая, с зеркалом, 095-178-15-45. zzТри мебельные подушки, zzНокиа-2310, цветной, 250 шир.125, выс. 2 , светлая. Тел. темно-зел. цвета, 65*55. Тел. 095-168-83-47. грн. Тел. 095-399-10-79. zzПуфик, новый, 150 грн., 066-00-23-324. zzРадиотелефон Senao, zzЧайн. сервиз на 6 персон, стеллаж для гаража, 115х190х055. новый, радиус действия 30 км. нов., заводской, 14 предметов. Пейджер USR. Тел. Nokia, б/у. Тумбочка под ТВ на колесах, 250 Тел. 063-134-53-59. грн. Тел. 099-018-10-09. Тел. 050-161-54-00. zzПуфик, новый, 150 грн., Куплю zzСтарт. пакет МТС-турист, звонки в Россию - 1 грн. Тел. 066- стеллаж для гаража, 115х190х055. zzЕлочные игрушки соТумбочка под ТВ на колесах, 250 980-66-33. ветские, часы-ходики с кукушкой, грн. Тел. 099-018-10-09. zzСтационар. телефон. Тел. столовое серебро. Тел. 050-909zzСервант с зеркалами, 62-11. 050-76-00-639. большая тумбочка, полиров. Тел. zzТелефон Doogee X6, Д 5,5, zzПриму в дар ковер шерст., 099-36-57-869. недорого. Тел. 066-83-120-42. 2х3 м, б/у. Тел. 050-161-54-00. zzСервант, стол письм., zzЧасы напольные, часы стаКуплю кровать 1-спал., стулья мягкие, трельяж, тумба. Тел. 098-176- ринные, предметы старины. Тел. 095-203-78-47. Платы мобил. теле- 77-00. zzЧасы, напольные, нафонов в любом сост. Тел. zzСервант, трюмо. Элементы барной стойки. Тел. 066-4-787- стенные, каминные и др. Тел. 050-536-47-66. 066-040-17-37. 304.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

http://slavinfo.dn.ua

19


Объявления диктуйте по тел.:

Продаю

zzБосоножки жен., р. 38. Плащ, шапка-ушанка. Ватные штаны. Тел. 095-22-85-973. zzБотинки и сапожки жен., р. 38, зима/осень. Галоши. Тел. 09555-82-687. zzБотинки муж., зимние, нов., р. 40, корич., кожа, мех натур., ф-ма «Бадура», Польша. Тел. 063134-53-59. zzБотинки муж., Польша, натур. кожа, цвет коричнев., р. 40, нов. Тел.: 066-002-37-23, 063-46167-59. zzБрюки тепл. офицер.,50 р., 250 грн., бушлат темно-синий, 48 р., 250 грн. Тел. 0956034630. zzБрюки, куртки муж., р. 50-52, спецкостюмы брезентовые, халаты, р. 50-54, воротник песец, жен. вещи, р. 50-52. Тел. 099-25796-24. zzДубленка муж., овчина, р. 50-52, шуба жен. натур. цигейка, черная, р.46-48, брюки муж., дубленка р.50-52, валенки р.43-44. Тел. 050-940-92-77. zzДубленка на тонком исскуств. меху, коричнев., муж., р. 48-50. Тел. 095-61-48-108. zzДубленка натурал., муж., Италия, р. 54, длинная. Тел. 066740-97-09. zzЖен. шуба, мутон. Большой ворот, чернобурка, р.48-52, Россия, отл. сост., 8 000 грн., возм.торг и кож.юбка с запахом, р.44-48, 700 грн. Тел. 099-68032-22. zzКожух, 50 грн. Тел.: 093-8718-969, 62-25-20. zzКостюмы, муж., р. 48-50, куртка, муж., зимн., демисез., нов., норковые шапки-ушанки, муж., новые, шуба муж., р. 50, фабричные, р. 58, нутр. шуба, жен., р. 50. Тел. 095-178-15-45. zzКурка «плюшка», теплая, р. 48-50, для бабушек. Тел. 095-55826-87. zzКуртка кож,новая на натур., меху, мужская, произв Турция,размер 52-54, полушубок, р. 46-48 ,мужской. Тел. 050-87411-63 ( после 15.00). zzКуртка муж. зимняя, р. 54, черная. Тел. 050-587-36-16. zzКуртка муж., зимняя на меху, кожзам, р. 2ХХL, с мех. подкладкой, 80 грн. Тел. 095-12460-87. zzКуртки, муж., жен., р. 48. Тел. 099-257-96-24. zzМанто, чернобурка. Тел. 095420-27-09. zzМуж. кож. плащ, большой размер, черный, в отл. сост. Тел. 095-444-05-50. zzМужской костюм, новый, р. 46-48, рост 1,80, 2 000 грн. Тел. 050-812-18-67. zzПальто мех. (дубленка), муж., натурал., нов., стального цвета, длинное, р. 54-56. Тел. 0664787304. zzПлащ, р. 44, серый, пр-во Израиль. Туфли свадеб., кожан., белые, р. 39-40. Тел. 050-98427-63. zzПлащ-накидка офицер., 300 грн., сумка полев. офицер., кож., 300 грн. (все СССР, нов.). Тел. 099-974-83-86. zzПолушубок, стриж. нутрия, с капюш., р. 48-50. Дубленка муж., р. 58-60 и др., недорого. Тел. 050704-14-39.

Пуховик муж., р. 56-60, черный, пр-во Европа. Тел. 095-421-33-87. zzРолики, р.40, отл. сост. Тел. 099-909-41-14. zzРубашки, галстуки, шарфы, нов. Тел. 099-018-10-09. zzСапоги жен., демисез., кож., р. 38, туфли лакиров., р. 38, хор. сост. Тел. 095-338-29-39. zzСапоги жен., осенние, зимние, р. 35, хор. сост, р. 39, хор. сост. Валенки сбитые, большие. Тел. 095-22-85-973. zzСпецодежда муж., зимняя. Тел. 066-296-09-05. zzТулуп, р. 54. Тел. 095-36546-95. zzТуфли муж., серые замшевые, на шнурках, р. 40, 150 грн. Тел. 095-420-27-11. zzТуфли, б/у, р. 37, 38, 39, недорого, босоножки, черные, нов., р. 39, 100 грн. Сапоги, черные, жен., осенне-зим., рюмочный каблук, р. 37,5. Тел. 050-82522-99. zzШапка женская, норка, кубанка, отл. сост., 400 грн. Сапоги, кожан., осен., 2 пары, р. 39, 95 и 200 грн. Тел. 095-35222-75. zzШапка норковая, р. 58, пальто, демисезон. Тел. 095-17815-45.

20

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zzШуба жен., б/у, хор. сост., Китай, р. 52-54, 1 800 грн. Тел. 050-772-96-58. zzШуба из искусств. меха, черная, р. 60. Тел. 095-381-90-21. zzШуба нутриевая, р.48-50, ворот песец, б/у, 3 500 грн. Тел. 095-244-29-50. zzШуба, нутрия, р. 52-54. Тел. 095-31-222-87. zzШуба, черная, коза, р. 44-46, на рукавах и капюшоне - писец, в отл. сост., выше колен, 900 грн., zzСвитер и комбинезон дубленка, натур., шуба из нутрии. джинсов., в комплекте. Сапоги, Тел. 095-420-27-11. р. 30, зимн., на меху. Джинсы темно-синие, 8-11 лет, мальчик. Куплю zzШкольный ранец для Тел. 050-825-22-99. девочки, 7 класс и старше, в хор. Куплю сост. Тел. 095-420-27-11. zzДетскую коляску-трансформер в хор. сост., недорого. Тел. 066-240-47-96. zzИгрушки детские, машинки желез., куклы пластмас., дорого. Тел. 066-890-22-75. Продаю zzВаренье ябл., домашнее. Тел. 050-161-54-00. zzМёд дорого! Тел. 099-00919-71. zzМед, 3 л. Тел. 050-16-15-400. zzОвощи, опт и розница. Тел.: 050-71-111-74, 093-725-000-3. Продаю zzПросо. Пшеница. Кукуруза. zА. Дюма, 12 книг, 600 грн. Опт/розница. Тел.: 095-33-94-764, А.zКристи, 12 книг, 600 грн., Э. 050-03-16-323, 063-560-68-85. Золя, 7 томов, 250 грн. Г. Колет, zzТопинамбур. Грецкий орех, 7 томов, 300 грн. Тел. 095-85-41очищ. Тел. 095-450-00-17. 150. zzТыква. Тел. 050-75-200-78. zzАльбомы для фото и марок, zzЧайный гриб. Тел. 095-52- 10 грн., справочник по травма44-009. тологии, 390 стр., 20 грн., спорт. zzЧайный гриб. Тел. 063-499- медицина, 340 стр., 20 грн, Лонгфелло «Песнь о Гальавате», 56-98. поэмы, стихотв., 400 стр., 20 грн. Куплю Тел.: 093-87-18-969, 62-25-20. zzДетективы, опт, 170 шт.Грец. орех. Тел. 050- 2540 грн. ( по 15 грн), технич. книги, в осн. МШ, опт (150 шт.470-02-30. 4000 грн.). Тел. 099-538-12-40. zzДетективы, опт, 170 шт.zzГрецкие орехи, электрон. весом, дорого, приеду на дом. 2540 грн. ( по 15 грн), технич. книги, в осн. МШ, опт (150 шт.Тел. 066-645-96-52. 4000 грн.) Книги по медицине, фито, не старые. Только оптом. Грецкий орех в скорлупе Тел. 099-538-12-40. и чищенный, дорого. Тел. zzДетективы, опт, 170 шт.2540 грн. ( по 15 грн), технич. 050-69-49-382. книги, в осн. МШ, опт (150 шт.4000 грн.) Книги по медицине, фито, не старые. Только оптом. Тел. 099-538-12-40. zzДетская и школьная литература, нов. и б/у. Тел. 063-134Продаю 53-59. zzВанна детская. Тел. 095-837zzКнига Тора, 430 грн., с переводом, Израиль и книга по 55-21. zzВанночка дет. эмал. Стул иудаике 10-15 грн./шт. Тел. 095алюмин. дет., 30 грн. Тел. 099- 645-55-73. zzКниги. Тел. 066-0-532-739. 071-23-07. zzКниги «Все готовые zzВелосипед дет., коляскатрансформер, з/л. Тел. 095-946- школьные домашние задания, полные решения, объяснения» 81-26. для 7, 9, 11 кл., все по 20 грн. Тел. zzДет. ванночка, пластм., 095-47-22-369. салатн. цвет., 100 грн. Тел. 095zzКниги: детективы, ме420-27-11. лодрамы и классика. Тел. 095-87zzДет. коляска, з/л, цвет 60-486. салатный, 600 грн. Тел. 050-76zzЛитература по пчеловодству. 00-639. Тел. 099-257-96-24. zzДет. машина-кабриолет, zzСправочник цветовода, белого цвета, стол-парта для 350 стр., справочник по травмаребенка 5-7 лет. Тел. 066-00-23- тологии, 450 стр., справочник 324. всех религий, 450 стр., все по 15 zzДетский самокат, алюмин., грн. Тел. 093-87-18-969. zzШкольная и детская худож. санки, б/у. Тел. 050-62-30-975. zzДубленка, от 2-6 лет. Тел. лит-ра. Тел.: 066-002-37-23, 063461-67-59. 095-178-15-45. zzКачель-колыбель « Звёздное сияние», до 11 кг. Тел. 050-578-16-93. zzКимано, на 6-10 лет. Куртка демисез., б/у, 7-10 лет. Тел. 050Продаю 825-22-99. zzДрова колотые, дуб. Доставка zzКоляска, 2-колес., сидячая, от 1 скл. м. Тел. 050-044-26-44. для перевозки ребенка и грузов, zzДрова 1-4 скл. м, дуб рублен., большие колеса. Тел. 093-871- доставка по городу и р-ну. Тел. 099-291-50-77. 89-69. zzДуб колотый, сухой. Доставка, zzК о л я с к а - т р а н с ф о р м е р , недорого. Тел. 050-577-55-11. зима-лето. Тел. 050-598-50-94. zzДоставка дров по городу и zzКомбинез. демисезон., на девочку, импорт. на 2 года, 150 р-ну. Дуб рубленный. Тел. 066грн. Обувь и одежда от 20 грн. на 208-47-74. zz1-4 скл. м дрова дуб рублен., дев. до 3-х лет, импорт, недорого. Костюм 3-ка на подростка + недорого. Тел. 050-604-33-11. zz3-литровые банки. Тел.: 099брюки зимн., 120 грн. Тел. 095306-82-80, 093-59-84-671. 352-22-75. zzБак нерж., 30-40 л, перина, zzКомбинезон + куртка, зим., 3-5 лет, в хор. сост., 500 грн. Тел. нерж. бачки со стир. машин, мол. бидон, 40 л. Тел. 066-151-99-56. 099-033-44-78. zzБанки стеклян., 0,5, 1 и 3 л, zzМанеж, мартац, коляскацена договор. Сено, 1 мешок, 50 трансформер (зима-лето), для грн. Вазы цветочные, для кладб., девочки. Тел. 050-175-52-19. недорогие. Тел. 050-161-54-00. zzПеленки детские, 90х120. zzБанки, 3 л. Тел. 050-984Тел. 099-25-79-624. 27-63. zzПогремушки, СССР, 4 zzБанки, 3 л, 1 л, 0,5 л. Набор вида,оптом, 100 шт.- 200 грн. Тел. кухонных инструм., 6 предм., 099-538-12-40. нерж. Набор: ложки, вилки, ножи, zzПуховик жен., черный, длин., нерж., нов., детский столов. с капюшоном, наполнит. пух, набор, нержав., 3 предмета, пр-во опушка чернобурка, р. 48-50. СССР. Бокалы хрустал., больш., 6 Пуховик серый, короткий, р. 50, шт. Тел. 063-134-53-59. zzБидон эмалир., 3 л. Бутылкапух. Пуховик кирпич., синтепон, р. 48-50, термос. Тел. 050-822- сигаретница, сувенир. Тел.: 09568-06-153, 063-400-29-36. 97-25. zzБидон, 3 л, нов., таз алюмиzzСанки «Пиколино», большие, с ручкой, качеля дет., комн., ниевый, б/у. Кравчучка маленькая. Чайник на 2 л. Банки, 3, 1 и 0,5 л. голубая Тако, новая. Тел. 050Тел. 095-228-59-73. 822-97-25.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

(присылайте SMS-сообщения)

zzБочка алюмин., 200 л, новая. Бидоны молочные. Тел. 095-1400-400. zzБрикеты топливные. Тел.: 095-410-99-95, 063-54-14-602.

zzДрова (1-4), дуб, ясень, колотые. Доставка. Тел. 050-57755-11. zzДрова (1-5 скл/м) колотые, сухие. дуб, ясень. Тел. 050-57511-77. zzДрова 1-4 скл/м, дуб, ясень, Брикеты топливные, з аме н ител ь , дров , любые, доставка. Тел. 095-09796-93. угля. Доставка. Тел. zzДрова дуб, ясень, чурки, 050-753-86-99. колотые, в наличии, доставка. Тел.: 099-157-85-31, 063-242zzБумага обёрточн., пергамент 97-87, 093-415-43-54. финск., пищевой, мешки полиzzДрова дуб, ясень, чурки, пропилен., белые, б/у, салфетки колотые, в наличии, доставка. белые, столовые. Самовар на Тел.: 099-157-85-31, 063-242дровах, отл. сост. Тел. 095-203- 97-87, 093-415-43-54. 78-47. zzДрова дуб, ясень, чурки, zzБумага, 1 т. Тел. 095-52-44- колотые, в наличии, доставка. 009. Тел. 063-242-97-87. zzБутыли, 10-20 л, самовывоз. zzДрова дуб, ясень, чурки, Тел. 095-420-27-11. колотые, в наличии, доставка. zzБутыль, стекло, 20 литров. Тел. 050-044-25-94. Тел. 050-940-92-77. zzДрова колот., чурки. Доставка zzГаечные ключи. Канистры бесплат. Тел. 050-625-63-60. ГСМ, 20, 30 л. Тел. 050-274-33-03. zzДрова колотые и чурки с доzzДерев. рамки для фото- ставкой. Тел. 093-461-05-41. графий. Банки 0,5 л, 3 л. Тел. 095-22-85-973. Д рова колот ы е ,

чурки. Доставка беспл. Тел. 050-55-15-928. Д рова колот ы е , чурки. Дуб, ясень. Тел. 095-393-30-40.

zzДоска , брус, обрез., не обрез., от производителя, низкие цены. Тел. 066-44-78-714. zzДрoвa (1-4 скл/м) рублен. дуб, доставка по городу и району. Тел. 050-57-56-180. zzДрoвa (1-4) дубколотый-сухой, доставка от 1 скл-м. Тел. 066-433-0-222. zzДрoва (1, 2, 3, 4 склм), колотые. Дуб. Тел. 095-39-888-06. zzДрoва (1, 2, 3, 4, 5), дуб, рублен.-колотые. Доставка. Тел. 050-583-33-89. zzДрoва (1-4) дуб рублен.колотый, доставка от 1 скл/м. Тел. 066-35-37-800. zzДровa (1-4 скл/м) дуб, колотые, рубленые. Доставка по городу и р-ну. Тел. 095-018-55-56.

Дрова с разборки дома, дрова фруктовые, пилен., колотые, доставка. Тел. 066-435-75-25.

Дровa (1-4) дуб, колотые. Доставка от 1 скл/м. Тел.: 095-31-99941, 093-32-77-180. zzДрова. Тел. 050-604-77-55. zzДрова. Тел. 095-774-31-01. zzДрова уголь абсол. любые, недорого, доставка в короткие сроки, рассрочка, бартер на стройматериалы, сельхозпродукцию, живность. Тел.: 095-3394-764, 050-031-63-23, 063-56068-85. zzДрова (1 - 4), колот. с доставкой. Дуб сухой. Тел. 099-62272-12. zzДрова (1, 2, 3 скл/м), дуб, колотые. Доставка. Тел. 066-5795-113. zzДрова (1, 2, 3, 4 кубов), колотые. Дуб с доставкой. Тел. 050-588-68-00. zzДрова (1, 2, 3, 4 скл/м), дуб, колотые. рублен. Доставка. Тел. 050-573-55-00. zzДрова (1, 2, 3, 4 скл/м), дуб, колотый, сухой. Доставка. Тел. 050-877-27-98. zzДрова (1, 2, 3, 4) колот. Дуб. с доставкой. Тел. 050-58-68-271. zzДрова (1, 2, 3,4 скл/м), дуб, доставка. Тел. 099-226-12-51. zzДрова (1-4 куб.) дуб сухой. Доставка. Тел. 095-433-54-55. zzДрова (1-4 скл/м) сухие, дуб, колотые. Тел. 050-24-19-119. zzДрова (1-4 скл/м), дуб, колотые, любые. Доставка. Тел. 095-320-35-90. zzДрова (1-4) - дуб - колотые, рубленые. Доставка. Тел. 099-3637-745. zzДрова (1-4) - дуб, рублен. Доставка. Тел. 095-519-91-19. zzДрова (1-4) - колотые, дуб, с доставкой. Тел. 066-51-41-613. zzДрова (1-4) колотые с доставкой. Дуб сухой. Тел. 050-60411-44.

http://slavinfo.dn.ua

Дрова, топливные брекеты. Доставка. Тел. 050-290-81-56. zzДрова, чурки, колотые. Доставка. Тел. 066-047-61-85.

Д рова : колот ы е , ч у рки . Б еспл . доставка. Тел. 093-50460-52. Д рова : ч у рки и колот ы е . Б еспл . доставка. Тел. 095-17788-95. zzДрова: ясень, дуб. Чурки, колотые. Доставка. Тел. 095-3585-517. zzДрова: ясень, дуб. Чурки, колотые. Доставка. Тел. 066-30594-79. zzДрова: ясень, дуб. Чурки, колотые. Доставка. Тел. 097-28267-45. zzДуб сухой, колотые дрова. Тел. 050-908-58-88. zzЕлки искусств., 1,7 м, 400 грн., настольная - 50 грн. Санки -150 грн. Портфель коричн., муж., кожзам. Две вазы для цветов, керам. Супермагнит, 400 грн. Орешница, 100 грн. Тел. 099-07123-07. zzКанистры. Тел. 095-04837-23. zzКанистры метал., 20 л. Тел. 095-34-5-0070. zzКанистры металлич., под бензин. Тел. 095-398-52-88. zzКанистры пластм., 20 л, 50 шт. бак пластм., 150 л, канистра, металл, 20 л. Сейф металл., 50х50х60, резак со шлангами, сварочный кабель. Тел. 066-21600-55. zzКанистры пластмас., 12 л-15 грн., 27 л-35 грн., под воду и ГСМ. Стекловата из-под холодильника, б/у. Тел. 095-14-408-67. zzКанистры пластмасс., 27 л, 22 л, 12 л, под воду и ГСМ. Тел. 063-304-47-81. zzКанистры, бидоны, топор и др. Тел. 099-018-10-09. zzКанистры, пласт., 20 л, под ГСМ, еврокуб, с алюмин. поддоном, баллоны газ., 50 л, заправлен., клетки для кроликов, брудера для птицы. Тел. 066-9348-049.

zzДрова чурки и колотые с доставкой. Тел. 050-545-84-94.

Д рова ч у рки , колот ы е , доставка бесплатно. Тел. 063720-82-03. Д рова ч у рки , колот ы е , доставка бесплатно. Тел. 098001-90-88. zzДрова, 150 грн./куб, самовывоз. Бочки, 100, 150 и 200 л, для воды, сыпучих кормов, весы стрелочные и тарелочные. Тел. 050-268-92-07.

Дрова, дуб колотый, чурки, любой объем. Тел. 099-012-69-93. zzДрова, дуб, колотый, доставка по городу бесплатно. Тел. 095-823-62-30. zzДрова, дуб, колотый, чурка. Доставка. Тел.: 099-112-40-33, 095-823-62-30. zzДрова, дуб, колотый, чурка. Доставка. Тел. 050-715-17-62. zzДрова, дуб, ясень. Чурки, колотые. Доставка. Тел. 050-20709-22. zzДрова, дуб, ясень. Чурки, колотые. Доставка. Тел. 050-05104-40. zzДрова, дуб, ясень. Чурки, колотые. Доставка. Тел. 050-05104-94. zzДрова, колотые, чурки. Доставка бесплатно. Тел. 066-23266-41.

zzКанистры, пластмас., 12 л. Тел. 050-265-86-87. zzКарандаши, сов., разные. Банки жест., для сыпучих. Тел. 063-134-53-59. zzКерос. лампа, чугун. утюг, цинк, бронза, канистры метал., керам. бак для солений, проволока оцинк., Д 5 мм, нержав., Д 3 мм. Фонарь-коногонка, керосин. лампа. Тел. 099-018-10-09. zzКерос. лампа, чугун. утюг, цинк, бронза, канистры метал., керам. бак для солений, проволока оцинк., Д 5 мм, нержав., Д 3 мм. Фонарь-коногонка, керосин. лампа. Тел. 099-018-10-09. zzКонтейнеры метал., 120х80х90. Тел. 066-0-532-739. zzКравчучка, 100 грн. Тел. 095124-60-87. zzКравчучка. Сетка маскировоч., 6х4 м. Тел. 050-76006-39. zzКулон. Икона старин., 350 грн. Эл. самовар, раб. сост., 300 грн. Тел. 095-399-10-79.

Магниты супермощные. Тел. 095-395-85-57. Магниты супермощные. Тел. 093-504-73-90. zzМакуха. Тел. 095-410-99-95.

«Газета объявлений» N 2 (557), 18 января 2017 г.


Объявления диктуйте по тел.:

Продаю

zzМакуху жарен., в любом кол-ве. Тел. 050-71-111-74. zzМатрац ортопедич., 1,5. Тел. 095-168-83-47. zzМЕНЯЮ банки, 3 л, 20 шт., на 3-л банку меда. Тел. 050-16154-00. zzМешки полиэтил., 2х0,5, 4 грн/шт. Рефлектор для синей и светлой лампы, 20 грн. Тел.: 09387-18-969, 62-25-20. zzМойка. Ящики деревян. под клубнику, 500х300х120, дешево. Тел. 066-478-73-04. zzМусорн. контейнера, новые, металл., 1 000 грн. Тел. 095-83273-09. zzНабор ножей «Бергхов». Тел. 099-25-79-624. zzНеодимовый магнит, размер 70*30 (сила 200кг). Тел. 099-9735-820. zzНожки дерев. для журнал. столика, пиалы. Замки накладной и врезной. Тел. 095-00-88-007. zzОберег из Израиля, 8 -14 гр., под бронзу и серебро. Тел. 095645-55-73.

zzПерина пухов. Тел. 066-2960-905. zzПоддоны. Тел. 095-1-400400. zzПоливочные баки металл. Тел. 095-42-02-709. zzПолиров. доски б/у, недорого. Тел.: 095-381-90-21, 66-44-40. zzПосуда с тефл. покрытием, пр-во СССР, бак латун., обрезки труб из нерж., алюм., наборы кух., марганец сухой мед., набор стол. посуды, 24 предмета, бокалы «Богема». Тел. 063-134-53-59.

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zzСтаканы граненые, полуграненые, по 200 гр.- 45 шт., по 10 грн., оптом. Тел. 099-538-12-40. zzСтартеры для ламп дневного цвета, новые, пр-во СССР. Тел.: 066-00-23-723, 063-461-67-59. zzСтартеры ламп дневного света. Тел. 063-134-53-59. zzСтоловые мельхиоровые подносы. Лампа прожекторная ДНАТ, 400 Вт, 90 г. в. Коф. сервиз. Пух + перо. Тел. 099-257-96-24.

Супермагниты. 050-598-50-94.

Тел.

zzТарелки мелк., недорого. Тел. 095-603-46-30. zzТокарный патрон, 4-кул., запчасти для мембр. насоса. Тел. 063-499-56-98. zzТопливный брекет, недорого. Тел. 050-175-29-35. zzУголь! Кулак, орешек, семечка. В наличии. В мешках. Тел. 050-207-09-22. zzУголь! Кулак, орешек, семечка. В наличии. В мешках. Тел. 050-051-04-40. zzУголь! Кулак, орешек, семечка. В наличии. В мешках. Тел. 050-044-25-94.

zzУголь. Кулак, орешек, семечка. В наличии. В мешках. Тел. 050-051-04-94. zzУголь: кулак, орешек, семечка. В наличии. В мешках. Тел. 095-35-85-517. zzУголь: орешек, семечка, кулак. В наличии. В мешках. Тел. 066-305-94-79. zzУголь: орешек, семечка, кулак. В наличии. В мешках. Тел. 097-282-67-45. zzУголь: семечка, орешек, рядовка, люб. кол-во. Тел.: 09533-94-764, 050-031-63-23, 063560-68-85. zzУголь-семечка, 2 500 грн/ тонна, самовывоз. Тел. 050-26892-07.

Фирмен. антифриз-концентрат «Фритерм 30», для систем отопления частного дома, 80 л, недорого. Тел. 095-42133-87. zzФужеры хрустал. и «Богема», большие, советского пр-ва. Набор столов. посуды, 24 предмета, и посуды с тефлон. покрытием. Набор вилок и ножей, нерж., советского пр-ва. Тел.: 066-00237-23, 063-461-67-59. zzЧайник из нерж., на 3 л, 2 шт. Гладильная доска, б/у. Тазы эмалиров., нов., эмалиров. Бидон, 3 л, эмалир. Тел. 095-22-85-973. zzЧайник эмалир., набор банок для сыпучих, сушилка для посуды, 110 грн. Горшочки для запекания в упаковке, 110 грн., вешалки металл для полотенец, дерев. ложки и лопатки. Тел. 066-89092-20. zzЧайный, молочный гриб. Тел. 099-01-88-926. zzЧасы «Луч», позолота, 450 грн. Тел. 095-399-10-79. zzЧемодан, коричн., кожзам. Тел. 066-890-92-20. zzЧертежи, деталировочн. и сборочн., на насос Шапиленко для пром. побелки. Тел. 050-76205-53. zzЯщик сигаретный импортн., отечеств., плотный, цена 9,5 грн. Тел. 050-1000-318. zzЯщики бумажные для яиц. Тел.: 099-306-82-80, 093-59-84671. Солома пшеничноzzЯщики водоч. и пивные в ячневая, сено. Тел. кол-ве до 100 шт. Тел. 095-32146-51. 050-760-57-44. zzЯщики дерев., объем 2,5 zzСтаканы барные, большое ведра, 5шт., 30 грн/шт. Тел. 050236-91-53. кол-во. Тел. 095-774-31-01.

zzРазносы пласт. 2 шт, по 60 грн., нож нов. для хлеба, 50 грн. Посуда, стекл., керам., нов. образца, в ассортименте. Тел. 095-124-60-87. zzРаковины б/у. Возик на 2-х колесах. Корыто для раствора. Тел. 095-87-60-486. zzРюмки, стаканы, вазы, конфетницы, все хрустальное. Кофейн. набор на 4 персоны. Поднос больш., эмалир., для ресторана. Тел. 095-68-06-153. zzСамовар на дровах, в отл. сост. Бумага-пергамент, крафт, белый, пищевой. Тел. 066-04017-37. zzСамовар на дровах. Подсвечники из бронзы. Тел. 066740-97-09. zzСамовар на углях, 1500 грн. Решетки металл. Тел. 050-42829-15. zzСанузел переносной, металлич. Строит. вагончик, хор. сост. Доставка. Баки для воды, 1-5 куб. Тел. 095-1-500-200. zzСено луговое и эспарцет в тюках. Тел. 095-851-63-98. zzСено, в тюках. Тел.: 050-75200-78, 095-16-86-426.

(присылайте SMS-сообщения)

zzПоросята, корейка, вьетнамка. Тел. 095-426-40-17. zzСиамский котенок Баленес, 8 мес. Тел. 095-17-81-545. zzСрочно морковка для кролей. Тел. 050-7-1111-74. zzТелка, 2,4 месяца, стельная, осеменение искусств., срок стельности 8 мес. Тел. 095-2499-422. zzЩенки аляскинского маламута, докуметы КСУ-FCI , мальчик и девочка. Тел. 095-03312-17. zzЩенки метисы, мама Алабай, 1,5 мес., цена 300 грн., торг и щенок карл. таксы, 2 мес., девочка, 200 грн, торг. Тел. 050671-64-04. zzЩенки пекинеса, родились 26.11.2016, здоровы, активны, игривы, хорошо кушают, 2 мал., окрас белый с рыже-черными пятнами, 700 грн. Тел. 095-80455-32. zzЩенки питбультерьера, 1,5 мес., черный и кофе с молоком, девочки. Тел. 050-825-22-99. zzЩенки чихуа-хуа, беби фейс, мини. Тел. 066-455-96-90. zzЩенок дворовой собаки, 1 мес., злючка, умеет рычать, лаять, ест сам. Тел. 099-03-12-649.

Куплю

zzГири, гантели, блины, пр-во СССР. Тел. 050-551-40-64. zzЛодку надув., эл. мотор к лодке. Фонарик рыболов. Тел. 095-50-35-896. zzЛодку надувную. Тел. 095-3985-133. zzРезиновая лодка, б/у. Тел. 050-161-54-00. zzСпорт. гири, 1930-х годов. Тел. 066-740-97-09.

zzЯщики из-под яиц. Тел. 066zzЕлки, 3 и 5 м. Пионы древо216-00-55. видные. Ирисы лилейники. Тел. 066-0-532-739. Куплю zzКомнатные цветы. Тел. 050zzБочки на 200 л. Тел. 095-524- 587-36-16. 5719. zzЛечебный цветок алоэ-вера. zzБусы янтарные. Янтарь. Тел. Тел. 099-01-88-926. 066-740-97-09. zzЛуковицы тюльпанов, после zzДоску. Тел. 066-536-61-91. выгонки, 2,50 грн./шт., саженцы липы и шелковицы, 25 грн. Тел. 095-645-55-73. zzМакуха сыродав. и жарен., 3 грн/кг, опте - дешевле, zzВдова, 69 лет, для совм. комбикорма разные, кукуруза, общения познакомится с ячмень, пшеница, просо. Возмож. одиноким вдовцом старше 70 лет, б/н, рассрочка, бартер. Тел.: без м/п м в/п. Тел. 095-095-42-40. 095-33-94-764, 050-03-16-323, zzЖенщина пенсионного 063-560-68-85. возраста ищет спутника жизни, zzМарганец сухой, 0,5 кг. Тел. коренного жителя Славянска, 063-134-53-59. хозяйственного, без в/п. Тел.: zzСадовый вар. Тел.: 066-002-97-84, 066-93-88-717. 23-723, 063-461-67-59. zzСаженцы ореха, 3 и 5 лет. zzДрова. Уголь. Тел.: 095-33- Тел. 050-161-54-00. Куплю zzСаженцы ремонтантной 94-764, 050-03-16-323, 063-560zzИнвалид по зрению 1 группы, малины, горизонтального ки68-85. zzБычков, телят, коров, имеющий высшее образование, париса. Тел. 095-45-000-17. баранов, очень дорого. Тел.: 050zzЗначок об окончании САТУ. ищет женщину для общения. Тел. zzСемена кормовых трав 71-111-74, 093-725-000-3. Тел. 050-428-29-15. 099-012-67-78. (люцерна, эспарцет, клевер, z z Овчарку или метиса для zzИгрушки елочные, сказоч. zzИщу порядочную женщину охраны двора, можно взрослую, кострец, суданка и т.д.), сиперсонажи, старые, дорого. Тел. для с/о, без в/п. Мужчина, или возьму в добрые. Тел. 095дератов, медоносов, гибриды 066-890-22-75. 47/182/80, без в/п, работаю, zzКанистру, 5, 10 л. Бочку, подсолнечника, кукурузы и др. 203-78-47. люблю детей. Тел. 095-71-87-949. Тел.: 099-503-69-17, 067-689z z Отходы мяса, для собак. Тел. нерж. от 1 мм. Тел. 050-76-00zzМужчина 35/170, позна27-26. 050-58-02-571. 639. комлюсь с жен./девушкой, для z z Хряков, свиноматок. Тел. z z Сено, луг., разнотрав., зел., в zzКукурузу, зерноотходы, для создания семьи. Тел. 098-198095-865-24-23. тюк. Тел. 095-897-46-80. собств. хоз. Тел. 099-291-39-33. 36-61. z z Сено, макуха сыродав. и zzМакулатуру, полиэтилен, zzМужчина, 35/170 см, познажареная, 3 грн/кг, опте дешевле, аккумул. щелочные и кислотные, комится с девушкой, женщиной, б/у, нерж. емкости, проволоку, комбикорма разные. Возмож. б/н, для приятных встреч. Тел. 097сетку, лист, ящики для яиц. Алюм. рассрочка, бартер. Тел.: 095-33761-27-15. кастрюля, 40 л. Тел. 093-59-84- 94-764, 050-03-16-323, 063-560Продаю zzМужчина, 37 лет, познак. для 68-85. 671. zzБинокль. Тел. 066-740-97-09. серьезн. отнош., с женщиной до zzСено, солома в тюках. Тел. zzБинокль старинный. Тел. 40 лет. Тел. 050-939-18-39. 099-94-25-288. zzМужчина, 43 года, инвалид 2 zzСено, солома. Тел. 066-809- 095-87-60-486. zzВоздушку, с оптикой, муль- гр., без в/п, ищет женщину до 45 73-45. zzЦветы алоэ, каланхоэ, тикомпрессионная, цена 3 000. лет, для с/с. Тел. 066-880-56-84. zzПарень, 28 лет, познак. с золотой ус, денежное дерево. Тел. 066-38-37-802. zzВолок, нов., 25 м, очко 30 мм, симпатичной, милой девушкой, Тел. 095-00-88-007. зеленая капрон. нить, 2 500 грн. 21-27 лет, без в/п, для с/о. Тел. Тел. 095-85-41-150. Куплю 095-030-85-70. zzГантели разборные, лежак, zzЗерно, ячмень, кукурузу, zzПарень, 34 года, познаовес, либо с/х паи. Тел.: 095-410- гриф для штанги. Тел. 095-444- комится с серьезной, милой 05-50. 99-95, 063-541-46-02. девушкой для серьезных отzzКоньки хоккейные, новые, р. ношений. Тел. 095-884-66-96. zzСадовый инвентарь. Тел. 42. Тел. 050-196-49-54. 095-203-78-47. zzКоньки, цв. белый, р. 24. zzСелитру. Тел.: 050-71«Шмель». Надувной матрас. Ласты zzМакулатуру, полиэтилен, 111-74, 093-725-000-3. + маска, весла, насос лодочный. аккумул. щелочные и кислотные, Лыжи. Санки. Тел. 050-76-00-639. б/у, нерж. емкости, проволоку, zzЛедобур. Тел. 095-22-85сетку, лист, ящики для яиц. Алюм. zzДиплом бакалавра НК № 973. кастрюля, 40 л. Тел.: 050-91zzЛодка «Юфимка», 2-мест., 30581093 та додаток до нього, 676-49, 66-55-93. Разное надув. дно, 1 250 грн. Лодка виданий на ім’я Воінов Сергій zzМакулатуру, полиэтилен, Слов’янським «Лисичанка», 350 грн. Тел. 063- Олександрович z z Беру котят и щенят, ренерж. емкости. Тел.: 099-30державним педагогічним 304-47-81. ализую, отдаю в хор. руки. Тел. 68-280, 093-59-84-671. університетом 2006 р., вважати 099-440-10-82 (Татьяна). z z Лодки б/у, 450-1300 грн., недійсним. Тел. 050-428-11-81. zzМетал. бочку 5-20 куб.м. Тел. zzЖивность, сельхозпро- резина, ПВХ. Тел. 095-144-08-67. zz26.01.2017 г., в 11.00, будут 050-530-20-39. zzМатрац надувной, гири, проводиться дукция, стройматериалы, бартер землеустроительные zzМешки, б/у. Тел.: 095-410- на дрова. Тел.: 095-33-94-764, гантели. лодка надувн., детская, по установлению границ 99-95, 063-54-14-602. 1,7х1,1 м, 500 грн., коньки, р. работы 050-03-16-323, 063-560-68-85. участка №15 по ул. 9 Мая. Смежных zzПолотенцесушитель. Тел. zzПодарю котика 1,5 мес., 24,5, белые, 150 грн. Тел. 099- землепользователей просьба 050-760-06-39. окрас черно-бел., очень игривый, 018-10-09. присутствовать: №17-Кондратьев zzРакетки для наст. тенниса. И.М.; №13-Братерский Л.Г.; №80 zzПриму в дар дерево, кроме приучен к лотку. Тел. 066-466Тел. 066-890-92-20. ивы, тополя, или дрова без 15-46. и № 82- Алексеева Т.И. Тел. 050zzСтул алюм. для зим. рыбалки. 805-04-02. гвоздей. Тел. 095-39-85-133. zzПпропала собака породы Тел. 099-071-23-07. zzКто вылечил катаракту без zzПриму в дар дрова или пекинес, 4 года, черный, мальчик, zzШахматная коллекция «Гарри операции просьба позвонить. в р-не восьмиквартирной, просьба дерево. Тел. 095-503-58-96. Потер», 46 журналов + фигуры, Перезвоню. Тел.: 093-87-18-969, zzСамовар на дровах, самовар вернуть за вознаграждение. Тел. новая. Тел. 050-96-77-689. 62-25-20. на углях, часы старин., под- 095-35-222-73. свечники старые, изделия из Продаю бронзы и латуни, статуэтки zzВьетнам. поросята, 4 мес., Заява про наміри отримати дозвіл на викиди старин. Тел. 095-464-48-84. недорого. Распродажа! Хрячек, 8 забруднюючих речовин в атмосферне повітря zzСоковыжималка «Струмок». мес. Тел. 095-20-37-867. Ясногірська селищна рада (84391, Донецька обл., Тел. 093-87-18-969. zzИндоутки взрослые (черные, м. Краматорськ, смт. Ясногірка, вул. Миколаївська, zzЧасы мех., наручные, желтые, коричневые), на племя развод. статуэтки ЛФЗ, самовары на Тел. 099-291-39-33. 165) має намір отримати дозвіл на викиди забруднююzzИндоутки, 1 мес. Тел. 050углях. Макулатуру, 1 грн./кг. Тел. чих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних дже066-890-22-75. 623-09-75. рел (котельні) для установи селищної ради. zzКоза, с 3 отелом. Тел. 099Основним видом діяльності, від якого до атмосфери 521-72-56. надходять забруднюючі речовини на майданчику устаноzzКозлик, 8 мес., возможно и ви, є спалювання палива у котлі котельні для забезпекозы. Тел.: 050-98-01-056, 05098-01-096. чення опалення приміщень. zzКорова тельная, 6 отел, отел Викиди забруднюючих речовин від котельні установи 2 марта. Тел. 050-58-02-571. не перевищують граничнодопустимі концентрації (ГДК) в zzКроли , самцы, 8 и 3,5 мес. атмосферному повітрі населених місць. Тел. 095-497-10-12. Побажання, рекомендації та зауваження громадян, гроzzКролик, самец, полтав. Разное мадських організацій і підприємств, пов’язані з діяльністю серебро,1,2 мес., недорого. Тел. zzПриму в дар дерево. Тел. 095-122-44-23. котельні установи Ясногірської селищної ради, просимо 063-304-47-81. zzМакуха кормовая. Тел.: 095направляти впродовж 30 днів від дня опублікування цієї 524-57-19, 063-54-14-602. Продаю заяви до Донецької облдержадміністрації за адресою: zzНутрию взорослую. Тел. 050zzВар садовый. Тел. 063-13484313, Донецька обл., м. Краматорськ, пл. Миру, 2, 615-82-07. 53-59. e-mail: docdonoda@gmail.com. z z Певчие кеноры, амодины, zzДенежное дерево, 4 года, папугаи. Тел. 095-12-498-82. Селищний голова М. Г. Гребенюк алоэ, 5 лет. Тел. 050-99-86-080.

«Газета объявлений» N 2 (557), 18 января 2017 г.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

http://slavinfo.dn.ua

21


БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ slavinfo.dn.ua Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñðåãèñòðàöèè ñåðèÿ ДЦ N2859-486P от 18.08.2010

ВОССТАНОВЛЕНИЕ

ЖИЛЬЕ

ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ ОСВОИЛА ЛИШЬ 5% ВЫДЕЛЕННЫХ СРЕДСТВ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ В связи с ростом общего уровня цен, инфляционные потери по неосвоенной части денежных средств по Донецкой области уже составили 181,3 млн.грн. Об этом на своей странице в Фейсбук написал заместитель председателя общественного совета при Донецкой облгосадминистрации Олег Зонтов. «Освоения средств от общего объема соствляет всего 5%. Потеря от инфляции уже почти 200 млн. грн. Комментарии как говорят излишни. Межведомственная комиссия по вопросам проведения анализа эффективности использования средств, направленных на восстановление Донецкой и Луганской областей, уже начала свою работу. Ответ на вопрос «кто ответит за такую эффективность», очень надеюсь, все-таки будет...» По информации пресс-службы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины в июне 2016 года Верховная Рада Украины приняла изменения в Бюджетный кодекс Украины, на основании которых в специальные фонды областных бюджетов Луганской и Донецкой областей дополнительно поступило 3,6 млрд. грн. В соответствии с процедурой предусмотренной Бюджетным кодексом Украины, перечни объектов и мероприятий, которые будут осуществляться за счет указанных средств, утверждаются соответствующими областными государственными администрациями, областными военно-гражданскими адми-

нистрациями по согласованию с Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам бюджета. Указанные средства направляются на восстановление объектов социальной и транспортной инфраструктуры, жилищного фонда, систем обеспечения жизнедеятельности, включая их содержание, и социально-экономическое развитие Донецкой и Луганской областей В июле 2016 перечень из 585 объектов и мероприятий на сумму 2,604 млрд. грн был утвержден распоряжением руководителя Донецкой областной военно-гражданской администрации. В дальнейшем в указанный перечень дважды вносились изменения и по состоянию на 31.12.2016 г.. Он включает 584 позиции на общую сумму 2601000000 грн. По официальной информации Государственной казначейской службы Украины по состоянию на 31.12.2016 в Донецкой области по 61 объекта осуществлено кассовые расходы (платежи) на общую сумму 134,1 млн. грн. Что составляет 5,16% освоения средств от общего объема. По Луганской области, распоряжением руководителя Луганской областной военно-гражданской администрации также был утвержден соответствующий перечень объектов и мероприятий, что на 31.12.2016

включает 150 объектов на общую сумму 1, 029 млрд. В Луганской области по состоянию на 31.12.2016 начата реализация и осуществлены платежи по 100 объектам на общую сумму 143 млн.грн., Что составляет 13,89% освоения средств от общего объема. Следует заметить, что за период июль-декабрь 2016 года на связи с ростом общего уровня цен, инфляционные потери по неосвоенной части средств по Донецкой области составили 181,3 млн. грн, по Луганской 70,8 млн. грн. Справка: 28 декабря 2016 Правительством принято решение о создании межведомственной комиссии по вопросам проведения анализа эффективности и целевого использования средств специального фонда областных бюджетов Донецкой и Луганской областей в размере 3,6 млрд. гривен. Указанные средства предоставлены Донецкой и Луганской военно-гражданским администрациям за счет остатков средств местных бюджетов населенных пунктов, где органы государственной власти временно не осуществляют своих полномочий. В состав межведомственной комиссии входят представители МТОТ, Минрегиона, Минфина, Госказначейства и Держаудитслужбы, которые посетят указанные области в течение января.

ОПАСНОСТЬ

В СЛАВЯНСКЕ РАСТЕТ КОЛИЧЕСТВО ЖИВОТНЫХ, ЗАРАЖЕННЫХ БЕШЕНСТВОМ. СРЕДИ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА УЖЕ ЕСТЬ ПОСТРАДАВШИЕ В Славянске растет количество животных, зараженных бешенством. В основном, это бродячие собаки. Несколько таких животных было выявлено на территории очистных сооружений Славгорводоканала. Об этом сообщила сегодня на аппаратном совещании в горсовете специалист СЭС Галина Шишова. «Больной бешенством щенок на прошлой неделе укусил одного из жителей города. Сейчас этот человек получает необходимую терапию в одном из лечебных учреждений города. Много жалоб поступает от жителей ул. Васильевской. Там в одном из дворов поселилась бродячая собака, которая ведет себя очень агрессивно, люди просто не могут попасть домой. АТП почему-то не реагирует», - сообщила Шишова. Начальник КП «АТП» Константин Водопьянов, в свою очередь, заверил, что собаку на ул.Васильевской пытались отловить, но сами местные жители воспрепятствовали этому. Комментируя ситуацию городской голова пообещал в следующем году плотнее заняться проблемой бродячих животных и выделить средства на постройку питомника.

ГОРОД ПЛАНИРУЕТ ЗАКУПАТЬ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ КВАРТИРЫ ДЛЯ ТЕХ ЖИТЕЛЕЙ, У КОТОРЫХ РАЗРУШЕНО ЖИЛЬЕ 17 декабря, во время пресс-конференции городского головы, Вадим Лях рассказал о том что с покупкой недостроенного дома, рядом с молокозаводом, снова ничего не получается, так как юстиция продает это здание, ни как один объект, а как стройматериалы: кирпич, плиты и т.п. Ранее этот тот дом планировалось достроить и выделить в нем квартиры тем жителям города, жилье которых было разрушено в результате боевых действий. Поэтому, по словам городского головы, он дал распоряжение о выходе на вторичный рынок жилья, где и будут приобретаться квартиры для тех жителей, чье жилье было разрушено весной-летом 2014 г. Будет готовиться положение о закупках через систему Прозоро квартир на вторичном рынке. Планируется покупка 13 квартир (напомним, что более 200 семей славянцев полностью лишились жилья во время оккупации).

СОСТОЯЛСЯ АУКЦИОН ПО РЕМОНТУ ЖИЛЬЯ ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ 16 января состоялся аукцион в системе Прозоро, где определялась строительная компания, которая будет выполнять ремонт здания по ул. Вокзальной 8. Это здание является общежитием, в котором планируется после ремонта в нем размещать переселенцев. В аукционе участвовало пять строительных фирм. В результате аукциона минимальную стоимость дало ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ЛУЧ». Первоначальная стоимость работ была 9 399 883 гривен. Сумма, которую предложила «ФІНАНСОВА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ЛУЧ» - 7 364 301 гривен. Разница между предложением фирмой победителя и фирмами, которые заняли в аукционе второе и третье места составили 1,70 и 1,71 гривны. В настоящий момент, предприятие, которое выиграло аукцион, ожидает решения. Следует отметить, что победитель аукциона, далеко не всегда становится тем подрядчиком, который будет выполнять работы. Это связано с тем, что тендерный комитет может найти в поданных документах различные недочеты и несоответствия действующему законодательству. В настоящий момент, предприятие, выигравшее аукцион ремонтирует здание в Краматорске, предназначенное для переселенцев. Эта же компания выиграла сегодня еще один аукцион, связанный с ремонтом жилья для переселенцев по Светлодарской 28 а.

БЕЗРАБОТИЦА

В СЛАВЯНСКЕ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ ЛИДИРУЮТ МОЛОДЕЖЬ И ЖЕНЩИНЫ В Славянске по состоянию на 1 января 2017-го года зарегистрировано около 873 безработных. Причем, более половины из них - это женщины, а 41% составляет молодежь возрастом до 35 лет. Данная информация предоставлена городским Центром занятости и опубликована на сайте Славянского горсовета. В сообщении также говорится о том, что наиболее востребованными на городском рынке вакансий сейчас являются квалифицированные работники с инструментами (47% всех вакансий), специалисты в сфере товаров и услуг (10%), работники по обслуживанию, эксплуатации и контролю за работой техоборудования, сборке оборудования и машин (17%), а также квалифицированные профессионалы и специалисты (28%).


СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Интернет-версия www. slavinfo.dn.ua

2/23

КУЛЬТУРА

ФИЛЬМ О ПОДРОСТКАХ ОБСТРЕЛЯННОЙ НИКОЛАЕВСКОЙ ШКОЛЫ ПОКАЖУТ НА «БЕРЛИНАЛЕ» 15 февраля на Берлинском международном кинофестивале представят украинско-немецкий полнометражный фильм «Школа №3» режиссеров Елизаветы Смит и Георга Жено. Жюри «Берлинале» включило ленту в конкурсную программу Generation 14+. Как и в программе Generaion K+, показывают картины о детях и подростках.

Среда, 18 января Центр культуры и окружающей среды, ул. Вокзальная, 77

12.00 Игровая программа от «Ивентикидс»

Центральная библиотека, пл. Соборная, 2а

13.00 Заседание литературного объединения «Світанок» 16.00 - 17.00 WOA «GO KIDS!» учащиеся 1-4 классов

Четверг, 19 января Центр культуры и окружающей среды, ул. Вокзальная, 77

15.00 Открытая игротека в клубе «Тактік»

Центральная библиотека, пл. Соборная, 2а

Участниками обеих программ стали 62 кратко- и полнометражных фильма из 41 страны мира. Международное жюри в Generation 14+ составляют семь человек в возрасте от 14 до 18 лет. Победителям вручат «Хрустального медведя». Кинофестиваль продлится с 9 до 19 февраля. Документальный фильм «Школа №3» сняли по одноименной пьесе «Николаевка» Театра переселенца. Она создана в 2015 году. Премьера состоялась 23 апреля в этой школе. В пьесе 13 учеников старших классов рассказывают о том, что пережили во время военных действий в июле 2014 года. А также о первой любви и планах на будущее. Театр переселенца работает по принципу «театра свидетелей». Все спектакли реконструкции историй реальных людей. В том же году «Николаевку» презентовали в рамках львовского форума «Донкульт». Далее - в Киеве в театре «Дах», в рамках «Гогольфеста», в

культурном центре «Теплица» в Славянске и в немецком театре «Констанц». Заключительный показ состоялся в рамках Международного фестиваля документального кино о правах человека Docudays UA в марте 2016 года. «Благодаря строго выстроенным кадрам «Школа №3» демонстрирует героев в их повседневной среде. Рассказывают об опыте, который их волнует, новых чувствах и личных потерях. В фильме война находится где-то на периферии, но при этом постоянно ощущается в словах рассказчиков», написали на сайте фестиваля организаторы «Берлинале». Документальный фильм 30 марта прошлого года представили в театре Максима Горького в Берлине. В сентябре 2016-го показывали в Вене на Vienna Humanity Festival. Gazeta.ua

КУЛЬТУРА

В РЕЗУЛЬТАТЕ ДТП С УЧАСТИЕМ МИКРОАВТОБУСА В СЛАВЯНСКЕ ПОСТРАДАЛО 7 ЧЕЛОВЕК Утром на заснеженной дороге микроавтобус междугородного сообщения совершил наезд на придорожный столб. В результате ДТП его водитель и пассажиры получили различные телесные повреждения. Около семи утра в дежурную часть Славянского отдела полиции потупило сообщение о дорожно-траспортном происшествии на улице Современной. При выезде правоохранителей на место происшествия было установлено, что 38-летний во-

дитель микроавтобуса «Опель Виваро», следующего из Покровска в Харьков, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части. Согласно заключению экспертизы, в момент аварии в состоянии опьянения он не находился. В

результате наезда транспортного средства на столб сам водитель и шестеро его пассажиров получили телесные повреждения средней и лёгкой тяжести. Правоохранители проверяют все обстоятельства произошедшего. Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Ее санкции предусматривают наказание от штрафа до ограничения свободы сроком на 3 года. Славянский отдел полиции Донецкой области

КУЛЬТУРА

В СЛАВЯНСКЕ ДВА МАГАЗИНА «ПОПАЛИСЬ» НА ПРОДАЖЕ АЛКОГОЛЯ НЕСОВЕРШЕНОЛЕТНИМ С целью проверки соблюдения правил торговли сотрудники Славянского отдела полиции вместе с юными помощниками проверили ряд магазинов города. В результате на двух реализаторов были составлены административные протоколы за продажу алкоголя несовершеннолетним. Зимние каникулы закончились и все школьники приступили к занятиям. В то время, как родители находятся на работе, многие из них оказываются предоставлены сами себе. Сотрудники ювенальной превенции славянской полиции совместно с «Лигой будущих полицейских» решили проверить, не используют ли несовершеннолетние жители города свободное авремя для следования своим пагубным привычкам. Как известно, у нас запрещена продажа алкоголя и сигарет лицам, не достигшим 18-ти лет. С целью проверки «принципиальности» работников торговых

заведений города сотрудники превентивной деятельности Славянской полиции организовали рейд, в который взяли с собой и своих юных помощников из «лиги». За несколько часов были проверены практически все магазины и киоски в микрорайоне «Варшава». В одном из торговых заведений 36-летняя продавец решила «рискнуть» ради заработка и продала несовершеннолетнему парню бутылку пива. Через время в аналогичном правонарушении была уличена и её и её 48-летняя коллега.

В отношении указанных правонарушителей были выписаны протоколы по статье 156 КУоАП «Нарушение правил торговли пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками и табачными изделиями». Теперь им придется выплатить штраф размером от 512 гривен. Предпринимателей, чьих сотрудников привлекли к ответственности, ждёт свой штраф уже от 6 тысяч гривен, а также возможное лишение лицензии на торговлю. Славянский отдел полиции Донецкой области

Подготовлено по материалам сайта slavinfo.dn.ua

17.00 - 18.00 WOA «GO TEENS!» ученики 5 – 7 классов

Пятница, 20 января Центральная детская библиотека, ул. Банковая, 87

10.00 «Запад – Восток одна страна – это Соборная Украина» (ко Дню Соборности Украины) Центр культуры и окружающей среды, ул. Вокзальная, 77

14.00 Концерт ко Дню Соборности Украины «Праздник украинского единства» Школа искусств, ул. Почтовая, 13

15.00 Торжественное собрание по случаю празднования Дня Соборности Украины Центральная библиотека, пл. Соборная, 2а

15.45 - 18.00 Школа по изучению английского языка

Суббота, 21 января Центральная библиотека, пл. Соборная, 2а 10.00 - 11.00 Клуб «English for Beginners»

11.00 - 12.00 Grammar Club» 12.00 - 13.00 «Speaking Club» 13.00 - 14.00 «Future Police»

Центр детского и юношеского творчества, ул. Центральная, 39

14.30 Деловая игра для лидеров национально-патриотических клубов, СОШ города «Соборная, свободная, цветная» ко Дню Соборности Украины

Воскресенье, 22 января ДЕНЬ СОБОРНОСТИ УКРАИНЫ

Центральная библиотека, пл. Соборная, 2а

15.00 - 17.00 Школа по изучению английского языка

Центр культуры и окружающей среды, ул. Вокзальная, 77

17.00 Вечер танцев в клубе «Зустріч»

Платформа инициатив «Теплица» ул. Васильевская, 49

18 Января 16.00 - Уроки игры на гитаре Next Level (Занятия проводит Владимир Анацький) 18.00 - Social Games. Лекции и практические занятия в форме игр, которые помогут развивать такие компетенции, как умение работать в команде и коммуникабельность и посодействуют саморазвития каждого из участников и волонтерского общества Теплицы в целом. 19 Января 16.00 - Индивидуальные занятия с пескотерапии для детей. Регистрация обязательна по телефону 0956749690 18.00 - Мафия 20 Января 17.30 - Урок английского языка 18.00 - Воркшоп на тему: «Как бы я создавал музей» (Музей открыт на ремонт) 21 Января 15.00 - Мастер класс «Панно на гвоздях» 19.00 - СЅ50 - Гарвардский курс лекций по программированию 22 Января 12.00 - Кроссмінтон в спортзале ДГПУ 13.00 - Школа граффити 15.00 - English for exams 16.00 - Speaking club

Кинотеатр «Сапфир» ул. Свободы, 22

с 19 по 25 января 10.00, 13.50, 19.20, 21.20 ХХХ 3Д 11.50 Асассин 3Д 15.50 Автомонстры 3Д 17.40 Почему он?

В СЛОВ’ЯНСЬКУ ПРОЙДУТЬ УРОЧИСТІ ЗАХОДИ ДО ДНЯ СОБОРНОСТІ УКРАЇНИ У неділю, 22 січня в Слов’янську, як і по всій країні, відзначатимуть День соборності України. Цього дня у місті заплановано декілька урочистих заходів. У Центрі культури та оточуючого середовища(ДК Залізничників) з нагоди Дня соборності о 14.00 пройдуть урочисті збори та святковий концерт. Відділ у справах зв’язку с громадскістю Слов’янської міської ради також звертається до всіх керівників підприємств міста з проханням встановити на своїх будовах національні прапори, якщо таких там немає, та підняти їх у цей визначний день. Крім того, очікується, що релігійні організації Словянська проведуть в День соборності святкові молебні за Україну.


«Газета объявлений» N 2 (557), 18 января 2017 г.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

http://slavinfo.dn.ua

№2_  
№2_  
Advertisement