Page 1

Все объявления Славянска № 16 (622), 25 апреля (среда) 2018 г.


Объявления диктуйте по тел.:

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

Правила публикации

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЯВЛЕНИЯМ

БЕСПЛАТНЫе объявления Àâòî......................................ñ.2 Ðåìîíò áûòîâîé òåõíèêè......ñ.3 Ðåìîíò è èçãîòîâë. ìåáåëè..ñ.3 Ðåìîíòíî-ñòðîèòåëüíûå.......ñ.3 Áóõãàëòåðñêèå è þðèäè÷.......ñ.4 Áûòîâûå................................ñ.4 Äðóãèå..................................ñ.5 Медицинские........................ñ.4 Медтовары............................ñ.4 Òðóäîóñòðîéñòâî Ðàáîòà .................................ñ.4 Îáó÷åíèå ............................ñ.6 Работа в Краматорске ........ñ.7 ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ Êâàðòèðû..............................ñ.7 Äîìà.....................................ñ.11 Äîìà загородные..................ñ.11 Ó÷àñòêè.................................ñ.12 Ãàðàæè.................................ñ.12 Для бизнеса........................ ñ.12 ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ Ëåãêîâûå.............................. ñ.13 Ãðóçîâûå, àâòîáóñû ...........ñ.13 Ìîòîöèêëû, âåëîñèïåäû......ñ.13 Ïðèöåïû...............................ñ.13 Çàï÷àñòè...............................ñ.13

Ñòðîéìàòåðèàëû .................ñ.14 Îêíà, äâåðè.........................ñ.18 Îáîðóäîâàíèå.......................ñ.18 Áûòòåõíèêà............................ñ.19

вторник до 16.00.

Îðãòåõíèêà............................ñ.19

стоимость платных объявления

Ìîá. òåëåôîíû ...................ñ.20 Ìóçèíñòðóìåíòû...................ñ.19

Платное объявление – это объявление коммерческой направленности, предоставленное для публикации в количестве более одного в рубрику, а также объявления в рубриках: «Услуги», «Обучение», «Коллекционирование», «Мед. услуги и товары», «Разное», аренда недвижимости посуточно/почасово. Оплачивается согласно прайс-листу в любом пункте приема платных объявлений.

Ïàðôþì., êîñìåòèêà............ñ.19 Ìåáåëü..................................ñ.19 Ïðåäì. èíòåðüåðà.................ñ.20 Ïðîä. ïèòàíèÿ .....................ñ.20 Êíèãè, êàíöòîâàðû ..............ñ.20 1000 ìåëî÷åé........................ñ.20 Îòäûõ, õîááè, ðàçâëåчåíèя

Телефон для справок: 66-40-01

Ñàä-ïàëèñàä....................... ñ.21

ПУНКТЫ ПРИЕМА ПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ:

Æèâîòíûå............................ ñ.21 Òóðèçì................................ ñ.21 ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÀ .................. ñ.21 ÏÎÇÄÐÀÂËßÞ.................. ñ.21 ÁËÀÃÎÄÀÐÞ..................... ñ.21 Ðàçíîå .......................... ñ.21

ул.искры маг. “Электротовары”) киоски (бывш. «союзпечати» г. славянска центральный рынок D D остановка сату (ул. Лозановича, 6а) сату (остановка на м-н Лесной) DDДК им.ленина им. Ленина(напротив (напротив Паспортного дк Паспортного стола) стола) ул.ленина, 54 (напротив типографии) ул.октябрьской революции (маг. “Вуаль”)54 DDул. Университетская (бывш. Ленина), исполком (на первом этаже) (напротив типографии) ул.шевченко, 11 (возле сберкассы) DDул. Шевченко, 11 (возле сберкассы) ул.шевченко (ГБ) DDул. Шевченко, 40б (Больница им. Ленина) ул.юн.коммунаров (напротив центр. аптеки) DDул. Свободы, 14а маг. (маг.шахты «Каштан») ул.свободы (возле им. Засядько) DDул. Светлодарская, 13бс(бывш. Чубаря)и ул.чубаря (перекр. ул. Чубаря (перекр. с ул. Чубаря и Коммунаров) Коммунаров) пос.черевковка (маг. “Южный”) DDпос. Черевковка (маг. «Южный») привокзальная DDпривокзальнаяплощадь площадь славкурорт (санаторий “Юбилейный”) DDул. Олимпийская, 7б (остановка «Лесной») ул.г.батюка (остановка «Лесной») DDул. Центральная, (бывш. К.Маркса), микрорайон Химик 41 (ул.Донская, 7)

(ост. Химтехникум) г.святогорск г. Святогорск возле супермаркета «Сарепта» DDул. Островского, 7б другие киоски киоски славянска другие Славянска киоск “Лесной“) DDкиоск«канцелярия» «Канцелярия»(рынок (ост. «Лесной») киоск «пресса», ул.Карла (ост. DDул. Университетская (бывш.Маркса Ленина), 48 «Универмаг») (около маг. «Электрон») ул.ленина, 48 (около маг. “Электрон”) DDотдел«пресса» «Пресса»в вмагазине магазине“Универсам” «Универсам» отдел Адрес редакции: 84122, ã. Сëàвÿíñê, óë.ðåäàêöèè: Иñêðы, 19, 2 ýò., îфèñ ¹ 2, Àäðåñ îòäåë ðåêëàìы: ( 66-40-01,095-207-48-52 84122, ã. Ñëàâÿíñê, Шелковичная, 19, 2 ýò., òåë./фàêñóë. 0(6262) ¹ 3, 2-86-06, E–mail:îôèñ slavobyav@mail.ru

40 мм

Рекламное

Вывоз керамич. и строительного мусора + грузчики. Тел. 050-92345-93.

7 т. ЗИЛ, вывоз мусора, доставка сыпучих. Тел. 099-304-50-29.

Вывоз мусора, 7 т ЗИЛ-самосвал. Тел. 050-044-26-44.

пишем

+

объявление

размером 40х35 мм

55 грн пятая публикация бесплатно

7 т. ЗИЛ зола, земля, щ еб ен ь, шл ак , г ра нотсев, песок. Тел. 099-304-50-29.

купон бесплатного объявления

рекламное объявление

 на сайте газеты http://slavinfo.dn.ua/  г.Славянск, ул. Искры, 19, 2 эт., оф. № 2, z редакция «Газеты объявлений».  пер. Парковый, 3/5, м-н Молодежный, z киоск «Пресса».  ул. Ленина, универсам № 1, отдел «Пресса».  м-н Лесной, рынок «Лесной», киоск «Канцтовары».  ул. Ленина, 48, киоск «Пресса», возле маг. «Электрон».  ул.Свободы, 13, супермаркет «Фуршет», киоск «Пресса»

Êîëëåêöèîíèðîâ................. ñ.21

zz Авто на свадьбу Шкода А5. Тел. 066-216-00-55.

Публикация объявления, выделенного черным фоном: одна строка (25 знаков) – 3, 50 гривны строчка.

Публикация объявления, выделенного рамкой и шрифтом: одна строка (25 знаков) – 2, 50 гривны.

Стоимость платного объявления (более одного в рубрику): одна строкаz (25 знаков) – 1, 50 гривны.

Äåòñêèé ìèð.........................ñ.20

7 т ЗИЛ-самосвал - вывоз мусора. Тел. 099-56-555-66.

ВЫДЕЛЕНИЕ РАМКОЙ И ШРИФТОМ

ПУБЛИКАЦИЯ ПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

Îäåæäà, îáóâü......................ñ.20

пунктыПункты приемаприема бесплатных объявлений бесплатных киоски «союзпечати» г.славянска объявлений

2

Последний срок подачи объявлений в текущий номер газеты -

Àóäèî-, âèäåî-.....................ñ.19

zz 0,1-1,5 т Гaзель+грузчики. Тел. 066-433-0-222. zz 0,1-2 т Газель-дуэт, 5 мест, удлинен. база, 12 кубов, по городу, Россия / Украина / Белорусь / Крым, помощь на таможне, грузчики. Тел.: 050-178-25-50, 097-65-777-90. zz 0,01-1 Аккуратные грузчики. Газель 4,20. Тел. 066-090-48-94. zz 0,1-1 Авто - ГАЗель + грузчик. Тел. 066-431-70-69. zz 0,1-1 т Гaзель. Тел. 050-2419-019.

Объявления принимаются по тел.: (06262) 2 - 16-03, 66 - 40-01, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050812-12-10 (понедельник-пятница с 9.00 до 17.00). • в виде SMS по тел. 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10. • в редакции на купоне из газеты по адресу: г.Славянск, ул. Искры, 19, 2 эт., оф. № 3. • на купоне из газеты в киосках «Союзпечати» и др.

ÂÑÅ ÄËя ÄÎÌÀ è îôèñà

35 мм

ÓÑËÓÃÈ

купон бесплатного объявления

=

вырезаем

(присылайте SMS-сообщения)

• Объявления, продиктованные по телефону или поданные на одном купоне, размещаются

ТОЛЬКО В двух НОМЕРах ГАЗЕ-

ТЫ. Для дальнейшей публикации объявлений их необходимо повторять. • Объявления в письменном виде принимаются только на купоне «Газеты объявлений». • Объявления и реклама о лицензируемых видах деятельности принимаются только при наличии лицензии.

во избежание недоразумений • Редакция оставляет за собой право редактирования объявлений и рекламы в целях придания им качеств, удобных для читательского восприятия. • Не публикуются объявления, противоречащие здравому смыслу и законодательству Украины. • Претензии принимаются в течение 7 дней со дня первой публикации. • Редакция не несет ответственности за любой вред, причиненный опубликованием объявления. Но, в случае выявления недобросовестной рекламы в виде подачи объявлений на чужие номера телефонов или адреса, редакция передает соответствующие материалы в правоохранительные органы. • Ответственность за достоверность информации и соответствие законодательству несет лицо, которое ее подало. • В случае неопубликования оплаченного объявления, по требованию клиента, ему возвращается стоимость объявления, или это объявление размещается в следующем номере бесплатно. • Перепечатка объявлений из «Газеты объявлений» без согласования с редакцией запрещается.

купон бесплатного объявления отдаем в газетный киоск

купон бесплатного объявления ïðîäàþ

êóïëþ

ìåíÿþ

ñäàþ

ñíèìó

ïðåäëàãàþ

èùó

îòìåòèòü íóæíîå

текст объявления Заполнять печатными буквами

___________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________ в конце объявления не забудьте указать способ связи (адрес или телефон)

Информация для редакции

Ф.И.О._____________________________ Адрес_________________________________, тел._________________

Объявления принимаются во всех киосках «Союзпечати» гг. Славянска, Николаевки и Святогорска, в редакции: г.Славянск, ул. Искры, 19 (2-й этаж), Объявления принимаются во всех киосках «Союзпечати» гг. Славянска, Николаевки, Краматорска и Святогорска, в редакции: присылайте по почте: г.Славянск, 84122, главпочтамт, а/я 287. Объявления на купонах из газеты обязательно публикуются в очередном номере газеты г. Славянск, ул. Шелковичная, 19, 2 эт., офис №3. Объявления на купонах их газеты обязательно публикуются в очередном номере газеты БЕСПЛАТНО! БЕСПЛАТНО

Учðåäèòåëü ЧП “Сëàвèíфî”., Íîìåð îòïåчàòàí в òèïîãðàфèè Издатель ЧП ïåчàòíый “Славинфо“ “Кðàìàòîðñêèй äîì”, Íîìåð îòïå÷àòàí â òèïîãðàôèè “Краматорский печатный ã.Кðàìàòîðñê, óë. Оðäæîíèêèäзå, 1-б Òèðàæ êîìïëåêòà 12000 ýêз. дом”, ã. Краматорск, óë. Олекси Тихого, 1-б. Çàêàз N 567/04.

Свèäåòåëüñòвî î ãîñðåãèñòðàöèè ïåчàòíîãî СМИ

ñåðèÿ ÄÖ ¹ 2503–130ïå÷àòíîãî ПÐ Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñðåãèñòðàöèè СМИ Пîäïèñíîй 99063 ñåðèÿ ÄÖ ¹ èíäåêñ 2503–130 ÏÐ Наш сайт: www.slavinfo.dn.ua Ïîäïèñíîé èíäåêñ 99063

îòäåë ðåêëàìû: òåë./ôàêñ 0(626) 66 - 40-01, Òèðàæ 5000 ýêç. 095-207-48-52 Çàêàç N 809/04. E–mail: slavobyav@gmail.com интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»: http://slavinfo.dn.ua

Наш сайт: www.slavinfo.dn.ua

Ðåäàêöèÿ îñòàвëÿåò зà ñîбîй ïðàвî ðåäàêòèðîвàòü è ñîêðàùàòü îбúÿвëåíèÿ, ðàзìåùàòü в ñîîòвåòñòвèè ñ ðóбðèêàìè. Ðåäàêöèÿ îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî ðåäàêòèðîâàòü è Оòвåòñòвåííîñòü зà íåвыïîëíåíèå òðåбîвàíèй ê ñîäåðæàíèþ ñîêðàùàòü îáúÿâëåíèÿ, ðàçìåùàòü â ñîîòâåòñòâèè ñè ðåêëàìы, èíфîðìàöèè в чàñòíых è ðåêëàìíых îбúÿвëåíèÿх ðóáðèêàìè. Îòâåòñòâåííîñòü çà невыполнение èх äîñòîвåðíîñòü íåñåò ðåêëàìîäàòåëü.требований к содержанию рекламы, информации в частных и рекламv – íà ïðàвàх ðåêëàìы

ных объявлениях и их достоверность несет рекламодатель.  – íà ïðàâàõ ðåêëàìû

«Газета объявлений» N 16 (622), 25 апреля 2018 г.


Объявления диктуйте по тел.:

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

(присылайте SMS-сообщения)

100% быстро ремонт. стир. маш.-автомат LG, Samsung, и др., кондиционеров. На дому, гарантия. Тел. 050-7527-321.

zz Перевозки Газель, 3,5 м, дешево. Тел. 066-99-51-651. zz Перевозки Газель, 3,5 м, дешево. Тел. 066-99-64-196. zz Перевозки по городу Газель. Тел. 066-99-64-196. zz Перевозки по городу, Украине. Газель. Тел. 066-99-51-651.

Вывоз мусора. Песок, зола, щебень, граншлак, чернозем. Тел. 050-27901-74.

zz Грузоперевозки Тел. 050-141-02-13.

Газель- тент, 4 м., грузоперевозки. Тел. 050-470-02-30. zz Газель Тент, грузоперевозки. Тел. 099-126-09-50. zz Грузоперевозки «Ивеко», до 2, 5 тонн. Тел. 099-48-40-177.

zz Грузоперевозки Газель. Тел. 095-016-20-79.

Грузоперевозки Газель до 2,5 тонн, недорого. Тел. 095-55-30-853.

Ремонт холодильников, на дому, с гарантией, мастер со стажем. Тел. 050-178-66-47.

zz Ремонт и перетяжка мягкой мебели. Тел. 050-60-87-339.

Ремонт, перетяжка мягкой мебели, любой сложности. Тел. 050169-96-51.

zz Бетонные работы, стяжка, кладка кирпича, демонтаж. Тел. 050-048-048-4.

Поездки в Харьков, рынок Барабашово. Тел. 050-162-94-25. Тонировка авто пленкой, без снятия стекол (сертиф. ГАИ). Тел.: 066-227-33-03, 093-562-77-01.

zz Гaзель (недорого) + грузчики. Тел.: 095-31-999-41, 093-32-77180.

zz Ремонт холодильников на дому с гарантией! Тел. 050-80759-28. zz Ремонт холодильников, морозилок любой сложности. Тел. 095-016-99-45.

ЗИЛ-130.

Грузоперевозки Рено 5 т. Тел. 050-182-62-29. zz Грузоперевозки Таврия пикап 4 м3. Тел. 066-216-00-55. zz Грузчики. Квартирные, офисные переезды, без выходных. Недорого. Тел. 066-586-25-04. zz Грузчики. Перевезем, перенесем, переставим, поможем поднять. Аккуратность гарантируем. Недорого. Тел. 066-004-67-93.

zz Грузчики. Перевоз мебели, строймат. и не только, недорого. Тел. 066-146-29-37.

Доставка: зола, песок, шлак, щебень, перегной. Вывоз мусора. Зил-колхозник. Звонить по номеру. Тел. 050923-02-17. ЗИЛ. Самосвал. Тел. 095-400-40-66. zz ЗИЛ-130 самосвал. Тел. 095720-96-91.

ЗИЛ-колхозник, 7 т. Доставка сыпучих материалов - песок, зола, щебень и т. д. Тел. 050-212-80-03.

Услуги комфортабельного микроавтобуса Мерседес Бенс Спринтер, 15 мест. Тел. 050-162-94-25.

Гардеробные, детские, кухни, мебель в ванную комнату, межкомнатные перегородки и дверикупе, офисная мебель, прихожая, светопрозрачные конструкции, спальни, шкафы и другая корпусная мебель любой слоности. Тел. 099-032-44-40.

Бурение скважин и колодцев. Чистка. Недорого. Тел. 066-9964-196. Реставрация и перетяжка мягкой мебели. Тел.: 095-05-46-833, 095-48-56-654. zz Столярные изделия, беседки, садовая мебель. Тел. 050-20373-33.

zz Бурение скважин на воду. Тел. 050-969-24-75. zz Бурение скважин на улице и в помищении .Установка насосных станций. Тел.: 099-056-98-38, 050208-54-89.

zz «Выносные» балконы «под ключ»: быстрые сроки, качественный монтаж по доступной цене. Тел. 066-71-633-72.

Услуги экскаватора. Тел. 095-400-40-66. zz Фиат 3.20дл.9куб.м.до тонн. Тел. 066-944-23-04.

zz Дизайн, ремонт, перетяжка мебели. Тел. 050-536-90-34. zz Дизайнерская перетяжка офисных комп. кресел, стульев. Тел. 050-614-91-28. zz Изготовление мебели из дерева и других столярных изделий качественно, с покраской, на ваш заказ. Тел. 095-752-00-35.

Корпусная мебель по индивидуальному проекту. Тел. 095-35-30-606. «Ардо», LG, Samsung и др. стир. маш.автоматов, холодильников. Ремонт на дому, с гарантией. Тел. 050772-98-33.

zz Перевозка домашних вещей до 1т. другие грузы, услуги грузчиков, по городу, межгород, Россия, Крым (помощь на таможне). Тел. 095-321-43-87. zz Перевозка пассажиров, свадьбы, юбилеи, поездки на отдых, подвоз рабочих, любые поездки на заказ, нал/безнал, лицензия Фольксваген 18 мест. Тел. 050-607-09-87.

«Газета объявлений» N 16 (622), 25 апреля 2018 г.

Перетяжка мягкой мебели любой сложности, изменение дизайна под современную мебель. Тел. 050-76-77-434.

zz «Теплые полы» Недорого! Тел. 095-595-27-25. zz «Теплые» окна, балконы «под ключ»: внутренняя и наружная отделка, кровля по самым лучшим ценам! Гарантия! Тел. 066-71633-72. zz «Тёплый пол». Недорого. Тел. 050-95-70-416. zz А у нас дешевле! Ремонт квартир и домов! Качественно! Недорого! Тел. 095-595-27-25. zz Балконы. Тел. 050-95-70-416. zz Балконы «под ключ»: м/ пластиковые окна, сварочные, отделочные и кровельные работы. Самые лучшие цены с опытом и гарантией! Тел. 066-71-633-72. zz Балконы на любой вкус по самым доступным ценам! Качественный монтаж, проверенный временем материал! Тел. 095-59527-25. zz Балконы, обшивка, сварка, козырьки. Тел. 095-157-09-03. zz Без предоплат. Ремонт любой сложности. Тел. 099-374-09-51. zz Бетон. работы, стяжка, фундамент. Копаем траншеи под воду, слив. ямы от А до Я. Тел. 066-04065-08. zz Бетонировка. Тел. 095-59527-25. zz Бетонные работы, копка ям, проводим водопровод, канализацию. Демонтаж. Тел. 095-49710-12.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

Бурение скважин под воду. Тел. 050-64-64162. zz Бурение, чистка скважин. Тел. 066-99-51-651.

Быстро, качественно утепление домов. Откосы, декор, покраска, короед, тертая шуба. Тел. 06668-48-308. zz Водопровод. Тел. 066-71633-72. zz Водопровод, канализации, копаем траншеи, сливные ямы. Тел. 095-800-3-999. zz Водопровод, канализация. Тел. 050-95-70-416. zz Водопровод, отопление, канализация «под ключ» и мелкий ремонт. Качественно! Недорого! Тел. 095-595-27-25. zz Водосточная системма! Продажа. Монтаж. Тел. 095-59527-25. zz Ворота, калитки! Недорого! Тел. 066-71-63-372. zz Ворота, калитки, навесы «под ключ»! Недорого! Тел. 095-59527-25. zz Все виды ремонтно-строит. работ. Тел. 050-732-38-85.

http://slavinfo.dn.ua

3


Объявления диктуйте по тел.:

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

(присылайте SMS-сообщения)

 медуслуги  медтовары  медуслуги  медтовары  медуслуги  медтовары  медуслуги

zz Медицинские ходунки для взрослых, б/у. Тел. 066-528-30-85.

Продаю

zz Витафон,прибор виброакустич. Тел. 095-016-82-77. zz Инвалид. коляска, нов., на большой вес, поручни для инвалидов. Тел. 099-01-88-926. zz Инвалидная коляска. Тел. 066-831-20-42.

zz Инвалидная коляска. Тел. 050-86-32-956. zz Инвалидная коляска, новая, 2 000. Тел. 095-168-83-47. zz Инвалидные ходунки, педальный тренажер для инвалидов, кресло-горшок. Тел. 050-86-32975. zz Коляски инв. улич. и комн., в упаковке, новые, срочно. Тел. 095-185-56-06.

zz Коляска инв. новая, ходунки. Тел. 095-367-51-01 (после 18.00). zz Коляски, инвалидные, новые. Тел. 050-94-56-826. zz Костыли, аллюм., цена договорн. Тел. 050-879-72-82. zz Кресло-горшок на колесах новое. Тел. 050-86-32-956. zz Кровать функц., коляска инв., стул-туалет, ходунки. Тел. 050947-76-59.

zz Мед. банки. Тел. 095-63750-97. zz Светильник соляной, лечебный, синяя лампа, манжетка аппарату для измерения АД новая. Тел. 063-284-72-58.

zz Шифоньер 3х створч., трельяж, кровать односпальная, тумба под телевизор. Тел. 095-878-86-45.

Куплю

zz Угломер медицинский. Тел. 050-551-40-64.

 медуслуги  медтовары  медуслуги  медтовары  медуслуги  медтовары

zz Заборы, ворота, калитки «под ключ». Гарантия – 5 лет! Выезд и консультация – бесплатно! Тел. 095-595-27-25. zz Заборы, любой материал, недорого. Тел. 066-99-51-651.

Вывоз мусора. Тел. 095-017-0347. Вывоз мусора. Тел. 066-726-08-38. Вывоз мусора. Тел. 050-143-18-12. zz Высотные работы, балконы, козырьки, утепление, ремонт крыш. Тел. 095-157-09-03.

zz Г/картон, пластик, ламинат и многое другое! Качественно! В срок! Тел. 066-71-633-72. zz Гаражи. Тел. 095-595-27-25. zz Гаражи. Тел. 099-37-40-951. zz Гипсокартон. Тел. 050-95704-16. zz Гнутые изделия, коньки, отливы, любой цвет. Тел. 095-15709-03. zz Двери. Тел. 066-71-633-72. zz Двери. Тел. 050-95-70-416.

Евроремонт любой сложности. Тел. 099280-69-70. zz Заборы. Тел. 099-37-40-951.

З а б оры и з люб ого материала любой сложности. быстро. качественно. Тел. 099783-87-86. zz Заборы из шифера, профиля и т.д. Тел. 099-783-87-86. zz Заборы, ворота любой сложности: профлист, ковка, камень. Самые выгодные цены. Опыт работы – 10 лет. Тел. 066-71633-72.

4

zz Индивидуальный просчет и Монтаж Систем отопления. Установка котлов,Монтаж теплых полов. Тел. 050-69-625-15. zz Качественно и быстро строит. работы: г/картон, плитка, откосы и др. Тел. 050-19-76-370.

zz Кирпичная кладка. Тел. 06671-633-72. zz Кладка. Тел. 095-595-27-25. zz Кладка. Тел. 099-37-40-951. zz Копаем траншеи под воду, канализацию, сливные ямы от А до Я. Тел. 095-800-3-999. zz Копаем траншеи, бетонные работы, демонтаж, услуги грузчика, разнорабочего. Тел. 095-49710-12. zz Копаем траншеи, сливные ямы от А до Я, бетон. работа, кладка кирпича, демонтаж. Тел. 050-048-048-4. zz Короед. Тел. 050-957-04-16. zz Кровельные работы «под ключ» и частичный ремонт. Качественно. Доступно! Тел. 066-71633-72. zz Кровельные работы, ремонт. Тел. 050-63-61-789. zz Кровельные работы: ангары, склады, квартиры. Недорого! Тел. 095-595-27-25. zz Кровля. Тел. 095-595-27-25. zz Кровля. Тел. 050-95-70-416. zz Кровля. Тел. 099-37-40-951.

Кровля крыш любой сложности. Тел. 050044-26-41.

zz Отопление. Качественно! Недорого с гарантией. Тел. 066-71633-72.

Пескоструйные работы,

zz Кровля любой сложности. Тел. очистка металла от 095-807-80-50. краски и ржавчины. Тел. zz Кровля, ремонт, реставрация. 050-676-19-87. Тел. 095-222-93-07. zz Кровля. Утепление фасадов. zz Плитка. Тел. 095-595-27-25. Тел. 095-807-80-50. zz Плитка. Тел. 050-95-70-416. zz Крыши, навесы, мансарды, zz Плитка ФЭМ. Тел. 099-37террасы, качество. опыт. Тел. 099409-51. 54-00-232. zz Плиточник. Тел. 095-64-01-086. zz Лестница, 12 м., леса 100 кв.м. Тел. 095-157-09-03. Плиточные и малярные zz Лестницы, изготовление, сборка. Тел. 066-789-52-34 работы. Недорого, качеАнатолий. ственно. Тел. 099-086zz Любой ремонт кровли. Тел. 29-96. 095-807-80-50. zz Малярка. Тел. 095-595-27-25. zz Малярка. Тел. 050-95-70-416.

zz Малярно-штукатурные и другие отделочные работы. Быстро и недорого! Тел. 066-71-633-72. zz Монтаж плитки мозайки, гипсокартон, ванны под ключ. Тел. 095-00-52-893. zz Монтаж плитки, мозайки, декор камня. Опыт работы. Тел. 099-54-00-232. zz Монтаж, вагонки, блок хаус, ламинат и т.д. Большой опыт. Тел. 099-54-00-232. zz Мягкая кровля. Гарантия – 5 лет. Надежно и недорого. Тел. 06671-633-72. zz Мягкая кровля: квартиры, гаражи. Недорого! Тел. 095-59527-25. zz Наружное и внутреннее утепление квартир и домов. Качественно! Не дорого! Тел. 095595-27-25. zz Наружные бетонные работы. Отмостки. Стяжки. Тротуар. Тел. 095-36-46-176. zz Наружные работы. Недорого! Тел. 066-71-63-372. zz Обои. Тел. 095-595-27-25. zz Обои. Тел. 050-95-70-416. zz Отделка. Тел. 066-71-633-72. zz Отделка. Тел. 050-95-70-416. zz Откосы. Тел. 095-595-27-25. zz Откосы. Тел. 050-95-70-416.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

zz Ремонт. Тел. 050-95-70-416. zz Ремонт Вашей мечты! Быстро! Качественно! Тел. 066-71-633-72.

Ремонт и кровля крыш. Тел. 050-52-52-810. zz Ремонт квартир и домов «под ключ» и частично. Недорого! Тел. 095-595-27-25. zz Ремонт квартир на любой вкус профессиональными руками. Недорого! Тел. 066-71-633-72.

Ремонт квартир под ключ. Тел. 050-263-08-78.

Строит. бригада выполнит все виды ремонтно-строит. работ. Кровля крыш (любая). Тел. 095-31-00-469. Строительная бригада выполнит работы любой сложности, строительство домов, заборов, укладка ФЭМа. Тел. 095-469-77-96. zz Стяжка. Тел. 066-71-63-372.

zz Ремонт квартир, домов от А до Я. Тел. 050-681-37-57. zz Ремонт под ключ, гарантия. Тел. 095-698-82-62.

zz Стяжка. Тел. 050-957-04-16. zz Стяжка домов. Недорого! Тел. 066-71-63-372. zz Стяжка, бетонные работы. Недорого! Тел. 095-595-27-25. zz Поклейка обоев, малярка,гипсокартонные системы, облицовачная плитка. Тел. 095364-61-76. zz Поклейка обоев, шпаклевка, откосы. Тел. 050-752-36-71. zz Полы. Тел. 095-595-27-25. zz Полы. Тел. 050-957-04-16. zz Полы любой сложности. Качественно! Тел. 066-71-633-72. zz Потолки. Тел. 066-71-633-72. zz Потолки. Тел. 050-95-70-416. zz Профессиональная укладка тротуарной плитки. Тел. 095-9192-992.

Професстональное утепление фасадов на любой высоте. Тел. 066475-51-64. zz Ремонт гидравлики, домкраты, роклы складские, подъемники самосвальные и др. гидравлики, а также стартеров гинератеров, двигателей, КПП, редукторов, имеется обменный фонд, грузовая разборка , продажа всей техники от УАЗа до Белаза, краны, бульдозеры, самосвалы, погрузчики и другое, или покупаем авто и спец. технику, з/ч. Тел. 095-139-16-77.

http://slavinfo.dn.ua

Р емонт , замена , врезка, установка замков, доводчиков дверной фурнитуры и броненакла д ок , аварийное открытие дверей. Тел. 093-3434-948.

Стяжка, штукатурка, отмостка быстро, качественно, своя мешалка. Тел. 099-783-87-86.

zz Требуется молодой, ответственный для работы с клиентами. З/п от 5000грн/месяц. Возможно без о/р. Тел. 066-784-65-46. zz Установка сантехники, пойка, Недорого! Гарантия! zz Ремонтно-строительные канализация. Тел. 095-595-27-25. работы. Тел. 099-077-80-79. zz Утепление. Тел. 050-95-70416. Ремонтно-строиzz Утепление домов по самым тельные услуги. Тел. лучшим ценам в городе! Каче095-520-14-36. ственно, с гарантией. Материалы по оптовым ценам. Тел. 066-71zz Реставрация, установка и 633-72. продажа чугунных батарей. Тел. 066-860-96-35. Утепление пеноzz Сварка. Тел. 066-71-633-72. пластом. Теплоzz Столярные изделия под изоляционная стяжка и заказ, любой сложности. Тел.: штукатурка.Наливной 0508749575 Роман, 050-030-92-13 пенофибробетон. www. Антон. kremnepen.com.ua. Тел. zz Стояки. Тел. 095-595-27-25. 050-642-19-95. zz Стояки. Тел. 099-37-40-951.

«Газета объявлений» N 16 (622), 25 апреля 2018 г.


Объявления диктуйте по тел.:

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

Адвокат по банкам и страховым. Тел.: 099463-48-10, 2-53-88. zz Утепление домов, короед. Тел. 095-75-66-327. zz Утепление квартир, высотные работы, балконы, козырьки. Тел. 095-157-09-03. zz Утепление. Недорого! Тел. 095-595-27-25. zz Фасады. Тел. 095-595-27-25. zz Фасады. Тел. 050-957-04-16. zz Фасады. Недорого! Тел. 06671-633-72. zz Фронтоны, водосточка, коньки. Недорого! Тел. 095-59527-25.

Циклевка, шлифовка паркета, доски, реставрация крашеных полов, укладка паркета, доски, ламинат. Тел. 066-6131-685. zz Штукатурка. Тел. 066-71-63372. zz Штукатурка. Тел. 050-95704-16.

Штукатурка и отделочные работы. Тел. 099-280-69-70. zz Штукатурка, стяжка, заливка дворов, отмостка и т.д. Тел. 099783-87-86. zz Штукатурка, шпаклевка, откосы, обои и др. Тел. 095-75-66327.

Электрик, опытный, вып. эл. монтаж домов, квартир, замена розеток, выключ., уст. эл. баков, перенос сч-ков. Тел. 050-88038-45. zz Электрика. 095-595-27-25.

Недорого! Тел.

zz Агентство «Акцент Груп» подготовит документы любой сложности: экспертная оценка, присвоение кадастрового номера, приватизация земельных участков, вхождение в право наследства, получение разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию, подготовка исковых заявлений, сопровождение в суде. Тел. 095294-25-34.

Адвокат. Тел.: 099463-48-10, 2-53-88.

Адвокат. Юридические услуги. Тел. 095-01-44812.

(присылайте SMS-сообщения)

zz Видео-фотосъемка свадеб, крестин, детский мероприятний, выполнит профессионал со стажем. Тел. 050-143-00-81 Александр.

- налагоджувальник автоматів і - акумуляторник - слюсар-електрик з ремонту напівавтоматів електроустаткування - електрогазозварник - слюсар з ремонту рухомого - вантажник складу Инвестиции для - армувальник електрокерамічних - комірник виробів бизнеса от 4 до 10% - економіст - випробувач електрокерамічних годовых. Финанси- бухгалтер виробів - зуборізальник рование СТАРТ-Апов. - фільтр-пресувальник - токар-карусельник Помощь в получении - випалювач фарфорових та фаянсових виробів Гранда. Тел. 066-708- слюсар-інструментальник Настройка спутник. ТВ 90-93. zz Тамада на - інженер-конструктор от 50 грн., Discovery, свадьбу,юбилей,выпускной. Тел. - оправник електрокерамічних zz Подготовка документов для Animal Planet , бес- 050-275-97-89. виробів купли-продажи в сфере недвиплатно. Продажа и уста- начальник служби охорони праці жимости, любой сложности, юриУст. и настр. спутн. ТВ, - слюсар механоскладальних новка Ц. рынок, бутик № дическое сопровождение сделки. робіт Discovery, Animal Planet Продление сроков вступления в на23. Тел. 050-223-65-49. - кухар следство, сопровождение выписки - бесплатно, качест., - розмітник через суд. Тел. 050-471-85-04. zz Невезение в жизни, любви, гарант., сервис. Тел. - комірник бизнесе? Могу помочь. Смотрю - майстер цеху 050-88-78-487. судьбу, избавляю от неудач. Тел. - діловод 050-565-27-11 (Ирина). - інженер з охорони праці - токар-розточувальник Охрана домов и - токар - розмітник квартир с помощью Выполню различные - оператор верстатів з просигнализации. Тел. 050работы по дому, двору грамним керуванням 475-45-04. - енергетик или саду, огороду, не - секретар суду дорого. Тел. 095-42- слюсар-ремонтник Охрана. Все виды 13-387. - фрезерувальник - оправник електрокерамічних охранных услуг. Тел.: виробів 095-502-40-20, 050Гидродинамическая - фільтр-пресувальник (вироб475-45-04. ництво керамічних, фарфорових та чистка канализационных фаянсових виробів)

Настр. и уст. спутн. антенн, 150 каналов, без абонплаты, HD-тюнер, инд. подход к каждому клиенту, кач., гарантия, сервис. Тел. 095-53082-65.

Спутникове ТВ. Установка, настройка. HD- тюнер-360 грн., Т2- тюнер- 350 грн., Android Smatr TV. Пере п рошивка тюнеров. Тел. 099555-52-95.

труб. Тел. 050-620-60-58.

zz Муж на час. Виталий. Тел. 050801-80-96. zz Покраска и химчистка кожаной и замшевой обуви, сумок, курток, дубленок. Тел.: 050-473-74-93, 063-105-48-76. zz Ремонт и перетяжка мягкой мебели, изготовление новой. Тел. 099-48-40-177.

zz Расклад на картах таро дисУст. ТВ, спутн. ТВ, танционно, растояние между нами на качество расклада не влияет, HD-тюнер, просмотр от сниму сглаз, испуг, негатив, 90 рус., укр.-язычных семейные проблемы . Тел. 066каналов. Кач., гарантия, 912-78-98. zz Ремонт компьютера, сервис. Тел. 099-49-70-239. установка программ, настройка сети Интеренет. Выезд на дом. Тел. zz Установка спутник. ТВ, пере050-236-97-80. прошивка тюнеров, настройка. HDРемонт ТВ на дому, zz Ремонт компьютеров и тюнера, Т2. Качественно, недорого. недорого. Тел. 050-597- ноутбуков, установка программ, Гарантия. Тел. 095-148-26-73. настройка сети Интернет, выезд 13-88. специалиста на дом. Тел. 050-708Уст-ка и настройка спутн. zz Ремонт холодильников. Тел. 28-64. антенн, от 150 грн. Каче066-216-00-55. ство, гарантия, сервис. Свадебная видеосъzz Сантехник. Тел. 099-37-40-951. Тел. 066-412-81-70. zz Услуги мастера ногтевого емка. Тел.: 099-012сервиса. Тел. 050-527-41-86. 666-2, 093-060-47-37. zz Чистка скважин. Тел. 066-9951-651. Химчистка мягкой zz Свадебный видеограф. Тел. м е б е л и , к о в р о в ы х 066-072-28-62. zz Спиливаем аварийные покрытий на дому. Тел. деревья любой сложности. Тел. 050-76-77-434. 099-174-50-53. zz Спутник. ТВ, продажа и настр., zz Химчистка пальто, костюмов, перенастр. головок, HD-тюнер. кожи, свад. платьев, одеял, Кач., гарантия, сервис. Тел. 095подушек, мягкой мебели, покраска 530-82-65. джинсов. Тел.: 050-473-74-93, 063Требуется zz Спутник. ТВ. Корректировка 105-48-76. Слов’янський міський центр zz Электрик. Тел. 099-37-40-951. сигнала. Перенастройка каналов зайнятості інформує про наявність на новые частоты (1+1,ICTV, СТБ и zz Электромонтер. Тел. 066- др.), качество, гарантия. Тел. 050- вільних робочих місць станом на 986-88-49. 23.04.2018 по м. Слов’янську: 82-83-704.

«Газета объявлений» N 16 (622), 25 апреля 2018 г.

- начальник відділу роздрібного - випробувач електрокерамічних бізнесу виробів - головний спеціаліст - фрезерувальник - контролер-касир слюсар з контрольно- інженер-технолог вимірювальних приладів та авто- шліфувальник матики (електромеханіка) - фрезерувальник - тесляр - стропальник - слюсар-сантехнік - експедитор - інженер-конструктор - електромонтер з ремонту та об- головний бухгалтер слуговування електроустаткування - терміст - водій автотранспортних засобів - менеджер (управитель) із збуту Звертатись до Слов’янського міського центру зайнятості (пл Соборна 3, 6 поверх) до адміністратора Машиностроительному заводу ЗАО «Бетонмаш» на постоянную работу требуются: - инженер-конструктор; - фрезеровщик; - инженер-технолог; - токарь ДИП-300; - слесарь-ремонтник; - слесарь-инструментальщик; - токарь-расточник; - мастер отдела технического - продавець-консультант - лікар з медицини невідкладних контроля; - токарь-карусельщик; станів - машинист крана; - охоронник Жителям г. Краматорска - до- головний інженер ставка транспортом предприятия. - озеленювач Обращ.: г. Славянск, ул. Сослюсар з контрольновимірювальних приладів та авто- лодилова, 1. Тел.: 63-55-80 (отдел матики (електромеханіка) кадров).

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

http://slavinfo.dn.ua

5


Объявления диктуйте по тел.:

Требуется

ООО «Руссоль-Украина» приглашает на работу: - наладчик автоматов (слесарь); - грузчик; - слесарь КИП; - электрогазосварщик; - машинист экскаватора; - электромонтер; - оператор котельной; - машинист тракторного подъемника; - старший аппаратчик; За справками обращ. по тел. 62-41-72.

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

Бухгалтер. Наличие стажа работы бухгалтером обязательно. Тел.: 050-985-01-34, 063-755-48-54.

zz В агенство недвижимости « Гарант» требуются сотрудники по продаже, аренде недвижимости, можно без о/р, обучаем, стажировка. г. Славянск, ул. Университетская, 56. Тел. 050-18-81-160. zz В агенство недвижимости « Гарант» требуются сотрудники по продаже, аренде недвижимости, можно без о/р, обучаем, стажировка. г. Славянск, ул. Университетская, 56. Тел. 050-18-81-160. zz В арт-кафе «Карандаш» требуются повар в холодный цех с О/Р, уборщица. Тел. 066-520-22-11. zz В завед. общ. питания помощник повара с о/р, Центр. Универмаг «Мама дома», ЗП от 3 200 грн и выше. Тел. 066-93-88-881 ( 9.00-19.00). zz В кафе требуется повар. Тел. 050-192-48-10. zz В кафе требуется помощник повара. Тел. 050-192-48-10. zz В кафе требуются официанты. ТОВ «СФС ТРЕЙД» запрошує Тел. 099-02-33-620. на роботу працівників за В керамцех треб. спеціальностями: - слюсарі ремонтники 5 і 6 замывщица, заливщик, розряду художник, упаковщица. - слюсар КВП 5 розряд Тел. 066-370-76-46. - електрогазозварник 5 розряду - фрезерувальник 5 розряду - секретар В Киевскую обл., в - вантажники - водій садовый центр , требу- медсестра ются работники. ОфициЗвертатись за тел. 050-660альное трудоустройство. 85-01. Автомойщик и ученики на автомойку, сторож на автостоянку. Жилье предоставляется Тел. 050-607-34-54. бесплатно. Тел.: 050zz Автослесари , водители на 152-20-21, 050-525-09грузовые авто, тракторист на по44. грузчик. Тел. 050-919-86-81.

zz Автослесарь по ремонту ГАЗ2410. Тел. 050-76-76-871. zz Администратор-горничная в сауну. Тел.: 099-066-60-37, 050968-08-34.

АН «Акцент» требуются сотрудники на должность риелтора, ставка 4 000+ %, обучение, карьерный рост. Тел. 050-425-29-78. zz Большой выбор вакансий, работа на выезд, загран. паспорт. Тел. 050-743-37-48 (вайбер). zz Буфетчик, бармен с навыкам повара. Тел. 099-454-42-43.

zz Грузчик-отборщик на оптовую базу продуктов питания. Тел. 050-470-87-20. zz Грузчик-отборщик на оптовую базу продуктов питания. Тел. 050-470-87-20.

В магазин пром товаров срочно требуются продавцы девушки на пост работу. Тел.: 095-935-25-63, 099323-00-32.

Замывщица, посудный цех. Тел. 050-625-63-04. zz Интересная работа для молодого и амбициозного парня. Рассотрю без о/р. Тел. 099-42-74230. zz Ищу опекуна для престарелой пары. Тел. 095-34-69-138. zz Ищу работу вахтовым методом. Тел. 095-626-39-11.

zz В магазин СТИЛЬ требуются zz Водитель на КамАЗ. Тел. 050продавцы консультанты девушки. 655-41-40. Тел. 050-053-14-28. zz Водитель на КАМаз зерновоз zz В садовом общ. на Артема терб. сторож, проживание. Тел. без в/п, п. Северный. Тел. 099-292066-806-60-63. 47-36. zz В санаторий Славянский требуется : повар, официант с о/р, Водитель на самосвал, кухонные рабочие. Тел. 095-893zz Дворник в КП№7. Тел. Зил, Газон. Тел. 050-9225-23. 2-70-99. 345-93. zz Водитель. Тел. 095-391-90-32. zz Для работы с киентами. З/п от 5500грн/месяц. Рассмотрим без о/р. Тел. 099-42-74-230. zz Заведующий столовой, повара, работники кухни, уборщица. электромонтер, с. zz Каменщик. Тел. 095-64-01Железный порт, Херсонская обл., 086. на сезон май-сентябрь. Тел. 050zz Каменщик, сварщик, плотник, 174-84-81. разнорабочие. Тел. 050-76-76-871. zz Каменщик, сварщик, плотник, разнорабочий. Тел. 066-710-38-20. zz Каменщики+прораб в крупную строительную компанию для работы в Киеве, большой объем работы, своевременная ЗП, предоставляется жилье. Тел. 050zz Водитель с о/р. Тел. 099-53zz Водитель кат. «С». Тел. 050648-50-52. 181-73-94. 80-202. zz Кассир- оператор на прием/ zz Водитель на зерновоз. Офиzz Водитель, кат. «В», «С», з/п от выдачу груза, багажа. Тел. 050циальное трудоустройство. Тел. 4 500 грн. Тел. 095-820-11-74. 387-39-89. 050-817-72-21. zz Кладовщик на склад стройматериалов. Тел. 050-534-28-46. zz Кровельщик. Тел. 095-64-01zz Закройщик с опытом работы в 086. ателье. Высокая заработная плата. zz Кузовщик-рихтовщик на Компенсация проезда. Тел.: 050- СТО, з/п от 10 000 грн./мес, с ОР. 904-74-18, 093-974-61-42. Тел. 050-555-55-66.

zz В магаз. одежды и обуви треб. продавцы. Тел. 099-355-40-04.

В магазин на табачный отдел требуется продавец приятной внешности без вредных привычек. Тел. 050-537-51-97.

(присылайте SMS-сообщения)

Водитель манипулятора лесовоза на базе УРАЛ в Луганскую обл. Оплата оклад от 12000 грн. + премия + жильё. Тел. 068-732-66-60 (Юрий Григорьевич ).

zz Водитель, штамповщик, кладовщик учетчик, мастер кузнечно-пресового участка, мастер цеха мех. обработки. Тел.: 050680-61-24, 050-428-11-52.

zz Водитель на ЗИЛ. Тел. 050655-41-40. zz Водитель на ЗИЛ-самосвал. Тел. 095-1-400-400. zz Водитель на КамАЗ. Тел. 050807-87-80.

zz Горничные, повар на азовское море. Тел. 050-625-63-75. zz Грузчик. Тел. 050-422-06-26.

Грузчик на оптовую базу, з/п от 4 000 грн. Тел. 050-422-06-26 (зв. с 8.00 до 20.00).

zz Закройщик с опытом работы в ателье. Высокая заработная плата. Компенсация проезда. Тел.: 050904-74-18, 093-974-61-42. zz Закройщица, швея. Тел. 050911-80-70. zz Заливщик. Тел. 050-60430-20. zz Заливщик гипсовых сувениров, художник, человек на вязку оберегов. Тел. 095-44441-39. zz Заливщик, замывщица, р-н Химик. Тел. 099-726-59-46. zz Заливщики, замывщица, художники на подглазурную краску, з/п стабильная. Тел. 095-19500-01. zz Заливщики, на пост. работу, з/п стабильная, выплач. регулярно. Тел. 095-195-00-01. zz Замывщик, заливщик, на пост. работу. Тел. 050-731-41-59. zz Замывщица на вазы. Тел. 050-704-02-58. zz Замывщица на горшок. Тел. 050-580-65-62. zz Замывщица с хорошим почерком, возможно обучение, оформление обязательно, р-н Кузни. Тел. 050-70-40-865.

zz Лепщица, зиливщик , замывщица, разнорабочий р-н ЖД. Тел. 050-752-28-27. zz Люди для разборки зданий, разнорабочие, оплата ежедневная. Тел. 050-03-16-323.

zz Маляра. Тел. 095-64-01-086. zz Мастер кузнечно-прессового участка, штамповщик, кладовщик, ЗП высокая, своевременная. Тел. 050-693-35-12. zz Мастер на производство тротуарной плитки. Тел. 066-42260-46. zz Мастер педикирюра, маникюра. Тел. 050-578-16-93.

zz Грузчик на постоянную работу, з/п от 4 000. Стройматериалы. Тел. 050-631-18-71. zz Грузчик на продуктовую базу, р-н ЖД Славкурорт. Тел. 095-39858-77. zz Грузчик на стройсклад. Тел. 050-973-02-26. zz Грузчик на ц. рынок, неполный раб. день, 6.30- 8.00., 13.00- 14.00. Тел. 095-309-05-21.

Грузчики, разнорабочие, ЗП высокая,. Тел. 050-955-55-04. zz Грузчики, укладчики по накладным на произв. склад. Тел. 050-62-27-124.

6

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

http://slavinfo.dn.ua

«Газета объявлений» N 16 (622), 25 апреля 2018 г.


Объявления диктуйте по тел.:

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10 zz Рабочие в цех тротуарной плитки. Тел. 050-178-07-12. zz Рабочие для пр-ва тротуарной плитки, работа круглогодично, оплата еженедел. Тел. 050-18173-94. zz Рабочие для укладки тротуарной плитки. Тел. 095-91-92992. zz Рабочие на ленточную пилораму, желательно с ОР. Тел. 050-181-73-94.

Требуется

zz Мастер-парикмахер, с о/р. Тел. 050-658-66-35. zz Мастер-приемщик с ОР, автомаляр, кузовщик-рихтовщик, моторист, на пост. работу на СТО. Тел. 050-555-55-66. zz Менеджер по рекламе поездки в Крым. Тел. 050-544-61-27. zz Менеджер по рекламе Поездки в Крым. Тел. 050-54461-27. zz Менеджер. Без о/р. З/п: высокая. Тел. 099-42-74-230. zz На Керам. производство на постоянную работу требуется замывщица, электрик, подсобный рабочий. Трритория завода ХимПром, дорога оплачивается. З/п при личном собеседовании. Тел.: 095-856-09-11, 050-64072-13. zz На производство обуви требуется работник, сапожник на затяжку, закройщик, швея. Тел. 050-60-222-04.

zz Предлагаю к сотрудничеству Рабочие на производтех, кто хочет заработывать. Реализация мужского и женского белья ство, срочно. Химик. на торговые точки и магазины и Тел. 050-676-51-40. другие спрособы продаж. Трикотаж под реализациюбез вложений. zz Рабочий в магазин «ХозЗароботок хороших процентов 050-774-23-87. Тел. 050-774-23-87. товары», срочно. График работы с 7.00- 14.00. Тел. 050-701-58-30. zz Предприятию требуется разzz Разнорабочие. Тел. 050-864норабочий, треб. физ. труд. Тел.: 69-73. 050-299-35-77, 050-90-74-024. zz Разнорабочие. Тел. 050-18173-94. Пресовщик, сортиzz Разнорабочие и люди на ровщик, разнорабочий, разборку зданий и чистку кирпича. слесарь- ремонтник в Тел. 050-655-41-40. zz Разнорабочие на пост. цех по производству Оплата от 9 000, водители кирпича. Тел. 050-820- раб. погрузчики, з/п от 11 0000. Тел. 55-79. 066-091-14-89. zz Разнорабочие, до 30 л., с о/р zz Прессовщики на базу по стройкам. Тел. 050-211-49-59 вторсырья, возможно в ночную будни до 18.00. смену. Тел. 050-959-45-34. zz Продавец , с о/р,без в/п, Разнорабочие, рабочий на кондит. изделия, работа по на зачистку посуды, р-н регионам, садовник на дачу, р-н Машмета. Тел. 050-676Рыбхоза. Тел. 050-755-24-31.

Продавец в киоск пополнения счета, Артема. Тел. 066-12828-28.

91-30.

zz Срочно требуется юристхозяйственник с опытом работы в бюджетной сфере. Тел. 066-60625-81.

Сторож на пасеку. Тел. 095-247-60-67. zz Сторож на пасеку. Тел. 098496-00-17. zz Строители, кровельщики, отделочники, каменщики, фасадчики, маляра, з/п раз в 10 дней. Тел.: 099-485-64-94, 068-166-74-75. zz Технолог на швейное пр-во, закройщик, помощ. закройщика, упаковщик. Тел. 095-366-76-36.

Требуется задувщик ра й он Черевковка все вопросы по телефону. Тел.: 050-01904-11, 050-815-88-36.

zz Шиномонтажник. Тел. 050105-10-60. zz Шлифовщик по металл. в zz Требуется мастер на произ- частн. предприятие. Тел. 050-814водство тротуарной плитки. Тел. 77-61. 066-422-60-46. zz Электрик, можно без о/р. Тел. zz Требуется мастер по ремонту 050-580-56-80. пк и телефонов. возможно обищу учение. Тел. 095-377-38-77. zz Бригада строителей со своим zz Требуется обжигальщик на инструментов ищет высокоопл. вазу. Тел. 050-782-04-65. zz Требуется разнорабочий в работу по городу. Тел. 099-783керам цех.возраст до 35 лет.центр. 87-86. zz Жен. 50 л., в/о, финансовоТел. 095-186-44-44. экономическое, рассмотрю предложения. Тел. 050-836-96-58. Т реб у ю т с я п ро zz Жен. 57 лет. без в/п ищет давцы в магазин, работу по уходу за инв. и пожилыми есть о/р, можно с прожира с п оло ж енн ы й людьми, ванием. Тел. 050-877-98-56. на берег у А зов zz Женщина . ищет работу по уходу, больш. опыт, рассм. в-ты. с кого моря , Тел. 095-46-977-94. с . Б ело с ара й с кая zz Инвалид 2 группы, ищу накоса. Зарплата по домную работу по г. Славянск. Тел. д оговоренно с ти , 050-048-04-61. zz Исполнительная, эрудирован. жилье предоставля- женщина, 49 лет, ищет работу в ется. Тел.: 096-509-52- дневное время. Тел. 099-033-44-78. zz Ищу работу няней, опыт работы 40, 066-108-16-53. есть. Тел. 066-010-93-67. zz Ищу работу оператора котельной, машиниста котлов, сторожа, дворового рабочего. Тел. 050-879-72-82. zz Ищу работу по уборке офисов, квартир и домов. Тел. 095-50-50270. zz Ищу работу поваром или по дому помощником. Тел. 099-71-75450. zz Ищу работу сторож, охранник, есть о/р 5 лет. Тел. 095-060-22-97. zz Ищу работу, срочно. Тел. 09997-36-244. zz Каменщик. Тел. 095-81555-82. zz Работу по уходу за скотиной с проживанием, большой опыт, высшее зоотех. образование, без в/п, 46 лет, одинок. Тел. 066-29431-62.

zz Разнорабочий на стройку. Тел. 050-17-00-326. zz Разнорабочий, з/п от 200 На СТО требуются 300 грн./ день. Тел. 095-91-92-992. автоме х аники и zz Разнорабочий, обжигальщик, шиномонта ж ники . zz Продавец в магазин сторой- замывщица можно без о/р, в материалов. Тел. 099-772-58-77. керам. цех. Срочно. Тел. 050-908Тел. 050-902-47-00. zz Продавец в отдел белья, ТЦ 24-21. zz Реализатор-консультант,с zz Обжигальщик, задувщик. Тел. Ярмарочный, желат с о/р. Тел. 095033-10-65. оформлением, Центр, магазин 050-582-10-86. zz Продавец в продуктовый пром. товары. Тел. 050-657-91-89. zz Обжигальщик-упаковчик напольная ваза. обьем. зарплата магазин. График 8.00 - 21.00. Тел. 099-274-01-65. своевременно. Тел. 095-186-44-44. zz Продавец в табачный ларек, с zz Обжигальщик-упаковчик напольная ваза.обьем.зарплата о/р, центр. Тел. 050-190-51-99. zz Продавец продовольственных своевременно. Тел. 095-186-44-44. бухгалтер и грузчик. Тел. zz Общительный, приветливый, товаров, 050-522-50-98. чистоплотный реализатор доzz Продавец цветов, помощник машней выпечки. Тел. 099-74флориста, на пост. работу. Тел. 885-93. 095-577-31-38. zz Оператор на экскаватор Volvo BL 71, с опытом работы на данной Продавец-контехнике. Тел. 095-698-99-33. сультант в магазин zz Отделочники. Тел. 066-81511-57. мобильной связи. zz Откатчик гипсовых изделий, оф.трудоустройство, ЗП еженедельно, своевременно. ставка+%. Тел. 095-683Тел. 050-622-75-92. 54-63. zz Официант в ресторан, водитель с личным авто на службу zz П р о д а в е ц - к о н с у л ь т а н т , доставки, на пост. работу. Тел. Детский Мир, Славянск, с о/р в 050-55-66-260. сфере продаж. Тел. 050-47-26-108. zz Парафинщица на горшки и zz РАБОТА в Польше. супник. оплата по сырому. р-н ке- Оформление всего 2 000 грн. ЗП рамкомбинат. Тел.: 050-567-45-91, 20 000- 25 000, жилье бессплатно. 093-063-44-35. Тел.: 095-489-96-69, 096-460zz Парикмахер. Тел. 095-111- 96-69. 92-00. zz Работа для ответственного zz Повар-универсал, адми- , амбициозного парня от 23 лет. нистратор, повар-пиццайоло в Возможно без о/р. Оплата от пиццерию Риа Пицца. График zz 6000грн/месяц. Карьерный работы посменный. Тел. 066-406- рост! Тел. 095-581-78-95. zz Реализатор-швея на рынок, 66-02. zz Работа для строителей. Очень швея по ремонту одежды. Тел. 050Требуются люди, желаzz Подсобные рабочие, выгодные условия, возможна под- 164-13-60. ющие зарабатывать в zz Резчик по граниту, ручные вахт. методом (командировки), работка. Тел. 095-640-10-86. сфере прямых продаж работы (болгарка). Тел. 050-704питание+жилье+ проезд бесплат., 30 000 грн./ 3 мес., работа побез в/п, ЗП от 5 000 грн. Р а б о т н и к и н а П А О 81-88. стоянная, срочно. Тел.: 099-960Тел. 050-265-65-10. «Дон. Рыб. Комбинат» 74-14, 097-683-45-35. Рекламному агенофиц. трудоустройство, zz Подсобный рабочий на базу, ству на постоянную р-н ЖД Славкурорт. Тел. 050-750график работы 1/3,. Тел. Требуются сиделки работ у треб у ю т с я 17-58. 095-05-27-849 (Денис). по уходу за больлюди на долджность zz Помогите выполнить чертежи н ы ми и п ре с та рабочий цеха-монСАПР. Тел.: 2-08-64, 067-37-55рел ы ми л ю д ь ми . 311. Рабочие в керам цех, тажник (обучение). Работа по Славянску. zz Помощник для работы с ломожно без о/р, р-н Тел. 050-920-98-89 (с шадьми. Тел. 050-694-93-20. Тел. 095-920-66-55. Машмета. Тел. 050-6259.00 до 18.00). zz Помощник по огороду. Тел. 63-04. 050-73-38-867. zz Рубщики, пильщики дров, со Уборщица на пост. своими пилами, грузчики, оплата работу, в цех по произежеднев. Тел.: 050-031-63-23, 09560-45-702, 050-76-68-674. водству хлебобулочных zz Рубщики, пильщики, грузчики. изделий. Тел. 099-90Тел.: 050-031-63-23, 095-6010-123 (9.00-17.00). 45-702, 050-76-68-674. zz Сварщики. Тел. 066-064zz Художник-оформитель на па48-33. zz Сортировщики и плавильщики мятники, с ОР. Тел. 050-704-81-88. zz Челолвек для уборки приметаллов и сплавов. Тел. 099-42усадебного участка без в/п. Тел. 33-095. 099-042-48-06. zz Сотрудница на фаст-фуд, желательно с о/р, Центр. Тел. 050ЧП «СБ «Титан» на 178-29-59. zz Специалист по ремонту и пост. раб. треб. охранустановке лифтов. Тел. 099-11-29ники, менеджер, опе300.

Срочно требуются автомойщики. Звонить с 8-до 17 кроме с у ббот ы , во с кре сенья. Тел. 050-53260-40. zz Столяр, оплата сдельная, можно без о/р. Тел. 050-247-35-35.

«Газета объявлений» N 16 (622), 25 апреля 2018 г.

(присылайте SMS-сообщения)

Бесплатное обучение на сантехника по замене унитаза. Тел. 095-35192-74. zz Обучение ногтевому сервису. Тел. 050-527-41-86.

Требуется

zz Треб. на работу люди строительных специальностей. Тел.: 0999143901. zz Предприятию ПрАТ ВО «Донбассэкскавация» срочно требуется машинист автогрейдера, автоэлектрик, газоэлектросварщик. Высокая стабильная з/п. Тел.: 0504254783. zz Треб. продавец-консультант в мебельный магазин. Тел.: 0669412581. zz Требуется менеджер по аренде недвижимости, ставка + %. Тел.: 0504785693. zz Требуется продавец-консультант по продаже бытовой техники. Тел.: 0669412584. zz Фирме «Криогенсервис» треб. грузчик, з/п 6000, водитель, кат. В, С, Е», з/п 8000. Официальное трудоуйстройство, обучение, спецодежда, соцпакет. Тел.: 0503122837, 0948229253. zz завод автогенного оборудования «ДОНМЕТ» приглашает на работу: инженер-технолог (знание ПК), инженер-конструктор (механика), инженер планово-распределительного бюро. Хорошие условия труда, заработная плата в зависимости от квалификации. Обращаться в отдел кадров. Адр.:г. Краматорск, ул. Парковая, 115, Тел.: 486958, с 8.00 до 16.30. zz Треб. люди на работу в Славянск на разборку зданий. Тел.: 0660568281. zz Срочно треб. горничная для уборки домиков. Тел.: 0506240667. zz Предприятию ПрАт ВО «Донбассэкскавация» требуется опытный, квалифицированный, дипломированный, желающий развиваться инженер по технике безопасности. Запись на собеседование. Тел.: 0504254783. zz Требуются повара, кухонные работники, официанты. Тел.: 0502921001, 0980721548.

ратор пульта централ. наблюд., водитель, электромонтер. Тел. 095-540-17-58. Шиномонтажник с опытом работы, мк-р Артема ЦНИЛ. Тел. 050169-73-39.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

http://slavinfo.dn.ua

7


Объявления диктуйте по тел.:

Требуется

zz Требуется сторож-кательщица пенсионного возраста. Тел.: 0951836416. zz В кафе в центре города требуются официанты, бармен, повара-универсалы. Тел.: 0666650001. zz В кафе в центре города требуется уборщица. Тел.: 0666650001. zz Бармен, повар на постоянную работу. Тел.: 0508810644. zz В гостиницу на пост. раб. треб. администатор со знанием англ. яз. Тел.: 0660675696. zz В гостиницу на пост. раб. треб. горничная, желат. с о/раб. Тел.: 0660675696. zz В кафе в центре города требуется уборщица. Тел.: 0501484282. zz В кафе на Лазурном требуется официант с опытом работы. Тел.: 0501737086. zz В кафе, в центре города требуется охранник. Тел.: 0953273586. zz В кафе, в центре города требуется посудомойщица, з/п понедельная. Тел.: 0955135766. zz В магазин «Стиль» требуются продавцы консультанты девушки. Тел.: 0500531428. zz В парк «Юбилейный» в киоск быстрого питания требуется продавец. Тел.: 0954606018. zz В салон «Клеопатра» требуется мастер маникюра, мастер-парикмахер. Тел.: 0502227505. zz В связи с открытием дополнительного склада ведется набор упаковщиков, фасовщиков и комплектовщиков товара. Тел.: 0993558796. zz В Сильпо б-р Краматорский 18, требуется уборщик Тел.: 0951370749. zz В частный сектор для уборки двора треб. уборщик. Тел.: 0994486588. zz В швейный цех требуются работники для пошива головных уборов, швея, закройщик, помощник закройщика. Тел.: 0505605556. zz Водитель в такси, от 26 лет. Тел.: 0505603208. zz Водитель в такси, от 26 лет. Тел.: 0505603208. zz Водитель директора для пенсионеров. Поездки Славянск-Краматорск - 2 р. в день. Поездки по области - 2 р. в нед. Официально. Организация бюджетная. З/п 3000 грн. на руки. Реальная занятость около полдня, желательно место жительства район Крытого рынка в Крам. Тел.: 0683745173. zz Гостинице на пост. работу требуется повар, желателен о/р в ресторане. Тел.: 0660675696. zz Грузчики срочно, от 18 лет, работа с 9:00 до 18:00, час на обед, з/п 4600/мес. Тел.: 0988494509. zz Дежурный на автостоянку (пенсионер). Тел.: 79118. zz Динамично-развивающейся компании требуются консультанты с перспективой карьерного роста. Полный рабочий день, регулярная выплата, з/п 1300/нед. + бонусы. Тел.: 0994246851.

8

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zz Мастер по установке и наладке спутникового ТВ. Тел.: 0958070195. zz Мебельной фирме треб. распиловщик. Оплата сдельная. Тел.: 0507087071. zz На торговый склад требуются грузчики, карщик. Тел.: 0507826896. zz На пост. работу официант, повар, бармен с о/р. Тел.: 0508810644. zz На постоянную работу требуется менеджер-переводчик (английский язык). График работы с 8.00-12.00, выходной суббота, воскресенье. Тел.: 0676284995, 0501703714. zz На СТО требуется люди: сварщик, токарь, на развалсхождение, рихтовщик, ученик, слесарь для сборки деталей, форма оплаты 50/50. Трудоустройство. Тел.: 0661946189. zz На шазовую заправку (метан) требуется заправщик. Тел.: 0501017100. zz Нужна женщ. для уборки кварт. Тел.: 0995242646. zz Нужны люди для раздачи листовок, а так же для расклейки объявлений. З/п 150 грн./в день. Тел.: 0661411942. zz Нужны люди для раздачи листовок, а так же для расклейки объявлений. Запись на собесед. Тел.: 0669409599. zz Нужны люди для раздачи листовок, а так же для расклейки объявлений. Тел.: 0993558796. zz Охранники. Вахта. Проезд оплачивается, проживание пред., командировочные. Обязательно отсутствие судимости, з/п от 5400 грн./мес., выплата сразу по окончанию вахты. Не агентство. Тел.: 0997491444, 0501034629, 0734240649. zz Повар, помощник повара, мойщик посуды, официант, большая зарплата для опытных, хорошая зарплата с обучением для начинающих, в новом зале. Разные графики работы. Собеседование ежедневно 17.00, Парковая 10-А, кафе «Комикс». Тел.: 0502221117. zz Полиграфическому предприятию требуется водитель-реализатор по Украине. Тел.: 51049, 0509105486. zz Предлагаю вакансию разнорабочего на стройку, Сергей. Тел.: 0506088540. zz Предприятию на постоянную работу треб. разнорабочие. Тел.: 0506922515. zz Предприятию требуется подсобный рабочий и водитель бензовоза. Тел.: 0503470960. zz Приглашаю на постоянную работу раздатчиков рекламы с регулярной выплатой вознаграждения. Тел.: 0953491178. zz Продавец в новый магазин «Класс» (канцтовары), ул. Школьная, 2 (Старый город). График работы пн-пт 8-19, сб-вс 8-17.Выходные 2-3 дня. Приветствуется торг образование, опыт работы, знание кассы, канцелярской группы, хобби рисование и т. д., высокая обучаемость, оплата от 4232-5336 грн. Тел.: 0676256537. zz Продавец в продуктовый магазин, р-н Станкострой. Тел.: 0990190930. zz Продавец не прод. товаров, Станкострой. Умение работать с клиентом, находчивость, желание учится и желание работать. Ваш заработок напрямую зависит от вас. Хорошо работаете - хорошо и получаете. Тел.: 0954528711. zz Производственному предприятию требуются газорезчики, электрогазосварщики. Тел.: 0953342275, 0664426103.

zz Производственному предприятию на постоянную работу требуются электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Тел.: 61780, 0676240053 с 8.00 до 14.00 по будням. zz Производственому предприятию на постоянную работу требуются профилировщики, слесарь механосборочных работ, укладчик-упаковщик, слесарьинструментальщик. Тел.: 485126, 0676240883 с 8.00 до 14.00. zz Рабочие по изготовлению откосов из сэндвича, работа в Краматорске. Тел.: 0997116659. zz Промышленному предприятию срочно требуются модельщик по деревянным моделям, машинист бульдозера. Тел.: 0674130142, 0503321277. zz Требуется сторож пенсионного возраста. Тел.: 412458, 411719. zz В ломбард требуется кассироценщик. Тел.: 0997133786. zz В хорошую службу такси - оператор с опытом работы в торговле. Тел.: 0507761507. zz В хорошую службу такси - набор авто классом не ниже «Шевроле». Тел.: 0507761507.

zz На пост. работу требуются экспедиторы с опытом работы, з/п 7500 грн. Тел.: 0508008902, 0686227235. zz На предприятие индивид. пошива треб. швеи, закройщик. Трудоустройство. Нормиров. раб. день.З/пл. 4000-8000 грн. Тел.: 0666092115. zz На предприятие требуются: рабочие на оборудование по производству пленки (з/п от 5000 грн.); секретарь (коммуникабельность, знание Excel, з/п 3500 грн.). Тел.: 0954775176, с пн-пт, с 9 до 17. zz Предприятию на постоянную работу требуются специалисты по безопасности. Требования: знание ПК, опыт работы в структурах безопасности. Тел.: 0508053895. zz Предприятию на постоянную работу требуются охранники. Зарплата стабильная,выплачивается своевременно. Тел.: 0508053895. zz Треб. водитель-экспедитор, кта. «В, С», бытовоя химия, з/п от 6000 грн. Тел.: 0506851412. zz Треб. грузчик на склад бытовой химии. Тел.: 0500575712. zz Требуется водитель кат. «Е», с опытом работы, з/плата + коммандировочные. Тел.: 0504727167.

zz Краматорскому Дорожному Управлению требуется требуется инженер-сметчик и мастера-дорожники. Тел.: 442207. zz На бетонную стяжку треб. рабочие, электросварщики. Тел.: 0506998264. zz Расширяем автопарк Открываем вакансии экскваторщик, оператор фронт. погрузчика, водители С, Е. Тел.: 0502226669. zz Срочно требуется водитель кат. «С», «Е», оплата сдельная, офиц. трудоустр-во + соцпакет. Тел.: 0502226669. zz Требуются грузчик, з/п 250 грн. в день. Тел.: 0992817271. zz Машиностроительное предприятие ООО КПП Крамтехцентр объявляет набор сотрудников на постоянную работу на должности: рабочие специальности: координатчик, токарь-карусельщик, фрезеровщик, оператор станков с ПУ, токарь-расточник, токарь на ДИП200-500, слесарь-ремонтник по ремонту станков, слесарь-сборщик металлоконструкций, электрогазосварщик, подсобный рабочий; ИТР: ведущий инженер-технолог, ведущий инженер-конструктор. Достойная зарплата, соцпакет. Адр.:г. Краматорск, ул. Орджоникидзе, 9, Тел.: 71508, 0505742018.

zz Требуется на работу фрезеровщик (2-3 разряд), з/плата 20000-30000 грн., жилье предоставляется. Тел.: +79632411185, viber +380950071588. zz Дистрибьюторской компании на постоянную работу требуется заведующий складом (р-н Старый город). Тел.: 0952446454. zz Срочно требуется экскаваторщик, оплата сдельная, офиц. трудоустройство. Тел.: 0502226669, с 8 до 17. zz Требуется администраторменеджер, бухгалтер (г. Славянск). Тел.: 0953567410. zz Требуется банщик, работа понедельно. Тел.: 0992667197. zz Требуется горничная, администратор в частную гостиницу (с. Святогорск). Тел.: 0953567410. zz Требуется завхоз для обслуживания офисных зданий (г. Славянск). Тел.: 0953567410. zz Требуются водитель, категория «С». Тел.: 0994403137. zz ШРИФТ В пиццерию требуется уборщица, сторож. Тел.: 0955772996. zz На пост. работу требуются водители кат. «С», с опытом работы, з/п 7500 грн. Тел.: 0508008902, 0686227235. zz Требуется водитель для доставки воды. Тел.: 0997089905, кроме субботы, 0956832423. zz В магазин одежды на постоянную работу требуются: продавец и уборщица. Официальное трудоуйстройство, стабильная заработная плата. Тел.: 0669824598. zz Для работы в кафе требуется кухонный работник. Тел.: 0955900058. zz В ресторан Пицца «Челентано» требуются: повар на выпечку пиццы, официант, бармен-кассир. Тел.: 0507314635. zz Предприятию ООО «Краммет-2» на постоянную работу требуются подсобные рабочие. Тел.: 0996454692, 0507734334. zz Срочно требуется шиномонтажник (грузовое, легковое). Тел.: 0500509574. zz Требуется курьер на доставку товара от Интернет-магазина. З/п 1500 грн./нед. Тел.: 0508287284. zz Работа в Польше Для семейных пар, мужчин, женщин. По биометрии. Так же есть работа по рабочей визе. Вакансии: мебельные фабрики, гостиницы, кафе, заводы, производства. Мы находимся в Краматорске. Звоните прямо сейчас, консультация бесплатная. Тел.: 0666279278, 0974170795.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

http://slavinfo.dn.ua

(присылайте SMS-сообщения)

zz Требуется шиномонтажники с опытом работы. Тел.: 0502920994. zz Треб. охранница предпенсионного /пенсионного возраста. Тел.: 0509032351. zz СКП Ритуальная служба на пост. раб. треб. землекопы. Тел.: 0505974624. zz СКП Ритуальная служба на пост. работу треб. кладовщик. Треб.: о/р не менее 3 лет, знание ПК. Тел.: 0502987384, с 8 до 16. zz Срочно требуется приемщик стеклотары и мастер по ремонту обуви, на Лазурный. Тел.: 0505170704. zz Срочно требуется швея с опытом работы, ученица/практикантка с швейным образованием. Тел.: 0958136500. zz Срочно Треб. водитель категории «Е». Тел.: 0504069097. zz Срочно Требуется сиделка для работы в выходные дни в районе, пос. Беленькое. Тел.: 0509776538. zz Срочно Требуется сиделка или семейная пара с проживанием в Малотарановке по уходу за лежачей старушкой. Тел.: 0954551128. zz Торговому предприятию тербуется экспедитор. Тел.: 0667885225. zz Торговому предприятию требуется водитель кат. «С». Тел.: 0664084749. zz Тракторист на экскаватор Borex. Тел.: 0669760799. zz Тракторист на экскаватор BOREX. Работа постоянная. З/п высокая. Тел.: 0505890141. zz Треб. ветеринарный врач, о/р с мелкими животными. Тел.: 0664720605. zz Треб. помощник продавца на рынок, срочно, высокооплачиваемая работа. Тел.: 0506071556. zz Треб. работники на автомойку. Тел.: 0505427469. zz Треб. реализатор на выездную торговлю. Тел.: 0953548878. zz Треб. сиделка для ходячей женщины на первую половину дня. Тел.: 0992464950. zz Треб. сторож на пасеку, условия договорные. Тел.: 0955526501. zz Требуется буфетчик в кофейню, район рынка Маяковского. Тел.: 0502986914. zz Требуется водитель в такси. Тел.: 0501771006. zz Требуется водитель категории «Е» на DAF с прицепом. Тел.: 0503473721. zz Требуется водитель-экспедитор на ГАЗель (бытхимия), з/п 6500 грн. Тел.: 0506221536. zz Требуется грузчик-комплектовщик на склад бытхимии (5дневка). Тел.: 0506221536. zz Требуется медсестра для работы в манипуляционном кабинете. Тел.: 0991683069. zz Требуется менеджер с опытом работы с тендерами и тендерной документации. Тел.: 0506196369, Юлия. zz Требуется няня. Тел.: 0953297420. zz Требуется охранник. Тел.: 0509337694. zz Требуется парикмахер в п. Ясногорка (Кирова, 210). Тел.: 0502762837. zz Требуется парикмахер-универсал, мастер по наращиванию ресниц. Тел.: 0667253787. zz Требуется повар, кухонный работник, бармен. Тел.: 0951234033. zz Требуется подсобные рабочие, сортировщики. З/ плата о 4000 грн. Предоставляем спецодежду. Тел.: 0508042787, Ярослав. zz Требуется продавец в киоск на Красногорке. Тел.: 0506289015. zz Требуется продавец в прод. магазин, порядочная, общительная, умеющая работать с покупателями. График работы 2/2 недели, с опытом работы, район Ст. города. Тел.: 0508220949. zz Требуется продавец прод. товаров в маг-н «Весна», р-н Партизанский. Тел.: 0997054044. zz Требуется продавецконсультант сантехники на Крыт. рынок. Тел.: 0958084745, 0505590022. zz Требуется рабочий на приусадебный участок. Тел.: 0506336600. zz Требуется разнорабочий, 250 грн./день. Тел.: 0951609890. zz Требуется реализатор в киоск, р-н Кр. Рынка. Звонить с 10 до 18 часов. Тел.: 0990181333. zz Требуется садовник в частный сектор без вредных привычек. Тел.: 0958835855. zz Требуется сварщик-кузовщик. Тел.: 0502351989. zz Требуется токарь ДИП-200, ДИП-300. Тел.: 0505433982. zz Требуется токарь ДИП-500. Тел.: 0505433982. zz Требуется уборщица в продовольственный магазин на 1/4 ставки (район Нового Света). Тел.: 0502986914. zz Требуется человек по уходу за престарелой женщиной. Тел.: 0951722947.

zz Требуется швея в ателье, Крыт. рынок, раскрученное место. Тел.: 0506283728. zz Требуется швея, гладильщица на швейное производство. График работы с 8:00-17:00. Тел.: 0958956613. zz Требуются водители и охранники в группу быстрого реагирования в г. Дружковку. Тел.: 0953393374. zz Требуются кровельщики, электрики, рабочие-строители. Тел.: 52583, 411886. zz Требуются монтажники ПВХ конст. Тел.: 0661411942. zz Требуются печники. Тел.: 52583, 55168. zz Требуются фасовщики м/ж на склад в Киеве. Жилье предоставляем. З/п от 300 грн./ смену. Оплата каждый день. Тел.: 0509469007, 0985166008. zz Установщик видеонаблюдения. Тел.: 0958070195. zz Фермерскому хозяйству требуются рабочие, жильем обеспечиваем. Тел.: 0506021523. zz В кафе требуется бармен, официнаты с опытом работы. Тел.: 0955900058. zz На склад открыт набор: 3 грузчика, 2 комплектовщика, 3 фасовщицы,1 кладовщик. З/п 4500-5800 грн./мес. Тел.: 0997481859. zz Требуется водитель кат. «В» с личным авто на газу. З/п 5200 грн. в мес. Тел.: 0997481859. zz Требуется торговый представитель с вод. уд. категории «В». Без в/п, ответственный, коммуникабельный и порядочный. Тел.: 0952170922. zz В связи с расширением штата требуются торговые представители. Полный рабочий день, з/плата 12000 грн./мес. Тел.: 0508287284. zz М а ш и н о с т р о и т е л ь н о м у предприятию в г.Краматорск срочно требуются: расточник, карусельщик, сверловщик, токарь ДИП-200, токарь ДИП-500. Высокая заработная плата выплачивается своевременно. Количество вакансий ограничено. Звоните с 9.00 до 17.00 в рабочие дни. Тел.: 0509102058. zz В кафе в центре города требуются повара. Тел.: 0508022433. zz В питомник немецких овчарок на постоянную работу требуется рабочая по уходу за животными. Обязательное проживание в Старом городе. Тел.: 0955099169. zz Помощник кладовщика, жен., муж, без в/п можно пенсионного возраста. Тел.: 0955506766. zz Продавец в магазин, кофе, район ДТ Прогресс. График 3 через 3, с 8-19, з/п 180 в день, рекомендованный возраст 25-45. Тел.: 0991260966. zz Треб. мужчина. Частный сектор. Добавка к пенсии. Тел.: 0508713581. zz Треб. продавец в табачный киоск с опытом работы. Тел.: 0501905199. zz В кафе в центре города, срочно требуются: официанты, администратор. З/п понедельная, высокая. Опыт работы приветствуется. Тел.: 0501315270. zz В магазин пром товаров срочно требуются продавцы девушки на пост. работу. Тел.: 0959352563. zz Торговой компании требуются грузчики комплектовщики. Официальное трудоустройство и своевременная оплата гарантируется. З/п от 5000 грн. Тел.: 0663628037. zz В кафе, в центре города срочно требуется уборщица. З/п понедельная, достойная. Тел.: 0666650001. zz Водитель кат. «В, С» с опытом работы. З/п от 7000 грн. Тел.: 0504258855.

1-комн.кв. продаю Куплю 1-комн. кв., 2-комн.центр, 3-комн. кв., центр, срочно. Тел. 095-160-96-88. Продажа в кредит квартир в недостроеном 9-эт. доме , Центр. Есть офисное помещение на 1 эт. Тел. 050-864-6887. zz 1 комн. кв., г. Белицкое, Добропольский р-н, косметич. рем., двери метал. Тел. 050-807-59-32.

«Газета объявлений» N 16 (622), 25 апреля 2018 г.


Объявления диктуйте по тел.:

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

1-комн.кв.

zz 1-комн.кв., центр или Артема, с рем. или в хор. жилом состоянии, в 5 или 9 этажке. Тел. 050-18-81160. zz В люб. сост., возмож. с долгами, рассм. все вар-ты, для себя, срочно. Тел. 050-471-85-04. zz В люб. сост., возмож. с долгами, рассм. все вар-ты, для себя, срочно. Тел. 050-471-85-04.

продаю

zz 1- комн.кв., 3/5, центр, ул.Королева, 24 кв.м., в хор. сост., м/п окна, новые коммун., не углов., 130 000. Тел. 095-636-06-57. zz 1,-2,-3,-4- комн. кв., в новострое, разные площади. Тел. 050-95-98-152. zz 1-ком. кв. Артема, ул. Василевского, 2/5, жил сост., 31м2, кухня 7,5м2., чех. пр., под косметический ремонт, 6 500. Тел. 050-800-76-94. zz 1-ком. кв. Центр, 2/4, жил. сост., 5800. Тел. 050-800-76-94. zz 1-комн кв. Центр 1/5. Тел. 050-935-87-78. zz 1-комн. кв Центр 4/5, 31м. кв, м/п окна, 7 000. Тел. 050-47463-34.

zz 1-комн. кв. 1/5, ЦНИЛ, чех. проект, 36 кв. м., с ремонтом, встр. кухня, шкаф-купе, новое отопление, бойлер, не угл., 234 000 грн. Тел. 095-636-06-57. zz 1-комн. кв. 1/9, 38 кв.м., Химик, обыч, сост., 5 500. Тел. 050474-63-35. zz 1-комн. кв. Артема, ул. Олимпийская, 5/5, 31м2, квартира в жил. сост., 4800. Тел. 050-800-76-94. zz 1-комн. кв. м-н Артема, пер. Парковый, 4/5, с ремонтом, мебелью и техникой, 8 500. Тел. 095-294-25-34. zz 1-комн. кв., 1/3, г. Славяногорск, через дорогу лес, рядом ЖД, ремонт, студия, встроен. кухня, новв. сантехника, нов. мебель, гараж, подвал, нов. трубы, 294 300. Тел. 050-95-98-152. zz 1-комн. кв., 2/5, центр, 31 кв. м., не угловая, рядом площадь, 7 000. Тел. 050-425-29-78. zz 1-комн. кв., 2/5, чех. проект, жил. сост., 7 500. Тел. 050-42341-45. zz 1-комн. кв., 2/9, Артема, ул. Батюка, 32/17/8,5 кв. м, треб. ремонта, м/п окна, не углов., кирп. дом. Тел. 095-636-06-57. zz 1-комн. кв., 2/9, Химик, ул. Донская, 37/19/10 кв. м, жил. сост., 1 м/п окно, балкон утеплен, обшит, с меб. и техникой, не углов., 156 000 грн. Тел. 095-636-06-57. zz 1-комн. кв., 3/5, центр, жил. сост., 115 000 грн. Тел. 050-58065-60. zz 1-комн. кв., 3/9, 39/19/9, м/п окна, нов. сантехника, нов. входн. дверь, 8 500. Тел. 050-471-85-04. zz 1-комн. кв., 32/16/6, 3 этаж, кирпичн. дом, вода пост., 3 600. Тел. 050-471-85-04. zz 1-комн. кв., 4/5, в связи с выездом, 100 000 грн. Тел. 050580-65-60. zz 1-комн. кв., 4/5, косм. рем., встроен. мебель, 7 000. Тел. 050425-29-78. zz 1-комн. кв., 4/5, центр, ул. Чубаря, 32 кв. м, жилое сост., газ. колонка, 121 500 грн. Тел. 095-63606-57. zz 1-комн. кв., 4/5, чех. проект, 36 м.кв, район ж/д вокзала, 8000. Тел. 050-474-63-34. zz 1-комн. кв., 4/5,отл. сост., 32/16/7, м/п окна, нов. входная дверь, кондиционер, сост. заходи живи, 7 000. Тел. 050-471-85-04. zz 1-комн. кв., 5/9, 36 м.кв, ул. Коммунаров, отл. сост., 12000. Тел. 050-474-63-34. zz 1-комн. кв., 8/9, улуч. планировка, срочно, 4 800. Тел. 050423-41-45. zz 1-комн. кв., Артема 1/5, хорошее состояние, 5500 кухня, мебель. Тел. 050-800-74-18. zz 1-комн. кв., Артема 9/9 , чистая, ухоженная, м/п окна. бойлер, 5 300 торг. Тел. 050-80074-18. zz 1-комн. кв., Артема, 4/9, квартира в хорошем состоянии 38 м кв., 7000. Тел. 050-800-74-18. zz 1-комн. кв., Артема, м/п окна, бойлер кондиционер, кабельное, балкон застеклен 5500. Тел. 050800-74-18. zz 1-комн. кв., Ж/д, 4/5,отл. состояние,6000,кондиционер, встроенная кухня. Тел. 050-80074-18. zz 1-комн. кв., крупногабарит., 3/9, ул. Свободы, отл. сост. Тел. 050-580-65-60. zz 1-комн. кв., Лесной, Артема, 3/9, 39/19/9, новая кухня, м/п окна, отл. сост., 8 500. Тел. 050-47185-04.

(присылайте SMS-сообщения)

меняю

zz 1-комн. кв., Машмет 45 м кв., косметический ремонт, 105 000грн. Тел. 050-800-74-18. zz 1-комн. кв., м-н Артема, 1/5, еврорем., не углов., вода постоянно, 9 000. Тел. 050-347-74-09. zz 1-комн. кв., м-н Артема, в жил. сост., не угловая, 4/5, 6 100. Тел. 050-347-74-09. zz 1-комн. кв., м-н Лесной, 2/9, жил. сост., 6 500. Тел. 050-42341-45. zz 1-комн. кв., мр-н Артема, Лесной, 2/5, жил. сост., 110 000 грн. Тел. 050-580-65-60. zz 1-комн. кв., новостройка, напротив прокуратуры, бетонмаш. дом, 35 кв. м, новая, без ремонта, 14 000, торг. Тел. 050-555-55-66. zz 1-комн. кв., ул. Коммунаров, 7/9, кирп. дом, космет. рем., счетч., 9 000. Тел. 050-580-65-60. zz 1-комн. кв., ул. Коммунаров, 8/9, жил. сост., 6 500. Тел. 095294-25-34. zz 1-комн. кв., ул. Лозановича, 2/5, 32/16/6, с ремонтом, меб. и быттех, дорого. Тел. 050-58889-77. zz 1-комн. кв., ул. Парковая, 2/5, 32 кв. м, с/у раздел., ремонт, нов. двери, не углов., или обмен на 2-комн. кв. с доплатой. Тел. 050299-34-21. zz 1-комн. кв., центр, 2/9, под ремонт, 6 200. Тел. 095-294-25-34. zz 1-комн. кв., Центр, 3/5, м/п окна, кондиционер, не угл., жил. сост., 6 500. Тел. 050-423-41-45. zz 1-комн. кв., центр, 4/5, 32/16/7, ремонт, хор. сост, 8 000. Тел. 050-471-85-04. zz 1-комн. кв., Центр, 4/5, жил. состояние, цена 5500,газ, колонка, мет. дверь. Тел. 050-800-74-18. zz 1-комн. кв., Центр, кооператив.4/5,чистая ухоженная, газ колонка, 6500. Тел. 050-80074-18. zz 1-комн. кв., центр, новый дом, 2 этаж, отл. ремонт, мебель остается, 19 000. Тел. 050-47185-04. zz 1-комн. кв., центр, ул. Ленина, жилое сост., 2/5, 115 000 грн. Тел. 050-580-65-60. zz 1-комн. кв., центр, улучш. планир., 6 000. Тел. 050-471-85-04. zz 1-комн. кв., центр, хор. сост, с мебелью и техникой. Тел. 095-29425-34. zz 1-комн. кв., Центр, чех проект,7500, хорошее состояние, новая колонка, кирп. дом, счетчики на все, мебель. Тел. 050-800-74-18. zz 1-комн. кв. центр, 2/5, 32/16/7, хор. сост. вода постоянно, докум. готовы, 7 000. Тел. 050-47185-04.

1-комн.кв 5/9, ул. Коммунаров, с хорошим ремонтом и мебелью, 11 000. Тел. 050-87203-60. zz 1-комн.кв. 3/5, 25 м. кв не угловая, 4300. Тел. 050-474-63-34. zz 1-комн.кв. 8/9, Лесной 40 м.кв, не угловая, мебель, техника. Тел. 050-474-63-34. zz 1-комн.кв. 1/9, 37 кв.м., не углов., 5 500. Тел. 050-347-59-53. zz 1-комн.кв. 3/9, Лесной, обыч. сост., Лесной, 8 000. Тел. 050-47463-35. zz 1-комн.кв. 5/5, 31 кв.м., Центр, вип ремонт, вода постоянно, 14 000. Тел. 050-474-63-35. zz 1-комн.кв. 5/5, 31 кв.м., Центр, малосемейка, обыч. сост., 3 600. Тел. 050-474-63-35. zz 1-комн.кв. Одесса. 13 800. Тел.: 098-064-98-22, 050-55941-66. zz 1-комн.кв. р-н Химик, 1/9, хор. жил. сост., м/п окна, балкон застеклен, с мебелью и быт. тех.,. Тел. 095-571-30-03. zz 1-комн.кв. Химик, 3/9, пер. Донской, 35кв.м., хор.сост. 6 500. Тел. 095-578-47-45. zz 1-комн.кв. Центр, 2/5, жил. сост., м/п, не угл., балкон застек., коммун. поменяны, срочно, недорого. Тел. 066-222-70-74. zz 1-комн.кв. Центр, жил. сост., кирп. дом, 3/5, 6 500, торг. Тел. 050-347-74-09. zz 1-комн.кв. Центр, под ремонт, кирп. дом, 2/5, 5 800. Тел. 050-34774-09. zz 1-комн.кв., Артёма, 1/5, ул. Бульварная, 31кв.м., жил. сост. 5 500. Тел. 095-578-47-45. zz 1-комн.кв., Артёма, 1/5, ул. Бульварная, 31кв.м., жил. сост. 5 500. Тел. 095-578-47-45.

zz 1-комн.кв., Артёма, 2/5, ул. Г.Батюка, 32 кв. м., жил. сост. 5 000. Тел. 095-578-47-45. zz 1-комн.кв., Химик, жилое состояние, 19, 38 м.кв, 5500 торг. Тел. 050-474-63-34. zz 1-комн.кв., 1/5, центр, 5 500. Тел. 095-294-25-34. zz 1-комн.кв., 2/5, 32/16/7, обычное сост., жилое, 5 300. Тел. 050-471-85-04. zz 1-комн.кв., 2/5, Артема, без долгов, не углов., 5 500, без посредников, возм. обмен на 2-комн. кв. с доплатой. Тел. 050-681-37-57. zz 1-комн.кв., 2/5, Артема, пер. Парковый, 31 кв.м., кухня 6 кв.м., жил.сост., не углов., нов. коммун., 156 000 грн. Тел. 095-636-06-57. zz 1-комн.кв., 2/5, не угловая, бойлер, счетчики на газ, воду, ремонт. Тел. 050-660-57-88. zz 1-комн.кв., 2/5, пластиковые окна, косметика, 4 300. Тел. 050347-59-53. zz 1-комн.кв., 2/5, р-н автовокз., ул.Фрунзе, 24 кв.м., с рем., не углов., электродом, 169 000 грн. Тел. 095-636-06-57.

zz 1-комн.кв., ул. Васильевкая, 3/5, жил. сост. дом панельный. Тел. 050-70-141-90. zz 1-комн.кв., ул. Свободы, 10/14, крупногабаритная, 7 700. Тел. 050-347-59-53. zz 1-комн.кв., ул.Василевского, 3/10, не углов., м/п окна, космет. рем., 7 900. Тел. 095-294-25-34. zz 1-комн.кв., ул.Василевского, 3/10, не углов., м/п окна, космет. рем., 7 900. Тел. 095-294-25-34. zz 1-комн.кв., Химик, 9/9, ул. Донская, 38кв.м.,косм. ремонт, 6 000. Тел. 095-578-47-45. zz 1-комн.кв., Центр, 2/5, ул. Коммунаров, 31кв.м., под ремонт, не угл. 5 800. Тел. 095-578-47-45. zz 1-комн.кв., Центр, 2/5, ул.Фрунзе, 30/17/6, обычн.сост., не угл. 4 500. Тел. 095-578-47-45. zz 1-комн.кв., Центр, 2/9, ул. Добровольского, 34 кв.м., треб. ремонта. 5 500. Тел. 095-57847-45. zz 1-комн.кв., Центр, 4/5, ул.Окт. Революции, 31кв.м., жил.сост., м/п окна. 6 000. Тел. 095-578-47-45.

zz 1-комн.кв., 2/9, 38 кв.м., р-н стоматологии, обыч. сост., 6000. Тел. 050-474-63-35. zz 1-комн.кв., 3/10, м-н Лесной, жил. сост., общ. 37, жил. 20/ 9, больш кухня, 7 000. Тел. 050-80175-95. zz 1-комн.кв., 3/5, балк. пластиков., свежий, косметич. ремонт. Тел. 050-660-57-88. zz 1-комн.кв., 31 кв.м., 5/5, ул. Вольная, под ремонт, 4 500. Тел. 050-474-63-35. zz 1-комн.кв., 38 кв.м., ул. Василевского, 2/9, м/п окна, заст. балкон, 6 500. Тел. 095-294-25-34. zz 1-комн.кв., 39/20/9, улучш. планировка, вода постоянно, 5 200, документы готовы. Тел. 050-47185-04. zz 1-комн.кв., 4/4, центр, ул. Коммунаров, 31 кв.м., полн. с рем., меб., быттехникой. Тел. 095-63606-57. zz 1-комн.кв., 5/5, 31кв.м, кирпичный дом, не угловая, 5 500. Тел. 050-347-59-53. zz 1-комн.кв., 5/5, чех. пр., 35, 3 кв.м., жил. 19 кв.м., вода постоянно. Тел. 050-27-38-791. zz 1-комн.кв., Артема, 5/9, 39/19/9. не углов., с рем., 7 500. Тел. 066-322-48-48. zz 1-комн.кв., Артема, Василевского, 2/5, чех. пр., квартира под косметику, 7 100. Тел. 050800-76-94. zz 1-комн.кв., Артема, есть интернет, вода постоянно, 6 000. Тел. 068-837-24-50. zz 1-комн.кв., Артема, Лесной, 3/9, 39/19/9, м/п окна, нов. входн. двери, хор. сост., 8 000. Тел. 050471-85-04. zz 1-комн.кв., Артема, ул. Бульварная, жил. сост., 1/5, 5 500. Тел. 050-800-76-94. zz 1-комн.кв., б. Пушкина, 5/5, не углов., балк. заст., 5 400. Тел. 066-322-48-48. zz 1-комн.кв., Лесной, 2/9, 39/19/9, в хор. сост., жилом, 6 500. Тел. 050-471-85-04. zz 1-комн.кв., м-н Артема, Василевского, 2/5, жил.сост., 4 900. Тел. 050-800-76-94. zz 1-комн.кв., не углов., средн. эт., срочно, не дорого. Тел. 066322-48-48.

z z1-комн.кв., центр, 5/5, Чубаря, 30/16/6, жил. сост., не углов., 4 500. Тел. 095-57847-45. z z1-комн.кв., центр, Васильевская, 2/5, кирп., 32 кв.м., перепланир., отл. рем., с меб., вода всегда. Тел. 050-29934-21. zz 1-комн.кв., центр, ул. свобды, 10/14, 38 кв.м., вода постоянно, хор. жил. сост., 7 600. Тел. 050-800-76-94. zz 1-комн.кв., центр, ул. Торская, 3/9, жил. сост., 6 000. Тел. 050-800-76-94. zz 1-комн.кв., центр, ул. Торская, под ремонт, 2/9, 5 300. Тел. 050-800-76-94. zz 1-конм.кв., 2/5 , м-н Артема. Тел. 095-295-35-85. zz 2-комн.кв., р-н Артема, 7/9, 50 м.кв, после ремонта, все новое. Тел. 050-474-63-34.

«Газета объявлений» N 16 (622), 25 апреля 2018 г.

Вывод из жилого фонда в нежилой, перепланировка квартир, наследство, узаконивание гаражей, посудных цехов и др. помещений. Тел. 050-864-68-87.

zz 1-комн. кв. 9/9 пер. Виноградный, крыша новая на 2-комн. кв. по договор. Тел. 050-531-81-44. zz 1-комн.кв., 2/5, Артема, рем., без долгов, + Дом, Черкасское, 4 комн. х/п, сад, огород меняю на большую кв. в Славянске, желат. в 9-эт. доме. Тел. 095-75-300-69.

2-комн.кв.

продаю zz Продажа и покупка квартир zz 2- комн. кв , ЖД , 3/ 5, жил. «АVК-НЕДВИЖИМОСТЬ». Обращ.: ул. Лозановича, 8. Тел. 095-033- сост., 8 500. Тел. 050-383-30-84. zz 2- комн. кв, 5/ 9, ул. Ком25-63. мунаров, частично с ремонтом, 11 куплю 000. Тел. 050-383-30-84. zz 1-, 2-комн. кв., в любом сост., zz 2- комн. кв., 1/5, Молодежка, Святогорск, Николаевка. Тел. 050- кирп. дом., жил. сост., 6 000. Тел. 588-89-77. 050-423-41-45. zz 1-, 2-комн. кв., центр, в любом zz 2- комн. кв., Химик, 1/ 9, сост. Тел. 099-350-18-20. частично с ремонтом, м / п окна, 7 zz 1,2-комн.кв., центр. Тел. 066- 500, торг. Тел. 050-383-30-84. 655-71-72. zz 1-комн. кв. «AVKНЕДВИЖИМОСТЬ». Обращ.: ул. Лозановича, 8. Тел. 095-033-25-63. zz 1-комн. кв. в любом р-не. Тел. 050-423-41-45. zz 1-комн. кв. возм. с ремонтом или под ремонт, рассм. варианты. Тел. 050-471-85-04. zz 1-комн. кв. м-н Артема, срочно. Тел. 095-295-35-85. zz 1-комн. кв., без посредников. Тел. 050-588-89-77. zz 1-комн. кв., в люб. сост.в любом р-не, возм. с коммун. zz 2-ком. кв. Артема, ул. Гедолгами. Тел. 050-471-85-04. нерала Батюка, 5/5, 44/29/6м2, zz 1-комн. кв., в любом р-не требует ремонта. 7000. Тел. 050города, можно с дорогим рем., в 800-76-94. хор. сост., можно с меб., для себя, zz 2-ком. кв., ЖД, 1/2, 44/31/6, срочно, возм. с дорогим еврорем., отопл., 5 500. Тел. 050коммун. долгами. Тел. 050-471- автоном. 471-85-04. 85-04. zz 2-ком.кв. Артема, Олимzz 1-комн. кв., в любом р-не для себя, возмож. проблем., с долгами. пийская, 3/5, 43 кв.м., не угловая, жил сост., 7 500. Тел. 050-800Тел. 050-580-65-60. zz 1-комн. кв., в любом сост., 76-94. zz 2-ком.кв. Артема, ул Ясная, возм. с долгами, не приват., для 1/5, хороший ремонт. 9 500. Тел. себя, срочно. Тел. 050-471-85-04. zz 1-комн. кв., в любом сост., 050-800-76-94. zz 2-ком.кв. Артема, ул. Вольная, возм. с долгами, не приват., для 5/5, 44 кв.м., квартира в жилом сосебя, срочно. Тел. 050-471-85-04. zz 1-комн. кв., в любом сост., стоянии, 5 000. Тел. 050-800-76-94. возм. с долгами, не приват., для zz 2-ком.кв. Машмет, 3/5, себя, срочно. Тел. 050-471-85-04. квартира в жилом состоянии, 5 500. zz 1-комн. кв., в любом сост., Тел. 050-800-76-94. возмож. с долгами. Тел. 066-414zz 2-ком.кв. центр, ул. Ком70-76. мунаров 5/5, 6 900. Тел. 050-800zz 1-комн. кв., в центре, на 76-94. средн. этаже, в любом сост., zz 2-ком.кв., Артема. 5/5, 43 возможно с дорогим рем., для кв.м, не угловая, 5 500. Тел. 050себя. Тел. 050-471-85-04. 800-76-94. zz 1-комн. кв., в центре, на zz 2-ком.кв., центр, ул. средн. этаже, в любом сост., Шевченко, 3/3, 58 кв.м., квартира с возможно с дорогим рем., для ремонтом, м/п окна. Тел. 050-800себя. Тел. 050-471-85-04. zz 1-комн. кв., для себя. Тел. 76-94. zz 2-ком.кв., центр, ул. 050-044-26-44. zz 1-комн. кв., центр, мр-н Шевченко, 3/3, 58 кв.м., квартира с Артема, в любом сост. Тел. 050- ремонтом, м/п окна. Тел. 050-80076-94. 580-65-60. zz 2-ком.кв., центр, ул. zz 1-комн.кв. Химик, в хор. сост. или под ремонт, любой этаж. Тел. Шевченко, 3/3, 58 кв.м., квартира с ремонтом, м/п окна. Тел. 050-800050-18-81-160. zz 1-комн.кв., для себя, без по- 76-94. zz 2-комн. кв по квадратуре средников. Тел. 066-588-70-40. zz 1-комн.кв., с хор. ремонтом 3-комн. кв., 7/14, дорогой ремонт, счетчик тепла, или не дорого под ремонт. Тел. новостройка, воды, в доме резервуар запаса 050-347-59-53. zz 1-комн.кв., центр или Артема, воды, охраняемый дом, консьерж, любой этаж., сост. под рем., в 5 и 9 быттехника, 1 534 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. этажке. Тел. 050-18-81-160.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

http://slavinfo.dn.ua

9


Объявления диктуйте по тел.:

2-комн.кв. продаю

zz 2-комн. кв, выведен. с жил. фонда, с разреш. на пристройку, 30 кв. м., ул. О. Революции. Тел. 050-425-29-78. zz 2-комн. кв. 1/5, 44 кв. м., ул. Ленина, кирп. коопер. дом., цена договор. Тел. 050-425-25-91. zz 2-комн. кв. 2/9, Центр. Тел. 095-295-35-85. zz 2-комн. кв. 3/9, вид на площадь. Тел. 095-295-35-85. zz 2-комн. кв. 42 кв. м., 4/5, ул. Ленина, кирп. дом, хор. сост. Тел. 050-425-25-91. zz 2-комн. кв. 5/5, 43,2 кв.м., не угл., теплая, м/п окна, мебель, счетчик воды, кондиционер, бойлер, без поср. 11 500, торг. Тел. 050-718-15-08. zz 2-комн. кв. 6/9, с ремонтом, кондиционер, ул. Парковая,1. Тел. 095-160-96-88. zz 2-комн. кв. м-н Артема, 3/5, жил. сост., балкон застекл., 8 000. Тел. 050-383-30-84. zz 2-комн. кв. м-н Артема, 5/5, хор. сост., м/п, комн. разд., 6 500. Тел. 050-347-74-09. zz 2-комн. кв., 1/5, ж/д. ул. Свердлова, возм. под бизнес, соврем. санузел, кондиц., комн. смежные, хор. сост., 271 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04111. zz 2-комн. кв., 2/5, р-н ост. «Молодежная», 41,8/23,3/6,5 кв. м, длинный коридор, кооперат. дом, 203 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zz 2-комн. кв., 2/5, сост. обычн. 7 500. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., 2/5, центр г. Николаевка, и сдается. Тел. 09585-60-980. zz 2-комн. кв., 2/9, р-н площади, кирп. дом, 14 500, торг. Тел. 050593-10-52. zz 2-комн. кв., 3/5, м-н Лесной, комн. разд., м/п окна, не угл., 8 500. Тел. 050-423-41-45. zz 2-комн. кв., 3/5, хор. жил. сост., с мебелью и техникой, м-н Артема, 8 500. Тел. 050-347-74-09. zz 2-комн. кв., 4/9, центр, хор. рем., ул. Свободы, 200 000 грн., срочно. Тел. 050-580-65-60. zz 2-комн. кв., 5/5, кирп. дом, комн. разд., передел. в 3-комн. кв., не углов. Тел. 095-608-85-98. zz 2-комн. кв., 54/36/9, кирпичн. дом, улучш. планир.,автон. отопление, вода постоянно, 11 500. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., Артема, 1/5, Молодежная,6500.треб ремонт. Тел. 050-800-74-18. zz 2-комн. кв., Артема, 2/5, разд. комн.,43 м. кв., жилое состояние, 7500,Лесной. Тел. 050-800-74-18. zz 2-комн. кв., Артема, 4/9, комнаты раздел., улучш. планир., 50/33/9, 7 700. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., Артема, 44/31/7, больш. коридор,комнаты раздельны, чистый подъезд, сост. хорошее, 7 000, докум. готовы. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., Артема, 5/9, 7600, м/п окна, лоджия,50 кв. м,жилое сост. Тел. 050-800-74-18. zz 2-комн. кв., Артема, 6/9, Олимпийская, 53кв. м., жилое состояние,7800. Тел. 050-800-74-18. zz 2-комн. кв., Артема, 6000, разд. комн., не угловая, 4/5, новая дверь, встроенная кухня, zz колонка, кооперативный дом, есть мебель. Тел. 050-800-74-18. zz 2-комн. кв., Артема, 8000, Бульварная, отл. состояние, встроенная кухня, м/п окна, разд. комн. Тел. 050-800-74-18.

10

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zz 2-комн. кв., Артема, комн. розд. 5500 жилое состояние,бойлер,45 кв. м. балкон застеклен. Тел. 050-800-74-18. zz 2-комн. кв., Артема, Лесной, 3/9, 180 000 грн. Тел. 050-58065-60. zz 2-комн. кв., Артема, Лесной, 5/9, улучш. план., хор. сост., не угловая, 7 700. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., Артема, Лесной, 54/36/9, нов. ремонт, не угловая, улучш. планир, новые окна ,двери, 12 500. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., Артема, Лесной, 6/9, 54/36/9, улучш. планир. не угловая, 10 500, докум. готовы. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., Артема, разд. комн. 6600, кирп. дом,4/5 жилое состояние, треб. космет. Торг. Тел. 050-800-74-18. zz 2-комн. кв., Артема, улучш. планир., 54/36/9, 215 000 грн. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., без ремонта, р-н военкомата. Тел. 050-67-814-67. zz 2-комн. кв., в хор. сост., в связи с выездом, недорого. Тел. 050-580-65-60. zz 2-комн. кв., г. Краматорск, ул. Ульяновская, 207, 7/9, срочно, недорого. Тел. 050-77-519-44. zz 2-комн. кв., Лесной, 8/9, 50/35/9, улучш. планир.,8 000 торг. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., м-н Артема, 4/5, 6 300. Тел. 095-294-25-34. zz 2-комн. кв., м-н Артема, 6/9, 54 кв. м., жил. сост., не угл., 10 500. Тел. 050-423-41-45. zz 2-комн. кв., мр-н Артема, кирп. дом, 3/5, жил. сост., 130 000 грн. Тел. 050-580-65-60. zz 2-комн. кв., мрн. Артема, 44/31/7 кв.м, комн. разд., жилое сост., 7300. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., нов. дом, самый центр города, 52/35/8 кв.м, кирп. дом, комн. разд., вода пост., большая лоджия, 15 500. Тел. 050471-85-04. zz 2-комн. кв., ул. Окт. Революции, 2/5, 7 500. Тел. 095-29425-34. zz 2-комн. кв., ул. Окт. Революции, 3 эт., 50/35/8 кв.м, высок. потолки, комн. разд., хор. сост., 15 500. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., ул. Свободы, 4/9, 54/36/9, 2 кондиц., ремонт. м/п окна, нов. входн. дверь, тамбур, 13 500. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., Химик, 3/9, 54/36/9, не угловая, хор., жилое сост, 8 500. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., Химик, 3/9, раздельн. комн., вода постоянно, хор. сост., 8 500. Тел. 050-42529-78. zz 2-комн. кв., Центр, 2/5, комн. разд., не угл., жил. сост., 7 500. Тел. 050-423-41-45. zz 2-комн. кв., Центр, 3/4, ул. Ленина, 11 000. Тел. 095-29425-34. zz 2-комн. кв., Центр, 8-я школа. 7500, жилое сост., разд. комн. 43 кв. м, есть мебель. Тел. 050-80074-18. zz 2-комн. кв., центр, выведена из жилого фонда, О. Революции, есть разреш. на пристройку, 22 000. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., центр, космет. рем., 2/5, 160 000 грн. Тел. 050580-65-60. zz 2-комн. кв., центр, м/п окна, чистый подъезд, кондиц., 7 700. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., Центр, Окт. Революции, 3/5,жилое состояние, 43 кв. м,7500. Тел. 050-800-74-18. zz 2-комн. кв., центр, ремонт, встроен. мебель, 3/5, 260 000 грн. Тел. 050-580-65-60.

zz 2-комн. кв., Центр, Свободы, 1/9, хорошее сост., 11000, м/п окна, линолеум, большая кухня 50 кв. м. Тел. 050-800-74-18. zz 2-комн. кв., центр, ул. Ленина, чех. проект, жилое сост., 130 000 грн. Тел. 050-580-65-60. zz 2-комн. кв., Центр, хор. состояние, 7/9, 11000, м/п, окна,нов. линолеум, мебель. Тел. 050-80074-18. zz 2-комн. кв., Чубаря, 4/5, жил. сост., 8 000 , торг. Тел. 050-38330-84. zz 2-комн. кв. Артема, 44/31/7, разд. комн., не угловая, 5 000, докум. готовы. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв. ЖД, 52/35/8, кирп. дом, не углов., отл. жил. сост., 10 500. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. м-н Артема, ул. Бульварная, не угл., балкон застеклен, кирп. дом., срочно недорого. Тел. 066-222-70-74. zz 2-комн., Химик, 3/9, пер. Донской, 51кв.м., жил.сост., не угл. 8 500. Тел. 095-578-47-45. zz 2-комн.кв, 2/5, Окт. Революции, 43 м.кв, комнаты раздельные, 7500. Тел. 050-474-63-34. zz 2-комн.кв, 4/5, ул. Юн.Коммунаров, 45 м.кв, жилое состояние, 8500. Тел. 050-474-63-34. zz 2-комн.кв, Центр, жил. сост., 3/9, 13 700, торг. Тел. 050-34774-09. zz 2-комн.кв. ул. Льва Толстого, 1/3, 58х33х14, хор. сост., возможно под магазин или офис. Тел. 050588-89-77. zz 2-комн.кв. 1/1, центр, ул. Почтовая, 72, автономн. отоплен, кирпичн. дом., част. с рем., комн. смежн., 140 000. Тел. 050-94-24304. zz 2-комн.кв. 2/3, 50 кв.м., сарай б/б, р-н Музея, недорого. Тел. 066292-46-95. zz 2-комн.кв. 2/5, 45 кв.м., м-н Артема, комн. разд., 7500. Тел. 050-474-63-35. zz 2-комн.кв. 2/5, м-н Артема у. Бульварная, 7500. Тел. 050-47463-35. zz 2-комн.кв. 2/9, 50 кв.м., Химик, угловая, большая лоджия. 8 500, торг. Тел. 050-474-63-35. zz 2-комн.кв. 4/9, 53 кв.м., Артема, хор. ремонт, 11 500. Тел. 050-474-63-35. zz 2-комн.кв. 5/5, жил. сост., комн. разд. недорого. Тел. 095571-30-03. zz 2-комн.кв. г. Николаевка, ул. Мира, 3/5, 44/29/6,5, комн. проходные, жил. сост,150 000 грн. Тел. 050-588-89-77. zz 2-комн.кв. кирп. дом, м-н Артема, комн. разд., жил сост., м/п окна, 6 000. Тел. 050-347-74-09. zz 2-комн.кв. м-н Артема, 3/5, 44/32/6, хор. сост., комн. разд., не угл., кирп. дом., срочно, недорого. Тел. 066-222-70-74. zz 2-комн.кв. Одесса 23 000. Тел.: 098-064-98-22, 050-55941-66. zz 2-комн.кв. Центр, частич. ремонт, перепланировка, 2/5, 7 500. Тел. 050-347-74-09. zz 2-комн.кв. центр., 4/9, не углов., кирпичн. дом, 7 700. Тел. 050-347-59-53. zz 2-комн.кв. ЦНИЛ, 1/5, чех. проект, вода пост., жил. сост. Тел. 095-245-66-17. zz 2-комн.кв. ЦНИЛ, 5/5,. Тел. 095-22-93-459. zz 2-комн.кв., 3/9, ул. Карла Маркса, 53 м.кв, 13 500. Тел. 050474-63-34. zz 2-комн.кв., 4/9, кирпичный дом, ул. Коммунаров, 7700. Тел. 050-474-63-34.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

zz 2-комн.кв., 5/5, р-н Артема, не угловая, крыша исправна, 6500. Тел. 050-474-63-34. zz 2-комн.кв., 1/5, Артема, ул. Бульварная, 44 кв.м., раздел. комн., в жил. сост., оч. теплая, не дорого. Тел. 095-636-06-57. zz 2-комн.кв., 1/5, кирпичн. дом, 150 000. Тел. 050-660-57-88. zz 2-комн.кв., 2/2, р-н пам. Шевченко, 48,6, АГВ, ОСНД, раздел. комн., сарай, рем., 6 500. Тел. 093-95-11-708. zz 2-комн.кв., 2/9, 50 кв.м., Центр, обыч. сост., 13 500. Тел. 050-474-63-35. zz 2-комн.кв., 2/9, р-н площади, кирп. дом, 14 500, торг. Тел. 09395-11-708. zz 2-комн.кв., 3/5, Артема, раздельные комнаты, пластиковые окна, 7500. Тел. 050-474-63-34. zz 2-комн.кв., 3/5, ул. Батюка, хор. ремонт, 11 500. Тел. 050-47463-35. zz 2-комн.кв., 3/5, центр, с рем., встр. кухня, мебель, срочно. Тел. 095-636-06-57. zz 2-комн.кв., 3/9, ул. Карла Маркса, 53 м.кв, 13 500. Тел. 050474-63-34. zz 2-комн.кв., 3/9, ул. Свободы, 50 м.кв, 12500. Тел. 050-474-63-34. zz 2-комн.кв., 4/5, Артема, смежн. комн., без рем., сануз. разд., 7 000. Тел. 050-801-75-95. zz 2-комн.кв., 4/5, не угловая, 8 500. Тел. 050-347-59-53. zz 2-комн.кв., 4/5, раздел. комн., ремонт, не угловая, кирпичн. дом. Тел. 050-660-57-88. zz 2-комн.кв., 4/9, Артема, жил. сост., 52 кв.м. Тел. 095-636-06-57. zz 2-комн.кв., 4/9, Химик, не угловая, жилое состояние, вода постоянно, 9500. Тел. 050-474-63-34. zz 2-комн.кв., 5/5, не углов., космет. рем., 5 000. Тел. 066-32248-48. zz 2-комн.кв., 5/5, центр, 8000. Тел. 050-474-63-34. zz 2-комн.кв., 7/9, ул. Коммунаров, с мебелью и техникой, 10000. Тел. 050-474-63-34. zz 2-комн.кв., Артёма, 1/5, ул. Бульварная, 44 кв.м., жил. сост., разд. комн., балкон. 6 700. Тел. 095-578-47-45. zz 2-комн.кв., Артёма, 2/5, пер. Батюка, 44 кв.м., жил.сост., разд. комн. 7 500. Тел. 095-578-47-45. zz 2-комн.кв., Артёма, 5/5, ул.Г.Батюка, 43кв.м., обычн. сост. 5 500. Тел. 095-578-47-45. zz 2-комн.кв., Артёма, 5/9, ул.Г.Батюка, 51кв.м., разд. комн., жил. сост. 9 000. Тел. 095-57847-45. zz 2-комн.кв., Артема, Лесной, ул. Г. Батюка, свеж. еврорем., не углов., с нов меб., 19 600. Тел. 050800-76-94. zz 2-комн.кв., Артема, р-н Лесного, 3/5, отл. сост., 9 000. Тел. 050-800-76-94. zz 2-комн.кв., Артема, ул. Бульварная, 5/5, 6 000. Тел. 050800-76-94. zz 2-комн.кв., Артема, ул. Ген. Батюка, 1/5, жил. сост., 8 000. Тел. 050-800-76-94. zz 2-комн.кв., Артема, ул. Олимпийская, 4/5, жил. сост., 7 000. Тел. 050-800-76-94. zz 2-комн.кв., ж/д, сталинка, а/о, 2/2, 5 700. Тел. 050-800-76-94. zz 2-комн.кв., Кр. Лиман, 2 эт., комн. смежные, нужен ремонт. Тел.: 066-306-80-54, 099-05461-33. zz 2-комн.кв., Масложир, 37 кв.м., 1/2, комнатысмежные, инв. отопление, есть гараж кирпичный, сарай с пробегом, летняя кухня. Тел. 063-826-19-25. zz 2-комн.кв., не углов., балк., заст., срочно. Тел. 066-322-48-48. zz 2-комн.кв., р-н 8 шк., 5/9, не углов., улучш. планировка. Тел. 099-354-09-27. zz 2-комн.кв., р-н ЖД, ул. Комяхова, чех пр., кирп. дом., 4/5, 50 кв.м., кух. 8 кв.м., сануз. раздел., теплая. Тел. 050-299-34-21. zz 2-комн.кв., р-н Цнила, срочно. Тел. 093-534-88-12. zz 2-комн.кв., ул. Лозановича. Тел. 050-512-58-84. zz 2-комн.кв., ул. Свободы, 7/9, жил. сост., 9 000. Тел. 050-80175-95. zz 2-комн.кв., ул.К.Маркса, 9/14, 52 кв.м., хор. сост., рем. в туал., кухне, м/п окна. Тел. 095-29425-34. zz 2-комн.кв., Центр, 1/5, ул.Чубаря, 45 кв.м.,жил.сост., разд. комн. 7 500. Тел. 095-578-47-45. zz 2-комн.кв., Центр, 2/2, ул.Льва Толстого, 50 кв.м., жил. сост. 7 500. Тел. 095-578-47-45. zz 2-комн.кв., центр, 2/5, 44/30/6, комн. раздельные, 7 500. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн.кв., Центр, 3/5, ул.Окт. Революции, 44 кв.м., жил. сост., разд. комн. 8 300. Тел. 095-57847-45. zz 2-комн.кв., центр, 3/9, м/п окна, жил. сост. Тел. 066-32248-48.

http://slavinfo.dn.ua

(присылайте SMS-сообщения)

3-комн.кв.

zz 2-комн.кв., центр, 4/9, не углов., кирпичн. дом, 7 700. Тел. 050-347-59-53. продаю zz 2-комн.кв., Центр, 5/5, ул.Юн. Коммунаров, 45/30/7, жил. сост. 7 zz 3 - комн. кв., м-н Артема, 1/9, 500. Тел. 095-578-47-45. м/п окна, улуч. планир., жил. сост., zz 2-комн.кв., Центр, 5/5, Чех. 8 700. Тел. 050-423-41-45. проект, 52кв.м., жил. сост, разд. zz 3- комн. кв., Артема, 2/ 9, 64 комн. 9 000. Тел. 095-578-47-45. кв. м., 8 600. Тел. 050-800-76-94. zz 2-комн.кв., центр, ул. zz 3- комн.кв., 2/2, ЖД, ул. МаБанковская, 89, 4/9. Тел. 050-945- рапульца, 70 кв.м., кухня 9 кв.м., с 38-47. рем., раздел. комн., есть газ кол., zz 2-комн.кв., центр, ул. Инсры, 325 000. Тел. 095-636-06-57. 4/5, чех. пр., комн. раздел., в хор. zz 3- комн.кв., Артёма, 3/9, 65 сост., 314 000, хор. сост. Тел. 050- кв.м. жил. сост., не угл. 9 000. Тел. 588-89-77. 095-578-47-45. zz 2-комн.кв., Центр, ул. zz 3- комн.кв., ул.Свердлова, Свободы, 7/9, не углов., жил. сост., малогабар., 43. кв.м., 1/3, 6 300. 9 800. Тел. 050-800-76-94. Тел. 095-294-25-34. zz 2-комн.кв., центр, ул. zz 3-ком.кв. Ж/Д, ул. Свердлова, Торская, 5/9, не углов., раздел. 5/5, 65м2, квартира под ремонт, 7 планировка, жил. сост., 9 000. Тел. 000. Тел. 050-800-76-94. 050-800-76-94. zz 3-комн кв., мр-н Артема, 3/9, zz 2-комн.кв., центр, чехпроект, космет. рем., 190 000 грн. Тел. 5/5, 7 500. Тел. 050-347-59-53. 050-580-65-60. zz 3-комн. кв. 2/5, кирп. дом, куплю коопер., м-н Артема, ост. Вольная, zz 2-, 1-комн. кв., центр, возм. 8 500, срочно. Тел. 066-311-81-61. с дорогим еврорем., коммун. zz 3-комн. кв. 1/10, м-н Артема, долгами. Тел. 050-471-85-04. отл. место, автоном. отопл., м/п zz 2-, 1-комн. кв., центр, возм. окна, хор. сост, 442 000 грн. Тел. с дорогим еврорем., коммун. 050-95-98-152. долгами. Тел. 050-471-85-04. zz 3-комн. кв. 69х41х8 кв.м., ул. zz 2,3- комн.кв., недорого, центр, Юн. Коммунаров, 8/9, жил. сост., можно без рем., без посредников. 430 тыс грн. Тел. 050-425-25-91. Тел. 050-077-72-02. zz 3-комн. кв. Артема, ул. zz 2-комн кв. для себя. Тел. 095- Г. Батюка, 5/5, 65 кв. м.,жил. 295-35-85. сост.,треб. косметики, 8 000. Тел. zz 2-комн. кв, без ремонта, до 050-800-76-94. 100 000. Тел. 095-160-96-88. zz 3-комн. кв. срочно, 66 , 2 кв. zz 2-комн. кв. в любом р-не. Тел. м., кухня 8,9 кв. м., теплая, не угл., 050-423-41-45. 4/9, кондиционер, бак, счетчики, zz 2-комн. кв. для себя. Тел. 050- без долгов, без посред. Тел. 05094-66-393. 864-68-87. zz 3-комн. кв. Центр, 4/4, хор. zz 2-комн. кв., в любом р-не города, можно с дорогим рем., в сост. Тел. 095-294-25-34. хор. сост., можно с меб., для себя, zz 3-комн. кв., 8/9 ул. Свободы, срочно. Тел. 050-471-85-04. 65х389, ул Свободы, кирп. дом, р-н zz 2-комн. кв., в любом р-не Площади. Тел. 050-425-25-91. города, можно с дорогим рем., в zz 3-комн. кв., в сталинке, 2/3, хор. сост., можно с меб., для себя, 69х42х7 кв. м., ул. Ленина, р-н срочно. Тел. 050-471-85-04. площади, отл. сост., част. мебель. zz 2-комн. кв., в любом р-не, Тел. 050-425-25-91. рассм. люб. вар-ты. Тел. 050-58065-60. 3-комн. кв., 1/2, р-н zz 2-комн. кв., в любом сост., без Ж/Д, ул. Свердлова посред. Тел. 050-588-89-77. под бизнес, цена догоzz 2-комн. кв., в любом сост., возм. с долгами, не приват., для ворная. Тел. 050-864себя, срочно, возм. с дорогим 68-87. еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04. zz 3-комн. кв., 1/2, ул. Свердлова, zz 2-комн. кв., в центре, Артема, рядом ост. «Школьная», можно под парк, возмож. с долгами. Тел. 050- бизнес. Тел. 050-872-03-60. 981-26-97. zz 3-комн. кв., 2/3, центр, 86 кв. zz 2-комн. кв., в центре, можно с м, кухня 15 кв. м, евроремонт, 2 дорогим ремонтом, желат. в 9-эт. балкона, капит. гараж, 28 000. Тел. доме, можно со встр. меб., для 050-531-81-44. себя, возм. с дорогим еврорем., zz 3-комн. кв., 2/5, возле рынка коммун. долгами. Тел. 050-471- , мр-н артема, 145 000 грн. Тел. 85-04. 050-580-65-60. zz 2-комн. кв., в центре, на zz 3-комн. кв., 4/5, 57 кв.м., не средн. этаже, в любом сост., угловая , 7 500. Тел. 050-425-29-78. возможно с дорогим рем., для zz 3-комн. кв., 5/9, Артема, жил. себя. Тел. 050-471-85-04. сост., 11 000. Тел. 050-425-29-78. zz 2-комн. кв., возм. с хорошим zz 3-комн. кв., 56 кв. м, 5/5, дорогим рем., для себя. Тел. 050- Артема, ЦНИЛ, с мебелью, чистая, 471-85-04. теплая, жилое сост., метал. сарайzz 2-комн. кв., для себя. Тел. гараж с погребом, 7 500. Тел. 050-861-11-38. 063-119-71-56. zz 2-комн. кв., для себя. Тел. zz 3-комн. кв., 56/39/6, кирп. 050-044-26-44. дом, удобн. планир., газ колонка, zz 2-комн. кв., для себя, мр-ны большой коридор, до площади 3 Артема, Лесной, возм. с хор. рем. мин, 11 000. Тел. 050-471-85-04. zz 3-комн. кв., 7/9, ул. Юн. КомТел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., для себя, р-н не мунаров, жил. сост., не угловая, 15 важен, срочно. Тел. 050-580-65-60. 500. Тел. 050-425-29-78. zz 3-комн. кв., 8/9, р-н Химик, zz 2-комн. кв., мр-н Артема, в 9-эт. доме, для себя. Тел. 050-471- ремонт, 10 000. Тел. 093-95-11708. 85-04. zz 3-комн. кв., Артема, 1/5, zz 2-комн. кв., мр-ны Артема, жило состояние 57 кв. м,7500, центр, в люб. сост., рассм. все ва- ухоженная, рианты, возм. с дорогим еврорем., 800-74-18. уютный двор. Тел. 050коммун. долгами. Тел. 050-471zz 3-комн. кв., Артема, Лесной, 85-04. 4/5, 160 000 грн. Тел. 050-580zz 2-комн. кв., мр-ны центр, 65-60. Артема, возм. с дорогим еврорем., zz 3-комн. кв., Артема, Лесной, рассм. все варианты. Тел. 050-471не угловая, докум. готовы, 11 500. 85-04. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., мр-ны центр, zz 3-комн. кв., Артема, ЦНИЛ, Артема, возм. с дорогим еврорем., 1/5, 53 кв.м, не угл., 7500. Тел. рассм. все варианты. Тел. 050-471- 050-573-62-42. 85-04. zz 3-комн. кв., Артема,65кв. м, zz 2-комн. кв., улучш. план., Молодежная ост., 2/9, кухня 9 кв. возм. с отлич. рем., рассм. все м, разд комн. Тел. 050-800-74-18. варианты. Тел. 050-471-85-04. zz 3-комн. кв., бул. Пушкина, 1/5, zz 2-комн. кв., центр, возмож. хор. состояние, космет. ремонт, с дорогим ремонтом, рассм. все 10500, м/п окна, мет. дверь. Тел. вар-ты. Тел. 050-471-85-04. 050-800-74-18. zz 2-комн. кв., центр, можно с zz 3-комн. кв., Ж/д кирп. дом, рем., для себя. Тел. 050-471-85-04. 10000, чех. проэкт, с мебелью,хор zz 2-комн. кв., центр, мр-н состояние. Тел. 050-800-74-18. Артема, мр-н Химик, возмож. с zz 3-комн. кв., Ж/д, 1/5, 48 кв. м, дорогим ремонтом. Тел. 050-471- 8500, жилое состояние, кирп. дом. 85-04. Тел. 050-800-74-18. zz 2-комн.кв. с хорошим реzz 3-комн. кв., кирпичн. дом, 1/5, монтом. Тел. 050-347-59-53. ул. Чубаря. Обращ.: ул. Чубаря. zz 2-комн.кв., ЖД, под рем. или Тел. 050-874-11-63 (после 15:00 ). в жил. сост., любой этаж. Тел. 050zz 3-комн. кв., м-н Артема, жил. сост., с меб., не углов., 4/5, 7 200, 18-81-160. zz 2-комн.кв., Химик, в хор. срочно. Тел. 050-347-74-09. zz 3-комн. кв., пер. Парковый, сост. или под рем., любой этаж. 1/5, 53/37/6,6, с ремонтом, 250 000 Тел. 050-18-81-160. zz 2-комн.кв., центр или Артема, грн. Тел. 050-588-89-77. zz 3-комн. кв., ул. Свободы, 4/9. с рем. или в хор. жил. сост., 5 или 9 крупногабарит., жил. сост., 190 000 этажке. Тел. 050-18-81-160. грн. Тел. 050-580-65-60. меняю zz 3-комн. кв., ул. Свободы, zz 2-комн. кв., центр Крама- 65/41/9, улучш. планир., вода поторска, на жилье в центре Сла- стоянно, лоджия, 11 500, докум. вянска. Тел. 050-428-29-15. готовы. Тел. 050-471-85-04.

«Газета объявлений» N 16 (622), 25 апреля 2018 г.


Объявления диктуйте по тел.:

3-комн.кв. продаю

zz 3-комн. кв., ул. Юн. Коммунаров, 4/5, жил. сост., 330 000 грн. Тел. 050-588-89-77. zz 3-комн. кв., Химик, 7/9, 65 кв. м, под ремонт7500. Тел. 050-80074-18. zz 3-комн. кв., Центр 8500, жилое состояние, 4/5, 57 кв. м,8-школа,. Тел. 050-800-74-18. zz 3-комн. кв., центр, 3/5, жил. сост., 140 000 грн. Тел. 050-58065-60. zz 3-комн. кв., центр, 68/42/9, лоджия, балкон, улучш. планир., вода постоянно, срочно, 11 000. Тел. 050-471-85-04. zz 3-комн. кв., центр, в хор. сост., входн. двери замен., окна м/п, не угловая, 5/5, 8 500. Тел. 050-347-74-09. zz 3-комн. кв., Центр, разд. комн.,3/5, хор состояние, 9000, м/п окна, бойлер. Тел. 050-800-74-18. zz 3-комн. кв., Центр, Свободы, крупногабаритная, с ремонтом, м/п окна, бронированная дверь, сигнализация. Тел. 050-800-74-18. zz 3-комн. кв., центр, ул. Юн. Коммунаров, 4/5, не угловая, сост. хор., 12 500. Тел. 050-471-85-04. zz 3-комн. кв., центр, улучш. планир., 65/41/9, кирпич. дом, 5 этаж, 8 900. Тел. 050-471-85-04. zz 3-комн. кв., центр, Юн. Коммунаров, 5/9, 69/41/9, хор., жил. сост., 15 500. Тел. 050-471-85-04. zz 3-комн. кв., чех. проект, ремонт, меб., техника, 260 000 грн. Тел. 050-580-65-60. zz 3-комн.кв, ул. Шевченко, 3/3, 85 кв.м, два балкона, 10 500. Тел. 050-347-59-53. zz 3-комн.кв. 3/5, 57 кв.м. Центр, м/п окна, 14 500. Тел. 050474-63-35. zz 3-комн.кв. 3/5, 60 кв.м., Центр, вип ремонт, 31 000. Тел. 050-474-63-35. zz 3-комн.кв. 4/5, 56 кв. м., ул. Батюка, м/п окна, обыч. сост., 13 500. Тел. 050-474-63-35. zz 3-комн.кв. м-н Артема, 2/5, 10 500. Тел. 050-347-74-09. zz 3-комн.кв. окна м/п, жилая, Центр, без посредников. Тел. 050143-42-30. zz 3-комн.кв. ул. Лозановича, 2/5, не угловая, 13 500. Тел. 050347-59-53. zz 3-комн.кв., 5/9, Свердлова, 66 м.кв, 15000. Тел. 050-474-63-34. zz 3-комн.кв., ул. Ленина, 2й этаж, кирпичный дом, 14 500. Тел. 050-347-59-53. zz 3-комн.кв., 1/2, Николаевка, общ. 68 кв.м., жил. 47 кв.м., 7 кв.м. кухня, жил. сост., гараж, сарай с подвалом,187 000 или обмен на Славянск. Тел. 050-588-89-77. zz 3-комн.кв., 1/5, 50 кв.м., р-н 8 школы, без балкона, обыч. сост., 7 300. Тел. 050-474-63-35. zz 3-комн.кв., 2/5, Артема, ул. Ясная, 55 кв.м. в жил. сост., м/п окна, кирп. дом, 208 000. Тел. 095636-06-57. zz 3-комн.кв., 2/5, не углов., раздел. комн., м/п окна, кооператив, 9 500. Тел. 050-347-59-53. zz 3-комн.кв., 3/3, 77 кв.м., сарай, р-н военкомата, ухоженная, 13 500. Тел. 097-298-81-71. zz 3-комн.кв., 3/5, углов., жил. сост., 5 500. Тел. 066-322-48-48. zz 3-комн.кв., 4/5, 56 кв.м., ул.Королева (Центр), под ремонт, 8500. Тел. 050-474-63-35. zz 3-комн.кв., 4/5, Центр, 56 м.кв, требует ремонта, 8500. Тел. 050-474-63-34. zz 3-комн.кв., 4/9, р-н Химик, 66 м.кв, вода пост., 10000. Тел. 050474-63-34. zz 3-комн.кв., 47 кв.м., ул. Чубаря, 5/5, кирпичн. дом, 8 000. Тел. 050-347-59-53. zz 3-комн.кв., 5/5, кирп. дом, в хор. сост., 7 000. Тел. 095-92-70790. zz 3-комн.кв., 5/5, общ.пл 56 кв.м., м/п окна, нов. входн. дверь, комнаты раздельные. Тел. 050-9598-152. zz 3-комн.кв., 5/9, м/п окна, ремонт. Тел. 050-660-57-88. zz 3-комн.кв., 8/9, Артема, жил. сост., не углов., срочно, не дорого. Тел. 095-636-06-57. zz 3-комн.кв., Артёма, 5/9, ул. Г.Батюка, 65 кв.м., треб. рем. 10 000. Тел. 095-578-47-45. zz 3-комн.кв., Артема, кооперат. дом., кирпичн., не угловая. Тел. 050-660-57-88. zz 3-комн.кв., г. Батюка, 54, 7/9, ремонт, мебель, техника. Тел. 050347-59-53. zz 3-комн.кв., м-н Артема, хор. сост., комн. разд., балкон застеклен срочно недорого. Тел. 066-222-70-74. zz 3-комн.кв., м-н Артема, хорошее жилое состояние, мебель, техника. 16000. Тел. 050-47463-34. zz 3-комн.кв., м-н Лесной, рядом университет, ост., 2/9, 62 кв.м., в хор. сост., комнтаты раздельные. Тел. 095-612-79-95.

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zz 3-комн.кв., ремонт, мебель, техника, автономное отопление. Тел. 050-474-63-34. zz 3-комн.кв., р-н Артема, 3/5, 56 м.кв, жилое состояние, 8900. Тел. 050-474-63-34. zz 3-комн.кв., р-н Артема, 5/9, жилое состояние, 13000. Тел. 050474-63-34. zz 3-комн.кв., ул. Бульварная, углов., 8 000. Тел. 066-322-48-48. zz 3-комн.кв., ул. Ясная, 5 коопер. дом., есть подв., бак на воду, м/п окна, 8 500. Тел. 099-2297-164. zz 3-комн.кв., Химик. Тел. 099299-70-27. zz 3-комн.кв., Центр, 1/5, ул.Чубаря, 57 кв.м., обычн. сост. 9 000. Тел. 095-578-47-45. zz 3-комн.кв., центр, 2 мин. до площади, 7/9, жил. сост., 14 500. Тел. 050-800-76-94. zz 3-комн.кв., Центр, 2/5, ул.Ленина, 57 кв.м., жил. сост.,не угл. 12 000. Тел. 095-578-47-45. zz 3-комн.кв., центр, 4/9, ремонт, мебель, техника, 64 кв.м. Тел. 050-474-63-34. zz 3-комн.кв., Центр, 5/5. ул. Шевченко, 57 кв.м, обычн. сост., не угл. 7 500. Тел. 095-578-47-45. zz 3-комн.кв., центр, 7/9, жилое состояние, не угловая, 16000. Тел. 050-474-63-34. zz 3-комн.кв., центр, 75 кв.м., раздел. комн., жил. сост., больш. кухня, не углов., нов. коммуникации. Тел. 095-571-30-03. zz 3-комн.кв., центр, срочно, не дорого. Тел. 066-322-48-48. zz 3-комн.кв., центр, ул. Окт. Революции, 5/5, комет. рем., 13 000. Тел. 050-800-76-94. zz 3-конм.кв., ул.Святогорская, 1/2,общ. 71,5, жил. 47,5 , кухня 9,5, треб. космет. ремонта, 180 000. Тел. 050-588-89-77.

куплю

zz 3-, 4-комн. кв. в любом сост., без посред. Тел. 050-588-89-77. zz 3-комн. кв. в любом р-не. Тел. 050-423-41-45. zz 3-комн. кв. м-н Артема, Центр, срочно. Тел. 095-295-35-85. zz 3-комн. кв., Артема, Лесной, послед. этажи не предлагать. Тел. 066-311-81-61. zz 3-комн. кв., в любом р-не города, можно с дорогим рем., в хор. сост., можно с меб., для себя, срочно, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-47185-04. zz 3-комн. кв., в любом р-не, рассм. люб. вар-ты. Тел. 050-58065-60. zz 3-комн. кв., в любом сост., возм. с долгами, не приват., для себя, срочно, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04. zz 3-комн. кв., для себя, в люб. р-не, рассм. все вар-ты, возм. с долгами. Тел. 050-471-85-04. zz 3-комн. кв., для себя, недорого. Тел. 050-044-26-44. zz 3-комн. кв., р-н Химик, срочно. Тел. 050-471-85-04. zz 3-комн. кв., центр, с рем., на средн. эт., для себя, срочно, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04. zz 3-комн. кв., центр, хрущевка, до 4 этажа. Тел. 050-531-81-44. zz 3-комн.кв., ЖД, под рем. или в жил. сост., любой этаж. Тел. 05018-81-160. zz 3-комн.кв., Химик, в хор. сост. или под рем., любой этаж. Тел. 050-18-81-160. zz 3-комн.кв., центр или Артема, любой эт., сост. под рем., в 5 или 9 этажке. Тел. 050-18-81-160. zz 3-комн.кв., центр или Артема, с рем. или в хор. жил. сост., 5 или 9 этажке. Тел. 050-18-81-160. zz В люб. сост., возмож. с долгами, рассм. все вар-ты, для себя, срочно, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04. zz Квартиру в рассрочку, с первоначальным взносом, центр, ж/д, в люб. сост., возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04.

4-комн.кв. продаю

zz 4-комн. кв. 140 кв. м., автоном. отопл., 40 000, Центр. Тел. 050-423-41-45. zz 4-комн. кв., 4/5, 64 кв.м., жил. сост., 8 500. Тел. 050-425-29-78. zz 4-комн. кв., 4/5, г. Святоргорск, ул. Островского, чех. проект, м/п окна, нов. сантех., ламинат, дорогой рем., мебель, 900 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zz 4-комн. кв., Артема,3/5, Молодежная, 57 кв. м, жилое сост.8500, бойлер, балкон застеклен. Тел. 050-800-74-18. zz 4-комн.кв. 80 кв.м., ул. Г. Батюка, р-н ЦНИЛ, чех. проект, 2/5, не угл. Тел. 050-627-29-44. zz 4-комн.кв. по Свердлова, 60 кв.м., 8 500. Тел. 050-347-59-53.

zz 4-комн.кв., 11/14, 88 кв.м., видовая, мебель, техника. Тел. 050-474-63-34. zz 4-комн.кв., 8/9, кирп. дом, центр, 80 кв.м., жил. сост., шикарная планировка, 15 000. Тел. 050-474-63-34. zz 4-комн.кв., Артема, 66 кв.м., 4/5, обычное сост., 8 500. Тел. 050474-63-34. zz 4-комн.кв., разд. комн., бак, гор. вода, без посредников. Тел. 050-95-22-168.

куплю

(присылайте SMS-сообщения)

zz 4-комн.кв. 80 кв.м., ул. Г. Батюка, р-н ЦНИЛ, чех. проект, 2/5, не угл., хор. сост., с быт. тех.,. Тел. 050-627-29-44. zz Кв-ры, люкс: почасово, посуточно, на ночь. Тел. 050-52744-99.

Комната в общежитии, мебель, ТВ. Тел. 050044-26-44. zz Комната заочникам, командировки. Тел. 095-052-79-17. zz Комната, предпочтит. девушке, Артема, прожив с хозяйкой, все удобства. Тел. 09912-63-107. zz Комнату в 3-х комн.кв., на длит. срок. Тел. 093-41-53-773. zz Комнату в кв. с хозяйкой р-н стадиона «Химик». Тел. 050-54028-04. zz Комнаты для отдыха на берегу р. Сев. Донец, недорого. Тел. 050694-93-20.

zz В люб. сост., возмож. с долгами, рассм. все вар-ты, для себя, срочно, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. zz 1- и 2-комн. кв. апартам., абс. 050-471-85-04. недорого, Артема, центр, Wi-Fi, посуточно. Тел. 066-61-66-713. zz 1- и 2-комн. кв., Абс. аккурат., А/В, Артема, центр, посут./почас. Тел. 050-668-18-81. куплю zz 1- и 2-комн. кв., абс. аккурат., zz 3-комн.кв. в любом состоянии, можно с долгами. Тел. А/В, Артема, центр, посут./почас. 050-347-59-53. Тел. 066-58-57-115. zz В люб. сост., возмож. с zz 1- и 2-комн. кв., абс. недор., долгами, рассм. все вар-ты, для Артема, центр, посуточно/поСдам 3- комн.кв., себя, срочно. Тел. 050-471-85-04. часово. Тел. 099-418-07-80. Артема, 5 спальных zz Квартиру в любом р-н города. zz 1- и 2-комн. кв., Артема, центр, мест, посуточно. Тел. Тел. 095-295-35-85. посуточно. Тел. 095-823-60-08. 099-12-030-65. zz Квартиру для себя, Центр. zz 1-комн. кв., новый ремонт, Тел. 095-295-35-85. zz Квартиру недорого, центр, улучш. планировка, кондиц., стир. сниму можно без рем., без посредников. машина, все новое, состояние zz 1-, 2-комн. кв. Тел. 050-588люкс, 5 000 грн, торг, на длит. срок. Тел. 050-18-81-160. 89-77. zz Квартиру с п/о. Тел. 050-531- Тел. 050-471-85-04. zz 1,2- комн.кв., центр, Артема, 81-44. с меб., техн., дорого, поряд. га1-комн. кв., посуточно, zz Квартиру, для себя, недорого! рантирую. Тел. 050-07-77-202. Тел. 050-044-26-44. почасово, центр. Тел. zz 1-комн. кв., возм. с дорогим zz Квартиры в люб. сост., ремонтом, на длит. срок, по050-651-63-20. возмож. с долгами, рассм. все рядочность проживания и оплаты вар-ты, для себя, срочно, возм. zz 1-комн. кв., ул. Вольная, 1. гарантирую. Тел. 050-471-85-04. с дорогим еврорем.,коммун. zz 1-комн. кв., желат. с дорогим Тел. 095-048-37-23. долгами. Тел. 050-471-85-04. ремонтом, мебелью и посудой, на длит. срок (командировка по работе), рассм. любые вар-ты. Тел. 050-471-85-04. zz 1-комн.кв., на длит. срок., с техн., мебелью. Тел. 050-18-81160. zz 1-комн.кв., с техн. и меб., на длит. срок. Тел. 050-18-81-160. zz 1-комн.кв., центр, Химик, ЖД, с меб., быттехникой для семьи 2 чел., до 2 500 грн./мес. Тел. 050077-72-02. zz 1-комн.кв., центр, Химик, р-н ЖД, для семьи из 2 чел. с меб., бытехн., до 2 500 грн./мес. Тел. 050-18-81-160. zz 2-, 3-комн. кв., возмож. с дорогим ремонтом, на длит. срок, порядочность прожив. и оплаты гарант. Тел. 050-471-85-04. zz 2,3-комн.кв., с меб., техн., до 2 000. Тел. 050-077-72-02. zz 2,3-комн.кв., центр, с меб., рем., дорого, поряд. гарантирую. Тел. 050-18-81-160. zz 2-комн. кв., возм. с дорогим ремонтом, на длит. срок, порядочность проживания и оплаты гарантирую. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., возмож. с дорогим рем., на длит. срок, порядочность проживания и оплаты гарантирую. меняю Тел. 050-471-85-04. 1-комн.кв. «Люкс», zz 1-комн.кв., 2/5, Артема, zz 2-комн. кв., желат. с дорогим обмен на машину. Тел. 050-681ц е н т р , п о с у т о ч н о и ремонтом, мебелью и посудой, 37-57. на длит. срок (командировка по почасово. Тел. 099-012- работе), рассм. любые вар-ты. Тел. zz Малосемейку на 2-комн. кв. с 67-12. 050-471-85-04. доплатой. Тел. 050-76-00-639. zz 2-комн.кв., м-н Артема, на сдаю zz 1-комн.кв. посуточно гарячая длит. срок, с хор. услов., до 2 500, вода, 4 спальных места, дешево. рассмотрю любые в-ты. Тел. 050077-72-02. Документы для коман- Тел. 095-420-27-11. zz 1-комн.кв. посуточно гарячая zz 2-комн.кв., м-н Артема, с хор. дировочных. Квартиры вода, 4 спальных места, дешево. условиями, на длит. срок., до 2 500, посуточно. Тел.: 095- Тел. рассм. любые в-ты. Тел. 050-18-81095-420-27-11. 033-25-53, 068-439-92zz 1-комн.кв. Центр, посуточно, 160. zz 3-комн. кв., возм. с дорогим 71. горячая вода, 180 грн. Тел. 050ремонтом, на длит. срок, по170-02-86. рядочность проживания и оплаты zz Документы об оплате. zz 1-комн.кв. Центр, посуточно, Квартиры посуточно. Тел. 050044- горячая вода, 180 грн. Тел. 050- гарантирую. Тел. 050-471-85-04. zz 3-комн. кв., желат. с дорогим 26-44. 170-02-86. мебелью и посудой, zz 1- и 2-комн. кв., посуточно. zz 1-комн.кв., на длит. срок, в ремонтом, на длит. срок (командировка по Документы об оплате. Тел. 095-14- хор. состоянии. Тел. 099-53-75работе), рассм. любые вар-ты. Тел. 00-444. 001. 050-471-85-04. zz 1- и 2-комн. кв. посуточно и zz 1-комн.кв., после ремонта, zz 3-комн.кв. Тел. 050-217почасово. Тел. 099-291-50-77. нов. мебель, техника, 4 000+ ком. 63-33. zz Квартиры посуточно. Артема, услуги. Тел. 050-474-63-34. zz 3-комн.кв., Химик, центр центр. Недорого. Документы об zz 1-комн.кв., с меб. и техникой, или ЖД, для семьи 3 чел., с меб. оплате. Тел. 095-14-00-555. zz 1- и 2-комн. кв. посуточно, по- рем. 2018, все новое, 5 000. Тел. и техн., до 2 000- 2 500 грн./мес. Тел. 050-18-81-160. часово. Недорого. Артема, центр. 050-347-59-53. zz 1-комн.кв., центр Славянска. zz 3-комн.кв., центр, Химик Тел. 099-772-58-64. или Жд, с меб., техн., для семьи 3 zz 1- и 2-кoмн. кв. (Артема, центр) Тел. 095-197-78-73. zz 1-конм. кв. м-н. Артема. Тел. чел., до 2 000- 2 500. Тел. 050-077посуточно. Тел. 066-433-0-222. 72-02. zz 1- и 2-кoмн. кв. (Aртема, центр, 095-140-65-53. zz 4-комн. кв., желат. с дорогим автовокзал) посуточно, почасово. zz 2-комн.кв., Артема, раздел. Тел. 066-431-70-69. комнаты, мебель, техника, нов. ремонтом, мебелью и посудой, zz 1- и 2-кoмн. кв. (Артема, рем., 4 500+ ком. услуги. Тел. 050- на длит. срок (командировка по работе), рассм. любые вар-ты. Тел. центр) посуточно, почасово. Тел. 474-63-34. 050-471-85-04. 050-24-19-119. zz 3-комн. кв. , Химик, 2 000 + zz Дорого, можно с дорогим zz 1- и 2-кoмн. кв. (посуточно, коммун. Тел. 050-383-30-84. ремонтом, 1-3-комн. кв., на длит. почасово). Тел. 050-58-333-89. zz 3-комн.кв. р-н Артема, ЦНИЛ, срок, порядоч. прожив. и оплаты zz 1- и 2-комн. апартам., Артема, 1/5, 53 кв.м, не угл., 7500. Тел. 050- гарант. Тел. 050-471-85-04. центр, Wi-Fi, все усл., док-ты об 573-62-42. zz Ищу жилье, недорого, г. оплате, посуточно. Тел. 095-033zz 3-комн.кв., ЖД, с техн., меб., Славянск. Тел. 050-81-45-149. 25-53. в хор. сост., 3 500+ коммуналка. zz Квартиру, желат. с евроzz 1- и 2-комн. кв. Тел. 095-31- Тел. 050-801-75-95. ремонтом, дорого, для себя, 999-41 (посуточно и почасово). порядочность прожив. и оплаты zz 4-комн. кв. + 1-комн. кв., 110 zz 1- и 2-комн. кв. Тел. 095-033кв. м, центр, очень дорогой ремонт, гарантирую. Тел. 050-471-85-04. 25-63 (посуточно, почасово). zz СНИМУ 1,2,3- комн. кв., в zz 1- и 2-комн. кв. абс. аккурат., мрамор. пол и камин, дорогая недорого, Артема, АВ, центр, мебель и быттех., все необход. для любом районе. Тел. 050-801-75-95. жизни, 9 000 грн. + все коммун. zz Сниму квартиру возмож. с посут./почас. Тел. 050-681-37-92. усл. + 4 500 грн. риелт. раб. дорогим рем. и условиями, на zz 1- и 2-комн. кв. абс. аккурат., единораз. Тел.: 050-95-98-152, длит. срок, порядоч. проживания и недорого, Артема, АВ, центр, 063-94-04-111. оплаты гарант. Тел. 050-471-85-04. посут./почас. Тел. 099-914-76-45.

другие

«Газета объявлений» N 16 (622), 25 апреля 2018 г.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

zz Сниму любую квартиру дорого, в хор. сост., со всеми услов. и удобствами, порядочность оплаты и проживания гарантирую. Тел. 050-471-85-04.

продаю

zz 1/ 2 дома, под дачу, р-н ж/д, треб. рем., 30 000. Тел. 050-17-55219. zz 1/2 добротного дома, 70 кв. м., ул. Карнаухова, рядом магазины, школы, дет. сады, 10 500. Тел. 095294-25-34. zz 1/2 дома, 2 комн., кухня, п/о, ул. Шевченко, 2 500. Тел. 050-80076-94. zz 1/2 дома, ж/д, ул. Святогорская, 44 кв. м, 5 сот., жил. сост., п/о, во дворе капитал. гараж, вода в доме, газ по улице. Тел. 050-80076-94. zz 1/2 дома, р-н ЖД, пер. Тельмана, 52/32/8, жил. сост., 3 комн., с удобств., из бел. кирп., выс. цоколь, летн. кухня, 6 сот., срочно, не дорого. Тел. 066-22270-74. zz 1/2 дома, с газом, р-н Музея, общ. пл. 55 кв.м. Тел. 050-87203-60. zz 1/2 дома, ул. Красногорская, 43 кв. м, 2 комн., кухня, камин, удобства, газ, в хор. сост., отд. вход, уч. 3 сот., есть гостевой домик, 243 000 грн. Тел. 050-58889-77. zz 1/2 дома, ул. Паравозников, 38 кв. м., 3 комнаты, треб. косм. рем., 2 сотки, 40 000 грн. Тел. 050-5888977. zz 1/2 дома, ул. Р. Люксембург, 45 кв. м, 2 комн., кухня, удоб., газ, с рем., цена договорная. Тел. 050588-89-77. zz 1/2 часть дома, ул. Володарского, р-н Кузни, 40 кв. м., флигель 40 м. кв., треб кап. ремонта, 9 соток, 40 000 грн. Тел. 050-588-8977. zz 1/3 дома, газ., центр, удоб. в доме, м/п окна, нов. забор, встроен. кухня, колонка-автомат, счетч. на газ и воду, частич. мебель, насос подкачки воды, сарай и двор срвмест., 149 000 грн. Тел.: 05095-98-152, 063-94-04-111. zz 2- эт. дом, р- н центр. рынка, на 2 хозяина. Тел. 095-413-32-07. zz 2-эт. газ. дом, р-н пам. Шевченко, ул. Шмидта, 185/70/12, 5 кв. м, отл. сост., с мебелью, 4 комн, удобства, камин, гараж, навес, спутн. ТВ, 5 сот., 1 260 000 грн. Тел. 095-636-06-57. zz 2-эт. дом 230 кв. м., р-н Черевковки, ул. Гладышева, хор. сост. по сниж. цене. Тел. 050-425-25-91.

2-эт. дом газ., 170 кв. м, хор. сост., р-н Целлинной. Тел. 050864-68-87. zz 2-эт. дом ул. Франка, 224х60х22 кв. м., 5 комн., отл. сост., встроен. мебель, мансандра 77 кв. м., гараж, 8 сот., 1 850 000 грн. Тел. 050-588-89-77. zz 2-эт. дом, газ., мр-н Артема, р-н стоматологии, отл. архитек., распол., рем., мебель, 142/53,2/11,9, 2 сануз., гараж, камин, Интер., тел., 2 500 000 грн., торг. Тел.: 050-95-98-152, 063-9404-111. zz 2-эт. дом, газ., Рыбхоз, все удоб., х/п. Тел. 050-807-58-69. zz 2-эт. дом, м-н Артема, пер. Арматурный, 41 000. Тел. 095-29425-34. zz 2-эт. дом, ул. Курская, есть цокольный этаж, 380 кв. м, уч. 18 сот., х/п, цена договорная. Тел. 050-588-89-77. zz 2-эт. дом, Черевковка, ул. Краснодарская, 207/80/24 кв. м, 4 комн., хор. сост., гараж, х/п, уч. 13 сот., 1 200 000 грн. Тел. 050-58889-77. zz Восточный, 42 м. Газ. 4 800, торг. Тел. 050-992-57-75. zz Газ. дом на Черевковке, флигель, беседка, 6 500. Тел. 050347-59-53. zz Газ. дом, все удоб., 15 сот., р-н Керамкомбината. Тел. 0664728819. zz Газ. дом, Целинная, ул. Воронежская, жилое сост., 4 комн., 90/46/14 кв. м, част. с меб., удобства, гараж, 5 сот., 165 000 грн. Тел. 095-636-06-57. zz Дача, 7 км. от Артема, 8 сот., сад, виноград, неб. 2-эт. домик. камин, гараж, погреб, ровн. веранда, душ, туал., рыбное озеро с пляжем, лес. Тел. 050-70-141-90. zz Два дома на 1 уч., газ., р-н ж/д, 2-эт., 12,8х7,8, 135 кв. м, из облиц. кирпича, второй дом - 13х7, 82 кв. м, удоб., 2 гаража, 10 сот. приват., 1 463 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zz Дом 126 кв.м., 10 сот., ул. Гагарина (Рыбхоз), хор. ремонт, 21 000. Тел. 050-474-63-35.

http://slavinfo.dn.ua

11


Объявления диктуйте по тел.:

продаю

zz Дом 2-эт. п. Целинный, 180 кв.м., 2 лоджии, м/н окна, все удобства, скважина, большой подвал, 7,5 сот. Тел. 050-14337-59. zz Дом 50 кв.м., р-н больницы им. Ленина, обыч. сост., 5 000. Тел. 050-474-63-35. zz Дом 55 кв. м., 7 сот., п/о, р-н Ж/Д, Мымовка, 75 000 грн. Тел. 050-423-41-45. zz Дом 65 кв.м., 8 сот., ул. Матвеева (Славкурорт), обыч. сост., 9 500. Тел. 050-474-63-35. zz Дом 67 кв.м., 8 сот., обыч. сост., ул. Целинная, р-н горячки, 6 500. Тел. 050-474-63-35. zz Дом 70 кв.м., 6 сот., ул. Димитрова, 5 500. Тел. 050-47463-35. zz Дом 70,3м, летняя кухня 28м, подвал,гараж,0,1622 га земли район СЕМЕНОВКА на квартиру или продам. Тел. 050-130-08-55. zz Дом 80 кв.м. Центр, 6 сот., окна м/п, ремонт косм., 16 000. Тел. 050-474-63-35.

Дом 8х8, Семеновка, 6 сот., газ, без ремонта, есть печное отопление, флигель 6х8, гараж, погреб, огород, цена договорная. Тел. 09385-89-459. zz Дом газ, центр Черевковки, рядом с почтой, 45 кв. м, флигель 33 кв. м, есть ванная, л/к, гараж, колодец, колонка, есть место для удобств в доме, 7 сот., хор. сост., 284 000 грн. Тел. 050-95-98-152. zz Дом газ. , центр, хор. сост., с удобствами, гараж, ул. Вильямся, 12 000, торг. Тел. 095-294-25-34. zz Дом газ. 100 кв. м., флигель 2 комн. соедененный с домом, 9 сот. вода в доме, х/п, ремонт, отл. сост., р-н Черевковка, цена договорная, срочно. Тел.: 099-79450-60, 050-98-42-442. zz Дом газ. 10х16, 11,5 сот., ост. Школьная, со всеми удобствами, гараж, 2 погреба, колодец с насосом, х/п, жил. сост., 26 000. Тел. 050-999-72-53. zz Дом газ. 70 кв. м., с удобствами, флигель, 6 сот., речка, р-н Химик, 500 000 грн. Тел. 066-58870-40. zz Дом газ. 90 кв. м.,все удобства, гараж, новый котел, пер. Зерковой,. Тел. 095-186-13-87. zz Дом газ. благоустр., ул. Целинная, 60 кв. м., отл. сост., част. мебель. Тел. 050-425-25-91. zz Дом газ. при въезде в Рыбхоз, 17 кв.м. Тел. 099-05-48-749. zz Дом газ. р-н Голубовки, треб. ремонт, вода в доме, котла нет. Тел. 066-154-60-09. zz Дом газ. ст. Славкурорт, 68 кв.м., 6 сот., колодец, погреб, лет. кухня. Тел. 095-58-48-129. zz Дом газ., 80 кв. м., х/п, р-н Ж/Д, 11 сот. по ул. Артема. Тел. 050-872-03-60. zz Дом газ., 80 кв. м., х/п, р-н Ж/Д, ул. Артема. Тел. 050-86468-87. zz Дом газ., п/о, р-н Славкурорта, х/п, 50 кв. м. Тел. 095-856-93-93. zz Дом газ., пер. Индустриальный, р-н маг. «Октябрь», 54/32/8 кв. м, 3 комн., жил. сост., удобства в доме, выс. фундамент, без подтопления, 5,5 сот., 156 000 грн. Тел. 095-636-06-57. zz Дом газ., р-н Черевковка, 76,1 кв.м., удобства, 280 000 грн. Тел. 050-031-90-50. zz Дом газ., со всеми удобствами, р-н Глазной больницы, флигель жилой, гараж, 15 мин пешком до рынка, без посредников, недорого. Тел. 099-433-69-23. zz Дом газ.+ п/о с удобствами, 78,8 кв. м, колодец, сухой р-н. Тел. 050-507-93-55. zz Дом ж/д вокзал, все удобства, 160 кв.м., пол дома кап. ремонт, все строймат., возможен обмен на авто с доплатой. Тел. 099-02388-39. zz Дом Ж/д, 80 кв. м, флигель,40 кв. м, 4 комн., 275000. Тел. 050800-74-18. zz Дом Ж/д, отличный, 140 кв. м, раздельн. комнаты, мебель, кондиционер, м/п окна. Тел. 050800-74-18. zz Дом на 2 выхода, удобства, х/п, 6 сот., р-н Голубовки, маг. «Зустрич», 5 000. Тел. 097-29881-71. zz Дом п/о, р-н Черевковка, большой, х/п, рядом магазин, ост., или обмен на кв. Тел. 095-36-12490. zz Дом п/о, с. Троицкое 20 км. от Славянска, хор. сост, х/п, погреб, виноградник, речка в конце огорода, рыбалка, охота, 100 000 грн. возм. обмен на авто. Тел. 066235-66-92.

12

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zz Дом Ж/д,75 кв. м, м/п окна, хор состояние, нов. котел. Тел. 050-800-74-18. zz Дом р-н Ж/Д около Лимана, 55,7 кв. м., 5,6 сот., новая крыша, м/п окна, 143 000 грн. Тел. 050-9598-152. zz Дом р-н Ж/Д, 75 кв.м., 8 сот. уч., газ, удобства в доме, м/п окна, 8 500. Тел. 050-423-41-45. zz Дом ул. Подгорная, 70 кв. м., 7 сот., хор. ремонт, жилой флигель, гараж. Тел. 050-423-41-45. zz Дом Центр, ул. Одесская 250 кв. м., жил. сост., 2 гаража, 7 сот. Тел. 050-423-41-45. zz Дом, Вашава 10 сот., приват., 4 комн., газ., гараж, колод., 5 600. Тел. 050-049-17-01. zz Дом, 100 кв.м., р-н музея, мебель, техника, после ремонта, 43 000. Тел. 050-474-63-34. zz Дом, 2 этажный, ул. Самвирская (Целинная), 240 кв.м., +цокольный этаж, газ,отопление, 85 % готовности, гараж, навес, 6 соток, 680 000 грн. Тел. 050-588-89-77. zz Дом, 2-эт., 81 кв. м, ул. Д. Бедного, газ., вода пост., счетчики, удоб. в доме, сад, или меняю на 1-комн. кв. + доплата 1 000, без посредников. Тел. 050-998-60-80. zz Дом, 2-этажный. Тел. 095-88436-74. zz Дом, 2-этажный. Тел. 095-88436-74. zz Дом, 3 Былбасовка, ул. Катовского, 60 кв.м., сануз. в доме, 4 комн., 12 сот., недорого. Тел. 050-299-34-21. zz Дом, 40 кв.м., удобства, отл. сост., л/к, гараж, 6 сот., Северный р-н церкви, 5 000. Тел. 050-53181-44. zz Дом, 43 кв.м., Черевковка. р-н шк. №4, под рем., газ, вода, свет, туал. в доме., во двор. колод., х/п., 3,5 сот. земли, 2 900. Тел. 050-80076-94. zz Дом, 60 кв.м., р-н ЖД, газ, вода, 10 сот. земли, рядом озеро, возм. в рассрочку. Тел. 050-87203-60. zz Дом, 60 кв.м., удобства, флиг. жил., хоз. постр. 8 + 3 сот., подвал, р-н Мира, 6 500, торг. Тел. 066311-81-61. zz Дом, 61 кв.м., р-н Черевковка, есть камин, техн., мебель, постройки, 6 сот., утеплен. Тел. 050043-76-62. zz Дом, 7х 13, р- н Голубовки, газ, водопр. канализ., гараж, колод., тепл., л/к, 2 подв., 8 сот., цена дог. Тел.: 095-523-77-10, 050703-37-98. zz Дом, 80 кв.м., не достроенный, газ, вода, все постройуки, уч. 9 сот. Тел. 095-466-66-35. zz Дом, 90 кв. м., газ, вода, лет. кухня, бол. подвал, х/п, 12 соток приват., на берегу реки, п. Мандрычино. Тел. 063-892-82-90. zz Дом, 90 кв. м., ремонт, удобства, р-н ул. Краматорской, 15 000, торг. Тел. 066-311-81-61. zz Дом, 90 кв.м., удоб., х/п, 9 сот., центр Черевковки, срочно. Тел. 097-298-81-71. zz Дом, 98 кв.м., центр курорта, удобства, под рем., 8 сот. уч выходит на пресное озеро , 17 000. Тел. 050-531-81-44. zz Дом, Восточный, 54 кв. м., газ., сан. узел на улице, 3 200, торг. Тел. 050-383-30-84. zz Дом, Восточный, 70 кв. м., 2 гаража, удобства в доме , 8 200 торг, срочно. Тел. 050-383-30-84. zz Дом, Восточный, газ, 110 кв.м., 5 комн., хор. рем., м/п окна, сануз. в доме, 10 сот., надв. постр. Тел. 050-299-34-21. zz Дом, газ, 126 кв.м., сигнализация, гараж, флигель, подвал, новый забор, 10 соток + дача в подарок. Тел. 050-347-59-53. zz Дом, газ, 4 комн., постройки надворн., Северный, 9, 9 сот. Тел. 050-829-13-72. zz Дом, газ, 40 кв.м., 3 комн., м/п окна, 6 сот. зем., не дорого. Тел. 095-571-30-03. zz Дом, газ, 50 кв.м., ул. Репина, м/п окна, хор. жил. состояние. Тел. 050-347-59-53. zz Дом, газ, 70 кв.м., р-н ЖД вокзала. Тел. 099-783-86-46. zz Дом, газ, Артема, стоматолог., 95 кв.м., 4 комн., м/п окна, част. с рем., удобст. в доме, двор плитка, накр., гар., сауна, 5 сот. земли. Тел. 095-571-30-03. zz Дом, газ, вода, х/п, огород, Мымовка, р-н ж/д техникума, недорого. Тел. 095-45-011-58. zz Дом, газ, Мандрычино, ул. Криворожская, 58 кв.м., хор. сост., 3 комн., м/п окна, уд-ва в доме, 12 сот., гараж, 273 000. Тел. 095-63606-57. zz Дом, газ, Мандрычино, ул. Оскольская, 65 кв.м., 4 комн., част. с меб., удобств., жил. сост. 10 сот. земли, х/п, флигель, 104 000 грн. Тел. 095-636-06-57. zz Дом, газ, Мандрычино, ул. Торецкая, 75 кв.м., 4 комн., в хор. сост., м/п окна, уд-ва, 9 сот., навес. Тел. 095-636-06-57.

zz Дом, газ, Машмет, недалеко от «Оазиса», 93 кв. м, ремонт, действующ. камин, кондиц., всроен. кухня, 380 В, утеплен пенопластом, 473 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zz Дом, газ, р-н Былбасовка, 3 комн., 54 кв.м., м/п окна, удобства в доме, 11 сот. зем. Тел. 095-57130-03. zz Дом, газ, р-н глаз. больницы, 60 кв.м., 6 500, срочно, торг уместестен. Тел. 099-224-15-19. zz Дом, газ, ул.Тельмана, 60 кв.м, 10 соток, кондиционер, заходи и живи, 10 500. Тел. 050-347-59-53. zz Дом, газ, центр Черевковки, 75 кв.м., 3 мин. до остановки и магазинов, 5 комн., косм. рем., туал., вода в доме, 7 сот., х/п, л/к, кап. гар., погреб, колод., 15 000. Тел. 050-800-76-94. zz Дом, газ, центр, р-н 8 шк., 56 кв.м., 4 комн., удобства, косм. рем., м/п окна, 6 сот. зем., есть место под гараж, 221 000. Тел. 095-636-06-57. zz Дом, газ, центр, ул. Фрунзе, 110 кв.м., 5 комн., 2 выхода, х/п, 6 сот., сад. Тел. 050-299-34-21. zz Дом, газ, Черевковка, уютный, 4 комн., м/п окна, нов. котел, счетчики на все, вода пост., без долгов, докум. готовы, 6 сот., гос. акт. Хозяин. Без посредников. Тел.: 095-404-62-91, 098-706-02-54. zz Дом, газ., ЖД, р-н Лимана, общ. 82, 3 кв.м., жил. 55,8, кух. 8,9, земли 5, 81, на выс. фунндам., хор. планировка, 257 000. Тел. 050-9598-152.

zz Дом, новострой, р-н музея, 214 кв. м, 120 000. Тел. 050-70481-88. zz Дом, п/о, п. Восточный, недорого, возмож. обмен на 1-комн. кв., центр. Тел. 066-73-00-162. zz Дом, п/о, Целинная, ул.Гастелло, 30 кв.м., 2 комн., жил. сост., есть ком., бел. кирпич, 6 сот., летн. кухня, нов. сливн. яма, 104 000. Тел. 095-636-06-57. zz Дом, р-н 2 интерната, 50 кв.м, евро ремонт под обои, новая крыша, заборы, отопление, м/п окна, 12 соток. Тел. 050-923-45-93. zz Дом, р-н ж/д, все уд-ва, 90 кв.м, 7 сот. Тел. 050-77-68-255. zz Дом, р-н ЖД, 103 кв.м, все коммуникации, 12 соток, гараж, договорная, г. Славянск. Тел. 095361-93-85. zz Дом, р-н ЖД, п/о, пер. Чехова, 100 кв.м., сануз в доме, 8 сот. зем., 80 000. Тел. 050-299-34-21. zz Дом, р-н Музея, 45 кв. м., флигель жилой, х/п, 9 сот., капит. сарай и гараж, 6 500, срочно. Тел. 066-311-81-61. zz Дом, р-н стоматологии, 56 кв. м, хоз. постр., или меняю на 2-кон. кв на Артема, рассмотрю варианты. Тел. 095-671-94-69. zz Дом, р-н Ц. рынка. Тел. 050164-13-60. zz Дом, р-н Ц. рынка, 57 кв. м, газ, вода в доме, л/к. Тел.: 2-05-93, 050-823-74-65. zz Дом, р-н ц. рынка, 60 кв.м., 6 сот. земли, гараж, 11 500. Тел. 050-474-63-34.

zz Дом, газ., интернатовская гора, 4 комн., кухня, удоб. в доме, нов. котел и колонка, счетч. на газ и воду, походной погреб, 198 000. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04111. zz Дом, газ., под бизнес, на перекрестке дорог, ж/д, 52,7/24,8/6,2 кв. м, 2 гаража, 6 сот., скваж., нов. котел и колонка, хор. забор, 182 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 06394-04-111. zz Дом, газ., р-н Ц. рынка, с удобствами. Тел. 099-215-96-44. zz Дом, газ., с монсардой, добротный,Черевковка, 90 кв.м., высок. фунд., 4 комн. раздел., больш. ванна, жил. сост., гараж, х/п, 5 сот. земли, 494 000. Тел. 095-636-06-57. zz Дом, газ., ул. К.Либкнехта, 131 кв.м, 20 соток, флигель, гараж, пластиковые окна, 15 500. Тел. 050-347-59-53. zz Дом, газ., ул. Урицкого, 98 кв. м, высокий фундамент, 4 комн., удобства, гараж, л/к, 20 сот., 260 000 грн. Тел. 095-636-06-57. zz Дом, Голубовка, 86 кв.м., газ. Тел. 050-178-68-72. zz Дом, ЖД, 45 кв.м., газ, жил. сот., 8 сот., 4 500. Тел. 050-80076-94. zz Дом, жилой, флигель есть, гар., сарай, Черевковка, 7 сот. уч. Тел. 050-943-56-07. zz Дом, м- н Восточный, 90 кв.м., все хоз. постройки, жил. сост., 9 500, торг. Тел. 050-383-30-84. zz Дом, м- н Восточный, жил. ост., санузел в доме, газ. отопл., рядом школа, магазины, остановка, 8 000. Тел. 050-383-30-84. zz Дом, м-н Артема, 88 кв.м., 6 сот., высокий фундамент, добротная коробка, 14 000. Тел. 050-474-63-34. zz Дом, мр-н Восточный, 4 комн. + кухня, 63 кв. м, выс. фундам., теплая крыша, газ, вода, 6 сот., хор. сост., без посредников. Тел. 050-288-60-15. zz Дом, мр-н Северный, 7х8, п/о, приват. участок, 6,5 сот., по ул. газ, вода во дворе, без посредников. Тел. 050-96-184-76. zz Дом, Мымовка, 80 кв.м., нов. постройки, колод., п/о, уч. 6 сот. Тел. 095-420-64-57. zz Дом, Мымовка, 8х10, п/о, надв. постр., колод., 6 сот. Тел. 095-420-64-58.

zz Дом, р-н Ц. рынка, 6х7, удоб., ремонт, х/п, 8 сот., 8 000. Тел. 09395-11-708. zz Дом, Рыбхоз, ул. Юбилейная, 110 кв. м, 5 комн., газ, удобства, жилое сост., флигель, 2 комн., кухня, газ, вода, л/к, х/к, уч. 15 сот. Тел. 050-588-89-77. zz Дом, Семеновка, 9х9, л/к, гараж, колодец, 7 сот., без посредников, п/о. Тел.: 050-98828-34, 098-96-63-954. zz Дом, Соболевка, все удобства, отопление водяное, 14 сот.уч., приватиз. Тел. 050-927-82-10. zz Дом, ул. Володарского, р-н кузни, 35 кв. м., газ.вода, треб. кап. ремонта, 3,5 соток, 40 000 грн. Тел. 050-588-8977. zz Дом, ул. Горовая, все удобства, 90 кв, гараж,плиточн. двор. Тел. 066-873-63-84. zz Дом, ул. Купянская, жил. сост. общ пл. 47, жил 25, кухня 9,5 кв.м., 4 комн., удобства, газ, флиг. 34 кв.м., летн. кухня, сарай, гар., уч. 4,6 сот. 243 000 грн. Тел. 050-58889-77. zz Дом, ул. Мира, г/д, п/о, хор., жил. сост., туал. на улице, 4 комн., кухня, гараж, летн. кухня, сух. погреб, 65 кв.м., 6 500. Тел. 050800-76-94. zz Дом, ул. Полярная, пер. Чапаева, 80 кв.м., 4 сот., удобства во дворе, х/п, газ, вода в доме, срочно, документы готовы. Тел. 050-26-89-207. zz Дом, ул. Франко, 4 комн., 42/22/8,6, газ, удобства, жилое сост., уч. 6 сот., л/к, сарай, 176 000 грн. Тел. 050-588-89-77. zz Дом, центр. Тел. 050-64437-92. zz Дом, центр, 120 кв.м., газ+ твердое топливо, ремонт, меб., техн., сигнализ., 7 соток. Тел. 050347-59-53. zz Дом, Черевковка, рядом с кольцом, 90 кв.м., 13 000. Тел. 050474-63-34. zz Дом. газ, р- н восьмиквартирной, все удобства. Тел. 050-1588-598. zz Дом. Ж/Д Вокзал. 50кв.м., газ, вода, свет.треб. ремонта. Участок 6 соток. 4 500. Тел. 095-578-47-45. zz Дом. Северный. 65кв.м. Газ, свет, вода. жил. сост., м/п окна, удобства. участок 6 соток. 9 000. Тел. 095-578-47-45.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

http://slavinfo.dn.ua

(присылайте SMS-сообщения)

zz Дом. Черевковка. 70кв.м. Газ, вода, свет, жил. сост.Рядом церковь. 15 000. Тел. 095-57847-45. zz Дом. Черевковка. 70кв.м. Газ, вода, свет, жил. сост.Рядом церковь. 15 000. Тел. 095-57847-45. zz Домик, 40 кв., газ., свет, вода, есть п/о, 4 сот., р-н 8 кв. Тел. 050545-18-12. zz Пол дома газ. р-н Глазной больницы, 13 сот., недорого. Тел. 050-864-68-87.

Пол дома газ. р-н глазной больницы, 55 кв.м., х/п, 7 сот., воможно в рассрочку. Тел. 050-872-03-60. zz Продам дом в Центре, очень хороший район, 370 000.торг. Тел. 050-800-74-18. zz Продам Дом, Целинная, 5 комнат, все удобства, л/к, гараж, хоз. постройки, отличные соседи, тихий район, 2 мин. от остановки. Тел. 050-800-74-18. zz Часть дома, 60 кв. м, центр, под офис, для бизнеса, хор. место. Тел. 050-864-68-87.

куплю

zz В люб. сост., возмож. с долгами, рассм. все вар-ты, для себя, срочно, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04. zz В люб. сост., возмож. с долгами, рассм. все вар-ты, для себя, срочно, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04. zz Дачные домики, а также любые строения, под разборку. Тел. 095-88-46-360. zz Дачные домики, под разборку, в люб. р-не. Тел. 095-88-46-521. zz Дачные домики, строения, под разборку. Тел. 099-622-44-14. zz Дачу, дом, строение, под разборку. Тел. 099-36-37-745. zz Дом в Славянске, недорого. Тел. 095-81-72-774. zz Дом до 80 000 грн. Тел. 050872-03-60. zz Дом от 70- 100 кв. м. и более, р-н Артема, центр , ЖД. Тел. 050872-03-60. zz Дом с печным отоплением. Тел. 050-864-68-87. zz Дом, Артема, ж/д вокз., центр, хороший дом, можно с рем., или в стадии коробки, для себя, рассм. все варианты, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04. zz Дом, без посредников. Тел. 050-588-89-77. zz Дом, в люб. р-не города, с зем. уч., возм. с хор. рем., для себя, рассм. все вар-ты. Тел. 050471-85-04. zz Дом, в любом сост., возм. с долгами, не приват., для себя, срочно, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-47185-04. zz Дом, дачу, др. строения на взаимовыгодных условиях, под разборку. Тел. 066-435-75-25. zz Дом, ЖД, от 60 кв.м. до 120 кв.м., в жил. сост. или с ремонтом. Тел. 050-077-72-02. zz Дом, можно с хор. ремонтом, р-ны Северный, Целинный, центр. Тел. 050-471-85-04. zz Дом, центр, от 60 кв.м. до 120 кв.м., в жил. сост. или с ремонтом. Тел. 050-077-72-02. zz Дом, Черевковка, в центре р-на, от 60 кв.м до 120 кв.м., в жил. сост. или с рем. Тел. 050-07772-02. zz Дома под разборку, в любом р-не. Тел. 095-1-400-400. zz Домик ветхий, со светом, в р-не города. Ж/д, Семеновка, Машмет не предлагать. Тел. 066431-70-69. zz Куплю дом на участке без подтопления. Тел. 050-347-59-53. zz Куплю недорого домик. Тел. 050-531-81-44.

сдаю

zz Благоустроенное жилье для пенсионеров и командировочных, посуточно. Тел. 066-235-66-92. zz Дом м-н Артема ост. Ясная, на срок от 1 до 6 мес. 1 500+ счетчика. Тел. 066-041-55-21. zz Дом с новым ремонтом, мебелью и техникой, 10 000 грн. Тел. 050-347-59-53. zz Дом, Артема, 100 кв.м., хор. рем., мебель, техника, 6 000+ ком. услуги. Тел. 050-474-63-34. zz Дом, р-н ЖД. Тел. 099-71642-06. zz Домик маленький, для одинокого человека, р-н Черевковка. Тел. 066-831-20-42. zz Лет. кухня на лет. период 1-2 чел., Центр. Тел. 066-93-88-717.

сниму

zz Дом для себя, в хор. сост., с меб., техникой, рассм. любые в- ты, дорого. Тел. 050-18-81-160. zz Дом, возм. с дорогим ремонтом, на длит. срок, порядочность проживания и оплаты гарантирую. Тел. 050-471-85-04. zz Дом, возм. с дорогим ремонтом, поряд. оплаты и проживания гарант., возм. на длит. срок. Тел. 050-471-85-04. zz Дом, возмож. с дорогим рем., на длит. срок, порядочность проживания и оплаты гарантирую. Тел. 050-471-85-04. zz Дом, до 100 кв. м., в хор. сост., для себя, с меб. и техн., в любом р-не, до 3 000 грн. Тел. 050-07772-02. zz Дом, желат. за коммун. услуги или недорого, многодетная семья, порядок и оплату гарант. Тел. 066435-75-25. zz Дом, желат. с дорогим ремонтом, мебелью и посудой, на длит. срок (командировка по работе), рассм. любые вар-ты. Тел. 050-471-85-04. zz Дом, можно 2-эт., возмож. с дорогим рем., порядочность оплаты и прожив. гарант., возможность оплаты наперед. Срочно. Тел. 050-471-85-04. zz Дом, с печным отоплением, на длит. срок, недорого. Тел. 095-3466-061. zz Дом, хор. сост., с меб., на длит. срок. Тел. 050-588-89-77. zz Дом, хор., с рем., техн., мебелью, дорого, до 4 000 грн./ мес. Тел. 050-18-81-160. zz Сниму любой дом дорого, в хор. сост., со всеми услов. и удобствами, порядочность оплаты и проживания гарантирую. Тел. 050-471-85-04.

продаю

zz 1,5 газ. дом, Николаевка, очень хор. ремонт, быттех, мебель, 795 000 грн. Тел. 050-95-98-152. zz 2-эт. газ. дом, Черкасское, ул. Школьная, 152 кв. м, 5 комн., хор. сост., камин, гараж, 25 сот., 312 000 грн. Тел. 095-636-06-57. zz Газ. дом, Рубцы, 4 комн., 15 сот., 3 сарая, вода во дворе, без удобств, нужен ремонт, 170 000 грн. Тел. 050-95-98-152. zz Газ. дом, Рубцы, 40 кв. м., летняя кухня в ней удобства, 180 000. Тел. 050-95-98-152. zz Дача, Карповка, уч. 10 сот. Тел. 050-622-94-96. zz Дача, р-н голубых озер. Тел. 050-474-63-34. zz Дачи рядомстоящие, не под разборку, общество «Нива». Тел. 095-255-75-42. zz Дом газ. г. Барвенково, вода, канализация, 2 котла, 4-комн., большая кухня, погреб, х/п, 36 сот., рядом магазины аптека , школа. Тел. 095-42-75-456. zz Дом газ. Г. Красный Лиман, 3 уровневые, евроремонт, 180 кв. м., 14 сот., граж, х/п, хорошее тихое место в лесу. Тел. 095-571-30-03. zz Дом газ. х/п, погреб, 9 сот., небольшой сад, п. Былбасовка. меняю zz 1/2 дома, 50 кв.м., р- н глазной Тел. 050-555-46-62. zz Дом газ., утеплен, м/п окна и больницы на квартиру. Тел. 050двери, вода в доме, сад, огород, с. 864-68-87. Рубцы. Тел. 050-98-57-221. zz Дом и надв. пстройки, Кон2- эт. дом, 140 кв. стантиновский р-н, 43 сот. Тел. м., р-н Черевковки, 8 050-811-71-61. сот., гараж, меняется zz Дом кирпичный, Харьковская на квартиру. Тел. 095- обл., Изюмский р-н, с. Долгенькое, 9,5х8,5, в доме газ, вода, ото160-96-88. пление газовое и песное, имеются надворные постройки. Тел. 095zz Дом вКраматорске на 1-комн. 858-48-70 (Саша). кв. в Святогорске или мал. домик, можно с долгом. Тел. 095-367Дом Маяцкое лесниче51-01. ство, 73,8 кв.м., с удобzz Дом, 7х8, Былбасовка-2, п/о, х/п, колодец, 15 сот., без ремонта, ствами, лет. кух., баня, отл. сад, варианты обмена на гараж, х/п, 2 подвала, жилье без земли или кв. Славянск, сад, 4 сот., возле леса, Краматорск. Тел. 093-95-11-708. zz Частн. сектор меняю на 12 000. Тел.: 095-3421-комн.кв или продаю. Тел. 09589-91, 050-622-86-44. 817-32-80.

«Газета объявлений» N 16 (622), 25 апреля 2018 г.


Объявления диктуйте по тел.:

продаю

zz Дом новый 2-эт., колодец, погреб, 28 сот. приват. земли, с. Троицкое. Тел. 050-82-64-317. zz Дом п/о, небольшой, хор. сост., х/п, 7 сот., п. Мандрычино. Тел. 050-52-80-608. zz Дом п/о, с. В.-Ивановка, сад, плодородная земля, вода или меняю. Тел. 099-95-160-07. zz Дом п/о, с. В.-Ивановка, сад, плодородная земля, вода или меняю. Тел. 099-95-160-07. zz Дом пгт. Райгородок 40 кв. м., почти даром, 12 сот., свет, вода, возм. прописки. Тел. 050-42525-91. zz Дом с. Пискуновка, или меняю на квартиру г. Краматорск, г. Славянск или г. Николаевка. Тел. 095-472-89-08. zz Дом с. Троицкое лет. кухня, подвал, х/п, гараж, колодец, забор из шифера или обмен на 1-комн. кв. г. Славянск. Тел. 095-637-01-71. zz Дом, 1,5 эт., Богородичное, удобства, под рем., постройки, вид на монаст., 200 м. Донец, 7 сот., цена договорная. Тел. 066-31181-61. zz Дом, 1,5 эт., Былбасовка-1, пласт. окна, все удобства, своя скважина, н/п, вольер, молодой сад, недорого, возм. рассрочка или обмен на квартиру. Тел. 095-20533-42. zz Дом, 51 кв.м., Ясногорка. Тел. 050-855-14-13. zz Дом, 7х8, Былбасовка-2, п/о, х/п, колодец, 15 сот., без ремонта, отл. сад, варианты обмена, рассрочка. Тел. 099-033-44-78. zz Дом, Былбасовка -1, ул. Рыбхозная 4, печное отопление, 5 комнат, удобства во дворе, хоз. постройки, недорого. Тел. 050-21776-14. zz Дом, Былбасовка, печн. отопл.+ газ, х/п, погреб, лет. кухня. Тел. 050-97-53-118. zz Дом, в жилом сост., с. Маяки, печ. отоп., 57 кв. м, 27 сот. приват, с меб., х/п, колодец, цена договор. Тел. 095-65-55-485 (до 20:00). zz Дом, г. Святогорск, центр, благоуст., в отл. сост., заходи и живи, 3 комн., с удобств., камин, част. с меб., 7 сот. земли, 806 000 грн. Тел. 095-636-06-57. zz Дом, газ, м-н Восточный, 70 кв.м., вода в доме, без удобств, газ. летн. кухня, гар., уч. 6 сот., 5 000. Тел. 050-801-75-95. zz Дом, газ, Николаевка, хор. место, дорогой ремонт, мебель, общая 120 кв. м, 13 сот., 1 325 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-9404-111. zz Дом, газ., Былбасовка-1, 2 спальни, зал, л/к на 2 комн., част. с меб., удобства на улице, 225 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-9404-111. zz Дом, газ., г. Краматорск, 9х10, н/п, уч. 1 га, рядом река, луга, зона отдыха. Тел. 095-87-60-486. zz Дом, газ., п. Былбасовка-2, ул. Шевченко, 7х10, 5 комн., флигель на 2 комн., вода в доме, гараж, н/п, подвал, колодец, 12 сот. Тел. 050-299-34-21. zz Дом, газ., с. Дробышево, 90 кв. м, удоб. в доме, 200 м до леса, 3 км. до р. Донец, 4 км до Голубых озер, 8,5 сот., есть 2 дома на одной ул., 330 000 грн. Тел.: 050-9598-152, 063-94-04-111. zz Дом, Дробышево, ул. Мира, 70 кв. м, без внутр. работ, 15 сот., рядом лес, озеро, 90 000 грн. Тел. 050-5-888-977. zz Дом, Краснополье, все удобства, колодец, 70 кв. м, 20 сот., м/п окна, рядом лес, ставки, автоб. остановка. Тел. 095-61-99686. zz Дом, небольшой, п/о, газ, пос. Восточный, огород 8 соток, удобства в доме, колод., рядом остановка автобуса, жд станция, цена договорная. Тел. 095-39362-44. zz Дом, Николаевка, финский, нов. крыша, сант., двери, окна, ремонт, гараж на две машины. Тел. 099-01-90-756. zz Дом, п. Былбасовка (гайок), 46,7 кв. м, н/п, л/к, сарай, подвал, колодец, уч. 20 сот., цена договор. Тел. 050-829-84-80. zz Дом, п. Былбасовка, газ. Тел. 095-365-46-95. zz Дом, п. Былбасовка, газ. Тел. 095-365-46-95. zz Дом, п/о, Кр. Лиман, с.Кр. Лука, 4 комн., в хор.сост., живопис. место, рядом речка, гараж, 19 сот., колод., молод. сад, ул. асфальтир., 312 000 грн. Тел. 095-636-06-57. zz Дом, п/о, Святогорск, ул. 9 Мая, 2 дома на одном уч., 10 сот., 780 000 грн. Тел. 095-636-06-57. zz Дом, пос. Андреевка, 9х10, отопл. эл., печное, 14 сот.огород, все удобства, гараж, баня, все постр., 2 колод. Тел. 099-51616-67.

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zz Дом, пос. Яровая, 65 кв. м., уч. 12 сот. Тел. 095-574-62-01. zz Дом, Райгородок, 40 кв.м., 4 комн., водян. отопл., все постр., 12 сот. земли, рядом сосн. лес. Тел. 066-285-00-32. zz Дом, с. Диброва, 80 г., приват. земля. Тел. 050-164-38-97. zz Дом, с. Маяки, 22 сот., х/п, цена договорная, срочно. Тел. 050820-98-78. zz Дом, с. Маяки, 61/30, п/о, л/к с ванной, центр. вода во дворе, есть место под ванную, туалет, 25 сот., 15 мин. от Донца, 10 мин. до леса, 160 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zz Дом, с. Сергеевка , 6,40х8,90, общ. 53,7 кв. м, огород, участок 0,15 Га. Тел.: 095-889-32-00, 095167-02-94. zz Дом, с. Троицкое, Славянский р-н, 6 комн., п/о, в хор. сост., н/п, колодец, подвал, докум. готовы, уч. 15 сот., плодородная земля. Тел. 050-705-06-65. zz Дом, с. Хрестыще, два дома на участке. Тел. 095-48-97-638. zz Дом, с. Яцкое, Краснолим. р-н, 64 кв. м, х/п (гараж, л/к, погреб, сараи), в доме водопровод, газ, свет. Тел. 099-50-15-279. zz Дом, Святогорск, 8х10, удобства, во дворе 2 дома под аренду, л/к на 2 эт., колодец, 18 000. Тел. 050-593-10-52. zz Дом, Святогорск, р-н военного госпиталя, 8х10, удобства, во дворе 2 дома под аренду, л/к на 2 эт., колодец, 18 000. Тел. 050-53181-44. zz Дом, Святогорск, ул. Маяковского, рядом с лесом, 6 сот. приват., 50,3/28,7, рядом с домом фундам. 10х10, вода в доме, без удоб., 270 000 грн. Тел.: 050-9598-152, 063-94-04-111. zz Дом, Сидорово, около С. Донца и затоки, камин, лодка, необх. мебель и быттехника, 2 кондиционера, хор. сост. дома и участка, 1 053 000 грн., торг. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zz Дом, Собачевка или окраина, не дорого. Тел. 066-00-979-22. zz Дом, сруб, Святогорск, 120 кв. м, 10 сот. приват. земли, м/п окна, двери, эл. отопление, дорогая меб., быттех., качели, тандыр, 2 лоджии, асвальт. дорога, 3 640 000 грн. Тел. 050-95-98-152. zz Дом, Черкасское, общ. 57,5, жил. 34,7, кух. 5,8, угольник, сарай, сух. подвал., вода в доме, колод., м/п окна, заб. из шиф., 8 сот. земли, ряд. маг., ост., электр., 62 000. Тел. 050-95-98-152. zz Дом, Щурово, 200 кв.м., 3 эт., хор. ремонт, все удобства, wi-fi, 15 сот., фрукт. сад, дорого. Тел. 050347-21-62. zz Дом, Яровая, возможна рассрочка, обмен на авто. Тел. 095489-77-30. zz Дом, Яровая, удобства, все новое, теплый, хоз. постройки, сарай 10х 5 + 3 сарая, летн. кухня, жил., 2 кол. 2 скваж., 27 сот., рядом озеро, лес, срочно, 10 000, торг. Тел. 066-311-81-61. zz Дом, Райгородок. Тел. 050940-72-06. zz Дом. Одесса 40.000. Тел.: 098064-98-22, 050-559-41-66. zz Дом-дача, Рубцы, 67/31,7/11,8 кв. м, м/п окна, нов. отопление, бойлер, гараж, х/п, 15 сот., 760 000 грн. Тел.: 050-95981-52, 063-94-04-111. zz Дом-дача, территор. турбазы, Щурово, 2 комн., 2 сот., душ, скважина, 12 000. Тел. 050-53181-44. zz Домик 5х6 х/п, п. Заречное (Кировск). Тел.: 066-041-59-20, 068-22-54-226. zz Домик с. Майдан, небольшой теплый, со всеми удобствами, скважина, х/п, 23 сот., молодой сад, центр села, цена договорная. Тел. 099-068-71-90. zz Продается дом в Райгородке 78 кв.м. с новой мебелью (кухня, спальня). Санузел, водяное отопление. Во дворе гараж, погреб, хоз. постройки, участок 10 соток, рядом лес.Цена 8500 S. Торг. Тел. 095-348-94-02.

(присылайте SMS-сообщения)

zz Дачи, дома, строения под zz Земельный участок на zz Производств. помещение, разборку. Тел. 050-565-888-4. Голубых озерах, различные ва- 715 кв.м., р-н пленки, высокие потолки. Тел. 050-474-63-34. zz Дачные домики, а также рианты. Тел. 050-474-63-34. любые строения под разборку. Тел. zz Сад, м-н Артема, есть дом. куплю 066-57-94-540. Тел. 099-02-85-466. z z Гараж в общ. «Автотурист». zz Дачные домики, а также zz Сад. уч. м-н Артема с домиком, любые строения под разборку. Тел. сад. пренадлеж. емкостями. Тел. Тел. 066-040-17-37. zz Гараж разборн., сварной, 099-50-33-599. 066-32-94-211. гараж. ворота, срочно. Тел. 095-1zz Дачу, а также любые строения, zz Садовые участки бессплатно. 400-400. под разборку. Тел. 066-57-95-327. Тел. 095-614-85-82. zz Гараж, железный, ангар, zz Домик под разборку. Тел. 095zz Садовый уч., 5,7 сот., общ. 24-53-582. им. Докучаева, возле пожарки, есть вагон. Тел. 050-744-48-60. zz Гараж, недорого, Артема. Тел. дом на тер-ри срочно. Тел. 050-85095-203-78-47. меняю 95-422. zz Дом, с. Карповка или обмен zz Садовый уч., общ. им. Масдаю на 1-комн.кв. Артема, центр. Тел. тросова, есть бак 3 куб.м., бочка zz Гараж общ. «Буран». Тел. 066095-85-18-350. на 200 л., домик , м/п трубы, 6 сот. 00-979-22. zz Дом, с. Маяки или обмен на Тел. 066-890-22-09. zz Гараж общ. «Новое», Мо1-комн.кв. Тел. 095-52-46-518. zz Садовый участок общ. «До- лодежка,. Тел. 099-153-57-01. кучаево» 7 сот., с емкостями для сдаю zz Гараж общ. Буран или продам. воды. Тел. 050-165-14-51. Тел. 095-61-89-540. zz Дом п/о с. В.-Ивановка, z z Усадьба, продаю или в аренду срочно. Тел. 099-95-160-07. сдам. Тел. 095-021-83-38. zz Дом п/о с. В.-Ивановка, Гараж, р-н ЖД вокзала. zz Уч. сад. 6 сот., 2-эт. дом без срочно. Тел. 099-95-160-07. внутр. работ, 15 мин. от слав. озер. Тел. 050-877-23-00. zz Дом, Сидорово, около С. Тел. 050-675-75-71. Донца и затоки, камин, лодка, zz Гараж, самый центр, возле zz Уч. садовый, 7 сот., с кирп. необх. мебель и быттехника, 2 СК НАУ, охраняемый, хор. кондиционера, хор. сост. дома и домиком, большая емкость для рынка 700 грн. + 350 риелт. раб. участка, 5 500 + 2 500 грн. риел- воды, общество «Докучаева», ост. сост., торская работа, возм. помесячно. Новая, м-н Артема. Тел. 095-21- единораз. Тел. 050-95-98-152. 29-219. Тел. 050-95-98-152. zz Участки, Илличевка, хор. место, недалеко от Голубых озер, разного формата. Тел.: 050-9598-152, 063-94-04-111. продаю zz Участок 10 сот., приват., zz 2-комн.кв., центр, 1/3, можно Рыбхоз, Артема. Тел. 050-683продаю под магазин, офис. Тел. 050-63-61zz 10 сот. земли р-н Оскола, 100 26-84. zz Участок на Оскольском во- 789. м. до воды, рядом лес. Тел. 050zz 3-х комн. кв-ру,под дахранилище. Тел. 095-489-77-30. 864-68-87. zz Участок под застр., 15 сот., п. магазин,м-н Артема,с полным zz 2 га земли, с. Сидорово, на пакетом документов для начала берегу затоки Донца, есть возмож. Яровой. Тел. 099-23-51-796. работ. Тел. 050-602подключ. 380 В, 690 000 грн. Тел.: zz Участок под застр., 15 сот., п. строительных 22-06. 050-95-98-152, 063-94-04-111. Яровой. Тел. 099-23-51-796. комплекс, Святогорск, zz Дачи на Артема с домиками, zz Участок с постр., пос. Яровая, ул.zz Гост. Шевченко, 2-эт. дом. 150 кв. есть вода, свет, охрана. Тел. 066- возле леса. Тел. 066-29-00-280. м, газ., 8 комфортаб., отаплив. 806-60-63. zz Участок, 17,5 сот., р-н ЖД. номеров. Зона отдыха, парковка, zz Зем. у. 4 га Славкурорт, рядом Тел.: 7-37-18, 066-808-16-01. 6 750 000 грн. Тел. 050-588-89-77. озеро. Тел. 050-872-03-60. zz Участок, 6 сот., с. Ильичевка, zz Действ. парикмахерская, с zz Зем. уч. 9 сот., ул. Вильямса, 1 Кр. Лиманский район. Тел.: 066- оборуд., мебелью, нов. ремонт, 500. Тел. 050-474-63-35. 306-80-54, 099-054-61-33. цена договор., докум. готовы. Тел. zz Зем. уч. в старой Николаевке, zz Участок, Артема, 7 сот., 050-471-85-04. лет. домик, сарай, скважина. Тел. срочно. Тел. 095-336-42-54. zz Документы с местом на 4 063-68-14-897. магазина (МАФы), Химик. Тел. 050куплю zz Зем. уч. под застройку, п. 555-55-66. zz В люб. сост., возмож. с Дробышево, 15 сот., приват. Тел. zz Квартиру с документами на долгами, рассм. все вар-ты, для 068-944-41-38. вывод из жилого фонда, 52 кв.м., zz Зем. уч. приват., 10 сот., с. себя, срочно. Тел. 050-471-85-04. кирп. дом, рядом площ., униzz Дача, а также любые строения версам, очень прох. место, 43 000. Диброва, Краснолиманский р-н, цена договорная. Тел. 095-140- под разборку. Тел. 050-58-68-271. Тел. 050-474-63-34. zz Дача, а также строения под 33-20. zz Киоск металлический, баzz Зем. уч. с. Богородичное, ул. разборку. Тел. 095-14-00-414. тискаф. Тел. 050-156-59-71. zz Дачн. домики, а также люб. Лесная, 23, 19 сот., 189 000 грн. zz Киоск, без места. Тел. 050-96Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04- строения под разборку. Тел. 066- 77-689. 51-41-613. 111. Коммерческая недвижимост zz Дачные домики под разборку. 50zzкв.м., zz Зем. уч. Центр, 4 сот., 3 000. ул. Ленина (Универсам), Тел. 066-433-0-222. Тел. 050-474-63-35. 43 000. Тел. 050-474-63-35. zz Дачные домики под разборку. zz Зем. уч., 15,5 сот., ул. Курская, сад, обнесен забором, вода пост., Тел. 066-57-95-113. К оммер ч е с кая част. асфальт., 160 000 грн. Тел.: zz Дачные домики под разборку. не д ви ж имо с т ь 4 0 050-95-98-152, 063-94-04-111. Тел. 095-61-40-433. zz Зем. уч., 21,98 сот., р-н стад. zz Дачные домики, здания в кв.м., Центр. Тел. 095«Химик», пер. Кима, 100 000 грн. любом р-не, под разборку. Дорого. 90-25-417. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04- Тел. 095-1-400-400. 111. zz Дачу под разборку, другие zz Магазин (МАФ), новый, 43 кв. zz Зем. уч., г. Святогорск, р-н строения. Тел. 066-435-75-25. м, ул. Вольная, 1, возле магазина Поле Чудес, 12 сот., рядом 2 zz Земельный участок, без по- «Коробейник», 265 000 грн. «AVKсоврем. дома, 186 000 грн. Тел.: средников. Тел. 050-588-89-77. НЕДВИЖИМОСТЬ». Обращ.: ул. 050-95-98-152, 063-94-04-111. Лозановича, 8. Тел. 095-033-25-63. сдаю zz Зем. уч., гос. акт., кадаzz Магазин МАФ, ул. Лазановича, zz Зем.уч., 25 Га, Андреевка. стровый номер, част. фермерское с оборуд., техникой и лет. плохозяйство, рядом лес, река, п Тел. 098-01-00-109. Черкасское. Тел. 099-023-88-39. zz Участок, 6 сот., пересеч. щадкой. Тел. 095-571-30-03. zz Магазин, Артема, ул. Бульzz Зем. уч., п. Мирный, ул. Плеханова, 75 и ул. Д. Донского, Корнейчука, 10 сот. приват., есть 600 грн./мес., + риэлт. единораз. варная, 64 кв.м., автономн. отопроект на дом, 186 000 грн. Тел.: работа 300 грн. Тел.: 050-95- пление. Тел. 050-474-63-34. zz Магазин, мр-н Северный, газ. 98-152, 063-94-04-111. 050-95-98-152, 063-94-04-111. отоплен., скваж., сигнал., 287,9 кв. zz Зем. уч., п. Райгородок, 17,7 м, 12 сот., 3 торг. зала с подсоб. сот., приват. Тел. 095-1-400-400. помещ., туалет, 380 В, 931 000 грн. zz Зем. уч., с. Богородичное, 6 Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04сот., гараж, подвал. Тел. 050-701111. 24-67. продаю zz Магазин, ул. Лозановича, 1/5, zz Зем. уч., с. Маяки, срочно. zz Гараж в Николаевке. Тел. 063- 44 кв.м., центр, автономн. отопл., Тел. 066-809-73-45. парковка, хор. состояние. Тел. 05068-14-897. zz Зем. участок, 0,880 га, п. zz Гараж г. Краматорск коо- 474-63-34. Мирный, ул. Русская, 103, цена z Магазин, ул. Свободы, 100 кв. договорная, участок , с . Бого- ператив «Спутник». Тел. 050-55- м,zотд. вход, 2 383 000 грн. Тел.: родичное, ул. Партизанская 1а, на 28-579. zz Гараж капит., общ. «Слав- 050-959-81-52, 063-94-04-111. 0,670 га. Тел. 095-361-93-85. zz Магазин-кафе, мр-н Артема, zz Зем. участок, 20 сот., ул. тяжмаш». Тел. 050-99-68-516. zz Гараж р-н Артема, 13 школа, действующий, с оборуд., зал - 60 Лесозащитная, р-н Интерната №2. дет. сад., железный обложенный кв. м, летняя площ. - 70 кв. м, или Тел. 050-555-55-66. сдаю в аренду. Тел. 050-814-76-88. zz Зем. участок, берег Оскола. кирп. Тел. 095-145-84-60. zz Нежилое помещение с реz z Гараж р-н пленки, смотровая Тел. 050-588-89-77. 25 000 грн. Тел. 050-675- монтом, в отл. сост., инд. отопл., zz Зем. участок, п. Студенок. Тел. яма, 66 кв.м., мкр-н Химик, недорого. 75-71. 050-588-89-77. Тел. 050-423-41-45. z z Гараж сварной, 2,8х2,4 м. Тел. zz Зем. участок, приват., с планом под застройку, 21 сот., с. 095-1-400-400. Отдельностоящий zz Гараж, Рыбхоз. Тел. 050-683Маяки, Донецкая обл., рядом лес, подвал, 240 кв.м., вода, Продам дом в городе река, водопровод, асвальт. дорога, 26-84. zz Гараж, центр, во дворе ул. договорная. Тел. 050-048свет, вентил., дровяное Барвенково, Харьков- цена Шевченко, 17, 39 900 грн. + рядом 04-61. отопление, подъездные два саря с подвалами, 29 000 грн. ская область по улице zz Зем. участок, с. Сидорово, Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04пути. Полки для грибных пер. Береговой, 10 сот., госакт, Прыстин (Кирова). 111. Площадь дома 99 м2, электрич., вода, на фундаменте zz Гараж, центр, во дворе ул. блоков, искусственный летний домик, 2 комн., п/о, на отапливаемая 93 м2, берегу р. Сев. Донец, цена дого- Шевченко, 17, перекрыт плитами, полив, Славянский район. Тел. 099-09-818-99. хор., сухой подвал, стяжка, без з е м е л ь н ы й у ч а с т о к ворная. Тел. 050-588-89-77. света, 53 200 грн. Тел.: 050-95z z Зем. участок, Святогорск. Тел. 0,09 га. Под домом 98-152, 063-94-04-111. есть подвал, сауна.Газ, 050-588-89-77. Подвал, с. Долина, zz Гараж. общ. Елочка рядом со zz Зем. участок, Яровая. Тел. сторожами, цена договорная. Тел. вода, удобства в доме. 050-588-89-77. 240 кв.м., все ком095-400-93-02. Постройки во дворе: муникации есть для zz Зем. уч-ки Мальдивы, Голубые zz Гаражи металл., железобеозера, Святогорск и др. Тел. 097погреб, летний душ, хранения сельхоз протонные, новые, разборные, выбор туалет. Тел.: 066-437- 298-81-71. дукции и выращивания размеров и высоты, гарантия от zz Зем.уч. р-н Черевковка, 7,6 коррозии. Сталь 0,5 мм. - 9000 66-19, 067-953-84-93. грибов, зимой всегда + сот. Тел. 095-149-20-16. грн., 1,2 мм. – 10 990 грн., 2мм температура, можно под zz Зем.уч., р-н Музея. Тел. 050- 15000 грн. Тел. 067-92-33-693. 874-11-63 после 15.00. куплю зимнюю теплицу. Цена zz Продам гараж район zz Земельный участок 6 Га на цнила (артема) автолюбитель. zz В люб. сост., возмож. с договорная или обмен. Былбасовка 2, Гос.Акт на землю. долгами, рассм. все вар-ты, для подвал,яма- 1 200 торг. Тел. 050Тел. 050-63-155-20. Тел. 050-347-59-53. себя, срочно. Тел. 050-471-85-04. 511-52-41.

«Газета объявлений» N 16 (622), 25 апреля 2018 г.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

zz Помещение 1/9, выведено из жил. фонда, пакет документов, отдельная канализация, столярка, Центр, ул. Банковская, 23 000. Тел. 099-528-72-80. zz Помещение 17 кв. м., р-н Ц. рынка. Тел. 050-872-03-60.

Помещение для продажи пива, есть установка, ул. Волльная (возле кафе «Шинок»). Тел. 095-399-60-59. zz Помещение под магазин, 70 кв.м., центр, 37 000. Тел. 050-47463-34. zz Помещение ул. Центральная , 47, р-н Автовокзала, 80 кв. м. Тел. 050-583-90-22. zz Помещение, 1/5, центр, б. Пушкина, косметический ремонт, 45 кв.м. Тел. 050-474-63-34. zz Помещение, 1/9, центр, 64 кв.м., ул. Свободы, 37 000. Тел. 050-474-63-34. zz Помещение, 56 кв. м., выведен. из жилого фонда, ремонт, 38 000, торг. Тел. 050-471-85-04. zz Помещение, возле площади, 50 кв.м., высокие потолки, 53 000. Тел. 050-474-63-34. zz Помещение, самый центр, 100 кв.м., своя парковка, рядом площадь, 110 000. Тел. 050-47463-34. zz Помещение, ул. Урицкого, 1500 кв.м., трансформ. 450 КВт., цена 1 960 000 грн. Тел.: 050-9598-152, 063-94-04-111. zz Посуд. цех, 200 кв. м, свой трансформ. 160 кВ, разреш. 150 кВ, скваж., 20 сот., 460 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04111. zz Посудный цех 100 кв. м., с оборудованием р-н Ж/Д , в подвальном помещении. Тел. 050-86468-87. zz Посудный цех, 326 кв.м., р-н Семеновки, возм. рассрочка. Тел. 050-872-03-60. zz Посудный цех, общ.пл 100 кв.м., с оборуд., р-н ЖД вокзала. Тел. 050-872-03-60. zz Продам нежил. помещение, ЖД рынок, 167 м. кв., действ. бизнес, производство оптики и шв. цех, зем. участок, акт, 1 млн. 485 тыс. грн. Тел. 050-588-89-77. zz Производ. база, р-н военкомата, 260 кв. м, 380, 15 кВт, 270 000 грн. Тел. 050-704-81-88. zz Складские помещ., 700 кв.м, Славкурорт, ул. Сользаводская, или сдам в аренду. Тел. 050-95262-45. zz СТО, р-н автовокзала, 600 кв. м, 5 боксов, подъемники 4 и 1,5 т, возм-ть ремонтировать легковые и груз., мойка, все оборуд., инструм., офис, 3 458 000 грн, торг. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zz СТО, ул. Мартыненко, 2-эт. здание, 146 кв. м, 250 000 грн. или сдам под склад и другое. Тел. 095636-06-57. zz Торговое место на Ц. рынке, все для дома, ремонта обои или сдаю. Тел. 050-565-27-11.

куплю

zz В люб. сост., возмож. с долгами, рассм. все вар-ты, для себя, срочно. Тел. 050-471-85-04. zz Здание под разборку. Дорого! Тел. 095-1-400-400.

Здания под разборку. Тел. 066-1936-777. zz Коммерч. недвиж.: маг., офис, склад, производ. помещ. Тел. 050588-89-77. zz Коммерч. помещ., в люб. р-не, в люб. сост., рассм. все варианты, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04. zz Помещ. в центре под офис, магазин. Тел. 050-471-85-04. zz Помещение в черте города, возм. очень большой квадратуры (склад), возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-47185-04. zz Помещение, центр, коммер. назначения, для себя, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04.

сдаю

zz СТО, оборудование, покрасочная камера, подъемники, шиномонтаж, развал- схождение. Отдельные тер- и, есть отопление. Тел. 050-423-41-45. zz 2-эт. помещение, возле автобус. АТП, 160 кв. м, удобства, свет, вода, 20 сот. в аренде, возмож. продажа, 4000 грн. + услуги + 2000 грн. риелт. раб. единораз. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zz Бокс СТО, р-н Автовокзала, с подъемником, компрессором и т. д. Тел. 050-299-35-77. zz Здание, 100 кв. м, отдельностоящ., новострой, 3 отд. входа, автоном. отопление, котел, скважина, под фитнес-центр, йогу. Тел. 050-704-81-88.

http://slavinfo.dn.ua

13


Объявления диктуйте по тел.:

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zz Торг. павильон с летней площадкой, действующая закусочная, возможны др. виды торговли. Тел. 050-268-92-07. zz Цеха, мехмастерские, админсдаю корпус, склады, территоря 1 Га. zz Здание, 14х 8, вода, отопл., Тел. 050-423-41-45. электроэнергия 380 Вт, индив. zz Шлакоблочный цех, 8000 отопл. Тел. 050-607-34-54. грн. Тел.: 050-555-55-66, 067-555zz Кабинет 12 кв.м. м-н Артема. 55-66. Тел. 095-295-35-85. zz Кабинет мастеру маникюра. Тел. 095-295-35-85. zz Кафе, самый центр города, 200 кв. м, с оборудованием, 25 000 грн. + 12 500 грн. (единораз. риэлт. работа). Тел.: 050-959-81-52, 06394-04-111. zz Кафе, центр, 300 кв. м, кухня, оборудование, летняя площадка, 10 000 грн./мес + коммун. + 5 000 Продаю грн. - единораз. риэлт. работа. zz CHERY Amulet, 08 г. в., газ Тел.: 050-959-81-52, 063-94-04пропан зарег., кондиц., г/у, сте111. zz Магазин, 100 кв. м. Тел. 050- клоподъем., тонир., хор. сост., недорого. Тел.: 095-375-00-31, 70-48-188. zz Магазин, центр, 80 кв.м., хор. 050-666-44-52. zz CHEVROLET Aveo, 07 г. в., газ сост., под любой вид деятельности. пропан зарег., титаны R 14, автоТел. 050-474-63-34. хор. сост., недорого. zz Отдельностоящее здание, магнитолла, 095-375-00-31, 050-666100 кв. м, новострой, 3 отд. Тел.: входа, автоном. отопление, котел, 44-52. zz DACIA Solenza, 04 г. в., г/у, скважина, под офис, магазин и проч. Обращ.: ул. Банковская, 9. стеклоподъем., не бита, хор. сост., недорого. Тел.: 095-375-00-31, Тел. 050-70-48-188. zz Офис. помещение, 100 кв. м, 050-666-44-52. zz Daewoo Lanos, 06 г. в. Тел. со стоянкой, ул. Банковская, 9. Тел. 099-49-72-789. 050-70-48-188. zz Geely СК, 08 г. в., ц/з, сигнал., тонир., г/у, кондиц., газ пропан зарег., хор. сост., недорого. Тел.: 095-375-00-31, 050-666-44-52. zz Kia Picanto, 2008 г. в., коробкаавтомат, 6 500. Тел. 050-555-55-66. zz Mercedes E-240, 4 matik, 2005 г.в., черній, полный прив., полный фарш, 11 900. Тел. 050-555-55-66. zz Mercedes Smart, 2007 г. в., 1 л, 6 700. Тел. 050-555-55-66. zz Mitsubishi Lancer Х10, 13 г. в., автомат, идеал. сост., 11 900. Тел. 050-555-55-66. zz NISSAN Terrano-1, 88 г. в., блоzz Офисное помещение , Центр, от 100 до 350 кв. м. Тел. 050-872- кировки, подготов. для бездорожья, 7 800. Тел. 050-555-55-66. 03-60. zz Renault Logan, универсал, zz Офисное помещение, центр. 2012 г.в., бенз., серебро, отл. Тел. 050-588-89-77. сост., 10 900. Тел. 050-70-24-318. zz Офисные помещения разных zz Skoda Roomster отл. сост., площадей, возмож. разное кол-во комнат. Тел.: 050-95-98-152, 063- максимальная комплектация. Тел. 050-542-65-80. 94-04-111. zz Subaru-Аutbak, 2005 г.в., 4 zz Площадь в маг. «Электрон» (как идти на Ц. рынок), 50 кв. м, wd, полный привод, 8 500. Тел. 60 грн/кв. м, можно частями. Тел.: 050-555-55-66. zz Toyota Carina универсал хор. 050-95-98-152, 063-94-04-111. zz Помещ. под произ-во или сост, на газу. Тел. 095-171-46-16. zz Toyota Rav 4, 07 г. в., не бита, склады, р-н ж/д, 380 кВт, мощ. 25 кВт, Н 5 м, закрывающ. двор, 206, не краш., кондиц., г/у, хор. сост., 160, 3 по 30 и 20 кв. м, под произ-во недорого. Тел.: 095-375-00-31, - 20 грн/кв. м, склады - 15 грн/кв. 050-666-44-52. zz WV Golf, 93 г. в., 1,6, отл. сост., м, + половина оплаты первого мес., риелт. раб. единораз. Тел.: 050-95- 3 600. Тел. 050-555-55-66. 98-152, 063-94-04-111. zz ВАЗ 2101 1981 г. в., 35 000 км., бенз., цвет красный, 1 хозяин, завод. оригинал, покраска все родное, 1500. Тел. 050-875-42-85. zz Ваз- 2106, без, 12 000, 1980 г.в. Тел. 095-35-73-943. zz ВАЗ 21061 газ., 1983 г. в., поварено дно, нужд. в покраске, 17 000 грн + торг. Тел. 050-59-08-842. zz ВАЗ 2109. Тел. 095-472-89-08. zz Ваз- 2110, 2002 г.в., 1, 5 пробег около 200. Тел. 050-54518-12. zz ВАЗ 2113 2011 г. в., хор. сост. zz Помещение , все удоб., ул. Тел. 095-46-10-928. К. Маркса, 43 и бутик на Ц. рынке zz ВАЗ 2170, 2013 г., приора. Тел. первый ряд, швейный цех. Тел. 050-966-34-54. 050-164-13-60. zz ВАЗ Славута, инжекторная, zz Помещение под офис, центр, 1 эт., каб. 14- 18 кв.м. Тел. 050- син. цвета, 2008 г. в., отл. сост., 80 000 км., 1 800. Тел. 099-76-55-793. 588-89-77. zz ВАЗ-2103. Тел. 095-884zz Помещение, 750 кв.м., под склад, производства. Тел. 050-474- 36-74. zz ВАЗ-2103, 82 г. в., хор. сост., 63-34. Тел.: 095-375-00-31, zz Помещение, м- н Артема, 40 недорого. 050-666-44-52. кв. м. Тел. 095-295-35-85. zz ВАЗ-2104, 05 г. в., титаны, zz Помещение, с. Приволье, хор. сост., недорого. Тел.: вдоль трассы, 32 кв. м, с ремонтом тонир., 095-375-00-31, 050-666-44-52. и удоб., можно под маг. автозапzz ВАЗ-2105, 85 г. в., варить частей, стоматолог. и др., продукты и красить не нужно, хор. сост., и одежда не предлаг., 3 000 грн. недорого. Тел.: 095-375-00-31, Тел. 095-636-06-57. 050-666-44-52. zz Помещение, центр, 43 кв.м. zz ВАЗ-2106, 82 г. в., 150 000 км. Тел. 095-295-35-85. Тел. 095-048-37-23. zz Помещение, центр, 75 кв.м. zz ВАЗ-2106, 91 г. в., варить Тел. 095-295-35-85. и красить не нужно, хор. сост., zz Рабочее место мастера недорого. Тел.: 095-375-00-31, парикмахера, маникюра. Тел. 095- 050-666-44-52. 197-48-50. zz ВАЗ-21099, 2006 г. Тел. 095zz Рембаза для авто, п. Вос- 604-49-17. точный, промзона, 200 кв. м, 2 zz ВАЗ-2110, 04 г. в., титаны смотр. ямы, буржуйка. Тел. 050- р14, ксенон, ц/з, сигнал., тонир., 555-55-66. стеклоподъем., тюнинг, хор. сост., zz Склад. помещения разных недорого. Тел.: 095-375-00-31, площадей по приемлемым ценам. 050-666-44-52. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04zz ВАЗ-2114, 08 г. в., газ пропан, 111. 3 600, торг. Тел. 050-555-55-66. zz Складские помещения, 1150 zz Волга 29031 , опель омега, кв. м и 1200 кв. м, можно отдельно, седан. Тел. 050-164-13-60. и помещения по 30 кв. м. Тел.: 050zz ГАЗ 2410 бенз., 1987 г.в., 95-98-152, 063-94-04-111. белая, не бита, не крашена, на zz Складские помещения, центр, ходу. Тел. 050-68-92-484. вблизи Ц. рынка, охрана. Тел.: zz Део сенс 2006 г. в., цвет серый 050-031-63-23, 095-60-45-702, металик, газ., хор. сост. Тел. 095481-53-27. 050-76-68-674. zz Део Сенс 2007 г.в., хор.сост. 2 zz СТО, ул. Мартыненко, 2-эт. здание, 146 кв. м, под склад, и 950. Тел. 050-986-98-45. другое, 40 грн./ кв.м. Тел. 095-636zz Део Сенс 2013 г. в., отл. сост. Тел. 095-241-25-86. 06-57.

14

zz Документы на Skoda-Oktavia, 2007 г. в. Тел.: 050-555-55-66, 067555-55-66. zz Мерседес е 240, 1980 г.в. или обмен на ниву от 2010 г. Тел. 066160-28-08. zz Москвич 2140, 1978 г., на ходу, 8 500. Тел. 099-306-68-74. zz Москвич- 407 на ходу. Тел. 050-26-59-206. zz Опель-Омега, двиг. 2.2, газ/ бензин, 91 г.в. Тел. 066-161-96-05. zz Продам Москвич Комби, 88 г.в., газ/бензин, пирожок 86 г.в. или меняю, Москвич -412, 90 г.в., в хор. сост. Тел. 095-61-89-540. zz Продам Таврию, можно на запчасти. Тел. 066-84-83-699. zz Таврия-1102, 92 г.в., идеал. сост., родной пробег 47 000 км, 1 500. Тел. 050-555-55-66. zz Тойота кариб полноприв., газ./бенз., тит диски, люк, хор. сост, 2 100, торг уместен. Тел.: 066-235-66-92, 050-471-37-12 (Виктор Павлович). zz Форд Фиера унив., 1986 г.в., бенз., вишня. Тел. 099-01-65-333.

Куплю Aveo, Lacetti, Lancer, Lanos, Sens, ВАЗ в любом сост. Тел. 050831-2000. Lanos, Sens, Aveo, Lacetti, Приору в любом сост. Тел. 066-416-0187. zz Mazda 3, 6, Shcoda, Reno Trafic, Mers Vito, Nissan. Тел. 09580-72-776.

zz ВАЗ-2101-09, недорого. Тел. 095-317-96-72. zz ВАЗ-2101-099, в любом сост. Тел. 050-803-09-79.

Абсолютно любые авто в любом сост. Быстро и дорого. Тел. 050-58306-14. Авто Opel, Mazda, Nissan и др. марки. Тел. 050-981-26-97.

zz Газель, ГАЗон для себя. Тел. 066-88-34-120. zz Грузовое в люб сост. Тел. 09921-99-757. zz МАЗ, КамАЗ, КрАЗ, в люб. сост., люб. модификации, с докум. zz ВАЗ-2101-2199, в любом тех. и без, приеду заберу, Газон для сост. Тел. 050-501-61-41. себя, срочно. Тел. 066-026-10-70. zz ГАЗ, ЗАЗ, Москвич, ВАЗ, в zz МАЗ, КамАЗ, КрАЗ, в люб. люб. сост. Тел. 099-350-18-20. сост., люб. модификации, с докум. zz ГАЗ, ЗАЗ, Москвич, ВАЗ, в и без, приеду заберу, Газон для себя, срочно. Тел. 066-026-10-70. люб. сост. Тел. 050-86-111-38. zz ГАЗ, Москвич, ЗАЗА, ВАЗ на з/ч. Тел. 099-219-97-57. Тракторы в любом

Даста, Daewoo, Renault, Mercedes и др. марки в любом сост. Тел. 050-981-36-87. zz ЗАЗ, Москвич, ВАЗ, можно не на ходу, на з/ ч. Тел. 050-83-12-000. zz Легковое авто всех марок, в любом тех. сост. Тел. 095-81886-71. zz Москвич на ходу и под разборку. Тел. 050-770-86-03. zz Москвич, ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ в любом сост., на ходу, и на з/ ч. Тел. 050-98-12-790. zz Москвич, ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ в любом сост., можно не на ходу, з/ ч. Тел. 050-58-30-614. zz Москвич, ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ, в любом сост., можно не на ходу, на з/ч. Тел. 050-920-50-02. zz Москвич, ВАЗ. ЗАЗ на з/ч. Тел. 095-80-72-776.

Славуту или ВАЗ 2109099 в норм. сост. Тел. 050-819-06-03.

Таврию, ВАЗ, ГАЗ, можно не на ходу, на з/ч. Тел. 050-803-09-79.

сост. Тел. 050-819-0603.

Тракторы и др. грузов. авто, в любом сост. Тел. 099-721-49-86.

Продаю

zz 2 велосипеда жен. СССР. Тел. 066-710-29-44. zz Велосипед «Турист», в отл. сост, велосипед 5 скоростной, с планетарной втулкой, задним тормозом, хор. сост. Тел. 095-67200-73. zz Велосипед «Укаина» б/у. Тел. 095-52-62-254. zz Велосипед «Формула» 900 грн. Тел. 050-705-60-94. zz Велосипед для мальчика, 2- 5 лет, новый, 350. Тел. 095-65-70386. zz Велосипед, Германия, хор. сост. Тел. 095-308-03-39. zz З/ч к мотоциклу «Ява-350». Тел. 066-866-919-8. zz Мопед Honda Dio. Тел. 095-6199-686. zz Мопед Ямаха чемп. Тел. 050263-33-40. zz Скутер на ходу, 6 000. Тел. 068-837-2-50. zz Скутер, Китай, не дорого. Тел. 050-76-00-639. zz Скутер, новый, в хор. сост., недорого. Тел. 099-433-69-23.

zz Таврию, Запорожец, Славуту Куплю на з/ч. Тел. 099-706-47-79. zz Велосипед в хор. сост. zz Таврия, Славута на з/ч дорого. взрослый и детский спортивный, Тел. 050-935-87-78. горный или советский. Тел. 066240-47-96. zz Горный спортивный взрослый и детский велосипед, велосипед Украина в хорошем состоянии. Тел. 050-18-48-588.

Продаю

zz Mercedes-Benz-Atega-814, фургон, 94 г. в., 7 800. Тел. 050555-55-66. zz Газ, 3307, асанизатор, 2004 г., идеал. сост., 85 000. Тел. 095-64894-77. zz Газель 33022, тент, пробег 19 000 км., газ, пропан, гор, 8 000. Тел. 095-86-68-098. zz Газель Соболь грузо-пасс., 8 мест, газ/бенз, хор. сост., срочно, 2 700, торг уместен, прицеп. Тел.: 066-235-66-92, 050-471-37-12 (Виктор Павлович). zz Газель, 2000 г.в., г/п, 1 500 кг или 8 мест или меняю. Тел. 066831-20-42. zz Газель, 2000 г.в., г/п, 1 500 кг или 8 мест или меняю. Тел. 066831-20-42. zz Камаз 53212, зернвоз, 10 тонник, с прицепом в отл. сост., не В А З 2 1 0 1 - 2 1 0 1 5 . дорого. Тел. 095-648-94-77. zz МАЗ 5551, Самосвал, кабина Быстро и дорого. Тел. нового образца, хорошее со095-807-27-76. стояние, срочно. Тел. 095-39879-18. zz ВАЗ 2106-21099. Тел. 050-981zz Прицеп 2 ПТС-4, без доку26-97. ментов, 35 000 грн. Тел. 095-38582-91. ВАЗ в хор. сост., для zz Прицеп тракторный 2-птс 4, себя. Тел. 099-721-49- самосвал, на кругу, хор. сост., 50 000. Тел. 066-141-54-02. 86. zz Снегоуборочный трактор zz ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ. Тел. 095-876- (грейдер) Husqvarna , 06 г. в., 04-06. новый, 5 500. Тел. 050-555-55-66. zz Трактор МТЗ в отл. сост., 85 В А З , Г А З , З А З , 000, торг. Тел. 066-413-79-42. zz Установка КУН на трактор в Москвич и др. марки в любом сост., можно не сборе 1 комплектации, отл. сост., прицеп 2- птс 4, тракторный, сана ходу. Тел. 050-831- мосвал. Тел. 099-503-26-30. 2000. zz Экскаватор «петушок» ЮМЗ2126, 4 200. Тел.: 050-555-55-66, zz ВАЗ, Москвич, Газ и др. Тел. 067-555-55-66. 066-00-979-22. zz Авто быстро в любом сост., на ходу и не на ходу. Тел. 066-433-0222. zz Авто быстро и дорого, на разборку (ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ и др.). Тел. 095-14-00-414. zz Авто быстро, дорого на разборку. Тел. 066-57-94-540. zz Авто дорого. Тел. 050-98136-87. zz Авто любой марки в любом сост. Тел. 050-591-49-48. zz Авто на разборку ВАЗ, ЗАЗ, Москвич, Волгу. Тел. 050-75-48148. zz ВАЗ 2101- 21099 в люб. сост., от хозяина. Тел. 095-80-72-776. zz ВАЗ 2101- 2110 в люб. сост. Тел. 066-76-45-346. zz ВАЗ 2101- 2110, быстро и дорого. Тел. 050-98-12-790.

Куплю

zz Гaзель, недорого. Тел. 099453-17-18. zz Газель в любом сост. Тел. 066414-70-76. zz Газель для себя. Тел. 066-433zz Ваз, Таврию в люб. сост. Тел. 02-22. 095-80-72-776.

ВАЗ, Москвич, на ходу, или на з/ч. Тел. 095642-07-59.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

Газель для себя. Тел. 050-831-2000.

ВАЗ-2101-21099 на ходу, дорого. Тел. 099350-18-20.

zz Славуту, Таврию с ручн. управлением. Тел. 063-989-39-17. zz Таврию или Славуту на з/ч. Тел. 050-814-77-85. zz Таврию или Славуту, инвалид., на ручном управлении, в любом тех. сост. Тел. 096-95-63-889. zz Таврию на з/ч. Тел. 050-55140-64.

zz Reno, Toyota, Chevrolet и др. марки. Тел. 066-32-466-59.

(присылайте SMS-сообщения)

http://slavinfo.dn.ua

Дорого куплю мотоциклы Ява, коляску и запчасти к ним. И мототехнику СССР. Тел. 050-717-23-34. zz Мини-мокик пр-ва СССР. Тел. 050-62-69-421. zz Мопед или скутер, раб. сост., для себя, приеду заберу. Велосипед складной. Тел. 095-5035-896. zz Мопед, скутер в раб. сост. Тел. 095-39-85-133. zz Скутера, мотоциклы, мопеды в любом сост. Тел. 050-501-61-41.

Продаю

zz Бензобак на ВАЗ 2109. Тел. 095-34-500-70. zz Гидравлич. борт с авто Mercedes, г/п 1 т. Тел. 099-069000-3. zz Прицеп «Дача» 3-мест. хор. сост., срочно , 1 500, торг. Тел.: 066-235-66-92, 050-471-37-12 (Виктор Павлович). zz Резина «Рассава» 205х70х16, АС-701. Тел. 095-050-13-51.

Куплю

zz Бочку МЖТ-10 в любом сост. Тел. 066-060-22-37. zz Прицеп для легкового автомобиля. Тел. 050-18-48-588. zz Прицеп для легкового автомобиля. Тел. 050-18-48-588. zz Прицеп к л/а, грузовой, «самострой», зарегестрир. Тел. 050-694-93-20. zz Прицеп, 2-осн., для л/а и м/а. Тел. 099-11-29-300. zz Прицеп, 2-осн., для л/а и м/а. Тел. 050-767-68-71.

zz Багажник на 4-ку, двойной, 500 грн., диски на 13, 4 т- 600 грн. Тел. 095-55-19-033. zz Багажник на л/а, головка двиг. на Таврию, нов. Коленвал на Таврию, нов. З/ч и двигатель на ЗАЗ. Передние крылья. Тел.: 063989-39-17, 099-383-70-17. zz Бампер передний на ВАЗ-21010. Борт. компьютер Гамма-615. Тел. 050-96-77-689. zz ГБО метан. Тел. 093-0-333898. zz ГБО пропан/метан, евро-2, евро-4, с гарантией до 2 лет, с установкой, з/п на Яву, ЧЗ-350, гермошлем, 2 шт. Тел. 095-17-12715. zz Генератор ВАЗ-2101, стартер ВАЗ-2101, генератор ВАЗ-2108. З/ч на ВАЗ-Ока, б/у и WV T2. Тел. 063-304-47-81. zz Головка блока на Газель, головка блока, коленвал иномарки. Тел. 098-121-4010. zz Головка блока, Газель, 16клап., 3000 грн., коленвал. Тел. 096-546-22-51. zz Головка блока, коленвал, блок, шестерни к иномарке. Тел. 097-457-17-03. zz Головка блока, распредвал, шатуны, коленвал, б/у, Мерседес, Мазда, Рено, Хюндай, Чери, Форд, Додж,БМВ. Тел. 066-594-57-64. zz Головка на двигатель Волга газ 2410, после кап. ремонта. Тел. 095-603-39-79. zz Двагатель с коробкой ЗАЗ 968 М, 40 с.с. Тел. 095-197-48-50. zz Двигатели ЯМЗ-236, ЯМЗ-238 , Камаз, новые первой комплектации, 8 000 грн., КУН на трактор в отл. сост., в сборе, не дорого. Тел. 066-026-10-70. zz Двигатели ЯМЗ-236, ЯМЗ-238 , Камаз, новые первой комплектации, 8 000 грн., КУН на трактор в отл. сост., в сборе, не дорого. Тел. 066-026-10-70. zz Двигатель Ауди-100, 2 л, бензин., генератор, ГУР, карбюратор, пр-во Германия, диски на ВАЗ, Москвич, БМВ-520, КИА-Рио, Фиат-Крома. Тел. 050-694-93-20. zz Двигатель ГАЗ-24. Тел. 066710-38-20. zz Двигатель от мотоцикла ИЖ Планета-5, 3500 грн. Тел. 099-72110-79. zz Двигатель, коробка, мост и др. з/ч на Москвич. Тел. 050-8312000. zz Двигателя ЯМЗ 236, ЯМЗ 238, первой комплект., в идеал. сост., дешево. Тел. 095-648-94-77. zz Двигателя ЯМЗ-236, 238, первойкомплектации, в хор. сост., недорого. Тел. 099-503-26-30. zz З/ч на Ford-Skorpio: двигатель, коробка, зад. мост, кардан и прочее. З/ч, стекла на ГАЗ-53, стекла на ИФА. Тел. 095-182-10-91. zz З/ч на ГАЗ-24 и Москвич. Подшипники, компрессор ЗИЛ 130, крылья задние на ГАЗ 24. Тел. 095863-72-63. zz Запчасти на Москвич, двигатель, навесное, ходовая, и др. Тел. 095-61-89-540. zz Коленвал, гол. блока, Опель, Шкода, Шевроле, Фиат, Ниссан, 2500 грн. Тел. 097-517-75-51. zz Компрессор на ЗИЛ, запчасти на Москвич, компл. резины БЦ 20 в хор. сост. Тел. 099-306-68-74. zz Крыло левое Жигули 13 модель. Тел. 066-831-20-42. zz Мост на ЗИЛ в сборе, задний. Тел.: 050-031-63-23, 095-6045-702, 050-76-68-674. zz Различные з/ч для тяжелого мотоцикла «Днепр-11/16», 2 автошины на Луаз, 4 на Мерседес Р-18, 4 на Porsche Cayenne R-19. Тел. 050-973-35-35. zz Редуктор, клапана, газ. обор. Евро-4. Тел. 095-42-13-387. zz Резина б/у, рр.185х75 Р-16 С, россава 4 шт б/у, 200 грн/шт, сиденья б/у Мазда, Опель, Форд и др. Тел. 050-966-34-54. zz Резина летняя б/у, 14 диам., комплект резины на литых дисках ВАЗ. Тел. 095-604-49-17. zz Резина на легк. авто. Тел. 05076-006-39. zz Тент автомоб., технический, 7х 5. Тел. 095-22-50-723. zz Титан. диски на 14. Тел. 066866-91-98. zz Установка КУН, ковшевая на трактор ЮМЗ, МТЗ в отл. сост., 45 000. Тел. 050-253-67-10. zz Щитки с нерж. на велосипед. Тел. 095-01-62-060.

Куплю

zz Амартизаторы на Заз- 968. Тел. 050-829-13-72. zz ГБО пропан евро 4, евро-2, пр-во Италия, б/у, хор. сост., для себя. Тел. 099-069-000-3. zz Двигатель ГАЗ-2410. Тел. 05076-76-871. zz Двигатель, Fiat Ducato, турбодизель, объем 2,5. Тел. 050694-93-20. zz Диск R 15 на Fiat-Scuda. Тел. 095-503-58-96. zz Резину ЗИЛ, КамАЗ, б/у, в хор. Продаю сост. Тел. 099-069-000-3. zz 250 грн/колесо - б/у резина из zz Резину и камеры на «Газель». Европы. Тел. 066-981-21-21. Тел. 099-30-66-874.

«Газета объявлений» N 16 (622), 25 апреля 2018 г.


Объявления диктуйте по тел.:

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zz Блок (2-5) абс. ассорт. ФБС. Плита ПК (32-63). Кирпич красный, белый, шамот. Шифер, доска. Сып. мат. (песок, зола, шлак и многое др.). Тел. 095-39-888-06. zz Блок (2-5) ассорт. ФБС. Плиты ПК, ПКЖ, доставка. Тел. 095-61-40433. zz Блок (2-5) б/у бетон. фундамент. (ФБС), плиты (ПК), люб. Продаю размеры, люб. количество. Тел. zz Аллюминий, бронза, не- 095-14-00-414. ржавйка, медь и т.д. Демонтируем zz Блок (2-5) б/у, отл. кач-во. конструкции. Тел. 066-676-60-04. Плита ПК, ПКЖ в ассортименте. zz 2 куска швеллера № 24, по 10 Доставка. Тел. 095-1-400-400. м. Тел. 050-694-93-20. zz Блок (2-6) - ассорт., бет. фунд., плита ПК, ПКЖ, люб. размеры, люб. A б с о л ю т . б о л ь ш о й кол-во. Тел. 095-24-53-582. zz Блок (2-6) - ФБС, б/у, отл. ассорт. б/у стройматер.: кач-во. Тел. 099-266-60-68. кирпич (белый, красный, zz Блок (3, 4, 5, 6) ФБС бетон. серый, огнеупорный, Тел. 050-921-95-54. zz Блок ФБС 3, 4, 5, 6. плиты ПК, кислотоупорный, шамотный). Плиты - ПК, ПКЖ. Тел. 073-921-95-54. z Блок ФСБ, ассортимент 3, 4, ПКЖ (от 32 до 63). Блоки 5,z6, плиты ПК, ПКЖ, дорожные, ФБС 3, 4, 5, 6. Ригеля, кирпич б/у. Тел. 099-227-75-80.

перемычки. Шлакоблок, гипсоблок. Сыпучий матер. (от 1 до 14 т), песок, зола, щебень и мн. др. Доставка по городу и р-ну. Мы работаем для вас. Нал/ безнал. Тел.: 066-43170-69, 063-9-410-810.

zz Высечка оцинков. Тел. 095365-46-95. zz Высечка оцинков. Тел. 095365-46-95. zz Гипсоблок б/у, шлакоблок б/у, кирпич б/у, флок ФБС, плита ПК, ПКЖ, отл. сост., дост. Сып. мат. (песок, зола), ЗИЛ, КамАЗ. Тел. 095-88-46-521. zz Глина, земля, чернозем, зола, песок, щебень. Тел. 050-921-95-54. zz Глина, песок, щебень, кирпич. Тел. 099-074-10-73. zz Глина, чернозем, шлак, зола. Тел. 050-284-97-57. zz Грaнотсев. Тел. 095-61-40433. zz Грaнотсев (0,1-14т). Тел. 05087-53-933. zz Гранотсев. Тел. 099-71980-65. zz Гранотсев. Тел. 095-68439-03. zz Гранотсев. Тел. 099-30782-52. zz Гранотсев. Тел. 050-14102-13. Блоки ФБС (3, 4, 5, 6). zz Гранотсев. Тел. 095-21201-21. Тел. 099-227-75-80. zz Гранотсев. Тел. 095-72096-91. Блоки ФБС (3, 4, 5, 6). zz Гранотсев. Тел. 050-279Тел. 066-534-10-77. 01-74. zz Гранотсев. Тел. 063-849zz Блоки, плиты, перекрытия, 97-05. полублок, бетонный армированный zz Гранотсев. Тел. 095-673пояс. Тел. 095-11-77-599. 97-42.

zz Cтолярная доска и брус. Вагонка и фурнитура к ней. Тел. Брикеты топливные, 066-710-38-20. песок, зола, щебень, zz А/цемент. труба б/у, Д граншлак, земля, 400-500 мм, а также металлопрокат (арматура, уголок и др.), кирпич кирпич, строймусор, красн. для слив. ям, цоколей, перегной. Тел. 050-212гипсоблок, шлакоблок, шифер. 80-03. Сыпуч. мат-лы (песок). Тел. 09920-88-661. zz Арматура (10, 12, 14, 16, 18, Брус строительный, 20) б/у и нов., в отл. сост., уголок, швеллер, лист, прут, двутавр. балки, стропила, балка, труба, доставка, недорого. шалевка. Обращ.: ул. Тел. 095-1-400-400. Профессиональная, 11 zz Арматура (10-12) б/у, двутавр, уголок и др. стр. мат. (кирпич (р-н Ц. рынка). Тел. красный, бел., гипсоблок, шла095-398-79-18. коблок, шифер). Сып. мат. (песок, зола и др.). Тел. 066-200-47-53. zz Брус, доска, дрова в ассорzz Арматура (10-12), 700 кг. Тел. тименте. Цены низкие. Тел.: 095050-583-33-89. zz Арматура (12, 14) в наличии. 524-57-19, 063-54-14-602. zz Брус, доска, немерные, Тел. 099-069-000-3. остатки. Рамы для балконаА р м а т у р а , т р у б а , галереи, 2 шт., трубка медн., 12 мм., 2,5 м., лист стальной, т. 0,75 уголок, ш в е л л е р , мм., 1,65 х 0,9 м, сендвич, 7,5 м. кв. полоса. Тел. 050-536- Тел. 050-065-48-66. 47-66. zz Вагонка и фурнитура к ней. Тел. 099-11-29-300. zz Батареи чугун., отл. сост., б/у. zz Вагонка сосна, ольха, наличн., Тел. 095-1-400-400. плинтус, уголок. Тел. 095-209zz Бетономешалка бытовая или 55-68. сдам в аренду. Тел. 099-355-26-85. zz Ванна металл. Тел. 095-52-62zz Блoк (2-6) ФБС (фундаментные) б/у. Доставка. Тел. 050- 254. 58-68-271. Вывоз мусора. Тел. zz Блoк (2-6) ФБС, плита ассорт. ПК, ПКЖ, люб. кол-во, доставка. 095-017-0347. Тел. 066-595-45-15. zz Блoк (2-6), бет., фунд., плиты ПК, ПКЖ, люб. размеры, б/у. Вывоз мусора. Тел. Доставка по городу и р-ну. Тел. 066-726-08-38. 050-877-27-98.

zz Гранотсев. 07-10. zz Гранотсев. 96-98.

Тел.

095-614-

Тел.

063-849-

Гранотсев. Тел. 099227-75-80. zz Гранотсев. 75-80. zz Гранотсев. 04-57. zz Гранотсев. 10-55. zz Гранотсев. 02-44. zz Гранотсев. 430. zz Гранотсев. 500. zz Гранотсев. 200. zz Гранотсев. 200. zz Гранотсев. 350. zz Гранотсев. 000. zz Гранотсев. 95-22.

Тел.

099-227-

Тел.

095-641-

Тел.

066-534-

Тел.

063-379-

Тел. 095-1-400Тел. 095-1-400Тел. 095-0-500Тел. 099-7-700Тел. 099-50-50Тел. 099-26-96Тел.

«Газета объявлений» N 16 (622), 25 апреля 2018 г.

099-012-

zz Гранотсев. Тел. 066-853333-1. zz Гранотсев. Тел. 096-70-70730. zz Гранотсев. Тел. 050-24083-02. zz Гранотсев. Тел. 066-75732-56. zz Гранотсев. Тел. 066-52356-38. zz Гранотсев. Тел. 098-75039-93.

Гранотсев. Тел. 099069-000-3. zz Гранотсев. 95-54. zz Гранотсев. 97-57. zz Гранотсев. 78-88. zz Гранотсев. 49-60. zz Гранотсев. 10-73. zz Гранотсев. 95-54.

Тел.

zz Граншлак. 01-21. zz Граншлак. 96-91. zz Граншлак. 97-05. zz Граншлак. 97-42. zz Граншлак. 07-10. zz Граншлак. 96-98.

Тел.

095-212-

Тел.

095-720-

Тел.

063-849-

Тел.

095-673-

Тел.

095-614-

Тел.

063-849-

Граншлак. Тел. 099227-75-80.

050-921-

zz Граншлак. 75-80. Тел. 050-284zz Граншлак. 04-57. Тел. 050-578zz Граншлак. 10-55. Тел. 050-034zz Граншлак. 02-44. Тел. 099-074zz Граншлак. 430. Тел. 073-921zz Граншлак. 500. zz Граншлак. Гранотсев. Тел. 066- 200. 534-10-77. zz Граншлак. 200. zz Гранотсев (0,1-10 т). Тел. 099zz Граншлак. 227-75-80. 200. zz Гранотсев (0,1-10 т). Тел. 095zz Граншлак. 641-04-57. 000.

zz Гранотсев (0,1-10 т). Тел. 066534-10-55. zz Гранотсев (0,1-10 т). Тел. 063379-02-44. zz Гранотсев (0,1-10 т). Тел. 050921-95-54. zz Гранотсев (0,1-10 т). Тел. 050284-97-57. zz Гранотсев (0,1-10 т). Тел. 050578-78-88. zz Гранотсев (0,1-10 т). Тел. 050034-49-60. zz Гранотсев (0,1-10 т). Тел. 099074-10-73. zz Гранотсев (0,1-10 т). Тел. 073921-95-54. zz Гранотсев (0,1-10 т). Тел. 066534-10-77. zz Гранотсев (0,1-10 т), зола, граншлак, песок, щебень, точный вес, недорого, доставка в теч. 2 часов. Тел. 095-1-400-400. zz Гранотсев (1-7 т). ЗИЛ - доставка. Тел. 095-1-500-200. zz Граншлак. Тел. 099-71980-65. zz Граншлак. Тел. 093-0-333898. zz Граншлак. Тел. 050-14102-13.

(присылайте SMS-сообщения)

zz Граншлак. 95-22. zz Граншлак. 3333-1. zz Граншлак. 730. zz Граншлак. 83-02. zz Граншлак. 32-56. zz Граншлак. 39-93.

Тел.

099-227-

Тел.

095-641-

Тел.

066-534-

Тел.

063-379-

Тел. 095-1-400Тел. 095-1-400Тел. 095-1-500Тел. 095-0-500Тел. 099-7-700Тел. 099-26-96-

Тел.

099-012-

Тел.

066-85-

Тел. 096-70-70Тел.

050-240-

Тел.

066-757-

Тел.

098-750-

Граншлак. Тел. 099069-000-3. zz Граншлак. Тел. 050-92195-54. zz Граншлак. Тел. 050-28497-57. zz Граншлак. Тел. 050-57878-88. zz Граншлак. Тел. 050-03449-60. zz Граншлак. Тел. 099-07410-73. zz Граншлак. Тел. 073-92195-54. zz Граншлак (0,1-10 т). Тел. 099227-75-80.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

Граншлак. Тел. 066534-10-77. zz Граншлак (0,1-10 т). Тел. 095641-04-57. zz Граншлак (0,1-10 т). Тел. 066534-10-55. zz Граншлак (0,1-10 т). Тел. 063379-02-44. zz Граншлак (0,1-10 т). Тел. 050921-95-54. zz Граншлак (0,1-10 т). Тел. 050284-97-57. zz Граншлак (0,1-10 т). Тел. 050578-78-88. zz Граншлак (0,1-10 т). Тел. 050034-49-60. zz Граншлак (0,1-10 т). Тел. 099074-10-73. zz Граншлак (0,1-10 т). Тел. 073921-95-54. zz Граншлак (0,1-10 т). Тел. 066534-10-77. zz Граншлак (0,1-10 т). Доставка. Тел. 099-50-50-350.

Граншлак, гранотсев, строит. мусор. Тел. 050923-45-93. zz Граншлак, зола, песок, щебень, гранотсев. Тел. 095-1-400403. zz Доска немерная, остатки. Тел. 095-853-73-02. zz Доска обрезная, б/у, толщ. 20 мм, 0,7 куб. м. Тел. 095-31-999-41.

zz Доска, брус б/у, шифер 6-8волн., кирпич б/у, сыпуч. мат. Тел. 099-974-89-85. zz Жестян. лента, 1 мм, уголок алюмин. 25, 40, 45. Тел. 095-1-400400. zz Забор метал., узорный, со столбами, выс. 60 см, 16,5 пог. м. Проволока, Д 2, 3, 4, 5, вязал., стальн., оцинков. Тел. 095-1-400400. zz Земля. Тел. 095-51-999-39. zz Земля. Тел. 066-88-34-120.

Земля 4-14 т. Тел. 095-017-0347.

http://slavinfo.dn.ua

15


Объявления диктуйте по тел.:

Продаю Земля, 4-14 т. Тел. 050-143-18-12.

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zz Зола. zz Зола. zz Зола. zz Зола. zz Зола.

Тел. 050-921-95-54. Тел. 050-284-97-57. Тел. 050-578-78-88. Тел. 050-034-49-60. Тел. 073-921-95-54.

Зола. Тел. 066-53410-77.

zz Зола, песок, щебень, шлак, граншлак, гранотсев, кирпич б/у. Доставка. Тел. 066-85-3333-1. zz Зола, песок, щебень, шлак, граншлак. Кирпич, б/у. Доставка. Тел. 095-1-400-403. zz Зола, шлак, щебень, песок, гранотсев. Доставка от 1 т. Тел. 093-0-333-898.

zz ЗИЛ 7 т - зола, глина, песок, zz Зола (0,1-1 т). Тел. 066-57-94щебень. Тел. 095-1-400-400. zz ЗИЛ, 7 т колхозник, доставка 540. zz Зола (0,1-10 т). Тел. 099-227золы, песка, щебня, граншлака, 75-80. гранотсева. Тел. 050-753-86-99. zz Зола (0,1-10 т). Тел. 095-641zz Золa. Тел. 050-24-19-019. 04-57. zz Золa. Тел. 050-565-888-4. zz Зола (0,1-10 т). Тел. 066-534zz Золa (0,1-12 т). Тел. 066-20010-55. 47-53. zz Зола (0,1-10 т). Тел. 063-379zz Зола. Тел. 095-684-39-03. 02-44. zz Зола (0,1-10 т). Тел. 050-92195-54. zz Зола (0,1-10 т). Тел. 050-28497-57. zz Зола (0,1-10 т). Тел. 050-57878-88. zz Зола (0,1-10 т). Тел. 050-034zz Зола, шлак, щебень. Доставка. 49-60. Тел. 095-756-91-40. zz Зола (0,1-10 т). Тел. 099-074zz Зола, щебень, песок, 10-73. чернозем. Тел. 099-031-14-39. zz Зола. Доставка от 1 т. Тел. zz Зола (0,1-10 т). Тел. 073-921095-1-400-430. 95-54. zz Кабель силовой алюмин., 3х35 zz Зола (0,1-10 т). Тел. 066-534zz Зола. Тел. 099-307-82-52. и 1х16, 41,5 м. Тел. 095-197-48-50. 10-77. zz Зола. Тел. 093-0-333-898. zz Калитка, метал., 1,5 х 1 м. Тел. zz Зола (0,1-10 т) ЗИЛ, зер- 095-523-77-10. zz Зола. Тел. 050-141-02-13. нистая. Тел. 095-1-400-400. zz Зола. Тел. 095-212-01-21. zz Кафель керам., стеклоблоки, zz Зола (0,1-10 т) николаевская, уголок 20х20 мм. Тел. 095-01-62-060. zz Зола. Тел. 095-720-96-91. глина, песок, шлак дроблен., zz Киpп. 500 шт., красный, обоzz Зола. Тел. 050-279-01-74. щебень. Точный вес. Кирпич б/у. женный, 400 шт., белый полутор. zz Зола. Тел. 063-849-97-05. Доставка вовремя. Тел. 095-1-400- силикат., б/у, возм. доставка. Тел. zz Зола. Тел. 095-673-97-42. 400. 095-24-53-582.

zz Зола. Тел. 095-614-07-10. zz Зола. Тел. 063-849-96-98.

Зола. Тел. 099-22775-80. zz Зола. zz Зола. zz Зола. zz Зола.

Тел. 099-227-75-80. Тел. 095-641-04-57. Тел. 066-534-10-55. Тел. 063-379-02-44.

Зола. Тел. 095-33392-40. zz Зола. zz Зола. zz Зола. zz Зола. zz Зола. zz Зола. zz Зола. zz Зола. zz Зола. zz Зола.

Тел. 095-0-500-200. Тел. 099-50-50-350. Тел. 099-26-96-000. Тел. 099-012-95-22. Тел. 096-70-70-730. Тел. 050-240-83-02. Тел. 099-719-80-65. Тел. 066-757-32-56. Тел. 066-523-56-38. Тел. 098-750-39-93.

Зола. Тел. 050-92-34593. Зола. Тел. 099-069000-3.

16

zz Зола (0,1-10 т), глина, гранотсев, песок, щебень, шлак, кирпич б/у. Доставка. Цена договорная. Тел. 095-1-400-400. zz Зола николаевская. Доставка ЗИЛ, 7 т. Тел. 099-7-700-200.

Зола, 4-14 т. Тел. 095017-03-47. Зола, 4-14 т. Тел. 066726-08-38. Зола, 4-14 т. Тел. 050143-18-12. zz Зола, доставка ЗИЛ. Тел. 095756-91-40.

Зола, дробленный граншлак, щебень. Тел. 050-212-80-03. zz Зола, песок, шлак, граншлак, гранотсев, щебень. Тел. 050-24083-02. zz Зола, песок, шлак, щебень. Недорого. Тел. 099-069-000-3. zz Зола, песок, щебень, шлак и др. стройматериалы. Доставка. Тел.: 050-03-16-323, 095-60-45702.

zz Кирп. (1000 красного, 2000 белого), б/у, доставка. Тел. 050583-33-89. zz Кирп. (1000 шт.) красный полнотелый, б/у, отл. кач-во. Тел. 066-20-888-63. zz Кирп. aбс. ассорт. абс. кач-во б/у белый, белый одинарный, красный, кислотоупор., шлакоблок, плиты, блоки, полублоки. Сыпучие материалы. Низ. цены. Доставка беспл. по городу и р-ну. Тел. 099622-44-14. zz Кирп. aбс. ассорт., aбс. кач-во: белый, белый полуторный, красный, кислотоупорный, огнеупорный. Плиты ПК, ПКЖ. Блоки ФБС 3, 4, 5, 6. Регеля, перемычки. Сыпучие мат-лы. Тел. 095-31999-41. zz Кирп. абс. ассорт. - б/у белый, красный, шамотный, огнеупорн., серый краматорский, сыпучие материалы, песок, зола, шлак. Тел. 095-88-46-360. zz Кирп. абс. ассорт. красный, белый, серый, огнеуп., кислот. Тел. 066-534-10-77. zz Кирп. абс. любой. Тел. 050921-95-54. zz Кирп., б/у, красный полнотелый. Тел. 095-88-46-521 зв. после 21.04. zz Кирпич. Тел. 099-227-75-80.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

zz Кирпич. Тел. 095-641-04-57. zz Кирпич. Тел. 066-534-10-55. zz Кирпич. Тел. 063-379-02-44.

(присылайте SMS-сообщения)

zz Кирпич б/у для слив. ям, колодцев, цоколей (не разруш. от воды). Тел. 050-877-27-98. zz Кирпич б/у красный. Тел. 095684-39-03. zz Кирпич б/у красный. Тел. 063849-97-05. zz Кирпич б/у красный. Тел. 099719-80-65. zz Кирпич б/у красный 500-2000 шт., недорого. Тел. 050-034-49-60.

zz Кирпич (100 - 100 000 шт.) абс. ассорт. б/у большой выбор, белый, огнеупорный, красный, серый, шамотный, а также все сыпучие мат-лы (песок, зола, щебень, шлак и мн. др.). Доставка по городу и р-ну. Тел. 095-399-66-03. zz Кирпич (100 до 100 000 шт.), абс. ассорт. б/у: белый, красный, кислотоупор., огнеупор., шамотный, в люб. кол-ве. Доставка. Тел. 099-36-37-745. zz Кирпич (1000 шт. белый) (1000 шт. красн.), б/у, в хор. сост. Песок. Доставка. Цена договорная. Тел. 095-1-400-400. zz Кирпич (1000 шт.) б/у красный, хорошо обожженный, для постр. слив. ям, цоколей, не разруш. от воды. Не посредник, возм. доставка. Тел. 066-51-41-613. zz Кирпич (1000 шт.) б/у, красный, обож. полнотелый (не разруш. от воды). Тел. 095-32035-90. zz Кирпич (1000 шт.) крaсный, обожженный, полнотелый. Тел. 050-24-19-119.

zz Кирпич aбс. aссорт., б/у белый, белый одинарный, красный, кислотоуп., шамотный, шлакоблок, гипсоблок, шифер, плиты, блоки. Тел. 099-50-33-599. zz Кирпич абс. ассорт. 10 000 шт. б/у белый силикатный, красный, огнеупорный, кислотоупорный, шлакоблок, гипсоблок. Песок. Доставка. Тел. 095-1-400-400. zz Кирпич абс. ассорт. б/у белый, красный, огнеупорный, серый, кислотоуп., блоки, плиты, гипсоблок, шлакоблок. Доставка. Тел. 095-317-96-72. zz Кирпич абс. ассорт. б/у в хор. сост. белый, крас., кислот., огнеуп., серый, шлакоблок, гипсоблок. Доставка. Цена договорная. Тел. 095-1-400-400. zz Кирпич абс. большой ассорт. Тел. 063-379-02-44. zz Кирпич абс. любой: белый, красн., шамот., кислотоуп., серый крам. Тел. 073-921-95-54. zz Кирпич б/у. Тел. 099-71980-65. zz Кирпич б/у. Тел. 093-0-333898. zz Кирпич б/у. Тел. 063-84997-05. zz Кирпич б/у. Тел. 095-67397-42. zz Кирпич б/у. Тел. 095-61407-10. zz Кирпич б/у. Тел. 063-84996-98. zz Кирпич б/у. Тел. 099-22775-80. zz Кирпич б/у. Тел. 095-64104-57. zz Кирпич б/у. Тел. 095-64104-57.

zz Кирпич (1000 шт.), абс. любой б/у, качество, точн. кол-во. Вы останетесь довольны. Тел. 066-5795-113. zz Кирпич (1500 бел., 2000 красн. обож.), б/у, не посредник, возм. доставка от 100 шт. Тел. 099-62272-12. zz Кирпич (1500 белый, полуторный), а также 2000 шт. красного, обоженного, крепкого для сливных ям, цоколей. Возм. доставка. Тел. 066-88-341-20. zz Кирпич (4000 шт.), огнеупорный ШБ-5, хорошего кач-ва. Тел. 099-453-17-18. zz Кирпич (огнеупорный), б/у, хор. качество. Тел. 066-35-37-800. zz Кирпич (от 100 до 10 тыс.) - абс. ассорт. больш. выбор, б/у белый, белый полуторный, красный обож., огнеупор., серый краматорский, а также сыпучие матер., песок, зола, земля, шлак, глина, доставка. Тел. 099-97-49-006. zz Кирпич 1000 шт., б/у, легковес. Тел. 099-974-90-06. zz Кирпич 1000 шт., белый, б/у. Доставка. Цена соответ. кач-ву. Песок, зола. Тел. 095-1-400-400. zz Кирпич 1500 шт., б/у, красный (крепкий), полнотелый. Тел. 06657-95-327.

zz Кирпич б/у. Тел. 066-53410-55. zz Кирпич б/у. Тел. 063-37902-44. zz Кирпич б/у. Тел. 095-68439-03. zz Кирпич б/у. Тел. 066-75732-56. zz Кирпич б/у. Тел. 066-52356-38. zz Кирпич б/у. Тел. 050-92195-54. zz Кирпич б/у. Тел. 050-28497-57. zz Кирпич б/у. Тел. 050-57878-88. zz Кирпич б/у. Тел. 050-03449-60. zz Кирпич б/у. Тел. 099-07410-73. zz Кирпич б/у. Тел. 073-92195-54. zz Кирпич б/у. Тел. 066-53410-77. zz Кирпич б/у - ассорт. - в любом кол-ве, доставка в любой р-н. Тел. 099-069-000-3. zz Кирпич б/у белый. Тел. 063849-97-05. zz Кирпич б/у в большом ассортим., шлакоблок, рассрочка, бартер. Тел.: 050-031-63-23, 09560-45-702, 050-76-68-674.

zz Кирпич б/у, серый Краматорский, красный, силикатный. Тел. 066-435-75-25. zz Кирпич белый, б/у. Тел. 095614-07-10. zz Кирпич кр., бел., сер, песок, щебень, шифкер б/у, 8 волновой. Тел. 050-807-87-80.

Кирпич. Тел. 099069-000-3. zz Кирпич. Тел. 050-921-95-54. zz Кирпич. Тел. 050-284-97-57. zz Кирпич. Тел. 073-921-95-54.

Кирпич. Тел. 066-53410-77.

http://slavinfo.dn.ua

Кирпич б/у любой. Тел. 099-227-75-80. Кирпич б/у любой. Тел. 066-534-10-77. zz Кирпич б/у огнеупорный. Тел. 063-849-97-05. zz Кирпич б/у отлич. кач-ва. Тел. 099-227-75-80. zz Кирпич б/у, красный. Тел. 066523-56-38. zz Кирпич б/у, красный полнотелый. Тел. 050-741-47-13. zz Кирпич б/у, красный, белый, серый. Тел. 050-284-97-57.

Кирпич б/у, на печи, слив. ямы, хор. качества, недорого, доставка. Тел. 066-43575-25. zz Кирпич б/у, облиц., отл. кач-во (как новый). Тел. 099-453-13-33. zz Кирпич б/у, огнеупорный. Тел. 095-720-96-91.

Кирпич красный б/у. Тел. 095-333-92-40. zz Кирпич красный полнотелый, б/у. Тел. 050-741-47-13. zz Кирпич красный, б/у. Тел. 095614-07-10. zz Кирпич красный, б/у. Тел. 066757-32-56.

Кирпич красный, силикатный, б/у. Тел. 050-923-45-93. zz Кирпич обожжен. красн., серый, кислотоуп., белый полут. Тел. 095-641-04-57. zz Кирпич огнеупор. Тел. 099-3066-874. zz Кирпич огнеупорный, б/у. Тел. 095-614-07-10. zz Кирпич силик., полут., 200 шт. Тел. 050-762-10-20.

«Газета объявлений» N 16 (622), 25 апреля 2018 г.


Объявления диктуйте по тел.:

Продаю

zz Кирпич силикат. полутор, огнеупор., кислотоупор. Тел. 05076-76-871. zz Кирпич, б/у. Тел. 095-72096-91. zz Кирпич, б/у. Тел. 098-75039-93. zz Кирпич, б/у, белый. Тел. 050141-02-13. zz Кирпич, б/у, белый. Тел. 095212-01-21. zz Кирпич, б/у, белый. Тел. 095720-96-91. zz Кирпич, б/у, белый. Тел. 095673-97-42. zz Кирпич, б/у, красный. Тел. 050-141-02-13. zz Кирпич, б/у, красный. Тел. 095-212-01-21. zz Кирпич, б/у, красный. Тел. 095-720-96-91. zz Кирпич, б/у, красный. Тел. 095-673-97-42. zz Кирпич, б/у, огнеупорный. Тел. 095-673-97-42.

Кирпич, б/у: белый, красный, серый, шамот. Шифер 8-волн., полублок, гипсоблок, шлакоблок. Регеля 6-18 м. Плита ПК 2-9 м, ПКЖ, 6х1,5, 3х6, 3х12. Плита стеновая. Блок ФБС 3, 4, 5, 6. Тел. 050-27451-33. zz Кирпич, красный, б/у. Тел. 063-849-96-98. zz Кирпич, красный, б/у. Тел. 098-750-39-93. zz Куски трубы, нержав. Тел. 066588-70-40. zz Лестница, стремянка. Тел. 063-989-39-17. zz Лист б/у 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм. Тел. 095-1-400-400.

zz Метал. трубы на дюйм и на 3/ 4, шамотн. плитка, стекло 1,7х 1,3, 3 мм, батареи чугун. Тел. 050-7338-867.

Металлопрофиль, б/у, 1,09х6 м. Тел. 050-53647-66. Металлочерепица, п рофна с тил , у те плители, водостоки, битумная черепица. Тел.: 095-44-64-121, 050-593-76-79. Металолом очень дорого. Приезжаем. Тел. 050-744-48-60. Н авоз , п ерегно й . Тел. 095-894-66-12.

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zz Оконные рамы со стеклами, 3 шт. Тел. 050-607-34-54. zz Перегной с доставкой. Тел. 099-069-000-3.

Перегной, земля, чернозем. Тел. 050-92345-93. zz Песoк. Тел. 095-86-800-85. zz Песoк. Тел. 050-565-888-4. zz Песoк. Тел. 066-35-37-800 (в мешках). zz Песок (0,1-10 т). Тел. 050-284zz Песoк (0,1-1 т). Тел. 099453-17-18 (возможна доставка в 97-57. zz Песок (0,1-10 т). Тел. 050-578мешках). zz Песoк (0,1-1-7-14 т) aбс. 78-88. zz Песок (0,1-10 т). Тел. 050-034быстро доставим. Тел. 099-62249-60. 44-14. zz Песок. Тел. 095-684-39-03. zz Песок. Тел. 099-307-82-52. zz Песок. Тел. 093-0-333-898. zz Песок. Тел. 050-921-95-54. zz Песок. Тел. 050-141-02-13. zz Песок. Тел. 095-212-01-21. zz Песок. Тел. 095-720-96-91. zz Песок. Тел. 050-279-01-74. zz Песок. Тел. 063-849-97-05. zz Песок. Тел. 095-673-97-42. zz Песок. Тел. 095-614-07-10. zz Песок. Тел. 063-849-96-98. zz Песок. Тел. 099-719-80-65. zz Песок (0,1-10 т). Тел. 099-07410-73. Песок. Тел. 099-227zz Песок (0,1-10 т). Тел. 073-92195-54. 75-80. zz Песок. zz Песок. zz Песок. zz Песок. zz Песок. zz Песок. zz Песок. zz Песок. zz Песок. zz Песок. zz Песок. zz Песок. zz Песок. zz Песок. zz Песок.

Тел. 099-227-75-80. Тел. 095-641-04-57. Тел. 066-534-10-55. Тел. 063-379-02-44. Тел. 095-1-400-430. Тел. 095-1-400-500. Тел. 095-1-500-200. Тел. 095-0-500-200. Тел. 099-7-700-200. Тел. 099-50-50-350. Тел. 066-85-3333-1. Тел. 096-70-70-730. Тел. 050-240-83-02. Тел. 066-757-32-56. Тел. 066-523-56-38.

zz Песок. Тел. 098-750-39-93.

Песок. Тел. 050-92345-93. Песок. Тел. 099-069000-3. zz Песок. Тел. 050-284-97-57. zz Песок. Тел. 050-578-78-88. zz Песок. Тел. 050-034-49-60. zz Песок. Тел. 099-074-10-73. zz Песок. Тел. 073-921-95-54. zz Песок. Тел. 066-534-10-77. zz Песок (0,1-1 т). Тел. 095-87604-06. zz Песок (0,1-1 т) доставка в мешках. Поднимем на этаж. Тел. 066-20-888-63. zz Песок (0,1-10 т). Тел. 099-22775-80. zz Песок (0,1-10 т). Тел. 095-64104-57. zz Песок (0,1-10 т). Тел. 066-53410-55. zz Песок (0,1-10 т). Тел. 063-37902-44. zz Песок (0,1-10 т). Тел. 099-2696-000. zz Песок (0,1-10 т). Тел. 050-92195-54.

zz Плитa (32-63) абс. ассорт. б/у, ПК, ПКЖ и люб. стройматериал, доставка. Блоки бет. фунд. 3, 4, 5, 6, полублоки. Тел. 066-57-95-327. zz Плитa (32-63) ассорт., б/у: ПК, ПКЖ, любые размеры, резка под нужный размер, а также блоки ФБС 3, 4, 5, 6, доставка по городу и р-ну. Тел. 099-20-88-661. zz Плитa (32-63) б/у ПК (резка под размер), ПКЖ (3-12). Тел. 066431-70-69. zz Плита (2-9 м) возм. резка под ваш размер, блоки ФБС (3, 4, 5, 6). Тел. 095-88-50-714. zz Плита (32-63) абс. ассорт., б/у ПК от 32 по 63, резка под нужный размер, ПКЖ любые размеры. Доставка по городу и р-ну. Тел. 099-974-89-85. zz Плита (32-63) абс. ассортим., б/у, ПК, ПКЖ. Доставка. Тел. 050921-95-54. zz Плита (32-63) ПК 6х1,5; 6х3, ПКЖ б/у, ригеля, перемычки, доставка. Тел. 095-79-75-520. zz Плита (32-63) ПК, ПКЖ в асПесок (0,1-10 т). Тел. сортим. Тел. 099-227-75-80. 066-534-10-77. zz Плита (42, 48, 54, 56, 58, 63) б/у ПК, ПКЖ, дорожная, zz Песок (0,1-10 т) абс. быстрая 60, доставка, точный вес. Тел. 095-1- аэродромная. Блоки (3, 4, 5, 6). Доставка. Цена договорная. Тел. 400-400. 095-1-400-400. zz Плита (42, 48, 54, 58, 60, 63) Песок, 4-14 т. Тел. ПК, ПКЖ, дорожная, аэродромная. 095-017-03-47. Тел. 066-534-10-77. zz Плита дорожная. Тел. 050076-21-49. Песок, 4-14 т. Тел. zz Плита дорожная армированная 066-726-08-38. б/у в ассорт. Тел. 095-399-66-03. zz Плита дорожная разных zz Песок, граншлак, гранотсев. размеров, а также стеновая (кеДоставка. Тел. 095-756-91-40. рамзитовая). Тел. 099-266-60-68.

Песок, 4-14 т. Тел. 050-143-18-12. zz Песок, ЗИЛ - доставка. Тел. 095-756-91-40. zz Песок, зола, гранотсев, шлак, щебень. Недорого. Доставка. Тел. 099-069-000-3. zz Песок, зола, шлак, щебень, гранотсев, граншлак. Тел. 050-24083-02. zz Песок, зола, шлак, щебень, граншлак. Доставка по городу и р-ну. Тел. 095-1-400-403. zz Песок, зола, щебень, шлак, граншлак, гранотсев, кирпич б/у. Доставка. Тел. 099-012-95-22.

zz Плита дорожная разных размеров, а также стеновая (керамзитовая). Тел. 099-266-60-68.

Плита ПК (42-63). Тел. 099-227-75-80.

(присылайте SMS-сообщения)

zz Строймусор. Тел. 050-74147-13. zz Сухую доску, брус, столы, лавки. Тел. 050-64-86-177. zz Тротуарная плитка в асортименте, бордюры, водостоки, шляпы заборные. Тел. 050-17807-12. zz Труба 42, 57, 76, 89, 102, 114, 159. Титановая труба, Д 68 мм, 20 м, Д 60, 36 м. Тел. 095-1-400-400. zz Труба асбоцемент., 4 м, Д 150 мм. Тел. 050-161-54-00. zz Труба металл. 3 м., диам. 1,5 и 1,4. Тел. 063-284-72-58. zz Трубы асб. цем., почти даром, диам. 500. Тел. 050-95-78-790. zz Трубы металл. Тел. 050-76-00639. zz Трубы разные. Тел. 099-61248-85. zz Уголки металл. Тел. 095-46666-35. zz Уголок - ассорт. Труба 89, куски по 5 м, в наличии. Тел. 099069-000-3. zz Уголок 25, 30, 35, 50, 63, 75, 90, 100 - б/у в хор. сост. Перемычки ж/б, дл. 1,8 м. Тел. 095-1-400-400.

zz Уголок швеллер б/у, брус 50х50 б/у, хор. сост. кирпич фагот б/у, трубы пласт. диам. 165 ммх3 м., недорого. Тел. 050-134-56-37. zz Цемент Балаклея М-400. Доставка по городу бесплатно от 10 мешков. Тел. 050-422-06-26.

ЦЕМЕНТ М-400 БАЛЛАКЛЕЯ 89гр ДОСТАВКА! Тел.: 050-032-12-53, 063-284-82-66.

zz Цементоасбест. труба, Д. 250, 6 м. Тел. 095-863-72-63. zz Черепица керамовая, неглазурован., 40 000 шт., возмож. вар-ты бартера. Тел.: 050-031zz Плита стеновая керамзитовая, 63-23, 095-60-45-702, 050-76-68б/у, хор. сост. Тел. 095-026-49-81. 674. zz Чернoзем. Тел. 095-79-75zz Плитка трот., бордюры, водостоки, ступени, шляпы на 520. колонну, плитка фасадная и т.д. Чернозем. Тел. 099Тел. 050-90-70-258. zz Продам столярную доску и 227-75-80. брус. Тел. 099-11-29-300. zz Чернозем. Тел. 099-227zz Раковина. Тел. 050-170-02-86. Пиломатериалы: zz Стеклоблок б/у, 200 шт., отл. 75-80. доска, брус, рейка, сост. Тел. 095-1-400-400. zz Чернозем. Тел. 095-64104-57. блокхаус. Тел. 050-030zz Стекловата, б/у. Тел. 063zz Чернозем. Тел. 066-534304-47-81. 92-13. 10-55. zz Строит. мастерки, малярные zz Чернозем. Тел. 063-379zz Плитa (2-9 м), б/у ПК, ПКЖ валики, новые. Плитка облицо- 02-44. любых размеров, в любом кол-ве, вочная, б/у. Тел. 095-357-74-12. zz Чернозем. Тел. 050-923доставка. Тел. 099-50-33-599. zz Строительный мусор. Тел. 45-93. zz Плитa (32-63) - абс. ассорт. 050-741-47-13. zz Чернозем. Тел. 050-921б/у. ПК, 6-12, ПКЖ люб. кол-во, zz Стройматериалы, б/у, в ас- 95-54. доставка по городу и р-ну. Тел. сортименте. Тел.: 050-031-63-23, zz Чернозем. Тел. 099-074066-433-0-222. 095-60-45-702, 050-76-68-674. 10-73.

«Газета объявлений» N 16 (622), 25 апреля 2018 г.

Плита ПК (42-63). Тел. 066-534-10-77.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

zz Чернозем. 95-54.

Тел.

073-921-

Чернозем. Тел. 066534-10-77. zz Чернозем. Тел. 066-53410-77. zz Чернозем, запесочен. грунт. Тел. 050-279-01-74. zz Шалевка, б/у, шифер 8-волновой, б/у. Тел. 050-24-19019.

zz Шифер 6-, 8-волновый, б/у (белый, светлый, хор. качества). Тел. 066-431-70-69. zz Шифер 8-волн., б/у. Тел. 095026-49-81. zz Шифер 8-волн., б/у и нов. Тел. 095-1-400-400. zz Шифер, б/у, шалевка, брус, б/у. Тел. 066-435-75-25. zz Шифер, бетон. блоки и пр. стройматериалы, б/у, дешево. Тел. 050-143-36-79. zz Шлaк. Тел. 095-61-40-433. zz Шлак. Тел. 099-719-80-65. zz Шлак. Тел. 099-307-82-52. zz Шлак. Тел. 093-0-333-898. zz Шлак. Тел. 050-141-02-13.

zz Шлак. zz Шлак. zz Шлак. zz Шлак. zz Шлак. zz Шлак. zz Шлак. zz Шлак.

Тел. 095-212-01-21. Тел. 095-720-96-91. Тел. 050-279-01-74. Тел. 063-849-97-05. Тел. 095-673-97-42. Тел. 095-614-07-10. Тел. 063-849-96-98. Тел. 095-684-39-03.

Шлак. Тел. 099-22775-80. zz Шлак. zz Шлак. zz Шлак. zz Шлак. zz Шлак. zz Шлак. zz Шлак. zz Шлак. zz Шлак. zz Шлак. zz Шлак. zz Шлак. zz Шлак. zz Шлак.

Тел. 099-227-75-80. Тел. 095-641-04-57. Тел. 066-534-10-55. Тел. 063-379-02-44. Тел. 095-1-400-430. Тел. 095-1-500-200. Тел. 095-0-500-200. Тел. 099-7-700-200. Тел. 099-26-96-000. Тел. 099-012-95-22. Тел. 066-85-3333-1. Тел. 096-70-70-730. Тел. 050-240-83-02. Тел. 066-757-32-56.

http://slavinfo.dn.ua

17


Объявления диктуйте по тел.:

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10 zz Щебeнь. Тел. 050-24-19-019.

Щебень. Тел. 099069-000-3. zz Щебень. zz Щебень. zz Щебень. zz Щебень. zz Щебень. zz Щебень. zz Щебень. zz Щебень. zz Щебень. zz Щебень. zz Щебень. zz Щебень.

Продаю

zz Шлак. Тел. 066-523-56-38. zz Шлак. Тел. 098-750-39-93.

Шлак. Тел. 099-069000-3. zz Шлак. zz Шлак. zz Шлак. zz Шлак. zz Шлак. zz Шлак.

Тел. 050-921-95-54. Тел. 050-284-97-57. Тел. 050-578-78-88. Тел. 050-034-49-60. Тел. 099-074-10-73. Тел. 073-921-95-54.

Шлак. Тел. 066-53410-77. zz Шлак. Тел. 066-534-10-77. zz Шлак (0,1-10 т). Тел. 099-22775-80. zz Шлак (0,1-10 т). Тел. 095-64104-57. zz Шлак (0,1-10 т). Тел. 063-37902-44. zz Шлак (0,1-10 т). Тел. 050-28497-57. zz Шлак (0,1-10 т). Тел. 050-57878-88. zz Шлак (0,1-10 т). Тел. 050-03449-60. zz Шлак (0,1-10 т) для отсыпки дворов. Тел. 066-534-10-77. zz Шлак (0,1-10 т) дроблен. Тел. 099-074-10-73. zz Шлак (0,1-10 т) ЗИЛ. Абсол. быстро доставим. Доступные цены! Точный вес! Тел. 095-1-400-400. zz Шлак (0,1-10 т) крамат. Тел. 066-534-10-55. zz Шлак (0,1-10 т) краматорский. Тел. 050-921-95-54. zz Шлак (0,1-10 т) молот., крамат. Тел. 073-921-95-54.

Тел. 095-684-39-03. Тел. 099-307-82-52. Тел. 093-0-333-898. Тел. 050-141-02-13. Тел. 095-212-01-21. Тел. 095-720-96-91. Тел. 050-279-01-74. Тел. 063-849-97-05. Тел. 095-673-97-42. Тел. 095-614-07-10. Тел. 063-849-96-98. Тел. 099-719-80-65.

Щебень. Тел. 099-22775-80. zz Щебень. zz Щебень. zz Щебень. zz Щебень. zz Щебень. zz Щебень. zz Щебень. zz Щебень. zz Щебень. zz Щебень. zz Щебень. zz Щебень. zz Щебень. zz Щебень. zz Щебень. zz Щебень.

Тел. 099-227-75-80. Тел. 095-641-04-57. Тел. 066-534-10-55. Тел. 063-379-02-44. Тел. 095-1-400-430. Тел. 095-1-400-500. Тел. 095-1-500-200. Тел. 099-7-700-200. Тел. 099-50-50-350. Тел. 099-26-96-000. Тел. 099-012-95-22. Тел. 066-85-3333-1. Тел. 050-240-83-02. Тел. 066-757-32-56. Тел. 066-523-56-38. Тел. 098-750-39-93.

zz 10 000 кирпича б/у - красный, белый, металлопрокат б/у, плиты, блоки, ворота гаражные и др. строймат-лы. Тел. 095-1-400-400.

Аккумуляторы кислот., щелочные, радиаторы. Дорого! Тел. 050-53647-66. zz Алюмин. уголок, алюмин. лист. Тел. 050-69-49-320. zz Блоки б/у 3, 4, 5, 6 ФБС, полублоки, кирпич, шифер, шалевку, приеду заберу. Тел. 066-431-70-69. zz Блоки б/у ФБС, любых размеров, а так же любые строймат., приеду, заберу. Тел. 095-61-40-433.

Тел. 050-921-95-54. Тел. 050-284-97-57. Тел. 050-578-78-88. Тел. 050-034-49-60. Тел. 099-074-10-73. Тел. 073-921-95-54.

Щебень. Тел. 066-53410-77. zz Щебень. Тел. 066-534-10-77. zz Щебень (0,1-10 т). Тел. 099227-75-80. zz Щебень (0,1-10 т). Тел. 095641-04-57. zz Щебень (0,1-10 т). Тел. 066534-10-55. zz Щебень (0,1-10 т). Тел. 063379-02-44.

zz Блоки б/у, абс. любые, приеду заберу. Тел. 066-57-94-540. zz Вагончик строительный. Тел. 099-069-000-3. zz Ванна метал., б/у, раковина эмалир., унитаз, бочок, все нов. старого образца. Тел. 095-20378-47. zz Ворота гаражные разных размеров, б/у и нов. Тел. 095-1400-400. zz Закупаем лом металлов. Самовывоз. Тел. 095-698-99-33. zz Кирпич абс. все стройматер., заберу, дорого. Тел. 095-61-40433. zz Кирпич абс. любой. Тел. 05024-19-119. zz Кирпич абс. любой б/у, в люб. кол-ве (приеду заберу от 100 шт). Тел. 099-453-21-22.

zz Шлак ЗИЛ 7 т, мариупольский zz Кирпич абс. любой б/у и все zz Щебень (0,1-10 т). Тел. 050доменный для основы под тротуар. 921-95-54. стройматериалы (плиты, блоки, плитку. Тел. 095-1-400-400. zz Щебень (0,1-10 т). Тел. 050- гипсоблок, шлакоблок, шифер, доска). Заберу дорого. Тел. 050284-97-57. Шлак краматорский. zz Щебень (0,1-10 т). Тел. 050- 87-53-933. zz Кирпич абс. любой б/у, плиты, 578-78-88. Тел. 050-92-345-93. zz Щебень (0,1-10 т). Тел. 050- блоки, шифер, доска, заберу. Тел. 099-974-89-85. zz Шлак с доставкой, от 1 т. Тел. 034-49-60. zz Кирпич абс. любой, б/у, 095-1-400-500. zz Щебень (0,1-10 т). Тел. 099плиты, блоки, приеду заберу. Тел. 074-10-73. zz Щебень (0,1-10 т). Тел. 073- 095-88-46-360. Шлак, 4-14 т. Тел. 095zz Кирпич б/у. Тел. 063-849921-95-54. 017-03-47. zz Щебень (0,1-10 т). Тел. 066- 97-05. zz Кирпич б/у. Тел. 095-673534-10-77. Шлак, 4-14 т. Тел. 066zz Щебень (0,1-10 т) ассорт. 97-42. zz Кирпич б/у. Тел. 095-614Гранотсев. Точный вес. Доставка. 726-08-38. 07-10. Тел. 095-1-400-400.

Шлак, 4-14 т. Тел. 050143-18-12. zz Шлакоблок б/у, гипсоблок, кирпич. Сыпуч. мат. (песок, зола, шлак). Доставка. Тел. 099-62272-12.

Шлакоблок вибрационно-прессовочный из пропарочной камеры. Погрузка, доставка ул. Обращ.: ул. Профессиональная, 11 (р-н Ц. рынка). Тел. 095-39879-18. zz Шлакоблок нов. и б/у, хор. сост. Тел. 066-431-70-69.

Шлакоблок новый и б/у. Тел. 099-069-0003. zz Шлакоблок, б/у, полублок, б/у. Тел. 066-435-75-25.

Шлакоблок, новый, 10, 20 грн/шт., от заводапроизводителя. Тел. 050-274-51-33. zz Щeбень. Тел. 099-454-76-75. zz Щeбень (1-14 т). Тел. 099-45321-22.

18

Щебень, 4-14 т. Тел. 095-017-03-47. Щебень, 4-14 т. Тел. 066-726-08-38. Щебень, 4-14 т. Тел. 050-143-18-12.

Кирпич красный, белый. Шлакоблок и др. стройматериалы новые и б/у. Тел. 050-03-16323. zz Кирпич от 60 коп., разный. Гипсоблок, шлакоблок б/у. Тел. 099-069-000-3. zz Кирпич, шлакоблок, гипсоблок, доски, брус, балку, дрова и др. стройматериал. Тел. 050-0316-323. zz Лестница металл. Тел. 095464-48-84. zz Лом всех металлов. Вывоз. Тел. 095-698-99-33.

zz Щебень, ЗИЛ, 7 т. Тел. 095756-91-40. zz Щебень, зола, песок, гранотсев, шлак. Доставка. Тел. 099069-000-3. zz Щебень, зола, песок, шлак, граншлак, гранотсев, кирпич б/у. Доставка. Тел. 096-70-70-730. zz Щебень, песок, зола и др. Медь, алюмин., латунь. стройматериалы. ЗИЛ, 7 т. ДоДорого. Тел. 050-536ставка. Тел. 095-756-91-40. 47-66. zz Щебень, шлак, зола, песок, граншлак, гарнотсев. Доставка. zz Металл любой. Дорого! Тел. Тел. 095-1-400-403. zz Щебень. Доставка ЗИЛ от 1 до 095-698-99-33. zz Металл! Лом и деловой! Купим 7 т. Тел. 095-0-500-200. на взаимовыгодных условиях. Тел. Куплю 099-29-00-996. zz Металл. ванную, б/у. Тел. 09900000111 Абсолютно 074-62-42.

быстро: лом всех металлов по самой высокой цене, расчет на месте. Тел. 050744-48-60.

zz Металлолом, приеду, заберу. Тел. 050-75-48-148. zz Металлолом. Дорого. Тел. 095-698-99-33. zz Металлолом. Дорого. Работаем от предприятия. Тел. 095698-99-33. zz Плитa перекрытия б/у, приеду заберу. Тел. 095-79-75-520. zz Плита абс. люб. размеров, б/у, блоки, кирпич. Приеду заберу. Тел. 095-88-46-521. zz Плита абс. люб. размеров, блоки и др. строймат., приеду заберу. А так же строения под разборку. Тел. 095-88-50-714. zz Плита абс. любые, заберу дорого. Тел. 095-399-66-03. zz Разные стройматериалы. Трубу желез., асбесто-цемент., пластик., батареи, регистры. Рубероид, толь, плитку на пол, стены. Тел. 050-767-68-71.

Стройматериал любой, здания под разборку. Тел. 050-274-51-33.

Щебень. Тел. 050-92345-93. zz Щебень. zz Щебень. zz Щебень. zz Щебень. zz Щебень. zz Щебень.

Металлолом очень дорого. Приезжаем. Тел. 066-676-60-04.

М еталлолом + ц ветно й металл . Цена завода. Тел. 050-744-48-60.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

Техсеребро (контакты), столов. серебро, заводские цены. Тел. 050536-47-66. zz Трубы 1 дюйм, 1/2 дюйма. Тел. 050-829-13-72. zz Черный и цветной металл. Тел. 066-216-00-55.

Черный лом, стружку, дорого. Тел. 050-53647-66. zz Швеллер, уголок, арматуру, лист, асбестоцемент. трубы, кирпич кислотоупор., силикатный, ванны б/у, гвозди, шурупы, болты. Тел. 099-11-29-300.

zz Швеллер, уголок, доску, газобетон и др. строймат. Тел. 050-64-86-177. zz Шифер (6-8-волн.) б/у, приеду, заберу. Тел. 099-45313-33. zz Шифер (6-8-волн.), дорого. Тел. 099-454-76-75. zz Шифер 6-, 8-волн. приеду заберу дорого. Тел. 095-1-400-414. zz Шифер 6-, 8-волн., заберу дорого. Тел. 066-59-54-515. zz Шлакоблок б/у, заберу сам. Тел. 099-453-17-18. zz Шлакоблок, б/у и новый. Тел. 099-20-88-661.

Продаю

zz Ворота металл. на гараж, толщина 0,3, размер 2х3 м. Тел. 050-863-54-65. zz Входные двери. Недорого. Тел. 095-595-27-25. zz Входные, двойн., дерев. двери с коробкой, лакиров., с петлями, замками. Тел. 050-779-07-78. zz Гаражные ворота, 2,45х1,95, 10000 грн. Тел. 050-806-64-85. zz Две двери, силенч., дерев., б/у. Тел. 095-52-62-254. zz Двери б/у межкомн. с коробками, недорого. Тел. 050-1345-637. zz Двери новые с коробкой, не окрашенные, 1 600. Тел. 050-96311-84. zz Двери, двойные, входн., дер. с коробкой, 2060х910, 700 грн. Тел. 095-85-087-67. zz Надежные входные двери под заказ и в наличии. Лучшие цены от 1580грн. Тел. 066-71-633-72. zz Окна дубовые, идеал. сост. со стеклами. Комплект на дом. Тел. 095-203-78-47. zz Окно пластиковое 1,5х1 м 1600 грн. Стекла 4-5 мм. Две двери деревян. Тел. 095-154-79-82. zz Окон. рамы со стеклами. Тел. 095-357-74-12. zz Оконные блоки, дерев., новые и б/у, 135х1.5, балконные блоки, лестн. марш. Стеклоблок, новый и б/у. Тел. 050-701-24-67.

http://slavinfo.dn.ua

(присылайте SMS-сообщения)

zz Оконные рамы б/у на разборку, недорого. Тел. 050-82297-25. zz Оконные рамы со стеклами, б/у. Тел. 050-77-68-255. zz Рамы дерев. со стеклами, дешево. Ворота гаражные, железные и ворота для забора. Тел. 050-164-13-60. zz Рамы окон. с форточкой, 1х1,4 м, 5 шт. Дверь метал., обшита вагонкой, утеплен., 1,91х0,73 м. Гаражные ворота, ассортимент, недорого. Тел. 095-1-400-400. zz Решетки металл. на окна. Тел. 099-018-10-09.

Куплю

zz Пластиковую дверь, окно. Тел. 066-710-38-20.

Продаю

zz 2 спутниковые тарелки с тюнером, вхор. сост. Тел. 095-40462-91. zz Автоклав б/ у, 14 шт по 0,5 л. Тел. 099-01-65-333. zz Автоматика на котел КСТ-16, б/у и дверка. Тел. 095-87-60-486. zz Бензопила Урал, циркулярка, газ. баллон- пропан, бытовой газ. баллон- аргон, стол слесарный металл., канистры 20 л., сталь цепная. Тел. 095-61-89-540. zz Бетономешалка пром. 380 В. Тел.: 050-555-55-66, 067-55555-66. zz Бойлер 1300 грн. Тел. 050674-94-58. zz Буржуйка б/ у, тепловая пушка (обогрев. ) 220 в., 1.6- 3.3КВт. Тел. 099-01-65-333. zz Весы напольные, 1000 кг. Тел. 095-1-400-400. zz Весы почтовые, 100 кг, электронные весы. Тел. 099-299-70-27. zz Весы стрелочные, торговые. Тел. 095-205-33-42. zz Витрина небольшая. Тел. 05073-38-867. zz Водонагреватель газовый, 20 кВТ, новый. Тел. 066-84-83-699. zz Вязальный аппарат «Аннушка». Тел. 050-15-65-841. zz Газ. установка пропан 50 л., 2 900. Тел. 099-018-10-09. zz Газовый балон с печкой. Тел. 050-527-41-86. zz ГБО евро-2 с гарантией, пр-во Италия, стенд для очистки и размагничивания бенз., 6000 грн., ГБО метан евро-4, гарантия 2 года. Тел. 066-866-91-98.

zz Дизель-генератор, мощность 220 кВт. Тел. 050-555-55-66. zz Дистиллятор, б/у, 50 л., нерж. сталь. Тел. 066-625-08-93. zz Компрессор для холодильника. Тел. 095-171-27-15. zz Котел АОГВ-50, на тв. топ., уголь/дрова, недорого, срочно. Тел. 050-473-74-93. zz Котел КСТ-16. Тел. 095-18210-62. zz Котел кст-16. Тел. 050-16413-60. zz Котел, кст-20, новый. Тел. 099-706-48-23. zz Котлы АОЗМ-10, КЧМ. Тел. 050-164-13-60. zz Мелл. козырек на крыльцо, шина алюмин., 40х4, 13 м. Тел. 050-065-48-66. zz Морозильная камера, 2 000. Тел. 099-00-54-493. zz Морозильная камера, 2 000. Тел. 099-00-54-493. zz Морозильный шкаф до 400 кв. 220 Вт., рабочий. Тел. 099-2274-538. zz Морской контейнер, 20 т., 6 х 2,5 х 2,6. Тел. 050-607-34-54. zz Насадка на болгарку, пилка дров как бензопилой, 470 грн. Газ. баллон. Тел. 063-304-47-81. zz Насос водяной. Тел. 050-76006-39. zz Насос для полива, Харьков, 700 грн, лестница стремянка. Тел. 099-706-47-79. zz Обогреватель, масляный, новый. Тел. 066-00-23-324. zz Охладитель пивной. Тел. 050583-90-22. zz Плитка для пригот. пищи в походных условиях, бензиновая, стабилизатор напряжения ТСН 250 иусн 200. Тел. 066-32-94-211. zz Полка для хлеба в магазин, 4-секционная. Тел. 050-96-77-689. zz Пускатели, 2, 4, 6 величины, б/у, теристоры с радиатором, 320 А. Тел. 050-952-62-45. zz Редуктор газовый, стол. инструмент., буржуйка самодельная. Тел. 095-523-77-10. zz Редукторы 2 шт. Тел. 066-00979-22.

zz Сдам в аренду холодильную камеру от 0 до -25, 400 кубов, центр, ул. Торговая. Тел. 095-91110-25. zz Сепаратор зерновой для очистки и колибровки, самодельный, зерновая мельница самодельная. Тел. 067-93-19-756. zz Сковородка, Немецкая, оченгь большая, нерж., для кафе, ресторранв, пиццерий, 650. Тел. 066-962-34-33. zz Станок для изготовления сетки рабицы, медогонка. Тел. 050031-90-50. zz Таль. Тел. 066-80-111-21. zz Теплообменник. Тел. 095-6570-386. zz Тиски средн., б/у, 200 грн. Краскопульт быт. электрич, очиститель высокого давления «Керхер» Протон 2000, недорого. Тел. 095-42-13-387. zz Токарный станок, по металлу, настольный, раб. сост. Тел.: 050713-42-31, 067-713-42-31. zz Трансформатор ТП100 kw. Тел. 050-555-55-66. zz Увлажнитель воздуха, 6 л., с пультом д/у, детектор банкнот новый. Тел. 063-284-72-58. zz Улитка вытяжная, советского произ-ва, 2 шт., цена договор. Тел. 050-704-81-88. zz Фрейзерный деревообрабат. станок, стационарный 2 шт. Тел. 050-048-04-61. zz Циркулярка, тисы слесарные большие и маленькие, буржуйка с трубой. Тел. 066-710-29-44. zz Шв. машинка ножная, 2 шт. Тел. 095-62-63-911. zz Шв. машинка, ножная. Тел. 099-620-42-51. zz Швейная машинка Подольская. Тел. 066-588-70-40. zz Швеллер, 60х160х 2 200, 60х 160х 2 000. Тел. 099-01-65-333. zz Шкаф-витрина под конфеты. Тел. 050-68-00-648. zz Шкаф-витрина, стеклян., 3 шт. Тел. 050-524-90-49. zz Шланг для перекачки газа+ тройник. Тел. 095-51-55-290. zz Шланг для перекачки газа+ тройник. Тел. 095-51-55-290. zz Эл. инструмент. Свароч. аппарат, таль цепная 3 т., Циркулярка. Тел. 099-30-66-874. zz Электродвигатели 3 шт 7,5 Квт, 7,5 Квт. Тел. 066-00-979-22. zz Электродвигателя, новые и б/у. Тел. 050-701-24-67. zz Электрокотел с терморегулятором. Кремень. 5 кВт, 1 300. Тел. 095-42-13-387.

zz Электрокотел, б/у рабочий , 15 кВт, комплект для бара: стол и 4 пластиков. стула. Тел. 050-58390-22. zz Электросоковыжималка. Тел. 050-86-32-975.

Куплю

zz Бензо- и электроинструменты, свароч. аппарат., трансформатор и генератор, газ. баллон. Тел. 06600-979-22. zz Бензопила, болгарка, свар. аппарат, б/у, автомат. Тел. 095-3985-133. zz Болгарку, бензопилу, сваркуполуавтомат. Тел. 095-50-35-896. zz Котел на дрова. Тел. 050-7676-871. zz Лодочный электромотор. Тел. 050-694-93-20. zz Оборудование мини-пекарни, мини-печь для пиццы. Тел. 050694-93-20. zz Преобразователь, 12 В, постоянка, 220 переменка. Тел. 063-304-47-81. zz Счетчик для воды в колодец, Д. 20 мм. Тел. 050-77-519-44. zz Фризер для мороженого. Тел. 066-339-36-34. zz Электропилу, не дорого. Тел. 066-040-17-37. zz Электропилу, недорого, комплект котел КСТ- 16. Тел. 095203-78-47. zz Электропилу, недорого, комплект котел КСТ- 16, монокли, бинокли, теодолиты. Тел. 095-20378-47.

Продаю

zz Газ колонка-автомат, холодильник, мороз. камера. Тел. 09561-89-540. zz Газ. печь б/у, недорого, холодильник «Норд» б/у, раб. сост., недорого. Тел. 050-134-56-37. zz Газ. печь, 4-конфор. Тел. 095863-72-63. zz Газ. плита «Тор-1470». Шв. маш. «Подольская». Тел. 095-04837-23.

«Газета объявлений» N 16 (622), 25 апреля 2018 г.


Объявления диктуйте по тел.:

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zz Тел. Самсунг, ЛДЖи, идеал. сост., 900 грн. Тел. 095-617-85-32. zz Телевизор Ареон, новый, камера. Тел. 050-164-13-60. zz Телевизор в отл. сост. Тел. 050-23-69-153. zz Телевизор Самсунг. Тел. 095244-83-02. zz Телевизор, панасоник, лджи, в идеал. сост., гарантия, цена договорная, доставка по городу. Тел. 099-092-31-61. zz Фотоаппарат. Тел. 050-86-32zz Микроволновку в раб., не 956. раб. сост, холодильник. Тел. 066zz Фотоаппарат Pleo MLX, хор. 039-53-82. сост. Тел. 095-338-29-39. zz Фотоаппараты «ФЭД», Платы бытовых и небы- «Вилия-авто», совет. пр-ва. Тел. Продаю zz Кондиционер LG 7. Тел. 095товых приборов. Тел. 066-866-919-8. 884-36-74. 050-536-47-66. Куплю zz Машина посудом. б/у, хор. zz Импортн., цветной тел., Жк, сост. Тел. 050-822-97-25. плазм., в раб., не раб. сост. Тел. zz Микроволнов. печи, б/у, Платы бытовых и небы- 095-097-70-46. Германия. Тел. 050-966-34-54. товых приборов, 11 грн/ zz Импортный тел в раб, не раб. zz Муз. центр «Philips». Тел.: сост. Тел. 066-039-53-82. кг. Тел. 050-536-47-66. 20593, 050-823-74-65. zz Нов. комплект для спутник. ТВ, zz Мультиварка Phillips, Фен с zz Стекло на плиту Мечта- 15. недорого,б/у. Тел. 095-464-48-84. насадками, электровафельница, Тел. 050-77-519-44. zz Старый ламповый радиоэлектросоковыжималка. Тел. 095zz Стир. машинку, недорого. Тел. приемник, старый пленочный 016-82-77. фотоаппарат. Тел.: 050-713-42-31, zz Печка «Буржуйка». Тел. 099- 099-53-75-001. 067-713-42-31. z z Стир. машину, газ. колонку, 620-42-51. zz ТВ б/у, холодильники, стир. газ. печь, холодильник в любом zz Плита газ., двухконфор., б/у. сост., машины, аккумуляторы. Тел. 066можно нераб. Тел. 099-074Тел. 095-85-087-67. 890-22-75. 62-42. zz Плита газ., Индезит, 4 створч. zz ТВ б/у, холодильники, стир. z z Холодильник 1 камер, Тел. 050-99-65-171. мороз. камеру, газ. колонка, стир. машины, аккумуляторы. Тел. 066zz Плита с комфорками металл., машинку и др. быт. технику. Тел. 890-22-75. комфорки, колосники. Тел. 066-80- 066-00-979-22. zz ТВ импорт. пр-ва, отл. сост., 111-21. zz Холодильник в хор. сост., для недорого. Магнитофон бобин., zz Пылесос. Тел. 050-527-41-86. себя. Тел. 099-350-18-20. только импорт. пр-ва. Тел. 095zz Пылесос «Ракета», электроzz Холодильник рабочий или 464-48-84. соковыжималка новая в упаковке. «Норд», 1-камерн., нерабочий, zz Телевизор импортный в раб., Тел. 050-195-95-84. приеду заберу. Тел. 093-122-05-88. не раб. сост. Тел. 099-482-64-27. zz Пылесос, новый. Тел. 050zz Телевизоры старые, радиоzz Холодильник Самсунг, Лджи. 161-54-00. детали, уселители, стабилизаторы. Тел. 099-482-64-27. zz Соковарка, машинка швейная zz Холодильник, б/у в хор. сост., Тел. 066-674-89-18. ножная «Зингер». Тел. 066-710- не дорого. Тел. 066-890-22-75. zz Тюнер спутник. на 12 В. Тел. 29-44. zz Холодильник, в раб. сост., 095-503-58-96. zz Соковыжималка «Струмок». нерабочий, приеду заберу. Тел. Тел. 095-521-80-27. 095-39-85-133. zz Соковыжималка, хлебопечь. zz Холодильник, двухкамерн., Тел. 050-858-33-27. стирал. маш. в хор. сост. Тел. 050zz Стир. машина «малютка». Тел. 657-82-89. Продаю 097-298-81-71. zz Холодильник, небольшой, для zz Компьютер 1000 грн в раб zz Стир. машинка «Канди». себя. Тел. 095-420-27-11. сост. Тел. 050-674-94-58. Водонагр. бак из нерж. стали, zz Холодильник, недорого. Тел. zz Копировальный аппарат К3, аэрогриль. Тел. 099-706-47-79. 093-95-11-708. Кэнон. Тел. 095-244-83-02. zz Стир. машинка малютка. Тел. zz Холодильник, стир. машинку zz Монитор LG. Тел. 050-76099-018-10-09. приму в дар для инвалида 2 группы. 006-39. zz Стирал. маш. «Малютка» б/у. Тел. 066-716-22-15. zz Планшетный компьютер Тел. 095-52-62-254. zz Холодильник, стир. машинку, zz Стирал. маш. Артистон, б/у. печь газ., газ. колонку в любом сост новый. Тел. 095-308-03-39. zz Роутер. Тел. 050-86-32-956. Тел. 066-655-71-72. или нераб. Тел. 050-939-99-67. zz Сист. блок, играв., хор. сост., zz Стирал. машинка «Ультратон», zz Холодильники, раб. Nord, маленькая. Тел. 066-00-23-324. нераб., приеду заберу, стирал. очищен от піли, работает бесш., 1 гб вдеокарта, 2 995. Тел. 066-777zz Телефонный аппарат машинку. Тел. 095-50-35-896. дисковый, новый. Тел. 063-284zz Холодильники, телевизоры, 48-21. 72-58. б/у, в хор. сост. Тел. 095-85-60Куплю zz Тепловентилятор. Тел. 050- 980. zz В рабочем состоянии ком879-72-82. пьютер, ноутбук, принтер, нетбук, zz Хлебопечка, электрошашпланшет. Тел. 066-240-47-96. лычница, электродуховка Атель, zz Компьютер или ноутбук в хор. все в хор. сост. Тел. 099-113-99-63. сост. Тел. 050-657-82-89. zz Холодильник « Норд». Тел. Продаю zz Компьютер, рабочий в 050-858-33-27. zz 2 тел. Сони, муз. центр Сони, хорошем состоянии. Тел. 050-18zz Холодильник Норд 244, 3 000. колонки с сабвуфером. Тел. 09548-588. менялся компресор. Тел. 066-73334-500-70. 63-88. zz Ноутбук в раб., не раб. сост. z z 2 телевизора с тюнером. Тел. Тел. 099-482-64-27. zz Холодильник, б/у, 750 грн., 099-299-70-27. Норд, 2-кам., стир. машинка, 350 zz Ноутбук, можно в не раб. сост. zz LG б/у, 37 см., 700 грн. Тел. Тел. 099-092-31-61. грн., возм. доставка. Газ. печь, 050-929-76-56. 4-конфор., 550 грн. Тел. 063-30zz Ноутбук, планшет, оригинал. zz Автомагнитола Jvc. Тел. 050- Тел. 099-11-29-300. 44-781. zz Холодильник, мороз. камера, 64-58-978. zz Аудиосистема Sven, мощн. газ. печь, б/у. Тел. 050-69-49-320. zz Холодильники «Донбасс» и 2*20 Вт, для ПК, новая, недорого, «Кодры», токарный станок, газ. муз. центр, автомогнитола «Sony» печь б/у, 2 комфорки, недорого. с колонками новая, недорого. Тел. 050-77-519-44. Тел. 095-31-30-600. Продаю zz Дискотечное оборуд., спутzz Шв. машинка «Зингер» ручная zz Смартфон Xiaomi Redmi Note никовый комплект б/у, ремонт. 902488. Тел. 099-706-48-23. Тел.: 050-713-42-31, 073-713- 4, нов., экран 5,5, 8 ядер, ОЗУ 32 Гб zz Шв. машинка «Зингер», не- 42-31. , + чехол и картапамяти в подарок. мецкая, 500 грн, морозильная Тел. 066-822-62-80. z z Импортн. тел. в идеал. сост., камера немецкая б/у. Тел. 099-00zz Смартфон недорого. Тел. 066гарантия, качество. Тел. 095-41154-493. 831-20-42. 73-58. zz Шв. машинка бытовая «Тойота zz Смартфон Самсунг Samsung zz Колонки аккустически Джинс», нов., «Подольская» с Амфитон 35-АС. Тел. 095-884- Gt S5830 хор. сост., оригинал. Тел. эл. приводом, «Скорняжка» для 36-74. 095-672-00-73. пошива меха. Эл. двигатели для zz Стац. импортный телефон, в zz Магнитафон Сатурн, капромышлен. машин. Тел. 050-164раб. сот. и 2 телефона на з/ч. Тел. сетный. Тел. 099-299-70-27. 13-60. zz Оборудование для спутник. 095-63-75-097. zz Швейная машинка «Подольская» полированная тумба, 2 ТВ, гарантия. Тел. 050-82-83-704. zz Патефонные пластинки, до 000 грн. Тел. 050-709-39-85. zz Швейная машинка «По- 1917 г. Патефон. Тел. 066-740дольская» ручная. Тел. 095-87-60- 97-09. zz Пластинки. Тел. 095-338486. Продаю zz Швейная машинка ножная, 29-39. zz Антикварн. нем. пианино zz Пластинки. Тел. 095-338печь газ. «Электа». Тел. 050-829конца 19 века, «Форстер», хор. раб. 29-39. 13-72. zz Спутник НD-рессиверы. сост. Тел. 095-21-29-219. zz Эл. двиг. со стир. маш. Indesit. zz Гитара, 6-струн. Тел. 099-11Продажа, установка. Тел. 099-603Тел. 095-672-00-73. 29-300. zz Эл. конвектор Atlantic, пр-во 54-23. zz Пианино «Украина». Тел. 095zz Спутник. антенны, комФранция, 1 000 грн. Тел. 050-775плектующ. к ним. Тел. 099-603- 521-80-27. 19-44. zz Пианино «Украина», zz Эл. полотенцесушители. Тел. 54-23. zz Т2. Тел. 099-706-47-79. светло-кор., прекр. звучание. Тел. 050-607-34-54. zz ТВ «Весна», ч/б, приемник с 050-299-34-21. zz Эл. самовар, швейн. маш. zz Электрогитара, Германия, «Подольская», ножн., кух. комбайн УКВ блоком. Приемники «Океан», «Меридиан» с УКВ-частотой. «Этерна «. Тел. 050-53-69-098. «Салют-2». Тел. 095-608-85-98. Колонки мощные. Тел. 095-048zz Электродвигатели, швейные Куплю машинки «Зингер» и «Орша». Тел. 37-23. zz Гитару, пианино в хор. сост. zz ТВ LG. Тел. 066-831-20-42. 050-26-89-207. zz ТВ Samsung. Тел. 050-927- Тел. 050-64-86-177. zz Электросамовар. Тел. 05010-87. zz Пианино, рояль. Тел. 066-71073-38-867. zz ТВ Samsung, б/у, в хор. сост, 38-20. Куплю DVD. Тел. 095-856-09-80. zz Пианино, рояль. Тел. 099-112zz Двухкам. холодильник, жк zz ТВ Диджитал 21, евро сборка, 93-00. телевизор, стирал. маш.- автомат в пульт, документы, идеал. сост., 500 zz Пианино, рояль. Тел. 099-112раб. сост. Тел. 050-18-48-588. грн. Тел. 095-203-78-47. 93-00.

«Газета объявлений» N 16 (622), 25 апреля 2018 г.

(присылайте SMS-сообщения)

Продаю

zz 2 кресла, металл. кровать. Тел. 095-466-66-35. zz 2 обед. стола, 6 стульев, 2 табурета, скамека 2 м., 2 шифоньера, 4 кресла, 3 кровати жнлнзные полуторки, недорого. Тел. 066-71029-44. zz 3-створ. шкаф с антр., б/у, гостин. «Лора» 5 секций, цвет под орех, с антресолями, Болгария. Тел. 050-94-66-393. zz Большое кресло, в отл. сост., 800. Тел. 050-929-76-56. zz Гостинная, шкафы с антрис, цвет бордовый можно по отдельности по 500 грн. Тел. 050675-75-71.

Две деревянные, односпальные кровати с современными матрацами. Тел. 050-701-5830. zz Диван- книжка, н дорого. Тел. 095-459-67-76. zz Диван- кровать, тумб. д/ тел. Тел. 050-76-006-39. zz Диван, кресла 2 шт. б/у, по 100 грн. Тел. 050-86-32-975. zz Диван, шир. 1,40 м, расклад., 1200 грн. Тел. 099-53-75-001. zz Диван-кровать, диван, комод, сервант. Тел. 050-23-69-153. zz Комод новый, красивый, цена договорная. Столик журн. красивый 600 грн. Тел. 095-052-79-17. zz Комод, трехств., новый, Польша. Тел. 066-00-23-324. zz Комп. стол, 700. Тел. 050-67494-58. zz Кресла 2 шт. по цене одного, табуреты 3 шт., железные. Тел. 095-62-63-911. zz Кресла 2 шт., малогабаритные, стол 90х90, не полиров., 1960 г., две кровати, полуторки, дерев. быльца, матрас в отл. сост. Тел. 066-588-70-40. zz Кресла, 2 шт., большие, по 900 грн., 3 мет. табуретки. Тел. 095-63-75-097. zz Кресло б/у, стол-тумба б/у. Тел. 066-30-18-180. zz Кровати 2 шт. из гарнитура «Валентина». Тел. 095-51-55-290. zz Кровать 1,5-спальная с матрасом 2 шт., недорого. Тел. 095-42-13-387. zz Кровать 1,5-спальная с матрасом 2 шт., недорого. Тел. 095-42-13-387. zz Кровать двухспалка, дерев. бильца. Тел. 066-91-53-279. zz Кровать полуторка, б/у, орех цвет в отл. сост., шкаф книжный, шифоньер. Тел. 099-00-54-493. zz Кровать, 1,4х 1,9, железная. Тел. 050-27-38-791. zz Мебель, спалю гарнитур, кух. уголок, сервизы, хрусталь, посуда нерж., ковры, прихожая. Тел. 099299-70-27. zz Мягкий уголок «Фараон» цвет беж., 2,60х2,20. Тел. 050-14337-59. zz Раскладушка, алюм.,детская. Тел. 099-620-42-51. zz Сервант б/у, недорого. Тел. 095-338-29-39. zz Спальная кушетка, 550 грн. Тел. 050-299-26-68. zz Спальная кушетка, 750 грн., детск. спальный манеж с матр. 850. Тел. 050-299-26-68. zz Стенка, Польша, б/у в хор. состоянии. Тел. 095-893-25-23. zz Стол для швейной машинки «Зингер». Тел. 095-52-62-254. zz Стол письменный, шифоньер трехствор., кровать-сетка полуторка. Тел. 050-161-54-00.

Столярные изделия: столы, стулья, кровати, садовая мебель, мебель под заказ. Тел. 050030-92-13. zz Стулья. Тел. 050-268-92-07. zz Стулья жесткие. Трюмо. Тумбочка на ножках. Кровать на сетке с дерев. быльцами. Диванкнижка, нов. Тел. 095-048-37-23. zz Табуретки, стол с точен. ножками. Тел. 099-612-48-85. zz Трельяж напольный, неполиров. Стенка, 4,5х2,2. Тел. 095-608-85-98. zz Трильяж, в хор. сост., недорого. Тел. 050-15-60-954. zz Тумба под тел., на родиках, ольха, хор. сост. Тел. 095-16693-88. zz Тумбочка , комод, натур. дер, мягкий уголок б/у, пр-во Румыния. Тел. 095-31-222-87. zz Тумбочка под ТВ с двойной врщ. столешницей, 750 грн, Кухонный гарнитур 2360х1,5, 5000 грн, кровать 2-спал. Тел. 050-19595-84.

zz Тумбочка под телевизор, 2 шт. Тел. 050-531-81-44. zz Шкаф 3-х створч., полирован., трильяж, стол-тумба, 2 книжн. полки. За все 1500 грн. Тел. 095154-79-82. zz Шкаф-купе 1 м х 2,3 м., светлого цвета, с зеркалом, в хор. сост., 1 500 грн. Тел. 050-71815-08.

Куплю

zz Деревян. мебель в хор. сост. Тел. 050-76-76-871. zz Диван- кровать. Тел. 093-9511-708. zz Диван современн., в хор. сост. Тел. 050-76-76-871. zz Кровать 2-спал., б/у. Тел. 050217-63-33. zz Мягк. мебель для гостин. и кухни, кровати одно- или двуспальная хор. сост. Тел. 050-1848-588. zz Мягкий уголок, диван в гостиную, кухню, комп. стол, стул, в хор. сост. Тел. 066-240-47-96. zz Стулья для кафе. Тел. 095-31222-87. zz Углов. диван с креслом, диван с 2 кресл., кровать в хор сост. Тел. 050-657-82-89.

Продаю

zz Зеркала + вешалка Немецкие 500 грн. Тел. 099-766-84-69. zz Зеркало в дерев. рамке 2 шт. 350 грн, ковер в беж. тонах,. Тел. 050-195-95-84. zz Ковер 2х3. Тел.: 2-05-93, 050823-74-65. zz Ковровая дорожка 1х 4 м. Тел. 050-73-38-867. zz Ковровая дорожка, 1,5х4,5 м., цветы, денежн. дерево. Тел. 09580-40-386. zz Три мебельные подушки, темно-зел. цвета, 65*55. Тел. 06600-23-324. zz Турник настенный. Тел. 05086-32-956.

Куплю

zz Пиджак, Турция, кожа, р. 48., новый. Тел. 066-00-23-324. zz Плащ муж. р. 52, новый, цвет защитный. Тел. 050-675-75-71. zz Полусопожки, р.39. Тел. 050822-97-25. zz Резиновые сапоги, р. 45, нов., пальто, черн., кожа р. 50. Тел. 095404-62-91. zz Сапоги жен., демисез., кож., р. 38, туфли лакиров., р. 38, хор. сост. Тел. 095-338-29-39. zz Сапоги, кожан., осен., 2 пары, р. 39, 50 грн и 100 грн. Тел. 095352-22-75. zz Свадебное платье с камнями сваровски. Тел. 066-00-979-22. zz Свадебные платья, выпусные, вечерние, свадебные, фото по вайберу. Тел. 050-545-18-12. zz Тулуп на овчине, р. 54. Тел. 095-365-46-95. zz Тулуп на овчине, р. 54. Тел. 095-365-46-95. zz Футболка , СК Шахтер, нов., в упак., оригинал, с лейбами, ХЛ850 грн. Тел. 099-071-23-07. zz Шуба , нутрия. Тел. 095-31222-87. zz Шуба черная р. 48, кролик, 500 грн, дубленка цвет коричневый, 500 грн., шуба нутрия 1300. Тел. 050-170-02-86. zz Шуба, каракул., натур., 48- 52, 3 500, 2 нуртиевые шубы р. 48-50, р. 52-54. Вещи жен. и дет. от 20 грн до 100 грн. Тел. 095-154-79-82. zz Шуба, полушубок норковый, дубленка. Тел. 050-858-33-27.

Куплю

zz Джинсов. костюм. Тел. 050767-68-71.

Продаю

zz Велосипед, самокат от 3 до 5 лет. Тел. 095-182-10-62. zz Гарбузовую семечку. Тел. 050-648-61-77. zz Орех. Тел. 095-85-60-980. zz Перепелиные яйца. Тел. 06600-979-22.

zz Чашку из сервиза «Мадонна» Оскар. Тел. 095-212-92-19.

Продаю

zz Брюки, куртки муж., р. 50-52, спецкостюмы брезентовые, халаты, р. 50-54, воротник песец, жен. вещи, р. 50-52. Тел. 095-357-74-12. zz Дубленка жен. р. 52-54, хор. сост. Тел. 050-156-58-41. zz Дубленка муж., р. 48. Тел. 095-884-36-74. zz Дубленка натурал., муж., Италия, р. 54, длинная. Тел. 066740-97-09. zz Дубленка, р. 50- 52, женск., мужск. полушубок на овчине р. 52-54. Тел. 050-73-38-867. zz Женские вещи, от 48 до 54 р., платья, юбки, блузы, костюмы. Зим. сапоги, 38-39, зимн. плащ. Тел. 050-63-59-804. zz Костюм ОЗК. Тел. 095-36546-95. zz Костюм ОЗК. Тел. 095-36546-95. zz Костюмы р. 48-52, свитера, рубашки. Тел. 050-879-72-82. zz Куртка зимняя, жен. 50 р., новая , кожаная, на натур. подстебном меху и капюшон, кожаная куртка демисезон., новая. Тел. 093-95-11-708. zz Мужское пальто черн., коричн., 50- 52, костюмы, 48- 50, рубашки 46- 54. Тел. 050-63-59804. zz Мужской костюм, финский, новый, р. 54, рост 175 см, цвет черный. Тел. 050-99-866-93. zz На рынке ж/д вокзала в магазине напротив «Маяка» открылся отдел трикотажных изделий больших размеров от 52 до 64. Тел. 099-150-63-10. zz Овчинный полушубок 56-58 р., дубл. натурал., женская. 50-52 р., мужск. обувь, кожа, 42-43, бушлат. Тел. 095-244-83-02. zz Пальто жен., кожа, зимн., 60-62, 150 грн. Тел. 099-071-23-07.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

zz Семечка (малооценка). Тел. 050-03-16-323.

Куплю

zz Кукурузу, просо, пшеницу, ячмень, овес. Тел. 050-03-16-323.

Продаю

zz Ботинки, д/дев., 25 р., новые, сень. кожа, стразы, роз., недорого. Тел. 093-95-11-708. zz Велосипед детский б/у, для мальчика, колеса 50 см, хор. сост., 800 грн. Тел. 050-645-61-59. zz Детские пышные платья на 5, 6, 7, 8, 9, 10 лет, надеты один раз, цена договорная. Тел. 050-17092-44. zz Коляска дет. трость, хор. сост., с дождевиком и накомарником, «Geoby», ванночка (Турция), новый горшок-стульчик, круг плав. для новорожд. в ванной. Тел. 095-21-29-219.

http://slavinfo.dn.ua

19


Объявления диктуйте по тел.:

Продаю

zz Коляска зима-лето, 900. Тел. 095-420-27-11. zz Коляска трансформер дет. для мальчика, 700 грн. Тел. 099113-99-63. zz К о л я с к а - т р а н с ф о р м е р , зима-лето, отл. сост. Тел.: 050-0316-323, 099-918-02-70. zz Манеж с колыбелью, пр-во Польша. Тел. 095-154-79-82. zz Манеж, 100 грн. Тел. 050-96311-84. zz Много вещей на дев, 3-8 лет и мальчика с 1 до 5 лет. Тел. 09565-70-386. zz Обувь и одежда от 20 грн на дев. до 3-х лет, импорт., недорого. Костюм 3-ка на подростка + брюки зим. 120 грн. Тел. 095-35-222-75. zz Одежда и обувь для девочки 1-3 года. Тел. 095-21-29-219. zz Одежда, обувь отд 0 до 8 л. Тел. 050-635-98-04. zz Ходунки. Тел. 099-048-52-89.

Куплю

zz Детскую коляску-трансформер в хор. сост., недорого. Тел. 066-240-47-96.

Продаю

zz «Краткий учебник гинекологии», 1910 г., С.-Петербург, «Руководство к частной патологии и терапии», 1881 г., С.-Петербург, том 2. Книги разной тематики. Тел. 097-298-81-71. zz Библиотека домашняя. Тел. 050-53-69-098. zz Домашняя библиотека, цена договорная. Тел. 066-91-53-279. zz Журналы «Вкусно и просто», «Люблю готовить», «Иситинное здоровье», «Золотые рецепты» сборники за 3 года, книги по фотоделу. Тел. 095-626-39-11. zz Журналы «Здоровье» 82-87, фмзкультура и спорт, 67 г., за рулем 68, 69, 72. Тел. 066-32-94211. zz Журналы «Юность, «Москва»,заруб. лит., «Новый мир» за 1989-92 г.г. Тел. 050-049-43-95. zz Книга «Кулинарное искусство и венгерская кухня», издание 3, 1956 г.в, с цветными иллюстациями, Элек Мадьяр. Тел. 099-00-54-493. zz Книги «Монтаж и наладка холод. установок» + 10 книг по этой тематике, годовые подписки журналов: «Летающие домохозяйки», «Вкусно и просто», «Золотые рецепты», «Истинное здоровье». Тел. 095-637-50-97. zz Книги «Опыт советской медицины в Великой Отечественной Войне», 10 томов. «Реальная энциклопедия медицинских наук», 1894 г., том 11. Тел. 050-531-81-44. zz Книги по логопедии. Тел.: 050-64-58-978, 095-859-12-38. zz Краткая энциклоп. дом. хоз-ва., 2 тома, Лермантовская энциклоп., сов. энцеклоп. словарь. Тел. 093-95-11-708. zz Литература по пчеловодству. Тел. 095-357-74-12. zz Муз. лит. для муз. руководителей, книги для черчения. Тел. 095-521-80-27. zz Русские мастера жив: Крамской, Федотов, Брюллов, Суриков, Картины гос. муз. им. Пушкина. Тел. 066-311-81-61. zz Русские мемуары, 2 книги, исторические произведения, иллюстрации ( альбом) красота человека в иссскустве. Тел. 050531-81-44. zz Собрание сочинений А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, В. Маяковского и др. Тел. 095-52377-10. zz Собрание сочинений Вальтер Скотт, Пушкин, Стендаль, Макаренко, Ключевский. Тел. 050-7338-867. zz Худ. лит. и редкие книги. Тел. 097-298-81-71.

20

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

Продаю

zz Дрoвa (1-4) дубколотый-сухой, доставка от 1 скл-м. Тел. 066-433-0-222. zz Дрoва (1, 2, 3, 4 склм), колотые. Дуб. Тел. 095-39-888-06. zz Дрoва (1, 2, 3, 4, 5), дуб, рублен.-колотые. Доставка. Тел. 050-583-33-89. zz Дрoва (1-4 скл/м) сухие, дуб, колотые. Тел. 050-24-19-119. zz Дрoва (1-4) дуб рублен.колотый, доставка от 1 скл/м. Тел. 066-35-37-800. zz Дровa (1-4) дуб, колотые. Доставка от 1 скл/м. Тел.: 095-31999-41, 093-32-77-180. zz Дрова (1 - 4), колот. с доставкой. Дуб сухой. Тел. 099-62272-12. zz Дрова (1, 2, 3 скл/м), дуб, колотые. Доставка. Тел. 066-5795-113. zz Дрова (1, 2, 3, 4 скл/м), дуб, доставка. Тел. 095-61-40-433. zz Дрова (1, 2, 3, 4 скл/м), дуб, колотый, сухой. Доставка. Тел. 050-877-27-98. zz Дрова (1, 2, 3, 4) колот. Дуб. с доставкой. Тел. 050-58-68-271. zz Дрова (1-4 скл/м), дуб, колотые, любые. Доставка. Тел. 095-320-35-90. zz Дрова (1-4) - дуб - колотые, рубленые. Доставка. Тел. 099-3637-745.

zz Дрова колотые, дуб. Доставка от 1 скл.м. Тел. 050-044-26-44. zz Дрова 1-4 скл. м, дуб рублен., доставка по городу и р-ну. Тел. 099-291-50-77. zz Дуб колотый, сухой. Доставка, недорого. Тел. 095-14-00-444. zz Доставка дров по городу и р-ну. Дуб рубленный. Тел. 095-1400-555. zz 1-4 скл. м дрова дуб рублен., недорого. Тел. 099-56-555-66. zz 2 пух. одеяла, в хор. сост. Тел. 050-979-26-83. zz Аквариум, 200 л. в комплекте. Тел. 050-53-69-098. zz Бак нерж. 1 куб. Тел. 095-88436-74. zz Банки 3 л. Тел. 095-853-73-02. zz Банки 3 л, 20 шт., меняю на одну 3 л банку меда, или продам банки 0,5 л, 1 л, 3 л., судно для холодца 1 л., с крышкой. Тел. 050161-54-00. zz Банки 3л., 1 шт.- 10 грн. Тел. 095-608-85-98. zz Банки от 0,5 л. до 3 л. Тел. 095-87-905-87. zz Банки, 0,5 и 1 л. Тел. 050-92710-87. zz Банки, 3 л. Тел. 066-00-48170. zz Банки, бочонки, керамические. Тел. 063-892-82-90. zz Банки, керам. бочонок. Тел. 097-298-81-71. zz Банки, стекл., 3 л. Тел. 050065-48-66. zz Бидон молочный 38 л., канистра 20л., 50 грн., улий деревянный, ящики пластик. 20 кг. Тел. 066-710-29-44. zz Бидон, молочный, новый, zz Дрова (1-4) - колотые, дуб, с 45 л., 320, хрустальные вазы, доставкой. Тел. 066-51-41-613. салатницы СССР, 100 грн/шт. Тел. 050-855-43-19. Дрова дуб колотый в zz Бидоны аллюм. разные, любом объеме, чурки. емкость из нерж. 100 л., банки разные. Тел. 050-822-97-25. Доставка по городу zz Бидоны молочные аллюм. бесплатно. Тел. 050Тел. 050-134-56-37. 215-89-93. zz Бочка керам. 50 л., 200 л., лапка сапожная, корундовая плита, бедоны 40 л, дрова, тележка Дрова дуб, ясень. металл 2 колес. , 3-4 л. бутыля. Чурки, колотые. Тел. 066-80-111-21. Доставка. Тел. 066-667zz Бочка пласт., 200 л., 200 грн. Тел. 050-929-76-56. 49-44. zz Бревно 2 куба. Тел. 050-97335-35. zz Дрова колот., чурки. Доставка zz Брезент СССР 10 м.х90 см. бесплат. Тел. 050-625-63-60. Тел. 066-32-94-211. zz Дрова колотые и чурки с доставкой. Тел. 093-461-05-41.

Брекеты топливные заменитель дров и угля. Доставка. Тел. 050-21280-03.

zz Бутыль стекл., 20 л., 2 шт., кастр. аллюмин., эмалирован., ведро 10 л., чугунок 15 л., бочонок. Тел. 050-774-47-51. zz В большом кол-ве бутыля, 3 л., стекло. Тел. 095-893-25-23. zz Ведра отцинкованные, б/у. Тел. 095-560-34-60. zz Ведра пластм. на 5 л., банки стекл. 4 л., казанок чугун. на 5 л., бидон алюм. на 4 л., 10 л. Тел. 050-73-38-867. zz Вилки СССР, новые,12 шт., 1 000, пос. Селезневка. Тел. 050-5597-178. zz Возик на 2-х колесах. Корыто для раствора, весы аптечные. Тел. 095-87-60-486. zz Гладильная доска и многое другое. Тел. 097-298-81-71. zz Гладильная доска, зеркала 3 шт., 45х117, стекла 52х114, 52х54, утюги электрические, советские. Тел. 095-878-86-45. zz Гладильная доска, судочки разные, машинки для консерв, отрезок ткани. Тел. 093-95-11-708. zz Дерть, молотое зерно, ячмень. Тел. 066-710-38-20. zz Дерть, молотое зерно, ячмень. Тел. 050-76-76-871. zz Домик пчеловода. Тел. 095057-30-20. zz Дрoвa (1-4 скл/м) рублен. дуб, доставка по городу и району. Тел. 050-24-19-019.

Дрова колот ы е , ч у рки . До с тавка беспл. Тел. 050-55159-28.

Дрова ч у рки , колотые, доставка бесплатно. Тел. 063720-82-03. Дрова ч у рки , колотые, доставка бесплатно. Тел. 098001-90-88.

Дрова, дуб колотый, в любом объеме. Тел. 099-012-699-3.

zz Дрова, чурки, колотые. Доставка. Тел. 066-047-61-85. zz Дрова. Уголь. Мел в мешках, бартер на зерновые и живность. Тел.: 050-031-63-23, 095-6045-702, 050-76-68-674.

Дрова : колот ы е , ч у рки . Беспл. доставка. Тел. 093504-60-52. Дрова : ч у рки и колот ы е . Б е с п л . доставка. Тел. 095177-88-95. zz Дуб, окация, 400 грн./ куб. Тел. 066-771-50-94. zz Емкость бензовозная, объем 5450. Тел. 050-555-55-66.

zz Дрова мягких пород. Дрова с разборки. 350 грн. с доставкой. Тел.: 050-03-16-323, 095-6045-702, 097-65-91-768. zz Дрова с разборки дома, сухие, не гнилые, 400 грн/скл. м, доставка. Тел. 066-435-75-25. zz Дрова с разборки и деревья под снос. Тел.: 050-031-63-23, zz Емкость металл.,3 куб. м. Тел. 095-60-45-702, 050-76-68-674. zz Дрова чурки и колотые с до- 099-30-66-874. ставкой. Тел. 050-545-84-94.

Дрова чурки и колотые. Дуб, ясень. Тел. 099079-43-94.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

zz Жалюзи, 8 шт. Тел. 066-31181-61. zz Замок с секретом, новый, банки 1 л, орехи. Тел. 095-36546-95. zz Замок с секретом, новый, банки 1 л, орехи. Тел. 095-36546-95. zz Запчасти на двухконтурные котлы. Тел. 095-65-70-386.

zz Дрова, 150 грн/куб, самовывоз, бочки 100 л. и 200 л. для сыпучих кормов, емкости по ГТМ, стрелочные тарелочные весы. Тел. 050-268-92-07. zz Дрова, дуб колотый. Тел. 066431-70-69.

zz Дрова, дуб, колотый, чурка. Доставка. Тел. 050-715-17-62. zz Дрова, колотые, чурки. Доставка бесплатно. Тел. 066-23266-41. zz Дрова, уголь абсол. любые, недорого, доставка в короткие сроки, рассрочка, бартер на стройматериалы, сельхозпродукцию, живность. Тел.: 050-031-63-23, 095-60-45-702, 050-76-68-674.

http://slavinfo.dn.ua

(присылайте SMS-сообщения)

Земля 4-14 т. Тел. 066-726-08-38.

zz Селитра, НПК и др. удобрения. Тел. 050-03-16-323. zz Сервиз , набор с графином, банки. Тел. 099-299-70-27. zz Солома. Тел. 066-36-80-093. zz Стекло, 14 шт., 40х70 см. Тел. 099-620-42-51. zz Ткань защитного цвета , 1,5 м. и 3,2 м. Тел. 050-675-75-71. zz Топливные брикеты. Тел. 095-410-99-95. zz Уголь древесный из плодовых деревьев и твердолиственницы (1,5, 2,5, 10 кг). Тел.: 050-0316-323, 095-60-45-702. zz Уголь: семечка, орешек, рядовка, люб. кол-во. Тел.: 050031-63-23, 095-60-45-702, 050-7668-674. zz Фонарь уличный, с креп. к столбу, 350 грн. Фонарь для двора, d 37 см, 150 грн. Тел. 09542-13-387. zz Фотоувеличитель и ванночки для фото. Тел. 095-63-75-097. zz Швабра новая 2 шт., дерево. Тел. 095-052-79-17. zz Шелк, 2 рулона. Тел. 050-1700-286. zz Шлак, печной. Тел. 066-00151-53. zz Ящики пластмас, пенал для посуды. Тел. 050-73-38-867.

zz Инкубатор самодельн. на 98 яиц, бочка на 80 л., насос д/ полива. Тел. 095-560-34-60. zz Кабель для сварки, кислородные шланги, прут с нерж. 10 мм. Тел. 095-01-62-060. zz Канистры. Тел. 095-048Куплю 37-23. zz Гарбузовую семочку куплю. zz Канистры на 20 л., метал. Тел. 066-710-38-20. Тел. 095-34-500-70. zz Канистры пластмасс., 27 л, 22 л, 12 л, под воду и ГСМ. Тел. 063-304-47-81. zz Канистры под бензин, 20 л. Тел. 095-672-00-73. zz Керам. емкость с крышк. 22 л. Тел. 095-404-62-91. zz Кислотоуп. кирпич в наличии. Тел. 099-069-0003. zz Клетки для кроликов. Тел. 050-694-93-20. zz Ковер, 3х4 м., 2 ковра 2х3, Турция. Тел. 099-196-32-42. zz Дрова дуб. Уголь. Тел. 050zz Колбы для термосов, 2- 3 л. 607-34-54. Тел. 095-31-222-87. zz Дрова, недорого. Тел. 095zz Логорифмическая линейка, готовальня, грам. пластинки, 39-85-133. zz Казан большой, сковороду радио. Тел. 095-637-50-97. zz Ложки, вилки, ножи, чайн. для цыплят табака. Тел. 066-00серв.на 6 персон «Мадонна», ко- 979-22. фейный 6 персон «Пастушка». Тел. 095-016-82-77. zz Ложки, вилки, ножи, чайн. серв.на 6 персон «Мадонна», кофейный 6 персон «Пастушка». Тел. 095-016-82-77. zz Макуха сыродав. и жарен., кукуруза, ячмень, пшеница, просо. Возмож. б/н, рассрочка, бартер. Тел.: 050-031-63-23, 095-6045-702, 050-76-68-674. zz Маска для сварки, посуда фирма «Цептер», шахматы. Тел. 095-521-80-27. zz Кукурузу, ячмень, овес, zz Маскировочная сетка 3х6, брезент 3,5 х5. Тел. 099-01-65- просо, горох, сено, солому. Тел. 050-031-63-23. 333. zz Мешки, б/у. Тел.: 095-410zz Матрас 190х 134, б/у. Баки для бензина, 2 шт., 57 х87, 47х70. 99-95, 063-54-14-602. Тел. 095-521-80-27. zz Молочные бидоны, пласт. zz Матрас на пруж. 190х 80. Тел. емкости, бочки и т.д, медный 050-635-98-04. провод, розетки, электропатроны. zz Матрац на пруж., хор. сост., Тел. 066-710-38-20. 190х80 см. Тел. 095-65-70-386. zz Олово, свинец. Тел. 095-41173-58. Навоз. Тел. 050-92zz Пласт. емкости разных размеров. Тел. 099-11-29-300. 345-93. zz Палатка двухместная, новая. По д д он ы д ерев . , Тел. 095-182-10-62. б/у. Тел. 050-820-55zz Палатки. Тел. 099-612-48-85. 79. zz Перо. Тел. 099-619-90-61. zz Пластик вагонка, 30 кв. Тел. zz Предметы старины. Тел. 095050-164-13-60. 203-78-47. zz Подставки для цветов, zz Приму в дар дерево, кроме кованые изделия. Тел. 050-767- ивы, тополя, или дрова без 68-71. гвоздей. Тел. 095-39-85-133. zz Покрывало на 2-спал. zz Приму в дар дрова или кровать,. Тел. 050-195-95-84. дерево. Тел. 095-503-58-96. zz Портфель муж. новый, нитки zz Провод Сип-5, 4х25, 102 м. вязальные по 100 гр., зеркало без Тел. 050-607-34-54. оправы, канистнры 20 л., сервиз zz Самовар на дровах, самовар Немецкий, Мадонна, на 4 персоны. на углях, часы старин., подТел. 066-588-70-40. zz Прибор ночного видения пн- свечники старые, изделия из 1, Маскировочная сетка 3х6,. Тел. бронзы и латуни, статуэтки старин. Тел. 095-464-48-84. 099-01-65-333. zz Сено, солома в тюках. Тел. zz Рация. Тел. 050-86-32-956. 050-694-93-20. zz Рога оленей и лосей. Тел. zz Талоны на диз. топливо. Тел. 050-683-26-84. zz Селитра аммиачная, 050-648-61-77. zz Тех. серебро, радиодетали. карбамид, нитроаммофоска. Тел. Тел. 099-092-31-61. 050-087-42-46.

«Газета объявлений» N 16 (622), 25 апреля 2018 г.


Объявления диктуйте по тел.:

куплю

zz Часы штурманские «Полет», хронограф, 500 грн., статуэтки ЛФЗ, самовары на углях. Макулатуру, 1 грн./кг. Игрушки елочные, сказоч. персонажи, старые, дорого. Тел. 066-89022-75. zz Шкуры коровьи. Тел. 066890-22-75.

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zz Саженцы, лещина, элеотеракок, роза вьющ.,виноград. Тел. 099-612-48-85. zz Селитра, НПК и др. удобрения. Тел. 050-03-16-323.

Семена кормовых трав (люцерна, эспарцет, клевер, кострец, суданка и т.д.), сидератов, медоносов, гибриды и сорта подсолнечника, кукурузы и др. культур. Тел.: 099-503-69-17, 067-689-27-26. zz Сено в мешках. Тел. 050-54654-86.

Разное

zz Навоз коровий, бесплатно, самовывоз, п. Селезневка. Тел. 050-55-97-178. zz Навоз коровий, бесплатно, самовывоз, п. Селезневка. Тел. 050-55-97-178. zz Приму в дар дерево. Тел. 063-304-47-81. zz Сад. общ-во «Ива» приглаш. желающих заняться садоводством, много пустующей земли. Общ. наход. в 15 мин. от ж/д вокзала. Ждем вас! Тел. 066019-61-78 (Александра).

Сено, солома ячневая, пшеничная. Тел. 050760-57-44. zz Теплица из поликарбоната, 4000 грн. Тел. 067-92-33-693. zz Туи, не дорого. Тел. 050-9876-806. zz Фруктовые деревья. Тел. 095-01-62-060. zz Чернозем, запесочен. грунт. Тел. 050-279-01-74. zz Ячмень, пшеница, кукуруза. Тел. 050-76-76871.

Куплю

zz Садовый инвентарь. Тел. 095-203-78-47.

Продаю

zz Алое. Тел. 050-635-98-04. zz Алое леч., от 3х лет, есть старше. Тел. 095-65-70-386. zz Алое, 3 года. Тел. 095-80-40386. zz Алое, столетник, 80 см. Тел. 050-99-86-080. zz Голубятня, с летн. выгулом, Артема. Тел. 050-03-16-323. zz Диффенбахия. Тел. 095608-85-98. zz Индийский лук. Тел. 095-4114-085. zz Конский навоз в мешках с доставкой. Тел. 050-694-93-20. zz Коровий перегной бесплатно, ул. Целинная. Тел. 09971-73-426. zz Кунжут, зиманинской породы, с третим окопом. Тел. 095-524-39-70. zz Лечебный цветок алоэ-вера и др. комнатные цветы,чайный и молочный гриб. Тел. 099-01-88926. zz Молотки, лопата, вилы, грабли, рубанки, баки металл. Тел. 095-521-80-27.

Н авоз , п ерегно й . Тел. 095-333-92-40. zz Обереги от компьютерного излучения (большие(до 2 м) и маленькие кактусы), алое, столетник. Тел. 095-63-75-097. zz Перегной конский, отличного качества. Доставка. Тел. 095-1400-400. zz Перегной, земля, запесоченный грунт. Доставка ЗИЛ, 7 т. Тел. 050-212-80-03. zz Перегной. Доставка. Тел. 099-069-000-3. zz Привитые саженцы винограда, визитирующие, самые разные сорта. Тел. 050-15659-71. zz Просо. Пшеница. Кукуруза. Опт/розница. Тел.: 050-03163-23, 095-60-45-702, 050-76-68674. zz Пчелы и сушь на 230 мм. Тел. 099-345-03-70.

Семена кормовых трав (люцерна, эспарцет, клевер, кострец, суданка и т.д.), сидератов, медоносов, гибриды и сорта подсолнечника, кукурузы и др. культур. Тел.: 067-689-27-26, 099-503-69-17. zz Саженцы грецкого ореха. Тел. 050-161-54-00.

zz Петуфи, ломан браун. Тел. 095-34-500-70. zz Петухи на развод. Тел. 099735-41-28. zz Пчелосемьи. Тел. 095-07503-47. zz Пчелы, улья-лежаки. Тел. 095-41-35-032. zz Свиньи, живим весом, 150200 кг, 50 грн./ кг. Тел. 095-14920-16. zz Телка, 14 мес. Тел. 099-45056-35. zz Телочка, 1 мес. Тел. 095619-96-86. zz Телочки 1,5 мес, 2 500 грн. Тел. 050-206-63-54. zz Телочки разных возрастов от 1 мес. до 1,5 года. Тел. 095-12436-10. zz Фазаны, охотн., пара 500 грн., индюки взр. пара 2 000 грн. Тел. 095-00-36-878. zz Цыплята перепела. Тел. 06600-979-22. zz Щенки дев. мал., Китайская Хохла. Тел. 063-851-26-70. zz Яйцо для инкубации фазаны 7 грн/шт., курица 3 грн/шт., утка 7 грн/шт, индюк 17 грн/шт. Тел. 095-00-36-878.

Куплю

zz Лошадь рабочую, баранов, коз, фазанов, павлинов, цесарок, пони, ослика. Тел. 050-694-93-20. zz Овчарку или метиса для охраны двора, можно взрослую, или возьму в добрые руки. Тел. 095-203-78-47.

Разное

zz Кобель ягдтерьера ищет подругу. Тел. 050-645-61-59. zz Кошечка окрас черно-белый , щенки мальчики и девочки, очень милые, гладкошерстные. Тел. 066-46-58-602. zz Отдам собаку питбуль, дев., 5 л., и мал. собачку для двора. Тел. 095-34-500-70. zz Породистый кобель, овчарка, вязка, бесплатно. Тел. 050-188-74-08.

Чи с токровн ы й кобел ь неме ц ко й овчарки приглашает на вязку бесплатно! Тел. 050-188-74-08.

Продаю

zz 2 индоутки и утка на племя. Тел. 099-773-02-14. zz Бычок, черно- белый, 5 мес., 5 000. Тел. 095-35-73-943. zz Голуби. Тел. 095-671-94-69. zz Коза, дойная, козлята. Тел. 095-461-10-90. zz Козлики 1 мес. Тел. 095-86372-63. zz Козлята 2 шт., 2 мес, 150 грн. Тел. 050-268-72-97. zz Козлята, 1 мес. Тел. 095-2285-706. zz Корова. Тел. 050-658-66-90. zz Корова, 5 отел, красный окрас. Тел. 066-809-73-45. zz Корова, телка. Тел. 095-3985-041. zz Кроли самцы 1 год, на племя, или обмен, рассмотрю варианты. Тел. 095-117-90-89. zz Кролики, 3,5 мес., простячки. Тел. 095-52-75-641. zz Крольчата. Тел. 095-11813-63.

Куры несушки, коричневые, 11 месяцев. 80гр. Возможна доставка. Тел. 050-624-41-48. zz Макуха кормовая. Тел.: 095524-57-19, 063-54-14-602. zz Нутрии. Тел. 099-11-29-300. zz Нутрии. Тел. 050-767-68-71. zz Нутрии, 1 мес. Тел. 050-96311-84. zz Овцы. Тел. 099-48-25-018.

Отдаю щенков дворняжки в добрые руки. Стерилизацию оплачу. Тел. 050-141-02-94.

Продаю

zz 2 велосипеда, мужской и подростковый. Тел. 095-404-62-91. zz Бинокль театральный, барометр СССР, ведро-лейка , алюм., 1939. Тел. 095-87-60-486. zz Бинокль театральный, барометр СССР, ведро-лейка , алюм., 1939. Тел. 095-87-60-486. zz Велосипед « Десна» в хор. сост. Тел. 066-158-65-58. zz Велосипед, женск., в отл. сост., СССР, 800 грн. пос. Селезневка. Тел. 050-55-97-178. zz Весла аллюм. Тел. 050-82297-25. zz Лодка металл. 2-мест., с мотором, 7 000 грн. Тел. 066-23566-92. zz Лодка резиновая. Спальный мешок. Тел. 050-77-68-255. zz Лодка, палатки, гамак и многое другое. Тел. 050-88038-45. zz Палатка, 4-местная, б/у. Тел. 099-706-47-79. zz Пояс штангиста кожа, СССР, новый. Тел. 095-87-905-87. zz Прогул. катамаран, 10местный и катер. Тел. 050-69493-20. zz Рыбацкий плащ большой. Тел. 095-62-63-911. zz Стол бильярдный, 2,8х1,5 м, отл. сост., 25 000 грн. Тел. 09586-99-338. zz Тренажер «House Fit» на все группы мышц, 5000 грн. Тел. 050806-64-85. zz Шахматная коллекция «Гарри Потер», 46 журналов + фигуры, новая. Тел. 050-96-77689. zz Штангу, ласты, эспандер. Тел. 095-67-19-469.

zz Лодку надувную. Тел. 095-3985-133. zz Спорт. гири, 1930-х годов. Тел. 066-740-97-09. zz Спорт. инвентарь, бильярдный и теннис. стол. Тел. 099-112-93-00. zz Столы: бильярдный и теннисный. Тел. 050-694-93-20.

zz Женщ., 69 л., позн. ч мужч для общения. Тел. 095-00367-05. zz Мужч., 58 л. позн. с женщиной для с/о, согл. на переезд. Тел. 099-44-10-294.

zz Мужч., 48 л. для созд. семьи и общ. позн. с женщ. от 37-45 л. Живу в Кр. Лимане. Тел. 050-87972-82. zz Мужч., 53, 165 ищу женщину в Щуруво. Тел. 095-57-83-964. zz Мужчина средних лет, приятн. внешн. без в/п ищет женщину без в/п, согл. на переезд. Тел. 099-36-46-240. zz Мужчина, 58 лет, без жилищных и матер. проблем, познаком. с женщиной, 52-53 лет, не склонной к полноте, не имеющей жилья, согласной на переезд. Тел. 095-057-30-20. zz Один. мужчина без в/п, в Кр. Лимане, свой дом, позн. с одинокой женщ. до 65 лет согласной на переезд ко мне. Тел. 095-184-70-49.

(присылайте SMS-сообщения)

zz Парень, 23 года, желает познаком. с девушкой от 18 до 20 лет. Тел. 050-507-38-51.

zz Утерянные документы : паспорт гражданина Украины, удостоверение инвалида, удостоверение участника ликвидации аварии на ЧАЭС, пенсионное удостоверение, удостоверение водителя, свидетельство о регестрации автомобиля на имя Гребенюк Анатолий Александрович , считать недействительными. Тел. 050-23-69-174. zz Лодка «Юфимка», 2-мест., надув. дно, 1 250 грн. Лодка «Лисичанка», 350 грн. Тел. 063304-47-81. zz Утерянный аттестат о полном среднем образовании НК № 19006634, выданный Николаевской общеобразовательной гимназией 21.06.2002 г на имя Калашниковой Натальи Анатольевны считать недействительным. zz Утерянный диплом Е 15042971 на имя Остроушко Виктория Максимовна считать недействительным. zz Утерянное удостоверение вдовы инвалида ВОВ на имя Солосиной Алевтины Григорьевны, считать недействительным. Тел. 095-178-35-70.

zz 04.05.2018 в 110.00 приглашаются смежные землепользователи ул. Грунских, 39, 43 г. Николаевка для согласования границ земелепользования по земельному участку ул. Грунских, 41. г. Николаевка. Тел. 050-80-50402. zz 02.05.2018 в 9:00 будут выполняться землеустр. работы по ул. Центральная, 70 с. Майдан. Смежных землепользователей просьба присутствовать при установлении границ. Тел. 05054-55-056. zz 02.05.2018 в 10:00 будут выполняться землеустр. работы по ул. Невского, 59 . Смежных землепользователей просьба присутствовать при установлении границ. Тел. 050-54-55-056. zz Утерянное удостоверение ребенка из многодетной семьи на имя Санакоева Артура Иналовича серии АН 014344, считать недействительным.

Выражаем огромную блпагодарность всему пед. коллективу дошкольного отделения лагеря «Изумрудный город» в г. Святогорск, особенно воспитателям и нянечкам 3 группы. Здоровья, терпения, послушных ребятишек! Родители Олега.

Куплю

zz Арбалет спортивный и лук. Тел. 050-694-93-20. zz Батут, Д. 4,25 м. Тел. 050-6949-320. zz Валейбольную сетку, тенисную ракетку, турник, канат и др. спорт. инвентарь. Тел. 05064-86-177. zz Велосипед, в раб. сост., б/у, не дорого. Тел. 099-03-11-449. zz Гири, гантели, блины, пр-во СССР. Тел. 050-551-40-64. zz Лодка рез., моторная лодка. Тел. 066-00-979-22. zz Лодку надув., эл. мотор к лодке. Фонарик рыболов. Тел. 095-50-35-896.

«Газета объявлений» N 16 (622), 25 апреля 2018 г.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

http://slavinfo.dn.ua

21


БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ ЧИТАЙТЕ В ОТДЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ наш сайт: slavinfo.dn.ua Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñðåãèñòðàöèè ñåðèÿ ДЦ N2859-486P от 18.08.2010

НАШ ДОМ - СЛАВЯНСК

КОРЬ В СЛАВЯНСКЕ

СЛАВЯНСК ТРЕБУЕТ ВОДУ! Славянск требует воду! Под таким лозунгом неравнодушные жители города 18 апреля пикетировали Кабинет Министров Украины.

До этого Олег Зонтов, руководитель организации «Наш дом-Славянск», инициировал сбор подписей под обращением к Премьер-министру Украины Владимиру Гройсману. От Правительства потребовали немедленно помочь в решении многолетней проблемы водоснабжения города. Волонтеры организации «Наш дом-Славянск» собрали 2 тысячи подписей горожан. Их вместе

с обращением передали в секретариат Кабинета Министров. Как сообщил Олег Зонтов, в подписных листах есть и фамилии, и адреса, и телефоны. «По каждому телефону можно позвонить, и возмущенные жители Славянска подтвердят ту катастрофу, которая происходит сейчас в Славянске. Город получает воду с перебоями. Люди вынуждены набирать ее в кастрюльки, в бидоны, в ванны,

потом мыться, готовить еду. А местная власть в силу своей некомпетентности и ограниченности ресурсов не может и не желает решать эту проблему» заявил Зонтов. В Кабинете Министров сообщили: на обработку коллективного обращения жителей Славянска необходимо 5 дней. Затем к решению проблемы подключат профильные министерства. По мнению Олега Зонтова, Правительство должно создать рабочую группу при Министерстве ЖКХ, привлечь к работе экспертов, инвесторов и представителей Славянска. А рабочая группа обязана разработать план поэтапного выхода из кризиса водоснабжения и указать источники финансирования. «Благодаря неравнодушным славянцам, мы заявили Правительству о той беде, в которую попал город из-за пассивности, глупости и вороватости местных и областных чиновников. Сейчас я держу ситуацию под контролем. При поддержке всех жителей Славянска мы заставим власти обеспечить Славянск стабильным водоснабжением» уверен Олег Зонтов.

ВОДА

«ОБМАНОМ ГОРОДА БЕРУТ» — НОВАЯ СТРАТЕГИЯ ВОДОКАНАЛА К тому, что коммунальные службы, мягко говоря, не всегда сообщают правду о своей работе, жители Славянска уже, к сожалению привыкли. Но ситуация с водоснабжением, как говорят славянцы, выходит уже за всякие рамки - пишет donetsk.press

На днях «Славгорводоканал» опубликовал график поставок воды на город. Выглядит он прекрасно: воду подают практически везде и повсюду круглосуточно. Но сколько не говори «вода», из крана не закапает! Жители разных районов сообщили нам, проблемы с водой, несмотря на почти идеальный график водоснабжения, никуда не делись. Например в Привокзальном районе, по улице Марапульца, 19 апреля воды не было вообще целый день. Тонкая струйка её по явилась только сегодня, 20 апреля.

«Это издевательство, — говорит Светлана, которая живёт в двухэтажке по ул. Марапульца – На прошлой неделе у нас воды не было три дня. Было такое, что вообще брали воду в колодцах частных домов, спасибо люди пускали». На Машмете похожая ситуация: «Какой круглосуточно, в лучшем случае до 21:00 и то с перерывами на обед! Я когда увидел этот график просто рассмеялся. Захотелось пригласить Кийко (директор КП. Славгорводоканал. Ред.) к себе домой. Пусть покажет мне, где эта вода. Куда она исчезает на пути к моему крану, если должна идти круглосуточно?» — говорит житель района Машмет Валерий. И даже сегодня в некоторых районах воды не прибавилось. «Хрущовки» на Артёма, Черевковка не получают воду по этому «улучшенному» графику. «Боже, какие там графики. Даже и не думала этому верить.

Живу на пятом этаже пятиэтажки на Артёма. Что такое вода круглосуточно забыла уже десятилетие назад. И никак это не поменялось ни позавчера, ни вчера ни сегодня. Совести у этого водоканала нету. Хоть бы народ не обманювали. Не пыьались казаться лучше, чем они есть», — говорит Вера Николаевна, которая живёт в микрорайоне «Артёма». Следует отметить, что где-то в городе всё таки изменения в водоснабжении есть. Например на Масложире днём вода идёт. Но будет ли она завтра или даже сегодня вечером? Ответа не знает никто. Вероятно, даже сами работники «Славгорводоканала». Вопрос только, зачем нужна эта глобальная ложь, ведь Славянск город небольшой и здесь враньё выходит на свет. Старая поговорка «Обманом города берут» — обычно относится к военным действиям. Зачем только коммунальное предприятие объявило войну своим фото Сергея Горбатенко пользователям, неизвестно.

В СЛАВЯНСКЕ ЗАФИКСИРОВАНО 9 СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ КОРЬЮ 24 апреля, на аппаратном совещании представитель отдела здравоохранения озвучила информацию о том, что в городе зафиксировано 9 случаев заболевания корью. По словам сотрудника отдела все заболевшие – это люди старше 18 лет. Состояние заболевших расценивается, как состояние средней тяжести. Среди детей случаев заболевания корью не было. По словам представительницы отдела здравоохранения, существует план противоэпидемиологических мероприятий, который не даст распространиться эпидемии.

По заказу Министерства здравоохранения Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) осуществил поставку новой партии вакцин против кори, паротита и краснухи (КПК). Это уже вторая партия вакцины, закупленная на средства государственного бюджета, поступившей в Украину в этом году, и будет распределена в регионы в ближайшее время, сообщает пресс-центр МОЗ Охват прививками против кори значительно возрос по сравнению с предыдущими годами. Только за последний год плановой вакцинацией охвачено более 90% детей. В то же время, этого пока недостаточно, чтобы остановить вспышку кори в стране. «Для надежной защиты от инфекционных болезней уровень вакцинации должен быть выше 95% - тогда сможем говорить о коллективном иммунитете. Впервые Украина полностью обеспечена вакцинами - надежными, безопасными и эффективными. Призываю родителей вакцинировать детей, а врачей поощрять пациентов к вакцинации », - сказала и.о. министра здравоохранения доктор Ульяна Супрун. В Украину для прививок против кори, паротита и краснухи поставляют вакцину Приорикс ™ / Priorix ™ производства GlaxoSmithKline, Бельгия, которая имеет государственную регистрацию и переквалифицирована ВОЗ. Она эффективна и безопасна, предоставляется государством безвозмездно и имеет многолетний опыт использования в Украине. В феврале Минздрав и ЮНИСЕФ, учитывая насущную необходимость, совершили ускоренную доставку 220 000 доз вакцины КПК для ответа на вспышку кори. Всего в этом году Украина получит более 2 миллионов доз вакцины против кори. Этого количества будет достаточно для проведения прививок против кори всем возрастным группам детей, которые в этом нуждаются.

ВПЛ

ДЕПУТАТЫ СЛАВЯНСКА ВЫДЕЛИЛИ ДЕНЬГИ НА ОЧЕРЕДНОЙ ПРОЕКТ ЖИЛЬЯ ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ Во вторник, 24 апреля, на внеочередной сессии городского совета депутаты выделили 950 тыс. гривен на реализацию проекта по зданиям по ул. Кольцевая, 2. Это здание планируется использовать после ремонта как жилье для переселенцев. В город зашли деньги из государственного бюджета в размере 48 млн. За деньги, которые выделяются городом для реализации этого проекта, будет работать рабочая группа, эксперты, будет проведен аудит, будет осуществляться технический надзор за строительством. По словам Андрея Секлецова, начальника управления ЖКХ реализация этого проекта может занять не один год. Полная стоимость проекта – 70 млн. Нужно напомнить, что в городе не были реализованы два проекта по общежитиям для переселенцев, которые делались на деньги ЕС.


СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Интернет-версия www. slavinfo.dn.ua

2/23

ГЕНОЦИД

24 АПРЕЛЯ ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ГЕНОЦИДА АРМЯН Ежегодно 24 апреля отмечается День памяти жертв геноцида армян. В этот день в 1915 году в османской столице Стамбуле начались массовые аресты и уничтожение представителей армянской интеллигенции. Вслед за этим событием последовала массовая депортация и череда убийств этнических армян, получившая название геноцид армян. Всего погибли более 1,5 миллиона человек. В Славянске в честь 103 годовщины этого печального события прошел автопробег, организованный общественной организацией «Армянская община Славянского района» совместно с армянской диаспорой Краматорска. В 15.00 автопробег стартовал от кольца микрорайона Черевковка, проехал по улице Свободы, затем по центральным улицам вокруг Соборной площади и отправился в Краматорск.

15.30 Вебподорож - предупреждение «Чернобыль - здесь заложником стал человек» Славянский краеведческий музей, ул. Банковая, 31

Уроки памяти для молодежи «Чернобыль - это боль и мужество украинского народа» (с 25.04.18 по 27.04.18)

Четверг, 26 апреля ДЕНЬ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ТРАГЕДИИ памятник «Чернобыльской Славы»

РЕМОНТ

ЦВЕТОЧНЫЙ РЫНОК В СЛАВЯНСКЕ ПЕРЕЕХАЛ Началась реконструкция цветочного рынка по улице Лозановича. Полным ходом идет демонтаж старых цветочных ларьков. Растяжка над входом информирует, что цветочный рынок переехал в называемый в народе «рынок САТУ». Пока еще не все цветочники покинули рынок, здесь еще можно приобрести цветы, но

Среда, 25 апреля Центральная детская библиотека, ул. Банковая, 87

выбор весьма небольшой, одним словом доторговывают. На месте цветочного рынка вдоль дороги появился целый ряд киосков предлагающих напитки и фастфуд. Где теперь купить цветы?

Теперь цветочные бутики расположены во дворе торгового центра «Глобус». Все готово к встрече покупателей. К сведению покупателей бутики «Сакура Кай» и «Все пучком!» остались на прежнем месте.

11.00 Митинг-реквием и возложение цветов к памятнику «Чернобыльская Славы» в связи с 32-й годовщиной Чернобыльской катастрофы

Пятница, 27 апреля ЦДЮТ (Центр детского и юношеского творчества), ул. Центральная, 39

13.00 Торжественная церемония награждения учениковпобедителей предметных олимпиад, творческих конкурсов и спортивных соревнований Центральная библиотека, пл. Соборная, 2а

15.00 Заседание клуба семейного досуга «Славянские вечерницы»

Суббота, 28 апреля ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА Детско-юношеская спортивная школа, ул. Банковая, 70

11.00 Открытый чемпионат города по боевому самбо среди детей «Физкультурно-оздоровительный

комплекс»

(плавательный бассейн), ул. Короленко, 2

11.30 Открытый чемпионат г.Славянска по плаванию среди ветеранов спорта под патронатом народного депутата Верховной Рады Украины не дал А.А.

Платформа инициатив «Теплица» Со вторника по воскресенье мы работаем в режиме Open Space.

ФЕМИДА

Приглашаем всех в гости с 12:00 до 20:00

ПОЧЕМУ ПОЛИЦИЯ РАЗЫСКИВАЕТ СЫНА НЕЛИ ШТЕПЫ? История, в событиях которой принимал участие сын Нели Штепы Сергей Огарков, началась 5 февраля 2018 г. В этот день вечером двое молодых людей, отправились делать селфи на крышу девятиэтажного дома по ул. Батюка, 48. Когда они спускались вниз по лестнице, начался конфликт с одним из жителей этого подъезда, который ранее привлекался к уголовной ответственности, живущим на 9 этаже. Дальше к этому конфликту подключился Сергей Огарков с двумя своими друзьями. Они поднялись с первого этажа. Как говорит мама потерпевшего и сам потерпевший, жители этого же дома, именно Сергей Огарков принимал участие в избиении ее сына. В результате один из молодых людей попал в травматологию. Сначала в травматологии не стали делать рентген и определяли повреждения, как легкие. Но затем, по настоянию родителей, был проведен рентген и был диагностирован перелом двух ребер. А это уже повреждения средней тяжести. Кроме этого, в результате проведения томограммы головы были обнаруже-

ны внутренние гематомы. Сергей Огарков не пришел на опознание, и опознание проходило по фотографии. Прокуратура подписала подозрение Сергею Огаркову, но на сегодняшний момент полиция его так и не вручила. По мнению источника из правоохранительных органов, кто-то сообщил Сергею Огаркову, что ему будут вручать подозрение, и поэтому он скрылся. Мама потерпевшего говорит, что адвокат Сергея Огаркова предлагал ее сыну встречу, но встречу с адвокатом они проведут только в присутствии следователя и прокурора. Адвокат Дмитрий Марченко опубликовал на своей странице в фейсбук фото повестки на вызов для вручения подозрения. Адвокат прокомментировал этот документ следующим образом: Хочу показать, как следова-

тель Славянского отдела полиции Волин А.Е. вызывает моего клиента повесткой. Это новинка в области уголовного процесса - вручение повестки защитнику для уведомления клиента! Для особо одаренных - порядок осуществления вызова в уголовном процессе изложен в ст. 135 УПК Украины. Я полагаю, что в случае неявки клиента следователь на основании врученной мне повестки попытается объявить клиента в розыск! Куда катится следствие?! И ведь повестка выписана целым капитаном - ведь далеко не новичок. Повестка Сергею Огаркову на получение подозрения была оправлена заказным письмом, на его адрес. Однако, это письмо не было получено. Кроме этого, повестку пытались вручить жене фигуранта дела, но она отказалась ее получать.

ул. Торская, 4, тел. 066-500-50-20

Cреда, 25 апреля в 12:00 - Open Space ✅Четверг, 26 апреля в 12:00 - Open Space ✅Пятница, 27 апреля в 14:00 - Школа медиаграмотносты и критического мышления. Участие в школе абсолютно бесплатное, но количество мест ограничено! Регистрация обязательна: https://docs.google.com/.../11qbc nD_7K8GXFKy49L8dl4.../viewform... ✅Суббота, 28 апреля в 11:00 - Школа медиаграмотносты и критического мышления 17:00 - Встреча с владельцами солнечной электростанции Во время встречи вы узнаете: - как работают панели солнечных батарей - как начать использовать солнечную энергию для собственных нужд ✔- как правильно оборудовать здание солнечными батареями - как начать зарабатывать на солнечной энергии ✔- через какое время можно получить финансовую отдачу ✔- какие сложности в начале такого бизнеса ✔- где найти поставщиков Чтобы попасть на встречу, зарегистрируйтесь по ссылке: https://docs.google.com/.../1FAIpQLSdWS1PCQGgqLFaQ8c.../ viewform Мероприятие бесплатное. Место встречи: остановка «Ставропольская» район Черевкивка Доехать можно маршрутами № 21 или № 14 ✅Воскресенье, 29 апреля - Open Space Подготовлено по материалам сайта slavinfo.dn.ua


«Газета объявлений» N 16 (622), 25 апреля 2018 г.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

http://slavinfo.dn.ua

№ 16_2018  
№ 16_2018  
Advertisement