Page 1

ИДЕИ ПОДАРКОВ НА 14 ФЕВРАЛЯ (С. 12-13) № 5 (611), 7 февраля (среда) 2018 г.

ПОЛИГРАФИЯ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

095-207-48-52


Объявления диктуйте по тел.:

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

Правила публикации

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЯВЛЕНИЯМ

БЕСПЛАТНЫе объявления Àâòî......................................ñ.2 Ðåìîíò áûòîâîé òåõíèêè......ñ.3 Ðåìîíò è èçãîòîâë. ìåáåëè..ñ.3 Ðåìîíòíî-ñòðîèòåëüíûå.......ñ.3 Áóõãàëòåðñêèå è þðèäè÷.......ñ.4 Áûòîâûå................................ñ.4 Äðóãèå..................................ñ.5 Медицинские........................ñ.4 Медтовары............................ñ.4 Òðóäîóñòðîéñòâî Ðàáîòà .................................ñ.4 Îáó÷åíèå ............................ñ.6 Работа в Краматорске ........ñ.7 ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ Êâàðòèðû..............................ñ.7 Äîìà.....................................ñ.11 Äîìà загородные..................ñ.11 Ó÷àñòêè.................................ñ.12 Ãàðàæè.................................ñ.12 Для бизнеса........................ ñ.12 ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ Ëåãêîâûå.............................. ñ.13 Ãðóçîâûå, àâòîáóñû ...........ñ.13 Ìîòîöèêëû, âåëîñèïåäû......ñ.13 Ïðèöåïû...............................ñ.13 Çàï÷àñòè...............................ñ.13

z z0,01-1 Аккуратные грузчики. Газель 4,20. Тел. 066090-48-94. zz 0,1-1 Авто - ГАЗель + грузчик. Тел. 066-431-70-69. zz 0,1-1 т Гaзель. Тел. 050-2419-019.

Ñòðîéìàòåðèàëû .................ñ.14 Îêíà, äâåðè.........................ñ.18 Îáîðóäîâàíèå.......................ñ.18 Áûòòåõíèêà............................ñ.19

Последний срок подачи объявлений в текущий номер газеты -

вторник до 16.00.

Àóäèî-, âèäåî-.....................ñ.19 Îðãòåõíèêà............................ñ.19

стоимость платных объявления

Ìîá. òåëåôîíû ...................ñ.20 Ìóçèíñòðóìåíòû...................ñ.19

Платное объявление – это объявление коммерческой направленности, предоставленное для публикации в количестве более одного в рубрику, а также объявления в рубриках: «Услуги», «Обучение», «Коллекционирование», «Мед. услуги и товары», «Разное», аренда недвижимости посуточно/почасово. Оплачивается согласно прайс-листу в любом пункте приема платных объявлений.

Ïàðôþì., êîñìåòèêà............ñ.19 Ìåáåëü..................................ñ.19 Ïðåäì. èíòåðüåðà.................ñ.20 Ïðîä. ïèòàíèÿ .....................ñ.20 Êíèãè, êàíöòîâàðû ..............ñ.20 1000 ìåëî÷åé........................ñ.20 Îòäûõ, õîááè, ðàçâëåчåíèя

Телефон для справок: 66-40-01

Ñàä-ïàëèñàä....................... ñ.21

ПУНКТЫ ПРИЕМА ПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ:

Æèâîòíûå............................ ñ.21 Òóðèçì................................ ñ.21 ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÀ .................. ñ.21 ÏÎÇÄÐÀÂËßÞ.................. ñ.21 ÁËÀÃÎÄÀÐÞ..................... ñ.21 Ðàçíîå .......................... ñ.21

(ост. Химтехникум) г.святогорск г. Святогорск возле супермаркета «Сарепта» DDул. Островского, 7б другие киоски киоски славянска другие Славянска киоск “Лесной“) DDкиоск«канцелярия» «Канцелярия»(рынок (ост. «Лесной») киоск «пресса», ул.Карла (ост. DDул. Университетская (бывш.Маркса Ленина), 48 «Универмаг») (около маг. «Электрон») ул.ленина, 48 (около маг. “Электрон”) DDотдел«пресса» «Пресса»в вмагазине магазине“Универсам” «Универсам» отдел Адрес редакции: 84122, ã. Сëàвÿíñê, óë.ðåäàêöèè: Иñêðы, 19, 2 ýò., îфèñ ¹ 2, Àäðåñ îòäåë ðåêëàìы: ( 66-40-01,095-207-48-52 84122, ã. Ñëàâÿíñê, óë. Шелковичная, òåë./фàêñ 0(6262) 2-86-06, 19, 2 ýò., ¹ 3, E–mail:îôèñ slavobyav@mail.ru

zz Газель Тент Дуэт, 5 мест, перевозки по всем направлениям, без выходных, грузчики. Тел. 095877-08-31.

40 мм

Газель- тент, 4 м., грузоперевозки. Тел. 050-470-02-30. z zГрузоперевозки «Ивеко», до 2, 5 тонн. Тел. 099-48-40177.

пишем

+

Рекламное объявление

размером 40х35 мм

55 грн пятая публикация бесплатно

zz Грузоперевозки Газель. Тел. 095-016-20-79. zz Грузоперевозки Газель от 150 т. Тел. 050-178-07-12. zz Грузоперевозки ЗИЛ-130. Тел. 050-141-02-13. zz Грузоперевозки Таврия пикап 4 куб. м. Тел. 066-216-00-55. zz Грузоперевозки, до 2,5 т., по городу и Украине, Мерседес, 4, 2 м, 18 кб.м. Тел. 050-584-93-62.

купон бесплатного объявления

рекламное объявление

 на сайте газеты http://slavinfo.dn.ua/  г.Славянск, ул. Искры, 19, 2 эт., оф. № 2, z редакция «Газеты объявлений».  пер. Парковый, 3/5, м-н Молодежный, z киоск «Пресса».  ул. Ленина, универсам № 1, отдел «Пресса».  м-н Лесной, рынок «Лесной», киоск «Канцтовары».  ул. Ленина, 48, киоск «Пресса», возле маг. «Электрон».  ул.Свободы, 13, супермаркет «Фуршет», киоск «Пресса»

Êîëëåêöèîíèðîâ................. ñ.21

ул.искры маг. “Электротовары”) киоски (бывш. «союзпечати» г. славянска центральный рынок DDостановка сатуна(ул. 6а) сату (остановка м-нЛозановича, Лесной) DDДК им.ленина им. Ленина(напротив (напротив Паспортного дк Паспортного стола) стола) ул.ленина, 54 (напротив типографии) ул.октябрьской революции (маг. “Вуаль”) DDул. Университетская (бывш. Ленина), 54 исполком (на первом этаже) (напротив типографии) ул.шевченко, (возле сберкассы) DDул. Шевченко,1111 (возле сберкассы) ул.шевченко (ГБ) DDул. Шевченко, 40б (Больница им. Ленина) ул.юн.коммунаров (напротив центр. аптеки) DDул. Свободы, 14а маг. (маг.шахты «Каштан») ул.свободы (возле им. Засядько) DDул. Светлодарская, 13бс(бывш. Чубаря)и ул.чубаря (перекр. ул. Чубаря (перекр. с ул. Чубаря и Коммунаров) Коммунаров) пос.черевковка (маг. “Южный”) DDпос. Черевковка (маг. «Южный») привокзальная DDпривокзальнаяплощадь площадь славкурорт (санаторий “Юбилейный”) DDул. Олимпийская, 7б (остановка «Лесной») ул.г.батюка (остановка «Лесной») DDул. Центральная, (бывш. К.Маркса), микрорайон Химик 41 (ул.Донская, 7)

Публикация объявления, выделенного черным фоном: одна строка (25 знаков) – 3, 50 гривны строчка.

Публикация объявления, выделенного рамкой и шрифтом: одна строка (25 знаков) – 2, 50 гривны.

Стоимость платного объявления (более одного в рубрику): одна строкаz (25 знаков) – 1, 50 гривны.

Äåòñêèé ìèð.........................ñ.20

zz 0,1-1,5 т Гaзель+грузчики. Тел. 066-433-0-222. zz 0,1-2 т Газель-дуэт, 5 мест, удлинен. база, 12 кубов, по городу, Россия / Украина / Белорусь / Крым, помощь на таможне, грузчики. Тел.: 050-178-25-50, 097-65-777-90. zz Авто на свадьбу Шкода серебристая А5. Тел. 066-216-00-55. zz Вывезу черный и цветной металлолом. Тел. 099-306-82-80. zz Газeль + грузчики. Тел. 099453-13-33.

ВЫДЕЛЕНИЕ РАМКОЙ И ШРИФТОМ

ПУБЛИКАЦИЯ ПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

Îäåæäà, îáóâü......................ñ.20

пунктыПункты приемаприема бесплатных объявлений бесплатных киоски «союзпечати» г.славянска объявлений

2

Объявления принимаются по тел.: (06262) 2 - 16-03, 66 - 40-01, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050812-12-10 (понедельник-пятница с 9.00 до 17.00). • в виде SMS по тел. 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10. • в редакции на купоне из газеты по адресу: г.Славянск, ул. Искры, 19, 2 эт., оф. № 3. • на купоне из газеты в киосках «Союзпечати» и др.

ÂÑÅ ÄËя ÄÎÌÀ è îôèñà

35 мм

ÓÑËÓÃÈ

Грузоперевозки газель дуэт, Украина и все страны СНГ(выезд только из Славянска) Габариты кузова: длина - 3м, ширина - 2м, высота внутри - 2.10м. Тел. 050-86415-84.

купон бесплатного объявления

=

вырезаем

(присылайте SMS-сообщения)

• Объявления, продиктованные по телефону или поданные на одном купоне, размещаются

ТОЛЬКО В двух НОМЕРах ГАЗЕ-

ТЫ. Для дальнейшей публикации объявлений их необходимо повторять. • Объявления в письменном виде принимаются только на купоне «Газеты объявлений». • Объявления и реклама о лицензируемых видах деятельности принимаются только при наличии лицензии.

во избежание недоразумений • Редакция оставляет за собой право редактирования объявлений и рекламы в целях придания им качеств, удобных для читательского восприятия. • Не публикуются объявления, противоречащие здравому смыслу и законодательству Украины. • Претензии принимаются в течение 7 дней со дня первой публикации. • Редакция не несет ответственности за любой вред, причиненный опубликованием объявления. Но, в случае выявления недобросовестной рекламы в виде подачи объявлений на чужие номера телефонов или адреса, редакция передает соответствующие материалы в правоохранительные органы. • Ответственность за достоверность информации и соответствие законодательству несет лицо, которое ее подало. • В случае неопубликования оплаченного объявления, по требованию клиента, ему возвращается стоимость объявления, или это объявление размещается в следующем номере бесплатно. • Перепечатка объявлений из «Газеты объявлений» без согласования с редакцией запрещается.

zz Грузчики. Квартирные, офисные переезды, без выходных. Недорого. Тел. 066-586-25-04. zz Грузчики. Перевезем, перенесем, переставим, поможем поднять. Аккуратность гарантируем. Недорого. Тел. 066-00467-93. zz Грузчики. Перевоз мебели, строймат. и не только, недорого. Тел. 066-146-29-37. zz ЗИЛ-130 самосвал. Тел. 095720-96-91.

купон бесплатного объявления отдаем в газетный киоск

купон бесплатного объявления ïðîäàþ

êóïëþ

ìåíÿþ

ñäàþ

ñíèìó

ïðåäëàãàþ

èùó

îòìåòèòü íóæíîå

текст объявления Заполнять печатными буквами

___________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________ в конце объявления не забудьте указать способ связи (адрес или телефон)

Информация для редакции

Ф.И.О._____________________________ Адрес_________________________________, тел._________________

Объявления принимаются во всех киосках «Союзпечати» гг. Славянска, Николаевки и Святогорска, в редакции: г.Славянск, ул. Искры, 19 (2-й этаж), Объявления принимаются во всех киосках «Союзпечати» гг. Славянска, Николаевки, Краматорска и Святогорска, в редакции: присылайте по почте: г.Славянск, 84122, главпочтамт, а/я 287. Объявления на купонах из газеты обязательно публикуются в очередном номере газеты их газеты обязательно публикуются в очередном номере газеты БЕСПЛАТНО! г. Славянск, ул. Шелковичная, 19, 2 эт., офис №3. Объявления на купонах БЕСПЛАТНО

Учðåäèòåëü ЧП “Сëàвèíфî”., Íîìåð îòïåчàòàí в òèïîãðàфèè Издатель ЧП ïåчàòíый “Славинфо“ “Кðàìàòîðñêèй äîì”, ã.Кðàìàòîðñê, óë. Оðäæîíèêèäзå, 1-б Íîìåð îòïå÷àòàí â òèïîãðàôèè “Краматорский печатный Òèðàæ êîìïëåêòà 12000 ýêз. дом”, ã. Краматорск, Олекси Тихого, 1-б. Çàêàз Nóë. 567/04.

Свèäåòåëüñòвî î ãîñðåãèñòðàöèè ïåчàòíîãî СМИ ñåðèÿ ÄÖ ¹ 2503–130ïå÷àòíîãî ПÐ Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñðåãèñòðàöèè СМИ Пîäïèñíîй 99063 ñåðèÿ ÄÖ ¹ èíäåêñ 2503–130 ÏÐ Наш сайт: www.slavinfo.dn.ua Ïîäïèñíîé èíäåêñ 99063

îòäåë ðåêëàìû: òåë./ôàêñ 0(626) 66 - 40-01, Òèðàæ 5000 ýêç. 095-207-48-52 Çàêàç N 809/02. E–mail: slavobyav@gmail.com интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»: http://slavinfo.dn.ua

Наш сайт: www.slavinfo.dn.ua

Ðåäàêöèÿ îñòàвëÿåò зà ñîбîй ïðàвî ðåäàêòèðîвàòü è ñîêðàùàòü îбúÿвëåíèÿ, ðàзìåùàòü в ñîîòвåòñòвèè ñ ðóбðèêàìè. Ðåäàêöèÿ îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî ðåäàêòèðîâàòü è Оòвåòñòвåííîñòü зà íåвыïîëíåíèå òðåбîвàíèй ê ñîäåðæàíèþ ñîêðàùàòü îáúÿâëåíèÿ, ðàçìåùàòü â ñîîòâåòñòâèè ñè ðåêëàìы, èíфîðìàöèè в чàñòíых è ðåêëàìíых îбúÿвëåíèÿх ðóáðèêàìè. Îòâåòñòâåííîñòü çà невыполнение èх äîñòîвåðíîñòü íåñåò ðåêëàìîäàòåëü.требований v – íà ïðàвàх ðåêëàìы к содержанию рекламы, информации в частных и реклам-

ных объявлениях и их достоверность несет рекламодатель.  – íà ïðàâàõ ðåêëàìû

«Газета объявлений» N 5 (611), 7 февраля 2018 г.


Объявления диктуйте по тел.:

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

(присылайте SMS-сообщения)

zz Балконы. Тел. 050-95-70-416. zz Балконы на любой вкус по самым доступным ценам! Качественный монтаж, проверенный временем материал! Тел. 095-59527-25. zz Балконы под ключ: м/ пластиковые окна, сварочные, отделочные и кровельные работы. Самые лучшие цены с опытом и

Выравнивание стен, потолков, шпаклевка, откосы, обои и т.д., опыт работы, качественно. Тел. 050-88303-04. zz Перевозка домашних вещей до 1т.другие грузы,услуги грузчиков, по городу, межгород, Россия (помощь на таможне). Недорого. Тел. 095-321-43-87. zz Перевозка пассажиров, свадьбы, юбилеи, корпоративы, подвоз рабочих, перевозка детей, лицензия нал, безнал. Фольксваген, 18 мест. Тел. 050-60709-87.

zz Поездки в Крым. Тел. 050544-61-27. zz Ремонт авто, кузовные работы, ремонт и восстановлен. стартеров, генераторов, восстановлен. щеточных узлов, щеток. Тел.: 05027-66-931, 050-97-606-49.

гарантией. Тел. 066-71-633-72. zz Бетонировка. Тел. 095-59-52725. zz Бетонные работы, копка ям, проводим водопровод, канализацию. Демонтаж. Тел. 095-49710-12.

«Ардо», LG, Samsung и др. стир. маш.автоматов, холодильников. Ремонт на дому, с гарантией. Тел. 050-772-98-33. 100% быстро ремонт. стир. маш.-автомат LG, Samsung, и др., кондиционеров. На дому, гарантия. Тел. 050-75-27-321. Ремонт газов. колонок, котлов, насосных станций, чистка водонагревателя. Сантехник. Тел. 050673-73-31.

Бригада выполнит все виды ремонтностроительных работ. Тел. 050-859-54-68.

zz Гнутые изделия, коньки, отливы, любой цвет. Тел. 095-15709-03. zz Двери. Тел. 066-71-63-372. zz Двери. Тел. 050-95-70-416. zz Демонтаж и прочие строительные работы, дешево. Тел. 050-143-36-79. zz Достали соседи? Выход есть! Заборы любой сложности. Тел. 095-59-52-725. zz Евроремонт любой сложности. Тел. 099-280-69-70.

zz Внутренние отделочные работы, штукатурка, шпаклевка, плитка, покраска, обои, сантехника, гипсокартон, откосы и другое. Тел. 066-91-43-015. zz Внутренний и наружный ремонт. Кладка. Изготовление заборов. Тел.: 050-27-66-931, 05097-606-49. zz Водопровод. Тел. 066-71633-72. zz Евроремонт любой zz Водопровод, канализация. сложности. Тел. 095-520-14-36. Тел. 050-95-70-416. zz Заборы, ворота любой zz Водопровод, отопление, сложности: профлист, ковка, канализация под ключ и мелкий камень. Самые выгодные цены. ремонт. Качественно! Недорого! Опыт работы -10 лет. Тел. 066-716Тел. 095-595-27-25. 33-72.

Заказывайте на весну работы+ материалы со скидкой до 25%. Ремонты домов, квартир, балконов любой сложности. Перепланировки, подвесные потолки, гипсокартон. Отопление, теплый пол, водопровод, канализация. Утепление, облицовка домов, квартир. Сайдинг, фактурная штукатурка, короед, термопанели. Доставка материалов. Тел.: 050-18-12-462, 097-31-57-729.

zz Мягкая кровля. Гарантия- 5 лет. Надежно и недорого. Тел. 066716-33-72. zz Мягкая кровля: квартиры, гаражи. Недорого! Тел. 095-59527-25. zz Наружное и внутреннее утепление квартир и домов. Качественно! Не дорого! Тел. 095595-27-25. zz Обои. Тел. 095-59-52-725. zz Обои. Тел. 050-95-70-416. zz Отделка. Тел. 066-716-33-72. zz Отделка. Тел. 050-95-70-416. zz Отделочные работы, сантехника. Тел. 050-157-78-52. zz Откосы. Тел. 095-59-52-725.

Откосы, шпаклевка, линолеум, гипсокартон и др. внутр. раб., дешево. Тел. 095-8575-884. zz Откосы. Тел. 050-95-70-416. zz Отопление. Качественно! Недорого, с гарантией. Тел. 066716-33-72.

Плиточные и малярные работы. Недорого, качественно. Тел. 099-08629-96.

Ремонт холодильников, стир. машинавтомат., на дому, гарантия, любой сложности. Тел. 095171-46-16. Тонировка авто пленкой, без снятия стекол (сертиф. ГАИ). Тел.: 066-227-33-03, 093-562-77-01. У с л уги э к с к а в а тора. Тел. 066-47-86905. zz Фиат 3.20 длина, до двух тонн. Тел. 050-048-04-61.

zz Ремонт телевизоров и СВЧ-печей на дому. Тел. 095-60034-10.

zz Г/картон, пластик, ламинат и многое другое! Качественно! В срок! Тел. 066-716-33-72. zz Дизайн, ремонт, перетяжка мебели. Тел. 050-536-90-34. zz Изготовление корпусной мебели любой сложности по индивидуальным заказам. Сборка и установка. Тел.: 095-505-03-39, 066-610-73-48.

Индивидуальное изготовление корпусной мебели. Тел. 095-35-30-606. Перетяжка мягкой мебели; перетяжка, реставрация, изменение дизайна. Тел.: 095-033-26-31, 093873-41-91. zz Столярные изделия, беседки, садовая мебель. Тел. 050-20373-33.

Установка кухонь, сборка корпусной мебели, ремонт. Тел. 095-594-67-32.

zz «Тёплый пол». Недорого. Тел. 050-95-70-416. zz А у нас дешевле! Ремонт квартир и домов! Качественно! Недорого. Тел. 095-59-52-725.

zz Все виды ремонтно-строит. работ. Тел. 050-732-38-85. z zВсе ремонтно-строительные работы. Плитка, пластик, гипсокартон и др. Тел. 095-420-65-39.

zz Заборы, ворота, калитки под ключ. Документальная гарантия – 5 лет! Выезд и консультация – бесплатно! Тел. 095-595-27-25.

Вывоз мусора. Тел. 095-017-0347. Вывоз мусора. Тел. 066-726-08-38. Вывоз мусора. Тел. 050-143-18-12. zz Выносные балконы под ключ: быстрые сроки, качественный монтаж по доступной цене. Тел. 066-716-33-72. zz Выполним все виды строительных работ (тротуарная плитка, кирпичная кладка, шлакоблок, забор). Тел. 095-747-32-43.

Выполним ремонт к в артир ы , д о м а , о фи с а . Лёгкий к о с м е ти ч е с к и й или капитальный ремонт «под ключ». Замена коммуникаций. Цены приемлемые. Звоните - договоримся. Тел. 066-809-35-30. zz Высотные работы, балконы, козырьки, утепление, ремонт крыш. Тел. 095-157-09-03. zz Гаражи. Тел. 095-59-52-725.

«Газета объявлений» N 5 (611), 7 февраля 2018 г.

Заказывайте на весну работы+материалы со скидкой до 25% . Кровельные работы под ключ . Мансардные крыши, стропильные системы. Мягкая кровля, метал., битумная, полимерная, керамическая черепица. Строительство - дома, пристройки, павильоны, гаражи, навесы, беседки.Бани, бассейны. Ворота, заборы.Доставка материалов. Тел.: 050-18-12-462, 09731-57-729. Замена стояков водопровода, канализации. Тел. 050-90-41-662.

zz Плитка. Тел. 095-59-52-725. zz Изготовление решеток, дверей, навесов. Тел.: 050-27zz Плитка. Тел. 050-95-70-416. 66-931, 050-97-606-49. zz Плиточник. Тел. 066-66-13zz Каменщик со стажем, без 848. в/п, выполнит кладку и др. строит. zz Поклейка обоев, шпаклевка, работы по умерен. ценам. Тел. 099- откосы. Тел. 050-752-36-71. 748-22-58. zz Полы. Тел. 095-59-52-725. zz Кирпичная кладка. Тел. 066zz Полы любой сложности. Каче716-33-72. ственно! Тел. 066-716-33-72. zz Полы. Тел. 050-95-70-416. zz Потолки. Тел. 066-716-33-72. zz Потолки. Тел. 050-95-70-416. zz Ремонт. Тел. 050-95-70-416. zz Ремонт Вашей мечты! Быстро! Качественно. Тел. 066-71-633-72. zz Ремонт гидравлики, домкраты, роклы складские, подъемники самосвальные и др. гидравлики, а также стартеров гинератеров, двигателей, КПП, редукторов, имеется обменный фонд, грузовая разборка , продажа всей техники от УАЗа zz Кладка. Тел. 095-59-52-725. zz Копаем траншеи, бетонные до Белаза, краны, бульдозеры, работы, демонтаж, услуги грузчика, самосвалы, погрузчики и другое, разнорабочего. Тел. 095-497- или покупаем авто и спец. технику, з/ч. Тел. 095-139-16-77. 10-12. zz Ремонт квартир и домов под zz Короед. Тел. 050-95-70-416. zz Кровельные работы под ключ ключ и частично. Недорого! Тел. и частичный ремонт. Качественно. 095-595-27-25. zz Ремонт квартир на любой вкус Доступно! Тел. 066-716-33-72. профессиональными руками. Неzz Кровельные работы, ремонт. дорого. Тел. 066-71-63-372. Тел. 050-63-61-789. zz Ремонт, строит-во домов. zz Кровельные работы: ангары, Крыши. Утепление. Тел.: 050-27склады, квартиры. Недорого. Тел. 66-931, 050-97-606-49. 095-595-27-25. zz Ремонт, устр-во крыш, наzz Кровля, ремонт, реставрация. ружное утепление, облицовка Тел. 095-222-93-07. фасадов. Тел.: 050-27-66-931, zz Лестница, 12 м., леса 100 050-97-606-49. кв.м. Тел. 095-157-09-03. zz Ремонтирую. Тел. 095-399zz Лестницы, изготовление, 10-79. сборка. Тел. 066-789-52-34 zz Ремонтно-строительные Анатолий. услуги. Тел. 095-520-14-36. zz Малярка. Тел. 095-595-27-25. zz Сварка. Тел. 066-716-33-72. zz Малярка. Тел. 050-95-70-416. zz Столярные изделия под zz Малярно-штукатурные и заказ, любой сложности. Тел.: другие отделочные работы. Быстро 0508749575 Роман, 050-030-92-13 и недорого. Тел. 066-716-33-72. Антон.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

http://slavinfo.dn.ua

3


Объявления диктуйте по тел.:

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

(присылайте SMS-сообщения)

 медуслуги  медтовары  медуслуги  медтовары  медуслуги  медтовары  медуслуги

zz В о с с т а н а в л и в а ю щ и й массаж на дому, после инфаркта инсульта, ДТП, травм. Тел. 095881-55-14.

Продаю

zz Биотрон. лампа. Тел. 050501-86-17. zz Диванкнижка, диванмалютка. Тел. 050-833-51-45.

zz Инв. коляска новая комнатная (для полных людей), 2 000 грн, торг. Тел. 095-02-88-645. zz Инв. коляская, новая, прогулочная, 11 000 грн. Тел. 095137-87-55. zz Инвалидная коляска. Тел. 050-86-32-956.

zz Инвалидные ходунки, педальный тренажер для инвалидов, кресло-горшок, биотуалет. Тел. 050-86-32-975. zz Ингалятор. Тел. 096-15250-52. zz Кресло-горшок на колесах новое. Тел. 050-86-32-956.

zz Медиц. наколенник. Тел. 09953-20-886. z zХодунки для инвалидов, новые и костыли подлокотники, новые. Тел. 095-86343-04.

zz Приборы для давления. Тел. 050-20-37-998. zz Ходунки, инвал., нов., костыли, подлокотники. Тел. 095683-43-04.

 медуслуги  медтовары  медуслуги  медтовары  медуслуги  медтовары

zz Выполним замены водопровода, канализации. Тел. 09546-400-82.

Гидродинамическая чистка канализационных труб. Тел. 050620-60-58.

Строим бани «под ключ». Все виды отопления. Тел. 095-42984-40. Строительная бригада выполнит работы любой сложности, строительство домов, заборов, укладка ФЭМа. Тел. 095-46977-96. zz Строительные работы. Тел. 066-292-46-95. zz Строительные работы, по доступной цене. Тел. 050-531-81-44. zz Стяжка, бетонные работы. Недорого! Тел. 095-595-27-25. zz Теплые окна, балконы «под ключ»: внутренняя и наружная отделка, кровля по самым лучшим ценам! Гарантия! Тел. 066-71633-72. zz Теплые полы. Недорого. Тел. 095-595-27-25. zz У Вас ремонт? Мы поможем! Бесплатная консультация! Самые лучшие цены. Тел. 095-59-52-725. zz Услуги сварщика. Тел. 050999-80-72. zz Установка сантехники, пайка, канализация. Не дорого! Гарантия! Тел. 095-595-27-25. zz Утепление домов по самым лучшим ценам в городе! Качественно, с гарантией. Материалы по оптовым ценам. Тел. 066-71633-72.

zz Утепление квартир, высотные работы, балконы, козырьки. Тел. 095-157-09-03. zz Монтаж отопления, водоzz Фасады. Тел. 095-59-52-725. zz Фасады. Недорого. Тел. 066- провода. Тел. 095-364-34-12. zz Муж на час. Тел. 050-801716-33-72. zz ФЕМка. Недорого! Тел. 066- 80-96. zz Наращивание и коррекция 716-33-72. zz Циклевка, шлифовка паркета, ресниц. Красиво. Качественно. Недоски, реставрация крашеных дорого. Тел. 099-713-75-20. полов, укладка паркета, доски, ламинат. Тел. 066-61-31-685. Настройка спутникоzz Штукатурка и отделочные вого телевидения. Тел. работы. Тел. 099-280-69-70. 095-429-84-40. zz Электрика. Недорого. Тел. 095-59-52-725.

zz Агентство «Акцент Груп» подготовит документы любой сложности : экспертная оценка, присвоение кадастрового номера, приватизация земельных участков, вхождение в право наследства, получение разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию, подготовка исковых заявлений, сопровождение в суде. Тел. 095294-25-34.

Адвокат. Тел.: 099463-48-10, 2-53-88.

zz Невезение в жизни, любви, бизнесе? Могу помочь. Смотрю судьбу, избавляю от неудач. Тел. 050-565-27-11 (Ирина). zz Ремонт компьютера, установка программ, настройка сети Интеренет. Выезд на дом. Тел. 050-236-97-80.

HD-тюнер, просмотр от 90 рус.-, укр.язычных каналов. Кач., гарантия, сервис. Тел. 099-49-70-239.

Обслуживание бочков унитазов. Тел. 095-4088-519.

Адвокат по банкам и страховым. Тел.: 099463-48-10, 2-53-88.

zz Ремонт и перетяжка мягкой мебели, изготовление новой. Тел. 099-48-40-177. zz Ремонт холодильников. Тел. 066-216-00-55. zz Ремонт холодильников, стиральных машин на дому. Тел. 050-542-65-80.

Адвокат. Юридические услуги. Тел. 09501-44-812.

Сантехник- дом, квартира. Тел. 095-4088-519.

zz Подготовка документов для купли-продажи в сфере недвижимости, любой сложности, юридическое сопровождение сделки. Продление сроков вступления в наследство, сопровождение выписки через суд. Тел. 050-471-85-04.

zz Водопровод, канализация. Тел. 095-756-91-81.

4

Настр. и уст. спутн. антенн, 150 каналов, без абонплаты, HD-тюнер, инд. подход к каждому клиенту, кач., гарантия, сервис. Тел. 095-530-82-65.

zz Спутник. ТВ. Корректировка - машиніст автовишки та сигнала. Перенастройка каналов автогідропідіймача бляхар на новые частоты (1+1,ICTV, СТБ и - діловод др.), качество, гарантия. Тел. 050- Лікар з медицини невідкладних 82-83-704. zz Спутниковое ТВ Установка станів - електромонтер з ремонту та обнастройка спутниковых слуговування електроустаткування тарелок,прошивка тюнера,обн. - інженер-конструктор каналов качественно не дорого. - слюсар-ремонтник Тел.: 050-165-26-91, 066-159- токар 66-31. - фрезерувальник - інженер-технолог (теплотехнік) - слюсар-сантехнік Услуги няни для - вантажник ребенка от 3 лет. Тел. - інженер з підготовки виробництва 050-57-05-418. - головний механік - експедитор - слюсар з ремонту газового обУст. и настр. спутн. ладнання ТВ, Discovery, Animal - токар - токар-розточувальник Planet - бесплатно, - зуборізальник качест., гарант., - інженер з комп’ютерних систем сервис. Тел. 050-88- інженер з нормування праці - фрезерувальник 78-487. слюсар з контрольновимірювальних приладів і автоУст. ТВ, спутн. ТВ, матики

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

Охрана домов и квартир с помощью сигнализации. Тел. 050-475-45-04.

Уст-ка и настройка спутн. антенн, от 150 грн. Качество, гарантия, сервис. Тел. 066-412-81-70.

Охрана. Все виды охранных услуг. Тел.: 095-502-40-20, 050475-45-04. Профилактический и антицеллюлитный массаж. Тел. 095-22297-81. zz Ремонт компьютеров и ноутбуков, установка программ, настройка сети Интернет, выезд специалиста на дом. Тел. 050-70828-64. zz Ремонт компьютеров, установка программ, настройка интернета. Выезд на дом, дешево. Тел. 050-653-14-33. zz Спутник. ТВ, продажа и настр., перенастр. головок, HD-тюнер. Кач., гарантия, сервис. Тел. 095530-82-65.

http://slavinfo.dn.ua

Требуется

«Слов’янський міський центр зайнятості інформує про наявність вільних робочих місць станом на 05.02.2018 по м. Слов’янську: продавець продовольчих товарів - менеджер (управитель) з постачання - швачка - прасувальник - водій автотранспортних засобів - машиніст автогрейдера - фахівець з інформаційних технологій - провізор прибиральник службових приміщень - друкарка диктофонної групи - керівник музичний - слюсар-ремонтник

- оператор верстатів з програмним керуванням - свердлувальник - електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування - електрогазозварник - електромонтер контактної мережі - слюсар-електрик - слюсар з ремонту рухомого складу - акумуляторник - заступник начальника цеху - заступник директора з виробництва - машиніст крану - підсобний робітник - кондитер - бухгалтер - майстер цеху - завідувач господарством - енергетик - двірник - сторож - сестра медична - вихователь - педагог соціальний - цукерник - тракторист - слюсар з механоскладальних робіт - слюсар із складання металевих конструкцій - шліфувальник - токар-карусельник - стругальник - економіст кондуктор громадського транспорту (для осіб з інвалідністю) - прибиральник територій (для осіб з інвалідністю) - шеф-кухар (для осіб з інвалідністю) Звертатись до Слов’янського міського центру зайнятості (пл Соборна 3, 6 поверх) до адміністратора.

«Газета объявлений» N 5 (611), 7 февраля 2018 г.


Объявления диктуйте по тел.:

Требуется

ООО «Руссоль-Украина» приглашает на работу: - наладчик автоматов (слесарь); - грузчик; - слесарь КИП; - электрогазосварщик; - машинист экскаватора; - кладовщик материального склада ; - электромонтер; - оператор котельной; - машинист тракторного подъ-

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zz Администратор-помощник zz В парикмах. треб. админив студию цветов, желат. творч. стратор-пенсионерка, мастер личность, молодой коллектив. Тел. маник., парикмахер со стажем. 050-050-61-01. Тел. 050-658-66-35. zz В пекарню требуется работник. Тел. 050-985-02-22.

АН «Акцент» требуются сотрудники на должность риелтора, ставка 4 000+ %, обучение, карьерный рост. Тел. 050-42529-78. емника За справками обращ. по тел. 62-41-72. Машиностроительному заводу ЗАО «Бетонмаш» на постоянную работу требуются:

zz Бармен, официант, пом. повара, посудомойщица, уборщица, в кафе «Джорджия». Тел. 099-670-13-44. zz Бухгалтер- ревизор произв.торговому предприятию. Тел. 050522-50-98.

Військова частина 3035 яка знаходиться за адресою м. Слов’янськ вул. Добровольського, буд. 2, запрошує на контрактну військову службу водіїв категоріїї B, C, D, E. Контрактна військова служба надає змогу отримати повний соціальний пакет. Заробітна плата становить від 10 000 до 11 000 грн без затримок. Звертатися за телефоном. Тел. 095-73-16-973 (Костянтин). Водитель категории С на предприятие, на постоянную работу. Тел. 050-476-42-49. zz Водитель на ГАЗ 3309. Тел. 050-474-17-14.

Водитель на Камаззерновоз. Тел. 050655-41-40. - инженер-конструктор; - фрезеровщик; - инженер-технолог; - токарь ДИП-300; - слесарь-ремонтник; - слесарь-инструментальщик; - токарь-расточник; - мастер отдела технического контроля; - токарь-карусельщик; - машинист крана; Жителям г. Краматорска - доставка транспортом предприятия. Обращ.: г. Славянск, ул. Солодилова, 1. Тел.: 63-55-80 (отдел кадров). ТОВ «СФС ТРЕЙД» запрошує на роботу працівників за спеціальностями: - мед. сестра - слюсарі ремонтники 5 і 6 розряду - слюсар КВП 5 розряд - електрогазозварник 5 розряду - фрезерувальник 5 розряду - фахівець з інформ. технологіям Звертатись за тел. ‎050-66085-01. zz Автослесарь для ремонта грузовых авто. Тел. 050-474-17-14.

(присылайте SMS-сообщения)

zz В арт-кафе «Карандаш» требуются повар универсал с о/р, базовыми знаниями европейской кухни и официант (обучаем). Тел. 066-520-22-11. zz В гостинично-ресторанный комплекс г. Святогорск требуется повар, график работы - неделя через неделю. Жилье и питание предоставляем. Тел. 050-75673-96.

В дистрибьюторскую компанию требуется диллер- менеджер с о/р в мобильной связи. Тел. 095-75-333-95. В керамический цех на постоянную работу требуется: гипсолитейщик, гипсомодельщик, декорировщик керам. изделий. Принимаем учеников, проезд оплачивается. Территория ХИМ Пром, Новосодовская площадка. Тел.: 050-640-72-13, 095856-09-11.

zz Водитель на лесовоз, автослесарь по ремонту груз. техники, машинист гидравлич. экскаватора. Тел. 068-121-01-87. zz Водитель с авто. Тел.: 066388-32-80, 050-823-55-86.

Женщина для ухода за пожилой женщиной. Тел. 050-471-07-37. zz Закрасчица по керам. изделиям акриловыми красками на пост. раб. Тел. 050-563-45-40. zz Заливщик р-н Машмет, ЗП своевременно. Тел. 050-109-04-81. zz Заливщик, замывщица, р-н Химик. Тел. 099-726-59-46. zz Заливщик, ул. Димитрова. Тел. 050-470-07-31.

zz Коммун. предприятию треб.: электромонтер по ремонту элект. оборудования, 4 разряд, дворник. Тел. 050-912-10-52. zz Кровельщики. Тел. 066-6613-848. zz Кузовщик-рихтовщик на СТО, з/п от 10 000 грн./мес, с ОР. Тел. 050-555-55-66. zz Лепщица( цветы), плетенщица на корзинки, возможно обучение, в посудный цех, р-н ц. Рынка. Тел. 050-162-03-18 Мария. zz Литейщик, оф. обязат., р-н Кузни. Тел. 099-503-92-63. zz Люди для разборки зданий, разнорабочие, оплата ежедневная. Тел. 050-03-16-323. zz Маляр- штукатур. Тел. 066-6613-848.

zz На посчтоянную работу треб. разнорабочие, оплата кажд. неделю. Тел. 095-674-89-99.

zz Обжигальщик, литейщик можно без о/р, в керам. цех,. Срочно. Тел. 050-908-24-21. zz Обжигальщик-глазуровщик с о/р, без в/п. Тел. 095-553-26-21. zz Одинокий дедушка ищет опекуна. Старый город. Возможно право на наследство. Номер телефона соседей. Тел. 066-58562-60 (с 9 :00 до 18:00).

zz Заливщик, чашка, м-н Артема. Тел. 050-181-68-80. zz Замывщица. Тел. 050-88-59337.

Замывщица в керам цех, можно без о/р , р-н Машмета. Тел. 050-625-63-04. zz Замывщица для поклейки ручек на чашки и глазуровщзица в керам. цех, срочно. Тел. 050-47117-67. zz Замывщица с о/р, оплата стабильная. Тел. 050-875-42-18. zz Замывщица с о/р, оплата стабильная. Тел. 063-755-55-43.

Затяжчик (сапожник) женск.обуви. До 40 лет. Без в/п. Оплата сдельная, еженедельно. Тел. 066-60045-00.

zz Глазуровщицы, упаковщицы, подсобные рабочие, лепщица ручек на керам. пр-во, оф. оформл., проезд оплачивается. Тел. 066-149-34-41. zz Грузчик на продуктовую базу, р-н ЖД Славкурорт. Тел. 095-39858-77. zz Грузчики на постоянную работу в организацию. Тел. 050368-04-23. zz Дворник в КП№7. Тел. 2-70-99. zz Дежурная-сторож. Тел. 050911-80-70. zz Декольщица, оф. оформл., проезд оплачивается. Тел. 095185-51-24.

Катальщик на станок, обжигальщик в керам. цех, р-н Машмет. Тел. 050-676-91-30.

zz Зачищица на гипсовые изделия, оплата высокая, можно учеников, оф. трудоустройство. Тел. 095-715-66-12. zz Инженер по охране труда с высшим техич. образованием, полный соц. пакет. Тел. 050-76-77460. zz Инженер по ремонту(смартфоны, планшеты, электронные книги) Достойная зарплата. звоните. Тел.: 095-37738-77, 099-944-84-07. zz Ищу работу, есть о/р в стоительстве. Тел. 050-544-61-27. zz Кассир на прод. базу, р-н ЖД Славкурорт. Тел. 050-750-17-58. zz Катальщик на гипсовые изделия. Оплата высокая, оф. трудоустройство, можно ученики. Тел. 095-715-66-12.

Мастер- парикмахер и массажист, Славкурорт. Тел. 050-04933-94. zz Мастер-приемщик с ОР, автомаляр, кузовщик-рихтовщик, моторист, на пост. работу на СТО. Тел. 050-555-55-66.

zz Машинист бульдозера, экскаватора, фронт. погрузчика, водитель на Белаз, водитель всех категорий, сварщик, эл. слесарь, моторист, горный инженер. З/п высокая. Тел. 068-275-55-66. zz Менеджер. Тел. 066-86-28-768. zz Мужчина без в/п ищет любую раб., имеет навыки строительства. Тел. 099-748-22-58.

На конкурсной основе требуются люди, желающие зарабатывать в сфере прямых продаж без в/п, ЗП 5 000 грн +. Тел. 050-265-65-10.

zz Оператор на булатную уствановку, можно ученик. Тел. 050-582-10-86. zz Отделочники. Тел. 066-81511-57. zz Отделочники. Сделка от 9 000 грн/мес. Тел. 066-66-13-848. zz Официант в пиццерию Риа Пицца. График работы посменный. Тел. 066-406-66-02. zz Официант на работу в кафе. Тел. 095-374-49-55. zz Охранники , вахтовым методом в г. Константиновка, 21/7. Тел. 095-319-41-02. zz Парикмахер на пост. раб. Тел. 095-315-11-20. zz Парикмахер м-н Лесной, р-н Ц. рынка, можно с небольшим о/р. Тел. 095-695-42-50. zz Пекари, кухонные работники, повара- мучники. Тел. 099-48562-58. zz Повар для работы в ночное время. Тел. 095-50-29-092. zz Повар-мучник, кух. рабочий в столовую. Тел. 050149-19-10. zz Подсобник на стройку. Тел. 066-66-13-848. zz Помощница по дому с о/р. Тел. 095-856-09-46. zz Предприятию в г. Славянске срочно требуются: строители. отделочники. маляры. кровельщики. З/ п от 10 000 грн/ месяц, сдельная. Тел. 066-66-13-848. zz Продавец в магазин одежды. Тел. 095-856-09-46. zz Продавец р-н Ж/Д техикума. Тел. 095-197-41-98. zz Продавец с о.р., кондит. магазин, Лесной. Тел. 095-68094-04.

В магазие електроники продавецконсультант, оплата гарант., обучение + стажировка. Тел. 09575-333-95. zz В магазин на табачный отдел требуется девушкав возрасте от 24 до 35 лет. Тел. 050-537-51-97.

«Газета объявлений» N 5 (611), 7 февраля 2018 г.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

http://slavinfo.dn.ua

5


Объявления диктуйте по тел.:

Требуется

zz Продавец хоз. товаров на Ц. рынок, график: с 6.00 до 15.00, оплата выс., собеседование, без в/п. Тел. 095-198-04-06.

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zz Срочно требуется юристхозяйственник с опытом работы в бюджетной сфере. Тел. 066-60625-81. zz Станочники, высокая, договорн. з/п. Тел. 050-80-11-477.

СТО « лававто «на постоянную работу требуются: - Австослесарь с о/р; - Автоэлектрик с о/р; - Шиномонтажник с о/р; - Специалист по ремонту ТНВД и форсунок с о/р; - Сварщик с о/р Звонить с 8-до 17 кроме субботы, воскресенья. Тел.: 050-532-60-40, 095033-26-80.

zz РАБОТА в Польше. Оформление всего 2 000 грн. ЗП zz Сторож в сад. общ. на Артема, 19 000- 22 000, жилье бессплатно. Тел.: 095-489-96-69, 096-460- без вред. привычек, желат. пенсионер, с пост. проживанием, 96-69. можно с семьей. Тел. 066-8066-063 Олег. Работа на выезд, zz Сторож и грузчик на базу широкий в ы б о р строй. мат., р-н Машмет оплата Тел. 095-509вакансий, ЗП высокая. своевременная. 92-92.

Тел. 050-743-37-48 (вайбер).

Работа сторожем. Райгородок. З/п от 4000 грн. Тел. 099277-36-85. Работник на пилораму. Тел.: 050-03655-57, 050-03-16-323. zz Работник на токарный станок, з/п сдельная. Тел. 050-952-61-31. zz Работница для пр-ва леденцовой карамели, ЗП сдельная, офиц. труд., обучаем. Тел. 050625-84-60. zz Работу в ночь, обжиг., глазуров., задувщиком. Тел. 093761-23-07. zz Рабочие на производство, офиц. трудоустройство, наличие технич. образ прив. Тел. 099-7274-540. zz Рабочие на стройку. Сделка. Тел. 066-66-13-848.

Рабочие на чистку ореха. Тел. 095-89532-68. zz Рабочий на шиномонтаж на пост. работу. Тел. 095-014-20-00. zz Разнорабочие. Тел. 066-73372-30. zz Разнорабочие в строительную организацию на постоянную работу. Тел.: 099-018-85-96, 05099-555-24. zz Разнорабочий. Тел. 050-1700-326. zz Разнорабочий. Тел. 050-47417-14. zz Реализатор. Тел. 050-69669-75. zz Реализатор на комбикорм, ц. рынок, порядочные. Тел. 099-49079-55. zz Реализатор-швея на рынок, швея по ремонту одежды. Тел. 050164-13-60. zz Ремонтностроительной организации требуются строители для ремонта квартир и домов. Сделка. Тел. 066-66-13-848. zz Рубщики, пильщики дров, со своими пилами, грузчики, оплата ежеднев. Тел.: 050-031-63-23, 09560-45-702, 050-76-68-674. zz Рубщики, пильщики, грузчики. Тел.: 050-031-63-23, 095-6045-702, 050-76-68-674. zz Сантехник. Тел. 066-66-13848. zz Сборщик товара на склад, р-н Машмета, оператор ПК, уборщица, разнорабочий без в/п р-н Машмет, сторож. Тел. 050-423-14-95. zz Сварщики. Тел. 066-66-13848. zz Специалист по утеплению домов. Сделка. Тел. 066-66-13-848.

6

zz Сторож на пасеку. Тел. 050677-06-92.

Сторож, мангальщик в кафе. Тел. 095-63567-97.

zz Фильтр-пресовщик, ЗП от 4000 грн. Тел. 099-670-14-43. zz Финансист-экономист на предприятие. Тел. 050-660-85-01.

Фрезеровщик ЧПУ. З/п высокая договорная. г. Днепр. Иногородних обеспечиваем бесплатным проживанием. Тел. 067-632-81-01. ЧП «СБ «Титан» на пост. раб. треб. охранники, менеджер, оператор пульта централ. наблюд., водитель, электромонтер. Тел. 095-540-17-58. Швеи на женскую обувь. Умение работать на проф.машинке. Желание обучаться. Оплата сдельная, высокая. Тел. 066600-45-00. zz Швеи с опытом работы, закройщик, утюжильщица. Тел. 095366-76-36. zz Швея-упаковщица в швейный цех. Тел. 050-145-31-06. zz Шеф-повар, старший повар, повар, официант в арт-кафе «Атмосфера». Тел. 050-564-14-92. zz Шиномонтажник с опытом работы р-н Артема. Тел. 050-50923-62. zz Экспедитор с о/р на продукты питания. Тел. 050-985-02-22.

ищу

zz Строители. Тел. 066-815zz Девушка без в/п ищет работу, 11-57. подработку. Тел. 066-98-67-841. zz С т р о и т е л ь - у н и в е р с а л . zz Девушка ищет работу или Работа в г. Славянск. Сделка, от 9 подработку няни с детьми, есть 000грн/мес. Тел. 066-66-13-848. о/р. Тел. 095-74-76-124. zz Студентка с современными zz Жен. 56 лет, поряд., ищу взглядами. Тел. 066-573-36-54. работу реализатора в киоск, кондуктора на автобус. Т о к а р ь - р а с т о ч н и к вахтера, Тел. 099-143-90-71. ЧПУ. З/п высокая zz Женщина . ищет работу по договорная. г. Днепр. уходу, больш. опыт, рассм. в-ты. Иногородних обеспе- Тел. 095-46-977-94. zz Исполнительная, эрудирован. чиваем бесплатным женщина, 49 лет, ищет работу п р о ж и в а н и е м . Т е л . в дневное время. Тел. 099-03344-78. 067-632-81-01. zz Ищу работу. Тел. 095-399zz Торговый представитель с 10-79. личным легк. авто на газу. Тел. zz Ищу работу, гуверн., няни, 066-830-48-24. домраб. Тел. 066-25-403-58. zz Ответственный мужчина ищет Тракторис на фрон- работу на неполный раб. день. Тел. тальный погрузчик( 050-531-81-44. экскаватор). Тел. 050zz Разнорабочий, грузчик, подсобник, сторож. Тел. 099-45655-41-40. 88-292. zz Разнорабочий, подсобник, zz Тракторист ( ЮМЗ), предпенсионного, пенсионного рассмотрю любые варианты. Тел. возраста, для загрузочных работ 098-88-03-133. в г. Славянск, р-н Машмета. Тел. 050-222-66-69.

Требуется шином о н та ж н и к с оп ы то м работ ы , мкр. Артема. Тел. 050-509-23-62. zz Упаковщица на склад, замывщица, в керам. цех, разнорабочий- водитель. Обращ.: ул. Чубаря, 65. Тел. 050-68-13-766. zz Упаковщица, р-н Кузни, оформление обязательно. Тел. 050-70-40-865.

Ф асов щ и ц а - у па ковщица на пост. раб., в цех по производству хлебобулочных изделий. Тел. 099-907-01-23.

(присылайте SMS-сообщения)

Срочно, девушка 25 лет ищет работу. Есть опыт работы в торговле, продтовары. Тел. 095-248-53-11.

Английский язык для школьников, подготовка к ДПА, ЗНО. Тел. 066-071-81-08. Репетитор английского языка. Готовлю к ЗНО. Тел. 095-73338-78.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

Требуется

zz В продуктовый магазин требуется продавец. Тел.: 0663876947. zz Реализатора, продавца, женщ. 50 лет, о/р. Рассмотрю варианты. Тел.: 0957423675. zz Треб. продавец-консультант в мебельный салон, опыт работы приветствуется. Тел.: 0990569907. zz Требуются разнорабочие в цех по производству жестянки. З/п: минимальная з/п + бонусы. Тел.: 0504785693. zz Требуется бухгалтер со знанием 1С и ПК. Стаж работы не менее 3 лет. Тел.: 0504785693. zz Требуется няня для ребенка (мальчик, 2 года). Желательно рекомандации. Оплата почасовая. Тел.: 0954606018. zz На склад продуктов питания требуются комплектовщицы. О/р не обязателен. Офиц. трудоуйстройство. Тел.: 0504787594. zz Работа на выезде. Большой выбор вакансий. Высокая з/плата. Загранпаспорт. Консультации. Помощь с визой. Тел.: 0507433748, Viber; WhatsApp. zz Треб. швеи. З/плата от 5000 грн. Возможно обучение. Тел.: 0500429408. zz Требуется маляр столярных изделий. З/п высокая. Тел.: 0992249566. zz Требуются охранники сельхоз объекта. Питание, проживание, доставка за счёт хозяйства + 4000 грн. Тел.: 0509664971. zz Срочно требуются экспедиторы. О/р не обязателен, оубчаем. З/п 7000 грн. Тел.: 0504787594. zz В кафе на Лазурном требуется официант с опытом работы. Тел.: 0501737086. zz В кафе на постоянную работу требуются повара, официанты, уборщица, мойщица. Тел.: 0501484282. zz В компанию «Nestle» требуется мерчендайзер и торговый представитель с личн. авто и о/р. Тел.: 0952804333. zz В Польшу требуются рабочие на строительство. Напрямую официальная работа от 3 месяцев, 30000 грн./мес Проживание, питание бесплатно. Тел.: 0992523077. zz В салон-парикмахерскую требуется мастер по наращиванию ногтей. Тел.: 0505577776. zz Водители кат. «С» с опытом работы, з/п 7000 грн. Тел.: 0508008902, 0686227235. zz Водитель в такси, от 26 лет. Тел.: 0505603208. zz Водитель грузчик. Доставка по городу. Тел.: 0500734575, с 9 до 18.00. zz Комп. дистриб. прод. питания треб. экспедитор. Тел.: 0667885225. zz Комп. дистрибьютеру прод. питания треб. экспедитор, водитель, товаровед, на склад грузчики, карщик, кладовщик. Тел.: 0955185999.

http://slavinfo.dn.ua

zz На АЗС требуются заправщики. Тел.: 0660691699. zz На пост. работу в магазин одежды требуется уборщица. Тел.: 0669824598. zz На постоянную работу срочно требуются грузчики. Официальное трудоустройство, достойный уровень заработной платы. Тел.: 0509313759. zz На постоянную работу требуется токарь 16К20 5р. Официальное трудоустройство. График день-ночь-48. Тел.: 0506469672. zz На склад треб. кладовщик, грузчики, карщик, товаровед. Тел.: 0507826896. zz На специализированное СТО V V MOTORS требуется автослесарь. Тел.: 0506981655. zz На СТО треб. автослесари, моторист, электрик. Тел.: 0502792714. zz На стройку треб. специалисты, подсобники. Тел.: 0667275120, 0960043350. zz Организации требуется пилорамщик. Тел.: 0668781624. zz Отделочники. Сделка. Тел.: 0668151157. zz Охранники. Вахта. Проезд оплачивается, проживание пред., командировочные. Обязательно отсутствие судимости. З/п от 5400 грн./мес., выплата сразу по окончанию вахты. Не агентство. Тел.: 0734240649, 0501034629. zz Парень (30 лет), срочно ищет работу по спец-тям: производит. худ. изделий из керамики, резчик по дереву и бересте, маляр (ЖКХ, по дерву, по раб. с деталями, по металлу). Тел.: 0991298688. zz Парень, 24 года, ищу работу в компьютерном сервисе или в продаже компьютерном магазине. Опыт имеется. Тел.: 0955152108. zz Предпритию требуется плотник. Тел.: 0954091764. zz Предприятию на пост. работу треб. инженер. Образование высшее техническое. Знание ПК, нормативных документов по проектированию электрических сетей, ПУЭ, ДБН, ЕСКД. Обязанности: просчет спецификаций проектов систем электроснабжения и кабельных трасс, подбор аналогов продукции по спецификациям заказчика, техническое сопровождение проектов. Тел.: 72552, 0676240826. zz Предприятию на пост. работу требуются грузчики. Тел.: 0993923557. zz Предприятию на постоянную работу требуется охранник (бывший военнослужащий). Тел.: 0954091764. zz Предприятию на постоянную работу требуется бухгалтер с опытом работы. Режим работы с 8 до 12.00. Тел.: 0676284995. zz Предприятию по изготовлению пленки для расширения производства на постоянную работу требуются: рабочие на оборудование, з/п от 6000 грн.; механик по ремонту оборудования, з/п от 5000 грн.; менеджер в коммерческий отдел, наличие автомобиля обязательно, з/п от 9000 грн.; помощник бухгалтера со знанием 1С-7,8, знанием складского учета, з/п от 4500 грн. Обращаться: с понедельника по пятницу, с 9:00 до 17:00. По тел.: 0952920282 или сбросить резюме по e-mail: donekol@ukr.net. zz Предприятию требуется автогазозаправщик на АЗС. Тел.: 0504722780, 0503470960. zz Предприятию требуется бухгалтер по учету основных средств, бухгалтер по расчету з/платы, секретарь. Резюме на: ok-kfz@ kramfer.com. Тел.: 0674130142, 0503321277. zz Предприятию требуется водитель на бензовоз. Тел.: 0504722780, 0503470960. zz Предприятию требуется механик по ремонту заводского оборудования. Тел.: 0954091764. zz Предприятию требуется слесарь-сантехник. Тел.: 0954091764.

zz Предприятию ТЭЦ требуются: инженер-строитель (строительное образование), электрослесарь, электрогазосварщик, слесарь по ремонту. Тел.: 39737, 39746. zz Продавец косметики, з/п 5125-7000 грн. Офиц. трудоустройство, оплач. отпуск. Требования: опыт работы п/к и в торговле 1 год. Тел.: 0661974837. zz Производственному предприятию на пост. работу треб. грузчик, укладчик-упаковщик готовой пордукции. Тел.: 61780, 0676240053, с 8.00 до 14.00. zz Производственному предприятию на пост. работу треб. профилировщики. Тел.: 485126, 0676240883 с 8.00 до 14.00. zz Администратор в комп. клуб с хорошим знанием ПК. Тел.: 0502233147. zz Требуются грузчики, зарплата 250 грн./день. Тел.: 0992817271. zz Предприятию на пост. работу требуются модельщик деревянных моделей, з/плата высокая, стабильная. Тел.: 0504261171. zz В авто-мастерскую требуются сотрудники. Трудоустройство. Тел.: 0984069459. zz Парикмахер и мастер маникюра, педикюра. Тел.: 0664854274. zz Срочно требуется водитель кат. «С», «Е», оплата сдельная, офиц. трудоустр-во + соцпакет. Тел.: 0502226669. zz Требуется продавец в магазин «Спутник», ул. Я. Мудрого, 40 (19 Партсъезда), отдел «Часы». Работа понедельно с 8 до 20.00, звонить с 10 до 17. Тел.: 0990397116, 0688791887. zz Требуется продавец в продуктовый магазин, п. Веселый, график работы 2/2. Тел.: 0501525132. zz Требуется рабочий на птичник (Стар. город), р-н «Кондиционера». Тел.: 0500743487, 0676281190. zz В кафе в центре города требуется кассир. Тел.: 0666650001. zz Мясному предприятию требуется экспедитор-грузчик по Донецкой области. График работы: 6/1, ненормированный рабочий день, з/п своевременная. Возможна неполная занятость. Все вопросы по тел. Тел.: 0956171366. zz На предприятие треб. электрики. Тел.: 0508253115. zz На предприятие требуются токари. Тел.: 0507151762. zz Предприятию на пост. работу требуются резчик, сварщик, слесарь-сварщик. Оплата высокая, стабильная. Тел.: 0504261171. zz Требуется повар, опыт работы по специальности необязателен, обучаем. Стабильная зарплата, работа в центре города. Тел.: 0996815383. zz Срочно требуется экскаваторщик, оплата сдельная, офиц. трудоустройство. Тел.: 0502226669, с 8 до 17. zz Требуется автослесарь на постоянную работу. Оплата труда своевременная, ставка + премия. Офиц. тр-во. Тел.: 0502226669. zz Шиномонтажник в транспортную компанию, оплата - ставка + %, официальное труд-во. Тел.: 0502226669. zz Требуется 2 водителя для работы в такси на арендное авто фирмы. Тел.: 0665898194. zz Требуется менеджер в компанию по приему металлолома. Тел.: 0505965181. zz Требуются водители для работы на международных перевозках, с опытом раб., кат. «Е». Иногородним предоставляется жилье. Тел.: 0962946865, 0509032351. zz Предприятию «Краммат-2» на постоянную работу требуются водители категории «С, Е», эл. сварщики ручной сварки, с опытом работы 3 года. Тел.: 0507734334, 0996454692. zz Требуются трактористы, з/п достойная, компенсация проезда. Добросовестный труд вознаграждается премиальными. Тел.: 0990681669.

«Газета объявлений» N 5 (611), 7 февраля 2018 г.


Объявления диктуйте по тел.:

Требуется

zz М а ш и н о с т р о и т е л ь н о м у предприятию в г.Краматорск требуются: токарь-карусельщик; токарь-расточник; токари на станки: ДИП-200, ДИП-300, ДИП-500; сверловщик рад.сверл. станка. Высокая заработная плата выплачивается своевременно. Обращаться с 9:00 до 17:00 в рабочие дни. Тел.: 0509102058. zz На оптовую базу требуется водитель категории «С» (авто ТАТА) З/п от 6000 грн. Тел.: 0508783685. zz Предприятию торгующему дверями «Новый стиль» требуется столяр в столярный цех для организации и дальнейшей работы по подрезкам полотен и установки фурнитуры. Требования опыт работы по подрезкам или работа столяром не менее 2 лет. Зарплата на этапе организации работ 7000 грн. В дальнейшем заработок от 10000 грн. Тел.: 0509126242. zz Требуется продавец-консультант, в магазин спортивной одежды и обуви «Desperados» ТЦ Аврора, З/П от 4000 грн. Тел.: 0954799145. zz Требуются трактористы, з/п достойная, компенсация проезда каждый день. Добросовестный труд вознаграждается премиальными. Тел.: 0990681669. zz Торговому предприятию требуются экспедиторы. Тел.: 0506804728. zz Требуется менеджер в отдел сбыта, зарплата от 6000 грн. Можно без опыта. Тел.: 0508572133. zz Требуется менеджер в отдел сбыта, зарплата от 6000 грн. Можно без опыта. Тел.: 0508572133. zz На постоянную работу в строительный супермаркет «Проком» требуются: бухгалтер, продавцы, кассир (знание 1С), менеджер, монтажник ГКЛ. Тел.: 0509008151. zz Требуется водитель-экспедитор, кат. В, С (бытовая химия). З/п 6000 грн. Тел.: 0506851412. zz Треб. шиномонтажник с опытом и без опыта. Официальн. трудоустройство. З/плата от 7000 грн. Тел.: 0502920994. zz Сотрудники в офис. Тел.: 0668628768. zz СТ им Мичурина требуется сторож. Тел.: 0660732161. zz Торг. предпр. треб. водитель кат. «С». Тел.: 0664084749, 0668370064. zz Торг. предприят. на склад треб. грузчики-комплектовщики, кладовщик, карщик, товаровед. Тел.: 0995567976. zz Торговой компании на пост. работу требуются водители, экспедиторы. Тел.: 0502696070. Торговые представители, о/р не менее 1 года. Тел.: 0503918697, 0671257174. zz Треб. менеджер по продажам! Требов.: в/о, возраст - от 25 лет. ЗП от 10 т. СН «ЕВГЕНИЯ», ул. Дружбы, 22, с 9.00 до 17.00. Тел.: 0505569595. zz Треб. работники на автомойку, можно без о/р, Стар. гор. Тел.: 0959471192. zz Требуется администратор, повар, помощник повара, официант в гостиничный комплекс «Аист». Тел.: 0505599118, 0502792000. zz Требуется водитель микроавтобуса для выездной торговли. Тел.: 0668119686. zz Требуется водитель на ГАЗ-53, без вредных привычек. Звонить в рабочие дни с 9.00 до 17.00. Тел.: 0502274506. zz Требуется водитель такси с опытом и знанием города. Тел.: 0501871006. zz Требуется грузчик на Крытый рынок (сахар, мука, крупы), з/плата 120 грн./день. Тел.: 0509845095. zz Требуется домработница в дом (р-н Новый Свет) с опытом работы, график работы 5/2, с 8.00 до 17.00. Тел.: 0954091764. zz Требуется заправщик на АЗС. Тел.: 0504058284. zz Требуется оператор видеонаблюдения. Тел.: 0954091764. zz Требуется ответственная приемщица стеклотары, без в/п. Тел.: 0668228540. zz Требуется парикмахер. Тел.: 0952551217. zz Требуется повар. Тел.: 0992691965.

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zz Требуется преподаватель английского языка. Тел.: 0509879071. zz Требуется продавец в ларек, опыт работы приветствуется. Срочно. Тел.: 0955780478, 0508664399. zz Требуется продавец в маг. «Весна», р-н Партизанский. Тел.: 0997054044. zz Требуется продавец в табачный киоск с опытом работы. Тел.: 0501905199. zz Требуется продавец с опытом работы (магазин продукты питания). Тел.: 0507795999. zz Требуется разнорабочий на оптовую базу, звонить с пн-пт, с 10 до 17.00. Тел.: 0997334593. zz Требуется сотрудник в ломбард для приема техники. ЗП от 5000 грн. Резюме обязательно: viktoriialitovcheno@gmail.com. Тел.: 0662444710. zz Требуется сторож. Посуточный график. Р-н ул СалтыковаЩедрина. Тел.: 0502543748. zz Требуются охранники 25-30 лет. Наличие водительского удостоверения кат. В. Тел.: 0997221319. zz Требуются сварщики на выезд. Оплата сдельная. Тел.: 0997220748. zz На постоянную работу требуются комплектовщики. З/п 6000 грн. Тел.: 0504787594. zz Требуется водитель, опыт вождения от 2 лет, права кат. «Д». Тел.: 0504787594. zz Приглашаем на работу логиста. О/р не обязателен. З/п 6000 грн. Тел.: 0636238962. zz Торговой компании требуется аналитик, о/к не обязателен, знание Excel на уровне эксперт. Тел.: 0969489303. zz Требуется водитель В, С1 с открытой категорией С на управление сельхозтехникой и опытом работы на тракторе «Петушок». З/п 7000 грн. Тел.: 0504787594. zz Школа раннего развития приглашает на работу учителя английского языка. Тел.: 0509879071. zz Требуются столяра, шлифовщики столярных изделий. Тел.: 0509858147. zz В кафе, в центре города на работу требуются: поваруниверсал, мангальщик, посудомойщица. Оплата достойная, понедельная. Тел.: 0666650001. zz Завод автогенного оборудования «Донмет» приглашает на работу: токарь (3-4 разряд, универсальные, револьверные станки), инженер-конструктор (механика), фрезеровщик (3-4 разряд), наладчик станков с числовым программным управлением. Хорошие условия труда, заработная плата в зависимости от квалификации. Адр.:Отдел кадров, г. Краматорск, ул. парковая, 115, Тел.: 486958, с 8 до 16.30. zz Срочно требуется швея. Подробности по тел., з/плата достойная. Тел.: 0953531937. zz Требуются фасовщики. Зарплата высокая! Тел.: 0994403137. zz Треб. водитель с личн. авто на выездну торговлю (газ-пропан). Тел.: 0501027762. zz В питомник немецких овчарок на постоянную работу требуется рабочая по уходу за животными. Старый город. Тел.: 0955099169. zz В продуктовый магазин на Лазурном, требуется продавец в дневную и ночную смену. З/п от 4000 грн. Тел.: 0502222481, 0509663801. zz На выездную торг. реализ. Тел.: 0999264577. zz Официант с опытом и без. Зарплата хорошая, зависит от опыта. Собеседование ежедневно 17:00 Парковая 10-А кафе «Комикс». Тел.: 0502221117. zz Повар с опытом и без. Салаты, паста, пицца, фуршетные закуски. Зарплата хорошая, зависит от опыта. Собеседование ежедневно 17:00 Парковая 10-А кафе «Комикс». Тел.: 0502221117. zz Производственное предприятие приглашает на постоянную работу специалистов: механик (энергетик), токарь, фрезеровщик, шлифовщик, слесарь-наладчик, слесарь-инструментальщик, термист, грузчик с умением управлять автопогрузчиком. Оплата сдельная, высокая, выплачивается своевременно, официальное трудоустройство, полный соцпакет. Тел.: 0676258379, 0505925690, 35999. zz Требуются фасовщики, зарплата 250 грн/день. Тел.: 0994403137. zz Треб. няня с пед. образов. Тел.: 0999264577. zz Требуется уборщица в продовольственный магазин, район Нового Света. Тел.: 0502986914.

zz 1 комн. кв., г. Белицкое, Добропольский р-н, косметич. рем., двери метал. Тел. 050-807-59-32. zz 1- комн.кв., 3/5, центр, ул.Королева, 24 кв.м., в хор. сост., м/п окна, новые коммун., не углов., 130 000. Тел. 095-636-06-57. zz 1,-2,-3,-4- комн. кв., в новострое, разные площади. Тел. 050-95-98-152. zz 1-ком. кв. Центр, 2/4, жил. сост., 5800. Тел. 050-800-76-94. zz 1-ком. кв., мр-н Артёма, 5/5, 32 кв. м, жил. сост., м/п окна, 5500. Тел. 050-800-82-43.

zz 1-комн. кв., 2/9, Артема, ул. Батюка, 32/17/8,5 кв. м, треб. ремонта, м/п окна, не углов., кирп. дом, 195 000 грн. Тел. 095-63606-57. zz 1-комн. кв., 2/9, Химик, ул. Донская, 37/19/10 кв. м, жил. сост., 1 м/п окно, балкон утеплен, обшит, с меб. и техникой, не углов., 156 000 грн. Тел. 095-636-06-57. zz 1-комн. кв., 3/5, центр, жил. сост., 115 000 грн. Тел. 050-58065-60. zz 1-комн. кв., 3/9, 39/19/9, м/п окна, нов. сантехника, нов. входн. дверь, 8 500. Тел. 050-471-85-04. zz 1-комн. кв., 3/9, Химик, м/п окна и балкон, с меб. и быттех., гор. вода, 216 000 грн. Тел.: 05095-98-152, 063-94-04-111. zz 1-комн. кв., 32/16/6, 3 этаж, кирпичн. дом, вода пост., 3 600. Тел. 050-471-85-04. zz 1-комн. кв., 4/5, в связи с выездом, 100 000 грн. Тел. 050580-65-60. zz 1-комн. кв., 4/5, косм. рем., встроен. мебель, 7 000. Тел. 050425-29-78. zz 1-комн. кв., 4/5, центр, ул. Чубаря, 32 кв. м, жилое сост., газ. колонка, 121 500 грн. Тел. 095-63606-57. zz 1-комн. кв., 4/5,отл. сост., 32/16/7, м/п окна, нов. входная дверь, кондиционер, сост. заходи живи, 7 000. Тел. 050-471-85-04.

zz 1-комн кв. Центр 1/5. Тел. 050-935-87-78. zz 1-комн. кв. 1/5, ЦНИЛ, чех. проект, 36 кв. м., с ремонтом, встр. кухня, шкаф-купе, новое отопление, бойлер, не угл., 234 000 грн. Тел. 095-636-06-57. zz 1-комн. кв. Артема, ул. Олимпийская, 5/5, 31м2, квартира в жил. сост., 4800. Тел. 050-800-76-94. zz 1-комн. кв. жил. сост. средний этаж. Тел. 095-571-30-03. zz 1-комн. кв. м-н Артема , Лесной, ул. Г. Батюка, 25, 5/9, 37/19/8 кв.м., кирп. дом., улуч. план., жил. сост., не угл., без посредников. Тел. 097-545-70-28. zz 1-комн. кв. мн- Артема , Лесной, ул. Г. Батюка, 25, 5/9, 37/19/8 кв.м., кирп. дом., улуч. план., жил. сост., не угл., без посредников. Тел. 050-878-24-26. zz 1-комн. кв. мн- Артема , Лесной, ул. Г. Батюка, 25, 5/9, 37/19/8 кв.м., кирп. дом., улуч. план., жил. сост., не угл., без посредников. Тел. 050-878-24-26. zz 1-комн. кв. м-н Артема, Лесной, 5/9, 37/19/8 кв. м., кирп. дом, улучш. планиров., жил. сост., не угловая, без посредников. Обращ.: ул. Г. Батюка, 25. Тел. 050875-42-85. zz 1-комн. кв. м-н Артема, пер. Парковый, 4/5, с ремонтом, мебелью и техникой, 8 500. Тел. 095-294-25-34. zz 1-комн. кв. Центр, 2/9, под ремонт, 6 200. Тел. 095-294-25-34. zz 1-комн. кв., 1/1, 28 кв.м., удобства, двор, лет. кухня, р-н Машмет, 1 800. Тел. 097-298-81-71. zz 1-комн. кв., 1/2, Масложир, ул. Конева, 31 кв.м., автономн. отопл., жилое сост., нов. газ. печь, не угловая, есть сарай с подвалом, 96 200 грн. Тел. 095-636-06-57. zz 1-комн. кв., 1/3, г. Славяногорск, через дорогу лес, рядом ЖД, ремонт, студия, встроен. кухня, новв. сантехника, нов. мебель, гараж, подвал, нов. трубы, 294 300. Тел. 050-95-98-152. zz 1-комн. кв., 2/5, центр, 31 кв. м., не угловая, рядом площадь, 7 000. Тел. 050-425-29-78. zz 1-комн. кв., 2/5, чех. проект, жил. сост., 7 500. Тел. 050-42341-45.

zz 1-комн. кв., 8/9, улуч. планировка, срочно, 4 800. Тел. 050423-41-45. zz 1-комн. кв., 9/9, пер. Виноградный, ремонт, нов. крыша, 5 700. Тел. 095-593-10-52. zz 1-комн. кв., 9/9, ул. Коммунаров, м/п окна, 36/19/7, с/у совмещ., балеон не заст., 156 600 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-9404-111. zz 1-комн. кв., Артема 1/5, хорошее состояние, 5500 кухня, мебель. Тел. 050-800-74-18. zz 1-комн. кв., Артема 9/9 , чистая, ухоженная, м/п окна. бойлер, 5 300 торг. Тел. 050-80074-18. zz 1-комн. кв., Артема, 1/9, 37 кв. м, жил. сост., м/п окна, 6 500. Тел. 050-800-82-43. zz 1-комн. кв., Артема, 2/9, 36 кв. м, жил. сост., м/п окна. Тел. 050800-82-43. zz 1-комн. кв., Артема, 4/9, квартира в хорошем состоянии 38 м кв., 7000. Тел. 050-800-74-18. zz 1-комн. кв., Артема, 5/5, 30 кв. м, жил. сост., 4 900. Тел. 050-80082-43. zz 1-комн. кв., Артема, м/п окна, бойлер кондиционер, кабельное, балкон застеклен 5500. Тел. 050800-74-18. zz 1-комн. кв., г. Кр. Лиман, Зеленый Клин, ул. Обороны, 4/5, 29,3/14/6, обычное сост., не углов., 91 000 грн. Тел. 095-636-06-57. zz 1-комн. кв., Ж/д, 4/5,отл. состояние,6000,кондиционер, встроенная кухня. Тел. 050-80074-18. zz 1-комн. кв., корпоративная, м-н Артема, нижний квадрат., сан. узел разд., евроремонт. Тел. 095529-93-89. zz 1-комн. кв., крупногабарит., 3/9, ул. Свободы, отл. сост. Тел. 050-580-65-60. zz 1-комн. кв., Лесной, Артема, 3/9, 39/19/9, новая кухня, м/п окна, отл. сост., 8 500. Тел. 050-47185-04. zz 1-комн. кв., Масложир, 1/2, 31 кв. м, жил. советское сост., есть проект на а/о, 3 500. Тел. 050-80082-43.

1-комн.кв. продаю Продажа в кредит квартир в недостроеном 9-эт. доме , Центр. Есть офисное помещение на 1 эт. Тел. 050-864-68-87.

«Газета объявлений» N 5 (611), 7 февраля 2018 г.

(присылайте SMS-сообщения)

zz 1-комн. кв., Машмет 45 м кв., косметический ремонт, 105 000грн. Тел. 050-800-74-18. zz 1-комн. кв., м-н Артема, 1/5, еврорем., не углов., вода постоянно, 9 000. Тел. 050-347-74-09. zz 1-комн. кв., м-н Артема, в жил. сост., не угловая, 4/5, 6 100. Тел. 050-347-74-09. zz 1-комн. кв., м-н Лесной, 2/9, жил. сост., 6 500. Тел. 050-42341-45. zz 1-комн. кв., мр-н Артема, Лесной, 2/5, жил. сост., 110 000 грн. Тел. 050-580-65-60. zz 1-комн. кв., новостройка, напротив прокуратуры, бетонмаш. дом, 35 кв. м, новая, без ремонта, 14 000, торг. Тел. 050-555-55-66. zz 1-комн. кв., Строймаш, 2/5, 31 кв. м, с ремонтом, м/п окна, не углов., 5 700. Тел. 050-800-82-43. zz 1-комн. кв., ул. Коммунаров, 7/9, кирп. дом, космет. рем., счетч., 9 000. Тел. 050-580-65-60. zz 1-комн. кв., ул. Коммунаров, 8/9, жил. сост., 6 500. Тел. 095294-25-34. zz 1-комн. кв., ул. Лозановича, 2/5, 32/16/6, с ремонтом, меб. и быттех, дорого. Тел. 050-58889-77. zz 1-комн. кв., Химик, ул. Донская, 1/2, 27 кв. м, с ремонтом, 85 000 грн. Тел. 050-800-82-43. zz 1-комн. кв., Химик, ул. Донская, 1/2, 27 кв. м, с ремонтом, м/п окна, 85 000 грн. Тел. 050-80082-43. zz 1-комн. кв., центр, 3/5, 30 кв. м, жил. сост., 6 000. Тел. 050-80082-43. zz 1-комн. кв., Центр, 3/5, м/п окна, кондиционер, не угл., жил. сост., 6 500. Тел. 050-423-41-45. zz 1-комн. кв., центр, 4/5, 32/16/7, ремонт, хор. сост, 8 000. Тел. 050-471-85-04. zz 1-комн. кв., Центр, 4/5, жил. состояние, цена 5500,газ, колонка, мет. дверь. Тел. 050-800-74-18. zz 1-комн. кв., Центр, кооператив.4/5,чистая ухоженная, газ колонка, 6500. Тел. 050-80074-18. zz 1-комн. кв., центр, новый дом, 2 этаж, отл. ремонт, мебель остается, 19 000. Тел. 050-47185-04. zz 1-комн. кв., центр, ул. Королева, 1/5, 21 кв. м, м/п окна, не углов., пластик. водопровод и канализ., 144 000 грн. Тел. 050800-82-43. zz 1-комн. кв., центр, ул. Ленина, жилое сост., 2/5, 115 000 грн. Тел. 050-580-65-60. zz 1-комн. кв., центр, ул. Окт. Революции, 5/5, 30 кв. м, с ремонтом, м/п окна, не углов., нов. сантех, 7 000. Тел. 050-800-82-43. zz 1-комн. кв., центр, ул. Урицкого, 4/5, 22 кв. м, жил. сост., 5 000. Тел. 050-800-82-43. zz 1-комн. кв., центр, улучш. планир., 6 000. Тел. 050-471-85-04. zz 1-комн. кв., Центр, хор. сост, с мебелью и техникой. Тел. 095-29425-34. zz 1-комн. кв., Центр, чех проект,7500, хорошее состояние, новая колонка, кирп. дом, счетчики на все, мебель. Тел. 050-800-74-18. zz 1-комн. кв. центр, 2/5, 32/16/7, хор. сост. вода постоянно, докум. готовы, 7 000. Тел. 050-47185-04. zz 1-комн.кв. 2/5, жил.сост., не углов., кирпичн. дом, част. с меб., срочно, недорого. Тел. 066-22270-74. zz 1-комн.кв. под ремонт 2/5, 5 300. Тел. 050-347-59-53.

1-комн.кв. р-н автовокзала, рынок,1/5 30,4 кв.м под ремонт. Тел. 050-949-26-64. zz 1-комн.кв. Химик, 3/9, пер. Донской, 35кв.м., хор.сост. 6 500. Тел. 050-800-73-57. zz 1-комн.кв. Центр, жил. сост., кирп. дом, 3/5, 6 500, торг. Тел. 050-347-74-09. zz 1-комн.кв. Центр, под ремонт, кирп. дом, 2/5, 5 800. Тел. 050-34774-09. zz 1-комн.кв., Артёма, 1/5, ул. Бульварная, 31кв.м., жил. сост. 5 500. Тел. 050-800-73-57. zz 1-комн.кв., Артёма, 1/5, ул. Бульварная, 31кв.м., жил. сост. 5 500. Тел. 050-800-73-57. zz 1-комн.кв., Артёма, 2/5, ул. Г.Батюка, 32 кв. м., жил. сост. 5 000. Тел. 050-800-73-57. zz 1-комн.кв., 1/5, центр, 5 500. Тел. 095-294-25-34. zz 1-комн.кв., 2/5, 32/16/7, обычное сост., жилое, 5 300. Тел. 050-471-85-04.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

zz 1-комн.кв., 2/5, Артема, пер. Парковый, 31 кв.м., кухня 6 кв.м., жил.сост., не углов., нов. коммун., 156 000 грн. Тел. 095-636-06-57. zz 1-комн.кв., 2/5, не угловая, бойлер, счетчики на газ, воду, ремонт. Тел. 050-660-57-88. zz 1-комн.кв., 2/5, р-н автовокз., ул.Фрунзе, 24 кв.м., с рем., не углов., электродом, 195 000 грн. Тел. 095-636-06-57. zz 1-комн.кв., 2/5. чех. пр., тепл., уютная, больш. лодж., от хозяина. Тел. 066-47-87-304. zz 1-комн.кв., 2/9, жил.сост., не углов., кирпичн.дом, срочно, недорого. Тел. 066-222-70-74. zz 1-комн.кв., 2/9, м/п окна, Лесной, треб. ремонта, кирпичн. дом, не угловая. Тел. 095-63606-57. zz 1-комн.кв., 3 600. Тел. 050347-59-53. zz 1-комн.кв., 3/5, балк. пластиков., свежий, косметич. ремонт. Тел. 050-660-57-88. zz 1-комн.кв., 3/5, центр, с рем., не угловая. Тел. 095-636-06-57. zz 1-комн.кв., 38 кв.м., ул. Василевского, 2/9, м/п окна, заст. балкон, 6 500. Тел. 095-294-25-34. zz 1-комн.кв., 38 кв.м., ул. Василевского, 2/9, м/п окна, заст. балкон, 6 500. Тел. 095-294-25-34. zz 1-комн.кв., 39/20/9, улучш. планировка, вода постоянно, 5 200, документы готовы. Тел. 050-47185-04. zz 1-комн.кв., 5/5, чех. пр., 35, 3 кв.м., жил.- 19 кв.м., вода постоянно , с мебеью. Тел. 050-2738-791. zz 1-комн.кв., Артема, Василевского, 2/5, чех. пр., квартира под косметику, 7 100. Тел. 050800-76-94. zz 1-комн.кв., Артема, Лесной, 3/9, 39/19/9, м/п окна, нов. входн. двери, хор. сост., 8 000. Тел. 050471-85-04. zz 1-комн.кв., Артема, не дорого. Тел. 066-322-48-48. zz 1-комн.кв., Артема, не дорого. Тел. 066-322-48-48. zz 1-комн.кв., Артема, ул. Бульварная, жил. сост., 1/5, 5 500. Тел. 050-800-76-94. zz 1-комн.кв., К.Маркса, 2/9, ремонт, 38 кв.м., 15 500. Тел. 050474-63-35. zz 1-комн.кв., Лесной, 2/9, 39/19/9, в хор. сост., жилом, 6 500. Тел. 050-471-85-04. zz 1-комн.кв., Лесной, 4/10, жил. 38 кв.м., 8 500, торг. Тел. 050-47463-35. zz 1-комн.кв., м-н Артема, Василевского, 2/5, жил.сост., 4 900. Тел. 050-800-76-94. zz 1-комн.кв., ул Донская, 8/9, под ремонт, 38 кв.м., 5 100. Тел. 050-474-63-35. zz 1-комн.кв., ул. К.Маркса,22, утепленный дом, 40 кв.м. Тел. 050347-59-53. zz 1-комн.кв., ул.Василевского, 3/10, не углов., м/п окна, космет. рем., 7 900. Тел. 095-294-25-34. zz 1-комн.кв., ул.Василевского, 3/10, не углов., м/п окна, космет. рем., 7 900. Тел. 095-294-25-34. zz 1-комн.кв., Химик, 9/9, ул. Донская, 38кв.м.,косм. ремонт, 6 000. Тел. 050-800-73-57. zz 1-комн.кв., Центр, 2/5, ул. Коммунаров, 31кв.м., под ремонт, не угл. 5 800. Тел. 050-800-73-57. zz 1-комн.кв., Центр, 2/5, ул.Фрунзе, 30/17/6, обычн.сост., не угл. 4 500. Тел. 050-800-73-57. zz 1-комн.кв., Центр, 2/9, ул. Добровольского, 34 кв.м., треб. ремонта. 5 500. Тел. 050-80073-57. zz 1-комн.кв., Центр, 4/5, ул.Окт. Революции, 31кв.м., жил.сост., м/п окна. 6 000. Тел. 050-800-73-57. zz 1-комн.кв., центр, 5/5, vip рем. 2017, есть все, 15 500, торг. Тел. 050-474-63-35. zz 1-комн.кв., центр, 5/5, Чубаря, 30/16/6, жил. сост., не углов., 4 500. Тел. 050-800-73-57. zz 1-комн.кв., центр, м/п окна, космет. рем., 2/9. Тел. 050-34759-53. zz 1-комн.кв., центр, рем., 2017 г., 13 500. Тел. 050-347-59-53. zz 1-комн.кв., центр, ремонт, 3 эт. Тел. 050-347-59-53. zz 1-комн.кв., центр, Свободы, 10/14, хор., жил. сост., 8 600. Тел. 050-800-76-94. zz 1-комн.кв., центр, ул. Торская, 3/9, жил. сост., 6 000. Тел. 050-800-76-94. zz 1-комн.кв., центр, ул. Торская, под ремонт, 2/9, 5 300. Тел. 050-800-76-94. zz 1-комн.кв.-студия, р-н ЖД, с новым евроремонтом. Тел. 099012-67-12. zz 1-конм.кв., 2/5 , м-н Артема. Тел. 095-295-35-85.

http://slavinfo.dn.ua

7


Объявления диктуйте по тел.:

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

(присылайте SMS-сообщения)

1-комн.кв. продаю Вывод из жилого фонда в нежилой, перепланировка квартир, наследство, узаконивание гаражей, посудных цехов и др. помещений. Тел. 050864-68-87.

zz 1-комн.кв., центр или Артема, любой этаж., сост. под рем., в 5 и 9 этажке. Тел. 050-955-03-56. zz 1-комн.кв., центр или Артема, zz Продажа и покупка квартир с рем. или в хор. жилом состоянии, «АVК-НЕДВИЖИМОСТЬ». Обращ.: в 5 или 9 этажке. Тел. 050-955ул. Лозановича, 8. Тел. 095-033- 03-56. 25-63. zz В люб. сост., возмож. с долгами, рассм. все вар-ты, для куплю себя, срочно. Тел. 050-471-85-04. zz В люб. сост., возмож. с 1-комн. кв., 2-комн. долгами, рассм. все вар-ты, для центр, срочно. Тел. себя, срочно. Тел. 050-471-85-04. zz Квартиру недорого или в рас095-160-96-88. срочку. Тел. 050-280-30-12. zz 1-, 2-комн. кв., в любом сост., меняю Святогорск, Николаевка. Тел. 050zz 1-комн. кв + 3-комн. кв + 4 588-89-77. комн. кв. + дом, склады, офисы, zz 1-, 2-комн. кв., центр, в любом гаражи в Артемовске и Святосост. Тел. 099-350-18-20. горске на недвижимость в Крыму. zz 1,2-комн.кв., центр. Тел. 066- Тел. 066-980-66-33. 655-71-72. zz 1-комн. кв. + 3-комн. кв. + zz 1-комн. кв. «AVK- 4-комн. кв., Артемовск + дом, СвяНЕДВИЖИМОСТЬ». Обращ.: ул. тогорс + дом, Яровая, на недвиж. Лозановича, 8. Тел. 095-033-25-63. в Крыму, варианты. Тел. 099-530zz 1-комн. кв. в любом р-не. Тел. 36-99. 050-423-41-45. zz 1-комн. кв. в Донецке на двух zz 1-комн. кв. возм. с ремонтом комнатную (центр) в Славянске. или под ремонт, рассм. варианты. Тел. 095-484-72-11. Тел. 050-471-85-04. zz 1-комн. кв.в Донецке, на zz 1-комн. кв. м-н Артема, жилье в центре Славянска. Тел. срочно. Тел. 095-295-35-85. 095-48-47-211. zz 1-комн. кв., без посредников. zz Квартиры в Артемовске, 1-, Тел. 050-588-89-77. 2-, 3-, 4- + дом на недвижимость в zz 1-комн. кв., в люб. сост.в Крыму, или продам, рассм. вар-ты. любом р-не, возм. с коммун. Тел. 095-774-31-01. долгами. Тел. 050-471-85-04. zz 1-комн. кв., в любом р-не города, можно с дорогим рем., в хор. сост., можно с меб., для себя, продаю срочно, возм. с дорогим еврорем., zz 2- комн. кв , ЖД , 3/ 5, жил. коммун. долгами. Тел. 050-47185-04. сост., 8 500. Тел. 050-383-30-84. zz 1-комн. кв., в любом р-не для zz 2- комн. кв, 5/ 9, ул. Комсебя, возмож. проблем., с долгами. мунаров, частично с ремонтом, 11 Тел. 050-580-65-60. 000. Тел. 050-383-30-84. zz 1-комн. кв., в любом сост., zz 2- комн. кв., 1/5, Молодежка, возм. с долгами, не приват., для кирп. дом., жил. сост., 6 000. Тел. себя, срочно. Тел. 050-471-85-04. 050-423-41-45. zz 1-комн. кв., в любом сост., zz 2- комн. кв., Химик, 1/ 9, возм. с долгами, не приват., для частично с ремонтом, м / п окна, 7 себя, срочно. Тел. 050-471-85-04. 500, торг. Тел. 050-383-30-84. zz 1-комн. кв., в любом сост., zz 2-ком. кв. Артема, ул. Гевозм. с долгами, не приват., для нерала Батюка, 5/5, 44/29/6м2, себя, срочно. Тел. 050-471-85-04. требует ремонта. 7000. Тел. 050zz 1-комн. кв., в любом сост., 800-76-94. возмож. с долгами. Тел. 066-414zz 2-ком. кв., ЖД, 1/2, 44/31/6, 70-76. zz 1-комн. кв., в центре, на автоном. отопл., 5 500. Тел. 050средн. этаже, в любом сост., 471-85-04. zz 2-ком. кв., мр-н Артема, 3/5, возможно с дорогим рем., для 41 кв. м, жил. сост, 6200. Тел. 050себя. Тел. 050-471-85-04. zz 1-комн. кв., в центре, на 800-82-43. zz 2-ком. кв., мр-н Артема, средн. этаже, в любом сост., возможно с дорогим рем., для ЦНИЛ, 2/5, 46 кв. м, не угл., жил. сост., 7500. Тел. 050-800-82-43. себя. Тел. 050-471-85-04. zz 2-ком.кв. Артема, Олимzz 1-комн. кв., для себя. Тел. пийская, 3/5, 43 кв.м., не угловая, 050-044-26-44. zz 1-комн. кв., центр, мр-н жил сост., 7 500. Тел. 050-800Артема, в любом сост. Тел. 050- 76-94. 580-65-60. zz 2-ком.кв. Артема, ул Ясная, zz 1-комн.кв. Химик, в хор. сост. 1/5, хороший ремонт. 9 500. Тел. или под ремонт, любой этаж. Тел. 050-800-76-94. 050-955-03-56. zz 2-ком.кв. Артема, ул. Вольная, zz 1-комн.кв., желат. средний 5/5, 44 кв.м., квартира в жилом соэтаж, 300 000. Тел. 050-752-36-24. стоянии, 5 000. Тел. 050-800-76-94. zz 2-ком.кв. Машмет, 3/5, zz 1-комн.кв., хор. рем. или недорого под ремонт. Тел. 050- квартира в жилом состоянии, 5 500. Тел. 050-800-76-94. 347-59-53.

zz 2-ком.кв. центр, ул. Коммунаров 5/5, 6 900. Тел. 050-80076-94. zz 2-ком.кв., Артема. 5/5, 43 кв.м, не угловая, 5 500. Тел. 050800-76-94. zz 2-ком.кв., центр, ул. Шевченко, 3/3, 58 кв.м., квартира с ремонтом, м/п окна. Тел. 050-80076-94. zz 2-ком.кв., центр, ул. Шевченко, 3/3, 58 кв.м., квартира с ремонтом, м/п окна. Тел. 050-80076-94. zz 2-ком.кв., центр, ул. Шевченко, 3/3, 58 кв.м., квартира с ремонтом, м/п окна. Тел. 050-80076-94. zz 2-комн. 1/2, р-н пямятника Шевченку, агв, 48,6 кв.м., удобства, сарай, участок, недорого. Тел. 095593-10-52.

2-комн.кв.

8

zz 2-комн. кв по квадратуре 3-комн. кв., 7/14, дорогой ремонт, новостройка, счетчик тепла, воды, в доме резервуар запаса воды, охраняемый дом, консьерж, быттехника, 1 534 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zz 2-комн. кв, выведен. с жил. фонда, с разреш. на пристройку, 30 кв. м., ул. О. Революции. Тел. 050-425-29-78. zz 2-комн. кв, Запорожье, 45,3 кв.м, 9/9, сантех. новая, ремонт частич., комн. раздел. Возможен обмен на 1-комн. кв. в Славянске. Тел. 050-78-34-314. zz 2-комн. кв, м-н Артема, 4/5, 6 300. Тел. 095-294-25-34. zz 2-комн. кв. 1/5, 44 кв. м., ул. Ленина, кирп. коопер. дом., цена договор. Тел. 050-425-25-91. zz 2-комн. кв. 2/9, Центр. Тел. 095-295-35-85. zz 2-комн. кв. 2/9, Центр, с ремонтом, мебелью и быт. тех., 432 000 грн. Тел. 050-95-98-152. zz 2-комн. кв. 3/9, вид на площадь. Тел. 095-295-35-85.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

zz 2-комн. кв. 42 кв. м., 4/5, ул. zz 2-комн. кв., Артема, 6000, Ленина, кирп. дом, хор. сост. Тел. разд. комн., не угловая, 4/5, новая 050-425-25-91. дверь, встроенная кухня, zz 2-комн. кв. 6/9, с ремонтом, zz колонка, кооперативный дом, кондиционер, ул. Парковая,1. Тел. есть мебель. Тел. 050-800-74-18. 095-160-96-88. zz 2-комн. кв., Артема, 8000, zz 2-комн. кв. м-н Артема, 3/5, Бульварная, отл. состояние, жил. сост., балкон застекл., 8 000. встроенная кухня, м/п окна, разд. Тел. 050-383-30-84. zz комн. Тел. 050-800-74-18. zz 2-комн. кв. м-н Артема, 5/5, zz 2-комн. кв., Артема, хор. сост., м/п, комн. разд., 6 500. комн. розд. 5500 жилое Тел. 050-347-74-09. состояние,бойлер,45 кв. м. балкон zz 2-комн. кв. ул. Искры 4/5, 48 застеклен. Тел. 050-800-74-18. кв. м., комн. разд., м/п окна, 314 zz 2-комн. кв., Артема, Лесной, 000 грн. Тел. 050-588-89-77. 3/9, 180 000 грн. Тел. 050-580zz 2-комн. кв. ул. Свердлова, 65-60. 3/3, 44х27х5 кв. м., жил. сост., м/п, zz 2-комн. кв., Артема, Лесной, подвал, 190 000 грн. Тел. 050-588- 5/9, улучш. план., хор. сост., не 89-77. угловая, 7 700. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., 1/2, ул. Л. zz 2-комн. кв., Артема, Лесной, Толстого, под бизнес, 519 000 грн. 54/36/9, нов. ремонт, не угловая, Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. улучш. планир, новые окна ,двери, 12 500. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., Артема, Лесной, 6/9, 54/36/9, улучш. планир. не угловая, 10 500, докум. готовы. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., Артема, пер. Виноградный, 9/9, 53 кв. м, не угл., жил. сост., с меб. и техникой. Тел. 050-800-82-43. zz 2-комн. кв., Артема, разд. комн. 6600, кирп. дом,4/5 жилое состояние, треб. космет. Торг. Тел. 050-800-74-18. zz 2-комн. кв., Артема, ул. Бульварная, 3/5, 41 кв. м, под ремонт, не углов., 7 500. Тел. 050-80082-43. zz 2-комн. кв., Артема, ул. Ген. Батюка, 5/5, 47 кв. м, жил. сост., м/п окна, 8 100. Тел. 050-80082-43. zz 2-комн. кв., Артема, улучш. планир., 54/36/9, 215 000 грн. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., Артема, ЦНИЛ, ул. Ген. Батюка, 5/5, 50 кв. м, под ремонт, 170 000 грн. Тел. 050-80082-43. zz 2-комн. кв., без ремонта, р-н zz 2-комн. кв., 1/5, ж/д. ул. Свердлова, возм. под бизнес, военкомата, или меняю на авто. соврем. санузел, кондиц., комн. Тел. 050-67-814-67. zz 2-комн. кв., в хор. сост., в смежные, хор. сост., 271 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04- связи с выездом, недорого. Тел. 050-580-65-60. 111. zz 2-комн. кв., г. Краматорск, zz 2-комн. кв., 2/5, р-н ост. «Молодежная», 41,8/23,3/6,5 кв. м, ул. Ульяновская, 207, 7/9, срочно, длинный коридор, кооперат. дом, недорого. Тел. 050-77-519-44. zz 2-комн. кв., ж/д, 3/3, 42 кв. м, 203 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. жил. сост., комн. смеж., 7 500. Тел. zz 2-комн. кв., 2/5, сост. обычн. 7 050-800-82-43. 500. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., ж/д, 3/5, 44 кв. zz 2-комн. кв., 3/5, м-н Лесной, м, жил. сост., 8 200. Тел. 050-800комн. разд., м/п окна, не угл., 8 82-43. 500. Тел. 050-423-41-45. zz 2-комн. кв., ж/д, пер. Лерzz 2-комн. кв., 3/5, хор. жил. монтова, 2/2, 40 кв. м, а/о, жил. сост., с мебелью и техникой, м-н сост., 5 700. Тел. 050-800-82-43. Артема, 8 500. Тел. 050-347-74-09. zz 2-комн. кв., Лесной, 8/9, zz 2-комн. кв., 4/5, общ. 42 50/35/9, улучш. планир.,8 000 торг. кв. м., Артема, около собеза, Тел. 050-471-85-04. дорогой ремонт, почти не жили, zz 2-комн. кв., Машмет, 3 эт., 42 машинка-автома, посудойка, холод., плазма, кондиц., натяжные кв.м, панельный дом. Тел. 066-199потолки, соврем. санузел, накопит. 24-30. zz 2-комн. кв., м-н Артема, 6/9, бак, вода постоянно, 507 600. Тел. 54 кв. м., жил. сост., не угл., 10 500. 050-95-98-152. zz 2-комн. кв., 4/9, центр, хор. Тел. 050-423-41-45. рем., ул. Свободы, 200 000 грн., zz 2-комн. кв., Молочар, 2/2, 43 срочно. Тел. 050-580-65-60. кв. м, а/о, бойлер, м/п окна, 5 500. zz 2-комн. кв., 5/5, м-н Тел. 050-800-82-43. Артема,ул. Ясная хор. ремонт, zz 2-комн. кв., мр-н Артема, комн. разд. Тел. 050-864-68-87. кирп. дом, 3/5, жил. сост., 130 000 zz 2-комн. кв., 54/36/9, кирпичн. грн. Тел. 050-580-65-60. дом, улучш. планир.,автон. отоzz 2-комн. кв., мрн. Артема, пление, вода постоянно, 11 500. 44/31/7 кв.м, комн. разд., жилое Тел. 050-471-85-04. сост., 7300. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., Артема, 1/5, Моzz 2-комн. кв., нов. дом, самый лодежная,6500.треб ремонт. Тел. центр города, 52/35/8 кв.м, кирп. 050-800-74-18. zz 2-комн. кв., Артема, 2/5, разд. дом, комн. разд., вода пост., комн.,43 м. кв., жилое состояние, большая лоджия, 15 500. Тел. 050471-85-04. 7500,Лесной. Тел. 050-800-74-18. zz 2-комн. кв., р-н военкомата. zz 2-комн. кв., Артема, 3/5, 44 кв. м, жил. сост., 6 700. Тел. 050-800- Тел. 095-420-64-95. zz 2-комн. кв., ул. Окт. Ре82-43. zz 2-комн. кв., Артема, 4/9, волюции, 3 эт., 50/35/8 кв.м, высок. комнаты раздел., улучш. планир., потолки, комн. разд., хор. сост., 15 50/33/9, 7 700. Тел. 050-471-85-04. 500. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., ул. Октябрьской zz 2-комн. кв., Артема, 44/31/7, больш. коридор,комнаты раз- революции, 2/5, 7 500. Тел. 095дельны, чистый подъезд, сост. 294-25-34. хорошее, 7 000, докум. готовы. Тел. zz 2-комн. кв., ул. Свободы, 4/9, 050-471-85-04. 54/36/9, 2 кондиц., ремонт. м/п zz 2-комн. кв., Артема, 5/5, 47 окна, нов. входн. дверь, тамбур, 13 кв. м, под ремонт, 7 500, торг. Тел. 500. Тел. 050-471-85-04. 050-800-82-43. zz 2-комн. кв., Химик, 3/9, zz 2-комн. кв., Артема, 5/9, 7600, 54/36/9, не угловая, хор., жилое м/п окна, лоджия,50 кв. м,жилое сост, 8 500. Тел. 050-471-85-04. сост. Тел. 050-800-74-18. zz 2-комн. кв., Химик, 3/9, zz 2-комн. кв., Артема, 6/9, раздельн. комн., вода постоянно, Олимпийская, 53кв. м., жилое со- хор. сост., 8 500. Тел. 050-425стояние,7800. Тел. 050-800-74-18. 29-78.

http://slavinfo.dn.ua

zz 2-комн. кв., центр, 2/5, 44 кв. м, под ремонт, 8 300. Тел. 050-80082-43. zz 2-комн. кв., Центр, 2/5, комн. разд., не угл., жил. сост., 7 500. Тел. 050-423-41-45. zz 2-комн. кв., Центр, 3/4, ул. Ленина, 11 000. Тел. 095-29425-34. zz 2-комн. кв., центр, 7/9, 43/25/7, комн. раздел., жил. сост., 161 000 грн. Тел. 050-588-89-77. zz 2-комн. кв., Центр, 8-я школа. 7500, жилое сост., разд. комн. 43 кв. м, есть мебель. Тел. 050-80074-18. zz 2-комн. кв., центр, выведена из жилого фонда, О. Революции, есть разреш. на пристройку, 22 000. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., центр, космет. рем., 2/5, 160 000 грн. Тел. 050580-65-60. zz 2-комн. кв., центр, м/п окна, чистый подъезд, кондиц., 7 700. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., Центр, Окт. Революции, 3/5,жилое состояние, 43 кв. м,7500. Тел. 050-800-74-18. zz 2-комн. кв., центр, ремонт, встроен. мебель, 3/5, 260 000 грн. Тел. 050-580-65-60. zz 2-комн. кв., Центр, Свободы, 1/9, хорошее сост., 11000, м/п окна, линолеум, большая кухня 50 кв. м. Тел. 050-800-74-18. zz 2-комн. кв., центр, ул. Ленина, чех. проект, жилое сост., 130 000 грн. Тел. 050-580-65-60. zz 2-комн. кв., центр, ул. Торская, 3/4, 45 кв. м, не углов., жил. сост., м/п окна, 8 500. Тел. 050-800-82-43. zz 2-комн. кв., центр, ул. Торская, 3/5, 52 кв. м, жил. сост. Тел. 050-800-82-43. zz 2-комн. кв., Центр, хор. состояние, 7/9, 11000, м/п, окна,нов. линолеум, мебель. Тел. 050-80074-18. zz 2-комн. кв., Чубаря, 4/5, жил. сост., 8 000 , торг. Тел. 050-38330-84. zz 2-комн. кв. Артема, 44/31/7, разд. комн., не угловая, 5 000, докум. готовы. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв. ЖД, 52/35/8, кирп. дом, не углов., отл. жил. сост., 10 500. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн., Химик, 3/9, пер. Донской, 51кв.м., жил.сост., не угл. 8 500. Тел. 050-800-73-57. zz 2-комн.кв, Центр, жил. сост., 3/9, 13 700, торг. Тел. 050-34774-09. zz 2-комн.кв. 1/1, центр, ул. Почтовая, 72, автономн. отоплен, кирпичн. дом., част. с рем., комн. смежн., 150 000. Тел. 066-22270-74. zz 2-комн.кв. 1/1, центр, ул. Почтовая, 72, автономн. отоплен, кирпичн. дом., част. с рем., комн. смежн., 150 000. Тел. 050-94-24304. zz 2-комн.кв. 2/3, 55 кв.м., сарай, удобства, недорого. Тел. 093-95-11-708. zz 2-комн.кв. 2/4, 55 кв.м., комн. разд., сарай, ул. Юн. Коммунаров, 8 000. Тел. 050-531-81-44. zz 2-комн.кв. 2/9, р-н площади, кирп. дом. Тел. 093-95-11-708. zz 2-комн.кв. 4/5, центр, м/п окна, свежий ремонт, перепл. под студию, частично с мебелью. Тел. 066-144-20-13.

2-комн.кв. в центре, 7/9, крупногабаритка, 55 кв.м., требует косметического ремонта,от собственника. торг уместен. 13 500. Тел.: 099-017-3952, 099-318-86-98. zz 2-комн.кв. г. Краматорск или меняю на кв. в Славянске. Тел. 050885-99-65. zz 2-комн.кв. кирп. дом, м-н Артема, комн. разд., жил сост., м/п окна, 6 000. Тел. 050-347-74-09. zz 2-комн.кв. счетчики газ, свет, водаю. С ремонтом, Центр, 4 300, срочно. Тел. 095-44-44-138. zz 2-комн.кв. Центр, частич. ремонт, перепланировка, 2/5, 7 500. Тел. 050-347-74-09.

«Газета объявлений» N 5 (611), 7 февраля 2018 г.


Объявления диктуйте по тел.:

2-комн.кв. продаю

zz 2-комн.кв., 1/5, жил.сост., не углов., комн. раздел., срочно, недорого. Тел. 066-222-70-74. zz 2-комн.кв., 1/5, кирпичн. дом, 150 000. Тел. 050-660-57-88. zz 2-комн.кв., 2/3, центр, Ленина, 48/31/8, жил.сост., не углов., комн. раздел., теплая, сталинка,срочно, не дорого. Тел. 066-222-70-74. zz 2-комн.кв., 3/5, р-н автовокзала, комн. раздел., жил. сост., не угловая. Тел. 095-636-06-57. zz 2-комн.кв., 3/5, чешский проект, с рем, мебелью, 14 000. Тел. 050-347-59-53. zz 2-комн.кв., 4/14, Свободы, 33, ламинат, нов. межкомн. двери, нов. дер. окна., балк. заст. 343 000. Тел. 050-95-98-152. zz 2-комн.кв., 4/5, раздел. комн., ремонт, не угловая, кирпичн. дом. Тел. 050-660-57-88. zz 2-комн.кв., 4/5, чех. пр., жил. сост., кирпичн. дом, комн. раздел., срочно, недорого. Тел. 066-22270-74. zz 2-комн.кв., 4/9, Артема, жил. сост., 52 кв.м. Тел. 095-636-06-57. zz 2-комн.кв., 5/5, ул. Батюка, 64, хор. сост. Тел. 066-680-94-55. zz 2-комн.кв., Артёма, 1/5, ул. Бульварная, 44 кв.м., жил. сост., разд. комн., балкон. 6 700. Тел. 050-800-73-57. zz 2-комн.кв., Артёма, 2/5, пер. Батюка, 44 кв.м., жил.сост., разд. комн. 7 500. Тел. 050-800-73-57. zz 2-комн.кв., Артема, 4/5., комн. раздел., не углов., част. с меб., 7 500, без посредников. Тел. 095-698-56-21. zz 2-комн.кв., Артёма, 5/5, ул.Г.Батюка, 43кв.м., обычн. сост. 5 500. Тел. 050-800-73-57. zz 2-комн.кв., Артёма, 5/9, ул.Г.Батюка, 51кв.м., разд. комн., жил. сост. 9 000. Тел. 050-80073-57. zz 2-комн.кв., Артема, Лесной, ул. Г. Батюка, свеж. еврорем., не углов., с нов меб., 19 600. Тел. 050800-76-94. zz 2-комн.кв., Артема, р-н Лесного, 3/5, отл. сост., 9 000. Тел. 050-800-76-94. zz 2-комн.кв., Артема, ул. Бульварная, 5/5, 6 000. Тел. 050800-76-94. zz 2-комн.кв., Артема, ул. Ген. Батюка, 1/5, жил. сост., 8 000. Тел. 050-800-76-94. zz 2-комн.кв., Артема, ул. Олимпийская, 4/5, жил. сост., 7 000. Тел. 050-800-76-94. zz 2-комн.кв., Вокзальная, 5/5, жил.сост., 45 кв.м., 7 000, торг. Тел. 050-474-63-35. zz 2-комн.кв., евроремонт, джакузи, тепл. пол, возможно с мебелью и техн., 16 500. Тел. 050347-59-53. zz 2-комн.кв., ж/д, сталинка, а/о, 2/2, 5 700. Тел. 050-800-76-94. zz 2-комн.кв., К.Маркса, 1/14, возможно под бизнес. Тел. 050347-59-53. zz 2-комн.кв., Кр. Лиманн, 2 эт., комн. смежные, нужен ремонт. Тел.: 066-306-80-54, 099-05461-33. zz 2-комн.кв., Лесной, 6/9, косм. рем., 54 кв.м., 14 000, торг. Тел. 050-474-63-35. zz 2-комн.кв., м/п окна, вода постоянно, 9 500. Тел. 050-347-59-53. zz 2-комн.кв., нов. рем., встроен. кухня,бойлер,балкон заст., 14 000. Тел. 050-347-59-53. zz 2-комн.кв., пер.Чубаря, 1/3, 60х48х9, 2 лоджии, комн. раздел., вода постоянно. Тел. 050-34759-53. zz 2-комн.кв., р-н 8 шк., жил. сост., не углов., кирпичн. дом, срочно, недорого. Тел. 066-22270-74. zz 2-комн.кв., ул. Вольная, 2/5, жил.сост., 47 кв.м., 7 500. Тел. 050474-63-35. zz 2-комн.кв., ул. Коммунаров., 2/9, 55/30/7, жил. сост., част. с меб., большая, заст. лоджия. Тел. 095-571-30-03. zz 2-комн.кв., ул. Свободы, 5, 4/9, вода постоянно, жил. сост. Тел.: 095-45-92-361, 095-85276-91. zz 2-комн.кв., ул. Свободы, 7/9, жил. сост., 9 000. Тел. 050-80175-95. zz 2-комн.кв., ул.Бульварная, 1/5, жил.сост., 7 500, торг. Тел. 050-474-63-35. zz 2-комн.кв., ул.К.Маркса, 9/14, 52 кв.м., хор. сост., рем. в туал., кухне, м/п окна. Тел. 095-29425-34. zz 2-комн.кв., ул.Р .Люксембург, 1/9, больш. лоджия, с рем., меб, техникой. Тел. 050-347-59-53.

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zz 2-комн.кв., центр, с ремонтом, 12 500. Тел. 050-34759-53. zz 2-комн.кв., Центр, 1/5, ул.Чубаря, 45 кв.м.,жил.сост., разд. комн. 7 500. Тел. 050-800-73-57. zz 2-комн.кв., Центр, 2/2, ул.Льва Толстого, 50 кв.м., жил. сост. 7 500. Тел. 050-800-73-57. zz 2-комн.кв., центр, 2/5, 44/30/6, комн. раздельные, 7 500. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн.кв., центр, 2/5, корпичн. дом, 7 500. Тел. 050-34759-53. zz 2-комн.кв., Центр, 3/5, ул.Окт. Революции, 44 кв.м., жил. сост., разд. комн. 8 300. Тел. 050-80073-57. zz 2-комн.кв., Центр, 5/5, ул.Юн. Коммунаров, 45/30/7, жил. сост. 7 500. Тел. 050-800-73-57. zz 2-комн.кв., Центр, 5/5, Чех. проект, 52кв.м., жил. сост, разд. комн. 9 000. Тел. 050-800-73-57. zz 2-комн.кв., центр, жил. сост., не угловая, центр, комн. раздел., кирпичн. дом, срочно, не дорого. Тел. 066-222-70-74. zz 2-комн.кв., центр, не дорого, срочно. Тел. 066-322-48-48. zz 2-комн.кв., центр, не дорого, срочно. Тел. 066-322-48-48. zz 2-комн.кв., центр, ул. Инсры, 4/5, чех. пр., комн. раздел., в хор. сост., 314 000, хор. сост. Тел. 050588-89-77. zz 2-комн.кв., центр, ул. Королева, 5/ 5, чех. пр., 52/33/8, в хор., жил. сост., или обмен на 1-комн.кв., центр. Тел. 095-57130-03. zz 2-комн.кв., Центр, ул. Свободы, 7/9, не углов., жил. сост., 9 800. Тел. 050-800-76-94. zz 2-комн.кв., центр, чех. пр., раздел. комн.,без рем., недорого. Тел. 095-571-30-03. zz 2-комн.кв.,Николаевка. Тел. 095-85-50-980.

zz 2-комн. кв., мр-ны центр, Артема, возм. с дорогим еврорем., рассм. все варианты. Тел. 050-47185-04. zz 2-комн. кв., улучш. план., возм. с отлич. рем., рассм. все варианты. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., центр, возмож. с дорогим ремонтом, рассм. все вар-ты. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., центр, можно с рем., для себя. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., центр, мр-н Артема, мр-н Химик, возмож. с дорогим ремонтом. Тел. 050-47185-04. zz 2-комн.кв. квартиру в 9, 10 этажке, не выше 4 эт., без посредников. Тел. 095-39-59-593. zz 2-комн.кв., ЖД, под рем. или в жил. сост., любой этаж. Тел. 050955-03-56. zz 2-комн.кв., с хор. ремонтом. Тел. 050-347-59-53. zz 2-комн.кв., Химик, в хор. сост. или под рем., любой этаж. Тел. 050-955-03-56. zz 2-комн.кв., центр или Артема, с рем. или в хор. жил. сост., 5 или 9 этажке. Тел. 050-955-03-56.

zz 3-комн. кв., 1/5, Чубаря, угловая, теплая, есть подвал, нет балкона, 237 500 грн. Тел. 050-9598-152. zz 3-комн. кв., 1/9, Батюка, 21. Тел. 095-059-33-63. zz 3-комн. кв., 2/5, возле рынка , мр-н артема, 145 000 грн. Тел. 050-580-65-60. zz 3-комн. кв., 2/9, Химик, ремонт в ванной и туалете, балкон заст., 65/39 кв. м, аккурат. сост., 399 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zz 3-комн. кв., 3/3, центр, ул. Шевченко, 82/56 кв. м, част. м/п окна, 413 000 грн. Тел. 050-95981-52. zz 3-комн. кв., 3/5, ЦНИЛ, чех. проект, 62 кв. м, 2 лоджии, м/п окна, ремонт 10-лет. давности, 302 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 06394-04-111. zz 3-комн. кв., 4/5, 57 кв.м., не угловая , 7 500. Тел. 050-425-29-78. zz 3-комн. кв., 5/9, Артема, жил. сост., 11 000. Тел. 050-425-29-78. zz 3-комн. кв., 7/9, ул. Юн. Коммунаров, жил. сост., не угловая, 15 500. Тел. 050-425-29-78.

меняю

zz 3-комн. кв., 56 кв. м, 5/5, Артема, ЦНИЛ, с мебелью, чистая, теплая, жилое сост., метал. сарайгараж с погребом, 7 500. Тел. 063-119-71-56. zz 3-комн. кв., 56/39/6, кирп. дом, удобн. планир., газ колонка, большой коридор, до площади 3 мин, 11 000. Тел. 050-471-85-04. zz 3-комн. кв., 80 кв. м., улучш. планир., 2/5, хор. ремонт, ул. Искры, комн. раздельны, 2 лоджии, ванна 16 кв. м., возм. с техн. и мебелью. Тел. 099-794-46-43. zz 3-комн. кв., Артема, 1/5, жило состояние 57 кв. м,7500, ухоженная, уютный двор. Тел. 050800-74-18. zz 3-комн. кв., Артема, Лесной, 4/5, 160 000 грн. Тел. 050-580-65-60. zz 3-комн. кв., Артема, Лесной, не угловая, докум. готовы, 11 500. Тел. 050-471-85-04. zz 3-комн. кв., Артема, пер. Ген. Батюка, 4/5, 64 кв. м, простой ремонт, 2 лоджии, 12 600. Тел. 050-800-82-43. zz 3-комн. кв., Артема, ул. Бульварная, 4/5, 43 кв. м, жил. сост., бойлер, с/у раздел., недорого. Тел.: 050-999-53-15, 050-82307-89.

куплю

zz 2-, 1-комн. кв., центр, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04. zz 2-, 1-комн. кв., центр, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04. zz 2,3- комн.кв., недорого, центр, можно без рем., без посредников. Тел. 050-077-72-02. zz 2-комн кв. для себя. Тел. 095295-35-85. zz 2-комн. кв, без ремонта, до 100 000. Тел. 095-160-96-88. zz 2-комн. кв. в любом р-не. Тел. 050-423-41-45. zz 2-комн. кв. для себя. Тел. 050864-68-87. zz 2-комн. кв., в любом р-не города, можно с дорогим рем., в хор. сост., можно с меб., для себя, срочно. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., в любом р-не города, можно с дорогим рем., в хор. сост., можно с меб., для себя, срочно. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., в любом р-не, рассм. люб. вар-ты. Тел. 050-58065-60. zz 2-комн. кв., в любом сост., без посред. Тел. 050-588-89-77. zz 2-комн. кв., в любом сост., возм. с долгами, не приват., для себя, срочно, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., в центре, Артема, парк, возмож. с долгами. Тел. 050981-26-97. zz 2-комн. кв., в центре, можно с дорогим ремонтом, желат. в 9-эт. доме, можно со встр. меб., для себя, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-47185-04. zz 2-комн. кв., в центре, на средн. этаже, в любом сост., возможно с дорогим рем., для себя. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., возм. с хорошим дорогим рем., для себя. Тел. 050471-85-04. zz 2-комн. кв., для себя. Тел. 050-044-26-44. zz 2-комн. кв., для себя. Тел. 050-861-11-38. zz 2-комн. кв., для себя, мр-ны Артема, Лесной, возм. с хор. рем. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., для себя, р-н не важен, срочно. Тел. 050-580-65-60. zz 2-комн. кв., мр-н Артема, в 9-эт. доме, для себя. Тел. 050-47185-04. zz 2-комн. кв., мр-ны Артема, центр, в люб. сост., рассм. все варианты, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-47185-04. zz 2-комн. кв., мр-ны центр, Артема, возм. с дорогим еврорем., рассм. все варианты. Тел. 050-47185-04.

zz 2-комн. кв., центр Краматорска, на жилье в центре Славянска. Тел. 050-428-29-15. zz 2-комн.кв. 8/9, м/п окна, бойлер, новая сантехника, г. Красный Луч Луганская обл. на 1-комн.кв. в г. Славянск в любом сост. Тел. 095-253-90-23.

3-комн.кв. продаю

zz 3 - комн. кв., м-н Артема, 1/9, м/п окна, улуч. планир., жил. сост., 8 700. Тел. 050-423-41-45. zz 3- комн. кв., Артема, 2/ 9, 64 кв. м., 8 600. Тел. 050-800-76-94. zz 3- комн. кв., частично с ремонтом, м-н Артема, Лесной, 9/ 9. Тел. 095-504-91-92. zz 3- комн.кв., Артёма, 3/9, 65 кв.м. жил. сост., не угл. 9 000. Тел. 050-800-73-57. zz 3- комн.кв., ул.Свердлова, малогабар., 43. кв.м., 1/3, 6 300. Тел. 095-294-25-34. zz 3-ком.кв. Ж/Д, ул. Свердлова, 5/5, 65м2, квартира под ремонт, 7 000. Тел. 050-800-76-94. zz 3-комн кв., мр-н Артема, 3/9, космет. рем., 190 000 грн. Тел. 050-580-65-60. zz 3-комн. кв. 1/10, м-н Артема, отл. место, автоном. отопл., м/п окна, хор. сост, 442 000 грн. Тел. 050-95-98-152. zz 3-комн. кв. 69х41х8 кв.м., ул. Юн. Коммунаров, 8/9, жил. сост., 430 тыс грн. Тел. 050-425-25-91. zz 3-комн. кв. Артема, ул. Г. Батюка, 5/5, 65 кв. м.,жил. сост.,треб. косметики, 8 000. Тел. 050-800-76-94. zz 3-комн. кв. срочно, 66 , 2 кв. м., кухня 8,9 кв. м., теплая, не угл., 4/9, кондиционер, бак, счетчики, без долгов, без посред. Тел. 05094-66-393. zz 3-комн. кв. Центр, 4/4, хор. сост. Тел. 095-294-25-34. zz 3-комн. кв., 8/9 ул. Свободы, 65х389, ул Свободы, кирп. дом, р-н Площади. Тел. 050-425-25-91. zz 3-комн. кв., в сталинке, 2/3, 69х42х7 кв. м., ул. Ленина, р-н площади, отл. сост., част. мебель. Тел. 050-425-25-91. zz 3-комн. кв., 1/2, р-н Ж/Д, ул. Свердлова под бизнес, цена договорная. Тел. 050-864-68-87. zz 3-комн. кв., 1/2, ул. Свердлова, рядом ост. «Школьная», можно под бизнес. Тел. 050-872-03-60.

«Газета объявлений» N 5 (611), 7 февраля 2018 г.

(присылайте SMS-сообщения)

zz 3-комн. кв., Артема, ул. Парковая, 5/5, 53 кв. м, жил. сост., треб. космет. ремонта, 8 400. Тел. 050-800-82-43. zz 3-комн. кв., Артема, ул. Ясная, 2/5, 54 кв. м, комн. раздел., нов. м/п окна, вход. дверь, под ремонт, 9 500. Тел. 050-800-82-43. zz 3-комн. кв., Артема, ЦНИЛ, 1/5, 53 кв.м, не угл., 7500. Тел. 050-573-62-42. zz 3-комн. кв., Артема,65кв. м, Молодежная ост., 2/9, кухня 9 кв. м, разд комн. Тел. 050-800-74-18. zz 3-комн. кв., бул. Пушкина, 1/5, хор. состояние, космет. ремонт, 10500, м/п окна, мет. дверь. Тел. 050-800-74-18. zz 3-комн. кв., Ж/д кирп. дом, 10000, чех. проэкт, с мебелью,хор состояние. Тел. 050-800-74-18. zz 3-комн. кв., ж/д, «сталинка», есть сарай, погреб, закрытый уютный двор, или меняю на две 1-комн. кв. Тел. 066-041-55-76. zz 3-комн. кв., Ж/д, 1/5, 48 кв. м, 8500, жилое состояние, кирп. дом. Тел. 050-800-74-18. zz 3-комн. кв., ж/д, пер. Лермонтова, 2/5, 50 кв. м, м/п окна, 8 500. Тел. 050-800-82-43. zz 3-комн. кв., Машмет, ул. Дарвина, 2/5, 52 кв. м, с/у раздел., не углов., жил. сост., 7 500. Тел. 050-800-82-43. zz 3-комн. кв., м-н Артема, жил. сост., с меб., не углов., 4/5, 7 200, срочно. Тел. 050-347-74-09. zz 3-комн. кв., пер. Парковый, 1/5, 53/37/6,6, с ремонтом, 250 000 грн. Тел. 050-588-89-77. zz 3-комн. кв., Строймаш, ул. Новый быт, 4/5, 64 кв. м, не углов., жил. сост., 9 500. Тел. 050-80082-43. zz 3-комн. кв., ул. Василевского, 370 000, 1/9. Тел. 050-806-56-53. zz 3-комн. кв., ул. Свободы, 4/9. крупногабарит., жил. сост., 190 000 грн. Тел. 050-580-65-60. zz 3-комн. кв., ул. Свободы, 65/41/9, улучш. планир., вода постоянно, лоджия, 11 500, докум. готовы. Тел. 050-471-85-04. zz 3-комн. кв., ул. Торская, 3/5, 72 кв. м, советское сост., 2 балкона, 12 600. Тел. 050-800-82-43. zz 3-комн. кв., ул. Юн. Коммунаров, 4/5, жил. сост., 330 000 грн. Тел. 050-588-89-77. zz 3-комн. кв., Химик, 7/9, 65 кв. м, под ремонт7500. Тел. 050-80074-18. zz 3-комн. кв., Центр 8500, жилое состояние, 4/5, 57 кв. м,8-школа,. Тел. 050-800-74-18. zz 3-комн. кв., центр, 3/5, жил. сост., 140 000 грн. Тел. 050-58065-60. zz 3-комн. кв., центр, 68/42/9, лоджия, балкон, улучш. планир., вода постоянно, срочно, 11 000. Тел. 050-471-85-04. zz 3-комн. кв., центр, в хор. сост., входн. двери замен., окна м/п, не угловая, 5/5, 8 500. Тел. 050-347-74-09. zz 3-комн. кв., Центр, разд. комн.,3/5, хор состояние, 9000, м/п окна, бойлер. Тел. 050-800-74-18. zz 3-комн. кв., Центр, Свободы, крупногабаритная, с ремонтом, м/п окна, бронированная дверь, сигнализация. Тел. 050-800-74-18. zz 3-комн. кв., центр, ул. Чубаря, 5/5, 57 кв. м, не углов., с/у раздел., не углов., сделан хор. ремонт, м/п окна, хор. крыша, 8 700. Тел. 050800-82-43.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

zz 3-комн. кв., центр, ул. Юн. Коммунаров, 4/5, не угловая, сост. хор., 12 500. Тел. 050-471-85-04. zz 3-комн. кв., центр, улучш. планир., 65/41/9, кирпич. дом, 5 этаж, 8 900. Тел. 050-471-85-04. zz 3-комн. кв., центр, Юн. Коммунаров, 5/9, 69/41/9, хор., жил. сост., 15 500. Тел. 050-471-85-04. zz 3-комн. кв., чех. проект, ремонт, меб., техника, 260 000 грн. Тел. 050-580-65-60. zz 3-комн. кв., южная сторона, Кр. Лиман или обмен на квартиру в Славянске. Тел. 095-10-11-098. zz 3-комн.кв. 4/5 бул. Пушкина. Тел. 097-298-81-71. zz 3-комн.кв. м-н Артема, 2/5, 10 500. Тел. 050-347-74-09. zz 3-комн.кв. р-н Ж/Д, 8/9, 60,2 кв.м., лоджия, м/п окна, вода постоянно. Тел. 095-747-99-65. zz 3-комн.кв., 3/14, ул. Свободы, 75/40/8, обычное сост., без ремонта, рядом с квартирой кладовка. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zz 3-комн.кв., 1/2, 65х45х9, раздельные комн., м/п окна, нов. межкомн. двери, новая проводка, сантехн., торг. Тел. 050-347-59-53. zz 3-комн.кв., 3/4, ЖД, Свердлова, общ. 44,6, колонка, встроен. кухня, современный санузел, подвал, свой ЖЕК, хор. ремонт, 340 000 грн. Тел. 050-9598-152. zz 3-комн.кв., 3/5, после рем, встр. кухня, 10 500. Тел. 050-34759-53. zz 3-комн.кв., 4/5, Артема, в жил. сост., не дорого. Тел. 095636-06-57. zz 3-комн.кв., 5/5, Артема, отл. планир., раздел. комн., крыша не течет, необходим ремонт, 186 000. Тел. 050-95-98-152. zz 3-комн.кв., 5/5, общ.пл 56 кв.м., м/п окна, нов. входн. дверь, комнаты раздельные. Тел. 050-9598-152. zz 3-комн.кв., 5/9, м/п окна, ремонт. Тел. 050-660-57-88. zz 3-комн.кв., Артёма, 5/9, ул. Г.Батюка, 65 кв.м., треб. рем. 10 000. Тел. 050-800-73-57. zz 3-комн.кв., Артема, кооперат. дом., кирпичн., не угловая. Тел. 050-660-57-88. zz 3-комн.кв., жил.сост., не углов., кирпичн. дом, срочно, не дорого. Тел. 066-222-70-74. zz 3-комн.кв., К.Маркса, 9/9, жил.сост., 65 кв.м., 13 500, торг. Тел. 050-474-63-35. zz 3-комн.кв., с качеств. рем. 7/9, с меб. и техникой. Тел. 050347-59-53. zz 3-комн.кв., ул. Вокзальная, 3/3, ремонт, п/о, 60 кв.м., 11 000. Тел. 050-474-63-35. zz 3-комн.кв., ул.Ленина, 2 этаж, кирпичн. дом, 14 500. Тел. 050-34759-53. zz 3-комн.кв., ул.Свердлова, 10 500. торг. Тел. 050-347-59-53. zz 3-комн.кв., ул.Шевченко,3, 80 кв.м., 2 балкона, 12 500. Тел. 050347-59-53. zz 3-комн.кв., Химик. Тел. 099299-70-27. zz 3-комн.кв., Центр, 1/5, ул.Чубаря, 57 кв.м., обычн. сост. 9 000. Тел. 050-800-73-57. zz 3-комн.кв., центр, 2 мин. до площади, 7/9, жил. сост., 14 500. Тел. 050-800-76-94. zz 3-комн.кв., Центр, 2/5, ул.Ленина, 57 кв.м., жил. сост.,не угл. 12 000. Тел. 050-800-73-57.

http://slavinfo.dn.ua

9


Объявления диктуйте по тел.:

3-комн.кв. продаю

zz 3-комн.кв., центр, 3/5, vip рем. 2017, есть все, 35 000, торг. Тел. 050-474-63-35. zz 3-комн.кв., центр, 3/5, не дорого. Тел. 066-322-48-48. zz 3-комн.кв., центр, 3/5, не дорого. Тел. 066-322-48-48. zz 3-комн.кв., центр, 3/5, не дорого. Тел. 066-322-48-48. zz 3-комн.кв., Центр, 5/5. ул. Шевченко, 57 кв.м, обычн. сост., не угл. 7 500. Тел. 050-800-73-57. zz 3-комн.кв., центр, ул. Окт. Революции, 5/5, комет. рем., 13 000. Тел. 050-800-76-94. zz 3-комн.кв., Чубаря, 4/5, жил. сост., п/о, 56 кв.м., 13 500. Тел. 050-474-63-35. zz 3-комн.кв. автономн. отопл., вид на город. Тел. 050-347-59-53. zz 3-конм.кв., ул.Святогорская, 1/2,общ. 71,5, жил. 47,5 , кухня 9,5, треб. космет. ремонта, 200 000. Тел. 050-588-89-77.

куплю

zz 3-, 4-комн. кв. в любом сост., без посред. Тел. 050-588-89-77. zz 3-комн. кв. в любом р-не. Тел. 050-423-41-45. zz 3-комн. кв. м-н Артема, Центр, срочно. Тел. 095-295-35-85. zz 3-комн. кв., в любом р-не города, можно с дорогим рем., в хор. сост., можно с меб., для себя, срочно, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-47185-04. zz 3-комн. кв., в любом р-не, рассм. люб. вар-ты. Тел. 050-58065-60. zz 3-комн. кв., в любом сост., возм. с долгами, не приват., для себя, срочно, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04. zz 3-комн. кв., для себя, в люб. р-не, рассм. все вар-ты, возм. с долгами. Тел. 050-471-85-04. zz 3-комн. кв., для себя, недорого. Тел. 050-044-26-44. zz 3-комн. кв., р-н Химик, срочно. Тел. 050-471-85-04. zz 3-комн. кв., центр, с рем., на средн. эт., для себя, срочно, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04. zz 3-комн.кв., в любом сост., можно с долгами. Тел. 050-34759-53. zz 3-комн.кв., ЖД, под рем. или в жил. сост., любой этаж. Тел. 050955-03-56. zz 3-комн.кв., Химик, в хор. сост. или под рем., любой этаж. Тел. 050-955-03-56. zz 3-комн.кв., центр или Артема, любой эт., сост. под рем., в 5 или 9 этажке. Тел. 050-955-03-56. zz 3-комн.кв., центр или Артема, с рем. или в хор. жил. сост., 5 или 9 этажке. Тел. 050-955-03-56. zz В люб. сост., возмож. с долгами, рассм. все вар-ты, для себя, срочно, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04. zz Квартиру в рассрочку, с первоначальным взносом, центр, ж/д, в люб. сост., возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04.

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zz 4-комн. кв., 4/12 Центр, новострой, 96 кв. м., м/п окна, сделана проводка и разводка воды, индив. отопл. на доме и прибор учетаи тепла на кв., 728 000 грн. Тел. 050-95-98-152. zz 4-комн. кв., 4/5, 64 кв.м., жил. сост., 8 500. Тел. 050-425-29-78. zz 4-комн. кв., 4/5, г. Святоргорск, ул. Островского, чех. проект, м/п окна, нов. сантех., ламинат, дорогой рем., мебель, 900 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zz 4-комн. кв., Артема,3/5, Молодежная, 57 кв. м, жилое сост.8500, бойлер, балкон застеклен. Тел. 050-800-74-18. zz 4-комн.кв., ЖД, 4/5, срочно. Тел. 066-322-48-48. zz 4-комн.кв., ЖД, 4/5, срочно. Тел. 066-322-48-48. zz 4-комн.кв., ЖД, 4/5, срочно. Тел. 066-322-48-48. zz 4-комн.кв., ЖД, 4/5, срочно. Тел. 066-322-48-48. zz 4-комн.кв., Свердлова, 60 кв.м., 10 500. Тел. 050-347-59-53. zz 4-комн.кв., ул.Свободы, 2/9, жил. пл. 80 кв.м., 20 000, торг. Тел. 050-474-63-35.

куплю

zz В люб. сост., возмож. с долгами, рассм. все вар-ты, для себя, срочно, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04.

другие

zz 1- и 2-комн. кв., посуточно. Документы об оплате. Тел. 095-1400-444. zz 1- и 2-комн. кв. посуточно и почасово. Тел. 099-291-50-77. zz Квартиры посуточно. Артема, центр. Недорого. Документы об оплате. Тел. 095-14-00-555. zz 1- и 2-комн. кв. посуточно, почасово. Недорого. Артема, центр. Тел. 099-772-58-64. zz 1- и 2-комн. апартам., Артема, центр, Wi-Fi, все усл., док-ты об оплате, посуточно. Тел. 095-03325-53. zz 1- и 2-комн. кв. Тел. 095-03325-63 (посуточно, почасово). zz 1- и 2-комн. кв. Тел. 095-31999-41 (посуточно и почасово).

1- и 2-комн. кв (посуточно, почасово, центр). Тел.: 095-03312-33, 096-300-90-91. zz 1- и 2-комн. кв. абс. аккурат., недорого, Артема, АВ, центр, посут./почас. Тел. 050-681-37-92. zz 1- и 2-комн. кв. абс. аккурат., недорого, Артема, АВ, центр, посут./почас. Тел. 099-914-76-45. zz 1- и 2-комн. кв. апартам., абс. недорого, Артема, центр, Wi-Fi, посуточно. Тел. 066-61-66-713. zz 1- и 2-комн. кв., Aртема, центр, автовокзал (посуточно, почасово). Тел. 066-431-70-69.

1-комн. кв., посуточно, почасово, центр. Тел. 050-65163-20. 1-комн.кв. «Люкс», центр, посуточно и почасово. Тел. 099012-67-12. zz 1-комн.кв. м-н Артема 3/5, без мебели. Тел. 050-95-22-168. zz 1-комн.кв. посуточно, без кухни, 140 грн. Тел. 050-17-00-286. zz 1-комн.кв. посуточно, дешево. Тел. 095-420-27-11. zz 1-комн.кв. Центр 2000 грн/ мес. Тел. 050-170-02-86.

продаю

куплю

4-комн.кв.

10

zz 4-комн. кв. + 1-комн. кв., 110 кв. м, центр, очень дорогой ремонт, мрамор. пол и камин, дорогая мебель и быттех., все необход. для жизни, 9 000 грн. + все коммун. усл. + 4 500 грн. риелт. раб. единораз. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zz 4-комн.кв., м-н Артема, с меб., за ком.услуги. Тел. 050-47463-35. zz Кв-ры, люкс: почасово, посуточно, на ночь. Тел. 050-52744-99. zz Комната заочникам, командировки. Тел. 095-052-79-17.

zz Комната в общежитии. с ремонтом, 3/4, не угловая, центр, без посредн., кабельное, интернет. Тел. 050-26-05-402.

zz В люб. сост., возмож. с долгами, рассм. все вар-ты, для себя, срочно. Тел. 050-471-85-04. zz Кв. или дом в Крыму или обмен на недвижимость на Украине. Тел. 095-139-16-83. zz Квартиру в любом р-н города. Тел. 095-295-35-85. zz Квартиру для себя, Центр. Тел. 095-295-35-85. zz Квартиру недорого, центр, можно без рем., без посредников. Тел. 050-955-03-56. zz Квартиру, для себя, недорого! Тел. 050-044-26-44. zz Квартиры в люб. сост., возмож. с долгами, рассм. все вар-ты, для себя, срочно, возм. с дорогим еврорем.,коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04. zz Куплю недвижимость в Крыму. zz 1- и 2-комн. кв., Абс. аккурат., Тел. 095-139-29-98. А/В, Артема, центр, посут./почас. Тел. 050-668-18-81. меняю zz 1- и 2-комн. кв., Абс. аккурат., zz 1- комн. кв., центр, балк. заст. на 2- комн. кв. Тел. 095-441-63-14. А/В, Артема, центр, посут./почас. zz 2-комн. кв. 37,5 кв. м. г. Тел. 066-58-57-115. zz 1- и 2-комн. кв., абс. недор., Мариуполь, Центр, 1/2, м/п окна, новая сантехника на квартиру в г. Артема, центр, посуточно/поСлавянск, Центр. Тел. 097-925- часово. Тел. 099-418-07-80. zz 1- и 2-комн. кв., Артема, центр, 38-88. посуточно. Тел. 095-823-60-08. сдаю zz 1 комната в 3-комн.кв. с хозяином. Тел. 095-17-27-851. Документы для zz 1-комн. кв., мр-н Химик, 9/9, к о м а н д и р о в о ч н ы х . вода постояно, крыша сделана, не течет, трубы поменяны, светлая, в Квартиры посуточно. хор. сост, без посредников. Тел. Тел.: 095-033-25-53, 099-01-90-724. zz 1-комн. кв., новый ремонт, 068-439-92-71. улучш. планировка, кондиц., стир. продаю zz Документы об оплате. машина, все новое, состояние zz 4-комн. кв. 140 кв. м., автоном. отопл., 40 000, Центр. Квартиры посуточно. Тел. 050044- люкс, 5 000 грн, торг, на длит. срок. Тел. 050-471-85-04. 26-44. Тел. 050-423-41-45.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

(присылайте SMS-сообщения)

zz 1-комн.кв. Центр, на длит. срок. Тел. 066-225-74-79. zz 1-комн.кв. Чубаря, быттехника, стирал. маш., гор. вода постоянно, 2 500+ газ, свет, вода по счетчикам. Тел. 095-420-27-11. zz 1-комн.кв. Чубаря, быттехника, стирал. маш., гор. вода постоянно, 2 500+ газ, свет, вода по счетчикам. Тел. 095-420-27-11. zz 1-комн.кв., Вольная, 1. Тел. 050-844-88-70. zz 1-комн.кв., Коммунаров, меб., быттехн., 1 500+ ком. услуги. Тел. 050-588-89-77. zz 1-комн.кв., меб., техника. 5/5, р-н центр. рынка, 3.000, предопл. за 3 мес., желат. семье. Тел. 05023-35-992 после 17.00. zz 1-комн.кв., центр, 5/5, vip рем. 2017, есть все, 7 500+ все ком.услуги. Тел. 050-474-63-35. zz 1-комн.кв., центр, на длит. срок, 5/5, с меб., быттехникой. Тел. 050-754-67-30. zz 2 комн.кв на Артема со всем удобствами. Тел. 095-17-27-851. zz 2-комн. кв., центр, теплая, дешево. Тел. 095-829-11-62. zz 2-комн.кв. м-н Артема, с мебелью. Тел. 098-314-45-94. zz 2-комн.кв., р- Цнил, есть все, 1 000+ ком. услуги. Тел. 095-57130-03. zz 3-комн. кв. , Химик, 2 000 + коммун. Тел. 050-383-30-84. zz 3-комн.кв. р-н Артема, ЦНИЛ, 1/5, 53 кв.м, не угл., 7500. Тел. 050573-62-42. zz 3-комн.кв., 2/5, Артема, меб., техника., 3 000+ком. услуги. Тел. 050-588-89-77. zz 3-комн.кв., Артема, Лесной 8/10, бойлер, вся необх. мебель, 1 300+ все ком. услуги+ 650 грн. един. риэлт. работа. Тел. 050-9598-152. zz 3-комн.кв., с меб., м-н Артема. Тел. 050-533-60-41. zz 3-комн.кв., центр, 3/5, vip рем. 2017, есть все, 13 500+ все ком.услуги. Тел. 050-474-63-35. zz 3-комн.кв., центр, 9/9, в хор. сост., с меб., 3 000+ все ком. услуги. Тел. 095-636-06-57.

http://slavinfo.dn.ua

Комната. Сутки. Центр. Тел. 095-05279-17. zz Комнату. Тел. 099-484-01-77. zz Комнату в квартире пенсионеру, нужен присмотр за бабушкой. Тел. 095-105-53-08.

Сдам 3- комн.кв., Артема, 5 спальных мест, посуточно. Тел. 050-48-45-988. сниму

zz 1-, 2-комн. кв. Тел. 050-58889-77. zz 1,2- комн.кв., центр, Артема, с меб., техн., дорого, поряд. гарантирую. Тел. 050-07-77-202. zz 1-комн. кв., возм. с дорогим ремонтом, на длит. срок, порядочность проживания и оплаты гарантирую. Тел. 050-471-85-04. zz 1-комн. кв., желат. с дорогим ремонтом, мебелью и посудой, на длит. срок (командировка по работе), рассм. любые вар-ты. Тел. 050-471-85-04. zz 1-комн.кв., на длит. срок., с техн., мебелью. Тел. 050-95503-56. zz 1-комн.кв., с техн. и меб., на длит. срок. Тел. 050-955-03-56. zz 1-комн.кв., центр, Химик, ЖД, с меб., быттехникой для семьи 2 чел., до 2 500 грн./мес. Тел. 050077-72-02. zz 1-комн.кв., центр, Химик, р-н ЖД, для семьи из 2 чел. с меб., бытехн., до 2 500 грн./мес. Тел. 050-955-03-56. zz 2-, 3-комн. кв., возмож. с дорогим ремонтом, на длит. срок, порядочность прожив. и оплаты гарант. Тел. 050-471-85-04. zz 2,3-комн.кв., с меб., техн., до 2 000. Тел. 050-077-72-02. zz 2,3-комн.кв., центр, с меб., рем., дорого, поряд. гарантирую. Тел. 050-955-03-56. zz 2-комн. кв., возм. с дорогим ремонтом, на длит. срок, порядочность проживания и оплаты гарантирую. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., возмож. с дорогим рем., на длит. срок, порядочность проживания и оплаты гарантирую. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., желат. с дорогим ремонтом, мебелью и посудой, на длит. срок (командировка по работе), рассм. любые вар-ты. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн.кв., м-н Артема, на длит. срок, с хор. услов., до 2 500, рассмотрю любые в-ты. Тел. 050077-72-02. zz 2-комн.кв., м-н Артема, с хор. условиями, на длит. срок., до 2 500, рассм. любые в-ты. Тел. 050955-03-56. zz 3-комн. кв., возм. с дорогим ремонтом, на длит. срок, порядочность проживания и оплаты гарантирую. Тел. 050-471-85-04. zz 3-комн. кв., желат. с дорогим ремонтом, мебелью и посудой, на длит. срок (командировка по работе), рассм. любые вар-ты. Тел. 050-471-85-04. zz 3-комн.кв., Химик, центр или ЖД, для семьи 3 чел., с меб. и техн., до 2 000- 2 500 грн./мес. Тел. 050-955-03-56. zz 3-комн.кв., центр, Химик или Жд, с меб., техн., для семьи 3 чел., до 2 000- 2 500. Тел. 050-07772-02. zz 4-комн. кв., желат. с дорогим ремонтом, мебелью и посудой, на длит. срок (командировка по работе), рассм. любые вар-ты. Тел. 050-471-85-04. zz Дорого, можно с дорогим ремонтом, 1-3-комн. кв., на длит. срок, порядоч. прожив. и оплаты гарант. Тел. 050-471-85-04. zz Квартиру, желат. с евроремонтом, дорого, для себя, порядочность прожив. и оплаты гарантирую. Тел. 050-471-85-04. zz Квартиру, Центр, 1-2 эт. Тел. 095-019-14-98.

zz Комнату, можно с хозяйкой, недорого. Тел. 066-98-67-841. zz СНИМУ 1,2,3- комн. кв., в любом районе. Тел. 050-801-75-95. zz Сниму квартиру возмож. с дорогим рем. и условиями, на длит. срок, порядоч. проживания и оплаты гарант. Тел. 050-471-85-04. zz Сниму любую квартиру дорого, в хор. сост., со всеми услов. и удобствами, порядочность оплаты и проживания гарантирую. Тел. 050-471-85-04.

продаю

zz 1/ 2 дома, под дачу, р-н ж/д, треб. рем., 30 000. Тел. 050-17-55219. zz 1/2 дома, 2 комн., кухня, п/о, ул. Шевченко, 2 500. Тел. 050-80076-94. zz 1/2 дома, ж/д, ул. Святогорская, 44 кв. м, 5 сот., жил. сост., п/о, во дворе капитал. гараж, вода в доме, газ по улице. Тел. 050-80076-94. zz 1/2 дома, р-н Ж/Д, ул. Волжская, 35,5 кв. м., 3 сот., п/о, погреб, колодец, 1700. Тел. 050056-72-67. zz 1/2 дома, р-н Жд, пер. Тельмана, 57/39/8,5, жил. сост., 3 комн., кирпичн., удобства, нов. котел, 6 сот., летн. кухня, сарай, выс. цоколь. Тел. 066-222-70-74. zz 1/2 дома, р-н маг. №20, флигель жил., газ., вода гор. и хол. пост., жил. сост., отдел. вход, или меняю на 2-комн. кв. Тел. 050-81218-67. zz 1/2 дома, с газом, р-н Музея, общ. пл. 55 кв.м. Тел. 050-87203-60. zz 1/2 дома, ул. Красногорская, 43 кв. м, 2 комн., кухня, камин, удобства, газ, в хор. сост., отд. вход, уч. 3 сот., есть гостевой домик, 243 000 грн. Тел. 050-58889-77. zz 1/2 дома, ул. Паравозников, 38 кв. м., 3 комнаты, треб. косм. рем., 2 сотки, 40 000 грн. Тел. 050-5888977. zz 1/2 дома, ул. Р. Люксембург, 45 кв. м, 2 комн., кухня, удоб., газ, с рем., цена договорная. Тел. 050588-89-77. zz 1/2 дома, центр, свежий ремонт, 5 800. Тел. 050-347-59-53. zz 1/2 часть дома, ул. Володарского, р-н Кузни, 40 кв. м., флигель 40 м. кв., треб кап. ремонта, 9 соток, 40 000 грн. Тел. 050-588-8977. zz 1/2добротного дома, 70 кв. м., ул. Карнаухова, рядом магазины, школы, дет. сады, 10 500. Тел. 095-294-25-34. zz 1/3 дома, газ., центр, удоб. в доме, м/п окна, нов. забор, встроен. кухня, колонка-автомат, счетч. на газ и воду, частич. мебель, насос подкачки воды, сарай и двор срвмест., 149 000 грн. Тел.: 05095-98-152, 063-94-04-111. zz 2-эт. газ. дом, р-н пам. Шевченко, ул. Шмидта, 185/70/12, 5 кв. м, отл. сост., с мебелью, 4 комн, удобства, камин, гараж, навес, спутн. ТВ, 5 сот., 1 260 000 грн. Тел. 095-636-06-57. zz 2-эт. дом 230 кв. м., р-н Черевковки, ул. Гладышева, хор. сост. по сниж. цене. Тел. 050-425-25-91.

2-эт. дом газ., 170 кв. м, хор. сост., р-н Целлинной. Тел. 050864-68-87. zz 2-эт. дом ул. Франка, 224х60х22 кв. м., 5 комн., отл. сост., встроен. мебель, мансандра 77 кв. м., гараж, 8 сот., 1 850 000 грн. Тел. 050-588-89-77. zz 2-эт. дом, газ., мр-н Артема, р-н стоматологии, отл. архитек., распол., рем., мебель, 142/53,2/11,9, 2 сануз., гараж, камин, Интер., тел., 2 500 000 грн., торг. Тел.: 050-95-98-152, 063-9404-111. zz 2-эт. дом, м-н Артема, пер. Арматурный, 41 000. Тел. 095-29425-34. zz 2-эт. дом, ул. Курская, есть цокольный этаж, 380 кв. м, уч. 18 сот., х/п, цена договорная. Тел. 050-588-89-77. zz 2-эт. дом, Черевковка, ул. Краснодарская, 207/80/24 кв. м, 4 комн., хор. сост., гараж, х/п, уч. 13 сот., 1 200 000 грн. Тел. 050-58889-77. zz 2-эт.дом, все удобства, без газа. Цена договорная, возможен обмен. Тел.: 095-895-28-88, 7-32-28. zz Восточный, 42м. Газ. 4 800, торг. Тел. 050-992-57-75.

«Газета объявлений» N 5 (611), 7 февраля 2018 г.


Объявления диктуйте по тел.:

продаю

zz Газ. дом, есть п/о, р-н Голубовки, 4 комн., 59 кв. м, л/к (2 комн., отопление), 2 сарая, 2 подвала, 6 сот. Тел. 050-217-68-17. zz Газ. дом, р-н музея, ул. Мартыненко, 80 кв. м, 4 комн., удобства, обычное сост., 10 сот., 148 500 грн. Тел. 095-636-06-57. zz Газ. дом, Целинная, ул. Воронежская, жилое сост., 4 комн., 90/46/14 кв. м, част. с меб., удобства, гараж, 5 сот., 165 000 грн. Тел. 095-636-06-57. zz Газ. дом, Черевковка, общ. 96, жилая 56, кухня 12,3, санузел 11, 5,2 сотки, 268 000. Тел. 050-95-98152. zz Два дома на 1 уч., газ., р-н ж/д, 2-эт., 12,8х7,8, 135 кв. м, из облиц. кирпича, второй дом - 13х7, 82 кв. м, удоб., 2 гаража, 10 сот. приват., 1 463 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zz Дом. Тел. 095-184-70-49. zz Дом 2-эт, меняю. Тел. 095222-97-81. zz Дом 40 кв. м., Смольная, 5 сот., газ, 2 500, торг. Тел. 050-47463-35. zz Дом 47 кв. м., ул. Константиновская, 6 сот., газ, 3 500, торг. Тел. 050-474-63-35. zz Дом 55 кв. м., 7 сот., п/о, р-н Ж/Д, Мымовка, 75 000 грн. Тел. 050-423-41-45. zz Дом 64 кв.м., удобства, х/п, 8 сот., р-н Мира или меняю на 2-комн. кв. Тел. 066-311-81-61. zz Дом 8х9, со всеми удобст., р-н Голубовка, недорого. Тел. 050-14919-10. zz Дом газ, центр Черевковки, рядом с почтой, 45 кв. м, флигель 33 кв. м, есть ванная, л/к, гараж, колодец, колонка, есть место для удобств в доме, 7 сот., хор. сост., 284 000 грн. Тел. 050-95-98-152. z zДом газ. , центр, хор. сост., с удобствами, гараж, ул. Вильямся, 12 000, торг. Тел. 095-294-25-34. zz Дом газ. , центр, хор. сост., с удобствами, гараж, ул. Вильямся, 12 000, торг. Тел. 095-294-25-34. zz Дом газ. 100 кв. м., флигель 2 комн. соедененный с домом, 9 сот. вода в доме, х/п, ремонт, отл. сост., р-н Черевковка, цена договорная, срочно. Тел.: 099-79450-60, 050-98-42-442. zz Дом газ. 65 кв. м., ул. Мартыненко. Тел. 050-947-30-13. zz Дом газ. 79,2 кв. м., вся мебель, ванна, х/п, водопровод, гараж, летняя кухня газ., жилая 24,5 кв. м., зем. уч. 0,1335 га, приват., р-н мясокомбината, хозяин. Тел. 050-588-71-84. zz Дом газ. благоустр., ул. Целинная, 60 кв. м., отл. сост., част. мебель. Тел. 050-425-25-91. zz Дом газ. Мымовка, рядом ЖД, 102 кв. м., гараж, х/п, треб. доделать часть отдел. работ, 202 240 грн. Тел. 050-95-98-152. zz Дом газ. р-н 18 школы, 73 кв. м., гараж, х/п, 6 сот., без посредников. Тел. 095-52-447-25. zz Дом газ. удобства в доме, 8 сот., колодец, х/п, р-н Черевковка,. Тел. 095-571-30-03. zz Дом газ. Центр, удобства в доме, 60 кв. м., жил. сост., гараж, х/п, недостроеный дом. Тел. 095571-30-03. zz Дом газ. Черевковка, ул. А. Тихого, с мебелью, 56 кв. м., 10 сот., х/п, колодец, гараж на 4 машины, новый шифер и забор. Тел. 050-623-04-31. zz Дом газ., 80 кв. м., х/п, р-н Ж/Д, 11 сот. по ул. Артема. Тел. 050-872-03-60. zz Дом газ., 80 кв. м., х/п, р-н Ж/Д, ул. Артема. Тел. 050-86468-87. zz Дом газ., Варшава, 53,2 кв. м, 8,4 сот., колодец, л/к, ухож. участок, 171 000 грн. Тел. 050-9598-152. zz Дом газ., пер. Индустриальный, р-н маг. «Октябрь», 54/32/8 кв. м, 3 комн., жил. сост., удобства в доме, выс. фундамент, без подтопления, 5,5 сот., 175 500 грн. Тел. 095-636-06-57. zz Дом газ/печ. отопл., р-н Славкурорта, х/п, 50 кв. м. Тел. 095-856-93-93. zz Дом Ж/д, 80 кв. м, флигель,40 кв. м, 4 комн., 275000. Тел. 050800-74-18. zz Дом Ж/д, отличный, 140 кв. м, раздельн. комнаты, мебель, кондиционер, м/п окна. Тел. 050800-74-18. zz Дом Ж/д,75 кв. м, м/п окна, хор состояние, нов. котел. Тел. 050-800-74-18.

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zz Дом п.Целинный. Газ, вода, условия в доме. Флигель 2 к . Гараж 2-эт. Тел. 095-515-32-53. zz Дом пос. Северный, 66 кв. м., 0,1 г., 2-эт. кухня, колодец, х/п, подвал, беседка, недорого. Тел. 050-709-35-38. zz Дом р-н Ж/Д около Лимана, 55,7 кв. м., 5,6 сот., новая крыша, м/п окна, 143 000 грн. Тел. 050-9598-152. zz Дом р-н Ж/Д, 75 кв.м., 8 сот. уч., газ, удобства в доме, м/п окна, 8 500. Тел. 050-423-41-45. zz Дом р-н ж/д, 90 кв. м, газ, уч., 6 сот, скважина. Тел. 050-80759-32. zz Дом ул. Подгорная, 70 кв. м., 7 сот., хор. ремонт, жилой флигель, гараж. Тел. 050-423-41-45. zz Дом Центр, ул. Одесская 250 кв. м., жил. сост., 2 гаража, 7 сот. Тел. 050-423-41-45. zz Дом, 120 кв.м., ул.Вильямса, 8 сот., 1998 г., 40 000, торг. Тел. 050-474-63-35. zz Дом, 2 этажный, ул. Самвирская (Целинная), 240 кв.м., +цокольный этаж, газ,отопление, 85 % готовности, гараж, навес, 6 соток, 680 000 грн. Тел. 050-588-89-77. zz Дом, 2-эт., 81 кв. м, ул. Д. Бедного, газ., вода пост., счетчики, удоб. в доме, сад, или меняю на 1-комн. кв. + доплата 1 000, без посредников. Тел. 050-998-60-80. zz Дом, 43 кв.м., Черевковка. р-н шк. №4, под рем., газ, вода, свет, туал. в доме., во двор. колод., х/п., 3,5 сот. земли, 2 900. Тел. 050-80076-94. zz Дом, 50 кв.м., ул.Кранштатская, 8 сот., газ, 4 000. Тел. 050-474-63-35. zz Дом, 55 кв.м., ул.Уральская, 8 сот., газ. скважина, 9 500, торг. Тел. 050-474-63-35. zz Дом, 65 кв.м., 5 сот., газ, 9 000, торг. Тел. 050-474-63-35. zz Дом, 65 кв.м., ул.Изюмская, 8 сот., газ, 7 000. Тел. 050-474-63-35. zz Дом, 65 кв.м., ул.Матвеева, 8 сот., газ, гараж, 7 500, торг. Тел. 050-474-63-35. zz Дом, 70 кв.м., пер. Минский, 5 сот., баня, гараж, 21 000 грн. Тел. 050-474-63-35. zz Дом, 70 кв.м., ул.Смоленская, 6 сот., газ, п/о, 17 000, торг. Тел. 050-474-63-35. zz Дом, 75 кв.м., нов. окна в доме и флигеле, нов. котел, 5 сот., 12 500. Тел. 050-347-59-53. zz Дом, 7х 13, р- н Голубовки, газ, водопр. канализ., гараж, колод., тепл., л/к, 2 подв., 8 сот., цена дог. Тел.: 095-523-77-10, 050703-37-98. zz Дом, 8х9 в хор. сост. или меняю на 2-комн.кв. в Славянске. Тел. 050-885-99-65. zz Дом, 90 кв. м., газ, вода, лет. кухня, бол. подвал, х/п, 12 соток приват., на берегу реки, п. Мандрычино. Тел. 063-892-82-90. zz Дом, 90 кв.м., ул.Современная, 8 сот., газ., п/о, 11 000, торг. Тел. 050-474-63-35. zz Дом, Былбасовка, печн. отопл.+ газ. Тел. 050-97-53-118. zz Дом, Восточный, 54 кв. м., газ., сан. узел на улице, 3 200, торг. Тел. 050-383-30-84. zz Дом, Восточный, 70 кв. м., 2 гаража, удобства в доме , 8 200 торг, срочно. Тел. 050-383-30-84. zz Дом, газ и твердое топл.,105 кв. м, 5 комн., теплый, удобства, л/к, гараж, х/п, подвал, мастерская, уч. 13 сот., р-н ж/д. Тел. 095-15651-61. zz Дом, газ, 126 кв.м., с рем. сигнализ., гараж, флигель, нов. забор, 10 сот.+ дача в подарок, 29 000, торг. Тел. 050-347-59-53. zz Дом, газ, 61,5, р-н мясокомбината, не дорого, возм. обмен. Тел. 050-625-48-06. zz Дом, газ, 75 кв.м., свободн. планировка. жилой флигель, нов. котел, 7 сот., 9 000. Тел. 050-34759-53. zz Дом, газ, Варшава, пер. Коминтерна, 42 кв. м., 2 комн., требует ремонта, коробка целая, крыша не теч., гараж, 4 сот., 104 000 грн., торг. Тел. 095-636-06-57. zz Дом, газ, ЖД, 60 кв.м., 10 сот., кондиционер, заходи и живи, 11 500. Тел. 050-347-59-53. zz Дом, газ, Машмет, недалеко от «Оазиса», 93 кв. м, ремонт, действующ. камин, кондиц., всроен. кухня, 380 В, утеплен пенопластом, 473 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zz Дом, газ, Мымовка, добротный, газ+ п/о, 5,5 сот., колод., 4 300. Тел. 050-347-59-53. zz Дом, газ, центр Черевковки, 75 кв.м., 3 мин. до остановки и магазинов, 5 комн., косм. рем., туал., вода в доме, 7 сот., х/п, л/к, кап. гар., погреб, колод., 15 000. Тел. 050-800-76-94.

zz Дом, газ, центр, 6 сот., 80 кв.м., утеплен, с рем., хоз. постройки, 14 500. Тел. 050-34759-53. zz Дом, газ, Черевковка, уютный, 4 комн., м/п окна, нов. котел, счетчики на все, вода пост., без долгов, докум. готовы, 6 сот., гос. акт. Хозяин. Без посредников. Тел.: 095-404-62-91, 098-706-02-54. zz Дом, газ., 1 Былбасовка. все удобства, возм. обмен. Тел. 095753-03-14. zz Дом, газ., все удоб., 93 кв. м, р-н Строймаша, ул. Киевская. Тел. 050-638-38-06. zz Дом, газ., ЖД, около Лимана, общ. 82,3., жил. 55,8, кух. 8,9, 5,8 сот. земли, хор. сост. дома, колонка, 272 000. Тел. 050-95-98152. zz Дом, газ., ЖД, р-н Лимана, общ. 82, 3 кв.м., жил. 55,8, кух. 8,9, земли 5, 81, на выс. фунндам., хор. планировка, 282 600. Тел. 050-9598-152. zz Дом, газ., интернатовская гора, 4 комн., кухня, удоб. в доме, нов. котел и колонка, счетч. на газ и воду, походной погреб, 198 000. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04111. zz Дом, газ., под бизнес, на перекрестке дорог, ж/д, 52,7/24,8/6,2 кв. м, 2 гаража, 6 сот., скваж., нов. котел и колонка, хор. забор, 182 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 06394-04-111. zz Дом, газ., р-н Ц. рынка, с удобствами. Тел. 099-215-96-44. zz Дом, газ., с монсардой, добротный,Черевковка, 90 кв.м., высок. фунд., 4 комн. раздел., больш. ванна, жил. сост., гараж, х/п, 5 сот. земли, 532 000. Тел. 095-636-06-57. zz Дом, газ., ул. Урицкого, 98 кв. м, высокий фундамент, 4 комн., удобства, гараж, л/к, 20 сот., 260 000 грн. Тел. 095-636-06-57. zz Дом, ЖД, 45 кв.м., газ, жил. сот., 8 сот., 4 500. Тел. 050-80076-94. zz Дом, м- н Восточный, 90 кв.м., все хоз. постройки, жил. сост., 9 500, торг. Тел. 050-383-30-84. zz Дом, м- н Восточный, жил. ост., санузел в доме, газ. отопл., рядом школа, магазины, остановка, 8 000. Тел. 050-383-30-84. zz Дом, мр-н Мымовка, газ., все удобства. Тел. 050-979-26-68. zz Дом, небольш., р-н ЖД, уч. 8 сот., сад, все ппостр., печн. отопление. Тел. 066-93-77-970. zz Дом, р-н Голубовки, есть газ, жилое сост., требует ремонта. Тел. 066-154-60-09. zz Дом, р-н Голубовки, есть газ, жилое сост., требует ремонта. Тел. 066-154-60-09. zz Дом, р-н ж/д, все уд-ва, 90 кв.м, 7 сот. Тел. 050-77-68-255. zz Дом, р-н ЖД, 103 кв.м, все коммуникации, 12 соток, гараж, договорная, г. Славянск. Тел. 095361-93-85. zz Дом, р-н ЖД, 45 кв.м., 10 сот. земли, не дорого. Тел. 066-32248-48. zz Дом, р-н ЖД, 45 кв.м., 10 сот. земли, не дорого. Тел. 066-32248-48. zz Дом, р-н ЖД, 45 кв.м., 10 сот. земли, не дорого. Тел. 066-32248-48. zz Дом, р-н ЖД, 45 кв.м., 10 сот. земли, не дорого. Тел. 066-32248-48. zz Дом, р-н ЖД, в жил. сост., 50 кв.м., 7 сот. земли, удоб. на улице, колод., слив в доме, 7 000. Тел. 063-97-49-271. zz Дом, р-н стоматологии, возм. обмен на 2-комн.кв. Тел. 095-67194-59. zz Дом, р-н Ц. рынка. Тел. 050164-13-60. zz Дом, р-н Ц. рынка, 57 кв. м, газ, вода в доме, л/к. Тел.: 2-05-93, 050-823-74-65. zz Дом, Рыбхоз, ул. Юбилейная, 110 кв. м, 5 комн., газ, удобства, жилое сост., флигель, 2 комн., кухня, газ, вода, л/к, х/к, уч. 15 сот. Тел. 050-588-89-77. zz Дом, Святогорск, 8х10, р-н лесной школы, 3 дома во дворе под дочу, 10 сот. земли. Тел. 066311-81-61. zz Дом, Смольная, Черевковка, удобства, без рем., недорого, срочно, возм. обмен. Тел. 050-53181-44. zz Дом, ул. Володарского, р-н кузни, 35 кв. м., газ.вода, треб. кап. ремонта, 3,5 соток, 40 000 грн. Тел. 050-588-8977. zz Дом, ул. Горовая, все удобства, 90 кв, гараж,плиточн. двор. Тел. 066-873-63-84. zz Дом, ул. Купянская, жил. сост. общ пл. 47, жил 25, кухня 9,5 кв.м., 4 комн., удобства, газ, флиг. 34 кв.м., летн. кухня, сарай, гар., уч. 4,6 сот. 243 000 грн. Тел. 050-58889-77.

«Газета объявлений» N 5 (611), 7 февраля 2018 г.

zz Дом, ул. Мира, г/д, п/о, хор., жил. сост., туал. на улице, 4 комн., кухня, гараж, летн. кухня, сух. погреб, 65 кв.м., 6 500. Тел. 050800-76-94. zz Дом, ул. Полярная, пер. Чапаева, 80 кв.м., 4 сот., удобства во дворе, х/п, газ, вода в доме, срочно, документы готовы. Тел. 050-26-89-207. zz Дом, ул. Украинская, 80 кв. м., 8 соток, х/п, 2 колодца, газ, вода, телефон. Тел. 095-93-541-58. zz Дом, ул. Франко, 4 комн., 42/22/8,6, газ, удобства, жилое сост., уч. 6 сот., л/к, сарай, 176 000 грн. Тел. 050-588-89-77. zz Дом, Целинная, 8х9, газ., все удобства. Тел. 095-82-222-15. zz Дом, центр, отл. место, 71,6 кв. м., жил. 49,3 кв. м., кухня 11,5 кв. м., 4,8 сотки, высота 3 м.,гараж, подвал,ремонт, отл. планир., 644 800 грн. Тел. 050-95-98-152. zz Дом, Черевковка, 8 сот., все постройки, газ., 100 кв.м. Тел. 09587-09-849. zz Дом,75 кв.м., ул.Ворошилова., 20 сот., газ, п/о, 10 500. Тел. 050474-63-35. zz Дом,90 кв.м., ул. Савхозная, 15 сот.+10 сот., п/о, 8 000. Тел. 050-474-63-35. zz Дом. газ, р- н восьмиквартирной, все удобства. Тел. 050-1588-598. zz Дом. газ, Черевковка, 60 кв. м, нов. крыша, сантех., отопление, плитка, обои, полы, утеплен пенопл., короед, нов. проводка, комн. разд., зал, спальня, навес, подвал 390 кв. м, 9 сот., 359 000 грн., торг. Тел.: 050-959-81-52, 063-94-04-111. zz Дом. Ж/Д Вокзал. 50кв.м., газ, вода, свет.треб. ремонта. Участок 6 соток. 4 500. Тел. 050-800-73-57. zz Дом. Северный. 65кв.м. Газ, свет, вода. жил. сост., м/п окна, удобства. участок 6 соток. 9 000. Тел. 050-800-73-57. zz Дом. Черевковка. 70кв.м. Газ, вода, свет, жил. сост.Рядом церковь. 15 000. Тел. 050-80073-57. zz Пол дома газ. р-н Глазной больницы, 13 сот., недорого. Тел. 050-864-68-87. zz Продам дом в Центре, очень хороший район, 370 000.торг. Тел. 050-800-74-18. zz Продам Дом, Целинная, 5 комнат, все удобства, л/к, гараж, хоз. постройки, отличные соседи, тихий район, 2 мин. от остановки. Тел. 050-800-74-18. zz Часть дома, 60 кв. м, центр, под офис, для бизнеса, хор. место. Тел. 050-864-68-87.

куплю

zz В люб. сост., возмож. с долгами, рассм. все вар-ты, для себя, срочно, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04. zz В люб. сост., возмож. с долгами, рассм. все вар-ты, для себя, срочно, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04. zz Дачные домики, а также любые строения, под разборку. Тел. 095-88-46-360. zz Дачные домики, под разборку, в люб. р-не. Тел. 095-88-46-521. zz Дачные домики, строения, под разборку. Тел. 099-622-44-14. zz Дачу, дом, строение, под разборку. Тел. 099-36-37-745. zz Дом до 80 000 грн. Тел. 050872-03-60. zz Дом или 1/2 дома, на участке без подтопления. Тел. 050-34759-53. zz Дом от 70- 100 кв. м. и более, р-н Артема, центр , ЖД. Тел. 050872-03-60. zz Дом с печным отоплением. Тел. 050-864-68-87. zz Дом, Артема, ж/д вокз., центр, хороший дом, можно с рем., или в стадии коробки, для себя, рассм. все варианты, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04. zz Дом, без посредников. Тел. 050-588-89-77. zz Дом, в люб. р-не города, с зем. уч., возм. с хор. рем., для себя, рассм. все вар-ты. Тел. 050471-85-04. zz Дом, в любом сост., возм. с долгами, не приват., для себя, срочно, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-47185-04. zz Дом, дачу, др. строения на взаимовыгодных условиях, под разборку. Тел. 066-435-75-25. zz Дом, ЖД, от 60 кв.м. до 120 кв.м., в жил. сост. или с ремонтом. Тел. 050-077-72-02. zz Дом, можно с хор. ремонтом, р-ны Северный, Целинный, центр. Тел. 050-471-85-04.

(присылайте SMS-сообщения)

zz Дом, центр, от 60 кв.м. до 120 кв.м., в жил. сост. или с ремонтом. Тел. 050-077-72-02. zz Дом, центр, р-н ж/д, в рассрочку. Тел. 066-740-97-09. zz Дом, Черевковка, в центре р-на, от 60 кв.м до 120 кв.м., в жил. сост. или с рем. Тел. 050-07772-02. zz Небольшой дом, центр, с удобств., недор. Тел.: 095-52993-89, 095-549-50-68.

меняю

zz 1/2 дома, 50 кв.м., р- н глазной больницы на квартиру. Тел. 050864-68-87.

2- эт. дом, без внутр. работ, 140 кв. м., р-н Черевковки, 8 сот., гараж, меняется на квартиру. Тел. 095160-96-88. zz Дом 130 кв. м., х/п, ул. Полярная, 6 сот. на кв. по договоренности. Тел. 066-292-46-95.

сдаю

zz Дом с удобтв., меб., газ., вода, 4 комн., кухня, ванна, порядочн. людям, р-н Машмета. Тел. 066-9377-970. zz Дом, ул. Правды, р-н Мира, газ, удоб. в доме, без меб., 700 + ком. услуги. Тел. 095-352-99-02. zz Небольшой домик, Черевковка, ул. Смольная, треб. ремонта, н/п, участок 7 соток, колодец или продам. Тел. 095-8128-749.

сниму

zz Дом для себя, в хор. сост., с меб., техникой, рассм. любые в- ты, дорого. Тел. 050-955-03-56. zz Дом, возм. с дорогим ремонтом, на длит. срок, порядочность проживания и оплаты гарантирую. Тел. 050-471-85-04. zz Дом, возм. с дорогим ремонтом, поряд. оплаты и проживания гарант., возм. на длит. срок. Тел. 050-471-85-04. zz Дом, возмож. с дорогим рем., на длит. срок, порядочность проживания и оплаты гарантирую. Тел. 050-471-85-04. zz Дом, до 100 кв. м., в хор. сост., для себя, с меб. и техн., в любом р-не, до 3 000 грн. Тел. 050-07772-02. zz Дом, желат. с дорогим ремонтом, мебелью и посудой, на длит. срок (командировка по работе), рассм. любые вар-ты. Тел. 050-471-85-04. zz Дом, можно 2-эт., возмож. с дорогим рем., порядочность оплаты и прожив. гарант., возможность оплаты наперед. Срочно. Тел. 050-471-85-04. zz Дом, хор. сост., с меб., на длит. срок. Тел. 050-588-89-77. zz Дом, хор., с рем., техн., мебелью, дорого, до 4 000 грн./ мес. Тел. 050-955-03-56. zz Сниму любой дом дорого, в хор. сост., со всеми услов. и удобствами, порядочность оплаты и проживания гарантирую. Тел. 050-471-85-04.

продаю

zz 1,5 газ. дом, Николаевка, очень хор. ремонт, быттех, мебель, 795 000 грн. Тел. 050-95-98-152. zz 2-эт. газ. дом, Черкасское, ул. Школьная, 152 кв. м, 5 комн., хор. сост., камин, гараж, 25 сот., 312 000 грн. Тел. 095-636-06-57. zz Газ. дом, Рубцы, 4 комн., 15 сот., 3 сарая, вода во дворе, без удобств, нужен ремонт, 170 000 грн. Тел. 050-95-98-152. zz Газ. дом, Рубцы, 40 кв. м., летняя кухня в ней удобства, 180 000. Тел. 050-95-98-152. zz Дом в Черкасском, 9х 12, больш. уч., рядом сосн. лес. Тел. 050-136-70-81. zz Дом газ. 57 кв. м. ванна, м/п окна, 25 сот. с. Новая кругляковка Харьквская обл. Тел. 066-33353-41. zz Дом газ. г. Барвенково, вода, канализация, 2 котла, 4-комн., большая кухня, погреб, х/п, 36 сот., рядом магазины аптека , школа. Тел. 095-42-75-456. zz Дом газ. со всеми удобствами, 53 кв. м., 3 комн.,х/п, 0,13 га, рядом ж/д. п. Дробышево, цена договорная. Тел. 066-19-14-968. zz Дом газ., небольшой, пос Былбасовка - 3, х/п, 7 соток, колодец, хорошая вода. Тел. 095-45-63-986.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

zz Дом газ., удобства в доме, большой участок, рядом лес, озера, с. Диброва. Тел. 095-497-55-30. zz Дом газ., утеплен, м/п окна и двери, вода в доме, сад, огород, с. Рубцы. Тел. 050-98-57-221. zz Дом новый 2-эт., колодец, погреб, 28 сот. приват. земли, с. Троицкое. Тел. 050-82-64-317. zz Дом п. Райгородок, х/п, баня, летняя кухня, колодец, 7 соток, огород выходит на луг, центр поселка, рядом остановка. Тел. 099-075-83-15. zz Дом п/о г. Барвенково, с мебелью, 90 000 грн. Тел. 066-40765-26. zz Дом п/о, небольшой, хор. сост., х/п, 7 сот., п. Мандрычино. Тел. 050-52-80-608. zz Дом п/о, с. В.-Ивановка, сад, плодородная земля, вода или меняю. Тел. 099-95-160-07. zz Дом пгт. Райгородок 40 кв. м., почти даром, 12 сот., свет, вода, возм. прописки. Тел. 050-42525-91. zz Дом с. Маяки, асфальт, 25 сот., п/о, есть дрова и уголь,продам, меняю на квартиру или сдам в аренду с полед. выкупом. Тел. 050621-25-59. zz Дом, 1,5 эт., Былбасовка-1, пласт. окна, все удобства, своя скважина, н/п, вольер, молодой сад, недорого, возм. рассрочка или обмен на квартиру. Тел. 095-20533-42. zz Дом, 7х8, Былбасовка-2, п/о, х/п, колодец, 15 сот., без ремонта, отл. сад, варианты обмена, рассрочка. Тел. 093-95-11-708. zz Дом, Андреевка, усадьба к речке, хор. сад, огород, 90 000 грн. Тел.: 063-756-11-54, 050-15305-33. zz Дом, Былбасовка 1, газ, вода, все удобства, хоз. постройки, дворплитка, бол. сад, огород, возм. обмен на Славянск, Николаевка, Изюм. Тел. 050-731-35-59. zz Дом, Былбасовка -1, ул. Рыбхозная 4, печное отопление, 5 комнат, удобства во дворе, хоз. постройки, недорого. Тел. 050-21776-14. zz Дом, Былбасовка-1, 24,5/9,8 кв. м, душ. кабина, туалет в доме, вода, соврем. эл. печь с духовкой, бойлер 30 л, 12,28 сот., скважина 36 м, гидроаккумул., 98 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04111. zz Дом, в жилом сост., с. Маяки, печ. отоп., 57 кв. м, 27 сот. приват, с меб., х/п, колодец, цена договор. Тел. 095-65-55-485 (до 20:00). zz Дом, в отл. сост., газ рядом,100 000 грн., п. Черкасское. Обращ.: ул. Кирова. Тел. 066-951577-3. zz Дом, газ, м-н Восточный, 70 кв.м., вода в доме, без удобств, газ. летн. кухня, гар., уч. 6 сот. Тел. 050-801-75-95. zz Дом, газ, Николаевка, хор. место, дорогой ремонт, мебель, общая 120 кв. м, 13 сот., 1 325 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-9404-111. zz Дом, газ., Былбасовка-1, 2 спальни, зал, л/к на 2 комн., част. с меб., удобства на улице, 225 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-9404-111. zz Дом, газ., г. Краматорск, 9х10, н/п, уч. 1 га, рядом река, луга, зона отдыха. Тел. 095-87-60-486. zz Дом, газ., с. Дробышево, 90 кв. м, удоб. в доме, 200 м до леса, 3 км. до р. Донец, 4 км до Голубых озер, 8,5 сот., есть 2 дома на одной ул., 330 000 грн. Тел.: 050-9598-152, 063-94-04-111. zz Дом, Дробышево, ул. Мира, 70 кв. м, без внутр. работ, 15 сот., рядом лес, озеро, 90 000 грн. Тел. 050-5-888-977. zz Дом, Краматорск, 7х 8, две спальни, зал, кухня, все удобства, постройки, возможен обмен на 2- комн. кв. в Краматорске или Славянске. Тел. 095-178-15-45. zz Дом, Маяцкое лесничество, 77 кв.м., 16 соток, приват., отопление водяное, удобства в доме, сад, х/п, гараж, цена договорная, возможен обмен на квартиру. Тел. 050-86327-79. zz Дом, п. Андреевка, 8х9, м/п окна, кирпич. гараж, л/к, 12 сот., 180 000 грн. Тел. 050-153-05-33. zz Дом, п/о, Кр. Лиман, с.Кр. Лука, 4 комн., в хор.сост., живопис. место, рядом речка, гараж, 19 сот., колод., молод. сад, ул. асфальтир., 312 000 грн. Тел. 095-636-06-57. zz Дом, п/о, с. Маяки, ул. Гагарина, в жилом сост., 75 кв. м, 5 комн., выс. потолки, без удобств, вода на улице, гараж, л/к, 38 сот., рядом речка, 121 500 грн. Тел. 095636-06-57. zz Дом, п/о, Святогорск, ул. 9 Мая, 2 дома на одном уч., 10 сот., 910 000 грн. Тел. 095-636-06-57.

http://slavinfo.dn.ua

11


С Дне� Свят�� Этот праздник прижился у нас в стране, как никакой другой - еще бы, сама его идея прекрасна и проста, как все гениальное. Любовь, которую каждый из нас проявляет в свойственной ему манере, требует от нас в этот день только вдохновения и креатива, а остальное - дело техники. День святого Валентина - особенный праздник: 14 февраля вы остаетесь наедине с тем, кого любите, чтобы признаться в любви - трогательно, забавно, в шутливой манере или, наоборот, со слезами на глазах. Только вам двоим решать, как это будет, а если теряетесь, какой сценарий выбрать, доверьтесь нашему мнению. "Газета объявлений" подобрала несколько советов на тему того, как отметить 14 февраля.

То� подарко� н� 14 феврал� дл� девуше� День влюбленных — лучший праздник в году для тех, кто уже нашел свою половинку. 14 Февраля влюбленные дарят друг другу валентинки и подарки, красноречиво говорящие о чувствах. В помощь тем, кто хочет оригинально признаться в любви, полезные советы и подсказки по выбору подарка для парня, девушки, мужа, жены или просто дорогого и любимого человека. КОННАЯ ПРОГУЛКА

УКРАШЕНИЯ Бытует мнение, что лучшие друзья девушек — это бриллианты. Но это не значит, что вам стоит дарить только драгоценности. Сейчас можно найти и неплохие варианты бижутерии. Узнайте, что ей больше нравится в украшениях — какой дизайн, металл, стиль и подберите что-то особенное.

Незабываемый подарок паре в любое время года. Она будет по-своему увлекательна, познавательна и незабываема. Данный презент станет занимательным приключением для двоих людей, которые любят открывать новые горизонты. Увлекательная прогулка для пары по живописным местным пейзажам или урок верховой езды – это оригинальный подарок к любому празднику.

ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ Если думаете, что такое необычное подарить своей любимой на День влюбленных, то у нас есть для вас очень интересное предложение - сертификат на процедуры в салоне или на посещение каких-нибудь курсов. А если вам приходилось слышать от своей возлюбленной, что она давно хотела посетить какую-нибудь спа-процедуру, тренинг или курсы, то эта идея точно для вас.

УЖИН ПРИ СВЕЧАХ Да, это та самая классика, которая многим покажется банальной. Но поверьте, для девушек она остается актуальной всегда. Такой вечер нужно хорошо продумать — подобрать место и создать обстановку. Для этого можно забронировать столик в ресторане, или организовать и дома. Закажите любимые блюда или приготовьте что-то сами — это ваша девушка точно оценит.

СЛАДОСТИ Какая девушка не любит шоколад, конфеты и печенье? Упакуйте в красивую коробку любимые сладости своей половинки, перевяжите ее красивым атласным бантом, а внутрь вложите поздравительную открытку с признанием в любви.

РОМАНТИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ Возможно, у вас двоих есть любимое место, где вы пережили особенные моменты. А может, вы давно куда-то хотели поехать, но не было времени. 14 февраля — идеальный праздник для того, чтобы исполнять желания и забыть о рутине. Купите билеты, забронируйте номер заранее и продумайте все детали. Отправьтесь в путешествие вашей мечты со своей второй половинкой — это запомнится надолго!


Валентин� Ка� отметить День влюбленны� Всем нам хочется как-то по-особенному прожить этот день – День святого Валентина. Его с нетерпением ждут миллионы влюбленных во всех странах. Романтический ужин в кафе или ресторане вдвоем – оптимальный вариант в данной ситуаци. ВОССОЗДАТЬ ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ 14 февраля вы можете создать свое первое свидание с любимым. Если это возможно, пусть оно будет в том же месте. Вспомните самые приятные детали этого свидания, попробуйте их воссоздать.

ДЕНЬ ИСПОЛНЕНИЯ ЖЕЛАНИЙ

Перед тем, как провести День Святого Валентина вместе, предоставьте друг другу большущий список самых

разных желаний на это день. Конечно, они должны быть выполнимы. И каждый пусть выполнит несколько из них именно на этот праздник. Что будет исполненным – окажется сюрпризом, интригой дня.

ДЕНЬ СЮРПРИЗОВ

Наполните этот праздник небольшими сюрпризами: минизаписки с признаниями в любви в самое разное время, в самых разных местах дома и в одежде, букет цветов с курьером или доставка подарочного сертификата, праздничная

одежда даже для домашнего ужина, новое белье. Просто постройте праздник на приятных мелочах.

СЪЕДОБНЫЙ КВЕСТ Организуйте гастро-тур по вашим любимым точкам, начиная с шаурмы от Айдера и заканчивая пафосным рестораном на крыше. Только одно условие: в каждом месте заказывайте только по одному блюду, иначе ваш желудок может взбунтоваться, и вечер будет безнадежно испорчен.

То� подарко� н� 14 феврал� дл� парне� СОЗДАЙ АТМОСФЕРУ ПРАЗДНИКА Если у тебя есть время и настроение, можешь украсить комнату всевозможными сердечками, воздушными шариками, валентинками, гирляндами. Сердечки можно выложить и из лепестков роз, из бумаги или цветной проволоки. Свечки в форме сердечек явно не будут лишними в день Влюбленных.

КВЕСТ СВОИМИ РУКАМИ Придумайте для мужчины задания, разгадав которые он получит Главный Приз (на эту роль подойдет практически любой сувенир, тут дело в самом процессе). Вопросы могут быть связаны с вашими отношениями (например, пусть вспомнит цитаты из первого совместно просмотренного фильма) или с его хобби. Хорошо, если задания будут шуточные - и веселый вечер в компании друг друга сам по себе станет отличным подарком.

ВКУСНЫЕ ПОДАРКИ

Сложно найти мужчину, равнодушного к вкусной еде. 14 февраля отличный повод побаловать любимого лакомствами и продемонстрировать ему свои кулинарные способности. Готовить можно все что угодно: печенье, торт, пиццу, пирог, блинчики или желе. Самое главное - придать блюду форму сердечка, а если это невозможно - нарисовать сердечко с помощью крема или майонеза.

ШАРИК В ВИДЕ СЕРДЕЧКА к которому прикреплён ваш подарок. Сюда же может входить воздушный шар любви, который нужно будет совместно запустить, загадав при этом желание

СТИЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ Думаем, любой молодой человек на откажется получить на День Святого Валентина крутые аксессуары. Вы можете презентовать ему интересную обложку для паспорта, кожаный ремень, ключницу, визитницу, портмоне, кошелек, зонт-трость, хороший брелок, портсигар с зажигалкой, многофункциональный складной нож, чехол для телефона или планшета, сумку для ноутбука. Так что, 14 февраля - это отличный способ прикупить своему мужчине стильные вещички, которые сам он себе бы ни купил.

ПОЛЕЗНЫЕ ПОДАРКИ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРА Большинство молодых людей не мыслят свою жизнь без компьютера, поэтому подарки из этой области будут всегда кстати. Самый беспроигрышный вариант USB-флешка, размер в этом случае имеет значение, но внимание нужно обращать на размер памяти - чем он больше, тем больше радости будет в глазах любимого. Дополнить подарок можно романтичной открыткой.

ПАРНЫЕ ПРЕДМЕТЫ Подарок, когда одна половина предмета у вас, а вторая — у любимого человека. И только когда вы вместе, они — единое целое. Здесь есть множество вариантов — от кулонов до парных маек.


Объявления диктуйте по тел.:

продаю

zz Дом, пос. Андреевка, 9х10, отопл. эл., печное, 14 сот.огород, все удобства, гараж, баня, все постр., 2 колод. Тел. 099-51616-67. zz Дом, пос. Высокоивановка, 65 кв.м., газ+ печн. отопл., вода, все постр. Тел.: 050-616-37-41, 095518-76-11. zz Дом, пос. Черкасское. Тел. 095-60-22-128. zz Дом, пос. Яровая, 30 сот., с удобствами. Тел. 095-134-44-89. zz Дом, пос. Яровая, 65 кв. м., уч. 12 сот. Тел. 095-574-62-01. zz Дом, Райгородок, 40 кв.м., 4 комн., водян. отопл., все постр., 12 сот. земли, рядом сосн. лес. Тел. 066-285-00-32. zz Дом, с. Маяки, 61/30, п/о, л/к с ванной, центр. вода во дворе, есть место под ванную, туалет, 25 сот., 15 мин. от Донца, 10 мин. до леса, 160 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zz Дом, с. Сергеевка , 6,40х8,90, общ. 53,7 кв. м, огород, участок 0,15 Га. Тел.: 095-889-32-00, 095167-02-94. zz Дом, с. Сидорово, н/п, колодец, гараж, погреб, сарай. Тел. 050-15-65-572. zz Дом, с. Яцкое, Краснолим. р-н, 64 кв. м, х/п (гараж, л/к, погреб, сараи), в доме водопровод, газ, свет. Тел. 099-50-15-279.

Дом, с.Маяки. Срочно. Тел. 066-54017-99. zz Дом, Святогорск, ул. Маяковского, рядом с лесом, 6 сот. приват., 50,3/28,7, рядом с домом фундам. 10х10, вода в доме, без удоб., 270 000 грн. Тел.: 050-9598-152, 063-94-04-111. zz Дом, Сидорово, около С. Донца и затоки, камин, лодка, необх. мебель и быттехника, 2 кондиционера, хор. сост. дома и участка, 1 053 000 грн., торг. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zz Дом, сруб, Святогорск, 120 кв. м, 10 сот. приват. земли, м/п окна, двери, эл. отопление, дорогая меб., быттех., качели, тандыр, 2 лоджии, асвальт. дорога, 3 640 000 грн. Тел. 050-95-98-152. zz Дом, Черкасское, общ. 57,5, жил. 34,7, кух. 5,8, угольник, сарай, сух. подвал., вода в доме, колод., м/п окна, заб. из шиф., 8 сот. земли, ряд. маг., ост., электр., 71 000. Тел. 050-95-98-152. zz Дом-дача, Рубцы, 67/31,7/11,8 кв. м, м/п окна, нов. отопление, бойлер, гараж, х/п, 15 сот., 760 000 грн. Тел.: 050-95981-52, 063-94-04-111. zz Домик, с. Маяки, 25 сот., 30 000 грн. Тел. 050-76-86-171. zz Жилье, с газом, зем. уч., частич. удобства, Краснодарский край. Тел. 050-841-76-85.

куплю

zz В люб. сост., возмож. с долгами, рассм. все вар-ты, для себя, срочно. Тел. 050-471-85-04. zz Дом или квартиру в Крыму, или обмен на недвиж. в Украине. Тел. 066-737-11-99. zz Домик под разборку. Тел. 09524-53-582. zz Недвижимость в Крыму. Тел. 066-980-66-33. zz Недвижимость в Крыму. Тел. 095-102-98-88.

меняю

zz Дом в Дружковке на дом в Славянске, газифицирован, вода в доме. Тел. 050-26-05-402. zz Дом, п. Былбасовка, или продам. Тел. 050-280-30-12.

сдаю

zz Дом, Сидорово, около С. Донца и затоки, камин, лодка, необх. мебель и быттехника, 2 кондиционера, хор. сост. дома и участка, 5 500 + 2 500 грн. риелторская работа, возм. помесячно. Тел. 050-95-98-152.

продаю

zz 10 сот. земли р-н Оскола, 100 м. до воды, рядом лес. Тел. 050864-68-87. zz 2 га земли, с. Сидорово, на берегу затоки Донца, есть возмож. подключ. 380 В, 690 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111.

14

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zz Га земли, Славянский р-н, возле дороги, 30 000. Тел. 066878-29-09. zz Гараж в общ. «Нива». Тел. 05050-20-900. zz Зем уч., 0,3 га Святогорск, Центр ( под автостоянку). Тел. 050872-03-60. zz Зем. у. 4 га Славкурорт, рядом озеро. Тел. 050-872-03-60. zz Зем. уч. под застройку, п. Дробышево, 15 сот., приват. Тел. 067-172-12-70. zz Зем. уч. ровный, 16,9 сот., во дворе скважина, с. Богородичное, не далеко школа, церьковь. Тел.: 095-364-52-91, 095-484-66-43. zz Зем. уч. с. Богородичное, ул. Лесная, 23, 19 сот., 189 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04111. zz Зем. уч., 15,5 сот., ул. Курская, сад, обнесен забором, вода пост., част. асфальт., 160 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zz Зем. уч., 21,98 сот., р-н стад. «Химик», пер. Кима, 48 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04111. zz Зем. уч., 3 сотки, рядом вода, с.Татьяновка, центр. Тел. 066-951577-3. zz Зем. уч., г. Святогорск, р-н Поле Чудес, 12 сот., рядом 2 соврем. дома, 186 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zz Зем. уч., п. Мирный, ул. Корнейчука, 10 сот. приват., есть проект на дом, 186 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zz Зем. уч., с. Богородичное, 6 сот., гараж, подвал. Тел. 050-70124-67. zz Зем. уч., с. Маяки, срочно. Тел. 066-809-73-45. zz Зем. участок, 0,880 га, п. Мирный, ул. Русская, 103, цена договорная, участок , с . Богородичное, ул. Партизанская 1а, на 0,670 га. Тел. 095-361-93-85. zz Зем. участок, 20 сот., ул. Лесозащитная, р-н Интерната №2. Тел. 050-555-55-66. zz Зем. участок, берег Оскола. Тел. 050-588-89-77. zz Зем. участок, п. Студенок. Тел. 050-588-89-77. zz Зем. участок, р-н стадиона Химик, 16 соток, недорого. Тел. 050-160-91-61. zz Зем. участок, р-н стадиона Химик, 16 соток, недорого. Тел. 066-273-503-6. zz Зем. участок, р-н Черевковки , 6 соток. Тел. 067-916-111-5. zz Зем. участок, с. Сидорово, пер. Береговой, 10 сот., госакт, электрич., вода, на фундаменте летний домик, 2 комн., п/о, на берегу р. Сев. Донец, цена договорная. Тел. 050-588-89-77. zz Зем. участок, Святогорск. Тел. 050-588-89-77. zz Зем. участок, Яровая. Тел. 050-588-89-77. zz Зем.уч. р-н Черевковка, 7,6 сот. Тел. 095-149-20-16. zz Зем.уч., 6 га., Былбасовка, 2, Гос. Акт на землю. Тел. 050-34759-53. zz Сад. уч. с домиком, х/п, деревья фрукт., виноград, р-н Артема. Тел. 066-709-13-75. zz Садовый участок. Тел. 050165-14-51. zz Участки, Илличевка, хор. место, недалеко от Голубых озер, разного формата. Тел.: 050-9598-152, 063-94-04-111. zz Участок 10 сот., приват., Рыбхоз, Артема. Тел. 050-68326-84. zz Участок 8,7 сот с постройками. Тел. 050-68-66-803. zz Участок в сосновом лесу, Святогорск, 10 сот., коммуникациии рядом, 15 000. Тел. 099-05-24-123. zz Участок с постр., пос. Яровая, возле леса. Тел. 066-29-00-280. zz Участок, 6 сот., с. Ильичевка, Кр. Лиманский район. Тел.: 066306-80-54, 099-054-61-33. zz Участок, 7 сот., фундам. с цоколем 6х 8, кадастровый номер. Тел. 095-178-15-45. zz Участок, центр города, ул. Банковская , напротив музея, 5,6 соток, 131 000. Тел. 050-95-98-152.

куплю Абсолютно любые дачные домики, дома, гаражи,здания и т.д под разборку. Приеду оценю. Тел. 099-47008-88. zz В люб. сост., возмож. с долгами, рассм. все вар-ты, для себя, срочно. Тел. 050-471-85-04. zz Дача, а также любые строения под разборку. Тел. 050-58-68-271.

zz Дача, а также строения под разборку. Тел. 095-14-00-414. zz Дачн. домики, а также люб. строения под разборку. Тел. 06651-41-613. zz Дачные домики под разборку. Тел. 099-226-12-51. zz Дачные домики под разборку. Тел. 066-57-95-113. zz Дачные домики под разборку. Тел. 066-433-0-222. zz Дачные домики, а также любые строения под разборку. Тел. 099-50-33-599. zz Дачные домики, а также любые строения под разборку. Тел. 066-57-94-540. zz Дачу под разборку, другие строения. Тел. 066-435-75-25. zz Дачу, а также любые строения, под разборку. Тел. 066-57-95-327. zz Земельный участок, без посредников. Тел. 050-588-89-77.

сдаю

zz Участок, 6 сот., пересеч. Плеханова, 75 и ул. Д. Донского, 600 грн./мес., + риэлт. единораз. работа 300 грн. Тел.: 050-9598-152, 063-94-04-111.

zz Документы с местом на 4 магазина (МАФы), Химик. Тел. 050555-55-66. zz Дом г. Красный Лиман, жилой, ухож., гараж, лет. кухня, скважива, 6 300. Тел. 050-533-60-41. zz Зем. уч., под бизнесс центр, дорого. Тел. 095-461-65-09. zz Кафе-магазин, с оборудов., 250 кв. м. Тел. 050-4-710-710. zz Киоск, без места. Тел. 050-9677-689. zz Комната малосемейка р-н Машмет. Тел. 099-018-10-09. zz Магазин. Тел. 095-800-30-22. zz Магазин (МАФ), новый, 43 кв. м, ул. Вольная, 1, возле магазина «Коробейник», 265 000 грн. «AVKНЕДВИЖИМОСТЬ». Обращ.: ул. Лозановича, 8. Тел. 095-033-25-63. zz Магазин, мр-н Северный, газ. отоплен., скваж., сигнал., 287,9 кв. м, 12 сот., 3 торг. зала с подсоб. помещ., туалет, 380 В, 931 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04111.

продаю

zz Гараж. Тел. 095-399-72-48. zz Гараж Елочка, длит. срок, недорого, стандартный, ворота 2 м. Тел. 066-47-87-304. zz Гараж общество «Буран». Тел. 050-68-66-803. zz Гараж с докум.,шк № 12, 3 000. Тел. 097-298-81-71. zz Гараж, общ. «Авотурист». Тел. 095-182-23-67. zz Гараж, общ. «Елочки», подвал, погреб, в хор. сост., 750. Тел. 0950593363. zz Гараж, общество «Елочки», 6х 4, смотровая яма. Тел. 050-67575-71. zz Гараж, центр, во дворе ул. Шевченко, 17, 39 900 грн. + рядом два саря с подвалами, 29 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04111. zz Гараж, центр, во дворе ул. Шевченко, 17, перекрыт плитами, хор., сухой подвал, стяжка, без света, 53 200 грн. Тел.: 050-9598-152, 063-94-04-111. zz Гаражи металл., железобетонные, новые, разборные, выбор размеров и высоты, гарантия от коррозии. Сталь 0,5 мм. - 9000 грн., 1,2 мм. – 10 990 грн., 2мм 15000 грн. Тел. 067-92-33-693.

куплю

zz Гараж в общ. «Автотурист». Тел. 066-040-17-37. zz Гараж в общ. «Автотурист». Тел. 066-040-17-37. zz Гараж, железный, ангар, вагон. Тел. 050-744-48-60. zz Контейнер железный, гараж, вагон. Тел. 066-85-68-449.

сдаю

zz Гараж общество «Молодежное». Тел. 050-621-25-59. zz Гараж р-н ЖД, ост. «Школьная». Тел. 099-709-47-97. zz Гараж, м-н Артема. Тел.: 09575-55-125, 095-853-74-71. zz Гараж, общ. «Елочка», 300 грн./ месяц. Тел. 095-420-27-11. zz Гараж, общ. «Новое». Тел. 095-122-44-23. zz Гараж, общество «Буран». Тел. 050-533-60-41. zz Гараж, самый центр, возле рынка СК НАУ, охраняемый, хор. сост., 700 грн. + 350 риелт. раб. единораз. Тел. 050-95-98-152.

продаю

zz 2-комн.кв., Артема., 1/5, под бизнесс ., 44,5 кв.м., не углов., раздел. комн., счетч. газ., вода, без долг., без поср., 6 900. Тел. 095-544-03-76. zz 2-комн.кв., центр, 1/3, можно под магазин, офис. Тел. 050-63-61789. zz 3-комн.кв.м-н Артема под магазин с готовыми документами для начала реконструкции. Тел. 050-602-22-06. zz База отдыха, Святогорск, Срочно. Нужен кап. рем., цена символ. 55 000. Тел. 097-11180-80. zz Гост. комплекс, Святогорск, ул. Шевченко, 2-эт. дом. 150 кв. м, газ., 8 комфортаб., отаплив. номеров. Зона отдыха, парковка, 6 750 000 грн. Тел. 050-588-89-77. zz Действ. парикмахерская, с оборуд., мебелью, нов. ремонт, цена договор., докум. готовы. Тел. 050-471-85-04.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

zz Магазин, с. Маяки. Тел.: 09575-55-125, 095-853-74-71. zz Магазин, ул. Свободы, 100 кв. м, отд. вход, 2 383 000 грн. Тел.: 050-959-81-52, 063-94-04-111. zz Магазин-кафе с оборудованием, 250 кв. м, центр. Тел. 095-935-41-58. zz Магазин-кафе, мр-н Артема, действующий, с оборуд., зал - 60 кв. м, летняя площ. - 70 кв. м, или сдаю в аренду. Тел. 050-814-76-88. zz Маф с оборудованием р-н Сату за цветочным рынком. Тел. 095-571-30-03. zz Нежилое помещение с ремонтом, в отл. сост., инд. отопл., 66 кв.м., мкр-н Химик, недорого. Тел. 050-423-41-45. zz Помещение, 56 кв. м., выведен. из жилого фонда, ремонт, 38 000, торг. Тел. 050-471-85-04. zz Помещение, ул. Урицкого, 1500 кв.м., трансформ. 450 КВт., цена 1 960 000 грн. Тел.: 050-9598-152, 063-94-04-111. zz Посуд. цех, 200 кв. м, свой трансформ. 160 кВ, разреш. 150 кВ, скваж., 20 сот., 460 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04111. zz Посудный цех 100 кв. м., с оборудованием р-н Ж/Д , в подвальном помещении. Тел. 050-86468-87. zz Посудный цех, общ.пл 100 кв.м., с оборуд., р-н ЖД вокзала. Тел. 050-872-03-60. zz Продам нежил. помещение, ЖД рынок, 167 м. кв., действ. бизнес, производство оптики и шв. цех, зем. участок, акт, 1 млн. 485 тыс. грн. Тел. 050-588-89-77. zz Складские помещ., 700 кв.м, Славкурорт, ул. Сользаводская, или сдам в аренду. Тел. 050-95262-45. zz СТО, р-н автовокзала, 600 кв. м, 5 боксов, подъемники 4 и 1,5 т, возм-ть ремонтировать легковые и груз., мойка, все оборуд., инструм., офис, 3 458 000 грн, торг. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zz СТО, ул. Мартыненко, 2-эт. здание, 146 кв. м, 300 000 грн. или сдам под склад и другое. Тел. 095636-06-57. zz Торговое место на рынке, на первой линии, или сдам в долгосрочную аренду. Тел. 050-56527-11.

куплю

zz В люб. сост., возмож. с долгами, рассм. все вар-ты, для себя, срочно. Тел. 050-471-85-04.

Здания под разборку. Тел. 066-1936-777. zz Коммерч. недвиж.: маг., офис, склад, производ. помещ. Тел. 050588-89-77. zz Коммерч. помещ., в люб. р-не, в люб. сост., рассм. все варианты, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04. zz Куплю небольшой керам цех, возможно в аренду. Тел. 050-47117-67. zz Любую недвиж. в Крыму или обмена на недвиж., легк. или груз. авто в Украине. Тел. 093-472-09-57.

http://slavinfo.dn.ua

(присылайте SMS-сообщения)

zz Недвижимость в Крыму, или zz Помещение, м- н Артема, 40 меняю на квартиру, машину. Тел. кв. м. Тел. 095-295-35-85. 095-319-39-99. zz Помещение, с. Приволье, zz Помещ. в центре под офис, вдоль трассы, 32 кв. м, с ремонтом и удоб., можно под маг. автозапмагазин. Тел. 050-471-85-04. zz Помещение в черте города, частей, стоматолог. и др., продукты возм. очень большой квадратуры и одежда не предлаг., 3 000 грн. (склад), возм. с дорогим еврорем., Тел. 095-636-06-57. zz Помещение, центр, 43 кв.м. коммун. долгами. Тел. 050-471Тел. 095-295-35-85. 85-04. zz Помещение, центр, 75 кв.м. zz Помещение, центр, коммер. назначения, для себя, возм. Тел. 095-295-35-85. zz Помещение, центр, с рес дорогим еврорем., коммун. монтом, 65 кв. м и 87 кв. м, 120 грн/ долгами. Тел. 050-471-85-04. кв. м + 1/2 первого мес. риелт. раб. сдаю единораз. Тел.: 050-95-98-152, zz СТО, оборудование, по- 063-94-04-111. красочная камера, подъемники, zz Рабочее место мастера шиномонтаж, развал- схождение. парикмахера, маникюра. Тел. 095Отдельные тер- и, есть отопление. 197-48-50. Тел. 050-423-41-45. zz Рембаза для авто, п. Восzz 2-эт. помещение, возле точный, промзона, 200 кв. м, 2 автобус. АТП, 160 кв. м, удобства, смотр. ямы, буржуйка. Тел. 050свет, вода, 20 сот. в аренде, 555-55-66. возмож. продажа, 4000 грн. + zz Склад. помещения разных услуги + 2000 грн. риелт. раб. площадей по приемлемым ценам. единораз. Тел.: 050-95-98-152, Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04063-94-04-111. 111. zz Бутик, м-н Лесной. Тел. 099zz Складские помещения, 1150 77-30-240. кв. м и 350 кв. м, можно отдельно, zz Кафе, самый центр города, и помещения по 40 кв. м. Тел.: 050200 кв. м, с оборудованием, 25 000 95-98-152, 063-94-04-111. грн. + 12 500 грн. (единораз. риэлт. zz Складские помещения, центр, работа). Тел.: 050-959-81-52, 063- вблизи Ц. рынка, охрана. Тел.: 050-031-63-23, 095-60-45-702, 94-04-111. zz Кафе, центр, 300 кв. м, кухня, 050-76-68-674. zz Склады с офисами, г. Ароборудование, летняя площадка, 10 000 грн./мес + коммун. + 5 000 темовск, охрана, рампа, тельфер, грн. - единораз. риэлт. работа. погрузчики, склад. оборуд-е. Тел. Тел.: 050-959-81-52, 063-94-04- 095-606-68-87. 111. zz Спальное место для студента zz Комната, 13 кв.м. в офисн. ж/д техникума. Тел. 095-169-56-25. zz СТО, ул. Мартыненко, 2-эт. помещении, 1 400+ свет+ единор. риєлторск. раб 700. Тел. 050-95- здание, 146 кв. м, под склад, и другое, 40 грн./ кв.м. Тел. 095-63698-152. zz Офисное помещ., центр, 36 06-57. zz Террит. с гаражами под груз. кв.м., с меб., 2 800+ эл., единор. риэлт. раб. 1 400. Тел. 050-95-98- спецтехнику, г. Артемовск. Тел. 066-638-58-32. 152. zz Торг. павильон с летней плоzz Офисное помещение , Центр, от 100 до 350 кв. м. Тел. 050-872- щадкой, действующая закусочная, возможны др. виды торговли. Тел. 03-60. 050-268-92-07. zz Торговые, офисные и складские помещения. Тел. 050279-77-39. zz Цеха, мехмастерские, админкорпус, склады, территоря 1 Га. Тел. 050-423-41-45. zz Шлакоблочный цех, 8000 грн. Тел.: 050-555-55-66, 067-55555-66.

сниму zz Офисное помещение, 40 кв. м., 2 комн., 2 500 + коммун., единораз. риелтор. помощь 1 250 грн. Тел. 050-95-98-152. zz Офисное помещение, центр. Тел. 050-588-89-77. zz Офисные помещения разных площадей, возмож. разное кол-во комнат. Тел.: 050-95-98-152, 06394-04-111. zz Офисы в центр г. Артемовск, разн. площади с рем. и коммуникациями. Склад. помещения, от 10 до 2000 кв. м. Террит. с гаражами по груз. технику. Тел. 095-77431-01. zz Офисы, г. Артемовск, центр, разные площ., с ремонтом, коммуник., можно под юр. адрес. Тел. 093-472-09-57. zz Офисы, гаражи, склады, г. Артемовск. Тел. 0951392099. zz Офисы, склады, гаражи территория автопарка, мороз. камеры, г. Артемовск. Тел. 066-980-66-33. zz Площадь в маг. «Электрон» (как идти на Ц. рынок), 50 кв. м, 50 грн/кв. м, можно частями. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zz Помещ. под произ-во или склады, р-н ж/д, 380 кВт, мощ. 25 кВт, Н 5 м, закрывающ. двор, 206, 160, 3 по 30 и 20 кв. м, под произ-во - 20 грн/кв. м, склады - 15 грн/кв. м, + половина оплаты первого мес., риелт. раб. единораз. Тел.: 050-9598-152, 063-94-04-111. zz Помещение , все удоб., ул. К. Маркса, 43 и бутик на Ц. рынке первый ряд, швейный цех. Тел. 050-164-13-60. zz Помещение в Центре под офис. Тел. 050-911-80-70. zz Помещение под офис, центр, 1 эт., каб. 14- 18 кв.м. Тел. 050588-89-77. zz Помещение, 300 кв. м, р-н Машмета, под магазин, аптеку. Тел. 095-13-44-555. zz Помещение, 60 кв.м., центр, 1 эт., вход отдельный. Тел. 099-48562-58. zz Помещение, 60 кв.м., центр, 1/5, вход отдельный, инд. отопление. Тел.: 099-485-62-58, 050642-58-25. zz Помещение, в аренду, 60 кв. м. Линия по пр- ву керамической массы. Обращ.: ул. Васильевская. Тел. 050-4-710-710.

Сниму в аренду о ф и сно е пом е щ е н и е на д л и т е л ь н ы й п е р и од или куплю. Посредников просьба не б е споко и т ь . Т е л . 067-888-13-58.

Продаю ВАЗ 2108 1988 г.в. состояние хорошее, газ-бензин, цвет бежевый, 32 000 грн. Тел. 095-640-44-84. zz Alfa Romeo 75, 1989 г., газ, бензин или на запчасти. Тел. 099735-41-28. zz CHERY Amulet, 08 г. в., газ пропан зарег., кондиц., г/у, стеклоподъем., тонир., хор. сост., недорого. Тел.: 095-375-00-31, 050-666-44-52. zz CHEVROLET Aveo, 07 г. в., газ пропан зарег., титаны R 14, автомагнитолла, хор. сост., недорого. Тел.: 095-375-00-31, 050-66644-52. zz DACIA Solenza, 04 г. в., г/у, стеклоподъем., не бита, хор. сост., недорого. Тел.: 095-375-00-31, 050-666-44-52. zz Daewoo Lanos на ходу, не раст. Тел. 095-829-11-62. zz Geely СК, 08 г. в., ц/з, сигнал., тонир., г/у, кондиц., газ пропан зарег., хор. сост., недорого. Тел.: 095-375-00-31, 050-666-44-52. zz Kia Picanto, 2008 г. в., коробкаавтомат, 6 500. Тел. 050-555-55-66. zz Mercedes E-240, 4 matik, 2005 г.в., черній, полный прив., полный фарш, 11 900. Тел. 050-555-55-66. zz Mercedes Smart, 2007 г. в., 1 л, 6 700. Тел. 050-555-55-66. zz Mitsubishi Lancer Х10, 13 г. в., автомат, идеал. сост., 11 900. Тел. 050-555-55-66.

«Газета объявлений» N 5 (611), 7 февраля 2018 г.


Объявления диктуйте по тел.:

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zz Таврия-1102, 92 г.в., идеал. zz ГАЗ, ЗАЗ, Москвич, ВАЗ, в сост., родной пробег 47 000 км, 1 люб. сост. Тел. 050-86-111-38. 500. Тел. 050-555-55-66. zz ГАЗ, Москвич, ЗАЗА, ВАЗ на zz УАЗ-3962, 2005 г.в., газ/ з/ч. Тел. 099-219-97-57. бензин, на гарантии + такой же на Продаю zz NISSAN Terrano-1, 88 г. в., бло- з/ч. Тел. 095-102-98-88. Даста, Daewoo, кировки, подготов. для бездорожья, Куплю Renault, Mercedes и 7 800. Тел. 050-555-55-66. др. марки в любом zz PORSCHE Cayenne, 06 г. в., 16 Aveo, Lacetti, Lancer, 200. Тел. 050-555-55-66. сост. Тел. 050-981Lanos, Sens, ВАЗ в zz Renault Trafic пассажир., 9 36-87. мест, 2008 г.в., пробег 14 тыс., любом сост. Тел. 050сост. раб., салон новый, дизель 831-2000. zz ЗАЗ, Москвич, ВАЗ, можно не 2.0. Тел. 066-47-87-304. на ходу, на з/ ч. Тел. 050-83-12-000. zz Skoda Favorit, 92 г.в., цвет zz Л/а и г/а с крымским и др. синий, варианты обмена. Тел. 093Lanos, Sens, Aveo, учетом. Тел. 066-980-66-33. 472-09-57. Lacetti, Приору в zz Легковое авто всех марок, zz Subaru-Аutbak, 2005 г.в., 4 любом сост. Тел. 066- в любом тех. сост. Тел. 095-818wd, полный привод, 8 500. Тел. 86-71. 050-555-55-66. 416-01-87. zz Toyota Carina универсал хор. zz Легковое авто для себя, не сост, на газу. Тел. 095-171-46-16. zz Mazda 3, 6, Shcoda, Reno перекупщик, 120 000. Тел. 050zz Toyota Rav 4, 07 г. в., не бита, Trafic, Mers Vito, Nissan. Тел. 095- 752-36-24. не краш., кондиц., г/у, хор. сост., 80-72-776. zz Легковые, груз. авто, с донедорого. Тел.: 095-375-00-31, zz Reno, Toyota, Chevrolet и др. кументами, можно на з/ч. Тел. 050-666-44-52. марки. Тел. 066-32-466-59. 066-980-66-33. zz WV Golf, 93 г. в., 1,6, отл. сост., zz Москвич на ходу и под 3 600. Тел. 050-555-55-66. А б с о л ю т н о л ю б ы е разборку. Тел. 050-770-86-03. zz Автомобиль, Джили, 2008. авто в любом сост. zz Москвич, ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ в Тел. 050-031-90-50. любом сост., на ходу, и на з/ ч. Тел. Быстро и дорого. Тел. zz Ауди 90 на газу, цвет красный 050-98-12-790. или обмен + доплата на авто 050-583-06-14. zz Москвич, ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ в дороже. Тел. 050-864-68-87. любом сост., можно не на ходу, з/ zz ВАЗ 2101 1981 г. в., 35 000 км., Авто Opel, Mazda, ч. Тел. 050-58-30-614. бенз., цвет красный, один хозяин, zz Москвич, ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ, в заводской оригинал, металл. поNissan и др. марки. любом сост., можно не на ходу, на краска, все родное , отл. сост., 1 Тел. 050-981-26-97. 500. Тел. 050-875-42-85. з/ч. Тел. 050-920-50-02. zz ВАЗ 2101сдам в аренду. Тел. zz Москвич, ВАЗ. ЗАЗ на з/ч. zz Авто быстро в любом сост., на 066-85-68-449. ходу и не на ходу. Тел. 066-433-0- Тел. 095-80-72-776. zz ВАЗ 2107 , 2008 г.в., газ/бенз., 222. zz Сhevrolet lacetti от хозяина, цена договорная. Тел. 050-807zz Авто быстро и дорого, на недорого, для себя. Тел. 050-6759-32. разборку (ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ и др.). 814-67. zz ВАЗ 21099 2008 г. в., 113 000 Тел. 095-14-00-414. пробег, черный цвет, 80 000 грн. zz Авто быстро, дорого на Славуту или ВАЗ Тел. 066-146-78-40. разборку. Тел. 066-57-94-540. 2109-099 в норм. сост. zz ВАЗ 21113 универсал, 2002 zz Авто в любом тех. сост., любые г.в. раб. сост., срочно. Тел. 050- кредит. проблемы, можно по з/ч, Тел. 050-819-06-03. 815-00-39. после аварии, грузовые, легковые. zz Славуту, Таврию с ручн. zz ВАЗ 2113 2011 г. в., хор. сост. Тел. 095-139-16-77. Тел. 095-46-10-928. zz Авто грузовое, легковое, управлением. Тел. 063-989-39-17. zz ВАЗ 2121 Нива на газу спецтехника, сельхозтехника, (пропан) хор. сост., 35 000 грн. Тел. можно с докум. и на з/ч. Тел. 066Таврию, ВАЗ, ГАЗ, 099-017-83-04. 291-55-22. можно не на ходу, на zz ВАЗ-2103, 82 г. в., хор. сост., zz Авто дорого. Тел. 050-98з/ч. Тел. 050-803-09недорого. Тел.: 095-375-00-31, 136-87. 79. 050-666-44-52. zz Авто любой марки в любом zz ВАЗ-2104, 05 г. в., титаны, сост. Тел. 050-591-49-48. zz Таврию, Запорожец, Славуту тонир., хор. сост., недорого. Тел.: zz Авто любой марки под на з/ч. Тел. 099-706-47-79. 095-375-00-31, 050-666-44-52. разборку. Тел. 066-860-23-43. zz Таврия, Славута на з/ч дорого. zz ВАЗ-2105, 85 г. в., варить zz Авто различ. марок в любом и красить не нужно, хор. сост., сост. Очень дорого. Приедем Тел. 050-935-87-78. недорого. Тел.: 095-375-00-31, заберем. Тел.: 050-71-111-74, 093Меняю 050-666-44-52. 725-000-3. zz Сеат Кордоба 2008 г.в. на 3-х zz ВАЗ-2106, 91 г. в., варить zz ВАЗ 2101- 21099 в люб. сост., комнатную квартиру в славянске. и красить не нужно, хор. сост., от хозяина. Тел. 095-80-72-776. Тел. 095-432-15-41. недорого. Тел.: 095-375-00-31, zz ВАЗ 2101- 2110 в люб. сост. 050-666-44-52. Тел. 066-76-45-346. zz ВАЗ-2108, 88 г. в., 1,3, после zz ВАЗ 2101- 2110, быстро и капремонта. Тел. 050-634-10-54. дорого. Тел. 050-98-12-790. zz ВАЗ-21099, 2006 г., ВАЗ2110, 2007 г. Тел. 095-604-49-17. ВАЗ 2101-21015. zz ВАЗ-2110, 04 г. в., титаны Быстро и дорого. Тел. Продаю р14, ксенон, ц/з, сигнал., тонир., zz Mercedes-Benz-Atega-814, 095-807-27-76. стеклоподъем., тюнинг, хор. сост., фургон, 94 г. в., 7 800. Тел. 050недорого. Тел.: 095-375-00-31, zz ВАЗ 2106-21099. Тел. 050-981- 555-55-66. 050-666-44-52. zz Авто-бетон сместитель СБА zz ВАЗ-2110, 2005 г. Тел. 095- 26-97. zz Ваз в любом сост. до 10 000. 195, КамАЗ 55-11, 95 г.в., объем 420-64-95. 5 куб., авт. двиг., полный кап. zz ВАЗ-2114, 08 г. в., газ пропан, Тел. 050-76-86-171. ремонт+КамАЗ на з/ч. Тел. 0663 600, торг. Тел. 050-555-55-66. ВАЗ в хор. сост., для 737-11-77. zz ВАЗ-2121-Нива, 86 г. в., 1 zz Автокран ЗИЛ КС2561 + такой 600. Тел. 050-555-55-66. себя. Тел. 099-721-49- же на з/ч. Тел. 066-980-66-33. zz ГАЗ «Победа» М-20, 1953 г.в., 86. zz Автокран ЗИЛ КС-2561, 90 сост. хор. Тел. 050-985-02-22. г.в., полный капремонт + такой же zz Документы на Skoda-Oktavia, zz ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ. Тел. 095-876- на з/ч, или обмен. Тел. 095-3192007 г. в. Тел.: 050-555-55-66, 067- 04-06. 39-99. 555-55-66. zz Бульдозер Т-170, 94 г.в. Кран zz ЗАЗ 110308, 2004 г. в., цвет В А З , Г А З , З А З , МАЗ-Ивановец, 89 г.в., КС 3575, серый, Славута, 64 000 км. Тел. или меняю. Автокран ЗИЛ, 90 г.в., Москвич и др. марки КС 050-927-14-61. 2561. КамАЗ-самосвал, 5511 в любом сост., можно + такой же на з/ч. Тел. 095-774zz Заз Лида, 2012 г., 52 000 пробег, газ, евро 4, в идеал. сост. не на ходу. Тел. 050- 31-01. zz Бульдозер Т-170, 94 г.в., Тел. 050-605-38-53. 831-2000. г/п 40 т, обмен. Стрела подъема zz ЗАЗ-1102 «Таврия», в хор. на погрузчик Балконкар. Стрела сост. Тел. 095-227-49-07. zz ВАЗ, газ, Москвич, ЗАЗ, в zz Лада Калина 2008 г. в. Тел. любом сост., на запчасти. Тел. 095- телескопич. на автокран КС-2571. Лапы гидрав. на автокран КС-2571, 095-303-26-08. 618-87-76. -3577. Тел. 066-291-55-22. zz Любые з/ч на Жигули, zz ВАЗ, Москвич, Газ и др. Тел. zz Бульдозер ТТ-74 с докум., по Москвич, недорого, ВАЗ-2109. Тел.: 066-00-979-22. з/ч. Тел. 066-737-11-77. 050-71-111-74, 093-725-000-3. zz Газ, 3307, асанизатор, 2004 г., zz Москвич - 2141, 92 г.в. ВАЗ, Москвич, на идеал. сост., 85 000. Тел. 095-648УАЗ-469, по з/ч. Москвич - 412. ходу, или на з/ч. Тел. 94-77. УАЗ-3962, 2006 г.в., 20 000 км + zz Газель грузовая, на газу 095-642-07-59. такой же на з/ч. Москвич-412, треб. (пропан)/бенз. хор. сост., на ходу, ремонта. Тел. 095-774-31-01. zz Ваз, Таврию в люб. сост. Тел. 32 000 грн, торг. Тел. 099-017zz Москвич 2140, 1978 г., на 83-04. 095-80-72-776. ходу, 8 500. Тел. 099-306-68-74. zz Газель, Нива. Тел. 095-521zz ВАЗ-2101-09, недорого. Тел. zz Опель-Омега, двиг. 2.2, газ/ 21-45. бензин, 91 г.в. Тел. 066-161-96-05. 095-317-96-72. zz ЗИЛ колхозник. Тел. 050-280zz ВАЗ-2101-099, в любом сост. zz Победа М-20, 55 г.в. Тел. 09530-12. Тел. 050-803-09-79. 182-23-67. zz Зил самосвал 40 000 гр, торг. zz Продам Таврию, можно на Тел. 098-824-04-23. ВАЗ-2101-21099 на запчасти. Тел. 066-84-83-699. zz КаМАЗ-55111, 05 г. в., ходу, дорого. Тел. самосвал + такой же на з/ч, вар-т zz Рено Логан, универсал, 2012 обмена. Бульдозер ДТ-75 «казахг.в., бенз., серебро, отл. сост., 10 099-350-18-20. станец», дв. А41, без наработки, с 900. Тел. 050-70-24-318. zz ВАЗ-2101-2199, в любом тех. докум., на з/ч. Тел. 066-737-11-99. zz Славута, 2005 г.в., газ, треб. zz КаМАЗ-55111, 1991 г.в., мелкого ремонта, 25 000 грн. Тел. сост. Тел. 050-501-61-41. 095-144-08-67. zz ГАЗ, ЗАЗ, Москвич, ВАЗ, в самосвал + такой же к нему на з/ч. Тел. 095-102-98-88. люб. сост. Тел. 099-350-18-20. zz Соболь. Тел. 050-275-97-89.

«Газета объявлений» N 5 (611), 7 февраля 2018 г.

(присылайте SMS-сообщения)

zz МАЗ 5551, 91 г.в., самосвал, капем. кабина нов. образца + такой же на з/ч. Автокран Ивановец, 88 г.в., стрела-телеск., г/п, 14 т + такой же на з/ч. Тел. 066-63858-32. zz МАЗ 5551, Самосвал, кабина нового образца, хорошее состояние, срочно. Тел. 095-39879-18. zz МАЗ 555102, 2007 г.в., самосвал, г/п 15 т, дв. ЯМЗ-236, турбина интеркуллер + такой на з/ч, или обмен. Погрузчик фронтал., ТО-6, об. ковша 1,5 куб. м + такой на з/ч, обмен. Тел. 093-472-09-57. zz МАЗ-5551, 90 г.в., капрем., кабина нов. образца + такой же на з/ч, варианты обмена. Автокран МАЗ-Ивановец КС3577, стрела телескопич, 15 м + такой же на з/ч. Тел. 095-774-31-01. zz МАЗ-555102, 2007 г.в., самосвал + такой же к нему на з/ч, варианты обмена. Тел. 099-53036-99. zz Погрузчик львовский, г/п 5 т, с док-ми, по з/ч. МАЗ-64229 + полуприцеп с док-ми по з/ч. ЗИЛ-4331, 130, 555-самосвал, с док-ми, по з/ч. Тел. 050-844-56-55. zz Погрузчик фронтальный ТО-6, объем ковша 1,6 куб + такой же на з/ч, или обмен. Тел. 066-291-55-22. zz Полуприцеп, самосвал ШМИЦ, автоцистерна бочка на ходу, 18 кубов, на колесах, в отл. сост. Тел. 095-385-82-91.

zz МАЗ, КамАЗ, КрАЗ, в люб. zz Вариатор, соломотрясы, з/ч сост., люб. модификации, с докум. по двигателю. Тел. 097-803-04-58. и без, приеду заберу, Газон для zz Газ. установка, метан, 3 себя, срочно. Тел. 066-026-10-70. баллона на Жигули (маленькие) и zz Молоковоз. Тел. 066-737- на 16 кубов. Тел.: 050-71-111-74, 11-99. 093-725-000-3. zz ГАЗ-53, -66, Газель, УАЗ, по Тракторы в любом з/ч, с док-ми. Блок дв. 402, нов. сост. Тел. 050-819- Тел. 050-844-56-55. zz Газель термобудка с док-ми, 06-03. по з/ч. Тел. 066-638-58-32. zz ГБО пропан/метан, евро-2, с гарантией до 2 лет, с Т р а к т о р ы и д р . евро-4, установкой, з/п на Яву, ЧЗ-350, грузов. авто, в любом гермошлем, 2 шт. Тел. 095-17-12сост. Тел. 099-721-49- 715. zz Головка блока на Газель, 86. головка блока, коленвал иномарки. Тел. 098-121-4010. zz Головка блока, Газель, 16клап., 3000 грн., коленвал. Тел. 096-546-22-51. zz Головка блока, коленвал, блок, шестерни к иномарке. Тел. 097-457-17-03. zz Головка блока, распредвал, Продаю zz 1 мужск. велосип., 1 женский. шатуны, коленвал, б/у, Мерседес, Мазда, Рено, Хюндай, Чери, Форд, Тел. 099-620-42-51. zz Велосипед «Турист», в отл. Додж,БМВ. Тел. 066-594-57-64. zz Грузовая разборка УАЗ, ГАЗ, сост. Тел. 095-672-00-73. zz Велосипед «Украина». Тел. ЗИЛ, Газель, КамАЗ, МАЗ, КРАЗ, с док-ми по з/ч. Тел. 066-980-66-33. 095-55-93-428. zz Дв. + КПП на КамАЗ, МАЗ. Терzz Велосипед для мальчика, 2- 5 лет, новый, 350. Тел. 095-65-70- мобудка, кабина на Газель. Кузов самосвальный на КамАЗ. Кабина 386. КамАЗ, МАЗ. Бульдозер, ДТ-75 по zz Велосипед для мальчика, 2- 5 з/ч, дв. А41. Тел. 095-774-31-01. лет, новый, 350. Тел. 095-65-70zz Двигатели ЯМЗ-236, 386. ЯМЗ-238 , Камаз, новые первой zz Велосипед с мотором, 2500 комплектации, 8 000 грн., КУН на грн. Тел. 095-5-202-655. трактор в отл. сост., в сборе, не zz З/ч к мотоциклу «Ява-350». дорого. Тел. 066-026-10-70. Тел. 066-866-919-8. zz Двигатели, 1.1 кВт, 1000 об., zz Коляска на мотоцикл, цвет 0.77 кВт, 1400 об., компрессор красный. Тел. 095-774-31-01. СО248ТУ22175015. Тел. 063-49956-98. Куплю zz Двигатель ГАЗ 2410. Тел. 050zz Велосипед в хор. сост. взрослый и детский спортивный, 754-81-48. zz Двигатель, коробка, мост и горный или советский. Тел. 066др. з/ч на Москвич. Тел. 050-831240-47-96. zz Велосипед жен., СССР. Тел. 2000. zz Двигателя ЯМЗ-236, 238, 0958-128-749. zz Самосвал МАЗ-5551,92 г.в, + первойкомплектации, в хор. сост., z z Горный спортивный взрослый такой же на з/ч. Тел. 095139-18-82. и детский велосипед, велосипед недорого. Тел. 099-503-26-30. zz Самосвал-КаМАЗ-55111, Украина в хорошем состоянии. Тел. zz Диск на Газель б/у. Тел. 0502005 г.в. + такой же на з/ч или 050-18-48-588. 62-309-75. обменяю. Тел. 095-139-32-19. zz Диск на Москвич- 412, полуось, zz Мопед или скутер, раб. zz Снегоуборочный трактор сост., для себя, приеду заберу. генератор, крышка привода механ. (грейдер) Husqvarna , 06 г. в., Велосипед складной. Тел. 095-50- распредвала. Тел. 066-80-111-21. новый, 5 500. Тел. 050-555-55-66. 35-896. zz З/ч на Ford-Skorpio: двигатель, zz ТАМ-80,93 г.в., борт., г/п 3,6 zz Мопед, скутер в раб. сост. коробка, зад. мост, кардан и прочее. З/ч, стекла на ГАЗ-53, т, дв. дизель, кабина-дуэт, 6 мест, Тел. 095-39-85-133. резина R-17 спарка, возм. обмен. zz Скутера, мотоциклы, мопеды стекла на ИФА. Тел. 095-182-10-91. Тел. 095-139-32-19. zz З/ч на WV Т-2 и ВАЗ-111 ОКА. в любом сост. Тел. 050-501-61-41. Тел. 095-144-08-67. zz Трактор ЮМЗ, 2001 г., больш. zz З/ч на ГАЗ-24 и Москвич. Подкабина, в отл. сост., 45 000. Тел. шипники, компрессор ЗИЛ. Тел. 066-413-79-42. 095-863-72-63. zz Тягач, Роман, 92 zz З/Ч на легковое авто. Тел. 099г.в.,пробег 125 тыс., двиг. МАН, Продаю 018-10-09. турбинир.,коробка ЗФ,полуприцеп, zz Гидравлич. борт с авто с док. можно по з/ч или обмен. Тел. Mercedes, г/п 1 т. Тел. 099-069095-3193999. 000-3. zz УАЗ-452, 06 г. в., газ-бензин, zz Полуприцеп МАЗ, 13,6 м95 оборудов. под отдых, туризм + г.в., с док-ми, по з/ч. Полуприцеп такой же на з/ч, возмоз. вар-ты Шнек, 28 т, бортов., двухосный, обмена. Тел. 095-139-16-83. пневмоход, с док-ми по з/ч. Тел. zz ФАВ 3252, 2008 г.в., г/п 30 т, 066-291-55-22. или меняю. Автокран ЗИЛ-130, КС zz Прицеп тяжеловоз, г/п 40 т, 2561, 92 г.в., + такой на з/ч. КамАЗ 93 г.в., или обменяю. Тел. 095-13955111, на ходу, с докум. по з/ч. Тел. 20-99. 095-606-68-87. Куплю zz ФАВ-3252, 08 г.в., самосвал, zz Прицеп для легкового автог/п 30 т, возм. обмен. МАЗ-555102, мобиля. Тел. 050-18-48-588. zz З/ч на Москвик и Газ 24, 07 г.в., самосвал, дв. с турбиной задние крылья Газ 24. Недорого. интеркуллер. Трал, г/п, 40 т, 96 г.в., Тел. 095-194-63-13. приц-й 9 м. Тел. 066-597-29-99. zz З/ч на Москвик и Газ 24, zz Фольцваген кратер, груз., задние крылья Газ 24. Недорого, 2012 г. Тел. 050-909-56-14. поршня 0,5, коленвал, коробка. Продаю zz Экскаватор «петушок» ЮМЗzz 250 грн/колесо - б/у резина из Тел. 095-194-63-13. 2126, 4 200. Тел.: 050-555-55-66, zz З/ч разные на ЗИЛ. Тел. 050Европы. Тел. 066-981-21-21. 067-555-55-66. zz Daewoo Lanos на ходу, не раст. 280-30-12. zz З/ч: кабина, рама, документы Куплю на запчасти. Тел. 095-829-11-62. на КаМАЗ, МАЗ. Тел. 095-139zz Авто, спецтехнику, с/х технику, zz RABA, 93 г. в., 43 тыс., вахтовка 20-99. докум., з/ч к ним. Тел. 099-530- мчс, двигатель МАН, турбинир, кпп zz Задняя, лев. дверь, ВАЗ- 2111. 36-99. zf, резина с евро дисками, р-20. Тел. 095-604-49-17. zz Гaзель, недорого. Тел. 099- Тел. 095-3193999. z ЗИЛ, с док-ми по з/ч. Кабина 453-17-18. zz Багажник на л/а, головка наzЗИЛ 4331, рама, мост, рессоры, двиг. на Таврию, нов. Коленвал на zz Газель в любом сост. Тел. 066балка. Автопогруз. Львовский, г/п 5 Таврию, нов. З/ч и двигатель на 414-70-76. т, УАЗ, ГАЗ с док-ми, по з/ч. Резина zz Газель для себя. Тел. 066-433- ЗАЗ. Передние крылья. Тел.: 063- на ГАЗ, УАЗ, ЗИЛ, КамАЗ, МАЗ. 989-39-17, 099-383-70-17. 02-22. Тел. 093-472-09-57. zz Бампер передний на zz Коленвал, гол. блока, Опель, Газель для себя. Тел. ВАЗ-21010. Борт. компьютер Шкода, Шевроле, Фиат, Ниссан, Гамма-615. Тел. 050-96-77-689. 2500 грн. Тел. 097-517-75-51. 050-831-2000. zz Барабан тормозной,ступице zz Коляска на мотоцикл. Тел. задние-2, и одна передняя на zz Газель, ГАЗон для себя. Тел. ПАЗ, компрессор 1 цил. новый, 066-737-11-99. zz Компрессор на ЗИЛ, запчасти 066-88-34-120. ресервера, рессора, крестовина, на Москвич, компл. резины БЦ 20 в zz Груз. авто, спецтехнику, рамы, сцепление газ/паз, з/ч Зил, Камаз. хор. сост. Тел. 099-306-68-74. документы. Тел. 095-139-20-99. Тел. 050-032-12-54. zz Коробка на ВАЗ. Тел.: 050-7zz Груз. авто, трактора, Газели, zz Барабан тормозной,ступице 1111-74, 093-725-000-3. бусики, в любом сост., без до- задние-2, и одна передняя на zz Кузов самосвальный КамАЗ, кументов. Приедем, заберем. Тел.: ПАЗ, компрессор 1 цил. новый, кабины на КамАЗ, МАЗ, Газель, 050-7-1111-74, 093-725-000-3. ресервера, рессора, крестовина, ЗИЛ. Топлив баки, рамы с док-ми zz Грузовое в люб сост. Тел. 099- сцепление газ/паз, з/ч Зил, Камаз. на УАЗ, ГАЗ, ЗИЛ, КамАЗ, МАЗ. Тел. 050-032-12-54. 21-99-757. Тел. 066-291-55-22. zz Будка вахтовка ГАЗ-66. Будка zz Зил 5301 «бычок», срочно. Тел. zz Кузов самосвальный, комплект на ГАЗ, кузов бортов. на ЗИЛ, блок на КаМАЗ. Тел. 099-530-36-99. 066-057-87-38. zz Кузов, кабину, мост самоzz Куплю документы, запчасти, дв., головки, коленвал на КамАЗ, резину и др., на груз авто, спец. МАЗ, мосты, балки, топл. баки, свальный на КамАЗ. МАЗ целиком резина, диски на КамАЗ, МАЗ, ГАЗ, с докум. на з/ч. ЗИЛ с докум. на технику, прицепы и полуприцепы, ЗИЛ. Тел. 095-319-39-99. з/ч. Тел. 095-139-16-83. с/х технику. Тел. 066-737-11-77.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

http://slavinfo.dn.ua

15


Объявления диктуйте по тел.:

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zz Резину на ЗИЛ, КамАЗ, б/у, в zz Блoк (2-6) ФБС (фундахор. сост. Тел. 099-069-000-3. ментные) б/у. Доставка. Тел. 050zz Резину, з/ч на погрузчики. 58-68-271. Тел. 095139-18-82. zz Блoк (2-6) ФБС, плита ассорт. zz Солярку в любом кол-ве. Тел.: ПК, ПКЖ, люб. кол-во, доставка. Продаю Тел. 066-595-45-15. zz Мост на ЗИЛ в сборе, задний. 050-71-111-74, 093-725-000-3. zz Блoк (2-6), бет., фунд., плиты zz Электродвигатель. Тел. 095Тел.: 050-031-63-23, 095-60ПК, ПКЖ, люб. размеры, б/у. 618-87-76. 45-702, 050-76-68-674. zz Электродвигатель 3 квт. Тел. Доставка по городу и р-ну. Тел. zz Мосты, балки, рессоры, блок 050-877-27-98. двиг., головки, каленвал, КПП, 050-145-31-06. zz Блок (2-5) абс. ассорт. ФБС. двиг-ли на УАЗ, ГАЗ, Газель, ЗИЛ, Плита ПК (32-63). Кирпич красный, КамАЗ, МАЗ, Краз. Тел. 095-102белый, шамот. Шифер, доска. Сып. 98-88. мат. (песок, зола, шлак и многое zz Прикуриватель для авто. Тел. др.). Тел. 095-39-888-06. 068-830-04-23. zz Пропан на Газель. Тел. 09575-55-125. zz Резина на 15, летняя, два комплекта. Тел.: 050-7-1111-74, 093-725-000-3. zz Резина на ГАЗ, КамАЗ, МАЗ. Продаю Тел. 066-737-11-77. zz Аллюминий, бронза, неzz Резина на погрузчика 7.00 на ржавйка, медь и т.д. Демонтируем 12, 8.15 на 15, 8.25 на 15, 16 на 20. конструкции. Тел. 066-676-60-04. Резина на ГАЗ, ЗИЛ, КаМАЗ, МАЗ, zz Aбсолют. большой ассорт. диски и др. з/ч. Тел. 066-737-11-99. б/у стройматер.: кирпич (белый, zz Резина, з/ч на ГАЗ 66, ЗИЛ красный, серый, огнеупорный, 131, УАЗ, Урал, КрАЗ. Кузов само- кислотоупорный, шамотный). Плиты свальный комплект на КамАЗ. - ПК, ПКЖ (от 32 до 63). Блоки ФБС Термобудка на Газель, с док-ми. 3, 4, 5, 6. Ригеля, перемычки. ШлаТел. 095-139-16-77. коблок, гипсоблок. Сыпучий матер. zz Резину, запчасти на авто ГАЗ (от 1 до 14 т), песок, зола, щебень 66, ЗИЛ 131, УАЗ, Урал, КАМАЗ, и мн. др. Доставка по городу и р-ну. МАЗ, КРАЗ, Газель, ЗИЛ , ГАЗ, Мы работаем для вас. Нал/безнал. самосвал МАЗ 5551, 92 г.в. Тел. Тел.: 066-431-70-69, 063-9-410-810. 095-139-18-82. zz Стартеры и генераторы. Тел.: 050-7-1111-74, 093-725-000-3. zz Стекла передние на Москвич, новые. Тел. 066-040-17-37. zz Стекла передние на Москвич, новые. Тел. 066-040-17-37. zz Титан. диски на 14. Тел. 066866-91-98. zz Шины, 195/65 Р- 15, зима, 4 шт., 3 000, торг. Тел. 050-47463-35. zz Щитки с нерж. на велосипед. Тел. 095-01-62-060. OSB плиты в ассорzz Эл. проводка на Renault Trafic. zz Блок (2-5) ассорт. ФБС. Плиты тименте с доставкой, Двигатель дизель 2.0. Тел. 095ПКЖ, доставка. Тел. 099-226059-33-63. разгрузкой и улыбкой. ПК, 12-51. zz Эл. проводка на Рено-Трафик, Тел.: 050-032-12-53, zz Блок (2-5) б/у бетон. фун2008 г. в, бампер задний, металл на дамент. (ФБС), плиты (ПК), люб. 063-284-82-66. КИА сарента. Тел. 066-478-73-04. размеры, люб. количество. Тел. Куплю zz А/цемент. труба б/у, Д 095-14-00-414. zz Блок (2-6) - ассорт., бет. фунд., zz Австосифон с балончиками. 400-500 мм, а также металлопрокат (арматура, уголок и др.), кирпич плита ПК, ПКЖ, люб. размеры, люб. Тел. 050-76-08-325. красн. для слив. ям, цоколей, кол-во. Тел. 095-24-53-582. zz Аккумуляторы, металл, рагипсоблок, шлакоблок, шифер. zz Блок (2-6) - ФБС, б/у, отл. диаторы. Тел. 066-388-32-80. Сыпуч. мат-лы (песок). Тел. 099- кач-во. Тел. 099-266-60-68. zz Газ. установка, пропан, для 20-88-661. себя. Тел.: 050-71-111-74, 093zz Автозапчасти, низкие цены. 725-000-3. Брус строительный, http://avtopolka.com.ua. Тел. 066zz ГБО пропан евро 4, евро-2, 038-19-91. балки, стропила, пр-во Италия, б/у, хор. сост., для zz Арматура (10-12) б/у, двутавр, шалевка. Обращ.: ул. себя. Тел. 099-069-000-3. уголок и др. стр. мат. (кирпич Профессиональная, 11 zz Диск R 15 на Fiat-Scuda. Тел. красный, бел., гипсоблок, шла095-503-58-96. коблок, шифер). Сып. мат. (песок, (р-н Ц. рынка). Тел. zz Документы, з/ч, на ГАЗ 66, зола и др.). Тел. 066-200-47-53. 095-398-79-18. zz Арматура (10-12), 700 кг. Тел. УАЗ и др. грузов. и спец. технику, резину, з/ч, на погрузчик и спец- 050-583-33-89. zz Вагонка сосна, ольха, наличн., технику. Тел. 066-597-29-99. zz Арматура (12, 14) в наличии. плинтус, уголок. Тел. 095-209Тел. 099-069-000-3. zz Резину ЗИЛ, КамАЗ, б/у, в хор. 55-68. сост. Тел. 099-069-000-3. zz Вентиля, задвижки, флянцы, А р м а т у р а , т р у б а , отводы. zz Резину и з/ч на груз авто, Тел. 066-737-11-99. сельхозтехнику, погрузчики. Тел. уголок, швеллер, 099-530-36-99. Вывоз мусора. Тел. полоса. Тел. 050-536zz Резину и камеры на «Газель». 066-726-08-38. 47-66. Тел. 099-30-66-874.

16

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

(присылайте SMS-сообщения)

zz Гипсоблок б/у, шлакоблок б/у, Земля 4-14 т. Тел. кирпич б/у, флок ФБС, плита ПК, ПКЖ, отл. сост., дост. Сып. мат. 095-017-0347. (песок, зола), ЗИЛ, КамАЗ. Тел. 095-88-46-521. Земля, 4-14 т. Тел. zz Грaнотсев. Тел. 095-81-85866. 050-143-18-12. zz Грaнотсев (0,1-14т). Тел. 05087-53-933. zz Золa. Тел. 050-565-888-4. zz Гранотсев. Тел. 099-069zz Золa. Тел. 050-24-19-019. 000-3. zz Золa (0,1-12 т). Тел. 066-200zz Гранотсев. Тел. 099-307- 47-53. 82-52. zz Зола. Тел. 099-069-000-3. zz Гранотсев. Тел. 050-141zz Зола. Тел. 099-307-82-52. 02-13. zz Зола. Тел. 050-141-02-13. zz Зола. Тел. 095-212-01-21. zz Зола. Тел. 095-720-96-91. zz Зола (0,1-1 т). Тел. 066-57-94540.

zz Кирп. абс. ассорт. - б/у белый, красный, шамотный, огнеупорн., серый краматорский, сыпучие материалы, песок, зола, шлак. Тел. 095-88-46-360. zz Кирп., б/у, красный полнотелый. Тел. 095-88-46-521. zz Кирпич. Тел. 099-069-000-3. zz Кирпич. Тел. 099-069-000-3. zz Кирпич (100 - 100 000 шт.) абс. ассорт. б/у большой выбор, белый, огнеупорный, красный, серый, шамотный, а также все сыпучие мат-лы (песок, зола, щебень, шлак и мн. др.). Доставка по городу и р-ну. Тел. 095-399-66-03. zz Кирпич (100 до 100 000 шт.), абс. ассорт. б/у: белый, красный, кислотоупор., огнеупор., шамотный, в люб. кол-ве. Доставка. Тел. 099-36-37-745. zz Кирпич (1000 шт.) б/у красный, Зола, 4-14 т. Тел. хорошо обожженный, для постр. 095-017-03-47. слив. ям, цоколей, не разруш. от воды. Не посредник, возм. доЗола, 4-14 т. Тел. ставка. Тел. 066-51-41-613. zz Кирпич (1000 шт.) б/у, 066-726-08-38. красный, обож. полнотелый (не разруш. от воды). Тел. 095-320Зола, 4-14 т. Тел. 35-90. zz Кирпич (1000 шт.) крaсный, 050-143-18-12. обожженный, полнотелый. Тел. 050-24-19-119. zz Зола, песок, шлак, щебень. zz Кирпич (1000 шт.), абс. любой Недорого. Тел. 099-069-000-3. б/у, качество, точн. кол-во. Вы zz Кабель силовой алюмин., 3х35 останетесь довольны. Тел. 066-57и 1х16, 41,5 м. Тел. 095-197-48-50. 95-113.

zz Гранотсев. Тел. 095-21201-21. zz Гранотсев. Тел. 095-72096-91. zz Граншлак. Тел. 099-069000-3. zz Граншлак. Тел. 050-14102-13. zz Граншлак. Тел. 095-21201-21. zz Граншлак. Тел. 095-72096-91. zz Доска. Тел. 095-853-73-02. zz Доска обрезная, б/у, толщ. 20 мм, 0,7 куб. м. Тел. 095-31-999-41. zz Доска, брус б/у, шифер 6-8волн., кирпич б/у, сыпуч. мат. Тел. 099-974-89-85. zz Дрова, дуб, ясень. Чурки, колотые. Уголь. Доставка. Тел. 095579-6-123. zz Ж/б блоки 2 шт., шестерки. Тел.: 050-233-44-93, 050-73175-10. zz Железобетон. балки, несущие , дл.6 м., шир. 60 см., толщ. 25 см. Тел. 095-60-22-128. zz Земля. Тел. 066-88-34-120. zz Земля. Тел. 095-51-999-39.

http://slavinfo.dn.ua

zz Кафель керам., стеклоблоки, уголок 20х20 мм. Тел. 095-01-62060. zz Керамическая раковина. Тел. 095-178-15-45. zz Киpп. 500 шт., красный, обоженный, 400 шт., белый полутор. силикат., б/у, возм. доставка. Тел. 095-24-53-582. zz Кирп. (1000 красного, 2000 белого), б/у, доставка. Тел. 050583-33-89. zz Кирп. (1000 шт.) красный полнотелый, б/у, отл. кач-во. Тел. 066-20-888-63. zz Кирп. aбс. ассорт. абс. кач-во б/у белый, белый одинарный, красный, кислотоупор., шлакоблок, плиты, блоки, полублоки. Сыпучие материалы. Низ. цены. Доставка беспл. по городу и р-ну. Тел. 099622-44-14. zz Кирп. aбс. ассорт., aбс. кач-во: белый, белый полуторный, красный, кислотоупорный, огнеупорный. Плиты ПК, ПКЖ. Блоки ФБС 3, 4, 5, 6. Регеля, перемычки. Сыпучие мат-лы. Тел. 095-31999-41.

zz Кирпич (1500 бел., 2000 красн. обож.), б/у, не посредник, возм. доставка от 100 шт. Тел. 099-62272-12. zz Кирпич (1500 белый, полуторный), а также 2000 шт. красного, обоженного, крепкого для сливных ям, цоколей. Возм. доставка. Тел. 066-88-341-20. zz Кирпич (4000 шт.), огнеупорный ШБ-5, хорошего кач-ва. Тел. 099-453-17-18. zz Кирпич (огнеупорный), б/у, хор. качество. Тел. 066-35-37-800. zz Кирпич 1000 шт., б/у, легковес. Тел. 099-974-90-06. zz Кирпич 1500 шт., б/у, красный (крепкий), полнотелый. Тел. 06657-95-327. zz Кирпич aбс. aссорт., б/у белый, белый одинарный, красный, кислотоуп., шамотный, шлакоблок, гипсоблок, шифер, плиты, блоки. Тел. 099-50-33-599. zz Кирпич абс. ассорт. б/у белый, красный, огнеупорный, серый, кислотоуп., блоки, плиты, гипсоблок, шлакоблок. Доставка. Тел. 095-317-96-72.

«Газета объявлений» N 5 (611), 7 февраля 2018 г.


Объявления диктуйте по тел.:

Продаю

zz Кирпич б/у - ассорт. - в любом кол-ве, доставка в любой р-н. Тел. 099-069-000-3. zz Кирпич б/у в большом ассортим., шлакоблок, рассрочка, бартер. Тел.: 050-031-63-23, 09560-45-702, 050-76-68-674. zz Кирпич б/у для слив. ям, колодцев, цоколей (не разруш. от воды). Тел. 050-877-27-98. zz Кирпич б/у для сливных ям. Тел. 095-88-50-714. zz Кирпич б/у, красный полнотелый. Тел. 050-741-47-13. zz Кирпич б/у, красный, огнеупорный, на печи, слив. ямы, хор. качества, недорого, доставка. Тел. 066-435-75-25. zz Кирпич б/у, облиц., отл. кач-во (как новый). Тел. 099-453-13-33. zz Кирпич б/у, огнеупорный. Тел. 095-720-96-91. zz Кирпич б/у, серый Краматорский, красный, силикатный. Тел. 066-435-75-25. zz Кирпич красный полнотелый, б/у. Тел. 050-741-47-13.

zz Кирпич огнеупор. Тел. 099-3066-874. zz Кирпич, б/у. Тел. 095-72096-91. zz Кирпич, б/у, белый. Тел. 050141-02-13. zz Кирпич, б/у, белый. Тел. 095212-01-21. zz Кирпич, б/у, белый. Тел. 095720-96-91. zz Кирпич, б/у, красный. Тел. 050-141-02-13. zz Кирпич, б/у, красный. Тел. 095-212-01-21. zz Кирпич, б/у, красный. Тел. 095-720-96-91. zz Кирпич, блоки, плиты, шлакоблок, нов. и б/у. Тел. 099-530-36-99. zz Кирпич, кр., новый, 600 шт., трубы, 2 дюйма, 17м. Тел. 095-82222-15.

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zz Лестница, стремянка. Тел. zz Песок, зола, гранотсев, шлак, 063-989-39-17. щебень. Недорого. Доставка. Тел. zz Лист алюмин. 220х 550 мм., 099-069-000-3. zz Песок, известь, щебень, 3, 5 мм. толщина, 5 шт., срочно, зола, известк.раств., бетон, блоки недорого. Тел. 095-701-25-24. zz Метал. трубы на дюйм и на 3/ ФБС-3,4, шифер б/у. Тел. 066-0384, шамотн. плитка, стекло 1,7х 1,3, 34-04. 3 мм, батареи чугун. Тел. 050-7338-867. zz Металл, толщ. 1 мм, от холодильника «Донбасс». Тел. 095144-08-67.

Металлопрофиль, б/у, 1,09х6 м. Тел. 050-536-47-66. Металолом очень дорого. Приезжаем. Тел. 050-744-48-60. zz Немерные брус, доска, рамы для балкона-галереи, 2 шт., трубка медн., 12 мм., 2,5 м., лист стальной, т. 0,75 мм., 1,65 х 0,9 м, сендвич, 7,5 м. кв. Тел. 050-065-48-66. zz Перегной с доставкой. Тел. 099-069-000-3. zz Песoк. Тел. 066-35-37-800 (в мешках).

zz Песoк. Тел. 050-565-888-4. zz Песoк. Тел. 095-86-800-85. zz Песoк (0,1-1 т). Тел. 099453-17-18 (возможна доставка в мешках). zz Песoк (0,1-1-7-14 т) aбс. быстро доставим. Тел. 099-62244-14. zz Песок. Тел. 099-069-000-3. zz Песок. Тел. 099-307-82-52. zz Песок. Тел. 050-141-02-13. zz Песок. Тел. 095-212-01-21. zz Песок. Тел. 095-720-96-91. zz Песок (0,1-1 т). Тел. 095-87604-06. zz Песок (0,1-1 т) доставка в мешках. Поднимем на этаж. Тел. 066-20-888-63.

Песок, 4-14 т. Тел. 095-017-03-47. Песок, 4-14 т. Тел. 066-726-08-38. Песок, 4-14 т. Тел. 050-143-18-12.

zz Песок, известь, щебень, зола, известк.раств., бетон, фундаментные блоки ФБС-3,4, ванна стальная. Тел. 095-558-16-46. z zПлитa (2-9 м), б/у ПК, ПКЖ любых размеров, в любом кол-ве, доставка. Тел. 099-5033-599. zz Плитa (32-63) - абс. ассорт. б/у. ПК, 6-12, ПКЖ люб. кол-во, доставка по городу и р-ну. Тел. 066-433-0-222.

zz Плита дорожная разных размеров, а также стеновая (керамзитовая). Тел. 099-266-60-68. zz Плита дорожная разных размеров, а также стеновая (керамзитовая). Тел. 099-266-60-68. zz Плита дорожная, 2х6 и 2х3. Тел. 095-139-20-99. zz Плита стеновая керамзитовая, б/у, хор. сост. Тел. 095-026-49-81. zz Плиты дорожные. Тел. 095-6066-887. zz Плиты дорожные, плиты перекрытия, стен. плита, фунд. блоки и др. Тел. 095-139-16-77. zz Раковина керам. белая, б/у. Тел. 050-761-23-80. zz Стекло оженное. Тел. 095-16956-25. zz Стекло, оконное, 37х120, 48х130, 100х130, песок 0,5 т. Тел. 050-825-22-99. zz Строит. мастерки, малярные валики, новые. Плитка облицовочная, б/у. Тел. 095-357-74-12. zz Строительный мусор. Тел. 050-741-47-13. zz Стройматериалы, б/у, в ассортименте. Тел.: 050-031-63-23, 095-60-45-702, 050-76-68-674. zz Строймусор. Тел. 050-74147-13.

zz Плитa (32-63) абс. ассорт. б/у, zz Труба асбоцемент., 4 м, Д 150 ПК, ПКЖ и люб. стройматериал, мм. Тел. 050-161-54-00. доставка. Блоки бет. фунд. 3, 4, 5, zz Труба Д 250 мм, толсто6, полублоки. Тел. 066-57-95-327. стенная. Тел. 095-016-77-71. zz Плитa (32-63) ассорт., б/у: zz Труба диам. 630. Тел. 095-10ПК, ПКЖ, любые размеры, резка 29-888. под нужный размер, а также блоки ФБС 3, 4, 5, 6, доставка по городу и р-ну. Тел. 099-20-88-661. zz Плитa (32-63) б/у ПК (резка под размер), ПКЖ (3-12). Тел. 066431-70-69. zz Плитa (32-63) ПК, резка под нужный размер. Тел. 095-79-75520. zz Плита (2-9 м) возм. резка под ваш размер, блоки ФБС (3, 4, 5, 6). Тел. 095-88-50-714. zz Плита (32-63) абс. ассорт., б/у ПК от 32 по 63, резка под нужный размер, ПКЖ любые размеры. zz Труба проф., 140х140, труба Доставка по городу и р-ну. Тел. 420, 630 и др. металлопрокат. Тел. 099-974-89-85. zz Плита (32-63) ПК 6х1,5; 6х3, 095-774-31-01. zz Трубу диам. 326, стенка 10, ПКЖ б/у, ригеля, перемычки, доцель натянута, и др. Тел. 066-59ставка. Тел. 095-79-75-520. zz Плита дорожная. Тел. 050- 72-999. zz Трубы новые , диаметр 0,5-1,5 844-56-55. дюйма, б/у, уголок 25-50 мм., zz Плита дорожная. Тел. 050- швеллер, арматура. Тел. 095-399076-21-49. 72-48. zz Плита дорожная армированная zz Трубы оцинков. и черная, Д. б/у в ассорт. Тел. 095-399-66-03. 3/4 и пол дюйма, ЧК-50, 2 м. Тел. 066-478-73-04.

«Газета объявлений» N 5 (611), 7 февраля 2018 г.

(присылайте SMS-сообщения)

zz Трубы, метал., 10 м., 3/4, 1/2. Тел. 095-059-33-63. zz Уголок - ассорт. Труба 89, куски по 5 м, в наличии. Тел. 099069-000-3. zz Цементоасбест. труба, Д. 250, 6 м. Тел. 095-863-72-63.

zz Шлак. Тел. 095-720-96-91.

Шлак, 4-14 т. Тел. 095-017-03-47. Шлак, 4-14 т. Тел. 066-726-08-38. Шлак, 4-14 т. Тел. 050-143-18-12. zz Шлакоблок б/у, гипсоблок, кирпич. Сыпуч. мат. (песок, зола, шлак). Доставка. Тел. 099-62272-12.

Шлакоблок вибрационно-прессовочный из пропарочной камеры. Погрузка, доставка ул. Обращ.: ул. Профессиональная, 11 (р-н Ц. рынка). Тел. 095-398-79-18. zz Шалевка, б/у, шифер 8-волновой, б/у. Тел. 050-24-19019.

zz Черепица керамовая, неглазурован., 40 000 шт., возмож. вар-ты бартера. Тел.: 050-03163-23, 095-60-45-702, 050-76-68674. zz Шифер 6-, 8-волновый, б/у (белый, светлый, хор. качества). Тел. 066-431-70-69.

Шифер 6-8 волновой б.у в хор.сост. Доставка. Тел. 099470-08-88. zz Шифер 8-волн., б/у. Тел. 095026-49-81. zz Шифер 8-волн., б/у. Тел. 09588-50-714. zz Шифер, б/у. Тел. 095-15651-61. zz Шифер, б/у, 8 волн., хор. сост. Тел. 050-60-46-931. zz Шифер, б/у, шалевка, брус, б/у. Тел. 066-435-75-25. zz Шифер, бетон. блоки и пр. стройматериалы, б/у, дешево. Тел. 050-143-36-79. zz Шлак. Тел. 095-320-35-90. zz Шлак. Тел. 099-069-000-3. zz Шлак. Тел. 099-307-82-52. zz Шлак. Тел. 050-141-02-13. zz Шлак. Тел. 095-212-01-21.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

zz Шлакоблок нов. и б/у, хор. сост. Тел. 066-431-70-69.

zz Шлакоблок новый и б/у. Тел. 099-069-0003. zz Шлакоблок, б/у, полублок, б/у. Тел. 066-435-75-25.

Шлакоблок, новый, 9,2 грн/шт., от заводапроизводителя. Тел. 050-274-51-33. zz Шпатлевка. Тел. 050-50186-17. zz Щeбень. Тел. 099-454-76-75. zz Щeбень (1-14 т). Тел. 099-45321-22. zz Щебeнь. Тел. 050-24-19-019. zz Щебень. Тел. 099-069-000-3. zz Щебень. Тел. 099-307-82-52. zz Щебень. Тел. 050-141-02-13. zz Щебень. Тел. 095-212-01-21. zz Щебень. Тел. 095-720-96-91.

Щебень, 4-14 т. Тел. 095-017-03-47.

http://slavinfo.dn.ua

17


Объявления диктуйте по тел.:

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10 Медь, алюмин., латунь. Дорого. Тел. 050-536-47-66.

zz Металл любой. Дорого! Тел. 095-698-99-33. zz Металл черный и цветной. Тел. 066-21-60-055. zz Металл! Лом и деловой! Купим на взаимовыгодных условиях. Тел. 099-29-00-996.

zz Оконные рамы, входная zz Насос, вакуумный. Тел. 050дерев. дверь. Тел. 050-858-33-27. 032-12-54. zz Рамы дерев. со стеклами, zz Обогреватель конвекционный дешево. Ворота гаражные, же- Saturn. Тел. 095-77-45-966. лезные и ворота для забора. Тел. zz Обогреватель маслян., 9 050-164-13-60. секций. Тел. 066-033-07-87. zz Рамы оконные, 1,18 длина, zz Металлолом. Дорого. Тел. zz Обогреватель, масляный, ширина 53 см. не застекл., 4 шт., новый. Тел. 066-00-23-324. 095-698-99-33. дешево. Тел. 095-55-82-687. zz Пускатели, 2, 4, 6 величины, zz Металлолом. Дорого. Раzz Решетки металл. на окна. Тел. б/у, теристоры с радиатором, 320 ботаем от предприятия. Тел. 095099-018-10-09. А. Тел. 050-952-62-45. 698-99-33.

Металлолом очень дорого. Приезжаем. Тел. 066-676-60-04.

Продаю Щебень, 4-14 т. Тел. 066-726-08-38. Щебень, 4-14 т. Тел. 050-143-18-12.

М е талл о л о м + ц в е т н о й м е талл . Цена завода. Тел. 050-744-48-60.

zz Плита абс. люб. размеров, б/у, zz Щебень, зола, песок, гранотсев, шлак. Доставка. Тел. 099- блоки, кирпич. Приеду заберу. Тел. 069-000-3. 095-88-46-521. zz Электроды, метизы, заzz Плита абс. люб. размеров, движки, проволоку. Тел. 066-980- блоки, заберу. Тел. 095-88-50-714. 66-33. zz Плита абс. любые, заберу Куплю дорого. Тел. 095-399-66-03. zz Абсолютно быстро: лом всех металлов по самой высокой цене, Стройматериал расчет на месте. Тел. 050-744любой, здания под 48-60.

Аккумуляторы кислот., щелочные, радиаторы. Дорого! Тел. 050-536-47-66.

разборку. Тел. 050274-51-33.

Техсеребро (контакты), столов. серебро, заводские цены. Тел. 050-53647-66.

Продаю zz Блоки б/у 3, 4, 5, 6 ФБС, полублоки, кирпич, шифер, шалевку, zz Автоматика на котел КСТ-16, приеду заберу. Тел. 066-431-70-69. б/у и дверка. Тел. 095-87-60-486. zz Блоки б/у ФБС, любых zz Баллон пропановый, 40 л. Тел. размеров, приеду, заберу. Тел. 050-62-30-975. Черный лом, стружку, 095-81-85-866. zz Бензопила « Моторсичь». Тел. zz Блоки б/у, абс. любые, приеду дорого. Тел. 050-536- 050-625-48-06. заберу. Тел. 066-57-94-540. zz Бензопила «Дружба» и 47-66. бензопила немецкая «Штиль», zz Вагончик строительный. Тел. компрессор Ю-130, бензопила 099-069-000-3. zz Черный металл, очень дорого, zz Ванна метал., б/у, раковина приедем заберем. Тел.: 050-71- «Урал», Баллон га пропан. Тел. 095863-72-63. эмалир., унитаз, бочок, все нов. zz Бензопила б/у «Партнер». Тел. старого образца. Тел. 095-203- 111-74, 093-725-000-3. zz Шифер. Тел. 066-733-72-30. 095-144-08-67. 78-47.

zz Ванны. Тел.: 066-388-32-80, 050-823-55-86. zz Закупаем лом металлов. Самовывоз. Тел. 095-698-99-33. zz Кирпич абс. все стройматер., заберу, дорого. Тел. 099-22612-51.

zz Шифер (6-8-волн.) б/у, приеду, заберу. Тел. 099-45313-33. zz Шифер (6-8-волн.), дорого. Тел. 099-454-76-75. zz Шифер 6-, 8-волн. приеду заберу дорого. Тел. 095-1-400-414. zz Шифер 6-, 8-волн., заберу дорого. Тел. 066-59-54-515. zz Шлакоблок б/у, заберу сам. Тел. 099-453-17-18. zz Шлакоблок, б/у и новый. Тел. 099-20-88-661.

Продаю

zz Кирпич абс. любой. Тел. 05024-19-119. zz Кирпич абс. любой б/у и все стройматериалы (плиты, блоки, гипсоблок, шлакоблок, шифер, доска). Заберу дорого. Тел. 05087-53-933. zz Кирпич абс. любой б/у, в люб. кол-ве (приеду заберу от 100 шт). Тел. 099-453-21-22. zz Кирпич абс. любой б/у, плиты, блоки, шифер, доска, заберу. Тел. 099-974-89-85. zz Кирпич абс. любой, б/у, плиты, блоки, приеду заберу. Тел. 095-88-46-360. zz Кирпич от 60 коп., разный. Гипсоблок, шлакоблок б/у. Тел. 099-069-000-3. zz Кирпич, шлакоблок, гипсоблок, доски, брус, балку, дрова и др. стройматериал. Тел. 050-0316-323. zz Купим чугунные батареи. Тел. 066-860-96-35. zz Лестница металл. Тел. 095464-48-84. zz Лом всех металлов. Вывоз. Тел. 095-698-99-33.

18

zz Ворота гараж., 2,5х2,4, нов., с короб., двери, метал., 1,8х0,9, с короб. Тел. 099-31-01-993. zz Входные двери. Недорого. Тел. 0955952725. zz Две двери. Тел. 050-82522-99. zz Двери межком., сосна, б/у, хор. сост. Тел. 095-178-15-45. zz Двери межкомн. Тел. 095-39972-48. zz Двери межкомн. Тел. 050-76123-80. zz Надежные входные двери под заказ и в наличии! Лучшие цены от 1580. Тел. 066-71-633-72. zz Окна большие и маленькие. Тел. 050-823-56-53.

Окна дубовые со стеклом 140х 50. Тел. 095-42-13-387. zz Окна дубовые, идеал. сост. со стеклами. Комплект на дом. Тел. 095-203-78-47. zz Окон. рамы со стеклами. Тел. 095-357-74-12. zz Оконные блоки, дерев., новые и б/у, 135х1.5, балконные блоки, лестн. марш. Стеклоблок, новый и б/у. Тел. 050-701-24-67. zz Оконные рамы со стеклами, б/у. Тел. 050-77-68-255.

zz Бетономешалка пром. 380 В. Тел.: 050-555-55-66, 067-55555-66. zz Болгарка проф. Makita, Д. круга 230. Тел. 095-182-23-67. zz Буржуйка б/ у, тепловая пушка (обогрев. ) 220 в., 1.6- 3.3КВт. Тел. 099-01-65-333. zz Весы почтовые, 100 кг,ь электронные весы. Тел. 099-299-70-27. zz Витринная горка, стекло, алюмин. Прилавок-витрина холодильная. Тел. 095-016-77-71. zz Водонагреватель газовый, 20 кВТ, новый. Тел. 066-84-83-699. zz Газ. котел «Маяк». Тел. 050268-92-07. zz Газ. установка пропан 50 л., 2 900. Тел. 099-018-10-09. zz ГБО евро-2 с гарантией, пр-во Италия, стенд для очистки и размагничивания бенз., 6000 грн., ГБО метан евро-4, гарантия 2 года. Тел. 066-866-91-98. zz Дизель-генератор, мощность 220 кВт. Тел. 050-555-55-66. zz З/п для холодильников «Норд», «Донбасс», решетки, ящики. Газ. баллон, б/у. Тел. 095-144-08-67. zz Инкубатор, теплица. Тел. 050823-56-53. zz Компрессор для холодильника. Тел. 095-171-27-15. zz Компрессор промышленный, СО-7Б, новый. Тел. 095-182-23-67. zz Котел «Висман» на з/ч. Тел. 050-172-70-82. zz Котел «Висман» на з/ч. Тел. 050-172-70-82. zz Котел КСТ б/у. Тел. 095-19741-98. zz Котел, КСТ-16, газ., тверд. топливо., договорн. цена. Тел. 050528-11-96. zz Мелл. козырек на крыльцо, шина алюмин., 40х4, 13 м. Тел. 050-065-48-66. zz Мотопомпа. Холодильно-морозильная установка, Alka, Чехия, нов., пр-сть от 100 кубов и выше. Тел. 066-737-11-99. zz Насос водяной. Тел. 050-76006-39.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

(присылайте SMS-сообщения)

zz Эл. двигателя, компрессора. Тел. 066-638-58-32. zz Эл. инструмент. Свароч. аппарат, таль цепная 3 т., Циркулярка. Тел. 099-30-66-874. zz Электродвигатели. Тел. 095319-39-99. zz Электродвигатели 3 шт 7,5 Квт, 7,5 Квт. Тел. 066-00-979-22. zz Электродвигателя, новые и б/у. Тел. 050-701-24-67. zz Электроды. Тел. 050-84456-55. zz Электрокотел с терморегулятором. Кремень. 5 кВт, недорого. Тел. 095-42-13-387. zz Электросчетчик НИК- 2102 , новый. Тел. 050-909-62-11. zz Электросчетчик НИК- 2102 , новый. Тел. 050-909-62-11.

Куплю

zz Бензо- и электроинструменты, свароч. аппарат., трансформатор и генератор, газ. баллон. Тел. 06600-979-22. zz Бензопила, болгарка, свар. аппарат, б/у, автомат. Тел. 095-3985-133. zz Болгарку, бензопилу, сваркуполуавтомат. Тел. 095-50-35-896. zz Буферная емкость для твердотоп. котлов , 1000 куб. м. Тел. 095-764-93-09. zz Газ. колонку на з/ч. Тел.: 05091-676-49, 66-55-93. zz Газ. колонку на з/ч. Тел. 09359-84-671. zz Котлы. Тел.: 066-388-32-80, 050-823-55-86. zz Плазморез ЧПУ. Тел. 095-76493-09. zz Счетчик для воды в колодец, Д. 20 мм. Тел. 050-77-519-44. zz Электропилу, не дорого. Тел. 066-040-17-37. zz Электропилу, не дорого. Тел. 066-040-17-37.

zz Радиатор масляный, 400. Тел. 095-504-91-92. zz Радиотелефон, Сенао. Тел. 095-016-77-71. zz Редукторы 2 шт. Тел. 066-00979-22. zz Ресивер, б/у, 10 куб., давлен. Продаю рабоч. 16 атмосфер. Циркулярка zz 2 соковыжималки, фотобез эл. двиг. Тел. 099-31-01-993. аппарат Sony. Тел.: 095-461-65-09, zz Сварочный кислородный 050-657-86-43. шланг. Тел. 095-55-82-687. zz 4-конф. печь, в хор. сост., zz Станок для изготовления электропечь 150 грн. Тел. 050-17сетки рабицы. Тел. 050-031-90-50. 00-286. zz DVD-плеер BBK с пультом, zz Стекл. витрина, хромир. каркас., дл. 4 м., выс. 2 м., шир 0,5 300 грн. Тел. 095-420-27-11. zz DVD-плеер BBK с пультом, м. кр. витр. «елочка». Тел. 093-761300 грн. Тел. 095-420-27-11. 23-07.

zz Стилажи торг. стеклянные хромированные 4,5х2х0,5, стилаж центральный «елочка», цена договорная. Тел. 050-761-23-07. zz Таль. Тел. 066-80-111-21. zz Тепловентилятор на дровах, твердотопл. котел длит. горения, пиролиз., 25 кВт, 13 000 грн., котел воздуш. отоплен. на дровах, 50 кВт, 9 500 грн. Тел. 066-600-87-84.

zz Термобудка, 8 м, с холод. оборудованием. Тел. 095-13916-83. zz Тиски средн., б/у, 200 грн. Краскопульт Paint-Zoom, нов., 550 грн, очиститель высокого давления «Керхер» Протон 2000, недорого, пила двухр., новая. Тел. 095-4213-387. zz Токарный патрон, 4-кул., 3-кул., свар. аппарат, паял. лампа, з/п к мембр. насосу МР71/20, компрессор СО248, редуктор на кислор. баллон, двигатель, 1.1 кВт. Тел. 050-50-186-17. zz Токарный станок, по металлу, настольный, раб. сост. Тел.: 050713-42-31, 067-713-42-31. zz Токарный станок, по металлу, настольный, раб. сост. Тел.: 050713-42-31, 067-713-42-31. zz Трансформатор ТП100 kw. Тел. 050-555-55-66. zz Циркулярка, тисы слесарные большие и маленькие, буржуйка с трубой. Тел. 066-710-29-44. zz Шаровая мельница, на 100 л. Тел. 050-47-10-710. zz Шлакоблочный станок. Тел. 099-484-01-77.

http://slavinfo.dn.ua

zz LG пылесос. Тел. 095-77-45966. zz Варочная поверхность Веко, 58х51 см, белая эмаль, комбинир., 3 конфорки газ, 1 электр., б/у, оч. хор. сост., автоподжиг, 2000 грн. Тел. 050-182-78-77. zz Газ. печь, 4-конфор. Тел. 095863-72-63. zz Газовая печка 2 конфор. под газ баллонный. Тел. 095-156-51-61. zz Кондиционер, электроконвектора. Тел. 095-139-16-83. zz Печь 4 комфорки б/у. Тел. 095052-79-17. zz Плита с комфорками металл., комфорки, колосники. Тел. 066-80111-21. zz Пылесос Тайфун, 450 грн. Тел. 095-02-88-645. zz Пылесос, новый. Тел. 050161-54-00. zz Сокоаварка, б/у 150 грн. Тел. 050-280-88-41. zz Соковарка, кофеварка. Тел. 095-45-13-296. zz Соковарка, машинка швейная ножная «Зингер». Тел. 066-71029-44. zz Стир. машина на з/п, Канди. Водонагр. бак из нерж. стали, аэрогриль. Тел. 099-706-47-79. zz Стир. машинка б/у. Тел. 050823-56-53. zz Стир. машинка малютка. Тел. 099-018-10-09. zz Стирал. маш., Холодильник. Тел. 050-542-65-80. zz Стирал. машинка «Ультратон», маленькая. Тел. 066-00-23-324. zz Стиральная машинка б/у, раб. сост. Тел. 050-031-90-50. zz Три тел. стационарных, чайник электрич. Тел. 050-825-22-99. zz Холодильн. Нормд., однокам., стирал. маш. «Волна». Тел. 050-9494-954. zz Холодильник « Норд». Тел. 050-858-33-27. zz Холодильник «Донбасс». Тел. 095-420-27-11.

zz Холодильник «Донбасс». Тел. 095-420-27-11. zz Холодильник «Минск», б/у, 900 грн. Тел. 050-172-70-82. zz Холодильник «Норд». Тел. 050-91-676-49. zz Холодильник «Норд», 2-камерн. Тел. 095-52-44-009. zz Холодильник в рабочем сост. Тел. 095-171-46-16. zz Холодильник, б/у. Тел. 05050-186-17. zz Холодильник, б/у, 750 грн., холодильник Nord, 2-камерн., возм. доставка, стир. машина, 350 грн. Тел. 095-144-08-67. zz Холодильник, б/у, однокаменрный. Тел. 095-059-33-63. zz Шв. машинка бытовая «Тойота Джинс», нов., «Подольская» с эл. приводом, «Скорняжка» для пошива меха. Эл. двигатели для промышлен. машин. Тел. 050-16413-60. zz Швейная машинка «Подольская» ручная. Тел. 095-87-60486. zz Швейная машинка, «Сингер». Тел. 095-121-05-80. zz Эл. двиг. со стир. маш. Indesit. Тел. 095-672-00-73. zz Эл. конвектор Atlantic, пр-во Франция, 1 000 грн. Тел. 050-77519-44. zz Электродвигатели, швейные машинки «Зингер» и «Орша». Тел. 050-26-89-207. zz Электромясорубка. Тел. 050823-56-53. zz Электропечи на спирали. Тел. 095-544-03-76. zz Электросамовар. Тел. 05073-38-867.

Куплю

zz 2-камерн. холодильник, стиральную машину, пылесос, компьютер, газовую печь, автомагнитолу, СВЧ-печь, хлебопечь, мультиварку в хор. сост., не старше 7-и лет. Тел. 066-240-47-96. zz 2-камерн. холодильник, стиральную машину, пылесос, компьютер, газовую печь, автомагнитолу, СВЧ-печь, хлебопечь, мультиварку в хор. сост., не старше 7-и лет. Тел. 066-240-47-96. zz Двухкам. холодильник, жк телевизор, стирал. маш.- автомат в раб. сост. Тел. 050-18-48-588.

Платы бытовых и небытовых приборов. Тел. 050-536-47-66. Платы бытовых и небытовых приборов, 11 грн/кг. Тел. 050536-47-66. zz Стекло на плиту Мечта- 15. Тел. 050-77-519-44. zz Холодильник 1 камер, мороз. камеру, газ. колонка, стир. машинку и др. быт. технику. Тел. 066-00-979-22. zz Холодильник в хор. сост., для себя. Тел. 099-350-18-20. zz Холодильник и стир. машинку для себя. Тел. 093-871-98-22. zz Холодильник рабочий или «Норд», 1-камерн., нерабочий, приеду заберу. Тел. 093-122-05-88. zz Холодильник, в раб. сост., нерабочий, приеду заберу. Тел. 095-39-85-133. zz Холодильник, двухкамерн., стирал. маш. в хор. сост. Тел. 050657-82-89. zz Холодильник, двухкамерн., стирал. маш. в хор. сост. Тел. 050657-82-89. zz Холодильник, небольшой, для себя. Тел. 095-420-27-11. zz Холодильник, небольшой, для себя. Тел. 095-420-27-11. zz Холодильник, недорого. Тел. 093-95-11-708. zz Холодильник, нераб. Тел. 050-62-30-975. zz Холодильник, нераб. Тел. 093-59-84-671. zz Холодильник, стир. машинку, не в раб. сост. Тел. 095-171-46-16. zz Холодильники, раб. Nord, нераб., приеду заберу, стирал. машинку. Тел. 095-50-35-896. zz Холодильники, стирал. маш, газ. кололнки, печки. Тел.: 066-38832-80, 050-823-55-86. zz Швейн. машинку, ручную. Тел. 095-812-87-49.

«Газета объявлений» N 5 (611), 7 февраля 2018 г.


Объявления диктуйте по тел.:

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

Продаю

Продаю

zz 2 телевизора с тюнером. Тел. 099-299-70-27. zz Nikon, цифровой фотоаппарат, 30 мп., 950 грн., сенсорный экран. Тел. 095-399-10-79. zz Nikon, цифровой фотоаппарат, 30 мп., 950 грн., сенсорный экран. Тел. 095-399-10-79. zz Автомагнитола jvc. Тел. 05064-58-978. zz Аудиосистема Sven, мощн. 2*20 Вт, для ПК, новая, недорого, муз. центр, автомогнитола «Sony» с колонками новая, недорого. Тел. 050-77-519-44. zz Видеокамера Sony, телевизор Rainford, 700. Тел. 050-916-76-49. zz Дискотечное оборуд., спутниковый комплект б/у, ремонт. Тел.: 050-713-42-31, 067-71342-31. zz Дискотечное оборуд., спутниковый комплект б/у, ремонт. Тел.: 050-713-42-31, 067-71342-31. zz Камера Сони, касетная. Тел. 095-461-65-09. zz Магнитафон Сатурн, касетный. Тел. 099-299-70-27. zz Магнитофон «Весна» + касеры, ТВ. Тел. 095-121-05-80. zz Магнитофон, радиоприемник. Тел. 066-033-07-87. zz Магнитофоны: «Весна 212 С8», камера SONY с колонк. Телевиз. PANASONIC. Тел.: 095-461-65-09, 050-657-86-43. zz Муз. центр, Эстония стерио, 800 грн. Тел. 095-21-78-861. zz Оборудование для спутник. ТВ, гарантия. Тел. 050-82-83-704. zz Патефонные пластинки, до 1917 г. Патефон. Тел. 066-74097-09. zz Пластинки. Тел. 095-33829-39. zz Спутник НD-рессиверы. Продажа, установка. Тел. 099-60354-23. zz Спутник. антенна, 3 головки, тюнер. Тел. 050-428-29-15. zz Спутник. антенны, комплектующ. к ним. Тел. 099-60354-23. zz Т2. Тел. 099-706-47-79. zz ТВ «Sony» , аккустич. система, муз центр, 2 колонки большие, муз. центр «Самсунг» с караоке. Тел. 095-399-72-48. zz ТВ «Славутич» цветной. Тел. 095-178-15-45. zz ТВ ж/к, «BWC», со встр. DVDплеером, 55 см., 2 800, LG б/у, 37 см., 1 000 грн. Тел. 050-929-76-56. zz ТВ жидкокрист., в хор. сост. Тел. 093-871-98-22. zz ТВ цветной «Электрон». Тел. 050-878-24-26. zz Телевизор «Юность», мал., цветной. Тел. 095-558-16-46. zz Телевизор Сони КВ-25Т1Р, триметрон. Тел. 066-47-87-304. zz Фотоаппарат. Тел. 050-86-32956. zz Фотоаппарат Pleo MLX, хор. сост. Тел. 095-338-29-39. zz Фотоаппарат Кэнон, цифров., 650, наушники для ПК, 250. Тел. 068-830-04-23. zz Фотоаппараты «ФЭД», «Вилия-авто», совет. пр-ва. Тел. 066-866-919-8.

Куплю

zz TВ, ламповый, ч/б, нерабочий, цветной ламповый, на з/ч. ТВ Джимакс, б/у, д 30 см, 500 грн. Тел.: 050-91-676-49, 66-55-93. zz TВ, ламповый, ч/б, нерабочий, цветной ламповый, на з/ч. ТВ Джимакс, б/у, д 30 см, 500 грн. Тел. 093-59-84-671. zz Видеокамера, флешка, хор. сост., тюнер Т2, комплект спутник. ТВ. Тел. 095-203-78-47. zz Импортные ТВ в любом сост., тюнер Т-32, комплект спутник. ТВ, б/у. Тел. 066-040-17-37. zz Импортные ТВ в любом сост., тюнер Т-32, комплект спутник. ТВ, б/у. Тел. 066-040-17-37.

zz Нов. комплект для спутник. ТВ, недорого. Тел. 095-464-48-84. zz Старый ламповый радиоприемник, старый пленочный фотоаппарат. Тел.: 050-713-42-31, 067-713-42-31. zz Старый ламповый радиоприемник, старый пленочный фотоаппарат. Тел.: 050-713-42-31, 067-713-42-31. zz ТВ. Тел.: 066-388-32-80, 050823-55-86. zz ТВ б/у, холодильники, стир. машины, аккумуляторы. Тел. 066890-22-75. zz ТВ импорт. пр-ва, отл. сост., недорого. Магнитофон бобин., только импорт. пр-ва. Тел. 095464-48-84. zz ТВ импорт. пр-ва, отл. сост., недорого. Магнитофон бобин., только импорт. пр-ва. Тел. 095464-48-84. zz Тюнер спутник. на 12 В. Тел. 095-503-58-96. zz Тюнер Т-2. Тел. 095-42027-11. zz Тюнер Т-2. Тел. 095-42027-11.

Продаю

zz Клавиатура на ПК и колонки TF 10, б/у, 300 грн. Тел. 050-6458-978. zz Колонки к комп., 2 шт. + буфер. Тел. 095-701-25-24. zz Копировальный аппарат К3, Кэнон. Тел. 095-244-83-02. zz Модем на кассовый аппарат. Тел. 095-016-77-71. zz Монитор LG. Тел. 050-76006-39.

Ноутбук б/у 3000 грн. Компьютер б/у 2000 грн. Тел. 099-470-0888. Куплю

zz В рабочем состоянии компьютер, ноутбук, принтер, нетбук, планшет. Тел. 066-240-47-96. zz Компьютер или ноутбук в хор. сост. Тел. 050-657-82-89. zz Компьютер или ноутбук в хор. сост. Тел. 050-657-82-89. zz Компьютер или ноутбук в хор. сост. Тел. 050-657-82-89. zz Рабочий компьютер, в хорошем состоянии. Тел. 050-1848-588.

Продаю

zz Nokia Lumia 510- 60 грн., Nokia 61111- 300 грн. Тел. 095-399-10-79. zz Nomi 508 1000 грн, небольшие дефекты. Тел. 050-801-80-96. zz Xiaomi Redmi 4 x, экран 5,5, камера 13 мп + бампер и стартовый пакет. 3500 грн. Тел. 098-441-40-30. zz Xiaomi Redmi 4 экран 5,5, камера 13 мпк, флешка, 4 000 грн. Тел. 097-422-52-58. zz З/ч на моб. телефоны, нов. и б/у. Тел. 095-399-10-79. zz Моторола, G-5 , 2017 г. в., идеал. сост., 6 000 грн. Тел. 050820-54-92. zz Нокиа Люмиа 610, сенсорный, 450. Тел. 068-830-04-23. zz Старт. пакет МТС-турист, звонки в Россию - 1 грн., золотые номера. Тел. 066-980-66-33.

Продаю

zz Баян. Тел. 050-823-56-53. zz Синтезатор Yamaha PSR 550, в идеал. сост. Тел. 066-71-40-602. zz Фортепиано произв. чехословакия, кларнет+мундштук , ноты. Тел. 095-178-15-45. zz Электрогитара, Германия, «Этерна «. Тел. 050-53-69-098.

Куплю

zz Аккордеон, баян, гармонь. Тел. 050-197-84-71.

zz 2 новых компьют. стола. Тел. 095-244-83-02. zz 3-створ. шкаф с антр., б/у, гостин. «Лора» с антресолями. Тел. 050-94-66-393. zz Гостинная, шкафы с антрис, можно по отдельности по 500 грн. Тел. 050-675-75-71. zz Два серванта, кн. шкаф, тумбакомод, шкаф двухств., метал. кровать. Тел. 095-178-15-45. zz Двуспальная кровать, нов., с матрасом, 15 000, мягк. обивка. Тел. 095-02-88-645. zz Диван. Тел. 050-86-32-975. zz Диван б/у, 3 секц. диванчик, столик журнал., крвать полуторка дерев. спинки. Тел. 095-059-33-63. zz Диван евро книжка. Тел. 09568-333-26. zz Диван и трильяж произв. СССР, недорого. Тел. 050-86468-87. zz Диван малютка сделан углом в хорошем состоянии размер 0.90 ширина раскладывается до 1.90 м. Тел. 050-209-93-98. zz Диван, 2х1,5 м., в отл. сост., 3 000. Тел. 050-044-26-41. zz Диван, новый. Тел. 095-31172-52. zz Диван, стол, шкаф, кресло, хор. сост. Тел. 095-22-85-940. zz Комод, новый, недорого, стол- тумба, центр города. Тел. 095-052-79-17. zz Комод, трильяж, журн. столик. Тел. 0958-128-749. zz Кресло. zz Кресло-кровать, 3 комода, почн. нов., цена договорная. Тел. 095-052-79-17. zz Кровать 1,5-спальная с матрасом 2 шт., недорого. Тел. 095-42-13-387. zz Кровать, двухспал. почти нов., диван- кровать, тумб. д/ тел. Тел. 050-76-006-39. zz Мебель б/у. Тел. 050-69-66978. zz Мебель, б/у, 2 кр., столтумба. Тел. 050-94-94-954. zz Мебель, спалю гарнитур, кух. уголок, сервизы, хрусталь, посуда нерж., ковры, прихожая. Тел. 099299-70-27. zz Подставка под телевизор на ножках, 200 грн. Тел. 050-28088-41. zz Прихожая, светлого цвета, с зеркалом, в хор. сост., 1 500 грн. Тел. 050-718-15-08. zz Раскладушка, алюм., детская. Тел. 099-620-42-51. zz Сервант б/у, недорого. Тел. 095-338-29-39. zz Сервант. Элементы барной стойки, кровать полуторка, стол. письменный, прихожая, пенал для посуды на кухне. Тел. 066-4-787304. zz Спальню гарнитур, дерево, Немецкий, в хор. сост., диванкровать. Тел. 050-528-11-96. zz Стенка Славянская, кресло, полит., разв. стол, прихожая. Тел. 095-534-01-03. zz Стенка Славянская, кресло, полит., разв. стол, прихожая. Тел. 095-534-01-03. zz Стенка советс., 1 000. Тел. 095-02-88-645. zz Стол кухон., дубов., табуреты, матрас Дормео, 1,6х2. Тел. 095-4513-296. zz Стол письменный, шифоньер трехствор., кровать-сетка полуторка. Тел. 050-161-54-00. zz Стол- тумба, раскл., 80х 170., полиров., кор., б/у, шкаф д/ пос., 220х90х35. Тел. 050-851-62-06. zz Стол-тумба кухонный, 100 грн. Тел. 066-710-29-44. zz Столы обеденные, стулья, табуретки, книжный шкаф, тумбочка для коридора, раскладушка. Тел. 050-73-38-867. zz Стулья. Тел. 050-268-92-07. zz Стулья, стенка, тумбочки, кровати металл., тумба для обуви, ковры. Тел. 050-878-24-26. zz Трельяж, стол полир. раскладной, шифоньер трехстворч., книжные полки. Тел. 050-76123-80. zz Трильяж, в хор. сост., недорого. Тел. 050-15-60-954. zz Тумба под тел. из дерева, сервант, шифоньер, кухня. Тел. 095-544-03-76. zz Тумба под тел. полир. 53х35х55 см., 130. Тел. 095-12460-87. zz Тумбочка под телевизор. Тел. 050-531-81-44.

«Газета объявлений» N 5 (611), 7 февраля 2018 г.

(присылайте SMS-сообщения)

zz Шифоньер, маленький, кровать металл., столик журн., гладил. доска, кухон. стол., 2 стула, кресло, кровать деревянная б/у. Тел. 095-121-05-80. zz Шкаф для одежды, шир. 1,7 м. Стенка совет. пр-ва, 2 секции. Тел.: 2-05-93, 050-823-74-65. zz Шкаф для посуды новый 220х90х35 см, цвет кремовый, стол-тумба раскладной 80х170, коричневый, б/у. Тел. 095-851-62-06. zz Шкаф, 1,5 м. в длину, кров.-диван. Тел. 050-825-22-99. zz Шкаф, б/у, самовывоз, 400. Тел. 050-999-80-03. zz Шкафы, трельяж. Тел. 050823-56-53.

Куплю

zz Мягк. мебель для гостин. zz Куртка зимняя, жен. 50 р., и кухни, кровати одно- или двуспальная хор. сост. Тел. 050-18- новая , кожаная, на натур. подстебном меху и капюшон, кожаная 48-588. zz Мягкий уголок, диван в го- куртка демисезон., новая. Тел. стиную, кухню, комп. стол, стул, в 093-95-11-708. zz Куртка, муж., зимн., раб., р. хор. сост. Тел. 066-240-47-96. zz Мягкую мебель в гостинную. 56-58 - 90 грн, джинсы р. 54- 56 по 60 грн., рубашки, р. 48-50 грн. Тел. 093-871-98-22. по 50 грн., пальто жен., кожа. Тел. zz Углов. диван с креслом, диван 095-124-60-87. с 2 кресл., кровать в хор сост. Тел. zz Куртки, жен., р. 48. Тел. 095050-657-82-89. 357-74-12. zz Мужское пальто черн., коричн., 50- 52, костюмы, 48- 50, рубашки 46- 54. Тел. 050-63-59804. zz Овчинный полушубок 56-58 р. Тел. 095-244-83-02. zz Одежда жен., р. 52-56, шляпа Продаю zz Жалюзи б/у, много. Тел.: 095- жен. с норкой, б/у. Тел. 050-76123-80. 461-65-09, 050-657-86-43. zz Пальто жен., кожа, зимн., zz Картины художников: В.Эндебери, С.Приня и соцреал. 60-62, 150 грн. Тел. 099-071-23-07. zz Полусапоги жен. 41 р., для Ленин, пионеры. Тел. 050-909пожилых. Тел. 095-169-56-25. 62-11. zz Полушубок исскуст. муж. Тел. zz Ковер. Тел. 050-156-58-41. zz Ковер 2х3. Тел.: 2-05-93, 050- 050-86-32-956. zz Резиновые и кирзовые сапоги, 823-74-65. zz Ковер 2х3, натуральный, цвет р. 45, нов., пальто, черн., кожа р. коричневый, 450 грн. Тел. 050-170- 50. Тел. 095-404-62-91. zz Сапоги жен., демисез., кож., р. 02-86. zz Ковер 3х2 недорого. Тел. 095- 38, туфли лакиров., р. 38, хор. сост. Тел. 095-338-29-39. 059-33-63. zz Сапоги, кожан., осен., 2 пары, zz Ковровая дорожка 1х 4 м. Тел. р. 39, 50 грн и 180 грн. Тел. 095050-73-38-867. 352-22-75. zz Ковровые дорожки, ковры, zz Свадебное платье с камнями люстры. Тел. 095-178-15-45. сваровски. Тел. 066-00-979-22. zz Ковры, 2х1,4- 2 шт. Тел. 095zz Сварочный костюм 52- 54, 544-03-76. дубленка муж., р. 52, р. 54., р. 64, zz Люстра 4-рожковая дешево. новые. Тел. 099-01-65-333. Тел. 095-121-05-80. zz Тулуп на овчине, р. 54. Тел. zz Светильник «Огни Москвы». 095-365-46-95. Тел. 066-311-81-61. zz Тулуп овчинный р. 50-52, 1500 zz Три мебельные подушки, грн. Тел. 095-21-78-861. темно-зел. цвета, 65*55. Тел. 066zz Туфли, б/у, р. 37, 38, 39, не00-23-324. дорого, босоножки, черные, нов., zz Турник настенный. Тел. 050- р. 39, 100 грн., ботинки, черные, 86-32-956. кож., р.37-38, весенне-осенние, каблук толст. Тел. 050-825-22-99. Куплю zz Футболка , СК Шахтер, нов., zz Часы напольные, часы старинные, предметы старины. Тел. в упак., оригинал, с лейбами, ХЛ850 грн. Тел. 099-071-23-07. 095-203-78-47. zz Футболка , СК Шахтер, нов., zz Часы, напольные, настенные, упак., оригинал, с лейбами, ХЛкаминные и др. Тел. 066-040-17-37. в850 грн. Тел. 099-071-23-07. zz Часы, напольные, настенные, z z Шапки одежда муж. каминные и др. Тел. 066-040-17-37. р. 50-52. Тел.меховые, 066-80-111-21. zz Шуба черная р. 48, кролик, 500 грн, дубленка цвет коричневый, 500 грн. Тел. 050-170-02-86. zz Шуба, полушубок норковый, Продаю дубленка. Тел. 050-858-33-27. zz Ботинки муж., Польша, натур. zz Шуба, шапка, натур. мех, некожа, цвет коричнев., р. 40, нов. дорого. Тел. 066-748-60-31. Тел. 095-701-25-24. zz Брюки, куртки муж., р. 50-52, спецкостюмы брезентовые, халаты, р. 50-54, воротник песец, жен. вещи, р. 50-52. Тел. 095-357-74-12. Продаю zz Валенки, сапоги резиновые. zz Овощи, опт и розница. Тел.: Тел. 095-399-72-48. 050-71-111-74, 093-725-000-3. zz Два куска офицерского, советского драпа.Возможен обмен на пошив. Тел. 050-909-62-11. zz Детские вещи, хор. фирм., дубленка 44- 46 р, сапоги мужск. хромовые, 42 р. Тел.: 095-46165-09, 050-657-86-43. zz Дубленка жен. р. 52-54, хор. сост. Тел. 050-156-58-41. zz Дубленка натурал., муж., Италия, р. 54, длинная. Тел. 066740-97-09. zz Дубленка, р. 50- 52, женск., мужск. полушубок на овчине р. zz Перепелиные яйца. Тел. 06652-54. Тел. 050-73-38-867. zz Женские вещи, от 48 до 54 00-979-22. zz Семечка (малооценка). Тел. р., платья, юбки, блузы, костюмы. Зим. сапоги, 38-39, зимн. плащ. 050-03-16-323. Тел. 050-63-59-804. zz Семечки подсолнуха. Тел. zz Кож. пальто., 52 р., новое, нат. 095-30-80-339. мех. Тел. 050-531-81-44. zz Чайный гриб. Тел. 095-52-44zz Костюм ОЗК. Тел. 095-365- 009. 46-95. zz Чайный гриб. Тел. 063-499zz Костюм, р. 48, рост 176-180 56-98. см.,. Тел. 050-21-76-817. zz Яйца перепел. Тел. 095-61-88zz Костюмы, муж., р. 48-50, куртка, муж., зимн., демисез., 776. нов., норковые шапки-ушанки, Куплю муж., новые, шуба муж., р. 50, zz Грецкие орехи, дорого, заберу фабричные, р. 58, нутр. шуба, жен., с дому. Тел. 066-645-96-52. р. 50. Тел. 095-178-15-45.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

zz Кукурузу, просо, пшеницу, ячмень, овес. Тел. 050-03-16-323.

Куплю грецкий орех. Тел. 095-342-38-32. Куплю мед оптом. Тел. 066-191-42-74. zz Орехи. Тел.: 066-388-32-80, 050-823-55-86.

Продаю

zz Бальные платья, на разный возраст от 6 до 12 лет, красивые, или сдам на прокат. Тел. 050-17092-44. zz Ботинки, д/дев., 25 р., новые, сень. кожа, стразы, роз., недорого. Тел. 093-95-11-708. zz Велосипед , 3-6 лет, 500 грн. Тел. 050-170-02-86. zz Велосипед дет. на 3-7 лет, пр-во Германия,. Тел. 095-52-02655. zz Вещи зимние, куртки, обувь, дев. 4-7 л., мал. 2-5 л. Тел. 050-6359-804. zz Дет. ванночка, пластм., салатн. цвет., 100 грн. Тел. 095-420-27-11. zz Дет. ванночка, пластм., салатн. цвет., 100 грн. Тел. 095-420-27-11. zz Дет. диван, б/у, в хор. сост. Тел. 066-033-07-87. zz Детск. кол., «Викки», трансф., в хор. сост. 950 грн., коляскавелос. до 3-х лет., 400. Тел. 093761-23-07. zz Детские вещи для девочки 2-4 лет. Тел. 050-761-23-80. zz Детский зимний плащ, с опушкой из натур. меха, фирма «Kikо», на девочку 8-11 лет (на 140 см), недорого. Куртка демисезонная. Тел. 050-170-92-44. zz Детский самокат, алюмин., санки, б/у. Тел. 050-62-30-975. zz Для девочки нач. кл., шк. форма . тройка, куртки весназима, 3- 4 года . мал., дев. Тел. 095-65-70-386. zz Зимние ботинки 37 р., дубленки на 10-11 лет, на мальчика. Тел. 099-72-19-082. zz Коляска дет. универсал, хор. сост., 800 грн, велосипед-коляска 400 грн. Тел. 050-761-23-07. zz Коляска детская зимняя, недорого. Тел. 095-497-55-30. zz К о л я с к а - т р а н с ф о р м е р , зима-лето, отл. сост. Тел.: 050-0316-323, 099-918-02-70. zz Костюмы для выступлений: «Красная шапочка», «Гномик», «Художник», «Украинский» (юбка + блуза), 6-8 лет. Тел. 050-170-92-44. zz Кроватка-маятник 1 500 грн., обувь и одежда от 20 грн на дев. до 3-х лет, импорт., недорого. Костюм 3-ка на подростка + брюки зим. 120 грн. Тел. 095-35-222-75. zz Манеж «Наталка», мартац (кокосовое волокно), деревянный, светлый, 1000 грн, коляска-трансформер (зима-лето) Бамбино, Польша,800 грн, для девочки. Тел. 050-175-52-19. zz Много вещей на дев, 3-8 лет и мальчика с 1 до 5 лет. Тел. 09565-70-386. zz Пышные платья с пышными юбками на 4-6 л., 6-8 л., 7-10 л, не дорого. Тел. 050-170-92-44. zz Свитер и комбинезон джинсов., в комплекте. Сапоги, р. 30, зимн., на меху. Джинсы темносиние, 8-11 лет, мальчик. Тел. 050-825-22-99. zz Ходунки. Тел. 099-048-52-89. zz Школьная форма, костюм шотландскую клетку + рубашка с галстуком на девочку, 7-9 лет, недорого, школьный сарафан 7-9 лет черный. Тел. 050-170-92-44. zz Электровыжигатели для дет. творч. Тел. 095-399-72-48.

http://slavinfo.dn.ua

19


Объявления диктуйте по тел.:

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zz Возик на 2-х колесах. Корыто Дрова дуб, ясень. для раствора, весы аптечные. Тел. 095-87-60-486. Чурки, колотые. zz Гладильная доска. Тел. 095Доставка. Тел. 066701-25-24. Куплю 667-49-44. zz Гладильная доска, судочки zz Детскую коляску-трансформер в хор. сост., недорого. Тел. разные, машинки для консерв, zz Дрова колот., чурки. Доставка отрезок ткани. Тел. 093-95-11-708. бесплат. 066-240-47-96. Тел. 050-625-63-60. zz Гусятница чугунн., ведро z z Дрова колотые дуб, ясень, с эмал., плафон. Тел. 095-121-05-80. доставкой. Тел. 050-549-51-24. zz Дрoвa (1-4 скл/м) рублен. дуб, zz Дрова колотые и чурки с додоставка по городу и району. Тел. ставкой. Тел. 093-461-05-41. 050-24-19-019. zz Дрова колотые, чурки. Доzz Дрoвa (1-4) дуб- ставка беспл. Тел. 050-551-59-28. колотый-сухой, доставка от 1 скл-м. Тел. 066-433-0-222. Д р о ва к о л о т ы е , Продаю zz Дрoва (1, 2, 3, 4 склм), zz «Краткий учебник гине- колотые. Дуб. Тел. 095-39-888-06. чурки. Дуб, ясень. кологии», 1910 г., С.-Петербург, Тел. 095-393-30-40. «Руководство к частной патологии и терапии», 1881 г., С.-Петербург, zz Дрова мягких пород. Дрова том 2. Книги разной тематики. Тел. с разборки. 350 грн. с доставкой. 097-298-81-71. Тел.: 050-03-16-323, 095-60zz Воск 50 кг 170 грн/кг. Тел. 05045-702, 097-65-91-768. 856-26-56. zz Дрова с разборки дома, zz Книги «Опыт советской месухие, не гнилые, 400 грн/скл. м, дицины в Великой Отечественной доставка. Дрова фруктов. колотые. Войне», 10 томов. «Реальная энциТел. 066-435-75-25. клопедия медицинских наук», 1894 г., том 11. Тел. 050-531-81-44. Дрова с разборки zz Литература по пчеловодству. Тел. 095-357-74-12. домов,зданий. zz Дрoва (1, 2, 3, 4, 5), дуб, zz Плед, натурал., шерстяной, не Доставка Газ-53,Зилрублен.-колотые. Доставка. Тел. дорого. Тел. 067-349-65-74. колхозник(самосвалы). zz Самоучитель для игры на 050-583-33-89. Дрова Фруктовые баяне, больш. Слав. энциклопедия, zz Дрoва (1-4 скл/м) сухие, дуб, газета «Голос Вселенной». Тел. колотые. Тел. 050-24-19-119. (разные) в Чурках. 050-20-37-998. zz Дрoва (1-4 склдм), с разборки Тел. 099-470-08-88. zz Собрание сочинений Вальтер дома. Недорого. Доставка. Тел. Скотт, Пушкин, Стендаль, Ма- 095-83-29-058. каренко, Ключевский. Тел. 050-73zz Дрoва (1-4) дуб рублен.38-867. колотый, доставка от 1 скл/м. Тел. zz Сочинения в 18 томах А. П. 066-35-37-800. Чехов. Тел. 050-233-59-79. zz Дрoва (1-6 склдм), с разборки zz Школьная и детская худож. домов, строений. Тел. 050-58лит-ра. Тел. 095-701-25-24. 333-89. zz Дровa (1-4) дуб, колотые. Доставка от 1 скл/м. Тел.: 095-31999-41, 093-32-77-180. zz Дрова. Тел. 066-565-75-71. Продаю zz Дрова. Тел. 095-774-31-01. zz Дрова колотые, дуб. Доставка zz Дрова (1 - 4), колот. с доот 1 скл.м. Тел. 050-044-26-44. zz Дрова с разборки и деревья zz Дрова 1-4 скл. м, дуб рублен., ставкой. Дуб сухой. Тел. 099-622- под снос. Тел.: 050-031-63-23, 095доставка по городу и р-ну. Тел. 72-12. 60-45-702, 050-76-68-674. 099-291-50-77. zz Дрова (1, 2, 3 скл/м), дуб, zz Дуб колотый, сухой. Доставка, колотые. Доставка. Тел. 066-5795-113. недорого. Тел. 095-14-00-444. zz Дрова (1, 2, 3, 4 скл/м), дуб, zz Доставка дров по городу и р-ну. Дуб рубленный. Тел. 095-14- доставка. Тел. 099-226-12-51. 00-555. zz Дрова (1, 2, 3, 4 скл/м), дуб, zz 1-4 скл. м дрова дуб рублен., колотый, сухой. Доставка. Тел. 050недорого. Тел. 099-56-555-66. 877-27-98. zz Автоклав б/ у, 14 шт по 0,5 л. zz Дрова (1, 2, 3, 4) колот. Дуб. с Тел. 099-01-65-333. доставкой. Тел. 050-58-68-271. zz Аквариум, 200 л. в комплекте. zz Дрова (1-4 скл/м), дуб, Тел. 050-53-69-098. колотые, любые. Доставка. Тел. zz Ангар металл. Тел. 095-764- 095-320-35-90. 93-09. zz Дрова (1-4) - дуб - колотые, Дрова с разборки, zz Банки 0,5 л. Тел. 095-357- рубленые. Доставка. Тел. 099-36доставка ЗИЛ74-12. 37-745. самосвал. Тел. 050zz Банки 1 и 3 л. Тел. 050-91zz Дрова (1-4) - колотые, дуб, с 676-49. доставкой. Тел. 066-51-41-613. 274-51-33. zz Банки 3 л и 0,5 л. Тел. 095853-73-02. zz Дрова чурки и колотые с доДрова дуб колотый в zz Банки 3 л, 20 шт., меняю на любом объеме, чурки. ставкой. Тел. 050-545-84-94. одну 3 л банку меда, или продам Доставка по городу банки 0,5 л, 1 л, 3 л. Тел. 050-161Дрова чурки и бесплатно. Тел. 05054-00. колотые. Дуб, ясень. zz Банки 3 л., 15 шт. Тел. 095215-89-93. Тел. 099-079-43-94. 701-25-24. zz Дрова дуб ясень чурка zz Банки, 3 л. Молочные бидоны, термос, емкости и др. Тел. 050- колотые. Цена договорная. Тел. Д р о ва чурки, 875-42-85. 050-813-30-79. колотые, доставка zz Банки, бочонки. керамибесплатно. Тел. 063ческие. Тел. 063-892-82-90. 720-82-03. zz Банки, керам. бочонок. Тел. 097-298-81-71. zz Банки, стекл., 3 л, 25 шт., 0,5 Д р о ва чурки, л. Тел. 050-065-48-66. колотые, доставка zz Бачок керам. на 30 л. и 18 л., бесплатно. Тел. 098бетон 40 л. Тел. 050-21-76-817. 001-90-88. zz Бочка керам. 50 л., 200 л., лапка сапожная, корундовая плита, zz Дрова, 150 грн/куб, сабедоны 40 л, дрова, тележка мовывоз, бочки 100 л. и 200 л. для металл 2 колес. , 3-4 л. бутыля. Тел. сыпучих кормов, емкости по ГТМ, 066-80-111-21. стрелочные тарелочные весы. Тел. zz Брезент, 3.3х 4.8 и 3.3х 5.7, 050-268-92-07. маскиров. сетка , зелен. 3х 6 м, 3х zz Дрова, дуб колотый. Тел. 0662 м, 3х 4 м. Тел. 099-01-65-333. 431-70-69. zz Бумага, 1 т. Тел. 095-52-44zz Дрова, дуб, колотый, чурка. 009. Доставка. Тел. 050-715-17-62. zz Ведра пластм. на 5 л., банки zz Дрова, дуб, ясень. Чурки, стекл. 4 л., казанок чугун. на 5 л., колотые. Уголь. Доставка. Тел. 050бидон алюм. на 4 л., 10 л. Тел. 050207-09-22. 73-38-867. zz Дрова, дуб, ясень. Чурки, zz Весы стрелочные, торговые. колотые. Уголь. Доставка. Тел. 050Тел. 095-205-33-42. 051-04-40.

20

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

zz Дрова, дуб, ясень. Чурки, колотые. Уголь. Доставка. Тел. 050051-04-94. zz Дрова, дуб, ясень. Чурки, колотые. Уголь. Доставка. Тел. 066305-94-79. zz Дрова, дуб, ясень. Чурки, колотые. Уголь. Доставка. Тел. 063242-97-87. zz Дрова, колотые, чурки. Доставка бесплатно. Тел. 066-23266-41. zz Дрова, уголь абсол. любые, недорого, доставка в короткие сроки, рассрочка, бартер на стройматериалы, сельхозпродукцию, живность. Тел.: 050-031-63-23, 095-60-45-702, 050-76-68-674. zz Дрова, чурки, колотые. Доставка. Тел. 066-047-61-85. zz Дрова. Уголь. Мел в мешках, бартер на зерновые и живность. Тел.: 050-031-63-23, 095-6045-702, 050-76-68-674. zz Дрова: колотые, чурки. Беспл. доставка. Тел. 093-504-60-52.

Д р о ва : ч у р к и и к о л о т ы е . Б е спл . доставка. Тел. 095177-88-95.

(присылайте SMS-сообщения)

zz Матрасы, двухспальные, мал. вешалки. Тел. 050-20-37-998. zz Матрац на пруж., хор. сост., 190х80 см. Тел. 095-65-70-386. zz Морковка мелкая для животных. Тел. 050-7-1111-74. zz Набор столов. посуды, 24 предмета, и посуды с тефлон. покрытием. Набор вилок и ножей, нерж., советского пр-ва. Тел. 095701-25-24. zz Одеяло пуховое, двухспальное, нов., каструля аллюм. 20 л. Тел. 066-033-07-87.

zz Палас, 1, 5х 3 м., дорожка 1х2 м. Тел. 050-825-22-99. zz Перина перьевая. Тел.: 095461-65-09, 050-657-86-43. zz Перины 2 шт., подушки 2 шт. zz Елочные игрушки. Тел. 066- Тел. 095-534-01-03. zz Перо, б/у, с одеяла. Тел. 096740-97-09. zz Емкость бензовозная, объем 152-50-52. zz Под дрова, спинки прикроват., 5450. Тел. 050-555-55-66. zz Емкость металл.,3 куб. м. Тел. с металл. уголками ( около 50 кг металла),1,5-2 куба, б/у, недорого. 099-30-66-874. Тел. 095-03-000-80.

zz Жалюзи, 8 шт. Тел. 066-31181-61. zz Жалюзи, пластинки. Тел. 050823-56-53. zz Замок с секретом, новый, банки 1 л, орехи. Тел. 095-36546-95.

Земля 4-14 т. Тел. 066-726-08-38. zz Икона старинная. Тел. 066951-5773. zz Кабель для сварки, кислородные шланги, прут с нерж. 10 мм. Тел. 095-01-62-060. zz Казан 10-15 л. Тел. 050-17270-82. zz Канистры пластмас., 12 л-15 грн., 27 л-35 грн., под воду и ГСМ. Стекловата из-под холодильника, б/у. Тел. 095-14-408-67. zz Канистры под бензин, 20 л. Тел. 095-672-00-73. zz Картон в рулонах,. Тел. 095139-32-19. zz Кастрюля 40 л., бидон молочный 38 л., канистра 28 л., улий деревянный. Тел. 066-710-29-44. zz Керам. емкость с крышк. 22 л. Тел. 095-404-62-91. zz Кислотоуп. кирпич в наличии. Тел. 099-069-0003. zz Кравчучки. Тел. 095-55826-87. zz Лампа для сушки гелев. ногтей, LADY-Victory, проф. эл. набор для маникюра и педикюра Vitek -VT-2210B. Тел. 095-85162-06. zz Макулатуру, полиэтилен, пластмассу, аккумляторы, самовывоз. Тел. 050-50-186-17. zz Макуха сыродав. и жарен., кукуруза, ячмень, пшеница, просо. Возмож. б/н, рассрочка, бартер. Тел.: 050-031-63-23, 095-6045-702, 050-76-68-674. zz Макуху жарен., в любом кол-ве. Тел.: 050-71-111-74, 093725-000-3. zz Матрас на пруж, односп, 190х75. Тел. 050-63-59-804. zz Матрас на пружинах, хор. сост., 1-спал., 190х75 см, 250 грн. Тел. 050-63-59-804.

http://slavinfo.dn.ua

zz Токарный патрон, 4-кул., запчасти для мембр. насоса. Тел. 063-499-56-98.

Уголь древесный из плодовых деревьев и твердолиственницы (1,5, 2,5, 10 кг). Тел.: 050-0316-323, 095-60-45702. zz Уголь: семечка, орешек, рядовка, люб. кол-во. Тел.: 050031-63-23, 095-60-45-702, 050-7668-674.

zz Фонарь уличный, с креп. к столбу, 350 грн. Фонарь для двора, d 37 см, 150 грн. Отражатели, d 32 см и 37 см, 70 грн/шт. Тел. 095-4213-387. zz Фотокартины выставочные, пейзажи, аэрофотос., Славкурорт. Тел. 095-156-51-61. zz Часы «Луч», позолота, самовар на 3 л.- 350 грн., керосин. лампа200 грн. Тел. 095-399-10-79.

zz Подушки перьевые 50 грн. Сушилка для тарелок, 45 грн. Утюг метал., 70 грн. Чемодан коричнев., больш., кожзам, СССР. Тел. 095124-60-87. zz Прибор ночного видения пн- 1. Тел. 099-01-65-333. zz Шелк, 2 рулона. Тел. 050-17zz Рация. Тел. 050-86-32-956. 00-286. zz Самовар на дровах. Подzz Ящики пластмас, пенал для свечники из бронзы. Тел. 066-740- посуды. Тел. 050-73-38-867. 97-09. Куплю zz Самовар, угольный, в хор. zz Бусы янтарные. Янтарь, подсост. Тел. 066-040-17-37. zz Светильники, банки 3 л., бо- зорную трубу. Тел. 066-740-97-09. zz Дрова, недорого. Тел. 095чоноки на 15 л., разная керамика, чайный и столовый сервизы, 39-85-133. рюмки. Тел. 095-544-03-76. zz Елочные игрушки СССР. Тел. zz Сервиз , набор с графином, 050-909-62-11. zz Казан большой, сковороду для цыплят табака. Тел. 066-00979-22. zz Кукурузу, ячмень, овес, просо, горох, сено, солому. Тел. 050-031-63-23. zz Макулатуру, полиэтилен, аккумул. щелочные и кислотные, б/у, нерж. емкости, проволоку, сетку, лист, ящики для яиц. Алюм. кастрюля, 40 л. Тел.: 050-91676-49, 66-55-93. zz Макулатуру, полиэтилен, банки. Тел. 099-299-70-27. аккумул. щелочные и кислотные, zz Солома, сено в тюках. Тел. б/у, нерж. емкости, проволоку, сетку, лист, ящики для яиц. Алюм. 066-809-73-45. zz Солярку в любом кол-ве, сено кастрюля, 40 л. Тел. 093-59-84луговое, люцерка есть доставка. 671. zz Опилки в любом количестве. Тел. 050-71-111-74. zz Стаканы, стопочки, тазы Тел. 095-186-01-00. большие, вазы. Тел. 050-823-56-53. zz Перины. подушки. Тел.: 066zz Стартеры для ламп дневного 388-32-80, 050-823-55-86. цвета, новые, пр-во СССР. Тел. 095-701-25-24. Предметы старины. zz Ткань защитного цвета , 1,5 м. Тел. 095-203-78-47. и 3,2 м. Тел. 050-675-75-71. zz Приму в дар дерево, кроме ивы, тополя, или дрова без гвоздей. Тел. 095-39-85-133. zz Приму в дар дрова или дерево. Тел. 095-503-58-96. zz Самовар на дровах, самовар на углях, часы старин., подсвечники старые, изделия из бронзы и латуни, статуэтки старин. Тел. 095-464-48-84. zz Стартовый пакет, МТС, б/у. Тел. 095-399-10-79.

«Газета объявлений» N 5 (611), 7 февраля 2018 г.


Объявления диктуйте по тел.:

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

(присылайте SMS-сообщения)

zz Телочка 5 мес., окрас черный. Тел. 050-178-17-01 (после 14 00). zz Телочка чернорябая. Тел. 050-85-29-871. zz Щенки чухуа- хуа. Тел. 066455-96-90.

Куплю

куплю

zz Часы штурманские «Полет», хронограф, 500 грн., статуэтки ЛФЗ, самовары на углях. Макулатуру, 1 грн./кг. Игрушки елочные, сказоч. персонажи, старые, дорого. Тел. 066-89022-75. zz Часы штурманские «Полет», хронограф, 500 грн., статуэтки ЛФЗ, самовары на углях. Макулатуру, 1 грн./кг. Игрушки елочные, сказоч. персонажи, старые, дорого. Тел. 066-89022-75.

Продаю

zz Алое. Тел. 050-635-98-04. zz Алое леч., от 3х лет, есть старше. Тел. 095-65-70-386. zz Алое, столетник, 70 см. Тел. 050-99-86-080. zz Голубятня, с летн. выгулом, Артема. Тел. 050-03-16-323. zz Декабрист, алое. Тел. 06625-403-58. zz Орехи. Тел. 066-80-111-21. zz Перегной. Тел. 099-30782-52. zz Перегной. Доставка. Тел. 099-069-000-3. zz Просо. Пшеница. Кукуруза. Опт/розница. Тел.: 050-031-63-23, 095-60-45-702, 050-76-68-674. zz Садовый инвентарь. Тел. 095178-15-45. zz Садовый инвентарь, опрыскиватель, садовый бур, стремянка садовая 3 м. Тел. 095-399-72-48. zz Садовый инвентарь: лопаты, тяпки, грабли, вилы и др. Тел. 050875-42-85. zz Саженцы грецкого ореха. Тел. 050-161-54-00.

Семена кормовых трав (люцерна, эспарцет, клевер, кострец, суданка и т.д.), сидератов, медоносов, гибриды и сорта подсолнечника, кукурузы и др. культур. Тел.: 067-689-27-26, 099-503-69-17. zz Сено луговое, 2 700 грн./ тонна, Силоф- 1 500. Тел. 050580-65-53.

Сено, солома ячневая, пшеничная. Тел. 050-760-57-44.

zz Теплица, 3х6, металл., сборная, б/у, в хор. сост. Тел. 095156-51-61. zz Цветы-декабристы по 70 грн. Тел. 095-124-60-87.

Куплю Куплю грецкий орех. Дорого. Тел. 050-47002-30. zz Отход подсолнечника (любое количество) Постоянно деловой отход семечки, с хозяйств, элеваторов. Тел.: 066-559-61-65, 066-559-61-65. zz Садовый инвентарь. Тел. 095203-78-47. zz Селитру и продам. Тел.: 05071-111-74, 093-725-000-3. zz Ячмень, пшеницу, кукурузу. Тел. 0958128749.

Разное

zz Кобель на случку. Тел. 099484-01-77. zz Кошечка окрас черно-белый и кот коричневый окрас, пол года, длинношерстные. Тел. 066-46-58602.

Продаю

zz Индоутки, 1 мес. Тел. 050623-09-75. zz Индоутки, петухи на племя и на мясо. Тел. 095-812-87-49.

zz Бычков, телят, коров, баранов, очень дорого. Тел.: 05071-111-74, 093-725-000-3. zz Овчарку или метиса для охраны двора, можно взрослую, или возьму в добрые руки. Тел. 095-203-78-47. zz Харьковский мясокомбинат закупает быков, коров, телок, свиней, живым весом,самовывоз. Тел.: 099-76-23-878, 098-25158-96.

Продаю

zz Бинокль театральный, барометр СССР, ведро-лейка , алюм., 1939. Тел. 095-87-60-486. zz Бинокль, позрорная труба. Тел. 066-740-97-09. zz Велосипед «Орленок», 3 000. Тел. 095-399-10-79. zz Велосипед спортивный. Тел. 095-461-65-09. zz Гиря 16 кг, 300 грн. Тел. 050172-70-82. zz Дозальный аппарат «Аннушка». Тел. 050-15-65-841. zz Лодка резин., 2 000 грн. Тел. 050-153-05-33. zz Лодка резиновая. Спальный мешок. Тел. 050-77-68-255. zz Лодка, в хор. сост., 3 000 грн. Тел. 066-951-577-3. zz Лодки б/у, 450-1300 грн., резина, ПВХ. Тел. 095-144-08-67. zz Лыжи, беговые, 420 грн. Тел. 066-47-87-304. zz Палатка, 4-местная, б/у. Тел. 099-706-47-79.

zz Шахматная коллекция «Гарри Потер», 46 журналов + фигуры, новая. Тел. 050-96-77-689. zz Штанга, эспандер, ласты. Тел. 095-671-94-59.

Куплю

zz Лодка рез., моторная лодка. Тел. 066-00-979-22. zz Лодку надув., эл. мотор к лодке. Фонарик рыболов. Тел. 095-50-35-896. zz Лодку надувную. Тел. 095-3985-133. zz Лодку пластиковую в хор. сост. Тел. 050-145-31-06. zz Спорт. гири, 1930-х годов. Тел. 066-740-97-09.

oН zz Мужч. 60/173/90, для с/с познаком. с одинок. женщ. без детей, близкой по возр., не склон. к полноте, согласен на переезд. Тел. 095-855-46-08.

zz Клетка для попугайчика, высота - 44 см, шир. - 24 см, дл. 34 см, с кормушками, почти новая. Недорого. Тел. 050-170-92-44. zz Козел на племя безрогий, белый 1,3 тыс. Тел. 066-455-96-90. zz Коровы на молоко, очень хорошие. Тел. 066-71-40-602. zz Кошка, ангорская, белая, пуш., молодая, к лотку приучена, 1,5 г., 300 грн. Тел. 066-93-77-970. zz Кролик калифорнийской породы, 1,5 года 400 грн. Тел. 050-807-82-32. zz Куры домашние, недорого. Тел. 050-531-93-93. zz Свиньи, живим весом, 150200 кг, 50 грн./ кг. Тел. 095-14920-16. zz Сиамский балинез, голубой перс, кошечка. Тел. 095-17815-45. zz Телочка 10 дней кофейнобелый окрас. Тел. 050-856-26-56.

zz Ищу женщ., согл. жить у меня, в неб. доме. Тел. 095-67-48-545 Александр. zz Мужчина, 35 лет познаком. с девушкой до 35 лет, для с/с. Тел. 095-46-59-609.

zz Утерян аттестат НК №22851123 и дополнение к нему 628764 на имя Иванин Сергей Владимирович. Тел. 050-54-95-441. zz Слов’янська районна державна адміністрація доводить до відома громадян Слов’янського району , що розпорядженням голови від 01.02.2018 р. №54 Малецькому Сергію Володимировичу надано дозвіл на розробку детального плану території земельної ділянки за кадастровим номером 1424256200:01:000:0537, розташованої на землях Райгородської селищної ради під розміщення автостоянки з комплексом технічного обслуговування автомобілів та торгівельних павільйонів.

zz Слов’янська районна державна адміністрація доводить до відома громадян Слов’янського району , що розпорядженням голови від 01.02.2018 р. №53 Дем’яненку Дмитру Олександровичу надано дозвіл на розробку детального плану території земельної ділянки zz із земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення державної власості площею 0,42 га для обслуговування будівлі антикорозійного покриття, розташованої за адресою вул Промислова, 1, смт. Райгородок, Слов’янський район. zz 13.02.2018 в 9:00 будут выполняться землеустр. работы попер Славянскому, 4. Смежных землепользователей просьба присутствовать при установлении границ. Тел. 050-54-55-056. zz Утерянное удостоверение Дети войны №36 от 04.03.2010 на имя Топчий Валентина Федоровна 23.04. 1941 г. р.,считать недействительным. Тел. 099-501-17-80.

П р ои з водство детских игровых и спорт площадок наши цены вне конкуренции ! На рынке с 2007г. Будем рады сотрудничеству с Вами ! Больше фотографий и информации на сайте : www.kinder-play. com.ua. Тел.: 066-55961-65, 067-160-75-44. zz Резиновая лодка. Тел. 095655-44-19. zz Турист. инвентарь: котелки, флаги, гамаки, шампура, палатка. Тел. 095-399-72-48.

«Газета объявлений» N 5 (611), 7 февраля 2018 г.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

http://slavinfo.dn.ua

21


БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ ЧИТАЙТЕ В ОТДЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ наш сайт: slavinfo.dn.ua Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñðåãèñòðàöèè ñåðèÿ ДЦ N2859-486P от 18.08.2010

Совмещенный выпуск

ГРИПП

ПОВЫШЕНИЕ

В СЛАВЯНСКЕ НА 50% ПРЕВЫШЕН ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРОГ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОРВИ СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ В Славянске продолжается развитие эпидемиологического процесса, при этом уровень заболеваемости острыми респираторными и вирусными инфекциями, в особенности среди детей школьного возраста, остается высоким, превышая допустимый эпидпорог почти на 50%. Так прокомментировала эпидемиологическую ситуацию, сложившуюся в последнее время, начальник городского отдела здравоохранения Елена Джим на сегодняшнем аппаратном совещании. По её словам, не-

смотря на большое количество заболевших за эти две недели жителей, значительного увеличения поступления пациентов с тяжелыми формами ОРВИ в инфекционное отделение не наблюдается. «В основном об-

ходимся амбулаторным лечением», - подчеркнула руководитель горздрава, напомнив при этом о продлении карантинных мероприятий в общеобразовательных и лечебно-профилактических учреждениях Славянска.

КОНФЛИКТ

Трамвайно-троллейбусное управление г.Славянска собирается повысить стоимость проезда до 3 грн. Это связано с тем, что цены на электроэнергию существенно возрастают. Такое заявление сделал руководитель предприятия С.Иванченко в интервью журналистам местного телеканала. Он говорит, что в прошлом месяце предприятию пришлось заплатить за электроэнергию 614 тысяч грн. для сравнения, раньше сумма составляла 70 000 летом и, примерно, 150 000 зимой. По этой причине горсовет разрешил повышение стоимости проезда. Сегодня на линии курсирует 12 троллейбусов, один из них можно назвать раритетом. Если проведут тендер и управление ЖКХ купит еще два троллейбуса для города, их тоже будут ставить на линию. В конце феврали по вопросу повышения проезда пройдут общественные слушания.

ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ

В СЛАВЯНСКЕ КОНФЛИКТ ИЗ-ЗА ОПЛАТЫ ЗА ДОЖДЕВУЮ ВОДУ И ВОДУ ОТ ТАЯНИЯ СНЕГА Произошла конфликтная ситуация между Виктором Бутко, директором ООО «Издательство печатный двор» и КП «Славгорводоканал». Суть конфликтной ситуации заключается в том, что директор печатного двора, считает, что его незаконно пытаются заставить платить деньги за сточные воды, образовавшиеся в результате дождей, таяния снега водоканалу. За 2016 г., согласно письму от КП «Славгорводоканала», предприятие должно было заплатить 6169 гривен. Виктор Бутко считает, что коллекторы, в которые поступает эта вода, не относятся к КП «Славгорводоканалу», а находятся на балансе КП «Водопонижение». Кроме этого директор ООО считает, что та формула, которая используется для расчетов, неправильная и считает все действия водоканала незаконными. Следует заметить, что формула, которая используется КП «Славгорводоканал» для расчетов, изложена в приказе Министерства по вопросам ЖКХ №190 «Про затвердження Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України». Виктор Бутко считает, что приказ Министерства не является законом, а системы отвода воды в Славянске, не имеют к водоканалу никакого отношения. В адрес водоканала было направлено письмо с просьбой, разъяснить, чем пользуется это коммунальное предприятие, при определении объемов осадков. Ответа на это письмо, по словам Виктора Бутко не было. Летом 2017 на территорию печатного двора пришла комиссия от водоканала и по словам Виктора Бутко и не нашла куда могли стекать вода от дождя и тающего снега. Счета на оплату за естественные стоки приходили целый год, но ООО «Печатный двор» отказывалось платить по этим счетам, так как считало, что это незаконно. На предприятие «Печатный двор» водоканал прислал до-

В СЛАВЯНСКЕ ПОВЫСЯТ СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА В ТРОЛЛЕЙБУСАХ

говор на 2018 г. В договорах на подачу воды, которые заключались ранее, пункта по поводу естественных сточных вод не было. В новом договоре, такой пункт появился. Виктор Бутко отправил договор обратно в водоканал, где были указаны его возражения. Но ответ от КП «Славгорводоканал» на возражения, так и не пришел. Как оказалось договор ООО в водоканале не подписали, и предприятие не смогло оплатить счета за воду. 30 января приехали сотрудники водоканала отключать воду Печатному двору. Директор предприятия не дал отключить воду. 31 января уже шесть человек из водоканала пришли отключать воду. Виктор Бутко вызвал полицию и сотрудники полиции разъяснили работникам водоканала, что такие вопросы решаются в суде. Директор «Печатного двора» говорит, что пусть водоканал подает на него в суд и там доказывает законность начислений

за сточные воды, образовавшиеся во время дождей и таяния снега. Продолжился конфликт и во вторник на аппаратном севещании, где Виктор Иванович рассказал, что направил письмо со своими доводами о том, что плата денег за эту воду незаконна, в адрес Славянского водоканала, но ответа, так и не получил. И вместо ответа к нему пришли сотрудники водоканала и хотели отключить ему воду. Виктор Бутко заявил, что сотрудники водоканала говорили ему, чтобы он шел и договаривался с директором КП «Славгорводоканал». Это предложение от работников водоканала возмутило директора Печатного двора, и от считает, что такие предложения унижают его достоинство. Заместитель городского головы Дмитрий Сиваш, сказал, что Виктор Бутко может написать запрос на КП «Славгорводоканал» и ему дадут ответ на его претензии.

В СЛАВЯНСКЕ ПОЯВИТСЯ ПРИЮТ ДЛЯ ЖЕНЩИН, ПОСТРАДАВШИХ ОТ НАСИЛИЯ Приют для женщин, пострадавших от насилия, откроется в Славянске 7 февраля, - сообщает прессслужба Фонда народонаселенния ООН в Украине (UNFPA).

Центр станет безопасным местом, где женщины, подвергшиеся домашнему, сексуальному или гендерно обусловленному насилию, смогут находиться определенное время и получить необходимую психологическую, социальную и правовую поддержку для восстановления собственных внутренних ресурсов и принятия решений по дальнейшей жизни. Открытие такого центра расширяет возможности как для пострадавших от насилия, так и для органов и служб (социальных, правоохранительных, правовых), которые должны реагировать на случаи насилия против женщин. На фоне недавно принятого закона «О предотвращении и противодействии домашнему насилию», который предусматривает создание достаточного количества приютов для жертв домашнего насилия, открытие такого центра в Донецкой области имеет важное значение и может стать началом создания целой сети таких заведений. Согласно международным стандартам, одно место в приюте должно приходиться на 7500 - 10000 человек населения. По статистике, более 20% лиц, переживших насилие, нуждается во временном убежище и социально-психологической помощи. С целью создания центра был осуществлен капитальный ремонт и оборудование помещения площадью 150 м2 при финансовой поддержке Европейского Союза в рамках Программы восстановления и развития мира ПРООН. Общая стоимость ремонтных работ составляет 1 105 624 тыс. грн: 250 000 грн - городской бюджет и 855 624 грн - финансовая поддержка ПРООН / ЕС. Дальнейшая работа центра в течение года будет поддерживаться Фондом ООН в области народонаселения (UNFPA) при финансовой поддержке правительства Великобритании. Общая сумма выделенных средств составляет около 1 550 080 тыс. грн. Работа будет осуществляться в тесном сотрудничестве с городской и областной властью, Донецким областным центром социальных служб для семьи, детей и молодежи, а также неправительственными партнерами, в частности ОО «Лига социальных работников».


СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Интернет-версия www. slavinfo.dn.ua

2/23

ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА

КОНКУРС КО ДНЮ ВЛЮБЛЕННЫХ! Газета «Славянские ведомости» и организация «Наш дом-Славянск» объявляют конкурс ко Дню влюбленных! Для участия в конкурсе пришлите в сообщения страницы организации «Наш Дом Славянск» https://www.facebook. com/nashdimsloviansk/ фотографию вашей пары (возможно селфи), обязательно на фоне красивого романтического места Славянска. Далее мы размещаем на нашей странице и

на сайте slavinfo.dn/ua в рубрике конкурс фотографии и 13-го февраля определяем победителя. Будут учитываться баллы, которые принесут лайки под фото на странице, голосование на сайте slavinfo.dn.ua и оценки жюри. Пары, которые наберут наибольшее количество баллов, получат призы.

Главный приз – корзина со сладостями, фруктами и вином! Также приносите в редакцию «Славянских ведомостей» историю знакомства с вашей второй половинкой. Лучшие истории будут опубликованы на страницах газеты. А победитель получит приз! Адрес редакции «Славянских ведомостей» : ул. Васильевская, 40.

Четверг, 8 феврале РЦ «Taler»

14.00 Чемпионат города по боулингу среди учащейся и студенческой молодежи

Пятница, 9 февраля Центр культуры и окружающей среды, ул. Вокзальная, 77

16.00 «Бой ораторов» - творческий конкурс в студии театрализованных проектов «Грим»

Суббота, 10 февраля Центральная библиотека, пл. Соборная, 2а

10.00 WOA English for Beginners 11.00 WOA English & Me «Физкультурно-оздоровительный комплекс» (плавательный бассейн), ул. Короленко, 2

11.30-15.00 Открытый турнир по плаванию среди детей с инвалидностью на призы Героя Украины, ЗМСУ Виктора Смирнова Центральная библиотека, пл. Соборная, 2а

12.00 WOA SpeakingClub 13.00 WOA Школа английского языка ДЮК «Олимп»

13.00 Турнир по настольному теннису среди воспитанников ДЮК «Романтика» и ДЮК «Олимп»

МОШЕННИЧЕСТВО

Воскресенье, 11 февраля

ПОЛИЦЕЙСКИЕ КРАМАТОРСКА И СЛАВЯНСКА РЕКОМЕНДУЮТ, ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ ПРИ ЗВОНКЕ ТЕЛЕФОННОГО АФЕРИСТА Телефонное мошенничество является одним из самых «популярных» видов незаконного обогащения среди украинских граждан. Представители правоохранительных органов Краматорска и Славянска утверждают, что о реальных масштабах распространённого вида вымогательства можно только догадываться. Проблема в том, что за помощью в национальную полицию местные жители, попавшие на крючок телефонных аферистов (в особенности жертвами «разводок» становятся люди старшего возраста), обращаются только в исключительных случаях, когда речь идёт о потере внушительных сумм и сбережений. Полицейские в процессе регулярных встреч с представителями общественности разных социальных и возрастных категорий, как правило, не обходят стороной эту актуальную проблему и подробно разъясняют гражданам весь механизм телефонной обработки потенциальной жертвы и желательного поведения для личной безопасности и сохранения собственных денег. Тем более, по словам инспектора патрульной полиции Краматорска и Славянска Натальи Боковой, основные вызовы полицейских по факту либо уже совершившегося, либо находя-

щегося на определённой фазе «удалённого» преступления связаны именно с распространённым телефонным мошенничеством. Парадоксально, но все пострадавшие, благодаря социальной рекламе и постоянным полицейским сводкам, уже знают, что нужно делать, когда звонят и говорят, что кто-то из близких родственников совершил правонарушение (участвовал в драке, совершил наезд или полицейские при обыске нашли запрещенный предмет), при этом по «легенде» якобы пострадавший или задержанный находится в полицейском участке или в какой-то больнице. В последнем случае, как вариант, фигурируют виртуальные врачи, которые требуют перевести деньги на счёт или же предлагают самим приехать на дом за неправомерной мздой. Зачастую даже совпадают голос и интонации говорившего по телефону «родственника».

В таком случае правоохранители Краматорска и Славянска убедительно рекомендуют сохранять спокойствие, не поддаваться панике и не совершать необдуманных действий, под нейтральным предлогом прекратить общение с аферистом («Спасибо за информацию, я подумаю и сообщу о своём решении позже») и по возможности немедленно дозвониться к реальному родственнику (сыну, дочери, брату, дяде), чтобы удостовериться в настоящем местоположении и состоянии здоровья близкого человека. Также очень важно при этом позвонить на дежурную линию «102» и подробно изложить всю имеющуюся информацию (номер звонившего мошенника, с какого мобильного оператора, особенности голоса и интонации) сотруднику национальной полиции для повышения шансов обнаружения и поимки злоумышленника.

ТРАГЕДИЯ

САМОДЕЛЬНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ СТАЛ ПРИЧИНОЙ СМЕРТИ ПОЖИЛОЙ ЖЕНЩИНЫ По предварительным данным, пожар произошел из-за возгорания электроприбора. Погибла 84-летняя хозяйка домовладения. Трагедия произошла 2 февраля около пяти утра по пер. Малояровому. Пожар обнаружили соседи и вызвали сотрудников ДСНС. В процессе тушения пожара сотрудники государственной службы по чрезвычайным ситуациям обнаружили тело хозяйки жилья 1933 рождения. При осмотре тела следов насильственной смерти не обнаружено. По предварительной версии,

причиной трагедии стало пользование самодельным обогревательным прибором. Указанный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по ч. 2 ст. 270 «Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности» Уголовного кодекса Украины. Славянский отдел полиции Донецкой област

КУ «ФОК» (бассейн)

10.00-13.00 Открытый турнир по плаванию среди детей с инвалидностью на призы Героя Украины, ЗМСУ Виктора Смирнова Центр культуры и окружающей среды, ул. Вокзальная, 77

17.00 Вечер танцев в клубе «Встреча»

Платформа инициатив «Теплица» Со вторника по воскресенье мы работаем в режиме Open Space. Приглашаем всех в гости с 12:00 до 20:00 ул. Торская, 4, тел. 066-500-50-20

Четверг, 8 февраля в 12:00 - тренинг: «Развитие молодежного самоуправления на Востоке и Юге Украины в качестве стартовой учебной платформы для активных граждан» От общественной организации «Украинский центр гражданских инициатив» Свет «г.Киев для лидеров студенческого самоуправления. Будут рассмотрены следующие темы: Молодежное самоуправление, СС и ОСС - задачи, цели, действия. Объединение ОСС разных уровней. Законодательная база и стратегическая деятельность органов молодежного и студенческого самоуправления стратегические ориентиры. Проектная деятельность органов молодежного и студенческого самоуправления; профессионализм активистов; ресурсное обеспечение эффективной деятельности ОСС. 17:00 - Встреча с экспертом по семейной и свадебной фотосъемки Владимиром Кривецкое. ✅Пятница, 9 февраля, 10:00 - Воркшоп по съемке видео. ✅Суббота, 10 февраля, 10:00 - Воркшоп по съемке видео. Воскресенье, 11 февраля, 10:00 - Воркшоп по съемке видео. 17:00 - Фото-выставка работ учащихся второго курса школы фотографии WarmLab. Приглашаются все жители города и те кому интересна фотография, искусство. 20:30 - Концерт CHSZM (Алексей Подать)

Кинотеатр «Сапфир» ул. Свободы, 22 C 1 ПО 7 ФЕВРАЛЯ

10.00, 16.25 Х/ф «Уменьшение» 12.15, 18.40, 20.40 Х/ф «50 оттенков свободы» 14.05 Х/ф «Бегущий в лабиринте: лекарство от смерти» 3Д 22.30 Х/ф «Игра Молли» Подготовлено по материалам сайта slavinfo.dn.ua


с 7.02 по 13.02

«Газета объявлений» N 5 (611), 7 февраля 2018 г.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

http://slavinfo.dn.ua

№5_2018  
№5_2018  
Advertisement