Page 1

свадебный переполох (с. 12-13) № 20 (626), 24 мая (среда) 2018 г.


Объявления диктуйте по тел.:

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

Правила публикации

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЯВЛЕНИЯМ

БЕСПЛАТНЫе объявления Àâòî......................................ñ.2 Ðåìîíò áûòîâîé òåõíèêè......ñ.3 Ðåìîíò è èçãîòîâë. ìåáåëè..ñ.3 Ðåìîíòíî-ñòðîèòåëüíûå.......ñ.3 Áóõãàëòåðñêèå è þðèäè÷.......ñ.4 Áûòîâûå................................ñ.4 Äðóãèå..................................ñ.5 Медицинские........................ñ.4 Медтовары............................ñ.4 Òðóäîóñòðîéñòâî Ðàáîòà .................................ñ.4 Îáó÷åíèå ............................ñ.6 Работа в Краматорске ........ñ.7 ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ Êâàðòèðû..............................ñ.7 Äîìà.....................................ñ.11 Äîìà загородные..................ñ.11 Ó÷àñòêè.................................ñ.12 Ãàðàæè.................................ñ.12 Для бизнеса........................ ñ.12 ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ Ëåãêîâûå.............................. ñ.13 Ãðóçîâûå, àâòîáóñû ...........ñ.13 Ìîòîöèêëû, âåëîñèïåäû......ñ.13 Ïðèöåïû...............................ñ.13 Çàï÷àñòè...............................ñ.13

Ñòðîéìàòåðèàëû .................ñ.14 Îêíà, äâåðè.........................ñ.18 Îáîðóäîâàíèå.......................ñ.18 Áûòòåõíèêà............................ñ.19

вторник до 16.00.

Îðãòåõíèêà............................ñ.19

стоимость платных объявления

Ìîá. òåëåôîíû ...................ñ.20 Ìóçèíñòðóìåíòû...................ñ.19

Платное объявление – это объявление коммерческой направленности, предоставленное для публикации в количестве более одного в рубрику, а также объявления в рубриках: «Услуги», «Обучение», «Коллекционирование», «Мед. услуги и товары», «Разное», аренда недвижимости посуточно/почасово. Оплачивается согласно прайс-листу в любом пункте приема платных объявлений.

Ïàðôþì., êîñìåòèêà............ñ.19 Ìåáåëü..................................ñ.19 Ïðåäì. èíòåðüåðà.................ñ.20 Ïðîä. ïèòàíèÿ .....................ñ.20 Êíèãè, êàíöòîâàðû ..............ñ.20 1000 ìåëî÷åé........................ñ.20 Îòäûõ, õîááè, ðàçâëåчåíèя

Телефон для справок: 66-40-01

Ñàä-ïàëèñàä....................... ñ.21

ПУНКТЫ ПРИЕМА ПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ:

Æèâîòíûå............................ ñ.21 Òóðèçì................................ ñ.21 ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÀ .................. ñ.21 ÏÎÇÄÐÀÂËßÞ.................. ñ.21 ÁËÀÃÎÄÀÐÞ..................... ñ.21 Ðàçíîå .......................... ñ.21

ул.искры маг. “Электротовары”) киоски (бывш. «союзпечати» г. славянска центральный рынок D D остановка сату (ул. Лозановича, 6а) сату (остановка на м-н Лесной) DDДК им.ленина им. Ленина(напротив (напротив Паспортного дк Паспортного стола) стола) ул.ленина, 54 (напротив типографии) ул.октябрьской революции (маг. “Вуаль”)54 DDул. Университетская (бывш. Ленина), исполком (на первом этаже) (напротив типографии) ул.шевченко, 11 (возле сберкассы) DDул. Шевченко, 11 (возле сберкассы) ул.шевченко (ГБ) DDул. Шевченко, 40б (Больница им. Ленина) ул.юн.коммунаров (напротив центр. аптеки) DDул. Свободы, 14а маг. (маг.шахты «Каштан») ул.свободы (возле им. Засядько) DDул. Светлодарская, 13бс(бывш. Чубаря)и ул.чубаря (перекр. ул. Чубаря (перекр. с ул. Чубаря и Коммунаров) Коммунаров) пос.черевковка (маг. “Южный”) DDпос. Черевковка (маг. «Южный») привокзальная DDпривокзальнаяплощадь площадь славкурорт (санаторий “Юбилейный”) DDул. Олимпийская, 7б (остановка «Лесной») ул.г.батюка (остановка «Лесной») DDул. Центральная, (бывш. К.Маркса), микрорайон Химик 41 (ул.Донская, 7)

(ост. Химтехникум) г.святогорск г. Святогорск возле супермаркета «Сарепта» DDул. Островского, 7б другие киоски киоски славянска другие Славянска киоск “Лесной“) DDкиоск«канцелярия» «Канцелярия»(рынок (ост. «Лесной») киоск «пресса», ул.Карла (ост. DDул. Университетская (бывш.Маркса Ленина), 48 «Универмаг») (около маг. «Электрон») ул.ленина, 48 (около маг. “Электрон”) DDотдел«пресса» «Пресса»в вмагазине магазине“Универсам” «Универсам» отдел Адрес редакции: 84122, ã. Сëàвÿíñê, óë.ðåäàêöèè: Иñêðы, 19, 2 ýò., îфèñ ¹ 2, Àäðåñ îòäåë ðåêëàìы: ( 66-40-01,095-207-48-52 84122, ã. Ñëàâÿíñê, Шелковичная, 19, 2 ýò., òåë./фàêñóë. 0(6262) ¹ 3, 2-86-06, E–mail:îôèñ slavobyav@mail.ru

40 мм

Рекламное

Вывоз мусора. Тел. 05062-64-642.

zz Авто на свадьбу Шкода А5. Тел. 066-216-00-55.

Вывоз мусора, 7 т ЗИЛсамосвал. Тел. 050-04426-44.

Вывоз керамич. и строительного мусора + грузчики. Тел. 050-92345-93.

пишем

+

объявление

размером 40х35 мм

55 грн пятая публикация бесплатно

7 т. ЗИЛ, вывоз мусора, доставка сыпучих. Тел. 099-304-50-29.

• Объявления, продиктованные по телефону или поданные на одном купоне, размещаются

ТОЛЬКО В двух НОМЕРах ГАЗЕ-

ТЫ. Для дальнейшей публикации объявлений их необходимо повторять. • Объявления в письменном виде принимаются только на купоне «Газеты объявлений». • Объявления и реклама о лицензируемых видах деятельности принимаются только при наличии лицензии.

во избежание недоразумений • Редакция оставляет за собой право редактирования объявлений и рекламы в целях придания им качеств, удобных для читательского восприятия. • Не публикуются объявления, противоречащие здравому смыслу и законодательству Украины. • Претензии принимаются в течение 7 дней со дня первой публикации. • Редакция не несет ответственности за любой вред, причиненный опубликованием объявления. Но, в случае выявления недобросовестной рекламы в виде подачи объявлений на чужие номера телефонов или адреса, редакция передает соответствующие материалы в правоохранительные органы. • Ответственность за достоверность информации и соответствие законодательству несет лицо, которое ее подало. • В случае неопубликования оплаченного объявления, по требованию клиента, ему возвращается стоимость объявления, или это объявление размещается в следующем номере бесплатно. • Перепечатка объявлений из «Газеты объявлений» без согласования с редакцией запрещается.

Вывоз мусора. Песок, зола, щебень, граншлак, чернозем. Тел. 050-279-01-74.

купон бесплатного объявления

рекламное объявление

 на сайте газеты http://slavinfo.dn.ua/  г.Славянск, ул. Искры, 19, 2 эт., оф. № 2, z редакция «Газеты объявлений».  пер. Парковый, 3/5, м-н Молодежный, z киоск «Пресса».  ул. Ленина, универсам № 1, отдел «Пресса».  м-н Лесной, рынок «Лесной», киоск «Канцтовары».  ул. Ленина, 48, киоск «Пресса», возле маг. «Электрон».  ул.Свободы, 13, супермаркет «Фуршет», киоск «Пресса»

Êîëëåêöèîíèðîâ................. ñ.21

7 т. ЗИЛ зола, земля, щебень, шлак, гранотсев, песок. Тел. 099-304-5029.

Публикация объявления, выделенного черным фоном: одна строка (25 знаков) – 3, 50 гривны строчка.

Публикация объявления, выделенного рамкой и шрифтом: одна строка (25 знаков) – 2, 50 гривны.

Стоимость платного объявления (более одного в рубрику): одна строкаz (25 знаков) – 1, 50 гривны.

Äåòñêèé ìèð.........................ñ.20

7 т ЗИЛ-самосвал вывоз мусора. Тел. 09956-555-66.

ВЫДЕЛЕНИЕ РАМКОЙ И ШРИФТОМ

ПУБЛИКАЦИЯ ПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

Îäåæäà, îáóâü......................ñ.20

пунктыПункты приемаприема бесплатных объявлений бесплатных киоски «союзпечати» г.славянска объявлений

2

Последний срок подачи объявлений в текущий номер газеты -

Àóäèî-, âèäåî-.....................ñ.19

zz 0,1-2 т. Газель-дуэт, 5 мест, удлинен. база, 12 кубов по городу, Россия/ Украина/ Белорусь/ Крым, помощь на таможне, грузчики. Тел.: 050-178-25-50, 097-65-777-90.

zz 0,01-1 Аккуратные грузчики. Газель 4,20. Тел. 066-090-48-94. zz 0,1-1 Авто - ГАЗель + грузчик. Тел. 066-431-70-69. zz 0,1-1 т Гaзель. Тел. 050-24-19019. zz 0,1-1,5 т Гaзель+грузчики. Тел. 066-433-0-222.

Объявления принимаются по тел.: (06262) 2 - 16-03, 66 - 40-01, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050812-12-10 (понедельник-пятница с 9.00 до 17.00). • в виде SMS по тел. 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10. • в редакции на купоне из газеты по адресу: г.Славянск, ул. Искры, 19, 2 эт., оф. № 3. • на купоне из газеты в киосках «Союзпечати» и др.

ÂÑÅ ÄËя ÄÎÌÀ è îôèñà

35 мм

ÓÑËÓÃÈ

(присылайте SMS-сообщения)

купон бесплатного объявления

=

вырезаем

купон бесплатного объявления отдаем в газетный киоск

купон бесплатного объявления ïðîäàþ

êóïëþ

ìåíÿþ

ñäàþ

ñíèìó

ïðåäëàãàþ

èùó

îòìåòèòü íóæíîå

текст объявления Заполнять печатными буквами

___________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________ в конце объявления не забудьте указать способ связи (адрес или телефон)

Информация для редакции

Ф.И.О._____________________________ Адрес_________________________________, тел._________________

Объявления принимаются во всех киосках «Союзпечати» гг. Славянска, Николаевки и Святогорска, в редакции: г.Славянск, ул. Искры, 19 (2-й этаж), Объявления принимаются во всех киосках «Союзпечати» гг. Славянска, Николаевки, Краматорска и Святогорска, в редакции: присылайте по почте: г.Славянск, 84122, главпочтамт, а/я 287. Объявления на купонах из газеты обязательно публикуются в очередном номере газеты г. Славянск, ул. Шелковичная, 19, 2 эт., офис №3. Объявления на купонах их газеты обязательно публикуются в очередном номере газеты БЕСПЛАТНО! БЕСПЛАТНО

Учðåäèòåëü ЧП “Сëàвèíфî”., Íîìåð îòïåчàòàí в òèïîãðàфèè Издатель ЧП ïåчàòíый “Славинфо“ “Кðàìàòîðñêèй äîì”, Íîìåð îòïå÷àòàí â òèïîãðàôèè “Краматорский печатный ã.Кðàìàòîðñê, óë. Оðäæîíèêèäзå, 1-б Òèðàæ êîìïëåêòà 12000 ýêз. дом”, ã. Краматорск, óë. Олекси Тихого, 1-б. Çàêàз N 567/04.

Свèäåòåëüñòвî î ãîñðåãèñòðàöèè ïåчàòíîãî СМИ

ñåðèÿ ÄÖ ¹ 2503–130ïå÷àòíîãî ПÐ Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñðåãèñòðàöèè СМИ Пîäïèñíîй 99063 ñåðèÿ ÄÖ ¹ èíäåêñ 2503–130 ÏÐ Наш сайт: www.slavinfo.dn.ua Ïîäïèñíîé èíäåêñ 99063

îòäåë ðåêëàìû: òåë./ôàêñ 0(626) 66 - 40-01, Òèðàæ 5000 ýêç. 095-207-48-52 Çàêàç N 809/05. E–mail: slavobyav@gmail.com интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»: http://slavinfo.dn.ua

Наш сайт: www.slavinfo.dn.ua

Ðåäàêöèÿ îñòàвëÿåò зà ñîбîй ïðàвî ðåäàêòèðîвàòü è ñîêðàùàòü îбúÿвëåíèÿ, ðàзìåùàòü в ñîîòвåòñòвèè ñ ðóбðèêàìè. Ðåäàêöèÿ îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî ðåäàêòèðîâàòü è Оòвåòñòвåííîñòü зà íåвыïîëíåíèå òðåбîвàíèй ê ñîäåðæàíèþ ñîêðàùàòü îáúÿâëåíèÿ, ðàçìåùàòü â ñîîòâåòñòâèè ñè ðåêëàìы, èíфîðìàöèè в чàñòíых è ðåêëàìíых îбúÿвëåíèÿх ðóáðèêàìè. Îòâåòñòâåííîñòü çà невыполнение èх äîñòîвåðíîñòü íåñåò ðåêëàìîäàòåëü.требований к содержанию рекламы, информации в частных и рекламv – íà ïðàвàх ðåêëàìы

ных объявлениях и их достоверность несет рекламодатель.  – íà ïðàâàõ ðåêëàìû

«Газета объявлений» N 20 (626), 23 мая 2018 г.


Объявления диктуйте по тел.:

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

(присылайте SMS-сообщения)

Гардеробные, детские, кухни, мебель в ванную комнату, межкомнатные перегородки и двери-купе, офисная мебель, прихожая, светопрозрачные конструкции, спальни, шкафы и другая корпусная мебель любой слоности. Тел. 099-032-44-40. Делаем ремонт и реставрацию мягкой мебели, возможно изменение дизайна. Тел. 095-05-46833. Корпусная мебель по индивидуальному проекту. Тел. 095-35-30-606.

zz Гaзель (недорого) + грузчики. Тел.: 095-31-999-41, 093-32-77-180. zz Гaзель (недорого)+грузчики. Тел. 066-433-0-222. zz Грузоперевозки Газель. Тел. 095-016-20-79.

Перетяжка мягкой мебели любой сложности, изменение дизайна под современную мебель. Тел. 050-76-77-434.

zz Деловые или развлекательные поездки, встреча в аэропорту или на вокзале, экскурсии и другие мероприятия, перевозка детей. Нал., безнал., лицензия. Фольксваген 18 мест. Тел. 050-607-09-87.

zz Столярные изделия, беседки, садовая мебель, мебель под заказ. Тел. 050-203-73-33. zz Фабрика мебели «ЛЮКС» предлагает изготовление корпусной мебели по индивидуальным заказам, Дизайнер. Тел. 050-211-09-11.

Доставка: зола, песок, шлак, щебень, перегной. Вывоз мусора. Зил-колхозник. Звонить по номеру. Тел. 050-92302-17. Доставка: зола, песок, шлак, щебень, перегной. Зил-Колхозник. Звонить по номеру. Тел. 050-92302-17. zz ЗИЛ-130 самосвал. Тел. 095-72096-91.

Грузоперевозки Газель до 2,5 тонн, недорого. Тел. 095-55-30-853. zz Грузоперевозки ЗИЛ-130. Тел. 050-141-02-13.

Грузоперевозки Рено 5 т. Тел. 050-182-62-29.

ЗИЛ-колхозник, 7 т. Доставка сыпучих материалов - песок, зола, щебень и т. д. Тел. 050212-80-03.

«Ардо», LG, Samsung и др. стир. маш.-автоматов, холодильников. Ремонт на дому, с гарантией. Тел. 050-772-98-33.

zz «Теплые полы» Недорого! Тел. 095-595-27-25. zz «Теплые» окна, балконы «под ключ»: внутренняя и наружная отделка, кровля по самым zz лучшим ценам! Гарантия! Тел. 066-71-633-72. zz «Тёплый пол». Недорого. Тел. 050-95-70-416. zz А у нас дешевле! Ремонт квартир и домов! Качественно! Недорого! Тел. 095-595-27-25.

zz Перевозка домашних вещей, другие грузы, услуги грузчиков, по городу, межгород, Россия (помощь на таможне) недорого! Тел. 095-321-43-87.

zz Бетонные работы, стяжка, кладка кирпича, демонтаж. Тел. 050-048048-4. zz Бурение скважин и колодцев. Чистка. Недорого. Тел. 066-99-64-196. zz Бурение скважин на воду. Тел. 050-969-24-75. zz Бурение скважин на улице и в помищении .Установка насосных станций. Тел.: 099-056-98-38, 050-20854-89. zz Бурение скважин на улице и в помищении .Установка насосных станций. Тел.: 099-056-98-38, 050-20854-89.

Бурение скважин под воду. Тел. 050-64-64-162. zz Бурение, чистка скважин. Тел. 066-99-51-651. zz Ванн «под ключ» Качество. В срок! Тел. 095-595-27-25. zz Ванна, туалет, кухны под ключ. Тел. 066-71-633-72. zz Ванна, туалет, кухня «под ключ». Тел. 099-374-09-51. zz Внутренний и наружный ремонт. Кладка. Изготовление заборов. Тел.: 050-27-66-931, 050-97-606-49.

Вода. Отопление. Канализация. Установка котлов, любой сантехники. Тел. 050-197-91-23.

zz Грузоперевозки Таврия пикап 4 м3. Тел. 066-216-00-55. zz Грузчики. Квартирные, офисные переезды, без выходных. Недорого. Тел. 066-586-25-04. zz Грузчики. Перевезем, перенесем, переставим, поможем поднять. Аккуратность гарантируем. Недорого. Тел. 066-004-67-93. zz Грузчики. Перевоз мебели, строймат. и не только, недорого. Тел. 066-146-29-37.

zz Перевозки Газель, 3,5 м, дешево. Тел. 066-99-51-651. zz Перевозки Газель, 3,5 м, дешево. Тел. 066-99-64-196. zz Перевозки по городу Газель. Тел. 066-99-64-196. zz Перевозки по городу, Украине. Газель. Тел. 066-99-51-651.

Поездки в Харьков, рынок Барабашово. Тел. 050-162-94-25. zz Ремонт авто, кузовные работы, ремонт и восстановлен. стартеров, генераторов, восстановлен. щеточных узлов, щеток. Тел.: 050-27-66-931, 050-97-606-49.

Тонировка авто пленкой, без снятия стекол (сертиф. ГАИ). Тел.: 066-227-33-03, 093-562-77-01. Услуги комфортабельного микроавтобуса Мерседес Бенс Спринтер, 15 мест. Тел. 050-162-94-25.

100% быстро ремонт. стир. маш.-автомат LG, Samsung, и др., кондиционеров. На дому, гарантия. Тел. 050-75-27-321. Ремонт газов. колонок, котлов, насосных станций, чистка водонагревателя. Сантехник. Тел. 050-67373-31. Ремонт холодильников, на дому, с гарантией, мастер со стажем. Тел. 050-178-66-47. Ремонт холодильников, морозилок любой сложности на дому с гарантией. Тел. 095-016-99-45.

zz Фиат 3.20дл.9куб.м.до 2х тонн. Тел. 066-944-23-04.

Экскаватор погрузчик Terex, все виды земляных работ, погрузка мусора. Тел. 067-752-77-01.

zz Ремонт, перетяжка, изменение дизайна. Очень качествено. Тел. 050536-90-34.

«Газета объявлений» N 20 (626), 23 мая 2018 г.

zz Абсолютно все виды строительных работ. Цена - качество! Тел. 095-1-400-400.

Абсолютно все строительные работы, недорого. Тел. 099-745-60-57. zz Аккуратно! Ремонт Вашего жилья любой сложности. Недорого! Тел. 06671-633-72. zz Балконы. Тел. 066-71-633-72. zz Балконы. Тел. 099-37-40-951. zz Балконы «под ключ»: м/пластиковые окна, сварочные, отделочные и кровельные работы. zz Самые лучшие цены с опытом и гарантией! Тел. 066-71-633-72. zz Балконы на любой вкус по самым доступным ценам! Качественный монтаж, проверенный zz временем материал! Тел. 095595-27-25. zz Балконы, лоджии «под ключ» и частично. Тел. 050-95-70-416. zz Балконы, обшивка, сварка, козырьки. Тел. 095-157-09-03. zz Бетон. работы, стяжка, фундамент. Копаем траншеи под воду, слив. ямы от А до Я. Тел. 066-04065-08. zz Бетонировка. Тел. 095-59527-25. zz Бетонные работы. Тел. 066-71633-72. zz Бетонные работы, копка ям, проводим водопровод, канализацию. Демонтаж. Тел. 095-497-10-12.

zz Гаражи. Тел. 099-37-40-951. zz Гаражи. Тел. 095-595-27-25. zz Гарантия. Кровля крыш любой сложности! Тел. 066-71-633-72. zz Гипсокартон. Тел. 095-595-27-25. zz Гипсокартон. Тел. 050-957-04-16. zz Гнутые изделия, коньки, отливы, любой сложности. Тел. 095-157-09-03. zz Гнутые изделия: коньки, отливы, любой сложности. Тел. 095-595-27-25. zz Двери. Тел. 066-71-633-72. zz Двери. Тел. 050-95-70-416. zz Демонтаж и прочие строительные работы, дешево. Тел. 050-143-36-79. zz Еврозаборы. Продажа. Монтаж. Качество! Тел. 095-595-27-25. zz Евроремонт любой сложности. Тел. 066-71-633-72.

zz Водопровод. Тел. 066-71-633-72. zz Водопровод, канализации, копаем траншеи, сливные ямы. Тел. 095-800-3-999. zz Водопровод, канализация под ключ. Тел. 066-71-633-72. zz Водопровод, канализация. Тел. 050-95-70-416. zz Водопровод, отопление, канализация «под ключ» и мелкий ремонт. Качественно! Недорого! Тел. 095-59527-25. zz Водопровод, отопление, сантехнические работы. Тел. 095-395-85-57. zz Водосточная системма! Продажа. Монтаж. Тел. 095-595-27-25. zz Ворота, калитки! Недорого! Тел. 066-71-633-72. zz Ворота, калитки, навесы «под ключ»! Недорого! Тел. 095-595-27-25. zz Все виды отделочных работ. Тел. 050-598-50-94. zz Все виды отделочных работ, электрика, сантехника, качественно, недорого. Тел. 095-307-44-77. zz Все виды отделочных работ. Тел. 095-595-27-25. zz Все виды ремонтно-строит. работ. Тел. 050-732-38-85. zz Все виды сантехнических работ, водопровод. Тел. 095-395-85-57.

Вывоз мусора. Тел. 095017-0347. Вывоз мусора. Тел. 066726-08-38. Вывоз мусора. Тел. 050143-18-12. zz Выполним абсолютно все строительные работы. Тел. 066-71-633-72. zz Высотные работы, балконы, козырьки, утепление, ремонт крыш. Тел. 095-157-09-03. zz Г/картон, пластик, ламинат и многое другое! Качественно! В срок! Тел. 066-71-633-72.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

zz Евроштакет. Продажа. Монтаж заборов. Тел. 066-71-633-72.

З абор из проф на с тила , у тепление фасадов. Тел. 050-57418-22. zz Заборы. Тел. 099-37-40-951.

Заборы из любого материала любой сложности. быстро. качественно. Тел. 099-783-87-86. zz Заборы из шифера, профиля и т.д. Тел. 099-783-87-86. zz Заборы, ворота любой сложности: профлист, ковка, камень. Самые выгодные цены. Опыт zz работы – 10 лет. Тел. 066-71633-72. zz Заборы, ворота, калитки «под ключ». Выезд и консультация – бесплатно! Тел. 095-595-27-25. zz Изготовление решеток, дверей, навесов. Тел.: 050-27-66-931, 050-97606-49. zz Качественно и быстро строит. работы: г/картон, плитка, откосы и др. Тел. 050-19-76-370. zz Кирпичная кладка. Тел. 066-71633-72. zz Кладка. Тел. 095-595-27-25. zz Кладка. Тел. 099-37-40-951. zz Копаем траншеи под воду, канализацию, сливные ямы от А до Я. Тел. 095-800-3-999. zz Копаем траншеи, бетонные работы, демонтаж, услуги грузчика, разнорабочего. Тел. 095-497-10-12. zz Копаем траншеи, сливные ямы от А до Я, бетон. работа, кладка кирпича, демонтаж. Тел. 050-048-048-4. zz Копка ям, троншей, проводим водопровод, канализация, демонтаж. Тел. 095-356-87-33. zz Короед. Тел. 050-957-04-16. zz Короед. Утепление. Тел. 095-59527-25. zz Кровельные работы «под ключ» и частичный ремонт. Качественно. Доступно! Тел. 066-71-633-72. zz Кровельные работы, ремонт. Тел. 050-63-61-789.

http://slavinfo.dn.ua

3


Объявления диктуйте по тел.:

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

(присылайте SMS-сообщения)

 медуслуги  медтовары  медуслуги  медтовары  медуслуги  медтовары  медуслуги

Продаю

zz Биотрон. лампа. Тел. 050-50186-17. zz Витафон, прибор вибро-акустич. Тел. 095-016-82-77. zz Инвалид. коляска, нов., на большой вес, поручни для инвалидов. Тел. 099-01-88-926. zz Инвалидная коляска. Тел. 093980-32-33. zz Инвалидная коляска уличная, сост. новой, стул-туалет. Тел. 095-55198-73. zz Инвалидная коляска, новая, 2 000. Тел. 095-168-83-47.

zz Инвалидная коляска, новая. Инвалидам скидка! Тел. 050-03-16323. zz Инвалидное кресло-каталка, туал. стул, не регулирующийся. Тел. 095-50-50-386. zz Коляски инв. улич. и комн., в упаковке, новые, срочно. Тел. 095185-56-06.

zz Костыли, аллюм., цена договорн. Тел. 050-879-72-82. zz Светильник соляной, лечебный, синяя лампа, манжетка аппарату для измерения АД новая. Тел.: 063-28472-58, 066-490-37-94. zz Ходунки, взрослые, новые. Тел. 050-299-26-77.

zz Шкаф в хор. сост. для посуды. Тел. 099-67-79-336.

Куплю

zz Ходунки взрослые, для инвалида. Тел. 095-314-27-19.

 медуслуги  медтовары  медуслуги  медтовары  медуслуги  медтовары

zz Кровельные работы: ангары, склады, квартиры. Недорого! Тел. 095595-27-25. zz Кровля. Тел. 095-595-27-25. zz Кровля. Тел. 050-95-70-416. zz Кровля. Тел. 099-37-40-951. zz Кровля любой сложности. Тел. 095-807-80-50. zz Кровля, ремонт, реставрация. Тел. 095-222-93-07. zz Кровля. Утепление фасадов. Тел. 095-807-80-50. zz Кровля. Утепление фасадов. Тел. 066-71-633-72. zz Крыши, навесы, мансарды, террасы, качество. опыт. Тел. 099-5400-232. zz Лестницы, изготовление, сборка. Тел. 066-789-52-34 Анатолий. zz Лоджии. Тел. 099-37-40-951. zz Любой ремонт кровли. Тел. 095807-80-50. zz Любой ремонт кровли. Тел. 095595-27-25.

zz Любые строительные работы, высокое качество. Тел. 099-291-77-26. zz Малярка. Тел. 095-595-27-25. zz Малярка. Тел. 050-95-70-416. zz Малярно-штукатурные и другие отделочные работы. Быстро и недорого! Тел. 066-71-633-72.

Мелкий ремонт по дому, квартире. Тел. 095-63754-45. zz Монтаж плитки, мозайки, декор камня. Опыт работы. Тел. 099-54-00232. zz Монтаж, вагонки, блок хаус, ламинат и т.д. Большой опыт. Тел. 099-54-00-232. zz Мягкая кровля. Гарантия – 5 лет. Надежно и недорого. Тел. 066-71633-72. zz Мягкая кровля: квартиры, гаражи. Недорого! Тел. 095-595-27-25. zz Навесы. Тел. 099-37-40-951. zz Навесы «под ключ» Недорого! Тел. 095-595-27-25. zz Навесы. Качественно! Тел. 06671-633-72. zz Наружное и внутреннее утепление квартир и домов. Качественно! Не дорого! Тел. 095-595-27-25.

4

zz Наружные работы. Недорого! Тел. 066-71-633-72. zz Обои. Тел. 095-595-27-25. zz Обои. Тел. 099-37-40-951. zz Обои. Тел. 050-95-70-416. zz Отделка. Тел. 050-95-70-416. zz Отделочные работы. Тел. 050598-50-94. zz Откосы. Тел. 095-595-27-25. zz Откосы люблой сложности. Тел. 050-598-50-94. zz Откосы любой сложности. Тел. 095-395-85-57. zz Откосы. Тел. 050-95-70-416. zz Отопление, водопровод, сантехника. Тел. 050-598-50-94. zz Отопление, теплый пол, все виды. Тел. 095-395-85-57.

Пескоструйные работы, очистка металла от краски и ржавчины. Тел. 050-67619-87. zz Плитка. Тел. 095-595-27-25. zz Плитка. Тел. 050-95-70-416. zz Плитка ФЭМ. Тел. 099-37-409-51. zz Плиточник. Тел. 095-64-01-086.

zz Ремонт квартир и домов «под ключ» и частично. Недорого! Тел. 095595-27-25.

Химчистка мягкой мебели, ковровых покрытий на дому. Тел. 050-76-77-434.

Ремонт квартир под ключ. Тел. 050-263-08-78. zz Ремонт квартир, домов от А до Я. Тел. 050-681-37-57. zz Ремонт крыш любой сложности. Высотные работы. Тел. 095-157-09-03.

Ремонт стир. машинавтоматов, пайка пласт. труб, водопровод. Тел. 095-637-54-45. zz Ремонт, строит-во домов. Крыши. Утепление. Тел.: 050-27-66-931, 05097-606-49. zz Ремонт, устр-во крыш, наружное утепление, облицовка фасадов. Тел.: 050-27-66-931, 050-97-606-49. zz Р е м о н т н о - с т р о и т е л ь н ы е работы. Тел. 099-077-80-79.

zz Укладка тротуарной плитки, быстро, качественно, не дорого. Тел. 095-05-99-716. zz Укладка, продажа тротуарной плитки. Быстро, качественно. Тел. 050178-07-12. zz Услуги лестницы, 12 м., леса 100 кв.м. Тел. 095-157-09-03. zz Установка и ремонт, печное отопление, автономное, котлы, колонки, сантехника, заборов, крыш, полов, сварка и другое. Ремонт печек. Тел. 066-469-88-74.

Плиточные и малярные работы. Недорого, качественно. Тел. 099-08629-96. zz Поклейка обоев, шпаклевка, откосы. Тел. 050-752-36-71. zz Полы. Тел. 095-595-27-25. zz Полы. Тел. 050-957-04-16. zz Потолки. Тел. 050-95-70-416. zz Профессиональная укладка тротуарной плитки. Тел. 095-91-92-992. zz Професстональное утепление фасадов. Тел. 095-595-27-25.

Професстональное утепление фасадов на любой высоте. Тел. 066-475-5164. zz Работы на высоте любой сложности. Тел. 095-157-09-03. zz Ремонт. Тел. 095-595-27-25. zz Ремонт. Тел. 050-95-70-416. zz Ремонт. Тел. 099-374-09-51. zz Ремонт в селе . Недорого. Тел. 099-37-40-951. zz Ремонт гидравлики, домкраты, роклы складские, подъемники самосвальные и др. гидравлики, а также стартеров гинератеров, двигателей, КПП, редукторов, имеется обменный фонд, грузовая разборка , продажа всей техники от УАЗа до Белаза, краны, бульдозеры, самосвалы, погрузчики и другое, или покупаем авто и спец. технику, з/ч. Тел. 095-139-16-77. zz Ремонт для ОСМД. Нал./безнал. Тел. 095-595-27-25.

Ремонт и кровля крыш. Тел. 050-52-52-810.

zz Агентство «Акцент Груп» подготовит документы любой сложности: экспертная оценка, присвоение кадастрового номера, приватизация земельных участков, вхождение в право наследства, получение разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию, подготовка исковых заявлений, сопровождение в суде. Тел. 095-294-25-34.

Адвокат. Тел.: 099-46348-10, 2-53-88. Адвокат по банкам и страховым. Тел.: 099-46348-10, 2-53-88. Адвокат. Юридические услуги. Тел. 095-01-44812.

zz Электрик. Тел. 099-37-40-951. zz Электромонтер. Тел. 066-98688-49.

Быстро и дешево пилим деревья. Тел. 095-63754-45. zz Видео-фотосъемка свадеб, крестин, детский мероприятний, выполнит профессионал со стажем. Тел. 050-143-00-81 Александр.

Настр. и уст. спутн. антенн, 150 каналов, без абонплаты, HD-тюнер, инд. подход к каждому клиенту, кач., гарантия, сервис. Тел. 095-530-82-65.

Инвестиции для бизнеса от 4 до 10% годовых. Финансирование СТАРТАпов. Помощь в получении Гранда. Тел. 066-708-9093. Р емонтно - с тро ител ь н ы е работ ы л ю бо й с ло ж но с ти . Качество гарантируем! Т ел . : 0 9 9 - 3 5 6 - 7 7 - 8 3 , 099-511-15-75. zz Реставрация, установка и продажа чугунных батарей. Тел. 066860-96-35. zz Столярные изделия под заказ, любой сложности. Тел.: 0508749575 Роман, 050-030-92-13 Антон. zz Стояки. Тел. 095-595-27-25. zz Стояки. Тел. 099-37-40-951.

Строительная бригада выполнит работы любой сложности, строительство домов, заборов, укладка ФЭМа. Тел. 095-469-7796. zz Строительный услуги любой сложности, отделка «Под ключ». Тел.: 099-018-85-96, 050-99-555-24. zz Стяжка. Тел. 050-957-04-16. zz Стяжка, бетонные работы. Недорого! Тел. 095-595-27-25.

Стяжка, штукатурка, отмостка быстро, качественно, своя мешалка. Тел. 099-783-87-86.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

zz Установка сантехники, пойка, канализация. Недорого! Гарантия! Тел. 095-595-27-25. zz Утепление. Тел. 099-374-09-51. zz Утепление. Тел. 050-95-70-416. zz Утепление квартир, высотные работы, балконы, козырьки. Тел. 095157-09-03. zz Утепление. Недорого! Тел. 095595-27-25. zz Фасады. Тел. 095-595-27-25. zz Фасады. Тел. 050-957-04-16. zz Фасады. Тел. 099-37-40-951. zz Фронтоны, водосточка, коньки. Недорого! Тел. 095-595-27-25. zz Циклевка, шлифовка паркета, доски, реставрация крашеных полов, укладка паркета, доски, ламинат. Тел. 066-61-31-685. zz Штукатурка. Тел. 095-595-27-25. zz Штукатурка. Тел. 050-957-04-16. zz Штукатурка, покраска. Тел. 09937-40-951. zz Штукатурка, стяжка, заливка дворов, отмостка и т.д. Тел. 099-78387-86. zz Штукатурка, шпаклевка, откосы, обои, утепление, «короед» и др. Тел. 095-75-66-327.

Электрик, опытный, вып. эл. монтаж домов, квартир, замена розеток, выключ., уст. эл. баков, перенос сч-ков. Тел. 05088-038-45. zz Электрика. Недорого! Тел. 095595-27-25.

http://slavinfo.dn.ua

zz Подготовка документов для купли-продажи в сфере недвижимости, любой сложности, юридическое сопровождение сделки. Продление сроков вступления в наследство, сопровождение выписки через суд. Тел. 050-471-85-04. zz Невезение в жизни, любви, бизнесе? Могу помочь. Смотрю судьбу, избавляю от неудач. Тел. 050565-27-11 (Ирина).

Выполню различные работы по дому, двору или саду, огороду, недорого. Тел. 095-42-13-387. Гидродинамическая чистка канализационных труб. Тел. 050-620-60-58. zz Покраска и химчистка кожаной и замшевой обуви, сумок, курток, дубленок. Тел.: 050-473-74-93, 063105-48-76. zz Ремонт холодильников. Тел. 066216-00-55. zz Сантехник. Тел. 099-37-40-951. zz Сантехнические работы. Тел. 050-598-50-94. zz Услуги мастера ногтевого сервиса. Тел. 050-527-41-86. zz Химчистка пальто, костюмов, кожи, свад. платьев, одеял, подушек, мягкой мебели, покраска джинсов. Тел.: 050-473-74-93, 063-105-48-76.

Охрана домов и квартир с помощью сигнализации. Тел. 050-475-45-04. Охрана. Все виды охранных услуг. Тел.: 095-502-40-20, 050-47545-04. zz Помогу в решении любых жизненных ситуаций. Тел. 050-011-89-59. zz Расклад на картах таро дистанционно. Тел. 066-912-78-98. zz Ремонт компьютера, установка программ, настройка сети Интеренет. Выезд на дом. Тел. 050-236-97-80. zz Ремонт компьютеров и ноутбуков, установка программ, настройка сети Интернет, выезд специалиста на дом. Тел. 050-708-28-64.

Ремонт электродвигателей «Электроцех». Тел. 050-4710710.

«Газета объявлений» N 20 (626), 23 мая 2018 г.


Объявления диктуйте по тел.:

Свадебная видеосъемка. Тел.: 099-012666-2, 093-060-47-37. zz Свадебный видеограф. Тел. 066072-28-62. zz Скважины любой сложности и диаметра. Тел. 066-99-51-651. zz Спутник. ТВ, продажа и настр., перенастр. головок, HD-тюнер. Кач., гарантия, сервис. Тел. 095-530-82-65. zz Спутник. ТВ. Корректировка сигнала. Перенастройка каналов на новые частоты (1+1,ICTV, СТБ и др.), качество, гарантия. Тел. 050-82-83704. zz Тамада и певцы на свадьбу, выпускной. Тел. 050-275-97-89.

Уст. и настр. спутн. ТВ, Discovery, Animal Planet - бесплатно, качест., гарант., сервис. Тел. 05088-78-487. Уст. ТВ, спутн. ТВ, HD-тюнер, просмотр от 90 рус.-, укр.-язычных каналов. Кач., гарантия, сервис. Тел. 099-49-70-239.

Уст-ка и настройка спутн. антенн, от 150 грн. Качество, гарантия, сервис. Тел. 066-412-81-70. zz Чистка скважин и колодцев, бурение. Тел. 066-99-51-651. zz Чистка скважин колодцев, недорого. Тел. 066-99-64-196.

Требуется

«Слов’янський міський центр зайнятості інформує про наявність вільних робочих місць станом на 21.05.2018 по м. Слов’янську: - біолог - керівник музичний - кондуктор громадського транспорту - механік - офіціант - кухар - покоївка - охоронник - лікар-анестезіолог - лікар-акушер- гінеколог - лікар-інфекціоніст - лікар-дерматовенеролог - лікар-ендокринолог - начальник охорони - двірник - водій автотранспортних засобів - юрисконсульт - експедитор - економіст - бухгалтер - слюсар з ремонту колісних транспортних засобів - робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків - слюсар-ремонтник

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

- фрезерувальник - секретар суду - енергетик - токар - оператор верстатів з програмним керуванням - розмітник - токар-розточувальник - токар-карусельник - зуборізальник - інженер із стандартизації - начальник служби (промисловість) - інженер-конструктор - фільтр-пресувальник - випалювач фарфорових, фаянсових та керамічних виробів - випробувач електрокерамічних виробів - слюсар-сантехнік - слюсар-інструментальник - слюсар з механоскладальних робіт - електрогазозварник - армувальник електрокерамічних виробів - опраник електрокерамічних виробів - лікар з медицини невідкладних станів - майстер - випалювач виробів будівельної кераміки - підсобний робітник - вчитель загальноосвітнього навчального закладу - електромонтер з ремонту та обслуговуванню електроустаткування - маркшейдер - випалювач вапна - шліфувальник - машиніст крана автомобільного - штукатур - сторож - лікар ветеринарної медицини

- секретар - вантажники - водій zz Звертатись за тел. 050-66085-01. zz А вы ищете работу строителя? Тогда Вам к нам! Требуются мастера рем.-строй специальностей для работы в городе Славянске. Выгодные условия! Тел. 095-177-36-98.

- робітник з догляду за тваринами - тракторист - матрос-рятувальник - сестра медична - стропальник - інженер-технолог - інженер з нормування праці - інженер з підготовки виробництва - слюсар аварійно-відбудовних робіт Звертатись до Слов’янського міського центру зайнятості (пл Соборна 3, 6 поверх) до адміністратора. ООО «Руссоль-Украина» приглашает на работу: - наладчик автоматов (слесарь); - грузчик; - слесарь КИП; - электрогазосварщик; - машинист экскаватора; - электромонтер; - оператор котельной; - машинист тракторного подъемника; - старший аппаратчик; За справками обращ. по тел. 6241-72. Машиностроительному заводу ЗАО «Бетонмаш» на постоянную работу требуются: - инженер-конструктор; - фрезеровщик; - инженер-технолог; - токарь ДИП-300; - токарь-расточник; - мастер отдела технического контроля; - токарь-карусельщик; - слесарь по сбору металлоконструкций; - наждачник; - горничная на базу отдыха; Жителям г. Краматорска - доставка транспортом предприятия. Обращ.: г. Славянск, ул. Солодилова, 1. Тел.: 63-55-80 (отдел кадров). ТОВ «СФС ТРЕЙД» запрошує на роботу працівників за спеціальностями: - слюсарі ремонтники 5 і 6 розряду - слюсар КВП 5 розряд - електрогазозварник 5 розряду - фрезерувальник 5 розряду

zz Автослесарь по ремонту ГАЗ2410. Тел. 050-76-76-871.

Автосварщик, автомаляр, ученик автомаляр. Тел.: 095-033-26-80. Зв с 8 до 17 кроме субботы, воскресенья, 050-532-60-40.

(присылайте SMS-сообщения)

zz В агенство недвижимости « Гарант» требуются сотрудники по продаже, аренде недвижимости, можно без о/р, обучаем, стажировка. г. Славянск, ул. Университетская, 56. Тел. 050-18-81-160.

Диспечер. Тел. 050-47642-49. Еврист-хозяйственник, с о/р в бюджетной сфере. Тел. 066-60-62-581.

zz Автослесари , водители на грузовые авто, тракторист на погрузчик. Тел. 050-919-86-81.

zz В магазин пром товаров срочно требуются продавцы-консультанты на пост работу. Тел.: 095-935-25-63, 099-323-00-32. zz Вогдитель кат. Б. Тел. 095-42520-44.

АН «Акцент» требуются сотрудники на должность риелтора, ставка 4 000+ %, обучение, карьерный рост. Тел. 050-425-29-78. Бармен р-н Машмет. Тел. 050-227-43-42. zz Бригада для выполнения рем.-строй работы в г. Славянске. Работа – постоянно. Выгодно! Тел. 095-177-36-98.

zz Буфетчик, бармен с навыкам повара, шашлычник, рабочий пляжа игровых зон. Славкурорт. Тел. 099454-42-43. zz В агенство недвижимости « Гарант» требуются сотрудники по продаже, аренде недвижимости, можно без о/р, обучаем, стажировка. г. Славянск, ул. Университетская, 56. Тел. 050-18-81-160.

В керамический цех на постоянную работу требуются: замывщица, обжигальщик- ставельщик, заливщик, художник-декалировщик, разнорабочий. Принимаем учеников, проезд оплачивается. Территория ХИМ Пром, Новосодовская площадка. Тел.: 050-640-72-13, 095856-09-11.

В лабораторию «Диагностик Пастер» (располагается по адресу: г. Славянск, ул. Шевченко, 2а) на постоянную работу требуется медсестра или акушерка на полный рабочий день (с пн- пт 8-15, сб с 8-12). Требования : владение техникой выполнения венепункций, уровенитальных заборов, ведение мед. документации и прочее, порядочность, коммуникабельность, аккуратность, стрессоустойчивость, умение работать с компьютером на уровне пользователя. Рассмотрим любые варианты ( на 1.0 ставку или 0.75 ставки). Тел. 099-019-20-98. Водители диз. погрузчиков, сортировщики лома цветных металлов на специализированное металлургическое предприятие. Тел. 050-740-03-42. zz Водители на КАМаз зерновоз с трудоустр., ЗП от 8 000 грн, и слесаря по ремонту Газели п. Северный. Тел. 099-292-47-36.

Водитель категории С. Тел. 050-476-42-49.

Водитель категории С Е, ЗП высокая, возможно обучение, авто КАМаЗ зерновоз. Тел. 095-82822-24.

Заливщик, в керамцех, р-н Артема. Тел. 050-14626-19.

zz Водитель на газель с о/р, серия грузоперевозок, оплата договорная. Тел. 050-768-38-08. zz Водитель на зерновоз. Официальное трудоустройство. Тел. 050-81772-21.

zz Замывщица на вазы. Тел. 050704-02-58. zz Замывщица на горшки и супник. оплата по сырому. опыт обязателен. керамкомбинат. Тел.: 050-567-45-91, 093-063-44-35.

zz Водитель на ЗИЛ. Тел. 050-65541-40. zz Водитель на ЗИЛ-130. Тел. 09956-555-66. zz Водитель на КамАЗ. Тел. 050655-41-40. zz Водитель на микроавтобус Рено мастер, оплата договорная, официальное трудоустройство. Тел.: 095-199-95-94, 095-751-11-11.

zz Замывщица на горшки и супник. оплата по сырому. опыт обязателен. р-н керамкомбинат. Тел. 095-51867-01. zz Замывщица, заливщик, лепщицаписальщица, чашка, м-н Артема. Тел. 050-181-68-80.

Водитель на самосвал, Зил, Газон. Тел. 050-92345-93. zz Водитель с о/р. Тел. 099-53-80202. zz Водитель- экспедитор на хлеб. Тел. 099-709-32-57. zz Воспитатель. Тел. 066-19-10636. zz Глазуровщик-натирщик. Тел. 095-352-99-85. zz Горничная в отель «Смерека» г. Святогорск. Тел. 066-981-58-41. zz Грузчик. Тел. 050-422-06-26. zz Грузчик и водитель на кондитерский склад. Тел. 095-391-90-32.

Грузчик на оптовую базу, з/п от 4 000 грн. Тел. 050422-06-26 (зв. с 8.00 до 20.00). Грузчик на склад без вредных привычек. Тел. 050-755-24-31. zz Грузчик, 5 200 грн. Тел. 095-39858-77. zz Грузчики. Тел. 099-027-04-30. zz Грузчики, укладчики по накладным на произв. склад. Тел. 05062-27-124. zz Деловод с технич. образованием, полный соц. пакет. Тел. 050-76-77-460.

zz В завед. общ. питания помощник повара с о/р, Центр. Универмаг «Мама дома». Тел. 066-93-88-881 ( 9.0019.00).

«Газета объявлений» N 20 (626), 23 мая 2018 г.

zz Задувщик, станочник и шлифовщик-замывщик. Тел. 050-59898-59. zz Заливщик и замывщица без в/п. Тел. 050-288-27-07. zz Заливщик оплата высокая. Тел. 095-465-03-18.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

zz Замывщица, литейщик можно без о/р, в керам. цех. Срочно. Тел. 050-908-24-21. zz Каменщик. Тел. 095-64-01-086. zz Каменщик, сварщик, плотник, разнорабочие. Тел. 050-76-76-871. zz Каменщик, сварщик, плотник, разнорабочий. Тел. 066-710-38-20. zz Кровельщик. Тел. 095-64-01-086. zz Кровельщики. Тел. 095-17736-98. zz Кузовщик-рихтовщик на СТО, з/п от 10 000 грн./мес, с ОР. Тел. 050555-55-66. zz Литейщик в посудный цех, ост. «Масложир». Тел. 050-048-14-88. zz Люди для копки котлованов, траншей. Тел. 095-1-400-400. zz Люди для разборки зданий, разнорабочие, оплата ежедневная. Тел. 050-03-16-323. zz Люди на посадку и прополку овощей на поля, срочно. Тел. 050-71111-74. zz Люди на разборку зданий, чистку кирпича и произ-во шлакоблока. Тел. 095-1-400-400. zz Люди строительных специальностей. Тел. 099-088-79-36. zz Маляра. Тел. 095-177-36-98. zz Маляра. Тел. 095-64-01-086. zz Мастер кузнечно-прессового участка, гальваник, кладовщик, ЗП высокая, своевременная. Тел. 050-69335-12. zz Мастер педикюра, маникюра. Тел. 050-578-16-93. zz Мастера всех строительных специальностей. Работа в городе! Сделка! Тел. 095-177-36-98. zz Мастер-приемщик с ОР, автомаляр, кузовщик-рихтовщик, моторист, на пост. работу на СТО. Тел. 050-555-55-66.

http://slavinfo.dn.ua

5


Объявления диктуйте по тел.:

Требуется

zz Машинист бульдозера, машинист погрузчика на предприятие ДП ЗАО «Трест ДТС» Краснолиманский песчаный карьер. Тел. 099-944-32-55. zz Менеджер по продаже м/п окон. З/п высокая. Тел. 050-052-64-63. zz На производство требуются станочники, начальник производства, слесарь-ремонтник по ремонту станков, термист. Высокий стабильный доход. Заработная плата оговаривается по результатам собеседования и опыту работы. Тел.: 050-324-42-42, 067-704-32-32. zz На сезонную работу Азовского т Черного побережье требуется работник на катание детей на пони. Тел. 050-879-19-51. zz На станцию техобслуживания треб. автослесарь, ОР с иномарками от 1года, без в/п, офиц. труд-во, з/п сдельная. Тел. 050-143-4000. zz На стройку требуются рабочие всех специальностей. Тел.: 099-01885-96, 050-99-555-24. zz Набивщик в керам. цех на шамотную глину, возм. обучение. Тел. 050-775-95-65. zz Набивщик на шамотную глину, возм. ученик. Тел. 050-987-36-33. zz Няня для двух малышей, 7 мес. Тел. 050-512-60-03. zz Обжигальщик (ставильщик-выборщик) в керам. цех. керамкомбинат. большой объем. график два через два. Тел.: 050-567-45-91, 093-063-44-35. zz Обжигальщик и замывщица. Тел. 066-319-79-08. zz Оператор на булат. уст-ку или ученик оператора. Тел. 050-88-59-337. zz Оператор на булатную установку. Тел. 050-606-08-99. zz Оператор на экскаватор Volvo BL 71, с опытом работы на данной технике. Тел. 095-698-99-33. zz Оператор ПК на прод. базу р-н ЖД Славкурорт, 5 200 грн. Тел. 095618-10-06.

zz Отделочник. Сделка! Тел. 095177-36-98. zz Отделочники. Тел. 095-64010-86. zz Официант кух. рабочая, повара, бармен на побережье Белосарайская коса. Тел.: 099-043-42-94, 067-62169-87. zz Официант, повар. Тел. 050-90741-35. zz Охранник в ювелирный отдел, центр. Тел. 050-95-98-139. zz Парикмахер. Тел. 095-111-92-00. zz Пастух с местом проживания. Тел. 050-17-00-326. zz Пилорамщик, заточник на деревообраб. предприятие. Тел. 09948-56-121. zz Плиточник. Тел. 095-177-36-98. zz Повар. Тел. 050-47-72-773.

Повар в Кафе. Тел. 099018-13-33 (с 10:00 до 18:00). zz Повар с ОР, на пост. работу в кафе «Шинок». Тел. 098-489-81-07. zz Повар, возможно без о/р. Тел. 095-46-48-907. zz Повар, частный пансионат, с. Урзуф. Тел. 050-625-63-75. zz Подсобник на стройку. Тел. 095177-36-98. zz Подсобники на стройку. Тел. 095196-25-05. zz Подсобные рабочие, вахт. методом (командировки), питание+жилье+ проезд бесплат., 30 000 грн./ 3 мес., работа постоянная, срочно. Тел.: 099-960-74-14, 097-68345-35. zz Подсобный рабочий, 200 грн/ день. Тел. 050-750-17-58. zz Помошница на подработку один раз в неделю на пять часов, помочь бабушке по квартире. Подробности по телефону. Тел.: 095-564-00-14, 099126-31-07. zz Помощник для работы с лошадьми. Тел. 050-694-93-20. zz Помощник по огороду. Тел. 05073-38-867. zz Продавец в кафе. Тел. 095-42027-09. zz Продавец в магазин промыш. товаров, ЗП отличная. Тел. 050-97302-25.

6

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zz Продавец хоз. товаров на Ц. рынок, график: с 6.00 до 15.00, оплата выс., собеседование, без в/п. Тел. 095-198-04-06. zz Продавец, грузчик в магазин стройматериалов. Тел. 099-772-58-77. zz Продавец, летн. площадка, р-н ЖД, з/п от 250 грн./день. Тел. 050-6920-642.

zz Продавец-консультант в маг. «Рыболов- турист». Тел. 050-57139-79. zz Продавец-консультант в магазин пром. товаров, с о/р, ЗП высокая , Центр. Тел. 099-769-18-68. zz Продавец-консультант в магазин спортивной одежды. Тел. 096865-99-09. zz Продавец-консультант с о/р. Тел. 050-258-25-48. zz Продавцы в фирменные магазины пивоварневого завода. Тел. 050-03-000-02.

Работа в Польше. Работа для специалистов и для неквалифицированных работников. З/п от 20 000 грн. Тел.: 099-098-98-87, 098-098-98-87. zz Работа для строителей. Очень выгодные условия, возможна подработка. Тел. 095-640-10-86. zz Работник для катания детей на пони. Тел. 050-879-19-61.

zz Работник на тротуарную плитку. Тел. 050-960-72-14. zz Работники строительных специальностей. Выгодные условия. Тел. 095-177-36-98. zz Рабочие в керам. цех. навыки сварочных и слесарных работ приветствуются. Тел. 050-288-69-96. zz Рабочие в цех. З/П высокая, выплачивается своевременно. Тел.: 050-906-40-10, 050-555-55-65.

Рабочие для покоса травы. ЗП высокая. Тел. 050-476-42-49. zz Рабочие для укладки тротуарной плитки. Тел. 095-91-92-992.

Рабочие на производство, срочно. Химик. Тел. 050-676-51-40. Рабочие строительных специальностей, официальное трудоустройство. Тел. 050-97-02-227. zz Разнорабочие. Тел. 066-73372-30. zz Разнорабочие в строительную на стройку. Тел.: 099-018-85-96, 050-99555-24. zz Разнорабочие и люди на разборку зданий и чистку кирпича. Тел. 050-655-41-40.

Разнорабочие на металлобазу, оплата договорная, официальное трудоустройство. Тел.: 095-199-95-94, 095-75111-11.

(присылайте SMS-сообщения)

ищу

zz Реализатор-швея на рынок, швея по ремонту одежды. Тел. 050164-13-60. zz Реализаторы на побережье азовского моря, жилье бессплатно, оплата ежедневно. Тел. 050-178-66-41. zz Резчики металлолома со своим оборудованием. Грузчики. Вахта. Тел. 050-93-999-92. zz Рекламному агенству требуется монтажник с о/р. Тел. 050-566-44-60. zz Рубщики, пильщики дров, со своими пилами, грузчики, оплата ежеднев. Тел.: 050-031-63-23, 095-6045-702, 050-76-68-674. zz Рубщики, пильщики, грузчики. Тел.: 050-031-63-23, 095-60-45-702, 050-76-68-674. zz Садовник с о/р. Тел. 050-56644-60. zz Сантехник. Тел. 095-177-36-98.

Требуется работник на шиномонтаж с опытом работы или ученик на стажировку. График с 7.00 до 19.00. График работы 2/2. З/п от 4 000 и выше. Тел. 050-088-60-00. zz Требуется шиномонтажник, ученик шиномонтажника, продавец на рынок. Тел. 095-014-20-00.

Требуются люди для работы в столярном цеху, возможно обучение. Тел. 050-030-92-13. Требуются мед.работник по уходу за больными и престарелыми людьми на дому и в больнице. Проживание и питание за счет рабодателя. Тел. 066-846-49-53 Людмила.

zz Сварщики. Тел. 095-177-36-98. zz Сиделки, санитарки с мед. образованиеми о/р в мед., вахта, жилье,питание бесплатно, ЗП от 10 000 грн. уборщицы, вахта, ЗП высокая. Тел. 050-93-999-92. zz Специалист по ремонту и установке лифтов. Тел. 099-11-29-300. zz Специалист по ремонту и установке лифтов. Тел. 099-11-29-300.

Срочно в кафе требуется уборщица и официант. Тел. 050-652-84-62. Срочно требуются автомоищики с о/р. зв с 8 до 17 кроме субботы, воскресенья. Тел. 050532-60-40. zz Ставельщик в сушилку (грузчик), без в/п, з/п от 7 000 грн. Тел. 050-939999-2. zz Сторож на пасеку, разнорабочий с выездом за город. Тел. 098-49600-17. zz Сторож, женщина, пер. Данилевского, 5 (быв. Димитрова). Тел. 050-422-06-26. zz Строители. Тел. 095-177-36-98. zz Строители-универсалы, работа в Славянске. Тел. 095-1-400-400. zz Технолог на швейное пр-во, закройщик, помощ. закройщика, упаковщик. Тел. 095-366-76-36. zz Торговый агент с личным авто. Тел.: 050-946-56-34, 066-00-310-40.

Торговый агент, экспедитор, менеджер по продажам кондитерских изделий. Работа по региону. Без вредных привычек. Тел. 050-75524-31. zz Требуется Грузчик на продуктовую оптовую базу 050-773-27-53. Тел. 050-773-27-53. zz Требуется курьер с личным мото транспортом. Тел. 066-236-63-67.

Требуются мед.работник по уходу за больными и престарелыми людьми на дому и в больнице. Проживание и питание за счет работодателя. Тел. 066-027-16-62. zz Требуются реализаторы на побережье азовского моря. Жилье предоставляется, оплата ежедневная. Тел.: 067-994-99-20, 099-023-89-03.

Требуются продавцы в магазин , ра с по ложенный на берегу А зов с кого моря , с.Белосарайская коса. З арплата по д оговоренности, жилье пре д о с тавляет с я . Т ел . : 0 9 6 - 5 0 9 - 5 2 - 4 0 , 066-108-16-53. zz Упаковщица в керам. цех. горшок.центр.удобный график. Тел. 095-460-60-81. zz Упаковщица в керам. цех. график два через два. большой обЪем. керамкомбинат. Тел.: 050-567-45-91, 093-063-44-35. zz Учитель англ. для дошкольников и школьников. Тел.: 066-19-10-636, 093-86-13-662. zz Художник на подработку. Тел. 050-582-10-86. zz Человек для уборки и покоса травы. Тел. 095-1-400-400. zz Человек для уборки подъезда, р-н 8 шк., желат. прожив. в этом р-не. Тел. 095-68-06-153.

ЧП «СБ «Титан» на пост. раб. треб. охранники, менеджер, оператор пульта централ. наблюд., водитель, электромонтер. Тел. 095-540-17-58.

Ищу постоянную работу со своим трактором Т-16 (попрошайка). Тел. 05064-78-135. zz Ищу работу уборщицы. Тел. 05081-45-149. zz Ищу работу няней, опыт работы есть. Тел. 066-010-93-67. zz Ищу работу няней, опыт работы есть. Тел. 066-010-93-67. zz Ищу работу по уборке офисов, квартир и домов. Тел. 095-50-50-270. zz Мужч. 48 лет ищет работу оператора котельной, машиниста котлов, сторожа, дворового рабочего, возм. Щурово, Кр. Лиман. Тел. 050-87972-82. zz Мужчина . ищет работу охранником, сторожа, больш. опыт, рассм. в-ты. Тел. 095-46-977-94. zz Няня. Тел. 050-197-29-39. zz Парень 20 лет без в/п ищет работу. Тел. 066-67-95-492.

Бесплатное обучение на сантехника по замене унитаза. Тел. 095-351-92-74.

zz Обучение ногтевому сервису. Тел. 050-527-41-86. zz Репетитор английского языка. Тел. 095-733-38-78.

zz Швея, закройщик. Тел. 099-6730-240. zz Штукатуры. З/п: высокая. Тел. 095-177-36-98.

zz Разнорабочий. Тел. 095-1-400400. zz Разнорабочий, з/п от 200 - 300 грн./ день. Тел. 095-91-92-992. zz Реализатор на Ц. рынок, с о/р на вещах, любого возраста. Тел. 095-7166-166. zz Реализатор с оформлением, з/п отличная. Тел. 050-957-91-89. zz Реализатор-консультант, на постоянную работу, отличная зп. Тел. 050-657-91-89.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

zz Бригада строителей со своим инструментов ищет высокоопл. работу по городу. Тел. 099-783-87-86. zz Водитель ищет работу экспедитора, водителя-грузчика рассмотрю варианты. Тел. 095-924-90-90. zz Жен. 57 лет без в/п, ищу работу сиделкой, о/р есть, желат. с проживанием. Тел. 095-192-44-03. zz Жен. 57 лет. без в/п ищет работу по уходу за инв. и пожилыми людьми, есть о/р, можно с проживанием. Тел. 050-877-98-56. zz Инвалид 2 группы, ищу надомную работу по г. Славянск. Тел. 050-04804-61. zz Исполнительная, эрудирован. женщина, 49 лет, ищет работу в дневное время. Тел. 099-033-44-78.

Требуется

zz Треб. на работу люди строительных специальностей. Тел.: 0999143901. z z Магазину требуется продавец в отдел Гастрономия. Тел.: 0997089865.

http://slavinfo.dn.ua

zz Предприятию ПрАТ ВО “Донбассэкскавация” срочно требуется машинист автогрейдера, трактористмашинист, автоэлектрик, газолектросварщик, горные мастера с опытом работы. Высокая, стабильная з/п. Тел.: 0504254783. zz Треб. продавец-консультант в мебельный магазин. Тел.: 0669412581. zz Требуется менеджер по аренде недвижимости, ставка + %. Тел.: 0504785693. zz Требуется продавец-консультант по продаже бытовой техники. Тел.: 0669412584. zz На СТО треб. сварщик, рихтовщик, маляр, подготовщик. Оплата сдельная. Тел.: 0660794991. zz завод автогенного оборудования “ДОНМЕТ” приглашает на работу: инженер-технолог (знание ПК), инженерконструктор (механика), инженер планово-распределительного бюро. Хорошие условия труда, заработная плата в зависимости от квалификации. Обращаться в отдел кадров. Адр.:г. Краматорск, ул. Парковая, 115, Тел.: 486958, с 8.00 до 16.30. zz В кафе требуются: повар, официант-уборщик зала. Тел.: 0997028968. zz Треб. люди на работу в Славянск на разборку зданий. Тел.: 0660568281. zz Предприятию ПрАт ВО “Донбассэкскавация” требуется опытный, квалифицированный, дипломированный, желающий развиваться инженер по технике безопасности. Запись на собеседование. Тел.: 0504254783. zz В сервисный центр треб. мастера сервиса по установке кондиционеров, водонагревательных баков, по ремонту холодильников и стиральных машин. Оплата сдельная, до 15000 грн. Тел.: 0957009588. zz Срочно тракторист с хорошей оплатой, возможно обучение. Тел.: 0503478944. zz На пост. работу требуются водители, экспедиторы. Тел.: 0502696070.

zz Набираем людей для полевых работ. Оплата - своевременно. Тел.: 0500601222. zz Охрана территории. Оплата - своевременно. Тел.: 0503478944. zz Охранники на большую территорию. Оплата от 3000 до 5000. Тел.: 0939632224. zz Требуется столяр, шлифовщик столярных изделий. Тел.: 0951836416. zz Бармен, повар, о/р приветствуется. Тел.: 0508810644. zz В гостиницу на пост. раб. треб. администатор со знанием англ. яз. Тел.: 0660675696. zz В гостиницу на пост. раб. треб. горничная, желат. с о/раб. Тел.: 0660675696. zz В кафе на постоянную работу требуются: повара; официанты; хоз.работники; посудомойка. Тел.: 0956882007. zz В кафе треб. бармен, продавец. Тел.: 0509717716. zz В кофейню “Арома Кава” на постоянную работу требуется бариста (парень), опыт работы не обязателен. График работы: дневные и ночные смены. Тел.: 0506217540. zz В кофейню требуется бариста. 3/п от 5000 грн. График работы дневная смена с 8-00 до 20-00, ночная с 20-00 до 8-00. Все вопросы по телеу. Тел.: 0996766669. zz В парк “Юбилейный” в киоск быстрого питания требуется продавец, официальное трудоустр., з/п 5000 грн. Тел.: 0954606018. zz В прдуктовый магазин требуется продавец. Тел.: 0509717716. zz В ресторан требуется официант, повар-универсал, техперсонал. Тел.: 0955077829. zz В связи с открытием нового кафе в центре города, приглашаем на работу поваров с опытом работы, пиццайолу, официантов, администратора. Опыт работы приветствуется. Тел.: 0958284870. zz В швейный цех требуются работники для пошива головных уборов, швея, закройщик, помощник закройщика. Тел.: 0505605556. zz Водители категории “С, Е”. Тел.: 0501920726. zz Водитель в службу такси, от 25 лет. Тел.: 0505603208. zz Для работы в Краматорске требуются дилера. Бармен-официант. Тел.: 0660104950.

«Газета объявлений» N 20 (626), 23 мая 2018 г.


Объявления диктуйте по тел.:

Требуется

zz Для работы по мягкой кровле требуются специалисты на выезд. Тел.: 0506419032, 0506998264. zz Компании Nestle требуется торг. представитель с о/р и личным авто. З/ плата от 8000 грн. Тел.: 0952804333. zz Компания Хомер ищет ответственных людей для расклейки рекламы на оборудовании с 1 по 9 этаж. Оплата 4 грн./подъезд, в день от 30 подъездов; оплата по факту проверки 1 раз в неделю. Возможна постоянная занятость. Присылайте смс или пишите в вайбер, Вам перезвонят Просьба не звонить Тел.: 0668282426. zz На выезде. Сантехник, плиточник, рабочий на черновую отделку. Тел.: 0509492364. zz На новое СТО “Автосервисэкспресс” требуются автослесарь, автоэлектрик, автоэлектронщик с опытом работы. Оплата труда достойная. Тел.: 0501327320. zz На оптовую базу продуктов питания (район Старый город), требуется водитель на ГАЗель. Опыт работы обязателен Пятидневка, з/п 5000. Тел.: 0509056284. zz На оптовую базу продуктов питания (район Старый город) требуется экспедитор. Опыт работы обязателен Пятидневка, з/п 5000. Официальное трудоустройство. Тел.: 0509056284. zz На пост. работу треб. сторож, мужчина. Тел.: 61493, 0951269828. zz На пост. работу требуются грузчики. З/п - 5000 грн. Тел.: 0508008902. zz На постоянную работу в супермаркет “Брусничка”, р-н Станкострой, требуется охранник торгового зала и продавец на мясной отдел, гибкий график, полный соцпакет. Тел.: 0508846787. zz На постоянную работу требуется продавец прод. товаров. Тел.: 0509258908. zz На рынок (овощи) треб. реализатор. Тел.: 0661611604. zz На СТО требуется автослесарь, ученик автослесаря, разнорабочий по хоз. части. Тел.: 0665679639. zz На тор. склад требуются грузчики, учетчики, кладовщик. Тел.: 0951667411, 0507826896. zz На ферму (п.Беленькое) срочно требуются разнорабочие. Оплата стабильная, расчет каждую пятницу. Возможен гибкий график работы. Тел.: 0506772699. zz Оптовой базе (Старый город) на постоянную работу в склад (холод) требуются комплектовщики товара в ночную смену. Звонить с 9. 00 до 18. 00. Тел.: 0669057166. zz Открытие нового продуктового магазина на Крытом рынке. Требуется активный продавец. Тел.: 0958504189. zz Официант в кафе (центр). Тел.: 0664858757. zz Охранники. Вахта. Проезд оплачивается, проживание пред., командировочные. Обязательно отсутствие судимости, з/п от 5400 грн./ мес., выплата сразу по окончанию вахты. Не агентство. Тел.: 0997491444, 0501034629, 0734240649. zz Повар на чебуреки (фастфуд), центр. Тел.: 0664858757. zz Посудомойка-уборщица в кафе. Тел.: 0508810644. zz Предприятию (м-н Лазурный) га пост. работу требуется разнорабочий. Тел.: 0506922515. zz Предприятию Spec Time требуются швеи. Соцпакет. Тел.: 0507032704, Анна; звонить с 8-00 до 17-00. zz Предприятию на постоянную работу требуется менеджерпереводчик (английский язык). График работы с 8.00-12.00, выходной суббота, воскресенье. Тел.: 0501703714, 0676284995. zz Предприятию по мех.обработке требуются станочники, мастер цеха. Опыт обязателен. Достойная заработная плата. Мы все равно предложим больше. Тел.: 0672756773. zz Предприятию требуется бухгалтер на пост. работу. Знание ПК, С1, стаж. Оплата договорная. Тел.: 0502349572, 0501017100. zz Предприятию требуется подсобный рабочий. Официальное трудоустр-во, соцпакет, стабильная з/п от 5000 грн. Красногорка (КПД). Тел.: 0504598855, с 9 до 18. zz Предприятию требуются дворники. Тел.: 52583, 55168. zz Предприятию ТЭЦ требуются инженер-теплотехник, электрослесарь, электрогазосварщик. Тел.: 0954187451, 39746, 39737. zz Продавец на берегу Азовского моря, проезд и жилье предоставляется. Работа с 6 июня по 31 августа, возможно студенты и люди пожилого возраста. Тел.: 0990730561. zz Работа водителем категории “С, С1”, з/п от 5 тыс. + премия. Тел.: 0506587795. zz Работа и учеба в ЕС: Польша, Чехия, Германия, Финляндия (сбор летних ягод) и др. Вакансии от прямых работодателей. Обновление ежедневно. Визы, билеты, туристические поездки. Лицензия МСПУ № 1449 от 29.11.16 г. Адр.:ул Дворцовая, 10, оф. 55, Тел.: 0503352436, 0674128619.

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zz Работа экспедитором, з/п от 5 тыс. Тел.: 0507538702. zz В караоке на море, летний период, треб. молодые активные люди. Тел.: 0631510289. zz В отель требуется горничная. Тел.: 0669876857. zz В парикмахерский салон “ШаНоар” требуется парикмахер и мастер ногтевого сервиса (возможна аренда). Тел.: 0505150133. zz В хорошую службу такси оператор с опытом работы в торговле. Тел.: 0507761507. zz В хорошую службу такси - набор авто классом не ниже “Шевроле”. Тел.: 0507761507. zz Для работы в кафе требуется посудомойщица, официант. Тел.: 0955900058. zz На постоянную работу требуется рабочая по уходу за животными. Старый город. Тел.: 0955099169. zz На предприятие в Ст. городе треб. сторожа. Тел.: 0500743487. zz Срочно требуется водитель кат. “С”, “Е”, оплата сдельная, офиц. трудоустр-во + соцпакет. Тел.: 0502226669. zz Требуется водитель кат. “Е”. Тел.: 0507084122. zz Требуется продавец в отдел Часы в маг. “Спутник” по ул. Ярослава Мудрого, 40, ул. Парковая, 30. График работы - понедельный. Тел.: 0990397116, С 10.00 ДО 17.00, 0688791887. zz Литейному предприятию на пост. работу требуются плавильщики, формовщики, оплата высокая, своевременная. Тел.: 0504261171. zz На АЗС треб. завхоз (нал. авто). Тел.: 0509146701. zz Предприятию на постоянную срочно требуются: охранники, специалисты по безопасности. Оплата высокая, выплачивается своевременно. Тел.: 0508053895. zz В кафе требуется сушист и повар, з/п высокая, понедельная оплата. Тел.: 0955135766. zz В отдел логистики требуется диспетчер-логист. Треб-я: в/о, коммуникабельность, обучаемость, знание ПК. Офиц. трудоустр-во. Соцпакет. Тел.: 0502226669. zz Идёт набор персонала в Автоцент-Автогуру: маляр-подготовщик, автослесарь или помощник автослесаря, возможно без о/р. Автомойщик с опытом работы, умеющий делать химчистку салона. Тел.: 0504766888. zz На пост. работу требуются экспедиторы с опытом работы, з/п 8500 грн. Тел.: 0508008902, 0686227235. zz На предприятие индивид. пошива треб. швеи, закройщик. Трудоустройство. Нормиров. раб. день.З/пл. 4000-8000 грн. Тел.: 0666092115. zz На предприятие требуются: рабочие на оборудование по производству пленки (з/п от 5000 грн.); секретарь (коммуникабельность, знание Excel, з/п 3500 грн.). Тел.: 0954775176, с пн-пт, с 9 до 17. zz Предприятию на постоянную работу требуются специалисты по безопасности. Требования: знание ПК, опыт работы в структурах безопасности. Тел.: 0508053895. zz Предприятию на постоянную работу требуются охранники. Зарплата стабильная,выплачивается своевременно. Тел.: 0508053895. zz Предприятию на постоянной основе срочно требуются экспедиторы, грузчики-комплектовщики. Официальное трудоустройство, 5-дневн. рабоч. неделя, з/п высокая. Тел.: 0506804728. zz Предприятию на постоянную работу срочно требуются: слесарьэлектрик, автослесарь, слесарь-гидравлик, автоэлектрик, оплата высокая, стабильная. Тел.: 0955509803. zz Требуется уборщица производственных помещений. Достойная оплата труда. Обращаться по телеу либо по адресу: Краматорск, ул. Олексы Тихого, 8. Тел.: 0505742018. zz Предприятие на постоянную работу срочно требуются: грузчики, газорезчики. Полный рабочий день, з/п достойная, стабильная. Тел.: 0508053895. zz В салон красоты Lady Di требуется: мастер по наращиванию ресниц. Тел.: 0992278572. zz Грузчик-кладовщик, з/п понедельно, своевременно. Тел.: 0997014007. zz Срочно требуется продавец и бармен с опытом работы. Тел.: 0955780478, 0508664399. zz Срочно требуется экскаваторщик, оплата сдельная, офиц. трудоустройство. Тел.: 0502226669, с 8 до 17. zz Требуется банщик, работа понедельно. Тел.: 0992667197. zz Требуется продавец в продуктовый магазин в п. Веселом. Тел.: 0501525132. zz Шиномонтажник в транспортную компанию, оплата - ставка + %, официальное труд-во. Тел.: 0502226669. zz Машиностроительное предприятие ООО НПП Крамтехцентр объявляет набор сотрудников на постоянную работу на должности: начальника транспортного отдела, ведущего инженера-технолога, ведущего инженер-конструктора, инженера системы менежер-качество, инспектора отдела кадров, координатчика, токарь-карусельщика, фрезеровщика, оператора станков с ПУ, токаря-расточника, токаря на ДИП 200-500, слесаря-ремонтника по ремонту станков, слесаря-сборщика металлоконструкций, подсобного рабочего, дворника. Достойная зарплата, соцпакет. Адр.:к. Краматорск, ул. О. Тихого, 8, Тел.: 71508, 0505742018. zz На пост. работу требуются водители кат. “С”, с опытом работы, з/п 8500 грн. Тел.: 0508008902, 0686227235.

zz На пост. работу требуется шиномонтажник, опыт работы, без опыта. Официальное трудоустройство, з/ плата от 7000 грн. Тел.: 0502920994. zz В магазин непрод. товаров требуется продавец, уборщица. Тел.: 0669824598. zz На оптовую базу для развозки товаров требуется водитель категории “С”. З/п от 7000 грн. Тел.: 0508783685. zz Повар, помощник повара, мойщик посуды, официант. Разные графики. Офиц. трудоустройство. Большая зарплата для опытных. Хорошая зарплата с обучением для начинающих. Собеседование ежедневно 17:00, Парковая 10-А кафе “Комикс”. Тел.: 0502221117. zz В кафе требуется посудомойщица. З/п высокая, понедельная оплата. Тел.: 0955135766. zz Предприятию ООО “Краммет-2” на постоянную работу требуются подсобные рабочие. Тел.: 0996454692, 0507734334. zz Требуется автослесарь с опытом работы. офиц. трудоуйстройство. Полный соцпакет. Тел.: 0502226669. zz Ответственный человек на пункт приема макулатуры, тары и т.д., жен., муж., без в.п. Можно пенсионного возраста. Тел.: 0955506766. zz Требуется шиномонтажники с опытом работы. Тел.: 0502920994. zz Частной компании требуется работник для нарезки кондит. иделий. Зарплата высокая, сдельная, п. Ивановка. Тел.: 0990477172, 0507043355. zz Ресторану Пицца “Челентано” в Старом городе (район ж/д вокзала) на постоянную работу требуется повар. Тел.: 0507314635. zz Официант в ночной зал кафе “Молодёжное”. Разные графики с 21:00 ч. Офиц. трудоустройство. Собеседование ежедневно 21:00, Парковая 10-А. Тел.: 0506191635. zz Требуется продавец в продуктовый магазин (Н. Курченко). Порядочность гарантируем. Тел.: 0507527338. zz Дистрибьюторской компании на постоянную работу требуется заведующий складом. Тел.: 0952446454.

zz Треб. реализатор на выездную торговлю. Тел.: 0953548878. zz Треб. реализатор на рынок (овощи). Тел.: 0661611604. zz Треб. спец. для ремю магнитоа. Тел.: 0509884346. zz Треб. сторож на пасеку, условия договорные. Тел.: 0955526501. zz Треб. ученица-помощница маляра-штукатура. Тел.: 0661069472. zz Требуется водитель (кат. С). Тел.: 0504069091. zz Требуется водитель в службу такси на арендное авто. Тел.: 0505603208. zz Требуется водитель в службу такси на наше авто. Тел.: 0505603208. zz Требуется водитель для работы на автобусе “Рута”. Тел.: 0505653611. zz Требуется водитель погрузчика, з/п от 4 тыс. Тел.: 0507565314. zz Требуется водитель с личным авто на газу (с расходом до 10 л на 100 км). Тел.: 0668507451. zz Требуется водитель-экспедитор на ГАЗель. З/п от 6500 грн. Тел.: 0661071392, 0506221536. zz Требуется грузчик-комплектовщик на склад бытхимии. З/п от 4000 грн. Тел.: 0661071392. zz Требуется грузчик-экспедитор (молодой работник на склад молочн. прод. в летний период). Тел.: 0509084413, звонить с 12.00 до 14.00. zz Требуется заправщик на АЗС, возраст до 40. Звонить пн-пт, с 8:00 до 19:00. Тел.: 0504058284. zz Требуется кладовщик на склад продуктов питания, опыт работы приветствуется. Тел.: 0504710250. zz Требуется медсестра в ТОВ ЛДЦ “Альянс”, з/п 3723 грн. Тел.: 0503842250. zz Требуется на лето продавец в киоск, парк Юбилейный. Тел.: 0955217507. zz Требуется оператор ПК, внимательная и отвественная девушка. Тел.: 0501077451. zz Требуется опытный бармен, продавцы. Тел.: 0954168389. zz Требуется парикмахер в п. Ясногорка (Кирова, 210). Тел.: 0502762837.

zz Реализатор сувенирами на море, проезд и жилье предоставляется, оплата еженедельно. Работа на лето. Тел.: 0990730561. zz Семейный ресторан Machos їли Nachos приглашает на работу официантов, поваров. Удобный график, достойная заработная плата. Тел.: 0508022433. zz СКП Ритуальная служба на пост. раб. треб. землекопы. Тел.: 0505974624. zz СКП Ритуальная служба на пост. работу треб. кладовщик. Треб.: о/р не менее 3 лет, знание ПК. Тел.: 0502987384, с 8 до 16. zz Срочно требуется водитель с личным авто в вечернее время, с 19 до 23.00, з/п 4000 грн. Тел.: 0504710737. zz Срочно требуется приемщик стеклотары и мастер по ремонту обуви, на Лазурный. Тел.: 0505170704. zz Срочно требуется сиделка на выходные дни. Тел.: 0509776538. zz Срочно В ТОВ ЛДЦ “Альянс” на постоянную работу требуется администратор на телеию, з/п 5000 грн. Тел.: 0504710737. zz Срочно Требуется няня. Тел.: 0953297420. zz Торг. предприятию треб. водитель кат. С. Тел.: 0664084779. zz Торговому предприятию требуется оператор ПК. Тел.: 0660100238. zz Торгоовму предприятию требуется экспедитор. Тел.: 0667885225. zz Тракторист на экскаватор BOREX. Работа постоянная. З/п - высокая. Тел.: 0505890141. zz Треб. ветеринарный врач, о/р с мелкими животными. Тел.: 0664720605. zz Треб. водитель для ремонта ЗИЛ130, не моложе 35 лет. Тел.: 0501771149. zz Треб. водитель на ЗИЛ-130-тент, 5-дневка. Тел.: 0501026002. zz Треб. водитель с опытом работы, кат. С. Тел.: 0661611604. zz Треб. менеджер по продаже металлопластиковых окон и конструкций. Тел.: 0502134233. zz Треб. работник для катания детей на пони. Тел.: 0508791951. zz Треб. работники на автомойку. Тел.: 0505427469.

zz Требуется печник. Тел.: 0953922436. zz Требуется повар в кафе (центр). Тел.: 0664858757. zz Требуется повар в кафе на постоянную работу. Тел.: 0509132705. zz Требуется повар с опытом работы с тестом. Тел.: 0992061016. zz Требуется повар фаст-фуда . З/ плата от 4500 грн. Тел.: 0958601636. zz Требуется продавец в киоск на Крытый рынок по ул. Парковая. Тел.: 0990181333. zz Требуется продавец в продуктовый магазин, район Старого города. Тел.: 0508220949. zz Требуется продавец и опытный бармен. Тел.: 0508664399, 0955780478. zz Требуется продавец пенсионного возраста в киоск молочной продукции (рынок Лазурный). Тел.: 0509084413, звонить с 12.00 до 14.00. zz Требуется продавец-консультант (девушка от 30 лет), график работы неделя через неделю. Тел.: 0506684004. zz Требуется разнорабочий. Тел.: 0951609890. zz Требуется реализатор в киоск по продаже мороженого. Тел.: 0954430770. zz Требуется реализатор в киоск, р-н Кр. рынка. Звонить с 10 до 18 часов. Тел.: 0990181333. zz Требуется сторож в парк Юбилейный. Тел.: 0958601636. zz Требуется швея в ателье, Крыт. рынок, раскрученное место. Тел.: 0506283728. zz Требуется швея, гладильщица на швейное производство. График работы с 8:00-17:00. Тел.: 0958956613. zz Требуются водители и охранники в группу быстрого реагирования в г. Дружковку. Тел.: 0953393374. zz Требуются жестянщики с о/р. З/п от 5000 грн. + бонусы. Официальное трудоустройство. Тел.: 0671921187. zz Требуются менеджер по продажам и торговый представитель с авто, о/р приветствуется. Тел.: 0504710250. zz Требуются официанты, уборщица. Тел.: 0990073494.

«Газета объявлений» N 20 (626), 23 мая 2018 г.

(присылайте SMS-сообщения)

zz Требуются раб. в цех по произв. жестяных изделий. Официальное трудоустр., з/п от 4000 грн. Тел.: 0504785693. zz Требуются рабочие на поля. Тел.: 0999152797. zz Требуются разнорабочие на свиноферму. Тел.: 0506949523. zz Требуются слесари-ремонтники, слесарь-гидравлик. Тел.: 0955805200. zz Требуются сотрудники на работу грузчиками и комплектовщиками. Тел.: 0507565314. zz Треьуется продавец. Тел.: 0660265084. zz Уборщица в кафе (центр). Тел.: 0664858757. zz Фермерскому хозяйству требуются рабочие, жильем обеспечиваем. Тел.: 0506021523. zz Требуются мед.работник(ца) по уходу за больными и престарелыми людьми на дому и в больнице. Проживание и питание за счет работодателя. Людмила. Тел.: 0668464953. zz Компания Carlsberg Group приглашает на постоянную работу мерчендайзера, о/р не обязателен. Тел.: 0504787594. zz На склад открыт набор: 3 грузчика, 2 комплектовщика, 3 фасовщицы,1кладовщик. З/п 4500-5800 грн./мес. Тел.: 0997481859. zz Требуется водитель кат. “В” с личным авто на газу. З/п 5200 грн. в мес. Тел.: 0997481859. zz Приглашаем к сотрудничеству водителей кат. “В, С, С1” с опытом вождения от 2 лет, з/п 9000-12000 грн. Тел.: 0504757894. zz Крупная торговая компания приглашает к сотрудничеству программиста 1С, о/р обязателен. Тел.: 0676238962. zz Дистрибуционной компании требуются экспедиторы. О/р желателен. З/п 9000 грн. Тел.: 0504787594. zz Торгово-производственная компания приглашает к сотрудничеству водителей со своим авто (4-5 тонн) на выгодных условиях. Тел.: 0504754535, 0504889095. zz В связи с расширением штата требуются торговые представители. Полный рабочий день, з/плата 12000 грн./мес. Тел.: 0508287284. zz Дистрибуционная компания приглашает на работу транспортного логиста, о/р желателен, з/п 7000-8000 грн. Тел.: 0504757894. zz Требуются промоутеры на летний период времени. Проведение рекламных акций в торговых точках. З/п: 1550-2180 грн./неделя. Тел.: 0508287284. zz Требуется курьер на доставку товара от Интернет-магазина. З/п 1500 грн./нед. Тел.: 0508287284. zz Требуется токарь 16К20, з/п 7000, график 2/2. Тел.: 0660958753. zz Частному предприятию требуются водители кат. В; С; Е; экскаваторщик для работы на экскаваторе САТ-428С. Официальное трудоустройство (соцпакеи). Тел.: 0503891771, звонить с 8-00 до 17-00. zz В кафе на постоянную работу требуется уборщица. Тел.: 0955135766. zz На выездную торговлю треб. реализ. Тел.: 0999264577. zz Помощник кладовщика, жен., муж, без в/п можно пенсионного возраста. Тел.: 0955506766. zz Работа в пансионате Мелекино. Требуется зав. производством, поваруниверсал, повар. Полная занятость, с 1 июня по 28 августа. Проживание и питание обеспечиваем. З/п 800012000. Сан. книжка обязательно. Так же требуются посудомойки, горничные. З/п 5000-6000. Тел.: 0504724137. zz Срочно Требуется женщина в помощь по хозяйству для одинокой женщины-инвалида в частный дом на п. Ивановка. Тел.: 0506000227. zz Требуется повар на лето 2018, б/о “Липа-Березка”, п. Щурово. Трудоустройство, питание, проживание. Звонить с 9:00 до 18:00. Тел.: 0509094858. zz Требуется продавец с о/р в продуктовый магазин, район Старого города, высокая з/п. Тел.: 0508220949. zz Требуется универсальный сотрудник в Кафе, который будет работать на баре, делать кальяны и помогать по кухне, поток людей небольшой. В случае отсутствия опыта, обучим. Зарплата от 3000. Старый город. Тел.: 0508042611. zz Эксклюзивный дистрибутор продукции компании Carlsberg Group приглашает к сотрудничествутехника по обслуживанию пивного оборудования, наличие авто обязательно. З/п 7000 грн. Тел.: 0504787594. zz Реализаторы на овощи. Тел.: 0505603203.

1-комн.кв. продаю Куплю 1-комн. кв., 2-комн.центр, 3-комн.кв., центр, срочно. Тел. 095160-96-88. Продажа в кредит квартир в недостроеном 9-эт. доме , Центр. Есть офисное помещение на 1 эт. Тел. 050-864-68-87.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

zz 1комн.кв., 3/5, центр, ул.Королева, 24 кв.м., в хор. сост., м/п окна, новые коммун., не углов., 130 000. Тел. 095-636-06-57. zz 1,-2,-3,-4- комн. кв., в новострое, разные площади. Тел. 050-95-98-152. zz 1-ком. кв. Артема, ул. Василевского, 2/5, жил сост., 31м2, кухня 7,5м2., чех. пр., под zz косметический ремонт, 6 500. Тел. 050-800-76-94. zz 1-ком. кв. Центр, 2/4, жил. сост., 5800. Тел. 050-800-76-94. zz 1-комн кв. Центр 1/5. Тел. 050935-87-78. zz 1-комн. кв Центр 4/5, 31м. кв, м/п окна, 7 000. Тел. 050-474-63-34. zz 1-комн. кв. 1/5, ЦНИЛ, чех. проект, 36 кв. м., с ремонтом, встр. кухня, шкаф-купе, новое отопление, бойлер, не угл., 234 000 грн. Тел. 095636-06-57. zz 1-комн. кв. 1/9, 38 кв.м., Химик, обыч, сост., 5 500. Тел. 050-474-63-35. zz 1-комн. кв. Артема, ул. Олимпийская, 5/5, 31м2, квартира в жил. сост., 4800. Тел. 050-800-76-94. zz 1-комн. кв. мн- Артема , Лесной, ул. Г. Батюка, 25, 5/9, 37/19/8 кв.м., кирп. дом., улуч. план., жил. сост., не угл., без посредников. Тел. 050-87824-26. zz 1-комн. кв. м-н Артема, пер. Парковый, 4/5, с ремонтом, мебелью и техникой, 8 500. Тел. 095-294-25-34. zz 1-комн. кв., 1/3, г. Славяногорск, через дорогу лес, рядом ЖД, ремонт, студия, встроен. кухня, новв. сантехника, нов. мебель, гараж, подвал, нов. трубы, 294 300. Тел. 050-95-98152. zz 1-комн. кв., 2/5, ул. Новый Быт (р-н Бетонмаша), 31 кв. м, жилое сост., не угловая, газ. колонка, ремонт, м/п окна, балкон заст. Тел. 050-606-41-05. zz 1-комн. кв., 2/5, центр, 31 кв. м., не угловая, рядом площадь, 7 000. Тел. 050-425-29-78. zz 1-комн. кв., 2/5, чех. проект, жил. сост., 7 500. Тел. 050-423-41-45. zz 1-комн. кв., 2/9, Артема, ул. Батюка, 32/17/8,5 кв. м, треб. ремонта, м/п окна, не углов., кирп. дом. Тел. 095-636-06-57. zz 1-комн. кв., 2/9, Химик, ул. Донская, 37/19/10 кв. м, жил. сост., 1 м/п окно, балкон утеплен, обшит, с меб. и техникой, не углов., 156 000 грн. Тел. 095-636-06-57. zz 1-комн. кв., 3/5, центр, жил. сост., 130 000 грн. Тел. 050-580-65-60. zz 1-комн. кв., 3/9, 39/19/9, м/п окна, нов. сантехника, нов. входн. дверь, 8 500. Тел. 050-471-85-04. zz 1-комн. кв., 32/16/6, 3 этаж, кирпичн. дом, вода пост., 3 600. Тел. 050-471-85-04. zz 1-комн. кв., 4/5, в связи с выездом, 115 000 грн. Тел. 050-58065-60. zz 1-комн. кв., 4/5, косм. рем., встроен. мебель, 7 000. Тел. 050-42529-78. zz 1-комн. кв., 4/5, центр, ул. Чубаря, 32 кв. м, жилое сост., газ. колонка, 121 500 грн. Тел. 095-636-06-57. zz 1-комн. кв., 4/5, чех. проект, 36 м.кв, район ж/д вокзала, 8000. Тел. 050-474-63-34. zz 1-комн. кв., 4/5,отл. сост., 32/16/7, м/п окна, нов. входная дверь, кондиционер, сост. заходи живи, 7 000. Тел. 050-471-85-04. zz 1-комн. кв., 5/9, 36 м.кв, ул. Коммунаров, отл. сост., 12000. Тел. 050-474-63-34. zz 1-комн. кв., Артема 1/5, хорошее состояние, 5500 кухня, мебель. Тел. 050-800-74-18. zz 1-комн. кв., Артема 9/9 , чистая, ухоженная, м/п окна. бойлер, 5 300 торг. Тел. 050-800-74-18. zz 1-комн. кв., Артема, 4/9, квартира в хорошем состоянии 38 м кв., 7000. Тел. 050-800-74-18. zz 1-комн. кв., Артема, м/п окна, бойлер кондиционер, кабельное, балкон застеклен 5500. Тел. 050-80074-18. zz 1-комн. кв., Ж/д, 4/5,отл. состояние, 6000,к ондиционер, встроенная кухня. Тел. 050-800-74-18. zz 1-комн. кв., корпоративная, м-н Артема, нижний квадрат., сан. узел разд., евроремонт. Тел. 095-529-93-89. zz 1-комн. кв., крупногабарит., 3/9, ул. Свободы, отл. сост. Тел. 050-58065-60. zz 1-комн. кв., Лесной, Артема, 3/9, 39/19/9, новая кухня, м/п окна, отл. сост., 8 500. Тел. 050-471-85-04. zz 1-комн. кв., Машмет 45 м кв., косметический ремонт, 105 000грн. Тел. 050-800-74-18. zz 1-комн. кв., м-н Артема, 1/5, еврорем., не углов., вода постоянно, 9 000. Тел. 050-347-74-09. zz 1-комн. кв., м-н Артема, в жил. сост., не угловая, 4/5, 6 100. Тел. 050347-74-09. zz 1-комн. кв., м-н Лесной, 2/9, жил. сост., 6 500. Тел. 050-423-41-45. zz 1-комн. кв., мр-н Артема, Лесной, 2/5, жил. сост., 125 000 грн. Тел. 050580-65-60. zz 1-комн. кв., новостройка, напротив прокуратуры, бетонмаш. дом, 35 кв. м, новая, без ремонта, 14 000, торг. Тел. 050-555-55-66. zz 1-комн. кв., ул. Коммунаров, 7/9, кирп. дом, космет. рем., счетч., 9 000. Тел. 050-580-65-60. zz 1-комн. кв., ул. Коммунаров, 8/9, жил. сост., 6 500. Тел. 095-294-25-34. zz 1-комн. кв., ул. Парковая, 2/5, 32 кв. м, с/у раздел., ремонт, нов. двери, не углов., или обмен на 2-комн. кв. с доплатой. Тел. 050-299-34-21. zz 1-комн. кв., центр, 2/9, под ремонт, 6 200. Тел. 095-294-25-34. zz 1-комн. кв., Центр, 3/5, м/п окна, кондиционер, не угл., жил. сост., 6 500. Тел. 050-423-41-45. zz 1-комн. кв., центр, 4/5, 32/16/7, ремонт, хор. сост, 8 000. Тел. 050-47185-04.

http://slavinfo.dn.ua

7


Объявления диктуйте по тел.:

1-комн.кв. продаю

zz 1-комн. кв., Центр, 4/5, жил. состояние, цена 5500,газ, колонка, мет. дверь. Тел. 050-800-74-18. zz 1-комн. кв., Центр, кооператив.4/5,чистая ухоженная, газ колонка, 6500. Тел. 050-800-74-18. zz 1-комн. кв., центр, новый дом, 2 этаж, отл. ремонт, мебель остается, 19 000. Тел. 050-471-85-04. zz 1-комн. кв., центр, ул. Ленина, жилое сост., 2/5, 130 000 грн. Тел. 050-580-65-60. zz 1-комн. кв., центр, улучш. планир., 6 000. Тел. 050-471-85-04. zz 1-комн. кв., центр, хор. сост, с мебелью и техникой. Тел. 095-29425-34. zz 1-комн. кв., Центр, чех проект,7500, хорошее состояние, новая колонка, кирп. дом, счетчики на все, мебель. Тел. 050-800-74-18. zz 1-комн. кв. центр, 2/5, 32/16/7, хор. сост. вода постоянно, докум. готовы, 7 000. Тел. 050-471-85-04.

1-комн.кв 5/9, ул. Коммунаров, с хорошим ремонтом и мебелью, 11 000. Тел. 050-872-03-60. zz 1-комн.кв. 3/5, 25 м. кв не угловая, 4300. Тел. 050-474-63-34. zz 1-комн.кв. 8/9, Лесной 40 м.кв, не угловая, мебель, техника. Тел. 050474-63-34. zz 1-комн.кв. 1/9, 37 кв.м., не углов., 5 500. Тел. 050-347-59-53. zz 1-комн.кв. 2 эт. или меняю на газ. дом, без посредников. Тел. 050869-39-85. zz 1-комн.кв. 2/5, Центр, жил. сост., м/п, не угл., балкон застек., коммун. поменяны, срочно, недорого. Тел. 066222-70-74. zz 1-комн.кв. 3/5, колонка, мебель, ул.Чубаря, без посред. Тел. 050-9522-168. zz 1-комн.кв. 3/9, Лесной, обыч. сост., Лесной, 8 000. Тел. 050-47463-35. zz 1-комн.кв. 5/5, 31 кв.м., Центр, вип ремонт, вода постоянно, 14 000. Тел. 050-474-63-35. zz 1-комн.кв. 5/5, 31 кв.м., Центр, малосемейка, обыч. сост., 3 600. Тел. 050-474-63-35. zz 1-комн.кв. р-н Химик, 1/9, хор. жил. сост., м/п окна, балкон застеклен, с мебелью и быт. тех.,. Тел. 095-57130-03. zz 1-комн.кв. Химик, 3/9, пер. Донской, 35кв.м., хор.сост. 6 500. Тел. 095-578-47-45. zz 1-комн.кв. Центр, жил. сост., кирп. дом, 3/5, 6 500, торг. Тел. 050347-74-09. zz 1-комн.кв. Центр, под ремонт, кирп. дом, 2/5, 5 800. Тел. 050-34774-09. zz 1-комн.кв., Артёма, 1/5, ул. Бульварная, 31кв.м., жил. сост. 5 500. Тел. 095-578-47-45. zz 1-комн.кв., Артёма, 1/5, ул. Бульварная, 31кв.м., жил. сост. 5 500. Тел. 095-578-47-45. zz 1-комн.кв., Артёма, 2/5, ул. Г.Батюка, 32 кв. м., жил. сост. 5 000. Тел. 095-578-47-45. zz 1-комн.кв., Химик, жилое состояние, 19, 38 м.кв, 5500 торг. Тел. 050-474-63-34. zz 1-комн.кв., 1/5, центр, 5 500. Тел. 095-294-25-34. zz 1-комн.кв., 2/5, 32/16/7, обычное сост., жилое, 5 300. Тел. 050-47185-04. zz 1-комн.кв., 2/5, Артема, без долгов, не углов., 6 000, без посредников, возм. обмен на 2-комн.кв. с доплатой. Тел. 050-681-37-57. zz 1-комн.кв., 2/5, Артема, пер. Парковый, 31 кв.м., кухня 6 кв.м., жил. сост., не углов., нов. коммун., 156 000 грн. Тел. 095-636-06-57. zz 1-комн.кв., 2/5, Кр. Лиман, Зеленый клин. Тел. 050-726-69-63. zz 1-комн.кв., 2/5, не угловая, бойлер, счетчики на газ, воду, ремонт. Тел. 050-660-57-88. zz 1-комн.кв., 2/5, пластиковые окна, косметика, 4 300. Тел. 050-34759-53.

8

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zz 1-комн.кв., 2/5, р-н автовокз., ул.Фрунзе, 24 кв.м., с рем., не углов., электродом, 169 000 грн. Тел. 095-63606-57. zz 1-комн.кв., 2/5. чех. пр., тепл., уютная, больш. лодж., от хозяина. Тел. 066-47-87-304. zz 1-комн.кв., 2/9, 38 кв.м., р-н стоматологии, обыч. сост., 6000. Тел. 050-474-63-35. zz 1-комн.кв., 3/10, м-н Лесной, жил. сост., общ. 37, жил. 20/ 9, больш кухня, 6 500. Тел. 050-801-75-95. zz 1-комн.кв., 3/5, балк. пластиков., свежий, косметич. ремонт. Тел. 050660-57-88. zz 1-комн.кв., 31 кв.м., 5/5, ул. Вольная, под ремонт, 4 500. Тел. 050474-63-35. zz 1-комн.кв., 38 кв.м., ул. Василевского, 2/9, м/п окна, заст. балкон, 6 500. Тел. 095-294-25-34. zz 1-комн.кв., 39/20/9, улучш. планировка, вода постоянно, 5 200, документы готовы. Тел. 050-471-85-04. zz 1-комн.кв., 4/4, центр, ул. Коммунаров, 31 кв.м., полн. с рем., меб., быттехникой. Тел. 095-636-06-57. zz 1-комн.кв., 5/5, 31кв.м, кирпичный дом, не угловая, 5 500. Тел. 050-347-59-53. zz 1-комн.кв., 5/5, р-н жд.техн, общ. пл 32,2, жил. сост, 3 500. Тел. 050-13504-31. zz 1-комн.кв., 5/5, чех. пр., 35, 3 кв.м., жил. 19 кв.м., вода постоянно. Тел. 050-27-38-791. zz 1-комн.кв., 7/9, ул. Свободы, 5, хор. сот., цена договорная. Тел. 050872-03-60. zz 1-комн.кв., Артема, 5/9, 39/19/9. не углов., с рем., 7 500. Тел. 066-32248-48. zz 1-комн.кв., Артема, Василевского, 2/5, чех. пр., квартира под косметику, 7 100. Тел. 050-800-76-94. zz 1-комн.кв., Артема, Лесной, 3/9, 39/19/9, м/п окна, нов. входн. двери, хор. сост., 8 000. Тел. 050-471-85-04. zz 1-комн.кв., Артема, ул. Бульварная, жил. сост., 1/5, 5 500. Тел. 050-800-76-94. zz 1-комн.кв., Лесной, 2/9, 39/19/9, в хор. сост., жилом, 6 500. Тел. 050471-85-04. zz 1-комн.кв., м-н Артема, Василевского, 2/5, жил.сост., 4 900. Тел. 050-800-76-94. zz 1-комн.кв., не углов., средн. эт., срочно, не дорого. Тел. 066-322-48-48. zz 1-комн.кв., Николаевка, 4/5, ул. Горького, 13. Тел. 095-89-29-725. zz 1-комн.кв., ул. Васильевкая, 3/5, жил. сост. дом панельный. Тел. 050-70141-90. zz 1-комн.кв., ул. Свободы, 10/14, крупногабаритная, 7 700. Тел. 050347-59-53. zz 1-комн.кв., ул.Василевского, 3/10, не углов., м/п окна, космет. рем., 7 900. Тел. 095-294-25-34. zz 1-комн.кв., ул.Василевского, 3/10, не углов., м/п окна, космет. рем., 7 900. Тел. 095-294-25-34. zz 1-комн.кв., Химик, 9/9, ул. Донская, 38кв.м.,косм. ремонт, 6 000. Тел. 095-578-47-45. zz 1-комн.кв., центр, 2/5, м/п окна, в отл. сост., счетчики на все. Тел. 095355-25-72. zz 1-комн.кв., Центр, 2/5, ул. Коммунаров, 31кв.м., под ремонт, не угл. 5 800. Тел. 095-578-47-45. zz 1-комн.кв., Центр, 2/5, ул.Фрунзе, 30/17/6, обычн.сост., не угл. 4 500. Тел. 095-578-47-45. zz 1-комн.кв., Центр, 2/9, ул. Добровольского, 34 кв.м., треб. ремонта. 5 500. Тел. 095-578-47-45. zz 1-комн.кв., Центр, 4/5, ул.Окт. Революции, 31кв.м., жил.сост., м/п окна. 6 000. Тел. 095-578-47-45. zz 1-комн.кв., центр, 5/5, Чубаря, 30/16/6, жил. сост., не углов., 4 500. Тел. 095-578-47-45. zz 1-комн.кв., центр, 5/5, Чубаря, 30/16/6, жил. сост., не углов., 4 500. Тел. 095-578-47-45. zz 1-комн.кв., центр, Васильевская, 2/5, кирп., 32 кв.м., перепланир., отл. рем., с меб., вода всегда. Тел. 050299-34-21. zz 1-комн.кв., центр, ул. свобды, 10/14, 38 кв.м., вода постоянно, хор. жил. сост., 7 600. Тел. 050-800-76-94.

zz 1-комн.кв., центр, ул. Торская, 3/9, жил. сост., 6 000. Тел. 050-80076-94. zz 1-комн.кв., центр, ул. Торская, под ремонт, 2/9, 5 300. Тел. 050-80076-94. zz 1-конм.кв., 2/5 , м-н Артема. Тел. 095-295-35-85. zz 2-комн.кв., р-н Артема, 7/9, 50 м.кв, после ремонта, все новое. Тел. 050-474-63-34.

Вывод из жилого фонда в нежилой, перепланировка квартир, наследство, узаконивание гаражей, посудных цехов и др. помещений. Тел. 050-86468-87. zz Продажа и покупка квартир «АVК-НЕДВИЖИМОСТЬ». Обращ.: ул. Лозановича, 8. Тел. 095-033-25-63.

куплю

zz 1-, 2-комн. кв., в любом сост., Святогорск, Николаевка. Тел. 050-58889-77. zz 1-, 2-комн. кв., центр, в любом сост. Тел. 099-350-18-20.

zz 1,2-комн.кв., центр. Тел. 066655-71-72. zz 1-комн. кв. «AVKНЕДВИЖИМОСТЬ». Обращ.: ул. Лозановича, 8. Тел. 095-033-25-63. zz 1-комн. кв. в любом р-не. Тел. 050-423-41-45. zz 1-комн. кв. возм. с ремонтом или под ремонт, рассм. варианты. Тел. 050-471-85-04. zz 1-комн. кв. м-н Артема, срочно. Тел. 095-295-35-85. zz 1-комн. кв., без посредников. Тел. 050-588-89-77. zz 1-комн. кв., в люб. сост.в любом р-не, возм. с коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04. zz 1-комн. кв., в любом р-не города, можно с дорогим рем., в хор. сост., можно с меб., для себя, срочно, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04. zz 1-комн. кв., в любом р-не для себя, возмож. проблем., с долгами. Тел. 050-580-65-60. zz 1-комн. кв., в любом сост., возм. с долгами, не приват., для себя, срочно. Тел. 050-471-85-04. zz 1-комн. кв., в любом сост., возм. с долгами, не приват., для себя, срочно. Тел. 050-471-85-04. zz 1-комн. кв., в любом сост., возм. с долгами, не приват., для себя, срочно. Тел. 050-471-85-04. zz 1-комн. кв., в любом сост., возмож. с долгами. Тел. 066-41470-76. zz 1-комн. кв., в центре, на средн. этаже, в любом сост., возможно с дорогим рем., для себя. Тел. 050-47185-04.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

zz 1-комн. кв., в центре, на средн. этаже, в любом сост., возможно с дорогим рем., для себя. Тел. 050-47185-04. zz 1-комн. кв., для себя. Тел. 050044-26-44. zz 1-комн. кв., центр, мр-н Артема, в любом сост. Тел. 050-580-65-60. zz 1-комн.кв. Химик, в хор. сост. или под ремонт, любой этаж. Тел. 05018-81-160. zz 1-комн.кв., в любом р-не города, возм. с ком. долгами. Тел. 050-47185-04. zz 1-комн.кв., с хор. ремонтом или не дорого под ремонт. Тел. 050-34759-53. zz 1-комн.кв., центр или Артема, любой этаж., сост. под рем., в 5 и 9 этажке. Тел. 050-18-81-160. zz 1-комн.кв., центр или Артема, с рем. или в хор. жилом состоянии, в 5 или 9 этажке. Тел. 050-18-81-160. zz 1-комн.кв., центр, возм. с дорогим ремонтом для себя. Тел. 050471-85-04. zz 2-комн. кв. для себя до 180 000 грн, Химик не предлагать. Тел. 095673-16-46. zz В люб. сост., возмож. с долгами, рассм. все вар-ты, для себя, срочно. Тел. 050-471-85-04.

zz В люб. сост., возмож. с долгами, рассм. все вар-ты, для себя, срочно. Тел. 050-471-85-04. zz Квартиру недорого или в рассрочку. Тел. 050-280-30-12.

меняю

zz 1-комн. кв. 9/9 пер. Виноградный, крыша новая на 2-комн.кв. по договор. Тел. 050-531-81-44. zz 1-комн. кв., ул. Вольная, 1 меняю на дом. Тел. 095-048-37-23. zz 1-комн.кв., 2/5, Артема, рем., без долгов, + Дом, Черкасское, 4 комн. х/п, сад, огород меняю на кв. в Краматорске, желат. в 9-эт. доме. Тел. 095-75-300-69.

2-комн.кв. продаю

zz 2- комн. кв , ЖД , 3/ 5, жил. сост., 8 500. Тел. 050-383-30-84. zz 2- комн. кв, 5/ 9, ул. Коммунаров, частично с ремонтом, 11 000. Тел. 050383-30-84. zz 2- комн. кв., 1/5, Молодежка, кирп. дом., жил. сост., 6 000. Тел. 050423-41-45. zz 2- комн. кв., Химик, 1/ 9, частично с ремонтом, м / п окна, 7 500, торг. Тел. 050-383-30-84. zz 2-ком. кв. Артема, ул. Генерала Батюка, 5/5, 44/29/6м2, требует ремонта. 7000. Тел. 050-800-76-94. zz 2-ком. кв., ЖД, 1/2, 44/31/6, автоном. отопл., 5 500. Тел. 050-47185-04. zz 2-ком.кв. Артема, Олимпийская, 3/5, 43 кв.м., не угловая, жил сост., 7 500. Тел. 050-800-76-94. zz 2-ком.кв. Артема, ул Ясная, 1/5, хороший ремонт. 9 500. Тел. 050-80076-94. zz 2-ком.кв. Артема, ул. Вольная, 5/5, 44 кв.м., квартира в жилом состоянии, 5 000. Тел. 050-800-76-94. zz 2-ком.кв. Машмет, 3/5, квартира в жилом состоянии, 5 500. Тел. 050800-76-94. zz 2-ком.кв. центр, ул. Коммунаров 5/5, 6 900. Тел. 050-800-76-94. zz 2-ком.кв., Артема. 5/5, 43 кв.м, не угловая, 5 500. Тел. 050-800-76-94. zz 2-ком.кв., центр, ул. Шевченко, 3/3, 58 кв.м., квартира с ремонтом, м/п окна. Тел. 050-800-76-94. zz 2-ком.кв., центр, ул. Шевченко, 3/3, 58 кв.м., квартира с ремонтом, м/п окна. Тел. 050-800-76-94. zz 2-ком.кв., центр, ул. Шевченко, 3/3, 58 кв.м., квартира с ремонтом, м/п окна. Тел. 050-800-76-94. zz 2-комн. кв по квадратуре 3-комн. кв., 7/14, дорогой ремонт, новостройка, счетчик тепла, воды, в доме резервуар запаса воды, охраняемый дом, консьерж, быттехника, 1 534 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04111. zz 2-комн. кв, выведен. с жил. фонда, с разреш. на пристройку, 30 кв. м., ул. О. Революции. Тел. 050-42529-78. zz 2-комн. кв, Запорожье, 45,3 кв.м, 9/9, сантех. новая, ремонт частич., комн. раздел. Возможен обмен на 1-комн. кв. в Славянске. Тел. 050-7834-314.

http://slavinfo.dn.ua

(присылайте SMS-сообщения)

zz 2-комн. кв. 1/5, 44 кв. м., ул. Ленина, кирп. коопер. дом., цена договор. Тел. 050-425-25-91. zz 2-комн. кв. 2/9, Центр. Тел. 095295-35-85. zz 2-комн. кв. 3/9, вид на площадь. Тел. 095-295-35-85. zz 2-комн. кв. 42 кв. м., 4/5, ул. Ленина, кирп. дом, хор. сост. Тел. 050425-25-91. zz 2-комн. кв. 5/5, 43,2 кв.м., не угл., теплая, м/п окна, мебель, счетчик воды, кондиционер, бойлер, без поср. 11 500, торг. Тел. 050-718-15-08. zz 2-комн. кв. 6/9, с ремонтом, кондиционер, ул. Парковая,1. Тел. 095160-96-88. zz 2-комн. кв. м-н Артема, 3/5, жил. сост., балкон застекл., 8 000. Тел. 050383-30-84. zz 2-комн. кв. м-н Артема, 5/5, хор. сост., м/п, комн. разд., 6 500. Тел. 050347-74-09. zz 2-комн. кв., 1/10, ул. Батюка, отл. сост., с меб., без посред. Тел. 066942-29-24. zz 2-комн. кв., 1/5, ж/д. ул. Свердлова, возм. под бизнес, соврем. санузел, кондиц., комн. смежные, хор. сост., 271 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zz 2-комн. кв., 2/5, р-н ост. «Молодежная», 41,8/23,3/6,5 кв. м, длинный коридор, кооперат. дом, 203 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zz 2-комн. кв., 2/5, сост. обычн. 7 500. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., 2/5, центр г. Николаевка, и сдается. Тел. 095-85-60-980. zz 2-комн. кв., 2/9, р-н площади, кирп. дом, 14 500, торг. Тел. 050-59310-52. zz 2-комн. кв., 3/5, м-н Лесной, комн. разд., м/п окна, не угл., 8 500. Тел. 050-423-41-45. zz 2-комн. кв., 3/5, хор. жил. сост., с мебелью и техникой, м-н Артема, 8 500. Тел. 050-347-74-09. zz 2-комн. кв., 4/9, центр, хор. рем., ул. Свободы, 220 000 грн., срочно. Тел. 050-580-65-60. zz 2-комн. кв., 5/9, 50 кв.м., м/п окна, хор. сост., м-н Артема, ул. Богомольца, 9 500. Тел. 050-423-41-45. zz 2-комн. кв., 54/36/9, кирпичн. дом, улучш. планир.,автон. отопление, вода постоянно, 11 500. Тел. 050-47185-04. zz 2-комн. кв., Артема, 1/5, Молодежная,6500.треб ремонт. Тел. 050800-74-18. zz 2-комн. кв., Артема, 2/5, разд. комн.,43 м. кв., жилое состояние, 7500,Лесной. Тел. 050-800-74-18. zz 2-комн. кв., Артема, 4/9, комнаты раздел., улучш. планир., 50/33/9, 7 700. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., Артема, 44/31/7, больш. коридор,комнаты раздельны, чистый подъезд, сост. хорошее, 7 000, докум. готовы. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., Артема, 5/9, 7600, м/п окна, лоджия,50 кв. м,жилое сост. Тел. 050-800-74-18. zz 2-комн. кв., Артема, 6/9, Олимпийская, 53кв. м., жилое состояние,7800. Тел. 050-800-74-18. zz 2-комн. кв., Артема, 6000, разд. комн., не угловая, 4/5, новая дверь, встроенная кухня, zz колонка, кооперативный дом, есть мебель. Тел. 050-800-74-18. zz 2-комн. кв., Артема, 8000, Бульварная, отл. состояние, встроенная кухня, м/п окна, разд. zz комн. Тел. 050-800-74-18. zz 2-комн. кв., Артема, комн. розд. 5500 жилое состояние,бойлер,45 кв. м. балкон застеклен. Тел. 050-800-74-18. zz 2-комн. кв., Артема, Лесной, 3/9, 200 000 грн. Тел. 050-580-65-60. zz 2-комн. кв., Артема, Лесной, 5/9, улучш. план., хор. сост., не угловая, 7 700. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., Артема, Лесной, 54/36/9, нов. ремонт, не угловая, улучш. планир, новые окна ,двери, 12 500. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., Артема, разд. комн. 6600, кирп. дом,4/5 жилое состояние, треб. космет. Торг. Тел. 050-800-74-18. zz 2-комн. кв., Артема, улучш. планир., 54/36/9, 215 000 грн. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., в хор. сост., в связи с выездом, недорого. Тел. 050-58065-60. zz 2-комн. кв., Лесной, 8/9, 50/35/9, улучш. планир.,8 000 торг. Тел. 050471-85-04. zz 2-комн. кв., Машмет, 3 эт., 42 кв.м, панельный дом. Тел. 066-19924-30. zz 2-комн. кв., м-н Артема, 4/5, 6 300. Тел. 095-294-25-34. zz 2-комн. кв., м-н Артема, 6/9, 54 кв. м., жил. сост., не угл., 10 500. Тел. 050-423-41-45. zz 2-комн. кв., мр-н Артема, кирп. дом, 3/5, жил. сост., 150 000 грн. Тел. 050-580-65-60. zz 2-комн. кв., мрн. Артема, 44/31/7 кв.м, комн. разд., жилое сост., 7300. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., нов. дом, самый центр города, 52/35/8 кв.м, кирп. дом, комн. разд., вода пост., большая лоджия, 15 500. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., ул. Коммунаров, 34, 5/9, евроремонт, мебель. Тел. 050195-38-97. zz 2-комн. кв., ул. Окт. Революции, 2/5, 7 500. Тел. 095-294-25-34. zz 2-комн. кв., ул. Окт. Революции, 3 эт., 50/35/8 кв.м, высок. потолки, комн. разд., хор. сост., 15 500. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., ул. Свободы, 4/9, 54/36/9, 2 кондиц., ремонт. м/п окна, нов. входн. дверь, тамбур, 13 500. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., Химик, 3/9, 54/36/9, не угловая, хор., жилое сост, 8 500. Тел. 050-471-85-04.

zz 2-комн. кв., Химик, 3/9, раздельн. комн., вода постоянно, хор. сост., 8 500. Тел. 050-425-29-78. zz 2-комн. кв., Центр, 2/5, комн. разд., не угл., жил. сост., 7 500. Тел. 050-423-41-45. zz 2-комн. кв., Центр, 3/4, ул. Ленина, 11 000. Тел. 095-294-25-34. zz 2-комн. кв., Центр, 8-я школа. 7500, жилое сост., разд. комн. 43 кв. м, есть мебель. Тел. 050-800-74-18. zz 2-комн. кв., центр, выведена из жилого фонда, О. Революции, есть разреш. на пристройку, 22 000. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., центр, космет. рем., 2/5, 180 000 грн. Тел. 050-580-65-60. zz 2-комн. кв., центр, м/п окна, чистый подъезд, кондиц., 7 700. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., Центр, Окт.Революции, 3/5,жилое состояние, 43 кв. м,7500. Тел. 050-800-74-18. zz 2-комн. кв., центр, ремонт, встроен. мебель, 3/5, 280 000 грн. Тел. 050-580-65-60. zz 2-комн. кв., Центр, Свободы, 1/9, хорошее сост., 11000, м/п окна, линолеум, большая кухня 50 кв. м. Тел. 050-800-74-18. zz 2-комн. кв., центр, ул. Ленина, чех. проект, жилое сост., 150 000 грн. Тел. 050-580-65-60. zz 2-комн. кв., Центр, хор. состояние, 7/9, 11000, м/п, окна,нов. линолеум, мебель. Тел. 050-800-74-18. zz 2-комн. кв., Чубаря, 4/5, жил. сост., 8 000 , торг. Тел. 050-383-30-84. zz 2-комн. кв.,ул. Маркса, 22 , 3 этаж, не углов., 52/36/9, хор., жилое сост., 13 700. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв. Артема, 44/31/7, разд. комн., не угловая, 5 000, докум. готовы. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв. ЖД, 52/35/8, кирп. дом, не углов., отл. жил. сост., 10 500. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн., Николаевка, 4/4. Тел. 063-766-22-86. zz 2-комн., Химик, 3/9, пер. Донской, 51кв.м., жил.сост., не угл. 8 500. Тел. 095-578-47-45. zz 2-комн.кв, 2/5, Окт.Революции, 43 м.кв, комнаты раздельные, 7500. Тел. 050-474-63-34. zz 2-комн.кв, 4/5, ул. Юн.Коммунаров, 45 м.кв, жилое состояние, 8500. Тел. 050-474-63-34. zz 2-комн.кв, Центр, жил. сост., 3/9, 13 700, торг. Тел. 050-347-74-09. zz 2-комн.кв. ул. Льва Толстого, 1/3, 58х33х14, хор. сост., возможно под магазин или офис. Тел. 050-588-89-77. zz 2-комн.кв. 1/1, центр, ул. Почтовая, 72, автономн. отоплен, кирпичн. дом., част. с рем., комн. смежн., 140 000. Тел. 050-94-24-304. zz 2-комн.кв. 1/9, лоджия, м-н Артема, Палермо, 8 500 + нотариус. Тел. 066-311-81-61. zz 2-комн.кв. 2/2, кирп. дом, 41,7 кв.м., с ремонтом, индивид. отопл., кирп. гараж, Былбасовка-1. Тел. 050060-36-34. zz 2-комн.кв. 2/3, 50 кв.м., сарай б/б, р-н Музея, недорого. Тел. 066292-46-95. zz 2-комн.кв. 2/5, 45 кв.м., м-н Артема, комн. разд., 7500. Тел. 050474-63-35. zz 2-комн.кв. 2/5, м-н Артема у. Бульварная, 7500. Тел. 050-474-63-35. zz 2-комн.кв. 2/5, м-н Артема, 44/32/6, хор. сост., комн. разд., не угл., кирп. дом., срочно, недорого. Тел. 066-222-70-74. zz 2-комн.кв. 2/9, 50 кв.м., Химик, угловая, большая лоджия. 8 500, торг. Тел. 050-474-63-35. zz 2-комн.кв. 4/9, 53 кв.м., Артема, хор. ремонт, 11 500. Тел. 050-47463-35. zz 2-комн.кв. 5/5, жил. сост., комн. разд. недорого. Тел. 095-571-30-03. zz 2-комн.кв. г. Николаевка, ул. Мира, 3/5, 44/29/6,5, комн. проходные, жил. сост,150 000 грн. Тел. 050-58889-77. zz 2-комн.кв. кирп. дом, м-н Артема, комн. разд., жил сост., м/п окна, 6 000. Тел. 050-347-74-09. zz 2-комн.кв. Центр, частич. ремонт, перепланировка, 2/5, 7 500. Тел. 050-347-74-09. zz 2-комн.кв. центр., 4/9, не углов., кирпичн. дом, 7 700. Тел. 050-34759-53. zz 2-комн.кв. ЦНИЛ, 5/5, жил. сост., 135 000, срочно. Тел. 095-22-93-459. zz 2-комн.кв., 3/9, ул. Карла Маркса, 53 м.кв, 13 500. Тел. 050-47463-34. zz 2-комн.кв., 4/9, кирпичный дом, ул. Коммунаров, 7700. Тел. 050-47463-34. zz 2-комн.кв., 5/5, р-н Артема, не угловая, крыша исправна, 6500. Тел. 050-474-63-34. zz 2-комн.кв., 1/2, п/о, р-н Черевковка. Тел.: 067-91-62-763, 099063-42-19. zz 2-комн.кв., 1/5, Артема, ул. Бульварная, 44 кв.м., раздел. комн., в жил. сост., оч. теплая, не дорого. Тел. 095-636-06-57. zz 2-комн.кв., 1/5, кирпичн. дом, 150 000. Тел. 050-660-57-88. zz 2-комн.кв., 1/5, Мира, 12, Николаевка. Тел. 066-569-84-74. zz 2-комн.кв., 2/2, р-н пам. Шевченко, 48,6, АГВ, ОСНД, раздел. комн., сарай, рем., 6 500. Тел. 093-9511-708. zz 2-комн.кв., 2/2. р-н ДК, Николаевка. Тел. 063-766-19-42. zz 2-комн.кв., 2/5, ртема, кооперат. дом, м/п окна, газ. колонка. Тел. 05042-65-441. zz 2-комн.кв., 2/9, 50 кв.м., Центр, обыч. сост., 13 500. Тел. 050-47463-35. zz 2-комн.кв., 2/9, р-н площади, кирп. дом, срочно, 14 000, торг. Тел. 093-95-11-708.

«Газета объявлений» N 20 (626), 23 мая 2018 г.


Объявления диктуйте по тел.:

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

(присылайте SMS-сообщения)

2-комн.кв. продаю

zz 2-комн.кв., 3/5, Артема, раздельные комнаты, пластиковые окна, 7500. Тел. 050-474-63-34. zz 2-комн.кв., 3/5, ул. Батюка, хор. ремонт, 11 500. Тел. 050-474-63-35. zz 2-комн.кв., 3/5, центр, с рем., встр. кухня, мебель, срочно. Тел. 095636-06-57. zz 2-комн.кв., 3/9, ул. Карла Маркса, 53 м.кв, 13 500. Тел. 050-47463-34. zz 2-комн.кв., 3/9, ул. Свободы, 50 м.кв, 12500. Тел. 050-474-63-34. zz 2-комн.кв., 4/5, Артема, смежн. комн., без рем., сануз. разд., 7 000. Тел. 050-801-75-95. zz 2-комн.кв., 4/5, не угловая, 8 500. Тел. 050-347-59-53. zz 2-комн.кв., 4/5, раздел. комн., ремонт, не угловая, кирпичн. дом. Тел. 050-660-57-88. zz 2-комн.кв., 4/9, Артема, жил. сост., 52 кв.м. Тел. 095-636-06-57. zz 2-комн.кв., 4/9, Химик, не угловая, жилое состояние, вода постоянно, 9500. Тел. 050-474-63-34. zz 2-комн.кв., 5/5, центр, 8000. Тел. 050-474-63-34. zz 2-комн.кв., 7/9, ул. Коммунаров, с мебелью и техникой, 10000. Тел. 050-474-63-34.

zz 2-комн.кв., Артёма, 1/5, ул. Бульварная, 44 кв.м., жил. сост., разд. комн., балкон. 6 700. Тел. 095-57847-45. zz 2-комн.кв., Артёма, 2/5, пер. Батюка, 44 кв.м., жил.сост., разд. комн. 7 500. Тел. 095-578-47-45. zz 2-комн.кв., Артёма, 5/5, ул.Г.Батюка, 43кв.м., обычн. сост. 5 500. Тел. 095-578-47-45. zz 2-комн.кв., Артёма, 5/9, ул.Г.Батюка, 51кв.м., разд. комн., жил. сост. 9 000. Тел. 095-578-47-45. zz 2-комн.кв., Артема, Лесной, ул. Г. Батюка, свеж. еврорем., не углов., с нов меб., 19 600. Тел. 050-800-76-94. zz 2-комн.кв., Артема, р-н Лесного, 3/5, отл. сост., 9 000. Тел. 050-80076-94. zz 2-комн.кв., Артема, ул. Бульварная, 5/5, 6 000. Тел. 050-800-76-94. zz 2-комн.кв., Артема, ул. Ген. Батюка, 1/5, жил. сост., 8 000. Тел. 050-800-76-94. zz 2-комн.кв., Артема, ул. Олимпийская, 4/5, жил. сост., 7 000. Тел. 050-800-76-94. zz 2-комн.кв., ж/д, сталинка, а/о, 2/2, 5 700. Тел. 050-800-76-94. zz 2-комн.кв., Кр. Лиман, 2 эт., комн. смежные, нужен ремонт. Тел.: 066-306-80-54, 099-054-61-33. zz 2-комн.кв., Л. Толстого, 2/2, 44/27/5, сталинка, р-н ц. рына, треб. косм. рем. 181 000. Тел. 050-58889-77. zz 2-комн.кв., не углов., балк., заст., срочно. Тел. 066-322-48-48. zz 2-комн.кв., р-н 8 шк., 5/9, не углов., улучш. планировка или обмен на 1-комн.кв. с доплатой. Тел. 099354-09-27. zz 2-комн.кв., р-н ЖД, ул. Комяхова, чех пр., кирп. дом., 4/5, 50 кв.м., кух. 8 кв.м., сануз. раздел., теплая. Тел. 050-299-34-21. zz 2-комн.кв., ул.К.Маркса, 9/14, 52 кв.м., хор. сост., рем. в туал., кухне, м/п окна. Тел. 095-294-25-34. zz 2-комн.кв., Центр, 1/5, ул.Чубаря, 45 кв.м.,жил.сост., разд. комн. 7 500. Тел. 095-578-47-45. zz 2-комн.кв., Центр, 2/2, ул.Льва Толстого, 50 кв.м., жил. сост. 7 500. Тел. 095-578-47-45. zz 2-комн.кв., центр, 2/5, 44/30/6, комн. раздельные, 7 500. Тел. 050-47185-04. zz 2-комн.кв., Центр, 3/5, ул.Окт. Революции, 44 кв.м., жил. сост., разд. комн. 8 300. Тел. 095-578-47-45. zz 2-комн.кв., центр, 4/5, не углов., в хор. сост., ссчетчики, вода постоянно. Тел. 095-521-44-14. zz 2-комн.кв., центр, 4/9, не углов., кирпичн. дом, 7 700. Тел. 050-34759-53. zz 2-комн.кв., Центр, 5/5, ул.Юн. Коммунаров, 45/30/7, жил. сост. 7 500. Тел. 095-578-47-45. zz 2-комн.кв., Центр, 5/5, Чех. проект, 52кв.м., жил. сост, разд.комн. 9 000. Тел. 095-578-47-45. zz 2-комн.кв., центр, 9/9, утепл., 51 кв.м., 10 500. Тел. 095-10-30-153. zz 2-комн.кв., Центр, без поср., без долгов, без ремонта. Тел. 095-42027-81. zz 2-комн.кв., центр, ул. Банковская, 89, 4/9. Тел. 050-945-38-47. zz 2-комн.кв., Центр, ул. Свободы, 7/9, не углов., жил. сост., 9 800. Тел. 050-800-76-94. zz 2-комн.кв., центр, ул. Торская, 5/9, не углов., раздел. планировка, жил. сост., 9 000. Тел. 050-800-76-94. zz 2-комн.кв., центр, чехпроект, 5/5, 7 500. Тел. 050-347-59-53.

куплю

zz 2-, 1-комн. кв., центр, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04.

zz 2-, 1-комн. кв., центр, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04. zz 2,3- комн.кв., недорого, центр, можно без рем., без посредников. Тел. 050-077-72-02. zz 2-комн кв. для себя. Тел. 095295-35-85. zz 2-комн. кв, без ремонта, до 100 000. Тел. 095-160-96-88. zz 2-комн. кв. в любом р-не. Тел. 050-423-41-45. zz 2-комн. кв. для себя. Тел. 050864-68-87. zz 2-комн. кв., в любом р-не города, можно с дорогим рем., в хор. сост., можно с меб., для себя, срочно. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., в любом р-не города, можно с дорогим рем., в хор. сост., можно с меб., для себя, срочно. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., в любом р-не, рассм. люб. вар-ты. Тел. 050-580-65-60. zz 2-комн. кв., в любом сост., без посред. Тел. 050-588-89-77. zz 2-комн. кв., в любом сост., возм. с долгами, не приват., для себя, срочно, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., в центре, Артема, парк, возмож. с долгами. Тел. 050-98126-97. zz 2-комн. кв., в центре, можно с дорогим ремонтом, желат. в 9-эт. доме, можно со встр. меб., для себя, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., в центре, на средн. этаже, в любом сост., возможно с дорогим рем., для себя. Тел. 050-47185-04. zz 2-комн. кв., возм. с хорошим дорогим рем., для себя. Тел. 050-47185-04. zz 2-комн. кв., для себя. Тел. 050044-26-44. zz 2-комн. кв., для себя. Тел. 050861-11-38. zz 2-комн. кв., для себя, мр-ны Артема, Лесной, возм. с хор. рем. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., для себя, р-н не важен, срочно. Тел. 050-580-65-60. zz 2-комн. кв., мр-н Артема, в 9-эт. доме, для себя. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., мр-ны Артема, центр, в люб. сост., рассм. все варианты, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., мр-ны центр, Артема, возм. с дорогим еврорем., рассм. все варианты. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., мр-ны центр, Артема, возм. с дорогим еврорем., рассм. все варианты. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., улучш. план., возм. с отлич. рем., рассм. все варианты. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., центр, возмож. с дорогим ремонтом, рассм. все вар-ты. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., центр, можно с рем., для себя. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., центр, мр-н Артема, мр-н Химик, возмож. с дорогим ремонтом. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн.кв. с хорошим ремонтом. Тел. 050-347-59-53. zz 2-комн.кв., в любом р-не города, возм. с ком. долгами. Тел. 050-47185-04. zz 2-комн.кв., ЖД, под рем. или в жил. сост., любой этаж. Тел. 050-1881-160. zz 2-комн.кв., Химик, в хор. сост. или под рем., любой этаж. Тел. 05018-81-160. zz 2-комн.кв., центр или Артема, с рем. или в хор. жил. сост., 5 или 9 этажке. Тел. 050-18-81-160. zz 2-комн.кв., центр, возм. с дорогим ремонтом для себя. Тел. 050471-85-04.

меняю

zz 2-комн. кв., центр Краматорска, на жилье в центре Славянска. Тел. 050-428-29-15.

3-комн.кв. продаю

zz 3 - комн. кв., м-н Артема, 1/9, м/п окна, улуч. планир., жил. сост., 8 700. Тел. 050-423-41-45. zz 3- комн. кв., Артема, 2/ 9, 64 кв. м., 8 600. Тел. 050-800-76-94. zz 3- комн.кв., 2/2, ЖД, ул. Марапульца, 70 кв.м., кухня 9 кв.м., с рем., раздел. комн., есть газ кол., 325 000. Тел. 095-636-06-57. zz 3- комн.кв., Артёма, 3/9, 65 кв.м. жил. сост., не угл. 9 000. Тел. 095-57847-45. zz 3комн.кв., ул.Свердлова, малогабар., 43. кв.м., 1/3, 6 300. Тел. 095-294-25-34. zz 3-ком.кв. Ж/Д, ул. Свердлова, 5/5, 65м2, квартира под ремонт, 7 000. Тел. 050-800-76-94. zz 3-комн кв., мр-н Артема, 3/9, космет. рем., 210 000 грн. Тел. 050580-65-60. zz 3-комн. кв. 1/10, м-н Артема, отл. место, автоном. отопл., м/п окна, хор. сост, 442 000 грн. Тел. 050-95-98-152. zz 3-комн. кв. 69х41х8 кв.м., ул. Юн. Коммунаров, 8/9, жил. сост., 430 тыс грн. Тел. 050-425-25-91.

zz 3-комн. кв. Артема, ул. Г. Батюка, 5/5, 65 кв. м.,жил.сост.,треб. косметики, 8 000. Тел. 050-800-76-94. zz 3-комн. кв. м-н Артема, 1/9, лоджия, подвал, жил. сост., 11 500. Тел. 098-176-77-00. zz 3-комн. кв. срочно, 66 , 2 кв. м., кухня 8,9 кв. м., теплая, не угл., 4/9, кондиционер, бак, счетчики, без долгов, без посред. Тел. 050-94-66393. zz 3-комн. кв. Центр, 4/4, хор. сост. Тел. 095-294-25-34. zz 3-комн. кв., 8/9 ул. Свободы, 65х389, ул Свободы, кирп. дом, р-н Площади. Тел. 050-425-25-91. zz 3-комн. кв., в сталинке, 2/3, 69х42х7 кв. м., ул. Ленина, р-н площади, отл. сост., част. мебель. Тел. 050-425-25-91.

3-комн. кв., 1/2, р-н Ж/Д, ул. Свердлова под бизнес, цена договорная. Тел. 050-864-68-87. zz 3-комн. кв., 1/2, ул. Свердлова, рядом ост. «Школьная», можно под бизнес. Тел. 050-872-03-60.

zz 3-комн. кв., 1/9, Батюка, 21. Тел. 095-059-33-63. zz 3-комн. кв., 2/5, возле рынка , мр-н артема, 165 000 грн. Тел. 050580-65-60. zz 3-комн. кв., 4/5, 57 кв.м., не угловая , 7 500. Тел. 050-425-29-78. zz 3-комн. кв., 5/9, Артема, жил. сост., 11 000. Тел. 050-425-29-78. zz 3-комн. кв., 56/39/6, кирп. дом, удобн. планир., газ колонка, большой коридор, до площади 3 мин, 11 000. Тел. 050-471-85-04. zz 3-комн. кв., 7/9, ул. Юн. Коммунаров, жил. сост., не угловая, 15 500. Тел. 050-425-29-78. zz 3-комн. кв., 8/9, р-н Химик, ремонт, срочно, недорого. Тел. 09395-11-708. zz 3-комн. кв., Артема, 1/5, жило состояние 57 кв. м,7500, ухоженная, уютный двор. Тел. 050-800-74-18. zz 3-комн. кв., Артема, Лесной, 4/5, 180 000 грн. Тел. 050-580-65-60. zz 3-комн. кв., Артема, Лесной, не угловая, докум. готовы, 11 500. Тел. 050-471-85-04. zz 3-комн. кв., Артема, ул. Бульварная, 4/5, 43 кв. м, жил. сост., бойлер, с/у раздел., недорого. Тел.: 050-999-53-15, 050-823-07-89. zz 3-комн. кв., Артема,65кв. м, Молодежная ост., 2/9, кухня 9 кв. м, разд комн. Тел. 050-800-74-18. zz 3-комн. кв., бул. Пушкина, 1/5, хор. состояние, космет. ремонт, 10500, м/п окна, мет. дверь. Тел. 050-80074-18. zz 3-комн. кв., Ж/д кирп. дом, 10000, чех. проэкт, с мебелью,хор состояние. Тел. 050-800-74-18. zz 3-комн. кв., Ж/д, 1/5, 48 кв. м, 8500, жилое состояние, кирп. дом. Тел. 050-800-74-18. zz 3-комн. кв., м-н Артема, жил. сост., с меб., не углов., 4/5, 7 200, срочно. Тел. 050-347-74-09. zz 3-комн. кв., пер. Парковый, 1/5, 53/37/6,6, с ремонтом, 250 000 грн. Тел. 050-588-89-77. zz 3-комн. кв., ул. Свободы, 4/9. крупногабарит., жил. сост., 210 000 грн. Тел. 050-580-65-60. zz 3-комн. кв., ул. Свободы, 65/41/9, улучш. планир., вода постоянно, лоджия, 11 500, докум. готовы. Тел. 050-471-85-04. zz 3-комн. кв., ул. Юн. Коммунаров, 4/5, жил. сост., 330 000 грн. Тел. 050588-89-77. zz 3-комн. кв., Химик, 7/9, 65 кв. м, под ремонт7500. Тел. 050-800-74-18. zz 3-комн. кв., Центр 8500, жилое состояние, 4/5, 57 кв. м,8-школа,. Тел. 050-800-74-18. zz 3-комн. кв., центр, 3/5, жил. сост., 160 000 грн. Тел. 050-580-65-60.

«Газета объявлений» N 20 (626), 23 мая 2018 г.

zz 3-комн. кв., центр, 68/42/9, лоджия, балкон, улучш. планир., вода постоянно, срочно, 11 000. Тел. 050471-85-04. zz 3-комн. кв., центр, в хор. сост., входн. двери замен., окна м/п, не угловая, 5/5, 8 500. Тел. 050-347-74-09. zz 3-комн. кв., Центр, разд. комн.,3/5, хор состояние, 9000, м/п окна, бойлер. Тел. 050-800-74-18. zz 3-комн. кв., Центр, Свободы, крупногабаритная, с ремонтом, м/п окна, бронированная дверь, сигнализация. Тел. 050-800-74-18. zz 3-комн. кв., центр, ул. Юн. Коммунаров, 4/5, не угловая, сост. хор., 12 500. Тел. 050-471-85-04. zz 3-комн. кв., центр, улучш. планир., 65/41/9, кирпич. дом, 5 этаж, 8 900. Тел. 050-471-85-04. zz 3-комн. кв., центр, Юн. Коммунаров, 5/9, 69/41/9, хор., жил. сост., 15 500. Тел. 050-471-85-04. zz 3-комн. кв., чех. проект, ремонт, меб., техника, 280 000 грн. Тел. 050580-65-60. zz 3-комн.кв 4/5 в Николаевке. Не угловая,без долгов.В квартире имеются счетчики на воду и тепло. Тел. 050-595-92-19.

zz 3-комн.кв 3/9, хор. сост., не угл. Тел. 093-611-89-56. zz 3-комн.кв, ул. Шевченко, 3/3, 85 кв.м, два балкона, 10 500. Тел. 050347-59-53. zz 3-комн.кв. 3/5, 57 кв.м. Центр, м/п окна, 14 500. Тел. 050-474-63-35. zz 3-комн.кв. 3/5, 60 кв.м., Центр, вип ремонт, 31 000. Тел. 050-47463-35. zz 3-комн.кв. 4/5, 56 кв. м., ул. Батюка, м/п окна, обыч. сост., 13 500. Тел. 050-474-63-35. zz 3-комн.кв. м-н Артема, 2/5, 10 500. Тел. 050-347-74-09. zz 3-комн.кв. ул. Лозановича, 2/5, не угловая, 13 500. Тел. 050-347-59-53. zz 3-комн.кв., 5/9, Свердлова, 66 м.кв, 15000. Тел. 050-474-63-34. zz 3-комн.кв., с мебелью, 2/5, не угл., кирп. дом, Центр, ул. Васильевская (бывш. Окт. революции) р-н парка. Тел. 066-168-03-15. zz 3-комн.кв., 1/2, Николаевка, общ. 68 кв.м., жил. 47 кв.м., 7 кв.м. кухня, жил. сост., гараж, сарай с подвалом,187 000 или обмен на Славянск. Тел. 050-588-89-77.

zz 3-комн.кв., ул. Ленина, 2й этаж, кирпичный дом, 14 500. Тел. 050-34759-53. zz 3-комн.кв., 1/5, 50 кв.м., р-н 8 школы, без балкона, обыч. сост., 7 300. Тел. 050-474-63-35. zz 3-комн.кв., 1/5, Мира, 6. Тел. 095-36-30-274. zz 3-комн.кв., 2/5, Артема, ул. Ясная, 55 кв.м. в жил. сост., м/п окна, кирп. дом, 208 000. Тел. 095-63606-57. zz 3-комн.кв., 2/5, м-н Артема, хор. сост., комн. разд., балкон застеклен срочно недорого. Тел. 066-222-70-74. zz 3-комн.кв., 2/5, не углов., раздел. комн., м/п окна, кооператив, 9 500. Тел. 050-347-59-53. zz 3-комн.кв., 3/5, кирп. дом, под ремонт, ул. Урицкого, 10 500 торг. Тел. 093-95-11-708. zz 3-комн.кв., 3/5, углов., жил. сост., 5 500. Тел. 066-322-48-48. zz 3-комн.кв., 4/5, 56 кв.м., ул.Королева (Центр), под ремонт, 8500. Тел. 050-474-63-35. zz 3-комн.кв., 4/5, Центр, 56 м.кв, требует ремонта, 8500. Тел. 050-47463-34. zz 3-комн.кв., 4/9, р-н Химик, 66 м.кв, вода пост., 10000. Тел. 050-47463-34. zz 3-комн.кв., 47 кв.м., ул. Чубаря, 5/5, кирпичн. дом, 8 000. Тел. 050-34759-53. zz 3-комн.кв., 5/5, Лесной, обычное сост., 6 500. Тел. 095-636-06-57. zz 3-комн.кв., 5/5, общ.пл 56 кв.м., м/п окна, нов. входн. дверь, комнаты раздельные. Тел. 050-95-98-152. zz 3-комн.кв., 5/5, р-н 8 школы , кирп. дом, в хор. сост., 6 500. Тел. 095-92-70-790. zz 3-комн.кв., 5/9, м/п окна, ремонт. Тел. 050-660-57-88. zz 3-комн.кв., 8/9, Артема, жил. сост., не углов., срочно, не дорого. Тел. 095-636-06-57. zz 3-комн.кв., Артёма, 5/9, ул. Г.Батюка, 65 кв.м., треб. рем. 10 000. Тел. 095-578-47-45. zz 3-комн.кв., Артема, кооперат. дом., кирпичн., не угловая. Тел. 050660-57-88. zz 3-комн.кв., г. Батюка, 54, 7/9, ремонт, мебель, техника. Тел. 050347-59-53. zz 3-комн.кв., Г. Батюка, 64, 5/5., жил. сост. Тел. 095-516-00-29. zz 3-комн.кв., м-н Артема, хорошее жилое состояние, мебель, техника. 16000. Тел. 050-474-63-34. zz 3-комн.кв., Николаевка, 2/5, ул. Горького, 6. Тел. 066-01-85-175. zz 3-комн.кв., ремонт, мебель, техника, автономное отопление. Тел. 050-474-63-34. zz 3-комн.кв., р-н Артема, 3/5, 56 м.кв, жилое состояние, 8900. Тел. 050474-63-34. zz 3-комн.кв., р-н Артема, 5/9, жилое состояние, 13000. Тел. 050-47463-34. zz 3-комн.кв., ул. Ясная, 5 коопер. дом., есть подв., бак на воду, м/п окна, 8 500. Тел. 099-22-97-164. zz 3-комн.кв., Химик. Тел. 099-29970-27. zz 3-комн.кв., Центр, 1/5, ул.Чубаря, 57 кв.м., обычн. сост. 9 000. Тел. 095-578-47-45. zz 3-комн.кв., центр, 2 мин. до площади, 7/9, жил. сост., 14 500. Тел. 050-800-76-94. zz 3-комн.кв., Центр, 2/5, ул.Ленина, 57 кв.м., жил. сост.,не угл. 12 000. Тел. 095-578-47-45. zz 3-комн.кв., центр, 4/9, ремонт, мебель, техника, 64 кв.м. Тел. 050474-63-34.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

zz 3-комн.кв., Центр, 5/5. ул. Шевченко, 57 кв.м, обычн. сост., не угл. 7 500. Тел. 095-578-47-45. zz 3-комн.кв., центр, 7/9, жилое состояние, не угловая, 16000. Тел. 050-474-63-34. zz 3-комн.кв., центр, 75 кв.м., раздел. комн., жил. сост., больш. кухня, не углов., нов. коммуникации. Тел. 095-571-30-03. zz 3-комн.кв., центр, срочно, не дорого. Тел. 066-322-48-48. zz 3-комн.кв., центр, ул. Окт. Революции, 5/5, комет. рем., 13 000. Тел. 050-800-76-94. zz 3-конм.кв., ул.Святогорская, 1/2,общ. 71,5, жил. 47,5 , кухня 9,5, треб. космет. ремонта, 180 000. Тел. 050-588-89-77.

куплю

zz 3-, 4-комн. кв. в любом сост., без посред. Тел. 050-588-89-77. zz 3-4- комн.кв. с большой кухней, не последний этаж, Центр, 9 этажка или сталинка. Тел. 050-531-81-44. zz 3-комн. кв. в любом р-не. Тел. 050-423-41-45. zz 3-комн. кв. м-н Артема, Центр, срочно. Тел. 095-295-35-85. zz 3-комн. кв., в любом р-не города, можно с дорогим рем., в хор. сост., можно с меб., для себя, срочно, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04. zz 3-комн. кв., в любом р-не, рассм. люб. вар-ты. Тел. 050-580-65-60. zz 3-комн. кв., в любом сост., возм. с долгами, не приват., для себя, срочно, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04. zz 3-комн. кв., для себя, в люб. р-не, рассм. все вар-ты, возм. с долгами. Тел. 050-471-85-04. zz 3-комн. кв., для себя, недорого. Тел. 050-044-26-44. zz 3-комн. кв., р-н Химик, срочно. Тел. 050-471-85-04. zz 3-комн. кв., центр, с рем., на средн. эт., для себя, срочно, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04. zz 3-комн.кв., в любом р-не города, возм. с ком. долгами. Тел. 050-47185-04. zz 3-комн.кв., ЖД, под рем. или в жил. сост., любой этаж. Тел. 050-1881-160. zz 3-комн.кв., Химик, в хор. сост. или под рем., любой этаж. Тел. 05018-81-160. zz 3-комн.кв., центр или Артема, любой эт., сост. под рем., в 5 или 9 этажке. Тел. 050-18-81-160. zz 3-комн.кв., центр или Артема, с рем. или в хор. жил. сост., 5 или 9 этажке. Тел. 050-18-81-160. zz 3-комн.кв., центр, возм. с дорогим ремонтом для себя. Тел. 050471-85-04. zz В люб. сост., возмож. с долгами, рассм. все вар-ты, для себя, срочно, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04. zz Квартиру в рассрочку, с первоначальным взносом, центр, ж/д, в люб. сост., возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04.

4-комн.кв. продаю

zz 4-комн. кв. 140 кв. м., автоном. отопл., 40 000, Центр. Тел. 050-42341-45. zz 4-комн. кв. ул. Батюка, 24, 3/5, 66 кв.м., без посред. Тел. 095-31-22-862. zz 4-комн. кв., 4/5, 64 кв.м., жил. сост., 8 500. Тел. 050-425-29-78. zz 4-комн. кв., 4/5, г. Святоргорск, ул. Островского, чех. проект, м/п окна, нов. сантех., ламинат, дорогой рем., мебель, 900 000 грн. Тел.: 050-9598-152, 063-94-04-111. zz 4-комн. кв., Артема,3/5, Молодежная, 57 кв. м, жилое сост.8500, бойлер, балкон застеклен. Тел. 050800-74-18. zz 4-комн.кв. по Свердлова, 60 кв.м., 8 500. Тел. 050-347-59-53. zz 4-комн.кв., 11/14, 88 кв.м., видовая, мебель, техника. Тел. 050474-63-34.

http://slavinfo.dn.ua

9


Объявления диктуйте по тел.:

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

4-комн.кв. продаю

zz 4-комн.кв., 5/5, Артема, 64 кв.м., еврорем., м/п окна, с меб., не угловая, раздел. комн., переплан., тепл. пол., заст. балкон. Тел. 066-222-70-74. zz 4-комн.кв., 8/9, кирп. дом, центр, 80 кв.м., жил. сост., шикарная планировка, 15 000. Тел. 050-474-63-34. zz 4-комн.кв., Артема, 66 кв.м., 4/5, обычное сост., 8 500. Тел. 050-47463-34.

куплю

zz 4-комн.кв., в любом р-не города, возм. с ком. долгами. Тел. 050-47185-04. zz 4-комн.кв., центр, возм. с дорогим ремонтом для себя. Тел. 050471-85-04. zz В люб. сост., возмож. с долгами, рассм. все вар-ты, для себя, срочно, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04.

другие куплю

zz 3-комн.кв. в любом состоянии, можно с долгами. Тел. 050-347-59-53. zz В люб. сост., возмож. с долгами, рассм. все вар-ты, для себя, срочно. Тел. 050-471-85-04. zz Квартиру в любом р-н города. Тел. 095-295-35-85. zz Квартиру для себя, Центр. Тел. 095-295-35-85. zz Квартиру недорого, центр, можно без рем., без посредников. Тел. 05018-81-160. zz Квартиру, для себя, недорого! Тел. 050-044-26-44. zz Квартиры в люб. сост., возмож. с долгами, рассм. все вар-ты, для себя, срочно, возм. с дорогим еврорем.,коммун. долгами. Тел. 050471-85-04.

меняю

zz 1-комн.кв., 2/5, Артема, обмен на машину. Тел. 050-681-37-57. zz 3-комн.кв., Лесной на 2-комн.кв в Ирпине. Тел. 050-61-22-172.

сдаю Документы для командировочных. Квартиры посуточно. Тел.: 095-03325-53, 068-439-92-71. zz Документы об оплате. Квартиры посуточно. Тел. 050044-26-44. zz 1- и 2-комн. кв., посуточно. Документы об оплате. Тел. 095-14-00444. zz 1- и 2-комн. кв. посуточно и почасово. Тел. 099-291-50-77. zz Квартиры посуточно. Артема, центр. Недорого. Документы об оплате. Тел. 095-14-00-555. zz 1- и 2-комн. кв. посуточно, почасово. Недорого. Артема, центр. Тел. 099-772-58-64. zz 1- и 2-кoмн. кв. (Артема, центр) посуточно. Тел. 066-433-0-222. zz 1- и 2-кoмн. кв. (Aртема, центр, автовокзал) посуточно, почасово. Тел. 066-431-70-69. zz 1- и 2-кoмн. кв. (Артема, центр) посуточно, почасово. Тел. 050-24-19119. zz 1- и 2-кoмн. кв. (посуточно, почасово). Тел. 050-58-333-89. zz 1- и 2-комн. апартам., Артема, центр, Wi-Fi, все усл., док-ты об оплате, посуточно. Тел. 095-033-25-53. zz 1- и 2-комн. кв. Тел. 095-31999-41 (посуточно и почасово). zz 1- и 2-комн. кв. Тел. 095-03325-63 (посуточно, почасово).

1- и 2-комн. кв (посуточно, почасово, центр). Тел.: 095-033-12-33, 096300-90-91. zz 1- и 2-комн. кв. абс. аккурат., недорого, Артема, АВ, центр, посут./ почас. Тел. 050-681-37-92.

zz 1- и 2-комн. кв. абс. аккурат., недорого, Артема, АВ, центр, посут./ почас. Тел. 099-914-76-45. zz 1- и 2-комн. кв. апартам., абс. недорого, Артема, центр, Wi-Fi, посуточно. Тел. 066-61-66-713. zz 1- и 2-комн. кв., Абс. аккурат., А/В, Артема, центр, посут./почас. Тел. 050-668-18-81. zz 1- и 2-комн. кв., абс. аккурат., А/В, Артема, центр, посут./почас. Тел. 066-58-57-115. zz 1- и 2-комн. кв., абс. недор., Артема, центр, посуточно/почасово. Тел. 099-418-07-80. zz 1- и 2-комн. кв., Артема, центр, посуточно. Тел. 095-823-60-08. zz 1-комн. кв., бул. Краматорский, цена договорная. Тел. 050-55-28-579. zz 1-комн. кв., новый ремонт, улучш. планировка, кондиц., стир. машина, все новое, состояние люкс, 5 000 грн, торг, на длит. срок. Тел. 050-47185-04.

1-комн. кв., посуточно, почасово, центр. Тел. 050651-63-20. zz 1-комн. кв., ул. Вольная, 1. Тел. 095-048-37-23.

1-комн.кв. «Люкс», центр, посуточно и почасово. Тел. 099-012-67-12. zz 1-комн.кв. Центр, 1 700 грн. Тел. 050-170-02-86. zz 1-комн.кв., после ремонта, нов. мебель, техника, 4 000+ ком. услуги. Тел. 050-474-63-34. zz 1-комн.кв., с меб. и техникой, рем. 2018, все новое, 5 000. Тел. 050347-59-53. zz 1-комн.кв., центр, 2 500+ ком. услуги. Тел. 050-644-03-84 после 17.00. zz 2-комн. кв., без ремонта, р-н военкомата. Тел. 050-67-814-67. zz 2-комн.кв. Центр, част. сектор, п/о, удобства. Тел. 050-708-11-01. zz 2-комн.кв., 3/5, Артема, стирал. авт., тв., бойлер, холод., необх. меб, 1 800+ все ком. услуги+ 900 единор. риэлт. работа. Тел. 050-95-98-152. zz 2-комн.кв., Артема, 2 эт., треб. ремонта., част. с меб. Тел. 095-63766-26. zz 2-комн.кв., Артема, раздел. комнаты, мебель, техника, нов. рем., 4 500+ ком. услуги. Тел. 050-474-63-34. zz 3-комн. кв. , Химик, 2 000 + коммун. Тел. 050-383-30-84. zz 3-комн.кв. м-ни Артема, 1/9. Тел. 095-059-33-63. zz 3-комн.кв., ЖД, с техн., меб., в хор. сост., 3 500+ коммуналка. Тел. 050-801-75-95. zz Кв-ры, люкс: почасово, посуточно, на ночь. Тел. 050-527-44-99. zz Комнаты для отдыха на берегу р. Сев. Донец, недорого. Тел. 050-69493-20.

сниму

zz 1- комн.кв., возм. с очень дорогим дизайнерским ремонтом в центре, поряд. опл., проживания гарантирую, пред. 1 и посл. месяц. Тел. 050-47185-04. zz 1-, 2-комн. кв. Тел. 050-588-89-77. zz 1,2- комн.кв., центр, Артема, с меб., техн., дорого, поряд. гарантирую. Тел. 050-07-77-202.

zz 1-комн. кв., возм. с дорогим ремонтом, на длит. срок, порядочность проживания и оплаты гарантирую. Тел. 050-471-85-04. zz 1-комн. кв., желат. с дорогим ремонтом, мебелью и посудой, на длит. срок (командировка по работе), рассм. любые вар-ты. Тел. 050-471-85-04. zz 1-комн.кв., Артема или центр. С хорошимми условиями до 3 000. Тел. 099-099-14-10. zz 1-комн.кв., на длит. срок., с техн., мебелью. Тел. 050-18-81-160. zz 1-комн.кв., с техн. и меб., на длит. срок. Тел. 050-18-81-160. zz 1-комн.кв., центр, Химик, ЖД, с меб., быттехникой для семьи 2 чел., до 2 500 грн./мес. Тел. 050-077-72-02. zz 1-комн.кв., центр, Химик, р-н ЖД, для семьи из 2 чел. с меб., бытехн., до 2 500 грн./мес. Тел. 050-18-81-160. zz 2- комн.кв., возм. с очень дорогим дизайнерским ремонтом в центре, поряд. опл., проживания гарантирую, пред. 1 и посл. месяц. Тел. 050-47185-04. zz 2-, 3-комн. кв., возмож. с дорогим ремонтом, на длит. срок, порядочность прожив. и оплаты гарант. Тел. 050-47185-04. zz 2,3-комн.кв., с меб., техн., до 2 000. Тел. 050-077-72-02. zz 2,3-комн.кв., центр, с меб., рем., дорого, поряд. гарантирую. Тел. 05018-81-160. zz 2-комн. кв., возм. с дорогим ремонтом, на длит. срок, порядочность проживания и оплаты гарантирую. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., возмож. с дорогим рем., на длит. срок, порядочность проживания и оплаты гарантирую. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн. кв., желат. с дорогим ремонтом, мебелью и посудой, на длит. срок (командировка по работе), рассм. любые вар-ты. Тел. 050-471-85-04. zz 2-комн.кв. на длит. срок, м-н Артема или центр. С хорошими условиями до 3 000. Тел. 099-099-14-10. zz 2-комн.кв. с меб. и всеми удобствами на длитсрок, до 2 500. Тел. 095-761-43-05. zz 2-комн.кв. сниму на длит. срок с евроремонтом, мебелью и техникой до 4 000. Тел. 099-099-14-10. zz 2-комн.кв., м-н Артема, на длит. срок, с хор. услов., до 2 500, рассмотрю любые в-ты. Тел. 050-07772-02. zz 2-комн.кв., м-н Артема, с хор. условиями, на длит. срок., до 2 500, рассм. любые в-ты. Тел. 050-18-81160. zz 3- комн.кв., возм. с очень дорогим дизайнерским ремонтом в центре, поряд. опл., проживания гарантирую, пред. 1 и посл. месяц. Тел. 050-47185-04. zz 3-комн. кв., возм. с дорогим ремонтом, на длит. срок, порядочность проживания и оплаты гарантирую. Тел. 050-471-85-04. zz 3-комн. кв., желат. с дорогим ремонтом, мебелью и посудой, на длит. срок (командировка по работе), рассм. любые вар-ты. Тел. 050-471-85-04. zz 3-комн.кв. сниму на длит. срок, м-н Артема или центр. С хорошими условиями до 3 000. Тел. 099-099-14-10. zz 3-комн.кв., Химик, центр или ЖД, для семьи 3 чел., с меб. и техн., до 2 000- 2 500 грн./мес. Тел. 050-1881-160. zz 3-комн.кв., центр, Химик или Жд, с меб., техн., для семьи 3 чел., до 2 000- 2 500. Тел. 050-077-72-02. zz 4- комн.кв., возм. с очень дорогим дизайнерским ремонтом в центре, поряд. опл., проживания гарантирую, пред. 1 и посл. месяц. Тел. 050-47185-04. zz 4-комн. кв., желат. с дорогим ремонтом, мебелью и посудой, на длит. срок (командировка по работе), рассм. любые вар-ты. Тел. 050-471-85-04. zz Дорого, можно с дорогим ремонтом, 1-3-комн. кв., на длит. срок, порядоч. прожив. и оплаты гарант. Тел. 050-471-85-04. zz Квартиру, желат. с евроремонтом, дорого, для себя, порядочность прожив. и оплаты гарантирую. Тел. 050-471-85-04. zz Семья, 2 чел., снимет 1-комн. кв., в центре или на Артема с меб. и быт. техн. До 3 000/мес. Тел. 099-09914-10.

zz Семья, 2 чел., снимет 2-комн. кв в центре или на Артема с меб. и быт. техн. до 3 000 грн./мес. Тел. 099-09914-10. zz Семья, 2 чел., снимет 3-комн.кв. в центре или на Артема с меб. и быт. техн. до 3 000 грн./ мес. Тел. 099-09914-10. zz Семья, пара, снимет 1-комн.кв., в центре или Артема с меб. и быт. техникой. до 3 000/ мес. Тел. 099-09914-10. zz Семья, пара, снимет 2-комн. кв в центре или на Артема с меб. и быт. техн. до 3 000 грн./мес. Тел. 099-09914-10. zz Семья, пара, снимет 3-комн.кв. в центре или на Артема с меб. и быт. техн. до 3 000 грн./ мес. Тел. 099-09914-10. zz СНИМУ 1,2,3- комн. кв., в любом районе. Тел. 050-801-75-95. zz Сниму квартиру возмож. с дорогим рем. и условиями, на длит. срок, порядоч. проживания и оплаты гарант. Тел. 050-471-85-04. zz Сниму любую квартиру дорого, в хор. сост., со всеми услов. и удобствами, порядочность оплаты и проживания гарантирую. Тел. 050-47185-04. zz Сниму на длит. срок 1-комн.кв. с евроремонтом, мебелью и техникой до 4 000. Тел. 099-099-14-10. zz Сниму на длит. срок 3-комн.кв., с евроремонтом, мебелью и техникой до 4 000. Тел. 099-099-14-10.

продаю

zz 1/ 2 дома, под дачу, р-н ж/д, треб. рем., 30 000. Тел. 050-17-55-219. zz 1/2 добротного дома, 70 кв. м., ул. Карнаухова, рядом магазины, школы, дет. сады, 10 500. Тел. 095-294-25-34. zz 1/2 дома, 2 комн., кухня, п/о, ул. Шевченко, 2 500. Тел. 050-800-76-94.

1/2 дома, газ., пер. Звездный ( бывш. Тельмана), 44 кв.м., все удобства, новый газовый котел, надворные постройки, участок 6 соток. Тел. 099983-28-39. zz 1/2 дома, ж/д, ул. Святогорская, 44 кв. м, 5 сот., жил. сост., п/о, во дворе капитал. гараж, вода в доме, газ по улице. Тел. 050-800-76-94. zz 1/2 дома, мастерская гараж, центр, р-н роддома, цена договорная. Тел. 066-82-112-18. zz 1/2 дома, р-н ЖД, пер. Тельмана, 52/32/8, жил. сост., 3 комн., с удобств., из бел. кирп., выс. цоколь, летн. кухня, 6 сот., срочно, не дорого. Тел. 066222-70-74. zz 1/2 дома, с газом, р-н Музея, общ. пл. 55 кв.м. Тел. 050-872-03-60. zz 1/2 дома, ул. Красногорская, 43 кв. м, 2 комн., кухня, камин, удобства, газ, в хор. сост., отд. вход, уч. 3 сот., есть гостевой домик, 243 000 грн. Тел. 050-588-89-77. zz 1/2 дома, ул. Паравозников, 38 кв. м., 3 комнаты, треб. косм. рем., 2 сотки, 40 000 грн. Тел. 050-588-8977. zz 1/2 дома, ул. Р. Люксембург, 45 кв. м, 2 комн., кухня, удоб., газ, с рем., цена договорная. Тел. 050-588-89-77. zz 1/2 дома, ул. Связи, все удоб., цена договор. Тел. 066-04-13-908. zz 1/2 часть дома, ул. Володарского, р-н Кузни, 40 кв. м., флигель 40 м. кв., треб кап. ремонта, 9 соток, 40 000 грн. Тел. 050-588-8977. zz 1/3 дома, газ., центр, удоб. в доме, м/п окна, нов. забор, встроен. кухня, колонка-автомат, счетч. на газ и воду, частич. мебель, насос подкачки воды, сарай и двор срвмест., 149 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04111. zz 2- эт. дом, р-н Ц. рынка, на 2 хозяина. Тел. 095-413-32-07. zz 2-эт. газ. дом, р-н пам. Шевченко, ул. Шмидта, 185/70/12, 5 кв. м, отл. сост., с мебелью, 4 комн, удобства, камин, гараж, навес, спутн. ТВ, 5 сот., 1 260 000 грн. Тел. 095-636-06-57. zz 2-эт. дом 230 кв. м., р-н Черевковки, ул. Гладышева, хор. сост. по сниж. цене. Тел. 050-425-25-91.

2-эт. дом газ., 170 кв. м, хор. сост., р-н Целлинной. Тел. 050-864-68-87. zz 2-эт. дом р-н ОШ 20, гараж, во дворе каминный домик, 2 бокса 380 Вт., 27 сот., угловая усадьба. Тел. 050632-85-12. zz 2-эт. дом ул. Франка, 224х60х22 кв. м., 5 комн., отл. сост., встроен. мебель, мансандра 77 кв. м., гараж, 8 сот., 1 850 000 грн. Тел. 050-588-89-77. zz 2-эт. дом, газ., мр-н Артема, р-н стоматологии, отл. архитек., распол., рем., мебель, 142/53,2/11,9, 2 сануз., гараж, камин, Интер., тел., 2 500 000 грн., торг. Тел.: 050-95-98-152, 06394-04-111. zz 2-эт. дом, м-н Артема, пер. Арматурный, 41 000. Тел. 095-294-25-34. zz 2-эт. дом, ул. Курская, есть цокольный этаж, 380 кв. м, уч. 18 сот., х/п, цена договорная. Тел. 050-58889-77. zz 2-эт. дом, Черевковка, ул. Краснодарская, 207/80/24 кв. м, 4 комн., хор. сост., гараж, х/п, уч. 13 сот., 1 200 000 грн. Тел. 050-588-89-77. zz Восточный, 42 м. Газ. 4 800, торг. Тел. 050-992-57-75. zz Газ. дом на Черевковке, флигель, беседка, 6 500. Тел. 050-347-59-53. zz Газ. дом, все удоб., 15 сот., р-н Керамкомбината. Тел. 0664728819.

10

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

http://slavinfo.dn.ua

(присылайте SMS-сообщения)

zz Газ. дом, есть п/о, р-н Голубовки, 4 комн., 59 кв. м, л/к (2 комн., отопление), 2 сарая, 2 подвала, 6 сот. Тел. 050-217-68-17. zz Газ. дом, Целинная, ул. Воронежская, жилое сост., 4 комн., 90/46/14 кв. м, част. с меб., удобства, гараж, 5 сот., 5 000. Тел. 095-636-06-57. zz Дача, 7 км. от Артема, 8 сот., сад, виноград, неб. 2-эт. домик. камин, гараж, погреб, ровн. веранда, душ, туал., рыбное озеро с пляжем, лес. Тел. 050-70-141-90. zz Дачнй дом, р-н Семеновки, можно на разбор, больше 10 000 кирп., 28 000, торг. Тел. 073-428-51-61. zz Два дома на 1 уч., газ., р-н ж/д, 2-эт., 12,8х7,8, 135 кв. м, из облиц. кирпича, второй дом - 13х7, 82 кв. м, удоб., 2 гаража, 10 сот. приват., 1 463 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-9404-111. zz Дом 126 кв.м., 10 сот., ул. Гагарина (Рыбхоз), хор. ремонт, 21 000. Тел. 050-474-63-35. zz Дом 2- эт., кирп., п. Беленькое, 150 кв.м., 12 сот. Тел. 050-916-36-37. zz Дом 2-эт. п. Целинный, 180 кв.м., 2 лоджии, м/н окна, все удобства, скважина, большой подвал, 7,5 сот. Тел. 050-143-37-59. zz Дом 50 кв.м., р-н больницы им. Ленина, обыч. сост., 5 000. Тел. 050474-63-35. zz Дом 55 кв. м., 7 сот., п/о, р-н Ж/Д, Мымовка, 75 000 грн. Тел. 050423-41-45. zz Дом 65 кв.м., 8 сот., ул. Матвеева (Славкурорт), обыч. сост., 9 500. Тел. 050-474-63-35. zz Дом 67 кв.м., 8 сот., обыч. сост., ул. Целинная, р-н горячки, 6 500. Тел. 050-474-63-35. zz Дом 69 кв.м., газ., вода в доме, без водоотведения, р-н Черевковка. Тел. 050-617-53-28. zz Дом 70 кв.м., 6 сот., ул. Димитрова, 5 500. Тел. 050-474-63-35. zz Дом 80 кв.м. Центр, 6 сот., окна м/п, ремонт косм., 16 000. Тел. 050474-63-35. zz Дом газ, центр Черевковки, рядом с почтой, 45 кв. м, флигель 33 кв. м, есть ванная, л/к, гараж, колодец, колонка, есть место для удобств в доме, 7 сот., хор. сост., 284 000 грн. Тел. 050-95-98-152. zz Дом газ. , центр, хор. сост., с удобствами, гараж, ул. Вильямся, 12 000, торг. Тел. 095-294-25-34. zz Дом газ. 45 кв. м. санузел совмещен, подвал, колодец, еврозабор, м/п окна, м-н Артема. Тел. 066-95-15712. zz Дом газ. 90 кв. м.,все удобства, гараж, новый котел, пер. Звездный. Тел. 095-186-13-87. zz Дом газ. благоустр., ул. Целинная, 60 кв. м., отл. сост., част. мебель. Тел. 050-425-25-91. zz Дом газ. в доме вода, р-н Ж/Д, 50 кв.м., 3-комн., сухой погреб, колодец, х/п. Тел. 095-541-50-01. zz Дом газ. р-н Голубовки, треб. ремонт, вода в доме, котла нет. Тел. 066-154-60-09. zz Дом газ. р-н Черевковка, 50 кв. м., лет. кухня, гараж, х/п, 7 сот., 10 500. Тел. 050-872-03-60. zz Дом газ. с мансандрой. теплый, уютный, 74 кв.м., вода в доме , уч. 6 сот., есть фрукт. сад, при въезде в Рыбхоз, 17 кв.м. Тел. 099-05-48-749. zz Дом газ., 45 кв.м., гараж, флигель 35 кв. м., х/п, центр р-на Черевковка. Тел. 095-222-56-81. zz Дом газ., 80 кв. м., х/п, р-н Ж/Д, 11 сот. по ул. Артема. Тел. 050-87203-60. zz Дом газ., 80 кв. м., х/п, р-н Ж/Д, ул. Артема. Тел. 050-864-68-87. zz Дом газ., вода, 60 кв.м., ул. А. Комара, 6 сот., лет. кух., удобства в доме. Тел. 095-224-07-62. zz Дом газ., п/о, р-н Славкурорта, х/п, 50 кв. м. Тел. 095-856-93-93. zz Дом газ., пер. Индустриальный, р-н маг. «Октябрь», 54/32/8 кв. м, 3 комн., жил. сост., удобства в доме, выс. фундамент, без подтопления, 5,5 сот., 156 000 грн. Тел. 095-636-06-57. zz Дом газ.+ п/о с удобствами, 78,8 кв. м, колодец, сухой р-н. Тел. 050507-93-55. zz Дом Ж/д, 80 кв. м, флигель,40 кв. м, 4 комн., 275000. Тел. 050-800-74-18. zz Дом Ж/д, отличный, 140 кв. м, раздельн. комнаты, мебель, кондиционер, м/п окна. Тел. 050-800-74-18. zz Дом Ж/д,75 кв. м, м/п окна, хор состояние, нов. котел. Тел. 050-80074-18. zz Дом капитальный 70 кв.м., удобства, лет. кух, сарай, 6 сот. ул. Родищева, 12 000, торг. Тел. 050-53181-44. zz Дом небольшой жилой, лет. кух., х/п, погреб, 27 сот., с. Маяки, недорого, срочно. Тел. 066-041-63-01. zz Дом новострой 90 кв.м., под ремонт, электроотопление, 380 Вт, гараж, кухня 19 кв.м., 10 сот, ул. Вольная или меняю. Тел. 050-53181-44. zz Дом п/о, котел,удобства в доме, гараж, х/п, лет. кухня р-н нижней Семеновки. Тел. 050-705-31-01. zz Дом пос. Северный, 66 кв. м., 0,1 г., 2-эт. кухня, колодец, х/п, подвал, беседка, недорого. Тел. 050-70935-38. zz Дом р-н Ж/Д около Лимана, 55,7 кв. м., 5,6 сот., новая крыша, м/п окна, 143 000 грн. Тел. 050-95-98-152. zz Дом р-н Ж/Д, 75 кв.м., 8 сот. уч., газ, удобства в доме, м/п окна, 8 500. Тел. 050-423-41-45. zz Дом р-н Черевковка 4-комн., недорого,оплата частями. Тел. 066831-20-42. zz Дом ул. Подгорная, 70 кв. м., 7 сот., хор. ремонт, жилой флигель, гараж. Тел. 050-423-41-45. zz Дом Центр, ул. Одесская 250 кв. м., жил. сост., 2 гаража, 7 сот. Тел. 050-423-41-45.

zz Дом, газ, Восточный, жилой, треб. ремонта, срочно, не дорого. Тел. 095-05-01-420. zz Дом, 100 кв.м., р-н музея, мебель, техника, после ремонта, 43 000. Тел. 050-474-63-34. zz Дом, 106 кв.м., пос. Черевковка, все удобства, 11 сот., дому 19 лет. Тел. 095-619-84-50. zz Дом, 187 кв.м., 1,5 эт., 15 сот., ремонт, надв. постройки, 30 000, возм. обмен, рассм. в-ты. Тел. 050-56-10731. zz Дом, 2 этажный, ул. Самвирская (Целинная), 240 кв.м., +цокольный этаж, газ,отопление, 85 % готовности, гараж, навес, 6 соток, 680 000 грн. Тел. 050-588-89-77. zz Дом, 2-эт., 81 кв. м, ул. Д. Бедного, газ., вода пост., счетчики, удоб. в доме, сад, или меняю на 1-комн. кв. + доплата 1 000, без посредников. Тел. 050-998-60-80. zz Дом, 2-этажный. Тел. 095-88436-74. zz Дом, 2-этажный. Тел. 095-88436-74. zz Дом, 3 Былбасовка, ул. Катовского, 60 кв.м., сануз. в доме, 4 комн., 12 сот., недорого. Тел. 050-29934-21. zz Дом, 40 кв.м., удобства, отл. сост., л/к, гараж, 6 сот., Северный р-н церкви, 5 000. Тел. 050-531-81-44. zz Дом, 43 кв.м., Черевковка. р-н шк. №4, под рем., газ, вода, свет, туал. в доме., во двор. колод., х/п., 3,5 сот. земли, 2 900. Тел. 050-800-76-94. zz Дом, 60 кв.м., р-н ЖД, газ, вода, 10 сот. земли, рядом озеро, возм. в рассрочку. Тел. 050-872-03-60. zz Дом, 7х 13, р- н Голубовки, газ, водопр. канализ., гараж, колод., тепл., л/к, 2 подв., 8 сот., цена дог. Тел.: 095523-77-10, 050-703-37-98. zz Дом, 80 кв.м., не достроенный, газ, вода, все постройуки, уч. 9 сот. Тел. 095-466-66-35. zz Дом, 90 кв. м., ремонт, удобства, р-н ул. Краматорской, 15 000, торг. Тел. 066-311-81-61. zz Дом, 98 кв.м., центр курорта, удобства, под рем., 8 сот. уч выходит на пресное озеро , 17 000. Тел. 050531-81-44. zz Дом, Артема, 90 % готов, 10 сот., электро и твердое отопление, 380 Вт. Тел. 095-918-89-20. zz Дом, Восточный, 54 кв. м., газ., сан. узел на улице, 3 200, торг. Тел. 050-383-30-84. zz Дом, Восточный, 70 кв. м., 2 гаража, удобства в доме , 8 200 торг, срочно. Тел. 050-383-30-84. zz Дом, Восточный, газ, 110 кв.м., 5 комн., хор. рем., м/п окна, сануз. в доме, 10 сот., надв. постр. Тел. 050299-34-21. zz Дом, все удобства, 62,5 кв.м., гараж, сарай, 6 сот. огорода, Северный. Тел. 050-057-90-17. zz Дом, газ, 126 кв.м., сигнализация, гараж, флигель, подвал, новый забор, 10 соток + дача в подарок. Тел. 050347-59-53. zz Дом, газ, 40 кв.м., 3 комн., м/п окна, 6 сот. зем., не дорого. Тел. 095571-30-03. zz Дом, газ, 50 кв.м., ул. Репина, м/п окна, хор. жил. состояние. Тел. 050-347-59-53. zz Дом, газ, 70 кв. м, р-н ЖД вокзала. Тел. 099-783-86-46. zz Дом, газ, Артема, стоматолог., 95 кв.м., 4 комн., м/п окна, част. с рем., удобст. в доме, двор плитка, накр., гар., сауна, 5 сот. земли. Тел. 095-57130-03. zz Дом, газ, Былбасовка,1, м/п окна, сануз. в доме., 70 кв.м., ухож., недорого. Тел. 050-299-34-21. zz Дом, газ, вода, х/п, огород, Мымовка, р-н ж/д техникума, недорого. Тел. 095-45-011-58. zz Дом, газ, Мандрычино, ул. Криворожская, 58 кв.м., хор. сост., 3 комн., м/п окна, уд-ва в доме, 12 сот., гараж, 273 000. Тел. 095-636-06-57. zz Дом, газ, Мандрычино, ул. Оскольская, 65 кв.м., 4 комн., част. с меб., удобств., жил. сост. 10 сот. земли, х/п, флигель, 104 000 грн. Тел. 095-636-06-57. zz Дом, газ, Мандрычино, ул. Торецкая, 75 кв.м., 4 комн., в хор. сост., м/п окна, уд-ва, 9 сот., навес. Тел. 095-636-06-57. zz Дом, газ, Машмет, недалеко от «Оазиса», 93 кв. м, ремонт, действующ. камин, кондиц., всроен. кухня, 380 В, утеплен пенопластом, 473 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zz Дом, газ, р-н Былбасовка, 3 комн., 54 кв.м., м/п окна, удобства в доме, 11 сот. зем. Тел. 095-571-30-03. zz Дом, газ, р-н Счеверный, 58,8/64, высокий фундамент, 3 комн., в жил. сост., с удобствами, нов. котел, тепл. полы, колод., есть место под гараж, 11 000. Тел. 095-851-63-44. zz Дом, газ, р-н Счеверный, 58,8/64, высокий фундамент, 3 комн., в жил. сост., с удобствами, нов. котел, тепл. полы, колод., есть место под гараж, 11 000. Тел. 095-636-06-57. zz Дом, газ, ул.Тельмана, 60 кв.м, 10 соток, кондиционер, заходи и живи, 10 500. Тел. 050-347-59-53. zz Дом, газ, центр Черевковки, 75 кв.м., 3 мин. до остановки и магазинов, 5 комн., косм. рем., туал., вода в доме, 7 сот., х/п, л/к, кап. гар., погреб, колод., 15 000. Тел. 050-800-76-94. zz Дом, газ, центр, р-н 8 шк., 56 кв.м., 4 комн., удобства, косм. рем., м/п окна, 6 сот. зем., есть место под гараж, 221 000. Тел. 095-636-06-57. zz Дом, газ, центр, ул. Фрунзе, 110 кв.м., 5 комн., 2 выхода, х/п, 6 сот., сад. Тел. 050-299-34-21. zz Дом, газ, Черевковка, уютный, 4 комн., м/п окна, нов. котел, счетчики на все, вода пост., без долгов, докум. готовы, 6 сот., гос. акт. Хозяин. Без посредников. Тел.: 095-404-62-91, 098-706-02-54.

«Газета объявлений» N 20 (626), 23 мая 2018 г.


Объявления диктуйте по тел.:

продаю

zz Дом, газ., ЖД, р-н Лимана, общ. 82, 3 кв.м., жил. 55,8, кух. 8,9, земли 5, 81, на выс. фунндам., хор. планировка, 257 000. Тел. 050-95-98-152. zz Дом, газ., интернатовская гора, 4 комн., кухня, удоб. в доме, нов. котел и колонка, счетч. на газ и воду, походной погреб, 198 000. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zz Дом, газ., под бизнес, на перекрестке дорог, ж/д, 52,7/24,8/6,2 кв. м, 2 гаража, 6 сот., скваж., нов. котел и колонка, хор. забор, 182 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zz Дом, газ., с монсардой, добротный,Черевковка, 90 кв.м., высок. фунд., 4 комн. раздел., больш. ванна, жил. сост., гараж, х/п, 5 сот. земли, 494 000. Тел. 095-636-06-57. zz Дом, газ., ул. К.Либкнехта, 131 кв.м, 20 соток, флигель, гараж, пластиковые окна, 15 500. Тел. 050347-59-53. zz Дом, газ., ул. Урицкого, 98 кв. м, высокий фундамент, 4 комн., удобства, гараж, л/к, 20 сот., 260 000 грн. Тел. 095-636-06-57. zz Дом, Голубовка, 86 кв.м., газ. Тел. 050-178-68-72. zz Дом, ЖД 68 кв.м., 5 сот., сарай, флигель, удобства в доме. Тел. 099280-67-26. zz Дом, ЖД, 45 кв.м., газ, жил. сот., 8 сот., 4 500. Тел. 050-800-76-94. zz Дом, жилой, флигель есть, гар., сарай, Черевковка, 7 сот. уч. Тел. 050943-56-07. zz Дом, м- н Восточный, 90 кв.м., все хоз. постройки, жил. сост., 9 500, торг. Тел. 050-383-30-84. zz Дом, м- н Восточный, жил. ост., санузел в доме, газ. отопл., рядом школа, магазины, остановка, 8 000. Тел. 050-383-30-84. zz Дом, м-н Артема, 88 кв.м., 6 сот., высокий фундамент, добротная коробка, 14 000. Тел. 050-474-63-34. zz Дом, мр-н Восточный, 4 комн. + кухня, 63 кв. м, выс. фундам., теплая крыша, газ, вода, 6 сот., хор. сост., без посредников. Тел. 050-288-60-15. zz Дом, Мымовка, 8х10, п/о, надв. постр., колод., 6 сот. Тел. 095-42064-58. zz Дом, небольшой., Северный. Тел. 066-93-88-885. zz Дом, новострой, р-н музея, 214 кв. м, 110 000. Тел. 050-704-81-88. zz Дом, п/о, Целинная, ул.Гастелло, 30 кв.м., 2 комн., жил. сост., есть ком., бел. кирпич, 6 сот., летн. кухня, нов. сливн. яма, 104 000. Тел. 095-63606-57. zz Дом, пос. Восточный, пер. Крылова, 71 кв.м., 3 комн., газ, ванная, треб. косм. рем. внутри, летн. кухн., гараж, уч. 5, 5 сот., 139 000. Тел. 050588-89-77.

Дом, р-н 2 интерната, 50 кв.м, евро ремонт под обои, новая крыша, заборы, отопление, м/п окна, 12 соток. Тел. 050923-45-93. zz Дом, р-н Доброй вести, удобства, х/п, без ремонта, под бизнесс, 4 сот.+3 сот, 5 500. Тел. 066-311-81-61. zz Дом, р-н ЖД, 103 кв.м, все коммуникации, 12 соток, гараж, договорная, г. Славянск. Тел. 095-361-93-85. zz Дом, р-н ЖД, в жил. сост., 50 кв.м., 7 сот. земли, удоб. на улице, колод., слив в доме, 7 000. Тел. 06397-49-271.

Дом, р-н ЖД, газ, вода, 40 кв.м. все постройки, огород, гараж, рядом магазин, школа, 4 000. Тел. 066-908-29-25. zz Дом, р-н ЖД, п/о, пер. Чехова, 100 кв.м., сануз в доме, 8 сот. зем., 80 000. Тел. 050-299-34-21. zz Дом, р-н Музея, 45 кв. м., флигель жилой, х/п, 9 сот., капит. сарай и гараж, 6 800, срочно. Тел. 066-311-81-61. zz Дом, р-н стоматологии, 56 кв. м, хоз. постр., или меняю на 2-кон.кв на Артема, рассмотрю варианты. Тел. 095-671-94-69. zz Дом, р-н Ц. рынка. Тел. 050-16413-60. zz Дом, р-н Ц. рынка, 57 кв. м, газ, вода в доме, л/к. Тел.: 2-05-93, 050823-74-65. zz Дом, р-н ц. рынка, 60 кв.м., 6 сот. земли, гараж, 11 500. Тел. 050-47463-34. zz Дом, Рыбхоз, 70 кв.м., 10 соток, газ, надв.постройки. Тел.: 095-39349-47, 093-610-61-20. zz Дом, Рыбхоз, ул. Юбилейная, 110 кв. м, 5 комн., газ, удобства, жилое сост., флигель, 2 комн., кухня, газ, вода, л/к, х/к, уч. 15 сот. Тел. 050-58889-77. zz Дом, рядом солёное озеро, общ. пл. 43, 5 кв. м.; жилая: 22, 5. все постройки. Долгов нет. Хозяин – один. Документы в порядке. Тел. 050-93-59560. zz Дом, удобства, 56 кв.м., флигель жилой, сарай, подвал., 7 сот., ухожен., р-н верх аэродрома ., или обмен, 7 500. Тел. 066-311-81-61. zz Дом, удобства, р-н мясок., Варшава, 65 кв.м., м/п окна, кр. нов., под рем., 7 сот., 5 000. Тел. 066-31181-61. zz Дом, ул. Вильямса, газ, 70 кв.м., флигель, 6 сот., 11 000, документы готовы. Тел. 066-518-68-18. zz Дом, ул. Володарского, р-н кузни, 35 кв. м., газ.вода, треб. кап. ремонта, 3,5 соток, 40 000 грн. Тел. 050-5888977.

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zz Дом, ул. Горовая, все удобства, 90 кв, гараж,плиточн. двор. Тел. 066873-63-84. zz Дом, ул. Мира, газ, хоз. постройки. Тел. 095-85-83-515. zz Дом, ул. Мира, г/д, п/о, хор., жил. сост., туал. на улице, 4 комн., кухня, гараж, летн. кухня, сух. погреб, 65 кв.м., 6 500. Тел. 050-800-76-94. zz Дом, ул. Полярная, пер. Чапаева, 80 кв.м., 4 сот., удобства во дворе, х/п, газ, вода в доме, срочно, документы готовы. Тел. 050-26-89-207. zz Дом, ул. Франко, 4 комн., 42/22/8,6, газ, удобства, жилое сост., уч. 6 сот., л/к, сарай, 176 000 грн. Тел. 050-588-89-77. zz Дом, Целинная, 8х9, газ., все удобства. Тел. 095-82-222-15. zz Дом, центр. Тел. 050-644-37-92. zz Дом, центр, 120 кв.м., газ+ твердое топливо, ремонт, меб., техн., сигнализ., 7 соток. Тел. 050-347-59-53. zz Дом, центр, 200 м до площади, 100 кв. м, н/п, 10 сот. Тел. 050-97405-21. zz Дом, Черевковка, рядом с кольцом, 90 кв.м., 13 000. Тел. 050474-63-34. zz Дом, Щурово, 49 кв.м., 3 комн. летн. гостиница, 60 кв.м., 4 ном. с меб., техникой. уч. 23 сотки, рядом гол. озера, 400 000. Тел. 050-588-89-77. zz Дом,г. Славянск. Тел. 095-53030-16. zz Дом. Ж/Д Вокзал. 50кв.м., газ, вода, свет.треб. ремонта. Участок 6 соток. 4 500. Тел. 095-578-47-45. zz Дом. Северный. 65кв.м. Газ, свет, вода. жил. сост., м/п окна, удобства. участок 6 соток. 9 000. Тел. 095-57847-45. zz Дом. Черевковка. 70кв.м. Газ, вода, свет, жил. сост.Рядом церковь. 15 000. Тел. 095-578-47-45. zz Дом. Черевковка. 70кв.м. Газ, вода, свет, жил. сост.Рядом церковь. 15 000. Тел. 095-578-47-45. zz Кирп. дом, центр, жилой, 72 кв.м., вода, газ, нов. котел, 5 комн., приватиз. Тел.: 099-62-34-744, 099-623-47-44. zz Пол дома газ. р-н Глазной больницы, 13 сот., недорого. Тел. 050864-68-87.

Пол дома газ. р-н глазной больницы, 55 кв.м., х/п, 7 сот., воможно в рассрочку. Тел. 050872-03-60. zz Продам дом в Центре, очень хороший район, 370 000.торг. Тел. 050-800-74-18. zz Продам Дом, Целинная, 5 комнат, все удобства, л/к, гараж, хоз. постройки, отличные соседи, тихий район, 2 мин. от остановки. Тел. 050800-74-18. zz Часть дома, 60 кв. м, центр, под офис, для бизнеса, хор. место. Тел. 050-864-68-87. zz Часть дома, р-н Мымовка, ул. Кривонова, 3 комн., удобства, жил. сост., 5 сот., х/п., 140 000, торг. Тел. 066-222-70-74.

куплю

zz В люб. сост., возмож. с долгами, рассм. все вар-ты, для себя, срочно, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04. zz В люб. сост., возмож. с долгами, рассм. все вар-ты, для себя, срочно, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04. zz Дачные домики, а также любые строения, под разборку. Тел. 095-8846-360. zz Дачные домики, под разборку, в люб. р-не. Тел. 095-88-46-521. zz Дачные домики, строения, под разборку. Тел. 099-622-44-14. zz Дачу, дом, строение, под разборку. Тел. 099-36-37-745. zz Дом до 80 000 грн. Тел. 050-87203-60. zz Дом от 70- 100 кв. м. и более, р-н Артема, центр , ЖД. Тел. 050-87203-60. zz Дом с печным отоплением. Тел. 050-864-68-87. zz Дом, Артема, ж/д вокз., центр, хороший дом, можно с рем., или в стадии коробки, для себя, рассм. все варианты, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04. zz Дом, без посредников. Тел. 050588-89-77. zz Дом, в люб. р-не города, с зем. уч., возм. с хор. рем., для себя, рассм. все вар-ты. Тел. 050-471-85-04. zz Дом, в любом сост., возм. с долгами, не приват., для себя, срочно, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04. zz Дом, ЖД, от 60 кв.м. до 120 кв.м., в жил. сост. или с ремонтом. Тел. 050077-72-02. zz Дом, можно с хор. ремонтом, р-ны Северный, Целинный, центр. Тел. 050-471-85-04. zz Дом, центр, от 60 кв.м. до 120 кв.м., в жил. сост. или с ремонтом. Тел. 050-077-72-02. zz Дом, центр, р-н ж/д, в рассрочку. Тел. 066-740-97-09. zz Дом, Черевковка, в центре р-на, от 60 кв.м до 120 кв.м., в жил. сост. или с рем. Тел. 050-077-72-02.

Дома под разборку. Тел. 050-823-23-98. zz Дома под разборку, в любом р-не. Тел. 095-1-400-400. zz Домик ветхий, со светом, в р-не города. Ж/д, Семеновка, Машмет не предлагать. Тел. 066-431-70-69. zz Куплю дом на участке без подтопления. Тел. 050-347-59-53. zz Небольшой дом, центр, с удобств., недор. Тел.: 095-529-93-89, 095-549-50-68.

меняю

zz 1/2 дома, 50 кв.м., р- н глазной больницы на квартиру. Тел. 050-86468-87.

2- эт. дом, 140 кв. м., р-н Черевковки, 8 сот., гараж, меняется на квартиру. Тел. 095-160-96-88. zz Дом газ. все удобства 3-комн. р-н Ж/Д на 2-3- комн.кв. р-н Артема 1 и последний этаж не предл. Тел. 050302-93-58. zz Дом газ. с удобствами на 1-комн. кв. Тел. 099-95-09-861. zz Дом, 7х8, Былбасовка-2, п/о, х/п, колодец, 15 сот., без ремонта, отл. сад, варианты обмена на жилье без земли или кв. Славянск, Краматорск по доворенности. Тел. 093-95-11-708. zz Дом, 98 кв.м., центр курорта, удобства, под рем., 8 сот. уч выходит на пресное озеро меняю на квартиры или достойный автомобиль с моей доплатой. Тел. 050-531-81-44. zz Дом, Николаевка, ул. Советская, на 2-комн.кв., Николаевка. Тел. 09535-76-995.

сдаю

zz Благоустроенное жилье для пенсионеров и командировочных, посуточно. Тел. 066-235-66-92. zz Дом п/о, центр города. Тел. 099012-71-97. zz Дом с новым ремонтом, мебелью и техникой, 10 000 грн. Тел. 050-34759-53. zz Дом, Артема, 100 кв.м., хор. рем., мебель, техника, 6 000+ ком. услуги. Тел. 050-474-63-34. zz Жилье Славкурорт. Тел. 050-70531-01. zz Комнату песионеру жен. прожив с хозяйкой. Тел. 099-244-28-99. zz Лет. кухня на лет. период, двум мужч. Центр. Тел. 066-93-88-717. zz Пол дома со всеми удобствами, на короткий или длительный срок. р-н Ж/Д, есть ТВ, стир. машинка, холодильник. Тел. 097-54-51-706.

сниму

zz Дом для себя, в хор. сост., с меб., техникой, рассм. любые в- ты, дорого. Тел. 050-18-81-160. zz Дом, возм. с дорогим ремонтом, на длит. срок, порядочность проживания и оплаты гарантирую. Тел. 050-471-85-04. zz Дом, возм. с дорогим ремонтом, поряд. оплаты и проживания гарант., возм. на длит. срок. Тел. 050-47185-04. zz Дом, возм. с очень дорогим дизайнерским ремонтом в центре, поряд. опл., проживания гарантирую, пред. 1 и посл. месяц. Тел. 050-471-85-04. zz Дом, возмож. с дорогим рем., на длит. срок, порядочность проживания и оплаты гарантирую. Тел. 050-47185-04. zz Дом, до 100 кв. м., в хор. сост., для себя, с меб. и техн., в любом р-не, до 3 000 грн. Тел. 050-077-72-02. zz Дом, желат. с дорогим ремонтом, мебелью и посудой, на длит. срок (командировка по работе), рассм. любые вар-ты. Тел. 050-471-85-04. zz Дом, можно 2-эт., возмож. с дорогим рем., порядочность оплаты и прожив. гарант., возможность оплаты наперед. Срочно. Тел. 050-471-85-04. zz Дом, хор. сост., с меб., на длит. срок. Тел. 050-588-89-77. zz Дом, хор., с рем., техн., мебелью, дорого, до 4 000 грн./мес. Тел. 050-1881-160. zz Домик на длит. срок для жен. за разумную цену. Тел. 095-088-49-27. zz Сниму дом с евроремонтом, техникой, мебелью до 5 000. Тел. 099099-14-10. zz Сниму любой дом дорого, в хор. сост., со всеми услов. и удобствами, порядочность оплаты и проживания гарантирую. Тел. 050-471-85-04.

продаю

zz 1,5 газ. дом, Николаевка, очень хор. ремонт, быттех, мебель, 795 000 грн. Тел. 050-95-98-152. zz 1/4 дома, Демитрово, г.Мирноград, можно част. с меб., п/о, вода постоянно, подвал, земля, сад, недорого. Тел. 050-258-33-04. zz 2-эт. газ. дом, Черкасское, ул. Школьная, 152 кв. м, 5 комн., хор. сост., камин, гараж, 25 сот., 312 000 грн. Тел. 095-636-06-57. zz Газ. дом, Рубцы, 4 комн., 15 сот., 3 сарая, вода во дворе, без удобств, нужен ремонт, 170 000 грн. Тел. 05095-98-152. zz Газ. дом, Рубцы, 40 кв. м., летняя кухня в ней удобства, 180 000. Тел. 050-95-98-152. zz Дача, р-н голубых озер. Тел. 050474-63-34. zz Дача, р-н Христыще, лес, озеро. 2-эт. дом, не дорого. Тел. 050-04803-48. zz Дачный уч. с домиком на БЗС. Тел. 050-622-94-96. zz Дом 10х12 , рядом церьковь, удобства, паровое отопл., гараж, х/п, просторный двор, большой огород, с. Хрестище. Тел. 095-09-59-786. zz Дом 60 кв. м., кирп. лет. кух., погреб, сарай, колодец, 18 сот., недолеко лес, река, с. Маяки, цена договорная. Тел. 050-93-170-74. zz Дом Артемовский р-н, с. Верхнекаменка, 40 сот. Тел. 099-306-82-80. zz Дом в Яровой, возм. обмен, рассрочка. Тел. 066-456-95-71.

«Газета объявлений» N 20 (626), 23 мая 2018 г.

zz Дом газ, п/о, х/п, гараж, погреб, 10 сот., с. Рубцы Краснолиманский р-н. Тел. 099-45-81-181. zz Дом газ. г. Барвенково, вода, канализация, 2 котла, 4-комн., большая кухня, погреб, х/п, 36 сот., рядом магазины аптека , школа. Тел. 095-4275-456. zz Дом газ. Г. Красный Лиман, 3 уровневые, евроремонт, 180 кв. м., 14 сот., граж, х/п, хорошее тихое место в лесу. Тел. 095-571-30-03. zz Дом газ., 4-комн., летняя кухня, 13 сот., гараж 2-эт. кирп. на три входа с погребом, за двором сад, ост. управления ТЕС, п. Николаевка. Тел. 067-143-91-70. zz Дом газ., удобства в доме, большой участок, рядом лес, озера, с. Диброва. Тел. 095-497-55-30. zz Дом газ., утеплен, м/п окна и двери, вода в доме, сад, огород, с. Рубцы. Тел. 050-98-57-221. zz Дом и надв. пстройки, Константиновский р-н, 43 сот. Тел. 050-81171-61. zz Дом кирпичный, Харьковская обл., Изюмский р-н, с. Долгенькое, 9,5х8,5, в доме газ, вода, отопление газовое и песное, имеются надворные постройки. Тел. 095-858-48-70 (Саша). zz Дом новый 2-эт., колодец, погреб, 28 сот. приват. земли, с. Троицкое. Тел. 050-82-64-317. zz Дом п. Былбасовка п/о, 9х10, флигель, колодец, подвал, х/п. Тел. 095-620-16-20. zz Дом п/о, небольшой, хор. сост., х/п, 7 сот., п. Мандрычино. Тел. 05052-80-608. zz Дом пгт. Райгородок 40 кв. м., почти даром, 12 сот., свет, вода, возм. прописки. Тел. 050-425-25-91. zz Дом с. Карповка или обмен на 1-комн. кв. Центр или м-н Артема. Тел. 095-851-83-50. zz Дом с. Маяки, асфальт, 25 сот., п/о, есть дрова и уголь,продам, меняю на квартиру или сдам в аренду с полед. выкупом. Тел. 050-621-25-59. zz Дом с. Троицкое лет. кухня, подвал, х/п, гараж, колодец, забор из шифера или обмен на 1-комн. кв. г. Славянск. Тел. 095-637-01-71. zz Дом с. Черкасское. Тел. 066-3524-524. zz Дом, 7х11, со всеми удобствами, 30 соток, с. Новопавловка, ст. Гусаровка, Харьковская обл. Тел.: 099406-21-01, 099-488-12-36. zz Дом, 7х8, Былбасовка-2, п/о, х/п, колодец, 15 сот., без ремонта, отл. сад, варианты обмена, рассрочка. Тел. 099-033-44-78. zz Дом, Андреевка, усадьба к речке, хор. сад, огород, 90 000 грн. Тел.: 063756-11-54, 050-153-05-33. zz Дом, Былбасовка -1, ул. Рыбхозная 4, печное отопление, 5 комнат, удобства во дворе, хоз. постройки, недорого. Тел. 050-217-76-14. zz Дом, в жилом сост., с. Маяки, печ. отоп., 57 кв. м, 27 сот. приват, с меб., х/п, колодец, цена договор. Тел. 095-65-55-485 (до 20:00). zz Дом, в отл. сост., газ рядом,100 000 грн., п. Черкасское. Обращ.: ул. Кирова. Тел. 066-951-577-3. zz Дом, г. Святогорск, центр, благоуст., в отл. сост., заходи и живи, 3 комн., с удобств., камин, част. с меб., 7 сот. земли, 806 000 грн. Тел. 095-636-06-57. zz Дом, газ + п/о, с. Приволье, ст. Бандышево, 9х10, все удобства, ремонт, н/п, гараж, л/к, 15 сот. Тел. 095-207-78-74. zz Дом, газ, м-н Восточный, 70 кв.м., вода в доме, без удобств, газ. летн. кухня, гар., уч. 6 сот., 5 000. Тел. 050-801-75-95. zz Дом, газ, Николаевка, хор. место, дорогой ремонт, мебель, общая 120 кв. м, 13 сот., 1 325 000 грн. Тел.: 05095-98-152, 063-94-04-111. zz Дом, газ., Былбасовка-1, 2 спальни, зал, л/к на 2 комн., част. с меб., удобства на улице, 225 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zz Дом, газ., г. Краматорск, 9х10, н/п, уч. 1 га, рядом река, луга, зона отдыха. Тел. 095-87-60-486. zz Дом, газ., п. Былбасовка-2, ул. Шевченко, 7х10, 5 комн., флигель на 2 комн., вода в доме, гараж, н/п, подвал, колодец, 12 сот. Тел. 050-299-34-21. zz Дом, газ., с. Дробышево, 90 кв. м, удоб. в доме, 200 м до леса, 3 км. до р. Донец, 4 км до Голубых озер, 8,5 сот., есть 2 дома на одной ул., 330 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zz Дом, Дробышево, ул. Мира, 70 кв. м, без внутр. работ, 15 сот., рядом лес, озеро, 90 000 грн. Тел. 050-5-888-977.

Дом, Кр. Лиман (Зеленый клин), 240 кв.м., 3 уровня, отопление газ, сауна, кондиционеры и другие удобства, скважина вода, цена договорная. Тел.: 066-93-05-207, 050-5425-845 Вайбер, 093-4485-141. zz Дом, Краматорск, 7х 8, две спальни, зал, кухня, все удобства, постройки, возможен обмен на 2- комн. кв. в Краматорске или Славянске. Тел. 095-178-15-45. zz Дом, Лиманский р-н, с. Лозовое, хоз. постройки, отопление газ и печное, ццентр. Тел. 095-80-85-482. zz Дом, Мелитополь, все удобства, гараж. Тел. 097-258-86-62. zz Дом, небольшой, п/о, газ, пос. Восточный, огород 8 соток, удобства в доме, колод., рядом остановка автобуса, жд станция, цена договорная. Тел. 095-393-62-44.

(присылайте SMS-сообщения)

zz Дом, п. Андреевка, 8х9, м/п окна, кирпич. гараж, л/к, 12 сот., 180 000 грн. Тел. 050-153-05-33. zz Дом, п. Былбасовка (гайок), 46,7 кв. м, н/п, л/к, сарай, подвал, колодец, уч. 20 сот., цена договор. Тел. 050-82984-80. zz Дом, п. Былбасовка, газ. Тел. 095-365-46-95. zz Дом, п/о, Кр. Лиман, с.Кр. Лука, 4 комн., в хор.сост., живопис. место, рядом речка, гараж, 19 сот., колод., молод. сад, ул. асфальтир., 312 000 грн. Тел. 095-636-06-57. zz Дом, п/о, Святогорск, ул. 9 Мая, 2 дома на одном уч., 10 сот., 780 000 грн. Тел. 095-636-06-57. zz Дом, пгт. Черкасское, газ., 79,2 кв.м, вода во дворе, 7 000. Тел. 095227-54-75 (Валентина). zz Дом, пос. Андреевка, 9х10, отопл. эл., печное, 14 сот.огород, все удобства, гараж, баня, все постр., 2 колод. Тел. 099-516-16-67. zz Дом, пос. Черкасское. Тел. 09560-22-128. zz Дом, пос. Яровая, 65 кв. м., уч. 12 сот. Тел. 095-574-62-01. zz Дом, пос. Яровая, срочно, не дорого, колод., колонка, все постройки, 5 км. до Святогорска. Тел. 066-413-80-84. zz Дом, Райгородок, 40 кв.м., 4 комн., водян. отопл., все постр., 12 сот. земли, рядом сосн. лес. Тел. 066285-00-32. zz Дом, Райгородок, 40 кв.м., 4 комн., водян. отопл., все постр., 12 сот. земли, рядом сосн. лес. Тел. 066285-00-32. zz Дом, с. Диброва, 80 г., приват. земля. Тел. 050-164-38-97. zz Дом, с. Маяки, 22 сот., х/п, цена договорная, срочно. Тел. 050-82098-78. zz Дом, с. Маяки, 61/30, п/о, л/к с ванной, центр. вода во дворе, есть место под ванную, туалет, 25 сот., 15 мин. от Донца, 10 мин. до леса, 160 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-9404-111. zz Дом, с. Сергеевка , 6,40х8,90, общ. 53,7 кв. м, огород, участок 0,15 Га. Тел.: 095-889-32-00, 095-16702-94. zz Дом, Святогорск, 8х10, удобства, во дворе 2 дома под аренду, л/к на 2 эт., колодец, 18 000. Тел. 050-59310-52. zz Дом, Святогорск, р-н военного госпиталя, 8х10, удобства, во дворе 2 дома под аренду, л/к на 2 эт., колодец, 18 000. Тел. 050-531-81-44. zz Дом, Святогорск, ул. Маяковского, рядом с лесом, 6 сот. приват., 50,3/28,7, рядом с домом фундам. 10х10, вода в доме, без удоб., 270 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 06394-04-111. zz Дом, Сидорово, около С. Донца и затоки, камин, лодка, необх. мебель и быттехника, 2 кондиционера, хор. сост. дома и участка, 1 053 000 грн., торг. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zz Дом, Собачевка или окраина, не дорого. Тел. 066-00-979-22. zz Дом, сруб, Святогорск, 120 кв. м, 10 сот. приват. земли, м/п окна, двери, эл. отопление, дорогая меб., быттех., качели, тандыр, 2 лоджии, асвальт. дорога, 3 640 000 грн. Тел. 050-95-98152. zz Дом, Черкасское, общ. 57,5, жил. 34,7, кух. 5,8, угольник, сарай, сух. подвал., вода в доме, колод., м/п окна, заб. из шиф., 8 сот. земли, ряд. маг., ост., электр., 62 000. Тел. 050-95-98152. zz Дом, Щурово, 200 кв.м., 3 эт., хор. ремонт, все удобства, wi-fi, 15 сот., фрукт. сад, дорого. Тел. 050-34721-62. zz Дом, Ямполь, новый, не дорого, п/о, флигель, все постройки, новый, 30 сот. земли, 450 000. Тел. 066-5875-415. zz Дом, Райгородок. Тел. 050-94072-06. zz Дом-дача, Рубцы, 67/31,7/11,8 кв. м, м/п окна, нов. отопление, бойлер, гараж, х/п, 15 сот., 760 000 грн. Тел.: 050-959-81-52, 063-94-04111. zz Дом-дача, территор. турбазы, Щурово, 2 комн., 2 сот., душ, скважина, 12 000. Тел. 050-531-81-44. zz Домик 5х6 х/п, п. Заречное (Кировск). Тел.: 066-041-59-20, 06822-54-226. zz Домик с. Майдан, небольшой теплый, со всеми удобствами, скважина, х/п, 23 сот., молодой сад, центр села, цена договорная. Тел. 099-068-71-90. zz Жилье, с газом, зем. уч., частич. удобства, Краснодарский край. Тел. 050-841-76-85. zz Недостроенный дом, 2 этажа, с. Пришиб, 100 м. от Донца, 4 км. от лавры. Тел. 050-929-15-47. zz Финский дом с гараж., Николаевка. Тел. 095-458-01-75.

куплю

zz В люб. сост., возмож. с долгами, рассм. все вар-ты, для себя, срочно. Тел. 050-471-85-04. zz Дачи, дома, строения под разборку. Тел. 050-565-888-4. zz Дачные домики, а также любые строения под разборку. Тел. 066-5794-540. zz Дачные домики, а также любые строения под разборку. Тел. 099-5033-599. zz Дачу, а также любые строения, под разборку. Тел. 066-57-95-327. zz Домик под разборку. Тел. 095-2453-582.

меняю

zz Дом, газ., Черевковка, 4 комн., 10 сот. все удобства, меняю на 2,3-комн. кв. в Краматорске или Славянске срочно. Тел. 095-75-300-69. zz Дом, п. Былбасовка, или продам. Тел. 050-280-30-12.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

zz Дом, с. Карповка или обмен на 1-комн.кв. Артема, центр. Тел. 095-8518-350.

сдаю

zz Дом, Сидорово, около С. Донца и затоки, камин, лодка, необх. мебель и быттехника, 2 кондиционера, хор. сост. дома и участка, 5 500 + 2 500 грн. риелторская работа, возм. помесячно. Тел. 050-95-98-152.

продаю

zz 10 сот. земли р-н Оскола, 100 м. до воды, рядом лес. Тел. 050-86468-87. zz 2 га земли, с. Сидорово, на берегу затоки Донца, есть возмож. подключ. 380 В, 690 000 грн. Тел.: 050-9598-152, 063-94-04-111. zz Дачный уч. 7 сот. общ. «Семеринка», есть дом п/о, подвал, х/п, бак для воды. Тел. 095-68-71-506. zz Дачный уч., 2-эт. домик., 2 000. Тел. 066-942-29-24. zz Дачный участок, хоз. постр., возле г. Озер. срочно, недорого. Тел.: 095-67-55-978, 050-84-03-014. zz Зем. у. 4 га Славкурорт, рядом озеро. Тел. 050-872-03-60. zz Зем. уч. 9 сот., ул. Вильямса, 1 500. Тел. 050-474-63-35. zz Зем. уч. Былбасовка, р-н Славкурорт, п. Райгородок, ЦНИЛ, рассмотрю варианты. Тел.: 050-27-66-931, 050-97-606-49. zz Зем. уч. под застройку жил. дома, р-н Черевковки. Тел. 099-01-82-174. zz Зем. уч. с. Богородичное, ул. Лесная, 23, 19 сот., 189 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zz Зем. уч. Центр, 4 сот., 3 000. Тел. 050-474-63-35. zz Зем. уч., 15,5 сот., ул. Курская, сад, обнесен забором, вода пост., част. асфальт., 160 000 грн. Тел.: 05095-98-152, 063-94-04-111. zz Зем. уч., 21,98 сот., р-н стад. «Химик», пер. Кима, 100 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zz Зем. уч., 3 сотки, рядом вода, с.Татьяновка, центр. Тел. 066-951577-3. zz Зем. уч., г. Святогорск, р-н Поле Чудес, 12 сот., рядом 2 соврем. дома, 186 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 06394-04-111. zz Зем. уч., п. Мирный, ул. Корнейчука, 10 сот. приват., есть проект на дом, 186 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zz Зем. уч., п. Райгородок, 17,7 сот., приват. Тел. 095-1-400-400. zz Зем. уч., с. Маяки, срочно. Тел. 066-809-73-45. zz Зем. уч.7 сот., центр Щурово, проект на дом 150 кв.м., лес, озера, 7 000 торг. Тел. 093-95-11-708. zz Зем. участок, 0,880 га, п. Мирный, ул. Русская, 103, цена договорная, участок , с . Богородичное, ул. Партизанская 1а, на 0,670 га. Тел. 095-361-93-85. zz Зем. участок, 20 сот., ул. Лесозащитная, р-н Интерната №2. Тел. 050-555-55-66. zz Зем. участок, берег Оскола. Тел. 050-588-89-77. zz Зем. участок, п. Студенок. Тел. 050-588-89-77. zz Зем. участок, приват., с планом под застройку, 21 сот., с. Маяки, Донецкая обл., рядом лес, река, водопровод, асвальт. дорога, цена договорная. Тел. 050-048-04-61. zz Зем. участок, с. Сидорово, пер. Береговой, 10 сот., госакт, электрич., вода, на фундаменте летний домик, 2 комн., п/о, на берегу р. Сев. Донец, цена договорная. Тел. 050-588-89-77. zz Зем. участок, Святогорск. Тел. 050-588-89-77. zz Зем. участок, Яровая. Тел. 050588-89-77. zz Земельный участок 6 Га на Былбасовка 2, Гос.Акт на землю. Тел. 050-347-59-53. zz Земельный участок на Голубых озерах, различные варианты. Тел. 050474-63-34. zz Земля с садом, 0,5 Га. Тел. 09585-54-944. zz Земля, сельхоз назначения, 1 Га, гос. акт. в 5 км. от Святогорска. На территории строение 174 кв.м., 380, скважина. Тел. 050-470-40-18. zz Земля, сельхоз назначения, 1 Га, гос. акт. в 5 км. от Святогорска. На территории строение 174 кв.м., 380, скважина. Тел. 050-470-40-18. zz Сад. уч. м-н Артема с домиком, сад. пренадлеж. емкостями. Тел. 06632-94-211. zz Сад. уч. м-н Артема, кирп. постройки домик 2-эт., душ, туалет, бак для воды. Тел. 095-68-52-456. zz Участки, Илличевка, хор. место, недалеко от Голубых озер, разного формата. Тел.: 050-95-98-152, 063-9404-111. zz Участок 10 сот., приват., Рыбхоз, Артема. Тел. 050-683-26-84.

http://slavinfo.dn.ua

11


Свадебный переполох Что нужно для подготовки к свадьбе Подготовка к свадьбе - ответственный и трудоемкий процесс. Здесь важно не упустить массу мелких деталей, учесть все нюансы и ничего не забыть. Ниже приведены советы, которые помогут вам в организации свадьбы.

Наряд невесты Платье невесты отдельным пунктом вносится в план подготовки к свадьбе. Это самая важная вещь в жизни любой женщины, поэтому она может выбирать ее бесконечно долго, а в итоге заказать индивидуальный пошив.

Парикмахер и визажист Выберите парикмахера и визажиста и заранее запишитесь на репетицию свадебного образа, чтобы еще до торжества определиться с прической и макияжем. Убедитесь, что они будут свободны в нужный вам день и смогут придти настолько рано, насколько вам необходимо. Утвердите заранее бюджет и необходимые материалы, например, свежие цветы для прически.

Позаботься об оформлении Если церемония выездная, то следует организовать арку и места для гостей. Если же нет, то позаботиться об украшении банкетного зала. Не забудьте про украшения для кортежа. Это могут быть, ленты, шарики, цветы. Воздушные шары всегда смотрятся красиво и эффектно.

Тамада Хорошего ведущего найти довольно тяжело, поэтому «бронируйте» его заранее, ведь именно от этого человека зависит настроение, веселье и вся развлекательная программа праздника.

Фотограф, видеограф Если хотите иметь красивые кадры, то прежде, чем нанять профессионала, просмотрите его портфолио. Сразу обсудите где и как вы хотите устроить фотосессию.


Место проведения

Выбирая ресторан, присмотритесь к обслуживающему персоналу, он должен быть приветливым. Обратите внимание на наличие места для конкурсов и танцев. Меню — это отдельная статья, оно должно быть разнообразным, также уточните, можно ли спиртное приносить с собой.

Свадебный торт Он должен быть достаточно большим, чтобы каждому гостю достался хотя бы маленький кусочек. Выбирайте торт в несколько ярусов, он смотрится интересней и занимает немного места.

Свадебный кортеж Молодоженам подойдет лимузин или ретро-автомобиль, если стилистика свадьбы позволяет. Для гостей также необходим кортеж, позаботьтесь о нем. Не забудьте про такси, которое будет развозить гостей после банкета в вечернее время.


Объявления диктуйте по тел.:

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10 сдаю

продаю

zz Участок 8,7 сот с постройками. Тел. 050-68-66-803. zz Участок в виноградарном тов-ве им. Мичурина – г. Славянск, м-н им. Артема (район Лимана). 5 рядов винограда, много малины, клубника, орех. Место под помидоры, огурцы, Полив по графику. Отличный бак для воды. Хорошее место – возле верхних ворот. Тел. 099-09-818-99.

zz Гараж общ. «Буран». Тел. 066-00979-22. zz Гараж под склад, 100 м. от площади, 500 грн.+ 250 грн. един. риэлторская работа. Тел. 050-95-98-152. zz Гараж, общ. « Елочка» на длит. срок. Тел. 066-173-94-32. zz Гараж, общ. «Новое» , Молодежка. Тел. 050-230-70-99. zz Гараж, самый центр, возле рынка СК НАУ, охраняемый, хор. сост., 700 грн. + 350 риелт. раб. единораз. Тел. 050-95-98-152.

продаю

zz Участок в Святогорске. Тел. 095054-31-15. zz Участок в сосновом лесу, Святогорск, 10 сот., коммуникациии рядом, 15 000. Тел. 099-05-24-123. zz Участок на Оскольском водахранилище. Тел. 095-489-77-30. zz Участок на Оскольском водохранилище, гос акт. Тел. 066-456-95-71. zz Участок с постр., пос. Яровая, возле леса. Тел. 066-29-00-280. zz Участок, 6 сот., с. Ильичевка, Кр. Лиманский район. Тел.: 066-306-80-54, 099-054-61-33. zz Участок, 7 сот., фундам. с цоколем 6х 8, кадастровый номер. Тел. 095-178-15-45.

куплю

zz В люб. сост., возмож. с долгами, рассм. все вар-ты, для себя, срочно. Тел. 050-471-85-04. zz Дача, а также любые строения под разборку. Тел. 050-58-68-271. zz Дача, а также строения под разборку. Тел. 095-14-00-414. zz Дачн. домики, а также люб. строения под разборку. Тел. 066-5141-613. zz Дачные домики под разборку. Тел. 066-433-0-222. zz Дачные домики под разборку. Тел. 066-57-95-113. zz Дачные домики под разборку. Тел. 095-61-40-433. zz Дачные домики, здания в любом р-не, под разборку. Дорого. Тел. 0951-400-400. zz Дом, дачу под разборку, другие строения. Тел. 066-435-75-25. zz Зем. уч. с ветхим домом, недорого. Тел. 095-068-47-39. zz Земельный участок, без посредников. Тел. 050-588-89-77.

сдаю

zz Участок, 6 сот., пересеч. Плеханова, 75 и ул. Д. Донского, 600 грн./ мес., + риэлт. единораз. работа 300 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04111.

продаю

zz 2 гаража общ. «Буран», 2-эт., длинна 10 м., каждый на 2 машины, м-н Артема, р-н стоматологии. Тел. 050-647-63-62. zz Гараж г. Краматорск кооператив «Спутник». Тел. 050-55-28-579. zz Гараж Елочка, длит. срок, недорого, стандартный, ворота 2 м. Тел. 066-47-87-304. zz Гараж капит., общ. «Славтяжмаш». Тел. 050-99-68-516. zz Гараж общ. «Елочка» или сдам или обмен, рассмотрю варианты. Тел. 095-420-27-09. zz Гараж общ. «Мир». Тел. 099-01467-58. zz Гараж общество «Буран». Тел. 050-68-66-803. zz Гараж под разборку, отдельностоящий. Тел. 050-048-03-48. zz Гараж сварной, 2,8х2,4 м. Тел. 095-1-400-400. zz Гараж хор. сост. общ. «Елочка». Тел. 098-176-77-00. zz Гараж, общ. «Елочки», подвал, погреб, в хор. сост., 750. Тел. 0950593363. zz Гараж, Рыбхоз. Тел. 050-68326-84. zz Гараж, центр, во дворе ул. Шевченко, 17, 39 900 грн. + рядом два саря с подвалами, 29 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zz Гараж, центр, во дворе ул. Шевченко, 17, перекрыт плитами, хор., сухой подвал, стяжка, без света, 53 200 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-9404-111. zz Продам гараж район цнила (артема) автолюбитель. подвал,яма- 1 200 zz торг. Тел. 050-511-52-41. zz Производств. помещение, 715 кв.м., р-н пленки, высокие потолки. Тел. 050-474-63-34.

куплю

zz Гараж в общ. «Автотурист». Тел. 066-040-17-37. zz Гараж м-н Химик, недорого. Тел. 066-096-26-64. zz Гараж разборн., сварной, гараж. ворота, срочно. Тел. 095-1-400-400. zz Гараж, железный, ангар, вагон. Тел. 050-744-48-60.

14

zz 2-эт. дом, удобства, под ремонт, заповедная зона,выход к Донцу, 20 сот., с. Пискуновка, 20 000, торг. Тел. 093-95-11-708. zz 3-х комн. кв-ру,под магазин,м-н Артема,с полным пакетом документов для начала строительных работ. Тел. 050-602-22-06. zz Гост. комплекс, Святогорск, ул. Шевченко, 2-эт. дом. 150 кв. м, газ., 8 комфортаб., отаплив. номеров. Зона отдыха, парковка, 6 750 000 грн. Тел. 050-588-89-77. zz Действ. парикмахерская, с оборуд., мебелью, нов. ремонт, цена договор., докум. готовы. Тел. 050-47185-04. zz Документы с местом на 4 магазина (МАФы), Химик. Тел. 050555-55-66. zz Дом 99 кв.м. п/о, отл х/п,9 сот., теплый, Былбасовка-1, напротив ставки, срочно 2 500. Тел. 066-31181-61. zz Дом г. Николаевка 90 кв. м., удобства, счетчики, Центр, 16,5 сот. Тел. 050-195-95-84. zz Дом, Черкасское. 57,2 кв.м., м/п окна, летн. кухн., все постройки, 10 сот. земли. Тел. 093-980-32-33. zz Кафе-магазин, с оборудов., 250 кв. м. Тел. 050-4-710-710. zz Квартиру с документами на вывод из жилого фонда, 52 кв.м., кирп. дом, рядом площ., универсам, очень прох. место, 43 000. Тел. 050-474-63-34.

Киоск, р-н САТУ, реальному покупателю торг. Тел. 050-147-22-45. zz Коммерческая недвижимост 50 кв.м., ул. Ленина (Универсам), 43 000. Тел. 050-474-63-35. zz Магазин (МАФ), новый, 43 кв. м, ул. Вольная, 1, возле магазина «Коробейник», 265 000 грн. «AVKНЕДВИЖИМОСТЬ». Обращ.: ул. Лозановича, 8. Тел. 095-033-25-63. zz Магазин МАФ, ул. Лазановича, с оборуд., техникой и лет. площадкой. Тел. 095-571-30-03. zz Магазин, Артема, ул. Бульварная, 64 кв.м., автономн. отопление. Тел. 050-474-63-34. zz Магазин, мр-н Северный, газ. отоплен., скваж., сигнал., 287,9 кв. м, 12 сот., 3 торг. зала с подсоб. помещ., туалет, 380 В, 931 000 грн. Тел.: 05095-98-152, 063-94-04-111. zz Магазин, ул. Лозановича, 1/5, 44 кв.м., центр, автономн. отопл., парковка, хор. состояние. Тел. 050474-63-34. zz Магазин, ул. Свободы, 100 кв. м, отд. вход, 2 383 000 грн. Тел.: 050-95981-52, 063-94-04-111. zz Магазин-кафе, мр-н Артема, действующий, с оборуд., зал - 60 кв. м, летняя площ. - 70 кв. м, или сдаю в аренду. Тел. 050-814-76-88. zz Нежилое помещение с ремонтом, в отл. сост., инд. отопл., 66 кв.м., мкр-н Химик, недорого. Тел. 050-423-41-45. zz Отдельностоящий подвал, 240 кв.м., вода, свет, вентил., дровяное отопление, подъездные пути. Полки для грибных блоков, искусственный полив, 12 000. Славянский район. Тел. 099-09-818-99. zz Помещение 1/9, выведено из жил. фонда, пакет документов, отдельная канализация, столярка, Центр, ул. Банковская, 23 000. Тел. 099-52872-80. zz Помещение 17 кв. м., р-н Ц. рынка. Тел. 050-872-03-60. zz Помещение под магазин, 70 кв.м., центр, 37 000. Тел. 050-47463-34. zz Помещение ул. Центральная , 47, р-н Автовокзала, 80 кв. м. Тел. 050583-90-22. zz Помещение, 1/5, центр, б. Пушкина, косметический ремонт, 45 кв.м. Тел. 050-474-63-34. zz Помещение, 1/9, центр, 64 кв.м., ул. Свободы, 37 000. Тел. 050-47463-34. zz Помещение, 56 кв. м., выведен. из жилого фонда, ремонт, 38 000, торг. Тел. 050-471-85-04. zz Помещение, возле площади, 50 кв.м., высокие потолки, 53 000. Тел. 050-474-63-34. zz Помещение, самый центр, 100 кв.м., своя парковка, рядом площадь, 110 000. Тел. 050-474-63-34. zz Помещение, ул. Урицкого, 1500 кв.м., трансформ. 450 КВт., цена 1 960 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-9404-111.

Помещение, центр. Тел. 095-46-95-875. zz Посуд. цех, 200 кв. м, свой трансформ. 160 кВ, разреш. 150 кВ, скваж., 20 сот., 460 000 грн. Тел.: 05095-98-152, 063-94-04-111. zz Посудный цех 100 кв. м., с оборудованием р-н Ж/Д , в подвальном помещении. Тел. 050-864-68-87.

Посудныи цех 220 м2 р-н Ж/Д вокзала. Тел. 050-532-60-40. zz Посудный цех, 326 кв.м., р-н Семеновки, возм. рассрочка. Тел. 050872-03-60. zz Посудный цех, общ.пл 100 кв.м., с оборуд., р-н ЖД вокзала. Тел. 050872-03-60. zz Продам нежил. помещение, ЖД рынок, 167 м. кв., действ. бизнес, производство оптики и шв. цех, зем. участок, акт, 1 млн. 485 тыс. грн. Тел. 050-588-89-77. zz Производ. база, р-н военкомата, 260 кв. м, 380, 15 кВт, 270 000 грн. Тел. 050-704-81-88. zz Складские помещ., 700 кв.м, Славкурорт, ул. Сользаводская, или сдам в аренду. Тел. 050-952-62-45. zz СТО, р-н автовокзала, 600 кв. м, 5 боксов, подъемники 4 и 1,5 т, возм-ть ремонтировать легковые и груз., мойка, все оборуд., инструм., офис, 3 458 000 грн, торг. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zz СТО, ул. Мартыненко, 2-эт. здание, 146 кв. м, 250 000 грн. или сдам под склад и другое. Тел. 095-63606-57.

Торговое место Ц. рынок, Харьковский ряд. Тел. 063-65-90-983.

куплю

zz В люб. сост., возмож. с долгами, рассм. все вар-ты, для себя, срочно. Тел. 050-471-85-04. zz Здание под разборку. Дорого! Тел. 095-1-400-400.

Здания под разборку. Тел. 066-19-36-777. zz Коммерч. недвиж.: маг., офис, склад, производ. помещ. Тел. 050-58889-77. zz Коммерч. помещ., в люб. р-не, в люб. сост., рассм. все варианты, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04. zz Помещ. в центре под офис, магазин. Тел. 050-471-85-04. zz Помещение в черте города, возм. очень большой квадратуры (склад), возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04. zz Помещение, центр, коммер. назначения, для себя, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050471-85-04.

сниму

zz Сниму помещение,10-15 кв. м., с водо., наличие окна, туалетом. Тел. 050-999-80-57.

сдаю

zz 2-эт. помещение, возле автобус. АТП, 160 кв. м, удобства, свет, вода, 20 сот. в аренде, возмож. продажа, 4000 грн. + услуги + 2000 грн. риелт. раб. единораз. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zz Гараж, общ. «Новое». Тел. 099153-57-01. zz Здание, 100 кв. м, отдельностоящ., новострой, 3 отд. входа, автоном. отопление, котел, скважина, под фитнес-центр, йогу. Тел. 050-70481-88. zz Кабинет 12 кв.м. м-н Артема. Тел. 095-295-35-85. zz Кабинет мастеру маникюра. Тел. 095-295-35-85. zz Кафе придорожное, р-н трассы Семеновка-Краматорск. Тел. 050-55555-66. zz Кафе, самый центр города, 200 кв. м, с оборудованием, 25 000 грн. + 12 500 грн. (единораз. риэлт. работа). Тел.: 050-959-81-52, 063-94-04-111. zz Кафе, центр, 300 кв. м, кухня, оборудование, летняя площадка, 10 000 грн./мес + коммун. + 5 000 грн. - единораз. риэлт. работа. Тел.: 050959-81-52, 063-94-04-111. zz Магазин, 100 кв. м. Тел. 050-7048-188. zz Магазин, центр, 80 кв.м., хор. сост., под любой вид деятельности. Тел. 050-474-63-34. zz Отдельностоящее здание, 100 кв. м, новострой, 3 отд. входа, автоном. отопление, котел, скважина, под офис, магазин и проч. Обращ.: ул. Банковская, 9. Тел. 050-70-48-188. zz Офис. помещение, 100 кв. м, со стоянкой, ул. Банковская, 9. Тел. 05070-48-188. zz Офисное помещение , Центр, от 100 до 350 кв. м. Тел. 050-872-03-60. zz Офисное помещение, центр. Тел. 050-588-89-77. zz Офисные помещения разных площадей, возмож. разное кол-во комнат. Тел.: 050-95-98-152, 063-9404-111. zz Площади в аренду. Тел. 050-4710-710. zz Площадь в аренду, ул. Батюка, 22, ул. Свободы. Тел. 050-929-15-47. zz Площадь в маг. «Электрон» (как идти на Ц. рынок), 50 кв. м, 60 грн/ кв. м, можно частями. Тел.: 050-9598-152, 063-94-04-111. zz Помещ. под произ-во или склады, р-н ж/д, 380 кВт, мощ. 25 кВт, Н 5 м, закрывающ. двор, 206, 160, 3 по 30 и 20 кв. м, под произ-во - 20 грн/кв. м, склады - 15 грн/кв. м, + половина оплаты первого мес., риелт. раб. единораз. Тел.: 050-95-98-152, 06394-04-111. zz Помещение , все удоб., ул. К. Маркса, 43 и бутик на Ц. рынке первый ряд, швейный цех. Тел. 050-164-13-60. zz Помещение под офис 58 кв.м., ул. Свободы, ремонт, мебель, кондиционеры, 6000+коммун. Тел. 050-42341-45. zz Помещение под офис, центр, 1 эт., каб. 14- 18 кв.м. Тел. 050-58889-77. zz Помещение, 300 кв. м, р-н Машмета, под магазин, аптеку. Тел. 095-13-44-555.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

zz Помещение, 750 кв.м., под склад, производства. Тел. 050-474-63-34. zz Помещение, м- н Артема, 40 кв. м. Тел. 095-295-35-85. zz Помещение, с. Приволье, вдоль трассы, 32 кв. м, с ремонтом и удоб., можно под маг. автозапчастей, стоматолог. и др., продукты и одежда не предлаг., 3 000 грн. Тел. 095-63606-57. zz Помещение, центр, 43 кв.м. Тел. 095-295-35-85. zz Помещение, центр, 75 кв.м. Тел. 095-295-35-85. zz Рабочее место мастера парикмахера, маникюра. Тел. 095-197-48-50. zz Рембаза для авто, п. Восточный, промзона, 200 кв. м, 2 смотр. ямы, буржуйка. Тел. 050-555-55-66. zz Склад. помещения разных площадей по приемлемым ценам. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zz Складские помещения, 1150 кв. м и 1200 кв. м, можно отдельно, и помещения по 30 кв. м. Тел.: 050-9598-152, 063-94-04-111. zz Складские помещения, центр, вблизи Ц. рынка, охрана. Тел.: 050031-63-23, 095-60-45-702, 050-76-68674. zz Спальное место для студента ж/д техникума. Тел. 095-169-56-25. zz СТО, ул. Мартыненко, 2-эт. здание, 146 кв. м, под склад, и другое, 40 грн./ кв.м. Тел. 095-636-06-57. zz Торг. павильон с летней площадкой, действующая закусочная, возможны др. виды торговли. Тел. 050-268-92-07. zz Цеха, мехмастерские, админкорпус, склады, территоря 1 Га. Тел. 050-423-41-45. zz Шлакоблочный цех, 8000 грн. Тел.: 050-555-55-66, 067-555-55-66.

(присылайте SMS-сообщения)

zz ВАЗ-2104, 05 г. в., титаны, тонир., хор. сост., недорого. Тел.: 095375-00-31, 050-666-44-52. zz ВАЗ-2105, 85 г. в., варить и красить не нужно, хор. сост., недорого. Тел.: 095-375-00-31, 050-666-44-52. zz ВАЗ-2106, 82 г. в., 150 000 км. Тел. 095-048-37-23. zz ВАЗ-2106, 83 г. в., 28 000 грн. Тел. 050-555-55-66. zz ВАЗ-2106, 91 г. в., варить и красить не нужно, хор. сост., недорого. Тел.: 095-375-00-31, 050-666-44-52. zz ВАЗ-2110, 04 г. в., титаны р14, ксенон, ц/з, сигнал., тонир., стеклоподъем., тюнинг, хор. сост., недорого. Тел.: 095-375-00-31, 050-666-44-52. zz ВАЗ-2114, 08 г. в., газ пропан, 3 600, торг. Тел. 050-555-55-66. zz Волга 29031 , опель омега, седан. Тел. 050-164-13-60. zz Део Сенс 2013 г. в., отл. сост. Тел. 095-241-25-86.

ВАЗ-2101-21099 на ходу, дорого. Тел. 099-350-1820. zz ВАЗ-2101-2199, в любом тех. сост. Тел. 050-501-61-41. zz ГАЗ, ЗАЗ, Москвич, ВАЗ, в люб. сост. Тел. 099-350-18-20. zz ГАЗ, ЗАЗ, Москвич, ВАЗ, в люб. сост. Тел. 050-86-111-38. zz ГАЗ, Москвич, ЗАЗА, ВАЗ на з/ч. Тел. 099-219-97-57.

zz Документы на Skoda-Oktavia, 2007 г. в. Тел.: 050-555-55-66, 067555-55-66. zz Любые з/ч на Жигули, Москвич, недорого, ВАЗ-2109. Тел.: 050-71111-74, 093-725-000-3. zz Москвич 2140, 1978 г., на ходу, 8 500. Тел. 099-306-68-74. zz Москвич 412, 1990 г.в., 600, торг. Тел. 050-797-29-30. zz Ситроен С-elysee, 2013 г.в., двигатель Hdi-1,6 дизель, расх. 4,0. на 100 км., проб. 160 т. км., кузов оцинкованный, 10 700, торг. Тел. 050945-38-47. zz Славута, 2005 г.в., газ, треб. мелкого ремонта, 25 000 грн. Тел. 095144-08-67. zz Таврия, 1994 г.в., синий, в хор. сост., новая резина, 18 000. Тел. 050512-60-03. zz Таврия-1102, 92 г.в., идеал. сост., родной пробег 47 000 км, 1 500. Тел. 050-555-55-66. zz Фиат Кромо, 1987, сигнализ., диски, титаны 15, гидроусилит. руля. Тел. 099-02-04-491.

Aveo, Lacetti, Lancer, Lanos, Sens, ВАЗ в любом сост. Тел. 050-831-2000.

Продаю

http://slavinfo.dn.ua

ВАЗ, Москвич, на ходу, или на з/ч. Тел. 095-64207-59. zz Ваз, Таврию в люб. сост. Тел. 095-80-72-776. zz ВАЗ-2101-09, недорого. Тел. 095-317-96-72. zz ВАЗ-2101-099, в любом сост. Тел. 050-803-09-79.

Куплю

zz Chery Amulet , 2008 г.в., не бит, не крашен, ГБО 4, самой полной комплектации, 2 000. Тел. 095-43-58-584. zz CHERY Amulet, 08 г. в., газ пропан зарег., кондиц., г/у, стеклоподъем., тонир., хор. сост., недорого. Тел.: 095375-00-31, 050-666-44-52. zz CHEVROLET Aveo, 07 г. в., газ пропан зарег., титаны R 14, автомагнитолла, хор. сост., недорого. Тел.: 095-375-00-31, 050-666-44-52. zz DACIA Solenza, 04 г. в., г/у, стеклоподъем., не бита, хор. сост., недорого. Тел.: 095-375-00-31, 050666-44-52. zz Daewoo Lanos, 06 г. в. Тел. 09949-72-789. zz Fiat Doblo, 14 г. в., 1,3 турбодизель, кондиц., 8 800. Тел. 050-55555-66. zz Geely СК, 08 г. в., ц/з, сигнал., тонир., г/у, кондиц., газ пропан зарег., хор. сост., недорого. Тел.: 095-37500-31, 050-666-44-52. zz Mercedes E-240, 4 matik, 2005 г.в., черній, полный прив., полный фарш, 11 900. Тел. 050-555-55-66. zz Mercedes Smart, 2007 г. в., 1 л, 6 700. Тел. 050-555-55-66. zz NISSAN Terrano-1, 88 г. в., блокировки, подготов. для бездорожья, 7 800. Тел. 050-555-55-66. zz Renault Logan, универсал, 2012 г.в., бенз., серебро, отл. сост., 10 900. Тел. 050-70-24-318. zz Renault Logan, универсал, 2012 г.в., бенз., серебро, отл. сост., 10 900. Тел. 050-157-43-45. zz Renault Trafic пассажир., 9 мест, 2008 г.в., пробег 14 тыс., сост. раб., салон новый, дизель 2.0. Тел. 066-4787-304. zz Subaru-Аutbak, 2005 г.в., 4 wd, полный привод, 8 500. Тел. 050-55555-66. zz Toyota Rav 4, 07 г. в., не бита, не краш., кондиц., г/у, хор. сост., недорого. Тел.: 095-375-00-31, 050666-44-52. zz Volkswagen Т4 пассажир. Тел. 066-35-24-524. zz ВАЗ 21099 1996 г. в. Тел. 095-42027-09. zz ВАЗ-2103. Тел. 095-884-36-74. zz ВАЗ-2103, 82 г. в., хор. сост., недорого. Тел.: 095-375-00-31, 050666-44-52.

zz ВАЗ, Москвич, Газ и др. Тел. 06600-979-22.

Lanos, Sens, Aveo, Lacetti, Приору в любом сост. Тел. 066-416-01-87.

Даста, Daewoo, Renault, Mercedes и др. марки в любом сост. Тел. 050-98136-87. zz ЗАЗ, Москвич, ВАЗ, можно не на ходу, на з/ ч. Тел. 050-83-12-000. zz Легковое авто всех марок, в любом тех. сост. Тел. 095-818-86-71. zz Москвич на ходу и под разборку. Тел. 050-770-86-03. zz Москвич, ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ в любом сост., на ходу, и на з/ ч. Тел. 050-9812-790. zz Москвич, ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ в любом сост., можно не на ходу, з/ ч. Тел. 05058-30-614. zz Москвич, ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ, в любом сост., можно не на ходу, на з/ч. Тел. 050-920-50-02. zz Москвич, ВАЗ. ЗАЗ на з/ч. Тел. 095-80-72-776.

Славуту или ВАЗ 2109099 в норм. сост. Тел. 050-819-06-03. zz Славуту, Таврию с ручн. управлением. Тел. 063-989-39-17.

Таврию, ВАЗ, ГАЗ, можно не на ходу, на з/ч. Тел. 050-803-09-79. zz Таврию, Запорожец, Славуту на з/ч. Тел. 099-706-47-79. zz Таврия, Славута на з/ч дорого. Тел. 050-935-87-78.

zz Mazda 3, 6, Shcoda, Reno Trafic, Mers Vito, Nissan. Тел. 095-80-72-776. zz Reno, Toyota, Chevrolet и др. марки. Тел. 066-32-466-59.

Абсолютно любые авто в любом сост. Быстро и дорого. Тел. 050-583-06-14. Авто Opel, Mazda, Nissan и др. марки. Тел. 050981-26-97. zz Авто быстро в любом сост., на ходу и не на ходу. Тел. 066-433-0-222. zz Авто быстро и дорого, на разборку (ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ и др.). Тел. 095-14-00-414. zz Авто быстро, дорого на разборку. Тел. 066-57-94-540. zz Авто дорого. Тел. 050-98-136-87. zz Авто любой марки в любом сост. Тел. 050-591-49-48. zz Авто на разборку ВАЗ, ЗАЗ, Москвич, Волгу. Тел. 050-75-48-148. zz Авто различ. марок в любом сост. Очень дорого. Приедем заберем. Тел.: 050-71-111-74, 093-725-000-3. zz ВАЗ 2101- 21099 в люб. сост., от хозяина. Тел. 095-80-72-776. zz ВАЗ 2101- 2110 в люб. сост. Тел. 066-76-45-346. zz ВАЗ 2101- 2110, быстро и дорого. Тел. 050-98-12-790.

ВАЗ 2101-21015. Быстро и дорого. Тел. 095-80727-76. zz ВАЗ 2106-21099. Тел. 050-981-26-97.

ВАЗ в хор. сост., для себя. Тел. 099-721-49-86. zz ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ. Тел. 095-876-04-06.

ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ, Москвич и др. марки в любом сост., можно не на ходу. Тел. 050-831-2000.

Продаю

zz Mercedes-Benz-Atega-814, фургон, 94 г. в., 7 800. Тел. 050-55555-66. zz Renault Kangoo, 14 г. в., 1,5 турбодизель, грузовой, 8 600. Тел. 050-555-55-66. zz Газон грузов., асинезатор, в отл. сост., не дорого. Тел. 095-521-21-45. zz Гаонокосильный трактор. Тел. 050-555-55-66. zz ЗИЛ колхозник. Тел. 050-28030-12. zz МАЗ 5551, Самосвал, кабина нового образца, хорошее состояние, срочно. Тел. 095-398-79-18. zz Погрузчик Т 156, фронтальноковшевой в отл. сост., срочно, не дорого. Тел. 099-017-83-04. zz Трактор МТЗ в отл. сост., 85 000, торг. Тел. 066-413-79-42. zz Трактор Т-40, 3 500. Тел. 066580-90-92. zz Установка КУН на трактор в сборе 1 комплектации, отл. сост., прицеп 2птс 4, тракторный, самосвал, 20 000, в отл. сост. Тел. 099-503-26-30. zz Экскаватор «петушок» ЮМЗ2126, 4 200. Тел.: 050-555-55-66, 067-555-55-66.

Куплю

zz Гaзель, недорого. Тел. 099-45317-18. zz Газель в любом сост. Тел. 066414-70-76. zz Газель для себя. Тел. 066-43302-22.

Газель для себя. Тел. 050-831-2000. zz Газель, ГАЗон для себя. Тел. 06688-34-120. zz Груз. авто, трактора, Газели, бусики, в любом сост., без документов. и под разборку. Приедем, заберем. Тел.: 050-7-1111-74, 093-725-000-3. zz Грузовое в люб сост. Тел. 099-2199-757.

«Газета объявлений» N 20 (626), 23 мая 2018 г.


Объявления диктуйте по тел.:

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zz Мопед, скутер в раб. сост. Тел. 095-39-85-133. zz Скутера, мотоциклы, мопеды в любом сост. Тел. 050-501-61-41.

Продаю

zz Микроавтобус, Мерсед. спр., не старше 2002 г. Тел. 066-600-87-84.

Тракторы в любом сост. Тел. 050-819-06-03. Тракторы и др. грузов. авто, в любом сост. Тел. 099-721-49-86.

Продаю

Продаю

zz Бензобак на ВАЗ 2109. Тел. 09534-500-70. zz Гидравлич. борт с авто Mercedes, г/п 1 т. Тел. 099-069-000-3.

Куплю

zz Прицеп для легкового автомобиля. Тел. 050-18-48-588. zz Прицеп к л/а, грузовой, «самострой», зарегестрир. Тел. 050-69493-20. zz Прицеп, 2-осн., для л/а и м/а. Тел. 099-11-29-300. zz Прицеп, 2-осн., для л/а и м/а. Тел. 050-767-68-71.

Продаю

zz Велосипед «Оскар» б/у отл. сост., г. Святогорск. Тел. 050-909-62-11. zz Велосипед «Турист», в отл. сост, велосипед 5 скоростной, с планетарной втулкой, задним тормозом, хор. сост. Тел. 095-672-00-73. zz Велосипед 500 грн. Тел. 095-6523-159. zz Велосипед для мальчика, 2- 5 лет, новый, 350. Тел. 095-65-70-386.

zz 250 грн/колесо - б/у резина из Европы. Тел. 066-981-21-21. zz Аккумулютор б/у 100 А, ряд сидений для микроавтобуса. Тел. 06635-24-524. zz Вариатор, соломотрясы, з/ч по двигателю. Тел. 097-803-04-58. zz Газ. установка, метан, на легковое авто, маленький баллон, резина на 16. Тел.: 050-71-111-74, 099-399-03-11.

zz Велосипед жен. б/у хор. сост., темно-красный, 2 300 грн, торг. Тел. 066-520-39-64. zz Велосипед подростковый. Тел. 050-69-62-690. zz Велосипед подростковый в отл. сост. Тел. 095-050-14-24. zz Велосипед раскладной. Тел. 095059-33-63. zz Велосипед раскладной, недорого. Тел. 098-176-77-00. zz Велосипед, Германия, хор. сост. Тел. 095-308-03-39. zz Веосипед «Украина» на ходу, 2 шт. Тел. 066-58-28-866. zz З/ч к мотоциклу «Ява-350». Тел. 066-866-919-8. zz Мопед «Альфа» 3000 грн. Тел. 095-69-16-872. zz Мопед «Вайдер» 80 куб., или меняю на мопед 150 куб. Тел. 095-24125-86. zz Мотоцикл Юпитер- 4. Тел. 09521-28-764. zz Прицеп, г. Курган, новый. Тел. 050-929-15-47. zz Скутер 4 тактный, водяное охлаждение, хор. сост., 8 500 грн. Тел. 050-501-95-77. zz Скутер двухм., дискавери. Тел. 099-140-61-87.

zz ГБО метан. Тел. 093-0-333-898. zz ГБО пропан/метан, евро-2, евро-4, с гарантией до 2 лет, с установкой, з/п на Яву, ЧЗ-350, гермошлем, 2 шт. Тел. 095-17-12-715. zz Генератор ВАЗ-2101, стартер ВАЗ-2101, генератор ВАЗ-2108. З/ч на ВАЗ-Ока, б/у и WV T2. Тел. 063-30447-81. zz Глушитель самодельный на ВАЗ или Москвич. Тел. 066-42-11-996. zz Головка блока на Газель, головка блока, коленвал иномарки. Тел. 098121-4010. zz Головка блока, Газель, 16-клап., 3000 грн., коленвал. Тел. 096-54622-51. zz Головка блока, коленвал, блок, шестерни к иномарке. Тел. 097-45717-03. zz Головка блока, распредвал, шатуны, коленвал, б/у, Мерседес, Мазда, Рено, Хюндай, Чери, Форд, Додж,БМВ. Тел. 066-594-57-64. zz Двагатель с коробкой ЗАЗ 968 М, 40 с.с. Тел. 095-197-48-50. zz Двагатель с коробкой ЗАЗ 968 М, 40 с.с. Тел. 095-197-48-50. zz Двигатели ЯМЗ-236, ЯМЗ-238 , Камаз, новые первой комплектации, 8 000 грн., КУН на трактор в отл. сост., в сборе, не дорого. Тел. 066-026-10-70. zz Двигатели ЯМЗ-236, ЯМЗ-238 , Камаз, новые первой комплектации, 8 000 грн., КУН на трактор в отл. сост., в сборе, не дорого. Тел. 066-026-10-70. zz Двигатели, 1.1 кВт, 1000 об., 0.77 кВт, 1400 об., компрессор СО248ТУ22175015. Тел. 063-49956-98.

Куплю

zz Горный спортивный взрослый и детский велосипед, велосипед Украина в хорошем состоянии. Тел. 050-18-48-588. zz Мопед или скутер, раб. сост., для себя, приеду заберу. Велосипед складной. Тел. 095-50-35-896.

Продаю

zz Двигатель Ауди-100, 2 л, бензин., генератор, ГУР, карбюратор, пр-во Германия, диски на ВАЗ, Москвич, БМВ-520, КИА-Рио, Фиат-Крома. Тел. 050-694-93-20. zz Двигатель ГАЗ-24. Тел. 066-71038-20. zz Двигатель, коробка, мост и др. з/ч на Москвич. Тел. 050-831-2000. zz Диск на Газель б/у. Тел. 050-62309-75. zz З/ч на WV Т-2 и ВАЗ-111 ОКА. Тел. 095-144-08-67. zz З/ч разные на ЗИЛ. Тел. 050-28030-12. zz Запчасти на ВАЗ, Москвич, Волга. Тел. 050-929-15-47. zz Кислородный редуктор. Тел. 09548-47-590. zz Кислородный редуктор. Тел. 09548-47-590. zz Коленвал, гол. блока, Опель, Шкода, Шевроле, Фиат, Ниссан, 2500 грн. Тел. 097-517-75-51. zz Колеса на машину. Тел. 050-9333-523.

zz Компрессор на ЗИЛ, запчасти на Москвич, компл. резины БЦ 20 в хор. сост. Тел. 099-306-68-74. zz Коробка на ВАЗ. Тел.: 050-71111-74, 093-725-000-3. zz Мост на ЗИЛ в сборе, задний. Тел.: 050-031-63-23, 095-60-45-702, 050-76-68-674. zz Продажа ЗИЛ, ГАЗ 53, УАЗ, кузов 21099, ниву (б/у и новая), крылья ВАЗ 2103 оригинал. Тел. 050-974-05-21. zz Продажа ЗИЛ, ГАЗ 53, УАЗ, кузов 21099, ниву (б/у и новая), крылья ВАЗ 2103 оригинал. Тел. 050-974-05-21. zz Различные з/ч для тяжелого мотоцикла «Днепр-11/16», 2 автошины на Луаз, 4 на Мерседес Р-18, 4 на Porsche Cayenne R-19. Тел. 050-973-35-35. zz Редуктор, клапана, газ. обор. Евро-4. Тел. 095-42-13-387. zz Резина, новая и б/у. Тел. 066-1424-097. zz Стартеры и генераторы. Тел.: 050-7-1111-74, 093-725-000-3. zz Титан. диски на 14. Тел. 066-86691-98. zz Титановые диски на 14, резина в подарок, автодинамики 800 грн. Тел. 095-420-27-09. zz Эл. проводка на Renault Trafic. Двигатель дизель 2.0. Тел. 095-05933-63. zz Эл. проводка на Рено-Трафик, 2008 г. в, бампер задний, металл на КИА сарента. Тел. 066-478-73-04. zz Электродвиг., 3-11 к Вт. Тел. 050-428-29-15.

Куплю

zz ГБО пропан евро 4, евро-2, пр-во Италия, б/у, хор. сост., для себя. Тел. 099-069-000-3. zz Двигатель ГАЗ-2410. Тел. 050-7676-871. zz Двигатель, Fiat Ducato, турбодизель, объем 2,5. Тел. 050-694-93-20. zz Диск R 15 на Fiat-Scuda. Тел. 095503-58-96. zz Резину ЗИЛ, КамАЗ, б/у, в хор. сост. Тел. 099-069-000-3. zz Резину и камеры на «Газель». Тел. 099-30-66-874. zz Солярку в любом кол-ве. Тел.: 050-71-111-74, 093-725-000-3.

«Газета объявлений» N 20 (626), 23 мая 2018 г.

zz Аллюминий, бронза, нержавйка, медь и т.д. Демонтируем конструкции. Тел. 066-676-60-04. zz 2 куска швеллера № 24, по 10 м. Тел. 050-694-93-20.

Aбсолют. большой ассорт. б/у стройматер.: кирпич (белый, красный, серый, огнеупорный, кислотоупорный, шамотный). Плиты - ПК, ПКЖ (от 32 до 63). Блоки ФБС 3, 4, 5, 6. Ригеля, перемычки. Шлакоблок, гипсоблок. Сыпучий матер. (от 1 до 14 т), песок, зола, щебень и мн. др. Доставка по городу и р-ну. Мы работаем для вас. Нал/безнал. Тел.: 066-431-70-69, 0639-410-810.

zz Cтолярная доска и брус. Вагонка и фурнитура к ней. Тел. 066-710-38-20. zz А/цемент. труба б/у, Д 400-500 мм, а также металлопрокат (арматура, уголок и др.), кирпич красн. для слив. ям, цоколей, гипсоблок, шлакоблок, шифер. Сыпуч. мат-лы (песок). Тел. 099-20-88-661. zz Арматура (10, 12, 14, 16, 18, 20) б/у и нов., в отл. сост., уголок, швеллер, лист, прут, двутавр. балка, труба, доставка, недорого. Тел. 0951-400-400. zz Арматура (10-12) б/у, двутавр, уголок и др. стр. мат. (кирпич красный, бел., гипсоблок, шлакоблок, шифер). Сып. мат. (песок, зола и др.). Тел. 066200-47-53. zz Арматура (10-12), 700 кг. Тел. 050-583-33-89. zz Арматура (12, 14) в наличии. Тел. 099-069-000-3.

Арматура, труба, уголок, швеллер, полоса. Тел. 050-536-47-66. zz Б/у кирпич Красный обожженный,многодырчатый.Белый силикатный.Огнеупорный(шамот). Кислотоупорный.хор.сост.Доставка. Доступные цены! Тел. 099-470-08-88. zz Батареи чугун., отл. сост., б/у. Тел. 095-1-400-400. zz Блoк (2-6) ФБС (фундаментные) б/у. Доставка. Тел. 050-58-68-271. zz Блoк (2-6) ФБС, плита ассорт. ПК, ПКЖ, люб. кол-во, доставка. Тел. 066-595-45-15. zz Блoк (2-6), бет., фунд., плиты ПК, ПКЖ, люб. размеры, б/у. Доставка по городу и р-ну. Тел. 050-877-27-98. zz Блок (2-5) абс. ассорт. ФБС. Плита ПК (32-63). Кирпич красный, белый, шамот. Шифер, доска. Сып. мат. (песок, зола, шлак и многое др.). Тел. 095-39-888-06. zz Блок (2-5) ассорт. ФБС. Плиты ПК, ПКЖ, доставка. Тел. 095-61-40433. zz Блок (2-5) б/у бетон. фундамент. (ФБС), плиты (ПК), люб. размеры, люб. количество. Тел. 095-14-00-414.

(присылайте SMS-сообщения)

zz Блок (2-5) б/у, отл. кач-во. Плита ПК, ПКЖ в ассортименте. Доставка. Тел. 095-1-400-400. zz Блок (2-6) - ассорт., бет. фунд., плита ПК, ПКЖ, люб. размеры, люб. кол-во. Тел. 095-24-53-582. zz Блок (2-6) - ФБС, б/у, отл. кач-во. Тел. 099-266-60-68. zz Блок (3, 4, 5, 6) ФБС бетон. Тел. 050-921-95-54. zz Блок ФБС 3, 4, 5, 6. плиты ПК, ПКЖ. Тел. 073-921-95-54. zz Блок ФСБ, ассортимент 3, 4, 5, 6, плиты ПК, ПКЖ, дорожные, кирпич б/у. Тел. 099-227-75-80.

Гранотсев. Тел. 099-22775-80. zz Гранотсев. Тел. 099-227-75-80. zz Гранотсев. Тел. 095-641-04-57. zz Гранотсев. Тел. 066-534-10-55. zz Гранотсев. Тел. 063-379-02-44. zz Гранотсев. Тел. 066-757-32-56. zz Гранотсев. Тел. 066-523-56-38. zz Гранотсев. Тел. 050-141-02-13. zz Гранотсев. Тел. 063-849-96-98. zz Гранотсев. Тел. 050-279-01-74.

Блоки ФБС (3, 4, 5, 6). Тел. 099-227-75-80.

Гранотсев. Тел. 050-04426-44.

Блоки ФБС (3, 4, 5, 6). Тел. 066-534-10-77.

Гранотсев. Тел. 099-56555-66.

zz Блоки фунд. (3,4), плита ПК-60. Шлакоблок б/у. Тел. 099-776-444-7. zz Блоки, плиты, перекрытия, полублок, бетонный армированный пояс. Тел. 095-11-77-599.

Гранотсев. Тел. 099069-000-3.

Брикеты топливные, песок, зола, щебень, граншлак, земля, кирпич, строймусор, перегной. Тел. 050-212-80-03. zz Брус, доска, немерные, остатки. трубка медн., 12 мм., 2,5 м., лист стальной, т. 0,75 мм., 1,65 х 0,9 м, сендвич, 7,5 м. кв. Тел. 050-065-48-66.

Брус строительный, балки, стропила, шалевка. Обращ.: ул. Профессиональная, 11 (р-н Ц. рынка). Тел. 095-398-79-18. zz Бутовый камень для ландшафтного дизайна или фундаментов. Тел. 095-425-20-18. zz Вагонка и фурнитура к ней. Тел. 099-11-29-300. zz Вагонка сосна, ольха, наличн., плинтус, уголок. Тел. 095-209-55-68. zz Ванна чугунная хор. сост. Тел. 066-42-11-996. zz Ворота, раздвижные, автоматика для ворот. Тел. 050-960-72-14. zz Вывоз мусора. Тел. 095-33392-40.

Вывоз мусора. Тел. 095017-0347. Вывоз мусора. Тел. 066726-08-38. zz Вывоз строительного мусора. Тел. 066-999-75-78. zz Высечка оцинков. Тел. 095-36546-95. zz Гипсоблок б/у, шлакоблок б/у, кирпич б/у, флок ФБС, плита ПК, ПКЖ, отл. сост., дост. Сып. мат. (песок, зола), ЗИЛ, КамАЗ. Тел. 095-88-46521. zz Глина, земля, чернозем, зола, песок, щебень. Тел. 050-921-95-54. zz Глина, песок, щебень, кирпич. Тел. 099-074-10-73. zz Глина, чернозем, шлак, зола. Тел. 050-284-97-57. zz Грaнотсев. Тел. 095-61-40-433. zz Грaнотсев (0,1-14т). Тел. 050-8753-933. zz Гранотсев. Тел. 099-307-82-52. zz Гранотсев. Тел. 050-921-95-54.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

zz Гранотсев. Тел. 050-284-97-57. zz Гранотсев. Тел. 050-578-78-88. zz Гранотсев. Тел. 050-034-49-60. zz Гранотсев. Тел. 099-074-10-73. zz Гранотсев. Тел. 073-921-95-54. zz Гранотсев. Тел. 095-212-01-21. zz Гранотсев. Тел. 095-720-96-91.

Гранотсев. Тел. 066-53410-77.

zz Гранотсев. Тел. 095-673-97-42. zz Гранотсев. Тел. 095-684-39-03. zz Гранотсев. Тел. 099-719-80-65. zz Гранотсев. Тел. 063-849-97-05. zz Гранотсев. Тел. 095-614-07-10. zz Гранотсев. Тел. 098-750-39-93. zz Гранотсев. Тел. 099-069-000-3. zz Гранотсев (0,1-10 т). Тел. 050921-95-54. zz Гранотсев (0,1-10 т). Тел. 099227-75-80. zz Гранотсев (0,1-10 т). Тел. 095641-04-57. zz Гранотсев (0,1-10 т). Тел. 066534-10-55. zz Гранотсев (0,1-10 т). Тел. 063379-02-44. zz Гранотсев (0,1-10 т). Тел. 050284-97-57. zz Гранотсев (0,1-10 т). Тел. 050578-78-88. zz Гранотсев (0,1-10 т). Тел. 050034-49-60. zz Гранотсев (0,1-10 т). Тел. 099074-10-73. zz Гранотсев (0,1-10 т). Тел. 073921-95-54. zz Гранотсев (0,1-10 т). Тел. 066534-10-77. zz Гранотсев (0,1-10 т), зола, граншлак, песок, щебень, точный вес, недорого, доставка в теч. 2 часов. Тел. 095-1-400-400. zz Гранотсев (1-7 т). ЗИЛ - доставка. Тел. 095-1-500-200. zz Гранотсев 1-7 т. Тел. 050-24083-02. zz Гранотсев 1-7 т ЗИЛ. Тел. 095-0500-200. zz Гранотсев 1-7 т ЗИЛ, фракция 0-5 мм. Доставка. Адекватные цены. Тел. 095-1-400-430. zz Гранотсев 1-7 т недорого. Тел. 099-26-96-000.

http://slavinfo.dn.ua

15


Объявления диктуйте по тел.:

Продаю

zz Гранотсев 1-7 т, зола, песок, шлак, щебень, доставка. Точный вес. Тел. 095-1-400-500. zz Гранотсев 1-7 т, точный вес, быстро доставим. Тел. 050-021-55-56. zz Гранотсев 1-7 т. Доставка по городу и району, недорого. Тел. 0997-700-200. zz Гранотсев 7 т ЗИЛ, доставка по городу и близлежащим городам. Тел. 096-70-70-730. zz Гранотсев 7 т, точный вес, недорого, доставка. Тел. 066-85-3333-1. zz Гранотсев. Недорого. Тел. 09950-50-350. zz Гранотсев. Точный вес. Тел. 099012-95-22. zz Граншлак. Тел. 093-0-333-898. zz Граншлак. Тел. 050-921-95-54.

Граншлак. Тел. 099-22775-80. zz Граншлак. Тел. 099-227-75-80. zz Граншлак. Тел. 095-641-04-57. zz Граншлак. Тел. 066-534-10-55. zz Граншлак. Тел. 063-379-02-44. zz Граншлак. Тел. 066-757-32-56. zz Граншлак. Тел. 050-141-02-13. zz Граншлак. Тел. 063-849-96-98.

Граншлак. Тел. 099069-000-3. zz Граншлак. Тел. 050-284-97-57. zz Граншлак. Тел. 050-578-78-88. zz Граншлак. Тел. 050-034-49-60. zz Граншлак. Тел. 099-074-10-73. zz Граншлак. Тел. 073-921-95-54.

Граншлак. Тел. 066-53410-77. zz Граншлак. Тел. 095-212-01-21. zz Граншлак. Тел. 095-720-96-91. zz Граншлак. Тел. 095-673-97-42. zz Граншлак. Тел. 095-684-39-03. zz Граншлак. Тел. 099-719-80-65. zz Граншлак. Тел. 063-849-97-05. zz Граншлак. Тел. 095-614-07-10. zz Граншлак. Тел. 098-750-39-93. zz Граншлак. Тел. 099-069-000-3. zz Граншлак (0,1-10 т). Тел. 050921-95-54. zz Граншлак (0,1-10 т). Тел. 099227-75-80. zz Граншлак (0,1-10 т). Тел. 095641-04-57. zz Граншлак (0,1-10 т). Тел. 066534-10-55. zz Граншлак (0,1-10 т). Тел. 063379-02-44. zz Граншлак (0,1-10 т). Тел. 050284-97-57. zz Граншлак (0,1-10 т). Тел. 050578-78-88. zz Граншлак (0,1-10 т). Тел. 050034-49-60. zz Граншлак (0,1-10 т). Тел. 099074-10-73. zz Граншлак (0,1-10 т). Тел. 073921-95-54. zz Граншлак (0,1-10 т). Тел. 066534-10-77.

16

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zz Граншлак (0,1-10 т). Доставка. Тел. 099-50-50-350. zz Граншлак 1-7 т недорого. Тел. 099-26-96-000. zz Граншлак для засыпки дворов, дорог. Недорого. Тел. 095-1-400-430. zz Граншлак ЗИЛ 7 т, быстро. Тел. 095-1-400-500.

zz Зола. Тел. 093-0-333-898. zz Зола. Тел. 050-921-95-54.

Зола. Тел. 050-044-2644.

zz Зола (0,1-10 т). Тел. 066-53410-55. zz Зола (0,1-10 т). Тел. 063-37902-44. zz Зола (0,1-10 т). Тел. 050-28497-57. zz Зола (0,1-10 т). Тел. 050-57878-88. zz Зола (0,1-10 т). Тел. 050-03449-60. zz Зола (0,1-10 т). Тел. 099-07410-73. zz Зола (0,1-10 т). Тел. 073-92195-54. zz Зола (0,1-10 т). Тел. 066-53410-77. zz Зола (0,1-10 т) ЗИЛ, зернистая. Тел. 095-1-400-400. zz Зола (0,1-10 т) николаевская, глина, песок, шлак дроблен., щебень. Точный вес. Кирпич б/у. Доставка вовремя. Тел. 095-1-400-400. zz Зола (0,1-10 т), глина, гранотсев, песок, щебень, шлак, кирпич б/у. Доставка. Цена договорная. Тел. 0951-400-400. zz Зола 1-7 т недорого. Тел. 099-2696-000. zz Зола 1-7 т, гранотсев, граншлак, песок, щебень. Доставка быстро. Точный вес. Тел. 050-021-55-56. zz Зола 7 т. Тел. 050-240-83-02. zz Зола 7 т, зернистая, доставка по городу и близлежащим городам. Тел. 096-70-70-730. zz Зола 7 т, ЗИЛ, очень хорошего кач-ва, доставка в любой район. Тел. 095-0-500-200. zz Зола 7 т, ЗИЛ, хор. ка-ва, точный вес, бесплатная доставка. Тел. 095-1400-500. zz Зола николаевская, точный вес, быстро доставим. Тел. 095-1-500-200. zz Зола николаевская. Доставка ЗИЛ, 7 т. Тел. 099-7-700-200.

Зола. Тел. 099-56-55566.

Зола, 4-14 т. Тел. 095017-03-47.

Зола. Тел. 099-069000-3.

Зола, 4-14 т. Тел. 066726-08-38.

zz Зола. Тел. 050-284-97-57. zz Зола. Тел. 050-578-78-88. zz Зола. Тел. 050-034-49-60. zz Зола. Тел. 073-921-95-54.

Зола, 4-14 т. Тел. 050143-18-12.

Зола. Тел. 099-227-7580. zz Зола. Тел. 099-227-75-80.

Граншлак, гранотсев, строит. мусор. Тел. 050923-45-93. zz Доска. Тел. 095-178-15-45. zz Доска немерная, остатки. Тел. 095-853-73-02. zz Доска обрезная, б/у, толщ. 20 мм, 0,7 куб. м. Тел. 095-31-999-41. zz Доска, брус б/у, шифер 6-8волн., кирпич б/у, сыпуч. мат. Тел. 099-974-89-85. zz Дрова с разборки домов,зданий. Доставка. Тел. 099-470-08-88. zz Дрова с разборки домов,зданий. Доставка Газ-53,Зил-колхозник (самосвалы).Доступная цена! Тел. 099470-08-88. zz Дрова, дуб, ясень. Чурки, колотые. Уголь. Доставка. Тел. 095579-6-123. zz Дрова, дуб, ясень. Чурки, колотые. Уголь. Доставка. Тел. 095579-6-123. zz Душевая кабина, б/у. Тел. 099528-72-80. zz Железобетон. балки, несущие , дл.6 м., шир. 60 см., толщ. 25 см. Тел. 095-60-22-128. zz Жестян. лента, 1 мм, уголок алюмин. 25, 40, 45. Тел. 095-1-400400. zz Забор метал., узорный, со столбами, выс. 60 см, 16,5 пог. м. Проволока, Д 2, 3, 4, 5, вязал., стальн., оцинков. Тел. 095-1-400-400.

Забор из шалевки, высота 1 м., длина 16 погумных метров. Тел. 050-147-22-45. zz Земля. Тел. 095-51-999-39. zz Земля. Тел. 095-333-92-40. zz Земля. Тел. 066-999-75-78.

Земля. Тел. 050-044-2644. zz Земля. Тел. 066-88-34-120.

Земля 4-14 т. Тел. 095017-0347. Земля, 4-14 т. Тел. 050143-18-12. zz ЗИЛ 1-7 т, зола зернистая николаевская отличного кач-ва, доставка. Недорого. Тел. 050-021-55-56. zz ЗИЛ 7 т - зола, глина, песок, щебень. Тел. 095-1-400-400. zz ЗИЛ, 7 т колхозник, доставка золы, песка, щебня, граншлака, гранотсева. Тел. 050-753-86-99. zz Золa. Тел. 050-24-19-019. zz Золa. Тел. 050-565-888-4. zz Золa (0,1-12 т). Тел. 066-20047-53. zz Зола. Тел. 099-307-82-52.

zz Зола. Тел. 095-641-04-57. zz Зола. Тел. 066-534-10-55. zz Зола. Тел. 063-379-02-44. zz Зола. Тел. 066-523-56-38. zz Зола. Тел. 050-141-02-13. zz Зола. Тел. 066-757-32-56.

Зола. Тел. 095-33392-40. zz Зола. Тел. 095-333-92-40. zz Зола. Тел. 066-999-75-78. zz Зола. Тел. 063-849-96-98. zz Зола. Тел. 050-279-01-74.

Зола. Тел. 066-534-1077. zz Зола. Тел. 095-212-01-21. zz Зола. Тел. 095-720-96-91. zz Зола. Тел. 095-673-97-42. zz Зола. Тел. 095-684-39-03. zz Зола. Тел. 099-719-80-65. zz Зола. Тел. 099-719-80-65. zz Зола. Тел. 063-849-97-05. zz Зола. Тел. 095-614-07-10. zz Зола. Тел. 098-750-39-93. zz Зола. Тел. 099-069-000-3. zz Зола (0,1-1 т). Тел. 066-57-94540. zz Зола (0,1-10 т). Тел. 050-92195-54. zz Зола (0,1-10 т). Тел. 099-22775-80. zz Зола (0,1-10 т). Тел. 095-64104-57.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

zz Зола, доставка ЗИЛ. Тел. 095756-91-40.

Зола, дробленный граншлак, щебень. Тел. 050-212-80-03. zz Зола, песок, граншлак, гранотсев, шлак, щебень. Доставка. Тел. 099-069-000-3. zz Зола, песок, шлак, граншлак, гранотсев, щебень. Тел. 050-240-83-02. zz Зола, песок, шлак, щебень. Недорого. Тел. 099-069-000-3. zz Зола, песок, щебень, шлак и др. стройматериалы. Доставка. Тел.: 05003-16-323, 095-60-45-702. zz Зола, песок, щебень, шлак, граншлак, гранотсев, кирпич б/у. Доставка. Тел. 066-85-3333-1. zz Зола, шлак, щебень, песок, гранотсев. Доставка от 1 т. Тел. 0930-333-898.

http://slavinfo.dn.ua

(присылайте SMS-сообщения)

zz Зола, шлак, щебень. Доставка. Тел. 095-756-91-40. zz Зола. Доставка от 1-7 т, зернистая, хор. кач-ва. Тел. 095-1-400430. zz Зола. Недорого. Тел. 099-50-50350. zz Зола. Точный вес. Тел. 099-01295-22. zz Кабель силовой алюмин., 3х35 и 1х16, 41,5 м. Тел. 095-197-48-50. zz Калитка, метал., 1,5 х 1 м. Тел. 095-523-77-10. zz Киpп. 500 шт., красный, обоженный, 400 шт., белый полутор. силикат., б/у, возм. доставка. Тел. 095-24-53-582. zz Кирп. (1000 красного, 2000 белого), б/у, доставка. Тел. 050-58333-89.

zz Кирп. б/у абсолютно большой ассортимент, для слив. ям, цоколей и др. Тел. 095-0-500-200. zz Кирп. для сливных ям, очень крепкий. Сыпучие материалы. Тел. 095-756-91-40. zz Кирп., б/у, красный полнотелый. Тел. 095-88-46-521. zz Кирпич. Тел. 050-921-95-54. zz Кирпич. Тел. 099-227-75-80. zz Кирпич. Тел. 095-641-04-57. zz Кирпич. Тел. 066-534-10-55. zz Кирпич. Тел. 063-379-02-44. zz Кирпич. Тел. 066-999-75-78.

Кирпич. Тел. 099-069000-3. zz Кирпич. Тел. 050-284-97-57. zz Кирпич. Тел. 073-921-95-54.

Кирпич. Тел. 066-53410-77.

zz Кирп. (1000 шт.) красный полнотелый, б/у, отл. кач-во. Тел. 06620-888-63. zz Кирп. 10 000 шт. б/у, красный, очень крепкий, доставка по городу и району. Тел. 099-7-700-200. zz Кирп. 100 шт. - 2000 шт., б/у, любой, в хор. сост. Доставка. Сыпучие материалы. Тел. 050-240-83-02. zz Кирп. 1000 шт. красный крепкий для сливных ям. Доставка. Тел. 095-1500-200.

zz Кирпич (100 - 100 000 шт.) абс. ассорт. б/у большой выбор, белый, огнеупорный, красный, серый, шамотный, а также все сыпучие мат-лы (песок, зола, щебень, шлак и мн. др.). Доставка по городу и р-ну. Тел. 095399-66-03. zz Кирпич (1000 шт. белый) (1000 шт. красн.), б/у, в хор. сост. Песок. Доставка. Цена договорная. Тел. 0951-400-400. zz Кирпич (1000 шт.) б/у красный, хорошо обожженный, для постр. слив. ям, цоколей, не разруш. от воды. Не посредник, возм. доставка. Тел. 06651-41-613. zz Кирпич (1000 шт.) б/у, красный, обож. полнотелый (не разруш. от воды). Тел. 095-320-35-90. zz Кирпич (1000 шт.) крaсный, обожженный, полнотелый. Тел. 05024-19-119.

zz Кирп. 1000 шт., белый, б/у. Доставка. Цена соответ. кач-ву. Песок, зола. Тел. 095-1-400-400. zz Кирп. 300 - 10 000 шт., б/у, абсолютно любой в наличии. Доставка. Тел. 066-85-3333-1. zz Кирп. 500 шт., б/у, красный крепкий для слив. ям. Тел. 099-01295-22. zz Кирп. aбс. ассорт. абс. кач-во б/у белый, белый одинарный, красный, кислотоупор., шлакоблок, плиты, блоки, полублоки. Сыпучие материалы. Низ. цены. Доставка беспл. по городу и р-ну. Тел. 099-622-44-14. zz Кирп. aбс. ассорт., aбс. кач-во: белый, белый полуторный, красный, кислотоупорный, огнеупорный. Плиты ПК, ПКЖ. Блоки ФБС 3, 4, 5, 6. Регеля, перемычки. Сыпучие мат-лы. Тел. 09531-999-41. zz Кирп. абс. ассорт. - б/у белый, красный, шамотный, огнеупорн., серый краматорский, сыпучие материалы, песок, зола, шлак. Тел. 095-88-46-360. zz Кирп. абс. ассорт. красный, белый, серый, огнеуп., кислот. Тел. 066-534-10-77. zz Кирп. абс. любой. Тел. 050-92195-54. zz Кирп. абсолют. ассортимент б/у, белый, огнеупорный, красный, кислотоупорный, шамотный, гипсоблок. Доставка. Сыпучие материалы. Тел. 096-70-70-730. zz Кирп. б/у 1000 шт. красного, 1500 шт. белого, 5000 шт. кислотоупорного, отличного кач-ва. Доставка. Тел. 0951-400-500.

zz Кирпич (1000 шт.), абс. любой б/у, качество, точн. кол-во. Вы останетесь довольны. Тел. 066-57-95-113. zz Кирпич (1500 бел., 2000 красн. обож.), б/у, не посредник, возм. доставка от 100 шт. Тел. 099-622-72-12. zz Кирпич (1500 белый, полуторный), а также 2000 шт. красного, обоженного, крепкого для сливных ям, цоколей. Возм. доставка. Тел. 066-88341-20. zz Кирпич (4000 шт.), огнеупорный ШБ-5, хорошего кач-ва. Тел. 099-45317-18. zz Кирпич (огнеупорный), б/у, хор. качество. Тел. 066-35-37-800. zz Кирпич (от 100 до 10 тыс.) - абс. ассорт. больш. выбор, б/у белый, белый полуторный, красный обож., огнеупор., серый краматорский, а также сыпучие матер., песок, зола, земля, шлак, глина, доставка. Тел. 099-97-49-006. zz Кирпич 1000 шт., б/у, легковес. Тел. 099-974-90-06. zz Кирпич 1500 шт., б/у, красный (крепкий), полнотелый. Тел. 066-5795-327. zz Кирпич aбс. aссорт., б/у белый, белый одинарный, красный, кислотоуп., шамотный, шлакоблок, гипсоблок, шифер, плиты, блоки. Тел. 099-50-33-599. zz Кирпич абс. ассорт. 10 000 шт. б/у белый силикатный, красный, огнеупорный, кислотоупорный, шлакоблок, гипсоблок. Песок. Доставка. Тел. 0951-400-400.

«Газета объявлений» N 20 (626), 23 мая 2018 г.


Объявления диктуйте по тел.:

Продаю

zz Кирпич абс. ассорт. б/у - белый, красный, огнеупорный, серый, кислотоуп., блоки, плиты, гипсоблок, шлакоблок. Доставка. Тел. 095-317-96-72. zz Кирпич абс. ассорт. б/у в хор. сост. белый, крас., кислот., огнеуп., серый, шлакоблок, гипсоблок. Доставка. Цена договорная. Тел. 095-1400-400. zz Кирпич абс. большой ассорт. Тел. 063-379-02-44. zz Кирпич абс. любой: белый, красн., шамот., кислотоуп., серый крам. Тел. 073-921-95-54. zz Кирпич Б.у (любой). Тел. 099-47008-88. zz Кирпич б/у. Тел. 093-0-333-898. zz Кирпич б/у. Тел. 050-921-95-54. zz Кирпич б/у. Тел. 099-227-75-80. zz Кирпич б/у. Тел. 095-641-04-57. zz Кирпич б/у. Тел. 095-641-04-57.

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zz Кирпич б/у, красный. Тел. 066523-56-38. zz Кирпич б/у, красный полнотелый. Тел. 050-741-47-13. zz Кирпич б/у, красный, белый, серый. Тел. 050-284-97-57. zz Кирпич б/у, облиц., отл. кач-во (как новый). Тел. 099-453-13-33. zz Кирпич б/у, огнеупорный. Тел. 095-720-96-91. zz Кирпич б/у, серый Краматорский, красный, силикатный. Тел. 066-43575-25. zz Кирпич бу 300 шт. красный обожжен., полнотелый, очень крепкий, для сливных ям, цоколей и др. А также в наличии большой ассортимент другого б/у кирпича. Песок, зола, щебень. Доставка. Недорого. Тел. 050-021-55-56. zz Кирпич белый, б/у. Тел. 095-61407-10.

Кирпич красный б/у. Тел. 095-333-92-40. zz Кирпич красный полнотелый, б/у. Тел. 050-741-47-13. zz Кирпич красный, б/у. Тел. 066757-32-56. zz Кирпич красный, б/у. Тел. 095614-07-10.

Кирпич красный, силикатный, б/у. Тел. 050-92345-93.

zz Кирпич б/у. Тел. 066-534-10-55. zz Кирпич б/у. Тел. 063-379-02-44. zz Кирпич б/у. Тел. 066-757-32-56. zz Кирпич б/у. Тел. 066-523-56-38. zz Кирпич б/у. Тел. 095-333-92-40. zz Кирпич б/у. Тел. 063-849-96-98. zz Кирпич б/у. Тел. 050-284-97-57. zz Кирпич б/у. Тел. 050-578-78-88. zz Кирпич б/у. Тел. 050-034-49-60. zz Кирпич б/у. Тел. 099-074-10-73. zz Кирпич б/у. Тел. 073-921-95-54. zz Кирпич б/у. Тел. 066-534-10-77. zz Кирпич б/у. Тел. 095-673-97-42. zz Кирпич б/у. Тел. 095-684-39-03. zz Кирпич б/у. Тел. 099-719-80-65. zz Кирпич б/у. Тел. 063-849-97-05. zz Кирпич б/у. Тел. 095-614-07-10.

zz Кирпич б/у - ассорт. - в любом кол-ве, доставка в любой р-н. Тел. 099-069-000-3. zz Кирпич б/у белый. Тел. 063-84997-05. zz Кирпич б/у в большом ассортим., шлакоблок, рассрочка, бартер. Тел.: 050-031-63-23, 095-60-45-702, 050-7668-674. zz Кирпич б/у для слив. ям, колодцев, цоколей (не разруш. от воды). Тел. 050-877-27-98. zz Кирпич б/у красный. Тел. 095684-39-03. zz Кирпич б/у красный. Тел. 099719-80-65. zz Кирпич б/у красный. Тел. 063849-97-05. zz Кирпич б/у красный 500-2000 шт., недорого. Тел. 050-034-49-60.

Кирпич б/у любой. Тел. 099-227-75-80. Кирпич б/у любой. Тел. 066-534-10-77. zz Кирпич б/у на сливные ямы. 066-435-75-25. zz Кирпич б/у на сливные ямы. 066-435-75-25. zz Кирпич б/у огнеупорный. 063-849-97-05. zz Кирпич б/у отлич. кач-ва. 099-227-75-80.

Тел. Тел. Тел. Тел.

zz Кирпич обожжен. красн., серый, кислотоуп., белый полут. Тел. 095-64104-57. zz Кирпич огнеупор. Тел. 099-3066-874. zz Кирпич огнеупор. шамотный 2,5 грн/ шт. Тел. 050-195-95-84. zz Кирпич огнеупорный, б/у. Тел. 095-614-07-10. zz Кирпич силикат. полутор, огнеупор., кислотоупор. Тел. 050-7676-871. zz Кирпич, б/у. Тел. 095-720-96-91. zz Кирпич, б/у. Тел. 098-750-39-93. zz Кирпич, б/у, белый. Тел. 050-14102-13. zz Кирпич, б/у, белый. Тел. 095-21201-21. zz Кирпич, б/у, белый. Тел. 095-72096-91. zz Кирпич, б/у, белый. Тел. 095-67397-42.

zz Кирпич, б/у, красный. Тел. 141-02-13. zz Кирпич, б/у, красный. Тел. 212-01-21. zz Кирпич, б/у, красный. Тел. 720-96-91. zz Кирпич, б/у, красный. Тел. 673-97-42. zz Кирпич, б/у, огнеупорный. 095-673-97-42.

050095095095Тел.

Кирпич, б/у: белый, красный, серый, шамот. Шифер 8-волн., полублок, гипсоблок, шлакоблок. Регеля 6-18 м. Плита ПК 2-9 м, ПКЖ, 6х1,5, 3х6, 3х12. Плита стеновая. Блок ФБС 3, 4, 5, 6. Тел. 050-274-51-33. zz Кирпич, красный, б/у. Тел. 063849-96-98. zz Кирпич, красный, б/у. Тел. 098750-39-93. zz Лестница, стремянка. Тел. 063989-39-17. zz Лист б/у 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм. Тел. 095-1-400-400. zz Метал. трубы на дюйм и на 3/ 4, шамотн. плитка, стекло 1,7х 1,3, 3 мм, батареи чугун. Тел. 050-73-38-867. zz Металл, толщ. 1 мм, от холодильника «Донбасс». Тел. 095-14408-67.

(присылайте SMS-сообщения)

zz Песок, зола, шлак, граншлак, гранотсев, щебень с доставкой. Тел. 099-069-000-3. zz Песок, зола, шлак, щебень, гранотсев, граншлак. Тел. 050-240-83-02. zz Песок, зола, щебень, шлак, граншлак, гранотсев, кирпич б/у. Доставка. Тел. 099-012-95-22.

Песок, зола,гранотсев, щебень. Тел. 050-62-64642.

Металлопрофиль, б/у, 1,09х6 м. Тел. 050-53647-66. М е та л л о ч е р е п и ца , профнастил, утеплит е л и , водосток и , битумная черепица. Тел.: 095-44-64-121, 050-593-76-79. zz Металолом очень дорого. Приезжаем. Тел. 050-744-48-60. zz Мойка с краном б/у 650 грн. Тел. 050-527-41-86. zz Перегной с доставкой. Тел. 099069-000-3.

Перегной, земля, чернозем. Тел. 050-92345-93. zz Песoк. Тел. 095-86-800-85. zz Песoк. Тел. 050-565-888-4. zz Песoк. Тел. 066-35-37-800 (в мешках). zz Песoк (0,1-1 т). Тел. 099-45317-18 (возможна доставка в мешках). zz Песoк (0,1-1-7-14 т) aбс. быстро доставим. Тел. 099-622-44-14. zz Песок. Тел. 099-307-82-52. zz Песок. Тел. 093-0-333-898. zz Песок. Тел. 050-921-95-54.

Песок. Тел. 099-227-7580. zz Песок. Тел. 099-227-75-80. zz Песок. Тел. 095-641-04-57.

zz Песок. Тел. 066-534-10-55. zz Песок. Тел. 063-379-02-44. zz Песок. Тел. 050-141-02-13. zz Песок. Тел. 066-757-32-56. zz Песок. Тел. 066-523-56-38. zz Песок. Тел. 095-333-92-40. zz Песок. Тел. 066-999-75-78. zz Песок. Тел. 063-849-96-98. zz Песок. Тел. 050-279-01-74. zz Песок. Тел. 050-825-22-99.

Песок. Тел. 099-56-55566. Песок. Тел. 050-044-2644. Песок. Тел. 099-069000-3. zz Песок. Тел. 050-284-97-57. zz Песок. Тел. 050-578-78-88. zz Песок. Тел. 050-034-49-60. zz Песок. Тел. 099-074-10-73. zz Песок. Тел. 073-921-95-54. zz Песок. Тел. 066-534-10-77. zz Песок. Тел. 095-212-01-21. zz Песок. Тел. 095-720-96-91. zz Песок. Тел. 095-673-97-42. zz Песок. Тел. 095-684-39-03. zz Песок. Тел. 063-849-97-05.

«Газета объявлений» N 20 (626), 23 мая 2018 г.

zz Песок. Тел. 095-614-07-10. zz Песок. Тел. 098-750-39-93. zz Песок. Тел. 099-069-000-3. zz Песок (0,1-1 т). Тел. 095-87604-06. zz Песок (0,1-1 т) доставка в мешках. Поднимем на этаж. Тел. 06620-888-63. zz Песок (0,1-10 т). Тел. 050-92195-54. zz Песок (0,1-10 т). Тел. 099-22775-80. zz Песок (0,1-10 т). Тел. 095-64104-57. zz Песок (0,1-10 т). Тел. 066-53410-55. zz Песок (0,1-10 т). Тел. 063-37902-44. zz Песок (0,1-10 т). Тел. 050-28497-57. zz Песок (0,1-10 т). Тел. 050-57878-88. zz Песок (0,1-10 т). Тел. 050-03449-60. zz Песок (0,1-10 т). Тел. 099-07410-73. zz Песок (0,1-10 т). Тел. 073-92195-54.

Песок (0,1-10 т). Тел. 066-534-10-77. zz Песок (0,1-10 т) абс. быстрая доставка, точный вес. Тел. 095-1-400400. zz Песок 1-7 т. Тел. 050-240-83-02. zz Песок 1-7 т ЗИЛ, лиманский белый, точный вес загрузки. Тел. 0951-400-430. zz Песок 1-7 т ЗИЛ, хорошо загружаем. Тел. 095-0-500-200. zz Песок 1-7 т недорого. Тел. 09926-96-000.

zz Песок, шлак, зола, перегной. Доставка. Тел. 095-300-43-34. zz Песок. Недорого. Тел. 099-50-50350. zz Пиломатериалы, доска, брус, шалевка, дрова сосна- 200 грн. в нал. и под заказ. Тел. 095-47-555-15. zz Пиломатериалы: доска, брус, рейка, блокхаус. Тел. 050-030-92-13. zz Пластик вагонка, 30 кв. Тел. 050164-13-60. zz Плитa (2-9 м), б/у ПК, ПКЖ любых размеров, в любом кол-ве, доставка. Тел. 099-50-33-599. zz Плитa (32-63) - абс. ассорт. б/у. ПК, 6-12, ПКЖ люб. кол-во, доставка по городу и р-ну. Тел. 066-433-0-222. zz Плитa (32-63) абс. ассорт. б/у, ПК, ПКЖ и люб. стройматериал, доставка. Блоки бет. фунд. 3, 4, 5, 6, полублоки. Тел. 066-57-95-327. zz Плитa (32-63) ассорт., б/у: ПК, ПКЖ, любые размеры, резка под нужный размер, а также блоки ФБС 3, 4, 5, 6, доставка по городу и р-ну. Тел. 099-20-88-661. zz Плитa (32-63) б/у ПК (резка под размер), ПКЖ (3-12). Тел. 066-43170-69. zz Плита (2-9 м) возм. резка под ваш размер, блоки ФБС (3, 4, 5, 6). Тел. 095-88-50-714. zz Плита (32-63) абс. ассорт., б/у ПК от 32 по 63, резка под нужный размер, ПКЖ любые размеры. Доставка по городу и р-ну. Тел. 099-974-89-85. zz Плита (32-63) абс. ассортим., б/у, ПК, ПКЖ. Доставка. Тел. 050-92195-54. zz Плита (32-63) ПК 6х1,5; 6х3, ПКЖ б/у, ригеля, перемычки, доставка. Тел. 095-79-75-520. zz Плита (32-63) ПК, ПКЖ в ассортим. Тел. 099-227-75-80. zz Плита (42, 48, 54, 56, 58, 60, 63) б/у ПК, ПКЖ, дорожная, аэродромная. Блоки (3, 4, 5, 6). Доставка. Цена договорная. Тел. 095-1-400-400. zz Плита (42, 48, 54, 58, 60, 63) ПК, ПКЖ, дорожная, аэродромная. Тел. 066-534-10-77.

zz Песок 1-7 т, зола, гранотсев, граншлак, щебень, кирпич б/у. Доставка. Тел. 095-1-400-500. zz Песок 1-7 т, лиманский мытый, чистый, подходит для всех строит. работ. Точный вес. Быстрая доставка. Тел. 050-021-55-56. zz Песок 1-7 т, чистый, строительный, точный вес. Тел. 095-1-500200. zz Песок 7 т, ЗИЛ, доставка по городу и близлежащим городам. Тел. 096-70-70-730. zz Песок 7 т, точный вес, недорого, доставка. Тел. 066-85-3333-1. zz Песок лиманский мытый чистый, точный вес. Доставка в течение 2 часов. Тел. 099-7-700-200.

zz Плита дорожная. Тел. 050-07621-49. zz Плита дорожная армированная б/у в ассорт. Тел. 095-399-66-03. zz Плита дорожная разных размеров, а также стеновая (керамзитовая). Тел. 099-266-60-68. zz Плита дорожная разных размеров, а также стеновая (керамзитовая). Тел. 099-266-60-68.

Песок, 4-14 т. Тел. 095017-03-47.

zz Плита стеновая керамзитовая, б/у, хор. сост. Тел. 095-026-49-81. zz Плитка трот., бордюры, водостоки, ступени, шляпы на колонну, плитка фасадная и т.д. Тел. 050-9070-258. zz Подушки фундаментные, р. 70х70, 35х35, высота 40 см., перемычки 2500х10х15,. Тел. 066-520-39-64. zz Полублок, б/у. Тел. 095-11-77599. zz Продажа тротуарной плитки, бордюры и т.д. Тел. 095-05-99-716. zz Продам столярную доску и брус. Тел. 099-11-29-300. zz Раковина «тюльпан» черная. Тел. 095-420-27-09. zz Раковина с ножкой и сместителем - 250 грн, отл. сост., б/у. Тел. 095-39-39-310.

Песок, 4-14 т. Тел. 066726-08-38. Песок, 4-14 т. Тел. 050143-18-12. zz Песок, граншлак, гранотсев. Доставка. Тел. 095-756-91-40. zz Песок, ЗИЛ - доставка. Тел. 095756-91-40. zz Песок, зола, гранотсев, шлак, щебень. Недорого. Доставка. Тел. 099069-000-3.

zz Сосновая доска, сухая, 40, 50. Тел. 066-580-90-92. zz Стекло оженное. Тел. 095-16956-25. zz Стекло, б/у, недорого. Карниз. Плитка облицовочная, 20х20. Тел.: 095-381-90-21, 66-44-40. zz Стеклоблок б/у, 200 шт., отл. сост. Тел. 095-1-400-400. zz Стекловата, б/у. Тел. 063-30447-81. zz Строительный мусор. Тел. 050741-47-13. zz Стройматериалы, б/у, в ассортименте. Тел.: 050-031-63-23, 095-6045-702, 050-76-68-674. zz Стройматериалы, кирпич б/у, красный, 1 000 шт., белый 200 шт.самовывоз. Тел. 050-588-71-84. zz Строймусор. Тел. 050-741-47-13. zz Сухую доску, брус, столы, лавки. Тел. 050-64-86-177. zz Труба 42, 57, 76, 89, 102, 114, 159. Титановая труба, Д 68 мм, 20 м, Д 60, 36 м. Тел. 095-1-400-400. zz Труба асбоцемент., 4 м, Д 150 мм. Тел. 050-161-54-00. zz Труба металл. 3 м., диам. 1,5 и 1,4. Тел.: 063-284-72-58, 066-49037-94. zz Трубы азбестоцемент. Тел. 050261-52-18. zz Трубы оцинков. и черная, Д. 3/4 и пол дюйма, ЧК-50, 2 м. Тел. 066-47873-04. zz Трубы оцинков., 1 и 1,5 д. Тел. 095-314-85-67. zz Трубы, метал., 10 м., 3/4, 1/2. Тел. 095-059-33-63. zz Уголки металл. Тел. 095-46666-35. zz Уголок - ассорт. Труба 89, куски по 5 м, в наличии. Тел. 099-069-000-3. zz Уголок 25, 30, 35, 50, 63, 75, 90, 100 - б/у в хор. сост. Перемычки ж/б, дл. 1,8 м. Тел. 095-1-400-400. zz Уголок швеллер б/у, брус 50х50 б/у, хор. сост. кирпич фагот б/у, трубы пласт. диам. 165 ммх3 м., недорого. Тел. 050-134-56-37. zz Уголок, 50, 40, 60, швейлер 50, труба 27, б/у. Тел. 050-42-65-441. zz Уголок, швеллер, 12, 16, 24. Тел. 099-306-82-80. zz Унитаз, раковина. Тел. 095-17815-45. zz Цемент Балаклея М-400. Доставка. Тел. 050-422-06-26. zz Черепица керамовая, неглазурован., 40 000 шт., возмож. вар-ты бартера. Тел.: 050-031-63-23, 095-6045-702, 050-76-68-674. zz Чернoзем. Тел. 095-79-75-520. zz Чернозем. Тел. 050-921-95-54.

Чернозем. Тел. 099-22775-80. zz Чернозем. Тел. 099-227-75-80. zz Чернозем. Тел. 095-641-04-57. zz Чернозем. Тел. 066-534-10-55. zz Чернозем. Тел. 063-379-02-44. zz Чернозем. Тел. 050-923-45-93.

Плита ПК (42-63). Тел. 099-227-75-80.

Чернозем. Тел. 099-56555-66.

Плита ПК (42-63). Тел. 066-534-10-77.

zz Чернозем. Тел. 099-074-10-73. zz Чернозем. Тел. 073-921-95-54.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

Чернозем. Тел. 066-53410-77. zz Чернозем. Тел. 066-534-10-77. zz Чернозем, запесочен. грунт. Тел. 050-279-01-74.

http://slavinfo.dn.ua

17


Объявления диктуйте по тел.:

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

Шлак. Тел. 099-069000-3.

Продаю

zz Шалевка, б/у, шифер 8-волновой, б/у. Тел. 050-24-19-019. zz Шалевка, брус, стропила, лаги, кругляк, б/у. Тел. 095-884-65-21. zz Шифер 6-, 8-волновый, б/у (белый, светлый, хор. качества). Тел. 066-431-70-69. zz Шифер 8-волн., б/у. Тел. 095026-49-81. zz Шифер 8-волн., б/у и нов. Тел. 095-1-400-400. zz Шифер, 6 волн., б/у, 130 л., 20 гр. самовывоз. Тел. 050-573-62-42. zz Шифер, б/у, шалевка, брус, б/у. Тел. 066-435-75-25.

zz Шифер, б/у, шалевка, брус, б/у. Тел. 066-435-75-25. zz Шифер, бетон. блоки и пр. стройматериалы, б/у, дешево. Тел. 050-143-36-79. zz Шлaк. Тел. 095-61-40-433. zz Шлак. Тел. 099-307-82-52. zz Шлак. Тел. 093-0-333-898. zz Шлак. Тел. 050-921-95-54.

Шлак. Тел. 099-227-7580.

zz Шлак. Тел. 099-227-75-80. zz Шлак. Тел. 095-641-04-57. zz Шлак. Тел. 066-534-10-55. zz Шлак. Тел. 063-379-02-44. zz Шлак. Тел. 066-757-32-56. zz Шлак. Тел. 066-523-56-38. zz Шлак. Тел. 050-141-02-13. zz Шлак. Тел. 063-849-96-98.

zz Шлак. Тел. 050-034-49-60. zz Шлак. Тел. 099-074-10-73. zz Шлак. Тел. 073-921-95-54.

Шлак. Тел. 066-534-1077. zz Шлак. Тел. 066-534-10-77. zz Шлак. Тел. 095-212-01-21. zz Шлак. Тел. 095-720-96-91. zz Шлак. Тел. 095-673-97-42. zz Шлак. Тел. 095-684-39-03. zz Шлак. Тел. 099-719-80-65. zz Шлак. Тел. 063-849-97-05. zz Шлак. Тел. 095-614-07-10. zz Шлак. Тел. 098-750-39-93. zz Шлак. Тел. 099-069-000-3. zz Шлак (0,1-10 т). Тел. 099-22775-80. zz Шлак (0,1-10 т). Тел. 095-64104-57. zz Шлак (0,1-10 т). Тел. 063-37902-44. zz Шлак (0,1-10 т). Тел. 050-28497-57. zz Шлак (0,1-10 т). Тел. 050-57878-88. zz Шлак (0,1-10 т). Тел. 050-03449-60. zz Шлак (0,1-10 т) для отсыпки дворов. Тел. 066-534-10-77. zz Шлак (0,1-10 т) дроблен. Тел. 099-074-10-73. zz Шлак (0,1-10 т) ЗИЛ. Абсол. быстро доставим. Доступные цены! Точный вес! Тел. 095-1-400-400. zz Шлак (0,1-10 т) крамат. Тел. 066534-10-55. zz Шлак (0,1-10 т) краматорский. Тел. 050-921-95-54. zz Шлак (0,1-10 т) молот., крамат. Тел. 073-921-95-54. zz Шлак 1-7 т недорого. Тел. 099-2696-000. zz Шлак 7 т ЗИЛ, доставка по городу и близлежащим городам. Тел. 096-7070-730. zz Шлак 7 т краматорский, зола, песок и др. Тел. 095-0-500-200. zz Шлак 7 т, ЗИЛ, дроблен. краматорский. Точный вес. Тел. 095-1-400430.

zz Шлак 7 т, недорого. Тел. 050-24083-02. zz Шлак 7 т, точный вес, недорого, доставка. Тел. 066-85-3333-1. zz Шлак дроблен. краматорский, доставка по городу и району. Тел. 0997-700-200. zz Шлак ЗИЛ 7 т, краматорский дроблен., разной фракции. Тел. 0951-500-200. zz Шлак ЗИЛ 7 т, мариупольский доменный для основы под тротуар. плитку. Тел. 095-1-400-400. zz Шлак краматорский. Тел. 095333-92-40. zz Шлак краматорский. Тел. 066999-75-78.

Шлак, 4-14 т. Тел. 095017-03-47.

Шлакоблок, новый, 10, 20 грн/шт., от завода-производителя. Тел. 050-27451-33. zz Шпатлевка. Тел. 050-50-186-17. zz Щeбень. Тел. 099-454-76-75. zz Щeбень (1-14 т). Тел. 099-45321-22. zz Щебeнь. Тел. 050-24-19-019. zz Щебень. Тел. 099-307-82-52. zz Щебень. Тел. 093-0-333-898. zz Щебень. Тел. 050-921-95-54.

Щебень. Тел. 099-22775-80. zz Щебень. Тел. 099-227-75-80. zz Щебень. Тел. 095-641-04-57. zz Щебень. Тел. 066-534-10-55. zz Щебень. Тел. 063-379-02-44.

Шлак. Тел. 050-044-2644. Шлак. Тел. 099-56-55566. zz Шлак. Тел. 050-284-97-57. zz Шлак. Тел. 050-578-78-88.

zz Щебень. Тел. 050-141-02-13. zz Щебень. Тел. 066-757-32-56. zz Щебень. Тел. 066-523-56-38. zz Щебень. Тел. 063-849-96-98. zz Щебень. Тел. 050-279-01-74.

Щебень. Тел. 050-92345-93.

Шлакоблок новый и б/у. Тел. 099-069-0003. zz Шлакоблок, б/у, полублок, б/у. Тел. 066-435-75-25. zz Шлакоблок, б/у, полублок, б/у. Тел. 066-435-75-25. zz Шлакоблок, гипсоблок, полублоки б/у. Тел. 095-35-209-52.

18

Щебень, 4-14 т. Тел. 095-017-03-47. zz Щебень, ЗИЛ, 7 т. Тел. 095-75691-40.

Щебень. Тел. 099-56555-66.

Щебень, 4-14 т. Тел. 066-726-08-38.

Щебень. Тел. 099-069000-3.

Щебень, 4-14 т. Тел. 050-143-18-12.

zz Щебень. Тел. 050-284-97-57. zz Щебень. Тел. 050-578-78-88. zz Щебень. Тел. 050-034-49-60. zz Щебень. Тел. 099-074-10-73. zz Щебень. Тел. 073-921-95-54.

Щебень. Тел. 066-53410-77. zz Щебень. Тел. 066-534-10-77.

Техсеребро (контакты), столов. серебро, заводские цены. Тел. 050-53647-66.

zz Кирпич абс. все стройматер., заберу, дорого. Тел. 095-61-40-433. zz Кирпич абс. любой. Тел. 050-2419-119. zz Кирпич абс. любой б/у и все стройматериалы (плиты, блоки, гипсоблок, шлакоблок, шифер, доска). Заберу дорого. Тел. 050-87-53-933. zz Кирпич абс. любой б/у, в люб. кол-ве (приеду заберу от 100 шт). Тел. 099-453-21-22. zz Кирпич абс. любой б/у, плиты, блоки, шифер, доска, заберу. Тел. 099-974-89-85. zz Кирпич абс. любой, б/у, плиты, блоки, приеду заберу. Тел. 095-88-46360. zz Кирпич б/у. Тел. 095-673-97-42. zz Кирпич б/у. Тел. 063-849-97-05. zz Кирпич б/у. Тел. 095-614-07-10. zz Кирпич красный, белый. Шлакоблок и др. стройматериалы новые и б/у. Тел. 050-03-16-323. zz Кирпич от 60 коп., разный. Гипсоблок, шлакоблок б/у. Тел. 099069-000-3. zz Кирпич, шлакоблок, гипсоблок, доски, брус, балку, дрова и др. стройматериал. Тел. 050-03-16-323. zz Лестница металл. Тел. 095-46448-84. zz Лом всех металлов. Вывоз. Тел. 095-698-99-33.

zz Черный и цветной металл. Тел. 066-216-00-55.

z z Щебень, зола, песок, гранотсев, шлак. Доставка. Тел. 099069-000-3. zz Щебень, зола, песок, шлак, граншлак, гранотсев, кирпич б/у. Доставка. Тел. 096-70-70-730. zz Щебень, песок, зола и др. стройматериалы. ЗИЛ, 7 т. Доставка. Тел. 095-756-91-40. zz Щебень. Доставка ЗИЛ от 1 до 7 т. Тел. 095-0-500-200. zz Щебень. Доставка по городу и району. Недорого. Тел. 099-7-700-200. zz Щебень. Недорого. Тел. 099-5050-350. zz Щебень. Точный вес. Тел. 099012-95-22.

zz Металл любой. Дорого! Тел. 095698-99-33. zz Металл! Лом и деловой! Купим на взаимовыгодных условиях. Тел. 099-29-00-996. zz Металл. ванную, б/у. Тел. 099074-62-42.

М е та л л о л ом + цветной металл. Цена завода. Тел. 050-74448-60.

Металлолом очень дорого. Приезжаем. Тел. 066-676-60-04. zz Металлолом, приеду, заберу. Тел. 050-75-48-148. zz Металлолом. Дорого. Тел. 095698-99-33. zz Металлолом. Дорого. Работаем от предприятия. Тел. 095-698-99-33. zz Металлолом. Приеду, заберу. Дорого. Тел. 066-99-64-196. zz Ножки для лавки, чугун., советского образца. Тел. 050-70481-88.

Куплю

zz Абсолютно быстро: лом всех металлов по самой высокой цене, расчет на месте. Тел. 050-744-48-60. zz 10 000 кирпича б/у - красный, белый, металлопрокат б/у, плиты, блоки, ворота гаражные и др. строймат-лы. Тел. 095-1-400-400.

zz Шлак. Точный вес. Тел. 099-01295-22. zz Шлакоблок б/у, гипсоблок, кирпич. Сыпуч. мат. (песок, зола, шлак). Доставка. Тел. 099-622-72-12. zz Шлакоблок б/у, очень крепкий. Тел. 095-1-400-400.

zz Шлакоблок нов. и б/у, хор. сост. Тел. 066-431-70-69.

zz Щебень 1-7 т, гранитный, фракция 5-10 мм, 5-20 мм, доставка. Тел. 050-021-55-56. zz Щебень 7 т, точный вес, недорого, доставка. Тел. 066-85-3333-1. zz Щебень гранитный, разная фракция. Тел. 095-1-400-500.

Щебень. Тел. 050-04426-44.

Шлак, 4-14 т. Тел. 050143-18-12.

Шлакоблок вибрационнопрессовочный из пропарочной камеры. Погрузка, доставка ул. Обращ.: ул. Профессиональная, 11 (р-н Ц. рынка). Тел. 095398-79-18.

З акуп и м м е та л л , всех видов. Порезка, самовывоз. Тел. 050823-23-98.

Медь, алюмин., латунь. Дорого. Тел. 050-536-4766.

Шлак, 4-14 т. Тел. 066726-08-38.

zz Шлак. Тел. 050-279-01-74.

zz Щебень (0,1-10 т). Тел. 050-28497-57. zz Щебень (0,1-10 т). Тел. 050-57878-88. zz Щебень (0,1-10 т). Тел. 050-03449-60. zz Щебень (0,1-10 т). Тел. 099-07410-73. zz Щебень (0,1-10 т). Тел. 073-92195-54. zz Щебень (0,1-10 т). Тел. 066-53410-77. zz Щебень (0,1-10 т) ассорт. Гранотсев. Точный вес. Доставка. Тел. 095-1-400-400. zz Щебень 1-7 т. Тел. 050-24083-02. zz Щебень 1-7 т ассортимент, точный вес. Доставка. Тел. 095-1-400430. zz Щебень 1-7 т недорого. Тел. 09926-96-000. zz Щебень 1-7 т, гранитный, доставка по городу и району. Тел. 0951-500-200.

(присылайте SMS-сообщения)

zz Щебень. Тел. 095-212-01-21. zz Щебень. Тел. 095-720-96-91. zz Щебень. Тел. 095-673-97-42. zz Щебень. Тел. 095-684-39-03. zz Щебень. Тел. 099-719-80-65. zz Щебень. Тел. 063-849-97-05. zz Щебень. Тел. 095-614-07-10. zz Щебень. Тел. 098-750-39-93. zz Щебень. Тел. 099-069-000-3. zz Щебень (0,1-10 т). Тел. 099-22775-80. zz Щебень (0,1-10 т). Тел. 095-64104-57. zz Щебень (0,1-10 т). Тел. 066-53410-55. zz Щебень (0,1-10 т). Тел. 063-37902-44. zz Щебень (0,1-10 т). Тел. 050-92195-54.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

Аккумуляторы кислот., щелочные, радиаторы. Дорого! Тел. 050-536-4766. zz Алюмин. уголок, алюмин. лист. Тел. 050-69-49-320. zz Битуум. Тел. 095-48-47-590. zz Блоки б/у 3, 4, 5, 6 ФБС, полублоки, кирпич, шифер, шалевку, приеду заберу. Тел. 066-431-70-69. zz Блоки б/у ФБС, любых размеров, а так же любые строймат., приеду, заберу. Тел. 095-61-40-433. zz Блоки б/у, абс. любые, приеду заберу. Тел. 066-57-94-540. zz Вагончик строительный. Тел. 099069-000-3. zz Ворота гаражные разных размеров, б/у и нов. Тел. 095-1-400400. zz Газобетон, 300 шт. Тел. 050-88057-20. zz Закупаем лом металлов. Самовывоз. Тел. 095-698-99-33.

http://slavinfo.dn.ua

zz Отдам строит. мусор, помогу с погрузкой, центр. Тел. 050-17581-75. zz Плитa перекрытия б/у, приеду заберу. Тел. 095-79-75-520. zz Плита абс. люб. размеров, б/у, блоки, кирпич. Приеду заберу. Тел. 095-88-46-521. zz Плита абс. люб. размеров, блоки и др. строймат., приеду заберу. А так же строения под разборку. Тел. 09588-50-714. zz Плита абс. любые, заберу дорого. Тел. 095-399-66-03. zz Разные стройматериалы. Трубу желез., асбесто-цемент., пластик., батареи, регистры. Рубероид, толь, плитку на пол, стены. Тел. 050-76768-71.

Стройматериал любой, здания под разборку. Тел. 050-274-51-33.

Черный лом, стружку, дорого. Тел. 050-536-4766. zz Черный металл, очень дорого, приедем заберем. Тел.: 050-71-111-74, 093-725-000-3. zz Черный, цветной металл. Приеду заберу. Тел. 066-99-51-651. zz Швеллер, уголок, арматуру, лист, асбестоцемент. трубы, кирпич кислотоупор., силикатный, ванны б/у, гвозди, шурупы, болты. Тел. 099-1129-300.

zz Швеллер, уголок, доску, газобетон и др. строймат. Тел. 050-6486-177. zz Шифер (6-8-волн.) б/у, приеду, заберу. Тел. 099-453-13-33. zz Шифер (6-8-волн.), дорого. Тел. 099-454-76-75. zz Шифер 6-, 8-волн. приеду заберу дорого. Тел. 095-1-400-414. zz Шифер 6-, 8-волн., заберу дорого. Тел. 066-59-54-515. zz Шифер 6-, 8-волнов., приеду, заберу. Тел. 095-1-400-400. zz Шифер 8-волновой б.у и новый. Приеду заберу.По доступной цене!! Тел. 099-776-44-47. zz Шлакоблок. Тел. 066-733-72-30. zz Шлакоблок б/у, заберу сам. Тел. 099-453-17-18. zz Шлакоблок, б/у и новый. Тел. 099-20-88-661.

Продаю

zz Блоки оконные 146х132, 3 шт. Тел. 050-68-66-803. zz Двери аллюмин., офисные, новые , качественные , неправильный замеры были, 4 навеса со скидкой, 5 шт. Тел. 050-175-81-75. zz Двери б/у межкомн. с коробками, недорого. Тел. 050-13-45-637. zz Двери межком., сосна, б/у, хор. сост., входная дверь с замком и ключами. Тел. 095-178-15-45. zz Двери метал. б/у с коробкой. Тел. 099-776-44-47. zz Дверь 2 м х 60 см. Тел. 050-94730-13. zz Дверь дерев.,стандартн., 5 шт. Тел. 066-151-99-56. zz Окна большие и маленькие. Тел. 050-823-56-53. zz Оконные блоки, лиственница. Тел. 050-974-05-21. zz Оконные рамы, б/у, недорого. Тел.: 095-381-90-21, 66-44-40. zz Оконный блок. Тел. 099-01-82174. zz Рамы дерев. со стеклами, дешево. Ворота гаражные, железные и ворота для забора. Тел. 050-164-13-60. zz Рамы м/п застекл., 1,5х5, м/п, алллюм. Тел. 066-58-28-866. zz Рамы окон. с форточкой, 1х1,4 м, 5 шт. Гаражные ворота, ассортимент, недорого. Тел. 095-1-400-400. zz Рамы со стеклами для парников. Тел. 050-825-22-99.

Продаю

zz 2 спутниковые тарелки с тюнером, вхор. сост. Тел. 095-404-62-91. zz Автокомпрессор. Тел. 095-55198-73. zz Автоматика на котел КСТ-16, б/у и дверка. Тел. 095-87-60-486. zz Антена комн. с усилителем. Тел. 095-20-70-315. zz Баллон пропановый, 40 л. Тел. 050-62-30-975. zz Бензопила «Урал-2». Тел. 050268-92-07. zz Бензопила б/у «Партнер». Тел. 095-144-08-67.

«Газета объявлений» N 20 (626), 23 мая 2018 г.


Объявления диктуйте по тел.:

Продаю

zz Бетономешалка пром. 380 В, объем 1 куб. Тел.: 050-555-55-66, 067555-55-66. zz Вентилятор Скарлет, хол., гор. воздух, электроплита Нива, одноконф., шв. машинка Чайка. Тел. 067-10017-68. zz Весы напольные, 1000 кг. Тел. 095-1-400-400. zz Витрина небольшая. Тел. 050-7338-867. zz Водонагревательный бак, 100 л. Тел. 095-308-03-39. zz Вязальный аппарат «Аннушка». Тел. 050-15-65-841. zz Газ. котел , Харьков, б/у, хор. сост., 1 500 грн. Тел. 050-97-92-157. zz ГБО евро-2 с гарантией, пр-во Италия, стенд для очистки и размагничивания бенз., 6000 грн., ГБО метан евро-4, гарантия 2 года. Тел. 066-866-91-98. zz Дизель-генератор, мощность 220 кВт. Тел. 050-555-55-66. zz З/п для холодильников «Норд», «Донбасс», решетки, ящики. Газ. баллон, б/у. Тел. 095-144-08-67. zz Инкубатор, теплица. Тел. 050823-56-53. zz Компрессор для холодильника. Тел. 095-171-27-15. zz Котел АОГВ-50, на тв. топ., уголь/ дрова, недорого, срочно. Тел. 050-47374-93. zz Котел КСТ-16. Тел. 095-18210-62. zz Котел кст-16, Котлы АОЗМ-10, КЧМ. Тел. 050-164-13-60. zz Котел, кст-20, новый. Тел. 099706-48-23. zz Краскопульт быт. электрич, очиститель высокого давления «Керхер» Протон 2000, недорого. Тел. 095-4213-387.

Магниты супер сильные. Тел. 095-395-85-57. zz Машинка Зингер, настольная. Тел.: 063-959-03-80, 66-45-23. zz Медогонка. Тел. 099-35-50-070. zz Медогонка на 4 рамки. Тел. 09731-42-901. zz Мелл. козырек на крыльцо, шина алюмин., 40х4, 13 м, стойки металл. Тел. 050-065-48-66. zz Морозильная камера, 2 000. Тел. 099-00-54-493. zz Морозильный ларь на 400 л., холодильник под пиво. Тел. 095-42027-09. zz Морозильный ларь, весы циферблатные, сейф. Тел. 050-76-46-421. zz Напорновсасывающий рукав, Д 240, 4,5 м, 10 шт. Тел. 050-555-55-66. zz Насадка на болгарку, пилка дров как бензопилой, 470 грн. Газ. баллон. Тел. 063-304-47-81. zz Насос водяной, б/у, Глюнтфус, отл. сост., недорого. Тел. 095-39-39310. zz Насос для полива, Харьков, 700 грн, лестница стремянка. Тел. 099706-47-79. zz Настольная циркулярка, советского образца, 1 000. Тел. 099-04693-24. zz Обогреватель, масляный, новый. Тел. 066-00-23-324. zz Оборудование для пр-ва шлакоблока, 2 вибростола и пластины. Тел. 050-555-55-66. zz Охладитель пивной. Тел. 050583-90-22. zz Охранная сигнализация 2 пульта, 2 датчика движения. Тел. 050-19595-84. zz Плитка для пригот. пищи в походных условиях, бензиновая, стабилизатор напряжения ТСН 250 иусн 200. Тел. 066-32-94-211. zz Пускатели, 2, 4, 6 величины, б/у, теристоры с радиатором, 320 А. Тел. 050-952-62-45. zz Растворомесительная машина СБ-138. Тел. 050-555-55-66. zz Редуктор газовый, стол. инструмент., буржуйка самодельная. Тел. 095-523-77-10. zz Редукторы 2 шт. Тел. 066-00979-22. zz Ручная машинка, Подольская в раб. сост. Тел. 095-85-81-308.

Супер магниты, разные. Тел. 050-598-50-94. zz Тепловентилятор на дровах, твердотопл. котел длит. горения, пиролиз., 25 кВт, 13 000 грн., котел воздуш. отоплен. на дровах, 50 кВт, 9 500 грн. Тел. 066-600-87-84. zz Теплообменник. Тел. 095-65-70386. zz Трансформатор ТП100 kw. Тел. 050-555-55-66.

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zz Токарный патрон, 4-кул., 3-кул., свар. аппарат, паял. лампа, з/п к мембр. насосу МР71/20, компрессор СО248, редуктор на кислор. баллон, двигатель, 1.1 кВт. Тел. 050-50-186-17. zz Увлажнитель воздуха, 6 л., с пультом д/у, детектор банкнот новый. Тел.: 063-284-72-58, 066-490-37-94. zz Улитка вытяжная, советского произ-ва, 2 шт., цена договор. Тел. 050-704-81-88. zz Фрейзерный деревообрабат. станок, стационарный 2 шт. Тел. 050048-04-61. zz Холодильник Донбасс в раб. сост., стирал. маш Малютка. Тел. 09580-76-583. zz Шв. машинка, ножная. Тел. 099620-42-51. zz Швейн. маш. Подольская , Зингер по 500 грн. Тел. 050-288-60-15. zz Шкаф-витрина, перегородка м/п со стеклами. Тел. 050-141-02-98. zz Шкаф-витрина, стеклян., 3 шт. Тел. 050-524-90-49. zz Шкаф-витрина, стеклян., 3 шт. Тел. 050-524-90-49. zz Эл. инструмент. Свароч. аппарат, таль цепная 3 т., Циркулярка. Тел. 09930-66-874. zz Электродвигатели 3 шт 7,5 Квт, 7,5 Квт. Тел. 066-00-979-22. zz Электрокотел с терморегулятором. Кремень. 5 кВт, 1 300. Тел. 095-42-13-387. zz Электрокотел, б/у рабочий , 15 кВт, комплект для бара: стол и 4 пластиков. стула. Тел. 050-583-90-22. zz Электронные весы. Тел. 099-29970-27. zz Электросвароч. аппарат 200 Вт., электростимул. бытовой. Тел. 099-0182-174. zz Электросчетчик НИК- 2102 , новый. Тел. 050-909-62-11. zz Электросчетчик НИК- 2102 , новый. Тел. 050-909-62-11.

zz Печка «Буржуйка». Тел. 099-62042-51. zz Пылесос б/у хор. сост. 600 грн. Тел. 050-527-41-86. zz Пылесос, новый. Тел. 050-16154-00. zz Соковарка. Тел. 095-45-13-296. zz Стир. машинка «Канди». Водонагр. бак из нерж. стали, аэрогриль. Тел. 099-706-47-79. zz Стир. машинка «Сибирь», стир. машинка малютка, недорого. Тел.: 063-959-03-80, 66-45-23. zz Стир. машинка малютка. Тел. 066-311-81-61. zz Стирал. маш. Артистон, б/у. Тел. 066-655-71-72. zz Стирал. маш. Десна, малютка, 500. Тел. 050-04-93-401. zz Стирал. маш. Десна, малютка, 500. Тел. 050-04-93-401. zz Стирал. машинка «Ультратон», маленькая. Тел. 066-00-23-324. zz Телефонный аппарат дисковый, новый. Тел.: 063-284-72-58, 066-49037-94. zz Тепловентилятор. Тел. 050-87972-82. zz Три тел. стационарных, чайник электрич. Тел. 050-825-22-99. zz Хлебопечка PHILIPS. Тел. 099-5479-222. zz Холодильник. Тел. 099-94695-76 (после 18.00). zz Холодильник «Атлант», двухкам., 168 см., б/у в отл. сост. Тел. 095-85162-06. zz Холодильник «Донбасс», стир. машинка полуавтомат. Тел. 050-96128-65. zz Холодильник «Норд». Тел. 05091-676-49. zz Холодильник «Норд», 2-камерн. Тел. 095-52-44-009. zz Холодильник отл. сост. Тел. 09531-222-87. zz Холодильник, б/у. Тел. 099-6779-336.

zz Электродуховка, 350. Тел. 09550-50-386. zz Электромясорубка. Тел. 050823-56-53. zz Электросамовар. Тел. 050-7338-867. zz Электротерка, скороварка, мороженица, соковыжималка. Тел. 095-39-39-310.

Куплю

zz Газ. печь, б/у, в хор сост, холодильник и стир. машинку. Тел. 099-708-97-12. zz Двухкам. холодильник, жк телевизор, стирал. маш.- автомат в раб. сост. Тел. 050-18-48-588.

Куплю или возьму в аренду двухдверный холодильник. Тел. 050147-22-45. zz Микроволновку в раб., не раб. сост, холодильник. Тел. 066-039-53-82. zz Микроволновку в раб., не раб. сост, холодильник. Тел. 066-039-53-82.

Платы бытовых и небытовых приборов. Тел. 050-536-47-66. Платы бытовых и небытовых приборов, 11 грн/ кг. Тел. 050-536-47-66. zz Стекло на плиту Мечта- 15. Тел. 050-77-519-44. zz Стир. машину, газ. колонку, газ. печь, холодильник в любом сост., можно нераб. Тел. 099-074-62-42. zz Холодильник 1 камер, мороз. камеру, газ. колонка, стир. машинку и др. быт. технику. Тел. 066-00-979-22. zz Холодильник в рабочем сост. Тел.: 099-30-68-280, 093-59-84-671.

Куплю

zz Аккумуляторы, б/у, газ. колонки на з/ч, компрессоры, нераб. Свар. полуавтомат, б/у. Тел.: 099-30-68-280, 093-59-84-671. zz Бензо- и электроинструменты, свароч. аппарат., трансформатор и генератор, газ. баллон. Тел. 066-00979-22. zz Бензопила, болгарка, свар. аппарат, б/у, автомат. Тел. 095-39-85133. zz Болгарку, бензопилу, сварку-полуавтомат. Тел. 095-50-35-896. zz Буферная емкость для твердотоп. котлов , 1000 куб. м. Тел. 095-76493-09. zz Вакуумпресс. Тел. 050-55555-66. zz Газ. колонку на з/ч. Тел. 093-5984-671. zz Газ. колонку на з/ч. Тел.: 050-91676-49, 66-55-93. zz Котел на дрова. Тел. 050-76-76871. zz Котел на дрова. Тел. 050-76-76871. zz Лодочный электромотор. Тел. 050-694-93-20. zz Оборудование мини-пекарни, мини-печь для пиццы. Тел. 050-69493-20. zz Плазморез ЧПУ. Тел. 066-60087-84. zz Плазморез ЧПУ. Тел. 095-76493-09. zz Преобразователь, 12 В, постоянка, 220 переменка. Тел. 063-30447-81. zz Счетчик для воды в колодец, Д. 20 мм. Тел. 050-77-519-44. zz Токарный станок по дереву, металлу. Тел. 066-710-38-20. zz Электропилу, недорого. Тел. 066-040-17-37.

Продаю

zz Dvd Dex, б/у, сост. нового, недорого. Тел. 099-02-04-491. zz Газ. печь б/у, недорого, холодильник «Норд» б/у, раб. сост., недорого. Тел. 050-134-56-37. zz Газ. плита «Тор-1470». Шв. маш. «Подольская». Тел. 095-048-37-23. zz Кондиционер LG 7. Тел. 095-88436-74. zz Кухонный комбайн Бош. Тел. 050-156-58-41. zz Машинка шв. ножная. Тел. 095182-10-62. zz Машинная батарея, кухон. комбайн, соковыжималка, казан-мантовница. Тел. 095-65-78-791. zz Микроволновка, пылесос. Тел. 095-420-27-09. zz Муз. центр «Philips». Тел.: 20593, 050-823-74-65. zz Мультиварка Phillips, Фен с насадками, электровафельница, электросоковыжималка. Тел. 095-016-82-77.

zz Холодильник, б/у. Тел. 098-17677-00. zz Холодильник, б/у. Тел. 050-50186-17. zz Холодильник, б/у, 750 грн., Норд, 2-кам., стир. машинка, 350 грн., возм. доставка. Газ. печь, 4-конфор., 550 грн. Тел. 063-30-44-781. zz Холодильник, б/у, 750 грн., холодильник Nord, 2-камерн., возм. доставка, стир. машина, 350 грн. Тел. 095-144-08-67. zz Холодильник, б/у, однокаменрный. Тел. 095-059-33-63. zz Холодильник, мороз. камера, газ. печь, б/у. Тел. 050-69-49-320. zz Холодильники 1-2-камерн. Тел.: 099-30-68-280, 093-59-84-671.

Холодильники б/у в хор. сост. Nord, Днепр, Д он б асс , S ams u ng , Simens, Indesit, Beko. Возможна доставка. Тел.: 050-50-98-688, 067-887-38-12. zz Шв. машинка «Зингер» ручная 902488. Тел. 099-706-48-23. zz Шв. машинка «Зингер», немецкая, 500 грн, морозильная камера немецкая б/у. Тел. 099-00-54-493. zz Шв. машинка «Подольская». Тел. 095-543-25-99. zz Шв. машинка бытовая «Тойота Джинс», нов., «Подольская» с эл. приводом, «Скорняжка» для пошива меха. Эл. двигатели для промышлен. машин. Тел. 050-164-13-60. zz Швейнакя машинка «Подольская». Тел. 095-223-88-05. zz Швейная машинка «Подольская» ручная. Тел. 095-87-60-486. zz Эл. двиг. со стир. маш. Indesit. Тел. 095-672-00-73. zz Эл. конвектор Atlantic, пр-во Франция, 1 000 грн. Тел. 050-77519-44. zz Электродвигатели, швейные машинки «Зингер» и «Орша». Тел. 05026-89-207.

«Газета объявлений» N 20 (626), 23 мая 2018 г.

(присылайте SMS-сообщения)

zz Холодильник в хор. сост., для себя. Тел. 099-350-18-20. zz Холодильник рабочий или «Норд», 1-камерн., нерабочий, приеду заберу. Тел. 093-122-05-88. zz Холодильник Самсунг, Лджи. Тел. 099-482-64-27. zz Холодильник, б/у в хор. сост., не дорого. Тел. 066-890-22-75. zz Холодильник, в раб. сост., нерабочий, приеду заберу. Тел. 09539-85-133. zz Холодильник, двухкамерн., стирал. маш. в хор. сост. Тел. 050-65782-89. zz Холодильник, недорого. Тел. 093-95-11-708. zz Холодильник, нераб. Тел. 09359-84-671. zz Холодильник, нераб. Тел. 05062-30-975. zz Холодильник, стир. машинку, печь газ., газ. колонку в любом сост или нераб. Тел. 050-939-99-67. zz Холодильники, раб. Nord, нераб., приеду заберу, стирал. машинку. Тел. 095-50-35-896. zz Холодильники, телевизоры, б/у, в хор. сост. Тел. 095-85-60-980.

Продаю

zz 2 тел. Сони, муз. центр Сони, колонки с сабвуфером. Тел. 095-34500-70. zz LG б/у, 37 см., 700 грн. Тел. 050929-76-56. zz TV ж/к, 19 дюймов, отл. сост. + Т2, видео с юсб флешки, интернет Wi-fi, 1 395 грн и 17 дюймов - 1 195 грн. Тел. 095-443-96-71. zz Автомагнитола Jvc. Тел. 050-6458-978. zz Видеокамера Sony, телевизор Rainford, 700. Тел. 050-916-76-49. zz Импортн. тел. в идеал. сост., гарантия, качество. Тел. 095-411-73-58. zz Колонки аккустически Амфитон 35-АС. Тел. 095-884-36-74.

zz Магнитафон Сатурн, касетный. Тел. 099-299-70-27. zz Магнитофон с колонками. Тел. 095-55-198-73. zz Мини-диски 33 шт. с проф. минусами, видеомагнитофон. Тел. 099-54-79-222. zz Муз. центр. ORION, приставка Т2. Тел. 066-151-99-56. zz Оборудование для спутник. ТВ, гарантия. Тел. 050-82-83-704. zz Патефонные пластинки, до 1917 г. Патефон. Тел. 066-740-97-09. zz Пластинки. Тел. 095-338-29-39. zz Спутник НD-рессиверы. Продажа, установка. Тел. 099-603-54-23. zz Спутник. антенна, 3 головки, тюнер. Тел. 050-428-29-15. zz Спутник. антенна, 3 головки, тюнер. Тел. 050-428-29-15. zz Спутник. антенны, комплектующ. к ним. Тел. 099-603-54-23. zz Т2. Тел. 099-706-47-79. zz ТВ «Sony», 900 грн. Тел. 050-70939-54. zz ТВ «Акай», 53 см., 500 грн. Тел.: 095-41-17-085, 063-284-60-27. zz ТВ «Весна», ч/б, приемник с УКВ блоком. Приемники «Океан», «Меридиан» с УКВ-частотой. Колонки мощные. Тел. 095-048-37-23. zz ТВ «Самсунг» б/у, сост. нового. Тел. 066-90-99-696. zz ТВ «Славутич» цветной. Тел. 095178-15-45. zz ТВ Samsung, б/у, в хор. сост, DVD. Тел. 095-856-09-80. zz ТВ Sony Trinitron, б/у, недорого, LG SUPER SLIM хор. сост, Музыкальный центр SONY, недорого. Тел. 095-35-20-952. zz Тел. Самсунг, ЛДЖи, идеал. сост., 900 грн. Тел. 095-617-85-32. zz Телевизор «Ареон», новый, камера. ТВ с кинескопом. Тел. 050164-13-60. zz Телевизор «Ареон», новый, камера. ТВ с кинескопом. Тел. 050164-13-60. zz Телевизор с тюнером. Тел. 099299-70-27. zz Телевизор Самсунг. Тел. 095244-83-02. zz Телевизор Сони КВ-25Т1Р, триметрон. Тел. 066-47-87-304. zz Телевизор Шарк. Тел. 095-52186-31. zz Телевизор, панасоник, лджи, в идеал. сост., гарантия, цена договорная, доставка по городу. Тел. 099-092-31-61. zz Тюнер, Т2, новый, комплект, интернет wi-fi, ютуб, IP TV, гарантия, 349 грн. Тел. 099-043-51-50. zz Фотоаппарат Pleo MLX, хор. сост. Тел. 095-338-29-39. zz Фотоаппараты «ФЭД», «Вилияавто», совет. пр-ва. Тел. 066-866919-8. zz Цветной телевизор LG, диаг. 21 , 400. Тел. 050-42-65-441.

Куплю

zz TВ, ламповый, ч/б, нерабочий, цветной ламповый, на з/ч. ТВ Джимакс, б/у, д 30 см, 500 грн. Тел. 093-59-84-671. zz TВ, ламповый, ч/б, нерабочий, цветной ламповый, на з/ч. ТВ Джимакс, б/у, д 30 см, 500 грн. Тел.: 050-91-676-49, 66-55-93. zz Импортн., цветной тел., Жк, плазм., в раб., не раб. сост. Тел. 095097-70-46. zz Импортный тел в раб, не раб. сост. Тел. 066-039-53-82. zz Импортный тел в раб, не раб. сост. Тел. 066-039-53-82. zz Импортный, цветной ТВ в любом сост., комплект спутн. тел., тюнер Т2, магнит. катушечный. Тел. 066-04017-37. zz Нов. комплект для спутник. ТВ, недорого,б/у. Тел. 095-464-48-84. zz ТВ б/у, холодильники, стир. машины, аккумуляторы. Тел. 066-89022-75. zz ТВ б/у, холодильники, стир. машины, аккумуляторы. Тел. 066-89022-75. zz ТВ импорт. пр-ва, отл. сост., недорого. Магнитофон бобин., только импорт. пр-ва. Тел. 095-464-48-84. zz ТВ, черно-белые, цветные, ламповые. Тел.: 099-30-68-280, 09359-84-671. zz Телевизор импортный в раб., не раб. сост. Тел. 099-482-64-27. zz Тюнер спутник. на 12 В. Тел. 095503-58-96.

Продаю

zz Игровой системный блок, видеокарта 1 Гб, 2 ядра 3,0 GHz, Виндовс 7, отл. сост., 3 300 грн., новая веб-кам., 149 грн. Тел. 067-916-51-76.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

zz Компьютер, сист. блок LG, 4 ядра, ж/к монитор Samsung, 2000 грн. Тел. 050-195-95-84. zz Копировальный аппарат К3, Кэнон. Тел. 095-244-83-02. zz Монитор Асус. Тел. 095-52186-31. zz Монитор из Европы, ж/к, 19 дюймов, отл. сост., 895 грн. Монитор, ж/к, 17 дюймов, 595 грн, монитор, 22 дюйма, 1 795 грн. Тел. 099-043-51-50. zz Ноутбук Asus в хор. сост, 2 ядра, 2 гб операт., Windows 7, Wi-Fi , 2 295 грн. Тел. 095-443-96-71. zz Ноутбук Асус. Тел. 050-713-96-84. zz Сист. блок, тянет танки и др. игры, 2 ядра, видео 1 Гб, 4 Гб ОЗУ, 2 695 грн. Тел. 099-04-35-150. zz Системный блок, 4 ядра, Intel, 4 Гб озу, 250 Гб hdd, винд. 7, отл.сост., из Европы, 2 495. Тел. 099-156-56-62. zz Фирменный комп., гарантия 2 нед., 1595 грн. Тел. 066-777-48-21. zz Фирменный компьютер, 2 ядра Intel, 3,0 GHz, 4 Гб оперативки, виндовс 7, гарантия, отл. сост 1995 грн. Тел. 099-689-02-03.

Куплю

zz Компьютер или ноутбук в хор. сост. Тел. 050-657-82-89. zz Компьютер, рабочий в хорошем состоянии. Тел. 050-18-48-588. zz Ноутбук в раб., не раб. сост. Тел. 099-482-64-27. zz Ноутбук, можно в не раб. сост. Тел. 099-092-31-61. zz Ноутбук, планшет, оригинал. Тел. 099-11-29-300.

Продаю

zz Samsung S 5300, андр., вайфай, вайбер, сенсор, камера, отл. сост., 550 грн. Тел. 099-043-51-50. zz Моб. тел. Самсунг, кам. 3,2,. Тел. 095-420-27-09. zz Смартфон Samsung S 5300, андроид, Wi-fi, GPS, 3G, viber, хор. сост., 495 грн. Тел. 095-443-96-71. zz Смартфон Самсунг Samsung Gt S5830 хор. сост., оригинал. Тел. 095672-00-73. zz Тел. аппараты стационарные, кнопочный и дисковый. Тел. 095-2070-315.

Продаю

zz Баян. Тел. 050-823-56-53. zz Гитара, 6-струн. Тел. 099-11-29300. zz Пианино «Украина». Тел. 095-52180-27. zz Пианино «Украина», светло-кор., прекр. звучание. Тел. 050-299-34-21. zz Пианино в хор. сост., 5 000, торг. Тел. 095-918-89-20. zz Фортепиано произв. чехословакия, кларнет+мундштук , ноты. Тел. 095-178-15-45.

Куплю

zz Гитару, пианино в хор. сост. Тел. 050-64-86-177. zz Пианино, рояль. Тел. 066-71038-20. zz Пианино, рояль. Тел. 099-11293-00. zz Пианино, рояль. Тел. 099-11293-00.

Продаю

zz 2 кресла, металл. кровать. Тел. 095-466-66-35. zz 2 обед. стола, 6 стульев, 2 табурета, скамейка 2 м., 2 шифоньера, 4 кресла, 3 кровати жнлезные полуторки, недорого. Тел. 066-710-29-44. zz 2 шифоньера , три кровати, диван, 2 кресла. Тел. 095-154-79-35. zz 3-створ. шкаф с антр., б/у, гостин. «Лора» 5 секций, цвет под орех, с антресолями, Болгария. Тел. 050-94-66-393. zz Большое кресло, в отл. сост., 800. Тел. 050-929-76-56. zz Два серванта, кн. шкаф, тумбакомод, шкаф двухств., метал. кровать. Тел. 095-178-15-45. zz Диван б/у, 3 секц. диванчик, столик журнал., крвать полуторка дерев. спинки. Тел. 095-059-33-63.

http://slavinfo.dn.ua

19


Объявления диктуйте по тел.:

Продаю

zz Диван и трильяж произв. СССР, недорого. Тел. 050-864-68-87. zz Диван раскл., две кровати, полироав. быльца с матрасом. Тел. 050-96-128-65. zz Диван, 300 грн. Тел. 066-65571-72. zz Диван, стол-книга 350 грн. Тел. 095-50-50-386. zz Журнальные столики 4 шт. недорого, тумбочка для белья, навесной шкаф кухон., трюмо, прикроват. тумба и др. Тел. 066-311-81-61. zz Комод с ящиками дсп, шкаф,шкаф-этажерка, нов., обед. стол., раскл., б/у. Тел. 095-851-62-06. zz Комод, трехств., новый, Польша. Тел. 066-00-23-324. zz Кресло, мини гардеробчики. Тел.: 095-41-17-085, 095-20-37-998, 063284-60-27. zz Кровать 1,5-спальная 3 шт., по 250 грн. Тел. 095-42-13-387. zz Кровать 2-спал., мягкий равнострон. уголок , пуфик 70х70, 6 000 грн, шифоньер. Тел. 050-195-95-84. zz Кровать дерев., двухспал., б/у. Тел. 095-314-85-67. zz Кровать полуторка, с матрасом, 2500, б/у, орех цвет в отл. сост., шкаф книжный, шифоньер. Тел. 099-00-54493. zz Кровать, диван, стулья, шимфоньер, кресло-кровать. Тел. 066-71460-30. zz Кухонная стенка, стол, стол письм., шкаф для одежды, пенал б/у отл. сост. Тел. 095-092-50-02. zz Мебель диван, шкаф, книжный шкаф и другое. Тел. 050-874-11-63. zz Мебельный гарнитур - шкаф угловой, книжный шкаф, комод, кровать полутор., подростковый, цвет ольха, 6 200 грн. Тел. 050-75-38-699. zz Мягкий уголок «Фараон» цвет беж., 2,60х2,20. Тел. 050-143-37-59. zz Прихожая купе, кухонная мебель. Тел. 095-420-27-09. zz Сервант б/у, недорого. Тел. 095338-29-39. zz Сервант. Элементы барной стойки, кровать полуторка, стол. письменный, прихожая, пенал для посуды на кухне. Тел. 066-4-787-304. zz Стенка 5 500 грн, диван-книжка 2 000 грн, комод 1500 грн, торг. Тел. 050-779-84-84. zz Стенка Славянская, кресло, полит., разв. стол, прихожая. Тел. 095534-01-03. zz Стол кухон., дубов., табуреты, матрас Дормео, 1,6х2. Тел. 095-4513-296. zz Стол письменный, шифоньер трехствор., кровать-сетка полуторка. Тел. 050-161-54-00. zz Стол раскладной, 4 пуфика. Тел. 066-019-32-20. zz Столярные изделия: столы, стулья, кровати, садовая мебель, мебель под заказ. Тел. 050-030-92-13. zz Стулья. Тел. 050-268-92-07. zz Стулья. Тел. 050-268-92-07. zz Стулья жесткие. Трюмо. Тумбочка на ножках. Кровать на сетке с дерев. быльцами. Диван-книжка, нов. Тел. 095-048-37-23. zz Стулья, стенка, тумбочки, кровати металл., тумба для обуви, ковры. Тел. 050-878-24-26. zz Три шкафа, кухонные. Тел. 050861-02-40. zz Тумба для белья, стенка Славянская, шифоньер 3 дв., с антрисолями. Тел. 095-521-86-31. zz Тумбочка , комод, натур. дер, мягкий уголок б/у, пр-во Румыния. Тел. 095-31-222-87. zz Тумбочка под телевизор, 2 шт. Тел. 050-531-81-44. zz Шкаф-купе 1 м х 2,3 м., светлого цвета, с зеркалом, в хор. сост., 1 500 грн. Тел. 050-718-15-08. zz Шкафы, трельяж. Тел. 050-82356-53.

Куплю

zz Деревян. мебель в хор. сост. Тел. 050-76-76-871. zz Диван современн., в хор. сост. Тел. 050-76-76-871. zz Мягк. мебель для гостин. и кухни, кровати одно- или двуспальная хор. сост. Тел. 050-18-48-588. zz Стулья для кафе. Тел. 095-31222-87. zz Углов. диван с креслом, диван с 2 кресл., кровать в хор сост. Тел. 050657-82-89.

Продаю

zz Зеркало настен., трапецевидной формы, 70х45, отл. сост. Тел. 095-09250-02.

20

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zz Карнизы. Тел. 050-150-43-45. zz Картины художников: В.Эндебери, С.Приня и соцреал. Ленин, пионеры. Тел. 050-909-62-11. zz Ковер 2х3. Тел.: 2-05-93, 050-82374-65. zz Ковер 2х3, карнизы аллюм. 3 шт., 1,5 м. Тел. 095-543-25-99. zz Ковер 2х3, хор. сост. Тел. 050219-27-17. zz Ковер 3х2 недорого. Тел. 095059-33-63. zz Ковер 3х4 б/у. Тел. 095-52180-27. zz Ковер в беж. тонах 1,7х2,6, 350 грн. Тел. 050-195-95-84. zz Ковер шерстян., 1,9-1,25 м. Тел. 095-381-90-21. zz Ковер, 2х3, Румыния, бело-синий, 500. Тел. 095-168-83-47. zz Ковровая дорожка 1х 4 м. Тел. 050-73-38-867. zz Ковровые дорожки, ковры, люстры. Тел. 095-178-15-45.

zz Картошка оптом и в розницу, 5,5 грн. Тел. 066-413-80-84. zz Овощи, опт и розница. Тел.: 05071-111-74, 093-725-000-3. zz Орех. Тел. 095-85-60-980. zz Орех. Тел. 050-76-76-871. zz Перепелиные яйца. Тел. 066-00979-22. zz Разделка, заготовка мясо, рыба, птица, овощи, мангал, казан. Тел. 095558-09-85. zz Семечка (малооценка). Тел. 05003-16-323. zz Тыквенную семечку. Тел. 050648-61-77. zz Чайный гриб. Тел. 063-499-56-98. zz Чайный гриб. Тел. 095-52-44-009.

Куплю

zz Кукурузу, просо, пшеницу, ячмень, овес. Тел. 050-03-16-323.

Продаю

Продаю

zz Два куска офицерского, советского драпа.Возможен обмен на пошив. Тел. 050-909-62-11. zz Дубленка жен. р. 52-54, хор. сост. Тел. 050-156-58-41. zz Дубленка муж., р. 48. Тел. 095884-36-74. zz Дубленка натурал., муж., Италия, р. 54, длинная. Тел. 066-740-97-09. zz Дубленка, р. 50- 52, женск., мужск. полушубок на овчине р. 52-54. Тел. 050-73-38-867. zz Женские вещи, от 48 до 54 р., платья, юбки, блузы, костюмы. Зим. сапоги, 38-39, зимн. плащ. Тел. 05063-59-804. zz Камуфляжный костюм муж. р. 50-52, новый, зимний и летний вариант, недорого, 2 муж. костюма р. 48-50. Тел. 095-20-70-315. zz Костюм ОЗК. Тел. 095-365-46-95. zz Костюм, р. 48, рост 176-180 см.,. Тел. 050-21-76-817. zz Костюмы р. 48-52, свитера, рубашки. Тел. 050-879-72-82. zz Костюмы, муж., р. 48-50, куртка, муж., зимн., демисез., нов., норковые шапки-ушанки, муж., новые, шуба муж., р. 50, фабричные, р. 58, нутр. шуба, жен., р. 50. Тел. 095-178-15-45. zz Куртка зимняя, жен. 50 р., новая , кожаная, на натур. подстебном меху и капюшон, кожаная куртка демисезон., новая. Тел. 093-95-11-708. zz Мужское пальто коричн., 50- 52, костюмы, 48- 50, рубашки 46- 54. Тел. 050-63-59-804. zz Овчинный полушубок 56-58 р., дубл. натурал., женская. 50-52 р., мужск. обувь, кожа, 42-43, бушлат. Тел. 095-244-83-02. zz Одежда для беременных, р. 42-44. Тел. 050-81-71-987. zz Платье вечернее, со стразами сваровски, р. 44-46. Тел. 095-40-55236. zz Полусапоги жен. 41 р., для пожилых. Тел. 095-169-56-25. zz Полушубки натуральные. Тел. 095-420-27-09. zz Резиновые сапоги, р. 45, нов., пальто, черн., кожа р. 50. Тел. 095-40462-91. zz Сапоги жен., демисез., кож., р. 38, туфли лакиров., р. 38, хор. сост. Тел. 095-338-29-39. zz Сапоги, кожан., осен., 2 пары, р. 39, 50 грн и 100 грн. Тел. 095-35222-75. zz Свадебное платье с камнями сваровски. Тел. 066-00-979-22. zz Свадебное платье со шлейфом, цвет молочный, р. 42-44, рост 172-1780 см, 3000 грн. Тел. 050-916-36-37. zz Свадебное платье, 42-44, рост 175-185. Тел. 050-916-36-37. zz Тулуп на овчине, р. 54. Тел. 095365-46-95. zz Туфли белые, средний каблук, носок открыт, 36,5 р. Тел. 050-5465486. zz Туфли, б/у, р. 37, 38, 39, недорого, босоножки, черные, нов., р. 39, 100 грн., ботинки, черные, кож., р.37-38, весенне-осенние, каблук толст. Тел. 050-825-22-99. zz Шуба , нутрия. Тел. 095-31222-87. zz Шуба из искусств. меха, черная, р. 60. Тел. 095-381-90-21.

Куплю

zz Джинсов. костюм. Тел. 050-76768-71.

Продаю

zz Велосипед. Тел. 095-182-10-62. zz Детский квадроцикл, до 30 кг. веса, в хор. сост., 3 500. Тел. 050-62563-19.

zz Ботинки, д/дев., 25 р., новые, сень. кожа, стразы, роз., недорого. Тел. 093-95-11-708. zz Велосипед детский б/у, для мальчика, колеса 50 см, хор. сост., 800 грн. Тел. 050-645-61-59. zz Детская игрушка большая собака, розовая, трехкол. велосипед, одежда на мал. 3-5 л, ванночка детская. Тел. 095-405-62-51. zz Детские пышные платья на 5, 6, 7, 8, 9, 10 лет, надеты один раз, цена договорная. Тел. 050-170-92-44. zz Детский самокат, алюмин., санки, б/у. Тел. 050-62-30-975. zz Детскимй велосипед, б/у, диам. колеса 30 см., 300 грн. Тел. 050-20243-27.

zz Краткая энциклоп. дом. хоз-ва., 2 тома, Лермантовская энциклоп., сов. энцеклоп. словарь. Тел. 093-95-11-708. zz Муз. лит. для муз. руководителей, книги для черчения. Тел. 095-52180-27. zz Русские мастера жив: Крамской, Федотов, Брюллов, Суриков, Картины гос. муз. им. Пушкина. Тел. 066-31181-61. zz Русские мемуары, 2 книги, исторические произведения, иллюстрации ( альбом) красота человека в иссскустве. Тел. 050-531-81-44. zz Собрание сочинений А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, В. Маяковского и др. Тел. 095-523-77-10. zz Собрание сочинений Вальтер Скотт, Пушкин, Стендаль, Макаренко, Ключевский. Тел. 050-73-38-867.

Продаю

zz Дрова колотые, дуб. Доставка от 1 скл.м. Тел. 050-044-26-44. zz Дрова 1-4 скл. м, дуб рублен., доставка по городу и р-ну. Тел. 099291-50-77. zz Дуб колотый, сухой. Доставка, недорого. Тел. 095-14-00-444. zz Доставка дров по городу и р-ну. Дуб рубленный. Тел. 095-14-00-555. zz 1-4 скл. м дрова дуб рублен., недорого. Тел. 099-56-555-66. zz 2 пух. одеяла, в хор. сост. Тел. 050-979-26-83. zz Бак нерж. 1 куб. Тел. 095-88436-74. zz Банки. Тел. 050-150-43-45. zz Банки 0,5 л. 50 шт., 2 грн/шт. Тел. 050-820-54-92. zz Банки 1 и 3 л. Тел. 050-91-676-49.

(присылайте SMS-сообщения)

zz Гладильная доска, судочки разные, машинки для консерв, отрезок ткани. Тел. 093-95-11-708. zz Дерть, молотое зерно, ячмень. Тел. 066-710-38-20. zz Дерть, молотое зерно, ячмень, гарбузовая семочка. Тел. 050-76-76871. zz Дрoвa (1-4 скл/м) рублен. дуб, доставка по городу и району. Тел. 05024-19-019. zz Дрoвa (1-4) дуб-колотый-сухой, доставка от 1 скл-м. Тел. 066-433-0222. zz Дрoва (1, 2, 3, 4 склм), колотые. Дуб. Тел. 095-39-888-06. zz Дрoва (1, 2, 3, 4, 5), дуб, рублен.колотые. Доставка. Тел. 050-583-33-89. zz Дрoва (1-4 скл/м) сухие, дуб, колотые. Тел. 050-24-19-119. zz Дрoва (1-4 склдм), с разборки домов и строений. Недорого. Доставка. Тел. 095-83-29-058. zz Дрoва (1-4) дуб рублен.-колотый, доставка от 1 скл/м. Тел. 066-35-37800. zz Дровa (1-4) дуб, колотые. Доставка от 1 скл/м. Тел.: 095-31-999-41, 093-32-77-180. zz Дрова. Тел. 066-565-75-71. zz Дрова (1 - 4), колот. с доставкой. Дуб сухой. Тел. 099-622-72-12. zz Дрова (1, 2, 3 скл/м), дуб, колотые. Доставка. Тел. 066-57-95113. zz Дрова (1, 2, 3, 4 скл/м), дуб, доставка. Тел. 095-61-40-433. zz Дрова (1, 2, 3, 4 скл/м), дуб, колотый, сухой. Доставка. Тел. 050877-27-98. zz Дрова (1, 2, 3, 4) колот. Дуб. с доставкой. Тел. 050-58-68-271. zz Дрова (1-4 скл/м), дуб, колотые, любые. Доставка. Тел. 095-320-35-90. zz Дрова (1-4) - дуб - колотые, рубленые. Доставка. Тел. 099-36-37-745. zz Дрова (1-4) - колотые, дуб, с доставкой. Тел. 066-51-41-613. zz Дрова (1-5 склд.) с разборки, 300 грн. Тел. 066-431-70-69.

Дрова дуб, ясень, акация. Тел. 099-745-6057.

zz Коляска детская зимняя, недорого. Тел. 095-497-55-30. zz Коляска прогулочная, детская, 1 500 грн, торг. Тел. 099-054-22-14. zz Коляска-трансформер, зималето, отл. сост. Тел.: 050-03-16-323, 099-918-02-70. zz Лошадка-качалка, синяя, 350 грн. Тел. 095-405-62-51. zz Много вещей на дев, 3-8 лет и мальчика с 1 до 5 лет. Тел. 095-65-70386. zz Муз. карусель «Малятко». Тел. 050-81-71-987. zz Обувь и одежда от 20 грн на дев. до 3-х лет, импорт., недорого. Костюм 3-ка на подростка + брюки зим. 120 грн. Тел. 095-35-222-75. zz Одежда, обувь отд 0 до 8 л. Тел. 050-635-98-04. zz Пампепрсы 6, 31 шт, 4 грн./шт., манеж детский. Тел. 099-54-79-222. zz Свитер и комбинезон джинсов., в комплекте. Сапоги, р. 30, зимн., на меху. Джинсы темно-синие, 8-11 лет, мальчик. Тел. 050-825-22-99. zz Туфли р.35 на дев. и р. 34 на мальчика. Тел. 095-741-72-18. zz Электромобиль, детск., для 2-4 лет. Тел. 099-54-79-222.

Куплю

zz Детские книги или прийму в дар. Тел. 066-06-75-022.

Продаю

zz Газета «Голос вселенной», фото, картины Едит, худ. и техн. лит-ра, больш. сов. энциклопедия. Тел.: 09541-17-085, 063-284-60-27. zz Журнал «За рулем» подшивки за 8 лет, 4-томник Мичурина 1948 г. выпуска. Тел. 050-972-58-37. zz Журналы «Здоровье» 82-87, фмзкультура и спорт, 67 г., за рулем 68, 69, 72. Тел. 066-32-94-211. zz Книга «Кулинарное искусство и венгерская кухня», издание 3, 1956 г.в, с цветными иллюстациями, Элек Мадьяр. Тел. 099-00-54-493. zz Книга «Художественная вышивка», «Вязание», «Кулинарная книга диабетика». Тел. 095-55-198-73. zz Книги «Опыт советской медицины в Великой Отечественной Войне», 10 томов. «Реальная энциклопедия медицинских наук», 1894 г., том 11. Тел. 050-531-81-44. zz Книги по логопедии. Тел.: 050-6458-978, 095-859-12-38.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

zz Банки 3 л, 20 шт., меняю на одну 3 л банку меда, или продам банки 0,5 л, 1 л, 3 л., судно для холодца 1 л., с крышкой,. Тел. 050-161-54-00.

zz Дрова дубовые колотые, чурки, дставка бесп. Тел. 095-823-62-30. zz Дрова дубовые, колотые, доставка по городу бесплатная. Тел. 050-18-81-459. zz Дрова дубовые, колотые, чурки. Доставка. Тел. 095-746-89-81. zz Дрова колотые и чурки с доставкой. Тел. 093-461-05-41.

Д р ова ко л от ы е , чурки. Доставка беспл. Тел. 050-551-59-28. Д р ова ко л от ы е , чурки. Дуб, ясень. Тел. 095-393-30-40.

zz Банки 3 л, пленка полиэтилен. 430 мм в рулоне. Тел. 095-853-73-02. zz Банки 3 л. и 1 л. Тел. 099-30682-80. zz Банки, 0,5 л., миски, 50, 40 диам. вилки стол. нержав., новые. Тел. 066141-08-78. zz Банки, стекл., 3 л. Тел. 050-06548-66. zz Бачок керам. на 30 л. и 18 л., бетон 40 л. Тел. 050-21-76-817. zz Бидон, молочный, алюмин, 40 л. Тел. 099-45-55-893. zz Бидон, молочный, алюмин, 40 л. Тел. 099-45-55-893. zz Бидоны молочные аллюм. Тел. 050-134-56-37. zz Бочки метал., 200 л, из-под ДЗ. Тел. 066-17-39-432. zz Бочок метал., д/ воды. Тел. 09967-79-336. zz Бревно 2 куба. Тел. 050-97335-35. zz Брезент СССР 10 м.х90 см. Тел. 066-32-94-211.

Брекеты топливные заменитель дров и угля. Доставка. Тел. 050-21280-03.

zz Дрова мягких пород. Дрова с разборки. 350 грн. с доставкой. Тел.: 050-03-16-323, 095-60-45-702, 097-6591-768. zz Дрова с разборки домов и т.д. Тел. 099-776-44-47. zz Дрова с разборки и деревья под снос. Тел.: 050-031-63-23, 095-6045-702, 050-76-68-674. zz Дрова чурки и колотые с доставкой. Тел. 050-545-84-94. zz Дрова, 150 грн/куб, самовывоз, бочки 100 л. и 200 л. для сыпучих кормов, емкости по ГТМ, стрелочные тарелочные весы. Тел. 050-268-92-07. zz Дрова, дуб колотый. Тел. 066431-70-69. zz Дрова, дуб, колотый, чурка. Доставка. Тел. 050-715-17-62. zz Дрова, дуб, ясень. Чурки, колотые. Уголь. Доставка. Тел. 050207-09-22. zz Дрова, дуб, ясень. Чурки, колотые. Уголь. Доставка. Тел. 050051-04-40. zz Дрова, дуб, ясень. Чурки, колотые. Уголь. Доставка. Тел. 050051-04-40. zz Дрова, дуб, ясень. Чурки, колотые. Уголь. Доставка. Тел. 050051-04-94.

zz Дрова, дуб, ясень. Чурки, колотые. Уголь. Доставка. Тел. 063242-97-87. zz Дрова, дуб, ясень. Чурки, колотые. Уголь. Доставка. Тел. 066305-94-79. zz Дрова, рублен., недорого. Тел. 095-35-209-52. zz Дрова, уголь абсол. любые, недорого, доставка в короткие сроки, рассрочка, бартер на стройматериалы, сельхозпродукцию, живность. Тел.: 050-031-63-23, 095-60-45-702, 050-7668-674. zz Дрова, уголь кокс по договорной цене. Тел.: 2-35-23, 095-307-55-67. zz Дрова. Уголь. Мел в мешках, бартер на зерновые и живность. Тел.: 050-031-63-23, 095-60-45-702, 050-7668-674.

Д р ова : ко л от ы е , чурки. Б е сп л . доставка. Тел. 093-50460-52. zz Дубовая бочка на 200 л, для солений. Тел. 095-35-209-52. zz Елочные игрушки. Тел. 066-74097-09. zz Емкость бензовозная, объем 5450. Тел. 050-555-55-66. zz Емкость металл.,3 куб. м. Тел. 099-30-66-874. zz Жалюзи, 8 шт. Тел. 066-31181-61. zz Жалюзи, пластинки. Тел. 050823-56-53. zz Замок с секретом, новый, банки 1 л, орехи. Тел. 095-365-46-95. zz Запчасти на двухконтурные котлы. Тел. 095-65-70-386.

Земля 4-14 т. Тел. 066726-08-38. zz Икона старинная. Тел. 066-9515773. zz Канистры. Тел. 095-048-37-23. zz Канистры на 20 л., метал. Тел. 095-34-500-70. zz Канистры пластмас., 12 л-15 грн., 27 л-35 грн., под воду и ГСМ. Стекловата из-под холодильника, б/у. Тел. 095-14-408-67. zz Канистры пластмасс., 27 л, 22 л, 12 л, под воду и ГСМ. Тел. 063-30447-81. zz Канистры под бензин, 20 л. Тел. 095-672-00-73. zz Каструля на 40 л. аллюм., банки 1 л., 1,5 л. Тел. 095-45-13-296. zz Кастрюли аллюм., сервиз чайный и кофейный. Тел. 095-55-198-73. zz Кастрюля аллюминевая, 30 л, 20 л. Тел. 050-929-76-56. zz Кастрюля, нерж., 50 л. Тел. 05076-46-421. zz Керам. емкость с крышк. 22 л. Тел. 095-404-62-91.

zz Кислотоуп. кирпич в наличии. Тел. 099-069-0003. zz Клетки для кроликов. Тел. 050694-93-20. zz Ковер, 2х 3, б/у. Тел. 098-17677-00. zz Колбы для термосов, 2- 3 л. Тел. 095-31-222-87. zz Лестница, стремянка. Тел. 066655-71-72.

zz Бумага, 1 т. Тел. 095-52-44-009. zz Бутылки стекл. с крышкой, 1 л. - 3 грн. Тел. 095-543-25-99. zz Ведра пластм. на 5 л., банки стекл. 4 л., казанок чугун. на 5 л., бидон алюм. на 4 л., 10 л. Тел. 050-73-38-867. zz Вилки СССР, новые,12 шт., 1 000, пос. Селезневка. Тел. 050-55-97-178. zz Возик на 2-х колесах. Корыто для раствора, весы аптечные. Тел. 095-8760-486. zz Гладильная доска. Тел. 095-70125-24. zz Гладильная доска, жалюзи Вьетнам. Тел. 066-311-81-61.

http://slavinfo.dn.ua

«Газета объявлений» N 20 (626), 23 мая 2018 г.


Объявления диктуйте по тел.:

Продаю

zz Ложки, вилки, ножи, чайн. серв. на 6 персон «Мадонна», кофейный 6 персон «Пастушка». Тел. 095-01682-77.

Магниты супер сильные. Тел. 095-395-85-57. zz Макулатуру, полиэтилен, пластмассу, аккумляторы, самовывоз. Тел. 050-50-186-17. zz Макуха сыродав. и жарен., кукуруза, ячмень, пшеница, просо. Возмож. б/н, рассрочка, бартер. Тел.: 050-031-63-23, 095-60-45-702, 05076-68-674. zz Макуху жарен., в любом кол-ве. Тел.: 050-71-111-74, 093-725-000-3. zz Маска для сварки, шахматы, графин и 6 стаканов. Тел. 095-52180-27. zz Массажер «Акулайф». Тел. 09901-82-174. zz Матрас на пруж. 190х 80. Тел. 050-635-98-04. zz Матрас проволочный, пленка. Тел.: 095-41-17-085, 063-284-60-27. zz Матрас, тифовские приборы. Тел.: 095-41-17-085, 095-20-37-998, 063-284-60-27. zz Матрац на пруж., хор. сост., 190х80 см. Тел. 095-65-70-386. zz Палас, 1, 5х 3 м., дорожка 1х2 м. Тел. 050-825-22-99. zz Палатка двухместная, новая. Тел. 095-182-10-62. zz Перины 2 шт., подушки 2 шт. Тел. 095-534-01-03. zz Перьевые подушки, новые, разных размеров. Тел. 095-85-81-308. zz Пластинки виниловые. Тел. 098176-77-00. zz Подставки для цветов, кованые изделия. Тел. 050-767-68-71. zz Покрывало на 2-спал. кровать, ламбрикен. Тел. 050-195-95-84. zz Полиров. доски б/у, недорого. Тел.: 095-381-90-21, 66-44-40. zz Посуда, паласы. Тел. 066-71460-30. zz Рамки на 300 , б/у, бочки металл. 100 л. Тел. 050-933-35-23. zz Рога оленей и лосей. Тел. 050683-26-84. zz Рубанки 4 шт. и фуганок. Тел. 050-175-52-19. zz Рубанки 4 шт. и фуганок. Тел. 050-175-52-19. zz Ручная дрель б/у, шампура фабричные 8 шт., термометр. Тел. 095-20-70-315. zz Самовар на дровах. Подсвечники из бронзы. Тел. 066-740-97-09. zz Селитра, НПК и др. удобрения. Тел. 050-03-16-323. zz Сервиз кофейный новый, набор с графином, банки, фруктовница. Тел. 099-299-70-27. zz Срочно банки от 0,5 л. до 3 л., бутылка 1 л. стекло. Тел. 095-87905-87. zz Стаканы, стопочки, тазы большие, вазы. Тел. 050-823-56-53. zz Стекло, 14 шт., 40х70 см. Тел. 099-620-42-51.

Супер магниты разные. Тел. 050-598-50-94. zz Тарелки. Тел. 050-825-22-99. zz Телескоп, аквариум. Тел. 09548-47-590. zz Токарный патрон, 4-кул., запчасти для мембр. насоса. Тел. 063-499-56-98. zz Уголь древесный из плодовых деревьев и твердолиственницы (1,5, 2,5, 10 кг). Тел.: 050-03-16-323, 09560-45-702. zz Уголь: семечка, орешек, рядовка, люб. кол-во. Тел.: 050-031-63-23, 09560-45-702, 050-76-68-674. zz Фонарь уличный, с креп. к столбу, 350 грн. Фонарь для двора, d 37 см, 150 грн. Тел. 095-42-13-387. zz Чайный сервиз, два. Тел. 095-6578-791. zz Эмалированная посуда, не дорого. Тел. 095-39-39-310. zz Ящик строительный, матал., бочки, повозка метал. на резин. ходу. Тел. 050-261-52-18. zz Ящики бумажные для яиц. Банки, 3 л. Тел.: 099-306-82-80, 093-59-84671. zz Ящики пластмас, пенал для посуды. Тел. 050-73-38-867.

Куплю

zz Бак железный для полива. Тел. 095-420-27-09. zz Бусы янтарные. Янтарь, подзорную трубу. Тел. 066-740-97-09. zz Гарбузовую семочку куплю. Тел. 066-710-38-20. zz Дрова, недорого. Тел. 095-3985-133.

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zz Елочные игрушки СССР. Тел. 050-909-62-11. zz Казан большой, сковороду для цыплят табака. Тел. 066-00-979-22. zz Кукурузу, ячмень, овес, просо, горох, сено, солому. Тел. 050-03163-23. zz Макулатуру, полиэтилен, аккумул. щелочные и кислотные, б/у, нерж. емкости, проволоку, сетку, лист, ящики для яиц. Алюм. кастрюля, 40 л. Тел. 093-59-84-671. zz Макулатуру, полиэтилен, аккумул. щелочные и кислотные, б/у, нерж. емкости, проволоку, сетку, лист, ящики для яиц. Алюм. кастрюля, 40 л. Тел.: 050-91-676-49, 66-55-93. zz Макулатуру, полиэтилен, нерж. емкости. Тел.: 099-30-68-280, 093-5984-671. zz Ножки для лавки, чугун., со-

ветского образца. Тел. 050-704-81-88. zz Олово, свинец. Тел. 095-41173-58. zz Пласт. емкости разных размеров. Тел. 099-11-29-300.

Поддоны дерев., б/у. Тел. 050-820-55-79. zz Приму в дар дерево, кроме ивы, тополя, или дрова без гвоздей. Тел. 095-39-85-133. zz Приму в дар дрова или дерево. Тел. 095-503-58-96. zz Самовар на дровах, самовар на углях, часы старин., подсвечники старые, изделия из бронзы и латуни, статуэтки старин. Тел. 095-464-48-84. zz Сено, солома в тюках. Тел. 050694-93-20. zz Талоны на диз. топливо. Тел. 050-648-61-77. zz Тех. серебро, радиодетали. Тел. 099-092-31-61. zz Часы штурманские «Полет», хронограф, 500 грн., статуэтки ЛФЗ, самовары на углях. Макулатуру, 1 грн./кг. Игрушки елочные, сказоч. персонажи, старые, дорого. Тел. 066890-22-75.

zz Люцерка есть доставка. Тел. 050-71-111-74. zz Молотки, лопата, вилы, грабли, рубанки, кувалда, баки металл. Тел. 095-521-80-27. zz Навоз. Тел. 066-999-75-78.

Навоз, перегной. Тел. 095-333-92-40. zz Перегной. Тел. 050-043-55-71. zz Перегной конский, отличного качества. Доставка. Тел. 095-1-400-400. zz Перегной, земля, запесоченный грунт. Доставка ЗИЛ, 7 т. Тел. 050212-80-03. zz Перегной. Доставка. Тел. 099069-000-3. zz Просо. Пшеница. Кукуруза. Опт/ розница. Тел.: 050-031-63-23, 095-6045-702, 050-76-68-674. zz Росада: помидоры, капуста, балаж., текированные, закаленные. Тел. 099-092-12-75. zz Садовый инвентарь. Тел. 095178-15-45. zz Саженцы грецкого ореха. Тел. 050-161-54-00. zz Селитра, НПК и др. удобрения. Тел. 050-03-16-323.

Семена кормовых трав (люцерна, эспарцет, клевер, кострец, суданка и т.д.), сидератов, медоносов, гибриды и сорта подсолнечника, кукурузы и др. культур. Тел.: 067689-27-26, 099-503-6917. Семена кормовых трав (люцерна, эспарцет, клевер, кострец, суданка и т.д.), сидератов, медоносов, гибриды и сорта подсолнечника, кукурузы и др. культур. Тел.: 099503-69-17, 067-689-2726.

zz Петухи, ломан браун. Тел. 09534-500-70. zz Продам стельную корову. Отел в июне. Тел.: 095-146-79-60, 050-91222-39. zz Пчелы и сушь на 230 мм. Тел. 099-345-03-70. zz Сиамский балинез, голубой перс. Тел. 095-178-15-45. zz Телочка 2 год, отел в конце мая. Тел. 095-741-72-18. zz Телочка, 3 мес. Тел. 050-01621-69. zz Телята, двое, по пол года, срочно, телочка 2 недели, корова 3 отел. Тел. 050-71-111-74. zz Цыплята перепела. Тел. 066-00979-22.

Куплю

zz Бычков, телят, коров, баранов, очень дорого. Тел.: 050-71-111-74, 093-725-000-3. zz Возьму собаку для охраны дома. Тел. 066-353-55-74. zz Лошадь рабочую, баранов, коз, фазанов, павлинов, цесарок, пони, ослика. Тел. 050-694-93-20. zz Ягнят. Тел. 050-611-83-81.

Продаю

zz Бинокль театральный, барометр СССР, ведро-лейка , алюм., 1939. Тел. 095-87-60-486. zz Бинокль театральный, барометр СССР, ведро-лейка , алюм., 1939. Тел. 095-87-60-486. zz Велосипед «Карпаты». Тел. 050261-52-18. zz Велосипед спортивный, Экстрим. Тел. 066-986-99-37. zz Велосипед, женск., в отл. сост., СССР, 800 грн. пос. Селезневка. Тел. 050-55-97-178. zz Весла новые, раздвижные. Тел. 099-02-04-491.

(присылайте SMS-сообщения)

zz Колеса для транспортировки лодки, цена договорная. Тел. 050560-25-56. zz Лодка дюраливая, раскладная, одноместная. Тел. 095-246-86-61. zz Лодка резин., 2 000 грн. Тел. 050-153-05-33. zz Лодка, в хор. сост., 3 000 грн. Тел. 066-951-577-3. zz Лодка, палатки, гамак и многое другое. Тел. 050-88-038-45. zz Лодки б/у, 450-1300 грн., резина, ПВХ. Тел. 095-144-08-67. zz Лыжи, беговые, 420 грн. Тел. 066-47-87-304. zz Палатка 4-мест., новая, брезентовая. Тел. 095-68-71-506. zz Палатка, 4-местная, б/у. Тел. 099-706-47-79. zz Пояс штангиста кожа, СССР, новый. Тел. 095-87-905-87. zz Примус туристистический. Тел. 067-100-17-68. zz Прогул. катамаран, 10-местный и катер. Тел. 050-694-93-20. zz Ролики, р. 42. Тел. 050-21330-11. zz Штангу, ласты, эспандер. Тел. 095-67-19-469.

Куплю

zz Арбалет спортивный и лук. Тел. 050-694-93-20. zz Батут, Д. 4,25 м. Тел. 050-69-49320. zz Валейбольную сетку, тенисную ракетку, турник, канат и др. спорт. инвентарь. Тел. 050-64-86-177. zz Лодка рез., моторная лодка. Тел. 066-00-979-22. zz Лодку надув., эл. мотор к лодке. Фонарик рыболов. Тел. 095-50-35896. zz Лодку надувную. Тел. 095-39-85133. zz Спорт. гири, 1930-х годов. Тел. 066-740-97-09. zz Спорт. инвентарь, бильярдный и теннис. стол. Тел. 099-112-93-00. zz Столы: бильярдный и теннисный. Тел. 050-694-93-20.

zz Жен. 56х165х68 пон. с порядочным мужч. Тел. 095-528-59-77.

oн zz Мужч. 37/172, позн. с дев., жен. можно с детьми, для создания семьи. Тел. 050-980-28-02. zz Мужч. 62х85х175 ищет жен. близкую по возрасту, для совместного проживания, жильем обеспечен. Тел. 095-169-56-25. zz Мужч. 67 лет позн. с жен. Тел. 099-054-22-14. zz Мужч., 48 л. для созд. семьи и общ. позн. с женщ. от 37-45 л. Живу в Кр. Лимане. Тел. 050-879-72-82. zz Мужч., 58 л. позн. с женщиной для с/о, согл. на переезд. Тел. 09944-10-294. zz Пенс., 70 л. познак. со спокойной, доброй женщиной. Тел. 05061-82-413.

zz Утеряна папка синего цвета с фронтовыми фотографиями близких людей, просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 050-268-74-10. zz Утерянный Диплом младшего специалиста НК №42191022 и приложение к диплому о высшем образовании 12 ВД №081085 выданный на имя Железняк Юлия Георгиевна 31.05.2012 считать недействительным. Тел. 050-814-96-73.

КУ « Физкультурно-оздоровительный комплекс г. Славянска» сдает в аренду на конкурсной основе две плавательных дорожки, общ. пл. 118, 75 кв.м., по адресу: Короленко, 2. Заявки принимаем в течении 10 рабочих дней с момента публикациии объявления. Тел. 2-58-77. zz Лодка «Юфимка», 2-мест., надув. дно, 1 250 грн. Лодка «Лисичанка», 350 грн. Тел. 063-304-47-81. zz 30.05.2018 в 10:00 будут выполняться землеустр. работы по пер. Белинского, 20. Смежных землепользователей просьба присутствовать при установлении границ. Тел. 05054-55-056. zz Утерянное удостоверение ребенка из многодетной семьи АН 027781 на имя Моисеева Дмитрия Андреевича, считать недействительным. Тел. 095-06-93-557.

zz Фикус бенджамина. Тел. 095320-72-08. zz Цветок алое. Тел. 095-381-90-21. zz Чернозем, запесочен. грунт. Тел. 050-279-01-74. zz Ячмень, пшеница, кукуруза. Тел. 050-76-76871.

Куплю

zz Селитру и продам. Тел.: 050-71111-74, 093-725-000-3.

Разное

zz Часы штурманские «Полет», хронограф, 500 грн., статуэтки ЛФЗ, самовары на углях. Макулатуру, 1 грн./кг. Игрушки елочные, сказоч. персонажи, старые, дорого. Тел. 066890-22-75. zz Шкуры коровьи. Тел. 066-89022-75.

Разное

zz Навоз коровий, бесплатно, самовывоз, п. Селезневка. Тел. 05055-97-178. zz Приму в дар дерево. Тел. 063304-47-81.

Продаю

zz Алое леч., от 3х лет, есть старше, золотой ус. Тел. 095-65-70-386. zz Алое, золотой ус. Тел. 050-63598-04. zz Алое, столетник, 80 см. Тел. 05099-86-080. zz Голубятня, с летн. выгулом, Артема. Тел. 050-03-16-323. zz Индийский лук. Тел.: 095-4117-085, 095-20-37-998. zz Конский навоз в мешках с доставкой. Тел. 050-694-93-20. zz Кормушки для пчел. Тел. 099-3550-070. zz Лечебный цветок алоэ-вера и др. комнатные цветы,чайный и молочный гриб. Тел. 099-01-88-926.

zz Котик британец 8 мес., привит, в туалету приучен, отдам в добрые руки, предпочтение част. сектор. Тел. 050-136-79-35. zz Отдам в хор. руки троих котят, месяц, ищут заботливых хозяев. Тел. 066-854-60-97. zz Пчелиный инвентарь, лосье для перевозки пчел, улики, лежаки и многокорпусные, соторамки. Тел. 095-09-38-389.

Продаю

zz 2 телки, взрослые. Тел. 050-04355-71. zz Бычок цвет черный, п. Селезневка. Тел. 050-55-97-178. zz Бычок, 1 нед. хорошая порада,теленок. Тел. 050-161-06-75. zz Бычок, 1,5 недели. Тел. 050-29088-86. zz Голуби. Тел. 095-671-94-69. zz Индоутки с утятами. Тел. 066809-73-45. zz Индоутки, 1 мес. Тел. 050-62309-75. zz Козлята, 2 мес. Тел. 095-22-93905. zz Козлята, срочно. Тел. 095-30043-89. zz Корзина для животных. Тел. 095338-29-39. zz Корова, молодая, дойная. Тел. 050-85-29-871. zz Котик, мальчик, вислоухий. Тел. 066-04-06-466. zz Котята шотландские, окрас серые прямоухие и сиамский. Тел. 095-49-49-227.

Куры несушки. 11 месяцев, коричневые «Ломон браун», 80гр. Возможна доставка. Тел. 050-624-41-48. zz Нутрии. Тел. 099-11-29-300. zz Нутрии. Тел. 050-767-68-71. zz Нутрии, окрас серебро, 4-8 мес. Тел. 050-520-67-62. zz Нутрии, Рыбхоз. Тел. 099-03126-63.

«Газета объявлений» N 20 (626), 23 мая 2018 г.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

http://slavinfo.dn.ua

21


БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ ЧИТАЙТЕ В ОТДЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ наш сайт: slavinfo.dn.ua Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñðåãèñòðàöèè ñåðèÿ ДЦ N2859-486P от 18.08.2010

МЕДИЦИНА

ДЕНЬ ВИШИВАНКИ

ХОДА ВЫШИВАНОК В СЛАВЯНСКЕ Каждый третий четверг мая в Украине отмечают День вышиванки. Празднование этого дня пришлось на 17 мая в этом году. Жители города прошли в честь этого праздника по улицам города. Хода началась и закончилась на Соборной площади, где потом состоялся концерт. В этом году мероприятие было инициировано волонтерами и обычными жителями города.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ВЫШИВАНКЕ Первые вышиванки были не просто элементом одежды. Они имели больше мистическое значение. Славянские народы надевали расшитые рубашки для защиты от зла. Затейливым орнаментом украшали воротник, рукава и подол изделия. Даже новорожденным дарили вышиванки для того, что бы эта рубашка оберегала ребенка от злых духов.

Первым модником, который соединил вышиванку с будничной одеждой стал Иван Франко, который носил ее под пиджак и с современным нарядом. Именно в таком виде писатель изображен на 20-гривневой купюре. Вышиванка – единственный элемент украинского народного костюма, который перекочевал в современный повседневный гардероб не только украинца.

Представители Национального регистра рекордов Украины говорят, что украинцы любят устанавливать рекорды в вышиванках. Например, наибольшее количество людей в вышиванках, которые собрались в одном месте – произошло в Ровно на День Независимости в 2012 году. В праздничный день на площади собрались 6570 человек в вышиванках!

БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТЬ

ЯМА-ЛОВУШКА ДО СИХ ПОР НЕ ОГРАЖДЕНА Во вторник, 22 мая, представительница района, расположенного рядом с мясокомбинатом, предъявила претензии к руководителю КП «Водопонижение» по поводу канав вырытых вдоль дороги. С тех пор канава на этом участке так и не была ограждена. Женщина требовала, чтобы работники водопонижения поставили там ограждение, так как начинаются каникулы, дети могут попасть яму, а выбраться оттуда крайне сложно. На месте представитель района рассказала, что подрядчик так не убрал выкопанную землю после того, как дренажные канавы были расширены и углублены.

Представитель квартального комитета рассказала, что в марте этого года, в одну из этих канав упал мужчина и никак не мог выбраться из ледяной воды. Так как тротуара нет, пожилой человек, шел по тропинке и соскользнул в яму, наполненную ледяной водой и илом. Он не смог выбраться самостоятельно, потому что скопившийся на дне ил стал засасывать его. Приехали полиция, спасатели вытащили его оттуда, но без обуви которая так и осталась на дне, поглощенная илом.

ДВЕ ПРИЧИНЫ, ПО КОТОРЫМ СЕМЕЙНЫЙ ДОКТОР МОЖЕТ НЕ ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР С ПАЦИЕНТОМ 22 мая, в ходе аппаратного совещания руководитель отдела здравоохранения Елена Джим, отвечая на вопрос о заключении декларации с семейным доктором, рассказала о том, по каким причинам врач может отказать в заключении договора с пациентом. Вот что сказала начальник отдела: «Сейчас у нас продолжается кампания по заключению деклараций. До 18 тыс. жителей уже заключили договор с лечебными учреждениями. По правилам, которые прописаны в нормативных документах, врач обязан заключить декларацию с каждым обратившимся пациентом. Но если врач уже набрал свою норму в 2 тыс., он имеет право отказать пациенту» Второе условие отказа заключить декларацию, по словам Елены Джим, является то, что «у доктора с пациентом по каким либо причинам, не сложились ранее отношения и это зафиксировано, то в таком случае врач имеет право не подписать договор с пациентом»». «Но это единичные случаи», - отметила начальник отдела здравоохранения. По ее словам, если такие случаи есть, то их будут рассматривать и разрешать конфликты, которые могут возникать.

ОБРАЗОВАНИЕ

В СЛАВЯНСКЕ ОТКРЫВАЮТСЯ ПРИШКОЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ На аппаратном совещании представитель отдела образования озвучила информацию о том, что школы готовятся к открытию пришкольных лагерей. Всего лагерей при школах будет 21, и они начнут функционировать 29 мая. Сотрудник отдела образования Марина Хохлова рассказала, что пришкольные лагеря будут работать до 14 часов. Родители могут самостоятельно решать, какие суммы будут выделяться на питание. Решение о суммах и количество приемов пищи, определяется родительским комитетом. По словам Марины Хохловой, могут быть разные варианты питания, например, завтрак; завтрак и обед; завтрак, обед и полдник. В разных школах суммы на питание могут быть разными: завтрак – 5-10 гр, обед – 10-13, полдник – 5 гривен. Остаются льготы для детей, которые подпадают под определенную категорию, в рамках тех сумм, которые определялись городской властью.

КУЛЬТУРА

В СЛАВЯНСКЕ ОТКРЫЛАСЬ ФОТОВЫСТАВКА ПТИЦ, ОБИТАЮЩИХ В СЛАВЯНСКЕ И ЕГО ОКРЕСТНОСТЯХ 21 мая, в Центральной библиотеке Славянска открылась фотовыставка Станислава Торского, который специализируется на фотографировании птиц. Всего было представлено 26 фотографий, на которых запечатлены птицы обитающие в Славянске и районе, а также в Святогорске и его окрестностях. По словам Станислава, он начал заниматься фотографированием птиц с 2015 г. Сейчас в его коллекции несколько десятков тысяч снимков. Автор рассказал о специфике фотографирования пернатых, о технике, которая должна использоваться. Каждый вид птиц требует своего подхода к фотографированию, нужно знать ее поведение, места, где птица может появиться, а также обладать терпением и наблюдательностью, чтобы сделать удачный кадр. Станислав Торский рассказал о том, его деятельность, в отличии от охоты и рыбалки, не несет никакой угрозы для птиц. Выставка расположена на втором этаже Центральной библиотеки и будет проходить в течении 10 дней. Вход свободный.


СОБЫТИЯ, ФАКТЫ ЧП

Интернет-версия www. slavinfo.dn.ua

2/23

ПРАЗДНИКИ

В ОДНОМ ИЗ ДЕТСКИХ САДОВ СЛАВЯНСКА РЕБЕНОК УПАЛ С ТУРНИКА И ПОПАЛ В РЕАНИМАЦИЮ 21 травня, близько 19.30 в поліцію звернулися батьки 7-річного хлопчика з проханням перевірити обставини травмування їх дитини. За словами матері, під час перебування сина в одному з дитячих садів Слов’янського району він впав з турніка. З чисельними травмами черевної порожнини хлопчик був госпіталізований. Зараз дитина знаходиться в реанімаційному відділенні слов’янської лікарні. Його стан медики оцінюють як важкий, але стабільний. Попередньо даний факт кваліфіковано за ст. 137 (Неналежне виконання професійних чи службових обов’язків щодо охорони життя та здоров’я неповнолітніх унаслідок недбалого ставлення, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України. Слов’янський відділ поліції Донецької області

ВСЕХ ПРИГЛАШАЮТ НА ФЕСТИВАЛЬ СЕМЬИ На аппаратном совещании Марина Олейник, начальник отдела культуры Славянска озвучила информацию о том, что 3 июня, с 15:00 в городе будет проходить праздник «Фестиваль семьи в Славянске». «Планируются следующие мероприятия: в 15:00 мы приглашаем жителей города собраться на Соборной площади, взять свои семьи, очень хорошо одеться. Это могут быть вышиванки или другая одежда. Мы будем организовывать парад семей, будем идти от Соборной площади к бульвару Пушкина. На бульваре будут работать более тридцати локаций – это общественные организации, религиозные организации, предприятия, которые проявили желание взять участие в этом фестивале семьи», - рассказала программу руководитель отдела культуры.

Среда, 23 мая мкр-н Славкурорт, рядом с санаторием «Славянский»

10.00 Комплексные областные соревнования среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата по случаю Дня Европы в Украине

РЕМОНТ

Четверг, 24 мая

АВТОДОР ОБЕЩАЕТ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ МОСТ ЧЕРЕЗ СЕВЕРСКИЙ ДОНЕЦ Автодор обещает отремонтировать дорогу между Славянском и Лиманом, в рамках ремонта автомобильно й дороги между Лиманом и Добропольем. В этом проекте, как пишет сайт Службы автомобильных дорог в Донецкой области, предусмотрен ремонт моста через реку Северский Донец недалеко от Райгородка. Этот мост был поострен в 2004 г. и на нем уже будет проводиться ремонт проезжей части. В этот ремонт будет входить: - устройство новой гидроизоляции - укладка новых слоев асфальтобетонного покрытия - восстановление системы водоотведения - замена металлического барьера - покраска перильного ограждения - укрепление защитным слоем тротуаров - укрепление поврежденных конусных частей Мост планируют оборудовать системой автономного освещения на солнечных фотомодулях.

ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ Центр культуры и окружающей среды, ул. Вокзальная, 77

14.00 Мастер-класс от студии «Эксклюзив» для участников клубных формирований

Пятница, 25 мая ПРАЗДНИК ПОСЛЕДНЕГО ЗВОНКА ООШ города

08.00 Праздник последнего звонка в учебных заведениях города Центральная библиотека, пл. Соборная, 2а

15.00 Заседание клуба семейного досуга «Слов`янські вечорниці» Центр культуры и окружающей среды, ул. Вокзальная, 77

В рамках проекта «Тяв» Праздник последнего звонка Парк Шелковичный

15.00 Фотосушка

Суббота, 26 Мая «Физкультурно-оздоровительный комплекс» (плавательный бассейн), ул. Короленко, 2

09.00 Открытое первенство города Славянска по плаванию среди детей

Платформа инициатив «Теплица» Со вторника по воскресенье мы работаем в режиме Open Space. Приглашаем всех в гости с 12:00 до 20:00 ул. Торская, 4, тел. 066-500-50-20

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

У УКРАИНСКИХ ВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДЛАГАЮТ ИЗЫМАТЬ ОРГАНЫ

Cреда, 24 мая, с 17:00 - 19.00 - Семинар «Международніе возможности». Регистрация обязательна

При получении водительского удостоверения гражданам будут предлагать подписать добровольное согласие на трансплантацию органов в случае смерти. Такая практика сейчас распространена в США. Формальная сторона донорства органов может быть решена в ближайшее время. Сейчас для трансплантации органов нужно получить согласие от родственников погибшего, это занимает много времени и отрицательно сказывается на внедрении срочных процедур. «В России и Беларуси - презумпция согласия, что означает, что можно использовать органы человека для трансплантации без предварительного его согласия, если зафиксирована клиническая смерть. В Америке и Великобритании действует си-

стема предварительного согласия на изъятие органов», - сообщила журналистам NewsOne народный депутат от фракции БПП Ольга Богомолец. Как руководитель парламентского комитета по здравоохранению, она предлагает для Украины аналогичную американскую систему. По ее словам, остается вопрос, где и когда предлагать человеку подписать такое добровольное согласие. Лучшим механизмом, по ее мнению, является момент выдачи водительских прав. «Такое заявление будет носить

и воспитательный характер в плане профилактики употребления алкоголя за рулем», - сказала депутат. Она подчеркнула, что в случае если человек при жизни не оставил никакой информации по этому вопросу решение будет возложена на родственников первой линии. «Ежегодно в трансплантации органов в Украине нуждаются в среднем 5000 человек. В основном это касается почек, печени и сердца. Потенциальных доноров в стране гораздо больше, чем реципиентов», - сказала Богомолец.

Подготовлено по материалам сайта slavinfo.dn.ua


«Газета объявлений» N 20 (626), 24 мая 2018 г.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

http://slavinfo.dn.ua

№20_2018  
№20_2018  
Advertisement