Page 1

Все объявления Славянска № 17 (623), 3 мая (среда) 2018 г.


Объявления диктуйте по тел.:

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

Правила публикации

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЯВЛЕНИЯМ

БЕСПЛАТНЫе объявления Àâòî......................................ñ.2 Ðåìîíò áûòîâîé òåõíèêè......ñ.3 Ðåìîíò è èçãîòîâë. ìåáåëè..ñ.3 Ðåìîíòíî-ñòðîèòåëüíûå.......ñ.3 Áóõãàëòåðñêèå è þðèäè÷.......ñ.4 Áûòîâûå................................ñ.4 Äðóãèå..................................ñ.5 Медицинские........................ñ.4 Медтовары............................ñ.4 Òðóäîóñòðîéñòâî Ðàáîòà .................................ñ.4 Îáó÷åíèå ............................ñ.6 Работа в Краматорске ........ñ.7 ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ Êâàðòèðû..............................ñ.7 Äîìà.....................................ñ.11 Äîìà загородные..................ñ.11 Ó÷àñòêè.................................ñ.12 Ãàðàæè.................................ñ.12 Для бизнеса........................ ñ.12 ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ Ëåãêîâûå.............................. ñ.13 Ãðóçîâûå, àâòîáóñû ...........ñ.13 Ìîòîöèêëû, âåëîñèïåäû......ñ.13 Ïðèöåïû...............................ñ.13 Çàï÷àñòè...............................ñ.13

Объявления принимаются по тел.: (06262) 2 - 16-03, 66 - 40-01, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050812-12-10 (понедельник-пятница с 9.00 до 17.00). • в виде SMS по тел. 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10. • в редакции на купоне из газеты по адресу: г.Славянск, ул. Искры, 19, 2 эт., оф. № 3. • на купоне из газеты в киосках «Союзпечати» и др.

ÂÑÅ ÄËя ÄÎÌÀ è îôèñà Ñòðîéìàòåðèàëû .................ñ.14 Îêíà, äâåðè.........................ñ.18 Îáîðóäîâàíèå.......................ñ.18 Áûòòåõíèêà............................ñ.19

Последний срок подачи объявлений в текущий номер газеты -

вторник до 16.00.

Àóäèî-, âèäåî-.....................ñ.19 Îðãòåõíèêà............................ñ.19

стоимость платных объявления

Ìîá. òåëåôîíû ...................ñ.20 Ìóçèíñòðóìåíòû...................ñ.19

Платное объявление – это объявление коммерческой направленности, предоставленное для публикации в количестве более одного в рубрику, а также объявления в рубриках: «Услуги», «Обучение», «Коллекционирование», «Мед. услуги и товары», «Разное», аренда недвижимости посуточно/почасово. Оплачивается согласно прайс-листу в любом пункте приема платных объявлений.

Ïàðôþì., êîñìåòèêà............ñ.19 Ìåáåëü..................................ñ.19 Ïðåäì. èíòåðüåðà.................ñ.20

ВЫДЕЛЕНИЕ РАМКОЙ И ШРИФТОМ

ПУБЛИКАЦИЯ ПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

Îäåæäà, îáóâü......................ñ.20 Ïðîä. ïèòàíèÿ .....................ñ.20 Êíèãè, êàíöòîâàðû ..............ñ.20 1000 ìåëî÷åé........................ñ.20 Îòäûõ, õîááè, ðàçâëåчåíèя

Публикация объявления, выделенного черным фоном: одна строка (25 знаков) – 3, 50 гривны строчка.

Публикация объявления, выделенного рамкой и шрифтом: одна строка (25 знаков) – 2, 50 гривны.

Стоимость платного объявления (более одного в рубрику): одна строкаz (25 знаков) – 1, 50 гривны.

Äåòñêèé ìèð.........................ñ.20

Телефон для справок: 66-40-01

Ñàä-ïàëèñàä....................... ñ.21

ПУНКТЫ ПРИЕМА ПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ:

Æèâîòíûå............................ ñ.21

рекламное объявление 40 мм

 на сайте газеты http://slavinfo.dn.ua/  г.Славянск, ул. Искры, 19, 2 эт., оф. № 2, z редакция «Газеты объявлений».  пер. Парковый, 3/5, м-н Молодежный, z киоск «Пресса».  ул. Ленина, универсам № 1, отдел «Пресса».  м-н Лесной, рынок «Лесной», киоск «Канцтовары».  ул. Ленина, 48, киоск «Пресса», возле маг. «Электрон».  ул.Свободы, 13, супермаркет «Фуршет», киоск «Пресса»

Êîëëåêöèîíèðîâ................. ñ.21 Òóðèçì................................ ñ.21 ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÀ .................. ñ.21 ÏÎÇÄÐÀÂËßÞ.................. ñ.21 ÁËÀÃÎÄÀÐÞ..................... ñ.21 Ðàçíîå .......................... ñ.21

Рекламное 35 мм

ÓÑËÓÃÈ

(присылайте SMS-сообщения)

объявление

размером 40х35 мм

55 грн пятая публикация бесплатно

• Объявления, продиктованные по телефону или поданные на одном купоне, размещаются

ТОЛЬКО В двух НОМЕРах ГАЗЕ-

ТЫ. Для дальнейшей публикации объявлений их необходимо повторять. • Объявления в письменном виде принимаются только на купоне «Газеты объявлений». • Объявления и реклама о лицензируемых видах деятельности принимаются только при наличии лицензии.

во избежание недоразумений • Редакция оставляет за собой право редактирования объявлений и рекламы в целях придания им качеств, удобных для читательского восприятия. • Не публикуются объявления, противоречащие здравому смыслу и законодательству Украины. • Претензии принимаются в течение 7 дней со дня первой публикации. • Редакция не несет ответственности за любой вред, причиненный опубликованием объявления. Но, в случае выявления недобросовестной рекламы в виде подачи объявлений на чужие номера телефонов или адреса, редакция передает соответствующие материалы в правоохранительные органы. • Ответственность за достоверность информации и соответствие законодательству несет лицо, которое ее подало. • В случае неопубликования оплаченного объявления, по требованию клиента, ему возвращается стоимость объявления, или это объявление размещается в следующем номере бесплатно. • Перепечатка объявлений из «Газеты объявлений» без согласования с редакцией запрещается.

zz0,1-1,5 т Гaзель+грузчики. Тел. 066-433-0-222. 7 т ЗИЛ-самосвал - вывоз мусора. Тел. 099-56-555-66. zz0,01-1 Аккуратные грузчики. Газель 4,20. Тел. 066-090-48-94. zz0,1-1 Авто - ГАЗель + грузчик. Тел. 066-431-70-69. zz0,1-1 т Гaзель. Тел. 05024-19-019.

zzАвто на свадьбу Шкода А5. Тел. 066-216-00-55. Вывоз мусора, 7 т ЗИЛ-самосвал. Тел. 050-044-26-44.

пунктыПункты приемаприема бесплатных объявлений бесплатных киоски «союзпечати» г.славянска объявлений

ул.искры маг. “Электротовары”) киоски (бывш. «союзпечати» г. славянска центральный рынок D D остановка сату (ул. Лозановича, 6а) сату (остановка на м-н Лесной) DDДК им.ленина им. Ленина(напротив (напротив Паспортного дк Паспортного стола) стола) ул.ленина, 54 (напротив типографии) ул.октябрьской революции (маг. “Вуаль”)54 DDул. Университетская (бывш. Ленина), исполком (на первом этаже) (напротив типографии) ул.шевченко, 11 (возле сберкассы) DDул. Шевченко, 11 (возле сберкассы) ул.шевченко (ГБ) DDул. Шевченко, 40б (Больница им. Ленина) ул.юн.коммунаров (напротив центр. аптеки) DDул. Свободы, 14а маг. (маг.шахты «Каштан») ул.свободы (возле им. Засядько) DDул. Светлодарская, 13бс(бывш. Чубаря)и ул.чубаря (перекр. ул. Чубаря (перекр. с ул. Чубаря и Коммунаров) Коммунаров) пос.черевковка (маг. “Южный”) DDпос. Черевковка (маг. «Южный») привокзальная DDпривокзальнаяплощадь площадь славкурорт (санаторий “Юбилейный”) DDул. Олимпийская, 7б (остановка «Лесной») ул.г.батюка (остановка «Лесной») DDул. Центральная, (бывш. К.Маркса), микрорайон Химик 41 (ул.Донская, 7)

(ост. Химтехникум) г.святогорск г. Святогорск возле супермаркета «Сарепта» DDул. Островского, 7б другие киоски киоски славянска другие Славянска киоск “Лесной“) DDкиоск«канцелярия» «Канцелярия»(рынок (ост. «Лесной») киоск «пресса», ул.Карла (ост. DDул. Университетская (бывш.Маркса Ленина), 48 «Универмаг») (около маг. «Электрон») ул.ленина, 48 (около маг. “Электрон”) DDотдел«пресса» «Пресса»в вмагазине магазине“Универсам” «Универсам» отдел Адрес редакции: 84122, ã. Сëàвÿíñê, óë.ðåäàêöèè: Иñêðы, 19, 2 ýò., îфèñ ¹ 2, Àäðåñ îòäåë ðåêëàìы: ( 66-40-01,095-207-48-52 84122, ã. Ñëàâÿíñê, Шелковичная, 19, 2 ýò., òåë./фàêñóë. 0(6262) ¹ 3, 2-86-06, E–mail:îôèñ slavobyav@mail.ru

2

Вывоз мусора. Песок, зола, щебень, граншлак, чернозем. Тел. 050-27901-74.

Грузоперевозки Газель до 2,5 тонн, недорого. Тел. 095-55-30-853.

Грузоперевозки Рено 5 zzГaзель (недорого) + т. Тел. 050-182-62-29. грузчики. Тел.: 095-31-999-41, 093-32-77-180. zzГрузоперевозки Таврия zzГрузоперевозки Газель. пикап 4 м3. Тел. 066-21600-55. Тел. 095-016-20-79.

купон бесплатного объявления

пишем

+

купон бесплатного объявления

=

вырезаем

купон бесплатного объявления отдаем в газетный киоск

купон бесплатного объявления ïðîäàþ

êóïëþ

ìåíÿþ

ñäàþ

ñíèìó

ïðåäëàãàþ

èùó

îòìåòèòü íóæíîå

текст объявления Заполнять печатными буквами

___________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________ в конце объявления не забудьте указать способ связи (адрес или телефон)

Информация для редакции

Ф.И.О._____________________________ Адрес_________________________________, тел._________________

Объявления принимаются всех киосках гг. Славянска, Николаевки и Святогорска, в редакции: г.Славянск, ул. Искры, 19 (2-й этаж), Объявленияво принимаются во «Союзпечати» всех киосках «Союзпечати» гг. Славянска, Николаевки, Краматорска и Святогорска, в редакции: присылайте по почте: г.Славянск, 84122, главпочтамт, а/я 287. Объявления на купонах из газеты обязательно публикуются в очередном номере газеты г. Славянск, ул. Шелковичная, 19, 2 эт., офис №3. Объявления на купонах их газеты обязательно публикуются в очередном номере газеты БЕСПЛАТНО! БЕСПЛАТНО

Учðåäèòåëü ЧП “Сëàвèíфî”., Íîìåð îòïåчàòàí в òèïîãðàфèè Издатель ЧП ïåчàòíый “Славинфо“ “Кðàìàòîðñêèй äîì”, Íîìåð îòïå÷àòàí â òèïîãðàôèè “Краматорский печатный ã.Кðàìàòîðñê, óë. Оðäæîíèêèäзå, 1-б Òèðàæ êîìïëåêòà 12000 ýêз. дом”, ã. Краматорск, óë. Олекси Тихого, 1-б. Çàêàз N 567/04.

Свèäåòåëüñòвî î ãîñðåãèñòðàöèè ïåчàòíîãî СМИ

ñåðèÿ ÄÖ ¹ 2503–130ïå÷àòíîãî ПÐ Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñðåãèñòðàöèè СМИ Пîäïèñíîй 99063 ñåðèÿ ÄÖ ¹ èíäåêñ 2503–130 ÏÐ Наш сайт: www.slavinfo.dn.ua Ïîäïèñíîé èíäåêñ 99063

îòäåë ðåêëàìû: òåë./ôàêñ 0(626) 66 - 40-01, Òèðàæ 5000 ýêç. 095-207-48-52 Çàêàç N 809/05. E–mail: slavobyav@gmail.com интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»: http://slavinfo.dn.ua

Наш сайт: www.slavinfo.dn.ua

Ðåäàêöèÿ îñòàвëÿåò зà ñîбîй ïðàвî ðåäàêòèðîвàòü è ñîêðàùàòü îбúÿвëåíèÿ, ðàзìåùàòü в ñîîòвåòñòвèè ñ ðóбðèêàìè. Ðåäàêöèÿ îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî ðåäàêòèðîâàòü è Оòвåòñòвåííîñòü зà íåвыïîëíåíèå òðåбîвàíèй ê ñîäåðæàíèþ ñîêðàùàòü îáúÿâëåíèÿ, ðàçìåùàòü â ñîîòâåòñòâèè ñè ðåêëàìы, èíфîðìàöèè в чàñòíых è ðåêëàìíых îбúÿвëåíèÿх ðóáðèêàìè. Îòâåòñòâåííîñòü çà невыполнение èх äîñòîвåðíîñòü íåñåò ðåêëàìîäàòåëü.требований к содержанию рекламы, информации в частных и рекламv – íà ïðàвàх ðåêëàìы

ных объявлениях и их достоверность несет рекламодатель.  – íà ïðàâàõ ðåêëàìû

«Газета объявлений» N 17 (623), 3 мая 2018 г.


Объявления диктуйте по тел.:

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

(присылайте SMS-сообщения)

Перетяжка мягкой мебели любой сложности, изменение дизайна под современную мебель. Тел. 050-76-77-434. zzФабрика мебели «ЛЮКС» предлагает изготовление корпусной мебели по индивидуальным заказам, Дизайнер. Тел. 050-211-09-11.

ЗИЛ. Самосвал. Тел. 095-400-40-66. zzГрузчики. Квартирные, офисные переезды, без выходных. Недорого. Тел. 066586-25-04.

ЗИЛ-колхозник, 7 т. Доставка сыпучих материалов - песок, зола, щебень и т. д. Тел. 050-212-80-03. Поездки в Харьков, рынок Барабашово. Тел. 050-162-94-25.

zzГрузчики. Перевезем, перенесем, переставим, поможем поднять. Аккуратность гарантируем. Недорого. Тел. 066-004-67-93. zzГрузчики. Перевоз мебели, строймат. и не только, недорого. Тел. 066-146-29-37. Доставка: зола, песок, шлак, щебень, перегной. Вывоз мусора. Зил-колхозник. Звонить по номеру. Тел. 050923-02-17.

Доставка: зола, песок, шлак, щебень, перегной. Зил-Колхозник. Звонить по номеру. Тел. 050-923-02-17.

Тонировка авто пленкой, без снятия стекол (сертиф. ГАИ). Тел.: 066-227-33-03, 093-562-77-01. Услуги комфортабельного микроавтобуса Мерседес Бенс Спринтер, 15 мест. Тел. 050-162-94-25.

zz«Выносные» балконы «под ключ»: быстрые сроки, качественный монтаж по доступной цене. Тел. 066-71-633-72. zz«Теплые полы» Недорого! Тел. 095-595-27-25. zz«Теплые» окна, балконы Ремонт холодильников, «под ключ»: внутренняя и на дому, с гарантией, наружная отделка, кровля мастер со стажем. Тел. по самым лучшим ценам! Гарантия! Тел. 066-71-633-72. 050-178-66-47. zz«Тёплый пол». Недорого. Тел. 050-95-70-416. zzА у нас дешевле! Ремонт квартир и домов! Качественно! Недорого! Тел. 095-595-27-25. zzБалконы. Тел. 050-95-70416. zzБалконы «под ключ»: м/ Гардеробные, детские, пластиковые окна, сварочные, кухни, мебель в ванную отделочные и кровельные комнату, межкомнатные работы. Самые лучшие цены с перегородки и двери- опытом и гарантией! Тел. 066купе, офисная мебель, 71-633-72. zzБалконы на любой вкус прихожая, светопрозрачные конструкции, по самым доступным ценам! Качественный монтаж, прос п а л ь н и , ш к а ф ы и веренный временем материал! другая к о р п у с н а я Тел. 095-595-27-25. мебель любой слоности. zzБалконы, обшивка, сварка, Тел. 099-032-44-40. козырьки. Тел. 095-157-09-03. zzБез предоплат. Ремонт zzДизайн, ремонт, перетяжка любой сложности. Тел. 099мебели. Тел. 050-536-90-34. 374-09-51.

Услуги экскаватора. Тел. 095-400-40-66.

zzФиат 3.20дл.9куб.м.до 2х тонн. Тел. 066-944-23-04.

«Ардо», LG, Samsung и др. стир. маш.автоматов, холодильников. Ремонт на дому, с гарантией. Тел. 050772-98-33. 100% быстро ремонт. стир. маш.-автомат LG, Samsung, и др., кондиционеров. На дому, гарантия. Тел. 050-7527-321.

zzСтолярные изделия, zzБетон. работы, стяжка, Копаем траншеи беседки, садовая мебель. Тел. фундамент. под воду, слив. ямы от А до Я. 050-203-73-33. Тел. 066-040-65-08. zzБетонировка. Тел. 095595-27-25. zzБетонные работы, копка ям, проводим водопровод, канализацию. Демонтаж. Тел. 095-497-10-12. zzБетонные работы, стяжка, кладка кирпича, демонтаж. Тел. 050-048-048-4. zzБурение скважин на воду. Тел. 050-969-24-75. zzБурение скважин на улице и в помищении .Установка насосных станций. Тел.: 099-05698-38, 050-208-54-89.

zzРемонт холодильников на дому с гарантией. Тел.: 050960-18-62, 093-657-66-16. zzРемонт холодильников, морозилок любой сложности. Тел. 095-016-99-45.

«Газета объявлений» N 17 (623), 3 мая 2018 г.

zzБурение скважин на улице и в помищении .Установка насосных станций. Тел.: 099-05698-38, 050-208-54-89. Бурение скважин под воду. Тел. 050-64-64-162. zzВодопровод. Тел. 066-71633-72. Евроремонт любой сложности. Тел. 099280-69-70. zzЗаборы. Тел. 099-37-40-951. За б о ры и з л ю б о го материала любой сложности. быстро. качественно. Тел. 099783-87-86.

zzВодопровод, канализации, копаем траншеи, сливные ямы. Тел. 095-800-3-999. zzЗаборы из шифера, профиля zzВодопровод, канализация. и т.д. Тел. 099-783-87-86. Тел. 050-95-70-416. zzВодопровод, отопление, канализация «под ключ» и мелкий ремонт. Качественно! Недорого! Тел. 095-595-27-25. zzВодосточная системма! Продажа. Монтаж. Тел. 095595-27-25. zzВорота, калитки! Недорого! Тел. 066-71-63-372. zzВорота, калитки, навесы «под ключ»! Недорого! Тел. 095-595-27-25.

zzВсе виды ремонтно-строит. zzЗаборы, ворота любой сложности: профлист, ковка, работ. Тел. 050-732-38-85. камень. Самые выгодные цены. Вывоз мусора. Тел. Опыт работы – 10 лет. Тел. 06671-633-72. 095-017-0347. zzЗаборы, ворота, калитки «под ключ». Гарантия – 5 лет! Вывоз мусора. Тел. Выезд и консультация – бесплатно! Тел. 095-595-27-25. 066-726-08-38. zzИндивидуальный просчет и Монтаж Систем отопления. Вывоз мусора. Тел. Установка котлов,Монтаж теплых полов. Тел. 050-69050-143-18-12. 625-15. zzВысотные работы, zzКачественно и быстро балконы, козырьки, утепление, строит. работы: г/картон, ремонт крыш. Тел. 095-157- плитка, откосы и др. Тел. 05019-76-370. 09-03. zzКирпичная кладка. Тел. zzГ/картон, пластик, ламинат 066-71-633-72. и многое другое! Качественно! zzКладка. Тел. 099-37-40-951. В срок! Тел. 066-71-633-72. zzКладка. Тел. 095-595zzГаражи. Тел. 099-37-40- 27-25. 951. zzКопаем траншеи под воду, zzГаражи. Тел. 095-595- канализацию, сливные ямы от А 27-25. до Я. Тел. 095-800-3-999. zzГипсокартон. Тел. 050- zzКопаем траншеи, бетонные работы, демонтаж, услуги 957-04-16. zzГнутые изделия, коньки, грузчика, разнорабочего. Тел. отливы, любой сложности. Тел. 095-497-10-12. zzКопаем траншеи, сливные 095-157-09-03. ямы от А до Я, бетон. работа, zzДвери. Тел. 066-71-633-72. кладка кирпича, демонтаж. Тел. zzДвери. Тел. 050-95-70-416. 050-048-048-4.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

http://slavinfo.dn.ua

3


Объявления диктуйте по тел.:

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

(присылайте SMS-сообщения)

 медуслуги  медтовары  медуслуги  медтовары  медуслуги  медтовары  медуслуги

zzМедицинские ходунки для взрослых, б/у. Тел. 066528-30-85.

Продаю

zzБиотрон. лампа. Тел. 050501-86-17. zzВитафон,прибор виброакустич. Тел. 095-016-82-77. zzИнвалидная коляска. Тел. 050-86-32-956.

zzИнвалид. коляска, нов., на большой вес, поручни для инвалидов. Тел. 099-01-88926. zzИнвалидная коляска, новая, 2 000. Тел. 095-16883-47. zzИнвалидные ходунки, педальный тренажер для инвалидов, кресло-горшок. Тел. 050-86-32-975.

zzКоляска инв. новая, ходунки. Тел. 095-367-51-01 (после 18.00). zzКоляски инв. улич. и комн., в упаковке, новые, срочно. Тел. 095-185-56-06. zzКоляски, инвалидные, новые. Тел. 050-94-56-826. zzКостыли, аллюм., цена договорн. Тел. 050-879-72-82.

zzМедиц. наколенник. Тел. 099-53-20-886. zzШифоньер 3-створч., трельяж, кровать 1-спальная, тумба под ТВ. Тел. 095-87886-45.

zzКресло-горшок на колесах новое. Тел. 050-8632-956.

Куплю

zzУгломер медицинский. Тел. 050-551-40-64.

 медуслуги  медтовары  медуслуги  медтовары  медуслуги  медтовары

zzКороед. Тел. 050-95704-16. zzКровельные работы «под ключ» и частичный ремонт. Качественно. Доступно! Тел. 066-71-633-72. zzКровельные работы, ремонт. Тел. 050-63-61-789. zzКровельные работы: ангары, склады, квартиры. Недорого! Тел. 095-595-27-25. zzКровля. Тел. 050-95-70416.

zzМалярка. Тел. 050-95-70416. гидравлики, zzМонтаж плитки мозайки, zzОтопление. Качественно! zzРемонт гипсокартон, ванны под ключ. Недорого с гарантией. Тел. домкраты, роклы складские, 066-71-633-72. подъемники самосвальные и др. Тел. 095-00-52-893. гидравлики, а также стартеров Пескоструйные работы, гинератеров, двигателей, КПП, очистка металла от редукторов, имеется обменный грузовая разборка , краски и ржавчины. Тел. фонд, продажа всей техники от УАЗа 050-676-19-87. до Белаза, краны, бульдозеры, самосвалы, погрузчики и zzПлитка. Тел. 050-95-70- другое, или покупаем авто и 416. спец. технику, з/ч. Тел. 095zzПлитка. Тел. 095-595- 139-16-77. 27-25. zzПлитка ФЭМ. Тел. 099-37Ремонт и кровля крыш. 409-51. Тел. 050-52-52-810. zzМонтаж плитки, мозайки, zzПлиточник. Тел. 095-64декор камня. Опыт работы. Тел. 01-086. zzРемонт квартир и домов 099-54-00-232. zzПоклейка обоев, «под ключ» и частично. НеzzМонтаж, вагонки, блок м а л я р к а , г и п с о к а р т о н н ы е дорого! Тел. 095-595-27-25. хаус, ламинат и т.д. Большой системы, облицовачная плитка. опыт. Тел. 099-54-00-232. Тел. 095-364-61-76.

zzРемонтно-строительные zzУстановка сантехники, работы. Тел. 099-077-80-79. пойка, канализация. Недорого! Гарантия! Тел. 095-595-27-25. zzУтепление. Тел. 050-95Ремонтно-строительные услуги. Тел. 70-416. zzУтепление домов по 095-520-14-36. самым лучшим ценам в городе! zzРеставрация, установка и Качественно, с гарантией. продажа чугунных батарей. Тел. Материалы по оптовым ценам. Тел. 066-71-633-72. 066-860-96-35. zzУтепление домов, короед. zzСварка. Тел. 066-71- Тел. 095-75-66-327. 633-72. zzСтолярные изделия под заказ, любой сложности. Тел.: 0508749575 Роман, 050-03092-13 Антон. zzСтояки. Тел. 099-37-40951. zzСтояки. Тел. 095-595-27-25.

zzУтепление квартир, высотные работы, балконы, козырьки. Тел. 095-157-09-03.

zzКровля. Тел. 099-37-40951. zzКровля. Тел. 095-59527-25. Кровля крыш любой сложности. Тел. 050044-26-41. zzКровля любой сложности. Тел. 095-807-80-50. zzКровля, ремонт, реставрация. Тел. 095-222-93-07. zzКровля. Утепление фасадов. Тел. 095-807-80-50. zzКрыши, навесы, мансарды, террасы, качество. опыт. Тел. 099-54-00-232. zzЛестницы, изготовление, сборка. Тел. 066-789-52-34 Анатолий. zzЛюбой ремонт кровли. Тел. 095-807-80-50. zzМалярка. Тел. 095-59527-25. zzМалярно-штукатурные и другие отделочные работы. Быстро и недорого! Тел. 06671-633-72.

4

zzМягкая кровля. Гарантия – 5 лет. Надежно и недорого. Тел. 066-71-633-72. zzМягкая кровля: квартиры, гаражи. Недорого! Тел. 095595-27-25. zzНаружное и внутреннее утепление квартир и домов. Качественно! Не дорого! Тел. 095-595-27-25. zzНаружные бетонные работы. Отмостки. Стяжки. Тротуар. Тел. 095-36-46-176. zzНаружные работы. Недорого! Тел. 066-71-63-372. zzОбои. Тел. 095-595-27-25. zzОбои. Тел. 050-95-70-416. zzОтделка. Тел. 066-71633-72. zzОтделка. Тел. 050-95-70416. zzОткосы. Тел. 095-59527-25. zzОткосы. Тел. 050-95-70416.

zzПоклейка обоев, шпаклевка, откосы. Тел. 050-75236-71. zzПолы. Тел. 050-957-04-16. zzПолы. Тел. 095-595-27-25. zzПолы любой сложности. Качественно! Тел. 066-71633-72. zzПотолки. Тел. 066-71633-72. zzПотолки. Тел. 050-95-70416. zzП р о ф е с с и о н а л ь н а я укладка тротуарной плитки. Тел. 095-91-92-992. Професстональное утепление фасадов на любой высоте. Тел. 066475-51-64. zzРаботы на высоте любой сложности. Тел. 095-157-09-03. zzРемонт. Тел. 050-95-70416. zzРемонт Вашей мечты! Быстро! Качественно! Тел. 06671-633-72.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

zzРемонт квартир на любой вкус профессиональными руками. Недорого! Тел. 066-71633-72. Ремонт квартир под ключ. Тел. 050-263-0878.

Строительная бригада выполнит работы любой сложности, строительство домов, заборов, укладка ФЭМа. Тел. 095-469-77-96.

Утепление пенопластом.Теплоизоляционная стяжка и штукатурка.Наливной пенофибробетон. www. kremnepen.com.ua. Тел. 050-642-19-95. zzУтепление. Недорого! Тел. 095-595-27-25. zzУтепление. Недорого! Тел. 095-595-27-25. zzФасады. Тел. 050-95704-16. zzФасады. Тел. 095-59527-25. zzФасады. Недорого! Тел. 066-71-633-72. zzФЕМка. Недорого! Тел. 066-71-633-72. zzФронтоны, водосточка, коньки. Недорого! Тел. 095595-27-25.

zzСтяжка. Тел. 050-957-04-16. zzСтяжка. Тел. 066-71-63-372. zzРемонт квартир, домов от zzСтяжка домов. Недорого! А до Я. Тел. 050-681-37-57. zzРемонт крыш любой Тел. 066-71-63-372. zzСтяжка, бетонные работы. сложности. Высотные работы. Недорого! Тел. 095-595-27-25. Тел. 095-157-09-03. zzРемонт под ключ, гарантия. Стяжка, штукатурка, Тел. 095-698-82-62. отмостка быстро, качественно, своя мешалка. Р емонт , замена , Тел. 099-783-87-86. врезка, установка Циклевка, шлифовка замков, доводчиков zzТребуется молодой, от- паркета, доски, реставдверной фурнитуры ветственный для работы с рация крашеных полов, и броненакла д ок , клиентами. З/п от 5000грн/ укладка паркета, доски, аварийное открытие месяц. Возможно без о/р. Тел. ламинат. Тел. 066-61дверей. Тел. 093-34- 066-784-65-46. 31-685. zzУслуги лестницы, 12 м., 34-948. леса 100 кв.м. Тел. 095-157- zzШтукатурка. Тел. 050-95704-16. zzРемонтирую. Тел. 095- 09-03. 399-10-79.

http://slavinfo.dn.ua

«Газета объявлений» N 17 (623), 3 мая 2018 г.


Объявления диктуйте по тел.:

zzШтукатурка. Тел. 066-7163-372. Штукатурка и отделочные работы. Тел. 099-280-69-70.

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

Выполню различные работы по дому, двору или саду, огороду, не дорого. Тел. 095-4213-387.

Гидродинамическая zzШтукатурка, стяжка, чистка канализационных заливка дворов, отмостка и т.д. труб. Тел. 050-620-60Тел. 099-783-87-86. 58. zzШтукатурка, шпаклевка, откосы, обои и др. Тел. 095-75- zzМуж на час. Виталий. Тел. 050-801-80-96. 66-327. zzПокраска и химчистка Электрик, опытный, кожаной и замшевой обуви, в ы п . э л . м о н т а ж сумок, курток, дубленок. Тел.: домов, квартир, замена 050-473-74-93, 063-105-48-76. zzРемонт холодильников. розеток, выключ., уст. Тел. 066-216-00-55. эл. баков, перенос zzСниму сглаз, испуг, сч-ков. Тел. 050-88- негатив. Расклад на картах 038-45. таро дистанционно, растояние между нами на качество zzЭлектрика. Недорого! Тел. расклада не влияет! Тел. 066095-595-27-25. 912-78-98.

zzСантехник. Тел. 099-3740-951.

zzАгентство «Акцент Груп» подготовит документы любой сложности: экспертная оценка, присвоение кадастрового номера, приватизация земельных участков, вхождение в право наследства, получение разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию, подготовка исковых заявлений, сопровождение в суде. Тел. 095-294-25-34. Адвокат. Юридические услуги. Тел. 095-01-44812. Инвестиции для бизнеса от 4 до 10% годовых. Финансирование СТАРТ-Апов. Помощь в получении Гранда. Тел. 066-70890-93.

Химчистка мягкой мебели, ковровых покрытий на дому. Тел. 050-76-77-434. zzХимчистка пальто, костюмов, кожи, свад. платьев, одеял, подушек, мягкой мебели, покраска джинсов. Тел.: 050-473-74-93, 063-10548-76. zzЭлектрик. Тел. 099-37-40951. zzЭлектромонтер. Тел. 066986-88-49.

zzВ и д е о - ф о т о с ъ е м к а свадеб, крестин, детский мероприятний, выполнит профессионал со стажем. Тел. 050-143-00-81 Александр. Настр. и уст. спутн. антенн, 150 каналов, без абонплаты, HD-тюнер, инд. подход к каждому клиенту, кач., гарантия, сервис. Тел. 095-53082-65.

zzПодготовка документов для купли-продажи в сфере недвижимости, любой сложности, юридическое сопровождение сделки. Продление сроков zzНевезение в жизни, любви, вступления в наследство, со- бизнесе? Могу помочь. Смотрю провождение выписки через судьбу, избавляю от неудач. суд. Тел. 050-471-85-04. Тел. 050-565-27-11 (Ирина).

Охрана домов и квартир с помощью сигнализации. Тел. 050475-45-04. Охрана. Все виды охранных услуг. Тел.: 095-502-40-20, 050475-45-04. zzПомогу в решении любых жизненных ситуаций. Тел. 050011-89-59. Свадебная видеосъемка. Тел.: 099-012666-2, 093-060-47-37. zzСвадебный видеограф. Тел. 066-072-28-62. zzСпутник. ТВ, продажа и настр., перенастр. головок, HD-тюнер. Кач., гарантия, сервис. Тел. 095-530-82-65. zzСпутник. ТВ. Корректировка сигнала. Перенастройка каналов на новые частоты (1+1, ICTV, СТБ и др.), качество, гарантия. Тел. 050-82-83-704.

Требуется

Слов’янський міський центр зайнятості інформує про наявність вільних робочих місць станом на 02.05.2018 по м. Слов’янську: - акумуляторник - слюсар-електрик з ремонту електроустаткування - слюсар з ремонту рухомого складу - комірник - економіст - бухгалтер - зуборізальник - токар-карусельник - токар-розточувальник - токар - розмітник - оператор верстатів з програмним керуванням - енергетик - секретар суду - слюсар-ремонтник - фрезерувальник - оправник електрокерамічних виробів

(присылайте SMS-сообщения)

- начальник служби охорони праці - слюсар механоскладальних робіт - кухар - розмітник - комірник - майстер цеху - діловод - інженер з охорони праці - начальник відділу роздрібного бізнесу - головний спеціаліст - контролер-касир - інженер-технолог - шліфувальник - фрезерувальник - стропальник - експедитор - електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

АН «Акцент» требуются сотрудники на должность риелтора, ставка 4 000+ %, обучение, карьерный рост. Тел. 050-425-29-78. zzБуфетчик, бармен с навыкам повара, рабочий пляжа игровых зон. Тел. 099-45442-43.

- водій автотранспортних засобів Звертатись до Слов’янського zzТамада на свадьбу, юбилей, - фільтр-пресувальник выпускной. Тел. 050-275-97-89. (виробництво керамічних, міського центру зайнятості (пл Соборна 3, 6 поверх) до zzТребуются модели для фарфорових та фаянсових адміністратора шугаринга. Тел. 099-469-19-52. виробів) - випробувач ООО «Руссоль-Украина» приелектрокерамічних виробів глашает на работу: - фрезерувальник наладчик автоматов - слюсар з контрольно(слесарь); вимірювальних приладів та - грузчик; автоматики (електромеханіка) - слесарь КИП; - тесляр - электрогазосварщик; - слюсар-сантехнік - машинист экскаватора; - інженер-конструктор - электромонтер; - головний бухгалтер - оператор котельной; - терміст - машинист тракторного - менеджер (управитель) із збуту подъемника; - продавець-консультант - старший аппаратчик; - лікар з медицини За справками обращ. по тел. Уст. и настр. спутн. ТВ, невідкладних станів 62-41-72. - охоронник Discovery, Animal Planet Машиностроительному - головний інженер - бесплатно, качест., заводу ЗАО «Бетонмаш» на поозеленювач гарант., сервис. Тел. стоянную работу требуются: - слюсар з контрольно050-88-78-487. - инженер-конструктор; вимірювальних приладів та - фрезеровщик; автоматики (електромеханіка) - инженер-технолог; - налагоджувальник автоматів Уст. ТВ, спутн. ТВ, - токарь ДИП-300; і напівавтоматів HD-тюнер, просмотр от - слесарь-ремонтник; - електрогазозварник 90 рус.-, укр.-язычных - слесарь-инструментальщик; - вантажник - токарь-расточник; каналов. Кач., гарантия, - армувальник - мастер отдела технического сервис. Тел. 099-49-70- електрокерамічних виробів контроля; - випробувач 239. - токарь-карусельщик; електрокерамічних виробів - машинист крана; - фільтр-пресувальник Уст-ка и настройка - випалювач фарфорових та Жителям г. Краматорска - доставка транспортом предспутн. антенн, от 150 фаянсових виробів - слюсар-інструментальник приятия. грн. Качество, гарантия, - інженер-конструктор Обращ.: г. Славянск, ул. сервис. Тел. 066-412- оправник електрокерамічних Солодилова, 1. Тел.: 63-55-80 81-70. виробів (отдел кадров).

«Газета объявлений» N 17 (623), 3 мая 2018 г.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

ТОВ «СФС ТРЕЙД» запрошує на роботу працівників за спеціальностями: - слюсарі ремонтники 5 і 6 розряду - слюсар КВП 5 розряд електрогазозварник 5 розряду - фрезерувальник 5 розряду - секретар - вантажники - водій - медсестра Звертатись за тел. 050-66085-01.

zzВ агенство недвижимости «Гарант» требуются сотрудники по продаже, аренде недвижимости, можно без о/р, обучаем, стажировка. г. Славянск, ул. Университетская, 56. Тел. 050-18-81-160.

zzВ кафе требуется повар. Тел. 050-192-48-10. zzВ кафе требуется помощник повара. Тел. 050-192-48-10. zzВ кафе требуются официанты. Тел. 099-02-33-620. В Киевскую обл., в садовый центр , требуются работники. Официальное трудоустройство. Жилье предоставляется бесплатно. Тел.: 050-15220-21, 050-525-09-44. В магазие електроники продавец- консультант, высокая оплата ., обучение + стажировка. Тел. 095-300-44-84.

http://slavinfo.dn.ua

5


Объявления диктуйте по тел.:

Требуется В магазин на табачный отдел требуется продавец приятной внешности без вредных привычек. Тел. 050-53751-97. В магазин промтоваров срочно требуются продавцы-консультанты на пост работу. Тел.: 095-935-25-63, 099323-00-32. zzВ магазин пром товаров срочно требуются продавцыконсультанты на пост работу. Тел.: 095-935-25-63, 099-32300-32.

zzВ магазин СТИЛЬ требуются продавцы консультанты. Тел. 050-053-14-28. zzВ садовом общ. на Артема терб. сторож, проживание. Тел. 066-806-60-63.

zzВахта, водители и сварщики. Тел.: 095-680-59-01, 099-456-15-16. zzВодитель кат. С на предприятие на постоянную работу. Тел. 050-476-42-49. zzВодитель на зерновоз. Официальное трудоустройство. Тел. 050-817-72-21. zzВодитель на ЗИЛ. Тел. 050-655-41-40.

zzВодитель на ЗИЛсамосвал. Тел. 095-1-400-400. zzВодитель на КамАЗ. Тел. 050-655-41-40. zzВодитель с авто. Тел.: 066388-32-80, 050-823-55-86. zzВодитель с о/р. Тел. 09953-80-202. zzВодитель- экспедитор на хлеб. Тел. 099-709-32-57. zzВодитель, кат. «В», «С», з/п от 4 500 грн. Тел. 095-82011-74.

6

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zzГорничная, в гостиницу, посудомойка, официант, мангальщик в кафе. Тел. 050-52988-32. zzГрузчик. Тел. 050-42206-26. zzЗамывщица в керам. цех, на копилку с о/р. Тел. 095-63462-31. zzЗамывщица на вазы. Тел. 050-704-02-58. zzЗамывщица с хорошим почерком, возможно обучение, оформление обязательно, р-н Кузни. Тел. 050-70-40-865.

zzГрузчик 5 200 грн. Тел. 095-398-58-77. Грузчик на оптовую базу, з/п от 4 000 грн. Тел. 050-422-06-26 (зв. с 8.00 до 20.00). zzГрузчик на постоянную работу, з/п от 4 000. Стройматериалы. Тел. 050-631-18-71. zzГрузчик на продуктовую оптовую базу. Тел. 050-77327-53. zzГрузчик на ц. рынок, неполный раб. день, 6.30- 8.00., 13.00- 14.00. Тел. 095-30905-21. zzГрузчик, уборщица. Тел. 050-473-74-43. zzГрузчики, укладчики по накладным на произв. склад. Тел. 050-62-27-124. zzГрузчик-отборщик на оптовую базу продуктов питания. Тел. 050-470-87-20.

zzГрузчик-отборщик на оптовую базу продуктов питания. Тел. 050-470-87-20. zzДворники. Тел.: 066-21924-36, 2-12-93. zzДиспетчер- учетчик, на постоянную работу на предприятие. Тел. 050-476-42-49. zzДля работы с киентами. З/п от 5500грн/месяц. Рассмотрим без о/р. Тел. 099-42-74-230. zzЗакройщик с опытом работы в ателье. Высокая заработная плата. Компенсация проезда. Тел.: 050-904-74-18, 093-974-61-42. zzЗакройщик с опытом работы в ателье. Высокая заработная плата. Компенсация проезда. Тел.: 050-904-74-18, 093-974-61-42. zzЗаливщик, замывщица, р-н Химик. Тел. 099-726-59-46. zzЗаливщики, замывщица, художники на подглазурную краску, з/п стабильная. Тел. 095-195-00-01. zzЗамывщик, заливщик, на пост. работу. Тел. 050-73141-59. zzЗамывщица с о/р, оплата стабильная. Тел. 050-87542-18. zzЗамывщица с о/р, оплата стабильная. Тел. 050-95261-13.

zzМастер кузнечно-прессового участка, штамповщик, кладовщик, ЗП высокая, своевременная. Тел. 050-693-35-12. zzМастер-парикмахер, с о/р. Тел. 050-658-66-35. zzМастер-приемщик с ОР, автомаляр, кузовщикрихтовщик, моторист, на пост. работу на СТО. Тел. 050-55555-66. zzМедсестра на пост. раб. в шк№19. Тел. 095-603-62-01 Вокзальная,32. zzМенеджер по продаже м/п окон. З/п высокая. Тел. 050052-64-63. zzМенеджер по рекламе поездки в Крым. Тел. 050-54461-27. zzМенеджер по рекламе Поездки в Крым. Тел. 050-544zzЗамывщица, заливщик, 61-27. лепщица-писальщица, чашка, zzМенеджер. Без о/р. З/п: м-н Артема. Тел. 050-181- высокая. Тел. 099-42-74-230. 68-80. zzНа Керам. производство на постоянную работу требуется Замывщица, посудный замывщица, электрик, подрабочий. Трритория цех. Тел. 050-625-63- собный завода ХимПром, дорога 04. оплачивается. З/п при личном собеседовании. Тел.: 095-856Замывщица: шамот, 09-11, 050-640-72-13. чашка и ученик. Тел. На пасеку требуется 050-621-61-60. пчеловод. Тел. 095-247zzИнтересная работа для 60-67. молодого и амбициозного парня. Рассотрю без о/р. Тел. На СТО требуются 099-42-74-230. автоме х аники и zzКаменщик. Тел. 095-64- шиномонта ж ники . 01-086. zzКаменщики, штукатуры, Тел. 050-902-47-00. шпатлевщики, гипсокарzzНабивщик на шамотную тонщики (Одесса, Киев). Тел. глину, швея на производство. 095-499-99-09. Тел. 050-987-36-33. zzК а м е н щ и к и + п р о р а б zzОбжигальщик, задувщик. в крупную строительную компанию для работы в Киеве, Тел. 050-582-10-86. zzОператор на экскаватор большой объем работы, своев- Volvo BL 71, с опытом работы ременная ЗП, предоставляется на данной технике. Тел. 095жилье. Тел. 050-648-50-52. 698-99-33. zzОператор ПК на прод. базу р-н ЖД Славкурорт, 5 200 грн. Тел. 095-618-10-06. zzОтделочники. Тел. 066815-11-57. zzОхранник на стоянку, м-н Артема. Тел. 050-642-12-08. zzПодсобные рабочие, вахт. методом (командировки), питание+жилье+ проезд бесплат., 30 000 грн./ 3 мес., работа постоянная, срочно. 099-960-74-14, 097-683zzКассироператор на Тел.: прием/ выдачу груза, багажа. 45-35. zzПодсобный рабочий 200 Тел. 050-387-39-89. грн/день. Тел. 050-750-17-58. zzКладовщик на склад zzПомогите стройматериалов. Тел. 050- чертежи САПР. Тел.:выполнить 2-08-64, 534-28-46. 067-37-55-311. zzКладовщик-грузчик в маг. zzПомощник продавца, р-н на Комбикорм., р-н Семеновка, Ж/Д, с 4 утра до 14.00, понеответственный, порядочный. дельно, 200 грн/выход, без в/п, Тел. 099-490-79-55. реализатор на лет. площ. Тел. zzКровельщик. Тел. 095-64- 050-61-25-067. 01-086. zzПредприятию требуется zzКузовщик-рихтовщик на разнорабочий, треб. физ. труд. СТО, з/п от 10 000 грн./мес, с Тел.: 050-299-35-77, 050-90ОР. Тел. 050-555-55-66. 74-024. zzЛюди для разборки зданий, zzПродавец в зоомагазин разнорабочие, оплата еже- срочно, р-н магазина «Фуршет» график понедельно с 9.00 до дневная. Тел. 050-03-16-323. zzМаляра. Тел. 095-64-01- 19.00, ЗП от 1000 грн/нед. Тел. 095-177-17-55. 086.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

http://slavinfo.dn.ua

(присылайте SMS-сообщения)

Продавец в киоск пополнения счета, Артема. Тел. 066-12828-28. zzПродавец в магазин промыш. товаров, ЗП отличная. Тел. 050-973-02-25. zzПродавец в магазин сторойматериалов. Тел. 099-772-58-77. Рабочие на производство, срочно. Химик. Тел. 050-676-51-40. zzРабочие произв. тротуарной плитки, р-н Старосодовый, оплата еженедельно. Тел. 050-101-57-87.

zzПродавец в отдел белья, ТЦ Ярмарочный, желат с о/р. Тел. 095-033-10-65. zzПродавец в табачный ларек, с о/р, центр. Тел. 050190-51-99. zzПродавец продовольственных товаров, бухгалтер и грузчик. Тел. 050-522-50-98.

Рабочий в цех по производству сухарных изделий на постоянную работу. Тел. 066-04148-01. Рабочий на пост. работу в цех по произв. хлебобулочных изделий. Тел. 050-81-77-260.

Продавец-консультант в магазин мобильной связи. оф. трудоустройство, ставка+%. Тел. 095-683-54-63.

zzРазнорабочие и люди на разборку зданий и чистку кирпича. Тел. 050-655-41-40. zzРазнорабочие на предприятие. Тел. 050-731-41-59. zzРазнорабочие, до 30 л., с zzПродавец-консультант в о/р по стройкам. Тел. 050-211магазин пром. товаров, с о/р, 49-59 будни до 18.00. ЗП хорошая, Центр. Тел. 099- zzРазнорабочий на стройку. 769-18-68. Тел. 050-17-00-326.

zzРАБОТА в Польше. Оформление всего 2 000 грн. Разнорабочие, рабочий ЗП 20 000- 25 000, жилье бес- на зачистку посуды, р-н сплатно. Тел.: 095-489-96-69, Машмета. Тел. 050-676096-460-96-69. zzРабота для ответственного 91-30. , амбициозного парня от 23 лет. zzРазнорабочий, з/п от 200 Возможно без о/р. Оплата от zz6000грн/месяц. Ка- - 300 грн./ день. Тел. 095-91рьерный рост! Тел. 095-581- 92-992. 78-95. zzРабота для строителей. Очень выгодные условия, возможна подработка. Тел. 095-640-10-86. Работники на ПАО «Дон. Рыб. Комбинат» офиц. трудоустройство, график работы 1/3,. Тел. 095-05-27-849 (Денис). Рабочие в керам цех, можно без о/р, р-н Машмета. Тел. 050-62563-04. zzРабочие в цех по пр-ву металлических изделий на постоянную работу. Тел. 050057-36-00. zzРабочие в цех тротуарной плитки. Тел. 050-178-07-12. zzРабочие для укладки тротуарной плитки. Тел. 09591-92-992.

zzРеализатор на БЗС ночная смена, ЗП выход+%, оплата ежедневная. Тел. 050-70408-51. zzРеализатор на цветочный рынок, Сату. Тел. 050-91951-56. zzРеализатор, БЗС. Тел. 050-699-77-03. zzРеализатор консультант, с оформлением, Центр, хорошая зп. Тел. 050-657-91-89. zzРубщики, пильщики, грузчики. Тел.: 050-031-63-23, 095-60-45-702, 050-76-68-674.

«Газета объявлений» N 17 (623), 3 мая 2018 г.


Объявления диктуйте по тел.:

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zzПредприятию ПрАТ ВО «Донбассэкскавация» срочно требуется машинист автогрейдера, автоэлектрик, газоэлектросварщик. Высокая стабильная з/п. Тел.: 0504254783. zzТреб. продавец-консультант в мебельный магазин. Тел.: 0669412581. zzТребуется менеджер по аренде недвижимости, ставка + %. Тел.: 0504785693. zzТребуется продавец-консультант по продаже бытовой техники. Тел.: 0669412584. zzФирме «Криогенсервис» треб. грузчик, з/п 6000, водитель, кат. В, С, Е», з/п 8000. Официальное трудоуйстройство, обучение, спецодежда, соцпакет. Тел.: 0503122837, 0948229253. zzзавод автогенного оборудования «ДОНМЕТ» приглашает на работу: инженер-технолог (знание ПК), инженер-конструктор (механика), инженер планово-распределительного бюро. Хорошие условия труда, заработная плата в зависимости от квалификации. Обращаться в отдел кадров. Адр.:г. Краматорск, ул. Парковая, 115, Тел.: 486958, с 8.00 до 16.30.

zzВ кафе на Лазурном требуется официант с опытом работы. Тел.: 0501737086. zzВ кафе, в центре города требуется охранник. Тел.: 0953273586. zzВ кафе, в центре города требуется посудомойщица, з/п понедельная. Тел.: 0955135766. zzВ магазин «Стиль» требуются продавцы консультанты девушки. Тел.: 0500531428. zzВ парк «Юбилейный» в киоск быстрого питания требуется продавец. Тел.: 0954606018. zzВ салон «Клеопатра» требуется мастер маникюра, мастер-парикмахер. Тел.: 0502227505. zzВ связи с открытием дополнительного склада ведется набор упаковщиков, фасовщиков и комплектовщиков товара. Тел.: 0993558796. zzВ Сильпо б-р Краматорский 18, требуется уборщик Тел.: 0951370749. zzВ частный сектор для уборки двора треб. уборщик. Тел.: 0994486588. zzВ швейный цех требуются работники для пошива головных уборов, швея, закройщик, помощник закройщика. Тел.: 0505605556. zzВодитель в такси, от 26 лет. Тел.: 0505603208. zzВодитель в такси, от 26 лет. Тел.: 0505603208. zzВодитель директора для пенсионеров. Поездки Славянск-Краматорск - 2 р. в день. Поездки по области - 2 р. в нед. Официально. Организация бюджетная. З/п 3000 грн. на руки. Реальная занятость около полдня, желательно место жительства район Крытого рынка в Крам. Тел.: 0683745173.

zzТреб. люди на работу в Славянск на разборку зданий. Мужчина, 27 лет, ищет Тел.: 0660568281. работу или подработку. zzСрочно треб. горничная Отсутствие вредных при- для уборки домиков. Тел.: вычек, служба в армии 0506240667. zzПредприятию ПрАт ВО (контракт), честный, треответственный, испол- «Донбассэкскавация» буется опытный, квалифициронительный, всегда готов ванный, дипломированный, жеучиться новому. Есть лающий развиваться инженер опыт разных видов работ. по технике безопасности. Тел. 063-533-57-05. Запись на собеседование. Тел.: Требуются мед. 0504254783. работник по уходу за zzТребуются повара, кубольными и престарехонные работники, официанты. лыми людьми на дому и Тел.: 0502921001, 0980721548. в больнице. Проживание и zzТребуется сторожпитание за счет работодакательщица пенсионного теля. Тел. 066-027-16-62. Бесплатное обучение возраста. Тел.: 0951836416. на сантехника по замене zzВ кафе в центре города унитаза. Тел. 095-351- требуются официанты, бармен, Т реб у ю т с я про повара-универсалы. Тел.: 92-74. давцы в магазин, 0666650001. ра с поло ж енн ы й zzВ кафе в центре города на берег у А зов требуется уборщица. Тел.: с кого моря , 0666650001. с . Б ело с ара й с кая zzБармен, повар на покоса. Зарплата по стоянную работу. Тел.: д оговоренно с ти , 0508810644. жилье предоставляzzВ гостиницу на пост. раб. ется. Тел.: 096-509-52треб. администатор со знанием англ. яз. Тел.: 0660675696. 40, 066-108-16-53. zzВ гостиницу на пост. раб. zzУборщица в продук. треб. горничная, желат. с о/ магазин. Тел. 050-705-36-95. раб. Тел.: 0660675696. Требуется zzЧелолвек для уборки при- zzТреб. на работу люди стро- zzВ кафе в центре города усадебного участка без в/п. ительных специальностей. Тел.: требуется уборщица. Тел.: Тел. 099-042-48-06. 0999143901. 0501484282.

zzГостинице на пост. работу требуется повар, желателен о/р в ресторане. Тел.: 0660675696. zzГрузчики срочно, от 18 лет, работа с 9:00 до 18:00, час на обед, з/п 4600/мес. Тел.: 0988494509. zzДежурный на автостоянку (пенсионер). Тел.: 79118. zzД и н а м и ч н о - р а з в и в а ющейся компании требуются консультанты с перспективой карьерного роста. Полный рабочий день, регулярная выплата, з/п 1300/нед. + бонусы. Тел.: 0994246851. zzМастер по установке и наладке спутникового ТВ. Тел.: 0958070195. zzМебельной фирме треб. распиловщик. Оплата сдельная. Тел.: 0507087071. zzНа торговый склад требуются грузчики, карщик. Тел.: 0507826896. zzНа пост. работу официант, повар, бармен с о/р. Тел.: 0508810644. zzНа постоянную работу требуется менеджер-переводчик (английский язык). График работы с 8.00-12.00, выходной суббота, воскресенье. Тел.: 0676284995, 0501703714. zzНа СТО требуется люди: сварщик, токарь, на развалсхождение, рихтовщик, ученик, слесарь для сборки деталей, форма оплаты 50/50. Трудоустройство. Тел.: 0661946189.

Требуется Рекламному агенству на постоянную работ у треб у ю т с я люди на долджность рабочий цеха-монтажник (обучение). Тел. 050-920-98-89 (с 9.00 до 18.00). zzРубщики, пильщики дров, со своими пилами, грузчики, оплата ежеднев. Тел.: 050-031-63-23, 095-60-45-702, 050-76-68-674. zzСлесарь-сварщик. Тел. 050-775-95-65. zzСортировщики и плавильщики металлов и сплавов. Тел. 099-42-33-095. zzСтоляр, оплата сдельная, можно без о/р. Тел. 050-24735-35. Сторож на пасеку. Тел. 095-247-60-67. zzСторож на пасеку. Тел. 098-496-00-17. zzСторож на пасеку, оплата договорная. Тел. 050-67706-92. zzСтроители, кровельщики, отделочники, каменщики, фасадчики, маляра, з/п раз в 10 дней. Тел.: 099-485-64-94, 068-166-74-75. zzТехнолог на швейное пр-во, закройщик, помощ. закройщика, упаковщик. Тел. 095-366-76-36. zzТовар под реализацию на выгодных условиях .Мужское и женское белье. Тел. 050-7742-387 Виталий. Требуется задувщик ра й он Черевковка все вопросы по телефону. Тел.: 050-01904-11, 050-815-88-36. zzТребуется обжигальщик на вазу. Тел. 050-782-04-65. zzТребуется разнорабочий в керам цех.возраст до 35 лет. центр. Тел. 095-186-44-44.

ЧП «СБ «Титан» на пост. раб. треб. охранники, менеджер, оператор пульта централ. наблюд., водитель, электромонтер. Тел. 095-540-17-58. Шиномонтажник с опытом работы, мк-р Артема ЦНИЛ. Тел. 050169-73-39. zzШлифовщик по металл. в частн. предприятие. Тел. 050814-77-61.

ищу

zzБригада строителей со своим инструментов ищет высокоопл. работу по городу. Тел. 099-783-87-86. zzЖен. 57 лет. без в/п ищет работу по уходу за инв. и пожилыми людьми, есть о/р, можно с проживанием. Тел. 050-877-98-56. zzЖенщина . ищет работу по уходу, больш. опыт, рассм. в-ты. Тел. 095-46-977-94. zzИнвалид 2 группы, ищу надомную работу по г. Славянск. Тел. 050-048-04-61. zzИщу подработку в пос. цех., женщина. Тел. 066-91-210-53. zzИщу работу. Тел. 095-39910-79. zzИщу работу оператора котельной, машиниста котлов, сторожа, дворового рабочего. Тел. 050-879-72-82. zzИщу работу оператора котельной, машиниста котлов, сторожа, дворового рабочего. Тел. 050-879-72-82. zzИщу работу по уборке офисов, квартир и домов. Тел. 095-50-50-270. zzИщу работу пом. повара или уборщицы. Тел. 050-81-45-149. zzИщу работу продавца с хор. з/п, о/р 15 лет в хоз. товарах и 2 г. в пром. товарах. Тел. 09547-31-498. zzИщу работу сторож, охранник, есть о/р 5 лет. Тел. 095-060-22-97. zzИщу работу, срочно. Тел. 099-97-36-244. zzКаменщик. Тел. 095-81555-82.

Требуются мед. работник по уходу за больными и престарелыми людьми на дому и в больнице. Проживание и питание за счет рабодателя. Тел. 066-84649-53 Людмила.

«Газета объявлений» N 17 (623), 3 мая 2018 г.

(присылайте SMS-сообщения)

zzНа шазовую заправку (метан) требуется заправщик. Тел.: 0501017100. zzНужна женщ. для уборки кварт. Тел.: 0995242646. zzНужны люди для раздачи листовок, а так же для расклейки объявлений. З/п 150 грн./в день. Тел.: 0661411942. zzНужны люди для раздачи листовок, а так же для расклейки объявлений. Запись на собесед. Тел.: 0669409599. zzНужны люди для раздачи листовок, а так же для расклейки объявлений. Тел.: 0993558796. zzОхранники. Вахта. Проезд оплачивается, проживание пред., командировочные. Обязательно отсутствие судимости, з/п от 5400 грн./мес., выплата сразу по окончанию вахты. Не агентство. Тел.: 0997491444, 0501034629, 0734240649. zzПовар, помощник повара, мойщик посуды, официант, большая зарплата для опытных, хорошая зарплата с обучением для начинающих, в новом зале. Разные графики работы. Собеседование ежедневно 17.00, Парковая 10-А, кафе «Комикс». Тел.: 0502221117. zzПолиграфическому предприятию требуется водительреализатор по Украине. Тел.: 51049, 0509105486. zzПредлагаю вакансию разнорабочего на стройку, Сергей. Тел.: 0506088540. zzПредприятию на постоянную работу треб. разнорабочие. Тел.: 0506922515. zzПредприятию требуется подсобный рабочий и водитель бензовоза. Тел.: 0503470960. zzПриглашаю на постоянную работу раздатчиков рекламы с регулярной выплатой вознаграждения. Тел.: 0953491178. zzПродавец в новый магазин «Класс» (канцтовары), ул. Школьная, 2 (Старый город). График работы пн-пт 8-19, сб-вс 8-17.Выходные 2-3 дня. Приветствуется торг образование, опыт работы, знание кассы, канцелярской группы, хобби рисование и т. д., высокая обучаемость, оплата от 4232-5336 грн. Тел.: 0676256537. zzПродавец в продуктовый магазин, р-н Станкострой. Тел.: 0990190930. zzПродавец не прод. товаров, Станкострой. Умение работать с клиентом, находчивость, желание учится и желание работать. Ваш заработок напрямую зависит от вас. Хорошо работаете - хорошо и получаете. Тел.: 0954528711. zzП р о и з в о д с т в е н н о м у предприятию требуются газорезчики, электрогазосварщики. Тел.: 0953342275, 0664426103. zzПроизводственному предприятию на постоянную работу требуются электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Тел.: 61780, 0676240053 с 8.00 до 14.00 по будням.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

zzПроизводственому предприятию на постоянную работу требуются профилировщики, слесарь механосборочных работ, укладчик-упаковщик, слесарь-инструментальщик. Тел.: 485126, 0676240883 с 8.00 до 14.00. zzРабочие по изготовлению откосов из сэндвича, работа в Краматорске. Тел.: 0997116659. zzПромышленному предприятию срочно требуются модельщик по деревянным моделям, машинист бульдозера. Тел.: 0674130142, 0503321277. zzТребуется сторож пенсионного возраста. Тел.: 412458, 411719. zzВ ломбард требуется кассир-оценщик. Тел.: 0997133786. zzВ хорошую службу такси - оператор с опытом работы в торговле. Тел.: 0507761507. zzВ хорошую службу такси - набор авто классом не ниже «Шевроле». Тел.: 0507761507. zzКраматорскому Дорожному Управлению требуется требуется инженер-сметчик и мастера-дорожники. Тел.: 442207. zzНа бетонную стяжку треб. рабочие, электросварщики. Тел.: 0506998264. zzРасширяем автопарк Открываем вакансии экскваторщик, оператор фронт. погрузчика, водители С, Е. Тел.: 0502226669. zzСрочно требуется водитель кат. «С», «Е», оплата сдельная, офиц. трудоустр-во + соцпакет. Тел.: 0502226669. zzТребуется на работу фрезеровщик (2-3 разряд), з/плата 20000-30000 грн., жилье предоставляется. Тел.: +79632411185, viber +380950071588. zzТребуются грузчик, з/п 250 грн. в день. Тел.: 0992817271. zzМашиностроительное предприятие ООО КПП Крамтехцентр объявляет набор сотрудников на постоянную работу на должности: рабочие специальности: координатчик, токарь-карусельщик, фрезеровщик, оператор станков с ПУ, токарь-расточник, токарь на ДИП-200-500, слесарь-ремонтник по ремонту станков, слесарь-сборщик металлоконструкций, электрогазосварщик, подсобный рабочий; ИТР: ведущий инженер-технолог, ведущий инженер-конструктор. Достойная зарплата, соцпакет. Адр.:г. Краматорск, ул. Орджоникидзе, 9, Тел.: 71508, 0505742018. zzНа пост. работу требуются экспедиторы с опытом работы, з/п 7500 грн. Тел.: 0508008902, 0686227235. zzНа предприятие индивид. пошива треб. швеи, закройщик. Трудоустройство. Нормиров. раб. день.З/пл. 4000-8000 грн. Тел.: 0666092115. zzНа предприятие требуются: рабочие на оборудование по производству пленки (з/п от 5000 грн.); секретарь (коммуникабельность, знание Excel, з/п 3500 грн.). Тел.: 0954775176, с пн-пт, с 9 до 17.

http://slavinfo.dn.ua

7


Объявления диктуйте по тел.:

Требуется

zzПредприятию на постоянную работу требуются специалисты по безопасности. Требования: знание ПК, опыт работы в структурах безопасности. Тел.: 0508053895. zzПредприятию на постоянную работу требуются охранники. Зарплата стабильная,выплачивается своевременно. Тел.: 0508053895. zzТреб. водитель-экспедитор, кта. «В, С», бытовоя химия, з/п от 6000 грн. Тел.: 0506851412. zzТреб. грузчик на склад бытовой химии. Тел.: 0500575712. zzТребуется водитель кат. «Е», с опытом работы, з/плата + коммандировочные. Тел.: 0504727167. zzД и с т р и б ь ю т о р с к о й компании на постоянную работу требуется заведующий складом (р-н Старый город). Тел.: 0952446454. zzСрочно требуется экскаваторщик, оплата сдельная, офиц. трудоустройство. Тел.: 0502226669, с 8 до 17. zzТребуется администраторменеджер, бухгалтер (г. Славянск). Тел.: 0953567410. zzТребуется банщик, работа понедельно. Тел.: 0992667197. zzТребуется горничная, администратор в частную гостиницу (с. Святогорск). Тел.: 0953567410. zzТребуется завхоз для обслуживания офисных зданий (г. Славянск). Тел.: 0953567410. zzТребуются водитель, категория «С». Тел.: 0994403137. zzШРИФТ В пиццерию требуется уборщица, сторож. Тел.: 0955772996. zzНа пост. работу требуются водители кат. «С», с опытом работы, з/п 7500 грн. Тел.: 0508008902, 0686227235. zzТребуется водитель для доставки воды. Тел.: 0997089905, кроме субботы, 0956832423. zzВ магазин одежды на постоянную работу требуются: продавец и уборщица. Официальное трудоуйстройство, стабильная заработная плата. Тел.: 0669824598. zzДля работы в кафе требуется кухонный работник. Тел.: 0955900058. zzВ ресторан Пицца «Челентано» требуются: повар на выпечку пиццы, официант, бармен-кассир. Тел.: 0507314635. zzПредприятию ООО «Краммет-2» на постоянную работу требуются подсобные рабочие. Тел.: 0996454692, 0507734334.

8

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zzСрочно требуется шиномонтажник (грузовое, легковое). Тел.: 0500509574. zzТребуется курьер на доставку товара от Интернет-магазина. З/п 1500 грн./нед. Тел.: 0508287284. zzТребуется шиномонтажники с опытом работы. Тел.: 0502920994. zzТреб. охранница предпенсионного /пенсионного возраста. Тел.: 0509032351. zzРабота в Польше Для семейных пар, мужчин, женщин. По биометрии. Так же есть работа по рабочей визе. Вакансии: мебельные фабрики, гостиницы, кафе, заводы, производства. Мы находимся в Краматорске. Звоните прямо сейчас, консультация бесплатная. Тел.: 0666279278, 0974170795. zzСКП Ритуальная служба на пост. раб. треб. землекопы. Тел.: 0505974624. zzСКП Ритуальная служба на пост. работу треб. кладовщик. Треб.: о/р не менее 3 лет, знание ПК. Тел.: 0502987384, с 8 до 16. zzСрочно требуется приемщик стеклотары и мастер по ремонту обуви, на Лазурный. Тел.: 0505170704. zzСрочно требуется швея с опытом работы, ученица/ практикантка с швейным образованием. Тел.: 0958136500. zzСрочно Треб. водитель категории «Е». Тел.: 0504069097. zzСрочно Требуется сиделка для работы в выходные дни в районе, пос. Беленькое. Тел.: 0509776538. zzСрочно Требуется сиделка или семейная пара с проживанием в Малотарановке по уходу за лежачей старушкой. Тел.: 0954551128. zzТорговому предприятию тербуется экспедитор. Тел.: 0667885225. zzТорговому предприятию требуется водитель кат. «С». Тел.: 0664084749. zzТракторист на экскаватор Borex. Тел.: 0669760799. zzТракторист на экскаватор BOREX. Работа постоянная. З/п - высокая. Тел.: 0505890141. zzТреб. ветеринарный врач, о/р с мелкими животными. Тел.: 0664720605. zzТреб. помощник продавца на рынок, срочно, высокооплачиваемая работа. Тел.: 0506071556. zzТреб. работники на автомойку. Тел.: 0505427469. zzТреб. реализатор на выездную торговлю. Тел.: 0953548878. zzТреб. сиделка для ходячей женщины на первую половину дня. Тел.: 0992464950. zzТреб. сторож на пасеку, условия договорные. Тел.: 0955526501. zzТребуется буфетчик в кофейню, район рынка Маяковского. Тел.: 0502986914. zzТребуется водитель в такси. Тел.: 0501771006. zzТребуется водитель категории «Е» на DAF с прицепом. Тел.: 0503473721.

zzТребуется водитель-экспедитор на ГАЗель (бытхимия), з/п 6500 грн. Тел.: 0506221536. zzТребуется грузчик-комплектовщик на склад бытхимии (5-дневка). Тел.: 0506221536. zzТребуется медсестра для работы в манипуляционном кабинете. Тел.: 0991683069. zzТребуется менеджер с опытом работы с тендерами и тендерной документации. Тел.: 0506196369, Юлия. zzТребуется няня. Тел.: 0953297420. zzТребуется охранник. Тел.: 0509337694. zzТребуется парикмахер в п. Ясногорка (Кирова, 210). Тел.: 0502762837. zzТребуется парикмахеруниверсал, мастер по наращиванию ресниц. Тел.: 0667253787. zzТребуется повар, кухонный работник, бармен. Тел.: 0951234033.

zzТребуется садовник в частный сектор без вредных привычек. Тел.: 0958835855. zzТребуется сварщик-кузовщик. Тел.: 0502351989. zzТребуется токарь ДИП-200, ДИП-300. Тел.: 0505433982. zzТребуется токарь ДИП-500. Тел.: 0505433982. zzТребуется уборщица в продовольственный магазин на 1/4 ставки (район Нового Света). Тел.: 0502986914. zzТребуется человек по уходу за престарелой женщиной. Тел.: 0951722947. zzТребуется швея в ателье, Крыт. рынок, раскрученное место. Тел.: 0506283728. zzТребуется швея, гладильщица на швейное производство. График работы с 8:00-17:00. Тел.: 0958956613. zzТребуются водители и охранники в группу быстрого реагирования в г. Дружковку. Тел.: 0953393374.

(присылайте SMS-сообщения)

zzПродавец в магазин, кофе, район ДТ Прогресс. График 3 через 3, с 8-19, з/п 180 в день, рекомендованный возраст 25-45. Тел.: 0991260966. zzТреб. мужчина. Частный сектор. Добавка к пенсии. Тел.: 0508713581. zzТреб. продавец в табачный киоск с опытом работы. Тел.: 0501905199. zzВ кафе в центре города, срочно требуются: официанты, администратор. З/п понедельная, высокая. Опыт работы приветствуется. Тел.: 0501315270. zzТорговой компании требуются грузчики комплектовщики. Официальное трудоустройство и своевременная оплата гарантируется. З/п от 5000 грн. Тел.: 0663628037. zzВодитель кат. «В, С» с опытом работы. З/п от 7000 грн. Тел.: 0504258855. zzПредприятию на постоянную работу требуются грузчики для развоза продуктов питания по торговым точкам области. Оформление по договору. З/п от 4200. Тел.: 0503256517.

1-комн.кв. продаю

zzТребуется подсобные рабочие, сортировщики. З/ плата о 4000 грн. Предоставляем спецодежду. Тел.: 0508042787, Ярослав. zzТребуется продавец в киоск на Красногорке. Тел.: 0506289015. zzТребуется продавец в прод. магазин, порядочная, общительная, умеющая работать с покупателями. График работы 2/2 недели, с опытом работы, район Ст. города. Тел.: 0508220949. zzТребуется продавец прод. товаров в маг-н «Весна», р-н Партизанский. Тел.: 0997054044. zzТребуется продавецконсультант сантехники на Крыт. рынок. Тел.: 0958084745, 0505590022. zzТребуется рабочий на приусадебный участок. Тел.: 0506336600. zzТребуется разнорабочий, 250 грн./день. Тел.: 0951609890. zzТребуется реализатор в киоск, р-н Кр. Рынка. Звонить с 10 до 18 часов. Тел.: 0990181333.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

zzТребуются кровельщики, электрики, рабочие-строители. Тел.: 52583, 411886. zzТребуются монтажники ПВХ конст. Тел.: 0661411942. zzТребуются печники. Тел.: 52583, 55168. zzТребуются фасовщики м/ж на склад в Киеве. Жилье предоставляем. З/п от 300 грн./ смену. Оплата каждый день. Тел.: 0509469007, 0985166008. zzУстановщик видеонаблюдения. Тел.: 0958070195. zzФермерскому хозяйству требуются рабочие, жильем обеспечиваем. Тел.: 0506021523. zzВ кафе требуется бармен, официнаты с опытом работы. Тел.: 0955900058. zzНа склад открыт набор: 3 грузчика, 2 комплектовщика, 3 фасовщицы,1 кладовщик. З/п 4500-5800 грн./мес. Тел.: 0997481859. zzТребуется водитель кат. «В» с личным авто на газу. З/п 5200 грн. в мес. Тел.: 0997481859. zzТребуется торговый представитель с вод. уд. категории «В». Без в/п, ответственный, коммуникабельный и порядочный. Тел.: 0952170922. zzВ связи с расширением штата требуются торговые представители. Полный рабочий день, з/плата 12000 грн./мес. Тел.: 0508287284. zzМашиностроительному предприятию в г.Краматорск срочно требуются: расточник, карусельщик, сверловщик, токарь ДИП-200, токарь ДИП-500. Высокая заработная плата выплачивается своевременно. Количество вакансий ограничено. Звоните с 9.00 до 17.00 в рабочие дни. Тел.: 0509102058. zzВ кафе в центре города требуются повара. Тел.: 0508022433. zzВ питомник немецких овчарок на постоянную работу требуется рабочая по уходу за животными. Обязательное проживание в Старом городе. Тел.: 0955099169. zzПомощник кладовщика, жен., муж, без в/п можно пенсионного возраста. Тел.: 0955506766.

http://slavinfo.dn.ua

zz1 комн. кв., г. Белицкое, Добропольский р-н, косметич. рем., двери метал. Тел. 050807-59-32. zz1- комн.кв., 3/5, центр, ул.Королева, 24 кв.м., в хор. сост., м/п окна, новые коммун., не углов., 130 000. Тел. 095636-06-57. zz1,-2,-3,-4- комн. кв., в новострое, разные площади. Тел. 050-95-98-152. zz1-ком. кв. Артема, ул. Василевского, 2/5, жил сост., 31м2, кухня 7,5м2., чех. пр., под zzкосметический ремонт, 6 500. Тел. 050-800-76-94. zz1-ком. кв. Центр, 2/4, жил. сост., 5800. Тел. 050-800-76-94. zz1-комн. кв Центр 4/5, 31м. кв, м/п окна, 7 000. Тел. 050474-63-34. zz1-комн. кв. 1/5, ЦНИЛ, чех. проект, 36 кв. м., с ремонтом, встр. кухня, шкаф-купе, новое отопление, бойлер, не угл., 234 000 грн. Тел. 095-636-06-57. zz1-комн. кв. 1/9, 38 кв.м., Химик, обыч, сост., 5 500. Тел. 050-474-63-35. zz1-комн. кв. Артема, ул. Олимпийская, 5/5, 31м2, квартира в жил. сост., 4800. Тел. 050-800-76-94. zz1-комн. кв. м-н Артема , Лесной, ул. Г. Батюка, 25, 5/9, 37/19/8 кв.м., кирп. дом., улуч. план., жил. сост., не угл., без посредников. Тел. 097-54570-28. zz1-комн. кв. м-н Артема, Лесной, 5/9, 37/19/8 кв. м., кирп. дом, улучш. планиров., жил. сост., не угловая, без посредников. Обращ.: ул. Г. Батюка, 25. Тел. 050-875-42-85. zz1-комн. кв. м-н Артема, пер. Парковый, 4/5, с ремонтом, мебелью и техникой, 8 500. Тел. 095-294-25-34. zz1-комн. кв., 1/3, г. Славяногорск, через дорогу лес, рядом ЖД, ремонт, студия, встроен. кухня, новв. сантехника, нов. мебель, гараж, подвал, нов. трубы, 294 300. Тел. 050-95-98-152. zz1-комн. кв., 2/5, центр, 31 кв. м., не угловая, рядом площадь, 7 000. Тел. 050-42529-78. zz1-комн. кв., 2/5, чех. проект, жил. сост., 7 500. Тел. 050-423-41-45. zz1-комн. кв., 2/9, Артема, ул. Батюка, 32/17/8,5 кв. м, треб. ремонта, м/п окна, не углов., кирп. дом. Тел. 095-63606-57. zz1-комн. кв., 2/9, Химик, ул. Донская, 37/19/10 кв. м, жил. сост., 1 м/п окно, балкон утеплен, обшит, с меб. и техникой, не углов., 156 000 грн. Тел. 095-636-06-57.

zz1-комн. кв., 3/5, центр, жил. сост., 115 000 грн. Тел. 050-580-65-60. zz1-комн. кв., 3/5, ЦНИЛ, чешка, 36,5 кв. м., дом 1996 г., 230 000 грн., без посредников. Тел. 066-6000-105. zz1-комн. кв., 3/9, 39/19/9, м/п окна, нов. сантехника, нов. входн. дверь, 8 500. Тел. 050471-85-04. zz1-комн. кв., 32/16/6, 3 этаж, кирпичн. дом, вода пост., 3 600. Тел. 050-471-85-04. zz1-комн. кв., 4/5, в связи с выездом, 100 000 грн. Тел. 050580-65-60. zz1-комн. кв., 4/5, косм. рем., встроен. мебель, 7 000. Тел. 050-425-29-78. zz1-комн. кв., 4/5, центр, ул. Чубаря, 32 кв. м, жилое сост., газ. колонка, 121 500 грн. Тел. 095-636-06-57. zz1-комн. кв., 4/5, чех. проект, 36 м.кв, район ж/д вокзала, 8000. Тел. 050-47463-34. zz1-комн. кв., 4/5,отл. сост., 32/16/7, м/п окна, нов. входная дверь, кондиционер, сост. заходи живи, 7 000. Тел. 050471-85-04. zz1-комн. кв., 5/9, 36 м.кв, ул. Коммунаров, отл. сост., 12000. Тел. 050-474-63-34. zz1-комн. кв., 8/9, улуч. планировка, срочно, 4 800. Тел. 050-423-41-45. zz1-комн. кв., Артема 1/5, хорошее состояние, 5500 кухня, мебель. Тел. 050-800-74-18. zz1-комн. кв., Артема 9/9 , чистая, ухоженная, м/п окна. бойлер, 5 300 торг. Тел. 050800-74-18. zz1-комн. кв., Артема, 4/9, квартира в хорошем состоянии 38 м кв., 7000. Тел. 050-80074-18. zz1-комн. кв., Артема, м/п окна, бойлер кондиционер, кабельное, балкон застеклен 5500. Тел. 050-800-74-18. zz1-комн. кв., Ж/д, 4/5,отл. состояние,6000,кондиционер, встроенная кухня. Тел. 050800-74-18. zz1-комн. кв., крупногабарит., 3/9, ул. Свободы, отл. сост. Тел. 050-580-65-60. zz1-комн. кв., Лесной, Артема, 3/9, 39/19/9, новая кухня, м/п окна, отл. сост., 8 500. Тел. 050-471-85-04. zz1-комн. кв., Машмет 45 м кв., косметический ремонт, 105 000грн. Тел. 050-800-74-18. zz1-комн. кв., м-н Артема, 1/5, еврорем., не углов., вода постоянно, 9 000. Тел. 050-34774-09. zz1-комн. кв., м-н Артема, в жил. сост., не угловая, 4/5, 6 100. Тел. 050-347-74-09. zz1-комн. кв., м-н Лесной, 2/9, жил. сост., 6 500. Тел. 050423-41-45. zz1-комн. кв., мр-н Артема, Лесной, 2/5, жил. сост., 110 000 грн. Тел. 050-580-65-60. zz1-комн. кв., новостройка, напротив прокуратуры, бетонмаш. дом, 35 кв. м, новая, без ремонта, 14 000, торг. Тел. 050-555-55-66. zz1-комн. кв., ул. Коммунаров, 7/9, кирп. дом, космет. рем., счетч., 9 000. Тел. 050-580-65-60. zz1-комн. кв., ул. Коммунаров, 8/9, жил. сост., 6 500. Тел. 095-294-25-34. zz1-комн. кв., ул. Лозановича, 2/5, 32/16/6, с ремонтом, меб. и быттех, дорого. Тел. 050-58889-77. zz1-комн. кв., ул. Парковая, 2/5, 32 кв. м, с/у раздел., ремонт, нов. двери, не углов., или обмен на 2-комн. кв. с доплатой. Тел. 050-299-34-21. zz1-комн. кв., центр, 2/9, под ремонт, 6 200. Тел. 095-29425-34. zz1-комн. кв., Центр, 3/5, м/п окна, кондиционер, не угл., жил. сост., 6 500. Тел. 050-42341-45. zz1-комн. кв., центр, 4/5, 32/16/7, ремонт, хор. сост, 8 000. Тел. 050-471-85-04. zz1-комн. кв., Центр, 4/5, жил. состояние, цена 5500,газ, колонка, мет. дверь. Тел. 050800-74-18. zz1-комн. кв., Центр, кооператив.4/5,чистая ухоженная, газ колонка, 6500. Тел. 050-800-74-18.

«Газета объявлений» N 17 (623), 3 мая 2018 г.


Объявления диктуйте по тел.:

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

(присылайте SMS-сообщения)

1-комн.кв. продаю

zz1-комн. кв., центр, новый дом, 2 этаж, отл. ремонт, мебель остается, 19 000. Тел. 050-471-85-04. zz1-комн. кв., центр, ул. Ленина, жилое сост., 2/5, 115 000 грн. Тел. 050-580-65-60. zz1-комн. кв., центр, улучш. планир., 6 000. Тел. 050-47185-04. zz1-комн. кв., центр, хор. сост, с мебелью и техникой. Тел. 095-294-25-34. zz1-комн. кв., Центр, чех проект,7500, хорошее состояние, новая колонка, кирп. дом, счетчики на все, мебель. Тел. 050-800-74-18. zz1-комн. кв. центр, 2/5, 32/16/7, хор. сост. вода постоянно, докум. готовы, 7 000. Тел. 050-471-85-04. zz1-комн.кв. 3/5, 25 м. кв не угловая, 4300. Тел. 050-47463-34. zz1-комн.кв. 8/9, Лесной 40 м.кв, не угловая, мебель, техника. Тел. 050-474-63-34. zz1-комн.кв. 1/9, 37 кв.м., не углов., 5 500. Тел. 050-34759-53. zz1-комн.кв. 3/5, колонка, мебель, ул.Чубаря, без посред. Тел. 095-31-22-862. zz1-комн.кв. 3/9, Лесной, обыч. сост., Лесной, 8 000. Тел. 050-474-63-35. zz1-комн.кв. 5/5, 31 кв.м., Центр, вип ремонт, вода постоянно, 14 000. Тел. 050-47463-35. zz1-комн.кв. 5/5, 31 кв.м., Центр, малосемейка, обыч. сост., 3 600. Тел. 050-47463-35. zz1-комн.кв. Одесса. 13 800. Тел.: 098-064-98-22, 050-55941-66. zz1-комн.кв. р-н Химик, 1/9, хор. жил. сост., м/п окна, балкон застеклен, с мебелью и быт. тех.,. Тел. 095-571-30-03. zz1-комн.кв. Химик, 3/9, пер. Донской, 35кв.м., хор.сост. 6 500. Тел. 095-578-47-45. zz1-комн.кв. Центр, 2/5, жил. сост., м/п, не угл., балкон застек., коммун. поменяны, срочно, недорого. Тел. 066222-70-74. zz1-комн.кв. Центр, жил. сост., кирп. дом, 3/5, 6 500, торг. Тел. 050-347-74-09. zz1-комн.кв. Центр, под ремонт, кирп. дом, 2/5, 5 800. Тел. 050-347-74-09. zz1-комн.кв., Артёма, 1/5, ул. Бульварная, 31кв.м., жил. сост. 5 500. Тел. 095-578-47-45. zz1-комн.кв., Артёма, 1/5, ул. Бульварная, 31кв.м., жил. сост. 5 500. Тел. 095-578-47-45. zz1-комн.кв., Артёма, 2/5, ул. Г.Батюка, 32 кв. м., жил. сост. 5 000. Тел. 095-578-47-45. zz1-комн.кв., Химик, жилое состояние, 19, 38 м.кв, 5500 торг. Тел. 050-474-63-34. zz1-комн.кв., 1/5, центр, 5 500. Тел. 095-294-25-34. zz1-комн.кв., 2/5, 32/16/7, обычное сост., жилое, 5 300. Тел. 050-471-85-04. zz1-комн.кв., 2/5, Артема, пер. Парковый, 31 кв.м., кухня 6 кв.м., жил.сост., не углов., нов. коммун., 156 000 грн. Тел. 095-636-06-57. zz1-комн.кв., 2/5, не угловая, бойлер, счетчики на газ, воду, ремонт. Тел. 050-660-57-88. zz1-комн.кв., 2/5, пластиковые окна, косметика, 4 300. Тел. 050-347-59-53. zz1-комн.кв., 2/5, р-н автовокз., ул.Фрунзе, 24 кв.м., с рем., не углов., электродом, 169 000 грн. Тел. 095-63606-57. zz1-комн.кв., 2/9, 38 кв.м., р-н стоматологии, обыч. сост., 6000. Тел. 050-474-63-35. zz1-комн.кв., 3/10, м-н Лесной, жил. сост., общ. 37, жил. 20/ 9, больш кухня, 6 500. Тел. 050-801-75-95. zz1-комн.кв., 3/5, балк. пластиков., свежий, косметич. ремонт. Тел. 050-660-57-88. zz1-комн.кв., 31 кв.м., 5/5, ул. Вольная, под ремонт, 4 500. Тел. 050-474-63-35. zz1-комн.кв., 38 кв.м., ул. Василевского, 2/9, м/п окна, заст. балкон, 6 500. Тел. 095294-25-34.

zz1-комн.кв., 39/20/9, улучш. планировка, вода постоянно, 5 200, документы готовы. Тел. 050-471-85-04. zz1-комн.кв., 4/4, центр, ул. Коммунаров, 31 кв.м., полн. с рем., меб., быттехникой. Тел. 095-636-06-57. zz1-комн.кв., 5/5, 31кв.м, кирпичный дом, не угловая, 5 500. Тел. 050-347-59-53. zz1-комн.кв., 5/5, чех. пр., 35, 3 кв.м., жил. 19 кв.м., вода постоянно. Тел. 050-27-38-791. zz1-комн.кв., Артема, 5/9, 39/19/9. не углов., с рем., 7 500. Тел. 066-322-48-48. zz1-комн.кв., Артема, Василевского, 2/5, чех. пр., квартира под косметику, 7 100. Тел. 050-800-76-94. zz1-комн.кв., Артема, есть интернет, вода постоянно, 6 000. Тел. 068-837-24-50. zz1-комн.кв., Артема, Лесной, 3/9, 39/19/9, м/п окна, нов. входн. двери, хор. сост., 8 000. Тел. 050-471-85-04. zz1-комн.кв., Артема, ул. Бульварная, жил. сост., 1/5, 5 500. Тел. 050-800-76-94. zz1-комн.кв., Лесной, 2/9, 39/19/9, в хор. сост., жилом, 6 500. Тел. 050-471-85-04. zz1-комн.кв., м-н Артема, Василевского, 2/5, жил.сост., 4 900. Тел. 050-800-76-94. zz1-комн.кв., не углов., средн. эт., срочно, не дорого. Тел. 066-322-48-48. zz1-комн.кв., ул. Васильевкая, 3/5, жил. сост. дом панельный. Тел. 050-70-141-90. zz1-комн.кв., ул. Свободы, 10/14, крупногабаритная, 7 700. Тел. 050-347-59-53. zz1-комн.кв., ул. Василевского, 3/10, не углов., м/п окна, космет. рем., 7 900. Тел. 095-294-25-34. zz1-комн.кв., ул. Василевского, 3/10, не углов., м/п окна, космет. рем., 7 900. Тел. 095-294-25-34. zz1-комн.кв., Химик, 9/9, ул. Донская, 38кв.м.,косм. ремонт, 6 000. Тел. 095-578-47-45. zz1-комн.кв., Центр, 2/5, ул. Коммунаров, 31кв.м., под ремонт, не угл. 5 800. Тел. 095578-47-45. zz1-комн.кв., Центр, 2/5, ул.Фрунзе, 30/17/6, обычн. сост., не угл. 4 500. Тел. 095578-47-45. zz1-комн.кв., Центр, 2/9, ул. Добровольского, 34 кв.м., треб. ремонта. 5 500. Тел. 095-57847-45. zz1-комн.кв., Центр, 4/5, ул.Окт.Революции, 31кв.м., жил.сост., м/п окна. 6 000. Тел. 095-578-47-45. zz1-комн.кв., центр, 5/5, Чубаря, 30/16/6, жил. сост., не углов., 4 500. Тел. 095-57847-45. zz1-комн.кв., центр, Васильевская, 2/5, кирп., 32 кв.м., перепланир., отл. рем., с меб., вода всегда. Тел. 050-29934-21. zz1-комн.кв., центр, ул. свобды, 10/14, 38 кв.м., вода постоянно, хор. жил. сост., 7 600. Тел. 050-800-76-94. zz1-комн.кв., центр, ул. Торская, 3/9, жил. сост., 6 000. Тел. 050-800-76-94. zz1-комн.кв., центр, ул. Торская, под ремонт, 2/9, 5 300. Тел. 050-800-76-94. zz1-конм.кв., 2/5 , м-н Артема. Тел. 095-295-35-85. zz2-комн.кв., р-н Артема, 7/9, 50 м.кв, после ремонта, все новое. Тел. 050-474-63-34. zzПродажа и покупка квартир «АVК-НЕДВИЖИМОСТЬ». Обращ.: ул. Лозановича, 8. Тел. 095-033-25-63. Продам в Одессе 1 к.кв. возле моря за 13800 у.е. Тел.: 050-559-41-66, 098-064-98-22.

куплю

zz1-, 2-комн. кв., в любом сост., Святогорск, Николаевка. Тел. 050-588-89-77. zz1-, 2-комн. кв., центр, в любом сост. Тел. 099-35018-20. zz1-комн. кв. «AVKНЕДВИЖИМОСТЬ». Обращ.: ул. Лозановича, 8. Тел. 095-03325-63. zz1-комн. кв. в любом р-не. Тел. 050-423-41-45. zz1-комн. кв. возм. с ремонтом или под ремонт, рассм. варианты. Тел. 050-471-85-04. zz1-комн. кв. м-н Артема, срочно. Тел. 095-295-35-85. zz1-комн. кв., без посредников. Тел. 050-588-89-77. zz1-комн. кв., в люб. сост.в любом р-не, возм. с коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04.

zz1-комн. кв., в любом р-не города, можно с дорогим рем., в хор. сост., можно с меб., для себя, срочно, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04. zz1-комн. кв., в любом р-не для себя, возмож. проблем., с долгами. Тел. 050-580-65-60. zz1-комн. кв., в любом сост., возм. с долгами, не приват., для себя, срочно. Тел. 050-47185-04. zz1-комн. кв., в любом сост., возм. с долгами, не приват., для себя, срочно. Тел. 050-47185-04. zz1-комн. кв., в любом сост., возм. с долгами, не приват., для себя, срочно. Тел. 050-47185-04. zz1-комн. кв., в любом сост., возмож. с долгами. Тел. 066414-70-76. zz1-комн. кв., в центре, на средн. этаже, в любом сост., возможно с дорогим рем., для себя. Тел. 050-471-85-04. zz1-комн. кв., в центре, на средн. этаже, в любом сост., возможно с дорогим рем., для себя. Тел. 050-471-85-04. zz1-комн. кв., для себя. Тел. 050-044-26-44. zz1-комн. кв., центр, мр-н Артема, в любом сост. Тел. 050-580-65-60. zz1-комн.кв. Химик, в хор. сост. или под ремонт, любой этаж. Тел. 050-18-81-160. zz1-комн.кв., для себя, без посредников. Тел. 066-58870-40. zz1-комн.кв., с хор. ремонтом или не дорого под ремонт. Тел. 050-347-59-53. zz1-комн.кв., центр или Артема, любой этаж., сост. под рем., в 5 и 9 этажке. Тел. 05018-81-160. zz1-комн.кв., центр или Артема, с рем. или в хор. жилом состоянии, в 5 или 9 этажке. Тел. 050-18-81-160. zzВ люб. сост., возмож. с долгами, рассм. все вар-ты, для себя, срочно. Тел. 050-47185-04.

«Газета объявлений» N 17 (623), 3 мая 2018 г.

zzВ люб. сост., возмож. с zz2-ком.кв. центр, ул. долгами, рассм. все вар-ты, Коммунаров 5/5, 6 900. Тел. для себя, срочно. Тел. 050-471- 050-800-76-94. 85-04. zz2-ком.кв., Артема. 5/5, 43 кв.м, не угловая, 5 500. Тел. меняю zz1-комн.кв., 2/5, Артема, 050-800-76-94. центр, ул. рем., без долгов, + Дом, zz2-ком.кв., Черкасское, 4 комн. х/п, сад, Шевченко, 3/3, 58 кв.м., огород меняю на большую кв. в квартира с ремонтом, м/п окна. Славянске, желат. в 9-эт. доме. Тел. 050-800-76-94. zz2-ком.кв., центр, ул. Тел. 095-75-300-69. Шевченко, 3/3, 58 кв.м., квартира с ремонтом, м/п окна. Тел. 050-800-76-94. zz2-ком.кв., центр, ул. продаю zz2- комн. кв , ЖД , 3/ 5, жил. Шевченко, 3/3, 58 кв.м., сост., 8 500. Тел. 050-383-30-84. квартира с ремонтом, м/п окна. zz2- комн. кв, 5/ 9, ул. Ком- Тел. 050-800-76-94. мунаров, частично с ремонтом, zz2-комн. кв по квадратуре 3-комн. кв., 7/14, дорогой 11 000. Тел. 050-383-30-84. zz2- комн. кв., 1/5, Мо- ремонт, новостройка, счетчик лодежка, кирп. дом., жил. сост., тепла, воды, в доме резервуар запаса воды, охраняемый дом, 6 000. Тел. 050-423-41-45. консьерж, быттехника, 1 534 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zz2-комн. кв, выведен. с жил. фонда, с разреш. на пристройку, 30 кв. м., ул. О. Революции. Тел. 050-425-29-78. zz2-комн. кв, Запорожье, 45,3 кв.м, 9/9, сантех. новая, ремонт частич., комн. раздел. Возможен обмен на 1-комн. кв. в Славянске. Тел. 050-78-34314. zz2-комн. кв. 1/5, 44 кв. м., ул. Ленина, кирп. коопер. дом., цена договор. Тел. 050-42525-91. zz2-комн. кв. 2/9, Центр. Тел. 095-295-35-85. zz2-комн. кв. 3/9, вид на площадь. Тел. 095-295-35-85. zz2-комн. кв. 42 кв. м., 4/5, ул. Ленина, кирп. дом, хор. сост. Тел. 050-425-25-91. zz2-комн. кв. м-н Артема, 3/5, жил. сост., балкон застекл., 8 000. Тел. 050-383-30-84. zz2- комн. кв., Химик, 1/ 9, ча- zz2-комн. кв. м-н Артема, стично с ремонтом, м / п окна, 5/5, хор. сост., м/п, комн. разд., 7 500, торг. Тел. 050-383-30-84. 6 500. Тел. 050-347-74-09. zz2-ком. кв. Артема, ул. Ге- zz2-комн. кв., 1/5, ж/д. ул. нерала Батюка, 5/5, 44/29/6м2, Свердлова, возм. под бизнес, требует ремонта. 7000. Тел. соврем. санузел, кондиц., комн. смежные, хор. сост., 271 050-800-76-94. zz2-ком. кв., ЖД, 1/2, 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 44/31/6, автоном. отопл., 5 500. 063-94-04-111. zz2-комн. кв., 2/5, р-н ост. Тел. 050-471-85-04. zz2-ком.кв. Артема, Олим- «Молодежная», 41,8/23,3/6,5 пийская, 3/5, 43 кв.м., не кв. м, длинный коридор, коугловая, жил сост., 7 500. Тел. операт. дом, 203 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. 050-800-76-94. zz2-ком.кв. Артема, ул zz2-комн. кв., 2/5, сост. Ясная, 1/5, хороший ремонт. 9 обычн. 7 500. Тел. 050-47185-04. 500. Тел. 050-800-76-94. zz2-ком.кв. Артема, ул. zz2-комн. кв., 2/5, центр г. Вольная, 5/5, 44 кв.м., квартира Николаевка, и сдается. Тел. в жилом состоянии, 5 000. Тел. 095-85-60-980. 050-800-76-94. zz2-комн. кв., 3/5, м-н zz2-ком.кв. Машмет, 3/5, Лесной, комн. разд., м/п окна, квартира в жилом состоянии, 5 не угл., 8 500. Тел. 050-42341-45. 500. Тел. 050-800-76-94.

2-комн.кв.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

zz2-комн. кв., 3/5, хор. жил. сост., с мебелью и техникой, м-н Артема, 8 500. Тел. 050347-74-09. zz2-комн. кв., 4/9, центр, хор. рем., ул. Свободы, 200 000 грн., срочно. Тел. 050-58065-60. zz2-комн. кв., 5/5, кирп. дом, комн. разд., передел. в 3-комн. кв., не углов. Тел. 095-60885-98. zz2-комн. кв., 5/5, кирп. дом, комн. разд., передел. в 3-комн. кв., не углов. Тел. 095-60885-98. zz2-комн. кв., 54/36/9, кирпичн. дом, улучш. планир.,автон. отопление, вода постоянно, 11 500. Тел. 050471-85-04. zz2-комн. кв., Артема, 1/5, Молодежная,6500.треб ремонт. Тел. 050-800-74-18. zz2-комн. кв., Артема, 2/5, разд. комн.,43 м. кв., жилое состояние, 7500,Лесной. Тел. 050-800-74-18. zz2-комн. кв., Артема, 4/9, комнаты раздел., улучш. планир., 50/33/9, 7 700. Тел. 050-471-85-04.

zz2-комн. кв., Артема, 44/31/7, больш. коридор,комнаты раздельны, чистый подъезд, сост. хорошее, 7 000, докум. готовы. Тел. 050471-85-04. zz2-комн. кв., Артема, 5/9, 7600, м/п окна, лоджия,50 кв. м,жилое сост. Тел. 050-80074-18. zz2-комн. кв., Артема, 6/9, Олимпийская, 53кв. м., жилое состояние,7800. Тел. 050-80074-18. zz2-комн. кв., Артема, 6000, разд. комн., не угловая, 4/5, новая дверь, встроенная кухня, zzколонка, кооперативный дом, есть мебель. Тел. 050800-74-18. zz2-комн. кв., Артема, 8000, Бульварная, отл. состояние, встроенная кухня, м/п окна, разд. zzкомн. Тел. 050-800-74-18. zz2-комн. кв., Артема, комн. розд. 5500 жилое состояние,бойлер,45 кв. м. балкон застеклен. Тел. 050800-74-18. zz2-комн. кв., Артема, Лесной, 3/9, 180 000 грн. Тел. 050-580-65-60. zz2-комн. кв., Артема, Лесной, 5/9, улучш. план., хор. сост., не угловая, 7 700. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв., Артема, Лесной, 54/36/9, нов. ремонт, не угловая, улучш. планир, новые окна ,двери, 12 500. Тел. 050-471-85-04.

http://slavinfo.dn.ua

9


Объявления диктуйте по тел.:

2-комн.кв. продаю

zz2-комн. кв., Артема, Лесной, 6/9, 54/36/9, улучш. планир. не угловая, 10 500, докум. готовы. Тел. 050-47185-04. zz2-комн. кв., Артема, разд. комн. 6600, кирп. дом,4/5 жилое состояние, треб. космет. Торг. Тел. 050-800-74-18. zz2-комн. кв., Артема, улучш. планир., 54/36/9, 215 000 грн. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв., без ремонта, р-н военкомата. Тел. 050-67814-67. zz2-комн. кв., в хор. сост., в связи с выездом, недорого. Тел. 050-580-65-60. zz2-комн. кв., г. Краматорск, ул. Ульяновская, 207, 7/9, срочно, недорого. Тел. 050-77519-44. zz2-комн. кв., Лесной, 8/9, 50/35/9, улучш. планир.,8 000 торг. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв., м-н Артема, 4/5, 6 300. Тел. 095-294-25-34. zz2-комн. кв., м-н Артема, 6/9, 54 кв. м., жил. сост., не угл., 10 500. Тел. 050-423-41-45. zz2-комн. кв., мр-н Артема, кирп. дом, 3/5, жил. сост., 130 000 грн. Тел. 050-580-65-60. zz2-комн. кв., мрн. Артема, 44/31/7 кв.м, комн. разд., жилое сост., 7300. Тел. 050471-85-04. zz2-комн. кв., нов. дом, самый центр города, 52/35/8 кв.м, кирп. дом, комн. разд., вода пост., большая лоджия, 15 500. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв., ул. Окт. Революции, 2/5, 7 500. Тел. 095294-25-34. zz2-комн. кв., ул. Окт. Революции, 3 эт., 50/35/8 кв.м, высок. потолки, комн. разд., хор. сост., 15 500. Тел. 050471-85-04. zz2-комн. кв., ул. Свободы, 4/9, 54/36/9, 2 кондиц., ремонт. м/п окна, нов. входн. дверь, тамбур, 13 500. Тел. 050-47185-04. zz2-комн. кв., Химик, 3/9, 54/36/9, не угловая, хор., жилое сост, 8 500. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв., Химик, 3/9, раздельн. комн., вода постоянно, хор. сост., 8 500. Тел. 050-425-29-78. zz2-комн. кв., Центр, 2/5, комн. разд., не угл., жил. сост., 7 500. Тел. 050-423-41-45. zz2-комн. кв., Центр, 3/4, ул. Ленина, 11 000. Тел. 095-29425-34. zz2-комн. кв., Центр, 8-я школа. 7500, жилое сост., разд. комн. 43 кв. м, есть мебель. Тел. 050-800-74-18. zz2-комн. кв., центр, выведена из жилого фонда, О. Революции, есть разреш. на пристройку, 22 000. Тел. 050471-85-04. zz2-комн. кв., центр, космет. рем., 2/5, 160 000 грн. Тел. 050580-65-60. zz2-комн. кв., центр, м/п окна, чистый подъезд, кондиц., 7 700. Тел. 050-471-85-04.

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zz2-комн. кв., Центр, Окт.Революции, 3/5,жилое состояние, 43 кв. м,7500. Тел. 050-80074-18. zz2-комн. кв., центр, ремонт, встроен. мебель, 3/5, 260 000 грн. Тел. 050-580-65-60. zz2-комн. кв., Центр, Свободы, 1/9, хорошее сост., 11000, м/п окна, линолеум, большая кухня 50 кв. м. Тел. 050-800-74-18. zz2-комн. кв., центр, ул. Ленина, чех. проект, жилое сост., 130 000 грн. Тел. 050580-65-60. zz2-комн. кв., Центр, хор. состояние, 7/9, 11000, м/п, окна,нов. линолеум, мебель. Тел. 050-800-74-18. zz2-комн. кв., Чубаря, 4/5, жил. сост., 8 000 , торг. Тел. 050-383-30-84. zz2-комн. кв. Артема, 44/31/7, разд. комн., не угловая, 5 000, докум. готовы. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв. ЖД, 52/35/8, кирп. дом, не углов., отл. жил. сост., 10 500. Тел. 050-47185-04. zz2-комн. м-н Артема, ул. Бульварная, не угл., балкон застеклен, кирп. дом., срочно недорого. Тел. 066-222-70-74. zz2-комн., Химик, 3/9, пер. Донской, 51кв.м., жил.сост., не угл. 8 500. Тел. 095-578-47-45. zz2-комн.кв, 2/5, Окт. Революции, 43 м.кв, комнаты раздельные, 7500. Тел. 050474-63-34. zz2-комн.кв, 4/5, ул. Юн.Коммунаров, 45 м.кв, жилое состояние, 8500. Тел. 050-474-63-34. zz2-комн.кв, Центр, жил. сост., 3/9, 13 700, торг. Тел. 050-347-74-09. zz2-комн.кв. ул. Льва Толстого, 1/3, 58х33х14, хор. сост., возможно под магазин или офис. Тел. 050-588-89-77. zz2-комн.кв. 1/1, центр, ул. Почтовая, 72, автономн. отоплен, кирпичн. дом., част. с рем., комн. смежн., 140 000. Тел. 050-94-24-304. zz2-комн.кв. 2/5, 45 кв.м., м-н Артема, комн. разд., 7500. Тел. 050-474-63-35. zz2-комн.кв. 2/5, м-н Артема у. Бульварная, 7500. Тел. 050474-63-35. zz2-комн.кв. 2/9, 50 кв.м., Химик, угловая, большая лоджия. 8 500, торг. Тел. 050474-63-35. zz2-комн.кв. 4/9, 53 кв.м., Артема, хор. ремонт, 11 500. Тел. 050-474-63-35. zz2-комн.кв. 5/5, жил. сост., комн. разд. недорого. Тел. 095571-30-03. zz2-комн.кв. г. Николаевка, ул. Мира, 3/5, 44/29/6,5, комн. проходные, жил. сост,150 000 грн. Тел. 050-588-89-77. zz2-комн.кв. кирп. дом, м-н Артема, комн. разд., жил сост., м/п окна, 6 000. Тел. 050-34774-09. zz2-комн.кв. м-н Артема, 3/5, 44/32/6, хор. сост., комн. разд., не угл., кирп. дом., срочно, недорого. Тел. 066222-70-74.

zz2-комн.кв. Одесса 23 000. Тел.: 098-064-98-22, 050-55941-66. zz2-комн.кв. п.Черкасское. 52 кв.м.в хор. сост. Тел.: 095514-59-82, 050-478-89-52. zz2-комн.кв. Центр, частич. ремонт, перепланировка, 2/5, 7 500. Тел. 050-347-74-09. zz2-комн.кв. центр., 4/9, не углов., кирпичн. дом, 7 700. Тел. 050-347-59-53. zz2-комн.кв. ЦНИЛ, 1/5, чех. проект, вода пост., жил. сост. Тел. 095-245-66-17. zz2-комн.кв. ЦНИЛ, 5/5,. Тел. 095-22-93-459. zz2-комн.кв., 3/9, ул. Карла Маркса, 53 м.кв, 13 500. Тел. 050-474-63-34. zz2-комн.кв., 4/9, кирпичный дом, ул. Коммунаров, 7700. Тел. 050-474-63-34. zz2-комн.кв., 5/5, р-н Артема, не угловая, крыша исправна, 6500. Тел. 050-47463-34. zz2-комн.кв., 1/5, Артема, ул. Бульварная, 44 кв.м., раздел. комн., в жил. сост., оч. теплая, не дорого. Тел. 095636-06-57. zz2-комн.кв., 1/5, кирпичн. дом, 150 000. Тел. 050-66057-88. zz2-комн.кв., 2/9, 50 кв.м., Центр, обыч. сост., 13 500. Тел. 050-474-63-35. zz2-комн.кв., 3/5, Артема, раздельные комнаты, пластиковые окна, 7500. Тел. 050474-63-34. zz2-комн.кв., 3/5, ул. Батюка, хор. ремонт, 11 500. Тел. 050-474-63-35. zz2-комн.кв., 3/5, центр, с рем., встр. кухня, мебель, срочно. Тел. 095-636-06-57. zz2-комн.кв., 3/9, ул. Карла Маркса, 53 м.кв, 13 500. Тел. 050-474-63-34. zz2-комн.кв., 3/9, ул. Свободы, 50 м.кв, 12500. Тел. 050-474-63-34. zz2-комн.кв., 4/5, Артема, смежн. комн., без рем., сануз. разд., 7 000. Тел. 050-80175-95. zz2-комн.кв., 4/5, не угловая, 8 500. Тел. 050-347-59-53. zz2-комн.кв., 4/5, раздел. комн., ремонт, не угловая, кирпичн. дом. Тел. 050-66057-88. zz2-комн.кв., 4/9, Артема, жил. сост., 52 кв.м. Тел. 095636-06-57. zz2-комн.кв., 4/9, Химик, не угловая, жилое состояние, вода постоянно, 9500. Тел. 050-47463-34. zz2-комн.кв., 5/5, центр, 8000. Тел. 050-474-63-34. zz2-комн.кв., 7/9, ул. Коммунаров, с мебелью и техникой, 10000. Тел. 050-474-63-34. zz2-комн.кв., Артёма, 1/5, ул. Бульварная, 44 кв.м., жил. сост., разд. комн., балкон. 6 700. Тел. 095-578-47-45. zz2-комн.кв., Артёма, 2/5, пер. Батюка, 44 кв.м., жил. сост., разд. комн. 7 500. Тел. 095-578-47-45. zz2-комн.кв., Артёма, 5/5, ул.Г.Батюка, 43кв.м., обычн. сост. 5 500. Тел. 095-578-47-45.

zz2-комн.кв., Артёма, 5/9, ул.Г.Батюка, 51кв.м., разд. комн., жил. сост. 9 000. Тел. 095-578-47-45. zz2-комн.кв., Артема, Лесной, ул. Г. Батюка, свеж. еврорем., не углов., с нов меб., 19 600. Тел. 050-800-76-94. zz2-комн.кв., Артема, р-н Лесного, 3/5, отл. сост., 9 000. Тел. 050-800-76-94. zz2-комн.кв., Артема, ул. Бульварная, 5/5, 6 000. Тел. 050-800-76-94. zz2-комн.кв., Артема, ул. Ген. Батюка, 1/5, жил. сост., 8 000. Тел. 050-800-76-94. zz2-комн.кв., Артема, ул. Олимпийская, 4/5, жил. сост., 7 000. Тел. 050-800-76-94. zz2-комн.кв., ж/д, сталинка, а/о, 2/2, 5 700. Тел. 050-80076-94. zz2-комн.кв., Кр. Лиман, 2 эт., комн. смежные, нужен ремонт. Тел.: 066-306-80-54, 099-054-61-33. zz2-комн.кв., Масложир, 37 кв.м., 1/2, комнатысмежные, инв. отопление, есть гараж кирпичный, сарай с пробегом, летняя кухня. Тел. 063-82619-25. zz2-комн.кв., не углов., балк., заст., срочно. Тел. 066322-48-48. zz2-комн.кв., р-н 8 шк., 5/9, не углов., улучш. планировка. Тел. 099-354-09-27. zz2-комн.кв., р-н ЖД, ул. Комяхова, чех пр., кирп. дом., 4/5, 50 кв.м., кух. 8 кв.м., сануз. раздел., теплая. Тел. 050-29934-21. zz2-комн.кв., ул.К.Маркса, 9/14, 52 кв.м., хор. сост., рем. в туал., кухне, м/п окна. Тел. 095-294-25-34. zz2-комн.кв., Центр, 1/5, ул.Чубаря, 45 кв.м.,жил.сост., разд. комн. 7 500. Тел. 095-57847-45. zz2-комн.кв., Центр, 2/2, ул.Льва Толстого, 50 кв.м., жил. сост. 7 500. Тел. 095-578-47-45. zz2-комн.кв., центр, 2/5, 44/30/6, комн. раздельные, 7 500. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн.кв., Центр, 3/5, ул.Окт.Революции, 44 кв.м., жил. сост., разд. комн. 8 300. Тел. 095-578-47-45. zz2-комн.кв., центр, 4/9, не углов., кирпичн. дом, 7 700. Тел. 050-347-59-53. zz2-комн.кв., Центр, 5/5, ул.Юн.Коммунаров, 45/30/7, жил. сост. 7 500. Тел. 095-57847-45. zz2-комн.кв., Центр, 5/5, Чех. проект, 52кв.м., жил. сост, разд.комн. 9 000. Тел. 095-57847-45. zz2-комн.кв., центр, ул. Инсры, 4/5, чех. пр., комн. раздел., в хор. сост., 314 000, хор. сост. Тел. 050-588-89-77. zz2-комн.кв., Центр, ул. Свободы, 7/9, не углов., жил. сост., 9 800. Тел. 050-80076-94. zz2-комн.кв., центр, ул. Торская, 5/9, не углов., раздел. планировка, жил. сост., 9 000. Тел. 050-800-76-94. zz2-комн.кв., центр, чехпроект, 5/5, 7 500. Тел. 050347-59-53.

куплю

zz2-, 1-комн. кв., центр, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04. zz2-, 1-комн. кв., центр, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04. zz2,3- комн.кв., недорого, центр, можно без рем., без посредников. Тел. 050-077-72-02. zz2-комн кв. для себя. Тел. 095-295-35-85. zz2-комн. кв. в любом р-не. Тел. 050-423-41-45. zz2-комн. кв., в любом р-не города, можно с дорогим рем., в хор. сост., можно с меб., для себя, срочно. Тел. 050-47185-04. zz2-комн. кв., в любом р-не города, можно с дорогим рем., в хор. сост., можно с меб., для себя, срочно. Тел. 050-47185-04. zz2-комн. кв., в любом р-не, рассм. люб. вар-ты. Тел. 050580-65-60. zz2-комн. кв., в любом сост., без посред. Тел. 050-58889-77.

10

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

http://slavinfo.dn.ua

(присылайте SMS-сообщения)

zz2-комн. кв., в любом сост., возм. с долгами, не приват., для себя, срочно, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв., в центре, Артема, парк, возмож. с долгами. Тел. 050-981-26-97. zz2-комн. кв., в центре, можно с дорогим ремонтом, желат. в 9-эт. доме, можно со встр. меб., для себя, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв., в центре, на средн. этаже, в любом сост., возможно с дорогим рем., для себя. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв., возм. с хорошим дорогим рем., для себя. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв., для себя. Тел. 050-044-26-44. zz2-комн. кв., для себя. Тел. 050-861-11-38. zz2-комн. кв., для себя, мр-ны Артема, Лесной, возм. с хор. рем. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв., для себя, р-н не важен, срочно. Тел. 050-58065-60. zz2-комн. кв., мр-н Артема, в 9-эт. доме, для себя. Тел. 050471-85-04. zz2-комн. кв., мр-ны Артема, центр, в люб. сост., рассм. все варианты, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв., мр-ны центр, Артема, возм. с дорогим еврорем., рассм. все варианты. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв., мр-ны центр, Артема, возм. с дорогим еврорем., рассм. все варианты. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв., улучш. план., возм. с отлич. рем., рассм. все варианты. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв., центр, возмож. с дорогим ремонтом, рассм. все вар-ты. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв., центр, можно с рем., для себя. Тел. 050-47185-04. zz2-комн. кв., центр, мр-н Артема, мр-н Химик, возмож. с дорогим ремонтом. Тел. 050471-85-04. zz2-комн.кв. с хорошим ремонтом. Тел. 050-347-59-53. zz2-комн.кв., ЖД, под рем. или в жил. сост., любой этаж. Тел. 050-18-81-160. zz2-комн.кв., Химик, в хор. сост. или под рем., любой этаж. Тел. 050-18-81-160. zz2-комн.кв., центр или Артема, с рем. или в хор. жил. сост., 5 или 9 этажке. Тел. 05018-81-160.

меняю

zz2-комн. кв., центр Краматорска, на жилье в центре Славянска. Тел. 050-428-29-15.

3-комн.кв. продаю

zz3 - комн. кв., м-н Артема, 1/9, м/п окна, улуч. планир., жил. сост., 8 700. Тел. 050-42341-45. zz3- комн. кв., Артема, 2/ 9, 64 кв. м., 8 600. Тел. 050-80076-94. zz3- комн.кв., 2/2, ЖД, ул. Марапульца, 70 кв.м., кухня 9 кв.м., с рем., раздел. комн., есть газ кол., 325 000. Тел. 095636-06-57. zz3- комн.кв., Артёма, 3/9, 65 кв.м. жил. сост., не угл. 9 000. Тел. 095-578-47-45. zz3- комн.кв., ул.Свердлова, малогабар., 43. кв.м., 1/3, 6 300. Тел. 095-294-25-34. zz3-ком.кв. Ж/Д, ул. Свердлова, 5/5, 65м2, квартира под ремонт, 7 000. Тел. 050800-76-94. zz3-комн кв., мр-н Артема, 3/9, космет. рем., 190 000 грн. Тел. 050-580-65-60. zz3-комн. кв. 1/10, м-н Артема, отл. место, автоном. отопл., м/п окна, хор. сост, 442 000 грн. Тел. 050-95-98-152. zz3-комн. кв. 69х41х8 кв.м., ул. Юн. Коммунаров, 8/9, жил. сост., 430 тыс грн. Тел. 050425-25-91. zz3-комн. кв. Артема, ул. Г. Батюка, 5/5, 65 кв. м.,жил. сост.,треб. косметики, 8 000. Тел. 050-800-76-94.

zz3-комн. кв. срочно, 66 , 2 кв. м., кухня 8,9 кв. м., теплая, не угл., 4/9, кондиционер, бак, счетчики, без долгов, без посред. Тел. 050-94-66-393. zz3-комн. кв. Центр, 4/4, хор. сост. Тел. 095-294-25-34. zz3-комн. кв., 8/9 ул. Свободы, 65х389, ул Свободы, кирп. дом, р-н Площади. Тел. 050-425-25-91. zz3-комн. кв., в сталинке, 2/3, 69х42х7 кв. м., ул. Ленина, р-н площади, отл. сост., част. мебель. Тел. 050-425-25-91. zz3-комн. кв., 2/5, возле рынка , мр-н артема, 145 000 грн. Тел. 050-580-65-60. zz3-комн. кв., 4/5, 57 кв.м., не угловая , 7 500. Тел. 050425-29-78. zz3-комн. кв., 5/9, Артема, жил. сост., 11 000. Тел. 050425-29-78. zz3-комн. кв., 56 кв. м, 5/5, Артема, ЦНИЛ, с мебелью, чистая, теплая, жилое сост., метал. сарай-гараж с погребом, 7 500. Тел. 063-119-71-56. zz3-комн. кв., 56/39/6, кирп. дом, удобн. планир., газ колонка, большой коридор, до площади 3 мин, 11 000. Тел. 050-471-85-04. zz3-комн. кв., 7/9, ул. Юн. Коммунаров, жил. сост., не угловая, 15 500. Тел. 050-42529-78. zz3-комн. кв., Артема, 1/5, жило состояние 57 кв. м,7500, ухоженная, уютный двор. Тел. 050-800-74-18. zz3-комн. кв., Артема, Лесной, 4/5, 160 000 грн. Тел. 050-580-65-60. zz3-комн. кв., Артема, Лесной, не угловая, докум. готовы, 11 500. Тел. 050-47185-04. zz3-комн. кв., Артема,65кв. м, Молодежная ост., 2/9, кухня 9 кв. м, разд комн. Тел. 050800-74-18. zz3-комн. кв., бул. Пушкина, 1/5, хор. состояние, космет. ремонт, 10500, м/п окна, мет. дверь. Тел. 050-800-74-18. zz3-комн. кв., Ж/д кирп. дом, 10000, чех. проэкт, с мебелью,хор состояние. Тел. 050-800-74-18. zz3-комн. кв., Ж/д, 1/5, 48 кв. м, 8500, жилое состояние, кирп. дом. Тел. 050-800-74-18. zz3-комн. кв., м-н Артема, жил. сост., с меб., не углов., 4/5, 7 200, срочно. Тел. 050347-74-09. zz3-комн. кв., пер. Парковый, 1/5, 53/37/6,6, с ремонтом, 250 000 грн. Тел. 050-588-89-77. zz3-комн. кв., ул. Свободы, 4/9. крупногабарит., жил. сост., 190 000 грн. Тел. 050-58065-60. zz3-комн. кв., ул. Свободы, 65/41/9, улучш. планир., вода постоянно, лоджия, 11 500, докум. готовы. Тел. 050-47185-04. zz3-комн. кв., ул. Юн. Коммунаров, 4/5, жил. сост., 330 000 грн. Тел. 050-588-89-77. zz3-комн. кв., Химик, 7/9, 65 кв. м, под ремонт7500. Тел. 050-800-74-18. zz3-комн. кв., Центр 8500, жилое состояние, 4/5, 57 кв. м,8-школа,. Тел. 050-80074-18. zz3-комн. кв., центр, 3/5, жил. сост., 140 000 грн. Тел. 050-580-65-60. zz3-комн. кв., центр, 68/42/9, лоджия, балкон, улучш. планир., вода постоянно, срочно, 11 000. Тел. 050-471-85-04. zz3-комн. кв., центр, в хор. сост., входн. двери замен., окна м/п, не угловая, 5/5, 8 500. Тел. 050-347-74-09. zz3-комн. кв., Центр, разд. комн.,3/5, хор состояние, 9000, м/п окна, бойлер. Тел. 050-80074-18. zz3-комн. кв., Центр, Свободы, крупногабаритная, с ремонтом, м/п окна, бронированная дверь, сигнализация. Тел. 050-800-74-18. zz3-комн. кв., центр, ул. Юн. Коммунаров, 4/5, не угловая, сост. хор., 12 500. Тел. 050471-85-04. zz3-комн. кв., центр, улучш. планир., 65/41/9, кирпич. дом, 5 этаж, 8 900. Тел. 050-47185-04.

«Газета объявлений» N 17 (623), 3 мая 2018 г.


Объявления диктуйте по тел.:

3-комн.кв. продаю

zz3-комн. кв., центр, Юн. Коммунаров, 5/9, 69/41/9, хор., жил. сост., 15 500. Тел. 050471-85-04. zz3-комн. кв., чех. проект, ремонт, меб., техника, 260 000 грн. Тел. 050-580-65-60. zz3-комн.кв, ул. Шевченко, 3/3, 85 кв.м, два балкона, 10 500. Тел. 050-347-59-53. zz3-комн.кв. 3/5, 57 кв.м. Центр, м/п окна, 14 500. Тел. 050-474-63-35. zz3-комн.кв. 3/5, 60 кв.м., Центр, вип ремонт, 31 000. Тел. 050-474-63-35. zz3-комн.кв. 4/5, 56 кв. м., ул. Батюка, м/п окна, обыч. сост., 13 500. Тел. 050-47463-35. zz3-комн.кв. м-н Артема, 2/5, 10 500. Тел. 050-347-74-09. zz3-комн.кв. ул. Лозановича, 2/5, не угловая, 13 500. Тел. 050-347-59-53. zz3-комн.кв., 5/9, Свердлова, 66 м.кв, 15000. Тел. 050-474-63-34. zz3-комн.кв., ул. Ленина, 2й этаж, кирпичный дом, 14 500. Тел. 050-347-59-53. zz3-комн.кв., 1/2, Николаевка, общ. 68 кв.м., жил. 47 кв.м., 7 кв.м. кухня, жил. сост., гараж, сарай с подвалом,187 000 или обмен на Славянск. Тел. 050-588-89-77. zz3-комн.кв., 1/5, 50 кв.м., р-н 8 школы, без балкона, обыч. сост., 7 300. Тел. 050474-63-35. zz3-комн.кв., 2/5, Артема, ул. Ясная, 55 кв.м. в жил. сост., м/п окна, кирп. дом, 208 000. Тел. 095-636-06-57. zz3-комн.кв., 2/5, не углов., раздел. комн., м/п окна, кооператив, 9 500. Тел. 050-34759-53. zz3-комн.кв., 3/5, углов., жил. сост., 5 500. Тел. 066-32248-48. zz3-комн.кв., 4/5, 56 кв.м., ул.Королева (Центр), под ремонт, 8500. Тел. 050-47463-35. zz3-комн.кв., 4/5, Центр, 56 м.кв, требует ремонта, 8500. Тел. 050-474-63-34. zz3-комн.кв., 4/9, р-н Химик, 66 м.кв, вода пост., 10000. Тел. 050-474-63-34. zz3-комн.кв., 47 кв.м., ул. Чубаря, 5/5, кирпичн. дом, 8 000. Тел. 050-347-59-53. zz3-комн.кв., 5/5, кирп. дом, в хор. сост., 7 000. Тел. 095-9270-790. zz3-комн.кв., 5/5, Лесной, обычное сост., 6 500. Тел. 095636-06-57. zz3-комн.кв., 5/5, общ.пл 56 кв.м., м/п окна, нов. входн. дверь, комнаты раздельные. Тел. 050-95-98-152. zz3-комн.кв., 5/9, м/п окна, ремонт. Тел. 050-660-57-88. zz3-комн.кв., 8/9, Артема, жил. сост., не углов., срочно, не дорого. Тел. 095-636-06-57. zz3-комн.кв., Артёма, 5/9, ул. Г.Батюка, 65 кв.м., треб. рем. 10 000. Тел. 095-57847-45. zz3-комн.кв., Артема, кооперат. дом., кирпичн., не угловая. Тел. 050-660-57-88. zz3-комн.кв., г. Батюка, 54, 7/9, ремонт, мебель, техника. Тел. 050-347-59-53. zz3-комн.кв., м-н Артема, хор. сост., комн. разд., балкон застеклен срочно недорого. Тел. 066-222-70-74. zz3-комн.кв., м-н Артема, хорошее жилое состояние, мебель, техника. 16000. Тел. 050-474-63-34. zz3-комн.кв., м-н Лесной, рядом университет, ост., 2/9, 62 кв.м., в хор. сост., комнтаты раздельные. Тел. 095-61279-95. zz3-комн.кв., ремонт, мебель, техника, автономное отопление. Тел. 050-474-63-34. zz3-комн.кв., р-н Артема, 3/5, 56 м.кв, жилое состояние, 8900. Тел. 050-474-63-34. zz3-комн.кв., р-н Артема, 5/9, жилое состояние, 13000. Тел. 050-474-63-34. zz3-комн.кв., ул. Ясная, 5 коопер. дом., есть подв., бак на воду, м/п окна, 8 500. Тел. 099-22-97-164.

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zz3-комн.кв., Центр, 1/5, ул.Чубаря, 57 кв.м., обычн. сост. 9 000. Тел. 095-578-47-45. zz3-комн.кв., центр, 2 мин. до площади, 7/9, жил. сост., 14 500. Тел. 050-800-76-94. zz3-комн.кв., Центр, 2/5, ул.Ленина, 57 кв.м., жил. сост.,не угл. 12 000. Тел. 095578-47-45. zz3-комн.кв., центр, 4/9, ремонт, мебель, техника, 64 кв.м. Тел. 050-474-63-34. zz3-комн.кв., Центр, 5/5. ул. Шевченко, 57 кв.м, обычн. сост., не угл. 7 500. Тел. 095578-47-45. zz3-комн.кв., центр, 7/9, жилое состояние, не угловая, 16000. Тел. 050-474-63-34. zz3-комн.кв., центр, 75 кв.м., раздел. комн., жил. сост., больш. кухня, не углов., нов. коммуникации. Тел. 095-57130-03. zz3-комн.кв., центр, срочно, не дорого. Тел. 066-322-48-48. zz3-комн.кв., центр, ул. Окт. Революции, 5/5, комет. рем., 13 000. Тел. 050-800-76-94. zz3-конм.кв., ул. Святогорская, 1/2,общ. 71,5, жил. 47,5 , кухня 9,5, треб. космет. ремонта, 180 000. Тел. 050588-89-77.

zz4-комн.кв. по Свердлова, 60 кв.м., 8 500. Тел. 050-34759-53. zz4-комн.кв., 11/14, 88 кв.м., видовая, мебель, техника. Тел. 050-474-63-34. zz4-комн.кв., 8/9, кирп. дом, центр, 80 кв.м., жил. сост., шикарная планировка, 15 000. Тел. 050-474-63-34. zz4-комн.кв., Артема, 66 кв.м., 4/5, обычное сост., 8 500. Тел. 050-474-63-34. zz4-комн.кв., разд. комн., бак, гор. вода, без посредников. Тел. 050-95-22-168.

zz1- и 2-комн. кв. Тел. 095-033-25-63 (посуточно, поzzВ люб. сост., возмож. с часово). долгами, рассм. все вар-ты, для себя, срочно, возм. с 1- и 2-комн. кв (посудорогим еврорем., коммун. точно, почасово, центр). долгами. Тел. 050-471-85-04. Тел.: 095-033-12-33, 096-300-90-91.

куплю

другие куплю

zz3-комн.кв. в любом состоянии, можно с долгами. Тел. 050-347-59-53. zzВ люб. сост., возмож. с долгами, рассм. все вар-ты, для себя, срочно. Тел. 050-47185-04. zzКвартиру в любом р-н города. Тел. 095-295-35-85. куплю zzКвартиру для себя, Центр. zz3-, 4-комн. кв. в любом Тел. 095-295-35-85. сост., без посред. Тел. 050- zzКвартиру недорого, центр, 588-89-77. можно без рем., без поzz3-комн. кв. в любом р-не. средников. Тел. 050-18-81-160. Тел. 050-423-41-45. zz3-комн. кв. м-н Артема, Центр, срочно. Тел. 095-29535-85. zz3-комн. кв., в любом р-не города, можно с дорогим рем., в хор. сост., можно с меб., для себя, срочно, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04. zz3-комн. кв., в любом р-не, рассм. люб. вар-ты. Тел. 050580-65-60. zz3-комн. кв., в любом сост., возм. с долгами, не приват., для себя, срочно, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04. zz3-комн. кв., для себя, в люб. р-не, рассм. все вар-ты, возм. с долгами. Тел. 050-47185-04. zz3-комн. кв., для себя, недорого. Тел. 050-044-26-44. zz3-комн. кв., р-н Химик, срочно. Тел. 050-471-85-04. zz3-комн. кв., центр, с рем., на средн. эт., для себя, срочно, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471- zzКвартиру, для себя, не85-04. дорого! Тел. 050-044-26-44. zz3-комн.кв., ЖД, под рем. zzКвартиры в люб. сост., или в жил. сост., любой этаж. возмож. с долгами, рассм. все Тел. 050-18-81-160. вар-ты, для себя, срочно, возм. zz3-комн.кв., Химик, в хор. с дорогим еврорем.,коммун. сост. или под рем., любой этаж. долгами. Тел. 050-471-85-04. Тел. 050-18-81-160. сдаю zz3-комн.кв., центр или Артема, любой эт., сост. под Документы для команрем., в 5 или 9 этажке. Тел. дировочных. Квартиры 050-18-81-160. zz3-комн.кв., центр или посуточно. Тел.: 095Артема, с рем. или в хор. жил. 033-25-53, 068-439-92сост., 5 или 9 этажке. Тел. 050- 71. 18-81-160. zzВ люб. сост., возмож. с zzДокументы об оплате. долгами, рассм. все вар-ты, Квартиры посуточно. Тел. для себя, срочно, возм. с 050044-26-44. дорогим еврорем., коммун. zz1- и 2-комн. кв., посуточно. долгами. Тел. 050-471-85-04. Документы об оплате. Тел. 095zzКвартиру в рассрочку, 14-00-444. с первоначальным взносом, zz1- и 2-комн. кв. посуточно и центр, ж/д, в люб. сост., возм. почасово. Тел. 099-291-50-77. с дорогим еврорем., коммун. zzКвартиры посуточно. долгами. Тел. 050-471-85-04. Артема, центр. Недорого. Документы об оплате. Тел. 09514-00-555. zz1- и 2-комн. кв. посуточно, продаю zz4-комн. кв. 140 кв. м., почасово. Недорого. Артема, автоном. отопл., 40 000, Центр. центр. Тел. 099-772-58-64. Тел. 050-423-41-45. zz1- и 2-кoмн. кв. (Артема, zz4-комн. кв., 4/5, 64 кв.м., центр) посуточно. Тел. 066-433жил. сост., 8 500. Тел. 050-425- 0-222. 29-78. zz1- и 2-кoмн. кв. (Aртема, zz4-комн. кв., 4/5, г. Свя- центр, автовокзал) посуточно, торгорск, ул. Островского, чех. почасово. Тел. 066-431-70-69. проект, м/п окна, нов. сантех., zz1- и 2-кoмн. кв. (Артема, ламинат, дорогой рем., мебель, центр) посуточно, почасово. 900 000 грн. Тел.: 050-95- Тел. 050-24-19-119. 98-152, 063-94-04-111. zz4-комн. кв., Артема,3/5, zz1- и 2-кoмн. кв. (посуточно, Молодежная, 57 кв. м, жилое почасово). Тел. 050-58-333-89. сост.8500, бойлер, балкон за- zz1- и 2-комн. апартам., Артема, центр, Wi-Fi, все усл., стеклен. Тел. 050-800-74-18. zz4-комн.кв. Тел. 095-399- док-ты об оплате, посуточно. Тел. 095-033-25-53. 72-48. zz4-комн.кв. Тел. 095-399- zz1- и 2-комн. кв. Тел. 095-31999-41 (посуточно и почасово). 72-48.

4-комн.кв.

«Газета объявлений» N 17 (623), 3 мая 2018 г.

zz1- и 2-комн. кв. абс. аккурат., недорого, Артема, АВ, центр, посут./почас. Тел. 050681-37-92. zz1- и 2-комн. кв. абс. аккурат., недорого, Артема, АВ, центр, посут./почас. Тел. 099914-76-45. zz1- и 2-комн. кв. апартам., абс. недорого, Артема, центр, Wi-Fi, посуточно. Тел. 066-6166-713. zz1- и 2-комн. кв., Абс. аккурат., А/В, Артема, центр, посут./почас. Тел. 050-66818-81.

zz2-комн.кв. р-н Ж/Д (вагонное депо), 2 500 грн. Тел. 066-058-18-00. zz2-комн.кв., 3/5, Артема, стирал. авт., тв., бойлер, холод., необх. меб, 1 800+ все ком. услуги+ 900 единор. риэлт. работа. Тел. 050-95-98-152. zz2-комн.кв., Артема, раздел. комнаты, мебель, техника, нов. рем., 4 500+ ком. услуги. Тел. 050-474-63-34. zz3-комн. кв. , Химик, 2 000 + коммун. Тел. 050-383-30-84. zz3-комн.кв. р-н Артема, ЦНИЛ, 1/5, 53 кв.м, не угл., 7500. Тел. 050-573-62-42. zz3-комн.кв., ЖД, с техн., меб., в хор. сост., 3 500+ коммуналка. Тел. 050-801-75-95. zzКв-ры, люкс: почасово, посуточно, на ночь. Тел. 050527-44-99. zzКомната в общежитии, летом 1000 грн, отопит. сезон - 1500 грн. Тел. 095-853-65-42. zzКомната в 2-комн. кв., на 2 человека, Артема, Лесной, желат. женщины, с хозяйкой, с мягкой мебелью. Тел. 066-03066-84.

zz3-комн.кв., Химик, центр или ЖД, для семьи 3 чел., с меб. и техн., до 2 000- 2 500 грн./мес. Тел. 050-18-81-160. zz3-комн.кв., центр, Химик или Жд, с меб., техн., для семьи 3 чел., до 2 000- 2 500. Тел. 050-077-72-02. zz4-комн. кв., желат. с дорогим ремонтом, мебелью и посудой, на длит. срок (командировка по работе), рассм. любые вар-ты. Тел. 050-47185-04. zzДорого, можно с дорогим ремонтом, 1-3-комн. кв., на длит. срок, порядоч. прожив. и оплаты гарант. Тел. 050-47185-04. zzКвартиру, желат. с евроремонтом, дорого, для себя, порядочность прожив. и оплаты гарантирую. Тел. 050-47185-04. zzСНИМУ 1,2,3- комн. кв., в любом районе. Тел. 050-80175-95. zzСниму квартиру возмож. с дорогим рем. и условиями, на длит. срок, порядоч. проживания и оплаты гарант. Тел. 050-471-85-04. zzСниму любую квартиру Комната в общежитии, в хор. сост., со всеми мебель, ТВ. Тел. 050- дорого, услов. и удобствами, поря044-26-44. дочность оплаты и проживания гарантирую. Тел. 050-471zzКомнату в кв. с хозяйкой 85-04. р-н стадиона «Химик». Тел. 050-540-28-04. zzСдается жилье р-н Славкурорта. Тел. 050-529-88-32.

сниму

zz1- и 2-комн. кв., абс. аккурат., А/В, Артема, центр, посут./почас. Тел. 066-58-57115. zz1- и 2-комн. кв., абс. недор., Артема, центр, посуточно/почасово. Тел. 099-418-07-80. zz1- и 2-комн. кв., Артема, центр, посуточно. Тел. 095-82360-08. zz1-комн. кв., новый ремонт, улучш. планировка, кондиц., стир. машина, все новое, состояние люкс, 5 000 грн, торг, на длит. срок. Тел. 050-47185-04. 1-комн. кв., посуточно, почасово, центр. Тел. 050-651-63-20. zz1-комн. кв., ул. Вольная, 1. Тел. 095-048-37-23. 1-комн.кв. «Люкс», центр, посуточно и почасово. Тел. 099-01267-12. zz1-комн.кв. посуточно гарячая вода, 4 спальных места, дешево. Тел. 095-420-27-11. zz1-комн.кв. Центр, 2000 грн. Тел. 050-170-02-86. zz1-комн.кв. Центр, посуточно, горячая вода, 180 грн. Тел. 050-170-02-86. zz1-комн.кв., на длит. срок, в хор. состоянии. Тел. 099-5375-001. zz1-комн.кв., после ремонта, нов. мебель, техника, 4 000+ ком. услуги. Тел. 050474-63-34. zz1-комн.кв., с меб. и техникой, рем. 2018, все новое, 5 000. Тел. 050-347-59-53. zz1-комн.кв., центр Славянска. Тел. 095-197-78-73.

(присылайте SMS-сообщения)

zz1-, 2-комн. кв. Тел. 050588-89-77. zz1,2комн.кв., центр, Артема, с меб., техн., дорого, поряд. гарантирую. Тел. 05007-77-202. zz1-комн. кв., возм. с дорогим ремонтом, на длит. срок, порядочность проживания и оплаты гарантирую. Тел. 050-471-85-04. zz1-комн. кв., желат. с дорогим ремонтом, мебелью и посудой, на длит. срок (командировка по работе), рассм. любые вар-ты. Тел. 050-47185-04. zz1-комн.кв., на длит. срок., с техн., мебелью. Тел. 050-18-81-160. zz1-комн.кв., с техн. и меб., на длит. срок. Тел. 050-18-81160. zz1-комн.кв., центр, Химик, ЖД, с меб., быттехникой для семьи 2 чел., до 2 500 грн./ мес. Тел. 050-077-72-02. zz1-комн.кв., центр, Химик, р-н ЖД, для семьи из 2 чел. с меб., бытехн., до 2 500 грн./ мес. Тел. 050-18-81-160. zz2-, 3-комн. кв., возмож. с дорогим ремонтом, на длит. срок, порядочность прожив. и оплаты гарант. Тел. 050-47185-04. zz2,3-комн.кв., с меб., техн., до 2 000. Тел. 050-07772-02. zz2,3-комн.кв., центр, с меб., рем., дорого, поряд. гарантирую. Тел. 050-18-81-160. zz2-комн. кв., возм. с дорогим ремонтом, на длит. срок, порядочность проживания и оплаты гарантирую. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв., возмож. с дорогим рем., на длит. срок, порядочность проживания и оплаты гарантирую. Тел. 050471-85-04. zz2-комн. кв., желат. с дорогим ремонтом, мебелью и посудой, на длит. срок (командировка по работе), рассм. любые вар-ты. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн.кв., м-н Артема, на длит. срок, с хор. услов., до 2 500, рассмотрю любые в-ты. Тел. 050-077-72-02. zz2-комн.кв., м-н Артема, с хор. условиями, на длит. срок., до 2 500, рассм. любые в-ты. Тел. 050-18-81-160. zz3-комн. кв., возм. с дорогим ремонтом, на длит. срок, порядочность проживания и оплаты гарантирую. Тел. 050-471-85-04. zz3-комн. кв., желат. с дорогим ремонтом, мебелью и посудой, на длит. срок (командировка по работе), рассм. любые вар-ты. Тел. 050-47185-04.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

продаю

zz1/ 2 дома, под дачу, р-н ж/д, треб. рем., 30 000. Тел. 050-17-55-219. zz1/2 добротного дома, 70 кв. м., ул. Карнаухова, рядом магазины, школы, дет. сады, 10 500. Тел. 095-294-25-34. zz1/2 дома, 2 комн., кухня, п/о, ул. Шевченко, 2 500. Тел. 050-800-76-94. zz1/2 дома, ж/д, ул. Святогорская, 44 кв. м, 5 сот., жил. сост., п/о, во дворе капитал. гараж, вода в доме, газ по улице. Тел. 050-800-76-94. zz1/2 дома, р-н ЖД, пер. Тельмана, 52/32/8, жил. сост., 3 комн., с удобств., из бел. кирп., выс. цоколь, летн. кухня, 6 сот., срочно, не дорого. Тел. 066-222-70-74. zz1/2 дома, р-н маг. №20, флигель жил., газ., вода гор. и хол. пост., жил. сост., отдел. вход, или меняю на 2-комн. кв. Тел. 050-812-18-67. zz1/2 дома, ул. Красногорская, 43 кв. м, 2 комн., кухня, камин, удобства, газ, в хор. сост., отд. вход, уч. 3 сот., есть гостевой домик, 243 000 грн. Тел. 050-588-89-77. zz1/2 дома, ул. Паравозников, 38 кв. м., 3 комнаты, треб. косм. рем., 2 сотки, 40 000 грн. Тел. 050-588-8977. zz1/2 дома, ул. Р. Люксембург, 45 кв. м, 2 комн., кухня, удоб., газ, с рем., цена договорная. Тел. 050-58889-77. zz1/2 часть дома, ул. Володарского, р-н Кузни, 40 кв. м., флигель 40 м. кв., треб кап. ремонта, 9 соток, 40 000 грн. Тел. 050-588-8977. zz1/3 дома, газ., центр, удоб. в доме, м/п окна, нов. забор, встроен. кухня, колонкаавтомат, счетч. на газ и воду, частич. мебель, насос подкачки воды, сарай и двор срвмест., 149 000 грн. Тел.: 050-9598-152, 063-94-04-111. zz2- эт. дом, р- н центр. рынка, на 2 хозяина. Тел. 095413-32-07. zz2-эт. газ. дом, р-н пам. Шевченко, ул. Шмидта, 185/70/12, 5 кв. м, отл. сост., с мебелью, 4 комн, удобства, камин, гараж, навес, спутн. ТВ, 5 сот., 1 260 000 грн. Тел. 095636-06-57. zz2-эт. дом 230 кв. м., р-н Черевковки, ул. Гладышева, хор. сост. по сниж. цене. Тел. 050-425-25-91. zz2-эт. дом ул. Франка, 224х60х22 кв. м., 5 комн., отл. сост., встроен. мебель, мансандра 77 кв. м., гараж, 8 сот., 1 850 000 грн. Тел. 050588-89-77. zz2-эт. дом, газ., мр-н Артема, р-н стоматологии, отл. архитек., распол., рем., мебель, 142/53,2/11,9, 2 сануз., гараж, камин, Интер., тел., 2 500 000 грн., торг. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111.

http://slavinfo.dn.ua

11


Объявления диктуйте по тел.:

продаю

zz2-эт. дом, газ., Рыбхоз, все удоб., х/п. Тел. 050-807-58-69. zz2-эт. дом, м-н Артема, пер. Арматурный, 41 000. Тел. 095294-25-34. zz2-эт. дом, ул. Курская, есть цокольный этаж, 380 кв. м, уч. 18 сот., х/п, цена договорная. Тел. 050-588-89-77. zz2-эт. дом, Черевковка, ул. Краснодарская, 207/80/24 кв. м, 4 комн., хор. сост., гараж, х/п, уч. 13 сот., 1 200 000 грн. Тел. 050-588-89-77. zzВосточный, 42 м. Газ. 4 800, торг. Тел. 050-992-57-75. zzГаз. дом на Черевковке, флигель, беседка, 6 500. Тел. 050-347-59-53. zzГаз. дом, Целинная, ул. Воронежская, жилое сост., 4 комн., 90/46/14 кв. м, част. с меб., удобства, гараж, 5 сот., 5 000. Тел. 095-636-06-57. zzДача, 7 км. от Артема, 8 сот., сад, виноград, неб. 2-эт. домик. камин, гараж, погреб, ровн. веранда, душ, туал., рыбное озеро с пляжем, лес. Тел. 050-70-141-90. zzДва дома на 1 уч., газ., р-н ж/д, 2-эт., 12,8х7,8, 135 кв. м, из облиц. кирпича, второй дом - 13х7, 82 кв. м, удоб., 2 гаража, 10 сот. приват., 1 463 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zzДом 126 кв.м., 10 сот., ул. Гагарина (Рыбхоз), хор. ремонт, 21 000. Тел. 050-474-63-35. zzДом 2-эт. п. Целинный, 180 кв.м., 2 лоджии, м/н окна, все удобства, скважина, большой подвал, 7,5 сот. Тел. 050-14337-59. zzДом 50 кв.м., р-н больницы им. Ленина, обыч. сост., 5 000. Тел. 050-474-63-35. zzДом 55 кв. м., 7 сот., п/о, р-н Ж/Д, Мымовка, 75 000 грн. Тел. 050-423-41-45. zzДом 65 кв.м., 8 сот., ул. Матвеева (Славкурорт), обыч. сост., 9 500. Тел. 050-47463-35. zzДом 67 кв.м., 8 сот., обыч. сост., ул. Целинная, р-н горячки, 6 500. Тел. 050-47463-35. zzДом 70 кв.м., 6 сот., ул. Димитрова, 5 500. Тел. 050474-63-35. zzДом 80 кв.м. Центр, 6 сот., окна м/п, ремонт косм., 16 000. Тел. 050-474-63-35. zzДом 8х8, Семеновка, 6 сот., газ, без ремонта, есть печное отопление, флигель 6х8, гараж, погреб, огород, цена договорная. Тел. 093-85-89-459. zzДом газ, центр Черевковки, рядом с почтой, 45 кв. м, флигель 33 кв. м, есть ванная, л/к, гараж, колодец, колонка, есть место для удобств в доме, 7 сот., хор. сост., 284 000 грн. Тел. 050-95-98-152. zzДом газ. , центр, хор. сост., с удобствами, гараж, ул. Вильямся, 12 000, торг. Тел. 095-294-25-34. zzДом газ. 100 кв. м., флигель 2 комн. соедененный с домом, 9 сот. вода в доме, х/п, ремонт, отл. сост., р-н Черевковка, цена договорная, срочно. Тел.: 099794-50-60, 050-98-42-442. zzДом газ. 10х16, 11,5 сот., ост. Школьная, со всеми удобствами, гараж, 2 погреба, колодец с насосом, х/п, жил. сост. Тел. 050-999-72-53. zzДом газ. 70 кв. м., с удобствами, флигель, 6 сот., речка, р-н Химик, 500 000 грн. Тел. 066-588-70-40. zzДом газ. 90 кв. м.,все удобства, гараж, новый котел, пер. Зерковой,. Тел. 095-18613-87. zzДом газ. благоустр., ул. Целинная, 60 кв. м., отл. сост., част. мебель. Тел. 050-42525-91. zzДом газ. ст. Славкурорт, 68 кв.м., 6 сот., колодец, погреб, лет. кухня. Тел. 095-58-48-129. zzДом газ., пер. Индустриальный, р-н маг. «Октябрь», 54/32/8 кв. м, 3 комн., жил. сост., удобства в доме, выс. фундамент, без подтопления, 5,5 сот., 156 000 грн. Тел. 095636-06-57.

12

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zzДом газ., р-н Черевковка, 76,1 кв.м., удобства, 280 000 грн. Тел. 050-031-90-50. zzДом газ.+ п/о с удобствами, 78,8 кв. м, колодец, сухой р-н. Тел. 050-507-93-55. zzДом ж/д вокзал, все удобства, 160 кв.м., пол дома кап. ремонт, все строймат., возможен обмен на авто с доплатой. Тел. 099-023-88-39. zzДом Ж/д, 80 кв. м, флигель,40 кв. м, 4 комн., 275000. Тел. 050-800-74-18. zzДом Ж/д, отличный, 140 кв. м, раздельн. комнаты, мебель, кондиционер, м/п окна. Тел. 050-800-74-18. zzДом Ж/д,75 кв. м, м/п окна, хор состояние, нов. котел. Тел. 050-800-74-18. zzДом на Голубовке, возможен обмен на 2- комн кв. в центре, 10 000. Тел. 050-52988-32. zzДом п/о, с. Троицкое 20 км. от Славянска, хор. сост, х/п, погреб, виноградник, речка в конце огорода, рыбалка, охота, 100 000 грн. возм. обмен на авто. Тел. 066-235-66-92. zzДом пос. Северный, 66 кв. м., 0,1 г., 2-эт. кухня, колодец, х/п, подвал, беседка, недорого. Тел. 050-709-35-38. zzДом р-н Ж/Д около Лимана, 55,7 кв. м., 5,6 сот., новая крыша, м/п окна, 143 000 грн. Тел. 050-95-98-152. zzДом р-н Ж/Д, 75 кв.м., 8 сот. уч., газ, удобства в доме, м/п окна, 8 500. Тел. 050-42341-45. zzДом р-н ж/д, 90 кв. м, газ, уч., 6 сот, скважина. Тел. 050807-59-32. zzДом ул. Подгорная, 70 кв. м., 7 сот., хор. ремонт, жилой флигель, гараж. Тел. 050-42341-45. zzДом Центр, ул. Одесская 250 кв. м., жил. сост., 2 гаража, 7 сот. Тел. 050-423-41-45. zzДом, Вашава 10 сот., приват., 4 комн., газ., гараж, колод., 5 600. Тел. 050-04917-01. zzДом, 100 кв.м., р-н музея, мебель, техника, после ремонта, 43 000. Тел. 050-47463-34. zzДом, 15 мин. от Святогорска, х/п, скважина, рядом лес, водоем. Тел. 099-25305-75. zzДом, 2 этажный, ул. Самвирская (Целинная), 240 кв.м., +цокольный этаж, газ,отопление, 85 % готовности, гараж, навес, 6 соток, 680 000 грн. Тел. 050-588-89-77. zzДом, 2-эт., 81 кв. м, ул. Д. Бедного, газ., вода пост., счетчики, удоб. в доме, сад, или меняю на 1-комн. кв. + доплата 1 000, без посредников. Тел. 050-998-60-80. zzДом, 3 Былбасовка, ул. Катовского, 60 кв.м., сануз. в доме, 4 комн., 12 сот., недорого. Тел. 050-299-34-21. zzДом, 43 кв.м., Черевковка. р-н шк. №4, под рем., газ, вода, свет, туал. в доме., во двор. колод., х/п., 3,5 сот. земли, 2 900. Тел. 050-800-76-94. zzДом, 61 кв.м., р-н Черевковка, есть камин, техн., мебель, постройки, 6 сот., утеплен. Тел. 050-043-76-62. zzДом, 7,5х7,5, уч. 11 сост., газ, вода по улице. Тел. 095177-17-64. zzДом, 7х 13, р- н Голубовки, газ, водопр. канализ., гараж, колод., тепл., л/к, 2 подв., 8 сот., цена дог. Тел.: 095-52377-10, 050-703-37-98. zzДом, 90 кв. м., газ, вода, лет. кухня, бол. подвал, х/п, 12 соток приват., на берегу реки, п. Мандрычино. Тел. 063-89282-90. zzДом, Восточный, 54 кв. м., газ., сан. узел на улице, 3 200, торг. Тел. 050-383-30-84. zzДом, Восточный, 70 кв. м., 2 гаража, удобства в доме , 8 200 торг, срочно. Тел. 050-38330-84. zzДом, Восточный, газ, 110 кв.м., 5 комн., хор. рем., м/п окна, сануз. в доме, 10 сот., надв. постр. Тел. 050-29934-21. zzДом, все удобства, 62,5 кв.м., гараж, сарай, 6 сот. огорода, Северный. Тел. 050057-90-17.

zzДом, газ, 126 кв.м., сигнализация, гараж, флигель, подвал, новый забор, 10 соток + дача в подарок. Тел. 050-34759-53. zzДом, газ, 40 кв.м., 3 комн., м/п окна, 6 сот. зем., не дорого. Тел. 095-571-30-03. zzДом, газ, 50 кв.м., ул. Репина, м/п окна, хор. жил. состояние. Тел. 050-347-59-53. zzДом, газ, Артема, стоматолог., 95 кв.м., 4 комн., м/п окна, част. с рем., удобст. в доме, двор плитка, накр., гар., сауна, 5 сот. земли. Тел. 095571-30-03. zzДом, газ, Былбасовка,1, м/п окна, сануз. в доме., 70 кв.м., ухож., недорого. Тел. 050-299-34-21. zzДом, газ, вода, х/п, огород, Мымовка, р-н ж/д техникума, недорого. Тел. 095-45-011-58. zzДом, газ, все удобства, р-н Шевченко. Тел. 066-151-99-56. zzДом, газ, Мандрычино, ул. Криворожская, 58 кв.м., хор. сост., 3 комн., м/п окна, уд-ва в доме, 12 сот., гараж, 273 000. Тел. 095-636-06-57. zzДом, газ, Мандрычино, ул. Оскольская, 65 кв.м., 4 комн., част. с меб., удобств., жил. сост. 10 сот. земли, х/п, флигель, 104 000 грн. Тел. 095636-06-57.

zzДом, газ, Мандрычино, ул. Торецкая, 75 кв.м., 4 комн., в хор. сост., м/п окна, уд-ва, 9 сот., навес. Тел. 095-636-06-57. zzДом, газ, Машмет, недалеко от «Оазиса», 93 кв. м, ремонт, действующ. камин, кондиц., всроен. кухня, 380 В, утеплен пенопластом, 473 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 06394-04-111. zzДом, газ, р-н Былбасовка, 3 комн., 54 кв.м., м/п окна, удобства в доме, 11 сот. зем. Тел. 095-571-30-03. zzДом, газ, р-н глаз. больницы, 60 кв.м., 6 500, срочно, торг уместестен. Тел. 099-224-15-19. zzДом, газ, ул.Тельмана, 60 кв.м, 10 соток, кондиционер, заходи и живи, 10 500. Тел. 050-347-59-53. zzДом, газ, центр Черевковки, 75 кв.м., 3 мин. до остановки и магазинов, 5 комн., косм. рем., туал., вода в доме, 7 сот., х/п, л/к, кап. гар., погреб, колод., 15 000. Тел. 050-800-76-94. zzДом, газ, центр, р-н 8 шк., 56 кв.м., 4 комн., удобства, косм. рем., м/п окна, 6 сот. зем., есть место под гараж, 221 000. Тел. 095-636-06-57. zzДом, газ, центр, ул. Фрунзе, 110 кв.м., 5 комн., 2 выхода, х/п, 6 сот., сад. Тел. 050-299-34-21. zzДом, газ, Черевковка, уютный, 4 комн., м/п окна, нов. котел, счетчики на все, вода пост., без долгов, докум. готовы, 6 сот., гос. акт. Хозяин. Без посредников. Тел.: 095404-62-91, 098-706-02-54. zzДом, газ., ЖД, р-н Лимана, общ. 82, 3 кв.м., жил. 55,8, кух. 8,9, земли 5, 81, на выс. фунндам., хор. планировка, 257 000. Тел. 050-95-98-152. zzДом, газ., интернатовская гора, 4 комн., кухня, удоб. в доме, нов. котел и колонка, счетч. на газ и воду, походной погреб, 198 000. Тел.: 050-9598-152, 063-94-04-111.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

zzДом, газ., под бизнес, на перекрестке дорог, ж/д, 52,7/24,8/6,2 кв. м, 2 гаража, 6 сот., скваж., нов. котел и колонка, хор. забор, 182 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 06394-04-111. zzДом, газ., р-н Ц. рынка, с удобствами. Тел. 099-21596-44. zzДом, газ., с монсардой, добротный,Черевковка, 90 кв.м., высок. фунд., 4 комн. раздел., больш. ванна, жил. сост., гараж, х/п, 5 сот. земли, 494 000. Тел. 095-636-06-57. zzДом, газ., ул. К.Либкнехта, 131 кв.м, 20 соток, флигель, гараж, пластиковые окна, 15 500. Тел. 050-347-59-53. zzДом, газ., ул. Урицкого, 98 кв. м, высокий фундамент, 4 комн., удобства, гараж, л/к, 20 сот., 260 000 грн. Тел. 095-63606-57. zzДом, газ.,ост. Прилужный-1, все удобства, возм. обмен, 100 000 грн. Тел. 095753-03-14. zzДом, газ.,ост. Прилужный-1, все удобства, возм. обмен, 100 000 грн. Тел. 095753-03-14. zzДом, ЖД 68 кв.м., 5 сот., сарай, флигель, удобства в доме. Тел. 099-280-67-26.

zzДом, ЖД, 45 кв.м., газ, жил. сот., 8 сот., 4 500. Тел. 050-800-76-94. zzДом, жилой, флигель есть, гар., сарай, Черевковка, 7 сот. уч. Тел. 050-943-56-07. zzДом, Красногорка, р-н шк 20, 180 кв.м., 2 эт., м/п окна, все постройки. Тел. 050-63285-13. zzДом, м- н Восточный, 90 кв.м., все хоз. постройки, жил. сост., 9 500, торг. Тел. 050-38330-84. zzДом, м- н Восточный, жил. ост., санузел в доме, газ. отопл., рядом школа, магазины, остановка, 8 000. Тел. 050-38330-84. zzДом, м-н Артема, 88 кв.м., 6 сот., высокий фундамент, добротная коробка, 14 000. Тел. 050-474-63-34. zzДом, мр-н Восточный, 4 комн. + кухня, 63 кв. м, выс. фундам., теплая крыша, газ, вода, 6 сот., хор. сост., без посредников. Тел. 050-288-60-15. zzДом, мр-н Мымовка, газ., все удобства. Тел. 050-97926-68. zzДом, Мымовка, 8х10, п/о, надв. постр., колод., 6 сот. Тел. 095-420-64-58. zzДом, новострой, р-н музея, 214 кв. м, 110 000. Тел. 050704-81-88. zzДом, п/о, п. Восточный, недорого, возмож. обмен на 1-комн. кв., центр. Тел. 066-7300-162. zzДом, п/о, Целинная, ул.Гастелло, 30 кв.м., 2 комн., жил. сост., есть ком., бел. кирпич, 6 сот., летн. кухня, нов. сливн. яма, 104 000. Тел. 095636-06-57. zzДом, р-н ж/д, все уд-ва, 90 кв.м, 7 сот. Тел. 050-77-68-255. zzДом, р-н ЖД, 103 кв.м, все коммуникации, 12 соток, гараж, договорная, г. Славянск. Тел. 095-361-93-85.

http://slavinfo.dn.ua

(присылайте SMS-сообщения)

Дом, р-н ЖД, газ, вода, 40 кв.м. все постройки, огород, гараж, рядом магазин, школа, 4 000. Тел. 066-908-29-25. zzДом, р-н ЖД, п/о, пер. Чехова, 100 кв.м., сануз в доме, 8 сот. зем., 80 000. Тел. 050299-34-21. zzДом, р-н стоматологии, 56 кв. м, хоз. постр., или меняю на 2-кон.кв на Артема, рассмотрю варианты. Тел. 095-671-94-69. zzДом, р-н Ц. рынка, 57 кв. м, газ, вода в доме, л/к. Тел.: 2-05-93, 050-823-74-65. zzДом, р-н ц. рынка, 60 кв.м., 6 сот. земли, гараж, 11 500. Тел. 050-474-63-34. zzДом, Рыбхоз, ул. Юбилейная, 110 кв. м, 5 комн., газ, удобства, жилое сост., флигель, 2 комн., кухня, газ, вода, л/к, х/к, уч. 15 сот. Тел. 050-588-89-77. zzДом, ул. Володарского, р-н кузни, 35 кв. м., газ.вода, треб. кап. ремонта, 3,5 соток, 40 000 грн. Тел. 050-588-8977. zzДом, ул. Горовая, все удобства, 90 кв, гараж,плиточн. двор. Тел. 066-873-63-84. zzДом, ул. Купянская, жил. сост. общ пл. 47, жил 25, кухня 9,5 кв.м., 4 комн., удобства, газ, флиг. 34 кв.м., летн. кухня, сарай, гар., уч. 4,6 сот. 243 000 грн. Тел. 050-588-89-77. zzДом, ул. Мира, г/д, п/о, хор., жил. сост., туал. на улице, 4 комн., кухня, гараж, летн. кухня, сух. погреб, 65 кв.м., 6 500. Тел. 050-800-76-94. zzДом, ул. Полярная, пер. Чапаева, 80 кв.м., 4 сот., удобства во дворе, х/п, газ, вода в доме, срочно, документы готовы. Тел. 050-26-89-207. zzДом, ул. Франко, 4 комн., 42/22/8,6, газ, удобства, жилое сост., уч. 6 сот., л/к, сарай, 176 000 грн. Тел. 050-588-89-77. zzДом, центр. Тел. 050-64437-92. zzДом, центр, 120 кв.м., газ+ твердое топливо, ремонт, меб., техн., сигнализ., 7 соток. Тел. 050-347-59-53. zzДом, Черевковка, 100 кв.мс., х/п., 20 сот. приват. Тел. 095-497-71-24. zzДом, Черевковка, рядом с кольцом, 90 кв.м., 13 000. Тел. 050-474-63-34. zzДом. газ, р- н восьмиквартирной, все удобства. Тел. 050-15-88-598. zzДом. Ж/Д Вокзал. 50кв.м., газ, вода, свет.треб. ремонта. Участок 6 соток. 4 500. Тел. 095-578-47-45. zzДом. Северный. 65кв.м. Газ, свет, вода. жил. сост., м/п окна, удобства. участок 6 соток. 9 000. Тел. 095-578-47-45. zzДом. Черевковка. 70кв.м. Газ, вода, свет, жил. сост. Рядом церковь. 15 000. Тел. 095-578-47-45. zzДом. Черевковка. 70кв.м. Газ, вода, свет, жил. сост. Рядом церковь. 15 000. Тел. 095-578-47-45. zzДомик п/о, без удобств, 5 сот., гараж, х/п, подвал, колодец, ул. Полярная, 118. Тел. 095-305-66-47. zzДомик, 40 кв., газ., свет, вода, есть п/о, 4 сот., р-н 8 кв. Тел. 050-545-18-12. zzНебольшой домик, Черевковка, ул. Смольная, треб. ремонта, н/п, участок 7 соток, колодец. Тел. 095-81-28-749. zzПродам дом в Центре, очень хороший район, 370 000. торг. Тел. 050-800-74-18. zzПродам Дом, Целинная, 5 комнат, все удобства, л/к, гараж, хоз. постройки, отличные соседи, тихий район, 2 мин. от остановки. Тел. 050800-74-18.

куплю

zzВ люб. сост., возмож. с долгами, рассм. все вар-ты, для себя, срочно, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04. zzВ люб. сост., возмож. с долгами, рассм. все вар-ты, для себя, срочно, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04. zzДачные домики, а также любые строения, под разборку. Тел. 095-88-46-360. zzДачные домики, под разборку, в люб. р-не. Тел. 095-88-46-521.

zzДачные домики, строения, под разборку. Тел. 099-62244-14. zzДачу, дом, строение, под разборку. Тел. 099-36-37-745. zzДом, Артема, ж/д вокз., центр, хороший дом, можно с рем., или в стадии коробки, для себя, рассм. все варианты, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-47185-04. zzДом, без посредников. Тел. 050-588-89-77. zzДом, в люб. р-не города, с зем. уч., возм. с хор. рем., для себя, рассм. все вар-ты. Тел. 050-471-85-04. zzДом, в любом сост., возм. с долгами, не приват., для себя, срочно, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04. zzДом, ЖД, от 60 кв.м. до 120 кв.м., в жил. сост. или с ремонтом. Тел. 050-077-72-02. zzДом, можно с хор. ремонтом, р-ны Северный, Целинный, центр. Тел. 050-47185-04. zzДом, центр, от 60 кв.м. до 120 кв.м., в жил. сост. или с ремонтом. Тел. 050-077-72-02. zzДом, центр, р-н ж/д, в рассрочку. Тел. 066-740-97-09. zzДом, Черевковка, в центре р-на, от 60 кв.м до 120 кв.м., в жил. сост. или с рем. Тел. 050077-72-02. zzДома под разборку, в любом р-не. Тел. 095-1-400400. zzДомик ветхий, со светом, в р-не города. Ж/д, Семеновка, Машмет не предлагать. Тел. 066-431-70-69. zzКуплю дом на участке без подтопления. Тел. 050-34759-53. zzФлигель или мал. домик, куплю недорого. Тел. 066-60001-05.

меняю

zzДом вКраматорске на 1-комн.кв. в Святогорске или мал. домик, можно с долгом. Тел. 095-367-51-01. zzДом газ. с удобствами на 1-комн. кв. Тел. 099-95-09-861. zzЧастн. сектор меняю на 1-комн.кв или продаю. Тел. 095-817-32-80.

сдаю

zzБлагоустроенное жилье для пенсионеров и командировочных, посуточно. Тел. 066235-66-92. zzДом с новым ремонтом, мебелью и техникой, 10 000 грн. Тел. 050-347-59-53. zzДом, Артема, 100 кв.м., хор. рем., мебель, техника, 6 000+ ком. услуги. Тел. 050-47463-34.

сниму

zzДом для себя, в хор. сост., с меб., техникой, рассм. любые в- ты, дорого. Тел. 050-18-81160. zzДом, возм. с дорогим ремонтом, на длит. срок, порядочность проживания и оплаты гарантирую. Тел. 050471-85-04. zzДом, возм. с дорогим ремонтом, поряд. оплаты и проживания гарант., возм. на длит. срок. Тел. 050-471-85-04. zzДом, возмож. с дорогим рем., на длит. срок, порядочность проживания и оплаты гарантирую. Тел. 050-47185-04. zzДом, до 100 кв. м., в хор. сост., для себя, с меб. и техн., в любом р-не, до 3 000 грн. Тел. 050-077-72-02. zzДом, желат. с дорогим ремонтом, мебелью и посудой, на длит. срок (командировка по работе), рассм. любые вар-ты. Тел. 050-471-85-04. zzДом, можно 2-эт., возмож. с дорогим рем., порядочность оплаты и прожив. гарант., возможность оплаты наперед. Срочно. Тел. 050-471-85-04. zzДом, хор. сост., с меб., на длит. срок. Тел. 050-588-89-77. zzДом, хор., с рем., техн., мебелью, дорого, до 4 000 грн./ мес. Тел. 050-18-81-160. zzДомик на длит. срок для жен. за разумную цену. Тел. 095-088-49-27. zzСниму любой дом дорого, в хор. сост., со всеми услов. и удобствами, порядочность оплаты и проживания гарантирую. Тел. 050-471-85-04.

«Газета объявлений» N 17 (623), 3 мая 2018 г.


Объявления диктуйте по тел.:

продаю

zz1,5 газ. дом, Николаевка, очень хор. ремонт, быттех, мебель, 795 000 грн. Тел. 05095-98-152. zz1/4 дома, Демитрово, г.Мирноград, можно част. с меб., п/о, вода постоянно, подвал, земля, сад, недорого. Тел. 050-258-33-04. zz2-эт. газ. дом, Черкасское, ул. Школьная, 152 кв. м, 5 комн., хор. сост., камин, гараж, 25 сот., 312 000 грн. Тел. 095636-06-57. zz2-эт. дом г. Изюм, Харьковская обл., 150 кв.м., гараж, все х/п, все удобства, 6 сот. Тел. 095-323-65-86. zzГаз. дом, Рубцы, 4 комн., 15 сот., 3 сарая, вода во дворе, без удобств, нужен ремонт, 170 000 грн. Тел. 050-95-98-152. zzГаз. дом, Рубцы, 40 кв. м., летняя кухня в ней удобства, 180 000. Тел. 050-95-98-152. zzДача, Карповка, уч. 10 сот. Тел. 050-622-94-96. zzДача, р-н голубых озер. Тел. 050-474-63-34. zzДом газ. г. Барвенково, вода, канализация, 2 котла, 4-комн., большая кухня, погреб, х/п, 36 сот., рядом магазины аптека , школа. Тел. 095-42-75456. zzДом газ. Г. Красный Лиман, 3 уровневые, евроремонт, 180 кв. м., 14 сот., граж, х/п, хорошее тихое место в лесу. Тел. 095-571-30-03. zzДом газ., утеплен, м/п окна и двери, вода в доме, сад, огород, с. Рубцы. Тел. 050-9857-221. zzДом дачный под разборку. Тел. 095-247-06-46. zzДом и надв. пстройки, Константиновский р-н, 43 сот. Тел. 050-811-71-61. zzДом кирпичный, Харьковская обл., Изюмский р-н, с. Долгенькое, 9,5х8,5, в доме газ, вода, отопление газовое и песное, имеются надворные постройки. Тел. 095-858-48-70 (Саша). zzДом новый 2-эт., колодец, погреб, 28 сот. приват. земли, с. Троицкое. Тел. 050-82-64317. zzДом п. Райгородок, цена договорная. Тел. 095-73061-25. zzДом п/о, небольшой, хор. сост., х/п, 7 сот., п. Мандрычино. Тел. 050-52-80-608. zzДом пгт. Райгородок 40 кв. м., почти даром, 12 сот., свет, вода, возм. прописки. Тел. 050425-25-91. zzДом с. Маяки, асфальт, 25 сот., п/о, есть дрова и уголь,продам, меняю на квартиру или сдам в аренду с полед. выкупом. Тел. 050-62125-59. zzДом с. Троицкое лет. кухня, подвал, х/п, гараж, колодец, забор из шифера или обмен на 1-комн. кв. г. Славянск. Тел. 095-637-01-71. zzДом с. Черкасское. Тел. 066-35-24-524. zzДом, 1,5 эт., Былбасовка-1, пласт. окна, все удобства, своя скважина, н/п, вольер, молодой сад, недорого, возм. рассрочка или обмен на квартиру. Тел. 095-205-33-42. zzДом, 51 кв.м., Ясногорка. Тел. 050-855-14-13. zzДом, Былбасовка -1, ул. Рыбхозная 4, печное отопление, 5 комнат, удобства во дворе, хоз. постройки, недорого. Тел. 050-217-76-14. zzДом, Былбасовка, печн. отопл.+ газ, х/п, погреб, лет. кухня. Тел. 050-97-53-118. zzДом, в жилом сост., с. Маяки, печ. отоп., 57 кв. м, 27 сот. приват, с меб., х/п, колодец, цена договор. Тел. 095-65-55-485 (до 20:00). zzДом, в отл. сост., газ рядом,100 000 грн., п. Черкасское. Обращ.: ул. Кирова. Тел. 066-951-577-3. zzДом, г. Святогорск, центр, благоуст., в отл. сост., заходи и живи, 3 комн., с удобств., камин, част. с меб., 7 сот. земли, 806 000 грн. Тел. 095636-06-57.

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zzДом, газ, м-н Восточный, 70 кв.м., вода в доме, без удобств, газ. летн. кухня, гар., уч. 6 сот., 5 000. Тел. 050-80175-95. zzДом, газ, Николаевка, хор. место, дорогой ремонт, мебель, общая 120 кв. м, 13 сот., 1 325 000 грн. Тел.: 05095-98-152, 063-94-04-111. zzДом, газ., Былбасовка-1, 2 спальни, зал, л/к на 2 комн., част. с меб., удобства на улице, 225 000 грн. Тел.: 050-9598-152, 063-94-04-111. zzДом, газ., г. Краматорск, 9х10, н/п, уч. 1 га, рядом река, луга, зона отдыха. Тел. 095-8760-486. zzДом, газ., п. Былбасовка-2, ул. Шевченко, 7х10, 5 комн., флигель на 2 комн., вода в доме, гараж, н/п, подвал, колодец, 12 сот. Тел. 050-29934-21. zzДом, газ., с. Дробышево, 90 кв. м, удоб. в доме, 200 м до леса, 3 км. до р. Донец, 4 км до Голубых озер, 8,5 сот., есть 2 дома на одной ул., 330 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zzДом, Дробышево, ул. Мира, 70 кв. м, без внутр. работ, 15 сот., рядом лес, озеро, 90 000 грн. Тел. 050-5-888-977. Дом, Кр. Лиман (Зеленый клин), 240 кв.м., 3 уровня, отопление газ, сауна, кондиционеры и другие удобства, скважина вода, цена договорная. Тел.: 066-93-05-207, 050-54-25-845 Вайбер, 093-44-85-141. zzДом, Краснополье, все удобства, колодец, 70 кв. м, 20 сот., м/п окна, рядом лес, ставки, автоб. остановка. Тел. 095-61-99-686. zzДом, Краснополье, все удобства, колодец, 70 кв. м, 20 сот., м/п окна, рядом лес, ставки, автоб. остановка. Тел. 095-61-99-686. zzДом, небольшой, п/о, газ, пос. Восточный, огород 8 соток, удобства в доме, колод., рядом остановка автобуса, жд станция, цена договорная. Тел. 095-393-62-44. zzДом, ост. Прилужный-1, газ, вода, все удобства, хоз. постройки, двор- плитка, бол. сад, огород, возм. обмен на Славянск, Николаевка, Изюм. Тел. 050-731-35-59. zzДом, ост. Прилужный-1, газ, вода, все удобства, хоз. постройки, двор- плитка, бол. сад, огород, возм. обмен на Славянск, Николаевка, Изюм. Тел. 050-731-35-59. zzДом, п. Былбасовка (гайок), 46,7 кв. м, н/п, л/к, сарай, подвал, колодец, уч. 20 сот., цена договор. Тел. 050829-84-80. zzДом, п/о, Кр. Лиман, с.Кр. Лука, 4 комн., в хор.сост., живопис. место, рядом речка, гараж, 19 сот., колод., молод. сад, ул. асфальтир., 312 000 грн. Тел. 095-636-06-57. zzДом, п/о, Святогорск, ул. 9 Мая, 2 дома на одном уч., 10 сот., 780 000 грн. Тел. 095-63606-57. zzДом, пос. Андреевка, 9х10, отопл. эл., печное, 14 сот. огород, все удобства, гараж, баня, все постр., 2 колод. Тел. 099-516-16-67. zzДом, пос. Черкасское. Тел. 095-60-22-128. zzДом, пос. Яровая, 65 кв. м., уч. 12 сот. Тел. 095-574-62-01. zzДом, с. Маяки, 22 сот., х/п, цена договорная, срочно. Тел. 050-820-98-78. zzДом, с. Маяки, 61/30, п/о, л/к с ванной, центр. вода во дворе, есть место под ванную, туалет, 25 сот., 15 мин. от Донца, 10 мин. до леса, 160 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zzДом, с. Сергеевка , 6,40х8,90, общ. 53,7 кв. м, огород, участок 0,15 Га. Тел.: 095-889-32-00, 095-167-02-94. zzДом, с. Троицкое, Славянский р-н, 6 комн., п/о, в хор. сост., н/п, колодец, подвал, докум. готовы, уч. 15 сот., плодородная земля. Тел. 050705-06-65.

zzДом, Святогорск, ул. Маяковского, рядом с лесом, 6 сот. приват., 50,3/28,7, рядом с домом фундам. 10х10, вода в доме, без удоб., 270 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-9404-111. zzДом, Сидорово, около С. Донца и затоки, камин, лодка, необх. мебель и быттехника, 2 кондиционера, хор. сост. дома и участка, 1 053 000 грн., торг. Тел.: 050-95-98-152, 063-9404-111. zzДом, сруб, Святогорск, 120 кв. м, 10 сот. приват. земли, м/п окна, двери, эл. отопление, дорогая меб., быттех., качели, тандыр, 2 лоджии, асвальт. дорога, 3 640 000 грн. Тел. 05095-98-152. zzДом, Черкасское, общ. 57,5, жил. 34,7, кух. 5,8, угольник, сарай, сух. подвал., вода в доме, колод., м/п окна, заб. из шиф., 8 сот. земли, ряд. маг., ост., электр., 62 000. Тел. 050-95-98-152. zzДом, Щурово, 200 кв.м., 3 эт., хор. ремонт, все удобства, wi-fi, 15 сот., фрукт. сад, дорого. Тел. 050-347-21-62. zzДом. Одесса 40.000. Тел.: 098-064-98-22, 050-559-41-66. zzДом-дача, Рубцы, 67/31,7/11,8 кв. м, м/п окна, нов. отопление, бойлер, гараж, х/п, 15 сот., 760 000 грн. Тел.: 050-959-81-52, 063-94-04-111. zzДомик 5х6 х/п, п. Заречное (Кировск). Тел.: 066-041-59-20, 068-22-54-226. zzДомик с. Майдан, небольшой теплый, со всеми удобствами, скважина, х/п, 23 сот., молодой сад, центр села, цена договорная. Тел. 099-06871-90.

куплю

zzВ люб. сост., возмож. с долгами, рассм. все вар-ты, для себя, срочно. Тел. 050-47185-04. zzДачи, дома, строения под разборку. Тел. 050-565-888-4. zzДачные домики, а также любые строения под разборку. Тел. 099-50-33-599. zzДачу, а также любые строения, под разборку. Тел. 066-57-95-327. zzДомик под разборку. Тел. 095-24-53-582.

меняю

zzДом, с. Карповка или обмен на 1-комн.кв. Артема, центр. Тел. 095-85-18-350. zzДом, с. Маяки или обмен на 1-комн.кв. Тел. 095-52-46-518.

сдаю

zzДом, Сидорово, около С. Донца и затоки, камин, лодка, необх. мебель и быттехника, 2 кондиционера, хор. сост. дома и участка, 5 500 + 2 500 грн. риелторская работа, возм. помесячно. Тел. 050-95-98-152.

сниму

zzДом, пос. Семеновка, Черевковка, Мандрычино на длит. срок. Тел. 095-45-25-008.

продаю

zz10 сот. земли, г. Святогорск. Тел. 095-134-44-89. zz2 га земли, с. Сидорово, на берегу затоки Донца, есть возмож. подключ. 380 В, 690 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zzДачи на Артема с домиками, есть вода, свет, охрана. Тел. 066-806-60-63. zzДачный уч. с 2-эт. домиком, общ. «Строймаш». Тел. 050-858-32-37. zzДачный участок, хоз. постр., возле г. Озер. срочно, недорого. Тел. 095-67-55-978. zzЗем. уч. 9 сот., ул. Вильямса, 1 500. Тел. 050-47463-35. zzЗем. уч. в старой Николаевке, лет. домик, сарай, скважина. Тел. 063-68-14-897. zzЗем. уч. с. Богородичное, ул. Лесная, 23, 19 сот., 189 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 06394-04-111. zzЗем. уч. Центр, 4 сот., 3 000. Тел. 050-474-63-35. zzЗем. уч., 15,5 сот., ул. Курская, сад, обнесен забором, вода пост., част. асфальт., 160 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111.

«Газета объявлений» N 17 (623), 3 мая 2018 г.

zzЗем. уч., 21,98 сот., р-н стад. «Химик», пер. Кима, 100 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zzЗем. уч., 3 сотки, рядом вода, с.Татьяновка, центр. Тел. 066-951-577-3. zzЗем. уч., г. Святогорск, р-н Поле Чудес, 12 сот., рядом 2 соврем. дома, 186 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-9404-111. zzЗем. уч., гос. акт., кадастровый номер, част. фермерское хозяйство, рядом лес, река, п Черкасское. Тел. 099-023-88-39. zzЗем. уч., п. Мирный, ул. Корнейчука, 10 сот. приват., есть проект на дом, 186 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 06394-04-111. zzЗем. уч., п. Райгородок, 17,7 сот., приват. Тел. 095-1400-400. zzЗем. уч., с. Богородичное, 6 сот., гараж, подвал. Тел. 050701-24-67. zzЗем. уч., с. Маяки, срочно. Тел. 066-809-73-45. zzЗем. участок, 0,880 га, п. Мирный, ул. Русская, 103, цена договорная, участок , с . Богородичное, ул. Партизанская 1а, на 0,670 га. Тел. 095-361-93-85. zzЗем. участок, 20 сот., ул. Лесозащитная, р-н Интерната №2. Тел. 050-555-55-66. zzЗем. участок, берег Оскола. Тел. 050-588-89-77. zzЗем. участок, п. Студенок. Тел. 050-588-89-77. zzЗем. участок, приват., с планом под застройку, 21 сот., с. Маяки, Донецкая обл., рядом лес, река, водопровод, асвальт. дорога, цена договорная. Тел. 050-048-04-61. zzЗем. участок, с. Сидорово, пер. Береговой, 10 сот., госакт, электрич., вода, на фундаменте летний домик, 2 комн., п/о, на берегу р. Сев. Донец, цена договорная. Тел. 050-588-89-77. zzЗем. участок, Святогорск. Тел. 050-588-89-77. zzЗем. участок, Яровая. Тел. 050-588-89-77. zzЗем.уч. р-н Черевковка, 7,6 сот. Тел. 095-149-20-16. zzЗемельный участок 6 Га на Былбасовка 2, Гос.Акт на землю. Тел. 050-347-59-53. zzЗемельный участок на Голубых озерах, различные варианты. Тел. 050-474-63-34. zzЗемля с садом, 0,5 Га. Тел. 095-85-54-944. zzЗемля, сельхоз назначения, 1 Га, гос. акт. в 5 км. от Святогорска. На территории строение 174 кв.м., 380, скважина. Тел. 050-470-40-18. zzЛиман, рядом с гол. озерами дача 7 сот. зем., сад.,скважина. Тел. 099-25305-75. zzСад. уч. с домиком, х/п, деревья фрукт., виноград, р-н Артема. Тел. 066-709-13-75. Сад-й уч-к с кирпичн. дом.туал.сараем. душ. 6сот. Вода. деревья. виноград, м-н Артема. За пожаркой. Срочно! Звоните! Тел.: 095-84201-38, 050-602-23-19. zzСадовые участки бессплатно. Тел. 095-614-85-82. zzСадовый уч. 10 сот. м-н Артема. Тел. 050-04-42-471. zzСадовый уч., 5, 3 сот., общ. «Симиренко», м-н Артема, рядом домик сторожа, вода 2 р. в нед. Тел. 095-853-64-63. zzСадовый уч., 5,7 сот., общ. им. Докучаева, возле пожарки, есть дом на тер-ри срочно. Тел. 050-85-95-422. zzСадовый уч., общ. им. Матросова, есть бак 3 куб.м., бочка на 200 л., домик , м/п трубы, 6 сот. Тел. 066-89022-09.

(присылайте SMS-сообщения)

zzУч. сад. 6 сот., 2-эт. дом без внутр. работ, 15 мин. от слав. озер. Тел. 050-675-75-71. zzУчастки, Илличевка, хор. место, недалеко от Голубых озер, разного формата. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zzУчасток 10 сот., приват., Рыбхоз, Артема. Тел. 050-68326-84. zzУчасток 8,7 сот с постройками. Тел. 050-68-66-803. zzУчасток в Святогорске. Тел. 095-054-31-15. zzУчасток на Оскольском водахранилище. Тел. 095-48977-30. zzУчасток под застр., 15 сот., п. Яровой. Тел. 099-23-51-796. zzУчасток под застройку, центр, срочно. Тел. 050-23-38590. zzУчасток с постр., пос. Яровая, возле леса. Тел. 06629-00-280. zzУчасток с фунд., 10 сот., центр Лимана. Тел. 095-64182-46. zzУчасток, 10 сот., земли., 2-эт . дом., 2 колод. с пит. водой., рядом Торец. Тел. 050209-80-02. zzУчасток, 6 сот., с. Ильичевка, Кр. Лиманский район. Тел.: 066-306-80-54, 099-054-61-33. zzУчасток, Никольское, ул. Мира, рядом озера рыбные. Тел. 050-65-20-926.

куплю

zzВ люб. сост., возмож. с долгами, рассм. все вар-ты, для себя, срочно. Тел. 050-47185-04. zzДача, а также любые строения под разборку. Тел. 050-58-68-271. zzДача, а также строения под разборку. Тел. 095-14-00-414. zzДачн. домики, а также люб. строения под разборку. Тел. 066-51-41-613. zzДачные домики под разборку. Тел. 066-433-0-222. zzДачные домики под разборку. Тел. 066-57-95-113. zzДачные домики под разборку. Тел. 095-61-40-433. zzДачные домики, здания в любом р-не, под разборку. Дорого. Тел. 095-1-400-400. zzДом, дачу под разборку, другие строения. Тел. 066-43575-25. zzЗемельный участок, без посредников. Тел. 050-58889-77.

сдаю

zzЗем.уч., 25 Га, Андреевка. Тел. 098-01-00-109. zzУчасток, 6 сот., пересеч. Плеханова, 75 и ул. Д. Донского, 600 грн./мес., + риэлт. единораз. работа 300 грн. Тел.: 050-95-98-152, 06394-04-111.

продаю

zz10 сот. земли, г. Святогорск. Тел. 095-134-44-89. zzГараж. Тел. 095-399-72-48. zzГараж. Тел. 095-399-72-48. zzГараж в Николаевке. Тел. 063-68-14-897. zzГараж общество «Буран». Тел. 050-68-66-803. zzГараж р-н Артема, 13 школа, дет. сад., железный обложенный кирп. Тел. 095145-84-60. zzГараж р-н Артема, 13 школа, дет. сад., железный обложенный кирп. Тел. 095145-84-60. zzГараж р-н пленки, смотровая яма, 25 000 грн. Тел. 050-675-75-71. zzГараж сварной, 2,8х2,4 м. Тел. 095-1-400-400. zzГараж, общ. «Мир». Тел. 095-46-111-03. zzГараж, Рыбхоз. Тел. 050683-26-84. zzГараж, центр, во дворе ул. Шевченко, 17, 39 900 грн. + рядом два саря с подвалами, 29 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zzГараж, центр, во дворе ул. Шевченко, 17, перекрыт плитами, хор., сухой подвал, стяжка, без света, 53 200 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-9404-111.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

zzГараж. общ. Елочка рядом со сторожами, цена договорная. Тел. 095-400-93-02. zzГаражи металл., железобетонные, новые, разборные, выбор размеров и высоты, гарантия от коррозии. Сталь 0,5 мм. - 9000 грн., 1,2 мм. – 10 990 грн., 2мм - 15000 грн. Тел. 067-92-33-693. zzПродам гараж район цнила (артема) автолюбитель. подвал,яма- 1 200 zz торг. Тел. 050-511-52-41. zzПроизводств. помещение, 715 кв.м., р-н пленки, высокие потолки. Тел. 050-474-63-34.

куплю

zzГараж в общ. «Автотурист». Тел. 066-040-17-37. zzГараж в общ. «Елочка», можно с долгами. Тел. 066-17394-32. zzГараж разборн., сварной, гараж. ворота, срочно. Тел. 095-1-400-400. zzГараж, железный, ангар, вагон. Тел. 050-744-48-60. zzГараж, недорого, Артема. Тел. 095-203-78-47.

сдаю

zzГараж общ. «Новое», Молодежка,. Тел. 099-153-57-01. zzГараж под склад, 100 м. от площади, 500 грн.+ 250 грн. един. риэлторская работа. Тел. 050-95-98-152. Гараж, р-н ЖД вокзала. Тел. 050-877-23-00. zzГараж, самый центр, возле рынка СК НАУ, охраняемый, хор. сост., 700 грн. + 350 риелт. раб. единораз. Тел. 050-95-98152.

продаю

zz2-комн.кв., центр, 1/3, можно под магазин, офис. Тел. 050-63-61-789. zz3-х комн. кв-ру,под магазин,м-н Артема,с полным пакетом документов для начала строительных работ. Тел. 050602-22-06. zzГост. комплекс, Святогорск, ул. Шевченко, 2-эт. дом. 150 кв. м, газ., 8 комфортаб., отаплив. номеров. Зона отдыха, парковка, 6 750 000 грн. Тел. 050-588-89-77. zzДейств. парикмахерская, с оборуд., мебелью, нов. ремонт, цена договор., докум. готовы. Тел. 050-471-85-04. zzДокументы с местом на 4 магазина (МАФы), Химик. Тел. 050-555-55-66. zzКвартиру с документами на вывод из жилого фонда, 52 кв.м., кирп. дом, рядом площ., универсам, очень прох. место, 43 000. Тел. 050-474-63-34. zzКиоск металлический, батискаф. Тел. 050-156-59-71. zzКоммерческая недвижимост 50 кв.м., ул. Ленина (Универсам), 43 000. Тел. 050474-63-35. zzМагазин (МАФ), новый, 43 кв. м, ул. Вольная, 1, возле магазина «Коробейник», 265 000 грн. «AVK-НЕДВИЖИМОСТЬ». Обращ.: ул. Лозановича, 8. Тел. 095-033-25-63. zzМагазин МАФ, ул. Лазановича, с оборуд., техникой и лет. площадкой. Тел. 095-57130-03. zzМагазин, Артема, ул. Бульварная, 64 кв.м., автономн. отопление. Тел. 050-474-63-34. zzМагазин, мр-н Северный, газ. отоплен., скваж., сигнал., 287,9 кв. м, 12 сот., 3 торг. зала с подсоб. помещ., туалет, 380 В, 931 000 грн. Тел.: 050-9598-152, 063-94-04-111. zzМагазин, ул. Лозановича, 1/5, 44 кв.м., центр, автономн. отопл., парковка, хор. состояние. Тел. 050-474-63-34. zzМагазин, ул. Свободы, 100 кв. м, отд. вход, 2 383 000 грн. Тел.: 050-959-81-52, 063-9404-111. zzМагазин-кафе, мр-н Артема, действующий, с оборуд., зал - 60 кв. м, летняя площ. - 70 кв. м, или сдаю в аренду. Тел. 050-814-76-88. zzНежилое помещение с ремонтом, в отл. сост., инд. отопл., 66 кв.м., мкр-н Химик, недорого. Тел. 050-423-41-45.

http://slavinfo.dn.ua

13


Объявления диктуйте по тел.:

продаю Отдельностоящий подвал, 240 кв.м., вода, свет, вентил., дровяное отопление, подъездные пути. Полки для грибных блоков, искусственный полив, Славянский район. Тел. 099-09-81899.

Подвал, с. Долина, 240 кв.м., все коммуникации есть для хранения сельхоз продукции и выращивания грибов, зимой всегда + температура, можно под зимнюю теплицу. Цена договорная или обмен. Тел. 050-63-155-20. zzПомещение 1/9, выведено из жил. фонда, пакет документов, отдельная канализация, столярка, Центр, ул. Банковская, 23 000. Тел. 099528-72-80. zzПомещение под магазин, 70 кв.м., центр, 37 000. Тел. 050-474-63-34. zzПомещение ул. Центральная , 47, р-н Автовокзала, 80 кв. м. Тел. 050-583-90-22. zzПомещение, 1/5, центр, б. Пушкина, косметический ремонт, 45 кв.м. Тел. 050-47463-34. zzПомещение, 1/9, центр, 64 кв.м., ул. Свободы, 37 000. Тел. 050-474-63-34. zzПомещение, 56 кв. м., выведен. из жилого фонда, ремонт, 38 000, торг. Тел. 050471-85-04.

zzПомещение, возле площади, 50 кв.м., высокие потолки, 53 000. Тел. 050-47463-34. zzПомещение, самый центр, 100 кв.м., своя парковка, рядом площадь, 110 000. Тел. 050474-63-34. zzПомещение, ул. Урицкого, 1500 кв.м., трансформ. 450 КВт., цена 1 960 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zzПосуд. цех, 200 кв. м, свой трансформ. 160 кВ, разреш. 150 кВ, скваж., 20 сот., 460 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 06394-04-111. zzПродам нежил. помещение, ЖД рынок, 167 м. кв., действ. бизнес, производство оптики и шв. цех, зем. участок, акт, 1 млн. 485 тыс. грн. Тел. 050-588-89-77. zzПроизвод. база, р-н военкомата, 260 кв. м, 380, 15 кВт, 270 000 грн. Тел. 050-70481-88. zzСкладские помещ., 700 кв.м, Славкурорт, ул. Сользаводская, или сдам в аренду. Тел. 050-952-62-45. zzСТО, р-н автовокзала, 600 кв. м, 5 боксов, подъемники 4 и 1,5 т, возм-ть ремонтировать легковые и груз., мойка, все оборуд., инструм., офис, 3 458 000 грн, торг. Тел.: 050-9598-152, 063-94-04-111. zzСТО, ул. Мартыненко, 2-эт. здание, 146 кв. м, 250 000 грн. или сдам под склад и другое. Тел. 095-636-06-57.

14

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zzТорговое место на Ц. zzПомещение, 750 кв.м., под рынке, все для дома, ремонта склад, производства. Тел. 050обои или сдаю. Тел. 050-565- 474-63-34. 27-11. zzПомещение, м- н Артема, 40 кв. м. Тел. 095-295-35-85. куплю zzПомещение, с. Приволье, zzВ люб. сост., возмож. с трассы, 32 кв. м, с редолгами, рассм. все вар-ты, вдоль монтом и удоб., можно под маг. для себя, срочно. Тел. 050-471- автозапчастей, стоматолог. 85-04. и др., продукты и одежда не zzЗдание под разборку. предлаг., 3 000 грн. Тел. 095Дорого! Тел. 095-1-400-400. 636-06-57. zzПомещение, центр, 43 Здания под раз- кв.м. Тел. 095-295-35-85. борку. Тел. 066-19zzПомещение, центр, 75 кв.м. Тел. 095-295-35-85. 36-777. zzРабочее место мастера zzКоммерч. недвиж.: маг., парикмахера, маникюра. Тел. офис, склад, производ. помещ. 095-197-48-50. Тел. 050-588-89-77. zzРембаза для авто, п. ВосzzКоммерч. помещ., в люб. точный, промзона, 200 кв. м, р-не, в люб. сост., рассм. все 2 смотр. ямы, буржуйка. Тел. варианты, возм. с дорогим 050-555-55-66. еврорем., коммун. долгами. zzСклад. помещения разных площадей по приемлемым Тел. 050-471-85-04. zzПомещ. в центре под офис, ценам. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. магазин. Тел. 050-471-85-04. zzСкладские помещения, zzПомещение в черте города, возм. очень большой 1150 кв. м и 1200 кв. м, можно квадратуры (склад), возм. с отдельно, и помещения по 30 дорогим еврорем., коммун. кв. м. Тел.: 050-95-98-152, 06394-04-111. долгами. Тел. 050-471-85-04. zzСкладские помещения, zzПомещение, центр, коммер. назначения, для себя, центр, вблизи Ц. рынка, охрана. возм. с дорогим еврорем., Тел.: 050-031-63-23, 095-60коммун. долгами. Тел. 050-471- 45-702, 050-76-68-674. zzСТО, ул. Мартыненко, 2-эт. 85-04. здание, 146 кв. м, под склад, и сдаю другое, 40 грн./ кв.м. Тел. 095zz СТО, оборудование, 636-06-57. покрасочная камера, подъzzТорг. павильон с летней емники, шиномонтаж, развал- площадкой, действующая засхождение. Отдельные тер- и, кусочная, возможны др. виды есть отопление. Тел. 050-423- торговли. Тел. 050-268-92-07. 41-45. zzЦеха, мехмастерские, адzz2-эт. помещение, возле минкорпус, склады, территоря автобус. АТП, 160 кв. м, 1 Га. Тел. 050-423-41-45. удобства, свет, вода, 20 сот. в zzШлакоблочный цех, 8000 аренде, возмож. продажа, 4000 грн. Тел.: 050-555-55-66, 067грн. + услуги + 2000 грн. риелт. 555-55-66. раб. единораз. Тел.: 050-9598-152, 063-94-04-111. zzБокс СТО, р-н Автовокзала, с подъемником, компрессором и т. д. Тел. 050-299-35-77. zzЗдание, 100 кв. м, отдельностоящ., новострой, 3 отд. входа, автоном. отоПродаю пление, котел, скважина, под фитнес-центр, йогу. Тел. 050zzCHERY Amulet, 08 г. в., газ 704-81-88. пропан зарег., кондиц., г/у, стеzzКабинет 12 кв.м. м-н клоподъем., тонир., хор. сост., недорого. Тел.: 095-375-00-31, Артема. Тел. 095-295-35-85. zzКабинет мастеру ма- 050-666-44-52. zzCHEVROLET Aveo, 07 г. в., никюра. Тел. 095-295-35-85. пропан зарег., титаны R zzКафе, самый центр города, газ автомагнитолла, хор. сост., 200 кв. м, с оборудованием, 14, 25 000 грн. + 12 500 грн. недорого. Тел.: 095-375-00-31, (единораз. риэлт. работа). Тел.: 050-666-44-52. zzDACIA Solenza, 04 г. в., г/у, 050-959-81-52, 063-94-04-111. не бита, хор. zzКафе, центр, 300 кв. м, стеклоподъем., сост., недорого. Тел.: 095-375кухня, оборудование, летняя 00-31, 050-666-44-52. площадка, 10 000 грн./мес + zzDaewoo Lanos, 06 г. в. Тел. коммун. + 5 000 грн. - единораз. 099-49-72-789. риэлт. работа. Тел.: 050-959zzGeely СК, 08 г. в., ц/з, 81-52, 063-94-04-111. сигнал., тонир., г/у, кондиц., zzМагазин, 100 кв. м. Тел. газ пропан зарег., хор. сост., 050-70-48-188. недорого. Тел.: 095-375-00-31, zzМагазин, центр, 80 кв.м., 050-666-44-52. хор. сост., под любой вид деяzzKia Picanto, 2008 г. в., тельности. Тел. 050-474-63-34. коробка-автомат, 6 500. Тел. zzОтдельностоящее здание, 050-555-55-66. 100 кв. м, новострой, 3 отд. zzMercedes E-240, 4 matik, входа, автоном. отопление, 2005 г.в., черній, полный прив., котел, скважина, под офис, полный фарш, 11 900. Тел. 050магазин и проч. Обращ.: ул. 555-55-66. Банковская, 9. Тел. 050-70-48zzMercedes Smart, 2007 г. в., 188. 1 л, 6 700. Тел. 050-555-55-66. zzОфис в Дружковке, центр. zzMitsubishi Lancer Х10, 13 Тел.: 095-680-59-01, 099-456- г. в., автомат, идеал. сост., 11 15-16. 900. Тел. 050-555-55-66. zzОфис. помещение, 100 кв. zzNISSAN Terrano-1, 88 г. м, со стоянкой, ул. Банковская, в., блокировки, подготов. для 9. Тел. 050-70-48-188. бездорожья, 7 800. Тел. 050zzОфисное помещение, 555-55-66. центр. Тел. 050-588-89-77. zzRenault Logan, универсал, zzОфисные помещения 2012 г.в., бенз., серебро, отл. разных площадей, возмож. сост., 10 900. Тел. 050-70-24разное кол-во комнат. Тел.: 318. 050-95-98-152, 063-94-04-111. zzSkoda Superb 2008 г. в., 11 zzПлощадь в маг. «Электрон» 500. Тел. 050-529-88-32. (как идти на Ц. рынок), 50 кв. м, zzSubaru-Аutbak, 2005 г.в., 4 60 грн/кв. м, можно частями. wd, полный привод, 8 500. Тел. Тел.: 050-95-98-152, 063-94- 050-555-55-66. 04-111. zzToyota Rav 4, 07 г. в., не zzПомещ. под произ-во или бита, не краш., кондиц., г/у, склады, р-н ж/д, 380 кВт, мощ. хор. сост., недорого. Тел.: 09525 кВт, Н 5 м, закрывающ. 375-00-31, 050-666-44-52. двор, 206, 160, 3 по 30 и 20 zzVolkswagen Т4 пассажир. кв. м, под произ-во - 20 грн/ Тел. 066-35-24-524. кв. м, склады - 15 грн/кв. м, + zzVW passat, универсал., 1,8, половина оплаты первого мес., газ. Тел. 050-969-24-77. риелт. раб. единораз. Тел.: zzWV Golf, 93 г. в., 1,6, отл. 050-95-98-152, 063-94-04-111. сост., 3 600. Тел. 050-555zzПомещение под офис, 55-66. центр, 1 эт., каб. 14- 18 кв.м. zzВАЗ 2101 1981 г. в., 35 Тел. 050-588-89-77. 000 км., бенз., цвет красный, zzПомещение, 300 кв. м, р-н 1 хозяин, завод. оригинал, поМашмета, под магазин, аптеку. краска все родное, 1500. Тел. 050-875-42-85. Тел. 095-13-44-555.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

zzВАЗ 2101 1981 г. в., 35 000 км., бенз., цвет красный, 1 хозяин, завод. оригинал, покраска все родное, 1500. Тел. 050-875-42-85. zzВАЗ 2101 1981 г. в., 35 000 км., бенз., цвет красный, 1 хозяин, завод. оригинал, покраска все родное, 1500. Тел. 097-545-70-28. zzВАЗ 2106 в хор. сост. Тел. 050-777-40-31. zzВАЗ 2107 , 2008 г.в., газ/ бенз., цена договорная. Тел. 050-807-59-32. zzВаз- 2110, 2002 г.в., 1, 5 пробег около 200. Тел. 050545-18-12. zzВАЗ 21111, 2011 г.в., в хор. сост., 4 950. Тел. 066-94-69395. zzВАЗ-2103, 82 г. в., хор. сост., недорого. Тел.: 095-37500-31, 050-666-44-52. zzВАЗ-2104, 05 г. в., титаны, тонир., хор. сост., недорого. Тел.: 095-375-00-31, 050-66644-52. zzВАЗ-2105, 85 г. в., варить и красить не нужно, хор. сост., недорого. Тел.: 095-375-00-31, 050-666-44-52. zzВАЗ-2106, 82 г. в., 150 000 км. Тел. 095-048-37-23. zzВАЗ-2106, 91 г. в., варить и красить не нужно, хор. сост., недорого. Тел.: 095-375-00-31, 050-666-44-52. zzВАЗ-2110, 04 г. в., титаны р14, ксенон, ц/з, сигнал., тонир., стеклоподъем., тюнинг, хор. сост., недорого. Тел.: 095375-00-31, 050-666-44-52. zzВАЗ-2114, 08 г. в., газ пропан, 3 600, торг. Тел. 050555-55-66. zzВолга 31029 в отл. сост. Тел. 095-182-10-40. zzГАЗ 2410 бенз., 1987 г.в., белая, не бита, не крашена, на ходу. Тел. 050-68-92-484. zzДео сенс 2006 г. в., цвет серый металик, газ., хор. сост. Тел. 095-481-53-27. zzДео Сенс 2007 г.в., хор. сост. 2 950. Тел. 050-986-98-45. zzДокументы на SkodaOktavia, 2007 г. в. Тел.: 050555-55-66, 067-555-55-66. zzМосквич- 407 на ходу. Тел. 050-26-59-206. zzТаврия-1102, 92 г.в., идеал. сост., родной пробег 47 000 км, 1 500. Тел. 050-55555-66. zzТойота кариб полноприв., газ./бенз., тит диски, люк, хор. сост, 2 100, торг уместен. Тел.: 066-235-66-92, 050-471-37-12 (Виктор Павлович). zzХюндай Туксон, куплен в 2010, 2008 г.в., полн. прив., газ, бенз., черн., Краматорск. Тел. 050-613-11-67.

(присылайте SMS-сообщения)

zzВАЗ 2101- 2110 в люб. сост. Тел. 066-76-45-346. zzВАЗ 2101- 2110, быстро и дорого. Тел. 050-98-12-790. ВАЗ 2101-21015. Быстро и дорого. Тел. 095-807-27-76. zzВАЗ 2106-21099. Тел. 050981-26-97. ВАЗ в хор. сост., для себя. Тел. 099-721-4986. zzВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ. Тел. 095876-04-06. ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ, Москвич и др. марки в любом сост., можно не на ходу. Тел. 050-8312000.

Абсолютно любые авто в любом сост. Быстро и дорого. Тел. 050-58306-14.

zzТаврию или Славуту на з/ч. Тел. 050-814-77-85. zzТаврию или Славуту, инвалид., на ручном управлении, в любом тех. сост. Тел. 096-95-63-889.

Авто Opel, Mazda, Nissan и др. марки. Тел. 050-981-26-97.

Таврию, ВАЗ, ГАЗ, можно не на ходу, на з/ч. Тел. 050-803-09-79.

http://slavinfo.dn.ua

Куплю

zzГaзель, недорого. Тел. 099-453-17-18. zzГазель в любом сост. Тел. 066-414-70-76. zzВаз, Таврию в люб. сост. zzГазель для себя. Тел. 066Тел. 095-80-72-776. 433-02-22. zzВАЗ-2101-09, недорого. Тел. 095-317-96-72. Газель для себя. Тел. zzВАЗ-2101-099, в любом 050-831-2000. сост. Тел. 050-803-09-79. zzГазель, ГАЗон для себя. ВАЗ-2101-21099 на Тел. 066-88-34-120. ходу, дорого. Тел. 099zzГрузовое в люб сост. Тел. 099-21-99-757. 350-18-20. zzМАЗ, КамАЗ, КрАЗ, в люб. zzВАЗ-2101-2199, в любом сост., люб. модификации, с тех. сост. Тел. 050-501-61-41. докум. и без, приеду заберу, zzГАЗ, ЗАЗ, Москвич, ВАЗ, в Газон для себя, срочно. Тел. люб. сост. Тел. 099-350-18-20. 066-026-10-70. zzГАЗ, ЗАЗ, Москвич, ВАЗ, в zzМАЗ, КамАЗ, КрАЗ, в люб. люб. сост. Тел. 050-86-111-38. сост., люб. модификации, с zzГАЗ, Москвич, ЗАЗА, ВАЗ докум. и без, приеду заберу, на з/ч. Тел. 099-219-97-57. Газон для себя, срочно. Тел. 066-026-10-70. Даста, Daewoo, Тракторы в любом Renault, Mercedes и др. сост. Тел. 050-819-06марки в любом сост. 03. Тел. 050-981-36-87. ВАЗ, Москвич, на ходу, или на з/ч. Тел. 095642-07-59.

zzЗАЗ, Москвич, ВАЗ, можно не на ходу, на з/ ч. Тел. 050-8312-000. zzЛегковое авто всех марок, в любом тех. сост. Тел. 095Куплю 818-86-71. zzМосквич на ходу и под Aveo, Lacetti, Lancer, разборку. Тел. 050-770-86-03. Lanos, Sens, ВАЗ в zzМосквич, ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ в любом сост. Тел. 050- любом сост., на ходу, и на з/ ч. Тел. 050-98-12-790. 831-2000. zzМосквич, ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ в любом сост., можно не на ходу, Lanos, Sens, Aveo, з/ ч. Тел. 050-58-30-614. zzМосквич, ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ, в Lacetti, Приору в любом сост. Тел. 066-416-01- любом сост., можно не на ходу, на з/ч. Тел. 050-920-50-02. 87. zzМосквич, ВАЗ. ЗАЗ на з/ч. zzMazda 3, 6, Shcoda, Reno Тел. 095-80-72-776. Trafic, Mers Vito, Nissan. Тел. Славуту или ВАЗ 2109095-80-72-776. zzReno, Toyota, Chevrolet и 099 в норм. сост. Тел. 050-819-06-03. др. марки. Тел. 066-32-466-59.

zzАвто быстро в любом сост., на ходу и не на ходу. Тел. 066433-0-222. zzАвто быстро и дорого, на разборку (ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ и др.). Тел. 095-14-00-414. zzАвто дорого. Тел. 050-98136-87. zzАвто любой марки в любом сост. Тел. 050-591-49-48. zzАвто на разборку ВАЗ, ЗАЗ, Москвич, Волгу. Тел. 050-7548-148. zzВАЗ 2101- 21099 в люб. сост., от хозяина. Тел. 095-8072-776.

zzКамаз 53212, зернвоз, 10 тонник, с прицепом в отл. сост., не дорого. Тел. 095-648-94-77. zzКАМаЗ 53212, зерновоз, хор. сост. Тел. 095-49-11-259. zzМАЗ 5551, Самосвал, кабина нового образца, хорошее состояние, срочно. Тел. 095-398-79-18. zzМАЗ-5549, самосвал 1987 г.в. в отл. сост., 68 000, торг. Тел. 050-253-67-10. zzПогрузчик Т 156, фронтально-ковшевой в отл. сост., срочно, не дорого. Тел. 099017-83-04. zzПрицеп 2 ПТС-4, без документов, 35 000 грн. Тел. 095-385-82-91. zzПрицеп тракторный 2-птс 4, самосвал, на кругу, хор. сост., 45 000. Тел. 066-14154-02. zzСнегоуборочный трактор (грейдер) Husqvarna , 06 г. в., новый, 5 500. Тел. 050-55555-66. zzТрактор МТЗ в отл. сост., 85 000, торг. Тел. 066-41379-42. zzУстановка КУН на трактор в сборе 1 комплектации, отл. сост., прицеп 2- птс 4, тракторный, самосвал. Тел. 099503-26-30. zzЭкскаватор «петушок» ЮМЗ-2126, 4 200. Тел.: 050555-55-66, 067-555-55-66.

Тракторы и др. грузов. авто, в любом сост. Тел. 099-721-49-86.

Продаю

zz2 велосипеда жен. СССР. Тел. 066-710-29-44. zzВелосипед «Турист», в отл. сост, велосипед 5 скоростной, с планетарной втулкой, задним тормозом, хор. сост. Тел. 095672-00-73. zzВелосипед «Укаина» б/у. Тел. 095-52-62-254. zzВелосипед подростковый. Тел. 095-558-26-87. zzЗ/ч к мотоциклу «Ява-350». Тел. 066-866-919-8. zzМопед Honda Dio. Тел. 09561-99-686. zzМопед Honda Dio. Тел. 09561-99-686. zzМопед Ямаха чемп. Тел. 050-263-33-40. zzСкутер на ходу, 6 000. Тел. 068-837-2-50.

Куплю

Продаю

zzMercedes-Benz-Atega814, фургон, 94 г. в., 7 800. Тел. 050-555-55-66. zzГазель Соболь грузо-пасс., 8 мест, газ/бенз, хор. сост., срочно, 2 700, торг уместен, прицеп. Тел.: 066-235-66-92, 050-471-37-12 (Виктор Павлович).

zzВелосипед в хор. сост. взрослый и детский спортивный, горный или советский. Тел. 066-240-47-96. zzГорный спортивный взрослый и детский велосипед, велосипед Украина в хорошем состоянии. Тел. 050-18-48-588. zzМини-мокик пр-ва СССР. Тел. 050-62-69-421. zzСкутера, мотоциклы, мопеды в любом сост. Тел. 050-501-61-41.

«Газета объявлений» N 17 (623), 3 мая 2018 г.


Объявления диктуйте по тел.:

Продаю

zzБензобак на ВАЗ 2109. Тел. 095-34-500-70. zzГидравлич. борт с авто Mercedes, г/п 1 т. Тел. 099-069000-3. zzПрицеп «Дача» 3-мест. хор. сост., срочно , 1 500, торг. Тел.: 066-235-66-92, 050-471-37-12 (Виктор Павлович).

Куплю

zzБочку МЖТ-10 в любом сост. Тел. 066-060-22-37.

Продаю

zz250 грн/колесо - б/у резина из Европы. Тел. 066-981-21-21. zzАккумулютор б/у 100 А, ряд сидений для микроавтобуса. Тел. 066-35-24-524. zzБагажник на 4-ку, двойной, 500 грн., диски на 13, 4 т- 600 грн. Тел. 095-55-19-033. zzГБО метан. Тел. 093-0-333898. zzГБО пропан/метан, евро-2, евро-4, с гарантией до 2 лет, с установкой, з/п на Яву, ЧЗ-350, гермошлем, 2 шт. Тел. 095-1712-715.

zzГоловка блока на Газель, головка блока, коленвал иномарки. Тел. 098-121-4010. zzГоловка блока, Газель, 16клап., 3000 грн., коленвал. Тел. 096-546-22-51. zzГоловка блока, коленвал, блок, шестерни к иномарке. Тел. 097-457-17-03. zzГоловка блока, распредвал, шатуны, коленвал, б/у, Мерседес, Мазда, Рено, Хюндай, Чери, Форд, Додж,БМВ. Тел. 066-59457-64. zzДва двигателя, МТ, Юпитер- 5. Тел. 095-67-69-192. zzДвагатель с коробкой ЗАЗ 968 М, 40 с.с. Тел. 095-19748-50. zzДвигатели ЯМЗ-236, ЯМЗ-238 , Камаз, новые первой комплектации, 8 000 грн., КУН на трактор в отл. сост., в сборе, не дорого. Тел. 066-026-10-70. zzДвигатели, 1.1 кВт, 1000 об., 0.77 кВт, 1400 об., компрессор СО248ТУ22175015. Тел. 063-499-56-98. zzДвигатель от мотоцикла ИЖ Планета-5, 3500 грн. Тел. 099-72-110-79. zzДвигатель, коробка, мост и др. з/ч на Москвич. Тел. 050831-2000.

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zzДвигателя ЯМЗ 236, ЯМЗ 238, первой комплект., в идеал. сост., дешево. Тел. 095-64894-77. zzДвигателя ЯМЗ-236, 238, первойкомплектации, в хор. сост., недорого. Тел. 099-50326-30. zzДиск на Газель б/у. Тел. 050-62-309-75. zzДомкрат на автомобиль , 200. Тел. 068-830-04-23. zzЗ/ч на Ford-Skorpio: двигатель, коробка, зад. мост, кардан и прочее. З/ч, стекла на ГАЗ-53, стекла на ИФА. Тел. 095-182-10-91. zzЗ/ч на ГАЗ-24 и Москвич. Подшипники, компрессор ЗИЛ 130, крылья задние на ГАЗ 24. Тел. 095-863-72-63. zzЗ/ч на Москвич и Газ 24, задние крылья Газ 24. Недорого, поршня 0,5, коленвал, коробка. Тел. 095-194-63-13. zzКоленвал, гол. блока, Опель, Шкода, Шевроле, Фиат, Ниссан, 2500 грн. Тел. 097-51775-51. zzКолесо с запаской, с резиной, на 14, 350. Тел. 068830-04-23. zzКоробка передач на мазду 626, 1985 г.в. Тел. 050-77740-31. zzЛегков. шина 185х60х15 . камаевро, проб. 20 000. Тел. 050-648-76-22.

zzМост на ЗИЛ в сборе, задний. Тел.: 050-031-63-23, 095-60-45-702, 050-76-68674. zzРазличные з/ч для тяжелого мотоцикла «Днепр11/16», 2 автошины на Луаз, 4 на Мерседес Р-18, 4 на Porsche Cayenne R-19. Тел. 050-97335-35. zzРазличные з/ч для тяжелого мотоцикла «Днепр11/16», 2 автошины на Луаз, 4 на Мерседес Р-18, 4 на Porsche Cayenne R-19. Тел. 050-97335-35. zzТент автомоб., технический, 7х 5. Тел. 095-22-50723. zzТитан. диски на 14. Тел. 066-866-91-98. zzУстановка КУН, ковшевая на трактор ЮМЗ, МТЗ в отл. сост., 45 000. Тел. 050-25367-10. zzЩитки с нерж. на велосипед. Тел. 095-01-62-060.

Продаю

zzАллюминий, бронза, нержавйка, медь и т.д. Демонтируем конструкции. Тел. 066-676-60-04. Aбсолют. большой ассорт. б/у стройматер.: кирпич (белый, красный, серый, огнеупорный, кислотоупорный, шамотный). Плиты - ПК, ПКЖ (от 32 до 63). Блоки ФБС 3, 4, 5, 6. Ригеля, перемычки. Шлакоблок, гипсоблок. Сыпучий матер. (от 1 до 14 т), песок, зола, щебень и мн. др. Доставка по городу и р-ну. Мы работаем для вас. Нал/ безнал. Тел.: 066-43170-69, 063-9-410-810. zzА/цемент. труба б/у, Д 400-500 мм, а также металлопрокат (арматура, уголок и

др.), кирпич красн. для слив. ям, цоколей, гипсоблок, шлакоблок, шифер. Сыпуч. мат-лы (песок). Тел. 099-20-88-661. zzАрматура (10, 12, 14, 16, 18, 20) б/у и нов., в отл. сост., уголок, швеллер, лист, прут, двутавр. балка, труба, доставка, недорого. Тел. 095-1-400-400. zzАрматура (10-12) б/у, двутавр, уголок и др. стр. мат. (кирпич красный, бел., гипсоблок, шлакоблок, шифер). Сып. мат. (песок, зола и др.). Тел. 066-200-47-53. zzАрматура (10-12), 700 кг. Тел. 050-583-33-89. zzАрматура (12, 14) в наличии. Тел. 099-069-000-3. Арматура, труба, уголок, швеллер, полоса. Тел. 050-53647-66.

zzБатареи чугун., отл. сост., б/у. Тел. 095-1-400-400. zzБетономешалка бытовая или сдам в аренду. Тел. 099355-26-85. zzБлoк (2-6) ФБС (фундаментные) б/у. Доставка. Тел. 050-58-68-271. zzБлoк (2-6) ФБС, плита ассорт. ПК, ПКЖ, люб. кол-во, доставка. Тел. 066-595-45-15. zzБлoк (2-6), бет., фунд., плиты ПК, ПКЖ, люб. размеры, б/у. Доставка по городу и р-ну. Тел. 050-877-27-98. zzБлок (2-5) абс. ассорт. ФБС. Плита ПК (32-63). Кирпич красный, белый, шамот. Шифер, доска. Сып. мат. (песок, зола, шлак и многое др.). Тел. 095-39-888-06. zzБлок (2-5) ассорт. ФБС. Плиты ПК, ПКЖ, доставка. Тел. 095-61-40-433. zzБлок (2-5) б/у бетон. фундамент. (ФБС), плиты (ПК), люб. размеры, люб. количество. Тел. 095-14-00-414. zzБлок (2-5) б/у, отл. кач-во. Плита ПК, ПКЖ в ассортименте. Доставка. Тел. 095-1-400-400. zzБлок (2-6) - ассорт., бет. фунд., плита ПК, ПКЖ, люб. размеры, люб. кол-во. Тел. 095-24-53-582. zzБлок (2-6) - ФБС, б/у, отл. кач-во. Тел. 099-266-60-68.

Брикеты топливные, песок, зола, щебень, граншлак, земля, кирпич, строймусор, перегной. Тел. 050-21280-03. Брус строительный, балки, стропила, шалевка. Обращ.: ул. Профессиональная, 11 (р-н Ц. рынка). Тел. 095-398-79-18.

(присылайте SMS-сообщения)

zzГранотсев. 97-05. zzГранотсев. 97-42. zzГранотсев. 07-10. zzГранотсев. 96-98. zzГранотсев. 39-03. zzГранотсев. 32-56. zzГранотсев. 56-38. zzГранотсев. 39-93.

Тел. 063-849Тел. 095-673Тел. 095-614Тел. 063-849Тел. 095-684Тел. 066-757Тел. 066-523Тел. 098-750-

zzБрус, доска, немерные, Гранотсев. Тел. 050остатки. трубка медн., 12 мм., 2,5 м., лист стальной, т. 0,75 044-26-44. мм., 1,65 х 0,9 м, сендвич, 7,5 м. кв. Тел. 050-065-48-66. Гранотсев. Тел. 099zzВагонка сосна, ольха, 56-555-66. наличн., плинтус, уголок. Тел. zzГранотсев. Тел. 050-240095-209-55-68. zzВанна металл. Тел. 095-52- 83-02. 62-254. Гранотсев. Тел. 099zzВанна чугунная, б/у, доска 069-000-3. 20 мм х 40 мм, 1,2 м. Тел. 095033-11-74. zzГранотсев. Тел. 050-28497-57. Вывоз мусора. Тел. zzГранотсев. Тел. 050-578095-017-0347. 78-88. zzГранотсев. Тел. 050-034Вывоз мусора. Тел. 49-60. zzГранотсев. Тел. 099-074066-726-08-38. 10-73.

zzГипсоблок б/у, шлакоблок zzГранотсев. б/у, кирпич б/у, флок ФБС, 95-54. плита ПК, ПКЖ, отл. сост., дост. Гранотсев. Сып. мат. (песок, зола), ЗИЛ, 534-10-77. КамАЗ. Тел. 095-88-46-521. zzГлина, земля, чернозем, зола, песок, щебень. Тел. 050Гранотсев. 921-95-54. 227-75-80. zzГлина, песок, щебень, кирпич. Тел. 099-074-10-73. zzГранотсев. Блоки ФБС (3, 4, 5, 6). zzГлина, чернозем, шлак, 75-80. Тел. 066-534-10-77. зола. Тел. 050-284-97-57. zzГранотсев. zzГрaнотсев. Тел. 095-61-40- 04-57. Блоки ФБС (3, 4, 5, 6). 433. zzГрaнотсев (0,1-14т). Тел. Тел. 099-227-75-80. 050-87-53-933. zzГранотсев. Тел. 099-719Блоки ФБС 3, 4, 5, 6. 80-65. Тел. 050-655-41-40. zzГранотсев. Тел. 099-30782-52. zzБлоки, плиты, перекрытия, zzГранотсев. Тел. 050-921полублок, бетонный армиро- 95-54. ванный пояс. Тел. 095-11-77- zzГранотсев. Тел. 050-279599. 01-74.

zzБлок (3, 4, 5, 6) ФБС бетон. Тел. 050-921-95-54. zzБлок ФБС 3, 4, 5, 6. плиты ПК, ПКЖ. Тел. 073-921-95-54. zzБлок ФСБ, ассортимент 3, 4, 5, 6, плиты ПК, ПКЖ, дорожные, кирпич б/у. Тел. 099227-75-80.

Тел. 073-921Тел. 066Тел. 099Тел. 099-227Тел. 095-641-

Куплю

zzАккумуляторы, металл, радиаторы. Тел. 066-38832-80. zzГБО пропан евро 4, евро-2, пр-во Италия, б/у, хор. сост., для себя. Тел. 099-069-000-3. zzРезину ЗИЛ, КамАЗ, б/у, в хор. сост. Тел. 099-069-000-3.

«Газета объявлений» N 17 (623), 3 мая 2018 г.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

http://slavinfo.dn.ua

15


Объявления диктуйте по тел.:

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zzЖестян. лента, 1 мм, уголок алюмин. 25, 40, 45. Тел. 095-1-400-400. Забор метал., узорный, zzГраншлак. Тел. 050-240- соzzстолбами, Продаю выс. 60 см, 16,5 83-02. zzГранотсев. Тел. 066-534пог. м. Проволока, Д 2, 3, 4, 5, 10-55. вязал., стальн., оцинков. Тел. Граншлак. Тел. 099- 095-1-400-400. zzГранотсев. Тел. 063-379069-000-3. 02-44. zzГранотсев (0,1-10 т). Тел. zzГраншлак. Тел. 050-284050-921-95-54. 97-57. zzГранотсев (0,1-10 т). Тел. zzГраншлак. Тел. 050-578050-284-97-57. 78-88. zzГранотсев (0,1-10 т). Тел. zzГраншлак. Тел. 050-034050-578-78-88. 49-60. zzГранотсев (0,1-10 т). Тел. zzГраншлак. Тел. 099-074050-034-49-60. 10-73. zzГранотсев (0,1-10 т). Тел. zzГраншлак. Тел. 073-92195-54. Граншлак. Тел. 050655-41-40.

Граншлак. Тел. 066534-10-77. Граншлак. Тел. 099227-75-80. zzГраншлак. Тел. 099-22775-80. zzГраншлак. Тел. 095-64104-57. zzГраншлак. Тел. 066-534099-074-10-73. 10-55. zzГранотсев (0,1-10 т). Тел. zzГраншлак. Тел. 063-379073-921-95-54. 02-44. zzГранотсев (0,1-10 т). Тел. zzГраншлак (0,1-10 т). Тел. 066-534-10-77. 050-921-95-54. zzГранотсев (0,1-10 т). Тел. zzГраншлак (0,1-10 т). Тел. 050-284-97-57. 099-227-75-80.

zzГранотсев (0,1-10 т). Тел. 095-641-04-57. zzГранотсев (0,1-10 т). Тел. 066-534-10-55. zzГранотсев (0,1-10 т). Тел. 063-379-02-44. zzГранотсев (0,1-10 т), зола, граншлак, песок, щебень, точный вес, недорого, доставка в теч. 2 часов. Тел. 095-1-400400. zzГранотсев (1-7 т). ЗИЛ доставка. Тел. 095-1-500-200. zzГраншлак. Тел. 099-71980-65. zzГраншлак. Тел. 093-0-333898. zzГраншлак. Тел. 050-92195-54. zzГраншлак. Тел. 063-84997-05. zzГраншлак. Тел. 095-67397-42. zzГраншлак. Тел. 095-61407-10. zzГраншлак. Тел. 063-84996-98. zzГраншлак. Тел. 066-75732-56. zzГраншлак. Тел. 098-75039-93.

16

zzГраншлак (0,1-10 т). Тел. 050-578-78-88. zzГраншлак (0,1-10 т). Тел. 050-034-49-60. zzГраншлак (0,1-10 т). Тел. 099-074-10-73. zzГраншлак (0,1-10 т). Тел. 073-921-95-54. zzГраншлак (0,1-10 т). Тел. 066-534-10-77. zzГраншлак (0,1-10 т). Тел. 099-227-75-80. zzГраншлак (0,1-10 т). Тел. 095-641-04-57. zzГраншлак (0,1-10 т). Тел. 066-534-10-55. zzГраншлак (0,1-10 т). Тел. 063-379-02-44. zzГраншлак (0,1-10 т). Доставка. Тел. 099-50-50-350. zzДВП 5 листов, 3х1,3 м. Тел. 050-04-42-471. zzДоска немерная, остатки. Тел. 095-853-73-02. zzДоска обрезная, б/у, толщ. 20 мм, 0,7 куб. м. Тел. 095-31999-41. zzДоска, брус б/у, шифер 6-8-волн., кирпич б/у, сыпуч. мат. Тел. 099-974-89-85.

Зола. Тел. 050-04426-44. Зола. Тел. 099-56-55566. Зола. Тел. 099-069000-3. zzЗола. Тел. 050-578-78-88. zzЗола. Тел. 050-034-49-60. zzЗола. Тел. 073-921-95-54. Зола. Тел. 066-53410-77. Зола. Тел. 099-22775-80.

zzЗола. Тел. 099-227-75-80. zzЗола. Тел. 095-641-04-57. zzЗола. Тел. 066-534-10-55. zzЗемля. Тел. 095-51-999-39. zzЗола. Тел. 063-379-02-44. zzЗемля. Тел. 066-88-34-120. zzЗола (0,1-10 т). Тел. 050921-95-54. Земля. Тел. 050-044zzЗола (0,1-10 т). Тел. 05026-44. 284-97-57. zzЗола (0,1-10 т). Тел. 050Земля 4-14 т. Тел. 578-78-88. zzЗола (0,1-10 т). Тел. 050095-017-0347. 034-49-60. zzЗола (0,1-10 т). Тел. 099Земля, 4-14 т. Тел. 074-10-73. 050-143-18-12. zzЗола (0,1-10 т). Тел. 073921-95-54.

zzЗИЛ 7 т - зола, глина, песок, щебень. Тел. 095-1-400-400. zzЗИЛ, 7 т колхозник, доставка золы, песка, щебня, граншлака, гранотсева. Тел. 050-753-86-99. zzЗолa. Тел. 050-24-19-019. zzЗолa. Тел. 050-565-888-4. zzЗолa (0,1-12 т). Тел. 066200-47-53. zzЗола. Тел. 095-684-39-03. zzЗола. Тел. 099-307-82-52. zzЗола. Тел. 093-0-333-898. zzЗола. Тел. 050-921-95-54. zzЗола. Тел. 050-279-01-74. zzЗола. Тел. 063-849-97-05. zzЗола. Тел. 095-673-97-42. zzЗола. Тел. 095-614-07-10. zzЗола. Тел. 063-849-96-98. zzЗола. Тел. 099-719-80-65. zzЗола. Тел. 066-757-32-56. zzЗола. Тел. 066-523-56-38. zzЗола. Тел. 098-750-39-93. Зола. Тел. 050-65541-40. zzЗола. Тел. 050-240-83-02. zzЗола. Тел. 050-284-97-57.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

zzЗола (0,1-10 т). Тел. 066534-10-77. zzЗола (0,1-10 т). Тел. 099227-75-80. zzЗола (0,1-10 т). Тел. 095641-04-57. zzЗола (0,1-10 т). Тел. 066534-10-55. zzЗола (0,1-10 т). Тел. 063379-02-44. zzЗола (0,1-10 т) ЗИЛ, зернистая. Тел. 095-1-400-400. zzЗола (0,1-10 т) николаевская, глина, песок, шлак дроблен., щебень. Точный вес. Кирпич б/у. Доставка вовремя. Тел. 095-1-400-400. zzЗола (0,1-10 т), глина, гранотсев, песок, щебень, шлак, кирпич б/у. Доставка. Цена договорная. Тел. 095-1-400-400. zzЗола николаевская. Доставка ЗИЛ, 7 т. Тел. 099-7700-200. Зола, 4-14 т. Тел. 095017-03-47. Зола, 4-14 т. Тел. 066726-08-38.

http://slavinfo.dn.ua

(присылайте SMS-сообщения)

zzКирп. абс. любой. Тел. 050921-95-54. zzКирп., б/у, красный полнотелый. Тел. 095-88-46-521 zzЗола, доставка ЗИЛ. Тел. зв. после 21.04. 095-756-91-40. Кирпич. Тел. 099Зола, дробленный 069-000-3. граншлак, щебень. Тел. Зола, 4-14 т. Тел. 050143-18-12.

050-212-80-03.

zzКирпич. Тел. 050-921-95-54. zzКирпич. Тел. 050-284-97-57. zzКирпич. Тел. 073-921-95-54.

zzЗола, песок, шлак, граншлак, гранотсев, щебень. Тел. 050-240-83-02. zzЗола, песок, шлак, щебень. Недорого. Тел. 099-069-000-3. zzЗола, песок, щебень, шлак и др. стройматериалы. Доставка. Тел.: 050-03-16-323, 095-60-45-702. zzЗола, песок, щебень, шлак, граншлак, гранотсев, кирпич б/у. Доставка. Тел. 066-85-3333-1. zzЗола, шлак, щебень, песок, гранотсев. Доставка от 1 т. Тел. 093-0-333-898. zzЗола, шлак, щебень. Доставка. Тел. 095-756-91-40. zzЗола, щебень, песок, чернозем. Тел. 099-031-14-39. zzЗола. Доставка от 1 т. Тел. 095-1-400-430. zzКабель силовой алюмин., 3х35 и 1х16, 41,5 м. Тел. 095197-48-50. zzКалитка, метал., 1,5 х 1 м. Тел. 095-523-77-10. zzКафель керам., стеклоблоки, уголок 20х20 мм. Тел. 095-01-62-060.

zzКирпич. Тел. 099-227-75-80. zzКирпич. Тел. 095-641-04-57. zzКирпич. Тел. 066-534-10-55. zzКирпич. Тел. 063-379-02-44. zzКирпич (100 - 100 000 шт.) абс. ассорт. б/у большой выбор, белый, огнеупорный, красный, серый, шамотный, а также все сыпучие мат-лы (песок, зола, щебень, шлак и мн. др.). Доставка по городу и р-ну. Тел. 095-399-66-03. zzКирпич (1000 шт. белый) (1000 шт. красн.), б/у, в хор. сост. Песок. Доставка. Цена договорная. Тел. 095-1-400-400. zzКирпич (100 до 100 000 шт.), абс. ассорт. б/у: белый, красный, кислотоупор., огнеупор., шамотный, в люб. кол-ве. Доставка. Тел. 099-3637-745.

zzКиpп. 500 шт., красный, обоженный, 400 шт., белый полутор. силикат., б/у, возм. доставка. Тел. 095-24-53-582. zzКирп. (1000 красного, 2000 белого), б/у, доставка. Тел. 050-583-33-89. zzКирп. (1000 шт.) красный полнотелый, б/у, отл. кач-во. Тел. 066-20-888-63. zzКирп. aбс. ассорт. абс. кач-во б/у белый, белый одинарный, красный, кислотоупор., шлакоблок, плиты, блоки, полублоки. Сыпучие материалы. Низ. цены. Доставка беспл. по городу и р-ну. Тел. 099-622-44-14. zzКирп. aбс. ассорт., aбс. кач-во: белый, белый полуторный, красный, кислотоупорный, огнеупорный. Плиты ПК, ПКЖ. Блоки ФБС 3, 4, 5, 6. Регеля, перемычки. Сыпучие мат-лы. Тел. 095-31-999-41. zzКирп. абс. ассорт. - б/у белый, красный, шамотный, огнеупорн., серый краматорский, сыпучие материалы, песок, зола, шлак. Тел. 095-88-46-360. zzКирп. абс. ассорт. красный, белый, серый, огнеуп., кислот. Тел. 066-534-10-77.

zzКирпич (1000 шт.) б/у красный, хорошо обожженный, для постр. слив. ям, цоколей, не разруш. от воды. Не посредник, возм. доставка. Тел. 066-51-41-613. zzКирпич (1000 шт.) б/у, красный, обож. полнотелый (не разруш. от воды). Тел. 095-32035-90. zzКирпич (1000 шт.) крaсный, обожженный, полнотелый. Тел. 050-24-19-119. zzКирпич (1000 шт.), абс. любой б/у, качество, точн. кол-во. Вы останетесь довольны. Тел. 066-57-95-113. zzКирпич (1500 бел., 2000 красн. обож.), б/у, не посредник, возм. доставка от 100 шт. Тел. 099-622-72-12. zzКирпич (1500 белый, полуторный), а также 2000 шт. красного, обоженного, крепкого для сливных ям, цоколей. Возм. доставка. Тел. 066-88-341-20. zzКирпич (4000 шт.), огнеупорный ШБ-5, хорошего кач-ва. Тел. 099-453-17-18.

Кирпич. Тел. 066-53410-77.

«Газета объявлений» N 17 (623), 3 мая 2018 г.


Объявления диктуйте по тел.:

Продаю

zzКирпич (огнеупорный), б/у, хор. качество. Тел. 066-35-37800. zzКирпич (от 100 до 10 тыс.) - абс. ассорт. больш. выбор, б/у белый, белый полуторный, красный обож., огнеупор., серый краматорский, а также сыпучие матер., песок, зола, земля, шлак, глина, доставка. Тел. 099-97-49-006. z zКирпич 1000 шт., б/у, легковес. Тел. 099-97490-06. zzКирпич 1000 шт., белый, б/у. Доставка. Цена соответ. кач-ву. Песок, зола. Тел. 095-1400-400.

zzКирпич 1500 шт., б/у, красный (крепкий), полнотелый. Тел. 066-57-95-327. zzКирпич aбс. aссорт., б/у белый, белый одинарный, красный, кислотоуп., шамотный, шлакоблок, гипсоблок, шифер, плиты, блоки. Тел. 09950-33-599. zzКирпич абс. ассорт. 10 000 шт. б/у белый силикатный, красный, огнеупорный, кислотоупорный, шлакоблок, гипсоблок. Песок. Доставка. Тел. 095-1-400-400.

zzКирпич абс. ассорт. б/у белый, красный, огнеупорный, серый, кислотоуп., блоки, плиты, гипсоблок, шлакоблок. Доставка. Тел. 095-317-96-72. zzКирпич абс. ассорт. б/у в хор. сост. белый, крас., кислот., огнеуп., серый, шлакоблок, гипсоблок. Доставка. Цена договорная. Тел. 095-1-400-400. zzКирпич абс. большой ассорт. Тел. 063-379-02-44. zzКирпич абс. любой: белый, красн., шамот., кислотоуп., серый крам. Тел. 073-92195-54. zzКирпич б/у. Тел. 099-71980-65. zzКирпич б/у. Тел. 093-0333-898. zzКирпич б/у. Тел. 063-84997-05. zzКирпич б/у. Тел. 095-67397-42. zzКирпич б/у. Тел. 095-61407-10.

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zzКирпич б/у. Тел. 063-84996-98. zzКирпич б/у. Тел. 095-68439-03. zzКирпич б/у. Тел. 066-75732-56. zzКирпич б/у. Тел. 066-52356-38. zzКирпич б/у. Тел. 050-92195-54. zzКирпич б/у. Тел. 050-28497-57. zzКирпич б/у. Тел. 050-57878-88. zzКирпич б/у. Тел. 050-03449-60. zzКирпич б/у. Тел. 099-07410-73. zzКирпич б/у. Тел. 073-92195-54. zzКирпич б/у. Тел. 066-53410-77. zzКирпич б/у. Тел. 099-22775-80. zzКирпич б/у. Тел. 095-64104-57. zzКирпич б/у. Тел. 095-64104-57. zzКирпич б/у. Тел. 066-53410-55. zzКирпич б/у. Тел. 063-37902-44. zzКирпич б/у - ассорт. - в любом кол-ве, доставка в любой р-н. Тел. 099-069-000-3. Кирпич б/у ассортимент. Тел. 050-65541-40. zzКирпич б/у белый. Тел. 063-849-97-05. zzКирпич б/у в большом ассортим., шлакоблок, рассрочка, бартер. Тел.: 050-031-63-23, 095-60-45-702, 050-76-68-674. zzКирпич б/у для слив. ям, колодцев, цоколей (не разруш. от воды). Тел. 050-877-27-98.

zzПесок, зола, шлак, щебень, гранотсев, граншлак. Тел. 050240-83-02. zzПесок, зола, щебень, шлак, Песок. Тел. 099-56- граншлак, гранотсев, кирпич б/у. Доставка. Тел. 099-012-95-22. 555-66. zzПиломатериалы, доска, zzПесок. Тел. 050-240-83-02. брус, шалевка, дрова сосна200 грн. в нал. и под заказ. Тел. Песок. Тел. 099-069- 095-47-555-15. 000-3. Пиломатериалы: zzПесок. Тел. 050-284-97-57. доска, брус, рейка, zzПесок. Тел. 050-578-78-88. блокхаус. Тел. 050-030zzПесок. Тел. 050-034-49-60. 92-13. zzПесок. Тел. 099-074-10-73. zzПлитa (2-9 м), б/у ПК, ПКЖ zzПесок. Тел. 073-921-95-54. любых размеров, в любом кол-ве, zzПесок. Тел. 066-534-10-77. доставка. Тел. 099-50-33-599. Песок. Тел. 050-04426-44.

zzКирпич б/у, облиц., отл. кач-во (как новый). Тел. 099453-13-33. zzКирпич б/у, серый Краматорский, красный, силикатный. Тел. 066-435-75-25. zzКирпич белый, б/у. Тел. 095-614-07-10. zzКирпич кр., бел., сер, песок, щебень, шифкер б/у, 8 волновой. Тел. 050-807-87-80. zzКирпич красный 2 000 шт., белый - 2 000 шт, огнеупор- 2 000 шт. Тел. 099-78-46-555. zzКирпич красный полнотелый, б/у. Тел. 050-74147-13. zzКирпич красный, б/у. Тел. 095-614-07-10. zzКирпич красный, б/у. Тел. 066-757-32-56. zzКирпич обожжен. красн., серый, кислотоуп., белый полут. Тел. 095-641-04-57. zzКирпич огнеупорный, б/у. Тел. 095-614-07-10. zzКирпич силик., полут., 200 шт. Тел. 050-762-10-20. zzКирпич, б/у. Тел. 098-75039-93. zzКирпич, б/у, белый. Тел. 095-673-97-42. zzКирпич, б/у, красный. Тел. 095-673-97-42. zzКирпич, б/у, огнеупорный. Тел. 095-673-97-42.

zzКирпич б/у красный. Тел. 095-684-39-03. zzКирпич б/у красный. Тел. 063-849-97-05. zzКирпич б/у красный. Тел. 099-719-80-65. zzКирпич б/у красный 500-2000 шт., недорого. Тел. 050-034-49-60. Кирпич б/у любой. Тел. 066-534-10-77. Кирпич б/у любой. Тел. 099-227-75-80. zzКирпич б/у на сливные ямы. Тел. 066-435-75-25. zzКирпич б/у огнеупорный. Тел. 063-849-97-05. zzКирпич б/у отлич. кач-ва. Тел. 099-227-75-80. zzКирпич б/у, красный. Тел. 066-523-56-38. zzКирпич б/у, красный полнотелый. Тел. 050-741-47-13. zzКирпич б/у, красный, белый, серый. Тел. 050-28497-57.

(присылайте SMS-сообщения)

Кирпич, б/у: белый, красный, серый, шамот. Шифер 8-волн., полублок, гипсоблок, шлакоблок. Регеля 6-18 м. Плита ПК 2-9 м, ПКЖ, 6х1,5, 3х6, 3х12. Плита стеновая. Блок ФБС 3, 4, 5, 6. Тел. 050-27451-33.

«Газета объявлений» N 17 (623), 3 мая 2018 г.

zzКирпич, красный, б/у. Тел. 063-849-96-98. zzКирпич, красный, б/у. Тел. 098-750-39-93. zzЛист б/у 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм. Тел. 095-1-400-400. zzМеталические заборы из сетки. Панель ограждения шириной 2 480мм, сварена методом контактной сварки из оцинкованной проволоки и покрыта порошковой полимерной краской. Секции изготавливаются из проволоки следующих диаметров: 4+4+4; 5+3,5+5; 5+4+5; 5+5+5; С одной стороны панель завершается штырями, выступающими на 30мм. Размер ячейки 200*50мм (выс.* шир.).Обращаться по телефону. Тел.: 099-515-26-80, 095-431-09-94.

Песок. Тел. 099-22775-80.

Металлочерепица, профна с тил , у те плители, водостоки, битумная черепица. Тел.: 095-44-64-121, 050-593-76-79.

zzПесок. Тел. 099-227-75-80. zzПесок. Тел. 095-641-04-57. zzПесок. Тел. 066-534-10-55. zzПесок. Тел. 063-379-02-44. zzПесок (0,1-1 т). Тел. 095876-04-06. zzПесок (0,1-1 т) доставка в мешках. Поднимем на этаж. Тел. 066-20-888-63. zzПесок (0,1-10 т). Тел. 050921-95-54. zzПесок (0,1-10 т). Тел. 09926-96-000. zzПесок (0,1-10 т). Тел. 050284-97-57. zzПесок (0,1-10 т). Тел. 050578-78-88. zzПесок (0,1-10 т). Тел. 050034-49-60. zzПесок (0,1-10 т). Тел. 099074-10-73. zzПесок (0,1-10 т). Тел. 073921-95-54.

zzМеталолом очень дорого. Приезжаем. Тел. 050-74448-60.

Песок (0,1-10 т). Тел. 066-534-10-77.

zzМойка в комплекте, 650 грн. Тел. 050-527-41-86. zzПерегной с доставкой. Тел. 099-069-000-3. zzПесoк. Тел. 095-86-800-85. zzПесoк. Тел. 050-565-888-4. zzПесoк. Тел. 066-35-37-800 (в мешках). zzПесoк (0,1-1 т). Тел. 099453-17-18 (возможна доставка в мешках). zzПесoк (0,1-1-7-14 т) aбс. быстро доставим. Тел. 099622-44-14. zzПесок. Тел. 095-684-39-03. zzПесок. Тел. 099-307-82-52. zzПесок. Тел. 093-0-333-898. zzПесок. Тел. 050-921-95-54. zzПесок. Тел. 050-279-01-74. zzПесок. Тел. 063-849-97-05. zzПесок. Тел. 095-673-97-42. zzПесок. Тел. 095-614-07-10. zzПесок. Тел. 063-849-96-98. zzПесок. Тел. 099-719-80-65. zzПесок. Тел. 066-757-32-56. zzПесок. Тел. 066-523-56-38. zzПесок. Тел. 098-750-39-93.

zzПесок (0,1-10 т). Тел. 099227-75-80. zzПесок (0,1-10 т). Тел. 095641-04-57. zzПесок (0,1-10 т). Тел. 066534-10-55. zzПесок (0,1-10 т). Тел. 063379-02-44. zzПесок (0,1-10 т) абс. быстрая доставка, точный вес. Тел. 095-1-400-400.

Металлопрофиль, б/у, 1,09х6 м. Тел. 050-53647-66.

Песок. Тел. 050-65541-40.

zzПлитa (32-63) - абс. ассорт. б/у. ПК, 6-12, ПКЖ люб. кол-во, доставка по городу и р-ну. Тел. 066-433-0-222. zzПлитa (32-63) абс. ассорт. б/у, ПК, ПКЖ и люб. стройматериал, доставка. Блоки бет. фунд. 3, 4, 5, 6, полублоки. Тел. 066-57-95-327.

zzПлитa (32-63) ассорт., б/у: ПК, ПКЖ, любые размеры, резка под нужный размер, а также блоки ФБС 3, 4, 5, 6, доставка по городу и р-ну. Тел. 099-20-88-661. zzПлитa (32-63) б/у ПК (резка под размер), ПКЖ (3-12). Тел. 066-431-70-69. zzПлита (2-9 м) возм. резка под ваш размер, блоки ФБС (3, 4, 5, 6). Тел. 095-88-50-714. Песок, 4-14 т. Тел. zzПлита (32-63) абс. ассорт., 095-017-03-47. б/у ПК от 32 по 63, резка под нужный размер, ПКЖ любые размеры. Доставка по городу и Песок, 4-14 т. Тел. р-ну. Тел. 099-974-89-85. 066-726-08-38. zzПлита (32-63) абс. ассортим., б/у, ПК, ПКЖ. ДоПесок, 4-14 т. Тел. ставка. Тел. 050-921-95-54. zzПлита (32-63) ПК 6х1,5; 6х3, 050-143-18-12. ПКЖ б/у, ригеля, перемычки, zzПесок, граншлак, гра- доставка. Тел. 095-79-75-520. нотсев. Доставка. Тел. 095-756zzПлита (32-63) ПК, ПКЖ в 91-40. ассортим. Тел. 099-227-75-80. zzПесок, ЗИЛ - доставка. Тел. 095-756-91-40. zzПесок, зола, гранотсев, шлак, щебень. Недорого. Доставка. Тел. 099-069-000-3.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

http://slavinfo.dn.ua

17


Объявления диктуйте по тел.:

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10 Куплю

zzЦементоасбест. труба, Д. 250, 6 м. Тел. 095-863-72-63. zzЧерепица керамовая, неглазурован., 40 000 шт., возмож. вар-ты бартера. Тел.: 050-031-63-23, 095-60-45-702, 050-76-68-674. zzЧернoзем. Тел. 095-79-75520. Чернозем. Тел. 09956-555-66.

Продаю

zzПлита (42, 48, 54, 56, 58, 60, 63) б/у ПК, ПКЖ, дорожная, аэродромная. Блоки (3, 4, 5, 6). Доставка. Цена договорная. Тел. 095-1-400-400. zzПлита (42, 48, 54, 58, 60, 63) ПК, ПКЖ, дорожная, аэродромная. Тел. 066-534-10-77. zzПлита дорожная. Тел. 050076-21-49. zzПлита дорожная армированная б/у в ассорт. Тел. 095399-66-03. zzПлита дорожная разных размеров, а также стеновая (керамзитовая). Тел. 099-26660-68. zzПлита дорожная разных размеров, а также стеновая (керамзитовая). Тел. 099-26660-68. Плита ПК (42-63). Тел. 066-534-10-77. Плита ПК (42-63). Тел. 099-227-75-80. zzПлита стеновая керамзитовая, б/у, хор. сост. Тел. 095-026-49-81. zzПлитка желтая. Тел. 095247-06-46. Плиты б/у: перекр ы тия , ПКЖ, дорожная, стеновая. Тел. 050-655-41-40.

zzПродажа тротуарной плитки:ромб,гжель,Старый город,брусчатка. За информацией обращайтесь по тел. Александр. Тел.: 095-43109-94, 099-515-26-80. zzРаковина. Тел. 050-17002-86. zzСтеклоблок б/у, 200 шт., отл. сост. Тел. 095-1-400-400. zzСтроительный мусор. Тел. 050-741-47-13. zzСтройматериалы, б/у, в ассортименте. Тел.: 050-03163-23, 095-60-45-702, 050-7668-674. zzСтроймусор. Тел. 050-74147-13. zzТротуарная плитка в асортименте, бордюры, водостоки, шляпы заборные. Тел. 050-17807-12. zzТруба 42, 57, 76, 89, 102, 114, 159. Титановая труба, Д 68 мм, 20 м, Д 60, 36 м. Тел. 095-1-400-400. zzТрубы новые , диаметр 0,5-1,5 дюйма, б/у, уголок 25-50 мм., швеллер, арматура. Тел. 095-399-72-48. zzТрубы новые , диаметр 0,5-1,5 дюйма, б/у, уголок 25-50 мм., швеллер, арматура. Тел. 095-399-72-48. zzТрубы оцинк., 1 д. Тел. 095314-85-67. zzТрубы разные. Тел. 099612-48-85. zzУголок - ассорт. Труба 89, куски по 5 м, в наличии. Тел. 099-069-000-3. zzУголок 25, 30, 35, 50, 63, 75, 90, 100 - б/у в хор. сост. Перемычки ж/б, дл. 1,8 м. Тел. 095-1-400-400. zzЦемент Балаклея М-400. Доставка. Тел. 050-422-06-26. ЦЕМЕНТ М-400 БАЛЛАКЛЕЯ 89гр ДОСТАВКА! Тел.: 050-032-12-53, 063-284-82-66.

18

zzШлак (0,1-10 т). Тел. 050zzЧернозем. Тел. 050-921- 034-49-60. zzШлак (0,1-10 т). Тел. 09995-54. zzЧернозем. Тел. 099-074- 227-75-80. zzШлак (0,1-10 т). Тел. 09510-73. zzЧернозем. Тел. 073-921- 641-04-57. zzШлак (0,1-10 т). Тел. 06395-54. 379-02-44. zzШлак (0,1-10 т) для отсыпки Чернозем. Тел. 066- дворов. Тел. 066-534-10-77. 534-10-77. zzШлак (0,1-10 т) дроблен. zzЧернозем. Тел. 066-534- Тел. 099-074-10-73. zzШлак (0,1-10 т) ЗИЛ. 10-77. Абсол. быстро доставим. Доступные цены! Точный вес! Тел. Чернозем. Тел. 099- 095-1-400-400. 227-75-80. zzШлак (0,1-10 т) крамат. Тел. 066-534-10-55. zzЧернозем. Тел. 099-227- zzШлак (0,1-10 т) крама75-80. торский. Тел. 050-921-95-54. zzЧернозем. Тел. 095-641- zzШлак (0,1-10 т) молот., 04-57. крамат. Тел. 073-921-95-54. zzЧернозем. Тел. 066-534- zzШлак ЗИЛ 7 т, мариу10-55. польский доменный для основы zzЧернозем. Тел. 063-379- под тротуар. плитку. Тел. 09502-44. 1-400-400. zzЧернозем, запесочен. zzШлак с доставкой, от 1 т. Тел. 095-1-400-500. грунт. Тел. 050-279-01-74. zzЧугунные батареи, б/у. Шлак, 4-14 т. Тел. 095Тел. 050-172-70-82. zzШалевка, б/у, шифер 017-03-47. 8-волновой, б/у. Тел. 050-2419-019. Шлак, 4-14 т. Тел. 066zzШифер 6-, 8-волновый, б/у (белый, светлый, хор. ка- 726-08-38. чества). Тел. 066-431-70-69. zzШифер 8-волн., б/у. Тел. Шлак, 4-14 т. Тел. 050095-026-49-81. 143-18-12. zzШифер 8-волн., б/у и нов. Тел. 095-1-400-400. Шлакоблок вибрациШифер б/у. Тел. 050онно-прессовочный из 655-41-40. пропарочной камеры. Погрузка, доставка ул. zzШифер, 6 волн., б/у, 130 Обращ.: ул. Професл., 20 гр. самовывоз. Тел. 050сиональная, 11 (р-н Ц. 573-62-42. zzШифер, б/у, шалевка, рынка). Тел. 095-39879-18. брус, б/у. Тел. 066-435-75-25.

Металлолом очень zzАбсолютно быстро: лом всех металлов по самой дорого. Приезжаем. высокой цене, расчет на месте. Тел. 066-676-60-04. Тел. 050-744-48-60. приеду, zz10 000 кирпича б/у - zzМеталлолом, красный, белый, металлопрокат заберу. Тел. 050-75-48-148. б/у, плиты, блоки, ворота zzМеталлолом. Дорого. Тел. гаражные и др. строймат-лы. 095-698-99-33. Тел. 095-1-400-400. zzМеталлолом. Дорого. Работаем от предприятия. Тел. Аккумуляторы кислот., 095-698-99-33. щелочные, радиаторы. zzНожки для лавки, чугун., Щебень. Тел. 050Дорого! Тел. 050-536- советского образца. Тел. 050655-41-40. 704-81-88. 47-66. zzПлитa перекрытия б/у, Щебень. Тел. 050-044zzБлоки б/у 3, 4, 5, 6 ФБС, приеду заберу. Тел. 095-79-7526-44. полублоки, кирпич, шифер, 520. шалевку, приеду заберу. Тел. zzПлита абс. люб. размеров, 066-431-70-69. б/у, блоки, кирпич. Приеду Щебень. Тел. 099-56zzБлоки б/у ФБС, любых заберу. Тел. 095-88-46-521. 555-66. размеров, а так же любые zzПлита абс. люб. размеров, строймат., приеду, заберу. Тел. блоки и др. строймат., приеду zzЩебень. Тел. 050-240- 095-61-40-433. заберу. А так же строения под 83-02. zzВагончик строительный. разборку. Тел. 095-88-50-714. Тел. 099-069-000-3. zzПлита абс. любые, заберу Щебень. Тел. 099дорого. Тел. 095-399-66-03. 069-000-3. zzЩебень. 95-54. zzЩебень. 97-57. zzЩебень. 78-88. zzЩебень. 49-60. zzЩебень. 10-73. zzЩебень. 95-54.

zzЩебень. 10-77.

Тел. 050-284Тел. 050-578-

Техсеребро (контакты), столов. серебро, заводские цены. Тел. 050536-47-66.

Тел. 050-034Тел. 099-074Тел. 073-921-

Тел. 066-534-

Щебень. Тел. 099-22775-80. zzЩебень. Тел. 75-80. zzЩебень. Тел. 04-57. zzЩебень. Тел. 10-55. zzЩебень. Тел. 02-44. zzЩебень (0,1-10 050-921-95-54.

099-227095-641066-534063-379т). Тел.

zzШлакоблок б/у, гипсоблок, zzЩебень (0,1-10 т). Тел. кирпич. Сыпуч. мат. (песок, 050-284-97-57. зола, шлак). Доставка. Тел. zzЩебень (0,1-10 т). Тел. 099-622-72-12. zzШлакоблок нов. и б/у, хор. 050-578-78-88. zzЩебень (0,1-10 т). Тел. сост. Тел. 066-431-70-69. 050-034-49-60. zzЩебень (0,1-10 т). Тел. Шлакоблок новый и б/у. Тел. 099-069-0003. 099-074-10-73. zzЩебень (0,1-10 т). Тел. zzШлакоблок, б/у, полублок, 073-921-95-54. б/у. Тел. 066-435-75-25. zzЩебень (0,1-10 т). Тел. 066-534-10-77. Шлакоблок, новый, 10, zzЩебень (0,1-10 т). Тел. 20 грн/шт., от завода- 099-227-75-80. производителя. Тел. zzЩебень (0,1-10 т). Тел. Шлак. Тел. 050-044050-274-51-33. 095-641-04-57. 26-44. zzЩебень (0,1-10 т). Тел. zzШпатлевка. Тел. 050-50- 066-534-10-55. Шлак. Тел. 099-56- 186-17. zzЩебень (0,1-10 т). Тел. 555-66. zzЩeбень. Тел. 099-454- 063-379-02-44. 76-75. zzЩебень (0,1-10 т) ассорт. zzШлак. Тел. 050-240-83-02. zzЩeбень (1-14 т). Тел. 099- Гранотсев. Точный вес. До453-21-22. ставка. Тел. 095-1-400-400. Шлак. Тел. 099-069zzЩебeнь. Тел. 050-24-19019. 000-3. Щебень, 4-14 т. Тел. zzЩебень. Тел. 095-684095-017-03-47. zzШлак. Тел. 050-921-95-54. 39-03. zzШлак. Тел. 050-284-97-57. zzЩебень. Тел. 099-307zzШлак. Тел. 050-578-78-88. 82-52. Щебень, 4-14 т. Тел. zzЩебень. Тел. 093-0-333- 066-726-08-38. zzШлак. Тел. 050-034-49-60. zzШлак. Тел. 099-074-10-73. 898. zzЩебень. Тел. 050-279zzШлак. Тел. 073-921-95-54. Щебень, 4-14 т. Тел. 01-74. 050-143-18-12. z z Щебень. Тел. 063-849Шлак. Тел. 066-53497-05. 10-77. zzЩебень. Тел. 095-673- zzЩебень, ЗИЛ, 7 т. Тел. 095-756-91-40. zzШлак. Тел. 066-534-10-77. 97-42. zzЩебень. Тел. 095-614- zzЩебень, зола, песок, гранотсев, шлак. Доставка. Тел. Шлак. Тел. 099-227- 07-10. 099-069-000-3. z z Щебень. Тел. 063-84975-80. zzЩебень, зола, песок, 96-98. zzЩебень. Тел. 099-719- шлак, граншлак, гранотсев, zzШлак. Тел. 099-227-75-80. кирпич б/у. Доставка. Тел. 096zzШлак. Тел. 095-641-04-57. 80-65. zzЩебень. Тел. 066-757- 70-70-730. zzШлак. Тел. 066-534-10-55. zzЩебень, песок, зола и др. zzШлак. Тел. 063-379-02-44. 32-56. стройматериалы. ЗИЛ, 7 т. Доz z Щебень. Тел. 066-523zzШлак (0,1-10 т). Тел. 05056-38. ставка. Тел. 095-756-91-40. 284-97-57. zzШлак (0,1-10 т). Тел. 050- zzЩебень. Тел. 098-750- zzЩебень. Доставка ЗИЛ от 39-93. 1 до 7 т. Тел. 095-0-500-200. 578-78-88.

http://slavinfo.dn.ua

Стройматериал любой, здания под разборку. Тел. 050-274-51-33.

Тел. 050-921-

Щебень. Тел. 066-53410-77.

zzШлaк. Тел. 095-61-40-433. zzШлак. Тел. 099-719-80-65. zzШлак. Тел. 099-307-82-52. zzШлак. Тел. 093-0-333-898. zzШлак. Тел. 050-279-01-74. zzШлак. Тел. 063-849-97-05. zzШлак. Тел. 095-673-97-42. zzШлак. Тел. 095-614-07-10. zzШлак. Тел. 063-849-96-98. zzШлак. Тел. 095-684-39-03. zzШлак. Тел. 066-757-32-56. zzШлак. Тел. 066-523-56-38. zzШлак. Тел. 098-750-39-93.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

(присылайте SMS-сообщения)

zzВанна метал., б/у, раковина эмалир., унитаз, бочок, все нов. старого образца. Тел. 095-203-78-47. zzВанны. Тел.: 066-38832-80, 050-823-55-86. zzВорота гаражные разных размеров, б/у и нов. Тел. 0951-400-400. zzЗакупаем лом металлов. Самовывоз. Тел. 095-69899-33. zzКирпич абс. все стройматер., заберу, дорого. Тел. 095-61-40-433. zzКирпич абс. любой. Тел. 050-24-19-119. zzКирпич абс. любой б/у и все стройматериалы (плиты, блоки, гипсоблок, шлакоблок, шифер, доска). Заберу дорого. Тел. 050-87-53-933.

zzКирпич абс. любой б/у, в люб. кол-ве (приеду заберу от 100 шт). Тел. 099-453-21-22. zzКирпич абс. любой б/у, плиты, блоки, шифер, доска, заберу. Тел. 099-974-89-85. zzКирпич абс. любой, б/у, плиты, блоки, приеду заберу. Тел. 095-88-46-360. zzКирпич б/у. Тел. 063-84997-05. zzКирпич б/у. Тел. 095-67397-42. zzКирпич б/у. Тел. 095-61407-10. Кирпич красный, белый. Шлакоблок и др. стройматериалы новые и б/у. Тел. 050-03-16323. zzКирпич от 60 коп., разный. Гипсоблок, шлакоблок б/у. Тел. 099-069-000-3. zzКирпич, шлакоблок, гипсоблок, доски, брус, балку, дрова и др. стройматериал. Тел. 050-03-16-323. zzЛестница металл. Тел. 095-464-48-84. zzЛестница металл. Тел. 095-464-48-84. zzЛом всех металлов. Вывоз. Тел. 095-698-99-33. Медь, алюмин., латунь. Дорого. Тел. 050-53647-66. zzМеталл любой. Дорого! Тел. 095-698-99-33. zzМеталл! Лом и деловой! Купим на взаимовыгодных условиях. Тел. 099-29-00-996. М еталлолом + ц ветно й металл . Цена завода. Тел. 050-744-48-60.

zzЧерный и цветной металл. Тел. 066-216-00-55. Черный лом, стружку, дорого. Тел. 050-53647-66. zzШифер (6-8-волн.) б/у, приеду, заберу. Тел. 099-45313-33. zzШифер (6-8-волн.), дорого. Тел. 099-454-76-75. zzШифер 6-, 8-волн. приеду заберу дорого. Тел. 095-1-400414. zzШифер 6-, 8-волн., заберу дорого. Тел. 066-59-54-515. zzШлакоблок б/у, заберу сам. Тел. 099-453-17-18. zzШлакоблок, б/у и новый. Тел. 099-20-88-661.

Продаю

zzБлоки оконные 146х132, 3 шт. Тел. 050-68-66-803. zzВорота гараж., 2,5х2,4, нов., с короб., двери, метал., 1,8х0,9, с короб. Тел. 099-31-01-993. zzВходные двери. Недорого. Тел. 095-595-27-25. zzГаражные ворота, 2,45х1,95, 10000 грн. Тел. 050806-64-85. zzДве двери, силенч., дерев., б/у. Тел. 095-52-62-254. zzДвери межкомн. Тел. 095399-72-48. zzДвери межкомн. Тел. 095399-72-48. zzДвери новые с коробкой, не окрашенные, 1 600. Тел. 050-963-11-84. zzДверь дерев.,стандартн., 5 шт. Тел. 066-151-99-56. zzНадежные входные двери под заказ и в наличии. Лучшие цены от 1580грн. Тел. 066-71-633-72. zzОкна дубовые, идеал. сост. со стеклами. Комплект на дом. Тел. 095-203-78-47. zzОкно б/у, м/п, «глухое», 630х1447. Тел. 066-605-55-37. zzОконные блоки, дерев., новые и б/у, 135х1.5, балконные блоки, лестн. марш. Стеклоблок, новый и б/у. Тел. 050-701-24-67. zzОконные рамы со стеклами, б/у. Тел. 050-77-68-255. zzРамы застекл., двойные, б/у. Тел. 095-22-85-973. zzРамы окон. с форточкой, 1х1,4 м, 5 шт. Дверь метал., обшита вагонкой, утеплен., 1,91х0,73 м. Гаражные ворота, ассортимент, недорого. Тел. 095-1-400-400. zzРамы оконные, 1,18 длина, ширина 53 см. не застекл., 4 шт., дешево. Тел. 095-55-82-687.

«Газета объявлений» N 17 (623), 3 мая 2018 г.


Объявления диктуйте по тел.:

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zzЭл. самовар, швейн. маш. «Подольская», ножн., кух. комбайн «Салют-2». Тел. 095608-85-98. zzЭ л е к т р о д в и г а т е л и , швейные машинки «Зингер» и «Орша». Тел. 050-26-89-207. zzЭлектроплита, новая, однок., 4 положения , Германия, нагреват. елем. блин, 390. Тел. 050-81-76-824. zzЭлектросамовар, печь газ. zzШв. машинка, ножная. Тел. 2 комф. Тел. 095-247-06-46. 099-620-42-51.

Продаю

zz2 спутниковые тарелки с тюнером, вхор. сост. Тел. 095404-62-91. zz2 швейные маш., Подольск. Тел. 099-28-82-014. zzАвтоматика на котел КСТ-16, б/у и дверка. Тел. 09587-60-486. zzБаллон пропановый, 40 л. Тел. 050-62-30-975. zzБетономешалка пром. 380 В. Тел.: 050-555-55-66, 067555-55-66. zzВесы напольные, 1000 кг. Тел. 095-1-400-400. zzВесы стрелочные, торговые. Тел. 095-205-33-42. zzГБО евро-2 с гарантией, пр-во Италия, стенд для очистки и размагничивания бенз., 6000 грн., ГБО метан евро-4, гарантия 2 года. Тел. 066-866-91-98. zzД и з е л ь - г е н е р а т о р , мощность 220 кВт. Тел. 050555-55-66. zzДистиллятор, б/у, 50 л., нерж. сталь. Тел. 066-62508-93. zzЗарядное устройство для авто. аккум. Тел. 099-76878-69. zzКомпрессор для холодильника. Тел. 095-171-27-15. zzКотел «Висман» на з/ч. Тел. 050-172-70-82. zzКотел АОГВ-50, на тв. топ., уголь/дрова, недорого, срочно. Тел. 050-473-74-93. zzКотел для жидкого топлива, 4 трубы по 4 м на 150. Тел. 05065-20-888. zzКотел КСТ-16. Тел. 095182-10-62. zzКотел, кст-20, новый. Тел. 099-706-48-23. zzМедогонка. Тел. 099-3550-070. zzМелл. козырек на крыльцо, шина алюмин., 40х4, 13 м. Тел. 050-065-48-66. zzМешалква для шликера . из нерж. на 1,5 м. кб. Тел. 05069-230-89. zzМорозильная камера Литхер, 250 л. Тел. 095-11171-46. zzМорозильная камера, 2 000. Тел. 099-00-54-493. zzМорозильный шкаф до 400 кв. 220 Вт., рабочий. Тел. 099-22-74-538. zzНасос глубинный трехфазный 380 Вт, 13 кВт, подача 25 м/куб час. Тел. 050-62063-70. zzОхладитель пивной. Тел. 050-583-90-22. zzПускатели, 2, 4, 6 величины, б/у, теристоры с радиатором, 320 А. Тел. 050952-62-45. zzРедуктор газовый, стол. инструмент., буржуйка самодельная. Тел. 095-523-77-10. zzРесивер, б/у, 10 куб., давлен. рабоч. 16 атмосфер. Циркулярка без эл. двиг. Тел. 099-31-01-993. zzСепаратор зерновой для очистки и колибровки, самодельный, зерновая мельница самодельная. Тел. 067-93-19756. zzСковородка, Немецкая, оченгь большая, нерж., для кафе, ресторранв, пиццерий, 650. Тел. 066-962-34-33. zzСтабилизатор напряжения. Тел. 095-247-06-46. zzСтанок для изготовления сетки рабицы, медогонка. Тел. 050-031-90-50. zzТрансформатор ТП100 kw. Тел. 050-555-55-66. zzУлитка вытяжная, советского произ-ва, 2 шт., цена договор. Тел. 050-704-81-88. zzФрейзерный деревообрабат. станок, стационарный 2 шт. Тел. 050-048-04-61.

zzШвейная машинка Подольская. Тел. 066-588-70-40. zzШкаф-витрина под конфеты. Тел. 050-68-00-648. zzШкаф-витрина, стеклян., 3 шт. Тел. 050-524-90-49. zzЭлектродвигателя, новые и б/у. Тел. 050-701-24-67. zzЭлектродрель 350. Тел. 068-830-04-23. zzЭлектрокотел, б/у рабочий , 15 кВт, комплект для бара: стол и 4 пластиков. стула. Тел. 050-583-90-22. zzЭлектросоковыжималка. Тел. 050-86-32-975.

Куплю

zzГаз. колонку на з/ч. Тел.: 050-91-676-49, 66-55-93. zzГаз. колонку на з/ч. Тел. 093-59-84-671. zzКотлы. Тел.: 066-38832-80, 050-823-55-86. zzСчетчик для воды в колодец, Д. 20 мм. Тел. 050-77519-44. zzЭлектропилу, не дорого. Тел. 066-040-17-37.

Продаю

zzГаз. печь, 4-конфор. Тел. 095-863-72-63. zzГаз. плита «Тор-1470». Шв. маш. «Подольская». Тел. 095048-37-23. zzМуз. центр «Philips». Тел.: 20593, 050-823-74-65. zzМультиварка Phillips, Фен с насадками, электровафельница, электросоковыжималка. Тел. 095-016-82-77. zzПечка «Буржуйка». Тел. 099-620-42-51. zzСоковарка, кофеварка. Тел. 095-45-13-296. zzСоковарка, машинка швейная ножная «Зингер». Тел. 066-710-29-44. zzСтирал. маш. «Малютка» б/у. Тел. 095-52-62-254. zzТепловентилятор. Тел. 050-879-72-82. zzТепловентилятор. Тел. 050-879-72-82. zzХлебопечка PHILIPS. Тел. 099-54-79-222. zzХлебопечка, электрошашлычница, электродуховка Атель, все в хор. сост. Тел. 099-113-99-63. zzХолодильник « Норд». Тел. 050-858-33-27. zzХолодильник «Минск», б/у, 900 грн. Тел. 050-172-70-82. zzХолодильник «Норд». Тел. 050-91-676-49. zzХолодильник б/у. Тел. 050-95-22-168. zzХолодильник Норд 244, 3 000. менялся компресор. Тел. 066-733-63-88. zzХолодильник, б/у. Тел. 050-50-186-17. zzХолодильники «Донбасс» и «Кодры», токарный станок, газ. печь б/у, 2 комфорки, недорого. Тел. 095-31-30-600. zzХолодильники в раб и нераб. сост., недорого. Тел. 050-864-68-32. zzШв. машинка «Зингер» ручная 902488. Тел. 099-70648-23. zzШв. машинка «Зингер», немецкая, 500 грн, морозильная камера немецкая б/у. Тел. 09900-54-493. zzШвейная машинка «Подольская» ручная. Тел. 095-8760-486. zzШвейная машинка ножная. Тел. 050-04-42-471. zzЭл. двиг. со стир. маш. Indesit. Тел. 095-672-00-73. zzЭл. конвектор Atlantic, пр-во Франция, 1 000 грн. Тел. 050-775-19-44. zzЭл. самовар, швейн. маш. «Подольская», ножн., кух. комбайн «Салют-2». Тел. 095608-85-98.

Куплю

zzДвухкам. холодильник, жк телевизор, стирал. маш.автомат в раб. сост. Тел. 05018-48-588. zzМикроволновку в раб., не раб. сост, холодильник. Тел. 066-039-53-82. Платы бытовых и небытовых приборов. Тел. 050-536-47-66. Платы бытовых и небытовых приборов, 11 грн/ кг. Тел. 050-536-47-66. zzСтекло на плиту Мечта- 15. Тел. 050-77-519-44. zzСтир. машинку, недорого. Тел. 099-53-75-001. zzСтир. машинку, недорого. Тел. 099-53-75-001. zzХолодильник в хор. сост., для себя. Тел. 099-350-18-20. zzХолодильник Самсунг, Лджи. Тел. 099-482-64-27. zzХолодильник, двухкамерн., стирал. маш. в хор. сост. Тел. 050-657-82-89. zzХолодильник, нераб. Тел. 050-62-30-975. zzХолодильник, нераб. Тел. 093-59-84-671. zzХолодильники, стирал. маш, газ. кололнки, печки. Тел.: 066-388-32-80, 050-823-55-86. zzХолодильники, телевизоры, б/у, в хор. сост. Тел. 095-85-60-980. zzШвейн. машинку, ручную. Тел. 095-812-87-49.

Продаю

zz2 тел. Сони, муз. центр Сони, колонки с сабвуфером. Тел. 095-34-500-70. zzLG б/у, 37 см., 700 грн. Тел. 050-929-76-56. zzNikon, цифровой фотоаппарат, 30 мп., 950 грн., сенсорный экран. Тел. 095-39910-79. zzАвтомагнитола Jvc. Тел. 050-64-58-978. zzАудиосистема Sven, мощн. 2*20 Вт, для ПК, новая, недорого, муз. центр, автомогнитола «Sony» с колонками новая, недорого. Тел. 050-77519-44. zzВидеокамера Sony, телевизор Rainford, 700. Тел. 050-916-76-49. zzВидеомагнитофон на з/ч. Тел. 095-22-85-973. zzДиски, аудио-касеты. Тел. 066-822-62-80. zzИмпортн. тел. в идеал. сост., гарантия, качество. Тел. 095-411-73-58. zzКолонка звуковая. Тел. 099-768-78-69. zzМини-диски 33 шт. с проф. минусами, видеомагнитофон. Тел. 099-54-79-222. zzМуз. центр, Эстония стерио, 800 грн. Тел. 095-2178-861. zzОборудование для спутник. ТВ, гарантия. Тел. 05082-83-704. zzСаббуфер с колонками. Тел. 068-830-04-23. zzСпутник НD-рессиверы. Продажа, установка. Тел. 099603-54-23. zzСпутник. антенны, комплектующ. к ним. Тел. 099-60354-23. zzТВ «Sony» , аккустич. система, муз центр, муз. центр «Самсунг» с караоке. Тел. 095399-72-48. zzТВ «Sony» , аккустич. система, муз центр, муз. центр «Самсунг» с караоке. Тел. 095399-72-48.

«Газета объявлений» N 17 (623), 3 мая 2018 г.

zzТВ «Весна», ч/б, приемник с УКВ блоком. Приемники «Океан», «Меридиан» с УКВчастотой. Колонки мощные. Тел. 095-048-37-23. zzТВ Grundig, муз. центр. ORION, приставка с2. Тел. 066151-99-56. zzТВ Samsung. Тел. 050-92710-87. zzТВ Samsung, б/у, в хор. сост, DVD. Тел. 095-856-09-80. zzТВ Диджитал 21, евро сборка, пульт, документы, идеал. сост., 500 грн. Тел. 095203-78-47. zzТВ Диджитал 21, евро сборка, пульт, документы, идеал. сост., 500 грн. Тел. 095203-78-47. zzТел. Самсунг, ЛДЖи, идеал. сост., 900 грн. Тел. 095617-85-32. zzТелевизор Ареон, новый, камера. Тел. 050-164-13-60. zzТелевизор в отл. сост. Тел. 050-23-69-153. zzТелевизор Самсунг. Тел. 095-033-11-74. zzТелевизор Самсунг. Тел. 095-244-83-02. zzТелевизор Филипс, б/у. Тел. 095-641-82-46. zzТелевизор Шарк. Тел. 095521-86-31. zzТелевизор, панасоник, лджи, в идеал. сост., гарантия, цена договорная, доставка по городу. Тел. 099-092-31-61. zzФотоаппарат. Тел. 050-8632-956. zzФотоаппарат Кэнон, цифров., 650, наушники для ПК, 250. Тел. 068-830-04-23. zzФотоаппараты «ФЭД», «Вилия-авто», совет. пр-ва. Тел. 066-866-919-8.

Куплю

zzTВ, ламповый, ч/б, нерабочий, цветной ламповый, на з/ч. ТВ Джимакс, б/у, д 30 см, 500 грн. Тел.: 050-91-676-49, 66-55-93. zzTВ, ламповый, ч/б, нерабочий, цветной ламповый, на з/ч. ТВ Джимакс, б/у, д 30 см, 500 грн. Тел. 093-59-84-671. zzИмпортн., цветной тел., Жк, плазм., в раб., не раб. сост. Тел. 095-097-70-46. zzИмпортный тел в раб, не раб. сост. Тел. 066-039-53-82. zzНов. комплект для спутник. ТВ, недорого,б/у. Тел. 095-46448-84. zzНов. комплект для спутник. ТВ, недорого,б/у. Тел. 095-46448-84. zzТВ. Тел.: 066-388-32-80, 050-823-55-86. zzТВ импорт. пр-ва, отл. сост., недорого. Магнитофон бобин., только импорт. пр-ва. Тел. 095-464-48-84. zzТВ импорт. пр-ва, отл. сост., недорого. Магнитофон бобин., только импорт. пр-ва. Тел. 095-464-48-84. zzТелевизор импортный в раб., не раб. сост. Тел. 099482-64-27. zzТелевизоры старые, радиодетали, уселители, стабилизаторы. Тел. 066-67489-18.

Продаю

zzWi-Fi роутер, черный, 300, пауэр бэнк, 600, флешка на 32 гб., 200. Тел. 068-830-04-23. zzКопировальный аппарат К3, Кэнон. Тел. 095-244-83-02. zzМонитор Асус. Тел. 095521-86-31. zzРоутер. Тел. 050-86-32956. zzСист. блок, играв., хор. сост., очищен от піли, работает бесш., 1 гб вдеокарта, 2 995. Тел. 066-777-48-21.

Куплю

zzВ рабочем состоянии компьютер, ноутбук, принтер, нетбук, планшет. Тел. 066-24047-96. zzКомпьютер или ноутбук в хор. сост. Тел. 050-657-82-89. zzКомпьютер, рабочий в хорошем состоянии. Тел. 05018-48-588. zzНоутбук в раб., не раб. сост. Тел. 099-482-64-27. zzНоутбук, можно в не раб. сост. Тел. 099-092-31-61.

(присылайте SMS-сообщения)

zzРаскладушка, алюм., детская. Тел. 099-620-42-51. zzСтол для швейной машинки «Зингер». Тел. 095-52-62-254. Продаю zzСтол кухон., дубов., таzzNokia h 300, сенсорный буреты, матрас Дормео, 1,6х2. 550. Тел. 068-830-04-23. Тел. 095-45-13-296. zzNokia Lumia 510- 60 грн., Nokia 61111- 300 грн. Тел. 095Столярные изделия: 399-10-79. столы, стулья, кровати, zzСмартфон Самсунг садовая мебель, мебель Samsung Gt S5830 хор. сост., под заказ. Тел. 050оригинал. Тел. 095-672-00-73. zzСмартфон Хуавей у 6 про. 030-92-13. мощн. аккумулятор, мощная камера , 2 300, хом том zzСтулья. Тел. 050-268смартфон ht 17 про 2 200. Тел. 92-07. zzСтулья жесткие. Трюмо. 066-38-41-645. Тумбочка на ножках. Кровать на сетке с дерев. быльцами. Диван-книжка, нов. Тел. 095048-37-23. zzТабуретки, стол с точен. Продаю ножками. Тел. 099-612-48-85. zzГитара семиструнная. Тел. zzТрельяж напольный, не095-314-85-67. полиров. Стенка, 4,5х2,2. Тел. zzПианино «Украина», 095-608-85-98. светло-кор., прекр. звучание. zzТрельяж напольный, неТел. 050-299-34-21. полиров. Стенка, 4,5х2,2. Тел. zzЭлектрогитара, Германия, 095-608-85-98. «Этерна «. Тел. 050-53-69-098. zzТрильяж, в хор. сост., недорого. Тел. 050-15-60-954. zzТумба для белья, стенка Славянская, шифоньер 3 дв., с антрисолями. Тел. 095-521Продаю 86-31. zz2 обед. стола, 6 стульев, 2 zzТумба под тел., на родиках, табурета, скамека 2 м., 2 ши- ольха, хор. сост. Тел. 095-166фоньера, 4 кресла, 3 кровати 93-88. жнлнзные полуторки, недорого. zzТумба прикроват. 2 шт. Тел. 066-710-29-44. Тел. 050-855-43-19. zz3-створ. шкаф с антр., zzТумбочка , комод, натур. б/у, гостин. «Лора» 5 секций, дер, мягкий уголок б/у, пр-во цвет под орех, с антресолями, Румыния. Тел. 095-31-222-87. Болгария. Тел. 050-94-66-393. zzШкаф, туал. столик, тумб., zzБольшое кресло, в отл. стулья в хор. сост. Тел. 095-55сост., 800. Тел. 050-929-76-56. 34-044. zzГостинная, шкафы с Куплю антрис, цвет бордовый можно zzМягк. мебель для гостин. по отдельности по 500 грн. Тел. и кухни, кровати одно- или 050-675-75-71. двуспальная хор. сост. Тел. zzДиван- книжка, н дорого. 050-18-48-588. Тел. 095-459-67-76. zzМягкий уголок, диван в гоzzДиван, 200 в хор. сост. Тел. стиную, кухню, комп. стол, стул, 099-53-75-001. в хор. сост. Тел. 066-240-47-96. zzДиван, кресла 2 шт. б/у, по zzСтулья для кафе. Тел. 095100 грн. Тел. 050-86-32-975. 31-222-87. zzДиван, шир. 1,40 м, zzУглов. диван с креслом, расклад., 1200 грн. Тел. 099- диван с 2 кресл., кровать в хор сост. Тел. 050-657-82-89. 53-75-001. zzДиван-кровать, диван, комод, сервант. Тел. 050-2369-153. zzКомод, трильяж, журн. столик. Тел. 0958-128-749. zzКресла 2 шт., малогабаритные, стол 90х90, не Продаю полиров., 1960 г., две кровати, zzЗеркала + вешалка Неполуторки, дерев. быльца, мецкие 500 грн. Тел. 099-766матрас в отл. сост. Тел. 066- 84-69. 588-70-40. zzЗеркало настен., трапеzzКресло-кровать, б/у, цевидной формы, 70х45, отл. раскладушка, стол-тумба, сост. Тел. 095-092-50-02. светильник-ночник. Тел. 095- zzКовер 2х3. Тел.: 2-05-93, 033-11-74. 050-823-74-65. zzКровать дерев., двухспал., zzКовер, 2х3, Румыния, белоб/у. Тел. 095-314-85-67. синий, 500. Тел. 095-168-83-47. zzКровать полуторка, б/у, zzТурник настенный. Тел. орех цвет в отл. сост., шкаф 050-86-32-956. книжный, шифоньер. Тел. 09900-54-493. zzКровать, 1,4х 1,9, железная. Тел. 050-27-38-791. Продаю zzКровать, 2 местн., одном., дерев., новая. Тел.: 093-39- zzБосоножки жен., р. 38., 73-205, 050-963-19-99. туфли женские р. 37-38, б/у, zzКухонная стенка, стол, в отл. сост., весенне-осенние, стол письм., шкаф для одежды, Плащ, шапка-ушанка. Ватные пенал б/у отл. сост. Тел. 095- штаны. Тел. 095-22-85-973. 092-50-02. zzВаленки, сапоги реzzМягкий уголок «Фараон» зиновые. Тел. 095-399-72-48. цвет беж., 2,60х2,20. Тел. 050zzКостюмы р. 48-52, свитера, 143-37-59. рубашки. Тел. 050-879-72-82. zzПенал кухонный, тумбочки, zzМужской костюм новый на шифоньер, диван-кровать, шкафы для инструментов 95х выпускной или свадьбу, р. 48 , 66х 37, 99х 65х 36. Тел. 066- рост 182 см, цвет темный. Тел. 095-408-17-27. 151-99-56.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

http://slavinfo.dn.ua

19


Объявления диктуйте по тел.:

Продаю

zzМужской костюм, финский, новый, р. 54, рост 175 см, цвет черный. Тел. 050-99-866-93. zzНа рынке ж/д вокзала в магазине напротив «Маяка» открылся отдел трикотажных изделий больших размеров от 52 до 64. Тел. 099-150-63-10. zzОвчинный полушубок 56-58 р., дубл. натурал., женская. 50-52 р., мужск. обувь, кожа, 42-43, бушлат. Тел. 095-24483-02. zzПальто жен., кожа, зимн., 60-62, 150 грн. Тел. 099-07123-07. zzПлащ муж. р. 52, новый, цвет защитный. Тел. 050-67575-71. zzРезиновые сапоги, р. 45, нов., пальто, черн., кожа р. 50. Тел. 095-404-62-91. zzСапоги, кожан., осен., 2 пары, р. 39, 50 грн и 100 грн. Тел. 095-352-22-75. zzСвадебные платья, выпусные, вечерние, свадебные, фото по вайберу. Тел. 050-54518-12. zzТулуп, овчинный. Тел. 09521-78-861. zzФутболка , СК Шахтер, нов., в упак., оригинал, с лейбами, ХЛ- 850 грн. Тел. 099071-23-07. zzШуба , нутрия. Тел. 095-31222-87. zzШуба черная р. 48, кролик, 500 грн, дубленка цвет коричневый, 500 грн., шуба нутрия 1300. Тел. 050-17002-86. zzШуба, полушубок норковый, дубленка. Тел. 050858-33-27.

Продаю

zzВелосипед, самокат от 3 до 5 лет. Тел. 095-182-10-62. zzОрех. Тел. 095-85-60-980. zzСемечка (малооценка). Тел. 050-03-16-323. zzЧайный гриб. Тел. 063-49956-98.

Куплю

zzКукурузу, просо, пшеницу, ячмень, овес. Тел. 050-03-16323.

zzОрехи. Тел.: 066-38832-80, 050-823-55-86. zzОрехи. Тел.: 066-38832-80, 050-823-55-86.

Продаю

zzДетские пышные платья на 5, 6, 7, 8, 9, 10 лет, надеты один раз, цена договорная. Тел. 050170-92-44. zzДетский самокат, алюмин., санки, б/у. Тел. 050-62-30-975. zzЗимние ботинки 37 р., дубленки на 10-11 лет, на мальчика. Тел. 099-72-19-082. zzКоляска зима-лето, 900. Тел. 095-420-27-11. zzКоляска трансформер дет. для мальчика, 700 грн. Тел. 099-113-99-63. zzКоляска-трансформер, зима-лето, отл. сост. Тел.: 05003-16-323, 099-918-02-70. zzМанеж с колыбелью, пр-во Польша. Тел. 095-154-79-82.

20

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zzБанки, бочонки, керамические. Тел. 063-892-82-90. zzБанки, стекл., 3 л. Тел. 050065-48-66. zzБидон молочный 38 л., канистра 20л., 50 грн., улий деревянный, ящики пластик. 20 кг., дер. д/ овощей. Тел. 066710-29-44. zzБидон, 3 л, нов., таз алюминиевый, б/у. Чайник на 2 л. Банки, 3, 1 и 0,5 л. Тел. 095228-59-73. zzБочка пласт., 200 л., 200 грн. Тел. 050-929-76-56. zzБочки метал., 200 л, из-под ДЗ. Тел. 066-17-39-432. zzБочок метал. на 38 л. Тел. 066-151-99-56. zzБревно 2 куба. Тел. 050973-35-35. zzБревно 2 куба. Тел. 050973-35-35. zzБрезент СССР 10 м.х90 см. Куплю Тел. 066-32-94-211. zzДетскую коляску-трансформер в хор. сост., недорого. Брекеты топливные Тел. 066-240-47-96. заменитель дров и угля. Доставка. Тел. 050-21280-03. zzМанеж, 100 грн. Тел. 050963-11-84. zzОбувь и одежда от 20 грн на дев. до 3-х лет, импорт., недорого. Костюм 3-ка на подростка + брюки зим. 120 грн. Тел. 095-35-222-75. zzПампепрсы 6, 31 шт, 4 грн./шт., манеж детский. Тел. 099-54-79-222. zzПампепрсы 6, 31 шт, 4 грн./шт., манеж детский. Тел. 099-54-79-222. zzЭлектровыжигатели для дет. творч. Тел. 095-399-72-48. zzЭлектровыжигатели для дет. творч. Тел. 095-399-72-48. zzЭлектромобиль, детск., для 2-4 лет. Тел. 099-54-79222. zzЭлектромобиль, детск., для 2-4 лет. Тел. 099-54-79222.

zzДрова (1, 2, 3, 4 скл/м), дуб, колотый, сухой. Доставка. Тел. 050-877-27-98. zzДрова (1, 2, 3, 4) колот. Дуб. с доставкой. Тел. 050-5868-271. zzДрова (1-4 скл/м), дуб, колотые, любые. Доставка. Тел. 095-320-35-90. zzДрова (1-4) - дуб - колотые, рубленые. Доставка. Тел. 09936-37-745. zzДрова (1-4) - колотые, дуб, с доставкой. Тел. 066-51-41613. Дрова дуб колотый в любом объеме, чурки. Доставка по городу бесплатно. Тел. 050215-89-93. Дрова дуб, ясень. Чурки, колотые. Доставка. Тел. 066-66749-44.

zzДрова дубовые, колотые, доставка по городу бесплатная. zzБухта колючей проволоки, Тел. 050-18-81-459. трубы чугун. сотка, сетка нерж., zzДрова дубовые, колотые, труба подзорная. Тел. 095-247- чурки. Доставка. Тел. 095-746Продаю 06-46. 89-81. zzБиблиотека домашняя. Тел. 050-53-69-098. zzЖурналы «Здоровье» 82-87, фмзкультура и спорт, 67 г., за рулем 68, 69, 72. Тел. 066-32-94-211. zzКлетки кроличьи 2-мест., 4 шт. Тел. 050-620-63-70. zzКнига «Кулинарное искусство и венгерская кухня», издание 3, 1956 г.в, с цветными иллюстациями, Элек Мадьяр. Тел. 099-00-54-493. zzКниги по логопедии. Тел.: zzВилки СССР, новые,12 шт., zzДрова колот., чурки. До050-64-58-978, 095-859-12-38. 1 000, пос. Селезневка. Тел. ставка бесплат. Тел. 050-62563-60. zzСобрание сочинений А. С. 050-55-97-178. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, zzВозик на 2-х колесах. zzДрова колотые и чурки с В. Маяковского и др. Тел. 095- Корыто для раствора, весы доставкой. Тел. 093-461-05-41. аптечные. Тел. 095-87-60-486. 523-77-10. zzЭнциклопедия «Граж- zzГладильная доска, зеркала Дрова колот ы е , данская война и военная 3 шт., 45х117, стекла 52х114, ч у рки . До с тавка 52х54, утюги электрические, интервенция в СССР» 1987 г. беспл. Тел. 050-551советские. Тел. 095-878-86-45. издания. Тел. 050-04-42-471. zzДерев. рамки для фото- 59-28. графий. Банки 0,5 л, 3 л. Тел. 095-22-85-973. Дрова колот ы е , zzДрoвa (1-4 скл/м) рублен. чурки. Дуб, ясень. дуб, доставка по городу и Продаю Тел. 095-393-30-40. zzСушилка для тарелок, району. Тел. 050-24-19-019. z z Дрoвa (1-4) дуб45 грн. Утюг метал., 70 грн. zzДрова мягких пород. Дрова Чемодан коричнев., больш., колотый-сухой, доставка от 1 с разборки. 350 грн. с докожзам, СССР. Тел. 095-124- скл-м. Тел. 066-433-0-222. Тел.: 050-03-16-323, zzДрoва (1, 2, 3, 4 склм), ставкой. 60-87. 095-60-45-702, 097-65-91-768. колотые. Дуб. Тел. 095-39zzДрова колотые, дуб. ДоzzДрова с разборки и ставка от 1 скл.м. Тел. 050-044- 888-06. zzДрoва (1, 2, 3, 4, 5), дуб, деревья под снос. Тел.: 05026-44. 095-60-45-702, Доставка. 031-63-23, zzДрова 1-4 скл. м, дуб рублен.-колотые. 050-76-68-674. рублен., доставка по городу и Тел. 050-583-33-89. zzДрoва (1-4 скл/м) сухие, р-ну. Тел. 099-291-50-77. Дрова чурки и колотые. zzДуб колотый, сухой. До- дуб, колотые. Тел. 050-24-19- Дуб, ясень. Тел. 099ставка, недорого. Тел. 095-14- 119. zzДрoва (1-4) дуб рублен.- 079-43-94. 00-444. zzДоставка дров по городу и колотый, доставка от 1 скл/м. р-ну. Дуб рубленный. Тел. 095- Тел. 066-35-37-800. Дрова ч у рки , zzДровa (1-4) дуб, колотые. 14-00-555. колотые, доставка zz1-4 скл. м дрова дуб Доставка от 1 скл/м. Тел.: 095- бесплатно. Тел. 063рублен., недорого. Тел. 099-56- 31-999-41, 093-32-77-180. zzДрова (1 - 4), колот. с 720-82-03. 555-66. zz2 пух. одеяла, в хор. сост. доставкой. Дуб сухой. Тел. 099622-72-12. Тел. 050-979-26-83. zzАквариум, 200 л. в ком- zzДрова (1, 2, 3 скл/м), дуб, колотые. Доставка. Тел. 066плекте. Тел. 050-53-69-098. zzБанки 1 и 3 л. Тел. 050-91- 57-95-113. zzДрова (1, 2, 3, 4 скл/м), 676-49. доставка. Тел. 095-61-40zzБанки 3 л. Тел. 095-853- дуб, 433. 73-02. zzБанки 3 л., бочонок керам., 50 л. Тел. 095-314-85-67. zzБанки 3л., 1 шт.- 10 грн. Тел. 095-608-85-98. zzБанки 3л., 1 шт.- 10 грн. Тел. 095-608-85-98. zzБанки от 0,5 л. до 3 л. Тел. 095-87-905-87. zzБанки, 0,5 и 1 л. Тел. 050927-10-87. zzБанки, 3 л. Тел. 066-00-48170. zzБанки, 3 л. Молочные бидоны, термос, емкости и др. Тел. 050-875-42-85.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

http://slavinfo.dn.ua

(присылайте SMS-сообщения)

Дрова ч у рки , колотые, доставка бесплатно. Тел. 098001-90-88. zzДрова, 150 грн/куб, самовывоз, бочки 100 л. и 200 л. для сыпучих кормов, емкости по ГТМ, стрелочные тарелочные весы. Тел. 050-268-92-07.

zzМакулатуру, полиэтилен, пластмассу, аккумляторы, самовывоз. Тел. 050-50-186-17. zzМакуха сыродав. и жарен., кукуруза, ячмень, пшеница, просо. Возмож. б/н, рассрочка, бартер. Тел.: 050-031-63-23, 095-60-45-702, 050-76-68-674. zzПалатка двухместная, новая. Тел. 095-182-10-62. zzПалатки. Тел. 099-61248-85. zzПортфель муж. новый, нитки вязальные по 100 гр., зеркало без оправы, канистнры 20 л., сервиз Немецкий, Мадонна, на 4 персоны. Тел. 066-588-70-40. zzРация. Тел. 050-86-32-956. zzРога оленей и лосей. Тел. 050-683-26-84. zzСамовар на дровах. Подсвечники из бронзы. Тел. 066740-97-09. zzСамовар, выварка на 15 л. Тел. 095-033-11-74.

zzДрова, дуб колотый. Тел. 066-431-70-69. zzДрова, дуб, колотый, чурка. Доставка. Тел. 050-715-17-62. zzДрова, колотые, чурки. Доставка бесплатно. Тел. 066232-66-41. zzДрова, уголь абсол. любые, недорого, доставка в короткие сроки, рассрочка, бартер на стройматериалы, сельхозпродукцию, живность. Тел.: 050-031-63-23, 095-6045-702, 050-76-68-674. zzДрова, чурки, колотые. До- zzСелитра аммиачная, ставка. Тел. 066-047-61-85. карбамид, нитроаммофоска. zzДрова. Уголь. Мел в Тел. 050-087-42-46. мешках, бартер на зерновые и zzСелитра, НПК и др. удоживность. Тел.: 050-031-63-23, брения. Тел. 050-03-16-323. 095-60-45-702, 050-76-68-674. zzСтекло, 14 шт., 40х70 см. Дрова : колот ы е , Тел. 099-620-42-51. zzТаз аллюминевый, б/у в ч у рки . Б е с пл . хор. сост., 15 л., 80. Тел. 050доставка. Тел. 093- 81-76-824. 504-60-52. zzТкань защитного цвета , 1,5 м. и 3,2 м. Тел. 050-675-75-71. zzТкань отрез драпа, цвет Дрова : ч у рки и 2,8х1,5. Тел. колот ы е . Б е с пл . темно-сиреневый, 050-04-42-471. доставка. Тел. 095zzТокарный патрон, 4-кул., 177-88-95. запчасти для мембр. насоса. Тел. 063-499-56-98. zzДуб, окация, 400 грн./ куб. zzУголь древесный из Тел. 066-771-50-94. плодовых деревьев и твердолиzzЕлочные игрушки. Тел. ственницы (1,5, 2,5, 10 кг). Тел.: 066-740-97-09. 050-03-16-323, 095-60-45-702. zzЕмкость бензовозная, zzУголь: семечка, орешек, объем 5450. Тел. 050-555- рядовка, люб. кол-во. Тел.: 55-66. 050-031-63-23, 095-60-45-702, zzЕмкость для сливн. ямы, 10 050-76-68-674. кубов, плоскостен, бочок для zzУлики 12 рамоч., рамкиводы, 1,3 м. куб. Тел. 099-31- сушье, рамки-каркас. Тел. 09501-993. 51-820-92. zzШелк, 2 рулона. Тел. 050Земля 4-14 т. Тел. 17-00-286. 066-726-08-38. zzШлак, печной. Тел. 066-00151-53. zzЗола, недорого. Тел. 050Куплю 472-27-75. zzИкона старинная. Тел. 066- zzБусы янтарные. Янтарь, подзорную трубу. Тел. 066-740951-5773. zzИкона старинная. Тел. 066- 97-09. zzКукурузу, ячмень, овес, 951-5773. zzКабель для сварки, кисло- просо, горох, сено, солому. родные шланги, прут с нерж. 10 Тел. 050-031-63-23. мм. Тел. 095-01-62-060. zzКазан 10-15 л. Тел. 050172-70-82. zzКанистры. Тел. 095-04837-23. zzКанистры на 20 л., метал. Тел. 095-34-500-70. zzКанистры под бензин, 20 л. Тел. 095-672-00-73. zzКарнизы метал., 2,8 100 грн, 1,7 60 грн , 2 80 грн., 3 л. банки 6 грн., 1 л 4 грн. Тел. 050157-43-45. zzКаструлю на 40 л. аллюм. zzМакулатуру, полиэтилен, аккумул. щелочные и кисТел. 095-45-13-296. zzКерам. емкость с крышк. лотные, б/у, нерж. емкости, проволоку, сетку, лист, ящики 22 л. Тел. 095-404-62-91. для яиц. Алюм. кастрюля, 40 л. zzКислотоуп. кирпич в Тел.: 050-91-676-49, 66-55-93. наличии. Тел. 099-069-0003. zzМакулатуру, полиэтилен, zzКлетки метал., аквариум аккумул. щелочные и кисили обмен. Тел. 095-47-65-392. лотные, б/у, нерж. емкости, zzКовер, 3х4 м., 2 ковра 2х3, проволоку, сетку, лист, ящики Турция. Тел. 099-196-32-42. для яиц. Алюм. кастрюля, 40 л. zzКолбы для термосов, 2- 3 Тел. 093-59-84-671. л. Тел. 095-31-222-87. zzНожки для лавки, чугун., zzКравчучки. Тел. 095-558- советского образца. Тел. 05026-87. 704-81-88.

«Газета объявлений» N 17 (623), 3 мая 2018 г.


Объявления диктуйте по тел.:

куплю

zzОлово, свинец. Тел. 095411-73-58. zzПерины. подушки. Тел.: 066-388-32-80, 050-823-55-86. П о д д он ы д ерев . , б/у. Тел. 050-820-5579. zzПредметы старины. Тел. 095-203-78-47. zzСамовар на дровах, самовар на углях, часы старин., подсвечники старые, изделия из бронзы и латуни, статуэтки старин. Тел. 095-464-48-84.

zzСамовар на дровах, самовар на углях, часы старин., подсвечники старые, изделия из бронзы и латуни, статуэтки старин. Тел. 095-464-48-84. zzСтартовый пакет, МТС, б/у, карта памяти 8 гб, 120. Тел. 095-399-10-79. zzТех. серебро, радиодетали. Тел. 099-092-31-61.

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zzСадовый инвентарь, опрыскиватель, садовый бур, стремянка садовая 3 м. Тел. 095-399-72-48. zzСадовый инвентарь, опрыскиватель, садовый бур, стремянка садовая 3 м. Тел. 095-399-72-48. zzСадовый инвентарь: лопаты, тяпки, грабли, вилы и др. Тел. 050-875-42-85. zzСаженцы крупн. клубники, малины. Тел. 095-47-65-392. zzСаженцы, лещина, элеотеракок, роза вьющ.,виноград. Тел. 099-612-48-85. zzСелитра, НПК и др. удобрения. Тел. 050-03-16-323. Семена кормовых трав (люцерна, эспарцет, клевер, кострец, суданка и т.д.), сидератов, медоносов, гибриды и сорта подсолнечника, кукурузы и др. культур. Тел.: 067-689-27-26, 099-503-69-17. Семена кормовых трав (люцерна, эспарцет, клевер, кострец, суданка и т.д.), сидератов, медоносов, гибриды и сорта подсолнечника, кукурузы и др. культур. Тел.: 099-503-69-17, 067-689-27-26. zzСено в мешках. Тел. 050546-54-86. Сено, солома ячневая, пшеничная. Тел. 050760-57-44.

Разное

zzНавоз коровий, бесплатно, самовывоз, п. Селезневка. Тел. 050-55-97-178. zzНавоз коровий, бесплатно, самовывоз, п. Селезневка. Тел. 050-55-97-178. zzСад. общ-во «Ива» приглаш. желающих заняться садоводством, много пустующей земли. Общ. наход. в 15 мин. от ж/д вокзала. Ждем вас! Тел. 066-019-61-78 (Александра).

Продаю

zzАлое, столетник, 80 см. Тел. 050-99-86-080. zzГолубятня, с летн. выгулом, Артема. Тел. 050-0316-323. zzДиффенбахия. Тел. 095608-85-98. zzДиффенбахия. Тел. 095608-85-98. zzКукуруза, с. Маяки. Тел. 050-621-25-59. zzКунжут, зиманинской породы, с третим окопом. Тел. 095-524-39-70. zzЛечебный цветок алоэ-вера и др. комнатные цветы,чайный и молочный гриб. Тел. 099-01-88-926. zzПерегной. Тел. 050-04355-71. zzПерегной конский, отличного качества. Доставка. Тел. 095-1-400-400. zzПерегной, земля, запесоченный грунт. Доставка ЗИЛ, 7 т. Тел. 050-212-80-03. zzПерегной. Доставка. Тел. 099-069-000-3. zzПривитые саженцы винограда, визитирующие, самые разные сорта. Тел. 050156-59-71. zzПросо. Пшеница. Кукуруза. Опт/розница. Тел.: 050-031-63-23, 095-60-45-702, 050-76-68-674.

zzТуи, не дорого. Тел. 05098-76-806. zzФикус бенджамина. Тел. 095-320-72-08. zzФруктовые деревья. Тел. 095-01-62-060. zzЦветы-декабристы по 70 грн. Тел. 095-124-60-87. zzЧернозем, запесочен. грунт. Тел. 050-279-01-74.

Куплю

zzСадовый инвентарь. Тел. 095-203-78-47. zzСаженцы шелковицы. Тел. 095-47-65-392. zzЯчмень, пшеницу, кукурузу. Тел. 095-812-87-49.

zzКозлики 3 мес. Тел. 095194-63-13. zzКозлята. Тел. 095-22-93905. zzКорова. Тел. 050-65866-90. zzКорова стельная, отел в мае. Тел. 066-951-57-87. zzКоровы на молоко, очень хорошие. Тел. 066-71-40-602. Куры несушки, коричневые, 11 месяцев. 80гр. Возможна доставка. Тел. 050-624-41-48. Куры несушки. 11 месяцев, коричневые «Ломон браун», 80гр. Возможна доставка. Тел. 050-624-41-48. zzНутрии, 1 мес. Тел. 050963-11-84. zzОвцы. Тел. 099-48-25-018. zzПетуфи, ломан браун. Тел. 095-34-500-70. zzПчелосемьи. Тел. 095-07503-47. zzПчелы и сушь на 230 мм. Тел. 099-345-03-70. zzПчелы, улья-лежаки. Тел. 095-41-35-032. zzПчелы, улья-лежаки. Тел. 095-41-35-032. zzСвиньи, живим весом, 150- 200 кг, 50 грн./ кг. Тел. 095-149-20-16. zzТелка, 14 мес. Тел. 099450-56-35. zzТелочка, 1 мес. Тел. 095619-96-86. zzТелочка, 2,5 мес. Тел. 095-619-96-86. zzФазаны, охотн., пара 500 грн., индюки взр. пара 2 000 грн. Тел. 095-00-36-878. zzЩенки дев. мал., Китайская Хохла. Тел. 063-85126-70. zzЯйцо для инкубации фазаны 7 грн/шт., курица 3 грн/шт., утка 7 грн/шт, индюк 17 грн/шт. Тел. 095-00-36-878.

zzЛодка, в хор. сост., 3 000 грн. Тел. 066-951-577-3. zzЛодка, в хор. сост., 3 000 грн. Тел. 066-951-577-3. zzЛодка, палатки, гамак и многое другое. Тел. 050-88038-45. zzПояс штангиста кожа, СССР, новый. Тел. 095-87905-87. zzРолики, р. 42. Тел. 050213-30-11. zzРюкзак брезентовый СССР. Тел. 050-855-43-19. zzСпальный мешок. Тел. 095-55-82-687. zzТренажер «House Fit» на все группы мышц, 5000 грн. Тел. 050-806-64-85. zzТурист. инвентарь: котелки, флаги, гамаки, шампура, палатка. Тел. 095399-72-48. zzТурист. инвентарь: котелки, флаги, гамаки, шампура, палатка. Тел. 095399-72-48. Штанга спортивная тренировочная. Грифпрямой с замками, диаметр 32 мм., длина 1300 мм., вес 10,5 кг. Диски-2 шт. по 8 кг. Материалы-сталь, загрунтовано. Дата: 25.04.2018. Тел. 066-971-94-81. zzШтангу, ласты, эспандер. Тел. 095-67-19-469.

(присылайте SMS-сообщения)

Куплю

zzВелосипед, в раб. сост., б/у, не дорого. Тел. 099-03-11449. zzГири, гантели, блины, пр-во СССР. Тел. 050-55140-64.

oн zzМужч., 48 л. для созд. семьи и общ. позн. с женщ. от 37-45 л. Живу в Кр. Лимане. Тел. 050-879-72-82. zzМужч., 48 л. для созд. семьи и общ. позн. с женщ. от 37-45 л. Живу в Кр. Лимане. Тел. 050-879-72-82. zzМужч., 53, 165 ищу женщину в Щуруво. Тел. 09557-83-964. z zМужчина средних лет, приятн. внешн. без в/п ищет женщину без в/п, согл. на переезд. Тел. 099-36-46240. zzПарень, 23 года, желает познаком. с девушкой от 18 до 20 лет. Тел. 050-507-38-51.

zzПарень., 41 г., позн. с дев., 39-41 без в/п. Тел. 099098-65-13.

zz10.05.2018 в 09:00 будут выполняться землеустр. работы по ул. Янтарная( Блюхера) , 51 . Смежных землепользователей просьба присутствовать при установлении границ. Тел. 050-54-55-056. zz10.05.2018 в 10:00 будут выполняться землеустр. работы по ул.Рыбалко,13. Смежных землепользователей просьба присутствовать при установлении границ. Тел. 050-54-55-056. zzВтрачене Тимчасове посвідчення №533797 на ім’я Ушкалов Олександр Сергійович вважати недійсним zzУтерянное удостоверение вдовы инвалида ВОВ на имя Солосиной Алевтины Григорьевны, считать недействительным. Тел. 095-178-35-70. zzУтерянное водительское удостоверение серии АБ 007554 на имя Романов Сергей Валерьевич считать недействительным.

Куплю

zzКурочек несушек. Тел. 0958-128-749. zzОвчарку или метиса для охраны двора, можно взрослую, или возьму в добрые руки. Тел. 095-203-78-47.

Продаю

Разное

zzКошечка окрас чернобелый , щенки мальчики и девочки, очень милые, гладкошерстные. Тел. 066-4658-602. zzОтдам собаку питбуль, дев., 5 л., и мал. собачку для двора. Тел. 095-34-500-70. zzПородистый кобель, овчарка, вязка, бесплатно. Тел. 050-188-74-08. Чи с токровн ы й кобел ь неме ц ко й овчарки приглашает на вязку бесплатно! Тел. 050-188-74-08.

Продаю

zz2 телки, взрослые. Тел. 050-043-55-71. zzИндоутки на племя и на мясо. Тел. 095-812-87-49. zzИндоутки с утятами. Тел. 066-809-73-45. zzИндоутки, 1 мес. Тел. 050623-09-75. zzКоза, дойная, козлята. Тел. 095-461-10-90. zzКозлики 1 мес. Тел. 095863-72-63.

zz2 велосипеда, мужской и подростковый. Тел. 095-40462-91. zzБинокль театральный, барометр СССР, ведро-лейка , алюм., 1939. Тел. 095-87-60486. zzБинокль театральный, барометр СССР, ведро-лейка , алюм., 1939. Тел. 095-87-60486. zzБинокль, позрорная труба. Тел. 066-740-97-09. zzВелосипед « Десна» в хор. сост. Тел. 066-158-65-58. zzВелосипед «Орленок», 3 000. Тел. 095-399-10-79. zzВелосипед спортивный, Экстрим. Тел. 066-986-99-37. zzВелосипед, женск., в отл. сост., СССР, 800 грн. пос. Селезневка. Тел. 050-55-97-178. zzВелосипер «Украина», на ходу, 700. Тел. 050-874-08-52. zzГиря 16 кг, 300 грн. Тел. 050-172-70-82. zzЛедобур. Тел. 095-22-85973. zzЛодка металл. 2-мест., с мотором, 7 000 грн. Тел. 066235-66-92. zzЛодка резиновая. Спальный мешок. Тел. 050-7768-255.

«Газета объявлений» N 17 (623), 3 мая 2018 г.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

http://slavinfo.dn.ua

21


БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ ЧИТАЙТЕ В ОТДЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ наш сайт: slavinfo.dn.ua Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñðåãèñòðàöèè ñåðèÿ ДЦ N2859-486P от 18.08.2010

ПРАЗДНИК

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ДЕНЬ ПАМЯТИ И ПРИМИРЕНИЯ 8 мая, в Украине проходит День памяти и примирения. В этот день люди вспоминают погибших во Второй мировой войне. В рамках этого дня жители Славянска, представители нескольких общественных организаций, депутаты городского совета почтили память погибших у монумента на Северном кладбище.

Почти у всех присутствующих родственники погибли во время Второй мировой войны и именно о них шел разговор, о том, что нужно помнить о погибших, отдавших жизнь в борьбе с нацизмом в страшной войне. Вспоминали о том, что расска-

зывали родственники - участники войны. Говорили о том, что Вторая мировая война унесла 8 млн. жизней украинцев и то, что самые ожесточенные бои шли именно на территории Украины. Говорили о том, что нельзя забывать о страшной войне, в

которой принимало участие 57 стран, но по другим источникам, 100 стран мира участвовали во Второй мировой войне. О тех жертвах, которые принесла эта война. Вторая мировая война в Европе началась 1 сентября 1939 г. В этот день Германия начала агрессию против Польши. 3 сентября Великобритания и Франция объявили войну Германии. 17 сентября 1939 г. СССР начал агрессию против Польши. 22 июня 1941 г. Германия начала войну против СССР. Соединённые Штаты Америки вступили во Вторую мировую войну 7 декабря 1941 года, в войну с Японией, которая являлась союзницей Германии. 11 декабря 1941 года Германия объявила войну США. 6 июня 1944 года был открыт Западный фронт в Европе. Акт о безоговорочной капитуляции Германии, вступил в силу 8 мая 1945 г.

В СЕЛЕ МАЯКИ СОСТОЯЛОСЬ ПЕРЕЗАХОРОНЕНИЕ ОСТАНКОВ ВОИНОВ, ПОГИБШИХ В БОЯХ ЗА СЛАВЯНЩИНУ

АМБУЛАТОРИЯ № 3 ПЕРЕЗЖАЕТ В ЖЕНСКУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ После праздников начинается ремонт в поликлинике Городской клинической больницы по улице Шевченко, 40. В связи с этим Амбулатория № 3, которая обслуживает центр города, переезжает в здание Женской консультации (ул. Свободы, 37). С 10 мая доктора начнут прием пациентов центра ( бульвар Пушкина, ул.Шевченко, ул. Светлодарская) на 1 этаже в Женской консультации. Амбулатория № 6 продолжает работу на прежнем месте в Городской клинической больнице (ул. Шевченко,40).

НА КАКИЕ НОМЕРА ЗВОНИТЬ, ЕСЛИ 103 НЕ ОТВЕЧАЕТ В последнее время участились жалобы жителей города на то, что невозможно дозвониться по телефону 103 (скорая помощь). Разъяснения по этому поводу дала начальник отдела здравоохранения Елена Джим. Появившаяся проблема со связью с диспетчерами скорой помощи чисто техническая, над решением которой работает как «Укртелеком», так и операторы сотовой связи. Начальник отдела здравоохранения озвучила телефоны, по которым можно позвонить в том случае, когда 103 не отвечает. ЗВОНИТЕ НА НОМЕРА: 2-84-98 62-11-36 063-309-57-00 093-522-35-98

Сегодня, 8 мая, в День памяти и примирения в селе Маяки Славянского района состоялось перезахоронение останков воинов, которые защищали нашу землю в годы Второй мировой войны.

107 воинов 12-й и 8-й армий, 3-й и 8-й гвардейских армий с почестями были преданы земле в братской могиле воинов, погибших на территории нашего района. Все воины погибли в боях за освобождение Славянщины в 1941-1943 г.г. Их нашли благодаря волонтерской работе участников поисковой организации «Плацдарм». Как рассказал представитель организации «Союз «Народная память» и организации «Плацдарм» Алексей Юков, имена воинов не удалось установить из-за так называемых «черных археологов». Сейчас волонтеры «Плацдарма» работают над проектом программы, которая наладит взаимодействие между чиновниками, силовиками и поисковиками для противодействия грабителям могил.

Мероприятие было организовано отделом культуры и туризма Славянской райгосадминистрации. На мероприятии

присутствовали жители села, школьники местной школы, части военных подразделений, представители СМИ, члены общественной организации «Наш дом - Славянск». Минутой молчания присутствовавшие почтили память героев и возложили цветы к могиле. Организация «Плацдарм» существует с 2012 г. В рабочую группу входит 10 человек, с 2014 г. к ним присоединились школьники города. Алексей Юков говорит: с 2012 г. волонтеры нашли и перезахоронили около 3-х тыс. останков бойцов Красной армии и около 1 тыс. бойцов вермахта.

СПОРТ

В СЛАВЯНСКЕ ПРОШЛО НАГРАЖДЕНИЕ СПОРТСМЕНОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ ЛИШИТЬСЯ ВОЗМОЖНОСТИ ТРЕНИРОВАТЬСЯ 8 мая, на аппаратном совещании начальник отдела по делам семьи, молодежи, физической культуры и спорта Аоександр Мищенко поздравил спортсменов из Славянска, которые принимали участие в чемпионате мира по хортингу. В этих соревнованиях, которые проходили в Литве, приняли участие более 250 спортсменов из 15 стран мира. Спортсмены из Славянска внесли свой вклад в медальный зачет Украины на чемпионате мира. Это воспитанники спортивного клуба «Триада». Об этом рассказал Александр Мищенко. На этих соревнованиях две золотые медали завоевал Сергей Богович, две золотые медали завоевала Мальцева Божена. Владислав Шульга завоевал золотую и серебряную медаль. Поздравление получил руководитель клуба «Триада» и тренер Андрей Безуглый. Далее выступил Сергей Гулько, вице-президент клуба «Триада», который рассказал о том, что сложилась такая ситуация, что спортсменам, которые приносят награды, занимают высокие места на соревнованиях различного уровня, могут остаться без помещения, в котором бы они могли тренироваться. О том, каким образом возникл конфликт, связанный с арендой помещений, который никак не может разрешить городская власть и причиной которого стали непонятные решения городских чиновников и конфликт между руководителями двух общественных организаций, читайте в следующем материале.


СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Интернет-версия www. slavinfo.dn.ua

2/23

Ж/Д СООБЩЕНИЕ

ПРАЗДНИКИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЕЗДА НА ТРОИЦУ ЧЕРЕЗ СЛАВЯНСК

КОГДА В СЛАВЯНСКЕ ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ МАТЕРИ

ос на железнодорожные перевозки, «Укрзализниця» уже начала работу по назначению дополнительных поездов на Троицу, которая в этом году приходится на 27-28 мая. «Есть возможность заранее планировать путешествия - билеты на 9 дополнительных поездов и 3 рейса в продаже», - сообщил и.о. председателя правления ПАО «Укрзализныця» Евгений Кравцов на своей странице в Facebook. Через станцию Славянск поезд № 92 Константиновка Одесса осуществит дополнительные рейсы 25, 27, 29 мая и обратно 24, 26, 28, 30 мая. Отправление из Константиновки в 15:30, прибытие в Одессу в 08:07. Из Одессы поезд отправится в 13:28 и прибудет в Константиновки в 05:40.

Через станцию Славянский курорт поезд № 787 Харьков-Константиновка в дополнительные рейсы отправится 26, 28, 29 и 30 мая.

Отправление из Харькова в 19:03 и прибытие в 23:30. Из Константиновки поезд отправится 24, 27, 29 и 30 мая в 05:00 и прибудет в Харьков в 09:50.

Международный День матери в Украине, как и во всем мире, отмечают во второе воскресенье мая. В этом году праздник приходится на 13 мая. В этот день мы от всей души поздравляем дорогих мам с их праздником. На День матери дети дарят своим матерям цветы, праздничные открытки, делают какие-то подарки собственными руками, посвящают мамам песни и стихи. В Славянске 13 мая с 12 до 15 часов приглашают жителей города на семейный праздник «Счастье быть мамой» в сквер «Мрiя». Но помните – не нужно ждать Дня матери для того, чтобы сказать ей слова любви, поддержки, сказать, как много она для вас значит. Любите своих матерей, говорите им о том, какую важную роль они играют в вашей жизни. Им будет очень приятно это услышать.

Среда, 9 Мая ДЕНЬ ПОБЕДЫ НАД НАЦИЗМОМ ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ

КРИМИНАЛ

Площадка у школы № 12

В СЛАВЯНСКЕ ЗАДЕРЖАНА БАНДА «МЕДОВЫХ РЕАЛИЗАТОРОВ» Славянскими правоохранителями задержана группа «медовых реализаторов», совершивших серию краж на территории области.

09.00 Митинг-реквием, посвященный Дню Победы над нацизмом во Второй мировой войне 09.00 Поздравления ветеранов города с Днем Победы над нацизмом во Второй мировой войне (участие в городском митинге-реквиеме) пл.Соборная

16.30 Концерт, посвященный Дню Победы над нацизмом во Второй мировой войне

Четверг, 10 мая Злоумышленницы приходили в квартиры пенсионеров, отвлекали их внимание и завладевали сбережениями. Сейчас правонарушителя задержаны и ожидают суда. В середине февраля к пожилой жительницы города Николаевка пришла неизвестная женщина, которая предложила приобрести у нее мед. Пенсионерка согласилась купить для себя банку сладкого продукта и пошла в комнату за деньгами, при этом ее гостья смогла наблюдать за ней из коридора. Через некоторое время после того, как реализатор меда попросила попить воды и пошла, хозяйка квартиры обнаружила пропажу всех своих сбережений - сумму в 25 000 гривен. Получив данную информацию, Славянские правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст. 185 УК Украины

«Кража» и начали оперативнорозыскные мероприятия по раскрытию данного преступления. Впоследствии выяснилось, что этот случай не является единичным - за три следующих недели поступили еще три аналогичных заявления от пожилых жителей Славянска и Николаевки. Каждый раз в рассказе пострадавших фигурировали «торговцы медом», после общения с которыми они «недосчитывались» крупных сумм - от 8 до 100 000 гривен. Почти за месяц кропотливой работы сотрудники уголовного розыска Славянского полиции установили личности подозреваемых. Ими оказались три женщины 1958-1982 годов рождения, которые проживали в Донецкой, Луганской и на временно неподконтрольной территории.

Выяснилось, что «на дело» они ходили преимущественно вместе: одна договаривалась о меде и отвлекала потенциальную жертву, вторая выбирала момент и обыскивала чужое жилье, а третья находилась в подъезде или на улице, наблюдая за обстановкой. При этом, даже «гречневый мед» у злоумышленниц был ненастоящий - они изготавливали его «в домашних условиях» из сахара, воды и других ингредиентов. Сейчас полицией уже установлена ​​причастность задержанных к 12 эпизодам обкрадывания пожилых людей из разных городов Донецкой области, таких, как Доброполье, Костянстинивка и Бахмут. Досудебное следствие продолжается. Славянский отдел полиции Донецкой области

«Физкультурно-оздоровительный комплекс» (плавательный бассейн), ул. Короленко, 2

09.00 Чемпионат Донецкой области по плаванию среди юношей и девушек (северная зона)

Пятница, 11 мая «Физкультурно-оздоровительный комплекс» (плавательный бассейн), ул. Короленко, 2

09.00 Чемпионат Донецкой области по плаванию среди юношей и девушек (северная зона)

Платформа инициатив «Теплица» Со вторника по воскресенье мы работаем в режиме Open Space. Приглашаем всех в гости с 12:00 до 20:00 ул. Торская, 4, тел. 066-500-50-20

Cереда, 9 мая в 12.00 - Выходной ✅Четверг, 10 мая в 12:00 - Open Space ✅Пятница, 11 мая в 12:00 - Open Space ✅Суббота, 12 мая в 12:00 - Open Space ✅Воскресенье, 13 мая в 12:00 - Open Space

Среда, 16 мая Состоится презентация книги «Веселка» автор Людмила Дасив в здании ДГПУ ул. Университетская 12 (актовый зал)

ТРАГЕДИЯ

В СЛАВЯНСКЕ МУЖЧИНА ПОДКИНУЛ ДВУХЛЕТНЕГО РЕБЕНКА В ВОЗДУХ И НЕ ПОЙМАЛ Несчастный случай произошел во дворе многоэтажки в м-не Артема - 24 - летний мужчина подбрасывал 2-летнего мальчика в воздух и уронил его на землю. Ребенок находится в реанимации. В 22.00 поступило сообщение на линию «102»: в реанимационное отделение доставлен маленький мальчик. Приехав, полицейские узнали, что знакомый семьи играл с ребенком, подбрасывал его и не поймал. Мальчик упал с высоты около двух метров.

Ребенка срочно госпитализировали с закрытой черепномозговой травмой, закрытым переломом костей черепа и многочисленными ушибами. Медики оценивают состояние ребенка как тяжелое. По данному факту возбуждено

уголовное производство по ст. 128 «Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение». Продолжается досудебное расследование. Славянский отдел полиции Донецкой области

Подготовлено по материалам сайта slavinfo.dn.ua


«Газета объявлений» N 17 (623), 3 мая 2018 г.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

http://slavinfo.dn.ua

№17_2018  
№17_2018  
Advertisement