Page 1


Объявления диктуйте по тел.:

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

ПРАВИЛА ПУБЛИКАЦИИ

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЯВЛЕНИЯМ

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ Àâòî......................................ñ.2 Ðåìîíò áûòîâîé òåõíèêè......ñ.3 Ðåìîíò è èçãîòîâë. ìåáåëè..ñ.3 Ðåìîíòíî-ñòðîèòåëüíûå.......ñ.3 Áóõãàëòåðñêèå è þðèäè÷.......ñ.4 Áûòîâûå................................ñ.4 Äðóãèå..................................ñ.5 Медицинские........................ñ.4 Медтовары............................ñ.4 ÒÐÓÄÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ Ðàáîòà .................................ñ.4 Îáó÷åíèå ............................ñ.6 Работа в Краматорске ........ñ.7 ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ Êâàðòèðû..............................ñ.7 Äîìà.....................................ñ.11 Äîìà загородные..................ñ.11 Ó÷àñòêè.................................ñ.12 Ãàðàæè.................................ñ.12 Для бизнеса........................ ñ.12 ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ Ëåãêîâûå.............................. ñ.13 Ãðóçîâûå, àâòîáóñû ...........ñ.13 Ìîòîöèêëû, âåëîñèïåäû......ñ.13 Ïðèöåïû...............................ñ.13 Çàï÷àñòè...............................ñ.13

zz0,01-1 Аккуратные грузчики. Газель 4,20. Тел. 066-090-48-94. zz0,1-1 Авто - ГАЗель + грузчик. Тел. 066-431-70-69. zz0,1-1 т Гaзель. Тел. 05024-19-019.

Ñòðîéìàòåðèàëû .................ñ.14 Îêíà, äâåðè.........................ñ.18 Îáîðóäîâàíèå.......................ñ.18 Áûòòåõíèêà............................ñ.19

Последний срок подачи объявлений в текущий номер газеты -

вторник до 16.00.

Àóäèî-, âèäåî-.....................ñ.19 Îðãòåõíèêà............................ñ.19

СТОИМОСТЬ ПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ìîá. òåëåôîíû ...................ñ.20 Ìóçèíñòðóìåíòû...................ñ.19

Платное объявление – это объявление коммерческой направленности, предоставленное для публикации в количестве более одного в рубрику, а также объявления в рубриках: «Услуги», «Обучение», «Коллекционирование», «Мед. услуги и товары», «Разное», аренда недвижимости посуточно/почасово. Оплачивается согласно прайс-листу в любом пункте приема платных объявлений.

Ïàðôþì., êîñìåòèêà............ñ.19 Ìåáåëü..................................ñ.19 Ïðåäì. èíòåðüåðà.................ñ.20

ВЫДЕЛЕНИЕ РАМКОЙ И ШРИФТОМ

ПУБЛИКАЦИЯ ПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

Îäåæäà, îáóâü......................ñ.20 Ïðîä. ïèòàíèÿ .....................ñ.20 Êíèãè, êàíöòîâàðû ..............ñ.20 1000 ìåëî÷åé........................ñ.20 ÎÒÄÛÕ, ÕÎÁÁÈ, ÐÀÇÂËÅЧÅÍÈЯ

ПУБЛИКАЦИЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ, ВЫДЕЛЕННОГО ЧЕРНЫМ ФОНОМ: ОДНА СТРОКА (25 ЗНАКОВ) – 3, 50 ГРИВНЫ СТРОЧКА.

Публикация объявления, выделенного рамкой и шрифтом: одна строка (25 знаков) – 2, 50 гривны.

Стоимость платного объявления (более одного в рубрику): одна строкаz (25 знаков) – 1, 50 гривны.

Äåòñêèé ìèð.........................ñ.20

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 66-40-01

Ñàä-ïàëèñàä....................... ñ.21

ПУНКТЫ ПРИЕМА ПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ:

Æèâîòíûå............................ ñ.21

РЕКЛАМНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ 40 мм

 на сайте газеты http://slavinfo.dn.ua/  г.Славянск, ул. Искры, 19, 2 эт., оф. № 2, z редакция «Газеты объявлений».  пер. Парковый, 3/5, м-н Молодежный, z киоск «Пресса».  ул. Ленина, универсам № 1, отдел «Пресса».  м-н Лесной, рынок «Лесной», киоск «Канцтовары».  ул. Ленина, 48, киоск «Пресса», возле маг. «Электрон».  ул.Свободы, 13, супермаркет «Фуршет», киоск «Пресса»

Êîëëåêöèîíèðîâ................. ñ.21 Òóðèçì................................ ñ.21 ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÀ .................. ñ.21 ÏÎÇÄÐÀÂËßÞ.................. ñ.21 ÁËÀÃÎÄÀÐÞ..................... ñ.21 ÐÀÇÍÎÅ .......................... ñ.21

РЕКЛАМНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ

размером 40х35 мм

55 грн пятая публикация БЕСПЛАТНО

• Объявления, продиктованные по телефону или поданные на одном купоне, размещаются ТОЛЬКО В ДВУХ НОМЕРАХ ГАЗЕТЫ. Для дальнейшей публикации

объявлений их необходимо повторять. • Объявления в письменном виде принимаются только на купоне «Газеты объявлений». • Объявления и реклама о лицензируемых видах деятельности принимаются только при наличии лицензии.

ВО ИЗБЕЖАНИЕ НЕДОРАЗУМЕНИЙ • Редакция оставляет за собой право редактирования объявлений и рекламы в целях придания им качеств, удобных для читательского восприятия. • Не публикуются объявления, противоречащие здравому смыслу и законодательству Украины. • Претензии принимаются в течение 7 дней со дня первой публикации. • Редакция не несет ответственности за любой вред, причиненный опубликованием объявления. Но, в случае выявления недобросовестной рекламы в виде подачи объявлений на чужие номера телефонов или адреса, редакция передает соответствующие материалы в правоохранительные органы. • Ответственность за достоверность информации и соответствие законодательству несет лицо, которое ее подало. • В случае неопубликования оплаченного объявления, по требованию клиента, ему возвращается стоимость объявления, или это объявление размещается в следующем номере бесплатно. • Перепечатка объявлений из «Газеты объявлений» без согласования с редакцией запрещается.

zz0,1-1,5 т Гaзель+грузчики. Тел. 066-433-0-222. zzГазeль + грузчики. Тел. 7 т. ЗИЛ, вывоз мусора, 099-453-13-33. zz0,1-2 т Газель-дуэт, 5 мест, удлинен. база, 12 кубов, доставка сыпучих. Тел. по городу, Россия / Украина / 099-304-50-29. Газель- тент, 4 м., Белорусь / Крым, помощь на грузоперевозки. Тел. zzАвто на свадьбу Skoda А5, таможне, грузчики. Тел.: 050серебристая. Тел. 066-216-00-55. 050-470-02-30. 178-25-50, 097-65-777-90. zzГазель Тент, грузопеВ ы в о з к е р а м и ч . и ревозки. 7 т. ЗИЛ зола, земля, Тел. 099-126-09-50. строительного мусора + ще б ен ь, ш л ак , г ра zzГрузоперевозки «Ивеко», грузчики. Тел. 050-92- до 2, 5 тонн. Тел. 099-48-40нотсев, песок. Тел. 345-93. 177. 099-304-50-29.

пунктыПУНКТЫ приемаПРИЕМА бесплатных объявлений БЕСПЛАТНЫХ киоски «союзпечати» г.славянска ОБЪЯВЛЕНИЙ

ул.искры маг. “Электротовары”) КИОСКИ (бывш. «СОЮЗПЕЧАТИ» Г. СЛАВЯНСКА центральный рынок D D остановка САТУ (ул. Лозановича, 6а) сату (остановка на м-н Лесной) DDДК им.ленина им. Ленина(напротив (напротив Паспортного дк Паспортного стола) стола) ул.ленина, 54 (напротив типографии) ул.октябрьской революции (маг. “Вуаль”)54 DDул. Университетская (бывш. Ленина), исполком (на первом этаже) (напротив типографии) ул.шевченко, 11 (возле сберкассы) DDул. Шевченко, 11 (возле сберкассы) ул.шевченко (ГБ) DDул. Шевченко, 40б (Больница им. Ленина) ул.юн.коммунаров (напротив центр. аптеки) DDул. Свободы, 14а маг. (маг.шахты «Каштан») ул.свободы (возле им. Засядько) DDул. Светлодарская, 13бс(бывш. Чубаря)и ул.чубаря (перекр. ул. Чубаря (перекр. с ул. Чубаря и Коммунаров) Коммунаров) пос.черевковка (маг. “Южный”) DDпос. Черевковка (маг. «Южный») привокзальная DDпривокзальнаяплощадь площадь славкурорт (санаторий “Юбилейный”) DDул. Олимпийская, 7б (остановка «Лесной») ул.г.батюка (остановка «Лесной») DDул. Центральная, (бывш. К.Маркса), микрорайон Химик 41 (ул.Донская, 7)

(ост. Химтехникум) г.святогорск Г. СВЯТОГОРСК возле супермаркета «Сарепта» DDул. Островского, 7б другие КИОСКИ киоски славянска ДРУГИЕ СЛАВЯНСКА киоск “Лесной“) DDкиоск«канцелярия» «Канцелярия»(рынок (ост. «Лесной») киоск «пресса», ул.Карла (ост. DDул. Университетская (бывш.Маркса Ленина), 48 «Универмаг») (около маг. «Электрон») ул.ленина, 48 (около маг. “Электрон”) DDотдел«пресса» «Пресса»в вмагазине магазине“Универсам” «Универсам» отдел Адрес редакции: 84122, ã. Сëàвÿíñê, óë.ðåäàêöèè: Иñêðы, 19, 2 ýò., îфèñ ¹ 2, Àäðåñ îòäåë ðåêëàìы: ( 66-40-01,095-207-48-52 84122, ã. Ñëàâÿíñê, Шелковичная, 19, 2 ýò., òåë./фàêñóë. 0(6262) ¹ 3, 2-86-06, E–mail:îôèñ slavobyav@mail.ru

2

ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ПО ТЕЛ.: (06262) 2 - 16-03, 66 - 40-01, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050812-12-10 (понедельник-пятница с 9.00 до 17.00). • в виде SMS по тел. 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10. • в редакции на купоне из газеты по адресу: г.Славянск, ул. Искры, 19, 2 эт., оф. № 3. • на купоне из газеты в киосках «Союзпечати» и др.

ÂÑÅ ÄËЯ ÄÎÌÀ È ÎÔÈÑÀ

35 мм

ÓÑËÓÃÈ

(присылайте SMS-сообщения)

купон бесплатного объявления

пишем

+

купон бесплатного объявления

=

вырезаем

купон бесплатного объявления отдаем в газетный киоск

купон бесплатного объявления ïðîäàþ

êóïëþ

ìåíÿþ

ñäàþ

ñíèìó

ïðåäëàãàþ

èùó

îòìåòèòü íóæíîå

текст объявления Заполнять печатными буквами

___________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________ в конце объявления не забудьте указать способ связи (адрес или телефон)

Информация для редакции

Ф.И.О._____________________________ Адрес_________________________________, тел._________________

Объявления принимаются всех киосках гг. Славянска, Николаевки и Святогорска, в редакции: г.Славянск, ул. Искры, 19 (2-й этаж), Объявленияво принимаются во «Союзпечати» всех киосках «Союзпечати» гг. Славянска, Николаевки, Краматорска и Святогорска, в редакции: присылайте по почте: г.Славянск, 84122, главпочтамт, а/я 287. Объявления на купонах из газеты обязательно публикуются в очередном номере газеты г. Славянск, ул. Шелковичная, 19, 2 эт., офис №3. Объявления на купонах их газеты обязательно публикуются в очередном номере газеты БЕСПЛАТНО! БЕСПЛАТНО

Учðåäèòåëü ЧП “Сëàвèíфî”., Íîìåð îòïåчàòàí в òèïîãðàфèè Издатель ЧП ïåчàòíый “Славинфо“ “Кðàìàòîðñêèй äîì”, Íîìåð îòïå÷àòàí â òèïîãðàôèè “Краматорский печатный ã.Кðàìàòîðñê, óë. Оðäæîíèêèäзå, 1-б Òèðàæ êîìïëåêòà 12000 ýêз. дом”, ã. Краматорск, óë. Олекси Тихого, 1-б. Çàêàз N 567/04.

Свèäåòåëüñòвî î ãîñðåãèñòðàöèè ïåчàòíîãî СМИ

ñåðèÿ ÄÖ ¹ 2503–130ïå÷àòíîãî ПÐ Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñðåãèñòðàöèè СМИ Пîäïèñíîй 99063 ñåðèÿ ÄÖ ¹ èíäåêñ 2503–130 ÏÐ Наш сайт: www.slavinfo.dn.ua Ïîäïèñíîé èíäåêñ 99063

îòäåë ðåêëàìû: òåë./ôàêñ 0(626) 66 - 40-01, Òèðàæ 5000 ýêç. 095-207-48-52 Çàêàç N 809/04. E–mail: slavobyav@gmail.com интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»: http://slavinfo.dn.ua

Наш сайт: www.slavinfo.dn.ua

Ðåäàêöèÿ îñòàвëÿåò зà ñîбîй ïðàвî ðåäàêòèðîвàòü è ñîêðàùàòü îбúÿвëåíèÿ, ðàзìåùàòü в ñîîòвåòñòвèè ñ ðóбðèêàìè. Ðåäàêöèÿ îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî ðåäàêòèðîâàòü è Оòвåòñòвåííîñòü зà íåвыïîëíåíèå òðåбîвàíèй ê ñîäåðæàíèþ ñîêðàùàòü îáúÿâëåíèÿ, ðàçìåùàòü â ñîîòâåòñòâèè ñè ðåêëàìы, èíфîðìàöèè в чàñòíых è ðåêëàìíых îбúÿвëåíèÿх ðóáðèêàìè. Îòâåòñòâåííîñòü çà невыполнение èх äîñòîвåðíîñòü íåñåò ðåêëàìîäàòåëü.требований к содержанию рекламы, информации в частных и рекламv – íà ïðàвàх ðåêëàìы

ных объявлениях и их достоверность несет рекламодатель.  – íà ïðàâàõ ðåêëàìû

«Газета объявлений» N 14 (620), 11 апреля 2018 г.


Объявления диктуйте по тел.:

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

100% быстро ремонт. стир. маш.-автомат LG, Samsung, и др., кондиционеров. На дому, гарантия. Тел. 050-7527-321. Ремонт бензо-, электроинструмента, мелкой бытовой техники. г. Славянск, Николаевка. Тел. 050-848-43-81.

zzГрузоперевозки Тел. 095-016-20-79.

zzПеревозка пассажиров, свадьбы, юбилеи, поездки на отдых, подвоз рабочих, любые поездки на заказ, нал/безнал, Ремонт газов. колонок, лицензия Фольксваген 18 котлов, насосных мест. Тел. 050-607-09-87. zzПеревозки по городу станций, чистка водоГазель. Тел. 066-99-64-196. нагревателя. Сантехник. zzПеревозки по городу, Тел. 050-673-73-31. Украине. Газель. Тел. 066-9951-651. zzРемонт холодильников на zzРемонт авто, кузовные дому с гарантией! Тел. 050работы, ремонт и вос- 807-59-28. становлен. стартеров, генераторов, восстановлен. щеточных узлов, щеток. Тел.: 050-27-66-931, 050-97606-49.

Газель.

Грузоперевозки Газель до 2,5 тонн, недорого. Тел. 095-55-30-853.

zzГрузчики. Перевезем, перенесем, переставим, поможем поднять. АккуzzГрузоперевозки Газель ратность гарантируем. Недорого. Тел. 066-004-67-93. тент. Тел. 050-100-86-23.

Тонировка авто пленкой, без снятия стекол (сертиф. ГАИ). Тел.: 066-227-33-03, 093-562-77-01.

(присылайте SMS-сообщения)

zzИзготовление мебели из дерева и других столярных изделий качественно, с покраской, на ваш заказ. Тел. 095-752-00-35. Корпусная мебель по индивидуальному проекту. Тел. 095-35-30606. zzБалконы, обшивка, сварка, козырьки. Тел. 095157-09-03. zzБез предоплат. Ремонт любой сложности. Тел. 099374-09-51. zzБетон. работы, стяжка, фундамент. Копаем траншеи под воду, слив. ямы от А до Я. Тел. 066-040-65-08. Перетяжка мягкой мебели любой сложности, изменение дизайна под современную мебель. Тел. 050-76-77-434. zzРемонт и перетяжка мягкой мебели. Тел. 050-6087-339.

zzГрузоперевозки ЗИЛ-130. zzГрузоперевозки Таврия пикап 4 куб. м. Тел. 066-216- Тел. 050-141-02-13. 00-55. zzГрузчики. Перевоз zzГрузчики. Квартирные, мебели, строймат. и не только, офисные переезды, без вы- недорого. Тел. 066-146-29-37. ходных. Недорого. Тел. 066586-25-04. Доставка: зола, песок, шлак, щебень, перегной. Вывоз мусора. Зил-колхозник. Звонить по номеру. Тел. 050923-02-17. ЗИЛ. Самосвал. Тел. 095-400-40-66. zzЗИЛ-130 самосвал. Тел. 095-720-96-91. zzПассажирские перевозки Славянск-Донецк, ДонецкСлавянск, без пересадок, не дорого. Тел. 099-671-05-23. zzПеревозка домашних вещей до 1т. другие грузы, услуги грузчиков, по городу, межгород, Россия, Крым (помощь на таможне). Тел. 095-321-43-87. zzПеревозки Газель, 3,5 м, дешево. Тел. 066-99-51-651. zzПеревозки Газель, 3,5 м, дешево. Тел. 066-99-64-196.

Услуги экскаватора. Тел. 095-400-40-66.

«Ардо», LG, Samsung и др. стир. маш.автоматов, холодильников. Ремонт на дому, с гарантией. Тел. 050772-98-33.

«Газета объявлений» N 14 (620), 11 апреля 2018 г.

Ремонт холодильников, на дому, с гарантией, мастер со стажем. Тел. 050-178-66-47.

Ремонт, перетяжка мягкой мебели, любой сложности. Тел. 050169-96-51. Реставрация и перетяжка мягкой мебели. Тел.: 095-05-46-833, 095-48-56-654. zzСтолярные изделия, беседки, садовая мебель. Тел. 050-203-73-33.

zzДизайн, ремонт, перетяжка мебели. Тел. 050536-90-34. zzДизайнерская перетяжка офисных комп. кресел, стульев. Тел. 050-614-91-28.

zz«Тёплый пол». Недорого. Тел. 050-95-70-416. zzБалконы. Тел. 050-95-70416.

zzБетонные работы, копка ям, проводим водопровод, канализацию. Демонтаж. Тел. 095-497-10-12. zzБетонные работы, стяжка, кладка кирпича, демонтаж. Тел. 050-048-048-4. Бурение скважин и колодцев. Чистка. Недорого. Тел. 066-9964-196. zzБурение скважин на воду. Тел. 050-969-24-75. zzБурение, чистка скважин. Тел. 066-99-51-651. Быстро, качественно утепление домов. Откосы, декор, покраска, короед, тертая шуба. Тел. 06668-48-308. zzВнутренний и наружный ремонт. Кладка. Изготовление заборов. Тел.: 050-27-66-931, 050-97-606-49. zzВодопровод, канализации, копаем траншеи, сливные ямы. Тел. 095-800-3999. zzВодопровод, канализация. Тел. 050-95-70-416.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

http://slavinfo.dn.ua

3


Объявления диктуйте по тел.:

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

(присылайте SMS-сообщения)

 МЕДУСЛУГИ  МЕДТОВАРЫ  МЕДУСЛУГИ  МЕДТОВАРЫ  МЕДУСЛУГИ  МЕДТОВАРЫ  МЕДУСЛУГИ

ПРОДАЮ

zzВитафон, прибор вибро-акустич. Тел. 095016-82-77. zzИнвалид. коляска, нов., на большой вес, поручни для инвалидов. Тел. 099-01-88926. zzИнвалидное креслокаталка, туал. стул, не регулирующийся. Тел. 09550-50-386. zzИнгалятор. Тел. 096-15250-52.

zzКоляска инв. новая, ходунки. Тел. 095-367-51-01 (после 18.00). z zКоляски инвалид. улич. и комн., в упаковке, новые, срочно. Тел. 095-18556-06.

zzКоляски, инвалидные, новые. Тел. 050-94-56-826. zzСветильник соляной, лечебный, синяя лампа, манжетка аппарату для измерения АД новая. Тел. 063284-72-58.

zzКостыли, аллюм., цена договорн. Тел. 050-879-72-82.

 МЕДУСЛУГИ  МЕДТОВАРЫ  МЕДУСЛУГИ  МЕДТОВАРЫ  МЕДУСЛУГИ  МЕДТОВАРЫ

zzЗаборы. Тел. 099-37-40951. Заб оры из л юбог о материала, любой сложности, быстро, качественно. Тел. 099783-87-86.

zzВсе виды ремонтностроит. работ. Тел. 050-73238-85. zzВсе рем.-стр. работы: гипzzЗаборы, любой материал, сокартон, плитка, пластик, и многое др. Тел. 095-420-65-39. недорого. Тел. 066-99-51-651. zzИзготовление решеток, Вывоз мусора. Тел. дверей, навесов. Тел.: 050-2766-931, 050-97-606-49. 095-017-0347. zzКачественно и быстро строит. работы: г/картон, Вывоз мусора. Тел. плитка, откосы и др. Тел. 050066-726-08-38. 19-76-370.

Вывоз мусора. Тел. 050-143-18-12. zzВыполняем все виды внутренних наружных работ на высоком профессиональном уровне. Тел. 095-005-28-93. zzВыполняем шлифовку, циклевку паркетных полов. Тел. 050-84-04-480. zzВысотные работы, балконы, козырьки, утепление, ремонт крыш. Тел. 095-15709-03. zzГаражи. Тел. 099-37-40951. zzГипсокартон. Тел. 050957-04-16. zzГнутые изделия, коньки, отливы, любой цвет. Тел. 095157-09-03. zzДвери. Тел. 050-95-70416. zzДемонтаж и прочие строительные работы, дешево. Тел. 050-143-36-79.

4

zzКладка. Тел. 099-37-40951. zzКопаем траншеи под воду, канализацию, сливные ямы от А до Я. Тел. 095-8003-999. zzКопаем траншеи, бетонные работы, демонтаж, услуги грузчика, разнорабочего. Тел. 095-497-10-12. zzКопаем траншеи, сливные ямы от А до Я, бетон. работа, кладка кирпича, демонтаж. Тел. 050-048-048-4. zzКороед. Тел. 050-95704-16. zzКровельные работы. Тел. 050-630-10-75. zzКровля. Тел. 099-37-40951. zzКровля. Тел. 050-95-70416. КРОВЛЯ КРЫШ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. ТЕЛ. 050044-26-41.

zzКровля любой сложности. Тел. 095-807-80-50. zzКровля любой сложности. Тел. 095-807-80-50. zzКровля. Утепление фасадов. Тел. 095-807-80-50. zzКровля. Утепление фасадов. Тел. 095-807-80-50. zzКрыши, навесы, мансарды, террасы, качество. опыт. Тел. 099-54-00-232. zzЛестница, 12 м., леса 100 кв.м. Тел. 095-157-09-03. zzЛестницы, изготовление, сборка. Тел. 066-789-52-34 Анатолий.

zzРемонт квартир, домов от А до Я. Тел. 050-681-37-57. zzРемонт под ключ, гарантия. Тел. 095-698-82-62. zzРемонт, строит-во домов. Крыши. Утепление. Тел.: 05027-66-931, 050-97-606-49. zzРемонт, устр-во крыш, наружное утепление, облицовка Пескоструйные работы, фасадов. Тел.: 050-27-66-931, очистка металла от 050-97-606-49. zzРемонтирую. Тел. 095краски и ржавчины. Тел. 399-10-79. 050-676-19-87. zzРемонтно-строительные zzПлитка. Тел. 050-95-70- работы. Тел. 099-077-80-79. 416. zzОбои. Тел. 050-95-70-416. zzОтделка. Тел. 050-95-70416. zzОткосы. Тел. 050-95-70416. zzПерекрываем гаражи, с нашим материалом, 2 000 грн./ гараж. Тел. 050-630-10-75.

zzЛюбой ремонт кровли. zzПлитка ФЭМ. Тел. 099-37Тел. 095-807-80-50. 409-51. zzМалярка. Тел. 050-95-70- zzПлиточник. Тел. 095-64416. 01-086. М Е Т А Л Л О К О Н СТРУКЦИИ: ДВЕРИ, ВОРОТА, РЕШЕТКИ, НАВЕСЫ, ЗАБОРЫ И ДР. АВТОМАТИКА. НАЛ И БЕЗНАЛ РАСЧЕТ. ТЕЛ. 095-503-18-03. zzМонтаж плитки, мозайки, декор камня. Опыт работы. Тел. 099-54-00-232. zzМонтаж, вагонки, блок хаус, ламинат и т.д. Большой опыт. Тел. 099-54-00-232. Мягкая кровля. Тел. 050-630-10-75. zzНаружные бетонные работы. Отмостки. Стяжки. Тротуар. Тел. 095-36-46-176.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

Ремонтно-строительные работы. Тел. 050-630-10-75.

zzУкладка, продажа тротуарной плитки. Быстро, качественно. Тел. 095-05-99-716. zzУкладка, продажа тротуарной плитки. Быстро, качественно. Тел. 050-178-07-12. Утепление пенопластом.Теплоизоляционная стяжка и штукатурка.Наливной пенофибробетон. www. kremnepen.com.ua. Тел. 050-642-19-95.

zzУтепление. Тел. 050-9570-416. zzУтепление квартир, высотные работы, балконы, козырьки. Тел. 095-157-09-03. zzФасады. Тел. 050-95704-16. zzЦиклевка, шлифовка паркета, доски, реставрация крашеных полов, укладка паркета, доски, ламинат. Тел. 066-61-31-685.

zzРеставрация, установка и продажа чугунных батарей. Тел. 066-860-96-35. zzСтолярные изделия под заказ, любой сложности. Тел.: Роман, 050-030zzПоклейка обоев, малярка, 0508749575 гипсокартонные системы, 92-13 Антон. zzСтояки. Тел. 099-37-40облицовачная плитка. Тел. 951. Шиферные крыши. 095-364-61-76. Тел. 050-630-10-75. zzПоклейка обоев, шпаСтроит. бригада клевка, откосы. Тел. 050-752zzШтукатурка. Тел. 050выполнит все виды 36-71. zzПолы. Тел. 050-957-04-16. ремонтно-строит. работ. 957-04-16. zzПотолки. Тел. 050-95-70- Кровля крыш (любая). Электрик, опытный, Тел. 095-31-00-469. 416. вып. эл. монтаж домов, zzРемонт. Тел. 050-95-70квартир, замена розеток, 416. Строительная бригада выключ., уст. эл. баков, выполнит работы любой перенос сч-ков. Тел. Ремонт и кровля крыш. сложности, строитель050-88-038-45. Тел. 050-52-52-810. ство домов, заборов, укладка ФЭМа. Тел. РЕМОНТЫ ДОМОВ, 095-469-77-96. КВАРТИР. ПЕРЕПЛАНИzzСтяжка. Тел. 050-957РОВКИ, ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОПРОВОД, КАНА- 04-16. ЛИЗАЦИЯ. СТРОИТЕЛЬСтяжка, штукатурка, Адвокат. Тел.: 099СТВО- ДОМА, ПРИбыстро, качественно. 463-48-10, 2-53-88. СТРОЙКИ, ПАВИЛЬОНЫ, Тел. 099-783-87-86. ГАРАЖИ, НАВЕСЫ, БЕСЕДКИ.БАНИ,ВОРОТА, ЗАБОРЫ. КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОД КЛЮЧ. МАНСАРДНЫЕ КРЫШИ. УТЕПЛЕНИЕ, ОБЛИЦОВКА ДОМОВ, КВАРТИР. ДОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ. ТЕЛ.: 050-181-24-62, 097-3157-729. Плиточные и малярные работы. Недорого, качественно. Тел. 099-08629-96.

http://slavinfo.dn.ua

«Газета объявлений» N 14 (620), 11 апреля 2018 г.


Объявления диктуйте по тел.:

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zzХимчистка пальто, костюмов, кожи, свад. платьев, одеял, подушек, мягкой мебели, покраска джинсов. Тел.: 050-473-74-93, 063-10548-76. zzЭлектрик. Тел. 099-37-40zzАгентство «Акцент Груп» 951. подготовит документы любой сложности: экспертная оценка, присвоение кадастрового номера, приватизация земельных участков, вхождение Настр. и уст. спутн. в право наследства, получение разрешения на строительство антенн, 150 каналов, без и ввод в эксплуатацию, под- абонплаты, HD-тюнер, готовка исковых заявлений, инд. подход к каждому сопровождение в суде. Тел. клиенту, кач., гарантия, 095-294-25-34. сервис. Тел. 095-53082-65. Адвокат по банкам и страховым. Тел.: 099463-48-10, 2-53-88. Настройка спутник. ТВ от 50 грн., Discovery, Animal Planet , бесАдвокат. Юридические платно. Продажа и устауслуги. Тел. 095-01-44новка Ц. рынок, бутик № 812. 23. Тел. 050-223-65-49. Инвестиции для бизнеса от 4 до 6% годовых. Тел. 050-93-9999-2.

zzПодготовка документов для купли-продажи в сфере недвижимости, любой сложности, юридическое сопровождение сделки. Продление сроков вступления в наследство, сопровождение выписки через суд. Тел. 050471-85-04.

Гидродинамическая чистка канализационных труб. Тел. 050-620-6058. zzМуж на час. Виталий. Тел. 050-801-80-96. zzПокраска и химчистка кожаной и замшевой обуви, сумок, курток, дубленок. Тел.: 050-473-74-93, 063-10548-76. zzРемонт и перетяжка мягкой мебели, изготовление новой. Тел. 099-48-40-177. Ремонт ТВ на дому, недорого. Тел. 050-59713-88. zzРемонт холодильников. Тел. 066-216-00-55. zzСантехник. Тел. 099-3740-951.

zzНевезение в жизни, любви, бизнесе? Могу помочь. Смотрю судьбу, избавляю от неудач. Тел. 050-565-27-11 (Ирина).

zzСпутник. ТВ. Корректировка сигнала. Перенастройка каналов на новые частоты (1+1,ICTV, СТБ и др.), качество, гарантия. Тел. 05082-83-704. СПУТНИКОВЕ ТВ. УСТАНОВКА, НАСТРОЙКА. HD- ТЮНЕР-360 ГРН., Т2- ТЮНЕР- 350 ГРН., ANDROID SMATR TV. ПЕРЕПРОШИВКА ТЮНЕРОВ. ТЕЛ. 099555-52-95. Уст. и настр. спутн. ТВ, Discovery, Animal Planet - бесплатно, качест., гарант., сервис. Тел. 050-88-78-487. Уст. ТВ, спутн. ТВ, HD-тюнер, просмотр от 90 рус.-, укр.-яз. каналов. Кач., гарантия, сервис. Тел. 099-49-70-239.

Охрана домов и квартир с помощью сигнализации. Тел. 050475-45-04. Охрана. Все виды охранных услуг. Тел.: 095-502-40-20, 050475-45-04. zzРасклад на картах таро дистанционно, растояние между нами на качество расклада не влияет.Сниму сглаз, испуг, порчу, негатив. Тел. 066-912-78-98. zzРемонт компьютера, установка программ, настройка сети Интеренет. Выезд на дом. Тел. 050-23697-80. zzРемонт компьютеров и ноутбуков, установка программ, настройка сети Интернет, выезд специалиста на дом. Тел. 050-708-28-64. zzСвадебный видеограф. Тел. 066-072-28-62. zzСпиливаем аварийные деревья любой сложности. Тел. 099-174-50-53. zzСпутник. ТВ, продажа и настр., перенастр. головок, HD-тюнер. Кач., гарантия, сервис. Тел. 095-530-82-65.

(присылайте SMS-сообщения)

zzТамада на свадьбу, юбилей, выпускной. Тел. 050275-97-89. zzУстановка спутник. ТВ, перепрошивка тюнеров, настройка. HD- тюнера, Т2. Качественно, недорого. Гарантия. Тел. 095-148-26-73.

«Газета объявлений» N 14 (620), 11 апреля 2018 г.

Уст-ка и настройка спутн. антенн, от 150 грн. Качество, гарантия, сервис. Тел. 066-41281-70. zzЧистка скважин. Тел. 06699-51-651.

ТРЕБУЕТСЯ

«Слов’янський міський центр зайнятості інформує про наявність вільних робочих місць станом на 10.04.2018 по м. Слов’янську: - головний бухгалтер - акумуляторник - бляхар

- геодезист - слюсар аварійно-відбудовних робіт - штукатур - комірник - охоронник - озеленювач - секретар - вихователь - музичний керівник - розмітник - слюсар із складання металевих конструкцій - токар-карусельник - токар-розточувальник - токар - слюсар з механоскладальних робіт - електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування - слюсар-ремонтник - формувальник ручного формування - майстер цеху - юрисконсульт - водій автотранспортних засобів - лікар з медицини невідкладних станів - сестра медична - бухгалтер - інженер з охорони праці - кухар

- офіціант - лікар-нарколог - молодша медична сестра - головний інженер - головний спеціаліст спеціаліст державної служби - оправник електрокерамічних виробів - вантажник - слюсар-сантехнік - фрезерувальник фільтр-пресувальник (виробництво керамічних, фарфорових та фаянсових виробів) - тесляр - інженер-конструктор - випробувач електрокерамічних виробів - прибиральник територій - слюсар з контрольно-вимірювальних приладів і автоматики - терміст

інвалідністю) Звертатись до Слов’янського міського центру зайнятості (пл Соборна 3, 6 поверх) до

адміністратора. ООО «Руссоль-Украина» приглашает на работу: наладчик автоматов (слесарь); - грузчик; - слесарь КИП; - электрогазосварщик; - машинист экскаватора; - электромонтер;

- знімач-укладальник фарфорових, фаянсових та кера- - оператор котельной; - машинист тракторного мічних виробів подъемника; - сортувальник сировини, - старший аппаратчик; фарфорових, фаянсових та За справками обращ. по тел. керамічних виробів 62-41-72. - випалювач виробів буді- М а ш и н о с т р о и т е л ь н о м у вельної кераміки заводу ЗАО «Бетонмаш» на постоянную работу требуются: - инженер-конструктор; - фрезеровщик; - инженер-технолог; - токарь ДИП-300; - слесарь-ремонтник; слесарь-инструментальщик; - токарь-расточник; - мастер отдела технического контроля; - токарь-карусельщик; - машинист крана; Жителям г. Краматорска - шліфувальник - доставка транспортом пред- машиніст автогрейдера приятия. Обращ.: г. Славянск, ул. - тракторист - продавець продовольчих Солодилова, 1. Тел.: 63-55-80 (отдел кадров). товарів - маляр ТОВ «СФС ТРЕЙД» запрошує на роботу працівників за - двірник спеціальностями: - майстер - слюсарі ремонтники 5 і 6 - електрогазозварник - кондуктор громадського розряду КВП 5 розряд транспорту (для осіб з інва- -- слюсар електрогазозварник 5 лідністю) розряду - прибиральник територій - фрезерувальник 5 розряду (для осіб з інвалідністю) - секретар - шеф-кухар (для осіб з інва- - вантажники лідністю) - водій - слюсар-ремонтник (для - медсестра осіб з інвалідністю) Звертатись за тел. ‎050-660- агент страховий (для осіб з 85-01.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

http://slavinfo.dn.ua

5


Объявления диктуйте по тел.:

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

(присылайте SMS-сообщения)

zzЛаборант хим. анализа. Тел. 095-64-994-33. zzЛепщица, каповщик, замывщица р-н ЖД. Тел. 050752-28-27. zzЛитейщик, лепщица можно без о/р, в керам. цех. Срочно. Тел. 050-908-24-21. zzЛитейщик/заливщик, центр Рыбхоза. Тел. 050-60734-52.

zzВодитель кат. «С». Тел. 050-181-73-94.

ТРЕБУЕТСЯ

zzАвтослесарь по ремонту ГАЗ-2410. Тел. 050-76-76-871. Администратор в сауну. Тел. 050-66-44444. zzВрач стоматолог, зубные техники, медсестры в частный стоматологический кабинет. Водитель манипуля- Тел. 095-883-20-09. zzГрузчик на базу строй. тора лесовоза на базе УРАЛ в Луганскую обл. мат., р-н Машмет оплата Тел. 095-509Оплата оклад от 12000 своевременная. 92-92. грн. + премия + жильё. zzГрузчик на прод. базу , р-н Т е л . 0 6 8 - 7 3 2 - 6 6 - 6 0 ЖД сттанции Славкурорт. Тел. (Юрий Григорьевич ). 095-198-58-77. zzГрузчики на оптовую базу zzВодитель на ЗИЛ. Тел. на пост. работу. Тел. 050-368zzЗаливщик, ул. Димитрова, 050-655-41-40. 04-23. оплата своевременно. Тел. zzВодитель на ЗИЛ050-470-07-31. самосвал. Тел. 095-1-400-400. zzЗаливщики на наzzВодитель на КамАЗ. Тел. польную вазу. Центр. Оплата 050-807-87-80. своевременно.с возможzzВодитель на КамАЗ. Тел. ностью трудоустройства. Тел. 050-655-41-40. 066-747-33-77. zzЗамывщица, лепщица-пиБухгалтер. Наличие сальщица, чашка, м-н Артема. стажа работы бухгалТел. 050-181-68-80. тером обязательно. zzЗамывщица, р-н Кузни, Тел.: 050-985-01-34, оформление обязательно. Тел. 063-755-48-54. zzГрузчики, укладчики по 050-70-40-865. шамот, накладным на произв. склад. zzЗамывщица: zzВ агенство недвижимости чашка. Тел. 050-621-61-60. Тел. 050-62-27-124. «Гарант» требуются сотрудники по продаже, аренде недвижимости, можно без о/р, обучаем, стажировка. г. Славянск, ул. Универси- zzВодитель на предприятие тетская, 56. Тел. 050-18-81- на постоянную работу. Тел. 160. 050-476-42-49. АН «Акцент» требуются сотрудники на должность риелтора, ставка 4 000+ %, обучение, карьерный рост. Тел. 050-425-29-78.

zzВ Женский спортивный клуб zzВодитель на лесовоз, Фентези требуется уборщица. автослесарь по ремонту груз. ул. Васильевская,35. Тел. 099- техники, машинист гидравлич. 532-00-08. экскаватора. Тел. 068-12101-87. В керамцех треб. замывщица, заливщик, художник. Тел. 066-37076-46. zzВ мебельный цех требуется пилорамщик обивщик. Тел. 095-386-73-56.

Водитель на самосвал, Зил, Газон. Тел. 050-92345-93. zzВодитель, штамповщик, кладовщик учетчик, мастер кузнечно-пресового участка, zzВ посудный цех треб. за- мастер цеха мех. обработки. ливщик или ученик заливщика, Тел.: 050-680-61-24, 050Северный. Тел. 066-93-88-885. 428-11-52.

6

zzДекольщица, упаковщица или ученица. Тел. 050-88-59337. zzДля доставки блюд требуется водитель с личным авто. Тел. 095-37-44-955. zzЖен. 57 лет без в/п, ищу работу сделкой, о/р есть, желат. с проживанием. Тел. 095-192-44-03. zzЗаведующий аптекой, опыт работы зав. или провизором не менее двух лет. З/п от 7000 до 10000грн. район Ж/Д. Тел. 099-038-89-94. zzЗаведующий столовой, повара, работники кухни, уборщица. электромонтер, с. Железный порт, Херсонская обл., на сезон май-сентябрь. Тел. 050-174-84-81. zzЗадувщик и художник на копилку. Тел. 050-159-90-25. zzЗаливщик. Тел. 050-60430-20. zzЗаливщик, замывщица. Тел. 050-582-10-86.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

zzКаменщик. Тел. 095-6401-086. zzКаменщик, сварщик, плотник, разнорабочие. Тел. 050-76-76-871. zzКаменщик, сварщик, плотник, разнорабочий. Тел. 066-710-38-20. zzК а м е н щ и к и + п р о р а б в крупную строительную компанию для работы в Киеве, большой объем работы, своевременная ЗП, предоставляется жилье. Тел. 050-648-50-52. zzКлейщица ручек, центр Рыбхоза. Тел. 095-568-97-78. zzКоммун. предприятию треб.: дворник,электрик 4 разряда, мал.- штукатур 3-4 разряда, мастер сантехстрой участка. Тел. 050-912-10-52. zzКровельщик. Тел. 095-6401-086. zzКузовщик-рихтовщик на СТО, з/п от 10 000 грн./мес, с ОР. Тел. 050-555-55-66.

http://slavinfo.dn.ua

zzНа работу в кафе требуется помощник повара,. Тел.: 099058-40-57, 066-95-099-50. zzНа работу в кафе требуется творческий, прогрессивный повар, готовый воплощать новые идеи в жизнь. З/п зависит от квалификации. Тел. 066-95-099-50. НА СТО ТРЕБУЮТСЯ АВТОМЕХАНИКИ И ШИНОМОНТАЖНИКИ. ТЕЛ. 050-902-47-00. zzНочной сторож с собакой требуется для охраны летней площадки кафе. Тел. 095-3744-955.

zzЛюди для разборки зданий, разнорабочие, оплата ежедневная. Тел. 050-03-16323. zzМаляра. Тел. 095-64-01086.

zzМастер для обшивки холодильной камеры пенопластом и мастер по ремонту холодильника и заправки криона. Тел. 099-063-88-42. zzМастер-парикмахер, с о/р. Тел. 050-658-66-35.

zzОбжигальщик. Тел. 050580-65-62. zzОбивщики мягкой мебели в меб. цех. Тел.: 050-94350-33, 066-310-79-26, 093056-53-89. zzОператор на экскаватор Volvo BL 71, с опытом работы на данной технике. Тел. 095698-99-33. zzОтделочники. Тел. 066815-11-57. zzОфициант, повар, кальянщик, помощник мангальщика, возможно без о/р. Тел. 095-46-48-907.

zzМастер кузнечно-прессового участка, штамповщик, кладовщик, ЗП высокая, своевременная. Тел. 050-69335-12. zzМастер-приемщик с ОР, автомаляр, кузовщик-рихтовщик, моторист, на пост. работу на СТО. Тел. 050-55555-66. zzМашинист бульдозера, экскаватора, фронт. погрузчика, водитель на Белаз, водитель всех категорий, сварщик, эл. слесарь, моторист, горный инженер. З/п высокая. Тел. 068-275-55-66. zzМед. сестра в ОШ №1. Тел. 2-41-85. zzНа Керам. производство на постоянную работу требуется замывщица, электрик, подсобный рабочий. Трритория завода ХимПром, дорога оплачивается. З/п при личном собеседовании. Тел.: 095-85609-11, 050-640-72-13. zzНа работу в кафе требуется кухонный работник. Тел.: 099058-40-57, 066-95-099-50. zzНа работу в кафе требуется официант, парень‎. Тел. 095-37-44-955.

zzОхранники , вахтовым методом в г. Константиновка, 21/7, ЗП от 4 150 грн. Тел. 095-319-41-02. zzПарикмахер на пост. раб. Тел. 095-315-11-20. zzПовар. Тел. 095-68-71529. zzПовар в кафе. Зарплата при собеседовании. Тел. 095374-49-55. zzПовар-бармен. Тел. 050566-44-45. zzПовар-бармен. Тел. 050566-44-45. zzПодсобные рабочие, вахт. методом (командировки), питание+жилье+ проезд бесплат., 30 000 грн./ 3 мес., работа постоянная, срочно. Тел.: 099-960-74-14, 097-68345-35. zzПомощник по огороду. Тел. 050-73-38-867. zzПомощник продавца, р-н Ж/Д, с 4 утра до 14.00, понедельно, 200 грн/выход, без в/п. Тел. 050-61-25-067. zzПредприятию требуется кладовщик, треб. физ. труда. Тел.: 050-299-35-77, 050-9074-024.

«Газета объявлений» N 14 (620), 11 апреля 2018 г.


Объявления диктуйте по тел.:

ТРЕБУЕТСЯ

zzПродавец в продуктовый магазин, жилье предоставляем, г. Святогорск. Тел. 095-893-81-11. zzПродавец в табачный ларек, с о/р, центр. Тел. 050190-51-99. zzПродавец- консультант в кабинет «Окулист». Тел.: 099961-29-56, 050-608-75-29. zzПродавец хоз. товаров на Ц. рынок, график: с 6.00 до 15.00, оплата выс., собеседование, без в/п. Тел. 095-198-04-06. zzПродавец цветов, помощник флориста, на пост. работу. Тел. 095-577-31-38. zzПродавец-консультант в магазин пром. товаров, с о/р, ЗП хорошая, Центр. Тел. 099769-18-68. zzРАБОТА в Польше. Оформление всего 2 000 грн. ЗП 20 000- 25 000, жилье бессплатно. Тел.: 095-489-96-69, 096-460-96-69. zzРабота для строителей. Очень выгодные условия, возможна подработка. Тел. 095-640-10-86. Рабочие в керам цех, можно без о/р, р-н Машмета. Тел. 050-62563-04. zzРабочие для пр-ва тротуарной плитки, работа круглогодично, оплата еженедел. Тел. 050-181-73-94. zzРабочие мужч. и жен., на пост. работу, з/п высокая, проезд, питание, проживание предост. Тел. 050-787-19-43. zzРабочие на ленточную пилораму, желательно с ОР. Тел. 050-181-73-94. zzРабочие произв. тротуарной плитки, р-н Старосодовый, оплата еженедельно. Тел. 050-101-57-87. zzРабочий на разовую рвботу. Тел. 0958-128-749. zzРазнорабочие. Тел. 066733-72-30. zzРазнорабочие. Тел. 050181-73-94. zzРазнорабочие и люди на разборку зданий и чистку кирпича. Тел. 050-655-41-40. zzРазнорабочие, грузчики. ЗП от 4000 грн. Почасовая оплата. Обращаться ул. Центральная (К. Маркса), 52а. Тел. 095-607-52-23. zzРазнорабочие-грузчики. Тел. 050-258-25-81. zzРазнорабочий. Тел. 095014-20-00. zzРазнорабочий на стройку. Тел. 050-17-00-326. zzРеализатор на БЗС в ночь, оплата ежедневная. Тел. 050-704-08-51. zzР е а л и з а т о р - к о н сультант, на пост. работу, хорошая ЗП, Центр, маазин пром. товары. Тел. 050-65791-89. zzРеализатор-швея на рынок, швея по ремонту одежды. Тел. 050-164-13-60. zzРезчик по граниту, ручные работы (болгарка). Тел. 050704-81-88. zzРекламному агенству требуется монтажник с о/р. Тел. 050-566-44-60. zzРубщики, пильщики дров, со своими пилами, грузчики, оплата ежеднев. Тел.: 050031-63-23, 095-60-45-702, 050-76-68-674. zzРубщики, пильщики, грузчики. Тел.: 050-031-63-23, 095-60-45-702, 050-76-68674. zzСадовник с о/р. Тел. 050566-44-60. zzСервисный центр объявляет набор на должностьи инженер по ремонту пк и телефонов, о/р от 1года. Тел.: 095-377-38-77, 050-85101-85. zzСпециалист по ремонту и установке лифтов. Тел. 09911-29-300. zzСпециалист по ремонту и установке лифтов. Тел. 09911-29-300.

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zzСрочно требуется юрист- zzЖен. 57 лет. без в/п ищет хозяйственник с опытом работу по уходу за инв. и работы в бюджетной сфере. пожилыми людьми, есть о/р, Тел. 066-606-25-81. можно с проживанием. Тел. 050-877-98-56. СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ zzИсполнительная, эруАВТОМОИЩИКИ. ЗВО- дирован. женщина, 49 лет, НИТЬ С 8-ДО 17 КРОМЕ ищет работу в дневное время. С У Б Б О Т Ы , В О С К Р Е - Тел. 099-033-44-78. zzИщу работу. Тел. 095-399СЕНЬЯ. ТЕЛ. 050-532- 10-79. 60-40. zzИщу работу оператора котельной, машиниста котлов, Сторож/разнорабочий сторожа, дворового рабочего. в ночь, 4000грн/мес, Тел. 050-879-72-82. zzИщу работу оператора на ферму и в день котельной, машиниста котлов, пастух 4000грн/мес. сторожа, дворового рабочего. Райгородок. Тел. 099- Тел. 050-879-72-82. 277-36-85. zzПарень 22 г. ищу работу, рассмотрю варианты. Тел. zzСушист в кафе.Срочно ‎. 066-48-63-759. Тел. 099-058-40-57. zzТехнолог на швейное пр-во, помощ. закройщика. Тел. 095-366-76-36. zzТорг. представитель с личным авто, оптовая база на пост. работу. Тел. 050-258Репетитор английского 71-13. языкa. Подготовка к zzТорговый представитель с авто, без о/р, з/п 8 000-10 ЗНО. Возможно обу000. Официальное тр-во, офис чение с нуля. Тел. 095в Краматорске. Тел. 095-51- 733-38-78. 82-145. Тракторист на экскаватор трактора МТЗ-82 на предприятие, на постоянную работу, з/п от 8 000. Тел. 050-47642-49. Требуется водитель категории Е на самосвалполуприцеп,тягач Рено-премиум 2006 г., оплата договорная, официальное трудоустройство. Тел. 095199-95-94 (Евгений).

zzТребуется курьер на доставку товара от Интернет-магазина, з/п 1500 грн./неделя. Тел.: 0997481859. zzТребуется охранник, работа на улице, оплата своевременно. Тел.: 0500601222. zzТребуется разнорабочие 0500601222. Тел.: 0500601222. zzТребуется специалист по производству мягкой мебели. Запуск производства с нуля. Интересует - звоните. Тел.: 0952912260. zzТребуются: юрист, инженер ПТО, начальник цеха ЖБИ. Тел.: 0666164055. zzВ больницу требуется образованный бухгалтер и экономист. Тел.: 0502738315. zzВ гостиницу на пост. раб. треб. администатор со знанием англ. яз. Тел.: 0660675696. zzВ гостиницу на пост. раб. треб. горничная, желат. с о/ раб. Тел.: 0660675696. zzВ кафе на Лазурном требуется официант с опытом работы. Тел.: 0501737086. zzВ кафе нужен шашлычник с опытом работы, кухонный работник, помощник повара, официант. Тел.: 0992499520. zzВ кафе-ресторан “Виват” требуются повара. Тел.: 0990130319. zzВ летнее кафе, требуется мангальщик с опытом работы. Тел.: 0502644653. zzВ продуктовый магазин на Лазурном, требуется продавец в дневную и ночную смену. З/п от 4000 грн. Тел.: 0990957207, 0509663801. zzВ с/о Мичурина треб. слесарь по ремонту вод. системы, охранник. Тел.: 0509488279.

zzТребуется заливщик( ученик), можно без о/р, но с большим желанием работать! Обучим! Тел. 050-595-44-05. ТРЕБУЕТСЯ НАБИВЩИК ТАНДЫРОВ. РАБОТА В ХАРЬКОВЕ. ЗАРПЛАТА СДЕЛЬНАЯ, ВЫСОКАЯ, ЖИЛЬЕ ПРЕДОСТАВИМ. ТЕЛ.: 066-712-33-36, 063-121-64-61. zzУборщица в цех по производству сухарных изделий на постоянную работу. Тел. 066-041-48-01. zzФ и л ь т р - п р е с с о в щ и к , разнорабочий. Тел. 095-36760-13. zzХудожник-оформитель на памятники, с ОР. Тел. 050704-81-88. ЧП «СБ «Титан» на пост. раб. треб. охранники, менеджер, оператор пульта централ. наблюд., водитель, электромонтер. Тел. 095-540-17-58. zzШиномонтажник, высокая ЗП. Тел. 050-105-10-60. zzШиномонтажник, ученик шиномонтажника. Тел. 050088-60-00. zzШлифовщик по металл. в частн. предприятие. Тел. 050814-77-61. zzЭлектромонтер с энерготех. образованием, г. Славянск, ул. Льва Толстого,14. Тел. 099-278-13-22.

ИЩУ

zzБригада строителей со своим инструментов ищет высокоопл. работу по городу. Тел. 099-783-87-86. zzВодитель с о/р, без в/п. Тел. 050-58-06-558. zzВодитель, водительгрузчик, водитель-экспедитор. Тел. 099-098-65-13. zzГрузчик, разнорабочий, рассмотрю варианты. Тел. 095-81-555-82. zzЖен. 50 л., в/о, финансово-экономическое, рассмотрю предложения. Тел. 050-836-96-58.

ТРЕБУЕТСЯ

zzС опытом работы на экскаваторе Volvo требуется оператор. Тел.: 0956989933. zzТребуется бухгалтер со знанием 1С и ПК. Стаж работы не менее 3 лет. Тел.: 0504785693. zzТребуется менеджер по аренде недвижимости, ставка + %. Тел.: 0504785693. zzзавод автогенного оборудования “ДОНМЕТ” приглашает на работу: инженер-технолог (знание ПК), инженер-конструктор (механика), инженер плановораспределительного бюро. Хорошие условия труда, заработная плата в зависимости от квалификации. Обращаться в отдел кадров. Адр.:г. Краматорск, ул. Парковая, 115, Тел.: 486958, с 8.00 до 16.30. zzСрочно треб. горничная для уборки домиков. Тел.: 0506240667.

«Газета объявлений» N 14 (620), 11 апреля 2018 г.

zzГостинице на пост. работу требуется повар, желателен о/р в ресторане. Тел.: 0660675696. zzГрузчик-комплектовщик на склад, з/п 4300. Тел.: 0992372325. zzК о м п а н и и - д и с т р и бьютору прод. питания требуется экспедитор. Тел.: 0667885225. zzКонсультации по работе в странах ЕС, Польше, Чехии, Германии, Швеции, Литве и др. Вакансии от прямых работодателей. Обр.: ул. Дворцовая, 10, 3 эт., оф. 55. Тел.: 0503352436, 0674128619. zzКрупная торговая компания “Солнечный город” приглашает грузчиков. Работа в две смены. Стабильная з/ пл. Ставка: 3500 грн.+ бонусы. Тел.: 0957250357. zzНа торговый склад требуются грузчики, карщик. Тел.: 0507826896. zzНа пост. работу требуются рабочие в фермерское хозяйство (убой, общипывание, разделка птицы), Партизанский. З/плата от 4000 до 7000 грн. Тел.: 0665861916. zzНа пост. работу требуются рабочие (фармацевтическое хозяйство, разнорабочие в п. Партизанский). З/плата от 4000 до 8000 грн. Тел.: 0665861619.

(присылайте SMS-сообщения)

zzНа веызде. Вахта. Внутрення отделка и подсобные работы. Тел.: 0509492364. zzНа постоянную работу требуется менеджер-переводчик (английский язык). График работы с 8.00-12.00, выходной суббота, воскресенье. Тел.: 0676284995, 0501703714. zzНа постоянную работу требуются грузчики. З/п 150 грн. в день. Тел.: 0953822534. zzНа рынок Стар. города требуется помощник реализатора (кож. галантерея), оплата 3000 грн. Тел.: 0505446968. zzНа стройку треб. специалисты, подсобники. Тел.: 0667275120, 0960043350. zzПредприятию на постоянную работу требуется ниженер. Образование высшее техническое. Знание ПК, нормативных документов по проектированию электрических сетей, ПУЭ, ДБН, ЕСКД. Тел.: 72552, 0676240826. zzПредприятию требуется слесарь-электрик на АЗС и водитель бензовоза. Тел.: 0503470960. zzПредприятию требуется слесарь-электрик, уборщица. Работа в центре. Тел.: 0953660000. zzПриглашаю на работу автослесаря, автомеханика, шиномонтажника. На выгодных для вас условиях. Тел.: 0953667659. zzПродавец в киоск на Красногорке. Тел.: 0506289015. zzПродам собаку пекинес, девочка, 1 год. Очень ласковая, приветливая и активная. Очень любит детей. Цена 300 грн. Тел.: 0661646191. zzП р о и з в о д с т в е н н о м у предприятию на постоянную работу требуются электромонтер по ремонту и обслуживанию эектрооборудования, укладчик-упаковщик. Тел.: 61780, 0676240053 с 8.00 до 14.00 по будням. zzП р о и з в о д с т в е н н о м у предприятию на постоянную работу требуются профилировщики, слесарь механосборочных работ, укладчик-упаковщик, слесарьинструемнтальщик. Тел.: 485126, 0676240883 с 8.00 до 14.00 по будням. zzРабота в Финляндии по сбору ягод. З/п 50-100 у. е. в день. Выезд по безвизу на 3 месяца. Обр.: ул. Дворцовая, 10, 3 эт., оф. 55. Лиц. № 1449 от 29.11.2016 г. Тел.: 0503352436, 0674128619. zzРабота водителем категории “С, С1”, з/п от 5 тыс. Тел.: 0506587795. zzРабота экспедитором, з/п от 5 тыс. Тел.: 0504710250. zzРабоч. строит. специальн., подсобные. Тел.: 0666508104. zzРазнорабочие по строительству, рабочий пилорамы, з/плата от 180 грн. Тел.: 0504741947. zzТреб. бригада с наличием сварщика на установку забора из профнастила. Тел.: 0991402241. zzТребуется сторож пенсионного возраста. Тел.: 412458, 411719. zzТребуется водит. кат. “В, С” на постоянную работу. Тел.: 0504258855. zzКраматорскому Дорожному Управлению требуется требуется инженерсметчик и мастера-дорожники. Тел.: 442207. zzРасширяем автопарк! Открываем вакансии экскваторщик, оператор фронт. погрузики, водители С, Е. Тел.: 0502226669. zzТребуется на работу фрезеровщик (2-3 разряд), з/плата 20000-30000 грн., жилье предоставляется. Тел.: +79632411185, viber +380950071588. zzТребуется продавец прод. товаров, Лазурный. Тел.: 0955319912. zzВ компанию “Аквамир” требуются сотрудники. Тел.: 0990754180, кроме субботы, 0956832423.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

zzМашиностроительное предприятие ООО КПП Крамтехцентр объявляет набор сотрудников на постоянную работу на должности: рабочие специальности: координатчик, токарь-карусельщик, фрезеровщик, оператор станков с ПУ, токарь-расточник, токарь на ДИП-200-500, слесарьремонтник по ремонту станков, слесарь-сборщик металлоконструкций, электрогазосварщик, подсобный рабочий; ИТР: ведущий инженер-технолог, ведущий инженер-конструктор. Достойная зарплата, соцпакет. Адр.:г. Краматорск, ул. Орджоникидзе, 9, Тел.: 71508, 0505742018. zzНа авто мойку “Оскар”, требуются юноши и девушки, опыт не обязательно. З.п. высокая. Тел.: 0506249778. zzНа пост. работу требуются экспедиторы с опытом работы, з/п 7500 грн. Тел.: 0508008902, 0686227235. zzНа предприятие требуются: рабочие на оборудование по производству пленки (з/п от 5000 грн.); секретарь (коммуникабельность, знание Excel, желательно 1С, з/п 3000 грн.). Тел.: 0954775176, с пн-пт, с 9 до 17. zzПредприятию на пост. работу требуется электромонтер, оплата высокая, стабильная. Тел.: 0504261171. zzТребуется водитель кат. “Е”, с опытом работы, з/плата + коммандировочные. Тел.: 0504727167. zzПредприятию на пост. работу требуются резчики, сварщики, оплата высокая, стабильная. Тел.: 0504261171. zzТребуется шиномонтажник с опытом работы. Тел.: 0509032351. zzНа СТО “Лига”срочно требуется автослесарь по ремонту легковых авто. Тел.: 0505361807. zzПарикмахер и мастер маникюра, педикюра. Тел.: 0664854274. zzШиномонтажник в транспортную компанию, оплата - ставка + %, официальное труд-во. Тел.: 0502226669. zzНа пост. работу требуются водители кат. “С”, с опытом работы, з/п 7500 грн. Тел.: 0508008902, 0686227235. zzТребуется водитель для доставки воды. Тел.: 0997089905, кроме субботы, 0956832423. zzВ продуктовый магазин треб. продавец, пос. Веселый, р-н Кольца трамвая. Тел.: 0501525132. zzВ кафе на раб. треб. официант, график работы с 8.00 до 17.00. Тел.: 0995179650. zzВ магазин одежды на постоянную работу требуются: продавец и уборщица. Официальное трудоуйстройство, стабильная заработная плата. Тел.: 0669824598. zzПовар, помощник повара, мойщик. Большая зарплата для опытных. Хорошая зарплата с обучением для начинающих. В новом зале. Разные графики работы. Собеседование ежедневно 17:00 Парковая 10-А кафе Комикс. Тел.: 0502221117. zzТребуются водители кат. “Е” для работы на международных перевозках. Официальное трудоустройство, достойная з/п. Тел.: 0509032351. zzВ Night Club RIA срочно треб. уборщица и кассир. Тел.: 0665824227. zzПредприятию на пост. работу требуется слесарь по ремонту оборудования. Оплата высокая, стабильная. Тел.: 0504261171. zzТреб. продавец в киоск по продаже хот-догов, кофе. Работа понедельно. Тел.: 0503925616. zzРекламному агентству требуется сотрудник по производству наружной рекламы. Желательно опыт работы. Тел.: 0501075938. zzСдам в аренду такарный станок. Тел.: 0661946189.

http://slavinfo.dn.ua

7


Объявления диктуйте по тел.:

ТРЕБУЕТСЯ

zzСрочно в ТОВ ЛДУ Альянс на пост. раб. треб. администратор на телефонию и кассир, з/п 5000 грн. Тел.: 0504710737. zzСрочно треб. водитель с л/а в вечернее время, с 19 до 23.00, з/п 4000 грн. Тел.: 0504710737. zzСрочно! Заводу НКМЗ требуются: стропальщики, такелажники с опытом работы и без. Полный соцпакет, официальное трудоустройство, з/п 4000-5000 грн. Обращаться: отдел кадров НКМЗ с 8.30 16.00 перерыв с 12.00-13.00. Тел.: 0997708463. zzСрочно! Треб. водитель категории “Е”. Тел.: 0504069097. zzТорговой компании на пост. работу требуются водители, экспедиторы. Тел.: 0502696070. Торговые представители, о/р не менее 1 года. Тел.: 0503918697, 0671257174. zzТорговому предприятию тербуется экспедитор. Тел.: 0667885225. zzТорговому предприятию требуется водитель кат. “С”. Тел.: 0664084749. zzТракторист на экскаватор Borex. Тел.: 0669760799. zzТреб некурящая кормящая мать. Поразовая оплата 500 гривен. Тел.: 0668482747. zzТреб. бармен, дев., с о/р, ул. Юбил., 25, с о/р. Тел.: 0990594605. zzТреб. медсестра в ТОВ ЛДУ Альянс, з/п 3723 грн. Тел.: 0503842250. zzТреб. продавец сантехники на Кр. рынок. Тел.: 0958084745. zzТреб. работники на автомойку. Тел.: 0505427469. zzТреб. специалисты по заливке бетона. Тел.: 0506998264, 0506419032. zzТреб. специалисты по кровле. Тел.: 0506998264, 0506419032. zzТребуется водитель в такси. Тел.: 0501771006. zzТребуется водитель категории “С”. Тел.: 0501920726. zzТребуется водитель погрузчика, з/п от 4 тыс. Тел.: 0507565314. zzТребуется газорезчик. Оплата высокая. Тел.: 0956332163, 0954833908. zzТребуется кассир в кинотеатр “Родина”. Тел.: 0997065558. zzТребуется маляр для работы в мебельном салоне. Тел.: 0503476765. zzТребуется на работу доктор-стоматолог, косметолог. Тел.: 0992760018. zzТребуется непьющий сторож пенсионного возраста для работы по договору, оплата 90 грн. за ночь и 150 грн. за сутки в выходные дни, выплачивается еженедельно. Тел.: 0955791779. zzТребуется повар в частный отель Краснодарский край на сезон, май-октябрь с проживанием и питанием, зарплата 30000 руб. Тел.: 0958775967. zzТребуется повар, кухонный работник, бармен. Тел.: 0951234033. zzТребуется приемщик фторсырья без вредных привычек. Тел.: 0668228540, до 14.00. zzТребуется продавец в ларек, продуктовый магазин. Тел.: 0502604709. zzТребуется продавец в магазин посуды на Крытом рынке, з/п от 3500. Тел.: 0955040913. zzТребуется продавец на Крытый рынок. Тел.: 0501679436.

8

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zzТребуется продавец с опытом работы в продуктовый магазин, р-н Лазурный. Тел.: 0661996558, 0506251859. zzТребуется продавец-консультант в магазин одежды и обуви «LOFT», ТЦ Аврора, з/п от 3000 грн. Тел.: 0954799145. zzТребуется разнорабочий на временную работу по договору. Оплата - 150 грн. в день, выплачивается еженедельно. Тел.: 0952143741. zzТребуется разнорабочий, 250 грн. Тел.: 0951609890. zzТребуется сборщик сложной корпусной мебели. Тел.: 0503476765. zzТребуется сварщик-кузовщик. Тел.: 0502351989. zzТребуется сиделка, сутки через двое, оплата 300 грн. в сутки, Станкострой. Тел.: 0984414923. zzТребуется техник по обслуживанию охранных систем, желательно с опытом работы, но можно без опыта роботы, но понимающего в электронике и желанием обучатся. Возраст не ограничен. Требования: права категории “В”. ЗП от 8000 грн. Служебное авто предоставляется. Тел.: 0508313634, 0953393374. zzТребуется торговый представитель с о/р (г. Краматорск), з/плата высокая. Тел.: 0500530449, Борис. zzТребуется торговый представитель с авто, о/р приветствуется. Тел.: 0505832070. zzТребуется фасовщица. Оплата сдельная, выплачивается еженедельно. Звонить в рабочие дни с 8.00 до 17.00. Тел.: 0952143741. zzТребуется швея на масспошив. Тел.: 0958956613. zzТребуется экспедитор. Заработная плата от 6000 гривен. Обязанности: сопровождение развоза товаров по торговым точкам. Полный соцпакет. Своевременная выплата зарплаты. Тел.: 0503284936. zzТребуются монолитчик, бетонщик, разнорабоие. Оплата понедельно своевременно. Тел.: 0956332163, 0954833908. zzТребуются разнорабочие. Тел.: 0956332163, 0954833908. zzУборщица в кафе (центр). Тел.: 0664858757. zzУстановщик видеонаблюдения. Тел.: 0958070195. zzТорговая компания приглашает на постоянную работу бухгалтера, о/р желателен. Тел.: 0504787594. zzНа склад открыт набор: 3 грузчика, 2 комплектовщика, 3 фасовщицы, 1 кладовщик. З/п - 4500-5800 грн. Тел.: 0508287284. zzВ кафе требуется бармен, официнаты с опытом работы. Тел.: 0955900058. zzВ кафе требуется повар, пом. повара с опытом работы. Тел.: 0955900058. zzПредприятию требуются водитель бензовоза, слесарь-электрик, подвобный рабочий. Официальное трудоустройство. Тел.: 0503470960. zzТреб. рабочие, ландшафтный дизайн, высадка растений, стройспец., земляные работы, без в/п, дост. з/п. Тел.: 0660519433. zzТребуется кассир, о/р не обязателен, ответственность, быстрая обучаемость, знание ПК, з/п 5000 грн. Тел.: 0997911206. zzНа склад пива требуются комплектовщики, о/р не обязателен, обучаем, зЭп 8000 грн. Тел.: 0504787594.

zzТорговой компании требуется техник по обслуживанию пивного оборудования, наличие авто обязательно, з/п 7000 грн. Тел.: 0504787594. zzД и с т р и б у ц и о н н о й компании требуются экспедиторы, о/р желателен, з/п 9000 грн. Тел.: 0504787594. zzПриглашаем к сотрудничеству водителей со своим грузовым авто (4-5 т). Тел.: 0504754535. zzТребуется водитель с личным авто (кат. В) на газу. з/п - 5200 грн./мес. Тел.: 0508287284. zzВ детский сад срочно требуется медсестра. Тел.: 0958699448. zzТребуется водитель для ремонта авто ЗИЛ-130, с опытом работы, не моложе 35 лет. Тел.: 0501771149. zzТребуется мастер маникюра на %. Материалы мастера или салона. Тел.: 0509688994.

zzТребуются грузчики. З/п 250 грн./день. Тел.: 0992817271. zzТребуется программист 1С. Тел.: 0504787599. zzРабота в Польше на 2-й день после приезда! Можно по биометрии или по визе. З/п 10 злотых/ч.Примерно 250 часов/мес. Жилье бесплатно. Познань, Лодзь и окрестности. Звоните по Вайберу +380505577988, +48881380553 Артём. Тел.: 0505577988. zzТребования: опыт работы в силовых структурах или в области обеспечения безопасности торгового предприятия, наличие автомобиля. Обязанности: обеспечение кадровой безопасности (подбор персонала), взаимодействие с правоохранительными органами, сбор необходимых материалов по выявленным фактам нарушений и т.д. Резюме по эл. почте: i.ponomarenko@effect.dn.ua. Тел.: 0503284936. zzТребуется продавец в бутик обуви TЦ Амстор. Тел.: 0506268568. zzТребуется продавец прод. товаров до 40 лет в киоск (центр). Тел.: 0502396966. zzТребуются фасовщики. Зарплата 300 грн. Тел.: 0994403137. zzМеждународный центр развития интеллекта ищет преподавателя, готового обучаться новому и помогать детям развиваться. Перед началом преподавания предоставляется бесплатное обучение. Полная занятость, з/п 8000 грн. Желателен опыт работы с детьми. Тел.: 0997222803.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

zzЮвелирному предприятию на постоянную работу требуется ювелир-закрепщик. Звонить пн-пт с 8-30 до 16-30. Тел.: 0996529282. zzЮвелирному предприятию на постоянную работу требуются с опытом работы: ювелиры-монтировщики, ювелиры-закрепщики. Тел.: 0990490119.

1-КОМН.КВ. ПРОДАЮ Куплю 1-комн. кв., 2-комн.центр, 3-комн. кв., центр, срочно. Тел. 095-160-96-88.

Продажа в кредит квартир в недостроеном 9-эт. доме , Центр. Есть офисное помещение на 1 эт. Тел. 050-864-6887. zz1 комн. кв., г. Белицкое, Добропольский р-н, косметич. рем., двери метал. Тел. 050807-59-32. zz1- комн.кв., 3/5, центр, ул.Королева, 24 кв.м., в хор. сост., м/п окна, новые коммун., не углов., 130 000. Тел. 095-636-06-57. zz1,-2,-3,-4- комн. кв., в новострое, разные площади. Тел. 050-95-98-152. zz1-ком. кв. Артема, ул. Василевского, 2/5, жил сост., 31м2, кухня 7,5м2., чех. пр., под zzкосметический ремонт, 6 500. Тел. 050-800-76-94. zz1-ком. кв. Центр, 2/4, жил. сост., 5800. Тел. 050-80076-94. zz1-ком. кв., мр-н Артёма, 5/5, 32 кв. м, жил. сост., м/п окна, 5500. Тел. 050-80082-43. zz1-комн кв. Центр 1/5. Тел. 050-935-87-78. zz1-комн. кв Центр 4/5, 31м. кв, м/п окна, 7 000. Тел. 050474-63-34. zz1-комн. кв. 1/5, ЦНИЛ, чех. проект, 36 кв. м., с ремонтом, встр. кухня, шкаф-купе, новое отопление, бойлер, не угл., 234 000 грн. Тел. 095-63606-57. zz1-комн. кв. Артема, ул. Олимпийская, 5/5, 31м2, квартира в жил. сост., 4800. Тел. 050-800-76-94.

http://slavinfo.dn.ua

(присылайте SMS-сообщения)

zz1-комн. кв. м-н Артема , Лесной, ул. Г. Батюка, 25, 5/9, 37/19/8 кв.м., кирп. дом., улуч. план., жил. сост., не угл., без посредников. Тел. 097-54570-28. zz1-комн. кв. мн- Артема , Лесной, ул. Г. Батюка, 25, 5/9, 37/19/8 кв.м., кирп. дом., улуч. план., жил. сост., не угл., без посредников. Тел. 050-87824-26. zz1-комн. кв. мн- Артема , Лесной, ул. Г. Батюка, 25, 5/9, 37/19/8 кв.м., кирп. дом., улуч. план., жил. сост., не угл., без посредников. Тел. 050-87824-26. zz1-комн. кв. мн- Артема , Лесной, ул. Г. Батюка, 25, 5/9, 37/19/8 кв.м., кирп. дом., улуч. план., жил. сост., не угл., без посредников. Тел. 050-87824-26. zz1-комн. кв. м-н Артема, Лесной, 5/9, 37/19/8 кв. м., кирп. дом, улучш. планиров., жил. сост., не угловая, без посредников. Обращ.: ул. Г. Батюка, 25. Тел. 050-87542-85. zz1-комн. кв. м-н Артема, пер. Парковый, 4/5, с ремонтом, мебелью и техникой, 8 500. Тел. 095-294-25-34. zz1-комн. кв. ул. Чубаря 3/5, без посредников. Тел. 050-9522-168. zz1-комн. кв., 1/2, Масложир, ул. Конева, 31 кв.м., автономн. отопл., жилое сост., нов. газ. печь, не угловая, есть сарай с подвалом, 96 200 грн. Тел. 095-636-06-57. zz1-комн. кв., 1/3, г. Славяногорск, через дорогу лес, рядом ЖД, ремонт, студия, встроен. кухня, новв. сантехника, нов. мебель, гараж, подвал, нов. трубы, 294 300. Тел. 050-95-98-152. zz1-комн. кв., 2/5, центр, 31 кв. м., не угловая, рядом площадь, 7 000. Тел. 050-42529-78. zz1-комн. кв., 2/5, чех. проект, жил. сост., 7 500. Тел. 050-423-41-45. zz1-комн. кв., 2/9, Артема, ул. Батюка, 32/17/8,5 кв. м, треб. ремонта, м/п окна, не углов., кирп. дом. Тел. 095636-06-57. zz1-комн. кв., 2/9, Химик, ул. Донская, 37/19/10 кв. м, жил. сост., 1 м/п окно, балкон утеплен, обшит, с меб. и техникой, не углов., 156 000 грн. Тел. 095-636-06-57. zz1-комн. кв., 3/5, центр, жил. сост., 115 000 грн. Тел. 050-580-65-60. zz1-комн. кв., 3/5, ЦНИЛ, чешка, 36,5 кв. м., дом 1996 г., 230 000 грн., без посредников. Тел. 066-6000-105. zz1-комн. кв., 3/9, 39/19/9, м/п окна, нов. сантехника, нов. входн. дверь, 8 500. Тел. 050471-85-04. zz1-комн. кв., 32/16/6, 3 этаж, кирпичн. дом, вода пост., 3 600. Тел. 050-471-85-04. zz1-комн. кв., 4/5, в связи с выездом, 100 000 грн. Тел. 050-580-65-60. zz1-комн. кв., 4/5, косм. рем., встроен. мебель, 7 000. Тел. 050-425-29-78. zz1-комн. кв., 4/5, центр, ул. Чубаря, 32 кв. м, жилое сост., газ. колонка, 121 500 грн. Тел. 095-636-06-57. zz1-комн. кв., 4/5, чех. проект, 36 м.кв, район ж/д вокзала, 8000. Тел. 050-47463-34. zz1-комн. кв., 4/5,отл. сост., 32/16/7, м/п окна, нов. входная дверь, кондиционер, сост. заходи живи, 7 000. Тел. 050-471-85-04. zz1-комн. кв., 5/9, 36 м.кв, ул. Коммунаров, отл. сост., 12000. Тел. 050-474-63-34.

zz1-комн. кв., 8/9, улуч. планировка, срочно, 4 800. Тел. 050-423-41-45. zz1-комн. кв., Артема 1/5, хорошее состояние, 5500 кухня, мебель. Тел. 050-80074-18. zz1-комн. кв., Артема 9/9 , чистая, ухоженная, м/п окна. бойлер, 5 300 торг. Тел. 050800-74-18. zz1-комн. кв., Артема, 1/9, 37 кв. м, жил. сост., м/п окна, 6 500. Тел. 050-800-82-43. zz1-комн. кв., Артема, 2/9, 36 кв. м, жил. сост., м/п окна. Тел. 050-800-82-43. zz1-комн. кв., Артема, 4/9, квартира в хорошем состоянии 38 м кв., 7000. Тел. 050-80074-18. zz1-комн. кв., Артема, 5/5, 30 кв. м, жил. сост., 4 900. Тел. 050-800-82-43. zz1-комн. кв., Артема, м/п окна, бойлер кондиционер, кабельное, балкон застеклен 5500. Тел. 050-800-74-18. zz1-комн. кв., Ж/д, 4/5,отл. состояние,6000,кондиционер, встроенная кухня. Тел. 050800-74-18. zz1-комн. кв., корпоративная, м-н Артема, нижний квадрат., сан. узел разд., евроремонт. Тел. 095-529-93-89. zz1-комн. кв., крупногабарит., 3/9, ул. Свободы, отл. сост. Тел. 050-580-65-60. zz1-комн. кв., Лесной, Артема, 3/9, 39/19/9, новая кухня, м/п окна, отл. сост., 8 500. Тел. 050-471-85-04. zz1-комн. кв., Масложир, 1/2, 31 кв. м, жил. советское сост., есть проект на а/о, 3 500. Тел. 050-800-82-43. zz1-комн. кв., Машмет 45 м кв., косметический ремонт, 105 000грн. Тел. 050-80074-18. zz1-комн. кв., м-н Артема, 1/5, еврорем., не углов., вода постоянно, 9 000. Тел. 050347-74-09. zz1-комн. кв., м-н Артема, в жил. сост., не угловая, 4/5, 6 100. Тел. 050-347-74-09. zz1-комн. кв., м-н Лесной, 2/9, жил. сост., 6 500. Тел. 050-423-41-45. zz1-комн. кв., мр-н Артема, Лесной, 2/5, жил. сост., 110 000 грн. Тел. 050-580-65-60. zz1-комн. кв., новостройка, напротив прокуратуры, бетонмаш. дом, 35 кв. м, новая, без ремонта, 14 000, торг. Тел. 050-555-55-66. zz1-комн. кв., Строймаш, 2/5, 31 кв. м, с ремонтом, м/п окна, не углов., 5 700. Тел. 050-800-82-43. zz1-комн. кв., ул. Коммунаров, 7/9, кирп. дом, космет. рем., счетч., 9 000. Тел. 050-580-65-60. zz1-комн. кв., ул. Коммунаров, 8/9, жил. сост., 6 500. Тел. 095-294-25-34. zz1-комн. кв., Химик, ул. Донская, 1/2, 27 кв. м, с ремонтом, м/п окна, 85 000 грн. Тел. 050-800-82-43. zz1-комн. кв., центр, 2/9, под ремонт, 6 200. Тел. 095294-25-34. zz1-комн. кв., центр, 3/5, 30 кв. м, жил. сост., 6 000. Тел. 050-800-82-43. zz1-комн. кв., Центр, 3/5, м/п окна, кондиционер, не угл., жил. сост., 6 500. Тел. 050-423-41-45. zz1-комн. кв., центр, 4/5, 32/16/7, ремонт, хор. сост, 8 000. Тел. 050-471-85-04. zz1-комн. кв., Центр, 4/5, жил. состояние, цена 5500,газ, колонка, мет. дверь. Тел. 050800-74-18. zz1-комн. кв., Центр, кооператив.4/5,чистая ухоженная, газ колонка, 6500. Тел. 050-800-74-18. zz1-комн. кв., центр, новый дом, 2 этаж, отл. ремонт, мебель остается, 19 000. Тел. 050-471-85-04. zz1-комн. кв., центр, ул. Королева, 1/5, 21 кв. м, м/п окна, не углов., пластик. водопровод и канализ., 144 000 грн. Тел. 050-800-82-43. zz1-комн. кв., центр, ул. Ленина, жилое сост., 2/5, 115 000 грн. Тел. 050-580-65-60.

«Газета объявлений» N 14 (620), 11 апреля 2018 г.


Объявления диктуйте по тел.:

1-КОМН.КВ. ПРОДАЮ

zz1-комн. кв., центр, ул. Окт. Революции, 5/5, 30 кв. м, с ремонтом, м/п окна, не углов., нов. сантех, 7 000. Тел. 050800-82-43. zz1-комн. кв., центр, ул. Урицкого, 4/5, 22 кв. м, жил. сост., 5 000. Тел. 050-80082-43. zz1-комн. кв., центр, улучш. планир., 6 000. Тел. 050-47185-04. zz1-комн. кв., центр, хор. сост, с мебелью и техникой. Тел. 095-294-25-34. zz1-комн. кв., Центр, чех проект,7500, хорошее состояние, новая колонка, кирп. дом, счетчики на все, мебель. Тел. 050-800-74-18. zz1-комн. кв. центр, 2/5, 32/16/7, хор. сост. вода постоянно, докум. готовы, 7 000. Тел. 050-471-85-04. 1-комн.кв 5/9, ул. Коммунаров, с хорошим ремонтом и мебелью, 11 000. Тел. 050-87203-60. zz1-комн.кв. 3/5, 25 м. кв не угловая, 4300. Тел. 050-47463-34. zz1-комн.кв. 8/9, Лесной 40 м.кв, не угловая, мебель, техника. Тел. 050-474-63-34. zz1-комн.кв. 1/9, 37 кв.м., не углов., 5 500. Тел. 050-34759-53. zz1-комн.кв. р-н Химик, 1/9, хор. жил. сост., м/п окна, балкон застеклен, с мебелью и быт. тех.,. Тел. 095-571-30-03. zz1-комн.кв. Химик, 3/9, пер. Донской, 35кв.м., хор. сост. 6 500. Тел. 095-57847-45. zz1-комн.кв. Центр, 2/5, жил. сост., м/п, не угл., балкон застек., коммун. поменяны, срочно, недорого. Тел. 066222-70-74. zz1-комн.кв. Центр, жил. сост., кирп. дом, 3/5, 6 500, торг. Тел. 050-347-74-09. zz1-комн.кв. Центр, под ремонт, кирп. дом, 2/5, 5 800. Тел. 050-347-74-09. zz1-комн.кв., Артёма, 1/5, ул. Бульварная, 31кв.м., жил. сост. 5 500. Тел. 095-57847-45. zz1-комн.кв., Артёма, 1/5, ул. Бульварная, 31кв.м., жил. сост. 5 500. Тел. 095-57847-45. zz1-комн.кв., Артёма, 2/5, ул. Г.Батюка, 32 кв. м., жил. сост. 5 000. Тел. 095-57847-45. zz1-комн.кв., Химик, жилое состояние, 19, 38 м.кв, 5500 торг. Тел. 050-474-63-34. zz1-комн.кв., 1/5, центр, 5 500. Тел. 095-294-25-34. zz1-комн.кв., 1/9, Химик, м/п окна, балкон, счетчики на газ, воду, не углов., 6 000. Тел. 050-61-87-529. zz1-комн.кв., 2/5, 32/16/7, обычное сост., жилое, 5 300. Тел. 050-471-85-04. zz1-комн.кв., 2/5, Артема, без долгов, не углов., 6 000, без посредников, возм. обмен на 2-комн.кв. с доплатой. Тел. 050-681-37-57. zz1-комн.кв., 2/5, Артема, пер. Парковый, 31 кв.м., кухня 6 кв.м., жил.сост., не углов., нов. коммун., 156 000 грн. Тел. 095-636-06-57. zz1-комн.кв., 2/5, не угловая, бойлер, счетчики на газ, воду, ремонт. Тел. 050660-57-88. zz1-комн.кв., 2/5, пластиковые окна, косметика, 4 300. Тел. 050-347-59-53. zz1-комн.кв., 2/5, р-н автовокз., ул.Фрунзе, 24 кв.м., с рем., не углов., электродом, 195 000 грн. Тел. 095-63606-57. zz1-комн.кв., 2/5. чех. пр., тепл., уютная, больш. лодж., от хозяина. Тел. 066-47-87-304. zz1-комн.кв., 3/10, м-н Лесной, жил. сост., общ. 37, жил. 20/ 9, больш кухня, 7 000. Тел. 050-801-75-95.

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zz1-комн.кв., 3/5, балк. пластиков., свежий, косметич. ремонт. Тел. 050-660-57-88. zz1-комн.кв., 3/5, центр, с рем., не угловая. Тел. 095-63606-57. zz1-комн.кв., 38 кв.м., ул. Василевского, 2/9, м/п окна, заст. балкон, 6 500. Тел. 095294-25-34. zz1-комн.кв., 39/20/9, улучш. планировка, вода постоянно, 5 200, документы готовы. Тел. 050-471-85-04.

zz1-комн.кв., Чубаря, 11 а. Тел. 095-31-22-862. zz1-конм.кв., 2/5 , м-н Артема. Тел. 095-295-35-85. zz2-комн.кв., р-н Артема, 7/9, 50 м.кв, после ремонта, все новое. Тел. 050-474-63-34. Вывод из жилого фонда в нежилой, перепланировка квартир, наследство, узаконивание гаражей, посудных цехов и др. помещений. Тел. 050-864-68-87.

zz1-комн.кв., центр или Артема, с рем. или в хор. жилом состоянии, в 5 или 9 этажке. Тел. 050-18-81-160. zzВ люб. сост., возмож. с долгами, рассм. все вар-ты, для себя, срочно. Тел. 050471-85-04. zzВ люб. сост., возмож. с долгами, рассм. все вар-ты, для себя, срочно. Тел. 050471-85-04.

МЕНЯЮ

zz1-комн. кв. 9/9 пер. Виноградный, крыша новая на 2-комн.кв. по договор. Тел. 050-531-81-44. zzПродажа и покупка квартир zz1-комн.кв., 2/5, Артема, « А V К - Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь » . рем., без долгов, + дача на Обращ.: ул. Лозановича, 8. меняю большую кв. в СлаТел. 095-033-25-63. вянске, с небольш. доплатой. Тел. 095-75-300-69. КУПЛЮ zz1-, 2-комн. кв., центр, в любом сост. Тел. 099-35018-20. ПРОДАЮ zz1-комн. кв. «AVKНЕДВИЖИМОСТЬ». Обращ.: zz2- комн. кв , ЖД , 3/ 5, жил. ул. Лозановича, 8. Тел. 095- сост., 8 500. Тел. 050-383-30-84. 033-25-63. zz2- комн. кв, 5/ 9, ул. Комzz1-комн. кв. в любом р-не. мунаров, частично с ремонтом, 11 000. Тел. 050-383-30-84. Тел. 050-423-41-45.

2-КОМН.КВ.

zz1-комн.кв., 5/5, 31кв.м, кирпичный дом, не угловая, 5 500. Тел. 050-347-59-53. zz1-комн.кв., 5/5, чех. пр., 35, 3 кв.м., жил. 19 кв.м., вода постоянно. Тел. 050-27-38791. zz1-комн.кв., Артема, 5/9, 39/19/9. не углов., с рем., 7 500. Тел. 066-322-48-48. zz1-комн.кв., Артема, Василевского, 2/5, чех. пр., квартира под косметику, 7 100. Тел. 050-800-76-94. zz1-комн.кв., Артема, Лесной, 3/9, 39/19/9, м/п окна, нов. входн. двери, хор. сост., 8 000. Тел. 050-471-85-04. zz1-комн.кв., Артема, ул. Бульварная, жил. сост., 1/5, 5 500. Тел. 050-800-76-94. zz1-комн.кв., б. Пушкина, 5/5, не углов., балк. заст., 5 400. Тел. 066-322-48-48. zz1-комн.кв., К.Маркса, 2/9, ремонт, 38 кв.м., 15 500. Тел. 050-474-63-35. zz1-комн.кв., Лесной, 2/9, 39/19/9, в хор. сост., жилом, 6 500. Тел. 050-471-85-04. zz1-комн.кв., Лесной, 4/10, жил. 38 кв.м., 8 500, торг. Тел. 050-474-63-35. zz1-комн.кв., м-н Артема, Василевского, 2/5, жил.сост., 4 900. Тел. 050-800-76-94. zz1-комн.кв., не углов., средн. эт., срочно, не дорого. Тел. 066-322-48-48. zz1-комн.кв., ул Донская, 8/9, под ремонт, 38 кв.м., 5 100. Тел. 050-474-63-35. zz1-комн.кв., ул. Свободы, 10/14, крупногабаритная, 7 700. Тел. 050-347-59-53. zz1-комн.кв., ул. Василевского, 3/10, не углов., м/п окна, космет. рем., 7 900. Тел. 095-294-25-34. zz1-комн.кв., ул. Василевского, 3/10, не углов., м/п окна, космет. рем., 7 900. Тел. 095-294-25-34. zz1-комн.кв., Химик, 9/9, ул. Донская, 38кв.м.,косм. ремонт, 6 000. Тел. 095-57847-45. zz1-комн.кв., Центр, 2/5, ул. Коммунаров, 31кв.м., под ремонт, не угл. 5 800. Тел. 095-578-47-45. zz1-комн.кв., Центр, 2/5, ул.Фрунзе, 30/17/6, обычн. сост., не угл. 4 500. Тел. 095578-47-45. zz1-комн.кв., Центр, 2/9, ул. Добровольского, 34 кв.м., треб. ремонта. 5 500. Тел. 095578-47-45. zz1-комн.кв., Центр, 4/5, ул.Окт.Революции, 31кв.м., жил.сост., м/п окна. 6 000. Тел. 095-578-47-45. zz1-комн.кв., центр, 5/5, vip рем. 2017, есть все, 15 500, торг. Тел. 050-474-63-35. zz1-комн.кв., центр, 5/5, Чубаря, 30/16/6, жил. сост., не углов., 4 500. Тел. 095-57847-45. zz1-комн.кв., центр, ул. свобды, 10/14, 38 кв.м., вода постоянно, хор. жил. сост., 7 600. Тел. 050-800-76-94. zz1-комн.кв., центр, ул. Торская, 3/9, жил. сост., 6 000. Тел. 050-800-76-94. zz1-комн.кв., центр, ул. Торская, под ремонт, 2/9, 5 300. Тел. 050-800-76-94.

zz1-комн. кв. возм. с ремонтом или под ремонт, рассм. варианты. Тел. 050471-85-04. zz1-комн. кв. м-н Артема, срочно. Тел. 095-295-35-85. zz1-комн. кв., в люб. сост.в любом р-не, возм. с коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04. zz1-комн. кв., в любом р-не города, можно с дорогим рем., в хор. сост., можно с меб., для себя, срочно, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04. zz1-комн. кв., в любом р-не для себя, возмож. проблем., с долгами. Тел. 050-580-65-60. zz1-комн. кв., в любом сост., возм. с долгами, не приват., для себя, срочно. Тел. 050-471-85-04. zz1-комн. кв., в любом сост., возм. с долгами, не приват., для себя, срочно. Тел. 050-471-85-04. zz1-комн. кв., в любом сост., возм. с долгами, не приват., для себя, срочно. Тел. 050-471-85-04. zz1-комн. кв., в любом сост., возмож. с долгами. Тел. 066-414-70-76. zz1-комн. кв., в центре, на средн. этаже, в любом сост., возможно с дорогим рем., для себя. Тел. 050-471-85-04. zz1-комн. кв., в центре, на средн. этаже, в любом сост., возможно с дорогим рем., для себя. Тел. 050-471-85-04. zz1-комн. кв., для себя. Тел. 050-044-26-44. zz1-комн. кв., центр, мр-н Артема, в любом сост. Тел. 050-580-65-60. zz1-комн.кв. Химик, в хор. сост. или под ремонт, любой этаж. Тел. 050-18-81-160. zz1-комн.кв., с хор. ремонтом или не дорого под ремонт. Тел. 050-347-59-53. zz1-комн.кв., центр или Артема, любой этаж., сост. под рем., в 5 и 9 этажке. Тел. 050-18-81-160.

«Газета объявлений» N 14 (620), 11 апреля 2018 г.

zz2- комн. кв., 1/5, Молодежка, кирп. дом., жил. сост., 6 000. Тел. 050-423-41-45. zz2- комн. кв., 40,7 кв. м., подвал 30 м. кв., 2/ 2, Кр. Лиман, комнаты смежные, треб. ремонта автономн. отопл в доме. Тел.: 099-054-61-33, 066-306-80-54. zz2- комн. кв., Химик, 1/ 9, частично с ремонтом, м / п окна, 7 500, торг. Тел. 050383-30-84. zz2-ком. кв. Артема, ул. Генерала Батюка, 5/5, 44/29/6м2, требует ремонта. 7000. Тел. 050-800-76-94. zz2-ком. кв., ЖД, 1/2, 44/31/6, автоном. отопл., 5 500. Тел. 050-471-85-04. zz2-ком. кв., мр-н Артема, 3/5, 41 кв. м, жил. сост, 6200. Тел. 050-800-82-43. zz2-ком. кв., мр-н Артема, ЦНИЛ, 2/5, 46 кв. м, не угл., жил. сост., 7500. Тел. 050-80082-43.

(присылайте SMS-сообщения)

zz2-ком.кв. Артема, Олимпийская, 3/5, 43 кв.м., не угловая, жил сост., 7 500. Тел. 050-800-76-94. zz2-ком.кв. Артема, ул Ясная, 1/5, хороший ремонт. 9 500. Тел. 050-800-76-94. zz2-ком.кв. Артема, ул. Вольная, 5/5, 44 кв.м., квартира в жилом состоянии, 5 000. Тел. 050-800-76-94. zz2-ком.кв. Машмет, 3/5, квартира в жилом состоянии, 5 500. Тел. 050-800-76-94. zz2-ком.кв. центр, ул. Коммунаров 5/5, 6 900. Тел. 050-800-76-94. zz2-ком.кв., Артема. 5/5, 43 кв.м, не угловая, 5 500. Тел. 050-800-76-94. zz2-ком.кв., центр, ул. Шевченко, 3/3, 58 кв.м., квартира с ремонтом, м/п окна. Тел. 050-800-76-94. zz2-ком.кв., центр, ул. Шевченко, 3/3, 58 кв.м., квартира с ремонтом, м/п окна. Тел. 050-800-76-94. zz2-ком.кв., центр, ул. Шевченко, 3/3, 58 кв.м., квартира с ремонтом, м/п окна. Тел. 050-800-76-94. zz2-комн. кв по квадратуре 3-комн. кв., 7/14, дорогой ремонт, новостройка, счетчик тепла, воды, в доме резервуар запаса воды, охраняемый дом, консьерж, быттехника, 1 534 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zz2-комн. кв, выведен. с жил. фонда, с разреш. на пристройку, 30 кв. м., ул. О. Революции. Тел. 050-425-29-78. zz2-комн. кв, Запорожье, 45,3 кв.м, 9/9, сантех. новая, ремонт частич., комн. раздел. Возможен обмен на 1-комн. кв. в Славянске. Тел. 050-7834-314. zz2-комн. кв. 1/5, 44 кв. м., ул. Ленина, кирп. коопер. дом., цена договор. Тел. 050-42525-91. zz2-комн. кв. 2/9, Центр. Тел. 095-295-35-85. zz2-комн. кв. 3/9, вид на площадь. Тел. 095-295-35-85. zz2-комн. кв. 42 кв. м., 4/5, ул. Ленина, кирп. дом, хор. сост. Тел. 050-425-25-91. zz2-комн. кв. 5/5, 43,2 кв.м., не угл., теплая, м/п окна, мебель, холодильник, ТВ, кондиционер, бойлер, без поср. 375 000 грн, торг. Тел. 050-718-15-08. zz2-комн. кв. 6/9, с ремонтом, кондиционер, ул. Парковая,1. Тел. 095-16096-88. zz2-комн. кв. м-н Артема, 3/5, жил. сост., балкон застекл., 8 000. Тел. 050-38330-84. zz2-комн. кв. м-н Артема, 5/5, хор. сост., м/п, комн. разд., 6 500. Тел. 050-34774-09. zz2-комн. кв., 1/10, ул. Батюка, отл. сост., с меб., без посред. Тел. 066-942-29-24.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

zz2-комн. кв., 1/5, ж/д. ул. Свердлова, возм. под бизнес, соврем. санузел, кондиц., комн. смежные, хор. сост., 271 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zz2-комн. кв., 2/5, р-н ост. «Молодежная», 41,8/23,3/6,5 кв. м, длинный коридор, кооперат. дом, 203 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zz2-комн. кв., 2/5, сост. обычн. 7 500. Тел. 050-47185-04. zz2-комн. кв., 2/5, центр г. Николаевка, и сдается. Тел. 095-85-60-980. zz2-комн. кв., 3/5, м-н Лесной, комн. разд., м/п окна, не угл., 8 500. Тел. 050-42341-45. zz2-комн. кв., 3/5, хор. жил. сост., с мебелью и техникой, м-н Артема, 8 500. Тел. 050347-74-09. zz2-комн. кв., 4/9, центр, хор. рем., ул. Свободы, 200 000 грн., срочно. Тел. 050-58065-60. zz2-комн. кв., 5/5, кирп. дом, комн. разд., передел. в 3-комн. кв., не углов. Тел. 095608-85-98. zz2-комн. кв., 54/36/9, кирпичн. дом, улучш. планир.,автон. отопление, вода постоянно, 11 500. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв., Артема, 1/5, Молодежная,6500.треб ремонт. Тел. 050-800-74-18. zz2-комн. кв., Артема, 2/5, разд. комн.,43 м. кв., жилое состояние, 7500,Лесной. Тел. 050-800-74-18. zz2-комн. кв., Артема, 3/5, 44 кв. м, жил. сост., 6 700. Тел. 050-800-82-43. zz2-комн. кв., Артема, 4/9, комнаты раздел., улучш. планир., 50/33/9, 7 700. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв., Артема, 44/31/7, больш. коридор,комнаты раздельны, чистый подъезд, сост. хорошее, 7 000, докум. готовы. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв., Артема, 5/5, 47 кв. м, под ремонт, 7 500, торг. Тел. 050-800-82-43. zz2-комн. кв., Артема, 5/9, 7600, м/п окна, лоджия,50 кв. м,жилое сост. Тел. 050-80074-18. zz2-комн. кв., Артема, 6/9, Олимпийская, 53кв. м., жилое состояние,7800. Тел. 050-80074-18. zz2-комн. кв., Артема, 6000, разд. комн., не угловая, 4/5, новая дверь, встроенная кухня, zzколонка, кооперативный дом, есть мебель. Тел. 050800-74-18. zz2-комн. кв., Артема, 8000, Бульварная, отл. состояние, встроенная кухня, м/п окна, разд. zzкомн. Тел. 050-800-74-18. zz2-комн. кв., Артема, комн. розд. 5500 жилое состояние,бойлер,45 кв. м. балкон застеклен. Тел. 050800-74-18.

http://slavinfo.dn.ua

9


Объявления диктуйте по тел.:

2-КОМН.КВ. ПРОДАЮ

zz2-комн. кв., Артема, Лесной, 3/9, 180 000 грн. Тел. 050-580-65-60. zz2-комн. кв., Артема, Лесной, 5/9, улучш. план., хор. сост., не угловая, 7 700. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв., Артема, Лесной, 54/36/9, нов. ремонт, не угловая, улучш. планир, новые окна ,двери, 12 500. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв., Артема, Лесной, 6/9, 54/36/9, улучш. планир. не угловая, 10 500, докум. готовы. Тел. 050-47185-04. zz2-комн. кв., Артема, пер. Виноградный, 9/9, 53 кв. м, не угл., жил. сост., с меб. и техникой. Тел. 050-800-82-43. zz2-комн. кв., Артема, разд. комн. 6600, кирп. дом,4/5 жилое состояние, треб. космет. Торг. Тел. 050-80074-18. zz2-комн. кв., Артема, ул. Бульварная, 3/5, 41 кв. м, под ремонт, не углов., 7 500. Тел. 050-800-82-43. zz2-комн. кв., Артема, ул. Ген. Батюка, 5/5, 47 кв. м, жил. сост., м/п окна, 8 100. Тел. 050-800-82-43. zz2-комн. кв., Артема, улучш. планир., 54/36/9, 215 000 грн. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв., Артема, ЦНИЛ, ул. Ген. Батюка, 5/5, 50 кв. м, под ремонт, 170 000 грн. Тел. 050-800-82-43. zz2-комн. кв., без ремонта, р-н военкомата. Тел. 050-67814-67. zz2-комн. кв., в хор. сост., в связи с выездом, недорого. Тел. 050-580-65-60. zz2-комн. кв., ж/д, 3/3, 42 кв. м, жил. сост., комн. смеж., 7 500. Тел. 050-800-82-43. zz2-комн. кв., ж/д, 3/5, 44 кв. м, жил. сост., 8 200. Тел. 050-800-82-43. zz2-комн. кв., ж/д, пер. Лермонтова, 2/2, 40 кв. м, а/о, жил. сост., 5 700. Тел. 050800-82-43. zz2-комн. кв., Лесной, 8/9, 50/35/9, улучш. планир.,8 000 торг. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв., Машмет, 3 эт., 42 кв.м, панельный дом. Тел. 066-199-24-30. zz2-комн. кв., м-н Артема, 4/5, 6 300. Тел. 095-294-25-34. zz2-комн. кв., м-н Артема, 6/9, 54 кв. м., жил. сост., не угл., 10 500. Тел. 050-42341-45. zz2-комн. кв., Молочар, 2/2, 43 кв. м, а/о, бойлер, м/п окна, 5 500. Тел. 050-800-82-43. zz2-комн. кв., мр-н Артема, кирп. дом, 3/5, жил. сост., 130 000 грн. Тел. 050-580-65-60. zz2-комн. кв., мрн. Артема, 44/31/7 кв.м, комн. разд., жилое сост., 7300. Тел. 050471-85-04.

10

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zz2-комн. кв., нов. дом, самый центр города, 52/35/8 кв.м, кирп. дом, комн. разд., вода пост., большая лоджия, 15 500. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв., ул. Окт. Революции, 2/5, 7 500. Тел. 095-294-25-34. zz2-комн. кв., ул. Окт. Революции, 3 эт., 50/35/8 кв.м, высок. потолки, комн. разд., хор. сост., 15 500. Тел. 050471-85-04. zz2-комн. кв., ул. Свободы, 4/9, 54/36/9, 2 кондиц., ремонт. м/п окна, нов. входн. дверь, тамбур, 13 500. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв., Химик, 3/9, 54/36/9, не угловая, хор., жилое сост, 8 500. Тел. 050471-85-04. zz2-комн. кв., Химик, 3/9, раздельн. комн., вода постоянно, хор. сост., 8 500. Тел. 050-425-29-78. zz2-комн. кв., центр, 2/5, 44 кв. м, под ремонт, 8 300. Тел. 050-800-82-43. zz2-комн. кв., Центр, 2/5, комн. разд., не угл., жил. сост., 7 500. Тел. 050-423-41-45. zz2-комн. кв., Центр, 3/4, ул. Ленина, 11 000. Тел. 095-29425-34. zz2-комн. кв., Центр, 8-я школа. 7500, жилое сост., разд. комн. 43 кв. м, есть мебель. Тел. 050-800-74-18. zz2-комн. кв., центр, выведена из жилого фонда, О. Революции, есть разреш. на пристройку, 22 000. Тел. 050471-85-04. zz2-комн. кв., центр, космет. рем., 2/5, 160 000 грн. Тел. 050-580-65-60. zz2-комн. кв., центр, м/п окна, чистый подъезд, кондиц., 7 700. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв., Центр, Окт. Революции, 3/5,жилое состояние, 43 кв. м,7500. Тел. 050-800-74-18. zz2-комн. кв., центр, ремонт, встроен. мебель, 3/5, 260 000 грн. Тел. 050-580-65-60. zz2-комн. кв., Центр, Свободы, 1/9, хорошее сост., 11000, м/п окна, линолеум, большая кухня 50 кв. м. Тел. 050-800-74-18. zz2-комн. кв., центр, ул. Ленина, чех. проект, жилое сост., 130 000 грн. Тел. 050580-65-60. zz2-комн. кв., центр, ул. Торская, 3/4, 45 кв. м, не углов., жил. сост., м/п окна, 8 500. Тел. 050-800-82-43. zz2-комн. кв., центр, ул. Торская, 3/5, 52 кв. м, жил. сост. Тел. 050-800-82-43. zz2-комн. кв., Центр, хор. состояние, 7/9, 11000, м/п, окна,нов. линолеум, мебель. Тел. 050-800-74-18. zz2-комн. кв., Чубаря, 4/5, жил. сост., 8 000 , торг. Тел. 050-383-30-84. zz2-комн. кв. Артема, 44/31/7, разд. комн., не угловая, 5 000, докум. готовы. Тел. 050-471-85-04.

zz2-комн. кв. ЖД, 52/35/8, кирп. дом, не углов., отл. жил. сост., 10 500. Тел. 050-47185-04. zz2-комн. м-н Артема, ул. Бульварная, не угл., балкон застеклен, кирп. дом., срочно недорого. Тел. 066-222-70-74. zz2-комн., Химик, 3/9, пер. Донской, 51кв.м., жил.сост., не угл. 8 500. Тел. 095-578-47-45. zz2-комн.кв, 2/5, Окт. Революции, 43 м.кв, комнаты раздельные, 7500. Тел. 050474-63-34. zz2-комн.кв, 4/5, ул. Юн.Коммунаров, 45 м.кв, жилое состояние, 8500. Тел. 050-474-63-34. zz2-комн.кв, Центр, жил. сост., 3/9, 13 700, торг. Тел. 050-347-74-09. zz2-комн.кв. 1/1, центр, ул. Почтовая, 72, автономн. отоплен, кирпичн. дом., част. с рем., комн. смежн., 140 000. Тел. 050-94-24-304. zz2-комн.кв. 2/3, 50 кв.м., сарай б/б, р-н Музея, 5500. Тел. 066-292-46-95. zz2-комн.кв. 2/9, р-н площади кирп. дом, 2 лоджии, 14 500 , торг. Тел. 095-59310-52. zz2-комн.кв. 2/9, р-н площади, кирп. дом, 14 500, торг. Тел. 093-95-11-708. zz2-комн.кв. 5/5, жил. сост., комн. разд. недорого. Тел. 095-571-30-03. zz2-комн.кв. г. Краматорск или меняю на кв. в Славянске. Тел. 050-885-99-65. zz2-комн.кв. кирп. дом, м-н Артема, комн. разд., жил сост., м/п окна, 6 000. Тел. 050-34774-09. zz2-комн.кв. м-н Артема, 3/5, 44/32/6, хор. сост., комн. разд., не угл., кирп. дом., срочно, недорого. Тел. 066222-70-74. zz2-комн.кв. Центр, частич. ремонт, перепланировка, 2/5, 7 500. Тел. 050-347-74-09. zz2-комн.кв. центр., 4/9, не углов., кирпичн. дом, 7 700. Тел. 050-347-59-53. zz2-комн.кв. ЦНИЛ, 1/5, чех. проект, вода пост., жил. сост. Тел. 095-245-66-17. zz2-комн.кв., 3/9, ул. Карла Маркса, 53 м.кв, 13 500. Тел. 050-474-63-34. zz2-комн.кв., 4/9, кирпичный дом, ул. Коммунаров, 7700. Тел. 050-474-63-34. zz2-комн.кв., 5/5, р-н Артема, не угловая, крыша исправна, 6500. Тел. 050-47463-34. zz2-комн.кв., 1/5, кирпичн. дом, 150 000. Тел. 050-66057-88. zz2-комн.кв., 2/2, р-не пам. Шевченко, 48,6, АГВ, ОСНД, раздел. комн., сарай, рем., 6 500. Тел. 093-95-11-708. zz2-комн.кв., 3/5, Артема, раздельные комнаты, пластиковые окна, 7500. Тел. 050-474-63-34. zz2-комн.кв., 3/9, ул. Карла Маркса, 53 м.кв, 13 500. Тел. 050-474-63-34.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

zz2-комн.кв., 3/9, ул. Свободы, 50 м.кв, 12500. Тел. 050-474-63-34. zz2-комн.кв., 4/5, не угловая, 8 500. Тел. 050-34759-53. zz2-комн.кв., 4/5, раздел. комн., ремонт, не угловая, кирпичн. дом. Тел. 050-66057-88. zz2-комн.кв., 4/9, Артема, жил. сост., 52 кв.м. Тел. 095636-06-57. zz2-комн.кв., 4/9, Химик, не угловая, жилое состояние, вода постоянно, 9500. Тел. 050-474-63-34. zz2-комн.кв., 5/5, не углов., космет. рем., 5 000. Тел. 066322-48-48. zz2-комн.кв., 5/5, центр, 8000. Тел. 050-474-63-34. zz2-комн.кв., 7/9, ул. Коммунаров, с мебелью и техникой, 10000. Тел. 050-47463-34. zz2-комн.кв., 8/9, ул. Свободы, ремонт, цена договорная. Тел. 095-61-98-450. zz2-комн.кв., Артёма, 1/5, ул. Бульварная, 44 кв.м., жил. сост., разд. комн., балкон. 6 700. Тел. 095-578-47-45. zz2-комн.кв., Артёма, 2/5, пер. Батюка, 44 кв.м., жил. сост., разд. комн. 7 500. Тел. 095-578-47-45. zz2-комн.кв., Артёма, 5/5, ул.Г.Батюка, 43кв.м., обычн. сост. 5 500. Тел. 095-57847-45. zz2-комн.кв., Артёма, 5/9, ул.Г.Батюка, 51кв.м., разд. комн., жил. сост. 9 000. Тел. 095-578-47-45. zz2-комн.кв., Артема, Лесной, ул. Г. Батюка, свеж. еврорем., не углов., с нов меб., 19 600. Тел. 050-800-76-94. zz2-комн.кв., Артема, р-н Лесного, 3/5, отл. сост., 9 000. Тел. 050-800-76-94. zz2-комн.кв., Артема, ул. Бульварная, 5/5, 6 000. Тел. 050-800-76-94. zz2-комн.кв., Артема, ул. Ген. Батюка, 1/5, жил. сост., 8 000. Тел. 050-800-76-94. zz2-комн.кв., Артема, ул. Олимпийская, 4/5, жил. сост., 7 000. Тел. 050-800-76-94. zz2-комн.кв., Вокзальная, 5/5, жил.сост., 45 кв.м., 7 000, торг. Тел. 050-474-63-35. zz2-комн.кв., ж/д, сталинка, а/о, 2/2, 5 700. Тел. 050-80076-94. zz2-комн.кв., Кр. Лиман, 2 эт., комн. смежные, нужен ремонт. Тел.: 066-306-80-54, 099-054-61-33. zz2-комн.кв., Лесной, 6/9, косм. рем., 54 кв.м., 14 000, торг. Тел. 050-474-63-35. zz2-комн.кв., не углов., балк., заст., срочно. Тел. 066322-48-48. zz2-комн.кв., ул. Вольная, 2/5, жил.сост., 47 кв.м., 7 500. Тел. 050-474-63-35. zz2-комн.кв., ул. Лозановича. Тел. 050-512-58-84. zz2-комн.кв., ул. Свободы, 7/9, жил. сост., 9 000. Тел. 050-801-75-95. zz2-комн.кв., ул.Бульварная, 1/5, жил.сост., 7 500, торг. Тел. 050-474-63-35. zz2-комн.кв., ул.К.Маркса, 9/14, 52 кв.м., хор. сост., рем. в туал., кухне, м/п окна. Тел. 095-294-25-34. zz2-комн.кв., Центр, 1/5, ул.Чубаря, 45 кв.м.,жил.сост., разд. комн. 7 500. Тел. 095578-47-45. zz2-комн.кв., Центр, 2/2, ул.Льва Толстого, 50 кв.м., жил. сост. 7 500. Тел. 095-57847-45. zz2-комн.кв., центр, 2/5, 44/30/6, комн. раздельные, 7 500. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн.кв., Центр, 3/5, ул.Окт.Революции, 44 кв.м., жил. сост., разд. комн. 8 300. Тел. 095-578-47-45. zz2-комн.кв., центр, 3/9, м/п окна, жил. сост. Тел. 066322-48-48. zz2-комн.кв., центр, 4/9, не углов., кирпичн. дом, 7 700. Тел. 050-347-59-53. zz2-комн.кв., Центр, 5/5, ул.Юн.Коммунаров, 45/30/7, жил. сост. 7 500. Тел. 095-57847-45.

http://slavinfo.dn.ua

(присылайте SMS-сообщения)

zz2-комн.кв., Центр, 5/5, Чех. проект, 52кв.м., жил. сост, разд.комн. 9 000. Тел. 095-578-47-45. zz2-комн.кв., Центр, ул. Свободы, 7/9, не углов., жил. сост., 9 800. Тел. 050-80076-94. zz2-комн.кв., центр, ул. Торская, 5/9, не углов., раздел. планировка, жил. сост., 9 000. Тел. 050-800-76-94. zz2-комн.кв., центр, чехпроект, 5/5, 7 500. Тел. 050347-59-53.

zz2-комн.кв., Химик, в хор. сост. или под рем., любой этаж. Тел. 050-18-81-160. zz2-комн.кв., центр или Артема, с рем. или в хор. жил. сост., 5 или 9 этажке. Тел. 05018-81-160.

КУПЛЮ

zz3 - комн. кв., м-н Артема, 1/9, м/п окна, улуч. планир., жил. сост., 8 700. Тел. 050423-41-45. zz3- комн. кв., Артема, 2/ 9, 64 кв. м., 8 600. Тел. 050-80076-94. zz3- комн.кв., Артёма, 3/9, 65 кв.м. жил. сост., не угл. 9 000. Тел. 095-578-47-45. zz3- комн.кв., ул.Свердлова, малогабар., 43. кв.м., 1/3, 6 300. Тел. 095-294-25-34. zz3-ком.кв. Ж/Д, ул. Свердлова, 5/5, 65м2, квартира под ремонт, 7 000. Тел. 050-800-76-94. zz3-комн кв., мр-н Артема, 3/9, космет. рем., 190 000 грн. Тел. 050-580-65-60. zz3-комн. кв. 2/5, кирп. дом, коопер., м-н Артема, ост. Вольная. Тел. 066-311-81-61. zz3-комн. кв. 1/10, м-н Артема, отл. место, автоном. отопл., м/п окна, хор. сост, 442 000 грн. Тел. 050-95-98-152. zz3-комн. кв. 69х41х8 кв.м., ул. Юн. Коммунаров, 8/9, жил. сост., 430 тыс грн. Тел. 050425-25-91. zz3-комн. кв. Артема, ул. Г. Батюка, 5/5, 65 кв. м.,жил. сост.,треб. косметики, 8 000. Тел. 050-800-76-94. zz3-комн. кв. срочно, 66 , 2 кв. м., кухня 8,9 кв. м., теплая, не угл., 4/9, кондиционер, бак, счетчики, без долгов, без посред. Тел. 050-94-66-393. zz3-комн. кв. Центр, 4/4, хор. сост. Тел. 095-294-25-34. zz3-комн. кв., 8/9 ул. Свободы, 65х389, ул Свободы, кирп. дом, р-н Площади. Тел. 050-425-25-91. zz3-комн. кв., в сталинке, 2/3, 69х42х7 кв. м., ул. Ленина, р-н площади, отл. сост., част. мебель. Тел. 050-425-25-91.

zz2-, 1-комн. кв., центр, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050471-85-04. zz2-, 1-комн. кв., центр, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050471-85-04. zz2,3- комн.кв., недорого, центр, можно без рем., без посредников. Тел. 050-07772-02. zz2-комн кв. для себя. Тел. 095-295-35-85. zz2-комн. кв, без ремонта, до 100 000. Тел. 095-16096-88. zz2-комн. кв. в любом р-не. Тел. 050-423-41-45. zz2-комн. кв. для себя. Тел. 050-864-68-87. zz2-комн. кв., в любом р-не города, можно с дорогим рем., в хор. сост., можно с меб., для себя, срочно. Тел. 050-47185-04. zz2-комн. кв., в любом р-не города, можно с дорогим рем., в хор. сост., можно с меб., для себя, срочно. Тел. 050-47185-04. zz2-комн. кв., в любом р-не, рассм. люб. вар-ты. Тел. 050580-65-60. zz2-комн. кв., в любом сост., возм. с долгами, не приват., для себя, срочно, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв., в центре, Артема, парк, возмож. с долгами. Тел. 050-981-26-97. zz2-комн. кв., в центре, можно с дорогим ремонтом, желат. в 9-эт. доме, можно со встр. меб., для себя, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв., в центре, на средн. этаже, в любом сост., возможно с дорогим рем., для себя. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв., возм. с хорошим дорогим рем., для себя. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв., для себя. Тел. 050-044-26-44. zz2-комн. кв., для себя. Тел. 050-861-11-38. zz2-комн. кв., для себя, мр-ны Артема, Лесной, возм. с хор. рем. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв., для себя, р-н не важен, срочно. Тел. 050580-65-60. zz2-комн. кв., мр-н Артема, в 9-эт. доме, для себя. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв., мр-ны Артема, центр, в люб. сост., рассм. все варианты, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв., мр-ны центр, Артема, возм. с дорогим еврорем., рассм. все варианты. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв., мр-ны центр, Артема, возм. с дорогим еврорем., рассм. все варианты. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв., улучш. план., возм. с отлич. рем., рассм. все варианты. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв., центр, возмож. с дорогим ремонтом, рассм. все вар-ты. Тел. 050471-85-04. zz2-комн. кв., центр, можно с рем., для себя. Тел. 050-47185-04. zz2-комн. кв., центр, мр-н Артема, мр-н Химик, возмож. с дорогим ремонтом. Тел. 050471-85-04. zz2-комн.кв. с хорошим ремонтом. Тел. 050-347-59-53. zz2-комн.кв., ЖД, под рем. или в жил. сост., любой этаж. Тел. 050-18-81-160.

МЕНЯЮ

zz2-комн. кв., центр Краматорска, на жилье в центре Славянска. Тел. 050-428-29-15.

3-КОМН.КВ. ПРОДАЮ

3-комн. кв., 1/2, р-н Ж/Д, ул. Свердлова под бизнес, цена договорная. Тел. 050-86468-87. zz3-комн. кв., 1/2, ул. Свердлова, рядом ост. «Школьная», можно под бизнес. Тел. 050-872-03-60. zz3-комн. кв., 1/9, Батюка, 21. Тел. 095-059-33-63. zz3-комн. кв., 2/5, возле рынка , мр-н артема, 145 000 грн. Тел. 050-580-65-60. zz3-комн. кв., 3/9, пер. Виноградный, 3, м/п окна, хор. сост., без посред. Тел. 096100-58-48. zz3-комн. кв., 4/5, 57 кв.м., не угловая , 7 500. Тел. 050425-29-78. zz3-комн. кв., 5/9, Артема, жил. сост., 11 000. Тел. 050425-29-78. zz3-комн. кв., 56/39/6, кирп. дом, удобн. планир., газ колонка, большой коридор, до площади 3 мин, 11 000. Тел. 050-471-85-04. zz3-комн. кв., 7/9, ул. Юн. Коммунаров, жил. сост., не угловая, 15 500. Тел. 050-42529-78. zz3-комн. кв., 8/9, р-н Химик, ремонт, 10 000. Тел. 093-95-11-708. zz3-комн. кв., Артема, 1/5, жило состояние 57 кв. м,7500, ухоженная, уютный двор. Тел. 050-800-74-18. zz3-комн. кв., Артема, Лесной, 4/5, 160 000 грн. Тел. 050-580-65-60. zz3-комн. кв., Артема, Лесной, не угловая, докум. готовы, 11 500. Тел. 050-47185-04.

«Газета объявлений» N 14 (620), 11 апреля 2018 г.


Объявления диктуйте по тел.:

3-КОМН.КВ. ПРОДАЮ

zz3-комн. кв., Артема, пер. Ген. Батюка, 4/5, 64 кв. м, простой ремонт, 2 лоджии, 12 600. Тел. 050-800-82-43. zz3-комн. кв., Артема, ул. Бульварная, 4/5, 43 кв. м, жил. сост., бойлер, с/у раздел., недорого. Тел.: 050-999-53-15, 050-823-07-89. zz3-комн. кв., Артема, ул. Парковая, 5/5, 53 кв. м, жил. сост., треб. космет. ремонта, 8 400. Тел. 050-800-82-43. zz3-комн. кв., Артема, ул. Ясная, 2/5, 54 кв. м, комн. раздел., нов. м/п окна, вход. дверь, под ремонт, 9 500. Тел. 050-800-82-43. zz3-комн. кв., Артема, ЦНИЛ, 1/5, 53 кв.м, не угл., 7500. Тел. 050-573-62-42. zz3-комн. кв., Артема,65кв. м, Молодежная ост., 2/9, кухня 9 кв. м, разд комн. Тел. 050800-74-18. zz3-комн. кв., бул. Пушкина, 1/5, хор. состояние, космет. ремонт, 10500, м/п окна, мет. дверь. Тел. 050-800-74-18. zz3-комн. кв., Ж/д кирп. дом, 10000, чех. проэкт, с мебелью,хор состояние. Тел. 050-800-74-18. zz3-комн. кв., Ж/д, 1/5, 48 кв. м, 8500, жилое состояние, кирп. дом. Тел. 050-800-74-18. zz3-комн. кв., ж/д, пер. Лермонтова, 2/5, 50 кв. м, м/п окна, 8 500. Тел. 050-80082-43. zz3-комн. кв., кирпичн. дом, 1/5, ул. Чубаря. Обращ.: ул. Чубаря. Тел. 050-874-11-63 (после 15:00 ). zz3-комн. кв., Машмет, ул. Дарвина, 2/5, 52 кв. м, с/у раздел., не углов., жил. сост., 7 500. Тел. 050-800-82-43. zz3-комн. кв., м-н Артема, жил. сост., с меб., не углов., 4/5, 7 200, срочно. Тел. 050347-74-09. zz3-комн. кв., Строймаш, ул. Новый быт, 4/5, 64 кв. м, не углов., жил. сост., 9 500. Тел. 050-800-82-43. zz3-комн. кв., ул. Василевского, 370 000, 1/9. Тел. 050-806-56-53. zz3-комн. кв., ул. Свободы, 4/9. крупногабарит., жил. сост., 190 000 грн. Тел. 050580-65-60. zz3-комн. кв., ул. Свободы, 65/41/9, улучш. планир., вода постоянно, лоджия, 11 500, докум. готовы. Тел. 050-47185-04. zz3-комн. кв., ул. Торская, 3/5, 72 кв. м, советское сост., 2 балкона, 12 600. Тел. 050800-82-43. zz3-комн. кв., Химик, 7/9, 65 кв. м, под ремонт7500. Тел. 050-800-74-18. zz3-комн. кв., Центр 8500, жилое состояние, 4/5, 57 кв. м,8-школа,. Тел. 050-80074-18. zz3-комн. кв., центр, 3/5, жил. сост., 140 000 грн. Тел. 050-580-65-60. zz3-комн. кв., центр, 68/42/9, лоджия, балкон, улучш. планир., вода постоянно, срочно, 11 000. Тел. 050-471-85-04. zz3-комн. кв., центр, в хор. сост., входн. двери замен., окна м/п, не угловая, 5/5, 8 500. Тел. 050-347-74-09. zz3-комн. кв., Центр, разд. комн.,3/5, хор состояние, 9000, м/п окна, бойлер. Тел. 050-800-74-18. zz3-комн. кв., Центр, Свободы, крупногабаритная, с ремонтом, м/п окна, бронированная дверь, сигнализация. Тел. 050-800-74-18. zz3-комн. кв., центр, ул. Чубаря, 5/5, 57 кв. м, не углов., с/у раздел., не углов., сделан хор. ремонт, м/п окна, хор. крыша, 8 700. Тел. 050-80082-43. zz3-комн. кв., центр, ул. Юн. Коммунаров, 4/5, не угловая, сост. хор., 12 500. Тел. 050471-85-04. zz3-комн. кв., центр, улучш. планир., 65/41/9, кирпич. дом, 5 этаж, 8 900. Тел. 050-47185-04.

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zz3-комн. кв., центр, Юн. Коммунаров, 5/9, 69/41/9, хор., жил. сост., 15 500. Тел. 050-471-85-04. zz3-комн. кв., чех. проект, ремонт, меб., техника, 260 000 грн. Тел. 050-580-65-60. zz3-комн.кв, ул. Шевченко, 3/3, 85 кв.м, два балкона, 10 500. Тел. 050-347-59-53. zz3-комн.кв. в г. Николаевка, не угловая, 2/5, общая площадь 59 кв.м жилая 41 кв.м, дом кирпичный, состояние жилое. Цена 11000 дол., возможен торг. Тел. 050644-47-65. zz3-комн.кв. м-н Артема, 2/5, 10 500. Тел. 050-34774-09. zz3-комн.кв. ул. Лозановича, 2/5, не угловая, 13 500. Тел. 050-347-59-53. zz3-комн.кв., 5/9, Свердлова, 66 м.кв, 15000. Тел. 050-474-63-34. zz3-комн.кв., ул. Ленина, 2й этаж, кирпичный дом, 14 500. Тел. 050-347-59-53. zz3-комн.кв., 1/5, ЦНИЛ, хор. сост. Тел. 050-605-38-53. zz3-комн.кв., 2/5, Артема, 55 кв.м. в жил. сост., м/п окна, кирп. дом, 208 000. Тел. 095636-06-57. zz3-комн.кв., 2/5, не углов., раздел. комн., м/п окна, кооператив, 9 500. Тел. 050347-59-53. zz3-комн.кв., 3/3, 77 кв.м., сарай, р-н военкомата, ухоженная, 13 500. Тел. 097-29881-71. zz3-комн.кв., 3/5, углов., жил. сост., 5 500. Тел. 066322-48-48. zz3-комн.кв., 4/5, 56 кв. м., евроремонт, б. Пушкина, 14 000. Тел. 097-298-81-71. zz3-комн.кв., 4/5, Центр, 56 м.кв, требует ремонта, 8500. Тел. 050-474-63-34. zz3-комн.кв., 4/9, р-н Химик, 66 м.кв, вода пост., 10000. Тел. 050-474-63-34. zz3-комн.кв., 47 кв.м., ул. Чубаря, 5/5, кирпичн. дом, 8 000. Тел. 050-347-59-53. zz3-комн.кв., 5/5, общ.пл 56 кв.м., м/п окна, нов. входн. дверь, комнаты раздельные. Тел. 050-95-98-152. zz3-комн.кв., 5/9, м/п окна, ремонт. Тел. 050-660-57-88. zz3-комн.кв., 8/9, Артема, жил. сост., не углов., сровно, не дорого. Тел. 095-636-06-57. zz3-комн.кв., Артёма, 5/9, ул. Г.Батюка, 65 кв.м., треб. рем. 10 000. Тел. 095-57847-45. zz3-комн.кв., Артема, кооперат. дом., кирпичн., не угловая. Тел. 050-660-57-88. zz3-комн.кв., г. Батюка, 54, 7/9, ремонт, мебель, техника. Тел. 050-347-59-53. zz3-комн.кв., К.Маркса, 9/9, жил.сост., 65 кв.м., 13 500, торг. Тел. 050-474-63-35. zz3-комн.кв., Машмет, 44,5 кв.м. Тел.: 050-81-39-375, 06337-91-684. zz3-комн.кв., м-н Артема, 5/5, 7 800, торг. Тел. 095-19778-35. zz3-комн.кв., м-н Артема, хор. сост., комн. разд., балкон застеклен срочно недорого. Тел. 066-222-70-74. zz3-комн.кв., м-н Артема, хорошее жилое состояние, мебель, техника. 16000. Тел. 050-474-63-34. zz3-комн.кв., ремонт, мебель, техника, автономное отопление. Тел. 050-47463-34. zz3-комн.кв., р-н Артема, 3/5, 56 м.кв, жилое состояние, 8900. Тел. 050-474-63-34. zz3-комн.кв., р-н Артема, 5/9, жилое состояние, 13000. Тел. 050-474-63-34. zz3-комн.кв., ул. Бульварная, углов., 8 000. Тел. 066-322-48-48. zz3-комн.кв., ул. Вокзальная, 3/3, ремонт, п/о, 60 кв.м., 11 000. Тел. 050-47463-35. zz3-комн.кв., Химик. Тел. 099-299-70-27. zz3-комн.кв., Центр, 1/5, ул.Чубаря, 57 кв.м., обычн. сост. 9 000. Тел. 095-57847-45.

zz3-комн.кв., центр, 2 мин. до площади, 7/9, жил. сост., 14 500. Тел. 050-800-76-94. zz3-комн.кв., Центр, 2/5, ул.Ленина, 57 кв.м., жил. сост.,не угл. 12 000. Тел. 095578-47-45. zz3-комн.кв., центр, 3/5, vip рем. 2017, есть все, 35 000, торг. Тел. 050-474-63-35. zz3-комн.кв., центр, 4/9, ремонт, мебель, техника, 64 кв.м. Тел. 050-474-63-34. zz3-комн.кв., Центр, 5/5. ул. Шевченко, 57 кв.м, обычн. сост., не угл. 7 500. Тел. 095578-47-45. zz3-комн.кв., центр, 7/9, жилое состояние, не угловая, 16000. Тел. 050-474-63-34. zz3-комн.кв., центр, 75 кв.м., раздел. комн., жил. сост., больш. кухня, не углов., нов. коммуникации. Тел. 095571-30-03. zz3-комн.кв., центр, срочно, не дорого. Тел. 066-322-48-48. zz3-комн.кв., центр, ул. Окт. Революции, 5/5, комет. рем., 13 000. Тел. 050-800-76-94. zz3-комн.кв., Чубаря, 4/5, жил.сост., п/о, 56 кв.м., 13 500. Тел. 050-474-63-35.

zzКвартиру в рассрочку, с первоначальным взносом, центр, ж/д, в люб. сост., возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04.

4-КОМН.КВ. ПРОДАЮ

zz4-комн. кв. 140 кв. м., автоном. отопл., 40 000, Центр. Тел. 050-423-41-45. zz4-комн. кв., 4/5, 64 кв.м., жил. сост., 8 500. Тел. 050425-29-78. zz4-комн. кв., 4/5, г. Святоргорск, ул. Островского, чех. проект, м/п окна, нов. сантех., ламинат, дорогой рем., мебель, 900 000 грн. Тел.: 05095-98-152, 063-94-04-111. zz4-комн. кв., Артема,3/5, Молодежная, 57 кв. м, жилое сост.8500, бойлер, балкон застеклен. Тел. 050-800-74-18. zz4-комн.кв. 55 кв. м., ул. Батюка,46. Тел. 066-926000-7. zz4-комн.кв. по Свердлова, 60 кв.м., 8 500. Тел. 050-34759-53. zz4-комн.кв., 11/14, 88 кв.м., видовая, мебель, техника. Тел. 050-474-63-34.

(присылайте SMS-сообщения)

СДАЮ Документы для командировочных. Квартиры посуточно. Тел.: 095033-25-53, 068-439-9271. zzДокументы об оплате. Квартиры посуточно. Тел. 050044-26-44. zz1- и 2-комн. кв., посуточно. Документы об оплате. Тел. 095-14-00-444. zz1- и 2-комн. кв. посуточно и почасово. Тел. 099-29150-77. zzКвартиры посуточно. Артема, центр. Недорого. Документы об оплате. Тел. 095-14-00-555. zz1- и 2-комн. кв. посуточно, почасово. Недорого. Артема, центр. Тел. 099-772-58-64. zz1- и 2-комн. апартам., Артема, центр, Wi-Fi, все усл., док-ты об оплате, посуточно. Тел. 095-033-25-53. zz1- и 2-комн. кв. Тел. 095-033-25-63 (посуточно, почасово). zz1- и 2-комн. кв. Тел. 095-31-999-41 (посуточно и почасово). 1- и 2-комн. кв (посуточно, почасово, центр). Тел.: 095-033-12-33, 096-300-90-91.

КУПЛЮ

zz3-комн. кв. в любом р-не. Тел. 050-423-41-45. zz3-комн. кв. м-н Артема, Центр, срочно. Тел. 095-29535-85. zz3-комн. кв., в любом р-не города, можно с дорогим рем., в хор. сост., можно с меб., для себя, срочно, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04. zz3-комн. кв., в любом р-не, рассм. люб. вар-ты. Тел. 050580-65-60. zz3-комн. кв., в любом сост., возм. с долгами, не приват., для себя, срочно, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04. zz3-комн. кв., для себя, в люб. р-не, рассм. все вар-ты, возм. с долгами. Тел. 050-47185-04. zz3-комн. кв., для себя, недорого. Тел. 050-044-26-44. zz3-комн. кв., р-н Химик, срочно. Тел. 050-471-85-04. zz3-комн. кв., центр, с рем., на средн. эт., для себя, срочно, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050471-85-04. zz3-комн.кв., без ремонта, не дорого. Тел. 050-70-70-476. zz3-комн.кв., ЖД, под рем. или в жил. сост., любой этаж. Тел. 050-18-81-160. zz3-комн.кв., Химик, в хор. сост. или под рем., любой этаж. Тел. 050-18-81-160. zz3-комн.кв., центр или Артема, любой эт., сост. под рем., в 5 или 9 этажке. Тел. 050-18-81-160. zz3-комн.кв., центр или Артема, с рем. или в хор. жил. сост., 5 или 9 этажке. Тел. 05018-81-160. zzВ люб. сост., возмож. с долгами, рассм. все вар-ты, для себя, срочно, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04.

«Газета объявлений» N 14 (620), 11 апреля 2018 г.

zz4-комн.кв., 8/9, кирп. дом, центр, 80 кв.м., жил. сост., шикарная планировка, 15 000. Тел. 050-474-63-34. zz4-комн.кв., Артема, 66 кв.м., 4/5, обычное сост., 8 500. Тел. 050-474-63-34. zz4-комн.кв., Николаевка, 83 кв.м, 4/5, разд. комн., возм. обмен на Славянск. Тел. 099022-22-10. zz4-комн.кв., ул.Свободы, 2/9, жил. пл. 80 кв.м., 20 000, торг. Тел. 050-474-63-35.

КУПЛЮ

zzВ люб. сост., возмож. с долгами, рассм. все вар-ты, для себя, срочно, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04.

МЕНЯЮ

zz1- и 2-комн. кв. абс. аккурат., недорого, Артема, АВ, центр, посут./почас. Тел. 050-681-37-92. zz1- и 2-комн. кв. абс. аккурат., недорого, Артема, АВ, центр, посут./почас. Тел. 099-914-76-45. zz1- и 2-комн. кв. апартам., абс. недорого, Артема, центр, Wi-Fi, посуточно. Тел. 066-6166-713. zz1- и 2-комн. кв., Aртема, центр, автовокзал (посуточно, почасово). Тел. 066-431-70-69. zz1- и 2-комн. кв., Абс. аккурат., А/В, Артема, центр, посут./почас. Тел. 050-66818-81. zz1- и 2-комн. кв., абс. аккурат., А/В, Артема, центр, посут./почас. Тел. 066-58-57115. zz1- и 2-комн. кв., абс. недор., Артема, центр, посуточно/почасово. Тел. 099418-07-80. zz1- и 2-комн. кв., Артема, центр, посуточно. Тел. 095823-60-08. zz1-комн. кв., 1/5, ЦНИЛ, обыч. сост., 1000+комм. Тел. 095-636-06-57. zz1-комн. кв., бул. Краматорский, цена договорная. Тел. 050-55-28-579. zz1-комн. кв., новый ремонт, улучш. планировка, кондиц., стир. машина, все новое, состояние люкс, 5 000 грн, торг, на длит. срок. Тел. 050-471-85-04.

zz4-комн.кв. г. Бахмут 3/5, 90 кв.м., жил. сост. счетчики на все или продам. Тел. 06666-103-59.

1-комн. кв., посуточно, почасово, центр. Тел. 050-651-63-20.

ДРУГИЕ

zz1-комн. кв., ул. Вольная, 1. Тел. 095-048-37-23.

КУПЛЮ

zz3-комн.кв. в любом состоянии, можно с долгами. Тел. 050-347-59-53. zzВ люб. сост., возмож. с долгами, рассм. все вар-ты, для себя, срочно. Тел. 050471-85-04. zzКвартиру в любом р-н города. Тел. 095-295-35-85. zzКвартиру для себя, Центр. Тел. 095-295-35-85. zzКвартиру недорого, центр, можно без рем., без посредников. Тел. 050-18-81160. zzКвартиру с п/о. Тел. 050531-81-44. zzКвартиру, для себя, недорого! Тел. 050-044-26-44. zzКвартиры в люб. сост., возмож. с долгами, рассм. все вар-ты, для себя, срочно, возм. с дорогим еврорем.,коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04.

1-комн.кв. «Люкс», центр, посуточно и почасово. Тел. 099-01267-12. zz1-комн.кв. посуточно гарячая вода, 4 спальных места, дешево. Тел. 095-42027-11. zz1-комн.кв. Центр, посуточно, горячая вода, 180 грн. Тел. 050-170-02-86. zz1-комн.кв., меб., техника. 5/5, р-н центр. рынка, 3.000, предопл. за 3 мес., желат. семье. Тел. 050-23-35-992 после 17.00. zz1-комн.кв., после ремонта, нов. мебель, техника, 4 000+ ком. услуги. Тел. 050474-63-34. zz1-комн.кв., с меб. и техникой, рем. 2018, все новое, 5 000. Тел. 050-34759-53.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

zz1-комн.кв., центр, 5/5, vip рем. 2017, есть все, 7 500+ все ком.услуги. Тел. 050-47463-35. zz1-комн.кв., Чубаря, 11 а. Тел. 095-31-22-862. zz2-комн.кв., Артема, раздел. комнаты, мебель, техника, нов. рем., 4 500+ ком. услуги. Тел. 050-474-63-34. zz2-комн.кв., м-н Артема, с меб. и техникой, от хозяина. Тел. 050-667-55-12. zz3-комн. кв. , Химик, 2 000 + коммун. Тел. 050-383-30-84. zz3-комн.кв. р-н Артема, ЦНИЛ, 1/5, 53 кв.м, не угл., 7500. Тел. 050-573-62-42. zz3-комн.кв., ЖД, с техн., меб., 3 500+ коммуналка. Тел. 050-801-75-95. zz3-комн.кв., центр, 3/5, vip рем. 2017, есть все, 13 500+ все ком.услуги. Тел. 050-47463-35. zz3-комн.кв., центр, 9/9, в хор. сост., с меб., 3 000+ все ком. услуги. Тел. 095-63606-57. zz4-комн. кв. + 1-комн. кв., 110 кв. м, центр, очень дорогой ремонт, мрамор. пол и камин, дорогая мебель и быттех., все необход. для жизни, 9 000 грн. + все коммун. усл. + 4 500 грн. риелт. раб. единораз. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zz4-комн.кв., м-н Артема, с меб., за ком.услуги. Тел. 050474-63-35. zzКв-ры, люкс: почасово, посуточно, на ночь. Тел. 050527-44-99. zzКомната в 2-комн. кв., на 2 человека, Артема, Лесной, желат. женщины, с хозяйкой, с мягкой мебелью. Тел. 066030-66-84. Комната в общежитии, мебель, ТВ. Тел. 050044-26-44. zzКомната, предпочтит. девушке, Артема, прожив с хозяйкой, все удобства. Тел. 099-12-63-107. zzКомнату пенсионеру женщине. Тел. 095-130-24-60. Сдам 3- комн.кв., Артема, 5 спальных мест, посуточно. Тел. 099-12-030-65.

СНИМУ

zz1,2комн.кв., центр, Артема, с меб., техн., дорого, поряд. гарантирую. Тел. 05007-77-202. zz1-комн. кв., возм. с дорогим ремонтом, на длит. срок, порядочность проживания и оплаты гарантирую. Тел. 050-471-85-04. zz1-комн. кв., желат. с дорогим ремонтом, мебелью и посудой, на длит. срок (командировка по работе), рассм. любые вар-ты. Тел. 050-47185-04. zz1-комн.кв., на длит. срок., с техн., мебелью. Тел. 050-1881-160. zz1-комн.кв., с техн. и меб., на длит. срок. Тел. 050-18-81160. zz1-комн.кв., центр, Химик, ЖД, с меб., быттехникой для семьи 2 чел., до 2 500 грн./ мес. Тел. 050-077-72-02. zz1-комн.кв., центр, Химик, р-н ЖД, для семьи из 2 чел. с меб., бытехн., до 2 500 грн./ мес. Тел. 050-18-81-160. zz2-, 3-комн. кв., возмож. с дорогим ремонтом, на длит. срок, порядочность прожив. и оплаты гарант. Тел. 050-47185-04.

http://slavinfo.dn.ua

11


Объявления диктуйте по тел.:

ДРУГИЕ СНИМУ

zz2,3-комн.кв., с меб., техн., до 2 000. Тел. 050-07772-02. zz2,3-комн.кв., центр, с меб., рем., дорого, поряд. гарантирую. Тел. 050-18-81-160. zz2-комн. кв., возм. с дорогим ремонтом, на длит. срок, порядочность проживания и оплаты гарантирую. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв., возмож. с дорогим рем., на длит. срок, порядочность проживания и оплаты гарантирую. Тел. 050471-85-04. zz2-комн. кв., желат. с дорогим ремонтом, мебелью и посудой, на длит. срок (командировка по работе), рассм. любые вар-ты. Тел. 050-47185-04. zz2-комн.кв., м-н Артема, на длит. срок, с хор. услов., до 2 500, рассмотрю любые в-ты. Тел. 050-077-72-02. zz2-комн.кв., м-н Артема, с хор. условиями, на длит. срок., до 2 500, рассм. любые в-ты. Тел. 050-18-81-160. zz3-комн. кв., возм. с дорогим ремонтом, на длит. срок, порядочность проживания и оплаты гарантирую. Тел. 050-471-85-04. zz3-комн. кв., желат. с дорогим ремонтом, мебелью и посудой, на длит. срок (командировка по работе), рассм. любые вар-ты. Тел. 050-47185-04. zz3-комн.кв., Химик, центр или ЖД, для семьи 3 чел., с меб. и техн., до 2 000- 2 500 грн./мес. Тел. 050-18-81-160. zz3-комн.кв., центр, Химик или Жд, с меб., техн., для семьи 3 чел., до 2 000- 2 500. Тел. 050-077-72-02. zz4-комн. кв., желат. с дорогим ремонтом, мебелью и посудой, на длит. срок (командировка по работе), рассм. любые вар-ты. Тел. 050-47185-04. zzДорого, можно с дорогим ремонтом, 1-3-комн. кв., на длит. срок, порядоч. прожив. и оплаты гарант. Тел. 050-47185-04. zzКвартиру, желат. с евроремонтом, дорого, для себя, порядочность прожив. и оплаты гарантирую. Тел. 050471-85-04. zzСНИМУ 1,2,3- комн. кв., в любом районе. Тел. 050-80175-95. zzСниму квартиру возмож. с дорогим рем. и условиями, на длит. срок, порядоч. проживания и оплаты гарант. Тел. 050-471-85-04. zzСниму любую квартиру дорого, в хор. сост., со всеми услов. и удобствами, порядочность оплаты и проживания гарантирую. Тел. 050-47185-04.

ПРОДАЮ

zz1/ 2 дома, под дачу, р-н ж/д, треб. рем., 30 000. Тел. 050-17-55-219. zz1/2 добротного дома, 70 кв. м., ул. Карнаухова, рядом магазины, школы, дет. сады, 10 500. Тел. 095-294-25-34. zz1/2 дома, 2 комн., кухня, п/о, ул. Шевченко, 2 500. Тел. 050-800-76-94. zz1/2 дома, ж/д, ул. Святогорская, 44 кв. м, 5 сот., жил. сост., п/о, во дворе капитал. гараж, вода в доме, газ по улице. Тел. 050-800-76-94. zz1/2 дома, р-н ЖД, пер. Тельмана, 52/32/8, жил. сост., 3 комн., с удобств., из бел. кирп., выс. цоколь, летн. кухня, 6 сот., срочно, не дорого. Тел. 066-222-70-74. zz1/2 дома, р-н маг. №20, флигель жил., газ., вода гор. и хол. пост., жил. сост., отдел. вход, или меняю на 2-комн. кв. Тел. 050-812-18-67. zz1/2 дома, с газом, р-н Музея, общ. пл. 55 кв.м. Тел. 050-872-03-60.

12

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zz1/3 дома, газ., центр, удоб. в доме, м/п окна, нов. забор, встроен. кухня, колонка-автомат, счетч. на газ и воду, частич. мебель, насос подкачки воды, сарай и двор срвмест., 149 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zz2- эт. дом, р- н центр. рынка, на 2 хоз. Тел. 095-41332-07. zz2-эт. газ. дом, р-н пам. Шевченко, ул. Шмидта, 185/70/12, 5 кв. м, отл. сост., с мебелью, 4 комн, удобства, камин, гараж, навес, спутн. ТВ, 5 сот., 1 260 000 грн. Тел. 095636-06-57. zz2-эт. дом 230 кв. м., р-н Черевковки, ул. Гладышева, хор. сост. по сниж. цене. Тел. 050-425-25-91.

zzДом газ. 100 кв. м., флигель 2 комн. соедененный с домом, 9 сот. вода в доме, х/п, ремонт, отл. сост., р-н Черевковка, цена договорная, срочно. Тел.: 099-794-50-60, 050-98-42-442. zzДом газ. 50 кв. м., р-н Ж/Д,. Тел. 050-605-38-53. zzДом газ. 70 кв. м., с удобствами, флигель, 6 сот., речка, р-н Химик, 500 000 грн. Тел. 066-588-70-40. zzДом газ. 90 кв. м.,все удобства, гараж, новый котел, пер. Зерковой,. Тел. 095-18613-87. zzДом газ. благоустр., ул. Целинная, 60 кв. м., отл. сост., част. мебель. Тел. 050-42525-91. zzДом газ. р-н Голубовки, треб. ремонт, вода в доме, 2-эт. дом газ., 170 котла нет. Тел. 066-154-60-09. zzДом газ. р-н Ж/Д техкв. м, хор. сост., р-н Целлинной. Тел. 050- никума, гараж, х/п, без удобств. Тел. 099-41-93-128. 864-68-87. zzДом газ., 80 кв. м., х/п, р-н zz2-эт. дом, газ., мр-н Ж/Д, 11 сот. по ул. Артема. Артема, р-н стоматологии, Тел. 050-872-03-60. отл. архитек., распол., рем., мебель, 142/53,2/11,9, 2 сануз., гараж, камин, Интер., тел., 2 500 000 грн., торг. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zz2-эт. дом, м-н Артема, пер. Арматурный, 41 000. Тел. 095-294-25-34. zz2-эт. дом., 2009 г. постр., 3 х/п, 25 сот. земли. Тел. 06681-000-57. zzВосточный, 42 м. Газ. 4 800, торг. Тел. 050-992-57-75. zzГаз. дом на Черевковке, флигель, беседка, 6 500. Тел. 050-347-59-53. zzГаз. дом, все удоб., 15 сот., р-н Керамкомбината. Тел. 0664728819. zzГаз. дом, Целинная, ул. Воронежская, жилое сост., 4 комн., 90/46/14 кв. м, част. с меб., удобства, гараж, 5 сот., 165 000 грн. Тел. 095-63606-57. zzДва дома на 1 уч., газ., р-н ж/д, 2-эт., 12,8х7,8, 135 кв. м, из облиц. кирпича, второй zzДом газ., 80 кв. м., х/п, р-н дом - 13х7, 82 кв. м, удоб., 2 Ж/Д, ул. Артема. Тел. 050-864гаража, 10 сот. приват., 1 463 68-87. 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, zzДом газ., пер. Индустри063-94-04-111. альный, р-н маг. «Октябрь», zzДом 40 кв. м., Смольная, 54/32/8 кв. м, 3 комн., жил. 5 сот., газ, 2 500, торг. Тел. сост., удобства в доме, выс. 050-474-63-35. фундамент, без подтопления, zzДом 40 кв.м., удобства, 5,5 сот., 175 500 грн. Тел. 095отл. сост., л/к, гараж, 6 сот., 636-06-57. Северный р-н церкви, 5000. zzДом газ., р-н Черевковка, Тел. 050-531-81-44. 76,1 кв.м., удобства, 280 000 zzДом 47 кв. м., ул. Констан- грн. Тел. 050-031-90-50. тиновская, 6 сот., газ, 3 500, zzДом газ.+ п/о с удобторг. Тел. 050-474-63-35. ствами, 78,8 кв. м, колодец, zzДом 48,5 кв. м., удобства, сухой р-н. Тел. 050-507-93-55. кап. ремонт, все новое, 5 сот., zzДом Ж/д, 80 кв. м, х/п, р-н магазина Адриатика, флигель,40 кв. м, 4 комн., мясокомбинат, 5 000. Тел. 275000. Тел. 050-800-74-18. 066-311-81-61. zzДом Ж/д, отличный, 140 zzДом 50 кв. м., все кв. м, раздельн. комнаты, удобства, 4 сот., х/п, лет. мебель, кондиционер, м/п кухня, погреб, ул. Корчагина, окна. Тел. 050-800-74-18. р-н Черевковка, 12 000, торг. zzДом Ж/д,75 кв. м, м/п Тел. 066-74-82-016. окна, хор состояние, нов. zzДом 55 кв. м., 7 сот., п/о, котел. Тел. 050-800-74-18. р-н Ж/Д, Мымовка, 75 000 zzДом загородный п. Сегрн. Тел. 050-423-41-45. меновка , небольшой, газ по улице, 10 соток, колодец, без Дом 8х8, Семеновка, 6 посредн., договорная. Тел. сот., газ, без ремонта, 097-125-03-40. есть печное отопление, zzДом м-н Артема, 140 кв. флигель 6х8, гараж, м., 5 сот., теплый, вода всегда, погреб, огород, цена все в шаговой доступности. договорная. Тел. 093- Тел. 050-855-43-19. zzДом м-н Артема, р-н 85-89-459. стоматологии, 140 кв. м., есть zzДом 90 кв. м., ремонт, все. Тел. --. удобства, р-н ул. Крама- zzДом п/о, р-н Черевковка, торской. Тел. 066-311-81-61. большой, х/п, рядом магазин, zzДом 90 кв.м., все новое, ост., или обмен на кв. Тел. кухня 15 кв.м., ванна, тулет - 095-36-12-490. 12 кв., 9 сот., р-н Черевковка, zzДом пос. Северный, 66 кв. м., 0,1 г., 2-эт. кухня, колодец, срочно. Тел. 097-298-81-71. zzДом все удобства, р-н х/п, подвал, беседка, неЖ/Д, 180 000 грн. Тел. 099- дорого. Тел. 050-709-35-38. zzДом р-н 8 квартирной. 288-24-24. zzДом газ, центр Че- Тел. 099-058-99-52. ревковки, рядом с почтой, 45 zzДом р-н Ж/Д около кв. м, флигель 33 кв. м, есть Лимана, 55,7 кв. м., 5,6 сот., ванная, л/к, гараж, колодец, новая крыша, м/п окна, 143 колонка, есть место для 000 грн. Тел. 050-95-98-152. удобств в доме, 7 сот., хор. zzДом р-н Ж/Д, 75 кв.м., 8 сост., 284 000 грн. Тел. 050- сот. уч., газ, удобства в доме, 95-98-152. м/п окна, 8 500. Тел. 050-423zzДом газ. , центр, хор. 41-45. сост., с удобствами, гараж, zzДом р-н ж/д, 90 кв. м, газ, ул. Вильямся, 12 000, торг. уч., 6 сот, скважина. Тел. 050807-59-32. Тел. 095-294-25-34.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

zzДом р-н Музея 45 кв. м., флигель жилой, х/п, 7 сот., 7500, торг. Тел. 066-311-81-61. zzДом срочно. 2 выхода, удобства, х/п, 6 сот., р-н Голубовки, маг. «Зустрич», 5 000. Тел. 097-298-81-71. zzДом ул. Подгорная, 70 кв. м., 7 сот., хор. ремонт, жилой флигель, гараж. Тел. 050-42341-45. zzДом Центр, ул. Одесская 250 кв. м., жил. сост., 2 гаража, 7 сот. Тел. 050-423-41-45. zzДом, 100 кв.м., 10 сот. земли., без посредн., р-н бол. Ленина. Тел. 095-31-51-447. zzДом, 100 кв.м., р-н музея, мебель, техника, после ремонта, 43 000. Тел. 050-47463-34. zzДом, 10х12, 1999 г.п., 12 сот., газ, вода, мр-н Черевковка, пер. Новосодовый,25, возмож. обмен на две 2-комн. кв в хор. сост. Тел. 095-61-98-450. zzДом, 120 кв.м., ул.Вильямса, 8 сот., 1998 г., 40 000, торг. Тел. 050-474-63-35.

zzДом, 2-эт., 81 кв. м, ул. Д. Бедного, газ., вода пост., счетчики, удоб. в доме, сад, или меняю на 1-комн. кв. + доплата 1 000, без посредников. Тел. 050-99860-80. zzДом, 43 кв.м., Черевковка. р-н шк. №4, под рем., газ, вода, свет, туал. в доме., во двор. колод., х/п., 3,5 сот. земли, 2 900. Тел. 050-80076-94. zzДом, 50 кв.м., ул.Кранштатская, 8 сот., газ, 4 000. Тел. 050-474-63-35. zzДом, 55 кв.м., ул.Уральская, 8 сот., газ. скважина, 9 500, торг. Тел. 050-474-63-35. zzДом, 60 кв.м., р-н ЖД, газ, вода, 10 сот. земли, рядом озеро, возм. в рассрочку. Тел. 050-872-03-60. zzДом, 60 кв.м., удобства, флиг. жил., хоз. постр. 8+ 3 сот., подвал, ул. Губкина (Мира), 6 500, торг. Тел. 066311-81-61. zzДом, 62 кв.м., с рем., газ., п/о есть, вода, кан., сануз., погр., уч. 6,5 сот., 13 500. Тел. 063-344-14-40. zzДом, 65 кв.м., 5 сот., газ, 9 000, торг. Тел. 050-474-63-35. zzДом, 65 кв.м., ул.Изюмская, 8 сот., газ, 7 000. Тел. 050-474-63-35. zzДом, 65 кв.м., ул.Матвеева, 8 сот., газ, гараж, 7 500, торг. Тел. 050-474-63-35. zzДом, 70 кв.м., пер. Минский, 5 сот., баня, гараж, 21 000 грн. Тел. 050-474-63-35. zzДом, 70 кв.м., ул.Смоленская, 6 сот., газ, п/о, 17 000, торг. Тел. 050-47463-35. zzДом, 76 кв.м., Черевковка. Тел. 050-59-54-152. zzДом, 7х 13, р- н Голубовки, газ, водопр. канализ., гараж, колод., тепл., л/к, 2 подв., 8 сот., цена дог. Тел.: 095-52377-10, 050-703-37-98. zzДом, 80 кв.м., не достроенный, газ, вода, все постройуки, уч. 9 сот. Тел. 095-466-66-35.

http://slavinfo.dn.ua

(присылайте SMS-сообщения)

zzДом, 8х9 в хор. сост. или меняю на 2-комн.кв. в Славянске. Тел. 050-885-99-65. zzДом, 90 кв.м., ул.Современная, 8 сот., газ., п/о, 11 000, торг. Тел. 050-47463-35. zzДом, 98 кв.м., центр курорта, удобства, под рем., 8 сот. уч на озеро выходит, 17 000. Тел. 050-531-81-44. zzДом, Былбасовка, надв. постр., гараж, или обмен на квартиру. Тел. 066-95-22-366. zzДом, Восточный, 54 кв. м., газ., сан. узел на улице, 3 200, торг. Тел. 050-383-30-84. zzДом, Восточный, 70 кв. м., 2 гаража, удобства в доме , 8 200 торг, срочно. Тел. 050383-30-84. zzДом, газ + п/о, Черевковка, 100 кв. м, 11 сот., санузел, кухня, гараж, сарай, подвал, скважина,. Тел.: 050877-30-06, 095-570-34-07. zzДом, газ, 126 кв.м., сигнализация, гараж, флигель, подвал, новый забор, 10 соток + дача в подарок. Тел. 050347-59-53. zzДом, газ, 4 комн., постройки надворн., Северный, 9, 9 сот. Тел. 050-829-13-72. zzДом, газ, 40 кв.м., 3 комн., м/п окна, 6 сот. зем., не дорого. Тел. 095-571-30-03. zzДом, газ, 50 кв.м., ул. Репина, м/п окна, хор. жил. состояние. Тел. 050-347-59-53. zzДом, газ, Артема, стоматолог., 95 кв.м., 4 комн., м/п окна, част. с рем., удобст. в доме, двор плитка, накр., гар., сауна, 5 сот. земли. Тел. 095571-30-03. zzДом, газ, Варшава, пер. Коминтерна, 42 кв. м., 2 комн., требует ремонта, коробка целая, крыша не теч., гараж, 4 сот., 104 000 грн., торг. Тел. 095-636-06-57. zzДом, газ, вода, х/п, огород, Мымовка, р-н ж/д техникума, недорого. Тел. 095-45-011-58. zzДом, газ, все удобства, р-н Шевченко. Тел. 066-15199-56. zzДом, газ, Мандрычино, ул. Криворожская, 58 кв.м., хор. сост., 3 комн., м/п окна, уд-ва в доме, 12 сот., гараж, 273 000. Тел. 095-636-06-57. zzДом, газ, Мандрычино, ул. Торецкая, 75 кв.м., 4 комн., в хор. сост., м/п окна, уд-ва, 9 сот., навес. Тел. 095-63606-57. zzДом, газ, Машмет, недалеко от «Оазиса», 93 кв. м, ремонт, действующ. камин, кондиц., всроен. кухня, 380 В, утеплен пенопластом, 473 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zzДом, газ, печн. отопл., 41 кв.м., все постройки, 5, 5 сот., Мымовка. Тел. 095-525-87-45. zzДом, газ, р-н Былбасовка, 3 комн., 54 кв.м., м/п окна, удобства в доме, 11 сот. зем. Тел. 095-571-30-03. zzДом, газ, ул.Тельмана, 60 кв.м, 10 соток, кондиционер, заходи и живи, 10 500. Тел. 050-347-59-53. zzДом, газ, центр Черевковки, 75 кв.м., 3 мин. до остановки и магазинов, 5 комн., косм. рем., туал., вода в доме, 7 сот., х/п, л/к, кап. гар., погреб, колод., 15 000. Тел. 050-800-76-94. zzДом, газ, центр, бел. кирп., въезд Гудованцева, 40 кв.м., 3 комн., удобства, 4 сот., есть место под гар., колод., летн. кух., 208 000. Тел. 095-636-06-57. zzДом, газ, Черевковка, уютный, 4 комн., м/п окна, нов. котел, счетчики на все, вода пост., без долгов, докум. готовы, 6 сот., гос. акт. Хозяин. Без посредников. Тел.: 095-404-62-91, 098-70602-54. zzДом, газ., ЖД, р-н Лимана, общ. 82, 3 кв.м., жил. 55,8, кух. 8,9, земли 5, 81, на выс. фунндам., хор. планировка, 257 000. Тел. 050-95-98-152. zzДом, газ., интернатовская гора, 4 комн., кухня, удоб. в доме, нов. котел и колонка, счетч. на газ и воду, походной погреб, 198 000. Тел.: 050-9598-152, 063-94-04-111.

zzДом, газ., под бизнес, на перекрестке дорог, ж/д, 52,7/24,8/6,2 кв. м, 2 гаража, 6 сот., скваж., нов. котел и колонка, хор. забор, 182 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 06394-04-111. zzДом, газ., с монсардой, добротный,Черевковка, 90 кв.м., высок. фунд., 4 комн. раздел., больш. ванна, жил. сост., гараж, х/п, 5 сот. земли, 532 000. Тел. 095-636-06-57. zzДом, газ., ул. К.Либкнехта, 131 кв.м, 20 соток, флигель, гараж, пластиковые окна, 15 500. Тел. 050-347-59-53. zzДом, газ., ул. Урицкого, 98 кв. м, высокий фундамент, 4 комн., удобства, гараж, л/к, 20 сот., 260 000 грн. Тел. 095636-06-57. zzДом, ЖД, 45 кв.м., газ, жил. сот., 8 сот., 4 500. Тел. 050-800-76-94. zzДом, м- н Восточный, 90 кв.м., все хоз. постройки, жил. сост., 9 500, торг. Тел. 050383-30-84. zzДом, м- н Восточный, жил. ост., санузел в доме, газ. отопл., рядом школа, магазины, остановка, 8 000. Тел. 050-383-30-84. zzДом, м-н Артема, 88 кв.м., 6 сот., высокий фундамент, добротная коробка, 14 000. Тел. 050-474-63-34. zzДом, Мымовка, 8х10, п/о, надв. постр., колод., 6 сот. Тел. 095-420-64-58. zzДом, новострой, р-н музея, 214 кв. м, 120 000. Тел. 050-704-81-88. zzДом, п/о, Целинная, ул.Гастелло, 30 кв.м., 2 комн., жил. сост., есть ком., бел. кирпич, 6 сот., летн. кухня, нов. сливн. яма, 104 000. Тел. 095-636-06-57. zzДом, р-н 2 интерната, 50 кв.м, евро ремонт под обои, новая крыша, заборы, отопление, м/п окна, 12 соток. Тел. 050-923-45-93. zzДом, р-н АИЗа, 7х10, п/о, вод./о, л/к, х/п, уд-ва в доме, 9 сот., срочно. Тел. 095-50-97396. zzДом, р-н ЖД вокзала, ост. Школьная. Тел. 050-660-84-29. zzДом, р-н ЖД, 103 кв.м, все коммуникации, 12 соток, гараж, договорная, г. Славянск. Тел. 095-361-93-85. zzДом, р-н ЖД, в жил. сост., 50 кв.м., 7 сот. земли, удоб. на улице, колод., слив в доме, 7 000. Тел. 063-97-49-271. zzДом, р-н стоматологии, 56 кв. м, хоз. постр., или меняю на 2-кон.кв на Артема, рассмотрю варианты. Тел. 095-671-94-69. zzДом, р-н Ц. рынка. Тел. 050-164-13-60. zzДом, р-н Ц. рынка, 57 кв. м, газ, вода в доме, л/к. Тел.: 2-05-93, 050-823-74-65. zzДом, р-н ц. рынка, 60 кв.м., 6 сот. земли, гараж, 11 500. Тел. 050-474-63-34. zzДом, Семеновка, 9х9, л/к, гараж, колодец, 7 сот., без посредников, п/о. Тел.: 050988-28-34, 098-96-63-954. zzДом, ул. Горовая, все удобства, 90 кв, гараж,плиточн. двор. Тел. 066-873-63-84. zzДом, ул. Мира, г/д, п/о, хор., жил. сост., туал. на улице, 4 комн., кухня, гараж, летн. кухня, сух. погреб, 65 кв.м., 6 500. Тел. 050-800-76-94. zzДом, ул. Полярная, пер. Чапаева, 80 кв.м., 4 сот., удобства во дворе, х/п, газ, вода в доме, срочно, документы готовы. Тел. 050-2689-207. zzДом, Целинная, 8х9, газ., все удобства. Тел. 095-82222-15. zzДом, центр. Тел. 050-64437-92. zzДом, центр, 120 кв.м., газ+ твердое топливо, ремонт, меб., техн., сигнализ., 7 соток. Тел. 050-347-59-53. zzДом, Черевковка, рядом с кольцом, 90 кв.м., 13 000. Тел. 050-474-63-34. zzДом,75 кв.м., ул.Ворошилова., 20 сот., газ, п/о, 10 500. Тел. 050-47463-35. zzДом,90 кв.м., ул. Савхозная, 15 сот.+10 сот., п/о, 8 000. Тел. 050-474-63-35.

«Газета объявлений» N 14 (620), 11 апреля 2018 г.


Объявления диктуйте по тел.:

ПРОДАЮ

zzДом. Ж/Д Вокзал. 50кв.м., газ, вода, свет.треб. ремонта. Участок 6 соток. 4 500. Тел. 095-578-47-45. zzДом. Северный. 65кв.м. Газ, свет, вода. жил. сост., м/п окна, удобства. участок 6 соток. 9 000. Тел. 095-57847-45. zzДом. Черевковка. 70кв.м. Газ, вода, свет, жил. сост. Рядом церковь. 15 000. Тел. 095-578-47-45. zzДом. Черевковка. 70кв.м. Газ, вода, свет, жил. сост. Рядом церковь. 15 000. Тел. 095-578-47-45. zzДомик газ. 4-комн., х/п, вода в доме, гараж, 2 лет. кух., р-н интерната, возможно в кредит. Тел. 095-164-01-57. zzНебольшой домик, Черевковка, ул. Смольная, треб. ремонта, н/п, участок 7 соток, колодец. Тел. 095-81-28-749. zzПол дома газ. р-н Глазной больницы, 13 сот., недорого. Тел. 050-864-68-87.

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zzДома под разборку, в любом р-не. Тел. 095-1-400400. zzДомик ветхий, со светом, в р-не города. Ж/д, Семеновка, Машмет не предлагать. Тел. 066-431-70-69. zzКуплю дом на участке без подтопления. Тел. 050-34759-53. zzКуплю недорого домик. Тел. 050-531-81-44. zzНебольшой дом, центр, с удобств., недор. Тел.: 095529-93-89, 095-549-50-68. zzФлигель или мал. домик, куплю недорого. Тел. 066600-01-05.

МЕНЯЮ

zz1/2 дома, 50 кв.м., р- н глазной больницы на квартиру. Тел. 050-864-68-87. 2- эт. дом, 140 кв. м., р-н Черевковки, 8 сот., гараж, меняется на квартиру. Тел. 095160-96-88.

zzДом газ. с удобствами на 1-комн. кв. Тел. 099-95-09861. zzДом, 7х8, Былбасовка-2, Пол дома газ. р-н п/о, х/п, колодец, 15 сот., без г л а з н о й б о л ь н и ц ы , ремонта, отл. сад, варианты 55 кв.м., х/п, 7 сот., обмена на жилье без земли воможно в рассрочку. или кв. Славянск, Краматорск. Тел. 093-95-11-708. Тел. 050-872-03-60. zzДом, Черкасское, 4 комн. zzПродам дом в Центре, х/п, сад, огород на кв. в очень хороший район, 370 000. Славянске, возм. небольшая доплата. Тел. 095-75-300-69. торг. Тел. 050-800-74-18. zzПродам Дом, Целинная, СДАЮ 5 комнат, все удобства, л/к, zz2-эт. дом для жителей гараж, хоз. постройки, от- аккупированных областей за личные соседи, тихий район, коммун. услуги, с. Лозовое. 2 мин. от остановки. Тел. 050- Тел. 066-45-46-339. 800-74-18. zzДом в част. секторе, zzЧасть дома, 60 кв. м, беженцам на длит. срок. Тел. центр, под офис, для бизнеса, 095-367-51-01 (после 18.00). хор. место. Тел. 050-864- zzДом газ., р-н Ж/Д, 32 68-87. кв. м. вода в доме, туалет на улице, огородик, предоплата. КУПЛЮ zzВ люб. сост., возмож. с Тел. 095-502-55-53 после долгами, рассм. все вар-ты, 17.00. для пенсионера для себя, срочно, возм. с zzДом дорогим еврорем., коммун. бесплатно, проживание с долгами. Тел. 050-471-85-04. хозяйкой. Тел. 095-130-24-60. zzВ люб. сост., возмож. с zzДом с новым ремонтом, долгами, рассм. все вар-ты, мебелью и техникой, 10 000 для себя, срочно, возм. с грн. Тел. 050-347-59-53. дорогим еврорем., коммун. zzДом, Артема, 100 кв.м., долгами. Тел. 050-471-85-04. хор. рем., мебель, техника, zzДачные домики, а 6 000+ ком. услуги. Тел. 050также любые строения, под 474-63-34. разборку. Тел. 095-88-46-360. СНИМУ zzДачные домики, под zzДом для себя, в хор. разборку, в люб. р-не. Тел. сост., с меб., техникой, рассм. 095-88-46-521. любые в- ты, дорого. Тел. 050zzДачные домики, строения, 18-81-160. под разборку. Тел. 099-622- zzДом, возм. с дорогим 44-14. ремонтом, на длит. срок, zzДачу, дом, строение, под порядочность проживания и разборку. Тел. 099-36-37-745. оплаты гарантирую. Тел. 050zzДом до 5 000, в любом 471-85-04. сост. для себя, рассмотрю все zzДом, возм. с дорогим варианты. Тел. 099-42-87-240. ремонтом, поряд. оплаты и zzДом до 80 000 грн. Тел. проживания гарант., возм. 050-872-03-60. на длит. срок. Тел. 050-471zzДом от 70- 100 кв. м. и 85-04. более, р-н Артема, центр , zzДом, возмож. с дорогим ЖД. Тел. 050-872-03-60. рем., на длит. срок, поzzДом с печным ото- рядочность проживания и плением. Тел. 050-864-68-87. оплаты гарантирую. Тел. 050zzДом, Артема, ж/д вокз., 471-85-04. центр, хороший дом, можно zzДом, до 100 кв. м., в хор. с рем., или в стадии коробки, сост., для себя, с меб. и техн., для себя, рассм. все ва- в любом р-не, до 3 000 грн. рианты, возм. с дорогим Тел. 050-077-72-02. еврорем., коммун. долгами. zzДом, желат. с дорогим реТел. 050-471-85-04. монтом, мебелью и посудой, zzДом, в люб. р-не города, с на длит. срок (командировка зем. уч., возм. с хор. рем., для по работе), рассм. любые себя, рассм. все вар-ты. Тел. вар-ты. Тел. 050-471-85-04. 050-471-85-04. zzДом, можно 2-эт., zzДом, в любом сост., возм. возмож. с дорогим рем., пос долгами, не приват., для рядочность оплаты и прожив. себя, срочно, возм. с дорогим гарант., возможность оплаты еврорем., коммун. долгами. наперед. Срочно. Тел. 050Тел. 050-471-85-04. 471-85-04. zzДом, ЖД, от 60 кв.м. до zzДом, хор., с рем., техн., 120 кв.м., в жил. сост. или мебелью, дорого, до 4 000 с ремонтом. Тел. 050-077- грн./мес. Тел. 050-18-81-160. 72-02. zzДом, центр или Артема с zzДом, можно с хор. хор. ремонтом и мебелью, без ремонтом, р-ны Северный, посредников. Тел. 095-680Целинный, центр. Тел. 050- 90-70. 471-85-04. zzДомик на длит. срок для zzДом, центр, от 60 кв.м. жен. за разумную цену. Тел. до 120 кв.м., в жил. сост. или 095-088-49-27. с ремонтом. Тел. 050-077- zzСниму любой дом дорого, 72-02. в хор. сост., со всеми услов. zzДом, Черевковка, в центре и удобствами, порядочность р-на, от 60 кв.м до 120 кв.м., оплаты и проживания в жил. сост. или с рем. Тел. гарантирую. Тел. 050-471050-077-72-02. 85-04.

ПРОДАЮ

zz1,5 газ. дом, Николаевка, очень хор. ремонт, быттех, мебель, 795 000 грн. Тел. 05095-98-152. zz1/2 дома, 18 сот., газ, вода, с. Малониколаевка. Тел.: 66-71-56, 095-49-39-066. zz2-эт. газ. дом, Черкасское, ул. Школьная, 152 кв. м, 5 комн., хор. сост., камин, гараж, 25 сот., 312 000 грн. Тел. 095636-06-57. zz2-эт. дом, Богородичное, 56 сот., ореховый сад, или обмен на кв. в Донецке. Тел. 099-28-541-86. zzГаз. дом, Рубцы, 4 комн., 15 сот., 3 сарая, вода во дворе, без удобств, нужен ремонт, 170 000 грн. Тел. 05095-98-152. zzГаз. дом, Рубцы, 40 кв. м., летняя кухня в ней удобства, 180 000. Тел. 050-95-98-152. zzДача, р-н голубых озер. Тел. 050-474-63-34. zzДом 60 кв. м., кирп. лет. кух., погреб, сарай, колодец, 18 сот., недолеко лес, река, с. Маяки, цена договорная. Тел. 050-93-170-74. zzДом газ. Г. Красный Лиман, 3 уровневые, евроремонт, 180 кв. м., 14 сот., граж, х/п, хорошее тихое место в лесу. Тел. 095-571-30-03. zzДом газ., удобства в доме, большой участок, рядом лес, озера, с. Диброва. Тел. 095497-55-30. zzДом газ., утеплен, м/п окна и двери, вода в доме, сад, огород, с. Рубцы. Тел. 050-98-57-221. zzДом и надв. пстройки, Константиновский р-н, 43 сот. Тел. 050-811-71-61. zzДом кирпичный, Харьковская обл., Изюмский р-н, с. Долгенькое, 9,5х8,5, в доме газ, вода, отопление газовое и песное, имеются надворные постройки. Тел. 095-858-48-70 (Саша). zzДом новый 2-эт., колодец, погреб, 28 сот. приват. земли, с. Троицкое. Тел. 050-82-64317. zzДом п/о, небольшой, хор. сост., х/п, 7 сот., п. Мандрычино. Тел. 050-52-80-608. zzДом п/о, с. В.-Ивановка, сад, плодородная земля, вода или меняю. Тел. 099-95160-07. zzДом пгт. Райгородок 40 кв. м., почти даром, 12 сот., свет, вода, возм. прописки. Тел. 050-425-25-91. zzДом с мебелью, удобства в доме, 1 га, с. Доагенькое. Тел. 066-483-62-21. zzДом с. Карповка или обменна 1-комн.кв.Центр или м-н Артема. Тел. 095-85183-50. zzДом с. Пискуновка, или меняю на квартиру г. Краматорск, г. Славянск или г. Николаевка. Тел. 095-472-89-08. zzДом с. Троицкое лет. кухня, подвал, х/п, гараж, колодец, забор из шифера или обмен на 1-комн. кв. г. Славянск. Тел. 095-637-01-71. zzДом, 7х8, Былбасовка-2, п/о, х/п, колодец, 15 сот., без ремонта, отл. сад, варианты обмена, рассрочка. Тел. 099033-44-78. zzДом, 7х8, Былбасовка-2, п/о, х/п, колодец, 15 сот., без ремонта, отл. сад, возможно в кредит. Тел. 093-95-11-708. zzДом, Андреевка, усадьба к речке, хор. сад, огород, 90 000 грн. Тел.: 063-756-11-54, 050-153-05-33. zzДом, Былбасовка -1, ул. Рыбхозная 4, печное отопление, 5 комнат, удобства во дворе, хоз. постройки, недорого. Тел. 050-217-76-14. zzДом, Былбасовка, печн. отопл.+ газ. Тел. 050-97-53118. zzДом, в жилом сост., с. Маяки, печ. отоп., 57 кв. м, 27 сот. приват, с меб., х/п, колодец, цена договор. Тел. 095-65-55-485 (до 20:00).

«Газета объявлений» N 14 (620), 11 апреля 2018 г.

zzДом, в отл. сост., газ рядом,100 000 грн., п. Черкасское. Обращ.: ул. Кирова. Тел. 066-951-577-3. zzДом, газ, м-н Восточный, 70 кв.м., вода в доме, без удобств, газ. летн. кухня, гар., уч. 6 сот., 5 000. Тел. 050-80175-95. zzДом, газ, Николаевка, хор. место, дорогой ремонт, мебель, общая 120 кв. м, 13 сот., 1 325 000 грн. Тел.: 05095-98-152, 063-94-04-111. zzДом, газ., Былбасовка-1, 2 спальни, зал, л/к на 2 комн., част. с меб., удобства на улице, 225 000 грн. Тел.: 05095-98-152, 063-94-04-111. zzДом, газ., г. Краматорск, 9х10, н/п, уч. 1 га, рядом река, луга, зона отдыха. Тел. 095-8760-486. zzДом, газ., с. Дробышево, 90 кв. м, удоб. в доме, 200 м до леса, 3 км. до р. Донец, 4 км до Голубых озер, 8,5 сот., есть 2 дома на одной ул., 330 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zzДом, Краснополье, все удобства, колодец, 70 кв. м, 20 сот., м/п окна, рядом лес, ставки, автоб. остановка. Тел. 095-61-99-686. zzДом, Маяцкое лесничество, 77 кв.м., 16 соток, приват., отопление водяное, удобства в доме, сад, х/п, гараж, цена договорная, возможен обмен на квартиру. Тел. 050-863-27-79. zzДом, небольшой, п/о, газ, пос. Восточный, огород 8 соток, удобства в доме, колод., рядом остановка автобуса, жд станция, цена договорная. Тел. 095-393-62-44. zzДом, п. Андреевка, 8х9, м/п окна, кирпич. гараж, л/к, 12 сот., 180 000 грн. Тел. 050153-05-33. zzДом, п. Былбасовка, газ. Тел. 095-365-46-95. zzДом, п/о, Кр. Лиман, с.Кр. Лука, 4 комн., в хор.сост., живопис. место, рядом речка, гараж, 19 сот., колод., молод. сад, ул. асфальтир., 312 000 грн. Тел. 095-636-06-57. zzДом, п/о, Святогорск, ул. 9 Мая, 2 дома на одном уч., 10 сот., 910 000 грн. Тел. 095636-06-57. zzДом, пос. Андреевка, 9х10, отопл. эл., печное, 14 сот. огород, все удобства, гараж, баня, все постр., 2 колод. Тел. 099-516-16-67. zzДом, пос. Яровая, 65 кв. м., уч. 12 сот. Тел. 095-57462-01. zzДом, Райгородок, 4 комн., хоз. постр., летняя кухня, теплый гараж, водопровод, м/п окна. Тел. 099-075-83-99. zzДом, Райгородок, 40 кв.м., 4 комн., водян. отопл., все постр., 12 сот. земли, рядом сосн. лес. Тел. 066-285-00-32. zzДом, с. Маяки, 22 сот., х/п, цена договорная, срочно. Тел. 050-820-98-78. zzДом, с. Маяки, 61/30, п/о, л/к с ванной, центр. вода во дворе, есть место под ванную, туалет, 25 сот., 15 мин. от Донца, 10 мин. до леса, 160 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zzДом, с. Сергеевка , 6,40х8,90, общ. 53,7 кв. м, огород, участок 0,15 Га. Тел.: 095-889-32-00, 095-167-02-94. zzДом, с. Стародубовка, тепл. пол, м/п окна, гараж, 57 кв.м. Тел. 050-77-48-758. zzДом, Святогорск, ул. Маяковского, рядом с лесом, 6 сот. приват., 50,3/28,7, рядом с домом фундам. 10х10, вода в доме, без удоб., 270 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-9404-111. zzДом, Сидорово, около С. Донца и затоки, камин, лодка, необх. мебель и быттехника, 2 кондиционера, хор. сост. дома и участка, 1 053 000 грн., торг. Тел.: 050-95-98-152, 063-9404-111. zzДом, сруб, Святогорск, 120 кв. м, 10 сот. приват. земли, м/п окна, двери, эл. отопление, дорогая меб., быттех., качели, тандыр, 2 лоджии, асвальт. дорога, 3 640 000 грн. Тел. 050-95-98-152.

(присылайте SMS-сообщения)

zzДом, Черкасское, общ. 57,5, жил. 34,7, кух. 5,8, угольник, сарай, сух. подвал., вода в доме, колод., м/п окна, заб. из шиф., 8 сот. земли, ряд. маг., ост., электр., 62 000. Тел. 050-95-98-152. zzДом, Яровая, возможна рассрочка, обмен на авто. Тел. 095-489-77-30. zzДом-дача, Рубцы, 67/31,7/11,8 кв. м, м/п окна, нов. отопление, бойлер, гараж, х/п, 15 сот., 760 000 грн. Тел.: 050-959-81-52, 063-94-04-111. zzДомик с. Майдан, небольшой теплый, со всеми удобствами, скважина, х/п, 23 сот., молодой сад, центр села, цена договорная. Тел. 099068-71-90.

КУПЛЮ

zzВ люб. сост., возмож. с долгами, рассм. все вар-ты, для себя, срочно. Тел. 050471-85-04. zzДомик под разборку. Тел. 095-24-53-582.

МЕНЯЮ

zzДом в Дружковке на дом в Славянске, газифицирован, вода в доме. Тел. 050-26-05402. zzДом, с. Карповка, обмен на квартиру или продажа. Тел. 066-329-73-26.

СДАЮ

zzДом п/о с. В.-Ивановка, срочно. Тел. 099-95-160-07. zzДом, Сидорово, около С. Донца и затоки, камин, лодка, необх. мебель и быттехника, 2 кондиционера, хор. сост. дома и участка, 5 500 + 2 500 грн. риелторская работа, возм. помесячно. Тел. 050-95-98-152.

ПРОДАЮ

zz10 сот. земли р-н Оскола, 100 м. до воды, рядом лес. Тел. 050-864-68-87. zz2 га земли, с. Сидорово, на берегу затоки Донца, есть возмож. подключ. 380 В, 690 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zzДачи на Артема с домиками, есть вода, свет, охрана. Тел. 066-806-60-63. zzДачный уч., 2-эт. домик., 2 000. Тел. 066-942-29-24. zzЗем. у. 4 га Славкурорт, рядом озеро. Тел. 050-87203-60. zzЗем. уч. 10 сот., с. Богородичное под застройку. Тел. 066-849-09-79. zzЗем. уч. приват., 10 сот., р-н Червоного Молочара, 4 сот. р-н Черевковки. Тел. 095102-09-85. zzЗем. уч. с. Богородичное, ул. Лесная, 23, 19 сот., 189 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 06394-04-111. zzЗем. уч., 15,5 сот., ул. Курская, сад, обнесен забором, вода пост., част. асфальт., 160 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zzЗем. уч., 21,98 сот., р-н стад. «Химик», пер. Кима, 100 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zzЗем. уч., 3 сотки, рядом вода, с.Татьяновка, центр. Тел. 066-951-577-3. zzЗем. уч., г. Святогорск, р-н Поле Чудес, 12 сот., рядом 2 соврем. дома, 186 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-9404-111. zzЗем. уч., п. Мирный, ул. Корнейчука, 10 сот. приват., есть проект на дом, 186 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 06394-04-111. zzЗем. уч., п. Райгородок, 17,7 сот., приват. Тел. 095-1400-400. zzЗем. уч., с. Богородичное, 6 сот., гараж, подвал. Тел. 050701-24-67. zzЗем. участок, 0,880 га, п. Мирный, ул. Русская, 103, цена договорная, участок , с . Богородичное, ул. Партизанская 1а, на 0,670 га. Тел. 095-36193-85. zzЗем. участок, 20 сот., ул. Лесозащитная, р-н Интерната №2. Тел. 050-555-55-66.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

zzЗем.уч. р-н Черевковка, 7,6 сот. Тел. 095-149-20-16. zzЗем.уч., 25 сот. Тел. 050136-71-61. zzЗемельный участок 6 Га на Былбасовка 2, Гос.Акт на землю. Тел. 050-347-59-53. zzЗемельный участок на Голубых озерах, различные варианты. Тел. 050-474-63-34. zzСад. уч. м-н Артема, кирп. постройки домик 2-эт., душ, туалет, бак для воды 50 000 грн торг уместен. Тел. 095-6852-456. zzСадовый уч. 10 сот. с домиком, бак для воды, Артема, не дорого. Тел. 095898-70-11. zzСадовый участок. Тел. 050-165-14-51. zzУч. земли, 6 сот., с. Ильичевка, Кр. Лиман р- н. Тел.: 099-054-61-33, 066-30680-54. zzУч. сад. 6 сот., 2-эт. дом без внутр. работ, 15 мин. от слав. озер. Тел. 050-67575-71. zzУч. садовый, 7 сот., с кирп. домиком, большая емкость для воды, общество «Докучаева», ост. Новая, м-н Артема. Тел. 095-21-29-219. zzУчастки, Илличевка, хор. место, недалеко от Голубых озер, разного формата. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zzУчасток 10 сот., приват., Рыбхоз, Артема. Тел. 050-68326-84. zzУчасток в сосновом лесу, Святогорск, 10 сот., коммуникациии рядом, 15 000. Тел. 099-05-24-123. zzУчасток на Оскольском водахранилище. Тел. 095-48977-30. zzУчасток на Оскольском водахранилище. Тел. 095-48977-30. zzУчасток, 6 сот., с. Ильичевка, Кр. Лиманский район. Тел.: 066-306-80-54, 099-054-61-33. zzУчасток., р-н Черевковки, ул. Связи, 6 сот., гос. акт. Тел. 050-160-91-61.

КУПЛЮ

zzВ люб. сост., возмож. с долгами, рассм. все вар-ты, для себя, срочно. Тел. 050471-85-04. zzДача, а также любые строения под разборку. Тел. 050-58-68-271. zzДача, а также строения под разборку. Тел. 095-14-00414. zzДачн. домики, а также люб. строения под разборку. Тел. 066-51-41-613. zzДачные домики под разборку. Тел. 066-433-0-222. zzДачные домики под разборку. Тел. 066-57-95-113. zzДачные домики под разборку. Тел. 099-226-12-51. zzДачные домики, а также любые строения под разборку. Тел. 066-57-94-540. zzДачные домики, а также любые строения под разборку. Тел. 099-50-33-599. zzДачные домики, здания в любом р-не, под разборку. Дорого. Тел. 095-1-400-400. zzДачу, а также любые строения, под разборку. Тел. 066-57-95-327.

СДАЮ

zzУчасток, 6 сот., пересеч. Плеханова, 75 и ул. Д. Донского, 600 грн./мес., + риэлт. единораз. работа 300 грн. Тел.: 050-95-98-152, 06394-04-111.

ПРОДАЮ

zzГараж г. Краматорск кооператив «Спутник». Тел. 050-55-28-579. zzГараж Елочка, длит. срок, недорого, стандартный, ворота 2 м. Тел. 066-47-87-304. zzГараж р-н пленки, смотровая яма, 25 000 грн. Тел. 050-675-75-71. zzГараж сварной, 2,8х2,4 м. Тел. 095-1-400-400. zzГараж, общ. «Елочки», подвал, погреб, в хор. сост., 750. Тел. 095-0593363.

http://slavinfo.dn.ua

13


Объявления диктуйте по тел.:

ПРОДАЮ

zzГараж, общество «Новое», хороший подвал. Тел. 099-15357-01. zzГараж, Рыбхоз. Тел. 050683-26-84. zzГараж, центр, во дворе ул. Шевченко, 17, 39 900 грн. + рядом два саря с подвалами, 29 000 грн. Тел.: 050-9598-152, 063-94-04-111. zzГараж, центр, во дворе ул. Шевченко, 17, перекрыт плитами, хор., сухой подвал, стяжка, без света, 53 200 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-9404-111. zzГаражи металл., железобетонные, новые, разборные, выбор размеров и высоты, гарантия от коррозии. Сталь 0,5 мм. - 9000 грн., 1,2 мм. – 10 990 грн., 2мм - 15000 грн. Тел. 067-92-33-693. zzПроизводств. помещение, 715 кв.м., р-н пленки, высокие потолки. Тел. 050-474-63-34.

КУПЛЮ

zzГараж в общ. «Автотурист». Тел. 066-040-17-37. zzГараж в общ. «Елочка», можно с долгами. Тел. 066173-94-32. zzГараж разборн., сварной, гараж. ворота, срочно. Тел. 095-1-400-400. zzГараж, железный, ангар, вагон. Тел. 050-744-48-60. zzГараж, недорого, Артема. Тел. 095-203-78-47.

СДАЮ

zzГараж, Артема, Лесной. Тел. 050-425-23-35. zzГараж, общ. «Новое» , Молодежка. Тел. 050-230-70-99. zzГараж, самый центр, возле рынка СК НАУ, охраняемый, хор. сост., 700 грн. + 350 риелт. раб. единораз. Тел. 050-95-98-152. Продается гараж общество «Автомир». Тел. 066-235-10-69.

ПРОДАЮ

zz3-комн.кв. м-н Артема под магазин с полным пакетом документов для начала работ. Тел. 050-602-22-06. Бутик на входе в Центральный рынок. Тел. 050-695-77-30. zzДейств. парикмахерская, с оборуд., мебелью, нов. ремонт, цена договор., докум. готовы. Тел. 050-471-85-04. zzДокументы с местом на 4 магазина (МАФы), Химик. Тел. 050-555-55-66. zzКвартиру с документами на вывод из жилого фонда, 52 кв.м., кирп. дом, рядом площ., универсам, очень прох. место, 43 000. Тел. 050-474-63-34. zzКиоск, без места. Тел. 050-96-77-689. zzМагазин (МАФ), новый, 43 кв. м, ул. Вольная, 1, возле магазина «Коробейник», 265 000 грн. «AVK-НЕДВИЖИМОСТЬ». Обращ.: ул. Лозановича, 8. Тел. 095-033-25-63. zzМагазин МАФ, ул. Лазановича, с оборуд., техникой и лет. площадкой. Тел. 095-57130-03. zzМагазин, Артема, ул. Бульварная, 64 кв.м., автономн. отопление. Тел. 050474-63-34. zzМагазин, мр-н Северный, газ. отоплен., скваж., сигнал., 287,9 кв. м, 12 сот., 3 торг. зала с подсоб. помещ., туалет, 380 В, 931 000 грн. Тел.: 05095-98-152, 063-94-04-111. zzМагазин, ул. Лозановича, 1/5, 44 кв.м., центр, автономн. отопл., парковка, хор. состояние. Тел. 050-474-63-34. zzМагазин, ул. Свободы, 100 кв. м, отд. вход, 2 383 000 грн. Тел.: 050-959-81-52, 06394-04-111.

14

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zzМагазин-кафе, мр-н Артема, действующий, с оборуд., зал - 60 кв. м, летняя площ. - 70 кв. м, или сдаю в аренду. Тел. 050-814-76-88. zzНежилое помещение с ремонтом, в отл. сост., инд. отопл., 66 кв.м., мкр-н Химик, недорого. Тел. 050-423-41-45. zzПомещение 17 кв. м., р-н Ц. рынка. Тел. 050-872-03-60. zzПомещение под магазин, 70 кв.м., центр, 37 000. Тел. 050-474-63-34. zzПомещение, 1/5, центр, б. Пушкина, косметический ремонт, 45 кв.м. Тел. 050-47463-34. zzПомещение, 1/9, центр, 64 кв.м., ул. Свободы, 37 000. Тел. 050-474-63-34. zzПомещение, 56 кв. м., выведен. из жилого фонда, ремонт, 38 000, торг. Тел. 050471-85-04. zzПомещение, возле площади, 50 кв.м., высокие потолки, 53 000. Тел. 050-47463-34. zzПомещение, самый центр, 100 кв.м., своя парковка, рядом площадь, 110 000. Тел. 050-474-63-34. zzПомещение, ул. Урицкого, 1500 кв.м., трансформ. 450 КВт., цена 1 960 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zzПосуд. цех, 200 кв. м, свой трансформ. 160 кВ, разреш. 150 кВ, скваж., 20 сот., 460 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zzПосудный цех 100 кв. м., с оборудованием р-н Ж/Д , в подвальном помещении. Тел. 050-864-68-87. zzПосудный цех, 326 кв.м., р-н Семеновки, возм. рассрочка. Тел. 050-872-03-60. zzПосудный цех, общ.пл 100 кв.м., с оборуд., р-н ЖД вокзала. Тел. 050-872-03-60. zzПроизвод. база, р-н военкомата, 260 кв. м, 380, 15 кВт, 270 000 грн. Тел. 050-70481-88. zzСкладские помещ., 700 кв.м, Славкурорт, ул. Сользаводская, или сдам в аренду. Тел. 050-952-62-45. zzСТО, р-н автовокзала, 600 кв. м, 5 боксов, подъемники 4 и 1,5 т, возм-ть ремонтировать легковые и груз., мойка, все оборуд., инструм., офис, 3 458 000 грн, торг. Тел.: 050-9598-152, 063-94-04-111. zzСТО, ул. Мартыненко, 2-эт. здание, 146 кв. м, 300 000 грн. или сдам под склад и другое. Тел. 095-636-06-57.

КУПЛЮ

zzВ люб. сост., возмож. с долгами, рассм. все вар-ты, для себя, срочно. Тел. 050471-85-04. zzЗдание под разборку. Дорого! Тел. 095-1-400-400. zzКоммерч. помещ., в люб. р-не, в люб. сост., рассм. все варианты, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04. zzПомещ. в центре под офис, магазин. Тел. 050-47185-04. zzПомещение в черте города, возм. очень большой квадратуры (склад), возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04. zzПомещение, центр, коммер. назначения, для себя, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050471-85-04. zzПосудный цех, помещение, рассмотрю все варианты. Тел. 099-098-67-63.

СДАЮ

zz СТО, оборудование, покрасочная камера, подъемники, шиномонтаж, развалсхождение. Отдельные тер- и, есть отопление. Тел. 050-42341-45. zz2-эт. помещение, возле автобус. АТП, 160 кв. м, удобства, свет, вода, 20 сот. в аренде, возмож. продажа, 4000 грн. + услуги + 2000 грн. риелт. раб. единораз. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zzБокс СТО, р-н Автовокзала, с подъемником, компрессором и т. д. Тел. 050-299-35-77.

Бутик на входе в Центральный рынок. Тел. 050-695-77-30. zzЗдание, 100 кв. м, отдельностоящ., новострой, 3 отд. входа, автоном. отопление, котел, скважина, под фитнес-центр, йогу. Тел. 050704-81-88. zzКабинет 12 кв.м. м-н Артема. Тел. 095-295-35-85. zzКабинет мастеру маникюра. Тел. 095-295-35-85.

zzТорг. павильон с летней площадкой, действующая закусочная, возможны др. виды торговли. Тел. 050-268-92-07. zzТорговые, офисные и складские помещения, 1500- 2 500 кв.м. Тел. 050-279-77-39. zzЦеха, мехмастерские, админкорпус, склады, территоря 1 Га. Тел. 050-423-41-45. zzШлакоблочный цех, 8000 грн. Тел.: 050-555-55-66, 067555-55-66.

ПРОДАЮ

zzКафе, самый центр города, 200 кв. м, с оборудованием, 25 000 грн. + 12 500 грн. (единораз. риэлт. работа). Тел.: 050-959-81-52, 063-9404-111. zzКафе, центр, 300 кв. м, кухня, оборудование, летняя площадка, 10 000 грн./ мес + коммун. + 5 000 грн. единораз. риэлт. работа. Тел.: 050-959-81-52, 063-94-04-111. zzКиоск с площадкой, р-н Славкурорт. Тел. 095-62836-93. zzМагазин, 100 кв. м. Тел. 050-70-48-188. zzМагазин, центр, 80 кв.м., хор. сост., под любой вид деятельности. Тел. 050-474-63-34. zzО т д е л ь н о с т о я щ е е здание, 100 кв. м, новострой, 3 отд. входа, автоном. отопление, котел, скважина, под офис, магазин и проч. Обращ.: ул. Банковская, 9. Тел. 050-7048-188. zzОфис. помещение, 100 кв. м, со стоянкой, ул. Банковская, 9. Тел. 050-70-48-188. zzОфисное помещение , Центр, от 100 до 350 кв. м. Тел. 050-872-03-60. zzОфисные помещения разных площадей, возмож. разное кол-во комнат. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zzПлощадь в маг. «Электрон» (как идти на Ц. рынок), 50 кв. м, 60 грн/кв. м, можно частями. Тел.: 050-9598-152, 063-94-04-111. zzПомещ. под произ-во или склады, р-н ж/д, 380 кВт, мощ. 25 кВт, Н 5 м, закрывающ. двор, 206, 160, 3 по 30 и 20 кв. м, под произ-во - 20 грн/кв. м, склады - 15 грн/кв. м, + половина оплаты первого мес., риелт. раб. единораз. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zzПомещение , все удоб., ул. К. Маркса, 43 и бутик на Ц. рынке первый ряд, швейный цех. Тел. 050-164-13-60. zzПомещение, 750 кв.м., под склад, производства. Тел. 050-474-63-34. zzПомещение, м- н Артема, 40 кв. м. Тел. 095-295-35-85. zzПомещение, с. Приволье, вдоль трассы, 32 кв. м, с ремонтом и удоб., можно под маг. автозапчастей, стоматолог. и др., продукты и одежда не предлаг., 3 000 грн. Тел. 095-636-06-57. zzПомещение, центр, 43 кв.м. Тел. 095-295-35-85. zzПомещение, центр, 75 кв.м. Тел. 095-295-35-85. zzРембаза для авто, п. Восточный, промзона, 200 кв. м, 2 смотр. ямы, буржуйка. Тел. 050-555-55-66. zzСклад. помещения разных площадей по приемлемым ценам. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zzСкладские помещения, 1150 кв. м и 1200 кв. м, можно отдельно, и помещения по 30 кв. м. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zzСкладские помещения, центр, вблизи Ц. рынка, охрана. Тел.: 050-031-63-23, 095-60-45-702, 050-76-68-674. zzСТО, ул. Мартыненко, 2-эт. здание, 146 кв. м, под склад, и другое, 40 грн./ кв.м. Тел. 095-636-06-57.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

zzCHERY Amulet, 08 г. в., газ пропан зарег., кондиц., г/у, стеклоподъем., тонир., хор. сост., недорого. Тел.: 095-37500-31, 050-666-44-52. zzCHEVROLET Aveo, 07 г. в., газ пропан зарег., титаны R 14, автомагнитолла, хор. сост., недорого. Тел.: 095-375-00-31, 050-666-44-52. zzDACIA Solenza, 04 г. в., г/у, стеклоподъем., не бита, хор. сост., недорого. Тел.: 095-37500-31, 050-666-44-52. zzGeely 2008 г. в. Тел. 050031-90-50. zzGeely СК, 08 г. в., ц/з, сигнал., тонир., г/у, кондиц., газ пропан зарег., хор. сост., недорого. Тел.: 095-375-00-31, 050-666-44-52. zzKia Picanto, 2008 г. в., коробка-автомат, 6 500. Тел. 050-555-55-66. zzMercedes E-240, 4 matik, 2005 г.в., черній, полный прив., полный фарш, 11 900. Тел. 050-555-55-66. zzMercedes Smart, 2007 г. в., 1 л, 6 700. Тел. 050-555-55-66. zzMitsubishi Lancer Х10, 13 г. в., автомат, идеал. сост., 11 900. Тел. 050-555-55-66.

(присылайте SMS-сообщения)

zzВАЗ-2103, 82 г. в., хор. сост., недорого. Тел.: 095-37500-31, 050-666-44-52. zzВАЗ-2104, 05 г. в., титаны, тонир., хор. сост., недорого. Тел.: 095-375-00-31, 050-66644-52. zzВАЗ-2105, 85 г. в., варить и красить не нужно, хор. сост., недорого. Тел.: 095-375-00-31, 050-666-44-52. zzВАЗ-2106, 82 г. в., 150 000 км. Тел. 095-048-37-23. zzВАЗ-2106, 91 г. в., варить и красить не нужно, хор. сост., недорого. Тел.: 095-375-00-31, 050-666-44-52. zzВАЗ-2110, 04 г. в., титаны р14, ксенон, ц/з, сигнал., тонир., стеклоподъем., тюнинг, хор. сост., недорого. Тел.: 095375-00-31, 050-666-44-52. zzВАЗ-2114, 08 г. в., газ пропан, 3 600, торг. Тел. 050555-55-66. zzДео сенс 2006 г. в., цвет серый металик, газ., хор. сост. Тел. 095-481-53-27. zzДокументы на SkodaOktavia, 2007 г. в. Тел.: 050555-55-66, 067-555-55-66. zzЗаз Лида, 2012 г., 52 000 пробег, газ, евро 4, в идеал. сост. Тел. 050-605-38-53. zzЗАЗ-1102 «Таврия», в хор. сост. Тел. 095-227-49-07. zzЛюбые з/ч на Жигули, Москвич, недорого, ВАЗ-2109. Тел.: 050-71-111-74, 093-725000-3. zzОпель-Омега, двиг. 2.2, газ/бензин, 91 г.в. Тел. 066161-96-05. zzТаврия-1102, 92 г.в., идеал. сост., родной пробег 47 000 км, 1 500. Тел. 050-55555-66. zzФорд Фиера унив., 1986 г.в., бенз., вишня. Тел. 099-0165-333. zzШевроле Ланцетти 2010 г.в., в отл.сост., не дорого, срочно. Тел. 066-057-87-38.

КУПЛЮ Aveo, Lacetti, Lancer, Lanos, Sens, ВАЗ в любом сост. Тел. 050831-2000. Lanos, Sens, Aveo, Lacetti, Приору в любом сост. Тел. 066-416-0187. zzMazda 3, 6, Shcoda, Reno Trafic, Mers Vito, Nissan. Тел. 095-80-72-776. zzReno, Toyota, Chevrolet и др. марки. Тел. 066-32-466-59.

zzNISSAN Terrano-1, 88 г. в., блокировки, подготов. для бездорожья, 7 800. Тел. 050555-55-66. zzRenault Logan, универсал, 2012 г.в., бенз., серебро, отл. сост., 10 900. Тел. 050-70-24318. zzRenault Trafic пассажир., 9 мест, 2008 г.в., пробег 14 тыс., сост. раб., салон новый, дизель 2.0. Тел. 066-47-87304. zzSubaru-Аutbak, 2005 г.в., 4 wd, полный привод, 8 500. Тел. 050-555-55-66. zzToyota Rav 4, 07 г. в., не бита, не краш., кондиц., г/у, хор. сост., недорого. Тел.: 095-375-00-31, 050-666-44-52. zzVW passat, универсал., 1,8, газ. Тел. 050-969-24-77. zzWV Golf, 93 г. в., 1,6, отл. сост., 3 600. Тел. 050-55555-66. zzВАЗ 2101 1981 г. в., 35 000 км., бенз., цвет красный, 1 хозяин, завод. оригинал, покраска все родное, 1500. Тел. 050-875-42-85. zzВАЗ 2101 1981 г. в., 35 000 км., бенз., цвет красный, 1 хозяин, завод. оригинал, покраска все родное, 1500. Тел. 097-545-70-28. zzВАЗ 2107 , 2008 г.в., газ/ бенз., цена договорная. Тел. 050-807-59-32. zzВАЗ 2109. Тел. 095-47289-08. zzВАЗ 21102005 г. в., газ/ бенз., норм сост., 2 000, торг. Тел. 050-977-12-18.

http://slavinfo.dn.ua

Абсолютно любые авто в любом сост. Быстро и дорого. Тел. 050-58306-14. Авто Opel, Mazda, Nissan и др. марки. Тел. 050-981-26-97. zzАвто быстро в любом сост., на ходу и не на ходу. Тел. 066-433-0-222. zzАвто быстро и дорого, на разборку (ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ и др.). Тел. 095-14-00-414. zzАвто быстро, дорого на разборку. Тел. 066-57-94-540. zzАвто дорого. Тел. 050-98136-87. zzАвто любой марки в любом сост. Тел. 050-591-49-48. zzАвто на разборку ВАЗ, ЗАЗ, Москвич, Волгу. Тел. 05075-48-148. zzАвто различ. марок в любом сост. Очень дорого. Приедем заберем. Тел.: 05071-111-74, 093-725-000-3. zzВАЗ 2101- 21099 в люб. сост., от хозяина. Тел. 095-8072-776. zzВАЗ 2101- 2110 в люб. сост. Тел. 066-76-45-346. zzВАЗ 2101- 2110, быстро и дорого. Тел. 050-98-12-790.

ВАЗ в хор. сост., для себя. Тел. 099-721-4986. zzВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ. Тел. 095876-04-06. ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ, Москвич и др. марки в любом сост., можно не на ходу. Тел. 050-8312000. zzВАЗ, газ, Москвич, ЗАЗ, в любом сост., на запчасти. Тел. 095-618-87-76. ВАЗ, Москвич, на ходу, или на з/ч. Тел. 095642-07-59. zzВаз, Таврию в люб. сост. Тел. 095-80-72-776. zzВАЗ-2101-09, недорого. Тел. 095-317-96-72. zzВАЗ-2101-099, в любом сост. Тел. 050-803-09-79.

ВАЗ-2101-21099 на ходу, дорого. Тел. 099350-18-20. zzВАЗ-2101-2199, в любом тех. сост. Тел. 050-501-61-41. zzГАЗ, ЗАЗ, Москвич, ВАЗ, в люб. сост. Тел. 099-350-18-20. zzГАЗ, ЗАЗ, Москвич, ВАЗ, в люб. сост. Тел. 050-86-111-38. zzГАЗ, Москвич, ЗАЗА, ВАЗ на з/ч. Тел. 099-219-97-57. Даста, Daewoo, Renault, Mercedes и др. марки в любом сост. Тел. 050-981-36-87. zzЗАЗ, Москвич, ВАЗ, можно не на ходу, на з/ ч. Тел. 05083-12-000. zzЛегковое авто всех марок, в любом тех. сост. Тел. 095818-86-71. zzМосквич на ходу и под разборку. Тел. 050-770-86-03. zzМосквич, ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ в любом сост., на ходу, и на з/ ч. Тел. 050-98-12-790. zzМосквич, ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ в любом сост., можно не на ходу, з/ ч. Тел. 050-58-30-614. zzМосквич, ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ, в любом сост., можно не на ходу, на з/ч. Тел. 050-920-50-02. zzМосквич, ВАЗ. ЗАЗ на з/ч. Тел. 095-80-72-776. Славуту или ВАЗ 2109099 в норм. сост. Тел. 050-819-06-03. zzСлавуту, Таврию с ручн. управлением. Тел. 063-98939-17. Таврию, ВАЗ, ГАЗ, можно не на ходу, на з/ч. Тел. 050-803-09-79. zzТаврию, Запорожец, Славуту на з/ч. Тел. 099-70647-79. zzТаврия, Славута на з/ч дорого. Тел. 050-935-87-78.

ПРОДАЮ

zzM e r c e d e s Benz-Atega-814, фургон, 94 г. в., 7 800. Тел. 050-555-55-66. ВАЗ 2101-21015. zzГаз, 3307, асанизатор, Быстро и дорого. Тел. 2004 г., идеал. сост., 85 000. Тел. 095-648-94-77. 095-807-27-76. zzГаз, 3307, асанизатор, zzВАЗ 2106-21099. Тел. 050- 2004 г., идеал. сост., 85 000. 981-26-97. Тел. 095-648-94-77.

«Газета объявлений» N 14 (620), 11 апреля 2018 г.


Объявления диктуйте по тел.:

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

Тракторы и др. грузов. авто, в любом сост. Тел. 099-721-49-86.

ПРОДАЮ

zzЗИЛ 4331, фургон, 20202 г.в., в отл. сост., 50 000, торг. Тел. 050-143-56-74. zzМАЗ 5551, Самосвал, кабина нового образца, хорошее состояние, срочно. Тел. 095-398-79-18. zzПогрузчик Т-156, франтально- ковшевой, в отл. сост., не дорого, срочно. Тел. 066898-83-28. zzСнегоуборочный трактор (грейдер) Husqvarna , 06 г. в., новый, 5 500. Тел. 050-55555-66. zzТрактор МТЗ в отл. сост., 85 000, торг. Тел. 066-41379-42. zzУстановка КУН на трактор в сборе 1 комплектации, отл. сост., прицеп 2- птс 4, тракторный, самосвал. Тел. 099-503-26-30.

ПРОДАЮ

zz2 велосипеда жен. СССР. Тел. 066-710-29-44. zz2 мужск. велосипеда. Тел. 099-620-42-51. zzВелосипед «Турист», в отл. сост. Тел. 095-672-00-73. zzВелосипед «Укаина» б/у. Тел. 095-52-62-254. zzВелосипед раскладной. Тел. 095-059-33-63. zzВелосипеды 2 шт. жен. и муж., СССР, 450 грн. Тел. 050875-42-85. zzДетско- юношеский велосипед Smart в отл. сост. Тел. 050-299-69-70. zzМопед Honda Dio. Тел. 095-61-99-686.

zzЭкскаватор «петушок» zzМужск. велосипеда. Тел. ЮМЗ-2126, 4 200. Тел.: 050- 099-620-42-51. 555-55-66, 067-555-55-66. zzСкутер Corrado-150, цвет голубой, 237 км, зарегиКУПЛЮ zzБочку на колесах на ходу стрирован. Тел. 095-66-55( пиво,квас), срочно. Тел. 099- 422. zzСкутер на ходу 6000 грн. 017-83-04. zzГaзель, недорого. Тел. Тел. 099-250-36-48. 099-453-17-18. КУПЛЮ zzГазель в любом сост. Тел. zzВелосипед в хор. сост. 066-414-70-76. взрослый и детский спорzzГазель для себя. Тел. 066- тивный, горный или советский. Тел. 066-240-47-96. 433-02-22. Газель для себя. Тел. 050-831-2000. zzГазель, ГАЗон для себя. Тел. 066-88-34-120. zzГруз. авто, трактора, Газели, бусики, в любом сост., без документов. Приедем, заберем. Тел.: 050-7-1111-74, 093-725-000-3. zzГрузовое в люб сост. Тел. 099-21-99-757. zzМАЗ, КамАЗ, КрАЗ, в люб. сост., люб. модификации, с докум. и без, приеду заберу, Газон для себя, срочно. Тел. 066-026-10-70. zzМикроавтобус, Мерсед. спр., не старше 2002 г. Тел. 066-600-87-84. Тракторы в любом сост. Тел. 050-819-0603.

Дорого куплю мотоциклы Ява, коляску и запчасти к ним. И мототехнику СССР. Тел. 050-717-23-34. zzМотоцикл «Минск» с документами. Тел. 099-422-86-88. zzСкутера, мотоциклы, мопеды в любом сост. Тел. 050-501-61-41.

ПРОДАЮ

zzГидравлич. борт с авто Mercedes, г/п 1 т. Тел. 099069-000-3. zzПрицеп на лег. авто, без документов, 3 000 грн. Тел. 095-395-75-33.

КУПЛЮ

zzПрицеп, 2-осн., для л/а и м/а. Тел. 099-11-29-300.

zzПрицеп, 2-осн., для л/а и zzДомкрат на автомобиль , м/а. Тел. 050-767-68-71. 200. Тел. 068-830-04-23. zzЗ/ч на Ford-Skorpio: двигатель, коробка, зад. мост, кардан и прочее. З/ч, стекла на ГАЗ-53, стекла на ИФА. Тел. ПРОДАЮ 095-182-10-91. zz250 грн/колесо - б/у zzКоленвал, гол. блока, резина из Европы. Тел. 066- Опель, Шкода, Шевроле, 981-21-21. Фиат, Ниссан, 2500 грн. Тел. zzБагажник на л/а, головка 097-517-75-51. двиг. на Таврию, нов. Ко- zzКоробка на ВАЗ. Тел.: 050ленвал на Таврию, нов. З/ч и 7-1111-74, 093-725-000-3. двигатель на ЗАЗ. Передние zzМост на ЗИЛ в сборе, крылья. Тел.: 063-989-39-17, задний. Тел.: 050-031-63-23, 099-383-70-17. 095-60-45-702, 050-76-68-674. zzБампер передний на ВАЗ-21010. Борт. компьютер zzПрикуриватель для авто. Гамма-615. Тел. 050-96-77- Тел. 068-830-04-23. zzРазличные з/ч для 689. zzГаз. установка, метан, тяжелого мотоцикла «Днепр3 баллона на Жигули (ма- 11/16», 2 автошины на Луаз, ленькие) и на 16 кубов, резина 4 на Мерседес Р-18, 4 на на 16. Тел.: 050-71-111-74, Porsche Cayenne R-19. Тел. 050-973-35-35. 099-399-03-11. zzГБО метан. Тел. 093-0- zzРезина летн., б/у, 195х60, р 15. Тел. 050-213-12-50. 333-898. zzГоловка блока на Газель, zzРезина. Шины из Европы головка блока, коленвал любого размера. Тел. 095-628иномарки. Тел. 098-121-4010. 36-93.

zzГоловка блока, Газель, 16клап., 3000 грн., коленвал. Тел. 096-546-22-51. zzГоловка блока, коленвал, блок, шестерни к иномарке. Тел. 097-457-17-03. zzГоловка блока, распредвал, шатуны, коленвал, б/у, Мерседес, Мазда, Рено, Хюндай, Чери, Форд, Додж,БМВ. Тел. 066-59457-64. zzДва двигателя, МТ, Юпитер- 5. Тел. 095-67-69192. zzДвигатели ЯМЗ-236, ЯМЗ-238 , Камаз, новые первой комплектации, 8 000 грн., КУН на трактор в отл. сост., в сборе, не дорого. Тел. 066-026-10-70. zzДвигатели ЯМЗ-236, ЯМЗ-238 , Камаз, новые первой комплектации, 8 000 грн., КУН на трактор в отл. сост., в сборе, не дорого. Тел. 066-026-10-70. zzДвигатель ГАЗ-24. Тел. 066-710-38-20. zzДвигатель от мотоцикла ИЖ Планета-5, 3500 грн. Тел. 099-72-110-79. zzДвигатель, коробка, мост и др. з/ч на Москвич. Тел. 050831-2000. zzДвигателя ЯМЗ 236, ЯМЗ 238, первой комплект., в идеал. сост., дешево. Тел. 095-648-94-77. zzДвигателя ЯМЗ-236, 238, первойкомплектации, в хор. сост., недорого. Тел. 099-50326-30.

«Газета объявлений» N 14 (620), 11 апреля 2018 г.

zzСтартеры и генераторы. Тел.: 050-7-1111-74, 093-725000-3. zzШины, 195/65 Р- 15, зима, 4 шт., 3 000, торг. Тел. 050474-63-35. zzЭл. проводка на Renault Trafic. Двигатель дизель 2.0. Тел. 095-059-33-63. zzЭл. проводка на РеноТрафик, 2008 г. в, бампер задний, металл на КИА сарента. Тел. 066-478-73-04.

КУПЛЮ

(присылайте SMS-сообщения)

ПРОДАЮ

zzАллюминий, бронза, нержавйка, медь и т.д. Демонтируем конструкции. Тел. 066-676-60-04. zzAбсолют. большой ассорт. б/у стройматер.: кирпич (белый, красный, серый, огнеупорный, кислотоупорный, шамотный). Плиты - ПК, ПКЖ (от 32 до 63). Блоки ФБС 3, 4, 5, 6. Ригеля, перемычки. Шлакоблок, гипсоблок. Сыпучий матер. (от 1 до 14 т), песок, зола, щебень и мн. др. Доставка по городу и р-ну. Мы работаем для вас. Нал/безнал. Тел.: 066-431-70-69, 063-9410-810. zzCтолярная доска и брус. Вагонка и фурнитура к ней. Тел. 066-710-38-20.

zzА/цемент. труба б/у, Д 400-500 мм, а также металлопрокат (арматура, уголок и др.), кирпич красн. для слив. ям, цоколей, гипсоблок, шлакоблок, шифер. Сыпуч. мат-лы (песок). Тел. 099-20-88-661. zzАрматура (10, 12, 14, 16, 18, 20) б/у и нов., в отл. сост., уголок, швеллер, лист, прут, двутавр. балка, труба, доставка, недорого. Тел. 0951-400-400. zzАрматура (10-12) б/у, двутавр, уголок и др. стр. мат. (кирпич красный, бел., гипсоблок, шлакоблок, шифер). Сып. мат. (песок, зола и др.). Тел. 066-200-47-53. zzАрматура (10-12), 700 кг. Тел. 050-583-33-89. zzАрматура (12, 14) в наличии. Тел. 099-069-000-3.

zzАмартизаторы на Заз968. Тел. 050-829-13-72. zzГаз. установка, пропан, для себя. Тел.: 050-71-111-74, 093-725-000-3. zzГБО пропан евро 4, евро-2, пр-во Италия, б/у, хор. сост., для себя. Тел. 099-069-000-3. zzДвигатель ГАЗ-2410. Тел. Арматура, труба, 050-76-76-871. уголок, швеллер, zzРезину ЗИЛ, КамАЗ, б/у, в полоса. Тел. 050-536хор. сост. Тел. 099-069-000-3. 47-66. zzСолярку в любом кол-ве. Тел.: 050-71-111-74, 093-725- zzБатареи чугун., отл. сост., 000-3. б/у. Тел. 095-1-400-400.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

Б/у кирпич красный обожженный, многодырчатый. Белый с и л и к а т н ы й . О гнеупорный(шамот).Кислотоупорный хор.сост. Доставка. Доступные цены! Тел. 099-470-0888. zzБлoк (2-6) ФБС (фундаментные) б/у. Доставка. Тел. 050-58-68-271. zzБлoк (2-6) ФБС, плита ассорт. ПК, ПКЖ, люб. кол-во, доставка. Тел. 066-595-45-15. zzБлoк (2-6), бет., фунд., плиты ПК, ПКЖ, люб. размеры, б/у. Доставка по городу и р-ну. Тел. 050-877-27-98. zzБлок (2-5) абс. ассорт. ФБС. Плита ПК (32-63). Кирпич красный, белый, шамот. Шифер, доска. Сып. мат. (песок, зола, шлак и многое др.). Тел. 095-39-888-06. zzБлок (2-5) ассорт. ФБС. Плиты ПК, ПКЖ, доставка. Тел. 099-226-12-51. zzБлок (2-5) б/у бетон.

фундамент. (ФБС), плиты (ПК), люб. размеры, люб. количество. Тел. 095-14-00-414. zzБлок (2-5) б/у, отл. кач-во. Плита ПК, ПКЖ в ассортименте. Доставка. Тел. 095-1-400-400. zzБлок (2-6) - ассорт., бет. фунд., плита ПК, ПКЖ, люб. размеры, люб. кол-во. Тел. 095-24-53-582. zzБлок (2-6) - ФБС, б/у, отл. кач-во. Тел. 099-266-60-68. Блок б.у ФБС( фундаментный) 4-5ка.Кирпич б/у любой. Тел. 099470-08-88.

http://slavinfo.dn.ua

15


Объявления диктуйте по тел.:

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

Вывоз мусора. Тел. 066-726-08-38.

ПРОДАЮ

zzБлок (3, 4, 5, 6) ФБС бетон. Тел. 050-921-95-54. zzБлок ФБС 3, 4, 5, 6. плиты ПК, ПКЖ. Тел. 073-921-95-54. zzБлок ФСБ, ассортимент 3, 4, 5, 6, плиты ПК, ПКЖ, дорожные, кирпич б/у. Тел. 099-227-75-80.

Блоки ФБС (3, 4, 5, 6). Тел. 066-534-10-77. Блоки ФБС (3, 4, 5, 6). Тел. 099-227-75-80. Брикеты топливные, песок, зола, щебень, граншлак, земля, кирпич, строймусор, перегной. Тел. 050-29081-56.

zzБрус 150х50, 4 м. 8 шт., 50х40, 100 м., слеса для сливной ямы, 3х2 м. Тел. 050720-18-64. Брус строительный, балки, стропила, шалевка. Обращ.: ул. Профессиональная, 11 (р-н Ц. рынка). Тел. 095-398-79-18. zzБутовый камень для ландшафтного дизайна или фундаментов. Тел. 095-425-20-18. zzВагонка и фурнитура к ней. Тел. 099-11-29-300. zzВагонка сосна, ольха, наличн., плинтус, уголок. Тел. 095-209-55-68. zzВанна чугунная, б/у, доска 20 мм х 40 мм, 1,2 м. Тел. 095033-11-74. Вывоз мусора. Тел. 095-017-0347.

16

zzГранотсев (0,1-10 050-034-49-60. zzГранотсев (0,1-10 099-074-10-73. zzГранотсев (0,1-10 073-921-95-54. zzГранотсев (0,1-10 066-534-10-77. zzГранотсев (0,1-10 099-227-75-80.

т). Тел.

т). Тел. zzВысечка оцинков. Тел. т). Тел. 095-365-46-95. zzГипсоблок б/у, шлакоблок т). Тел. б/у, кирпич б/у, флок ФБС, плита ПК, ПКЖ, отл. сост., т). Тел. дост. Сып. мат. (песок, зола), ЗИЛ, КамАЗ. Тел. 095-88-46521. zzГлина, земля, чернозем, зола, песок, щебень. Тел. 050921-95-54. zzГлина, песок, щебень, кирпич. Тел. 099-074-10-73. zzГлина, чернозем, шлак, зола. Тел. 050-284-97-57. zzГрaнотсев. Тел. 095-8185-866. zzГрaнотсев (0,1-14т). Тел. 050-87-53-933. zzГранотсев. Тел. 050-921- zzГранотсев (0,1-10 т). Тел. 095-641-04-57. 95-54. zzГранотсев. Тел. 050-284- zzГранотсев (0,1-10 т). Тел. 066-534-10-55. 97-57. zzГранотсев (0,1-10 т). Тел. ГРАНОТСЕВ. ТЕЛ. 099- 063-379-02-44. zzГранотсев (0,1-10 т), зола, 069-000-3. граншлак, песок, щебень, zzГранотсев. Тел. 099-307- точный вес, недорого, доставка в теч. 2 часов. Тел. 82-52. zzГранотсев. Тел. 050-578- 095-1-400-400. zzГранотсев (1-7 т). ЗИЛ 78-88. zzГранотсев. Тел. 050-034- доставка. Тел. 095-1-500-200. zzГраншлак. Тел. 050-92149-60. zzГранотсев. Тел. 099-074- 95-54. 10-73. ГРАНШЛАК. ТЕЛ. 099zzГранотсев. Тел. 073-921069-000-3. 95-54.

zzГраншлак. 333-898. zzГраншлак. 97-57. zzГраншлак. Гранотсев. Тел. 09978-88. 227-75-80. zzГраншлак. zzГранотсев. Тел. 099-227- 49-60. 75-80. zzГраншлак. zzГранотсев. Тел. 095-641- 10-73. 04-57. zzГраншлак. zzГранотсев. Тел. 066-534- 95-54. 10-55. zzГранотсев. Тел. 063-379Граншлак. 02-44. 534-10-77. zzГранотсев. Тел. 050-14102-13. Граншлак. zzГранотсев. Тел. 095-21201-21. 227-75-80. zzГранотсев. Тел. 095-72096-91. zzГраншлак. zzГранотсев (0,1-10 т). Тел. 75-80. 050-921-95-54. zzГраншлак. zzГранотсев (0,1-10 т). Тел. 04-57. 050-284-97-57. zzГраншлак. zzГранотсев (0,1-10 т). Тел. 10-55. 050-578-78-88. Гранотсев. Тел. 066534-10-77.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

zzГраншлак. Тел. 063-379Дрова с разборки 02-44. домов,зданий.Доставка zzГраншлак. Тел. 050-141Газ-53,Зил-колхозник 02-13. zzГраншлак. Тел. 095-212- (самосвалы).Доступная цена! Тел. 099-470-0801-21. zzГраншлак. Тел. 095-720- 88. 96-91. zzГраншлак (0,1-10 т). Тел. zzЖестян. лента, 1 мм, уголок алюмин. 25, 40, 45. Тел. 050-921-95-54. 095-1-400-400. zzЗабор метал., узорный, со столбами, выс. 60 см, 16,5 пог. м. Проволока, Д 2, 3, 4, 5, вязал., стальн., оцинков. Тел. 095-1-400-400. zzЗемля. Тел. 095-51999-39. zzЗемля. Тел. 066-88-34120. zzГраншлак (0,1-10 050-284-97-57. zzГраншлак (0,1-10 050-578-78-88. zzГраншлак (0,1-10 050-034-49-60. zzГраншлак (0,1-10 099-074-10-73. zzГраншлак (0,1-10 073-921-95-54. zzГраншлак (0,1-10 066-534-10-77. zzГраншлак (0,1-10 099-227-75-80. zzГраншлак (0,1-10 095-641-04-57. zzГраншлак (0,1-10 066-534-10-55.

т). Тел. т). Тел. т). Тел.

zzГраншлак (0,1-10 т). Тел. 063-379-02-44. Тел. 050-284- zzГраншлак (0,1-10 т). Доставка. Тел. 099-50-50-350. Тел. 050-578Граншлак, гранотсев, Тел. 050-034- строит. мусор. Тел. 050923-45-93. Тел. 099-074zzГраншлак, зола, песок, Тел. 073-921- щебень, гранотсев. Тел. 0951-400-403. zzДоска обрезная, б/у, Тел. 066- толщ. 20 мм, 0,7 куб. м. Тел. 095-31-999-41. zzДоска, брус б/у, шифер 6-8-волн., кирпич б/у, сыпуч. Тел. 099- мат. Тел. 099-974-89-85.

Тел. 095-641-

Дрова с разборки домов,зданий.Доставка. Тел. 099-470-08-88.

zzДрова, дуб, ясень. Чурки, Тел. 066-534- колотые. Уголь. Доставка. Тел. 095-579-6-123.

http://slavinfo.dn.ua

Земля 4-14 т. Тел. 095-017-0347. Земля, 4-14 т. Тел. 050-143-18-12.

zzЗИЛ 7 т - зола, глина, т). Тел. песок, щебень. Тел. 095-1400-400. т). Тел. zzЗИЛ, 7 т колхозник, доставка золы, песка, щебня, т). Тел. граншлака, кирпича, строит. мусора, перегноя, земли, т). Тел. топлив. брикетов. Тел. 050753-86-99. т). Тел. zzЗолa. Тел. 050-24-19-019. zzЗолa. Тел. 050-565-888-4. т). Тел. zzЗолa (0,1-12 т). Тел. 066200-47-53.

Тел. 093-0-

Тел. 099-227-

(присылайте SMS-сообщения)

zzЗола. Тел. 050-921-95-54. ЗОЛА. ТЕЛ. 099-069000-3. zzЗола. zzЗола. zzЗола. zzЗола. zzЗола. zzЗола.

Тел. 099-307-82-52. Тел. 093-0-333-898. Тел. 050-284-97-57. Тел. 050-578-78-88. Тел. 050-034-49-60. Тел. 073-921-95-54.

Зола. Тел. 066-53410-77. Зола. Тел. 099-22775-80. zzЗола. zzЗола. zzЗола. zzЗола. zzЗола. zzЗола. zzЗола.

Тел. 099-227-75-80. Тел. 095-641-04-57. Тел. 066-534-10-55. Тел. 063-379-02-44. Тел. 050-141-02-13. Тел. 095-212-01-21. Тел. 095-720-96-91.

Зола. Тел. 050-92-34593. zzЗола (0,1-1 т). Тел. 06657-94-540. zzЗола (0,1-10 т). Тел. 050921-95-54. zzЗола (0,1-10 т). Тел. 050284-97-57. zzЗола (0,1-10 т). Тел. 050578-78-88. zzЗола (0,1-10 т). Тел. 050034-49-60. zzЗола (0,1-10 т). Тел. 099074-10-73. zzЗола (0,1-10 т). Тел. 073921-95-54. zzЗола (0,1-10 т). Тел. 066534-10-77. zzЗола (0,1-10 т). Тел. 099227-75-80. zzЗола (0,1-10 т). Тел. 095641-04-57. zzЗола (0,1-10 т). Тел. 066534-10-55. zzЗола (0,1-10 т). Тел. 063379-02-44. zzЗола (0,1-10 т) ЗИЛ, зернистая. Тел. 095-1-400-400. zzЗола (0,1-10 т) николаевская, глина, песок, шлак дроблен., щебень. Точный вес. Кирпич б/у. Доставка вовремя. Тел. 095-1-400-400. zzЗола (0,1-10 т), глина, гранотсев, песок, щебень, шлак, кирпич б/у. Доставка. Цена договорная. Тел. 095-1-400-400.

zzЗола николаевская. Доставка ЗИЛ, 7 т. Тел. 099-7700-200. Зола, 4-14 т. Тел. 095017-03-47. Зола, 4-14 т. Тел. 066726-08-38. Зола, 4-14 т. Тел. 050143-18-12. zzЗола, доставка ЗИЛ. Тел. 095-756-91-40. Зола, дробленный граншлак. Тел. 050-29081-56. zzЗола, песок, шлак, щебень. Недорого. Тел. 099069-000-3. zzЗола, песок, щебень, шлак и др. стройматериалы. Доставка. Тел.: 050-03-16-323, 095-60-45-702.

«Газета объявлений» N 14 (620), 11 апреля 2018 г.


Объявления диктуйте по тел.:

ПРОДАЮ

zzЗола, песок, щебень, шлак, граншлак, гранотсев, кирпич б/у. Доставка. Тел. 066-85-3333-1. zzЗола, песок, щебень, шлак, граншлак. Кирпич, б/у. Доставка. Тел. 095-1-400-403. zzЗола, шлак, щебень, песок, гранотсев. Доставка от 1 т. Тел. 093-0-333-898. zzЗола, шлак, щебень. Доставка. Тел. 095-756-91-40. zzЗола. Доставка от 1 т. Тел. 095-1-400-430. zzКиpп. 500 шт., красный, обоженный, 400 шт., белый полутор. силикат., б/у, возм. доставка. Тел. 095-24-53-582.

zzКирп. (1000 красного, 2000 белого), б/у, доставка. Тел. 050-583-33-89. zzКирп. (1000 шт.) красный полнотелый, б/у, отл. кач-во. Тел. 066-20-888-63. zzКирп. aбс. ассорт. абс. кач-во б/у белый, белый одинарный, красный, кислотоупор., шлакоблок, плиты, блоки, полублоки. Сыпучие материалы. Низ. цены. Доставка беспл. по городу и р-ну. Тел. 099-622-44-14. zzКирп. aбс. ассорт., aбс. кач-во: белый, белый полуторный, красный, кислотоупорный, огнеупорный. Плиты ПК, ПКЖ. Блоки ФБС 3, 4, 5, 6. Регеля, перемычки. Сыпучие мат-лы. Тел. 095-31-999-41.

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zzКирпич. Тел. 073-92195-54. zzКирпич. Тел. 099-22775-80. zzКирпич. Тел. 095-64104-57. zzКирпич. Тел. 066-53410-55. zzКирпич. Тел. 063-37902-44. zzКирпич (100 - 100 000 шт.) абс. ассорт. б/у большой выбор, белый, огнеупорный, красный, серый, шамотный, а также все сыпучие мат-лы (песок, зола, щебень, шлак и мн. др.). Доставка по городу и р-ну. Тел. 095-399-66-03. zzКирпич (100 до 100 000 шт.), абс. ассорт. б/у: белый, красный, кислотоупор., огнеупор., шамотный, в люб. кол-ве. Доставка. Тел. 099-3637-745. zzКирпич (1000 шт. белый) (1000 шт. красн.), б/у, в хор. сост. Песок. Доставка. Цена договорная. Тел. 095-1-400-400. zzКирпич (1000 шт.) б/у красный, хорошо обожженный, для постр. слив. ям, цоколей, не разруш. от воды. Не посредник, возм. доставка. Тел. 066-51-41-613. zzКирпич (1000 шт.) б/у, красный, обож. полнотелый (не разруш. от воды). Тел. 095320-35-90. zzКирпич (1000 шт.) крaсный, обожженный, полнотелый. Тел. 050-24-19-119. zzКирпич (1000 шт.), абс. любой б/у, качество, точн. кол-во. Вы останетесь довольны. Тел. 066-57-95-113. zzКирпич (1500 бел., 2000 красн. обож.), б/у, не посредник, возм. доставка от 100 шт. Тел. 099-622-72-12. zzКирпич (1500 белый, полуторный), а также 2000 шт. красного, обоженного, крепкого для сливных ям, цоколей. Возм. доставка. Тел. 066-88-341-20. zzКирпич (4000 шт.), огнеупорный ШБ-5, хорошего кач-ва. Тел. 099-453-17-18.

zzКирпич (огнеупорный), б/у, хор. качество. Тел. 06635-37-800. zzКирпич (от 100 до 10 тыс.) - абс. ассорт. больш. выбор, б/у белый, белый полуторный, красный обож., огнеупор., серый краматорский, а также сыпучие матер., песок, зола, земля, шлак, глина, доставка. Тел. 099-97-49-006. zzКирпич 1000 шт., б/у, легковес. Тел. 099-974-90-06. zzКирпич 1000 шт., белый, б/у. Доставка. Цена соответ. кач-ву. Песок, зола. Тел. 0951-400-400. zzКирпич 1500 шт., б/у, (крепкий), полКИРПИЧ. ТЕЛ. 099- красный нотелый. Тел. 066-57-95-327. 069-000-3. zzКирпич aбс. aссорт., б/у zzКирпич. Тел. 050-284- белый, белый одинарный, красный, кислотоуп., ша97-57. мотный, шлакоблок, гипКирпич. Тел. 066-534- соблок, шифер, плиты, блоки. Тел. 099-50-33-599. 10-77. zzКирпич абс. ассорт. 10 000 шт. б/у белый силикатный, красный, огнеупорный, кислотоупорный, шлакоблок, гипсоблок. Песок. Доставка. Тел. 095-1-400-400. zzКирп. абс. ассорт. - б/у белый, красный, шамотный, огнеупорн., серый краматорский, сыпучие материалы, песок, зола, шлак. Тел. 09588-46-360. zzКирп. абс. ассорт. красный, белый, серый, огнеуп., кислот. Тел. 066-53410-77. zzКирп. абс. любой. Тел. 050-921-95-54. zzКирп., б/у, красный полнотелый. Тел. 095-88-46-521. zzКирпич. Тел. 050-92195-54.

(присылайте SMS-сообщения)

zzПесок (0,1-10 т). Тел. 050578-78-88. zzПесок (0,1-10 т). Тел. 050034-49-60. zzПесок (0,1-10 т). Тел. 099zzПерегной с доставкой. 074-10-73. Тел. 099-069-000-3. МЕТАЛОЛОМ ОЧЕНЬ ДОРОГО. ПРИЕЗЖАЕМ. ТЕЛ. 050-744-48-60.

Перегной, земля, чернозем. Тел. 050-92345-93. zzКирпич абс. ассорт. б/у белый, красный, огнеупорный, серый, кислотоуп., блоки, плиты, гипсоблок, шлакоблок. Доставка. Тел. 095-317-96-72. zzКирпич абс. ассорт. б/у в хор. сост. белый, крас., кислот., огнеуп., серый, шлакоблок, гипсоблок. Доставка. Цена договорная. Тел. 095-1400-400. zzКирпич абс. большой ассорт. Тел. 063-379-02-44. zzКирпич абс. любой: белый, красн., шамот., кислотоуп., серый крам. Тел. 073-92195-54. Кирпич Б.у (любой). Тел. 099-470-08-88. zzКирпич 95-54. zzКирпич 333-898. zzКирпич 97-57. zzКирпич 78-88. zzКирпич 49-60. zzКирпич 10-73. zzКирпич 95-54.

б/у. Тел. 050-921б/у. Тел. 093-0б/у. Тел. 050-284б/у. Тел. 050-578б/у. Тел. 050-034б/у. Тел. 099-074б/у. Тел. 073-921-

Кирпич б/у любой. Тел. 099-227-75-80. zzКирпич б/у, красный полнотелый. Тел. 050-741-47-13. zzКирпич б/у, красный, белый, серый. Тел. 050-28497-57. zzКирпич б/у, облиц., отл. кач-во (как новый). Тел. 099453-13-33. zzКирпич б/у, огнеупорный. Тел. 095-720-96-91. zzКирпич красный полнотелый, б/у. Тел. 050-74147-13. Кирпич красный, силикатный, б/у. Тел. 050-923-45-93. zzКирпич обожжен. красн., серый, кислотоуп., белый полут. Тел. 095-641-04-57. zzКирпич силикат. полутор, огнеупор., кислотоупор. Тел. 050-76-76-871. zzКирпич, б/у. Тел. 095-72096-91. zzКирпич, б/у, белый. Тел. 050-141-02-13. zzКирпич, б/у, белый. Тел. 095-212-01-21. zzКирпич, б/у, белый. Тел. 095-720-96-91.

zzПесoк. Тел. 095-86800-85. zzПесoк. Тел. 050-565888-4. zzПесoк. Тел. 066-35-37-800 (в мешках). zzПесoк (0,1-1 т). Тел. 099453-17-18 (возможна доставка в мешках). zzПесoк (0,1-1-7-14 т) aбс. быстро доставим. Тел. 099622-44-14. zzПесок. Тел. 050-92195-54. ПЕСОК. ТЕЛ. 099-069000-3. zzПесок. 82-52. zzПесок. 898. zzПесок. 97-57. zzПесок. 78-88. zzПесок. 49-60. zzПесок. 10-73. zzПесок. 95-54. zzПесок. 10-77. zzПесок. 75-80.

Тел.

099-307-

Тел. 093-0-333Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. Тел.

zzКирпич б/у. Тел. 066-53410-77. zzКирпич б/у. Тел. 099-22775-80. zzКирпич б/у. Тел. 095-64104-57. zzКирпич б/у. Тел. 095-64104-57. zzКирпич б/у. Тел. 066-53410-55. zzКирпич б/у. Тел. 063-37902-44. zzКирпич б/у - ассорт. - в любом кол-ве, доставка в любой р-н. Тел. 099-069-000-3. zzКирпич б/у в большом ассортим., шлакоблок, рассрочка, бартер. Тел.: 050031-63-23, 095-60-45-702, 050-76-68-674. zzКирпич б/у для слив. ям, колодцев, цоколей (не разруш. от воды). Тел. 050-877-27-98. zzКирпич б/у красный 500-2000 шт., недорого. Тел. 050-034-49-60.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

Песок (0,1-10 т). Тел. 066-534-10-77.

zzПесок (0,1-10 т). Тел. 099050-284- 227-75-80. zzПесок (0,1-10 т). Тел. 095050-578- 641-04-57. zzПесок (0,1-10 т). Тел. 066050-034- 534-10-55. zzПесок (0,1-10 т). Тел. 063099-074- 379-02-44. zzПесок (0,1-10 т) абс. 073-921- быстрая доставка, точный вес. Тел. 095-1-400-400. 066-534Песок, 4-14 т. Тел. 099-227- 095-017-03-47.

zzКирпич, б/у, красный. Тел. 050-141-02-13. Песок. Тел. 099-227zzКирпич, б/у, красный. Тел. 75-80. 095-212-01-21. Тел. 095-641zzКирпич, б/у, красный. Тел. zzПесок. 095-720-96-91. 04-57. zzПесок. Тел. 066-534Кирпич, б/у: белый, 10-55. красный, серый, шамот. zzПесок. Тел. 063-379Шифер 8-волн., полу- 02-44. zzПесок. Тел. 050-141блок, гипсоблок, шлакоблок. Регеля 6-18 м. 02-13. zzПесок. Тел. 095-212Плита ПК 2-9 м, ПКЖ, 6х1,5, 3х6, 3х12. Плита 01-21. zzПесок. Тел. 095-720стеновая. Блок ФБС 3, 4, 96-91. 5, 6. Тел. 050-274-51-33. Песок. Тел. 050-92zzКовровое покрытие, 5х3,9. 345-93. Тел. 095-917-45-10. zzЛестница, стремянка. Тел. zzПесок (0,1-1 т). Тел. 095063-989-39-17. zzЛист б/у 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 876-04-06. zzПесок (0,1-1 т) доставка 10 мм. Тел. 095-1-400-400. мешках. Поднимем на этаж. zzМетал. трубы на дюйм и вТел. 066-20-888-63. на 3/ 4, шамотн. плитка, стекло 1,7х 1,3, 3 мм, батареи чугун. zzПесок (0,1-10 т). Тел. 050921-95-54. Тел. 050-73-38-867. Кирпич б/у любой. Тел. zzПесок (0,1-10 т). Тел. 099066-534-10-77. Металлопрофиль, б/у, 26-96-000. zzПесок (0,1-10 т). Тел. 050zzКирпич б/у отлич. кач-ва. 1,09х6 м. Тел. 050-536- 284-97-57. 47-66. Тел. 099-227-75-80.

«Газета объявлений» N 14 (620), 11 апреля 2018 г.

zzПесок (0,1-10 т). Тел. 073921-95-54.

Песок, 4-14 т. Тел. 066-726-08-38. Песок, 4-14 т. Тел. 050-143-18-12. zzПесок, граншлак, гранотсев. Доставка. Тел. 095756-91-40. zzПесок, ЗИЛ - доставка. Тел. 095-756-91-40. zzПесок, зола, гранотсев, шлак, щебень. Недорого. Доставка. Тел. 099-069-000-3. zzПесок, зола, шлак, щебень, граншлак. Доставка по городу и р-ну. Тел. 095-1400-403. ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: ДОСКА, БРУС, РЕЙКА, БЛОКХАУС. ТЕЛ. 050030-92-13.

http://slavinfo.dn.ua

17


Объявления диктуйте по тел.:

ПРОДАЮ

zzПесок, зола, щебень, шлак, граншлак, гранотсев, кирпич б/у. Доставка. Тел. 099-012-95-22. zzПлитa (2-9 м), б/у ПК, ПКЖ любых размеров, в любом кол-ве, доставка. Тел. 099-5033-599. zzПлитa (32-63) - абс. ассорт. б/у. ПК, 6-12, ПКЖ люб. кол-во, доставка по городу и р-ну. Тел. 066-4330-222. zzПлитa (32-63) абс. ассорт. б/у, ПК, ПКЖ и люб. стройматериал, доставка. Блоки бет. фунд. 3, 4, 5, 6, полублоки. Тел. 066-57-95-327. zzПлитa (32-63) ассорт., б/у: ПК, ПКЖ, любые размеры, резка под нужный размер, а также блоки ФБС 3, 4, 5, 6, доставка по городу и р-ну. Тел. 099-20-88-661. zzПлитa (32-63) б/у ПК (резка под размер), ПКЖ (3-12). Тел. 066-431-70-69.

zzПлита (2-9 м) возм. резка под ваш размер, блоки ФБС (3, 4, 5, 6). Тел. 095-88-50-714. zzПлита (32-63) абс. ассорт., б/у ПК от 32 по 63, резка под нужный размер, ПКЖ любые размеры. Доставка по городу и р-ну. Тел. 099-974-89-85. zzПлита (32-63) абс. ассортим., б/у, ПК, ПКЖ. Доставка. Тел. 050-921-95-54.

zzПлита (32-63) ПК 6х1,5; 6х3, ПКЖ б/у, ригеля, перемычки, доставка. Тел. 095-79-75-520. zzПлита (32-63) ПК, ПКЖ в ассортим. Тел. 099-227-75-80. zzПлита (42, 48, 54, 56, 58, 60, 63) б/у ПК, ПКЖ, дорожная, аэродромная. Блоки (3, 4, 5, 6). Доставка. Цена договорная. Тел. 095-1-400-400. zzПлита (42, 48, 54, 58, 60, 63) ПК, ПКЖ, дорожная, аэродромная. Тел. 066-534-10-77. zzПлита дорожная. Тел. 050076-21-49. zzПлита дорожная армированная б/у в ассорт. Тел. 095-399-66-03. zzПлита дорожная разных размеров, а также стеновая (керамзитовая). Тел. 099-26660-68. zzПлита дорожная разных размеров, а также стеновая (керамзитовая). Тел. 099-26660-68. Плита ПК (42-63). Тел. 066-534-10-77. Плита ПК (42-63). Тел. 099-227-75-80.

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zzСтеклоблок б/у, 200 шт., отл. сост. Тел. 095-1-400-400. zzСтроительный мусор. Тел. 050-741-47-13. zzСтройматериалы, б/у, в ассортименте. Тел.: 050-03163-23, 095-60-45-702, 050-7668-674. zzСтроймусор. Тел. 050741-47-13. zzСухую доску, брус, столы, лавки. Тел. 050-64-86-177. zzШифер, бетон. блоки и пр. zzТротуарная плитка в асор- стройматериалы, б/у, дешево. тименте, бордюры, водостоки, Тел. 050-143-36-79. шляпы заборные. Тел. 050- zzШлак. Тел. 050-921-95-54. 178-07-12. zzШлак. Тел. 099-307-82-52. zzШлак. Тел. 093-0-333-898. ШЛАК. ТЕЛ. 099-069000-3. zzШлак. zzШлак. zzШлак. zzШлак. zzШлак.

zzШлак. Тел. 066-534-10-77.

Цемент 95 грн. Баллаклея. Доставка. Тел.: 050-032-12-53, 063284-82-66.

zzШлак. Тел. 099-227-75-80. zzШлак. Тел. 095-641-04-57. zzШлак. Тел. 066-534-10-55. zzШлак. Тел. 063-379-02-44. zzШлак. Тел. 050-141-02-13. zzШлак. Тел. 095-212-01-21. zzШлак. Тел. 095-720-96-91. zzШлак (0,1-10 т). Тел. 050284-97-57. zzШлак (0,1-10 т). Тел. 050578-78-88. zzШлак (0,1-10 т). Тел. 050034-49-60. zzШлак (0,1-10 т). Тел. 099227-75-80. zzШлак (0,1-10 т). Тел. 095641-04-57. zzШлак (0,1-10 т). Тел. 063379-02-44. zzШлак (0,1-10 т) для отсыпки дворов. Тел. 066-53410-77.

zzШлак (0,1-10 т) дроблен. Тел. 099-074-10-73. zzШлак (0,1-10 т) ЗИЛ. Абсол. быстро доставим. Доступные цены! Точный вес! Тел. 095-1-400-400. zzШлак (0,1-10 т) крамат. Тел. 066-534-10-55. zzШлак (0,1-10 т) краматорский. Тел. 050-921-95-54. zzШлак (0,1-10 т) молот., крамат. Тел. 073-921-95-54. Чернозем. Тел. 066zzШлак ЗИЛ 7 т, мари534-10-77. упольский доменный для основы под тротуар. плитку. zzЧернозем. Тел. 066-534- Тел. 095-1-400-400. 10-77. Шлак краматорский. Чернозем. Тел. 099Тел. 050-92-345-93. 227-75-80.

zzПлита стеновая керамзитовая, б/у, хор. сост. Тел. 095-026-49-81. zzПлитка трот., бордюры, водостоки, ступени, шляпы на колонну, плитка фасадная и Шифер 6-8 волновой т.д. Тел. 050-90-70-258. zzПродажа тротуарной б / у , в х о р . с о с т . плитки, бордюры и т.д. Тел. Доставка. Доступная 095-05-99-716. цена. Тел. 099-470-08zzПродам столярную доску и 88. брус. Тел. 099-11-29-300. zzСтекло, б/у, недорого. zzШифер 8-волн., б/у. Тел. Карниз. Плитка облицовочная, 095-026-49-81. 20х20. Тел.: 095-381-90-21, zzШифер 8-волн., б/у и нов. 66-44-40. Тел. 095-1-400-400.

18

Шлак. Тел. 099-22775-80.

zzЧерепица керамовая, неглазурован., 40 000 шт., возмож. вар-ты бартера. Тел.: 050-031-63-23, 095-60-45-702, 050-76-68-674. zzЧернозем. Тел. 050-92195-54. zzЧернозем. Тел. 099-07410-73. zzЧернозем. Тел. 073-92195-54.

zzЧернозем. Тел. 099-22775-80. zzЧернозем. Тел. 095-64104-57. zzЧернозем. Тел. 066-53410-55. zzЧернозем. Тел. 063-37902-44. zzЧернозем. Тел. 050-92345-93. zzШалевка, б/у, шифер 8-волновой, б/у. Тел. 050-2419-019. zzШифер. Тел. 073-09641-21. zzШифер 6-, 8-волновый, б/у (белый, светлый, хор. качества). Тел. 066-431-70-69.

zzШлак с доставкой, от 1 т. Тел. 095-1-400-500. Шлак, 4-14 т. Тел. 095017-03-47. Шлак, 4-14 т. Тел. 066726-08-38. Шлак, 4-14 т. Тел. 050143-18-12. zzШлакоблок б/у, гипсоблок, кирпич. Сыпуч. мат. (песок, зола, шлак). Доставка. Тел. 099-622-72-12. Шлакоблок вибрационно-прессовочный из пропарочной камеры. Погрузка, доставка ул. Обращ.: ул. Профессиональная, 11 (р-н Ц. рынка). Тел. 095-39879-18. zzШлакоблок нов. и б/у, хор. сост. Тел. 066-431-70-69.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

Шлакоблок, новый, 9,2 грн/шт., от завода-производителя. Тел. 050274-51-33.

zzЩeбень. Тел. 099-454Тел. 050-284-97-57. 76-75. Тел. 050-578-78-88. zzЩeбень (1-14 т). Тел. 099Тел. 050-034-49-60. 453-21-22. Тел. 099-074-10-73. zzЩебeнь. Тел. 050-24-19Тел. 073-921-95-54. 019.

Шлак. Тел. 066-53410-77.

zzТруба 42, 57, 76, 89, 102, 114, 159. Титановая труба, Д 68 мм, 20 м, Д 60, 36 м. Тел. 095-1-400-400. zzТруба металл. 3 м., диам. 1,5 и 1,4. Тел. 063-284-72-58. zzТрубы оцинков. и черная, Д. 3/4 и пол дюйма, ЧК-50, 2 м. Тел. 066-478-73-04. zzТрубы, метал., 10 м., 3/4, 1/2. Тел. 095-059-33-63. zzУголки металл. Тел. 095466-66-35. zzУголок - ассорт. Труба 89, куски по 5 м, в наличии. Тел. 099-069-000-3. zzУголок 25, 30, 35, 50, 63, 75, 90, 100 - б/у в хор. сост. Перемычки ж/б, дл. 1,8 м. Тел. 095-1-400-400.

ШЛАКОБЛОК НОВЫЙ И Б/У. ТЕЛ. 099-069-0003.

ЩЕБЕНЬ. ТЕЛ. 099069-000-3. zzЩебень. Тел. 099-30782-52. zzЩебень. Тел. 093-0-333898. zzЩебень. Тел. 050-92195-54. zzЩебень. Тел. 050-28497-57. zzЩебень. Тел. 050-57878-88. zzЩебень. Тел. 050-03449-60. zzЩебень. Тел. 099-07410-73. zzЩебень. Тел. 073-92195-54.

(присылайте SMS-сообщения)

zzЩебень, ЗИЛ, 7 т. Тел. 095-756-91-40. zzЩебень, зола, песок, гранотсев, шлак. Доставка. Тел. 099-069-000-3. zzЩебень, зола, песок, шлак, граншлак, гранотсев, кирпич б/у. Доставка. Тел. 096-70-70-730. zzЩебень, песок, зола и др. стройматериалы. ЗИЛ, 7 т. Доставка. Тел. 095-756-91-40. zzЩебень, шлак, зола, песок, граншлак, гарнотсев. Доставка. Тел. 095-1-400-403. zzЩебень. Доставка ЗИЛ от 1 до 7 т. Тел. 095-0-500-200.

zzМеталлолом, приеду, заберу. Тел. 050-75-48-148. zzМеталлолом. Дорого. Тел. 095-698-99-33. zzМеталлолом. Дорого. Работаем от предприятия. Тел. 095-698-99-33. zzПлита абс. люб. размеров, б/у, блоки, кирпич. Приеду заберу. Тел. 095-88-46-521. zzПлита абс. люб. размеров, блоки, заберу. Тел. 095-88-50714. zzПлита абс. любые, заберу дорого. Тел. 095-399-66-03. zzРазные стройматериалы. Трубу желез., асбесто-цемент., КУПЛЮ пластик., батареи, регистры. zzАбсолютно быстро: лом Рубероид, толь, плитку на пол, всех металлов по самой стены. Тел. 050-767-68-71. высокой цене, расчет на месте. Тел. 050-744-48-60. Стройматериал любой, zz10 000 кирпича б/у здания под разборку. - красный, белый, металло- Тел. 050-274-51-33. прокат б/у, плиты, блоки, ворота гаражные и др. строймат-лы. Тел. 095-1-400Техсеребро (контакты), 400. столов. серебро, заводские цены. Тел. 050Аккумуляторы кислот., 536-47-66. щелочные, радиаторы. Дорого! Тел. 050-536zzТрубы 3/4 дюйма, 1/2 47-66. дюйма. Тел. 050-829-13-72.

zzБлоки б/у 3, 4, 5, 6 ФБС, полублоки, кирпич, шифер, шалевку, приеду заберу. Тел. 066-431-70-69. zzБлоки б/у ФБС, любых размеров, приеду, заберу. Тел. 095-81-85-866. zzБлоки б/у, абс. любые, приеду заберу. Тел. 066-5794-540. zzВагончик строительный. Тел. 099-069-000-3. zzВанна метал., б/у, раковина эмалир., унитаз, бочок, Щебень. Тел. 066-534- все нов. старого образца. Тел. 095-203-78-47. 10-77. zzВорота гаражные разных zzЩебень. Тел. 066-534- размеров, б/у и нов. Тел. 09510-77. 1-400-400. zzЗакупаем лом металлов. Щебень. Тел. 099-227- Самовывоз. Тел. 095-69899-33. 75-80. zzКирпич абс. все zzЩебень. Тел. 099-227- стройматер., заберу, дорого. 75-80. Тел. 099-226-12-51.

zzЧерный металл, очень дорого, приедем заберем. Тел.: 050-71-111-74, 093-725000-3. zzШвеллер, уголок, арматуру, лист, асбестоцемент. трубы, кирпич кислотоупор., силикатный, ванны б/у, гвозди, шурупы, болты. Тел. 099-1129-300. zzШвеллер, уголок, доску, газобетон и др. строймат. Тел. 050-64-86-177. zzШифер. Тел. 066-73372-30. zzШифер (6-8-волн.) б/у, приеду, заберу. Тел. 099-45313-33. zzШифер (6-8-волн.), дорого. Тел. 099-454-76-75.

zzЩебень. 04-57. zzЩебень. 10-55. zzЩебень. 02-44. zzЩебень. 02-13. zzЩебень. 01-21. zzЩебень. 96-91.

zzКирпич абс. любой. Тел. 050-24-19-119. zzКирпич абс. любой б/у и все стройматериалы (плиты, блоки, гипсоблок, шлакоблок, шифер, доска). Заберу дорого. Тел. 050-87-53-933. zzКирпич абс. любой б/у, в люб. кол-ве (приеду заберу от 100 шт). Тел. 099-453-21-22. zzКирпич абс. любой б/у, плиты, блоки, шифер, доска, заберу. Тел. 099-974-89-85. zzКирпич абс. любой, б/у, плиты, блоки, приеду заберу. Тел. 095-88-46-360.

zzШифер 6-, 8-волн. приеду заберу дорого. Тел. 095-1400-414. zzШифер 6-, 8-волн., заберу дорого. Тел. 066-59-54-515. zzШлакоблок. Тел. 066-73372-30. zzШлакоблок б/у, заберу сам. Тел. 099-453-17-18. zzШлакоблок, б/у и новый. Тел. 099-20-88-661.

Кирпич красный, белый. Шлакоблок и др. стройматериалы новые и б/у. Тел. 050-03-16323.

zzВорота гараж., 2,5х2,4, нов., с короб., двери, метал., 1,8х0,9, с короб. Тел. 099-3101-993. zzДве двери, силенч., дерев., б/у. Тел. 095-52-62-254. zzДвери, двойные, входн., дер. с коробкой, 2060х910, 700 грн. Тел. 095-85-087-67. zzДвери, дер., б/у, 60 см шир., 80 см. шир. Тел. 096152-50-52. zzДверь дерев.,стандартн., 5 шт. Тел. 066-151-99-56. zzОкна дубовые, идеал. сост. со стеклами. Комплект на дом. Тел. 095-203-78-47. zzОконные блоки, дерев., новые и б/у, 135х1.5, балконные блоки, лестн. марш. Стеклоблок, новый и б/у. Тел. 050-701-24-67. zzОконные рамы, б/у, недорого. Тел.: 095-381-90-21, 66-44-40. zzРамы б/у со стеклом, на бой. Тел. 095-486-45-31. zzРамы дерев. со стеклами, дешево. Ворота гаражные, железные и ворота для забора. Тел. 050-164-13-60.

Тел. 095-641Тел. 066-534Тел. 063-379Тел. 050-141Тел. 095-212Тел. 095-720-

Щебень. Тел. 050-92345-93. zzЩебень (0,1-10 т). Тел. 050-921-95-54. zzЩебень (0,1-10 т). Тел. 050-284-97-57. zzЩебень (0,1-10 т). Тел. 050-578-78-88. zzЩебень (0,1-10 т). Тел. 050-034-49-60. zzЩебень (0,1-10 т). Тел. 099-074-10-73. zzЩебень (0,1-10 т). Тел. 073-921-95-54. zzЩебень (0,1-10 т). Тел. 066-534-10-77. zzЩебень (0,1-10 т). Тел. 099-227-75-80. zzЩебень (0,1-10 т). Тел. 095-641-04-57. zzЩебень (0,1-10 т). Тел. 066-534-10-55. zzЩебень (0,1-10 т). Тел. 063-379-02-44. zzЩебень (0,1-10 т) ассорт. Гранотсев. Точный вес. Доставка. Тел. 095-1-400-400. Щебень, 4-14 т. Тел. 095-017-03-47. Щебень, 4-14 т. Тел. 066-726-08-38. Щебень, 4-14 т. Тел. 050-143-18-12.

http://slavinfo.dn.ua

zzКирпич от 60 коп., разный. Гипсоблок, шлакоблок б/у. Тел. 099-069-000-3. zzКирпич, шлакоблок, гипсоблок, доски, брус, балку, дрова и др. стройматериал. Тел. 050-03-16-323. zzЛестница металл. Тел. 095-464-48-84. zzЛом всех металлов. Вывоз. Тел. 095-698-99-33. Медь, алюмин., латунь. Дорого. Тел. 050-53647-66. zzМеталл любой. Дорого! Тел. 095-698-99-33. zzМеталл! Лом и деловой! Купим на взаимовыгодных условиях. Тел. 099-29-00-996. zzМеталл. ванную, б/у. Тел. 099-074-62-42. МЕТАЛЛОЛОМ + ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛ. ЦЕНА ЗАВОДА. ТЕЛ. 050-744-48-60.

Черный лом, стружку, дорого. Тел. 050-53647-66.

ПРОДАЮ

«Газета объявлений» N 14 (620), 11 апреля 2018 г.


Объявления диктуйте по тел.:

ПРОДАЮ

zzРамы окон. с форточкой, 1х1,4 м, 5 шт. Дверь метал., обшита вагонкой, утеплен., 1,91х0,73 м. Гаражные ворота, ассортимент, недорого. Тел. 095-1-400-400.

КУПЛЮ

zzПластиковую дверь, окно. Тел. 066-710-38-20.

ПРОДАЮ

zzАвтоклав б/ у, 14 шт по 0,5 л. Тел. 099-01-65-333. zzАвтоматика на котел КСТ-16, б/у и дверка. Тел. 09587-60-486. zzБетономешалка пром. 380 В. Тел.: 050-555-55-66, 067-555-55-66. zzВесы напольные, 1000 кг. Тел. 095-1-400-400. zzВесы почтовые, 100 кг, электронные весы. Тел. 099299-70-27. zzВитрина небольшая. Тел. 050-73-38-867. zzВитринная горка, стекло, алюмин. Прилавок-витрина холодильная. Тел. 095-01677-71. zzВитрины торговые, МДФ + стекло, 12 м. Тел. 050-94923-76. zzВязальный аппарат «Аннушка». Тел. 050-15-65841. zzГенератор 4-тактный 5,5 кВт, наработка 20 моточасов. Тел. 095-31-22-862. zzД и з е л ь - г е н е р а т о р , мощность 220 кВт. Тел. 050555-55-66. zzКонвееры, накопители, мешалки. Тел. 095-527-79-48. zzКотел АОГВ-50, на тв. топ., уголь/дрова, недорого, срочно. Тел. 050-473-74-93. zzКотлы АОЗМ-10, КЧМ. Тел. 050-164-13-60. zzМешалки для шликера 2 шт. из нерж. и черного металла на 1 т. и 1,5 т. Тел. 050-69-230-89. zzМолотилка кукурузы, электрокрупорушка, траворезка. Тел. 050-275-80-10. zzНасос для полива, Харьков, 700 грн, лестница стремянка. Тел. 099-706-47-79. zzОбогреватель маслян., 9 секций. Тел. 066-033-07-87. zzОбогреватель, масляный, новый. Тел. 066-00-23-324. zzПолка для хлеба в магазин, 4-секционная. Тел. 050-96-77-689. zzПускатели, 2, 4, 6 величины, б/у, теристоры с радиатором, 320 А. Тел. 050952-62-45. zzРесивер, б/у, 10 куб., давлен. рабоч. 16 атмосфер. Циркулярка без эл. двиг. Тел. 099-31-01-993. zzСверлийный станок, заводского изготовления, 97 кг., конус 3, 9 000, фрейзерный станок 30 000. Тел. 099-17-38372. zzСепаратор зерновой для очистки и колибровки, самодельный. Тел. 067-93-19-756. zzСтабилизатор, пр-во СССР в раб. состоянии. Тел. 099-74-88-593. zzСтанок для изготовления сетки рабицы. Тел. 050-03190-50. zzТепловентилятор на дровах, твердотопл. котел длит. горения, пиролиз., 25 кВт, 13 000 грн., котел воздуш. отоплен. на дровах, 50 кВт, 9 500 грн. Тел. 066-600-87-84. zzТокарный станок, по металлу, настольный, раб. сост. Тел.: 050-713-42-31, 067713-42-31.

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zzТорг. оборуд : весы напольные, стрелочные. Тел. 050-279-77-39. zzТрансформатор ТП100 kw. Тел. 050-555-55-66. zzУвлажнитель воздуха, 6 л., с пультом д/у, детектор банкнот новый. Тел. 063-28472-58. zzУлитка вытяжная, советского произ-ва, 2 шт., цена договор. Тел. 050-704-81-88. zzЦиклоны, транспортер, 6 м., улитка для вытяжки, большая. Тел. 050-720-18-64. zzЦиркулярка, тисы слесарные большие и маленькие, буржуйка с трубой. Тел. 066710-29-44. zzШв. машинка, ножная. Тел. 099-620-42-51. zzШв. машинка, ножная. Тел. 099-620-42-51. zzШвейлер, 60х160х 2 200, 60х 160х 2 000. Тел. 099-0165-333. zzШланг для перекачки газа+ тройник. Тел. 095-51-55290. zzЭлектродвигателя, новые и б/у. Тел. 050-701-24-67. zzЭтюд и рамки под слайды. Тел. 066-482-04-83.

КУПЛЮ

zzБуферная емкость для твердотоп. котлов , 1000 куб. м. Тел. 095-764-93-09. zzКотел на дрова. Тел. 05076-76-871. zzМедогонку. Тел.: 095-2264-298, 2-10-14. zzПлазморез ЧПУ. Тел. 095764-93-09. zzПлазморез ЧПУ. Тел. 066600-87-84. zzФризер для мороженого. Тел. 066-339-36-34. zzЭлектропилу, не дорого. Тел. 066-040-17-37. zzЭлектропилу, недорого, комплект котел КСТ- 16, монокли, бинокли, теодолиты. Тел. 095-203-78-47.

ПРОДАЮ

zz2 швейные машинки, чайка, подольская, ножные. Тел. 095-484-75-04. zzГаз. плита «Тор-1470». Шв. маш. «Подольская». Тел. 095048-37-23. zzГладильный пресс. Тел. 095-502-55-53 после 17.00. zzКондиционер, почти нов., 3 000. Тел. 095-504-91-92. zzМашинка вязальная «Нива-6». Тел. 066-020-31-58. zzМорозильная камера «Канди». Тел. 095-016-77-71. zzМуз. центр «Philips». Тел.: 20593, 050-823-74-65. zzМуз. центр «Philips». Тел.: 20593, 050-823-74-65. zzМультиварка Phillips, Фен с насадками, электровафельница, электросоковыжималка. Тел. 095-016-82-77. zzПечка «Буржуйка». Тел. 099-620-42-51. zzПлита газ., двухконфор., б/у. Тел. 095-85-087-67. zzСоковарка, кофеварка. Тел. 095-45-13-296. zzСоковарка, машинка швейная ножная «Зингер». Тел. 066-710-29-44. zzСоковыжималка струмок. Тел. 095-521-80-27. zzСтир. машина «малютка». Тел. 097-298-81-71. zzСтир. машинка «Канди». Водонагр. бак из нерж. стали, аэрогриль. Тел. 099-70647-79. zzСтирал. маш. «Малютка» б/у. Тел. 095-52-62-254. zzСтирал. машинка «Ультратон», маленькая. Тел. 06600-23-324. zzТелефонный аппарат дисковый, новый. Тел. 063284-72-58.

zzТепловентилятор. Тел. 050-879-72-82. zzХлебопечка PHILIPS. Тел. 099-54-79-222. zzХлебопечка, электрошашлычница. Тел. 099-113-99-63. zzХолодильник б/у. Тел. 050-95-22-168. zzХолодильник, б/у. Тел. 098-176-77-00. zzХолодильник, б/у, однокаменрный. Тел. 095-05933-63. zzХолодильники «Донбасс» и «Кодры», токарный станок. Тел. 095-31-30-600. zzЦветной телевизор, электро сэндвичница, электродуховка. Тел. 050-862-82-62. zzШв. машинка бытовая «Тойота Джинс», нов., «Подольская» с эл. приводом, «Скорняжка» для пошива меха. Эл. двигатели для промышлен. машин. Тел. 050-164-13-60. zzШвейная машинка «Подольская» ручная. Тел. 095-8760-486. zzШвейная машинка ножная, печь газ. «Электа». Тел. 050-829-13-72. zzЭл. двиг. со стир. маш. Indesit. Тел. 095-672-00-73. zzЭл. самовар, швейн. маш. «Подольская», ножн., кух. комбайн «Салют-2». Тел. 095608-85-98. zzЭ л е к т р о д в и г а т е л и , швейные машинки «Зингер» и «Орша». Тел. 050-26-89-207. zzЭлектродуховка, 350. Тел. 095-50-50-386. zzЭлектросамовар. Тел. 050-73-38-867.

КУПЛЮ

zzГаз. печь, б/у, в хор сост, холодильник и стир. машинку. Тел. 099-708-97-12. Платы бытовых и небытовых приборов. Тел. 050-536-47-66. Платы бытовых и небытовых приборов, 11 грн/ кг. Тел. 050-536-47-66. zzСтир. машину, газ. колонку, газ. печь, холодильник в любом сост., можно нераб. Тел. 099-074-62-42. zzХолодильник в хор. сост., для себя. Тел. 099-350-18-20. zzХолодильник, небольшой, для себя. Тел. 095-420-27-11. zzХолодильник, недорого. Тел. 093-95-11-708. zzХолодильник, стир. машинку, печь газ., газ. колонку в любом сост или нераб. Тел. 050-939-99-67. zzХолодильники, телевизоры, б/у, в хор. сост. Тел. 095-85-60-980. zzШвейн. машинку, ручную. Тел. 095-812-87-49.

ПРОДАЮ

zzLED ТВ Toshiba, 22 дюйма, Full hd, USB, HDMI, цифровой + аналоговый тюнер, отл. сост., 2 395. Тел. 099-689-02-03. zzLG б/у, 37 см., 700 грн. Тел. 050-929-76-56. zzTV ж/к, 19 дюймов, отл. сост. + Т2, видео с юсб флешки, интернет, 1 395 грн и 17 дюймов - 1 195 грн. Тел. 095-443-96-71. zzАвтомагнитола jvc. Тел. 050-64-58-978. zzДискотечное оборуд., спутниковый комплект б/у, ремонт. Тел.: 050-713-42-31, 073-713-42-31. zzМагнитафон Сатурн, касетный. Тел. 099-299-70-27. zzМагнитофон, радиоприемник. Тел. 066-033-07-87. zzМини-диски 33 шт. с проф. минусами, видеомагнитофон. Тел. 099-54-79-222. zzМуз. центр, Эстония стерио, 800 грн. Тел. 095-2178-861. zzОборудование для спутник. ТВ, гарантия. Тел. 050-82-83-704. zzСаббуфер с колонками. Тел. 068-830-04-23. zzСпутник НD-рессиверы. Продажа, установка. Тел. 099603-54-23.

«Газета объявлений» N 14 (620), 11 апреля 2018 г.

zzСпутник. антенна, 3 головки, тюнер. Тел. 050-42829-15. zzСпутник. антенны, комплектующ. к ним. Тел. 099603-54-23. zzТ2. Тел. 099-706-47-79. zzТВ «Весна», ч/б, приемник с УКВ блоком. Приемники «Океан», «Меридиан» с УКВчастотой. Колонки мощные. Тел. 095-048-37-23. zzТВ Grundig, муз. центр. ORION. Тел. 066-151-99-56. zzТВ Samsung, б/у, в хор. сост, DVD. Тел. 095-856-09-80. zzТВ Диджитал 21, евро сборка, пульт, документы, идеал. сост., 500 грн. Тел. 095-203-78-47. zzТВ цветной «Электрон». Тел. 050-878-24-26. zzТелевизор в отл. сост. Тел. 050-23-69-153. zzТелевизор Самсунг. Тел. 095-244-83-02. zzТелевизор Самсунг. Тел. 095-033-11-74. zzТелевизор Сони КВ-25Т1Р, триметрон. Тел. 066-47-87-304. zzТелевизор, Панасоник, б/у, 72 диаг., в хор. сост. Тел. 099-046-03-09. zzТюнер, Т2, новый, с просм. видео через юсб-флешки, wi-fi, ютуб, IP TV, гарантия, 359 грн. Тел. 099-043-51-50. zzФотоаппарат Pleo MLX, хор. сост. Тел. 095-338-29-39. zzФотоаппарат Кэнон, цифров., 650, наушники для ПК, 250. Тел. 068-830-04-23.

(присылайте SMS-сообщения)

zzSamsung S 5300, андр., вайфай, вайбер, сенсор, камера, отл. сост., 550 грн. Тел. 099-043-51-50. zzСмартфон Samsung S 5300, андроид, Wi-fi, GPS, 3G, viber, хор. сост., 495 грн. Тел. 095-443-96-71. zzСмартфон Самсунг Samsung Gt S5830 хор. сост., оригинал. Тел. 095-672-00-73.

ПРОДАЮ

zzАнтикварн. нем. пианино конца 19 века, «Форстер», хор. раб. сост. Тел. 095-21-29-219. zzБаян Тембр в хор. сост. Тел. 095-484-75-04. zzГитара, 6-струн. Тел. 09911-29-300. zzПианино «Украина». Тел. КУПЛЮ 095-521-80-27. zzНов. комплект для спутник. zzЭ л е к т р о г и т а р а , ТВ, недорого,б/у. Тел. 095- Германия, «Этерна «. Тел. 050464-48-84. 53-69-098. zzСтарый ламповый радиоКУПЛЮ приемник, старый пленочный фотоаппарат. Тел.: 050-713- zzГитару, пианино в хор. сост. Тел. 050-64-86-177. 42-31, 067-713-42-31. zzТВ б/у, холодильники, zzПианино, рояль. Тел. 066стир. машины, аккумуляторы. 710-38-20. Тел. 066-890-22-75. zzПианино, рояль. Тел. 099zzТВ импорт. пр-ва, отл. 112-93-00. сост., недорого. Магнитофон zzПианино, рояль. Тел. 099бобин., только импорт. пр-ва. 112-93-00. Тел. 095-464-48-84. zzТВ импорт. пр-ва, отл. сост., недорого. Магнитофон бобин., только импорт. пр-ва. Тел. 095-464-48-84. ПРОДАЮ zzТюнер Т-2. Тел. 095-420- zz2 кресла, металл. кровать. 27-11. Тел. 095-466-66-35. zz2 обед. стола, 6 стульев, 2 табурета, скамека 2 м., 2 шифоньера, 4 кресла, 3 кровати жнлнзные полуторки, ПРОДАЮ недорого. Тел. 066-710-29-44. zzИгровой системный блок, zz3-створ. шкаф с антр., б/у, видеокарта 1 Гб, 2 ядра 3,0 гостин. «Лора» с антресолями. GHz, Виндовс 7, отл. сост., 2 Тел. 050-94-66-393. 895 грн., новая веб-кам., 179 zzБольшое кресло, в отл. грн. Тел. 067-916-51-76. сост., 800. Тел. 050-929-76-56. zzКопировальный аппарат zzГостинная, шкафы с К3, Кэнон. Тел. 095-244-83-02. антрис, цвет бордовый можно zzМонитор Acer 20 дюймов, по отдельности по 500 грн. качественная матрица, дает Тел. 050-675-75-71. шикарную картинку, без zzДвухярусная кровать с ремонта и проблем, 1 395 грн. матрасами, 90х190, диван, Тел. 066-777-48-21. стол-книга 350 грн. Тел. 095zzМонитор из Европы, ж/к, 50-50-386. 19 дюймов, отл. сост., 895 грн. zzДиван б/у, 3 секц. диМонитор, ж/к, 17 дюймов, 650 ванчик, столик журнал., крвать грн, монитор, 22 дюйма, 1 795 полуторка дерев. спинки. Тел. грн. Тел. 099-043-51-50. 095-059-33-63. zzНоутбук Dell в хор. сост, zzДиван и трильяж произв. 2 ядра, 2 гб операт., Windows СССР, недорого. Тел. 050-8647, Wi-Fi , камера+микрофон, 2 68-87. 495 грн. Тел. 095-443-96-71. 2х 1,8 м., в отл. zzСист. блок, тянет танки, 2 zzДиван, недорого. Тел. 050-044ядра, видео 1 Гб, 4 Гб ОЗУ, 2 сост, 26-41. 695 грн. Тел. 099-04-35-150. 2х1х0,77 zzСистемный блок, 4 ядра, zzДиван-кровать кресло, 2 матраса Intel, 4 Гб озу, 250 Гб hdd, м., см.,. Тел. 095-20винд. 7, отл.сост., из Европы, 190х71х15 37-998. 2 495. Тел. 099-156-56-62. диван, zzФирменный компьютер, 2 zzДиван-кровать, ядра Intel, 3,0 GHz, 4 Гб опе- комод, сервант. Тел. 050-23ративки, виндовс 7, гарантия, 69-153. отл. сост 1995 грн. Тел. 099- zzКомод, трехств., новый, Польша. Тел. 066-00-23-324. 689-02-03. zzКомод, трильяж, журн. КУПЛЮ столик. Тел. 0958-128-749. zzНоутбук, планшет, zzКресла 2 шт., стол 90х90, оригинал. Тел. 099-11-29-300. 1960 г. Тел. 066-588-70-40. zzКресло-кровать, б/у, раскладушка, стол-тумба, светильник-ночник. Тел. 095033-11-74. zzКровати 2 шт. из гарПРОДАЮ нитура «Валентина». Тел. 09551-55-290. Ipad 1 64GB 3G отл. zzКровать без матраса сост., 2 100грн. Тел. 2-ярусная, 1000 грн. Тел. 050875-42-85. 050-205-69-68. zzМебель, спалю гарнитур, уголок, сервизы, zzNokia Lumia 610, сен- кух. сорный, 450. Тел. 068-830- хрусталь, посуда нерж., ковры, 04-23. прихожая. Тел. 099-299-70-27.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

zzПенал кухонный, тумбочки, шифоньер, диван-кровать, шкафы для инструментов 95х 66х 37, 99х 65х 36. Тел. 066151-99-56. zzПисьменный стол. Тел. 095-502-55-53 после 17.00. zzПрихожая, светлого цвета, с зеркалом, в хор. сост., 1 500 грн. Тел. 050-718-15-08. zzР а с к л а д у ш к а , алюм.,детская. Тел. 099-62042-51. zzР а с к л а д у ш к а , алюм.,детская. Тел. 099-62042-51. zzСервант б/у, недорого. Тел. 095-338-29-39. zzСервант. Элементы барной стойки, кровать полуторка, стол. письменный, прихожая, пенал для посуды на кухне. Тел. 066-4-787-304. zzСпальная кушетка, 750 грн., детск. спальный манеж с матр. 850. Тел. 050-299-26-68. zzСтенка Славянская, кресло, полит., разв. стол, прихожая. Тел. 095-534-01-03. zzСтол кухон., дубов., табуреты, матрас Дормео, 1,6х2. Тел. 095-45-13-296. zzСтол угловой с офис. креслом. Тел. 050-949-23-76. СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ: СТОЛЫ, СТУЛЬЯ, КРОВАТИ, САДОВАЯ МЕБЕЛЬ, МЕБЕЛЬ ПОД ЗАКАЗ. ТЕЛ. 050-03092-13. zzСтулья. Тел. 050-26892-07. zzСтулья жесткие. Трюмо. Тумбочка на ножках. Кровать на сетке с дерев. быльцами. Диван-книжка, нов. Тел. 095048-37-23. zzСтулья, стенка, тумбочки, кровати металл., тумба для обуви, ковры. Тел. 050-87824-26. zzТрельяж напольный, неполиров. Стенка, 4,5х2,2. Тел. 095-608-85-98. zzТумбочка под телевизор, 2 шт. Тел. 050-531-81-44. zzШифоньер, 5 кроватей металл., книжная полка, стол. Тел. 050-95-22-168. zzШкаф полир., цвет коричневый, б/у, 3-дверный с антресолью, производство г. Донецк, хор. сост., 1 200 грн. Софа цвет салатновый, 2 500. Тел. 095-215-46-88. zzШкаф, 3 створ., бельевой, стол раздв, трюмо, тумбы. Тел. 096-152-50-52.

КУПЛЮ

zzДеревян. мебель в хор. сост. Тел. 050-76-76-871. zzДиван- кровать. Тел. 09395-11-708. zzДиван современн., в хор. сост. Тел. 050-76-76-871. zzМягкий уголок, диван в гостиную, кухню, комп. стол, стул, в хор. сост. Тел. 066-24047-96.

ПРОДАЮ

zzЗеркала + вешалка Немецкие 500 грн. Тел. 099-76684-69. zzКартина «Юдист». Тел. 095-20-37-998. zzКовер. Тел. 050-15658-41.

http://slavinfo.dn.ua

19


Объявления диктуйте по тел.:

ПРОДАЮ

zzКовер 2х3. Тел.: 2-05-93, 050-823-74-65. zzКовер 3х2 недорого. Тел. 095-059-33-63. zzКовер новый, мал., б/у. Тел. 096-152-50-52. zzКовер шерстян., 1,9-1,25 м. Тел. 095-381-90-21. zzКовровая дорожка 1х 4 м. Тел. 050-73-38-867. zzКовры 2,6х 1,8, 2х3. Тел. 050-23-69-153. zzПокрывало, для кресла шерст., 2,3х1,15, 50 грн. Тел.: 066-943-15-71, 62-25-20. zzТри мебельные подушки, темно-зел. цвета, 65*55. Тел. 066-00-23-324.

ПРОДАЮ

zzДубленка жен. р. 52-54, хор. сост. Тел. 050-156-58-41. zzДубленка муж., р. 52, р. 54., р. 64, новые. Тел. 099-0165-333. zzДубленка, р. 50- 52, женск., мужск. полушубок на овчине р. 52-54. Тел. 050-7338-867. zzКостюм ОЗК. Тел. 095365-46-95. zzКостюмы р. 48-52, свитера, рубашки. Тел. 050879-72-82. zzКуртка зимняя, жен. 50 р., новая , кожаная, на натур. подстебном меху и капюшон, кожаная куртка демисезон., новая. Тел. 093-95-11-708. zzКуртка, костюм. Тел. 09520-37-998. zzМуж и жен. шубы мутоновые, сапоги б/у, жен. р.37, коричн.- 250 грн. Тел. 096-15250-52. zzМужской костюм, финский, новый, р. 54, рост 175 см, цвет черный. Тел. 05099-866-93. zzОвчинный полушубок 56-58 р., дубл. натурал., женская. 50-52 р., мужск. обувь, кожа, 42-43, бушлат. Тел. 095-244-83-02. zzПальто драповое, нов., муж., 50-54, пальто паралоновое р. 54, плащ. Япония, плащ брезентовый. Тел. 095501-91-34. zzПиджак, Турция, кожа, р. 48., новый. Тел. 066-00-23324. zzПлащ муж. р. 52, новый, цвет защитный. Тел. 050-67575-71. zzПлащ., муж., кож. 54-56, длинный, в отл. сост., 2 костюма, 48-50., нов. Тел. 050818-97-98. zzРезиновые и кирзовые сапоги, р. 45, нов., пальто, черн., кожа р. 50. Тел. 095404-62-91. zzСапоги жен., демисез., кож., р. 38, туфли лакиров., р. 38, хор. сост. Тел. 095-33829-39. zzСапоги, кожан., осен., 2 пары, р. 39, 50 грн и 100 грн. Тел. 095-352-22-75. zzСвадебные платья, выпусные, вечерние, свадебные, фото по вайберу. Тел. 050545-18-12. zzТулуп на овчине, р. 54. Тел. 095-365-46-95. zzТулуп, овчинный. Тел. 09521-78-861. zzШуба из искусств. меха, черная, р. 60. Тел. 095-38190-21. zzШуба черная р. 48, кролик, 500 грн, дубленка цвет коричневый, 500 грн., шуба нутрия 1300. Тел. 050-17002-86.

20

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

КУПЛЮ zzЭлектромобиль, детск., zzДоставка дров по городу zzДжинсов. костюм. Тел. для 2-4 лет. Тел. 099-54-79- и р-ну. Дуб рубленный. Тел. 050-767-68-71. 222. 095-14-00-555. zz1-4 скл. м дрова дуб КУПЛЮ недорого. Тел. 099zzДетскую коляску-транс- рублен., формер в хор. сост., недорого. 56-555-66. zzАквариум на 100 л., неТел. 066-240-47-96. ПРОДАЮ дорого, срочно. Тел. 050-4783-293. zzБерезовый сок. Тел. 050645-70-85. zzАквариум, 200 л. в комплекте. Тел. 050-53-69-098. zzИндийский лук. Тел. 09520-37-998. zzБанки 3 л. Тел. 099-41-93128. zzОвощи, опт и розница. Тел.: 050-71-111-74, 093-725zzБанки 3 л., 2 керам. 000-3. бочонка 20 л., набор штанген ПРОДАЮ циркуль, угольник слесарный zzОрех. Тел. 095-85-60-980. zzСемечка (малооценка). zz«Вождение автомобиля. 100х160, линейка 300 мм. Тел. -15 грн. Советы-10 грн.». Тел. 066-020-31-58. Тел. 050-03-16-323. zzБанки 3л., 1 шт.- 10 грн. zzСемечки подсолнуха. Тел. 066-943-1571. zz«Краткий учебник Тел. 095-608-85-98. 095-30-80-339. гинекологии», 1910 г., С.- zzБанки, 3 л. Молочные КУПЛЮ Петербург, «Руководство к бидоны, термос, емкости и др. частной патологии и терапии», Тел. 050-875-42-85. 1881 г., С.-Петербург, том 2. zzБанки, 3 л. Молочные Книги разной тематики. Тел. бидоны, термос, емкости и др. 097-298-81-71. Тел. 050-875-42-85. zzАльбомы для фото , 10 zzБанки, керам. бочонок. грн., справочник по травма- Тел. 097-298-81-71. тологии, 390 стр., 20 грн., спорт. медицина, 340 стр., 20 грн, Лонгфелло «Песнь о Гальавате», поэмы, стихотв., 400 стр., 20 грн. Тел.: 066-94315-71, 62-25-20. zzКниги «Опыт советской zzКукурузу, просо, пшеницу, медицины в Великой Отячмень, овес. Тел. 050-03-16- ечественной Войне», 10 томов. 323. «Реальная энциклопедия медицинских наук», 1894 г., том 11. Тел. 050-531-81-44. zzКниги по логопедии. Тел.: 050-64-58-978, 095-859-12-38. zzБидон молочный 38 л., zzКраткая энциклоп. дом. канистра 20л., 50 грн., улий ПРОДАЮ хоз-ва., 2 тома, Лермантовская деревянный, ящики пластик. zzБотинки, д/дев., 25 р., энциклоп., сов. энцеклоп. 20 кг. Тел. 066-710-29-44. новые, сень. кожа, стразы, словарь. Тел. 093-95-11-708. zzБочка алюмин., 200 л. роз., недорого. Тел. 093-95- zzМуз. лит. для муз. руково- Бидоны молочные. Тел. 095-111-708. дителей, книги для черчения. 400-400. zzВелосипед детский б/у, Тел. 095-521-80-27. zzБочки метал., 200 л, из-под для мальчика, колеса 50 см, zzРусские мастера жив: ДЗ. Тел. 066-17-39-432. хор. сост., 800 грн. Тел. 050- Крамской, Федотов, Брюллов, zzБочок метал. на 38 л. Тел. 645-61-59. Суриков, Картины гос. муз. им. 066-151-99-56. zzДет. диван, б/у, в хор. Пушкина. Тел. 066-311-81-61. zzБревно 2 куба. Тел. 050сост. Тел. 066-033-07-87. 973-35-35. zzДет. коляска, зима-лето, zzРусские мемуары, 2 книги, ванная плас., детская. Тел. исторические произведения, Брекеты топливные. иллюстрации ( альбом) 050-299-26-68. Дрова. Доставка. Тел. красота человека в иссскустве. zzДетские вещи и обувь на Тел. 050-531-81-44. 050-290-81-56. 5-7 лет. Тел. 095-491-67-73. z z Собрание сочинений А. С. zzДетские вещи и обувь от 2 до 7 лет, весна-лето отл. сост. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Брикеты топливные В. Маяковского и др. Тел. 095Тел. 050-818-97-98. (заменитель дров и zzКоляска дет. трость, 523-77-10. угля). Дрова. Доставка. z z Собрание сочинений хор. сост., с дождевиком Скотт, Пушкин, Тел. 050-753-86-99. и накомарником, «Geoby», Вальтер ванночка (Турция), новый Стендаль, Макаренко, Клю- zzБутыли для вина 10 л. и 20 горшок-стульчик, круг плав. чевский. Тел. 050-73-38-867. кастрюля 30 л. Тел. 050-61для новорожд. в ванной. Тел. zzХуд. лит. и редкие книги. л., 87-529. 095-21-29-219. Тел. 097-298-81-71. zzБутыль стекл., 20 л., 2 шт., zzКоляска детская зимняя, кастр. аллюмин., эмалирован., недорого. Тел. 095-497-55-30. ведро 10 л., чугунок 15 л., zzКоляска трансформер бочонок. Тел. 050-774-47-51. дет. для мальчика, 700 грн. zzВедра пластм. на 5 л., Тел. 099-113-99-63. ПРОДАЮ банки стекл. 4 л., казанок zzКоляска-трансформер, zzДрова колотые, дуб. чугун. на 5 л., бидон алюм. на зима-лето, отл. сост. Тел.: Доставка от 1 скл.м. Тел. 050- 4 л., 10 л. Тел. 050-73-38-867. 050-03-16-323, 099-918-02-70. 044-26-44. zzВозик на 2-х колесах. zzМагнитофон Нова, zzДрова 1-4 скл. м, дуб Корыто для раствора, весы б/у, гармошка детск., под- рублен., доставка по городу и аптечные. Тел. 095-87-60-486. ростковая, детск. кровать де- р-ну. Тел. 099-291-50-77. zzГладильная доска и ревянная. Тел. 066-483-62-21. zzДуб колотый, сухой. До- многое другое. Тел. 097-298zzМанеж «Наталка», мартац ставка, недорого. Тел. 095-14- 81-71. (кокосовое волокно), дере- 00-444. zzГладильная доска, вянный, светлый, 1000 грн, судочки разные, машинки для коляска-трансформер (зимаконсерв, отрезок ткани. Тел. лето) Бамбино, Польша,800 093-95-11-708. грн, для девочки. Тел. 050zzДерть, молотое зерно, 175-52-19. ячмень. Тел. 066-710-38-20. zzОбувь и одежда от 20 грн zzДерть, молотое зерно, на дев. до 3-х лет, импорт., ячмень. Тел. 050-76-76-871. недорого. Костюм 3-ка на подростка + брюки зим. 120 грн. Тел. 095-35-222-75. zzОдежда и обувь для девочки 1-3 года. Тел. 095-2129-219. zzПампепрсы 6, 31 шт, 4 грн./шт., манеж детский. Тел. 099-54-79-222. zzПампепрсы 6, 31 шт, 4 грн./шт., манеж детский. Тел. 099-54-79-222. zzХодунки. Тел. 099-04852-89. zzЭлектромобиль, детск., для 2-4 лет. Тел. 099-54-79222.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

http://slavinfo.dn.ua

(присылайте SMS-сообщения)

zzДрoвa (1-4 скл/м) рублен. дуб, доставка по городу и району. Тел. 050-24-19-019. zzДрoвa (1-4) дубколотый-сухой, доставка от 1 скл-м. Тел. 066-433-0-222. zzДрoва (1, 2, 3, 4 склм), колотые. Дуб. Тел. 095-39888-06. zzДрoва (1, 2, 3, 4, 5), дуб, рублен.-колотые. Доставка. Тел. 050-583-33-89. zzДрoва (1-4 скл/м) сухие, дуб, колотые. Тел. 050-24-19119.

ДРОВА КОЛОТЫЕ, ЧУРКИ. ДОСТАВКА БЕСПЛ. ТЕЛ. 050-55159-28. ДРОВА КОЛОТЫЕ, ЧУРКИ. ДУБ, ЯСЕНЬ. ТЕЛ. 095-393-30-40. zzДрова мягких пород. Дрова с разборки. 350 грн. с доставкой. Тел.: 050-0316-323, 095-60-45-702, 09765-91-768. Дрова с разборки домов,зданий. Доставка Газ-53,Зил-колхозник (самосвалы). Доступная цена. Тел. 099-470-0888.

zzДрова с разборки и деревья под снос. Тел.: 050031-63-23, 095-60-45-702, 050-76-68-674. Дрова чурки и колотые zzДрoва (1-4) дуб рублен.- zzдоставкой. Тел. 050-545колотый, доставка от 1 скл/м. с84-94. Тел. 066-35-37-800. zzДровa (1-4) дуб, колотые. Дрова чурки и колотые. Доставка от 1 скл/м. Тел.: 095Дуб, ясень. Тел. 09931-999-41, 093-32-77-180. zzДрова. Тел. 066-565- 079-43-94. 75-71. zzДрова (1 - 4), колот. с ДРОВА ЧУРКИ, доставкой. Дуб сухой. Тел. КОЛОТЫЕ, ДОСТАВКА 099-622-72-12. БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 063zzДрова (1, 2, 3 скл/м), дуб, колотые. Доставка. Тел. 066- 720-82-03. 57-95-113. zzДрова (1, 2, 3, 4 скл/м), ДРОВА ЧУРКИ, дуб, доставка. Тел. 099-226- КОЛОТЫЕ, ДОСТАВКА 12-51. БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 098zzДрова (1, 2, 3, 4 скл/м), 001-90-88. дуб, колотый, сухой. Доставка. Тел. 050-877-27-98. zzДрова, 150 грн/куб, самовывоз, бочки 100 л. и 200 л. для сыпучих кормов, емкости по ГТМ, стрелочные тарелочные весы. Тел. 050268-92-07. zzДрова, дуб колотый. Тел. 066-431-70-69.

zzДрова (1, 2, 3, 4) колот. Дуб. с доставкой. Тел. 050-5868-271. zzДрова (1-4 скл/м), дуб, колотые, любые. Доставка. Тел. 095-320-35-90. zzДрова (1-4) - дуб колотые, рубленые. Доставка. Тел. 099-36-37-745. zzДрова (1-4) - колотые, дуб, с доставкой. Тел. 066-51-41613. Дрова дуб колотый в любом объеме, чурки. Доставка по городу бесплатно. Тел. 050215-89-93. Дрова дуб, ясень. Чурки, колотые. Доставка. Тел. 066-66749-44. zzДрова колот., чурки. Доставка бесплат. Тел. 050-62563-60. zzДрова колотые и чурки с доставкой. Тел. 093-46105-41.

Дрова, дуб колотый, в любом объеме. Тел. 099-012-699-3. zzДрова, дуб, колотый, чурка. Доставка. Тел. 050-71517-62. zzДрова, дуб, ясень. Чурки, колотые. Уголь. Доставка. Тел. 050-207-09-22. zzДрова, дуб, ясень. Чурки, колотые. Уголь. Доставка. Тел. 050-051-04-40. zzДрова, дуб, ясень. Чурки, колотые. Уголь. Доставка. Тел. 050-051-04-94. zzДрова, дуб, ясень. Чурки, колотые. Уголь. Доставка. Тел. 063-242-97-87. zzДрова, дуб, ясень. Чурки, колотые. Уголь. Доставка. Тел. 066-305-94-79. zzДрова, колотые, чурки. Доставка бесплатно. Тел. 066232-66-41. zzДрова, уголь абсол. любые, недорого, доставка в короткие сроки, рассрочка, бартер на стройматериалы, сельхозпродукцию, живность. Тел.: 050-031-63-23, 095-6045-702, 050-76-68-674. zzДрова. Уголь. Мел в мешках, бартер на зерновые и живность. Тел.: 050-031-63-23, 095-60-45-702, 050-76-68-674.

«Газета объявлений» N 14 (620), 11 апреля 2018 г.


Объявления диктуйте по тел.:

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

(присылайте SMS-сообщения)

zzФазаны, живые. Тел.: 095-217-89-57, 063-85013-31. zzФазаны, охотн., пара 500 грн., индюки взр. пара 2 000 грн. Тел. 095-00-36-878.

КУПЛЮ

ПРОДАЮ

zzДрова, чурки, колотые. Доставка. Тел. 066-047-61-85. ДРОВА: КОЛОТЫЕ, ЧУРКИ. БЕСПЛ. ДОСТАВКА. ТЕЛ. 093504-60-52. ДРОВА: ЧУРКИ И КОЛОТЫЕ. БЕСПЛ. ДОСТАВКА. ТЕЛ. 095177-88-95. zzЕмкость бензовозная, объем 5450. Тел. 050-55555-66. zzЕмкость для сливн. ямы, 10 кубов, плоскостен, бочок для воды, 1,3 м. куб. Тел. 09931-01-993. zzЖалюзи, 8 шт. Тел. 066311-81-61. zzЗамок с секретом, новый, банки 1 л, орехи. Тел. 095365-46-95. Земля 4-14 т. Тел. 066-726-08-38. zzИкона старинная. Тел. 066-951-5773. zzКанистры. Тел. 095-04837-23. zzКанистры под бензин, 20 л. Тел. 095-672-00-73. zzКапы разных форм. Тел. 095-527-79-48. zzКаракуль черный, примус керосиновый, паяльная лампа, патифон 1937 г. Тел. 095-501-91-34. zzКаструля 40 л. Тел. 095917-45-10. zzКерам. емкость с крышк. 22 л. Тел. 095-404-62-91. zzКислотоуп. кирпич в наличии. Тел. 099-069-0003. zzКовер, 2х 3, б/у. Тел. 098176-77-00. zzКравчучка. Тел. 099-7488-593. zzКфель, 7 кв., советский, бело-розовый, пенка, инкуб. сетка. Тел. 066-483-62-21. zzЛожки мельхиор. в упаковке 12 шт., совет. произв., почти новые. Тел. 050-55-97-178. zzЛожки, вилки, ножи, чайн. серв.на 6 персон «Мадонна», кофейный 6 персон «Пастушка». Тел. 095-016-82-77. zzМакуха. Тел. 095-22-64298. zzМакуха сыродав. и жарен., кукуруза, ячмень, пшеница, просо. Возмож. б/н, рассрочка, бартер. Тел.: 050031-63-23, 095-60-45-702, 050-76-68-674. zzМакуху жарен., в любом кол-ве. Тел.: 050-71-111-74, 093-725-000-3. zzМаска для сварки, посуда фирма «Цептер». Тел. 095521-80-27. zzМатрас 190х 134, б/у. Баки для бензина, 2 шт., 57 х87, 47х70. Тел. 095-52180-27. zzМорковка мелкая для животных. Тел. 050-7-1111-74. Навоз. Тел. 050-92345-93. zzОдеяло пуховое, двухспальное, нов., каструля аллюм. 20 л. Тел. 066-03307-87. zzПерины 2 шт., подушки 2 шт. Тел. 095-534-01-03. zzПеро, б/у, с одеяла, чемодан пласт., большой, на колесах, 550. Тел. 096-15250-52. zzПластинки виниловые. Тел. 098-176-77-00. zzПодставки для цветов, кованые изделия. Тел. 050767-68-71.

zzПолиров. доски б/у, недорого. Тел.: 095-381-90-21, 66-44-40. zzПрибор ночного видения пн- 1, Маскировочная сетка 3х6,. Тел. 099-01-65-333. zzРога оленей и лосей. Тел. 050-683-26-84. zzСамовар, выварка на 15 л. Тел. 095-033-11-74. zzСелитра аммиачная, карбамид, нитроаммофоска. Тел. 050-087-42-46. zzСелитра, НПК и др. удобрения. Тел. 050-03-16-323.

zzШкуры коровьи. Тел. 066890-22-75.

Сено солому в тюках. Тел. 099-071-43-23.

ПРОДАЮ

zzСервиз , набор с графином, банки. Тел. 099299-70-27. zzСолярку в любом кол-ве, сено луговое, люцерка есть доставка. Тел. 050-71-111-74. zzСтекло, 14 шт., 40х70 см. Тел. 099-620-42-51. zzТкань защитного цвета , 1,5 м. и 3,2 м. Тел. 050-67575-71. zzУголь древесный из плодовых деревьев и твердолиственницы (1,5, 2,5, 10 кг). Тел.: 050-03-16-323, 095-6045-702. zzУголь: семечка, орешек, рядовка, люб. кол-во. Тел.: 050-031-63-23, 095-6045-702, 050-76-68-674. zzЧасы «Луч», позолота, самовар на 3 л.- 350 грн., керосин. лампа- 200 грн. Тел. 095-399-10-79. zzШелк, 2 рулона. Тел. 05017-00-286. zzЯщики пластмас, пенал для посуды. Тел. 050-73-38867.

КУПЛЮ

zzГарбузовую семочку куплю. Тел. 066-710-38-20. zzКукурузу, ячмень, овес, просо, горох, сено, солому. Тел. 050-031-63-23.

zzМолочные бидоны, пласт. емкости, бочки и т.д, медный провод, розетки, электропатроны. Тел. 066-710-38-20. zzОпилки в любом количестве. Тел. 095-186-01-00. zzПласт. емкости разных размеров. Тел. 099-11-29300. ПОДДОНЫ ДЕРЕВ., Б/У. ТЕЛ. 050-820-5579. zzПредметы старины. Тел. 095-203-78-47. zzПредметы старины. Тел. 095-203-78-47. zzСамовар на дровах, самовар на углях, часы старин., подсвечники старые, изделия из бронзы и латуни, статуэтки старин. Тел. 095464-48-84. zzСамовар на дровах, самовар на углях, часы старин., подсвечники старые, изделия из бронзы и латуни, статуэтки старин. Тел. 095464-48-84. zzТалоны на диз. топливо. Тел. 050-648-61-77. zzЧасы штурманские «Полет», хронограф, 500 грн., статуэтки ЛФЗ, самовары на углях. Макулатуру, 1 грн./ кг. Игрушки елочные, сказоч. персонажи, старые, дорого. Тел. 066-890-22-75.

zzПропала собака 6 лет, немецкая овчарка, окрас чепрачный, с ошейников, нашедшего вернуть за вознаграждение, р-н кирпичных садов,. Тел. 066-586-06-34.

ПРОДАЮ

РАЗНОЕ

zzНавоз коровий, бесплатно, самовывоз, п. Селезневка. Тел. 050-55-97-178. zzАлое 7-8 лет. Тел. 066020-31-58. zzАлое, столетник, 80 см. Тел. 050-99-86-080. zzГолубятня, с летн. выгулом, Артема. Тел. 050-0316-323. zzДиффенбахия. Тел. 095608-85-98. zzКартофель посадочный. Тел. 050-807-82-32. zzКартошку «цыганку» цена договорная. Тел. 099-46075-15. zzЛечебный цветок алоэ-вера и др. комнатные цветы,чайный и молочный гриб. Тел. 099-01-88-926. zzМолотки, лопата, вилы, грабли, рубанки, баки металл. Тел. 095-521-80-27. zzПерегной конский, отличного качнства. Доставка. Тел. 095-1-400-400. zzПерегной, запесоченный грунт. Доставка ЗИЛ, 7 т. Тел. 050-290-81-56. Перегной, земля, запесочен. грунт. Доставка. Тел. 050-753-86-99.

zz5 телок. Тел. 050-29088-86. zzБычок 2 мес., козы, козлята. Тел. 050-216-73-99. zzГолуби. Тел. 095-67194-69. zzИндоутки на племя и на мясо. Тел. 095-812-87-49. zzКоза белая, безрогая с двумя козочками, дает 3,5 л. Тел. 095-52-46-518. zzКозлята. Тел. 095-22-93905. zzКорова окрас черный, 2 отел. Тел. 050-951-56-91. zzКролик калифорнийской породы, 1,5 года 400 грн. Тел. 050-807-82-32. zzНутрии. Тел. 099-11-29300. zzНутрии. Тел. 050-76768-71. Отдаю щенков дворняжки в добрые руки. Стерилизацию оплачу. Тел. 050-141-02-94. zzПетух 250 грн. Тел. 06695-55-588. zzТелочка, 1 мес. Тел. 095619-96-86. zzТелочка, 3 мес. Тел. 050016-21-69. zzТелочки, 3 мес., год, 1,2 года. Тел. 095-124-36-10. zzТелята, двое, по пол года, срочно. Тел. 050-71-111-74.

zzБычков, телят, коров, баранов, очень дорого. Тел.: 050-71-111-74, 093-725000-3. zzКурочек несушек. Тел. 0958-128-749. zzОвчарку или метиса для охраны двора, можно взрослую, или возьму в добрые руки. Тел. 095-20378-47. zzПчелосемьи. Тел. 050328-34-41. zzЩенка мопса. Тел. 095342-94-17.

zzШахматная коллекция «Гарри Потер», 46 журналов + фигуры, новая. Тел. 050-9677-689. zzШтангу, ласты, эспандер. Тел. 095-67-19-469.

КУПЛЮ

zzВалейбольную сетку, тенисную ракетку, турник, канат и др. спорт. инвентарь. Тел. 050-64-86-177. zzСпорт. инвентарь, бильярдный и теннис. стол. Тел. 099-112-93-00.

zzЖен. 69 лет. ищу человека для общения. Тел. 095-09542-40.

ПРОДАЮ

zzБинокль театральный, барометр СССР, ведро-лейка , алюм., 1939. Тел. 095-87-60486. zzБинокль театральный, барометр СССР, ведро-лейка , алюм., 1939. Тел. 095-87-60486. zzВелосипед, 1 500. Тел. 095-215-46-88. zzВелосипед, жен. , муж., 450 грн. СССР. Тел. 097-54570-28. zzЛодка резин., 2 000 грн. Тел. 050-153-05-33. zzЛодка резин., 2 000 грн. Тел. 050-153-05-33. zzЛодка, в хор. сост., 3 000 грн. Тел. 066-951-577-3. zzЛодка, палатки, гамак и многое другое. Тел. 050-88038-45. zzЛыжи, беговые, 420 грн. Тел. 066-47-87-304. zzПалатка. Тел. 095-50191-34. zzПалатка, 4-местная, б/у. Тел. 099-706-47-79.

zzИщу адекв., поряд. женщ., без в/п, для с/о, мужч. 50/82/172, без в/п, работаю, не спонсор. Тел. 050-24-74867. zzМужч. 45., позн с неполн. дев. до 40 л. для с/о. Тел. 09972-11-399. zzМужч., 48 л. для созд. семьи и общ. позн. с женщ. от 37-45 л. Живу в Кр. Лимане. Тел. 050-879-72-82.

Утерянные документы об окончании ООШ № 12 на имя Рутыны Владислава Романовича: свидетельство и аттестат считать недействительными. Тел. 050-925-91-90.

zzПерегной. Доставка. Тел. 099-069-000-3. zzПросо. Пшеница. Кукуруза. Опт/розница. Тел.: 050-031-63-23, 095-6045-702, 050-76-68-674. zzСадовый инвентарь: лопаты, тяпки, грабли, вилы и др. Тел. 050-875-42-85. zzСелитра, НПК и др. удобрения. Тел. 050-03-16-323. Семена кормовых трав (люцерна, эспарцет, клевер, кострец, суданка и т.д.), сидератов, медоносов, гибриды и сорта подсолнечника, кукурузы и др. культур. Тел.: 067-689-27-26, 099-503-69-17. Сено, солома ячневая, пшеничная. Тел. 050760-57-44. zzТеплица из поликарбоната, 4000 грн. Тел. 067-9233-693. zzЦветы кустарники и травянистые. Гортензия, жасмин, лилейники, юки, нарцисы, крокусы, фиалки. Тел. 066-7482-016. zzЯчмень, пшеница, кукуруза. Тел. 050-76-76871. zzЯчмень, самовывоз. Тел. 095-124-99-33.

КУПЛЮ

zzСадовый инвентарь. Тел. 095-203-78-47. zzСелитру и продам. Тел.: 050-71-111-74, 093-725000-3. zzЯчмень, пшеницу, кукурузу. Тел. 095-812-87-49.

РАЗНОЕ

zzКошечка окрас чернобелый, щенки мальчики и девочки, очень милые, гладкошерстные. Тел. 066-4658-602.

«Газета объявлений» N 14 (620), 11 апреля 2018 г.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

http://slavinfo.dn.ua

21


БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ ЧИТАЙТЕ В ОТДЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ наш сайт: slavinfo.dn.ua Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñðåãèñòðàöèè ñåðèÿ ДЦ N2859-486P от 18.08.2010

АВТОБУСНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

СУББОТНИК

В СЛАВЯНСКЕ УВЕЛИЧАТ РЕЙСЫ МАРШРУТОК НА ПОМИНАЛЬНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ В поминальное воскресенье 15 апреля 2018 будет увеличено количество рейсов с 8:00 до 16:00 на автобусных маршрутах общего пользования, сообщает прессслужба городского совета.

Подвоз будет осуществляться с разных точек города к кладбищам на мкр-нах Северный и Черевковка. • на маршруте сообщением «Железнодорожный вокзал - Се-

верный» интервал движения составит - 10 ÷ 30 минут • на маршруте сообщением «АС - Северный» интервал движения составит - 10 ÷ 20 минут • на маршруте сообщением

«г-н Лесной - Северный» интервал движения составит - 10 ÷ 30 минут • на маршруте сообщением «АС - ул. Д. Галицкого » (бывш. ул. Смольная) интервал движения составит - 10 ÷ 30 минут • на маршруте сообщением «Железнодорожный вокзал - ул. Д. Галицкого » (бывш. ул. Смольная) интервал движения составит - 10 ÷ 30 минут • на маршруте сообщением «г-н Лесной - ул. Галицкого » (бывш. ул. Смольная) интервал движения составит - 10 ÷ 30 минут. Интервал движения будет меняться в зависимости от количества пассажиров. До 8:00 и после 16:00 - движение автобусов согласно действующему расписанию.

ПИСАНКОВЫЙ САД

ВЫСТАВКА-КОНКУРС ПАСХАЛЬНЫХ ДЕРЕВЬЕВ В СКВЕРЕ «МЕЧТА» в субботу, 7 апреля, в сквере «Мечта» прошла выставка- конкурс «Писанковий сад». Мероприятие было проведено благотворительным фондом «Славянская мечта», общественной организацией «Наш дом – Славянск», общественной организацией «Слов’янська січ». Участники конкурса представили свои пасхальне деревья, украшенные писанками, выполненными в разных стилях и по разным технологиям.В выставке-конкурсе приняли участие ученики и педагоги школ № 1, № 4, № 9, № 10, № 12, № 18, учащиеся педагогического лицея, студенты и преподаватели Славянского профессионального машиностроительного лицея, Славянского колледжа транспортной инфраструктуры, Славянского химико-механического техникума, Донбасского государственного педагогического университета, воспитанники Центра социально-психологической реабилитации для детей и молодежи с функциональными ограничениями. Победителей конкурса выбирала комиссия из организаторов, но кроме этого учитывались и мнения жителей города. Победителем было признано пасхальное дерево, украшенное школьниками и педагогами школы № 12. Приз зрительских симпатий получило дерево, сделанное и украшенное студентами и преподавателями Химтехникума. Еще один приз получила школа №10.

В ПЯТНИЦУ 13, В СЛАВЯНСКЕ ПРОЙДЕТ СУББОТНИК На аппаратном совещании начальник управления ЖКХ Андрей Секлецов озвучил информацию о том, что на пятницу 13 апреля, запланирован общегородской субботник. Дмитрий Диденко – заместитель городского головы рассказал о том, что в городе начинается двухмесячник по благоустройству города и санитарной очистке. По словам, заместителя городского головы, начало субботника планируется на 12:00. В уборке города, по словам чиновника, будут принимать участие все службы, работники исполкома, коммунальные предприятия. Приглашаются к участию в уборке Славянска все желающие.

ФОРС-МАЖОРНЫЕ КАНИКУЛЫ - ПРОДОЛЖЕНИЕ

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ ПОДАЛ В СУД НА ПОСТАВЩИКА ГАЗА ДЛЯ ШКОЛ На прошлой неделе школы № 7 и № 11 ушли на вынужденные каникулы из-за того, что поставщик газа ТОВ “Энергогазрезерв” оключил подачу. На сегодняшнем аппаратном совещании начальник отдела образования Игорь Рублевский сообщил, что отдел подал в суд на поставщика. Суд будет проходить в городе Черкассы. Именно оттуда предприятие, выигравшее тендер на поставку газа для школ города. Отдел образования будет просить суд, чтобы была восстановлена подача газа. До договору, который заключен с ТОВ «Энергогазрезерв» это предприятие должно поставлять газ до конца 2018 г. Основная задача отдела образования в суде - обязать компаниюпоставщика отменить необоснованное отключение газа и только после этого будут решаться финансовые вопросы, в том числе и штрафные санкции. Поставщик газа поднял цены необоснованно. Подтверждающие документы на корректировку цены, есть только на 10%. А «Энергогазрезерв» хотел поднятия цены, сначала на 28%, а затем согласился увеличить стоимости газа на 19%. ТОВ «Энергогазрезерв», при подаче документов, на обоснование поднятия цены, использовал данные от трех компаний, которые продают газ в Украине. Это были показатели - 10%, 9%, 9%. Поставщик решил суммировать эти цифры, и именно из этого сформировалось, увеличение стоимости на 28 %. После этого, один из документов о повышении цены на 9% был отозван, и осталось 19% увеличения стоимости от первоначального договора. Теперь отдел образования будет доказывать в суде, что это поднятие цен является необоснованным. Как является необоснованным и отключение двух школ от поставок газа в холодное время года. Первое заседание суда состоится 12 апреля.

БЛАГОУСРОЙСТВО...

В ЦЕНТРЕ СЛАВЯНСКА ОБЕЩАЮТ ЗАПРЕТИТЬ ПАРКОВКУ Городские власти пообещали запретить парковку на отрезке улицы Шевченко. В самом центре.

фото Сергея Горбатенко

Во время сессии городского совета обсуждался вопрос ремонта городских дорог. В процессе обсуждения городской голова Вадим Лях упомянул, что на отрезке улицы Шевченко между ул.Университетской (бывш. Ленина) и ул Банковской (бывш. Юн. Коммунаров) будет запрещена парковка автомобилей. В частности обсуждался проект ремонта и обустройства дорог: урегулирования мест для парковки авто в центре города, приведения в порядок тротуаров. На это Вадим Лях ответил, что специальные парковки именно на этом участке обустраиваться не будут. Мы просто запретим там парковку. Поставим соответствующие знаки с двух сторон и всё, — сказал голова. В то же время, каким образом будет снята дополнительная нагрузка с прилегающих улиц после запрета на сессии не обсуждалось.


СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

СПИСОК ДОРОГ СЛАВЯНСКА, ГДЕ БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ На сессии городского совета, состоявшейся 6 апреля, депутаты утвердили перечень дорог, на которых будет в 2018 г. проводиться текущий ремонт за счет денег общего фонда городского бюджета. сия проверит состояние дорог и сделает выводы по поводу предъявления подрядчикам претензий по тех участках, где проявились дефекты после прошлогоднего ремонта. Список автомобильных дорог г. Славянска на проведение текущего ремонта:

руемый из общего фонда, проводится в рамках Программы развития дорожного движения и его безопасности на 2017-2021 г. Начальник управления ЖКХ пообещал в процессе обсуждения, что специальная комис-

ул. ул. ул. ул. ул. ул. ул. ул. ул. ул. ул. ул. ул. ул.

Торская, Промышленная Героев Пилотов Комяхова Городская Торговая Святогорская Барвенковская Добровольского Голубовская Пролетарская Свободи Литературная Заводская

Решение о переносе данного блокпоста было принято с целью удобства и безопасности граждан, а также безопасности сотрудников, несущих службу на данном пункте пропуска. Ранее блокпост находился на перекрестке автодорог «Киев - Довжанский и «Доброполье-Красний Лиман», сейчас блокпост находится при въезде в село Райгородок. Направление курортный, пассажиропоток в среднем составляет 400-500 легковых и около 150 грузовых автомобилей. Службу там несут как сотрудники Славянского отдела полиции, так и приданные силы. Их задача - выявление фактов незаконной перевозки оружия, боеприпасов, наркотических веществ, задержания лиц, причастных к бандформирований, выявления граждан, находящихся в розыске за совершение преступлений. Группы проверяют подозрительных граждан по базам данных МВД, что позволяет выявлять лиц, представляющих интерес для правоохранительных органов. Также полицейские проверяют «номерные вещи». В этом году только на постах Славянской оперативной зоны обнаружено и возвращено владельцам 15 похищенных телефонов. Руководство Славянского ОП напоминает, что проверки, проводимые на блокпостах, документов, багажа и автотранспорта является необходимыми мерами, направленными на обеспечение безопасности граждан, проживающих в Славянском и Лиманском районах. В связи с этим правоохранители просят граждан с пониманием относиться к возникающим неудобств.

Центральная библиотека, пл. Соборная, 2а

СУДЬБА ДИПЛОМОВ ИЗ ОККУПИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ: РАЗЪЯСНЕНИЯ МИНОБРАЗОВАНИЯ Дипломы и другие образовательные документы, выданные на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и АР Крым, не признаются и не имеют юридической силы ни в Украине, ни в других странах мира. Соответствующее разъяснение Министерство предоставило в ответ на многочисленные обращения граждан по этому поводу. уполномоченных учреждений высшего образования по упрощенной процедуре. Для этого на базе указанных вузов будут действовать образовательные центры - планируется, что в этом году они будут работать с 19 июня до 30 сентября.

Подробная информация по вступлению абитуриентов с оккупированных территорий в украинские университеты - как по упрощенной процедуре, так и по обычной - размещена на сайте МОН.

13.00 Заседание литературного объединения «Світанок» Центр культуры и окружающей среды, ул. Вокзальная, 77

13.30 Конкурс «Мисс СКТИ» РЦ «Taler»

14.00 Заключительные соревнования по боулингу среди учащейся и студенческой молодежи (группа вузов III-IV аккредитации) Школа искусств, ул. Почтовая, 13

18.00 Выступление творческих коллективов Бахмутского колледжа искусств им. И.Карабица

Пятница, 13 апреля ДЮК «Орленок»

15.30 Матчевая встреча по вольной борьбе воспитанников ДЮК «Орленок» и «Олимп» 677-й км трассы Киев-Довжанский

10.00 Возложение цветов к памятному знаку погибшему сотруднику СБУ Г. Биличенко «Физкультурно-оздоровительный комплекс» (плавательный бассейн), ул. Короленко, 2

10.00 Чемпионат Донецкой области по плаванию среди детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Суббота, 14 апреля ЦДЮТ (Центр детского и юношеского творчества), ул. Центральная, 39

11.00 Чемпионат ШК «Чигиринец», посвященный 36-летию клуба

Платформа инициатив «Теплица» Со вторника по воскресенье мы работаем в режиме Open Space. Приглашаем всех в гости с 12:00 до 20:00 ул. Торская, 4, тел. 066-500-50-20

СТУДЕНТАМ ИЗ ОРДЛО РАЗРЕШАТ ЖИТЬ В ОБЩЕЖИТИЯХ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ УЧЕБЫ Верховная Рада Украины проголосовала в первом чтении за законопроект №6142, предусматривающий изменения в Закон «Об обеспечении прав и свобод ВПЛ». Законопроектом №6142 предусмотрено, что студенты с оккупированных территорий Донбасса смогут остаться в общежитии еще на полгода после завершения обучения при условии опла-

В СЛАВЯНСКОМ РАЙОНЕ ЗАРАБОТАЛ НОВЫЙ «СТОП-КОНТРОЛЬ»

Четверг, 12 Апреля

МУСОР ОБРАЗОВАНИЕ

В то же время нужно отметить, что студенты, которые начали обучение в 2014 году в учреждениях высшего образования Украины на территории Донецкой и Луганской областей, оказалась под оккупацией России, могут продолжить обучение в любом вузе Украины. Студенты, проходившие обучение после 20 февраля 2014 года в системе высшего образования на временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополя, могут пройти в украинских вузах аттестацию для признания полученных квалификаций, результатов обучения и периодов обучения. Также в МОН напоминают, что поступающие с оккупированных территорий Донбасса и Крыма, которые хотят получить украинское образование, могут вступить в перемещениях или

2/23

БЛОКПОСТ

ДОРОГИ

Всего на такие работы запланировано 500 тыс. гривен. Перечень дорог озвучил начальник управления ЖКХ Андрей Секлецов. Текущий ремонт дорог, который более известен, как ямочный ремонт и финанси-

Интернет-версия www. slavinfo.dn.ua

ты ими коммунальных услуг. Кроме того, документ позволяет предоставлять студентам из ОРДЛО, которые завершили обучение и проживали в обще-

житии, возможность снова зарегистрироваться в том же органе по адресу покинутого из-за военных действий на востоке жилья. Это позволит им стать на учет в качестве переселенцев.

Cреда, 11 апреля в 12.00 - Open Space ✅Четверг, 12 апреля в 17.00 - Мастер-класс в технике мокрого валяния Чтобы принять участие, зарегистрируйтесь по ссылке: https://docs.google.com/.../1FAIpQLSe3AUlEy8gL-kdF2N.../ viewform ✅Пятница, 13 апреля в 12.00 - Open Space ✅Суббота, 14 апреля в 12.00 - Open Space Воскресенье, 15 апреля - встреча с Людмилой Сахно директором Арт-кафе «Fiesta». Чтобы принять участие, зарегистрируйтесь по ссылке: https://docs.google.com/.../1FAIpQLScUYCDi4opxMdSQ_1.../ viewform Подготовлено по материалам сайта slavinfo.dn.ua


№14_2018  
№14_2018  
Advertisement