Page 1

ВСЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СЛАВЯНСКА № 10 (616), 14 марта (среда) 2018 г.


Объявления диктуйте по тел.:

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

(присылайте SMS-сообщения)

Правила публикации

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЯВЛЕНИЯМ

БЕСПЛАТНЫе объявления Àâòî......................................ñ.2 Ðåìîíò áûòîâîé òåõíèêè......ñ.3 Ðåìîíò è èçãîòîâë. ìåáåëè..ñ.3 Ðåìîíòíî-ñòðîèòåëüíûå.......ñ.3 Áóõãàëòåðñêèå è þðèäè÷.......ñ.4 Áûòîâûå................................ñ.4 Äðóãèå..................................ñ.5 Медицинские........................ñ.4 Медтовары............................ñ.4 Òðóäîóñòðîéñòâî Ðàáîòà .................................ñ.4 Îáó÷åíèå ............................ñ.6 Работа в Краматорске ........ñ.7 ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ Êâàðòèðû..............................ñ.7 Äîìà.....................................ñ.11 Äîìà загородные..................ñ.11 Ó÷àñòêè.................................ñ.12 Ãàðàæè.................................ñ.12 Для бизнеса........................ ñ.12 ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ Ëåãêîâûå.............................. ñ.13 Ãðóçîâûå, àâòîáóñû ...........ñ.13 Ìîòîöèêëû, âåëîñèïåäû......ñ.13 Ïðèöåïû...............................ñ.13 Çàï÷àñòè...............................ñ.13

zz0,01-1 Аккуратные грузчики. Газель 4,20. Тел. 066-090-48-94. zz0,1-1 Авто - ГАЗель + грузчик. Тел. 066-431-70-69.

Ñòðîéìàòåðèàëû .................ñ.14 Îêíà, äâåðè.........................ñ.18 Îáîðóäîâàíèå.......................ñ.18 Áûòòåõíèêà............................ñ.19

Последний срок подачи объявлений в текущий номер газеты -

вторник до 16.00.

Àóäèî-, âèäåî-.....................ñ.19 Îðãòåõíèêà............................ñ.19

стоимость платных объявления

Ìîá. òåëåôîíû ...................ñ.20 Ìóçèíñòðóìåíòû...................ñ.19

Платное объявление – это объявление коммерческой направленности, предоставленное для публикации в количестве более одного в рубрику, а также объявления в рубриках: «Услуги», «Обучение», «Коллекционирование», «Мед. услуги и товары», «Разное», аренда недвижимости посуточно/почасово. Оплачивается согласно прайс-листу в любом пункте приема платных объявлений.

Ïàðôþì., êîñìåòèêà............ñ.19 Ìåáåëü..................................ñ.19 Ïðåäì. èíòåðüåðà.................ñ.20 Ïðîä. ïèòàíèÿ .....................ñ.20 Êíèãè, êàíöòîâàðû ..............ñ.20 1000 ìåëî÷åé........................ñ.20 Îòäûõ, õîááè, ðàçâëåчåíèя

Телефон для справок: 66-40-01

Ñàä-ïàëèñàä....................... ñ.21

ПУНКТЫ ПРИЕМА ПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ:

Æèâîòíûå............................ ñ.21 Òóðèçì................................ ñ.21 ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÀ .................. ñ.21 ÏÎÇÄÐÀÂËßÞ.................. ñ.21 ÁËÀÃÎÄÀÐÞ..................... ñ.21 Ðàçíîå .......................... ñ.21

(ост. Химтехникум) г.святогорск г. Святогорск возле супермаркета «Сарепта» DDул. Островского, 7б другие киоски киоски славянска другие Славянска киоск “Лесной“) DDкиоск«канцелярия» «Канцелярия»(рынок (ост. «Лесной») киоск «пресса», ул.Карла (ост. DDул. Университетская (бывш.Маркса Ленина), 48 «Универмаг») (около маг. «Электрон») ул.ленина, 48 (около маг. “Электрон”) DDотдел«пресса» «Пресса»в вмагазине магазине“Универсам” «Универсам» отдел Адрес редакции: 84122, ã. Сëàвÿíñê, óë.ðåäàêöèè: Иñêðы, 19, 2 ýò., îфèñ ¹ 2, Àäðåñ îòäåë ðåêëàìы: ( 66-40-01,095-207-48-52 84122, ã. Ñëàâÿíñê, Шелковичная, 19, 2 ýò., òåë./фàêñóë. 0(6262) ¹ 3, 2-86-06, E–mail:îôèñ slavobyav@mail.ru

40 мм

Газель- тент, 4 м., грузоперевозки. Тел. 050-470-02-30.

пишем

+

Рекламное объявление

размером 40х35 мм

55 грн пятая публикация бесплатно

ТОЛЬКО В двух НОМЕРах ГАЗЕ-

ТЫ. Для дальнейшей публикации объявлений их необходимо повторять. • Объявления в письменном виде принимаются только на купоне «Газеты объявлений». • Объявления и реклама о лицензируемых видах деятельности принимаются только при наличии лицензии.

во избежание недоразумений • Редакция оставляет за собой право редактирования объявлений и рекламы в целях придания им качеств, удобных для читательского восприятия. • Не публикуются объявления, противоречащие здравому смыслу и законодательству Украины. • Претензии принимаются в течение 7 дней со дня первой публикации. • Редакция не несет ответственности за любой вред, причиненный опубликованием объявления. Но, в случае выявления недобросовестной рекламы в виде подачи объявлений на чужие номера телефонов или адреса, редакция передает соответствующие материалы в правоохранительные органы. • Ответственность за достоверность информации и соответствие законодательству несет лицо, которое ее подало. • В случае неопубликования оплаченного объявления, по требованию клиента, ему возвращается стоимость объявления, или это объявление размещается в следующем номере бесплатно. • Перепечатка объявлений из «Газеты объявлений» без согласования с редакцией запрещается.

zzГрузоперевозки Газель по zzГрузоперевозки Газель. городу, 150 грн. Тел. 095-05- Тел. 095-016-20-79. 99-716. zzГрузоперевозки Газель от zzГрузоперевозки «Ивеко», 150 т. Тел. 050-178-07-12. до 2, 5 тонн. Тел. 099-48-40- zzГрузоперевозки Газель 177. тент. Тел. 050-100-86-23. zzГрузоперевозки ЗИЛ-130. Г р у з о п е р е в о з к и Тел. 050-141-02-13. Газель до 2,5 тонн, zzГрузоперевозки Таврия недорого. Тел. 095-55- пикап 4 куб. м. Тел. 066-21630-853. 00-55.

Вывоз керамич. и строительного мусора + грузчики. Тел. 05092-345-93.

купон бесплатного объявления

рекламное объявление

 на сайте газеты http://slavinfo.dn.ua/  г.Славянск, ул. Искры, 19, 2 эт., оф. № 2, z редакция «Газеты объявлений».  пер. Парковый, 3/5, м-н Молодежный, z киоск «Пресса».  ул. Ленина, универсам № 1, отдел «Пресса».  м-н Лесной, рынок «Лесной», киоск «Канцтовары».  ул. Ленина, 48, киоск «Пресса», возле маг. «Электрон».  ул.Свободы, 13, супермаркет «Фуршет», киоск «Пресса»

Êîëëåêöèîíèðîâ................. ñ.21

ул.искры маг. “Электротовары”) киоски (бывш. «союзпечати» г. славянска центральный рынок D D остановка сату (ул. Лозановича, 6а) сату (остановка на м-н Лесной) DDДК им.ленина им. Ленина(напротив (напротив Паспортного дк Паспортного стола) стола) ул.ленина, 54 (напротив типографии) ул.октябрьской революции (маг. “Вуаль”)54 DDул. Университетская (бывш. Ленина), исполком (на первом этаже) (напротив типографии) ул.шевченко, 11 (возле сберкассы) DDул. Шевченко, 11 (возле сберкассы) ул.шевченко (ГБ) DDул. Шевченко, 40б (Больница им. Ленина) ул.юн.коммунаров (напротив центр. аптеки) DDул. Свободы, 14а маг. (маг.шахты «Каштан») ул.свободы (возле им. Засядько) DDул. Светлодарская, 13бс(бывш. Чубаря)и ул.чубаря (перекр. ул. Чубаря (перекр. с ул. Чубаря и Коммунаров) Коммунаров) пос.черевковка (маг. “Южный”) DDпос. Черевковка (маг. «Южный») привокзальная DDпривокзальнаяплощадь площадь славкурорт (санаторий “Юбилейный”) DDул. Олимпийская, 7б (остановка «Лесной») ул.г.батюка (остановка «Лесной») DDул. Центральная, (бывш. К.Маркса), микрорайон Химик 41 (ул.Донская, 7)

Публикация объявления, выделенного черным фоном: одна строка (25 знаков) – 3, 50 гривны строчка.

Публикация объявления, выделенного рамкой и шрифтом: одна строка (25 знаков) – 2, 50 гривны.

Стоимость платного объявления (более одного в рубрику): одна строкаz (25 знаков) – 1, 50 гривны.

Äåòñêèé ìèð.........................ñ.20

zz0,1-1 т Гaзель. Тел. 05024-19-019. zz0,1-1,5 т Гaзель+грузчики. Тел. 066-433-0-222. zzАвто на свадьбу Шкода серебристая А5. Тел. 066-21600-55. zzВывезу черный и цветной металлолом. Тел. 099-30682-80. zzГазeль + грузчики. Тел. 099-453-13-33.

ВЫДЕЛЕНИЕ РАМКОЙ И ШРИФТОМ

ПУБЛИКАЦИЯ ПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

Îäåæäà, îáóâü......................ñ.20

пунктыПункты приемаприема бесплатных объявлений бесплатных киоски «союзпечати» г.славянска объявлений

2

Объявления принимаются по тел.: (06262) 2 - 16-03, 66 - 40-01, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050812-12-10 (понедельник-пятница с 9.00 до 17.00). • в виде SMS по тел. 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10. • в редакции на купоне из газеты по адресу: г.Славянск, ул. Искры, 19, 2 эт., оф. № 3. • на купоне из газеты в киосках «Союзпечати» и др.

ÂÑÅ ÄËя ÄÎÌÀ è îôèñà

35 мм

ÓÑËÓÃÈ

• Объявления, продиктованные по телефону или поданные на одном купоне, размещаются

купон бесплатного объявления

=

вырезаем

купон бесплатного объявления отдаем в газетный киоск

купон бесплатного объявления ïðîäàþ

êóïëþ

ìåíÿþ

ñäàþ

ñíèìó

ïðåäëàãàþ

èùó

îòìåòèòü íóæíîå

текст объявления Заполнять печатными буквами

___________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________ в конце объявления не забудьте указать способ связи (адрес или телефон)

Информация для редакции

Ф.И.О._____________________________ Адрес_________________________________, тел._________________

Объявления принимаются всех киосках гг. Славянска, Николаевки и Святогорска, в редакции: г.Славянск, ул. Искры, 19 (2-й этаж), Объявленияво принимаются во «Союзпечати» всех киосках «Союзпечати» гг. Славянска, Николаевки, Краматорска и Святогорска, в редакции: присылайте по почте: г.Славянск, 84122, главпочтамт, а/я 287. Объявления на купонах из газеты обязательно публикуются в очередном номере газеты их газеты обязательно публикуются в очередном номере газеты БЕСПЛАТНО! г. Славянск, ул. Шелковичная, 19, 2 эт., офис №3. Объявления на купонах БЕСПЛАТНО

Учðåäèòåëü ЧП “Сëàвèíфî”., Íîìåð îòïåчàòàí в òèïîãðàфèè Издатель ЧП ïåчàòíый “Славинфо“ “Кðàìàòîðñêèй äîì”, Íîìåð îòïå÷àòàí â òèïîãðàôèè “Краматорский печатный ã.Кðàìàòîðñê, óë. Оðäæîíèêèäзå, 1-б Òèðàæ êîìïëåêòà 12000 ýêз. дом”, ã. Краматорск, óë. Олекси Тихого, 1-б. Çàêàз N 567/04.

Свèäåòåëüñòвî î ãîñðåãèñòðàöèè ïåчàòíîãî СМИ

ñåðèÿ ÄÖ ¹ 2503–130ïå÷àòíîãî ПÐ Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñðåãèñòðàöèè СМИ Пîäïèñíîй 99063 ñåðèÿ ÄÖ ¹ èíäåêñ 2503–130 ÏÐ Наш сайт: www.slavinfo.dn.ua Ïîäïèñíîé èíäåêñ 99063

îòäåë ðåêëàìû: òåë./ôàêñ 0(626) 66 - 40-01, Òèðàæ 5000 ýêç. 095-207-48-52 Çàêàç N 809/02. E–mail: slavobyav@gmail.com интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»: http://slavinfo.dn.ua

Наш сайт: www.slavinfo.dn.ua

Ðåäàêöèÿ îñòàвëÿåò зà ñîбîй ïðàвî ðåäàêòèðîвàòü è ñîêðàùàòü îбúÿвëåíèÿ, ðàзìåùàòü в ñîîòвåòñòвèè ñ ðóбðèêàìè. Ðåäàêöèÿ îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî ðåäàêòèðîâàòü è Оòвåòñòвåííîñòü зà íåвыïîëíåíèå òðåбîвàíèй ê ñîäåðæàíèþ ñîêðàùàòü îáúÿâëåíèÿ, ðàçìåùàòü â ñîîòâåòñòâèè ñè ðåêëàìы, èíфîðìàöèè в чàñòíых è ðåêëàìíых îбúÿвëåíèÿх ðóáðèêàìè. Îòâåòñòâåííîñòü çà невыполнение èх äîñòîвåðíîñòü íåñåò ðåêëàìîäàòåëü.требований к содержанию рекламы, информации в частных и рекламv – íà ïðàвàх ðåêëàìы

ных объявлениях и их достоверность несет рекламодатель.  – íà ïðàâàõ ðåêëàìû

«Газета объявлений» N 10 (616), 14 марта 2018 г.


Объявления диктуйте по тел.:

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

(присылайте SMS-сообщения)

zzВнутренние отделочные работы. Тел. 066-461-24-23.

Вода. Отопление. Канализация. Установка котлов, любой сантехники. Тел. 050197-91-23.

Г р у з о п ерево з ки по горо д у и Украине,комфортно и недорого. Тел. 095-208-58-49.

Ремонт холодильников морозилок любой сложности замена компрессоров испарителей и других неисправностей на дому с гарантией. Тел.: 095-016-99-45, 095016-99-45.

zzГрузчики. Квартирные, офисные переезды, без выходных. Недорого. Тел. 066586-25-04. zzГрузчики. Перевезем, перенесем, переставим, поможем поднять. Аккуратность гарантируем. Недорого. Тел. 066-004-67-93. zzГрузчики. Перевоз мебели, строймат. и не только, недорого. Тел. 066-146-29-37. zzЗИЛ-130 самосвал. Тел. 095-720-96-91. zzПеревозка до 1т.домашних вещей, другие грузы, грузчики, по городу, Украина, Россия, zzРемонт холодильников на Крым (помощь на таможне). дому с гарантией! Тел. 050Тел. 095-321-43-87. 807-59-28.

Тонировка авто пленкой, без снятия стекол (сертиф. ГАИ). Тел.: 066-227-33-03, 093-562-77-01. zzФиат 3.20 длина,до двух тонн. Тел. 066-944-23-04.

«Ардо», LG, Samsung и др. стир. маш.-автоматов, холодильников. Ремонт на дому, с гарантией. Тел. 050772-98-33. 100% быстро ремонт. стир. маш.-автомат LG, Samsung, и др., кондиционеров. На дому, гарантия. Тел. 050-75-27-321. zzРемонт ТВ на дому с гарантией. Тел. 050-178-25-46. zzРемонт телевизоров и СВЧ-печей на дому. Тел. 095600-34-10.

Ремонт холодильников, на дому, с гарантией, мастер со стажем. Тел. 050-17866-47. Ремонт холодильников, стир. машинавтомат., на дому, гарантия, любой сложности. Тел. 095171-46-16.

Корпусная мебель по индивидуальному проекту. Тел. 095-3530-606.

zzЕвроремонт zzВодопровод, канализация. сложности. Тел. 69-70. Тел. 095-756-91-81. zzВодопровод, канализация. Тел. 050-95-70-416. zzВодопровод, канализация. Копаем троншеи, сливные ямы. Тел. 095-800-39-99.

Перетяжка мягкой мебели любой сложности, изменение дизайна под современную мебель. Тел. 050-76-77-434. zzВсе виды отделочных работ. Тел. 050-598-50-94. zzВсе виды ремонтно-строит. работ. Тел. 050-732-38-85. zzВсе виды сантехнических работ, водопровод. Тел. 095zz«Тёплый пол». Недорого. 395-85-57. Тел. 050-95-70-416. zzБалконы. Тел. 050-95-70Вывоз мусора. Тел. 416. 050-143-18-12. zzБалконы, обшивка, сварка, козырьки. Тел. 095-157-09-03. Вывоз мусора. Тел. zzБез предоплат. Ремонт любой сложности. Тел. 099- 095-017-0347. 374-09-51.

любой zzКопаем траншеи, бетонные 099-280- работы, демонтаж, услуги грузчика, разнорабочего. Тел. 095-497-10-12. zzКопаем траншеи, сливные ямы от А до Я, бетон. работа, кладка кирпича, демонтаж. Тел. 050-048-048-4. zzКровельные работы. Тел. 066-461-24-23. zzКровля. Тел. 050-95-70416. zzКровля любой сложности. Тел. 095-807-80-50. zzКровля. Утепление фасадов. Тел. 095-807-80-50. zzЛестница, 12 м., леса 100 Зака з ы ва й те на кв.м. Тел. 095-157-09-03. весну работы+ матеzzЛюбой ремонт кровли. риалы со скидкой Тел. 095-807-80-50. до 25%. Кровельные zzМалярка. Тел. 050-95-70работы под ключ. 416.

Мансардные крыши, с тро п ил ь н ы е с и с тем ы . М ягкая кровля , метал . , бит у мная , п оли мерная, керамическая черепица. Утепление, облицовка д омов , квартир . Сайдинг, фактурная штукатурка, короед, термо п анели . Доставка материалов. Тел.: 050-18124-62, 097-315-77-29.

Мелкий ремонт по дому, квартире. Тел. 095-637-54-45. М еталлокон с тр у к ц ии : д вери , ворота, решетки, навесы, заборы и др. Автоматика. Нал и безнал расчет. Тел. 095-503-18-03. zzМонтаж отопления, водопровода. Тел. 095-364-34-12. zzОбои, шпаклевка, откосы, покраска. Тел. 066-47-51-267.

zzЕвроремонт любой zzОбои. Тел. 050-95-70-416. zzБетон. работы, стяжка, фундамент. Копаем траншеи Вывоз мусора. Тел. сложности. Тел. 095-520-14-36. zzОтделка. Тел. 050-95-70под воду, слив. ямы от А до Я. 066-726-08-38. 416. Зака з ы ва й те на Тел. 066-040-65-08. zzОтделочные работы, санzzБетонные работы, копка zzВыполним все виды весну работы+ мате- техника. Тел. 050-157-78-52. ям, проводим водопровод, строительных работ (кладка риалы со скидкой zzОткосы любой сложности. канализацию. Демонтаж. Тел. кирпича, шлакоблока, до 25%. Ремонты Тел. 095-395-85-57. 095-497-10-12. газоблока;тротуарная плитка, д омов , квартир , заборы, стяжка, бетон). Тел. Откосы, шпаклевка, балконов л ю бо й 095-747-32-43.

сложности. Перепланировки, подве с н ы е п отолки , гипсокартон. Отоп ление , те п л ы й пол, водопровод, канализация. Строительство- дома, пристройки, павил ь он ы , гара ж и , навесы, беседки. Б ани , ба с с е й н ы . В орота , з абор ы . Доставка материалов. Тел.: 097-31577-29, 050-181-24-62.

zzБетонные работы, стяжка, zzДизайн, ремонт, кладка кирпича, демонтаж. перетяжка мебели. Тел. 050- Тел. 050-048-048-4. zzВыполним замены водо536-90-34. провода, канализации. Тел. zzДизайнерская перетяжка Бригада выполнит 095-46-400-82. офисных комп. кресел, стульев. л ю б ы е р е м о н т н о zzВысотные работы, Тел. 050-614-91-28. строительные работы, балконы, козырьки, утепление, демонтаж. Тел. 099- ремонт крыш. Тел. 095-157Корпусная мебель 09-03. 783-87-86. любой сложности zzГнутые изделия, коньки, Замена стояков водопо индивидуальным отливы, любой цвет. Тел. 095- провода, канализации. zzБригада выполнит строзаказам: к у х н и , ительные работы. Ванные 157-09-03. Тел. 050-90-41-662. шкафы-купе, торговое под ключ.Чистка и ремонт zzДвери. Тел. 050-95-70баков. 416. zzКладка. Тел. 099-37-40-951. оборудование. Тел.: водонагревательных Плитка сантехника, отопление, zzДемонтаж и прочие строzzКопаем траншеи под воду, 095-505-03-39, 066- электрика и т. д. Тел.: 050-294- ительные работы, дешево. Тел. канализацию, сливные ямы от 610-73-48. 050-143-36-79. А до Я. Тел. 095-800-39-99. 02-15, 050-75-06-891.

«Газета объявлений» N 10 (616), 14 марта 2018 г.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

линолеум, гипсокартон и др. внутр. раб., дешево. Тел. 095-8575-884.

zzОткосы. Тел. 050-95-70416. zzОтопление, водопровод, сантехника. Тел. 050-59850-94. zzОтопление, теплый пол, все виды. Тел. 095-395-85-57.

Пескоструйные работы, очистка металла от краски и ржавчины. Тел. 050676-19-87. zzПлитка. Тел. 050-95-70-416.

Плиточные и малярные работы. Недорого, качественно. Тел. 099-08629-96.

http://slavinfo.dn.ua

3


Объявления диктуйте по тел.:

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

(присылайте SMS-сообщения)

 медуслуги  медтовары  медуслуги  медтовары  медуслуги  медтовары  медуслуги

zzВ о с с т а н а в л и в а ю щ и й массаж на дому, после инфаркта инсульта, ДТП, травм. Тел. 095-881-55-14.

Продаю

zzБиотрон. лампа. Тел. 050501-86-17. z zВитафон, прибор вибро-акустич. Тел. 095016-82-77.

zzДиван- книжка, диванмалютка. Тел. 050-833-51-45. zzИнвалид. коляска, нов., на большой вес, поручни для инвалидов. Тел. 099-01-88-926. zzИнвалидные колески, новые. Тел. 095-137-87-65.

zzКоляски инвалидные улич. и комн., в упаковке, новые, срочно. Тел. 095185-56-06. zzЛоктевые костыли, новые. Тел. 095-413-27-79.

zzОВЧ. Тел. 095-22-93-998. zzПодъемник гидравлический с колесами или сдам в аренду. Тел. 099-067-35-10.

Куплю

zzКоврик турманевый Nuga Best -80. Тел. 066-785-62-26. zzУгломер медицинский. Тел. 050-551-40-64.

 медуслуги  медтовары  медуслуги  медтовары  медуслуги  медтовары

zzСтолярные изделия под заказ, любой сложности. Тел.: шлифовка 0508749575 Роман, 050-030- zzЦиклевка, паркета, доски, реставрация 92-13 Антон. zzСтроительные работы. крашеных полов, укладка паркета, доски, ламинат. Тел. Тел. 066-292-46-95. 066-61-31-685. zzПодсобные работы любой zzШтукатурка и отделочные Стяжка, штукатурка, сложности. Тел. 099-620-62-71. zzПолы. Тел. 050-95-70-416. кладка кирпича, шла- работы. Тел. 099-280-69-70. zzПотолки. Тел. 050-95-70- коблока, газобетона. 416. Тел. 099-783-87-86. zzРазнорабочие, без вредных привычек. Тел. 099zzУкладка т ротуарной 287-47-43. плитки. Быстро, качественно. zzРемонт. Тел. 050-95-70- Тел. 050-178-07-12. zzАгентство «Акцент Груп» 416. подготовит документы любой zzРемонт гидравлики, сложности: экспертная оценка, домкраты, роклы складские, присвоение кадастрового подъемники самосвальные номера, приватизация зеи др. гидравлики, а также мельных участков, вхождение стартеров гинератеров, двив право наследства, получение гателей, КПП, редукторов, разрешения на строительство имеется обменный фонд, и ввод в эксплуатацию, подгрузовая разборка , продажа готовка исковых заявлений, всей техники от УАЗа до сопровождение в суде. Тел. Белаза, краны, бульдозеры, 095-294-25-34. самосвалы, погрузчики и другое, или покупаем авто и спец. технику, з/ч. Тел. 095zzУкладка тротуарной плитки 139-16-77. ФМ. Тел. 095-747-32-43. zzРемонт под ключ. Тел. 095zzУкладка тротуарной 105-53-08. плитки, быстро, качественно, не дорого. Тел. 095-05-99-716. Ремонт стир. машинzzУслуги сантехника. Тел. а в т о м а т о в , п а й к а 095-46-400-82. пласт. труб, водоzzУслуги сантехника. Тел. провод. Тел. 095-637- 050-90-41-662. 54-45. zzУслуги электрика. Тел. 095-756-91-81. zzРемонтирую. Тел. 095Адвокат. Тел.: 099399-10-79. Установка сантехzzРемонтно-строительные ники, пайка водопро463-48-10, 2-53-88. услуги. Тел. 095-520-14-36. вода, канализация. zzСантехник. Тел. 095-364Адвокат по банкам и Тел. 099-783-87-86. 34-12.

Строительная бригада выполнит работы любой сложности, строительство домов, заборов, укладка ФЭМа. Тел. 095-469-77-96.

zzУтепление. Тел. 050-9570-416. zzУтепление квартир, высотные работы, балконы, козырьки. Тел. 095-157-09-03. zzУтепление фасадов. Тел. 066-461-24-23.

страховым. Тел.: 099463-48-10, 2-53-88.

Адвокат. Юридические услуги. Тел. 09501-44-812.

zzПодготовка документов для купли-продажи в сфере недвижимости, любой сложности, юридическое сопровождение сделки. Продление сроков вступления в наследство, сопровождение выписки через zzРемонт и перетяжка суд. Тел. 050-471-85-04. мягкой мебели, изготовление новой. Тел. 099-48-40-177. zzРемонт холодильников. Тел. 066-216-00-55. zzСантехник. Тел. 099-3740-951. Внутренние реzzХимчистка пальто, комонтные работы, без стюмов, кожи, свад. платьев, посредника. Тел. 095- одеял, подушек, мягкой мебели, покраска джинсов. Тел.: 05036-46-176. 473-74-93, 063-105-48-76. zzЭлектрик. Тел. 099-37-40Выполню различные 951. работы по дому, двору zzЭлектромонтер. Тел. 066или саду, огороду, не 986-88-49.

Охрана. Все виды охранных услуг. Тел.: 095-502-40-20, 050475-45-04. zzРасклад на картах таро дистанционно, расстояние между нами на качество расклада не влияет. Сниму сглаз, порчу, испуг, негатив. Цена договорная. Елена. Тел. 066-912-78-98.

дорого. Тел. 095-4213-387.

Быстро и дешево пилим деревья. Тел. 095-637-54-45. Настр. и уст. спутн. антенн, 150 каналов, без абонплаты, HD-тюнер, инд. подход к каждому клиенту, кач., гарантия, сервис. Тел. 095-530-82-65.

z zСпутник. ТВ, продажа и настр., перенастр. головок, HD-тюнер. Кач., гарантия, сервис. Тел. 095-53082-65. zzСпутник. ТВ. Корректировка сигнала. ПеренаzzВ о д о н а г р е в а т е л ь н ы е стройка каналов на новые баки. Чистка, монтаж. Водочастоты (1+1,ICTV, СТБ и др.), провод. Тел. 066-76-83-805. zzНевезение в жизни, любви, качество, гарантия. Тел. 050бизнесе? Могу помочь. Смотрю 82-83-704. Гидродинамическая судьбу, избавляю от неудач. zzСпутниковое ТВ чистка канализаци- Тел. 050-565-27-11 (Ирина). Установка настройка спутонных труб. Тел. 050О х р а н а д о м о в и никовых тарелок качественно 620-60-58. не дорого,обновление квартир с помощью каналов,прошивка тюнера. сигнализации. Тел. Тел.: 050-165-26-91, 066-159Настройка спутник. 050-475-45-04. 66-31. Т В от 5 0 грн . , zzТамада на Discovery, Animal свадьбу,юбилей,выпускной. Planet , бесплатно. Тел. 050-275-97-89. Продажа и установка

Ц. рынок, бутик № 23. Тел. 050-223-65-49.

zzМуж на час. Виталий. Тел. 050-801-80-96. zzПокраска и химчистка кожаной и замшевой обуви, сумок, курток, дубленок. Тел.: 050-473-74-93, 063-105-48-76.

4

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

http://slavinfo.dn.ua

«Газета объявлений» N 10 (616), 14 марта 2018 г.


Объявления диктуйте по тел.:

Уст. и настр. спутн. ТВ, Discovery, Animal Planet - бесплатно, качест., гарант., сервис. Тел. 050-8878-487. Уст. ТВ, спутн. ТВ, HD-тюнер, просмотр от 90 рус.-, укр.язычных каналов. Кач., гарантия, сервис. Тел. 099-49-70-239.

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

- инженер-технолог; - токарь ДИП-300; - слесарь-ремонтник; - слесарь-инструментальщик; - токарь-расточник; - мастер отдела технического контроля; - токарь-карусельщик; - машинист крана; Жителям г. Краматорска - доставка транспортом предприятия. Обращ.: г. Славянск, ул. Солодилова, 1. Тел.: 63-55-80 (отдел кадров).

Уст-ка и настройка спутн. антенн, от 150 грн. Качество, гарантия, сервис. Тел. 066-412-81-70. «Слов’янський міський центр зайнятості інформує про наявність вільних робочих місць станом на 12.03.2018 по м. Слов’янську: - Розмітник - Слюсар із складання металевих конструкцій - Токар-карусельник Требуется ООО «Руссоль-Украина» при- - Токар-розточувальник - Токар глашает на работу: наладчик автоматов - Слюсар з механоскладальних робіт (слесарь); - Електромонтер з ремонту та - грузчик; обслуговування електроустат- слесарь КИП; кування - электрогазосварщик;

- Діловод - Інженер з охорони праці - Кухар - Офіціант - Лікар-нарколог - Молодша медична сестра - Головний інженер

- Машиніст автогрейдера - Тракторист - Продавець продовольчих товарів - Охоронник - Музичний керівник - Маляр - Двірник - Майстер - Електрогазозварник - Прибиральник виробничих приміщень (для осіб з інвалідністю)

(присылайте SMS-сообщения)

- мед. сестра - слюсарі ремонтники 5 і 6 розряду - слюсар КВП 5 розряд - електрогазозварник 5 розряду - фрезерувальник 5 розряду - фахівець з інформ. технологіям Звертатись за тел. ‎050-66085-01. zzРабочие строительных специальностей : сварщики, кровельщики, фасадчики. Тел.: 066-754-17-66, 099-363-44-32.

- Головний спеціаліст Спеціаліст державної служби - Оправник електрокерамічних виробів Автомойщики с о/р. - Вантажник Тел. 050-532-60-40 - Слюсар-сантехнік Зв. с 8-до 17 кроме - Фрезерувальник выходных. - Контролер-приймальник - Фільтр-пресувальник (виробництво керамічних, фарАдминистратор в форових та фаянсових виробів) сауну. Тел. 050-66- Тесляр - кондуктор громадського 44-444. - Iнженер-конструктор транспорту (для осіб з - Випробувач електрокера- інвалідністю) zzАдминистратор, оператор мічних виробів - прибиральник територій на звонки, частичная занятость, - Прибиральник територій (для осіб з інвалідністю) можно как подработка на пару часов в день. Тел. 050-68811-39. zzА д м и н и с т р а т о р - г о р ничная в сауну. Тел.: 099-06660-37, 050-968-08-34. zzА д м и н и с т р а т о р - г о р ничная, г. Святогорск, жилье предост. Тел. 095-201-06-06.

- Слюсар-ремонтник - Формувальник ручного - Слюсар з контрольно-виформування мірювальних приладів і авто- Майстер цеху матики - Юрисконсульт - Водій автотранспортних -- Терміст Знімач-укладальник фарзасобів форових, фаянсових та керамічних виробів - Сортувальник сировини, фарфорових, фаянсових та керамічних виробів - Випалювач виробів буді- машинист экскаватора; вельної кераміки - кладовщик материального - Шліфувальник склада; - электромонтер; - оператор котельной; - машинист тракторного подъемника; - Лікар з медицини невід- старший аппаратчик; За справками обращ. по тел. кладних станів - Сестра медична 62-41-72. М а ш и н о с т р о и т е л ь н о м у - Завідувач відділу заводу ЗАО «Бетонмаш» на - Заступник директора - Вулканізаторник постоянную работу требуются: - Пресувальник стрижнів - инженер-конструктор; - Бухгалтер - фрезеровщик;

«Газета объявлений» N 10 (616), 14 марта 2018 г.

zzВ завед. общ. питания помощник повара с о/р, Центр. Универмаг «Мама дома», ЗП от 3 200 грн и выше. Тел. 066-9388-881 ( 9.00-19.00). zzВ маг. розничной сети треб. прод. непродовольственных товаров, возможно без о/р, оф. тр- во. Тел.: 050209-56-23, 067-37-071-40. zzВ прод. магаз. заведующая. Тел. 050-17-00-326. zzВ продуктовый магазин требуется продавец, высокая з/п. Тел. 050-17-00-326.

В центр обслуживания абонентов Киевстар требуется п ро д аве ц - кон с у л ь тант с о / р , стажировка, ответственный, коммуникабельный. Тел. 095-75-333-95. zzВодитель категории С , тракторист на экскаватор «Борекс» на предприятие, на постоянную работу. Тел. 050476-42-49. zzВодитель на ЗИЛсамосвал. Тел. 095-1-400-400. zzВодитель на лесовоз, автослесарь по ремонту груз. техники, машинист гидравлич. экскаватора. Тел. 068-121-01-87.

- шеф-кухар (для осіб з zzАЗС «Омега» на поінвалідністю) Водитель на самостоянную работу требуются - слюсар-ремонтник (для осіб заправщик, операторы АЗС. свал, Зил, Газон. Тел. з інвалідністю) Тел. 095-502-41-15. 050-92-345-93. - агент страховий (для осіб з інвалідністю) АН «Акцент» требуzzВодитель срочно. Тел. Звертатись до Слов’янського ются сотрудники на 099-058-40-57. міського центру зайнятості zzВодитель- экспедитор на (пл Соборна 3, 6 поверх) до должность риелтора, ставка 4 000+ %, обу- хлеб, до 45 л. Тел. 099-709адміністратора. 32-57. ТОВ «СФС ТРЕЙД» запрошує чение, карьерный рост. на роботу працівників за Тел. 050-425-29-78. спеціальностями: zzБухгалтерревизор произв.- торговому предприятию. Тел. 050-522-50-98. zzВ арт-кафе «Карандаш» требуются уборщица и официант (обучаем), повар в холодный цех с О/Р. Тел. 066-520-22-11.

В керамический цех на постоянную работу требуются: замывщица, обжигальщик-ставельщик. Принимаем учеников, проезд оплачивается. Территория ХИМ Пром, Новосодовская площадка. Тел.: 050-64072-13, 095-856-09-11.

zzГипсолетейщик на керам. производство. Тел. 066-14934-41. zzГорничная, мангальщик в гостиницу. Тел. 050-529-88-32. zzГрузчик. Тел. 099-07388-42. zzГрузчик. Тел. 099-77258-77. zzГрузчки на оптовую базу на zzВ дистрибьюторскую пост. раб. Тел. 050-368-04-23. компанию требуется диллер- zzДля доставки блюд тременеджер с о/р в мобильной буется водитель с личным связи. Тел. 095-75-333-95. авто. Тел. 095-347-49-55.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

http://slavinfo.dn.ua

5


Объявления диктуйте по тел.:

Требуется

zzЗаведующий столовой, повара, работники кухни, уборщица. электромонтер, с. Железный порт, Херсонская обл., на сезон май-сентябрь. Тел. 050-174-84-81. zzЗаливщик на горшки. опыт обязателен. большой объем. оплата по сырому. р-н керамкомбинат. заливка насосом. Тел.: 050-567-45-91, 093-06344-35. zzЗаливщик на копилку район жд станции Славкурорт. Тел. 050-688-02-56.

Заливщик на специи, Центр. Тел.: 050-19565-08, 050-907-40-20. zzЗаливщик, замывщица, разнорабочий, Химик. Тел. 050-588-51-30. zzЗаливщик, ул. Димитрова. Тел. 050-470-07-31.

zzЗаливщики, замывщица, художники на подглазурную краску, з/п стабильная. Тел. 095-195-00-01. zzЗамывщица, лепщица-писальщица, чашка, м-н Артема. Тел. 050-181-68-80. zzЗамывщица: шамот, чашка. Тел. 050-621-61-60. zzЗамыщица, декольщица. Тел. 050-88-59-337. zzИнженерземлеустроитель, работа с автокадом. Тел. 050-207-00-58. zzКаменщики, штукатуры, шпатлевщики, гипсокартонщики (Одесса, Киев). Тел. 095-499-99-09. zzКатальщик на гипсовые изделия. Оплата высокая, оф. трудоустройство, можно ученики. Тел. 095-715-66-12.

zzКоммун. предприятию треб.: электромонтер по ремонту элект. оборудования, 4 разряд, инженер ПГС, мастер участка. Тел. 050-912-10-52. zzКузовщик-рихтовщик на СТО, з/п от 10 000 грн./мес, с ОР. Тел. 050-555-55-66. zzКухонный работник на работу в кафе. Тел. 095-37449-55. zzЛепщик ручек, 0,35 гр., оф. тр-во. Тел. 095-185-61-24 зв. с 8.00-17.00 ПН-ПТ. zzЛепщица, каповщик р-н ЖД. Тел. 050-752-28-27. zzЛитейщик, глазуровщица, оф. обязат., р-н Кузни. Тел. 099-503-92-63. zzЛюди для разборки зданий, разнорабочие, оплата ежедневная. Тел. 050-03-16323.

6

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zzМангальщик с о/р, zzПовар в кафе. Зарплата официант, посудомойка. Тел. при собеседовании. Тел. 09537-44-955. 095-635-67-97. zzПовар в кафе. Зарплата при собеседовании. Тел. 095374-49-55. zzПовар-универсал, поварпиццайоло в пиццерию Риа Пицца. График работы посменный. Тел. 066-406-66-02. zzПодсобные рабочие, вахт. методом (командировки), питание+жилье+ проезд бесплат., 27 000 грн./ 3 мес., работа постоянная, срочно. Тел.: 099-960-74-14, 097-683zzМастер-парикмахер, с 45-35. о/р. Тел. 050-658-66-35. zzМастер-приемщик с ОР, автомаляр, кузовщикрихтовщик, моторист, на пост. работу на СТО. Тел. 050-55555-66. zzМашинист бульдозера, экскаватора, фронт. погрузчика, водитель на Белаз, водитель всех категорий, сварщик, эл. слесарь, моторист, горный инженер. З/п высокая. Тел. 068-275-55-66. zzПодсобный рабочий на zzМенеджер по продаже с/х, 5 раб. дней, п. Черевковка. окон пвх, с о/р. Тел. 050-990- Тел. 095-290-42-16. 80-54. zzПродавец в магазин zzМерчендайзеры, с ОР, 6 одежды, бухгалтер. Тел. 095000 грн. Тел. 050-598-94-07. 856-09-46. zzНа постоянную работу zzПродавец в мясной требуются автомойщики с о/р, магазин. Тел. 050-900-21-38. высокая з/п, автокомплекс ATS zzПродавец в отдел по(ул. Ленинградская, 87). Тел. стельного белья ТРЦ «Ярмо095-925-55-80. рочный». Тел. 066-034-00-84. zzНа производство мягкой zzПродавец- консультант в мебели треб. сбивщик магазин» МК мясной» в г. Кр. каркасов- обивщик с о/р. Тел. Лиман. Тел. 050-299-26-35. 050-17-00-326. zzПродавец р-н Ж/Д техикума. Тел. 095-197-41-98. zzПродавец цветов, помощник флориста, на пост. работу. Тел. 095-577-31-38. zzПродавец, р-н ЖД вокзала, киоск. Тел. 095-307-44-24. zzПродавцы в магазин. Тел. 050-781-98-29.

РАБОТА в Польше. Оформление всего 2 000 грн. ЗП 20 000- 25 000, жилье бессплатно. Тел.: 095-489-96-69, 096460-96-69.

zzНа работу в кафе требуется кухонный работник. Тел.: 066950-99-50, 099-058-40-57. zzНа работу в кафе требуется официант. Тел. 095-374-49-55. zzНа работу в кафе требуется помощник повара. Тел. 066950-99-50. zzРабота для строителей. zzНа работу в кафе требуется Очень выгодные условия, помощник повара. Тел.: 066- возможна подработка. Тел. 950-99-50, 099-058-40-57. 095-640-10-86. zzНа работу в кафе требуется творческий, прогрессивный Работа сторожем. повар, готовый воплощать Райгородок. З/п от новые идеи в жизнь. З/п зависит от квалификации. Тел. 4000 грн. Тел. 099277-36-85. 066-950-99-50. zzНабивщик на шамотную zzРаботник на экструллер ( глину. Тел. 050-987-36-33. пр-во пленки). Тел. 050-707Начальник планово- 07-22.

экономического отдела с опытом работы. Тел. 099-382-04-80.

zzОбжигальщик с глазуровкой, литейщик, замывщица, лепщица можно без о/р, в керам. цех. Срочно. Тел. 050908-24-21. zzОтделочники. Тел. 066815-11-57. zzОфициант, парень. Тел. 066-95-099-50. zzОхранник на предприятие. Тел. 050-987-05-52. zzПарикмахер. Тел. 050141-02-98. zzПарикмахер на пост. раб. Тел. 095-315-11-20. zzПекари и повара на жаренные пирожки на пост. раб. Тел. 099-485-62-58 (9.0018.00).

Р аботники в с а д ов ы й ц ентр . Киевская область. Официальное трудоустройство. Жилье п ре д о с тавляет с я . Оплата договорная, два раза в месяц. Тел.: 050-152-20-21, 050-525-09-44. zzРаботу сторожа, без в/п. Тел. 050-87-54-968. zzРабочие мужч. и жен., на пост. работу, з/п высокая, проезд, питание, проживание предост. Тел. 050-787-19-43. zzРабочие произв. тротуарной плитки, р-н Старосодовый, оплата еженедельно. Тел. 050-101-57-87.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

zzРазнорабочие на постоянную работу без ВП. Зарплата достойная. Тел. 050955-55-04. zzРазнорабочие, грузчики. ЗП от 4000 грн. Почасовая оплата. Обращаться ул. Центральная (К. Маркса), 52а. Тел. 095-607-52-23. zzРеализатор на ц. рынок. Тел. 050-517-33-01. zzРеализатор-швея на рынок, швея по ремонту одежды. Тел. 050-164-13-60. zzРезчик по граниту, ручные работы (болгарка). Тел. 050704-81-88. zzРубщики, пильщики дров, со своими пилами, грузчики, оплата ежеднев. Тел.: 050-03163-23, 095-60-45-702, 050-7668-674. zzРубщики, пильщики, грузчики. Тел.: 050-031-63-23, 095-60-45-702, 050-76-68-674.

(присылайте SMS-сообщения)

zzТребуется подсобный рабочий в керам. цех. навыки слесарных и сварочных работ приветствуются. р-н керамкомбинат. Тел. 050-288-69-96. zzТребуется работник с опытом работы росписи шликером и художественной резки. Тел. 050-598-98-59. zzТребуются: формовщик на станок и задувщик. Тел. 050598-98-59. zzХудожник-оформитель на памятники, с ОР. Тел. 050704-81-88.

zzТребуется бухгалтер со знанием 1С и ПК. Стаж работы не менее 3 лет. Тел.: 0504785693. zzТребуется менеджер по аренде недвижимости, ставка + %. Тел.: 0504785693. zzТребуется менеджер по продаже м/пластиковых окон. З/п: 3700 + бонус от продаж. Тел.: 0671921187.

ЧП «СБ «Титан» на пост. раб. треб. охранники, менеджер, оператор пульта централ. наблюд., водитель, электромонтер. Тел. 095-540-17-58.

zzШвеи с опытом работы, помощник закройщика( швейное образование), утюжильщица. Тел. 095-366-76-36. zzШвея на индивидуальный пошив одежды. Срочно! Тел. 050-707-12-63. zzШвея-упаковщица в швейный цех. Тел. 050-14531-06. zzШлифовщик по металл. в частн. предприятие. Тел. 050zzСлесарь- сварщик. Тел. 814-77-61. 050-775-95-65. ищу zzВодитель с о/р, без в/п. Специалист п о Тел. 050-58-06-558. ремонту топливной zzГрузчик, разнорабочий. а п п а р а т у р ы , с о / Тел. 095-81-555-82. zzЖен. 57 лет. без в/п ищет работы, зарплата от по уходу за инв. и по10000 грн. Зв с 8 до работу жилыми людьми, есть о/р, 17, кроме выходных. можно с проживанием. Тел. 050-877-98-56. Тел. 050-532-60-40. zzЖен. ищу подработке оп zzСпециалисты по уте- уборке кв., домов, офисов. плению фасадов. Тел. 099-630- Тел. 095-39-38-917. 71-92. zzИнвалид 2 группы, ищу наzzСтавельщик-выборщик домную работу по г. Славянск. утельной печи, художник, под- Тел. 050-048-04-61. собный работник, глазуровщик. zzИсполнительная, эруОф. т-во, проезд оплач., на дирован. женщина, 49 лет, керам. производство. Тел. 095- ищет работу в дневное время. 185-51-24. Тел. 099-033-44-78. zzСторож на автостоянку. zzИщу работу. Тел. 095-399Тел. 050-210-41-55. 10-79. zzСторож, обжигальщик в zzИщу работу няней, опыт керам. цех. Обращ.: ул. Чубаря, работы есть. Тел. 066-01065. Тел. 050-68-13-766. 93-67. zzСушист в кафе, срочно. zzИщу работу по уборке Тел. 099-058-40-57. офисов, квартир и домов. Тел. zzТехнолог в цех по произ- 095-50-50-270. водству тротуарной плитки. zzИщу работу с ежедневной Тел. 066-422-60-46. оплатой. Тел. 095-715-48-26. zzТорговый представитель zzМастера по ремонту герос личным авто, без ОР. З/п от скутеров. Тел. 095-579-17-32. 8 000 до 10 000 грн. Тел.: 05082-42-877, 095-124-37-57. zzТорговый представитель с личным авто. З/п 8000грн. Тел. 099-020-42-70. zzТребуется девушка со Репетитор английзнанием ПК. Тел. 050-602ского языкa. Подго22-06. zzТребуется заливщик на товка к ЗНО. Возможно копилку район жд станции обучение с нуля. Тел. Славкурорт. Тел. 050-688- 095-733-38-78. 02-56. zzТребуется заливщик( ученик), можно без о/р, но с большим желанием работать! Обучим! Тел. 050-595-44-05.

Т реб у ет с я набивщик тан д ы ров . Р абота в Харькове. Зарплата сдельная, ВЫСОКАЯ, жилье предоставим. Тел.: 066-712-33-36, 063-121-64-61.

http://slavinfo.dn.ua

zzТребуется повар, официант (уборщик зала). Тел.: 0997028968. zzРабота на выезде. Большой выбор вакансий. Высокая з/ плата. Загранпаспорт. Консультации. Помощь с визой. Тел.: 0507433748, Viber; WhatsApp. zzТребуются повара, кухонные работники, официанты. Тел.: 0502921001, 0980721548. zzВ гостиницу на пост. раб. треб. администатор со знанием англ. яз. Тел.: 0660675696. zzВ гостиницу на пост. раб. треб. горничная, желат. с о/ раб. Тел.: 0660675696. zzВ детский магазин по ул. Шкадинова, р-н МРЭО, ТЦ «Арбат» требуется продавец, официальное трудоустройство, зарплата 4000 грн. Тел.: 0505921657. zzВ кафе на постоянную работу требуются мойщица, уборщица. Тел.: 0501484282. zzВ магазин в центре требуется продавец в отдел Посуда. Стекло. Мелкая быттехника. Тел.: 0505968460. zzВ ОСМД требуется слесарь-сантехник, можно пенсионер. Тел.: 0505348938. zzВ салон треб. мастерманикюра и парикмахер. Тел.: 0502162465, 0674611924. zzВ такси требуется водитель. Тел.: 0665569097. zzВодители кат. “С” с опытом работы, з/п 7000 грн. Тел.: 0508008902, 0686227235. zzВодитель в такси, от 26 лет. Тел.: 0505603208. zzДля работы на складе требуются комплектовщики. Звонить с 9-00 до 17-00. Тел.: 0501742858. zzК о м п а н и и - д и с т р и бьютору прод. питания требуется экспедитор. Тел.: 0667885225. zzКрупной торговой компании в связи с расширением требуется оператор в офис. Тел.: 0660677511. zzНа выездную торг. реб. реализ. Тел.: 0999264577. zzНа оптовую базу продуктов питания (сыр, масло), район - Старый город, требуются экспедиторы. З/п 5000, пятидневный рабочий график (пн-пт). Официальное трудоустройство. Тел.: 0509056284. zzНа постоянную работу требуются грузчики (погрузка, выгрузка, занос на этаж пластиковых окон и дверей), з/п до 9000 грн. Тел.: 0957307755. Требуется zzНа предприятие нужен zzВ продуктовый магазин опытный бухгалтер. Неполный требуется продавец. Тел.: рабочий день, с 8.00 до 12.00. 0663876947. Тел.: 0501703714.

«Газета объявлений» N 10 (616), 14 марта 2018 г.


Объявления диктуйте по тел.:

Требуется

zzНа Север треб. торг. работники, пекари (женщины до 50 лет). дорога оплачивается, жилье предост. Тел.: 0509730814, Алла. zzНа СТО треб. автослесари, моторист, электрик. Тел.: 0502792714. zzНа торг. склад требуются грузчики, кладовщик, карщик. Тел.: 0507826896, 0995567976. zzНужен репетитор для обучения игры на гитаре. Тел.: 0959117276. zzНужня женщ. для уборки квартиры. Тел.: 0995242646. zzПредприятию на постоянную работу требуется менеджер-переводчик, английский язык. Неполный рабочий день. Тел.: 0501703714. zzПредприятию на постоянную работу треб. инженер. Образование высшее техническое, знание ПК, знание нормативных документов по проектированию электрических сетей, ПУЭ, ДБН, ЕСКД. Обязанности: просчет спецификаций проектов систем электроснабжения и кабельных трасс, подбор аналогов продукции по спецификациям заказчика, техническое сопровождение проектов. Тел.: 72552, 0676240826. zzПредприятию требуется торговый представитель (продукты питания), з/плата от 8000 грн. Тел.: 0509018969. zzПредриятию на работу треб. водитель кат. “С”. Тел.: 0664084749, 0950350482. zzП р о и з в о д с т в е н н о м у предприятию на постоянную работу требуются электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Тел.: 61780, 0676240053, с 8 до 14.00, по будням. zzП р о и з в о д с т в е н н о м у предприятию на постоянную работу требуются профилировщики, слесарь механосборочных работ, сварщик на машинах контактного (прессового) сваривания, слесарь-инструментальщик. Тел.: 485126, 0676240883, с 8.00 до 14.00. zzВ продовольственный магазин, р-н Автовокзала, треб. продавец в ночную смену. Тел.: 0997089865. zzПредприятию на пост. работу требуются модельщик деревянных моделей, з/плата высокая, стабильная. Тел.: 0504261171. zzТребуются на ООО “Кондитерская фабрика “Дружковская” (офис в пгт Алексеево-Дружковка) водители категории “Е” на автомобили зерновоз, иномарка с прицепом и полуприцепом. Командировки по области и Украине, заработная плата до 20000 грн. Тел.: 0509324392, Игорь Валентинович. zzПредприятию в старой части гроода требуется сторож-котельщица, пенсионного возраста. Тел.: 0951836416. zzТребуются грузчики, зарплата высокая. Тел.: 0992817271. zzВ ресторан Пицца Челентано в Старом городе (район ж/д вокзала) на постоянную работу требуется бармен-кассир и повар. Тел.: 0507314635. zzПарикмахер и мастер маникюра, педикюра. Тел.: 0664854274.

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zzСрочно требуется экскаваторщик, оплата сдельная, офиц. трудоустройство. Тел.: 0502226669, с 8 до 17. zzТребуется торг. представитель с авто и без (кондитерское направление). Тел.: 0997347087. zzШиномонтажник в транспортную компанию, оплата - ставка + %, официальное труд-во. Тел.: 0502226669. zzКраматорскому ферросплавному заводу срочно требуются: бухгалтер по расчету заработной платы, бухгалтер по основным средствам, электромонтеры, машинист автомобильного крана, машинист крана формовки, обрубщик, газорезчик, токарь, машинистобходчик по котельному оборудованию, машинист паровых турбин. Заработная плата выплачивается своевременно. Адр.:Краматорск, ул. Дмитрия Мазура, 18, Тел.: 0674130142, 0503321277. zzТребуются фасовщики, з/п 300 грн. в день. Тел.: 0994403137. zzНа постоянную работу в цех требуются разнорабочие. З/п 150-250 грн./день, выплачивается понедельно. График работы 6ти дневный с 8 до 17. Испытательный срок, стажировка и обучение оплачивается. Старый город. Тел.: 0992436411. zzПрисоединяйтесь к команде профессионалов из English Club. На постоянную работу требуются преподаватели английского, немецкого, китайского языков. Требования: опыт работы от 1 года, высшее образование, уровень B2+. Предлагаем: достойная и своевременная оплата, соц.пакет, возможность обучения и получения межд. сертификатов. Работа в группах и индивидуально. Тел.: 0990573356. zzРабота в Литве и Чехии! От 30000 грн !!! Разнорабочие на стройку, а так же специалисты, асфальтные дороги и сборка металло пластиковых окон. Предоставляется жильё! Полная помощь в оформлении документов. Тел.: 0957477637. zzТребуется ответственная женщина (мужчина) для работы на пункте приема макулатуры, тары. Тел.: 0955506766. zzПредприятию на пост. работу требуются токари. Оплата высокая, стабильная. Тел.: 0504261171. zzПредприятию требуются водители категории С, Е для работы на международных перевозках (Украина-Грузия, Украина-Европа). Официальное трудоустрйоство. Достойная своевременная оплата. Тел.: 0509032351. zzтреб. водитель-экспедитор, кат. В, С. З/п от 6000 грн., 6-дн. раб. неделя. Тел.: 0999444373. zzМясному предприятию требуется экспедитор-грузчик по Донецкой области.\r\ nГрафик работы: 6/1, ненормированный рабочий день. З/п своевременная от 6 тыс. Все вопросы по тел Сергей. Тел.: 0956171366. zzпредприятию требуется электрик с опытом работы. Наличие водит. удостоверения (кат. В). З/плата от 3000 грн. Тел.: 0959450310, Звонить с 9.00 до 18.00. zzТребуется молодой продавец в ларек. Тел.: 0996145909. zzСрочно требуется приемщик стеклотары на Лазурный. Тел.: 0505170704. zzСРОЧНО! Требуется сиделка в районе пос. Беленькое. Тел.: 0509776538. zzСтроительной фирме требуется электрик с опытом работы и сметчик со знанием нормативов ДБН. Тел.: 0509340625. zzТокарь ДИП-500. Тел.: 0505433982.

zzТорговой компании на пост. работу требуются водители, экспедиторы. Тел.: 0502696070. Торговые представители, о/р не менее 1 года. Тел.: 0503918697, 0671257174. zzТреб. администратор, менеджеры, работники банков. Тел.: 0956379005. zzТреб. водитель кат. “Е”. Тел.: 0507084122. zzТреб. некурящая кормящая мать. Поразовая оплата 200 гривен. Тел.: 0668482747. zzТреб. приемщица стеклотары без в/п. Тел.: 0668228540. zzТребуется бухгалтер. Тел.: 0507084122. zzТребуется водитель грузового транспорта кат. “Е”. Тел.: 0504069097. zzТребуется водитель кат. “Е”. Тел.: 0505121661. zzТребуется водительгрузчик. Тел.: 0999233792, с 9 до 18.00. zzТребуется мастер по ремонту обуви. Условия - идеальные. Или сдается в аренду. Недорого. Тел.: 0506994324.

zzТребуется реализатор на Кр. рынок (контейнер, нижнее белье). Тел.: 0666221584, 0501027762. zzТребуется токарь ДИП-200, ДИП-300. Тел.: 0505433982. zzТребуется швея на масспошив. Тел.: 0501416374. zzТребуются грузчики! Погрузка металлолома, Старый город, за ЖД вокзалом. График работы с 7 до 19, выходной плавающий, заработная плата 200 грн., выход выплачивается 2 раза в месяц. Тел.: 0502745832. zzТребуются кровельщики, электрики. Тел.: 0502039264. zzТребуются мед. работни(к) ца по уходу за больными и престарелыми людьми на дому и в больнице. Проживание и питание за счет работодателя. Людмила. Тел.: 0668464953. zzТребуются мед. работни(к) ца по уходу за больными и престарелыми людьми на дому и в больнице. Проживание и питание за счет работодателя. Татьяна. Тел.: 0660271662.

zzТребуется менеджер в отдел продаж, работа в офисе, зарплата от 5500 грн. Тел.: 0508572133. zzТребуется парикмахеруниверсал. Тел.: 0500573631. zzТребуется повар на подработку с навыками работы с тестом в чебуречную. Тел.: 0999555928, с 16 до 19.00. zzТребуется повар, ученик повара, бармен, официант. Тел.: 0997096575. zzТребуется продавец (коммуникабельный, внимательный, подвижный). Тел.: 0509488687. zzТребуется продавец в ларек, повар, кухонный работник в кафе. Тел.: 0951234033, 0506069516. zzТребуется продавец в ликеро-водочный отдел, график работы с 8.00-20.00. Тел.: 0508766205. zzТребуется продавец в магазин зоотоваров. Опыт работы. Территория Лазурный. Тел.: 0508593364. zzТребуется продавец в прод. магазин. Порядочная, общительная, умеющая работать с покупателями. График работы: 2/2 недели. С опытом работы. Район Ст. города. Тел.: 0508220949. zzТребуется продавец в продуктовый магазин в п. Веселый. Тел.: 0501525132. zzТребуется продавец на промтоварную группу (одежда) центральный рынок (Соцгород). Девушка до 35, опыт работы приветствуется, оплата труда ставка+процент от продаж, выплата ежедневно (еженедельно). Тел.: 0951290001. zzТребуется продвец в продуктовый магазин. Тел.: 0951446498.

zzДля работы в летнем кафе требуется повар, помощник повара с опытом работы. Тел.: 0955900058. zzТребуется бухгалтер, полная занятость. Тел.: 0990802213. zzВ салон красоты MonRo требуется мастер маникюра. Клиентами обеспечиваем. Тел.: 0509688994. zzВ кафе в центре города на постоянную работу требуются: администратор, бармен, официант, повар-универсал, охранник. График работы посменно, з/п почасовая, достойная. Еженедельная выплата. Тел.: 0666650001. zzНа СТО на пост. раб. треб. автослесарь, ходовщик, моторист, электрик. Тел.: 0507523777. zzТребутся водитель, категория “С”. Тел.: 0506587656. zzУмеете ремонтировать автомобили, звоните. Тел.: 0502543748. zzТребуются в баню банщик и разнорабочий (рубка дров, топка печки, хоз. работы), оплата понедельно. Тел.: 0992667197. zzУдаленно WOO Comnerce + WP, developer /14000 uah/ php-developer@meta.ua. zzНа автомойку требуются автомойщики. З/п от 3000 грн. Тел.: 0669579772. zzПРаТ ВО “Донбасс Экскавация” на работу треб. водители бензовоза, электрогазосварщик, машинист автогрейдера, водитель автотранспортных средств, мастер на участок. Тел.: 0504254783. zzТребуются фасовщики, з/п 300 грн. в день. Тел.: 0994403137. zzНа оптовую базу продуктов питания требуется водитель (район Старый город). Официальное трудоустройство, пятидневный рабочий график. З/р 5000. Тел.: 0509056284.

«Газета объявлений» N 10 (616), 14 марта 2018 г.

(присылайте SMS-сообщения)

1-комн.кв. продаю Продажа в кредит квартир в недостроеном 9-эт. доме , Центр. Есть офисное помещение на 1 эт. Тел. 050-864-68-87. zz1- комн.кв., 3/5, центр, ул.Королева, 24 кв.м., в хор. сост., м/п окна, новые коммун., не углов., 130 000. Тел. 095636-06-57. zz1,-2,-3,-4- комн. кв., в новострое, разные площади. Тел. 050-95-98-152. zz1-ком. кв. Центр, 2/4, жил. сост., 5800. Тел. 050-80076-94. zz1-ком. кв., мр-н Артёма, 5/5, 32 кв. м, жил. сост., м/п окна, 5500. Тел. 050-800-82-43. zz1-комн. кв Центр 4/5, 31м. кв, м/п окна, 7 000. Тел. 050474-63-34. zz1-комн. кв. 1/5, ЦНИЛ, чех. проект, 36 кв. м., с ремонтом, встр. кухня, шкаф-купе, новое отопление, бойлер, не угл., 234 000 грн. Тел. 095-636-06-57. zz1-комн. кв. 9/9 пер. Виноградный, крыша новая, 5 500. Тел. 050-531-81-44. zz1-комн. кв. Артема, ул. Олимпийская, 5/5, 31м2, квартира в жил. сост., 4800. Тел. 050-800-76-94. zz1-комн. кв. мн- Артема , Лесной, ул. Г. Батюка, 25, 5/9, 37/19/8 кв.м., кирп. дом., улуч. план., жил. сост., не угл., без посредников. Тел. 050-87824-26. zz1-комн. кв. м-н Артема, пер. Парковый, 4/5, с ремонтом, мебелью и техникой, 8 500. Тел. 095-294-25-34. zz1-комн. кв., 1/1, 28 кв.м., удобства, двор, лет. кухня, р-н Машмет, очень дешево. Тел. 097-298-81-71. zz1-комн. кв., 1/2, Масложир, ул. Конева, 31 кв.м., автономн. отопл., жилое сост., нов. газ. печь, не угловая, есть сарай с подвалом, 96 200 грн. Тел. 095-636-06-57. zz1-комн. кв., 1/3, г. Славяногорск, через дорогу лес, рядом ЖД, ремонт, студия, встроен. кухня, новв. сантехника, нов. мебель, гараж, подвал, нов. трубы, 294 300. Тел. 050-95-98-152. zz1-комн. кв., 2/5, центр, 31 кв. м., не угловая, рядом площадь, 7 000. Тел. 050-42529-78. zz1-комн. кв., 2/5, чех. проект, жил. сост., 7 500. Тел. 050-423-41-45. zz1-комн. кв., 2/9, Артема, ул. Батюка, 32/17/8,5 кв. м, треб. ремонта, м/п окна, не углов., кирп. дом. Тел. 095636-06-57. zz1-комн. кв., 2/9, Химик, ул. Донская, 37/19/10 кв. м, жил. сост., 1 м/п окно, балкон утеплен, обшит, с меб. и техникой, не углов., 156 000 грн. Тел. 095-636-06-57. zz1-комн. кв., 3/5, центр, жил. сост., 115 000 грн. Тел. 050-580-65-60. zz1-комн. кв., 3/5, ЦНИЛ, чешка, 36,5 кв. м., дом 1996 г., 230 000 грн., без посредников. Тел. 066-6000-105. zz1-комн. кв., 3/9, 39/19/9, м/п окна, нов. сантехника, нов. входн. дверь, 8 500. Тел. 050471-85-04. zz1-комн. кв., 3/9, Химик, м/п окна и балкон, с меб. и быттех., гор. вода, 216 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-9404-111. zz1-комн. кв., 32/16/6, 3 этаж, кирпичн. дом, вода пост., 3 600. Тел. 050-471-85-04.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

zz1-комн. кв., 4/5, в связи с выездом, 100 000 грн. Тел. 050-580-65-60. zz1-комн. кв., 4/5, косм. рем., встроен. мебель, 7 000. Тел. 050-425-29-78. zz1-комн. кв., 4/5, центр, ул. Чубаря, 32 кв. м, жилое сост., газ. колонка, 121 500 грн. Тел. 095-636-06-57. zz1-комн. кв., 4/5, чех. проект, 36 м.кв, район ж/д вокзала, 8000. Тел. 050-47463-34. zz1-комн. кв., 4/5,отл. сост., 32/16/7, м/п окна, нов. входная дверь, кондиционер, сост. заходи живи, 7 000. Тел. 050471-85-04. zz1-комн. кв., 5/9, 36 м.кв, ул. Коммунаров, отл. сост., 12000. Тел. 050-474-63-34. zz1-комн. кв., 8/9, улуч. планировка, срочно, 4 800. Тел. 050-423-41-45. zz1-комн. кв., 9/9, ул. Коммунаров, м/п окна, 36/19/7, с/у совмещ., балеон не заст., 156 600 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zz1-комн. кв., Артема 1/5, хорошее состояние, 5500 кухня, мебель. Тел. 050-80074-18. zz1-комн. кв., Артема 9/9 , чистая, ухоженная, м/п окна. бойлер, 5 300 торг. Тел. 050800-74-18. zz1-комн. кв., Артема, 1/9, 37 кв. м, жил. сост., м/п окна, 6 500. Тел. 050-800-82-43. zz1-комн. кв., Артема, 2/9, 36 кв. м, жил. сост., м/п окна. Тел. 050-800-82-43. zz1-комн. кв., Артема, 4/9, квартира в хорошем состоянии 38 м кв., 7000. Тел. 050-80074-18. zz1-комн. кв., Артема, 5/5, 30 кв. м, жил. сост., 4 900. Тел. 050-800-82-43. zz1-комн. кв., Артема, м/п окна, бойлер кондиционер, кабельное, балкон застеклен 5500. Тел. 050-800-74-18. zz1-комн. кв., Ж/д, 4/5,отл. состояние,6000,кондиционер, встроенная кухня. Тел. 050800-74-18. zz1-комн. кв., корпоративная, м-н Артема, нижний квадрат., сан. узел разд., евроремонт. Тел. 095-529-93-89. zz1-комн. кв., крупногабарит., 3/9, ул. Свободы, отл. сост. Тел. 050-580-65-60. zz1-комн. кв., Лесной, Артема, 3/9, 39/19/9, новая кухня, м/п окна, отл. сост., 8 500. Тел. 050-471-85-04. zz1-комн. кв., Масложир, 1/2, 31 кв. м, жил. советское сост., есть проект на а/о, 3 500. Тел. 050-800-82-43. zz1-комн. кв., Машмет 45 м кв., косметический ремонт, 105 000грн. Тел. 050-800-74-18. zz1-комн. кв., м-н Артема, 1/5, еврорем., не углов., вода постоянно, 9 000. Тел. 050347-74-09. zz1-комн. кв., м-н Артема, в жил. сост., не угловая, 4/5, 6 100. Тел. 050-347-74-09. zz1-комн. кв., м-н Лесной, 2/9, жил. сост., 6 500. Тел. 050423-41-45. zz1-комн. кв., мр-н Артема, Лесной, 2/5, жил. сост., 110 000 грн. Тел. 050-580-65-60. zz1-комн. кв., новостройка, напротив прокуратуры, бетонмаш. дом, 35 кв. м, новая, без ремонта, 14 000, торг. Тел. 050-555-55-66. zz1-комн. кв., Строймаш, 2/5, 31 кв. м, с ремонтом, м/п окна, не углов., 5 700. Тел. 050800-82-43. zz1-комн. кв., ул. Коммунаров, 7/9, кирп. дом, космет. рем., счетч., 9 000. Тел. 050-580-65-60. zz1-комн. кв., ул. Коммунаров, 8/9, жил. сост., 6 500. Тел. 095-294-25-34. zz1-комн. кв., ул. Лозановича, 2/5, 32/16/6, с ремонтом, меб. и быттех, дорого. Тел. 050-588-89-77.

http://slavinfo.dn.ua

7


Объявления диктуйте по тел.:

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

1-комн.кв.

zzВ люб. сост., возмож. с долгами, рассм. все вар-ты, для себя, срочно. Тел. 050471-85-04. zzВ люб. сост., возмож. с долгами, рассм. все вар-ты, для себя, срочно. Тел. 050471-85-04. zzКвартиру недорого или в рассрочку. Тел. 050-280-30-12.

продаю

zz1-комн. кв., Химик, ул. Донская, 1/2, 27 кв. м, с ремонтом, м/п окна, 85 000 грн. Тел. 050-800-82-43. zz1-комн. кв., центр, 2/9, под ремонт, 6 200. Тел. 095294-25-34. zz1-комн. кв., центр, 3/5, 30 кв. м, жил. сост., 6 000. Тел. 050-800-82-43. zz1-комн. кв., Центр, 3/5, м/п окна, кондиционер, не угл., жил. сост., 6 500. Тел. 050-42341-45. zz1-комн. кв., центр, 4/5, 32/16/7, ремонт, хор. сост, 8 000. Тел. 050-471-85-04. zz1-комн. кв., Центр, 4/5, жил. состояние, цена 5500,газ, колонка, мет. дверь. Тел. 050800-74-18. zz1-комн. кв., Центр, кооператив.4/5,чистая ухоженная, газ колонка, 6500. Тел. 050-800-74-18. zz1-комн. кв., центр, новый дом, 2 этаж, отл. ремонт, мебель остается, 19 000. Тел. 050-471-85-04. zz1-комн. кв., центр, ул. Королева, 1/5, 21 кв. м, м/п окна, не углов., пластик. водопровод и канализ., 144 000 грн. Тел. 050-800-82-43. zz1-комн. кв., центр, ул. Ленина, жилое сост., 2/5, 115 000 грн. Тел. 050-580-65-60. zz1-комн. кв., центр, ул. Окт. Революции, 5/5, 30 кв. м, с ремонтом, м/п окна, не углов., нов. сантех, 7 000. Тел. 050800-82-43. zz1-комн. кв., центр, ул. Урицкого, 4/5, 22 кв. м, жил. сост., 5 000. Тел. 050-80082-43. zz1-комн. кв., центр, улучш. планир., 6 000. Тел. 050-47185-04. zz1-комн. кв., центр, хор. сост, с мебелью и техникой. Тел. 095-294-25-34. zz1-комн. кв., Центр, чех проект,7500, хорошее состояние, новая колонка, кирп. дом, счетчики на все, мебель. Тел. 050-800-74-18. zz1-комн. кв. центр, 2/5, 32/16/7, хор. сост. вода постоянно, докум. готовы, 7 000. Тел. 050-471-85-04. zz1-комн.кв. 3/5, 25 м. кв не угловая, 4300. Тел. 050-47463-34. zz1-комн.кв. 8/9, Лесной 40 м.кв, не угловая, мебель, техника. Тел. 050-474-63-34. zz1-комн.кв. 1/9, 37 кв.м., не углов., 5 500. Тел. 050-34759-53. zz1-комн.кв. 9/9 пер. Виноградный, ремонт, 5500. Тел. 095-593-10-92.

1-комн.кв. р-н автовокзала, рынок,1/5 30,4 кв.м под ремонт. Тел. 050-949-26-64.

8

(присылайте SMS-сообщения)

zz1-комн.кв. Химик, 3/9, пер. Донской, 35кв.м., хор. сост. 6 500. Тел. 095-57874-45. zz1-комн.кв. Центр, 2/5, жил. сост., м/п, не угл., балкон застек., коммун. поменяны, срочно, недорого. Тел. 066222-70-74. zz1-комн.кв. Центр, жил. сост., кирп. дом, 3/5, 6 500, торг. Тел. 050-347-74-09. zz1-комн.кв. Центр, под ремонт, кирп. дом, 2/5, 5 800. Тел. 050-347-74-09. zz1-комн.кв., Артёма, 1/5, ул. Бульварная, 31кв.м., жил. сост. 5 500. Тел. 095-57874-45. zz1-комн.кв., Артёма, 1/5, ул. Бульварная, 31кв.м., жил. сост. 5 500. Тел. 095-57874-45. zz1-комн.кв., Артёма, 2/5, ул. Г.Батюка, 32 кв. м., жил. сост. 5 000. Тел. 095-57874-45. zz1-комн.кв., Химик, жилое состояние, 19, 38 м.кв, 5500 торг. Тел. 050-474-63-34. zz1-комн.кв., 1/5, центр, 5 500. Тел. 095-294-25-34. zz1-комн.кв., 2/5, 32/16/7, обычное сост., жилое, 5 300. Тел. 050-471-85-04. zz1-комн.кв., 2/5, Артема, пер. Парковый, 31 кв.м., кухня 6 кв.м., жил.сост., не углов., нов. коммун., 156 000 грн. Тел. 095-636-06-57. zz1-комн.кв., 2/5, не угловая, бойлер, счетчики на газ, воду, ремонт. Тел. 050660-57-88. zz1-комн.кв., 2/5, пластиковые окна, косметика, 4 300. Тел. 050-347-59-53. zz1-комн.кв., 2/5, р-н автовокз., ул.Фрунзе, 24 кв.м., с рем., не углов., электродом, 195 000 грн. Тел. 095-63606-57. zz1-комн.кв., 2/5, чех. пр., 36 кв.м., кирп. дом, больш. лодж., р-н площади, возм. под офис, 11 000. Тел. 066-31181-61. zz1-комн.кв., 2/5. чех. пр., тепл., уютная, больш. лодж., от хозяина. Тел. 066-47-87-304. zz1-комн.кв., 3/10, м-н Лесной, жил. сост., общ. 37, жил. 20/ 9, больш кухня, 7 500. Тел. 050-801-75-95. zz1-комн.кв., 3/5, балк. пластиков., свежий, косметич. ремонт. Тел. 050-660-57-88. zz1-комн.кв., 3/5, центр, с рем., не угловая. Тел. 095-63606-57.

zz1-комн.кв., 38 кв.м., ул. Василевского, 2/9, м/п окна, заст. балкон, 6 500. Тел. 095294-25-34. zz1-комн.кв., 39/20/9, улучш. планировка, вода постоянно, 5 200, документы готовы. Тел. 050-471-85-04. zz1-комн.кв., 5/5, 31кв.м, кирпичный дом, не угловая, 5 500. Тел. 050-347-59-53. zz1-комн.кв., 5/5, чех. пр., 35, 3 кв.м., жил. 19 кв.м., вода постоянно. Тел. 050-27-38-791. zz1-комн.кв., Артема, 1/5, Олимпийская , 1, есть интернет, вода постоянно. Тел. 099-250-56-48. zz1-комн.кв., Артема, 5/9, 39/19/9. не углов., с рем., 7 500. Тел. 066-322-48-48. zz1-комн.кв., Артема, Василевского, 2/5, чех. пр., квартира под косметику, 7 100. Тел. 050-800-76-94.

zz1-комн.кв., м-н Артема, Василевского, 2/5, жил.сост., 4 900. Тел. 050-800-76-94. zz1-комн.кв., не углов., средн. эт., срочно, не дорого. Тел. 066-322-48-48. zz1-комн.кв., ул Донская, 8/9, под ремонт, 38 кв.м., 5 100. Тел. 050-474-63-35. zz1-комн.кв., ул. Свободы, 10/14, крупногабаритная, 7 700. Тел. 050-347-59-53. zz1-комн.кв., ул. Василевского, 3/10, не углов., м/п окна, космет. рем., 7 900. Тел. 095-294-25-34. zz1-комн.кв., ул.Чубаря, 31 кв.м., 11а, 3/5, без посредников,. Тел. 095-31-22862. zz1-комн.кв., Химик, 9/9, ул. Донская, 38кв.м.,косм. ремонт, 6 000. Тел. 095-578-74-45.

zz1-комн.кв., Артема, Лесной, 3/9, 39/19/9, м/п окна, нов. входн. двери, хор. сост., 8 000. Тел. 050-471-85-04. zz1-комн.кв., Артема, ул. Бульварная, жил. сост., 1/5, 5 500. Тел. 050-800-76-94. zz1-комн.кв., б. Пушкина, 5/5, не углов., балк. заст., 5 400. Тел. 066-322-48-48. zz1-комн.кв., К.Маркса, 2/9, ремонт, 38 кв.м., 15 500. Тел. 050-474-63-35. zz1-комн.кв., Лесной, 2/9, 39/19/9, в хор. сост., жилом, 6 500. Тел. 050-471-85-04. zz1-комн.кв., Лесной, 4/10, жил. 38 кв.м., 8 500, торг. Тел. 050-474-63-35.

zz1-комн.кв., Центр, 2/5, ул. Коммунаров, 31кв.м., под ремонт, не угл. 5 800. Тел. 095-578-74-45. zz1-комн.кв., Центр, 2/5, ул.Фрунзе, 30/17/6, обычн. сост., не угл. 4 500. Тел. 095578-74-45. zz1-комн.кв., Центр, 2/9, ул. Добровольского, 34 кв.м., треб. ремонта. 5 500. Тел. 095-578-74-45. zz1-комн.кв., центр, 3/5. Тел. 050-265-53-59. zz1-комн.кв., Центр, 4/5, ул.Окт.Революции, 31кв.м., жил.сост., м/п окна. 6 000. Тел. 095-578-74-45. zz1-комн.кв., центр, 5/5, vip рем. 2017, есть все, 15 500, торг. Тел. 050-474-63-35. zz1-комн.кв., центр, 5/5, Чубаря, 30/16/6, жил. сост., не углов., 4 500. Тел. 095-57874-45. zz1-комн.кв., центр, ул. свобды, 10/14, 38 кв.м., вода постоянно, хор. жил. сост., 7 600. Тел. 050-800-76-94. zz1-комн.кв., центр, ул. Торская, 3/9, жил. сост., 6 000. Тел. 050-800-76-94. zz1-комн.кв., центр, ул. Торская, под ремонт, 2/9, 5 300. Тел. 050-800-76-94. zz1-комн.кв.-студия, р-н ЖД, с новым евроремонтом. Тел. 099-012-67-12. zz1-комн.квартиру.Чубаря 11а.2 этаж.Без посредников. Тел. 050-565-35-20. zz1-конм.кв., 2/5 , м-н Артема. Тел. 095-295-35-85. zz2-комн.кв., р-н Артема, 7/9, 50 м.кв, после ремонта, все новое. Тел. 050-47463-34.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

http://slavinfo.dn.ua

меняю

zz1-комн. кв + 3-комн. кв + 4 комн. кв. + дом, склады, офисы, гаражи в Артемовске и Святогорске на недвижимость в Крыму. Тел. 066-980-66-33. zz1-комн. кв. + 3-комн. кв. + 4-комн. кв., Артемовск + дом, Святогорс + дом, Яровая, на недвиж. в Крыму, варианты. Тел. 099-530-36-99. zzПродажа и покупка квартир zz1-комн. кв. в Донецке « А V К - Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь » . на двух комнатную (центр) в Обращ.: ул. Лозановича, 8. Тел. Славянске. Тел. 095-484-72-11. zz1-комн. кв.в Донецке, на 095-033-25-63. жилье в центре Славянска. Тел. куплю 095-48-47-211. в Артемовске, 1-комн. кв., 2-комн. 1-,zzКвартиры 2-, 3-, 4- + дом на недвицентр, срочно. Тел. жимость в Крыму, или продам, 095-160-96-88. рассм. вар-ты. Тел. 095-77431-01. zz1-, 2-комн. кв., в любом сост., Святогорск, Николаевка. Тел. 050-588-89-77. продаю zz1-, 2-комн. кв., центр, в любом сост. Тел. 099-350- zz2- комн. кв , ЖД , 3/ 5, жил. 18-20. сост., 8 500. Тел. 050-383zz1,2-комн.кв., средн. эт., 30-84. центр, артема. Тел. 066-311- zz2- комн. кв, 5/ 9, ул. Ком81-61. мунаров, частично с ремонтом, zz1,2-комн.кв., центр. Тел. 11 000. Тел. 050-383-30-84. 066-655-71-72. zz2- комн. кв., 1/5, Моzz1-комн. кв. «AVK- лодежка, кирп. дом., жил. сост., НЕДВИЖИМОСТЬ». Обращ.: 6 000. Тел. 050-423-41-45. ул. Лозановича, 8. Тел. 095- zz2- комн. кв., Химик, 1/ 9, 033-25-63. частично с ремонтом, м / п zz1-комн. кв. в любом р-не. окна, 7 500, торг. Тел. 050-38330-84. Тел. 050-423-41-45. zz1-комн. кв. возм. с ре- zz2-ком. кв. Артема, ул. Гемонтом или под ремонт, рассм. нерала Батюка, 5/5, 44/29/6м2, варианты. Тел. 050-471-85-04. требует ремонта. 7000. Тел. zz1-комн. кв. м-н Артема, 050-800-76-94. zz2-ком. кв., ЖД, 1/2, срочно. Тел. 095-295-35-85. zz1-комн. кв., без по- 44/31/6, автоном. отопл., 5 средников. Тел. 050-588-89-77. 500. Тел. 050-471-85-04. zz1-комн. кв., в люб. сост.в zz2-ком. кв., мр-н Артема, любом р-не, возм. с коммун. 3/5, 41 кв. м, жил. сост, 6200. Тел. 050-800-82-43. долгами. Тел. 050-471-85-04. zz1-комн. кв., в любом р-не zz2-ком. кв., мр-н Артема, города, можно с дорогим рем., ЦНИЛ, 2/5, 46 кв. м, не угл., в хор. сост., можно с меб., для жил. сост., 7500. Тел. 050-800себя, срочно, возм. с дорогим 82-43. еврорем., коммун. долгами. zz2-ком.кв. Артема, Олимпийская, 3/5, 43 кв.м., не Тел. 050-471-85-04. zz1-комн. кв., в любом р-не угловая, жил сост., 7 500. Тел. для себя, возмож. проблем., с 050-800-76-94. zz2-ком.кв. Артема, ул долгами. Тел. 050-580-65-60. zz1-комн. кв., в любом сост., Ясная, 1/5, хороший ремонт. 9 возм. с долгами, не приват., 500. Тел. 050-800-76-94. для себя, срочно. Тел. 050- zz2-ком.кв. Артема, ул. Вольная, 5/5, 44 кв.м., квартира 471-85-04. zz1-комн. кв., в любом сост., в жилом состоянии, 5 000. Тел. возм. с долгами, не приват., 050-800-76-94. для себя, срочно. Тел. 050- zz2-ком.кв. Машмет, 3/5, квартира в жилом состоянии, 5 471-85-04. zz1-комн. кв., в любом сост., 500. Тел. 050-800-76-94. центр, ул. возм. с долгами, не приват., zz2-ком.кв. для себя, срочно. Тел. 050- Коммунаров 5/5, 6 900. Тел. 050-800-76-94. 471-85-04. zz1-комн. кв., в любом сост., zz2-ком.кв., Артема. 5/5, 43 возмож. с долгами. Тел. 066- кв.м, не угловая, 5 500. Тел. 050-800-76-94. 414-70-76. центр, ул. zz1-комн. кв., в центре, на zz2-ком.кв., средн. этаже, в любом сост., Шевченко, 3/3, 58 кв.м., возможно с дорогим рем., для квартира с ремонтом, м/п окна. Тел. 050-800-76-94. себя. Тел. 050-471-85-04. центр, ул. zz1-комн. кв., в центре, на zz2-ком.кв., средн. этаже, в любом сост., Шевченко, 3/3, 58 кв.м., возможно с дорогим рем., для квартира с ремонтом, м/п окна. Тел. 050-800-76-94. себя. Тел. 050-471-85-04. центр, ул. zz1-комн. кв., для себя. Тел. zz2-ком.кв., Шевченко, 3/3, 58 кв.м., 050-044-26-44. квартира с ремонтом, м/п zz1-комн. кв., центр, мр-н окна. Тел. 050-800-76-94. Артема, в любом сост. Тел. zz2-комн. кв по квадратуре 050-580-65-60. 3-комн. кв., 7/14, дорогой zz1-комн.кв. Тел. 066-890- ремонт, новостройка, счетчик 22-75. тепла, воды, в доме резервуар zz1-комн.кв. Химик, в хор. запаса воды, охраняемый дом, сост. или под ремонт, любой консьерж, быттехника, 1 534 этаж. Тел. 050-955-03-56. 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, zz1-комн.кв., с хор. ре- 063-94-04-111. монтом или не дорого под zz2-комн. кв, выведен. с ремонт. Тел. 050-347-59-53. жил. фонда, с разреш. на приzz1-комн.кв., центр или стройку, 30 кв. м., ул. О. РеАртема, любой этаж., сост. под волюции. Тел. 050-425-29-78. рем., в 5 и 9 этажке. Тел. 050- zz2-комн. кв, Запорожье, 955-03-56. 45,3 кв.м, 9/9, сантех. новая, zz1-комн.кв., центр или ремонт частич., комн. раздел. Артема, с рем. или в хор. Возможен обмен на 1-комн. жилом состоянии, в 5 или 9 кв. в Славянске. Тел. 050-7834-314. этажке. Тел. 050-955-03-56.

Вывод из жилого фонда в нежилой, перепланировка квартир, наследство, узаконивание гаражей, посудных цехов и др. помещений. Тел. 050864-68-87.

2-комн.кв.

«Газета объявлений» N 10 (616), 14 марта 2018 г.


Объявления диктуйте по тел.:

2-комн.кв. продаю

zz2-комн. кв. 1/5, 44 кв. м., ул. Ленина, кирп. коопер. дом., цена договор. Тел. 050-42525-91. zz2-комн. кв. 2/9, Центр. Тел. 095-295-35-85. zz2-комн. кв. 2/9, Центр, с ремонтом, мебелью и быт. тех., 432 000 грн. Тел. 050-9598-152. zz2-комн. кв. 3/9, вид на площадь. Тел. 095-295-35-85. zz2-комн. кв. 42 кв. м., 4/5, ул. Ленина, кирп. дом, хор. сост. Тел. 050-425-25-91. zz2-комн. кв. 6/9, с ремонтом, кондиционер, ул. Парковая,1. Тел. 095-16096-88. zz2-комн. кв. м-н Артема, 3/5, жил. сост., балкон застекл., 8 000. Тел. 050-383-30-84. zz2-комн. кв. м-н Артема, 5/5, хор. сост., м/п, комн. разд., 6 500. Тел. 050-34774-09. zz2-комн. кв. м-н Артема, Лесной, 1/9, 8 000. Тел. 066235-65-35. zz2-комн. кв., 1/10, ул. Батюка, отл. сост., с меб., без посред. Тел. 066-942-29-24. zz2-комн. кв., 1/2, ул. Л. Толстого, под бизнес, 519 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 06394-04-111. zz2-комн. кв., 1/5, ж/д. ул. Свердлова, возм. под бизнес, соврем. санузел, кондиц., комн. смежные, хор. сост., 271 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zz2-комн. кв., 2/5, р-н ост. «Молодежная», 41,8/23,3/6,5 кв. м, длинный коридор, кооперат. дом, 203 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zz2-комн. кв., 2/5, сост. обычн. 7 500. Тел. 050-47185-04. zz2-комн. кв., 2/5, центр г. Николаевка, и сдается. Тел. 095-85-60-980. zz2-комн. кв., 3/5, м-н Лесной, комн. разд., м/п окна, не угл., 8 500. Тел. 050-42341-45. zz2-комн. кв., 3/5, хор. жил. сост., с мебелью и техникой, м-н Артема, 8 500. Тел. 050347-74-09. zz2-комн. кв., 4/5, общ. 42 кв. м., Артема, около собеза, дорогой ремонт, почти не жили, машинка-автома, посудойка, холод., плазма, кондиц., натяжные потолки, соврем. санузел, накопит. бак, вода постоянно, 507 600. Тел. 050-95-98-152. zz2-комн. кв., 4/9, центр, хор. рем., ул. Свободы, 200 000 грн., срочно. Тел. 050-58065-60. zz2-комн. кв., 5/5, кирп. дом, комн. разд., передел. в 3-комн. кв., не углов. Тел. 095-60885-98. zz2-комн. кв., 54/36/9, кирпичн. дом, улучш. планир.,автон. отопление, вода постоянно, 11 500. Тел. 050471-85-04. zz2-комн. кв., Артема, 1/5, Молодежная,6500.треб ремонт. Тел. 050-800-74-18. zz2-комн. кв., Артема, 2/5, разд. комн.,43 м. кв., жилое состояние, 7500,Лесной. Тел. 050-800-74-18. zz2-комн. кв., Артема, 3/5, 44 кв. м, жил. сост., 6 700. Тел. 050-800-82-43. zz2-комн. кв., Артема, 4/9, комнаты раздел., улучш. планир., 50/33/9, 7 700. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв., Артема, 44/31/7, больш. коридор,комнаты раздельны, чистый подъезд, сост. хорошее, 7 000, докум. готовы. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв., Артема, 5/5, 47 кв. м, под ремонт, 7 500, торг. Тел. 050-800-82-43.

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zz2-комн. кв., Артема, 5/9, 7600, м/п окна, лоджия,50 кв. м,жилое сост. Тел. 050-80074-18. zz2-комн. кв., Артема, 6/9, Олимпийская, 53кв. м., жилое состояние,7800. Тел. 050-80074-18. zz2-комн. кв., Артема, 6000, разд. комн., не угловая, 4/5, новая дверь, встроенная кухня, zzколонка, кооперативный дом, есть мебель. Тел. 050800-74-18. zz2-комн. кв., Артема, 8000, Бульварная, отл. состояние, встроенная кухня, м/п окна, разд. zzкомн. Тел. 050-800-74-18. zz2-комн. кв., Артема, комн. розд. 5500 жилое состояние,бойлер,45 кв. м. балкон застеклен. Тел. 050800-74-18. zz2-комн. кв., Артема, Лесной, 3/9, 180 000 грн. Тел. 050-580-65-60. zz2-комн. кв., Артема, Лесной, 5/9, улучш. план., хор. сост., не угловая, 7 700. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв., Артема, Лесной, 54/36/9, нов. ремонт, не угловая, улучш. планир, новые окна ,двери, 12 500. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв., Артема, Лесной, 6/9, 54/36/9, улучш. планир. не угловая, 10 500, докум. готовы. Тел. 050-47185-04. zz2-комн. кв., Артема, пер. Виноградный, 9/9, 53 кв. м, не угл., жил. сост., с меб. и техникой. Тел. 050-800-82-43. zz2-комн. кв., Артема, разд. комн. 6600, кирп. дом,4/5 жилое состояние, треб. космет. Торг. Тел. 050-800-74-18. zz2-комн. кв., Артема, ул. Бульварная, 3/5, 41 кв. м, под ремонт, не углов., 7 500. Тел. 050-800-82-43. zz2-комн. кв., Артема, ул. Ген. Батюка, 5/5, 47 кв. м, жил. сост., м/п окна, 8 100. Тел. 050-800-82-43. zz2-комн. кв., Артема, улучш. планир., 54/36/9, 215 000 грн. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв., Артема, ЦНИЛ, ул. Ген. Батюка, 5/5, 50 кв. м, под ремонт, 170 000 грн. Тел. 050-800-82-43. zz2-комн. кв., в хор. сост., в связи с выездом, недорого. Тел. 050-580-65-60. zz2-комн. кв., г. Краматорск, ул. Ульяновская, 207, 7/9, срочно, недорого. Тел. 050-77519-44. zz2-комн. кв., ж/д, 3/3, 42 кв. м, жил. сост., комн. смеж., 7 500. Тел. 050-800-82-43. zz2-комн. кв., ж/д, 3/5, 44 кв. м, жил. сост., 8 200. Тел. 050800-82-43. zz2-комн. кв., ж/д, пер. Лермонтова, 2/2, 40 кв. м, а/о, жил. сост., 5 700. Тел. 050-80082-43. zz2-комн. кв., Лесной, 8/9, 50/35/9, улучш. планир.,8 000 торг. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв., м-н Артема, 4/5, 6 300. Тел. 095-294-25-34. zz2-комн. кв., м-н Артема, 6/9, 54 кв. м., жил. сост., не угл., 10 500. Тел. 050-42341-45. zz2-комн. кв., Молочар, 2/2, 43 кв. м, а/о, бойлер, м/п окна, 5 500. Тел. 050-800-82-43. zz2-комн. кв., мр-н Артема, кирп. дом, 3/5, жил. сост., 130 000 грн. Тел. 050-580-65-60. zz2-комн. кв., мрн. Артема, 44/31/7 кв.м, комн. разд., жилое сост., 7300. Тел. 050471-85-04. zz2-комн. кв., нов. дом, самый центр города, 52/35/8 кв.м, кирп. дом, комн. разд., вода пост., большая лоджия, 15 500. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв., ул. Окт. Революции, 3 эт., 50/35/8 кв.м, высок. потолки, комн. разд., хор. сост., 15 500. Тел. 050471-85-04.

zz2-комн. кв., ул. Окт. Революции, 2/5, 7 500. Тел. 095-294-25-34. zz2-комн. кв., ул. Свободы, 4/9, 54/36/9, 2 кондиц., ремонт. м/п окна, нов. входн. дверь, тамбур, 13 500. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв., Химик, 3/9, 54/36/9, не угловая, хор., жилое сост, 8 500. Тел. 050471-85-04. zz2-комн. кв., Химик, 3/9, раздельн. комн., вода постоянно, хор. сост., 8 500. Тел. 050-425-29-78. zz2-комн. кв., центр, 2/5, 44 кв. м, под ремонт, 8 300. Тел. 050-800-82-43. zz2-комн. кв., Центр, 2/5, комн. разд., не угл., жил. сост., 7 500. Тел. 050-423-41-45. zz2-комн. кв., Центр, 3/4, ул. Ленина, 11 000. Тел. 095-29425-34. zz2-комн. кв., Центр, 8-я школа. 7500, жилое сост., разд. комн. 43 кв. м, есть мебель. Тел. 050-800-74-18.

zz2-комн., Химик, 3/9, пер. Донской, 51кв.м., жил.сост., не угл. 8 500. Тел. 095-578-74-45. zz2-комн.кв, 2/5, Окт. Революции, 43 м.кв, комнаты раздельные, 7500. Тел. 050474-63-34. zz2-комн.кв, 4/5, ул. Юн.Коммунаров, 45 м.кв, жилое состояние, 8500. Тел. 050-474-63-34. zz2-комн.кв, Центр, жил. сост., 3/9, 13 700, торг. Тел. 050-347-74-09. zz2-комн.кв. ул. Льва Толстого, 1/3, 58х33х14, хор. сост., возможно под магазин или офис. Тел. 050-588-89-77. zz2-комн.кв. 1/1, центр, ул. Почтовая, 72, автономн. отоплен, кирпичн. дом., част. с рем., комн. смежн., 150 000. Тел. 050-94-24-304. zz2-комн.кв. 2/3, 50 кв.м., сарай б/б, р-н Музея, 5500. Тел. 066-292-46-95. zz2-комн.кв. 2/9, р-н площади, кирп. дом. Тел. 09395-11-708.

zz2-комн. кв., центр, выведена из жилого фонда, О. Революции, есть разреш. на пристройку, 22 000. Тел. 050471-85-04. zz2-комн. кв., центр, космет. рем., 2/5, 160 000 грн. Тел. 050-580-65-60. zz2-комн. кв., центр, м/п окна, чистый подъезд, кондиц., 7 700. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв., Центр, Окт. Революции, 3/5,жилое состояние, 43 кв. м,7500. Тел. 050-800-74-18. zz2-комн. кв., центр, ремонт, встроен. мебель, 3/5, 260 000 грн. Тел. 050-580-65-60. zz2-комн. кв., Центр, Свободы, 1/9, хорошее сост., 11000, м/п окна, линолеум, большая кухня 50 кв. м. Тел. 050-800-74-18. zz2-комн. кв., центр, ул. Ленина, чех. проект, жилое сост., 130 000 грн. Тел. 050580-65-60. zz2-комн. кв., центр, ул. Торская, 3/4, 45 кв. м, не углов., жил. сост., м/п окна, 8 500. Тел. 050-800-82-43. zz2-комн. кв., центр, ул. Торская, 3/5, 52 кв. м, жил. сост. Тел. 050-800-82-43. zz2-комн. кв., Центр, хор. состояние, 7/9, 11000, м/п, окна,нов. линолеум, мебель. Тел. 050-800-74-18. zz2-комн. кв., Чубаря, 4/5, жил. сост., 8 000 , торг. Тел. 050-383-30-84. zz2-комн. кв. Артема, 44/31/7, разд. комн., не угловая, 5 000, докум. готовы. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв. ЖД, 52/35/8, кирп. дом, не углов., отл. жил. сост., 10 500. Тел. 050-47185-04. zz2-комн. м-н Артема, ул. Бульварная, не угл., балкон застеклен, кирп. дом., срочно недорого. Тел. 066-222-70-74.

zz2-комн.кв. кирп. дом, м-н Артема, комн. разд., жил сост., м/п окна, 6 000. Тел. 050-34774-09. zz2-комн.кв. м-н Артема, 3/5, 44/32/6, хор. сост., комн. разд., не угл., кирп. дом., срочно, недорого. Тел. 066222-70-74. zz2-комн.кв. на Артёма в жилом состоянии, тёплая, 5/5 этаж. комн.раздельные,рядом остановка, садик, магазин 9500 Торг. Тел.: 099-097-81-08, 050-505-11-60. zz2-комн.кв. Центр, частич. ремонт, перепланировка, 2/5, 7 500. Тел. 050-347-74-09. zz2-комн.кв. центр., 4/9, не углов., кирпичн. дом, 7 700. Тел. 050-347-59-53. zz2-комн.кв., 3/9, ул. Карла Маркса, 53 м.кв, 13 500. Тел. 050-474-63-34.

«Газета объявлений» N 10 (616), 14 марта 2018 г.

(присылайте SMS-сообщения)

zz2-комн.кв., 4/9, кирпичный дом, ул. Коммунаров, 7700. Тел. 050-474-63-34. zz2-комн.кв., 5/5, р-н Артема, не угловая, крыша исправна, 6500. Тел. 050-47463-34. zz2-комн.кв., 1/1, ул. Почтовая, 72, 52/33/8, автоном. отопл., кухня с рем., с удобствами, нов. проводка, выс. потолки, очень теплая, 150 000. Тел. 066-222-70-74. zz2-комн.кв., 1/5, кирпичн. дом, 150 000. Тел. 050-66057-88. zz2-комн.кв., 2/2, р-не пам. Шевченко, 48,6, АГВ, ОСНД, раздел. комн., сарай, рем., 6 500. Тел. 093-95-11-708. zz2-комн.кв., 2/3, 50 кв.м., раздел. комн., р-н музея, сарай, 5 500. Тел. 050-53181-44. zz2-комн.кв., 3/5, Артема, раздельные комнаты, пластиковые окна, 7500. Тел. 050474-63-34. zz2-комн.кв., 3/9, ул. Карла Маркса, 53 м.кв, 13 500. Тел. 050-474-63-34. zz2-комн.кв., 3/9, ул. Свободы, 50 м.кв, 12500. Тел. 050-474-63-34. zz2-комн.кв., 4/14, Свободы, 33, ламинат, нов. межкомн. двери, нов. дер. окна., балк. заст. 343 000. Тел. 050-95-98-152. zz2-комн.кв., 4/5, не угловая, 8 500. Тел. 050-34759-53. zz2-комн.кв., 4/5, раздел. комн., ремонт, не угловая, кирпичн. дом. Тел. 050-66057-88. zz2-комн.кв., 4/9, Артема, жил. сост., 52 кв.м. Тел. 095636-06-57. zz2-комн.кв., 4/9, Химик, не угловая, жилое состояние, вода постоянно, 9500. Тел. 050-474-63-34. zz2-комн.кв., 5/5, дом коопер. комн. разд., р-н ОШ 8, 5 900, торг. Тел. 050-53181-44. zz2-комн.кв., 5/5, не углов., космет. рем., 5 000. Тел. 066322-48-48. zz2-комн.кв., 5/5, центр, 8000. Тел. 050-474-63-34. zz2-комн.кв., 50 кв. м., чех. проект, ул. Коммунаров, 7500. Тел. 050-531-81-44. zz2-комн.кв., 7/9, ул. Коммунаров, с мебелью и техникой, 10000. Тел. 050-47463-34. zz2-комн.кв., Артёма, 1/5, ул. Бульварная, 44 кв.м., жил. сост., разд. комн., балкон. 6 700. Тел. 095-578-74-45. zz2-комн.кв., Артёма, 2/5, пер. Батюка, 44 кв.м., жил. сост., разд. комн. 7 500. Тел. 095-578-74-45. zz2-комн.кв., Артёма, 5/5, ул.Г.Батюка, 43кв.м., обычн. сост. 5 500. Тел. 095-57874-45.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

zz2-комн.кв., Артёма, 5/9, ул.Г.Батюка, 51кв.м., разд. комн., жил. сост. 9 000. Тел. 095-578-74-45. zz2-комн.кв., Артема, Лесной, ул. Г. Батюка, свеж. еврорем., не углов., с нов меб., 19 600. Тел. 050-800-76-94. zz2-комн.кв., Артема, р-н Лесного, 3/5, отл. сост., 9 000. Тел. 050-800-76-94. zz2-комн.кв., Артема, ул. Бульварная, 5/5, 6 000. Тел. 050-800-76-94. zz2-комн.кв., Артема, ул. Ген. Батюка, 1/5, жил. сост., 8 000. Тел. 050-800-76-94. zz2-комн.кв., Артема, ул. Олимпийская, 4/5, жил. сост., 7 000. Тел. 050-800-76-94. zz2-комн.кв., Вокзальная, 5/5, жил.сост., 45 кв.м., 7 000, торг. Тел. 050-474-63-35. zz2-комн.кв., ж/д, сталинка, а/о, 2/2, 5 700. Тел. 050-80076-94. zz2-комн.кв., Лесной, 6/9, косм. рем., 54 кв.м., 14 000, торг. Тел. 050-474-63-35. zz2-комн.кв., не углов., балк., заст., срочно. Тел. 066322-48-48. zz2-комн.кв., Николаевка. Тел. 066-906-58-47. zz2-комн.кв., Николаевка, центр, не углов., без рем., без долгов, сарай, подвал. Тел. 099-009-49-40. zz2-комн.кв., р-н Артема, косм. рем., 6 700,торг. Тел. 095-314-84-99. zz2-комн.кв., ул. Вольная, 2/5, жил.сост., 47 кв.м., 7 500. Тел. 050-474-63-35. zz2-комн.кв., ул. Свободы, 7/9, жил. сост., 9 000. Тел. 050801-75-95. zz2-комн.кв., ул.Бульварная, 1/5, жил.сост., 7 500, торг. Тел. 050-474-63-35. zz2-комн.кв., ул.К.Маркса, 9/14, 52 кв.м., хор. сост., рем. в туал., кухне, м/п окна. Тел. 095-294-25-34. zz2-комн.кв., Центр, 1/5, ул.Чубаря, 45 кв.м.,жил.сост., разд. комн. 7 500. Тел. 095578-74-45. zz2-комн.кв., Центр, 2/2, ул.Льва Толстого, 50 кв.м., жил. сост. 7 500. Тел. 095-57874-45. zz2-комн.кв., центр, 2/5, 44/30/6, комн. раздельные, 7 500. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн.кв., Центр, 3/5, ул.Окт.Революции, 44 кв.м., жил. сост., разд. комн. 8 300. Тел. 095-578-74-45. zz2-комн.кв., центр, 3/9, м/п окна, жил. сост. Тел. 066-32248-48. zz2-комн.кв., центр, 4/9, не углов., кирпичн. дом, 7 700. Тел. 050-347-59-53. zz2-комн.кв., Центр, 5/5, ул.Юн.Коммунаров, 45/30/7, жил. сост. 7 500. Тел. 095-57874-45.

http://slavinfo.dn.ua

9


Объявления диктуйте по тел.:

2-комн.кв. продаю

zz2-комн.кв., Центр, 5/5, Чех. проект, 52кв.м., жил. сост, разд.комн. 9 000. Тел. 095-57874-45. zz2-комн.кв., Центр, жил. сост., не угл., част. с мебелью, теплая, м/п, срочно недорого. Тел. 066-222-70-74. zz2-комн.кв., центр, ул. Инсры, 4/5, чех. пр., комн. раздел., в хор. сост., 314 000, хор. сост. Тел. 050-588-89-77. zz2-комн.кв., Центр, ул. Свободы, 7/9, не углов., жил. сост., 9 800. Тел. 050-80076-94. zz2-комн.кв., центр, ул. Торская, 5/9, не углов., раздел. планировка, жил. сост., 9 000. Тел. 050-800-76-94. zz2-комн.кв., центр, чехпроект, 5/5, 7 500. Тел. 050347-59-53.

куплю

zz2-, 1-комн. кв., центр, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04. zz2-, 1-комн. кв., центр, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04. zz2,3- комн.кв., недорого, центр, можно без рем., без посредников. Тел. 050-077-72-02. zz2-3-комн. кв. р-н 8 школы, Центр, 1 школы. Тел. 095-3033-472. zz2-комн кв. для себя. Тел. 095-295-35-85. zz2-комн. кв, без ремонта, до 100 000. Тел. 095-160-96-88. zz2-комн. кв. в любом р-не. Тел. 050-423-41-45. zz2-комн. кв. для себя. Тел. 050-864-68-87. zz2-комн. кв., в любом р-не города, можно с дорогим рем., в хор. сост., можно с меб., для себя, срочно. Тел. 050-47185-04. zz2-комн. кв., в любом р-не города, можно с дорогим рем., в хор. сост., можно с меб., для себя, срочно. Тел. 050-47185-04. zz2-комн. кв., в любом р-не, рассм. люб. вар-ты. Тел. 050580-65-60. zz2-комн. кв., в любом сост., без посред. Тел. 050-58889-77. zz2-комн. кв., в любом сост., возм. с долгами, не приват., для себя, срочно, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв., в центре, Артема, парк, возмож. с долгами. Тел. 050-981-26-97. zz2-комн. кв., в центре, можно с дорогим ремонтом, желат. в 9-эт. доме, можно со встр. меб., для себя, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв., в центре, на средн. этаже, в любом сост., возможно с дорогим рем., для себя. Тел. 050-471-85-04.

10

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zz2-комн. кв., возм. с хорошим дорогим рем., для себя. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв., для себя. Тел. 050-044-26-44. zz2-комн. кв., для себя. Тел. 050-861-11-38. zz2-комн. кв., для себя, мр-ны Артема, Лесной, возм. с хор. рем. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв., для себя, р-н не важен, срочно. Тел. 050580-65-60. zz2-комн. кв., мр-н Артема, в 9-эт. доме, для себя. Тел. 050471-85-04. zz2-комн. кв., мр-ны Артема, центр, в люб. сост., рассм. все варианты, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв., мр-ны центр, Артема, возм. с дорогим еврорем., рассм. все варианты. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв., мр-ны центр, Артема, возм. с дорогим еврорем., рассм. все варианты. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв., улучш. план., возм. с отлич. рем., рассм. все варианты. Тел. 050-471-85-04. zz2-комн. кв., центр, возмож. с дорогим ремонтом, рассм. все вар-ты. Тел. 050471-85-04. zz2-комн. кв., центр, можно с рем., для себя. Тел. 050-47185-04. zz2-комн. кв., центр, мр-н Артема, мр-н Химик, возмож. с дорогим ремонтом. Тел. 050471-85-04. zz2-комн.кв. с хорошим ремонтом. Тел. 050-347-59-53. zz2-комн.кв., ЖД, под рем. или в жил. сост., любой этаж. Тел. 050-955-03-56. zz2-комн.кв., Химик, в хор. сост. или под рем., любой этаж. Тел. 050-955-03-56. zz2-комн.кв., центр или Артема, с рем. или в хор. жил. сост., 5 или 9 этажке. Тел. 050955-03-56.

меняю

zz2-комн. кв., центр Краматорска, на жилье в центре Славянска. Тел. 050-428-29-15. zz2-комн. кв., центр Краматорска, на жилье в центре Славянска. Тел. 050-428-29-15.

3-комн.кв. продаю

zz3 - комн. кв., м-н Артема, 1/9, м/п окна, улуч. планир., жил. сост., 8 700. Тел. 050-42341-45. zz3- комн. кв., Артема, 2/ 9, 64 кв. м., 8 600. Тел. 050-80076-94. zz3- комн.кв., Артёма, 3/9, 65 кв.м. жил. сост., не угл. 9 000. Тел. 095-578-74-45. zz3- комн.кв., ул.Свердлова, малогабар., 43. кв.м., 1/3, 6 300. Тел. 095-294-25-34.

zz3-ком.кв. Ж/Д, ул. Свердлова, 5/5, 65м2, квартира под ремонт, 7 000. Тел. 050800-76-94. zz3-комн кв., мр-н Артема, 3/9, космет. рем., 190 000 грн. Тел. 050-580-65-60. zz3-комн. кв. 1/10, м-н Артема, отл. место, автоном. отопл., м/п окна, хор. сост, 442 000 грн. Тел. 050-95-98-152. zz3-комн. кв. 69х41х8 кв.м., ул. Юн. Коммунаров, 8/9, жил. сост., 430 тыс грн. Тел. 050425-25-91. zz3-комн. кв. Артема, ул. Г. Батюка, 5/5, 65 кв. м.,жил. сост.,треб. косметики, 8 000. Тел. 050-800-76-94. zz3-комн. кв. срочно, 66 , 2 кв. м., кухня 8,9 кв. м., теплая, не угл., 4/9, кондиционер, бак, счетчики, без долгов, без посред. Тел. 050-94-66-393. zz3-комн. кв. Центр, 4/4, хор. сост. Тел. 095-294-25-34.

zz3-комн. кв., 2/5, возле рынка , мр-н артема, 145 000 грн. Тел. 050-580-65-60. zz3-комн. кв., 3/3, центр, ул. Шевченко, 82/56 кв. м, част. м/п окна, 413 000 грн. Тел. 050-959-81-52. zz3-комн. кв., 3/5, ЦНИЛ, чех. проект, 62 кв. м, 2 лоджии, м/п окна, ремонт 10-лет. давности, 302 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zz3-комн. кв., 3/9, пер. Виноградный, 3, м/п окна, хор. сост., без посред. Тел. 096100-58-48. zz3-комн. кв., 4/5, 57 кв.м., не угловая , 7 500. Тел. 050425-29-78. zz3-комн. кв., 5/9, Артема, жил. сост., 11 000. Тел. 050425-29-78. zz3-комн. кв., 56/39/6, кирп. дом, удобн. планир., газ колонка, большой коридор, до площади 3 мин, 11 000. Тел. 050-471-85-04.

zz3-комн. кв., 8/9 ул. Свободы, 65х389, ул Свободы, кирп. дом, р-н Площади. Тел. 050-425-25-91. zz3-комн. кв., в сталинке, 2/3, 69х42х7 кв. м., ул. Ленина, р-н площади, отл. сост., част. мебель. Тел. 050-425-25-91. zz3-комн. кв., 1/2, р-н Ж/Д, ул. Свердлова под бизнес, цена договорная. Тел. 050-86468-87. zz3-комн. кв., 1/2, ул. Свердлова, рядом ост. «Школьная», можно под бизнес. Тел. 050-872-03-60. zz3-комн. кв., 1/5, Чубаря, угловая, теплая, есть подвал, нет балкона, 237 500 грн. Тел. 050-95-98-152. zz3-комн. кв., 1/9, Батюка, 21. Тел. 095-059-33-63. zz3-комн. кв., 2/9, Химик, ремонт в ванной и туалете, балкон заст., 65/39 кв. м, аккурат. сост., 399 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-9404-111.

zz3-комн. кв., 7/9, ул. Юн. Коммунаров, жил. сост., не угловая, 15 500. Тел. 050-42529-78. zz3-комн. кв., Артема, 1/5, жило состояние 57 кв. м,7500, ухоженная, уютный двор. Тел. 050-800-74-18. zz3-комн. кв., Артема, Лесной, 4/5, 160 000 грн. Тел. 050-580-65-60. zz3-комн. кв., Артема, Лесной, не угловая, докум. готовы, 11 500. Тел. 050-47185-04. zz3-комн. кв., Артема, пер. Ген. Батюка, 4/5, 64 кв. м, простой ремонт, 2 лоджии, 12 600. Тел. 050-800-82-43. zz3-комн. кв., Артема, ул. Бульварная, 4/5, 43 кв. м, жил. сост., бойлер, с/у раздел., недорого. Тел.: 050-999-53-15, 050-823-07-89. zz3-комн. кв., Артема, ул. Парковая, 5/5, 53 кв. м, жил. сост., треб. космет. ремонта, 8 400. Тел. 050-800-82-43. zz3-комн. кв., Артема, ул. Ясная, 2/5, 54 кв. м, комн. раздел., нов. м/п окна, вход. дверь, под ремонт, 9 500. Тел. 050-800-82-43. zz3-комн. кв., Артема, ЦНИЛ, 1/5, 53 кв.м, не угл., 7500. Тел. 050-573-62-42. zz3-комн. кв., Артема,65кв. м, Молодежная ост., 2/9, кухня 9 кв. м, разд комн. Тел. 050800-74-18. zz3-комн. кв., бул. Пушкина, 1/5, хор. состояние, космет. ремонт, 10500, м/п окна, мет. дверь. Тел. 050-800-74-18. zz3-комн. кв., Ж/д кирп. дом, 10000, чех. проэкт, с мебелью,хор состояние. Тел. 050-800-74-18. zz3-комн. кв., ж/д, «сталинка», есть сарай, погреб, закрытый уютный двор, или меняю на две 1-комн. кв. Тел. 066-041-55-76. zz3-комн. кв., Ж/д, 1/5, 48 кв. м, 8500, жилое состояние, кирп. дом. Тел. 050-800-74-18. zz3-комн. кв., ж/д, пер. Лермонтова, 2/5, 50 кв. м, м/п окна, 8 500. Тел. 050-80082-43.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

http://slavinfo.dn.ua

(присылайте SMS-сообщения)

zz3-комн. кв., Машмет, ул. Дарвина, 2/5, 52 кв. м, с/у раздел., не углов., жил. сост., 7 500. Тел. 050-800-82-43. zz3-комн. кв., м-н Артема, жил. сост., с меб., не углов., 4/5, 7 200, срочно. Тел. 050347-74-09. zz3-комн. кв., пер. Парковый, 1/5, 53/37/6,6, с ремонтом, 250 000 грн. Тел. 050-588-89-77. zz3-комн. кв., Строймаш, ул. Новый быт, 4/5, 64 кв. м, не углов., жил. сост., 9 500. Тел. 050-800-82-43. zz3-комн. кв., ул. Василевского, 370 000, 1/9. Тел. 050-806-56-53. zz3-комн. кв., ул. Свободы, 4/9. крупногабарит., жил. сост., 190 000 грн. Тел. 050580-65-60. zz3-комн. кв., ул. Свободы, 65/41/9, улучш. планир., вода постоянно, лоджия, 11 500, докум. готовы. Тел. 050-47185-04. zz3-комн. кв., ул. Торская, 3/5, 72 кв. м, советское сост., 2 балкона, 12 600. Тел. 050-80082-43. zz3-комн. кв., ул. Юн. Коммунаров, 4/5, жил. сост., 330 000 грн. Тел. 050-588-89-77. zz3-комн. кв., Химик, 7/9, 65 кв. м, под ремонт7500. Тел. 050-800-74-18. zz3-комн. кв., Центр 8500, жилое состояние, 4/5, 57 кв. м,8-школа,. Тел. 050-80074-18. zz3-комн. кв., центр, 3/5, жил. сост., 140 000 грн. Тел. 050-580-65-60. zz3-комн. кв., центр, 68/42/9, лоджия, балкон, улучш. планир., вода постоянно, срочно, 11 000. Тел. 050-471-85-04. zz3-комн. кв., центр, в хор. сост., входн. двери замен., окна м/п, не угловая, 5/5, 8 500. Тел. 050-347-74-09. zz3-комн. кв., Центр, разд. комн.,3/5, хор состояние, 9000, м/п окна, бойлер. Тел. 050800-74-18. zz3-комн. кв., Центр, Свободы, крупногабаритная, с ремонтом, м/п окна, бронированная дверь, сигнализация. Тел. 050-800-74-18. zz3-комн. кв., центр, ул. Чубаря, 5/5, 57 кв. м, не углов., с/у раздел., не углов., сделан хор. ремонт, м/п окна, хор. крыша, 8 700. Тел. 050-80082-43. zz3-комн. кв., центр, ул. Юн. Коммунаров, 4/5, не угловая, сост. хор., 12 500. Тел. 050471-85-04. zz3-комн. кв., центр, улучш. планир., 65/41/9, кирпич. дом, 5 этаж, 8 900. Тел. 050-47185-04. zz3-комн. кв., центр, Юн. Коммунаров, 5/9, 69/41/9, хор., жил. сост., 15 500. Тел. 050-471-85-04. zz3-комн. кв., чех. проект, ремонт, меб., техника, 260 000 грн. Тел. 050-580-65-60. zz3-комн.кв, ул. Шевченко, 3/3, 85 кв.м, два балкона, 10 500. Тел. 050-347-59-53. zz3-комн.кв. 3/3, 78 кв. м., комн. разд., 2 балкона, сарай, ухожен., р-н военкомата, обмен, 13 000. Тел. 097-29881-71. zz3-комн.кв. м-н Артема, 2/5, 10 500. Тел. 050-34774-09. zz3-комн.кв. ул. Лозановича, 2/5, не угловая, 13 500. Тел. 050-347-59-53. zz3-комн.кв., 3/14, ул. Свободы, 75/40/8, обычное сост., без ремонта, рядом с квартирой кладовка. Тел.: 05095-98-152, 063-94-04-111. zz3-комн.кв., 5/9, Свердлова, 66 м.кв, 15000. Тел. 050-474-63-34. zz3-комн.кв., ул. Ленина, 2й этаж, кирпичный дом, 14 500. Тел. 050-347-59-53. zz3-комн.кв., 1/2, Николаевка, общ. 68 кв.м., жил. 47 кв.м., 7 кв.м. кухня, жил. сост., гараж, сарай с подвалом, 230 000 или обмен на Славянск. Тел. 050-588-89-77.

zz3-комн.кв., 2/5, Артема, 55 кв.м. в жил. сост., м/п окна, кирп. дом, 208 000. Тел. 095636-06-57. zz3-комн.кв., 2/5, не углов., раздел. комн., м/п окна, кооператив, 9 500. Тел. 050-34759-53. zz3-комн.кв., 3/4, ЖД, Свердлова, общ. 44,6, колонка, встроен. кухня, современный санузел, подвал, свой ЖЕК, хор. ремонт, 340 000 грн. Тел. 050-95-98-152. zz3-комн.кв., 3/5, углов., жил. сост., 5 500. Тел. 066-32248-48. zz3-комн.кв., 4/5, Центр, 56 м.кв, требует ремонта, 8500. Тел. 050-474-63-34. zz3-комн.кв., 4/9, р-н Химик, 66 м.кв, вода пост., 10000. Тел. 050-474-63-34. zz3-комн.кв., 47 кв.м., ул. Чубаря, 5/5, кирпичн. дом, 8 000. Тел. 050-347-59-53. zz3-комн.кв., 5/5, Артема, отл. планир., раздел. комн., крыша не течет, необходим ремонт, 186 000. Тел. 050-9598-152. zz3-комн.кв., 5/5, кирп. дом, в хор. сост., 7 500. Тел. 095-9270-790. zz3-комн.кв., 5/5, общ.пл 56 кв.м., м/п окна, нов. входн. дверь, комнаты раздельные. Тел. 050-95-98-152. zz3-комн.кв., 5/9, м/п окна, ремонт. Тел. 050-660-57-88. zz3-комн.кв., 8/10, ул. Центральная, жил. сост., 430 000. Тел. 099-018-13-99. zz3-комн.кв., 8/9, Артема, жил. сост., не углов., сровно, не дорого. Тел. 095-636-06-57. zz3-комн.кв., Артёма, 5/9, ул. Г.Батюка, 65 кв.м., треб. рем. 10 000. Тел. 095-57874-45. zz3-комн.кв., Артема, кооперат. дом., кирпичн., не угловая. Тел. 050-660-57-88. zz3-комн.кв., г. Батюка, 54, 7/9, ремонт, мебель, техника. Тел. 050-347-59-53. zz3-комн.кв., К.Маркса, 9/9, жил.сост., 65 кв.м., 13 500, торг. Тел. 050-474-63-35. zz3-комн.кв., м-н Артема, хор. сост., комн. разд., балкон застеклен срочно недорого. Тел. 066-222-70-74. zz3-комн.кв., м-н Артема, хорошее жилое состояние, мебель, техника. 16000. Тел. 050-474-63-34. zz3-комн.кв., ремонт, мебель, техника, автономное отопление. Тел. 050-474-63-34. zz3-комн.кв., р-н Артема, 3/5, 56 м.кв, жилое состояние, 8900. Тел. 050-474-63-34. zz3-комн.кв., р-н Артема, 5/9, жилое состояние, 13000. Тел. 050-474-63-34. zz3-комн.кв., ул. Бульварная, углов., 8 000. Тел. 066-322-48-48. zz3-комн.кв., ул. Вокзальная, 3/3, ремонт, п/о, 60 кв.м., 11 000. Тел. 050-47463-35. zz3-комн.кв., Центр, 1/5, ул.Чубаря, 57 кв.м., обычн. сост. 9 000. Тел. 095-57874-45. zz3-комн.кв., центр, 2 мин. до площади, 7/9, жил. сост., 14 500. Тел. 050-800-76-94. zz3-комн.кв., Центр, 2/5, ул.Ленина, 57 кв.м., жил. сост.,не угл. 12 000. Тел. 095578-74-45. zz3-комн.кв., центр, 3/5, vip рем. 2017, есть все, 35 000, торг. Тел. 050-474-63-35. zz3-комн.кв., центр, 4/9, ремонт, мебель, техника, 64 кв.м. Тел. 050-474-63-34. zz3-комн.кв., Центр, 5/5. ул. Шевченко, 57 кв.м, обычн. сост., не угл. 7 500. Тел. 095578-74-45. zz3-комн.кв., центр, 7/9, жилое состояние, не угловая, 16000. Тел. 050-474-63-34. zz3-комн.кв., центр, 75 кв.м., раздел. комн., жил. сост., больш. кухня, не углов., нов. коммуникации. Тел. 095571-30-03.

«Газета объявлений» N 10 (616), 14 марта 2018 г.


Объявления диктуйте по тел.:

3-комн.кв. продаю

zz3-комн.кв., центр, срочно, не дорого. Тел. 066-322-48-48. zz3-комн.кв., центр, ул. Окт. Революции, 5/5, комет. рем., 13 000. Тел. 050-800-76-94. zz3-комн.кв., Чубаря, 4/5, жил.сост., п/о, 56 кв.м., 13 500. Тел. 050-474-63-35. zz3-конм.кв., ул. Святогорская, 1/2,общ. 71,5, жил. 47,5 , кухня 9,5, треб. космет. ремонта, 200 000. Тел. 050588-89-77.

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zz4-комн.кв., 8/9, кирп. дом, центр, 80 кв.м., жил. сост., шикарная планировка, 15 000. Тел. 050-474-63-34. zz4-комн.кв., Артема, 66 кв.м., 4/5, обычное сост., 8 500. Тел. 050-474-63-34. zz4-комн.кв., Николаевка, 83 кв.м, 4/5, разд. комн., возм. обмен на Славянск. Тел. 099022-22-10. zz4-комн.кв., ул.Свободы, 2/9, жил. пл. 80 кв.м., 20 000, торг. Тел. 050-474-63-35.

куплю

zzВ люб. сост., возмож. с долгами, рассм. все вар-ты, куплю для себя, срочно, возм. с zz3-, 4-комн. кв. в любом дорогим еврорем., коммун. сост., без посред. Тел. 050- долгами. Тел. 050-471-85-04. 588-89-77. zz3-комн. кв. в любом р-не. Тел. 050-423-41-45. продаю zz3-комн. кв. м-н Артема, Центр, срочно. Тел. 095-295- zzКомната в общ., р-н Ц. рынка, 14 кв. м., хор. сост., с 35-85. zz3-комн. кв., в любом р-не мебелью, 42 000 грн. Тел. 095города, можно с дорогим рем., 637-66-26. в хор. сост., можно с меб., для zzКомната в общежитии. себя, срочно, возм. с дорогим с ремонтом, 3/4, не угловая, еврорем., коммун. долгами. центр, без посредн., кабельное, интернет, 1 000. Тел. Тел. 050-471-85-04. zz3-комн. кв., в любом р-не, 050-26-05-402. куплю рассм. люб. вар-ты. Тел. 050580-65-60. zz3-комн.кв. в любом соzz3-комн. кв., в любом сост., стоянии, можно с долгами. возм. с долгами, не приват., Тел. 050-347-59-53. для себя, срочно, возм. с zzВ люб. сост., возмож. с дорогим еврорем., коммун. долгами, рассм. все вар-ты, долгами. Тел. 050-471-85-04. для себя, срочно. Тел. 050zz3-комн. кв., для себя, в 471-85-04. люб. р-не, рассм. все вар-ты, zzКв. или дом в Крыму или возм. с долгами. Тел. 050-471- обмен на недвижимость на 85-04. Украине. Тел. 095-139-16-83. zz3-комн. кв., для себя, неzzКвартиру в любом р-н дорого. Тел. 050-044-26-44. города. Тел. 095-295-35-85. zz3-комн. кв., р-н Химик, zzКвартиру для себя, Центр. срочно. Тел. 050-471-85-04. Тел. 095-295-35-85. zz3-комн. кв., центр, с рем., zzКвартиру недорого, центр, на средн. эт., для себя, срочно, можно без рем., без повозм. с дорогим еврорем., средников. Тел. 050-955-03-56. коммун. долгами. Тел. 050- zzКвартиру, для себя, не471-85-04. дорого! Тел. 050-044-26-44. zz3-комн.кв., ЖД, под рем. zzКвартиры в люб. сост., или в жил. сост., любой этаж. возмож. с долгами, рассм. все Тел. 050-955-03-56. вар-ты, для себя, срочно, возм. zz3-комн.кв., Химик, в хор. с дорогим еврорем.,коммун. сост. или под рем., любой долгами. Тел. 050-471-85-04. этаж. Тел. 050-955-03-56. zzКуплю недвижимость в zz3-комн.кв., центр или Крыму. Тел. 095-139-29-98. Артема, любой эт., сост. под меняю рем., в 5 или 9 этажке. Тел. z z 1комн. кв., центр, балк. 050-955-03-56. zz3-комн.кв., центр или заст. на 2- комн. кв. Тел. 095Артема, с рем. или в хор. жил. 441-63-14. сдаю сост., 5 или 9 этажке. Тел. 050955-03-56. Документы для zzВ люб. сост., возмож. с долгами, рассм. все вар-ты, к о м а н д и р о в о ч н ы х . для себя, срочно, возм. с Квартиры посуточно. дорогим еврорем., коммун. Тел.: 095-033-25-53, долгами. Тел. 050-471-85-04. 068-439-92-71. zzКвартиру в рассрочку, с первоначальным взносом, zzДокументы об оплате. центр, ж/д, в люб. сост., возм. Квартиры посуточно. Тел. с дорогим еврорем., коммун. 050044-26-44. долгами. Тел. 050-471-85-04. zz1- и 2-комн. кв., посуточно. Документы об оплате. Тел. 095-14-00-444. zz1- и 2-комн. кв. посуточно и продаю zz4-комн. кв. 140 кв. м., почасово. Тел. 099-291-50-77. посуточно. автоном. отопл., 40 000, Центр. zzКвартиры Артема, центр. Недорого. ДоТел. 050-423-41-45. zz4-комн. кв., 4/12 Центр, кументы об оплате. Тел. 095новострой, 96 кв. м., м/п окна, 14-00-555. сделана проводка и разводка zz1- и 2-комн. кв. посуточно, воды, индив. отопл. на доме и почасово. Недорого. Артема, прибор учетаи тепла на кв., 728 центр. Тел. 099-772-58-64. 000 грн. Тел. 050-95-98-152. zz1- и 2-комн. апартам., zz4-комн. кв., 4/5, 64 кв.м., Артема, центр, Wi-Fi, все усл., жил. сост., 8 500. Тел. 050-425- док-ты об оплате, посуточно. Тел. 095-033-25-53. 29-78. zz4-комн. кв., 4/5, г. Свя- zz1- и 2-комн. кв. Тел. торгорск, ул. Островского, чех. 095-31-999-41 (посуточно и проект, м/п окна, нов. сантех., почасово). ламинат, дорогой рем., zz1- и 2-комн. кв. Тел. мебель, 900 000 грн. Тел.: 050- 095-033-25-63 (посуточно, по95-98-152, 063-94-04-111. часово). zz4-комн. кв., Артема,3/5, 1- и 2-комн. кв Молодежная, 57 кв. м, жилое сост.8500, бойлер, балкон за- (посуточно, почасово, стеклен. Тел. 050-800-74-18. центр). Тел.: 095-033zz4-комн.кв. по Свердлова, 12-33, 096-300-90-91. 60 кв.м., 8 500. Тел. 050-34759-53. zz1- и 2-комн. кв. абс. zz4-комн.кв., 11/14, 88 кв.м., аккурат., недорого, Артема, видовая, мебель, техника. Тел. АВ, центр, посут./почас. Тел. 050-681-37-92. 050-474-63-34.

другие

4-комн.кв.

zz1- и 2-комн. кв. абс. аккурат., недорого, Артема, АВ, центр, посут./почас. Тел. 099-914-76-45. zz1- и 2-комн. кв. апартам., абс. недорого, Артема, центр, Wi-Fi, посуточно. Тел. 066-6166-713. zz1- и 2-комн. кв., Aртема, центр, автовокзал (посуточно, почасово). Тел. 066-431-70-69. zz1- и 2-комн. кв., Абс. аккурат., А/В, Артема, центр, посут./почас. Тел. 050-66818-81. zz1- и 2-комн. кв., абс. аккурат., А/В, Артема, центр, посут./почас. Тел. 066-58-57115. zz1- и 2-комн. кв., абс. недор., Артема, центр, посуточно/почасово. Тел. 099418-07-80. zz1- и 2-комн. кв., Артема, центр, посуточно. Тел. 095823-60-08. zz1- комн. кв. на Химике на длит. срок с меб. Тел. 050-95984-39. zz1-комн. кв. с мебелью и техникой, для семьи, Центр. Тел. 050-61-056-43. zz1-комн. кв., новый ремонт, улучш. планировка, кондиц., стир. машина, все новое, состояние люкс, 5 000 грн, торг, на длит. срок. Тел. 050-47185-04.

1-комн. кв., посуточно, почасово, центр. Тел. 050-65163-20. 1-комн.кв. «Люкс», центр, посуточно и почасово. Тел. 099012-67-12. zz1-комн.кв. ЖД, 1/9. Тел. 050-95-22-168. zz1-комн.кв. р-н 8 школы, с мебелью, ТВ, 2500+газ, свет, вода по сч. Тел. 095-420-27-11. zz1-комн.кв. р-н Стоматологии. Тел. 050-84-81-561. zz1-комн.кв. Центр 2000 грн/мес. Тел. 050-170-02-86. zz1-комн.кв. Центр, посуточно, без кухни, электропечь, электрочайник, 140 грн. Тел. 050-170-02-86. zz1-комн.кв., после ремонта, нов. мебель, техника, 4 000+ ком. услуги. Тел. 050474-63-34. zz1-комн.кв., с меб. и техникой, рем. 2018, все новое, 5 000. Тел. 050-347-59-53. zz1-комн.кв., центр, 5/5, vip рем. 2017, есть все, 7 500+ все ком.услуги. Тел. 050-47463-35. zz1-конм. кв. м-н. Артема. Тел. 095-140-65-53. zz2-3-комн. кв. для семьи с послед. выкупом. Тел. 095-3033-472. zz2-комн.кв. на длит. срок. Тел. 066-041-55-21. zz2-комн.кв. Центр, окна на площадь, горячая вода, на длит. срок, 4 500. Тел. 095-89381-11. zz2-комн.кв., Артема, раздел. комнаты, мебель, техника, нов. рем., 4 500+ ком. услуги. Тел. 050-474-63-34. zz2-комн.кв., Артема, ул. Вольная, меб., техн., в жил. сост., 2 700, без ком. услуг. Тел. 050-801-75-95. zz3-комн. кв. , Химик, 2 000 + коммун. Тел. 050-383-30-84.

«Газета объявлений» N 10 (616), 14 марта 2018 г.

zz3-комн.кв. р-н Артема, ЦНИЛ, 1/5, 53 кв.м, не угл., 7500. Тел. 050-573-62-42. zz3-комн.кв., Артема, Лесной 8/10, бойлер, вся необх. мебель, 1 300+ все ком. услуги+ 650 грн. един. риэлт. работа. Тел. 050-95-98-152. zz3-комн.кв., центр, 3/5, vip рем. 2017, есть все, 13 500+ все ком.услуги. Тел. 050-47463-35. zz3-комн.кв., центр, 9/9, в хор. сост., с меб., 3 000+ все ком. услуги. Тел. 095-63606-57. zz4-комн. кв. + 1-комн. кв., 110 кв. м, центр, очень дорогой ремонт, мрамор. пол и камин, дорогая мебель и быттех., все необход. для жизни, 9 000 грн. + все коммун. усл. + 4 500 грн. риелт. раб. единораз. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zz4-комн.кв., м-н Артема, с меб., за ком.услуги. Тел. 050474-63-35. zzКв-ры, люкс: почасово, посуточно, на ночь. Тел. 050527-44-99. zzКв-ры, люкс: почасово, посуточно, на ночь. Тел. 050527-44-99. zzКомната заочникам, командировки. Тел. 095-05279-17. zzКомнату отдельную в доме для одинокой д/ж с ребенком. Удобства, интернет. Проживание с хозяином. Тел. 095-229-44-40. zzКомнату для 2 студентов дневной и заочной формы обучения., и комната для девочки, м-н Артема, есть интернет. Тел. 095-486-45-31. zzКомнаты для отдыха на берегу р. Сев. Донец, недорого. Тел. 050-694-93-20. zzСдается жилье р-н Славкурорта. Тел. 050-529-88-32.

(присылайте SMS-сообщения)

zz2-комн. кв., желат. с дорогим ремонтом, мебелью и посудой, на длит. срок (командировка по работе), рассм. любые вар-ты. Тел. 050-47185-04. zz2-комн.кв., м-н Артема, на длит. срок, с хор. услов., до 2 500, рассмотрю любые в-ты. Тел. 050-077-72-02. zz2-комн.кв., м-н Артема, с хор. условиями, на длит. срок., до 2 500, рассм. любые в-ты. Тел. 050-955-03-56. zz3-комн. кв., возм. с дорогим ремонтом, на длит. срок, порядочность проживания и оплаты гарантирую. Тел. 050-471-85-04. zz3-комн. кв., желат. с дорогим ремонтом, мебелью и посудой, на длит. срок (командировка по работе), рассм. любые вар-ты. Тел. 050-47185-04. zz3-комн.кв., Химик, центр или ЖД, для семьи 3 чел., с меб. и техн., до 2 000- 2 500 грн./мес. Тел. 050-955-03-56. zz3-комн.кв., центр, Химик или Жд, с меб., техн., для семьи 3 чел., до 2 000- 2 500. Тел. 050-077-72-02. zz4-комн. кв., желат. с дорогим ремонтом, мебелью и посудой, на длит. срок (командировка по работе), рассм. любые вар-ты. Тел. 050-47185-04. zzДорого, можно с дорогим ремонтом, 1-3-комн. кв., на длит. срок, порядоч. прожив. и оплаты гарант. Тел. 050-47185-04. zzЖилье за комм. услуги. Тел. 095-855-46-08. zzКвартиру, желат. с евроремонтом, дорого, для себя, порядочность прожив. и оплаты гарантирую. Тел. 050471-85-04. zzСНИМУ 1,2,3- комн. кв., в любом районе. Тел. 050-801Сдам 3- комн.кв., 75-95. zСниму квартиру возмож. Артема, 5 спальных с zдорогим рем. и условиями, мест, посуточно. Тел. на длит. срок, порядоч. про099-12-030-65. живания и оплаты гарант. Тел. 050-471-85-04. zzСниму любую квартиру сниму zz1-, 2-комн. кв. Тел. 050- дорого, в хор. сост., со всеми услов. и удобствами, поря588-89-77. дочность оплаты и проживания zz1,2комн.кв., центр, гарантирую. Тел. 050-471Артема, с меб., техн., дорого, 85-04. поряд. гарантирую. Тел. 05007-77-202. zz1-комн. кв., возм. с дорогим ремонтом, на длит. продаю срок, порядочность проживания и оплаты гарантирую. zz1/ 2 дома, под дачу, р-н Тел. 050-471-85-04. ж/д, треб. рем., 30 000. Тел. zz1-комн. кв., желат. с 050-17-55-219. дорогим ремонтом, мебелью zz1/2 добротного дома, 70 и посудой, на длит. срок (ко- кв. м., ул. Карнаухова, рядом мандировка по работе), рассм. магазины, школы, дет. сады, любые вар-ты. Тел. 050-471- 10 500. Тел. 095-294-25-34. zz1/2 дома, 2 комн., кухня, 85-04. zz1-комн.кв., на длит. срок., п/о, ул. Шевченко, 2 500. Тел. с техн., мебелью. Тел. 050-955- 050-800-76-94. zz1/2 дома, ж/д, ул. Свято03-56. горская, 44 кв. м, 5 сот., жил. zz1-комн.кв., с техн. и меб., п/о, во дворе капитал. на длит. срок. Тел. 050-955- сост., гараж, вода в доме, газ по 03-56. улице. Тел. 050-800-76-94. zz1-комн.кв., центр, Химик, zz1/2 дома, р-н ЖД, пер. ЖД, с меб., быттехникой для Тельмана, 52/32/8, жил. сост., семьи 2 чел., до 2 500 грн./ 3 комн., с удобств., из бел. мес. Тел. 050-077-72-02. кирп., выс. цоколь, летн. кухня, zz1-комн.кв., центр, Химик, 6 сот., срочно, не дорого. Тел. р-н ЖД, для семьи из 2 чел. с 066-222-70-74. меб., бытехн., до 2 500 грн./ zz1/2 дома, с газом, р-н мес. Тел. 050-955-03-56. Музея, общ. пл. 55 кв.м. Тел. zz2-, 3-комн. кв., возмож. с 050-872-03-60. zz1/2 дома, ул. Краснодорогим ремонтом, на длит. срок, порядочность прожив. и горская, 43 кв. м, 2 комн., оплаты гарант. Тел. 050-471- кухня, камин, удобства, газ, в хор. сост., отд. вход, уч. 3 сот., 85-04. zz2,3-комн.кв., с меб., техн., есть гостевой домик, 243 000 грн. Тел. 050-588-89-77. до 2 000. Тел. 050-077-72-02. zz1/2 дома, ул. Параzz2,3-комн.кв., центр, с возников, 38 кв. м., 3 комнаты, меб., рем., дорого, поряд. га- треб. косм. рем., 2 сотки, 40 рантирую. Тел. 050-955-03-56. 000 грн. Тел. 050-588-8977. zz2-комн. кв., возм. с zz1/2 дома, ул. Р. Люкдорогим ремонтом, на длит. сембург, 45 кв. м, 2 комн., срок, порядочность про- кухня, удоб., газ, с рем., цена живания и оплаты гарантирую. договорная. Тел. 050-588Тел. 050-471-85-04. 89-77. zz2-комн. кв., возмож. с zz1/2 часть дома, ул. Водорогим рем., на длит. срок, лодарского, р-н Кузни, 40 кв. порядочность проживания и м., флигель 40 м. кв., треб кап. оплаты гарантирую. Тел. 050- ремонта, 9 соток, 40 000 грн. Тел. 050-588-8977. 471-85-04.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

zz1/3 дома, газ., центр, удоб. в доме, м/п окна, нов. забор, встроен. кухня, колонка-автомат, счетч. на газ и воду, частич. мебель, насос подкачки воды, сарай и двор срвмест., 149 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zz2-эт. газ. дом, р-н пам. Шевченко, ул. Шмидта, 185/70/12, 5 кв. м, отл. сост., с мебелью, 4 комн, удобства, камин, гараж, навес, спутн. ТВ, 5 сот., 1 260 000 грн. Тел. 095636-06-57. zz2-эт. дом 230 кв. м., р-н Черевковки, ул. Гладышева, хор. сост. по сниж. цене. Тел. 050-425-25-91.

2-эт. дом газ., 170 кв. м, хор. сост., р-н Целлинной. Тел. 050864-68-87. zz2-эт. дом ул. Франка, 224х60х22 кв. м., 5 комн., отл. сост., встроен. мебель, мансандра 77 кв. м., гараж, 8 сот., 1 850 000 грн. Тел. 050588-89-77. zz2-эт. дом, газ., мр-н Артема, р-н стоматологии, отл. архитек., распол., рем., мебель, 142/53,2/11,9, 2 сануз., гараж, камин, Интер., тел., 2 500 000 грн., торг. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zz2-эт. дом, м-н Артема, пер. Арматурный, 41 000. Тел. 095294-25-34. zz2-эт. дом, ул. Курская, есть цокольный этаж, 380 кв. м, уч. 18 сот., х/п, цена договорная. Тел. 050-588-89-77. zz2-эт. дом, Черевковка, ул. Краснодарская, 207/80/24 кв. м, 4 комн., хор. сост., гараж, х/п, уч. 13 сот., 1 200 000 грн. Тел. 050-588-89-77. zz2-эт.дом, все удобства, без газа. Цена договорная, возможен обмен. Тел.: 095895-28-88, 7-32-28. zzВосточный, 42 м. Газ. 4 800, торг. Тел. 050-992-57-75. zzГаз. дом на Черевковке, флигель, беседка, 6 500. Тел. 050-347-59-53. zzГаз. дом, Целинная, ул. Воронежская, жилое сост., 4 комн., 90/46/14 кв. м, част. с меб., удобства, гараж, 5 сот., 165 000 грн. Тел. 095-63606-57. zzГаз. дом, Черевковка, общ. 96, жилая 56, кухня 12,3, санузел 11, 5,2 сотки, 268 000. Тел. 050-95-98-152. zzДва дома на 1 уч., газ., р-н ж/д, 2-эт., 12,8х7,8, 135 кв. м, из облиц. кирпича, второй дом - 13х7, 82 кв. м, удоб., 2 гаража, 10 сот. приват., 1 463 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zzДом 130 кв. м., х/п, 6 сот., ул. Полярная, р-н 8-ми квартирной, 14 500, торг, или обмен. Тел. 066-311-81-61. zzДом 40 кв. м., Смольная, 5 сот., газ, 2 500, торг. Тел. 050474-63-35. zzДом 40 кв.м., удобства, отл. сост., л/к, гараж, 6 сот., Северный р-н церкви,. Тел. 050-531-81-44. zzДом 47 кв. м., ул. Константиновская, 6 сот., газ, 3 500, торг. Тел. 050-474-63-35. zzДом 55 кв. м., 7 сот., п/о, р-н Ж/Д, Мымовка, 75 000 грн. Тел. 050-423-41-45. zzДом газ, центр Черевковки, рядом с почтой, 45 кв. м, флигель 33 кв. м, есть ванная, л/к, гараж, колодец, колонка, есть место для удобств в доме, 7 сот., хор. сост., 284 000 грн. Тел. 050-95-98-152. zzДом газ. , центр, хор. сост., с удобствами, гараж, ул. Вильямся, 12 000, торг. Тел. 095-294-25-34. zzДом газ. 42 кв.м., 3,5 сот., без удобств, р-н 8-квартирной, 120 000 грн. Тел. 095-19778-35. zzДом газ. 90 кв. м.,все удобства, гараж, новый котел, пер. Зерковой,. Тел. 095-18613-87.

http://slavinfo.dn.ua

11


Объявления диктуйте по тел.:

продаю

zzДом газ. благоустр., ул. Целинная, 60 кв. м., отл. сост., част. мебель. Тел. 050-42525-91. zzДом газ. Мымовка, рядом ЖД, 102 кв. м., гараж, х/п, треб. доделать часть отдел. работ, 202 240 грн. Тел. 05095-98-152. zzДом газ. р-н Голубовки, треб. ремонт, вода в доме, котла нет. Тел. 066-154-60-09. zzДом газ. Центр, удобства в доме, 60 кв. м., жил. сост., гараж, х/п, недостроеный дом. Тел. 095-571-30-03. zzДом газ., 80 кв. м., х/п, р-н Ж/Д, 11 сот. по ул. Артема. Тел. 050-872-03-60. zzДом газ., 80 кв. м., х/п, р-н Ж/Д, ул. Артема. Тел. 050-86468-87. zzДом газ., Варшава, 53,2 кв. м, 8,4 сот., колодец, л/к, ухож. участок, 171 000 грн. Тел. 05095-98-152. zzДом газ., пер. Индустриальный, р-н маг. «Октябрь», 54/32/8 кв. м, 3 комн., жил. сост., удобства в доме, выс. фундамент, без подтопления, 5,5 сот., 175 500 грн. Тел. 095636-06-57. zzДом газ., р-н Черевковка, 76,1 кв.м., удобства, 280 000 грн. Тел. 050-031-90-50. zzДом газ.+ п/о с удобствами, 78,8 кв. м, колодец, сухой р-н. Тел. 050-507-93-55. zzДом Ж/д, 80 кв. м, флигель,40 кв. м, 4 комн., 275000. Тел. 050-800-74-18. zzДом Ж/д, отличный, 140 кв. м, раздельн. комнаты, мебель, кондиционер, м/п окна. Тел. 050-800-74-18. zzДом Ж/д,75 кв. м, м/п окна, хор состояние, нов. котел. Тел. 050-800-74-18. zzДом на Голубовке, возможен обмен на 2- комн кв. в центре, 10 000. Тел. 050-52988-32. zzДом п/о, с. Троицкое 20 км. от Славянска, хор. сост, х/п, погреб, виноградник, речка в конце огорода, рыбалка, охота, 70 000 грн. Тел. 066-235-66-92. zzДом пос. Северный, 66 кв. м., 0,1 г., 2-эт. кухня, колодец, х/п, подвал, беседка, недорого. Тел. 050-709-35-38. zzДом пос. Северный, 66 кв. м., 0,1 г., 2-эт. кухня, колодец, х/п, подвал, беседка, недорого. Тел. 050-709-35-38. zzДом р-н Ж/Д около Лимана, 55,7 кв. м., 5,6 сот., новая крыша, м/п окна, 143 000 грн. Тел. 050-95-98-152. zzДом р-н Ж/Д, 75 кв.м., 8 сот. уч., газ, удобства в доме, м/п окна, 8 500. Тел. 050-42341-45. zzДом срочно. 2 выхода, удобства, х/п, 6 сот., р-н Голубовки, маг. «Зустрич», 5 000. Тел. 097-298-81-71. zzДом ул. Подгорная, 70 кв. м., 7 сот., хор. ремонт, жилой флигель, гараж. Тел. 050-42341-45. zzДом Центр, ул. Одесская 250 кв. м., жил. сост., 2 гаража, 7 сот. Тел. 050-423-41-45. zzДом, 100 кв.м., р-н музея, мебель, техника, после ремонта, 43 000. Тел. 050-47463-34. zzДом, 120 кв.м., ул.Вильямса, 8 сот., 1998 г., 40 000, торг. Тел. 050-474-63-35. zzДом, 2 этажный, ул. Самвирская (Целинная), 240 кв.м., +цокольный этаж, газ,отопление, 85 % готовности, гараж, навес, 6 соток, 680 000 грн. Тел. 050588-89-77. zzДом, 2-эт., 81 кв. м, ул. Д. Бедного, газ., вода пост., счетчики, удоб. в доме, сад, или меняю на 1-комн. кв. + доплата 1 000, без посредников. Тел. 050-998-60-80.

12

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zzДом, 43 кв.м., Черевковка. р-н шк. №4, под рем., газ, вода, свет, туал. в доме., во двор. колод., х/п., 3,5 сот. земли, 2 900. Тел. 050-800-76-94. zzДом, 50 кв.м., ул.Кранштатская, 8 сот., газ, 4 000. Тел. 050-474-63-35. zzДом, 55 кв.м., ул.Уральская, 8 сот., газ. скважина, 9 500, торг. Тел. 050-474-63-35. zzДом, 60 кв.м., р-н ЖД, газ, вода, 10 сот. земли, рядом озеро, возм. в рассрочку. Тел. 050-872-03-60. zzДом, 65 кв.м., 5 сот., газ, 9 000, торг. Тел. 050-474-63-35. zzДом, 65 кв.м., ул.Изюмская, 8 сот., газ, 7 000. Тел. 050-47463-35. zzДом, 65 кв.м., ул.Матвеева, 8 сот., газ, гараж, 7 500, торг. Тел. 050-474-63-35. zzДом, 70 кв.м., пер. Минский, 5 сот., баня, гараж, 21 000 грн. Тел. 050-474-63-35. zzДом, 70 кв.м., ул.Смоленская, 6 сот., газ, п/о, 17 000, торг. Тел. 050-47463-35. zzДом, 7х 13, р- н Голубовки, газ, водопр. канализ., гараж, колод., тепл., л/к, 2 подв., 8 сот., цена дог. Тел.: 095-52377-10, 050-703-37-98. zzДом, 80 кв.м., не достроенный, газ, вода, все постройуки, уч. 9 сот. Тел. 095466-66-35. zzДом, 90 кв.м., ул.Современная, 8 сот., газ., п/о, 11 000, торг. Тел. 050-47463-35. zzДом, 98 кв.м., центр курорта, удобства, под рем., 8 сот. уч на озеро выходит, 17 000. Тел. 050-531-81-44. zzДом, Артема, 5 мин. до ост., садовый участок, все удобства. Тел. 095-68-52-456. zzДом, Восточный, 54 кв. м., газ., сан. узел на улице, 3 200, торг. Тел. 050-383-30-84. zzДом, Восточный, 70 кв. м., 2 гаража, удобства в доме , 8 200 торг, срочно. Тел. 050-38330-84. zzДом, газ, 126 кв.м., сигнализация, гараж, флигель, подвал, новый забор, 10 соток + дача в подарок. Тел. 050-34759-53. zzДом, газ, 40 кв.м., 3 комн., м/п окна, 6 сот. зем., не дорого. Тел. 095-571-30-03. zzДом, газ, 50 кв.м., ул. Репина, м/п окна, хор. жил. состояние. Тел. 050-347-59-53. zzДом, газ, Артема, стоматолог., 95 кв.м., 4 комн., м/п окна, част. с рем., удобст. в доме, двор плитка, накр., гар., сауна, 5 сот. земли. Тел. 095571-30-03. zzДом, газ, Варшава, пер. Коминтерна, 42 кв. м., 2 комн., требует ремонта, коробка целая, крыша не теч., гараж, 4 сот., 104 000 грн., торг. Тел. 095-636-06-57. zzДом, газ, Мандрычино, ул. Криворожская, 58 кв.м., хор. сост., 3 комн., м/п окна, уд-ва в доме, 12 сот., гараж, 273 000. Тел. 095-636-06-57. zzДом, газ, Мандрычино, ул. Торецкая, 75 кв.м., 4 комн., в хор. сост., м/п окна, уд-ва, 9 сот., навес. Тел. 095-63606-57. zzДом, газ, Машмет, недалеко от «Оазиса», 93 кв. м, ремонт, действующ. камин, кондиц., всроен. кухня, 380 В, утеплен пенопластом, 473 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 06394-04-111. zzДом, газ, р-н Былбасовка, 3 комн., 54 кв.м., м/п окна, удобства в доме, 11 сот. зем. Тел. 095-571-30-03. zzДом, газ, ул.Тельмана, 60 кв.м, 10 соток, кондиционер, заходи и живи, 10 500. Тел. 050-347-59-53. zzДом, газ, центр Черевковки, 75 кв.м., 3 мин. до остановки и магазинов, 5 комн., косм. рем., туал., вода в доме, 7 сот., х/п, л/к, кап. гар., погреб, колод., 15 000. Тел. 050-800-76-94.

zzДом, газ, печн. отопл., 41 кв.м., все постройки, 5, 5 сот., Мымовка. Тел. 095-525-87-45. zzДом, газ, центр, бел. кирп., въезд Гудованцева, 40 кв.м., 3 комн., удобства, 4 сот., есть место под гар., колод., летн. кух., 208 000. Тел. 095-63606-57. zzДом, газ, Черевковка, уютный, 4 комн., м/п окна, нов. котел, счетчики на все, вода пост., без долгов, докум. готовы, 6 сот., гос. акт. Хозяин. Без посредников. Тел.: 095404-62-91, 098-706-02-54. zzДом, газ., все удоб., 93 кв. м, р-н Строймаша, ул. Киевская. Тел. 050-638-38-06. zzДом, газ., ЖД, около Лимана, общ. 82,3., жил. 55,8, кух. 8,9, 5,8 сот. земли, хор. сост. дома, колонка, 272 000. Тел. 050-95-98-152. zzДом, газ., ЖД, р-н Лимана, общ. 82, 3 кв.м., жил. 55,8, кух. 8,9, земли 5, 81, на выс. фунндам., хор. планировка, 282 600. Тел. 050-95-98-152. zzДом, газ., интернатовская гора, 4 комн., кухня, удоб. в доме, нов. котел и колонка, счетч. на газ и воду, походной погреб, 198 000. Тел.: 050-9598-152, 063-94-04-111.

zzДом, п/о, Целинная, ул.Гастелло, 30 кв.м., 2 комн., жил. сост., есть ком., бел. кирпич, 6 сот., летн. кухня, нов. сливн. яма, 104 000. Тел. 095636-06-57.

Д о м , р а й о н ЖД Техникум (Мымовка). В доме 3 жилые комнаты (газифицирован). Летняя кухня (газ), ванна. На участке есть сарай и гараж. Площадь участка 6,65 сот. Во дворе 2 колодца. С серьезным покупателем возможен торг. Тел. 050-271-60-61. zzДом, р-н 2 интерната, 50 кв.м, евро ремонт под обои, новая крыша, заборы, отопление, м/п окна, 12 соток. Тел. 050-923-45-93. zzДом, р-н АИЗа, 7х10, п/о, вод./о, л/к, х/п, уд-ва в доме, 9 сот. Тел. 095-50-97-396. zzДом, р-н глазной больницы, газ., 57 кв.м, 4 комн., х/п, гараж. Тел. 095-22743-85.

(присылайте SMS-сообщения)

zzДом, центр, 120 кв.м., газ+ твердое топливо, ремонт, меб., техн., сигнализ., 7 соток. Тел. 050-347-59-53. zzДом, центр, отл. место, 71,6 кв. м., жил. 49,3 кв. м., кухня 11,5 кв. м., 4,8 сотки, высота 3 м.,гараж, подвал,ремонт, отл. планир., 644 800 грн. Тел. 050-95-98152. zzДом, Черевковка, рядом с кольцом, 90 кв.м., 13 000. Тел. 050-474-63-34. zzДом,75 кв.м., ул.Ворошилова., 20 сот., газ, п/о, 10 500. Тел. 050-47463-35. zzДом,90 кв.м., ул. Савхозная, 15 сот.+10 сот., п/о, 8 000. Тел. 050-474-63-35. zzДом. газ, Черевковка, 60 кв. м, нов. крыша, сантех., отопление, плитка, обои, полы, утеплен пенопл., короед, нов. проводка, комн. разд., зал, спальня, навес, подвал 390 кв. м, 9 сот., 359 000 грн., торг. Тел.: 050-959-81-52, 063-9404-111. zzДом. Ж/Д Вокзал. 50кв.м., газ, вода, свет.треб. ремонта. Участок 6 соток. 4 500. Тел. 095-578-74-45. zzДом. Северный. 65кв.м. Газ, свет, вода. жил. сост., м/п окна, удобства. участок 6 соток. 9 000. Тел. 095-578-74-45. zzДом. Черевковка. 70кв.м. Газ, вода, свет, жил. сост. Рядом церковь. 15 000. Тел. 095-578-74-45. zzПол дома газ. р-н Глазной больницы, 13 сот., недорого. Тел. 050-864-68-87.

Пол дома газ. р-н глазной больницы, 55 кв.м., х/п, 7 сот., воможно в рассрочку. Тел. 050-872-03-60.

zzДом, газ., под бизнес, на перекрестке дорог, ж/д, 52,7/24,8/6,2 кв. м, 2 гаража, 6 сот., скваж., нов. котел и колонка, хор. забор, 182 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 06394-04-111. zzДом, газ., р-н Ц. рынка, с удобствами. Тел. 099-21596-44. zzДом, газ., с монсардой, добротный,Черевковка, 90 кв.м., высок. фунд., 4 комн. раздел., больш. ванна, жил. сост., гараж, х/п, 5 сот. земли, 532 000. Тел. 095-636-06-57. zzДом, газ., ул. К.Либкнехта, 131 кв.м, 20 соток, флигель, гараж, пластиковые окна, 15 500. Тел. 050-347-59-53. zzДом, газ., ул. Урицкого, 98 кв. м, высокий фундамент, 4 комн., удобства, гараж, л/к, 20 сот., 260 000 грн. Тел. 095-63606-57. zzДом, ЖД, 45 кв.м., газ, жил. сот., 8 сот., 4 500. Тел. 050-800-76-94. zzДом, м- н Восточный, 90 кв.м., все хоз. постройки, жил. сост., 9 500, торг. Тел. 050383-30-84. zzДом, м- н Восточный, жил. ост., санузел в доме, газ. отопл., рядом школа, магазины, остановка, 8 000. Тел. 050-383-30-84. zzДом, м-н Артема, 88 кв.м., 6 сот., высокий фундамент, добротная коробка, 14 000. Тел. 050-474-63-34. zzДом, мр-н Мымовка, газ., все удобства. Тел. 050-97926-68. zzДом, новострой, р-н музея, 214 кв. м, 120 000. Тел. 050-704-81-88. zzДом, п/о, р-н ЖД, ул. Сырова, 32/18/5, жил. сост., 2 комн., гараж, хоз. постр., 5 сот., рядом остановка, без подтопления, 100 000. Тел. 066-222-70-74.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

zzПродам дом в Центре, очень хороший район, 370 000. торг. Тел. 050-800-74-18. zzПродам Дом, Целинная, 5 комнат, все удобства, л/к, гараж, хоз. постройки, отличные соседи, тихий район, 2 мин. от остановки. Тел. 050800-74-18. zzДом, р-н ЖД, 103 кв.м, все zzЧасть дома, 60 кв. м, центр, коммуникации, 12 соток, гараж, под офис, для бизнеса, хор. договорная, г. Славянск. Тел. место. Тел. 050-864-68-87. 095-361-93-85. куплю zzДом, р-н ЖД, 7 000, печное отопление. Тел. 063-97-42-271. zzВ люб. сост., возмож. с zzДом, р-н Ц. рынка. Тел. долгами, рассм. все вар-ты, для себя, срочно, возм. с 050-164-13-60. дорогим еврорем., коммун. zzДом, р-н Ц. рынка, 57 кв. долгами. Тел. 050-471-85-04. м, газ, вода в доме, л/к. Тел.: zzВ люб. сост., возмож. с 2-05-93, 050-823-74-65. долгами, рассм. все вар-ты, zzДом, р-н ц. рынка, 60 кв.м., для себя, срочно, возм. с 6 сот. земли, гараж, 11 500. дорогим еврорем., коммун. Тел. 050-474-63-34. долгами. Тел. 050-471-85-04. zzДом, Рыбхоз, ул. Юби- zzДачные домики, а также лейная, 110 кв. м, 5 комн., любые строения, под разборку. газ, удобства, жилое сост., Тел. 095-88-46-360. флигель, 2 комн., кухня, газ, zzДачные домики, под вода, л/к, х/к, уч. 15 сот. Тел. разборку, в люб. р-не. Тел. 050-588-89-77. 095-88-46-521. zzДом, ул. Володарского, р-н zzДачные домики, строения, кузни, 35 кв. м., газ.вода, треб. под разборку. Тел. 099-622кап. ремонта, 3,5 соток, 40 000 44-14. грн. Тел. 050-588-8977. zzДачу, дом, строение, под zzДом, ул. Горовая, все разборку. Тел. 099-36-37-745. удобства, 90 кв, гараж,плиточн. zzДом до 80 000 грн. Тел. двор. Тел. 066-873-63-84. 050-872-03-60. zzДом, ул. Купянская, жил. zzДом от 70- 100 кв. м. и сост. общ пл. 47, жил 25, кухня более, р-н Артема, центр , ЖД. 9,5 кв.м., 4 комн., удобства, Тел. 050-872-03-60. газ, флиг. 34 кв.м., летн. кухня, zzДом с печным отоплением. сарай, гар., уч. 4,6 сот. 243 000 Тел. 050-864-68-87. грн. Тел. 050-588-89-77. zzДом, Артема, ж/д вокз., zzДом, ул. Мира, г/д, п/о, центр, хороший дом, можно хор., жил. сост., туал. на улице, с рем., или в стадии коробки, 4 комн., кухня, гараж, летн. для себя, рассм. все варианты, кухня, сух. погреб, 65 кв.м., 6 возм. с дорогим еврорем., 500. Тел. 050-800-76-94. коммун. долгами. Тел. 050zzДом, ул. Полярная, пер. 471-85-04. Чапаева, 80 кв.м., 4 сот., zzДом, без посредников. удобства во дворе, х/п, газ, Тел. 050-588-89-77. вода в доме, срочно, до- zzДом, в люб. р-не города, с кументы готовы. Тел. 050-26- зем. уч., возм. с хор. рем., для 89-207. себя, рассм. все вар-ты. Тел. zzДом, ул. Франко, 4 комн., 050-471-85-04. 42/22/8,6, газ, удобства, жилое zzДом, в любом сост., возм. сост., уч. 6 сот., л/к, сарай, 176 с долгами, не приват., для себя, срочно, возм. с дорогим 000 грн. Тел. 050-588-89-77. zzДом, центр. Тел. 050-644- еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04. 37-92.

http://slavinfo.dn.ua

zzДом, ЖД, от 60 кв.м. до 120 кв.м., в жил. сост. или с ремонтом. Тел. 050-077-72-02. zzДом, можно с хор. ремонтом, р-ны Северный, Целинный, центр. Тел. 050471-85-04. zzДом, центр, от 60 кв.м. до 120 кв.м., в жил. сост. или с ремонтом. Тел. 050-077-72-02. zzДом, центр, р-н ж/д, в рассрочку. Тел. 066-740-97-09. zzДом, Черевковка, в центре р-на, от 60 кв.м до 120 кв.м., в жил. сост. или с рем. Тел. 050077-72-02. zzДомик ветхий, со светом, в р-не города. Ж/д, Семеновка, Машмет не предлагать. Тел. 066-431-70-69. zzКуплю дом на участке без подтопления. Тел. 050-34759-53. zzКуплю недорого домик. Тел. 050-531-81-44. zzНебольшой дом, центр, с удобств., недор. Тел.: 095-52993-89, 095-549-50-68. zzФлигель или мал. домик, куплю недорого. Тел. 066-60001-05.

меняю

zz1/2 дома, 50 кв.м., р- н глазной больницы на квартиру. Тел. 050-864-68-87.

2- эт. дом, без внутр. работ, 140 кв. м., р-н Черевковки, 8 сот., гараж, меняется на квартиру. Тел. 095160-96-88. сдаю

zz2-эт. дом для жителей аккупированных областей за коммун. услуги, с. Лозовое. Тел. 066-45-46-339. zzБлагоустроенное жилье для пенсионеров и командировочных, посуточно. Тел. 066-235-66-92. zzДом с новым ремонтом, мебелью и техникой, 10 000 грн. Тел. 050-347-59-53. zzДом, Артема, 100 кв.м., хор. рем., мебель, техника, 6 000+ ком. услуги. Тел. 050-47463-34. zzДом, пос. Восточный. Без удобств. Вода в доме, есть мебель, посуда.Рядом остановка. 700грн мес. Тел. 066-930-64-99.

сниму

zzДом для себя, в хор. сост., с меб., техникой, рассм. любые в- ты, дорого. Тел. 050-95503-56. zzДом, возм. с дорогим ремонтом, на длит. срок, порядочность проживания и оплаты гарантирую. Тел. 050471-85-04. zzДом, возм. с дорогим ремонтом, поряд. оплаты и проживания гарант., возм. на длит. срок. Тел. 050-471-85-04. zzДом, возмож. с дорогим рем., на длит. срок, порядочность проживания и оплаты гарантирую. Тел. 050-47185-04. zzДом, до 100 кв. м., в хор. сост., для себя, с меб. и техн., в любом р-не, до 3 000 грн. Тел. 050-077-72-02. zzДом, желат. с дорогим ремонтом, мебелью и посудой, на длит. срок (командировка по работе), рассм. любые вар-ты. Тел. 050-471-85-04. zzДом, можно 2-эт., возмож. с дорогим рем., порядочность оплаты и прожив. гарант., возможность оплаты наперед. Срочно. Тел. 050-471-85-04. zzДом, хор. сост., с меб., на длит. срок. Тел. 050-588-89-77. zzДом, хор., с рем., техн., мебелью, дорого, до 4 000 грн./мес. Тел. 050-955-03-56. zzДом, центр или Артема с хор. ремонтом и мебелью. Тел. 095-680-90-70. zzДомик на длит. срок для жен. за разумную цену. Тел. 095-088-49-27. zzСниму любой дом дорого, в хор. сост., со всеми услов. и удобствами, порядочность оплаты и проживания гарантирую. Тел. 050-471-85-04.

«Газета объявлений» N 10 (616), 14 марта 2018 г.


Объявления диктуйте по тел.:

продаю

zz1,5 газ. дом, Николаевка, очень хор. ремонт, быттех, мебель, 795 000 грн. Тел. 05095-98-152. zz2-эт. газ. дом, Черкасское, ул. Школьная, 152 кв. м, 5 комн., хор. сост., камин, гараж, 25 сот., 312 000 грн. Тел. 095636-06-57. zzГаз. дом, Рубцы, 4 комн., 15 сот., 3 сарая, вода во дворе, без удобств, нужен ремонт, 170 000 грн. Тел. 050-95-98-152. zzГаз. дом, Рубцы, 40 кв. м., летняя кухня в ней удобства, 180 000. Тел. 050-95-98-152. zzДача, р-н голубых озер. Тел. 050-474-63-34. zzДом в Черкасском, 9х 12, больш. уч., рядом сосн. лес. Тел. 050-136-70-81. zzДом г. Николаевка. Тел. 099-113-13-52. zzДом газ. 2-эт., с. Лозовое, х/п, гараж, подвал, недалеко р. Оскол. Тел. 066-45-46-339. zzДом газ. г. Барвенково, вода, канализация, 2 котла, 4-комн., большая кухня, погреб, х/п, 36 сот., рядом магазины аптека , школа. Тел. 095-42-75-456. zzДом газ., небольшой, пос. Былбасовка - 3, х/п, 7 сот., колодец, хорошая вода. Тел. 095-45-63-986. zzДом газ., утеплен, м/п окна и двери, вода в доме, сад, огород, с. Рубцы. Тел. 050-9857-221. zzДом дачный под разборку. Тел. 095-247-06-46. zzДом новый 2-эт., колодец, погреб, 28 сот. приват. земли, с. Троицкое. Тел. 050-82-64317. zzДом п/о, небольшой, хор. сост., х/п, 7 сот., п. Мандрычино. Тел. 050-52-80-608. zzДом п/о, с. В.-Ивановка, сад, плодородная земля, вода или меняю. Тел. 099-95-160-07. zzДом пгт. Райгородок 40 кв. м., почти даром, 12 сот., свет, вода, возм. прописки. Тел. 050-425-25-91. zzДом с. Маяки, асфальт, 25 сот., п/о, есть дрова и уголь,продам, меняю на квартиру или сдам в аренду с полед. выкупом. Тел. 050-62125-59. zzДом с. Яремовка, 4 комн., вода в доме, интернет. Погреб, х/п 25 сот. луг, речка. Тел. 06305-60-125. zzДом, 1,5 эт., Богородичное, удобства, под рем., постройки, вид на монаст., 200 м. Донец, 7 сот., цена договорная. Тел. 066-311-81-61. zzДом, 7х11, со всеми удобствами, 30 соток, с. Новопавловка, ст. Гусаровка, Харьковская обл. Тел.: 099406-21-01, 099-488-12-36. zzДом, 7х8, Былбасовка-2, п/о, х/п, колодец, 15 сот., без ремонта, отл. сад, варианты обмена, рассрочка. Тел. 09395-11-708. zzДом, 7х8, Былбасовка-2, п/о, х/п, колодец, 15 сот., без ремонта, отл. сад, варианты обмена, рассрочка. Тел. 099033-44-78. zzДом, Андреевка, усадьба к речке, хор. сад, огород, 90 000 грн. Тел.: 063-756-11-54, 050-153-05-33. zzДом, Былбасовка -1, ул. Рыбхозная 4, печное отопление, 5 комнат, удобства во дворе, хоз. постройки, недорого. Тел. 050-217-76-14. zzДом, Былбасовка-1, 24,5/9,8 кв. м, душ. кабина, туалет в доме, вода, соврем. эл. печь с духовкой, бойлер 30 л, 12,28 сот., скважина 36 м, гидроаккумул., 98 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-9404-111.

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zzДом, в жилом сост., с. Маяки, печ. отоп., 57 кв. м, 27 сот. приват, с меб., х/п, колодец, цена договор. Тел. 095-65-55-485 (до 20:00). zzДом, газ, Лозовая, 4 комн., 20 соток, хоз. постр., рядом цент, магазины, школа, краснооскольское водохранилище. Тел. 095-80-85-482. zzДом, газ, м-н Восточный, 70 кв.м., вода в доме, без удобств, газ. летн. кухня, гар., уч. 6 сот., 5 000. Тел. 050-80175-95. zzДом, газ, Николаевка, хор. место, дорогой ремонт, мебель, общая 120 кв. м, 13 сот., 1 325 000 грн. Тел.: 05095-98-152, 063-94-04-111. zzДом, газ., Былбасовка-1, 2 спальни, зал, л/к на 2 комн., част. с меб., удобства на улице, 225 000 грн. Тел.: 05095-98-152, 063-94-04-111. zzДом, газ., с. Дробышево, 90 кв. м, удоб. в доме, 200 м до леса, 3 км. до р. Донец, 4 км до Голубых озер, 8,5 сот., есть 2 дома на одной ул., 330 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zzДом, Дробышево, ул. Мира, 70 кв. м, без внутр. работ, 15 сот., рядом лес, озеро, 90 000 грн. Тел. 050-5888-977. zzДом, Маяцкое лесничество, 77 кв.м., 16 соток, приват., отопление водяное, удобства в доме, сад, х/п, гараж, цена договорная. Тел. 050-863-27-79. zzДом, небольшой, п/о, газ, пос. Восточный, огород 8 соток, удобства в доме, колод., рядом остановка автобуса, жд станция, цена договорная. Тел. 095-393-62-44. zzДом, п. Андреевка, 8х9, м/п окна, кирпич. гараж, л/к, 12 сот., 180 000 грн. Тел. 050153-05-33. zzДом, п. Былбасовка, газ. Тел. 095-365-46-95. zzДом, п/о, Кр. Лиман, с.Кр. Лука, 4 комн., в хор.сост., живопис. место, рядом речка, гараж, 19 сот., колод., молод. сад, ул. асфальтир., 312 000 грн. Тел. 095-636-06-57. zzДом, п/о, Святогорск, ул. 9 Мая, 2 дома на одном уч., 10 сот., 910 000 грн. Тел. 095-63606-57. zzДом, пос. Андреевка, 9х10, отопл. эл., печное, 14 сот. огород, все удобства, гараж, баня, все постр., 2 колод. Тел. 099-516-16-67. zzДом, Райгородок, 40 кв.м., 4 комн., водян. отопл., все постр., 12 сот. земли, рядом сосн. лес. Тел. 066-285-00-32. zzДом, р-н Кр. Лиман, возм. обмен на Славянск, Краматорск. Тел. 066-043-39-16. zzДом, с. Довгенькое, Харьковская обл., 100 кв.м., газ, отлив, прилив, все постр., огор. 40 сот. Тел. 050-98-50-139. zzДом, с. Маяки, 61/30, п/о, л/к с ванной, центр. вода во дворе, есть место под ванную, туалет, 25 сот., 15 мин. от Донца, 10 мин. до леса, 160 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zzДом, с. Яцкое, Краснолим. р-н, 64 кв. м, х/п (гараж, л/к, погреб, сараи), в доме водопровод, газ, свет. Тел. 099-5015-279. zzДом, Святогорск, ул. Маяковского, рядом с лесом, 6 сот. приват., 50,3/28,7, рядом с домом фундам. 10х10, вода в доме, без удоб., 270 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-9404-111.

Дом, Семеновка, газ, без ремонта, есть печн. отопл., 8х8, все постройки, 12 000. Тел. 093-85-89-459. zzДом, Сидорово, около С. Донца и затоки, камин, лодка, необх. мебель и быттехника, 2 кондиционера, хор. сост. дома и участка, 1 053 000 грн., торг. Тел.: 050-95-98-152, 063-9404-111.

zzДом, сруб, Святогорск, 120 кв. м, 10 сот. приват. земли, м/п окна, двери, эл. отопление, дорогая меб., быттех., качели, тандыр, 2 лоджии, асвальт. дорога, 3 640 000 грн. Тел. 050-95-98-152. zzДом, Черкасское, общ. 57,5, жил. 34,7, кух. 5,8, угольник, сарай, сух. подвал., вода в доме, колод., м/п окна, заб. из шиф., 8 сот. земли, ряд. маг., ост., электр., 71 000. Тел. 050-95-98-152. zzДом, Яровая, удобства, все новое, теплый, хоз. постройки, сарай 10х 5 + 3 сарая, летн. кухня, жил., 2 кол. 2 скваж., 27 сот., рядом озеро, лес, срочно, 8 000. Тел. 066-311-81-61. zzДом-дача, Рубцы, 67/31,7/11,8 кв. м, м/п окна, нов. отопление, бойлер, гараж, х/п, 15 сот., 760 000 грн. Тел.: 050-959-81-52, 063-94-04-111. zzЖилье, с газом, зем. уч., частич. удобства, Краснодарский край. Тел. 050-84176-85.

куплю

zzВ люб. сост., возмож. с долгами, рассм. все вар-ты, для себя, срочно. Тел. 050471-85-04. zzДом или квартиру в Крыму, или обмен на недвиж. в Украине. Тел. 066-737-11-99. zzДомик под разборку. Тел. 095-24-53-582. zzНедвижимость в Крыму. Тел. 066-980-66-33. zzНедвижимость в Крыму. Тел. 095-102-98-88.

меняю

zzДом в Дружковке на дом в Славянске, газифицирован, вода в доме. Тел. 050-26-05402. zzДом, п. Былбасовка, или продам. Тел. 050-280-30-12.

сдаю

zzДом п/о с. В.-Ивановка, срочно. Тел. 099-95-160-07. zzДом, Сидорово, около С. Донца и затоки, камин, лодка, необх. мебель и быттехника, 2 кондиционера, хор. сост. дома и участка, 5 500 + 2 500 грн. риелторская работа, возм. помесячно. Тел. 050-95-98-152.

продаю

zz10 сот. земли р-н Оскола, 100 м. до воды, рядом лес. Тел. 050-864-68-87. zz2 га земли, с. Сидорово, на берегу затоки Донца, есть возмож. подключ. 380 В, 690 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zzДачи на Артема с домиками, есть вода, свет, охрана. Тел. 066-806-60-63. zzЗем. у. 4 га Славкурорт, рядом озеро. Тел. 050-87203-60. zzЗем. уч. с. Богородичное, ул. Лесная, 23, 19 сот., 189 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 06394-04-111. zzЗем. уч., 15,5 сот., ул. Курская, сад, обнесен забором, вода пост., част. асфальт., 160 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zzЗем. уч., 21,98 сот., р-н стад. «Химик», пер. Кима, 48 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zzЗем. уч., 3 сотки, рядом вода, с.Татьяновка, центр. Тел. 066-951-577-3. zzЗем. уч., г. Святогорск, р-н Поле Чудес, 12 сот., рядом 2 соврем. дома, 186 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-9404-111. zzЗем. уч., п. Мирный, ул. Корнейчука, 10 сот. приват., есть проект на дом, 186 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 06394-04-111. zzЗем. уч., с. Богородичное, 6 сот., гараж, подвал. Тел. 050701-24-67.

«Газета объявлений» N 10 (616), 14 марта 2018 г.

zzЗем. участок, 0,880 га, п. Мирный, ул. Русская, 103, цена договорная, участок , с . Богородичное, ул. Партизанская 1а, на 0,670 га. Тел. 095-36193-85. zzЗем. участок, 20 сот., ул. Лесозащитная, р-н Интерната №2. Тел. 050-555-55-66. zzЗем. участок, берег Оскола. Тел. 050-588-89-77. zzЗем. участок, п. Студенок. Тел. 050-588-89-77. zzЗем. участок, приват., с планом под застройку, 21 сот., с. Маяки, Донецкая обл., рядом лес, река, водопровод, асвальт. дорога, цена договорная. Тел. 050-048-04-61. zzЗем. участок, р-н стадиона Химик, 16 соток, недорого. Тел. 050-160-91-61. zzЗем. участок, р-н стадиона Химик, 16 соток, недорого. Тел. 066-273-503-6. zzЗем. участок, р-н Черевковки , 6 соток. Тел. 067916-111-5. zzЗем. участок, с. Сидорово, пер. Береговой, 10 сот., госакт, электрич., вода, на фундаменте летний домик, 2 комн., п/о, на берегу р. Сев. Донец, цена договорная. Тел. 050-588-89-77. zzЗем. участок, Святогорск. Тел. 050-588-89-77. zzЗем. участок, Яровая. Тел. 050-588-89-77. zzЗем.уч. р-н Черевковка, 7,6 сот. Тел. 095-149-20-16. zzЗемельный участок 6 Га на Былбасовка 2, Гос.Акт на землю. Тел. 050-347-59-53. zzЗемельный участок на Голубых озерах, различные варианты. Тел. 050-474-63-34. zzСад. уч. м-н Артема, кирп. постройки домик 2-эт., душ, туалет, бак для воды 50 000 грн торг уместен. Тел. 095-6852-456. zzСад. уч. р-н Артема, х/п, 2-эт. домик кирп. летний душ, туалет, бак для воды, 50 000 грн. Тел. 095-52-68-456. zzСадовый уч. 10 сот. с домиком, бак для воды, Артема, не дорого. Тел. 095898-70-11. zzСадовый участок. Тел. 050-165-14-51. zzУч. садовый, 7 сот., с кирп. домиком, большая емкость для воды, общество «Докучаева», ост. Новая, м-н Артема. Тел. 095-21-29-219. zzУчастки, Илличевка, хор. место, недалеко от Голубых озер, разного формата. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zzУчасток 10 сот., приват., Рыбхоз, Артема. Тел. 050-68326-84. zzУчасток 8,7 сот с постройками. Тел. 050-68-66803. zzУчасток в сосновом лесу, Святогорск, 10 сот., коммуникациии рядом, 15 000. Тел. 099-05-24-123. zzУчасток, центр города, ул. Банковская , напротив музея, 5,6 соток, 131 000. Тел. 05095-98-152.

(присылайте SMS-сообщения)

zzДачу, а также любые строения, под разборку. Тел. 066-57-95-327. zzЗемельный участок, без посредников. Тел. 050-58889-77.

сдаю

zzУчасток, 6 сот., пересеч. Плеханова, 75 и ул. Д. Донского, 600 грн./мес., + риэлт. единораз. работа 300 грн. Тел.: 050-95-98-152, 06394-04-111.

продаю

zzГараж Елочка, длит. срок, недорого, стандартный, ворота 2 м. Тел. 066-47-87-304. zzГараж кап. общество «Елочка» №61 В, без внутр. ра., 6 000 грн. Тел. 050-101-57-87. zzГараж общество «Буран». Тел. 050-68-66-803. zzГараж р-н пленка, кооператив «Елочка», недорого. Тел. 099-794-46-13. zzГараж, общ. «Елочки», подвал, погреб, в хор. сост., 750. Тел. 095-0593363. zzГараж, Рыбхоз. Тел. 050683-26-84. zzГараж, ул. Мира, цена договорная. Тел. 095-43-40-162. zzГараж, центр, во дворе ул. Шевченко, 17, 39 900 грн. + рядом два саря с подвалами, 29 000 грн. Тел.: 050-9598-152, 063-94-04-111. zzГараж, центр, во дворе ул. Шевченко, 17, перекрыт плитами, хор., сухой подвал, стяжка, без света, 53 200 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-9404-111. zzГаражи металл., железобетонные, новые, разборные, выбор размеров и высоты, гарантия от коррозии. Сталь 0,5 мм. - 9000 грн., 1,2 мм. – 10 990 грн., 2мм - 15000 грн. Тел. 067-92-33-693. zzПроизводств. помещение, 715 кв.м., р-н пленки, высокие потолки. Тел. 050-474-63-34.

куплю

zzГараж в общ. «Елочка», можно с долгами. Тел. 066173-94-32. zzГараж, железный, ангар, вагон. Тел. 050-744-48-60. zzГараж, недорого, Артема. Тел. 095-203-78-47.

сдаю

zzГараж общество «Химик» или продам. Тел. 095-09250-02. zzГараж, общество «Елочки». Тел. 099-712-18-37. zzГараж, самый центр, возле рынка СК НАУ, охраняемый, хор. сост., 700 грн. + 350 риелт. раб. единораз. Тел. 050-95-98-152.

продаю

zz3-комн.кв. м-н Артема под магазин с полным пакетом документов для начала работ. куплю Тел. 050-602-22-06. zzВ люб. сост., возмож. с zz3-комн.кв., м-н Артема долгами, рассм. все вар-ты, под магазин с готовыми додля себя, срочно. Тел. 050- кументами для начала реконструкции. Тел. 050-602-22-06. 471-85-04. zzДача, а также любые Бутик на входе в Ценстроения под разборку. Тел. тральный рынок. Тел. 050-58-68-271. zzДача, а также строения под 050-695-77-30. разборку. Тел. 095-14-00-414. комплекс, СвяzzДачн. домики, а также люб. zzГост. строения под разборку. Тел. тогорск, ул. Шевченко, 2-эт. дом. 150 кв. м, газ., 8 ком066-51-41-613. фортаб., отаплив. номеров. zzДачные домики под Зона отдыха, парковка, 6 750 разборку. Тел. 066-433-0-222. 000 грн. Тел. 050-588-89-77. zzДачные домики под zzДейств. парикмахерская, с разборку. Тел. 066-57-95-113. оборуд., мебелью, нов. ремонт, zzДачные домики под цена договор., докум. готовы. разборку. Тел. 099-226-12-51. Тел. 050-471-85-04. zzДачные домики, а также zzДокументы с местом на 4 любые строения под разборку. магазина (МАФы), Химик. Тел. Тел. 066-57-94-540. 050-555-55-66. zzДачные домики, а также zzЗем. уч., под бизнесс любые строения под разборку. центр, дорого. Тел. 095-46165-09. Тел. 099-50-33-599.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

zzКвартиру с документами на вывод из жилого фонда, 52 кв.м., кирп. дом, рядом площ., универсам, очень прох. место, 43 000. Тел. 050-474-63-34. zzМагазин (МАФ), новый, 43 кв. м, ул. Вольная, 1, возле магазина «Коробейник», 265 000 грн. «AVK-НЕДВИЖИМОСТЬ». Обращ.: ул. Лозановича, 8. Тел. 095-033-25-63. zzМагазин, Артема, ул. Бульварная, 64 кв.м., автономн. отопление. Тел. 050-474-63-34. zzМагазин, мр-н Северный, газ. отоплен., скваж., сигнал., 287,9 кв. м, 12 сот., 3 торг. зала с подсоб. помещ., туалет, 380 В, 931 000 грн. Тел.: 05095-98-152, 063-94-04-111. zzМагазин, с. Маяки. Тел.: 095-75-55-125, 095-853-74-71. zzМагазин, ул. Лозановича, 1/5, 44 кв.м., центр, автономн. отопл., парковка, хор. состояние. Тел. 050-474-63-34. zzМагазин, ул. Свободы, 100 кв. м, отд. вход, 2 383 000 грн. Тел.: 050-959-81-52, 063-9404-111. zzМагазин-кафе, мр-н Артема, действующий, с оборуд., зал - 60 кв. м, летняя площ. - 70 кв. м, или сдаю в аренду. Тел. 050-814-76-88. zzНежилое помещение с ремонтом, в отл. сост., инд. отопл., 66 кв.м., мкр-н Химик, недорого. Тел. 050-423-41-45. zzПомещение 17 кв. м., р-н Ц. рынка. Тел. 050-872-03-60. zzПомещение под магазин, 70 кв.м., центр, 37 000. Тел. 050-474-63-34. zzПомещение ул. Центральная , 47, р-н Автовокзала, 80 кв. м. Тел. 050-583-90-22. zzПомещение, 1/5, центр, б. Пушкина, косметический ремонт, 45 кв.м. Тел. 050-47463-34. zzПомещение, 1/9, центр, 64 кв.м., ул. Свободы, 37 000. Тел. 050-474-63-34. zzПомещение, 56 кв. м., выведен. из жилого фонда, ремонт, 38 000, торг. Тел. 050471-85-04. zzПомещение, возле площади, 50 кв.м., высокие потолки, 53 000. Тел. 050-47463-34. zzПомещение, самый центр, 100 кв.м., своя парковка, рядом площадь, 110 000. Тел. 050-474-63-34. zzПомещение, ул. Урицкого, 1500 кв.м., трансформ. 450 КВт., цена 1 960 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zzПосуд. цех, 200 кв. м, свой трансформ. 160 кВ, разреш. 150 кВ, скваж., 20 сот., 460 000 грн. Тел.: 050-95-98-152, 06394-04-111. zzПосудный цех 100 кв. м., с оборудованием р-н Ж/Д , в подвальном помещении. Тел. 050-864-68-87. zzПосудный цех, 326 кв.м., р-н Семеновки, возм. рассрочка. Тел. 050-872-03-60. zzПосудный цех, общ.пл 100 кв.м., с оборуд., р-н ЖД вокзала. Тел. 050-872-03-60. zzПродам нежил. помещение, ЖД рынок, 167 м. кв., действ. бизнес, производство оптики и шв. цех, зем. участок, акт, 1 млн. 485 тыс. грн. Тел. 050-588-89-77. zzПроизвод. база, р-н военкомата, 260 кв. м, 380, 15 кВт, 270 000 грн. Тел. 050-70481-88. zzСкладские помещ., 700 кв.м, Славкурорт, ул. Сользаводская, или сдам в аренду. Тел. 050-952-62-45. zzСТО, р-н автовокзала, 600 кв. м, 5 боксов, подъемники 4 и 1,5 т, возм-ть ремонтировать легковые и груз., мойка, все оборуд., инструм., офис, 3 458 000 грн, торг. Тел.: 050-9598-152, 063-94-04-111.

http://slavinfo.dn.ua

13


Объявления диктуйте по тел.:

продаю

zzСТО, ул. Мартыненко, 2-эт. здание, 146 кв. м, 300 000 грн. или сдам под склад и другое. Тел. 095-636-06-57. zzТорговое место на рынке, на первой линии, или сдам в долгосрочную аренду. Тел. 050-565-27-11.

куплю

zzВ люб. сост., возмож. с долгами, рассм. все вар-ты, для себя, срочно. Тел. 050471-85-04.

Здания под разборку. Тел. 066-1936-777. zzКоммерч. недвиж.: маг., офис, склад, производ. помещ. Тел. 050-588-89-77. zzКоммерч. помещ., в люб. р-не, в люб. сост., рассм. все варианты, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04. zzЛюбую недвиж. в Крыму или обмена на недвиж., легк. или груз. авто в Украине. Тел. 093-472-09-57. zzНедвижимость в Крыму, или меняю на квартиру, машину. Тел. 095-319-39-99. zzПомещ. в центре под офис, магазин. Тел. 050-47185-04. zzПомещение в черте города, возм. очень большой квадратуры (склад), возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050-471-85-04. zzПомещение, центр, коммер. назначения, для себя, возм. с дорогим еврорем., коммун. долгами. Тел. 050471-85-04.

сдаю

zz СТО, оборудование, покрасочная камера, подъемники, шиномонтаж, развалсхождение. Отдельные тер- и, есть отопление. Тел. 050-42341-45. zz2-эт. помещение, возле автобус. АТП, 160 кв. м, удобства, свет, вода, 20 сот. в аренде, возмож. продажа, 4000 грн. + услуги + 2000 грн. риелт. раб. единораз. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111.

2-эт. помещение, общей площадью 480 кв.м., расположенное на территории Центрального рынка г. Славянск (отдельный въезд, свободный график работы). Тел. 050-77-09-450. Бутик на входе в Центральный рынок. Тел. 050-695-77-30. zzЗдание, 100 кв. м, отдельностоящ., новострой, 3 отд. входа, автоном. отопление, котел, скважина, под фитнес-центр, йогу. Тел. 050704-81-88. zzКафе, самый центр города, 200 кв. м, с оборудованием, 25 000 грн. + 12 500 грн. (единораз. риэлт. работа). Тел.: 050-959-81-52, 063-9404-111. zzКафе, центр, 300 кв. м, кухня, оборудование, летняя площадка, 10 000 грн./мес + коммун. + 5 000 грн. единораз. риэлт. работа. Тел.: 050-959-81-52, 063-94-04-111. zzКомната, 13 кв.м. в офисн. помещении, 1 400+ свет+ единор. риєлторск. раб 700. Тел. 050-95-98-152. zzМагазин, 100 кв. м. Тел. 050-70-48-188. zzМагазин, центр, 80 кв.м., хор. сост., под любой вид деятельности. Тел. 050-474-63-34.

14

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10 Места на рынке БЗС для торговли фастфудом, продуктами питания, площадью от 5 кв.м. до 20 кв.м. Также сдам отдельно стоящее помещение для автомагазина или шиномонтажа. Тел. 050-77-09-450. На территории ТЦ «Ярмарочный», прилегающей к Славянскому центральному рынку сдается: магазины, от 20 кв.м. и более, площади для общепита. Тел. 050-77-09-450. Отдельно стоящее помещение (строение из двух частей 120 кв.м. и 40 кв.м.), расположенное на набережной Святогорска. Территория озеленена, имеется парковка. Тел. 050-77-09-450.

zzО т д е л ь н о с т о я щ е е здание, 100 кв. м, новострой, 3 отд. входа, автоном. отопление, котел, скважина, под офис, магазин и проч. Обращ.: ул. Банковская, 9. Тел. 050-7048-188.

zzПомещение , все удоб., ул. К. Маркса, 43 и бутик на Ц. рынке первый ряд, швейный цех. Тел. 050-164-13-60. zzПомещение под офис, центр, 1 эт., каб. 14- 18 кв.м. Тел. 050-588-89-77. zzПомещение, 300 кв. м, р-н Машмета, под магазин, аптеку. Тел. 095-13-44-555. zzПомещение, 750 кв.м., под склад, производства. Тел. 050-474-63-34. zzПомещение, м- н Артема, 40 кв. м. Тел. 095-295-35-85.

Помещение, площадь 230 кв. м., расположено на втором этаже мясного павильона центрального рынка Славянска. Тел. 05077-09-450. zzПомещение, с. Приволье, вдоль трассы, 32 кв. м, с ремонтом и удоб., можно под маг. автозапчастей, стоматолог. и др., продукты и одежда не предлаг., 3 000 грн. Тел. 095636-06-57. zzПомещение, центр, 43 кв.м. Тел. 095-295-35-85. zzПомещение, центр, 75 кв.м. Тел. 095-295-35-85. zzПомещение, центр, с ремонтом, 65 кв. м и 87 кв. м, 120 грн/кв. м + 1/2 первого мес. риелт. раб. единораз. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111.

Торговое место в ТЦ «Глобус» с возможностью размещения от 5 до 40 кв. м. Тел. 05077-09-450. zzЦеха, мехмастерские, админкорпус, склады, территоря 1 Га. Тел. 050-423-41-45. zzШлакоблочный цех, 8000 грн. Тел.: 050-555-55-66, 067555-55-66.

сниму

zzМесто под наращивание ресниц. Тел. 066-75-77-217. zzСниму комнату для офиса 6-8 м.кв., по приемлемой цене. Рассмотрю любые предложения на Артема, центр, жд.вокзал. Главное, чтобы комната не была проходной. Тел. 095-564-00-14.

Продаю

zzAlfa Romeo 75, 1989 г., газ, бензин или на запчасти. Тел. 099-735-41-28. zzCHERY Amulet, 08 г. в., газ пропан зарег., кондиц., г/у, стеклоподъем., тонир., хор. сост., недорого. Тел.: 095-37500-31, 050-666-44-52.

Отличное место для установки терминала оплаты или банкомата в центре города Славянск. Тел. 050-77-09450. zzОфис. помещение, 100 кв. м, со стоянкой, ул. Банковская, 9. Тел. 050-70-48-188. zzОфисное помещ., центр, 36 кв.м., с меб., 2 800+ эл., единор. риэлт. раб. 1 400. Тел. 050-95-98-152. zzОфисное помещение , Центр, от 100 до 350 кв. м. Тел. 050-872-03-60. zzОфисное помещение, 40 кв. м., 2 комн., 2 500 + коммун., единораз. риелтор. помощь 1 250 грн. Тел. 050-95-98-152. zzОфисное помещение, центр. Тел. 050-588-89-77. zzОфисные помещения разных площадей, возмож. разное кол-во комнат. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zzОфисы в центр г. Артемовск, разн. площади с рем. и коммуникациями. Склад. помещения, от 10 до 2000 кв. м. Террит. с гаражами по груз. технику. Тел. 095-774-31-01. zzОфисы, г. Артемовск, центр, разные площ., с ремонтом, коммуник., можно под юр. адрес. Тел. 093-472-09-57. zzОфисы, гаражи, склады, г. Артемовск. Тел. 0951392099. zzОфисы, склады, гаражи территория автопарка, мороз. камеры, г. Артемовск. Тел. 066-980-66-33. zzПлощадь в маг. «Электрон» (как идти на Ц. рынок), 50 кв. м, 50 грн/кв. м, можно частями. Тел.: 050-95-98-152, 063-9404-111. zzПомещ. под произ-во или склады, р-н ж/д, 380 кВт, мощ. 25 кВт, Н 5 м, закрывающ. двор, 206, 160, 3 по 30 и 20 кв. м, под произ-во - 20 грн/ кв. м, склады - 15 грн/кв. м, + половина оплаты первого мес., риелт. раб. единораз. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111.

Помещение (все условия: вода горячая и холодная, кондиционер) в рыбном павильоне центрального рынка Славянска. Тел. 050-77-09-450.

Помещения торговые, офисные, складские в центре Славянска площадью от 1 до 1000 кв. м. Тел. 050-77-09-450. zzРабочее место мастера парикмахера, маникюра. Тел. 095-197-48-50. zzРембаза для авто, п. Восточный, промзона, 200 кв. м, 2 смотр. ямы, буржуйка. Тел. 050-555-55-66. zzСклад. помещения разных площадей по приемлемым ценам. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zzСкладские помещения, 1150 кв. м и 350 кв. м, можно отдельно, и помещения по 40 кв. м. Тел.: 050-95-98-152, 063-94-04-111. zzСкладские помещения, центр, вблизи Ц. рынка, охрана. Тел.: 050-031-63-23, 095-60-45-702, 050-76-68-674. zzСклады с офисами, г. Артемовск, охрана, рампа, тельфер, погрузчики, склад. оборуд-е. Тел. 095-606-68-87. zzСТО, ул. Мартыненко, 2-эт. здание, 146 кв. м, под склад, и другое, 40 грн./ кв.м. Тел. 095636-06-57. zzТеррит. с гаражами под груз. спецтехнику, г. Артемовск. Тел. 066-638-58-32. zzТорг. павильон с летней площадкой, действующая закусочная, возможны др. виды торговли. Тел. 050-268-92-07.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

zzCHEVROLET Aveo 2005 г. в., хор. сост., газ/бенз. Тел. 050-922-94-68. zzChevrolet Aveo 2008 г. Тел. 066-630-88-27. zzCHEVROLET Aveo, 07 г. в., газ пропан зарег., титаны R 14, автомагнитолла, хор. сост., недорого. Тел.: 095-375-00-31, 050-666-44-52. zzDACIA Solenza, 04 г. в., г/у, стеклоподъем., не бита, хор. сост., недорого. Тел.: 095-37500-31, 050-666-44-52. zzGeely СК, 08 г. в., ц/з, сигнал., тонир., г/у, кондиц., газ пропан зарег., хор. сост., недорого. Тел.: 095-375-00-31, 050-666-44-52. zzKia Picanto, 2008 г. в., коробка-автомат, 6 500. Тел. 050-555-55-66. zzMercedes E-240, 4 matik, 2005 г.в., черній, полный прив., полный фарш, 11 900. Тел. 050-555-55-66. zzMercedes Smart, 2007 г. в., 1 л, 6 700. Тел. 050-555-55-66. zzMitsubishi Lancer Х10, 13 г. в., автомат, идеал. сост., 11 900. Тел. 050-555-55-66. zzNISSAN Terrano-1, 88 г. в., блокировки, подготов. для бездорожья, 7 800. Тел. 050555-55-66. zzPORSCHE Cayenne, 06 г. в., 16 200. Тел. 050-555-55-66. zzRenault Trafic пассажир., 9 мест, 2008 г.в., пробег 14 тыс., сост. раб., салон новый, дизель 2.0. Тел. 066-47-87-304. zzSkoda Favorit, 92 г.в., цвет синий, варианты обмена. Тел. 093-472-09-57.

http://slavinfo.dn.ua

(присылайте SMS-сообщения)

zzSkoda Roomster отл. сост., максимальная комплектация. Тел. 050-542-65-80. zzSubaru-Аutbak, 2005 г.в., 4 wd, полный привод, 8 500. Тел. 050-555-55-66. zzToyota Carina универсал хор. сост, на газу. Тел. 095171-46-16. zzToyota Rav 4, 07 г. в., не бита, не краш., кондиц., г/у, хор. сост., недорого. Тел.: 095375-00-31, 050-666-44-52. zzWV Golf, 93 г. в., 1,6, отл. сост., 3 600. Тел. 050-55555-66. zzАвтомобиль, Джили, 2008. Тел. 050-031-90-50. zzАуди 90 на газу, цвет красный или обмен + доплата на авто дороже. Тел. 050-86468-87. zzВАЗ- 2105, газ, бензин. в хор. сост, 1988 г.в., вложений не требует, документы впорядке. Тел. 050-81-500-39. zzВАЗ 2110 серебристого цвета 3 000, торг. Тел. 095197-78-35. zzВАЗ Славута 2008 г. в., отл. сост., 80 000 км., 1 800. Тел. 099-76-55-793. zzВАЗ Славута, инжекторная, син. цвета, 2008 г. в., отл. сост., 80 000 км., 1 800. Тел. 099-76-55-793. zzВАЗ-2103, 82 г. в., хор. сост., недорого. Тел.: 095-37500-31, 050-666-44-52. zzВАЗ-2104, 05 г. в., титаны, тонир., хор. сост., недорого. Тел.: 095-375-00-31, 050-66644-52. zzВАЗ-2105, 85 г. в., варить и красить не нужно, хор. сост., недорого. Тел.: 095-375-00-31, 050-666-44-52. zzВАЗ-2106, 91 г. в., варить и красить не нужно, хор. сост., недорого. Тел.: 095-375-00-31, 050-666-44-52. zzВАЗ-21099, 2006 г., ВАЗ2110, 2007 г. Тел. 095-60449-17. zzВАЗ-2110, 04 г. в., титаны р14, ксенон, ц/з, сигнал., тонир., стеклоподъем., тюнинг, хор. сост., недорого. Тел.: 095375-00-31, 050-666-44-52. zzВАЗ-2114, 08 г. в., газ пропан, 3 600, торг. Тел. 050555-55-66. zzДокументы на SkodaOktavia, 2007 г. в. Тел.: 050555-55-66, 067-555-55-66. zzЗАЗ-1102 «Таврия», в хор. сост. Тел. 095-227-49-07. zzМосквич - 2141, 92 г.в. УАЗ-469, по з/ч. Москвич - 412. УАЗ-3962, 2006 г.в., 20 000 км + такой же на з/ч. Москвич-412, треб. ремонта. Тел. 095-77431-01. zzМосквич 2140, 1978 г., на ходу, 8 500. Тел. 099-30668-74. zzОпель-Омега, двиг. 2.2, газ/бензин, 91 г.в. Тел. 066161-96-05. zzОпель-Омега, двиг. 2.2, газ/бензин, 91 г.в. Тел. 066161-96-05. zzПродам Таврию, можно на запчасти. Тел. 066-84-83-699. zzРено Логан, универсал, 2012 г.в., бенз., серебро, отл. сост., 10 900. Тел. 050-70-24318. zzСоболь. Тел. 050-27597-89. zzТаврия-1102, 92 г.в., идеал. сост., родной пробег 47 000 км, 1 500. Тел. 050-55555-66. zzТойота кариб полноприв., газ./бенз., тит диски, люк, хор. сост, 2 100, торг уместен. Тел.: 066-235-66-92, 050-471-37-12 (Виктор Павлович). zzУАЗ-3962, 2005 г.в., газ/ бензин, на гарантии + такой же на з/ч. Тел. 095-102-98-88. zzШевроле Авео, 2008 г. Тел. 050-141-02-98.

Куплю Aveo, Lacetti, Lancer, Lanos, Sens, ВАЗ в любом сост. Тел. 050831-2000.

Lanos, Sens, Aveo, Lacetti, Приору в любом сост. Тел. 066416-01-87. zzMazda 3, 6, Shcoda, Reno Trafic, Mers Vito, Nissan. Тел. 095-80-72-776. zzReno, Toyota, Chevrolet и др. марки. Тел. 066-32-466-59.

Абсолютно любые авто в любом сост. Быстро и дорого. Тел. 050-583-06-14. Авто Opel, Mazda, Nissan и др. марки. Тел. 050-981-26-97. zzАвто быстро в любом сост., на ходу и не на ходу. Тел. 066-433-0-222. zzАвто быстро и дорого, на разборку (ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ и др.). Тел. 095-14-00-414. zzАвто быстро, дорого на разборку. Тел. 066-57-94-540. zzАвто грузовое, легковое, спецтехника, сельхозтехника, можно с докум. и на з/ч. Тел. 066-291-55-22. zzАвто дорого. Тел. 050-98136-87. zzАвто любой марки в любом сост. Тел. 050-591-49-48. zzВАЗ 2101- 21099 в люб. сост., от хозяина. Тел. 095-8072-776. zzВАЗ 2101- 2110 в люб. сост. Тел. 066-76-45-346. zzВАЗ 2101- 2110, быстро и дорого. Тел. 050-98-12-790.

ВАЗ 2101-21015. Быстро и дорого. Тел. 095-807-27-76. zzВАЗ 2106-21099. Тел. 050981-26-97.

ВАЗ в хор. сост., для себя. Тел. 099-721-4986. zzВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ. Тел. 095876-04-06.

ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ, Москвич и др. марки в любом сост., можно не на ходу. Тел. 050831-2000. zzВАЗ, Москвич, Газ и др. Тел. 066-00-979-22.

ВАЗ, Москвич, на ходу, или на з/ч. Тел. 095-642-07-59. zzВаз, Таврию в люб. сост. Тел. 095-80-72-776. zzВАЗ-2101-09, недорого. Тел. 095-317-96-72. zzВАЗ-2101-099, в любом сост. Тел. 050-803-09-79.

ВАЗ-2101-21099 на ходу, дорого. Тел. 099-350-18-20. zzВАЗ-2101-2199, в любом тех. сост. Тел. 050-501-61-41. zzГАЗ, ЗАЗ, Москвич, ВАЗ, в люб. сост. Тел. 099-350-18-20. zzГАЗ, ЗАЗ, Москвич, ВАЗ, в люб. сост. Тел. 050-86-111-38. zzГАЗ, Москвич, ЗАЗА, ВАЗ на з/ч. Тел. 099-219-97-57.

«Газета объявлений» N 10 (616), 14 марта 2018 г.


Объявления диктуйте по тел.:

куплю Даста, Daewoo, Renault, Mercedes и др. марки в любом сост. Тел. 050-98136-87. zzЗАЗ, Москвич, ВАЗ, можно не на ходу, на з/ ч. Тел. 050-8312-000. zzЛ/а и г/а с крымским и др. учетом. Тел. 066-980-66-33. zzЛегковое авто всех марок, в любом тех. сост. Тел. 095818-86-71. zzЛегковые, груз. авто, с документами, можно на з/ч. Тел. 066-980-66-33. zzМосквич на ходу и под разборку. Тел. 050-770-86-03. zzМосквич, ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ в любом сост., на ходу, и на з/ ч. Тел. 050-98-12-790. zzМосквич, ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ в любом сост., можно не на ходу, з/ ч. Тел. 050-58-30-614. zzМосквич, ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ, в любом сост., можно не на ходу, на з/ч. Тел. 050-920-50-02. zzМосквич, ВАЗ. ЗАЗ на з/ч. Тел. 095-80-72-776.

Славуту или ВАЗ 2109-099 в норм. сост. Тел. 050-819-06-03. zzСлавуту, Таврию с ручн. управлением. Тел. 063-98939-17. zzТаврию или Славуту на з/ч. Тел. 050-814-77-85. zzТаврию или Славуту, инвалид., на ручном управлении, в любом тех. сост. Тел. 096-95-63-889. zzТаврию на з/ч. Тел. 050551-40-64.

Таврию, ВАЗ, ГАЗ, можно не на ходу, на з/ч. Тел. 050-803-0979. zzТаврию, Запорожец, Славуту на з/ч. Тел. 099-70647-79.

Продаю

zzMercedes Benz Atega- 814, фургон, 94 г. в., 7 800. Тел. 050-555-55-66. zzАвто-бетон сместитель СБА 195, КамАЗ 55-11, 95 г.в., объем 5 куб., авт. двиг., полный кап. ремонт+КамАЗ на з/ч. Тел. 066-737-11-77. zzАвтокран ЗИЛ КС2561 + такой же на з/ч. Тел. 066-98066-33. zzАвтокран ЗИЛ КС-2561, 90 г.в., полный капремонт + такой же на з/ч, или обмен. Тел. 095319-39-99. zzБульдозер Т-170, 94 г.в. Кран МАЗ-Ивановец, 89 г.в., КС 3575, или меняю. Автокран ЗИЛ, 90 г.в., КС 2561. КамАЗсамосвал, 5511 + такой же на з/ч. Тел. 095-774-31-01. zzБульдозер Т-170, 94 г.в., г/п 40 т, обмен. Стрела подъема на погрузчик Балконкар. Стрела телескопич. на автокран КС-2571. Лапы гидрав. на автокран КС-2571, -3577. Тел. 066-291-55-22. zzБульдозер ТТ-74 с докум., по з/ч. Тел. 066-737-11-77. zzГаз, 3307, асанизатор, 2004 г., идеал. сост., 85 000. Тел. 095-648-94-77. zzГаз, 3307, асанизатор, 2004 г., идеал. сост., 85 000. Тел. 095-648-94-77. zzГазель грузовая, на газу (пропан)/бенз. хор. сост., на ходу, 35 000 грн, торг, 2008 г., срочно. Тел. 099-017-83-04.

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zzГазель Соболь грузо-пасс., 8 мест, газ/бенз, хор. сост., срочно, 2 700, торг уместен. Тел.: 066-235-66-92, 050-47137-12 (Виктор Павлович). zzГазель-дует, 2003 г. в., газ-бензин. Тел. 050-98218-40. zzДАФ, тягач, с фурой, евро 2, в отл. сост., не дорого. Тел. 099-503-26-30. zzЗИЛ колхозник. Тел. 050280-30-12. zzКаМАЗ-55111, 05 г. в., самосвал + такой же на з/ч, вар-т обмена. Бульдозер ДТ-75 «казахстанец», дв. А41, без наработки, с докум., на з/ч. Тел. 066-737-11-99. zzКаМАЗ-55111, 1991 г.в., самосвал + такой же к нему на з/ч. Тел. 095-102-98-88. zzКАМАЗ-55111, самосвал, 1994 г., 120 000., торг., в отл. сост, МАЗ 5551, самосвал, и погрузчик. Тел. 066-057-87-38. zzМАЗ 5551, 91 г.в., самосвал, капем. кабина нов. образца + такой же на з/ч. Автокран Ивановец, 88 г.в., стрела-телеск., г/п, 14 т + такой же на з/ч. Тел. 066-63858-32. zzМАЗ 5551, Самосвал, кабина нового образца, хорошее состояние, срочно. Тел. 095-398-79-18. zzМАЗ 555102, 2007 г.в., самосвал, г/п 15 т, дв. ЯМЗ-236, турбина интеркуллер + такой на з/ч, или обмен. Погрузчик фронтал., ТО-6, об. ковша 1,5 куб. м + такой на з/ч, обмен. Тел. 093-472-09-57. zzМАЗ-5551, 90 г.в., капрем., кабина нов. образца + такой же на з/ч, варианты обмена. Автокран МАЗИвановец КС3577, стрела телескопич, 15 м + такой же на з/ч. Тел. 095-774-31-01. zzМАЗ-555102, 2007 г.в., самосвал + такой же к нему на з/ч, варианты обмена. Тел. 099-530-36-99. zzПогрузчик львовский, г/п 5 т, с док-ми, по з/ч. МАЗ-64229 + полуприцеп с док-ми по з/ч. ЗИЛ-4331, 130, 555-самосвал, с док-ми, по з/ч. Тел. 050-84456-55. zzПогрузчик Т-156, франтально- ковшевой, в отл. сост., не дорого, срочно. Тел. 066898-83-28. zzПогрузчик фронтальный ТО-6, объем ковша 1,6 куб + такой же на з/ч, или обмен. Тел. 066-291-55-22. zzСамосвал МАЗ-5551,92 г.в, + такой же на з/ч. Тел. 095139-18-82. zzСамосвал-КаМАЗ-55111, 2005 г.в. + такой же на з/ч или обменяю. Тел. 095-139-32-19. zzСнегоуборочный трактор (грейдер) Husqvarna , 06 г. в., новый, 5 500. Тел. 050-55555-66. zzСоболь-баргузин 2003 г., газ-бензин, 8 мест. Тел. 050275-97-89. zzТАМ-80,93 г.в., борт., г/п 3,6 т, дв. дизель, кабина-дуэт, 6 мест, резина R-17 спарка, возм. обмен. Тел. 095-13932-19. zzТрактор Т-40, 3 500. Тел. 066-580-90-92. zzТрактор ЮМЗ, 2001 г., больш. кабина, в отл. сост., 45 000. Тел. 066-413-79-42. zzТягач, Роман, 92 г.в.,пробег 125 тыс., двиг. МАН, турбинир.,коробка ЗФ,полуприцеп, с док. можно по з/ч или обмен. Тел. 0953193999. zzУАЗ-452, 06 г. в., газбензин, оборудов. под отдых, туризм + такой же на з/ч, возмоз. вар-ты обмена. Тел. 095-139-16-83. zzФАВ 3252, 2008 г.в., г/п 30 т, или меняю. Автокран ЗИЛ-130, КС 2561, 92 г.в., + такой на з/ч. КамАЗ 55111, на ходу, с докум. по з/ч. Тел. 095606-68-87.

zzФАВ-3252, 08 г.в., самосвал, г/п 30 т, возм. обмен. МАЗ-555102, 07 г.в., самосвал, дв. с турбиной интеркуллер. Продаю Трал, г/п, 40 т, 96 г.в., приц-й 9 zzГидравлич. борт с авто м. Тел. 066-597-29-99. zzЭкскаватор «петушок» Mercedes, г/п 1 т. Тел. 099ЮМЗ-2126, 4 200. Тел.: 050- 069-000-3. zzПолуприцеп МАЗ, 13,6 555-55-66, 067-555-55-66. м95 г.в., с док-ми, по з/ч. ПоКуплю луприцеп Шнек, 28 т, бортов., zzАвто, спецтехнику, с/х двухосный, пневмоход, с технику, докум., з/ч к ним. Тел. док-ми по з/ч. Тел. 066-291099-530-36-99. 55-22. zzГaзель, недорого. Тел. zzПрицеп «Дача» 3-мест. 099-453-17-18. хор. сост., срочно , 1 500, торг. zzГазель в любом сост. Тел. Тел.: 066-235-66-92, 050-471066-414-70-76. 37-12 (Виктор Павлович). zzГазель для себя. Тел. 066- zzПрицеп на лег. авто, без 433-02-22. документов, 3 000 грн. Тел. 095-395-75-33. Газель для себя. Тел. zzПрицеп тяжеловоз, г/п 40 т, 93 г.в., или обменяю. Тел. 050-831-2000. 095-139-20-99. zzГазель, ГАЗон для себя. Куплю Тел. 066-88-34-120. zzПрицеп для легкового авzzГруз. авто, спецтехнику, томобиля. Тел. 050-18-48-588. рамы, документы. Тел. 095- zzПрицеп к л/а, грузовой, 139-20-99. «самострой», зарегестрир. zzГрузовое в люб сост. Тел. Тел. 050-694-93-20. 099-21-99-757. zzКуплю документы, запчасти, резину и др., на груз авто, спец. технику, прицепы и полуприцепы, с/х технику. Тел. Продаю 066-737-11-77. zz250 грн/колесо - б/у резина zzМАЗ, КамАЗ, КрАЗ, в люб. из Европы. Тел. 066-981-21-21. сост., люб. модификации, с zzRABA, 93 г. в., 43 тыс., докум. и без, приеду заберу, вахтовка мчс, двигатель МАН, Газон для себя, срочно. Тел. турбинир, кпп zf, резина с 066-026-10-70. евро дисками, р-20. Тел. 095zzМАЗ, КамАЗ, КрАЗ, в люб. 3193999. сост., люб. модификации, с zzБагажник на л/а, головка докум. и без, приеду заберу, двиг. на Таврию, нов. Коленвал Газон для себя, срочно. Тел. на Таврию, нов. З/ч и двигатель 066-026-10-70. на ЗАЗ. Передние крылья. Тел.: zzМолоковоз. Тел. 066-737- 063-989-39-17, 099-383-70-17. 11-99. zzБаллон газ. пропан на Газель. Тел. 095-75-55-125. Тракторы в любом zzБампер передний на сост. Тел. 050-819- ВАЗ-21010. Борт. компьютер Гамма-615. Тел. 050-96-7706-03. 689. zzБудка вахтовка ГАЗ-66. Т р а к т о р ы и д р . Будка на ГАЗ, кузов бортов. грузов. авто, в любом на ЗИЛ, блок дв., головки, косост. Тел. 099-721-49- ленвал на КамАЗ, МАЗ, мосты, балки, топл. баки, резина, 86. диски на КамАЗ, МАЗ, ГАЗ, ЗИЛ. Тел. 095-319-39-99. zzВариатор, соломотрясы, з/ч по двигателю. Тел. 097803-04-58. zzВетровое стекло, ВАЗ 2106, автошины 915х 65х 15, электрообогрев зад. стекл. Продаю Тел. 099-712-18-37. zz2 мужск. велосипеда. Тел. zzГАЗ-53, -66, Газель, УАЗ, 099-620-42-51. по з/ч, с док-ми. Блок дв. 402, zzВелосипед «Турист», в нов. Тел. 050-844-56-55. отл. сост. Тел. 095-672-00-73. zzГазель термобудка с zzВелосипед подростковый. док-ми, по з/ч. Тел. 066-638Тел. 066-91-53-279. 58-32. zzВелосипед подростковый, zzГБО метан. Тел. 093-0-333в отл. сост., не дорого. Тел. 898. 050-044-26-41. zzГБО пропан/метан, евро-2, zzВодный мотоцикл с евро-4, с гарантией до 2 лет, с прицепом, идеальное со- установкой, з/п на Яву, ЧЗ-350, стояние. Тел. 099-020-45-59. гермошлем, 2 шт. Тел. 095-17zzЗ/ч к мотоциклу «Ява-350». 12-715. Тел. 066-866-919-8. zzГоловка блока на Газель, zzКоляска на мотоцикл, цвет головка блока, коленвал красный. Тел. 095-774-31-01. иномарки. Тел. 098-121-4010. zzМопед «Шторм» 50 куб. zzГоловка блока, Газель, 16Тел. 050-709-55-64. клап., 3000 грн., коленвал. Тел. zzСкутер на ходу, 5 500. Тел. 096-546-22-51. 099-250-56-48. zzГоловка блока, коленвал, блок, шестерни к иномарке. Куплю zzВелосипед в хор. сост. Тел. 097-457-17-03. блока, расвзрослый и детский спор- zzГоловка тивный, горный или советский. предвал, шатуны, коленвал, б/у, Мерседес, Мазда, Тел. 066-240-47-96. zzВелосипед в хор. сост. Рено, Хюндай, Чери, Форд, взрослый и детский спор- Додж,БМВ. Тел. 066-594тивный, горный или советский. 57-64. zzГрузовая разборка УАЗ, Тел. 066-240-47-96. ГАЗ, ЗИЛ, Газель, КамАЗ, МАЗ, zzГорный спортивный взрослый и детский велосипед, КРАЗ, с док-ми по з/ч. Тел. велосипед Украина в хорошем 066-980-66-33. состоянии. Тел. 050-18-48-588. zzДв. + КПП на КамАЗ, МАЗ. Термобудка, кабина на Дорого куплю мото- Газель. Кузов самосвальный на КамАЗ. Кабина КамАЗ, МАЗ. циклы Ява, коляску Бульдозер, ДТ-75 по з/ч, дв. и запчасти к ним. И А41. Тел. 095-774-31-01. мототехнику ССС Р. zzДвигатели с мотороллера 2 шт. Тел. 050-638-38-06. Тел. 050-717-23-34. zzДвигатели ЯМЗ-236, zzМини-мокик пр-ва СССР. ЯМЗ-238 , Камаз, новые Тел. 050-62-69-421. первой комплектации, 8 000 zzСкутера, мотоциклы, грн., КУН на трактор в отл. мопеды в любом сост. Тел. сост., в сборе, не дорого. Тел. 066-026-10-70. 050-501-61-41.

«Газета объявлений» N 10 (616), 14 марта 2018 г.

(присылайте SMS-сообщения)

zzДвигатели ЯМЗ-236, ЯМЗ-238 , Камаз, новые первой комплектации, 8 000 грн., КУН на трактор в отл. сост., в сборе, не дорого. Тел. 066-026-10-70. zzДвигатели, 1.1 кВт, 1000 об., 0.77 кВт, 1400 об., компрессор СО248ТУ22175015. Тел. 063-499-56-98. zzДвигатель Ауди-100, 2 л, бензин., генератор, ГУР, карбюратор, пр-во Германия, диски на ВАЗ, Москвич, БМВ-520, КИА-Рио, ФиатКрома. Тел. 050-694-93-20. zzДвигатель, коробка, мост и др. з/ч на Москвич. Тел. 050831-2000. zzДвигателя ЯМЗ 236, ЯМЗ 238, первой комплект., в идеал. сост., дешево. Тел. 095648-94-77. zzДвигателя ЯМЗ-236, 238, первойкомплектации, в хор. сост., недорого. Тел. 099-50326-30. zzДвигателя ЯМЗ-236, 238, первойкомплектации, в хор. сост., недорого. Тел. 099-50326-30. zzЗ/ч для мотоцикла Днепр 12/16, 2 шины на УАЗ, 4 шины на Мерседес, 4 на Porsche Cayenne. Тел. 050-973-35-35. zzЗ/ч на Ford-Skorpio: двигатель, коробка, зад. мост, кардан и прочее. З/ч, стекла на ГАЗ-53, стекла на ИФА. Тел. 095-182-10-91. zzЗ/ч разные на ЗИЛ. Тел. 050-280-30-12. zzЗ/ч: кабина, рама, документы на КаМАЗ, МАЗ. Тел. 095-139-20-99. zzЗапчасти на паз, корзина, диск. сцепл., генерат., глушитель, магнета на трактор М124Б1. Тел. 099-400-46-59. zzЗИЛ, с док-ми по з/ч. Кабина на ЗИЛ 4331, рама, мост, рессоры, балка. Автопогруз. Львовский, г/п 5 т, УАЗ, ГАЗ с док-ми, по з/ч. Резина на ГАЗ, УАЗ, ЗИЛ, КамАЗ, МАЗ. Тел. 093-472-09-57. zzКарданные Валы БелАЗа. Тел. 050-929-68-24. zzКенгурятник отбойник, передний бампер на Газель. Тел. 099-024-26-24. zzКоленвал, гол. блока, Опель, Шкода, Шевроле, Фиат, Ниссан, 2500 грн. Тел. 097517-75-51. zzКоляска на мотоцикл. Тел. 066-737-11-99. zzКомпрессор на ЗИЛ, запчасти на Москвич, компл. резины БЦ 20 в хор. сост. Тел. 099-306-68-74. zzКузов самосвальный КамАЗ, кабины на КамАЗ, МАЗ, Газель, ЗИЛ. Топлив баки, рамы с док-ми на УАЗ, ГАЗ, ЗИЛ, КамАЗ, МАЗ. Тел. 066291-55-22. zzКузов самосвальный, комплект на КаМАЗ. Тел. 099530-36-99. zzКузов самосвальный, комплект на КаМАЗ. Тел. 099530-36-99. zzКузов, кабину, мост самосвальный на КамАЗ. МАЗ целиком с докум. на з/ч. ЗИЛ с докум. на з/ч. Тел. 095-13916-83. zzМазда 626, 1987 г. в., газ., 500, на запчасти, зимняя резина. Тел. 095-064-74-54. zzМост на ЗИЛ в сборе, задний. Тел.: 050-031-63-23, 095-60-45-702, 050-76-68-674. zzМосты, балки, рессоры, блок двиг., головки, каленвал, КПП, двиг-ли на УАЗ, ГАЗ, Газель, ЗИЛ, КамАЗ, МАЗ, Краз. Тел. 095-102-98-88. zzПрибор установки зажиг. для разн. сортов бензина. Тел. 099-712-18-37. zzПрикуриватель для авто. Тел. 068-830-04-23. zzРазличные з/ч для тяжелого мотоцикла «Днепр11/16», 2 автошины на Луаз, 4 на Мерседес Р-18, 4 на Porsche Cayenne R-19. Тел. 050-97335-35.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

zzРезина летняя б/у, 14 диам., комплект резины на литых дисках ВАЗ. Тел. 095604-49-17. zzРезина на ГАЗ, КамАЗ, МАЗ. Тел. 066-737-11-77. zzРезина на легк. авто. Тел. 050-76-006-39. zzРезина на легк. авто. Тел. 050-76-006-39. zzРезина на погрузчика 7.00 на 12, 8.15 на 15, 8.25 на 15, 16 на 20. Резина на ГАЗ, ЗИЛ, КаМАЗ, МАЗ, диски и др. з/ч. Тел. 066-737-11-99. zzРезина промышленная ширина 50/50, толщина 1 см. Тел. 095-52-75-660. zzРезину, запчасти на авто ГАЗ 66, ЗИЛ 131, УАЗ, Урал, КАМАЗ, МАЗ, КРАЗ, Газель, ЗИЛ , ГАЗ, самосвал МАЗ 5551, 92 г.в. Тел. 095-139-18-82. zzТитан. диски на 14. Тел. 066-866-91-98. zzШины, 195/65 Р- 15, зима, 4 шт., 3 000, торг. Тел. 050474-63-35. zzЭл. проводка на Renault Trafic. Двигатель дизель 2.0. Тел. 095-059-33-63. zzЭл. проводка на РеноТрафик, 2008 г. в, бампер задний, металл на КИА сарента. Тел. 066-478-73-04.

Куплю

zzГБО пропан евро 4, евро-2, пр-во Италия, б/у, хор. сост., для себя. Тел. 099-069-000-3. zzДвигатель, Fiat Ducato, турбодизель, объем 2,5. Тел. 050-694-93-20.

zzДокументы, з/ч, на ГАЗ 66, УАЗ и др. грузов. и спец. технику, резину, з/ч, на погрузчик и спецтехнику. Тел. 066-597-29-99. zzРезину ЗИЛ, КамАЗ, б/у, в хор. сост. Тел. 099-069-000-3. zzРезину и з/ч на груз авто, сельхозтехнику, погрузчики. Тел. 099-530-36-99. zzРезину и камеры на «Газель». Тел. 099-30-66-874. zzРезину на ЗИЛ, КамАЗ, б/у, в хор. сост. Тел. 099-069000-3. zzРезину, з/ч на погрузчики. Тел. 095139-18-82. zzЭлектродвигатель 3 квт. Тел. 050-145-31-06.

Продаю

zzАллюминий, бронза, нержавйка, медь и т.д. Демонтируем конструкции. Тел. 066-676-60-04. zz2 куска швеллера № 24, по 10 м. Тел. 050-694-93-20. zzAбсолют. большой ассорт. б/у стройматер.: кирпич (белый, красный, серый, огнеупорный, кислотоупорный, шамотный). Плиты - ПК, ПКЖ (от 32 до 63). Блоки ФБС 3, 4, 5, 6. Ригеля, перемычки. Шлакоблок, гипсоблок. Сыпучий матер. (от 1 до 14 т), песок, зола, щебень и мн. др. Доставка по городу и р-ну. Мы работаем для вас. Нал/безнал. Тел.: 066-431-70-69, 063-9410-810. zzА/цемент. труба б/у, Д 400-500 мм, а также металлопрокат (арматура, уголок и др.), кирпич красн. для слив. ям, цоколей, гипсоблок, шлакоблок, шифер. Сыпуч. мат-лы (песок). Тел. 099-20-88-661.

http://slavinfo.dn.ua

15


Объявления диктуйте по тел.:

Продаю

zzАрматура (10-12) б/у, двутавр, уголок и др. стр. мат. (кирпич красный, бел., гипсоблок, шлакоблок, шифер). Сып. мат. (песок, зола и др.). Тел. 066-200-47-53. zzАрматура (10-12), 700 кг. Тел. 050-583-33-89.

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zzБлок (2-5) б/у бетон. zzГранотсев. Тел. 099-069- zzДрова, дуб, ясень. Чурки, zzЗола (0,1-1 т). Тел. 066-57- zzКирпич. колотые. Уголь. Доставка. Тел. 94-540. 000-3. фундамент. (ФБС), плиты (ПК), 000-3. люб. размеры, люб. коли- zzГранотсев. Тел. 099-307- 095-579-6-123. zzЗемля. Тел. 095-5182-52. Зола, 4-14 т. Тел. чество. Тел. 095-14-00-414. 999-39. z z Гранотсев. Тел. 050-141zzБлок (2-6) - ассорт., бет. zzЗемля. Тел. 066-88-34- 050-143-18-12. 120. фунд., плита ПК, ПКЖ, люб. 02-13. размеры, люб. кол-во. Тел. Зола, 4-14 т. Тел. 095-24-53-582. 095-017-03-47. zzБлок (2-6) - ФБС, б/у, отл. кач-во. Тел. 099-266-60-68.

Зола, дробленный граншлак. Тел. 050290-81-56.

Брус, доска, балка, шалевка, в наличии и под заказ, доставка от 1 м. куб. бесплатно. Тел. 099-442-11-74. zzАрматура (12, 14) в zzВагонка сосна, ольха, наличии. Тел. 099-069-000-3. наличн., плинтус, уголок. Тел. 095-209-55-68. Арматура, труба, zzВанна 1,05х 70, цена до- zzГранотсев. Тел. 095-212у г о л о к , ш в е л л е р , говорная. Тел. 095-56-00-655. 01-21. полоса. Тел. 050-536zzВанна б/у, сост. новой, 800 zzГранотсев. Тел. 095-72047-66. грн, торг. Тел. 095-7-555-125. 96-91.

16

zzВентиля, задвижки, zzГраншлак. Тел. 099-069флянцы, отводы. Тел. 066-737- 000-3. 11-99. zzГраншлак. Тел. 093-0-333898. Вывоз мусора. Тел. zzГраншлак. Тел. 050-141095-017-0347. 02-13. zzГраншлак. Тел. 095-212Вывоз мусора. Тел. 01-21. zzГраншлак. Тел. 095-720066-726-08-38. 96-91. zzВысечка оцинков. Тел. Граншлак, гранотсев, 095-365-46-95. zzГипсоблок б/у, шлакоблок строит. мусор. Тел. б/у, кирпич б/у, флок ФБС, 050-923-45-93. плита ПК, ПКЖ, отл. сост., дост. Сып. мат. (песок, зола), zzДоска. Тел. 095-853-73-02. ЗИЛ, КамАЗ. Тел. 095-88-46- zzДоска обрезная, б/у, толщ. 521. 20 мм, 0,7 куб. м. Тел. 095-31zzГрaнотсев. Тел. 095-81- 999-41. 85-866. zzДоска, брус б/у, шифер zzГрaнотсев (0,1-14т). Тел. 6-8-волн., кирпич б/у, сыпуч. мат. Тел. 099-974-89-85. 050-87-53-933.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

Тел.

099-069-

Зола, 4-14 т. Тел. 066-726-08-38.

Брикеты топливные, песок, зола, щебень, граншлак, земля, кирпич, строймусор, перегной. Тел. 050290-81-56. Брус строительный, балки, стропила, шалевка. Обращ.: ул. Профессиональная, 11 (р-н Ц. рынка). Тел. 095-398-79-18.

zzБлoк (2-6) ФБС (фундаментные) б/у. Доставка. Тел. 050-58-68-271. zzБлoк (2-6) ФБС, плита ассорт. ПК, ПКЖ, люб. кол-во, доставка. Тел. 066-595-45-15. zzБлoк (2-6), бет., фунд., плиты ПК, ПКЖ, люб. размеры, б/у. Доставка по городу и р-ну. Тел. 050-877-27-98. zzБлок (2-5) абс. ассорт. ФБС. Плита ПК (32-63). Кирпич красный, белый, шамот. Шифер, доска. Сып. мат. (песок, зола, шлак и многое др.). Тел. 095-39-888-06. zzБлок (2-5) ассорт. ФБС. Плиты ПК, ПКЖ, доставка. Тел. 099-226-12-51.

(присылайте SMS-сообщения)

Земля 4-14 т. Тел. 095-017-0347. zzЗолa. Тел. 050-24-19-019.

zzЗолa. Тел. 050-565-888-4.

Земля, 4-14 т. Тел. 050-143-18-12. zzЗИЛ, 7 т колхозник, доставка золы, песка, щебня, граншлака, кирпича, строит. мусора, перегноя, земли, топлив. брикетов. Тел. 050753-86-99. zzЗолa (0,1-12 т). Тел. 066200-47-53. zzЗола. Тел. 099-069-000-3. zzЗола. Тел. 099-307-82-52. zzЗола. Тел. 093-0-333-898. zzЗола. Тел. 050-141-02-13. zzЗола. Тел. 095-212-01-21. zzЗола. Тел. 095-720-96-91.

Зола. Тел. 050-92345-93.

http://slavinfo.dn.ua

zzЗола, песок, шлак, щебень. Недорого. Тел. 099-069-000-3. zzЗола, песок, щебень, шлак и др. стройматериалы. Доставка. Тел.: 050-03-16-323, 095-60-45-702. zzЗола, шлак, щебень, песок, гранотсев. Доставка от 1 т. Тел. 093-0-333-898. zzКабель силовой алюмин., 3х35 и 1х16, 41,5 м. Тел. 095197-48-50. zzКиpп. 500 шт., красный, обоженный, 400 шт., белый полутор. силикат., б/у, возм. доставка. Тел. 095-24-53-582. zzКирп. (1000 красного, 2000 белого), б/у, доставка. Тел. 050-583-33-89. zzКирп. (1000 шт.) красный полнотелый, б/у, отл. кач-во. Тел. 066-20-888-63.

zzКирп. aбс. ассорт. абс. кач-во б/у белый, белый одинарный, красный, кислотоупор., шлакоблок, плиты, блоки, полублоки. Сыпучие материалы. Низ. цены. Доставка беспл. по городу и р-ну. Тел. 099-622-44-14. zzКирп. aбс. ассорт., aбс. кач-во: белый, белый полуторный, красный, кислотоупорный, огнеупорный. Плиты ПК, ПКЖ. Блоки ФБС 3, 4, 5, 6. Регеля, перемычки. Сыпучие мат-лы. Тел. 095-31-999-41. zzКирп. абс. ассорт. - б/у белый, красный, шамотный, огнеупорн., серый краматорский, сыпучие материалы, песок, зола, шлак. Тел. 095-88-46360. zzКирп., б/у, красный полнотелый. Тел. 095-88-46-521.

zzКирпич. Тел. 099-069000-3. zzКирпич (100 - 100 000 шт.) абс. ассорт. б/у большой выбор, белый, огнеупорный, красный, серый, шамотный, а также все сыпучие мат-лы (песок, зола, щебень, шлак и мн. др.). Доставка по городу и р-ну. Тел. 095-399-66-03. zzКирпич (100 до 100 000 шт.), абс. ассорт. б/у: белый, красный, кислотоупор., огнеупор., шамотный, в люб. кол-ве. Доставка. Тел. 099-3637-745. zzКирпич (1000 шт.) б/у красный, хорошо обожженный, для постр. слив. ям, цоколей, не разруш. от воды. Не посредник, возм. доставка. Тел. 066-51-41-613. zzКирпич (1000 шт.) б/у, красный, обож. полнотелый (не разруш. от воды). Тел. 095320-35-90. zzКирпич (1000 шт.) крaсный, обожженный, полнотелый. Тел. 050-24-19-119.

zzКирпич (1000 шт.), абс. любой б/у, качество, точн. кол-во. Вы останетесь довольны. Тел. 066-57-95-113. zzКирпич (1500 бел., 2000 красн. обож.), б/у, не посредник, возм. доставка от 100 шт. Тел. 099-622-72-12. zzКирпич (1500 белый, полуторный), а также 2000 шт. красного, обоженного, крепкого для сливных ям, цоколей. Возм. доставка. Тел. 066-88-341-20. zzКирпич (4000 шт.), огнеупорный ШБ-5, хорошего кач-ва. Тел. 099-453-17-18.

«Газета объявлений» N 10 (616), 14 марта 2018 г.


Объявления диктуйте по тел.:

Продаю

zzКирпич (огнеупорный), б/у, хор. качество. Тел. 066-3537-800. zzКирпич (от 100 до 10 тыс.) - абс. ассорт. больш. выбор, б/у белый, белый полуторный, красный обож., огнеупор., серый краматорский, а также сыпучие матер., песок, зола, земля, шлак, глина, доставка. Тел. 099-97-49-006.

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

Кирпич красный, силикатный, б/у. Тел. 050-923-45-93. zzКирпич огнеупор. Тел. 09930-66-874. zzКирпич, б/у. Тел. 095-72096-91. zzКирпич, б/у, белый. Тел. 050-141-02-13. zzКирпич, б/у, белый. Тел. 095-212-01-21. zzКирпич, б/у, белый. Тел. 095-720-96-91. zzКирпич, б/у, красный. Тел. 050-141-02-13. zzКирпич, б/у, красный. Тел. 095-212-01-21. zzКирпич, б/у, красный. Тел. 095-720-96-91.

Кирпич, б/у: белый, красный, серый, шамот. Шифер 8-волн., полублок, гипсоблок, шлакоблок. Регеля 6-18 м. Плита ПК 2-9 м, ПКЖ, 6х1,5, 3х6, 3х12. Плита стеновая. Блок ФБС 3, 4, 5, 6. Тел. 050-274-51-33.

zzПесoк. Тел. 066-35-37-800 (в мешках). zzПесoк (0,1-1 т). Тел. 099453-17-18 (возможна доставка в мешках). zzПесoк (0,1-1-7-14 т) aбс. быстро доставим. Тел. 099622-44-14. zzПесок. Тел. 099-069-000-3. zzПесок. Тел. 099-307-82-52. zzПесок. Тел. 093-0-333-898. zzПесок. Тел. 050-141-02-13. zzПесок. Тел. 095-212-01-21. zzПесок. Тел. 095-720-96-91.

Песок. Тел. 050-92-

zzКирпич 1000 шт., б/у, 345-93. легковес. Тел. 099-974-90-06. zzКирпич 1500 шт., б/у, zzПесок (0,1-1 т). Тел. 095красный (крепкий), пол876-04-06. нотелый. Тел. 066-57-95-327. zzПесок (0,1-1 т) доставка zzКирпич aбс. aссорт., б/у в мешках. Поднимем на этаж. белый, белый одинарный, Тел. 066-20-888-63. красный, кислотоуп., шамотный, шлакоблок, гипсоблок, zzКирпич, блоки, плиты, Песок, 4-14 т. Тел. шифер, плиты, блоки. Тел. 099- шлакоблок, нов. и б/у. Тел. 050-143-18-12. 50-33-599. 099-530-36-99.

zzКирпич абс. ассорт. б/у белый, красный, огнеупорный, серый, кислотоуп., блоки, плиты, гипсоблок, шлакоблок. Доставка. Тел. 095-317-96-72. zzКирпич б/у. Тел. 093-0333-898. zzКирпич б/у - ассорт. - в любом кол-ве, доставка в любой р-н. Тел. 099-069000-3. zzКирпич б/у в большом ассортим., шлакоблок, рассрочка, бартер. Тел.: 050031-63-23, 095-60-45-702, 050-76-68-674. zzКирпич б/у для слив. ям, колодцев, цоколей (не разруш. от воды). Тел. 050-877-27-98. zzКирпич б/у для сливных ям. Тел. 095-88-50-714. zzКирпич б/у, красный полнотелый. Тел. 050-741-47-13. zzКирпич б/у, облиц., отл. кач-во (как новый). Тел. 099453-13-33. zzКирпич б/у, огнеупорный. Тел. 095-720-96-91. zzКирпич красный полнотелый, б/у. Тел. 050-74147-13.

zzЛестница, стремянка. Тел. 063-989-39-17.

Металлопрофиль, б/у, 1,09х6 м. Тел. 050-536-47-66. Металолом очень дорого. Приезжаем. Тел. 050-744-48-60. zzМойка, чугун., эмалированная. Тел. 095-092-50-02. zzНемерные брус, доска, рамы для балкона-галереи, 2 шт., трубка медн., 12 мм., 2,5 м., лист стальной, т. 0,75 мм., 1,65 х 0,9 м, сендвич, 7,5 м. кв. Тел. 050-065-48-66. zzПерегной с доставкой. Тел. 099-069-000-3.

Песок, 4-14 т. Тел. 095-017-03-47. Песок, 4-14 т. Тел. 066-726-08-38. zzПесок, зола, гранотсев, шлак, щебень. Недорого. Доставка. Тел. 099-069-000-3. zzПесок, известь, щебень, зола, известк.раств., бетон, блоки ФБС-3,4, шифер б/у. Тел. 066-038-34-04. zzПесок, известь, щебень, зола, известк.раств., бетон, фундаментные блоки ФБС-3,4, ванна стальная. Тел. 095-55816-46.

Перегной, земля, чернозем. Тел. 050923-45-93. zzПерегородка м/п 2400х980. Тел. 066-630-88-27. zzПесoк. Тел. 095-86-800-85. zzПесoк. Тел. 050-565-888-4.

«Газета объявлений» N 10 (616), 14 марта 2018 г.

(присылайте SMS-сообщения)

zzПлитa (2-9 м), б/у ПК, ПКЖ любых размеров, в любом кол-ве, доставка. Тел. 099-5033-599. zzПлитa (32-63) - абс. ассорт. б/у. ПК, 6-12, ПКЖ люб. кол-во, доставка по городу и р-ну. Тел. 066-433-0-222. zzПлитa (32-63) абс. ассорт. б/у, ПК, ПКЖ и люб. стройматериал, доставка. Блоки бет. фунд. 3, 4, 5, 6, полублоки. Тел. 066-57-95-327. zzПлитa (32-63) ассорт., б/у: ПК, ПКЖ, любые размеры, резка под нужный размер, а также блоки ФБС 3, 4, 5, 6, доставка по городу и р-ну. Тел. 099-20-88-661. zzПлитa (32-63) б/у ПК (резка под размер), ПКЖ (3-12). Тел. 066-431-70-69. zzПлитa (32-63) ПК, резка под нужный размер. Тел. 09579-75-520. zzПлита (2-9 м) возм. резка под ваш размер, блоки ФБС (3, 4, 5, 6). Тел. 095-88-50-714. zzПлита (32-63) абс. ассорт., б/у ПК от 32 по 63, резка под нужный размер, ПКЖ любые размеры. Доставка по городу и р-ну. Тел. 099-974-89-85. zzПлита (32-63) ПК 6х1,5; 6х3, ПКЖ б/у, ригеля, перемычки, доставка. Тел. 095-79-75-520. zzПлита дорожная. Тел. 050076-21-49.

zzПлиты дорожные. Тел. 095-60-66-887. zzПлиты перекрытия, 6 м, ширина 1,20 м и 0,6 м. Тел. 050-773-27-53. zzПродажа тротуарной плитки, бордюры и т.д. Тел. 095-05-99-716. zzСантехника для двойной мойки, недорого. Тел. 050-14102-98. zzСосновая доска, сухая, 40, 50. Тел. 066-580-90-92. zzСтроительный мусор. Тел. 050-741-47-13. zzСтройматериалы, б/у, в ассортименте. Тел.: 050-03163-23, 095-60-45-702, 050-7668-674. zzСтроймусор. Тел. 050Шлак краматорский. 741-47-13. Тел. 050-92-345-93. zzТротуарная плитка в асортименте, бордюры, водостоки, шляпы заборные. Тел. 050Шлак, 4-14 т. Тел. 178-07-12. 050-143-18-12. zzТруба асбоцемент., 4 м, Д 150 мм. Тел. 050-161-54-00. Шлак, 4-14 т. Тел. zzТруба диам. 630. Тел. 09510-29-888. 095-017-03-47. zzТруба проф., 140х140, труба 420, 630 и др. металлоШлак, 4-14 т. Тел. прокат. Тел. 095-774-31-01. 066-726-08-38. zzТрубу диам. 326, стенка 10, цель натянута, и др. Тел. zzШлакоблок б/у, гип066-59-72-999. соблок, кирпич. Сыпуч. мат. zzТрубы оцинков. и черная, Д. 3/4 и пол дюйма, ЧК-50, 2 м. (песок, зола, шлак). Доставка. Тел. 099-622-72-12. Тел. 066-478-73-04.

zzПлита дорожная. Тел. 050844-56-55. zzПлита дорожная армированная б/у в ассорт. Тел. 095399-66-03. zzПлита дорожная разных размеров, а также стеновая (керамзитовая). Тел. 099-26660-68. zzПлита дорожная разных размеров, а также стеновая (керамзитовая). Тел. 099-26660-68. zzПлита дорожная, 2х6 и 2х3. Тел. 095-139-20-99. zzПлита стеновая керамзитовая, б/у, хор. сост. Тел. 095-026-49-81. zzПлитка желтая. Тел. 095247-06-46.

zzТрубы, метал., 10 м., 3/4, 1/2. Тел. 095-059-33-63. zzУголок - ассорт. Труба 89, куски по 5 м, в наличии. Тел. 099-069-000-3. zzУголок, швеллер, 12, 16, 24. Тел. 099-306-82-80. zzЧерепица керамовая, неглазурован., 40 000 шт., возмож. вар-ты бартера. Тел.: 050-031-63-23, 095-60-45-702, 050-76-68-674. zzЧернозем. Тел. 050-92345-93. zzШалевка, б/у, шифер 8-волновой, б/у. Тел. 050-2419-019. zzШифер 6-, 8-волновый, б/у (белый, светлый, хор. качества). Тел. 066-431-70-69. zzШифер 8-волн., б/у. Тел. 095-88-50-714. zzШифер 8-волн., б/у. Тел. 095-026-49-81. zzШлак. Тел. 095-320-35-90. zzШлак. Тел. 099-069-000-3. zzШлак. Тел. 099-307-82-52. zzШлак. Тел. 093-0-333-898. zzШлак. Тел. 050-141-02-13. zzШлак. Тел. 095-212-01-21. zzШлак. Тел. 095-720-96-91.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

Шлакоблок вибрационно-прессовочный из пропарочной камеры. Погрузка, доставка ул. Обращ.: ул. Профессиональная, 11 (р-н Ц. рынка). Тел. 095-398-79-18. zzШлакоблок нов. и б/у, хор. сост. Тел. 066-431-70-69. zzШлакоблок новый и б/у. Тел. 099-069-0003.

Шлакоблок, новый, 9,2 грн/шт., от заводапроизводителя. Тел. 050-274-51-33. zzШпатлевка. Тел. 050-50186-17. zzЩeбень. Тел. 099-45476-75. zzЩeбень (1-14 т). Тел. 099453-21-22. zzЩебeнь. Тел. 050-24-19019. zzЩебень. Тел. 099-069000-3.

http://slavinfo.dn.ua

17


Объявления диктуйте по тел.:

Продаю

zzЩебень. Тел. 099-30782-52. zzЩебень. Тел. 093-0-333898. zzЩебень. Тел. 050-14102-13. zzЩебень. Тел. 095-21201-21. zzЩебень. Тел. 095-72096-91.

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zzКирпич абс. любой. Тел. 050-24-19-119. zzКирпич абс. любой б/у и все стройматериалы (плиты, блоки, гипсоблок, шлакоблок, шифер, доска). Заберу дорого. Тел. 050-87-53-933. zzКирпич абс. любой б/у, в люб. кол-ве (приеду заберу от 100 шт). Тел. 099-453-21-22. zzКирпич абс. любой б/у, плиты, блоки, шифер, доска, заберу. Тел. 099-974-89-85. zzКирпич абс. любой, б/у, плиты, блоки, приеду заберу. Тел. 095-88-46-360. zzКирпич от 60 коп., разный. Гипсоблок, шлакоблок б/у. Тел. 099-069-000-3. zzКирпич, шлакоблок, гипсоблок, доски, брус, балку, дрова и др. стройматериал. Тел. 050-03-16-323. zzЛестница металл. Тел. 095-464-48-84. zzЛом всех металлов. Вывоз. Тел. 095-698-99-33.

Медь, алюмин., латунь. Дорого. Тел. 050-536-47-66. Щебень. Тел. 050-92345-93. Щебень, 4-14 т. Тел. 050-143-18-12.

Щебень, 4-14 т. Тел. 095-017-03-47. Щебень, 4-14 т. Тел. 066-726-08-38. zzЩебень, зола, песок, гранотсев, шлак. Доставка. Тел. 099-069-000-3. zzЭлектроды, метизы, задвижки, проволоку. Тел. 066980-66-33.

Куплю

zzАбсолютно быстро: лом всех металлов по самой высокой цене, расчет на месте. Тел. 050-744-48-60.

Аллюминий, нерж., цам, медь, черный метал. Дорого. Вывезем. Тел. 050161-21-36. Аккумуляторы кислот., щелочные, радиаторы. Дорого! Тел. 050-536-47-66. zzАлюмин. уголок, алюмин. лист. Тел. 050-69-49-320. zzБлоки б/у 3, 4, 5, 6 ФБС, полублоки, кирпич, шифер, шалевку, приеду заберу. Тел. 066-431-70-69. zzБлоки б/у ФБС, любых размеров, приеду, заберу. Тел. 095-81-85-866. zzБлоки б/у, абс. любые, приеду заберу. Тел. 066-57-94540. zzВагончик строительный. Тел. 099-069-000-3. zzВанна метал., б/у, раковина эмалир., унитаз, бочок, все нов. старого образца. Тел. 095-203-78-47. zzЗакупаем лом металлов. Самовывоз. Тел. 095-69899-33. zzКирпич абс. все стройматер., заберу, дорого. Тел. 099-226-12-51.

18

zzМеталл любой. Дорого! Тел. 095-698-99-33. zzМеталл черный и цветной. Тел. 066-21-60-055. zzМеталл! Лом и деловой! Купим на взаимовыгодных условиях. Тел. 099-29-00-996.

Продаю

zzВходные и межкомн. двери, квартирные. Тел. 09927-86-467. zzДвери межкомн., б/у, 600 грн. Тел. 095-052-79-17. zzДверь, аллюмин., входная со стеклопак. 700х 2 130, двери межкомн., б/у, ролеты защитн., разные,. Тел. 050-990-80-54. zzОкна дубовые, идеал. сост. со стеклами. Комплект на дом. Тел. 095-203-78-47. zzОконные блоки с фигурн. рамами, дерев., новые. Тел. 066-00-074-31. zzОконные блоки, дерев., Супер магниты, новые и б/у, 135х1.5, балконные блоки, лестн. марш. разные. Тел. 050-598Стеклоблок, новый и б/у. Тел. 50-94. 050-701-24-67. zzРамы дерев. со стеклами, zzТеплообменник. Тел. 095дешево. Ворота гаражные, 65-70-386. железные и ворота для забора. zzТермобудка, 8 м, с холод. оборудованием. Тел. 095-139Тел. 050-164-13-60. zzРешетки металл. на окна. 16-83. zzТермопару ПП, б/у. Тел. Тел. 099-018-10-09. 050-632-59-09. zzТокарный патрон, 4-кул., 3-кул., свар. аппарат, паял. лампа, з/п к мембр. насосу Продаю МР71/20, компрессор СО248, zzБетономешалка пром. редуктор на кислор. баллон, 380 В. Тел.: 050-555-55-66, двигатель, 1.1 кВт. Тел. 05050-186-17. 067-555-55-66.

zzМеталл. ванную, б/у. Тел. zzВитринная горка, стекло, 099-074-62-42. алюмин. Прилавок-витрина холодильная. Тел. 095-016-77-71. М еталлолом + zzВ о д о н а г р е в а т е л ь ц ветно й металл . газовый, 20 кВТ, новый. Тел. Цена завода. Тел. 066-84-83-699. zzГаз. котел «Маяк». Тел. 050-744-48-60. 050-268-92-07. установка пропан 50 Металлолом очень л.,z2zГаз. 900. Тел. 099-018-10-09. дорого. Приезжаем. zzГБО евро-2 с гарантией, Тел. 066-676-60-04. пр-во Италия, стенд для очистки и размагничивания zzМеталлолом. Дорого. бенз., 6000 грн., ГБО метан Работаем от предприятия. Тел. евро-4, гарантия 2 года. Тел. 095-698-99-33. 066-866-91-98. zzПлита абс. люб. размеров, zzД и з е л ь - г е н е р а т о р , б/у, блоки, кирпич. Приеду мощность 220 кВт. Тел. 050заберу. Тел. 095-88-46-521. 555-55-66. zzПлита абс. люб. размеров, zzДомкрат 300. Тел. 095блоки, заберу. Тел. 095-88-50- 064-74-54. 714. zzИнкубатор, теплица. Тел. zzПлита абс. любые, заберу 050-823-56-53. дорого. Тел. 095-399-66-03. zzКомпрессор для холоС т р о й м а т е р и а л дильника. Тел. 095-171-27-15. zzКотел АОГВ-50, на тв. топ., любой, здания под уголь/дрова, недорого, срочно. разборку. Тел. 050- Тел. 050-473-74-93.

274-51-33.

Техсеребро (контакты), столов. серебро, заводские цены. Тел. 050-536-47-66. Черный лом, стружку, дорого. Тел. 050-53647-66. zzШифер (6-8-волн.) б/у, приеду, заберу. Тел. 099-45313-33. zzШифер (6-8-волн.), дорого. Тел. 099-454-76-75. zzШифер 6-, 8-волн. приеду заберу дорого. Тел. 095-1-400414. zzШифер 6-, 8-волн., заберу дорого. Тел. 066-59-54-515. zzШлакоблок б/у, заберу сам. Тел. 099-453-17-18. zzШлакоблок, б/у и новый. Тел. 099-20-88-661.

zzПускатели, 2, 4, 6 величины, б/у, теристоры с радиатором, 320 А. Тел. 050952-62-45. zzРедукторы 2 шт. Тел. 06600-979-22. zzРейфусный станок по дереву, фрейзерный станок. Тел. 066-000-74-31. zzСепаратор зерновой для очистки и колибровки, самодельный. Тел. 067-93-19-756. zzСтабилизатор напряжения. Тел. 095-247-06-46. zzСтанок для изготовления сетки рабицы. Тел. 050-03190-50. zzСтерилизатор для инструментов маникюра и т.д., Италия. Тел. 050-265-49-30.

Магниты супер сильные. Тел. 095395-85-57. zzМебель под бизнесс для сыпучих продуктов( кофе, чай, крупы). Тел. 050-990-80-54. zzМелл. козырек на крыльцо, шина алюмин., 40х4, 13 м. Тел. 050-065-48-66. zzМотопомпа. Холодильноморозильная установка, Alka, Чехия, нов., пр-сть от 100 кубов и выше. Тел. 066-737-11-99. zzНасос водяной. Тел. 05076-006-39. zzНасос для полива, Харьков, 700 грн, лестница стремянка. Тел. 099-706-47-79. zzОбогреватель, масляный, новый. Тел. 066-00-23-324. zzОхладитель пивной. Тел. 050-583-90-22. zzПриборы КИП. Тел. 05020-37-998.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

zzТрансформатор понижающий, динамометр, шкаф слес., динам 1800х 800х 400. Тел. 050-632-59-09. zzТрансформатор ТП100 kw. Тел. 050-555-55-66. zzФрейзерный деревообрабат. станок, стационарный 2 шт. Тел. 050-048-04-61. zzЦиклоны, транспортер, 6 м., улитка для вытяжки, большая. Тел. 050-720-18-64. zzШкаф слесарный, мелалл. Тел. 050-632-59-09. zzШлакоблочный станок. Тел. 099-484-01-77. zzШланг для перекачки газа+ тройник. Тел. 095-51-55-290. zzЭл. двигателя, компрессора. Тел. 066-638-58-32. zzЭл. инструмент. Свароч. аппарат, таль цепная 3 т., Циркулярка. Тел. 099-30-66-874. zzЭлектродвигатели. Тел. 095-319-39-99. zzЭлектродвигатели 3 шт 7,5 Квт, 7,5 Квт. Тел. 066-00979-22. zzЭлектродвигателя, новые и б/у. Тел. 050-701-24-67. zzЭлектроды. Тел. 050-84456-55. zzЭлектрокотел, б/у рабочий , 15 кВт, комплект для бара: стол и 4 пластиков. стула. Тел. 050-583-90-22. zzЭлектросчетчик НИК2102 , новый. Тел. 050-90962-11. zzЭлектросчетчик НИК2102 , новый. Тел. 050-90962-11.

Куплю Аллюминий, нерж., цам, медь, черный метал. Дорого. Вывезем. Тел. 050161-21-36. zzБензои электроинструменты, свароч. аппарат., трансформатор и генератор, газ. баллон. Тел. 066-00979-22.

http://slavinfo.dn.ua

(присылайте SMS-сообщения)

zzГаз. колонку на з/ч. Тел.: 050-91-676-49, 66-55-93. zzГаз. колонку на з/ч. Тел. 093-59-84-671. zzЛодочный электромотор и бензиновый «Ветерок» 8М. Тел. 050-694-93-20. zzОборудование минипекарни, мини-печь для пиццы. Тел. 050-694-93-20. zzПресс для отжима винограда. Тел. 066-367-51-32. zzСчетчик для воды в колодец, Д. 20 мм. Тел. 05077-519-44. zzФризер для мороженого. Тел. 066-339-36-34. zzЭлектропилу, недорого, комплект котел КСТ- 16. Тел. 095-203-78-47.

Продаю

zz 2 соковыжималки, фотоаппарат Sony. Тел.: 095-46165-09, 050-657-86-43. zzDVD-плеер BBK с пультом, 300 грн. Тел. 095-420-27-11. zzГаз. печь хор. сост. Тел. 095-092-5002. zzГаз. печь, б/у, в хор сост. Тел. 099-708-97-12. zzКондиционер, электроконвектора. Тел. 095-13916-83.

zzМикроволновка новая 1900 грн, торг. Тел. 093-76-91357. zzМуз. центр «Philips». Тел.: 20593, 050-823-74-65. zzМультиварка Phillips, Фен с насадками, электровафельница, электросоковыжималка. Тел. 095-016-82-77. zzПлита газ. «Марина» б/у, цена договорная. Тел. 066-0196-470. zzПылесос, новый. Тел. 050161-54-00. zzСоковарка, кофеварка. Тел. 095-45-13-296. zzС о к о в ы ж и м а л к а струмок. Тел. 095-521-80-27. zzСтир. машина «малютка». Тел. 097-298-81-71. zzСтир. машина на з/п, Канди. Водонагр. бак из нерж. стали, аэрогриль. Тел. 099706-47-79. zzСтир. машинка б/у. Тел. 050-823-56-53. zzСтир. машинка «Самсунг». Тел. 099-113-13-52. zzСтир. машинка автомат «Самсунг», б/у мало 1500 грн, холодильник «Самсунг» двухкамерный, б/у 2 года. Тел. 099-018-13-99. zzСтир. машинка малютка. Тел. 099-018-10-09. zzСтирал. маш. Артистон, б/у. Тел. 066-655-71-72. zzСтирал. маш., Холодильник. Тел. 050-542-65-80. zzСтирал. машинка «Ультратон», маленькая. Тел. 06600-23-324. zzФен с насадками. Тел. 095016-82-77. zzХлебопечка PHILIPS. Тел. 099-54-79-222. zzХолодильник «Донбас» отл. сост. 1 580 грн. Тел. 099071-23-07. zzХолодильник «Донбасс». Тел. 095-420-27-11. zzХолодильник «Норд». Тел. 050-91-676-49. zzХолодильник «Норд», 2-камерн. Тел. 095-52-44-009.

zzХолодильник, б/у. Тел. 050-50-186-17. zzХолодильник, б/у. Тел. 098-176-77-00. zzХолодильник, б/у, однокаменрный. Тел. 095-059-33-63. zzХолодильник, мороз. камера, газ. печь, б/у. Тел. 050-69-49-320. zzХолодильник, стир. машинку в рабочем сост. Тел. 095-171-46-16. zzХолодильники 1-2камерн. Тел.: 099-30-68-280, 093-59-84-671. zzШв. машинка «Зингер», немецкая, 500 грн, морозильная камера немецкая б/у. Тел. 09900-54-493. zzШв. машинка бытовая «Тойота Джинс», нов., «Подольская» с эл. приводом, «Скорняжка» для пошива меха. Эл. двигатели для промышлен. машин. Тел. 050-164-13-60. zzЭл. двиг. со стир. маш. Indesit. Тел. 095-672-00-73. zzЭл. конвектор Atlantic, пр-во Франция, 1 000 грн. Тел. 050-775-19-44. zzЭл. плитка, скрытая спираль, мощ. 2 квт., чугун. Тел. 099-712-18-37. zzЭл. самовар, швейн. маш. «Подольская», ножн., кух. комбайн «Салют-2». Тел. 095608-85-98. zzЭлектробритвы Харьков новые. Тел. 099-278-64-67.

zzЭ л е к т р о д в и г а т е л и , швейные машинки «Зингер» и «Орша». Тел. 050-26-89-207. zzЭлектромясорубка. Тел. 050-823-56-53. zzЭлектросамовар, печь газ. 2 комф. Тел. 095-24706-46. zzЭлектросоковыжималка. Тел. 095-544-03-76.

Куплю

zz2-камерн. холодильник, стиральную машину, пылесос, компьютер, газовую печь, автомагнитолу, СВЧ-печь, хлебопечь, мультиварку в хор. сост., не старше 7-и лет. Тел. 066-240-47-96. zz2-камерн. холодильник, стиральную машину, пылесос, компьютер, газовую печь, автомагнитолу, СВЧ-печь, хлебопечь, мультиварку в хор. сост., не старше 7-и лет. Тел. 066-240-47-96. zzДвухкам. холодильник, жк телевизор, стирал. маш.автомат в раб. сост. Тел. 05018-48-588. zzКолонку газ. совет. или имп. в люб. сост., можно не раб. или новую. Тел. 050-93999-67. zzОбогреватель Уголек, УФО. Тел. 099-708-97-12.

Платы бытовых и небытовых приборов. Тел. 050-536-47-66. Платы бытовых и небытовых приборов, 11 грн/кг. Тел. 050536-47-66. Приму в дар старую технику тv, радио, магнитофоны, компьютеры. Тел. 066-03817-05. zzСтекло на плиту Мечта- 15. Тел. 050-77-519-44.

«Газета объявлений» N 10 (616), 14 марта 2018 г.


Объявления диктуйте по тел.:

куплю

zz Стир. машину, газ. колонку, газ. печь, холодильник в любом сост., можно нераб. Тел. 099-074-62-42. zzХолодильник 1 камер, мороз. камеру, газ. колонка, стир. машинку и др. быт. технику. Тел. 066-00-979-22. zzХолодильник в хор. сост., для себя. Тел. 099-350-18-20. zzХолодильник и стир. машинку для себя. Тел. 093871-98-22. zzХолодильник, двухкамерн., стирал. маш. в хор. сост. Тел. 050-657-82-89. zzХолодильник, небольшой, для себя. Тел. 095-420-27-11. zzХолодильник, небольшой, для себя. Тел. 095-420-27-11. zzХолодильник, недорого. Тел. 093-95-11-708. zzХолодильник, нераб. Тел. 093-59-84-671.

Холо д ил ь ники , телевизоры, б/у, в хор. сост. Тел. 09585-60-980.

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zzТ2. Тел. 099-706-47-79. zzТВ «Славутич» цветной. Тел. 095-178-15-45. zzТВ Samsung, б/у, в хор. сост, DVD. Тел. 095-856-09-80. zzТВ Sony 21 дюйм, 1500 грн. Тел. 095-399-10-79. zzТВ б/у, раб. сост., 700 грн, торг. Тел. 066-950-27-27. zzТВ Вестель 21, евро сборка, пульт, документы, идеал. сост., 500 грн. Тел. 095-203-78-47. zzТВ Тошиба. Тел. 050-2037-998. zzТВ Филипс в ремонте не был, 500 грн. Тел. 099-01813-99. zzТВ Фотон, большой, цвет., в раб. сост., недорого. Тел. 095-09-25-002. zzТелевизор. Тел. 050-82356-53. zzТелевизор Самсунг. Тел. 095-244-83-02. zzТелевизор Сони КВ-25Т1Р, триметрон. Тел. 066-47-87304. zzТелевизор, б/у. Тел. 09522-93-998. zzФотоаппарат Pleo MLX, хор. сост. Тел. 095-338-29-39. zzФотоаппарат Кэнон, цифров., 650, наушники для ПК, 250. Тел. 068-830-04-23. zzФотоаппараты «ФЭД», «Вилия-авто», совет. пр-ва. Тел. 066-866-919-8.

zzХолодильники, телевизоры, б/у, в хор. сост. Тел. 095-85-60-980. Куплю zzХолодильникк, стир. машинку в нерабочем сост. zzTВ, ламповый, ч/б, неТел. 095-171-46-16. рабочий, цветной ламповый, на з/ч. ТВ Джимакс, б/у, д 30 см, 500 грн. Тел.: 050-91-676-49, 66-55-93. zzTВ, ламповый, ч/б, неПродаю рабочий, цветной ламповый, на zzDVD хор. сост., недорого. з/ч. ТВ Джимакс, б/у, д 30 см, Тел. 050-87-54-968. 500 грн. Тел. 093-59-84-671. zzNikon, цифровой фотоаппарат, 30 мп., 950 грн., сен- zzНов. комплект для спутник. сорный экран. Тел. 095-399- ТВ, недорого,б/у. Тел. 095464-48-84. 10-79. zzАвтомагнитола jvc. Тел. zzТВ б/у, холодильники, стир. машины, аккумуляторы. 050-64-58-978. zzАппаратура на 27,2 Тел. 066-890-22-75. Мгерц, трансивер АЛАН 100+, zzТВ б/у, холодильники, 2 усилителя мощности, блок стир. машины, аккумуляторы. питания 20 А, + трансивер 2 м. Тел. 066-890-22-75. диап. «Kenwood». Тел. 099-14- zzТВ жидкокрист., в хор. 77-870. сост. Тел. 093-871-98-22. zzАудиосистема Sven, zzТВ импорт. пр-ва, отл. мощн. 2*20 Вт, для ПК, новая, недорого, муз. центр, авто- сост., недорого. Магнитофон могнитола «Sony» с колонками бобин., только импорт. пр-ва. новая, недорого. Тел. 050-77- Тел. 095-464-48-84. zzТВ импорт. пр-ва, отл. 519-44. zzВидеокамера Sony, сост., недорого. Магнитофон телевизор Rainford, 700. Тел. бобин., только импорт. пр-ва. Тел. 095-464-48-84. 050-916-76-49. zzВидеокамера Сони, ка- zzТюнер Т-2. Тел. 095-420сетная. Тел. 095-461-65-09. 27-11. zzВидеомагнетафон. Тел. 095-40-55-163. zzМагнитофоны: «Весна 212 С- 8», камера SONY с колонк. Продаю Телевиз. PANASONIC. Тел.: zzМонитор LG. Тел. 050-76095-461-65-09, 050-657-86-43. zzМини-диски 33 шт. с проф. 006-39. минусами, видеомагнитофон. zzПринтер, б/у. Диктофон Olimpus S725. Тел. 050-632Тел. 099-54-79-222. zzМуз. центр, Эстония 5909. стерио, 800 грн. Тел. 095-21Куплю 78-861. zzВ рабочем состоянии zzОборудование для компьютер, ноутбук, принтер, спутник. ТВ, гарантия. Тел. нетбук, планшет. Тел. 066-240050-82-83-704. 47-96. zzПатефонные пластинки, zzКомпьютер или ноутбук в до 1917 г. Патефон. Тел. 066- хор. сост. Тел. 050-657-82-89. 740-97-09. zzКомпьютер или ноутбук в zzПластинки. Тел. 095-338- хор. сост. Тел. 050-657-82-89. 29-39. zzКомпьютер, рабочий в zzСпутник НD-рессиверы. хорошем состоянии. Тел. 050Продажа, установка. Тел. 099- 18-48-588. 603-54-23. zzСпутник. антенна, 3 головки, тюнер. Тел. 050-42829-15. Продаю zzСпутник. антенны, комплектующ. к ним. Тел. 099-603- zzАйфон недорого. Тел. 06654-23. 164-09-31.

zzЗ/ч на моб. телефоны, нов. и б/у. Тел. 095-399-10-79. zzМобильный телефон Samsung Galaxy S III, фото, видео, на андроиде. Тел. 099024-26-24. zzМоторола, G-5 , 2017 г. в., идеал. сост., 6 000 грн. Тел. 050-820-54-92. zzНокиа Люмиа 610, сенсорный, 450. Тел. 068-83004-23. zzСмартфон Xiaomi Redmi Note 4, нов., экран 5,5, 8 ядер, ОЗУ 32 Гб , + чехол и картапамяти в подарок, 4 300 грн. Тел. 066-822-62-80. zzСмартфон Самсунг Samsung Gt S5830 хор. сост., оригинал. Тел. 095-672-00-73. zzСтарт. пакет МТС-турист, звонки в Россию - 1 грн., золотые номера. Тел. 066-98066-33. zzТелефон «Самсунг» раскладушку недорого. Тел. 095338-18-98. zzТелефон Сенао, Самсунг, Флай. Тел. 050-632-59-09.

zzКровати 2 шт. из гарнитура «Валентина». Тел. 095-51-55-290. zzКровать двухспалка, дерев. бильца. Тел. 066-9153-279. zzКровая, дубовая, новая, с ящ., 1900х1040, нов. матр.-люкс. Тел. 066-45-46339. zzМебель б/у, стенка, 3 шкафа: для посуды, книг, секретер. Тел. 099-480-91-20. zzПрихожая, светлого цвета, с зеркалом, в хор. сост., 1 500 грн. Тел. 050-71815-08. zzР а с к л а д у ш к а , алюм.,детская. Тел. 099-62042-51. zzРаспродажа мебели. Тел. 099-113-13-52. zzСервант б/у, недорого. Тел. 095-338-29-39. zzСервант с зеркалами, большая тумбочка, полиров, зеркало в прихожую, 48*127, Немецкая. Тел. 099-36-57869.

(присылайте SMS-сообщения)

Куплю

zzМягк. мебель для гостин. и кухни, кровати одно- или двуспальная хор. сост. Тел. 050-18-48-588. zzМягкий уголок, диван в гостиную, кухню, комп. стол, стул, в хор. сост. Тел. 066-24047-96. zzМягкий уголок, диван в гостиную, кухню, комп. стол, стул, в хор. сост. Тел. 066-24047-96. zzМягкую мебель в гостинную. Тел. 093-871-98-22. zzСтулья д/ кафе. Тел. 09531-222-87. zzУглов. диван с креслом, диван с 2 кресл., кровать в хор сост. Тел. 050-657-82-89.

Продаю

Куплю

zzСенсорный телефон, недорого, андроид 6, желат., недорого. Тел. 099-250-56-48. zzТелефон «Самсунг» раскладушку недорого. Тел. 095338-18-98.

Продаю

zzАнтикварн. нем. пианино конца 19 века, «Форстер», хор. раб. сост. Тел. 095-21-29-219. zzБаян. Тел. 050-823-56-53. zzПианино «Украина» и стул к нему. Тел. 095-521-80-27. zzПианино «Украина» отл. сост., по сходной цене. Тел. 099-54-79-222. zzЭлектрогитара, Германия, «Этерна «. Тел. 050-53-69-098.

Продаю

zz3-створ. шкаф с антр., б/у, гостин. «Лора» с антресолями. Тел. 050-94-66-393. zzДиван б/у, 3 секц. диванчик, столик журнал., крвать полуторка дерев. спинки. Тел. 095-059-33-63. zzДиван и трильяж произв. СССР, недорого. Тел. 050-86468-87. zzДиван- кровать, тумб. д/ тел. Тел. 050-76-006-39. zzДиван, 2х 1,8 м., в отл. сост, не дорого. Тел. 050-04426-41. zzДиван, стол, шкаф, кресло, хор. сост. Тел. 095-22-85-940. zzДиван-малютка, б/у, в хор.состоянии, недорого. Тел. 050-243-63-17. zzКресло. Тел. 095-22-93998. zzКресло-кровать песочнозолотистого цвета б/у, хор. сост., недорого. Тел. 050-13679-35.

«Газета объявлений» N 10 (616), 14 марта 2018 г.

zzСервант, столик 90х60, тумбочка лакированная 50х40х60. Тел. 095-54403-76. zzСервант. Элементы барной стойки, кровать полуторка, стол. письменный, прихожая, пенал для посуды на кухне. Тел. 066-4-787-304. zzСпальный гарнитур (Закарпатье) в отл. состоянии. Тел. 095-507-45-02. zzСпальный гарнитур б/у, хор. сост. Тел. 050-60819-68. zzСтенка Славянская, кресло, полит., разв. стол, прихожая. Тел. 095-53401-03. zzСтол кухон., дубов., табуреты, матрас Дормео, 1,6х2. Тел. 095-45-13-296. zzСтол письменный, шифоньер трехствор., кроватьсетка полуторка. Тел. 050161-54-00. zzСтолы, стулья, для кафе летней площадки, водостойкие столы, ножки хромир. Тел. 095-635-67-97. zzТрельяж напольный, неполиров. Стенка, 4,5х2,2. Тел. 095-608-85-98. zzТрильяж, в хор. сост., недорого. Тел. 050-15-60-954. zzТумбочка ,комод, натур. дер. Тел. 095-31-222-87. zzТумбочка под телевизор. Тел. 050-531-81-44. zzТумбы полированные,кн. шкаф, сервант. Тел. 095-54430-46. zzУгловой шифоньер + полки + стол угловой на всю стену с полками, изготавливалось на заказ, цена договорная. Тел. 095-495-88-77. zzШкаф для одежды, стол письм. большой. , 3 стула, кухонная мебель, серый пластик. Тел. 095-092-50-02. zzШкафы, трельяж. Тел. 050-823-56-53.

zzЖалюзи б/у, много. Тел.: 095-461-65-09, 050-657-86-43. zzЗеркала Немецкие 500 грн. Тел. 099-766-84-69. zzЗеркало 1240х400 на ламинате. Тел. 095-40-55-163. zzЗеркало настен., трапецевидной формы, 70х45, отл. сост. Тел. 095-092-50-02. zzКартины художников: В.Эндебери, С.Приня и соцреал. Ленин, пионеры. Тел. 050-909-62-11. zzКовер. Тел. 050-156-58-41. zzКовер 2х3. Тел.: 2-05-93, 050-823-74-65. zzКовер 3х2 недорого. Тел. 095-059-33-63. zzСветильник «Огни Москвы». Тел. 066-311-81-61. zzТри мебельные подушки, темно-зел. цвета, 65*55. Тел. 066-00-23-324.

zzПальто жен., кожа, зимн., 60-62, 150 грн. Тел. 099-07123-07. zzПальто жен., кожа, зимн., 60-62, 150 грн. Тел. 099-07123-07. zzПиджак, Турция, кожа, р. 48., новый. Тел. 066-00-23-324. zzПлащ брезентовый с капюшоном, больш. разм., новый. Тел. 099-712-18-37. zzПлащ кож., женский, р. 54, не дорого. Тел. 095-544-30-46. zzРезин. сапоги, мужские. Тел. 095-521-80-27. zzРезиновые и кирзовые сапоги, р. 45, нов., пальто, черн., кожа р. 50. Тел. 095-40462-91. zzСапоги жен., демисез., кож., р. 38, туфли лакиров., р. 38, хор. сост. Тел. 095-33829-39. zzСапоги, кожан., осен., 2 пары, р. 39, 50 грн и 100 грн. Тел. 095-352-22-75. zzСвадебное платье с камнями сваровски. Тел. 06600-979-22. zzТулуп на овчине, р. 54. Тел. 095-365-46-95. zzТулуп овчинный р. 50-52, 1500 грн. Тел. 095-21-78-861. zzФутболка , СК Шахтер, нов., в упак., оригинал, с лейбами, ХЛ- 850 грн. Тел. 099-071-23-07. zzФутболка , СК Шахтер, нов., в упак., оригинал, с лейбами, ХЛ- 850 грн. Тел. 099-071-23-07. zzШуба , нутрия. Тел. 09531-222-87. zzШуба черная р. 48, кролик, 500 грн, дубленка цвет коричневый, 500 грн., шуба нутрия 1300. Тел. 050-17002-86. zzШуба, шапка, натур. мех, недорого. Тел. 066-748-60-31.

Продаю

zzВещи, разные, б/у, Италия. Тел. 095-82-909-36. zzДва куска офицерского, советского драпа.Возможен обмен на пошив. Тел. 050-90962-11. zzДетские вещи, хор. фирм., дубленка 44- 46 р, сапоги мужск.хромовые, 42 р. Тел.: 095-461-65-09, 050-657-86-43. zzДубленка жен. р. 52-54, хор. сост. Тел. 050-156-58-41. zzДубленка жен. р.52, цветбежевый, отл. сот., хор. сост., современная. Тел. 095-55-32618. zzДубленка натурал., муж., Италия, р. 54, длинная. Тел. 066-740-97-09. zzЖенск. одежра, костюмы, р.52-54. Тел. 050-635-98-04. zzКостюм ОЗК. Тел. 095365-46-95. zzКостюмы, муж., р. 48-50, куртка, муж., зимн., демисез., нов., норковые шапки-ушанки, муж., новые, шуба муж., р. 50, фабричные, р. 58, нутр. шуба, жен., р. 50. Тел. 095-178-15-45. zzКуртка зимняя, жен. 50 р., новая , кожаная, на натур. подстебном меху и капюшон, кожаная куртка демисезон., новая. Тел. 093-95-11-708. zzМужской костюм, финский, новый, р. 54, рост 175 см, цвет черный. Тел. 050-99-866-93.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

Продаю

zzЛук. Тел. 095-22-93-998. zzМасло вазелин., 30 л., можно для пищевой и космет. промышленности, листы аллюм. пищевые. Тел. 050990-80-54.

zzОрех. Тел. 095-85-60-980. zzПерепелиные яйца. Тел. 066-00-979-22. zzСемечка (малооценка). Тел. 050-03-16-323. zzСемечки подсолнуха. Тел. 095-30-80-339.

http://slavinfo.dn.ua

19


Объявления диктуйте по тел.:

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

zzЭлектромобиль, детск., Брекеты топливные. для 2-4 лет. Тел. 099-54-79Дрова. Доставка. Тел. 222. zzЭлектромобиль, детск., 050-290-81-56. Продаю для 2-4 лет. Тел. 099-54-79zzЧайный гриб. Тел. 095-52- 222. Брикеты топливные 44-009. Куплю (заменитель дров и zzЧайный гриб. Тел. 063zzДетскую коляску-транс499-56-98. формер в хор. сост., недорого. угля). Дрова. Доставка. Куплю Тел. 050-753-86-99. Тел. 066-240-47-96. zzКукурузу, просо, пшеницу, zzБумага, 1 т. Тел. 095-52ячмень, овес. Тел. 050-03-1644-009. 323.

Продаю

zzБотинки, д/дев., 25 р., новые, сень. кожа, стразы, роз., недорого. Тел. 093-9511-708. zzВелосипед , 3-6 лет, 300 грн, подростковый 450 грн. Тел. 050-170-02-86. zzВещи, обувь, от 2-7 л. мальчик, девочка. Тел. 095-6570-386. zzДетский зимний плащ, с опушкой из натур. меха, фирма «Kikо», на девочку 8-11 лет (на 140 см), недорого. Тел. 050170-92-44. zzКоляска дет. трость, хор. сост., с дождевиком и накомарником, «Geoby», ванночка (Турция), новый горшок-стульчик, круг плав. для новорожд. в ванной. Тел. 095-21-29-219. zzКоляска-трансформер «Виктория», отл. сост., цв. темно-зеленый, отл. сост., 1200 грн. Манеж с защитой, с матрасом, отл. сост., 800 грн. Тел. 050-052-65-41. zzКоляска-трансформер, зима-лето, отл. сост. Тел.: 05003-16-323, 099-918-02-70. zzКостюмы для выступлений: «Красная шапочка», «Гномик», «Художник», «Украинский» (юбка + блуза), 6-8 лет. Тел. 050-170-92-44. zzКроватка дет. - манеж, 600 грн, торг. Тел. 050-728-27-01. zzМанеж «Наталка», мартац (кокосовое волокно), деревянный, светлый, 1000 грн, коляска-трансформер (зималето) Бамбино, Польша,800 грн, для девочки. Тел. 050-17552-19. zzНабор дет. мебели, б/у: 2 шкафа 1-створ., кровать, навес. шкафы, письм. стол, комп. стол. Тел. 099-480-91-20. zzОбувь и одежда от 20 грн на дев. до 3-х лет, импорт., недорого. Костюм 3-ка на подростка + брюки зим. 120 грн. Тел. 095-35-222-75. zzОдежда и обувь для девочки 1-3 года. Тел. 095-2129-219. zzОдежда, обувь отд 0 до 8 л. Тел. 050-635-98-04. zzПампепрсы 6, 31 шт, 4 грн./шт., манеж детский. Тел. 099-54-79-222. zzПампепрсы 6, 31 шт, 4 грн./шт., манеж детский. Тел. 099-54-79-222. zzПышные платья с пышными юбками на 4-6 л., 6-8 л., 7-10 л, не дорого. Тел. 050-170-92-44. zzХуд. лит. и редкие книги. Тел. 097-298-81-71. zzШкольная форма, костюм шотландскую клетку + рубашка с галстуком на девочку, 7-9 лет, недорого, школьный сарафан 7-9 лет черный. Тел. 050-170-92-44. zzШкольная форма, костюм шотландскую клетку + рубашка с галстуком на девочку, 7-9 лет, недорого, школьный сарафан 7-9 лет черный. Тел. 050-170-92-44.

20

Продаю

zz«Краткий учебник гинекологии», 1910 г., С.Петербург, «Руководство к частной патологии и терапии», 1881 г., С.-Петербург, том 2. Книги разной тематики. Тел. 097-298-81-71. zzДомашняя библиотека, цена договорная. Тел. 066-9153-279. zzКнига «Кулинарное искусство и венгерская кухня», издание 3, 1956 г.в, с цветными иллюстациями, Элек Мадьяр. Тел. 099-00-54-493. zzКниги по логопедии. Тел.: 050-64-58-978, 095-859-12-38. zzМуз. лит. для муз. руководителей. Тел. 095-521-80-27. zzСобрание сочинений А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, В. Маяковского и др. Тел. 095523-77-10. zzСочинения в 18 томах А. П. Чехов. Тел. 050-233-59-79. zzТелескоп. Тел. 095-48-47590.

Продаю

zzДрова колотые, дуб. Доставка от 1 скл.м. Тел. 050044-26-44. zzДрова 1-4 скл. м, дуб рублен., доставка по городу и р-ну. Тел. 099-291-50-77. zzДуб колотый, сухой. Доставка, недорого. Тел. 095-1400-444. zzДоставка дров по городу и р-ну. Дуб рубленный. Тел. 095-14-00-555. zz1-4 скл. м дрова дуб рублен., недорого. Тел. 09956-555-66. zz4 куба доски для бани, бревно 2 куба. Тел. 050-97335-35. zzАквариум 30 л. Тел. 050638-38-06. zzАквариум, 200 л. в комплекте. Тел. 050-53-69-098. zzБанки 1 и 3 л. Тел. 050-91676-49. zzБанки 3 л и 0,5 л. Тел. 095853-73-02. zzБанки 3 л, 20 шт., меняю на одну 3 л банку меда, или продам банки 0,5 л, 1 л, 3 л., судно для холодца 1 л., с крышкой. Тел. 050-161-54-00. zzБанки 3 л. и 1 л. Тел. 099306-82-80. zzБанки 3л., 1 шт.- 10 грн. Тел. 095-608-85-98. zzБанки, 3 л., недорого, самовывоз. Тел. 050-052-65-41. zzБанки, керам. бочонок. Тел. 097-298-81-71. zzБанки, стекл., 3 л, 25 шт., 0,5 л. Тел. 050-065-48-66. zzБархат, ткань, СССР от 5 м. Тел. 095-855-49-49 (после 15.00). zzБочка с оцинков. на 500 л. Тел. 099-113-13-52. zzБочки метал., 200 л, из-под ДЗ. Тел. 066-17-39-432.

zzДрова (1, 2, 3, 4 скл/м), дуб, доставка. Тел. 099-22612-51. zzДрова (1, 2, 3, 4 скл/м), дуб, колотый, сухой. Доставка. Тел. 050-877-27-98. zzДрова (1, 2, 3, 4) колот. Дуб. с доставкой. Тел. 050-5868-271. zzДрова (1-4 скл/м), дуб, колотые, любые. Доставка. Тел. 095-320-35-90. zzДрова (1-4) - дуб - колотые, рубленые. Доставка. Тел. 09936-37-745. zzДрова (1-4) - колотые, дуб, с доставкой. Тел. 066-51-41613.

Дрова дуб колотый в любом объеме, чурки. Доставка по городу бесплатно. Тел. 050215-89-93.

(присылайте SMS-сообщения)

Дрова ч у рки , колотые, доставка бесплатно. Тел. 098001-90-88.

Земля 4-14 т. Тел. 066-726-08-38.

zzДрова, 150 грн/куб, самовывоз, бочки 100 л. и zzИкона старинная. Тел. 066200 л. для сыпучих кормов, 951-5773. емкости по ГТМ, стрелочные тарелочные весы. Тел. 050268-92-07. zzДрова, дуб колотый. Тел. 066-431-70-69.

zzБухта колючей проволоки, трубы чугун. сотка, сетка Дрова дуб, ясень. нерж., труба подзорная. Тел. Ч у р к и , колотые. 095-247-06-46. Доставка. Тел. 066Дрова, дуб колотый, zzВесы стрелочные, 667-49-44. в любом объеме. Тел. торговые. Тел. 095-205-33-42. zzВольер для больших 099-012-699-3. собак, из металлопрофиля. zzДрова колот., чурки. Доставка бесплат. Тел. 050-625Тел. 095-579-71-87. zzДрова, дуб, колотый, чурка. Доставка. Тел. 050-715zzГладильная джоска и 63-60. многое другое. Тел. 097-298- zzДрова колотые и чурки с 17-62. доставкой. Тел. 093-461-05-41. zzДрова, дуб, ясень. Чурки, 81-71. колотые. Уголь. Доставка. Тел. 050-051-04-40. zzДрова, дуб, ясень. Чурки, колотые. Уголь. Доставка. Тел. 066-305-94-79. zzДрова, дуб, ясень. Чурки, колотые. Уголь. Доставка. Тел. 050-051-04-94. zzДрова, дуб, ясень. Чурки, колотые. Уголь. Доставка. Тел. 050-207-09-22. zzДрова, дуб, ясень. Чурки, zzГладильная доска, судочки Дрова колотые, дуб, колотые. Уголь. Доставка. Тел. разные, машинки для консерв, ясень, обрезки сосны. 063-242-97-87. отрезок ткани. Тел. 093-95-11zzДрова, колотые, чурки. Тел. 099-442-11-74. 708. Доставка бесплатно. Тел. 066zzДомик пчеловода. Тел. zzДрова колотые, чурки. 232-66-41. 095-057-30-20. уголь абсол. Доставка беспл. Тел. 050-551- zzДрова, zzДрoвa (1-4 скл/м) рублен. 59-28. любые, недорого, доставка в дуб, доставка по городу и короткие сроки, рассрочка, району. Тел. 050-24-19-019. Дрова колот ы е , бартер на стройматериалы, zzДрoвa (1-4) дубсельхозпродукцию, живность. колотый-сухой, доставка от 1 чурки. Дуб, ясень. Тел.: 050-031-63-23, 095-60Тел. 095-393-30-40. скл-м. Тел. 066-433-0-222. 45-702, 050-76-68-674. zzДрoва (1, 2, 3, 4 склм), zzДрова, чурки, колотые. колотые. Дуб. Тел. 095-39- zzДрова мягких пород. Дрова Доставка. Тел. 066-047-61-85. с разборки. 350 грн. с до888-06. ставкой. Тел.: 050-03-16-323, zzДрова. Уголь. Мел в 095-60-45-702, 097-65-91-768. мешках, бартер на зерновые и живность. Тел.: 050-031-63-23, 095-60-45-702, 050-76-68-674. zzДрова: колотые, чурки. Беспл. доставка. Тел. 093-50460-52.

Дрова : ч у рки и колот ы е . Б е с п л . доставка. Тел. 095177-88-95.

zzДрoва (1, 2, 3, 4, 5), дуб, рублен.-колотые. Доставка. Тел. 050-583-33-89. zzДрoва (1-4 скл/м) сухие, дуб, колотые. Тел. 050-24-19119. zzДрoва (1-4) дуб рублен.колотый, доставка от 1 скл/м. Тел. 066-35-37-800. zzДрoва (1-6 склдм), с разборки домов, строений. Тел. 050-58-333-89. zzДровa (1-4) дуб, колотые. Доставка от 1 скл/м. Тел.: 09531-999-41, 093-32-77-180. zzДрова. Тел. 066-565-75-71. zzДрова. Тел. 095-774-31-01. zzДрова (1 - 4), колот. с доставкой. Дуб сухой. Тел. 099-622-72-12. zzДрова (1, 2, 3 скл/м), дуб, колотые. Доставка. Тел. 06657-95-113.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

zzЕмкость бензовозная, объем 5450. Тел. 050-55555-66. zzЕмкость металл.,3 куб. м. Тел. 099-30-66-874. zzЖалюзи разные. Тел. 050990-80-54. zzЖалюзи, 8 шт. Тел. 066311-81-61. zzЖалюзи, пластинки, ложки, тазы. Тел. 050-82356-53. zzЗамок с секретом, новый, банки 1 л, орехи. Тел. 095-36546-95.

zzКанистры под бензин, 20 л. Тел. 095-672-00-73. zzКартон в рулонах,. Тел. 095-139-32-19. zzКерам. емкость с крышк. 22 л. Тел. 095-404-62-91. zzКислотоуп. кирпич в наличии. Тел. 099-069-0003. zzКлетки для кроликов. Тел. 050-694-93-20. zzКовер, 2х 3, б/у. Тел. 098176-77-00. zzКовер, 2х1,5. Тел. 095544-30-46. zzКолбы для термосов, 2- 3 л. Тел. 095-31-222-87. zzЛожки, вилки, ножи, чайн. серв.на 6 персон «Мадонна», кофейный 6 персон «Пастушка». Тел. 095-016-82-77. zzМагниты. Тел. 095-85030-28.

Магниты супер сильные. Тел. 095395-85-57.

zzМакулатуру, полиэтилен, пластмассу, аккумляторы, саzzЕлочные игрушки. Тел. мовывоз. Тел. 050-50-186-17. zzДрова с разборки и 066-740-97-09. zzМакуха сыродав. и деревья под снос. Тел.: 050жарен., кукуруза, ячмень, 031-63-23, 095-60-45-702, пшеница, просо. Возмож. б/н, 050-76-68-674. рассрочка, бартер. Тел.: 050zzДрова сосна, самовывоз. 031-63-23, 095-60-45-702, Тел. 095-064-74-54. 050-76-68-674. zzДрова фруктовых деревьев zzМатрас. Тел. 095-22-93по п. Былбасовка. Тел. 066-10998. 66-479. zzМатрас 190х 134, б/у. Баки для бензина, 2 шт., 57 х87, zzДрова чурки и колотые с 47х70. Тел. 095-521-80-27. доставкой. Тел. 050-545-84-94. zzМатрас на пруж. 190х 80. Дрова чурки и Тел. 050-635-98-04. zzМетла дерезовая. ОПТ. колотые. Дуб, ясень. Тел. 050-902-37-55. Тел. 099-079-43-94.

Дрова ч у рки , колотые, доставка бесплатно. Тел. 063720-82-03.

http://slavinfo.dn.ua

Навоз. Тел. 050-92345-93. zzПалас, 1, 5х 3 м., дорожка 1х2 м. Тел. 050-825-22-99.

«Газета объявлений» N 10 (616), 14 марта 2018 г.


Объявления диктуйте по тел.:

2-16-03, 063-556-80-33, 098-571-58-39, 050-290-80-79, 050-812-12-10

Продаю

Куплю

Продаю

zzПарикм. зеркало. Тел. 050-141-02-98. zzПерина перьевая. Тел.: 095-461-65-09, 050-65786-43. zzПерины 2 шт., подушки 2 шт. Тел. 095-534-01-03. zzПечь-буржуйка. Тел. 050632-59-09. zzПластинки виниловые. Тел. 098-176-77-00. zzПодставка для елки. Тел. 099-708-97-12. zzПодушки перьев., 60 грн. Тел. 099-071-23-07. zzПодушки перьев., 60 грн. Тел. 099-071-23-07. zzПодушки перьевые 80-100 грн. Сушилка для тарелок, 45 грн. Утюг метал., 70 грн. Чемодан коричнев., больш., кожзам, СССР. Тел. 095-12460-87. zzПодшипники шар., разн. разм. Тел. 099-712-18-37.

zzРазная керамика, чайный и столовый сервизы, чемоданы. Тел. 095-544-03-76. zzРога оленей и лосей. Тел. 050-683-26-84. zzСамовар на дровах. Подсвечники из бронзы. Тел. 066-740-97-09. zzСветильники дневного света, потолочные. Тел. 050141-02-98. zzСелитра аммиачная, карбамид, нитроаммофоска. Тел. 050-087-42-46.

Сено солому в тюках. Тел. 099-071-43-23. zzСтаканы, стопочки, тазы большие, вазы. Тел. 050-82356-53.

Супер магниты разные. Тел. 050-59850-94. zzТехпластина, листовая, 500х500х15. Тел. 050-63259-09. zzТокарный патрон, 4-кул., запчасти для мембр. насоса. Тел. 063-499-56-98. zzУголь древесный из плодовых деревьев и твердолиственницы (1,5, 2,5, 10 кг). Тел.: 050-03-16-323, 095-6045-702. zzУголь: семечка, орешек, рядовка, люб. кол-во. Тел.: 050-031-63-23, 095-6045-702, 050-76-68-674. zzУлики 2-ярусные, клетка для перепелов. Тел. 050-05265-41. zzЧасы «Луч», позолота, самовар на 3 л.- 350 грн., керосин. лампа- 200 грн. Тел. 095-399-10-79. zzШвабра новая 2 шт., дерево. Тел. 095-052-79-17. zzШелк, 2 рулона. Тел. 05017-00-286.

Аллюминий, нерж., цам, медь, черный метал. Дорого. Вывезем. Тел. 050161-21-36. zzБанки 0,5 л., цена договорная. Тел. 095-903-55-14. zzБочку металлич., Д 1,5 м, дл. 3 м. Тел. 066-408-36-12. zzБусы янтарные. Янтарь, подзорную трубу. Тел. 066740-97-09.

zzЕлочные игрушки СССР. Тел. 050-909-62-11. zzКазан большой, сковороду для цыплят табака. Тел. 06600-979-22. zzКрышку на газ. плиту «Гретта». Тел. 050-929-68-24. zzКукурузу, ячмень, овес, просо, горох, сено, солому. Тел. 050-031-63-23. zzМакулатуру, полиэтилен. Тел. 066-216-00-55. zzМакулатуру, полиэтилен, аккумул. щелочные и кислотные, б/у, нерж. емкости, проволоку, сетку, лист, ящики для яиц. Алюм. кастрюля, 40 л. Тел.: 050-91-676-49, 66-55-93. zzМакулатуру, полиэтилен, аккумул. щелочные и кислотные, б/у, нерж. емкости, проволоку, сетку, лист, ящики для яиц. Алюм. кастрюля, 40 л. Тел. 093-59-84-671. zzОпилки в любом количестве. Тел. 095-186-01-00.

Поддоны дерев., б/у. Тел. 050-820-5579. zzПредметы старины. Тел. 095-203-78-47. zzСамовар на дровах, самовар на углях, часы старин., подсвечники старые, изделия из бронзы и латуни, статуэтки старин. Тел. 095464-48-84. zzСамовар на дровах, самовар на углях, часы старин., подсвечники старые, изделия из бронзы и латуни, статуэтки старин. Тел. 095464-48-84. zzСено, солома в тюках. Тел. 050-694-93-20. zzСтартовый пакет, МТС, б/у. Тел. 095-399-10-79. zzЧасы штурманские «Полет», хронограф, 500 грн., статуэтки ЛФЗ, самовары на углях. Макулатуру, 1 грн./ кг. Игрушки елочные, сказоч. персонажи, старые, дорого. Тел. 066-890-22-75. zzЧасы штурманские «Полет», хронограф, 500 грн., статуэтки ЛФЗ, самовары на углях. Макулатуру, 1 грн./ кг. Игрушки елочные, сказоч. персонажи, старые, дорого. Тел. 066-890-22-75. zzШкуры коровьи. Тел. 066890-22-75. zzШкуры коровьи. Тел. 066890-22-75.

zzАлое леч., от 3х лет, есть старше. Тел. 095-65-70-386. zzАлое столетник. Тел. 2-72-80. zzАлое, столетник, 70 см. Тел. 050-99-86-080. zzГолубятня, с летн. выгулом, Артема. Тел. 050-0316-323. zzДиффенбахия. Тел. 095608-85-98. zzИндийский лук. Тел. 05020-37-998. zzКонский навоз в мешках с доставкой. Тел. 050-69493-20. zzЛечебный цветок алоэ-вера и др. комнатные цветы,чайный и молочный гриб. Тел. 099-01-88-926. zzМолотки, лопата, вилы, грабли, рубанки, баки металл. Тел. 095-521-80-27. zzПерегной. Тел. 099-30782-52. zzПерегной, запесоченный грунт. Доставка ЗИЛ, 7 т. Тел. 050-290-81-56.

Перегной, земля, запесочен. грунт. Доставка. Тел. 050753-86-99. zzПерегной. Доставка. Тел. 099-069-000-3. zzПросо. Пшеница. Кукуруза. Опт/розница. Тел.: 050-031-63-23, 095-6045-702, 050-76-68-674. zzСаженцы виноград, 1 грона- 20 кг, «Монарх» - 50 гр./ бубка, «Америка», «Незнайка», малина дерево, клубника дерево. Тел. 068-838-55-42. zzСаженцы грецкого ореха. Тел. 050-161-54-00.

zzБесплатно щенок пуделя в хорошие руки, цвет кремовый. Тел. 066-706-62-31. zzИндоутки мускусные, древесные. Взрослые на племя. Тел. 095-050-00-90. zzИндоутки, белые на развод. Тел. 050-83-073-44. zzКлетка для попугайчика, высота - 44 см, шир. - 24 см, дл. - 34 см, с кормушками, почти новая. Недорого. Тел. 050-170-92-44. zzКозлята февральские. Тел. 095-446-14-06. zzКотята порода британская. Тел. 095-40-55-236. zzКролики самцы, самки крупные. Тел. 066-99-080-52. zzТелочка от высокоудойной коровы, 2000 грн, корова, поросята 1,5 мес., хорошей породы, 1000 грн. Тел. 050-856-26-56. zzТелочки, порода красная, недорого. Тел. 095-222-5-789. zzЩенки азиата. Тел. 099484-01-77. zzЩенки чихуа-хуа, 2 дев., стандарт. Тел. 095-511-94-02.

Куплю

zzЛошадь рабочую, баранов, коз, фазанов, павлинов, цесарок. Тел. 050694-93-20. zzОвчарку или метиса для охраны двора, можно взрослую, или возьму в добрые руки. Тел. 095-20378-47.

Продаю

zzБинокль, позрорная труба. Тел. 066-740-97-09. zzВелосипед «Орленок», 3 000. Тел. 095-399-10-79. zzВелосипед спортивный. Тел. 095-461-65-09. zzДозальный аппарат «Аннушка». Тел. 050-15-65841.

(присылайте SMS-сообщения)

zzЛодка металл. 2-мест., с мотором, 7 000 грн. Тел. 066235-66-92. zzЛодка рез. 2 мес., 800 грн. Тел. 095-850-30-28. zzЛодка резин., 2 000 грн. Тел. 050-153-05-33. zzЛодка, в хор. сост., 3 000 грн. Тел. 066-951-577-3. zzЛыжи, беговые, 420 грн. Тел. 066-47-87-304. zzПалатка польская трехмест. Двойная. Тел. 09540-55-163. zzПалатка, 4-местная, б/у. Тел. 099-706-47-79. zzПрогул. катамаран, 10местный и катер. Тел. 050694-93-20. zzЭллептический тренажер, СТ-94. Тел. 066-939-68-04.

Куплю

zzАрбалет спортивный и лук. Тел. 050-694-93-20. zzБатут, Д. 4,25 м. Тел. 05069-49-320. zzГири, гантели, блины, пр-во СССР. Тел. 050-55140-64. zzЛодка рез., моторная лодка. Тел. 066-00-979-22. zzЛодку пластиковую в хор. сост. Тел. 050-145-31-06. zzСпорт. гири, 1930-х годов. Тел. 066-740-97-09. zzСтолы: бильярдный и теннисный. Тел. 050-694-93-20.

zzЖенщ., 57л. познаком. с добрым мужчиной. Тел. 066906-58-47.

zzИщу адекв., поряд. женщ., без в/п, для с/о, мужч. 50/82/172, без в/п, работаю, не спонсор. Тел. 050-24-74-867.

zzМужч. 43х180х75 свободный, спортивный, материально обеспечен познакомлюсь с д/ж от 30 до 50 лет для встреч и с/о. Тел. 099-022-98-42. zzМужч. 60/173/90, для с/с познаком. с одинок. женщ. без детей, близкой по возр., не склон. к полноте, согласен на переезд. Тел. 095-85546-08. zzМужчина средних лет, приятн. внешн. без в/п ищет женщину без в/п, согл. на переезд. Тел. 099-36-46-240. zzМужчина, 58 лет, без жилищных и матер. проблем, познаком. с женщиной, 52-53 лет, не склонной к полноте, не имеющей жилья, согласной на переезд. Тел. 095-057-30-20. zzПарень позн. с д/ж для с/о. Тел. 099-72-83-814. zzПарень позн. с дев./жен. для с/с. Тел. 095-24-65-596.

zzПропали 2 собаки немецкие овчарки: сука и кабель, в районе Мандрычино. Если кто-то видел просьба сообщить. За ранее благодарим. Нашедшему гарантировано хорошее вознаграждения. Тел. 050-98759-35 (Татьяна). zz20.03.2018 в 9:00 будут выполняться землеустр. работы по , ул. Олекси Тихого, 11 ( Ленинградская). Смежных землепользователей просьба присутствовать при установлении границ. Тел. 05054-55-056. zzУтерян пасечный молоток 1.03.18 в р-н комбикормочного, Маяцкое лесничество, Славянск, Святогорск, просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 066051-46-01.

Семена кормовых трав (люцерна, эспарцет, клевер, кострец, суданка и т.д.), сидератов, медоносов, гибриды и сорта подсолнечника, кукурузы и др. культур. Тел.: 067-689-27-26, 099-503-69-17. Сено, солома ячневая, пшеничная. Тел. 050-760-57-44. zzЦветы-декабристы по 70 грн. Тел. 095-124-60-87. zzШиншиллы 3 года, черный бархат и гомобеж. 400 грн. Тел. 095-535-05-96.

Куплю

zzКаланхое. Тел. 066-2654-619. zzКукурузу, пшеницу. Тел. 063-58-73-587. zzОпилки лиственных пород деревьев. Тел. 095-319-10-76. zzСадовый инвентарь. Тел. 095-203-78-47.

Разное

zzКобель на случку, азиат, козлик на случку. Тел. 099484-01-77. zzКошечка окрас чернобелый , щенки мальчики и девочки, очень милые, гладкошерстные. Тел. 066-4658-602.

Продаю

zz2 козочки, девочки, 1, 5 мес. Тел. 095-82-909-36. zz2 козы 1 год 2 мес., одна котная. Тел. 050-42-31-469.

«Газета объявлений» N 10 (616), 14 марта 2018 г.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

http://slavinfo.dn.ua

21


БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ ЧИТАЙТЕ В ОТДЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ наш сайт: slavinfo.dn.ua Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñðåãèñòðàöèè ñåðèÿ ДЦ N2859-486P от 18.08.2010

Совмещенный выпуск

ГАЗ

КОБЗАРЬ

КП «СЛАВГОРВОДОКАНАЛ» ЗА ДОЛГИ МОГУТ ОТКЛЮЧИТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО Во вторник, 13 марта, директор КП «Славгорводоканал» Андрей Кийко сообщил о том, что предприятие работает в аварийном режиме в связи с задолженностью за питьевую воду компании «Вода Донбасса». Из-за этого сокращена подача воды на город на 15%.

В связи с сокращением подачи воды изменен график подачи воды с 17- часового режима на восьмичасовой. Вода будет подаваться с 6 до 10 часов и с 18 до 22 часов. По словам Андрея Кийко, получено уведомление от компании ДТЭК об отключении электрической энергии для водоканала 19 марта из-за суще-

ствующей задолженности. Задолженность образовалась из-за того, что не пришли деньги по льготам и субсидиям. Компания ДТЭК является энергетическим подразделением многоотраслевой финансово-промышленной группы System Capital Management, основателем которой является Ринат Ахметов.

На сайте «Славгорводоканала» также опубликовали измененный график подачи воды и попросили извинения за причиненные неудобства: «В связи с задолженностью за полученную питьевую воду, которая образовалась в результате несвоевременной оплаты населением услуг КП «Славгорводоканал», 12.03.2018 года с 9 час 00 мин КП «Компанией «Вода Донбасса» будет сокращена подача воды на г. Славянск на 15%. Так же, для обеспечения питьевой водой верхних этажей 5-ти этажных жилых домов центральной части города, временно будет изменен график работы повысительных водопроводных насосных станций с 17-ти часового режима на 8-ми часовой режим работы: с 6-00 до 10-00 и с 18-00 до 22-00. КП Славянского городского совета «Славгорводоканал» приносит свои извинения за причиненные неудобства.»

ВОЛОНТЕРСТВО

Долгожданную победу на фронте приближают не только наши военные, но и волонтеры. С самого начала конфликта на Востоке они помогают армии, как могут. И сейчас некоторые вопросы закрывают именно они. Основное занятие местных волонтеров – маскировочные сетки и кикиморы, которые до сих пор являются белым пятном в системе обеспечения военных. Вязать маскировочные сетки только на первый взгляд легко. Есть целая система, как это делать, и работа эта непростая и достаточно сильно утомляет. Они знают, что такое обстрелы. Они знают, как разрушаются их дома, их мечты, их планы на будущее. Поэтому все насущные потребности, решения ко-

торых очень долго ждать, чтобы нам помог центр или другие регионы, нам помогают те волонтеры, которые стали вместе с нами бок о бок в борьбе против российского оккупанта,– отметила военнослужащая ВСУ Татьяна Науменко. Волонтеры из Донецкой области призывают всю страну не опускать рук на пути к победе. И главное – собственной ежедневной работой показывают, что это можно делать, несмотря на невзгоды.

ПЕРЕВОД ЧАСОВ

ПЕРЕХОД НА ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ В 2018: КОГДА ПЕРЕВЕСТИ ЧАСЫ В 2018 году в Украине в последнее воскресенье марта произойдет переход на летнее время. Для этого в ночь с 24 на 25 марта в 3.00 следует перевести стрелки часов на 1 час вперед. В связи с этим спать нам придется на один час меньше. При переводе часов наш организм испытывает небольшой стресс из-за нарушения привычного ритма жизни. Однако, по мнению некоторых медиков, реальный стресс от такого перевода сильно пре-

9 марта, в Славянске прошел митинг, посвященный 204 годовщине со дня рождения Тараса Шевченко. Мероприятие прошло рядом с памятником великому поэту. В митинге приняли участие представители разных общественных организаций. Инициатором мероприятия выступило всеукраинское объединение «Просвіта». Выступить на митинге мог любой из присутствующих. Люди читали стихи великого поэта, говорили о том, что многие слова, написанные еще в позапрошлом веке, являются пророческими. Мероприятие закончилось возложением цветов к памятнику.

ГОЛОЛЕД

КАК ВОЛОНТЕРЫ СЛАВЯНСКА ПОМОГАЮТ НАШИМ ВОЕННЫМ Волонтерский пункт в Славянске открылся почти сразу после деоккупации города – в 2014 году. В центральной библиотеке города организовали пункт помощи армии под названием «Маскировочные сетки для армии руками волонтеров». «Эти 84 дня (оккупации пророссийскими боевиками, – «24») – это надолго, это на всю жизнь мы запомнили. Поэтому хотелось что-то сделать! Хоть что-то!» – сказала волонтер Людмила Савчук.

204 ГОДОВЩИНА СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ТАРАСА ШЕВЧЕНКО В СЛАВЯНСКЕ

увеличен. Организм человека уникально саморегулируется и для идеальной работы необходима ему подобная тренировка, встряска. Чем моложе организм, тем больше нерегулярностей допускается.

А вот чем старше человек, например, в возрасте 60-70 лет и старше, то просто нeобходимо соблюдать cпециальный режим, придерживаться определенных правил.

В СЛАВЯНСКЕ ГОЛОЛЕД ЗАСТАВИЛ 227 ЧЕЛОВЕК ОБРАТИТЬСЯ К МЕДИКАМ Во вторник, 13 марта, начальник отдела здравоохранения Елена Джим рассказала сколько людей обратилось в травматологию на прошлой неделе, когда был пик гололеда в городе. По словам начальника отдела в травматологию за прошлую неделю обратилось 227 человек. Из этого количества обратившихся 23 человека были госпитализированы, из которых четверо были с сотрясением мозга. Статистики по травматизму в день 8 марта у Елены Джим нет.

СУБСИДИИ

ЖИТЕЛЕЙ СЛАВЯНСКА ПРИГЛАШАЮТ ОФОРМИТЬ СУБСИДИИ НА ТВЕРДОЕ ТОПЛИВО На аппаратном совещании начальник УСЗН Елена Алехина озвучила информацию о субсидиях на твердое топливо. По словам начальника управления, распоряжением главы областной администрации установлены нормы и цена твердого топлива. Сейчас УСЗН, говорит Елена Алехина, работает над назначением субсидий на твердое топливо и по компенсации по льготному получению угля и газа в баллонах. Начальник УКСН приглашает всех, кто имеет право на получении этой компенсации, подать документы и не затягивать с этим процессом до последнего месяца года, чтобы быстрее получить эту компенсацию. Елена Алехина подчеркнула, что документы на получение компенсации оформляются раз в год.


СОБЫТИЯ, ФАКТЫ ФЕМИДА

Интернет-версия www. slavinfo.dn.ua

2/23

КОНЦЕРТ

АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД ПОКА НЕ ПОСТАВИЛ ТОЧКУ В ДЕЛЕ О НЕЗАКОННОЙ ПРИВАТИЗАЦИИ 12 марта, в Донецком апелляционном административном суде рассматривалась апелляция городской власти Славянска на решение Славянского горрайонного суда, связанная с отменой всех решений исполкома и решений сессий городского совета, касающихся незаконной приватизации. Нужно напомнить, что суд первой инстанции отменил все решения, связанные с приватизацией помещения, женой секретаря городского совета Жана Кима. Как выяснилось сегодня на суде, юристы городской власти, приготовили практически такие же аргументы, которые они использовали в суде первой инстанции, добавив к ним еще и договор дарения, приватизированного помещения предпринимателю Валерию Шевченко. Дарение произошло еще до того момента, когда суд первой инстанции вынес решение о незаконной приватизации. Аргументы юристов власти в апелляции были следующие: - общественные организации не могли подавать в суд на власть о незаконной приватизации, по той причине, что это никак, якобы не затрагивает их

интересы, как жителей города; - Принятые решения не являются регуляторными актами, которые нужно обсуждать с громадой; - Жан Ким не привлекался к административной ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства, поэтому факты голосования, установленные судом первой инстанции, при наличии конфликта интересов, не являются причиной для отмены решений исполнительного комитета. - Все документы и проекты решений, якобы были подготовлены в соответствии с законодательством и с соблюдением регламента. На ряд вопросов, которые задавали судьи апелляционного суда, представители власти так и не смогли ответить. Как не смогли дать ответ, почему они не предоставили ни одного до-

кумента, касающегося финансовых вопросов о стоимости ремонта в этом помещении, оценочных документов, документа о продаже коммунальной собственности и т.п. Андрей Федорченко, руководитель фонда «Верховенство права» подал ходатайство о вынесении отдельного постановления суда о нарушении Жаном Кимом антикоррупциннного законодательства. Такое постановление будет основанием для расследования нарушений закона о «Предотвращении коррупции». Суд затребовал от юристов исполкома предоставить на следующее судебное заседание всей финансовой документации, касающейся этой приватизации и документов подтверждающих, что Татьяна Богданец является женой Жана Кима. Следующее заседание суда назначено на 15 марта.

ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ ГОРОДА ПРИГЛАШАЮТ НА ВЫСТУПЛЕНИЕ ВОЕННОГО ОРКЕСТРА На аппаратном заседании сотрудник отдела культуры Гусейнова Оксана пригласила жителей города на концерт военного оркестра 194 понтонно-мостового отряда службы транспорта Украины. По словам Оксаны Гусейновой этот оркестр уже не один раз был в Славянске и «они решили 15 марта сделать подарок для жителей нашего города». Марина Олейник, начальник отдела культуры тоже пригласила жителей города на концерт на своей странице в Фейсбук. «Шановні мешканці міста! Запрошуємо вас на концерт військового оркестру 194-го понтонно-мостового загону (м.Новомосковськ), який відбудеться 15 березня 2018 року о 14.00 на площі Соборній.»

КРИМИНАЛ

В СЛАВЯНСКЕ ОШТРАФОВАЛИ 7 «СТИХИЙНЫХ» ТОРГОВЦЕВ

Среда, 14 марта ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ДЕНЬ УКРАИНСКОГО ДОБОВОЛЬЦЯ Центр культуры и окружающей среды,

«Предприниматели» на стихийных рынках торговлю осуществляют с сомнительных витрин: багажников грузовых автомобилей, переносных столов и лотков. Нелегальные торговцы реализуют продукты питания и промышленные товары, тем самым подвергают здоровье горожан опасности.

ул. Вокзальная, 77

18.00 Концерт ВІА «Лейся песня»

Четверг, 15 марта КП «ДЮСШ г. Славянск» (ул. Банковая, 70)

Участковые офицеры полиции постоянно проводят профилактическую работу с гражданами, которые продают в неустановленных местах и ​​разъясняют нормы законодательства, которые предусматривают ответственность за такие действия. Так, во время очередной проверки на улице Льва Толстого,

участковыми офицерами полиции было составлено 7 протоколов по статье 160 КУоАП «Торговля с рук в неустановленных местах». За что предусмотрен штраф от 17 до 119 гривен с конфискацией предметов торговли или без таковой. По словам правонарушителей им не выгодно узаконивать свою деятельность.

К административной ответственности привлекались в основном реализаторы крупных партий продовольственных товаров, которые не имели при себе документов, подтверждающих право заниматься подобной деятельностью. Славянский отдел полиции Донецкой области

ЗОШ № 6

12.00 Шевченковские праздники РЦ «Taler»

14.00 Финал чемпионата города из боулинга среди учеников ЗОШ

Пятница, 16 марта

КРАЖИ

Центральная библиотека, пл. Соборная, 2а

В СЛАВЯНСКЕ ОГРАБИЛИ ДВА АВТОМОБИЛЯ В одном случае из автомобиля похитили магнитолу, аккумулятор и передние фары, в другом - сумку с документами и деньгами. Пострадавшие на некоторое время оставляли свои машины без присмотра.

В полицию поступило сообщение от 37 - летней автовладелицы. Женщина сообщила, что на ночь оставляла свой автомобиль «DAEWOO Sens» у подъезда, а утром обнаружили пропажу автомагнитолы, аккумулятора и даже передних фар. Второе сообщение поступило от 58 - летнего владельца «Hyundai». Мужчина рассказал, что вышел из автомобиля на несколько минут, а ког-

09.30 Финал городского этапа Всеукраинских соревнований «Школьная футзальна лига Украины» среди учеников 2003 р.н. и младшие

да вернулся, увидел разбитое боковое стекло и отсутствие барсетки с документами и деньгами. Полицейские проводят объемные следственно-розыскные мероприятия, чтобы установить свидетелей и задержать преступников и вернуть украденное имущество владельцам. По данным фактам возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Многих преступлений можно было бы избежать, если бы не халатнае поведение потенциальных жертв. Ни кто не оправдывает лиц, совершающих преступления, но самым принять ряд несложных мероприятий, каждый может сам. Проявить повышенное внимание к своему имуществу и не оставляйте транспортное средство в плохо освещенном или не просматривается из окна месте. Следует ставить автомобили на платные охраняемые стоянки, оборудовать машины сигнализацией. При любом выходе из машины не оставляйте свои сумки, барсетки в салоне и не храните документы в автомобиле. Славянский отдел полиции Донецкой области

13.00 Заседание литературного объединения «Світанок»

Суббота, 17 марта ЦДЮТ (Центр детского и юношеского творчества), ул. Центральная, 39

10.00 Квалифицированный турнир, посвященный 36-летию ШК»Чигиринець» РЦ «Taler»

14.00 Финал чемпионата города из боулинга среди учеников ЗОШ

Воскресенье, 18 марта ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЖКХ И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ДЕНЬ РАБОТНИКА НАЛОГОВОЙ И ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ УКРАИНЫ

Платформа инициатив «Теплица» Со вторника по воскресенье мы работаем в режиме Open Space. Приглашаем всех в гости с 12:00 до 20:00 ул. Торская, 4, тел. 066-500-50-20

Воскресенье, 18 марта в 14:00 - Выставка живописи Людмилы Давыденко Подготовлено по материалам сайта slavinfo.dn.ua


«Газета объявлений» N 10 (616), 14 марта 2018 г.

интернет-версия на сайте «Газеты объявлений»:

http://slavinfo.dn.ua

№10_2018  
№10_2018  
Advertisement