Page 1

»8

Vrasja mafioze në Durrës

Lidhja e ekzekutimit të 38-vjeçarit me vrasjen e kosovarit E enjte

7 qershor 2012 Viti VIII, Nr. 2685 Tel: 04 2 233 991 Fax: 04 2 233 998 Çmimi: 30 lekë • € 1.5

gazetametropol.com

Alarmi i mjedisit

Emrat e familjeve që do t’u Do dalin nga qarkullimi verifikohet prona në Tiranë » automjetet e vjetra, 15 Dokumentet që duhet të plotësohen në dosje për të garantuar pasurinë. Hipoteka publikon tabelën dhe zonat ku do të bëhet regjistrimi fillestar në kryeqytet

»7

afatet që do të ndiqen

Pensionet Konkurrimi Intelektualët letër politikës për kandidimin e Fatos Nanos

Hipotekat

Vendosen rregullat e reja për marrjen e tapive

Ish-kreu socialist kërkon të drejtën për të garuar. “PS po lëngon, nëse, do të vijojë në këtë situatë do t’i kthehem me gjithë zemrën time” »3

Hashashi Luftë me policinë në kufi, plagosen 2 persona, kapen 405 kg drogë »9

»5 Vendimi i qeverisë ndryshon procedurën për kërkesën dhe pagesën në zyrat e regjistrimit të pasurive. Roli që do të kenë noterët dhe afatet që do të ndiqen për marrjen e dokumentit

Skema e re, kush do të dalë i humbur »6

Rritja e moshës dhe ndarja e kategorive. Tri shtyllat që propozohen për të ndryshuar sigurimet dhe përfshirjen e kategorive sipas pagesave. ISSH hedh online vjetërsinë e punës prej vitit 1947

Investimet e huaja në Shqipëri

Raporti i komisioneres

Kamerat e sigurisë në lokale dhe në rrugë shkelin të drejtën e individëve

»4

Koment

Speciale

Nga Vjollca Braho

Gjëegjëza e interesit të kredisë

Instituti i Sigurimeve Shoqërore, 20 vjet sfida dhe risi

»18

»10 Krerët e G7,

Nga Kleo Bisei

Gjeneron dhunë ekstremizmi? »11 »5

Arabët ftohen të blejnë aksionet e “Albpetrol” për karburantin

përplasjet për të ndalur “virusin”

»19


02

« POLITIKE

E enjte 7 qershor 2012 •

MBLIDHET QEVERIA, MIRATON VENDIMET PËR DIXHITALIZIMIN E SISTEMIT TË DREJTËSISË

Hipotekimi, vendosen rregullat e reja Regjistruesi plotëson kërkesën brenda 15 ditëve nga data e paraqitjes Albana Lika

ëzim proceKryeregjistruesi miraton me udh me regjistrin durat standarde të veprimeve kesave, përfshirë elektronik të përpunimit të kër era nga zyra. përshkrimin e veprimeve të kry i i kërkesës, mr Në regjistër regjistrohen nu përfundimit të data e paraqitjes dhe data e kronologjik. afatit për trajtim, sipas rendit

Q

everia u jep fund radhëve të gjata, kohës së humbur dhe veprimeve korruptive për çdo veprim lidhur me regjistrimin e pasurive të paluajtshme. Në mbledhjen e djeshme ajo miratoi tri vendime, të cilat sigurojnë realizimin e verifikimit on-line të pasurive të paluajtshme, duke shkurtuar zhvillimin e një transaksioni me dy faza për qytetarin: një ditë për të shkuar te noteri për lidhjen e kontratës dhe një ditë për të tërhequr kontratën së bashku me vërtetimin e pronësisë. Vendimi “Për procedurën e lëshimit të dokumenteve nga zyrat e regjistrimit të pasurive të paluajtshme”, i propozuar nga ministri i Drejtësisë, miratohet në kuadër të dixhitalizimit të sistemit të drejtësisë në tërësi, pjesë e të cilit është edhe dixhitalizimi i sistemit të veprimtarisë noteriale dhe në mënyrë të veçantë krijimi i sistemit të aplikimit on-line për regjistrimin e pasurive të paluajtshme të tjetërsuara. Nisma e ndërmarre nga Ministria e Drejtësisë synon të parashikojë që noteri përpara hartimit të aktit të tjetërsimit të pasurisë së paluajtshme do të kryejë verifikimin në një bazë të dhënash elektronike, ku janë të pasqyruara të dhënat mbi pronësinë e pasurisë. Në pikën e parë të vendimit thuhet se kërkesa për kryerjen e një shërbimi nga ZRPP-ja, bëhet nga kërkuesi, por edhe nga noteri apo asistenti i tij. Në formularin e kërkesës ata shënojnë të dhënat, që nga emri, mbiemri, adresën, numrin e tel-

një herë në dy Kryeregjistruesi jo më pak se të gjitha rasteve muaj verifikon ligjshmërinë e ëmbëdhjetë kur është kaluar afati prej pes të hollësishëm ditësh dhe i paraqet një raport inistrit, duke em ministrit të Drejtësisë dhe Kry rast se evidentopropozuar masa konkrete, në ruesit. hen shkelje ligjore nga regjist

efonit, deri tek adresa e postës elektronike. Pranë ZRPP-ve funksionon regjistri elektronik i përpunimit të kërkesave, me të cilin operojnë punonjësit e zyrës nën përgjegjësinë e regjistruesit. Regjistri elektronik i përpunimit të kërkesave garanton trajtimin e praktikave sipas radhës së paraqitjes së kërkesave. Regjistruesi brenda 15 ditëve nga data e paraqitjes së kërkesës, përveç rasteve kur në ligj përcaktohet një afat tjetër, është i detyruar të plotësojë kërkesën e paraqitur

DIXHITALIZIMI

në përputhje me legjislacionin në fuqi ose, në rast të kundërt, të kthejë përgjigje me shkrim për shkaqet ligjore që e detyrojnë atë të mos e miratojë kërkesën apo të kërkojë një kohë më të gjatë nga ajo e përcaktuar më sipër. Kërkuesi, që paraqet kërkesë për kryerjen e një shërbimi nga ZRPP, pajiset me një numër identifikimi të kërkesës dhe kodin e sigurisë, me anë të të cilëve mund të verifikojë gjendjen e trajtimit të kërkesës së tij. Verifikimet e kryera nga kërkuesit lënë

gjurmë në sistem dhe nuk mund të ndryshohen nga asnjë punonjës i ZRPP-së. Në rast ankese, kërkuesit duhet të përmendin edhe numrin e identifikimit personal me të cilin janë pajisur nga ZRPP-ja. Kthimi i përgjigjes dhe i materialeve të kërkuara nga kërkuesi bëhet nëpërmjet shërbimit postar, duke verifikuar dorëzimin pranë adresës së kërkuesit. Çdo tarifë për shërbimin në zyrat e regjistrimit paguhet në llogarinë bankare të zyrës së regjistrimit.

KRITERET

të për noterët Niveli i aksesit në ALBSReP ësh leximit dhe publikë. Ata kanë të drejtën e dokumentet në printimit të informacionit mbi ndjen juridike formën shifrore që tregojnë gje i të kenë marrë të pasurisë së paluajtshme, pas sipas përcaktipëlqimin e palës së interesuar noterinë”. meve të nenit 54 të ligjit “Për P-ja me bazat Të dhënat që shkëmben ALBSRe e përcaktohen e tjera të të dhënave shtetëror ministrit të me udhëzim të përbashkët të titucioneve që Drejtësisë me drejtuesit e ins ve shtetërore, administrojnë bazat e të dhëna in Rregullator duke u koordinuar me Autoritet nave shtetërore. Koordinues të bazave të të dhë

VENDIMI

Sistemi i regjistrimit

Shërbimi i Provës

Qeveria 50 mijë euro Italisë

Baza e të dhënave dhe subjektet që kanë akses në to

Drejtësia përgjegjëse për mbikëqyrjen elektronike

Viktimat e Himarës, shteti ndihmë financiare familjeve

“Për krijimin, regjistrimin, mënyrën e funksionimit, të administrimit e të ndërveprimit dhe për sigurinë e sistemit të regjistrimit të pasurive të paluajtshme (ALBSReP)” është vendim i dytë që Këshilli i Ministrave mori dje lidhur me dixhitalizimin e regjistrimit të pasurive të paluajtshme. Objekti i tij është krijimi i bazës të të dhënave shtetërore “Sistemi i regjistrimit të pasurive të paluajtshme (ALBSReP)”. ALBSReP-ja përmban: të dhënat për pasuritë e paluajtshme dhe faktet që kanë lidhje me gjendjen juridike të tyre; dokumentet e punës; dokumentet ku evidentohet mënyra e ndërveprimit me institucionet e tjera; elementet e sigurisë; informacionin për proceset e punës; materialet për instruktim, në ndihmë për përdoruesin e sistemit; ndërfaqe të bazuar në teknologjinë portal; funksionet e kërkimi; raportet statistikore për administrimin e kërkesave dhe elementeve të tjera të lidhura me to, llojin e pasurive të paluajtshme dhe elementeve të tjera të lidhura me to, llojin e pronarëve dhe elementeve të tjera lidhura me ta. Të dhënat që përmban ALBSReP-ja ndahen në të dhëna parësore dhe dytësore. Të dhëna parësore konsiderohen të dhënat e mbledhura në kohë reale nga ALBSReP-ja. Të dhëna dytësore konsiderohen të dhënat e siguruara nga ndërveprimi me baza të tjera të të dhënave shtetërore. Institucioni administrues është ZQRPP-ja, dhënës të informacionit janë ZQRPPja e ZVRPP-ja dhe subjekte të interesuara janë pronari i pasurisë së paluajtshme dhe noterët publikë.

Shërbimi i Provës pranë Ministrisë së Drejtësisë është organi shtetëror që realizon mbikëqyrjen elektronike në fazën e projektit-pilot. Vendimi “Për kriteret që duhet të plotësojë organi që realizon mbikëqyrjen elektronike, rregullat për përzgjedhjen dhe të drejtat e detyrimet e tij” ngarkon Ministrinë e Drejtësisë t’i sigurojë Shërbimit të Provës mjedise të mjaftueshme për realizimin e mbikëqyrjes elektronike; personelin e nevojshëm, të marrë të gjitha masat për të siguruar trajnimin e tij, të sigurojë postet e punës për kompjuterat e përdoruesve fundorë, si dhe shpejtësi të mjaftueshme të aksesit në internet të kompjuterave fundorë për komunikimin nëpërmjet internetit me sallën operative. Ministria e Drejtësisë gjithashtu duhet të sigurojë trajnimin e stafit të përfshirë në mbikëqyrjen elektronike, ofrimin e pajisjeve të nevojshme për realizimin e mbikëqyrjes elektronike, mirëmbajtjen e të gjitha pajisjeve për realizimin e mbikëqyrjes elektronike dhe asistencën teknike për realizimin e mbikëqyrjes elektronike. Kushtet që duhet të plotësojë personale që do të merret me mbikëqyrjen elektronike, duhet të ketë një eksperiencë të paktën trevjeçare në fushën e mbikëqyrjes elektronike në shtete të tjera, të ketë eksperiencë në sigurimin, përdorimin dhe mirëmbajtjen e një sistemi që siguron mbikëqyrjen elektronike, të jetë i pajisur me certifikatën e sigurisë së informacionit dhe të mos ketë qenë i dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë.

Qeveria vendosi dje t’i dhurojë një fond prej 50 mijë euro Italisë fqinje për familjet që u prekën nga tërmeti, si dhe 1 milion dhe 300 mijë lekë për familjet e viktimave dhe të të mbijetuarve të aksidentit rrugor në Vishë të Himarës. Për këtë qëllim në mbledhjen e tij Këshilli i Ministrave miratoi dy vendime për të dy fatkeqësitë. Kryeministri Berisha, i cili u fokusua te këto vendime, që në nisje të mbledhjes së qeverisë, pasi u shprehu ngushëllimet familjeve për humbjen e jetëve njerëzore në vendin mik, u drejtoi një thirrje në emër të qeverisë shqiptare për bizneset dhe qytetarët, të cilët në shenjë solidariteti janë të ftuar të japin kontributin e tyre pranë dy kontove bankare të hapura nga ambasada italiane në Tiranë. “Qeveria ka vendosur të japë një kontribut modest prej 50 mijë eurosh në ndihmë të familjeve të dëmtuara. Ndërkohë ambasada italiane ka hapur dy llogari bankare dhe thirrja jonë ndaj biznesit dhe qytetarëve është të japin kontributin e tyre modest në shprehje të solidaritetit ndaj një vendi, i cili e ka mbështetur këtë vend dhe ka ndihmuar shqiptarët në mënyrë të jashtëzakonshme gjatë këtyre 20 vjetve”, - tha kreu i qeverisë. Sa i takon vendimit të dytë, qeveria do të japë një ndihmë financiare për viktimat e aksidentit të Himarës, konkretisht 1000 000 lekë për çdo viktimë, si dhe të lënduarit nga ky aksident 300 000 lekë për çdo person të plagosur. Për këtë qëllim Ministrisë së Brendshme do t’i shtohet fondi i përgjithshëm prej 25 118 000 lekësh.


POLITIKE •E

enjte 7 qershor 2012

»

03

RAPORTI Raporterët e KiE

Në seancën e sotme plenare një pikë e rëndësishme e punimeve të Kuvendit është vendimi për caktimin e datës së raundit të tretë dhe të fundit të votimit për presidentin e ri konsensual. Në mbledhjen e së hënës së konferencës së Kryetarëve, opozita kërkoi që votimi të mbahej më 11 qershor, ndërsa maxhoranca u shpreh për të premten (nesër) më datën 8 qershor. Për shkak të mungesës së konsensusit u ra dakord që zgjedhja e një prej alternativave të bëhej sot me votim në parlament, sipas rregullores. Nëse edhe ky raund do të dështojë, atëherë Kushtetuta parashikon se Presidenti mund të zgjidhet në dy raundet e fundit me votat e mazhorancës në Parlament, pra me shumicë të thjeshtë prej 71 votash.

Ish-lideri socialist Fatos Nano nuk e ka mbështetjen e kryeministrit Berisha për ambicien e tij për postin e presidentit. Në takimin që u zhvillua në fillim të majit, kryeministri deklaroi hapur se do të mbështesë kandidatë të PD-së. “Qëndrimi i Kryeministrit i bërë tashmë publik në mënyrë të përsëritur ndaj kandidaturës së Nanos për President të Republikës, ka lidhje tërësisht me spektrin politik, detyrimet që rrjedhin nga përkatësitë e ndryshme në këtë spektër dhe se ai mbështet dhe do të mbështesë një personalitet të shquar të PD-së në postin e Presidentit të Republikës”, - thuhej në njoftimin e zyrës së kryeministrit. Vetë Nano nuk dha asnjë deklaratë për mediat pas takimit.

ISH-KRYEMINISTRI SOCIALIST TAKON AMBASADORIN E SHBA-VE, ARVIZU

Nano: Nëse nuk zgjidhem president, do të kthehem në PS Albana Lika

I

vetëshpalluri kandidat për president, ish-kryeministri Fatos Nano, mendon se ai mund ta fitojë garën për zgjedhjen e kreut të shtetit, nëse gara zhvillohet e ndershme. Po nëse nuk arrin të përfshihet në garë, ai paralajmëron rikthimin aktiv në Partinë Socialiste. Deklaratën e radhës ish-kreu i ekzekutivit gjatë qeverisjes socialiste e hodhi pas takimit me ambasadorin e SHBA-ve Aleksandër Arvizu në vijim të takimeve intensive me ish-deputetë dhe ish-drejtues të Partisë Socialiste. “Unë do të vijoj të njëjtat kontakte me faktorë të rëndësishëm euroatlantikë gjithashtu, që të shkëmbej informacionet e nevojshme, në mënyrë që veç sfidës presidenciale edhe reformat e tjera jetike për vendin të jetë jokonfliktuale, të jetë në dobi të integrimit dhe natyrisht të shuaj tensionet që janë të pranishme mes palëve politike”, - tha Nano pas takimit me ambasadorin Arvizu, i treti që pas shpalljes së ambicies së tij presidenciale. Ai theksoi se çështja e zgjedhjes së presidentit dhe kandidatura e tij nuk duhet marrë si një lojë kungulleshkash, pasi çështjet për të cilat po flitet janë më të rëndësishme se interesat e Edi Ramës dhe të Ilir Metës. “Një lojë kungulleshkash midis emrave Rama e Meta, që nuk po arritkan dot në të njëjtin mendim për kandidaturën time. E quaj ‘lojë kungulleshkash’ sepse çështja për të cilën po flasim është shumë më e rëndësishme sesa interesat që mund të përfaqësojnë Rama e Meta në politikën shqiptare”, -

deklaroi Nano. Ai tha se, nëse do të mbështetej për kandidat nga deputetët e Kuvendit, nuk do të dëshironte aspak që kjo të provokonte bojkotimin e Kuvendit nga PS-ja, pasi iniciativat e tij synojnë zgjidhjen e konflikteve politike. Duke nënvizuar se do të largohet nga gara presidenciale me të njëjtën qetësi dhe dashamirësi me të cilën hyri pasi ajo të përfundojë, ish-kryeministri paralajmëroi hyrjen në garën e PS-së. “Unë jam në politikë, por mos harroni se Partia Socialiste është partia ime e zemrës dhe, nëse ajo do të vazhdojë të lëngojë siç po vuan, unë do t’i kthehem asaj me të gjithë zemrën”, deklaroi Nano. Takimi i Nanos me ambasadorin amerikan vjen pak ditë para raundit të tretë të votimit për presidentin, i fundit që ka nevojë për 84 vota deputetësh. Ai ka zhvilluar gjatë kësaj periudhe edhe takime të tjera me eksponentë politikë, përfshirë edhe kreun e grupit parlamentar socialist Gramoz Ruçi. Në qëndrimet e tij të fundit Nano ka garantuar se është i duhuri për të drejtuar shtetit shqiptar. Ai ka thënë se është presidenti dalëzotës që i duhet vendit, ndërkohë që dy raundet e para për zgjedhjen e presidentit janë djegur pa rezultat. Po ashtu ai ka deklaruar se kategorizimi i kandidaturave për president është vetëjustifikim i kryetarëve për të mbajtur nën kontroll situatën, për të vazhduar lojërat e pushtetit, për të fshehur dështimin e tyre në kapacitetin për të mirëbesuar dhe bashkërenduar me njëritjetrin, asgjësimin e garës dhe konkurrimit të lirë.

Letër Berishës e Ramës nga intelektualët

“Nano përmbush kriteret për të qenë president i vendit” 1.Ylli Popa Një grup intelektualësh 2. Dhori Kule kanë dhënë mbështetjen 3. Moikom Zeqo e tyre për kandidaturën e 4. Gjergj Sinani Nanos në postin e presi5. Adrian Civici dentit. Në një letër të hapur 6. Mihal Tase kërkohet mbështetja e 7. Arben Gjata 8. Ksenofon Krisafi kësaj kandidature edhe nga 9. Afërdita Jonuzi politika. Ajo u është dërguar 10. Petrit Malaj të gjithë krerëve të partive 11. Leonard Solis parlamentare, përfshirë 12. Luan Bregasi Berishën dhe Ramën. “Ne 13. Zef Preçi besojmë se Fatos Nano 14. Artan Santo 15. Bajram Muço përmbush të gjitha kriteret 16. Shaban Sinani personale, politike dhe 17. Edit Mihali kontekstuale për të qenë 18. Sulo Haderi një president i denjë e 19. Ali Ahmeti Republikës, duke pasur 20. Uke Ibrahim Rugova 21. Thimio Kondi kapacitetin real për të qenë 22. Kujtim Çashku i pavarur, mbi palët dhe 23. Pirro Milkani garantues i pavarësisë dhe 24. Ekrem Bardha evoluimit të institucioneve 25. Arjan Gjonça të pavarura, për t’i ndarë ata 26. Anton Lulgjuraj përfundimisht nga loja poli27. Bujar Kapexhiu tike partizane, për t’i bërë ato funksionale dhe në shërbimit të shtetit e jo në shërbim të palëve”, - thuhet në letrën e 26 intelektualëve.

Lista e intelektualëve

Qëndrimi i Berishës

Shansi i fundit për konsensus

“Klima politike, i hap rrugë statusit” Raporterët e Komisionit të Monitorimit të Asamblesë Parlamentare të KiE-së, zhvilluan një vizitë faktmbledhëse në Tiranë në datat 2 – 4 prill 2012, raporton me anë të një njoftimi për shtyp Ministria e Jashtme. Në tërësi raporti sipas njoftimit përshkruan me nota pozitive zhvillimet në vend. Krahasuar me vizitën e fundit të zhvilluar në qershor 2011, raporti vlerëson përfundimin e bojkotit parlamentar të opozitës, gjë e cila, sipas Raporterëve, do të lehtësojë implementimin e reformave të nevojshme për marrjes e statusit të vendit kandidat për në BE. Në veçanti, Raporti bën një pasqyrë të situatës politike nga qershori 2011 deri në prill 2012. Ndër përfundimet e raportit theksohet se: Klima e favorshme politike e muajve të fundit i hap Shqipërisë mundësinë e marrjes së statusit të vendit kandidat për në BE rreth fundit të këtij viti. Zgjedhjet presidenciale do të luajnë një rol të rëndësishëm në normalizimin e klimës politike. Prej këtej lind nevoja e arritjes së një konsensusi mes palëve. Mirëpritet atmosfera konstruktive e punës në Komisionet Ad Hoc për reformën parlamentare dhe atë elektorale. Sipas raportit, mbështetja nga të gjitha palët për një sistem elektoral proporcional rajonal do të rrisë pluralizmin në parlament. Vlerësohet gatishmëtia e partive kryesore politike për amendimin e Kushtetutës (heqja e imunitetit për t’i hapur rrugë hetimit penal). Kjo është në të njëjtën linjë me rekomandimet e Komisionit Evropian . Nga sa më sipër konkludohet se kjo klimë pozitive politike i hap rrugë respektimit të plotë të angazhimeve/detyrimeve të vendit në KiE. Raporti i ardhshëm për Shqipërinë do të paraqitet para Komitetit të Monitorimit në fillim të vitit 2013. Raporterët do të zhvillojnë një tjetër vizitë në vend, rreth vjeshtës së këtij viti, për t’u informuar mbi procesin e zgjedhjeve presidenciale.


04

« POLITIKE

E enjte 7 qershor 2012 •

RAPORTI I KOMISIONERES PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE

Çabej: 27 gjoba për kamerat e sigurisë nëpër institucione Herion Mesi

“Çdo institucion që monitorohet me kamera sigurie, në bazë të rregullores, duhet të vendosin një tabelë, ku t’u tregohet qytetarëve se institucioni (shtetëror apo privat) monitorohet me kamera sigurie. Por shumë institucione nuk e zbatojnë këtë. Është hartuar një rregullore, e cila është botuar edhe në faqen zyrtare të institucionit. Kjo rregullore përcakton qartë periudhën që mund të ruhen regjistrimet audio dhe video si dhe personat specifikë që kanë të drejtë të kenë akses mbi to.”

I

nstitucionet shtetërore dhe private që kanë në përdorim sistemin e survejimit me anë të kamerave nuk zbatojnë rregulloren e sigurisë dhe të mbrojtjes së të dhënave personale të individëve. Gjatë raportimit të saj në Komisionin parlamentar të Ligjeve, komisionerja për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, Flora Çabej, theksoi dje se gjatë vitit të kaluar janë gjobitur 27 institucione pikërisht për këtë fenomen. Sipas Çabejt, çdo institucion që monitorohet me kamera sigurie duhet të vendosin një tabelë, ku t’u tregohet qytetarëve se institucioni (shtetëror apo privat) monitorohet me kamera sigurie. “Por shumë institucione nuk e zbatojnë këtë. Është hartuar një rregullore, e cila është botuar edhe në faqen zyrtare të institucionit. Kjo rregullore përcakton qartë periudhën që mund të ruhen regjistrimet audio dhe video si dhe personat specifikë që kanë të drejtë të kenë akses mbi to”, - tha Çabej. Më tej ajo shtoi se gjatë vitit 2011 ka pasur abuzime me përdorimin e të dhënave të individëve nga institucionet që kanë qenë objekt i monitorimit nga ana e Komisionerit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale. Nga ana e këtij monitorimi Çabej theksoi se 27 subjekte janë gjobitur gjatë vitit 2011 nga institucioni që ajo drejton. “Gjatë vitit të kaluar janë vënë 27 gjoba, një pjesë e të cilave janë paguar në mënyrë vullnetare, ndërsa për të tjerët është marrë urdhër i prerë dhe janë duke u ekzekutuar nga Zyra e

Përmbarimit”, - u shpreh Çabej. Kryekomisionerja Flora Çabej, duke radhitur problematikat e hasura nga veprimtaria e institucioneve, u shpreh: “Ankesa ka pasur për përpunime të të dhënave TIMS, publikimin e të dhënave personale në faqen zyrtare të QKR-së, dërgimin e mesazheve promocinale në telefonat celularë etj. Këto ankesa janë marrë në shqyrtim

OSBE: Gazetaria është e politizuar “Ka gazetarë që nuk paguhen e janë të politizuar”

edhe tek çështja e skandalit të ish-ministrit të Kulturës Ylli Pango. Një ngjarje kjo, e cila është parë me prioritet edhe nga zyra e OSBE-së, në një kohë ku po kërkohet që për gazetarët të mos vendosen gjoba më të larta se 20 mijë euro. “Nëse shikon që çështja ka një interes publik dhe nëse shikon që këtë çështje e ka

Haxinasto: Shtypi i lirë garant i demokracisë

OSBE uron nismën e qeverisë për dekriminalizimin e shpifjes Përfaqësuesja e OSBE-së për median, Dunja Mijatovic vlerësoi dje progresin e Shqipërisë në garantimin e lirisë së shtypit. Gjatë takimit të zhvilluar dje me ministrin e Punëve të Jashtme Edmond Haxhinaston, Mijatoviç vlerësoi ndryshimet e fundit ligjore në drejtim të përmirësimeve të kodit penal dhe civil për dekriminalizimin e shpifjes, si dhe vullnetin e qeverisë shqiptare për përafrimin e legjislacionit me praktikat e deritanishme ndërkombëtare dhe standartet e KiE dhe OSBE-së. Në veçanti, ajo u ndal në progresin e bërë për strategjitë e digjitalizimit të medias, si dhe modelin e Shqipërisë për ofrimin falas të shërbimit të internetit. Nga ana e tij, mësohet se ministri Haxhinasto vlerësoi profilin e znj. Mijatovic dhe qasjen e saj të ekuilibruar dhe objektive në trajtimin e çështjeve të lirisë së shtypit në hapësirën e OSBE-së. Ai theksoi se “Shtypi i lirë ka një rol parësor në garantimin e shoqërive demokratike, të bazuara në sundimin e ligjit, duke kontribuar në një qeverisje të lirë”- thuhet në njoftimin e djeshëm të zyrës së shtypit të Ministrisë së Jashtme. Në përfundim të takimit, Ministri Haxhinasto shprehu gatishmërinë për të vazhduar dialogun me Zyrën e OSBE-së për përmirësimin e mëtejshëm të legjislacionit në fushën e lirisë së mediave në funksion të garantimit të mediave faktuale, të ndershme dhe të paanshme. Përfaqësuesja e OSBE-së e cila ndodhet në vendin tonë prej tre ditësh ka zhvilluar takime me krerët më të lartë të politikës. Mijatoviç gjatë takimeve të saj vlerësoi masat e ndërmarra nëpërmjet amendimeve të fundit të Kodit Penal për dekriminalizimin e fyerjes dhe shpifjes si hapa shumë të rëndësishëm.

dhe janë dhënë rekomandime ndaj subjekteve.” Në fund komisionerja u ndal dhe te fakti se Ministria e Arsimit dhe Shkencës është i vetmi institucion që ka konsultuar të gjitha aktet e saj me Komisionerin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, ndërsa institucionet e tjera, megjithëse kanë reflektuar në këtë drejtim, nuk janë në nivelin e duhur.

PËRFAQËSESJA E OSBE-së TAKON STUDENTËT E GAZETARISË

Përfaqësuesja e OSBE-së për Median Dunja Mijatoviç zhvilloi dje një takim me studentët në Universitetin e Tiranës. Gjatë një leksioni të zhvilluar me studentët e gazetarisë, në ambientet e rektoratit ka vënë në dukje disa nga problemet themelore me të cilat po përballet media dhe gazetarët shqiptare. “Shumë gazetarë nuk paguhen, nuk kanë kontrata, janë të politizuar dhe këto janë të papranueshme. Shumë gazetarë kanë interesa të caktuara, por kur vjen puna tek dinjiteti i gazetarit ata bashkohen, por këtu nuk ndodh kështu, këtu luftojnë njëritjetrin, siç ndodh në Sarajevë. Ju duhet të bashkoheni, të luftoni, në të kundërt nuk mund të quheni gazetarë”, tha Miatoviç. Mijatoviç u ndal

TAKIMI

nisur një person që tani është zyrtar i lartë i qeverisë dhe ka një deklaratë të kryeministrit që specifikon që një zyrtar i lartë nuk duhet të ngreje një padi mbi median, unë shpresoj dhe besoj ne pavarësinë e Gjykatave këtu në Shqipëri dhe shpresoj që kjo çështje do të mbyllet këtu në mënyrë profesionale dhe që ngjarje të tilla nuk do të përsëriten më”- tha Mijatoviç. Ndër të tjera ajo u pyet sesa ndikon në lirinë e medias, shpërndarja në mënyrë të njëanshme e reklamës shtetërore. “Është shumë e qartë që në Shqipëri këto të ardhura, nuk caktohen në mënyrë transparente dhe nuk shkojnë te të gjitha mediat, por fatkeqësisht vetëm tek më të preferuarat e qeverisë”tha zyrtarja e OSBE-së.

Ka gjithmonë një herë

të parë për të besuar në informacionin e saktë të një gazete. Për t’u bindur abonohuni në Për informacione: Tel: 04 2 233 991 Fax: 04 2 233 998


EKONOMI •E

enjte 7 qershor 2012

KRYEMINISTRI NË KONFERENCËN EKONOMIKE TË BANKËS ISLAMIKE PËR ZHVILLIM

»

05

NISMA

Arabëve u ofrohet kompania “Albetrol” “Taksat e ulëta mjeti më i mirë për të mbrojtur ekonominë” Ervin Koçi “Taksat e ulta janë mjeti më i mirë për të mbrojtur ekonominë nga kriza”. Kështu është shprehur dje Kryeministri Sali Berisha në konferencën ekonomike të Bankës Islamike për Zhvillim, ku ishin të pranishëm biznesmenë nga 30 vende të botës. Berisha ftoi investitorët e huaj duke premtuar se ulja e taksave do të gjenerojë edhe më shumë vende pune për shqiptarët. “Ne kemi privatizuar të gjitha korporatat tona. Tani në treg është “Albpetrol” me të drejtën e plotë për shfrytëzim dhe eksplorim në mbarë territorin e gjithë atij që do e disponoj. Shqipëria disponon aktualisht fushën më të madhe të naftës në Evropë. Qeveria shqiptare beson se taksat e ulëta janë zgjidhja, mjeti më i mirë për t’u mbrojtur nga kriza. Unë kam bindjen më të thellë se në themelet e kësaj krize qëndrojnë taksat e larta dhe taksat progresive”, tha Kryeministri Berisha. Ndërkohë, kreu i qeverisë nuk mund të mos bënte vlerësimet maksimale për këtë bankë si një partner të rëndësishëm për transformimin e vendit. “Në këto 20 vite, Banka Islamike për Zhvillim ka qënë për Shqipërinë një partner i shkëlqyer, i cili ka financuar me dhjetëra projekte në të gjitha fushat dhe sektorët e rëndësishëm. Nga furnizimi me ujë tek trajtimi i ujërave, nga vaditja tek rrugët dhe autostradat, nga shkollat tek qendrat shëndetësore. Këto projekte janë shndërruar në një faktor të rëndësishëm të transformimit që ka njohur Shqipëria”, theksoi ai. Në këtë funksion shefi i qeverisë rikujtoi bashkëpunimin e rëndësishëm me këtë bankë për segmentin e korridorit të 8 dhe autostradën Tiranë-Elbasan. Por duke iu referuar zhvillimeve ekonomike, Kryeministri vlerësoi se në themel të krizës qëndrojnë taksat progresive, pasi, sipas tij, kjo taksë kufizon investimet. “Një barrë tjetër rëndon mbi biznesin në botë dhe kjo është barra fiskale. Qeveria shqiptare beson se

RULI FTON INVESTITORËT E HUAJ TË KTHEJNË SYTË NGA SEKTORI I BUJQËSISË

Inagurimi i HEC-it

Ardian Fullani: Investoni në Shqipëri, vend i sigurt

Investimi i parë francez në fushën e energjetikës në vendin tonë

taksat e ulta janë zgjidhja për t’u mbrojtur nga kriza. Ka një dhe vetëm një rrugëdalje. Nga Marksismi nuk mund të ketë të mirë. Ndonëse ra si sistem, taksa marksiste imponon informalitetin, taksë e cila kufizon potencialet dhe mundësinë e rritjes së vendeve të punës, ndaj dhe ne vendosëm taksën e sheshtë me besimin se ky

Vendi nuk është prekur nga kriza e borxheve dhe sistemi bankar në vend nuk ka vuajtur mungesën e qarkullimit monetar duke garantuar stabilitetin makroekonomik. Guvernatori i Bankës Qendrore, Ardian Fullani, theksoi në konferencën e tretë ndërkombëtare për investimet e huaja në Shqipëri se, edhe pse ekonomia është nën presionin e krizës, pasi janë prekur partnerët

tregtarë kryesorë të Shqipërisë, ekonomia shqiptare ka shënuar një rritje mesatare në vit me afro 3.5 %. Duke ftuar sipërmarrësit e huaj të investojnë në vend, ai tha se, janë marrë të gjitha masat ligjore dhe administrative për të ruajtur sistemin bankar dhe për të shmangur rreziqet e krizës financiare. Gjithashtu, Fullani theksoi se, politikat për zhvillimin ekonomik do të orientohen drejt mbështetjes së

është në të mirë të qytetarëve shqiptarë dhe bizneseve. Ne nuk do rrisim taksat, por do i ulim më tej. Janë burokracitë që sëmurën bizneset, janë praktikat e rënduara”, vlerësoi Berisha. Madje, në këtë kontekst, Kryeministri premtoi privimin nga taksa për 8 vjet, të investitorëve të huaj që do të investojnë në zonat malore të vendit. Një-

kohësisht, kreu i ekzekutivit apeloi për më tepër investime në vendin tonë. “Ne kemi hequr vizat për Kuvajtin, Emiratet e Bashkuar, Katarin dhe të për të gjithë ato vende mike të këtij rajoni. Unë ju ftoj ju të investoni në Shqipëri. Ju garantoj se do të gjeni kushte të favorshme dhe do të gjeni një qeveri që në përputhje me ligjet e vendit të

sektorit bujqësor dhe prodhimit, pasi prekin një masë më të gjerë të popullsisë. Po në këtë linjë qendroi edhe ministri i Bujqësisë, Genc Ruli, i cili theksoi se sektori i bujqësisë dhe agrikulturës në Shqipëri ofron potenciale të mëdha për investime. Sipas tij, vetëm 0.3% e investimeve të huaja janë investuar deri më tani në këtë sektor, ndaj dhe potencialet për t’u shfrytëzuar janë të mëdha.

bëjnë gjithçka për një klimë më të favorshme në mënyrë që ju të regjistroni një histori suksesi në Shqipëri”, u shpreh Kryeministri Berisha. Gjatë fjalës së tij përfaqësuesi i Bankës Islamike, doktor Abudi, deklaroi se organizmi financiar që ai përfaqëson, do të vijojë të investojë në Shqipëri, si dhe do të mbështesë rritjen e saj ekonomike.

“RAIFAIZEN BANK” JEP TE DHENAT

Shqipëria, një nga tregjet me rritje të lartë në rajon

Pavarësisht turbulencave aktuale në Eurozonë, të cilat kanë pasur gjithashtu ndikimin e tyre në Evropën Qëndrore dhe Lindore (EQL), tregjet bankare të EQL kanë provuar të jenë më elastike se sa u parashikua në fillim. Sidomos Polonia dhe Rusia janë zhvilluar në mënyrë solide dhe për këtë arsye janë pikat e ndritshme në tregun bankar”, analistët e Raiffeisen Bank International AG (RBI) dhe Raiffeisen Centrobank AG (RCB) deklarojnë në botimin më të ri të Raportit Vjetor të Sektorit Bankar të EQL të Raiffeisen Research te titulluar, “Te performosh në kohë sfide”, në të cilën përfshihet edhe zhvillimi që i Raiffeisen Banka në

territorin shqiptar. Për gjatë vitit 2011 Shqipëria u shfaq si një nga vendet më rritje më të lartë në rrajonin e Europës Qëndrore dhe Lindore. Rritja e kreditimit në Shqipëri pati një zhvillim më dinamik në vitin 2011. Për të gjithë vitin 2011, kreditë u rritën me rreth 15 për qind nga viti në vit, krahasuar me një rritje rreth 8-9 për qind nga viti në vit në 2010. Nga një perspektive strukturore dhe afat mesme, rritja e kreditimit në Shqipëri duhet të kthehet në shifra të lart njëshifrorë ose edhe dy shifrorë. Vendi ka një nga raportet më të ulëta të kredise ndaj GDP ne EQL dhe krahasuar me vendet në Evropën Juglindore. Për më tepër, bankat

shqiptare karakterizohen nga një raport modest i kredive ndaj depozitave prej 60 për qind mesatarisht. Bankat mbeten të mirëkapitalizuara dhe kanë një pozitë likuiditeti solide. Në 2011, depozitat e klientëve u rritën me gati 13 për qind nga viti në vit, duke treguar besim në sektorin bankar. Sjellja e njëjtë e klientëve pritet gjithashtu edhe në vitin 2012, në të cilin norma e rritjes se depozitave në tre muajt e parë të vitit ka qenë pothuajse në të njëjtat nivele me vitin 2011. Një problem që u shfaq përgjatë vitit 2011 në sistemin bankar në Europën Qëndrore dhe Lindore ishte edhe shtimi i kredive me probleme.

Kompanitë franceze shprehin zyrtarisht interesimin e tyre për të hyrë në procesin e privatizimit të hidrocentraleve Bistrica 1 e Bistrica 2, si dhe të hidrocentraleve Ulëz e Shkopet. Kjo është pohuar zyrtarisht nga Presidenti i Këshillit Drejtues të Compagnie Nationale de Rhone (CNR), dhe anëtar i Komitetit Ekzekutiv të grupit GDF-SUEZ, Yves de Gaulle gjatë ceremonisë së inaugurimit të Hidrocentralit “Dardha 1” në rrethin e Pukës. Investitorë në këtë hidrocentral janë “CNR”, një kompani franceze ku një pjesë të kapitalin e zotëron shteti francez dhe kompania shqiptare “YLLIAD”. Inaugurimi i hidrocentralit “Dardha 1” është kryer në praninë e përfaqësuesve të pushtetit vendor dhe deputetit të zonës në rrethin e Pukës. Ky hidrocentral, i pari investim francez në fushën e elektro-energjetikë, pritet t’i hapë rrugë edhe shumë investimeve të tjera franceze në vendin tonë. Energjia e prodhuar nga HEC “Dardha 1” është e mjaftueshme për të përballuar kërkesat e 6 000 familjeve shqiptare. Menjëherë kompania franceze ka nisur punën për realizimin e dy projekteve të reja, njeri paralel me Dardhën në rrjedhën e Trunit dhe i dyti Dardha 2. Ndërtimi i Hidrocentralit “Dardha 1” nisi në verën e vitit 2010 dhe pasi përballoi dimrin e ashpër të vitit 2011 me trashësinë e paimagjinueshme të dëborës dhe terrenin tepër të thyer, arriti të përfundohej në një kohë rekord më 17 prill të këtij viti. Hidrocentrali “Dardha 1” mundëson prodhimin e 23 milion kilovat orëve energji elektrike në vit. Që nga xhirot e para të rrotës së turbinës, më shumë se 1milion kw/orë janë prodhuar tashmë. Kryeministri i vendit dhe Ministri i Energjitikës nuk mundën të ishin të pranishëm për shkak të motit të keq që ishte ditën e inaugurimit të HEC-it.


06

« SOCIALE

KOLONA E PARË

E enjte 7 qershor 2012 • KOLONA E DYTË

Kolona e parë është ajo që kryesisht garanton mbrojtjen e të moshuarve nga varfëria. Kjo kolonë është e detyrueshme dhe plotësisht nën administrim shtetëror. Kjo skemë është pjesë e funksionit rishpërndarës të shtetit, pra është modeli që aplikohet aktualisht në Shqipëri: “pay as you go”. Kjo skemë klasifikohet dhe si marrëdhënie brezash, pasi kontribuesit aktualë paguajnë për të marrë përfitime ata qytetarë që janë aktualisht në pension. Kjo quhet një skemë e sigurt, megjithëse thuhet se përfitimet që marrin qytetarët prej saj janë të ulëta në raport me ato të vendeve të tjera të Bashkimit Europian. Duke i bërë një analizë, sistemi aktual i pensioneve në Shqipëri është shumë kompleks, me shumë privilegje të ndryshme speciale dhe për këtë arsye është i vështirë për t’u administruar.

KOLONA E TRETË

Kolona e dytë mundëson zgjedhjen individuale për një shpërndarje për gjithë jetën të konsumit të parave. Kjo kolonë përfshin ndërthurjen mes skemës private e asaj publike të pensioneve dhe bazohet mbi kapitalizmin apo rishpërndarjen, por duhet të jetë qartazi e ndarë nga kolona e parë. Sipas kësaj skeme, një pjesë e kontributit të detyrueshëm do të administrohet nga skema publike (skema aktuale e bazuar në solidaritetin midis brezave), e cila do të garantojë një pension bazë dhe pjesa tjetër do të administrohet nga kompani private, që do të zgjidhen nga shteti në bazë të legjislacionit që do të miratohet. Këto kompani paratë e paguara si kontribut i detyrueshëm së bashku me fitimin e realizuar ndër vite do të jepen në formën e pensionit kur mbushet mosha e daljes në pension.

Kolona e tretë është tërësisht private dhe bazohet mbi kapitalizmin fakultativ sipas zgjedhjeve të individëve. Kjo do të thotë se të gjithë ata persona që dëshirojnë të përfitojnë pensione më të larta se normalja mund të bëhen pjesë e këtyre skemave. Kjo kolonë e tretë, që do të jetë në fuqi pas reformave të bëra, është ajo që funksion aktualisht në vendin tonë, pra skema e pensioneve private. Kjo do të thotë se qytetarët janë të lirë për të derdhur kontribute në këtë skemë, e cila është krejtësisht e pavarur, pra nuk kontrollohet nga shteti. Aktualisht janë 3 institucione që ofrojnë pensione suplementare për të gjithë personat që kanë derdhur kontribute në arkat e tyre. Këto skema në krahasim me atë aktuale ofrojnë daljen në pension në moshë më të re nga sa është miratuar.

BODE, NDARJA E SKEMËS MES PUBLIKUT E PRIVATIT

Skema e re e pensioneve, si do të administrohet Pranvera Kola

S

kema e pensioneve do të pësojë të tjera ndryshime për shkak të deficitit të krijuar si rrjedhojë e mosmbulimit të përfitimeve vetëm nga ana e kontributeve. Deficiti prej 13 milionë lekësh, që aktualisht mbulohet nga buxheti i shtetit, ka detyruar ekspertët e financave që të shkojnë drejt një formule të re të menaxhimit të pensioneve nëpërmjet sistemit trekolonësh, i cili krahas kontributeve të detyrueshme do të përfshijë edhe ato private, të cilat do të sigurojnë përfitime më të larta për pensionistët. Numri një i financave, Ridvan Bode, ka bërë të dituar gjatë ditës së djeshme se qeveria po përgatit një formulë të re për mbledhjen e kontributeve dhe përfitimin prej tyre përmes pensionit. Kjo skemë do të jetë e ndarë në tri kolona. E para siguron mbrojtjen e të moshuarve nga varfëria nëpërmjet ndarjes së pensioneve siç veprohet aktualisht. Kolona e dytë do të shërbejë si një ndërthurje mes skemës private e asaj publike, ku një pjesë e kontributit të detyrueshëm do të administrohet nga shteti, e cila do të garantojë një pension bazë dhe pjesa tjetër do të administrohet nga kompani private, që do të përzgjidhen sipas kritereve specifike. Ndërsa kolona e tretë do të jetë tërësisht private për rastet kur përfituesit duan pensione maksimale krahasuar me ato që mbulon skema publike. Reformimi i skemës së pensioneve do të shkojë edhe drejt rritjes së moshës së pensioneve.Duke kërkuar edhe konsensusin e opozitës, Bode tha se formula e konsultuar edhe me ekspertë të Bankës Botërore tashmë është gati, por pret një situatë më të qetë politike për t’u bërë publike. “Ky sistem i ri synon zgjidhjen përfundimtare të një sërë çështjesh, si vendosja e elementeve shtytës të rritjes së pjesëmarrjes dhe pagesës së kontributeve nga paga reale, sidomos në rastet e kontribuesve me pagë mbi

mesataren. Njëkohësisht synon mënjanimin e këtij procesi dystimi të përfitimit nga skema e pensionit, pavarësisht nga kontributet”, - deklaroi ministri Bode. Gjithashtu është bërë e ditur se reforma e pensioneve do të përfshijë edhe masa të tjera, që kanë të bëjnë me forcimin e rregullave të marrjes në punë dhe heqjes nga puna, forcim të masave për sigurinë

në punë dhe kombinimit më të mirë të të ardhurave nga puna. Me ndryshimet e reja qeveria synon rikthimin e skemës në pensionale dhe jo asistenciale, sikundër është vepruar deri më sot. Bode ka pranuar se skema e pensioneve ka dështuar, pasi ajo nuk është e qëndrueshme financiarisht dhe ka krijuar një deficit të barabartë me 1% të GDP-së në vend.

Trajtohen me përfitime 800 mijë persona

Vjetërsia e punës nga viti 1947 e deri më sot hidhet on-line Duke iu referuar informatizimit të sistemit të pensioneve, ekspertët e Financave dhe Sigurimeve Shoqërore kanë bërë të ditur se teknologjia e informacionit tashmë edhe në këtë sektor do të shkurtojë kohën e shërbimit ndaj qytetarëve, uljen e informalitetit dhe rritjen e transparencës në ndarjen e përfitimeve. Aktualisht ISSH-ja është futur në procesin e dixhitalizimit të të gjithë vjetërsisë në punë që nga viti 1947 e në vazhdim, që rezultati të jetë i prekshëm sa më parë nga qytetarët. “Parë në kontekstin e rëndësisë sociale për qytetarët, informatizimi i të dhënave, duke përfshirë kontributet, llogaritjen e përfitimeve që jepen nga skema e sigurimeve shoqërore, sistemin financiar dhe sistemin e administrimit të burimeve njerëzore si dhe përfundimi i arkivit kombëtar përbën ndoshta një nga hapat më të rëndësishëm në kuadër të miradministrimit të skemës, me qëllim që të evidentohet qartë çdo kontribut dhe përfitim dhe gjithkush të arrijë të përfitojë atë që i takon nga sistemi i pagesës së pensioneve”, ka bërë të ditur drejtoresha e Institutit të Sigurimeve Shoqërore, Vjollca Braho. Sipas saj, kontrollet e vazhdueshme dhe dixhitalizimi kanë bërë të mundur që të nxjerrin nga skema të gjitha përfitimet e paligjshme dhe të bëjë të mundur kthimin e parave të marra në mënyrë të pamerituar në arkën e ISSH-së, me qëllim që nga ky institucion të tërhiqen vetëm pensione të merituara. Në 20 vjetorin e krijimit të këtij institucioni ekspertët e qeverisë kanë pohuar se ISSH ka përballuar me sukses problemet e tranzicionit, duke zbatuar një nga skemat më të rëndësishme të mbrojtjes sociale, skemë e cila trajton me pensione e përfitime të tjera mbi 800 mijë persona e që u shërben afro 1 milion të tjerëve që janë kontribues në këtë sistem.

SKEMA E RRITJES SË PËRFITIMEVE DO TË VIJOJË GJATË KORRIKUT 2012

Rritje 4% për qytetin, 5% për fshatin Përfitimet abuzive, 3 mijë pensione me shkelje Me gjithë efektet e krizës globale në vitin 2012, sipas programit të qeverisë, pensionet do të pësojnë tjetër rritje të diferencuar: në nivelin 4% për pensionet në qytet dhe mbi 5% do të jetë rritja për pensionet e ulëta të fshatit. Rritja më e madhe edhe e diferencuar e pensioneve të fshatit bëhet në zbatim të strategjisë së zhvillimit të skemës së Sigurimeve Shoqërore, me qëllim barazimin e tyre me pensionet e qytetit, e cila parashikohet të arrihet deri në fund të vitit 2013. “Rritjet e pensioneve në përgjithësi janë realizuar nëpërmjet zbatimit të politikave të qeverisë dhe angazhimit të strukturave të saj për uljen e evazionit kontributiv dhe informalitetit në ekonomi. Gjatë këtyre viteve u bë e mundur ulja e ngarkesës kontributive e sigurimeve shoqërore nga 38.5% në 24.5%, duke favori-

zuar në këtë mënyre zhvillimin e biznesit dhe nxitjen e tyre në shlyerjen e detyrimeve ndaj sigurimeve shoqërore”, - ka bërë të ditur ministri i Punës Spiro Ksera gjatë aktivitetit të zhvilluar mbi 20-vjetorin e Institutit të Sigurimeve Shoqërore. Krahas rritjes së përfitimeve ndarja e tyre do t’i nënshtro-

het monitorimit të rreptë për shkak të përfitimeve abuzive. Drejtoresha e Institutit të Sigurimeve Shoqërore, Vjollca Braho, u shpreh se ka nisur shqyrtimi i dosjeve të pensioneve për abuzime. Janë në shqyrtim 108 mijë dosje dhe janë gjetur 3 mijë pensione me shkelje ligjore.


SOCIALE •E

enjte 7 qershor 2012

»

07

PLANI PËR MAKINAT PA MARMITË KATALITIKE

Alarmi për ndotjen, makinat e vjetra që dalin nga qarkullimi Pranvera Kola

K

undrejt alarmit të lëshuar për nivelin e lartë të ndotjes që raportohet në vend, një ndër masat që do të merret së shpejti është heqja nga qarkullimi i automjeteve të vjetra, të cilat janë përgjegjëse për lëshimin në ajër të grimcave të dëmshme. Konkretisht bëhet fjalë për largimin nga qarkullimi të makinave pa marmitë katalitike si dhe të shumë automjeteve të tjera të vjetra, që janë pjesë e përdorimit në transportin publik. Është hartuar tashmë plani i masave nga ekspertët e Ministrisë së Transporteve, të cilët kanë konfirmuar nisjen e bisedimeve edhe me Shoqatën e Transportit për të gjetur mënyrat se si do të veprohet për largimin e automjeteve të vjetra nga përdorimi. Këto detaje janë bërë publike gjatë aktivitetit të zhvilluar dje mbi “Mundësitë, përfitimet dhe sfidat e politikave dhe legjislacionit të Bashkimit Evropian për klimën”, ku në prani të përfaqësuesve të BE-së zëvendësministri i Transporteve Ylli Manjani ka konfirmuar se po përpunohet plani i veprimit, duke vënë theksin te masat që do të merren për flotën e transportit me standarde miqësore me mjedisin, por dhe për cilësinë e karburantit. “Kemi një program në proces, fillon që nga dëshira për të vendosur detyrimin për marmitën katalitike për të gjithë përdoruesit e mjeteve që përdorin mjete me benzinë dhe deri te nxjerrja jashtë in-

MAKINAT E VJETRA “Kemi një program në proces, fillon që nga dëshira për të vendosur detyrimin për marmitën katalitike për të gjithë përdoruesit e mjeteve që përdorin mjete me benzinë e deri te nxjerrja jashtë inventarit e mjeteve motorike të tipit dizel që janë ‘euro 2’ e poshtë. Vetë shoqata e transportuesve ka filluar të mendojë në këtë kuadër për të ndryshuar flotën e transportit”, - ka bërë të ditur zëvendësministri i Punëve Publike dhe Transportit Ylli Manjani.

RREZIKSHMËRIA Prej kohësh ekspertët e shëndetësisë kanë lëshuar alarmin se grimcat e çliruara në ajër nga automjetet e vjetra që qarkullojnë në vend janë shumë herë më të rrezikshme sesa ato të pluhurit. Kjo pasi këto gazrat kalojnë më lehtësisht në organizëm, duke u bërë përgjegjëse për shkaktimin e një sërë sëmundjesh që mbartin komplikacione të rënda shëndetësore. Nëse këto grimca futen në organizëm, shkaktojnë sëmundje të rënda kancerogjene, sidomos ato të mushkërive.

ventarit të mjeteve motorike të tipit dizel që janë ‘euro 2’ e poshtë. Vetë shoqata e transportuesve ka filluar të mendojë në këtë kuadër për të ndryshuar flotën e transportit”, - ka deklaruar Manjani. Ndërsa zëv-

Sarandë, zgjidhja që vjen nga “Denkstat”

Landfill për trajtimin e mbetjeve bregdetare Zgjidhja përfundimtare e çështjeve menaxheriale për trajtimin komunal të mbetjeve në një landfill të vetëm ka qenë tema e diskutimit në një tryezë të rrumbullakët të organizuar dje mes përfaqësuesve të firmës austriake “Denkstat” dhe “Veve Group”. Ngritja e një landfilli rajonal në komunën e Vergoit në Sarandë do të shërbejë për trajtimin e të gjitha mbetjeve urbane të zonës bregdetare. Volfgang Stark, menaxher i firmës “Denkstatt”, gjatë diskutimeve ka bërë të ditur se ngritja e një landfilli të vetëm në bregdet për trajtimin e të gjitha mbeturinave urbane nga Palasa deri në Ksamil është zgjidhja më e fundit e ofruar për mbajtjen pastër të ekosistemit dhe mjedisit. Ndërsa përfaqësuesit nga njësitë të Himarës, Ksamilit, Vergoit, Lukovës, Delvinës dhe Sarandës janë njohur me mundësitë që ofrohen firma austriake për krijimin e një landfilli modern në një prej zonave me impakt më të ulët mjedisor. Qeveria shqiptare u përfaqësua në këtë tryezë nga zëvendësministri i Transporteve Ernest Noka. Ai ka nënvizuar domosdoshmërinë e ngritjes së landfillit në zonën bregdetare, gjë që sipas tij do të shërbejë për trajtim më të specializuar të mbetjeve urbane. “Qeveria do të ndërmarrë të gjitha masat dhe procedurat për ndërtimin e landfillit si dhe për funksionimin e tij brenda një kohe të shkurtër”, - theksoi Noka. T. Skuqi

endësministri i mjedisit, Taulant Bino, e vuri theksin te përafrimi i legjislacionit mjedisor me atë të Bashkimit Evropian, si një mundësi e mirë e bashkërendimit të punës për ndikime pozitive mbi ndryshimet klimaterike.

38% e energjisë nga burime të rinovueshme

Rekomandimi i BE-së për Shqipërinë Duke u ndalur në ndikimet negative të ndryshimeve klimaterike që po ndodhin së fundi, ekspertët e BE-së i kanë rekomanduar vendit tonë marrjen e masave emergjente, në mënyrë që brenda 8 vjetve të ardhshëm 38 për qind e energjisë të sigurohet nga burime të rinovueshme. Për këtë Ministria e Ekonomisë tha se do të lehtësojë sipërmarrësit që do të ngrenë parqe energjetike për të përfituar energjinë nga era dhe dielli. “Janë dhënë 10 autorizime për ndërtimin e parqeve me erë, për prodhimin e energjisë elektrike me një fuqi të përgjithshme të instaluar për rreth 1600 megavat dhe gjithashtu jemi në procedurë dhe

për 14 kërkesa të tjera, si dhe energji diellore, ku aktualisht në procedurë kemi tri kërkesa në ndërtimin e parqeve”, - pohoi Alibali. Ekspertët evropianë paralajmëruan se, nëse mjetet motorike dhe mënyra e përfitimit të energjisë nuk ndryshon, në Shqipëri dhe në shumë shtete të tjera përmbytjet nga reshjet do të jenë shumë më të mëdha, niveli i deteve do të rritet, shembja e tokave do të vazhdojë me ritme të shpejta dhe thatësira do të dëmtojë edhe më shumë bujqësinë. Nëse nuk do të ndërhyhet në përmirësimin e këtyre treguesve, pasojat dramatike nga ndryshimet e klimës parashikohet të shtohen edhe më shumë në dekadat e ardhshme.

MASH NIS PUNËN PËR KRIJIMIN E REGJISTRIT KOMBËTAR ELEKTRONIK

Kode unike për studentët e privatit e publikut Regjistri, të dhëna të detajuara për çdo student të pranuar Nis puna për krijimin e regjistrit elektronik, që do të kalojë në sitë të gjitha pranimet që bëhen në universitetet publike dhe private të vendit. Duke marrë shkas edhe nga skandali i ndodhur së fundi në universitetin “Kristal”, Ministria e Arsimit ka bërë të ditur se prej dy muajsh po punohet për detajimin e regjistrit elektronik, nëpërmjet të cilit çdo student do të pajiset me një numër unik kombëtar, numër ky që do të jetë i pasuruar me të dhënat e detajuara në lidhje me programin e studimit që kandidati ndjek që nga çasti i regjistrimit e deri në përfundim të diplomimit. Projekti do të përfshijë kandidatët që ndjekin

studimet me kohë të plotë dhe part-time. Sipas ekspertëve të arsimit, këto detaje për çdo student të pranuar do të pasqyrohen në kohë reale në regjistrin kombëtar, që monitorohet nga Ministria e Arsimit, e cila më pas bën verifikimet e saj. Hedhja

e këtyre të dhënave jo vetëm do të ofrojë një panoramë më transparente për atë çfarë ndodh në institucionet e arsimit të lartë, por gjithashtu do t’u japë studentëve një mundësi më të shpejtë për të transferuar studimet apo konvertuar

diplomën si brenda, ashtu dhe jashtë vendit. Deri tani konfirmohet se në sistem janë regjistruar vetëm studentët e institucioneve të arsimit të lartë privat që kanë nisur studimet këtë vit. Më pas projekti do të vijojë të mbledhë të dhënat e të gjithë të diplomuarve nga viti 20022012, kohë kjo kur për herë të parë janë hapur universitetet private. Regjistri kombëtar pritet të rrisë mbikëqyrjen e Ministrisë dhe të shmangë skandale të tilla si ai me djalin e ish-liderit të “Lega Nord” Renco Bosi, që kishte marrë një diplomë në Shqipëri vetëm një vit pasi kishte mbaruar gjimnazin në Itali.


08

« AKTUALITET

E enjte 7 qershor 2012 •

POLICIA: 2 EKZEKUTIMET KANË LIDHJE, MAKINA E DJEGUR NGA KOSOVA

Vrasja e 36-vjeçarit si hakmarrje për ekzekutimin e kosovarit

Gjendet trupi pas disa orësh

Mbytet në liqen 20-vjeçarja, dyshohet për vetëvrasje ELBASAN- Një 20-vjeçare është mbytur në një liqen, ndërsa polumbarët gjetën disa orë më pas trupin e pajetë të së resë. Refije Kotollaku me banim në fshatin Gjyralë të qytezës Belësh u mbyt dje në orët e mesditës. Alarmin për humbjen e vajzës e kanë dhënë vetë familjarët, të cilët janë vënë në kërkim të së bijës pas largimit të saj nga shtëpia. Pas kërkimesh nëpër fshat ata kanë gjetur më në fund rrobat e saj në breg të rezervuarit. Pas këtij fakti është njoftuar policia, e cila ka shkuar në vendin e ngjarjes. Familjarët e të afërmit, të ndihmuar edhe nga banorë të zonës, janë përpjekur të gjejnë trupin e 20-vjeçares, por ka qenë e pamundur për shkak të thellësisë së liqenit. Ndaj janë lajmëruar forca të RENEAs e polumbarët, të cilët rreth orës 17.30, pas disa orë kërkimesh, e kanë gjetur kufomën të mbytur në liqen. Ende nuk dihet nëse vajza u mbyt aksidentalisht apo është vetëmbytur. Fakti i gjetjes së rrobave në breg ka bërë që hetuesit të dyshojnë se e reja mund ta ketë ndërmarrë vendimin fatal në kushte të tronditjes së rëndë nervore. Vazhdojnë hetimet për zbardhjen e së vërtetës. L. Ll

Ambasadorja e Francës: Ruani trashëgiminë

Tryeza e punës evropiane, urbanizëm dhe peizazh

DURRËS- Vrasja e 36-vjeçarit nga Durrësi, Elvis Dedej, pasditen e djeshme, dyshohet se ka lidhje me ekzekutimin e kosovarit Skënder Spahia. Burime nga policia e qytetit bregdetar bëjnë të ditur se kjo është pista kryesore në të cilët janë përqendruar hetimet, nisur nga fakti që të dy krimet janë kryer në të njëjtin vend. Pista e vrasjes Ndërkohë që shkas i fortë për dyshime ka qenë dhe mjeti i gjetur i djegur dje pas vrasjes, te vendi i quajtur Kodër

Arapaj, për të cilin mendohet se ka hyrë në territorin shqiptar nga Kosova. Sipas policisë dyshohet se autorët janë nga Kosova dhe pasi kanë ekzekutuar 36-vjeçarin te Shkëmbi i Kavajës janë larguar në drejtim të rrugës së vjetër Tiranë-Durrës, i kanë vënë flakën makinës dhe e kanë braktisur, duke tentuar kështu edhe fshehjen e provave. Ndërkohë në lidhje me vrasjen 36-vjeçarit, policia ka shoqëruar 20 persona, të cilët po merren në pyetje nga strukturat e Krimeve të Rënda dhe të cilët dyshohen se mund të

kenë dijeni për ngjarjen. Ndërkohë që, i riu i cili u vra mbrëmjen e djeshme rezulton person i kërkuar nga Interpoli për trafik droge në Belgjikë dhe Zvicër. Nga hetimet e para mësohet se atentatorët, e kanë qëlluar 36-vjeçarin nga jashtë automjetit. Ndërkohë policia ka gjetur në trupin e 36-vjeçarit mbrëmjen e djeshme edhe një pistoletë të tipit Glok, me 7 fishekë. Ndërkaq, po vijojnë hetimet në lidhje me dy krimet, përfshirë dhe vrasjen e 44-vjeçarit nga Kosova, Skënder Spahia po te ‘Shkëmbi i Kavajës”.

RRËFEHET PËR KRIMIN MAKABËR NË MAMURRAS NJËRI NGA VËLLEZËRIT

“Nuk e dija që kishte në makinë fëmijë” I gjendet në banesë arma e krimit, në kërkim autori tjetër “Nuk e dija që në makinë kishte fëmijë. Në rast se do ta dija nuk do ta kisha shkrehur armën”. Kështu është shprehur Vladimir Shkreta, njëri prej dy autorëve të atentatit ku mbeti i vdekur një fëmijë 9 vjeç dhe u plagos rëndë xhaxhai i tij. Pas arrestimit nga policia, Vladimir Shkreta, njëri prej vëllezërve atentatorë pranoi se e kishte kryer krimin për shkak të konfliktit që kishte pasur të hënën në mbrëmje, me 62-vjeçarin Muharrem Llani dhe vëllanë e tij, i ati i Indrit Llanit. 33-vjeçari Vladimir Shkreta pohoi para hetuesve se kishte qëlluar në drejtim të mjetit tip Wolksvagen që i përkiste Muharrem Llanit, duke e ditur se në të

ndodhej vetëm 62-vjeçari, i cili mbeti i plagosur rëndë. Shkreta i prekur nga vrasja e fëmijës, tha se sa i përket pritës ndaj vëllezërve Llani, gjithçka ishte e planifikuar, dhe kjo pasi sipas tij, kishin pritur disa orë që

mjeti tip Wolksvagen të kthehej për në Shpërdhet. Vladimir Shkreta rrëfeu para policëve se nuk kishte parë që në veturë ndodhej edhe një fëmijë së bashku me nënën e tij. Gjatë marrjes në pyetje, Vladimir

Shkreta deklaroi se nëse do të kishte qenë në dijeni ose do të kishte konstatuar se brenda në mjet kishte edhe fëmijë ai nuk do të kishte shkrehur armë. Por, sipas tij, atentati rrodhi shumë shpejt duke shkaktuar gabimisht sipas tij, vrasjen e fëmijës 9-vjeçar, i cili qëndronte në prehrin e nënës. Ndërsa kanë prangosur njërin prej autorëve, Vladimir Shkretën, policia e Lezhës është në kërkim të vëllait tjetër, Altin Shkretës. Më herët gjatë kontrollit në banesën e Vladimir Shkretës policia sekuestroi tre automatikë, njëri prej të cilëve dyshohet të jetë ai me të cilin u krye atentati, ku mbeti i vrarë i mituri, nipi i objektivit të sulmit.

BERAT - Për dy ditë me radhë Bashkia e Beratit dhe Shoqata Kombëtare franceze e Qyteteve, Vendeve të Artit dhe të Historisë dhe të Qyteteve me Sektorë në Ruajtje dhe në Mbrojtje trashëgimie, organizuan një tryezë pune, Urbanizëm trashëgimor dhe peizazh. Ky takim, i cili u zhvillua gjatë dy ditëve të fundit në ambientet e “Castle Park”, synoi të bashkojë qytetet dhe territoret shqiptare, franceze dhe evropiane rreth temës së urbanizimit trashëgimor dhe peizazhit. Ky aktivitet u përqendrua në problematikat e këtij qyteti në hapësirat natyrore dhe urbane të ruajtura dhe sensibilizimin e banorëve për hapësirat ku jetojnë. Vlerësimet maksimale rreth synimeve të këtij aktiviteti dhe arritjet e dala prej tij shprehu në një prononcim për median e shkruar dhe atë vizive, ambasadorja e Francës e akredituar në vendin tonë Kristin Moro. Përfaqësuesja e Francës u shpreh se ruajtja e trashëgimisë në vend ishte çështja kryesore e këtij takimi të rëndësishëm. Një ditë më parë ambasadorja franceze Kristin Moro, u shpreh optimiste se dialogu mes palëve do të prodhojnë emrin e presidentit të ri, gjatë zhvillimit të ditëve të fundit të parë në këndvështrimin politik shqiptar. Ndërsa vlen për t’u përmendur se organizatorja franceze e takimit Marylise Ortiz në një prononcim për median u shpreh në lidhje më “incidentin”, në listën e të ftuarve mes të cilëve dhe gazetar shqiptarë e kosovar. Sipas saj, gabimi në listën e të ftuarve kryesisht për gazetarin kosovar Belgëzim Kamberi ishte një gabim teknik dhe jo politik. “Dihet mirë se Kosova është tashmë shtet i mvetësuar”, u shpreh ajo. S. Gorica

Lëvizja për pastrimin e ambientit

“Bashkohu dhe ti për një Berat të pastër” BERAT - Kjo ka qenë motoja që në Ditën Botërore për Mjedisit të mbledh në Berat vullnetarët e korpusit të paqes dhe pushtetarë lokalë në një takim të përbashkët. Po në kuadër të Ditës Botërore të Mjedisit që është 5 qershor 2012, Bashkia Berat në bashkëpunim me UNV, Korpusin e paqes, Parlamentin rinor, Kryqin e Kuq startoi dje me një fushatë mjedisore 10 ditore nën moton “Çdo ditë një territor”. Eventi mjedisor filloi dje në orën 9.30 në sheshin qendror, ku morën përfaqësues të institucioneve publike, vullnetare, përfaqësues të medies, qytetarë të Beratit, etj. Ky aktivitet vjen jo vetëm si vazhdim i traditës në realizimin e eventeve mjedisore, por edhe si një risi në konceptim. Prefekti i Qarkut të Beratit, Bujar Hoxhaj, pjesëmarrës në këtë takim në fjalën e tij ndër të tjerash u shpreh se dy janë problemet me të cilat përballet mjedisi në Berat: Fushëgrumbullimi i mbetjeve urbane dhe kolektori, impianti i ujërave të zeza. Aktivitetin e përshëndetën dhe nënkryetarja e Bashkisë Evgjini Pelivani, kryetari i Këshillit të Qarkut, Petrit Sina, si dhe përfaqësuesja e vullnetarëve. Me moton “Bashkohu dhe ti për një Berat të pastër”, ka vijuar dhe gjatë ditës së djeshme aktiviteti për sensibilizimin dhe mbrojtjen e ambienteve të përbashkëta të pastra. S. Gorica


AKTUALITET •E

enjte 7 qershor 2012

»

09

MOSHA 20 E 25 VJEÇ, TË ARMATOSUR, BRAKTISËN NGARKESËN E DROGËS

Transaksion kallashi mes 400 kg hashash e 500 mijë euro Edi Molla

P

ërplasje me kallashnikov për drogën ndodhi dje pasdite në Sarandën që pret vizitorët e parë të kësaj vere. Kësaj radhe bëhej fjalë për më pak se gjysmë ton hashash. Në raportimet e para të ngjarjes janë skanuar momentet e të shtënave, por nuk dihet asgjë më shumë veçse bëhet fjalë për linjën që e dërgon drogën në Greqi. Burimet zyrtare të policisë shprehen se dy trafikantë të lëndës narkotike, tashmë të identifikuar, u përplasën me armë zjarri me policinë e Sarandës, ndërsa 405 kg hashash u bllokuan. “Gjatë operacionit për bllokimin e lëndës narkotike, policia lokale u godit me armë zjarri tip “Kallashnikov”, nga dy të rinj, përkatësisht 20 e 25 vjeç, të cilët po transprtonin 405 kg hashash drejt Greqisë”, thekson policia. Të njëtat burime thanë se gjatë shkëmbimit me armë zjarri nuk raportohen deri tani të lënduar. Policia tha se dy trafikantët kanë braktisur 8 çanta me 300 kg hashash, 100 metra larg kufirit shqitaro-grek. Përderisa lanë drogën për t’i shpëtuar arrestimeve ata janë lëshuar drejt Greqisë. “Tashmë policia shqiptare dhe ajo greke janë duke kontrolluar një zonë nga Cifliku deri në Kepin e Stillos për kapjen e trafikantëve të armatosur”,-specifikon policia, ndërsa shton se forcat e

Më gjyqin me fëmijët e Kryeministrit

Tahiri i kërkon gjykatës që të gjejë provat për akuzat e tij

Antidrogës së Igumenicës dhe Policia Kufitare e Filatit (Greqi), kanë mbërritur pranë Sajadhës, pasi mendohet se trafikantët kanë hyrë në tokën greke. “Operacioni vazhdon intensivisht pasi trafikantët janë të armatosur. Aktualisht janë mobilizuar shumë forca policore”, tha në linjë telefonike nga Gryka e Kataetos, Altin

Merizaj, shefi i komisariatit të Sarandës. Nga hetimet e para, si fiksimi i provave, marrjet e dëshmive apo ndjekja e linjës që po përshkrohet të gjitha dyshimet që ekzistojnë rreth këtyre personave, për të cilët policia nuk jep as identitet, vendodhje apo detaje të prishjes së ndonjë pazari të mundshëm, po arrihet në për-

fundimin se diçka nuk ka funksionuar në transaksionin e mbi a pak gjysmë milioni eurove. Ajo çka policia e konsideron të rëndësishme është fakti se të dy janë të armatosur, ndaj ftohen të gjithë personat që mund të ndodhen rreth tyre të kenë kujdes dhe nëse munden të raportojnë në stacionin më të parë të policisë.

KONFERENCA E GJYQTARËVE MES IDEVE DHE PARAQITJES SË SHQETËSIMEVE

Fokus KLD-së dhe numrit të madh të dosjeve Ankesat online, risi e suksesshme, shqyrtohen me KD-në Paraqitja e ideve të ndryshme apo garantinimi i gjyqësorit për mbështetje profesionale të gjithanshme, si dhe pasqyrime realitetesh mes togave të zeza ishin ato çka më së shumti tërhoqën vëmendjen dje në Konferencën Ndërkombëtare për Gjykatën e Lartë, e mbajtur për dy ditë. Ministri Halimi dhe Kryetarja Beçaj ishin dy prej zërave më të rëndësishëm, duke shtuar edhe fjalën e ambasadorit Sekui, i cili kërkoi gjyqësor të pavarur dhe që ka rol kyç në procesin e integrimit të vendit. Teza e shtimit të numrit të togave të zeza nëpërmjet një shpërndarje të drejtë vlere apo pozicion pune, si dhe evidentimi organizmit më të ri të sistemit online të ankesave ku qytetarët shfaqin sugjerimet apo informacionet e tyre rreth dyshimeve për parregullsi procesi gjyqësor, janë dy prej momenteve kyçe të debateve apo funksionimit të drejtësisë. Beçaj Kryetarja e Gjykatës së Lartë, Shpresa Becaj, evidentoi volumin e madh të çështjeve të mbartura në vite, që ende nuk janë shqyrtuar nga Kolegjet Penale dhe Civile, shqetësim ky i ngritur prej saj edhe dy vjet më parë. Beçaj tha se “Aktualisht Gjykata e Lartë është tejet e ngarkuar me një numër të konsiderueshëm çështjesh civile dhe penale, të cilat janë mbartur vit

pas viti dhe presin shqyrtimin e tyre në përputhje me ligjin. Për ilustrim të kësaj gjendjeje alarmante ju bëjmë me dije, se në fund të vitit 2011, volumi i çështjeve të mbartura nga vitet e mëparshme ka qenë 9198 çështje, afërsisht sa 3.5-fishi i mesatares shumëvjeçare të volumit të punës të kësaj gjykate. Kjo gjendje është krijuar për shkak të një sërë faktorëve, të cilët kanë ndikuar negativisht në mbarëvajtjen e punës së saj. Së pari, struktura e trupës gjyqësore të Gjykatës së Lartë e përbërë nga 17 anëtarë dhe organizimi i saj me dy kolegje atë civil dhe penal sipas ligjit ekzistues, përbëjnë një pamundësi njerëzore për të përballuar normalisht dhe evaduar këtë mbingarkesë të çështjeve. Së dyti, mosplotësimi për një periudhë të gjatë kohe dhe jo në kohën e duhur të vendeve vakant të anëtarëve të Gjykatës së Lartë, që u ka mbaruar mandati”. Halimi Ministri i Drejtësisë tha se “Kanë qenë të shumta masat e marra së fundmi në sektorin e drejtësisë që synojnë forcimin e integritetit dhe të besimit publik. Kemi ndërmarrë masa për forcimin e transparencës, për dixhitalizimin audio-recording të seancave gjyqësore dhe për gjykatat administrative. Kemi filluar dhe po ap-

likojmë ankesat online dhe inspektimet online të sistemit gjyqësor, duke krijuar një soft të përbashkët me inspektoratin e KLD. Në bashkëpunim me Misionin Euralius dhe ambasadën britanike kemi eleminuar një problem të hershëm, si ai i konfliktit të kompetencave mes ispektorateve, nëpërmjet dixhitalizimit dhe krijimit të një portali unik. Pak javë më parë, së bashku me opozitën ne miratuam një ligj të rëndësishem, ligjin për Gjykatën Administrative, nëpërmjet një procesi shumë pozitiv. U ra dakord që MD dhe Misioni Euralius të përgatitë disa amendime të ligjit për Gjykatën e Lartë dhe t’i propozojë ato në konferencën e sotme, e cila ishte planifikuar që në atë kohë. Unë kam besimin se me të njëjtën frymë konsensusi, përgjegjshmërie dhe profesionalizmi që u miratua ligji për Gjykatën Administrative do të diskutohet dhe miratohet edhe paketa e reformës së Gjykatës së Lartë. Eficenca dhe shpejtësia në gjykimin e çështjeve në Gjykatën e Lartë do të ndihmohet edhe nga ndryshimet për gjykimin në gjykatë edhe të çështjeve me kolegje me 3 gjyqtarë dhe jo vetëm me 5. Por në reformën në drejtësi, në kontekstin e pavarësisë së pushtetit gjyqësor, merr një rëndësi parësore sistemi i emërimit të gjyqtarëve në Gjykatën e Lartë”.

Edhe kësaj radhe deputeti socialist, Saimir Tahiri, i kërkoi gjykatës së Tiranës që të rishqyrtonte faktet që kishte paraqitur dhe marrjen e dëshmive prej 9 dëshmitarëve. Sipas Tahirit, që ndodhet në gjyq me dy fëmijët e Kryeministrit Berisha, këta persona do të vërtetojnë pafajësinë e socialistit në këtë proces gjyqësor, ku dëmshpërblimi që kërkohet është ai i 80 milionë lekëve për shpifje. Ndërkaq, deputeti socialist u shpreh se gjykata mbylli procesin pa dëgjuar provat e tij, ndërkohë që trupi gjykues do të shprehet më 11 qershor, lidhur me këtë kërkesë. Ai tha se “Gjykata seancën e kaluar, në mungesën time mbylli hetimet pa më dhënë mundësinë që të provoj deklaratat e mia. Kam kërkuar administrimin e provave dhe thirrjen e dëshmitarëve, gjykata më tha se provat duhet t’ia kërkoj institucioneve. Ia kërkova institucioneve dhe institucionet kanë refuzuar të më japin prova me arsyetimin që duhet t”i kërkojë gjykata. Kam mbetur pa prova se as gjykata dhe as institucionet nuk më japin prova. Kam kërkuar thirrjen e dëshmitarëve, gjykata më kërkoi të gjejë adresat. Unë jam i gatshëm të paraqes provat e mija në gjykatë, të cilat i disponoj, por i kërkoj nga institucionet pasi vetëm institucionet mund të më japin prova”. Më herët avokati mbrojtës i Shkëlzen dhe Argita Berishës është shprehur se Tahiri i fshihet asaj gjykate që po i kërkon të mbledhë fakte për akuzat e tij.

Policia po heton rastin

Sherri mes kushërinjve i çon të dy në Spitalin Uhstarak Mbrëmjen e djeshme në periferi të Tiranës, një konflikt brenda fisit ka shkaktuar 2 të plagosur. Deri tani dihet se ngjarja ka ndodhur mbrëmjen e djeshme në zonën e Laprakës, ku dy persona janë qëlluar me armë zjarri. Burime nga policia bëjnë të ditur se të plagosurit janë dy kushërinjtë Bekim dhe Lefter Zani, të cilët janë qëlluar nga një tjetër kushëri i tyre, pas një konflikti për motive ende të panjohura. Mësohet se policia arriti të arrestonte në flagrancë shtetasin Eduart Gjeja, i dyshuari kryesor për krimin, ndërkohë që po vijon hetimet për të zbuluar shkaqet e ngjarjes. Sipas policisë, të plagosurit janë transportuar menjëherë në Spitalin Ushtarak, ku ndodhen jashtë rrezikut për jetën.

Nisi më ‘98-ën me premtimin e martetës

Historia e dashurisë së rreme, Interpoli ekstradon tutorin Nga Zyra Qendrore Kombëtare Interpol Tirana, pardje u krye ekstradimi nga Milano e Italisë i shtetasit shqiptar Gjovalin Doku, 45 vjeç, lindur në Lezhë. Policia tha dje se ai ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar pasi gjykata e rrethit gjyqësor Lezhë, me vendimin nr.22, datë 21.03.2005, e ka dënuar me 6 vjet burg për kryerjen e veprës penale të “shfrytëzimit të prostitucionit”, parashikuar nga neni 114 të Kodit Penal. I ekstraduari Gjovalin Doku, më datë 03 maj të vitit 1998, me anë të mashtrimit duke i premtuar punë shtetases T. P., e ka marrë atë nga qyteti i Laçit dhe e ka dërguar në Itali, ku e ka detyruar të punojë si prostitutë. Policia nuk zbardh detaje të historisë mes Dokut dhe vajzës në fjalë, por duket se edhe kësaj radhe bëhet fjalë për të njëjtën skemë mashtrimi që nisin nga romanca e përfundojnë në drama njerëzore. Megjithatë, nuk dihen ende detaje që mund të jepnin një pasqyrë të saktë rreth asaj çka ndodhur mes tyre. Blutë thonë se Doku ishte kapur si rezultat i bashkëpunimit të Interpol Tiranës me atë të Romës, ku iu vunë prangat më datë 02 shtator 2011 në Itali. Pardje, kur mbërriti në Shqipëri, nga aeroporti “Nënë Tereza të Rinasit ai u është dorëzuar përfaqësuesve të Drejtorisë së përgjithshme të Burgjeve.


10

« koment

E enjte 7 qershor 2012 •

Issh, 20 vjet sfida dhe risi Nga Vjollca Braho

K

am nderin dhe përgjegjësinë të flas sot përpara jush për 20 vjetorin e një institucioni me një rëndësi të jashtëzakonshme sociale për mbarë jetën e shqiptarëve, ku si kontribues apo perfitues është pjemarrëse çdo familje shqiptare. Në fakt, 20 vjetori i përket institucionit në formatin që funksionon sot, por përkujdesja për raportin social të sigurimeve shoqërore ka startuar së bashku me shpalljen e Pavarësisë, 100 vjet më parë, në krijimin e “Statusit Organik të Shqipërisë”, ku parashikoheshin edhe sigurimet shoqërore. Në këtë 20 vjetor dua të falënderoj të gjithë ata që kanë kontribuar për këtë institucion, duke ndërtuar ditë pas dite një sistem që synon përafrimin e vazhdueshëm me të gjithë qytetarët shqiptarë, kudo qofshin, në Shqipëri apo në emigrim. Për të ardhur deri sot, ku po punohet me intesitet për të bërë të mundur krijimin e llogarive personale kontributive për çdo kontribut - pagues, është dashur shumë punë, ndaj një falenderim i veçantë i shkon te gjithe stafit te ISSH edhe paraardhësve të mi, z Naim Hasa, z Ilir Beqja e znj Evelina Koldashi për punën që kanë kryer gjatë kohës që kanë drejtuar këtë institucion. Për të gjithë ju, më lejoni t’ju paraqes shkurtimisht disa nga etapat që na është dashur të kapërcejmë për të ardhur deri këtu. Sistemi aktual i sigurimeve shoqërore në Shqipëri filloi në vitin 1993 me hyrjen në fuqi të ligjit nr.7703, datë 11.5.1993 “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”. Skema e sigurimeve të detyrueshme shoqërore në Shqipëri është një skemë e bazuar në parimin “payas-you go”, në parimin e përgjegjësisë individuale për rrisqet sociale të së ardhmes dhe në parimin e solidaritetit midis brezave. Kjo është një skemë e financuar nga kontributet e punëdhënësve, të punësuarve dhe të vetëpunësuarve. Pagesat e përfitimeve garantohen në një shumë që mbulon së paku standartin minimal të jetesës, të përcaktuar nga Këshilli i Ministrave. Mbulimi fillon ditën që personi fillon ligjërisht aktivitetin ekonomik dhe mbaron ditën që përfundon ky aktivitet. Kontributet mblidhen nga organet e tatim taksave. Përfitimet paguhen nga zyrat postare dhe nga bankat e nivelit të dytë. Por nga viti 1993 e deri më sot, sistemi ka pësuar disa ndryshime thelbësore. Ndyshime këtë të nevojshme per t`iu përgjigjigjur dhe ndryshimeve social ekonomike të vendit. Kështu në vitin 1995, u bënë ndryshimet e para në ligjin e sigurimeve shoqërore me tendencë përmirësimin e ligjit. Këto ndryshime konsistonin në forcimin e kompetencave të inspektorëve të kontributeve duke iu dhënë e drejta e kontrollit tek personat juridikë e fizikë, të masës së kontributit të derdhur, fondit të pagave dhe listëpagesave, u hartuan sanksione për mospagesat e kontributeve si dhe u parashikuan periudhat tranzitore nga lënia e punës deri në marrjen e pensionit. Në vitin 1998 erdhën ndryshimet e tjera, ku u saktësua që detyrimi për kontributet e papaguara të konsiderohej titull ekzekutiv. Gjithashtu, në fushën e përfitimeve, e drejta e marrjes së kësteve të patërhequra u shty nga 1 vit deri në 3 vjet si dhe u miratua një skemë e re pensioni për fermerët. Fermerëve iu dha e drejta që, nëse paguanin kontribute për periudha të kaluara, atëherë ju falej kamatëvonesat dhe nëse gjysmën e periudhës së sigurimit të kërkuar në vitin përkatës e kanë pagesë kontribuesh sipas ligjit të ri plus periudhë pune në ish-kooperativën bujqësore, atëherë ata përfitonin pension qyteti. Aktualisht, mjaft feremerë e gëzojnë këtë ndryshim, duke përfituar pension qyteti, pasi kanë mbi gjysëmn e periudhës kontributive si të vetëpunësuar. Në vitin 2001, për të bërë më atraktive skemën, u riformuluan nenet për detyrimet e punëdhënësit, procedurat e regjistrimit në sigurimet shoqërore. Tek sanksionet (gjoba e kamatëvonesa) për shkelje nga ana e subjekteve u bë diferencimi midis subjekteve që regjistrohen në organet e sigurimeve shoqërore me ata që konstatoheshin të tillë gjatë kontrolleve, masat e gjobave ndryshojnë dhe detajohen edhe më shumë llojet e shkeljeve që mund të bëjnë punëdhënësit apo të vetëpunësuarit, si mbajtja nga paga e kontributeve dhe mospagimi i tyre etj. Gjithashtu, në fushën e përfitimeve u përcaktua se kur punësohesh dhe ndërpret pensionin, në rastin e rikthimit në pension do të përfitohet një shtesë pensioni. Gjithashtu, në fushën e pensionit familjar, kur pjestar është vetëm jetimi, masa e pensionit nga 25% u bë 50% . Ndërkohë, një nga reformat më të rëndësishme u ndërmor në vitin 2002, ku u realizuan këto ndryshime në legjislacion. Së pari, u rrit raporti midis pagës minimale dhe maksimale për efekt të llogaritjes së kontributeve për sigurime shoqërore, nga 1/3 në 1/5. Së dyti, u ul në masën 4% norma e kon-

tributit për sigurimet shoqërore dhe, më kryesorja, u rritën në mënyre graduale moshat e daljes në pension pleqërie, për burrat e gratë, duke shkuar në moshën që është sot, 65 vjeç për burrat dhe 60 për gratë. Një vit më vonë, në vitin 2003, u bënë amendimet përkatëse që pasqyronin transferimin e shërbimit të mbledhjes së kontributeve nga organet e sigurimeve shoqërore tek organet e tatim taksave, siç funksionojnë që prej vitit 2005. Gjithashtu, u bënë ndryshimet përkatëse në ligjin për pensionet suplementare private për futjen e fondeve profesionale të pensioneve. Në vitin 2005 u shënuan ndryshime të tjera. Kështu u bë përqasje e legjislacionit shqiptar me standardet Evropiane, Kodi Evropian i Sigurimeve Sociale dhe Konventa e ILO-s për sigurimet shoqërore. Për sa i takon periudhës minimale për përftim të pensionit të pjesshëm të pleqërisë (nga 20 vjet u bë 15 vjet) . Gjithashtu, u përcaktua trajtim reciprok për sigurime shoqërore për të huajt, nëse punojnë në Shqipëri detyrohen të sigurohen në skemën shqiptare të sigurimeve. Me këtë hap u hoq favorizimi për zgjedhjen e legjislacionit më të favorshëm të sigurimeve nga ana e tyre. Më këto ndryshime u përfshinë në rrethin e personave të mbrojtur në skemën shqiptare të sigurimeve edhe personat pa shtetësi, detyrim që buron nga konventat dhe nga Kushtetuta. Ndërkaq, me ndryshimet e këtij viti u fut edhe një lloj i ri pensioni invaliditeti, për ata që nuk plotësojnë periudhën minimale, duke marrë pension në raport me kohën e sigurimit që kanë realizuar, pension invaliditeti i reduktuar. Në vitin 2006 u bë reduktimi i mëtejshëm i normës së kontributit, e cila vazhdonte të mbetej e lartë. ISSH-ja që nga ky vit e aktualisht është institucion që ka Ministri të linjës Ministrinë e Financave ndërsa më parë ishte nën varësinë e Ministrisë së Punës dhe Çështjeve Sociale. Në vitin 2007, u përcaktua shuma që duhet të kthejë personi kur ai ka përfituar të ardhura në mënyrë të paligjshme, kështu ai detyrohet ta kthejë të gjithë shumën e marrë tepër duke iu mbajtur çdo muaj 50% e këstit mujor të përftimit. Gjithashtu, dënohet me gjobë në masën katërfish të dëmit të shkaktuar pavarësisht nga dënimi i parashikuar në dispozitën përkatëse të kodit penal. Në vitin 2009, u bë reduktimi i mëtejshëm i normës së kontributit, pjesa e punëdhënësit. Në vitin 2011, duke marrë shkas nga disa trajtime gjyqësore dhe deri në Gjykatën Europiane të Drejtësisë në Strasburg, u ndryshua ligji i sigurimeve shoqërore, lidhur me mënyrën e konstituimit të KMCAP-ve, me qëllim sigurimin e pavarësisë në vendimmarrje të Komisioneve Eprore të Caktimit të Aftësisë për Punë. Mbështetur në këtë dinamikë ndryshimesh unë dhe stafi që drejtoj synojmë që përmes punës sonë të përditshme të shtojmë transparencën me kontribuesit dhe përfituesit e skemës, të japim informacion në kohë reale për gjithçka ndodh përsa i përket marrëdhënies mes qytetarëve dhe ISSH-në, të jemi të shpejtë në lidhjen e përfitimeve si dhe mirëadministrimin e fondeve të sigurimeve shoqërore, duke bërë kështu të mundur rritjen e besimit të gjithësecilit në skemën e pensioneve. Për të përmirësuar menaxhimin e përditshëm të punës sonë ne kemi hedhur disa hapa të rëndësishëm, të cilët dëshiroj t’i ndaj me ju sot. Dixhitalizimi si trasnparencë dhe shpejtësi ISSH është drejt një hapi të rëndësishëm të informatizimit të plotë të punës së saj. Aktualisht ne jemi jemi futur në këtë proces dhe po punojmë me ngulm për dixhitalizimin e të gjithë vjetërsisë në punë që nga viti 1947 e në vazhdim, që rezultati të jetë i prekshëm sa më parë nga qytetarët. Përsa i përket Arkivës së Sistemit,

ku do të jetë i përqëndruar i gjithë dokumentacioni i Sigurimeve Shoqërore, kemi të bëjmë me një model të stabilizuar, duke shfrytëzuar përvojën më të mirë sot në botë. Për të arritur deri në këtë pikë të rëndësishme për gjithë sistemin e Sigurimeve Shoqërore, është hartuar një projekt afatgjatë, duke nisur fillimisht me plotësimin e databasës së centralizuar të të dhënave të vjetërsisë në punë për sistemin e ndërmarrjeve shtetërore si dhe të ish-kooperativave bujqësore. Gjithashtu, këtij database pritet t’i shtohet edhe regjistri elektronik i të vetëpunësuarve në bujqësi dhe i të punësuarve urbanë pas vitit 1993. Ky proces synon që të finalizohet me krijimin e llogarive personale për çdo kontribues, deri në përgatitjen e çekut mujor të pagesës për pensionistët. Aktualisht, janë ndier frytet e para të procesit të informatizimit, ku në 12 Drejtoritë Rajonale është transferuar programi i informatizuar dhe tashmë çdo person për të dalë në pension pleqërie, e që një pjesë të periudhës kontributive e ka patur në ish-koopetarivat bujqësore dhe si i vetëpunësuar në bujqësi nga viti 1993 deri më 2012, pajiset në kohë rekord, në rrugë elektronike, më vërtetimin e nevojshëm, ndërkohë që më parë duheshin ditë të tëra për verifikim dhe certifikim. Dixhitalizimi i sistemit të sigurimeve shoqërore afron më shumë qytetarin drejt institucionit dhe e bën më të besueshëm të gjithë komunikimin, e mbi të gjitha, garanton mirëadministrimin e skemës, me qëllim që qytetarët të arrijnë të përfitojnë në kohë atë që i takon. Parë në kontekstin e rëndësisë sociale për qytetarët, informatizimi i të dhënave, duke përfshirë kontributet, llogaritjen e përfitimeve që jepen nga skema e sigurimeve shoqërore, sistemin financiar dhe sistemin e administrimit të burimeve njerëzore, si dhe përfundimi i arkivës kombëtare përbën ndoshta një nga hapat më të rëndësishëm në kuadër të mirëadministrimit të skemës, me qëllim që të evidentohet qartë çdo kontribut dhe përfitim, dhe që gjithëkush të arrijë të përfitojë atë që i takon nga sistemi i pagesës së pensioneve. Pensione të merituara Për ne është jo vetëm ligjore, por edhe morale, që të pastrojmë skemën e Sigurimeve Shoqërore nga çdo përfitim i paligjshëm, me qëllim që nga kjo skemë të përfitojnë vetëm ata që kanë kontribuar. Ky hap rrit besimin e qytetarëve dhe i ofron ata më tej, për të bashkëpunuar. Unë vlerësoj bashkëpunimin e çdo qytetari në këtë fushë, ndërsa e konsideroj një detyrë të rëndësishme të të gjithë punonjësve të Institutit të Sigurimeve Shoqërore që të llogarisin drejtë çdo qindarkë, me qëllim që pensionistët të marrin në kohën e duhur gjithçka që u takon. Pastrimi i skemës nisi si një qëllim për “Pensione të merituara” në vitin 2006, ndërkohë që me nisjen e informatizimit, është bërë e mundur që të nisë identifikimi i çdo dokumentacioni, duke nxjerrë jashtë nga përfitimi çdo përfitues të padrejtë, dhe duke zhdëmtuar kështu çdo fond të përfituar në mënyrë të paligjshme. Unë jam optimiste për atë që po bëhet nga i gjithë stafi që drejtoj, për të shkuar drejt një skeme ku asnjë qindarkë nuk mbetet pa shkuar në destinacionin që i takon. Shqiptar kudo, por i siguruar edhe në Shqipëri Dëshiroj të theksoj se në kuadër të komunikimit me çdo qytetar shqiptar, për ne vijon të jetë e rëndësishme dhënia e informacionit për bashkëatdhetarët tanë kudo që ndodhen lidhur me sistemin aktual të sigurimeve shoqërore, e sidomos për të drejtat për përfitimet që mund t’u lindin në Shqipëri si pasojë e periudhave të sigurimit të realizuara prej tyre para emigrimit nga Shqipëria. Shqipëria ka marrëveshje njohjeje reciproke të sigurimeve shoqërore me Turqinë, ndërkohë që ka nisur prej kohësh bisedime me Maqedoninë, Çekinë, Hungarinë, Belgjinë e së fundmi edhe me Rumaninë. ISSH bashkëpunon me disa patronate në Itali, INAS, ACLI e ACAI, të cilat kanë degët e tyre në të gjithë Italinë e që së fundmi kanë punësuar edhe shumë nga bashkëatdhetarët tanë, si dhe jemi në kontakt të vazhdueshëm edhe me vende të tjera ku ka emigrantë shqiptarë, me qëllim që t’i krijojë mundësi emigrantëve të informohen për procedurat e plotësimit të periudhave të sigurimit të kaluara, të pambuluara me kontribute për sigurimet shoqërore, si dhe për t’u përfshirë në kushte përfitimi nga legjislacioni i sigurimeve shoqërore në momentin e lindjes së të drejtave për çdo lloj përfitimi. Ne jemi të bindur se, procesi i informatizimit të sistemit tonë të sigurimeve shoqërore, i cili synon krijimin e llogarive personale për çdo kontribut - pagues, do ta përafrojë edhe më shumë këtë bashkëpunim të nisur, duke lehtësuar procedurat e informimit të emigrantëve me historikun e tyre kontributiv në Shqipëri dhe të drejtat që u lindin nga kjo marrëdhënie.


koment • E enjte 7 qershor 2012

»

11

Gjeneron dhunë ekstremizmi? Nga Kleo Bisei

P

o t’i rikthehemi qëndrimit që mban qytetari ndaj realitetit, mund të pohojmë se një rend ekonomikoshoqëror është progresist kur pushtetet e shtetit veprojnë secili në hapësirat e tyre funksionale e në kufij të ndarë (jo absolutë, por relativë, në kuptimin edhe të bashkëpunimit, edhe të pavarësisë së mirëfilltë si pushtete të të njëjtit shtet) me njëri-tjetrin. Kështu, në sistemet antidemokratike pushteti gjyqësor ose ka zë të mekur, ose memec, dhe dëgjohen zëra të tillë kur drejtësia ka qenë ose vazhdon të jetë nën thonjtë e ekzekutivit apo të interesave të politikës së një partie a të një koalicioni që ka fituar zgjedhjet. Ndërsa në sistemet demokratike, ku zakonisht në teori e në praktikën shoqërore veprohet në emër të kushtetutës e të ligjeve që burojnë prej saj, ku pushteti gjyqësor e pushtet e tjera funksionojnë natyrshëm në hapësirat e tyre, në tërësi është arritur barazia në të drejta (në kushtetutë e në ligje) mes çdo nënshtetasi, qytetari e politikani. *** Nocioni “shtet demokratik” merr kuptim kur çdo nënshtetas, qytetar apo politikan, pavarësisht nga pozita shoqërore, qoftë qytetar i thjeshtë apo në majë të piramidës shtetërore, kushdo që të jetë, është i barabartë para ligjit e kushtetutës e i pabarabartë në pronësi e pasuri, gjë që ende te ne nuk është arritur ai realitet e rend shoqëror i kërkueshëm… Vendim në çdo proces gjyqësor në emër të popullit shpallej edhe në kohën e diktaturës, por një proces i tillë gjyqësor ishte tejet formal. Ndodhte kështu sepse në çdo vendim, që në dukje kish barazi në të drejta si për qytetarin, ashtu dhe për politikanin, në praktikën gjyqësore kishte një ndryshim madh. Kjo se Byroja Politike e KQ të PPSHsë merrte vendime edhe në emër të gjyqësorit, siç ndodhte në praktikë, p.sh. me analizat e vendimet për “armiqtë e popullit”. (Kujto mbledhjet e Byrosë Politike për të analizuar “veprimtarinë armiqësore” të Kadri Azbiut, Beqir Ballukut, Mehmet Shehut, Abdyl Këllezit e kompani apo të byrove të Partisë në rrethe për të vlerësuar “fajësinë” e këtij apo atij anëtari të Partisë së Punës.) Ndaj dukja që e bën vendimtar qytetarin të mashtron, se në fakt, kur vinte puna për komunistin, procesin e parë gjyqësor e realizonte organizata-bazë e Partisë dhe, pasi të merrte vendim organizata-bazë e partisë-shtet. mund t’i çelej udhë gjykimit në atë apo në këtë gjykatë. Ndodhte kështu sepse në realitet gjyqtarët e ndihmësit e tyre, që në çdo shkallë formalisht i nominonte, i zgjidhte “elektorati” me gati 99 % të “votave”, ishin numeklaturë e partisë-shtet. Praktika në tërësi e ajo gjyqësore në veçanti merrte një pamje të tillë për hir të zbatimit pa asnjë mëdyshje e me përpikëri të plotë të parimit të vënies së politikës së partisë-shtet në plan të parë. Dhe kjo gjë bëhej realitet edhe për gjyqësorin, se të drejtën e vendimit për ta emëruar a për ta zgjedhur këtë apo atë për anëtar në Gjykatën e Lartë e sipas hierarkisë edhe në gjykatat e tjera të shkallëve më të ulëta e kishte monopol të vetëm e të vetën partia-shtet, gjë që në praktikë realizohej fill e për pe. Duke vepruar kështu, mbulohej e VËRTETA për diktaturën, për jetëgjatësinë në fron të një individi e të një partie të vetme si dhe për dhunën që ata gjeneronin. Duke shkruar këto radhë, më erdhi natyrshëm një ide, që edhe si i moshuar, dëshiroj t’ia transmetoj lexuesit: mendohu mirë kur voton, ti qytetar, se liderët, politikanët nuk i zbret Perëndia nga qielli si Jezu Krishtin, ata i emëron ti me votën tënde, por ki kujdes, se edhe ti e ke të vështirë t’i zbresësh nga “kali”, siç pohonte shpesh i ndjeri Namik Hoti, kur ndonjë është kthyer gati në zot. Enveri qëndroi gati gjysmë shekulli në fronin e kryetarit të partisë-shtet duke gjeneruar veç të tjerash edhe krime nga më jashtënjerëzoret. Jetëgjatësi politikanësh po shohim kudo në këto vite demokracie: në parlament, ministri e nëpër ekrane televizive; kryetarë partish të palëvizshëm në plakje e sipër më se 20-vjeçarë (me ndonjë përjashtim që ndonjëri ka arritur të japë dorëheqjen, por kërkesa me kushte kërcënuese, po nga ai, për t’iu ngjitur fronit të presidentit e bën atë diktator të vockël e një ballkanik në mentalitet); analistë që vrapojnë nga një ekran në tjetrin, në të majtë e në të djathtë të tij sipas interesave partiake. Ndaj individë e personalitete nga vendet e qytetëruara, por dhe nga emigrantët tanë, të mençur e të integruar, na akuzojnë se shteti ynë po kthehet në një monarki. Ata kanë dhe s’kanë të drejtë, por, për të qenë më të saktë, mund të pohonin: ju po ktheheni në një monarki me shumë MBRETËR *** Zgjedhja drejtpërsëdrejti e gjyqtarëve apo e presidentit nga elektorati për një periudhë të caktuar (kujto sistemi i zgjedhjeve presidenciale për katër vjet në SHBA dhe lënia e presidentit në këtë fron jo më

shumë se tetë vjet, sipas meje, është më i gjeturi deri tani, madje për kushtet historike që ka kaluar Shqipëria kjo periudhë duhet të jetë më e shkurtër. Qenia në krye të piramidës shtetërore apo partiake 20 e më shumë vjet, apo më keq deri 50 vjet, qoftë ky edhe personalitet progresist a demokrat i orëve të para, mund të kthehet në një diktator. Nuk ishte republikan me emër Cezari e sa e sa të tjerë që përfunduan diktatorë. Diktatorët nuk lindin me gjen të veçantë, diktatorë ata i bëjnë mikromjediset servile, besnike, nepotike të tipit otoman, militantë të verbër, që të bëjnë gjëmën... Presidenti, megjithëse ne jemi republikë parlamentare, është garanti i Kushtetutës dhe kryetar i Këshillit të Lartë të Drejtësisë, që sipas meje e bëjnë sistemin demokratik më real, pushtetet e institucionet më të lëvizshme e më të pavarura, qytetari merr më shumë përgjegjësi për këtë proces-kyç, mbrohet më mirë jeta e çdo individi e rritet në vazhdimësi në raport me kohën që jeton mirëqenia e tij, bëhen më reale, më të prekshme për individin kushtetuta e ligjet që burojnë prej saj. Ndaj në një politikë të ekuilibruar, pa konflikte, të drejtë e shkencore demokracia dhe drejtësia binjakëzohen e ngjizen natyrshëm në një. Është kjo një nga arsyet që, kur ndodhin shmangie nga parimet, kur arrihen të shkelen ligje apo kur mohohen të drejta, detyra dhe liri të individit, sidomos kur këtë mohim a lëndim e bën pushteti a deri shteti, shfaqet dhunë e egër politike në çdo qelizë të jetës shoqërore. Dhuna, që e gjen veten në teori e në praktikë në çdo rend politik, sidomos e egër e vulgare shfaqet më në thellësi të shekujve (kujto heretizmin deri në djegien e gjallë të kundërshtarëve e deri të personaliteteve shkencore, p.sh., mbi turrat e druve) vazhdon të jetë praktikë e pranishme, jo në atë masë e në atë shkallë (burgjet, policia, ushtria) edhe në sisteme më tolerante, siç janë ato republikane e demokratike: në monarkitë absolute, në monarkitë konstitucionale (monarki të tilla ende qëndrojnë më këmbë edhe ditët tona në vende të tilla si në Angli, Holandë, Spanjë e gjetkë, ku mbretërit apo edhe mbretëreshat kanë pushtet shumë të kufizuar), si dhe në vende diktatoriale. Të tilla u bënë realitet në vendet ku erdhi fashizmi e nazizmi, siç ishin ato para vitit 1939 të shekullit që lamë pas, në Gjermani, Itali, Bullgari, Japoni e gjetkë, ashtu dhe në ato që e nominuan veten diktatura të proletariatit apo “demokraci popullore”. Si rrjedhojë, forcat ekstreme të organizuara në shtet u bënë të pranishme në të dyja ekstremet apo skajet e shoqërisë, në të djathtë e në të majtë. Shtresa të tilla ekstreme vazhdojnë të ekzistojnë ende edhe në ditët tona (natyrisht të pa organizuara në shtet), si në Francë, Greqi, Serbi, ku për partinë e së djathtës ekstreme, p.sh., votoi afërsisht mbi 17% e elektoratit francez në raundin e parë të zgjedhjeve në prill të vitit 2012; ndërsa në Greqi PASOK-ut, parti me emër edhe në Evropë si demokratike, mori rreth 13%, ndërsa partitë e së majtës radikale (SYRIZA, që pretendon Vorio-Epirin, largimin e emigrantëve) arritën të zënë vendin e dytë apo të marrin mbi 20% të elektoratit grek në raundin e parë. Pse po ndodh një dukuri e tillë? Përsëritet historia? Në vitet 1929-1932 të shekullit që lamë pas në Evropë e më tej u shfaq një krizë e thellë ekonomike, financiare, politike, psikologjike, gjë që afërsisht po ndihet edhe në ditët tona. Në këto vite në skenën shoqërore u shfaq ekstremizmi në politikë, i majtë e i djathtë, që mundësuan lindjen e nazifashizmit me në krye individualitete ekstreme, të sëmura e jo normale, si Hitlerë, Musolinë e (rigjallërimi i mafies) luftën…Në këtë kuptim, më duken të gjetura pikat e takimit edhe në ditët tona mes dy ekstremeve të shoqërisë: të majtë e të djathtë, gjë që po vihen re si në mjegull pak a shumë të njëjtat veçori. Shfaqja e këtyre

dukurive, qoftë edhe vetëm përkthimi i veprës së Hitlerit në shqip, kur mendohet se demokracia ka hedhur shtat e ka zënë rrënjë të thella, kërkon studime më të thelluara e më shkencore. Kjo se në tërësi mendimet ekstreme, sidomos ato në politikë dhe në ekonomi po gjejnë hapësirë edhe në disa vende me demokraci të arrirë. (Tani në vende të tilla si në Angli, në një vend të dukshëm në Londër, p.sh., po ndërtohet xhamia më e madhe deri sot, në Gjermani, Francë, Holandë po ndërtohen vepra të kultit mysliman. Në këto vende sheh edhe popullsi me ngjyrë. Dukuri të tilla, që në fakt janë pozitive, duhen paraprirë me studime më të thelluara e me ekonomi të zhvilluar.) Dukja e ekstremizmit edhe në një shoqëri të arrirë liberaldemokrate mendoj se kërkon një përkrahje më të fuqishme se deri sot, sidomos nga shteti, për shtresën e mesme të shoqërisë, të cilën Aristoteli i botës antike e Obama i botës moderne e nominojnë me të drejtë si shtresën bazë për një shoqëri të ekuilibruar. (Në një shoqëri ku shtresat e mesme zënë një hapësirë të merituar në politikë, struket edhe dhuna, si fizike, ashtu dhe gojore.) Ndaj socialisti Holand, që arriti me sukses të përkthejë mesazhe gjithëpërfshirëse politike për të qenë president i gjithë francezëve, erdhi me votën e elektoratit, pas socialistit Miteran, në krye të piramidës shtetërore. Dhe mundi të vijë në këtë fron se ngjalli te francezët shpresën e madhe të ndryshimit përmes një politike të re sociale, në qendër të së cilës qëndron ekonomia, erdhi se i premtoi elektoratit krijimin e vendeve të reja pune, rritjen e fuqisë blerëse, rrudhjen e diktaturës dhe të shkaqeve që gjenerojnë dhunë, se i premtoi elektoratit, sidomos rinisë, emigrantëve më shumë barazi në liri, në të drejta. *** Ekstremizmi, kudo që shfaqet, është jo vetëm i dënueshëm e i gjymtë, por ai është edhe mjaft i egër e i dhunshëm. Ekstremistët e djathtë, p.sh., pranojnë vetëm pikëpamjet e djathta dhe këmbëngulin në praktikat e tyre se mund të jenë edhe dëmprurëse për shtresat e tjera të shoqërisë. Në fjalorët e tyre kanë fare pak hapësirë nocione të tilla, si: “debat”, “konsensus”, “transparencë”, ato/ata mendojnë se idetë e tezat e tyre kanë arritur të vërtetën absolute. Kështu mendon për ngjarjet, fenomenet, dukuritë, personalitet, liritë, të drejtat, por në të kundërt të tyre edhe majta ekstreme. Është kjo një nga arsyet që ekstremistët e të dy krahëve nuk janë në gjendje të mendojnë ndryshe apo të mos dallojnë ngjyra të tjera veç së bardhës e së zezës. E djathta ekstreme, p.sh., nuk arrin dot te mendimi se në periudhën e Luftës së Dytë Botërore Ushtria jonë Nacionalçlirimtare, që udhëhiqej nga komunistët, ka qenë në një koalicion me forcat antifashiste, gjë që u bënë të mundura marrëdhënie normale (është fjala për periudhën e Luftës së Dytë Botërore) me vendet aleate e me boshtin ndërluftues Londër–Moskë–Uashington. Ata pranojnë e këmbëngulin se Lufta jonë Nacionalçlirimtare ka qenë luftë civile. Ka qenë e tillë? Po të vëmë sadopak në lëvizje aparatin konceptual, arsyen logjike, do të na drejtojë tek e vërteta historike se segmente të veçanta në kohë e në hapësirën shqiptare kanë qenë vërtet luftë civile, por në tërësi ajo ka qenë luftë nacionalçlirimtare, gjë që e shpreh edhe një nga personalitet më të shquara e më kritike të kohës sonë, filozofi Jurgen Habermas. Ai “u ngrit me forcë kundër tezave revizionuese të disa historianëve, që minimizonin krimet e nazistëve, duke pretenduar se Gjermania kishte vepruar ashtu për arsye të kërcënimit të komunizmit sovjetik…” (Marrë nga Edmund Jacoby, “Filozofët më të mëdhenj të kohëve”, f. 299.) Këtë aparat konceptual e këtë mentalitet kanë edhe ekstremistët e majtë. Ata në emër të progresit luftojnë e kundërshtojnë progresin, duke mohuar deri edhe të vërteta historike. Tek individë e personalitete të tilla të kombit, si Ahmet Zogu, Ali Këlcyra (Aliu si deputet në vitet 1922-1924 ka argumentuar rrezikun që i vjen demokracisë duke iu referuar Rusoit nga manitë e ndonjë pushteti dhe kërkoi të hiqej fjala “bej” se vendi ishte republikë), Medi Frashrit, Faik Konicës, shohin vetëm anën e errët të tyre. Te personaliteti i Ahmet Zogut, p.sh., veçojnë dhurimin për fron të Vermoshit e të Shën-Naunit te serbët (Shën-Nauni sot është pronë e Republikës së Maqedonisë), që pa mëdyshje janë anë të errëta të tij, por nuk u vjen për mbarë të flasin dhe për kontributet që ka ai dha për formimin e shtetit shqiptar. Te Medi Frashëri u vjen më për mbarë të pohojnë bashkëpunimin e tij me okupatorin për shkaqet që dihen, por nuk shohin anën e ndritshme të tij: luftën që ka bërë ai për bashkimin e trojeve tona, për të cilat luftoi me aq këmbëngulje Lidhja e Prizrenit. Dhunën në tërësi të dy ekstremet (i djathtë e i majtë) e përdorin për të ruajtur të paprekur fronin e tyre nga qytetarët e vet, nga politikanët dialektikë e të moderuar. Është kjo një nga arsyet që ato/ata bëjnë përpjekje ta zhveshin qytetarin nga të drejtat e tij.


12

« gossip

E enjte 7 qershor 2012 •

Britney Spears

vuan nga ADHD

B Kris Humphries:

Nuk lidhem derisa divorci me Kim të jetë finalizuar

Lajmet se Kris është lidhur me një vajzë tjetër që kishte ngjashmëri me Kim Kardashian, dolën pasi Kris ishte parë në Miami i shoqëruar me një vajzë misterioze. Por sipas burimit Kris nuk ka ende plane për lidhje derisa të finalizohet divorci me Kim. Ai është i ndërgjegjshëm për romancën mes Kim dhe Kanye dhe i uron asaj gjithë të mirat, dhe nëse Kim është e lumtur me reperin West, kjo e gëzon Kris, ka shtuar burimi. Ajo që është konfirmuar është se Kris nuk ndihet gati për lidhje dhe nuk dëshiron lidhje serioze për momentin. Dhe sa duket sikur divorci po ecën me ritme të ngadalta, kjo mund të jetë një kohë e përshatshme për Kris që të fillojë të kërkojë për dikë të veçantë.

ritney Spears vuan nga çrregullimi Adhd ( çrregullimi i pamjaftushmërisë së vëmendjes dhe hiperaktivitetit). Kjo është arsyeja pse Britney largohet nga X Factor herë pas here. Ky çrregullim ka siptomat si nervozizëm, mungesë përqëndrimi ndaj detyrave dhe paaftësi për të kontrolluar impulsin. 30 vjeçarja pjesëmarrëse në jurinë e X Factor është sjellë çuditshëm gjatë edicionit të parë të këtij shoë. Sipas një burimi Britney është diagnostikuar me këtë çrregullim në adoleshencë dhe është trajtuar me medikamente por jo për një kohë të gjatë, pasi ato interferonin me medikamentet e tjera që ajo merrte për probleme të shëndetit mendor. Producenti i X Factor Simon Cowell ishte në dijeni të historisë së Britney, përpara se të shkruhej kontrata, kështu që ai nuk është befasuar nga sjellja e saj. Mendohet se Adhd, mund të jetë një nga arsyet e paqëndrushmërisë së jetës së Britney. Ajo u martua në 2004 me shokun e saj të fëmijërisë Jason Alexander, martesë e cila zgjati vetëm 55 orë. Për herë të dytë martohet me Kevin Federline me të cilin ka dy fëmijë. Ndahet në 2006 për t`u lidhur me agjentin e saj Jason Traëick, të cilët u fejuan në 2011.

Divorcohet Debra Messing Aktorja Debra Messing i ka dhënë fund martesës së saj 10 vjeçare me Daniel Zelman. Çifti bëri të ditur ndarjen e tyre vitin e kaluar, por ata jetonin bashkë edhe pas ndarjes. Pas një viti proçedurash, divorci u finalizua për arsye papajtushmërie në çift. Ajo është duke kërkuar ndihmë për kujdestarinë e përbashkët të djalit të tyre 8vjeç. Ajo është gjithashtu duke kërkuar për mbështetje bashkëshortore dhe të fëmijës, edhe pse kjo mund të jetë vetëm një formalitet.

Katy Perry: Dua të bëj seks me Rihanna

Arrestohet vajza e Demi Moore dhe Bruce Willis Vajza e Bruce Willis dhe Demi Moore Scout është arrestuar në New York për konsum të pijeve jo për moshën e saj. Kur ajo është pyetur nga policët është prezantuar me identiteti të rremë. Kjo nuk është dukur e besueshme për policët dhe kanë këmbëngulur për të treguar të vërtetën. Scout është vërtet në telashe. Përdorimi i një identiteti të rremë përbën një krim, por fakti që është vajza e Bruce dhe Demi mund t`ia bëjë asaj më të lehtë.

Katy Perry është shprehur në një intervistë televizive amerikane se dëshiron të bëjë seks me shoqen e saj të ngushtë Rihanna. Kur u pyet nga gazetarja nëse do të bënin ndonjë këngë bashkë, Perry tha: “Nuk do të bëjmë këngë bashkë, por do të bëjmë thjesht seks.” Perry deklaroi gjithashtu se nuk i dëgjon këngët e saj kur është në shtrat me dikë: “Do të ishte kulmi të bëje seks me këngët e tua në sfond. Nuk jam aq narciziste.” Ndërsa, si vajzë e mbarë që është, Perry nuk iu përgjigj pyetjes se kush ishte pozicioni i saj i preferuar gjatë seksit.


speciale • E enjte 7 qershor 2012

»

13


14

« dossier

E enjte 7 qershor 2012 •

Ex katedra, ex libris:

Gjendje konfliktuale mendore e Shqipërisë Nga albert kotini

N

(vijon nga numri i kaluar)

ë revistën “Drini” nr.12, 1 dhjetor 1942, me titull “Shqipëria në kohët e vjetra”, shkruhet: “Sipas mitologjisë, heroi Kadmos dhe e shoqja e tij Armonia, që ishte vajza e hyjneshës Afërdita dhe i perëndisë së luftës Ares, lanë Fenikinë, vajtën në Greqi, ku themeluan Tebën dhe që këtu erdhën në Shqipëri. Këta të lumtur, lindën një fëmijë që mori emrin “Ilyrios”. E vërteta është se që në kohët e para iliranët nuk formuan një komb të vetin, sikurse persët, egjiptianët, romakët dhe për pasojë raca iliriane u karakterizua nga grindje të pareshtura të fiseve. Nga fundi i shekullit V para Krishtit mbreti - tha Rypas, - futi te molosët qytetërimin helenik dhe mbas vdekjes së tij erdhën shumë mbretër të tjerë. Kjo derisa Pirroja i Epirit tregoi cilësitë e vërteta të ilirëve.” Në revistën “Drini” korrik ’44, me titull “Ilirët dhe shqiptarët”, shkruhet: “Në perëndim deti Adriatik nuk përbënte kufirin e vërtetë të popullit të dendur ilir. Pjesa më e madhe e bregut lindor të Gadishullit të Apenineve banohej prej fiseve të tij... Në krahinat Picenum e Napuli ishin vendosur venetët, liburnët, picenët, meapët e japigët, të cilët kishin që të gjithë gjuhë e qytetërim ilir. Disa vjet më parë për të studiuar origjinën e popujve të ndryshëm merrej për bazë interpretimi i legjendave të trashëguara nga grekët e vjetër dhe latinët dhe besohej se djepi i zhvillimit e i përhapjes së popujve e të qytetërimit ishte Azia mesdhetare.” Për sa më sipër, pse nuk përmenden asnjëherë legjendat e fiseve ilire të mësipërme. E veçanta e origjinës pellazgo-ilire, që ka mbetur deri në ditët e sotme dhe që nuk jepet përgjigje nga autorë të shquar grekë apo italianë, kanë të bëjnë me zakonet karakteristike të arbëreshëve në këto dy vende. Kështu, p.sh., për ritin e zisë autori italian Aleksandër Serra në revistën “Drini” nr. 5, 15. 5. 1943, shkruan shkrimin me titull “Riti i Zisë”, që përmban: “Një nga vajtimet që kemi dëgjuar në Spezano Albaneze (Cosenza) ka të bëjë me një ceremoni mjaft të vjetër, që nga kohërat legjendare të Homerit. Zakonet e vdekjes, pothuajse të zhdukura në shumë koloni, paraqesin në realitetin më të gjallë ndjenjën e thellë për të vdekurin.” Edhe në Greqi arvanitasit kanë trashëguar ritet e zisë, të cilat shpjegohen vetëm me origjinën pellazgo-ilire. Për sa u përket zakoneve të tjera që kanë të bëjnë me dasmat martesat, si tek arbëreshët e Italisë, ashtu dhe tek arvanitasit e Greqisë mjaft autorë grekë dhe italianë janë të befasuar me këtë origjinalitet, që nga kostumet e veshjeve, këngët e vjetra të tyre dhe mbi të gjitha të pangjashme me këtë trevë. Kështu, këta autorë grekë dhe italianë, që i përmendin në shkrimet e tyre të veçanta, kur vjen puna për t’i botuar zyrtarisht në historinë e tyre kombëtare, heshtin. Kështu, p.sh., lumi i Bistricës, që derdhet në Butrint, është lumi i Kaonisë së moçme. Ky lum në fillim quhej Dhodhonë dhe prej refugjatëve trojanë u quajt Skamandris, si lumi i Trojës, më vonë Simois dhe kur u pushtua nga sllavët, i mbeti emri Bistrica. Sipas gojëdhënave, poshtë lagjes “Ali Agat” të Konispolit është Qafa e Stismës në faqen e malit Saraqin, ku ka edhe mure të vjetra pellazgjike. Qyteti i vjetër i quajtur “Kestrimi” gjendet ndërmjet Konispolit dhe Mursisë, zbulohet nga misioni arkeologjik italian, si më të vjetrat nga ato të Butrintit. Kjo prej refugjatëve trojanë u quajt “Troa” dhe “Ilian”. Influenca e ilirëve në Romë reflekton kur u nda perandoria prej Dioklecianit, ku nga të katër ofiqet më të rëndësishme tri u zunë prej ilirëve. Arbëreshi i shquar P. Lorenzo Tardo më 10 maj 1943 shkruan: “Manastiri shqiptar i Mezzo Jusos, në Sicili, për meritë të themeluesit të tij Andrea

Në revistën “Drini” korrik ‘44, me titull “Ilirët dhe shqiptarët”, shkruhet: “Në perëndim deti Adriatik nuk përbënte kufirin e vërtetë të popullit të dendur ilir. Pjesa më e madhe e bregut lindor të Gadishullit të Apenineve banohej prej fiseve të tij... Në krahinat Picenum e Napuli ishin vendosur venetët, liburnët, picenët, meapët e japigët, të cilët kishin që të gjithë gjuhë e qytetërim ilir. Disa vjet më parë për të studiuar origjinën e popujve të ndryshëm merrej për bazë interpretimi i legjendave të trashëguara nga grekët e vjetër dhe latinët dhe besohej se djepi i zhvillimit e i përhapjes së popujve e të qytetërimit ishte Azia mesdhetare.”

Reres, e kishte filluar më 1609 këtë veprimtari, ku pjesa më e madhe e murgjërie të tij janë shqiptarë të kolonive të Sicilisë dhe të Kalabrisë. Vetë Lorenzo ka lindur në Kontesa Entellina në Sicili dhe flet për origjinën e tij. Në qoftë se historia kombëtare e Greqisë nuk e pranon Dodonën si një faltore të ilirëve të vjetër, po ashtu edhe historia kombëtare e Italisë, nuk pranon, që fiset ilire të elimëve krijuan disa qytete të origjinës së tyre, si p.sh. Segesta, Erice, Entella ose Kontesa Entellina, atëherë na duhet të sjellim prova të tjera. Albumi kulturor turistik “Duke vizituar Sicilinë” nuk mohon dot faktet e ekzistencës së popullit elim. Mirëpo Tuqiditi i konsideronte të ishin Trojanë, që erdhën mbas shkatërrimit nga Akejtë, sipas Homerit në shekujt XII-X para Krishtit. Grekët erdhën në Sicili në shekullin VIII. Komuniteti erice besohet të ketë prejardhje trojane, që krijoi dhe Romën. Mirëpo autori i shquar J. C. Hophouse në librin e tij “Udhëtim nëpër Shqipëri”, botuar në Londër më 1813, dhe autorët e tjerë, si N.G.L Hammond, Oksford 1967, në librin e tij “Epiri” dhe autori Donald M. Nicol, Oksford 1957, me titull “Despotati i Epirit”, midis të tjerave përmendin se: “Luftanija “Aphrodite A. Eneas” është zbuluar nga Dyonis Halicarnasius, që kjo luftanije iu afrua brigjeve të Ambrakisë, kur Roma mori nën kontroll Epirin, mbas vitit 1067 para Krishtit. Kjo luftanije për trojanët dhe për pasardhësit e kryetarëve të Trojës solli Helenin dhe Enean në Butrint, aq sa vunë dhe meratë e vendeve të reja për luftanijen e perëndeshës së tyre. Në përshkrimin që bën Straboni thotë: Epirotët janë amfilokians të kufizuar në brendësi të maleve iliriane. Ata janë të ndarë në grupe, si molosianë dhe grupin tjetër veriorë të përbërë nga Lynce Stae Deuriopus, Pelagonia, Tripalitis, Erodi, Elimia dhe Eratyra”. Është interesante për t’u theksuar se Tuqiditi pranoi traditën e trojanëve për t’u vendosur në Erykx dhe Segesta. Faqet e sëpatës në bronz të ndodhura te Dodona janë ndodhur dhe në Sicili. Dallimi i kulturës italiane me atë greke duhet nisur që nga fiset doriane, që zbarkuan në Jug të Italisë së bashku me fiset ilire dhe gjetën grupet latine të quajtura Osqit e Umbrit, në shkrirje me fiset ilire Venet e Mesat. Për këtë përzierje fisesh grekësh të vjetër, ilirësh të vjetër dhe latinësh, flasin zbulimet arkeologjike në Sicili, por dhe mjaft toponime të vjetra, që argumentojnë lidhjet e ngushta të kësaj treve me të gjithë popullsinë e lashtë mesdhetare. Me këtë popullsi nuk mund të përjashtoheshin pellazgoilirët, edhe pse sipas Stefan Bizantinit, italianët e Jugut i shtruan pellazgët dhe i përdorën si skllevër të tyre. Kultura latine (kupto “Eneida”) në përgjithësi ajo folklorike, apo e kultivuar kanë qenë produkt i shekujve IV-VI të erës sonë, kohë kur përfundon epoka aleksandrine. Si rrjedhojë edhe krijimtaria e trashëgimisë popullore shqiptare në eposin legjendar dhe baladat, datojnë me këtë 10-vjeçar. Për të provuar sadopak praninë e fiseve ilirie elime në Sicili duhet që t’i referohem edhe materialeve të kulturës arkeologjike, që kanë të bëjnë me vendbanime të fortifikuara ilire, me qeramikën dhe zbukurimet e tyre. Tipare të kulturës ilire janë ato me objekte metalike dhe të stolive, ndërsa analiza onomastike zbulon emra të përveçëm dhe gjeografikë, ku shkrimtarët e kohës antike tregojnë se nuk kanë lidhje me gjuhën helene, por vërtetojnë të kundërtën. Nga mbishkrimet e zbuluara në Dodonë dhe ato në Teatrin e Butrintit janë nga këto emra ilire, si Amynta, Anija, Nona, Genth, Admet, Epihod etj., që i gjejmë dhe në pjesë të tjera ku kanë shkelur ilirët. Po kështu nuk i përkasin aspak kulturës greke emrat e krahinave epirote, si: Molosia, Atamania, Anfilohia, Prosaibia, Teprotia, Kaonia. Po ashtu dhe emrat e lumenjve Aon, Aheron, Ahelon, Thyamis. Emra të maleve, si Tomorr, Asnan (Dy anët e Këlcyrës). Mjaft mbishkrime greko-latine nuk do të thotë se ilirët janë grekë apo romakë. Straboni një pjesë të il-

irëve konsideronte si bilingë, popuj që flisnin dy gjuhë. Mjaft autorë shqiptarë dhe të huaj flasin shumë për Dodonën pellazgjike apo për ABC-në pellazgjike, e deri te “Iliada” e Homerit, libër I, që fillon me fjalën “mënia”, e cila zbërthehet vetëm me shqipen e vjetër. Në thesarin e trashëgimisë popullore autori Fatos Mero Rrapaj në librin “Rënkimet e Çamërisë”, botuar në Tiranë në vitin 1995, nga faqe 13-28, argumenton me gojëdhëna të mbledhura në trevën e Labërisë dhe të Çamërisë për fisin ilir të elimëve. Prej këtij autori kemi: “Këto tregime pellazgo-ilire të mbledhura nga populli për elimët janë dëshmi e ekzistencës së një fisi të lashtë ilir me banim pranë Trojës, rreth shekullit XII, para erës së re, që u dynd së pari drejt brigjeve të Vardarit, pastaj në Labëri e Çamëri, e më në fund në Siçili. Historianët dhe arkeologët e huaj e shqiptarë njohin si ngulim të elimëve te ne vetëm Butrinin, por për popullin ai shtrihet nga Lumi i Vlorës e në tërë Çamërinë. Me emrin e elimëve lidhen mjaft toponime kalash, varresh, gurësh, arash, pusesh, si dhe legjenda, në të cilat ato janë personazhe viganesh.” Autori ka mbledhur në popull mbi 48 fakte të tilla, të cilat mund të shërbejnë si objekt studimi për gjenezën që në kohët pellazgjike të fiseve ilire me emrin “elim” të ndodhura edhe në Sicili. Elimët paraqiten në këto dëshmi si figura mitike, mjaft gjigantë e të fuqishëm dhe me një trashëgimi të një populli punëtor e miqësor. Përveç legjendave mjaft të trashëguara në këtë përmbledhëse popullore deri në ditët e sotme të bëjnë përshtypje toponimet e mbetura në trevën e Labërisë dhe të Çamërisë. Kështu, p.sh., në kalanë e Kuçit, në fushën e Gropës dhe në kalanë e qytezës (Mazrek-Çamëri), punonin elimët, që ngrinin kala. Toponime me emrin “elim” janë në kalanë e Grikave (Paramithi) në mal të Bozhurit, në kalanë e Grumanit (Filat), në fshatin (Luarat) është guri i elimëve, në Arpicë është kodra me emrin “Elimokastër” apo puseve, që iu thonë “Sterat e Elimëve”. Në fshatin Grikë të Paramithisë është vendi që edhe sot quhet “Tre Gurët e Elimëve”. Në Arpicë, ka qënë dhe është “Grava e Elimit”, që para 100 vjetve iu vu emri “Grava e Vejko Bardhit”. Në Kuç të Gumenicës është edhe sot vendi që quhet “Ullinjtë e Elimëve”. Nga sa më sipër, këta emra vendesh, të një kulture arkeologjike apo toponimesh të skalitura në gurë kalash, varresh dhe shkëmbinjsh, nuk mund të lihen në heshtje nga kultura greko-romake edhe në këtë fillim të shekullit XXI. Për sa më sipër ekzistojnë mjaft burime autorësh antikë, grekë dhe romakë, të albanologëve të huaj dhe mbi të gjitha të një pasurie të trashëgimisë popullore, të cilat na vlejnë për të mbrojtur vlerat tona kombëtare. Në këtë mënyrë në kulturën europiane dhe botërore ka vend për t’u pranuar teza të tilla: Epirotët, janë një fis iliro-pellazg; mitet dhe mitologjia, nuk është një boshllëk që mund të lejohet e përvesohet nga pasardhësit e tyre greko-romakë; Dodona është krejt pellazgjike; mjaft toponime zbardhen me gjuhën shqipe; mjaft emra heronjsh dhe legjendash shpjegohen me gjuhën shqipe. Historianët e mëdhenj, që nga Momseni e të tjerë, argumentojnë në veprat e tyre se venetët, lapigët, mesapët, para formimit të Romës ishin ilirianë, gjë që nuk përjashton, se edhe elimët, ishin një fis ilir i nisur që nga Troja-Butrinti-Sicili. Prandaj është më tepër me vlerë se kurrë sentenca e historianit gjerman e shkruar në vitin 1949, Hans Krahe, se: “Pa ilirët as Romë nuk do kishte, as romakë, as Spartë, as spartanë”. E njëjta gjë mund të thuhet se pa kulturën pellazgo-ilire nuk mund të ketë kulturë greko-romake të pastruar që nga lashtësia e deri më sot, vetëm se nuk ka ekzistuar e dokumentuar gjuha e vjetër iliro-pellazge. Këto shkrime do të dalin në kohën e duhur, ashtu siç po zbulohen nëpër pllaka guri dhe argjili, mjaft emra që zbërthehen, nga kjo gjuhë. (fund)


HIPOTEKAT •E

enjte 7 qershor 2012

»

15

FILLON ZBATIMI I PROJEKTIT TË REGJISTRIMIT FILLESTAR NË “ALI DEMI” DHE “SHKOZË”

Pronat, hipotekim një pjese të Tiranës Nga sot deri më 21 korrik pronarët mund të plotësojnë dosjet

N

is afishimi publik për Regjistrimin Fillestar të Pasurive të Paluajtshme, Nr. 8180, të qytetit të Tiranës. Ky afishim bëhet respektivisht në territorin e Zonës Kadastrale Nr. 8180, saktësisht në adresën, rruga “Ali Demi” Nr. 213, përballë ish-komisariatit të policisë, Tiranë. Baza e sistemit të regjistrimit fillestar të pasurive të palu-

EMRI I PRONARIT 10 Bashkepronaret Mumajesi 12 Bashkepronare 12 Bashkepronare 12 Bashkepronare 12 Bashkepronare 12 Bashkepronaret Hyka 12 Trash. Mumajesi 13 Bashkepronare 13 Bashkepronare 13 Bashkepronare Hyka 13 Bashkepronare Hyka 13 Bashkepronare Hyka 13 Bashkepronare Hyka 13 Bashkepronaret Hyka 13 Bashkepronaret Hyka 13 Bashkepronaret Kadiu 13 Bashkepronaret Kadiu 13 Bashkepronaret Kadiu 14 Bashkepronar Maçi 14 Bashkepronare Kadiu 14 Bashkepronaret Rarani 14 Bashkepronaret Rarani 19 Bashkepronar 19 Bashkepronar 19 Bashkepronare 19 Bashkepronare 19 Bashkepronare 22 Bashkepronar 22 Bashkepronare 23 Bashkepronare 23 Bashkepronare 23 Bashkepronare 23 Bashkepronare Kadiu 33 Bashkepronare 9 Bashepronaret Zhegu 9 Bashkepeonare 9 Bashkepronare 9 Bashkepronare 9 Bashkepronare 9 Bashkepronare 9 Bashkepronare 9 Bashkepronare 9 Bashkepronare 9 Bashkepronare 9 Bashkepronare 9 Bashkepronare 9 Bashkepronare 9 Bashkepronare Kadiu 9 Bashkepronare Kadiu 9 Bashkepronare Kadiu 9 Bashkepronare Kadiu 9 Bashkepronare Kadiu 9 Bashkepronare Kadiu 9 Bashkepronare Kadiu 9 Bashkepronare Kadiu 9 Bashkepronare Kadiu 9 Bashkepronare Zhegu 9 Bashkepronare Zhegu 9 Bashkepronare Zhegu 9 Bashkepronare Zhegu 9 Bashkepronare Zhegu 9 Bashkepronare Zhegu 9 Bashkepronare Zhegu 9 Bashkepronaret 9 Bashkepronaret 9 Bashkepronaret Kadiu 9 Bashkepronaret Zhegu Abaz Lekdush Abaz Caush Cela Abdi Nezir Xhalloca Abdyl Keta Abdyl Keta Abdyl Ibrahim Shabani Abdyl Islam Tabaku Abdyl Kadri Çaushi Abdyl Vehbi Agastla Adela Agron Haxhillari Adelina Asllan Lipo Adelina Qirjako Nace Adelina Ramazan Vllacaj Adem Gashi Adem Ali Isufi Adem Daut Dautaj Adem Ramadan Xhurxhi Adhurim Koxheri Adil Dilaver Musabelli Adil Islam Jahelezi Adnan Godo Kerpi Adnan Qazim Shtufi Adnand Estref Myrteza Adrenalina Mejani Adrian Cingu Adrian Fejzo Adrian Kili Adrian Agim Vishnaj Adrian Anesti Lipe Adrian Dervish Hoxha Adrian Dervish Hoxha Adrian Hasan Kora Adrian Kasem Asllani Adrian Sefer Kazazi Adrian Sefer Kazazi Adrian Shaqir Demiraj Adrian Shaqir Demiraj Adrian Shaqir Demiraj Adrian Sulejman Pashaj Adriana Beti Adriana Prifti Adriana Viron Goxhamataj Adriatik Buzali Adriatik Buzali Adriatik Ivzi Nazarko Adrijan Ahmetajj Aduerd Nuredin Lilaj Aferdita Kamberi Aferdita Kombi Aferdita Konesha Aferdita Paskali Aferdita Qamili Aferdita Shehu Aferdita Shehu Aferdita Shehu Aferdita Shehu

Aferdita Tuzi Aferdita Tuzi Aferdita Zace Aferdita Bilal Vllasaj Aferdita Halil Paskali Aferdita Jani Canaj Aferdita Jonuz Mero Aferdita Kosta Petrollari Aferdita Muco Zelaj Aferdita Rifat Hardhij Aferdita Sami Shehu Aferdita Sami Shehu Aferdita Sami Shehu Aferdita Sami Shehu Aferdita Sami Shehu Aferdita Sami Shehu Aferdita Sami Shehu Aferdita Skender Zhegu Afrim Cibaku Afrim Hasani Afrim Shkalla Afrim Halit Ruli Afrim Haxhi Hoxha Afrim Haxhi Hoxha Afrim Shefqet Bodi Afrim Xhemal Sina Afrom Hallaci Afroviti Basha Agim Alikaj Agim Bajrami Agim Beqaj Agim Beqaj Agim Dervishi Agim Drapi Agim Figjolli Agim Gazneli Agim Krasta Agim Mumajesi Agim Mumajesi Agim Mumajesi Agim Mumajezi Agim Pullazi Agim Pullazi Agim Shehu Agim Shehu Agim Ahmet Ndreu Agim Ali Noka Agim Avdi Staojku Agim Enver Sulollari Agim Fiqiri Molla Agim Gani Beuzia Agim Gani Bruzia Agim Hamdi Tahiri Agim Hysen Domi Agim Ismail Cani Agim Ismail Dhoga Agim Kadri Alushi Agim Kadri Alushi Agim Kadri Alushi Agim Kareman Saliaj Agim Mehmet Ndreu Agim Met Matilia Agim Muco Bedo Agim Mucos Bedo Agim Myslim Shehu Agim Myslim Shehu Agim Myslim Shehu Agim Myslim Shehu Agim Myslym Shehu Agim Myslym Shehu Agim Neim Yzo Agim Neim Yzo Agim Neimi Yzo Agim Osman Ismaili Agim Riza Kallcaku Agim Sabit Sinoimeri Agim Safet Sinani Agim Sami Bundo Agim Selim Beqo Ago Faik Nezha Agron Come Agron Çomo Agron Elezi Agron Hasrama Agron Hasrama Agron Hasrama Agron Lake Agron Lilaj Agron Lilaj Agron Lilaj Agron Lilaj Agron Lilaj Agron Malaj Agron Seferi Agron Shehu Agron Velo Agron Ahmet Duro Agron Arif Maqellari Agron Daut Etsi Agron Eshtref Vllaçaj Agron Hekuran Lilaj Agron Hekuran Lilaj Agron Hekuran Lilaj Agron Llaqi Sharra Agron Mitat Tuçi Agron Nehat Kuca Agron Njazi Agastro Agron Rexhep Tusha Agron Rufat Malaj Agron Rufat Malaj Agron Vath Patoku Agron Xhevit Mimini Agush Karameta Ahmet Petrica Ahmet Xheba Aida Coku Aida Peca Aida Abdulla Sadiku Aida Luan Caushi Aishe Allmeta Aishe Muca Aishe Mumajezi Aishe Pulleja Aishe Pulleja Aishe Pulleja

ajtshme krijohet nëpërmjet procedurës së Regjistrimit Fillestar të Pasurive të Paluajtshme nën drejtimin e Kryeregjistruesit të Shqipërisë. Periudha e Afishimit Publik do të vazhdojë 45 ditë kalendarike, pra nga data 7 qershor deri më datë 21 korrik. Të gjitha subjektet private dhe shtetërore që kanë të drejta pronësie, ose të drejta

Aishe Pulleja Aishe Pulleja Aishe Pulleja Aishe Pulleja Aishe Pulleja Aishe Demush Mucaj Aishe Dini Mataj Aishe Nebi Durra Aishe Nebi Durra Aishe Nebi Durra(Jakovi) Ajamt Lako Ajaz Shaban Selimaj Ajet Shema Ajten Vllacaj Ajton Eshref Cllacaj Alban Bidalloni Alban Xhili Alban Ilirjan Qinami Alban Isak Zejneli Albana Sama Albana Shahu Albana Tabaku Albana Tabaku Albana Tabaku Albana Zaimi Albana Gani Kaba Albana Gani Tafa Albana Hamdi Vladi Albana Myftar Sinomati Albana Qaza Farruku Albana Shefit Dosti Albana Xhemal Leshi Albano Alla Albano Kapexhiu Albert Daci Albert Dehirneli Albert Sheko Albert Besim Bura Albert Qani Mance Albert Skender Mece Albi Mako Albina Fuat Breshanaj Albina Ndue Ndreu Albion Gjoka Albtelecom Sh.A Tirane Albtelekom Sh.A Alda Mekail Prence Alda Zef Kraja Aleko Jorgo Zaimi Aleks Kycyku Aleksander Grabocka Aleksander Laci Robaj Aleksander Pierin Martini Aleksandra Cajo Aleksandra Shala Aleksandra Troka Alfred Bylyku Alfred Floka Alfred Gunga Alfred Nocaj Alfred Bedri Bbubjaku Alfred Etem Caushi Alfred Lavdosh Veshaj Alfred Shefqet Pepa Ali Balliu Ali Kaci Ali Karroci Ali Dalip Berberi Ali Dem Vraja Ali Dervish Driza Ali Din Dushaj Ali Neshat Shenepermeti Ali Ramazan Karroci Ali Seit Celiku Ali Selman Sela Ali Xhemal Q2esja Alida Taco Aljosha Gani Lolaj Alket Besim Rryci Alket Elmas Halitaj Alket Skender Seferi Alketa Gorica Alketa Poci Alketa Muharrem Hasa Alketa Sotir Ktona Alkida Tajar Petamaj Alma Deçka Alma Duro Alma Strazimiri Alma Agron Kraja Alma Agron Nurellari Alma Bexhet Gjetolli Alma Brahush Velias Alma Ibrahim Gedaj Alma Ismail Cegrani Alma Napolon Duro Alma Napolon Duro Alma Qezarit Ciko Alma Stefan Hoxha Alma Stillo Hajrullai Almaida Sevo Almir Xhakollari Almira Mahmut Murati Alpin Sulejman Galo Alpina Qiriazi Lulo Altin Bakullati Altin Ibrahimi Altin Mara Altin Pepa Altin Prifti Altin Zerani Altin Dylber Bregu Altin Eqerem Muca Altin Gezim Aluku Altin Gezim Halili Altin Habib Zerani Altin Medi Dule Altin Ramadan Musabelliu Altin Serjan Ribaj Altin Vasil Minga Altin Zihni Toska Alush Femi Hakorja Amali Jakubini Amarild Frederik Duka Ana Roshi

Ana Telo Ana Ibrahim Shabani Ana Jorgji Xhaxhie Ana Ramadan Kaduku Anamaria Llukan Husi Anastas Janaq Kokeri Anastas Janaq Kokeri Anastas Janaq Kokeri Anastasi Qirjako Anastasia Misto Qirjako Anastasia Misto Qirjako Andi Ibro Andi Jorgo Koraqi Andi Skender Dervishi Andi Thanas Koci Andon Cici Andon Selman Diamanti Andoneta Mustafa Gega Andrea Bilbil Stergjiu Andrea Foto Kerkeshi Andrea Naqo Peci Andrea Nazmi Celemengo Andrea Vasil Kushti Andri Vasku Andrian Thanas Vaso Anduela Pinguli Aneme Aredin Mata Anesti Petro Gogo Angjelina Aleksander Gilardi Angjeliqi Papalilo Angjellar Todi Qyli Angjelo Kazo Angjelo Kazo Anian Rizvani Anida Molla Anila Gjerasi Anila Gunga Anila Minxha Anila Pershtjefni Anila Cimi Pipa Anila Haki Ramaliu Anila Ndue Ndreca Anila Sejdi Brahimi Anila Shahin Karafili Anila Tajar Hasaj Anila Theodhori Duni Anilda Muharrem Manushi Anita Vasili Anita Zaimi Anita Sulce Jonuzaj Anjeza Dashi Anjeza Shabani Anorijan Jemin Bulica Antasha Jorgji Dhago Anthulla Spiro Qirici Antigoni Bulku Antigoni Papingu Antigoni Qemoro Papastathi Anton Frrok Nikolli Antoneta Cela Antoneta Mehmetaj Antoneta Qorri Antoneta Hetem Gramozi Antoneta Qako Veliu Antoneta Stavro Njehrrena Anxhela Daja Anxhela Zenel Daja Aqif Hasan Muca Aqif Haxhi Peza Arben Banka Arben Bastari Arben Cici Arben Cici Arben Disha Arben Manga Arben Mumajesi Arben Mumajezi Arben Mumajezi Arben Murati Arben Rushiti Arben Shehaj Arben Shijaku Arben Shijaku Arben Shijaku Arben Shijaku Arben Shijaku Arben Topçiu Arben Uznova Arben Yberishmi Arben Aleksander Coka Arben Bajram Leka Arben Bajram Shima Arben Bashkim Kamani Arben Beqir Cullai Arben Besnik Carkanji Arben Demir Carkanji Arben Demir Carkanji Arben Hajredin Mucaj Arben Hamnit Osmani Arben Hysen Vyshka Arben Ibrahim Ismailaj Arben Ibrahim Lushaj Arben Jani Leshica Arben Kadri Merruko Arben Koli Medha Arben Mehmet Hyseni Arben Muharrem Vrapi Arben Nexhmi Ballka Arben Niko Kola Arben Orhan Sinani Arben Orhan Sinani Arben Orhan Sinani Arben Osman Cela Arben Panajot Vaja Arben Petrit Dakli Arben Qamil Drapi Arben Ragip Haxhia Arben Ragip Haxhiu Arben Raif Mane Arben Rakip Haxhiu Arben Reshat Rustemi Arben Reshit Koci Arben Rexhep Sana Arben Sabaudin Xhelaj Arben Sadik Kastrati

të tjera reale mbi pasuritë e paluajtshme në Zonën Kadastrale Nr. 8180 të qytetit të Tiranës, duhet të paraqiten që të verifikojnë Regjistrimin Fillestar të pasurive të tyre. Në këtë fazë të këtij procesi, është i rëndësishëm bashkëpunimi i ngushtë i të gjithë personave, që kanë të drejtë mbi pasurinë, me ekspertët,

Arben Spahi Beqiri Arben Spahi Beqiri Arben Sulejman Qose Arben Xhemal Mumajesi Arben Ymer Filja Arben Zef Frroku Arber Fazliu Arber Lulzim Collaku Arbi Agim Qinami Arbi Agim Qinami Ardian Meni Ardian Nasho Ardian Zhegu Ardian Cfetan Mazniku Ardian Cfetan Mazniku Ardian Daut Elezi Ardian Sali Dautaj Ardian Xhevahir Koja Ardiana Shiba Gerdeci Ardit Baraku Ardit Ibrahim Mustafaj Ardit Ibrahim Mustafaj Arenc Dilaver Lala Argita Frashri Argjenda Shaban Mulleti Arian Bushati Arian Kapaj Arian Lika Arian Andon Sheti Arian Andon Sheti Arian Bajram Maloku Arian Isan Dervishi Arian Theodhor Dante Ariana Muhamed Dosti Ariana Sinan Zeneli Ariel Shenkolli Arif Kamberaj Arif Kamberaj Arif Lamce Arif Xhemal Ahmeti Arife Qehajaj Arjan Dhama Arjan Kraja Arjan Llanaj Arjan Agim Mumajesi Arjan Ali Sokol Arjan Andon Sheti Arjan Bardhyl Shkodra Arjan Gafur Olldashi Arjan Hysen Zaimi Arjan Hysen Zaimi Arjan Mynyr Begaj Arjan Riza Hoxha Arjan Zenel Durresi Arjan Zenel Durresi Arjana Arapi Arjana Elmazi Arjana Frasheri Arjana Karaj Arjana Peposhi Arjana Zajmi Arjana Qemal Lika Arjana Sinan Zeneli Arjanit Jorgji Gjini Arjet Kula Arjeta Kujtim Sokoli Arjeta Musa Hysolli Arjola Arqile Lula Arlind Aristoteli Dhamo Armand Berdo Bejo Armand Hysen Brahimaj Armand Medim Kambo Armand Myftar Durmishaj Armand Myftar Revania Armand Zyhdi Faja Armanda Sotiraq Nakolli Armando Cala Armando Cala Armando Cimbi Armela Arben Vogli Armelin Kozma Bardhi Armend Bektash Gedaj Armir Rada Arnis Novosela Arnis Novosela Arnis Novosela Aroland Aristidh Ngjelo Arsen Myslym Belo Arsen Myslym Lelo Arsen Nazmi Kurti Arsen Safet Goxhaj Arshi Adem Idriza Arsino Grigor Riustemaj Arsino Vaith Heba Arta Muka Arta Sufa Arta Bedri Nurishmi Arta Bujar Beqiraj Arta Faslli Zemazi Arta Neshet Hamiti Arta Pjeter Ramas Artan Cela Artan Daja Artan Dauti Artan Kondaj Artan Llanaj Artan Llanaj Artan Mano Artan Tota Artan Ahmet Durro Artan Haki Koxha Artan Hamit Deda Artan Haxhi Hoxha Artan Hazbi Llanaj Artan Hysen Sinani Artan Ibrahim Hasa Artan Krenar Katroci Artan Kurt Tota Artan Musa Karmuca Artan Mustafa Alku Artan Mustafa Busha Artan Nesim Dalipi Artan Pelivan Bendo Artan Pelivan Bendo Artan Pelivan Kociu

Artan Ymer Kuka Artemisi Zoto Artur Bualli Artur Deci Artur Hajnaj Artur Jahja Artur Janku Artur Kovaci Artur Malaveli Artur Pengili Artur Pengili Artur Prifti Artur Tabaku Artur Ahmet Muca Artur Ahmet Muca Artur Beqir Sokoli Artur Bujar Burimi Artur Halit Xhaja Artur Hasan Hasani Artur Hasan Tuci Artur Haxhi Muca Artur Kadri Leko Artur Qamil Pasha Ref4093 Artur Xhevdet Rrapo Artur Xhevdet Selimi Ashim Ramazan Oshafi Asim Filjolli Asime Bardh Polisi Asime Tahir Balli Asllan Gjoni Asllan Petku Asllan Hysen Gjoni Asqeri Hairit Troka Astrit Brasha Astrit Brasha Astrit Cemulari Astrit Katroshi Astrit Kuqi Astrit Pengili Astrit Ali Belhula Astrit Bajram Musa Astrit Mitat Xhakollari Astrit Muharrem Zhegu Astrit Muharrem Zhegu Astrit Mustafa Shatri Astrit Qazim Topalli Astrit Refat Mucaj Astrit Riza Xhezairaj Astrit Shaban Shkoza Astrit Stefan Heri Astrit Vehip Isakaj Athina Nikolle Bita Athina Thimi Karaqidhi Atilio Rrenja Atlhije Meni Aurel Perparim Lamçe Aurela Arqile Duro Aurora Feim Alite Avni Alcani Avni Muca Avni Muca Avni Allaman Karaj Avni Bajram Muca Avni Bajram Muca Avni Elmaz Roshi Avni Hasan Koka Avni Kasem Vata Avni Tahir Coka Avni Zenel Selfollari Avnije Fuat Kerri Azbie Meci Aziz Shaban Limani B Bardhi B Bardhi B Bardhi B.P Mumajesi B.P Mumajesi B.P. Mumajesi B.Pronaret Hyka B.Pronaret Mumajesi B.Pronaret Mumajesi Baftisha Gjypi Baftjar Ceka Bahri Rarami Bahri Ramazan Vrapi Bajame Xhemal Collaku Bajaqme Xhemal Xhafer Bajazit Abdulla Kerpi Bajram Cupi Bajram Cupi Bajram Keta Bajram Keta Bajram Keta Bajram Kosova Bajram Kosova Bajram Kurti Bajram Morina Bajram Haki Dosti Bajram Halil Redhaj Bajram Haxhi Ceco Bajram Haxhi Dushku Bajram Hysen Hysa Bajram Hysen Hysa Bajram Hysen Shkoza Bajram Hysen Shkoza Bajram Hysen Shkoza Bajram Ibrahim Plaku Bajram Sali Keta Bajram Sali Keta Baki Mata Baki Sadik Doku Baki Sadik Doku Bako Haxhi Huta Bakushe Vasili Bakushe Ramazan Cela Bamir Shefqet Basha Banoret E Pallatit 27/2 Banushe Shameti Bardhoke Pregja Bardhosh Mahmut Lazhio Bardhyl Balla Bardhyl Balla Bardhyl Vllanasi Bardhyl Vorpsi Bardhyl Hasan Balla

duke verifikuar të dhënat në listat e afishuara. Në rast se gjatë kësaj faze konstatohen mangësi në informacionin e afishuar, atëherë pronari, si dhe personat që kanë interesa të tjera mbi pasurinë, duhet të bëjë plotësimet e nevojshme dhe t’i paraqesë vetë ato, brenda afatit të afishimit publik, në ambientin e afishimit, pranë specialistëve

Bardhyl Rem Keri Bardhylka Panariti Bardyl Sadik Belaj Bari Muharrem Bejko Bash. Mumajesi Bashkepronaret Kadiu Bashkepronaret Kadiu Etj Bashkepronaret Kadiu Etj. Bashkepronaret Kadiu Etj. Bashkepronaret Derhemi Bashkepronaret Derhemi Bashkepronaret Mumajesi Bashkepronaret Mumajesi Bashkie Xhemal Rasa Bashkim Karroci Bashkim Kuka Bashkim Mersini Bashkim Molla Bashkim Molla Bashkim Molla Bashkim Bedri Shehi Bashkim Hekuran Mersini Bashkim Iljaz Muca Bashkim Jashar Suli Bashkim Mehdi Allaraj Bashkim Muhamet Beqir Bashkim Mustafa Vishnjaj Bashkim Mynevere Rukiu Bashkim Paj Molla Bashkim Paj Molla Bashkim Paj Molla Bashkim Paj Molla Bashkim Partizan Nuri Bashkim Ramazan Keci Bashkim Selaudin Peci Bashkim Sulejman Bilbili Bashkim Syrja Mema Bashkim Syrja Shehu Bashkim Syrja Shehu Basim Shkodra Basri Cenaj Basri Enver Bilalaj Batram Milushi Bedhoshe Fatmir Gjylaci Bediha Reuf Nepravishta Bedri Faslli Buzi Bedri Qamil Shahu Bedrije Teta Bedrije Ziti Bedrije Demosh Hoxhaj Bedrije Hajdar Daka Bedrije Muharrem Hoxha Behar Kulli Behar Bajram Maloku Behije Dalipaj Behije Kallabani Beje Haki Jaup Bektash Malo Mecaj Bele Myrdar Cakaj Belnda Enver Toska Beqir Hajdar Leka Beqir Zajdin Bakalli Bere Tofik Bushi Besim Shkoza Besim Shkoza Besim Hajdar Mija Besim Haxhi Beti Besim Ibrahim Daka Besim Selman Imami Besmir Osman Xhepaliu Besmir Osman Xhepaliu Besnik Aga Besnik Aliaj Besnik Beqaj Besnik Bozo Besnik Cukali Besnik Hakrama Besnik Jaho Besnik Mancellari Besnik Muho Besnik Palla Besnik Ali Rexha Besnik Gani Rama Besnik Hasan Ceni Besnik Hekuran Gramozi Besnik Hekuran Gramozi Besnik Hekuran Gramozi Besnik Mehmet Malocalaj Besnik Shefqet Shkreta Besnik Shefqet Shkreta Besnik Shyqyri Dedja Besnik Shyqyri Dedja Besnik Tafil Palla Besnik Tahir Dautaj Besnik Xhemal Mumajesi Besnik Xhemal Mumajezi Besnike Derhemi Besnike Sinan Kariqi Bexhet Riza Strazimiri Bihane Bilal Zeneli Bije Ibrahim Bylyku Bike Gura Bilbil Nezir Buzi Bili Ndue Pjeternikaj Bisere Kasem Shala Bito Seib Muratasi Blazhe Koja Bledar Ceni Bledar Pashaj Bledar Bardhyl Lico Bledar Fejzi Nebiaj Bledar Hyska Hasani Bledar Nexhmi Zoto Bledar Skender Kumanova Bledi Skendulli Bledi Hysen Alhysa Bledjan Perparim Tare Blerim Beqir Zaimi Blerina Lazri Blerina Selfo Shalari Blerta Bimo Blerta Raif Manka Blerta Rait Manka Blerta Rait Manka Blerta Xhevat Musai

Bokarije Muharem Hysa ‘Bona’ Sh.P.K. ‘Bona’ Sh.P.K. Bora Kol Mrishaj Brikena Demneri Brikena Abedin Koci Brilant Sh.P.K Brilant Sh.P.K Brilant Sh.P.K Brilant Sh.P.K Brilant Sh.P.K Brilant Sh.P.K Brilant Sh.P.K Brilant Sh.P.K Brilant Sh.P.K Brilant Sh.P.K Brilant Sh.P.K Brilant Sh.P.K Brilant Sh.P.K Brilant Sh.P.K Brilant Sh.P.K Brilant Sh.P.K Brilant Sh.P.K Brilant Sh.P.K Brilant Sh.P.K Brilant Sh.P.K Brilant Sh.P.K Brilant Sh.P.K. Brilant Sh.P.K. Brizgida Veliaj Brunilda Allmuca Brunilda Cullhaj Brunilda Herbert Pali Bujar Bates Bujar Bllaca Bujar Dosti Bujar Dosti Bujar Hado Bujar Kosova Bujar Mancja Bujar Sallaku Bujar Sallaku Bujar Zela Bujar Zela Bujar Zhegu Bujar Zhegu Bujar Zhegu Bujar Abdyl Zhegu Bujar Demir Bibaj Bujar Durmish Shaqiri Bujar Faik Dosti Bujar Filo Dhima Bujar Myslim Pacani Bujar Qazim Shtufi Bujar Selman Lezo Bujar Veli Rami Bukurie Abazaj Bukurie Caushi Bukurie Duka Bukurie Mema Bukurie Piriu Bukurie Hajdar Bodinaku Bukurie Ibrahim Lela Bukurie Ibrahim Mirgjyshi Bukurie Riza Qordja Bukurije Agoni Bukurije Gjecaj Bukurije Koci Bukurije Llengja Bukurije Nazifi Bukurije Adem Isaj Bukurije Meço Sadiku Bukurije Ramadan Cveizi Bukurije Selman Ceka Bukurije Zyber Brojka Bukuroshe Elmaz Alikaj Burim Dervishi Celnuk Mersin Ptritaj Cez Shperndarje Sh.A Cez Shperndarje Sh.A Cizela Cani Clirim Kormaku Clirim Mekshi Clirim Adem Kormaku Clirim Ahmet Joniku Crita Myslym Goxhaj Dadan Permeti Dadine Mark Ndoj Dafina Shqair Beqiraj Dajti 1998 Sh.P.K Dajti 1998 Sh.P.K Dajti 1998 Sh.P.K Dajti 1998 Sh.P.K Dajti 1998 Sh.P.K Dajti 1998 Sh.P.K Dajti 1998 Sh.P.K Dajti 1998 Sh.P.K Dajti 1998 Sh.P.K Dajti 1998 Sh.P.K Dajti 1998 Sh.P.K Dajti 1998 Sh.P.K Dajti 1998 Sh.P.K Dajti 1998 Sh.P.K Dajti 1998 Sh.P.K Dajti 1998 Shpk Dajti 1998 Shpk Dajti 1998 Shpk Dajti 1998 Shpk Dajti 1998 Shpk Dajti 1998 Shpk Dajti 1998 Shpk Dajti 1998 Shpk Dajti 1998 Shpk Dajti 1998 Shpk Dajti 1998 Shpk Dajti 1998 Shpk Dajti 1998 Shpk Dajti 1998 Shpk Dajti 1998 Shpk Dajti 1998 Shpk Dajti 1998 Shpk Dajti 1998 Shpk Dajti 1998 Shpk Dajti 1998 Shpk Dajti 1998 Shpk

të ngarkuar me këtë detyrë te Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme të Tiranës. Të gjitha pretendimet do të shqyrtohen dhe do të paraqiten në listat e afishuara brenda periudhës së Afishimit Publik. Procesi i Regjistrimit Fillestar është falas për të gjithë pronarët dhe personat që kanë të drejta mbi pasuritë e paluajtshme.

Dalina Kristani Dalip Zhegu Dallandyshe Xhebraj Dallandyshe Zela Dallandyshe Haxhi Memi Daniela Ilirjan Molla Daniela Shefki Baraku Dardan Kastrati Dashamir Dauti Dashamir Driza Dashamir Driza Dashamir Driza Dashamir Driza Dashamir Driza Dashamir Driza Dashamir Hoxha Dashamir Hoxha Dashamir Hoxha Dashamir Kashariqi Dashamir Kosova Dashamir Bektash Belli Dashamir Isa Duza Dashamir Isa Duza Dashamir Rahip Laco Dashamire Gunga Dashnor Bualli Dashnor Hasan Murataj Dashuri Adem Koci Dashurije Myftar Qyshka Daut Qani Lacja Dave Ndue Cullhaj Dave Preng Cupi Davie Selman Jashari Defrim Mahmut Bulica Deje Keta Deje Keta Deli Durraj Delo Dine Pashaj Demir Kushta Demir Selman Tufani Denada Sytki Dragushi Denis Selim Hajdari Denis Selim Hajdari Deno Cerkenji Denuda Ciba Dervish Murati Dervish Hazis Drici Dervish Hazis Driçi Dervish Haziz Dici Desara Shkelqim Kondaj Desdemona Meni Deshira Vejsiu Destan Kadri Veliu Detar Gruda Devrian Nuredini Dhespina Zyhdi Topalli Dhimiter Lena Dhimiter Vasku Dhimiter Bajram Poli Dhimiter Irakli Fani Dhimitra Renxha Dhimitraq Leonidhes Tani Dhimitri Loni Bello Dhionis Nasi Paskali Dhoksi Zharra Dhone Alikaj Dhuli Qirjako Gjika Dhurata Cenolli Dhurata Kruja Dhurata Malaj Dhurata Ndreko Dhurata Shehu Dhurata Zhegu Dhurata Ali Bega Dhurata Azbi Yellari Dhurata Bashkim Allushi Dhurata Bojo Sinani Dhurata Josif Poshnjari Dhurata Latif Dervishi Dhurata Myftal Cama Dhurata Qerim Cane Dhurata Qerim Come Dhurata Ramazan Zaja Dhurim Alimani Diana Canga Diana Kadiu (Lasku) Diana Lasku Diana Lasku Diana Lasku Diana Lulushi Diana Metaj Diana Shehu Diana Astrit Bejleri Diana Bajram Arapi Diana Hamit Fona Diana Hasan Lolaj Diana Neshet Elmazi Dila Ndue Bushi Dilaver Kamberaj Dilaver Kotorri Dilaver Myslym Lelo Dilaver Myslym Lelo Dilaver Vath Hoxha Dile Marku Dishrim Rustem Subashi Dishrim Rustem Subashi Djana Harxhi Djana Kadiu Djana Madon Bajrami Dodona Pustina Domus Sh.P.K Domus Sh.P.K Domus Sh.P.K Domus Sh.P.K. Domus Sh.P.K. Domus Sh.P.K. Domus Sh.P.K. Domus Sh.P.K. Domus Sh.P.K. Domus Sh.P.K. Domus Sh.P.K. Domus Sh.P.K. Domus Sh.P.K. Domus Sh.P.K. Domus Sh.P.K.

Domus Sh.P.K. Domus Sh.P.K. Domus Sh.P.K. Domus Sh.P.K. Domus Sh.P.K. Domus Sh.P.K. Domus Sh.P.K. Domus Sh.P.K. Domus Sh.P.K. Domus Sh.P.K. Domus Sh.P.K. Domus Sh.P.K. Domus Sh.P.K. Domus Sh.P.K. Domus Sh.P.K. Domus Sh.P.K. Domus Sh.P.K. Domus Sh.P.K. Domus Sh.P.K. Domus Sh.P.K. Domus Sh.P.K. Domus Sh.P.K. Domus Sh.P.K. Domus Sh.P.K. Domus Sh.P.K. Domus Sh.P.K. Domus Sh.P.K. Domus Sh.P.K. Domus Sh.P.K. Domus Sh.P.K. Domus Sh.P.K. Domus Sh.P.K. Domus Sh.P.K. Domus Sh.P.K. Donald Balla Donika Nako Donika Naska Donika Radovicka Donika Ramadani Donika Skraparlliu Donika Elami Hodo Donika Kadri Zela Donika Refik Bilbili Donika Sadik Murati Donika Thanas Vaso Donus Sh.P.K Donus Sh.P.K Donus Sh.P.K Donus Sh.P.K Donus Sh.P.K Donus Sh.P.K Donuz Sh.P.K Doreta Korra Dorian Shefik Molla Dorin Matja Dorina Shima Dorina Vangjel Nasto Doroida Aleksandro Qendro Dosti Alim Dosti Drejtoria Shendetit Publik Drita Ali Drita Beqaj Drita Beqaj Drita Brojka Drita Cifliku Drita Cullhaj Drita Cullhaj Drita Cullhaj Drita Cullhaj Drita Çullhaj Drita Dino Drita Laci Drita Osmani Drita Qenaro Drita Seferaj Drita Dervish Beqaj Drita Eqerem Cullhaj Drita Lam Gjyli Mici Drita Maharrem Hamiti Drita Myslym Shameti Drita Petrit Demi Drita Riza Mulaj Drita Serjan Balli Drita Xhelo Idrizi Drita Zeqir Bualli Dritan Cali Dritan Cullhai Dritan Duckollari Dritan Gegolli Dritan Haluli Dritan Karaj Dritan Metani Dritan Pashako Dritan Spahiu Dritan Tuga Dritan Bislim Hyseni Dritan Dashamir Shena Dritan Gani Troksi Dritan Gani Zhuri Dritan Maksu T Banushi Dritan Mure Behari Dritan Musa Rama Dritan Safet Pashako Dritan Safet Pashako Dritan Safet Pashako Drite Bilo Jaupaj Duhije Turhani Duhije Turhani Duhije Turhani Duhije Zhegu Duhije Abdyl Zhegu Dule Rexhep Xhufi Durim Zeqiri Durim Qemal Zeqiri Durim Qemal Zeqiri Durim Qemal Zeqiri Durim Qemal Zeqiri Durim Riza Hakrama Durim Zenel Taci Durrahman Spaho Dushan Marku Dushan Shyqyri Shanaj Dylaver Tusha Dylbere Mysli Hudhra Dylejman Ismail Losha


16 Dylejman Ismail Losha Dylejman Ismail Losha Dylejman Ismail Losha Dylejman Ismail Losha Dylejman Ismail Losha E.K.B E.K.B E.K.B E.K.B E.K.B E.K.B Vijon V 19 F 37 V19 F34 E.K.B. E.K.B. E.Kb E.Kb Edi Bejko Edi Kole Edi Petraq Havale Edile Tako Edlira Berdulla Edlira Borici Edlira Qirjako Edlira Tala Edlira Flamur Myrteza Edlira Gani Prushi Edlira Haki Dakoli Edlira Haki Dakoli Edlira Kico Dajko Edlira Muhamet Stafa Edlira Murat Lico Edlira Permarim Sala Edlira Ramiz Copani Edlira Reiz Aliko Edmir Osman Xhepaliu Edmira Daut Hyka Edmoimd Rama Edmond Gunga Edmond Kuci Edmond Kukeli Edmond Mumajesi Edmond Mumajesi Edmond Varvarica Edmond Albert Arapi Edmond Ethem Jaho Edmond Hasan Mema Edmond Hasan Mema Edmond Hasan Mema Edmond Hasan Mema Edmond Idajet Hasa Edmond Mehmet Zajmi Edmond Mehmet Zashi Edmond Melesin Harxhi Edmond Myhedin Hali Edmond Myhedin Hali Edmonda Krasniqi(Demaj) Eduard Braho Eduard Elezi Eduard Hasani Eduard Keta Eduard Keta Eduard Keta Eduard Bajram Hasani Eduard Eshref Gonia Eduard Gani Shameti Eduard Nuredin Lilaj Eduard Sabi Cela Eduart Collaku Eduart Gjokushaj Eduart Omeri Eduart Hazis Keta Eduart Hysen Daja Eduart Ibrahim Toska Eduart Rexhep Bukli Eduart Sami Masko Edvin Bega Edvin Iljazi Edvin Kujtim Hoxha Edvin Vasil Marku Efigjeni Qendro Eftali Llazar Prishka Efterpi Irakli Koci Efti Argjir Memeti(Zhamo) Eftihia Andoni Egla Agim Hyka Eglantina Deckollari Eglantina Shehaj Eglantina Pirro Ranaj Egli Dalip Zhegu Egli Dalip Zhegu Egron Osman Banushi Ejona Sulejman Durra Ejona Sulejman Durra Ejona Sulejman Durro Ekleva Ramiz Pajaj Elavin Ismail Maja Elban Zavalani Elca Kerxhalliu Elda Hoxha Elda Liti (Dollija) Elda Rudi Elda Hysen Xhihari Elda Jovan Cerepi Elda Sadik Dushku Elefteris Themistokli Vangjeli Elena Sokrat Shytermeja Eleni Gaqi Havalle Eleni Kozma Spiro Eleta Murati Elez Ponari Elfrida Muca Eli Koreta Eli Naumi Eli Xhani Elida Dumi Elida Qose Elida Aleksander Keci Elida Esat Zeka Elida Hysen Lala Elida Sefer Reli Elida Zija Lamaj Elina Rama Elion Bebri Elis Turkaj Elisa Isufaj Elisabeta Kosta Elisabeta Niko Qirjako Elisabeta Stavri Papadhimitri Elizabeta Vasil Kosta Eljaz Kraja Elma Qerim Come Elma Qerim Çome Elmand Koshaj Elmaz Jusuf Fuga Elona Oshafi Elona Rustemi Elona Selmani Elona Shima Elona Mehill Nikollaj Elona Ramazan Kurti Elpiniqi Llambi Dasho Elta Skender Milori Elton Brahimaj Elton Hoshtai Elton Kerciku Elton Kocllari Elton Asllan Sako Elton Gjergji Macolli Elvira Elezi Elvira Rema Elvira Demir Aliaj Elvira Demir Lame Elvira Jakov Vazura Elvira Minella Joanidhi Elvira Qerim Macolla(Uku) Elvira Seladin Tela Elvis Abazi Elvis Kosturi Elvis Sula Elvis Ylli Baçi Emilin Sllaku Emilin Muhamet Sallaku

« HIPOTEKAT Emilin Muharrem Sallaku Emilin Muharrem Sallaku Emilin Muharrem Sallaku Emilin Muharrem Sallaku Emiljan Sallaku Emiljana Rusi Emin Hoxholli Emin Rame Dokushi Emin Rame Dokushi Emin Rame Dokushi Emine Arapi Emine Dako Emine Hyka Emine Hyka Emine Hyka Emine Hyka Emine Hyka Emine Hyka Emine Hyka Emine Hyka Emine Hyka Emine Hyka Emine Hyka Emine Hyka Emine Hyka Emine Hyka Emine Kadiu Emine Kasemi Emine Shanaj Emine Tafai Emine Hasan Kora Emine Hasan Kora Emine Maksut Lira Emine Myrteza Sula Emona Emin Malo Emporiki Bank Emrije Kurti Emrulla Baki Xhamani Endi Kolaveri Endri Nikoll Lula Endri Roland Doci Endrit Rarami Endrit Can Mulaj Endrit Ramiz Shkalla Ened Kuka Eneida Kerpi Enetla Zeuna Engjell Avni Neziri Engjell Musa Hibroj Engjell Skender Gazheli Engjellush Shefqet Haxhija Engjellushe Braho Engjellushe Bregu Engjellushe Bregu Engjellushe Bregu Engjellushe Cuni Engjellushe Gega Engjellushe Lato Engjellushe Shala Engjellushe Halo Bajramaj Engjellushe Jonuz Hajdini Engjellushe Namik Myzeqari Engjellushe Sherif Hoxhaj Engjellushe Shyqyri Latifi Engjellushe Veli Hodo Engjellushe Zeqir Kurti Engli Zhegu Engli Zhegu Engli Zhegu Engli Zhegu Engli Zhegu Engli Zhegu Engli Zhegu Enis Dedej Enkela Sefer Dushku Enkeleda Bega Enkeleda Ahmet Zyba Enkeleda Fadil Tafai Enkeleda Muhamet Shima Enkelejd V Gjoka Enkelejda Fadil Cakmashi Eno Dodbibaj Enrieta Hamit Lilaj Entela Dardha Entela Dosti Entela Gostivari Entela Kristuli Entela Kristuli Entela Meniku Entela Kujtim Lika Entela Liman Daci Entela Medin Tabaku Entela Vangjel Postoli EntiKombIBanesave-DrejtRajonale-Tiran Enti Kombetar Banesa Tirane Enti Kombetar Baneses Enti Kombetar I Banesave Enti Kombetar I Banesave Enti Kombetar I Banesave Enti Kombetar I Banesave Enti Kombetar I Banesave Enti Kombetar I Banesave Enti Kombetar I Banesave Enti Kombetar I Banesave Enti Kombetar I Banesave Enti Kombetar I Banesave Enti Kombetar I Banesave Enti Kombetar I Banesave Enti Kombetar I Banesave Enti Kombetar I Banesave Enti Kombetar I Banesave Enti Kombetar I Banesave Enti Kombetar I Banesave Enti Kombetar I Baneseve Tirane Enti Kombtar I Banesave Enti Kombtar I Banesave Enton Strazimiri Enver Dedej Enver Hysnelaj Enver Kadiu Enver Shijaku Enver Xhunga Enver Bajram Ceca Enver Bajram Maloku Enver Behaudin Dahri Enver Halil Biraci Enver Hasan Lamce Enver Hasan Lamce Enver Hasan Lamce Enver Hasan Lamce Enver Vasfi Barci Envi Hilko Erald Alla Erald Bajram Sula Eralda Hajdari Erdor Hysi Ergys Defrim Brahimaj Eridan Sherafedin Imami Erije Seferi Erika Xhafer Fidani Erikseni Qerim Sulaj Erion Alicka Erion Fusha Erion Shushku Erion Zeni Caco Erjola Rustami Erjon Xhalili Erjona Gezim Hoxha Erleta Mato Ermal Koka Ermal Flamur Çani Ermelinda Hekuran Sinanaj Ermelinda Seit Voshtina Ermelindja Spiro Voja Ermir Aqif Cupi Ermir Naim Bushaj Ermir Shenaj Koblera Ermira Azuni Ermira Ballkoni Ermira Kadareja Ermira Kadareja

Ermira Kadareja Ermira Mema Ermira Metka Ermira Pashaj Ermira Vrapi Ermira Gani Bilibashi Ermira Hamza Leka Ermira Sefer Hida Ermira Yzedin Hajdini Ermonela Koco Idrizi Ernest Nikolin Shkreli Ernest Nikolin Shkreli Ernis Cili Ervehe Rexhep Mecaj Ervena Ngjeli Vervari Ervene Rexhep Beqiri Ervin Zenelaj Ervin Gjovalin Dema Ervin Tafil Kaja Ervina Rexhep Demiri Erzen Kujtim Tola Esad Zela Esat Cela Esat Gani Balla Esharet Athanas Mile Eshref Sejdi Vllacaj Esma Bardhaj Esmeralda Guxim Zurro Estref Zela Et’hem Leskaj Ethem Arshi Skenderaj Etjen Tola Etleva Bardhi Etleva Gorenca Etleva Musta Etleva Abdulla Muca Etleva Fetah Shkalla Etleva Goxho Kondi Etleva Mehmet Karaj Etleva Qazim Noka Etleva Qerim Kola Etleva Vangjel Bitraj Etlira Bozaxhiu Etlira Kukaj Etmond Andrea Laci Eugen Beci Eugen Maksim Cela Eva Bardhi Eva Aleksander Dervishi Evanthi Loli Evelina Cela Eveorest Astrit Vaqarri Evgjeni Sotir Qirjako Evgjeni Vasil Alliaj Evgjenia Sotir Qirjako Evis Esat Zela Evomer Rama Evridhiqi Kekezi Ezim Kerpi Ezmerina Maçi Ezmir Zhegu Ezmir Zhegu ‘F.B.’ Konstruksion ‘F.B.’ Konstruksion ‘F.B.’ Konstruksion ‘F.B.’ Konstruksion ‘F.B.’ Konstruksion ‘F.B.’ Konstruksion ‘F.B.’ Konstruksion ‘F.B.’ Konstruksion Fabian Ibrahim Hoxha Fabjola Bullati Fabjola Lupi Fabjola Gani Kryeziu Fabrizjo Guido Meoni Fadfil Lala Fadil Lala Fadil Asllan Lala Fadil Asllan Lala Fadil Hysen Citozi Fadil Qerim Lilaj Faik Kasollja Faik Sada Faik Ali Kacollja Faik Ali Kasollja Faik Sali Hoxha Faik Sali Hoxha Faik Sali Hoxha Faik Sali Hoxha Faik Sali Hoxha Faik Sali Hoxha Faik Sali Hoxha Faik Sali Hoxha Faik Sali Hoxha Faik Sali Xoxha Faik Sali Xoxha Faik Salih Hoxha Faik Salih Hoxha Faiz Ali Markja Fajzie Shutina Farije Rames Nezaj Farik Kadri Aga Fataq Lengo Fatbardh Reshit Sokoli Fatbardha Berberi Fatbardha Dervishi Fatbardha Goxharaj Fatbardha Habibi Fatbardha Idrizi Mumajesi Fatbardha Idrizi Mumajesi Fatbardha Idrizi Mumajezi Fatbardha Idrizi(Mumajezi Fatbardha Lloja Fatbardha Mumajesi Fatbardha Nallbani Fatbardha Nallbani Fatbardha Nallbani Fatbardha Nallbani Fatbardha Nallbani Fatbardha Nallbani Fatbardha Nallbani Fatbardha Nallbani Fatbardha Nallbani Fatbardha Nallbani Fatbardha Permeti Fatbardha Zace Fatbardha Zhegu Fatbardha Besim Dibra Fatbardha Caush Bejko Fatbardha Dema Zalli(Kuinta) Fatbardha Esat Qazimi Fatbardha Idajet Bejko Fatbardha Kamber Manka Fatbardha Reshat Agolli Fatbardha Reshit Sokoli Fatbardha Sami Zyba Fatbardha Sefer Shaba Fatbardha Xhemal Mumajesi Fatbardha Xhevat Bilbili Fatime Bejko Fatime Braci Fatime Cani Fatime Cullhaj Fatime Cullhaj Fatime Dollapi Fatime Levani Fatime Spahiu Fatime Tola Fatime Toska Fatime Asllan Hasaj Fatime Bajram Doci Fatime Daut Muca Fatime Hamid Veseli Fatime Hekuran Memishi Fatime Hidri Demetja Fatime Maliq Celaj Fatime Muharrem Banushaj Fatime Rahim Hykollari Fatime Sulejman Lika Fatime Xhafer Keta Fatjon Balla

Fatjon Balla Fatjon Balla Fatjon Balla Fatjon Haxhi Merko Fatjon Idris Hoxha Fatjon Ilirian Molla Fatjon Melaki Pula Fatma Hysen Tafili Fatme Hysen Tafili Fatmir Bregu Fatmir Çatri Fatmir Cullhaj Fatmir Elezi Fatmir Huta Fatmir Koci Fatmir Kokonozi Fatmir Meta Fatmir Mumajesi Fatmir Mumajesi Fatmir Mumajesi Fatmir Mumajezi Fatmir Zaja Fatmir Ahmet Kodra Fatmir Esat Seferaj Fatmir Hasan Demiri Fatmir Hasan Tota Fatmir Hodo Hysi Fatmir Ibrahim Rexha Fatmir Jusuf Hoxha Fatmir Jusuf Hoxha Fatmir Myrto Zanaj Fatmir Naim Sula Fatmir Nevruz Qamirxhi Fatmir Nevruz Zylfi Fatmir Qani Saraci Fatmir Rushit Manushi Fatmir Seit Karreci Fatmir Sulejman Burimi Fatmir Sulejman Gjuzi Fatmira Basha Fatmira Cani Fatmira Hysa Fatmira Mata Fatmira Pula Fatmira Sadiku Fatmira Sadiku Fatmira Serjani Fatmira Bajram Duka Fatmira Hamit Allmuca Fatmira Hamit Allmuca Fatmira Rustem Doko Fatmira Selman Haderi Faton Ramusa Topalli Fatos Hata Fatos Muca Fatos Murataj Fatos Baki Yzeiri Fatos Laver Hoxhalli Fatos Ruzhdi Mata Fatos Ruzhdi Mata Fecor Skopaj Fecor Shahin Demaj Fehime Ahmet Qadhimi Fehmi Shehu Fehrije Murat Jah-Elezaj Fejzo Musa Memetaj Ferdi Zeqir Malasi Ferdinand Shabani Ferdinand Veliko Cecolli Ferdinant Collaku Ferdinant Shabani Ferdinant Fadil Thartari Ferid Kerçani Ferid Kerçani Ferid Sadik Shijaku Ferit Bregu Ferit Gjoka Ferit Sauku Ferit Bajram Shkoza Ferit Bajram Shkoza Ferit Bajram Xhepa Ferit Qazim Kercani Ferit Qazim Kercani Ferize Avni Omari Ferrik Ferra Feruze Balashi Feruze Myrteza Konomi Festim Bogdani Fetije Dehari Fetije Tefik Tola Feziha Doshja Filat Selam Malaj File Hamdi Durra File Hamdi Durra File Hamdi Durra File Hamdi Durra Filip Gjergji Ndreaj Filip Gjergji Ndreaj Filip Gjergji Ndreaj Filip Gjergji Ndreaj Filip Ndue Gjergjindreaj Filip Ndue Gjergjindreaj Filip Ndue Gjergjindreaj Filip Ndue Gjergjindreaj Filip Ndue Gjergjndreaj Filloreta Koci Filloreta Korca Fiqerete Radani(Hysa) Fiqirete Banushi Fiqirete Doce Fiqirete Ferhati Fiqirete Bektash Bozgo Fiqirete Bertam Bozgo Fiqirete Dylber Ndreu Fiqirete M Toska Fiqirete Muharem Toska Fiqirete Muharem Toska Fiqirete Xhemal Kosta Fiqirete Xhemal Kosta Fiqirete Xhemal Kosta Fiqirete Xhemal Kosta Fiqiri Dauti Fiqiri Aqif Vani Fiqiri Aqif Zani Fiqiri Remun Deda Fiqirije Azizi Fiqo Likaj Firma F.B. Konstruksion Firma ‘F.B.’ Konstruksion Fisnik Pulaj Fisnik Sali Pula Fisnik Sali Pula Fitimtar Myftari Fitnete Ruspi Fitnete Subashi Fitnete Zebi Fitnete Hasan Maci Fitnete Ramazan Golemi Fitnete Sadik Bega Fitnete Ymer Agolli Fitret Ilmi Xhaferi Fitret Ilmi Xhaferi Fize Baku Fjodor Rrushi Fjoralba Isufi Fjoralba Sali Troka Flamur Bogdani Flamur Malaj Flamur Jashar Dedaj Flamur Luta Hoxha Flamur Lutfi Hoxha Flamur Lutfi Hoxha Flamur Murat Grami Flamur Qemal Nezha Flamur Rasim Melani Flamur Shyqyri Metani Flamur Xhvahir Mucollari Flamur Zini Jahollari Flofor Shyrbi Flona Lumani Flora Kazadej

E enjte 7 qershor 2012

Flora Mehmetaj Flora Dajlan Loshi Flora Gazmi Caushaj Flora Serafin Baku Flora Vangjo Duka Floresha Nazmi Selimaj Floreta Hekuran Lilaj Floreta Selman Ceka Flori Shaban Alla Florian Bozgo Florian Mullai Florian Avni Ravoniku Florian Vehap Hajdeni Florian Vehap Hajdeni Florian Vehap Najdeni Florida Uznova Florida Bujar Bardhi Florijan Bajram Mulleti Florije Novruz Kutrolli Florije Seladin Xhaferri Florije Selfo Selimaj Florinda Sefer Locka Florion Spahiu Florion Sazan Lici Florjan Vllacaj Florjan Eshtref Vllacaj Flutura Kaiku Flutura Kraja Flutura Lifja Flutura Manka Flutura Prenjasi Flutura Shaba Flutura Zhuri Flutura Pasho Haxhiu Flutura Sabaudin Numani Fluturije Hasa Fotini Stefa Fotini Koco Stefa Franc Piro Vrahoriti Fredi Lavdaniti Fredi Muharrem Dinre Frenklin Misja Galip Gani Tota Gani Lolaj Gani Lolaj Gani Neli Gani Zhegu Gani Zhegu Gani Ramazan Karroçi Gani Shaban Seferi Gavril Andon Gjata Gazmen Dino Noga Gazmend Voci Gazmend Milazim Saiti Gazment Bashkim Myftari Gazment Ylli Carkani Gazmir Prishka Geezim Misto Zoto Genard Muhamet Vogli Genc Haki Dellimurati Genc Myrteza Kaperi Genc Qazim Koleci Genc Qerim Sala Genc Rasim Kolonja Genci Berxolli Genci Dushku Genci Menmeti Genci Xhunga Genci Haxhi Lama Genci Ristan Saliku Gent Toto Gent Shefik Lala Genti Arapi Genti Bashkim Bardhi Genti Dylber Fataj Gentian Cake Gentian Enver Toska Gentian Festim Cystri Gentian Hajri Lakaj Gentian Petrit Saliu Gentian Shtefen Vaso Gentian Shyqyri Kali Gentian Tomorr Bajraktari Gentian Tomorr Bajratari Gentiana Blido Gentiana Dollija Gentijan Fatmir Dosti Gentjan Likrama Gentjan Maxhaj Gentjan Meli Gentjan Kujtim Alushaj Gentjan Mahmut Ferati Gentjan Muhamet Jazenxhiu Gentjana Myrdullari Gentjana Jorgo Tabaku Gentjana Ramazan Bylykbashi Gerjon Hazbi Llanaj Gerta Fatmir Etsi Gerti Orland Margariti Gertian Kasa Gezim Bardhi Gezim Çela Gezim Çene Gezim Demiri Gezim Omari Gezim Xhikneli Gezim Xhikneli Gezim Xhikneli Gezim Ahmet Brovina Gezim Ali Preni Gezim Ali Rapi Gezim Avni Ferollari Gezim Demo Bajrami Gezim Hasan Tota Gezim Jonuz Xhikneli Gezim Jusuf Bitri Gezim Merdan Serjani Gezim Muharrem Cipi Gezim Mustafa Xhako Gezim Myrteza Jemini Gezim Myrteza Jenini Gezim Naim Dosti Gezim Ndue Marku Gezim Nuri Shehu Gezim Qerim Krajka Gezim Qerim Krajka Gezim Sadik Hajdarmataj Gezim Sadik Hajdarmataj Gjeke Themi Prishka Gjenovefa Cajupi Gjergj Ketona Gjergj Ktona Gjergj Aristidh Papadhopulli Gjergj Dushan Marku Gjergj Sotir Xheka Gjergji Caco Gjergji Shutku Gjergji Shutku Gjergji Kristo Noti Gjergji Ligor Mole Gjergji Miti Ilia Gjergji Novruz Sulaj Gjergji Petraq Dojçe Gjergji Serbin Mirce Gjergji Sotir Ketona Gjergji Sotir Ketona Gjergji Taqi Shtembari Gjergji Totir Ktoma Gjersi Uke Ndoka Gjinovefa Rustemi Gjinovefa Shabani Gjorgj Stavri Bogo Gjorgji Foto Ilia Gjylafer Kryeziu Gjyle Ali Teta Gjyle Bajram Xhepa Glerta Nazmi Sadedini Gojart Eljaz Salja Gojart Eljaz Salja Gole Vasha Gole Mihal Vasha

Gole Mihal Vasha Gole Mihal Vesha Gramoz Brace Gramoz Ismail Isufaj Gramoz Rexhep Korita Greta Vaso Grida Musa Koleli Grigor Ikonomi Grigor Rexha Grigor Rexha Grigor Rexha Grigor Dhimiter Stoja Gugash Maci Gugash Rustemi Gugash Zhegu Gugash Zhegu Gugash Zhegu Gugash Zhegu Guri Bengasi Gurie Hysen Starova Gurie Rushan Llapushi Hadixhe Elmaz Rrapaj Hafize Pullazi Hafize Hilmio Nosi Hafsa Daci Hafsa Daci Hafsa Kusi Hafsa Zhegu Hajdar Bajram Hocja Hajdar Koci Hazillari Hajri Dollani Hajri Eqerem Karamani Hajri Ferit Haska Hajrie Balla Hajrie Dines Limani Hajrie Rexhep Metaj Hajrije Duro Hajrije Gjoni Hajrije Qirici Hajrije Shehaj Hajrije Tomorica Hajrije Vesel Hoxha Hajrulla Jonuz Muca Hajrullah Dervishi Haki Arif Kaza Haki Idriz Tahirllari Haki Tefik Burnazi Haki Xhafer Abazaj Haki Xhevo Caka Haki Zenel Tola Haki Zenel Tola Halil Zhegu Halil Ibrahim Demiraj Halil Ibrahim Demiraj Halil Ibrahim Demiraj Halil Mustafa Zeneli Halil Shaban Mustafaj Halil Zaim Zhezha Halim Qazim Abazaj Halim Sadik Lala Halit Cela Halit Cela Halit Riza Cela Halit Riza Cela Halit Tahir Koleci Halit Ymer Sula Hamdi Ademi Hamdi Ademi Hamdi Elezi Hameme Abedin Hajrulla Hamide Catri Hamide Daja (Caslli) Hamide Daja (Caslli) Hamide Huqi Hamide Huqi Hamide Koci Hamide Sala Hamide Hasan Kalleshi Hamide Haxhi Huqi Hamide Muharem Berxolli Hamide Rifat Goma Hamide Rudi Tafa Hamit Allmuça Hamit Keta Hamit Keto Hamit Ramadan Nelku Hamit Shahin Gjoni Hamit Tahir Bilali Hamite Refat Ahmeti(Puraur) Hamo Hysni Janaj Haneme Hamzaj Harrillia Kotini Hasan Fazlla Hasan Levenishti Hasan Rarani Hasan Liman Hasani Hasan Muharrem Deliu Hasim Mehmet Loshi Hasime Llojaj Hasllan Haxhi Haliti Hatixhe Hoxha Hatixhe Kaini Hatixhe Lika Hatixhe Lushka Hatixhe Manellari Hatixhe Metiu Hatixhe Peqini Hatixhe Sadikyu Hatixhe Sula Hatixhe Xhaxha Hatixhe Kasem Demiri Hatixhe Minella Eleni Hatixhe Muharrem Kalleshi Hatixhe Sabri Ludi Hatixhe Seit Mara Hava Hoxha Hava Qamil Bytyci Haxhi Cefa Haxhi Cefa Haxhi Cullhaj Haxhi Cullhaj Haxhi Ali Kodra Haxhi Asllan Lala Haxhi Asllan Lala Haxhi Asllan Lala Haxhi Asllan Lala Haxhi Bajram Losha Haxhi Bajram Xhepa Haxhi Selman Lami Haxhire Roshi Haxhire Petrit Halo Haxhire Qamil Meta Haxhire Ramadan Mara Hazuje Nallbani Hektor Buza Hektor Buza Hektor Theodhor Dardhaj Hekuran Mehdi Halili Hekuran Mehdi Halili Hekuran Nebi Lilaj Hekuran Nebi Lilaj Hekuran Nebi Lilaj Hekuran Nebi Lilaj Hekuran Nebi Lilaj Hekuran Nebi Lilaj Hekuran Shyqyri Mujollari Hena Bako Hene Sharqiri Henri Maloku Henri Musaraj Hermond Asllan Lila Hermond Asllan Lila Heroina Llanaj Heroina Llanaj Hiqmet Kadiu Hiqmet Tufshe Hiqmet Maksut Korra Hito Pajo Lamaj Holta Çota Holta Timi Çota Hurije Sula

Hutije Qordja Hydi Esat Zaimi Hylete Qerim Deiallisi Hyqmet Aliaj Hyrije Idris Bala Hyrisa Qato Hysen Hasani Hysen Kosova Hysen Kosova Hysen Kosova Hysen Maci Hysen Maci Hysen Roshi Hysen Roshi Hysen Abdyl Karroci Hysen Adem Bashaj Hysen Beqir Mani Hysen Hasan Cenmurati Hysen Hasan Cenmurati Hysen Hekuran Rrapushi Hysen Sinan Bardha Hysni Mumajesi Ibrahim Pilushi Ibrahim Mehmet Murati Ibrahim Mehmet Murati Ibrahim Sali Baci Ibrahim Xhafer Amediz Idajet Pasha Rafman Idajet Rexhep Ajdini Idajet Rexhep Ajdini Idajete Hoxha Idajete Adem Seferi Idelina Pellumbi Idirz Sali Haxhiaj Idlir Kujtim Shema Idriz Bardhi Idriz Bardhi Idriz Nevruz Seitaj Idriz Oso Isufaj Idur Fatos Mezini Igerta Koci Igli Hasani Ikbale Carcani Ikbale Kosta Ikbale Salih Imeraj Ikbale Salih Imeraj Ikbale Salih Imeraj Ikbale Salih Imeraj Iklimone Agim Petrela Ilda Idrizi Ilda Karalliu Ilda Meta Ilda Ymer Hajdeni Ilda Ymer Najdeni Ildika Petrit Fortuzi Ilia Kallmeti Ilia Rreme Bengu Ilia Sako Gjoka Ilia Seladin Larti Ilija Emin Muca Ilir Banushi Ilir Collaku Ilir Demollari Ilir Hallkondi Ilir Hysa Ilir Ibrahimi Ilir Mura Ilir Ramaliu Ilir Thanasi Ilir Zela Ilir Asllan Zuna Ilir Bajram Harizi Ilir Ibrahim Mella Ilir Mustafa Dollaku Ilir Qerim Mara Ilir Ram Qelija Ilir Ramazan Heri Ilir Selaudin Bufi Ilir Shaban Braka Ilir Skender Hoxha Ilir Xhavit Skuka Ilir Zenel Cili Iliran Mihasi Ilirian Molla Ilirjan Selimi Ilirjan Zaimi Ilirjan Hasan Zaimi Ilirjan Hekuran Cepa Ilirjan Maliq Pasha Ilirjan Preng Topollaj Ilirjan Sabahydin Lulja Ilirjan Xhevahir Shahollari Ilirjana Bukuroshi Ilirjana Huta(Hidaj) Ilirjana Sherameti Ilirjana Vojka Iljana Dhimitraq Tanku Iljaz Islam Vila Iljaz Sabri Goxhara Ilmi Islam Basha Ilmi Veliko Hanizaj Ilo Prifti Ilo Kosta Gjino Ilsa Dede Ilsa Dede Ilva Agron Turhan Ilva Agron Turhani Ilvana Domi Imir Isuf Kamba Indrit Mlika Indrit Shehu Indrit Banush Selba Ines Perparim Lika Instituti I Sigurimeve Insig Inter Construkt Irakli Spiro Kore Irena Dervishi Irena Pano Irena Qordja Irena Pellumb Meta Irfan Godo Kerpi Irfan Halim Memushaj Irfan Ismail Spaho Irfie Balla Irini Koco Feshti Iris Kollabani Irisa Adrian Shehi Irma Dervish Kasoruha Irvin Bedulli Isa Jonuz Korça Islam Zela Islam Zela Islam Hysen Kurti Islam Pelivan Betaj Ismail Myzyri Ismail Adem Qoshja Ismail Belul Klosi Ismail Destan Balla Ismail Hasan Sejdini Ismail Ibreahim Zhegu Ismail Qazim Sefa Ismail Qerim Tole Ismail Selman Kuka Ismail Tomorr Dengeri Ismail Xhafer Sula Ismet Ivzi Manallari Ismet Milazin Kabeta Ismete Llenga Ismete Morina Ismete Morina Ismete Morina Ismete Musollari Ismete Gani Fida Isuf Dani Isuf Guçaj Isuf Fadil Bilbili Isuf Fuat Myderizi Isuf Hysen Damini Isuf Nezir Canameti Isuf Xhemal Mumajesi Izlda Nevruz Yzeiri

Jack Cela Jahja Irfan Gjinali Jahja Irfan Gjinali Jaho Delli Janaq Kokeri Janaq Risto Male Jani Kico Mustaqi Jani Kosta Jera Jani Thimo Vasiliu Janulla Ilos Dedaj Jegen Hoxha Jelena Besnk Biba Jeta Muharrem Tringa Jeta Zeqir Larti Jetmira Kaimi Jetnor Xhafer Malaj Johana Naco Jolanda Tace Jolanda Hysni Metani Jolanda Niko Zeko Jona Agim Cergani Jonilda Manol Todhe Jonuz Muca Jonuz Plaku Jonuz Zejdin Bakalli Jorgaq Tego Jorgaq Spiro Andrea Jorgaq Spiro Andrea Jorgeta Ligor Caci Jorgjeta Caci Jorgji Llazo Jorgji Llukan Cuni Jorgo Fari Nuro Josif Kosta Bucaj Jovan Jorgji Plaushko Juli Veli Binjaku Julian Brahim Llangozi Julian Nazif Koci Julian Pandeli Kasapi Julian Pandeli Kasapi Juliem Bitri Julinda Muhamet Alicka Jurgen Filip Zoto Jurind Budurushi Jusuf Mustafa Shtufi Kadife Koci Kadri Alushi Kadri Ahmedan Alushi Kadri Ahmedan Alushi Kadrie Ahmet Jahaj Kajace Holo Alliaj Kalope Hoxha Kapedan Iljas Laze Kapllan Dalip Shehu Kareman Cela Karolina Kaiku Kasem Mehmet Molla Kasem Sedi Xhemollari Kastriot Begu Kastriot Dedja Kastriot Fufi Kastriot Sejdini Kastriot Gani Canaj Kastriot Gani Qesja Kastriot Hysen Nanaj Kastriot Llesh Trokthi Katerina Stermasi Katerina Liko Culi Katerina Spiro Peci Keti Dylgjeri Keti Dylgjeri Keti Ndrio Keti Ismail Sufaj Ketrim Fatos Libohova Keze Boraj Kico Dhimiter Note Kico Kol Kutali Kimete Kellici Kimete Morina Kisha Adventiste Shqiptare Kisha Ortodokse Autoqefale E Shqiperise Klamendina Rexhep Anbeli Klarida Luzi Klarita Nevoli Klebeto Balloti Klemenditi Muharrem Mureani Klemenditi Muharrem Nuredini Klemenditi Muharrem Nuredini Kleopatra Kutesi Klesta Qirici Kliti Kleanthi Kospiri Kliti Servet Galloshi Kliti Servet Galloshi Klodian Cina Klodian Faik Llusha Klodian Osman Bajrakurtaj Klodian Zalo Petritaj Klodiana Gezim Duralliu Klodiana Misar Gega Klorinda Zyhdi Hysaj Koco Kico Idrizi Koli Hidajet Kananaj Konuda Sh.P.K Konuda Sh.P.K Konuda Sh.P.K Konuda Sh.P.K Konuda Sh.P.K Konuda Sh.P.K. Kosta Frederik Hoxhalli Kosta Frederik Hoxhalli Kosta Serbin Mirce Kostandin Basho Kostandin Miho Gjini Kosto Gjorgji Bogdani Kozeta Omuri Kozeta Jovanaq Vani Kozeta Xhavit Nasto Krenar Sami Gjokutaj Krenar Zenel Ibrahimi Kristaq Duka Kristaq Hysen Shkurti Kristaq Hysen Shkurti Kristaq Jani Qirjako Kristaq Jonuz Lico Kristaq Kamber Monosopulli Kristaq Llazar Shkurti Kristaq Llazar Shkurti Kristaq Refik Lamaj Kristaq Serafin Kristaq Vangjel Mako Kristavgji Tasellari Kristavgji Koco Meleqi Kristina Andon Pinguli Kristo Dhimitri Thaka Kryegjyshata Kryegjyshata Bektashiane Kryegjyshata Bektashiane Kryegjyshata Bektashiane Kryegjyshata Bektashiane Kryegjyshata Bektashiane Kryegjyshata Bektashiane Kryegjyshata Bektashiane Kryegjyshata Bektashiane Kryegjyshata Bektashiane Kryegjyshata Bektashiane Kryegjyshata Bektashiane Kryegjyshata Bektashiane Kryegjyshata Bektashiane Kryegjyshata Bektashiane Kryegjyshata Bektashiane Kryegjyshata Bektashiane Kryegjyshata Bektashiane Shqiptare Kryegjyshata Boterora Bektashiane Kryegjyshata Boterore Kryegjyshata Boterore Kryegjyshata Boterore Kryegjyshata Boterore Kryegjyshata Boterore Kryegjyshata Boterore Kryegjyshata Boterore Kryegjyshata Boterore

Kryegjyshata Boterore Bektashiane Kryegjyshata Boterore Bektashiane Kryegjyshata Boterore Bektashiane Kryegjyshata Boterore Bektashiane Kryegjyshata Boterore Bektashiane Kryegjyshata Boterore Bektashiane Kryegjyshata Boterore Bektashiane Kryegjyshata Boterore Bektashiane Kryegjyshata Boterore Bektashiane Kryegjyshata Boterore Bektashiane Kryegjyshata Boterore Bektashiane Kryegjyshata Boterore Bektashiane Kryegjyshata Boterore Bektashiane Kryegjyshata Boterore Bektashiane Kryegjyshata Boterore Bektashiane Kryegjyshata Boterore Bektashiane Kryegjyshata Boterore Bektashiane Kryegjyshata Boterore Bektashiane Kryegjyshata Boterore Bektashiane Kryegjyshata Boterore Bektashiane Kryegjyshata Boterore Bektashiane Kryegjyshata Boterore Bektashiane Kryegjyshata Boterore Bektashiane Kryegjyshata Boterore Bektashiane Kryegjyshata Boterore Bektashiane Kryegjyshata Boterore Bektashiane Kryegjyshata Boterore Bektashiane Kryegjyshata Boterore Bektashiane Kryegjyshata Boterore Bektashiane Kryegjyshata Boterore Bektashiane Kryegjyshata Boterore Bektashiane Kryegjyshata Boterore Bektashiane Kryegjyshata Boterore Bektashiane Kryegjyshata Boterore Bektashiane Kryegjyshata Boterore Bektashiane Kryeqyshata Boterore Bektashiane Kudret Avdia Kudret Veziko Ago Kudrete Riza Trimi Kudrete Taip Mane Kujtim Kucuku Kujtim Kurti Kujtim Maci Kujtim Maci Kujtim Maci Kujtim Maci Kujtim Maci Kujtim Maci Kujtim Maci Kujtim Maci Kujtim Mehmeti Kujtim Melhani Kujtim Roshi Kujtim Roshi Kujtim Stafa Kujtim Baftjar Thaci Kujtim Dilaver Fortuzi Kujtim Fadil Hyka Kujtim Gani Duckollari Kujtim Jonuz Basha Kujtim Kasem Kucuku Kujtim Mehmet Shema Kujtim Met Qenami Kujtim Osman Vasku Kujtim Petrit Xhafka Kujtim Ram Qelija Kujtim Ram Qelija Kujtim Riza Rama Kujtim Riza Sulaj Kujtim Seit Stafa Kujtim Seit Stafa Kujtim Shaqir Shaba Kujtim Sherif Alushi Kujtim Tajar Tafili Kujtim Xhemal Balla Kujtim Xhevair Kurti Kujtime Hysen Beliku Kujtime Sabri Sheroku Kujtime Shefqet Ahmati Kume Sula Kuton Valter Bedini Labika Banush Begajk Laert Vasil Gogo Lahim Ali Hoxha Lake Kotori Landa Kurti Laura Skendo Laura Osman Martini Laureta Hiqmet Kambo Lavdi Nako Lavdie Isufi Lavdie Remzi Godaj Lavdije Avdyl Baro Lavdrim Sallaku Laze Shyqo Pashaj Lea Qelija Lea Qelija Lea Qelija Lea Sokol Qelija Leandra Ded Berisha Ledio Teta Ledio Xhoxhi Ledio Xhoxhi Ledio Petrit Orozi Lefkothe Sotir Stani Lefter Shuka Lefter Shuka Lefter Hazbi Saliasi Lejla Beba Lejla Beba Lejla Gjoka Lejla Mujo Lejla Mehmet Lejla Mehmet Beba Lejla Mehmet Beba Lejla Mehmet Beba Lejla Mehmet Beba Lejla Osman Collaku Leko Kostare Leko Mako Leme Hasani Leme Hasani Leme Sali Vladi Lene Haxhiu Lenica Hasani Leonidha Mati Leon Merja Leonard Barci Leonard Halil Banushi Leonard Kristaq Arapi Leonard Sali Zhgaba Leonard Xhemil Barci Leonidha Dhembi Leonidha Theofan Gjoni Leonora Kapaj Leonora Kolezi Leonora Kolezi Leonora Laska Leonora Spiro Broca Lertan Jani Lete Pallugoti Lida Nikoll Gogo Lidia Albert Alushi Lidta B.P Ligor Trebicka Ligor Stavri Nole Ligor Vasil Ogreni Lije Avdyl Qose Lije Hasan Zela Lili Vani Greni Lili Vehbi Skenderi Liljana Alla Liljana Baxhaku Liljana Baxhaku Liljana Baxhaku Liljana Bushati Liljana Lico Liljana Liço Liljana Marko Liljana Mezini Liljana Murataj

Liljana Subashi Liljana Vogli Liljana Besim Radheshi Liljana Cub Zeli Liljana Hasan Berberi Liljana Ibrahim Cela Liljana Saebastjan Krasniqi Liljana Thanas Mazniku Liljana Vasfi Rrenja Lime Selman Zhura Limos Ali Himaj Linda Nos Gjermani Lindita Bella Lindita Cullaj Lindita Hadja Lindita Hidi Lindita Hoxha Lindita Shkambi Lindita Shkodra Lindita Gani Vllacaj Lindita Halit Bicja Lindita Hysen Zhgabi Lindita Hysen Zhgabi Lindita Ismail Theka Lindita Mit Mitollari Lindita Napolon Duro(Xhaferi) Lindita Riza Cuka Lindita Vath Lami Lindita Xhemal Alcani Liona Hazizaj Liradin Istref Ereqi Liri Viko Liri Bahir Bala Liri Dilaver Mema Liri Gazmir Bendo Liri Masim Hoxha Liri Muhamet Vaqari Liri Xhemal Cano Lirie Murtari Lirie Pepaj Lirie Petro Mile Lirie Ram Qelija Lirije Akshija Lirije Bandilli Lirije Kazani Lirije Spahiu Lirije Sulo Lirije Elmaz Akshija Lirije Sabri Kreka Lirije Selim Alushi Lirije Xhemali Jani Lirika Koci Tytymce Lirim Seladin Ago Lirim Xhaferr Dibra Lista E 12 Bashkepronareve Lista E 13 B.Pr Lista E 13 Bashkepronareve Lista E 13 Bashkepronareve Lista E 17 Bashkepronareve Lista E 22 Bashkepronareve Lista E Bashkepronareve Lista E Bashkepronareve Pas Liza Kastrati Liza Gjin Gjini Liza Preng Prenga Llambi Apostoli Llazi Dhori Ilia Llukan Kol Kola Ln.2011 Lonard Bollano Lorena Sotir Totoni Lorenc Rama Lorenc Fat Brocka Lorenc Ferit Shanaj Loreta Zani Loreta Lip Baqoshi Loreta Lulzim Shyti Luan Caslli Luan Caslli Luan Isufi Luan Kurti Luan Kurti Luan Cen Perzhita Luan Cen Perzhita Luan Fiqiri Hysenaj Luan Hakik Ciba Luan Hakik Ciba Luan Hakik Ciba Luan Hamza Xhakolli Luan Hodo Hoxha Luan Ilmi Gogolli Luan Jonuz Caushi Luan Jusuf Hoxha Luan Osman Tufa Luan Osman Tufa Luan Osman Tufa Luan Safet Abdi Luan Skender Mertolli Luan Tafik Bragu Luan Xhemal Mumajesi Luan Xhemal Mumajesi Luan Xhevahir Hysnaj Luani Kurti Lucie Dervish Karaj Ludmilla Cani Ludmilla Kucuku Ludmilla Terpanaku Ludmilla Nezir Pazaj Ludmira Selfo Bozgo Luiza Dhimitri Luiza Kokli Luiza Torro Luiza Lune Mucaj Luiza Ramadan Hasani Luiza Sefer Brahmaj Luiza Xhelal Shehu Lula Gjoka Lule Celmeta Lule Mulleti Lulezim Hoxha Lulezim Kazani Lulezim Kurdari Lulezim Mingollari Lulezim Sadikaj Lulezim Zela Lulezim Zela Lulezime Lalzi Lulezime Nako Luljeta Allmuca Luljeta Bufi Luljeta Bulku Luljeta Cuci Luljeta Hakrani Luljeta Hamiti Luljeta Kurti Luljeta Nina Luljeta Parruca Luljeta Serbo Luljeta Shijaku Luljeta Vathi Luljeta Ali Margjeka Luljeta Asllan Demiri Luljeta Baki Gani Luljeta Dosti Hoxha Luljeta Haki Ujkashi Luljeta Ibrahim Dragoni Luljeta Ibrahim Dragoni Luljeta Ibrahim Dragoni Luljeta Ibrahim Dragoni Luljeta Ibrahim Dragoni Luljeta Ibrahim Dragoni Luljeta Ibrahim Dragoni Luljeta Ibrahim Dragoni Luljeta Ibrahim Dragoni Luljeta Meto Vranici Luljeta Ramazan Hoti Luljeta Rexhep Rapushi Luljeta Tahir Fero Luljeta Vath Myrtezai Luljeta Xhemal Fusha Luljeta Ymer Hakrama


HIPOTEKAT •E

Luljeta Ymer Hakrama Lulzim Zela Lulzim Bilal Idriz Lulzim Fuat Braho Lulzim Gani Erebara Lulzim Hilmi Oshafi Lulzim Shyqyri Fazlla Lulzime Agush Rexha Lumturi Bardha Lumturi Dyrmishi Lumturi Hasanaj Lumturi Karantja Lumturi Markola Lumturi Muça Lumturi Festim Shkembi Lumturi Hajdar Cigarja Lumturi Hamza Orhani Lumturi Idriz Suli Lumturi Izet Halil Lumturi Nevruz Seitaj Lumturi Nuri Toska Lumturi Riza Topi Lumturi Salihu Bushati Lumturi Sherif Lica Lumturi Shyqyri Mustafaj Lumturie Myftari Lumturie Hamdi Muja Lumturie Riza Hallvaniri Lumturie Sinan Brahaj Lumturie Zejmim Bega Lumturije Danca Lumturije Hamit Sanxhaku(Ibruli Lumturje Selam Gjika Lutfi Shkoza Lutfi Hamit Leti Lutfije Brojka Lutfije Karai M.T.I Deja Sh.P.K M.T.I Deja Shpk M.T.I-Deja Sh.P.K Mahmudie Kalaja Mahmut Riza Katroshi Majlinda Bejko Majlinda Çullhaj Majlinda Dersha Majlinda Molla Majlinda Muca Majlinda Palo Majlinda Pernaska Majlinda Rapi Majlinda Sadikaj Majlinda Sulstarova Majlinda Daut Dosti Majlinda Faik Molla Majlinda Faik Struga Majlinda Gezim Papa Majlinda Hekuran Mane Majlinda Luto Hoxhaj Majlinda Vasil Havale Majlinda Xhemal Mumajesi Majlinda Xhemal Mumajesi Majlinda Xhemal Mumajesi Makbule Isai Serjanaj Makbule Jonuz Allmuca Makbule Riza Seiti Makbule Rustem Gjabri Maklbule Jonuz Allmuca Mako Vasil Xheli Maksim Xhemalaj Maksim Gjete Legisi Maksim Miftar Tota Maksim Ndue Biba Maksim Sherif Masolli Maksim Spaso Mirce Malvina Ligor Tasho(Cici) Mamica Kadri Rrema Manela Medin Kambo Manjola Qerimi Manjola Bajram Zerellari Manjola Destan Disha Manjola Xheladin Mehmeti Manol Cavo Manol Cavo Manuela Osmanaj Manuela Shehi Manush Hasan Ceka Manusha Rifat Vishkurti Manushaqe Agolli Manushaqe Cikuli Manushaqe Kurti Manushaqe Muharem Islamaj Margarita Aliaj Margarita Aliaj Margarita Davidhi Margarita Hyseni Margarita Pajanaku Margarita Sheti Margarita Arqile Rumano Margarita Bardhyl Hajno Margarita Hamit Hyseni Margarita Kici (Bako) Capo Maria Dilo Maria Cani Daja Maria Sofokli Dilo Maria Thoma Prishta Marian Radaci Marian Radaci Mariana Bonjaku Marie Gjin Arapi Mariglen Tarja Marije Beqari Marije Frrok Ceku Marije Petro Gjonça Marije Zef Lalaj Marika Dhimitri Marin Halka Marin Kujtim Halka Marinela Dhimiter Daci Mario Bektash Murati Marita Dhimiter Tafili Marjana Meshini Marjana Hekuran Lilaj Marjana Muharrem Duka Marjana Peci Bektashi Marjanthi Qemo Marjanthi Qemo Marjeta Saliu Mark Dede Deda Mark Gege Radaci Marsela Kasimati Marsela Ibrahim Ferhati Marsela Muharrem Baqoshi Marsela Stefanaq Myftiu Martha Gjoni Martin Prendi Martin Ndue Pernoi Martin Ndue Pznoi Martin Qiro Karanxha Martiro Preng Prenga Mateo Eduart Prela Matije Zeqir Brana Mazllem Ismailaj Medela Xhavit Delvina Medi Bici Medi Bici Medi Bici Medi Bici Medi Haxhi Bici Mediha Ramadan Brengasi Mehdi Qazim Qesja Mehme Bardhi Mehmet Bardhi Mehmet Bardhi Mehmet Gjoka Mehmet Ismailaj Mehmet Idriz Hoxha Mejte Kaimi Meksin Bucica Melaki Pulaj Melani Opingari Meleqe Pojani

enjte 7 qershor 2012

Meleqe Tare Meleqe Zyber Malliku Meliha Domi Meliha Janina Meliha Selim Papanikolla Meliha Selim Papanikolla Melina Lito Melsi Binari Mereme Xhafka Mereme Kadri Xhelollari Mereme Tahsim Ismalaja Meren Dylaver Kosta Meri Mezini Merigen Hekuran Torra Meriman Ahmet Palushi Meriman Ahmet Palushi Merita Koci Merita Kotri Merita Ohri Merita Veseli Merita Eshref Alimucaj Merita Hasan Xhafa Merita Lame Nikolla Merita Lulo Andrea Merita Nevruz Osmanaj Merita Shaqir Hysenaj Merita Sinan Shima Merita Urim Poni Merita Xhevdet Spahija Merjeme Ibrahim Manja Merjeme Rem Mulleti Merlenes Derguti Mersin Abaz Gjura Mersin Bajram Xhepa Merushe Gonxhi Merushe Mustafa Goxhaj Mestan Izet Alimeri Meto Feim Malaj Mezan Dautaj Mherime Mucollari Mico Llamber Mitro Miftar Abaz Shehi Mihal Ristani Mihal Tasho Mihal Vasku Mihal Qemal Hoxha Mihal Thanas Bidika Mihallaq Perikli Xheka Mihane Riza Ciba Milica Boris Tonaj Milika Mocka Milika Cip Rrapo Milto Ngjela Milto Ngjel Ngjela Milto Ngjeli Ngjela Mimoza Durra Mimoza Gunga Mimoza Hafizi Mimoza Hafizi Mimoza Hoxha Mimoza Koci Mimoza Koli Mimoza Kucuku Mimoza Metani Mimoza Monka Mimoza Murataj Mimoza Myslia Mimoza Pema Mimoza Qesja Mimoza Shabani Mimoza Shero Mimoza Subashi Mimoza Taku Mimoza Xhiku Mimoza Agim Dauti Mimoza Faik Ahmedani Mimoza Halit Stafasani Mimoza Hamit Vejsiu Mimoza Hysen Receku Mimoza Ibrahim Durra Mimoza Kocos Tane Mimoza Laze Dyshka Mimoza Mece Canaku Mimoza Qevqet Dervishi Mimoza Ramadan Sula Mimoza Ramiz Alikaj Mimoza Refat Dhima Mimoza Refat Dhima Mimoza Sefer Aga Mimoza Skender Kristo Mimoza Xhemal Levenishti Minever Toro Minushe Shehaj Mira Leksani Mira Sema Miranda Boci Miranda Dhora Miranda Hysa Miranda Mata Miranda Mullisi Miranda Fiqiri Dobrani Miranda Hetem Lile Miranda Pelivan Merkohasanaj Miranda Thoma Boci Miranda Thoma Boci Miranda Thoma Boçi Miranda Thoma Boçi Miranda Thoma Goçi Mirandolina Haxhi Tarja Mireda Martinjani(Boca Mirela Bala Mirela Berdufi Mirela Bukmishi Mirela Cingu Mirela Goxhaj Mirela Kaprata Mirela Muka Mirela Rusha Mirela Stefo Mirela Faik Kryeziu Mirela Hamdi Bukri Mirela Haxhi Bllaca Mirela Haxhi Isaku Mirela Jaho Zotaj Mirela Mina Troqe Mirela Murat Agolli(Gecaj) Mirela Osman Bala Mirela Selim Shtufi Mirela Tahir Shijaku Mirela Todi Shabani Mirjana Yzeiraj Mirjana Tajar Manxharaj Mirjanda Shkembi Mirjeta Xhemal Togila Mirmisa Causholli Mirvete Doci Mirvjena Kadiu Mishel Hysi Misto Sotir Prifti Mitare Marku Mitat Shemsi Duka Mitat Xhafer Agalliu Mitka Xheku Mjaftore Hoxhaj Mojsi Selman Kolaci Monda Sokrat Apostol Mondi Ismail Kabashi Monol Lavo Moris Caco Mrin Koka M-T-I-Desa Sh.P.K Muamer Tafil Nure Mudir Hajdar Haderi Muhamet Cakaj Muhamet Cakaj Muhamet Dushku Muhamet Farka Muhamet Asqeri Licenji Muhamet Asqeri Licenji Muhamet Muharem Cacaj Muhamet Qazim Cura

Muhamet Riza Ceco Muharrem Kotorri Muharrem Patogu Muharrem Xhixha Muharrem Xhixha Muharrem Hazbi Nonaj Muharrem Kasem Osmani Muharrem Rakip Stafa Muharrem Rustem Zela Muharrem Sefer Shaba Muharrem Zija Koka Mukadez Galip Xhemali Murtar Elmaz Murtari Musa Karameta Musa Karameta Musa Maci Musa Maci Musa Halit Maci Musa Halit Maci Musa Ibrahim Kuka Musa Sejdin Vyshka Musa Ymer Goci Mustafa Huta Mustafa Peca Mustafa Peca Mustafa Hysen Dani Mustafa Rexhep Koshi Mustafa Temo Calaj Mustafa Temo Calaj Myfit Sherif Sheroli Myftar Korriku Myftar Skender Dani Mynever Bashllari Mynever Krasta Mynever Voci Mynever Xhafer Voci Mynevere Hilmi Trebina Myqereme Kujtim Lamaj Myrteza Cela Myrteza Dervishi Mysaride Bektash Zadedini Myshete Cenaj Myslim Zejnel Shaferrri Myslym Dushku Mysype Qerim Llanaj Myzafer Asllan Yzeiraj Myzafer Asllan Yzeiraj Myzejen Cullhaj Myzejen Cullhaj Myzejen Cullhaj Myzejen Cullhaj Myzejen Latifi Myzejen Shkoza Myzejen Ethem Aliaj Myzejen Ismail Stafa Myzejen Zyber Koci Nadir Causholli Nadire Nazifi Nadire Priska Nadire Zeka Nadire Mehmet Domi Nadire Mustafa Kadriu Nafije Kurti Nafije Pica Nafiz Osnafi Naile Bejleri Naile Alush Luizi Naim Drazhi Naim Bajram Durresi Naim Ismail Xhabrahimi Naim Shahim Noka Naime Kulheku Naime Osmani Naime Voci Naime Hajdar Plaku Naime Selman Vishka Naime Skendo Xhindolli Najada Tukiqi Nakije Beqiri Namik Halo Bajrami Namik Ibrahim Cepaj Namik Mehmet Veipi Namik Selaudin Zadena Nanije Xheladin Haxhiislami Nardi Festim Hazizaj Nasibe Sadush Guri Natasha Brozi Natasha Bunguri Natasha Gjergo Natasha Habili Natasha Mema Natasha Mete Natasha Rozi Natasha Shehaj Natasha Varfi Natasha Vjollca Natasha Abdyl Haxhillari Natasha Dashamir Lozai Natasha Hasan (Tahiri)Qirici Natasha Hilmi Bregu Natasha Ishan Sula Natasha Kico Nuri Natasha Leonidha Zenelhoxha Natasha Nuhi Cerhozi Natasha Reis Cani Natasha Xhafer Sulaj Natasha Xhelal Mecaj Natasha Zenel Halluni Naxhie Meta Naze Asllan Zela Naziha Xhemal Shahini Nazime Karaj(Shehu) Nazmi Mehillaj Nazmi Shoku Nazmi Fiqiri Nuri Nazmi Fiqiri Nuri Nazmi Mahmut Allaraj Nazmi Xhemal Plloci Nazmie Gjoca Nazmije Muharrem Tuci Nderim Sulce Nderim Rexhep Karaj Nderim Rexhep Karaj Ndoc Filip Parubi Ndricim Zarka Ndue Nikollaj Nebaet Maliq Jenishi Nebi Noka Nebi Noka Nebi Ali Noka Nebi Ali Noka Nebi Ali Noka Neda Bytyçi Neki Idriz Gjona Neki Jemin Miraka Neki Ramazan Daka Nelita Milaim Huda Nemiane Rrumbullaku Nerim Ceka Nerim Ceka Neriman Palushi Neriman Ahmet Palushi Neritan Hakrami Nermin Tolo Nermin Veizi Nermin Xhemal Balla Neroline Skenderi Neshet Elmazi Nevila Bukoshi Nevila Shutku(Alite) Nexhat Ali Ziko Nexhat Liman Totaj Nexhat Tajar Harizaj Nexhit Shaqir Cenaj Nexhmi Kadiu Nexhmi Kadiu Nexhmi Kadiu Nexhmi Kadiu Nexhmi Sulejman Kadiu Nexhmie Riza Karaj Nexhmije Alimuca

Nexhmije Gjergji Nexhmije Hoxha Nexhmije Keta Nexhmije Keta Nexhmije Keta Nexhmije Keta Nexhmije Lluhani Nexhmije Tufa Nexhmije Avdyl Zejneli Nexhmije Bajram Shaba Nexhmije Brahim Harizaj Nexhmije Gurtali Tufa Nexhmije Mehmet Pellumbi Nexhmije Meleq Shimitraku Nexhmije Sali Keta Nexhmije Sefedin Godrolli Neziha Muca Nezim Kerpi Nezim Kerpi Nezim Kerpi Nezina Esat Spahija Nezir Qazim Marku Niazi Bilbil Haliti Nihat Dragoti Niko Atif Kadilli Niko Fetah Kandella Niko Josif Gjergji Nikoleta Sali Nikoleta Vasil Gusho Nikolin Gjanci Nikolina Aleksander Çoku Nikolla Jorgo Cavo Nikolla Jorgo Cavo Nikolla Jorgo Gjika Nikollaq Naum Ligori Nim Ete Cela Nim,Ete Hajdar Hysa Nimete Cela Nimete Cela Nimete Cela Nimete Cela Nimete Cela Nimete Cela Nimete Cela Nimete Cela Nimete Cela Nimete Cela Nimete Cela Nimete Cela Nimete Goci Nimete Osman Cela Nimete Osman Cela Nimete Osman Çela Nimete Osman Çela Nirjan Musa Nniko Petro Lako Nord Konstrukion Sh.P.K Nord Konstruksion Nord Konstruksion Sh.P.K Nord Konstruksion Sh.P.K Nord Konstruksion Sh.P.K Nord Konstruksion Sh.P.K Nord Konstruksion Sh.P.K Nord Konstruksion Sh.P.K Nord Konstruksion Sh.P.K Nord Konstruksion Sh.P.K Nord Konstruksion Sh.P.K Nord Konstruksion Sh.P.K Nord Konstruksion Sh.P.K Nord Konstruksion Sh.P.K Nord Konstruksion Sh.P.K Nord Konstruksion Sh.P.K Nord Konstruksion Sh.P.K Novrus Tefik Sulaj Novruz Xhevair Hyseni Nure Rapo Shasia Nure Shaban Llabani Nuredin Nebi Lilaj Nuri Lolo Hoxha Nuri Zhulal Qemalaj Nurie Nuraj Nurie Ahmet Bojae Nurie Feti Carcani Nurije Bajram Dyrmishi Nurije Haxhi Luraj Nurije Qazim Gerelli Nustret Shyqiri Jegeni Nykit Myftar Myftaraj Odeta Shundi Odeta Zhegu Ogerta Rudolf Gjordeni Ohran Brahim Mitku Olimbi Meniko Olimbi Koco Simoni Ollga Ilo Mazreku Oltion Besnik Qafa Orges Roland Rica Orhan Abdyl Kodhiha Orli Pellumb Carcani Ornela Limani Ornela Jasemin Bonaj Osmalli Petraq Zhani Osman Bodinaku Osman Derhemi Osman Hajdari Osman Hajdari Osman Hajdari Osman Abaz Kola Osman Adil Preqi Osman Shaban Luga Pajtim Nexhat Ollomani Pajtim Nurce Gjoni Pal Koli Bushpepa Pali Preng Perlala Pali Vasil Mara Palush Pilo Gjogu Palushi Sh.P.K Palushi Sh.P.K Palushi Sh.P.K Palushi Sh.P.K Palushi Sh.P.K Palushi Sh.P.K Palushi Sh.P.K Palushi Sh.P.K Palushi Sh.P.K Palushi Sh.P.K Palushi Sh.P.K Palushi Sh.P.K Palushi Sh.P.K Palushi Sh.P.K Palushi Sh.P.K Palushi Sh.P.K Palushi Sh.P.K Palushi Sh.P.K Palushi Sh.P.K Pandeli Çeço Pandeli Dhimiter Lako Pandi Bifsha Pandora Abdi Pandush Borova Paqesor Ismail Male Paqesor Nevri Gani Paqesor Nevri Gani Paqize Qordja Paqsor Sime Mbreshtashi Parid Durra Parid Orland Margariti Parid Orland Margariti Parid Orland Margariti Parid Orland Margariti Parid Orland Margariti Parid Orland Margariti Parid Orland Margariti Pavli Lame Pirro Pavllo Jorgji Zenga Pavllo Llaqi Llukani Pellaz Beli Pellumb (Sula)Koçi Pellumb Cefa Pellumb Karaj Pellumb Mumajesi

Pellumb Xhemali Pellumb Zilfaj Pellumb Abdulla Mitiu Pellumb Abdulla Mitiu Pellumb Irzan Spaho Pellumb Teki Baruti Pellumb Xhemal Mumajesi Pellumb Xhemal Mumajesi Pellumbesha Sulcwe Pellumbesha Zilfaj Pellumbesha Zarit Behari Perikli Nili Biti Perlanda Dallashi Perlat Isa Meca Perparim Ademi Perparim Lata Perparim Lushkaj Perparim Uruci Perparim Daut Doci Perparim Rustem Meta Perparim Shaban Mustafaj Perparim Skender Halimi Perparim Veli Pasko Perparim Xhevit Seneja Perparim Xhule Bardhi Persefoni Doraku Petkane Ligor Tresa Petraq Kotini Petraq Panori Petraq Panori Petraq Vasil Havale Petref Fejzi Lameborshi Petref Lano Beke Petrit Hyka Petrit Karaj Petrit Mumajesi Petrit Bilal Musaj Petrit Halil Gaushi Petrit Hamdi Metani Petrit Lako Metusha Petrit Rifat Shaqia Petrit Riza Sulaj Petrit Rizait Sulaj Petrit Stefan Orozi Petrit Xhafer Dibra Petrit Xhemal Mumajesi Petrit Zenel Gjoncaj Petrit Zhemal Mumajesi Petro Gice Streza Petro Llazar Penko Petro Thanas Xhumaku Pilo Gjani Pilo Paco Pilo Jorgo Miho Pina Loro Nizami Piro Llukaj Piro Mara Piro Milo Pjerin Pershqefa Pjeter Gjoke Pacukaj Pjeter Nikoll Marku Poli Prifti Pranvera Bozgo Pranvera Piperi Pranvera Rexha Pranvera Shehaj Pranvera Arshi Lamce Pranvera Haki Germenji Pranvera Sali Kacollja Prende Niklekaj Prene Kuka Prenge Gjergj Radaci Prenge Gjergj Radaci Prenvera Rushiti Proletar Hoxha Qamil Imeri Qamil Miftar Xhaferri Qamil Myftar Saliaga Qamile Hasmuca Qamile Murgu Qamile Sula Qamile Xhaja Qanie Dengeri Qatip Nurce Gjoni Qazim Ahmet Selimaj Qazim Avdyl Dumi Qazime Çela Qazime Lahe Halilaj Qefsere Dingu Qefsere Gugallja Qefsere Rama Qefsere Topi Qefsere Shefqet Shkalla Qemal Driza Qemal Huta Qemal Kosta Qemal Halim Gegollari Qemal Hazis Kosta Qemal Isa Hoxhaj Qemal Kasem Sina Qeodim Fadil Alia Qeqine Qamil Hyka Qeramedin Kodra Qeramet Sabri Koci Qerim Hinos Qerim Maliq Stoina Qerime Dishnica Qerime Hasan Blloku Qimuli Klenath Duvli Qirjako Enrik Lamani Rabe Ramadan Shehu Rabije Hysenaj Rabije Bajram Cullai Rahman Haxhi Balla Rahman Riza Qordja Raimond Shkembi Raimonda Hila Raimonda Hodo Rait Shehu Rajjmonda Zyber Kurti Rajmonda Dode Rajmonda Kreka Rajmonda Ferdi Kovaci Rajmonda Nebi Durra Rajmonda Nebi Durra Rajmonda Nebi Durra Rajmonda Nebi Durra Rajmonda Shaban Telo Rakibe Veliu Dako Rakip Muharem Tafa Rako Petraq Fociro Ram Sadik Murataj Ramadan Hasanaj Ramadan Bajram Xheka Ramadan Ferit Tamizi Ramadan Meminaj Ramadan Sadik Meta Ramazan Alimani Ramazan Kaculi Ramazan Kadiu Ramazan Kadiu Ramazan Kadiu Ramazan Kadiu Ramazan Qahjazi Ramazan Shkembi Ramazan Isak Sula Ramije Burhan Gercalliu Ramis Islam Gazheli Ramis Tahir Lleshi Ramiz Benja Ramiz Deda Ramiz Avdi Doda Ramiz Avni Doda Ramiz Bajram Shahinaj Ramiz Osman Beumaj Rapi Refat Selamaj Rasim Mehmet Hidri Rasim Mustafa Nuredini Razije Bajram Sejdini Razije Mustafa Sallaku Rebi Gezim Karaj

Redi Shehu Refat Arifi Refat Arifi Refat Hasan Cecaj Refie Manko Refije Brokaj Reiz Vorfi Rejhana Çaushaj Remi Mile Remije Avdulla Buzali Remzie Zajsdin Kordhoku Remzije Gazidedja Renald Kujtim Toska Renald Kujtim Toska Renata Hasaj Renata Dhimitraq Shalesi(Bushi) Renato Qamili Renato Tafalga Republika E Shqiperise Reshat Osmani Reshat Osmani Reshat Kasem Osmani Reshat Osman Hoxha Reshida Burnazi Reshit Mersin Isufi Resmi Refat Jaupaj Resmije Xhepaj Resmije Prel Delija Rexhep Alla Rexhep Begu Rexhep Hajdinaj Rexhep Hajdinaj Rexhep Hajdinaj Rexhep Imer Aliu Rexhep Imer Matraku Rexhep Ismail Halili Rexhep Kamber Gjata Rexhep Xhaber Lezaj Rexhep Xhemal Mata Rezar Balla Rezart Levenishti Rezart Vlash Stefa Rezarta Gashi Rezarta Karaj Rezarta Shima Rezarta Ramazan Rajta Rezarta Ramazan Rajta Rezarti Qazim Faja Rezma Kazazi Rezsmije Mustafa Ahmedani Rifat Ibrahim Corja Rina Ramadan Vranici Risto Trajko Cfilo Rita Rustem Pema Riza Dosti Riza Faik Dosti Riza Ismail Kaso Riza Nebi Durra Riza Nebi Durra Riza Nebi Durra Riza Nebi Durra Robert Bardhi Robert Bardhi Robert Caushi Robert Metka Robert Tushi Robert Xhemali Robert Bexhet Hykollari Robert Dervish Metka Robert Dhimiter Çema Robert Gjorgji Guci Robert Iljaz Vila Robert Piro Papa Robert Sefer Allgjata Roland Abibi Roland Beleri Roland Faja Roland Manushi Roland Zhuka Roland Et`Hem Hoxha Roland Miti Koci Roland Zyhdi Spahiu Rolandi Manushi Rolandi Mehdi Halili Romela Begaj Romeo Gjergji Romeo Sadik Leku Romeo Vasil Gjergji Rosela Koci Rovena Bajram Mazreku Rovena Yzeir Cobo Rozana Petrit Male Rozeta Ahmet Shahihasa Rozina Teki Baruti Rrahime Njini Vllacaj Rrapush Bajram Kociu Rrohman Qordja Rudin Spiro Starova Rudina Ali Rudina Gumeni Rudina Keco Rudina Kodra Rudina Ismail Hoxha Rudina Leke Imeraj Rudina Lulzim Hyka Rudina Qani Kilja Rudina Rahman Shanaj Rudina Shaban Shehi Rudina Zija Mema Rudmilla Cela Rukie Namik Kosova Rukije Ndroqi Rukije Ndroqi Rusha Uke Mehmetaj Rushan Isa Zani Rushe Hasan Kortoçi Ruxhdi Xhemal Mata Ruze Shkreta Ruzhdi Toci Ruzhdi Mexhit Hysa Ruzhdi Xhemal Mata Ruzhdije Haki Tujani Sabat Lutfi Bektashi Sabir Rexhep Maka Sabri Berdellima Sabri Agim Seidolli Sabri Ali Çiba Sabri Hakim Brakaj Sabri Muharrem Duka Sabri Rexhep Dogjani Sabrie Picori Sabrie Picori Sabrie Picori Sabrie Picori Sabrie Picori Sabrie Picori Sabrie Picori Sabrie Picori Sabrie Picori Sabrie Picori Sabrie Picori Sabrie Picori Sabrie Picori Sabrie Picori Sabrie Picori Sabrie Picori Sabrie Picori Sabrie Picori Sabrie Picorri Sabrie Jakup Cani Sabrie Osman Picori Sabrie Osman Picorri Sabrieq Rexhep Mehmeti Sabrije Allgjata Sabrije Hysnelaj Sabrije Picari Sabrije Picari Sabrije Picori Sabrije Picori Sabrije Picori Sabrije Picorri

Sabrije Pilari Sabrije Tresa Sabrije Vaqari Sabrije Hajdar Ndroqi Sabrije Haxhi Shima Sabrije Osman Picori Sabrije Osman Picori Sadete Buknishi Sadete Halebi Sadete Halebi Sadete Halebi Sadete Halebi Sadete Hotova Sadete Korriku Sadete Merja Sadete Hamide Korriku Sadete Idriz Dibra Sadete Kajmak Brahimaj Sadete Ramazan Thimo Sadete Ramazan Thino Sadete Zylfi Goxhaj Sadi Abdulla Hoxha Sadik Rrahman Kadiolli Sadika Ferit Drobonikli Sadne Jakup Veseli Sadullah Eqrem Gjoli Safa Bregu Safet Kasemi Safet Pashako Saimir Celmeta Saimir Huta Saimir Lelo Saimir Pepa Saimir Sulmeta Saimir Arif Osmeni Saimir Beqir Kazazi Saimir Mehmet Bardhi Saimira Fitezi Sajmir Bardhi Sajmir Boci Sajmir Preza Sajmir Tepshi Sajmir Dervish Driza Sajmir Ilmi Mysliu Sajmir Shefqet Laçej Sajmira Vokopola Sali Dika Sali Hoxha Sali Mullaj Sali Elmaz Rrapaj Sali Halit Biraçi Sali Ismail Zela Sali Kadri Alushi Sali Osman Musallari Sali Selim Pula Sali Selim Pula Sali Selim Pulaj Sali Selim Pulaj Salian Qerem Cullhaj Salije Koja Salime Hiqmet Balla Salushe Faik Shehu Sami Esat Kariqi Sami Myftar Marku Sami Ramazan Hoxha Sami Xhaferr Leka Sani Sali Kola Sanie Mezini Sanie Haqif Prenga Sanije Bello Sanije Sauku Sanije Zhegu Sanije Dasho Çelaj Sanije Ibrahim Dosku Sanije Pajo Kerpi Sanije Riza Nanaj Sanije Shaban Biba Sarandi Dhimiter Ifti Sarandi Dhimiter Ifti Sashenka Katundi Sashenka Shaban Plasa Sazan Maci Sazan Nevzat Strataj Sazan Xhelal Maci Sazan Xhelal Maci Se,Iha Mahmud Hara Sebiha Luli Sefedin Asllan Driza Sefedin Dervishi Hoxhaj Sefer Lici Sefer Jonuz Damjani Sefer Murat Llapi Sefer Sulo Duraj Sefide Ilmi Talelli Sefqet Ibrahim Keta Sefret(Servet) Qazim Aliaj Seiko Pashako Seit Stafa Sejko Muharrem Pashako Selami Haxhi Dervishi Selaudin Shefqet Llukacej Selaudin Sulejman Terihati Selim Dyrmishi Selim Halit Ramadani Selim Haxhi Cela Selim Muharem Vrapi Selim Riza Levani Selim Rustem Xhabrahimi Selim Sali Neli Selman Ali Alsela Selman Myrteza Qordja Selman Uke Hysaj Selvi Mystehak Cenaj Selvi Nuri Cela Selvie Gani Mirce Semiha Rexhep Osmani Semko Mane Senko Mane Senko Mehmet Mane Senko Mehmet Mane Serbin Terpo Mirce Servet Beqiri Servet Nora Servet Rizhan Kaini Servete Ballushi Servete Xheladin Berdufi Servete Xhemal Perolli Sh.P.K Alb-Alabaster Shaban Bakalli Shaban Bedemi Shaban Damjolli Shaban Derveshi Shaban Pregapuca Shaban Beshir Lajthija Shaban Jonuz Melani Shaban Musli Malaj Shaban Musli Malaj Shaban Rexhep Hajdinaj Shaban Xhemal Davjoli Shadije Pasholli Shahiko Daut Lolaj Shaje Shehu Shaje Ismet Ramadani Shaje Ismet Ramadani Shake Like Brecani Shaqir Dervishllari Shaqir Gjetani Shaqir Lala Shaqir Daut Doka Shaqire Musa Hasa Shazie Nebi Durra Shefit Adem Tusha Shefkie Muhamet Elezi Shefqet Diku (Lani) Shefqet Xhixha Shefqet Ibrahim Shkreta Shefqet Ibrahim Shkreta Shefqet Ibrahim Shkreta Shefqet Ibrahim Shkreta Shefqet Ibrahim Shkreta Shefqet Ibrahim Shkreta

Shefqet Ibrahim Shkreta Shefqet Ibrahim Shkreta Shefqet Ibrahim Shkreta Shefqet Osman Zada Shefqet Sali Shebeku Shega Halil Biraci Shega Mehmeti Bejleri Shege Sakollari Shemsedin Cefa Shemsedin Cefa Sheqere Adem Zela Sheqere Ismail Pema Sherif Rarami Sherif Hajdar Hakani Sherife Dehari Shim Gerdeci Shkelqim Caushi Shkelqim Harizaj Shkelqim Kapllani Shkelqim Kapllani Shkelqim Kapllani Shkelqim Levani Shkelqim Muça Shkelqim Agim Cepani Shkelqim Agim Cevani Shkelqim Bajram Osmanaj Shkelqim Faik Turhani Shkelqim Hasan Kuqo Shkelqim Haziz Kurti Shkelqim Hysen Zela Shkelqim Hysen Zela Shkelqim Osman Drapri Shkelqim Rexhep Brahaj Shkelqim Selman Ahmetaj Shkelzen Sadri Matoshi Shkurte Abdi Gjoka Shoq Banka E Tiranes Shoq. Banka E Tiranes Sh.A. Shoq. Banka E Tiranes Sh.A. Shoq. Real Estate Balkan Dynamic Shpk Shoq. Real Estate Balkan Dynamic Shpk Shoq. Real Estate Balkan Dynamic Shpk Shoqeria Perxhola Sh.P.K Shpetim Allmuca Shpetim Allmuca Shpetim Allmuca Shpetim Allmuca Shpetim Allmuça Shpetim Almuca Shpetim Gjondedaj Shpetim Ibro Shpetim Ibro Shpetim Luka Shpetim Mahmuda Shpetim Mancellari Shpetim Mancellari Shpetim Molla Shpetim Molla Shpetim Toronaj Shpetim Banush Ibro Shpetim Banush Ibro Shpetim Masar Molla Shpetim Myhir Alija Shpetim Pajtim Halili Shpetim Qerim Zenullari Shpetim Qerim Zenullari Shpetim Rakip Balla Shpetim Ramush Ibro Shpetim Xhaferr Dibra Shpetim Ymer Gripshi Shpresa Bici Shpresa Caushi Shpresa Cela Shpresa Dehari Shpresa Dingu Shpresa Ganaj Shpresa Gjata Shpresa Hafizllari Shpresa Hoxha Shpresa Ibershimi Shpresa Leka Shpresa Lita Shpresa Mandro Shpresa Miça Shpresa Omeri Shpresa Sallaku Shpresa Tola Shpresa Abaz Elmazi Shpresa Ahmet Hyka Shpresa Bajram Cuni Shpresa Dervish Mancja Shpresa Gjetan Tola Shpresa Halil Mashiti Shpresa Haxhi Xhepa Shpresa Hysen Dezhgiu Shpresa Ismail Terziu Shpresa Kadri Bici Shpresa Kristo Cani Shpresa Mustafa Hoxha Shpresa Naim Gunga Shpresa Qemal Varosi Shpresa Rifat Dobroniku Shpresa Rifat Radini Shpresa Riza Sula Shpresa Sadik Preshqefa Shpresa Sotir Shamo Shpresa Ymer Lici Shqipe Doci Shqipe Lusha Shqipe Fatmir Shkalia Shqipe Sadik Haxholli Shqipinja Serjani Shqiponia Musaraj Shqiponja Prushi Shqiponja Selimaj Bega Shqiponja Ali Galloshi Shqiponja Halim Pazi Shuedin Ramadan Limani Shukri Ferik Gjici Shyqiri P[Asho Kasaj Shyqyret Musa Alku Shyqyri Dina Shyqyri Hasani Shyqyri Huta Shyqyri Deno Tafaj Shyqyri Elez Koci Shyqyri Emin Basha Shyqyri Tefik Yzeiraj Shyqyrije Maliq Xhani Sidorela Shena Silavana Mehmet Kaloci Silejman Laci Siljan Gjurgjaj Silva Millonaj Silva Hysen Mukaj Silvana Jace Silvana Kadareja Silvana Kaini Silvana Kaini Silvana Preka Silvana Hamid Keta Silvana Hasan Leka Silvana Hysni Gunga Silvana Hysni Gunga Silvana Ismail Mulleti Silvana Neim Avdo Simon Llazi Mice Simon Trifon Ziu Sinan Gerdeci Sinan Hekuran Lilaj Skender Bilbili Skender Huta Skender Huta Skender Kollobani Skender Maku Skender Rarani Skender Rarani Skender Rarani Skender Rarani Skender Rarani Skender Rarani

»

Skender Rarani Skender Seferi Skender Tereziu Skender Adil Kokonozi Skender Hariz Kortoci Skender Haxhi Dushaj Skender Islam Bukaci Skender Osman Sadiku Skender Ramzan Gjocera Skender Safet Gorari Skender Seklam Llani Skender Shaban Mustafaj Skender Skender Cota Skender Uke Turja Skifter Margjeka Skifter Margjeka Skifter Margjeka Skifter Margjeka Sofi Man Jaupi Sofia Dhimitraq Dhesiotis Sofie Sula Sofie Qazim Beqoshja Sofije Demiraj Sofije Shaban Sotiraj Sokol Qeraxhiu Sokol Voci Sokol Bedri Kamberi Sokol Grigor Mamillo Sokol Isuf Krasniqi Sokol Mehdi Avxhili Sokol Nazmi Bonjaku Sokol Osman Vithshkurti Sokol Qerim Bajrami Sokol Sadik Balidemaj Sokol Shefki Omeri Sokol Stojam Hima Sokol Stujan Nina Sokrat Kola Sokrat Andon Prillo Sonila Keta Sonila Keta Sonila Keta Sonila Luzati Sonila Abdyl Keta Sonila Xhelil Xheja Sonja Fatmir Huta Sore Berisha Sotir Ballo Sotir Ballo Sotir Ktona Sotir Xhelo Sotir Pandi Paco Sotir Petraq Tasho Sotir Petraq Tasho Sotir Petraq Tasho Sotiraq Lazo Sotiraq Kristaq Lamaj Spartak Kurti Spartak Lame Spartak Lame Spartak Lame Spartak Lame Spartak Myftiu Spartak Pocari Spartak Sulejmani Spartak Tetova Spartak Axham Muho Spartak Fatos Telo (Mezini) Spartak Kristoni Spiro Spartak Rrapo Hallataj Spase Koja Spase Kozma Male Spiro Theodhor Sharko Spiro Ziso Dama Stavri Serbin Mirce Stefan Lena Stefan Maseli Stefan Dushan Marku Stefan Dushan Marku Stefania Manushi Stela Filat Haxhi Sude Xhiti Sude Zhiti Suela Lengu Suela Prokopi Suela Dylber Bregu Suela Jashar Marina Suela Muhamet Tafaj Suela Qazim Dumi Sulejman Hyka Sulejman Laci Sulejman Vogli Sulejman Ali Kaziu Sulejman Ali Kaziu Sulejman Muharrem Xhafa Sulltane Cipi Surja Mema Suzana Cenolli Suzana Çoniku Suzana Hyseni Suzana Kazani Suzana Kazani Suzana Nako Suzana Rarani Suzana Toma Suzana Tufina Suzana Zoto Suzana Aziz Pupe Suzana Bedri Bejleri Suzana Hazis Dani Suzana Jaho Beqiraj Suzana Nuri Bilali Suzana Riza Fucija Suzana Riza Xhemalaj Suzana Selim Doci Suzana Ymer Osmani Suzana Zylfo Koliqi Syti Asllan Mezini Tahir Rrapia Tahir Came Dollaj Tahir Hamet Pullazi Tahir Rakip Rapia Taip Etem Cela Taip Jonuz Kapllani Tajana Koco Cipo Tamara Pernaska Tane Seit Kaziu Tane Seit Kaziu Taqi Sotir Stojani Tariko Meleq Bashllari Tasha Tresa Tasim Sheshi Tatjana Cimi Tatjana Nelaj Tatjana Anesti Lubonja Tatjana Dhosi Gramo Tatjana Jonuz Imeri Tatjana Qiric Dashaj Tauland Isuf Nela Taulant Fatmir Kale Tea Tafaj Tefik Mehmet Bylybashi Tefta Beba Tefta Gjerasi Tefta Spahiu Tefta Spahiu Tefta Spahiu Tefta Fuat Kapllani Tefta Ilios Koli Tefta Selim Mjekra Tefta Vasil Stefi Tefta Xhafer Toro Teja Beqaj Telemak Vangjel Joca Telemak Vasil Lico Teli Xhelal Baku Teta Beqaj Teuta Dika Teuta Hasmuca Teuta Haxhi Teuta Kokona

17 Teuta Muca Teuta Haxhi Agolli Teuta Ibrahim Nushi Teuta Osman Merdani Teuta Shemshi Manderri Themistokli Sotir Qirjako Theodhor Kristuli Theodhor Opingar Theodhor Tanuku Theodhora Ndreka Theodhora Spiro Duri Theodhoraq Ndreko Thimjo Trifon Risto Thoma Niko Gjini Thoma Pandi Apostol Thoma Qako Novosela Timo Parlaku Tixhe Baftjar Bademi Toem Sh.P.K Toem Sh.P.K Toem Sh.P.K Toem Sh.P.K Toem Sh.P.K Toem Sh.P.K Toem Sh.P.K Toem Sh.P.K. Toem Sh.P.K. Toem Sh.P.K. Toem Sh.P.K. Toem Sh.P.K. Toem Sh.P.K. Toem Sh.P.K. Toem Sh.P.K. Toem Sh.P.K. Toem Sh.P.K. Toem Sh.P.K. Toena Sh.P.K Toena Sh.P.K Toena Sh.P.K Toena Sh.P.K Tomor Ollomani Tomor Mustaf Cani Tomor Mustafa Cani Tomor Mustafa Cani Tomor Mustafa Cani Tomor Mustafa Cani Tomor Mustafa Cani Tomor Mustafa Cani Tomor Mustafa Cani Tomorr Demir Elezi Tonin Laska Trash. Mumajesi Trash. Mumajesi Trash. Mumajesi Trash. Mumajezi Trash. Mumajezi Trash. Mumajezi Trash. Mumajezi Trash. Mumajezi Trash. Zhegu Trashegimtaret Hyka Trashg Mumajesi Trifon Koco Demeci Trifon Koco Deneci Trifon Sotir Cfarku Triton Koco Deneci Uke Shaip Gjadri Uljana Vani Ulsi Jashar Rrapaj Uran Ibrahim Dragoni Urim Zenelaj Urim Izet Zenelaj V.1(F.001-061) V.1(F.062-077) V.1(F.078-123) V.1(F.124-136) V.1(F.137-152) V.1(F.153-157) V.1(F.158-162) V.1(F.162-222) V.1(F.223) V.2(F.014) V.10(F.035-039) V.10(F.042-046) V.10(F.047-051) V.10(F.103-105) V.10(F.110-112) V.10(F.119-121) V.10(F.132-134) V.10(F.139-141) V.10(F.142-146) V.10(F.147-151) V.10(F.152-154) V.10(F.155-157) V.10(F.158-170) V.10(F.172-178) V.2(F.015-021) V.2(F.022-026) V.2(F.027-038) V.2(F.039-049) V.2(F.050-085) V.2(F.066-094) V.2(F.095-103) V.2(F.104-134) V.2(F.134-239) V.2(F.240) V.3(F.020) V.3(F.021-060) V.3(F.061-065) V.3(F.066-070) V.3(F.071-075) V.3(F.076-084) V.3(F.085-092) V.3(F.090) V.3(F.235) V.3(F.093-101) V.3(F.102-113) V.3(F.114-189) V.3(F.236) V.4(F.030) V.4(F.031-041) V.4(F.042-072) V.4(F.073-086) V.4(F.087-100) V.4(F.101-116) V.4(F.117-190) V.4(F.191-207) V.4(F.207-223) V.4(F.224) V.5(F.009) V.5(F.010-085) V.5(F.086-150) V.5(F.151) V.6(F.005) V.6(F.006-020) V.6(F.021-037) V.6(F.038-042) V.6(F.060-120) V.6(F.121-139) V.6(F.140-170) V.6(F.171-187) V.6(F.188-247) V.6(F.248) V.7(F.057) V.7(F.058-088) V.7(F.089-137) Vol..20, Fq.139 V.7(F.138-198) V.7(F.199) V.8(F.046) V.8(F.018-216) V.8(F.047-096) V.8(F.097-109) V.8(F.110-122) Vol.13,Fq.86 Vol.15, Fq.192 V.8(F.123-138) V.8(F.139-169) V.8(F.170-185) V.8(F.217-247) V.8(F.248) V.9(F.024) V.9(F.024-082) V.9(F.083-140) V.9(F.141-203) V.9(F.204-210) V.9(F.211-216) V.9(F.217-224) V.9(F.225) V.10(F.034) V10 F123 -V10 F237 V10 F60 -V10 F211 V10 F74 -V10 F218


18

« HIPOTEKAT

E enjte 7 qershor 2012

S Martin Wolf

V19 F111 V19 F112 Vaid Ramazan Cani Vait Matraku Vait Bilal Kokona Vajdije Abdulla Guni Vaje Ramazan Celiku Valbona Kora Valbona Kuburi Valbona Lita Valbona Luli Valbona Fuat Kapllani Valbona Ramiz Koci Valbona Sali Donde Valbona Xhelal Kurushi Valdete Haqif Kararoja Valentina Gjoka Valentina Gjoka Valentina Gjoka Valentina Gjoka Valentina Gjoka Valentina Gjoka Valentina Gjoka Valentina Gjoka Valentina Gjoka Valentina Gurja Valentina Kolaci Valentina Qirjako Valentina Rugova Valentina Bajram Sufa Valentina Jul Çelemengo Valentina Ligor Jovani Valentina Panajot Ruka Valentina Spiro Hasani Valentina Sul Çelemengo Vali Isa Avxhi Vangjel Kurti Vangjel Kurti Vangjel Pajenza Vangjel Rula Vangjel Shuka Vangjel Shuka Vangjel Metodi Mazniku Vangjel Serafin Broka Vangjel Sotir Projko Vangjeli Cekani Vangjeli Kostandin Karaj Varvara Dudushi Vasi Kristaq Mani Vasil Bandilli Vasil Millo Vasil Milo Vasil Mino Vasil Starmati Vasil Taci Vasil Aleks Plaushka Vasil Dhimitraq Cepunaj Vasil Pali Beba Vasil Pilo Metiqi Vasil Qako Novosela Vasil Sofokli Tole Vasil Sofokli Tole Vasilika Guci Vasilika Kosta Vasilika Bani Dani Vasilika Godo Kapedsani Vasilika Koli Kokoneci Vasilika Koli Kokoneci Vasilika Koli Koloneci Vasillaq Thanati Vath Sefer Kolici Vazilet Jasim Lelo Vehbije Boci Veli Keta Veli Keta Veli Xheko Veli Nebi Durra Veli Nebi Durra Veli Nebi Durra Veli Nebi Durra Veli Sali Keta Veli Sali Keta Veli Sali Keta Venam Spiro Sila Vengjel Andon Lici Vera Dokushi Vera Dokushi Vera Dokushi Vera Dokushi Vera Zhegu Vera Adil Dule Vera Ali Dokushi Vera Etem Celmeta Vera Llazi Bako Vera Sherif Zasa Vera Ymer Kasaj Verona Llazar Canco Veronika Deliu Veronika Llazar Canko Veronika Mihal Ndrio Verore Xhoga Veziko Duraj Vezire Sami Filaj Vij V.16 F.55 - V.16 F.57 Vijon Ne V.15 Fq.196-199 Vijon V 12 Fq 87 Deri Ne V 12 Fq 89 Vijon V 13 Fq 183 Deri Ne Vol.13 Fq 192 Vijon V 13 Fq 29 Deri Ne 13 Fq 37 Vijon V.13 Fq.128 Der Ne V13. Fq.129 Vijon Vol 14 Fq 27 Deri Ne Vol.14 Fq Vijon Vol Fq VijonVol.Faq.2/24/Nd+1-12/24/Nd+1-2 Vijon Vol.20 Fq.43;44 Fq.137 Vijon Vol.6 Fq. 43-Vol6 Fq.59 Viktor Bakillari Viktor Carka Viktor Dano Viktor Hako Viktor Mazniku Viktor Frok Nikolli Viktor Frrok Pjetri Viktor Gjere Frroku Viktor Sinan Sallaku Viktor Vangjel Carka Vilma Katroshi Vilma Katroshi Vilma Katroshi Vilma Katroshi Vilma Katroshi Vilma Katroshi Vilma Katroshi Vilma Katroshi Vilma Katroshi Vilma Katroshi Vilma Katroshi Vilma Matroshi Vilma Matroshi Vilma Matroshi Vilma Sali Kormaku Vilson Topulli

Vioeta Alia Viola Kaloshi Violeta Agolli Violeta Davidhi Violeta Haka Violeta Rapo Violeta Kuko Bigolli Violeta Qazim Vaka(Haklaj) Violeta Tahir Memeti Viollanda Sotir Pernaska Viollca Ngjeli Gjika Viollca Shyqyri Bukri Viron Musaraj Viron Petref Fallani Viron Xhafo Musaraj Vjolca Coku Vjoleta Pashaj Vjoleta Ruli Vjoleta Mehmet Xibri Vjoleta Panajot Loli Vjoll;Ca Ismail Durrsi Vjollca Bajrami Vjollca Baqoshi Vjollca Berisha Vjollca Hysa Vjollca Karapanxho Vjollca Koraj Vjollca Labinoti Vjollca Muca Vjollca Muca Vjollca Qerushi Vjollca Zina Vjollca Abas Kasa Vjollca Beshir Osmanaj Vjollca Ferit Fetai Vjollca Flamur Tufa Vjollca Islam Gobel Vjollca Llambi Begaj Vjollca Mehmet Cela Vjollca Mustafa Shatri Vjollca Nasi Pina Vjollca Ngjeli Gjika Vjollca Reis Zela Vjollca Selim Osmani Vjollca Sure Cela Vjollce Ahmet Osja Vladimir Ahmet Sokoli Vladimir Liman Plaku Vladimir Margarit Mullisi Vladimir Pjeter Loshi Vladimir Ramiz Caushi Vladimir Stathi Zacaj Vojsava Cano Vojsava Hoxha Vojsava Hoxha Vojsava Myzafer Shehu Vol 11 Fq 151 Deri Ne Vol 11 Fq 211 Vol 13 Fq 200 Deri Ne Vol 13 Fq 202 Vol10 (F62 -F208) Vol10 F 127 -Vol10 F239 Vol10 F 238 -Vol5 F 19 Vol10 F100 -Vol10 F230 Vol10 F102 -Vol10 F231 Vol10 F107 -Vol10 232 Vol10 F109 -Vol10 F233 Vol10 F114 -Vol10 F234 Vol10 F116 -Vol10 F235 Vol10 F118 -Vol10 F236 Vol10 F129 -Vol10 F240 Vol10 F131 -Vol10 F234 Vol10 F136 -Vol 9 F206 Vol10 F138 -Vol10 184 Vol10 F181 Vol10 F202 -Vol10 F205 Vol10 F216 Vol10 F56 Vol10 F209 Vol10 F59 F210 Vol10 F63 -V10 F212 Vol10 F65 - Vol10 F213 Vol10 F67 -Vol10 F214 Vol10 F69 -Vol10 F215 Vol10 F72 -Vol10 F217 Vol10 F76 -Vol10 F219 Vol10 F79 -Vol10 F221 Vol10 F81 -Vol10 F222 Vol10 F83 -Vol10 F223 Vol10 F85 -Vol10 F224 Vol10 F87 -Vol10 F225 Vol10 F89 -Vol10 F220 Vol10 F92 -Vol10 F226 Vol10 F94 -Vol10 F227 Vol10 F96 -Vol10 F228 Vol10 F98 -Vol10 F229 Vol10(F41-F206) Vol10(F54 -F207) Voll 11 Fq 212 Deri Ne Vol 11 Fq 218 Vule Gani Llusha Vule Gani Llusha Vule Gani Llusha Vullnet Linkollari Xhafer Bislim Hajdarmataj Xhafer Hasan Çeka Xhafer Riza Omeri Xhaferr Demir Dibra Xhaferr Demir Dibra Xhane Ramazan Takaci Xhavit Tafa Xhavit Vorpsi Xheferr Demir Dibra Xheje Ramazan Cerri Xhelal Ceco Xhelal Ceco Xhelal Keta Xhelal Keta Xhelal Keta Xhelal Keta Xhelal Keta Xhelal Shabani Xhelal Stafa Xhemaile Duka Xhemal Germenji Xhemal Manko Xhemal Mumajesi Xhemal Ali Murati Xhemal Haxhi Shima Xhemal Sabri Rustemi Xheni Gezim Ibrahimi Xhensila Spiro Jorgji Xhevahire Allaman Marku Xhevaire Hariz Mykaj Xhevaire Hasen Binaj Xhevaire Hasen Binaj Xhevaire Kasem Binaj Xhevaire Zenun Myftari Xhevat Cela Xhevat Jaho Piriu Xhevdet Dushku Xhevdet Dushku Xhevdet Dushku

Xhevdet Goxharaj Xhevdet Ibrahim Reka Xhevit Mustafa Kadillari Xhevrie Trushilla Xhevrije Mersin Asllani Xhevrije Tafil Projku Xhevrije Teme Xhakollari Xhezmi Cuka Xhilda Bashkim Tahiraj Xhimi Mile Xhovana Ismail Pashaciu Xhuli Dako Xhuljeta Kozma Maqellari Xhuljeta Rauf Fishekaj Xhuvanaq Kolezi Xhuvanaq Kolezi Xhuvi Sharrxhi Yerti Kellezi Ylber Cesku Ylli Ferzaj Ylli Kurti Ylli Lika Ylli Maloku Ylli Martini Ylli Peqini Ylli Baftjar Doda Ylli Gani Barjami Ylli Isuf Reci Ylli Llazar Kondakci Ylli Llesh Pohl Ylli Mahmut Gani Ylli Maliq Allko Ylli Muharrem Bejko Ylli Sefer Meniku Ylli Tomor Dengeri Ylli Xhavit Keduta Ylli Xhavit Keputa Ylli Zylfo Zilfaj Yllka Stamati Yllka Zenelaj Yllka Zenelaj Yllka Seladin Alla Yllke Pleqaj Yllson Topalli Yllza Levenishti Ylmije Beloshaj Ylvi Bejko Ymer Balla Ymer Kazazi Ymer Keta Ymer Ramadan Hyseni Ymer Sali Keta Ymer Sali Keta Ymer Sali Keta Ymer Sali Meta Ysni Zesllari Yzeir Rushan Rakollari Zade Sula Zaim Qemal Kamberaj Zaim Resmi Çela Zalo Xhafer Zoto Zamir Kucuku Zamira Braho Zamira Mamka Zamira Marku Zamira Marku Zamira Marku Zamira Marku Zamira Metusha Zamira Enver Lami Zamira Mustafa Shamku Zamira Nuri Zeneli Zamira Sabri Marku Zamira Xhemal Osmani Zamira Xhemal Zorga Zana Gjergji Zari Shaqir Cela Zef Lleshi Zef Gjin Nikolla Zef Gjin Nikolla Zef Gjin Nikolla Zegjine Spehiu Zeliha Ibrahim Muija Zelije Limani Zena Azem Mici Zenel Daja Zenel Ferik Anxhaku Zenel Hysen Ceco Zenel Hysen Çeço Zenel Shkurt Barahoxha Zenepe Zhegu Zeno Zaimi Zeno Tair Brahja Zeqine Lakra Zeqine Fadil Deliu Zeqo Sadik Cama Zhaneta Feraj Zhaneta Londo Zhaneta Pashako Zhaneta Pirushi Zhaneta Qejvani Zhaneta Shaban Rushiti Zhaneta Tushi Mice Zhegu Zhenihen Zanaj Zhulieta Qemal Bardhe Zhuljana Rama Zhuljeta Jorgjji Dimo Zhuljeta Ligor Grabocka Zija Hamdi Gjuzi Zinete Bektash Celaj Zinete Bektash Celaj Zllata Smilko Mazniku Zltane Luci Znamina Selman Balla Znife Ushe Zografo Shallo Zoi Bushi Ngresi Zuzana Alla(Balliu) Zybejte Mandri Zyber Allushi Zyhdi Karaj Zyhdi Mustafa Karaj Zyhra Damajani Zyhra Dollaku Zyhra Guliqani Zyhra Xhakani Zyhra Seit Bajrami Zylfie Dorzi Zymbyle Adem Molla Zymbyle Adem Molla Zyra Kadri Aliu Zyra Liman Allani Zyra Maliq Dako Zyrafet Ymer Dhigoi Zyrako Petref Sulaj Zyrdi Vilson Berberi Zyrije Mnersin Brahaj Shtet Me Pergj. Administrimi K.E.Sh

i do të përfundojë kriza brenda eurozonës? Shumë njerëz ma kanë bërë këtë pyetje në SHBA gjatë javëve të fundit. Si mund të ecë eurozona nga kriza drejt stabilitetit? Për t’iu përgjigjur kësaj pyetjeje, duhet të dallojmë tre aspekte të situatës së sotme: ku po shkon eurozona; ku do Gjermania që të shkojë eurozona; dhe ku ka nevojë të shkojë eurozona. Pozicioni aktual i eurozonës duket shumë i qartë. Një numër vendesh anëtarë, nga të cilët dy mjaftueshëm të mëdhenj – Italia dhe Spanja – tashmë kanë pasur apo janë në prag të të paturit qeveri që nuk janë në gjendje të menaxhojnë pa u ndihmuar borxhin e tyre publik. Një pjesë e madhe e atij borxhi mbahet nga bankat e tyre. Shumë prej këtyre janë dëmtuar, sidomos në ata shtete që përjetuan kriza të pasurive të paluajtshme, deficite të mëdha fiskale, apo të dyja bashkë. Qeveritë me besueshmëri të ulët për marrje kredie ndihen të detyruara të shpëtojnë sisteme bankare të brishtë që nga ana e tyre supozohet që duhet të financojnë qeveritë, të cilat përpiqen t’i mbështesin: të dehurit përpiqen të qëndrojnë në këmbë duke u mbështetur tek njëri-tjetri. Qeverive u kërkohet gjithashtu të provojnë rreptësinë fiskale në një kohë kur sektorët privatë po tkurren: mes 2007 dhe 2012, balanca financiare e sektorit privat ndryshoi nga deficiti në tepricë me 16% të GDP në Spanjë. Rreptësia e mëtejshme i dobëson edhe ekonomitë edhe bankat. Kjo, nga ana tjetër rrit papunësinë dhe ul të ardhurat qeveritare, duke e bërë kështu joefektive rreptësinë fiskale. Ndërkohë, ulja e kërkesës në vendet në bërthamë të BE rrit dobësinë ekonomike në periferi, në vend që ta kompensojë atë. Me bankat në përkeqësim, kërkesën private të dëmtuar, kërkesën qeveritare në kontraktim dhe kërkesën e jashtme të dobët, ekonomitë e brishta me shumë gjasa do të kenë më pak prodhim dhe më shumë papunësi pas tre vitesh se sa sot. Shpërblimi për dhimbjen sot është më shumë dhimbje nesër. Shpëtohet apo jo Greqia është e vështirë të besosh për momentin që eurozona do i shpëtonte kësaj, sidomos kur argumenti kryesor në favor – ai i integrimit ekonomik dhe financiar – po shkatërrohet. Bizneset, sidomos institucionet financiare, përpiqen gjithmonë të rendisin asetet dhe detyrimet sipas vendeve. Po kështu, vetëm bizneset më të guximshëm do të planifikojnë prodhim me besimin që rrisku i normës së këmbimit është eleminuar. Në një kohë kur një pjesë të madhe të rriskut të shkëmbimeve ndërkufitarë tashmë e ka marrë Banka Qendrore Evropiane, rruga drejt shpërbërjes është bërë

GJËEGJËZA e interesit të GJERMANISË më e hapur. Ky duket si një udhëtim i gjatë drejt errësirës. Mund të duhen javë, muaj apo vite. Por sido që të jetë, drejtimi duket gjithnjë e më i qartë. Tani, pyetja e dytë: si do Gjermania që të organizohet eurozona? Ja si i kuptoj unë pikëpamjet e qeverisë gjermane dhe autoriteteve monetare: jo bonove të eu-

para që ata besojnë se nuk do ta ndalin. Ata presin që jeta për disa prej ekonomive më të dobëta të bëhet kaq e vështirë saqë ata të largohen me vullnetin e tyre, duke e reduktuar kështu eurozonën në një bërthamë të njëmendtë, si dhe duke ulur risqet e politikës monetare të vetë Gjermanisë, si dhe stabi-

Në tetor 1939, Uinston Churchilli tha: “Nuk mund t’ju parashikoj veprimin e Rusisë. Është një e gjëzë, e mbështjellë me mister, brenda një enigme, por ndoshta ka një çelës. Ai çelës është interesi kombëtar i Rusisë”. Çelësi në Evropë sot është perceptimi që ka Gjermania për interesin e saj kombëtar. Kur të bëhet e qartë se kushtet që ata vendosin nuk do të bëjnë punë, udhëheqësit gjermanë do të duhet të zgjedhin mes mbytjes së anijes dhe ndryshimit të kursit. Unë nuk e di se çfarë do të zgjedhin gjermanët. Unë nuk e di nëse udhëheqësit politikë gjermanë e dinë. Por në atë zgjedhje caret fati i Evropës rozonës; jo rritjes së fondeve në dispozicion të Mekanizmit të Stabilitetit Evropian (aktualisht 500 miliardë Euro); jo mbështetje e përbashkët për sistemin bankar; jo devijim nga rreptësia fiskale, përfshirë edhe vetë Gjermaninë; jo financim monetar të qeverive; jo lehtësim të politikës monetare të eurozonës; dhe jo një bum i fuqishëm i kredidhënies në Gjermani. Vendi kredidhënës, në duart e të cilit qëndron pushteti në një kohë krize, po thotë “Nein” të paktën shtatë herë. Pyes veten, si mendojnë politikëbërësit e Gjermanisë të ndalin tatëpjetën e Evropës? Kam dy hipoteza. E

litetin fiskal nga çdo lloj trysnie për të shpëtuar ekonomitë e dobëta. Hipoteza e dytë është që gjermanët besojnë vërtetë që këto politika mund të funksionojnë. Një mundësi është që vendet më të dobët do të kishin një “zhvlerësim të brendshëm” kaq të madh saqë do të shkonin drejt tepricave të jashtme shumë të mëdha me pjesën tjetër të botës, duke rivendosur kështu veprimtarinë ekonomike. Një tjetër mundësi është që një kombinim i reformave radikale strukturore dhe vrull i shitjes së aseteve do të tërhiqnin një valë investimesh të huaja direkte. Kjo do të financonte deficitin në periud-

hën afatshkurtër, si dhe do të gjeneronte veprimtari ekonomike në atë afatgjatë. Ndoshta politikëbërësit gjermanë besojnë se do të ketë ose përshtatje e fortë, ose largim i menjëhershëm. Por “dëmi moral” të paktën do të frenohej dhe ekspozimi i Gjermanisë do të ndalej, cilido qoftë rezultati. Megjithatë, opsioni i “daljes së më të dobtëve” duket me shumë risk. Për më tepër, rreziku nuk është vetëm për vendet më të dobët. Gjermania dërgon vetëm 5% të eksporteve të veta në Kinë, krahasuar me 42% në pjesën tjetër të eurozonës, një pjesë e madhe e të cilës do të dëmtohej nga largimi. Ajo çfarë ka ndodhur deri tani e ka dobësuar ekonominë e udhëhequr prej eksporteve: GDP i Gjermanisë ishte vetëm 1% më i lartë në 3-mujorin e parë të 2012-ës se sa katër vite më parë. Shkurt, eurozona duket se ka marrë rrugën e shpërbërjes dhe Gjermania tregon shumë pak vullnet për ta ndryshuar. Kjo jo sepse alternativat janë të pamendueshme. Ajo çfarë nevojitet është që disa prej JO-ve të kthehen në PO: më shumë financime, në rastin ideal me eurobono; mbështetje kolektive e bankave; më pak kontraktim fiskal; më shumë politika monetare ekspansioniste; dhe kërkesë më e fortë e Gjermanisë. Ndryshime të tillë nuk do të garantonin sukses. Por të paktën do i jepnin eurozonës një shans për të shmangur koston e shpërbërjes së pjesshme, apo totale. Në terma afatgjatë, ndryshime të tilla do të kërkonin gjithashtu integrim më të madh politik. Në tetor 1939, Uinston Churchilli tha: “Nuk mund t’ju parashikoj veprimin e Rusisë. Është një e gjëzë, e mbështjellë me mister, brenda një enigme, por ndoshta ka një çelës. Ai çelës është interesi kombëtar i Rusisë”. Çelësi në Evropë sot është perceptimi që ka Gjermania për interesin e saj kombëtar. Kur të bëhet e qartë se kushtet që ata vendosin nuk do të bëjnë punë, udhëheqësit gjermanë do të duhet të zgjedhin mes mbytjes së anijes dhe ndryshimit të kursit. Unë nuk e di se çfarë do të zgjedhin gjermanët. Unë nuk e di nëse udhëheqësit politikë gjermanë e dinë. Por në atë zgjedhje caret fati i Evropës.


bota • E enjte 7 qershor 2012

»

19

krerët e G7

Telekonferencë për të ndalur “virusin” Takimi përfundoi pa një deklaratë të përbashkët dhe nuk është e qartë se çfarë mase e re nga Evropa do të lehtësonte kushtet e huamarrjes për qeveritë e vendeve evropiane me ekonominë më të dobët. Bisedimet u zhvilluan ndërkohë që ministri spanjoll i Financave tha se shkalla e lartë e interesit praktikisht e ka nxjerrë vendin e tij jashtë tregjeve financiare ndërkombëtare. Ai u bëri thirrje vendeve evropiane të shpëtojnë bankat në rrezik të Spanjës. Kjo është hera e parë që autoritetet spanjolle bëjnë thirrje të drejtpërdrejtë për ndihmë

M

inistrat e Financave të 7 vendeve kryesore të industrializuara, SHBA-së, Kanadasë, Japonisë, Britanisë, Francës, Italisë dhe Gjermanisë zhvilluan dje një telekonferencë, ku diskutuan rreth rrugëve për të mos lejuar përhapjen e mëtejshme të krizës, që mund të dëmtojë ekonominë botërore. Pas takimit, ministri japonez i Financave, Jun Azumi, i tha gazetarëve në Tokio se përfaqësuesit evropianë kishin thënë se do t’i përshpejtonin përpjekjet për të zgjidhur krizën që kërcënon ngadalësimin e rritjes ekonomike botërore. Takimi përfundoi pa një deklaratë të përbashkët dhe nuk është e qartë se çfarë mase e re nga Evropa do të lehtësonte kushtet e huamarrjes për qeveritë e vendeve evropiane me ekonominë më të dobët. Bisedimet u zhvilluan ndërkohë që ministri spanjoll i Financave tha se shkalla e lartë e interesit praktikisht e ka nxjerrë vendin e tij jashtë tregjeve financiare ndërkombëtare. Ai u bëri thirrje vendeve evropiane të shpëtojnë bankat në rrezik të Spanjës. Kjo është hera e parë që autoritetet spanjolle bëjnë thirrje të drejtpërdrejtë për ndihmë. Ndërkohë firma amerikane “Standard and Poor„ tha mbrëmë se egziston një mundësi prej 30 përqindësh që Greqia të dalë nga eurozona në muajt në vazhdim. Sipas kompanisë amerikane, pas zgjedhjeve të 17 qershorit, Greqia do të bëhej vendi i parë që del nga euroja, nëse Athina i kundërshton reformat financiare të kërkuara nga kreditorët ndërkombëtarë. Telekonferenca e sotme u zhvillua në prag të takimit të Grupit të 20-shes këtë muaj në Los Cabos të Mexikës, ku do të mblidhen për të diskutuar përfaqësuesit e 20 ekonomive kryesore të botës. Kriza greke si “virus” Si mund të ndikojnë problemet ekonomike të një ekonomie të vogël si Greqia tek vendet e tjera të Evropës apo edhe në Azi apo Shtetet e Bashkuara? Siç thuhet në materialin e përgatitur nga Jim Randle i Zërit të Amerikës, disa ekonomistë thonë se kreditë ndërkombëtare dhe investitorët e shqetësuar janë mes arsyeve për përhapjen e frikës financiare. Masat e ashpra ekonomike kanë shkaktuar trazira kohët e fundit në Greqi, ku një pjesë e qytetarëve protestojnë ndaj shkurtimeve buxhetore, shkurtimeve të shërbimeve, pagave, si dhe rritjes së taksave. Shkurtimet, të para si një kurë e hidhur, patën si qëllim që të ndihmojnë qeverinë për të paguar huatë që krijuan diferencën mes shpenzimeve të larta qeveritare

e situatës politike mund të sillte lehtësim të krizës. “Mendoj se skenari që ka më shumë gjasa të ndodhë është që ne do të hyjmë në një tjetër vorbull përmes kompromisit”. Ai thotë se protestuesit dhe votuesit e zemëruar kanë nisur një mesazh se masat e ashpra ekonomike kanë qenë shumë të rënda dhe zyrtarët mund të bëhen më të kuptueshëm, ndërsa kërkojnë rrugëzgjidhjet për të dalë nga kriza.

dhe të ardhurave të ulta nga taksat. Analisti i Stratforit, Peter Zehian, thotë se ekonomia greke ka shumë njerëz që punojnë për qeverinë dhe shumë pak industri. “Sistemi grek nuk ka bazë industriale. Dega kryesore e tij ishte ndërtimi i anijeve dhe kjo thuajse është marrë krejtësisht nga kinezët dhe koreanët. I vetmi sektor që i ka mbetur ekonomisë greke është turizmi. Por një vend si Greqia nuk mund të mbështetet vetëm tek turizmi”. Kompania „Stratfot“ bën analiza politike dhe ekonomike për qeveritë. Rënia e fuqisë ekonomike të Greqisë e ka bërë më të rëndë që të paguajë huatë. Richard de Kaser i grupit Parthenon në Boston thotë se nëse qeveria greke nuk mund të ripaguajë huatë, kjo do të dëmtojë huadhënësit, të cilët nga ana e tyre do ta kenë të vështirë të paguajnë kreditë e tyre tek institucionet e tjera finaciare. “Ekziston shqetësimi se nëse Greqia nuk paguan borxhet, disa banka pësojnë humbje dhe këto humbje ndikojnë te banka të tjera dhe gjithë sistemi bankar tkuret”. Me banka më pak të afta dhe më pak të gatshme të japin hua, aktiviteti ekonomik ngadalësohet ose ndalet. Ekonomisti i Institutit amerikan Enterprise, John Makin, thotë se problemet ekonomike e politike të Greqisë mund ta detyrojnë atë që t’i largohet grupit të vendeve që përdorin Euron. Ai thotë se kjo i bën investitorët dhe huadhënësit që të shqetësohen për vendet e tjera anë-

tare të këtij grupi që kanë borxhe të mëdha. “Njerëzit fillojnë të pyesin. Nëse ikën Greqia, po me Spanjën, çdo të ndodhë? Ajo ka të njëjta shenja si Greqia...Po Portugalia..? Investitorët e shqetësuar nga kjo situatë do të japin më pak kredi për vendet që kanë të njëjtat probleme si Greqia. Ky perceptim i rritjes së rrezikut do të thotë se huamarrësit do të duhet të paguajnë interesa më të larta për të marrë kredi, duke

rritur ndjeshëm kostot dhe duke dëmtuar rritjen ekonomike. Shumë ekonomistë thonë se dështimi i Greqisë mund të dëmtojë seriozisht shumë ekonomi të tjera. Por problemet e Greqisë kanë qenë të njohura mirë për shumë kohë, duke lejuar huadhënësit që të shesin investimet e rrezikshme në Greqi, duke pakësuar kështu dëmin e mundshëm. Richard de Kaser gjithashtu thotë se një zgjidhje

Ballkani Ndërkohë, Banka Botërore publikoi një studim, sipas të cilit, parashikohet një ngadalësim i konsiderueshëm i rritjes për ekonomitë e Evropës Juglindore në vitin 2012. Studimi thekson se gjashtë vende në Evropën Juglindore, mes të cilave edhe Shqipëria, po përballen me një ngadalësim të konsiderueshëm të rritjes ekonomike si pasojë e pasigurive që po shtohen në eurozonë. Raporti i Zhvillimit të Evropës Juglindore nënvizon se ekonomia pritet të ulet nga 2.2 për qind në 2011 deri në 1.1 për qind në 2012; mes tyre Shqipëria parashikohet në 1,6 për qind. Banka Botërore thotë se në këto kushte, disa shtete duhet të forcojnë sistemin fiskal për të përmirësuar treguesit negativë të borxhit publik, i cili për Shqipërinë është në kufijtë e 60 përqindshit, sepse vetëm kështu mund të krijohen baza për një përmirësim afatgjatë. Përfaqësues të Bankës Botërore në Shqipëri pohuan se raporti i propozon Tiranës që të reduktojë borxhin publik dhe të kontrollojë deficitin nën nivelin 3 për qind. Ky objektiv mund të arrihet, sipas tyre, duke ulur shpenzimet, duke rritur të ardhurat nga tatimet. Po ashtu, këtyre vendeve u nevojiten edhe reforma strukturore për të përmirësuar prodhimin dhe aftësitë konkurruese dhe për të reformuar tregjet e punës. Autorët e raportit në Bankën Botërore mendojnë se ngadalësimi ekonomik i gjashtë vendet e Evropës Juglindore - Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kosova, Maqedonia, Mali i Zi dhe Serbia po vjen për shkak të kushteve të dobëta në eurozonë. Madje shifrat mund të keqësohen më tej prej mënyrës se si do të zgjidhet kriza ekonomike e Greqisë. Po bëhen përpjekje që të gjendet një zgjidhje normale e krizës greke dhe që ajo të mos përhapet më gjerë në rajon, thekson raporti i Bankës Botërore, dhe kjo tregon se sa e rëndësishme është që vendet e tjera përreth të forcojnë rezerevat fiskale dhe financiare, të rritin investimet dhe punësimin.


20

« dossier

E enjte 7 qershor 2012 •

Eqerem Çabej Shenjtori apo djalli i gjuhës shqipe?

E

Nga Agron Dalipaj*

shtë pranuar se gjuha është një organizëm i gjallë e në mbështetje të këtij konstatimi është vërejtur dukuria e lindjes së një gjuhe apo vdekja e një tjetre. Në këtë kontekst, njihen shumë gjuhë të vdekura. Por përkundër konstatimit se gjuha është një organizëm i gjallë, ajo pothuaj nuk studiohet si e tillë. Por çdo gjuhë që bën jetën e saj, ashtu siç ka lindjen, ka edhe foshnjërinë, rininë, mesjetën dhe pjekurinë e saj. Gjithashtu gjuha ka dhe historinë e saj, që është e mbushur me sfida, suksese, sëmundje, “martesa”, shkesi, dashuri, dështime, fatkeqësi, çaste lumturie etj. Ashtu si të gjitha qeniet e gjalla, edhe gjuhët i nënshtrohen luftës për ekzistencë, për rritje e zhvillim. Përveçse gjuhët janë organizma të gjalla, ato kanë edhe jetën e tyre shoqërore, nga e cila varet qenësia e tyre. Për disa gjuhë mund të thuhet se kanë bërë apo bëjnë karrierë, disa të tjera mund të quhen të famshme e disa të tjerave mund të mos u njihen meritat, aftësitë, potencialet, bujaria apo ajo çka u kanë dhënë simotrave apo bijave të tyre. Duket se në grupin e fundit futet gjuha shqipe. Para disa muajsh shkrimtari i shquar Ismail Kadare shprehu një konstatim të tij për gjuhën shqipe, duke deklaruar se “shqipja është një ndër dhjetë gjuhët themeluese të Evropës, por këtë gjuhëtarët nuk e thonë”. Në fakt, kjo thënie e tij u emetua në kanale televizive si lajm. Për kohën e sotme ajo përbën një “çudi”. Askush nga gjuhëtarët e sotëm, përveç Petro Zhejit, nuk thotë apo shkruan diku diçka të tillë. Në fakt, qëndrimi ndaj kësaj çështjeje në gjuhësinë shqiptare ngërthen dy epoka: atë të Rilindjes Kombëtare dhe atë të periudhës së komunizmit dhe pas tij, që është e dominuar nga qëndrimi i prof. dr. Eqerem Çabejt dhe kësisoj mund ta quajmë edhe “epoka çabejiane”. Të dyja këto epoka i ndan qëndrimi që mbahet ndaj vjetërsisë dhe prejardhjes së shqipes. Ndërsa rilindësit e ndritur i mëshojnë idesë se gjuha jonë është më e vjetra nga gjithë gjuhët europiane, të dytët jo vetëm që i anatemojnë rilindësit për këtë çështje, por edhe kanë bërë një punë të madhe për të vërtetuar të kundërtën e asaj çka thoshin ata. Kurrkund në tekstet e gjuhësisë së sotme nuk shkruhet se gjuha jonë ka pjellë greqishten e latinishten apo është gjuha më e vjetër indoeuropiane. Vendin e kësaj ideje të rilindësve e ka zënë ironia ndaj tyre dhe përpjekja për zvetënimin pa fund të shqipes. E them këtë sepse gjuhësia e sotme zyrtare shqiptare i qëndron stoike veprës së Çabejit “Studime etimologjike në fushë të shqipes”, që në të vërtetë është vepra më joshkencore dhe ajo që i ka sjellë dëmin më të madh vetë gjuhës shqipe. E keqja nuk është thjesht qëndrimi dhe shpjegimi joshkencor që i bën Çabej gjuhës shqipe (sipas tij) nga gjuhët e tjera, por ajo që vepra e tij ka shërbyer dhe shërben ende si platformë e si metodikë në gjuhësinë e sotme. Vepra e Çabejit “Studime etimologjike në fushë të shqipes” quhet si një arritje e madhe në trashëgiminë shkencore linguistike të lëmit të albanologjisë, pavarësisht se kjo vepër jo vetëm që nuk sjell ndonjë gjë të re në këtë fushë, por në vetvete mund të quhet vepra më djallëzore që mund të ketë nxjerrë a botuar dikush kundër gjuhës shqipe. Them “djallëzore” ngase ajo trumbetohet si vepra më e madhe shkencore për gjuhën shqipe dhe, në fakt, ata që e kanë lexuar, mund të kuptojnë se ajo në të vërtetë nuk ka fare bosht shkencor dhe se qëllimi final i autorit ka qenë që t’u imponojë shqipfolësve se gjuha që flasin ata në masën më të madhe të leksikut nuk

është e tyre, por e serbëve, bullgarëve, grekëve, latinëve etj., etj., dhe këtë e ka mbështetur në pseudoshkencë. Teoria e tij vazhdon të dominojë gjuhësinë e sotme shqiptare zyrtare dhe, siç duket, kjo është arsyeja që sipas Kadaresë gjuhëtarët e sotëm shqiptarë këtë nuk e thonë. Një pjesë e konsiderueshme e gjuhëtarëve të sotëm janë mbështetur te vepra dhe teoria e Çabejit dhe, duke qenë në krye të gjuhësisë zyrtare, janë bërë njëkohësisht një pengesë serioze për lëvrimin shkencor të shqipes. Vepra në fjalë e Çabejit mund të quhet plotësisht djallëzore, pasi ajo ka arritur në të vërtetë të ndajë masën e madhe të gjuhëtarëve shqiptarë nga gjuha shqipe, t’u imponohet atyre e t’i drejtojë në kahjen më të pavolitshme e të dëmshme për gjuhën shqipe. Opinioni i Çabejit është përgjegjës për frenimin e shkencës gjuhësore shqiptare dhe në një masë të madhe të albanologjisë. Përvijimi joshkencor i etimologjisë dhe morfologjisë së sotme shqiptare vazhdon të përforcohet nga ndjekësit e vazhduesit e devotshëm të E. Çabejit. Kështu, prof. dr. Gjovalin Shkurtaj, njëkohësisht akademik, në një leksion të tij për studentët e gjuhësisë në Universitetin “F. S. Noli” të Korçës në amfiteatrin e mbushur plot tregoi se ka qenë dhjetë vjet bashkëpunëtor i E. Çabejit dhe deklaroi se “unë mund të flak veprat e mia, mund të flak diplomën time, por ato dhjetë vjet që kam qenë bashkëpunëtor i Çabejit nuk i këmbej me asgjë”. Ai njëkohësisht i quajti dy profesorët e tij, Çabejin dhe Selman Rizën, “kolosë të gjuhësisë shqiptare”. Në fund të ligjëratës ai iu drejtua auditorit dhe na ftoi për t’i bërë ndonjë pyetje. Nuk mund ta humbja rastin dhe i drejtova profesor Shkurtajt pyetjet. Pyetja e parë ishte: “Si shpjegohet, profesor, që ju na flisni për kolosë të gjuhës shqipe si E. Çabej dhe ky i fundit nuk arriti të shpjegojë dot kurrë pse gjuha jonë quhet ‘shqip’, pse vendi ynë është quajtur ‘Arbëri’, ç’do të thotë ‘Iliri’, ‘Dardani’?”. Përgjigjja e profesor Shkurtajt ishte një heshtje e tejzgjatur dhe si për ta nxjerrë nga situata i kërkova t’i bëja një pyetje të dytë, të cilën e formulova kështu: “I nderuar profesor, ju na folët me superlativa për dy profesorët tuaj, Çabejin dhe Rizën, dhe me sa di unë profesor Riza kishte kundërshtime parimore për studimet etimologjike të Çabejit e në këtë kontekst do të donim të dinim: ç’qëndrim mbani ju për këtë çështje dhe kë do të mbështetnit prej dy profesorëve tuaj?” Por edhe pyetja ime e dytë pati fatin e së parës, ndaj, mbasi respektova heshtjen e përsëritur, iu drejtova profesorit t’i bëja pyetjen e tretë. Por ai, si për të mos prishur heshtjen e tij, i ngriti të dyja duart në formë T-je dhe me dy-tri harkime të dorës së djathtë më la të kuptoja se ne të dy do të diskutonim veças. Dhe kështu ndodhi dhe në fund të orës ne u takuam e mbasi më njohu disi, iu luta t’i hidhte një sy një studimit tim për gjuhën shqipe dhe, nëse ishte e mundur, të më bënte ndonjë vërejtje. Profesori e pranoi me kënaqësi dhe më dha fjalën që të nesërmen do të diskutonim për të. Në fakt, në studimin që i dhashë kam dhënë mendime konkrete për çështje të tilla si: pse gjuha jonë quhet ‘shqipe’, etimologjitë e fjalëve ‘Iliri’, ‘Arbëri’, ‘Dardani’ etj. E nesërmja erdhi bashkë me merakun tim të rritur se si do ta priste profesori studimin tim. Të nesërmen u takuam dhe ai m’u duk më tepër se i ftohtë. Sa me thënë ma ktheu përshëndetjen e mëngjesit. Kur e pyeta nëse kishte ndonjë vërejtje për studimin, m’u përgjigj: “E lexova, por unë nuk jam i kësaj fushe.” Ndërkaq, i habitur i them: “Profesor, unë për gjuhësi kam shkruar dhe, me sa di unë, ju jeni nga kryesorët në këtë fushë”. “Po, - më tha ai, - por shkrimi është shumë i specializuar.” E kuptova: ai nuk donte të bënte ndonjë koment për të mos i hyrë diskutimit. E

falënderova dhe u ndamë. Por pas një muaji profesori ma kthen studimin me anë të dikujt tjetër, ndërkohë që ishte aty dhe në krye të tij kish bërë një shënim: “Janë probleme të thella e të vështira këto, prandaj duhet të formohesh edhe më tej, pastaj të ndërmarrësh studime të tilla.” Çudi! Për profesorin para një muaji studimi në fjalë ishte “shumë i specializuar” dhe s’mund të jepte mendim, ndërsa një muaj më vonë ai e këshillon “specialistin” e shkrimit “shumë të specializuar” se duhet të formohet njëherë, pastaj të ndërmarrë studime të tilla (!!). Kësisoj, me sa duket, në shkollat ku jepet gjuhësi nuk mund të diskutosh për asnjë çështje. Gjuhësia nuk studiohet më si shkencë, por si dogmë. Çdokujt që vë në dyshim veprën e Çabejit dhe të pasuesve të tij i duhen mbyllur dyert. Shumë teori janë quajtur “shkencore”, por historia ka treguar se kanë rënë poshtë dhe shkenca ka nxjerrë të tjera, pra shkenca pranon dyshimin, diskutimin e debatin, gjëra që s’pranohen nëpër besime të çdo lloji. Kështu, askush s’mund ta vërë në dyshim Biblën apo Kuranin, përndryshe nuk do të quhej besimtar. Kështu është kthyer edhe gjuhësia shqiptare, duke ndrydhur dhunshëm vetë gjuhën shqipe. Gjuhëtarët e sotëm e kanë parcelizuar dhe privatizuar gjuhësinë dhe, ashtu si arinjtë, që gërvishtin trungjet e pemëve për të vënë sinorët për të tjerët, ashtu dhe ata kanë vënë kufij në gjuhësinë shqiptare. Brenda kufijve të përcaktuar prej tyre je i papranueshëm, i pavlerë, pavarësisht se çfarë mund të sjellësh. Piramida kryesore nën hijen e së cilës gjallojnë dhe vegjetojnë shumica e kupolës së gjuhësisë së sotme shqiptare zyrtare është piramida e Eqrem Çabejit. Kultin e tij vazhdojnë ta ngrenë

ende dhe të kujdesen për të. Pothuaj askush s’i ka bërë një kritikë shkencore veprës së tij dhe e trajtojnë atë si libër të shenjtë e që s’duhet anatemuar. Vepra e tij joshkencore nuk mund t’i përshtatet plotësisht këtij karakterizimi, sepse më drejt mund të quhet djallëzore. Mund të quhet kështu sepse, nëse ai quhet si gjuhëtari më i madh i gjuhësisë shqiptare, atëherë ai në studimet e tij nuk kish si të anashkalonte, sikur të mos ekzistonin fare, shumë elemente të fjalëformimit të leksikut shqip e për rrjedhojë ka bërë shtrembërimin më të madh gjuhësor të kësaj gjuhe. Realisht ai ka bërë një punë titanike për rrënimin e shqipes. Por dëmi më i madh është kasta sunduese e gjuhësisë zyrtare shqiptare, që është ngjizur që në kohë të tij dhe vazhdon frymën dhe punën e tij. Duket se gjuhësia dhe albanologjia shqiptare nuk mund të bëjnë çap përpara pa u ndarë nga Eqrem Çabeji. Nëse dikush do t’i vinte vetes qëllim për të luftuar gjuhën shqipe, ai kurrë nuk do ta bënte më mirë se ç’e ka bërë Çabej. Ai është vetë djalli i gjuhës shqipe, që na e shfaqin si engjëll. Vepra e tij “Studime etimologjike në fushë të shqipes” është helmi më i sofistikuar që ai ia i ka injektuar si qetësues gjuhës sonë amtare. Ka shumë të tjerë që kujdesen që ky helm ta bëjë mirë punën e tij. Kasta e atyre që mbajnë dhe ushqejnë mitin e E. Çabejit është e ngjashme me kastën e byroistëve të regjimit komunist shqiptar, që i rrëzoi përtokë si këpusha tymi i demokracisë i filimviteve ’90. Por si mund të ndodhë që të kenë mbaruar me dhjetëra mijë veta shkollat e gjuhësisë dhe kurrkujt të mos i bjerë në sy vepra monstruoze e Çabejit? Këto pyetje mund t’i bëjë cilido që lexon


dossier • E enjte 7 qershor 2012

»

21

Eqerem Çabej

këto radhë, dhe me të drejtë. Për realizimin e skemës çabejiane vetë Çabeji dhe vazhduesit e tij mbështeten në këto elemente: 1. Gjuhësia të studiohet si dogmë dhe në pamje të ketë përdukje shkencore. 2. Gjuhës shqipe të mos i studiohet morfologjia e saj, por në vend të saj të jetë një përshtatje e një morfologjie të huaj, dhe kjo të paraqitet si e shqipes e në këtë mënyrë të mos ndodhë studimi i morfologjisë së shqipes me kritere shkencore të vërteta. 3. Në institutet e gjuhësisë dhe në çdo shkollë gjuhësie të mos studiohet absolutisht etimologji. Vetë studimi i lëndës së etimologjisë do të sillte pështjellim për kastën e sotme të gjuhësisë. Etimologjia, si lëndë nga më kryesoret e shkencës së gjuhësisë, nuk është futur në program. Çdo studenti i privohet e drejta dhe mundësia për të studiuar në shkollë etimologjinë e gjuhës së tij shqipe. 4. Gegërishtja, ky dialekt natyral, që përshfaq gjuhën shqipe në dimension mitik origjinal, përfaqësues dhe të pakrahasueshëm për mundësitë reale që mund t’i ofrojë çdo studenti apo studiuesi për të kuptuar dhe hulumtuar shqipen në tërësi dhe një pjesë të madhe të gjuhëve indoeuropiane, u mohohet në shkollat shqiptare. Ajo (gegërishtja) vetëm sa me la gojën preket në dialektologji. Bile dhe aty nuk jepen të plota as veçoritë dalluese të dialekteve të shqipes. Ndërsa për etimologjinë e fjalës “gegërisht” pranojnë të gjithë se duhet të vijë prej “gjegjem” (përgjigjem). Pra, gjuhë në të cilën njeriu gjegjet. Nuk u bën aspak përshtypje që fjala “gegërisht”, e ndarë në formën e “g-egër-isht” duhet të korrespondojë me “gj-egër-isht”, ku “egër” tregon se bëhet fjalë për gjuhën e egër, ose e thënë ndryshe, të parën.

Pra, ashtu si në botën e florës apo të faunës, njeriu përzgjodhi dhe zbuti e kultivoi speciet e egra për t’i bërë të buta. Koncepti “egër” në mes të fjalës “gegërisht” tregon pikërisht këtë dhe pikërisht prej g-egërishtes kanë marrë jetë shumë gjuhë të kultivuara. Gegërishtja në vetvete përmban të ngjizur gjenetikën e gjuhës shqipe dhe të shumë gjuhëve të tjera dhe në të ardhmen do të jetë një botë e pasur për t’u eksploruar dhe për të nxjerrë ligjësitë e gjuhës. Gegërishtja shfaq më qartë e në formën e tyre natyrale morfemat embrionale të gjuhës sonë. Janë pikërisht këto morfema embrionale të shfaqura me qartësi në gegërisht që kanë krijuar morfemën klasike të shumë gjuhëve indoeuropiane. (Për këtë çështje do të flasim në një studim tjetër). Dhunimi i shqipes Në fakt, shqipja si gjuhë ka qenë për shumë kohë një gjuhë e dhunuar, por dhunimi i saj është i karakterizuar nga forma, mënyra, qëllimet dhe se në cilën pjesë të gjuhës është ushtruar ky dhunim. Dihet se para shpalljes së pavarësisë të shtetit shqiptar gjuha shqipe nuk ka qenë gjuhë zyrtare dhe për një kohë të gjatë ajo ka pasur statusin e një gjuhe të mallkuar. Ka qenë një periudhë që ajo u ndalohej dhe u mohohej në tërësi shqiptarëve zyrtarisht. Por ky lloj dhunimi përbënte dhunimin nga jashtë ndaj gjuhës, ndërsa në brendësi ajo zhvillonte jetën e vet natyrale konform ligjësive gjuhësore. Në kohën e Rilindjes Kombëtare vetë rilindësit, këta njerëz të ndritur, ideuan se gjuha jonë i ka shoqet e rralla në botë dhe është ajo që ka pjellë greqishten dhe latinishten. Por rilindësit nuk i mbështetën në studime përkatëse idetë e tyre

për t’i vërtetuar realisht ato, dhe kjo mungesë (e cila mund të realizohet në ditët e sotme dhe që mund të quhet se ka filluar bindshëm me veprat madhore të Petro Zhejit “Shqipja dhe sanskritishtja”) bëri që ata të anatemohen nga gjuhëtarët e periudhës çabejiane. Eqrem Çabej - kryedhunuesi i shqipes Me Eqrem Çabejin nis periudha e dhunimit nga brenda të gjuhës shqipe. Ai ka përgjegjësinë e madhe që me veprën e tij voluminoze, që është quajtur dhe “vepra e jetës së tij”, i ka futur sëmundjen e madhe në formën e një virusi tepër të rrezikshëm gjuhës. Në fakt, vepra e tij e kundruar me qetësi e logjikë përbën të parën platformë të ndërtuar djallëzisht për të shkatërruar gjuhën shqipe. Deri më sot kjo platformë ia ka arritur ta frenojë gjuhën tonë, ta poshtërojë atë dhe ka krijuar bindjen në shumicën e atyre që merren me gjuhësi se gjuha jona s’është jona. E derisa s’kemi gjuhën tonë, sipas Çabejit, rrjedhimisht vihet në dyshim edhe atdheu ynë. Në veprën e tij “Elemente të gjuhësisë e të letërsisë shqipe” ai jep konkluzionin se “çështja e origjinës së gjuhës shqipe mbetet ende një problem i pazgjidhur” dhe “mbasi s’dihet origjina e gjuhës shqipe, s’dihet as origjina e shqiptarëve”. Më konkretisht, për qartësi të lexuesve, le të japim disa shembuj, të cilët tregojnë haptazi se si ka vepruar E. Çabej për të bërë manipulimin e madh, për të fshehur të vërtetën e gjuhës shqipe. Në mbështetje të thënies sime se ai nuk merr në konsideratë në shpjegimet e tij etimologjike asnjë folje të shqipes, gjë që duket në të gjithë veprën e tij, le të shohim disa raste fjalësh, ku ato (fjalët) kanë prejardhje prejfoljore dhe e nisim me foljen “ndaj”, “me nda”. Çabeji as që na jep ndonjë shpjegim për foljen “ndaj” në etimologjinë e tij. Ai shpjegon vetëm fjalën “ndaj” si parafjalë apo ndajfolje dhe nuk i qaset absolutisht ta shpjegojë si folje. Në një grup fjalësh të shqipes që po jap më poshtë e që janë me prejardhje foljore nga folja “ndaj” e shqipes, le të bëjmë krahasimin me shpjegimet që ka dhënë Çabej për disa prej tyre. Ne këtu po marrim në konsideratë fjalët: ndaj, darkë, damar, dardhë, dardani, dorë, damka, dasëm (darsmë), dallgë, dallamangë, dallëndyshe, (dorovis), delfin, dëm (dam). Folja ndaj (nda, da, dam, ndar, ndan) etimologjikisht është e përngjitur prej n-d-a, ku n - është parafjala në, d - është numërori dy dhe a - është folja asht, është. Pra, kemi nda = n-d-a = në – dy - asht. Kështu, shpesh në bashkëlidhjet e hundorësisë në gjuhën shqipe si mb, nd, ngj, gjithmonë kemi rënie të zanores që pason hundoret m, n, nj, në të gjitha bashkëlidhjet që janë në fjalëformimet e gjuhës sonë. Por shpesh

folja “ndaj” përdoret në variantin geg si da (p.sh. i ka da flokët m’dysh). Pra, kemi një aferezë të hundores n dhe kësisoj dhëmborja d në përbërje të shumë fjalëve përfaqëson foljen “ndaj” (nda, da). E kështu fjalët e sipërpërmendura përkatësisht dhe etimologjikisht shpjegohen prej kësaj foljeje dhe janë prejfoljore të familjes së fjalëve që krijon folja “ndaj” (nda, da dam). Le të shohim shkurt etimologjinë e tyre. -Darkë, darka f. – Për këtë fjalë të shqipes mund të themi se pasqyron një fenomen natyror. Siç dihet, darka është periudha kohore apo kohëprekja e ditës me natën ose ajo pjesë e kohës ku ndahet dita me natën, pra ajo, darka në vetvete, është ndarka e ditës me natën. E si rrjedhim ndarka ka dhënë darka. -Dardhë f. Këtë fjalë mund ta rradhisim në familjen e fjalëformimeve prej foljes “ndaj” (da) për arsyen e thjeshtë se dardha, si frutë, ka një formë të tillë që ka dy të fryra. Ajo nuk është si fryti i mollës apo si frutat e agrumeve. Vetë forma e frytit e ndarë në dy të fryra i ka dhënë emrin kësaj specie. Kështu, “dardhë” duhet të vijë prej “dard” dhe më tej do të thoshim se “dard” vjen prej (n)dar – d(dy), pra prej ndardy. - Dardani, Dardanele. Janë dy toponime që dallueshëm janë tepër të ngjashme dhe duket se kjo ngjashmëri është e lidhur me praninë në të dy toponimet e foljes “ndaj” (nda). Për fjalën “Dardani” mund të themi se nga burimet historike zemrën e Dardanisë antike sot e përbën Kosova. Siç dihet, Kosova është e përbërë nga dy rrafshe: Rrafshi i Dukagjinit dhe Fushë-Kosova. Pra, kemi një ndarje në dy rrafshe, në dy anë e për rrjedhim “Dardani” do të thotë (n)dar-dy-ani, që jep dar-d-ani dhe dardani. Edhe nga vështrimi gjeografik, etnografik e folklorik Kosova (Dardania) ndahet në dy rrafshe e krahina të mëdha etnografike: FushëKosova dhe Rrafshi i Dukagjinit. Pra, ajo ka dy anë të ndara. Interesant është fakti që edhe ujërat e Kosovës derdhen në dy dete e përkatësisht 67% e tyre dalin në detin Mesdhe (Drini i Bardhë, Lepenci nëpërmjet Vardarit dhe Morava e Binçit) dhe 33% në Detin e Zi (Ibri nëpërmjet Moravës Jugore e Danubit). Për analogji etimologjike e toponimike kemi dhe fjalën “Dardanele”, e cila është një fjalë toponimike, që emërton ngushticën në fjalë dhe që gjeografikisht është kufiri tokësor që ndan dy detet më të mëdhenj të Europës: detin Mesdhe me Detin e Zi. Pra, “Dardanele” do të thotë (n)dar d(y) (a)n e le, ku (y) ka pësuar aferezë dhe e le ka kuptimin që të le (të lejon) të kalosh. Kjo etimologji mund të quhet e motivuar plotësisht prej gjuhës shqipe. (E. Çabej fjalën “Dardani” e sjell të prejardhur prej fjalës “dardhë”. Mos vallë sipas tij edhe në Dardanele kultivoheshin dardhë?!!) (vijon numrin e ardhshëm)


22

«

Kulturë

E enjte 7 qershor 2012 •

Ekspozita “Muslim Mulliqi”, fituesi akuzohet për plagjiaturë

“Videofesti Muzikor 2012”

N

Dr. Ilir Muharremi

F

jala plagjiaturë është mjaft e vjetër, rrëqethëse, e pamëshirshme që në gjuhën latine: “plagium” do të thotë kusari. Format më të shpeshta të plagjiaturës janë: Kur dikush e paraqet si të veten një vepër, të cilën e ka punuar tjetërkush, ose kur dikush huazon një tekst dhe nuk e publikon burimin quhet plagjiaturë e pjesshme. Në çfarëdo forme të paraqitet ajo, në esencë shkel drejtat e autorësisë. Në gjitha vendet e botës, plagjiatura ndiqet me ligj. Nuk është i panjohur rasti i ish-ministrit të Mbrojtjes së Gjermanisë, Karl Theodor zu Guttenberg, ku u vërtetua se në temën e disertacionit kishte pasur tekste të shumta, të cilave nuk i është përmendur burimi, andaj iu anulua grada shkencore ‘Doktor” nga Universiteti i Bayreuth. Ishte i detyruar të japë dorëheqjen nga çdo post politik, gjë që u vërtetua në media. Mirëpo, çfarë ndodh me artistët kosovar, apo me vlerësimin, dhe përzgjedhjen e Galerisë së Arteve të Kosovës, në ekspozitën çmimi “Muslim Mulliqi” që organizohet çdo vjet. Kanë konkurruar mjaftë artist, me tema origjinale, që arti i tyre gjithnjë ka ngritur përpara shoqërisë problemet e mëdha të kohës, arti i tyre i skajuar, i refuzuar që i bëri jehonë drejtpërdrejt problemeve bashkëkohore dhe që kontribuoj për ndriçimin e perspektivës. Gjithnjë duke vënë në qendër të krijimtarisë temën aktuale, detyrat e shoqërisë “Demokratike”, u anulua si në heshtje dhe u ofrua hapësira kontradiktore, për “Kusarët” e artit, të cilët fal internetit, pikasin ndjenjat, ose janë të prirur për “Copy paste” pa u lodhur fare, nga rraskapitja e artit, apo qetësia absolute, duke e larguar vëmendjen nga sprova e artit, e realitetit të jashtëm dhe të brendshëm. Faji bie mbi kuratorët e ekspozitës Galit Eilat dhe Charles Esche, po ashtu edhe mbi pjesën e jurisë profesionale: drejtoreshën e Muzeut të Artit Modern në Lubjanë, Zdenka Badovinac, artistin kosovar, Sokol Beqiri, dhe drejtorin e Programit Hulumtues në Galerinë me famë botërore SALT, në Stamboll, Vasif Kortun. Pasi që arti është shndërruar në industri tregtare, ose në ndonjë treg, i cili arrin që sa më shpejt ta shet mallin, aspak nuk e fajësoj fituesin e edicionit të sivjetëm Fatos Kabashin me veprën “Lapsat”, i cili në media akuzohet për plagjiaturë. Madje, në gazetën e përditshme “Zëri”, anëtarja e jurisë Zdenka Badovinac ishte prononcuar: “’Lapsat’” (Pencils) është një shkathtësi e shkëlqyer dhe padyshim meriton trofeun”.

Alban Skënderaj triumfon në

Fajin e bart juria........

Meriton trofeun, dhe kjo është një shkathtësi e krijuesit ndaj mosinformacionit artistik global të kuratorëve dhe jurisë “Profesionale”, e cila gjithnjë e më shumë e shpie në humnerë artin konceptual në Kosovë. “Lapsat” si vepër nuk më kanë rënë në sy, dhe nuk ka arritur të më zhyt në një botë iluzore, fantastike, ose të më bëjë pjesë e plagëve të saja. Përdorimi i teknikës së lapsave është tejet interesant, dhe këtë e përdor artisti brazilian Dalton M.Ghetti, dhe me një të klikuar në google, mund të gjejmë në pakufijë punën reale, qetësuese, mistifikuese të këtij artisti. Si teknikë që përdorë Kabashi është në rregull, sepse në botë shumë artistë gjejnë truall të përshtatshëm për t’u shpërndarë me këtë lloj arti. Mirëpo, renditja e

lapsave në një kompozicion horizontal, të gdhendur në majë, ngjan me punën e M.Ghettit. Ndoshta, për shkak reflektimit të pavetëdijshëm të konsumimit të tepërt të artit në internet, ose edhe nga përdorja e qëllimshme. Vepra, e heshtur në mes kritikës dhe arsyes, flet më qartë dhe reflekton me atë të krijuar nga Ghetti. Dallimin e bënë artisti kosovar vetëm me krijimin e distancës së lapsave, duke mos i vendosur në një diagolane të drejtë sikurse braziliani. Kjo nuk mjafton shkëputjen nga kopjimi i mjeshtrit Ghetti. Sidoqoftë i dëshiroj sukses edhe në pu-

nën e mëtejshme. Në esencë, krijimtaria artistike është rezultat i shumë faktorëve: talentit, përvojës, arsyes, vullnetit, biografisë së artistit, edukatës, botëkuptimit, idealit estetik, metodës krijuese, jetës sociale etj. Lidhja e artistit me jetën shoqërore është me mijëra fije dhe nyje dhe komunikon me mjedisin social, reagon pëson nga ndryshimet, frymëzimin e gjen në qëllime, pasione të caktuara, në rrugën e shpirtit etj. Ajo që u pa në ekspozitë ishte si një makinë kibernetike, me pak ngjyrë, anemike, e kufizuar në kornizën e shabllonit të pakuptuar mirë, se ku është qëllimi dhe esenca estetike, globale e një mesazhi të fuqishëm, i cili duhet të provokojë dhe jetoj në kokë dhe shpirt. Zëri i ri i jetës nuk dëgjohet vetëm nëpërmjet përdorimit të teknikave, të cilat janë mësuar t’i shohin në internet artistët, natyrisht nuk duhet menduar se çdo luhatje e rastit sjell rritjen e vlerave estetike të veprës, se çdo origjinaliteti e pajis veprën artistike me vlera estetike. Në librin “Estetika” të autorit Alfred Uci përmendet se majmuni, duke goditur tastet e pianos ose të makinës së shkrimit, krijon tekste shumë më origjinale sesa ato që krijohen duke iu përmbajtur rigorozisht rregullave dhe ligjeve të sintaksës muzikore ose poetike. Meqenëse tekstet superorigjinale të majmunit nuk i nënshtrohen asnjë rregullsie, s’kanë vlera të mirëfillta artistike. Ma merr mendja se e dini për ku e kam fjalën!

jë poezi që kishte të bënte me “vëlla” e “zgjatje dore”, e recituar nga Fehmi Ferati, i ka paraprirë lajmit që Alban Skenderaj ka fituar çmimin “Videoklipi më i mirë”. Në po këtë frymë patriotike videoklipi i këngës “Mirë se vjen në shpirtin tim” e kënduar po nga Skënderaj ka marrë edhe dy çmime të tjera. Atë për videoklipin më të mirë në kategorinë pop dhe në kategorinë për regjinë më të mirë. Këngëtarja, e cila ka qenë e nominuar për regjinë më të mirë, Dafina Zeqiri, me videoklipin e këngës “My swag” ka triumfuar në kategoritë për veshjen më të mirë, performancën më të mirë dhe në kategorinë e femrave. Kësisoj Zeqiri e Skënderaj kanë dalë nga salla “1 Tetori” - ku është mbajtur edicioni i dhjetë i ceremonisë së ndarjeve të çmimeve për videoklipet më të mira të vitit 2012 - me më shumë trofe nga konkurrentët e tjerë. “Videofesti Muzikor 2012” që në kuadër të “menysë” së sivjetshme ka pasur shënimin e 100-vjetorit të Pavarësisë së Shqipërisë, ka pasur shumë “shpërthime” patriotike në mbrëmjen e gjatë gati tre orëshe. Për asnjërin nga çmimet e dhëna nuk është lexuar ndonjë arsye se në bazë të cilave merita janë ndarë çmimet. As emrat e anëtarëve të jurisë nuk janë përmendur. Edhe në rastin e kategorisë kryesore, ka munguar një arsyetim i tillë. Në bazë të asaj çfarë është lexuar, është lënë të kuptohet se çmimi po jepet për “bashkim kombëtar”. Edhe vetë këngëtari Alban Skënderaj ka folur për bashkim kur ka dalë në skenë për të marrë çmimin kryesor. “Është gjë e mirë që një djalë nga Vlora - në vendin ku 100 vite më parë është shpallur pavarësia e Shqipërisë - për festën e 100-vjetorit të pavarësisë e fiton çmimin kryesor në Prishtinë”, - ka thënë Skënderaj. Ai nuk ka folur më shumë, por vetëm ka falënderuar “Max Production”, të cilët kanë realizuar videoklipin e tij. Edhe këtë edicion si në të tjerët, në skenë për të marrë çmimet kanë dalë këngëtarët e jo realizuesit e videoklipeve. Më shumë në skenë kanë dalë këngëtarët, të cilët janë aktorë në videoklip. Mbrëmja e drejtuar nga aktori Fatmir Spahiu dhe Morena Taraku ka pasur jo pak probleme me zërin. Yjet përtej kufijve të skenës shqiptare të paralajmëruar për këtë edicion jubilar, të dhjetin me radhë, kanë munguar. Por jo edhe kritikat nëpërmjet rrjeteve sociale, nga personalitete të ndryshme. Aktori e producenti Arben Zharku është tallur me organizimin. “VFM ta ban bajat erdhe rrushin”, ka shkruar ai. Dizajneri Fisnik Ismaili, s’e ka kursyer ironinë. “Edhe sivjet jam i dëshpëruar që Videofesti nuk ma çoi një ftesë që me ua

çkye para hundve...”, ka shkruar ai. Çmime ka pasur me bollëk. Fitues janë shpallur edhe videoklipi “Ëngjëll” i Mentor Hazirit që ka triumfuar në kategorinë e konkurrencës së meshkujve. Gjira me “Çka po don me t’knu zemër” ka triumfuar në kategorinë e artistëve të rinj, ndërsa për zhanrin pop-folk ka marrë çmim videoklipi i Gilit “Haku i nënës”. Rap grupi “Kaos” me videoklipin e këngës “Lej le të kallen” ka triumfuar nga kategoritë e grupeve dhe zhanrit hip-hop, teksa në kategorinë R’n’B ka fituar videoklipi “Boom” i Vesa Lumës dhe Big Basta. Një tjetër bashkëpunim, ai i Andosit dhe Eugent Bushpepës me videoklipin “Adrenalina” kanë fituar në kategorinë e dueteve, ndërsa në kategorinë e bashkëpunimeve ka fituar videoklipi “As ni zo” nga Nora Istrefi e Mc Kresha. “Summer Love” i Ardit Stafës e Bleros ka fituar në kategorinë e zhanrit “Dance”, ndërsa “Lufta është bahçe” e Genc Salihut ka fituar në kategorinë e zhanrit rock. Pak a shumë këta emra kanë përbërë edhe elitën e “Videofestit” të këtij viti bashkë me ministra që kishin zënë vend në rendet e para. Megjithatë, krejt çka ka ofruar ky edicion ka qenë një seri e këngëtarëve të muzikës popullore si Ramadan Krasniqi-Dani, Shkëlzen Jetishi-Xeni dhe Sinan Vllasaliu, të cilët e kanë “ndezur” atmosferën. Po kaq efekt ka pasur edhe performanca e Kaltrina Selimit, Leonora Poloskës e Jonida Maliqit që kanë performuar shumë këngë të Sabri Fejzullahut. E versionin tallava të këngës “Haven’t Met You Yet” të këngëtarit Michael Buble e kanë sjellë këngëtarët e muzikës popfolk, Ermal Fejzullahu, Abatrit Muçiqi e Korab Jetishi. Performanca e tyre ka shkaktuar të qeshura tek publiku, pasi versioni të cilin e sollën ata të këngës hit botëror ngjante në ndonjë këngë të stilit “tallava”. Serinë e çmimeve të shumta të mbrëmjes e përbëjnë edhe grupi “Elita 5” që kanë marrë çmimin e karrierës e Genta Ismaili ka marrë çmim të televizionit “21 plus”. Adelina Tahiri ka marrë çmimin e publikut, ndërsa atë të internetit Albatrit Muçiqi.


Kulturë » 23

• E enjte 7 qershor 2012

Vetmia e brezit të tretë

dhe “dashuria” që ritakon

A

jo që e frikëson më shumë është vetmia. Është në vitet e fundit të jetës, i ka kaluar të 70-at dhe fëmijët i ka në emigracion. Zarina jeton vetëm me bashkëshortin e saj dhe trembet se mos ai vdes para saj e ajo mbetet dyfish më e vetmuar... Ky është roli që do të sjellë në skenën e Teatrit Kombëtar këtë fundjavë, aktorja Drita Pelinku. Duket sikur është një rol që “i vjen për shtat” dhe që autori dhe regjisori Mihal Luarasi e shkroi enkas për Pelinkun. Zerina (Drita Pelinku) jeton vetëm me bashkëshortin e saj, që pas largimit të fëmijëve në emigracion. Vetminë e brezit të saj, Zerina e përcjell në marrëdhënie me bashkëshortin e saj, Dionin, që interpretohet nga aktori Vangjel Toçe. Çifti i të moshuarve, krahas problemeve të së përditshmes, temë kryesore në bisedat e tyre kanë fëmijët, larg prej tyre e gjithnjë më të huaj dhe më indiferentë. Aktorja Pelinku shprehet se e ndien shumë afër vetes këtë rol. Protagoniste e dramës lirike, ajo qëndron për më shumë se një orë në skenë dhe nuk e mohon që për moshën e saj është e vështirë. Por pohon se e do kaq shumë rolin sa gati-gati nuk e ndien lodhjen. Mihal Luarasi e ka shkruar këtë dramë dhe ka krijuar personazhin e Zerinës rreth dhjetë vjet më parë, duke menduar konkretisht Drita Pelinkun. Për arsye të ndryshme, shfaqja nuk u vu në skenë. Porse tani ajo do të vijë para publikut, duke qenë një dëshirë e përmbushur e autorit e regjisorit Luarasi dhe aktores Pelinku. “Për rrethana të ndryshme

Çesk Zadeja,

përkujtim në 85-vjetor

shfaqja nuk u vu në skenë. Ky ka qënë pengu i jetës sime. Jam e lumtur që karrierën time po e mbyll me një vepër të tillë”, tha Pelinku për median. Zarina është një grua besimtare dhe si e tillë nuk beson se Zoti i ka ruajtur një vend në parajsë të shoqit, që ka qënë ateist dhe mëkatar. Por dashuria e saj për Dionin është më e madhe se gjithçka tjetër. Kështu ajo i lutet Zotit që të mos e ndajë nga Dioni në botën tjetër. Nëse Dioni do të shkojë në ferr, atëherë le të shkojë edhe ajo! Mjafton të jenë bashkë… Kjo shfaqje është edhe një ritakim në skenë pas 56 vitesh mes regjisorit Mihal Luarasi dhe aktores Drita Pelinku. Atëherë djalë i ri, Luarasi vuri në skenë shfaqjen “Intrigë dashurie”, me të cilën mbronte

diplomën, e ku aktorja Pelinku kishte një rol. Me sa duket është e thënë që të dy artistët të “takohen”, aty ku në qendër është dashuria. “Dashuria i jep forcë personazheve që të përballojnë vështirësitë e jetës”, interpreton Pelinku, ndërsa komenton se vepra e Luarasit, sipas saj, është një refleksion realist i jetës. “Përjetësisht dashuria” është një vepër me temë aktuale, ngjarjet e së cilës zhvillohen brënda 24 orëve. Shfaqja vjen e realizuar me skenografinë e Genc Shkodranit, e siç cilësojnë realizuesit “është e thjeshtë, me doza naiviteti nga e shkuara, që forcojnë idenë e vetmisë së brezit të tretë”. Ashtu si edhe në vepra të tjera të shkruara prej Luarasit, edhe në “Përjetësisht dashuria…”, përmes

ë përvjetorin e lindjes së tij, vjen në një aktivitet të veçantë të organizuar nga Qendra e Kulturës, Medies N dhe Botimeve të Mbrojtjes dhe Këshilli i Muzikës Shqiptare.

personazhit të femrës, ai trajton gjithë dramën që kërkon të rrëfejë. Sipas tij, “Shpirti i femrës, psikologjia e saj mund ta shprehin më mirë ankthin dhe problemet e shoqërisë”. Ai vijon se, “Edhe tek Zarina është ajo që shpreh ndjeshmërinë, shqetësimin, zgjidhjen e problemeve sociale”. Luarasi vërejti se teatri që ai bën është teatër i shqetësuar. “Unë nuk krijoj për përjetësinë, por për problemet e prekshme të shoqërisë”, tha ai, duke shtuar se vepra e tij është një përpjekje modeste për ndreqjen e gabimeve dhe plagëve të shoqërisë. Drama, premiera e dytë e këtij viti në Teatrin Kombëtar, do të ngjitet në skenë edhe mbrëmjen e së shtunës dhe të dielës. b. goce

Në bashkëpunim me Akademinë e Shkencave të Shqipërisë, Akademinë e Shkencave dhe të Arteve të Kosovës dhe me Universitetin e Arteve, sot organizohet “Akademi përkujtimore me rastin e 85-vjetorit të lindjes të kompozitorit prof. Çesk Zadeja”,- Artist i Popullit. Aktiviteti do të çelet me një ekspozitë në Hollin e QKMBM-së. Për të pranishmit do të ekspozohen për të parën herë partiturat e filmit “Skënderbeu”-1952. Në “Akademinë Përkujtimore” do të flitet për “Vendin e Zadejës në kulturën shqiptare” nga prof. Dr. Fatmir Hysi. Ndërkohë Ak. Rauf Dhomi do të ligjërojë: “Figura e Zadejës në hapësirën kulturore mbarëkombëtare”, Prof. Thoma Gaqi: “Çesk Zadeja dhe shkolla kombëtare në muzikë”, Prof. Dr. Zana Shuteriqi do të flasë: “Zadeja dhe tradita muzikore shqiptare e viteve 1930”, ndërsa Docent Holta Sina: “Figura e Çesk Zadejës si pedagog dhe publicist i shquar”. Për të pranishmit do të mbahet edhe një përshëndetje muzikore me pjesë muzikore të kompozuara nga Ç. Zadeja. Në piano do të vijnë Delina Zadeja, një Duo instrumentale: Laro-v.cello dhe Ina Petrollari-piano, kuartet harqesh.

Dashi

Demi

Binjaket

Gaforrja

Luani

Virgjeresha

Peshorja

Akrepi

Shigjetari

Bricjapi

Ujori

Peshqit

Fale mbeshtetjes qe do iu jape Venusi sot ka shume mundesi te kaloni nje dite harmonike ne cift. Mundohuni te largoni merzitjen dhe ta shihni te ardhmen me pozitivizem. Beqaret do kene te gjitha arsyet e botes per te dashuruar. Ka mundesi qe te ndodhe edhe ndonje dashuri me shikim te pare. Financat do fillojne te rriten. Do jete nje dite e shkelqyer edhe per te bere investime serioze.

Yjet do ua bejne paksa te veshtire diten sot. Pasioni do iu beje me posesive sesa ju deshironit dhe kjo do sjelle probleme me partnerin. Ka shume gjasa qe beqareve t’iu duket vetja sikur jane ne enderr. Do takoni nje person mjaft te vecante por kur te zgjoheni do merrni vesh se ai ka dike tjeter ne krah. Kujdes! Financat nuk do jene te mira prandaj duhet pasur me shume kujdes.

Marredhenia me partnerin do jete e animuar dhe e kendshme sot. Kujdes mos tregoheni shume idealiste dhe t’i jepni atij cilesi qe nuk i ka. Beqaret do terhiqen jashte mase nga ideja per te krijuar nje lidhje serioze dhe mbase nje martese. Do njihni disa persona gjate kesaj dite por duhet t’i njihni mire ata para se te merrni vendime. Financat do jene goxha te stabilizuara. Me ne fund!

Shume prej gaforreve qe jane ne nje lidhje do kerkojne qetesi ne jeten e tyre. Largojeni sa me pare rutinen dhe do ndiheni edhe vete me mire. beqareve edhe pse do iu rendoje mjaft vetmia, duhet te shmangnin angazhimet serioze te cilat do iu sjellin probleme. Prisni edhe pak. Ne planin financiar gjerat do shkojne me mire. Do jeni plot energji dhe do e stabilizoni situaten.

Planetet do sjellin vec te mira sot per jeten tuaj ne cift. Gjithcka do shkoje per mrekulli, madje bashkepunimi do te shtohet. Edhe beqaret nuk do jene me vetem. Gjate nje feste apo nja darke te organizuar nga miqte do njiheni me persona te vecante te cilet do iu bejne per vete me veshtrimet e tyre. Kujdes me shpenzimet dhe transaksionet financiare. Situata duhet mbajtur ne ekuiliber.

Sektori i dashurise do jete i mbrojtur gjate gjithe dites. nese jeni ne nje lidhje flaka e pasionit do te ndizet edhe me shume, ndersa nese jeni beqare do merrni iniciativa per te kerkuar personin e duhur. Shfrytezojeni sa me shume te mundni kete dite. Plutoni do iu ndihmoje te permiresoni edhe te ardhurat. Do e riorganizoni me mire buxhetin dhe do vendosni ekuilibrin qe iu kishte munguar.

Zemrat e dashuruara do marrin bekimin e yjeve sot. Dita do jete e mbushur me surpriza te kendshme. Ata qe jane kohe bashke mund te hedhin edhe hapa me tej. Beqaret nuk duhet te jene te turpshem nese duan te gjejne dike. Po nuk u treguat te hapur dhe te merrni iniciativa nuk keni per t’u bere ndonjehere cift. Edhe pse nuk do iu pelqeje, duhet te hiqni dore nga disa shpenzime sot.

Nese keni pasur zenka me partnerin gjate kesaj jave, mundohuni te pajtoheni me te. Do vije nje periudhe e mbushur me projekte profesionale dhe mbeshtetja e tij do iu duhet. Nje takim vendimtar pritet te ndodhe per beqaret. Me ne fund edhe jeta e tyre sentimentale do te stabilizohet. Menaxhojini me sa me shume kujdes financat sot dhe mos beni shpenzime te tejskajshme.

Edhe pse mund te keni kontradikta me partnerin nuk duhet te alarmoheni dh te mendoni nje ndarje. Jeta nuk eshte gjithmone nje lume i qete, ka edhe pengesa. Beqaret do takojne dike ne momentin qe nuk e presin. Ka shume mundesi qe pasioni t’iu pushtoje edhe juve sot. Mos prisni t’iu ndihmojne te tjeret per te permiresuar buxhetin, por merrni masa dhe ulni shpenzimet.

Ata qe jane en cift jo vetem qe do ia kalojne per mrekulli por mund te bejne edhe ndonje cmenduri te vogel se bashku. Dashurite me shikim te pare do jene reciproke sot per beqaret. Nuk do keni per cfare te qaheni. Yjet keshillojne te perfitoni sa me shume nga ky rast qe do iu jepet. Mos enderroni shume ne planin financiar por tregohuni me rigoroze qe te mos keni probleme.

Do tregoheni shume realiste ne lidhjen tuaj sot. Do i pranoni edhe te mirat edhe defektet qe mund te kete partneri, ne fund te fundit askush nuk eshte perfekt. Beqaret do ndihen mire ashtu si jane dhe nuk do duan te krijojne nje lidhje. Financat gjithashtu do jene te stabilizuara. Cdo gje do shkoje me se miri nese tregoheni po kaq te matur dhe te kujdeshem. Ju mundeni ta beni kete.

Venusi do ndikoje mjaft pozitivisht tek jeta juaj ne cift. Dita do jete e bukur dhe e mbushur me emocione. Shfrytezojeni s ame shume qe te mundni. Edhe dashurickat e beqareve do te favorizohen. Do takoni persona mjaft te vecante dhe simpatike. Ne planin financiar nuk duhet te ndermerrni rreziqe sepse do futeni neper qorrsokake pa dalje. Tregohuni me te arsyeshem dhe realiste.

kryeredaktor Brahim Shima

s t a f f

zv/kryeredaktor: Armand Maho Mariglen Mulla

politika: albana lika, herion mesi, oli xhilaga ekonomia: brikena dervishaj sociale: pranvera kola rrethet: blerina spaho kronika: mariglen mulla kultura: blerina goce design&layout: Daniel Prifti, Gëzim Duzha

Adresa: Rr. Dull Keta, nr. 5. (Rr. e Dibrës), Tiranë

marketing: eligerta dyrmishi cel: 067

20 62 200

e-mail: eligertad@yahoo.com

www. gazetametropol.com e-mail: gazetametropol@yahoo.com


24

« SPORT

E enjte 7 qershor 2012

KPMG propozon stadium me 20 mijë vende, FSHF kërkon rishikim Kompania këshilluese KPMG propozon stadium me 20 mijë vende. Drafti i cili i ka shkuar edhe FIFA-s i ka mbërritur federatës. Në këtë draft KPMG planifikon stadiumin shqiptar me 20 mijë vende. Sipas saj fluksi i tifozëve nuk është nga më të mëdhenjtë dhe kaq duhet të jetë stadiumi në Shqipëri. Por FSHF nga ana e saj nuk ka pranuar atë që ka propozuar KPMG-ja. Ajo kërkon që stadiumi të jetë të paktën 25 mijë vendesh çka do të justifikonte edhe investimin. Në këto kushte mësohet se drafti është kthyer pas dhe brenda

dy javësh do të vijë në tavolinën e Dukës propozimi përfundimtar sesa planifikohet të ndërtohet stadiumi i ri në Shqipëri. Gjithashtu në FSHF është mësuar në këtë institucion është gati një financues zviceran që është gati të kreditojë deri në 70 milionë euro për të ndërtuar stadiumin e shumëpritur të shqiptarëve që ende nuk është mbyllur, dhe vazhdon të jetë vetëm në formën e projekteve. Nga ana tjetër në fund të qershorit FSHF-ja merr në dorëzim stadiumin. Kanë qenë burime në institucionin e futbollit ato që kanë konfirmuar

një fakt të tillë. Kështu mësohet se këto ditë po përfundohet kalimi i stadiumit ka ministria e ekonomisë drejt asaj të kulturës. Kjo e fundit do të bëjë lëvizjet e fundit dhe më pas do të bëjë kalimin drejt sha-së së ngritur. Të shpresojmë që odiseja e stadiumit të mbyllet dhe fjalët e projektet të materializohen.

Kthehen në atdhe alpinistët

Duro trajner i Vllaznisë Vllaznia zyrtarizoi Shpëtim Duron, si trajnerin e ri për sezonin 2012-2013. Tiranasi do të drejtojë skuadrën legjendare të kampionatit shqiptar drejt tentativës për të fituar titullin kampion edhe pse objektivi zyrtar është Evropa Olsi Avdiaj

V

llaznia zyrtarizoi Shpëtim Duron, si trajnerin e ri për sezonin 2012-2013. Tiranasi do të drejtojë skuadrën legjendare të kampionatit shqiptar drejt tentativës për të fituar titullin kampion. Pas shumë ditë hezitimi për të cilin nuk u dha ndonjë shpjegim, Shpëtim Duro mbërriti zyrtarisht në Shkodër. Trajneri tiranas, ishdrejtues i Partizanit, Dinamos, Besës apo Skënderbeut, u prezantua në Bashkinë e Shkodrës, nga kryetari i kësaj të fundit, Lorenc Luka, i cili i bëri një vlerësim kompleks figurës së përzgjedhur nga këshilli i trajnerëve kuqeblu për të drejtuar ekipin këtë sezon. Luka: Kemi bërë zgjedhjen e duhur “Skuadra i kërkon këto standarde për një ekip që duhet të pretendojë. E di që ka ndjeshmëri edhe nga ana e tifozëve, ndaj kjo e bën që Bashkia Shkodër të jetë e detyruar për të realizuar ato aspirata që duhet të ketë një ekip i tillë. Pas gjithë këtyre diskutimeve ne jemi këtu për të konkretizuar me propozimet që ju i diskutuar dhe i sollët pranë Bashkisë si kandidatura më e plotë, më e formuar, më e kualifikuar, me një cv shumë të mirë dhe premtuese. Por dhe me një figurë morale dhe një ndërgjegje që na siguron se ekipi i Vllaznisë, duke i kompletuar të gjitha elementet ti realizojmë nëpërmjet autoritetit të trajnerit të mirënjohur, do thosha dhe intelektualit të futbollit, z. Shpëtim Duro”. Nga ana tjetër ne kemi besim tek ju si “Këshill” pasi ju dini të zgjidhni në bazë të aftësive profesionale, dini të propozoni e vazhdoni të punoni me atë përgjegjësi që keni luajtur futboll dhe keni rritur emrin e kësaj skuadre. Në këtë kuadër besoj se bashkëngjitet shumë mirë dhe trajneri Duro që ka pasur rezultate të mira. Por njëkohësisht dhe mënyra se si ai e ndërton marrëdhënien e bashkëpunimin, ne beso-

Ngritën flamurin shqiptar në majën e Everestit Arritje historike për alpinizmin shqiptar dhe krenari e vecantë për Shqipërinë. Në 100 vjetorin e pavarësisë së vendit flamuri shqiptar u valëvit në pikën më të lartë të botës – maja e Everestit dhe e gjithë botës, Xhomolunga, 8848 metra mbi nivelin e detit. Alpinistët shqiptarë Mateo Begeja (19 vjeç), Erli Rudho (22 vjeç) Gerti Pishtari (25 vjeç), Fation Plaku (37 vjeç), Gjergj Bojaxhi (38 vjeç) dhe Xhim Begeja (47 vjeç) ja dolën të përballonin ngjitjen e vështirë të Everestit mes kushteve ekstreme atmosferike me erëra të fuqishme, rrallim të oksigjenit e temperatura deri -40 gradë nën zero. Dje mbërriti në Aeroportin e Rinasit i gjithë grupi i alpinistëve, protagonistët që mundësuan dhuratën krenare për të gjithë shqiptarët në vitin e 100 të Pavarësisë së Shqipërisë. Ata u pritën nën një ceremoni speciale të nga dy alpinistët më të vjetër shqiptarë Andon Tapia dhe Tefta Zguro të cilët ju vendosën në kokë kurora simbilike me degë ulliri dhe vargje me lule – një simbolikë e sportit të alpinizmit. Misioni i alpinistëve u arrit të realizohej me sukses falë mbështetjes së fuqishme të Vodafone Albania dhe Raiffaisen Bank, Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sporteve e rreth 15 partnerëve të tjerë, të cilët ndihmuan financiarisht dhe në materiale ndihmëse ekipin prej 6 alpinistësh. Grupi i alpinistëve janë pjesë e shoqatës alpinistike shqiptare Dajti Alpino-Turistik dhe gjatë viteve të fundit kanë arritur me sukses që të pushtojnë majat më të larta në botë. Para pak muajsh, alpinistët e shoqatës alpinistike shqiptare Dajti Alpino-Turistik u ngjitën në El Brus, një prej majave mëtë njohura për të pasionuarit e këtij sporti.

Shqipëria fiton pesë vende në FIFA Shqipëria ngjiti pesë vende në ranglistën e FIFA-s, për muajin qershor, duke u pozicionuar tani në vendin e 79-të nga 208 kombe që aderojnë në qeverinë botërore të futbollit, teksa në maj renditeshim në vendin e 84-t. Dy fitoret në miqësoret ndërkombëtare, me Katarin (2-1), në Madrid dhe Iranin (1-0), në Stamboll, u dhuruan kuqezinjve të Xhani De Biazit edhe një bonus prej +67 pikësh, duke qenë tani në kuotën e 451 pikëve, kundrej 384 që kishim në muajin maj. Në renditjen specifike europiane, pra të zonës UEFA, Shqipëria pozicionohet në vendin e 36-të nga 53 vende, duke lënë pas emra të tillë si Izraeli apo Bullgaria. Moldavia, kundërshtarja e Shqipërisë, në miqësoren e 15 gushtit (në “Qemal Stafa”) renditet në vendin e 140-të (212 pikë). Qipro, kundërshtari i parë në eliminatoret e Botërorit 2010, renditet në vendin e 125-të (266 pikë), por ka bërë një ngjitje prej +6 vendesh. Renditja botërore kryesohet nga Spanja, e ndjekur nga Uruguai, që nga ana e tij la pas Gjermaninë.

Partizani për tri ditë del në shije jmë shumë se do të kemi një realitet shumë të suksesshëm tek klubi i futbollit Vllaznia. Këtë e presim ne si institucion përgjegjës, tifozët dhe të gjithë ne. Unë i uroj mirëseardhjen trajnerit Duro. E siguroj që do të ketë mbështetjen maksimale. Duke ruajtur ato detyrime mes

palëve pa hyrë në punë teknike por duke ruajtur secili pozicionin e tij në drejtim të përmbushjes së detyrimeve që ne kemi, që kontrata që ne firmosim sot i ka të saktësuara mjaft mirë. Uroj që ky fillim i mbarë të jetë një kurorëzim i suksesit të klubit Vllaznia. Z. Duro, unë ju

sugjeroj edhe diçka tjetër. Të bashkoheni me shpirtin e një tifozi, shkodran, të një qytetari shkodran por dhe të një veteran shkodranë që të kontribuoni sa ma shumë për ekipin tonë”,- është shprehur kryetari i Bashkisë Lorenc Luka në prezantimin e trajnerit tiranas.

Regjistrimi nga ana e ministrisë së mbrojtjes së Partizanit në QKR duket se ka hapur rrugën e shitjes së aksioneve. Është mësuar dje se shumë shpejt ndo të fillojnë procedurat që aksionet e skuadrës së Partizanit të dalin në treg. Burime shumë pranë drejtuesve të skuadrës kanë bërë me dije se aksionet dalin në treg dhe shumë shpejt skuadra do të ketë një pronar. Me të gjitha gjasat do të jenë amerikanët e Harasanit ata që do të marrin drejtimin e skuadrës së kuqe. Me këtë hap duket se tifozët çlirohen përfundimisht nga ankthi që i kish pushtuar për moszgjidhjen në kohë të halleve të skuadrës para kohës së fillimit të kategorisë së parë.

Metropol 7 qershor  

presidenti, pensionet, hipoteka

Metropol 7 qershor  

presidenti, pensionet, hipoteka

Advertisement