Page 1

Правила прийому  до  Національного  технічного  університету  України  «Київський  політехнічний  інститут» у 2011 році    Провадження  освітньої  діяльності  у  Національному  технічному  університеті  України  «Київський політехнічний інститут» здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і  науки серії АВ № 529668, виданої 08.07.2010 р., максимальний термін дії – 01.07.2020 р.    Правила  прийому  розроблені  Приймальною  комісією  Національного  технічного  університету  України  «Київський  політехнічний  інститут»  (далі  –  Приймальна  комісія)  відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом  Міністерства  освіти  і  науки  України  №  961  від  19  жовтня  2010  року  та  зареєстрованих  у  Міністерстві юстиції України 28 жовтня 2010 р. за № 999/18294.    1. Загальні положення    1.1. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (далі –  НТУУ  «КПІ»)  оголошує  набір  на  підготовку  фахівців  з  вищою  освітою  за  освітньо– кваліфікаційними рівнями, напрямами підготовки (спеціальностями) відповідно до ліцензії в  межах ліцензованого обсягу, у тому числі у Славутицькій філії НТУУ «КПІ».      Прийом до Військового інституту телекомунікацій та інформатизації НТУУ «КПІ» та Інституту  спеціального  зв’язку  та  захисту  інформації  НТУУ  «КПІ»  здійснюється  у  відповідності  до  окремих додатків до цих Правил.    1.2.  До  НТУУ  «КПІ»  приймаються  громадяни  України,  іноземці,  а  також  особи  без  громадянства,  які  постійно  проживають  на  території  України  на  законних  підставах,  мають  відповідний  освітній  (освітньо‐кваліфікаційний)  рівень  та  виявили  бажання  здобути  вищу  освіту. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також яким  надано статус біженця в Україні, приймаються до НТУУ «КПІ» у порядку, передбаченому для  громадян України.    1.3.  Прийом  до  НТУУ  «КПІ»  на  всі  освітньо‐кваліфікаційні  рівні  здійснюється  за  конкурсом  незалежно від джерел фінансування.    1.4. Для вступників, які потребують поселення в гуртожиток під час вступу, надання місць у  гуртожитку  гарантовано.  Поселення  відбувається  у  гуртожитки  блочної  або  коридорної  системи по 3‐4 особи до кімнати    2. Вимоги до рівня освіти вступників    2.1.  На  навчання  для  здобуття  освітньо‐кваліфікаційного  рівня  бакалавра  приймаються  особи з повною загальною середньою освітою.   


2.2. На  навчання  для  здобуття  освітньо‐кваліфікаційного  рівня  спеціаліста  та  магістра  за  певною  спеціальністю  приймаються  особи,  які  здобули  освітньо‐кваліфікаційний  рівень  бакалавра відповідного напряму.    2.3. На навчання для здобуття освітньо‐кваліфікаційного рівня магістра приймаються особи,  які  здобули  освітньо‐кваліфікаційний  рівень  спеціаліста  тієї  ж  самої  спеціальності.  Прийом  на  підготовку  фахівців  освітньо‐кваліфікаційного  рівня  магістра  вищезазначених  осіб  здійснюється за кошти фізичних (юридичних) осіб.    2.4. НТУУ «КПІ» приймає на перший курс (за індивідуальними програмами підготовки) осіб,  які  здобули  освітньо‐кваліфікаційний  рівень  молодшого  спеціаліста,  на  визначену  кількість  місць  для  здобуття  освітньо‐кваліфікаційного  рівня  бакалавра  за  умови  вступу  на  споріднений напрям підготовки.    Прийом  осіб,  зазначених  у  пунктах  2.2  –  2.4  розділу  2  цих  Правил  здійснюється  у  відповідності до Положення про прийом на навчання за освітньо‐професійними програмами  підготовки спеціаліста, магістра; та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на  базі здобутого освітньо‐кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст.    2.5.  НТУУ  «КПІ»  здійснює  прийом  студентів  на  старші  курси  у  порядку  переведення  та  поновлення  в  межах  вакантних  місць  ліцензованого  обсягу  відповідно  до  Положення  про  порядок  переведення,  відрахування  та  поновлення  студентів  вищих  закладів  освіти,   затвердженого    Наказом    Міністерства  освіти  України  №  245  від  15  липня  1996  року.  Перевищення  ліцензованого  обсягу  допускається  лише  у  разі  поновлення  осіб,  які   повертаються після академічної відпустки.    3. Фінансування підготовки фахівців    3.1. Фінансування підготовки фахівців у НТУУ «КПІ» здійснюється:     за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів ‐ за державним замовленням;      за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.     3.2.  Громадянин    України    має  право  безоплатно  здобувати  вищу  освіту  в  НТУУ  «КПІ»  на  конкурсній  основі,  якщо  він  раніше  не  здобув  і  не  здобуває  на  час  проведення  конкурсу  відповідного освітньо‐кваліфікаційного рівня за кошти державного чи місцевого бюджету.    3.3. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту за другим напрямом  підготовки  (спеціальністю),  якщо  він  за  станом  здоров’я  втратив  можливість  виконувати  службові  чи  посадові  обов’язки  за  отриманою  раніше  кваліфікацією,  що  підтверджується  висновками медико‐соціальної експертної комісії.    4.  Строки  прийому  заяв  і  документів,  вступних  екзаменів,  конкурсного  відбору  та  зарахування на навчання   


4.1. Прийом  заяв  і  документів,  вступні  екзамени,  конкурсний  відбір  та  зарахування  на  навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:  Етапи вступної компанії 

Для всіх напрямів підготовки денної форми навчання та  Для всіх напрямів підготовки заочної форми навчання крім  для напряму підготовки«Образотворче мистецтво» заочної  напряму підготовки«Образотворче мистецтво»  форми навчання  вступники на основі повної загальної середньої освіти 

Початок прийому заяв та  документів 

1 липня 2011 року 

18 липня 2011 року 

Закінчення прийому заяв та  документів від осіб, які мають  проходити творчий конкурс, що  проводить НТУУ «КПІ» 

17 липня 2011 року 

Закінчення прийому заяв та  документів від осіб, які мають  складати вступні екзамени та  співбесіди, що проводить НТУУ  «КПІ» 

22 липня 2011 року 

22 липня 2011 року 

Закінчення прийому заяв та  документів від осіб, які не  складають вступних випробувань,  співбесід і не проходять творчий  конкурс 

31 липня 2011 року 

18 серпня 2011 року 

Строки проведення НТУУ «КПІ»  творчого конкурсу 

18 – 31 липня 2011 року 

Строки проведення НТУУ «КПІ»  вступних екзаменів та співбесід 

23 – 31 липня 2011 року 

23 – 31 липня 2011 року 

Термін оприлюднення  рейтингового списку вступників 

не пізніше1 серпня 2011 року 

не пізніше19 серпня 2010 року 

Терміни зарахування вступників 

за державним замовленням ‐ не пізніше 10 серпня; за  кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на  місця державного замовлення відповідного напряму  підготовки в межах факультету (інституту) ‐ не пізніше 25  серпня. 

за державним замовленням ‐ не пізніше 31 серпня; за  кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на  місця державного замовлення відповідного напряму  підготовки в межах факультету (інституту) ‐ не пізніше 31  серпня. 

4.2.  Розклад  роботи  Приймальної  комісії  НТУУ  «КПІ»  під  час  прийому  документів  та  проведення конкурсного відбору:  Термін  1‐30 липня 2011 року 

31 липня 2011 року  1‐10 серпня 2011 року 

Дні

Години

Понеділок ‐ п’ятниця 

9 ‐18

Субота

10 ‐13

00

00

00

00

Неділя

Вихідний

Неділя

10 ‐13

Понеділок ‐ п’ятниця 

10 ‐17

Субота, неділя 

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

10 ‐13

Понеділок, середа, четвер 14 ‐17 11 ‐ 31 серпня 2011 року Вівторок, п’ятниця  Субота ‐ неділя  Cвяткові дні 

10 ‐13

Вихідний Вихідний

Увага: у розкладі роботи можливі зміни    5 . Порядок прийому заяв і документів для вступу у вищий навчальний заклад    5.1. Вступники особисто подають заяву про вступ до НТУУ «КПІ», в якій вказують факультет  (інститут), напрям підготовки, форму та джерела фінансування навчання.    Вступник  може  подати  заяву  та  документи  не  більше  ніж  до  п’яти  вищих  навчальних  закладів  України  та  не  більше  ніж  на  три  напрями  підготовки  (спеціальності)  у  кожному  з  них.  Кожна  подача  заяви  та  документів  фіксується  на  зворотному  боці  сертифіката  та  засвідчується печаткою приймальної комісії.   


5.2. При поданні заяви вступник пред’являє особисто:     документ  державного  зразка  про    раніше    здобутий  освітній  (освітньо‐ кваліфікаційний)  рівень, на основі якого здійснюється вступ,  і додаток до нього;      сертифікат (сертифікати) Українського центру оцінювання якості освіти (для вступників  на основі повної загальної середньої освіти);      медичну довідку за формою 086‐о;      паспорт  громадянина  України  (паспорт  громадянина  України  для  виїзду  за  кордон,  військовий квиток або приписне свідоцтво, свідоцтво про народження ‐ для осіб, які  за  віком  не  мають  паспорта,  або  інший  документ,  який  засвідчує  особу  і  громадянство).     На  вимогу  вступника  приймальна  (відбіркова)  комісія  засвідчує  копію  документа  державного  зразка  про  раніше  здобутий  освітній  (освітньо‐кваліфікаційний)  рівень,  на  основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього, сертифіката (сертифікатів) Українського  центру оцінювання якості освіти та інших документів.    5.3. До заяви вступник додає:     документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо‐кваліфікаційний)  рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором  оригінали або копії;      сертифікат (сертифікати) Українського центру оцінювання якості освіти (для вступників  на  основі  повної  загальної  середньої  освіти),  за  особистим    вибором  оригінали  або  копії;      медичну довідку за формою 086‐о або її копію;      шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см;      два поштові конверти з марками;      копію ідентифікаційного коду.     5.4.  Інші  документи  або  їх  копії  подаються  вступником,  якщо  це  викликано  особливими  умовами  зарахування  за  відповідними  напрямами  підготовки  (спеціальностями),  установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів.    5.5.  Вступники  мають  право  подавати  сертифікат  Українського  центру  оцінювання  якості  освіти,  виданий  у  2011  році,  або  сертифікати  чи  їх  дублікати  за  2008,  або  2009,  або  2010  роки.   


5.6. Усі  копії  документів засвідчуються за оригіналами приймальною (відбірковою) комісією  НТУУ «КПІ» або в установленому законодавством порядку.    5.7.  Особи  з  обмеженими  фізичними  можливостями  (інваліди  І  та  ІІ  груп,  діти‐інваліди)  подають  документи,  що  засвідчують  їхнє  право  на  складання  вступних  екзаменів  у  НТУУ  «КПІ».    5.8. Особи, які в 2011 році не брали участь у зовнішньому незалежному оцінюванні подають  документи, що засвідчують їх право на складання тільки вступних екзаменів у НТУУ «КПІ»:     військовослужбовці  Збройних  Сил  України,  інших  утворених  відповідно  до  законів  України  військових  формувань,  а  також  правоохоронних  органів  спеціального  призначення  та  Державної  спеціальної  служби  транспорту,  які  проходять  військову  строкову  службу,  –  при  вступі  на  денну  форму  навчання  до  військових  навчальних  підрозділів НТУУ «КПІ»;      громадяни  України,  звільнені  зі  строкової  військової  служби  в  рік  вступу  до  вищого  навчального закладу;      військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять  військову службу за контрактом, – при вступі на заочну форму навчання;      особи,  що  мають  захворювання,  вказані  в  переліку  захворювань,  що  можуть  бути  перешкодою  для  проходження  громадянами  зовнішнього  незалежного  оцінювання,  встановленому  Міністерством  освіти  і  науки  України  та  Міністерством  охорони  здоров’я  України,  для  яких  Український  центр  оцінювання  якості  освіти  не  може  забезпечити  проходження  незалежного  зовнішнього  оцінювання  навчальних  досягнень.     5.9.  Особи,  які  здобули  повну  загальну  середню  освіту  у  2007  році  і  раніше,  подають  документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього  незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у  вищому навчальному закладі за їх вибором.    5.10.  Громадяни  України,  які  у  2011  році  здобули  повну  загальну  середню  освіту  за  кордоном,  подають  документи,  що  підтверджують  їх  право  брати  участь  у  конкурсі  за  результатами  зовнішнього  незалежного  оцінювання  або  за  результатами  вступних  екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі за їх вибором.    5.11. Вступники,  які  подають  сертифікат з кількістю балів  з визначених предметів нижче  встановленої  цими  Правилами  мінімальної  кількості    балів,  на  навчання  не  зараховуються  (крім випадків, передбачених абзацом другим пункту 6.1 розділу 6 цих Правил).    5.12. Приймальна комісія здійснює перевірку відповідності сертифікатів Українського центру  оцінювання  якості  освіти  базі  даних  цього  центру.  Письмове  підтвердження  Українським  центром  оцінювання  якості  освіти  невідповідності  сертифіката  є  підставою  для  відмови  в  участі у конкурсі та зарахуванні на навчання (анулювання наказу про зарахування). 


5.13. Приймальна  комісія  розглядає  документи  вступників  та  приймає  рішення  про  допуск  до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до НТУУ «КПІ». Копії документів без  пред’явлення оригіналів не розглядаються.    5.14.  Факт  ознайомлення  вступника  з  правилами  прийому,  наявною  ліцензією  і  сертифікатом  про  акредитацію  відповідного  напряму  підготовки  (спеціальності),  а  також  надання  ним  згоди  на  оприлюднення  результатів  зовнішнього  незалежного  оцінювання  (вступних  екзаменів)  та  наявності  підстав  для  вступу  поза  конкурсом  фіксується  в  заяві  вступника і підтверджується його особистим підписом.    6. Вступні випробування та конкурсний відбір    6.1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають  до НТУУ «КПІ» для здобуття освітньо‐кваліфікаційного рівня бакалавра зараховуються бали  сертифіката  (сертифікатів)  Українського  центру  оцінювання  якості  освіти  з  предметів,  визначених Переліком конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання  якості  освіти  (вступних  екзаменів,  творчих  конкурсів)  (див.  додаток),  яким  також  визначаються  профільні  та  непрофільні  предмети,  мінімальна  кількість  балів  сертифіката  з  профільних  загальноосвітніх  предметів,  з  якими  вступник  допускається  до  участі  у  конкурсному  відборі  для  зарахування  на  навчання.  Вступник  допускається  до  участі  у  конкурсному  відборі  для  зарахування  на  навчання,  якщо  кількість  балів  із  кожного  конкурсного  предмету  складає  не  менше  визначеної  додатком  норми.  В  іншому  випадку  вступник не допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання (крім  випадків, передбачених абзацом другим пункту 6.1 розділу 6 цих Правил).    НТУУ  «КПІ»  за  рішенням  приймальної  комісії  може  допустити  до  участі  у  конкурсному  відборі  для  вступу  на  навчання  вступника,  який  подає  сертифікат  Українського  центру  оцінювання  якості  освіти,  кількість  балів  якого  з  одного  з  непрофільних  загальноосвітніх  предметів,  визначених  правилами  прийому  до  вищого  навчального  закладу,  нижче  124  балів, за умови, якщо кількість балів з профільного загальноосвітнього предмета, зазначена  у сертифікаті, становить не нижче 170 балів.    6.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають  для  здобуття  освітньо‐кваліфікаційного  рівня  бакалавра  конкурсний  бал  обчислюється  шляхом  додавання  балів  сертифіката  з  конкурсних  предметів  (вступних  екзаменів,  творчих  конкурсів), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню  освіту  та  додаткових  балів,  передбачених  цими  Правилами.  При  цьому  середній  бал  документа  про  повну  загальну  середню  освіту  обчислюється  за  12‐бальною  шкалою  з  округленням  до  десятих  частин  бала  і  переводиться  у  200‐бальну  шкалу  за  таблицею  відповідності.  Оцінки  з  документа  про  повну  загальну  середню  освіту,  які  виставлені  за  5‐ бальною  шкалою,  враховуються  таким  чином:  «3»  відповідає  «6»,  «4»  відповідає  «9»,  «5»  відповідає  «12».  При  використанні  інших  шкал  оцінювання  порядок  перерахунку  визначає  приймальна комісія.    6.3.  Творчий  конкурс  при  вступі  на  напрям  підготовки  «Образотворче  мистецтво»  складається  з  трьох  випробувальних  завдань:  натура  (рисунок),  натюрморт  (живопис), 


композиція. Творчі конкурси при вступі на напрями підготовки «Образотворче мистецтво» та  «Здоров’я людини» оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів у відповідності до критеріїв  оцінювання.    6.4.  Вступні  екзамени  для  осіб,  визначених  пунктами  5.7.  –  5.10.  розділу  5  цих  Правил,  проводяться  з  конкурсних  предметів,  визначених  цими  Правилами  для  вступників  на  відповідний напрям підготовки за програмами ЗНО 2011р.    6.5. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні екзамени та творчі конкурси у  визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого  цими  Правилами  мінімального  рівня,  а  також  особи,  які  забрали  документи  після  дати  закінчення  прийому  документів,  до  участі  в  наступних  вступних  екзаменах,  творчих  конкурсах та у конкурсному відборі не допускаються.    Перескладання вступних випробувань не допускається.    6.6. Апеляції на результати вступних екзаменів, співбесід та творчих конкурсів, що проведені  НТУУ  «КПІ»  розглядаються  згідно  Положення  про  порядок  подання  і  розгляду  апеляцій  вступників до НТУУ «КПІ».    7. Зарахування за співбесідою    7.1. За результатами співбесіди зараховуються до НТУУ «КПІ» особи, яким Законом України  «Про  статус  і  соціальний  захист  громадян,  які  постраждали  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи» надане таке право.    7.2.  Співбесіда  із  зазначеними  категоріями  осіб  проводиться  з  конкурсних  предметів,  визначених  цими  Правилами  для  вступників  на  відповідний  напрям  підготовки  за  програмами ЗНО 2011р.    7.3.  Особи,  які  за  наслідками  співбесіди  не  рекомендовані  до  зарахування  на  навчання,  мають  право  брати  участь  у  конкурсі  на  загальних  засадах,  якщо  вони  подали  відбірковій  комісії сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів, не менше  встановлених Приймальною комісією з конкурсних предметів.    8.  Зарахування  вступників  на  основі  повної  загальної  середньої  освіти,  які  досягли  визначних успіхів у вивченні профільних предметів    8.1.  Зараховуються  до  НТУУ  «КПІ»  відповідно  до  розділу  11  цих  Правил  за  умови  подання  сертифіката  Українського  центру  оцінювання  якості  освіти  з  кількістю  балів  не  нижче  мінімального  рівня  для  допуску  до  участі  в  конкурсному  відборі  учасники  міжнародних  олімпіад  за  умови,  якщо  вони  вступають  на  напрями  підготовки,  для  яких  профільним  є  вступне випробування з предмета, з якого вони брали участь у міжнародній олімпіаді.    8.2.  Призерам  (особам,  нагородженим  дипломами  I  ‐  III  ступенів)  IV  етапу  Всеукраїнських  учнівських олімпіад з базових предметів та призерам (особам, нагородженим дипломами I ‐  III ступенів) III етапу Всеукраїнських конкурсів ‐ захистів  науково‐дослідницьких робіт учнів ‐ 


членів Малої    академії    наук    України    до  конкурсного  бала  при  вступі  на  основі  повної  загальної середньої освіти зараховується додатковий бал за умови, якщо вони вступають на  напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони  є призерами, у тому числі:     основи  інформатики  —  при  вступі  на  напрями  «Прикладна  математика»,  «Інформатика», «Системний аналіз», «Комп’ютерні науки», «Комп’ютерна інженерія»,  «Програмна інженерія»;      основи  економіки  —  при  вступі  на  напрями  галузі  знань  «Економіка  та  підприємництво»;      основи правознавства — при вступі на напрями галузі знань «Право»;      історія  —  при  вступі  на  напрями,  для  яких  профільним  визначено  предмет  «Історія  України»;      біологія  або  екологія  —  при  вступі  на  напрями,  для  яких  профільними  визначено  предмети «Біологія», «Хімія».     8.3. Величина додаткового бала встановлюється:     особам,  нагородженим дипломами  I ступеня – 50 балів;      особам,  нагородженим дипломами  IІ ступеня – 40 балів;      особам, нагородженим дипломами  IІІ ступеня – 30 балів.     Додатковий бал зараховується лише за одною з перелічених вище підстав.    8.4.  Норма,  визначена  пунктами  8.1‐8.2  цього  розділу,  поширюється  на  учасників  міжнародних олімпіад, призерів IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та призерів ІІІ  етапу  Всеукраїнських  конкурсів  –  захистів  науково‐дослідницьких  робіт  учнів‐членів  Малої  академії  наук  України,  що  відбулися  у  поточному  навчальному  році,  за  переліком,  визначеним Міністерством освіти і науки України.    8.5.  Особам  з  числа  професійно  орієнтованої  молоді,  які  в  рік  вступу  закінчили  систему  довузівської підготовки НТУУ «КПІ», для вступу на основі повної загальної середньої освіти  до НТУУ «КПІ» для навчання на природничо‐математичних та інженерно‐технічних напрямах  підготовки у відповідності до листа МОН від 10.11.2010 № 1/9‐806 при вступі на відповідний  напрям  підготовки  (факультет/інститут)  НТУУ  «КПІ»  додається  до  20  балів  за  результатами  підсумкової атестації.    Порядок  нарахування  додаткових  балів  у  цьому  випадку  регламентується  окремим  положенням.    9. Зарахування поза конкурсом 


9.1. Зараховуються поза конкурсом:     особи,  яким  відповідно  до  Закону  України  «Про  статус  ветеранів  війни,  гарантії  їх  соціального захисту» надане таке право;      діти‐сироти  та  діти,  позбавлені  батьківського  піклування,  а  також  особи  з  їх  числа  віком  від  18  до  23  років  відповідно  до  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  05.04.94  №  226  «Про  поліпшення  виховання,  навчання,  соціального  захисту  та  матеріального  забезпечення  дітей‐сиріт  і  дітей,  позбавлених  батьківського  піклування» (зі змінами);      інваліди I та II груп та діти‐інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання  за  обраним  напрямом  (спеціальністю),  відповідно  до  Закону  України  «Про  основи  соціальної захищеності інвалідів в Україні»;      особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян,  які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;      особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської  праці» надане таке право;      діти,  чиї  батьки  загинули  або  стали  інвалідами  на  вугледобувних  підприємствах,  при  вступі  на  навчання  за  гірничими  спеціальностями  відповідно  до  Указу  Президента  України від 19.05.99 № 524 «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими  спеціальностями  і  чиї  батьки  загинули  або  стали  інвалідами  на  вугледобувних  підприємствах»;      діти  військовослужбовців  Збройних  Сил  України,  інших  військових  формувань,  працівників  правоохоронних  органів,  які  загинули  під  час  виконання  службових  обов’язків,  відповідно  до  Указу  Президента  України  від  21.02.2002  №  157  «Про  додаткові  заходи  щодо  посилення  турботи  про  захисників  Вітчизни,  їх  правового  і  соціального захисту, поліпшення військово‐патріотичного виховання молоді»;      члени  сімей  шахтарів  та  гірничорятувальників,  які  загинули  внаслідок  аварії  на  орендному  підприємстві  «Шахта  імені  О.Ф.  Засядька»,  згідно  з  додатком  6  до  постанови Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 № 6 «Деякі питання соціального  захисту членів сімей загиблих шахтарів та гірничорятувальників».     9.2.  Кількість  місць,  що  виділяються    для  осіб,  визначених  у  пункті  9.1  цього  розділу,  які  вступають  на  напрями  підготовки  6.010203  «Здоров’я  людини»,  6.020303  «Філологія»,  6.030302 «Реклама і зв’язки з громадськістю», 6.030303 «Видавнича справа та редагування»,  6.030402  «Правознавство»,  6.030503  «Міжнародна  економіка»,  6.030504  «Економіка  підприємства»  становить не більше 25 відсотків обсягу державного замовлення з кожного  напряму підготовки (з округленням в менший бік), доведеного НТУУ «КПІ».   


Зарахування вищезазначених  осіб  відбувається  за  конкурсом  відповідно  до  конкурсного  бала вступника.    10. Право на першочергове зарахування    10.1. Право на першочергове зарахування до НТУУ «КПІ» мають:     особи,  яким  відповідно  до  Закону  України  «Про  охорону  дитинства»  надане  таке  право;      особи,  яким  відповідно  до  Закону  України  «Про  основи  соціальної  захищеності  інвалідів в Україні» надане таке право;      особи,  які  проживають  на  території  населеного  пункту,  якому  відповідно  до  Закону  України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» надано статус гірського;      особи,  яким  відповідно  до  Указу  Президента  України  від  21.02.2002  №  157  «Про  додаткові  заходи  щодо  посилення  турботи  про  захисників  Вітчизни,  їх  правового  і  соціального  захисту,  поліпшення  військово‐патріотичного  виховання  молоді»  надане  таке право;      особи,  яким  відповідно  до  Указу  Президента  України  від  12.09.2007  №  849  «Про  рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року «Про  основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня  населення у 2008 році» надане таке право;      випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або  срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти;      випускники  системи  довузівської  підготовки  НТУУ  «КПІ»,  які  мають  вищий  підсумковий рейтинг;      вступники, які мають більшу кількість балів з профільних предметів.     10.2.  Зазначене  право  надається  за  інших  рівних  умов  за  черговістю,  визначеною  пунктом  10.1 цих Правил.    11. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників    11.1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями у такій послідовності:     вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом;      вступники, які рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;      учасники міжнародних олімпіад;    


вступники, які зараховуються за конкурсом.     11.2. У межах кожної зазначеної в пункті 11.1 категорії рейтинговий список впорядковується:     за конкурсним балом від більшого до меншого;      з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі  у порядку додержання підстав для його набуття.     11.3. У рейтинговому списку зазначаються:     прізвище, ім’я та по батькові вступника;      конкурсний бал вступника;      наявність підстав для вступу поза конкурсом;      наявність  підстав  для  вступу  за  результатами  співбесіди  з  відміткою  про  результати  співбесіди;      наявність права на першочергове зарахування.     11.4. Рейтингові списки вступників оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних  стендах  приймальної  комісії  та/або  веб‐сайті  НТУУ  «КПІ»  із  зазначенням  категорій  списку.  Зазначені  списки  оновлюються  Приймальною  комісією  протягом  встановленого  строку  проведення конкурсного відбору.    12. Надання рекомендацій для зарахування    12.1. Приймальна комісія на підставі рейтингового списку вступників приймає рішення щодо  рекомендації до зарахування на навчання на місця державного замовлення вступників, які  перебувають  на  вищих  позиціях  рейтингового  списку.  Рекомендації  до  зарахування  вступників  на  навчання  за  рахунок  коштів  фізичних  (юридичних)  осіб  надаються  після  завершення зарахування вступників на місця державного замовлення відповідного напряму  підготовки в межах факультету (інституту).    12.2.  Приймальна  (відбіркова)  комісія  приймає  рішення  про  рекомендування  до  зарахування на навчання на місця державного замовлення денної форми як мінімум у три  етапи: не пізніше ніж у перший, шостий та восьмий дні після останнього дня прийому заяв.    12.3.  Рішення  приймальної  (відбіркової)  комісії  про  рекомендування  до  зарахування  оприлюднюється в день його прийняття.    12.4.  Офіційним  повідомленням  про  надання  рекомендацій  до  зарахування  вважається  оприлюднення  відповідного  рішення  на  стендах  приймальної  (відбіркової)  комісії  та/або  веб‐сайті НТУУ «КПІ».    


Рекомендованим до  зарахування  вступникам  можуть  надсилатись  повідомлення  засобами  електронного та мобільного зв’язку.    13. Реалізація права вступників на вибір місця навчання    13.1.  Особи,  які  беруть  участь  у  конкурсному  відборі,  впродовж  кількості  днів,  визначеної  пунктами 14.1, 14.2 розділу 14 цих Правил, після прийняття рішення про рекомендування до  зарахування  зобов’язані  виконати  вимоги  для  зарахування  на  місця  державного  замовлення:  подати  оригінали  документа  про  освітній  (освітньо‐кваліфікаційний)  рівень  та  додатка до нього, медичної довідки та сертифікатів Українського центру оцінювання якості  освіти до відбіркової комісії обраного факультету (інституту) НТУУ «КПІ».    13.2.  При  вступі  вступника  для  одночасного  навчання  за  двома  освітньо‐професійними  програмами  за  напрямами  підготовки  або  спеціальностями  (в  одному  або  різних  вищих  навчальних  закладах  за  різними  формами  навчання)  оригінали  документа  про  освітній  (освітньо‐кваліфікаційний)  рівень,  додатка  до  нього  державного  зразка,  а  також  оригінали  сертифіката  Українського  центру  оцінювання  якості  освіти  зберігаються  у  вищому  навчальному  закладі  за  місцем  навчання  за  державним  замовленням  або  за  рахунок  державних  пільгових  довгострокових  кредитів  протягом  усього  строку  навчання.  При  одночасному  навчанні  за  двома  освітньо‐професійними  програмами  за  напрямами  підготовки  або  спеціальностями  за  місцем  навчання  за  кошти  фізичних,  юридичних  осіб  зберігаються  завірені  копії  документа  про  освітній  (освітньо‐кваліфікаційний)  рівень  державного  зразка  та  додатка  до  нього,  копії  сертифіката  Українського  центру  оцінювання  якості  освіти  та  медичної  довідки.  Зазначені  копії  документів  зберігаються  у  вищому  навчальному  закладі  протягом  строку  навчання  разом  з  оригіналом  довідки  вищого  навчального  закладу,  у  якому  зберігаються  оригінали  документів.  Довідка  видається  на  вимогу  студента  вищим  навчальним  закладом,  у  якому  зберігаються  оригінали  вищезазначених документів.    13.3.  Особи,  які  в  установлений  строк  не  подали  до  приймальної  (відбіркової)комісії  оригінали  документів  про  освітній  (освітньо‐кваліфікаційний)  рівень,  додатка  до  нього  державного зразка, медичної довідки та сертифікатів Українського центру оцінювання якості  освіти  (не  виконали  вимог  для  зарахування),  втрачають  право  зарахування  на  навчання  за  державним замовленням.    14. Коригування списку рекомендованих до зарахування    14.1  Після  завершення  першого  строку  вибору  вступниками  місця  навчання  (п’ять  календарних  днів  після  оприлюднення  першого  списку  рекомендованих  до  зарахування)  приймальна комісія НТУУ «КПІ»:    приймає рішення про зарахування вступників, які були рекомендовані та виконали вимоги  для зарахування;    відкликає надані раніше рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування;   


формує нові  списки  рекомендованих  осіб  з  числа  вступників,  які  не  отримували  рекомендацію раніше, відповідно до рейтингового списку вступників на наявні місця.    14.2. Після оприлюднення вищевказаного та наступних списків вступників, рекомендованих  до зарахування, встановлюється два дні для виконання вступниками вимог для зарахування.    14.3.  Після  виконання  всіх  вимог  вступниками  для  зарахування  на  навчання  за  державним  замовленням у визначених обсягах формуються списки рекомендованих для зарахування на  навчання за кошти юридичних та фізичних осіб.    Вступники,  у  яких  було  відкликано  рекомендацію  для  зарахування  на  місця  державного  замовлення, можуть бути рекомендовані до зарахування на навчання за кошти юридичних  та фізичних осіб.    Строки  виконання  умов  для  зарахування  за  кошти  юридичних  та  фізичних  осіб  встановлюються  приймальною  комісією  вищого  навчального  закладу,  але  не  пізніше  25  серпня.    14.4.  Коригування  рекомендацій  до  зарахування  може  здійснюватися  приймальною  (відбірковою)  комісією  протягом  встановленого  строку  зарахування  відповідних  категорій  вступників.    14.5.  Оголошення  списків  рекомендованих  для  зарахування  здійснюється  відповідно  до  розділу 12 цих Правил.    15. Наказ про зарахування    15.1.  Накази  про  зарахування  на  навчання  видаються  ректором  після  виконання  вступниками вимог для зарахування за формою, встановленою Міністерством освіти і науки  України, та оприлюднюються на інформаційному стенді Приймальної комісії і веб‐сайті НТУУ  «КПІ».    15.2.  Накази  про  зарахування  на  навчання  надсилаються  до  Міністерства  освіти  і  науки  України  на  паперових  та  електронних  носіях,  та  в  електронному  варіанті  до  Українському  центру оцінювання якості освіти.    16.  Особливості  прийому  та  навчання  іноземців  та  осіб  без  громадянства  у  вищих  навчальних закладах України    16.1.  Прийом  іноземців  та  осіб  без  громадянства  здійснюється  згідно  із  Законом  України  «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» (із змінами), Указами Президента  України  від  25.03.94  №  112  «Про  заходи  щодо  розвитку  економічного  співробітництва  областей  України  з  суміжними  прикордонними  областями  Російської  Федерації»  та  від  03.06.94 № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України  з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно‐територіальними одиницями  Республіки  Молдова»,  постановами  Кабінету  Міністрів  України  від  26.02.93  №  136  «Про  навчання  іноземних  громадян  в  Україні»  (із  змінами)  та  від  05.08.98  №  1238  «Про 


затвердження Положення  про  прийом  іноземців  та  осіб  без  громадянства  на  навчання  до  вищих  навчальних  закладів»,  а  також  Положеннями  НТУУ  «КПІ»  про  прийом  іноземних  громадян.  Іноземці,  яким  надаються  державні  стипендії  за  міжнародними  договорами,  загальнодержавними  програмами,  іншими  міжнародними  зобов’язаннями  України,  приймаються  на  навчання  на  підставі  направлень  Міністерства  освіти  і  науки  України  в  межах обсягів державного замовлення.    16.2.  Іноземці  українського  походження,  які  отримали  направлення  на  навчання  від  українських  національно‐культурних  товариств,  при  вступі  до  НТУУ  «КПІ»    за  напрямами  підготовки галузей знань «Мистецтво», «Гуманітарні науки», «Журналістика та інформація»,  «Соціально‐політичні науки» користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й  громадяни України, у тому числі при вступі на навчання за державним замовленням. Вони  беруть участь у конкурсі щодо зарахування на таких самих підставах, як і громадяни України.    16.3.  При  вступі  на  інші  напрями  підготовки    іноземці  українського  походження,  які  отримали  направлення  на  навчання  від  українських  національно‐культурних  товариств,  користуються  такими  самими  правами  на  здобуття  освіти,  що  й  громадяни  України,  якщо  вони  були  учасниками  міжнародних  олімпіад  із  загальноосвітніх  предметів,  вступне  випробування  з  яких  визначено  цими  Правилами  як  профільне  для  вступу  на  обраний  вступником напрям підготовки.    17. Додаткове зарахування до НТУУ «КПІ» та зберігання робіт вступників    17.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх  початку,  відраховуються  з  НТУУ  «КПІ».  На  звільнені  при  цьому  місця  може  проводитися  додаткове  зарахування  за  конкурсом  осіб,  які  подали  сертифікати  Українського  центру  оцінювання якості освіти (успішно склали вступні випробування, що проводив НТУУ «КПІ») і  не пройшли за конкурсом на навчання.    17.2. Роботи вступників, виконані ними на вступних екзаменах, творчих конкурсах, фахових  випробуваннях, співбесідах, яких не зараховано на навчання, зберігаються протягом одного  року, потім знищуються, про що складається акт. Якщо такий вступник рекомендований до  зарахування до іншого навчального закладу за результатами поточних вступних екзаменів,  то  його  вступні  роботи  та/або  довідку  встановленого  зразка  про  результати  випробувань  надсилаються до цього вищого навчального закладу за відповідним запитом.    18. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до НТУУ «КПІ»    18.1.  На  засіданні  Приймальної  комісії  мають  право  бути  присутніми  представники  засобів  масової інформації (далі – ЗМІ) не більше двох осіб від одного засобу.     Для розгляду щодо надання акредитації представники ЗМІ повинні подати до Приймальної  комісії письмову заявку не пізніше ніж за добу до засідання.    18.2. Громадські організації, яким Міністерством освіти і науки України надано право вести  спостереження за роботою Приймальної комісії, можуть направляти своїх спостерігачів на її  засідання.  Приймальна  комісія  створює  належні  умови  для  присутності  громадських 


спостерігачів на  своїх  засіданнях,  а  також  надає  їм  можливість  ознайомлення  з  документами, які надаються членам комісії до засідання.    18.3. Голова приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня,  що передує дню засідання. В особливих випадках ‐ не пізніше ніж за три години до початку  засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється.    18.4.  Подання  вступником  недостовірних  персональних  даних,  недостовірних  відомостей  про  наявність  права  на  зарахування  поза  конкурсом,  права  на  першочергове  зарахування,  права  на  зарахування  за  співбесідою,  про  здобуту  раніше  освіту,  про  проходження  зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для відрахування його з числа студентів.    18.5. Інформування громадськості про хід подання заяв на вступ до НТУУ «КПІ» здійснюється  за  допомогою  інформаційної  системи  «Конкурс».  Приймальна  комісія  щодобово  подає  інформаційні звіти до системи «Конкурс».    З А Т В Е Р Д Ж Е Н О на засіданні Приймальної комісії НТУУ    "КПІ"    ПРОТОКОЛ № 14 від " 04 " листопада 2010 року 


Перелік напрямів  підготовки  освітньо‐ кваліфікаційного  рівня  бакалавра  за  якими  оголошується  прийом,  ліцензовані  обсяги  та  нормативні терміни навчання    Додаток 1 до Правил прийому до НТУУ «КПІ»  у 2011 році    Перелік  напрямів  підготовки  освітньо‐кваліфікаційного  рівня  бакалавра  за  якими  оголошується прийом на навчання до НТУУ «КПІ», ліцензовані обсяги та нормативні терміни  навчання      Галузі знань 

Шифр Найменування 

0102

Нормативні терміни  Вартість одного року навчання, грн.  навчання 

Напрями підготовки 

Ліцензовані обсяги 

Код

Денна форма  Заочна  форма  Денна  Заочна  Денна  Заочна  навчання(станом  навчання(станом  форма  форма  форма  форма  на  2010  рік,  на  2010  рік,  навчання навчання навчання навчання  можливі зміни)  можливі зміни) 

Назва

Фізичне виховання,  спорт  і  6.010203  Здоров`я людини  здоров’я людини 

60

 

4 р. 

 

13500

 

0202 Мистецтво 

6.020205 Образотворче мистецтво  60 

30

4 р. 

4 р. 

13500

8000

0203 Гуманітарні науки 

6.020303 Філологія 

195

90

4 р. 

4 р.5 міс.  13500 

8000

0301 Соціально‐політичні науки 

6.030101 Соціологія 

180

60

4 р. 

4 р.5 міс.  13500 

8000

60

60

4 р. 

4 р.5 міс.  13500 

8000

60

 

4 р. 

 

 

Видавнича справа  6.030303  редагування 

0303 Журналістика та інформація 

6.030302 0304  Право 

0305 Економіка та підприємництво 

0306

Менеджмент адміністрування 

і

0401 Природничі науки 

0402 Фізико‐математичні науки 

Реклама і  зв’язки  громадськістю 

Інформатика обчислювальна техніка 

та

з

13500

6.030402 Правознавство 

150

100

4 р. 

4 р.5 міс.  13500 

8000

6.030502 Економічна кібернетика 

50

20

4 р. 

4 р.5 міс.  13500 

8000

6.030503 Міжнародна економіка 

80

30

4 р. 

4 р.5 міс.  13500 

8000

6.030504 Економіка підприємства 

80

60

4 р. 

4 р.5 міс.  13500 

8000

6.030507 Маркетинг 

80

30

4 р. 

4 р.5 міс.  13500 

8000

6.030601 Менеджмент 

290

220

4 р. 

4 р.5 міс.  13500 

8000

Екологія, охорона  навколишнього  6.040106  середовища  та  150  збалансоване  природокористування 

60

4 р. 

4 р.5 міс.  13500 

8000

6.040201 Математика 

120

 

4 р. 

 

13500

 

6.040203 Фізика 

120

 

4 р. 

 

13500

 

6.040204 Прикладна фізика 

90

 

4 р. 

 

13500

 

6.040301 Прикладна математика 

170

80

4 р. 

4 р.5 міс.  13500 

8000

180

 

4 р. 

 

13500

 

13500

 

0403 Системні науки та кібернетика  6.040302  Інформатика 

0501

та

6.040303 Системний аналіз 

150

 

4 р. 

 

6.050101 Комп’ютерні науки 

590

460

4 р. 

4 р.5 міс.  13500 

8000

6.050102 Комп’ютерна інженерія 

420

160

4 р. 

4 р.5 міс.  13500 

8000

6.050103 Програмна інженерія 

120

60

4 р. 

4 р.5 міс.  13500 

8000

6.050201 Системна інженерія 

300

300

4 р. 

4 р.5 міс.  13500 

8000

0502 Автоматика та управління 

Автоматизація та  6.050202  комп’ютерно‐інтегрованi  210  технології 

160

4 р. 

4 р.5 міс.  13500 

8000

0503 Розробка корисних копалин 

6.050301 Гірництво 

80

4 р. 

4 р.5 міс.  13500 

8000

135


0504

Металургія матеріалознавство 

та 6.050401  Металургія 

0504

Металургія матеріалознавство 

та

6.050402 Ливарне виробництво  6.050403 

Інженерне матеріалознавство 

6.050501 Прикладна механіка  Машинобудування  0505  матеріалообробка 

0506

0507

та 6.050502  Інженерна механіка  6.050503  Машинобудування 

60

60

4 р. 

4 р.5 міс.  13500 

8000

60

60

4 р. 

4 р.5 міс.  13500 

8000

210

180

4 р. 

4 р.5 міс.  13500 

8000

75

 

4 р. 

 

435

260

4 р. 

4 р.5 міс.  13500 

8000

240

130

4 р. 

4 р.5 міс.  13500 

8000

6.050504 Зварювання 

270

180

4 р. 

4 р.5 міс.  13500 

8000

225

190

4 р. 

4 р.5 міс.  13500 

8000

 

4 р. 

 

13500

 

 

4 р. 

 

13500

 

350

4 р. 

4 р.5 міс.  13500 

Електротехніка та  6.050701  електротехнології 

та

6.050702 Електромеханіка 

435 315 

6.050801 Мікро‐ та наноелектроніка 180  0508  Електроніка 

 

6.050601 Теплоенергетика 

Енергетика та  енергетичне  6.050603  Атомна енергетика  60  машинобудування  6.050604  Енергомашинобудування  40  Електротехніка  електромеханіка 

13500

6.050802

Електронні пристрої  та  165  системи 

6.050803 Акустотехніка 

8000

150

4 р. 

4 р.5 міс.  13500 

8000

90

4 р. 

4 р.5 міс.  13500 

8000

120

4 р. 

4 р.5 міс.  13500 

8000

135

120

4 р. 

4 р.5 міс.  13500 

8000

270 Радіотехніка,  радіоелектронні  6.050901  Радіотехніка  0509  апарати та зв’язок  6.050902  Радіоелектронні апарати  300 

150

4 р. 

4 р.5 міс.  13500 

8000

160

4 р. 

4 р.5 міс.  13500 

8000

200

4 р. 

4 р.5 міс.  13500 

8000

120

4 р. 

4 р.5 міс.  13500 

8000

0509

Радіотехніка,радіоелектронні 6.050903  Телекомунікації  апарати тазв’язок 

290

Метрологія та  180  Метрологія,  вимірювальна  6.051001  інформаційно‐ вимірювальні технології  0510  техніка  та  інформаційно‐ вимірювальні технології  6.051003  Приладобудування  400 

270

4 р. 

4 р.5 міс.  13500 

8000

75

 

4 р. 

 

13500

 

Авіаційна та ракетно‐космічна  6.051101  Авіа‐ та ракетобудування  60  техніка  6.051103  Авіоніка  80 

 

4 р. 

 

13500

 

 

4 р. 

 

13500

 

6.051004 Оптотехніка  0511 

Хімічна 0513  інженерія 

технологія

0514 Біотехнологія  0515 

Видавничо‐поліграфічна справа 

та

6.051301 Хімічна технологія 

390

245

4 р. 

4 р.5 міс.  13500 

8000

6.051401 Біотехнологія 

95

30

4 р. 

4 р.5 міс.  13500 

8000

210

150

4 р. 

4 р.5 міс.  13500 

8000

6.051501

Видавничо‐поліграфічна справа 

6.170101

Безпека інформаційних  і  120  комунікаційних систем 

60

4 р. 

4 р.5 міс.  13500 

8000

6.170102

Системи технічного  60  захисту інформації 

 

4 р. 

 

 

1701 Інформаційна безпека 

13500

Славутицька філія НТУУ «КПІ»  Нормативні терміни  Вартість одного року навчання, грн.  навчання 

Галузі знань 

Напрями підготовки 

Ліцензовані обсяги 

Шифр Найменування 

Код

Денна Заочна  Денна  Заочна  Денна  форма  Заочна  форма  форма  форма  форма  форма  навчання  навчання  навчання навчання навчання навчання 

0501 Інформатика  обчислювальна техніка 

Назва

та 6.050101  Комп’ютерні науки 

25

 

4 р. 

 

7000

 


Перелік конкурсних  предметів  у  сертифікаті  Українського  центру  оцінювання  якості  освіти  (вступних екзаменів, творчих конкурсів)    Додаток 2 до Правил прийому до НТУУ «КПІ» у 2011 році    Перелік  конкурсних  предметів  у  сертифікаті  Українського  центру  оцінювання  якості  освіти  (вступних екзаменів, творчих конкурсів) для вступників на основі повної загальної середньої  освіти  Напрями підготовки освітньо‐кваліфікаційного рівня бакалавра  Назва 

Здоров`я людини 

Код

Квота пільгових  категорій 

6.010203 Не більше 25% 

Перелік предметів  екзаменів,  конкурсів) 

конкурсних (вступних  творчих 

1. Українська  література 

та

2. Біологія 

Профільний Профільний 

мова

та

6.020205 Не встановлюється 2. Історія України 

Філологія

6.020303 Не більше 25% 

2. Іноземна  профілем) 

Соціологія

Реклама і зв’язки з громадськістю 

6.030101 Не встановлюється

6.030302 Не більше 25% 

мова мова 

та (за 

Правознавство

Економічна кібернетика 

Міжнародна економіка 

Економіка підприємства 

6.030303 Не більше 25% 

6.030402 Не більше 25% 

6.030502 Не встановлюється

6.030503 Не більше 25% 

6.030504 Не більше 25% 

Профільний Профільний 

мова

та

Профільний

3. Іноземна мова 

Профільний мова 

та

2. Іноземна мова  1.  Українська  література 

Один не менше 150 за умови що інший не  менше 124 

Непрофільний 124 

2. Історія України  1.  Українська  література 

Одне з випробувальних завдань не менше  150 за умови що інші не менше 124 

Непрофільний 124 

Профільний Профільний 

3. Історія України 

Видавнича справа та редагування 

Непрофільний 124 

Профільний

3. Історія України  1.  Українська  література 

Один не менше 150 за умови що інший не  менше 124 

Непрофільний 124 

3. Творчий конкурс  1.  Українська  література 

Мінімальна кількість  балів  для  допуску  до  участі  в  конкурсі  або  зарахування  на  навчання  поза  конкурсом, за співбесідою 

Непрофільний 124 

3. Творчий конкурс  1.  Українська  література  Образотворче мистецтво 

мова

Статус предмету 

Один не менше 150 за умови що інший не  менше 124  Один не менше 150 за умови що інший не  менше 124 

Непрофільний 124  мова 

та

Профільний

Один не менше 150 за умови що інший не  менше 124 

2. Іноземна мова 

Профільний

3. Історія України 

Непрофільний 124 

1. Українська  література 

мова

та

Непрофільний 124 

2. Історія України 

Профільний

3. Іноземна мова 

Профільний

1. Українська  література 

мова

та

Непрофільний 124 

2. Математика 

Профільний

3. Географія 

Профільний

1. Українська  література 

мова

та

2. Математика 

Профільний Профільний  мова 

та

Один не менше 150 за умови що інший не  менше 124 

Непрофільний 124 

3. Географія  1.  Українська  література 

Один не менше 150 за умови що інший не  менше 124 

Один не менше 150 за умови що інший не  менше 124 

Непрофільний 124 

2. Математика 

Профільний

3. Географія 

Профільний

Один не менше 150 за умови що інший не  менше 124 


Маркетинг

6.030507 Не встановлюється

Менеджмент

6.030601 Не встановлюється

1. Українська  література 

мова

6.040201 Не встановлюється

Фізика

6.040203 Не встановлюється

Профільний

3. Географія 

Профільний

1. Українська  література 

мова

та

Профільний

3. Географія 

Профільний

1. Українська  література 

мова

та

Профільний

Профільний

3. Фізика 

Профільний мова 

та

2. Математика 

6.040204 Не встановлюється

Прикладна математика 

6.040301 Не встановлюється

Інформатика

6.040302 Не встановлюється

Cистемний аналіз 

6.040303 Не встановлюється

Комп’ютерні науки 

6.050101 Не встановлюється

Комп’ютерна інженерія  

6.050102 Не встановлюється

Програмна інженерія 

6.050103 Не встановлюється

1. Українська  література 

Профільний та 

Профільний

3. Фізика 

Профільний мова 

та

Профільний

3. Фізика 

Профільний мова 

та

Профільний

3. Фізика 

Профільний мова 

та

Профільний

3. Фізика 

Профільний мова 

та

Профільний

3. Фізика 

Профільний мова 

та

Профільний

3. Фізика 

Профільний мова 

та

2. Математика 

Системна інженерія 

Автоматизацiя та  інтегрованi технології 

Гірництво

Металургія

6.050201 Не встановлюється

комп`ютерно‐

6.050202 Не встановлюється

6.050301 Не встановлюється

Профільний мова 

та

Профільний

3. Фізика 

Профільний мова 

та

Профільний

3. Фізика 

Профільний мова 

та

Профільний

3. Фізика 

Профільний мова 

та

Один не менше 150 за умови що інший не  менше 124 

Непрофільний 124 

2. Математика 

6.050401 Не встановлюється 1.  Українська  література 

Один не менше 150 за умови що інший не  менше 124 

Непрофільний 124 

2. Математика  1.  Українська  література 

Один не менше 150 за умови що інший не  менше 124 

Непрофільний 124 

2. Математика  1.  Українська  література 

Один не менше 150 за умови що інший не  менше 124 

Непрофільний 124  Профільний 

3. Фізика  1.  Українська  література 

Один не менше 150 за умови що інший не  менше 124 

Непрофільний 124 

2. Математика  1.  Українська  література 

Один не менше 150 за умови що інший не  менше 124 

Непрофільний 124 

2. Математика  1.  Українська  література 

Один не менше 150 за умови що інший не  менше 124 

Непрофільний 124 

2. Математика  1.  Українська  література 

Один не менше 150 за умови що інший не  менше 124 

Непрофільний 124 

2. Математика  1.  Українська  література 

Один не менше 150 за умови що інший не  менше 124 

Непрофільний 124 

2. Математика  1.  Українська  література 

Один не менше 150 за умови що інший не  менше 124 

Непрофільний 124 

2. Математика  1.  Українська  література 

Один не менше 150 за умови що інший не  менше 124 

Непрофільний 124  Профільний 

мова

Один не менше 150 за умови що інший не  менше 124 

Непрофільний 124 

2. Математика  1.  Українська  література 

Один не менше 150 за умови що інший не  менше 124 

Непрофільний 124 

Профільний та 

Один не менше 150 за умови що інший не  менше 124 

Непрофільний 124 

2. Математика 

3. Фізика 

Прикладна фізика 

Непрофільний 124 

2. Математика 

1. Українська  мова  Екологія,  охорона  навколишнього  література  середовища  та  збалансоване  6.040106  Не встановлюється 2. Математика  природокористування  3. Хімія  або географія 

Математика

та

Один не менше 150 за умови що інший не  менше 124 

Непрофільний 124 


Ливарне виробництво 

Інженерне матерiалознавство 

6.050402 Не встановлюється

6.050403 Не встановлюється

2. Математика 

Профільний

3. Фізика 

Профільний

1. Українська  література 

мова

та

Профільний

3. Фізика 

Профільний мова 

та

2. Математика 

Інженерна механіка 

Машинобудування

Зварювання

Теплоенергетика

Атомна енергетика 

Енергомашинобудування

6.050501 Не встановлюється

6.050502 Не встановлюється

6.050503 Не встановлюється

6.050504 Не встановлюється

6.050601 Не встановлюється

6.050603 Не встановлюється

6.050604 Не встановлюється

1. Українська  література 

Профільний мова 

та

Профільний

3. Фізика 

Профільний мова 

та

Профільний

3. Фізика 

Профільний мова 

та

Профільний

3. Фізика 

Профільний мова 

та

Профільний

3. Фізика 

Профільний мова 

та

Профільний

3. Фізика 

Профільний мова 

та

Профільний

3. Фізика 

Профільний мова 

та

2. Математика 

Електротехнiка та електротехнології 

Електромеханіка

Мікро‐ та наноелектроніка 

Електронні пристрої та системи 

Акустотехніка

6.050701 Не встановлюється

6.050702 Не встановлюється

6.050801 Не встановлюється

6.050802 Не встановлюється

6.050803 Не встановлюється

Профільний мова 

та

Профільний

3. Фізика 

Профільний мова 

та

Профільний

3. Фізика 

Профільний мова 

та

Профільний

3. Фізика 

Профільний мова 

та

Профільний

3. Фізика 

Профільний мова 

та

2. Математика 

Радіотехніка

6.050901 Не встановлюється

Профільний мова 

та

Один не менше 150 за умови що інший не  менше 124 

Непрофільний 124  Профільний 

3. Фізика  1.  Українська  література 

Один не менше 150 за умови що інший не  менше 124 

Непрофільний 124 

2. Математика  1.  Українська  література 

Один не менше 150 за умови що інший не  менше 124 

Непрофільний 124 

2. Математика  1.  Українська  література 

Один не менше 150 за умови що інший не  менше 124 

Непрофільний 124 

2. Математика  1.  Українська  література 

Один не менше 150 за умови що інший не  менше 124 

Непрофільний 124 

2. Математика  1.  Українська  література 

Один не менше 150 за умови що інший не  менше 124 

Непрофільний 124  Профільний 

3. Фізика  1.  Українська  література 

Один не менше 150 за умови що інший не  менше 124 

Непрофільний 124 

2. Математика  1.  Українська  література 

Один не менше 150 за умови що інший не  менше 124 

Непрофільний 124 

2. Математика  1.  Українська  література 

Один не менше 150 за умови що інший не  менше 124 

Непрофільний 124 

2. Математика  1.  Українська  література 

Один не менше 150 за умови що інший не  менше 124 

Непрофільний 124 

2. Математика  1.  Українська  література 

Один не менше 150 за умови що інший не  менше 124 

Непрофільний 124 

2. Математика  1.  Українська  література 

Один не менше 150 за умови що інший не  менше 124 

Непрофільний 124 

2. Математика  1.  Українська  література 

Один не менше 150 за умови що інший не  менше 124 

Непрофільний 124  Профільний 

3. Фізика 

Прикладна механіка 

Непрофільний 124 

2. Математика  1.  Українська  література 

Один не менше 150 за умови що інший не  менше 124 

Один не менше 150 за умови що інший не  менше 124 

Непрофільний 124 

2. Математика 

Профільний

3. Фізика 

Профільний

Один не менше 150 за умови що інший не  менше 124 


Радіоелектронні апарати 

6.050902 Не встановлюється

Телекомунікації

6.050903 Не встановлюється

1. Українська  література 

мова

та

2. Математика 

Профільний

3. Фізика 

Профільний

1. Українська  література 

мова

та

Профільний

3. Фізика 

Профільний мова 

та

6.051003 Не встановлюється

Оптотехніка

6.051004 Не встановлюється

1. Українська  література 

Профільний мова 

та

Профільний

3. Фізика 

Профільний мова 

та

2. Математика 

Авіа‐ та ракетобудування 

6.051101 Не встановлюється

Авіоніка

6.051103 Не встановлюється

Хімічна технологія 

6.051301 Не встановлюється

Біотехнологія

6.051401 Не встановлюється

Видавничо‐поліграфічна справа 

Безпека інформаційних  комунікаційних систем 

6.051501 Не встановлюється

і

6.170101 Не встановлюється

Системи технічного захисту інформації  6.170102  Не встановлюється

Профільний мова 

та

Профільний

3. Фізика 

Профільний мова 

та

Профільний

3. Фізика 

Профільний мова 

та

Профільний

3. Математика 

Профільний мова 

та

Профільний

3. Біологія або математика 

Профільний

мова

та

Профільний

3. Фізика 

Профільний мова 

та

Профільний

3. Фізика 

Профільний мова 

та

Один не менше 150 за умови що інший не  менше 124 

Непрофільний 124 

2. Математика  1.  Українська  література 

Один не менше 150 за умови що інший не  менше 124 

Непрофільний 124 

2. Математика  1.  Українська  література 

Один не менше 150 за умови що інший не  менше 124 

Непрофільний 124 

2. Хімія  1.  Українська  література 

Один не менше 150 за умови що інший не  менше 124 

Непрофільний 124 

2. Хімія  1.  Українська  література 

Один не менше 150 за умови що інший не  менше 124 

Непрофільний 124 

2. Математика  1.  Українська  література 

Один не менше 150 за умови що інший не  менше 124 

Непрофільний 124 

2. Математика  1.  Українська  література 

Один не менше 150 за умови що інший не  менше 124 

Непрофільний 124  Профільний 

3. Фізика  1.  Українська  література 

Один не менше 150 за умови що інший не  менше 124 

Непрофільний 124 

2. Математика  1.  Українська  література 

Один не менше 150 за умови що інший не  менше 124 

Непрофільний 124  Профільний 

3. Фізика 

Один не менше 150 за умови що інший не  менше 124 

Непрофільний 124 

2. Математика 

1. Українська  література  Метрологія  та  інформаційно‐ 6.051001  Не встановлюється вимірювальні технології  2. Математика 

Приладобудування

Непрофільний 124 

Один не менше 150 за умови що інший не  менше 124 

Непрофільний 124 

2. Математика 

Профільний

3. Фізика 

Профільний

Один не менше 150 за умови що інший не  менше 124 

Pravila priema 2011  

poctuplenie

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you