Page 1

PROTOCOLO DE USO DAS AULAS ABALAR DO C.P.I. DR. LÓPEZ SUÁREZ FRIOL (LUGO)

A aula Abalar non é só o ultraportátil que ten o alumnado, inclúe tamén un portátil para o uso do profesorado, un encerado dixital, un canón de proxección e un carro de carga. Corresponde ao profesorado e ao alumnado manter este material en perfecto estado, evitando avarías derivadas dun mal uso.

O protocolo de uso deberá estar exposto nun lugar visible da aula Os danos neste material serán asumidos, en caso de non atopar ao responsable, pola totalidade do alumnado da Aula Abalar. Para evitar no posible o anterior, seguirase no uso de dita aula os seguintes protocolos:

1

Protocolo Aulas Abalar  

Protocolo de uso das aulas Abalar no C.P.I. Dr. López Suárez. Friol. Lugo

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you