Gay&Night September 2015

Page 5

What’s Happening

COC: verbied LHBT-discriminatie in de Grondwet Het COC bepleit dat er een expliciet verbod komt op LHBT-discriminatie in artikel 1 van de Grondwet. Nu wordt LHBT-discriminatie daar niet genoemd, terwijl het artikel discriminatie op grond van onder meer godsdienst, ras en geslacht wel expliciet verbiedt. Volgens het COC wekt dat de indruk dat het gaat om een ‘tweederangs’ discriminatieverbod. ‘Er is een maatschappelijke noodzaak voor een verbod in de Grondwet’, zegt Tanja Ineke, voorzitter COC Nederland. ‘Zo krijgen LHBT’s vaak te maken met geweld en discriminatie, worden LHBT-jongeren veel getreiterd en liggen werkeloosheidscijfers bij transgenders tot vier maal hoger.’ Expliciete vermelding biedt bijzondere rechtsbescherming, zo concludeerde een speciale regeringscommissie al in 2006. Zo is discriminatie bij de rechter soms beter te bewijzen en dwingt

het de wetgever ervoor te zorgen dat LHBT’s ook in de toekomst beschermd worden tegen discriminatie. Expliciete opname van het verbod op LHBT-discriminatie in de Grondwet maakt duidelijk dat discriminatie wegens godsdienst en seksuele identiteit even zwaar wegen. Juist deze twee gronden schuren in praktijk nog wel eens, bijvoorbeeld wanneer weigerambtenaren met een beroep op godsdienst LHBT’s discrimineren. Wijziging van de Grondwet maakt deel uit van het voorstel van COC tot een nieuw Roze akkoord met regering en parlement, in navolging van het Roze Stembusakkoord uit 2012. In het akkoord zouden volgens het COC verder een hoger wettelijk strafmaximum bij discriminerend geweld, afschafng van geslachtsregistratie, een regeling voor meerouderschap en een verbod op transgendersdiscriminatie deel uit moeten maken. Het vorige akkoord was een succes en in twee jaar tijd werden vijf wetswijzigingen doorgevoerd.

‘Dijkhoff biedt Iraanse LHBT-asielzoeker te weinig bescherming’ Staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Asiel) biedt LHBT-asielzoekers uit Iran te weinig bescherming. Dat stelt COC Nederland in reactie op een brief over de kwestie van de staatssecretaris aan de Tweede Kamer van 21 juli. Het COC pleit voor een beleidswijziging. Dijkhoff schrijft aan de Kamer dat hij het asielbeleid voor LHBT’s uit Iran niet wil wijzigen. Dat betekent dat hij elk individueel asielrelaas van Iraanse LHBT’s afzonderlijk blijft toetsen en LHBT’s eventueel naar het land kan terugsturen. Volgens het COC is de situatie voor LHBT’s in Iran zo gevaarlijk dat geen enkele LHBT-asielzoeker nog zou moeten worden teruggestuurd, wat hun individuele asielrelaas ook is.

Executiedreiging

Human Rights Watch schrijft in een rapport over Iran dat

er voor LHBT’s een reële executiedreiging bestaat. Er zouden de laatste jaren zeker drie Iraniërs zijn geëxecuteerd wegens homoseksuele handelingen. Drie anderen werden ter dood veroordeeld. Uit een recent landenrapport over Iran van de Nederlandse regering blijkt dat de situatie voor LHBT’s de laatste jaren is verslechterd. Zo zijn de Iraanse autoriteiten tegenwoordig ook actief op datingsites om LHBT’s te vervolgen. Volgens de staatssecretaris is er geen sprake van ‘systematische vervolging’. Mensenrechtenorganisaties schreven twee jaar geleden in een brief aan de Iraanse regering dat LHBT’s in dat land wel degelijk systematisch worden vervolgd. Staatssecretaris Dijkhoff heeft deze brief echter niet bij zijn besluit betrokken. Opmerkelijk is dat Dijkhoff aankondigt christelijke asielzoekers uit Iran wél optimale bescherming te gaan bieden, omdat die groep volgens hem wel systematisch vervolgd zou worden.

Tekst COC Nederland Fotografie Tom Knoflook

210 005


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.