Page 1

Zo me re d

itie

‌. waar iedereen thuis is!

Schoolkrantje Redactie: Frederik Vanhuffel

Een band tussen school en thuis

VU: Irmgard Pauwels - Kris Cerpentier

Schooljaar 2008 – 2009


INHOUD : Woordje van de directeur Woordje van de coรถrdinerend directrice Wereld van ICT!!! Wonderouderraad Wij zorgen voor het milieu Wonderlijke peuters Wat een poezenmuziek Winter, ook voor dieren Wij gaan op stap Wij gingen op stap Werkjes van 4de leerjaar Wijs toneel, wijs verhaal Wat doen wij in Brugge??? Wij hebben herinneringen Weet jij deze? Wij vieren feest! Word jij vriend van Jezus? Wensen voor de vormelingen Waar halen wij onze wijsheid? Waar halen we vrede? Waanzinnig bedankt!!! Wereldnieuws Winnen, winnen & winnen Wij delen lief en leed. Wat staat er op de kalender?


oordje van de directeur “Van horen zingen” nog eens opnieuw in.

Vaak zegt men dat januari een maand is vol verwachtingen. Wat zal het nieuwe jaar met zich meebrengen…? Vele mensen maken goeie voornemens. Eindelijk eens stoppen met roken… die overtollige kilo’s nu toch eens kwijtspelen… wat meer aan sport gaan doen. In onderwijsland is ook juni zo’n maand. Een maand vol verwachtingen, zowel bij de leerlingen als de leerkrachten! Want wie begin juni de school binnenliep, was getuige van een gezellige drukte maar ook van een zekere spanning. Iedereen wilde zijn uiterste best doen om van het schoolfeest weer een onvergetelijke happening te maken. Want er kan zoveel verkeerd lopen: Zou dat podium wel geleverd worden…? Zijn de sponsors even genereus als vorig jaar…? Komen de bestellingen voor de barbecue vlotjes binnen…? En hoe zit het met het weer…? De oudste kinderen waren druk in de weer met het voorbereiden van hun act op de playbackshow. De jongste oefenden hun voorstelling

En al die inspanningen leidden naar alweer een schitterende editie. Alles liep vlotjes en gesmeerd! Nogmaals een oprecht woordje van dank aan alle kinderen, alle leerkrachten, de mensen van de ouderraad en alle vrijwillige medewerkers voor hun inzet en samenwerking! Maar na het feest kwam de bittere ernst! Want met het einde van het schooljaar kwamen ook de eindtoetsen in zicht. Nog een laatste krachtinspanning… proberen om met een zo goed mogelijk resultaat over de eindstreep te geraken. Laat ons hopen dat de geleverde prestaties beloond worden met een uitstekend rapport! Ondertussen is iedereen druk bezig met de “grote schoonmaak”. Altijd goed voor een paar “archeologische vondsten”… Die groene pen die al sinds oktober als vermist stond opgegeven… “Aha! Dààr zat dus die brief die ik thuis moest afgeven!”… Nog héél eventjes en onze duifjes worden voor de laatste keer losgelaten dit schooljaar. Ze vertrekken voor een vlucht van twee maanden. Benieuwd welke verhalen ze zullen meebrengen wanneer ze in september terugvliegen naar school. Voor sommigen waarschijnlijk iets moeizamer dan bij het vertrek in juni…


Een paar van onze duifjes zoeken eind juni een ander hok op. Ik wens hen vooral een nieuw nest toe waarin ze zich welkom zullen voelen, waarin ze zich even “thuis” zullen voelen dan het de voorbije jaren in Gavertje Vier het geval was. Nog heel veel succes en wijsheid in jullie verdere schoolloopbaan! Voor onze giraffen, vissen en konijnen wordt het ook uitkijken naar 1 september. Want dan zijn ze officieel het kleutertijdperk voorbij. Zij kijken nu al uit naar de kikker-, leeuwen-, of apenklas. Maar eerst mogen we hopelijk met zijn allen uitkijken naar een deugddoende vakantie. Uitkijken naar de zilte zeelucht van een mediterraan

strand… naar de fenomenale bergtaferelen waarvan de kiekjes later op familiefeestjes nog menige “ooooooh’s” en verwonderde blikken zullen opleveren… Of uitkijken naar een zonnige zomeravond op het terras in de tuin met een lekker drankje en leuk gezelschap! Ik wil graag eindigen met aan iedereen die bij onze schoolwerking betrokken is, een zeer zonnige, ontspannende en rustgevende vakantie toe te wensen. Tot in september! Directeur Kris


oordje van de Coördinerend directrice

Het belang van een scholengemeenschap Historiek: ”Om samenwerking te stimuleren bestaat sinds 1 september 2003 de nieuwe structuur "scholengemeenschappen". De scholengemeenschappen leiden tot een bestuurlijke schaalvergroting en kunnen bijdragen tot een efficiënter beheer en gebruik van de beschikbare middelen van de afzonderlijke basisscholen. De nieuwe structuur moet bijdragen tot het verhogen van het draagvlak van de scholen. ... Scholen die samenwerken kunnen bepaalde beleids- en beheersproblemen beter het hoofd bieden. Het nauwer samenwerken tussen de scholen van een scholengemeenschap kan ook een positieve invloed hebben op hun onderwijskwaliteit. Het feit dat meer mensen samen denken, organiseren, taken verdelen, leidt tot beter en efficiënter onderwijs. Wanneer bovendien ook de menselijke expertise, het materiaal en de infrastructuur samen gebruikt worden en zo ter beschikking komen van meer kinderen leidt dit tot een aanzienlijke versterking van de draagkracht van elke school op zich.” Bovenstaande teksten zijn te vinden in de omzendbrief "scholengemeenschappen basisonderwijs", en vermits er ook tal van andere voordelen zijn om als school in een scholengemeenschap te stappen, aarzelde het schoolbestuur niet om een aantal jaren geleden met De Droomballon en Gavertje Vier een scholengemeenschap te vormen. Beide stedelijke basisscholen samen haalden trouwens de norm van 900 leerlingen, de belangrijkste voorwaarde om zo'n scholengemeenschap op te starten. Tijdens de eerste jaren dat deze scholengemeenschap bestond, beperkte de samenwerking zich vooral tot het incasseren en verdelen van extra middelen (vooral onder de vorm van lestijden) waar scholengemeenschappen recht op hadden. Intensieve samenwerking, overleg en uitwisseling tussen beide scholen bleef wat achterwege wegens tijdsgebrek en een overvol takenpakket van beide directeurs. Dat was jammer, want zo bleven héél wat kansen tot verrijking, verruiming, en tot versterking van de draagkracht, onbenut. Vanaf het schooljaar 2005-2006 werd het toekennen van extra middelen veel ruimer dan tijdens de twee proefjaren het geval was. Met deze aanzienlijke stijging werd aan de scholengemeenschappen de kans geboden om te starten met de uitbouw van een managementfunctie en een echt middenkader, dat de organisatie van de scholengemeenschap op zich neemt, zowel administratief, pedagogisch, financieel, ... enz.


Bij de start van het voorbije schooljaar 2008-2009 besliste het stadsbestuur van Sint-Niklaas gebruik te maken van die mogelijkheid in de vorm van de aanstelling van een halftijdse opdracht voor coördinerend directeur. Sindsdien.... Een nieuwe functie, een nieuwe opdracht en bijhorend takenpakket samenstellen, vergt wat experimenteertijd. Maar rekening houdend met onze belangrijkste doelstellingen (samenwerking, uitwisseling, planlastverlaging voor beide directeurs, verhoging van de onderwijskwaliteit,...) zochten we naar de meest efficiënte invulling van deze halftijdse opdracht. We realiseren ons dat dit na één jaar wellicht nog niet helemaal te merken is op de werkvloer zelf, vooral omdat er nogal wat inhaalwerk gebeurd is (rond planlast) en omdat véél zaken achter de schermen gebeuren terwijl onderwijsparticipanten eerder gefocust zijn op concrete, zichtbare en meetbare resultaten. Toch durven we zeggen dat de scholengemeenschap van het stedelijk basisonderwijs tijdens het voorbije schooljaar op de kaart is gezet in het Sint-Niklase onderwijslandschap. Dat is uiteraard niet enkel de verdienste van de dirco, maar ook van de dienst onderwijs op het stadhuis, van de beleidsinspanningen in beide scholen en van het schoolbestuur zelf. Er wordt tijd gemaakt om een visie te ontwikkelen op verschillende domeinen en om die visie vorm te geven. Op deze manier blijft het niet alleen bij visie en "plannen", maar beweegt er iets en komt er een dynamiek op gang waar het stedelijk onderwijs alleen maar beter van kan worden. Het voorbije schooljaar was de moeite waard om als dirco daartoe mijn steentje bij te dragen. Voor velen onder jullie was ik een beetje 'onbereikbaar' en 'onzichtbaar'. Voor mezelf heb ik vastgesteld dat een mens soms meer en scherper ziet als de afstand wat groter is dan wanneer men er middenin zit. Naast de administratieve taken, de vele vergaderuurtjes en de bezoekjes aan de scholen, blijven vooral de talrijke overlegmomenten bij met beide directeurs (Kris en Ludwig), onze schepen van onderwijs (Christel Geerts) en diensthoofd onderwijs (Luc Peleman). Hun inzet, enthousiasme en kennis van zaken zijn een zegen voor de uitbouw van kwaliteitsvol stedelijk basisonderwijs. Ik wil hen hierbij, in naam van mezelf en beide scholen van harte bedanken ! Een prettige vakantie voor iedereen !


Tijd voor een boek ! Misschien is de vakantie de tijd bij uitstek om eens tijd te maken voor een boek. Om het aangename aan het nuttige te koppelen kan dat, naast een spannende roman, ook wel eens een boek zijn rond opvoeding. OPVOEDEN IN EEN VERWENMAATSCHAPPIJ, hoe maak je een kind toch gelukkig ? is een boek van Marijke Bisschop dat in 2005 verschenen is bij de uitgeverij Lannoo

Samenvatting

Haal je schatten uit de watten !

We leven met z’n allen in toenemende mate in een verwenmaatschappij. Verwennen is fijn, maar te veel van het goede is niet meer prettig. Onze kinderen hebben immers niets aan dat acute gebrek aan houvast en regels. Gevolg ? Ze zouden wel eens kunnen opgroeien tot ontevreden, besluiteloze en afhankelijke volwassenen, die moeite hebben om hun leven in eigen handen te nemen. Mag je als ouder dan helemaal niet meer in de watten leggen ? Natuurlijk wel, zolang dit maar op de goede manier gebeurt. Opvoeden in een verwenmaatschappij helpt ons de gezonde balans te vinden tussen negatief en positief verwennen. Alleen zo kunnen we onze kinderen opvoeden tot onafhankelijke, vastbesloten en zelfverzekerde jongeren. En dat willen we toch allemaal ! Marijke Bisschop is pedagoge en gedragstherapeute. Zij studeerde af in Amsterdam en is lid en supervisor van de V.V.G.T. (Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie). Eerder publiceerde zij de veelgelezen boeken Je kind kan het zelf (samen met Theo Compernolle) en Bouwen aan zelfvertrouwen. Bespreking Het boek leest heel vlot en is geïllustreerd met vele concrete voorbeelden uit het dagelijks leven van ouders met kinderen en dit zowel met peuters en kleuters, lagere schoolkinderen, pubers. De auteur doet sterk beroep op het gezond verstand van ouders in de opvoeding van hun kinderen. Ze moedigt hen aan om te leren vertrouwen op wat ze zelf aanvoelen als goed eerder dan mee te lopen met de maatschappelijke trends en de druk van kinderen, andere ouders, media enz. Ze moedigt ouders aan in hun eigen moeder en vader zijn, en daar vertrouwen aan te geven i.p.v. opvoeden vooral gevoelsmatig te beleven in de zin van toch maar toe te geven aan elke wens van het kind opdat het toch maar niet uit de boot zou vallen t.o.v. vriendjes. Op die manier wil de ouder voorkomen dat het kind gefrustreerd raakt. De trend in onze maatschappij is dat kinderen alles zomaar in de schoot geworpen krijgen zonder dat ze daar veel voor moeten doen. Het resultaat is dat kinderen: • niet de vreugde ervaren van naar iets uit te kijken, naar iets toe te werken, te sparen; • zich ook dikwijls niet gelukkig voelen ondanks het feit dat ze zo verwend worden en alles krijgen wat hun hartje maar wensen kan; • weinig of niet leren omgaan met frustraties die het leven ook meebrengt; • steeds maar meer eisen stellen en weinig leren rekening houden met anderen; • niet leren om zelfstandig hun leven en de problemen die ze tegenkomen te beheren;


Vandaar klinkt de oproep in dit boek om als ouders los te komen uit het gevoelsmatige opvoeden, om kinderen te geven wat ze echt nodig hebben. En dat zijn geen ouders die hen in alles tegemoet komen. Wat ze wel allemaal zijn lees je in het boek. Er wordt in het boek onderscheid gemaakt tussen positief en negatief verwennen: • negatief verwennen ziet de auteur als het kind tegemoet komen in alles wat het maar wenst, ook al heeft het dit niet echt nodig en draagt het niet bij tot zijn groei; • positief verwennen betekent je kind eens verrassen met iets leuks dat kadert in een groeiproces naar zelfstandige volwassenen. In het boek wordt er ook gesproken over het feit dat we eigenlijk niet moeten spreken over “verwende kinderen” maar over “verwennende ouders”. Het legt de verantwoordelijkheid voor de opvoeding bij de ouders, laat hen zien wat de gevolgen zijn van het onvoldoende opnemen van deze verantwoordelijkheid. Het boek moedigt ouders aan in hun capaciteit om op te voeden, om zelfvertrouwen te krijgen, om vertrouwen te geven aan de draagkracht van het kind en aan zijn capaciteiten die hem zullen helpen opgroeien tot een zelfverzekerde, zelfstandige volwassene als hij hiervoor de juiste leidinggevende omgeving krijgt.

Veel leesgenot, Karien Van Raemdonck Coördinerend directeur Stedelijk basisonderwijs Sint-Niklaas


ereld van ICT !!! ICT voor iedereen!

Inleiding ICT is in onze huidige, moderne maatschappij niet meer weg te denken. Ook niet voor onze kinderen. MSN, internet, Word,… zijn dagdagelijkse begrippen geworden. Kinderen zijn er vaak vlugger mee vertrouwd dan volwassenen. De school heeft sinds dit jaar officieel de taak gekregen om kinderen ICTcompetenties bij te brengen. Zij zullen niet alleen vaardigheden leren maar ook juiste attituden. Hiervoor hebben we natuurlijk ook de steun en hulp van de ouders nodig. Heel het geheel is in een ICT-beleidsplan gegoten en gaat op 1 september 2009 van start. Ook staan er volgend schooljaar hardwarematige veranderingen op til. ALLE pc’s worden vervangen en het thinclientsysteem zal zijn intrede doen op onze school. Het gebruik van dataprojectoren zal dan ook uiteraard uitbreiden. De website is dit jaar volledig vernieuwd en zal uiteraard verder uitgebreid worden en iets meer evolueren naar een portaalsite voor onze leerlingen en ouders. Zo ziet u dat onze leerlingen en onze school mee evolueren in deze maatschappij, maar voorlopig: Een prettige vakantie en veel leesplezier.

Evolutie: Van pc tot ict-complex 4 jaar is de ICT-klas reeds een feit in Onze school Het is dus hoog tijd om samen met u het verloop en de evaluatie even te bekijken. Zoals dat hoort, zijn er in het eerste jaren van dit prachtig project al talrijke veranderingen geweest. De computers zijn verplaatst, gepaste decoratie, cursussen worden gemaakt, klas is gebruiksvriendelijker gemaakt, lessen worden georganiseerd en zelfs de ict-coördinator is al een beetje veranderd. U ziet, er gebeurt zeer veel op technologievlak. Zo zorgen wij er voor dat onze kinderen een gepaste opleiding krijgen voor deze moderne tijd. Kleuters komen spelletjes spelen, lagere klassen maken rekensommetjes en taalspelletjes en de oudsten leren een deftig pcgebruik. Bijna elke klas heeft het computerlokaal reeds bezocht en gebruikt. Op dit moment staan er 16 computers in het lokaal. Dit wil dus zeggen dat er een 30 leerlingen tegelijk het computergebruik kunnen inoefenen.


Als je het doet, doe het dan VEILIG! Internet wordt steeds belangrijker. Informatie, communicatie en animatie: internet heeft het allemaal en voor elk wat wil. Toch is het zeer belangrijk om goed te weten waarmee je bezig bent. Vele kinderen, en natuurlijk ook volwassenen, zitten vlug op website waar ze niet op willen zitten. In de huidige tijd lopen de virussen ook in grote getallen binnen. Heb jij het al meegemaakt? ‘Kiekeboe!!!! Ik ben een virus en zorg er voor dat je niet meer op het internet kan surfen!!!!’ of ‘Hallo, ik ben een virusje en sluit je computer nu af’. Vreselijk gewoon. Het is onze pedagogische taak om kinderen veilig te laten omgaan met het grote internet. Zij moeten weten dat het internet een ‘wereldgrote’ mogelijkheid is voor een gigantische hoop informatie te verzamelen en om communicatie te leggen met andere mensen. Natuurlijk is er altijd een andere zijde van een medaille. Kinderen moeten ook de gevaren kennen van het internet: virussen, spam, spyware, pornografie, schokkende beelden, gegevensmisbruik,… De kinderen zullen nog een les krijgen over dit onderwerp. Toch willen we graag nog Tips voor surftrips even verwijzen naar enkele websites die meer, Hieronder staan enkele tips om duidelijk en kindvriendelijke informatie geven onder je surfbord te zetten. Het over ‘veilig op het internet’. Er is ook een zijn ideale beginportaals voor deeltjes voor ouders. Ook zij helpen hun kind kinderen. Zo kunnen zijn goeie, te beschermen op de computer. Veiligheid educatieve en veilige sites bezoevoor alles en iedereen ken. Daar streven we toch naar!

www.clicksafe.be www.saferinternet.be www.surfsafe.nl/kids.php

www.rekenweb.nl www.wikipedia.be www.wikikids.nl

Website Een café zonder bier, Adam zonder eva, een toilet zonder papier, Samson zonder Gert, Lennon zonder McCartney: het is allemaal zoals een goede basisschool zonder een website. Omdat Gavertje vier een zeer goede school is, heeft zij natuurlijk ook een prachtige en goede website. Deze website wordt geregeld geüpdate. Foto’s, nieuwtjes en afspraken worden op geregelde tijdstippen aangevuld. Het leuke eraan is dat voor elke klas en voor elk jaar geregeld foto’s worden bijgezet, zo zie je geregeld nieuwe foto’s van onze kleine sterretjes. Natuurlijk staat er ook informatie op de website die niet verandert, maar wel heel interessant is. Zo wordt de ouderraad, leerlingenraad, leerkrachtenteam en de (werking van) school aan je voorgesteld op een aangename en interactieve manier. Deze manier wordt ook gebruikt om de ecologische projecten uit te leggen die de school inricht: de natuurouders en het MOS-project. Als laatste willen we de kinderen en ouders ook informatie geven aan de hand van een lijst met interessant links naar sites waar duidelijk en relevante informatie gegeven wordt. Deze informatie gaat dan van kinderziekten over hulpcentra tot leermethoden. Ook zijn er in deze lijst sites met educatieve spelletjes die ingedeeld zijn per leeftijdscategorie. Zo zie je maar dat de schoolwebsite een bezoekje waard is. Klik en verken! www.gavertjevier.be


onderouderraa d Bedankt ouders, grootouders, leerkrachten, directie, familie en sympathisanten De titel vertelt eigenlijk al heel veel; als bestuur van de ouderraad van Gavertje vier zeggen wij opnieuw een heel grote “dank u” voor jullie medewerking en inzet om van iedere actie succes te maken. Het ligt ons nog allemaal vers in het geheugen, het schoolfeest. Een schoolfeest organiseren is geen eenvoudige opdracht, maar ook dit jaar mochten we weer rekenen op de vrijwillige inzet van heel wat ouders, leerkrachten, directie en vele anderen . Dankzij die inzet hebben de kinderen hun school kunnen laten zien aan hun ouders, grootouder en familie. Bij de kleuters was het zelfs met een exclusief optreden. Het vijfde jaar zorgde er dan weer voor dat na de barbecue de tent afgeladen vol zat voor hun playback show. Het schoolfeest is zowat de apotheose voor de ouderraad, maar er is dit jaar opnieuw weer veel gepresteerd tijdens het schooljaar. Het begon in september van 2008 waar de werkgroep wandeltocht een prachtig parcour had uitgetekend en waar heel wat wandelaars zijn op afgekomen. Het was niet zo maar wandelen door Belsele. Tijdens de tocht kon je, door het oplossen van de vragen, Belsele en zijn rijke geschiedenis beter leren kennen. Bij zo een wandelzoektocht hoort natuurlijk ook een hapje en een drankje dat werd verschaft bij aankomst op de school en waar ook de winnaar van de zoektocht werd gehuldigd. Het was het startschot voor een schooljaar lang leuke acties waar jong en oude kon aan deelnemen en waarmee we de kinderen op school extra middelen konden aanbieden. En wie het niet zo begrepen had op wandelen mocht zich bewijzen in de denksport want in november vond onze jaarlijkse quiz plaats die dit jaar in het teken stond van de kleur “rood”. Iedereen was dan ook in het rood getooid en ook de antwoorden hadden wel iets te maken met rood. Mensen die er aan deelnamen spreken er nu nog over. Er is ook een nieuwe traditie tot stand gekomen het voorbije schooljaar want vanaf heden is 1 december “de knotsgekke wafeltjesdag”. Dit jaar vond editie 1 plaats en het werd een grandioos succes. Dankzij al die middelen kon de ouderraad de kleuters een leuke Sinterklaas bezorgen. De kleuters mochten een optreden doen voor Sinterklaas waarna zijn zwarte pieten rijkelijk met snoep en lekkers gooide en de nodige cadeautjes aan de juffen gaf. Als de ouderraad een reden vindt om te feesten dan doen ze daar zeker aan mee. Carnaval is daar een uitgelezen periode voor en ook nu weer heeft de ouderraad iedereen getrakteerd op een lekker bakje friet. Toen de ouderraad aankondigde dat we iets zouden doen rond de datum die symbool staat om de geliefden in de bloemetjes te zetten, gingen vele harten sneller slaan. Na twee jaar na elkaar een Valentijnpakket te hebben aangeboden, was het dit jaar een heus champagneontbijt. De refter kleurde opnieuw rood en vele ouders, grootouders, leerkrachten , vrienden en familie kwamen genieten van een overheerlijk ontbijt.


De kleuters die tijdens het schoolfeest een optreden gaven voor hun ouders, hadden eigenlijk hun première al achter de rug tijdens het grootouderfeest dat dit jaar plaats vond in maart. En dat opnieuw werd gesmaakt door iedereen die de show heeft gezien. Dat brengt ons naadloos bij de kalender van volgend jaar. Want dan is het de buurt aan de kinderen van het lager om het minstens even goed te doen. In ieder geval zal het nieuwe schooljaar van start gaan met de werkgroep wandel/fietstocht. Deze werkgroep van de ouderraad mag als eerste de spits afbijten, dit jaar gaan zij voor een fietstocht. Dus hou in september de agenda van uw kind goed in de gaten. Voor de mensen die het graag bij denksport houden die mogen zich nu al beginnen voorbereiden want de quiz komt terug in oktober. De winnaars van vorig jaar moeten zeker aanwezig zijn want zij moeten hun titel verdedigen. Wie graag eens knotsgek doet moet 1 december aanduiden want dan is er weer de knotsgekke wafeltjesdag, de enige dag dat het mag. Ben je van plan om jouw geliefde extra in de bloemetjes te zetten, wacht dan nog even tot 14 februari want dan zal de refter opnieuw worden omgetoverd tot een echte feestzaal waar iedereen welkom is om van een champagne ontbijt te genieten. Aan iedereen een fijne vakantie bedankt voor jullie bijdrage en steun en hopelijk mag de ouderraad volgend schooljaar opnieuw op jullie steun rekenen.


ij zorgen voor het milieu DIKKE-TRUIENDAG - DUIK IN DE DONKERE HOEKJES EN BESPAAR ENERGIE!

Wat zijn energriezels? Energriezels zijn stiekeme energieverspillers die zich thuis, op school of op het werk in de donkerhoekjes verborgen houden. Zonder dat je het beseft, verbruiken ze nodeloos energie. Energriezels zorgen zo voor meer CO2 en hogere energiefacturen. Daarom werkten we de week voor de Dikke -truiendag rond het thema “energriezels. Vooraf kreeg elke klas de opdracht om een klasslogan te bedenken voor hun energiegriezel. Verder gingen elke dag de energie-controleurtjes op pad. Via de vloeistofbuis = besparingsmeter konden we het resultaat van de actie concreet zien. Op vrijdag 13 februari openden we met een leuke opwarming o.l.v. Meester Wim. Daarna warmden we onze sportspieren verder op gingen we al zingend op pad voor wandeling. De leerlingen moesten woordjes zoeken en onthouden, om tot slot deze samen te puzzelen tot een slagzin. De klassen die de slagzin vonden, kregen een energie -diploma. Om dit te vieren werd het energie-griezelslied.

De Vlaamse overheid roept iedereen op om op vrijdag 13 februari 2009 deel te nemen aan de vijfde editie van de Dikke-truiendag. Uiteraard vermijden we die dag beter ladders en zwarte katten, maar ook met onnodig energieverbruik rekenen we dan genadeloos af! Dat levert winst op voor het milieu ĂŠn je portemonnee, en kan vaak zonder aan comfort in te boeten.


WAT EN WAAROM Wat? De Dikke-truiendag is een jaarlijkse campagne van de Vlaamse overheid rond klimaatsverandering. Door een aantal eenvoudige acties kan iedereen energie besparen en de CO2uitstoot laten dalen. Deze campagne past in het Vlaamse klimaatbeleidsplan 2006-2012 waarin Vlaanderen zich engageert om de uitstoot van broeikasgassen in Vlaanderen tot gemiddeld 83,4 miljoen ton per jaar te beperken. In 2005 organiseerde Milieuzorg Op School (MOS) van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Vlaamse overheid) de eerste Dikke-truiendag. 16 februari 2005 was precies de dag waarop het Kyotoprotocol goedgekeurd werd. De bedoeling van dit protocol is om de uitstoot van broeikasgassen, die leiden tot klimaatverandering, te verminderen. De Dikke-truiendag herinnert sindsdien iedereen aan de afspraken van dat belangrijke verdrag: we moeten ook in Vlaanderen de uitstoot van broeikasgassen verminderen!


Waarom? Verstandig omspringen met energie is een grote stap in de strijd tegen het verhoogde broeikaseffect en de daaraan gekoppelde verandering van het klimaat. Lees meer over het verband tussen het broeikaseffect, klimaatverandering en ons energiegebruik.

Thuis In huis kunnen we nog veel energie besparen, zonder in te boeten aan comfort. Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor je portemonnee! Energie neemt immers een grote hap uit het huishoudbudget. Recente cijfers tonen aan dat de Vlaamse huishoudens gerust een tandje kunnen bijsteken. Van alle EU-landen is het huishoudelijke energiegebruik per inwoner het hoogst in BelgiĂŤ. En het cijfer voor Vlaanderen alleen, is zelfs nog hoger dan dat voor BelgiĂŤ.

Op school of campus Voor scholen kan de Dikke-truiendag het begin zijn van een ondersteunende sensibilisatieactie voor een groter energieproject. Het is de bedoeling om met de Dikke-truiendag om zoveel mogelijk leerlingen, leerkrachten, directies en ander schoolpersoneel te sensibiliseren om te zorgen voor een energiezuinige school. Het is de aanzet om op structurele wijze aan rationeel energiegebruik te werken. Vele MOS-scholen kiezen voor het MOS-thema "energie", een thema dat zeer actueel is. Het is echter de verdienste van de MOS-scholen dat ze niet alleen op de Dikke-truiendag aandacht hebben voor energie. Het hele jaar door staat het energiedebat op hun agenda. MOS ondersteunt scholen hierbij. Voor universiteiten en hogescholen is Dikke-truiendag het uitgelezen moment om aan de studenten en het personeel te tonen dat er werk wordt gemaakt van een duurzaam energiebeleid op de campus. Meteen wordt ook de boodschap meegegeven dat iedereen zijn of haar steentje kan bijdragen voor een beter milieu, zowel op de campus als op kot, op het werk, of thuis. Hogescholen en universiteiten staan natuurlijk niet alleen met hun ambitie om milieuzorg te integreren op de campus, ze kunnen hiervoor beroep doen op actieve ondersteuning van de Ecocampusbegeleiders.


Op het werk Kantoor De bedrijfswereld deed de laatste jaren al heel wat inspanningen om de CO2uitstoot met succes terug te dringen. Ondertussen nam de economische activiteit verder toe, wat uiteraard goed nieuws is. Het gevolg is echter dat ook de CO2uitstoot toenam. De uitdaging bestaat erin om tot de economische groei los te koppelen van de CO2-uitstoot. De Dikke-truiendag wil daaraan meewerken. Want ook door een aantal eenvoudige ingrepen op kantoor kan er heel wat CO2 bespaard worden. Op kantoor rationeler met energie omgaan, kan dus eenvoudig zonder aan comfort in te boeten. Het financiĂŤle voordeel van de maatregelen is natuurlijk ook meegenomen.

Overheid Ook als het gaat om slim energiegebruik, hebben de Vlaamse en lokale overheidsdiensten een voorbeeldfunctie. Want de activiteiten en beslissingen van de overheid oefenen een grote druk op het milieu uit. Vorig jaar deden reeds heel diensten mee.


Hui, hui, hui …. een dikke trui Heu, heu, heu … het milieu. Ho, ho, ho ...Kyoto. Hi, hi, hi …. energie! Wanneer ik het klaslokaal sluit, gaan alle lichten uit. Niet alleen gaat uit dat licht, maar ook de deur gaat dicht. Zo besparen we energie, is dat niet fijn! Een dikke trui om je arm, houd je lekker warm! Minder verbruiken door een dikker truiken! Computer af, deuren dicht. Laat de auto staan en doof het licht. Wij doen zeker mee en besparen CO2 In de kamers van ons hart, is het altijd warm. Gebruik je dikke trui! Doe het gewoon en wees niet lui! Denk aan het milieu! Blijf je vervuilen, kom dan later niet huilen. We zetten de verwarming een paar graden minder, met onze dikke trui hebben we daarvan geen hinder. Doe een dikke trui aan, om de opwarming tegen te gaan!

Wij zijn tegen CO2 . Zet de verwarming wat lager, zo gaat de opwarming wat trager. Een echte aanrader, we beginnen eraan!

Wij zeggen nee tegen teveel CO2 .


Onderlijke peuters Doktertje spelen in de klas!!

Eerst studeren… dan onderzoeken we de patiënten …


Ja, een spuitje voor de zieke

en een verband voor de verstuikte pols


at een poezenmuziek MUZIEK BIJ DE POEZEN!! In maart leerden de poezenklas over de verschillende muziekinstrumenten. De papa van Ferre bracht enkele leuke en minder gekende instrumenten mee naar de klas. Hier zijn enkele foto’s.


En speelde leuke melodietjes en kleuterliedjes. Met aandacht keken de poezen toe.

We danken Dirk voor deze fijne voormiddag!!!


inter, ook voor dieren Groep 2 Voor het eerst sinds jaren hadden we voor een langere tijd een sneeuwlandschap en vroor het de pannen van het dak. Voor onze kapoenen was al die sneeuwpret een hele belevenis, maar voor de vogeltjes was het iets minder. Vandaar ons idee om extra voedsel te voorzien. Samen met de natuurouders werd er in een tweetal uurtjes van alles voorzien. Dit stond op het menu.

Met behulp van de natuurouders werden voor onze vogels allerlei lekkernijen gemaakt.


En het resultaat mocht er zijn.

Met z’n allen naar buiten om alles op te hangen.


Met z’n allen naar buiten om alles op te hangen.


ij gaan op stap Op dinsdag 3 maart 2009 bleven de kleuters van G4 op school logeren! Iets waar al ze al weken op voorhand naar uitkijken! Vanaf 17u mochten mama’s en papa’s bedjes komen maken, we aten samen spaghetti als avondmaal en deden daarna spelletjes met onze zaklamp buiten op de speelplaats. Tandjes poetsen, plasje doen, verhaaltje vertellen en dan lekker onder de wol! Na nog wat gebabbel werd het uiteindelijk muisstil zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz…..


Woensdagmiddag werden alle kapoenen met pak en zak (en erg kleine oogjes‌) opgehaald door mama en papa en konden de wilde verhalen over hun avonturen beginnen‌.


Op vrijdag 3 april 2009 waren de Paasklokken geland in het Mierennestbos. Alle kapoenen van G4 (inclusief de giraffen, vissen en konijnen‌) gingen op zoek naar plastic eitjes, die ze op school mochten omruilen voor een lekker chocolade ei (dank u wel ouderraad‌)!


Onder het motto: ‘sporten is gezond!’ gingen de kapoenen van G4 in de maand mei wel 2 keer op sportdag! Op 4 mei 09 gingen we samen met de leerlingen van de eerste klas naar recreatiedomein ‘De Ster’. We sprongen op de trampolines, deden de fit-o-meter en bekeken de speeltuin in de namiddag van naderbij… Op 20 mei gingen we naar ‘De Witte Molen’ waar we een heleboel verschillende oefeningen konden uitproberen! Erg plezierig…


Maandag 16 juni 2009 trokken we met de giraffen, vissen en konijnen richting Nederland voor onze schoolreis naar de Efteling. We beleefden een fijne dag, ondanks enkele regendruppels die ook tot in de Efteling gevlogen waren… ’s Morgen gingen we op stap doorheen het sprookjesbos. Roodkapje, Assepoester, Goudlokje,… Alle bekenden passeerden de revue. Na de middag roetsjten we door Droomvlucht, Het laafjesland, de kookpotten van Monsieur Cannibale, en nog veel meer! Onze dag was te kort om alle attracties uit te proberen! Met spijt in het hart gingen we terug naar huis, maar hier komen we zeker nog terug! Nietwaar mama en papa…?


ij gingen op stap


Zelf een pizza maken, een huis bouwen of je eigen geld ontwerpen? In Technopolis, het Vlaamse Doe-centrum voor Wetenschap en Technologie in Mechelen, kan het allemaal!! Je vindt hier meer dan 208 interactieve opstellingen die je uitnodigen om te experimenteren. Leuk, spannend ĂŠn leerrijk. De leerlingen van het eerste leerjaar bezochten op vrijdag 23 januari het kinder-doe-centrum. Alvast een goed idee voor regenachtige vakantiedagen!

Tanden poetsen is gezond, wel veel werk zo’n reuzemond!

Ik ben de winkelier en vul de rekken met plezier!

Hier mag je, zonder het te vragen, spelen in een echte ziekenwagen !

Je zal je hier niet vervelen, want je mag met kleine winkelkarretjes spelen!

Weet je wat ik als kassierster kan? Piep piep piep, ik maak van elk product een scan.

Pech op de weg? Niets aan de hand, zo vervang je een platte band!

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand ‌. Zelfs de juf en meester vinden het hier plezant!


erkjes van 4de leerjaar

Op vrijdag 27maart gingen we varen met de milieuboot. We vertrokken met de trein van Belsele tot Antwerpen-Centraal.

Via de Schelde vaarden we naar Temse. We gingen stroomopwaarts . We hebben op de milieuboot van alle proefjes gedaan zoals:het water onderzoeken,spelletjes gespeelt over het water,op het dek hebben we met de verrekijker gekeken. En daarna zijn we aangemeerd in Temse. We hebben onze boterhammetjes opgegeten in de cafetaria in Temse . Op het grasveld naast het zwembad mochten we spelen,maar het was een grote modderpoel maar het was leuk. Dat was het einde van de uitstap van de milieuboot.

Dit is gemaakt door:Jasper,Olivier,Wannes ,Inneke en Bavo.


Op vrijdag 24 april gingen we met de bus een deel van het Waasland door. We stopten we in Sombeke, Klein-Sinaai, Daknam en Lokeren. In Sombeke stonden we op de Dries. Daar stond een standbeeld. We liepen verder naar en hielden halt bij een oud huis. In de voortuin van het huis stond een schandpaal.

Daarna gingen we naar Klein-Sinaai . we gingen naar het hof van Lysdonck . Vervolgens gingen we naar een monument waar vroeger de abdij van Boudelo stond. We gingen naar de kleinste gemeente van het Waasland, Daknam. In Daknam gingen we onze boterhammetjes opeten. Toen was Lokeren aan de beurt. In Lokeren zijn we naar het Molsbroek geweest. Het Molsbroek is een potpolder. Het was heel interessant. Van : Sam,Bjarte en Kobe


Op woensdag 13 mei kwam de grappige Rob Baetens op bezoek. Het was in de polyvalente zaal naast onze school. Hij had al zijn boeken bij,daar vertelde hij veel over. Vooral over het boek “De Schat Van Boudelo �, want we hebben over dat boek geleerd. De juf heeft het boek voorgelezen. Op 22/6/2009 kregen we er ook een proef over.

Rob gaf informatie om zijn boeken te kopen. Rob Baetens is niet alleen een jeugdschrijver maar ook meester van Engels en Nederlands. Rob Baetens woont op een kerkhof van de abdij van Boudelo. Niet echt natuurlijk, want de abdij is nu al lang verdwenen. En op de plaats waar vroeger de abdij stond, is nu een woonwijk gebouwd. Hij woont in Klein-Sinaai.

Laura , Milan , Gust.


Op maandag 18 mei gingen we naar de poel. En die ligt in de Mierennestwijk . We mochten de diertjes en planten onderzoeken. We gebruikten daarvoor een onderzoekskaart. Het was heel leuk. De natuurouders hielpen ons. Onze groep mocht eerst de diertjes onderzoeken. Daarna mochten we de planten doen. De leeruitstap was heel interessant. Er gingen twee mama’s mee . De mama’s wisten veel over planten en dieren. Spijtig genoeg duurde het niet zo lang.De uitstap zullen we nooit vergeten. Want we vonden het heel leuk. Het was echt super super tof. En daar na gingen we terug naar school.

Chelsey,Amber, Jana,Yani,Kwinten.


Op maandag 25 mei gingen wij op schoolreis naar de Efteling. Als we binnenkwamen zagen we direct het sprookjesbos. Toen we uit het sprookjesbos kwamen, mochten we direct eten.

Na het eten mochten we al een paar attracties uitproberen. De leukste attracties vonden we: de pyrhana,vliegende hollander,pyton,houten baan, vliegende stoeltjes,vogel rock. De pyrhana was heel leuk dat waren ronde bootjes en je kon er met 12 man in. Het was in het water. Er waren soms watervallen en toen werden we kletsnat. De vliegende hollander is ook leuk : dat zijn houten piratenbootjes die plots buiten terecht komen op het water. Gelukkig was het die dag mooi weer ! Van : Jilie,Demi,Naomi,Joachim en Marcel


Maandag 15 juni gingen we met de trein naar Walibi. We spraken af aan het station van Belsele om 7.40u. Na een paar uurtjes op de trein kwamen we aan in Walibi. Toen we voorbij de ingang waren, mochten we op de foto met de schattige troetelbeertjes. Na de foto gingen we in de Vampire. Na de Vampire gingen we in de Weerwolf. Na de Weerwolf gingen we kopje onder met Spongebob 4D. Na nog een aantal leuke atracties was het middag. Een lekker lunchpakket smaakte wel. Toen gingen we naar het Wilde Westen met Lucky Luke. Sommige durfden de Dalton terror aan. De anderen gingen in de Calamity Mine. Na een aantal andere attracties namen we een frisse duik in Aqualibi. Dit was het einde van een dagje Walibi. Dit is gemaakt door Louise,Dries,Seth,Liesbeth en Ellen.


ijs toneel, wijs verhaal

We zijn vrijdag 15 mei ’09 met de leerlingen van het 5de en 6de naar het toneel in Temse geweest.Het toneel begon om 10u en eindigde om 12u. Het toneel begon met een traditioneel openingslied waar Reinaert en gezin niet bij waren uitgenodigd.Alle dieren kwamen bij elkaar om klachten over Reinaert in te dienen aan de koning en zijn lieftalige vrouw. Uiteindelijk stuurde koning Nobel Bruun De Beer op Reinaert af met de boodschap Reinaert naar het hof te laten komen. Beer kwam bij Reinaert aan en Reinaert had natuurlijk helemaal geen zin om mee te gaan dus bedacht hij een sluw plan om de beer in de val te laten lopen . Dus hij zei tegen de beer dat er dichtbij hen een boomstam lag die vol honing lag.De beer was dolblij en zij volgde Reinaert naar de boomstam. Als ze bij de boomstam aankwamen stak de beer haar hooft in de boomstam en …ze zat vast!Reinaert liep snel weg en na een paar minuten had de boer door dat er een beer in z’n boomstam zat . De boer nam onmiddellijk zijn bijl en betakelde de Beer zijn gezicht.Terwijl Reinaert heel veel leedvermaak had.Toen rende de beer al wenend naar het hof. Toen Bruun de Beer bij het hof aankwam was de Koning heel erg verast dat het Buun niet was gelukt. Dus na lang denkwerk had de koning beslist om Tibeert De Kater op Reinaert af te sturen met alweer de boodschap om Reinaert naar het hof te brengen en als hij deze keer niet mee wou gaan zouden ze hem ophangen.


Als Tibeert bij het hol van Reinaert aankwam , was reinaert net aan het eten . Tibeert zei tegen Reinaert dat hij onmiddellijk naar het hof moest komen anders zouden ze hem ophangen. Reinaert wou natuurlijk niet mee, maar liet dat niet merken aan Tibeert. Tibeert dacht dat zij goed bezig was maar Reinaert had net zoals bij Bruun een heel sluw plan bedacht om niet naar het hof te moeten gaan. Hij zei tegen Tibeert dat er in de schuur van de pastoor heel veel muizen zaten !!! Tibeert was natuurlijk niet tegen te houden en vertrok onmiddellijk naar de schuur met Reinaert aan haar zijde.Tibeert kroop binnen in de schuur en zat vast. Na een paar minuten had de pastoor van Reinaert door dat er een kat in hun schuur zat. Ze kwamen aan met hooivorken en stoken een oog van Tibeert uit.

Tibeert keerde terug naar het hof en koning Nobel en de andere dieren hadden veel medelijden toen ze zagen dat er een oog van Tibeert uitwas. Toen zei Grimbeert tegen koning Nobel dat hij wel Reinaert wou gaan halen. Dat lukte wel. Toen ze op het punt stonden om Reinaert op te hangen had hij voor de zoveelste keer een sluw plan.Hij zei tegen koning Nobel en zijn vrouw dat er een grote schat lag in het donkere woud. Ook ging hij naar Rome om zijn schulden te vergeven(om te vluchten).De koning geloofde hem meteen en de dieren moesten hem NIET meer ophangen. De dieren waren het niet met koning Nobel eens. Reinaert stond op het punt om te vertrekken maar hij vond het zo nodig nog wat souveniertjes mee te nemen. Hij wou een tas van de vacht van Bruun De Beer, een poot van de kat en van nog een dier. Ook wou hij dat het schaap Blaa en de haas Cuwaert met hem mee gingen.


Met hen ging hij naar zijn gezin om nog eventjes afscheid te nemen. Ze kwamen aan bij het hol van Reinaert en Blaa moest buiten een gebedje doen en Cuwaert moest met Reinaert mee afscheid gaan nemen,maar het was niet echt afscheid nemen. Ze wouden het lichaam van Cuwaert opeten en zijn overschot(zijn hoofd) gaf hij in de tas van beer mee aan Blaa. Het was zogezegd een brief voor de koning. Blaa bracht het naar de koning zonder te kijken. Toen ze in de zak keken zagen ze de kop van Cuwaert.Vreselijk! De koning was zo kwaad dat hij Reinaert onmiddellijk ging ophangen.De koning bedacht een boksmatch:

Reinaert was gewonnen en hij kreeg de vrijspraak van de koning‌

Evy De Rycke , Elise Beeckman , Elias Van Haevermaet , Kaat Baeyens , Eline Pauwels en Bram Pauwels


at doen wij in Brugge??? Bezoek aan Brugge

Op 25 maart zijn we het prachtige Brugge gaan bezoeken. We kwamen de stad binnen langs de Kruispoort. Eerst gingen we kijken naar de drie molens waarvan de Nieuwe Papegaai er één is. Vervolgens zijn we naar de rolweg en naar het geboortehuis van Guido Gezelle gaan kijken. Een mooie tuin lag achter het huis. We zetten onze tocht verder naar het Jan Van Eyckplein. Daar zagen we de Poortersloge met het beertje in zijn nis en het Tolhuisje. Dan belandden we aan de markt, waar in het midden van het marktplein de beelden van de helden Jan Breydel en Pieter De Coninck staan en ook het fiere Belfort. Na ons middagmaal in de Quick (mmmm) ging onze uitstap verder naar het gotische stadhuis met zijn hangplafond. Het mooie Belfort mocht niet ontbreken en dit was best spannend. Daarna was de Burg aan de beurt en keken we naar de Heilige Bloedkapel en de Civiele Griffie. Het huis van Gruuthuse (nu stedelijk musea) hebben we ook gezien .Boven de deur staat de spreuk “PLUS EST EN VOUS”. In Onze-Lieve-Vrouwekerk staat de mooie Madonna van grootmeester Michelangelo en ook de praalgraven van Maria van Bourgondië en Karel de Stoute. Meester Marc vertelde ons een verhaal en we bekeken de logia die vanaf Gruuthuse vertrekt en aankomt bij de Onze-Lieve-Vrouwekerk . Met de bootjes varen was leuk. Het was even wankelen bij het instappen maar alles kwam in orde. We hebben zelfs stalagtieten gezien. Dan met zijn allen naar het begijnhof gegaan waar in de lente duizenden narcissen groeien. Aan het Minnewater aangekomen vertelde Meester Marc nog twee prachtige verhalen. Na een boeiende en leerrijke dag vertrokken we terug richting school en keken we op de bus naar een film. Thuis gekomen was ik doodop maar ik genoot nog steeds van het wonderbaarlijke BRUGGE. Dit wordt met mama en papa alvast één van onze volgende uitstappen en dan ben ik de gids. Thibeau van Damme 5B


ij hebben herinneringen Ik heb op het schoolfeest in het L6a In het tweede leerjaar had ik vijfde leerjaar eens een bommetje afgestoken op school en in het vierde leerjaar ben ik voor de eerste keer in een ‘overkop’ geweest! (Noah)

geen vrienden en liep ik meestal alleen op de speelplaats. Snif, snif! (Max)

Ik vond de zeeklassen het leukst. Je gaat naar zee, doet een quiz, je kunt punten verdienen op properheid en ’t was er lekker eten!

Toen ik nog klein was, heb ik tijdens de speeltijd eens in mijn broek geplast van het lachen…

(Matthias)

In het derde leerjaar schreef ik bij mijn nieuwjaarsbrief: ‘je liefste kalkoentje’ in plaats van ‘je liefste kapoentje’.

(Céline)

(Nash)

(Josse)

Ik heb eens straf gekregen van een meester, terwijl ik het echt niet verdiende. Uiteindelijk heeft hij toegegeven dat ik niet in fout was. (Margo)

In het vierde leerjaar had ik eens helemaal niet voor een toets geleerd en ….toch had ik 10 op 10! (Ben)

Toen we in het vijfde leerjaar naar de godsdienstklas wilden, viel ik van de trap en verstuikte ik mijn voet.

In het vijfde leerjaar kwam ik hier voor het eerst op school. Toen ik voor de eerste keer over de speelplaats liep, keek iedereen me aan. Ik wenste me echt weg, maar na een tijdje wou ik nooit meer weg!! (Fenja)

Ik vond het niet zo leuk dat ik een ijzeren buis op mijn hoofd heb gekregen, maar ik vergeet nooit dat ik op een hele leuke school heb gezeten! (Jolien)


Samen met Simon en Nathan was ik een liedje aan het oefenen op mijn gitaar. Opeens werden alle kleuters stil en de juf vroeg of we dat liedje eens wilden spelen. We deden het en het was echt heel tof! (Jarne)

Het allerleukste op Gavertje Vier is dat we heel veel doen met de school. De zeeklas was de max: de fuif, de spelletjes, …. . Wat ik nu minder leuk vind, is dat er redelijk veel toetsen zijn. (Chloë V.M.)

Op de MEGA-fuif hebben we samen met heel wat vrienden en vriendinnen een nieuwe dans-move bedacht bij een heel tof nummer! Cool!

Toen het op zeeklas kamercontrole was, stond onze badkamer volledig onder water! We wisten niet wat we moesten doen en kregen allemaal de slappe lach!

(Simon)

(Roxanne)

Ik weet nog dat Stef mijn schoen in de wc gooide in de kleuterklas. En hij moest naar de directeur! (Nathan)

In de kleuterklas gooide ik Nathan zijn schoen in de wc! Ik moest naar de directeur…

Op schoolreis in het vijde gingen we naar een pretpark. Er was iemand die niet in een overkop durfde. Dan hebben we hem erin getrokken. Hij vond het heel erg, maar na de attractie vond hij het zo leuk dat hij in alle ‘overkops’ wou gaan! (Sander)

Ik was 5 jaar en ik zat in de opvang. Ik durfde niet vragen om naar het toilet te gaan en plaste in mijn broek.

(Stef)

In het zesde leerjaar moesten we een fotoverhaal maken. Josse moest ‘zogezegd’ mijn hoofd in het toilet duwen. Man, man, zo stinken!!! (Dény)

(Matthew)

Als Emma op zeeklas naar het toilet moest, liep Roxanne ze telkens met de deo achterna (Chloé V.)


ij hebben herinneringen L6b

In de kleuterklas mocht ik mijn poes meebrengen omdat het dierendag was. Er ging iemand op zitten. Joachim

Vanaf het 1ste tot en met het 6de leerjaar had ik de beste vrienden. Ewoud

Op zeeklas lagen Ewoud en ik op een kamer. De kamer naast ons lagen Arno en Olivier. Er was een spleet in de muur tussen onze kamers. Zo konden we met elkaar praten. Dat was grappig. Cédric

Ik kreeg mijn eindrapport van het 1ste leerjaar. Daar zat een briefje bij waarop geschreven stond: “Jij hebt een rechtstreekse rit naar het 2de leerjaar verdiend!” Er stond ook een trein op. Ik rende naar papa en zei: “Papa, we mogen met de trein naar het 2de leerjaar’” de

Ik zat nog maar in het 3 kleuterklasje. We moesten veters strikken. Ik moest als laatste. Toen ik eraan begon, wist ik het niet meer. En toen gebeurde het. Ik plaste in mijn broek. Op het einde van die dag ging ik naar huis met mijn veterdiploma, maar ook met een natte broek. Arno

Ashton-Alec


Mijn mooiste moment was op het schoolfeest. Met de playbackshow hebben we veel plezier gehad. We hebben veel gelachen. Na de playbackshow hebben Lise, Lauri en ik op het kleine speeltuig gedanst en pret gemaakt. Daarna zijn we ook nog op het podium gaan dansen. Rebecca en Femke waren er ook bij. Stephanie

De dag dat ik naar het 5de mocht, was ik echt bang, want iedereen zei dat meester Marc superstreng zou zijn. Maar eenmaal in de klas was het zo leuk en had ik spijt dat de dag gedaan was. Rebecca

Op zeeklas was iedereen ’s avonds aan het praten en lachen, tot er een juf binnenkwam. Sommigen moesten op straf staan, maar we bleven maar lachen. Het was heel leuk. Nathalie had een splinter, toen konden we lang opblijven. Lise

de

In het 5 leerjaar gingen we turnen. Het was vrij spelen. Lise en ik lagen op een mat en Lise zette zich recht en trok een gek gezicht naar mij. Ik begon te lachen en kreeg de slappe lach. Een tijdje later begon ik te wenen van het lachen. Een heel uur lang! Nu is dat nog steeds zo, als Lise grappig doet, begin ik te wenen. Luna

In het 1ste leerjaar moest ik naar het toilet en ik liep tegen de deur. ste

Toen ik in het 1 leerjaar zat, daagde ik een 6de-klasser uit. En natuurlijk, hij won. De deal was dat als hij won, hij melk over mijn hoofd mocht gieten. En dat deed hij. Lennert

Pieterjan


Mijn leukste moment in de kleuterklas was op het grootoudersfeest. Ik was ‘moeder geit’. Ik lachte heel veel op het podium. Chloë

Op weekend met zedenleer was keitof. Nathalie en ik zaten vast in de douche. Nathalie trok aan de deur onderaan. Daardoor zijn we er toch uitgeraakt. ’t Waren hier fantastische jaren. Femke

We kwamen aan op zeeklas en Chloë sprong op Femke haar bed. Er sprong een lat uit. En daarna nog één. We lagen plat van het lachen. Toen ik op mijn bed lag, liet ik een ***** en mijn bed trilde volledig. Nathalie

Mijn mooiste moment was zeeklas. We mochten er spelen en dansen. Het leukste was de fuif. Lauri

Op mijn eerste schooldag in de kleuterklas wou ik nooit op mijn stip staan. ste

Ik zat in het 1 kleuterklasje bij juf Lieve. Het was mijn verjaardag. We gingen in een kring zitten en ik zat in het midden. Heel de klas begon te zingen. Ik wist niet wat er gebeurde en begon te wenen. Jorku

Emmeline


ij hebben herinneringen L6C

Toen ik in het 1ste leerjaar voor de eerste keer drie toeren moest stappen omdat ik in de klas te veel babbelde, begon ik te wenen. Nu moet ik erom lachen, want dat is toch geen zware straf hé. MATHIEU

Toen ik in het 5de leerjaar zat, moesten we ‘De Vlaamse Leeuw’ zingen. Ik vond dat ik nog valser zong dan een kat. Toch kreeg ik een 10 !!! Raar !!! SHARONA Het laatste schoolfeest was heel tof. Bij de playbackshow moesten we als eerste op en ik zat vol zenuwen. Ons liedje begon te laat en in het midden stopte het plots. We moesten helemaal opnieuw beginnen. Dat zal ik nooit vergeten… BRENT Ik vergeet nooit onze uitstap naar Brugge. In het stadhuis was het heel tof. Vincent en ik moesten om de kleinste dingen lachen. Mijn buik deed er pijn van. WIM

In het 3de leerjaar ben ik blijven zitten en de kinderen waren supertof. De klasgroep waarin ik daarna zat was ook supertof! SELINA


Onze klas mocht in het 4de naar Walibi. We hadden dat reisje gewonnen met de pennenverkoop. We hebben veel plezier gehad, maar vonden het jammer dat we zo snel weg moesten. LIEN De lagere school betekende heel veel voor mij. IK maakte hier superveel vrienden die ik heel hard ga missen !!! EVELINE Mijn gekste herinnering aan de school is eigenlijk nog niet zo oud. Toen ons playbacknummertje op het schoolfeest voorbij was, was ik zo blij dat ik mijn schoen in de lucht gooide… Hij kwam niet meer op de grond terecht, maar op het dak. In het begin was ik in alle staten, maar later toen ik mijn schoen terug kreeg, was ik opgelucht. DAAN De boswandeling in het vijfde leerjaar was héél leuk. We hebben toen twee kampen gebouwd, het eerste was mislukt. We hebben daarna nog veel spelletjes gespeeld en plezier gemaakt. JULIE

Ik zal mijn twee beste vrienden nooit vergeten. Ik vond het wel jammer toen Daniël wegging. Hij was een goede vriend van mij en hij voetbalde ook bij mij in de ploeg. VINCENT


Ik vergeet nooit onze boswandeling in het vijfde. Toen we een kampen bouwden, moest ik plots naar ‘het toilet’. Toen ik terug in het kamp kwam, merkte ik dat mijn broek vol rode mieren zat… Dat was ‘ mijn pijnlijkste moment’ DANIELLE Gavertje Vier was een supertoffe school!

In het vijfde leerjaar gingen we wandelen. Plots raakte mijn schoen vast in de modder. Ik moest dan maar op mijn witte kous in de modder staan. Dat was grappig! DELPHINE

Ik vond het wel jammer toen Daniël vorig schooljaar verhuisde en de school verliet. Voor Moederdag maakten we een taart. Net toen de bel ging om naar huis te gaan, liet ik mijn taart op de grond vallen. Geen moederdaggeschenk dan maar… Gelukkig heeft onze juf toen nog een taart gemaakt en ze zelf aan huis afgeleverd. WARD

Ik viel eens over mijn eigen boekentas. Iedereen moest er om lachen. Ik moest er zelf ook om lachen. CEDRIC


Ik vond het leuk om op het schoolfeest presentator te zijn van de playbackshow. YENTL

Ik viel in het derde leerjaar met mijn fiets. Ik had een dikke buil en mijn lip was kapot. Ik voelde mij echt leijk. De eerste dag terug op school voelde ik mij ‘de lelijkste van de klas’. YARNE Het was 1 april en we wouden de juf eens goed foppen dus gingen we ons allen verstoppen achter de Pier van Gavertje Vier. We wachtten totdat het volledig stil was en toen gingen we kijken waar de juf zat . We stormden met z’n allen naar boven en gingen zien of ze in de klas zat. Tevergeefs ze was er nog niet. Toen liepen we met z’n allen weer naar beneden om terug achter de Pier. Even later ginger er een paar kijken en toen had de juf ons gezien !!!!!! Lachen!!!!


eet jij deze? Raadsels uit 3A Rune - Het is groen en je kan erop schrijven.

Julie – Ik hang in de lucht en ben geel. Als het nacht is zie je me pas. Rhoann – Ik ben eigenlijk van stof. Als ik nieuw ben, ben ik lang.

Wiebe – Je kan met me schieten en ik word in de oorlog gebruikt. Borre – Ik ben warm, je kan tegen me leunen en ik ben meestal wit.

Falco – Ik ben rond en heb een kleur. Lise – Ik lijk op water. Ik ben geel en leef in de wc.

Nico – Ik ben rood en je kan me eten. Tijs – Ik ben familie van de wolf. Als ik ga wandelen, ben ik blij. Jammer dat ze me aan de leiband houden.

Arne – Ik ben vanboven rood en ik geef vuur. Martha – Ik ben wit en ik ontplof.

Sean – Ik ben van metaal en als je aan me draait, komt er water uit mijn mond. Lemke – Ik ben gemaakt van restjes brood.

Pauline – Ik ben groen en ik ga omhoog en omlaag. Toon – Ik haat honden en zij haten mij.

Mo - Het is van hout. Het heeft een klink en er staat een prentje van een jongen, een meisje of een rolstoel op.


ij vieren feest!

Eerst feestten de kleuters in de eigen klas … ….daarna dansten ze samen in de zaal, maar het absolute hoogtepunt was ongetwijfeld:

Meestappen in onze kleine feestneuzenstoet rond de sporthal en met confetti

strooien!

De ouderraad zorgde voor frietjes en dit viel bij groot en klein in de smaak.

Alleen jammer dat het maar één keer per jaar carnaval is!


Carnavalisten in nesten

Ook de mensen slagerij Vangenechten vierden carnaval, zoals alle mensen van “vlees en bloed “ .


ij vieren feest!

Programmaboekje

voor het muzikale avontuur…

VAN HOREN ZINGEN…

GROOTOUDERFEEST donderdag 19 maart 2009 Vrijdag 20 maart 2009

SCHOOLFEEST Zaterdag 6 juni 2009


Kleuterliedjes zijn wijsjes die ons het langst van al bijblijven… Eerst heb je ze van horen zingen door je eigen ouders, dan zing je ze met je eigen kinderen en misschien heb je ook nog eens het voorrecht om die gekende wijsjes aan je kleinkinderen door te geven …

Reden te meer om deze liedjes een ereplaats te geven en nog eens in het bestaande repertoire van kleuterdeuntjes te gaan graven. Zij het wel in een nieuw jasje … Met de prachtige muziek van Kapitein Winokio als inspiratie, brachten de kleuters een spetterend optreden op het grootoudersfeest.

Zuster Godelieve en haar leerlingen zorgden voor een muzikaal intermezzo tussen elke optreden door.


De olifantenklas van juf Udine zong over “De boom staat op de bergen “. Ook met de liedjes “In een klein stationnetje” en “Op een grote paddestoel” animeerden en charmeerden de peuters de oma’s en opa’s.

De kleuters van juf Ann brachten een beestige leuke liedjes zoals “Old Mac Donald had a farm” en “De kikkertjes”

De zebraklas met juf Hilde liet de paardjes galopperen. In een groot kabouterbos huppelden vrolijke kabouters rond.

De Poezenklas waarschuwden voor Roodkapje voor wilde dieren. Daarna kropen de kleuters gezellig onder moeders papaplu.


De krokodillenklas zorgden er voor dat iedereen dankzij de schipper kon overvaren … EN dat samen met de vliegenvanger!!! Geweldige combinatie.

Een selectie van kinderen uit de poezen– en de krokodillenklas gingen ‘twee emmertjes water halen’ aan de pomp van Belsele. Ze hadden er nog niet genoeg van want ‘in het bos daar staat een huisje…’


Zoals steeds verrast groep 4 vriend en vijand met een heus spektakel. De giraffenklas bezochten de Inca’s op ‘Hani Koeni’. Derna bouwden ze de sporthal om tot een heuse discotent met ‘3x3 is negen…’

Jan, Piet, Joris EN Corneel kwamen langs om de vissenklas de kaap’ren te leren varen. Na de boottocht dansten de meisje een prachtig pools ‘Hop Marianneke’

De konijnenklas sloten het geheel af met een prachtig versie van ‘ Ik ben een muzikantje…’. Dit was de kers op een héél smakelijke taart.


Nog enkele sfeerbeelden...


Tot slot...


ij vieren feest! Naar jaarlijkse gewoonte ging ook dit jaar ons schoolfeest door. Zaterdag 6 juni 2009 werd omgedoopt tot DE feestdag van Gavertje Vier. We, leerkrachten, leerlingen en ouderraad, waren met z’n allen weer druk in de weer om er een fantastische dag van te maken. Ook al was de zon niet van de partij; klagen gingen en mochten we zeker niet. Met een dikkere trui aan konden we het iets frissere weer wel trotseren. In de namiddag stonden de kleuters en hun juffen op het podium met een muzikale voorstelling “Van horen zingen�. Het verslag hiervan zie je in het vorig artikel van dit schoolkrantje. Aan allen nogmaals een dikke proficiat.

We konden ook nog genieten van allerlei nevenactiviteiten : zoals oude kinderspelen die werden begeleid door de leerlingen van de lagere school. Zij deden dit fantastisch en met veel verantwoordelijkheidszin. Zelfs de allerkleinsten werden goed begeleid en genoten ervan. Daarnaast was er een groot giraffenspringkasteel en trampolines, ook kindergrime zodat er veel leuke en schattige snoetjes rondliepen in en rond de school.


Om 18 uur konden we samen genieten van een gezellige en lekkere barbecue. En voor hen die hier niet aan deelnamen waren er ook frietjes, hamburgers en andere lekkere dingen te verkrijgen, zodat we zeker geen honger konden hebben.

Om 20 uur startte dan de fantastische playbackshow o.l.v. meester Marc. Als dit afgelopen was, konden we nog een gezellige babbel doen met een natje terwijl de kleuters en de andere leerlingen zich verder amuseerden op het podium en hun dansjes demonstreerden.

Alle foto’s zijn tot 1 september 2009 te bekijken op onze website

www..gavertjevier.be


ord jij vriend van Jezus?

Op 1 mei deden volgende leerlingen hun Eerste Communie: Laurien, Imani, Tim, Nico, Caitlin, Guentano, Quinten R., Yanica, Sander V.E., Seppe, Noah, Esther, Ann-Laurence, Quinten D., Axelle, Nick, Eline, Xander, Femke, Damy, Rico, Ophelie, Henri, Sander V., Emily, Alessandra

Juf Karen


ensen voor de vormelingen VORMSEL

Een hartelijk proficiat voor al onze vormelingen die op 26 april hun heilig vormsel hebben gedaan: Josse, Max, Mathias, Céline, Stef, Chloë, Sander, Matthew, Laurie, Cédric, Ewoud, Stephanie, Ashton, Yarne, Yentl, Lien, Delphine, Selina, Vincent, Ward, Eveline, Julie, Mathieu, Cedric, Daan, Brent, Sharona, Thomas, Chelsey, Arno

NOG EEN WENS VOOR DE KINDEREN VAN HET ZESDE LEERJAAR Zal je nog eens denken aan je lagere school? O neen, dit is geen verplichting, geen opgelegd iets, alleen maar een uitnodiging. En mocht je ooit heimwee krijgen naar wat we samen beleefden, weet dat bij ons de deur altijd op een kier blijft staan. Wij zullen nog vaak aan je denken, nog vaak nieuwsgierig zijn om te vernemen hoe het met jou nu verdergaat, want het leven van jonge mensen is als een boeiend boek. Schrijf je een mooi vervolg? En nu: je eigen weg! Moge hij mooi zijn en valt er eens iets tegen … geef het nooit op, maar blijf geloven in jezelf en in al je rijke mogelijkheden. Dat wensen wij je van harte! Vanwege juf Karen


aar halen we onze wijsheid?


aar halen we vrede?


aanzinnig bedankt!!! Bedankt lieve mama’s, papa’ oma’s, opa’s,….

Dankzij jullie kon er dit jaar weer een dessertenbuffet worden gehouden in onze school. Het werd opnieuw een enorm succes! Er werd voor een bedrag van 500 euro verkocht! Met deze opbrengst steunt Gavertje Vier projecten in Haïti en India ’t Was verrassend, ’t was mooi, ’t was smakelijk ,’t was gevarieerd, ’t was voor een goed doel, ’ t was om fier op te zijn!!!!!!

Bedankt ! De kinderen van het zesde leerjaar en de leerkrachten levensbeschouwelijke vakken Juf. Karen, Juf. Kaat, Juf Nel, Meester Redouan


ereldnieuws


innen, winnen & WINNEN Derde leerjaar provinciaal kampioen voetbal 4 tegen 4 5 Jongens uit het derde leerjaar hebben dit schooljaar een prachtprestatie neergezet op het provinciale kampioenschap voetbal! Nadat ze in het najaar de finale hadden gewonnen in Sinaai, werden ze uitgenodigd om hun kunnen nog eens te tonen in Gent. Op een stralende woensdagnamiddag werd er op een bijna professionele manier met een bal omgegaan. De jongens speelden hun eerste wedstrijd gelijk, wonnen overtuigend hun tweede wedstrijd en de laatste wedstrijd was terug een gelijkspel. Vermits zij het meeste punten konden vergaren, mochten ze de grote finale spelen! Deze werd op een heel overtuigende manier gewonnen door onze voetbalisten. Een onbetwistbare 3-1 was de eindscore. Een mooie beker werd hen nadien overhandigd door de mensen van SVS! ’s Anderdaags werden ze dan ook nog eens gelauwerd in de tent met alle andere kinderen van de school! Een dikke proficiat aan Matthias Vanhille (3B), Jorg Heyndrickx (3C), Yorg Hoffmann (3C), Nathan Jansen (3C) en Jari Van der Coelden (3C)


innen, winnen & WINNEN Netbal

Turnen bij Olifanten


Sportdag in G4

Veldloop


ij delen lief en leed Wij zijn blij met de komst van: ¬

Lars De Vylder Geboren op 30 december 2008 Broertje van Jelle De Vylder (Groep 4 C)

¬

Vincent Bontinck Geboren op 17 januari 2009 Zoontje van Tanja Beeckman (logopediste) Broertje voor Charlotte (Groep 1)

¬

Zoe Sukhovienko Geboren op 17 januari 2009 Zusje van Raphail (Groep 2 A)

¬

Fleur Duwez Geboren op 7 maart 2009 Zusje van Robbe (Groep 1)

¬

Guust Van Peteghem Geboren op 17 maart 2009 Zoontje van Wouter en Annelies Van Peteghem-Coppieters Kleinzoon van Vic Van Peteghem (oud-leerkracht)

¬

Lauren Bracke Geboren op 12 juni 2009 Dochtertje van Carlo en Gert (titularis G4c) Bracke– Caljon Kleinzoon van Vic Van Peteghem (oud-leerkracht)


Onze oprechte deelneming:

¬

Leonie Verstraeten(° 29.12.1924 — † 18.12.2008) Overgrootmoeder van Elena Daenen (G3a).

¬

Gilbert De Tender (° 28.01.1934 — † 1912.2008) Vader van Wim De Tender (bestuurslid ouderraad) Grootvader van Thalia ( L2b), Yente(G4b) en Jens (G4a).

¬

Marcella Meul (° 07.04.1920 — † 02.01.2009) Overgrootmoeder van Isabeau (L2a) en Emily (L1b) Van Steelant.

¬

Miel Heyninck (° 05.01.1932 — † 07.01.2009) Schoonvader van Linda Rottier ( schoonmaakster) Grootvader van Natascha en Jonas Heyninck ( oud-leerlingen).

¬

Valentine Elvire Christiaens (° 19.02.1934 — † 17.01.2009) Grootmoeder van Olivier Simeleyn (L4a)

¬

Franciscus Eduardus Vergauwen (° ?????? — † 28.01.2009) Overgrootvader van Laurien Abrudan ( L1a)

¬

Josephine Messagie (° 03.04.1919 — † 28.01.2009) Overgrootmoeder van Femke(L6b) en Jari (L3c) Van der Coelden

¬

Mariette Van Clapdorp (° 20.09.1925 — † 25.03.2009) Groottante van Hans Burm (Titularis van L3b)

¬

Marcel Wymeersch (° 18.12.1926 — † 26.03.2009) Overgrootvader van Elia (L2b) en Noa (L2a) Wymeersch

¬

Jean Bajart (° 16.07.1929 — † 31.03.2009) Grootvader van Nash Bajart (L6a)

¬

Peter Windey (° 07.01.1970 — † 02.04.2009) Nonkel van Yani (L4a), Lorenzo (L2a) en Fabio (G4b) Thysebaert

¬

Angèle Van Acker (° 03.08.1926 — † 01.06.2009) Grootvader van Petri (oud-leerling), Jorku (L6b) en Bjarte (L4a) Hanssen


Stapten in het huwelijksbootje ÂŹ

13/01/2009 Ajet Krasnici en Zeljfije Seciri, ouders van Hadjera (L1 B), Jeton (Groep 4 B)

ÂŹ

18/04/2009 Sylvie Goossens en Dimitri Maes Mama van Damy (L1B) en Elsie Troch( G 3A)

De redactie neemt alleen personalia op wanneer er een kaartje of berichtje naar de school (t.a.v. de directie) wordt gestuurd.


at staat er op de kalender

voor het schooljaar 2009-2010? Opgelet!

Deze kalender is nog niet volledig. De definitieve versie ontvangt u bij de start van het schooljaar.

Oktober Zaterdag 1 september

Opendeur G1

September Dinsdag 1 september

aanvang schooljaar

Maandag 7 september

Infoavond Lager

Vrijdag 11 september

Schoolfotograaf

Van ma 14 t.e.m. vrij 18 sept. Maandag 14 september Zondag 27 september

Zeeklassen voor 5de en 6de lj. Infoavond Kleuter Fietstocht Ouderraad

Oktober Vrijdag 2 oktober

Ped. Studiedag

Zondag 4 oktober

Dag van de Leraar

Zaterdag 10 oktober

Quiz ouderraad

Dinsdag 13 oktober

Personeelsvergadering: school eindigt om 15u50

Woensdag 21 oktober

Opendeur groep1

Donderdag 29 oktober

Rapporten

31 oktober tot 8 november: herfstvakantie


November Van ma 10 t.e.m. woe 18 nov. Dinsdag 10 november

Verkeersweek Personeelsvergadering: school eindigt om 15u50

Woensdag 11 november

Wapenstilstand : vrijaf

donderdag 26 november

Boekenbeurs

Maandag 30 november

Lokale verlofdag

December Vrijdag 4 december

Sinterklaasfeest (Sint op school)

Dinsdag 8 december

Personeelsvergadering: school eindigt om 15.50u

Zaterdag 12 december

Opendeur groep 1

Dinsdag 20 december

Oudercontacten kleuters + lager Rapporten

19 december tot 3 januari: kerstvakantie Januari Dinsdag 19 januari

Vergadering ouderraad

Woensdag 20 januari

Opendeur groep 1

13 februari tot 21 februari: krokusvakantie Februari Dinsdag 2 februari

Personeelsvergadering: school eindigt om 15u50

Vrijdag 10 februari

Opendeur Groep 1

Donderdag 11 februari Vrijdag 12 februari

Selectieve oudercontacten 1ste lj + Kleuter Rapporten Carnaval

Maart Dinsdag 2 maart

Personeelsvergadering: school eindigt om 15u50

Maandag 15 maart

Start jeugdboekenweek

Donderdag 18 maart

Grootoudersfeest Lager

Vrijdag 19 maart

Grootoudersfeest Lager

Woensdag 24 maart

Ped. Studiedag 2 (vrijaf)

Zaterdag 27 maart

Opendeur groep 1


3 april tot 18 april: paasvakantie April Dinsdag 1 april

Selectieve oudercontacten 1ste lj + Kleuter Rapporten

Vrijdag 21 april

Vormsel

Maandag 24 april

Personeelsvergadering: school eindigt om 15u50

Mei Zaterdag 1 mei

Eerste communie

Woensdag 5 mei

Opendeur Groep 1

Zaterdag 8 mei

Feest vrijzinnige jeugd

Zondag 9 mei

Feest vrijzinnige jeugd

Donderdag 13 mei

Hemelvaart

Vrijdag 14 mei

Brugdag

Dinsdag 20 mei

Personeelsvergadering: school eindigt om 15u50

Zondag 22 mei

Pinksteren

Maandag 25 mei

Pinkstermaandag

Zaterdag 29 mei

Schoolfeest

Juni Vrijdag 4 juni

Rapporten

Zaterdag 12 juni

Lentefeest

Zondag 13 juni

Lentefeest

Dinsdag 15juni

Lokale verlofdag

Dinsdag 22 juni

Personeelsvergadering: school eindigt om 15u50

Dinsdag 29 juni

Oudercontact ’s avonds

Woensdag 30 juni

Oudercontact NM


Stedelijke Basisschool Belsele

“GAVERTJE VIER” Gavermolenstraat 83 Tel : 03/772.48.57 Fax : 03/772.69.28 kris.cerpentier@sint-niklaas.be

www.gavertjevier.be

Gavertje Vier: Schoolkrantje Zomer 2009  

Dit is de zomereditie 2009 van het schoolkrantje van de stedelijke basisschool Gavertje Vier te Belsele

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you