Page 1

… waar iedereen thuis is!

Schoolkrant

Schooljaar 2012 – 2013

Een band tussen school en thuis

Redactie: Veerle Buytaert – Nele Merckx V.U.: Hilde Rimbaut


INHOUD: Woordje van de directeur Woordje van de dirco Walk for water Carnaval op school Weetjes uit de olifantenklas Groepen 2 naar de boerderij Weetje uit de Poehberenklas Wiebel in de kleuterzorgklas G3 op schoolreis naar Plopsaland Piraten in groep 4! Wie gaat er mee op reis met L1? Weetjes uit L2A De moppentrommel van L2B Lollybloemen maken met L3 Weetjes uit het vierde leerjaar De grote verkeerstoets Uitstap naar Brugge Wie is Slinkachu? De Maya’s hadden het mis-quiz Schoolfeest Ouderraad varia nieuws Nabeschouwing ouderraadwerking Weetjes uit de levensbeschouwingsklassen Wij delen lief en leed


oordje van de directeur Op het einde van dit schooljaar wil ik nog even terugblikken naar vorig schooljaar. In 2012 deden we een tevredenheidsonderzoek bij alle ouders, kinderen vanaf het 3de leerjaar en alle leerkrachten. Volgende zaken werden bevraagd: 1. Kwaliteit en waarden van onze school 2. Zorg op onze school 3. Interactie tussen school en derden 4. Imago van onze school 5. Extra aangeboden diensten (enkel voor ouders) De resultaten van dit onderzoek werden voorgelegd aan de schoolraad en de ouderraad. Via ons schoolkrantje wil ik ze ook kenbaar maken aan alle betrokkenen. Alle beoordelingen die 70% of hoger kregen worden als positief beschouwd en niet opgenomen in de samenvatting. De werkpunten die we weerhouden zijn dus de uitspraken die lager scoorden dan 70%. Iedereen kreeg ook de kans om iets persoonlijks te schrijven onder de rubriek: „Wat ik nog wil zeggen‟. De aandachtspunten die 3 keer of meer voorkwamen worden ook opgenomen in de samenvatting. Bij de kinderen: Rubriek kwaliteit en waarden: - De school… gebruikt leuke werkboeken en –blaadjes : 69,49 % Rubriek zorg: - De school… maakt tijd voor mij als dat nodig is: 61,18 % - De school… zorgt ervoor dat ik me thuis voel: 68,11 % Bij „Wat ik nog wil zeggen‟ weerhouden we volgende uitspraken: - We willen kunnen fluisteren in de refter tijdens het middagmaal. - Verfraaiing van de speelplaats door meer aanbod van speeltuigen te bieden. - Veel positieve zinnen van de kinderen zoals: „De school is de max!” Bij de volwassenen:  Geen extra werkpunten bij de rubrieken.  Alleen positieve commentaren kunnen worden weerhouden bij de rubriek „Wat ik nog wil zeggen‟ zoals: “Mijn kinderen gaan graag bij jullie naar school, en dat is voor mij het allerbelangrijkste! Top!” Aanpak van de werkpunten: 1) Deze enquête werd intern met het team bekeken en besproken. 2) Vorig jaar werd de nieuwe methode voor WO (Mikado) voor alle leerjaren aangekocht, deze biedt knappe werk- en leerboeken voor de kinderen. Volgend schooljaar wordt een nieuwe taalmethode aangekocht „Tijd voor taal accent‟. Ook hier werden lay-out en inhoud gemoderniseerd. 3) Wat betreft de items rond zorg, dit zal verder met het zorgteam onder de loep worden genomen en we bekijken hoe we dit in de toekomst nog kunnen verbeteren. 4) Dit schooljaar werd de werkgroep „speelplaats‟ opgericht om samen met de leerlingenraad op zoek te gaan naar hoe we de speelplaats voor hen aantrekkelijker kunnen maken. We zullen, in samenwerking met de ouderraad en het stadsbestuur van Sint-Niklaas, overleggen hoe we bepaalde voorstellen kunnen realiseren.


Met deze resultaten kunnen we alleen maar tevreden zijn. Belangrijk is nu, wat goed is behouden en de werkpunten meenemen in de toekomst om bij te sturen waar nodig. Dank aan de vele mensen die deze bevraging hebben ingevuld! Graag ook nog een woordje uitleg over de schoolorganisatie voor volgend schooljaar. De klasverdeling voor het lager bleek niet zo'n eenvoudige puzzel. Het aantal leerkrachten dat wij mogen aanstellen, wordt beslist aan de hand van het aantal leerlingen geteld op 1 februari 2013. Om het leerlingenaantal in de klassen niet boven de 30 te doen stijgen, hebben we voor volgend schooljaar 15 klassen nodig, terwijl we maar recht hebben op 14! Op dat moment moet de directie, samen met het team en schoolbestuur keuzes maken. Ons besluit is dat we kiezen voor 15 klassen. Daar tegenover zullen we de zorguren over de hele school moeten herorganiseren en zullen we zorguren minder kunnen toekennen. We hebben deze beslissing genomen in het belang van alle kinderen en we hopen hiervoor op uw begrip. Zodra mogelijk, verneemt u de klasverdeling van de kleuters en het lager met de naam van de titularis erbij. Dit onder voorbehoud van onverwachte zaken die zich tijdens de vakantieperiode nog kunnen voordoen. Dit schooljaar werd een nieuwe schoolraad ingericht. Daarom wil ik ook graag iedereen aan u voorstellen: 1. Oudergeleding: - Els Ockerman, voorzitter van de schoolraad - Sarah Depuydt - Gina Smet 2. Pedagogische raad: - Nele Merckx, vervangend voorzitter indien voorzitter afwezig is - Hans Burm - Wendy Wielandt 3. Lokale gemeenschap: Voor Belsele stelde niemand zich kandidaat vanuit de lokale gemeenschap Dan rest me enkel nog een woord van dank uit te spreken voor verschillende zaken. Hopelijk vergeet ik niemand, want om „samen school te maken‟ zijn heel wat handen nodig.  Eerst en vooral wil ik onze kinderen bedanken voor dit fijne schooljaar. Iedereen deed wat binnen zijn mogelijkheden lag om een bijdrage te leveren tot een fijn school- en klasklimaat.  Daarnaast een welgemeend woord van dank aan alle leerkrachten die door hun enthousiasme en inzet er voor zorgden dat we als team gezien mochten worden.  Zeker ook een woord van dank aan al onze ouders die hun waardevolste bezit aan ons toevertrouwden om hun kinderen te onderwijzen in een school met een brede kijk op de wereld.  Dank ook aan alle helpende handen die, via de ouderraad of als vrijwilliger, dit schooljaar hebben gekleurd met hun bijdrage. Een school is nooit zo leeg als straks, wanneer de kinderstemmen verstommen. Toch blijft er vaak een echo hangen van al het goede dat is geweest! De goede herinneringen zijn krachtig op het moment waarop iemand zegt: “Zeg weet je ‟t nog…?” Een fijne vakantie voor iedereen! Hilde Rimbaut Directeur Gavertje Vier

Vergeet niet: Vanaf nu zijn we enkel nog te bereiken via het nieuw telefoonnummer

03/778.39.00


oordje van de dirco Het einde van een schooljaar… … een feestelijk orgelpunt waar het schoolleven doorheen het schooljaar naartoe beweegt; … een topmoment waarop de pedagogische verantwoordelijkheid van directie en elke leraar zich kristalliseert in een weloverwogen beslissing over elke leerling die hen is toevertrouwd; … een moment waarop het voorbije schooljaar wordt geëvalueerd.

Het einde van een schooljaar is vooral van bijzondere betekenis voor de laatstejaars! Want weet je nog…? … hoe het was toen jullie voor ‟t eerst op deze school kwamen? … jullie waren nog zo klein en alles leek hier op school zo verschrikkelijk groot. … jullie waren misschien een beetje schuchter en bang. … jullie eerste rapport: wat werden jullie toen groot! … die fantastische zeeklassen met onvergetelijke momenten. … de eerste dag van dit schooljaar: eindelijk waren jullie de oudsten van de hele school Nu is het zo ver. Het schooljaar zit er op. Jullie hebben veel geleerd tijdens en buiten de lessen. Nu staan we voor de poort van de grote vakantie. Jullie verlaten nu de basisschool. Dat doet vast een beetje raar, ook voor al de schoolmedewerkers die voor of achter de schermen en dag in dag uit met jullie begaan waren. Het ga jullie allemaal goed en hou alvast deze laatste editie van de schoolkrant bij als herinnering voor later!


Het einde van een schooljaar is spannend voor de schoolmedewerkers Er werd heel hard gewerkt tijdens het voorbije schooljaar: in de klas, in de keuken, in het secretariaat, in de lokalen van zorg-, ICT-, beleidsmedewerker en directie. Zo‟n schooljaar is altijd weer een avontuur met afwisselend fantastisch mooie, maar ook moeilijke momenten, en die laatste weken op je schouders torsen: dat kan doorwegen. En net dan mag de alertheid van directie en personeelsteam niet verzwakken. Het is immers van groot belang zij gewetensvol een evenwichtig evalueren, rapporteren en adviseren. Ook de administratieve medewerkers zitten op het tipje van hun stoel: een schooljaar afronden en ondertussen een nieuw opstarten: het heeft heel wat voeten in de aarde.

Het einde van een schooljaar is ook spannend voor ouders En wie zal ontkennen dat het orgelpunt van een schooljaar voor ouders zonder stressmomenten gepaard gaat! Het is voor hen belangrijk dat de juiste beslissingen worden genomen en dat zijzelf ook goede beslissingen nemen. Zij hebben nood aan goede (juiste en volledige) informatie, soms ook aan opvang, begeleiding en nazorg. Tegelijkertijd wordt er ook al met spanning uitgekeken naar de toekomst: wat zal het volgende schooljaar brengen?

En daarom betekent het einde van een schooljaar ook …de welverdiende start van een grote vakantie! Rekening houdend met al het voorgaande durf ik zeggen dat het voor heel wat leerlingen, schoolmedewerkers en ouders hoog tijd wordt om van een welverdiende vakantie te kunnen genieten. En vakantie beschouw ik in deze context als „even loslaten‟ van alles wat met school/onderwijs te maken heeft: - een periode zonder overvolle dienstnota‟s voor het schoolpersoneel - een paar weken zonder organisatorische hersenbrekers voor directie en beleidsmedewerker - zomeravonden zonder huiswerk en lessen voor de leerlingen - een periode zonder agenda‟s, rapporten en schoolbriefwisseling voor ouders

GENIET ER VAN! Karien Van Raemdonck Coördinerend directeur Stedelijk basisonderwijs Sint-Niklaas


Al even een blik vooruit… op de nabije toekomst:

Concrete inschrijvingsdata voor het schooljaar 2014-2015 Voorrangsgroep Broers en zussen Kinderen van personeel Alle anderen

Periode Van maandag 6 januari 2014 tot en met vrijdag 28 februari 2014

Geen inschrijvingen

Van maandag 28 april 2014 tot en met 4 mei 2014

Alle anderen

Vanaf maandag 5 mei 2014

Van maandag 10 maart 2014 tot en met vrijdag 25 april 2014

Paasvakantie: van 07/04/2014 tot en met 20/04/2014 Paasmaandag: 21/04/2014 Dag van de arbeid: 1 mei 2014

Voor meer informatie kan u op de school terecht.

Al even een blik vooruit… naar de verre toekomst: Wie de voorbije weken of maanden niet op een andere planeet vertoefde, kon er niet omheen: al de info en heisa rond hervormingsplannen van het secundair onderwijs. En omdat dit ook gevolgen zal hebben voor het basisonderwijs, liet al dat nieuws ons niet onberoerd. Als ik de vooropgestelde timing bekijk van de eventuele invoering van die hervorming, stel ik vast dat onze huidige leerlingen van het eerste en tweede leerjaar misschien, maar onze kleuters wellicht zeker, met die veranderingen te maken zullen krijgen. Ik kan me dus voorstellen dat voor hun ouders de nieuwsgierigheid en belangstelling gewekt is. De bedoeling lijkt alvast goed als ik volgende sleutelwoorden lees: weg met het „watervalsysteem‟ en kiezen voor talenten en passies (op iets latere leeftijd), een betere plaats in het onderwijs voor wetenschap en techniek en vooral: het onderwijs moet beter worden voor iedereen, zowel de sterke als de „zwakkere‟ leerling. Allemaal toe te juichen natuurlijk, al zal het al dan niet bereiken van deze laatste doelstelling erg afhankelijk zijn van de middelen die de scholen daarvoor krijgen én van de mensen en hun gedachten/mentaliteit die het uiteindelijk moeten realiseren: leerkrachten, CLB-medewerkers en… ouders! Hopelijk wordt dat niet vergeten bij de verdere onderhandelingen en verfijningen van dit „voorlopig ontwerp‟! Wie er alles over wil weten: http://www.vlaamsparlement.be/vp/pdf/20122013/masterplan_hervorming_so.pdf Karien Van Raemdonck Coördinerend directeur Stedelijk basisonderwijs Sint-Niklaas


Alk for water! Loop naar de pomp! is een project dat het thema water in de belangstelling zet. Water bij ons en in de wereld. Voor ons, het waterrijke Noorden, is het maar normaal dat er elke dag zuiver water uit de kraan stroomt. Maar één wereldburger op zes moet meer dan een kilometer stappen om aan veilig drinkwater te geraken. Onder hen zijn ook veel kinderen. Zij kunnen hierdoor soms niet naar school! Met het „Loop naar de pomp!-project‟ hebben wij als school nieuwe stappen gezet om water te besparen en verder uit te groeien tot een waterbewuste school. De kick-off van het waterproject ging van start op wereldvoedseldag 16 oktober 2012 en werd officieel afgesloten op wereldwaterdag 22 maart 2013. In tussentijd stonden er voor alle klassen van de lagere school workshops en activiteiten op het programma, in het thema „water‟. De grote afsluiter van dit project was onze waterwandeling of „Walk for water‟ op donderdag 21 maart. De leerlingen werden verwacht „in wateruniform‟, zoveel mogelijk blauwe kledij. Wat er die dag op het programma stond was een verrassing. De meisjes en de juffen kregen de opdracht om water te halen aan de pomp op het dorpsplein, de jongens bleven op school en kregen een aantal workshops gepresenteerd. Ook in de derde wereldlanden is dit zo. Meisjes en vrouwen halen water, jongens en mannen genieten onderwijs of werken. De jongens verwelkomden de meisjes na hun waterwandeling met hun zelfgemaakte vlagjes, een ingeoefende waterdans, een waterlied begeleid door het waterorkest, ...

Wout De Meester, schepen voor jeugd, duurzaamheid en natuur, sprak de kinderen op de speelplaats toe over de waterproblematieken in de wereld. Hij benadrukte ook het nut van onze wateractie. Ook schepen voor onderwijs Marijke Henne steunde onze actie en richtte een woordje tot de kinderen, net als directeur Hilde. Het werd een mooie afsluiter, van een zeer zinvol project.

Veerle Buytaert en Nele Merckx


arnaval op school Op vrijdag 8 februari, de laatste schooldag voor de krokusvakantie, was het een bonte bende in Gavertje Vier. Die dag werd er carnaval gevierd. In de kleuterklassen kwamen alle kinderen verkleed naar school en werd er in de klas een feestje gebouwd. Ook werd er met alle kleuters samen gedanst in de koepelruimte en op de speelplaats. Tussendoor trakteerde, een eveneens kleurrijk uitgedoste en enthousiaste ouderraad in samenwerking met een aantal al even enthousiaste ouders, de kinderen op heerlijke frietjes! Het wordt stilaan een traditie ď Š


Voor de leerlingen van het derde en vierde leerjaar werd het een heel bijzonder carnavalsfeest. Samen de leerlingen van L3 en L4 uit Sint-Lutgart (de vrije basisschool van Belsele) en uit De Ritsheuvel (de vrije basisschool van Puivelde) werd er een heus Reynaert-BalEYnbal georganiseerd in de polyvalente zaal De Klavers. De drijvende veer achter dit project is Dirk Van Der Speeten van cultuurcentrum ‟t Ey in Belsele. Samen met de directies van deze drie scholen werkten ze gedurende een heel schooljaar diverse muzische projecten uit, gesubsidieerd door de Canon Cultuurcel in het Dynamo³-project. Het ReynaertBalEYnbal was er zo één van. Onder leiding van Dirk en begeleid door enkele enthousiaste muzikanten werd er gedanst op oude volksliederen. Het werd een leuk dierencarnaval!

In samenwerking met


De overige leerlingen van de lagere school kwamen in de namiddag bijeen in de sporthal, waar ze een heuse modeshow hielden. Superhelden, prinsessen, ... Ze passeerden allen de revue.

En een dansje mocht natuurlijk ook hier niet ontbreken!


Ook de leerkrachten lieten zich van hun vrolijkste kant zien. Hier alvast enkele sfeerbeelden...

Nele Merckx


eetjes uit de olifantenklas Wat is het fijn om in de olifantenklas te zijn!!! Ook wij vierden carnaval!

Kijk eens wat een gekke boel!


Elke twee weken werken we een thema uit in de peuterklas. Zo werkten we op 27 mei rond het thema „Vaderdag‟. Dit vonden we heel erg fijn. We brachten allemaal een foto mee van papa en mochten hierover vertellen. We kregen hamers en houten staafjes, vijzen en moeren en mochten aan de slag zoals echte handige papa‟s. We maakten uit klei een fantastisch vaderdagcadeau en leerden er een leuk versje bij. Onze juf had ook een grote, speciale spuitbus bij en daar kwam scheerschuim uit. De kinderen die dit fijn vonden, mochten dit op hun kaakjes doen. Zo scheerden we ons zoals echte papa‟s! Het scheerschuim kwam ook op onze tafels terecht en met een muziekje op de achtergrond gingen we aan de slag. We wreven met onze twee handen het scheerschuim uit. We tekenden met onze vingertjes kringen en lijnen in het scheerschuim. Hier zie je enkele sfeerbeelden van de peuters.

Juf Udine.


Roepen 2 naar de boerderij Naar aanleiding van ons thema „de boerderij‟, mochten we een bezoekje brengen aan de Pierlepeinboerderij van boer Tom. We zagen het groots en vooral ook zonnig en zouden met tractor en kar naar daar rijden. Wat een pech! De zon liet het juist die week erg afweten en we werden overspoeld met regen en koude windvlagen. Gelukkig waren er een heleboel mama‟s, papa‟s, oma‟s, opa‟s en collega‟s bereid om ons die dag alsnog op de goede bestemming te brengen. Doordat het een grote groep was, werden we in drie kleinere groepjes verdeeld. Één groepje mocht meegaan met juf Ann, ééntje met juf Lieve en een derde groep bleef bij juf Gert. Telkens bezochten we een ander stukje van de boerderij onder leiding van de boer of de boerin.

Zo kwamen we in de varkensstal terecht waar we pasgeboren biggetjes konden bewonderen en aaien. Er zaten ook hele grote varkens die knorden en ons kwamen begroeten. We schrokken enorm van hun grootte.

De boerin nam ons mee naar een andere stal. Daar zagen we stieren. Sommigen waren nog erg klein, maar anderen waren al flink gegroeid. We mochten deze helpen voederen.


Een beetje verder stond een hele grote tractor. Wisten jullie dat die wielen nog veel groter zijn dan wij wel zijn? Iedereen mocht eens instappen en in gedachten maakten we al een hobbelige rit door de velden!

In het gezellig schuurtje vertelde onze juf een verhaal over Muisje Pierlepein en haar vriendjes. We speelden er een spelletje en gingen op zoek naar prenten van de dieren, hun pootjes, hun staart en ‌ hun keutel!! Dat was best wel grappig!

Tot slot werden we getrakteerd op een heerlijk cakeje en een lekkere beker appelsap. Het was een fijne voormiddag waar we nog lang over naverteld hebben!

De berenklas, groep 2A. De konijnenklas, groep 2B.


Eetje uit de poehberenklas

Op dinsdag, 19 maart 2013, kwam er in de poehberenklas een ernstig onderwerp ter sprake. Op de leeftijd van 3-4 jarigen ligt dit onderwerp heel gevoelig. De ene kapoen wilde zijn „tutâ€&#x; aan de paasklokken geven, maar anderen hadden het hier toch nog moeilijk mee. Dag na dag kwam dit onderwerp ter sprake. Tot op een dag dat we op het lumineuze idee kwamen om een tuttenboom te maken. Iedereen was heel enthousiast en meteen gingen we van start met het maken van onze boom. Aangezien het de paasperiode was, hadden we de takken van de krulwilg bij de hand en zorgden we ervoor dat deze stevig bleef staan. Elke dag kwamen er fopspenen bij. Vrijdag 29 maart 2013 kwam de paashaas bij ons op school. Zo fier als een gieter gaven we de tuttenboom een plaats in de keuken, zodat deze kon meegenomen worden door de paashaas. Nog geen uur later was onze boom weg en bracht mevrouw Hilde ons een brief van de paashaas. De paashaas was blij met alle tutjes, want deze waren nu voor de kleine haasjes in het bos. Wij zijn al heel groot, want wij hebben geen fopspeen meer nodig!

Juf Ann.


iebel uit de kleuterzorgklas De werking met Wiebel (in het kader van sociale vaardigheden) werd ook dit schooljaar weer verder gezet in de kleuterafdeling. Wiebel helpt ons om vrienden te zijn en moedigt ons aan om onze problemen vreedzaam op te lossen. We spreken over wat we willen of nodig hebben zonder te duwen te slaan of wat er dan ook als niet verbaal middel gebruikt kan worden. Om onze eenheid als kleuterschool nog te benadrukken hebben we een echt WiebelLied. De melodie hebben we geleend bij de „Samsonrock‟ van Gert en Samson. Het gaat als volgt:

Refrein Dit is het Wiebellied, het Wiebellied! Dat zingen alle vrienden die je ziet De hele kleuterschool zingt fier. Goede vrienden vind je dan ook hier! Zinnen die herhaald worden: Hé hé Ho ho Olifant kleine klant Berenklas rammenas Poezenbeest waar is „t feest Refrein Hé hé Ho ho Konijnensprong lange tong Muizensnuit kleine spruit Vissenklas in een plas Refrein Hé hé Ho ho Lange nek Vlindertjes

is niet gek swingertjes

Refrein De laatste zin wordt drie keer herhaald, elke keer wordt hij trager gezongen Yeahhhhhhhhh Juf Lieve.


3 op schoolreis naar Plopsaland Uitgerust en blij vertrekken we richting De Panne

Wauw!!! We zijn er!!!!

Koek en drank tijdens het wachten.

Tussen de attracties door mogen we eens botsen!!!!


Lekker picknicken op het kermispleintje.

Moe en voldaan terug naar huis!

Het was een fantastische dag!!!!

Juf Mireille en juf Eva.


Iraten in groep 4! Donderdag 13 juni ‟13 vertrokken alle kapoenen uit groep 4 op reis naar een hele speciale bestemming… PIRATENEILAND! De weken ervoor werd er in de klas al heel wat over piraten geleerd en verteld. Aangekomen maakten we onmiddellijk kennis met kapitein Barbados, de schrik der zeven zeeën. Hij voert reeds lang hevige gevechten met de Blauwbaarden, zijn aartsvijanden. Barbados had dringend hulp nodig want hij had iets gehoord over een schat! Zijn vloot van enkele scheepsmakkers was daarvoor te klein geworden en daarom was hij op zoek naar nieuwe stoere, sterke en slimme piraten.


Kapitein Barbados kreeg hulp van zijn scheepsmakers: Kapitein Barbados

Piraat bloedzwijn

Piraat vurige Fred

Een piraat word je niet zomaar! Eerst deden we enkele zware proeven. Iedere keer als we voor de proef slaagden, kregen we een stukje van de schatkaart. Hieronder zie je enkele van de moeilijke opdrachten: Een stoere jungletocht, want een piratenschip kan weleens aanmeren in de jungle!

Piraten moeten heel sterk zijn, dit werd getest door een spelletje touwtrekken.


Piraten moeten heel goed kunnen roeien. We mochten in een echte roeiboot varen op een meer. Heel wat vriendjes gilden het uit van plezier toen de boot in het water gleed! Natuurlijk deden we ook nog heel wat andere opdrachten: vissen vangen, een reuzenganzenbord, estafettespelletjes, schatkisten zoeken, muziek maken,… Toen de schatkaart volledig was gingen we allemaal samen op zoek naar de schat, spannend! Wie zou ze vinden… Cyanne uit de giraffenklas was de eerste die de schat ontdekte. In de schatkist zaten diploma‟s, gouden munten, zilver,… en een hele mooie gouden kroon. Die mocht Cyanne even opzetten want zij was toch wel de ontdekker van de schat! De schat werd eerlijk verdeeld, iedereen kreeg heerlijke chocoladen munten, smullen maar! Het was een onvergetelijke dag en eigenlijk had niemand zin om terug naar huis te gaan.


e tien geboden van een kleuterjuf of -meester Bovenal bemin het kind. Wees steeds soepel en welgezind. Laat het kind voldoende exploreren, knoeien en morsen om te leren. Verwoord zijn gevoelens en gedachten. Koester het woord „wachtenâ€&#x;. Schematiseer, structureer en herhaal. Spreek tot ieder kind duidelijke taal. Elke kleuter is uniek. Als hij niet actief is, is hij ziek.

Deze foto werd gemaakt door Danny Verneirt, pedagogisch begeleidster van OVSG. Zij coacht de leerkrachten van het kleuterteam en houdt hen op de hoogte van interessante werkvormen (zie hier: werken in kleine groepjes), ze geeft hen tips en tricks om de hoeken in de klas nog meer te verrijken, samen werd de doorstroming doorheen de kleuterschool onder de loep genomen, ... Zo leert ons team elke keer weer nieuwe dingen bij, die direct in de klaspraktijk worden toegepast en die de kinderen ten goede komen.


ie gaat er mee op reis met L1? Onze eersteklassers leerden over de wereld en het reisbureau. Ze maakten een echte mindmap om te onthouden wat de belangrijke plaatsen en/of monumenten zijn in elk land en ze goochelden met de woorden „bestemming‟, „bagage‟, „vervoermiddel‟, „verblijfplaats‟ en „souvenir‟. Daarbij ontstonden er wel heel vreemde reizen… Zin om mee te gaan?

Unieke huwelijksreizen Pak je zwembandjes in en vertrek… met vliegtuig „Sterretje‟ naar de Noordpool! Je logeert er in een gezellig hutje op het ijs. Je kan er elke dag een frisse duik nemen. Vergeet zeker niet het typische Noordpoolsouvenir te kopen: een huwelijkskroon! (de leeuwenklas) Vliegtuig „Sterretje‟


Voor je communie of je lentefeest‌ Ga mee met de bus naar Disneyland Parijs. Zorg dat je genoeg onderbroeken bij hebt. Alle gasten verblijven samen in een appartement. Wanneer je alle hoekjes en kantjes van Disneyland hebt verkend, ga je op zoek naar het ultieme souvenir voor nadien in de klas: een stinkbom!! (de kikkerklas)

BWEIKES!!!!

Mickey Mouse

Juf Sanne en juf Karolien.


eetjes uit L2A . Hola! De leerlingen van L2A sloten het schooljaar af met juf Dana. Wat we allemaal deden de afgelopen maanden? Wel, je leest het hier in een notendop:  Maandag 22 april trokken we diep het bos in samen met de gids om te leren over de vogels en de planten. Dat was heel leerrijk! We verstopten een stokje tussen de plantjes om het dan na een stevige wandeling terug te gaan zoeken. Na de boterhammetjes mochten we ravotten in de grote speeltuin. Hier enkele leuke kiekjes:

 Omdat we allen echte dierenvrienden zijn, keken we uit naar het avontuur in de Knuffelhoeve. Ieder van ons kreeg een zacht konijntje op de schoot dat we mochten aaien en voederen. We zagen ook geiten, schapen, kippen en schattige lammetjes.  Donderdag 16 mei was het zo ver: ons eerste optreden voor de grootouders. Wat hadden we weken gezwoegd en gezweet om alles op punt te krijgen! Nu het moment was aangebroken waren we allen heel enthousiast maar ook een beetje zenuwachtig. Een volle zaal, we voelden allen de kriebels in onze buikjes! Na de show kregen we fijne reacties. De jongens waren trotse senõrs en de meisjes knappe senõritas! Bravo!

Hopelijk hebben jullie genoten van dit kleine verslagje en de toffe foto's. We zijn het er allemaal over eens: het was een TOP-jaar!

Adiós amigos!


E moppentrommel van L2B Papa, zijn peren groen? Meestal wel. En zijn ze ook nat? Welnee, jongen. En pootjes? Hebben ze die? Natuurlijk niet! Dan denk ik dat ik een kikker heb opgegeten!

Margot

Waarom lachen kabouters als ze voetballen? Omdat het gras kietelt onder hun oksels.

Laura Er zaten eens twee koeien in bad. De ene koe zei tegen de andere: “Zeg, ik krijg mijn vlekken er zo moeilijk af!”

Michiel Twee krokodillen kruipen over het strand. Opeens zien ze een surfer. Zegt de één tegen de andere: ”Zozo, vandaag krijgen we ons eten op een bordje!” Ik was eens bij Roos op bezoek en wat ik toen hoorde was heel gek! De nonkel van Roos was op bezoek en vroeg: ”Hoe gaat het op school, Roosje?” “Heel goed, ik ben zelf slimmer dan de juf!” zei Roos. “Oh, ja?” “Ja, want ik mag naar het derde leerjaar en de juf moet in het tweede blijven!”

Charlotte

Oona

Wat is het verschil tussen een leraar en een wasmachine? Een leraar werkt op de zenuwen en een wasmachine op elektriciteit!

Dennis Een boer fietst naast zijn paard. Een agent doet hem stoppen. “Hélaba, dat wordt een fikse boete! Je weet toch dat uw paard niet los over straat mag lopen!” “Oh nee, is hij nu weer van mijn bagagedrager gesprongen?!”

Jens

Er zaten eens twee apen in bad. Zegt de ene tegen de andere: “Oeoeoeaaaaaaa”. De andere aap zegt: ”Waarom doe je er niet gewoon koud water bij?!”

Amy


Ollybloemen maken met L3. Lollybloemen voor de vervoersouders. Vermits we in het derde leerjaar regelmatig beroep moeten doen op vervoerouders, willen we deze met veel plezier bedanken door voor hen lollybloemen te maken. De kinderen van het derde leerjaar werkten zeer enthousiast mee aan onze muzische activiteit. Als iedereen aanwezig was, begon juf Tine aan een professionele uitleg.

Vele kleurtjes, schaartjes en glimlachjes; meer heb je niet nodig!

Soms deed zelfs een ander kindje het voor. Coaching van de bovenste plank! Maar soms liep het ook nog eens mis. Alle 300 bloemen werden met veel enthousiasme gemaakt!

Zeer leuk hoor, maar voor sommige kinderen ook redelijk vermoeiend.


Het werd een zeer kleurrijke bedoening.

Sommige kinderen veranderden zelf van kleur?!?

Enkele lieve dames en 1 heer boden zich spontaan aan om alle 300 lolly‟s in hun „vaasjes‟ te stoppen.

Dank u wel lieve mama‟s, papa‟s, oma‟s, opa‟s, nonkels en tantes om ons veilig tot op onze locatie te brengen en weer terug naar school!!!

De kinderen van het derde leerjaar en hun leerkrachten.


eetjes uit het vierde leerjaar... Waterproefjes Op maandag 11 maart hebben we met het vierde leerjaar waterproefjes gedaan. Op woensdag 13 maart hebben we deze proefjes voor het tweede leerjaar gedaan. We deden deze proefjes omdat we met een project „Loop naar de pomp‟ bezig zijn.

We hebben verschillende proefjes gedaan, bijvoorbeeld „Water en olie‟: daarbij hebben we geleerd dat olie niet mengt met water. Een ander proefje was „Water en aantrekking‟: we hebben geleerd dat je van meerdere stroompjes water 1 stroom kan maken. En nog 1 voorbeeldje: „Water en kleur‟. Daarbij hebben we geleerd dat doordat de zon op de regen straalt, er een regenboog ontstaat . En op het einde van de proefjes vroegen we wat de kinderen er van vonden.

We vonden het heel leuk en fijn. En wij denken dat de kinderen van het tweede leerjaar het ook leuk vonden.   

Dit was het verslag van Gill en Yasmin. L4A


Brussel, onze hoofdstad. Op maandag 4 maart 2013 heeft de bus ons naar Brussel gebracht . We zijn afgestapt aan de beurs en liepen verder naar het Broodhuis. Manneken Pis heeft 750 kostuums en die liggen in het Broodhuis. Hij is een stadsfontein van Brussel. Er worden veel legenden over het beeldje verteld.

Dan zijn we naar het stadhuis gegaan. De linkervleugel is langer dan de rechtervleugel. De mensen noemen het wel eens het stenen kantwerk. De grote markt in Sint-Niklaas is groter dan de grote markt in Brussel. Op de grote markt staat het Broodhuis en het stadhuis.

Daarna zijn we naar de Congreskolom gestapt. Er staan op de hoekpunten 4 vrijheidsvrouwen. De 4 vrijheden zijn: pers, onderwijs, vereniging en eredienst. Er brandt een vlam voor de onbekende soldaat uit W.O. I. Bovenaan staat Leopold I.

In het parlement worden de wetten gemaakt en wordt er beslist over België. In het koninklijk paleis worden de wetten door de koning ondertekend. Het is het kleine kantoortje van de koning. Als de vlag omhoog hangt, is de koning in België. „s Namiddags zijn we naar het Atomium geweest. Het is een kubus met 8 bollen op de hoekpunten en een bol binnenin. Het stelt een ijzerkristal voor. Het Atomium werd gebouwd voor de wereldtentoonstelling. Het was een leerrijke uitstap! Julie, Emma en Silke uit L4B


Op naar de BIB met Hilde Schuurmans. Op donderdag 14 maart gingen we met het 4de leerjaar naar de BIB in Sint-Niklaas. Hilde Schuurmans vertelde ons over haar werk. Ze schrijft prentenboeken voor jonge kinderen en tekent zelf tekeningen. Samen hebben we een tijdmonster getekend. Daarna las ze ons een verhaaltje voor over het konijntje Pipa dat haar broertje Daan miste. Pipa wou bij hem zijn dus ze stuurde een briefje: „Ik wil bij jou zijn‟. Zo heet dus ook het boek. We leerden een van de honderden manieren om een draak te tekenen. Bij die draak mochten we ook een achtergrond tekenen. We verzonnen ook een titel en personages. Daarna brachten de vervoerouders ons veilig terug op school. Sarah, Elisabeth en Emilie uit L4B

Op zoek naar waterdiertjes in het Stropersbos. Op maandag 13 mei 2013 zijn we met L4B op uitstap gegaan naar het bos De Stropers. Daar hebben we waterdiertjes geobserveerd. Eerst kwamen de mama‟s ons halen op school. Ze brachten ons naar het bos. Toen we daar aankwamen stond er een gids ons op te wachten. We kregen een emmer, visnetje, boekje waar alle dieren in stonden en een loepenpotje. Dan zijn we met hem meegegaan. We kwamen aan een beek. Daar vormden we 5 groepjes. Elk groepje begon met het visnetje in het water te scheppen. Na een paar uurtjes determineren hebben we gekeken wat de andere groepjes hadden gevangen. In de loepenpotjes zaten een kikkervisje, een poelslak, een waterschorpioen, een geelgerande watertor en een waterpissebed. Na het bekijken van de diertjes zijn we naar de auto gegaan, hebben we het materiaal verzameld en aan de gids gegeven. Natuurlijk hebben wij hem ook bedankt voor de fijne voormiddag en de uitleg die we van hem kregen. Spijt om naar school terug te keren hadden we niet, want het was ijzig koud, en dat in de lente. Julie uit L4B


Blub blub met de milieuboot!!! ď Š Op vrijdag 15 maart, na de speeltijd, gingen we op stap met de trein naar de milieuboot. We zaten lekker te babbelen in de trein. En toen kwamen we aan in Temse. Daar hebben we onze boterhammen opgegeten. Dan zijn we naar de boot gewandeld en uiteraard opgestapt. Onze klas zat eerst op het dek, daar hebben we uitleg gekregen over wat we allemaal konden zien: bedrijven en fabrieken (waar ze boten maken en andere dingen doen), zijriviertjes, de oevers, ‌ . We hebben veel soorten boten gezien: veerboot, motorboot, zeilboot en duwboot. Toen zaten we in de buik van de boot in groepjes. In dat waterklasje hebben we meer geleerd over water, vervuiling, zuurstof en diertjes. Zelf mochten we een proefje uittesten en een puzzel maken. Toen zaten we in het lab. Daar hebben naar het water van de rivier gekeken, gevoeld of het water warm of koud was, welke kleur het heeft, hoeveel graden het water was. De waterdiertjes waren hier ook van de partij. Die hebben we bekeken en zelf hun naam proberen te vinden.

Dan zijn we naar de trein gestapt. En als mama en papa ons kwamen halen, hebben we alles verteld wat we gedaan hadden.

Lekker varen ! (L4c) Viktor en Amber R. Helena en Emma


e grote verkeerstoets Op donderdag 23 mei namen wij deel aan „De grote verkeerstoets‟. Alle vijfdes uit heel Vlaanderen deden mee. De verkeerstoets werd online gedaan op de computers hier in onze school. Het was spannend. We hadden allemaal een koptelefoon op. Op de toets waren er 25 vragen over verkeersborden, verkeerssituaties,… Meestal ging het over de fietser. Er waren ook filmpjes. Als je 17 behaalde was je geslaagd. Alle vijfdes van Gavertje vier zaten boven het gemiddelde van heel Vlaanderen. En daar zijn we blij om. Het was een leuke, maar spannende voormiddag. Eline Penneman en Alexine De Vita uit L5B


itstap naar brugge Op vrijdag 22 maart bezochten we Brugge met L5 en L6. We kwamen Brugge binnen langs de Kruispoort. Eerst gingen we naar de 3 prachtige molens: de Bonne Chiere, de Nieuwe Papegaai en de SintJanshuysmolen. Misschien weet je dat in Brugge honderden Mariabeeldjes staan. Wel, wij hebben ze geteld maar jammer genoeg waren we na drie straten de tel kwijt… Toen kwamen we langs de Jeruzalemkerk, maar we konden er niet binnen want ze is in privébezit. Dan gingen we via het Jan van Eyck Plein naar de Grote Markt waar toevallig ook de Quick was. Lekker smullen dus! Toen kwamen we op de Burg die hieronder te zien is, waar het prachtige Gotisch stadhuis is te vinden is.

Op de Burg staat de Heilige Bloedbasiliek waar zich nog steeds de relikwie van het Heilig Bloed bevindt. Links van het stadhuis staat de Civiele Griffie waartussen zich de Ezelspoort bevindt. We hebben een boottocht gemaakt op de Brugse reien. In het Begijnhof moet je stil zijn en er groeien zowat duizend narcissen. De trotse Lieve-Vrouwetoren is 122m hoog en is de allerhoogste bakstenen toren van dit continent Het Belfort is 83 m hoog en heeft een beiaard met 47 klokken die samen 27 000kg wegen. Hopelijk weten jullie nu iets meer over Brugge. Sander Van Eetvelde – Tuur D‟hooge Tymo Waterschoot – Felix Van Audenaerde


ie is Slinkachu? Kennen jullie Slinkachu? Dat is een Londense kunstenaar die door het fotograferen van kleine figuurtjes in de grote „echteâ€&#x; wereld, prachtige kunstwerkjes maakt. In het zesde leerjaar volgden we zijn voorbeeld en lieten we onze fotografische creativiteit de vrije loop!

Alexis, Shaunie en Nienke

Thibault, Kato en Janne

Delphine, Mike en Elia

Fleur, Endrica en Tine


Laurenz, Iana en Servaas

Luna, Rania en G端nes

Bieke, Loubna en Tina

Grim, Lenne en Kastor

Hannelore, Noa en Kayli

Noah, Mauranne, Mickey en Elena

Thalia, Amalya en Fien

Arthur, Matthew en Caroline


E Maya’s ha dden het mis-QUIZ Na een jaartje van afwezigheid organiseerde de ouderraad op zaterdag 2 maart 2013, op vraag van zowel ouders als leerkrachten, opnieuw een grote schoolquiz onder het thema: “De Maya‟s hadden het mis-quiz”. Na enkele weken van voorbereidend werk door vele enthousiaste ouders en leerkrachten, schreven zich, kort na de aankondiging, in een recordtempo, 22 ploegen in met de meest hilarische roepnamen, om met elkaar te wedijveren rond diverse ludieke actualiteitsthema‟s bedekt met een zoet Maya sausje. Die zaterdagavond opende onze school rond 19.00u zijn deuren voor de quiz. Zowel de gezellige aankleding van onze eetzaal, het uitgebreide drankenaanbod als de multimediale en knap geïllustreerde presentatie zorgde voor een uitstekende en sfeervolle omkadering van deze avond. Direct na het startschot van de quiz veranderden de vriendelijke knikjes en elkaar toelachende gezichten van bij het binnenkomen in geconcentreerde blikken en een gezonde rivaliteit tussen de ploegen. Tijdens de meer dan 2 uur durende quiz werden de ploegen, maar soms ook onze jury, op de proef gesteld over allerhande „wistje-datjes‟ verspreid over meer dan 10 verschillende rondes. Het werd uiteindelijk een zeer spannende finale waarbij de strijd om de eerste plaats tussen 3 ploegen werd beslecht op basis van het kleinste verschil (#1 Amnesia met 60 ptn; #2 Kip iets of Wa? / Zus & Co met 59 ptn). Hoewel de winnende ploeg uiteraard met de grootste eer en prijs ging lopen, werden alle overige ploegen tevens beloond met een kleine (troost)prijs maar vooral met een blijvende herinnering aan een toffe avond. Na het „ernstige werk‟ gaf de jury nog een „ludieke prijs‟ (eigen gewicht aan Ice Tea) weg aan de ploeg die het totale gewicht van de jury kon raden. De ploeg „The Best of JC Belsele 90‟ won en mocht 89 liter aan Ice Tea mee naar huis nemen. Het spreekt voor zich dat dergelijke initiatieven enkel mogelijk zijn mits een grote inzet van heel wat ouders, familieleden en leerkrachten. Via dit artikel wensen wij deze mensen nogmaals van harte te bedanken. Ook de deelnemers wensen wij te bedanken voor jullie massale opkomst en enthousiasme. Wij hopen dat jullie er volgende keer weer bij zijn!

De ouderraad.


choolfeest Op 25 mei was het weer zo ver... Schoolteam en ouderraad sloegen de handen in elkaar en organiseerden een schitterende dag waarop kinderen, ouders, familieleden en vrienden zich verenigden in en rond de school. In de polyvalente zaal gaven de leerlingen en leerkrachten van L1-2-3 het beste van zichzelf in hun muzikale show „Vragen staat vrij‟. Ook op vrijdag werd reeds een voorstelling gegeven. Met liedjes uit de tijd van toen verblijden ze het publiek, dat een zeer actieve rol vervulde tijdens de voorstelling. Wist je dat de grootouders van onze leerlingen zelf de liedkeuze bepaalden? Enkele leuke anekdotes over hun verleden mochten natuurlijk niet ontbreken. Met de nodige dosis humor werd de show in goede banen geleid door enkele plaatselijke Lutgarten Simoens.

Ondertussen was ook het feest op het schooldomein gestart. Op de kleuterspeelplaats en in de –klassen, werd er door de kinderen deelgenomen aan oude volksspelen. Een volle spelenkaart betekende een leuke prijs. Het was dan ook aanschuiven aan de prijzentafel!


Nieuw en een groot succes dit jaar was „beautysalon Gavertje Vier‟! Naast het traditionele schminken, konden de kinderen zich dit jaar „ns uitgebreid laten verwennen: nagels lakken, een coole tattoo of een gek kapsel, ... Ze zagen er allen prachtig en kleurrijk uit. De springkastelen voor groot en klein waren een leuke aanvulling.


In de grote tent en in de eetzaal was het een gezellige drukte. Er werd gegeten en gedronken, ouders praatten bij en genoten van de aangename sfeer, die helemaal zijn hoogtepunt bereikte tijdens de playbackshow.

Dankzij de inzet van zovelen: schoolteam, ouderraad, vrijwillige (groot)ouders, de plaatselijke jeugdbewegingen, ... konden we alweer een geslaagd schoolfeest aan u voorstellen. Dank je wel aan allen! Wij hopen ook volgend schooljaar opnieuw op uw enthousiasme te kunnen rekenen. Nele Merckx


Schoolfeest: een kijkje achter de schermen Ook dit jaar werd het schoolfeest weer een groot succes. Een dag die zal blijven hangen in de herinneringen van onze kinderen. Achter de schermen werd niets aan het toeval overgelaten. Hoewel…?!? een kort verslagje. Het Gavertje Vier schoolfeest zoals wij dat vandaag kennen is gebouwd op een jarenlange traditie van samenwerking tussen school en ouders. Het is mede dankzij de inzet en ervaring van vele mensen uit vorige edities, en het nauwgezet bijhouden van hun inzichten in, wat wij noemen, het „schoolfeestdraaiboek‟, dat we dit jaar opnieuw voor een spektakel konden zorgen.

Moeder Natuur Hoewel ons „schoolfeestdraaiboek‟ voor een stevige houvast zorgt, zijn er een aantal factoren die je als organisatie niet volledig in de hand hebt…‟moeder natuur‟. Gaat het regenen of niet? Wordt het warm of niet? Gaat het waaien? ... Het zal jullie niet verbazen dat een deel van het succes van een schoolfeest wordt bepaald door het al dan niet meevallen van het weer. Het sombere weer tijdens de weken (en zelfs maanden) die aan ons schoolfeest voorafgingen baarden menigeen onder ons dan ook heel wat zorgen. Een zorg voor niets, zo bleek achteraf, want op de dag zelf werden we gezegend door een lauw schijnend zonnetje en hier en daar een stukje blauw tussen het wolkendek. Een hele opluchting voor het ganse team. Om op het ergste voorzien te zijn, bouwden we dit jaar een heus tentenkamp. De hoofdtent die elk jaar dankzij de inbreng van talrijke sponsors wordt gezet en de drie tenten waarin we dit jaar onze maaltijdbediening onderbrachten zorgden alvast voor een knusse sfeer. Heel wat ouders, sympathisanten en het schoolteam waren de woensdagnamiddag voor het schoolfeest drukdoende met het opzetten van deze impressionante constructie.

Enkele vernieuwingen Hier en daar werden er dit jaar wat wijzigingen aangebracht aan het schoolfeestconcept. Niets werd aan het toeval overgelaten. Voor het optimaliseren van de tentinrichting en het schikken van de tenten werd vooraf een heus 3Dcomputermodel gebouwd door een van onze toegewijde computerexperten. Een onmisbaar instrument zo bleek later. Het meest in het oog springend was de gewijzigde toogopstelling waardoor onder andere heel wat extra zitruimte kon worden gecreëerd, het podium beter zichtbaar werd en een efficiëntere werking aan en naast „den toog‟ mogelijk werd. Ook de maaltijdvoorziening werd dit jaar enigszins aangepast. Naast het oude getrouwe „Gavertje Vier Frietkraam‟ en het immer populairder wordende Halal-kraam, werd er dit jaar gekozen om de gekende BBQ-formule te vervangen door een pastafestijn. Hoewel naar de toekomst hier en daar verdere verbeteringen wellicht wenselijk zijn, werd deze vernieuwing door heel wat mensen zowel letterlijk als figuurlijk gesmaakt. Afgelopen schoolfeest maakten we tevens gebruik van het achterste deel van de speelplaats waarop voor het eerst een heuse „obstakellbaan‟ werd opgebouwd. Een beter toezicht en een extra speelruimte voor onze (iets oudere) kinderen lagen aan de basis van dit initiatief. Dank aan het schoolteam om dit mogelijk te maken.


Kortom met respect voor het bestaande en met heel wat goesting en creativiteit zijn we er met zijn allen ook dit jaar weer in geslaagd om deze schoolfeesteditie te doen leven en evolueren. We hopen van harte dat u allen deze „goesting‟ ook te pakken heeft gekregen en dat we ook volgend jaar op uw medewerking kunnen rekenen.

De mensen achter het verhaal… Het team van mensen dat zich inzette om van dit schoolfeest een succes te maken is samengesteld uit enerzijds een niet te versmaden inbreng van het schoolteam zelf en anderzijds de ouderraad, sympathisanten en zelfs buurtbewoners die ofwel als „groentje‟ ofwel als „ervaren rot‟ hun schouders zetten onder wat wij graag het „koninginnenstuk‟ van onze ouderparticipatie noemen. Na weken van voorbereidingen op papier, beginnen de echte werkzaamheden op woensdag voor het schoolfeest met het opbouwen van de tent(en). Mannenwerk, zou je denken? Niet echt. Ook dit jaar weer meldden enkele „Bob‟ette de Bouwers‟ zich aan om de handen uit de mouwen te steken en, na een tweetal uurtjes werk, de tentzeilen te hijsen. Na het opzetten van „den toog‟ op donderdagavond, komen onze troepen vrijdagochtend samen om onder het enthousiaste gejoel en kritisch toezicht van onze kinderen de tent in te richten. Tafels en stoelen zetten, ballonnen hangen, glazen afwassen en klaarzetten, placemats leggen, affiches ophangen, materiaal testen, licht– en geluidsinstallatie opstellen en tot slot nachtbewaking voorzien, zijn enkele voorbeelden van wat er op vrijdag (en deels zaterdagochtend) op de agenda staat. Hoewel heel wat werk te verzetten, wordt er op vrijdag en zaterdagochtend voldoende tijd gemaakt om gezellig bij te praten en nauwere banden te smeden. Aangezien het zich vrijmaken op een vrijdag echter niet voor iedereen mogelijk is, merken we toch op dat het voorbereidende werk die dag op een te beperkt aantal schouders terecht komt. Voor de schoolfeesteditie van volgend schooljaar willen we hier als bestuur een extra aandachtspunt van maken en hopen we op jullie brede steun en hulp te kunnen rekenen. Op het moment dat zaterdagnamiddag de deuren opengaan voor het publiek worden ongeveer 25 „posten‟ door meer dan 50 ouders, leerkrachten, directie, schoolmedewerkers, vrienden en sympathisanten in beurtrol ingenomen. De vele mensen die zich tijdens de dag zelf, aangestoken door het heersende enthousiasme, melden om een handje toe te steken maken de ploeg voor die dag compleet. Ook dit jaar werd de avond afgesloten door een drink waarbij alle schoolfeestmedewerkers gezellig en voldaan napraatten over een geslaagd schoolfeest. Met kleine oogjes doch gedreven door enig plichtsbesef, dagen onze „troepen‟ zondagochtend voor de laatste keer op om „de grote opkuis‟ te doen en de speelplaats weer klaar te stomen voor onze kinderen die maandagochtend, nietsvermoedend, een nieuwe schoolweek beginnen. “Beste ouders en familie, het zal u wellicht niet verbazen dat ook tijdens de opruimactiviteit enige bijkomende hulp naar de toekomst welkom zou zijn”. Opnieuw een warme oproep dus aan jullie en volgend schooljaar ongetwijfeld meer hierover.

Tradities en toekomst Ons schoolfeest was ook dit jaar weer een groot succes waarbij sterke tradities en verkenning voor het nieuwe hand in hand gingen. Wij engageren ons in elk geval om deze weg verder op te blijven gaan en bedanken jullie bij voorbaat om deze weg met ons te bewandelen. Vanuit de Ouderraad hopen wij harte dat jullie, zowel jong als oud(er), een fijne dag hebben beleefd. Wij hebben er in elk geval van genoten en verwelkomen u graag terug volgend jaar!

De ouderraad.


uderraa d VARIA NIEUWS Carnaval: „Friet veur Niet‟

Franse les – enquête

Carnaval is een evenement dat niet mag ontbreken tijdens het schooljaar! Elk jaar is het opnieuw aftellen voor de kinderen van Gavertje Vier tot die dag komt...

In Gavertje Vier kunnen de leerlingen van het vierde leerjaar reeds starten met lessen Frans. Dit is geen verplicht aanbod, maar een extra lessenpakket waarvoor ook moet betaald worden door de ouders. In het vijfde en het zesde leerjaar krijgen alle leerlingen de verplichte lessen Frans. Daarnaast kunnen deze leerlingen ook het extra pakket Frans blijven volgen waarvoor dan ook moet betaald worden.

Carnaval vieren op Gavertje Vier is onlosmakelijk verbonden met massaal frietjes bakken voor alle kinderen van de school! Deze frietjes worden gebakken door de ouderraad. Om deze sterk gesmaakte activiteit ook in de toekomst te kunnen blijven organiseren, heeft de ouderraad dit schooljaar beslist om een extra friteuse aan te kopen. Zo zijn we verzekerd van extra capaciteit en kunnen we ook de komende schooljaren met een heerlijk frietje onze carnaval tot een echt feest uitbouwen! Knotsgekke Wafeldag Ook dit jaar was de wafelactie weer een groot succes. Met een opbrengst van meer dan 2.000,00EUR hebben we de school kunnen ondersteunen in de aankoop van o.a. mooie spelkoffers en projectieschermen. Naar aanleiding van de enthousiaste medewerking van onze kinderen zullen we de wafelactie zeker herhalen volgend jaar. Grootouderfeest Een week voor het schoolfeest gingen de grootouders terug in de tijd met een prachtig optreden van L1, L2 en L3. Ook dit jaar konden de grootouders na het optreden genieten van een uitgebreid dessertenbuffet met vla, taart, cake, cup cakes, rijstpap, ed. waar heel wat ouders voor gezorgd hadden. Dank aan de ouders die ons geholpen hebben om onze grootouders te verwennen met koffie en gebak.

Enkele weken geleden ontving de school bericht dat vanaf volgend schooljaar de prijs per les zou worden verhoogd en dat het stadsbestuur er zelfs over nadacht om volgende schooljaren dit lessenpakket niet meer aan te bieden. De ouderraad besliste om de ouders hierover te informeren en hen hun mening te vragen via een enquête. We kregen een groot aantal ingevulde enquêtes terug waarvoor onze dank! Jullie massale reactie toont alvast aan dat dit een belangrijk thema is voor de kinderen en ouders van Gavertje Vier. Onze ouderraad, in deze vertegenwoordigd via de schoolraad, wil dit thema en uw stem dan ook kenbaar maken en verdedigen ten opzichte van ons stadsbestuur. De meerderheid van de ouders, die de enquête invulden, spraken de uitdrukkelijke wens uit dat het aanvullend aanbod les Frans ook in de toekomst behouden blijft! Jullie stemmen werden zeker gehoord. Het stadsbestuur heeft intussen toegezegd dit verder te bekijken en hierover met ons opnieuw in dialoog te treden. Bij de redactie van deze tekst was er nog geen beslissing over het aanbod Franse les. We houden jullie in elk geval op de hoogte!


A beschouwing ouderraa dwerking SCHOOLJAAR 2012-2013 De ouderraadwerking van het afgelopen schooljaar was voor heel wat leden van de ouderraad zowel binnen het vernieuwde bestuur als daarbuiten een nieuwe ervaring. We laten het daarom niet na om een korte nabeschouwing te maken. In de voetsporen treden van iemand is nooit gemakkelijk. Het betreft enerzijds het verderzetten van tradities en het voldoen aan bestaande verwachtingen doch anderzijds ook „het durven in vraag stellen van‟ en het „verder bouwen op‟ realisaties uit het verleden. Centraal thema dit jaar was OUDERPARTICIPATIE met als centrale leuze „Vele handen maken licht werk!‟ We begonnen onze activiteitenkalender met de Pompoennocturne. We ontvingen enkele weken later Sinterklaas en Zwarte Piet. In het voorjaar was er de „Knotsgekke Wafeldag‟, „de Friet veur Niet-actie‟ op carnaval en „de Maya‟s hadden het mis-quiz‟. We sloten het jaar af met het grootouderfeest en als kers op de taart, het schoolfeest. Onder de vorm van A-Teams (Activiteiten Teams), werkten vele ouders, leerkrachten, vrienden en familieleden samen om van dit werkingsjaar een echt succes te maken. Voor degenen die niet op al onze activiteiten aanwezig waren, is de fotocollage (te bewonderen in de vitrinekast aan de schoolingang) een mooie samenvatting van wat deze „ouderparticipatie‟ tijdens het schooljaar concreet betekende. Naast de alom gekende activiteitenkalender was er ook de uitbouw van onze schoolraad die er dit schooljaar in slaagde om, in dialoog met ouders en op effectieve wijze, op het onderwijsbeleid van onze stad Sint-Niklaas te wegen. Naast een oprecht dankwoord aan de vele medewerkers, willen we via deze weg ook een speciaal dankwoord richten aan Mevrouw Hilde en de Gavertje Vier-leerkrachten en -medewerkers waarmee we dit schooljaar een hechte en toffe samenwerking opbouwden. Volgend schooljaar willen we graag op dit pad verdergaan. Ouderparticipatie gaat over meer dan naar vergaderingen gaan, in een frituur staan of tenten en tafels zetten. Het is vooral een toffe manier om je creativiteit, organisatietalent, technische vaardigheden en betrokkenheid in onze schoolgemeenschap te uiten met als beloning de vele lachende gezichten van onze Gavertje Vier-kinderen.

“Waarom zou je hier niet aan willen meewerken?”

Met deze afsluitende gedachte nemen wij als ouderraadbestuur afscheid van dit schooljaar. Wij wensen jullie een aangename en deugddoende vakantie toe en hopen jullie massaal op onze eerstvolgende algemene vergadering in september te mogen verwelkomen. Aan de ouders en leerlingen die na het einde van dit schooljaar de school verlaten wensen wij een mooie toekomst en tevens een warme herinnering aan onze school Gavertje Vier toe! Met vriendelijke groeten, Het ouderraadbestuur


eetjes uit de levensbeschouwingsklassen FEEST VAN DE VRIJZINNIGE JEUGD op 5 mei 2013 Thema: En toen was er de wereld! De kinderen brachten eerst een dans rond het verschuiven van de werelddelen door de miljoenen jaren heen. Mauranne, Amalya, Arthur, Günes en Janne vertelden een ontstaansverhaal uit elk werelddeel. Mauranne: een verhaal van de Maya‟s uit Amerika Amalya: een verhaal van de Katholieken uit Europa Arthur: een verhaal van de Bosjesmannen uit Afrika Günes: een verhaal van de Chinezen uit Azië Janne: een verhaal van de Aboriginals uit Oceanië Lenne en Kastor beluisterden alles met een kritisch oor. In de zedenleerlessen hadden ze geleerd dat de aarde ontstaan was door de oerknal. Zij kwamen tot een wijs besluit en vonden dat het niet belangrijk was in wat de mens gelooft, als je maar op een goede manier gelooft.

En … DE GEDACHTEN ZIJN VRIJ! Trouwens de zon en de maan is er voor iedereen! De dieren zijn er voor iedereen! De bergen, zeeën en rivieren zijn er voor iedereen! De bomen en bloemen zijn er voor iedereen! Op het einde van het optreden zongen alle kinderen mee op het lied van Jeroen van de Boom „Er is maar één wereld!‟

Proficiat aan de gevierden: Mauranne, Janne, Amalya, Günes, Arthur, Kastor en Lenne! Vanwege Juf Kaat


LENTEFEEST van de leerlingen zedenleer op 16 juni 2013 Optreden in de Stadsschouwburg van Sint-Niklaas Thema: Er zit een schat verborgen in jezelf! Onze feestelingen gingen op zoek naar de schat

„ASJEBLIEF, DANK JE WEL‟!

Rhune, Silke, Dries, Sam, Louise, Stien, Robbe, Casper en Juliette mochten zich eerst eens goed laten gaan en dansten op het lied „IK BEN LEKKER STOUT‟!

Ik wil niet meer, ik wil niet meer, Ik wil geen handjes geven. Ik wil niet zeggen elke keer: jawel mevrouw, jawel meneer! Neen, nooit meer van mijn leven. Ik hou mijn handen op mijn rug. En ik zeg lekker niets terug! Ik wil geen vieze havermout, Ik wil geen tandjes poetsen! Ik wil liever knoeien met het zout. Ik wil niet aardig zijn maar stout En van de leuning roetsjen. En schipbreuk spelen in de tuin. En ik wil spugen op het zeil. Ik ben lekker stout! Ik ben lekker stout!

Toch hadden we daarna enkele bedenkingen!!! Dries: Ik ben lekker stout, ik ben lekker stout! Dat mag wel eens, maar zeker niet altijd!

Silke: Neen hoor, want goede manieren hebben maken van ons voorname kinderen!

Rhune: Beleefdheid en vriendelijkheid kost niets. Dat is gratis. Daar hoef je niet voor te betalen!

Ben: Goede manieren laten zien dat je om anderen geeft. Anderen zijn dan graag bij jou!


Robbe: Spreken met twee woorden, daâ€&#x;s pas gemakkelijk. Luister maar! Ja mama. Ja juf. Graag papa. Graag oma.

Juliette: Alstublieft, dank je wel, graag gedaan, ik zal je helpen! Dat zijn pas manieren!

Louise: En zorg dragen voor je eigen spullen en voor de spullen van anderen. Dat is pas knap!

Stien en Casper:

GOEDE MANIEREN DAT ZIJN WOORDEN EN DADEN DIE LATEN ZIEN DAT JE OM ANDEREN GEEFT!!! Proficiat aan de gevierden: Dries, Silke, Rhune, Ben, Robbe, Juliette, Louise, Stien en Casper! Vanwege Juf Kaat


In de maand januari deed Gavertje Vier weer mee aan de Damiaanactie. Eerst konden de leerlingen de film van de Damiaanactie „Reuzen van Nicaragua‟ bekijken. Daarna werden opnieuw de Damiaanstiftjes verkocht.. De verkoop leverde de mooie som van 2500 euro op! Hiermee kunnen 62 mensen die lijden aan lepra of tbc worden genezen! Een dikke proficiat voor de leerlingen die hun beste beentje hebben voorgezet om stiftjes te verkopen en een welgemeend woord van dank voor allen die stiftjes hebben gekocht.

WENS VOOR HET ZESDE LEERJAAR

De leerkrachten levensbeschouwelijke vakken.

De laatste dag Hij is voorbij Nog één grote lach Voor iedereen van mij Het Het Het Het

is nu klaar is voorbij afscheid is nu daar is echt voorbij

Ik bedank jullie voor de leuke tijd Juf Karen Leerkracht RKG


EERSTE COMMUNIE

WIJ ZIJN VRIENDJES VAN JEZUS! Strooi om je heen Kleurenbloempjes van vreugde , takjes van liefde, blaadjes geduld Door aan eenieder zo’n ruikertje te geven wordt ook jouw leven gevuld met blijdschap gevuld. Dankbare herinnering aan de eerste communie 1 mei 2013

Op 1 mei 2013 deden 29 leerlingen hun Eerste Communie.

Hartelijk gefeliciteerd met jullie Eerste Communie Vanwege juf Karen


ij delen lief en leed

Wij zijn blij met de komst van: Lise (° 18.12.2012) Zusje van Jens Van Gysel (L2B).

Stella (° 24.12.2012)

Léon (° 26.12.2012)

Senn (° 28.12.2012)

Kleindochtertje van Vic Van Peteghem (oud-leerkracht).

Kleinzoontje van Monique Seghers (schoonmaakster).

Kleinzoontje van Claire Noens (schoonmaakster op pensioen).

Heleen (° 04.01.2013) Zusje van Ben Vlassenbroeck (G4A).

Joren (° 06.01.2013) Zoontje van Rutger Wuyts (oud-leerling) en Jerie Van Poucke. Kleinzoontje van Hilde Rimbaut (directeur).

Thijs (° 21.01.2013)

Mac (° 24.03.2013)

Eline (° 08.04.2013)

Kleinzoontje van Karen De Meyer (leerkracht godsdienst).

Kleinzoontje van Lutgard Nicque (schoonmaakster).

Dochtertje van Frederik Vanhuffel (ICT-coördinator) en Joëlle Dhondt.

Dorien (° 16.04.2013) Zusje van Emily Buysrogge (L3B).




Theo (° 23.04.2013) Zoontje van Dorien Ghyssaert (oud-lkr., werkt nu in De Droomballon) en Patrick De Batselier, broertje van Luci.

Matheo (° 30.04.2013) Zoontje van Dorien Dhaen (interimleerkracht in L2) en Koen Jacobs.

Lily (° 07.05.2013)

Lani (° 10.05.2013)

Zusje van Lauren (L3C) en Rhune (L1B) Spincemaille en Noah Annaert (G2B).

Zusje van Yara Ferket (G1).

Ella (° 21.05.2013)

Anna (° 30.05.2013)

Zusje van Wout Van den Broeck (G1).

Zusje van Alexandra (L4B) en Laura (L2B) Catoir.

Bass (° 02.06.2013) Broertje van Bo Vriesacker (G4C).

Gefeliciteerd met jullie huwelijk: 

Frederik en Joëlle (18.08.2012) Frederik Vanhuffel = ICT-coördinator.

Jeroen en Eline (10.05.2013) Ouders van Viktor (G2A) en Lena Dhollander.

Anuschka en Johan (29.07.2013) Ouders van Silke (G2A), Lennert (L1B) en Chloë (L3C) Huygh.


Onze oprechte deelneming

 Maria De Meulenaere (° 30.11.1935 - † 30.12.2012) Groottante van Mickey (L6A) en Nico (L4A) De Cock.

 Marcel Michiels (° 12.02.1928 - † 13.01.2013) Grootvader van Wim van Laere (leerkracht) en overgrootvader van Casper (L3A) en Vic (G3B).

 Roger Dehandschutter (° 29.06.1922 - † 27.01.2013) Vader van Lieven Dehandschutter (burgemeester Sint-Niklaas).

 Etienne Troch (° 13.07.1942 - † 29.01.2013) Grootvader van Seppe (L1B), Elsie (L3B) en Damy (L5B) Troch.

 Bertha Torfs (° 27.07.1914 - † 15.03.2013) Overgrootmoeder van Emily Van Steelant (L5B).

 Amanda Bogaert (° 14.02.1920 - † 23.03.2013) Grootmoeder van Ellen Van Landeghem (leerkracht). Overgrootmoeder van Maarten (oud-leerling) en Robin (L4C) Sanders. Grootmoeder van Nele Laureys (leerkracht). Overgrootmoeder van Lien (G2B) en Tess Martens. Grootmoeder van Geertrui Stevens (leerkracht). Overgrootmoeder van Lander (oud-leerling), Roos (L2B) en Suzanne Ryckaert.

 Karel De Meester (° 10.08.1940 - † 17.04.2013) Grootvader van Fiona De Smet (L1B).

 Frans Vande Velde (° 05.02.1918 - † 26.04.2013) Grootvader van Kris De Rybel, echtgenote van Hans Burm (leerkracht). Overgrootvader van Josse en Antje Burm (oud-leerlingen).

 Anna Ruymbeeck (° 26.10.1922 - † 27.04.2013) Overgrootmoeder van Nando (oud-leerling) en Zoé (L3B) Geerinck.

 Mine Spaenhoven (° 19.10.1926 - † 11.05.2013) Grootmoeder van Louis, Laura en Ward (oud-leerlingen) en Elena (L6A) Goossens.

 Liliane Van der Gucht (° 18.09.1952 - † 23.05.2013) Moeder van Cindy Braem (voormalig bestuurslid ouderraad). Grootmoeder van Dylano De Roose (G4C).

 Karlo Strybol (° 10.04.1946 - † 04.06.2013) Grootvader van Femke (L4B) en Kimberley (L3B) Strybol.


Het schoolteam van

wenst je een fijne vakantie!

Schoolkrant juni 2013 finaal  

Dit is de zomereditie van het schoolkrantje van de Stedelijke Basisschool 'Gavertje Vier' te Belsele van schooljaar 2012-2013