Page 1

Schooljaar: 2017-2018 Overzicht schoolkosten Kosteloos Kosten die gepaard gaan met het bereiken van de eindtermen en het nastreven van de ontwikkelingsdoelen Hiervoor mogen geen kosten aan ouders doorgerekend worden. Om scholen en ouders duidelijkheid te verschaffen werd een lijst samengesteld van wat een basisschool gratis ter beschikking moet stellen van de leerlingen. Deze lijst vindt u terug in de afsprakennota. Verplichte kosten 1) Kosten die vallen onder de scherpe maximumfactuur = maximum bijdrageregeling ouders Activiteiten tijdens de schooltijd die niet noodzakelijk zijn voor het behalen van eindtermen of ontwikkelingsdoelen.

Kleuteronderwijs

Lager onderwijs

â‚Ź 45,00

â‚Ź 85,00

Materialen die niet noodzakelijk zijn maar wel een meerwaarde zijn voor het behalen van de eindtermen of ontwikkelingsdoelen, maar die de school toch verplicht om aan te kopen en waarvoor de ouders de kostprijs niet zelf kunnen bepalen. Ter informatie: Schoolzwemmen zesde leerjaar Schoolzwemmen + busvervoer andere leerjaren G4 - L5 Inkomgeld leeruitstappen + busvervoer Toneelvoorstelling + busvervoer Sportdag op school en/of op verplaatsing + busvervoer Kookactiviteit Kinderanimatie Culturele activiteit Zwemmuts eerste leerjaar Zwembrevetten Workshops + natuurvorming kinderen

gratis (behalen ET) inbegrepen inbegrepen inbegrepen inbegrepen inbegrepen inbegrepen inbegrepen inbegrepen (1x) inbegrepen inbegrepen


Kleuteronderwijs 2) Andere verplichte kosten Turn-T-shirt met logo van de school Twee exemplaren gratis (= betaald door ouderraad), bij verlies of vanaf 3de exemplaar betalend.

gratis - € 5/stuk

Zwemmuts - één exemplaar gratis (ruilmogelijkheid is voorzien) Eén exemplaar gratis, bij verlies of vanaf 2de exemplaar betalend. 3) Kosten die vallen onder de minder scherpe maximumfactuur (165 euro om de 2 schooljaren voor de derde graad) Meerdaagse uitstappen buiten de schooluren vallen niet onder de minder scherpe maximumfactuur. Zeeklas in het vijfde enzesde leerjaar. De bijdrage van de ouders wordt gespreid gedurende 2 schooljaren. Meer informatie, ook over tegemoetkomingen, vindt u in de afsprakennota.

Lager onderwijs

gratis -

-

€ 2,00/stuk

€ 165

Niet-verplichte kosten 2) Kosten die vallen onder de dienstverlening van de school Diensten aangeboden door de school waar ouders vrijwillig gebruik van kunnen maken. Je hoeft je als ouder niet verplicht te voelen deze zaken aan te kopen. Rubriek 1: materialen Tijdschriften (per jaar) – Wij raden deze tijdschriften niet aan. € 18,00 - € 40,00 € 18,00 - € 50,00 Nieuwjaarsbrieven (per stuk) € 0,60 € 0,60 Online bestelling foto’s (individueel/klassikaal) niet verplicht variabel variabel Vakantieblaadjes en vakantieboeken (per stuk) – Wij raden deze tijdschriften niet aan. € 7,50 - € 10,00 € 7,50 - € 15,00 Rubriek 2: opvang Middagtoezicht (per middag) Studiebegeleiding (per beurt van een half uur) Voor- en naschoolse opvang (per beurt van een half uur) – facturatie BKO De Sprinkhaan Bredeschoolopvang Multimove (16.00u - 17.00u) (per beginnend half uur)

€ 0,60 € 1,00 -

€ 0,60 € 1,00 € 1,00 € 1,00


Rubriek 3: eten en drinken Water (altijd gratis) Soep (alleen ’s middags van herfstvakantie tot krokusvakantie) Smoskaart (zomerperiode voor vier broodjes smos, enkel op maandag)

gratis € 0,50

gratis € 7 / soepkaart € 8,80 / smoskaart

Wijze van betalen De schoolrekeningen worden overzichtelijk aangeboden. We verwachten dat die rekening op tijd en volledig wordt betaald. Dat betekent 7 dagen na ontvangst. We geven de voorkeur aan betaling via overschrijving, maar cash betalen kan ook (na afspraak vooraf) op het secretariaat van de school. Voor de (minder) scherpe maximumfactuur werken we met een gespreide betaling in drie schijven.

Bij wie kan u terecht in geval van betalingsmoeilijkheden? Indien u problemen heeft met het betalen van de schoolrekening, dan neemt u contact op met: - de directie - de secretariaatsmedewerker - de klasleerkracht of de zorgleerkracht We maken dan afspraken over een aangepast betalingswijze. We verzekeren een discrete behandeling van uw vraag. Indien we vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft zonder dat hiervoor een aanleiding is, dan zal de school verdere stappen ondernemen. Uiteraard zoeken we eerst naar een oplossing in overleg. Indien we die niet vinden, dan versturen we de onbetaalde facturen naar de stad Sint-Niklaas, waardoor een vaste procedure ingang wordt gezet. Vanaf dat moment kan €20 per factuur worden aangerekend op het verschuldigde bedrag. Aanslepende dossiers worden overgemaakt.


Spreiding van de schoolrekeningen Voor de kleuterschool Bijdrage scherpe maxfactuur

Bijdrage niet-scherpe maxfactuur

Materialen en drankjes

Middagtoezicht

Soep

Juli

Buitenschoolse opvang (aparte factuur) X

Aug Sep Okt

€ 20,00

Nov

X X

X

X

X

Dec Jan Feb

X

x

€ 10,00

Maa Apr

€ 15,00

X

Mei

X

X

Jun

X

X

Totaal

€ 45,00

x


Voor de lagere school

Bijdrage scherpe maxfactuur

Bijdrage niet-scherpe max.factuur (L4 + L5)

Materialen

Middagtoezicht, studie en multimove

Soep (winter)

Juli

Buitenschoolse opvang (aparte factuur) X

Aug Sep Okt

€ 40,00

X

Nov Dec

X

X

x

Schijf 2 € 25,00

X

Mei Juni Totaal

X € 20,00

Maa Apr

X

Schijf 1

Jan Feb

X

€schijf 3 € 85,00

€ 165

X

X

X

X

x


Welke voordelen biedt de kansenpas? Houders van een kansenpas kunnen korting krijgen. U kan een kansenpas aanvragen in het Welzijnshuis (indien u voldoet aan de voorwaarden). De school kan u hierbij ook helpen. Daarom vragen wij u in september om de kansenpassen of de klevers van het ziekenfonds van uw kinderen te bezorgen.

Indien u bij de mutualiteit over verhoogde tegemoetkoming beschikt (dat ziet u aan het feit dat het cijfer op een 1 eindigt), dan voldoet u aan de voorwaarden voor een kansenpas. Wie een kansenpas heeft, krijgt 50% korting op alle vormen van voor- en naschoolse opvang, middagtoezicht en multimove.

Schoolpremie, schooltoelage en andere tussenkomsten Uw kind heeft recht op kinderbijslag. Het kinderbijslagfonds betaalt automatisch in de maand augustus de schoolpremie uit. Het bedrag hangt af van de leeftijd die het kind bereikt in de loop van het kalenderjaar en het feit of het kind recht heeft op een sociale toeslag. In 2014 bedroeg de jaarlijks schoolpremie: Leeftijdscategorie Kinderen van 0 – 5 jaar Kinderen van 6 – 11 jaar Kinderen van 12 – 17 jaar Kinderen van 18 – 24 jaar

Kinderen zonder toeslag € 20,00 € 43,00 € 60,00 € 80,00

Kinderen met toeslag € 27,60 € 58,59 € 82,02 € 110,42


U kan ook recht hebben op een schooltoelage van de Vlaamse overheid. U kan hieromtrent meer uitleg en hulp vragen op de school van uw kind. U kan ook bij het CLB van uw school terecht voor hulp bij het invullen van de schooltoelage. Ook het welzijnshuis in Sint-Niklaas (Abingdonstraat 99) biedt ondersteuning bij het aanvragen van uw schooltoelage. Voor schooljaar 2015-2016 ging het over de volgende bedragen: Kleuteronderwijs Vast bedrag Lager onderwijs Minimumtoelage Volledige toelage

104,86 euro 157,29 euro

Uitzonderlijke toelage

209,73 euro

93,21 euro

Meer info: http://onderwijs.vlaanderen.be/schooltoelagen-en-studietoelagen Ook de meeste ziekenfondsen voorzien tussenkomst bij meerdaagse uitstappen van klassen. Vraag dit zeker na bij uw ziekenfonds.

Schoolkosten gavertje 4  

Schooljaar 2016-2017

Schoolkosten gavertje 4  

Schooljaar 2016-2017

Advertisement