Issuu on Google+

Afsprakennota Editie 2016


2/56


Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 - Onze school Adres, contact, schoolbestuur, directie, secretariaat, schoolstructuur, zorgteam, klassenraad, website, …

HOOFDSTUK 2 - Pedagogisch project Beginsituatie, schoolvisie, doelstellingen, samenstelling van de klassen, …

HOOFDSTUK 3 - Participanten Leerlingenraad, ouderraad, ouderbetrokkenheid, discriminatie, OVSG, onderwijsinspectie, vrijwilligers,…

schoolraad, CLB,

Welzijnshuis,

meldpunt

HOOFDSTUK 4 - Algemene afspraken Inschrijvingen, levensbeschouwing, leerplicht en toelatingsvoorwaarden, schoolveranderen, …

HOOFDSTUK 5 - Organisatorische afspraken Schooluren, studie, afwezigheden, sluiten toegang, buitenschoolse opvang, …

HOOFDSTUK 6 - School en maatschappij Milieu, verkeer, rijen, gezondheid, sport, zwemmen, verjaardagen, …

HOOFDSTUK 7 - Schoolbegeleiding Leefregels, belonen en straffen, algemene afspraken, zorg, pesten op school, therapie, huistaken, …

HOOFDSTUK 8 - Communicatie Weg-en-weermap, schoolagenda, rapport, infoavonden, oudercontacten, website, Gimme,…

HOOFDSTUK 9 - Financieel luik Onkosten, facturen, maximumfactuur, fiscale attesten, schoolpremie, schooltoelage, kansenpas, ...

HOOFDSTUK 10 - Veiligheid en orde Uiterlijk, kledij, persoonlijk schoolverzekering, ...

materiaal,

verkeersveiligheid,

toegankelijkheid,

huisdieren,

NUTTIGE CONTACTGEGEVENS

3/56


1 ONZE SCHOOL

1.1

Adres Gavertje Vier Stedelijke Basisschool Belsele Gavermolenstraat 83 9111 Belsele Tel.: 03/778.39.00 Fax.: 03/772.69.28 E-mail: gavertjevier@sint-niklaas.be

1.2

Schoolbestuur of inrichtende macht Stadsbestuur van Sint-Niklaas Schepen van stedelijk basisonderwijs Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Schepen van stedelijk basisonderwijs: Marijke HENNE Diensthoofd onderwijs: Veerle VERMEULEN

1.3

Scholengemeenschap De school behoort tot de scholengemeenschap STEDELIJK BASISONDERWIJS SINT-NIKLAAS Zij bestaat uit onze school en De Droomballon, de stedelijke basisschool te Nieuwkerken. Ons net behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijs. Coördinerend directeur: LUDWIG DE MEYER E-mail: ludwig.demeyer@sint-niklaas.be

1.4

Directie Hilde RIMBAUT Tel.: 03/778.39.00 Privé: 0492/58.57.21 (voor dringende zaken) E-mail: hilde.rimbaut@sint-niklaas.be

1.5

Beleidsmedewerker Bij eventuele afwezigheid van de directeur neemt u via de school contact op met Nele MERCKX, beleidsmedewerker. Tel.: 03/778.39.03 E-mail: nele.merckx@sint-niklaas.be

1.6

Secretariaat Tel.: 03/778.39.02 Veerle TILLIE  o.a. boekhouding, bestellingen, schoolrekeningen leerlingen, fiscale attesten,… E-mail: veerle.tillie@sint-niklaas.be Veerle BUYTAERT  o.a. verzekeringen bij schoolongeval, administratie scholengemeenschap E-mail: veerle.buytaert@sint-niklaas.be

4/56


Candi D’HULSTER  o.a. personeelsadministratie scholengemeenschap E-mail : candi.dhulster@sint-niklaas.be Annelise CREVE  ondersteuning secretariaat E-mail: annelise.creve@sint-niklaas.be Betty VAN GOETHEM  ondersteuning secretariat E-mail: betty.vangoethem@sint-niklaas.be 1.7

Zorgteam Eveline VERBRAECKEN Mireille MAES Eveline VERBRAECKEN Kristel DE RUYSSCHER Wendy WIELANDT

zorgcoördinator SG zorgleerkracht KL zorgleerkracht KL zorgleerkracht L zorgleerkracht L

eveline.verbraecken@sint-niklaas.be mireille.maes@sint-niklaas.be eveline.verbraecken@sint-niklaas.be kristel.deruysscher@sint-niklaas.be wendy.wielandt@sint-niklaas.be

Wanneer u iemand van het zorgteam wil contacteren, kan dat telefonisch op het nummer 03/778.39.00 of via mail. 1.8

Media en contact Onze school heeft een eigen website www.gavertjevier.be. en een ledengroep op www.facebook.com. We publiceren geen foto’s zonder uw toestemming. Op deze website vindt u o.a. de schoolkalender, de afsprakennota en het schoolreglement, informatie over de inschrijvingsperioden, de bijdrageregeling en alle praktische zaken die u dient te weten. De facebook-groep dient om mensen samen te brengen en om foto's en filmpjes van uw kinderen aan jullie te laten zien. Als ouder is het fijn, zo denken wij toch, om het klasgebeuren mee te kunnen volgen. Deze FB-groep heeft een aantal spelregels. Deze staan duidelijk vermeld op de pagina. Gimme - geen papieren communicatie! Via de website log je in voor Gimme. Via dit kanaal ontvang je alle nieuwsbrieven, oproepen, mededelingen. Ga naar www.gavertjevier.be en klik op ‘GIMME’. Volg het instructiefilmpje en kies tenminste:  ALGEMEEN – nieuws voor iedereen, nieuws van de directie  GROEP…. (kleuter) en/of KLAS….. (lager) waarin uw kind(eren) zit(ten)  indien gewenst: informatie van de ouderraad Elke klastitularis heeft een eigen e-mailadres op school: voornaam.naam@sint-niklaas.be. Dit adres mag niet gebruikt worden om ziekteattesten of verklaringen door te mailen. Deze meldingen zijn niet rechtsgeldig. Het e-mailadres kan wel gebruikt worden om de communicatie te versoepelen. De ICT-coördinator, Frederik VANHUFFEL is tevens de webmaster. Tel.: 03/778.39.05 E-mail: frederik.vanhuffel@sint-niklaas.be.

5/56


2 PEDAGOGISCH PROJECT

2.1

2.2

Beginsituatie

De school staat open voor alle leerplichtige kinderen die binnen haar doelgroep vallen. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de kinderen op basis van afkomst, levensbeschouwing, filosofische of politieke overtuigingen. De school spant zich in om een geest van verdraagzaamheid te creëren. Het schoolbestuur volgt de eisen van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, departement Onderwijs, inzake ontwikkelingsdoelen, eindtermen en de regelgeving op het gebruik van de onderwijstijd. De school volgt de leerplannen van OVSG, het Onderwijssecretariaat van de Vlaamse Steden en Gemeenten. Een naam met een visie.

In 2002 kozen we een nieuwe naam voor de Stedelijke Basisschool Belsele: Gavertje Vier! Op het eerste zicht is het een leuke woordspeling als u weet dat we in de Gavermolenstraat gevestigd zijn en dat er vroeger op de plaats waar de school werd gebouwd een windmolen stond met de naam: ‘De Gavermolen’. Tevens ligt onze school net naast de sporthal ‘De Klavers’. Uiteraard doet de naam ook denken aan een ‘klavertje vier’, een geluksbrenger die u maar zelden vindt. Dat is waar onze school naar streeft! Een plek waar iedereen origineel en uniek is en een plek waar iedereen gelukkig is. 2.3

Pedagogisch-didactische organisatie De school organiseert zich in een jaarklassensysteem dat flexibel toegepast wordt, zodat klasoverschrijdende activiteiten en werken met anders samengestelde groepen mogelijk zijn. In die organisatie zal aandacht gegeven worden aan de organisatie van de zorgbreedte. De school houdt rekening met de actuele ontwikkelingen in pedagogiek en didactiek bij de keuze van modellen en methodes. De concrete uitwerking wordt uitgeschreven in het schoolwerkplan.

2.4

Doelstellingen Het pedagogisch project houdt voor de personeelsleden de verbintenis in om zich actief in te zetten voor de realisatie en de navolging ervan. De personeelsleden werken mee aan een dynamische visie op onderwijs en maatschappij. Zij werken aan hun kindbetrokkenheid, groep- of klasbetrokkenheid, team- en schoolbetrokkenheid. De school geeft, overeenkomstig haar aanwending van de onderwijstijd, evenredige aandacht aan al de leergebieden en integreert daarin het leren leren, de sociale en de ICT-vaardigheden. Er wordt gestreefd naar een optimale ontwikkeling voor ieder kind: - onderwijs dat rekening houdt met de leefwereld van het kind - een leeraanbod dat voorziet in differentiatie, verdieping en parallelle strategieën, bv. werken in niveaugroepen, aanbieden van remediëringsmateriaal, enz. - aandacht voor nieuwe technologieën, onder andere met de bedoeling alle kinderen de kans te geven om met nieuwe media om te gaan - openheid door inkijk, inzicht en inspraak, en dit voor en met alle onderwijsparticipanten

6/56


2.5 2.5.1

Onze visie op basisonderwijs in het pedagogisch project Samenhang - Een leergebied- of vakkengesplitste benadering van de realiteit is niet aan te bevelen. Kinderen beleven en ervaren de realiteit immers niet in vakjes. - De school moet ervoor zorgen leersituaties te creĂŤren die voor de kinderen herkenbaar zijn. De kinderen moeten de centrale plaats innemen. Kinderen dienen zich op de eerste plaats veilig en goed te voelen op de basisschool. - De doelstellingen van het basisonderwijs hebben niet enkel betrekking op kennis opdoen. Ook het verwerven van inzichten, vaardigheden en attitudes met betrekking tot verschillende werkelijkheidsgebieden zijn belangrijke doelstellingen. - Daarnaast dienen 'leren leren', 'probleemoplossend denken' en 'sociale vaardigheden' door de basisschool heen in verschillende leergebieden aandacht te krijgen.

2.5.2

Totale persoonlijkheidsontwikkeling - Alle aspecten van de persoonlijkheid dienen, via de aangeboden vorming, in hun ontwikkeling te worden gestimuleerd en dit op evenwichtige wijze. - Aandacht voor de totale persoonlijkheidsvorming houdt in dat het schoolteam zich beraadt over een evenwichtig vormingsaanbod en een evenwichtige activiteitenplanning. - De school houdt in haar aanbod niet alleen rekening met de verschillende ontwikkelingsterreinen, maar ook met de verschillen in persoonlijkheidsontwikkeling. - Aandacht voor de totale persoonlijkheidsontwikkeling impliceert daarom een gerichtheid op individualiserend handelingsgericht onderwijs.

2.5.3

Zorg - Een goede interactie tussen kind en leraar, die ook rekening houdt met de thuissituatie, is noodzakelijk om tot succesvolle oplossingen te komen. - Zorgbreedte heeft te maken met de aandacht die de school aan kinderen wil geven, met de wijze waarop ze omgaat met verschillen tussen kinderen. - Soepele overgangen van kleuterniveau naar lager onderwijs en tussen leeftijdsgroepen dienen te worden gecreĂŤerd. Doorbreken van het traditionele leerstofjaarklassensysteem in de lagere school is mogelijk. - De schoolteamleden trachten hun onderwijs af te stemmen op de mogelijkheden van de individuele kinderen die ze op school begeleiden. - Dit impliceert dat de school aan een aantal organisatorische voorwaarden voldoet: overlegmogelijkheid, flexibele klasorganisatie, ... Daarnaast moeten de leraren de attitude hebben om met elkaar over hun onderwijspraktijk te overleggen, systematisch te reflecteren op de eigen praktijk, de ouders bij het schoolgebeuren te betrekken en open te staan voor nieuwe inhoudelijke vormen van onderwijsondersteuning en -remediĂŤring.

7/56


- Zorgen dat kinderen zich goed en geaccepteerd voelen op school, er functioneren en er plezier beleven, behoort tot de essentie van zorgverbreding. - Een school die werkt aan zorgverbreding, zal differentiatievormen inbouwen met het oog op het ondersteunen van elk kind in zijn ontwikkelingsmogelijkheden.

8/56

2.5.4

Actief leren - Actief leren is dus voor het kind een productief proces. Het is leren dat van het kind zelf uitgaat en door het kind spontaan als betekenisvol wordt ervaren. Het kind heeft belang bij wat het doet en gaat daarom volledig op in het anticiperen en oplossen van problemen. - De sociale interactie tussen leraar en leerling en tussen leerlingen onderling is een essentieel onderdeel van dit interactief proces. - Om actief leren op school te stimuleren, dienen realistische en betekenisvolle probleemsituaties (contexten) binnen de leersituatie te worden gecreĂŤerd. - Bij actief leren ligt de klemtoon eerder op het verwerken van, dan op de hoeveelheid aan leerinhouden. Kennis en inzicht zijn in die mate belangrijk dat zij gekoppeld kunnen worden aan denkhandelingen en strategische vaardigheden. Hierdoor worden ze voor het kind hanteerbaar binnen probleemsituaties en worden ze hefbomen voor actief leren en ontwikkeling.

2.5.5

Continue ontwikkelingslijn - Het aangeboden onderwijs wordt zowel naar moeilijkheidsgraad als naar inhoud afgestemd op de ontwikkelingsmogelijkheden en -behoeften van de leerlingen. - Aandacht voor 'continuĂŻteit' binnen onderwijs betekent ook dat men de drempels tussen de verschillende fasen van de schoolloopbaan, tussen leergebieden (zie samenhang), tussen thuis- en schoolervaringen van de leerlingen, zo laag mogelijk maakt. - De begeleiders van het kind doorheen de basisschool moeten deze continuĂŻteit nastreven. Voor de schoolteamleden betekent dit gelijkgerichtheid, stimuleren van een doorlopende leer- en ontwikkelingslijn, afspraken maken en nakomen.


2.6

De samenstelling van de klassen Door allerlei omstandigheden kan het nodig zijn om nieuwe klasgroepen samen te stellen. De directeur bepaalt autonoom de indeling in groepen, maar steeds na overleg met de betrokken leerkrachten, en rekening houdend met de diversiteit en achtergrond van de leerlingen. Deze klassamenstelling is een hele klus voor de leerkrachten, maar het belang ervan is veel te groot om hier licht over te gaan.

De klasgroepen worden samengesteld, rekening houdend met tal van factoren: - verhouding jongens/meisjes in evenredigheid - mogelijkheden, beperkingen en talenten van de leerlingen - verdeling van kinderen met ontwikkelings- en/of leerstoornissen - kinderen met gedragsproblematiek - keuze levensbeschouwing - kinderen met specifieke noden, bv. GON-begeleiding - vriendjes die werden gekozen door het kind

Wat heeft geen zin? Het heeft geen zin om de directeur te komen vragen of uw kind bij leerkracht X of leerkracht Y mag zitten, of bij vriendje A of B. We vinden het belangrijk dat de kinderen met alle persoonlijkheden en verschillende types mensen in contact kunnen komen. Ook dat is leren.

9/56


3 PARTICIPANTEN

3.1

Leerlingenraad De leerlingenraad bestaat uit een groep van klasverantwoordelijken. Deze worden bij de start van elk schooljaar gekozen door de leerlingen zelf. Deze raad komt bijeen als de nood zich voordoet. Via een systeem van de rode klasbrief kunnen de klasverantwoordelijken door de directeur worden uitgenodigd. Of omgekeerd, de leerlingen nodigen de directeur uit. Telkens wordt er één thema besproken bv. het schoolfeest, de speelplaatswerking, …

3.2

Klassenraad De klassenraad is een team van personeelsleden (eventueel aangevuld met externe deskundigen) dat onder leiding van de directeur of zijn afgevaardigde samen de verantwoordelijkheid draagt voor de begeleiding van en het onderwijs aan een bepaalde leerlingengroep of een individuele leerling.

3.3

Ouderraad De ouderraad is een gemotiveerde groep actieve en enthousiaste ouders van kinderen op Gavertje Vier die op vrijwillige basis, samen met het schoolteam en de directie, werkt aan de realisatie van verschillende schoolprojecten. De ouderraad staat open voor alle ouders en zoekt zoals elk jaar enthousiaste en dynamische ouders. De belangrijkste doelstelling van de ouderraad is het schoolleven van de kinderen zo aangenaam mogelijk te maken op school, door allerlei activiteiten te organiseren en middelen ter beschikking te stellen. De ouderraad houdt 3 keer per jaar een vergadering waarop van gedachten wordt gewisseld over alles wat (on)rechtstreeks verband houdt met de school en/of de kinderen en waar activiteiten voorbereid worden waarvan de opbrengst ten goede komt van onze kinderen. Deze vergadering staat open voor alle ouders. Zorg dat u erbij bent. De vergaderdata worden kenbaar gemaakt via de schoolkalender en de website. Een voorstelling van het ouderraadbestuur:

Van links naar rechts:  Katrien Onghena, penningmeester, mama van Laura en Alexandra  Els Meerschaert, voorzitter, mama van Charlotte en Elisabeth  Joost Engelaar, ondervoorzitter, papa van Lore en Stien  Brenda Colman, bestuurslid, mama van Alies  Vanessa Van Bogaert, bestuurslid, mama van Félice en Axelle

Het bestuur van de ouderraad kunt u bereiken via ouderraadgavertje4@gmail.com of door een brief mee te geven aan uw kind.

10/56


3.4 3.4.1

Ouderbetrokkenheid Informeren en communiceren Het (digitale) weg-en-weer-briefje bij de kleuters en de agenda voor de lagere schoolleerling vormen bij uitstek het contactmiddel tussen de school en thuis. Bovendien probeert de school via infoavonden, de website (Gimme), de ouderraad en occasionele contacten de band tussen ouders en school te bevorderen. Op vooraf vastgelegde momenten nodigt de school de ouders ook uit voor meer formele oudercontacten die als doel hebben de schoolvorderingen, maar ook het welbevinden, de betrokkenheid en de sociaal-emotionele toestand van uw kind te bespreken. Raadpleeg hiervoor de schoolkalender. Beide ouders oefenen volledig en afzonderlijk het ouderlijk gezag uit over hun kind(eren) wat betreft schoolse aangelegenheden. Beide ouders ontvangen dan ook alle informatie van de school en hebben recht op informatie en inspraak over zaken die hun kind aanbelangen.

3.4.2

Gescheiden ouders In het geval dat de ouders niet meer samenleven, stuurt de school volgende informatie op aan de ouder die het hoederecht niet heeft: - rapport - uitnodiging overleg - uitnodiging oudercontact - andere uitnodigingen (bv. schoolfeest) U dient daarvoor wel spontaan dit tweede adres schriftelijk aan het schoolsecretariaat te bezorgen en zich aan te melden via Gimme. Alleen als de ouder kan aantonen dat de andere ouder ontzet is uit zijn ouderlijke macht, zal de school niets meer doorgeven. We vragen, in de mate van het mogelijke, dat beide ouders op hetzelfde oudercontact aanwezig zijn, om eenduidige info aan beide ouders te kunnen geven en hen de mogelijkheid te bieden om een gezamenlijk standpunt in te nemen.

3.4.3

Helpende handen Niet enkel via de ouderraad, maar ook door de handen uit de mouwen te steken op andere gelegenheden kunt u de school helpen. Bijvoorbeeld door leerlingen te begeleiden bij het lezen in groepjes, het occasioneel vervoer van kinderen, het timmeren van een didactisch voorwerp, het komen demonstreren van een beroep of sport,‌ U kunt ons op tal van manieren helpen. De deur staat open. U hoeft enkel een signaal te geven als deze vraag om hulp uw richting uitkomt.

11/56


3.5

Schoolraad De schoolraad heeft advies- en overlegbevoegdheid over een groot aantal onderwijsaangelegenheden. Ze wordt om de vier jaar verkozen en vergadert minimaal driemaal per jaar. Dit gebeurt in overleg met het schoolbestuur. Deze raad bestaat uit vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap, personeel en ouders. De voorzitter bepaalt de agendapunten. De leden kunnen uiterlijk 10 kalenderdagen voor de vergadering een schriftelijke vraag stellen om een onderwerp aan de agenda toe te voegen. Meestal vergadert de schoolraad samen met de schoolraad van De Droomballon.

3.6

CLB (centrum voor leerlingenbegeleiding) Het schoolbestuur heeft een beleidscontract afgesloten met het Vrij CLB Waas en Dender, afdeling Basisonderwijs, Ankerstraat 63 9100 Sint-Niklaas Tel.: 03/780.66.04 sint-niklaas.basis@vclbwaasdender.be: voor alle vragen en meldingen www.vclbwaasdender.be: voor alle info rond weigeren, recht op inzage dossier e.d. Leden van het multidisciplinair team:  Dominique Cools, schoolarts dcools@vclbwaasdender.be  Karen Dierickx, kleuters groep 1-2-3 kdierickx@vclbwaasdender.be  Anke Muyldermans, kleuters groep 4 ilampers@vclbwaasdender.be  Marthe Koek, lager  schoolse moeilijkheden mkoek@vclbwaasdender.be  Mieke Willems, lager  schoolse moeilijkheden mwillems@vclbwaasdender.be  Gwen Quasten, lager  gedrag, thuissituatie, spijbel gquasten@vclbwaasdender.be Het CLB heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen nu en in de toekomst. Hierdoor wordt bij de leerlingen de basis gelegd van alle leren zodat zij door hun schoolloopbaan heen de competenties kunnen verwerven en versterken die de grondslag vormen voor een actuele en voortdurende ontwikkeling en maatschappelijke participatie. Het CLB maakt zijn werking bekend aan de leerlingen en hun ouders. Het CLB werkt vraaggestuurd vanuit de leerlingen, de ouders en de scholen, behalve voor de begeleiding die verplicht is. Ouders kunnen de individuele begeleiding van hun kind door het CLB op elk ogenblik weigeren. De ouders dienen dit schriftelijk te melden.

12/56


3.6.1

CLB-tussenkomsten De begeleiding van de leerlingen door het CLB situeert zich op volgende domeinen:  het leren en studeren  de onderwijsloopbaan  de preventieve gezondheidszorg  het psychisch en sociaal functioneren Het wettelijk verplicht medisch onderzoek wordt gedaan door dokter Dominique Cools. Het medisch team is bereikbaar via de school of op het volgend telefoonnummer: 03/780.66.30. De ouders hebben het recht zich te verzetten tegen vermelde arts. In dit geval dienen zij binnen de vijftien dagen na de kennisgeving schriftelijk (d.m.v. een aangetekende brief of tegen afgifte van een ontvangstbewijs) hun verzet bij de gemandateerde van de bovenvermelde equipe medisch schooltoezicht in te dienen. De dag van kennisgeving is de eerste dag van het schooljaar. Ze moeten vervolgens binnen de negentig dagen een andere schoolarts kiezen die verbonden is aan een door de Vlaamse regering erkende equipe medisch schooltoezicht.

3.6.2

Besmettelijke ziekten Alle ouders hebben meldingsplicht bij elke besmettelijke ziekte waarvoor maatregelen kunnen nodig zijn. De huis-/kinderarts die een ziekte vaststelt, zal u zeggen of u de schooldirectie moet verwittigen, die op zijn beurt de CLB-arts op de hoogte brengt. Alle individuele of algemene preventieve maatregelen worden genomen door de verantwoordelijke CLBgeneesheer, voor zover dit nodig is voor de leerling, de klasgroep of de school. Ze zijn bindend voor de leerlingen en de ouders. Alleen de CLB-arts kan bij besmettelijke ziekten beslissen welke maatregelen aangewezen zijn, en niet de huisarts. We vragen de ouders of hun huisarts om onmiddellijk de directeur te verwittigen bij de volgende ziekten: kroep (difterie), geelzucht, buiktyfus, bacillaire dysenterie, hersenvliesontsteking (meningokokken, meningitis en -sepsis), kinderverlamming (polio), roodvonk (scarlatina), tuberculose, kinkhoest, schurft, bof (dikoor), mazelen, salmonellosen, rubella, huidinfectie (impetigo), schimmels van de hoofdhuid (tinea van de schedelhuid), tinea van de gladde huid (herpes circinata, St.-Katarinawiel, kérion van Celsus), pediculosis, varicella, luizen, windpokken, hepatitis A en B.

3.6.3

Medicatie (belangrijke info!) Leerkrachten mogen enkel medicatie toedienen, mits een door de arts ondertekend medisch attest wordt voorgelegd waarop de naam van het kind staat, de naam van het medicijn, de periode van toediening en de dosis. Dit geldt voor alle medicatie, ook hoestsiropen e.d. Een kind met koorts hoort niet thuis op school.

3.6.4

Beleid van de school rond luizen Na elke verlofperiode zien wij een opflakkeren van luizenepidemieën in alle scholen. Dit vervelende probleem kan slechts opgelost worden indien alle ouders meewerken.

13/56


Sedert meerdere jaren ziet men terug ‘luizenepidemieën’ in vakantiekampen, kinderdagverblijven en scholen. Hoofdluizen zijn geen gevaarlijke parasieten. Zij dragen geen ziekten over bij de mens. Zij zijn alleen vervelend (jeuk/krabben) en zeer besmettelijk voor anderen. Om deze luizenproblematiek kordaat aan te pakken beschikt de school over een beleidplan i.s.m. het CLB: 1. 2. 3. 4. 5.

sensibilisering ouders via afsprakennota, schoolwebsite en folders regelmatig reinigen klasmateriaal en controle door de leerkrachten bij alle kinderen van de klas algemene meldingsbrief aan alle ouders van de klas bij vaststelling luizen gerichte (discrete) brief aan de ouders van het betreffende kind met luizen inschakeling CLB-verpleegster

Deze website is speciaal gecreëerd voor de luizenproblematiek door het departement Welzijn. Hier vindt u alle mogelijke informatie over luizen: www.vlaanderen.be/luizen.

3.7

Welzijnshuis Sinds woensdag 12 november 2014 staan 150 medewerkers van stad en OCMW in het Welzijnshuis voor u klaar met een uitgebreide waaier aan sociale dienstverlening. Als je een vraag hebt over de sociale dienstverlening van stad en OCMW is er 1 adres: het Welzijnshuis in de Abingdonstraat. Ook de sociale dienst van het OCMW is naar het Welzijnshuis verhuisd. Wie een vraag heeft voor de sociale dienst van het OCMW of zijn maatschappelijk assistent wil spreken, komt dus voortaan naar het Welzijnshuis en niet langer naar de Lodewijk De Meesterstraat. De centrale onthaalbalie is het kloppend hart van het gebouw. Daar krijgt u onmiddellijk een antwoord op uw vraag of wordt u verder doorverwezen, naar de ‘snelbalie’ of de andere diensten. Je vindt er alles rond welzijn  sociale dienstverlening: info en advies over sociale tegemoetkomingen en premies, budgetbegeleiding, psycho-sociale begeleiding, financiële steunverlening met begeleiding naar werk  Vereniging voor Schuldbemiddeling Waasland  oplaadpunt budgetmeter  Rap op Stap: reis- en vrijetijdsadvies voor mensen met een beperkt inkomen  wonen: Woonwinkel, Sociaal Verhuurkantoor Waasland en Huurdersbond Waasland  Loket Kinderopvang: aanspreekpunt voor kinderopvang, van 0-3 jaar, buitenschoolse en vakantieopvang  gratis juridisch advies  diverse diensten die vooral preventief werken rond welzijn in Sint-Niklaas zoals het buurtwerk, straathoekwerk, gezondheidszorg, intercultureel werk en drugbeleid De bevoegde schepenen hebben hier ook hun kabinet. Het Welzijnshuis is open van maandag tot vrijdag, doorlopend van 8.30 tot 16.30 uur en op dinsdag tot 19.30 uur. Sommige dienstverlening is op afspraak. Cliënten maken een afspraak via het algemene nummer van Welzijnshuis: 03/778.66.66.

14/56


Contactgegevens: Welzijnshuis , Abingdonstraat 99 - 9100 Sint-Niklaas Tel.: 03/778.66.66 E-mail: welzijnshuis@sint-niklaas.be Meer info vind je in de infofolder ‘Welkom in het Welzijnshuis’. De folder kun je verkrijgen in het Welzijnshuis en raadplegen op www.sint-niklaas.be en www.ocmwsintniklaas.be. 3.8

Meldpunt discriminatie Bent u jong of oud? Woont uw familie hier al duizend jaar, of liggen uw roots elders? Bent u hetero of holebi? Ziek of gezond? Rijk of arm? Voor ons doet het er niet toe. We willen diversiteit alle kansen geven. Daarom sluiten we de ogen niet voor discriminatie. Hebt u het gevoel gediscrimineerd te worden? Of bent u getuige van discriminatie? Contacteer dan het meldpunt discriminatie. Wat kunt u verwachten van het meldpunt? Het meldpunt luistert naar uw verhaal. In alle vertrouwen. Het meldpunt registreert uw klacht en zoekt naar een oplossing. Indien het meldpunt bevoegd is, volgt het meldpunt uw zaak verder op. Tenslotte voert het meldpunt ook een preventief beleid om discriminatie te voorkomen. U kunt ook online een melding doen van discriminatie: http://www.diversiteit.be/slachtoffer-van-discriminatie-0 Contactgegevens: Interfederaal Gelijke Kansencentrum - Meldpunt Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Tel.: 03/778.30.32 meldpunt.discriminatie@sint-niklaas.be

3.9

Pedagogische begeleiding Het schoolbestuur en het personeel laten zich begeleiden door het Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (OVSG vzw). Onze pedagogische adviseur is Eric DE WITTE. We hechten veel belang aan het welbevinden en de schoolse resultaten van de leerlingen. Daarom koos de school ervoor op het einde van de basisschool deel te nemen aan de OVSGproeven. De resultaten die onze leerlingen scoren geven een duidelijk beeld, in vergelijking met het Vlaams gemiddelde.

3.10 Onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap Uitleg over de aanpak en de werking vindt u op www.ond.vlaanderen.be/inspectie/ Als school bewaken we op zeer uiteenlopende wijzen en via diverse instrumenten onze onderwijskwaliteit. We vinden deze kwaliteitszorg dan ook ontzettend belangrijk. Ook de Vlaamse onderwijsinspectie gaat na hoe we als school functioneren.

15/56


Het verslag van de recentste schooldoorlichting die onze school onderging vindt u op www.ond.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen.

3.11 Vrijwilligers Tal van (groot)ouders of kennissen komen de school of de leerkracht van hun kind een handje toesteken tijdens tal van activiteiten, lessen of uitstappen. Door hun bereidwilligheid is het makkelijker om in kleine groepen te werken en is het veiliger om op uitstap te gaan. De school probeert op die manier ook de inbreng van, en de samenwerking met ouders te optimaliseren. Wanneer u als ouder (grootouder,…) hulp komt bieden wordt u beschouwd als ‘vrijwilliger’ en heeft u in dit statuut rechten (onder meer op correcte informatie), maar ook enkele plichten. We zetten het even op een rijtje (toelichtingen worden graag verstrekt door de directeur of de leerkracht).

3.11.1

Verzekeringen Het school-/stadsbestuur is verzekerd voor - de burgerlijke aansprakelijkheid (met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid) van de organisatie en de vrijwilliger, - de lichamelijke schade die door vrijwilligers wordt geleden bij ongevallen tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk

3.11.2

Vergoedingen De organisatie voorziet geen enkele vergoeding voor de vrijwilligersactiviteiten.

3.11.3

Aansprakelijkheid De organisatie (en dus niet de vrijwilliger zélf) is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt bij het verrichten van vrijwilligerswerk. Ingeval de vrijwilliger bij het verrichten van het vrijwilligerswerk de organisatie of derden schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware schuld. Voor lichte schuld is hij enkel aansprakelijk als die bij hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt.

3.11.4

Discretieplicht De vrijwilligers zijn gehouden tot discretie rond persoonsgebonden informatie die ze vanuit hun activiteit als vrijwilliger vernemen of ervaren.

16/56


3.11.5

Wederzijdse rechten en plichten De vrijwilliger heeft recht op informatie over zijn activiteiten, afbakening van zijn werkveld en werktijden, een contactpunt bij conflictsituaties, over de noodzakelijke uitrusting, over aangepaste vorming en bijscholing. De organisatie heeft recht op een correcte deontologische houding van de vrijwilliger m.b.t. het naleven van de onderlinge afspraken, het respecteren van de afbakening van het activiteitsveld. De organisatie heeft het recht bepaalde vrijwilligers te weigeren.

3.11.6

Occasioneel vervoer door ouders De ouders die instaan voor het occasioneel en onbezoldigd vervoer van leerlingen voor activiteiten in schoolverband zijn verzekerd. De desbetreffende ouders worden, op de bewuste dagen dat zij dit vervoer verrichten, verzekerd als vrijwilliger. Dit houdt in dat hun persoonlijke burgerlijke aansprakelijkheid verzekerd wordt, en ook dat zij verzekerd worden tegen de schadelijke gevolgen van een ongeval waarvan zij op die dag, en in het kader van begeleiding en het vervoer van de leerlingen het slachtoffer zouden zijn. Hiervoor dient u vooraf een attest te ondertekenen waarop de datum, het aantal km en een verklaring op eer dat de betreffende vrijwilliger effectief een geldige autoverzekering heeft, werd opgenomen. Dit attest dient de leerkracht vooraf aan de directeur te bezorgen. De materiĂŤle schade aan hun eigen voertuig tijdens het vervoer van de kinderen werd als clausule mee opgenomen, zowel tijdens het wegbrengen als bij het ophalen. Dit betekent dat indien zij betrokken worden bij een ongeval waarvoor zij zelf aansprakelijk zijn, de stoffelijke schade aan hun voertuig door de verzekeraar van de stad zal vergoed worden.

17/56


4 ALGEMENE AFSPRAKEN

4.1

Inschrijving van de leerling U kunt uw kind inschrijven op onze school: op de opendeurdag / het schoolfeest op de kennismakingsdagen voor peuters (te vinden op de website en de schoolkalender) op de daarvoor voorziene momenten na afspraak met de directeur rekening houdend met de vastgelegde inschrijvingsperioden van het LOP. Meebrengen: - De inschrijving gebeurt aan de hand van de SIS-kaart of kids-ID van het kind. - Breng ook 2 strookjes van de mutualiteit mee. - Leerlingen lagere school die van school veranderen dienen het RAPPORT met het ADVIES EINDE SCHOOLJAAR mee te brengen. De klastoewijzing wordt pas definitief gemaakt bij overhandiging van dit rapport mét het advies. Gelieve eveneens andere documenten die van belang kunnen zijn, zoals testuitslagen e.d., mee te brengen.

4.2

Inschrijvingsperiode en maximumcapaciteit De concrete inschrijvingsdata worden jaarlijks kenbaar gemaakt via de brochure van het LOP, op de website van het LOP (www.lop.be) en op de website van de school. Deze perioden situeren zich bij benadering als volgt: - Periode 1 voor broers en zussen/kinderen van personeel: de periode na de kerstvakantie en voor de krokusvakantie. - Periode 2 voor alle kinderen: de periode na de krokusvakantie tot een week na de paasvakantie. - Periode 3 voor wie dan nog geen plaats heeft in een school: de periode na het hemelvaartsweekend. De maximumcapaciteit wordt samen met het schoolbestuur bepaald.

4.3

Keuze levensbeschouwing in de lagere school Gavertje Vier is een stedelijke, officiële school. Dat houdt in dat u een keuze hebt inzake levensbeschouwing. U kunt kiezen tussen een godsdienst of niet-confessionele zedenleer. De kinderen krijgen levensbeschouwingslessen in een apart ingericht lokaal en dat van een daarvoor speciaal opgeleide leerkracht. Bij elke inschrijving van een leerling in een officiële lagere of secundaire school moet u een keuze maken tussen één van de erkende godsdiensten of niet-confessionele zedenleer. Dit formulier moet, volledig ingevuld en ondertekend, binnen de acht kalenderdagen na de inschrijving of binnen de acht kalenderdagen na de eerste schooldag van september ingevuld en ondertekend terugbezorgd worden aan de directie. Bij het begin van elk schooljaar én bij elke schoolverandering in de loop van een schooljaar naar een officiële school kunt u deze keuze wijzigen. U vraagt dan een nieuw keuzeformulier aan.

18/56


U bent volledig vrij in uw keuze. Niemand mag argumenten gebruiken of druk uitoefenen om uw keuze te beïnvloeden. Pogingen om uw keuze te beïnvloeden kunt u melden aan: Coördinerend inspecteur-generaal, Departement Onderwijs Koning Albert II-laan 15 1210 Brussel Levensbeschouwingen: - Anglicaanse godsdienst - Niet-confessionele zedenleer - Islamitische godsdienst - Orthodoxe godsdienst - Israëlitische godsdienst - Protestantse godsdienst - Katholieke godsdienst Feesten Katholieke godsdienst ste 1 leerjaar (6 jaar) Eerste Communie de 6 leerjaar (12 jaar) Vormsel  Data volgen via de leerkracht levensbeschouwing.

Zedenleer Lentefeest Feest Vrijzinnige jeugd

Voor het beleven van feestdagen, verbonden aan de door de grondwet erkende levensbeschouwelijke overtuiging van een leerling, kan een kind gewettigd afwezig zijn. - Islam: Suikerfeest (1 dag), Offerfeest (1 dag) - Israëlistische godsdienst: Joods Nieuwjaar (1 dag), Kleine Verzoendag (1 dag), Grote Verzoendag (1 dag), Feest van Esther (1 dag), Loofhuttenfeest (2 dagen), Paasfeest (4 dagen), Slotfeest (laatste 2 dagen), Wekenfeest (2 dagen) - Orthodoxe godsdienst (voor de jaren dat ze niet samenvallen met de katholieke feestdagen): Paasmaandag, Pinksteren, Hemelvaart - Katholieke godsdienst: reeds vervat in de wettelijke vastgelegde vakanties - Protestantse en anglicaanse godsdienst: vallen samen met katholieke feestdagen

4.4

Leerplicht en toelatingsvoorwaarden Kleuteronderwijs Kleuters kunnen pas worden ingeschreven in de school vanaf de datum dat ze de leeftijd van twee jaar en zes maanden bereiken. Als ze jonger zijn dan drie jaar, mogen ze pas een eerste keer naar school komen op één van de wettelijk opgelegde instapdata, namelijk:       

de eerste schooldag na de zomervakantie de eerste schooldag na de herfstvakantie de eerste schooldag na de kerstvakantie de eerste schooldag op of na 1 februari de eerste schooldag na de krokusvakantie de eerste schooldag na de paasvakantie de eerste schooldag na Hemelvaart

Als uw peuter reeds zindelijk is als hij/zij naar school komt, is dit zeker een meerwaarde.

19/56


Het is belangrijk dat kleuters dagelijks naar school komen. Vanaf groep 2 komen de kleuters ook in de namiddag naar school, terwijl dat bij de peuters van groep 1 nog niet altijd het geval is.

Lager onderwijs Een kind is leerplichtig en wordt toegelaten tot het lager onderwijs op 1 september van het kalenderjaar waarin het de leeftijd van zes jaar bereikt. Ouders zijn verplicht ervoor te zorgen dat hun leerplichtig kind daadwerkelijk onderwijs volgt. Het lager onderwijs duurt in principe zes jaar. Afwijkingen: - Ouders kunnen hun kind één jaar langer in het kleuteronderwijs houden of één jaar vroeger het lager onderwijs laten beginnen. Deze beslissing kunnen de ouders pas nemen nadat ze het advies van zowel de klassenraad als het CLB-centrum hebben ingewonnen. Deze afwijking blijft beperkt tot één jaar. - Ouders kunnen hun kind een zevende of achtste jaar in het lager onderwijs laten blijven. Voor de toelating tot het achtste jaar is een gunstig advies van de klassenraad en een advies van het CLB-centrum noodzakelijk. - Ouders van een leerplichtig kind van vreemde nationaliteit moeten ervoor zorgen dat hun kind daadwerkelijk onderwijs volgt vanaf de zestigste dag na de inschrijving in het vreemdelingenof bevolkingsregister.

4.5

20/56

Schoolveranderen Ouders kunnen hun kind in de loop van het schooljaar van school laten veranderen. De verantwoordelijkheid ligt volledig bij de ouders: zij oordelen of het verantwoord is dat hun kind in de loop van het schooljaar van school verandert. De directie van de nieuwe school deelt de schoolverandering schriftelijk mee aan de directie van de oorspronkelijke school. Dit moet ofwel met een aangetekend schrijven of met een brief waarvoor die directeur een ontvangstbewijs krijgt. De nieuwe inschrijving is rechtsgeldig de eerste schooldag van deze mededeling. Een overstap van het gewoon naar het buitengewoon basisonderwijs kan onmiddellijk zodra de ouders over een inschrijvingsverslag beschikken. Voor dat inschrijvingsverslag zorgt het CLB. Zie ook schoolreglement.


5 ORGANISATORISCHE AFSPRAKEN 5.1

Dagverloop voorschoolse opvang

07.00u – 08.10u

buitenschoolse opvang in De Sprinkhaan

Voormiddag

08.30u – 10.10u

lesmomenten/activiteiten

10.10u – 10.25u

pauze

10.25u – 12.05u

lesmomenten/activiteiten

Middag

12.05u – 13.30u

middagpauze op school of thuis (poort open om 13.10u)

Namiddag

13.30u – 14.20u

lesmomenten/activiteiten

14.20u – 14.35u

pauze

14.35u – 15.25u

lesmomenten/activiteiten

15.25u – 15.50u

kleuters: toezicht lagere school L1-2-3-4-5-6: studie*

16.00u – max. 19.00u

multimove in de sporthal + buitenschoolse opvang in De Sprinkhaan

naschoolse opvang

*Studies zijn niet verplicht. 5.2

Toezicht door leerkrachten Er is toezicht door de leerkrachten vanaf 08.10u tot 16.00u. In de voormiddag gaat de poort van de speelplaats open vanaf 08.10u. Kinderen die vroeger komen moeten naar de buitenschoolse opvang. ’s Namiddags gaat de poort open om 13.10u, voor kinderen die thuis gaan eten. Kinderen die niet in de studie blijven moeten om 15.25u worden opgehaald of naar huis gaan met de rij.

5.3

Sluiten toegang Voor de veiligheid van de leerlingen sluiten we tijdens de lesuren de ingang van de school af. Tijdens de schooluren kunt u aanbellen aan de ingang van de school (Gavermolenstraat 83). Iemand van het secretariaat zal u binnenlaten via de videofoon. We rekenen erop dat iedereen tijdig op school aanwezig is. Wie te laat komt, stoort de andere kinderen, de leerkracht en het lesmoment.

5.4

Afwezigheden en te laat komen Zie ook schoolreglement basis Wij vragen bij afwezigheid van uw kind de school te verwittigen. Dit kan mondeling, telefonisch (via het secretariaat op 03/778.39.02) of via e-mail. Let op, dit is nog geen wettiging van de afwezigheid.

21/56


We verwachten dat alle leerlingen tijdig op school zijn. Het klasgebeuren mag absoluut niet verstoord worden door laatkomers. 5.4.1

Kleuters Als uw kleuter afwezig is, hoeft u geen medisch attest binnen te brengen. Best deelt u de afwezigheid de dag zelf telefonisch of schriftelijk mee aan het schoolsecretariaat (03/778.39.02). Leerplichtige kleuters (zij die een jaar langer kleuteronderwijs volgen) moeten de (onderstaande) regelingen i.v.m ‘afwezigheden’ volgen. De ouders waken erover dat hun kind voldoende op school aanwezig is. Het voldoende aanwezig zijn, speelt een rol in het toekennen van de schooltoelage.

5.4.2

Kinderen van de lagere school Rond afwezigheden wegens ziekte of rechtsgeldigheid bestaat een zeer strenge wetgeving. Vooral in het belang van uw kind en uzelf moet u die zeer strikt opvolgen. 1. AFWEZIG WEGENS ZIEKTE Reden afwezigheid

ZIEKTE

ZIEKTE

22/56

Wanneer? Hoeveel?

Wat te doen?

Afgeven aan de leerkracht

Voor afwezigheden tot en met drie opeenvolgende kalenderdagen.

Schriftelijke verklaring met vermelding van afwezige dagen + reden van Afwezigheid.

Voor elke afwezigheid vanaf vier opeenvolgende kalenderdagen en voor elke afwezigheid wegens ziekte na de vierde afwezigheid met een verklaring van de ouders.

Medisch attest.

Opmerkingen Kan max. 4 keer per schooljaar voorvallen. Vanaf de vijfde afwezigheid wegens ziekte is een medisch attest vereist. Gebruik hiervoor de roze briefjes (L1-L2) of de briefjes achteraan in de schoolagenda (L3-4-5-6).


2. AFWEZIGHEDEN VAN RECHTSWEGE Reden afwezigheid

Wanneer? Hoeveel?

Wat te doen?

Afgeven aan de leerkracht.

Opmerkingen

Bijwonen van een familieraad.

Officieel document.

Bijwonen van een begrafenis- of huwelijksplechtigheid van een persoon die onder hetzelfde dak woont of een bloed- of aanverwant.

Overlijdens- of huwelijksbericht of een schriftelijke verklaring van ouders.

Enkel de dag van de begrafenis- of huwelijksplechtigheid.

Oproeping of dagvaarding voor een rechtbank.

Officieel document, bewijs van oproeping of dagvaarding.

Enkel de dag van de oproeping of dagvaarding.

Het onderworpen zijn aan maatregelen in het kader van bijzondere jeugdzorg en jeugdbescherming.

Officieel document.

De onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht (staking openbaar vervoer, overstromingen, ...).

Schriftelijke verklaring van de ouders.

Geldt niet voor stakingen in het onderwijs.

Het beleven van feestdagen, verbonden aan de levensbeschouwelijke overtuiging.

Schriftelijke verklaring van de ouders.

Door de grondwet erkende godsdiensten: anglicaanse, islamitische, joodse, katholieke, orthodoxe en protestantse godsdienst.

23/56


3. AFWEZIGHEDEN MITS TOESTEMMING VAN DE DIRECTEUR Reden afwezigheid

Wanneer? Hoeveel?

Het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont of van een bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad.

24/56

Wat te doen?

Afgeven aan de leerkracht.

Gesprek met de directie vooraf.

Overlijdensbericht of schriftelijke verklaring van de ouders.

Deelname aan culturele of sportieve manifestaties.

Maximum 10 halve lesdagen (al dan niet gespreid) per schooljaar.

Gesprek met de directie vooraf.

Persoonlijke redenen.

Hier geldt het beslissingsrecht van de directie.

Gesprek met de directie vooraf.

In uitzonderlijke omstandig heden: de afwezigheden van kinderen met ouders behorende tot de trekkende bevolking (binnenschippers, kermis- en circusexploitanten en -artiesten en woonwagenbewoners).

Onderwijs op afstand. Regelmatig contact tussen de ouders en de school omtrent het leren van het kind.

Gesprek met de directie vooraf.

Opmerkingen Het betreft hier niet de dag van de begrafenis zelf. Wel een periode die nodig kan zijn om het kind toe te laten een emotioneel evenwicht terug te vinden (rouwperiode) of (mits toestemming van de directeur) een begrafenis van een bloed- of aanverwant in het buitenland bij te wonen. Het betreft hier niet het bijwonen van een training, maar wel het kunnen deelnemen aan een kampioenschap waarvoor de leerling (als individu of als lid van een club) geselecteerd is.

Schriftelijke verklaring van de ouders, met akkoord van de directie.

Er kan GEEN toestemming gegeven worden om vroeger op vakantie te vertrekken of later uit vakantie terug te keren. Wanneer men dit toch doet, wordt deze afwezigheid als problematisch beschouwd. Met uitzonderlijke omstandigheden worden hier de situaties bedoeld waarin het omzeggens onvermijdelijk is dat kinderen tijdelijk met hun ouders meereizen. De modaliteiten met betrekking tot het onderwijs op afstand worden vastgelegd in een overeenkomst tussen de school en de ouders.


Alle afwezigheden die niet in dit overzicht opgesomd zijn of waar wij over geen attesten beschikken, zijn problematische afwezigheden. Als u de afwezigheid niet verantwoordt, is uw kind dus onwettig afwezig. Dan geven we een formulier mee waarin u de afwezigheid moet verantwoorden. Vanaf 10 halve dagen onwettige afwezigheid moet de directeur de onderwijsinspectie en het CLB verwittigen. Vanaf nu worden ook medische attesten strenger gecontroleerd. Medische attesten waarrond twijfel bestaat of die onaanvaardbaar zijn, worden dan gesignaleerd aan de schoolarts die, rekening houdend met de deontologische artsencode, deze zaak verder kan opvolgen. Afwezigheden worden meer en meer via e-mail meegedeeld aan de school. Dat is een prima en handig medium want de berichten worden vrijwel constant geopend en gelezen. Denk er wel aan: - om de volledige naam te vermelden van het afwezige kind én in welke groep of klas het kind zit - een e-mail is geen rechtsgeldig attest; een briefje (u ontvangt bij het begin van het schooljaar vier Z-briefjes), dat ondertekend is door de ouders of een attest van de arts moet dus steeds binnengebracht worden

5.4.3

Langdurige afwezigheden Kinderen vanaf 5 jaar of ouder, die lange tijd ziek zijn, hebben onder bepaalde voorwaarden recht op wekelijks 4u tijdelijk onderwijs aan huis. Voorwaarden: a. het kind is meer dan 21 kalenderdagen ononderbroken afwezig wegens ziekte of ongeval b. schriftelijke aanvraag door de ouders + medisch attest vereist c. afstand tussen school en huis: max. 10 km Meer info bij de directeur of de zorgleerkrachten van de school. Zie ook schoolreglement.

5.5

Middagpauze Alle leerlingen kunnen hun meegebracht middagmaal onder toezicht nuttigen in de refter van de school. Het remgeld voor deze extra middagbewaking wordt gefactureerd op de schoolrekening. Elke klastitularis stipt dagelijks het middagverblijf aan. Leeruitstappen of schoolreizen waarbij uw kind ‘verplicht’ tijdens de middag aanwezig is, worden niet aangerekend. ’s Namiddags gaat de poort open om 13.10u, voor kinderen die thuis gaan eten.

5.6

Geleide studie in de lagere school Voor de kinderen van de lagere school is er van 15.25u tot 15.50u de mogelijkheid om (een deel van) het huiswerk in de klas te maken in aanwezigheid van de klastitularis in de begeleide studie. Dit op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag en geheel op vrijblijvende basis. De bijdrage hiervoor (vermeld in hoofdstuk 9) komt op de schoolfactuur. Bij leeruitstappen, schoolreizen, facultatieve verlofdagen en pedagogische studiedagen wordt er geen studie gegeven en bijgevolg ook niet aangerekend.

25/56


5.7 5.7.1

Buiten de schooluren Buitenschoolse opvang DE SPRINKHAAN Tijdstippen en periodes Buitenschoolse opvang is elke schooldag mogelijk van 07.00u 's ochtends tot 19.00u ‘s avonds, op woensdagnamiddag en op andere schoolvrije dagen (mits voldoende inschrijvingen: minimum 10 kinderen ingeschreven op 10 dagen vóór de schoolvrije dag). Wie tijdens schoolvakanties of op lokale verlofdagen en tijdens pedagogische conferentiedagen gebruik wil maken van de opvang moet hiervoor apart inschrijven. Alle inschrijvingen dienen te gebeuren, vóór het eerste opvangmoment, via www.sint-niklaas.be/vakantieopmaat U kunt dit thuis zelf doen, of langskomen op de dienst in het Welzijnshuis. We zijn elke voormiddag open van 08.30u tot 12.30u en op dinsdagavond kunt u langskomen van 17.00u tot 19.30u

Inlichtingen en contact Tarieven en informatie zijn te verkrijgen bij het personeel van De Sprinkhaan tijdens de uren van de opvang (03/772.52.73) en bij de dienst ‘buitenschoolse opvang’ in het Welzijnshuis (03/778.36.30 of via de.sprinkhaan@sint-niklaas.be). Denk er ook aan om alle wijzigingen in uw gegevens zelf aan te passen in uw dossier in ‘Vakantie Op Maat’ (nieuw adres/telefoonnr., wijziging gezinssituatie, …). Ten gevolge van de wet op de privacy krijgen zij deze gegevens niet automatisch door via de school of andere stadsdiensten. Gelieve de begeleiding van De Sprinkhaan tijdig te verwittigen wanneer u door onvoorziene omstandigheden uw kind niet vóór 19.00u kan afhalen of iemand anders uw kind zal afhalen (via 03/772.52.73). Overdag bel je naar de verantwoordelijken in het Welzijnshuis: coördinator voor Gavertje Vier is Linsey Michiels, 03/778.36.36. In noodgevallen (!) kunt u terecht op het nummer 0498/58.09.20.

26/56


5.7.2

Brede schoolopvang met MULTIMOVE VOOR KINDEREN Om de capaciteit in de lokalen van de buitenschoolse opvang te ontlasten en om de kinderen na een schooldag een gevarieerd bewegingsaanbod aan te bieden, worden de kinderen van de lagere school van L1 t.e.m. L6 vanaf 16.00u verwacht in de sporthal voor Multimove voor Kinderen, onder de noemer ‘brede schoolopvang’. Dit initiatief is een samenwerking van de stedelijke scholen, de buitenschoolse kinderopvang en de stedelijke sportdienst en wordt in beide stedelijke basisscholen ingericht op maandag, dinsdag en donderdag. Op de andere dagen of aansluitend op de Multimove (vanaf 17.00u) worden de leerlingen opgevangen in De Sprinkhaan.

5.7.3

Andere mogelijkheden In de schoolomgeving zijn tal van mogelijkheden zoals speelpleinwerking in de zomervakantie, tekenschool, muziekschool, jeugdbewegingen, sporten, enz… Op regelmatige tijdstippen kan je kind deelnemen aan eenmalige buitenschoolse sportactiviteiten ingericht door ‘Sport voor Scholen’ (SVS). Hiervoor krijgt u automatisch een uitnodiging via de sportleerkracht. Onze schoolvisie is dat alle kinderen die in aanmerking komen, ook mogen en kunnen deelnemen. Er worden geen selecties gevoerd.

27/56


6 SCHOOL EN MAATSCHAPPIJ 6.1

Milieu De school tracht zoveel mogelijk een milieuvriendelijk beleid te voeren door er in de eerste plaats voor te zorgen dat afval voorkomen wordt. Daarnaast trachten we te sorteren, zodat hergebruik mogelijk wordt. Enkele voorbeelden: - papier wordt, zo mogelijk, op twee zijden gebruikt; het papierafval wordt apart gehouden - PMD wordt in aparte containers verzameld; de kinderen dienen die te gebruiken - oude batterijen worden verzameld; een volle container levert de school sport- of educatief materiaal op, dus breng gerust uw oude batterijen binnen op school - KGA wordt apart gehouden - alle onderhoudsproducten worden o.a. gekozen op hun milieuvriendelijkheid Onze werkgroep ‘de milievriendelijke school’ (‘MOS’) engageert zich om op schoolniveau te werken rond milieu: bv. door projecten rond dikketruiendag, wereldwaterdag, zwerfvuilacties rondom de school, ‘Bezige Bij’ binnen de school, enz…We moedigen de ouders aan om de boterhammetjes voor 's middags mee te geven in een brooddoos en niet in een folie (bv. aluminium of plastic) die na gebruik in de vuilnisbak terechtkomt. We vragen om de brooddozen duidelijk te naamtekenen. Wat drank betreft: graag water in een navulbare fles a.u.b.

6.2 6.2.1

Brengen en ophalen Brengen Kinderen en ouders van de kleuterschool kunnen het schoolterrein betreden via het toegangshek naast de sporthal. De kinderen van de lagere school nemen de ingang aan de fietsenberging. Kinderen die met de fiets naar school komen, gebruiken de ingang aan de fietsenberging. Zij plaatsen hun fiets verplicht in de berging. De leerkrachten met toezicht vangen de kinderen op vanaf 08.10u. Om veiligheidsredenen gaat de schoolpoort om 08.30u op slot. Wie te laat komt, meldt zich aan via de ingang in de Gavermolenstraat 83. Voor kinderen die ‘s middags thuis eten, gaat de schoolpoort in de namiddag terug open om 13.10u.

28/56


6.2.2

Ophalen Kleuters: De kleuters mag u aan de klassen afhalen na het belsignaal. Kleuters die naar de buitenschoolse opvang gaan, blijven onder toezicht van leerkrachten op de kleuterspeelplaats tot 16.00u. Daarna worden zij door de medewerkers van de opvang opgehaald op school. Op woensdag mag u de kinderen om 12.05u IN de klas ophalen. De kleuters die naar de buitenschoolse opvang gaan, worden om 12.05u opgehaald door de BKO-begeleiders.

Lagere school: Als uw kind ’s middags of ’s avonds opgehaald wordt aan de schoolpoort (hek fietsenstalling na schooltijd enkel voor fietsers en de begeleide dorpsrij), mag hij/zij onmiddellijk mee als de leerkracht met toezicht aan de poort er zich van vergewist dat uw kind, eens buiten, begeleid wordt. De andere leerlingen gaan naar de rijen op de afgesproken plaatsen. De begeleidende leerkrachten houden toezicht tijdens het traject en helpen bij het oversteken. Kinderen van L1 t.e.m. L6 die naar de multimove gaan, eventueel aansluitend naar de buitenschoolse kinderopvang, of op woe. en vrij. onmiddellijk naar de buitenschoolse opvang gaan, verzamelen op de afgesproken plaats onder de overdekte speelplaats. De verantwoordelijke leerkracht brengt de multimove-kinderen om 16.00u naar sporthal. Op woe. en vrij. worden de kinderen om 16.00u opgehaald door de BKO-begeleiders en naar de opvang gebracht. De leerlingen mogen zeker nooit uit eigen beweging de school verlaten! Spreek met uw kind af om steeds een leerkracht aan te spreken indien hij/zij niet tijdig afgehaald wordt of de begeleide rij gemist heeft. Kinderen die alleen naar huis mogen gaan, moeten hiervoor een schriftelijke verklaring van een ouder meebrengen. Kinderen die niet tijdig worden opgehaald, worden opgevangen in de naschoolse opvang. 6.2.3

Rijen Kinderen die te voet of met de fiets naar school komen worden 's middags (om 12.05u) en 's avonds (om 15.30u en om 16.00u) begeleid in rijen: - rij 1: tot aan het kruispunt Belseledorp en Sint-Andriesstraat - rij 2: tot net voorbij kruispunt Gavermolenstraat met invalsweg Mierennestwijk (fietsweg naar Sint- Niklaas)

6.2.4

Verkeer Voetgangers en fietsers: Laat je auto thuis staan en kom per fiets of te voet naar school. Eénmaal per jaar organiseren we een autoluwe dag. Zorg dat de fiets in orde is, zorg dat het licht werkt en kinderen gezien worden in het verkeer!

29/56


Parkeren: De ruimte rond sporthal De Klavers te Belsele wordt gebruikt door diverse groepen mensen met uiteenlopende doeleinden. Er zijn uiteraard de vele bezoekers van de sporthal. Op beperkte uren worden de parkeerplaatsen ook gebruikt voor het wegbrengen en ophalen van de kinderen naar onze school. Het rijden rond de sporthal is onmogelijk. Er is een slagboom geplaatst. Enkel fietsers en voetgangers krijgen vrije doorgang. ER MAG NOOIT GEPARKEERD WORDEN TER HOOGTE VAN DE SLAGBOOM! De voorzijde van de sporthal, langs de kant van de polyvalente zaal, dient als ‘kus- en rijzone’. Hier kunnen de oudste kinderen worden afgezet, zodat zij de school kunnen bereiken zonder dat de chauffeur dient uit te stappen. Mogen wij dan ook ten stelligste vragen om deze zone zo snel mogelijk vrij te maken om files en onveilige situaties ter hoogte van de kus- en rijzone te voorkomen! Wij willen een oproep doen aan alle chauffeurs, maar ook aan de andere weggebruikers, om oog te hebben voor de verkeersveiligheid in onze schoolomgeving. Een gezonde dosis hoffelijkheid, geduld en respect voor de verkeersregels kan alleen maar voordelen hebben. 6.3

Gezondheid We vinden de gezondheid van onze kinderen belangrijk. Daarom: - bieden we gezonde dranken aan met weinig suikers - is snoep niet toegelaten op school - zijn frisdranken niet toegelaten - bieden we gratis drinkwater aan op de speelplaats via drankfonteintjes - bieden we gratis gefilterd leidingwater aan in de eetzaal - is er donderdag ‘fruit op school’

6.4

Sport op en buiten de school Elke klas krijgt lichamelijke opvoeding. Deze lessen gaan voor alle kinderen door in sporthal De Klavers, naast de school. Tijdens het schooljaar kunnen er voor de leerlingen één of twee sportdagen doorgaan. Daar nemen alle leerlingen verplicht aan deel. Daarnaast zijn er op gezette tijdstippen extra sportactiviteiten buiten de schooluren. De leerlingen zijn vrij daaraan deel te nemen. De school tracht een gevarieerd aanbod samen te stellen. Al deze activiteiten worden begeleid door leerkrachten, soms samen met ouders. De leerlingen krijgen vooraf de nodige informatie en de kans om in te schrijven.

30/56


6.5

Zwemmen We gaan zwemmen in Sinbad, het stedelijk zwembad van Sint-Niklaas. Het leerplan schrijft voor dat een kind 25m moet kunnen zwemmen, op het einde van de lagere school. De kinderen leren zwemmen in niveaugroepen o.l.v. de leerkrachten. De leerkracht LO heeft tevens de coördinerende taak. We gaan op dinsdagnamiddag 30 minuten zwemmen volgens het schema in de klasagenda van uw kind.

6.5.1

Verplichte zwemkledij De verplichte zwemkledij bestaat uit een aansluitende zwemslip of –short voor de jongens (geen lange zwemshort met zakken, type surfshort) en een badpak voor de meisjes. Een badmuts van de school is verplicht. Elke leerling ontvangt in het eerste leerjaar een badmuts (inbegrepen in max.factuur). Bij overgang naar de volgende zwemgroep kan deze bij de leerkracht LO geruild worden. Bij verlies of bestelling van een extra badmuts wordt er 2 euro aangerekend via de schoolrekening. Geen juiste zwemkledij en/of geen badmuts dragen, betekent dat er niet kan worden gezwommen.

6.5.2

Niveaugroepen zwemmen – kleur badmutsen Groep watergewenning voor wie nog schrik heeft

Kleur badmuts wit

basisbewegingen schoolslag en durven drijven

geel

kunnen 25 m schoolslag zwemmen zonder zwembandje (klein bad)  nastreven eindterm zwemmen

groen

voorbereiding op 100m A-diploma

rood

kinderen kunnen zowel op buik als op rug 50m schoolslag zwemmen

lichtblauw

kinderen kunnen zowel op buik als op rug 100m schoolslag en crawl zwemmen

donkerblauw

kinderen werken aan uithouding door langere afstanden te zwemmen

zwart

31/56


6.5.3

Overgangen Van wit naar geel: - Ik kan drijven in pijlvorm na afstoten van de kant. - Ik durf het hoofd onder water te houden. Van geel naar groen: - Ik kan de beenbeweging van schoolslag. - Ik weet welke vorm de armbeweging van schoolslag heeft. Van groen naar rood: - Ik kan 25 meter schoolslag op een goede manier uitvoeren. Van rood naar lichtblauw: - Ik kan 100 meter schoolslag op een goede manier uitvoeren. - Ik kan 1 minuut watertrappelen. Van lichtblauw naar donkerblauw: - Ik kan 400 meter schoolslag op een goede manier uitvoeren. - Ik weet hoe crawl in zijn werk gaat. Van donkerblauw naar zwart: - Ik kan duiken. - Ik kan 25 meter crawl zwemmen. - Ik kan 800 meter schoolslag op de goede manier uitvoeren. Zwart: - Ik probeer mijn C-diploma te behalen.

32/56


6.6

Verjaardagen Jarig zijn is een speciale gebeurtenis. Daarom worden elke dag de namen van de jarigen op het bord onder het afdak geschreven (aan de inkomhal van de lagere school). Kleuters: Op zijn/haar verjaardag wordt de kleuter extra in de belangstelling gezet. Individuele geschenkjes voor klasgenootjes laten we niet toe. In de plaats daarvan zijn ouders vrij om een ‘klasgeschenk’ te voorzien. U neemt hiervoor vooraf contact op met de kleuterjuf. Een eenvoudige traktatie (bv. een stukje cake of fruit) is eveneens mogelijk. Let wel, dit is geen verplichting. Kinderen van de lagere school: Ook zij mogen een traktatie meebrengen. Maar hou het zo gezond en zo sober mogelijk! Ook dit is geen verplichting.

33/56


7 SPECIFIEKE SCHOOLBEGELEIDINGSAFSPRAKEN 7.1

Leefregels, belonen en straffen, orde en tuchtmaatregelen Naast een reeks concrete schoolafspraken voor ouders en leerlingen, vermeld in het schoolreglement, bepaalde het team nog een reeks specifieke speelplaatsafspraken. Duidelijke afspraken rond samenleven en gedrag voorkomen héél wat problemen en teleurstellingen. In de eerste plaats zal de leerkracht een geschikt positief pedagogisch klimaat nastreven en verder richtlijnen geven om de grenzen van wat kan en niet kan aan te geven. Positief gedrag bevestigen en belonen en negatief gedrag afkeuren en bestraffen hebben tot doel het geheel aan regels en afspraken te helpen naleven. Zij stellen de leerlingen mee aansprakelijk voor hun gedrag. Zie ook schoolreglement, hoofdstuk ‘Orde- en tuchtmaatregelen’ Bovendien wil Gavertje Vier zijn naam en faam hoog houden als het op discipline aan komt. Kinderen hebben in deze samenleving met een overdosis aan prikkels, en in veel gevallen wisselende gezinssituaties, meer dan ooit nood aan regelmaat, structuur en vaste afspraken. In de kleuterschool leren de kinderen een aantal regels en afspraken in klasverband. Ook Wiebel leert hen hoe ze het goed kunnen doen (zie 7.1.3). In de lagere school bespreken we in het begin van het schooljaar een aantal leefregels. De belangrijkste worden in affichevorm opgehangen in de klas (‘wat wij op school allemaal mogen’). Lees de afspraken ook als ouder even na, zo weet u ook waar uw kinderen zich aan moeten houden. U kunt ze hieronder terugvinden. Ook in de deugdenprojecten is er aandacht voor regels en afspraken. (zie 7.1.4)

7.1.1

Leefregels voor leerlingen Ik en mijn houding: ik heb respect voor anderen ik vecht niet en maak geen ruzie ik scheld niemand uit en gebruik geen bijnamen ik heb eerbied voor het bezit van anderen ik pest niemand en zet ook anderen niet aan tot pesten ik geef thuis onmiddellijk alle brieven en nota's van de school af in de eetzaal ben ik rustig en heb ik goede tafelmanieren ik luister steeds naar de aanwijzingen van de leraar of de begeleider

34/56


Ik en mijn gezondheid en hygiëne: mijn kledij, schoeisel en haartooi zijn verzorgd en hygiënisch na een bezoek aan het toilet spoel ik door en was ik mijn handen ik hou de toiletten netjes ik neem mijn turnkledij regelmatig mee naar huis om te wassen ik breng alleen gezonde versnaperingen mee (bv. fruit, een koek, ...) Ik en de zorg voor het milieu: ik zorg mee voor een nette school en laat geen afval achter ik sorteer het afval en gooi het in de juiste container ik draag zorg voor het groen op de speelplaats Ik en mijn taalgebruik: op school spreek ik steeds Algemeen Nederlands volwassenen spreek ik aan met meneer of mevrouw de leerkrachten noem ik ‘meester’ of ‘juf’ en de directie spreek ik aan met ‘mevrouw Hilde’ Ik en mijn schooltaken: ik maak mijn huiswerk en leer mijn lessen; wanneer ik dat niet heb kunnen doen, verwittig ik de leraar, ofwel door een nota van mijn ouders in mijn agenda, ofwel door een briefje van mijn ouders ik schrijf netjes en verzorg mijn schriften ik vul elke dag mijn agenda in en toon hem aan één van mijn ouders Ik en mijn materiaal: ik draag zorg voor mijn kledij en mijn schoolgerei in mijn boekentas zit alles netjes bij elkaar en steekt enkel het nodige ik zorg ervoor dat ik altijd het nodige schoolgerei mee heb, ook voor het zwemmen en de turnles in de turn-/zwemles draag ik de voorgeschreven turn-/zwemkledij mijn boekentas staat op de aangeduide plaats mijn fiets staat netjes in de fietsenstalling ik bezorg verloren voorwerpen aan de leerkracht Ik en spelen: ik speel sportief en sluit niemand uit ik respecteer de spelroosters ik breng geen speelgoed mee naar school dat gevaarlijk is en/of geweld uitlokt ik breng geen elektronische spelletjes mee (MP3/4, gameconsoles, ...) in de klassen, gangen en toiletruimtes speel ik niet wanneer blijkt dat bepaalde ‘rages’ (bakugan, allerhande ruilkaarten, …) leiden tot ruzies, diefstal,… en de leerkrachten daardoor beslissen dat dergelijke zaken op school verboden zijn, hou ik me aan deze afspraak en laat ik voortaan deze zaken thuis

35/56


-

7.1.2

bij mijn aankomst op school ga ik onmiddellijk op de speelplaats en blijf er tot het belsignaal gaat kom ik voor 08.00u aan op school, dan ga ik naar de buitenschoolse opvang bij het belsignaal stop ik het spel en ga rustig in de rij staan

Veiligheid en verkeer Ik en toezicht: ik kom 's morgens niet vroeger dan 08.10u en 's middags niet vroeger dan 13.10u op de speelplaats ik verlaat de eetzaal, de klas of de speelplaats niet zonder de toestemming van de toezichter 's middags of 's avonds ga ik in de passende rij staan of wacht ik op de speelplaats tot mijn ouders me komen afhalen. Ben ik 15 minuten na de laatste lestijd nog op de speelplaats, dan spreek ik een leerkracht aan en ga ik naar de opvang. Ik wacht nooit buiten de schoolmuren.

Ik en het verkeer: ik neem steeds de veiligste schoolroute in afspraak met mijn ouders ik respecteer de verkeersreglementen ik ben uiterst voorzichtig op de openbare weg ik zorg ervoor dat mijn fiets technisch in orde is wanneer ik de bus gebruik (bij zwemmen, uitstappen, ...):  ga ik direct na het opstappen zitten  pas nadat de bus stilstaat, sta ik op om af te stappen  bij het uitstappen, wacht ik tot de bus weg is om de straat over te steken  ik eet of drink niet op de bus  ik praat rustig, ik roep niet Ik en veiligheid: ik plaats niets voor nooduitgangen en versper geen gangen, trappen, in- of uitgangen ik ga rustig en ordelijk van en naar de klassen en op de trappen zonder toelating ga ik niet naar plaatsen (bv. keuken, technische ruimten,...) waarvan aangeduid is dat ik er niet mag zijn ik raak geen elektrische toestellen aan zonder toestemming ik raak geen onderhoudsproducten aan als ik geneesmiddelen moet innemen, geef ik die 's morgens aan de leraar Wat te doen bij ongeval waarbij een kind van onze school betrokken is: ik verwittig onmiddellijk een volwassene en zeg hem/haar:  waar het ongeval gebeurd is  wat er gebeurd is  wie erbij betrokken is

36/56


Wat te doen bij brand: bij brand verwittig ik onmiddellijk de dichtst-bijzijnde volwassene bij brandalarm verlaat ik onmiddellijk het lokaal via de uitgangen die we bij de oefening gebruikten, zonder lopen ik volg de instructies van de leraren:  ik verlaat de lokalen via de uitgangen die we bij de oefening gebruikten  ik laat al mijn materiaal achter  ik verzamel op de aangeduide en ingeoefende plaatsen

Ik en het schoolreglement: Wat als ik de afspraken niet naleef: ik krijg een mondelinge opmerking ik word tijdelijk uitgesloten van de activiteit ik krijg een schriftelijke opmerking in mijn agenda en mijn ouders ondertekenen ik krijg een extra taak en mijn ouders ondertekenen ik word naar de directie gestuurd de leraar en/of de directie nemen contact op met mijn ouders en bespreken mijn gedrag ik word een tijdje afgezonderd (onder toezicht en minder dan één dag) indien ik de afspraken meermaals niet naleef, kan de directie een tuchtprocedure starten Wat als ik denk dat de leraar zich vergist: ik vraag beleefd aan de leraar of het mogelijk is dat hij zich vergist heeft ik bespreek het voorval met de leraar, liefst onmiddellijk of tijdens de daaropvolgende speeltijd indien het probleem niet uitgepraat is, vraag ik de directie naar mijn zienswijze te luisteren. Die zal dan ook overleggen met de leraar en een besluit treffen.

37/56


7.1.3

Cas en Lisa leren de kleuters sociale vaardigheden Werken aan relationele vorming bij kleuters is niet eenvoudig, maar wel belangrijk. De methode ‘Groei mee met Cas en Lisa’ is een goede leidraad om er op een speelse manier mee om te gaan. We helpen de kleuters groeien in hun empathisch vermogen, hun zelfvertrouwen en hun communicatievaardigheden. De figuren Cas en Lisa groeien met de kleuters mee in jaarlijks terugkerende maandthema’s die elk jaar een beetje verder wordt uitgediept. Zo werken we rond: Joepie, ik kan het al ( bijna) alleen! Beleefd zijn. Wat is dat? Soms ben ik blij, dan weer boos, bang of verdrietig…wat gek! Mijn vriendje(s) en ik, samen sterk. Ik kan ook eens wachten! Goed of fout? Ik doe het goed! Oei, wat nu? Soms kan ik het niet alleen. Op de speelplaats gaat het soms eens mis… - Kan ik jou helpen? - De natuur en ik, samen één. - We stappen bijna het eerste leerjaar in! ( 3de kleuterklas)

7.1.4

38/56

Deugdenprojecten Het deugdenproject is een internationaal initiatief om deugden, goede eigenschappen, zoals eerlijkheid, geduld en respect, in het dagelijks leven toe te passen. Ook onze school werd hierdoor geïnspireerd. Een enthousiaste groep leerkrachten verenigde zich in een werkgroep en werkt enkele malen per schooljaar een specifieke deugd uit op het niveau van de kinderen, zowel voor de kleuters (die dit meestal integreren in de Wiebelprojecten), als voor de lagere schoolkinderen. In tal van activiteiten maken zij kennis met deze deugden dit om hen een positieve levenshouding te leren ontwikkelen, om hen te laten beleven dat men met talenten kan bijdragen aan deze samenleving, om negatief gedrag zoals pesten, grof taalgebruik, discriminatie en geweld te vervangen door positieve eigenschappen, door deugden. Wij vinden het als school belangrijk om positief gedrag te benadrukken!


7.2 7.2.1

Zorg op school Een toelichting De klastitularissen, die instaan voor de basiseerstelijnszorg, nemen hier hun volle verantwoordelijkheid terwijl zij maximaal kunnen gebruik maken van de expertise van zorgleerkrachten. Het zorgteam waar de directeur, de zorgleerkrachten en het CLB deel van uitmaken bespreken de leerlingen meerdere malen per jaar. Daar waar zij het nodig achten worden de ouders in de bespreking betrokken. Dit laatste kan ook op verzoek van de ouders. Zo nodig zal de school specialisten van buitenaf betrekken bij het opvolgen en helpen van een kind. Dit laatste zal alleen gebeuren na overleg en met goedkeuring van de ouders. De zorguren worden besteed om alle leerlingen die op één of andere manier aandacht of opvolging nodig hebben op de verschillende domeinen van hun ontwikkeling extra te steunen, ongeacht hun ontwikkeling, intelligentie, studieniveau of leervorderingen. Deze steun kan dus ook aangeboden worden in de vorm van leerkrachtenondersteuning.

7.2.2

Multi-disciplinair overleg (MDO) door het multi-disciplinair team (MDT) Op regelmatige tijdstippen bespreken we de talenten, de werkhouding, de evolutie,... van onze kinderen. In eerste instantie overlegt de klasleerkracht met de zorgleerkracht over alle kinderen uit de klas. Afhankelijk van de specifieke noden van een kind, wordt de klastitularis ondersteund door de directeur, de zorgleerkracht, een CLB-medewerker en/of eventueel externe hulpverleners. Deze groep mensen vormt het multi-disciplinair team (MDT). Een multi-disciplinair overleg (MDO) bestaat dus uit mensen die nauw betrokken zijn bij de opvoeding, vorming en scholing van het betreffende kind. Uiteraard worden ook de ouders hierin betrokken en worden zij, indien het nodig blijkt, ook uitgenodigd voor dit gesprek. Dit overleg over uw kind kan het oudercontact vervangen. Indien u uitgenodigd wordt voor een MDO, verzoeken we nadrukkelijk alles in het werk te willen stellen om aanwezig te kunnen zijn, aangezien het niet eenvoudig is om alle betrokkenen rond de tafel te krijgen. We willen, in het belang van het kind, zo min mogelijk tijd verspillen.

7.2.3

Adviezen en beslissingen De klassenraad kan een advies of een beslissing formuleren op het einde van een schooljaar. Deze worden enkel in het belang van het kind genomen. Bij een schriftelijk ‘advies’ moeten de ouders tekenen voor akkoord of enkel voor kennisname. Een schriftelijke ‘beslissing’ daarentegen moet opgevolgd worden, maar deze wordt eerder zeldzaam genomen. Bij een schooloverstap naar onze school wordt een advies of beslissing van de vorige school altijd gevolgd. De ouders blijven het beslissingsrecht hebben bij overstap G4 naar L1 en van L6 naar het secundair onderwijs. Zie schoolreglement.

39/56


De klassenraad KL-LA is samengesteld uit:  de directeur van de school  de zorgcoördinator/zorgleerkracht van de school  de titularissen van de derde kleuterklas  de titularissen van het eerste leerjaar in geval van twijfel

7.2.4

Overgangen We besteden heel wat zorg voor al onze kinderen. Alle kinderen die van kleuter naar lager, en van lager naar secundair overstappen, worden degelijk voorbereid door de leerkrachten en besproken met het CLB. Overgang kleuter - lager Taalscreening: De school onderzoekt het niveau van het Nederlands bij elke leerling die voor het eerst naar het lager onderwijs gaat. Dit gebeurt via een verplichte taalscreening in het eerste leerjaar. De screening gebeurt nooit voor de inschrijving van de leerling en is geen toelatingsvoorwaarde. Taaltraject: Op basis van de resultaten van de taalscreening voorziet de school een taaltraject voor de leerlingen die het nodig hebben. Dit taaltraject sluit aan bij de noden van de leerling wat het Nederlands betreft. Taalbad: Als de leerling het Nederlands onvoldoende kent om de lessen te kunnen volgen, kan de school een taalbad organiseren. Het doel van het volgen van een taalbad is dat de leerling voltijds en intensief de Nederlandse taal leert om zo snel mogelijk te kunnen deelnemen aan de reguliere onderwijsactiviteiten. Op niveau van de leerling: Door middel van klaseigen observaties, eventueel aangevuld met bruikbare testen, om de schoolrijpheid van de kleuters te evalueren, bepalen we het niveau van de kleuters. Samen met het CLB organiseren we een MDO (= overleg met meerdere professioneel betrokkenen) voor alle kleuters. Voor de kleuters waarrond we ons zorgen maken organiseren we later op het schooljaar een extra MDO. Alle kleuters worden ook nog besproken met de leerkracht van het eerste leerjaar aan de hand van de observaties, bij aanvang van het eerste leerjaar. Op niveau van de klas: Integratieprojecten Uitwisselingsprojecten Introductie en uitwerking van het boek ‘Een geheim in een doos’ van onze pedagogische begeleidingsdienst OVSG Afspraken en verticale doorstroom i.v.m. kalenders, keuzebord, schrijfmotoriek, … zodat de kleuters reeds vertrouwd raken met methoden en afspraken binnen de school en zodat de aanpak doorstroomt in L1

40/56


Op niveau van de school: De kleuters van groep 4 spelen op het einde van het schooljaar reeds enkele keren mee op de speelplaats van de lagere schoolkinderen. Peterschap van een leerling uit L4 over een leerling uit L1.

Overgang lager – secundair Deze overgang van het zesde leerjaar naar het secundair onderwijs wordt op onze school intensief begeleid. We stimuleren de leerlingen en de ouders om een weloverwogen keuze te maken. Op niveau van de leerling: Vooreerst werken we met een stappenplan. Het CLB maakte daarvoor een methode ‘Op stap naar de 1ste graad secundair onderwijs’. In die methode ontdekken de leerlingen hun interesses, hun sterke en minder sterke kanten, de verschillende studierichtingen, enzovoort. Op het einde van het stappenplan verankeren de leerlingen hun keuze.

Op niveau van de ouders: In de loop van het tweede trimester organiseren we samen met het CLB een infoavond voor de ouders. Daar krijgen ouders meer informatie over de eerste graad van het secundair onderwijs, de verschillende onderwijsvormen,… Op school zelf hebben de ouders de mogelijkheid om naar een apart oudercontact in verband met de studiekeuze te komen. Daar wordt samen met de leerkracht en een medewerker van het CLB beslist welke keuze het best aanleunt bij de interesses en de capaciteiten van het kind.

Op niveau van de school: In de loop van het schooljaar brengen we bezoeken aan diverse scholen met verschillende onderwijsvormen.

41/56


7.2.5

Eindproef basisschool Elke school heeft de maatschappelijke opdracht om de door de overheid opgelegde ontwikkelingsdoelen na te streven en de eindtermen te bereiken. Door jaarlijks de schoolresultaten te analyseren, gaan we na of we de dingen goed doen. Dit is een onderdeel van onze interne schoolanalyse en kwaliteitscontrole. Met deze toets willen we ons als school tegelijkertijd ook vergelijken met andere scholen. Op het einde van het zesde leerjaar nemen alle leerlingen deel aan de OVSG-proef. Deze test polst naar alle opgedane kennis en de verworven vaardigheden, die de kinderen op het einde van de basisschool moeten beheersen, zoals vermeld in de eindtermen en vastgelegd in de OVSG-leerplannen. De toets is methode-onafhankelijk en is gebaseerd op de leerplannen van OVSG, het Onderwijssecretariaat van de Vlaamse Steden en Gemeenten. Hij wordt simultaan afgenomen in honderden Vlaamse scholen. De OVSG-toets is geen alleenstaande norm voor het al dan niet toekennen van het getuigschrift basisonderwijs. Het is één element in de globale beoordeling van de leerling op het einde van de basisschool in functie van de oriëntering naar het secundair onderwijs. Informatie omtrent het toekennen van het getuigschrift basisonderwijs wordt verkregen via:  OVSG-proeven eind zesde leerjaar  totaalresultaten eind zesde leerjaar  gegevens uit het leerlingvolgsysteem van de school  totaalresultaten vijfde leerjaar in geval van mogelijke deliberatie  kinderen met een individueel aangepast curriculum (IAC-traject) kunnen hiervan afwijken De klassenraad wordt samengesteld door:  de directeur van de school  de zorgcoördinator/zorgleerkracht van de school  de titularissen van het zesde leerjaar  de titularissen van het vijfde leerjaar in geval van mogelijke deliberatie Omstandigheden die aanleiding kunnen geven tot deliberatie:  bepaalde onvoorziene omstandigheden (verhuis, ziekte, socio-emotionele problemen) die voor een leerachterstand zorgden en die op korte termijn kunnen worden ingehaald  ongelijkheden tussen de verschillende leergebieden, vooral als het gaat om ongelijkheden ten gevolge van een specifieke ontwikkelings- of leerstoornis (dyslexie, dyscalculie,…) met het vooruitzicht op een aangepaste studiekeuze in het secundair  een duidelijke, positieve evolutie van de leerling op alle vlakken: resultaten, werkhouding, sociale vaardigheden en schoolrijpheid  advies van het CLB Advies en zorginformatie: Naast het rapport wordt ook het ‘getuigschrift’ of ‘attest basisonderwijs’ meegegeven, samen met het ‘adviesformulier’ dat zorginformatie bevat. Voor leerlingen, die tijdens hun schoolloopbaan genoten van individuele aangepaste maatregelen, wordt daarenboven een ‘zorgfiche’ of ‘charter’ meegegeven, waarop duidelijk wordt aangegeven welke maatregelen er specifiek werden genomen. Het is aan de ouders om dit adviesformulier met zorginformatie en de eventuele zorgfiche/charter bij inschrijving aan de secundaire school al dan niet te overhandigen. Zie schoolreglement ‘Getuigschrift basisonderwijs’ en ‘Klassenraad’

42/56


7.2.6

Onderzoek welbevinden en klassociogram De zorgleerkrachten volgen eveneens het gedrag en het welbevinden van onze leerlingen op, en dat voor die kinderen waar ze verantwoordelijk voor zijn. Tweemaal per schooljaar peilen we naar het welbevinden van onze kinderen. We willen weten hoe het kind zich voelt thuis, op school en in de klas. De ouders en het CLB kunnen gecontacteerd worden als we merken dat er een grondig probleem aan het daglicht komt. Tevens onderzoeken we hoe onze kinderen zich positioneren binnen de klasgroep. Heeft hij/zij vrienden of net niet? Welke kinderen zijn dat dan? Hoe zien de andere kinderen hem/haar? Met deze informatie wordt bijzonder discreet omgegaan. De klastitularis, de zorgleerkracht en de directeur zijn van deze informatie op de hoogte. Op het oudercontact kunt u naar de resultaten van uw kind vragen.

7.2.7

7.3

7.3.1

Maatregelen We ontwikkelden afsprakenkaarten voor kinderen die maatregelen nodig hebben. Deze afsprakenkaart legt vast welke inspanningen de school wil nemen ten behoeve van het kind, en ook waar de grenzen liggen. We willen heel wat voor deze zorgkinderen doen, maar binnen onze mogelijkheden en beperkingen. Deze afsprakenkaart wordt op maat van het kind opgemaakt, in samenspraak met de ouders.

Pestgedrag vermijden en bestrijden Op school hebben we een pestactieplan, dat in een mum van tijd in werking kan treden. Wij hanteren deze aanpak op school: Pesten voorkomen We leren de kinderen het verschil tussen ruzie, plagen en pesten. Ook de ouders moeten zich hiervan bewust zijn. Kinderen leren, ontdekken, zoeken waar hun grenzen liggen en overschrijden al lerend die grenzen. We bespreken het gedrag en de gevolgen ervan. Binnen de school zullen we voornamelijk preventief tewerk gaan en, indien nodig, snel optreden. Een algemene sfeer van openheid, gemoedelijkheid en verdraagzaamheid creĂŤren met respect voor verschillen en talenten is de hoofddoelstelling. Dat doen we door tal van schoolse activiteiten waaraan iedereen meewerkt, georganiseerd door de deugdenwerkgroep en onder impuls van alle leerkrachten op klasniveau.

7.3.2

Wat doen we als er toch pestgedrag is? Kinderen moeten in hun ontwikkeling een bepaald niveau hebben bereikt, om te kunnen pesten. Pesten is namelijk een systematisch, doelbewuste manier om iemand te kwetsen. Kleuters kunnen niet pesten. Per geval zal worden bekeken hoe wordt ingegrepen. Feit is wel dat we onmiddellijk reageren volgens stappen waaraan de klastitularis, de zorgleerkracht, de directeur en indien nodig het CLB meewerken. Als pesten eerder thuis of in de privĂŠsfeer gebeurt, bv. bij cyberpesten via mail of sms, zullen we eveneens onze medeverantwoordelijkheid opnemen en de ouders verwittigen. Indien nodig kan de orde- en tuchtprocedure, zoals beschreven in het schoolreglement, worden opgestart.

43/56


7.4

Revalidatie en therapie tijdens de lesuren

7.4.1

Revalidatie Revalidatietussenkomsten tijdens de lesuren kunnen enkel schriftelijk worden aangevraagd door de ouders (of de voogd) van de leerling bij de directeur. Deze aanvraag moet vergezeld zijn van een verslag opgesteld door een geneesheer, een erkend revalidatiecentrum, een CLB-centrum of een dienst voor geestelijke gezondheidszorg. De revalidatiecentra stellen de formulieren ter beschikking van de ouders. De klassenraad bestaande uit de directeur, de groepsleraar, de zorgleraar en de vertegenwoordiger van het CLB-centrum geven advies over deze aanvraag. De revalidatietussenkomsten mogen niet meer dan twee lestijden van 50 minuten per week bedragen. De verplaatsingsduur tijdens de lesuren mag in geen geval meer dan 30 minuten per dag zijn.

7.4.2

Therapie op school Privé-logopedie op school is bij wet verboden tijdens de lestijden. Zie ook schoolreglement basis

7.4.3

Documenten voor externe diensten Op gezette tijden vragen ouders of externe diensten ons om vragenlijsten in te vullen, bijvoorbeeld voor CLB, revalidatiecentra, therapiecentra, CBO, privé-therapeuten. Wij werken hier graag aan mee. Om de objectiviteit van de gegevens te garanderen sturen wij zelf de ingevulde vragenlijsten rechtstreeks door aan de betrokken dienst.

7.5

Huistaken

7.5.1

Wat is huiswerk? Alle vormen van taken, door de school opgelegd of voorgesteld, die bedoeld zijn om thuis uit te voeren. Voorbeelden: geschreven taken, lessen leren, opzoeken en verwerken van informatie, afgeven van mededelingen, tonen van werk, …

7.5.2

Waarom huiswerk? Hoofddoel Huiswerk is een hulpmiddel bij het leren leren: plannen, zelfstandig leren werken, opnemen van verantwoordelijkheid tegenover het eigen leren. Nevendoelen inoefenen en herhalen middel, naast andere, om de ouders op de hoogte te houden van wat het kind op school doet soms is het mogelijk om kinderen bij te werken via huiswerk, in dergelijke gevallen zal de school vooraf afspraken maken met de ouders soms kan uw kind de hoeveelheid huiswerk niet (meer) aan; spreek de klastitularis hierover aan, samen vinden we beslist een oplossing

44/56


7.5.3

Visie van de school De school kiest met zorg de huistaken en ze geeft er naderhand ook aandacht aan. De school tracht de taken tijdig mee te geven. Op die wijze leert de leerling ook plannen. De agenda is een belangrijk middel om het werk te leren plannen. Wij vragen de ouders wekelijks de agenda te ondertekenen en liefst dagelijks te bekijken en de kinderen te helpen bij het plannen. De school houdt rekening met kinderen die omwille van bezoekregelingen of coouderschap, moeilijkheden ondervinden om huistaken te maken. Wij verwachten dan wel dat de ouders dit schriftelijk meedelen. Huiswerken krijgen geen beoordeling in punten. De wijze waarop een leerling omgaat met huiswerk krijgt wel een beoordeling op het rapport. Het niet maken van huiswerk geeft in de regel nooit aanleiding tot straf. Er zal minstens vooraf contact opgenomen worden met de ouders. Vanaf het vierde leerjaar kan de leerkracht evenwel een passende sanctie geven wanneer de leerling herhaalde malen niet in orde is met lessen of huistaken.

7.5.4

En wat als het misgaat? Als een leerling zijn huistaken herhaaldelijk niet of onvolledig maakt, zal de titularis contact opnemen met de ouders. Maar ook omgekeerd, als u merkt dat uw kind zijn/haar huiswerk niet aankan, of er te lang aan moet werken, meld dit dan zo gauw mogelijk aan de klastitularis. Er zullen dan onderling afspraken gemaakt worden. Indien nodig, zal de school in overleg met het gezin een plan voor huiswerkbegeleiding opmaken.

7.5.5

Geschatte tijdsduur voor huiswerk Als u merkt dat uw kind beduidend langer aan zijn/haar huiswerk zit dan hier aangegeven, dan geeft u best een signaal aan de leerkracht. Gebeurde dit eerder uitzonderlijk, dan werd wellicht wat teveel huiswerk opgegeven, maar als uw kind dit regelmatig ervaart, dan is dat een teken dat er een probleem is. Samen zoeken we dan naar een oplossing op maat van uw kind. Ook deze afspraken werden vastgelegd in het schoolwerkplan. KLEUTERS Geen huiswerk L1 Duur van de studie (25’), uitgezonderd lezen (10’).

L2 Duur van de studie (25’), uitgezonderd lezen. Lessen leren (15’): versje, dictee, tafels,…

L3 Duur van de studie (25’) + 15’ voor kinderen die langzamer werken. Lessen leren (15’): versje, dictee, tafels, WO, …

L4 Duur van de studie (25’) + 20’. Weekschema om te leren plannen over meerdere dagen, ook qua vrije tijd. L5 Duur van de studie (25’) + 45’. Nadruk ligt meer op toegenomen hoeveelheid ‘lessen leren’. Leerlingen plannen over meerdere dagen. L6 Duur van de studie (25’) + 45’. Nadruk ligt meer op toegenomen hoeveelheid ‘lessen leren’. Leerlingen plannen over meerdere dagen.

45/56


8 COMMUNICATIE

8.1

Weg-en-weerinformatie De themabrief kunt u de ‘agenda’ van de kleuterschool noemen. Het is een wekelijks contactmiddel tussen school en thuis. Hierin staat beschreven welk thema aan bod kwam of zal komen en hoe het uitgewerkt wordt. Een paar grappige of opvallende gebeurtenissen uit het klasleven en de tekst van het aangeleerde liedje of versje maken er een echt ‘dagboek’ van de klas van. Via een mapje of digitaal wordt u deze informatie bezorgd, naar uw voorkeur.

8.2

Schoolagenda De schoolagenda is in de lagere school een dagelijks contactmiddel tussen de school en thuis. Hierin staan de taken, de lessen en eventuele mededelingen vermeld. De ouders ondertekenen wekelijks (mag dagelijks) de schoolagenda. De leerkracht ondertekent ook elke week de agenda. Ook ouders kunnen mededelingen of bemerkingen in de agenda noteren. Zo wordt de agenda een handig communicatiemiddel.

8.3

Rapport, infoavonden en oudercontacten Het schoolrapport laat u zien hoe we het leerproces van uw kind evalueren. Zo kunt u zien in welke mate uw kind bepaalde leerdoelen bereikte, zodat we het daarbij eventueel kunnen bijsturen. Het rapport geeft informatie over alle aspecten van de persoonlijkheidsontwikkeling van uw kind. De kennis van taal, wiskunde en wereldoriëntatie wordt getoetst en beoordeeld met cijfers. Die puntenwaarde kan verschillen per graad naargelang de specifieke accenten van een bepaalde graad. De toetsen geven we regelmatig mee naar huis zodat u ze kunt inkijken. Hoe kinderen zich motorisch, creatief en sociaal gedragen, het leren leren en de levensbeschouwelijke vakken (godsdienst/zedenleer/…) worden ook geobserveerd en beoordeeld. Als het schoolrapport mee naar huis gegeven wordt, ondertekenen de ouders voor kennisname. Ouders kunnen met de school praten over het rapport. Dat kan tijdens georganiseerde oudercontacten of op vraag van ouders of leraar als er dringende problemen zijn. In de loop van september zijn er informatieavonden voor de ouders van kleuters en van de kinderen van de lagere school. Na een algemeen gedeelte in de refter, wordt in elke klas de klaswerking toegelicht. Tijdens het schooljaar zijn twee formele oudercontactmomenten voorzien. De eerste heeft plaats in december, vóór de kerstvakantie. De tweede heeft plaats eind juni, vóór de zomervakantie. Tussentijds worden er ‘selectieve’ oudercontacten georganiseerd waar de nood zich voordoet. In het zesde leerjaar krijgt u de kans om op oudercontact te komen rond de verdere studiekeuze van uw kind op het einde van de tweede of in het begin van het derde trimester. Uiteraard zijn er ook op andere momenten en na afspraak individuele contacten mogelijk tussen ouders en de leerkracht en/of zorgleerkracht en/of directie. Die kunnen op vraag van de ouders of op vraag van de school georganiseerd worden. Voor kinderen met een diagnose van leer-, motorische-, of gedragsstoornissen die van GON-begeleiding genieten, voor kinderen die in het revalidatiecentrum of door privétherapeuten (logopedist, kinesist, psycholoog,…) opgevolgd worden voorzien wij meerdere evaluatie- en overlegmomenten tijdens het schooljaar.

46/56


Rapport 1 HERFSTRAPPORT

Rapport 2 KERSTRAPPORT

Vóór herfstvakantie Vóór kerstvakantie + oudercontact

Rapport 3 KROKUSRAPPORT

Rapport 4 LENTERAPPORT

Rapport 5 EINDRAPPORT

Vóór krokusvakantie

Vóór paasvakantie + selectief oudercontact

Vóór zomervakantie + oudercontact

*Voor L6 is er tussen het lenterapport en eindrapport ook een rapport ‘eindtoetsen’.

8.4

Gimme Steeds proberen we de communicatie tussen ouders en school te verbeteren. Vanaf het schooljaar 2013-2014 zal dit meer en meer digitaal gebeuren. Hiervoor hebben we een samenwerking opgezet met 'Gimme'. Deze online toepassing zorgt ervoor dat u op de hoogte wordt gehouden over de schoolse activiteiten van uw kind. Als ‘Groene school' vinden wij het bovendien belangrijk om het papierverbruik te verminderen. Dankzij dit systeem werken we daar enorm aan mee. Ook kan er via dit systeem geen papier verloren gaan in de boekentas of in de bank. U, als ouders, krijgt rechtstreeks de informatie rechtstreeks van de leerkracht of van de school. Het grote voordeel voor de ouders is eveneens dat u enkel de informatie krijgt die voor u van toepassing is. Enkel de berichten van de klassen die u wenst, zullen u bereiken. Heel het systeem werkt via www.gimme.eu, waar u zich kan aanmelden. Voor meer info kunt u steeds onze website raadplegen.

8.5

Website Onze schoolwebsite vindt u op het internet bij www.gavertjevier.be We maken het hele jaar door foto’s van verschillende schoolactiviteiten en evenementen. U vindt er eveneens de kalender en de nieuwtjes terug maar ook andere informatie: algemene schoolinformatie personeel van de school en hun functie Gimme-berichten milieuzorg op school ouderraad buitenschoolse opvang natuurouders ... Bovendien kunnen de leerlingen zelf via links educatieve spelletjes spelen die gerangschikt zijn volgens leeftijdscategorie.

8.6

Mailverkeer We communiceren met de ouders via mail en gimme. Je kan tevens met elke leerkracht van de school via mail communiceren. Op de website staan alle contactadressen. De regel is eenvoudig: voornaam.familienaam@sint-niklaas.be

47/56


9 FINANCIEEL LUIK

9.1

Algemene informatie De school tracht de uitgaven voor de ouders zo beperkt mogelijk te houden. Gemaakte kosten worden per periode verzameld en de schoolrekeningen worden gespreid. Contant geld komt niet mee naar school, tenzij anders vermeld. U kunt betalen via overschrijving. Hebt u moeite met het betalen van een rekening? Kom in alle vertrouwen langs bij de directeur. Samen zoeken we naar een oplossing.

9.2

Onkosten We onderscheiden diverse soorten onkosten: 1. onkosten die behoren tot de basisbehoeften van het kind 2. onkosten om de eindtermen en ontwikkelingsdoelen te bereiken 3. onkosten waarover u de vrije keuze hebt 4. onkosten om de eindtermen en ontwikkelingsdoelen te verlevendigen (= max. factuur) 5. meerdaagse activiteit vijfde/zesde leerjaar

9.2.1

Onkosten die behoren tot de basisbehoeften van het kind De ouders voorzien zelf in het volgende materiaal: - boekentas - zwemgerief - brooddoos - witte turnpantoffels - herbruikbare drinkbus - blauw turnbroekje - lunch, koek, fruit,… - witte turnsokken Wilt u bezuinigen? Dat kan. Weersta de druk en de rages. Koop niet jaarlijks voor uw kinderen een nieuwe boekentas, pennenzak, stiften, kleurpotloden,… Ook u kunt heel wat geld besparen.

9.2.2

Onkosten om de eindtermen (ET) en ontwikkelingsdoelen (OD) te bereiken Omdat we het basisonderwijs gratis willen houden, i.f.v. het bereiken van de eindtermen en de ontwikkelingsdoelen, zullen geen kosten worden aangerekend voor schoolmateriaal. Alle materiaal dat het kind nodig heeft om de OD na te streven en de ET te bereiken wordt door de school integraal aangekocht. Wie over kleurpotloden en stiften beschikt, en ze in de klas wenst te gebruiken, kan dat uiteraard nog steeds. Wat gratis wordt verstrekt: - schrijfgerief, tekengerief,… - fotokopieën - constructiemateriaal - werkblaadjes - zakrekenmachine - differentiatiemateriaal - schriften, mappen, boeken,… - meetinstrumenten - bewegingsmateriaal - informatiebronnen - knutselmateriaal* - multimediamateriaal *Het enige wat we wel eens vragen is om kosteloos knutselmateriaal mee te brengen, zoals kaasdoosjes, herfstbladeren, … en soms wat ingrediënten voor een kookactiviteit.

48/56


9.2.3

Onkosten waarover u de vrije keuze hebt a) Deze zaken worden cash betaald en komen niet op de schoolrekening: schenkingen, acties, klasfoto, … b)

Deze zaken komen op factuur: middagtoezicht, studie lager, multimove, drankjes, aankoop extra badmuts, nieuwjaarsbrieven, abonnementen tijdschriften, … - retributie middagtoezicht - retributie avondstudie - bredeschoolopvang ‘multimove’

G1 – 6de leerjaar 1ste – 6de leerjaar 1ste – 6de leerjaar

€ 0,60 per beurt € 1,00 per beurt € 1,00 per begonnen halfuur

- drank: melk - drank: kruidenthee - drank: gezonde fruitsappen - verse soep (van herfstvakantie tot paasvakantie) - verse soep (van herfstvakantie tot paasvakantie) - smoskaart (enkel op maandag, van 01/09 tot herfstvakantie en van paasvakantie tot 30/06)

G1 – 6de leerjaar G1 – 6de leerjaar G1 – 6de leerjaar G1 – G4

€ 0,35 € 0,35 € 0,50 € 0,50 per beurt

1ste – 6de leerjaar

€ 7 per tienbeurtenkaart

1ste – 6de leerjaar

€ 8,80 per vierbeurtenkaart

- badmuts (extra of bij verlies*)

1ste – 6de leerjaar

€ 2,00

*Alle leerlingen krijgen in L1 een badmuts. Deze wordt betaald via de maximumfactuur. Indien er van kleur moet veranderd worden, kan de badmuts kosteloos geruild worden. Enkel bij verlies of bij aankoop van een extra muts wordt er €2,00 gefactureerd via de schoolrekening. - schoolT-shirt ** G4 – 6de leerjaar

€ 5,00

**Gedurende de schoolloopbaan krijgt elk kind twee T-shirts gratis aangeboden door de ouderraad. Vanaf het 3de T-shirt wordt deze aangerekend via de schoolrekening. - nieuwjaarsbrieven Prijzen worden bekend gemaakt via een aparte infobrief met bestelstroken. - abonnementen tijdschriften

Er is gratis gefilterd en drinkbaar leidingwater beschikbaar. Gelieve een genaamtekende beker/drinkfles mee te geven. De school biedt een waaier aan tijdschriften aan. Tijdschriften zijn niet verplicht en mogen door de leerkrachten niet klassikaal worden gebruikt. Elke leerkracht krijgt van de school een abonnement of een tijdschrift dat hij/zelf koos, om in de klas te gebruiken. Kosten ‘multimove’ worden gefactureerd via de schoolrekening, kosten ‘buitenschoolse opvang’ niet. Deze kosten worden verwerkt via de betrokken stadsdienst en bijgevolg via hen gefactureerd.

49/56


9.2.4

Maximumfactuur bijdrage ouders Deze scherpe maximumfactuur is bedoeld voor kosten die weliswaar niet noodzakelijk zijn voor het realiseren van ontwikkelingsdoelen of eindtermen, maar die niettemin bijdragen tot de verlevendiging ervan (toneelbezoek incl. busvervoer, eendaagse leeruitstappen incl. busvervoer, gidsen, sportdagen tijdens de lesuren, zwemmen incl. busvervoer, schoolreizen incl. busvervoer, auteur op school, projecten, …) Het bedrag wordt betaald in schijven. Het is een tegemoetkoming van de ouders aan de reële kosten. Naast het bedrag dat u betaalt, zal de school dus nog heel wat bijleggen uit de werkingstoelagen. Afdeling Kleuterschool Lagere school

TOTALE BIJDRAGE € 45 € 85

Schijf 1 van 3 Schijf 2 van 3 Schijf 3 van 3 € 25 € 10 € 10 € 45 € 20 € 20

9.2.5

Wanneer komen de schoolrekeningen? 1 eind sept./begin okt. bijdrageregeling maximumfactuur (schijf 1: 50%) 2 na herfstvakantie gemaakte onkosten periode 1 (sept./okt.) 3 na kerstvakantie gemaakte onkosten periode 2 (nov./dec.) 4 voor krokusvakantie bijdrageregeling maximumfactuur (schijf 2: 25%) 5 voor paasvakantie bijdrageregeling maximumfactuur (schijf 3: 25%) 6 na de paasvakantie gemaakte onkosten periode 3 (jan./febr./maart) 7 eind juni gemaakte onkosten periode 4 (april/mei/juni)

9.2.6

Zeeklas in het vijfde en zesde leerjaar De vijfde- en zesdeklassers gaan tweejaarlijks op zeeklas. In het begin van het vierde leerjaar ontvangt u daarover een infobrochure met een betalingsplan. We kiezen voor een betalingsplan in drie schijven, welke start in vierde of vijfde leerjaar, één jaar vooraf dus. De totale kostprijs van deze extramuros activiteit bedraagt ongeveer 165 euro. Tegemoetkoming: na de zeeklasperiode kunt u bij uw mutualiteit of OCMW een tegemoetkoming aanvragen. Meer informatie vindt u op onze website, bij de leerkrachten van de derde graad, op het secretariaat of bij de directeur.

50/56


9.2.7

Belastingsvermindering via fiscaal attest Voor het middagtoezicht en de studie zal u van onze administratief medewerkster één fiscaal attest ontvangen. Dit fiscaal attest dient u bij uw belastingaangifte toe te voegen. Eerst worden de belastingen berekend en dan wordt een belastingvermindering toegekend. Deze vermindering bedraagt 45% van de werkelijk gedane uitgaven, met een wettelijk vastgelegd plafond. -

-

De schoolrekeningen moeten uiteraard eerst effectief betaald zijn. Als de afrekening van het betreffende jaar pas betaald werd na Nieuwjaar van het daaropvolgende kalenderjaar, zal deze niet mee opgenomen worden en zal pas kunnen ingebracht worden voor de belastingaangifte van het daaropvolgende aanslagjaar. De op het attest vermelde gegevens mogen slechts betrekking hebben op het gedeelte van het jaar waarin de 12de verjaardag van uw kind voorafgaat. De fiscale aftrekbaarheid geldt dus niet meer na de 12de verjaardag van uw kind.

9.2.8

Schoolpremie Alle ouders krijgen jaarlijks een bijslag bij het kindergeld van juli. Die bijslag noemt men ook schoolpremie. De term 'schoolpremie' is niet helemaal correct, want ook voor baby's en peuters die nog niet naar school gaan, ontvangen ouders de bijslag. De bijslag wordt namelijk uitgekeerd voor de kinderen die effectief recht hebben op kindergeld. De bedragen voor basisschoolkinderen variëren van 22 euro tot 70 euro per jaar.

9.2.9

Schooltoelage De toekenning van de schooltoelage gebeurt op basis van een gezinsdossier. Het inkomen van het gezin bepaalt wie in aanmerking komt. Verder moet het kind in voldoende mate op school aanwezig geweest zijn. Vraag uw schooltoelage aan vanaf augustus. Het secretariaat van onze school kan u informatie geven en op weg helpen. We beschikken over de formulieren om deze eenvoudige procedure op te starten. U hoeft slechts één gezinsdossier in te dienen, ook al heeft u kinderen in het secundair en/of hoger onderwijs. CONTACT Stuur alle brieven (aanvragen, aanvullingen, rechtzettingen, bezwaarschriften,...) in verband met school- en studietoelagen naar: Afdeling Studietoelagen Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 Brussel Belangrijkste telefoonnummer: 1700 (gratis) www.studietoelagen.be/contact/vraag (vermeld altijd uw volledige naam en rijksregisternummer). Ook het stadsbestuur biedt hulp bij het aanvragen van de studietoelage. Meer info vindt u op de website www.sint-niklaas.be.

51/56


9.2.10 Kansenpas Mensen met een laag of bescheiden inkomen hebben het vaak moeilijk om hun rekeningen te betalen. Zij (of hun kinderen) dreigen uitgesloten te worden van heel wat zaken die voor mensen met een hoger inkomen evident zijn. Om iedereen in Sint-Niklaas gelijke kansen te bieden, heeft het stadsbestuur de kansenpas ontwikkeld. Met de kansenpas kunnen mensen met een laag inkomen genieten van kortingen op heel wat vrijetijdsinitiatieven en een aantal diensten. Met de directies van de (basis)scholen werden afspraken gemaakt om de kansenpas ook toe te passen in de scholen. 9.2.10.1 Wat is een kansenpas? De kansenpas is een kaart van het stadsbestuur waarmee u in Sint-Niklaas heel veel kan doen voor weinig of geen geld. Hiermee wil de stad mensen die weinig geld hebben, de kans geven om zich goed te voelen in de stad. 9.2.10.2 Wie krijgt een kansenpas? Iedereen met een laag of bescheiden inkomen en die in Sint-Niklaas of in een deelgemeente woont, kan een kansenpas aanvragen. Als bewijs dat u in aanmerking komt voor een kansenpas, haalt u een attest op bij het ziekenfonds. 9.2.10.3 Waar kunt u een kansenpas aanvragen? U kunt de kansenpas aanvragen bij de sociale dienst in het Welzijnshuis. 9.2.10.4 Wat moet u doen om een kansenpas aan te vragen? Wanneer u een kansenpas aanvraagt, dan moet u het volgende bij hebben: - identiteitskaart - recente pasfoto van elk gezinslid waarvoor u een kansenpas aanvraagt - een attest van gezinssamenstelling (te verkrijgen bij de dienst bevolking in het stadhuis) - een attest dat u in aanmerking komt voor een kansenpas (attest van verhoogde tegemoetkoming te verkrijgen bij het ziekenfonds) of het laatste aanslagbiljet van de belastingen. 9.2.10.5 Hoelang is de kansenpas geldig? U kunt op elk moment van het jaar een kansenpas aanvragen. De kansenpas vervalt op 31 januari van elk jaar. De kansenpas is maximaal ĂŠĂŠn jaar geldig en dient dus elk jaar opnieuw aangevraagd te worden. 9.2.10.6 Wat kunt u doen met een kansenpas? De kansenpas geeft u een fikse korting op inkomgelden, abonnementen, cursussen, diensten en activiteiten die georganiseerd worden door het stadsbestuur en door lokale verenigingen of sociale organisaties. Wat u concreet met de kansenpas kunt doen, leest u in de Kansenpaskrant, te verkrijgen bij de sociale dienst in het Welzijnshuis. 9.2.10.7 Wat kunt u doen met een kansenpas op school? Wie een kansenpas in zijn bezit heeft, kan dit aan de directie of het secretariaat laten weten. We vertellen u dan hoe we hiermee rekening houden, waar u recht op heeft: - 50 % korting voor studie - 50 % korting voor middagtoezicht - 50 % korting voor (binnenschoolse) opvang - drie gratis nieuwjaarsbrieven

52/56


10 VEILIGHEID EN ORDE

10.1 Algemeen De school respecteert de wettelijke richtlijnen rond veiligheid, preventie en welzijn die opgelegd zijn door de overheid. In specifieke gevallen bepaalt de directeur, aan de hand van een risicoanalyse, welke veiligheidsmaatregelen getroffen moeten worden in het kader van veiligheid, preventie en welzijn van leerlingen, personeel en bezoekers van de school. 10.2 Uiterlijk, kledij, persoonlijk materiaal 10.2.1 Turnkledij Voor de kleuters van G1 en G2 vragen we om de dag van het sporten gemakkelijke kledij aan te doen, alsook sportieve schoenen met lichtgekleurde zolen. De kleuters van G3 dragen de dag van het sporten eveneens gemakkelijke, sportieve kledij en voorzien bij het begin van het schooljaar turnpantoffels, die op school in hun turnzak worden bewaard. De turnkledij voor de kleuters van groep 4 en de leerlingen van de lagere school bestaat uit gymschoenen met lichtgekleurde zolen, een blauwe sport- of spanbroek, een groene schooltshirt en witte sportsokken. Vanaf groep vier heeft elk kind gedurende zijn schoolloopbaan recht op twee gratis t-shirts met het logo van de school, betaald door de ouderraad. 10.2.2 Kledij en uiterlijk We verwachten dat de kleding en het voorkomen van de leerlingen verzorgd, eenvoudig en hygiÍnisch is. We hebben geen problemen met kleding die eigen is aan een bepaalde cultuur en/of levensbeschouwing. We willen er wel over waken dat voor bepaalde kinderen kleding geen middel wordt om zich als groep uitdrukkelijk van anderen te onderscheiden. Bepaalde zaken die de veiligheid in het gedrang kunnen brengen zijn verboden, zoals lange oorbellen en juwelen bij lichamelijke opvoeding, hoofddeksels bij lichamelijke opvoeding, broekkettingen, piercings, teenslippers,‌ Deze lijst is niet limitatief. De directeur bepaalt wat als onveilig kan worden beschouwd. 10.2.3 Persoonlijk materiaal / GSM en tablet op school Schooluitrusting, schoolmateriaal (ook dat van de anderen) wordt met zorg behandeld. Om zo weinig mogelijk de aandacht af te leiden van wat er op de school essentieel is, worden voorwerpen vreemd aan het schoolleven, zoals speelgoed, elektronisch speelgoed en luxespulletjes thuisgelaten. De leerlingen brengen ook geen boeken of geschriften mee waarvan de inhoud onverzoenbaar is met het pedagogisch project van de school. De school kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke diefstallen. Persoonlijk schoolmateriaal wordt daarom gekenmerkt met naam en klas. Geld en waardevolle voorwerpen worden thuisgelaten. De school kan niet

53/56


aansprakelijk gesteld worden voor beschadiging of verdwijning van persoonlijk materieel. Beschadigde kleding en schoolmaterieel worden niet vergoed. In bepaalde, welomlijnde gevallen kan de schoolverzekering tussenkomen bij de beschadiging van een bril. Info hierover kunt u bekomen op het secretariaat, via e-mail naar veerle.buytaert@sintniklaas.be. Speelgoed is onderhevig aan rages. Steeds vaker merken we dat deze nieuwe spelletjes, verzamelobjecten, … aanleiding geven tot ruzies op school, tot diefstal van dergelijke zaken. Af en toe zitten er natuurlijk ook zaken tussen die wel een meerwaarde kunnen geven. Daarom willen we deze rages als school geval per geval bekijken. Wanneer evenwel blijkt dat bepaalde zaken problemen met zich meebrengen kan naargelang de situatie een gedeeltelijk of een geheel verbod worden opgelegd. Dit wordt dan via de agenda of briefwisseling meegedeeld aan de ouders. GSM’s en tablets mogen meegebracht worden naar school, doch volledig op eigen risico. Bij het betreden van het schooldomein dient het toestel altijd uitgeschakeld te zijn. Het gebruik ervan tijdens pauzes is niet toegestaan. Bij eventuele dringende gevallen verwittigt het schoolsecretariaat de personen die op de inlichtingenfiche vermeld staan. Indien de GSM toch gebruikt wordt, zal de leerkracht of directie deze in bewaring houden. 10.3 Leefregels voor leerlingen Zie 7.1.1 10.4 Verkeersveiligheid De schoolomgeving brengt bij het begin en het einde van de lessen een risicovolle drukte mee van voetgangers, fietsers en autobestuurders. De ouders engageren zich ertoe de verkeersregels en/of schooleigen afspraken rond parkeren, afhalen en naar school brengen van hun kinderen op te volgen. 10.5 Toegankelijkheid Bij aanvang van de activiteiten of lessen worden de poorten van het schoolgebouw gesloten. Ouders kunnen niet zomaar tijdens de lessen naar de klas gaan. Ze dienen daartoe een afspraak te maken via de directeur of het secretariaat. Ook het afgeven van allerlei materiaal gebeurt via het secretariaat. Kinderen kunnen niet vooraf uit de rij of klas worden gehaald. De ouders wachten tot de kinderen naar buiten komen. 10.6 Huisdieren Huisdieren worden om hygiënische en om veiligheidsredenen niet toegelaten op de speelplaats. Ze worden ook niet onbewaakt achtergelaten aan de schoolpoort. Enkel mits toestemming en medeweten van de school, en onder begeleiding van een ouder, kunnen huisdieren bij een spreekbeurt bv. worden toegelaten. 10.7 Schoolverzekering leerlingen De school is enkel voor lichamelijke letsels verzekerd. Kledij, fietsen, e.a. materiële schade wordt niet vergoed, met uitzondering van brillen die schade opliepen terwijl die gedragen werden. Op onze school is Veerle Buytaert, secretariaatsmedewerkster, verantwoordelijk voor het opvolgen van de ongevalaangiftes en verzekeringen. Zij is te bereiken via e-mail: veerle.buytaert@sint-niklaas.be.

54/56


Wat dient u te doen indien uw kind een ongeval op school of op weg naar school overkwam ? 1. U ontvangt of vraagt een ‘aangifteformulier schoolverzekering’. 2. De behandelende arts vult dit formulier in. 3. Uzelf vult het formulier verder aan (zie bijgevoegde brief als leidraad) 4. Daarna bezorgt u het ingevuld formulier aan de school. 5. De school stuurt dit op naar de verzekeringsmaatschappij. 6. U ontvangt van de verzekeringsmaatschappij een dossiernummer en de procedure tot terugbetaling wordt opgestart.

55/56


Nuttige contactgegevens Naam

Telefoon

Mail

Website

Gavertje Vier

03 778 39 00

gavertjevier@sint-niklaas.be

www.gavertjevier.be

CLB

03 780 66 04

sint-niklaas.basis@vclbwaasdender.be

www.vclbwaasdender.be

Welzijnshuis

03 778 66 66

welzijnshuis@sint-niklaas.be

Kansenwerker Gaetan Van Geertsom

03 778 37 29

gaetan.vangeertsom@sint-niklaas.be

Huis van het Kind met opvoedingswinkel, spelotheek,...

03 760 47 90

-

Opvoedingslijn.be

078 15 00 10

Kind en Gezin

078 15 01 00

info@kindengezin.be

www.kindengezin.be

Jongeren Advies Centrum

03 776 72 22

jac.waasland@steunpunt.be

www.jacwaasland.be

Vertrouwenscentrum

09 216 73 30

info@vkgent.be

www.kindermishandeling.be

Awel (kindertelefoon)

102

brievenbus@awel.be

www.awel.be

Tele-Onthaal

106

-

www.tele-onthaal.be

Meldpunt discriminatie

03 778 30 30

meldpunt.discriminatie@sint-niklaas.be

www.sint-niklaas.be

Politie Sint-Niklaas

03 760 65 00

-

www.politie.sint-niklaas.be

-

www.groeimee.be/opvoedingslijn

Wij wensen iedereen een deugddoend, leerrijk, aangenaam, boeiend, inspirerend,‌ schooljaar toe!

56/56


Afsprakennota gavertje vier 2016-2017