Page 1

âèííàÿ êàðòà

F

FAVORITE NIGHT SHOW


F

FAVORITE NIGHT SHOW

àáñåíò ðîì òåêèëà äæèí

ÀÁÑÅÍÒ

ÐÎÌ

ÒÅÊÈËÀ

ÄÆÈÍ


Absinth Tunel/ Àáñåíò Òóííåëü

180/ 360/ 2520ðóá.

Bacardi Superior Áàêàðäè Ñóïåðèîð

150/ 300/ 2250ðóá.

Bacardi Black Áàêàðäè Áëýê

150/ 300/ 2250ðóá.

50ã

50ã

50ã

100ã

100ã

100ã

700ã

750ã

750ã

Bacardi 8 Áàêàðäè 8

50ã

Îëüìåêà Áëàíêî

200/ 400/ 3000ðóá.

220/ 440/3300ðóá.

50ã

Îëüìåêà Çîëîòàÿ

100ã

100ã

750ã

750ã

220/ 440/ 3300ðóá. 50ã

100ã

750ã

Îëüìåêà Ýêñòðà Ýäæåò

300/ 600/ 4500ðóá.

Áèôèòåð

140/ 280/ 2100ðóá.

50ã

50ã

100ã

100ã

750ã

750ã


F

FAVORITE NIGHT SHOW

áðåíäè brandy

ÑÎÁÅÐÍÀÍÎ

ÊÈÍÎÂÑÊÈÉ

ÑÒÀÐÛÉ ÃÎÐÎÄ

ÑÒÀÐÎÅ ÏÎÌÅÑÒÜÅ

ÀÐÀÐÀÒ


Soberano Ñîáåðàíî 3 ãîäà (Èñïàíèÿ) Êèíîâñêèé Ìîñêîâñêèé

100/ 200/ 1500ðóá. 50ã

100ã

700ã

80/ 160/ 700ðóá. 50ã

100ã

500ã

Ñòàðûé Ãîðîä 5 ëåò

100/ 200/ 1000ðóá.

Ñòàðûé Ãîðîä 8 ëåò

160/ 320/ 1600ðóá.

Ñòàðûé Ãîðîä 10 ëåò

210/ 220/ 2100ðóá.

50ã 100ã

50ã 100ã

50ã 100ã

Ñòàðîå ïîìåñòüå

50ã 100ã

Ñòàðîå ïîìåñòüå

50ã 100ã

Àðàðàò

500ã

500ã

85/ 170/ 850ðóá. 500ã

95/ 190/ 950ðóá. 500ã

135/ 270/ 1250ðóá. 50ã

Àðàðàò

500ã

100ã

500ã

150/ 300/ 1500ðóá. 50ã

100ã

500ã

Àðàðàò Àíè 6 ëåò

190/ 380/ 1900ðóá.

Àêòàìàð 10 ëåò

250/ 500/ 2500ðóá.

50ã

50ã

100ã

100ã

500ã

500ã


Favorite  

Menu, bar, brandy, vodka

Favorite  

Menu, bar, brandy, vodka