__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

1


Leidinį parėmė Lietuvos Kultūros ministerija Sponsored by Lithuanian Ministry of Culture


Leidinio partneriai:

Lietuvos Pramonininkų konfederacija Vilniaus Dailės akademija Lietuvos Inovacijų centras

Partners:

Lithuanian Confederation of Industrialists Vilnius Academy of Arts Lithuanian Innovation Centre


DIZAINO INDEKSAS LT 2012 DESIGN INDEX Lietuvos dizainerių sąjungos leidinys Published by Lithuanian Designers’ Society


UDK 947.45.03 Ka235

© Tautvydas Kaltenis, 2012 © Asociacija Lietuvos dizainerių sąjunga, 2012

ISBN 978-9955-589-31-0


Lietuvos dizainerių sąjunga Lithuanian Designers’ Society Vilnius 2012


Almanachas „Dizaino indeksas LT2012”. Sudarytojo žodis.

Lietuvos dizainerių sąjunga sudarė „DIZAINO INDEKSĄ LT2012“ siekdama fiksuoti [...] dizainerių pasiekimus, kurių esminis bruožas – perėjimas nuo vietinės rinkos prie tarptautinio lygmens. Pasitelkę „Eurostato“ duomenis bemat galėtume sužinoti įvairius statistinius duomenis – bendrojo vidaus produkto dydį, tenkantį vienam gyventojui, infliacijos rodiklį, vartotojų kainų indeksą, kūno masės ir netgi laimės indeksą. O koks dizaino indeksas? Pasaulio, Europos, Lietuvos? Ar tokį indeksą įmanoma fiksuoti, pateikti, apskaičiuoti? Ar bent nujausti? Juk iš tokio dizaino indekso galima būtų labai daug spręsti apie šalies kultūros, pramonės lygį, visuomenės poreikius ir lūkesčius, požiūrį į aplinką ir pačius save. 2005 metais Lietuvai tapus visateise Europos Sąjungos nare prasidėjo naujas jos ekonominės ir kultūrinės raidos laikotarpis, susijęs su grįžimu į istoriškai motyvuotą ir darnios ateities viziją puoselėjančią globalią civilizacijos bendruomenę. Dizainas, kaip viena labiausiai inovatyvią pažangą stimuliuojančių kūrybos sričių, taip pat įgijo pagreitį. Lietuvos dizainerių sąjunga (įkurta 1988 m.) sudarė „DIZAINO INDEKSĄ LT2012“ siekdama fiksuoti šio periodo Lie-tuvos dizainerių pasiekimus, kurių esminis bruožas – perėjimas nuo vietinės rinkos prie tarptautinio lygmens tiek inovatyvių technologijų naudojimo, tiek pažangių tendencijų taikymo plotmėje. Ir tai ne tik palanki šios knygos sudarytojų nuomonė – svarbūs tarptautiniai apdovanojimai, dizainerių projektų įgyvendinimas, dalyvavimas įvairiuose konkursuose bei parodose visame pasaulyje patvirtina lietuviško dizaino proveržį.

8

Į „DIZAINO INDEKSĄ LT2012“ atrinkome 73 autorių projektus, vienaip ar kitaip reikšmingus Lietuvos kultūrinių industrijų plėtotei. Žinoma, dizainerių ir jų sukurtų projektų, vertų būti paminėtiems leidinyje, yra kur kas daugiau, tačiau tiek knygos formatas, tiek laiko ištekliai buvo riboti – reikėjo rinktis. Siekėme skirtingų dizaino sričių natūralaus balanso – dizaineriai sėkmingai ir inovatyviai dirba labai plačiame kūrybiniame lauke nuo architektūros iki juvelyrikos, nuo staklių dizaino iki meninių instaliacijų. Džiugu tarp jų matyti nemažą būrį (13) studentiškų projektų – jie, apdovanoti autoritetingais prizais ir laimėję tarptautinius konkursus, rodo ne tik stiprius


nacionalinės dizaino mokyklos pagrindus, bet ir augantį lietuviško dizaino industrijos potencialą. Suteikėme visišką laisvę patiems dizaineriams pristatyti savo projektus – tai jie darė taip pat įvairiai, kokie įvairūs ir jų eksponuojami objektai. Tuo įdomiau matyti puikių idėjų ir formų įvairovės kaleidoskopą. Žinoma, yra produktyvių autorių, galinčių pateikti kelis ar keliolika reikšmingų darbų, tačiau pasirinkome tokią leidinio koncepciją, kuri leistų kiekvienam dizaineriui pristatyti po vieną ryškiausią, sėkmingiausią pastarojo laikotarpio projektą (atskirą objektą arba kolekciją). Ne mažiau svarbi ir praktinė leidinio funkcija – įvairūs sąrašai (indeksai), pateikti leidinio gale: pristatomų autorių rodyklė, užsakovų ir gamintojų, labiausiai „vartojančių“ dizainą, sąrašas, sudėti dizaineriams skirti apdovanojimai, taip pat Lietuvos dizainerių sąjungos narių rodyklė. Tačiau „DIZAINO INDEKSAS LT2012“ – tai ne tik paprastas dizainerių ir jų projektų sąrašas, tai kūrybinė sektoriaus ataskaita ir patiems sau, ir platesnei visuomenei, Lietuvos dizaino industrijos reprezentavimas tarptautiniu lygiu. Leidiniu norime ne tik informuoti, paskleisti žinią apie lietuviško dizaino laimėjimus, bet ir siekiame žmonių sąmonėje įtvirtinti sampratą, kad dizainas nėra tik materialus rezultatas, pagrįstas kūrimo ir vartojimo santykiu, bet ir tai, kas turi išliekamąją vertę, formuoja visuomenės socialinius ryšius, elgesį ir kultūrą. Visos kultūrinės ir kūrybinės industrijos Lietuvoje sukuria iki 7 proc. nacionalinio BVP, o dizainas dėl savo holistinio pobūdžio ir humanistinės prigimties užima ypatingą vietą tarp pridėtinę vertę generuojančių inovatyvių sričių. Todėl esame įsitikinę, kad Lietuvos dizainerių sąjungos iniciatyvos darniai įsilies ir pasitarnaus Lietuvos Vyriausybės Nacionalinės pažangos programai demonstruodamos dizaino, kaip meninės industrijos, potencialą, galintį ne tik idėjas versti pridėtine verte, bet ir paskatinti viso Lietuvos ūkio augimą, kurti eksporto galimybes ir reprezentuoti šalį tarptautinėje arenoje. Verslas jau suprato, kad investicijos į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą bei dizaino inovacijų diegimas yra vieni pagrindinių ekonomikos plėtrą bei konkurencingumą skatinančių veiksnių.

Tautvydas Kaltenis Lietuvos dizainerių sąjungos pirmininkas 2012, liepa

9


Almanac „Design index LT2012”. Author’s word.

Lithuanian Designers Society has established the DESIGN INDEX LT2012 in order to record Lithuanian designers’, the main element where of is transition from local to international markets.

10

One could quickly find out different data at the Eurostat: the size of GDP per capita, inflation indicators, consumer price index, body mass index and even the index of happiness. What about design index? What about the World, Europe or Lithuania‘s design index? Is it possible to record, present, calculate or even feel such an index? After all, from such index one could tell a lot about a country‘s cultural, industrial level, the needs and expectations in a society, the society‘s opinions about environment and about itself. In 2005, when Lithuania became a full member of the European Union, this meant the beginning of its new economic and cultural development related to return to historically motivated global civilization community that fosters a vision of harmonious future. Design, as one of creation areas, which stimulates most innovative progress, has also received new impetus. Lithuanian Designers Society (established in 1988) has established the DESIGN INDEX LT2012 in order to record Lithuanian designers’ achievements during this period, the main element where of is transition from local to international markets in the plane of use and application of innovative and advanced technologies. It is not only favorable opinion of the authors of this book that counts - important international awards, implementation of designers projects, participation at various contests and exhibitions all over the world serves as proof that Lithuanian design has achieved a brake-through. We have included projects of 73 authors into the DESIGN INDEX LT2012, which are in one or another way meaningful for the development of cultural industries in Lithuania. Of course, there are much more designers as well as their projects that are worth mentioning in this publication, however, both the format of the book, and time resources were limited and we had to choose. We tried to achieve a natural balance among different areas of design - designers successfully and innovatively work in a very wide creative field, to begin with architecture, machine tool design and to end with jewellery and art installations. We are glad to see a fair quantity (13) of student projects - they


have been awarded with authoritative prizes and have won prizes at international contests, which show not only strong grounds of national design school but also a growing potential of Lithuanian design industry. We have granted total freedom for the designers in terms of introducing their projects, and they did so in as diverse manner as are diverse their exhibited objects. It is even more interesting to see a kaleidoscope made of diversity of excellent ideas and forms. Of course, there are productive authors who may present several or a dozen of meanin¬gful works; however, we chose such a concept for the publication, which allows every designer to present the most successful and the best project of the latter period (an individual object or collection). No less important is the practical function of the publication - different lists (indices) presented at the end of the publication: index of introduced authors, a list of clients and producers who are the largest “design consumers”, a list of designer’s awards as well as the index of Lithuanian Designers Society members. THE DESIGN INDEX LT2012 is not just a simple list of designers and their projects, it is a creative report of the sector for the sector members themselves as well as for broader society, it is a representation of the Lithuanian design industry on international level. The purpose of the publication is not only to inform, disseminate news about Lithuanian design achievements. Our goal also is to instill a conception in people’s consciousness, that design is not just a material result based on creation and consumption relationship, it also has enduring value, it forms society’s social links, behavior, and culture. All cultural and creative industries in Lithuania account for 7 percent of the nations GDP, whereas design, due to its holistic character and humanistic nature, takes a special place among innovative areas that generate added value. Thus we are convinced that formations of the Lithuanian Designers Society initiatives will harmoniously supplement and will be of service to the National Advancement Program of the Lithuanian Government, while demonstrating the potential of the design as an artistic industry, capable of transforming ideas into added value and stimulating growth of Lithuanian economy, creating export opportunities and representing the country on international arena. Businesses already understood that investment into scientific research and experimental development, as well as implementation of design innovations is among the core factors stimulating economy’s development and its competitive abilities. Tautvydas Kaltenis Chairman of Lithuanian Designers’ Society July 2012

11


Jurgita Juospaitytė-Bitinienė

Dizainas Lietuvoje: ištakos, raida ir perspektyvos

Dizainas nėra savaiminis poreikis, tai materialus žmogaus atsakas į būties problemas. Per Mollerup

Lietuviškas dizainas buvo „pastebėtas“ dar 1937 metų Pasaulinėje parodoje Paryžiuje, kai Jono Prapuolenio sukurtas svetainės baldų komplektas laimėjo aukso medalį. Baigęs mokslus Kauno meno mokykloje bei Paryžiaus taikomosios ir dekoratyvinės dailės konservatorijoje, Prapuolenis įkūrė savo baldų studiją Kaune. Jo propaguotas stilius, grįstas tradiciniams kaimo amatams būdingų formų ir raštų interpretacija, pelnius tarptautinį pripažinimą, tapo lietuviškos taikomosios dailės etalonu.

12

Tačiau pirmoji speciali dizaino studijų programa Lietuvoje atsirado kur kas vėliau – 1961 metais LSSR Valstybiniame dailės institute įkūrus Pramonės gaminių meninio konstravimo katedrą. Viena priežasčių, paskatinusių pramoninio dizaino mokymo Lietuvoje atsiradimą, buvo tuo metu populiarus judėjimas „Dailę buičiai“, pradėjęs permainas visos Sovietų Sąjungos architektūroje, dizaine ir taikomojoje dailėje bei vienijęs įvairių sričių taikomosios dailės kūrėjus, kreipęs daiktinę aplinką konstruktyvizmo ir funkcionalizmo linkme. Racionalumas, saikingumas, lakoniškos ir utilitarios, dažnai geometrizuotos, formos, natūralus medžiagos grožis bei racionalus dekoras tapo daiktų vertybėmis ir savybėmis. Modernumas ir taupymas – programinis dailės kūrinių išraiškos pagrindas. Visoje šalyje skelbtu šūkiu „Dailę buičiai“ buvo siekta aktyvinti tas taikomosios dailės sritis, kurios atliko ne tik estetinę, bet pirmiausia praktinę funkciją. Suklestėjo tekstilė, keramika, odos, metalo gaminių projektavimas. Didžiuosiuose Lietuvos miestuose – Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje – veikė dailės kombinatai, kurie pagal juose dirbusių dailininkų sukurtus etalonus serijiniu būdu gamino įvairios paskirties indus, vazas, žvakides, skulptūrėles, margintus audinius, oda įrištus albumus, pinigines, rankines, papuošalus. Dirbiniai buvo parduodami kombinatus valdžiusio fondo „Dailės“ parduotuvėse, kuriose prekiauta taikomosios dailės, tapybos, grafikos, mažosios plastikos ir kitais kūriniais. Šiuose kombinatuose buvo kuriami ir didesni monumentaliosios dailės kūriniai, skirti visuomeninių pastatų interjerams: skulptūriniai paminklai, vitražai, metalo plastikos pano, gobelenai.


Sovietiniu laikotarpiu planinės SSRS ekonomikos siekis buvo kurti bendrą mokslo, meno bei pramoninės gamybos aparatą. Tad dizainas greitai tapo populiari ir paklausi specialybė. 1957–1991 metais Lietuvoje veikė nemažai dizaino sklaidai svarbių institucijų: dizainerių interesams atstovaujanti Lietuvos dizainerių sąjunga, Baldų projektavimo-konstravimo biuras, Taros ir įpakavimo konstravimo biuras, Vilniaus sportinių automobilių eksperimentinė gamykla, Sąjunginio techninės estetikos instituto filialas, Prienų eksperimentinės sportinės aviacijos gamykla. Jose projektuoti baldų modeliai serijinei bei individualiai gamybai, atlikus tyrimus buvo kuriami buitinių prietaisų modeliai – elektriniai rankšluosčiai, kavos malūnėliai, grąžtai, garso įrašymo ir atkūrimo aparatūra, mikroskopai, įvairios staklės, sklandytuvai, valtys, plaustai ir daugybė kitų gaminių. Lietuvoje suprojektuoti baldai, įvairūs įrenginiai ir gaminiai į užsienio šalis buvo pradėti eksportuoti nuo 1963 metų. Iš pradžių pagrindinis eksportas vyko tik į Afrikos valstybes – Jemeną, Somalį, Kongą ir Malį, nes šiose šalyse Sovietų Sąjunga vykdė aktyvias statybas: įrenginėjo viešbučius, mokyklas, stadionus. Lietuva buvo pirmoji iš Sovietų Sąjungos respublikų, kurios baldai tiekti didmeninei prekybai ne tik į buvusias socialistines – Vokietijos Demokratinę Respubliką, Čekoslovakiją, bet ir į Vakarų šalis – Vokietijos Federacinę Respubliką, Didžiąją Britaniją. 1966–1970 metais Lietuvoje gaminami baldai eksportuoti net į 27 šalis. Lietuvių dizainerių kūriniai buvo demonstruojami įvairiose tarptautinėse parodose ir SSRS paviljonuose. Projektavimo biurų, eksperimentinių gamyklų ir kitų institucijų veikla pagreitino dizaino mokyklos plėtotės procesus – didžioji dalis studentų baigę mokslus įsidarbindavo šiose institucijose, bet pats mokymo procesas buvo šiek tiek nuo jų priklausomas – pagal gamyklų ir projektuotojų poreikius ir planus buvo diegiamos specializacijos, taip iš dalies ribojant dizainerių saviraiškos laisvę. Pagrindines dizaino mokymo Lietuvoje nuostatas užsienio dizaino mokyklų pavyzdžiu suformavo JAV Čikagos priemiestyje Sisere gimęs ir augęs Feliksas Daukantas. 1964 metais prie dizaino dėstymo metodikos ir programų kūrimo prisidėjo Algimantas Bielskis – pirmasis Lietuvoje diplomuotas dailininkas konstruktorius (tuomet taip vadinta), Leningrade baigęs Veros Muchinos pramoninės dailės institutą. Daugelio šių nuostatų laikomasi iki šiol. 1981 metais Bielskis ir Daukantas parengė ir išleido pirmąjį lietuvišką dizaino vadovėlį – nedidelės apimties leidinį „Pramoninės dailės specialistų rengimo sisteminės programos principai”, kuriame susisteminta dizaino mokymo metodika ir pateikiamas dizaino bei meninio projektavimo veiklos apibūdinimas, stojančiųjų į pramoninės dailės specialybę atrankos kriterijai. Ilgainiui Vilniaus dailės akademijos Dizaino

13


katedra tapo Lietuvos dizaino mokymo centru, vėliau dizaino imta mokyti ir akademijos Kauno, Klaipėdos, Telšių filialuose, taip pat Šiaulių universiteto Dailės fakultete. Kai 1990 metais atkūrus Lietuvos nepriklausomybę nustojo veikti valstybinių užsakymų sistema ir įsigaliojo laisvosios rinkos dėsniai, pramonės domėjimasis dizainerių projektuojamais daiktais bei profesionalų formuojama aplinka smarkiai sumažėjo. Vyriausybė nurodė išformuoti visus gamybinius susivienijimus, kurie iki tol buvo pagrindinė dizaino radimosi vieta. Daugelis „senosios mokyklos“ dizainerių neteko darbo, o galiausiai, vis labiau nespėjant „žengti koja kojon“ su kompiuterinėmis technologijoms, – ir kvalifikacijos. Staiga pasikeitusios sąlygos skatino ir iki tol supusios daiktinės aplinkos keitimą nauja. Filosofas Slavojus Žižekas šį reiškinį, kai siekiant „atsikratyti praeities“ viskas buvo keičiama iš pagrindų, pavadino antikomunizmo paranoja. Tai turėjo įtakos naujai dizaino kultūrai ir „euroremonto“ fenomenui, kai pats pokyčių procesas tapo svarbesnis už kokybę. Iki nepriklausomybės gyvavusių dizaino sklaidos institucijų funkcijas po truputį perėmė privačios bendrovės ir naujos dizainerių aktyvumą skatinančios institucijos – be Lietuvos dizainerių sąjungos, 1996 metais įkurta Lietuvos grafinio dizaino asociacija, 2006-aisiais – Dizaino forumas ir Nacionalinė mados dizaino asociacija, 2007-aisiais – Dizaino inovacijų centras, 2009-aisiais –Nacionalinė kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija. Verslas aktyviai ėmėsi kompensuoti prarastus dešimtmečius, taip paskatindamas ir dizaino raidą. Prekių pasiūla, naujos rinkodaros priemonės inspiravo vartojimą, o noras pavyti Vakarus, savo identiteto paieškos bei laisvosios rinkos idėjos sustiprino ir dizaino svarbą vartojimo procesuose. Praėjusio amžiaus dešimtajame dešimtmetyje sparčiausiai tobulėjo aplinkos ir grafinis dizainas. Naujai formuojama aplinka, atsigavusi spaudos pramonė ėmė sparčiai keisti miestų veidą. Vėliau suklestėjo interjero, kartu ir baldų dizainas. Imta domėtis kitų šalių patirtimi. Stilistines tendencijas veikė pagrindinės Skandinavijos bei Vakarų Europos dizaino kryptys. Ilgainiui tarptautinio dizaino interpretavimas virto savitų formų ieškojimu.

14

Staigus atsivėrimas Vakarų ekonomikai ir kultūrai, vijimasis ir skubėjimas įsilieti į pasaulinį kontekstą bei lietuviškojo identiteto paieškos padėjo išsiplėtoti plačiam ir kūrybingam dizaino laukui.


Dizaino funkcija labai plačia prasme yra savotiškas žmogaus valdymas be prievartos: žmogus tarsi įpareigojamas eiti taip, elgtis šitaip... Feliksas Daukantas

Dizainerio profesija daugiaplanė, apima įvairias veiklos sritis – grafinį, daiktų, interjero, kostiumo dizainą ir daug kitų, – tad ir šio lauko dalyviai labai skirtingi. Šiandieninis Lietuvos dizainas gana kontrastingas – kol pagrindinės dizaino sklaidos institucijos siekia esminių pokyčių politinėje plotmėje, asmeninės iniciatyvos ir smulkusis dizaino verslas veikia kaip visos sistemos katalizatorius. Jaunieji dizaineriai ryžtingai imasi naujų prekės ženklų, mažų parduotuvėlių ar įvairių projektų kūrimo, dirba suvenyrų, aksesuarų, mados, grafinio dizaino ir kitose srityse. Didelio populiarumo sulaukė ir nauji kasmetiniai dizaino renginiai – parodos, dizaino turgūs, dizaino savaitės ir savaitgaliai, dizainerių nuopelnus vertinantys konkursai. Taip pat sukauptas nemenkas tarptautinių dizaino parodų bei apdovanojimų kraitis. Taigi dizaino panorama labai plati – Lietuvoje kuriami pramoninio dizaino projektai žinomiems užsienio prekių ženklams, vis daugiau bendorvių linkusios investuoti į šiuolaikišką inovatyvų dizainą. Siekiant stilistiškai apibrėžti šiuolaikinį Lietuvos dizainą būtina paminėti, kad greta pramoninio plėtojamos ir kitos dizaino kryptys. Konceptualizmas tampa viena svarbiausių lietuviško dizaino tendencijų, išstumiančių objektų estetikos svarbą į paraštes. Dar viena kryptis – redizainas. Greta šių socialinių ir ekologinių temų, būdingų naujai kuriamiems interjero objektams ar aksesuarams, ryškėja ir kita, rankomis kuriamų dizaino, arba meno, objektų tendencija, labiausiai atsispindinti juvelyrikos, kostiumo dizaino srityse. Tuo tarpu maisto pramonėje, ypač kuriant produktų pakuotes, gaji nostalgija sovietmečio stilistikai. Nors daugeliui kūrybinių industrijų sričių, taip pat ir dizainui, vietinė Lietuvos rinka jau per maža, svarbu, kad pasaulinė paklausa kūrybinei produkcijai nepaliaujamai auga sukurdama dideles galimybes realizuoti šalies kūrybiškumą. Dizainas, kaip ir visa kultūra, gali tapti reikšminga mažos šalies ekonomikos politikos dalimi bei efektyvia įvaizdžio kūrimo priemone.

15


Jurgita Juospaitytė-Bitinienė

Design in Lithuania: beginning, development and perspective

Design is not a self-contained need, it is a material response of man to the problems of being.

Per Mollerup

Lithuanian design was noticed in Paris Global Exhibition of 1937, when a living-room furniture set, designed by Jonas Prapuolenis, won a gold medal. Having graduated from Kaunas Art School and Conservatory of Applied and Decorative Arts, J. Prapuolenis established his own furniture studio in Kaunas. The style that he propagated was based on interpretation of forms and patterns that were characteristic to traditional rural craft, which became an etalon of Lithuanian applied arts. However, the first special design studies program originated in Lithuania much later - in 1961, after establishing Industrial Products Artistic Construction Department at State Art Institute of the Lithuanian SSR. One of the reasons which served as impetus to birth of industrial design studies in Lithuania was then popular movement “Art for Household”, which brought changes to architecture, design and applied arts in the whole Soviet Union, united creators of applied arts in different areas and guided material environment towards constructivism and functionalism. Rationality, moderation, laconicity and utilitarianism, often of geometrized forms, beauty of natural materials and logical decor became values and characteristics that were propagated in items. Modernity and thrift became a programmic basis for expression of art creations. The aim of the slogan Art for Household, which was declared in the whole country, was to activate the areas of the applied arts which support not only aesthetic but also practical function.

16

Designing of textile, ceramics, leather, and metal products blossomed. Largest cities in Lithuania - Vilnius, Kaunas, Klaipėda had art plants, which mass-produced different purpose crockery, vases, candlesticks, small sculptures, mottled garments, leather-bound albums, wallets, handbags, and decorations in accordance with the etalons produced by artists working in such plants. The production was sold through Dailė (Art) shops belonging to the Art Fund of the Lithuanian SSR which also managed the said art plants. Monumental art creations of larger size, tailored for interiors of public buildings were


also designed at these art plants, these were sculptural monuments, stained-glasses, metal plastics panels, and Gobelin tapestry. During the soviet period the conditions of centrally planned economy of the USSR were directed towards creation of a unified science, art, and industry production apparatus. Therefore, the design became a marketable and popular speciality. From 1957 to 1991 a good number of institutions important to the spread of design were functioning in Lithuania: Lithuanian Designers Union, which represented designers interests, Designing-Construction Bureau (furniture), Tare and Packaging Construction Bureau, Vilnius Experimental Works of Sports Cars, Branch of All-Union Technical Aesthetics Institute, Prienai Experimental Sports Aviation Works. Here, furniture models were designed for mass and individual production; upon completion of research, models of household appliances (electric towels, coffee grinders, drills), audio recording and playing equipment, microscopes, different machine-tools, gliders, boats, rafts and many other products were created. Export of Lithuanian-designed furniture, different equipment and products to foreign countries was launched in 1963. In the beginning, main share of the exports went solely to African countries - Yemen, Somali, Congo, Mali, as in these countries the Soviet Union actively implemented construction projects: it was building hotels, schools, stadiums. Republic of Lithuania was the first republic of the Soviet Union, whose furniture wholesale supplies went not only to nowdays ex-socialist republics (German Democratic Republic, Czech Republic and Slovakia) but also to Western countries (Federal Republic of Germany, Great Britain). Lithuanian furniture produced in 1966-1970 was exported even to 27 countries. Creations of Lithuanian designers were demonstrated at different international exhibitions and pavilions of the USSR. Existence of Design bureaus, experimental works and other institutions speeded up the development of the design school - greater part of students, worked at these institutions after graduation; however the teaching process itself was dependent on factories and construction bureaus needs. According to these needs and plans certain specializations were implemented, thereby partially restricting designers’ freedom of self-expression. Feliksas Daukantas, who was born and grew up in the USA (Cicero, suburb of Chicago), following the example of foreign schools of design, formulated main provisions for teaching design in Lithuania. The first certified (so then called) artist-constructor in Lithuania Algimantas Bielskis, a graduate of Vera Mukhina Industrial Art institute in Leningrad, in 1964 joined the efforts to create design studies programs and methodology. Many of those provisions are being followed even today. In 1981 A.Bielskis and F. Daukanatas prepared and published the first Lithuanian design handbook - a small volume edition “Principles of Systemic Program for Preparation of Industrial Art Specialists� which systematizes design teaching methodology and provides definitions of design and artistic designing activities, as well as selection criteria for those entering industrial art specialty. Eventually, Department of Design at the Vilnius Academy of Arts has become a design teaching center in Lithuania, later studies of

17


design programs were launched at Kaunas, Klaipėda, and Telšiai branches of Vilnius Academy of Arts as well as at Šiauliai University, Faculty of Arts . After restoration of independence in 1990, when the system of state orders collapsed and the free market laws set in, industry’s interest in items designed by designers as well as in environment shaped by specialists decreased considerably. The Government ordered to disband all production associations, which, until then, were the main place where design was present. Many of the “old school” designers lost their jobs and finally, as they failed to keep in step with computer technologies, also lost their qualifications. The suddenly-changing conditions also stimulated change of the material environment, which has been surrounding people theretofore. The phenomena, when in order to “get rid of the past” everything was being changed from top to bottom, by philosopher Slavoj Žižek is called anticommunism paranoia. This had impact upon the new culture of design and the phenomena of the “European-style remodeling” when the process itself became more important than quality. Little by little, the role of institutions responsible for the spread of design has been taken over by private companies and the new institutions promoting designers’ activity. Next to Lithuanian Designers Society, in 1996 Lithuanian Association of Graphic Design was established, in 2006 - Design Forum and National Fashion Association, in 2007 - Design Innovation Center and in 2009 - National Association of Creative and Cultural Industries. Business started to actively compensate for the lost decades, thereby stimulating development of design. Supply of goods, new marketing tools have boosted consumption, whereas the wish to overtake the West, the quest for own identity, as well as the ideas of free market have strengthened the importance of design in consumption processes. The most rapidly improving areas of design of the last century’s 10th decade - environmental design and graphical design. Newly formed environment, recovering printing industry started to quickly change cities’ faces. Later, prospered the interior design and at the same time furniture design. Designers took interest in other countries’ experience. Scandinavian and Western Europe’s main design trends influenced stylistic tendencies. Eventually, international design interpretation turned into quest for distinctive forms.

18

Sudden opening to Western economy and culture, chasing and rushing to become a part of the world context as well as the quest for Lithuanian identity helped in the developing of extensive and creative field of design. As the designer profession is multidimensional,


The function of design in a very broad sense is a particular ruling of man without force: the man is sort of obligated to go certain way and to behave in a certain way… Feliksas Daukantas encompassing different areas of activity (graphical design, object design, interior design, costume design etc.), therefore, players in this field are very different. Modern-day Lithuanian design scene is full of contrast - while the main institutions responsible for spread of design seek substantial changes in political dimension, personal initiatives and small business design act as a catalyst to the whole system. Young designers resolutely embrace creation in the areas of new trademarks, small shops design, creation of different projects, souvenirs, accessories, fashion, graphical design etc. New annual design events - exhibitions, design markets, design weeks and weekends, contests, which estimate designers’ merits, have became very popular. Lithuanian designers have accumulated a considerable dowry of international design exhibitions and awards. Therefore, the design panorama is very extensive: industrial design projects are created in Lithuania for big foreign trademarks, more and more companies tend to invest in modern innovative design. In order to stylistically define modern-day design of Lithuania, it is worth mentioning that in addition to industrial design, other trends of design are also being developed. Conceptualism becomes one of the most important Lithuanian design tendencies, which pushes the importance of objects’ aesthetics to the margins. Another trend is redesign. In addition to these social and ecological topics, which are characteristic to newly designed interior objects or accessories, yet another tendency of manually created design/art objects is showing up. This tendency mostly manifests in the areas of jewelry and costume design. At the same, time in food industry, especially what concerns products packaging design, a vital nostalgia for stylistics of the soviet period exists. Even though for many creative industrial areas, including design, Lithuanian local market is too small, the important thing is that global demand for creative production is growing increasingly, thus creating uncommon possibilities to realize the country’s creativity. Design, just as the whole culture, may become a considerable part of a small country’s economic policy, as well as an effective image making tool.

19


20

Juozas Statkevičius Vidmantas Triukas Emilija Užukauskienė Inesa Malafej Eglė Ugintaitė Remigijus Kriukas Vytautas Puzeras Kotryna Žilinskienė Mindaugas Jokubauskas Andrius Žemaitis Aistė Nesterovaitė Vakaris Bernotas Rūta Valušytė Tomas Bagackas Neringa Dervinytė Donatas Kliunka Rimas Bačkys Rasa Baradinskienė Saulius Juozas Jarašius Tautvydas Kaltenis Gabrielė Meldaikytė Arūnas Juozapaitis Ramūnas Manikas Aurelija Kaltenytė Vilmantas Dambrauskas Jonas Venckūnas Rita Kazokaitė Romualdas Martinkus Mindaugas Žilionis Aistė Zalatoriūtė-Juškė Margarita Taurinskienė Dalia Sireikytė Vilmas Narečionis Eglė Čekanavičiūtė Rytis Mikulionis Tomas Ivaškevičius Aušra Lisauskienė Mantas Lataitis Irtas Žmuida Lina Šiškutė Dalius Razauskas Arkadijus Varanka Ramutė Stakėnienė Toma Brundzaitė Julijonas Urbonas Jonas Jurgaitis Giedrius Šiukščius Darius Čekanauskas Robertas Jucaitis Rūta Šipalytė Julija Janulaitytė Emilija Kaltenytė Vilius Puronas Juozas Brundza Alevtina Ščepanova Vytautas Kibildis Gražina Komarovska Živilė Lukšytė Rokas Kilčiauskas Jokūbas Jacovskis Algirdas Jazbutis Arūnė Šulgaitė Žydrūnė Grigonytė Nauris Kalinauskas Rimas Paulauskas Marius Morkūnas Darius Bagdžiūnas Tomas Jasiulis Evaldas Urbonas Darijus Gerlikas Arūnas Sukarevičius Darius Linkevičius Lukas Ruškys

22 30 32 34 36 38 42 44 46 48 50 52 54 56 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 102 106 112 114 116 120 122 124 126 128 130 132 134 136 138 140 142 148 150 152 154 156 158 160 162 166 168 170 172 174 176 178 180 186 188 190 192 194 196


21


Juozas Statkevičius

kontaktai / contacts

juozas@statkevicius.com www.statkevicius.com

pavadinimas / name

pavasaris-vasara / spring-summer

apibūdinimas / type

mados kolekcija / fashion collection

užsakovas / orderer

Juozo Statkevičiaus mados namai / Juozas Statkevičius Couture

metai / year

2011

NARYS / MEMBER of:

Lithuanian Designers’ Society

Tekstas / Text: Daiva Kaikarytė Fotografijos / Photos: Gediminas Žilinskas

22

Mados ir apskritai grožio, estetikos gerbėjams dizainerio Juozo Statkevičiaus kolekcijų pristatymas rudenį – lyg mažosios Kalėdos ar ankstyvi Naujieji metai. Kokios 2012 metų podiumo pranašystės? Menotyrininkė ir mados žurnalistė Kristina Sabaliauskaitė – Juozo Statkevičiaus bičiulė ir bendražygė – seniai žinojo, kas šį kartą įkvėpė kūrėją. Tai olandų dailininkas Pietas Mondrianas – vienas pirmųjų abstrakcionistų ir „De Stijl“ meninio judėjimo pradininkas. „Juozo kolekcijos idėja gimė po devyniais užraktais tikrąja to žodžio prasme. Paryžiuje vaikščiodamas po it seifai rakinamas Georges’o Pompidou centro saugyklas kartu su šio centro specialiste Nicole Richy Juozas išvydo Pieto Mondriano darbus. Ne visiems žinomus, chrestomatinius, o tuos, kitus, ankstyvuosius, – pasakojo Kristina Sabaliauskaitė. – Mondrianas ir mada – nieko nauja. Yves Saint Laurent‘as Mondriano darbus įamžino savo garsiojoje 1965 metų suknelių-trapecijų kolekcijoje „Mondriano suknelės“, kuria labai didžiavosi: mėlyna, geltona ir raudona spalvos tarp juodų „grotų“ baltame fone“. „Pompidou saugyklose pamačiau kitą, nepažįstamą, ne chrestomatinį Mondrianą. Mane pribloškė jo kūrinių švelnumas, griežtų stačiakampių kompozicijų ir perlamutrinių rausvos, pilkšvos atspalvių kontrastai“, – entuziastingai pasakojo


s

Juozas Statkevičius. Ir nuo tos akimirkos jau žinojo, kad naujosios kolekcijos leitmotyvas bus ankstyvieji Pieto Mondriano darbai. „Kai žvelgsite į modelius, veltui ieškosite tiesiogiai atkartotų, perkeltų stačiakampių. Tai būtų pernelyg paprasta, be to – jau matyta. Bet akyla akis pastebės, kad vilnijantis organzos sijonas, sudurtas iš horizontalių ir vertikalių detalių, ar garsiosios „Dormeuil“ bendrovės „Juozas Statkevičius Couture“ užsakymu specialiai mados namams pagamintas audinys atkartoja Mondriano kompozicijas. Tačiau labiausiai Mondrianas atspindimas grynomis formomis, abstraktaus grožio paieškomis. Kai žvelgsite į modelius, suprasite, kad matote nuostabų ir žavų dalyką – kaip vienas meno kūrinys įkvėpė kitą. Tai vienas gražiausių virsmų pasaulyje. Juozas Statkevičius, perėmęs Mondriano mintį ir principą, šioje kolekcijoje konstruoja linijas ir spalvų kombinacijas ant kūno, siekdamas išreikšti bendrąją grožio idėją“, – sako Kristina Sabaliauskaitė. Kaip visada lietuvių kūrėjo kolekcijoje – laikui ir trumpalaikės mados įnoriams nepavaldūs „couture“ klasės drabužiai. Tačiau neapsieita be naujienų. Buvo galima grožėtis vyrams skirta džinsų serija, jai pritaikytomis rankinėmis, sidabrinėmis apyrankėmis, sąsagomis, skrybėlėmis. Moteris apgaubė vardiniai specialiai

23


Juozui Statkevičiui Italijoje išmargintas natūralus šilkas, organza, plonytė prancūziška „Dormeuil“ buklė vilna. Visa tai ir dar kruopštus siuvinėjimas, kilogramai pusbrangių akmenų, vilnijančios šilko kaskados, plunksnų stirtos puikiai įsiliejo į kvapą gniaužiančią grožio simfoniją ir odę siuvimo meistrystei. Siluetai – grakštūs, drabužiai – patogūs, tiesūs ir kerintys, tarsi oriniai. Juose nesunku įžvelgti kino klasikos įvaizdžius. 2012 metų Juozo Statkevičiaus kolekcijoje labai mažai juodos spalvos. Dominuoja perlų spalvos balkšvumas, iškilminga rausva – permatoma ir lengva. Avalynę kūrė legendinis batsiuvys Manolo Blahnikas. Į jo mados namus iš anksto buvo nusiųsti audinių pavyzdžiai, kad pagal juos būtų galima parinkti tinkamus odos atspalvius. Puošeivoms tai kelia tikrą euforiją. Juk dar garsiojo serialo „Seksas ir miestas“ jo herojė Kerė plėšikui rėkė: „Gali atimti viską, tik palik man mano ´manolus´!” „Šio dizainerio suknelės nuostabios ir, svarbiausia, kosmopolitiškai patrauklios. Tokie žmonės turi didžiulę ateitį. Mano kurti batai tebūna jam padrąsinimas“, – sakė Manolo Blahnikas.

24


Prabangos kolekcijai suteikė šveicarų juvelyrikos namų „De Grisogono“ deimantų vėriniai, auskarai ir apyrankės. Vyrams Juozas sukūrė plaukiančių linijų šilko kostiumų, marškinių, striukių. „Ši serija turėtų būti įdomi plataus akiračio intelektualiems vyrams, kurie rūpinasi savo išvaizda, įvaizdžiu. Tokie drabužiai leis jaustis bohemiškais ir aristokratiškais tiek Vilniuje, tiek Paryžiuje, tiek Londone ar Niujorke“, – įsitikinęs Juozas. Ne tik akis, bet ir ausis malonino specialiai atrinkta Juozo Statkevičiaus ir didžėjaus Andriaus Alien‘o meistriškai sumiksuota muzika. Ji buvo puikus fonas, sustiprinęs įspūdį, net užkaitinęs atmosferą. Taip pat labai svarbu scenografija, kurią jau ne pirmą kartą kolekcijos pristatymui sukūrė šviesaus atminimo įžymiausia scenografė - Jūratė Paulėkaitė. Renginio režisierius - Gintaras Varnas. Renginio metu ant podiumo ir užkulisiuose talkino daugiau nei 150 žmonių.

25


For fashion worshipers and in general worshipers of beauty and aesthetics, an introduction of new collections by fashion designer Juozas Statkevičius is like the small Christmas or early New Year. So what are the podium prophecies for 2012 Kristina Sabaliauskaitė, an art researcher and fashion journalist, is an old friend of Juozas Statkevičius, therefore, she knew well in advance what had inspired the designer this time. It was the Dutch artist Piet Mondrian - one of the first abstractionists and the pioneer of the “De Stilj” (The Style) art movement. “The idea of Juozas’s collection was born behind nine locks in the real sense of the word. When walking around repositories of the Centre Georges Pompidou together with Nicole Richy, the centre’s specialist, Juozas noticed Piet Mondrian’s works. Not the chrestomathic ones, which everybody knows, but the early ones” - says Kristina Sabaliauskaitė. Mondrian and fashion is nothing new. Yves Saint Laurent has monumentalized Mondrian’s work (of which Yver Sain Laurent was a proud owner), in his well known collection of 1965 with the trapeze dresses “Mondrian’s dresses” in blue, yellow and read among black “bars” in a background of white. “In the repositories of Pompidou I have seen another Mondrian, the unknown and non-chrestomathic Mondrian. He overwhelmed me. I was overwhelmed by the tenderness of his creations, contrasts among strict rectangular compositions and nacreous shades of pink and greyish” - Juozas Statkevičius was telling enthusiastically. And from that moment on, Juozas already new that the leitmotif of the new collection would be the early works of Piet Mondrian.

26

“When you look at models, you will hardly see directly copied and transferred rectangles. It would have been too simple; furthermore, it has already been done. However, a vigilant eye will notice a tribute paid to Mondrian’s structures, for instance in a waving organza skirt which has been joined from horizontal and vertical details,


or on a fabric, manufactured by a famous company Dormeuil upon special order of Fashion House Juozas StatkeviÄ?ius Couture. However, the tribute will be most noticeable in the purity of forms as well as in the quest of abstract beauty. When you look at models, remember that you see a wonderful and fascinating thing: how one piece of art was inspired by another. It is one of the most beautiful transformations in the world.

27


Juozas Statkevičius, having absorbed Mondrian’s thought and principle, in this collection constructs lines and combinations of colours on the body, so that he would express the general idea of beauty completely consciously ” - says Kristina Sabaliauskaitė. As usual, the collection of the Lithuanian creator also consists of “couture” class garments, which are timeless and cannot be subjected to the laws of short-time fashion. However, there is some news too. One could enjoy men’s jeans line as well as handbags, silver bracelets, links, and hats which have been fitted thereto. Ladies were covered with brand name natural silks, which had been patterned in Italy especially for Juozas Statkevičius, organza and thin French bouclé wool produced by Dormeuil. All of this as well as thorough needlecraft, kilograms of half-precious Swarovski stones, immeasurable cascades of silk and stacks of feathers perfectly blended in this heart-stopping symphony of beauty and an ode for dressmaking craftsmanship. Silhouettes were graceful, the wear comfortable, straight and fascinating, it seemed as if they were hovering in the air. One could easily see images of cinema classics. Juozas Statkevičius’ collection of 2012 has very little black colour. Everything is of pearl whitish, noble pink, transparent and light. The unsurpassable Manolo Blahnik has designed footwear especially for Juozas Statkevičius’ Fashion House. “Dresses of this designer are wonderful, and what is the most important, they are attractive in a cosmopolitan way. Such people have great future. Let the shoes I have designed serve as an encouragement to him”, Manolo Blahnik said.

28

Another luxurious supplement worn by models - diamond necklaces, earrings and bracelets by Swiss jewellery house de Grisogono. Ingrida Sabonienė and her daughter Aušrinė Sabonytė, Prima ballerina the


unsurpassable Eglė Špokaitė, who is about to leave Lithuania, as well as Ditė Antanaitytė, who best reflects the style of our fashion house, kindly agreed to demonstrate the collection’s items. Make-up, hairstyles-contrasts created a brave image for the collection. It is like a fragile ballerina in a brutal machinery factory, a fresh, pale face, moderately modelled features, and not one jot of vulgarity. Make-up artists who work in the world’s fashion capitals have created make-ups for the models. The collection of 2012 has 20 spectacular men’s dress models tailored for stylish leisure time, which in this year, were not as structural as previously. On the contrary, drifting lines costumes made of CADI silk, silk and cotton shirt as well as jackets. Also, all necessary non-banal accessories constructed and made of exquisite materials, which the men need. This line should be interesting to gentlemen of certain heft with vision who care about their appearance as well as image. This wear will allow you to look bohemic, aristocratic both in Vilnius, and Paris, in London and New York. Therefore, on the podium you will see a talented actor and director Dexter Fletcher. Men’s daily as well as holiday handbags, belts and footwear have been made of Italian leather and they will never look like they are of the past season, as those who wear them value comfort and universality. Not only eyes but also your ears will be treated with the music which has been selected by Juozas Statkevičius and skilfully mixed by DJ Andrius Alien. The music should serve as an excellent background for your impression enhancement, it will create and charge up the atmosphere. Scenography is yet another important thing. The scenography, not for the first time has been created by a famous stenographer, the late Jūratė Paulėkaitė. Gintaras Varnas is the director of the event. A team of more than 150 people were assisting backstage.

29


Vidmantas Triukas

kontaktai / contacts

vidmantas@reed.lt; www.reed.lt tel. +370 686 35272

pavadinimas / name

Reed 3P

apibūdinimas / type

tonarmas / tonearm

užsakovas / orderer

Tonearms.lt

metai / year

2012

Apdovanojimas:

Red Dot apdovanojimas dizaino namų pramogų kategorijoje (2012 m.) Award:

Red Dot Award in the Category of Entertainment Technology and Cameras (2012).

Vinilinių plokštelių sugrįžimą iliustruojantis moderniosios klasikos pavyzdys. Derinant tradicines medžiagas – medį, nerūdijantį plieną ir aliuminį – sukuriamas unikalus išskirtinumo ir vertingumo įspūdis.

Reed 3P tonearm is a modern classic example of comeback of vinyl trend. Usage of traditional materials - wood, stainless steel and aluminum - and joining them into one piece of precisely crafted product creates unique visual experience. Its innovative technical design enables changing major tonearm parameters - VTA (Vertical Tracking Angle), cartridge azimuth and antiskating - on-the-fly, i.e. while playing a record. Reed 3P tonearm also features unique bearing setup, which allows listener to enjoy the slightest music tones.

30


31


Emilija Užukauskienė

kontaktai / contacts

emilija.uzukauskiene@gmail.com tel. +370 618 57 557

pavadinimas / name

Community of Democracies

apibūdinimas / type

Vizualinis identitetas / Visual Identity

užsakovas / orderer

LR Užsienio reikalų ministerija / Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania

metai / year

2011

Apdovanojimas:

1-oji vieta vizualinio identiteto „Community of Democracies. Vilnius 2011“ konkurse. Award:

1st place in visual identity contest “Community of Democracies. Vilnius 2011“.

Pagrindiniu vizualinio identiteto grafiniu simboliu pasirinkau linijinį, stilizuotą bangos siluetą. Ministrų susitikimas man asocijavosi su komunikacija, bendravimu (bendradarbiavimu) ir diskusijomis, kurios kartais įsisiūbuoja iki milžiniškos bangos, o kartais visiškai nutyla. Siekiau bangos silueto ir grafinio stiliaus švarumo, skaidrumo, veržlumo, forumo diskusijų, informacijos srautų ir tarpusavio komunikacijos atspindėjimo, kad ministrų susitikimas vyktų sklandžiai, banguotų ir nevaržomai sklistų erdvėje.

As a main graphic symbol of visual identity I chose a linear, stylized silhouette of a wave. I associate the meeting of Ministers with communication, interaction (collaboration) and the discussions which sometimes take a full swing to giant waves, and sometimes pause to complete silence. I tried to keep the wave silhouette and the whole graphic style clean, transparent, expansive in order to reflect and influence forum discussions, flows of information and intercommunication that the minister meetings could flow smoothly, rise in waves and spread freely in space.

32


huania

33


Inesa Malafej

kontaktai / contacts

imalafej@gmail.com; www.etcetc.lt

pavadinimas / name

Mano rašomasis stalas / My Writing Desk

apibūdinimas / type

baldas / furniture

užsakovas / orderer

bakalauro baigiamasis darbas, VDA / bachelor’s final thesis, Vilnius Academy of Arts

metai / year

2011

Apdovanojimas:

IF apdovanojimas produkto dizaino kategorijoje 2012 m. Award:

IF product design award 2012.

Rašomasis stalas, leidžiantis visus darbui reikiamus daiktus laikyti matomoje ir lengvai prieinamoje vietoje. Stalo plokštuma naudojama iki pat kraštų, nebijant nustumti daiktus. Daiktai išdėstomi taip, kad žmogus galėtų gerai jaustis savo darbo aplinkoje. Čia svarbu emocinis žmogaus santykis su jį supančiais daiktais – sukuriamas teigiamas tos erdvės mikroklimatas, daiktai gerai „jaučiasi“ jiems

34

skirtoje vietoje ir visada ranka pasiekiami. Stalą paprasta išrinkti, jis patogus transportuoti ir sandėliuoti. Bakalaurinio darbo vadovas – doc. Povilas Juškaitis.


ts

This is a writing desk designed to reduce the difficulties of working in a mess. It has its storage space organised around the table top where all the things are always in sight and easily accessible. The desktop can be used right up to the edges without worrying that things might fall down, and any unnecessary objects can simply be pushed to the storage sides. The high edges of the desk isolates it in the room and creates a positive microclimate where things “feel good� in relationship with the user. The wings are divided for simple construction leaving a path for the wires. There are two drawers for a laptop and writing equipment. The legs of the table can be twisted off for easier transportation.

35


Eglė Ugintaitė

kontaktai / contacts

egleugintaite@gmail.com; eglejai@gmail.com tel. +370 673 11228

pavadinimas / name

The Aid

apibūdinimas / type

multifunkcinis asmeninis judėjimo prietaisas / multi-functional personal mobility device

užsakovas / orderer

kursinis, konkursinis projektas* / research, competitive project*

metai / year

2010-2011

Apdovanojimas: Fujitsu Design Award, Pagrindinis prizas. Japonija, 2011 m. Parodos: Paroda „Wireless Japan 2011“. Japonija, 2011 m. Europos inovacijų festivalis „IF...“ Vilnius, 2011 m. Paroda „Lietuvos dizainas. Pasiekimai. Dešimties metų darbų apžvalga“. Vilnius, 2011 m. Award: Fujitsu Design Award, Grand Prize. Japan, (2011). Exhibitions: Exhibition Wireless Japan 2011. Japan, (2011). European Innovations Festival „IF...“ Vilnius, (2011). Exhibition Lithuanian design. Achievements. Review of a Decade‘s Work. Vilnius, (2011).

36

„The Aid“ yra naujos kartos daugiafunkcis individualus judėjimo prietaisas, skirtas padėti žmonėms, dėl vienokių ar * Projektas pradėtas 2010 m. kaip kursinis darbas (darbo vadovas Juozas Brunza), o kitokių priežasčių turintiems judėjimo negalią, tapti aktyviais baigtas 2011 m. kaip konkursinis projektas konkursui „Fujitsu Design Award”. visuomenės nariais, skatinti ir užtikrinti saugų judėjimą suteikiant fizinę ir psichologinę pagalbą. „The Aid“ sukurtas pirmiausia galvojant apie senyvo amžiaus arba žmones po traumos, kuriems dažnai trūksta pasitikėjimo savimi ir kausto baimė žengti toliau savo namų slenksčio. „The Aid“ – tikra „pagalbos ranka“. Prietaise integruota navigacinė sistema, kuri veikia kartu su specialiai suprojektuota paslauga (service design)*, padedanesunkiai orientuotis erdvėje ir nepasiklysti, taip pat integruota sveikatos būklės stebėjimo sistema, fiksuojanti pagrindinius rodiklius (pulsą, kraujospūdį, temperatūrą). Nuo riešo kraujagyslių paviršiaus, leidžia stebėti sveikatos būklę, o jai pablogėjus, tiesiog paspaudus vieną mygtuką, išsikviesti pagalbą. Spūstelėjus prietaise esantį SOS mygtuką vartotojas sujungiamas su priskirtu pagalbos centru, į kurį taip pat siunčiami naujausi vartotojo sveikatos duomenys ir tiksli buvimo vieta. Tai leidžia greitai ir efektyviai suteikti pagalbą. „The Aid“ šiek tiek giminingas lazdai, todėl gali būti ir atrama. „The Aid“ derina naujausių kompiuterinių technologijų teikiamus privalumus ir nuo pačių seniausių laikų žinomą fizinės atramos funkciją, sujungdamas reikalingiausius bruožus ir naudą iš abiejų pasaulių – tiek fizinio, tiek virtualaus – visapusiškai pagalbai ir paramai užtikrinti. „The Aid“ paremta į žmogų orientuoto dizaino (Humancentered design) principais, todėl nors ir yra kompleksiškos struktūros bei sudėtingų technologijų, suprojektuotas, taip, kad vartotojui būtų itin lengva ir paprasta naudotis. Taigi, galima sakyti, kad „The Aid“ yra tarsi sumanus, patikimas, patrauklus bei taktiškas asistentas (jokių pamokslų ar bambėjimo!), sudarantis sąlygas rinktis tokį gyvenimo būdą, kokio norite jūs, o ne kokį diktuoja suprastėjusi sveikata, baimė ar kitos aplinkybės. Paslaugos modelis veikia taip: vartotojas susisiekia su numatytu pagalbos centru naudodamasis prietaisu „The Aid“ telefonu arba internetu, tuomet paslaugos tiekėjo konsultantui pasako, kur norėtų vykti, konsultantas išsiaiškina detales, suderina maršrutą, ir tada šiuos duomenis įvedęs į kompiuterinę programą išsiunčia į „The Aid”. Tuomet “The Aid” per bevielę ausinę teikdamas supaprastintas instrukcijas, pvz.: „eikite tiesiai“, „pasukite į dešinę“, nuveda vartotoją iki jo pageidaujamo tikslo.


l.com

device

““The Aid” is a new generation multi-functional personal mobility device for people with restricted lifestyles to help them to become active members of society, enable and encourage safe mobility, by providing physical, mental and psychological support. ‘The Aid’ is mainly dedicated to elderly people, or people after trauma who often have a lack of confidence to step outside their house what can cause isolation, depression or even danger. “The Aid“ is designed to be a real “helping hand” in this situation: a navigator, integrated into device,which works together with a service design *, guides and prevents from being lost, at the same time, an integrated health management system monitors user’s health data (temperature, pulse, and blood pressure) from the wrist blood vessels and in case of emergency “The Aid” enables to call for help by simply pressing an SOS button which, when pressed, connects user with the help center and transfers user’s current health data and location to the help center, what provides circumstances for an efficient help. Also “The Aid” is handy for a physical support, and can be used as an improved walking cane or crutch, on which user can lean on. “The Aid” combines new computer technology solutions with “known for ages” cane-like function and takes the best from both worlds - physical and virtual - to provide full and versatile support. “The Aid’ is based on Human-centered design principles so though it uses advanced technologies and has rather complex structure, it is designed to be very simple and intuitive to use. So it is possible to say, that “The Aid” is basically designed to be a smart, reliable, attractive and considerate assistant which allows to choose the lifestyle what you prefer and not the one what is imposed and unavoidable due to weaken health or fear. “The Aid” - to nurse, to guide, to encourage. Service design generally works like that: user contacts service provider (via device itself, phone or computer), user describes his desirable destination to a consultant, consultant finds and offers the most appropriate route, gets the use confirmation, then transforms route to a program, which he sends into device. Then the user using wireless headphone, which is part of device, gets simple instructions for the directions to follow (for example, „turn left“, etc.) to reach his destination.

37


Remigijus Kriukas

kontaktai / contacts

glasremis@takas.lt; +370 686 66844; www.glasremis.lt

pavadinimas / name

Ankstyvas daigas; Dialogas / Early Seed; Dialogue

apibūdinimas / type

meninis stiklas / art glass

užsakovas / orderer

asmeninis projektas / personal project

metai / year

2012

Parodos:

„Glass connections 2010”. Centre Culturel Schongfabrik. Tetange, (Liuksemburgas) 2010 m. Stiklo muziejus. Riihimaki, (Suomija) 2011 m. PATRO galerija. Olomouc, (Čekija) 2012 m. Exhibitions:

“Glass connections 2010”. Centre Culturel Schongfabrik. Tetange, (Luxembourg, 2010). Museum of Glass. Riihimaki, (Finland, 2011). PATRO galerija. Olomouc, (Czech Republic, 2012). Remigijaus Kriuko kūrybai būdinga harmoningo racionalaus dizaineriško mąstymo ir dekoratyvaus vaizdinio medžiagos matymo dermė [...] Dailininkas kuria vizualiai išsiskiriančius autorinius meno objektus. Jų optinės plastikos formos savo proporcijų logika lygintinos su šiuolaikine architektūra – tiek masės ir tūrio santykiu, tiek plokštumų ir linijų seka – dėl to jos, net ir nedidelės, tokios monumentalios. […] Optinio stiklo kūriniai įkūnija absoliučiai „švarią” formą, išgaunamą geometrijos ir plastikos kontrastais arba susiliejimais, faktūrų ir spalvų įvairove, derinant abstarkcijas ir vaizdinius, realybę ir iliuziją. Skulptūriški R. Kriuko darbai su jiems būdinga laisva nuo vaizduojamojo prado stiklo plastika atskleidžia žmogiškųjų emocijų pasaulį, įkūnija tai, kas pamatyta ir patirta […] Šį akyse vykstantį dekoratyvinių struktūrų gimimą galima palyginti su organinio augimo ir vystymosi procesais, vykstančiais gamtoje, visatoje. [...] Šiuolaikiniame mene aktuali erdvės tema. Meniniame stikle dėl jo skaidrumo ir ketvirtosios dimensijos erdvė suskamba kaip nė vienoje kitoje medžiagoje. Stiklas – lyg langas į pasaulį, tokia jo meninė misija, susiklosčiusi kultūros ir meno raidoje. Šiuolaikinės stiklo koncepcijos pasireiškia kūrybinio eksperimento įvairialypumu. Remigijus Kriukas brėžia savo autorinę liniją meniniame stikle.

38

Dr. Liudmila Kozakova, Rusijos meno akademijos (RMA) narė-korespondentė, RMA mokslinio-tiriamojo instituto meno teorijos ir istorijos vyriausioji mokslinė bendradarbė


39


Remigijus Kriukas’ creative style is determined by the overlap of a rational designer-type of thinking and a decorative vision of the material [...] Artist creates vissually exclusive art objects. The proportions of the shapes used in his optical plastics could be compared to modern architecture - both in terms of their weight and volume ratio and their succession of surfaces and lines - this is the reason why his works are so monumental, even those of modest size. […] His glass creations are the embodiment of an absolutely “pure” form, achieved using contrasts and mergers of geometry, plastics, diversity of textures and colours and by combining abstractions and images; reality and illusion. Glass plastics of R.Kriukas’ sculptures reveal the world

Fotografija / photo: Aleksandr Sidorenko

40

of human emotions, encompassing what he has seen and experienced […] The sudden birth of these decorative structures could be compared to the process of evolution that occurs in nature and the universe. […] The issue of space bears the utmost importance in contemporary art. In creative glass due to its transparency and the fourth dimension, space assumes an expression that is not possible to achieve in any other material. Glass is like a window to the world, this is its true mission thet

has formed in the process of evolution of culture and art. Contemporary glass concepts manifest the diversity of the creative experiment. Remigijus Kriukas draws his unique line in the creative glass.

Dr. Liudmila Kozakova, Member-Correspondent of the Russian Academy of Arts (RAA), Leading research associate at the Institute of Art Theory and History at the RAA


41


Vytautas Puzeras

NARYS / MEMBER of:

Lithuanian Designers’ Society

42

kontaktai / contacts

www.puzero.lt

pavadinimas / name

iTON

apibūdinimas / type

biuro baldų sistema / office furniture

užsakovas / orderer

Ergo Line

metai / year

2011

Biuro sistema „iTON“ suprojektuota sukurti gerą darbo aplinką. Pagrindiniai komplekto bruožai – funkcionalumas ir praktiškumas. Ergonomiška komfortiška darbo aplinka, atitinkanti individo poreikius, sukuriama skirtingus segmentus sujungiant į modulius. Sistema gali būti įvairių spalvų tonų. Pagrindinis aukštos kokybės biuro baldų sistemos iTON dėmesys skiriama grynoms dizaino formoms, minimalizmui ir geriausiam įmanomam funkcionalumui. Patogias darbo vietas galima sukurti komplektą sujungiant įvairiais būdais. Biuro baldų sistemos pagrindinė koncepcija – praktiškumas.

info@puzero.lt; +370 686 09009;

An office system iTON is designed to create good working environment. The collection is featured by functionality and usability. An ergonomic, comfortable working environment meeting individual needs is created by combining different segments into the modules. The system can have different color tones. The main focus of high quality office furniture system iTON – „pure“ design forms, minimalism and highest possible functionality. Comfortable working places can be created by combining the collection in different ways. Different color tones can be applied to the product. The concept of the office furniture system is focused to usability.


43


Kotryna Žilinskienė

kontaktai / contacts

kotryna@primprim.lt; www.primprim.lt

pavadinimas / name

EXPO 2012

apibūdinimas / type

Vizualinis identitetas / Visual Identity

užsakovas / orderer

Lietuvos aplinkos ministerija / Ministry of Environment of the Republic of Lithuania

metai / year

2011

Apdovanojimas:

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos rengtame „EXPO 2012“ logotipo ir talismano konkurso I vieta. 2011 m. Award:

Logotipe užkoduotas lobio iškėlimas iš Kuršių marių gelmės, jūros bangų išmetamas lietuviškas gintaras ir „baltiška” saulė, tekanti virš Baltijos jūros. Gintarinio dirbinio vaizdas atspindi Lietuvos paviljono temą „Gintaras”, o vandens simbolis siejasi su visos „EXPO 2012” parodos tema „Gyvieji vandenynai ir pakrantės”. Paviljono talismanas – „atgaivintas” neolito laikų amuletas iš Juodkrantės lobio. Pavadintas „Gintariu”, tikimasi, talismanas neš sėkmę ir saugos nuo pikto, mat amuletai senovėje naudoti gydymo, magijos tikslais.

44


nia

The Logo codes the elevation of the treasure from the depths of the Curonian lagoon, Lithuanian amber washed up by the sea and the “Baltic” sun rising above the Baltic Sea. The vision of an amber object reflects the theme of amber of Lithuania’s pavilion, and the symbol of water relates with the overall theme of the exhibition EXPO 2012 “The Living Oceand and Coast”. The talisman of the pavilion - a “revived” amulet of the neolithic age from the treasure of Juodkrantė. The talisman, which is called “Gintaris” (Amber) is expected to bring success and protect from evil, since in ancient times amulets were used for curing and magic purposes.

45


Mindaugas Jokubauskas

46

kontaktai / contacts

tel. +370 610 20011; mindaugas@fonografika.lt www.fonografika.lt

pavadinimas / name

LessLoss

apibūdinimas / type

maitinimo blokas, filtras, kondicionierius / power supply, power conditioner, field conditioner

užsakovas / orderer

LessLoss

metai / year

2010-2011

Šis ambicingas „LessLoss“ projektas skirtas išskirtinei pirkėjų kategorijai – entuziastingiems melomanams, siekiantiems pačios aukščiausios kokybės ir išskirtinumo. Itin aukšta kokybės kartelė ir suteikta nevaržoma kūrybos laisvė tapo vaisinga terpe sukurti išskirtinį produktą.

LessLoss is an ambitious business project aimed at home audio enthusiasts who demand the highest level of quality and products. The uncompromising quality demanded and the freedom of design granted forms a creative backdrop for unlimited creativity.

Gamybai pasitelktas programinis frezavimas, anodavimas, graviravimas lazeriu ir gana egzotiškos brangios medžiagos – itin aukšto tankio impregnuota sluoksniuota mediena („panzerholz“ arba „tankwood“), anglies pluoštas, aliuminis, stiklas.

Product manufacturing is carried out by CNC milling, anodizing, laser engraving, and implementing exotic and expensive acoustical engineering materials: high density Panzerholz, carbon fibre cloth, aluminum, and glass.

LessLoss Tunnelbridge

LessLoss Firewall

LessLoss Blackbody


fika.lt

itioner

47


Andrius Žemaitis

kontaktai / contacts

pavadinimas / name

Electro-moto

apibūdinimas / type

elektro motociklas / electric motorcycle

užsakovas / orderer

bakalauro baigiamasis darbas, VDA / bachelor’s final thesis, Vilnius Academy of Arts

metai / year

2011

Gaminys – motociklas – susideda iš dominuojančio korpuso, plastiškos sėdynės ir smulkių detalių – žibintų, informacinio skydo. Korpusas yra būdingo elektromotociklo stiliaus, o priekiniai žibintai pabrėžia motociklo dinamiškumą ir daro jį išskirtinį. Projektas – Vilniaus dailės akademijos Kauno dailės fakulteto bakalauro diplominis darbas. Darbo vadovas prof. Saulius Juozas Jarašius.

48

benvenutas@gmail.com; tel. +370 641 92384;


384;

Concept electric motorcycle has laconic biodesign. The design consists of a dominating body, a plastic seat and small details: lamps, information panel. The body has a style which is characteristic to an elecromotorcycle, whereas a group of front lamps emphasizes dynamic character of the motorcycle and makes it exclusive. Project - Bachelor’s thesis, Kaunas Branch of Vilnius Academy of Arts. Project supervisor Prof. Saulius J. Jaraťius

49


Aistė Nesterovaitė

kontaktai / contacts

tel. +370 686 49743;

hello@aistenesterovaite.com; www.aistenesterovaite.com

pavadinimas / name

Profesionalios prijuostės /

apibūdinimas / type

drabužis /

užsakovas / orderer

asmeninis projektas / personal project

metai / year

2010

Parodos / Exhibitions: “London Fashion Week 2012”, February 17-21, London, UK. “Tendence Exhibition”, Talents zone, 2012 August 24-28, Frankfurt, Germany.

Prijuostė „paskaninta“ verslo kostiumo stiliumi – sukurta tiems, kurie virtuvę laiko tiek rimtu verslu, tiek menine veikla. Aprons in the style of business suit, designed for those who consider cooking a serious business as much as an affair of art. Created to be worn wherever food is served – at home, restaurant, or even food market.

50


51


Vakaris Bernotas

NARYS / MEMBER of:

Lithuanian Designers’ Society

kontaktai / contacts

Žiedų skg. 4A LT-91227 Klaipėda tel. +370 698 34310; vakaris@kdc.lt; www.kdc.lt

pavadinimas / name

Metrologinė Biržos tilto kolona / Metrological Stock Bridge Column

apibūdinimas / type

informacinis-meninis eksterjero akcentas / information-art exterior accent

užsakovas / orderer

KLASCO; Klaipėdos miesto savivaldybė

metai / year

2002

Originalus informacinis stulpas, vadinamoji metrologinė kolona prie Biržos tilto, dešiniajame Danės krante, pastatyta 1889-aisiais Klaipėdos pirklių iniciatyva. Tai buvo keturkampis daugiau kaip penkių metrų aukščio XVIII amžiaus akmeninius pašto mylių žymeklius primenantis stulpas su stogeliu ir vadinamąja vėjų rože. Jo viršūnėje sukiojosi lengvas ažūrinis vėjarodis. Kolonoje buvo įtaisytas mechaninis laikrodis, aneroidinis barometras su apsauginiu stiklu, termometras, kontrolinis metras, surašyti duomenys apie Saulės, Mėnulio tekėjimą ir nusileidimą, dienos ir nakties trukmę. Vidurinėje įstiklintoje kolonos dalyje buvo pažymėta Klaipėdos geografinė padėtis ir kiti duomenys. Žmones prie kolonos ypač traukė automatas, maždaug kas pusę minutės kaitaliojantis dvidešimt reklaminių vaizdų.

Original information column, so called metrology column built in 1889 near Birža bridge, on the right bank of the river Danė upon the initiative of Klaipėda’s tradespeople. It was a four corner pole more than five meters high, with a small roof and so called Wind rose, bearing resemblance of post mile markers of the XVIII century. On its top there was a rotating light openwork weathercock. A mechanical clock, aneroid barometer with a protective glass, a thermometer, and a refference meter have been installed in the column. The column also contained inscribed data about surise and sunset times, moonrise and moonset times, day and night duration times. In the middle of the glazed part of the column a geographical location of Klaipėda

column was likely demolished in 1908 during the reconstruction of an adjacent building of the Exchange. When designing the new information column its author tried to retain its former silhouette and proportions, however, for its construction more durable modern materials were used. Therefore, the main material of the old information column - cast metal -was replaced by granite (of which the base of the column was made), mahogany and stainles steel. After the war the Exchange bridge was reconstructed, thus, the new column had to be errected not in its genuine place where it had been erected for the first time. The upper part of the information column has been crowned by a stainless steel

Pasak senosios Klaipėdos architektūros tyrinėtojo Jono Tatorio, kolona nugriauta greičiausiai 1908 metais, ėmus rekonstruoti greta stovėjusį biržos pastatą. Projektuojant naująją informacinę koloną stengtasi išlaikyti ankstesnį jos siluetą ir proporcijas, tačiau jai pagaminti naudotos ilgaamžiškesnės, šiuolaikiškesnės medžiagos. Taigi pagrindinę senojo informacinio stulpo medžiagą – lietą metalą – pakeitė granitas, iš jo sumontuotas kolonos pagrindas, raudonmedis ir nerūdijantis plienas. Pokario metais Biržos tiltas buvo rekonstruotas, tad naująją koloną teko statyti ne visai toje vietoje, kurioje ji buvo sumontuota pirmąkart. Informacinio stulpo viršutinę dalį vainikuoja nerūdijančio plieno stogelis, papuoštas lazeriu išraižytais miesto herbais, vėjų rožė bei ažūrinė vėtrungė. Apšviestose kolonos vitrinose sumontuoti elektroniniai rodykliniai laikrodžiai, barometras, termometras, miesto ir senamiesčio planai, svarbiausios Klaipėdos istorijos datos, pateikta reikalingiausia informacija miesto svečiams. Ši kolona – vienintelis tokio pobūdžio reklaminis įrenginys Lietuvoje – pastatyta kaip dovana prieš 10 metų jubiliejinį 750-ąjį gimtadienį švenčiančiai Klaipėdai.

52

city was marked as well as other data. Automatic display machine, which was showing in sequence twenty promotional images every thirty seconds, was an attraction point for people.

roof, which is embellished with laser engraved city blazon, Wind rose and openwork weathercock. Illuminated window cases of the column contain electronic analog clocks, a barometer, a thermometer, the city and the Old town plans, the According to Jonas Tatorius, a research- most important dates in Klaipėda hiser of the old Klaipėda acchitecture, the tory, and the most necessary information for city visitors. This column is the only promotional installation of such kind in Lithuania - it has been erected as a gift to Klaipėda city which celebrated its 750 anniversary 10 ago.

The historical column became the most Istorinė kolona tapo Klaipėdos miesto essential motive in Klaipėda city’s inforturistinės vizualinės informacijos mation columns which contain visual ininformacinių kolonų svarbiausiu motyvu. formation for tourists.


w.kdc.lt

53


Rūta Valušytė

kontaktai / contacts

J.Jablonskio 21-5, Kaunas; tel. +370 652 59522 ruta@alldesign.lt; www.alldesgin.lt

pavadinimas / name

Trisluoksnė / Three Layer

apibūdinimas / type

kėdė / chair

užsakovas / orderer

asmeninis projektas / personal project

metai / year

2006

Pirmasis sluoksnis – sėdimoji dalis, ant- Parodos: rasis – porankiai, trečiasis – atkaltė. Trys Tarptautinė Italijos dizaino paroda „I Saloni worldwide – Mossluoksniai kyla kartu nuo žemės, vėliau cow”; „Crocus expo”, Maskva, Rusija. 2006 m. išsiskiria, surasdami savo kelią pagal reikalingą funkciją. Išgaunama įdomi Vilniaus baldų paroda „Baldai”; „Litexpo”, Vilnius. 2007 m. dekoratyvinė ritmika, kuri trisluoksnės kėdės konstrukciją supina su dekoru. Exhibitions:

The first layer - sitting part, the second - armrests, the third - backrest. Three layers are rising together from the ground, leater they separate, while finding their way according to the necessary function. An interesting decorative rhytmics is obtained, which intertwines the chair’s three-layer construction with décor.

54

International Italian design exhibition “I Saloni worldwide Moscow”;”Crocus expo”, Moscow, Russia (2006). Vilnius furniture exhibition “Baldai”, “Litexpo”, Vilnius, Lithuania (2007).


59522

55


Tomas Bagackas

NARYS / MEMBER of:

Lithuanian Designers’ Society

kontaktai / contacts

pavadinimas / name

CONNEXION

apibūdinimas / type

mados kolekcija / fashion collection

užsakovas / orderer

privatus klientas / private client

metai / year

2011

Šios kolekcijos tikslas buvo suprasti pasirinkto vartotojo charakterio bruožus ir išryškinti juos drabužiuose. Tai dėvinčiam drabužį žmogui turėtų suteikti pasitikėjimo savimi. Dirbant su kolekcija man buvo svarbu ne tik atrasti nauja, bet ir stengtis išsaugoti tai, kas jau yra pasiekta mados dizaino bei drabužių siuvimo technologijų srityse. Šį kartą ypač daug reikšmės teikiau rankų darbo technikai. Kolekcija sukurta laikantis Paryžiaus aukštosios mados namuose galiojančių taisyklių ir pristatyta kviestinei publikai. Stengiuosi, kad mano kūriniai patiktų žmonėms, palengvintų jų kasdienybę. Esu įsitikinęs, kad mūsų gyvenimas tai viena ar kita prasme didelis teatras, todėl ir kostiumas tampa neatsiejama jo dalimi. Bandau sukurti gražią, įdomią, praktišką ir elegantišką madą, kuri taptų individualaus stiliaus ir asmenybės dalimi.

Fotografija / Photo: Martynas Aleksa, Deividas Leilionas Modeliai / Models: Olga Konošenko, Domantas Vyšniauskas

56

17 rue des Pyramides F-75001, Paris France

www.tomasbagackas.com; design@tomasbagackas.com


nce

om

57


58


The purpose of this collection was to understand a chosen consumer’s character features and to highlight them in clothes. This should grant self-confidence upon a person who is wearing such clothes. When working with the collection it was important not only to discover something new but also to try to preserve what has already been achieved in the areas of fashion design and clothes production technologies. This time I especially put stress on handwork technique. The collection has been created in accordance with the requirements of the high-fashion houses of Paris and it has been introduced to the invited audience. I put much effort into my creations so that people would like them and that the creations would facilitate the people’s everyday life. I am convinced that our life, in a sence, is a great theater; therefore, a costume becomes an inseparable part thereof. I am trying to create a nice, interesting, practical and elegant fashion which would become a part of an individual style and personality.

59


Neringa Dervinytė

kontaktai / contacts

pavadinimas / name

Romance

apibūdinimas / type

stalelių serija /series of tables

užsakovas / orderer

Contraforma

metai / year

2004

tel. +370 659 99091; neringa.d@gmail.com

Parodos:

2004 m. paroda „Design Mai“, Berlynas. 2005 m. paroda „ReDesign Europe“, Berlynas. 2004-2006 m. paroda „100%Design“, Londonas. 2006 m. paroda „Inerior Lifestyle“, Japonija. 2006 m. paroda „Tendence Lifestyle“, Frankfurtas. 2006 m. paroda „Matiere A...“, Paryžius.

Rafinuoti metaliniai staleliai yra tarsi aliuzija į neoromantizmo epochą, tik su aiškia šiuolaikinio dizaino koncep- Apdovanojimas: cija. Šviesos bei šešėlių žaismas sukuria Pirmasis prizas autorinių baldų dizaino konkurse-parodoje „Baljaukią romantišką atmosferą. Augalinio dai 2004“, Lietuva. 2004 m. ornamento perforacija suteikia baldams lengvumo, „iškarpyti” gėlių fragmentai – jaudinančio pikantiškumo, naudojama Exhibitions: medžiaga – stabilumo ir patvarumo. Didžiausia „Romance” vertybė – šviesos, Exibition „Design Mai“, Berlin, Germany (2004). šešėlių ir spalvų žaismas. Šviesa čia Exibition „ReDesign Europe“, Berlin, Germany (2005). sklinda pro ažūrinio rašto formas keisExibition „100%Design“, Londonas, UK (2004-2006). dama spalvą, įgaudama formą tarsi būtų apčiuopiama ir gyva. Triumfuoja ne bran- Exibition „Inerior Lifestyle“, Japan (2006). gios medžiagos, o išradingumas. Exibition „Tendence Lifestyle“, Frankfurt, Germany (2006). Pirmasis savo interjerui ažūrinius met- Exibition „Matiere A...“, Paris, France (2006). alinius staliukus ir tokią pat baro uždangą pasirinko Londono klubas „Boujis”, o 2007 metais ir „L‘Amour” klubas Vilniuje. „Ro- Award: mance” staliukai taip pat panaudoti archi- Pirmasis prizas autorinių baldų dizaino konkurse-parodoje „Baltekto Ričardo Vyšniausko Karaliaučiuje dai 2004“, Lithuania (2004) projektuotame naktiniame klube “Universe”. Stalelis pagamintas iš dažyto perforuoto plieno. Tinka naudoti tiek viduje, tiek lauke.

60


om

Refined metal tables are sort of an allusion to neo-romanticizm time, only with an obvious concept of modern design . Play of light and shadows creates a cosy and romantic atmosphere. The perforation of a vegetative ornamet bestow lightness upon the furniture, whereas the “cutout” fragments of the flowers - an exciting flavor, and the material used - stability and durability. The greatest value of the „Romance“ play of light, shadows, and colours. Here, the light travels throught openwork pattern forms, while changing its colour and as-

suming a form, as if it were tangeable and alive. This is an ingenuity which triumphs here, but not expensive materials“. London’s club “Boujis” was the first to choose openwork metal tables and the same bar cover for its interior and in 2007 “L’Amour”- a club in Vilnius. The tables „Romance“ have also been used in „Universe“, a nightclub in Kaliningrad, designed by architect Ričardas Vyšniauskas. The table has been made of painted perforated steel. It’s exploitable both inside, and outside.

61


Donatas Kliunka

kontaktai / contacts

www.studiolibre.lt

pavadinimas / name

Global Vision 2020

apibūdinimas / type

logotipas / logotype

užsakovas / orderer

JAV nevyriausybinė organizacija „Global Vision 2020” / U.S. non-governmental organization “Global Vision 2020“

metai / year

2009

Apdovanojimas: WOLDA nominacija „Best of Nation”, JAV (2009 m.) Award: WOLDA nomination “Best of Nation”, USA (2009).

Regos besivystančiame pasaulyje centro, veikiančio prie Oksfordo universiteto ir JAV nevyriausybinės organizacijos „Global Vision 2020”, tikslas – pagelbėti silpnos regos žmonėms iš besivystančių šalių, platinant jose akinius su lengvai reguliuojamomis dioptrijomis. The purpose of Oxford University Centre for Vision in Developing World and US nongovernmental organization Global Vision 2020 is helping partially sighted people in developing countries by distributing self-adjustable eyeglasses.

62


ion 2020“

63


Rimas Bačkys

kontaktai / contacts

pavadinimas / name

Snaigė Glassy

apibūdinimas / type

šaldytuvas / refrigerator

užsakovas / orderer

Snaigė

metai / year

2011

rimas.backys@snaige.lt

Apdovanojimas: „Lietuvos metų gaminio“ aukso medalis. 2011 m.

Award:

“Lithuanian Product of the Year“ gold medal (2011).

„Snaigė Glassy“– šaldytuvai su juodo arba balto stiklo durimis. Stiklo spindesys suteikia šiems gaminiams išskirtinės elegancijos, juoda ir balta spalvos ypač tinka prie šiuolaikiškos virtuvės interjero. Jis ne tik gražus – jame pritaikyta ir pažangiausia šaldymo technologija. Vidaus paviršiai padengti antibakterine danga, yra greito sušaldymo Fast freeze funkcija, įdiegtas automatinis atitirpinimas, įmontuotas LED apšvietimas, elektroninis valdymas. Be to, „Snaigė Glassy“ – tylus ir labai taupus. Tai A++ energetinės klasės gaminys, suvartojantis 36 proc. mažiau elektros energijos nei įprastas šaldytuvas.

64

Snaigė Glassy - refrigerators with black or white glass door. Shining glass provide these products exceptional elegance, black and white colours especially befit the modern kitchen interior. It is not only a nice refrigerator, but also it has the cutting-edge refrigerating technology. Interior surfaces have antibacterial coating; the fridge has Fast freeze and automatic defrosting functions, led illumination, and electronic controls. Moreover, Snaigė Glassy is silent and energy efficient. It’s an A++ energy class product which consumes 36 percent less electricity compared an ordinary refrigerator.


65


Rasa Baradinskienė

kontaktai / contacts

tel. +370 685 53055 info@rasadesign.lt; www.rasadesign.lt

pavadinimas / name

Baltos bangos / Pure Baltic

apibūdinimas / type

aksesuarų kolekcija ir šviestuvai / collection of accessories and lights

užsakovas / orderer

RASA deSIGN

metai / year

2011

Paroda: „Nordic Baltic Designers Event”, Ryga. 2011 m.

NARYS / MEMBER of:

Lithuanian Designers’ Society

Exibition: “Nordic Baltic Designers Event”, Riga, Latvia (2011).

Kurdama objektų kolekciją, skirtą Baltijos jūrai, pradžioje pradėjau „žaisti“ žodžiais. Kalba svarbi, nes tai vienas reikšmingiausių tautinės tapatybės veiksnių. Lietuviški žodžiai „Baltija“ ir „baltas“ turi tą pačią šaknį – tai ir nukreipė mano mintį link baltų bangų. Šios bangos įgavo įvairių papuošalų ir šviestuvų pavidalus ir funkcijas. Visi šie objektai tarsi primena, kad mes, žmonės ir gamta, esame labai glaudžiai susiję. O Baltijos jūros svajonė – tapti skaidria, švaria ir kupina gyvybės. Įkūnyta tam tikra forma ši mintis tampa jūros svajonės priminimu mums.

66


I wanted to create something that could express exactly the BALTIC SEA. I payed my attention to the language as the strongest factor of local identity. The word BALTIC (BALTic) in Lithuanian has the same root as BALTAS (BALTas) meaning WHITE. Moving ahead from stylized WHITE WAVE and thinking of objects and their functions, I came upon the idea about a collection of accessories and the lighting objects. This closeness of WAVES may become a subtle reminder that we – human beings and nature are part of each other, connected with each other and we have to be responsible.

67


Saulius Juozas Jarašius

NARYS / MEMBER of:

Lithuanian Designers’ Society

kontaktai / contacts

tel. +370 687 20334; sauliusdesign@yahoo.com

pavadinimas / name

50 litų / 50 Litas

apibūdinimas / type

proginės monetos / commemorative coins

užsakovas / orderer

Lietuvos Bankas

metai / year

2007-2010 Monetos projektas „Kauno pilis“ apdovanotas II vieta Lietuvos banko skelbtame konkurse, 2008 m. Monetos projektas „Zapyškio šv. Jono krikštytojo bažnyčia“, 2010 m. Proginės monetos projektui „Panemunės pilis” skirta I vieta, Monetos briaunoje yra užrašas: ISTORIJOS IR ARCHITEKTŪROS PAMINKLAI. Reverse – stilizuotas Panemunės pilies vaizdas. Aplink puslankiu užrašyta PANEMUNĖS PILIS. Averse pilies bokšto fragmento fone – Lietuvos Respublikos herbas skyde. Aplink užrašyta LIETUVA, 50 LITŲ, 2007. Tais pačiais metais moneta išleista į apyvartą. Sidabras Ag 925, kokybė „prool“, skersmuo 38,61 mm, masė 28,28 g. Moneta nukaldinta UAB „Lietuvos monetų kalykla“.

In a competition announced by the Bank of Lithuania in 2008, the coin project “Kaunas Castle” has been awarded with II place Coin project St. John the Baptist Church in Zapyškis, 2010. Coin project Panemunė Castle has been awarded with I-st place; there is an inscription on the coin’s edge: HISTORICAL AND ARCHITECTURAL MONUMENTS. Reverse side has a stylized view of the Panemunė Castle. The coin bears a semi-circle inscription PANEMUNĖ CASTLE. The coin’s head has the coat of arms of the Republic of Lithuania on a shield in a background a fragment of the castle tower. The coin has a round inscription LITHUANIA 50 LITAS , 2007. In the same year the coin went into circulation. Silver Ag 925, quality “proof”, diameter 38,61 mm, weight 28,28 g. The coin has been minted at the Lithuanian Mint, UAB (private limited liability company).

68


o.com

69


Tautvydas Kaltenis

NARYS / MEMBER of:

Lithuanian Designers’ Society

70

kontaktai / contacts

tel. +370 699 24521; tautvydas@kaltenis.com www. kaltenis.com

pavadinimas / name

Yukon-Pulsar

apibūdinimas / type

ekspozicinė įranga / equipment of exposition

užsakovas / orderer

Yukon Advanced Optics Worldwide

metai / year

2012

„Yukon Advanced Optics Worldwide“, pasaulyje gerai žinoma optinių matymo prietaisų gamintoja kasmetinėje didžiausioje pasaulyje parodoje „IWA & Outdoor Classic 2012“, vykusioje Niurnberge (Vokietija), savo produkciją pristatė naujajame parodos stende, turėsiančiame reprezentuoti kompaniją įvairiose parodose ateinančius 2-4 metus. Parodos stendo plotas nebuvo didelis (80 m²), bet jame reikėjo patraukliai, informatyviai ir aiškiai pateikti svarbiausius bendrovės produktus, įtvirtinti „Yukon“ bei papildomą įrenginių liniją „Pulsar“ kaip inovatyvius, dinamiškus, patikimus prekių ženklus. Pasirinkta atvirojo stendo schema, numatanti produktus pristatančių stovų zoną, lankytojų sutikimą, pasitarimų ir derybų vietas bei uždarą pagalbinę patalpą. Numatyta, kad visa ekspozicija turi vykti įspūdingo 5,25 x 15,5 įvaizdinio plakato fone. Pagrindiniai parodos stendo elementai – optinius produktus pristatantys paprastų formų funkcionalūs stovai, pagaminti iš inovatyvios „Corian“ medžiagos su integruotais į korpusą lietimui jautriais informaciniais ekranais – sulaukė ne mažiau dėmesio nei patys stovuose eksponuojami prietaisai. Parodinio stendo kompoziciją darniai papildė išvestiniai dizaino gaminiai – recepcijos baldas bei stovai bukletams.

Paroda: „IWA and Outdoor Classic”, Niurnbergas, Vokietija (2012 m.)

In the world largest annual exhibition „IWA & Outdoor Classic 2012“ which took place in Nürnberg (Germany), Yukon Advanced Optics Worldwide which is a world known manufacturer of optical products, introduced its new products in a new exhibition stand, which will represent the company at different exhibitions for the coming 2-4 years. The space of the stand was not large (80 m²); however, the stand had to attractively, informatively and clearly present the most important products of the company, to establish Youkon and its supplementary products line “Pulsar” as innovative, dynamic and reliable brands. An open stand design was chosen, which had a zone of stands for display of the products, visitors’ meeting place, meeting and negotiation locations as well as a private auxiliary room. It was decided that all the exposition had to take place in the backgrown of an impressive image making poster the size whereof is 5,25 x 15,5 meters. The main elements of the stand - simple forms functional stands for introduction of the optical producs. The stands have been made of an innovative Corian material with integrated information touch-screens which have attracted no less attention than the displayed products themselves. Composition of the expostion stand has been harmoniously suplemented by derivative design products - reception piece of furniture and flyers’ stands.

Exibition: „IWA and Outdoor Classic”, Nuremberg, Germany (2012 ).


.com

Interaktyvi optikos prietais킬 ekspozicija

71


Gabrielė Meldaikytė

kontaktai / contacts

www.gabrielemeldaikyte.com

pavadinimas / name

Viena ranka valdoma virtuvine iranga neigaliajam / Single Hand Cook

apibūdinimas / type

virtuvinis prietaisas / kitchen equipment

užsakovas / orderer

bakalauro baigiamasis darbas, VDA / bachelor’s final thesis, Vilnius Academy of Arts

metai / year

2009-2010

Apdovanojimai / Awards: 3rd prize winner of “The CUMULUS 20th anniversary exhibition”, Shanghai, China (09. 2010) 3rd prize winner of “I Saloni Premio SaloneSatellite” International kitchen & bathroom contest during Salone Internazionale del Mobile Milano, Milan, Italy (04.2010) Shortlisted in “2010 Designboom”, MACEF Design Awards Massimo Martini 2010 - The Intelligent hand (2010) 1st prize winner of “SaloneSatellite WorldWide Moscow 2009”. Designing wellness. Moscow, Russia (10.2009)

72

Ši specializuota virtuvinė įranga, skirta neįgaliajam, turinčiam sveiką vieną ranką. Pritaikyta tiek dešniarankiui, tiek kairiarankiui. Jeigu dešinė ranka sveika, įranga laisvai, viena ranka pritaikoma valdyti dešiniąja ranka, jei kairė ranka sveika, pritaikoma valdyti kairiąja ranka. Visa virtuvinė įranga susideda iš keleto elementų, kurie palengvina maisto gamybą viena ranka (visi šie elementai paminėti įrangos sandaroje), be to, jie įtvirtinami, tad dirbant jais visiškai nejuda (6 iliustracija). 7 iliustracijoje matome pjaustymo įrangą. Detalės, pažymėtos ruda spalva, rodo judančias įrangos dalis, tai padeda lengviau susiorientuoti. Taigi viršutinė ir apatinė lentelės yra judančios, kiekviena jų, taip pat veikiančios kartu, turi keletą funkcijų. Viršutinė lentelė naudojama maistui gaminti ir valgyti, apatinė – pjaustymo lentelė. Kartu jos naudojamos įvairių gabaritų produktui pjaustyti (1 ir 2 iliustracijos), taip pat įvairaus diametro indeliams atidaryti (4 iliustracija). Ši pjaustymo įranga leidžia vietoj nesveikos rankos naudoti viso kūno jėgą, taip pat pritaikyti produktą, kad būtų lengviau pjaustyti (1 ir 2 iliustracijos). Abi šios įrangos dalys – tiek viršutinė, tiek apatinė lentelės – išimamos viena ranka, tad patogu jas plauti. Visa įranga tvirtinama prie stalo gumelėmis, be to, norint kad ji būtų visiškai stabili, ypač naudojant kūno jėgą, įrangą galima tvirtinti specialiomis detalėmis, kurias reikia tik pasukti.

1 6

2

7

4


ts

This specialized kitchen equipment is tailored for a disabled person who has only one healthy hand. It has been adapted both for right-handed and left-handed. If the right hand is healthy, the equipment is easily adjusted for one right-hand operation, and if the left hand is healthy then it is adjusted for the left-hand operation. All the kitchen equipment consists of several elements, which facilitate onehand food preparation (all of these elements have been mentioned in the structure of the equipment), moreover, they can be affixed so that they do not move during their operation (picture No. 6). Picture No. 7 demonstrates cutting equipment. The parts marked in brown colour show moving parts of the equipment, which help a person to better understand the equipment. Thus, the upper and the lower plates move, each of them has several functions, even when oper-

ated simultaneously. The upper plate is used for food preparation and for eating while the lower plate is a cutting plate. They are used simultaneously for cutting products of various sizes (picture No. 1 and No. 2), also for opening cruets which are different in diameter (picture No. 4). This cutting equipment allows using all of your body force instead of your unhealthy hand, also it can be used for holding a product for easier cutting (pictures No. 1 and 2). Both parts of this equipment - the upper and the lower plates can be taken out with one hand; therefore it is very convenient to wash them. All equipment is attached to a table thanks to rubber parts. Moreover if a person wants the equipment to be totally stable, especially when using body force, the equipment can be affixed with special parts by simply turning them.

73


Arūnas Juozapaitis

NARYS / MEMBER of:

Lithuanian Designers’ Society

74

kontaktai / contacts

arunas.juozapaitis@gmail.com

pavadinimas / name

Aleksandras Ostašenkovas. Mirties sodas

apibūdinimas / type

fotografijų albumas/ photo album

užsakovas / orderer

Šiaulių nevyriausybinių organizacijų konfederacija / Šiauliai NGO Confederation

metai / year

2008


75


Ramūnas Manikas

kontaktai / contacts

tel.: +370 699 28107 ramunasmanikas@gmail.com

pavadinimas / name

Prökuls

apibūdinimas / type

kepyklos interjeras / interior of bakery

užsakovas / orderer

Prökuls

metai / year

2010

Apdovanojimas: Interjero konkurso „Auksinė paletė‘2010“ visuomeninio interjero kategorijos nugalėtojas. 2011 m. Award: Winner at the interior competition “Auksinė paletė‘2010“ (Golden Palette 2010) in the public interior cathegory (2011). „Prökuls“ (suvokietintas Priekulės pavadinimas) kepyklos interjero autorius šiame projekte kūrybiškai įgyvendino kelis užsibrėžtus tikslus. Interjeras turėjo subtiliai atspindėti šioje kepyklėlėje puoselėjamas ilgalaikes vokiškų kepinių ir konditerijos tradicijas. Taip pat išsiskirti skoningumu, šiltumu ir jaukumu. Šoninės kepyklėlės sienos tarsi ranka išrašytos senoviškais vokiškais kepinių receptais. Ši subtili dekoratyvinė užuomina papildo bendrą stilistinę visumą, tačiau neatrodo rėksmingai ir nedominuoja. Jaukumą sukuria medinių lentelių dekoras, kuris subtiliai dera su šviesiomis lentynomis ir pilkai dažyta grindų danga. Elegantiškos kėdės ir modernaus dizaino klostuoti šviestuvai nenukelia lankytojų į praeitį, todėl jame jaukiai jaučiasi šiuolaikiškas ir išrankus klientas.

Fotografija / photo: Ramūnas Manikas

„Prökuls“ (German version for „Priekulė“) bakery fosters longterm German bakery and pastry-making traditions. The interior solution which the designer chose was to create a merger of the old and new. Walls with written recipies of the old German baked products and static finishing of the extant wall plates. Elegant chairs, bright shelves and sterile, gray - painted floor covering. Folds of torcheres and their modern form. When merging all of this, a tastefull interior has been created, which is tailored for picky modern client.

76


77


Fotografija / photo: Gintaras Kaltenis

Aurelija Kaltenytė

tel.: +4478 6188 6301; aureelija@gmail.com

pavadinimas / name

Lithuanian Denim

apibūdinimas / type

mados kolekcija / fashion collection

užsakovas / orderer

konkursinis projektas / competitive project

metai / year

2010

Jauna, bet jau mados pasaulyje įsitvirtinusi drabužių dizainerė Aurelija Kaltenytė dirba ir kuria Londone. 2011 metais savo džinsinių drabužių kolekciją pristatė Monake, pasaulinio konkurso „Jeansation“ baigiamajame etape. Konkurso tikslas, kurio tema „Aukštosios mados įvėpimas“ („Houte Couture Inspiration“), – atskleisti jaunus talentus, juos susieti su mados industrija. Būtina sąlyga konkurso dalyviams – ne tik laikytis aukštosios mados reikalavimų, bet į pristatomus kolekcinius drabužius pažvelgti per savo šalies tradicijas. Monako scenoje pasirodė senų mados tradicijų šalių atstovai, sugebėję aplenkti kitus dalyvius ir „prasimušti“ į finalą. Komisijos žiuri sudarė mados specialistai, fotografai, žiniasklaidos ir drabužių bei džinsų pramonės įmonių atstovai. Aurelija Kaltenytė „JEANSATION Monte Carlo“ organizatorius ir komisiją sužavėjo puikiu šiuolaikišku džinsų ir lietuvišku senoviniu moterų galvos apdangalo deriniu. Organizatoriai pasiliko kolekciją pademonstruoti Nicoje ir, sutikus autorei, parduoti.

Apdovanojimas: Konkurso „Jeansation“ finalinis etapas, Monakas, 2010 m.

Young, yet already well established in the fashion world, clothing designer Aurelija Kaltenytė works and creates in London. In 2011, in Monaco, in the final stage of a global contest “Jeansation” she presented her jeans wear collection. The purpose of the contest, the theme whereof “Houte couture Inspiration”, was uncovering young talents as well as linking them to fashion industry. A mandatory condition for participants of the contest not only adherence to high fashion standards but also looking at the presented collection through traditions of designer’s country. On Monaco stage appeared representatives from countries with old fashion traditions, who were able to outrun other participants and to “work their way” to the final. The jury consisted of fashion specialists, photographers, mass media, clothing, and jeans industry representatives. Aurelija Kaltenyte has fascinated „JEANSATION Monte Carlo“ organizers and the jury with a superb blend of modern jeans and ancient Lithuanian women’s headdress. The organizers decided to keep the collection for the purpose of demonstrating it in Nice as well as for the purpose of selling it upon the designer’s approval.

78

kontaktai / contacts

Fotografija / photo: Ričardas Blažukas

Award: Konkurso „Jeansation“ final etapas, Monaco (2010).


com

79


Vilmantas Dambrauskas

kontaktai / contacts

P.Cvirkos 64-18, Šiauliai; tel. +370 687 26528 nesezonas@splius.lt

pavadinimas / name

10 Dievo įsakymų / 10 Commandments

apibūdinimas / type

savireklamos akcija / self-promotion action

užsakovas / orderer

2RA

metai / year

2004

NARYS / MEMBER of:

Lithuanian Designers’ Society

Kiekviena sena tiesa, net biblinė, gali turėti naują išraišką. Biblijos siužetai ir citatos iliustruotos milijonus kartų, bet visada su laiko ženklais ir daugybe detalių. Pabandžiau padaryti atvirkščiai – kompozicijoje palikti tik tai, ko nebegalima išmesti. Liko tik rankos ir jų siunčiamos „žinutės“. O spalviniai fonai labiau panašūs į pakuotės dizainą nei į sakralinių tiesų iliustracijas. Mano idėja buvo parodyti, kad 2RA kolektyvas pajėgus kurti drąsius ir modernius projektus. Šiaulių vyskupas projektą įvertino teigiamai.

Any well established truth, even the Biblical one, may have a new expression. Biblical plots and citations have been illustrated millions of times, however the illustrations always bore signs of those days and many other details. I tried to do it vice versa - to leave in the composition only those things which cannot be thrown out. Only hands and “messages” sent by them have been left. Whereas, colour backgrounds bear greater similarity to package design than to religious truths’ illustrations. My idea was to demonstrate that 2RA collective is capable of creating brave and modern projects. The Bishop of Šiauliai has given the project a positive evaluation.

I am the Lorg your God, You shall have no other gods before me

80


6528

Remember the Sabbath day by keeping it holy

You shall not give false testimony against your neighbor

You shall not commit adultery

You shall not covet your neighbor’s wife

You shall not covet anything that belongs to your neighbor

You shall not misuse the name of the Lord your God

Honor your father and your mother

You shall not steal

You shall not murder

81


Jonas Venckūnas

kontaktai / contacts

tel. +370 687 45012; sanojv@takas.lt

pavadinimas / name

Geneva

apibūdinimas / type

reprezentaciniai baldai / representational furniture

užsakovas / orderer

Lietuvos ūkio ministerija / Ministry of Economy of the Republic of Lithuania

metai / year

2004

NARYS / MEMBER of:

Lithuanian Designers’ Society

Reprezentaciniai baldai Jungtinių Tautų Organizacijoje Ženevoje. Gamintojas - AB “Kaubo baldai”. Representative furniture at United Nations Organization in Geneva. Manufacturer - Kaubo baldai AB

82


83


Rita Kazokaitė

NARYS / MEMBER of:

Lithuanian Designers’ Society

kontaktai / contacts

Šėtos g.11F LT-47114, Kaunas;

tel. +370 682 55230; rita@pure-soft.eu; www.pure-soft.eu;

pavadinimas / name

Adjust2U

apibūdinimas / type

drabužis besilaukinačioms moterims / c

užsakovas / orderer

Pure&Soft

metai / year

2010

Apdovanojimas: Red Dot apdovanojimas dizaino koncepcijos kategorijoje, 2010 m. Award: Red Dot Award in the Category of Design Concept (2010).

Drabužių dizainas – tai ne tik greitai besikeičianti mada, siluetai, medžiagos. Tai taip pat gali būti ir mūsų kasdieniam gyvenimui skirtų ir jau įprastų drabužių patobulinimas, tam tikrų problemų išsprendimas. Viena problematiškiausių drabužių kategorijų įvardinčiau skirtus besilaukiančioms moterims. Nėštumo periodas moterims – didelių permainų metas. Kūno formos greitai keičiasi, turimi drabužiai nebetinka, o pirkti naujus labai trumpam periodui gali atrodyti beprasmės išlaidos. Be to, trumpai dėvimi drabužiai teršia gamta ir be reikalo eikvoja žemės resursus. Šiai problemai spręsti buvo ieškoma sprendimų. Pati gamta juos padiktavo. Žiūrint į besilaukiančios moters siluetą iš šono moters pilvas atrodo kaip didelis ratas. Todėl ši pradinė forma ir buvo pasirinkta kaip pagrindinė idėja. Drabužių dizaino koncepcija „Adjust2u“ išsprendė keletą problemų. Šį drabužį galima lengvai reguliuoti pagal didėjantį besilaukiančios moters pilvą. Jį galima dėvėti ir pagimdžius, taigi jo nereikia išmesti ar atiduoti kitai būsimai mamytei. Konstrukciją galima pritaikyti bet kokio stiliaus – sportiniams, laisvalaikio ar netgi vakariniams nėščiųjų drabužiams. Tokia idėja leidžia kurti patogius drabužius, kuriuos galima dėvėti ilgiau nei devynis mėnesius – tai labai svarbu ne tik finansiniu požiūriu, bet tausojami ir gamtiniai ištekliai. Ši konstrukcija buvo pritaikyta visai laisvalaikio drabužių kolekcijai. Idėja tobulinama ir toliau.

84


This concept helps to solve concerns maternity clothes and their reusability during pregnancy and after it. Expectant women have to buy new maternity clothes as their pregnancy progresses since previously bought clothes no longer fit or may require adjustments. Many women may see buying maternity clothes as a waste of money and be discouraged from buying more than is barely necessary, for eventually they will be left with only two options to use their maternity clothes – to give them away or bring them to a professional for alterations, which can be costly and not always doable. This concept gives the solution to all the expectant and new mothers, who want to dress fashionably, enjoy their shopping without a worry about breaking their budget and also to be able to wear a fit garment during any stage of their pregnancy and not having to rely on professional help for adjustments and alterations. This concept offers maternity clothes that are easily adjustable by the woman herself, as her pregnancy progresses, and can also be adjusted and worn after or even before pregnancy. Basically, maternity clothes that are made using this method will be comfortable, affordable and attractive to any woman either pregnant or not. The construction of such a garment is done by using the principle of a fan. The garment consists of multiple decorative creases that can be loosened in the belly area or tightened back as needed. That way the garment can be worn during any stage of pregnancy as well as before or after it. This method is easily applied in manufacturing especially if soft jersey fabric is used. It is universal in its applicability and can be used for any style of clothes: sportswear, yogawear, beachwear, casual wear or even evening wear. Sustainability of the quality garments will make the clothing environment friendly, as the durable items will be long-lasting.

85


Romualdas Martinkus

NARYS / MEMBER of:

Lithuanian Designers’ Society

86

kontaktai / contacts

Žiedų skg. 4 LT-91227 Klaipėda; tel. +370 687 32460; artcentras@gmail.com

pavadinimas / name

Laiko knyga / Time Book

apibūdinimas / type

vertikalus saulės laikrodis-kalendorius / vertical sundial-calendar

užsakovas / orderer

Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka / I.Simonaitytė library

metai / year

2010

Saulės laikrodžiai – vieni seniausių laiko matavimo prietaisų. Jų naudojimo tradicija siekia Mesopotamijos, Egipto kultūrų klestėjimo laikotarpį. Tai gyvi instrumentai, tūkstantmečiais rodantys nenutrūkstamą mus supančios visatos judėjimą. Kuriant Klaipėdos laikrodžių muziejų man teko visapusiškai pažinti šiuos paslaptingus prietaisus ir ne vieną jų suprojektuoti bei įgyvendinti. Bičiuliui dailininkui Romui Klimavičiui pasiūlius dalyvauti kuriant Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešosios bibliotekos saulės laikrodžio projektą, mielai sutikau bendradarbiauti. Vertikalus saulės laikrodis-kalendorius „Laiko knyga“ sukurtas Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešosios bibliotekos kiemelio terasoje. Pradedant projektuoti saulės laikrodį buvo tiksliai išmatuotos objekto koordinatės – 55°42,40” N 21°7,50” E. Pagal jas buvo apskaičiuotas gnomono (rodyklės, nuo kurios krenta saulės šešėlis) kampas ir dydis, kadrano (plokštumos, ant kurios krenta saulės šešėlis) valandų skalės ir kalendoriaus padalos bei kampai. Gnomonas yra lygiagretus Žemės ašiai, o kadrano

plokštuma statmena pietų-šiaurės krypčiai. Bendra kompozicija suskaidyta į keletą plokštumų siekiant vizualinės asociacijos su knyga. Fono plokštuma – stilizuotas mus supančios galaktikos vaizdas su zodiako ženklais, aplink rėmas su metų laikais ir lietuviškomis mėnesių runomis. Laikrodžio devizas „Laikas – neaprėpiama, amžina upė, nešanti mus supančią begalybę“ yra mano ilgamečių apmąstymų šia tema rezultatas. Pagrindinės medžiagos – varis ir nerūdijantis plienas.

The vertical sundial-calendar Time book has been created in the terrace of the yard of Ieva Simonaitytė Public Library of Klaipėda County. Prior to designing the sundial, we measured the object’s coordinates with great precision - 55°42,40” N 21°7,50” E. On the grounds of the coordinates we have calculated angle and size of the gnomon (a pendulum which casts a shadow when the sun shines), hour scales of the kadran (a flat area on which the shadow falls) graduations and angles of the calendar. Gnomon is parallel to the axis of the Earth whereas the flatness of the kadran is perpendicular to the South-North direction. The total composition has been divided into several flat areas in order to evoke visual association of a book. The flatness of the background - stylized view of the galaxy with Zodiac signs which surrounds us, around it - a frame with the seasons and Lithuanian months runes. The sundial’s motto: “Time is an immense, eternal river which carries the surrounding infinity, which encircles all of us” - is a result of Sundials are among the oldest time mea- my long-term contemplations over this issue. suring devices. Tradition of their use dates Main materials - copper and stainless steel. back to the flourishing epoch of Mesopotamia and Egypt cultures. They are live instruments, which, for thousands of years, continuously show movement of the universe that surrounds us. When establishing Klaipėda Timepiece Museum I had to get to know these mysterious devices comprehensively as well as to design and implement more than one of them. When my friend Romas Klimavičius, an artist, offered to take part in designing a sundial project for Ieva Simonaitytė Public Library of Klaipėda County, I willingly agreed to participate.


om

87


Mindaugas Žilionis

kontaktai / contacts

tel. +370 659 99007; mindaugas@zhilionis.com; www.zhilionis.com

pavadinimas / name

Spina

apibūdinimas / type

unifikuota modulinė sitema / unified modular system

užsakovas / orderer

Bevargo

metai / year

2007

Apdovanojimas: Pagrindinis prizas dizaino konkurse „Neformate”. Vilnius, 2007 m. Award:

Tai unikali sistema, leidžianti iš vienodų suveriamų profilių itin paprastai konstruoti plastiškų formų elementus, įvairios paskirties objektus ar baldus. Tai leidžia vartotojui sukurti įvairių formų bei funkcijų daiktus – šezlongą, krėslą, suolą, lovą, pertvarą ir kitus. Esminė sistemos ašis yra unifikuoto (vienos formos) profilio konfigūracija, kurią pjūvyje sudaro trys dalys: a) bazė arba korpusas, b) užrakto pozityvas,

88

c) užrakto negatyvas. Užraktų ašys X ir Y pasuktos pasirinktu kampu. Tai leidžia konstruoti: a) spindulio formos plokštumas, kai profiliai veriami viena kryptimi; b) tiesias plokštumas, kai profiliai veriami skirtingomis kryptimis; c) kombinuotas plokštumas, kai spindulio formos plokštumos jungiamos su tiesiosiomis plokštumomis.

This is a unique system that allows using identical profiles to create very plastic forms and configurations. The main point of this innovation is the unified profile configuration. Profile configuration section consists of three parts: a) the base (or body) b) the external locking, c) the internal locking. Axes of locks creates the angle. Due to this, folding the same design configuration profiles. We have possibility to: a) create radial line; b) create straight line; c) combine curve with straight one. This innovative solution makes easy to havetransformable furniture. It helps consumercreating endless number of unique shapes andfunctions (chaise-longue, rocking chair, stool, armchair, bed, screen or partition and so on...Items presented in photos are made from moisture resistant birch plywood. So it could be used indoor and outdoor environment.


s.com

89


Aistė Zalatoriūtė Juškė

kontaktai / contacts

pavadinimas / name

Vestuviniai žiedai / Wedding Rings

apibūdinimas / type

juvelyrika /jewelry

užsakovas / orderer

asmeninis projektas / personal project

metai / year

2010

aistule@takas.lt

NARYS / MEMBER of:

Lithuanian Designers’ Society

Auksas, natūralūs, nešlifuoti deimantai. Gamintojas, juvelyras Dainus Stončius.

90

Foto: Jurgita Šimkuvienė


Gold, natural non-polished diamonds. Producer: jeweler Dainius StonÄ?ius.

91


kontaktai / contacts

Margarita Taurinskienė

NARYS / MEMBER of:

Lithuanian Designers’ Society

92

pavadinimas / name

Asmeninis kokonas / Personal Cocoon

apibūdinimas / type

tekstilė /textile

užsakovas / orderer

asmeninis projektas / personal project

metai / year

2007-2010

Vėlimo techniką savo kūryboje naudoju jau daugiau nei 10 metų. Pradžioje vėliau daugiausia šalius, skraistes, proginius, kasdienius aksesuarus ir audinius drabužiams. Tobulindama techniką kūriau dekoratyvinius kūrinius interjerui. Dalyvavau parodose Lietuvoje ir užsienyje. Šia kolekcija siekiu sukurti originalius aksesuarus žmonėms, trokštantiems išsiskirti iš minios. Iš tikrųjų – išsiskirti ir pasipuošti unikaliais vienetiniais rankų darbo meno kūriniais, kurie ne tik puoštų, bet ir šildytų. Šie autoriniai šaliai – tarsi asmeniniai kokonai, į kuriuos įsisukus nebesinori jų nusimesti. Jie prilimpa tarsi antra oda ir džiugina savininką bet kuriuo metų laiku, kasdien ar iškilmingomis progomis. Kolekcijos „Asmeninis kokonas“ dirbiniai suvelti vien iš vilnos ir vilnos ant šilko. Naudotos tik natūralios medžiagos. Su šia 21 šalio kolekcija dalyvavau parodoje Valencijoje, Ispanijoje 2006 m., o 2007 metais demonstravau ją Turku mieste Suomijoje. Atnaujinta veltų aksesuarų kolekcija 2010-aisiais buvo pristatyta Freiburgo mieste Šveicarijoje.

Thanks to wool felting on silk technique I expanded my artistic design horizons. These natural fibres have attracted my attention due to their unique properties - softness, lightness, tenderness and friability. While working intensively, I tried to comprehend the subtleties of manual joining of these fabrics. However, only after I have fathomed this technique deep enough, I understood that the possibilities of felting on silk cannot be defined and that sincere work and brave experimentation allows discovering new possibilities and forms of expression. When creating you are never at the same place, you are always learning and improving. Just as I started using the felting technique, I felted utilitarian works - wraps, scarves, special occasion and everyday accessories. Later I also created a good number of fabrics for clothes. I also tested the application of this technique for decorative and artistic articles whereas, while creating interior details, I merged painted silk and wool felting techniques. In 2006, my collection of 21 wraps (wool felted on silk technique) participated at an exhibition in Valencia, Spain, whereas in 2007 I demonstrated a collection of painted silk accessories and felted wraps and scarves in Turku, Finland.

tel. +370 650 27152; taurinskiene@gmail.com


l.com

93


Dalia Sireikytė

dalia.sireikyte@gmail.com

pavadinimas / name

Ripple

apibūdinimas / type

garso kolonėlės /speakers

užsakovas / orderer

konkursinis projektas / competitive project

metai / year

2010

Kurdama ieškau formos, kuri atskleistų projekto esmę. Visuomet siekiu paprastumo, nors kartais tai būna didžiausias iššūkis. Pagrindinis mano įkvėpimo šaltinis – aplinka. Stebiu, klausau ir tyrinėju ją, žaviuosi jos natūralia tvarka. Šiame garso kolonėlių projekte „RIPPLE“ siekiau vizualiai perteikti muzikos sklidimą, sustiprinti jos klausymo potyrius ir pasiūlyti naujas Corian® medžiagos panaudojimo galimybes. Neįsivaizduoju savo darbo stalo be garso kolonėlių ir manau, kad tai gali būti ne vien funkcionalus daiktas, bet ir estetiškas aksesuaras. Prototipo gamintojas - UAB „Virūna”.

Apdovanojimas: Grand Prix konkurse „Corian®: ON THE TOP”, Vilnius. 2010 m.

The focal point of my design process is the search for a fundamental form which is the essence of each new project I engage in. Striving for simplicity is one of the greatest challenges in my work. Observing the world around me I am astounded by the beauty of its natural flow. The RIPPLE speakers project is an expression of the cascading sounds “frozen” in space. My work aims to capture the eye and show fresh possibilities with the help of the Corian® material new for this application. The design offers enhanced music experience as well as an aesthetic appeal to your desktop and home interior. Producer of the prototype - „Virūna”, Ltd.

94

kontaktai / contacts

Award: Grand Prix in the Competition ”Corian®: ON THE TOP”, Vilnius, Lithuania (2010).


95


Vilmas Narečionis

http://newspagedesigner.org/profile/VilmasNarecionis

pavadinimas / name

Laikraščio „Verslo žinios” priedo „Savaitgalis” viršeliai /“Savaitgalis” Covers

apibūdinimas / type

iliustracija /illustration

užsakovas / orderer

laikraštis „Verslo žinios” / newspaper “Verslo žinios”

metai / year

2009

Apdovanojimai:

I ir II vietos pirmajame Indijos tarptautiniame laikraščių dizaino konkurse “Newspaperdesigning Awards 2009” (2010m.) Awards:

96

kontaktai / contacts


97


kontaktai / contacts

Eglė Čekanavičiūtė

mail@eglecekanaviciute.com www.eglecekanaviciute.com

pavadinimas / name

It‘s All Around You

apibūdinimas / type

mados ir politinio meno kolekcija / fashion and art of political collection

užsakovas / orderer

bakalauro baigiamoji kolekcija / bachelor’s final collection

metai / year

2011

Paroda: Mados festivalis „Mados infekcija”, Vilnius, 2012 03 24. Exhibition: Fashion Festival “Mados infekcija” (Fashion Infection) 24 March 2012, Vilnius, Lithuania. Kolekcijos tikslas – atkreipti dėmesį į mados industrijos ir ortopedinės įrangos konstrukcijų bei tikslų panašumus, tai yra „tiesinti“ žmogaus figūrą, tarsi įgrūsti ją į visuomenės suformuotus standartus ir tobulumo rėmus. Kolekcijoje dominuoja griežtos konstrukcijos ir asimetrija, pabrėžianti netobulumo grožį. Kolekcijos siluetai turi atkreipti dėmesį į mados industrijos paviršutiniškumą ir priešiškumą gamtai, kartu priminti, kad pasaulyje egzistuoja rimtesnių problemų, nuo kurių nusigręžę ar ignoruodami kenkiame tik patys sau. „It’s all around you“ – bakalauro baigiamoji „Central Saint Martins College of art & design“ kolekcija. Dizainėrė dėkinga ortopedinės technikos įmonei „Pirmas žingsnis“.

98

Fotografija / Photo: Visvaldas Morkevičius


99


The purpose of the collection is to draw one‘s attention to the similarity of purposes and constructions of fashion and ortopedic equipment i.e. „straightening up“ the man‘s figure, sort of thrusting the figure into standards and frames of perfection, which have been formulated by the society. Strict constructions and asymetry that underlines the beauty of imperfection dominates the collection. The collection’s syluethes have to draw our attention to the superficiality of the fashion industry and its animocity to nature and at the same time to remind that there are much more serious problems in the world, and also to the fact that we do harm onto ourselves once we turn our back or our blind eye on these problems. Collection “It’s all around you” - Bachelor‘s final project at the Central Saint Martins College of Art & Design. For producing the accessories my thanks go to orthopedic equipment company „Pirmas žingsnis” (The First Step).

100

Fotografija / Photo: Visvaldas Morkevičius


101


Rytis Mikulionis

kontaktai / contacts

tel. + 370 5 219582; + 370 612 23170 info@plazma.lt

pavadinimas / name

Biuras lofte / Office loft

apibūdinimas / type

biuro interjeras /office interior

užsakovas / orderer

Vertybių sauga

metai / year

2010

Apdovanojimas:

Interjero konkurso „Auksinė paletė‘2010“ biuro interjero kategorijos nugalėtojas. 2011 m. Award:

Winner at the interior competition “Auksinė paletė‘2010“ (Golden Palette 2010) in the office interior cathegory (2011).

Bendraautoriai : Viktorija Kotova ir Dalia Treinytė (architektūros studija „Plazma“). Co-authors: Viktorija Kotova and Dalia Treinytė (Architectural Studio „Plazma“)

102

Šiuolaikiniai biurai labiau deklaruoja ne šaltą oficialumą, visuomeninį statusą, bet geros kokybės stilingą individualią aplinką, atspindinčią kompanijos vertybes ir užtikrinančią komfortiškas darbo sąlygas. Šis biuras įrengtas buvusios Vilniaus radiotechnikos matavimo prietaisų gamyklos patalpose Ševčenkos gatvėje Vilniuje. Interjerui būdingas ryškus modernus funkcionalumas ir asketiškumas, dėmesio neblaško jokios nereikalingos detalės ar dekoratyvūs elementai. Visos sienos ir lubos nudažytos balta spalva, kuri subtiliai pabrėžia autentiškus pramoninius kon-

struktyvius elementus ir šoninę stiklinių blokelių sieną. Erdvė neperkrauta, todėl ypač išryškėja interjero elementai – pirmojo aukšto darbo stalas, kurio stalviršio, kojų formų stilistinis leitmotyvas subtiliai atsikartoja ir laiptų turėkluose, skulptūriški staleliai poilsio zonoje, išskirtinio dizaino šviestuvas, meniškų fotografijų galerija antresolėje. Biuro atskiros funkcinės zonos neturi griežtų ribų, nežymiai tarpusavyje susilieja. Taip paliekama galimybė erdvę transformuoti ir pritaikyti pagal naujus individualius poreikius.

Fotografija / Photo: Raimondas Urbakavičius


103


104


Nowdays modern offices declare not a cold stiffness, social status, but a qualitative, stylish individual environment, which reflects a company‘s values and ensure comfortable working conditions. This office has been fitted in the premises in Ševčenkos street in Vilnius, which were previously used by Vilnius Radio Engineering Measuring Devices Plant. The interior has clearly expressed modern functionality and asceticity, no unnecessary details or decorative elements will destract your attention. All walls and the ceiling have been painted in white, which delicately underlines authentic industrial construction elements and the side wall made of glass blocks. This space is not overloaded; therefore, individual elements of the interior are especially conspicuous - a working table on the ground floor, the stylistical leitmotiff of the tabletop and forms of the legs whereof have been delicately reiterated in the stairs’s rails; sculpturesque tables in the recreation zone, the torchère of exeptional design, the galery of artistic photos in the antresol also stand out against the background. In the layout of the office, individual zones do not have strict lines, in fact, they marginaly overflow each other. In this way, a possibility has been left for painless transformation and adaptation of the space in accordance with new individual needs.

105


Tomas Ivaškevičius

kontaktai / contacts

pavadinimas / name

Nokia C7

apibūdinimas / type

mobilus telefonas /mobile phone

užsakovas / orderer

Nokia

metai / year

2011

2008 metų antrojoje pusėje prasidėjo „Nokia C7“ projektas. Mūsų komandoje tuo metu dirbo apie 15 dizainerių. Aš buvau atsakingas už „Nokia C7“ dizainą. Produktas buvo pagamintas ir pristatytas 2010-ųjų rugsėjį „Nokia World“ renginyje Londone. Mūsų komandoje tuo metu dirbo daug patyrusių dizainerių, kurie prisidėjo prie šio telefono dizaino kūrimo: Pekka Majanen, atsakingas už „Nokia 8800“ dizainą, iš kurio daug išmokau, prancūzas Rouger Benoit, atsakingas už „Nokia E71“ dizainą, mano „bosas“ Markku Oksman, kuris manimi visiškai pasitikėjo ir palaikė mano idėjas, bei daugelis kitų. Mano kolegų kritika, pastabos ir kruopštus darbas man padėjo sukurti „Nokia C7“ dizainą. Man artimos organiškos formos, nes įkvėpimo aš semiuosi iš gamtos. Žmogus yra gamtos dalis, taigi, manau, technologijos ir objektai turi derėti su organiškomis formomis. Siekiau sukurti telefono formą, kuri maloniai „bendrautų“ su žmogaus delnu ar skruostu, todėl „Nokia C7“ neturi aštrių kampų. Plonas telefono aparatas nesukelia vartotojui nepatogumų nešiojantis jį kišenėje. Viena dizaino misijų – „Nokia“ tradicijos tęstinumas ir evoliucija. Plieno rėmo formos telefono priekinė dalis tęsia „Nokia“ dizaino tradicijas. Man, kaip dizaineriui, nebuvo lengva įdiegti visas idėjas, tačiau šio produkto formose ir linijose matau savo asmeninį „parašą“. „Nokia C7“ telefonas skirtas plačiai vartotojų grupei. Nerūdijantis plienas, atsparus „Gorilla“ stiklas daro šį telefoną nepaprastai patvarų. Visos detalės labai apgalvotos, inžinierius raginau iki pasku-

106

tinės galimybės įgyvendinti visas mano idejas. Todėl malonu šį telefoną laikyti rankoje – patogiai išdėstyti mygtukai, gerai tarpusavyje dera formos..


107


108


„Nokia C7“ telefonas pripažintas vienu svarbiausių produktų 2010 metais. Aptakių formų „Nokia C7“ dizainas tapo savotiška „platforma“ prašmatniajai telefono versijai „Nokia Oro“ su 15 karatų aukso detalėm ir odine apačia, taip pat „Nokia 701“ su galingesniu procesoriumi ir ryškesniu ekranu. Sėkmingas „Nokia C7“ dizainas leido pratęsti ir atnaujinti „Nokia“ produktų seriją ir įtvirtinti globalųjį šios serijos identitetą.

109


The second half of 2008 marked the launch of “Nokia C7” project. At that time our team consisted approximately of 15 designers. I was responsible for Nokia C7 design. The product was manufactured and introduced in 2010 during Nokia World event in London. At that time our team consisted of many experienced designers who contributed to this phone’s design: Pekka Majanen, from whom I learned a lot and who was in charge of Nokia 8800 design; Frenchman Rouger Benoit was responsible for Nokia E71 design, my boss Markku Oksman, who fully trusted me and supported my ideas, and many others. Critique, remarks of my colleagues, and thorough work helped me to create the Nokia C7 design. I like organic forms and the place where I look for inspiration is nature. Man is a part of nature, therefore to my opinion, technologies and objects have to be in harmony with organic forms. I sought to create a form of the phone which would nicely “communicate” with the man’s palm or cheek; this is why Nokia C7 does not have any sharp edges. When being carried in a pocket, the phone’s slim body does not cause any inconveniences to its owner. One of missions of the design - continuity and evolution of Nokia’s tradition. The front part bearing the form of a steel frame continues Nokia’s design traditions. To me as a designer it was not easy to implement all ideas, however in the forms and lines of this product I see my personal “signature”. Nokia C7 phone targets wide auditorium of users. Stainless steel, durable Gorilla glass makes this phone especially sturdy. All details have been well-thought, I urged engineers to implement my ideas to the last possibility. That’s why it is a pleasure to hold this phone in your hand - buttons are ergonomically displayed, forms match among each other well. In 2010, Nokia C7 phone was recognized to be one of the most important products. Nokia C7 streamlined forms design became sort of a “platform” for the luxury Nokia Oro version which has 15 carat gold parts and leather bottom, as well as for Nokia 701 which has a more powerful processor and brighter screen. Successful Nokia C7 design allowed to continue and update Nokia products series as well as to establish global identity of this series.

110


111


Aušra Lisauskienė

kontaktai / contacts

ausralisauskiene@gmail.com

pavadinimas / name

Baltų menas / Art of the Balts

apibūdinimas / type

parodos vizualinis identitetas /identity of the fair

užsakovas / orderer

Vilniaus dailės akademija / Vilnius Academy of Arts

metai / year

2009-2011

NARYS / MEMBER of:

Lithuanian Designers’ Society

Karai ir okupacijos išblaškė baltiško archeologinio laikotarpio dirbinius. Dalis jų prarasta, dalis liko Lietuvoje, kiti atsidūrė Latvijos, Lenkijos, Vokietijos ar kituose muziejuose. Ambicingas Vilniaus dailės akademijos projektas „Baltų menas“, kurio parodų ekspozicijose Lietuvoje, Latvijoje ir Lenkijoje buvo daugiau kaip 700 baltų meno pavyzdžių – smeigtukų, segių, sagų, karolių, žiedų iš kaulo, rago, gintaro, žalvario ir kitų metalų, prabangių LDK diduomenės papuošalų, suvežtų iš daugiau kaip 25 muziejų, – siekė parodyti baltiškąją Lietuvos praeitį. Tokio kompleksinio renginio identitetui buvo sukurtas logotipas-kaukė ir originalus šriftas „Baltai“ kurie tapo viso projekto grafinės ir ekspozicinės dalies ženklu.

Wars and occupations have scattered articles of the Baltic archaeological period. A part of them has been lost, a part of them remained in Lithuania, wile others ended up in Latvian, Polish, German or other museums. An ambitious project of Vilnius Academy of Arts - Art of the Balts, the exhibitions whereof in Lithuania, Latvia and Poland encompassed more than 700 exhibits of the Balts’ art (pins, brooches, buttons, necklaces, bone

rings, horns, amber, brass and other metals, luxurious apparel of the nobility of the Grand Duchy of Lithuania, which have been taken from more than 25 museums), aimed at showing Lithuania’s Baltic past. For the purpose of strengthening identity of such a complex event, a logomask and original font the Balts have been designed, which have become a symbol of graphical and expositional part of the whole project.

katalogas / catalog

112

Šriftas / font


Logotipas / logotype

113


Mantas Lataitis

tel. +370 612 22220; mantas@lataitis.com www.lataitis.com

pavadinimas / name

swan

apibūdinimas / type

tranformuojamas objektas /transformed object

užsakovas / orderer

asmeninis projektas / personal project

metai / year

2010

NARYS / MEMBER of:

Lithuanian Designers’ Society

„Swan“ – lengva ir žaisminga lėkštė. Nesudėtingos konstrukcijos dėka ji gali lengvai keisti savo formą bei paskirtį: daiktą transformuojant galima išgauti 5 skirtingų formų lėkštes, o reikalui esant, šią žaismingą lėkštę galima paversti išskirtine interjero detale, pakabinamu arba bra šviestuvu ir net drabužių kabykla. „SWAN“ is a light and playful fruit bowl. It is capable to change its form and basic purpose because of its simple construction: when transforming the object, it is possible to maintain 5 different forms of a fruit bowl and, if the occasion arises, it may be transformed into an interior element: a hanging chandelier and a bracket, CD holder or even a clothes rack.

114

kontaktai / contacts


m

115


Irtas Žmuida

NARYS / MEMBER of:

Lithuanian Designers’ Society

pavadinimas / name

Pronto; Provijus; Rossi

apibūdinimas / type

bilijardo stalas /billiard table

užsakovas / orderer

Bilijardai

metai / year

1999-2010

Biliardų stalų dizaino srityje dirbu jau penkiolika metų, o pradėjau kurti nuo mažiausiai matomos detalės – pėdutės. Stalas „Provijus“ pripažintas sporto profesionalų ir biliardo tradicijų gerbėjų, jiems skirta atnaujinta kolekcija: 11 skirtingų formų kojų, 9 kišenės, priedai biliardinėms (sukurta 1998–2011 metais, pagaminta per 7000 kopijų). Biliardo stalas „Pronto“ skirtas „apgyvendinti“ sportinį inventorių namų erdvėje, jame suderinta mediena, skaidrus plastikas, stiklas ir metalo elementai (sukurta 1999–2010 metais, pagaminta per 3500 kopijų). Parduodama Švedijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Rusijoje, Airijoje, Jungtinėje Karalystėje, Olandijoje, Belgijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, Italijoje, Ukrainoje, Gruzijoje, Armėnijoje, Makedonijoje, Jungtiniuose Arabų Emyratuose, Kazachstane, JAV. For more than fifteen years I am engaged in billiard table design, and it all began with creation of the least visible detail - feet. Table “Provijus” is acknowledged by both professionals and fans of billiard traditions, to which I focused update of the collection: 11 legs of different shape, 9 pockets, bunch of billiard room accessories (created 1998-2011; produced over 7.000 copies). Billiard table “Pronto” is designed with the intention to accommodate sports equipment in home interior, which is captured by combination of different materials: variety of elements from wood, transparent plastic, glass and metal (created 1999-2010; produced over 3.500 copies). Markets: Sweden, Finland, Norway, Lithuania, Latvia, Estonia, Russia, Ireland, UK, Netherlands, Belgium, France, Spain, Italy, Ukraine, Georgia, Armenia, Macedonia, the United Arab Emirates, Kazakhstan, the United States.

116

kontaktai / contacts

tel. +370 652 34718; irtas@praktis.lt


117


118


119


Lina Šiškutė

kontaktai / contacts

pavadinimas / name

alter ego

apibūdinimas / type

interjero aksesuarai ir plakatai /Interior accessories and posters

užsakovas / orderer

asmeninis projektas / personal project

metai / year

2011

Projektas kurtas Vilniaus dailės akademijos magistrų kurso parodai, kurioje buvo apmąstoma grafinio dizainerio ir jo specialybės užimama vieta meno pasaulyje, inspiracijos šaltiniai. Visa tai atvaizduota alternatyviais būdais. Taip gimė dizainerio alter ego – zuikiai – interjero dekoracijos. Juos lydi plakatų serija.

120

tel. +370 620 71919; lina.siskute@gmail.com

The project has been designed for an exhibition by Vilnius Academy of Arts postgraduates’ course. The purpose of the exhibition was to reflect on the graphical designer’s place in the world of art and sources of the designer’s inspiration. All of this has been demonstrated by alternative ways. This is how the designer’s alter ego - hares, as decorations of the interior, were born. The hares were accompanied by series of posters.


.com

121


Dalius Razauskas

122

kontaktai / contacts

Kapsų g. 19-18, LT-02166 Vilnius

tel. +370 699 21038; dalius@kitaip.eu; www.dalius.kitaip.eu;

pavadinimas / name

pirst

apibūdinimas / type

kėdė /stool

užsakovas / orderer

asmeninis projektas / personal project

metai / year

2011

Dizaineris Dalius Razauskas gavo vardinį kvietimą 2011 m. gegužės 6–21 dienomis dalyvauti parodoje „European Design Exhibition 2011“ Diuseldorfe. Parodos organizatoriai užduoda klausimą: „kaip iš tiesų sėdima Jūsų šalyje?“ Europa – unikalus žemynas, kuriame yra begalė skirtingų valstybių, besiskiriančių savo kalba, papročiais, maisto ruošimo tradicijomis ir kitais dalykais. Dizainerių grupė „Anonyme Gestalter“ kartu su „Teilmöbliert“ surengė parodą 130 m² ploto galerijoje Lorettostrasse. Parodoje 43 valstybių 43 dizaineriai atliko vieną užduotį – pristatė savo valstybę tik su viena taburete. Dizaineris Dalius Razauskas pristatė Lietuvą su originalia taburete „Pirst“, kuri buvo įvertinta diplomu už dizainą parodoje „Baldai 2011“ (2011 m. kovo 31–balandžio 3 d., Litexpo, Vilnius). Kadangi tuo pat metu Diuseldorfe vyko ir Eurovizijos dainų konkursas, ši paroda jau buvo neoficialiai pakrikštyta „taburečių E,urovizija” ir gegužės 13 dieną buvo surengti publikos simpatijų apdovanojimai pavadinimu „12 balų atitenka...“.

Paroda: „European Design Exibition 2011”, Diuseldorfas, Vokietija (2011 m.) Exhibition: European Design Exhibition 2011, Düsseldorf, Germany (2011).

Designer Dalius Razauskas has been granted a nominal invitation to participate at European Design Exhibition 2011 in Düsseldorf which took place from 6 to 21 of May, 2011. Organizers of the exhibition usually ask a question: „How do you actually sit in your country?“ Europe is a unique continent which contains plethora of different states which differ in their language, manners, food preparation traditions etc. A group of designers “Anonyme Gestalter” together with „Teilmöbliert“ held an exhibition in Lorettostrasse gal-

lery with 130 m² of space. In the exhibition 43 designers from 43 states were challenged by one task - to design a stool that represents their state. Dalius Razauskas represented Lithuania with his original stool “Pirst” [“Fart”], which was granted a diploma in another exhibition Baldai 2011 [Furniture 2011] (which took place in 31 March - 3 April 2011 at Litexpo Exhibition Centre in Vilnius). As at the same time in Düsseldorf the Eurovision Song Contest was taking place, therefore, this exhibition unofficially was called the Eurovision of Stools and on 13 May, public sympathy awards under title “12 points go to…” were held.


123


Arkadijus Varanka

kontaktai / contacts

tel. +370 698 11020; arkadijus.varanka@vda.lt

NARYS / MEMBER of:

Lithuanian Designers’ Society

124

pavadinimas / name

Magelan

apibūdinimas / type

bendrųjų erdvių interjeras /interior

užsakovas / orderer

Krai

metai / year

2011

Prekybos ir pramogų centras „MAGELAN“ yra viename didžiausių Charkovo (Ukraina) Dzeržinskio gyvenamajame rajone, turinčiame 259,6 tūkst. gyventojų. Komplekso sklypo plotas 8,2 ha, jame yra trijų aukštų pastatas, kurio bendras plotas 93,470 m², ir 900 vietų automobilių stovėjimo aikštelė. Prekybos ir pramogų centre yra 18000 m² hipermarketas „KRAINA“, dideli buitinės technikos, sporto prekių, prekių vaikams prekybos tinklai ir daugybė smulkių parduotuvėlių. Nemažą plotą užima pramogų centras, kuriame yra ledo arena, vaikų žaidimų aikštelės, kino salių kompleksas, restoranai ir kavinės. Numatyta padidinti pastato aukštingumą, įrengti viešbutį, biurus ir konferencijų sales.

hypermarket KRAINA, big household appliances, sporting goods, children’s goods chains and many other small shops. A recreation centre with ice arena, children playgrounds, a complex of cinema halls, restaurants and cafes occupy a fair share of the space. There are plans to increase Mall and recreation centre “MAGELAN” the building’s highness, to establish a hois located in Dzerzhinsky - one of the tel, bureaus and conference halls. largest housing developments in Kharkiv (Ukraine) with 259,6 thousand residents. The land plot of the complex has a space of 8,2 hectares. On the plot there is a three storey building erected the total space whereof is 93470 square meters as well as a parking lot with a capacity of 900 parking spaces. A shopping mall and recreation centre accomodates a 18000 m²


125


Ramutė Stakėnienė

kontaktai / contacts

tel. +370 685 48 787; mada@ramute.ot.lt stakeram@yahoo.com; www.ramute.lt

pavadinimas / name

Flores

apibūdinimas / type

tapyba ant šilko ir rūbų dizainas / painting on silk and fashion design

užsakovas / orderer

privatus užsakovas / private client

metai / year

2011

NARYS / MEMBER of:

Lithuanian Designers’ Society

126

Tunikų kolekcija „Flores“ privatiems užsakovams. Drabužiai sumodeliuoti įstrižam kirpimui prieš tapant šilką, iš kurio vėliau ir pasiūti. Šilkas tapytas sausa ir šlapia technika augaliniais motyvais. „Gimiau, kai hipių era jau buvo pasibaigus. Bet turbūt nevalingai mane pasiekdavo jos meilėsgėlių filosofija. Jausmų laisvė ir nevaržomas kanonų kirpimas – taip sumodeliuotos tunikos. Spalvų žaismas labai tiko šilkui. Siela degė, mintis gilėjo ir ranka pati vedžiojo teptuką audinio paviršiumi... Taip jau susiklostė, kad visos sukurtos tunikos (užsakymai ar dovanos) 2011-ųjų vasaros pradžioje susitiko rojaus kampelyje – Floridos pakrantėje... Teko pasirūpinti fotokamera – kolekcijos modeliai iki šiol nėra buvę visi kartu...”


t

Collection of tunics “The FLORES” was a custom order. Each tunic was designed from diagonally cut material and then the floral pattern was applied using a dry and wet painting on silk technique. “…I was born in the era of hippies. Even though I was too young to participate in that movement, the philosophy of flowers and love subconsciously penetrated my essence. Freedom of the feelings and unrestricted flow seemed to agree very well with the concept of tunics. Silk embraced the game of colors. The soul was on fire and thought sharpened. Brush strokes were effortlessly touching the silk… It just so happens that all pieces (made as gifts or custom orders) next summer will meet in Captiva, Florida – a paradise on the South East Coast of US. The Camera, for the first time, will capture all these pieces in one place.”

127


Toma Brundzaitė

kontaktai / contacts

pavadinimas / name

Electrolux

apibūdinimas / type

indaplovės dizaino koncepcija / dishwasher design concept

užsakovas / orderer

bakalauro baigiamasis darbas, VDA / bachelor’s final thesis, Vilnius Academy of Arts

metai / year

2009

Apdovanojimas:

Pasaulinio Electrolux konkurso „Design Lab’09“ finalas, Londonas. 2009 m. Award:

Participant of Electrolux competition final “Design Lab’09” London, UK 2009. Pasirinkta bakalauro (Vilniaus dailės akademija, Dizaino katedra) baigiamojo darbo tema: „Pakabinama indų lentyna – indaplovė” (darbo vadovas Juozas Brundza). Projektas dalyvavo „Elektrolux” inicijuotame dizaino inovacijų konkurse „Design Lab’09”. Perdėti švarius indus iš plautuvės į lentyna yra gana nuobodus darbas, todėl suprojektavau indų lentyną – indaplovę. Tai dviguba indų plautuvė, kuri leidžia vartotojui dėti nešvarius indus į vieną kabiną, o kitą erdvę naudoti kaip lentyną. Kiekvieną kartą keičiantis kabinoms vartotojas visada turi švarius indus. Indams plauti naudojama ultragarsinė bangos technologija, kuri yra efektyvesnė ir draugiškesnė aplinkai negu dabartinių indaplovių. Iš durelių vidinės pusės purškiamas smulkios srovės vanduo, o indų laikiklis skleidžia ultragarso bangas, kurias perduoda bangų generatorius. Nuo sukeltų elastinių bangų ir vibracijos nešvarumai nuo indų paviršiaus nukrenta kartu su vandeniu ir nuteka į kanalizaciją. Ultragarso indaplovės privalumai – naudojamas šaltas vanduo, greitas, saugus bei modernus plovimo būdas, valoma greitai, švariai, be cheminių priemonių.

128


ts

Chosen Bachelor’s degree thesis (Vilnius Academy of Arts, Department of Design): “Suspended dish shelf - dishwasher” (Supervisor of the thesis: lecturer Juozas Brundza). At the same time the project participated in Design Lab ’09, a design competition initiated by Elektrolux. Putting clean dishes into a shelf is rather a boring work; to this end I have designed a dishwasher-dish shelf. It is a double dish-washer, which allows a user to put dirty dishes into one box and to use the rest of the space as a shelf. Every time when changing the boxes the user always has clean dishes. For washing purposes the dishwasher utilizes ultrasound wave technology, therefore it is more effective and environment-friendly than current dishwashers. Dishwashing - from the inner side of the door a fine stream of water is being sprayed. Dishes’ holder generates ultrasound waves which are trans-

ferred by a wave generator. From generated elastic waves and vibrations dirt falls off the dishes’ surface together with water and flows into sewerage. Advantages of the ultrasound dishwasher: cold water is used, quick, safe and modern way of washing, quick clean washing without chemicals.

129


Julijonas Urbonas

kontaktai / contacts

pavadinimas / name

Eutanazijos kalneliai / Euthanasia Coaster

apibūdinimas / type

atrakcionas / attraction

užsakovas / orderer

asmeninis projektas / personal project

metai / year

2010

„Eutanazijos kalneliai” – tai hipotetinis linksmųjų kalnelių atrakciono ir eutanazijos mašinos hibridas, sukurtas humaniškai, maloniai ir oriai nutraukti žmogaus gyvenimą. Važiuodamas šiuo mirties traukinuku keleivis išgyventų daug įvairių intensyvių patirčių, tokių kaip euforija, jaudulys, nespalvota rega, sąmonės netekimas ir galiausiai mirtis. Sujungus kosminių skrydžių medicinos, mechanikos inžinerijos, medžiagų technologijos žinias ir, žinoma, gravitacijos jėgą, tokia eutanazija taptų ritualizuotu, bet ir elegantišku būdu atsisveikinti su gyvenimu. Kaip ir ekstremalus sportas ar siaubo filmai, skirtas ne kiekvienam, tačiau toks atrakcionas kviečia visus apsvarstyti šiuolaikinius eutanazijos ritualus, kurie iš esmės niekuo nesiskiria nuo įprastų medicininių procedūrų, lyg mirtis būtų išvyta iš kultūrinio gyvenimo ir netekusi taurumo. Jei jau eutanazija legalizuota kai kuriose šalyse, kodėl ji negali tapti asmeniškesnė ir prasmingesnė?

Parodos:

Kinijos Mokslo ir technologijų muziejus, Pekinas, Kinija. Švedijos Nacionalinis mokslo ir technologijų muziejus, Stokholmas, Švedija. ZebraStraat galerija, Gentas, Belgija. Galerija „Science Gallery”, Dublinas, Airija. Apdovanojimas:

„New Technological Art Award 2012” (nominacija), Liedts-Meesen fondas, Belgija (2012 m.) Exhibitions:

Kinijos Mokslo ir technologijų muziejus, Pekinas, Kinija. Švedijos Nacionalinis mokslo ir technologijų muziejus, Stokholmas, Švedija. ZebraStraat galerija, Gentas, Belgija. “Science Gallery”, Dublinas, Airija. Award:

“New Technological Art Award 2012” (nomination), Liedts-Meesen fondation, Belgium (2012).

720O

1

1 h

r

h r

cos(

cos( )

0

2

ζ = 0.2

DESIGNER

Julijonas Urbonas

Euthanasia Coaster

DATE

2 October 2010

DIMENSIONS

Height: 500 m Drop lenght: 510 m Track length: 7544 m

APPLICATION

Euthanasia/execution

DURATION

Lift: 120 s Drop: 10 s Exposure to 10g: 60 s Total: 3:20

MODEL 10g

10g

10g

10g

10g

10g

10g

FEATURES

130

www.julijonasurbonas.lt

Fotografija / photography: Aistė Valiūtė & Daumantas Plechavičius

Max speed :100m/s Inversions: 7 Max gforce: 10g

NOTES

Cause of death: Cerebral hypoxia, a lack of oxygen supply to the brain.

Additional effects: Greyout – loss of color vision; Tunnel vision – loss of peripheral vision; Blackout – complete loss of vision; G-LOC – g-force induced Loss Of Consciousness

SCALE

1:1000

A0

Medicina / medicine: Dr. Michael Gresty, Spatial Disorientation Lab, Imperial College, London Maketo konstrukcija / model construction: Paulius Vitkauskas

“Euthanasia Coaster” is a hypothetic euthanasia machine in the form of a roller coaster, engineered to humanely – with elegance and euphoria – take the life of a human being. Riding the coaster’s track, the rider is subjected to a series of intensive motion elements that induce various unique experiences: from euphoria to thrill, and from tunnel vision to loss of consciousness, and, eventually, death. Thanks to the marriage of the advanced cross-disciplinary research in space medicine, mechanical engineering, material technologies and, of course, gravity, the fatal journey is made pleasing, elegant and meaningful. Celebrating the limits of the human body but also the liberation from the horizontal life, this ‘kinetic sculpture’ is in fact the ultimate roller coaster: John Allen, former president of the famed Philadelphia Toboggan Company, once sad that “the ultimate roller coaster is built when you send out twenty-four people and they all come back dead. This could be done, you know.”


131


Jonas Jurgaitis

kontaktai / contacts

pavadinimas / name

Ops!

apibūdinimas / type

dvivietė supama sofa / double sofa

užsakovas / orderer

Sedes regia

metai / year

2007

www.jonas-design.co.uk

Apdovanojimas:

Geriausias parodos prizas. Gyvenamojo kambario baldų kategorija. Singapūras, 2012 m. Award:

Best Exhibit Award. Living Room Furniture Category. Singapoor (2012 m.)

Jūsų asmeninis laimės generatorius! Jis gali būti pašėlęs, gali būti ramus, bet niekada nebūna abejingas. Penki stiliai (Ops Disco, Ops Hippy, Ops Classic, Ops Glamour, Ops Zip) ir plati medžiagų bei spalvų paletė padės susikurti baldą, kuris Your personal generator of happiness! geriausiai atspindi Jūsų gyvenimo būdą. May be wild, may be calm, but newer Priežastis anksčiau grįžti namo... indifferent. Play with easily folding cushions, choose the fabrics, the colors and the style to build yourself an ultimate nest. Ops Disco, Ops Hippy, Ops Classic, Ops Glamour and Ops Zip - quite a team to choose from. Be it for working or for rocking, Ops makes you come home earlier...

132


133

Fotografija / Photo:

Tomas Vyšniauskas


Giedrius Šiukščius

kontaktai / contacts

tel. +370 41 595 828; g.dizainas@splius.lt

pavadinimas / name

-

apibūdinimas / type

Teminiai fotoplakatai / featured posters

užsakovas / orderer

asmeninis projektas /

metai / year

2008-2009

NARYS / MEMBER of:

Lithuanian Designers’ Society

Pripažinimą pelnę daugelyje parodų mūsų šalyje ir užsienyje Giedriaus Šiukščiaus fotografija ir teminiai fotoplakatai nagrinėja aktualiausias šių dienų žmogaus, visuomenės, ekologijos problemas. Tai pašaipus autoriaus žvilgsnis į sumaterialėjimo, globalizacijos, masinės kultūros poveikį mūsų aplinkai. Ypač įsimintini jo Sąjūdžio metų plakatai, darę poveikį laisvėjančiai Lietuvai. Kai kurie buvo tiražuojami. Pasak Šiaulių miesto garbės piliečio, menotyrininko Vytenio Rimkaus, tuos plakatus būtų galima ir dabar tiražuoti bei klijuoti pačiose matomiausiose miesto vietose. Giedrius Šiukščius‘s photography and thematic photo posters, which have earned recognition at many exhibitions in our country and abroad, scrutinize the most actual topics of the modern day man, society, and ecology. This is a look of the author (that is flavoured with gibes) at the impact of materialism, globalization and mass culture upon our environment. Especially memorable are his posters from the years of the Sąjūdis movement which had a huge impact on Lithuania moving towards freedom. Some of the posters were replicated. According to Vytenis Rimkus, fine art expert and a Citizen of Honour of Šiauliai city, these posters can be replicated even today and stuck at the most observable city locations.

Sezono pasiūlymas! /Season’s offer! Fotoplakatas / Photo poster. 70 x 50. 2005

Nuostabi dekoracija Jūsų interjerui! /A wonderful decoration for your interior! Fotoplakatas / Photo poster. 80 x 60. 2008

134

Ne, madai iš antrų rankų Rytų Europos šalims! / Eastern Europe says NO to second hand fashion! Fotoplakatas / Photo poster. 75 x 100. 2009


lt

WhO’sMAN? Fotoplakatas / Photo poster. 100 x 70. 2009

135


Darius Čekanauskas

NARYS / MEMBER of:

Lithuanian Designers’ Society

kontaktai / contacts

A.Goštauto g. 12-431 LT-01108 Vilnius;

tel. +370 5 2623972; +370 687 32622; info@industrialds.com; www.industrialds.com

pavadinimas / name

MiniMaster GN532

apibūdinimas / type

lazerinis įrenginys / laser device

užsakovas / orderer

Elas

metai / year

2011 2011.08.26 „Verslo žinios” Per dizainą į pramonę

2011.08.26 „Verslo žinios” Through design to industry

Kostas Baubinas

Kostas Baubinas

Bendrovės teigimu, priešingai nei tieki- As per company’s statement, as distinct ant įrangą laboratorijoms, pramonės from equipment supply to laboratories, klientams yra itin svarbus gaminio dizai- industrialists find the design and ergonas ir ergonomika. nomics of a product to be of special importance. „Lietuvoje gaminami puikūs lazeriai. „Lithuania produces excellent lasers. Tačiau, norėdami eiti į pramoninę rinką, However, if we want to penetrate industurime gaminti ergonomiškus, patogius trial market we have to manufacture ergovaldyti ir prižiūrėti įrenginius. Matydamas nomic equipment which is easy to control konkurentų darbą galiu tvirtinti, kad dizai- and maintain. When looking at competinas kuria pridėtinę vertę. Geras dizai- tors’ work I can assert that the design nas leidžia pagaminti mažesnį įrenginį, creates added value. Good design altai sudaro sąlygas jį transportuoti „vi- lows producing a smaller product, which enoje dėžėje“, eksploatuoti mažesnėse in turn gives the opportunity to transport patalpose, gamyboje naudoti mažiau the said product in “one box”, to operate medžiagų. Lietuvos dizaineriai tai moka, it in smaller premises as well as to contačiau ne visada turi galimybių pasireikšti, sume fewer materials in its manufacturtodėl labai džiaugiamės bendradarbia- ing. Designers in Lithuania know how to vimu su mūsų rasta studija“, – kalba p. do it, however not always they have the Klimantavičius (ELAS direktorius). opportunity to self-actualize, therefore, we are very happy about our cooperation Tam įmonė bendradarbiavo su nedidele with the design studio we found”, - says dizaino studija – UAB „AD grupė“, apipav- Mr. Klimantavičius (Managing Director of idalinusia įrenginio išorę ir kartu planavu- ELAS company). sia jo vidų. Pasak „Elo“, netgi važiuojant To this end the company collaborated į parodas stende turimas nedidelis tokio with a small design studio AD Grupė, įrenginio modelis sukuria daug stipresnį UAB (private limited liability company AD efektą nei vien brošiūros ar kalbos. Group), which created the product’s external design and at the same time planned its internals. According to ELAS, during exhibitions, even a small model of such device produces much greater effect than mere brochures and talks.

136


m

Lazerinis įrenginys „Mini Master GN532“/ laser device

137


Robertas Jucaitis

www.matahari.lt

pavadinimas / name

Lietuva - Baltijos širdis / Lithuania - Heart of the Baltics

apibūdinimas / type

logotipas ir firminis stilius / logo and identity

užsakovas / orderer

VšĮ “Lietuva - Baltijos širdis”

metai / year

2010

Kaip Lietuvą pristatyti pasauliui? Esame maža valstybė, bet turime galimybę išnaudoti savo geopolitinę padėtį ir istorinę patirtį. Pirmiausia pasirinkime raktinį žodį. Juo galėtų būti „Baltija“ – Baltijos jūros vardas pasaulyje labiau žinomas nei Lietuvos. Esame didžiausia iš trijų Baltijos šalių, turime didingą praeitį, gausiausią kultūros ir architektūros paveldą. XIII amžiuje Lietuva tapo nacionaline valstybe, baltų (aisčių) genčių politiniu ir dvasiniu centru. Šioje Europos dalyje Lietuva yra tiltas tarp rytų ir vakarų, šiaurės ir pietų. Logotipas „Lietuva – Baltijos širdis“ sukurtas remiantis Vyčiu – vienu seniausių Europoje herbu. Supaprastintas, stilizuotas Vytis yra tarsi įrėžtas Lietuvos, kartu ir širdies, formos gintaro gabalėlyje. Jame susilieja geltona ir raudona spalvos. Užrašas „Lietuva – Baltijos širdis“ žalias – taip logotipe atspindima mūsų tautinė vėliava. Bendraautoris Giedrius Svirskis.

138

kontaktai / contacts

How Lithuania should be introduced to the world? We are a small state, however we have to take advantage of our geopolitical status and historical experience. Let’s choose the key word first. It could be “the Baltic” - the name of the Baltic sea is better known in the world than the name Lithuania. We are the largest country of the three Baltic States; we have a magnificent past, the most abundant cultural and architectural heritage. In XIII century Lithuania became a national state, a political and spiritual center of the tribes of the Balts (the Aesti). In this part of Europe Lithuania is a bridge between East and West, Noth and South. Logo “Lithuania - the heart of the Baltic” has been designed on the grounds of the Vytis (the Chaser) - one of the oldest coats of arms in Europe. Simplified, stylized Vytis is as if engraved into a piece of amber resembling geographical borders of Lithuania and at the same time - the heart. Yelow and read colours blend in it. The inscription “Lithuania - the heart of the Baltic” is of green colour, thereby the logo resembles our national flag. Co-author Giedrius Svirskis.


139


Fotografija / Photo: Ilona Kukenytė

Rūta Šipalytė

sipalyte@gmail.com; www.sipalyte.blogspot.com

pavadinimas / name

„Sninga“ / “Snowing“

apibūdinimas / type

Šviestuvas ir lėkštė / lamp and plate

užsakovas / orderer

asmeninis projektas / personal project

metai / year

lėkštė 2004 m., šviestuvas 2007 m. / plate 2004, lamp 2007

Lėkštė „Sninga“ konkursiniu būdu atrinkta į leidinį „500 Plates & Chargers. Innovative Expressions of Function & Style“, A Lark Ceramics Book, New York/London, 2008.

Meditatyvų gamtos ir jos stichijų charakterį verčiu į grafinių linijų, dėmių, spalvų, kiaurymių ir pagrindinių geometrinių formų dermę. Šiomis transformacijomis bandau kurti sudvasintus objektus, juose užfiksuoti akimirkas trunkančius įspūdžius, pro akis praslenkančių peizažų charakterį.

Fotografija / Photo: Saulius Paukštys

Lėkštė „Sninga“. Rudas molis, balta glazūra, 1000 C. Plate „Snowing“. Red clay, white glaze, 1000 C.

140

kontaktai / contacts


Šviestuvas „Sninga“ . Porcelianas, bespalvė glazūra, 1280 C. Lamp „Snowing“. Porcelain, colorless glaze, 1280 C.

I translate the meditative character of nature and it’s elements into interplays of negative spaces, color, and elemental geometric forms. With this vocabulary I create enlightened objects that seek to preserve the lasting beauty of momentary impressions and passing landscapes.

Fotografija / Photo: Contraforma

141


Julija Janulaitytė

kontaktai / contacts

julijazy@gmail.com; julija@julija.lt www.julija.lt; www.juliajanus.com

pavadinimas / name

Julia Janus

apibūdinimas / type

pramoninio dizaino drabužių kolekcijos / design clothing collection

užsakovas / orderer

Mados namai Julija / Fashion House Julija

metai / year

2011

„Julia Janus“ – pramoniniu būdu gaminamų drabužių moterims prekės ženklas. „Julia Janus“ kolekcijos skiriamos moterims, mėgstančioms atrodyti stilingai ir elegantiškai, tačiau nenorinčioms atsisakyti patogumo, pasitikinčiomis savimi. „Julia Janus“ dizaino esmė – pagarba moters kūno linijoms ir drabužio paprastumas, leidžiantis atrodyti efektingai. Kolekcijų modelius lengva pritaikyti tiek dienos, tiek vakaro garderobui. Nesunku juos savo nuožiūra derinti tarpusavyje ir su kitų prekės ženklų drabužiais. „Julia Janus“ – gera kokybė ir judėjimo laisvė už prieinamą kainą.

“Julia Janus” is a modern clothing brand for style-conscious grown up women. Our brand shows that mature woman can be elegant and stylish while confortable and confident.

NARYS / MEMBER of:

Lithuanian Designers’ Society

142

“Julia Janus” design with respect for every curl of your body, keeping it simple for an effective dressing. Our collections fulfill modern woman needs with clothes for both day and evening time, offering quality and freedom of movement for an affordable price.


143


144

Naujos „Julia Janus“ kolekcijos fotosesija vyksta mažų lėktuvų oro uoste. Jos herojės – ne trapios keleivės, bet pilotės. Jos pačios sėda už lėktuvėlio vairo – lygiai taip pat gyvenime elgiasi „Julia Janus“ moteris. Taip elgiasi ir pati dizainerė Julija, išdrįsusi šalia vienetinių drabužių salono įkurti pramoniniu būdu gaminamų, „gatavų rūbų“ linijos salonus Vilniuje, Klaipėdoje. Neseniai atsidarė ir internetinė parduotuvė. Jau pirmoji „Julia Janus“ kolekcija buvo skirta savarankiškoms, laisvoms ir mylinčioms save įvairiausio amžiaus ir kūno formų moterims, derinančioms stilių ir patogumą, efektingumą ir efektyvumą. Modelius šiai mados linijai kuria pati Julija laikydamasi kelių paprastų taisyklių: drabužis turi būti patogus, įdomus ir lengvai derinamas su kitais. Kolekcijos koncepciją ir nuotaiką atspindi speciali fotosesija. Jos herojės – ne profesionalūs modeliai, o esamos „Julia Janus“ gerbėjos ir pirkėjos. Dėmesys ir nuolatinis bendravimas su klientėmis – vienas iš išskirtinių „Julia Janus“ bruožų. Praėjusiais metais šios mados linijos

kolekciją pristatė „Facebooke“ atrinktos „Julia Janus“ gerbėjos, sėdusios ant dviračių Klaipėdoje. „Man įdomu kurti gyvai moteriai – asmenybei, o ne standartinių formų modeliams. Svarbu, kad drabužis būtų ne tik dailus, bet ir patogus dėvėti – juk ne moteris turi taikytis prie manekenei sukurto drabužio, o drabužis – prie moters,“ – savo sprendimu neabejoja dizainerė Julija.

2012-ųjų „Julia Janus“ pavasario-vasaros kolekcija kviečia su vėju kilti aukštyn. Į vasarą, į smagias akimirkas, į džiaugsmą būti savimi. Patogūs ir lengvai krentantys drabužiai tam netrukdys. Priešingai – įkvėps ir prišauks gerų permainų vėją...


145


A photo session of the new Julia Janus collection is taking place in a small planes airport. Her heroes - not fragile female passengers but female pilots. They themselves take a seat behind a small plane’s steering-wheel - just the same way behaves a woman of “Julia Janus”. The same way behaves designer Julia herself, who, next to craftwork clothes studio dared to establish factory-made “ready made clothes” line stores in Vilnius, Klaipėda. Recently an internet e-store was opened. Even the first Julia Janus collection was intended for independent, free and self-loving women of different ages and body forms, who combine style, comfort, flamboyancy and efficiency. Julia herself creates models for this fashion line while adhering to several simple rules: a dress has to be comfortable, interesting and be easily matched with other clothes. What style and moods the designer recommends us to choose for this summer? “Vėjas” [The Wind] - such is the title of the collection that is full of freedom and ease. The wind topic is reflected both by décor elements of the collection and

fabrics, their symmetrical cutting. Folds of a dress you are wearing may fall a little bit unexpectedly as if a soft breeze was blowing; however, this does not restrict your movements. As if scattered by the wind, embroidered apple-tree and cherry-tree blossoms decorate the collection’s elegant

146


dresses. These unpretentious, however cosy accents, give the collection a scent of romanticism. Whereas, series of knitted shirts has been decorated with an image of locks being blown at by the wind. “You can expect anything from her ” - so goes the phrase which came to the collection from collaboration with a film festival and which visually reminds of a raffish tattoo on an arm. Special photo session reflects the collection’s concept and mood. Her heroes are not professional models, her heroes are fans and clients of Julia Janus. Attention and regular communication with clients one of exclusive features of Julia Janus. In 2011, the collection of this fashion line was introduced by Julia Janus fans who were selected in Facebook they sat on bicycles in Klaipėda. “I find it interesting to create for a real woman - for a personality and not for models of standard forms. It is important that a garment is not only nice but also comfortable to wear - after all it is not the woman who has to adjust to the garment which has been made for a model, but vice versa” - designer Julia has no doubts about her verdict. Julia Janus spring and summer collection 2012 invites you to gain height along with the wind. To the summer, to jolly moments, to the happiness of being yourself. Comfortable and easily descending clothes will not prevent you from that. On the contrary, they will inspire you and predict a wind of good changes…

147


Emilija Kaltenytė

kontaktai / contacts

tel. +370 655 07159; ema_kaltenyte@yahoo.com

pavadinimas / name

Cube in Cube

apibūdinimas / type

vaza / vase

užsakovas / orderer

konkursinis projektas / contest project

metai / year

2010

Apdovanojimas:

Diplomas konkurse „Corian®: ON THE TOP”, Vilnius. 2010 m. Award:

Diploma in the Competition ”Corian®: ON THE TOP”, Vilnius, Lithuania (2010).

Dekoratyvi vaza, sudaryta iš vienodo dydžio kubų. Vazos šoniniai paviršiai ir viršutinė dalis skylėti – taigi galimi įvairūs gėlių komponavimo variantai. Indo viršutinės dalies skylių matmenys skirtingi, tai leidžia vazą naudoti tiek puokštėms, tiek pavieniams žiedams merkti. Prototipo gamintojas – UAB „Virūna”.

148

Fotografija / Photo: Gintaras Janavičius

It is a decorative vase made of the same size cubes. Vases surfaces of sides and upper part contains holes - this creates an oportunity to make variations of floral composition. In upper part of the vase holes are in different sizes, it allows to use vase for bouquets as well as for individual flowers. Producer of prototype - “Virūna”, Ltd.


149


Vilius Puronas

NARYS / MEMBER of:

Lithuanian Designers’ Society

150

kontaktai / contacts

tel. +370 698 29829; valia.plienas@gmail.com

pavadinimas / name

Nugalėtojas / Winner

apibūdinimas / type

skulptūrinis akcentas / sculptural accent

užsakovas / orderer

Elga, Šiaulių m. savivaldybė / Elga

metai / year

2011

Šiaulių pramonininkų dovana miestui. Skulptūrinis meninis akcentas. Plieno lankstinys. Aukštis ~8,5 m. Stovi Šiauliuose, J. Jablonskio g. prie „Šiaulių arenos“. Jei giliau pamąstysime, suprasime, kad sporto esmė ir prasmė – taikiai varžytis, būti sveikiems ir draugiškiems. Tokį pergalingą krepšininką ir vaizduoja šis metalo kūrinys. Po rungtynių eina šaligatviu milžinas, iškėlęs ranką su kamuoliu, kiek sarkastiškai šypsosi. Jūs irgi šypsotumėtės, jei būtumėte jo ūgio Gift to the city by Šiauliai industrialists. ir žiūrėtumėte į žemę iš aštuonių metrų Sculptural artistical accent. aukščio. Bended steel work. Height ~8,5 meters. Erected in Šiauliai town in J.Jablonskio St. near Šiauliai Arena. If we think deeper, we will understand that the essence and meaning of sports - peaceful competition, being healthy and friendly. This metal creation portrays namely such victorious basketball player. After a game, the giant strolls along the pavement holding a ball in his raised hand and smiles a bit sarcastically. You would also smile if you were of his height and would look down towards the ground from eight meters high.


l.com

151


Juozas Brundza

kontaktai / contacts

Nocios g. 3-1, LT-03103, Vilnius

tel. +370 687 55004; info@ltdstudio.lt; www.ltdstudio.lt

pavadinimas / name

Eskizas / Sketch

apibūdinimas / type

kabykla / rack

užsakovas / orderer

LTD studio

metai / year

2011

Apdovanojimas:

NARYS / MEMBER of:

Lithuanian Designers’ Society

Diplomas autorinių baldų dizaino konkurse parodoje „Baldai“, Vilnius. 2011 m. Award:

Diploma. Designer furniture design competition “Baldai” (Furniture), Vilnius, Lithuania (2011). Pastatoma kabykla „Eskizas“– išraiškingas skulptūriškas interjero akcentas, puikiai atliekantis savo funkciją, tinkantis tiek privačiame, tiek visuomeniniame interjere. Nors kabykla grakšti ir lengva, klijuota fanera ją daro itin patvarią, stabilią ir išlaikančią didelį sunkių drabužių svorį. Matmenys: aukštis – 1920 mm, plotis – 560 mm , gylis – 400 mm Medžiaga: fanera

Coat stand/clothes rack „Eskizas“ [a sketch] is an expressive sculpturesquare accent of an interior, which perfectly performs its function both in a private, and public interior. Even though the coat stand is graceful and light, plywood makes it especially durable, stable and weightresistant, thus being able to handle heavy clothes. Measurements: height -1920 mm, width -560 mm, depth - 400 mm; Material: plywood.

152


153


Alevtina Ščepanova pavadinimas / name

Pavasaris-vasara / Spring-Summer mados kolekcija / fashion collection

užsakovas / orderer

Lelija

metai / year

2008 Classic clothing is the area where I work. Here, certain rules exist. Not only the knowledge of styles, costume history, but also production technologies, construction rules, composition of fabrics. I use good quality garments produced in Lithuania, France, Italy, Germany, Portugal and Turkey, modern fittings of sewings. Clothes are firstly intended for leisure time or dressing out for holidays, also for businesslike women who consider that

Lithuanian Designers’ Society

Mano darbo sritis – klasikiniai drabužiai. Čia egzistuoja tam tikros taisyklės. Svarbu žinoti ne vien stilius, kostiumo istoriją, bet ir gamybos technologijas, konstravimo taisykles, audinių sudėtį. Naudojami geros kokybės lietuviški, taip pat Prancūzijoje, Italijoje, Vokietijoje, Portugalijoje Turkijoje pagaminti audiniai, naujoviška siūvinių furnitūra. Drabužiai pirmiausia skirti laisvalaikiui ar pasipuošti šventėms, taip pat dalykiškoms moterims, kurioms svarbu kasdien atrodyti elegantiškai ir stilingai. Modeliuoju ir norinčioms pasipuošti vienetiniais drabužiais, tačiau daugiausia mano kolekcijos tiražuojamos. Todėl man svarbiausia sukurti TEISINGĄ produktą. Stengiuosi, kad mano modeliuoti drabužiai puikiai derėtų tarpusavyje, iš jų būtų galima lengvai susikomplektuoti visą garderobą ir kartu parinkti tinkamus aksesuarus.

Rudens g. 38-1, Vilnius

tel. +370 611 14697; ale.scepanova@gmail.com

apibūdinimas / type

NARYS / MEMBER of:

154

kontaktai / contacts

looking stylish and elegant every day is important. I model for those ladies who want to dress out with exclusive clothes; however, most often my collections are replicated. Therefore, to me, the most important task is to design THE RIGHT product. I strive that the clothes I design would match among each other, so that making a complete wardrobe and selecting suitable accessories would be easy.


155


Vytautas Kibildis

kontaktai / contacts

pavadinimas / name

Sarkastas, Pižonas

apibūdinimas / type

baldas / a piece of furniture

užsakovas / orderer

asmeninis projektas / personal project

metai / year

2010-2011

vytautaskibildis@gmail.com

NARYS / MEMBER of:

Lithuanian Designers’ Society

Idėją sukurti šiuos baldus ir jų formą įkvėpė skirtingi žmonių charakteriai, jų nuotaikos. Jungdamas neįprastas aprangos detales į vieną abstrahuotą visumą, bandau spintelei suteikti antropomorfinį pavidalą, tarsi kurdamas „psichologinį portretą”, įkūnytą balde. Klijuotė, akrilas, aukšto spaudimo laminatas (HPL), medis. Gabaritiniai matmenys: 160 x 44 x 27 cm.

Different characters of people, their moods, have inspired the idea of creating these pieces of furniture as well as their form. When joining unusual outfit details into one abstract entirety, I try to give the cupboard an anthropomorphic shape as if creating a “psychological portrait” embodied in a piece of furniture. Oilskin, acryl, high pressure laminate (HPL), wood. Overall dimensions: 160 x 44 x 27 cm.

Fotografija / Photo: Dalia Birškė

156


157


Gražina Komarovska

kontaktai / contacts

tel. +370 652 42232;

grazinakom@gmail.com www.lewiathana.lt

pavadinimas / name

Lewiathana

apibūdinimas / type

šriftas / font

užsakovas / orderer

kursinis darbas /

metai / year

2010 vasaris / february

Šriftas įtrauktas į knygą „Typoversity“ (sudarytojai: Nadine Roßa, Andrea Schmidt, Patrick Marc Sommer; Leidėjas: NBVD Norman Beckmann Verlag & Design; išleista 2011 gegužes 23, Voketija). Kaip knygos „Typoversity“ anonsavimas, pateko į grafinio dizaino žurnalą NOVUM (Vokietija) 2011 metų gruodžio menesio leidinį. The font has been included in the book „Typoversity“ (compilers Nadine Roßa, Andrea Schmidt, Patrick Marc Sommer; Publisher NBVD Norman Beckmann Verlag & Design; published 23 May 2011, Germany). As announcement of the book „Typoversity“, was published in graphical design journal NOVUM (Germany), edition of December 2011.

„Lewiathana” yra šiuolaikinis dinamiškas šriftas, derinantis aštrius kaligrafijos bruožus su modernizmu. Šrifto idėja – „atvirkštinė“ kaligrafija, parašyta kairiąja ranka, kai plunksnos pasvirimo kampas ne 30°, o -30°. Šriftas – siauras, pajuodintas kursyvas su plonais elementais, kurie padeda kurti trimatiškumo iliuziją. „Lewiathana” skirtinas prie dekoratyvinio šrifto. Jis buvo sukurtas kaip laisvai pasirinkta tema, studijuojant pagal Erasmus studijų programą Jano Matejkos dailės akademijoje, Grafikos fakultete, Grafinio dizaino katedroje (Krokuva, Lenkija). Darbo vadovas – prof. Wojciech Regulski

158

“Lewiathana font” is a dynamic contemporary font that combines the elegance of incisive elements of calligraphy with modernism. The idea of the font - “reverse” calligraphy, written with left hand, where the quil pen angle isn‘t 30 °, but -30 °. It is a condensed, italic, bold font with thin light elements that look three-dimensional at large point sizes. Classification: decorative. It can be used for headlines, posters, advertising and display typography. Project supervisor - Prof. Wojciech Regulski.


159


Živilė Lukšytė

kontaktai / contacts

luksyte.zivile@gmail.com

pavadinimas / name

LightStick

apibūdinimas / type

stalo šviestuvas / desk lamp

užsakovas / orderer

kursinis darbas /

metai / year

2011

Minimalistinis stalo šviestuvas susideda iš dviejų dalių – metalinio strypinio korpuso ir pagrindo iš skaidrios organinio stiklo plokštės. Jų tarpusavio padėtis keičiama slinkties principu. Šviestuvo lakoniškumas nulemtas funkcijos, galima jo transformacija be papildomų mazgų. Formuojant skirtingus kampus tarp šviečiančios ir stalo plokštumų, atsiranda šviesos intensyvumo, apšvietimo srities variacijų. Skirtingų šviestuvo padėčių fiksavimas suteikia vartotojui galimybę reguliuoti šviesos srautą pagal poreikius. Šviestuvas buvo eksponuotas „Salone Satellite“ Milane 2011 metais ir sudomino Italijos įmonę „Status Srl“. 2012 metais ji planuoja pradėti masinę šviestuvo „LightStich“ gamybą.

Parodos:

„Salone Satellite“ Milanas, Italija (2011 m.) „Vilniaus dizaino savaitgalis“, Vilnius (2011 m.) Exhibitions:

“Salone Satellite”, Milano Italy (2011). “Vilniaus dizaino savaitgalis” (Vilnius Design Weekend), Vilnius, Lithuania (2011).

Minimalistic table lamp consists of two parts - metal rod frame and a base made of organic glass panel. Their interposition can be changed based on slipping principle. The lamp’s laconicity has been determined by its function. Its transformation is possible without any additional Projektas sukurtas Vilniaus dailės aka- components. When forming different andemijos Pramoninio dizaino katedroje gles between radiating flatness and table kaip II kurso užduotis. Darbo vadovas – flatness, variations of light intensity and Povilas Juškaitis. illumination area occur. Fixation of different positions of the table lamp, allow its user to adjust luminous stream according to his or her needs.

160

tel. +370 678 09489;

The table lamp was demonstrated at Salone Satellite 2011 in Milan and provoked interest of Italian company Status Srl. In 2012 the company plans to start mass production of the “LightStich” table lamp. The lamp was also demonstrated at Vilniaus dizaino savaitgalis (Vilnius Design Weekend) exhibition (2011). The project has been designed when implementing a II-year project at the Department of Industrial Design of Vilnius Academy of Arts. The project’s supervisor - Povilas Juškaitis.


161


Bendraautoriai: Vytautas Biekša, Marius Kanevičius, Rokas Kilčiauskas, Austė Kuliešiūtė, Miglė Nainytė

162

kontaktai / contacts

tel.: +370 5 2610221 mob.: +370 612 31109

Kražių 25, 01108, Vilnius; info@processoffice.lt; www. processoffice.lt

pavadinimas / name

Iliustrarium

apibūdinimas / type

ekspozicinis stendas / exhibition stand

užsakovas / orderer

Tarptautinių kultūros programų centras / International Cultural Programme Centre

metai / year

2011

Pirmiausia savo projektu siekėme sukurti erdvę, kurioje kiekviena iliustracija būtų matoma kaip išskirtinio meninio lygio darbas. Buvo svarbu sukurti kuo artimesnį lankytojo ir iliustracijos ryšį, maksimaliai priartinant prie natūralios iliustracijos egzistavimo terpės – knygos. Atradimo efektas kyla, kai verčiant knygos puslapius skaitytojas susikuria asmeninį santykį su iliustracijoje perteikiama minties interpretacija. Buvo svarbu suvaldyti didelį kiekį vizualinės informacijos ir išryškinti svarbiausius dalykus. Šia ekspozicija kuriamas ne deklaratyvus, dekoratyvinis, bet subtiliai suderintas informacijos perteikimo būdas. Nebandoma suteiktą erdvę užpildyti švariais daiktais, bet nuosekliai įvertinus eksponatų vertę parenkama tinkamiausia eksponavimo priemonė. Neribodami funkcinių ryšių ekspozicinę erdvę skaidome į dvi pagrindines zonas – bendravimo ir iliustracijų. Siekdami vizualiai netrikdyti erdvės dideliu kiekiu (~180 vnt.) spalvingos informacijos, kiekvienai iliustracijai eksponuoti formuojame atskirą nišą su durelėmis. Ant durelių išorinės ir vidinės pusių užrašomas iliustraciją ir jos

Paroda:

Tarptautinė vaikų knygų iliustruotojų mugė Bolonijoje, Italija (2011 m.) Exhibition:

autorių apibūdinantis tekstas. Žiūrintysis nėra tik pasyvus stebėtojas, bet pats tampa paviljono eksponatų kūrėju. Taip pat šioje sienoje greta iliustracijų formuojamos nišos konkretaus autoriaus knygai, kurią lankytojas gali išsiimti ir pavartyti prisėdęs ant greta esančių pufų. Ekspozicinis stendas užėmė apie 400 m² plotą.


09

fice.lt

re

In the first place, with our project we tried to create a space in which every illustration would be visible as a creation of exceptional artistic level. It was important to design the closest possible link between a visitor and the illustration while at the same time bringing the visitor into maximum proximity with the environment where an illustration exist - a book. Discovery effect arises when a reader, while turning leaves of a book, creates his or her personal relation with an interpretation of a thought rendered in an illustration. It was important to manage a large volume of visual information and to highlight the most important things. By this exposition, not a declarative or decorative, but a delicately coordinated way of rendering information is created. The artists are not trying to fill given space with clean items; instead, having evaluated the value of exhibits, they choose

163


the most suitable tool of exposition. While not limiting functional ties, we break the expositional space into two main zones - communication zone and zone of illustrations. In order not to disturb the space with a large volume (~180 units) of colourful visual information, for the purpose of exhibiting each illustration we form an individual niche with doors. On inner and outer sides of the door a text is written down which characterizes an illustration and its author. A spectator is not only a passive observer, instead he or she himself or herself becomes a creator of the exhibits. Moreover, in this wall, next to the illustrations, niches are formed for a concrete author’s book. A visitor may take a book out and turn its pages while sitting on nearby pouffes. The area of the expositional stand - approximately 400 m2.

164


165


Jokūbas Jacovskis

166

kontaktai / contacts

jokubas@interse.lt; www.interse.lt

pavadinimas / name

Illiustrarium

apibūdinimas / type

katalogų viršeliai / catalogs cover

užsakovas / orderer

Tarptautinių kultūros programų centras / International Cultural Programme Centre

metai / year

2011

Jaunųjų Lietuvos iliustratorių ekspozicija / The Young Lithuanian Illustrators Exhibition


re

Dvidešimt lietuviškų knygų vaikams ir paaugliams/ Twenty Books from Lithuania for Children and Teenagers

Sovietų Lietuvos vaikų knygų iliustracijos / Soviet Lithuanian Children’s Book Illustration

Geriausios Lietuvos knygos vaikams 2000-2010 / The Best Lithuanian Books for Children 2000–2010

167


Algirdas Jazbutis

NARYS / MEMBER of:

Lithuanian Designers’ Society

168

kontaktai / contacts

Antakalnio g. 28, LT-09300 Vilnius

tel. +370 5 2341040; algirdas@daba.lt; www.dabaexpo.lt

pavadinimas / name

Lietuvos geležinkeliai / Lithuanian railways

apibūdinimas / type

informacinis interjero akcentas / informational accent of interior

užsakovas / orderer

Lietuvos geležinkeliai

metai / year

2011

AB „Lietuvos geležinkeliai“ administracijos pastato projektas buvo kompleksiškas. Dirbant su architektais reikėjo įsitraukti į bendrą darnų interjero sprendimą, kad būtų įvykdyti architekto ir užsakovo iškelti uždaviniai. Parinkta viską vienijanti mėlyna spalva, kurios akcentai pasitinka lauko iškaboje ir pasikartoja interjere. Pastato erdvėse buvo kuriama vizualinės informacijos sistema, kuri tiktų istoriniam pastatui. Funkcionalioje generalinio direktoriaus kabineto aplinkoje suprojektuotas ir integruotas Lietuvos geležinkelių tinklo žemėlapis, kuriame įrengta dinamiška šviečianti LED sitema. Pano šviesos instaliacija įrengta 15 mm storio stikle, kuriame išraižytas grafinis Lietuvos geležinkelių piešinys. Raižyto stiklo kanaluose sumontuotas keturių spalvų LED apšvietimas, valdomas distanciniu būdu.

Pristatomas darbas yra administracinių patalpų architektūros, mažosios plastikos ir informacinio dizaino kompleksinio projekto viena dalis. Administracinio pastato koridoriai papildomai „sušildyti“ daug šviesos skleidžiančia „Kraslex“ sistema su nerūdijančio plieno plokšte, kuri sėkmingai buvo panaudota kituose informacinio dizaino objektuose. Šiose šviesos plokštėse eksponuoti geležinkelio istorijos meniniai fotovaizdai. Lietuvos geležinkelių tinklo administracijos patalpose pristatytas grafinis stiklo projektas.

A project of administrative building of Lietuvos Geležinkeliai AB [public limited liability company Lithuanian Railways] was complex. When working with architects it was necessary to tap into common, unanimous interior solution so that the client and architect’s tasks would be solved. All-uniting blue colour was chosen, the accents whereof meet us on the outdoor signboard and repeats themselves in the building’s interior. In the building’s spaces, an issue of a visual information system was being solved, as the system had to be a good match to the historical building. In a functional environment of Director General’s office, a map of Lithuanian railway network has been designed and integrated. The map has an installation of a luminous dynamic LED system. The light installation in the panel has been accomplished in 15 mm thick glass, which has engraving of a graphical picture of Republic’s railways. Channels of the engraved glass contain 4 colour LED lighting operated by a remote control. The work that is being presented is a part of a complex project of the administrative premises architecture, minor plastic art and information design. Corridors of the administrative building have been additionally „wormed up“ by Kraslex system with a stainless steel plate, which radiates a lot of light and which was successfully used in other information design objects. Artistic photo images of railway history have been exhibited in these light panels. Graphical glass project presented in the premises of the Lithuanian Railways administrative building.


169


kontaktai / contacts

Arūnė Šulgaitė

tel. +370 652 83137 arunesulgaite@gmail.com

pavadinimas / name

Flexia

apibūdinimas / type

vyno taurių laikiklis / wine glasses holder

užsakovas / orderer

konkursinis projektas / contest project

metai / year

2010

Apdovanojimas:

Diplomas konkurse „Corian®: ON THE TOP”, Vilnius. 2010 m. Award:

Diploma in the Competition ”Corian®: ON THE TOP”, Vilnius, Lithuania (2010).

170

Fotografija / Photo: Gintaras Janavičius


171


Žydrūnė Grigonytė

172

kontaktai / contacts

zidrastyle@gmail.com; www.zidra.eu

pavadinimas / name

Zidra

apibūdinimas / type

audinys / fabric

užsakovas / orderer

asmeninis projektas / personal project

metai / year

2008-2012

„Zidra“ audinys yra universalus, apimantis daugybę įvairių panaudojimo būdų, pavyzdžiui, interjero dekoravimą, namų tekstilę, drabužių aksesuarus, net naudojamas kaip vyno butelių pakuotė. Audinys tikrai išskirtinis savo klasifikacija, turi ypatingų fizinių ir mechaninių savybių, kartu praplečia veiklos galimybes. Audinys lengvas kaip ažūras, patvarus kaip gobelenas. Ir tai dar ne viskas, „Zidra“ audinys nereikalauja išskirtinės priežiūros, tinka įprasta. Kaip reikalauja drabužių kūrimo taisyklės, tekstilė turi išryškinti detales, suteikti gaminiui vaizdą. „Zidra“ audinys neabejotinai puikiai tai atlieka. Pabandykite ir pamatysite, koks gali būti puikus ir originalus rezultatas.

“Zidra” fabric is a truly versatile, all-embracing product used in a whole multitude of diverse, even unimaginable, ways: such as interior decorating, home textiles, clothing and accessories design even as a component for packing bottles of wine. It really stands in a class of its own thanks to its particular physical and mechanical properties and elevated performance , in

fact the fabric is as light as openwork yet also as hardwearing as upholstery products. And it doesn’t end there, “Zidra” is an easy care fabric which requires standard maintenance. From a clothing-textile point of view, the material possesses al the requisites for creating both formal clothing and casual wear: with unfailingly perfect, original results. Try it and see.


173

Fotografija / Photo: Vladas Ĺ Ä?iavinskas


Nauris Kalinauskas

kontaktai / contacts

tel. +370 659 99000;

nauris@contraforma.com; www.contraforma.com

pavadinimas / name

Logo

apibūdinimas / type

minkštasuolių sistema / seating system

užsakovas / orderer

Softimus

metai / year

2006

Apdovanojimas:

Red Dot apdovanojimas baldų dizaino kategorijoje, 2007 m. Award:

Red Dot Award in the Category of Furniture Design (2007).

Skiriamasis sistemos „Logo“ bruožas – modernus dizainas ir įspūdinga išvaizda. Lakoniškų formų elegantiški baldai lengvai stumdomi, įvairiai derinami ir komponuojami. Įvairios paskirties interjeruose jie sukuria šiuolaikišką atmosferą.

174

Soft yet sturdy. Provocative yet pragmatic. “Logo” is a seating system with sense and style! With its light design and fresh appearance, logo adds a modern touch to any home or office space. constructed from flexible plywood and latex foam padding, the sofa is comfortable and light enough to move around whenever the urge strikes. The integrated armrest are adjustable and interchangeable.


175


Rimas Paulauskas

kontaktai / contacts

info@giovanni.lt; www.giovanni.lt

pavadinimas / name

Marché de Provence

apibūdinimas / type

restorano interjeras / restaurant interior

užsakovas / orderer

UAB „Andrius ir Arūnas” / “Andrius ir Arūnas”, Ltd.

metai / year

2011

Pats pavadinimas „Marché de Provence” padiktavo interjero koncepciją. Tai turgus, o ten prikrauta visko, pradedant vynu ir baigiant marinuotais agurkėliais su svarstyklėm. „Marché de Provence” interjeras vilioja ne prabanga, bet jaukia, neformalia, kone namų aplinka, kurioje norisi pabūti ilgiau. Viršutinėje restorano salėje vyrauja Provanso turgaus eklektika, erdvę šildo ketaus krosnelėje spragsinti ugnis. Salėje su židinio imitacija namų jaukumą kuria senoviška virtuvė su Provanso spalvų plytelėmis. Ryškus akcentas apatinėje salėje − išmoningai dekoruotas serviravimo baldas. Paties restorano „Marché de Provence” aplinka Provanso stiliaus. Erdvios salės įrengtos kaimišku, bet elegantišku stiliumi. Norintiems privatumo įrengta atskira salė su dideliu stalu lyg gausiai šeimynai namuose. Vidiniame kiemelyje ošia medžiai, šeimininko sodinti prieš 15 metų, staliukai atskirti prieskonių ir gėlių darželiais. „Gražioje aplinkoje skaniau valgyti!“ – sako užsakovas ir interjero bendrautoris Arūnas Oželis, teikdamas naują požiūrį prancūzų virtuvei.

The very title „Marché de Provence” has suggested the concept of the interior. It’s a market place, which has a lot of everything, to begin with wine and to end with marinated pickles and a scale. „Marché de Provence” interior allures us not by its luxury; instead it attracts us thanks to cosy, informal, almost homey environment in which we want to stay longer. In the upper hall of the restaurant the eclectics of the Marché de Provence prevail, while a fire crackling in a cast iron furnace warms up the space. An old kitchen with tiles of Provence colours situated in the hall with a fireplace imitation Turizmo departamentas šiam restoranui skyrė pirmąją creates homey cosiness. A broad accent vietą už geriausią turistų maitinimo vietą 2011 metais Vil- in the lower hall - ingeniously decorated niuje. serving table. The environment of the restaurant „Marche de Provence” itself is of the Provence style. Spacious halls have been fitted out in a village, however elegant style. A separate hall, with a large table as if tailored for a large family at home, has

176

tel. +370 656 16653


been fitted out for those who want privacy. The restaurant has inner yard with soughing trees planted 15 years ago by the owner; tables are separated by spices and flower gardens. “Food has a much better taste when you eat in a nice environment!“ - says Arūnas Oželis, the client and co-author of the interior, when providing a new approach to the French kitchen. Tourism department granted this restaurant the first place for the best catering place for tourists in Vilnius 2011.

177


Marius Morkūnas

kontaktai / contacts

tel. +370 676 18652 architektai@kunas.lt; www.kunas.lt

pavadinimas / name

Pa’dėk

apibūdinimas / type

padėkliukai / sheets

užsakovas / orderer

konkursinis projektas / competitive project

metai / year

2010

Apdovanojimas:

Diplomas konkurse „Corian®: ON THE TOP”, Vilnius. 2010 m. Award:

Diploma in the Competition ”Corian®: ON THE TOP”, Vilnius, Lithuania (2010).

11x10 cm dydžio, 12 mm storio dirbtinio akmens „Corian“ padėkliukas. Pritaikymas – dvipusis, pagal dedamo objekto parametrus ir būseną. Komplektą sudaro šeši vienetai. Spalvų derinys pagal nuotaiką.

178

A tray of 11x10cm format, 12 mm thick, made of Corian - artificial stone. Application - two way application, based on parameters and state of an object that is being placed on the tray. A set of trays consists of six units. Colour combination - according to your mood.

Fotografija / Photo: Gintaras Janavičius


179


Darius Bagdžiūnas (digital planning) ir Rokas Grigaliūnas (art directing) kontaktai / contacts pavadinimas / name

Stickman Madness

apibūdinimas / type

interneto žaidimas / internet game

užsakovas / orderer

Dragon Gamez

metai / year

2008

Apdovanojimas / Award:

Golden Joystick (2008).

„Stickman madness“ pirmojo asmens šaudyklė pateko į daugiau nei 1200 pasaulio interneto žaidimų portalų, jį sužaidė per 10 milijonų žmonių. „Stickman madness“, žaidimas, kur švilpia kulkos, liejasi kraujas — tikra skerdykla. Kai kuriuose žaidimų portaluose „Stickman madness“ net publikuojamas su ženklu N-17. Vienas sunkiausių dalykų kuriant žaidimą — sukurti jausmą, kad pats virsti herojumi ir šaudai priešus. Anot žaidėjų, minimalistinis „Stickman madness“ „užkabina“ juos — tokia šio žaidimo sėkmės paslaptis.

180

www.gauminadesign.com

Stickman madness is the first person shooter which found its way into more than 1200 internet game portals of the world, more than 10 million people played the game. “Stickman madness“, is the game where bullets whistle, where blood bleeds – it’s a real slaughterhouse. In some of the game portals the Stickman madness bears the sign N-17. One of the most difficult tasks when creating the game was giving a feeling that you yourself are becoming a hero and shoot your enemies. According to the statistics of the game. Minimalistic “Stickman madness” “gets the players hooked” - such is the secret of its success.”


181


Darius Bagdžiūnas (digital planning) ir Rokas Grigaliūnas (art directing) kontaktai / contacts

www.gauminadesign.com

pavadinimas / name

Švyturio šalis / Švyturys Country

apibūdinimas / type

tinklapis / site

užsakovas / orderer

Švyturys-Utenos Alus

metai / year

2011

Apdovanojimai / Awards:

„Site of day Design Lick” (2011) CSS Lounge, CSS awards (2011 m.) Inspired magazine (2011).

Projekto tikslas – padėti lietuviams papasakoti apie savo šalį į Europos krepšinio čempionatą atvyksiantiems užsieniečiams. Istorijų pasakojimui pasitelkta neįprasta, turtinga grafinė forma, sustiprinanti turinį visos vartotojo kelionės metu.

The purpose of the project was to help Lithuanians to tell about Lithuania to those foreigners who were planning to come to the European Basketball Championship in Lithuania. A rich graphic form was used for telling of stories. It enhances content during the whole user’s trip.

182


183


Darius Bagdžiūnas (digital planning) ir Rokas Grigaliūnas (art directing) kontaktai / contacts

www.gauminadesign.com

pavadinimas / name

Vilnius 2015

apibūdinimas / type

tinklapis / crowdsourcing site

užsakovas / orderer

politinė partija Tėvynės Sąjunga – Lietuvos Krikščionys Demokratai / TS-LKD

metai / year

2011

Apdovanojimai: Golden Hammer 2011 – sidabras geriausių interneto tinklapių kategorijoje; White Square 2011 - 1 vieta geriausių nekomercinių tinklapių kategorijoje; White Square 2011 - 3 vieta geriausių medija projektų internetui kategorijoje; Specialus AIA prizas. Awards: Golden Hammer 2011 – sidabras geriausių interneto tinklapių kategorijoje; White Square 2011 - 1 vieta geriausių nekomercinių tinklapių kategorijoje; White Square 2011 - 3 vieta geriausių medija projektų internetui kategorijoje; Specialus AIA prizas.

184


S-LKD

Vilniaus miesto strateginiame plane yra numatyti objektai, kurie turi atsirasti iki 2020 metų. Tačiau atsiras ne visi, tik dalis. Buvo sukurtas įrankis, leidžiantis pasirinkti, kurie iš 100 projektų turėtų būti įgyvendinti Vilniaus mieste iki 2015 metų. Rinkėjai balsavo, kokiu prioritetu bus vykdomi darbai. Auditorija galėjo pritraukti daugiau projektų, svarbių asmeniškai jiems ar jų rajonui ir varžėsi, kuris projektas gaus daugiau balsų. Dėl vizualinio paprastumo ir patrauklumo svetainė ir joje paskelbti projektai pasiekė „virusinį efektą“.

Vilnius city strategic plan provides objects, which should come into existence prior to 2020. However, not all the projects will come into existence, but only a part of them. A tool was designed which allows to choose which of the 100 projects should be implemented in Vilnius city prior to 2015. Electors had to vote which

of the works should be given priority. Auditorium could attract more projects which were topical to the auditorium personally or their district and the projects were competing which of them gets more votes. Due to visual simplicity and appeal, the website, as well as the projects made available for othe public therein, had a viral effect.

185


Tomas Jasiulis

kontaktai / contacts

tel. +370 682 45628 tomas@yasiulis.lt; www.yasiulis.lt

pavadinimas / name

101

apibūdinimas / type

baldų rankenėlės / handles of furniture

užsakovas / orderer

konkursinis projektas / competitive project

metai / year

2010

Apdovanojimas:

Didysis prizas “PAMAR” dizaino konkurse produkto dizaino kategorijoje. 2010 m. Awards:

Grand prix in the category of product design in the design contest “PAMAR” (2010).

186


187


Evaldas Urbonas

kontaktai / contacts

tel. +370 662 08193 evaldas@eurbonas.lt

pavadinimas / name

Butas / flat

apibūdinimas / type

gyvenamasis interjeras / residential interior

užsakovas / orderer

privatus / private

metai / year

2010

Apdovanojimas:

Interjero konkurso „Auksinė paletė‘2010“ privataus gyvenamjo interjero kategorijos nugalėtojas (2011 m.) Tekstas: Onos Kom Foto: Andriaus Daugėlos Žurnalas „Namas ir Aš“ Balta, kuri teoriškai yra bespalvė ir net apskritai ne spalva, realybėje yra pakankamai iškalbinga ir labai demokratiška. Savotiškas paradoksas – balti objektai ir erdvės patys būdami tušti gali pasakyti daug, tačiau tuo pat metu yra idealus fonas ir pagrindas ryškesnėms detalėms. Balta siena net ir be paveikslų netampa beprasmė, tik dar labiau praplečia fizines

188

Award:

Winner at the interior competition „Auksinė paletė‘2010“ (Golden Palette 2010) in the public interior cathegory (2011). erdvės ir fantazijos ribas. Taip taip, balta nepraktiška ir tepli. Vieniems jos švara primena laboratorijos sterilumą, kiti paniškai bijo neva jos skleidžiamo šalčio, tačiau abejingų nėra. Tai dar kartą įrodo jauno architekto Evaldo Urbono suprojektuotas buto interjeras, kurio esminis visumos vardiklis – BALTA. Daugelio standartinių butų problema –

neracionalus ir neergonomiškas suplanavimas, per maži sanitariniai mazgai ir niekam nereikalingi koridoriai. Natūralu, kad po perplanavimo darbų 60 m2 buto erdvės neatpažįstamai pasikeitė. Pasak autoriaus, būste norėjosi kuo daugiau laisvės ir nesuskaidytų erdvių, todėl miegamasis drąsiai sujungtas su gyvenamuoju kambariu, kurį dieną dalija ir jungia


sala su televizoriumi, o naktį atskiria balta užuolaida. Daugeliui tautiečių toks atvirumas nuoširdžiai svetimas ir nepriimtinas, bet realybėje racionalus, dažnai taikomas ir pateisinamas. Didžiausias tokio sprendimo privalumas – šviesa, erdvė ir galimybė suformuoti tinkamesnę patalpų proporciją. Vienintelė izoliuota patalpa šiame bute – vonios kambarys. Sujungus visas kitas zonas ji sėkmingai praplėsta, kad tilptų santechnikos įranga. Taupant vietą skalbyklė su džiovykle sumaniai paslėptos koridoriaus spintoje. Varijuodamas medžiagų paviršių faktūromis ir vos įžvelgiamais jų spalvų pustoniais, architektas Evaldas Urbonas nuosekliai ir kruopščiai įgyvendino būsto kaip nedalomo vieneto idėją. Monolitiškumo įspūdį sustiprina grindų plokštuma iš lietos poliuretaninės dangos be jungiamųjų siūlių. Individualiai suprojektuoti poliruotos baldinės plokštės korpusiniai baldai padėjo racionaliai išnaudoti kiekvieną centimetrą, kad ilgainiui būstas neapaugtų užgyvenamo turto gėrybėmis. Baldai

Text: Ona Kom Photo: Andrius Daugėla Magazine „Namas ir Aš“

natūraliai susilieja su sienomis taip, kad kai kur sunku atskirti ribą. Balta spalva keliauja grindimis, sienomis, baldais ir daiktais apgaubdama išorine ramybe, kurią vietomis sudrumsčia nespalvotose nuotraukose veržliai šuoliuojantys arkliai.

Redesigning of a flat - joining of a residential room and a sleeping room. A curtain has been used for physical separation of these premises. Upon joining the said premises a bathroom has been enlarged. The floor in the whole flat has no junctures - 1,5mm thick polyurethaned floor covering has been used. All floor space is heated (except spaces under furniture). In addition, small radiators under windows and air conditioner have been installed. A washing machine and a drier have been installed in the corridor thereby saving space in the batthroom. For the curtains a blackout fabric has been used. Chairs and a leather sofa has been bought in a furniture shop, while the rest of the furniture have been designed individually. The door to the bathroom has been manufactured on order due to non-standard highness and absence of casing.

189


Fotografija / Photo: A.Alekna

Darijus Gerlikas

kontaktai / contacts

pavadinimas / name

Pink; Scintillation

apibūdinimas / type

juvelyrika / jewelry

užsakovas / orderer

Darijaus papuošalai

metai / year

2010

www.darijaus.com

Apdovanojimas:

„Bench Jewelers Conference 2010 Passion Award Winners” kategorija: moters žiedas, 2-ra vieta, Atlanta, JAV. 2010 m. Award:

“Bench Jewelers Conference 2010 Passion Award Winners” Category: woman’ ring 2-th place, Atlanta, USA (2010). Žiedas „Pink“, sukurtas 2010 metais, remiantis senovine Florencijos tradicija, bet naujai atrandant šios dienos poreikius. Panaudota sidabras, rožiniai safyrai ir citrinai.

The ring Pink, was designed in 2010 following an ancient tradition of Florence, however, by newly discovering today’s needs. Materials used: silver; rosy sapphires and citrines.

190

Fotografija / Photo: G.Trečiokas


191


Arūnas Sukarevičius

kontaktai / contacts

www.etcetc.lt

pavadinimas / name

Mano krėslas / My Reading Chair

apibūdinimas / type

baldas / furniture

užsakovas / orderer

bakalauro baigiamasis darbas, VDA / bachelor’s final thesis, Vilnius Academy of Arts

metai / year

2011

Apdovanojimas:

Jaunojo dizainerio prizas, įsteigtas Vilniaus dailės akademijos Inovacijų centro. 2011 m. Award:

Jaunojo dizainerio prizas, įsteigtas Vilniaus dailės akademijos Inovacijų centro (2011).

Tai krėslas, siūlantis šiek tiek kitokią sėdėjimo poziciją. Jis sudarytas iš dviejų dalių – karkaso ir jo „rūbo“. Rūbas turi kišenes, skirtas smulkiems daiktams. Kišenės yra labiausiai privati vieta daiktams laikyti arba tiesiog skirta susikišti rankoms, ne išimtis ir čia, jos paverčia baldą asmenišku ir veikia emociškai. Krėslui galima pritaikyti daugybę skirtingų medžiagų ir spalvinių variacijų. Taigi baldas gali kisti pagal vartotojo charakterį – nuo kukliu švarku apsivilkusio iki pankuojančio krėslo.

192

It is an armchair comprised of two parts: frame and it’s robe - slipcover. The robe has pockets which are usually the most private storage area for keeping small, personal things. Also, it is a good spot to keep your hands cozy and warm. The chair suggests a rather different sitting position for the person, helping you to feel safer or even braver. A variety of different fabrics and color variations can be fitted on the current base so it can be changed easily according to the user’s character. This means the chair could wear anything from a modest suit to a punkrocker jacket.


193


Darius Linkevičius

NARYS / MEMBER of:

Lithuanian Designers’ Society

194

kontaktai / contacts

info@linkevicius.com; www.linkevicius.com

pavadinimas / name

Akmenų rūža

apibūdinimas / type

aplinkos dizaino projektas / environmental design

užsakovas / orderer

V.Į. Šiaulių regiono keliai

metai / year

2006 Aikštelės sutvarkymo projektas kelyje A9 Ryga–Karaliaučius ties Meškių kaimu. Į projektą įeina sustojimo aikštelė ir dangos planas, aplinkos sutvarkymas, dirbtinio reljefo formavimas ir želdiniai, aikštelės įranga projektai, skulptūrinė kompozicija „Akmenų rūža“ (betonas, granito rieduliai, dolomito skalda, plieno konstrukcija, rąstai). Bendras teritorijos plotas 100 x100 m. Bendraautoris Darius Augulis.

rrangement of a sight on a road A9 RigaKaliningrad near Meškiai village. Scope of the project: plan of the parking lot and pavings, surroundings development plan, artificial relief formation and plantations plan, the parking lot facilities projects, sculptural composition Akmenų rūža (concrete, granite boulders, dolomite chippings, steel construction, logs). Total space of the territory 100x100 meters. Co-author: Darius Augulis.


195


Lukas Ruškys

kontaktai / contacts

welcome@lukastudio.com www.lukastudio.com

pavadinimas / name

Transformacija judesyje / Transformation in Motion

apibūdinimas / type

automobilio dekoravimas / car decoration

užsakovas / orderer

PSA Peugeot Citroën Group

metai / year

2010

Apdovanojimas:

„Citroën Creative Award 2010”, 3-oji vieta, Prancūzija (2010 m.) Award:

“Citroën Creative Award 2010”, 3-th place, France (2010).

„Creative Awards“ projektas – tai DS3 logotipe pavaizduoto trikampio apmąstymų rezultatas. Vienijantis simbolis trikampis natūraliai sukuria naujas formas ir naujus sprendimus. Mėlynų ir pilkų trikampių derinys iššifruojamas kaip strėlės kontūrai.

“Creative Awards” project is the result of a reflection on the triangle in the DS3 logo. A unifying symbol, the triangle naturally creates new forms and new solutions. So in his combination of blue and grey triangles, we decipher the shape of an arrow. Copyright AUTOMOBILES CITROËN

196


Copyright AUTOMOBILES CITROテ起

197


DIZAINERIŲ INDEKSAS / DESIGNERS’ INDEX Bačkys Rimas

rimas.backys@snaige.lt

64

Bagackas Tomas

design@tomasbagackas.com

56

Bagdžiūnas Darius

www.gauminadesign.com

Baradinskienė Rasa

info@rasadesign.lt; tel. +370 685 53055

66

Bernotas Vakaris

vakaris@kdc.lt; tel. +370 698 34310

52

Brundza Juozas

info@ltdstudio.lt; tel. +370 687 55004

152

Brundzaitė Toma

-

128

Čekanauskas Darius

info@industrialds.com tel. +370 5 2623972; +370 687 32622

136

Čekanavičiūtė Eglė

mail@eglecekanaviciute.com

98

Dambrauskas Vilmantas

nesezonas@splius.lt; tel. +370 687 26528

80

Dervinytė Neringa

neringa.d@gmail.com; tel. 370 659 99091

60

Gerlikas Darijus

www.darijaus.com

190

Grigonytė Žydrūnė

zidrastyle@gmail.com;

172

Ivaškevičius Tomas

-

106

Jacovskis Jokūbas

jokubas@interse.lt

166

Janulaitytė Julija

julijazy@gmail.com; julija@julija.lt

142

Jarašius Saulius Juozas

sauliusdesign@yahoo.com; tel. +370 687 20334

Jasiulis Tomas

tomas@yasiulis.lt; tel. +370 682 45628

186

Jazbutis Algirdas

algirdas@daba.lt; tel. +370 5 2341040

168

Jokubauskas Mindaugas

198

mindaugas@fonografika.lt; tel. +370 610 20011

180

68

46 138

Jucaitis Robertas

www.matahari.lt

Juozapaitis Arūnas

arunas.juozapaitis@gmail.com

Jurgaitis Jonas

www.jonas-design.co.uk

132

Kalinauskas Nauris

nauris@contraforma.com; tel. +370 659 99000

174

Kaltenis Tautvydas

tautvydas@kaltenis.com; tel. +370 699 24521

70

Kaltenytė Aurelija

aureelija@gmail.com; tel.: +4478 6188 6301

78

Kaltenytė Emilija

ema_kaltenyte@yahoo.com; tel. +370 655 07159

Kazokaitė Rita

rita@pure-soft.eu; tel. +370 682 55230

Kibildis Vytautas

vytautaskibildis@gmail.com

156

Kilčiauskas Rokas

info@processoffice.lt; tel. +370 612 31109

162

Kliunka Donatas

www.studiolibre.lt

Komarovska Gražina

grazinakom@gmail.com; tel. +370 652 42232

Kriukas Remigijus

glasremis@takas.lt; +370 686 66844

Lataitis Mantas

mantas@lataitis.com; tel. +370 612 22220

114

Linkevičius Darius

info@linkevicius.com

194

Lisauskienė Aušra

ausralisauskiene@gmail.com

112

Lukšytė Živilė

luksyte.zivile@gmail.com; tel. +370 678 09489

160

74

148 84

62 158 38


Malafej Inesa

imalafej@gmail.com

34

Manikas Ramūnas

ramunasmanikas@gmail.com; tel.: +370 699 28107

76

Martinkus Romualdas

artcentras@gmail.com; tel. +370 687 32460

86

Meldaikytė Gabrielė

www.gabrielemeldaikyte.com

72

Mikulionis Rytis

info@plazma.lt; tel. + 370 5 219582; + 370 612 23170

102

Morkūnas Marius

architektai@kunas.lt; tel. +370 676 18652

178

Narečionis Vilmas

newspagedesigner.org/profile/VilmasNarecionis

96

Nesterovaitė Aistė

hello@aistenesterovaite.com; tel. +370 686 49743

50

Paulauskas Rimas

info@giovanni.lt; tel. +370 656 16653

176

Puronas Vilius

valia.plienas@gmail.com; tel. +370 698 29829

150

Puzeras Vytautas

info@puzero.lt; +370 686 09009

Razauskas Dalius

dalius@kitaip.eu; tel. +370 699 21038

122

Ruškys Lukas

welcome@lukastudio.com

196

Sireikytė Dalia

dalia.sireikyte@gmail.com

94

Stakėnienė Ramutė

mada@ramute.ot.lt; tel. +370 685 48 787

Statkevičius Juozas

juozas@statkevicius.com

Sukarevičius Arūnas

www.etcetc.lt

192

Ščepanova Alevtina

ale.scepanova@gmail.com; tel. +370 611 14697

154

Šipalytė Rūta

sipalyte@gmail.com

140

Šiškutė Lina

lina.siskute@gmail.com; tel. +370 620 71919

120

Šiukščius Giedrius

g.dizainas@splius.lt; tel. +370 41 595 828

134

Šulgaitė Arūnė

arunesulgaite@gmail.com; tel. +370 652 83137

170

Taurinskienė Margarita

taurinskiene@gmail.com; tel. +370 650 27152

92

42

126 22

Triukas Vidmantas

vidmantas@reed.lt; tel. +370 686 35272

30

Ugintaitė Eglė

egleugintaite@gmail.com; tel. +370 673 11228

36

Urbonas Evaldas

evaldas@eurbonas.lt; tel. +370 662 08193

188

Urbonas Julijonas

www.julijonasurbonas.lt

130

Užukauskienė Emilija

emilija.uzukauskiene@gmail.com; tel. +370 618 57 557

32 54

Valušytė Rūta

ruta@alldesign.lt; tel. +370 652 59522

Varanka Arkadijus

arkadijus.varanka@vda.lt; tel. +370 698 11020

Venckūnas Jonas

sanojv@takas.lt; tel. +370 687 45012

82

Zalatoriūtė-Juškė Aistė

aistule@takas.lt

90

Žemaitis Andrius

benvenutas@gmail.com; tel. +370 641 92384

48

Žilinskienė Kotryna

kotryna@primprim.lt

44

Žilionis Mindaugas

mindaugas@zhilionis.com; tel. +370 659 99007

88

Žmuida Irtas

irtas@praktis.lt; tel. +370 652 34718

124

116

199


ŽANRINIS INDEKSAS / INDEX BY GENDRE Aksesuarai, juvelyrika / accessories, jewelry

1. 2. 3. 4. 5.

Baradinskienė Rasa Gerlikas Darijus Jarašius Saulius Juozas Šiškutė Lina Zalatoriūtė-Juškė Aistė

66 190 68 120 90

Grafinis dizainas / graphic design

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Dambrauskas Vilmantas Jacovskis Jokūbas Jucaitis Robertas Juozapaitis Arūnas Kliunka Donatas Komarovska Gražina Lisauskienė Aušra Narečionis Vilmas Ruškys Lukas Šiukščius Giedrius Užukauskienė Emilija Žilinskienė Kotryna

80 166 138 74 62 158 112 96 196 134 32 44

Interjeras; architektūrinis, ekspo dizainas; aplinkotvarka / interior, architectural design, expo, landscape

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Bernotas Vakaris Jazbutis Algirdas Kaltenis Tautvydas Kilčiauskas Rokas Linkevičius Darius Manikas Ramūnas Mikulionis Rytis Paulauskas Rimas Urbonas Evaldas Varanka Arkadijus

52 168 70 162 194 76 102 176 188 124

Mados dizainas, tekstilė / fashion design, textile

200

1. Bagackas Tomas 2. Čekanavičiūtė Eglė 3. Grigonytė Žydrūnė 4. Janulaitytė Julija 5. Kaltenytė Aurelija 6. Kazokaitė Rita 7. Nesterovaitė Aistė 8. Stakėnienė Ramutė 9. Statkevičius Juozas 10. Ščepanova Alevtina 11. Taurinskienė Margarita

56 98 172 142 78 84 50 126 22 154 92


Medijų dizainas / media design

1. Bagdžiūnas Darius

180

Produkto dizainas, baldai / product design, furniture

1. Bačkys Rimas 2. Brundza Juozas 3. Brundzaitė Toma 4. Čekanauskas Darius 5. Dervinytė Neringa 6. Ivaškevičius Tomas 7. Jasiulis Tomas 8. Jokubauskas Mindaugas 9. Jurgaitis Jonas 10. Kalinauskas Nauris 11. Kaltenytė Emilija 12. Kibildis Vytautas 13. Lataitis Mantas 14. Lukšytė Živilė 15. Malafej Inesa 16. Meldaikytė Gabrielė 17. Morkūnas Marius 18. Puzeras Vytautas 19. Razauskas Dalius 20. Sireikytė Dalia 21. Sukarevičius Arūnas 22. Šulgaitė Arūnė 23. Triukas Vidmantas 24. Ugintaitė Eglė 25. Valušytė Rūta 26. Venckūnas Jonas 27. Žemaitis Andrius 28. Žilionis Mindaugas 29. Žmuida Irtas

64 152 128 136 60 106 186 46 132 174 148 156 114 160 34 72 178 42 122 94 192 170 30 36 54 82 48 88 116

Meniniai objektai / art objects

1. 2. 3. 4. 5.

Kriukas Remigijus Martinkus Romualdas Puronas Vilius Šipalytė Rūta Urbonas Julijonas

38 86 150 140 130

201


GAMINTOJŲ, UŽSAKOVŲ INDEKSAS / MANUFACTURERS, CLIENTS INDEX 2RA

80

Andrius ir Arūnas, uab

176

Bevargo

88

Bilijardai

116

Central Saint Martins College of Art & Design

98

Contraforma

60

Corian

202

94; 148; 170; 178

Darijaus papuošalai

190

Dragon Gamez

180

Elas

136

Electrolux

128

Elga

150

Ergo Line

42

Fujitsu

36

Yukon Advanced Optics Worldwide

70

U.S. non-governmental organization “Global Vision 2020“

62

Jano Matejkos dailės akademija

158

Juozas Statkevičius Couture

22

Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės biblioteka

86

Klaipėdos miesto savivaldybė

52

KLASKO

52

Krai

124

Lelija

154

LessLoss

46

Lietuva - Baltijos širdis, VšĮ

138

Lietuvos Bankas

68

Lietuvos geležinkeliai

168

Lietuvos aplinkos ministerija

44

Lietuvos ūkio ministerija

82

Lietuvos užsienio reikalų ministerija

32

LTD studio

152

Mados namai Julija

142

Nokia

106

Pamar

186

Politinė partija Tėvynės Sąjunga – Lietuvos Krikščionys Demokratai

184

Prökuls

76

PSA Peugeot Citroën Group

196


Pure&Soft

84

RASA deSIGN

66

Sedes regia

132

Snaigė

64

Softimus

174

Šiaulių m. Savivaldybė

150

Šiaulių nevyriausybinių organizacijų konfederacija

74

Švyturys-Utenos Alus

182

Tarptautinių kultūros programų centras

162; 166

Tonearms.lt

30

V.Į. Šiaulių regiono keliai

194

Verslo žinios, laikraštis

96

Vertybių sauga

102

Vilniaus dailės akademija

34; 36; 48; 72; 112; 128; 160; 192

203


Didžioji g. 10-9; LT-01128 Vilnius; Lithuania tel.: +370 5 260 9393 info@ldis.eu www.ldis.eu

LIETUVOS DIZAINERIŲ SĄJUNGOS INDEKSAS / LITHUANIAN DESIGNERS’ SOCIETY INDEX

204

1

Adomaitienė Teresė

2

Aleknavičiūtė-Dučinskienė Eglė

3

Almenova Tamara

4

Anikinas Simonas

5

Bagackas Tomas

6

Bagdzevičienė Jolanta

7

Baginskas Tadas

8

Baradinskienė Rasa

9

Barevičius Jonas

10

Bautrėnienė Snaigė

11

Berenienė Rasuolė

12

Bernotas Vakaris

13

Bizauskienė Jūratė

14

Bytautas Eduardas

15

Brundza Juozas

16

Butrimas Vladas

17

Butrimienė Loreta

18

Cicėnas Viskantas

19

Čekanauskas Darius

20

Čeponis Gintaras

21

Černova-Šniras Elena

22

Dainiutė Gitana

23

Dambrauskas Vilmantas

24

Digrienė Jolanta

25

Dmuchovskis Antanas

26

Domereckas Albertas

27

Drejeris Jonas

28

Dzimidas Linas

29

Fledžinskienė Giedrė

30

Gaižauskienė Eglė

31

Gerulaitienė Loreta

32

Gerulaitis Jonas

33

Giedraitis Stasys

34

Girdvainienė Vilija

35

Gružas Remigijus

36

Gudas Romas

37

Guigo Romualdas

56

66

52

152

136

80


uania

38

Ivaškevičius Henrikas

39

Jakovlevas-Mateckis Konstantinas

40

Janulaitytė Julija

41

Janulienė Nora

42

Jarašius Saulius Juozas

43

Jarmalytė Kristina

44

Jasanauskas Viktoras

45

Jazbutis Algirdas

46

Jonelienė Danutė Ona

47

Juozapaitis Arūnas

48

Jurginienė Dalia

49

Kaltenis Tautvydas

50

Karatajus Romanas

51

Kasakaitis Viktoras

52

Kasevičienė Violeta

53

Kazokaitė Rita

54

Kibildienė Miglė

55

Kibildis Marijus

56

Kibildis Tomas

57

Kibildis Vytautas

58

Klimas Alvydas

59

Klimas Audrius

60

Klumbytė Ksavera

61

Kudaba Vladas

62

Kungytė Romana

63

Lašas Gediminas

64

Lataitis Mantas

65

Laurutis Rimvydas

66

Lekavičienė Rasa

67

Linkevičius Darius

194

68

Lisauskienė Aušra

112

69

Lukoševičius Rimantas

70

Lukšys Alfonsas

71

Maciulevičius Jonas

72

Makaraitienė Dalia

73

Makaraitis Stasys Leonas

74

Malinauskas Jonas

142 68

168 74 70

84

156

114

205


206

75

Martinkus Romualdas

76

Matiukaitė Virginija

77

Mažeikaitė Loreta

78

Mickevičius Kęstutis

79

Mickevičius Valdas

80

Milinavičius Mindaugas

81

Mizaras Ingas Andrius

82

Naujokaitė Ieva

83

Navardauskienė Lina

84

Navasaitienė Ramutė Olga

85

Nikitinas Valerijus

86

Norvaišaitė Neringa

87

Novikova Ina

88

Pakėnas Romas

89

Paulauskienė Lina

90

Petkavičienė Marija Danutė Violeta

91

Polikša Vladas

92

Pulokas Valerijus

93

Pumputytė Kristina

94

Puronas Vilius

150

95

Puzeras Vytautas

42

96

Raguckienė Vilija

97

Ramanauskas Gintaris

98

Ramelienė Živilė

99

Ramonas Kęstutis

100

Reimeris Giedrius

101

Ridikas Rimantas

102

Ridikienė Jūratė

103

Rozytė Rita Jonė

104

Rudžonienė Daiva

105

Savickas Simonas

106

Selmistraitienė Danutė Marija

107

Sirusienė Aurelija

108

Skrebnevskis Vladimiras

109

Smalakienė Beata

110

Stakėnienė Ramutė

111

Stasiukaitytė Eglė

86

126


112

Stasiulis Gintautas

113

Statkevičius Juozas

114

Stoškus Gediminas

115

Surblienė Eglė

116

Ščepanova Alevtina

117

Šeikienė Raimonda

118

Šidlauskienė Rūta

119

Šimoliūnienė Gražina

120

Šiukščius Giedrius

121

Šiupšinskas Gintautas

122

Šlektavičius Šarūnas

123

Šukys Saulius

124

Šulska Elvyra

125

Talandzevičienė Aldona

126

Tamošaitienė Danutė

127

Tamošaitis Mindaugas

128

Taurinskienė Margarita

129

Toleikis Adas

130

Urbelienė Rūta

131

Vaičekauskienė Loreta Vita

132

Vaičiūnas Albinas

133

Varanka Arkadijus

134

Varankienė Rimantė

135

Vazalinskienė Jolanta

136

Venckūnas Jonas

137

Vroblevičius Jurgis

138

Zalatoriūtė-Juškė Aistė

139

Zovė Norbertas

140

Zulonas Egidijus

141

Žilys Jurginas

142

Žmuida Irtas

22

154

134

92

124

90

116

207


Kaltenis, Tautvydas Ka235

„Dizaino indeksas LT2012“/Tautvydas Kaltenis. Lietuvos dizainerių sąjunga. – Vilnius, 2012. – 204 p. : iliustr. liet., angl. ISBN 978-9955-589-31-0 Almanachas „DIZAINO INDEKSAS LT2012“ fiksuoja paskutiniųjų metų Lietuvos dizainerių pasiekimus, kurių esminis bruožas – perėjimas nuo lokalios rinkos aptarnavimo prie tarptautinio lygmens tiek inovatyvių technologijų naudojimo, tiek pažangių tendencijų taikymo plotmėje. Svarūs tarptautiniai apdovanojimai, realizacijos, dalyvavimas įvairiuose konkursuose bei parodose visame pasaulyje patvirtina lietuviško dizaino proveržį. Į „DIZAINO INDEKSĄ LT2012“ atrinkti 73 autorių projektai – reikšmingi Lietuvos ekonomikai ir kultūrinių industrijų plėtotei.

UDK 947.45.03+910.4(4-11)(093.3) Sudarytojas Tautvydas Kaltenis Redaktorė Irena Stankevičienė Vertėjas Arūnas Bagdonas

Spausdino AB „Spauda“ Tiražas 1000 egz.


Profile for Gaumina

Lietuvos Dizaino indeksas  

Lietuvos Dizainerių sąjunga pamatavo Lietuvos dizaino indeksą 2012

Lietuvos Dizaino indeksas  

Lietuvos Dizainerių sąjunga pamatavo Lietuvos dizaino indeksą 2012

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded