Page 1

Informació i prevenció en matèria de drogues

Programa específic Informació i prevenció en matèria de drogues (2007-2013)

DOCUMENTS Comunicació sobre els resultats de l'avaluació final de l'estratègia de la UE en matèria de drogues i del Pla d'acció sobre drogues (2000-2004) - [COM(2004) 707 final, 22/10/2004] Comunicació sobre un Pla d'Acció de la UE de matèria de lluita contra la Droga (2005-2008) [COM (2005) 45, 14/02/2005]

CONVOCATÒRIES Convocatòria de propostes 2009. Projectes transnacionals específics. Data límit: 08/04/2009 - [W3 Informació i prevenció en matèria de drogues, 30/01/2009]   Convocatòria de propostes JLS/DPIP/2008. Accions de suport de les activitats d'organitzacions no governamentals o altres entitats mitjançant subvencions operatives. Data límit: 27/03/2008 -  [W3 Informació i prevenció en matèria de drogues, 26/02/2008]  

A LA XARXA Web del Programa: http://ec.europa.eu/justice_home/funding/drugs/funding_drugs_en.htm BASES JURÍDIQUES Decisió 1150/2007/CE de 25 de setembre de 2007, per la qual s'estableix per al període 2007-2013 el programa específic Informació i prevenció en matèria de drogues com a part del programa general Drets fonamentals i justícia - [DOUE L 257/23, 03/10/2007] Pla d'Acció de la Unió Europea en matèria de lluita contra la droga 2009-2012 -  [DOUE C 326/09, 20/12/2008]  

1/4


Informació i prevenció en matèria de drogues

FINANÇAMENT 21.350.000 euros OBJECTIUS Fomentar les accions transnacionals amb la finalitat de crear xarxes multidisciplinars, assegurar l'expansió de la base de coneixements, l'intercanvi d'informació i la determinació i difusió de bones pràctiques, augmentar la sensibilització sobre els problemes sanitaris i socials causats pel consum de la droga, i donar suport mesures destinades a prevenir l'ús de drogues, inclosa la reducció del dany associat amb les drogues, i mètodes de tractament que tinguin en compte els últims avanços científics. Implicar a la societat civil en l'aplicació i desenvolupament de l'Estratègia de la UE en matèria de drogues i dels Plans d'acció de la UE. Supervisar, aplicar i avaluar l'execució d'accions específiques a l'empara dels Plans d'acció sobre drogues 2005-2008 i 2009-2012. INFORMACIÓ GENERAL El programa específic Informació i prevenció en matèria de drogues està integrat en el programa general Drets fonamentals i justícia (2007-2013) acompanyat dels programes Daphne de lluita contra la violència infantil i de gènere, el programa de drets fonamentals i ciutadania, el programa de Dret Civil i el programa Justícia Penal.

Accions del programa: a) Accions específiques adoptades per la Comissió, com estudis i treballs d'investigació, enquestes i sondejos d'opinió, definició d'indicadors i metodologies comunes, recollida, elaboració i difusió de dades i estadístiques, seminaris, conferències i reunions d'experts, organització de campanyes i actes públics, creació i manteniment de llocs web, elaboració i difusió de material informatiu, suport i animació per a xarxes d'experts nacionals, activitats analítiques, de supervisió i d'avaluació. b) Projectes transnacionals específics d'interès comunitari presentats almenys per dos Estats membres o almenys per un Estat membre i altre Estat, que pot ser un Estat adherent o un Estat candidat en les condicions establertes en els programes de treball anuals. c) Activitats d'organitzacions no governamentals o altres entitats que persegueixin objectius d'interès europeu general relacionats amb els objectius generals del Programa en les condicions establertes en els programes de treball anuals. PROCEDIMENT El Programa es destina a tots els grups que directa o indirectament s'ocupin del fenomen de les

2/4


Informació i prevenció en matèria de drogues

drogues. Pel que es refereix a les drogues, joves, dones, grups vulnerables i persones que viuen en zones socialment desfavorides són grups de risc que haurien de considerar-se grups destinataris. Altres grups destinataris són el professorat i el personal educatiu, pares, assistents socials, autoritats locals i nacionals, personal mèdic i paramèdic, personal judicial, autoritats policials i penitenciàries, organitzacions no governamentals, sindicats i comunitats religioses. L'accés al Programa estarà obert a organitzacions i institucions públiques o privades (autoritats locals al nivell competent, departaments universitaris i centres d'investigació) que treballin en l'àmbit de la informació i prevenció del consum de drogues, inclosa la reducció i tractament dels danys associats a les drogues. Podran participar en les accions del Programa els Estats de la AELC que siguin part en l'Acord EEE, els països candidats i els països dels Balcans Occidentals. El finançament comunitari podrà adoptar les següents formes jurídiques: a) Subvencions. b) Contractes públics. Les subvencions comunitàries s'adjudicaran sobre la base d'una convocatòria de propostes i es concediran en forma de subvencions de funcionament i subvencions per a accions. En el programa de treball anual s'especificarà el percentatge mínim de despesa anual que s'assignarà a subvencions i el percentatge màxim de cofinançament. D'altra banda, estan previstes despeses per a mesures complementàries a través de contractes públics, en aquest cas el finançament comunitari es destinarà a la compra de béns i serveis. Això abastarà, entre altres coses, les despeses en accions d'informació i comunicació, i la preparació, aplicació, seguiment, comprovació i avaluació de projectes, polítiques, programes i legislació. A l'efecte de l'aplicació del Programa, la Comissió adoptarà un programa de treball anual en el qual es tindran en compte els coneixements tècnics de l'Observatori. El programa establirà els objectius específics i prioritats temàtiques i oferirà una descripció de les mesures complementàries.

CONTACTES Comissió Europea (LX46 3/10) Direcció General de Justícia i Interior Coordinació de la lluita contra la droga Accions preparatòries Tràfic de drogues Yolande de Brant Rue de la Loi, 200 B-1049 - Brussel·les

3/4


Informació i prevenció en matèria de drogues

Fax: 32 2 295 32 05 yolande.de-brant@cec.eu.int Diputació de Barcelona Direcció de Relacions Internacionals Oficina de Cooperació Europea Còrsega, 273-279 08008 - Barcelona Tel.: 934022077 Fax: 934022473 o.cooperacioeuropea@diba.cat

4/4

http://www.gaue.info/drets-fonamentals-i-immigracio/drets-fonamentals-i-justicia/60-informacio-i-pre  

http://www.gaue.info/drets-fonamentals-i-immigracio/drets-fonamentals-i-justicia/60-informacio-i-prevencio-en-materia-de-drogues.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you