Page 1

Daphne III

Programa específic per prevenir i combatre la violència exercida sobre infants, jovens i dones i protegir a les víctimes i grups de risc (2007-2013)

CONVOCATÒRIES Convocatòria de propostes 2008-1. Accions de suport de les activitats d'organitzacions no governamentals o altres entitats mitjançant subvencions operatives. Projectes transnacionals específics - Data límit: 22/04/2009 [W3 Daphne, 24/09/2008] Convocatòria de propostes JLS/DAP/2008-2. Accions de suport a les activitats d'organitzacions no governamentals o altres entitats mitjançant subvencions operatives - Data límit: 20/11/2008 [W3 DAPHNE, 24/09/2008] Convocatòria de propostes JLS/DAP/2007-2. Suport a les activitats d'ONG o altres organitzacions a través de beques operatives - Data límit: 25/03/2008 [W3 Programa Daphne, 22/02/2008] Convocatòria de propostes JLS/DAP/2007-1. Projectes transnacionals específics - Data límit: 22/04/2008 [W3 Programa Daphne, 22/02/2008]

A LA XARXA Webs del Programa: http://ec.europa.eu/justice_home/funding/daphne3/funding_daphne3_en.htm http://www.daphne-toolkit.org/

Projectes aprovats: http://ec.europa.eu/justice_home/daphnetoolkit/

BASES JURÍDIQUES Decisió 779/2007/CE de 20 de juny de 2007, per la qual s'estableix, per al període 2007-2013,

1/4


Daphne III

un programa específic per prevenir i combatre la violència exercida sobre els infants, el jovent i les dones i protegir a les víctimes i grups de risc (programa Daphne III) - [DOUE L 173/19, 03/07/2007]

FINANÇAMENT 116.850.000 € OBJECTIUS L'objectiu del programa serà contribuir a protegir infants, joves i dones de totes les formes de violència i arribar a un elevat nivell de protecció de la salut, benestar i cohesió social. Els objectius generals del programa contribuiran, en particular pel que fa a infants, joves i dones, al desenvolupament de les polítiques comunitàries, i més específicament de les relacionades amb la salut pública, els drets humans i la igualtat de gènere, així com d'accions encaminades a la protecció dels drets de la infància i a la lluita contra la tracta de persones i l'explotació sexual INFORMACIÓ GENERAL El programa substitueix als programes Daphne (2000-2003) i Daphne II (2004-2008) i està integrat en el programa general Drets fonamentals i justícia (2007-2013) acompanyat dels programes Drets fonamentals i ciutadania , el programa d'informació i prevenció sobre les drogues, el programa de Justícia Penal i el programa Justícia Civil. Tipus d'accions: a) accions específiques de la Comissió, com estudis i investigacions, enquestes d'opinió i sondejos, elaboració d'indicadors i metodologies, recopilació, anàlisi i difusió de dades i estadístiques, seminaris, conferències i reunions d'experts/-es, organització de campanyes i esdeveniments públics, creació i manteniment d'un servei d'assistència i de llocs Internet, preparació i divulgació de material informatiu (incloses aplicacions informàtiques i mitjans de formació), establiment d'un grup d'estudi format per les parts interessades i suport perquè proporcioni assessorament especialitzat pel que fa a la violència, suport a altres xarxes d'experts nacionals i activitats analítiques, de supervisió i d'avaluació; b) projectes transnacionals específics d'interès comunitari en els quals participin almenys dos Estats membres; c) suport a les activitats d'ONGs o altres organitzacions que persegueixin una finalitat d'interès europeu general relacionada amb els objectius generals del programa. PROCEDIMENT Podran participar en les accions del programa els països membres, els països candidats acollits a una estratègia de preadhesió, els Estats de la AELC i els països dels Balcans Occidentals. Els projectes podran associar a països candidats no participants en el programa

2/4


Daphne III

quan això pugui contribuir a la seva preparació per a l'adhesió, o a altres tercers països no participants en el programa quan resulti d'utilitat per als objectius dels projectes. Les persones beneficiàries del programa seran infants, joves i dones que siguin víctimes de la violència o que estiguin en perill de convertir-se en víctimes d'actes de violència. Els principals grups destinataris del programa seran, entre altres, les famílies, els i les professors/-res i el personal educatiu, assistents socials, policia i guàrdies de frontera, autoritats locals, militars i nacionals, el personal mèdic i paramèdic, el personal judicial, les ONG, els sindicats i les comunitats religioses. L'accés al present programa estarà obert a organitzacions i institucions públiques o privades (autoritats locals al nivell adequat, departaments universitaris i centres d'investigació) que s'ocupin d'activitats relacionades amb la prevenció i lluita contra la violència exercida sobre nens, joves i dones, la protecció enfront d'ella, el suport a les víctimes, l'execució d'accions específiques per promoure el rebuig de tal violència, o la promoció de canvis d'actitud i comportament envers els grups vulnerables i les víctimes de la violència. Tipus d'intervenció 1. Les subvencions comunitàries es concediran després de l'examen de les propostes presentades arran de convocatòries de propostes. Les subvencions comunitàries es concediran en forma de subvencions de funcionament i subvencions per a una acció. El percentatge màxim de cofinançament s'especificarà en els programes de treball anuals. 2. Es podran habilitar fons per a mesures complementàries, mitjançant contractes públics, en aquest cas els fons comunitaris cobriran l'adquisició de béns i serveis que estiguin directament relacionats amb els objectius del programa. Això abastarà, entre altres coses, les despeses en accions d'informació i comunicació, i la preparació, execució, seguiment, supervisió i avaluació de projectes, polítiques, programes i legislació. La Comissió adoptarà, un programa de treball anual en el qual precisarà els seus objectius específics i les seves prioritats temàtiques i oferirà una descripció de les mesures complementàries previstes, així com, si escau, una llista d'altres accions. En el programa de treball anual s'establirà el percentatge mínim de la despesa anual que es dedicarà a subvencions.

CONTACTES Comissió Europea

3/4


Daphne III

DG de Justícia, Llibertat i Seguretat (Unitat C4) Despatx LX 46 00/151 Rue de Genève, 1/5 B-1049 - Brussel·les Tel.: 32-2-296 69 33 Fax: 32-2-299 67 11 daphne@transtec.be Diputació de Barcelona Direcció de Relacions Internacionals Oficina de Cooperació Europea Còrsega, 273-279 08008 - Barcelona Tel.: 93 402 20 77 Fax: 93 402 24 73 o.cooperacioeuropea@diba.cat

4/4

http://www.gaue.info/drets-fonamentals-i-immigracio/39-drets-fonamentals-i-justicia/57-daphne-iii  

http://www.gaue.info/drets-fonamentals-i-immigracio/39-drets-fonamentals-i-justicia/57-daphne-iii.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you