Page 1

Ciutadania activa

Programa Europa amb la ciutadania (2007-2013)

CONVOCATÒRIES

Convocatòria de propostes EACEA/15/2009. Accions innovadores de ciutadania activa amb Europa. Programa Europa amb la ciutadania. Acció 1, Mesura 1.6. - Data límit: 30/09/2009  [D OUE C 176/05, 29/07/2009]   Convocatòria de propostes EACEA/11/2009. Suport estructural a organitzacions europees d'investigació i reflexió sobre polítiques públiques europees i a organitzacions de la societat civil a escala europea. Programa Europa amb la ciutadania, acció 2, mesures 1 i 2 - Data límit: 15/10/2009  [D OUE C 158/05, 11/07/2009] Convocatòria de propostes 2008. Programa Europa amb els ciutadans (2007-2013). Execució de les accions del programa: Europa amb la ciutadania, Una societat civil activa amb Europa i Memòria històrica activa d'Europa - Data límit: 01/09/2009  [DOUE C 328/09, 23/12/2008] Convocatòria de propostes EACEA/26/08. Suport estructural per a organitzacions europees d'investigació sobre política pública i per a organitzacions de la societat civil a escala europea 2009: Ciutadania P7 - Data límit: 17/11/2008  [DOUE C 232/07, 09/09/2008] Resum de la convocatòria de propostes EACEA/07/08. Projectes de ciutadans. Programa Europa amb la ciutadania. Acció 1, mesura 2.1: Projectes de ciutadania i mesures de suport Data límit: 01/07/2008  [DOUE C 104/09, 25/04/2008] Convocatòria de propostes DG EAC/29/07. Fundacions polítiques europees. Projectes pilot. Data límit: 28/09/2007  [DOUE C 159/09, 12/07/2007]

A LA XARXA

Webs del Programa: http://ec.europa.eu/citizenship/index_en.html http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm

Projectes aprovats:

1/4


Ciutadania activa

http://ec.europa.eu/citizenship/sharing-experience/experience112_en.htm   BASES JURÍDIQUES Decisió 1904/2006/CE de 12 de desembre de 2006, per la qual s'estableix el programa Europa amb la ciutadania per al període 2007-2013 a fi de promoure la ciutadania europea activa -  [D OUE L 378/32, 27/12/2006]    

FINANÇAMENT 215.000.000 euros OBJECTIUS Brindar a la ciutadania l'oportunitat d'interactuar i participar en la construcció d'una Europa cada vegada més propera, democràtica i orientada internacionalment, unida i enriquida gràcies a la seva diversitat cultural, i d'aquesta manera, desenvolupar la ciutadania de la Unió Europea; forjar una identitat europea, basada en valors, història i cultura comunes; fomentar el sentiment de pertinença a la Unió Europea entre la ciutadania; millorar la tolerància i la comprensió mútua entre la ciutadania europeua en el respecte i l'apreciació de la diversitat cultural i lingüística, alhora que s'afavoreix el diàleg intercultural. INFORMACIÓ GENERAL El programa substitueix a Promoció de la ciutadania europea activa (2004-2006) incorporant les línies dirigides a organitzacions de la societat civil, de la conservació de la memòria històrica (anteriorment dintre del programa Cultura) i del programa Agermanament de municipis. CIUTADANIA ACTIVA AMB EUROPA (45 % del pressupost total del programa). Agermanaments de ciutats Aquesta primera mesura està destinada a activitats que impliquen o promouen intercanvis directes entre ciutadans europeus a través de la seva participació en agermanaments de ciutats. Poden ser activitats puntuals o experimentals, o bé adoptar la modalitat d'acords estructurats, plurianuals o amb diversos socis, conforme un plantejament més programat, i que comprenguin una sèrie d'activitats, des de reunions de ciutadans fins a conferències o seminaris específics sobre assumptes d'interès comú, juntament amb publicacions relacionades, tot això organitzat en el context de les activitats d'agermanament. Projectes de ciutadania i mesures de suport Projectes de dimensió transnacional i intersectorial que contin amb la participació directa de la ciutadania. Es donarà prioritat a projectes destinats a fomentar la participació a escala local. La seva extensió i àmbit dependran de l'evolució de la societat, i els projectes haurien de buscar, mitjançant plantejaments innovadors, possibles respostes a les necessitats que s'hagin

2/4


Ciutadania activa

determinat. Els projectes reuniran a ciutadans d'entorns diferents que actuaran junts o debatran sobre qüestions europees de manera que es desenvolupi la comprensió mútua i augmenti la seva sensibilització sobre el procés d'integració europea. PROCEDIMENT El programa està obert a totes les parts interessades que promoguin la ciutadania europea activa: autoritats i organitzacions locals; organitzacions d'investigació de política pública (think-tanks); grups de ciutadania; organitzacions de la societat civil; organitzacions no governamentals; sindicats; institucions educatives; organitzacions actives en l'àmbit del treball voluntari; organitzacions actives en l'àmbit de l'esport no professional; etc. No obstant això, algunes accions del programa estan dirigides a un rang d'organitzacions més limitat. Per tant, l'admissibilitat de les organitzacions sol·licitants es defineix en la Guia del Programa, en concret per a cada mesura. Les mesures comunitàries podran adoptar la modalitat d'acords de subvenció o de contractes públics. Les subvencions comunitàries podran concedir-se mitjançant modalitats específiques tals com subvencions operatives, subvencions d'una acció, beques o premis. Els contractes públics es referiran a l'adquisició de serveis, tals com l'organització d'actes, estudis i investigació, eines d'informació i difusió, seguiment i avaluació. El programa està obert als 27 Estats membres de la Unió Europea i també es pot obrir a altres països, concretament als països de la AELC que formin part de l'Acord EEE, els països candidats i els països dels Balcans Occidentals, sempre que es compleixin les obligacions legals i financeres pertinents.

CONTACTES Comissió Europea Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) Unit P7. Citizenship Bour 135-139 B-1049 - Brussel.les Tel.: 32-2 299 11 11 Fax: 32-2-296 23 89 eacea-p7@ec.europa.eu Diputació de Barcelona Direcció de Relacions Internacionals Oficina de Cooperació Europea

3/4


Ciutadania activa

Còrsega, 273-279 08008 - Barcelona Tel.: 93 402 20 77 Fax: 93 402 24 73 o.cooperacioeuropea@diba.cat

4/4

http://www.gaue.info/agermanament-i-societat-civil/34-agermanaments-i-societat-civil/50-ciutadania-a  

http://www.gaue.info/agermanament-i-societat-civil/34-agermanaments-i-societat-civil/50-ciutadania-activa.pdf