Page 1

PROGRAMA URBACT II Segona convocatòria de projectes per a la creació de xarxes temàtiques i grups de treball.

El programa URBACT II està especialment destinat a la promoció d’activitats d’intercanvi i d’aprenentatge entre ciutats, com també a la capitalització de la millora de l’efectivitat de polítiques de desenvolupament urbà integrades i sostenibles a Europa amb vistes a implementar l’estratègia de Lisboa. El programa finança dos tipus d’accions: 1. Xarxes temàtiques. Les xarxes temàtiques financen activitats d’intercanvis d’experiències i coneixements, recomanacions i estudis temàtics, seminaris, tallers de treball, visites d’estudi ... i l’elaboració d’un pla d’acció local per cada ciutat sòcia. El pressupost total del projecte s’ha de situar entre els 300.000 i 710.000 euros (finançament FEDER de 80% per regions de convergència i 70% per regions de no convergència), amb una durada màxima dels projectes de 36 mesos (inclosos els 6 mesos de desenvolupament de la proposta final). El partenariat de les xarxes temàtiques inicials està limitat a cinc socis en la Fase I, d’un mínim de 3 Estats, amb un equilibri de socis de l’objectiu de Convergència i del de Competitivitat. El líder ha de ser una ciutat. En la Fase II el partenariat s’ha d’ampliar fins a un mínim de 8 i un màxim de 12 socis, per tant cada proposta pre-seleccionada ha d’incorporar entre 3 i 7 socis nous. 2. Grups de treball. Els grups de treball tenen com a objecte els desenvolupament d’activitats de producció de resultats de gran qualitat que podran ser utilitzats en el procés de capitalització del programa. El pressupost total del projecte haurà de situar-se entre els 150.000 i els 300.000 euros (finançament FEDER de 80% per regions de convergència i 70% per regions de no convergència). La durada màxima dels projectes serà de 24 mesos (inclosos els 4 mesos de la fase II). En el cas dels Grups de treball, hauran d’estar composats per 4 socis en la fase I i ampliació fins a 8 socis en la fase II (mínim de 6 socis). El líder ha de ser una autoritat pública. La segona convocatòria per a la creació de xarxes temàtiques i grups de treball del programa URBACT II està oberta des del 16 de juny al 25 de setembre de 2009. Com a novetats de la segona convocatòria a destacar cal esmentar que totes les propostes han de referir-se al context general de crisi econòmica i financera i l’impacte del canvi climàtic al que s’enfronten les ciutats. D’altra banda, els projectes han d’adreçar-se a una de les 16 prioritats temàtiques definides a la convocatòria (veure taula adjunta):

1 Oficina de Cooperació Europea – Direcció de Relacions Internacionals Diputació de Barcelona Tel. 93 402 2 0 77 – E_mail: o.cooperacioeuropea@diba.cat


Temes prioritaris 2a. convocatòria Eixos prioritaris URBACT II

Eix 1 – Ciutats, Motors de creixement i ocupació

Temes URBACT II

Temes prioritaris 2a. Convocatòria

1.1. Promovent l’empreneduria

1. Promoció de l’empreneduria inclusiva a través la promoció de nous emprenedors (centrats en grups específics com joves, dones, gent gran, immigrants/minories ètniques, etc.) 2. Estratègies per economies urbanes per fer front a la crisi a través de la promoció de l’empreneduria, el suport a empreses locals, la cooperació amb universitats, etc.

1.2. Millora de la innovació i l’economia del coneixement

3. Polítiques pel desenvolupament i l’accés a les TIC per tots els ciutadans i en particular pels grups desafavorits que pateixen els efectes de l’escletxa digital 4. El rol de les ciutats en la promoció de la innovació i el coneixement, especialment a través de la promoció de l’eco-empresa i l’eco-innovació

1.3. Ocupació i Capital humà

5. Augment de l’ocupació dels grups amb baixa accessibilitat al mercat de treball (centrats en treballadors grans, dones, joves, minories ètniques, aturats de llarga durada, sense sostre i discapacitats) 6. Millora del vincle entre les necessitats i l’oferta i el subministrament de capacitats i qualificacions i reconeixent competències genèriques (especialment en èpoques de canvis demogràfics i estructurals)

2 Oficina de Cooperació Europea – Direcció de Relacions Internacionals Diputació de Barcelona Tel. 93 402 2 0 77 – E_mail: o.cooperacioeuropea@diba.cat


Eix 2 – Ciutats atractives i cohesionades

2.1. Desenvolupament integrat de zones deprimides i zones amb risc de depressió

7. Renovació d’espais públics degradats i millora de l’atracció i l’accessibilitat de zones urbanes deprimides 8. Polítiques integrades per renovació urbana (e.x. centres ciutat, zones altament poblades, etc.)

2.2. Inclusió

9. Inclusió social facilitant la integració dels grups marginats (sense sostre, joves, gitanos etc.) i migrants/minories ètniques, combatent la segregació social i espacial i millorant l’accés als serveis (especialment en barris deprimits) 10. Tractar el canvi demogràfic, especialment en ciutats petites i mitjanes (p. ex. en casos greus de pèrdua de la població)

2.3. Temes mediambientals

11. Desenvolupament urbà i canvi climàtic (reduint l’empremta del carboni, etc.) 12. Polítiques integrades per energia eficient a ciutats i ús de noves fonts d’energia renovables en zones urbanes 13. Protegir els recursos naturals i millorant l’espai físic 14. Polítiques integrades per sistemes de transport sostenibles, especialment donant suport a transport urbà, promovent vehicles menys contaminants i l’ús de sistemes alternatius de transport, millorant l’eficiència i eficàcia del transport públic, especialment vinculat a l’accessibilitat de veïnatges urbans deprimits

2.4. Governança i Planificació urbana

15. Lligams urbà-rural (temes de governança i gestió) 16. El rol de les Autoritats de Gestió dels programes operatius en polítiques de desenvolupament urbà integrat (Grup de treball)

3 Oficina de Cooperació Europea – Direcció de Relacions Internacionals Diputació de Barcelona Tel. 93 402 2 0 77 – E_mail: o.cooperacioeuropea@diba.cat


Beneficiaris L’àrea del programa consisteix en els 27 estats membres de la UE més Noruega i Suïssa. Actors beneficiaris: • • • •

Ciutats (municipis o associacions de municipis). Regions i estats membres. Universitats i centres de recerca. Altres: xarxes europees de ciutats, associacions nacionals d’autoritats locals i sector privat.

Procediment de presentació de les propostes Les propostes es presenten en dues fases: •

Fase I - Presentació de la declaració d’interès (abans del 25 de setembre de 2009).

Fase 2 - Desenvolupament de la proposta final per als projectes preseleccionats a la Fase I

Més informació a: www.urbact.eu

Barcelona, 29 de juny de 2009

4 Oficina de Cooperació Europea – Direcció de Relacions Internacionals Diputació de Barcelona Tel. 93 402 2 0 77 – E_mail: o.cooperacioeuropea@diba.cat

http://www.gaue.info/documents/2009-URBACT-06  
http://www.gaue.info/documents/2009-URBACT-06  

El programa URBACT II està especialment destinat a la promoció d’activitats d’intercanvi i d’aprenentatge entre ciutats, com també a la capi...

Advertisement