Page 1

Vida quotidiana assistida per l'entorn

Programa conjunt Vida quotidiana asistida per l'entorn (Ambient Assissted Living - AAL)

CONVOCATÒRIES Convocatòria de propostes referent al programa de treball del programa conjunt Vida Quotidiana Assitida per l'Entorn (AAL). Convocatòria de propostes AAL-2009-2. Solucions TIC per a la promoció interacció social de les persones majors - Data límit: 05/05/2009   [DOUE C 38/09, 17/02/2009] Convocatòria de propostes referent al programa de treball del programa conjunt Vida quotidiana assistida per l'entorn (AAL). Convocatòria de propostes AAL-2008-1. Solucions TIC per a la prevenció i la gestió de les condicions cròniques de les persones majors - Data límit: 21/08/2008   [DOUE C 110/11, 01/05/2008]  

A LA XARXA Web del Programa: http://www.aal-europe.eu BASES JURÍDIQUES Decisió 742/2008/CE de 9 de juliol de 2008, sobre la participació de la Comunitat en un programa d'investigació i desenvolupament emprès per diversos Estats membres i destinat a millorar la qualitat de vida de les persones majors mitjançant la utilització de les noves tecnologies de la informació i la comunicació - [DOUE L 201/49, 30/07/2008]

FINANÇAMENT 600.000.euros OBJECTIUS L'objectiu general del programa és millorar la qualitat de vida de les persones majors i reforçar la base industrial a Europa mitjançant l'ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) INFORMACIÓ GENERAL El programa Vida quotidiana assistida per l'entorn és un programa desenvolupat de manera

1/3


Vida quotidiana assistida per l'entorn

conjunta pels Estats Membres i tres països associats (Israel, Noruega i Suïssa) amb el suport financer de la Unió Europea sobre la base de l'article 169 del Tractat CE. El Programa Conjunt de AAL (Ambient Assisted Living) és executat per l'Associació AAL, els membres de la qual són les organitzacions de contacte dels Estats Associats a la mateixa. La nova iniciativa té el seu origen en el canvi demogràfic i l'envelliment a Europa, el que implica no només reptes sinó també oportunitats per als ciutadans, els interlocutors socials i els sistemes d'assistència sanitària, així com la indústria i el mercat europeu. Les línies d'acció del programa tractaran de: - estendre el fet que la gent pot viure en el seu entorn preferit per l'augment de la seva autonomia, confiança en si mateixos i la mobilitat; - donar suport el manteniment de la salut i capacitat funcional dels i les ancians/-es; - promoure una millor i més saludable estil de vida per a les persones en situació de risc; - millorar la seguretat, per a evitar l'aïllament social i donar suport el manteniment de la xarxa multifuncional entorn de la persona; - suport als cuidadors, les famílies i les organitzacions d'atenció; i - augmentar l'eficiència i la productivitat dels recursos emprats en les societats que envelleixen. El Programa Conjunt AAL té els següents objectius específics: - Fomentar la innovació basada en les TIC productes, serveis i sistemes d'envelliment així com a casa, en la comunitat, i en el treball, millorant així la qualitat de vida, autonomia, la participació en la vida social, les qualificacions i la empleabilitat de les persones d'edat avançada i la reducció de la despeses d'assistència sanitària i social. Això pot ser per exemple, basada en la utilització innovadora de les TIC, noves formes d'interacció amb els clients o nous tipus de cadenes de valor per a la vida independent de serveis. Els resultats de la AAL Programa Conjunt també podria ser utilitzada per altres grups de persones, és a dir, les persones amb discapacitat. - Crear la massa crítica d'investigació, desenvolupament i innovació a nivell de la UE en els àmbits de les tecnologies i serveis per a l'envelliment i en la societat de la informació, inclòs l'establiment d'un entorn favorable per a la participació de les petites i mitjanes empreses (PYME). - Millorar les condicions per a l'explotació industrial dels resultats de la investigació, proporcionant un marc europeu coherent per al desenvolupament d'enfocaments comuns, incloent normes mínimes comunes, i facilitar la localització i adaptació de solucions comunes que siguin compatibles amb diferents preferències socials i aspectes regulatoris a nivell nacional o regional en tota Europa. PROCEDIMENT El Programa Conjunt de AAL és inicialment un període de sis anys de finançament (2008 -

2/3


Vida quotidiana assistida per l'entorn

2013), amb un pressupost total previst de 600 milions €, dels quals 50% és finançament públic i un 50% el finançament privat de les organitzacions participants. El finançament públic es compon de contribucions dels programes nacionals de la AAL Estats Associats i la de la Comunitat Europea, amb una contribució financera per un import màxim de 150 M € per a la durada de la AAL Programa Conjunt. El Programa Conjunt de AAL complementa el Seté Programa Marc d'Investigació i Desenvolupament de la UE. El Programa Conjunt de AAL és executat per l'Associació AAL juntament amb els programes nacionals de la AAL Estats Associats. D'aquesta manera, el Programa Conjunt de AAL té un ampli suport polític a Europa.

CONTACTES VDI/VDE Innovation + Technik GmbH Michael Huch Steinplatz 1 D-10623 - Berlin Fax: 49-30-310 078 193 huch@vdivde-it.de

Diputació de Barcelona Direcció de Relacions Internacionals Oficina de Cooperació Europea Còrsega, 273-279 08008 - Barcelona Fax: 934022473 o.cooperacioeuropea@diba.cat

3/3

http://www.gaue.info/societat-de-la-informacio/65-societat-de-la-informacio/175-vida-quotidiana-assi  

http://www.gaue.info/societat-de-la-informacio/65-societat-de-la-informacio/175-vida-quotidiana-assistida-per-lentorn.pdf