Page 1

Programa temàtic invertir en persones

Programa temàtic per al desenvolupament humà i social (2007-2013)

CONVOCATÒRIES Invertir en les persones. Educació, coneixements i capacitats. Cap a sistemes d'ensenyament i formació tècnica i professional basats en la demanda. Convocatòria de propostes oberta 2008. Referència: EuropeAid/127877/C/ACT/Multi - Data límit: 10/06/2009   [W3 EuropeAid/127877/C/ACT/Multi, 12/03/2009]   Invertir en les persones. Foment de la cohesió social, ocupació i treball digne. Millora dels sistemes d'informació sobre el mercat de treball. Convocatòria de propostes obertes 2008. Referència: EuropeAid/127876/C/ACT/Multi - Data límit: 04/06/2009   [W3 EuropeAid/127876/C/ACT/Multi, 06/03/2009] Invertir en la ciutadania. Accés a la cultura local, protecció i promoció de la diversitat cultural. Convocatòria de propostes restringida 2008. Referència: EuropeAid/127875/C/ACT/Multi Data límit: 09/04/2009   [W3 EuropeAid/127875/C/ACT/Multi, 23/02/2009]

A LA XARXA Web del Programa: http://ec.europa.eu/development/policies/9interventionareas/humandev_en.cfm

BASES JURÍDIQUES Invertir en les persones. Comunicació relativa al programa temàtic per al desenvolupament humà i social i les perspectives financeres per a 2007-2013 - [COM(2006) 18 final, 25/01/2006]

FINANÇAMENT 1.060.000 euros OBJECTIUS En el marc de l'acció exterior, concretament de la política de desenvolupament, el programa temàtic Invertir en les persones s'orientarà cap a temes centrals com són la salut per a tothom, l'adquisició de coneixements i competències, la cultura, l'ocupació i la cohesió social, la igualtat

1/4


Programa temàtic invertir en persones

entre homes i dones, els nens i els joves. Reflectirà les polítiques internes de la UE i contribuirà a la coherència de les polítiques exteriors de la mateixa. INFORMACIÓ GENERAL El programa constituïx, essencialment, un instrument de la política de desenvolupament. Els programes temàtics desenvolupats sota l'empara jurídica de l'Instrument de Finançament de la Cooperació al Desenvolupament (2007-2013) estaran subordinats als programes geogràfics i tractaran un tema o un àmbit específic que afecti a un conjunt de països socis no determinats per criteris geogràfics, o cobriran activitats de cooperació dirigides a diferents regions o grups de països socis, o una actuació internacional sense base geogràfica específica: - Invertir en les persones (1.060 milions d'euros) - Medi ambient i gestió sostenible dels recursos naturals (804 milions d'euros) - Agents no estatals i autoritats locals en el desenvolupament (1.639 milions d'euros) - Seguretat alimentària (1.709 milions d'euros) - Migració i asil (384 milions d'euros) - Països ACP signataris del Protocol del Sucre 1.244 milions d'euros) El programa servirà de suport a la nova estructura d'ajuda exterior, facilitant amb això a la UE els mitjans per actuar en alguns àmbits essencials. Proporcionarà, en particular, un marc temàtic propici per compartir coneixements tècnics, bones pràctiques i experiències, de cara al seguiment, la recollida i l'anàlisi de dades, els enfocaments innovadors i els projectes pilot en els àmbits que afecten directament als mitjans de subsistència de les poblacions en tot el món. Gràcies al programa, la UE podrà fer-se escoltar millor a nivell internacional i també seguir ocupant un paper visible i creïble en les organitzacions i associacions internacionals en aquestes matèries. El programa s'articula entorn de sis temes essencials per al desenvolupament humà i social: salut, coneixements i competències, cultura, cohesió social i ocupació, igualtat entre homes i dones, joves i nens. El programa temàtic s'orienta cap a sis àmbits d'intervenció diferents: sanitat, coneixements i competències, cultura, ocupació i cohesió social, igualtat de sexes, joves i infància. 1. Accés general a l'atenció sanitària. - Posar els béns públics mundials al servei de la lluita contra les malalties i de la prevenció; - donar suport mesures sanitàries innovadores; - millorar el marc reglamentari; - sensibilitzar i formar encara més als poders polítics i al públic; - reforçar els mitjans tècnics. 2. Coneixements i competències per a tots. - Sostenir als països de renda baixa per al desenvolupament de polítiques sòlides d'ensenyament i educació; - afavorir l'aprenentatge mutu a través d'intercanvis internacionals d'experiències i bones pràctiques;

2/4


Programa temàtic invertir en persones

- fomentar la cooperació universitària transnacional així com la mobilitat dels i les estudiants i els i les investigadors/-res a nivell internacional; - desenvolupar un marc ampliat de control i avaluació de dades; - actuar en favor de l'escolarització dels infants marginats i vulnerables. 3. Cultura. - Una aproximació en peus d'igualtat de pobles i cultures, garantint al mateix temps la diversitat; - una cooperació internacional reforçada per a explotar plenament el seu potencial econòmic. 4. Cohesió social i ocupació. - promoció del programa un treball decent per a tothom per mitjà d'iniciatives generals i plurinacionals; - suport a accions que afavoreixin la millora de les condicions laborals així com l'adaptació a la liberalització del comerç; - prioritat a la dimensió social de la universalització i a l'experiència de la UE. 5. Igualtat entre homes i dones. - Sostenint diferents programes que contribueixin a assolir els objectius de la declaració de Pequín; donant suport els esforços desplegats per les organitzacions socials; - contribuint a integrar la perspectiva de gènere en l'àmbit estadístic. 6. Invertir en joves i nens. - Cridant l'atenció dels països i ajudant-los a respondre a les qüestions relatives als infants i el jovent en l'acció exterior; - donant suport iniciatives regionals, interregionals i mundials en àmbits clau com la lluita contra totes les formes de treball de menors, la tracta d'éssers humans i la violència sexual; - prestant el seu suport a la xarxa d'ocupació per a joves; - donant suport als esforços d'ajuda a joves i infants en situacions i regions on la cooperació bilateral és limitada; - fomentant el seguiment de dades, el desenvolupament de polítiques, l'intercanvi d'informació, les campanyes de sensibilització i iniciatives innovadores en tots els àmbits que afecten als joves i infants. PROCEDIMENT La Comissió, seguint els procediments de comitologia, adoptarà documents estratègics temàtics (documents de programació) per un període de quatre anys (2007-2010) i, posteriorment, de tres anys (2011-2013). Sobre la base d'aquesta programació plurianual, la Comissió elaborarà programes d'acció anuals en els quals es fixaran les accions prioritàries que sufragar, els objectius específics, els resultats previstos i imports indicatius. El programa s'aplicarà d'acord amb la reforma de 2000 de la gestió de l'ajuda exterior que preveu, en particular, la desconcentració de les responsabilitats de gestió cap a les delegacions, quan escaigui. Pel que es refereix a l'examen intermedi, s'efectuarà una avaluació exterior de les operacions durant el primer període de tres anys (2007-2009) com contribució

3/4


Programa temàtic invertir en persones

als preparatius del segon document estratègic temàtic (2011-2013). Els informes es remetran als Estats membres i al Parlament Europeu per a recaptar comentaris.

CONTACTES European Commision EuropeAid Co-operation Office, Unit EuropeAid A/5 Office: J-54 01/230 Avenue de Bourget, 3 B-1040 - Brussel·les Fax: 32 22 998 453 europeaid-enpi-south-tenders@ec.europa.eu

Diputació de Barcelona Direcció de Relacions Internacionals Oficina de Cooperació Europea Còrsega, 273-279 08008 - Barcelona Tel.: 934022077 Fax: 934022473 o.cooperacioeuropea@diba.cat

4/4

http://www.gaue.info/relacions-exteriors/72-cooperacio-descentralitzada/173-programa-tematic-inverti  

http://www.gaue.info/relacions-exteriors/72-cooperacio-descentralitzada/173-programa-tematic-invertir-en-persones.pdf