Page 1

Al-Invest IV

Ajuda financera i tècnica i a la cooperació econòmica amb els països en vies de desenvolupament d'Amèrica Llatina (2007-2013)

CONVOCATÒRIES Anunci de convocatòria de propostes EuropeAid/127035/C/ACT/RAL. Línia pressupostà ria 19.09.01. - Data límit: 25/07/2008  [EuropeAid/127035, 15/05/2008]  

A LA XARXA Web del Programa: http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/regional-cooperation/al-invest/index_es.ht m BASES JUR�DIQUES Reglament 1905/2006 de 18 de disembre de 2006, pel qual s'estableix un Instrument de Finançament de la Cooperació al Desenvolupament [DOUE L 378/41, 27/12/2006]

FINANÇAMENT 40.000.000 ₏. OBJECTIUS Donar suport els processos de consolidació i internacionalització de les pymes llatinoamericanes perquè s'afirmin com a motor de desenvolupament local aprofitant les oportunitats ofertes per la globalització, la integració regional i els acords de lliure comerç que es concloguin amb la Unió Europea. INFORMACIÓ GENERAL AL-Invest Ês un programa de cooperació econòmica l'objectiu del qual Ês donar suport la internacionalització de les petites i mitjanes empreses (PYME) d'Amèrica Llatina, en col¡laboració amb els seus socis europeus, amb la finalitat de contribuir a la cohesió social de la regió. Mitjançant la implementació de projectes per organitzacions que promocionin el desenvolupament del sector privat (p.i. cambres de comerç, associacions d'indústria, agències de promoció d'exportacions, etc.), el programa AL-Invest facilita el procÊs d'internacionalització de la PYMES procedents de la UE i AL

1/3


Al-Invest IV

El programa AL-Invest va començar amb una fase pilot de 2 anys en 1994. L'èxit del mateix, donà lloc a l'aprovació de les següents etapes, com s'indica a continuació:

- AL-Invest Fase I – 1995-1999. - AL-Invest Fase II – 1999-2004. - AL-Invest Fase III – 2004-2007. El programa ha evolucionat notablement al llarg dels anys: el nombre d'operadors (organitzacions afiliades a la xarxa AL-Invest que promocionin el desenvolupament del sector privat) ha crescut marcadament. A més, s'ha vist un procés de consolidació de la xarxa així com un pas important respecte a l'apropiació del programa pels operadors. Originàriament, el programa AL-Invest finançava principalment « rondes de negocis ». En les últimes fases no obstant això, s'ha ampliat considerablement la gamma d'activitats: en la Fase III, es van incloure accions de suport institucional als operadors de la xarxa, formació i serveis d'assistència tècnica a les PYMES, que apunten a brindar un suport integral a les mateixes. Des del seu inici, més de 1.000 projectes han estat implementats en més de 25 sectors comercials; agro-indústria, medi ambient i telecomunicaciones constitueixen els sectors més recolzats en el marc del Programa AL-Invest. Més de 87.000 PYMES han participat en activitats del-Invest. Des de l'inici del programa, la CE ha compromès un total de 144 milions d'euros, el que ha generat més de 500 milions d'euros de negocis i inversions intraregionales. PROCEDIMENT La quarta fase del programa AL-INVEST pretén donar suport processos de consolidació i internacionalització de les pymes dels països d'Amèrica Llatina incidint sobre les polítiques de suport a les pymes promogudes pels organismes/entitats/autoritats públiques i privades, locals, nacionals o internacionals que les representin i les donin suport. En aquesta nova fase AL-INVEST permet combinar de manera flexible instruments i activitats, estructurar l'acció a partir d'una anàlisi atenta de les necessitats de les pymes i dels seus territoris de referència; promoure, pel que fa a polítiques i instruments de suport a les pimes, processos d'aprenentatge recíproc entre entitats/organismes d'Amèrica Llatina i de la Unió Europea la vocació institucional de la qual sigui donar suport a les pimes. Aquests processos seran induïts gràcies a:

- l'obligació de presentar sol·licituds de subvenció que cobreixin el territori de diferents països (el que pot permetre una discussió fructífera sobre les diferents polítiques de suport a les pimes); - la creació de xarxes a nivell regional entre entitats o organismes de suport a les pimes; - la construcció de relacions amb organismes europeus de suport a les pimes.

2/3


Al-Invest IV

El programa s'executarà a través de tres subvencions atorgades a conjunts d'entitats pertanyents a tres grups distints de països d'Amèrica llatina, als quals podran associar-se entitats dels països de la Unió Europea. La Comissió confiarà activitats horitzontals d'acompanyament del programa, estudi, formació i animació. Les subvencions seran atorgades sobre la base dels següents criteris de distribució: 1. Argentina, Brasil, Uruguai, Paraguai, Veneçuela i Xile: fins a 15 Milions d'EUROS per a una única proposta que cobreixi el territori dels països que formin part de MERCOSUR i de Xile. 2. Mèxic, Panamà, Cuba i països del SIECA (Sistema d'Integració Econòmica Centreamericana: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Hondures, Nicaragua): fins a 14 Milions d'EUROS per a una única proposta que cobreixi el territori dels països que formen part del SIECA així com els territoris de Mèxic, Panamà i Cuba. 3. Comunitat Andina (Bolívia, Colòmbia, Equador, Perú): fins a 11 Milions d'EUROS per a una única proposta que cobreixi el territori dels països que formen part de la Comunitat Andina. Qui pot participar en AL-INVEST? Organitzacions que representin i promocionin el desenvolupament del sector privat com per exemple, cambres de comerç, associacions d'indústria, agències de promoció d'exportacions, etc. Les organitzacions que tinguin interès a participar en la nova fase del programa AL-Invest podran trobar major informació en la Convocatòria de Propostes que s'indica més amunt.

CONTACTES Comissió Europea EuropeAid Oficina de Cooperació Vittorio Tonutti Unitat B/2. J-54 4/38 B-1049 - Brussel·les Tel.: 32-2-299 80 10 Europeaid-AL-INVEST@ec.europa.eu Diputació de Barcelona Direcció de Relacions Internacionals Oficina de Cooperació Europea Còrsega, 273-279 08008 - Barcelona Tel.: 934022077 Fax: 934022473 o.cooperacioeuropea@diba.cat

3/3

http://www.gaue.info/relacions-exteriors/59-programes-america-llatina/163-al-invest-iv  
http://www.gaue.info/relacions-exteriors/59-programes-america-llatina/163-al-invest-iv  

http://www.gaue.info/relacions-exteriors/59-programes-america-llatina/163-al-invest-iv.pdf

Advertisement