Page 1

Programa PROGRESS

Programa comunitari per a l'ocupació i la solidaritat social (2007-2013)

CONVOCATÒRIES Convocatòria de propostes VP/2009/003. Informació, consulta i participació dels representants de les empreses - Data límit: 07/09/2009  [W3 DG Ocupació i Assumptes Socials, 06/04/2009]   Convocatòria de propostes VP/2009/010. Restructuració, condicions laborals i participació financera - Data límit: 01/09/2009  [W3 DG Ocupació i Assumptes Socials, 06/04/2009]   Convocatòria de propostes VP/2009/001. Relacions laborals i diàleg social - Data límit: 01/09/2009   [W3 DG Ocupació i Assumptes Socials, 26/01/2009] Anunci de convocatòria de propostes VP/2008/17. Reestructuració benestar en el treball i participació financera - Data límit: 01/11/2008   [W3 DG Ocupació i Assumptes Socials, 22/05/2008]  Anunci de convocatòria de propostes VP/2008/14. Projectes innovadors en l'àmbit de la mobilitat dels treballadors en la Unió Europea - Data límit: 24/06/2008  [W3 DG Ocupació i Assumptes Socials, 22/05/2008] Anunci de convocatòria de propostes VP/2008/10. Projectes en l'àmbit del Foment de l'Ocupació Local - Data límit: 14/07/2008  [W3 DG Ocupació i Assumptes Socials, 22/05/2008] Anunci de convocatòria de propostes VP/2008/09. Activitats de seguiment i difusió del programa d'aprenentatge mutu de l'Estratègia Europea d'Ocupació - Data límit: 18/07/2008  [W 3 DG Ocupació i Assumptes Socials, 22/05/2008] Anunci de convocatòria de propostes VP/2008/08. Projectes que contribueixin a l'engegament de principis comuns sobre flexiseguretat en el marc dels programes de reforma nacionals - Dat a límit: 14/08/2008  [W3 DG Ocupació i Assumptes Socials, 22/05/2008]   Anunci de convocatòria de propostes VP/2008/007. Projectes relacionats amb la responsabilitat social corporativa (W3 DG Ocupació i Assumptes Socials, 20/05/2008 - Data límit: 01/09/2008  [W3 DG Ocupació i Assumptes Socials, 20/05/2008]     

A LA XARXA Web del Programa: http://ec.europa.eu/social BASES JURÍDIQUES Decisió 1672/2006/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 24 d'octubre de 2006, per la qual s'estableix un programa comunitari per a l'ocupació i la solidaritat social. Progress - [ DOUE L 315/01, 15/11/2006]

1/4


Programa PROGRESS

FINANÇAMENT 657.590.000 euros OBJECTIUS Millorar el coneixement i la comprensió de la situació imperant en els Estats membres mitjançant anàlisis, avaluacions i un estret seguiment de les polítiques; donar suport al desenvolupament de mètodes i instruments estadístics i indicadors comuns; donar suport i controlar l'aplicació de la legislació comunitària i els objectius polítics de la Comunitat en els Estats membres, i avaluar la seva eficàcia i incidència; fomentar la creació de xarxes, l'aprenentatge mutu, la determinació i la difusió de bones pràctiques i d'enfocaments innovadors a escala europea; sensibilitzar a les parts interessades i al públic en general sobre les polítiques i els objectius de la Comunitat Europea perseguits en cadascuna de les cinc seccions; millorar la capacitat de les principals xarxes a escala europea per fomentar, donar suport i continuar desenvolupant les polítiques i els objectius de la Comunitat, quan escaigui. INFORMACIÓ GENERAL El programa Progress es va aprovar per al període 2007-2013 com programa únic que substitueix al programa de lluita contra la discriminació, a l'estratègia comunitària d'igualtat entre homes i dones, al programa de lluita contra l'exclusió social, a les mesures comunitàries d'estímul d'ocupació i al programa per a la promoció de les organitzacions que treballin a escala europea en l'àmbit de la igualtat entre homes i dones. Estructura del programa El programa es dividirà en les cinc seccions següents: 1) Ocupació (23 % del pressupost total). 2) Protecció i inclusió social (30 %). 3) Condicions de treball (10 %). 4) No discriminació i diversitat (23 %). 5) Igualtat de gènere (12 %). Tipus d'accions a) Activitats d'anàlisis: 1) recollida, tractament i difusió de dades i estadístiques, 2) desenvolupament i difusió de metodologies i, si escau, d'indicadors o paràmetres de referència comunes, 3) realització d'estudis, anàlisis i enquestes, i difusió dels resultats, 4) realització de valoracions i avaluacions d'impacte i difusió dels resultats, 5) elaboració i publicació de guies, informes i materials d'informació i formació via Internet o altres mitjans; b) Activitats d'aprenentatge mutu, sensibilització i difusió: 1) identificació i intercanvi de bones pràctiques, enfocaments i experiències innovadors, i organització de revisions per homòlegs i de l'aprenentatge mutu a través de reunions, tallers o seminaris a escala europea, transnacional o nacional, 2) organització de conferències/seminaris de la Presidència,

2/4


Programa PROGRESS

3) organització de conferències o seminaris per donar suport a l'elaboració i aplicació de la legislació i els objectius de les polítiques de la Comunitat, 4) organització d'actes i campanyes en els mitjans de comunicació, 5) recollida i publicació de material divulgatiu sobre el programa i els seus resultats; c) Suport als principals agents: 1) suport a les despeses de funcionament de les principals xarxes a escala europea, 2) organització de grups de treball de funcionaris nacionals per controlar l'aplicació de la legislació de la Comunitat, 3) finançament de seminaris especialitzats per als i les professionals que treballin en aquest àmbit, funcionaris responsables i altres actors importants, 4) creació de xarxes entre els organismes especialitzats a escala europea, 5) finançament de xarxes d'experts/-es, 6) finançament d'observatoris a escala europea, 7) intercanvis de personal entre administracions nacionals, 8) cooperació amb institucions internacionals. PROCEDIMENT El present programa estarà obert a tots els organismes públics o privats, agents i institucions, en particular als Estats membres, els serveis d'ocupació públics i les seves agències, les autoritats locals i regionals, els organismes especialitzats previstos en la legislació comunitària, els interlocutors socials, les ONG, i en particular les organitzades a escala europea, els centres d'ensenyament superior i els instituts d'investigació, els i les experts/-es en avaluació, els instituts nacionals d'estadística i els mitjans de comunicació. Les accions previstes podran finançar-se mitjançant: a) Contractes de serveis resultants d'una licitació, en aquest cas seran d'aplicació els procediments d'Eurostat para la cooperació amb els instituts nacionals d'estadística. b) Un suport parcial després d'una convocatòria de propostes, en aquest cas el nivell del cofinançament de la Comunitat no podrà superar, per regla general, el 80 % de la despesa total. La Comissió Europea elaborarà un pla de treball anual per a l'execució del programa, que estarà subdividit en diferents seccions. El programa estarà també obert a la participació dels països de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu i dels països en vies d'adhesió i candidats associats a la Unió Europea i els països dels Balcans occidentals inclosos en el procés d'estabilització i associació.

CONTACTES Comissió Europea

3/4


Programa PROGRESS

DG Ocupació, Assumptes Socials Igualtat d'Oportunitats CAD Service J-27 (0/115) Rue de Loi, 200 B-1049 - Brussel.les EMPL-PROGRESS-VP/2006-19@ec.europa.eu Diputació de Barcelona Direcció de Relacions Internacionals Oficina de Cooperació Europea Còrsega, 273-279 08008 - Barcelona Tel.: 934022077 Fax: 934022473 o.cooperacioeuropea@diba.cat

4/4

http://www.gaue.info/politica-social-ocupacio-i-igualtat/53-politica-social-ocupacio-i-igualtat/152-  

http://www.gaue.info/politica-social-ocupacio-i-igualtat/53-politica-social-ocupacio-i-igualtat/152-programa-progress.pdf