Page 1

Programa Comenius

Programa d'acció en l'àmbit de l'aprenentatge permanent (2007-2013)

CONVOCATÒRIES Convocatòria de propostes 2009 DG EAC/31/08 - Data límit: 15/09/2009  [DOUE C 255/07, 08/10/2008]  

A LA XARXA Web del Programa: http://eacea.ec.europa.eu/llp/comenius/comenius_en.htm http://www.oapee.es/oapee/inicio/pap/comenius.html

Projectes aprovats: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/valorisation/databases_en.html http://eacea.ec.europa.eu/llp/projects/public_parts/public_part_2008_en.htm BASES JURÍDIQUES Decisió 1720/2006/CE de 15 de novembre de 2006, per la qual s'estableix un programa d'acció en l'àmbit de l'aprenentatge permanent - [DOUE L 327/45, 24/11/2006]  

INFORMACIÓ GENERAL En el marc del programa d'aprenentatge permanent, el programa Comenius anirà dirigit a: a) alumnes fins al final del segon cicle d'ensenyament secundari; b) escoles, conforme al que disposin els Estats membres; c) professorat i altre personal d'aquestes escoles; d) associacions, organitzacions sense ànim de lucre, ONG i representants de tots els participants en l'educació escolar; i) persones i organismes responsables d'organitzar i impartir educació a nivell local,

1/4


Programa Comenius

regional i nacional; f) organismes i centres d'investigació que treballin sobre aspectes de l'educació permanent; g) centres d'ensenyament superior; h) organismes que prestin serveis d'orientació, assessorament i informació en relació amb qualsevol aspecte de l'aprenentatge permanent. PROCEDIMENT El programa Comenius podrà concedir suport a les següents accions: a) mobilitat de persones, segons el previst en l'article 5 , apartat 1, lletra a); al disposar o donar suport l'organització d'aquesta mobilitat, s'adoptaran les mesures preparatòries necessàries i es vetllarà per que existeixi una supervisió, assessorament i assistència adequats per als joves que es desplacin. Aquesta mobilitat podrà incloure: - intercanvis d'alumnes i personal, - mobilitat cap a centres d'ensenyament per a alumnes i estades de personal docent en escoles o empreses, - participació en cursos de formació per al professorat i altre tipus de personal docent, - visites d'estudi i preparatòries per a activitats de mobilitat, associació, projectes o xarxes, - lectorats per a professorat o futurs professors/-res; b) creació d'associacions, conforme a l'article 5, apartat 1, lletra b), entre: - escoles amb la finalitat de desenvolupar projectes educatius conjunts per a alumnes i professorat («les associacions d'escoles Comenius»), - organitzacions responsables del qualsevol aspecte de l'educació escolar, amb la finalitat de fomentar la cooperació interregional, inclosa la cooperació de regions frontereres («les associacions Comenius- Regi»); c) projectes multilaterals conforme a l'article 5, apartat 1, lletra i), entre els quals poden contar-se projectes amb les següents fins: - elaborar, promoure i difondre les millors pràctiques en matèria d'educació, inclosos els nous mètodes i materials didàctics, - establir sistemes d'informació o orientació especialment adaptats als alumnes, professorat i altre personal als quals es dirigeix el programa Comenius, o intercanviar experiència entorn d'aquests sistemes, - elaborar, promoure i difondre nous cursos o continguts didàctics per a la formació del professorat; d) xarxes multilaterals, conforme a l'article 5, apartat 1, lletra i), entre les quals poden incloure's aquelles tasques encaminades a: - elaborar ofertes educatives en la disciplina o àmbit temàtic corresponent, per propi interès o pel de l'educació en un sentit més ampli, - incorporar i difondre bones pràctiques i innovacions pertinents, - ajudar a donar contingut a projectes i associacions promoguts per tercers,

2/4


Programa Comenius

- promoure la realització d'anàlisi de les necessitats i les seves aplicacions pràctiques dintre de l'educació escolar; - altres iniciatives encaminades a promoure els objectius del programa Comenius, conforme a l'article 5, apartat 1, lletra h) («les mesures d'acompanyament»). Els detalls sobre el funcionament d'aquestes mesures es decidiran conforme al procediment contemplat en l'article 10, apartat 2. Un 80 % com a mínim de les quantitats assignades al programa Comenius es destinarà a donar suport la mobilitat conforme a l'article 18, apartat 1, lletra a), i a les associacions Comenius previstes en l'article 18, apartat 1, lletra b). 

CONTACTES Education, Audiovisual & Culture Executive Agency Lifelong Learning - Erasmus, Jean Monnet Programme Oficce: BOUR 2 Mr. Brian Holmes Avenue du Bourg Tel: 32 22 98 83 71 Fax: 32 22 92 13 26 holmes.brian@ec.europa.eu

Ministerio de Educación, Política Social y Deporte Organismo Autónomo de Pogramas Educativos Europeos (OAPEE) Paseo del Prado, 28, 1ª planta 28014 - Madrid Tel: 915 065 685 Fax: 915 065 689 oapee@oapee.es

Diputació de Barcelona Direcció de Relacions Internacionals Oficina de Cooperació Europea Còrsega, 273-279 08008 - Barcelona

3/4


Programa Comenius

Tel.: 934022077 Fax: 934022473 o.cooperacioeuropea@diba.cat

4/4

http://www.gaue.info/educacio-formacio-i-joventut/45-lifelong-learning/117-programa-comenius  

http://www.gaue.info/educacio-formacio-i-joventut/45-lifelong-learning/117-programa-comenius.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you