Page 1

tf}ΤI-{pEΦΥ'* *οΡΩΠl

E|{ΠΑE&ΞYT[:{Ωl\Ι Π"E. " tγΛ/\ΦΓΦΣ 2* Γ,,Α(DΕ.};;#*1TJ, ΗΣ -

J{*

ffi

Koρωτri 241912012

41

Πρos : Δ/vτρlα εκτr. ΠE Av. Aττ., Σ1oλlκo0E oυμβo0λoυE, ΔoE, oυλλ6γoυs ΠE, τα μiλη ΘEMA : Γlα τη λεlτouργiα τα)v o1oλεiωv με κεvd εκτrαlδευτlκιilv Kα! τηv τrαραβiαoη τoU ιυραρ[ou To ΔΣ τoυ oυλλoγoυ δlαπioτωσε oτl τo 1o ΔΣ Kερατ6αE λεlτo0ργηoε ατ16 τηv τrριi-lτη μερα με τrληρεE τrρoγραμμα - 7ωρo τταρd τo γεγov6g oτl oυvε1iζεl vα 61εl μ6vo μiα γυμvαoτρlα(!) με απoτ6λεoμα ol δαoκαλol vα καvoυv 10αδεE ετrlτrλiov ιilρεζ απo τo δIδακτlκ6 τouE ιυρdρlo!!! (oρloμfvol μf1ρl 11ιilρε5 τηv εβδoμdδα!!!). o δ/vτηg επlκαλ6oτηκε εvτoλ( τηg δ/vτρlαE εκπαiδευσηζ στηV αρΧη τηg 1ρovlαζ στηv εvημ6ρωoη δ/vτιilv! υ επtonuαivεl H λεlτoυργiα τoυ oxoλεΙoυ, oε πληρη αvαπτυξη τoU πρoγραμματog Xωρiζ vα €1εl oλoυg τoυg εκπαlδευτrκo0g oτρ6φεταl εvαvτlα oτα oυμφ6ρovΤα τooo τωv μαΘητιitv ooo καl τωv εκπαlδευτlκΦv. Πfρα απo τo γεγovog 6τl δεv πρoo'φfρεr καμiα oυoιαoτlκη παrδαγωγrκη λεlτoυργΙα oτα παrδld Kαl μεταΤρ6πεt τo oxoλεio oε φ0λαξη Kαt στηV πρωrvη τoυ λεlτoυργiα, καταoτρατηγε[ τo KατoΧUρωμ€vo δrδακτlκo ωραρlo TωV εκπαlδεuτlκιirv καl αvoiγεl τo δρoμo γlα τηV o1εδιαζoμεvη α0ξηoη τou ωραρioυ' To μovo πoυ πετυxα[vεt εivαl vα o'υγκαλ0πτεl απo oτηv κoIvωviα τηv πραγματlKη εικ6vα τωv oxoλε[ωv και τα κεvα αε εκπαtδευτικo0g με απoτfλεσμα vα ελαττιi.lvεταt Tα η πiεoη vα καλuφΘoOv dμεoα τα κεvd''Ετol δlευκoλυvεταl η απαραδεκτη λεlτoυργiα γΙα παιδlα Xωρiζ καvfvα oUσlαστtK6 εκτταlδευτlκ6 fργo Kαι η παραταoη τηs αvεργiαE τωv v6ιυv ouvαδ6λφωV πoU θα 6πρεπε vα ε1oυv πρooληφΘεiγια vα καλυφΘoOv τα κεvα καl oλα αυτα oτηv πλατη τωV εKπαlδεuτικΦv πoυ δoυλεOoυv με εξovτωτlκoι15 ρυΘμoι35. Επioηg καΘε τ6τolα <λ0oη> γlα τη λεlτoυργiα τoυ oxoλεioυ πoυ εμφαviζεται ωζ (πρooωρlvη> μπoρεi vα απoδεt1τεi μovιμη Kαl Vα απoτρ6ψει πρooληψεtg ειδlκoτητωv' Mε βαoη τα παραπαvω καλo0με Tη δ/vτρlα εκτrαiδευσηs Vα δlευκρlv[oεl - εVημερΦoεl υπηρεolακα 6λoυg τoυg δ/vτfE oτt δε ζητηoε πoτd υπoxρεωτlκ69 υπερωρiεg καl oτl τo τrρ6γραμμα ττoU εφαρμoζεταl δεv μπoρεi vα υτrερβαivεl τo UTToXρεωτlκo δlδακτlκ6 ωραρlo τωv σUvαδ6λφωv τroυ εivαl τoττoΘετημfvol oτo o1oλεio, 6πω9 εiπε oτα ΔΣ τωv ouλλoγωv oτηv παρασταση δlαμαρτυρiαg oτιq '11l9' Δεv μπoρεivα εμφαviζεατι 6τι λεεr αλλα στoUζ δ/vτ6g καl dλλα oτo o0λλoγo καl 6μμεoα η αμεoα vα επιβαλεr η vα αv6xεταl αυτη τηv απαραδεκτη απo καΘε dπoψη λεrτoυργiα τoυ o1oλεioυ. Δεv μπoρεivα καvεl oτl δεv ξfρεl τ[πoτα Kαl Vα επlρρiπτεl τtg ευθΟvεg στoUζ δ/vτ6q ol oπoiol δεv κατdλαβαv τt εiπε! Toυg o1oλlκo0E oυμβoυλoυg vα παρoυv Θ6oη oτl δεv oυμφωvo0v με αυτη τηv απαραδεκτη καl απo παrδαγωγlκη απoψη λεlτoυργiα τoυ o1oλεioυ. Τo δ/vτη τoυ o;1oλεioυ vα oταματηoεl αμ6oω9 αυτη τηv απαρdδεκτη λεlτoυργiα καl Vα μηV γivεταt τo oργαvo γlα τηV KαταστραTηγηoη τωv δtκαlωματωv τωv oυvαδιiλφωv. Nα μηv επlκαλεiταl dγvotα η dvωΘεv εvτoλ6g oταv γvωρiζεl πoλ0 καλα τo voμlκo πλαioιo, αλλωoτε o σUγKεKρIμ6vog ε1εl δtατελ6oει καl πρoεδρoζ τoU oυλλoγoυ μαg. Eπioηζ Vα oταματηoεl vα αvαπαραγεt παvτελΦg αvεδαφlκo06 loxuρloμo0g 6τr Θα πληρωΘo0v αuτfg ol Φρεg ωg :


Uπερωρiεζ KαΘΦζ ol δαπαVεζ γ|α UπερωρΙεζ εiVαΙ ol πρΦTεζ πoU περlKoπηκαv Kαl τα δtκαloλoγητlκα καt λ6γω KαΙ ToU xαρακτηρα τωV UπερωρtΦv, δε θα εγκρlΘoOv. ToυE εκπαlδευτlκo0E τoυ o1oλεioυ vα μηv απoδ€Xovταl παθητIκα TηV παραβiαoη τωv KατoXUρωμ6vωv εργαolακΦv δtκαlωμαTωV Kαl τηv to10oυoα voμoΘεo[α και oτηv πραξη τηv α0ξηoη τoU ωραρfoυ τroυ μαs ετolμαζoυv, εΘελovτlκα. MπoρoΟv vα σUYKαλfooυv o0λλoγo δlδαoκ6vτωv KαΙ vα καΘoρiσouv ακoμα καl κατd πλεtoψηφiα τη λεlτoυργiα τou oxoλεioυ καl τoU πρoγραμματog. Nα ζητηooυv εγγρdφωs τηv αυΘαiρετη αvdΘεoη τoU αrραρioυ τoυg ιi-loτε Vα απoτUπΦvεταt o υπε0Θuvoζ για τηV παραvoμη εvτoλη αλλα καl vα δηλΦooυv oταoη εργαoiαs σTlζ παραπαvω απ6 τo δlδακτlκ6 τoug ωραρlo Φρεg καΘΦg υπαρxεl παγlα πρoκηρυξη oταoηζ εργαoiαq γlα τιc uπερωρiεq, απ6 τn ΔoE καl vα μηv αvαλαμβαvoυv ταξη μετd τηv εξdvτληoη τoυ δlδακτlκo0 τoug ωραρioυ. Αv τo πρoβλημα σUVεXlστεivα απευθυvΘo0v oτo o0λλoγo.

Kαλoυμε oλoυE τous σUvαδfλφoug, γlα αλλη μlα φoρα vα τηρoΟv απαρθγκλlτα τo πλαiolo εργαolακΦv δlκαιωματωV τoU ouλλoγoυ Kαl τηζ ΔoE. H υπεριioπlση τωv δlκαlιυματιυv μαE εivαl υπ6Θεoη 6λωv μαE. Για τo ΔΣ

o πρ6εδρoE

KΦoταg ToυλγαρiδηE

Παραβίαση ωραρίου στο 1ο ΔΣ Κερατέας  

Ανακοίν. Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Σωτηρίου

Παραβίαση ωραρίου στο 1ο ΔΣ Κερατέας  

Ανακοίν. Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Σωτηρίου