Page 1

FEDERACIÓ CATALANA D'AIRSOFT ANNEXES AL REGLAMENT DE RÈGIM INTERN ACTUALITZACIÓ: NOVEMBRE 2009


Annex 4.1.

NORMATIVA DE JOC DE LA FEDERACIÓ CATALANA D'AIRSOFT VERSIÓ ACTUALITZADA NOVEMBRE 2009


NORMATIVA DE JOC DE LA FEDERACIÓ CATALANA D'AIRSOFT ÍNDEX VERSIÓ I AVÍS LEGAL INTRODUCCIÓ Definició de l'Airsoft, antecedents i objectius de la Normativa. Punts de la Normativa de Joc de la Federació Catalana d'airsoft: 1. REQUISITS PER PARTICIPAR EN PARTIDES JUGADES A SOTA LA NORMATIVA DE JOC DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’AIRSOFT. 2. MESURES PERSONALS DE SEGURETAT. 3. DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA. 4. LÍMITS DE VELOCITAT (POTÈNCIA) I DISTÀNCIES MÍNIMES DE SEGURETAT 4.1. Límits de velocitat i distàncies mínimes de seguretat per a marcadores que facin servir boles de 6 mm. 4.2. Límits de velocitat i distàncies mínimes de seguretat per a marcadores que facin servir boles de 8 mm. 5. NORMES DE CONDUCTA 5.1. 5.2. 5.3. 5.4.

Normes de Conducta fora del camp de joc. Normes de Conducta en el camp de joc. Joc Net i Ètica Esportiva. Interrupcions del Joc.

6. RESTRICCIONS 7. CAMPS DE JOC 7.1. Requisits que han de complir els Camps de Joc. 7.2. Certificació de Camps de Joc. 8. REQUISITS QUE HAN DE COMPLIR ELS ORGANITZADORS DE PARTIDES REGIDES PER AQUESTA NORMATIVA N DE JOC ANNEXOS A LA NORMATIVA DE JOC DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’AIRSOFT: ANNEX I - NORMES BÀSIQUES DE JOC EN UNA PARTIDA D'AIRSOFT. ANNEX II - TIPUS DE PARTIDES. ANNEX III – TARGETA DE TRANSPORT DE MARCADORES D'AIRSOFT. ANNEX IV - REQUISITS A COMPLIR PER LES MARCADORES PER SER CONSIDERADES COM "MARCADORA DE SUPORT" O "MARCADORA DE FRANCTIRADOR". ANNEX V - ESTUDI DE RESISTÈNCIA D’ULLERES DE SEGURETAT, SEGONS ELS ESTÀNDARDS EUROPEUS I NORD-AMERICANS.


VERSIÓ I AVÍS LEGAL

Normativa de Joc de la Federació Catalana d'Airsoft, actualitzada al novembre de 2009 per tal d'ajustar el seu contingut a les indicacions rebudes dels òrgans competents de l'Administració Pública. La publicació d'aquesta versió comporta la derogació de totes les versions anteriors publicades de la Normativa de Joc de la Federació Catalana d'Airsoft, així com la derogació de l'antiga Normativa Airsoft Barcelona, no actualitzada des de la dissolució de la Mesa de la Normativa d'Airsoft Barcelona en el moment de constituir-se la Federació Catalana d'Airsoft, i per tant incompatible amb la legislació vigent. L'ús d'aquesta Normativa de Joc és obligatori per a totes les associacions membre de la Federació Catalana d'Airsoft i, com a membres de la Federació tenen dret a fer ús d'aquesta normativa en l'organització d'activitats d'Airsoft, i del seu nom i del nom i els logotips de la Federació Catalana d'Airsoft en la publicitat d'aquestes. L'ús de la Normativa de Joc de la Federació Catalana d'Airsoft en les condicions anteriors només serà permesa a associacions i grups aliens a la FCA prèvia autorització d'aquesta última, i sempre i quan de l'ús de la Normativa i dels noms i logotips de la FCA no derivi afany de lucre. La Federació Catalana d'Airsoft prohibeix expressament l'ús de la seva Normativa de Joc i del seu nom, les seves sigles i els seus logotips a particulars, empreses o associacions que gestionin activitats amb afany de lucre. En aquests casos només es permetrà l'ús de la Normativa de Joc de la Federació Catalana d'Airsoft, i dels noms i logotips de la Federació, prèvia signatura d'un conveni de col·laboració.


INTRODUCCIÓ L'Airsoft és un joc d'estratègia i simulació. És una activitat lúdica i esportiva d'àmbit competitiu o simplement recreatiu. Per practicar-ho els jugadors utilitzen marcadores d'Airsoft que llancen boles fabricades amb materials biodegradables i compostables, basats en el midó provinent de cereals o en la fècula no alimentaria, a menys de 3 Joules de potència. La seva pràctica no implica cap vinculació política, religiosa, excloent o il·lícita. La Normativa de Joc de la Federació Catalana d'Airsoft neix de l'antiga Normativa Airsoft Barcelona, conjunt de regles creada amb l'objectiu d'aconseguir un joc més regulat i segur, i acceptat com a normativa de joc per bona part dels grups i associacions d'Airsoft de Catalunya. La Normativa Airsoft Barcelona va rebre el seu nom del portal d'Internet Airsoft Barcelona, www.airsoftbarcelona.com, ja que va ser en aquest portal on és va crear en un primer moment i d'on va néixer el que ara és la Federació Catalana d'Airsoft. La Normativa de Joc de la Federació Catalana d'Airsoft és d'obligat compliment per a totes les associacions membre de la Federació, però està oberta a què puguin fer-la servir com a normativa de joc tants grups com ho vulguin fer de forma voluntària. Els grups que voluntàriament l'acceptin com a normativa de joc també estaran obligats al compliment íntegre de la Normativa de Joc de la Federació Catalana. La Federació Catalana d'Airsoft és reserva el dret d'actuar legalment contra els grups, associacions que no formant part de la federació i havent acceptat com seva aquesta normativa de joc, l'incompleixin sistemàticament i facin ús del nom de la Federació o de la seva Normativa de Joc com a reclam publicitari o duguin a terme accions que puguin perjudicar la imatge de la Federació i de la seva Normativa de Joc. La Federació Catalana d'Airsoft és reserva el dret d'actuar legalment contra qualsevol persona física o jurídica que faci servir sense autorització o falsifiqui qualsevol document acreditatiu propi de la Federació. (Carnets de jugador federat, etiquetes identificatives per al transport de marcadores d'Airsoft, certificats, etc....) Els punts recollits a la Normativa Airsoft Barcelona van estar redactats pels representants dels grups presents en les reunions que, al llarg del temps, és van dur a terme. Tots aquests punts van estar aprovats a través de votacions pel sistema de majoria simple en aquestes reunions o mitjançant el fòrum de representants. A la Normativa de Joc de la Federació Catalana d'Airsoft s'ha conservat aquest esperit, modificant només els punts que poguessin entrar en conflicte amb els Estatuts o RRI de la Federació en l'adaptació d'aquests a la llei vigent. El respecte i l'honradesa entre jugadors és la primera norma i la més important que aquest joc és desenvolupi amb normalitat i tots puguem gaudir d'ell, de la mateixa manera, el respecte a les decisions preses per majoria en les assemblees o al Fòrum de Representants és indispensable per al correcte funcionament de la Federació i dels seus òrgans de representació. L'Airsoft, per la seva naturalesa de joc de simulació, pot fàcilment crear una imatge equivocada en la societat i les autoritats, que poden considerar la nostra activitat com a violenta i perillosa. És responsabilitat dels practicants d'Airsoft a través del nostre comportament i de la nostra capacitat per a auto regular la nostra activitat el canviar aquesta imatge equivocada.


1. REQUISITS PER PARTICIPAR EN PARTIDES JUGADES SOTA LA NORMATIVA DE JOC DE LA FEDERACIÓ CATALANA D'AIRSOFT Els jugadors d'Airsoft hauran de complir els següents requisits per participar en les partides jugades sota la present Normativa, l'incompliment d'algun dels requisits suposarà l'expulsió immediata de la partida: - Ser major d'edat. - Complir la Normativa en la seva totalitat. 2. MESURES PERSONALS DE SEGURETAT Amb l'objectiu de practicar l'Airsoft d'una forma segura, és obligatori complir les següents mesures personals de seguretat: És obligatori l'ús d'ulleres de protecció que compleixin un d’aquests dos estàndards de protecció: - Norma Europea EPI-89/686/CEE (EN166). Dins d’aquesta especificació, han de ser del tipus A o B (han de dur gravat EN166-A o EN166-B a la lent i a la muntura) (Veure Annex V). - Estàndard americà ANSI Z87.1. Dins d’aquesta especificació, han de ser del tipus Z87+ (han de dur gravat Z87+)(Veure Annex V). NO SÓN APTES PER A LA PRÀCTICA DE L'AIRSOFT LES ULLERES “DE PATILLA”. A més de complir aquests estàndards, han d’impedir el pas de boles cap als ulls des de qualsevol angle.a Les ulleres han d'ajustar-se correctament i no s'han de moure, fins i tot si el jugador corre o fa moviments bruscos. Es prega posar màxima atenció durant l'intercanvi de lents i seguir les instruccions del fabricant en realitzar aquesta operació. Després de l'intercanvi, s'ha de comprovar que la lent hagi quedat ben subjecta a la muntura, per evitar accidents. Les ulleres s'hauran d'emportar posades a tota hora, llevat d'en les zones de seguretat habilitades. S'evitarà portar elements que puguin resultar perillosos en cas de caiguda (pales, ganivets, etc.) (veure Punt 6). A criteri de l'organització, les Mesures Personals de Seguretat podran ampliar-se, obligant per exemple a l'ús de màscares o roba gruixuda en partides CQB (veure Annex II), però mai podran reduir-se. No és permetrà participar en partides jugades complint la Normativa de Joc de la Federació Catalana d'airsoft a les persones que puguin mostrar símptomes clars d'embriaguesa, anomalia psíquica aparent o que és trobin sota la influència notòria de substàncies estupefaents.


3. DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA Els socis de les associacions membre de la Federació Catalana d'Airsoft han de portar en tot moment la següent documentació quan participin en un esdeveniment o partida: −

Document Nacional d'Identitat o equivalent (Carnet de Conduir, Passaport, Targeta de Residència).

Carnet C Federatiu que acrediti el jugador com a Jugador d'Airsoft Federat.

4.

LÍMITS

DE

VELOCITAT

(POTÈNCIA)

I

DISTÀNCIES

MÍNIMES

DE

SEGURETAT.

Per a la pràctica d'aquest joc, és permet l'ús de marcadores elèctriques, de gas o de molla, de tir simple, semiautomàtic o automàtic, preparades per a l'ús de boles biodegradables destinades a la pràctica de l’Airsoft de 6 mm o 8 mm. Queda prohibit qualsevol tipus de bola que no hagi estat fabricada amb materials biodegradables no contaminants. 4.1. Límits de Velocitat i Distàncies mínimes de seguretat per a marcadores que facin servir boles de

6 mm.

VEL. MÀXIMA TIPUS DE MARCADORA

CAL.

DISTANCIA MÍNIMA DE SEGURETAT FPS

M/S

PISTOLA

6 mm 330

100,58

5 metres

ESCOPETA

6 mm 350

106,68

5 metres

SUBFUSELL

6 mm 350

106,68

5 metres

FUSELL

6 mm 350

106,68

5 metres

METRALLADORA SUPORT

6 mm 400

121,92

15 metres

FRANCTIRADOR SEMIAUTO

6 mm 450

137,16

20 metres

FRANCTIRADOR 3 FORRELLAT

6 mm 550

167,64

30 metres

Totes les marcadores passaran la prova del Cronògraf per mesurar la seva velocitat abans de començar la partida, amb boles de 6 mm de 0,20 grams i el Hop-Up regulat al mínim.


Per a les marcadores que puguin tirar a més de 350 fps (Metralladores de Suport i Franctirador Semi o Forrellat), és recomana portar una marcadora secundària (Pistola, Escopeta, Subfusell o Fusell), que permeti disparar en distàncies més reduïdes, que mai no podran ser inferiors a 5 metres. Per consultar els requisits que una marcadora ha de complir per ser considerada de Suport o de Franctirador, consultar l'Annex IB. 4.2. Límits de Velocitat i Distàncies mínimes de seguretat per a marcadores que facin servir boles de

8 mm. (Provisional- En estudi) VEL. MÀXIMA

TIPUS DE MARCADORA

CAL.

DISTANCIA MÍNIMA DE SEGURETAT FPS

M/S

PISTOLA

8 mm 194

59,13

5 metres

ESCOPETA

8 mm 206

62,79

5 metres

SUBFUSELL

8 mm

FUSELL

8 mm

METRALLADORA SUPORT

8 mm

FRANCTIRADOR SEMIAUTO

8 mm

FRANCTIRADOR FORRELLAT

8 mm

206

62,79

206

62,79

235

71,63

265

80,77

323

98,45

5 metres

5 metres

15 metres

20 metres

30 metres

Totes les marcadores passaran la prova del Cronògraf per mesurar la seva velocitat abans de començar la partida, amb boles de 8 mm de 0,34 grams i el Hop-Up regulat al mínim. Per a les marcadores que puguin tirar a més de 206 fps (Metralladores de Suport i Franctirador Semi o Forrellat), és recomana portar una marcadora secundària (Pistola, Escopeta, Subfusell o Fusell), que permeti disparar en distàncies més reduïdes, que mai no podran ser inferiors a 5 metres. Per consultar els requisits que una marcadora ha de complir per ser considerada de Suport o de Franctirador, consultar l'Annex IB.


5. NORMES DE CONDUCTA En vistes a aconseguir un joc fluid i una bona convivència entre jugadors, així com amb la resta de la societat i autoritats, s'hauran de seguir les següents Normes Bàsiques de Conducta: 5.1. Normes de Conducta Fora del camp de joc: −

S'evitarà vestir uniforme militar complet, així com vestir armilles tàctiques, pistoleres, cananes, o qualsevol altra peça que pugui provocar confusió o pugui intimidar persones que desconeguin la nostra activitat.

No és permet exhibir les marcadores fora del camp de joc, incloent l'interior dels vehicles que és trobin estacionats o circulin per la via pública.

Portarem amb nosaltres la documentació reflectida en el Punt 3 d'aquesta Normativa.

- El transport de les marcadores al camp de joc és realitzarà de la següent forma: ● A la seva caixa original, o en una funda adequada on s'indiqui clarament que és una marcadora d'Airsoft (veure Annex III). ● A l'interior de la caixa o funda, la marcadora haurà de: Tenir l’interruptor de seguretat activat. Tenir col·locat a la punta del canó un distintiu o tap vermell. Tenir la bateria desconnectada. Portar el carregador buit de boles i a part de la marcadora.

− − − −

● A l'interior de la caixa o funda, s'haurà de portar al costat de la marcadora: Factura o contracte de compravenda, o qualsevol altra documentació que ens acrediti com a propietaris d'aquesta. Una mostra de boles.

− −

● Si el transport és realitza amb cotxe, les marcadores s'hauran de col·locar al maleter del vehicle complint amb tots els punts reflectits anteriorment. ● No són aptes per al transport de marcadores les fundes de guitarra o similars, ja que pot entendre's que hi ha ànim d'ocultació en transportar les marcadores a les esmentades fundes.

,


- En cas de ser requerits per les autoritats. En cas que un agent de l'autoritat ens sol·liciti que ens identifiquem i que mostrem el contingut de la caixa o funda on transportem la nostra marcadora, o del maleter del vehicle on ens traslladem, actuarem de la següent forma: - Ens identificarem com a jugadors federats d’Airsoft, membres d'una associació destinada a la pràctica de l’Airsoft legalment constituïda i pertanyent a la Federació Catalana d'Airsoft. Li lliurarem el nostre D.N.I. (o document equivalent), i li lliurarem també el carnet federatiu. - En cas que ens sol·liciti que obrim el maleter si viatgem amb cotxe, o que mostrem el contingut de la funda o caixa on transportem la marcadora, l'informarem per avançat del contingut del maleter si és que viatgem amb cotxe, o del contingut de la funda o caixa on transportem la nostra marcadora. Li indicarem que ens dirigim a jugar una partida o que tornem de jugar-la (indicant d'on venim i el lloc on anem), a continuació li mostrarem el contingut. - Si l'agent de l'autoritat decideix requisar les marcadores, li sol·licitarem una còpia de l'acta d'intervenció en la qual figurin les nostres dades, el material requisat, el lloc, data i hora i el motiu de l'actuació, i ens informarem d'on haurem d'acudir posteriorment a recollir-les o a presentar la documentació d que ens requereixin. En cap cas no ens enfrontarem a l'agent ni perdrem els nervis. 5.2. Normes de Conducta en el camp de joc: - Respectarem les zones de seguretat i els límits del camp de joc, així com els horaris i normes específiques establerts pels organitzadors de la partida. - Respectarem els límits de potència i distàncies de seguretat reflectits en el Punt 4 d'aquesta Normativa. - Serem honestos i en rebre un impacte aixecarem els braços i cridarem "VAL" (o actuarem de la forma indicada pels organitzadors de la partida). - Si resultem eliminats guardarem silenci i evitarem actituds que puguin descobrir el rival que ens ha eliminat, llevat que les normes específiques de la partida indiquin el contrari. - En la trajectòria d'una bola d’Airsoft poden influir molts factors, mai no podem estar segurs al cent per cent de si impactem o no en un altre jugador. Si malgrat això tenim qualsevol discrepància sobre aquest o un altre punt amb un altre jugador, és canalitzarà a través dels representants de grup i dels organitzadors de la partida. - Mentre estiguem eliminats o esperant per incorporar-nos a una partida en curs, evitarem parlar en veu alta i disparar les nostres marcadores. Aquestes actituds poden confondre els jugadors que continuen actius a la partida. - Evita els trets a curtes distàncies (5 metres o menys). Per eliminar aquestes distàncies n'hi ha prou tocant al contrincant o apuntar-lo i dir-li "ELIMINAT", sempre que és trobi en una posició que no li permeti reaccionar. En cas de dubte els dos jugadors estan eliminats. - No és pot "eliminar per veu" (tal com s'indica en el text anterior) un jugador que és trobi a més de 5 metres de nosaltres. - S'han d'evitar, en la mesura possible, els trets al cap. - Queda terminantment prohibit molestar cap animal que és trobi en el camp de joc. - Queda terminantment prohibit disparar contra persones que no estiguin jugant la partida.


- El camp de joc ha de ser respectat, queda prohibit llençar deixalles o causar destrosses en el camp. - Queda prohibit encendre focs en el camp de joc, així com l'ús de fogons o artefactes similars en èpoques de risc d'incendi. En èpoques en què no hi hagi risc d'incendi l'ús o no d'aquest tipus d'elements haurà de ser autoritzat per l'amo del camp. - Si accedeixen a la zona de joc persones alienes o no a la partida que no portin la protecció ocular indicada en el Punt 2 d'aquesta Normativa, informarem d'aquest punt a la resta de jugadors i a l'organització i pararem immediatament la partida. - S'evitarà practicar l’Airsoft en camps que no compleixin el reflectit en el Punt 7 d'aquesta Normativa. N

5.3. Joc Net i Ètica Esportiva: Els jugadors han de: - Respectar i tractar amb dignitat els companys d'equip, rivals, àrbitres organitzadors i altres participants. - Acatar les decisions dels àrbitres i/o organitzadors. - No instigar, fomentar o participar en discussions ni actituds violentes. - Complir els Punts d'aquesta Normativa en la seva totalitat. 5.4 Interrupcions del Joc S'ha d'interrompre una partida o esdeveniment d'Airsoft de manera immediata quan: - Apareguin al terreny de joc persones alienes a l'activitat. Els jugadors i/o l'organització han d'informar als aliens a l'activitat que s'està duent a terme i indicar-los la necessitat de protecció ocular adequada. - Apareguin al terreny de joc autoritats policials. Els jugadors han d'interrompre immediatament l'activitat, han de penjar-se la marcadora a l'esquena i romandre al lloc en el qual és trobin. Un membre de l'organització, o un representant dels jugadors, s'aproparà als agents per informar-los de l'activitat i atendre els seus requeriments. - Es produeixi una emergència o una situació de perill per a la integritat física de qualsevol dels participants.


6. RESTRICCIONS Amb l'objectiu d'evitar accidents, així com malentesos que puguin perjudicar la imatge de la nostra afició, s'imposen les següents restriccions: - No és permet cap tipus de simbologia política. - No és permeten símbols racistes o excloents, així com les actituds antisocials i/o violentes. - No és permet portar banderes, estendards, símbols o emblemes no recollits per la Constitució Espanyola, així com les prohibides expressament per Llei. Exceptuant: Les banderes en ús per altres països i que estiguin recollides per les seves respectives Constitucions. Els Emblemes, Simbologia o Banderes pròpies de cada Grup o Associació, sempre que aquests no incompleixin la Llei. En partides Històriques, les banderes, estendards, símbols o emblemes aprovats prèviament per l'organització de la partida. - No és permet portar emblemes o distintius de Rang o Unitat en ús per les Forces Armades o Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat, tret que el portador estigui autoritzat per la seva professió. - No és permet portar cap tipus d'arma no simulada, ni per al joc ni com a element decoratiu, quedant així prohibida l'entrada a la partida a jugadors amb armes blanques, pistoles detonadores o de senyals, armes de balins o perdigons, artefactes pirotècnics, etc. Es permetrà portar multieines, sempre que sigui en lloc no visible i de forma segura, i sol és podran usar a la zona de seguretat. - Es prohibeix expressament l'ús d'artefactes que puguin comportar risc d'incendi o risc per a la integritat física dels jugadors (pots de fum, petards, etc.). Només és podran fer servir artefactes pirotècnics en casos puntuals i amb l'autorització i supervisió de les autoritats competents. - Es prohibeix expressament l'ús de punters làsers de classe 3 o superiors (prohibits per a ús no professional per la seva perillositat). Hem de comprovar a l'embalatge que el punter làser és d'un d'aquest tipus: Classe 1 - Són els productes làsers segurs en totes les condicions d'utilització raonablement previsibles.

p

Classe 2 - Són els productes làsers que emeten radiació visible en l'interval de longituds d'ona entre 400 nm i 700 nm, la protecció ocular s'aconsegueix normalment apartant l'ull, inclòs el reflex palpebral, no obstant això, s'han de prendre precaucions per a evitar la visió contínua directa del feix. En cas d'ésser de Classe 2, hem d'evitar apuntar amb el làser als ulls de ningú.

- Es prohibeix disparar en automàtic les marcadores Semiautomàtic, i que per tant passin de 350 fps.

assimilades

com

a

Franctirador


7. CAMPS DE JOC 7.1. Requisits que han de complir els Camps de Joc Per tal de dur a terme les activitats de jocs d'Airsoft d'una forma segura i controlada, i per tal de complir amb allò que diu la LLEI 10/1990, de 15 de juny, sobre policia de l'espectacle, les activitats recreatives i els establiments públics. (DOGC 1308, de 22.06.1990); les associacions membre de la Federació Catalana d'Airsoft podran dur a terme jocs d’Airsoft en propietats privades o de titularitat pública que compleixin els següents requisits: ● Terrenys de propietat privada en els quals és pugui impedir l'accés a la finca de persones alienes a l'activitat, per estar els accessos tancats o poder-se tancar provisionalment durant la celebració dels jocs: S'hauran de complir les següents condicions: −

Comptar amb permís exprés del propietari de la finca per al desenvolupament de l'activitat.

Comunicar l'activitat a les autoritats municipals.

En cas de què els jugadors no estiguin coberts per una assegurança de responsabilitat civil, contractar-ne una específica pel camp de joc.

Disposar una zona de seguretat a la que no és pugui accedir durant el joc, i que discorri al llarg del perímetre del camp, deixant la distància suficient, o prenent les mesures oportunes, per evitar que les boles disparades puguin superar el límit de la propietat, i per evitar que els jugadors s'apropin massa al límit del camp i puguin ser vistos des de l'exterior.

Disposar d'una zona de seguretat en l'interior de la propietat on els jugadors puguin canviar-se i preparar les seves marcadores, així com d'una zona de proves on és puguin fer les comprovacions i eventuals reparacions necessàries en les mateixes.

● Terrenys de propietat privada en els quals no és pugui impedir l'accés de persones alienes a la partida a la finca, per no ser possible el tancament dels accessoss per ser aquests camins d'ús públic: S'hauran de complir les següents condicions: − Comptar amb permís exprés del propietari de la finca per al desenvolupament de l'activitat. −

Obtenir permís de les autoritats municipals per la celebració de l'activitat.

En cas de què els jugadors no estiguin coberts per una assegurança de responsabilitat civil, contractar-ne una específica pel camp de joc.

Disposar una zona de seguretat a la que no és pugui accedir durant el joc, i que discorri al llarg del perímetre del camp, deixant la distància suficient, o prenent les mesures oportunes, per evitar que les boles disparades puguin superar el límit de la propietat, i per evitar que els jugadors s'apropin massa al límit del camp i puguin ser vistos des de l'exterior. .

Disposar d'una zona de seguretat en l'interior de la propietat on els jugadors puguin canviar-se i preparar les seves marcadores, així com d'una zona de proves on és puguin fer les comprovacions i eventuals reparacions necessàries en les mateixes.


● Edificacions ● de propietat privada que és trobin aïllades d'edificacions o instal·lacions alienes a l'activitat, i de camins o carrers d'ús públic: S'hauran de complir les següents condicions: −

Comptar amb permís exprés del propietari de la finca per al desenvolupament de l'activitat.

Comunicar l'activitat a les autoritats municipals.

Contractar una assegurança de responsabilitat civil específica per a l'edifici que es vulgui fer servir com a camp de joc.

Disposar d'una zona de seguretat en l'interior de la propietat on els jugadors puguin canviar-se i preparar les seves marcadores, així com d'una zona de proves on és puguin fer les comprovacions i eventuals reparacions necessàries en les mateixes.

● Edificacions ● de propietat privada que és trobin en la proximitat d'altres edificacions o instal·lacions alienes a l'activitat, o de camins o carrers d'ús públic: S'hauran de complir les següents condicions: −

Comptar amb permís exprés del propietari de la finca per al desenvolupament de l'activitat.

Obtenir permís de les autoritats municipals per la celebració de l'activitat..

Contractar una assegurança de responsabilitat civil específica per a l'edifici que es vulgui fer servir com a camp de joc.

Habilitar a finestres i portes sistemes que impedeixin la sortida de boles a l'exterior de l'edifici. Aquest punt és extensible a qualsevol altre tipus d'accés, respirador, etc... que sigui susceptible de permetre la sortida de boles a l'exterior de l'edifici.

Respectar els horaris marcats, així com els nivells de soroll permesos en la corresponent Normativa Municipal de sorolls (contaminació acústica), o Normativa o Llei equivalent.

Disposar d'una zona de seguretat en l'interior de la propietat on els jugadors puguin canviar-se i preparar les seves marcadores, així com d'una zona de proves on és puguin fer les comprovacions i eventuals reparacions necessàries en les mateixes.

● Edificacions o Terrenys propietat d'Institucions dependents de l'Administració Pública, o gestionats per aquestes S'hauran de complir les condicions reflectides en els punts anteriors, depenent de les característiques de cada terreny o edificació, a més de comptar amb: - Permís exprés de la Institució gestora del terreny o l'edificació. - Permís exprés de l'Ajuntament de la localitat on estigui ubicada la propietat.


A tots els terrenys o edificacions s'haurà de realitzar una inspecció per part dels organitzadors de la partida, en la qual s'hauran de delimitar i senyalitzar les zones que puguin suposar un perill per a la integritat física dels jugadors. Es prohibirà el pas de jugadors a les esmentades zones. ÉS OBLIGATÒRIA LA SENYALITZACIÓ DELS ACCESSOS I ELS LÍMITS DELS CAMPS DE JOC, RESPECTANT LES INDICACIONS DE L'ANNEX 4.4.2 DEL REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DE LA FEDERACIÓ CATALANA D'AIRSOFT. AQUESTES NORMES HAN ESTAT CONSULTADES ALS ÒRGANS CORRESPONENTS DE L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, I FAN REFERENCIA NOMÉS ALS REQUISITS QUE ESTAN OBLIGADES A COMPLIR LES ASSOCIACIONS SENSE AFANY DE LUCRE QUE GESTIONIN UN CAMP DE JOC. NO SÓN APLICABLES A EMPRESES O PARTICULARS QUE GESTIONIN UN CAMP DE JOC AMB AFANY DE LUCRE. LA GENERALITAT DE CATALUNYA TÉ ESTABLERTES CONDICIONS ESPECÍFIQUES PER LA SOL·LICITUD DE PERMISOS I CONTRACTACIÓ D'ASSEGURANCES PER A ACTIVITATS DE RISC O ESPORTS D'AVENTURA GESTIONADES PER EMPRESES. Els camps de joc han de comptar amb les següents zones delimitades: - Zona de joc. Per "zona de joc" s'entén la zona delimitada del terreny on és desenvolupi la partida, incloent la zona o zones d'eliminats. A la zona de joc és obligatori a tota hora l'ús de protecció ocular adequada. - Zona de proves. Per "zona de proves" s'entén la zona delimitada del terreny on és realitzi la prova de cronògraf, així com els ajusts de la marcadora que requereixin realitzar trets (ajust del hop-up, comprovació de bateries, ajust d'elements de punteria, etc.). A la zona de proves és obligatori a tota hora l'ús de protecció ocular adequada. - Zona de seguretat. Per "zona de seguretat" s'entén qualsevol zona delimitada del terreny on els jugadors puguin desposseir-se de la protecció ocular sense risc. A la zona de seguretat hi ha terminantment prohibit disparar. Es consideraran obligatòriament com "zona de seguretat" les zones designades com a aparcament de vehicles i zones per canviar-se, depenent del tipus i durada de la partida poden considerar-se també com a zona de seguretat les zones d'acampada, zones de descans, zones destinades al personal d'organització, etc. La "zona de seguretat" ha d'estar situada en una zona prou allunyada de la zona de joc, o comptar amb els mitjans suficients, per evitar el pas de boles disparades a l'interior de la mateixa. En cas de ser necessari realitzar reparacions en la marcadora, o ajusts que requereixin el seu desmuntatge, és realitzaran obligatòriament a la zona de seguretat.


8. REQUISITS QUE HAN DE COMPLIR ELS ORGANITZADORS DE PARTIDES REGIDES PER AQUESTA NORMATIVA DE JOC Els grups o associacions acollits a aquesta Normativa i que pretenguin organitzar partides regides pel mateix hauran de complir els següents requisits: −

Hauran de comptar obligatòriament amb els mitjans suficients per garantir el compliment del reflectit en els Punts 2 i 4 d'aquesta Normativa, és a dir: -

Cronògraf per poder mesurar la velocitat de les repliques a usar a la partida. Ulleres de protecció de reserva per poder resoldre els problemes de ruptures, o protecció inadequada dels participants.

Si s'exigeixen per part de l'organització mesures personals de seguretat superiors a les reflectides en el Punt 2 d'aquesta Normativa, i que comportin la utilització d'altres elements a part de les ulleres (màscares, cascos, etc.), s'haurà de comptar amb unitats de reserva d'aquests.

Hauran de comptar també obligatòriament amb, almenys, una farmaciola de primers auxilis, així com mitjans per contactar amb serveis d'emergència en el cas de ser necessària l'evacuació d'algun participant.

S'ha de notificar la celebració de la partida a les autoritats locals per escrit, o de la forma que les autoritats indiquin als organitzadors de la partida.

Es recomana que comptin amb marcadores de reserva per substituir a les que sobrepassin els límits establerts en el Punt 4.

Es prohibeix l'ús de brocals reductors per reduir la velocitat de sortida de les boles, ja que només són efectius en marcadores que funcionin en semiautomàtic, perdent efectivitat en marcadores que disparin en automàtic.

Hauran de comptar amb un camp de joc que compleixi el reflectit en el Punt 7 d'aquesta Normativa.

Hauran de disposar una zona de seguretat en la qual no és permeti disparar, en l'interior o contigua a la zona de joc.

Si el camp de joc no compta amb una Assegurança de Responsabilitat Civil i a la partida hi participen jugadors que no siguin beneficiaris de l’assegurança federativa, és obligatòria la contractació d'una assegurança que cobreixi a aquests jugadors durant les dates de celebració de la partida.

d


ANNEX I de la Normativa de Joc de la Federació Catalana d'Airsoft

NORMES BÀSIQUES DE JOC EN UNA PARTIDA D'AIRSOFT Les partides s'organitzaran i és jugaran complint en tot moment i íntegrament els punts de la Normativa de Joc de la Federació Catalana d'Airsoft. Abans de començar qualsevol tipus de partides, s'ha de mesurar la velocitat de sortida de les marcadores que s'utilitzaran mitjançant cronògraf (Veure Punt 4 de la Normativa). Tot seguit s'ha d'acordar el tipus de joc, la seva durada i la forma d'acabament, així com els límits físics del terreny de joc i la zona d'eliminats. Qualsevol jugador que arribi a la zona de joc després que la partida hagi començat haurà d'esperar a la següent partida per incorporar-se (a la zona d'eliminats), deixant aquest punt sempre al criteri dels organitzadors. En cap moment no és podrà abandonar el terreny de joc, donant el jugador que l'incompleixi per eliminat. Com a norma general, la partida dóna inici amb un xiulet i finalitza amb tres xiulets, o quan finalitzi el temps de durada, o quan és compleixi un objectiu pactat per endavant. Aquestes condicions poden ser canviades per l'organització. Eliminació Com a norma general, i tret que l'organització estableixi altres condicions, un impacte equival l'eliminació del jugador, fins i tot si el tret ha estat efectuat per un jugador del mateix bàndol. Es considera impacte d'eliminació el que és produeix sobre qualsevol part del jugador, fins i tot marcadores i equipament, excepte els rebots sobre superfícies dures.

d


No és consideraran rebots les boles que passen a través de fulles o arbusts, així com les boles que en tocar en un objecte situat entre els dos jugadors canviïn lleugerament de trajectòria, però no inverteixin el sentit en el qual han estat disparades.

m A criteri A de l'organització es poden considerar també impactes d'eliminació els rebots. En rebre un impacte, l'eliminat cridarà "VAL", alçarà els braços i la marcadora, i en silenci sortirà de la zona de joc, dirigint-se a la zona d'eliminats. Una vegada eliminat de la partida no pot comunicar-se amb la resta de jugadors, ni continuar en l'àrea de joc. A criteri de l'organització es pot establir la condició de “jugador ferit”, així com les normes que regulin aquesta condició (eliminació, possibilitat o no de parlar, possibilitat o no de ser mogut per altres jugadors, etc...) No és permet simular l'eliminació o la condició de “jugador ferit”. Si t'han tocat amb una bola, no ho dubtis, digues que estàs eliminat. En cap cas el jugador eliminat no s'ha de treure les ulleres o màscara de seguretat. Si l'eliminació és produeix de "forma silenciosa" mitjançant contacte físic (un jugador toca amb la mà a un altre). El jugador eliminat s'ha de quedar al lloc quiet i callat fins que l'oponent s'allunyi; en aquest moment anunciarà la seva eliminació i és dirigirà a la zona d'eliminats.


Davant del dubte, estàs eliminat. Si creus que t'ha tocat una bola, però no has sentit res, dóna't per eliminat: és probable que hagi impactat a l'armilla, genolleres, botes, o altres parts de l'equipament, o que les boles hagin arribat amb tan poca força que no hagis sentit l'impacte. Si creus que has tocat algú, però no estàs segur, no acusis aquesta persona de fer trampes, possiblement no hagis impactat. Si la situació és repeteix en més d'una ocasió amb la mateixa persona, o si has pogut comprovar que has tocat a aquest jugador i aquest no ha “cantat” l'impacte amb mala fe, comenta-ho amb l'organització de la partida o amb el responsable del teu grup. Aquests es posaran en contacte amb el responsable del grup de l'esmentat jugador. Com a norma general, els eliminats no poden deixar equipament o marcadores, encara que l'organització pot decidir modificar aquest punt. Es tindrà especial atenció amb l'indicat en els punts 1, 2, 3, 4, 5 i 6 de la Normativa de Joc de la Federació Catalana d'airsoft.


ANNEX II de la Normativa de Joc de la Federació Catalana d'Airsoft TIPUS DE PARTIDES Per les seves característiques, existeixen tipus de partides que poden regir-se per normes especials. Els tipus recollits en aquesta Normativa són: PARTIDES "CQB" S'entén per CQB (Close Quarters Battle) la partida que és realitzi en l'interior d'edificacions o en poblat. En aquest tipus de partides, a causa de l'habitual proximitat física dels jugadors, és redueix la distància de seguretat de 5 a 0 metres per a les marcadores de PISTOLA, ESCOPETA, SUBFUSELL i FUSELL. . Per evitar lesions físiques, és d'ús obligat la protecció fixada per l'organització a part de les ulleres (màscara, casc, roba gruixuda, etc.) L'organització de la partida decidirà en última instància si la protecció que porta el jugador és adequada o no, i per tant li permetrà o no jugar. Degut a la possibilitat de colpejar-se accedint a edificis, es recomana l'ús de cascos, genolleres i colzeres per evitar danys d'importància. PARTIDES "AMB GUIÓ" S'entén per partida "AMB GUIÓ" aquella en la qual s'utilitzi un guió de joc, que exposi uns objectius i condicions de victòria per als bàndols enfrontats. En una partida amb guió poden utilitzar-se objectes o poden existir personatges que interaccionin amb la resta de jugadors i que suposin la realització de missions específiques que decantin el resultat final de la partida. La utilització dels esmentats objectes, així com la participació dels esmentats personatges serà reglamentada per l'organització de la partida. PARTIDES "HISTÒRIQUES" S'entén per partida "HISTÒRICA" la que és jugui recreant un conflicte bèl·lic passat, i que per a jugar-la s'exigeixin unes normes concretes d'uniformitat i equipament. Les Normes d'uniformitat, l'equipament i les marcadores permeses, així com altres punts que hagin de veure amb l'ambientació històrica de la partida queden a criteri de l'organització de la mateixa, encara que sempre tenint en compte la legislació vigent. PARTIDES "MilSim" S'entén per partida "MilSim" (Simulació Militar) aquella que és jugui amb un guió de joc que inclogui simulació d'operacions reals, que per la seva durada permeti adoptar iniciatives al marge del guió inicial, que no alteri el seu desenvolupament per inclemències meteorològiques, i que inclogui la utilització de rols de joc concrets, com poden ser sanitaris, comandaments, comunicacions, etc. A criteri de l'organització queda el sistema de sanitaris a utilitzar, els rols de comandament, la limitació o no de boles per jugador, els requisits en matèria d'equipament i marcadores a utilitzar, així com la utilització de vehicles i la interacció d'aquests amb la resta de jugadors.


ANNEX III de la Normativa de Joc de la Federació Catalana d'Airsoft TARGETA DE TRANSPORT DE MARCADORES D'AIRSOFT. La targeta de transport té que estar col·locada en un lloc visible de la funda on estigui guardada la marcadora d'Airsoft durant el seu transport. La targeta de transport és propietat de la Federació Catalana d'Airsoft, i el seu ús només s'autoritza a socis d'associacions membre de la Federació Catalana d'Airsoft que puguin acreditar la condició de jugadors d'Airsoft federats. La Federació Catalana d'Airsoft és reserva el dret d'actuar legalment contra les persones físiques o jurídiques que facin ús no autoritzat de la targeta de transport de la FCA.

a


ANNEX IV REQUISITS A COMPLIR PER LES MARCADORES PER SER CONSIDERADES "MARCADORA DE SUPORT" O "MARCADORA DE FRANCTIRADOR".

COM

Es consideraran de SUPORT les següents marcadores: - Les que hagin estat concebudes pel fabricant com a reproduccions de Metralladores de Suport, i per tant no necessitin cap modificació. (M249 Minimi, M60, MG42, etc...) - Les que hagin evolucionat a partir d'un kit que inclogui obligatòriament bípod, carregador de gran capacitat i canó llarg. (M16 mod.742, RPK47/74, MG36, L74 LSW, etc...) Per ser considerada com a marcadora de suport, obligatòriament ha de ser una reproducció d'un model d'arma que existeixi i que tingui aquesta categoria. No és consideraran marcadores de suport les marcadores que no és corresponguin amb un model d'arma real. Una vegada considerada una marcadora com a MARCADORA DE SUPORT, podrà superar els 350 fps sense sobrepassar mai els 400 fps. A partir del moment en què superi els 350 fps, la distància mínima per disparar aquesta marcadora serà de 15 metres, és a dir, les marcadores considerades "DE SUPORT" tindran una distància mínima de seguretat de 15 metres a partir de 351 fps. Es consideraran de FRANCTIRADOR SEMIAUTO les següents marcadores: - Les que hagin estat concebudes pel fabricant com a reproduccions de Rifles de Franctirador semiautomàtics, així com les reproduccions de Fusells de Tirador Selecte, i per tant no necessitin cap modificació. (PSG-1, Dragunov, G3 SG1, SR-25, SL-9, etc.) - Les que hagin evolucionat a partir d'un kit que inclogui obligatòriament bípod, canó llarg i culata específica. Per ser considerada com a marcadora de franctirador semiautomàtica, obligatòriament ha de ser una reproducció d'un model d'arma que existeixi i que tingui aquesta categoria. No és consideraran marcadores de franctirador semiautomàtiques les marcadores que no és corresponguin amb un model d'arma real. Una vegada considerada una marcadora com a MARCADORA DE FRANCTIRADOR SEMIAUTOMÀTICA, podrà superar els 350 fps sense sobrepassar mai els 450 fps. A partir del moment en què superi els 350 fps, la distància mínima per disparar aquesta marcadora seran de 20 metres, és a dir, les marcadores considerades "DE FRANCTIRADOR SEMIAUTOMÀTICA" tindran una distància mínima de seguretat de 20 metres a partir de 351 fps. Les marcadores de franctirador semiautomàtiques no podran ser usades en tir automàtic, encara que comptin amb aquesta opció. L'incompliment d'aquest punt suposarà l'expulsió immediata de la partida i l'obertura del corresponent expedient informatiu/disciplinari contra l'associació a qui pertanyi l'infractor.


Es consideraran de FRANCTIRADOR DE FORRELLAT les següents marcadores: - Totes les marcadores que és corresponguin amb models d'armes de franctirador o tirador selecte, i que necessitin ser muntades manualment per efectuar cada tret, ja sigui a través d'un forrellat o a través de la palanca de càrrega de la marcadora. No podran incloure's en aquesta categoria les marcadores que utilitzin un sistema elèctric per ser muntades. Una vegada considerada una marcadora com a MARCADORA DE FRANCTIRADOR DE FORRELLAT, podrà superar els 350 fps sense sobrepassar mai els 550 fps. A partir del moment en què superi els 350 fps, la distància mínima per disparar aquesta marcadora seran de 30 metres, és a dir, les marcadores considerades "FRANCTIRADOR DE FORRELLAT" tindran una distància mínima de seguretat de 30 metres a partir de 351 fps.


ANNEX V ESTUDI DE RESISTÈNCIA D’ULLERES EUROPEUS E I NORD-AMERICANS

DE SEGURETAT,

SEGONS

ELS

ESTÀNDARDS

La normativa europea EN 166 "Protecció individual de l'ull. Requisits" d'Abril 1996, exposa: Categoria F: PARTÍCULES A GRAN VELOCITAT + IMPACTE A BAIXA ENERGIA Categoria B: PARTÍCULES A GRAN VELOCITAT + IMPACTE A MITJA ENERGIA Categoria A: PARTÍCULES A GRAN VELOCITAT + IMPACTE A ALTA ENERGIA Nota:. Si els símbols F, B i A no són comuns a l'ocular i a la muntura, llavors al protector d'ull complet se li assignarà el nivell més baix. Per això ha de posar B tant en la muntura com en l'òptica. Impactes S'estableixen quatre classes de resistència mecànica davant cops o impactes, que caldrà, relacionar amb les condicions realment trobades en el lloc de treball. Per tant, els oculars poden ser: S * Ús general o bàsic. La protecció màxima oferta és l'equivalent a un impacte d'una bola d'acer de 43 g de pes, deixada caure lliurement des d'una altura de 130 cm. F * Impacte d'alta velocitat amb baixa energia. En aquest cas l'ocular és capaç de resistir l'impacte d'una bola d'acer de 6 mm de diàmetre i 0,86 g de pes llançada a una velocitat de 45 m/ segon. B * Impacte d'alta velocitat amb mitja energia. L'ocular resisteix l'impacte del mateix projectil, però a 120 m/segon. A * Impacte d'alta velocitat amb alta energia. La resistència mecànica és tal que no trenca quan el projectil arriba a velocitats de fins i tot 190 m/segon. A la norma EN 166 s'admet que les ulleres de muntura universal puguin assolir una resistència mecànica màxima corresponent al grau d'alta velocitat a baixa energia. Les de muntura integral tenen un grau de protecció màxim d'alta velocitat a mitja energia. Només s'admeten les pantalles facials quan el risc d'impacte és equivalent al d'alta velocitat amb alta energia. Segons la formula per calcular l'energia cinètica d'un cos: (m*v^2)/2, aquesta és la resistència de les ulleres, segons la seva homologació EN 166: F -0,86 g -45 m/segon ----------> 0,870 Joules B -0,86 g -120 m/segon ----------> 6,192 Joules A -0,86 g -190 m/segon ----------> 15,523 Joules I aquesta és la potencia d'un possible impacte en el nostre joc: 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

g g g g g g g

-200 -250 -300 -350 -400 -450 -550

fps fps fps fps fps fps fps

(60,8 m/segon) ----------> 0,370 Joules (76,0 m/segon) ----------> 0,580 Joules (91,2 m/segon) ----------> 0,830 Joules (106,4 m/segon) ----------> 1,132 Joules (121,6 m/segon) ----------> 1,478 Joules (136,8 m/segon) ----------> 1,871 Joules (167,2 m/segon) ----------> 2,795 Joules

Com és pot comprovar només les ulleres que tenen marcada una "B" en muntura i òptica, son adients per jugar a Airsoft de forma segura.


L'estàndard de protecció nord-americà, l'ANSI z87.1, de 2003, igual que en els models europeus, estableix un marcatge a la lent que indica el grau de protecció: - Bàsic: "Z87" - Alt: "Z87+" Aquests nivells de protecció tenen requisits de prova diferents. Les lents “d'Impacte Bàsic” han de superar un test en el qual una bola d'1 polzada de diàmetre (2.54 cm) de 43 g de pes cau des d'una altura de 50 polzades (127 cm) Les lents “d'Alt Impacte” han de superar un test en el qual una bola d'acer d'1/4 de polzada (6.35 mm) i 0,86 gr. de pes és llançada a diferents velocitats, segons el tipus de lent: - Ulleres tipus patilla: 150 FPS - Ulleres tipus motocròs ("Goggles"): 250 FPS - Pantalles facials (tipus soldadura): 300 FPS Aquesta és la resistència de les ulleres, segons la seva homologació ANSI z87.1: Z87+ (estil patilla) -0,86 g - 150 FPS. ----------> 0,89 Joules Z87+ (estil motocròs) -0,86 g -250 FPS ----------> 2,98 Joules Z87+ (estil soldadura) -0,86 g -300 FPS ----------> 3,58 Joules Com és pot comprovar només les ulleres que tenen marcat Z87+ i NO són de patilla serveixen per jugar a Airsoft.


Annexes 4.2. Sol路licituds d'Alta i Baixa de la Federaci贸 Catalana d'Airsoft


Annex 4.2.1. Model de sol·licitud d'ingrés a la Federació Catalana d'Airsoft En/na      , com a Secretari/a de l’Associació      , amb domicili a       de la població de      , C.P.      , i inscrita com a associació amb el número      , al Registre d' Entitats de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. CERTIFICA: Que en l’Assemblea General <Ordinària/Extraordinària>, que va tenir lloc a       en data       va acordar: 1.- Sol·licitar l’Ingrés a la Federació Catalana d'airsoft 2.- Designar com a representants de l’Associació davant la Federació: En/na       D.N.I.       En/na       D.N.I.      

I perquè així consti signo aquest certificat,       a       de       del      

El Secretari

<nom i cognoms> <DNI>

Vist i Plau, El President

<nom i cognoms> <DNI>


Annex 4.2.2. Model de sol·licitud de baixa de la Federació En/na      , com a Secretari/a de l’Associació      , amb domicili a       de la població de      , C.P.      , i inscrita com a associació amb el número      , al Registre d' Entitats de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. CERTIFICA: Que en l’Assemblea General <Ordinària/Extraordinària>, que va tenir lloc a       en data       va acordar: 1.- Sol·licitar la baixa com a membre de la Federació Catalana d'airsoft

I perquè així consti signo aquest certificat,       a       de       del      

El Secretari

<nom i cognoms> <DNI>

Vist i Plau, El President

<nom i cognoms> <DNI>


Annexes 4.3. Certificats


Annex 4.3.1. Model de certificat de designació de representants En/na      , com a Secretari/a de l’Associació      , amb domicili a       de la població de      , C.P.      , i inscrita com a associació amb el número      , al Registre d' Entitats de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. CERTIFICA: Que en l’Assemblea General <Ordinària/Extraordinària>, que va tenir lloc a       en data       va acordar: 1.- Designar com a representants de l’Associació davant la Federació: En/na       D.N.I.       En/na       D.N.I.      

I perquè així consti signo aquest certificat,       a       de       del      

El Secretari

<nom i cognoms> <DNI>

Vist i Plau, El President

<nom i cognoms> <DNI>


Annex 4.3.2. Model de certificat de comunicació del cens d’ una associació En/na      , com a Secretari/a de l’Associació      , amb domicili a       de la població de      , C.P.      , i inscrita com a associació amb el número      , al Registre d' Entitats de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. CERTIFICA: Que el cens actual de l’ Associació       es: Full núm.       de un total de       Nom Nom Nom Nom Nom Nom Nom Nom Nom Nom Nom Nom Nom Nom Nom Nom Nom Nom Nom Nom

                                                                                                                       

D.N.I. D.N.I. D.N.I. D.N.I. D.N.I. D.N.I. D.N.I. D.N.I. D.N.I. D.N.I. D.N.I. D.N.I. D.N.I. D.N.I. D.N.I. D.N.I. D.N.I. D.N.I. D.N.I. D.N.I.

                                                                                                                       

Data Data Data Data Data Data Data Data Data Data Data Data Data Data Data Data Data Data Data Data

de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de

Naixement Naixement Naixement Naixement Naixement Naixement Naixement Naixement Naixement Naixement Naixement Naixement Naixement Naixement Naixement Naixement Naixement Naixement Naixement Naixement

                                                                                                                       

I perquè així consti signo aquest certificat,       a       de       del      

El Secretari

<nom i cognoms> <DNI>

Vist i Plau, El President

<nom i cognoms> <DNI>


Annex 4.3.3. Model de certificat de comunicació de les dades d’ una associació En/na      , com a Secretari/a de l’Associació      , amb domicili a       de la població de      , C.P.      , i inscrita com a associació amb el número      , al Registre d' Entitats de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. CERTIFICA: Que actualment les dades de l’ Associació       son: Número de Registre a la DGDEJ:       NIF:       Adreça:       C.P.:       Població:       Província:       Telèfon de contacte:       Persona de contacte:       Pàgina Web:       Correu electrònic:       I perquè així consti signo aquest certificat,       a       de       del      

El Secretari

<nom i cognoms> <DNI>

Vist i Plau, El President

<nom i cognoms> <DNI>


Annex 4.3.4. Model de certificat de comunicació dels òrgans de govern En/na      , com a Secretari/a de l’Associació      , amb domicili a       de la població de      , C.P.      , i inscrita com a associació amb el número      , al Registre d' Entitats de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. CERTIFICA: Que la composició de la Junta Directiva de l’ Associació       és la següent: President/a: En/na       DNI       Vice-President/a: En/na       DNI       Secretari/a: En/na       DNI       Tresorer/a: En/na       DNI       Vocal: En/na       DNI       Vocal: En/na       DNI       Vocal: En/na       DNI       Vocal: En/na       DNI       Vocal: En/na       DNI      

nascut el       a       nascut el       a       nascut el       a       nascut el       a       nascut el       a       nascut el       a       nascut el       a       nascut el       a       nascut el       a      

I perquè així consti signo aquest certificat,       a       de       del      

El Secretari

<nom i cognoms> <DNI>

Vist i Plau, El President

<nom i cognoms> <DNI>


Annexes 4.4. Models d’ utilitat pública per a associacions relacionades amb l’ Airsoft


Annex 4.4.1. Model d’ Estatuts d’ una associació

ESTATUTS Capítol I. La denominació, els fins i el domicili Article 1 Amb la denominació       és constitueix l’associació, que regularà les seves activitats d’acord amb la Llei 7/1997, de 18 de juny, d'associacions (DOGC 2423, d'1 de juliol), la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació (BOE núm. 73, de 26 de març) i els seus estatuts. Article 2 Els fins de l’associació són:       Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza les activitats següents: En queda exclòs tot ànim de lucre. Article 3 1. El domicili de l’associació s’estableix a     , i radica al carrer       , núm.      . 2. L'àmbit d'activitat principal de l’entitat l'assenyala el domicili social. No obstant això, també és considera indicativa de l'àmbit d'activitat qualsevol altra referència geogràfica (sigui de caràcter local, estatal o internacional) relacionada amb les activitats de l'associació.


Capítol II. Els membres de l’associació, els seus drets i les seves obligacions Article 4 Poden formar part de l’associació totes les persones de més de       anys. Han de presentar una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva, la qual prendrà una decisió sobre això en la primera reunió que tingui lloc i la comunicarà en l’Assemblea General més immediata. Els socis i sòcies menors d’edat, si n’hi ha, no tenen vot en les assemblees ni poden elegir ni ser elegits membres de la Junta Directiva. Article 5 Són drets dels membres de l’associació: 1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General. 2. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius. 3. Exercir la representació que se'ls confereixi en cada cas. 4. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l'associació, d'acord amb les normes legals i estatutàries. 5. Exposar a l'Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l'associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics. 6. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l'administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris/àries de l'associació. 7. Ésser escoltats prèviament a l'adopció de mesures disciplinàries. 8. Rebre informació sobre les activitats de l'associació. 9. Fer ús dels serveis comuns que l'associació estableixi o tingui a la seva disposició. 10. Formar part dels grups de treball. 11. Posseir un exemplar dels estatuts. 12. Consultar els llibres de l'associació. Article 6 Són deures dels membres de l'associació: 1. Comprometre's amb les finalitats de l'associació i participar activament per assolir-les. 2. Contribuir al sosteniment de l'associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d'acord amb aquests. 3. Complir la resta d'obligacions que resultin de les disposicions estatutàries. 4. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l'associació.


Article 7 Són causes per ser donat de baixa de l'associació: 1. Que ho decideixi la persona interessada, que ha de comunicar per escrit la seva decisió a la Junta Directiva. 2. No satisfer les quotes fixades. 3. No complir les obligacions estatutàries.


Capítol III. L'Assemblea General Article 8 1. L'Assemblea General és l'òrgan sobirà de l'associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable. 2. Els membres de l'associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l'Assemblea. 3. Tots els membres queden subjectes als acords de l'Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s'han abstingut de votar. Article 9 L'Assemblea General té les facultats següents: a) Modificar els estatuts. b) Elegir i separar els membres de l'òrgan de govern i controlar-ne l'activitat. c) Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, com també adoptar els acords per a la fixació de la forma i l'import de la contribució al sosteniment de l'associació i aprovar la gestió feta per l'òrgan de govern. d) Acordar la dissolució de l'associació. e) Incorporar-se a altres unions d'associacions o separar-se'n. f) Sol·licitar la declaració d'utilitat pública. g) Aprovar el reglament de règim interior. h) Acordar la baixa o la separació definitiva, amb un expedient previ, dels associats i les associades. i) Conèixer les sol·licituds presentades per a ésser soci o sòcia, i també les altes i les baixes d'associats i associades per una raó diferent de la separació definitiva. j) Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de l'associació. La relació de les facultats que és fa en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de l'Assemblea General. Article 10 1. L'Assemblea General és reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l'any, dins dels mesos compresos entre       i      , ambdós inclusivament. 2. L'òrgan de govern pot convocar l'assemblea general amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un nombre d'associats/ades no inferior al 10%; en aquest cas, l'assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud.


Article 11 1. L'Assemblea és convocada per l'òrgan de govern mitjançant una convocatòria que ha de contenir, com a mínim, l'ordre del dia, el lloc, la data i l'hora de la reunió. 2. La convocatòria s'ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant un escrit adreçat al domicili que consti en la relació actualitzada d'associats i associades que ha de tenir l'associació. 3. Les reunions de l'Assemblea General, les presideix el president o presidenta de l'associació. Si no hi és, l'han de substituir, successivament, el vice-president o vicepresidenta o el/la vocal de més edat de la Junta. Hi ha d'actuar com a secretari/ària qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva. 4. El secretari o la secretària redacta l'acta de cada reunió, que han de signar ell/a mateix/a i el president o presidenta, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents. Al començament de cada reunió de l'Assemblea General és llegeix l'acta de la sessió anterior a fi que s'aprovi o s'esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l'acta i qualsevol altra documentació ha d'estar a disposició dels socis i sòcies al local social. Article 12 1. L'Assemblea General és constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de persones associades presents o representades. 2. El 10% dels associats/ades poden sol·licitar a l'òrgan de govern la inclusió en l'ordre del dia d'un o més assumptes per tractar, i si ja s'ha convocat l'assemblea, sempre que ho facin dins el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data de la reunió d'aquella. La sol·licitud també és pot fer directament a l'assemblea, que decideix el que considera convenient, però només pot adoptar acords respecte als punts no inclosos en l'ordre del dia comunicat en la convocatòria si així ho decideix una majoria de les tres quartes parts de les persones presents. Article 13 1. En les reunions de l'Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l'associació. 2. Els acords és prenen per majoria simple de vots dels socis i sòcies presents o representats. 3. Per adoptar acords sobre la separació dels membres, la modificació dels estatuts, la dissolució de l'associació, la constitució d'una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, cal un nombre de vots equivalent a les dues terceres parts dels assistents. En qualsevol cas, l'elecció de la Junta Directiva, si és presenten diverses candidatures, és fa per acord de la majoria relativa dels socis i sòcies presents o representats. 4. Les candidatures que és presentin formalment tenen dret a una còpia de la llista dels socis i sòcies i dels seus domicilis, certificada pel secretari/ària amb el vist-i-plau del president/a.


Capítol IV. La Junta Directiva Article 14 1. Regeix, administra i representa l'associació la Junta Directiva, que componen el president/a, el vice-president/a, el secretari/ària, el tresorer/a i els/les vocals.1 Aquests càrrecs han de ser exercits per persones diferents. 2. L'elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser associats, és fa per votació de l'Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d'haver acceptat el càrrec. 3. El nomenament i el cessament dels càrrecs han de ser certificats pel secretari/ària sortint, amb el vist-i-plau del president/a sortint, i s'han de comunicar al Registre d'Associacions. 4. Els membres de la Junta Directiva no poden dur a terme cap activitat retribuïda per l'associació. Article 15 1. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període2 de      , sense perjudici que puguin ser reelegits. 2. El cessament dels càrrecs abans d'extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per: a) dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual se n'exposin els motius b) malaltia que incapaciti per exercir el càrrec c) baixa com a membre de l'associació d) sanció per una falta comesa en l'exercici del càrrec, imposada d'acord amb el que estableix l'article 13.3 dels estatuts 3. Les vacants que és produeixin en la Junta Directiva s'han de cobrir en la primera reunió de l'Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l'associació pot ocupar provisionalment el càrrec vacant. Article 16 1. La Junta Directiva té les facultats següents: a) Representar, dirigir i administrar l'associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l'Assemblea General, d'acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi. b) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d'accions legals i interposar els recursos pertinents. c) Proposar a l'Assemblea General la defensa dels interessos de l'associació.

_________________________________________________________________________________________ 1. La composició de la Junta Directiva pot ser diferent, però ha de constar necessàriament d’un president/a, un secretari/ària i un tresorer/a. 2. Cal concretar la durada del càrrec tenint en compte que no pot ser superior a cinc anys.


d) Proposar a l'Assemblea General la defensa de l'establiment de les quotes que els membres de l'associació han de satisfer. e) Convocar les assemblees generals i controlar que és compleixin els acords que s'hi adoptin. f) Presentar el balanç i l'estat de comptes de cada exercici a l'Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l'exercici següent. g) Contractar els empleats que l'associació pugui tenir. h) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat. i) Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l'associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme. j) Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s'hagin d'encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups. k) Dur a terme les gestions necessàries davant d'organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir: - subvencions o altres ajuts - l'ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació i també un centre de recuperació ciutadana l) Obrir comptes corrents i llibretes d'estalvis a qualsevol establiment de crèdit o d'estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons és determina a l'article 29. m) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l’Assemblea General. n) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d'una manera específica a algun altre òrgan de govern de l'associació o que li hagi estat delegada expressament. Article 17 1. La Junta Directiva, convocada prèviament pel president/a o per la persona que el/la substitueixi, s'ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, i que en cap cas no pot ser inferior a      . 2. S'ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el president/a o bé si ho sol·licita un       dels membres que la componen. Article 18 1. La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un dels seus membres. 2. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que és convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se’n. L'assistència del president/a o del secretari/ària o de les persones que els substitueixin hi és necessària sempre. 3. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents.


Article 19 1. La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços del seus membres. 2. També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris per exercir la funció que els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas. Article 20 Els acords de la Junta Directiva s'han de fer constar en el llibre d'actes i han de ser signats pel secretari/ària i el president/a. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s'ha de llegir l'acta de la sessió anterior perquè s'aprovi o és rectifiqui, si és procedent.


Capítol V. La presidència i la vice-presidència Article 21 1. Són pròpies del president/a les funcions següents: a) Dirigir i representar legalment l'associació, per delegació de l'Assemblea General i de la Junta Directiva. b) Presidir i dirigir els debats, tant de l'Assemblea General com de la Junta Directiva. c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d'empat. d) Establir la convocatòria de les reunions de l'Assemblea General i de la Junta Directiva. e) Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari/ària de l'associació. f) Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l'Assemblea General o la Junta Directiva. 2. El president/a és substituït, en cas d'absència o malaltia, pel vice-president/a o el/la vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre. Capítol VI. La tresoreria i la secretaria Article 22 El tresorer/a té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l'associació, com també l'elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han de ser visades prèviament pel president/a, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d'estalvi. Article 23 El secretari/ària ha de custodiar la documentació de l'associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l'Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis i sòcies. Capítol VII. Les comissions o grups de treball Article 24 La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l'han de plantejar els membres de l'associació que vulguin formar-los, que n'han d'assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats que és proposen dur a terme. La Junta Directiva s'ha de preocupar d'analitzar les diferents comissions o grups de treball, els encarregats dels quals li han de presentar un cop al mes un informe detallat de les seves actuacions.


Capítol VIII. El règim econòmic Article 25 Aquesta associació no té patrimoni fundacional.3 Article 26 Els recursos econòmics de l'associació és nodreixen de: a) les quotes que fixa l'Assemblea General per als seus membres b) les subvencions oficials o particulars c) les donacions, les herències o els llegats d) les rendes del patrimoni mateix o bé d'altres ingressos que puguin obtenir-se Article 27 Tots els membres de l'associació tenen l'obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l'Assemblea General a proposta de la Junta Directiva. L'Assemblea General pot establir quotes d'ingrés, quotes periòdiques mensuals —que s'han d’abonar per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta Directiva— i quotes extraordinàries. Article 28 L'exercici econòmic coincideix amb l'any natural i queda tancat el 31 de desembre. Article 29 En els comptes corrents o llibretes d'estalvis obertes en establiments de crèdit o d'estalvi, hi han de figurar les signatures del president/a, el tresorer/a i el secretari/ària. Per poder disposar dels fons n'hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la del tresorer/a o bé la del president/a.

3. Si en té, cal indicar la quantitat en què és valora.


Capítol IX. El règim disciplinari Article 30 L'òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis i sòcies que incompleixen les seves obligacions. Aquestes infraccions és poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d'una amonestació fins a l’expulsió de l'associació, segons el que estableixi el reglament intern. El procediment sancionador s'inicia d'ofici o bé com a conseqüència d'una denúncia o comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l'expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva, l'adopta aquest òrgan de govern també dins d'un període de 15 dies. Contra les sancions per faltes greus i molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones interessades hi poden recórrer, si el reglament intern estableix el procediment per fer-ho, davant la primera assemblea general que tingui lloc. Capítol X. La dissolució Article 31 L'associació pot ser dissolta si ho acorda l'Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi.


Article 32 1. Un cop acordada la dissolució, l'Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l'associació, com a la finalitat, l'extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent. 2. L'Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari. 3. Els membres de l'associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament. 4. El romanent net que resulti de la liquidació s'ha de lliurar directament a l'entitat pública o privada sense afany de lucre que, en l'àmbit territorial d'actuació de l'associació, hagi destacat més en la seva activitat a favor d'obres benèfiques. 5. Les funcions de liquidació i d'execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d'aquest mateix article són competència de la Junta Directiva si l'Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada.      ,       d      de       Signatures de tots els socis fundadors4

4. Cal que a sota de les signatures quedi aproximadament mig full en blanc a fi que és puguin diligenciar els estatuts.


Annex 4.4.2. Senyalitzaci贸 de camps de joc


SENYALITZACIÓ PER ALS ACCESSOS ALS CAMPS DE JOC. Els models de senyalització de camps de joc confeccionats per la Federació Catalana d'Airsoft tenen com a objectiu la senyalització eficaç de les diferents àrees dels camps de joc, amb l'objectiu d'augmentar-ne la seguretat de les activitats d'Airsoft. Els cartells de senyalització deuen tenir una mida mínima de 240x290 mm., deuen estar impresos a color, i deuen ser col·locats en llocs visibles. Els cartells d'avís d'activitat deuen ser col·locats als accessos a la finca on és trobi el camp de joc. Els cartells de senyalització dels límits del camp de joc i d'obligatorietat d'ús d'equips de protecció individual deuen col·locar-se seguint els límits del camp de joc, amb una distancia màxima entre cartell i cartell de 50 metres. Tots els cartells col.locats deuen estar escrits en català, poden col·locar també cartells escrits en castellà en proporció de 1 a 1. (50% en català, 50% en castellà). Aquests cartells de senyalització poden ser substituïts per altres equivalents si així fos indicat per les autoritats competents, o per comoditat dels gestors del camp de joc o l'activitat. En cas de ser substituïts per cartells compatibles, aquests deuran tenir les mateixes mides mínimes que els cartells de la FCA i deuran respectar els colors emprats en el seu disseny, degut a què aquests indiquen si el cartell és indicatiu d'informació, d'obligatorietat o de prohibició o perill. Models de senyalització bàsics: CSFCA001 - AVÍS D'ACTIVITAT (Accessos a la finca). CSFCA002 - PROHIBICIÓ D'ACCÉS A PERSONAL ALIÈ A L'ACTIVITAT (Límits del camp de joc. Visibles des de l'exterior de l'àrea de joc). CSFCA003 - OBLIGATORIETAT DE PROTECCIÓ OCULAR (Límits del camp de joc. Visibles des de l'exterior de l'àrea de joc). CSFCA004 – PROHIBICIÓ D'ACCÉS A JUGADORS DURANT EL JOC (Límits del camp de joc. Visibles des de l'interior de l'àrea de joc). CSFCA005 – ZONA DE SEGURETAT CSFCA006 – PUNT DE REUNIÓ INCIDÈNCIES (Punt on tenen que dirigir-se els jugadors en cas d'interrupció del joc per causa no greu (accés de personal aliè a l'àrea de joc, acabament del joc, etc...) CSFCA007 – PUNT D'EVACUACIÓ (Punt o tenen que dirigir-se els jugadors per tal de poder controlar que és fa una evacuació de tot el personal del camp de joc en cas d'incidència greu (incendis, tempestes que presentin un perill per la integritat física dels jugadors, etc...)


CSFCA001-CAT


CSFCA001-CST


CSFCA002-CAT


CSFCA002-CST


CSFCA003-CAT


CSFCA003-CST


CSFCA004-CAT


CSFCA004-CST


CSFCA005-CAT


CSFCA005-CST


CSFCA006-CAT


CSFCA006-CST


CSFCA007-CAT


CSFCA007-CST


Annex 4.4.3. Model de comunicaci贸 d'activitat


Annex 4.4.4. Model de sol路licitud d'autoritzaci贸 d'activitat


4.4.5. Model de permís d'utilització de propietats privades per a la pràctica de l'Airsoft Reunits a      , d’una banda       amb      , com a propietari de la finca       del terme municipal de      , i d’una altra banda      , registrada amb el número       a la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, acorden el següent: Que       autoritza a      . a dur a terme a la finca de      , propietat de       i situada al terme municipal de      , activitats relacionades amb l’Airsoft recollides als Estatuts de       Aquestes activitats consistiran en:             Que       no durà a terme a la finca       cap activitat que li reporti cap mena de lucre. Que       es compromet a senyalitzar els accessos i els límits de la finca       per tal d’anunciar les activitats que és duen a terme a l’interior de la propietat. Que       queda exempta de qualsevol responsabilitat respecte de danys que puguin sofrir els assistents a les activitats organitzades per      . I que la Responsabilitat Civil està coberta per l’assegurança contractada amb l’asseguradora       amb número de pòlissa      . Que aquest acord té termini mínim      .

      i pot ser rescindit      , avisant a l’altre amb un

Perquè quedi constància, signen aquest acord D.     , amb DNI       en representació de       i D.      , amb DNI       en representació de      .

     , a       de       de 20     

El representant de      

El representant de      

Sgnt.      

Sgnt.      


Annexes 4.5. Models d’ ús intern de la Federació


4.5.1. Model de comunicació d’ incompliment del RRI de la Federació Registre d’ Entrades Federació Catalana d’ Airsoft

Associació denunciant:       Sgnt. El Secretari de la Junta Directiva de la Federació Catalana d’ Airsoft

Associació denunciada:       Lloc de comissió dels fets denunciats:       Data de comissió dels fets denunciats:       Fets denunciats:                              

Els fets denunciats s’han comès en el transcurs de      , organitzada per       Testimonis: Nom: Nom: Nom: Nom: Nom: Nom:

                                   

DNI DNI DNI DNI DNI DNI

                                   

Associació Associació Associació Associació Associació Associació

o o o o o o

grup grup grup grup grup grup

al al al al al al

que que que que que que

pertany pertany pertany pertany pertany pertany

el el el el el el

testimoni: testimoni: testimoni: testimoni: testimoni: testimoni:

                                   

Signat, El representant de l’Associació       com a denunciant

Nom:       DNI:      

Les comunicacions d’incompliments del RRI comportarà l’obertura d'un expedient informatiu per part de la Comissió Disciplinaria de la Junta Directiva de la Federació Catalana d'Airsoft. La presentació d'una acusació falsa pot comportar sancions per al denunciant, atenent als articles 2.2.2.5, 2.2.3.7 i 2.2.3.8 del Règim Disciplinari del Reglament de Règim Intern de la Federació Catalana d'Airsoft.


Annex 4.5.2. Model de Compromís individual de compliment del Reglament de Règim Intern de la Federació Catalana d'Airsoft

Aquest document té valor contractual, i compromet al seu signant a complir íntegrament totes les normes dictades per la Federació Catalana d'Airsoft, mitjançant els seus Estatuts, Reglament de Règim Intern, Normatives de Joc, o qualsevol altre mitjà. El compliment d'aquest compromís és indispensable per assolir la condició de Jugador d'Airsoft Federat com a soci d'una associació membre de la Federació Catalana d'Airsoft. La validesa d'aquest document és indefinida, i quedarà rescindit quan el signant causi baixa de l'associació a la que pertany, o quan l'associació causi baixa de la federació. En/na       (El Jugador d’ ad'en endavant) amb DNI núm.      , com a membre de l’Associació       registrada amb el número       al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, és compromet al compliment íntegre de les normes dictades per la Federació Catalana d’Airsoft mitjançant els seus Estatuts, Reglament de Règim Intern, Normatives de Joc, o qualsevol altre mitjà. En cas d’incompliment de qualsevol norma dictada per la Federació Catalana d’Airsoft, les assegurances contractades per la Federació a favor del Jugador, així com la possibilitat de beneficiar-se de qualsevol acord comercial o de formació negociat per la Federació, i la condició de Jugador Federat, quedaran en suspens mentre no quedi resolt l'expedient informatiu que s'obrirà a l'associació a qui pertanyi el Jugador. Si l'expedient informatiu derives en un expedient disciplinari, la situació de suspens és mantindria fins a la resolució d'aquest. Durant el període de suspens, la Federació reclamarà a l'associació a qui pertanyi el Jugador la documentació que acredita a aquest últim com a Jugador Federat. La Federació Catalana d'Airsoft és reserva el dret d'actuar legalment contra el Jugador en el cas de què aquest es negui al retorn de la documentació que l'acredita com a Jugador Federat, o en el cas de què el Jugador fes ús de les assegurances o es beneficies de la condició de Jugador Federat mentre duri el període de suspens. Per donar validesa a aquest document, signen el present a la localitat de      , a       de       de 20     .

El Jugador

El Secretari de la FCA

Sgnt.      

Sgnt.      


Annex 4.5.3. Reglament d'ús de la Borsa de Voluntariat L'objectiu de la Borsa de Voluntariat de la Federació Catalana d'Airsoft és posar en contacte a persones interessades en fer, voluntàriament i sense ànims de lucre, tasques relacionades amb l'organització d'activitats d'Airsoft, amb associacions membre implicades en l'organització d'esdeveniments. Poden inscriure’s com a voluntaris de la FCA qualsevol persona major d'edat, mitjançant els formularis que és poden descarregar de la web de la Federació. Poden sol·licitar el servei, les associacions membre implicades en d'esdeveniments, mitjançant el model de l'annex 4.5.5. d'aquest RRI.

l'organització

1- Els drets dels voluntaris en l'exercici de les seves funcions son: - Rebre la informació, orientació, suport i, en el seu cas, mitjans materials necessaris per a l'exercici de les funcions que li siguin assignades. - Ser tractat sense discriminació, respectant la seva llibertat, dignitat, intimitat i creences. - El pagament, per part de l'associació sol·licitant del servei, de les despeses generades en l'exercici de les funcions de voluntari. - Estar degudament acreditat com a voluntari de la FCA, essent aquesta última la responsable d'emetre els certificats necessaris per a la correcta acreditació del voluntari. - Dur a terme l'activitat per la que ha estat requerit en les obligades condicions de seguretat i higiene. 2 - Les obligacions dels voluntaris en l'exercici de les seves funcions son: - Complir els compromisos adquirits. - Mantenir la confidencialitat de les informacions obtingudes en l'exercici de les funcions de voluntari. - Actuar de manera diligent i respectuosa en les tasques que li hagin estat assignades. - Atendre a les instruccions impartides per l'organització de l'esdeveniment en què s'estiguin duent a terme les tasques de Voluntariat. Sempre i quan aquestes instruccions no entrin en conflicte amb legislacions vigents o amb les restriccions reflectides en el punt 3 del Reglament d'ús de la Borsa de Voluntariat. - Fer un ús adient de les acreditacions o documentació que sigui lliurada al voluntari per part de l'organització de l'esdeveniment. - Fer un ús respectuós i adient dels recursos materials que l'organització pugui posar a disposició del voluntari.


3 – Restriccions Els voluntaris no podran ser sol·licitats per dur a terme les següents tasques: - Dur a terme tasques de risc que puguin suposar un greu perjudici per a la seva integritat física. - Dur a terme gestions econòmiques, siguin aquestes transaccions o custodies, en esdeveniments o concentracions. - Dur a terme tasques que requereixin titulació o llicencies oficials si el voluntari en manca. 4 – Remuneració dels voluntaris Encara que les tasques dels voluntaris siguin sense ànims de lucre, les despeses derivades de l'exercici de les seves funcions deuran ésser satisfetes per part de les associacions sol·licitants del servei. Per tal d'homogeneïtzar la remuneració de serveis, la Federació Catalana d'Airsoft ha preparat les següents tarifes: El pagament serà satisfet als voluntaris en el lloc on és desenvoluparà l'esdeveniment, prèvia realització de les tasques assignades. Remuneració per Jornada de Feina (Les jornades de feina deuran ser com a màxim de 8 hores) Per una jornada màxima de 8 hores, el voluntari rebrà 12 € en concepte de mitja dieta. Aquests 12 € podran ésser substituïts per un val de menú a restaurant. En cas de què el voluntari tingués que fer nit al lloc on és desenvolupa l'esdeveniment, aquest tindrà que pactar prèviament amb l'organització les condicions d'allotjament. Les condicions pactades deuran ésser comunicades a la Junta Directiva de la Federació, per què aquesta en tingui constància i pugui actuar en cas d'incompliment. A més, en els casos en què el voluntari tingui que fer nit, el voluntari rebrà 12 € més o un altre val de menú a restaurant, en concepte de sopar. Abonament de les despeses de desplaçament Les despeses de desplaçament s'abonaran atenint el següent plànol. S'abonaran 5 € per cada quadricula (25 Km), contant des del domicili del voluntari fins al lloc on és desenvolupi l'activitat. Els peatges, en el cas de què hi existeixin al trajecte, s'abonaran a part.


Plànol de càlcul per a les despeses de desplaçament. Cada quadricula correspon a 25 x 25 Km.


Annex 4.5.4. Reglament d'ús de la Borsa de Material La Borsa de Material de la Federació Catalana d'Airsoft té com a objectiu gestionar el préstec entre associacions membre de material útil per a l'organització de partides d'Airsoft, el préstec de material propi de la Federació i l'Assessorament en l'ús d'aquest material. Poden sol·licitar material disponible a la Borsa de material de la FCA: Totes les associacions membre de la Federació Catalana d'Airsoft que estiguin implicades en l'organització d'esdeveniments, concentracions o partides d'Airsoft sens ànims de lucre. Requisits per sol·licitar el préstec de material: -

Els sol·licitants han d'estar al corrent de pagament de les quotes federatives.

-

Els sol·licitants no poden haver estats sancionats per ús negligent de material de la Borsa de Material de la FCA.

-

Els sol·licitants deuran sol·licitar el préstec del material per escrit, fent servir l'annex 4.5.5 d'aquest RRI (Model de sol·licitud de prestació de serveis), que és deurà fer arribar per correu electrònic al responsable del servei. (Àrea de logística i Recursos Generals de la Federació Catalana d'Airsoft).

-

Els sol·licitants deuran dipositar la preceptiva fiança, marcada pels responsables del servei.

Condicions de préstec de material: -

El préstec de material s'autoritza per un període màxim d'una setmana, excepte autorització expressa del responsable del servei amb el vist i plau del President de la Junta Directiva.

-

El préstec de material queda subjecte a disponibilitat. El material disponible serà publicat a la secció de la Borsa de Material de la web de la FCA.

-

El material és recollirà i lliurarà en les dates, horaris i llocs acordats amb la FCA. En cas de retard en la devolució del material o de no recollida del mateix s'aplicaran les pertinents penalitzacions.

-

Les despeses de transport derivades de la recollida i devolució del material seran assolides pel sol·licitant.

-

El sol·licitant te l'obligació de comprovar el funcionament del material en el moment de la recollida, prèviament a la signatura del contracte.

-

El personal de la FCA verificarà l'estat del material en el moment de la devolució. El sol·licitant serà responsable dels danys, pèrdues o robatoris del material mentre estiguin en el seu poder, comprometent-se a la reparació o reposició del material.


-

El sol·licitant rebrà assessorament sobre la utilització i manteniment del material sol·licitat

-

El sol·licitant està obligat a declarar l'ús que farà del material sol·licitat, així com les dates i lloc d'us. Personal de la FCA pot personar-se a comprovar l'ús correcte del material en préstec si així ho considera adient.

Tarifes, fiances i penalitzacions: Les tarifes estan calculades per tal de gratificar a l'associació que cedeix el material sense perdre l'esperit de col·laboració entre associacions sense ànims de lucre que ha promogut la creació d'aquesta Borsa de Material. Tarifes i fiances: Material

Tarifa

Fiança

Cronògraf 5 € p/dia 20 € Focus (llum) 3 € p/dia 15 € Allargadors elèctrics (de 25 a 50 m) 5 € p/dia 15 € Generador de potència petit (fins a 1 kVA) 10 € p/dia 30 € Generador de potència mitja (fins a 3,4 kVA) 25 € p/dia 70 € Generador de potència gran (a partir de 3,5 kVA) 40 € p/dia 150 € Carpa 2X3 m 5 € p/dia 15 € Carpa 3x3 m 10 € p/dia 20 € Carpa 4x3 m 15 € p/dia 30 € Carpes de mides superiors Es negociarà la tarifa i la fiança amb el propietari Elements de joc electrònics Es negociarà la tarifa i la fiança amb el propietari Aquesta llista pot ésser actualitzada. El llistat actualitzat és publicarà a la web de la federació. La Federació Catalana d'Airsoft rebrà 1 € per cada article en concepte de gestió de la Borsa de Material. Penalitzacions: - Els retards en la devolució de material suposaran, per cada dia de retard, una penalització del doble de la tarifa fixada. - En el cas de no recollir el material en la data indicada el préstec quedarà anul·lat, i el sol·licitant tindrà que abonar l'import de la tarifa fixada per un dia de préstec.


Devolucions: - El material haurà de ser retornat en perfectes condicions. En cas d'avaries o desperfectes imputables al mal ús del material els sol·licitants del préstec és faran càrrec de les despeses de reparació amb la fiança dipositada. En cas de què les despeses de reparació siguin d'una quantitat superior a la fiança dipositada, el sol·licitant és farà càrrec de l'abonament de la diferencia. En cas de què les despeses de reparació siguin d'una quantitat inferior a la fiança dipositada, la diferencia serà reemborsada al sol·licitant. - En cas de pèrdua o robatori, el sol·licitant és farà càrrec de les despeses de reposició del material en préstec. La fiança dispositiva no podrà fer-se servir per cobrir part de la despesa de reposició, i serà lliurada íntegrament al propietari del material en concepte d'indemnització. En cas de robatori, és obligatori la presentació de la corresponent denuncia. - En cas de retornar el material en les mateixes condicions en què ha estat retirat, la fiança dipositada serà reintegrada al sol·licitant, prèvia comprovació per part del personal de la FCA del correcte funcionament i estat del material. Anul·lació de reserves: - L'anul·lació de les reserves de material serà comunicada al responsable del servei amb una antelació mínima de tres dies. En cas de no fer l'anul·lació de la reserva, s'aplicarà el que s'indica al segon punt de les penalitzacions. - La Federació Catalana d'Airsoft és reserva el dret d'excloure de la Borsa de Material a les associacions membres reincidents en conductes negligents en l'ús del material en préstec.


Annex 4.5.5. Model de sol·licitud de prestació de serveis Borsa de Voluntariat i Borsa de Material de la Federació Catalana d'Airsoft Àrea de Logística i Recursos Generals SOL·LICITUD DE SERVEIS Associació sol·licitant:       Persona de contacte: Nom:       DNI:       Telèfon:       email:       Tipus de servei sol·licitat:

Voluntaris

Material

Dates per les que és sol·licita el servei:       Descripció del servei sol·licitat (quantitat, tasques, us, etc...)      


Annex 4.5.6. Model de reclamació per prestació deficient de serveis Borsa de Voluntariat i Borsa de Material de la Federació Catalana d’ Airsoft Àrea de Logística i Recursos Generals RECLAMACIÓ PER PRESTACIÓ DEFICIENT DE SERVEIS Associació sol·licitant del servei:       Persona de contacte: Nom:       DNI:       Telèfon:       email:       Tipus de servei sol·licitat:

Voluntaris

Material

Dates en que és va donar el servei:       Descripció del servei sol·licitat (quantitat, tasques, us, etc...)       Descripció dels fets per els quals és presenta reclamació (si hi ha testimonis, faci constar els noms i telèfons de contacte):      

Normativa de la Federació Catalana d'Airsoft a Novembre de 2009  

Normativa de la Federació Catalana d'Airsoft a Novembre de 2009

Normativa de la Federació Catalana d'Airsoft a Novembre de 2009  

Normativa de la Federació Catalana d'Airsoft a Novembre de 2009