Page 9

9

Bak2rkÜy Belediye Meclisi’nin May2s ay2 toplant2lar2nda f2rt2nalar koparan konular

BELEDBYE’NBN BORCU NE KADAR, BMAR DEB'BKLBKLERB ADRESE TESLBM MB ? BakbrkÜy Belediyesi maybs ayb toplantblarbnda gßndeme getirilen konular fbrtbnalar kopardb ve bßyßk tartWmalara neden oldu. Cuma gßnß yapblmasb gereken toplantb iptal edildi. Bazb CHP’li meclis ßyeleri toplantbyb terk etti. Fbrtbnalar koparan ßç konuyu Ak Parti mecdlis ßyesi >brahim KeleW’e sorduk; Saybn keleW son meclis toplantbsbnda kesin hesaplarla ilgili yaptbKbnbz konuWmada bayaKb fbrtbnalar koptu. Bu iWin Üzeti nedir açbklayabilirmisiniz. Biz siyasetin dßzgßn olmasbnb istiyoruz. Yani, siyasette yapabileceKin bir Wey varsa yapacaKbm diyeceksin, yapamayacaKbn bir Wey varsa sÜzßnß vermeyeceksin. Hesaplarbnb da doKru tutacaksbn. Her platformda çbkbp benim 52 milyon dolar borcum var demeyeceksin. Senin kesin hesapbna gÜre, 52 milyon dolar olan, bir Ünceki dÜnem yani 2016 kesin hesabbnda ki kesin borcun, bilançonda ki kesin borcun, 572 milyon lira. Senin 52 milyon dolarbnb buradan çßrßtmßW oluyoruz. Peki 2017 yblb kesin hesabbna baktbKbmbzda ne çbkbyor. 2017 yblb kesin hesabbnda faiz giderlerine bakbyoruz, yani kbsa dÜnem faiz giderleri 31 milyon. Yani 31 milyon ne demektir, bir ybl içerisinde Üdememiz gereken faiz, bununda zaten 13 milyonunu ÜdemiWiz o da ayrb mesele. Peki uzun vadeli faizimiz nedir. Sadece faizden bahsediyorum. Ana paradan deKil. 115 milyon lira. Yani ikisini topladbKbmbzda 150 milyon faiz tutan bir belediyenin 52 milyon dolar borcu var demek ancak BakbrkÜylßnßn zekasb ile dalga geçmek demektir. Biz bÜyle dßWßnßyoruz. %imdi bu kesin hesabb incelediKimizde ne gÜrdßk bunun haricinde yani borç Wu anda sadece faiz olarak sÜylßyorum. 150 milyon. Peki borcumuz ne kadardbr diye baktbKbmbzda, tabii bilançoyu vermedikleri için kesin hesap içerisinde, yÜnetmeliKe gÜre vermesi gerekir, vermedi. Biz içerisinden çbkarttbk Wu an da 209 milyonluk arsa satiWb yapmbW olmasbna raKmen, yani 2017 yblb içerisinde 31 ocak 2017 de 22 dÜnßm araziyi satbp 209 milyon lira kasasbna koymuW olan BakbrkÜy Belediyesinin mevcut Wu anki borcu 31 aralbk 2017 itibari ile, 500 milyon, 209 milyon liralbkta satbW yaptbk. Demek ki biz satbWb yapmambW olsaydbk 709 milyon borcu vardb demektir. Demek ki bizim rakamlarbmbz doKru. Ben her platform da Wunu sÜylßyordum, 2017 yblb borcu 700 milyonun ßzerine çbkacak diyordum zaten Wu anda çbktb.

Ă–zgĂśker’in “Teknoloji ile GerçeKe DĂśnĂźWen Hayal: DORUDAN DEMOKRAS>â€? isimli kitabb çbktb

Burada belediye baWkanbmbzbn hatalb bilgilendirildiKini sÜylemek istiyorum. Ya da bile bile yanlbW beyanda bulunduKunu beyan etmek istiyorum. Kesin hesapta biz bazb Weyler inceledik. >ncelediklerimiz içerisinde 258 nolu hesabbmbz var. Bu hesap nedir. Yapblmakta olan yatbrbmlar hesabb. >Wletmelerde yani Belediyeler’de yapbmb sßren ve tamamlandbKbnda ilgili maddede duran varlbk

hesabbna aktarblacak olan, yani WĂśyle dĂźWĂźnĂźn, bir belediye binasb 30 milyona ihale ettiKinizi dĂźWĂźnĂźn o ybl içerisinde oraya sadece 8 ya da 10 milyon ĂśdediKinizi, dĂźWĂźnĂźn 258 nolu hesapta gĂśreceksiniz. Ne zaman ki 30 milyonluk belediye binasbnb bitirirsiniz o zaman gayrimenkuller kbsmbna gidecek o zaman 258 nolu hesaptan dĂźWecek. 258 nolu hesaba baktbKbnbzda çok WaWbracaksbnbz. 460 milyon liralbk yatbrbm var BakbrkĂśy Belediyesi sbnbrlarb içerisinde. Yani bir belediye binasb dĂźWĂźnĂźn Wu anda en fazla Ăśdedikleri 10 milyon civarbnda olduKu u dĂźWĂźnĂźyorum daha yarbsb yapblmadb, yani dĂźWĂźnebiliyormusunuz 50 tane belediye binasb Wu anda BakbrkĂśy’ßn muhtelif yerlerinde inWa halinde. Ben ne diyorum, BakbrkĂśy’ß her gĂźn arWbnlayan birisi olarak ben bĂśyle bir Wey gĂśrmĂźyorum. Bir de kesin hesap ile alakalb bir sbkbntbmbz var. YĂśnetmelikder ki, kesin hesabbmbzbn baW sayfasb var. BaW sayfasbnda içindekiler bĂślĂźmĂź var. >çindekilere ne yazmbWsbnbz bĂźtce gider kesin hesap cetveli. Ă–rnek 29 var. Finansal ekonomik sbnbflandbrmasb kesin hesap cetveli o da var. Genel mizan dediKiniz kesindir. Kesin mizan nedir? Yani geçici mizanb albrsbnbz Ăźst yĂśneticiye sunarsbn. Belediye baWkanbna sunarsbnbz. Belediye BaWkanb bakar der ki, Wuradaki yatbrbmlar bitmiW bunlarb siz gayrimenkule atbn 258 nolu hesaptan çbkartbn doKrusu budur der. BĂźtĂźn mĂźdĂźrler birleWirler ve kesin mizanb çbkartbrlar. Fakat kesin hesapta bize verilen geçici mizan. Geçici mizan ne oluyor meclisten geçirdikten sonra bir mĂźdĂźr çbkbp orada , Wu hesap hoWuma gitmedi, Wurada bir sbfbr fazla yazmbWbm, diyebilir. Ve yazarsa hiçbir hak talep edemezsiniz. O yĂźzden bu iWin kanuna aykbrb olduKunu Kbbrbs Amerikan Ăœniversitesi sĂśylĂźyoruz. Bu iWin peWini (KAĂœ) RektĂśrĂź Prof. Dr. UKur bbrakmayacaKbz. Ă–zgĂśker’in “Teknoloji ile Saybn KeleW Ăśzetle Wunu GerçeKe DĂśnĂźWen Hayal: sĂśyleyebilirmiyiz, Wu anda DORUDAN DEMOKRAS>â€? isimli BakbrkĂśy Belediyesinin 709 17. kitabb Nobel Akademik milyon lira borcu mu var? Yaybncblbk’tan çbktb. UKur Ă–zgĂśkYok yanlbW biliyoruz onu 709 er kitabbnda, demokrasi milyon deKil o 31 aralbk 2017 kavrambnb, geliWim sĂźrecini ve tarihi itibari ile . %u anda ben teknoloji- demokrasi iliWkisini tahminimi sĂśyleyeyim istersanlatbyor. eniz. BakbrkĂśy Belediyesinin Wu anda 850 milyon lira borcu

var. Bundan sonra satacak arazide yok. Oturup BakbrkÜy’ß nasbl kurtaracaKbmbzb dßWßnmemiz lazbm. >MAR DE>%>KL>KLER> ADRESE TESL>MD>R. Fbrtbnalar koparan diKer bir konu da >mar ve Baybndbrlbk Komisyonunun, bazb mahallelerde , caddelerde ve sokaklarda binalarbn giriW katlarbnbn ticari alana çevrilmesi teklifi. Buna biz adrese teslim diyelim. EKer siz birisine bir rant saKlamak istiyorsanbz o rant ta illaki doKrudan orayb sÜylerseniz insanlarbn kafasb bulanbr ama bir çuvala koyup ta 110 tane sokakla beraber onu da oradan geçirirseniz iWi kblbfbna uydurmuW gibi olursunuz. Bu arada Kartaltepe Mahallesinde ada parseli belirtilerek direkt adrese teslim olan var. Bir de inWaat olarak adrese teslim olanb var. 530 ada 3 parselin belediye ile iliWkisi nedir. Biri çbkbp açbklama yapsbn. >htiyacb olan yerler yapblbrsa problem yok. Bu bir ranta dÜnßWmemeli. Önce insanlara bir yerlerden gayrimenkul aldbrblbp, ticari alan olmayan yerlerden gayrimenkul aldbrblbp daha sonra onlar ticari alana dÜndßrßlmemeli. TOPLANTI >PTAL> ET>K DE>LD>R Saybn KeleW iptal edilen meclis toplantbsb ile ilgili sÜylemek istediKin biz bir Wey var mb? Meclis toplantbsbnbn bu Wekilde iptal edilmesi kesinlikle etik deKildir. Bize hiç haber verilmedi. Divan oradaymbW gibi ßç kiWi imza attb toplantbyb iptal ettiler. Benim >lçe BaWkanbmda, yerel yÜnetimler birim baWkanbm biz grup odambzda meclisin açblmasbnb bekliyoruz. Bize haber verilmeden toplantbyb iptal ediyorlar. AnladbKbm kadarbyla BakbrkÜy Belediye yÜnetiminin Wu anda yÜnetimde çok kabiliyetsiz olduKunu biliyoruz. Ayrbca buna Wimdi birde kÜtß niyet eklemek lazbm diye dßWßnßyorum. Ak Parti BakbrkÜy >lçesi Yerel YÜnetimlerden Sorumlu birim baWkanb Serkan YbldbrbmtaW

BELEDBYE BA'KANI’NDAN AÇIKLAMA BEKLBYORUZ Belediyecilik, belediye yÜnetmek ciddi bir iWtir. Kamu yararbnb gÜzeterek kararlar albp hizmetler yapmak gerekir. Sizin sorduKunuz sorular ve >brahim beyin verdiKi cevaplar. Burada bir sßrß soru iWaretleri var. Meclisin dbWbnda meclisi ziyarete gelenler var. CHP’ye gÜnßl vermiW vatandaWlar . Ak Partiye gÜnßl vermiW vatandaWlar var. DiKerleri var. Toplantb neden ertelendi, bazb meclis ßyeleri binayb neden terk etti, meclis ßyelerinin çbkarak beyanat vermeleri bunlarbn hepsi soru iWareti. Pazartesi toplantbsbnda meclis ßyelerinin arkasbnda oturan CHP’ye gÜnßl vermiW vatandaWlarbmbzbn, bazblarbnbn da CHP’de gÜrevli olduKu sÜyleniyor, çok ciddi, çok aKbr protestolarb var. Meclisi terk ediWleri var. Bu gerçekten BakbrkÜy Belediye yÜnetiminin Ünßne koyup dßWßnmesi gereken konular. Belediyecilik ciddi bir iW, kamu yararbnbn her zaman Ün sbrada bulundurulmasb gereken bir iW olmalbdbr. Bu kadar soru iWareti varken saybn belediye baWkanbnbn bu konu ile ilgili bir açbklama yapmasb beklenirdi. YaWanmbW olan olaylarla ilgili kendisinde açbklama bekliyoruz. AKP BakbrkÜy ilçe teWkilatb olarak ilçe baWkanb yÜnetimi ve meclis ßyeleri olarak biz bu iWlerin takipçisi olacaKbz. Kamu yararb olan her Weyin arkasbnda, evet noktasbnda desteKimiz var ama kamu yararb olmayan her Weyin karWbsbnda olacaKbz. Kamu anlambnda , yargb anlambnda elimiz nereye kadar uzanabiliyorsa BakbrkÜy ve BakbrkÜylß’nßn hakkbnb koruyacak son noktaya kadar da mßcadelemizi sßrdßreceKiz.

Ataköy Gazetesi 282  

26 senedir sürekli, ilkeli, etkili yayın... Bakırköy'de 1 numara!

Ataköy Gazetesi 282  

26 senedir sürekli, ilkeli, etkili yayın... Bakırköy'de 1 numara!

Advertisement