Page 16

TEKNOLOJĂ? DĂœNYA SI

GĂ–KHAN ATAMER gokhanatamer@atakoygazete.com.tr TESLA TĂœRKYE ÇN HAZIRLIKLAR BALADI Elektrikli otomobil denilince ilk akla gelen marka olan Tesla ve Lirketin kurucu ortaEX Elon Musk, gĂźndemden dĂźLmĂźyor. Uzun bir sĂźredir merakla beklenilen Tesla, Ăźlkemizde ilk adXmlarX atmaya baLladX. GeçtiEimiz gĂźnlerde resmi Twitter hesabXndan bu yXl içerisinde TĂźrkiye pazarXna girmeyi planladXklarXnX sĂśyleyen Elon Musk, bu doErultuda ilk adXmX da attX. Tesla resmi internet sitesi Ăźzerinden stanbul’da ilk iL ilanX yayXnlandX. Ăœlkemize geleceEi gĂźn merakla beklenirken Tesla TĂźrkiye için, servis yĂśneticisi pozisyonunda iL baLvurusu almaya baLladX. Buda Lirketin Ăźlkemize resmi olarak geleceEinin kanXtX olarak iLaret edildi. Tesla’nXn kurucusu ve CEO’su Ekon Musk, TĂźrkiye hakkXnda iletilen sorulara, Twitter Ăźzerinden cevap verdi: “Tesla, TĂźrkiye’nin her yerinde Larj olacak ve Elon kebap yiyecek.â€? HalihazXrda 3 farklX modelle otomobil piyasasXnda yer alan Tesla, ayrXca ĂśnĂźmĂźzdeki gĂźnlerde oldukça iddialX bir tXrla asfaltlara çXkacak. Bunun yanX sXra 0’dan 100’e 1,9 saniyede çXkan Roadster 2 modelini tanXtan Tesla, bakalXm Ăźlkemizdeki ilk maEazasXnX ne zaman açacak? iOS 12’YE MERHABA Apple, 4 Haziran 2018 tarihinde baLlayan ve Ăśzellikle yazXlXm dĂźnyasX tarafXndan merakla beklenen WWDC (Worldwide Developers Conference) kapsamXnda mobil iLletim sistemi iOS’in en yeni ‘temel’ sĂźrĂźmĂźnĂź duyurdu. iOS 12, beta olarak yazXlXm geliLtiricilere sunulurken, final versiyonunun eylĂźl ayXnda gelmesi bekleniyor. iOS 12, bir dizi yenilikle kullanXcX deneyimini daha iyi hale getirme odaEXyla Ăśne çXkXyor. GĂźncellenen RahatsXz Etme modu, ekranXn karanlXk modda gĂśrĂźnmesi, otomatik olarak belirli bir konum ve zamanda kapanma gibi Ăśzelliklerle geliLtiriliyor. Deneyim Merkezi, geliLmiL bir kullanXcX insiyatifi ile daha esnek Lekilde kullanXlXyor. Bildirimler, iOS 12 ile beraber sXralX olarak ekrana geliyor. Tek bir dokunuLla kontrol edilebilen bildirimler, gruplama ĂśzelliEi ile birlikte daha dĂźzenli, daha derli toplu gĂśrĂźnĂźyor. Ekran SĂźresi uygulamasX, periyodik aktivite ĂśzelliEi sunuyor. App Limits adX verilen bir diEer uygulamayla da uygulama kullanXm sĂźreleri kontrol altXnda tutulabiliyor. 4 yeni Animoji eklenen iOS 12’de diEer Ăśne çXkan yenilikler arasXnda 3D nesne algXlama fonksiyonu sunan ARKit 2.0, Measure adX verilen yeni bir uygulama ile cisimlerin boyutlarXnXn ĂślçßmĂź, Siri kXsayollarX, ‘Sizin için’ adlX yeni bir sekmeyle gelen FotoEraflar uygulamasX, grup FaceTime bulunuyor. AyrXca uygulamalarXn yĂźzde 40, klavyenin yĂźzde 50 daha hXzlX açXlacaEX belirtiliyor. Ek olarak kaydXrarak kamera açma iLlevinin yĂźzde 70 hXzlandXrXldXEXnX da ekleyelim.

yarXm milyon megavat saatlik enerji tasarrufu elde ederken, 230 bin ton karbon salXnXmXnXn ĂśnĂźne geçti. irket bu sĂźreçte yaklaLXk 70 milyon avronun da harcanmasXna engel olarak ekonomik de katkX saEladX. MediaMarkt’Xn TĂźrkiye maEazalarX da dĂźnya ortalamasXnXn Ăźzerinde enerji tasarrufu ile dĂźnya çapXnda fark yaratan Ăźlkelerin baLXnda geldi. YeLil enerji sertifikasX ve LED aydXnlatma gibi çÜzĂźmlerle enerji tasarrufu saEladXklarXnX belirten MediaMarkt TĂźrkiye cra Kurulu BaLkanX Yenal GĂśkyXldXrXm, “MediaMarkt olarak tĂźketicilerimize kusursuz bir deneyim alanX oluLtururken, doEaya olan sorumluluEumuzu da yerine getirmek için gerekli adXmlarX atXyoruz. TĂźrkiye olarak tĂźm dĂźnyadaki MediaMarkt maEazalarXnda en fazla tasarruf saElayan Ăźlkelerden biri olmak bizlere gurur veriyorâ€? dedi. MediaMarkt TĂźrkiye, 5 Haziran DĂźnya Çevre GĂźnß’nden itibaren genel mĂźdĂźrlĂźk binasXnda baLlamak Ăźzere, kaynak ayrXLtXrmalX atXk Ăźnitesi kullanXmXna dair pilot uygulamasXna baLlXyor ve proje kapsamXnda çalXLanlarXn kullanmakta olduEu kiLisel çÜp kutularXnX kaldXrmayX amaçlXyor. BĂśylece hem atXklar iLgĂźcĂźne ihtiyaç duyulmaksXzXn ayrXLtXrXlacak hem de kiLisel çÜplerin toplanmasX için harcanan kaynaklardan da tasarruf elde edilecek. MediaMarkt, maEazalarda tĂźketiciler tarafXndan Ăźnitelere geri dĂśnĂźLtĂźrĂźlmesi amacXyla bXrakXlan telefon, beyaz eLya, televizyon, DVD ve pil gibi ĂźrĂźnlerin tehlikeli kXsXmlarXnXn ayrXLtXrXlarak tekrar kullanXlabilir hale getirilmesi için profesyonel iL ortaklarX ile çalXLXyor. AyrXca maEazaya gelen ve aldXEX ĂźrĂźnĂź ‘eve teslim’ ettirmek isteyen mĂźLterilerin talep etmesi durumunda Lirket, tĂźketicilerin evlerindeki eski ĂźrĂźnlerini alarak geri dĂśnĂźLĂźme kazandXrXlmasXna destek oluyor.AynX zamanda, alXLveriLlerinde maEazalardan “Eve teslimatâ€? sistemini seçen tĂźketicilerin ĂźrĂźnĂź adrese geldiEi anda, eEer talep ederlerse eski ĂźrĂźnĂź MediaMarkt tarafXndan alXnarak geri dĂśnĂźLĂźme kazandXrXlabiliyor. AMD’DEN GRAFK LEMC DEVRM Computex 2018 etkinliEinde AMD sadece ikinci nesil Threadripper mimarisini kullanan 32 çekirdekli iLlemcisini duyurarak heyecan yaratmakla kalmadX. Bunun yanXna bir de dĂźnyanXn ilk 7 nanometre (nm) grafik iLlemcisini ekledi. KarLXnXzda AMD Radeon Instinct Vega Ăśzellikleri. AMD CEO’su Lisa Su, Ăźretim sĂźrecinin iyice kßçßltĂźldĂźEĂź ilk grafik iLlemci olan Vega 7 nm GPU ile adeta Lov yaptX. Radeon Instinct serisinden çXkacak ĂźrĂźnĂźn Ăśzellikle sunucular ve makine ĂśErenimi gibi kompleks gĂśrevler odaklX olduEunu belirtelim. Ă–te yandan, Lirket oyuncularX da ĂźzmĂźyor. Lisa Su, 7 nm Navi çiplerin de grafik kartlarX için yolda olduEunu ancak bunlarXn en erken 2019 yXlX içerisinde satXLa sunulacaEXnX ifade ediyor. Yani bu yXl AMD’den 7 nm Navi mimarili bir grafik kartX beklemeyin. AMD Radeon Instinct Vega donanXm detaylarX hakkXnda Lu an için herhangi bir bilgi paylaLXlmXyor. Tek bilinen grafik iLlemcinin 32 GB HBM2 bellek kullanacak olmasX. 7 nm Ăźretim teknolojisi sayesinde performans artXLXnXn 1.35 kat arttXEXnXn altX çiziliyor. AyrXca, 2 kat gßç verimliliEi ve 2 kat yoEunluk da çipi Ăśne çXkartXyor. AMD Limdilik 7 nm Radeon Instinct grafik iLlemcisini sadece iL ortaklarXna sunuyor. ĂœrĂźnĂźn sunucular ve iL istasyonlarX için resmi çXkXLX ise bu yXlXn ikinci yarXsXnda gerçekleLtirilecek. DonanXm için herhangi bir fiyat bilgisi de verilmiyor. Tabii ki fiyatXn uygun olmasXnX beklemek bĂźyĂźk hata olur. Instinct kartlarXndan MI25 modeli 8,330 dolar gibi uçuk bir fiyatla satXLta. Bu kartlarXn aEXr iL yĂźkleri için geliLtirildiEini de unutmamak gerekiyor. INSTAGRAM ÇN BĂœYĂœK YENLK GELYOR

MEDIAMARKT YARIM MLYON MEGAVAT TASARRUF ETT Avrupa’nXn 1 numaralX elektronik perakendecisi MediaMarkt, dßnya çevre haftasX kapsamXnda son yXllarda gerçekleLtirdiEi enerji tasarrufu rakamlarXnX ve hedeflerini paylaLtX. 2011 yXlXndan bu yana dßzenli olarak her yXl yßzde 15 enerji tasarrufu elde etmek için çalXLan MediaMarkt, 2017 yXlXna geldiEinde tßm dßnyada yaklaLXk

ATAKĂ–Y

Popßler sosyal medya platformlarXndan Instagram, kullanXcXlarXnX oldukça sevindirecek bir yeniliEe imza atXyor. Normalde sadece 1 dakika olan Instagram video sßresi için ciddi bir artXL gßndemde. Facebook çatXsX altXnda kullanXcXlarXna hizmet vermeyi sßrdßren Instagram, kullanXcXlarXnXn 1 saat uzunluEundaki videolar yßklemesine izin vermek için hazXrlanXyor. Hatta Lirketin

Tayvan‘da dĂźzenlenen Computex 2018 fuarX, bu yXl iLlemci Ăźreticilerinin yeni teknolojilerini tanXttXEX sunumlarla hareketli geçiyor. Llemci devi Intel, en yĂźksek çekirdek sayXsX olan 18 çekirdekli Core i9 Extreme iLlemcisini bĂźyĂźtmeye karar verdi. Intel 28 çekirdekli iLlemci ĂźreteceEini açXklayarak çXtasXnX baya yĂźkseEe çXkartmXL oldu. 2.7GHz taban hXzXnda çalXLan bu yeni iLlemciler 5GHz turbo hXz seviyesine çXkabilecek. Skylake iLlemci mimarisini temel alan yeni 28 çekirdekli iLlemciler, 56 adet sanal çekirdeEe sahip olacak. Intel’in yeni 28 çekirdekli iLlemcisi, performans test uygulamasX olan Cinebench‘te iLlemci performansX konusunda 7334 puan alarak bu konuda gerçekten tatminkar bir baLarXya imza attX. Intel, fuarda tanXttXEX bu iLlemciyi yXl sonuna kadar gerçekleLtireceEinin ve satXLa sunacaEXnXn sĂśzĂźnĂź verdi. Bu performans canavarX iLlemci için Skylake XCC ismi dĂźLĂźnĂźlĂźyor. Llemcinin fiyatX konusunda da fuarda herhangi bir bilgi verilmedi. Ancak Ăśzellikleri kadar fiyatXnXn yĂźksekliEiyle de konuLulacaEX Limdiden belli. Intel’in 18 çekirdekli son nesil iLlemcileri 2000 dolar fiyat bandXnda iken, bu 28 çekirdekli iLlemciler cepleri oldukça yakacaEa benziyor. APPLE WATCH ÇN watchOS 5 TANITILDI Apple, 4 Haziran 2018 tarihinde gerçekleLtirdiEi WWDC 2018 adlX etkinlik kapsamXnda akXllX saatleri için ĂśnĂźmĂźzdeki aylarda kullanXma sunacaEX temel iLletim sistemi versiyonu olan watchOS 5’i tanXttX. watchOS 5 gĂźncellemesi, kullanXm deneyimini daha ileri bir noktaya taLXma noktasXndaki yenilikleri ile dikkat çekti. Apple Watch modellerinin birçoEunda kullanXlabileceEi bildirilen watchOS 5, Ăśzellikle spora dĂśnĂźk Ăśzellikleri ile Ăśn planda. Daha yoEun kiLiselleLtirilebilme fonksiyonlarX sunan iLletim sistemi, saElXk ve fitness tarafXnda hedeflere ulaLXldXkça ĂśdĂźller sunacak. AyrXca kazanXlan ĂśdĂźllerin arkadaLlarla paylaLXmX da mĂźmkĂźn hale getiriliyor. Bu da rekabetçi bir ortam için ideal. Yoga egzersizlerini algXlama ĂśzelliEi bir diEer iddialX yenilik. AyrXca koLularda belirli bir sĂźrede, ĂśrneEin dakikada atXlan adXm miktarX gĂśrĂźlebiliyor. Ă–te yandan Apple Watch kullanXcXlarX arasXndaki iletiLim, artXk hem WiFi hem hĂźcresel Ăźzerinden gerçekleLtirilebilecek. Elbette destekli modeller için. EElenceli Ăśzelliklerin eklendiEi yeni mobil iLletim sistemi versiyonunda, Walkie-Talkie adX verilen yenilikle akXllX saat bir telsiz gibi kullanXlabilecek. Bu sayede iletiLiminin daha proaktif bir hal almasX mĂźmkĂźn olabilir. Biraz da çocuklara yĂśnelik bir Ăśzellik olarak gĂśrĂźlebilir. Siri Ăśzelliklerinde geliLtirmeler, daha kompakt bir Safari Leklinde eklenen yeni web tarayXcXsX gibi yenilikler de diEer Ăśne çXkanlar arasXnda.

Hukuk DanýÞmaný: Av. Öner AYBEK

Ă–zcan ATAMER

Ofset BaskĂ˝ : ĂœNĂ?FORM

GENEL YĂ–NETMEN VE SORUMLU YAZI Ă?ĂžLERĂ? MĂœDĂœRĂœ

YIL: 26 SayĂ˝: 281 HAZ>RAN 2018

Ă–zcan ATAMER

KÜÞe yazýlarýndaki sorumluluk, yazarlarýna aittir. Gazetemizde yay<nlanan ilanlar<n sorumluluu ilan sahibine aittir.

INTEL, 28 Ă&#x2021;EKRDEKL LEMC Ă&#x153;RETECEK

Yurtgßn >ç ve DbW Ticaret A.%. Adbna >mtiyaz Sahibi

AYLIK BĂ&#x2013;LGE GAZETESĂ? AylĂ˝k SĂźreli YayĂ˝n info@atakoygazete.com.tr

içerik Ăźreticileri ve yayXncXlar ile geçtiEimiz haftalarda gĂśrĂźLmeler yaptXEX sĂśyleniyor. irket platformuna içerik saElayabilecek bu kiLilerin, kendileri için uzun sĂźreli videolar hazXrlayXp hazXrlamayacaklarX ile ilgili olarak gĂśrĂźLmĂźL durumda. Ek olarak, Lirketin Lu an için dikey videolar yayXnlamaya odaklandXEX ancak bu durumun Ăśzellik sunulmadan Ăśnce deEiLebileceEi de iddialar arasXnda yer alXyor. Bu arada Instagram cephesinden konuyla ilgili Limdilik herhangi bir açXklama yapXlmadXEXnX belirtelim. Bu yenilikle ilgili iddialar Lu an için tamamen WSJâ&#x20AC;&#x2122;ye ait. Ă&#x2013;te yandan, Facebookâ&#x20AC;&#x2122;un videolara ne kadar odaklandXEX biliniyor ve haliyle bu durum Instagram platformuna da yansXyacak. KXsacasX ortada kullanXcXlarX uzun sĂźreli olarak bekletecek bir durum yok gibi gĂśzĂźkĂźyor. Bir ihtimal olarak ise, platformun sadece gĂśrĂźLtĂźEĂź içerik saElayXcXlara bu uzun sĂźreli video olanaEXnX saElayabileceEi dĂźLĂźnĂźlĂźyor ki umarXz bĂśyle bir durum olmaz. Profesyonel içerikler ile platformun daha fazla reklam geliri elde etmeyi planladXEX da kesin. Bu videolar ile platform, kullanXcXlarXnXn etkileLim sĂźresini artXrmayX baLarmXL olacak. Bu içeriklerin izlenebileceEi tek yer ise bĂźyĂźk ihtimalle sadece Instagram uygulamasXnXn kendisi olacak. BakalXm, Instagram video sĂźreleri için beklenen hamle tam olarak ne zaman kullanXcXlara sunulmuL olacak?

Haber KoordinatĂśrĂź

GĂśkhan ATAMER

Renk AyĂ˝rĂ˝m : FĂ?LMEVĂ? Ă?dare Yeri: Ă?ncirli Caddesi YeĂžilada Sokak No:2/1 Ferhat Apt. Kat:1 D:4 BakĂ˝rkĂśy / Ă?stanbul Tel: (0212) 543 86 64 AtakĂśy Gazetesi, YurtgĂźn Ă?ç ve DýÞ Ticaret A.Ă&#x17E;. tarafĂ˝ndan yayĂ˝nlanmaktadĂ˝r. Gazetemizde yayĂ˝nlanan yazĂ˝ ve fotoĂ°raflar kaynak gĂśsterilmeden kullanĂ˝lamaz.

Ataköy Gazetesi 282  

26 senedir sürekli, ilkeli, etkili yayın... Bakırköy'de 1 numara!

Ataköy Gazetesi 282  

26 senedir sürekli, ilkeli, etkili yayın... Bakırköy'de 1 numara!

Advertisement